Результати пошуку:

На запит «Історія української літератури» знайдено записів: 617.


Бібліографічний опис Вибрати
1 74.483(4Укр-4Чек)кр
П50

Поліщук, В. Т.

        Майже столітня історія... Кафедра української літератури в Черкасах: історичний шлях і персоналії [Текст] : до 95-річчя ЧНУ ім. Б. Хмельницького / авт.-уклад. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 182 с.

Рубрики: Освіта вища - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): історія ЧНУ -- кафедра української літератури -- Бондаренко А. І. -- Яценко В. Ф. -- Кашуба М. Ф. -- Аврахов

Анотація:   У книжці відтворено основні віхи історії кафедри української літератури вищого навчального закладу в Черкасах (інституту народної освіти - інституту соціального виховання - педагогічного інституту - державного ініверситету - національного університету), згадано викладачів кафедри в минулому та сьогоденні, показано сфери їхньої діяльності і здобутки, а також означено атмосферу праці викладачів і студентів-філологів у різні періоди майже столітньої історії.

 
2 83.3(4Укр)6р30я73-1
С40

Сиротенко, В. П.

        Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): методика викладання української літератури -- Відродження -- шістдесятництво -- модернізм

Анотація:   Посібник "Історія української літератури ХХ ст. Навчальний посібник рекомендовано МОН України" - Сиротенко В.П. носить комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. Відповідно кожен з блоків розбито на модулі, як-от: „Формування модерністських напрямків у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття”, „Українське літературне Відродження”, „Методика викладання української літератури як наука ”, „Література ХХ століття як шкільний предмет” тощо. Отже, матеріал з історії української літератури охоплює період від зародження модерністської літератури до 80-х років включно, відповідно і методична частина висвітлює методичні підходи до вивчення творчості українських письменників саме цього історико-літературного відтинку. Автори, особливо коли йдеться про питання дискусійного характеру, намагаються висловити власні думки і судження, водночас не подаючи їх як єдино можливі і правильні. Це сприятиме виробленню в реципієнтів посібника власних оцінок, стимулюватиме розвиток творчого самостійного мислення. Посібник розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів історії літератури та її методики у ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл та старшокласників, усіх, хто цікавиться українською літературою ХХ сторіччя.

 
3 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / авт. передм. : П. П. Кононенко ; прим. : Л. Ф. Дунаєвської. - : 1993. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): фольклор український

Анотація:   Академік М. С. Грушевський - автор "Історії України-Руси" - був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п'ять томів "Історії української літератури", шостий зберігся в рукописі. Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу - усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам'ятку української науки, а також як прекрасний посібник для студентів-філологів, які вивчають історію літератури та культури українського народу.

 
4 83.3(4Укр)
А38

        Академічна "Історія української літератури" [Текст] : В 10 т.: Матеріали засідань наук.- ред. комісії, "Круглих столів", ін. наук. обговорень та плани томів / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 162 с.

Зміст:
  Дончик В.  Про "Історію літератури, якої досі не було" / В. Дончик. - С. 4-14
  Дончик В.  Якою ми бачимо нову академічну "Історію української літератури?" / В. Дончик. - С. 14-16
  Дончик В.  Про концептуальні засади та методологічні принципи нової академічної "Історії української літератури" в 10 томах / В. Дончик. - С. 16-21

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Анотація:   У цій книжці зібрано матеріали обговорень, які відбувалися впродовж останніх двох років в Академії наук, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, на різних наукових зібраннях та "круглих столах" і були присвячені питанням створення нової "Історії української літератури " від давнини до сучасності. Від перших окреслень концепції цієї фундаментальної колективної праці в 10 томах, означення її методологічних та інтерпретаційних принципів і засад, основоположних наскрізних проблем до виявлення вже в процесі писання роботи дискусійних і спірних моментів, актуальних аспектів і "вузьких місць" - усе це та багато іншого так чи так, виразно чи в першому наближенні розглядалося на спеціальних форумах науковців столиці та інших міст України.

 
5 63.3(4Укр)5-8
Я11

        Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (До 200-річчя з дня народження вченого) / редкол.: В. П. Коцур, В. В. Німчук, І. П. Стогній [та ін.] ; упоряд. Г. Л. - К. : Просвіта, 2006. - 412 с.

Зміст:
  Александрович Т.  Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 11-19
  Гайович Г.  Проблеми розвитку українського слова в різні періоди українського відродження / Г. Гайович. - С. 19-29
  Дмитренко М.  Фольклористична концепція Михайла Максимовича / М. Дмитренко. - С. 29-41
  Задорожний В.  Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі / В. Задорожний. - С. 41-50
  Задорожна В.  Історія літератури в критичних студіях М. Максимовича / В. Задорожна. - С. 50-61
  Зелінська Н.  Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу / Н. Зелінська. - С. 61-72
  Корпанюк М.  "Історія давньої Руської словестності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці / М. Корпанюк. - С. 72-89
  Подрига В.  Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце поховального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського / В. Подрига. - С. 89-99
  Свириденко О.  Діяльність М. Максимовича й А. Метлинського в контексті теорії практики українського романтизму / О. Свириденко. - С. 99-108
  Смірнова Н.  Елементи теорії фольклору на сторінках альманаху М. Максимовича "Кіевлянинъ" / Н. Смірнова. - С. 108-117
  Сулима М.  Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем / М. Сулима. - С. 117-122
  Токмань Г.  Рецензія на монографію М.П. Корпанюка "Дзвін предківської слави" / Г. Токмань. - С. 122-128
  Бикова Г.  Про деякі спостереження над засобами стилістики в історичному романі П. Угляренка "Плач біля чужої стіни" / Г. Бикова. - С. 128-143
  Видайчук Т.  Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича / Т. Видайчук. - С. 143-149
  Журавльова Н.  "Не забувайте щирого вашого друга" / Н. Журавльова. - С. 149-158
  Задорожний В.  Семантичний чинник в акцентуації дієслів / В. Задорожний. - С. 158-166
  Кожуговська О.  Типологія слов'янських мов у працях М. максимовича / О. Кожуговська. - С. 166-174
  Крижанівська О.  Науковий доробок Михайла Максимовича як об'єкт вивчення студентами-філологами / О. Крижанівська. - С. 174-179
  Лазаренко С.  Афіксальні повтори як засіб репрезентації категорії зв'язності в художньому тексті / С. Лазаренко. - С. 179-189
  Левченко Т.  Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича / Т. Левченко. - С. 189-197
  Межжеріна Г.  Східнослов'янські лексеми XI-XIII ст. і бінарна опозиція "Говорити-мовчати" / Г. Межжеріна. - С. 197-210
  Семененко Л.  Креативний потенціал формальних експонентів семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки -ущ, -уч - у поетичному мовленні / Л. Семененко. - С. 210-226
  Товкайло Т.  Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича / Т. Товкайло. - С. 220-226
  Чубань Т.  Використання здобутків української аспектології у процесі навчання студентів філологічних факультетів / Т. Чубань. - С. 226-236
  Кіян О.  Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України / О. Кіян. - С. 236-246
  Колибенко О.  Археологічні дослідження Переяслава в XX столітті (слідами М.О. Максимовича) / О. Колибенко, О. Колибенко. - С. 246-261
  Коцур М.О.  М.О. Максимович - великий будівничий історичної науки / М. О. Коцур. - С. 261-296
  Нікітчина С.  Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу / С. Нікітчина. - С. 296-308
  Рик С.  Проблема людини й душі у науковій спадщині М. Максимовича / С. Рик. - С. 308-323
  Стогній І.  Філософські та естетичні погляди Михайла Максимовича / І. Стогній, В. Куц. - С. 323-331
  Хмельницька Н.  Внесок М. Максимовича в розвиток університетської науки в Україні / Н. Хмельницька, М. Муромцев, О. Пильтяй. - С. 331-341
  Чернов Б.  Праці М. О. Максимовича - основа історико-теоретичних досліджень з українського краєзнавства / Б. Чернов. - С. 341-359
  Якушко К.  Архетип Національної етнічної ментальності в світосприйнятті Григорія Сковороди і Михайла Максимовича / К. Якушко. - С. 359-370
  Івченко І.  Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорчук. - С. 370-379
  Кудренко І.  Михайло Максимовича - видатний ботанік / І. Кудренко. - С. 379-388
  Пилипчук О.  Михайло Максимович - дослідник природи / О. Пилипчук. - С. 388-407

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська література -- історія української культури -- фольклористика -- етнографія -- філософія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого)", що відбулася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди 14-15 жовтня 2004 року. У працях аналізується, обмірковується різнобічний науковий та педагогічний доробок видатного вченого-патріота і сподвижника національної культури М. Максимовича, котрий все більше повертається в наше практичне буття.

 
6 83.3(4Укр)6я73-1кр
В35

Вертипорох, О. В.

        Історія української літератури останньої чверті ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Вертипорох. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 148 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): лекції з української літератури

Анотація:   Навчально-методичний посібник до курсу історії української літератури останньої чверті XX - початку XXI століття присвячений вивченню основних тенденцій сучасного літературного процесу, його структуризації, зв'язкам зі світом письменством, основним стильовим течіям. Тут висвітлюються питання культурно-історичних умов розвитку українського письменства сучасного періоду, життєписи та віки творчості знакових постатей сучасної прози, поезії, драматургії, проблемні питання, що виникають у студентів при розумінні та інтерпретації художніх текстів.

 
7 83
К78

Краснова, Л. В.

        У часопросторі Слова [Текст] : зб. наук. пр. : до 90-річчя від дня народж. / Л. В. Краснова ; упорядкув. В. Зварич. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 264 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): поетика художнього твору -- теорія перекладу -- історія української літератури -- історія російської літератури

Анотація:   До ювілейного збірника ввійшли наукові студії останього десятиліття академіка АН Вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора Людмили Краснової, які увирізнюють коло її наукових інтересів: поетика художнього твору, теорія й практика перекладу, історія української та російської літератур, компаративістика, а також спогади, рецензії, відгуки на наукові дослідження колег.

 
8 83.3(4Укр) я73-1
В64

Возняк, М. С.

        Історія української літератури [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 / М. С. Возняк. - Л. : Світ, 1994. - 558 с.

Зміст:
  На руїнах українського національного життя. - С. 3-120
  В обороні красної літератури. - С. 121-147
  Шкільна драма. - С. 148-224
  Початки комедії. - С. 225-256
  Шляхом гумору, травестії, сатири і реалізму. - С. 257-287
  Духовна та світська лірика. - С. 228-360
  Письменство історично-національної традиції. - С. 361-424
  Історична пісня й козацький епос. - С. 424-498

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Українська шкільна драма
Україна

Анотація:   Друга, заключна, частина фундаментальної праці академіка М.С. Возняка містить об'єктивний аналіз історії української літератури 15-18 ст.Зокрема, зроблена докладний огляд розвитку української шкільної драми, комедії, духовної і світської політики, історичні пісні й думи (козацького епосу), досліджуються україннські літописи, хроніки, твори українського письменника і філософа Г. Сковороди. Автор широко використовує не тільки праці провідних українських літературознавців, а й студії російських, польських, чеських, австрійських, німецьких, французьких філологів, що дало змогу розглянути всі явища українскього красного письменства на широкому тлі тогочасного літературного процесу.

 
9 83.3(4Укр)я4
С46

Скупейко, Л. І.

        Постаті і тексти (з історії української літератури) [Текст] : зб. статей / Л. І. Скупейко ; відп. ред. Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2007. - 204 с.

Зміст:
  Творча індивідуальність автора у "Слові о полку Ігоревім". - С. 6-24
  Індивідуальний стиль письменника в інтерпретації І. Франка (історико-типологічний аспект). - С. 24-57
  "Писать по-малороссийски ...есть потребность времени" (із літературно-критичної думки 30-40-х років ХІХ ст.). - С. 58-95
  Художня проза Дмитра Яворницького. - С. 96-122
  Текстологічні засади академічного Повного зібрання творів Лесі Українки. - С. 123-137
  Поема Лесі Українки "Давня казка" (творча історія і джерела тексту). - С. 137-146
  "Автобіографічний" елемент у ранній поезії Лесі Українки. - С. 146-155
  Леся Українка і фемінізм (нефеміністичний погляд). - С. 155-162
  Текст автора як екзистенціал страждання (драматична поема Лесі Українки "Одержима"). - С. 163-178
  Традиційний сюжет як стильова фігура (у творчості Лесі Українки). - С. 179-187
  Сучасна рецепція Лесі Українки (культурно-історична проекція). - С. 188-201

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний стиль Франка -- Україна Л. і фемінізм -- творчість Українки Л. -- проза Яворницького Д.

Анотація:   У збірнику публікуються вибрані статті й дослідження з питань історії української літератури.

 
10 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури. - : 1995. - 708 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): занепад міщанського руху -- культурно-національний рух -- писання Копистенського -- вірушування лаврського гуртка -- братське шкільництво -- Ісайя Копинський

Анотація:   Книга містить не друкований досі шостий том "Історії української літератури" Михайла Грушевського, що був підготовлений до видання у 1930 р. У томі всебічно досліджено український літературний процес і культурно-національний рух 1610 - 1613 рр. - глибоко висвітлено літературну творчість Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського, Касіяна Саковича, Памва Беринди, Тарасія Земки, Олександра Митури, Ісайї Копинського, Андрія Мужилівського, проаналізовано ранню творчість Петра Могили. У книзі розлого цитуються в оригіналі й перекладі тексти літературних творів цього періоду.

 
11 83.3(4Укр)4-8...4
У95

Ушкалов, Л.

        На риштованнях історії української літератури: дещо про рецепцію нашої класики / Л. Ушкалов. - Л. : Центр гуманітарних досліджень, 2007. - 56 с.

Рубрики: Сковорода Г. - о нем
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Сковорода Г. -- творчість сковороди г.

Анотація:   Третій випуск серії "Університетські діалоги" представляє виклад публічної лекції професора Леоніда Ушкалова, виголошеної 24 квітня 2007 року у львівському національному університеті імені Івана Франка. Лекція присвячена переглядові історії української літератури і зосереджена, зокрема, на постаті й творчості Григорія Сковороди (1722-1794) та тогочасній епосі.

 
12 83.3Ук1
С34

Сиваченко, М. Є.

        Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко. - К. : Наукова думка, 1990. - 300 с.

Зміст:
  Енеїда І. П. Котляревського і народна картинка. - С. 14-43
  До теми: Марко Вовчок і народна казка. - С. 43-76
  Думки про Чортову пригоду Марка Вовчка. - С. 76-99
  Античернечий анекдот у запису І. Рудченка і в баєчних обробках І. Крилова, Л.Глібова та Б. Грінченка. - С. 99-116
  Про гумореску С. Руданського Господь дав та її італійську й німецьку літературні паралелі. - С. 116-133
  З історії української пареміографії: А. П. Свидницький. - С. 133-158
  А. П. Свидницький і поетичний світ загадки. - С. 158-179
  Олександр Кониський і його проза. - С. 179-207
  Оповідання І. Франка "Сморгонська академія" (Текст-коментар-заголовок). - С. 207-238
  Про людину, що викликає подив. - С. 238-265

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналії
Україна

Анотація:   На матеріалі творчості українських письменників 19 ст. І. Котляревського, Марка Вовчка, Л. Глібова, С. Руданського, А. Свидницького, О. Котляревського, І. Франка розглянуто окремі забуті і малодосліджені сторінки історії української літератури й фольклористики. Висвітлюються питання, присвячені взаємозв'язкам літератури і фольклору, літератури й образотворчого мистецтва; в колі інтересів дослідника також історико-порівняльні й текстологічні дослідження. Ділиться автор книги й своїми спогадами про академіка О. Білецького О.І.

 
13 83.3(4Укр)1
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури [Текст] : підручник / Д. І. Чижевський. - К. : Академія, 2003. - 567 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): реалізм -- класицизм -- Бароко -- романтика -- літературний процес в Україні -- стилі у літературі -- літературний процес

Анотація:   Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Широковідомим серед української громадськості воно стало в останні роки минулого століття, оскільки тривалай час до нього ставилися як до "деверсійного". Пропоноване видання містить "Історію української літератури (від початків до доби реалізму)" та своєрідне продовження її - "Реалізм в українській літературі".

 
14 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 58 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2004. - 184 с.

Зміст:
  Киченко О.  Ю. М. Лотман і розвиток структуральної семіотики XX століття. Стаття друга: Лотман і Бахтін / О. Киченко. - С. 5-11
  Сивкова І.  Про специфіку повістевого жанру / І. Сивкова. - С. 12-24
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистості: психіатрична та психоаналітична концепції / О. Піскун. - С. 25-33
  Скорина Л.  Спільне й відмінне в духовній концепції романів "Діти Чумацького шляху" Докії Гуменної та "Місто" Валер'яна Підмогильного / Л. Скорина. - С. 34-39
  Марценішко В.  Синтез історіософського та міфологічного у творчості Докії Гуменної / В. Марценішко. - С. 40-44
  Синьоок Г.  Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки Докії Гуменної "Серед хмаросягів") / Г. Синьоок. - С. 45-49
  Пахаренко Н.  Художня своєрідність "мікроновел" Докії Гуменної / Н. Пахаренко. - С. 50-53
  Китова С.  Рядки до біографії пісні / С. Китова. - С. 54-68
  Надточій О.  Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка / О. Надточій. - С. 69-74
  Танана Р.  Першому народному музею Кобзаря - 120 років / Р. Танана. - С. 75-77
  Поліщук В.  Проблематика і герої новелістики Михайла Старицького (Стаття друга) / В. Поліщук. - С. 79-84
  Зборовська Н.  Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської (за повістю "Гортенза, або Нарис з життя однієї дівчини") / Н. Зборовська. - С. 85-92
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 - середина 30-х років XX ст.) / О. Мануйкін. - С. 93-98
  Ромащенко Л.  Доля останнього кошового Запорозької Січі: історична правда та художній вимисел (за романом Г. Колісника "Полин чорний, мак гіркий") / Л. Ромащенко. - С. 99-105
  Проценко О.  Жанрова поліфонія української літератури рубежу тисячоліть: шлях до авторефлексивного тексту / О. Проценко. - С. 106-111
  Кавун Л.  Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства / Л. Кавун. - С. 112-118
  Кошова І.  "Ой Марусе, каміння душе" ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) / І. Кошова. - С. 119-125
  Павленко Т.  "Lector in fabula" Рея Бредбері (на матеріалі оповідань "The April Witch\" / "The Wilderness")\". - С. Т. Павленко. - 126-132,
  Ярмоленко Н.  Міфологічні сюжети українських різдвяних пісень / Н. Ярмоленко. - С. 133-143
  Ярмоленко М.  "Фольклорний романтизм" у ранній драматургії М. Старицького: тематичні групи прислів'їв та приказок / М. Ярмоленко. - С. 144-154
  Колісник Ю.  Визначальний вплив монопартійності СРСР на характер і зміст періодичних видань / Ю. Колісник. - С. 155-161
  Коваленко В.  "Коли дощ достига виноградними гронами..." (методика роботи з літературно обдарованими школярами) / В. Коваленко. - С. 162-170
  Пахаренко В.  Янгольська душа села (Солончук Л. Птах туману) / В. Пахаренко. - С. 171-173

Ключові слова (ненормовані): історія літератури -- українські різдвяні пісні -- періодичні видання -- авторефлексивний текст -- біографія пісні -- творча особистість -- структуральна

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
15 83.3(4Укр)
Н72

        Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : зб. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 260 с.

Зміст:
  Скупейко Л.  Література - Історія - Нація / Л. Скупейко. - С. 5-8
  Дончик В.  Про історію літератури, якої досі не було / В. Дончик. - С. 9-27
  Сивокінь Г.  Сучасність української літератури в історичній перспективі / Г. Сивокінь. - С. 28-38
  Денисова Т.  Чи можна створити історію літератури в позаісторичну добу? / Т. Денисова. - С. 39-53
  Поліщук Я.  Альтернативна історія літератури - постмодерна парадигма / Я. Поліщук. - С. 54-62
  Ушкалов Л.  Карфаген нашої "народності" має бути зруйнований: дещо про "комплекс Burns'a-Jasmin'a" / Л. Ушкалов. - С. 63-76
  Шумило Н.  Ідея національного літературного розвитку (фрагмент із перманентного обговорення) / Н. Шумило. - С. 77-85
  Мороз Л.  Триєдність як основа універсалізму (національне - загальнолюдське - духове) / Л. Мороз. - С. 86-100
  Іванишин П.  Національно-екзистенсійна методологія: герменевтична актуалізація / П. Іванишин. - С. 101-116
  Денисюк І.  Кілька міркувань щодо концепції нової української літератури (із приводу сучасного підручника) / І. Денисюк. - С. 117-129
  Сорока М.  Чи є панацея від міфу про Антея в українській літературі діаспори? / М. Сорока. - С. 130-140
  Гундорова Т.  Літературний канон і міф / Т. Гундорова. - С. 141-153
  Кодак М.  Системогенеза авторської свідомості: теорія та проблеми історії літератури / М. Кодак. - С. 154-162
  Костюк В.  Художня новизна та її вичерпність в історично-літературній еволюції / В. Костюк. - С. 163-169
  Демська-Будзуляк Л.  Зміна поколінь - реальність проблеми? / Л. Демська-Будзуляк. - С. 170-173
  Астаф'єв О.  Уроки психосинтезу: біття для читача / О. Астаф'єв. - С. 174-179
  Мишанич О.  Проблеми вивчення давньої та класичної української літератури / О. Мишанич. - С. 180-188
  Білоус П.  Давньоукраїнська література: аспекти ідентичності / П. Білоус. - С. 189-212
  Пелешенко Ю.  Українська література пізнього середньовіччя: деякі аспекти дослідження / Ю. Пелешенко. - С. 213--219
  Бондар М.  Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності / М. Бондар. - С. 220-233
  Моторнюк І.  То якою ж має бути "історія української літератури?" / І. Моторнюк. - С. 234-259

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): вивчення давньої української літератури -- література і нація -- література і постмодернізм -- літературний канон і міф

 
16 83.3(4Укр)6-8...4
П43

Погорілий, С.

        Неопубліковані романи Володимира Винниченка [Текст] : літературний огляд / С. Погорілий. - Нью-Йорк : 1981. - 212 с.

Рубрики: Винниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Вибір цієї теми зумовили декілька причин. Перша-парадоксальний факт в історії новітньої української літератури, що творчість В.Винниченка, одного з найвидатніших прозаїків ХХ сторіччя, з причин позалітературних, чи ще ясніше-коньюнктурно-політичних, опинилася поза увагою дослідників та істориків української літератури. Друга-бажання побувати в півторічній творчій лабораторії новатора, класика українського образного слова, і хоч частково пізнати його мистецький інструментарій кування задумів, образів, персонаів та їх характерів.Третя-усвідомлення того, що така праця саме тепер є одним з найпевніших засобів повернути історії української літератури її вирвані сторінки, а читачам твори красного письменства автора. Найголовніше в темі дослдження: образна система та гуманізм письменника, відданість мистецтву й людині, його посвята шуканню шляху до щастя людства.

 
17 80.4
С92

        Східнослов'янська філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 Літературознавство / М-во освіти і науки України, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. - Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 124 с.

Зміст:
  Попова И. М.  Функциональность кодов русской культуры в романах Владимира Максимова 1980-х годов / И. М. Попова. - С. 3-8
  Гончаренко О. М.  Образ козака-коханця в українському пісенному фольклорі / О. М. Гончаренко. - С. 8-19
  Дербенёва Л. В.  Мифологические и фольклорные парадигмы в пьесе-сказке А.Н. Островського "Снегурочка" / Л. В. Дербенёва
  Лоскутов А. И.  "Гец Фон Барлихинген" Гете и "Борис Годунов" Пушкина: о трансформации одной шекспировской фигуры / А. И. Лоскутов. - С. 28-40
  Погребная Я. В.  неомифологизм В.В. Набокова в контексте художественных исканий писателей XX века / Я. В. Погребная. - С. 40-50
  Просцевичус В. Э.  Одоление роли: поэтика оды ("Фелица" Г.Р. Державина) / В. Э. Просцевичус. - С. 50-55
  Алехина И. В.  Интертекст мировой классики в публицистике Владимира Максимова / И. В. Алехина. - С. 56-60
  Валуева Н. Н.  Генетические взаимосвязи и типологическая близость образов в романах Г.К. Честертона и "Пиковом валете" Б. Акунина / Н. Н. Валуева. - С. 61-70
  Власова Л. А.  Функциональность портретных и пейзажных зарисовок в рассказах Т. Толстой / Л. А. Власова. - С. 70-74
  Воеводина А. В.  К вопросу о типологии музыкальных элементов в структуре поэтических произведений русских модернистов / А. В. Воеводина. - С. 75-81
  Глазкова М. М.  Полимизм публицистики Владимира Максимова / М. М. Глазкова. - С. 82-85
  Луцик А. А.  Философия снов в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / А. А. Луцик. - С. 86-90
  Любезная Е. В.  Актуализация интертекстуальных кодов в публицистике Татьяны Толстой / Е. В. Любезная. - С. 90-96
  Морозова Л. І.  До питання про шляхи засвоєння епістолярної форми художньою літературою (на матеріалі античної літератури) / Л. І. Морозова. - С. 97-103
  Ноткина Я. О.  Авторская концепция личности в романе "Пушкинский дом" А. Битова / Я. О. Ноткина. - С. 103-108
  Плавуцкая І. Р.  Портретна характеристика як засіб конструювання сатиричного образу у творах В. Теккерея та І. Франка / І. Р. Плавуцкая. - С. 109-121

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): історія української літератури -- історія зарубіжної літератури -- історія російській літератури

Анотація:   Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем східнослов'янської філології.

 
18 83.3(4Укр)
І90

        Давня література (X - перша половина XVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. - : 2013. - 840 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- література Київської Русі -- оригінальна література -- література пізнього Середньовіччя

Анотація:   Нова "Історія української літератури" подає процес зародження і розвитку вітчизняного письменства X - XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію української словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том «Історії української літератури» присвячено літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X - перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII - перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.

 
19 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / прим. : С. К. Росовецького. - : 1993. - 263 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): письменність Київської доби -- письменство -- Слово о полку Ігоревім -- Повість временних літ

Анотація:   У другому томі висвітлюється історія красного письменства українського середньовіччя - періоду Київської Русі. М. Грушевський тут аргументовано доводить, що київська література ХІ-ХІІ ст. є українською і що саме з української традиції зародилася література та культура білоруського і російського народів. Читач довідається про освіту і школу в Київській Русі; детально розглянуто агіографічні твори цієї доби, паломницьку та історичну літературу, зокрема "Слово о законі і благодаті" Іларіона Київського, "Повість временних літ", "Слово о полку Ігоревім".

 
20 83.3(4Укр)4я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Історія української літератури XI ст.-ХVIII ст. [Текст] : навч. посіб. / П. В. Білоус. - К. : Академія, 2012. - 374 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська середньовічна література -- барокова доба -- традиції давнього письменства -- українська лірика

Анотація:   Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI - XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз - парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку. Завдяки цьому студент-філолог матиме змогу глибше пізнати світоглядні пошуки, естетичну, моральну проблематику і дух тих часів, колорит словесності і специфіку творів, їхній вплив на письменників наступних епох.

 
21 83.3(4Укр)я73-1
К64

Кононенко, П. П.

        Українська література: проблеми розвитку / П. П. Кононенко. - К. : Либідь, 1994. - 333 с.

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): аналізу -- естетичні критерії літератури -- історія розвитку українського слова -- фольклор і література -- література і народ

Анотація:   В книзі висвітлюється історія розвитку українського слова (синтезу фольклору й писемної літератури) крізь призму появи, утвердження, занепаду, а далі відродження національної ідеї - ідеї суверенності й самобутності української культури. На великому фактичному матеріалі та в історичній перспективі автор аналізує буття рідного слова в його нерозривній залежності від буття народу. Принципи наукового аналізу, естетичні критерії, ведення нових імен, зокрема поетів, прозаїків, літературознавців, що творили за межаи Вітчизни, розгляд складних, суперечливих явищ і процесів-усе це робить навчальний посібник актуальним.

 
22 83.3(4Укр)4я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Історія української літератури XI-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. - К. : Академія, 2009. - 423 с.

Рубрики: Історія української літератури - Давня література

Ключові слова (ненормовані): давнє письменство -- мова давніх творів -- перекладна література Київської Русі -- старокиївське літописання -- галицько-волинське літописання -- ораторсько

Анотація:   Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (ХІ-ХVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, на раз - парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку.

 
23 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / прим. : С. К. Росовецького. - М. : 1993. - 283 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): дружинна повість -- релігійна література XII - XIII вв. -- Галицько-Волинський літопис -- "Слово о погибелі Руської землі

Анотація:   Третій том обіймає історію книжної словесності та оригінального письменства ХХІІ - ХІІІ ст. Вміщено, зокрема, дружинні повісті про Ізяслава, про погром Києва 1169 рр., про вбивство князя Ігоря та ін. Окремі розділи присвячені розглядові релігійної літератури цієї доби (Клим Смолятич, Кирило Туровський, анонімні автори). Проаналізовано історію створення та зміст "Галицько-Волинського літопису", "Слова о погибелі Руської землі", "Моління Данила" тощо.

 
24 83.3(4Укр)4
Ш37

Шевчук, В.

        Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIIІ століть [Текст] : у 2 кн. Кн.1 Ренесанс. Раннє Бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2004. - 400 с.

Зміст:
  Дмитро Чижевський та його схема розвитку давньої української літератури. - С. 9-14
  Світло українського бароко Анатолія Макарова. - С. 15-18
  Українська література XI-XII століть. - С. 22-31
  Письменство XIII-XV століть. - С. 32-41
  Письменство кінця XV - середини XVI століть (до 1569 року). - С. 44-49
  Письменство останньої чверті XVI - першої половини XVII століть. - С. 50-63
  Відродження і Реформація в українській культурі (XV - XVII ст.). - С. 66-82
  Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVI-XVIIIІ ст.). - С. 83-94
  Героїчне у поетичному дієписі. - С. 95-101
  Пісні крилатого зухвальця. - С. 102-110
  Образ князів Острозьких у давній українській літературі. - С. 111-121
  Павло Русин із Кросна та його "Пісні". - С. 124-129
  "Битва під Оршею 1515 року" анонімного автора. - С. 130-133
  Григорій Чуй, Русин із Самбора. "Еклога". - С. 134-138
  Станіслав Оріховський та його трактати. - С. 139-147
  Себастіян Кленович - співець Роксоланії. - С. 148-158
  Матвій Стрийковський - поет та історик. - С. 159-167
  "Епіцедіон" невідомого автора від 1585 року. - С. 168-174
  "Просфонима" 1591 року - перша українська декламація. - С. 175-179
  Йосип Верещинський, його публіцистика та поезія. - С. 180-189
  Поема Симона Пекаліда "Острозька війна". - С. 190-199
  Іван Вишенський та його твори. - С. 200-213
  Дем'ян Наливайко - співець роду. - С. 216-220
  Віталій та його епіграми. - С. 221-223
  Симон Симонід. "Селянки". - С. 224-228
  Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора. - С. 229-232
  Мартин Пашковський і його українські зацікавлення. - С. 233-242
  Мелетій Смотрицький як полеміст і поет. - С. 243-254
  "Трагедія Руська" - твір київського віршоскладання початку XVII століття. - С. 255-263
  "Дніпрові камени" Івана Домбровського. - С. 264-266
  Якуб Гаватович. "Трагедія" та інтермедії. - С. 267-273
  Касіян Сакович. "Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного". - С. 274-280
  Тома Євлевич. "Лабіринт". - С. 281-293
  Захарія Копистенський і його писання. - С. 294-297
  Пісня козака Плахти. - С. 298-300
  Два літописи, що вийшли з Густинського монастиря. - С. 301-305
  Йоаникій Волкович та його експресивний стиль. - С. 306-311
  Твір, який проголосив у Києві Гелікон та Парнас, і його автор Софроній Почаський. - С. 312-316
  Криптонімний автор, що оплакав острозьких міщан. - С. 317-321
  "Тератургима" Атанасія Кальнофойського. - С. 322-325
  Триптих регіональних літописів із першої половини XVII століття. - С. 326-329
  Брати Зиморовичі - співці Роксоланії та її пожильців. - С. 330-345
  Кирило Транквіліон-Ставровецький та його композиції. - С. 346-353
  Вірші на честь Петра Могили. - С. 354-360
  Петро Могила та його літературні твори. - С. 361-366
  Атанасій Филипович. "Діаріуш". - С. 367-372

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Анотація:   Праця Валерія Шевчука "Муза Роксоланська" - це авторська історія давньої української літератури, створена письменником і перекладачем пам'яток старого письменства сучасною мовою. У книзі першій, що охоплює період XVI - першої половини XVII ст. і оглядає літературу України у складі Речі Посполитої, простежується процес проникнення на наші терени ренесансових літературних форм, а разом із тим творення ранніх барокових при поєднанні поетики Середньовіччя та Ренесансу. Враховано досвід вивчення літератури цього періоду, а також новітні відкриття імен і творів.

 
25 83.3(4Укр)5
З58

Зеров, М.

        Лекції з історії української літератури (1798 - 1870) [Текст] : курс лекцій / М. Зеров; під ред. Д. В. Горзлін, О. Соловей. - Торонто : Мозаїка, 1977. - 271 с.

Рубрики: Історія української літератури

 
26 83.3(4Укр)
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 1 (XI - XVIII вік) / О. Огоновський ; післясл. О. Горбача. - Мюнхен : 1992. - 483 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Огоновский О. -- Максимович М. -- Куліш П. -- чубинський П. -- Драгоманов М. -- Манжура І. -- Гнатишак М.

 
27 83.3(4Укр)5 я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. спец. вузів : у 2 кн. Кн. 1 Перші десятиріччя XIX ст. / М. Т. Яценко, О. І. Гончар, Б. А. Деркач; за ред. Т. Т. Яценка. - К. : Либідь, 1995. - 368 с.

Рубрики: Гулак-Арметовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Котляревський І. -- Гулак-Артемовський П. -- Квітка-Основ'яненко Г. -- Гребінка Є. -- Просвітительський реалізм -- Романтизм -- Сентименталізм

Анотація:   У навчальному посібнику в умовах ліквідації ідеологічного диктату і усяких заборон об'єктивного дослідження творчості українських письменників відтворюється літератутний процес в Україні XIX століття. У першій книзі розглядається процес формування літературних напрямків (просвітительський реалізм, сентименталізм), становлення і функціонування поетичних родів і жанрів, зародження літературної критики перших десятиріч ХІХ ст. Детально аналізується творчість І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, С.Г ребінки та інших письменників тієї доби.

 
28 83.3(4Укр)5
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 2 (1-2) Вік XIX (Поезія - Драма) / О. Огоновський. - Мюнхен : 1991. - 495 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- українська драматургія

 
29 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти : у 2 кн. Кн. 1 Перша половина ХХ століття / авт.: В. П. Агєєва, Л. С. Бойко, В. С. Брюховецький. та ін.; за ред. В. - К. : Либідь, 1989. - 464 с.

Зміст:
  Дзюба І.  Літературно-мистецьке життя / І. Дзюба. - С. 46-49
  Ковалів Ю.  Художній процес / Ю. Ковалів, І. Дзюба. - С. 46-49
  Ковалів Ю.  Поезія / Ю. Ковалів, І. Дзюба. - С. 64-214
  Шумило Н.  Проза / Н. Шумило, І. Дзюба. - С. 252-354
  Сатира і гумор. - С. 358

Рубрики: Чупринка Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Теорія літератури

 
30 83.3(4Укр) я73-1
І90

        Історія української літератури. Кінець XIX - початок ХХ ст. [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. ; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2006. - 496 с.

Рубрики: Васильченко С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- українська релігійно-християнська драма

Анотація:   У підручнику розглянуто літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. - одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл. Окремі підрозділи присвячено творчості С. Васильченка, А. Кащенка, в. Винниченка, М. Вороного, Б. Лепкого, О. Олеся, В. Пачовського та ін. Представлено українську духовну драму ключових постатей літературного процесу (Панас Мирний, Лесі Українка, Кирило Студинський) і представників діаспори (Григор Лужницький, Василь Лімниченко та ін.)

 
31 83.3(4Укр)
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури від початків до доби реалізму [Текст] : збірник / Д. Чижевський; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1956. - 511 с.

Зміст:
  Доісторична доба. - С. 23-38
  Перекладена та позична література. - С. 42-65
  Доба монументального стилю (Київська Держава). - С. 68-130
  Доба орнаментального стилю. - С. 134-208
  Література 14-15 віків. - С. 212-220
  Ренесанс та реформація. - С. 220-247
  Барокко. - С. 248-310
  Література латинською мовою. - С. 318-321
  Література національного відродження. - С. 321-325
  Клясицизм. - С. 325-374
  Український сентименталізм. - С. 3374-376
  Романтика. - С. 376-481
  "Бідермаєр" та "натуральна школа" на Україні. - С. 488-491

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): література доби реалізму -- давня літературі

 
32 83.3(4Укр) я73-1
І90

        Історія української літератури. Кінець XIX - початок ХХ ст. [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін.; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): формування політичної нації -- розвиток журналістики -- речники та ідеологи самостійності України -- Україна у вирі революції -- напрямки

Анотація:   У підручнику розглянуто літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст.- одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл. Спеціальні підрозділи присвячено творчості О. Кобилянської, Лесі Українки, Грицька Григоренка, М. Коцюбинського, О. Маковея, В. Стефаника, Л. Мартовича, М. Черемшини, В. Винниченка, М. Вороного, Б. Лепкого, О. Олеся, П. Карманського, В. Пачовського та ін. Проаналізовано внесок старшої генерації, розглянуто доробок плеяди молодих талановитих митців, дано характеристику теоретичних понять.

 
33 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
34 83.3(4Укр)
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 3 Вік XIX (Проза) / О. Огоновський. - Мюнхен : 1992. - 682 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Квітка-Основ'яненко Г. -- Куліш П. -- Марковичка М. -- Кулішева О. -- Стороженко О. -- Мордовець Д. -- Кузьменко

 
35 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти : у 2 кн. Кн. 2 Друга половина ХХ століття / В. П. Агєєва, С. М. Андрусів, С. Л. Бойко; ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1998. - 456 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія вояків УПА -- фронтова поезія -- література для дітей

Анотація:   У другій книзі підручника в оглядових та портретних розділах висвітлюється літературний процес від 40-х до 90-х років ХХ століття. З особливою докладністю аналізується українська література 60-х років, зокрема художня творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Вінграновського, Д. Павличка, І. Драча, В.Стуса, Г. Тютюнника, Є. Гуцала, Б. Харчука та інших, що простистояла обставинам репресій, диктату, русифікації, а також раніше викреслених із літературного процесу письменників українського зарубіжжя - Г. Осьмачки, В. Барки, Д. Гуменної, Е. Андрієвської та інших.

 
36 83.3(4Укр)4р30я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Історія української літератури XI-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 357 с.

Рубрики: Історія української літератури - Давня література

Ключові слова (ненормовані): самостійна робота з книгою -- метод текстуального аналізу -- київське літописання -- ораторсько-проповідницька проза -- Києво-Печерський патерик

Анотація:   Самостійна робота над творами давньої літератури, конкретизуючи зміст лекційного курсу, допомагає осягнути їх тематичну та художню специфіку, простежити найістотніші вияви смислів, образності, естетики давнього слова, застосувавши при його пізнанні методи текстуального аналізу. Пропонований навчальний посібник актуалізує основну проблематику курсу, розкриває найраціональніші способи організації самостійної роботи, містить плани практичних занять і семінарів, рекомендовану літературу і фрагменти найважливіших наукових текстів.

 
37 83.3Ук я73-1
В64

Возняк, М. С.

        Історія української літератури [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 / М. С. Возняк. - Л. : Світ, 1992. - 694 с.

Зміст:
  Основи давньої доби української літератури. - С. 59-98
  Перекладне письменство. - С. 99-104
  Оригінальне письменство духовного змісту. - С. 135-185
  Поезія. - С. 216-249
  Занепад літературного життя. - С. 250-285
  Національне пробудження українського народу. - С. 286-603
  Київська схоластика. - С. 552-603

Рубрики: Митрополит Іларіон
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): розвиток української народності -- українська літературна мова -- оригінальне і прикладне мистецтво -- літописна література

 
38 80
341

Криса, Б.

        Сюжети барокових ідей (Ушкалов Л. З історії української літератури XVII-XVIII століть) [Текст] : збірник наукових праць / Б Криса. -

Рубрики: Історія української літератури - Стилі та напрямки

Ключові слова (ненормовані): Українське літературне бароко -- Іконосфера -- Ісус Христос -- філіокве -- біблійні мотиви

 
39 83.3(4Укр)
К70

Коряк, В.

        Нарис історії української літератури. Література передбуржуазна / В. Коряк ; післямова О. Горбача. - Мюнхен : 1994. - 566 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): лінгвістична теорія -- синкретична поезія -- жанрові казки -- літературні форми раннього середньовіччя -- літописання -- літературні форми пізнього середньовіччя

 
40 83.3(4Укр)5-8...4
Ш32

Гнатюк, М.

        Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" Івана Вагилевича [Текст] : сборник / М Гнатюк. -

Ключові слова (ненормовані): Національна література

 
41 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 / М. Г. Жулинський, М. П. Бондар, Л. О. Гаєвська ; за ред. : М. Г. Жулинського ; голов. - К. : Либідь, 2006. - 712 с.

Рубрики: Куліш П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): поезія 60-70-х років

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні 60-90-х років ХIХ ст. Проаналізовано розвиток реалістичних і натуралістичних тенденцій, виокремлено літературні портрети П. Куліша, Л. Глібова, С. Руданского, Ю. Федьковича, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченко, Я. Щоголева, І. Манжури, П. Грабовського, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Тобілевича (Карпенка-Карого). Подано контрольні запитання та завдання до тем, список рекомендованої літератури.

 
42 83.3(4Укр)р30кр
В67

Волинець, Ю. В.

        Методичні рекомендації з навчальної дисципліни "Історія української літератури Х-XVIII століть" / Ю. В. Волинець, В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 162 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): теми семінарських занять з української літератури

Анотація:   Методичні рекомендації укладено відповідно до програми з української літератури X - XVIII століть для студентів напряму підготовки 6.020303 - Філологія. Матеріали видання можуть бути використані з метою ефективної підготовки до семінарських занять з української літератури X - XVIII століть, для оптимізації роботи з відповідного курсу.

 
43 83.3Ук1я73-1
Г56

Гнідан, О. Д.

        Історія української літератури XIX-поч. XX століття [Текст] : Практичні заняття / О. Д. Гнідан. - К. : Вища школа, 1987. - 160 с.

Рубрики: Гребінка Є.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): проблеми літературного процесу 19-поч.20 ст.

Анотація:   У посібнику розглядаються важливі проблеми літературного процесу 19- поч. 20 ст.:традиції і новаторство, особливості творчого методу і світогляд письменника, творча індивідуальність, художня структура твору тощо. На матеріалах творчості І. Котляревського, Є. Гребінки, І. Франка, Марка Черемшини, Леся Мартовича та інших письменників наведено приклади різних аспектів аналізу художнього твору. Подано план практичних занять, завдання та списки рекомендованої літератури до кожної теми.

 
44 83.3(4Укр)4 я73-1
П49

Полек, В. Т.

        Історія української літератури X-XII століть [Текст] : Навчальний посібник / В. Т. Полек. - К. : Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубрики: Смотрицький Г. - про нього
Історія української літератури - Література 10-12 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): література княжої доби -- латиномовні поети -- літописи литовського періоду -- полемічна література -- драматургія -- історична проза

Анотація:   На великому фактичному матеріалі розглянуто українську літературу 10-12 ст. Висвітлено окремі аспекти національної специфіки української літератури, розкрито естетичну, пізнавальну й художню цінність писемних пам'яток 10-12 ст. та їх вплив на подальший літературний процес. Простежено взаємозв'язки літератури та суспільно-політичного життя, літератури і релігії.

 
45 83.3(4Укр)6я73-1
І90

        Історія української літератури, XX - поч. ХХІ ст. у 3 т.. - : 2013. - 590 с.

Зміст:
  Павло Тичина. - С. 193-212
  Максим Рильський. - С. 212-229
  Володимир Сосюра. - С. 229-239
  Микола Бажан. - С. 239-251
  Володимир свідзінський. - С. 251-259
  Михайло Драй-Хмара. - С. 259-268
  Микола Зеров. - С. 268-275
  Павло Филипович. - С. 275-284
  Юрій Клен. - С. 284-299
  Михайло Орест. - С. 299-310
  Юрій Липа. - С. 310-320
  Євген Маланюк. - С. 320-330
  Олег Кандиба. - С. 330-337
  Олена Теліга. - С. 337-344
  Богдан-Ігор Антонович. - С. 344--354
  Микола Хвильовий. - С. 364-375
  Гнат Михайличенко. - С. 375-383
  Валер'ян Підмогильний. - С. 383-393
  Григорій Косинка. - С. 393-402
  Осип Турянський. - С. 402-410
  Михайло Івченко. - С. 410-425
  Олекса Слісаренко. - С. 425-434
  Юліан Шпол. - С. 434-442
  Юрій Яновський. - С. 442-450
  Остап Вишня. - С. 450-459
  Тодось Осьмачка. - С. 459-471
  Борис Антоненко-Давидович. - С. 471-479
  Олександр Довженко. - С. 479-489
  Улас Самчук. - С. 489-499
  Іван Багряний. - С. 499-508
  Микола Куліш. - С. 518-528
  Іван Кочерга. - С. 528-537
  Микола Трублаїні. - С. 556-566
  Олесь Донченко. - С. 566-572

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія національно-визвольної доби -- Вороний М. -- Олесь О. -- Лепкий Б. -- Чупринка Г. -- Пачовський В. -- Карманський

Анотація:   На порубіжжі ХІХ - ХХ ст. українська література, зазначаючи глибоких внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та невдовозі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих деформацій. Саме на ньому драматичному періоду (10 - 40-ві роки ХХ ст.) зосереджений перший том навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової.

 
46 83.3(4Укр)
К70

Коряк, В.

        Нарис історії української літератури. Література буржуазна / В. Коряк ; фотопередрук О. Горбача. - Мюнхен : 1994. - 620 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український друк -- українська преса -- буржуазне письменство -- доба фінансового капіталізму в українській

 
47 83.3(4Укр)4
Б61

Білоус, П. В.

        Паломницький жанр в історії української літератури [Текст] : науково- популярна література / П. В. Білоус. - Житомир : 1997. - 158 с.

Рубрики: Історія української літератури - Паломницький жанр

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- жанрові новотвори

 
48 83.3(4Укр)
Л48

Лепкий, Б.

        Начерк історії української літератури / Б. Лепкий. - Мюнхен : 1991. - 443 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): начерк історії української літератури -- Україна княжих часів -- Давня українська література

 
49 83.3(4Укр)1
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури (від початків до доби реалізму) [Текст] : підручник / Д. І. Чижевський; худож. оформл. В. М. Шторгина. - Т. : Феміна, 1994. - 480 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література доби реалізму -- давня українська література

 
50 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студентів філолог. спец. вищ. навч. закладів. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Раль та ін.. - К. : Вища школа, 2003. - 575 с.

Зміст:
  Українознавство 70-90-х років 19 ст.. - С. 7-101
  Художні пошуки української прози. - С. 129-263
  Драматургія 70-90-х років. - С. 481-537

Рубрики: Драгоманов М.
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): драгоманов м. -- національно-культурний рух 80-90-х рр. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 70-90-х років 19 ст. Показано, як письменники закладали фундамент національної культури, віддаючи на олтар українського відродження свої сили, талант, а подеколи і життя. Матеріал подано відповідно до наукової періодизації літературного процесу І.Франка і С. Єфремова.

 
51 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студентів філолог. спец. вищ. навч. закладів. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Раль та ін.. - К. : Вища школа, 2003. - 439 с.

Рубрики: Франко І.
Історія української літератури - Література XIX ст.

Ключові слова (ненормовані): українська поезія 70-90-х рр.19 ст.

Анотація:   Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 70-90-х років 19 ст. Показано, як письменники закладали фундамент національної культури, віддаючи на олтар українського відродження свої сили, талант, а подеколи і життя. Матеріал подано відповідно до наукової періодизації літературного процесу І. Франка і С. Єфремова.

 
52 83.3(4Укр)6я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. філолог. вузів. Кн. 2 Ч. 2 1960-1990-ті роки / ред. В. І. Дончик. - К. : Либідь, 1995. - 510 с.

Рубрики: Історія української літератури - Література XX ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська література XX ст.

 
53 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 107 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 176 с.

Зміст:
  Дербеньова Л.  Роман-міф у сучасному літературознавстві. Проблема жанру / Л. Дербеньова. - С. 3-8
  Лисенко О.  Витоки українського ліризму / О. Лисенко. - С. 8-13
  Кикоть В.  Багатовекторний підтекст і його відтворення у перекладі / В. Кикоть. - С. 13-19
  Мануйкін О.  Функції самотності як естетичної категорії в поетичній творчості Тараса Шевченка / О. Мануйкін. - С. 19-27
  Гончар Ю.  Фемінність як архетипна домінанта у творчості Тараса Шевченка / Ю. Гончар. - С. 27-34
  Зінченко Н.  Сергій Єфремов про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 34-43
  Поліщук В.  Не-історичні повісті Михайла Старицького: проблематика повісті "Розсудили" / В. Поліщук. - С. 43-50
  Перетятько М.  Модифікація мандрівного сюжету в поемі Миколи Вінграновського "Демон" / М. Перетятько. - С. 50-58
  Співак І.  Повість Бориса Харчука "Світова верба" як зразок модіфікації епічного жанру / І. Співак. - С. 58-65
  Скорина Л.  Поема-епопея Яра Славутича "Моя доба": феномен взаємодії тексту із культурним середовищем / Л. Скорина. - С. 65-80
  Заїковська О.  Гіпертекст у літературі кінця XX початку XXI століття / О. Заїковська. - С. 80-86
  Веретільник О.  Історичний документалізм: роман Леоніда Кононовича "Тема для медитації" - життєпис покоління / О. Веретільник. - С. 86-92
  Градовський А.  Взаємодія і синтез національного та інтернаціонального в літературі / А. Градовський. - С. 92-97
  Борецький М.  Традиції вагантів в українській поезії мандрівних дяків / М. Борецький. - С. 97-107
  Ромащенко Л.  Історична повість Ф. Равіти-Гавронського "Гетьман Мазепа" / Л. Ромащенко. - С. 107-120
  Синьоок Г.  До проблеми творчої саморефлексії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: компаративний аспект / Г. Синьоок. - С. 120-129
  Піскун О.  Українська ментальність і соціальний перелом: наслідки руйнування національної душі / О. Піскун. - С. 129-139
  Ярмоленко Н.  Фольклорний текст як система і перспективи його філологічного аналізу / Н. Ярмоленко. - С. 139-147
  Китова С.  Світські й релігійні мотиви весільних пісень і танців / С. Китова. - С. 147-162
  Пахаренко Н.  Світотворча гра Костянтина Москальця / Н. Пахаренко. - С. 162-171

Ключові слова (ненормовані): роман-міф -- український ліризм -- історія української літератури -- гіпертекст -- історичний документалізм -- фольклорний текст

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвіток висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
54 М42

        Медієвістика [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І. І. - Одеса : Астропринт, 1998. - 160 с.

Зміст:
  Мишанич О.  Давня українська література в загальнослов'янському контексті / О. Мишанич. - С. 3-14
  Іщенко Д.  Давньоруські переклади візантійських творів, зв'язаних з ім'ям Федора Студита / Д. Іщенко. - С. 15-19
  Александров О.  Особливості поетики "Сказання про Бориса і Гліба": підхід до проблеми / О. Александров. - С. 20-29
  Пелешко Ю.  "Плач Богородиці" в українській літературі / Ю. Пелешко. - С. 30-40
  Білоус П.  Пейзаж в українській паломницькій прозі / П. Білоус. - С. 41-48
  Чорноіваненко Є.  Про специфіку російського літературного процесу / Є. Чорноіваненко. - С. 49-57
  Циганок О.  Музи-мандрівниці, або шляхами Аполлона (з історії літературної топіки) / О. Циганок. - С. 58-61
  Соболь В.  Трансформація середньовічного символу у Григорія Сковороди / В. Соболь. - С. 64-71
  Нога Г.  Трансформація образу Ірода в давній українській літературі / Г. Нога. - С. 72-78
  Криса Б.  Мотиви й сюжети в поетиці українського бароко / Б. Криса. - С. 79-84
  Ушкалов Л.  Основні риси телеології тексту в літературі українського бароко / Л. Ушкалов. - С. 85-92
  Рязанцева Т.  Метафізичний консепт в українській поезії бароко (на прикладі творів Л. Барановича) / Т. Рязанцева. - С. 93-97
  Пехник Г.  Школярські вірші XVII-XVIII ст. як явище українського бароко / Г. Пехник. - С. 98-104
  Трофимчук О.  Елітарна галузь поезії кінця XVII ст. - зрілість і досконалість / О. Трофимчук. - С. 105-111
  Сподарець В.  Бароковий образ світу і український химерний роман / В. Сподарець. - С. 112-116
  Пелешко Н.  До питання про барокові (романтичні) типи культури / Н. Пелешко. - С. 117-122
  Трофимчук М.  Ще раз про неповноту української культури або ж перспективи неолатиністики в Україні / М. Трофимчук. - С. 123-130
  Мишанич Я.  Жанрово-стильові особливості "Історії русів" / Я. Мишанич. - С. 131-138
  Сулима М.  До питання про роль списків українських драм XVII-XVIII ст. / М. Сулима. - С. 139-145
  Корпанюк М.  Польсько- і латиномовне літописання України та його місце в історії національної белетристики / М. Корпанюк. - С. 146-158

Рубрики: Історія світової літератури - Література середніх віків

Анотація:   Збірник містить статті присвячені актуальним проблемам дослідження історії української середньовічної літератури.

 
55 81.2Ук-923.22
Я93

Яцимірська, М. Г.

        Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Яцимірська. - К. : Знання, 2009. - 262 с.

Рубрики: Мова українська - Синтаксис

Ключові слова (ненормовані): синтаксис української мови -- розділові знаки в кінці речення -- розділові знаки в простому реченні -- розділові

Анотація:   У навчальному посібнику подано найголовніші питання з теорії синтакису української мови. Описано характерні принципи пунктуації: структурний (синтаксичний), змістовний (значеннєвий, логічний), інтонаційний. Практикум спрямовує на нормативний характер використання розділових знаків, оскільки українська пунктуація - система регламентована й тісно пов'язана з культурою писемного мовлення. Тексти для вправ і диктантів - пізнавально-довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.

 
56 63.3(4Укр)
У45

Русина, О. В.

        Україна під татарами і Литвою / О. В. Русина. - К. : 1998. - 320 с.

Рубрики: Історія України - Татари на Україні

Ключові слова (ненормовані): Литовська експансія -- Ольгірдовий час -- доба Вітовта -- Свидригайлові війни -- Київське князівство -- Московська держава -- Литовська держава -- доба

Анотація:   Шостий том 15 - томного видання "Україна крізь віки" присвячений одній із найменш висвітлених у літературі епох української історії - часові од Батиєвої навали (1239 - 1241 рр.) до Люблінського сейму (1569 р.).

 
57 83.83(4Укр)6
К72

Костюченко, В.

        Літературними стежками [Текст] : Нарис історії української літератури для дітей, XX століття / В. Костюченко. - К. : К.І.С., 2009. - 344 с.

Рубрики: Історія української літератури - Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): історія розвитку української літератури для дітей -- творчість Франка І. -- творчість Коцюбинського М. -- творчість для

Анотація:   Ця книга присвячена українській літературі для дітей ХХ століття. Побудована за хронологією: десять десятиліть - десять розділів. У кожному із них - характеристика суспільних умов, короткий огляд періодики для дітей, чотири-п'ять літературних портретів. У підсумку - перелік важливих для розвитку літератури подій, заходів, з'їздів, пленумів. У книжці вміщено прізвища лауреатів премії ім. Л. Українки та покажчик імен.

 
58 83.3У1-8...4
К75

        Михайло Коцюбинський у школі / Міністрество освіти УРСР; науково-дослідний інститут педагогіки. - К. : Радянська школа, 1966. - 197 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Книга "Михайл Коцюбинський в школі"- колективна праця науковців-методистів і вчителів-складається з статей, в яких широко висвітлюється передовий досвід вивчення життя і творчості М.М. Коцюбинського в різних класах середньої школи, розкривається освітнє і виховне значення літературної спадщини письменника. Читач знайде в книзі також цікавий матеріал про громадську і педагогічну діяльність М.М. Коцюбинського, про його роль в історії методики української літератури та про вшанування великого художника слова, революціонера-демократа в наш час.

 
59 83.3Ук1-8...4
і23

Іванченко, Р. Г.

        Іван Нечуй-Левицький [Текст] : Нарис життя і творчості / Р. Г. Іванченко. - К. : Дніпро, 1980. - 147 с.

Рубрики: Нечуй-Левицький І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Нечуя-Левицького І.

Анотація:   Одне з найпочесніших місць в історії української дожовтневої літератури належить І.С. Нечую-Левицькому (1838-1918)-видатному письменнику-демократу. Самобутній художник слова, він проклав нові шляхи розвитку вітчизняної прози, змалював на сторінках своїх повістей і оповідань життя України за кріпацтва і після його скасування, створив яскраві художні образи "Микола Джеря" і "Кайдашева сім'я" зажили йому світової слави. В літературному портреті досліджується життєвий і літературтний шлях письменника-класика.

 
60 83.3(4Укр) я73-1
Н17

Наєнко, М. К.

        Історія українського літературознавства [Текст] : підруч. для студ. філологів. / М. К. Наєнко. - К. : Академія, 2003. - 360 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): історична школа в літературознавстві -- психологічний напрям літератури -- соцреалізм

Анотація:   У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як органічну частину світового літературознавства.

 
61 83.3(4Укр)
І90

        Давня література (X - перша половина XVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. - : 2014. - 840 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): космологічні твори -- давня українська література -- література Київської Русі -- Біблійні книги -- Богослужбові книги -- ораторсько

Анотація:   Нова дванадцятомна "Історія української літератури" подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства Х - ХХІ ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам'яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том присвячений літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (Х - перша половина ХІІІ ст.), та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ - перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.

 
62 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 95 Серія Філологічні науки / голов. редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.) та ін.; редкол. сер. : В. П. Мусієнко (відп. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Вертиполох О.  Авторефлексивний текст як магістральний жанр новітньої оповіді: постомодерністська психосемантика / О. Вертиполох. - С. 5-11
  Мануйкін О.  Функції самостійності як естетичної категорії в поетичній творчості Т. Г Шевченка / О. Мануйкін. - С. 12-19
  Пахаренко В.  Оборонець істин "Кобзаря" / В. Пахаренко. - С. 20-24
  Поліщук В.  Жанрові ознаки романів Михайла Старицького. Принцип історизму. Жанр і сюжет / В. Поліщук. - С. 25-38
  Кошова І.  "Родина там, де є дитина". Драма Володимира Винниченка "Закон": Інтерпретація / І. Кошова. - С. 39-48
  Процюк Л.  П'єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "Напередодні": специфіка конфлікту і характеротворення / Л. Процюк. - С. 49-58
  Кавун Л.  Екзенстенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка / Л. Кавун. - С. 59-62
  Просалова В.  Едвард Стріха - Порфирій Горотак: з історії двох літературних містифікацій / В. Просалова. - С. 63-69
  Скорина Л.  Скрижалі правди, ковані віками / Л. Скорина. - С. 70-82
  Пахаренко Н.  Постмодерна поетика роману К. Москальця "Вечірній мед" / Н. Пахаренко. - С. 83-95
  Борецький М.  Художній світ поезії вагантів / М. Борецький. - С. 96-103
  Градовський А.  "Життєва дезорієнтація" як філософський та літературний феномен / А. Градовський. - С. 104-108
  Синьоок Г.  Поезія Л. Первомайського та А. Тарковського на воєнну тематику: порівняльно-типологічний аспект / Г. Синьоок. - С. 109-121
  Шуба Ю.  Психолого-філософські детективи Мюріел Спак / Ю. Шуба. - С. 122-130
  Сало Г.  Символи простору в українській народній ліричній пісні про кохання / Г. Сало. - С. 131-134
  Церковняк О.  Символ вогню в українському фольклорі та обрядовості / О. Церковняк. - С. 135-138
  Ярмоленко Н.  Методологія вивчення героїчного епосу у фольклористичній спадщині І. Франка / Н. Ярмоленко. - С. 139-147
  Беценко Т.  Народнопоетичні джерела творчості Павла Тичини / Т. Беценко. - С. 148-152
  Колісник Ю.  антирадянський фольклор як вияв протесту тоталітарному засиллю / Ю. Колісник. - С. 153-164
  Коваленко В.  Модель засідання літературно-творчої студії для старшокласників / В. Коваленко. - С. 165-174
  Марценішко В.  Формування й утвердження стереотипів (міфів) взаємного сприймання: українці-поляки / В. Марценішко. - С. 175-180
  Надточій О.  Цензурна політика Росії як чинник придушення української видавничої справи на межі XIX-XX століть / О. Надточій. - С. 181-188
  Ромащенко Л.  Гродненська конференція славістів / Л. Ромащенко. - С. 189-191
  Ромащенко Л.  "Гріхи розмаїті" / Л. Ромащенко. - С. 192-194
  Волинець Ю.  Тридцять років незламної боротьби: до 30-річчя створення Української Гельсінської Групи / Ю. Волинець, В. Марценішко. - С. 195-197

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): Шевченків світ -- історія літератури -- світовий контекст -- компаративістика -- український фольклор -- література-наука-школа

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються рецензійні матеріали.

 
63 83.3(2Ук)1
П78

        Проблеми історії та теорії реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1991. - 265 с.

Зміст:
  Гончар О.  Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років 19 ст. / О. Гончар. - С. 5-61
  Кодак М. П.  До сповідального психологізму ("Москалева криниця" Т.Г. Шевченка: однойменні поеми 1847 й 1857 рр.) / М. П. Кодак. - С. 61-78
  Міщук Р. С.  Реалізм Панаса Мирного і проблеми художньої розповіді / Р. С. Міщук. - С. 78-112
  Гаєвська Л. О.  Іван Франко. Романтизм, натуралізм, реалізм? / Л. О. Гаєвська. - С. 112-166
  Гундорова Т.І.  Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку 20 ст. (теоретико-методологічний аспект) / Т. І. Гундорова. - С. 166-192
  Мороз Л.З.  Нова реалістична драма в українській літературі кінця 19- поч. 20 ст. / Л. З. Мороз. - С. 192-221
  Кузнєцов Ю.Б.  Розвиток психологізму в українській прозі кінця 19-поч. 20 ст. / Ю. Б. Кузнєцов. - С. 221-250
  Шумило Н. М.  До проблеми ліризації української прози кінця 19- поч. 20 ст. / Н. М. Шумило. - С. 250-265

Рубрики: Мирний П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): література 19-20 ст. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   У книзі досліджуютья тенденції розвитку та визначальні риси реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. На матеріалі творчості І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника та інших письменників розкриваються особливості соціального та психологічного аналізу даного типу художнього мислення. Визначаються стильові течії реалізму на різних етапах його розвитку. Реалізм української літератури розглядається у контексті тенданцій і явищ європейських літератур.

 
64 83.3(4Укр)я72-1кр
П21

Пахаренко, В. І.

        Українська література [Текст] : підруч. для 9-го кл. загальноосвітніх навч. закл. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2004. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): процес -- періодизація історії української літератури -- староукраїнська література -- європейський класицизм -- український класицизм -- сентименталізм -- романтизм

Анотація:   Пропонований підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ознайомлює з українським фольклором та літературним процесом XV - першої половини XIX ст. Видання містить оглядові розділи теоретико-літературного, етнопсихологічного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також характеритсики художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою з української літератури.

 
65 83.3У-я73-1
М34

        Література першої половини 19 ст. / ред. : О. І. Білецький. - К. : 1961. - 489 с.

Рубрики: Котляревський І. П. - про нього
Історія української літератури - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): українська література 19 ст.

Анотація:   Другий том "Матеріалів до вивчення історії української літератури" містить критичні статті про літературний процес та творчість окремих письменників першої половини 19 ст. від І.П. Котляревського до Т.Г. Шевченка включно. "Матеріали" видаються, відповідно до вузівської програми, як навчальний посібник.

 
66 83.3(4Укр)4
Ш37

Шевчук, В.

        Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIIІ століть [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 Розвинене бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 727 с.

Зміст:
  Писемність другої половини XVII - початку XVIII століть. - С. 9-19
  Державотворчі й національно-стабілізуючі еліти в українському суспільстві XVI-XVIII століть. - С. 22-37
  Універсальна картина світу в творчості письменників українського бароко. - С. 38-45
  Поетика бароко в українських літописах. - С. 46-64
  Байка в літературі українського бароко. - С. 65-77
  Анімалістично-алегорична поетика у творах XVI-XVIII століть. - С. 78-90
  Образ Богдана Хмельницького в давній українській літературі. - С. 91-105
  Самійло Зорка, його панегірик та діаріуш. - С. 108-113
  Про "Герби і трени при гробі... Сильвестра Косова". - С. 114-127
  Лазар Баранович як поет. - С. 128-143
  Теодосій Софонович. "Хроніка". - С. 144-150
  Про Олексія, чоловіка Божого" - драма з 70-х років XVII ст.. - С. 151-158
  "Чигирин" Олександра Бучинського-Яскольда. - С. 159-163
  Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. "Скарбниця". - С. 164-170
  Про поеми невідомого автора другої половини XVII століття із віршованої хроніки. - С. 171-178
  Климентій Зіновіїв і його книга буття українського народу. - С. 179-191
  Іван Величковський та Києво-Чернігівська поетична школа другої половини XVII століття. - С. 192-207
  Три вірші анонімного автора із збірника Кондрацького. - С. 208-212
  Петро Попович-Гученський - предтеча Івана Котляревського. - С. 213-218
  Літературна праця Дмитра Туптала. - С. 219-234
  Стефан Яворський. Поезія. - С. 235-242
  Григорій Вишневський. "Шлях, увінчаний лаврами...". - С. 243-247
  Пилип Орлик як письменник. - С. 248-256
  Іван Орновський - панегірист кінця XVII - початку XVIII століть. - С. 257-261
  Про Данила Братковського - поета і людину. - С. 262-282
  Іларіон Ярошевицький: діалог між Купідоном та Йоасафом. - С. 283-287
  Літопис Самовидця як речництво козацько-старшинської ідеології. - С. 288-294
  Іван Максимович - поет вічних тем. - С. 295-305
  Теофан Прокопович. Життя і творчість. - С. 306-318
  Лаврентій Горка та його драма "Йосиф-патріарха". - С. 319-329
  Письменство XVIII - початку XIX століть. - С. 336-345
  Низове бароко і засоби його творення. - С. 348-369
  Українські поетики та риторики як теоретична база літературного бароко. - С. 370-381
  Українська барокова драма. Загальні зауваження. - С. 382-392
  Явище прообразності в літературі українського бароко. - С. 393-405
  Українські родинні хроніки. - С. 406-409
  Почаївський культурний осередок XVIII - початку XIX століть. - С. 410-419
  Іван Мазепа - митець і літературний герой. - С. 420-431
  Літопис Григорія Граб'янки. - С. 434-445
  Малий діаріуш Миколи Ханенка. - С. 446-450
  Про "Журнал\" / чи діаріуш. - С.  Пилипа Борзаківського та Павла Ладинського\". - ,451-458,
  Семен Климовський та його політично-публіцистичний поетичний трактат. - С. 459-468
  Літопис Самійла Величка. - С. 469-482
  Інокентій Нерунович. "Милість Божа". - С. 483-487
  Василь Григорович-Барський та його "Мандри по святих місцях". - С. 488-491
  Митрофан Довгалевський: драми та поетика. - С. 492-502
  Йоасаф Горленко - творець моралістичної поеми. - С. 503-508
  Літературна діяльність Михайла Козачинського. - С. 509-518
  "Діалог Енея з Турнусом" із 1745 року. - С. 519-524
  Про драму "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського. - С. 525-537
  Гнат Максимович. "Ода на перший день травня 1761 року". - С. 538-544
  Семен Дівович. "Розмова Великоросії з Малоросією". - С. 545-554
  Сатири інока Якова. - С. 555-560
  Про Йосипа Обонкіона-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство. - С. 561-578
  Григорій Сковорода як письменник і мислитель. - С. 579-594
  Прообразність у баченні Г. Сковороди. - С. 595-607
  Іван Некрашевич, його вірші та діалоги. - С. 608-616
  Іриней Фальківський - звершувач поетичних традицій Київського атенею. - С. 617-620
  Василь Капніст в українському контексті. - С. 621-629
  "Історія Русів" як літературна пам'ятка. - С. 630-648
  "Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко. - С. 649-669
  Мудрець з гір Карпатських - Василь Довгович. - С. 670-678

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська писемність -- літописна історична література -- українська барокова поезія -- літературні форми пізнього

Анотація:   Друга книга оригінального дослідження фактично є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину XVII ст., яку автор розглядає як період розвиненого бароко, і XVIII ст.- період пізнього бароко. Аналізуючи цей напрочуд своєрідний відтінок історії української літератури, автор вписує твори в життя, проблеми і складнощі становлення Козацької держави. Читач переконається, що література тієї доби аж зовсім не була схоластичною, твореною у відриві від життя, а навпаки, найчастіше з ним пов'язана. Досі так широко і в такому розрізі література вказаної доби не розглядалася.

 
67 87.3(4Укр)6
Ч59

        Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. - : 2005. - 264 с.

Зміст:
  На теми філософії історії. - С. 7-13
  Початки і кінці нових ідеологічних епох. - С. 14-23
  Культурно-історичні епохи. - С. 24-35
  До характерології слов'ян. Українці. - С. 36-42
  Антична література в старій Україні. - С. 43-56
  Платон в Давній Русі. - С. 57-66
  До проблем бароко. - С. 67-77
  Поза межами краси (до естетики барокової літератури). - С. 78-96
  Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV-XVIII ст.). - С. 97-112
  XVII ст. в духовній історії України. - С. 113-125
  Значення Харківського університету в українському духовному житті. - С. 126-129
  Іван Вишенський. - С. 130-141
  Міцкевич і українська література. - С. 142-163
  Вплив філософії шеллінга (1775-1854) в Україні. - С. 164-171
  Думки про Шевченка (естетичні та історико-філософічні фрагменти). - С. 172-178
  Шевченко і Давид Штраус. - С. 179-191
  Шевченко і релігія. - С. 192-205
  П.О. Куліш - український філософ серця. - С. 206-216
  М.С. Грушевський як історик літератури. - С. 217-226
  В'ячеслав Липинський як філософ історії. - С. 227-236
  Натурфілософія В.І. Вернадського. - С. 237-243
  Юрій Клен, вчений та людина (із спогадів. Написано 1949). - С. 244-254

Рубрики: Чижевський Д.
Історія філософії України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українці -- антична література в старій Україні -- література бароко -- вишенський і. -- Міцкевич і українська

Анотація:   Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в ураїнському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.

 
68 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 12 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 284 с.

Зміст:
  Жигун С.  Творчість Гната Михайличенка: особливості нарації / С. Жигун. - С. 5-8
  Іванько О.  Роздвоєння художньої свідомості Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 8-13
  Чернявська О.  Концепт митця у творчості Богдана-Ігоря Антонича (попередні зауваження на основі аналізу вірша "До істот з зеленої зорі") / О. Чернявська. - С. 13-16
  Кирильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича у 1930-х роках: критичні моделі Івана Огієнка та Святослава Гординського / О. Кирильчук. - С. 16-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куриленко І.  Філософське осмислення мотиву самотності в романі "Честь" М. Могилянського / І. Куриленко. - С. 22-25
  Лапко О.  Ліричний герой Тодося Осьмачки: самотність як константа / О. Лапко. - С. 25-32
  Цимбал Я.  До проблеми урбанізму в поезії Володимира Свідзінського / Я. Цимбал. - С. 32-36
  Артюх А.  Герметичність художнього світу Володимира Свідзінського і український літературний процес 80-х років XX ст. / А. Артюх. - С. 37-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко О.  Фройдівська версія Бога в оповіданні Валер'яна Підмогильного "Добрий Бог" / О. Сергієнко. - С. 41-49
  Жигун В.  Інстинкт-бажання бути великим (На прикладі оповідання В. Підмогильного "Гайдамака" / В. Жигун. - С. 49-52
  Лещишин З.  Психологічний портрет самогубця у новелістиці Валер'яна Підмогильного (роль внутрішнього монологу у психологічному портретуванні) / З. Лещишин. - С. 52-56
  Лебединцева Н.  Екзистенційна істерія в поезії Є. Плужника / Н. Лебединцева. - С. 57-62
  Белімова Т.  Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. XX ст. / Т. Белімова. - С. 62-65
  Гірняк М.  Наративні стратегії прози В. Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті / М. Гірняк. - С. 65-74
  Ушневич-Штанько С.  Музичний простір у системі художньо-естетичних поглядів В. Домонтовича (на матеріалі романів "Без грунту\" / "Доктор Серафікус". - С.  "Дівчинка з ведмедиком")\"
  Лаврісюк Ю.  Експериментальна проза Олекси Слісаренка / Ю. Лаврісюк. - С. 79-83
  Ушкалов О.  Юліан Шпол та його роман "Золоті лисенята" / О. Ушкалов. - С. 84-89
  Сінченко О.  Пролегомени до соціалістичного реалізму як художнього напрямку / О. Сінченко. - С. 89-95
  Видашенко Н.  "щоденник" Аркадія Любченка: екзистенціальний вимір твору / Н. Видашенко. - С. 95-100
  Макаренко Л.  Метафоричні кольороназви в поезії Юрія Клена / Л. Макаренко. - С. 100-105
  Кирієнко Н.  Вічні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 105-110
  Горбунова О.  Націєтворчі складники українського характеру у творчій концепції Юрія Липи / О. Горбунова. - С. 111-114
  Буслаєва К.  Міфологема долі як домінанта творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 114-120
  Дрозд Л.  Концепція Бога у поетичному доробку Є. Маланюка / Л. Дрозд. - С. 120-126
  Юрова І.  Жанрова своєрідність радіодрами І. Костецького "Летіція" / І. Юрова. - С. 126-131
  Хмель О.  Людина в "чужому" міфологічному просторі (до проблеми екзистенціалістичних мотивів у "Сибірських новелах" Бориса Антоненка-Давидовича) / О. Хмель. - С. 131-136
  Хамедова О.  Епістолярна літературна критика Б. Антоненка-Давидовича: проблематика, специфіка / О. Хамедова. - С. 136-141
  Журавльова С.  Філософські рефлексії на тлі біблійного тексту (поетичний цикл Ліни Костенко "Давидові псалми") / С. Журавльова. - С. 141-148
  Котик І.  "Десерти кохання" (образ ліричного суб'єкта збірки Ю. Тарнавського "Ось, як я видужую") / І. Котик. - С. 148-153
  Ткаченко Т.  Образ Ісуса Христа у прозі Віри Вовк / Т. Ткаченко. - С. 153-156
  Жодані І.  Інтерсеміотичність у творчості Віри Вовк (живопис і література) / І. Жодані. - С. 156-159
  Віват Г.  Фізико-математичні алюзії в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 159-166
  Цілинко Т.  Проблемно-тематична спрямованість і стильові прикмети дебютних виступів М. Вінграновського у періодичних виданнях / Т. Цілинко. - С. 166-171
  Кулініч О.  Хронотоп поезії як поле вираження світогляду автора (на прикладі інтимної лірики Микити Чернявського) / О. Кулініч. - С. 172-177
  Крупка В.  Морально-етична природа образу селянина-працелюба у ранній поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 178-181
  Перетятько М.  Просторово-часова організація ліричного циклу Л. Талалая "Золотий пісок" / М. Перетятько. - С. 181-185
  Штолько М.  Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко / М. Штолько. - С. 185-191
  Гнатенко Н.  Організація біографічного матеріалу за асоціативно-психологічним типом (на прикладі повісті Василя Шевчука "Навчитель істини") / Н. Гнатенко. - С. 192-196
  Кузьменко М.  Феномен художнього часопростору в ліриці Леоніда Вишеславського / М. Кузьменко. - С. 196-198
  Гур'єва Р.  Любов і влада: гендерний аспект історичної прози П. Загребельного / Р. Гур'єва. - С. 199-203
  Нечерда В.  Історія як феномен художнього (триптих П. Загребельного про Київську Русь) / В. Нечерда. - С. 203-208
  Зелененька І.  Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 208-212
  Демидюк Л.  Символи як елементи вертикального контексту та їх семантика у поезії М. Воробйова / Л. Демидюк. - С. 212-223
  Кулініч Т.  Інтертекстуальні елементи метафори Ігоря Калинця / Т. Кулініч. - С. 223-226
  Копиця В.  Художня трансформація христологічних мотивів у поезії В. Герасим'юка / В. Копиця. - С. 226-231
  Борисюк І.  Ініціальний міф як структуротворчий елемент поетичного тексту у творчості вісімдесятників / І. Борисюк. - С. 231-236
  Здорик О.  Українська поезія про Чорнобиль. Символіка природи / О. Здорик. - С. 236-238
  Харченко А.  Екзистенційна основа асоціативного мислення В'ячеслава Медведя в жанрі щоденника / А. Харченко. - С. 238-243
  Великодна Г.  Жанровий поліфонізм висловлення у поемі-видінні Оксани Забужко "Самогубче дерево" / Г. Великодна. - С. 243-247
  Шевчук З.  Альтернативна історія в сучасній українській прозі / З. Шевчук. - С. 247-251
  Юрчук О.  Необарокові тенденції в українській прозі кінця XX - початку XXI ст. / О. Юрчук. - С. 252-258
  Качак Т.  Жанрово-стильові аспекти "Експериментальної прози" Галини Пагутяк / Т. Качак. - С. 258-266. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупка М.  Художнє моделювання проблем материнства та творчості в анти-романі Ніли Зборовської "Українська Реконкіста" / М. Крупка. - С. 266-270
  Деркачова О.  Світ крізь призму болю (на матеріалі творів М. Кіяновської та А. Охрімовича) / О. Деркачова. - С. 271-276
  Бондар Л.  Художня проекція "Его" митця крізь призму ритуально-міфологічної посвяти (за п'єсою Я. Стельмаха "Десант") / Л. Бондар. - С. 276-280

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
69 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 11 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 228 с.

Зміст:
  Войтонь Р.-М.  Різні види "зла": слов'янські міфологічні та біблійні джерела демонічних образів / Р.-М. Войтонь. - С. 5-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арендаренко І.  "Мікерія, Лілія Нілу" О. Сеньковського - зона мистецьких і міждисциплінарних взаємодій / І. Арендаренко. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузнецова Н.  Концепция игры в бисер Германа Гессе и ритуал Конфуция: к попытке сопоставленного прочтения / Н. Кузнецова. - С. 15-20. - Библиогр. в конце ст.
  Баринова Е.  Восток и Запад в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции" / Е. Баринова. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст.
  Кондратюк Л.  Основні аспекти поетики імпресіоністичного стилю в літературі / Л. Кондратюк. - С. 24-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурдуз А.  Варіанти реалізації міфологеми "Золотого віку" у творах Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербевіллів" і В. Стефаника "Камінний хрест" / А. Гурдуз. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Губарева О.  Український і болгарський дискурс модернізму: спільне і відмінне / О. Губарева. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Медицька М.  Типологія екзистенційних мотивів та образів у поезії Станіслава Виспянського і Петра Карманського / М. Медицька. - С. 42-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сачок О.  Самотність як екзистенційний стан душі у поезіях польського (К. Пшерва-Тетмаєр) та українського (П. Карманський) модернізму / О. Сачок. - С. 49-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добрушина Т.  Метафізичні інтенції в поезії Богдана-Ігоря Антонича та Болеслава Лесьмяна / Т. Добрушина. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Семантика образу трави у "Пісні про себе" Волта Вітмена та "Зеленій Євангелії" Богдана-Ігоря Антонича / Н. Науменко. - С. 59-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гайворонська М.  Максим Богданович у рецепції Михайла Драй-Хмари / М. Гайворонська. - С. 66-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Леенсон Е.  Своеобразие трактовки темы творчества в стихотворениях Р. М. Рильке "Am rande der nacht" и Б. Л. Пастернака "Мне хочется домой, в огромность..." / Е. Леенсон. - С. 70-75. - Библиогр. в конце ст.
  Синьоок Г.  Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологія творчості особистості / Г. Синьоок. - С. 75-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Салахова А.  Анатомия красоты и искусства и искусство анатомии в романах Д. Фаулза "Коллекционер\" / П. Зюскинда "Парфюмер" и Т. Эггена "Декоратор"\". - С. А. Салахова. - 83-87,\"Библиогр. в конце ст.\"
  Никифоров А.  Роберт Фрост и Иосиф Бродский: сравнительный анализ стихотворений / А. Никифоров. - С. 88-92. - Библиогр. в конце ст.
  Бібєрова Г.  Вплив ліричних мотивів поезії Сільвії Плат на творчість Оксани Забужко / Г. Бібєрова. - С. 92-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янковий Б.  Інтертекстуальність як одна з особливостей побудови 22 гомілії Василія Великого "Лист до молоді про те, як слід використовувати античну літературу / Б. Янковий. - С. 100-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руссова В.  Длугошева інтерпретація оповідання про хрещення русичів / В. Руссова. - С. 105-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мигун С.  Святість як сюжетотворча модель житія Феодосія Печерського / С. Мигун. - С. 108-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук Р.  Проект унії у літературній спадщині Іпатія Потія / Р. Ткачук. - С. 113-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трофименко Т.  Ідеал монашого служіння у погребових проповідях Мелетія Смотрицького і Захарії Копистенського / Т. Трофименко. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Животова М.  Образ Богородиці у "Небі новому" Іоаникія Галятовського / М. Животова. - С. 121-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Т.  Топіка сакральних імен у проповідях Антонія Радивиловського / Т. Левченко. - С. 125-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лямпрехт О.  Проблема життя та смерті в українській польськомовній прозі письменників кола Лазаря Барановича / О. Лямпрехт. - С. 128-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пуреховская О.  Слово как архетип христианской книжности в риторическом осмыслении Симеона Полоцкого / О. Пуреховская. - С. 135-138. - Библиогр. в конце ст.
  Кочубей В.  "Митрополита рязанського та муромського слізне з книгами прощання" Стефана Яворського: до історико-художнього аналізу твору / В. Кочубей. - С. 139-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкурган О.  Драма "Kommunia duchowna S. S. Borysa y Hleba" XVII ст. з Бібліотеки Оссолінеум у Вроцлаві / О. Шкурган. - С. 145-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Морально-етичні християнські засади белетристики Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 151-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Генетичний зв'язок чи типологічна подібність? (комедії Гоголя "Ревізор" і Квітки-Основ'яненка "Приезжий из столицы") / О. Боронь. - С. 155-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородін К.  Літературна діяльність Вацлава з Олеська в контексті суспільно-культурного життя Галичини поч. XIX ст. / К. Бородін. - С. 161-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бусел К.  Маргінальність романтичної особистості у "рольовій" ліриці Т. Шевченка періоду заслання / К. Бусел. - С. 165-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цуркан І.  Художнє освоєння народно-демонічних уявлень у повісті "Огненний змій" Пантелеймона Куліша / І. Цуркан. - С. 168-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чадович В.  Засоби комічного зображення в пьєсах Ю. О. Федьковича та С. Воробкевича / В. Чадович. - С. 172-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грибовська Д.  Специфіка ранніх сатиричних поезій І. Франка / Д. Грибовська. - С. 178-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Челецька М.  Жанрові та інтертекстуальні особливості ліричного циклу Івана Франка "Excelsior!" / М. Челецька. - С. 184-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капліна О.  "Чуже слово" у творчості Христі Алчевської / О. Капліна. - С. 191-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майборода Н.  Роль символу у неоромантичному творі (на матеріалі повістей Ольги Кобилянської) / Н. Майборода. - С. 195-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляшенко О.  Семантика кольору і ефект цілісності поетичних циклів Лесі Українки "Сім струн" та "Ритми" / О. Ляшенко. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мушка О.  Екзистенційна проблематика драми Лесі Українки "Йоганна, жінка Хусова" / О. Мушка. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанова О.  Драматизація діалогічного мовлення у "малій прозі" В. Стефаника / О. Казанова. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордонець О.  Жанр поезії у творчості Б. Лепкого початку XX століття / О. Кордонець. - С. 211-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінчук Т.  Невипадкові покарання як шлях до свободи й богообраності в оповіданні В. Винниченка "У графському маєтку" / Т. Павлінчук. - С. 217-221. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Компаративістика

Ключові слова (ненормовані): типологія художніх творів -- порівняльний аналіз художніх творів

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
70 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 29 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 103 с.

Зміст:
  Фізер І. М.  Про який час ідеться в літературному творі? / І. М. Фізер. - С. 5-7
  Дзядевич Т. М.  Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) / Т. М. Дзядевич. - С. 7-12
  Желєзна Ю. І.  Поетика виражальності й сучасна критична теорія (за працею А. К. Жолковського, Ю. К. Щеглова "Работы по поэтике выразительности") / Ю. І. Желєзна. - С. 13-16
  Іванова Н. С.  Роль інтелектуалізації письма у розвитку межових форм літератури (культурний контекст початку XX ст.) / Н. С. Іванова. - С. 16-25
  Кісельова Л. О.  Семантична мова фолькльорної традиції в поезії М. Клюєва та В. свідзінського / Л. О. Кісельова. - С. 25-31
  Ксьондзик Н. В.  Генеза класицизму в літературі Російської імперії / Н. В. Ксьондзик. - С. 31-39
  Кузмичов С. В.  Лицарські романи Цзінь Юна та китайські традиційні бойові мистецтва / С. В. Кузмичов. - С. 40-42
  Моренець В. П.  Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на давні теми (уривок з авторської монографії) / В. П. Моренець. - С. 43-53
  Пелешенко Н. І.  Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років (на матеріалі творів О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука) / Н. І. Пелешенко. - С. 53-65
  Пізнюк Л. В.  Аркадій Любченко як гравець на полі тоталітаризму (проблема інтерпретації "Щоденника" А. Любченка) / Л. В. Пізнюк. - С. 65-69
  Пронкевич О. В.  Українська національна ідентичність у дзеркалі іспанської культури / О. В. Пронкевич. - С. 70-75
  Рябчук С. М.  Український авангард: між деструкцією та "самозванством" / С. М. Рябчук. - С. 75-82
  Семенова Д. С.  Спроба постколоніального прочитання фантастичного роману Андрія Бєляніна "Відстріл наречених" / Д. С. Семенова. - С. 83-86
  Усатюк О. С.  Еволюція архетипних образів вогню в повістях М. Гоголя (за концепцією Г. Башляра) / О. С. Усатюк. - С. 87-90
  Яковенко С. М.  Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослав Івашкевича та Вітольда Гомбровича / С. М. Яковенко. - С. 91-96
  Якубчак Н. В.  Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак. - С. 97-100

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник наукових студій присвячений актуальним проблемам теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та зарубіжної літератури.

 
71 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 72 Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 91 с.

Зміст:
  Агеєва В. П.  Поетичний візіонеризм Лесі Українки / В. П. Агеєва. - С. 3-11
  Гай Є. О.  Контамінація християнського та радянського міфів у "селянській трилогії" Миколи Куліша / Є. О. Гай. - С. 12-18
  Єгорченко М. О.  Мотив гріха в поезії Василя Стуса / М. О. Єгорченко. - С. 18-23
  Квіт С. М.  Виміри філософської герменевтики / С. М. Квіт. - С. 24-32
  Кісельова Л. О.  Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л. О. Кісельова. - С. 33-38
  Котенко Н. В.  Проблематика німецькомовних літературознавчих праць Освальда Бургардта / Н. В. Котенко. - С. 39-44
  Нарчинська Т. М.  Невербальні означники поетичного тексту: мовчання як іншість у "Примітивних формах власності" Андрія Бондаря / Т. М. Нарчинська. - С. 45-49
  Пізнюк Л. В.  Творча дихотомія Аркадія Любченка / Л. В. Пізнюк. - С. 50-53
  Погинайко О. П.  Автопереклад як особливий вид перекладу / О. П. Погинайко. - С. 53-59
  Пронкевич О. В.  Лицарсько-містичний ідеал у "Житії Дон Кіхота і Санчо" М. де Унамуно / О. В. Пронкевич. - С. 60-66
  Свято Р. В.  Проблема літературних поколінь: "період безчасся" і українська поезія 70-х років XX ст. / Р. В. Свято. - С. 67-73
  Сергієнко О. В.  Українські інспірації словенського модернізму (на прикладі "Думи" Отона Жупанчича) / О. В. Сергієнко. - С. 73-80
  Шалагінов Б. Б.  Ф. В. фон Шеллінг: міфотворець на перепуттях модерну / Б. Б. Шалагінов. - С. 80-88

Анотація:   Збірник наукових студій кафедри літератури та іноземних мов НаУКМА присвячений актуальним проблемам теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та зарубіжної літератури.

 
72 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М. К.

        Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська літературна традиція -- українська література і міфи -- фольклор -- монументалізм -- орнаменталізм -- козацька

Анотація:   Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до середини ХХ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту.

 
73 91.9:83
М42

        Петро Медведик: життєписно-бібліографічна студія [Текст] : [покажчик] / Упр. культури Тернопільської облдержадмін., Тернопільська обл. універсальна наукова б-ка. - Т. : Підручники і посібники, 2005. - 96 с.

Рубрики: Медведик, П. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія
Тернопіль

Ключові слова (ненормовані): українська література -- бібліографія краєзнавча -- історія України -- історія українського мистецтва

Анотація:   Покажчик підготовлений до 80-річчя від дня народження відомого краєзнавця, театрознавця П. К. Медведика для ознайомлення з бібліографією джерел та літератури про життєвий і творчий шлях дослідника Тернопілля.

 
74 83.3(4Укр)5-8...4
Т48

Ткачук, М. П.

        Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси [Текст] : монографія / М. П. Ткачук. - Суми : СумДу, 2009. - 215 с.

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Котляревський І. -- поетика гротексту -- жанрова своєрідність "Енеїди"

Анотація:   У книзі по-новому інтерпретується творчість першого класика нової української літератури Івана Котляревського, висвітлюються його життєвий та творчий шлях, характер мистецьких шукань, значення й місце в історії української літератури. Розглядається наративна стратегія поеми "Енеїда", її антропологічний та естетичний дискурси. Особлива увага звертається на інтертекстуальне поле поеми й жанрову своєрідність. Досліджується категорія сміху, поетики гротеску, особливості просвітницького реалізму, а також питання національного характеру в контексті літературної антропології. Окремо з'ясовується жанрова природа "Наталка Полтавка", "Москаля-чарівника".

 
75 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т.48 Філологічні науки / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 94 с.

Зміст:
  Агеєва В. П.  Формалізм у концепціях київських неокласиків / В. П. Агеєва. - С. 3-10
  Лімборський І. В.  Художня парадигматика українського рококо і європейський контекст / І. В. Лімборський. - С. 11-19
  Стадницька Т. І.  Відчуження як теоретико-літературна категорія / Т. І. Стадницька. - С. 20-23
  Якубчак Н. В.  Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак. - С. 24-31
  Борисюк І. В.  Міфологема космічної ієрогамі в поезії вісімдесятників / І. В. Борисюк. - С. 32-39
  Моренець В. П.  Естетизм (уривок зі студії "Стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 40-45
  Нарчинська Т. М.  Схід у поезії Володимира Цибулька / Т. М. Нарчинська. - С. 46-49
  Плітка В. В.  Місячна трагедія в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня" / В. В. Плітка. - С. 50-55
  Свято Р. В.  Сюрреалістичні аспекти поетичного світогляду Олега Лишеги / Р. В. Свято. - С. 56-61
  Яровенко А. В.  24 години Івана Величковського: функція числа у бароковій традиції / А. В. Яровенко. - С. 62-68
  Білоножко Л. В.  Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні Моррісон "Улюблена" / Л. В. Білоножко. - С. 69-75
  Стефанова Н. -А. В.  Герой та його двійник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) "Бійцівський клуб" та "Невидимі потвори" / Н. -А. В. Стефанова. - С. 76-81
  Шалагінов Б. Б.  Кант І. : мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції) / Б. Б. Шалагінов. - С. 82-90

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та історії зарубіжної літератури.

 
76 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 76 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 196 с.

Зміст:
  Кикоть В.  Підтекст як образна домінанта в художньому перекладі / В. Кикоть. - С. 5-7
  Кавун Л.  Модерна естетика української прози 20-х р.р. / Л. Кавун. - С. 8-16
  Пахаренко Н.  Українська література ХХ століття: проблема періодизації / Н. Пахаренко. - С. 17-24
  Мануйкін О.  Драматичні портрети Т. Шевченка на сцені театрів України / О. Мануйкін, Ю. Литвин. - С. 25-33
  Марценішко В.  Образ України, її історія в польській літературі (XVI-XIX ст.) / В. Марценішко. - С. 34-48
  Поліщук В.  Ідея єдності, соборності України в історичній прозі Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 49-54
  Коваленко В.  Міф і реальність у "Думі про Зінька Самогородського" Т. Осьмачки / В. Коваленко. - С. 55-62
  Синьоока Г.  Василь Мисик у контексті неокласичних традицій / Г. Синьоока. - С. 63-70
  Ромащенко Л.  Назва однакова - версії історії різні (повість Ю. Тиса "Конотоп" і роман В. Кожелянка "Конотоп") / Л. Ромащенко. - С. 71-76
  Богданова М.  Жанрові особливості історичного оповідання - легенди в українській літературі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 77-85
  Кошова І.  Любовна РАпсодія Валентини Коваленко / І. Кошова. - С. 86-90
  Лаврісюк Ю.  Парадигма людської долі в малій прозі Олекси Слісаренка (до питання проблематики творів) / Ю. Лаврісюк. - С. 91-97
  Заїковська О.  Гіпертекст у літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття / О. Заїковська. - С. 98-103
  Градовський А.  Особливості компаративного аналізу епічного твору / А. Градовський. - С. 104-110
  Ярмоленко Н.  Магічне мислення як первісна основа українських замовлянь / Н. Ярмоленко, О. Ярмоленко. - С. 111-126
  Сало Г.  Символ та архетип у народній ліро-епічній творчості українців / Г. Сало. - С. 127-136
  Дудник М.  Геній національної ідеї (сценарій літературного вечора, приуроченого симоненківським дням) / М. Дудник. - С. 137-154
  Герман Н.  Вплив поетичного слова на особистість (психологічний аспект) / Н. Герман. - С. 155-160
  Клименко В.  Українська національна школа образотворчого мистецтва та основи професійної грамоти / В. Клименко. - С. 161-165
  Бондар І.  Істина, до якої ішов художник: методологічний аналіз життя і творчості черкаського художника Петра Козіна / І. Бондар. - С. 166-172
  Колісник Ю.  Журналістика України в полоні радянського "патріотизму" й "інтернаціоналізму" / Ю. Колісник. - С. 172-183
  Зражевська Н.  Сучасні інформаційні технології як фактор зміни культурної парадигми / Н. Зражевська. - С. 183-190
  Ромащенко Л.  Про національну специфіку українського модернізму (Шумило Наталя. Під знаком національної самобутності) / Л. Ромащенко. - С. 191-193

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): літературний стиль у літературі -- жанровість літератури

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
77 83.3(4Укр)6-6
С30

Семенюк, Г. Ф.

        Українська драматургія 20-х років: Нове осмислення драматургічних і театральних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури [Текст] : посіб. для вчителя / Г. Ф. Семенюк. - К. : Проза, 1993. - 203 с.

Зміст:
  До джерел: драматургічний процес в Україні 1917-1920 рр.. - С. 8-50
  Концепція героя і специфіка конфлікту в українській драматургії 20-х років. - С. 51-101
  Українська комедія 20-х років: динаміка жанрів і розмаїття засобів типізації. - С. 102-138
  Реалії національного та міжнародного життя в драматургії рубежа 20-30-х років. - С. 139-190

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська комедія -- герой і конфлікт -- театр "Березіль" Л. Курбаса

Анотація:   У книжці з позицій сьогодення досліджуються провідні проблеми становлення і тенденції розвитку української драматургії 20-х років ХХ століття як одного з факторів національного і духовного відродження України. На основі творів багатьох письменників, які досі невивчалися (В. Винниченка, М. Грушевського, І. Хоткевича, М. Семенка, Є. Карпенка) або вивчались недостатньо (М. Куліша) чи аналізувались тенденційно та однобічно (І. Микитенка, О. Корнійчука), переосмислюються драматичні й театральні явища в історії національної літератури й культури.

 
78 91.9:83
У45

        Давня українська література (XI - XVIII ст.) / уклав Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. І. Білецький. - : 2005. - 975 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): словник українські письменники -- українська література 11-18 ст.

Анотація:   Перший том біо-бібліографічного словника "Українські письменники", укладений Леонідом Махновцем 1961 р., і досі лишається найповнішим довідковим виданням з історії української літератури ХІ - XVIII ст. Упорядник максимально використав цензурні можливості, відкриті за часів відносної лібералізації комуністичного режиму (1956-1961 рр.), для опису видань текстів і наукових досліджень з епохи українського Середньовіччя, Ренесансу та Бароко. Бібліографічні відомості згруповані за принципом персоналій і супроводжуються короткими біографічними довідками про всіх відомих на середину ХХ ст. давніх українських авторів. Перевидання довідника відтворює зміст оригіналу, обмежуючись мовною редакцією та уточненням деяких деталей з біографій письменників. Додано передмову, яка розповідає про історію появи довідника та його автора.

 
79 83.3(4Укр)6
П12

Павличко, С. Д.

        Дискурс модернізму в українській літературі [Текст] : монографія / С. Д. Павличко. - К. : Либідь, 1999. - 447 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українське народництво -- модернізм і естетизм -- неокласицизм -- фройдизм -- екзистенціалізм -- релятивізм

Анотація:   У книзі аналізується дискурс українського модернізму, починаючи від 1898 р. до 70-х років нашого століття. Парадигма модерністського дискурсу розглядається на прикладі художньої та критичної творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Гната Хоткевича, Михайла Яцкова, представників "Молодої Музи" та "Української хати", письменників 20-х років, найрепрезентативніших постатей еміграційної літератури 40-х років, а також Нью-йорської групи - найоригінальнішого модерністичного утворення 60-х і 70-х років. Лейтмотивом книжки є розгляд конфлікту між модернізмом і народництвом упродовж усієї історії української літератури ХХ століття.

 
80 83.3(4Укр)
Ю83

Юрчук, О. О.

        У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст] : монографія / О. О. Юрчук ; наук. консульт. П. В. Білоус. - К. : Академія, 2013. - 224 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): постколоніальні студії -- колоніалізм -- неоколоніалізм -- полемічна література -- творчість Котляревського -- постмодерний постколоніалізм -- антиколоніалізм -- творчість Марії Матіос

Анотація:   У монографії осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.

 
81 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М.

        Художня література України [Текст] : Ч. 1 Від міфів до реальності / М. Наєнко. - К. : Просвіта, 2005. - 700 с.

Рубрики: Мономах - про нього
Історія української літератури - Давня українська література

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- українська міфологія -- український фольклор -- козацька епоха і

Анотація:   Книга являє собою стислий, науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклоричних) часів до початку ХХІ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим "підручником життя". А хто з нас не прагне перебувати в сфері мистецтва, чомусь у нього навчитися й обрати собі найкращу, з естетичним шармом долю. Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література в книзі розглядається (наскільки це можливо в стислій праці) в загальнослв'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно - ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників - її душу. У першій частині йдеться про давній період української літератури та ранні вияви нового.

 
82 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 108 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 160 с.

Зміст:
  Набитович І.  Парадигматика сакрального в художньому творі (на прикладі повісті "Сивіла" Петра Фабіяна Лагерквіста) / І. Набитович. - С. 5-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян / Л. Кавун. - С. 16-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельничук Б.  З історії української поетичної шевченкіани XIX - XX століть / Б. Мельничук. - С. 27-56
  Поліщук В.  "Зарница" - ідеологічна повістина Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 57-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сивкова І.  Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки" / І. Сивкова. - С. 64-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Процюк Л.  Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту та засобів характеротворення) / Л. Процюк. - С. 82-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Веретільник О.  Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича / О. Веретільник. - С. 94-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Козацький елемент як чинник національної свідомості Євгена Чикаленка (за матеріалами його "Спогадів") / Л. Ромащенко. - С. 102-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова О.  Синтез мистецтв у кінороманах Алена Роб-Гріє / О. Романова. - С. 108-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник Ю.  Організаційна роль партійно-радянської преси в контексті сучасної епохи (на прикладі журнальної періодики УРСР 1950-80 рр.) / Ю. Колісник. - С. 116-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зражевська Н.  Проблеми медіа-культури у зв'язку із розвитком масової комунікації і масової культури / Н. Зражевська. - С. 130-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китов Д.  Найменування Дніпра / Д. Китов. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Церковняк О.  До історії видання "Корпусу дум" Катерини Грушевської / О. Церковняк. - С. 145-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  Творчий діалог на тему: "...майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів..." (І. Франко) / В. Коваленко. - С. 151-158

Ключові слова (ненормовані): проза ваплітян -- поетична шевченкіана -- історія літератури -- партійно-радянська преса -- найменування Дніпра -- засідання літературно-творчої студії

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
83 63.52(4)-7я73-1
К78

Кравець, Я. І.

        Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Кравець. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 88 с.

Рубрики: Етнологія історична

Ключові слова (ненормовані): лужицька література -- українська критика -- лужицька історія -- лужицька історія -- франкомовні славісти

Анотація:   До навчального посібника увійшли матеріали, пов'язані з пізнанням і дослідженням лужицької історії, культури, літератури упродовж ХІХ - ХХ ст. у наукових публікаціях в Україні, Франції та Бельгії. Розкриваються лужицькі зацікавлення І. Франка, В. Гнатюка, Д. Дорошенка, В. Щурата, а також відомих франкомовних славістів С. Курр'єра, А. д'Авріля, Л. Леже, Ф. де Во та ін.

 
84 83.3(4Укр)4
Б61

Білоус, П. В.

        Українська середньовічна література [Текст] : монографія / П. В. Білоус. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 584 с.

Рубрики: Історія української літератури - Українська середньовічна література

Ключові слова (ненормовані): структура українського Середньовіччя -- християнство на Русі -- християнська екзегетика -- Біблія -- авторська свідомість -- дохристиянські міфілогічні образи

Анотація:   У монографії досліджується феномен українського середньовічного письменства (XI - середина XVI ст.) не за тематично-жанрово-персональним принципом, як це велося у медієвістиці впродовж XIX - XX ст., а в сенсі художньої цілісності та своєрідності словесно-книжного явища, яке заповнило історію української літератури майже на шість віків. Розглянуто низку актуальних питань, які стосуються історико-культурної та естетичної природи середньовічного Слова.

 
85 83.3(4Укр)6
І48

Ільницький, М.

        Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Ільницький; ред. І. Шевців. - Л. : ВНТЛ, 1998. - 148 с.

Зміст:
  Історик українського літературознавства (Леонід Білецький). - С. 32 - 51
  Від ідеї - до форми (Михайло Рудницький). - С. 52 - 78
  Дві раси, дві касти, дві культури (Дмитро Донцов). - С. 79 - 106
  Ідейно-етичний естетизм (Микола Гнатишак). - С. 107 - 128
  Автор "ненаписаної" історії літератури (Євген-Юлій Пеленський). - С. 129 - 147

Рубрики: Білецький Л.
Історія української літератури - Персоналія
Західна Україна

Анотація:   Книжка є першою спробою характеристики літературного життя на західноукраїнських землях 20-30-х рр. ХХ ст. крізь призму критики. Автор окреслює загальну атмосферу гострих протистоянь між представниками різних ідеологічних та естетичних орієнтацій (націоналістичної, марксистської, католицької та ліберальної), породжених тогочасною історико-культурною ситуацією, а також подає портрети критиків - найпомітніших представників основних літературно-мистецьких угруповань. Книжка заповнює деякі прогалини на карті історії української літератури. Робота виконана в Інституті літературознавчих студій Львівського державного університету ім. І. Франка

 
86 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 21 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 97 с.

Зміст:
  Вздульська В. Р.  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах / В. Р. Вздульська. - С. 3-8
  Жук З. К.  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману / З. К. Жук. - С. 9-12
  Кучерява О. О.  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років / О. О. Кучерява. - С. 13-20
  Наливайко Д. С.  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д. С. Наливайко. - С. 21-35
  Ніколенко О. М.  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс) / О. М. Ніколенко. - С. 36-45
  Пронкевич О. В.  Іспанська література і творення української нації / О. В. Пронкевич. - С. 46-53
  Фізер І.  Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури" / І. Фізер. - С. 54-56
  Бойчук Б.  Декілька думок про поетичну мову в українській поезії / Б. Бойчук. - С. 57-58
  Дмитришина О. Ю.  Християнські та язичницькі образи у ранній ліриці М. Рильського / О. Ю. Дмитришина. - С. 59-62
  Моренець В. П.  Сюрреалізм (уривок з авторської студії "стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 63-68
  Павленко Г. І.  Трансформація українських четьїх збірників XVII-XVIII ст. (на матеріалі колекції Івана Франка) / Г. І. Павленко. - С. 69-73
  Соснюк К. О.  Поезія Володимира свідзінського та Євангельський текст / К. О. Соснюк. - С. 73-80
  Харада Й.  Літературний текст як екзистенційне втілення автора (до питання про становлення принципів драматургії Лесі Українки) / Й. Харада. - С. 81-93

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): мотиви містичної поезії -- англійський інтелектуальний роман -- іспанська література -- поетична мова -- лірика рильського м. -- сюрреалізм -- поезія

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства.

 
87 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 67 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 200 с.

Зміст:
  Пахаренко Н.  Становлення концепцій постмодернізму: стислий огляд / Н. Пахаренко. - С. 5-9
  Безчотнікова С.  Екзистенціальна антиутопія як жанровий різновид або Прометей Спотворений / С. Безчотнікова. - С. 9-19
  Пахаренко В.  Слава не поляже...(Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) / В. Пахаренко. - С. 19-22
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917- середина 30-х років ХХ ст.) / О. Мануйкін. - С. 22-28
  Скорина Л.  Відлуння предківської слави (історіософська концепція збірки Яра Славутича "Гомін віків") / Л. Скорина. - С. 28-36
  Піскун О.  Українське письменство 20-30 рр.: феномен людей зі страху / О. Піскун. - С. 36-45
  Кавун Л.  Проблематика української художньої прози 20-х років ХХ ст. / Л. Кавун. - С. 45-52
  Просалов В.  Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв'язків / В. Просалов. - С. 52-61
  Мазоха Г.  Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-рр.ХХ ст. / Г. Мазоха. - С. 61-68
  Співак І.  Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру. / І. Співак. - С. 68-74
  Дудник М.  Література для дітей А. Дімарова (на матеріалі збірки оповідань" Повість з дитячих літ") / М. Дудник. - С. 74-80
  Проценко О.  Авторський суб'єктивізм і його еволюція в сучасному авторефлексивному тексті / О. Проценко. - С. 80-86
  Поліщук В.  У пошуках вічних істин / В. Поліщук. - С. 86-96
  Ромащенко Л.  Т. Булгарін і його роман" Мазепа" польська чи російська версія історії? / Л. Ромащенко. - С. 96-105
  Марценішко В.  Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка / В. Марценішко. - С. 105-116
  Козюра О.  Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") / О. Козюра. - С. 111-117
  Ляшко Ю.  Примари щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років) / Ю. Ляшко. - С. 117-121
  Павленко Т.  Образ любові у творах Рея Бредбері / Т. Павленко. - С. 121-129
  Синьоок Г.  До проблеми національної ідентичності Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського і не тільки... / Г. Синьоок. - С. 129-137
  Китова С.  Український "камінь мисленний" / С. Китова. - С. 144-145
  Ярмоленко Н.  Колгоспна дійсність як система та її відображення у фольклорі центральної України / Н. Ярмоленко. - С. 145-158
  Зражевська Н.  Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві. Постановка проблеми / Н. Зражевська. - С. 158-163
  Надточій О.  Російська періодика як цензор українства / О. Надточій. - С. 163-169
  Колісник Ю.  Тоталітарна пропаганда на сторінках журналу "Україна" 1950-60 рр. / Ю. Колісник. - С. 169-178
  Коваленко В.  Виняткова поява у світовій літературі(збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки) / В. Коваленко. - С. 178-191
  Ромащенко Л.  Щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов'янський : Рецензія / Л. Ромащенко. - С. 191-195
  Синьоок Г.  Всеукраїнська наукова конференція Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови / Г. Синьоок. - С. 195-197

Рубрики: Філологічні науки

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні метеріали.

 
88 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 178 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 149 с.

Зміст:
  Меленчук О.  Феномен святкування роковин, присвячених пам'яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова / О. Меленчук. - С. 5-11
  Якобчук С.  Особистість і творчість Т. Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф. П. Матушевського / С. Якобчук. - С. 12-18
  Ткалич І.  Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції / І. Ткалич. - С. 19-22
  Кавун Л.  Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки / Л. Кавун. - С. 23-27
  Кикоть В.  Звукосимволіка, підтекст і переклад / В. Кикоть. - С. 27-31
  Поліщук В.  Старицький і Шевченко: з історії родоводів / В. Поліщук. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Доба Хмельниччини в історичних романах "Князь Єремія Вишневецький" і "Гетьман Іван Виговський" І. С. Нечуя-Левицький / О. Мануйкін, В. Дяченко. - С. 38-46
  Присяжнюк О.  Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк. - С. 46-51
  Кошова І.  "Конкордизм" Володимира Винниченка: у пошуках формули щастя / І. Кошова. - С. 51-63
  Печарський А.  Художній світ Валер'яна Підмогильного в задзеркаллі індивідуального суспільного нарцисизму / А. Печарський. - С. 64-70
  Ромащенко Л.  До проблеми українсько-чесько-словацьких літературних взаємин (на прикладі творчості Олеся Гончара) / Л. Ромащенко. - С. 71-78
  Марценішко В.  "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) / В. Марценішко. - С. 79-84
  Волинець Ю.  Образ гетьмана Богдана Хмельницького в "Оповідях" Проспера Меріме / Ю. Волинець. - С. 84-88
  Градовський В.  "Я вірю в лагідну владу розуму, що керує людьми" (проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея" Б. Брехта) / В. Градовський. - С. 89-93
  Потапенко Л.  Репрезентація дихотомії "я / інший" у праці Е. Саїда "Орієнталізм" / Л. Потапенко. - С. 93-98
  Могілей І.  Поетичні конструкти химеричного в Е. По / І. Могілей. - С. 98-101
  Гур'єва В.  Синтез образності поезії та живопису в ліриці Е. Е. Каммінгса / В. Гур'єва. - С. 101-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "Зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу..." (психічні риси натхнення поета) / В. Коваленко. - С. 110-118
  Ярмоленко Н.  Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні / Н. Ярмоленко. - С. 119-126
  Градовський А.  Формування в майбутніх учителів літератури науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. Градовський. - С. 127-132
  Ромащенко Л.  На шляху до діалогу культур: від Санкт-Петербурга до Ніжина / Л. Ромащенко. - С. 133-136
  Скорина Л.  Біографічний триптих "Академії" / Л. Скорина. - С. 136-144
  Гончар Ю.  Гендерні розмисли ("Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою") / Ю. Гончар. - С. 144-146

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Черговий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються рецензійні матеріали

 
89 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 159 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 224 с.

Зміст:
  Кавун Л.  "Романтика вітаїзму" як світобачення / Л. Кавун. - С. 5-14
  Кикоть В.  Символ у творенні та перекладі підтексту поетичного твору / В. Кикоть. - С. 14-38
  Рева Л.  Видатний український письменник І. Нечуй-Левицький в спогадах М. Плевака ( за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Л. Рева. - С. 39-49
  Поліщук В.  Франкознавчі студії Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 49-65
  Кошова І.  Євген Чикаленко і Володимир Винниченко: аспект особистий і літературний / І. Кошова. - С. 66-82
  Печарський А.  Ілюзорна концепція Я-ідеалу в белетристиці Б. Тенети та І. Микитенка (жертви психопатичного "радянського соціоциду") / А. Печарський. - С. 82-93
  Пангелова М.  Відображення літературного процесу 50-60 рр. XX ст. в епістолярній спадщині Уласа Самчука / М. Пангелова. - С. 93-102
  Мануйкін О.  Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін. - С. 102-110
  Веретільник О.  Особливості реалізації авторського "я" у прозі Л. Кононовича / О. Веретільник. - С. 111-119
  Клименко (Синьоок) Г.  Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: до проблеми традицій і новаторства (від естетичної позиції до формальних пошуків) / Клименко (Синьоок) Г.. - С. 120-130
  Скорина Л.  Інтерпретація драми Л. Старицької-Черняхівської "Милость Божа": інтертекстуальний та антиколоніальний підходи / Л. Скорина. - С. 131-148
  Коваленко В.  "Український заживок Даринки" (психоаналітичні розмисли над оповіданням Івана Виргана "Даринка з братиком") / В. Коваленко. - С. 148-155
  Остапець Н.  Жанрова своєрідність східної суфійської лірики / Н. Остапець. - С. 156-166
  Костюк Т.  Концепція мистецтва в романі Джека Лондона "Мартін Іден" / Т. Костюк. - С. 166-174
  Козюра О.  Міф і історія у романі М. Павича "Хозарський словник" / О. Козюра. - С. 174-184
  Ярмоленко Н.  Системні ознаки героїчного епосу / Н. Ярмоленко. - С. 185-192
  Градовський А.  Основні принципи "епічного" театру Б. Брехта / А. Градовський. - С. 193-202
  Ромащенко Л.  Слов'янські читання на берегах Даугави / Л. Ромащенко. - С. 203-212
  Ромащенко Л.  "Я последний романтик ушедшей эпохи..." (Рецензия на книгу : Антропов П. Я последний романтик ушедшей эпохи... : Избранная лирика. - Рига : JUMI 2007. - 226 .) / Л. Ромащенко. - С. 212-220
  Відомості про авторів. - С. 221-224

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   Літературознавчий випуск вісника містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
90 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 168 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 177 с.

Зміст:
  Кавун Л.  Іронічний модус художності в українській прозі 20-х років XX століття / Л. Кавун. - С. 5-12
  Печарський А.  Психоаналітична парадигма амориністики в українській белетристиці першої третини XX ст.: метаморфози Едіпового комплексу / А. Печарський. - С. 13-20
  Вертипорох О.  Есеїзм і постмодернізм / О. Вертипорох. - С. 21-26
  Поліщук В.  Не-історичні повісті Михайла Старицького: "Байстря" ("Безбатченко") / В. Поліщук. - С. 27-34
  Сирота Л.  Авангардні журнали Я. Цурковського у контексті західноукраїнської літературної полеміки 1920-х рр. / Л. Сирота. - С. 35-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марценішко В.  Історіософська концепція у романах Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем" / В. Марценішко. - С. 50-56
  Остапець Н.  Байронічна традиція у трактуванні образу Каїна у творчості Бодлера і Франка / Н. Остапець, М. Кандур. - С. 56-64
  Циховська Е.  Бінарна опозиція "природа-цивілізація" у творчості Леопольда Стаффа та Кнута Гамсуна / Е. Циховська. - С. 64-72
  Градовський А.  Особливості відображення подій Другої світової війни у прозі Г. Белля й О. Довженка / А. Градовський, В. Градовський. - С. 72-76
  Ющенко Л.  Козацька доба в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" і романі В. Кулаковського "Северин Наливайко" / Л. Ющенко. - С. 76-81
  Просалова В.  Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнних десятиліть XX ст. / В. Просалова. - С. 82-89
  Семак О.  Взаємозв'язок конфлікту й жанру у драматургії діаспори першої половини XX століття (на матеріалі творів Олега Лугового, Семена Ковбеля, Василя Бабієнка, Миколи Ковшуна, Людмили Коваленко) / О. Семак. - С. 89-97
  Скорина Л.  Олександр Корнійчук: кітчмейкер у добу сталінського тоталітаризму (інтерпретація драми "Богдан Хмельницький") / Л. Скорина. - С. 98-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова О.  Pro et contra у сучасному французькому літературному процесі / О. Романова. - С. 109-113
  Остапець Н.  Жанрова своєрідність східної суфійської лірики / Н. Остапець. - С. 114-121
  Ромащенко Л.  Образ Івана Мазепи в російській романтичній поезії / Л. Ромащенко. - С. 121-127
  Афанасьєва О.  "Символ повоєнної американської літератури" (До проблеми інтерпретації роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі") / О. Афанасьєва. - С. 127-133
  Шуба Ю.  Британський історіографічний метароман: проблема художньої ідентифікації / Ю. Шуба. - С. 133-141
  Ярмоленко Н.  Героїчний епос у річищі радянської прогресивної концепції / Н. Ярмоленко. - С. 142-148
  Білокінь О.  Живе слово Ядловського / О. Білокінь. - С. 149-158
  Кикоть В.  Неперекладний підтекст / В. Кикоть. - С. 158-162
  Ромащенко Л.  Право на пам'ять чи забуття... (Міжнародна наукова конференція "Россия и Польша: долг памяти и право забвения") / Л. Ромащенко. - С. 163-168
  Поліщук В.  Унікальне видання (Книга Агатангела Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного") / В. Поліщук. - С. 168-169
  Волинець Ю.  Постать Богдана Хмельницького: погляд із Жашкова (Монографія С. Горошка "Богдан Хмельницький. Дискусійні питання. Проблемні судження") / Ю. Волинець. - С. 169-174
  Відомості про авторів. - С. 175-177

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Вісник містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали

 
91 83.3У1-8...4
К43

Кирилюк, Є.

        Мужнє слово поетеси: до 100-річчя від дя народження Лесі Українки / Є. Кирилюк. - К. : Знання УРСР, 1971. - 63 с.

Рубрики: Українка Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Українки Л.

Анотація:   1871 року у всесвітньому масштабі відзначається століття з дня народження Лесі Українки. "Слово,, чому ти не твердая криця"- так назвала поетеса свій вірш про слово, що завжди було могутньою зброєю визвольної боротьби. Не випадково рядки з цієї поезії в перекладі на російську мову були взяті за епіграф до однієї з підпільних прокламацій РСДРП. Творчість геніальної української поетеси віддана народові, який бореться проти царату і капіталістичного визиску. У пропонованій брошурі висвітлюється життєвий і творчий шлях Лесі Українки, чия діяльність була не тільки новим етапом в історії української літератури післяшевченківського періоду, а й відіграла величезну роль у дальшому розвитку світової поезії.

 
92 63.3(4Укр)5
Д72

        Фольклористика. Літературознавство / редкол. : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.] ; уклад., авт. прим. В. Ф. Погребенник. - К. : 2007. - 439 с.

Рубрики: Фольклористика України

Ключові слова (ненормовані): історичні пісні -- історія української літератури -- українське письменство -- 1866-1873

Анотація:   Нове видання вибраних праць Михайла Драгоманова покликане розкрити перед читачами енциклопедизм ученого - історика, філолога, культуролога й публіциста, борця за ідеали прогресу і свободи в усіх її виявах, познайомити читачів із виданими на батьківщині та за кордоном, у політичній еміграції з царської Росії, центральними працями в непроминальному доробку мислителя.

 
93 63.3(4Укр)5
Д72

        Літературознавство / редкол. : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.] ; уклад., авт. прим. В. Ф. Погребенник. - К. : 2007. - 299 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): галицько-руське письменство -- історія української літератури -- праці Драгоманова

Анотація:   Третій том вибраних праць Михайла Драгоманова включає літературознавчі твори з питань малоросійської літератиури та три листи до редакції "Друга".

 
94 83.3У7
П35

        Письменники Радянської України [Текст] : Літературно- критичні нариси. Вип.13 / упоряд. : М. І. Петросюк. - К. : Радянський письменник, 1955

Зміст:
  Денисюк І.  Ірина Вільде / І. Денисюк. - С. 3-19
  Брюховецький В.  Михайло Доленго / В. Брюховецький. - С. 19-38
  Дегтярьов П.  Кесар Білиловський / П. Дегтярьов. - С. 38-113
  Дзюба І.  Володимир свідзінський / І. Дзюба. - С. 113-142
  Сиротюк О.  Варвара Чередниченко / О. Сиротюк. - С. 142-190
  Маркушевський П.  Микола Шпак / П. Маркушевський. - С. 190-231

Рубрики: Вільде І. - про неї
Історія української літератури - Література XX ст.

Анотація:   Цей збірник - продовження серії книг про українських радянских письменників, які жили і творили в роки становлення Радянської влади, мирного творення і в роки Великої Вітчизняної війни. Критики й літературознавці, відтворюючи портрети І. Вільде, М. Доленга, К. Білиловського, В. Свідзинського, В.Чередниченка, М. Шпака, доповнили історію української літератури новими дослідженнями, цікавими деталями із життя майстрів слова.

 
95 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В. М.

        Василь Стефаник - майстер новели / В. М. Лесин. - К. : Дніпро, 1970. - 329 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): новелістика Стефаника В. -- творчість Стефаника В.

Анотація:   Монографія "Василь Стефаник- майстер новели" В.М. Лесина є другим, доповненим виданням книжки "Творчість Василя Стефаника" (Вид-во Львівського університету, 1905). Про Василя Стефаника як людину, громадського діяча і талановитого новеліста, про тривалі й складні ідейно- творчі шукання та формування реалістичного художнього методу письменника, про його творчу лабораторію і виключну новелістичну майстерність та особливості стилю йдеться в цій книзі. Тут розкрито місце і значення письменника в історії української літератури, його вплив на творчість сучасників і радянських прозаїків. Новели письменника проаналізовані за періодами творчості й основними тематичними групами, у зв'язку з літературтним процесом кінця 19- початку 20 ст.

 
96 83.3(4Укр)-9
С71

        Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія [Текст] : Т. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2007. - 479 с.

Зміст:
  Дудко В.  Марко Вовчок у журналі "Основа": реалії і міфи" / В. Дудко. - С. 7-56
  Гончарук М.  Проблеми основного тексту прозових творів Панаса Мирного 1870-х років / М. Гончарук. - С. 57-94
  Лисенко Н.  Творчі матеріали та листування О. Олеся в його еміграційному архіві / Н. Лисенко. - С. 95-159
  Гаврилюк Н.  Редагування перекладного тексту як чинник образотворення (147-й і 11-й сонети В. Шекспіра в перекладі В. Дубовки) / Н. Гаврилюк. - С. 160-170
  Із листування Олександра і Осипа Барвінських (1869 рік). - С. 171-281
  Листи Михайла Комарова до Євгена Чикаленка. - С. 282-322
  Недруковані поезії О. Олеся. - С. 323-338

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): листування О. Олеся -- листування братів Барвінських -- листування Комарова і Чикаленка -- редагування сонети В. Шекспіра в

Анотація:   У третьому томі збірника подаємо низку джерелознавчих і текстологічних досліджень з історії української та білоруської літератур. Вперше публікуються: добірка листування Олександра та Осипа Барвінських, листи М. Комарова до Є. Чикаленка, ряд поезій О. Олеся. Подано описи фондів Марка Вовчка, Б. Лобача-Жученка, В. Винниченка, О. Олеся, В. Лазуренського, П. Кравчука.

 
97 83.3У1-8...4
Х94

Хропко, П. П.

        Іван Петрович Котляревський [Текст] : Літературний портрет / П. П. Хропко. - К. : Держвидав художньої літератури, 1961. - 102 с.

Рубрики: Котляревський І.П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): місце Котляревського в історії української літератури

Анотація:   Літературний портрет П. Хропка "Іван Петрович Котляревський" познайомить читачів із життям і творчістю класика української літератури, поета і драматурга, автора невмирущої "Енеїди" і "Наталки Полтавки". На основі аналізу творчого доробку письменика автор розглядає особливості його стилю, показує те нове, що вніс І.П. Котляревський в українську літературу.

 
98 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 138 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 195 с.

Зміст:
  Штейнбук Ф.  Тілесно-міметичний метод аналізу літературних творів / Ф. Штейнбук. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тюрдьо Н.  Еволюція роману і літературно-мистецькі традиції ХХ століття / Н. Тюрдьо. - С. 12-18
  Кавун Л.  Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років ХХ століття / Л. Кавун. - С. 18-23
  Сивкова І.  Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" / І. Сивкова. - С. 24-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Ще про Віталія Чигирина, його долю і твори / В. Поліщук. - С. 37-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Просалова В.  Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії / В. Просалова. - С. 54-60
  Коваленко В.  "Жайворонок в блакиті десь сонце вітав; Й так співцем мені стати хотілось!" (психо-біографічні основи літературної творчості Івана Виргана) / В. Коваленко. - С. 60-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корецька М.  Творчість Анатолія Дімарова у літературній критиці 80-х рр. - поч. ХХІ ст. (Жанрова специфіка творів) / М. Корецька. - С. 70-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран. - С. 79-87
  Козюра О.  Метафоричний зміст роману Дж. Фаулза "Примха" / О. Козюра. - С. 87-91
  Вертипорох О.  Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика буття / О. Вертипорох. - С. 92-100
  Кошова І.  Стильова спорідненість малої прози Кнута Гамсуна і Михайла Коцюбинського / І. Кошова. - С. 101-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  Своєрідність типу героя-праведника в прозі Ф. Достоєвського, І Гончара, М. Лєскова / В. Зарва. - С. 110-115
  Білоусова Н.  П. Д. Боборикін та російський натуралізм / Н. Білоусова. - С. 116-121
  Синьоок Г.  Теоретико-методологічні засади компаративних студій (на прикладі творчих особистостей Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського) / Г. Синьоок. - С. 121-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Й. Авіжюс і М. Стельмах: типологічні паралелі / Л. Ромащенко. - С. 126-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вайло К.  Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля / К. Вайло. - С. 135-143
  Тира Ю.  Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матеріалі творчості В. Винниченка та Е. Хемінгуея) / Ю. Тира. - С. 143-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Циховська Е.  Концепт сутінків у поеізії Леопольда Стаффа та українських митців початку ХХ ст. / Е. Циховська. - С. 146-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Билина як жанр героїчного епосу Київської Русі / Н. Ярмоленко. - С. 153-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець Ю.  Фольклорний образ Богдана Хмельницького і його рецепція у критичній літературі / Ю. Волинець. - С. 157-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Скарбниця мудрості: особливості вивчення теми "Біблія і українська література" у вищих навчальних закладах / Л. Скорина. - С. 168-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  На шляху до балто-слов'янського єднання / Л. Ромащенко. - С. 183-188
  Ромащенко Л.  Гості з берегів Каспію / Л. Ромащенко. - С. 188-192

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
99 83
Б68

        Благородний вимір наукового подвижництва [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2012. - 272 с.

Зміст:
  Жулинський М. Г.  Благородство і моральна відповідальність вченого-славіста / М. Г. Жулинський. - С. 3-9
  Теплинський М. В.  Из воспоминаний о Н. Е. Крутиковой / М. В. Теплинський. - С. 9-11
  Козлик І. В.  Мій науковий керівник - Ніна Євгенівна Крутікова / І. В. Козлик. - С. 11-23
  Михед П. В.  "Прадедовская душа шалит в тебе..." (про літературознавчий аспект вивчення генеаології роду Гоголя) / П. В. Михед. - С. 24-36
  Киченко А. С.  Гоголь в поэтической системе романтизма / А. С. Киченко. - С. 36-42
  Звиняцковский В. Я.  "Преемники Гоголя в самопознании" (к вопросу о П. А. Кулише как гоголеведе) / В. Я. Звиняцкрвский. - С. 42-54
  Сквіра Н. М.  Функції євангельської притчі у другому томі "Мертвих душ" Миколи Гоголя / Н. М. Сквіра. - С. 54-60
  Якушева Г. В.  Шиллеровское в Гоголе (К проблеме специфики национального восприятия) / Г. В. Якушева. - С. 60-68
  Иванова Н. П.  "Инфернальное" как составная романтической поэтики / Н. П. Иванова. - С. 68-74
  Казарин В. П.  Украина и Россия - Гоголь и Пушкин / В. П. Казарин. - С. 74-80
  Новикова М. А.  Вчитываемся в "Бахчисарайский фонтан" / М. А. Новикова. - С. 80-92
  Червинская О. В.  Интертекстуальные ресурсы пушкинского письма в технике "Поэмы без героя" Анны Ахматовой / О. В. Червинская. - С. 92-101
  Теплинский М. В.  Л. А. Ожигина / М. В. Теплинский. - С. 101-109
  Зарва В. А.  Концепція праведництва і герої-праведники в прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60 - 80-х років ХІХ ст. / В. А. Зарва. - С. 109-116
  Борисова Л. М.  Горький и сталинская эпоха в рассказе Ф. Гладкова "Кровью сердца" / Л. М. Борисова. - С. 116-136
  Колосова Н. А.  Образ Бертрана де Борна в русской литературе первой трети ХХ века / Н. А. Колосова. - С. 136-151
  Кеба А. В.  Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А. В. Кеба. - С. 151-159
  Кобзев Н. А.  Индивидуализация речевого стиля персонажей в произведениях А. Грина / Н. А. Кобзев. - С. 159-166
  Пахарева Т. А.  Леонид Киселев на перекличке поэтов / Т. А. Пахарева. - С. 166-177
  Улюра А. А.  Идея культурной преемственности в литературной стратегии Людмилы Улицкой / А. А. Улюра. - С. 177-188
  Фризман Л. Г.  Зачем мы переводим Пушкина на украинский язык? / Л. Г. Фризман. - С. 188-193
  Погребна В. Л.  Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка / В. Л. Погребна. - С. 193-201
  Сиваченко Г. М.  Топос "втраченого раю" або "вигнання і царство" у творчій долі письменників-експатріантів 20 - 30-х років (В. Винниченко, В. Набоков, Г. Газданов) / Г. М. Сиваченко. - С. 201-215
  Брайко О. В.  "Хочу !" В. Винниченка і "Санін" М. Арцибашева: порівняльно-типологічне зіставлення / О. В. Брайко. - С. 215-231
  Мазепа Н. Р.  Епізод чи тенденція? До проблеми двомовності (Сучасна українська російськомовна поезія) / Н. Р. Мазепа. - С. 231-253
  Бібліографія наукового доробку Ніни Євгенівни Крутікової. - С. 253-266

Рубрики: Крутікова Н. Є. - про неї
Історія російської літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник присвячено пам'яті члена-кореспондента НАН України,доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни Крутікової. Друкуються статті з різних проблем історії російської та української літератури, авторами яких є її учні, друзі та співробітники, вміщено також спогади про неї і бібліографію наукового доробку вченої.

 
100 83.3(4Укр)6-8...4
Ц56

Цибаньова-Стеценко, О.

        Промінь забутої слави (Гнат Михайличенко) [Текст] : Ч. ІІ / О. Цибаньова-Стеценко. - К. : КиМУ, 2006. - 299 с.

Рубрики: Михайличенко Г. - про нього
Історія України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Михайличенко Г. -- Чумак В. -- 1917-1919 -- громадянська війна -- більшовицький терор -- українські есери -- українська

Анотація:   Запропонована робота є посібником з історії української літератури періоду обох революцій 1917 р. та громадської війни, коли буремні події впливали не лише на розвиток політичного життя України, а й на літературний процес. Група молодих письменників, до яких належав і фундатор Української партії соціалістів-революціонерів Гнат Михайличенко, групувалася тоді навколо видавців альманаху "Музагет" та журналу "Мистецтво". Чільне місце в тому товаристві фундаторів нового напрямку в літературі належало автору "Блакитного роману", про життя якого та про значення його творчості для розвитку української літератури йдеться в книзі.

 
101 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В.

        Лесь Мартович [Текст] : Літературний портрет / В. Лесин. - К. : Держвидав художньої літератури, 1963. - 93 с.

Рубрики: Мартович Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В цьому літературному портреті розглядається творчість Леся Мартовича-видатного українського письменника-сатирика і гуманіста дожовтневої епохи. В. Лесин докладно аналізує оповідання, в яких письменник викривав і засуджував попів, панів, чиновників, котрі пригнічували, закабаляли трудящих. Велику увагу автор праці приділяє розглядові сатиричної повісті "Забобон", в якій розвінчується українська буржуазна інтелігенція. В. Лесин глибоко і всебічно аналізує кращі твори письменників, розкриває ідейно-художню силу, визначає їх місце в історії української літератури.

 
102 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
103 83.3Ук1-8...4
К56

Комишанченко, М. П.

        Ольга Кобилянська (До сторіччя від дня народження) / М. П. Комишанченко. - К. : 1963

Рубрики: Кобилянська О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Кобилянської О.

Анотація:   Використовуючи найновіші досягнення радянського літературознавства, автор брошури в популярній формі висвітлює основні етапи життя та творчості видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської, з дня народження якої минуло сто рокі. У брошурі йдеться про ранню творчість О. Кобилянської, простежується формування світогляду та творчого методу письменниці, детально аналізуються її повісті "Царівна","Земля" ,"В недіолю рано зілля копала" та інші твори, а також показується місце і значення О. Кобилянської в історії української літератури.

 
104 83.3(4Укр)я73-1
Н17

Наєнко, М. К.

        Історія українського літературознавства [Текст] : підручник / М. К. Наєнко. - К. : Академія, 2001. - 360 с.

Зміст:
  Давній період світового й українського літературознавства. - С. 20-42
  Період нової літератури і формування історичної школи в літературознавстві. - С. 43-76
  Наука про літературу в епоху реалізму і подальший розвиток історичної школи. - С. 77-111
  Психологічний напрям в історичній школі. - С. 112-132
  Філологічна школа і модерні її розгалуження в період новітньої літератури. - С. 133-156
  Становлення і нищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20 - 30-х ст. років XX. - С. 157-207
  Літературознавство 40 - 5-=х років: за гратами соцреалізму і у вигнанні. - С. 208-265
  "Потепління" в 60-х роках і спроба чергового відродження науки про літературу наприкінці 80-х років. - С. 266-317
  Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках. - С. 318-357

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українське літературознавство -- романтизм -- літературні методології -- марксистське літературознавство -- українська літературна критика -- компаративістичні дослідження

Анотація:   У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників, всіх тих, хто не байдужий до художнього слова та наукової думки про нього.

 
105 84(4Укр)1-5я4
Р83

Руданський, С.

        Усі твори у одному томі [Текст] : літ.-худож. вид. / С. Руданський ; авт. передм., уклад. Г. Латник. - К. : Перун, 2007. - 520 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Анотація:   У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю творчу спадщину українського поета-самородка Степана Руданського, автора слів дивовижної пісні "Повій, вітре, на Вкраїну" та вікопомних приказок-співомовок, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

 
106 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 86 Серія Філологічні науки / редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.), В. П. Мусієнко (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 248 с.

Зміст:
  Безчотникова О.  Аксіологічні моделі в структурі художнього світу літературних антиутопій та метаутопій / О. Безчотникова. - С. 5-14
  Кикоть В.  Рецептивний контекст як фактор впливу на вірність декодування підтексту поетичного твору / В. Кикоть. - С. 15-30
  Проценко О.  Нарцисичність і шизоїдність як два напрями оповідного постмодернізму / О. Проценко. - С. 31-38
  Марценішко В.  Функціонування амбівалентного образу поляка в українській літературі 16-19 ст. / В. Марценішко. - С. 39-49
  Поліщук В.  Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 50-56
  Мазоха Г.  Відкрите листування українських письменників другої половини 20 ст. як індикатор епохи / Г. Мазоха. - С. 56-66
  Кавун Л.  Гендерна проблематика у поезії І. Дніпровського / Л. Кавун. - С. 66-74
  Скорина Л.  "Дюнами шлях мій - без краю" (Збірка Яра Славутича "Оаза") / Л. Скорина. - С. 75-88
  Ромащенко Л.  "Іван Мазепа" В. Богданка - ще одна романтична версія постаті українського гетьмана / Л. Ромащенко. - С. 88-96
  Веретільник О.  Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко. - С. 97-103
  Галаєва О.  "Я - Діва. Я - із Дива" (Художнє осмислення проблеми жінки за новелами В. Коваленко) / О. Галаєва. - С. 104-110
  Синьоок Г.  Українсько-єврейські взаємини: до проблеми культурного діалогу / Г. Синьоок. - С. 111-122
  Романова О.  "Новий роман" на перхресті мистецтв (за творами Алена Роб-Гріє) / О. Романова. - С. 123-130
  Китова С.  Християнські засади українського весілля / С. Китова. - С. 131-146
  Марценішко В.  Міфологічний образ вовка в українському фольклорі / В. Марценішко, В. Хлівна. - С. 147-162
  Ярмоленко О.  Проблема сирітства і безпритульності (звичаєвий, фольклорний, літературний, соціальний аспекти) / О. Ярмоленко, Н. Ярмоленко. - С. 163-174
  Рудакова Л.  Інформативно-тематичний аспект соціокультурної інформації / Л. Рудакова. - С. 175-188
  Дуденко О.  Енігматичні тексти в інтертекстуальному вимірі / О. Дуденко. - С. 189-195
  Градовський А.  Особливості вивчення ліричного твору / А. Градовський. - С. 196-202
  Коваленко В.  "Проблема перетворювати в досконале є мистецтво" (модель засідання шкільної літературно-творчої студії) / В. Коваленко. - С. 203-212
  Черевченко О.  Особливості стилістичної семантики кольороназв у поетичному доробку Юрія Клена / О. Черевченко. - С. 213-221
  Зражевська Н.  Медіакультура як продукт взаємовпливу масової культури і масової комунікації / Н. Зражевська. - С. 222-232
  Пахаренко В.  Духовний світогляд українців: фолькльорні корені та літературна рецепція / В. Пахаренко. - С. 233-234
  Поліщук В.  Грунтовна праця про літописання козацької доби / В. Поліщук. - С. 235-238
  Міжвузівська науково-практична конференція "Письменники-шістдесятники Черкащини". - С. 239-240
  36-а наукова шевченківська конференція. - С. 240-243

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- українсько-єврейські взаємини

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
107 84(4Укр)1
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Усі твори в одному томі [Текст] : літ-.-худож. вид. / Т. Г. Шевченко. - К. : Перун, 2007. - 824 с.

Рубрики: Українська художня література

Анотація:   Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

 
108 83.3(4Укр)
С24

Сверстюк, Є.

        На святі надій [Текст] : вибране / Є. Сверстюк. - К. : Наша віра, 1999. - 783 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературознавчі статті

Анотація:   Книжка містить в собі літературознавчі статті й есеї, що писалися протягом більш трьох десятиліть - під пресом цензури і вже без цензури. Їх об'єднують два наскрізні мотиви: драматизм долі автора - десидента, який не прийшов загальнообов'язкової мови часу, і пошук духовних джерел в історії української й світової літератури. Гостра сучасність книжки - в постановці духовних і моральних проблем кінця другого тисячоліття.

 
109 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 188 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 165 с.

Зміст:
  Мовчан Р.  Український модернізм 1920-х і національна традиція / Р. Мовчан. - С. 5-13
  Філатова О.  Стратегія авторської нарації в "деструктивній" практиці авангардного прозописьма (на матеріалі роману Дмитра Бузька "Голяндія") / О. Філатова. - С. 3-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Українська інтелігенція в осмисленні М. Старицького-драматурга / Л. Мороз. - С. 22-27
  Скорина Л.  Специфіка і функції інтертекстем у драматургії Івана Микитенка / Л. Скорина. - С. 27-37
  Корецька М.  Стильові особливості творчості Анатолія Дімарова, реалізовані в романі "І будуть люди" / М. Корецька. - С. 37-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастух Т.  Герметична поезія Миколи Воробйова / Т. Пастух. - С. 48-53
  Ващук Ф.  Дві редакції поеми Шевченка "Мар'яна-черниця" / Ф. Ващук. - С. 54-67
  Мануйкін О.  Інтерпретація трагічної долі жінок у повісті "Бурлачка" Івана Нечуя-Левицького і романі "Тесс із роду д'Ербервіллів" Томаса Гарді / О. Мануйкін. - С. 68-75
  Клименко Г.  Категорії часу і простору в поезії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: типологічний аналіз / Г. Клименко. - С. 75-85
  Ромащенко Л.  Тематична і жанрово-стильова палітра історичної прози Юрія Косача / Л. Ромащенко. - С. 86-92
  Пахаренко Н.  Образ жінки в оповіданні Л. Старицької-Черняхівської "Мрія" / Н. Пахаренко. - С. 93-98
  Федосій О.  Історичний чинник у показі внутрішнього світу людини (на матеріалі новелістики Галини Тарасюк) / О. Федосій. - С. 98-103
  Гур'єва В.  Графічний образ у поезії Е. Е. Каммінгса / В. Гур'єва. - С. 104-113
  Биконя А.  Образ змія Ямата-но Ороті в японському легендарному епосі / А. Биконя. - С. 114-118
  Мушкетик Л.  Древні витоки екологічності народної казки / Л. Мушкетик. - С. 118-124
  Ярмоленко Н.  Фольклористика на Черкащині / Н. Ярмоленко. - С. 124-131
  Кавун Л.  Методичні засади вивчення української літератури у взаємозв'язках зі світовою / Л. Кавун. - С. 132-135
  Щербакова Н.  Розв'язання пізнавальних завдань як умова формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів / Н. Щербакова. - С. 135-142
  Кошова І.  Слідами великого мецената. Інтерв'ю з Є. І. Чикаленком / І. Кошова. - С. 143-148
  Ромащенко Л.  Сумна і весела правда життя... / Л. Ромащенко. - С. 149-153
  Поліщук В.  З пам'яттю про батька - крізь життя / В. Поліщук. - С. 153-156
  Киченко О.  Епічна традиція в історичному висвітленні / О. Киченко. - С. 156-158
  Ромащенко Л.  Ювілей київської полоністики / Л. Ромащенко. - С. 158-161
  Рудянчук І.  Науковий семінар пам'яті Василя Доманицького / І. Рудянчук. - С. 161-163
  Відомості про авторів. - С. 164-165

Рубрики: Історія української літератури

Анотація:   У віснику розміщені статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
110 83.3У1-8...4
К63

Комишанченко, М. П.

        Михайло Старицький / М. П. Комишанченко. - К. : Дніпро, 1968. - 111 с.

Рубрики: Старицький М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У цьому літературному портреті розповідається про життєвий і творчий шлях відомого українського письменника- класика Михайла Петровича Старицького. В історію української літератури він увійшов як поет, дарамутрг, прозаїк і перекладач творів російських та західноєвропейських класиків.Автор нарису розглядає вагомий творчий доробок письменника- п'єси ("Не судилось", "У темряві", "Ой не ходи Грицю тай на вечорниці","Богдан Хмельницький", "Талант", "Крест жизни"), романи й повісті ("перед бурей", "Буря", "У пристани", "Последние орлы", "Разбойник Кармелюк","Облога","Облога Буші"), а також оригінальні поезії та переклади.

 
111 83.3(4Укр)6-8...4
Ц56

Цибаньова-Стеценко, О.

        Промінь забутої слави (Гнат Михайличенко) [Текст] : наук.-пед. вид. Ч. 1 / О. Цибаньова-Стеценко. - К. : КиМУ, 2004. - 342 с.

Рубрики: Михайличенко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Михайличенко Г. - прозаїк, поет -- революційні події -- 1917 -- більшовицька влада -- альманах "Музагет"

Анотація:   Запропонована робота є посібником з історії української літератури періоду обох революцій 1917 р. та громадянської війни, коли буремні події впливали не лише на розвиток політичного життя України, а й на літературний процес. Група молодих письменників, до яких належав і фундатор Української партії соціалістів-революціонерів Гнат Михайличенко, групувалася тоді навколо видавців альманаха "Музагет" та журналу "Мистецтво". Чільне місце в тому товаристві фундаторів нового напрямку в літературі належало автору "Блакитного роману", про життя якого та про значення його творчості для розвитку української літератури йдеться в книзі.

 
112 95.43
Х21

        Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 2 (78), Ч. 2 / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, МОН України. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. - 240 с.

Зміст:
  Баняс В. В.  Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема / В. В. Баняс, Н. Ю. Баняс. - С. 3-16
  Белоус А. В.  О восприятии "Стихотворений (1883-1887)" Д. С. Мережковского критикой рубежа веков / А. В. Белоус. - С. 17-27
  Валуева Н. Н.  Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив / Н. Н. Валуева. - С. 28-36
  Гонсалєс-Муніс С. Ю.  Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ / С. Ю. Гонсалєс-Муніс. - С. 37-44
  Елисеенко А. П.  Элюаровский "слой" в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" / А. П. Елисеенко. - С. 45-53
  Кальян К. А.  Творчество Р. А. Катаевой в оценке литературной критики / К. А. Кальян. - С. 54-62
  Кириленко Н. І.  Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" / Н. І. Кириленко. - С. 63-73
  Кобилко Н. А.  Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" / Н. А. Кобилко. - С. 74-81
  Курьянов С. О.  Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы / С. О. Курьянов. - С. 82-95
  Мунтян А. А.  Проблемы поэтики серии книг Дж. К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении / А. А. Мунтян, И. В. Шпак. - С. 96-103
  Нестеренко Н. П.  Домінантні хронотопи в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" / Н. П. Нестеренко. - С. 104-115
  Семенец О. С.  Миф об Орфее и Эвредике в авторской рецепции Б. Вербера (на материале романа "Танатонавты") / О. С. Семенец. - С. 116-127
  Старостенко Т. М.  Феномен імені у романі Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум'я" / Т. М. Старостенко. - С. 128-138
  Ступницкая Н. Н.  Столыпин и Сталин глазами Солженицына / Н. Н. Ступницкая. - С. 139-149
  Тарарак А. В.  К истории изучения специфики восприятия Наполеона в России / А. В. Тарарак. - С. 150-162
  Телешман С. І.  Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" / С. І. Телешман. - С. 163-176
  Тройникова Н. М.  Поэтика очерков-портретов М. Алданова / Н. М. Тройникова. - С. 177-183
  Устінова Т. А.  Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е. М. Форстера / Т. А. Устінова, О. Ф. Христова. - С. 184-191
  Хинкиладзе Е. В.  Гоголевский интертекст в книге С. Р. Минцлова "За мертвыми душами" / Е. В. Хинкиладзе. - С. 192-201
  Чимирис Ю. В.  А. С. Суворин в оценке современников / Ю. В. Чимирис, Я. В. Купина. - С. 202-211
  Шевченко А. Г.  Багрицкий и Маяковский / А. Г. Шевченко. - С. 212-219
  Шуба Ю. В.  Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур ( на прикладі роману "Чаттертон" Пітера Акройда) / Ю. В. Шуба. - С. 220-230

Анотація:   У виданні висвітлені актуальні проблеми сучасного літературознавства, містяться розвідки з історії української та зарубіжної літератури, розглядаються особливості проблематики творів та їхньої поетики, питання жанру та стилю.

 
113 87.3(4Укр)5
З12

Забужко, О. С.

        Філософія української ідеї та європейський контекст [Текст] : франківський період / О. С. Забужко. - К. : Основи, 1993. - 125 с.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія філософії України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософія національної ідеї в Європі -- історія української літератури -- Франко і. і національна ідея

Анотація:   Це перша праця, вякій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології - до питань про сутність і сенс національного буття. На широкому історико-культурному матеріалі автор досліджує місце цієї течії в європейській - і, спеціально, українській - свідомості новітнього часу (ХІХ-поч. ХХ ст.). Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам І. Франка, в чиїй особі сконцентровано духовний досвід переломового для долі національної культури покоління української інтелігенції.

 
114 83
С79

Степаненко, М. І.

        Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2013. - 412 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): лінгвістичні розмисли -- журналістські діалоги -- історія української літератури

Анотація:   До книги увійшли об'єднані в окремі розділи публіцистичні, мовознавчі, літературознавчі розмисли. Перший розділ, "Слово про творчий набуток митців", - передмови до окремих енциклопедичних, поетичних, прозових, краєзнавчих видань. У другому розділі, "Слово шани", уміщено розповіді про вчених, відомих широкій громадськості людей. Третій розділ, "Про почуте, пережите", сформовано з денників автора. Четвертий розділ, "Учителю мій", - опоетизоване слово про педагога, який виводить людей на широкі життєві горизонти. У п'ятому розділі, "Журналістські діалоги", йдеться про наболілі мовні проблеми. Шостий розділ - рецензії на сучасні лінгвістичні дослідження. Сьомий розділ, "Гордість за рідний край і славних земляків", присвячений духовно-мистецькій Полтавщині, письменникам-краянам, які внесли вагомий вклад у розвиток рідної мови й літератури. Останній, восьмий, розділ - гончарознавчі студії.

 
115 84(4Укр)6-4
Т41

Тимошенко, Б. О.

        Потала [Текст] : роман-сповідь : у 7 кн. / Б. О. Тимошенко ; ред. А. Чердаклі. - Біла Церква : Буква, 2012. - 712 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема діти і війна -- історія української літератури

Анотація:   Новий роман-епопея, роман-сповідь у семи книгах "Потала" - художнє осмислення відомим письменником пройденого ним самим і його поколінням дітей війни тяжкого життєвого шляху, де у жорнах тоталітарного комуністичного режиму перемалювались на схололий порох долі мільйонів.

 
116 83.3(4Укр)
Д67

Дончик, В. Г.

        Неминуче й неминуще [Текст] : літературні досліди і хроніки / В. Г. Дончик. - К. : Наукова думка, 2012. - 864 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поетичний реалізм -- літературні портрети -- дивосвіт Ліни Костенко -- українознавство

Анотація:   Книжка українського вченого-літературознавця містить статті, літературні портрети та інші матеріали, які окреслюють загальну картину літературного процесу ХХ - ХХІ століть, розкривають його тенденції, зміненість і тяглість, висвітлюють проблеми історії української літератури з погляду сучасності та ін. До видання ввійшли також есеїстичні та публіцистичні статті - знаки втручання автора в політичне життя.

 
117 83.3(4Укр)5-8...4
І73

        Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) [Текст] : монографія / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : Альтерпрес, 2002. - 232 с.

Зміст:
  Задорожна Л. М.  Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т. Шевченка / Л. М. Задорожна. - С. 4-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О. В.  Феномен позитиву просторового образу - символ могили у поезії Т. Шевченка / О. В. Боронь. - С. 63-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вільна Я. В.  Альтернативи творчого вибору: діалогіка гуманістичних концептів Т. Шевченка і Г. Квітки - Основ'яненка / Я. В. Вільна. - С. 82-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна С. В.  Уточнення понятійних та змістових координат проблеми "Шевченко і міф" / С. В. Задорожна. - С. 112-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саксєєв С.  Висвітлення проблем психології творчості Т. Шевченка в роботах українських дослідників: пошук позитиву / С. Саксєєв. - С. 131-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь О.  Творчість Шевченка і стильова система бароко: ідеологічний та міфологічний рівні / О. Гудзь. - С. 174-228. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Колективна монографія створена викладачами та аспірантами кафедри історії української літератури і шевченкознавства. Проблематика наукових рубрик праці співвіднесена із нормативними курсами, викладання яких забезпечує кафедра; особлива увага приділяється шевченкознавчій темі.

 
118 83.3(4Укр)6я73-1
К56

        У сподіваннях і трагічних зламах. - : 2014. - 472 с.

Зміст:
  Літературне життя в 1917 - 1920 рр.. - С. 11-64
  Жанрово-стильові особливості української літератури 1917 - 1920 рр.. - С. 65-179
  Проза: омолодження сил. - С. 180-223
  Драматургія у літературних і сценарічних пошуках. - С. 224-258
  Українська література 20-х років. - С. 259-392
  Літературна дискусія. Провокації репресіями. - С. 393-467

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна дискурсія -- пізні символісти -- кларнетизм Тичини

Анотація:   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Третій том висвітлює літературний процес в Україні під час національно-визвольних змагань і драму "розстріляного відродження" в культурно-соціальному контексті 20-х років.

 
119 83.3(4Укр)6я73-1
К56

        У пошуках іманентного сенсу. - : 2013. - 624 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- жанрово-стильова амбівалентність прози -- прозаїки - модерністи -- українська драма -- модерністська

Анотація:   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення. Другий том - "У пошуках іманентного сенсу" - завершує дослідження передмодерністських і ранніх модерністських явищ національного письменства.

 
120 91.9:83
Д67

        Віталій Григорович Дончик [Текст] : [бібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Академперіодика, 2012. - 104 с.

Рубрики: Дончик В. Г. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Дончик В. Г.

Анотація:   У книжці висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі літературознавства, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка, республіканської премії в галузі літературно-мистецької критики ім. О. Білецького, премії ім. І Франка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України В. Г. Дончика. Напрямки наукових інтересів В. Г. Дончика - історія української літератури, літературний процес 20 - 21-го століть, питання літературної критики та ін.

 
121 83.3(4Укр)6я73-1
К56

        У сподіваннях і трагічних зламах. - : 2015. - 576 с.

Зміст:
  лірика розстріляного відродження. - С. 9-440
  драматургія розстріляного відродження. - С. 441-574

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): метаморфоза раннього модернізму в поезії -- авангардизм -- українстька поезія -- лірика високого модернізму

Анотація:   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Четвертий том висвітлює літературний процес в Україні під час ноціонально-визвольних змагань і драму "розстріляного відродження" в культурно-соціальному контексті 20-х років.

 
122 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 118 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 152 с.

Зміст:
  Вертипорох О.  Текст Євгена Пашковського як проблема читання / О. Вертипорох. - С. 4-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазоха Г.  Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) / Г. Мазоха. - С. 9-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Просалова В.  Авторська стратегія і форми її вияву в тексті (на матеріалі творів Ю. Липи) / В. Просалова. - С. 15-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончар Ю.  Сучасний стан гендерної інтерпретації творчості Тараса Шевченка / Ю. Гончар. - С. 22-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "Тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Проповіді Митрополита Василя Липківського: тяглість традиції й нові акценти жанру / В. Поліщук. - С. 39-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзівалтовська Ю.  Драматургія Михайла Старицького у працях Івана Франка / Ю. Дзівалтовська. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Християнський і фольклорний коди "Колгоспної трагедії" Миколи Куліша "Прощай, село" / Л. Скорина. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору / Л. Кавун. - С. 63-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корецька М.  Творчість Анатолія Дімарова 40-70-х років у літературній критиці / М. Корецька. - С. 68-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Часопросторові (хронотопні) характеристики сюжетів романів Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 74-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рижкова Г.  Наративні стратегії "Жіночої прози": від суб'єктивності до об'єктивності / Г. Рижкова. - С. 77-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник О.  Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиковського / О. Мельник. - С. 86-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синьоок Г.  Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу / Г. Синьоок. - С. 94-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець Ю.  Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-рр. XX століття / Ю. Волинець. - С. 102-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник Ю.  Національне питання в контексті радянської преси / Ю. Колісник. - С. 108-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зражевська Н.  Інтертекстуальна парадигма журналістського тексту / Н. Зражевська. - С. 113-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Бінарні опозиції в українському героїчному епосі / Н. Ярмоленко. - С. 121-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Поема "Гайдамаки" Т. Г. Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу / О. Мануйкін. - С. 128-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський А.  Вплив латиномовної літератури XVI століття на розвиток української полемічної літератури (на прикладі типологічної парадигми: Еразм Роттердамський - Іван Вишенський) / А. Градовський. - С. 133-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Нова збірка Дмитра Павличка "Ялівець": художня еволюція чи?.. / Л. Ромащенко. - С. 137-141
  Кошова І.  Замість рецензії: Емоції від роману (Врублевська В. Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. - К.: Академія, 2007. - 512 с.) / І. Кошова. - С. 142-144
  Пахаренко В.  На порозі таїни таланту / В. Пахаренко. - С. 145-145
  Кривопишина К.  "Мелодрама осені" Наталії Горішньої (Рецензія на книгу поезій Н. Горішньої "Розп'яття осені". - Черкаси: Брама-України, 2007. - 264 с.) / К. Кривопишина. - С. 146-147

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
123 84(4Укр)6-5
К53

        Книга про батька. Українські поети XIX - XX століть [Текст] : антологія / упорядкув. та передм. В. Л. Чуйка. - К. : Криниця, 2013. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія про батька

Анотація:   "Антологія української поезії "Книга про Батька" видається в Україні вперше. Це видання унікальне в історії української і світової літератури. Відродження та утвердження споконвічних духовних та моральних цінностей українського народу, навчання і виховання молодого покоління в дусі глибокої шаноби до батька, до своєї родини, а відтак і високих почуттів патріотизму і гуманізму – саме такий зміст і мету має ця книга. До неї ввійшли поезії, присвячені батьку та батьківству, українських авторів ХІХ-ХХІ століть. Серед поетів – класики, широко знані і визнані майстри слова, а поруч з ними – представники молодої генерації української поезії, а також представлені поети української діаспори. Загалом до видання включено понад 320 імен. Наприкінці вміщено біографічні довідки про авторів."

 
124 83.3Ук1-8...4
С76

Ставицький, О.

        Леся Українка (Етапи творчого шляху) / О. Ставицький. - К. : Дніпро, 1970. - 220 с.

Зміст:
  Перші кроки "На крилах пісень". - С. 5-24
  "Думи і мрії". - С. 24-43
  "Відгуки". - С. 43-55
  На порозі нового віку. - С. 43-55
  В пору революційних зрушень. - С. 94-116
  "Кассандра". - С. 116-126
  "Руфін і Прісцілла". - С. 126-160
  "Лісова пісня". - С. 160-181
  "Адвокат Мартіан". - С. 181-196
  "Камінний господар". - С. 196-211
  В останні дні. - С. 211-215

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В 1971 році прогресивне людство відзначило 100-річчя від дня народження Лесі Українки. Автор у пропонованій книзі розглядає творчий шлях Лесі Українки, визначає окремі його етапи, висвітлює роль і значення поетеси в історії української літератури.

 
125 84(4Укр)6-4
І19

Іваничук, Р. І.

        Мальви [Текст] : романи / худ.-іл. С. В. Кривенченко ; худ.-оформ. А. С. Ленчик. - Х. : Фоліо, 2012. - 416 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема визвольної боротьби -- тема мазепинської доби

Анотація:   Перший історичний роман "Мальви" (1968) приніс письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчинку, яких автор символічно називає мальвами. У романі "Орда" (1992) відтворені події мазепинської доби в історії України - зруйнування гетьманської столиці Батурина.

 
126 84(4Укр)6-4
І19

Іваничук, Р. І.

        Мальви [Текст] : романи. - К. : Будинок письменників, 2012. - 416 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема козацтва -- тема мазепинської доби

Анотація:   Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор символічно називає мальвами.????

 
127 83.3(4Укр)6
К88

Кудрявцев, М.

        Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. [Текст] : [монографія] / М. Кудрявцев ; наук. ред. П. П. Кононенко ; ред. С. В. Трубчанінов. - Кам'янець-Подол. : Оіит, 1997. - 272 с.

Зміст:
  Ідеї та особлистості в неоромантичній драматургії Лесі Українки. - С. 14-107
  Проблема ідейного конфлікту в неореалістичній драмі 1917-1930 рр.. - С. 107-184
  Ідея як домінуючий фактор в історичній та "екзотичній" драматургії (І. Кочерга, С. Черкасенко). - С. 184-213
  Посилення гуманістичного та інтелектуально-філософського начал і проблема ідейного конфлікту в українській драмі 1950-1980 рр.. - С. 213-250

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): неоромантична драматургія Лесі Українки -- конфлікти в неореалістичній драмі -- 1917-1930 -- фольклорно-романтична драма -- інтелектуально-філософська

Анотація:   У монографії досліджуються проблеми історії становлення і розвитку в українській літературі драми ідей - теми, що практично не висвітлювались літературознавцями. У роботі - нетрадиційний погляд на ідейний спектр драматургії Лесі Українки, аналіз кращих творів, що належать до неореалістичної п'єcи (творчість В. Виниченка, М. Куліша, М. Ірчана, І. Дніпровського), історичної драми ( п'єси С. Черкасенка, І. Кочерги), інтелектуально-філософської ( І. Драч, Л. Костенко) та фольклорно-романтичної драматургії ( М. Стельмах) тощо.

 
128 74.261.8Ук
С79

Степанишин, Б. І.

        Давня українська література в школі [Текст] : [літературозн. метод. посіб.] / Б. І. Степанишин ; голов. ред.: С. Головко. - Київ : Либідь, 2000. - 504 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури - Давнє українське письменство
Україна

Анотація:   У цьому літературознавчому, а водночас і методичному посібникові проаналізовано все родове, видове й жанрове багатство прадавньої і давньої української літератури. Уперше в історії нашої культури фольклор трактується як художня словесність.

 
129 92.1
В27

        Великий довідник школяра з тестовими завданнями [Текст] : для середнього і старшого шк. віку / І. П. Ющук [та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 704 с.

Рубрики: Довідкові видання - Тестові завдання

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання -- культурна спадщина України

Анотація:   У довіднику згідно з чинною шкільною програмою на сучасному науковому рівні викладено основні теми з української мови та літератури, історії України й англійської мови. Автори довідника - знані педагоги і науковці - не лише глибоко розкрили основні поняття шкільного курсу, а й подали картину культурної спадщини України. Розміщені наприкінці розділу тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання і ретельніше підготуватися до контрольних і тематичних робіт та іспитів.

 
130 83.3(0)-021
Л58

Лімборський, І. В.

        Світова література і глобалізація [Текст] : [монографія] / І. В. Лімборський. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 192 с.

Рубрики: Історія світової літератури

Ключові слова (ненормовані): літературознавча компаративістика -- метаморфози культурної пам'яті -- українська проза -- культурна ідентичність

Анотація:   У центрі монографічного дослідження перебувають складні транснаціональні і транскультурні трансформації в різних національних літературах за доби глобалізації. Послуговуючись новітніми стратегіями і методами літературозхнавчої компаративістики, автор аналізує сучасний стан "світової літератури", а також чинники, які проводять до переосмислення на початку ХХІ ст. уставлених поглядів на історію як зарубіжних, так і українських літератур. Взаємодія і діалог літератур розглядаються в річищі проблем імагогології, генології, типологічних зближень і відмінностей, інтермедіальності, перекладознавства з урахуванням опозиційних і корелятивних культурних концептів та кодів: "свого/чужого", "автохтонного/привнесеного", "виклику/відповіді", "центру/периферії", "мейнстріму/культурного пограниччя".

 
131 83.3(0)5я73-1
Н23

Наливайко, Д.С.

        Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму [Текст] : підручник / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2001. - 415 с.

Рубрики: Історія зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): німецький романтизм -- французький романтизм -- італійський романтизм -- англійський романтизм -- американський романтизм

Анотація:   Ця книжка є першим українським підручником з історії зарубіжної літератури ХІХ ст. В ньому охоплюються європейські й американська літератури доби романтизму, яка в основному збігається з першою половиною минулого сторіччя. Автори висвітлюють літературний процес у його характерних закономірностях і структурах, але основна увага приділяється введенню читача в художній світ письменників-романтиків - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми відкриттями.

 
132 83.3(4Укр)5
М71

Мишанич, Я.

        Історія русів : історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич ; відп. ред. : В. В. Яременко. - К. : Обереги, 1999

Рубрики: Історія української літератури - Українська історіографічна проза
Україна

Анотація:   У книзі молодого вченого досліджується видатна пам'ятка української літератури кінця 18 - поч. 19 ст.-" Історія русів", яка постійно привертає увагу істориків і філологів. Автор аналізує літературні якості пам'ятки, вводить її до контексту української історіогроафічної прози 18 ст., багато уваги приділяє історіографії питання.

 
133 Н17

Наєнко, М. К.

        Літературна історія і сучасна критика [Текст] : матеріали до вивч. укр. літ. у слов'ян. контексті / М. К. Наєнко. - Київ : Київський університет, 2015. - 400 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): сучасна українська література -- мемуари -- критика творчості Шевченка -- український модернізм -- розстріляне відродження -- творчість

Анотація:   Книга містить студії про творчість українських письменників-класиків та творців сучасного літературного процесу. Автор пропонує нові інтерпретаціїі відомих художніх текстів, і творів тих авторів, що найменш досліджені істориками літератури та сучасними літературними критиками. Діапазон спостережень автора розширено на деякі явища загальнослов'янського літературного контексту, а також на окремі питання теоретичного характеру, що залишаються або дискусійними, або недостатньо вивченими.

 
134 83.3(4Фр)-4я73-1
А54

        Алхімія слова живого. Французький роман (1945-2000) [Текст] : навч. посіб. / авт.- упоряд. В. І. Фесенко. - К. : Промінь, 2005. - 384 с.

Рубрики: Історія французької літератури
Франція

Ключові слова (ненормовані): літературна критика й видавнича справа у Франції -- трагічний романтизм -- постмодернізм -- неоміфологізм у романі 20 ст

Анотація:   Ця книжка є першим українським навчальним посібником з історії французької літератури кінця 20 ст., створеним в рамках міжнародного проекту за участю вчених, викладачів університететів, дослідників із Франції, Бельгії, Швейцарії, Канади, США, Німеччини, України. В ньому охоплені всі напрямки розвитку сучасного французького роману, висвітлений його стан, описані характерні закономірності й структурні особливості, але основна увага приділяється входженню читача в художній світ письменників - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми знахідками й відкриттями.

 
135 83.3(4Укр)1
Є94

Єфремов, С. О.

        Літературно-критичні статті / С. О. Єфремов. - К. : Дніпро, 1993. - 349 с.

Зміст:
  Соловей Е.  На шляху до синтезу / Е. Соловей. - С. 5-14
  Вне закона: к истории цензуры в России. - С. 14-48
  В поисках новой красоты. - С. 48-121
  Котляревський. - С. 121-141
  Між двома душами. - С. 141-153
  Муза гніву та зневір'я. - С. 153-172
  Іван Тобілевич. - С. 172-186
  Поезія всепрощення. - С. 186-193
  Без синтезу. - С. 216-235
  Гармонійний талант. - С. 235-244
  Страчене життя. - С. 244-254
  Літературний автопортрет Шевченка. - С. 254-281
  Історія письменства в працях акад. М.Ф. Сумцова. - С. 281-287
  Провіяний Куліш. - С. 287-294
  Без хліба. - С. 294-314
  Марія Грінченкова. - С. 314-318
  Максимович в історії української самосвідомості. - С. 318-322
  Грінченко. - С. 322-333

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературні дослідження Єфремова С.

Анотація:   На літературний небосхил повертається ім'я і критичний доробок С. О. Єфремова (186-1939), видатного літературознавця, віце-президента Всеукраїнської академії наук, автора відомої двотомної "Історії українського письменства", яку Микола Зеров назвав "каноном" української літератури. С.О.Єфремов належав до плеяди одержимих, тих будівничих науки про літературу, які працювали на цьому терені, саме українському, плідно і пристрасно, залишивши нащадкам численну творчу спадщину, доля якої така ж трагічна, як і її автора. До збірника увійшли дослідження з питань історії літератури (Котляревський, Максимович, Гоголь, Шевченко, Леся Українка, Коцюбинський, Олесь), статті та художньо-мистецькі пошуки багатьох майстрів слова, про тернистий шлях поступу нашої літератури...

 
136 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
137 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2012" [Текст] : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 416 с.

Зміст:
  Лисенко Б. О.  Трансформація мотиву долі/недолі в піснях про родинне життя / Б. О. Лисенко. - С. 11-13
  Кучер Т. В.  Риси імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Під оборогом" / Т. В. Кучер. - С. 14-16
  Панченко Н. П.  Портретні характеристики персонажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" / Н. П. Панченко. - С. 17-19
  Радько Ю. М.  Екзистенційні виміри роману Степана Процюка "Руйнування ляльки" / Ю. М. Радько. - С. 20-22
  Кравченко В. В.  Конкордистська система В. Винниченка в контексті його літературних експериментів / В. В. Кравченко. - С. 23-25
  Титаренко С. О.  Художнє осмислення проблеми вини і кари в оповіданні Григора Тютюнника "Син приїхав" / С. О. Титаренко. - С. 26-27
  Дзюменко Я. А.  Діалог чуттєвого і раціонального в романі Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлі" та Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Я. А. Дзюменко. - С. 28-30
  Марченко Г. О.  Біблійний концепт землі в однойменних творах Ольги Кобилянської та Еміля Золя / Г. О. Марченко. - С. 31-33
  Голубок В. Ю.  Жанрово-композиційні особливості "Кримських спогадів" Лесі Українки та "Кримських сонетів" Адама Міцкевича / В. Ю. Голубок. - С. 34-35
  Тарасенко В. В.  Жанрова специфіка "Вальдшнепів" М. Хвильового / В. В. Тарасенко. - С. 36-38
  Нужна І. Г.  Геокультурний проект: історія української літератури як історія нації / І. Г. Нужна. - С. 39-40
  Кучеренко Н. М.  Категорія просторовості в українській мові: синкретична проекція / Н. М. Кучеренко. - С. 42-44
  Борейчук Н. В.  Етнічний компонент у прізвищах Середньої Наддніпрянщини / Н. В. Борейчук. - С. 45-47
  Пустовіт І. В.  Ткацька лексика як об'єкт лексикографічного опрацювання / І. В. Пустовіт. - С. 48-49
  Головенко Ю. В.  Речення узагальненого змісту в сучасній українській мові / Ю. В. Головенко. - С. 50-51
  Рожкова І. В.  Семантико-синтаксичні особливості генітивних речень в українській мові / І. В. Рожкова. - С. 52-54
  Кравчук А. М.  Роль фразеологічних компонентів у вираженні експресивності в українських гуморесках / А. М. Кравчук. - С. 55-56
  Тищенко Н. С.  Позитивно конотовані лексеми в українських народних казках / Н. С. Тищенко. - С. 57-59
  Козуб О. А.  Графічна мовна гра в ЗМІ / О. А. Козуб. - С. 60-61
  Зінченко Н. Г.  Концептуалізація образу "свого" в українських пареміях / Н. Г. Зінченко. - С. 62-64
  Олійник Д. О.  Порівняльні фраземи з темпоральною і квантитативною семантикою / Д. О. Олійник. - С. 65-67
  Ковтун Н. В.  Назви хвороб, мотивовані зовнішніми проявами, у говірках Звенигородщини / Н. В. Ковтун. - С. 68-70
  Бура Г. О.  Лексика на позначення назв хлібних та інших виробів з тіста в говірці села Домантово Золотоніського району Черкаської області / Г. О. Бура. - С. 71-74
  Ченчик С. В.  Семантичні індивідуально-авторські неологізми Анатолія Горбівненка / С. В. Ченчик. - С. 75-76
  Тимошенко Л. О.  Лексико-семантичні особливості художнього стилю Надії Матюшенко-Гребенюк (на матеріалі збірки "Бабусині ластівки") / Л. О. Тимошенко. - С. 77-78
  Галета Ю. Г.  "Концепт "жінка" у творчості Василя П'ятуна- Діброви: використання ідіолектизмів (на матеріалі поетичних збірок "Царство очей твоїх\" / "При свічі громничій")"\". - С. Ю. Г. Галета. - 79-80,
  Русакова О. В.  Дієприслівник на -чи як засіб вираження таксисних значень / О. В. Русакова. - С. 81-82
  Литвак С. Ю.  "Вулична журналістика" ("Street Journalism") як ідейна територія людиноцентризму / С. Ю. Литвак. - С. 84-86
  Іщук І. О.  Репортаж в Інтернет-журналістиці: специфіка жанру / І. О. Іщук. - С. 87-89
  Зуєва О. М.  Особистий щоденник журналіста як соціально-інформаційний феномен / О. М. Зуєва. - С. 90-92
  Ковбій К. В.  Тематичні особливості інформаційного сайту "Прочерк" / К. В. Ковбій. - С. 93-95
  Шестопалов В. Д.  Соціальна мережа "Facebook" як інструмент просування медіапроектів / В. Д. Шестопалов. - С. 96-98
  Демченко О. М.  Вірусна реклама як прогресивна технологія впливу на масову аудиторію / О. М. Демченко. - С. 99-101
  Бунякіна Д. Д.  Агресивний текст у передвиборчій агітації / Д. Д. Бунякіна. - С. 102-104
  Наливайко І.  Засоби творення сатири в українських аналітичних виданнях / І. Наливайко. - С. 105-107
  Чернова Є. В.  Релігійне телебачення в сучасному інформаційному просторі України / Є. В. Чернова. - С. 108-110
  Сергеєва А. Д.  Особливості тревел-публікацій у виданні "Корреспондент" / А. Д. Сергеєва. - С. 111-113
  Спасібіна С. В.  Рекламний образ та засоби його створення на телебаченні / С. В. Спасібіна. - С. 114-116
  Чабан В. В.  Сімейний портал: функції та змістове наповнення / В. В. Чабан. - С. 117-119
  Корольова О. В.  Інформаційні моделі сучасних українських спеціалізованих журналів про спорт (на прикладі журналів "Футбол\" / "Теніс" і "Ринг")\". - С. О. В. Корольова. - 120-121,
  Кононенко А. М.  Основні прийоми творення комічного у сучасній рекламі / А. М. Кононенко. - С. 123-124
  Лила І. О.  Специфічні риси мовної культури сучасного журнального видання для дітей / І. О. Лила. - С. 125-127
  Піка Н.  Типові порушення інформаційних норм редагування в місцевій пресі м. Черкас / Н. Піка. - С. 128-129
  Єфремова О. О.  Черкаська преса радянського періоду / О. О. Єфремова. - С. 130-132
  Плахтій А.  Речення з питальною модальністю в газетних заголовках черкаської періодики / А. Плахтій. - С. 133-135
  Браславська Д.  Аргументація необхідний елемент журналістики / Д. Браславська. - С. 136-137
  Яковенко Я. І.  Фотографічні зображення спортивних ЗМІ: специфіка та вплив на читача / Я. І. Яковенко. - С. 138-139
  Мишкова Я. Ю.  Порядок денний в українському медійному дискурсі / Я. Ю. Мишкова. - С. 140-141
  Гай А. А.  Інструменти видавничої промоції (на прикладі видавництва "Клуб сімейного дозвілля") / А. А. Гай. - С. 144-146
  Пузанов В. М.  Проблеми творчого компоненту редагування перекладів / В. М. Пузанов. - С. 147-148
  Бас О. Ю.  Лінгвокогнітивний аналіз портретних описів у творах Л. М. Монтгомері / О. Ю. Бас. - С. 150-152
  Білик О. М.  Комплімент та особливості його функціонування (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Білик. - С. 153-154
  Бурлига А. О.  Концепт кольору в романі Е. Гемінгвея "Прощавай, зброє!": семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / А. О. Бурлига. - С. 155-156
  Ваврентович Н. С.  Роль рекламного слогану в реалізації прагматичних особливостей торгових назв у мережі Інтернет / Н. С. Ваврентович. - С. 157-159
  Величко М. О.  Топос музики в романі Кейт Шопін "Пробудження" / М. О. Величко. - С. 160-161
  Величко О. О.  Фоносемантичні особливості наголошених голосних в текстах магічного характеру / О. О. Величко. - С. 162-163
  Євчак Д. А.  Категорія емотивності художнього тексту (на матеріалі роману М. Мітчелл "Віднесені вітром") / Д. А. Євчак. - С. 164-166
  Завгородня В. І.  Художній образ як найважливіший елемент художнього твору / В. І. Завгородня. - С. 167-168
  Загинайко Г. О.  Структурні функціональні типи пауз в англомовному ток-шоу / Г. О. Загинайко. - С. 169-170
  Зеленська М. В.  Можливі світи персонажу художнього твору: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі роману С. Моема "Театр") / М. В. Зеленська. - С. 171-173
  Іскімжи Ю. А.  Емоційно-смислова домінанта казок П. Треверс "Мері Поппінс" та "Мері Поппінс повертається": психолінгвістичний аналіз / Ю. А. Іскімжи. - С. 176-178
  Клюх А. С.  Лексико-семантична парадигматика комп'ютерної термінолексики / А. С. Клюх. - С. 179-180
  Колісник К. А.  Структурні типи пауз та їх функції в англомовній проповіді Д. Беднера / К. А. Колісник. - С. 181-182
  Красевич Т. О.  Емоційно-смислова домінанта роману Чака Поланіка "Колискова": психолінгвістичний аспект / Т. О. Красевич. - С. 183-184
  Лимаренко Т. М.  Фонація як вид невербальної комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / Т. М. Лимаренко. - С. 185-187
  Лобановська Я. В.  Семантичні характеристики пауз хезитації в мультиплікаційному фільмі "RIO" / Я. В. Лобановська. - С. 188-189
  Лунёва А. А.  Словообразовательные и семантические особенности формирования топонимики Шотландии / А. А. Лунёва. - С. 190-192
  Мамасико К. В.  Особливості вживання порівнянь у творі Кетрін Куксон "Справедливість - це жінка" / К. В. Мамасико. - С. 193-195
  Новіков А. І.  Фонетичні особливості діалектів США / А. І. Новіков. - С. 196-198
  Павличук В. П.  Склад як сфера реалізації фонтактики в ангійській мові / В. П. Павличук. - С. 199-200
  Перепадя І. Ю.  Сполучуваність лексеми "science" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / І. Ю. Перепадя. - С. 201-203
  Попова А. І.  Висловлювання згоди та його види (на матеріалі сучасної англійської мови) / А. І. Попова. - С. 204-205
  Порхомовська О. В.  Сполучуваність лексеми "dissatisfaction" в англомовному публіцистичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз / О. В. Порхомовська. - С. 206-208
  Рогожніков А. В.  Фонетичні характеристики вимови приголосних звуків сучасного американського варіанту англійської мови штату Меріленд / А. В. Рогожніков. - С. 209-210
  Ромащенко А. В.  Тонічна організація англомовного спортивного коментарю / А. В. Ромащенко. - С. 211-212
  Семешенко Т. Г.  Метафора у творі Р. Бредбері "Вино з кульбаб": концептуальний ракурс / Т. Г. Семешенко. - С. 213-215
  Сімон Ю. П.  Класифікація та засоби творення неологізмів / Ю. П. Сімон. - С. 216-218
  Скобленко І. А.  Стратегія викривлення інформації та її тактики у сучасних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 219-220
  Старуха Ю. В.  Стилістична роль еліптичних речень у романі М. Каннінгема "Години" / Ю. В. Старуха. - С. 221-223
  Старухіна К. В.  Природа електронних текстів / К. В. Старухіна. - С. 224-226
  Трач Л. В.  Сполучуваність лексеми "problem" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / Л. В. Трач. - С. 227-229
  Тригубенко Ю. Ю.  Особливості віртуального спілкування в мережі Інтернет / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 230-231
  Філіпова Є. О.  Англомовні електронні приватні оголошення: структурно-композиційний аспект / Є. О. Філіпова. - С. 232-235
  Хабло А. О.  Міфологема потяг у циклі казок Д. Роулінг про Гаррі Поттера / А. О. Хабло. - С. 236-237
  Білик Н. Г.  Лексика невербальних дій у німецькомовній фразеології / Н. Г. Білик. - С. 239-240
  Калініченко Л. В.  Концепт "жінка" у німецькій мовній картині світу / Л. В. Калініченко. - С. 241-243
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом у німецькій та українській мовах / Н. В. Костенко. - С. 244-246
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 247-248
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму та консонантизму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 249-250
  Кузнєцова А. В.  Англо-американізми у молодіжній пресі ФРН / А. В. Кузнєцова. - С. 251-252
  Кукоба А. В.  Сучасний стан німецькомовного особового імені / А. В. Кукоба. - С. 253-255
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 256-257
  Ткачова Т. О.  Структурні та семантичні особливості німецьких вигуків / Т. О. Ткачова. - С. 258-260
  Бабенко А. С.  Граматичні трансформації в перекладацькій діяльності (на матеріалі роману J. R. Rowling "Harry Potter and the Deathly Hallows" та його перекладу українською мовою) / А. С. Бабенко. - С. 262-263
  Бабич В. Ю.  Формальні граматичні трансформації (синтаксичний рівень) при перекладі англомовного твору на українську мову (на матеріалі роману Agatha Christle "Ten Little Niggers" та його перекладу українською мовою) / В. Ю. Бабич. - С. 264-265
  Баранник Я. О.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Теодора Драйзера "Sister Carrie" та його українському перекладі / Я. О. Баранник. - С. 266-268
  Береза А. Г.  Граматичні трансформації при перекладі з англійської мови на українську / А. Г. Береза. - С. 269-270
  Бодров Т. Л.  Прагматические трансформации в украинском переводе романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" / Т. Л. Бодров. - С. 271-273
  Донець А. Г.  Визначення формальних трансформацій морфологічного рівня англомовного художнього тексту та його українського перекладу (на матеріалі роману Марка Твена "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 274-276
  Зарва С. Ю.  Функціонально-комунікативна еквівалентність поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу (Лексичний аспект) / С. Ю. Зарва. - С. 277-278
  Качан А. В.  Засоби передачі метафори в українському перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "The Great Gatsby" / А. В. Качан. - С. 279-281
  Кравченко Н. Ю.  Прагматичний рівень функціонально-комунікативної еквівалентності роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 282-283
  Кузнецова Г. В.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Д. Селінджера "Над прірвою в житі") / Г. В. Кузнецова. - С. 284-285
  Купнівська А. С.  Формальні та формально-змістові трансформації у перекладі роману Джоан Роулінг "Гарі Поттер" українською мовою / А. С. Купнівська. - С. 286-287
  Листопад К. Ю.  Системний аналіз трансформаційних аспектів граматичної еквівалентності на прикладі роману Ш. Бронте "Джейн Ейр" / К. Ю. Листопад. - С. 288-289
  Ліпко А. О.  Граматичні трансформації в романі Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" (Robert Louis Stevenson "Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 290-292
  Мішкова А. І.  Функціонально-комунікативний рівень еквівалентності (на матеріалі твору Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та його українського перекладу) / А. І. Мішкова. - С. 293-294
  Рибакова А. М.  Формальні граматичні трансформації у перекладі на матеріалі роману Suzanne Collins "The Hunger Games" та його перекладу українською мовою / А. М. Рибакова. - С. 295-296
  Саєнко О. П.  Синтаксичний рівень формальної еквівалентності англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 297-298
  Санникова Я. О.  Лексические трансформации украинского перевода сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" / Я. О. Санникова. - С. 299-300
  Сквиря Н. П.  Морфологічні заміни при перекладі роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" на українську мову / Н. П. Сквиря. - С. 301-302
  Сотуленко М. Ю.  Лексические трансформации украинского перевода ранних рассказов М. Горького / М. Ю. Сотуленко. - С. 303-304
  Панга О. С.  Формально-змістові трансформації (лексичний і граматичний аспекти) у романі Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів. У зашморгу" / О. С. Панга. - С. 305-307
  Хоменко Ю. В.  Застосування граматичних трансформацій об'єднання та членування в процесі перекладу художнього твору (на матеріалі роману "Викрадений" Р. Л. Стівенсона) / Ю. В. Хоменко. - С. 308-309
  Чиж А. О.  Види перекладацьких трансформацій: членування та об'єднання (на матеріалі роману J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" та його українського перекладу) / А. О. Чиж. - С. 310-311
  Чмельова К. С.  Об'єднання і членування речень як види граматичних перекладацьких трансформацій (на матеріалі твору Agatha Christie "Sleeping Murder" та його українського перекладу) / К. С. Чмельова. - С. 312-313
  Шаєнко А. К.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Гаррієт Бічер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" та його українському перекладі / А. К. Шаєнко. - С. 314-315
  Швиденко В. В.  Реалонимы в украинском переводе повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / В. В. Швиденко. - С. 316-318
  Велишаева Э. С.  К вопросу о типологии клише / Э. С. Велишаева. - С. 320-322
  Мейцин В.  Образные стереотипы человеческой красоты в китайских фразеологизмах / В. Мейцин. - С. 323-324
  Джусупова У. Т.  Просодические доминанты слова в русском и казахском языках / У. Т. Джусупова. - С. 325-326
  Дорофеева Н. О.  Ключевые слова в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / Н. О. Дорофеева. - С. 327-329
  Лукьяненко И. В.  Составляющие концепта "женщина" в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / И. В. Лукьяненко. - С. 330-332
  Малкова В. О.  Сравнение в художественной модели мира Е. Петрова и И. Ильфа (на примере произведения "Двенадцать стульев") / В. О. Малкова. - С. 333-334
  Пивнева О. И.  Номинация цвета в произведении Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / О. И. Пивнева. - С. 335-336
  Пасечник И.  Заголовок газетного материала как отражение лексико-стилистической динамики в русском языке начала XXI века / И. Пасечник. - С. 337-338
  Самайлович Д.  Гендерные характеристики туркменских сказок / Д. Самайлович. - С. 339-340
  Сивинская Н. А.  Семантическая структура концепта философия в текстах И. А. Ильина / Н. А. Сивинская. - С. 341-342
  Тянь Лицуй  Образное выражение ума в китайских фразеологизмах / Тянь Лицуй. - С. 343-345
  Шарапова Е. И.  Интертекстуальные связи в рассказах Т. Толстой / Е. И. Шарапова. - С. 346-348
  Швиденко О. Г.  Лексико-семантическая группа "физические характеристики человека" в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / О. Г. Швиденко. - С. 349-350
  Лао Яцзин  Интерфиксы в современном русском языке / Лао Яцзин. - С. 351-353
  Бикова Е. О.  Феномен "вірша-речі" у поезії Райнера Марії Рільке / Е. О. Бикова. - С. 355-357
  Гавриш Т. В.  Художня проблематика роману Чарльза Діккенса "Домбі і син" / Т. В. Гавриш. - С. 358-359
  Галушко М. В.  "Енеїда": епічна традиція та новаторство Вергілія / М. В. Галушко. - С. 360-361
  Грабовська Є. О.  Особливості історизму роману В. Теккерея "Ярмарок марнославства" / Є. О. Грабовська. - С. 362-363
  Дворяшина В. С.  Человечество на фоне природы: футурология Джона Стейнбека / В. С. Дворяшина. - С. 364-366
  Енина С. Ю.  Русские женщины в поэзии Н. А. Некрасова / С. Ю. Енина. - С. 367-369
  Колодійчук М. Я.  Особливості детективного жанру у добу постмодернізму / М. Я. Колодійчук. - С. 370-372
  Коломиец Ю. А.  Образ войны в литературе 20 века / Ю. А. Коломиец. - С. 373-374
  Краснікова О. В.  Мозаїчність як наративна стратегія у романі Д. Бартельма "Білосніжка" / О. В. Краснікова. - С. 375-376
  Логвиненко В. М.  Тема власти в русской литературе XIX века оценка А. К. Толстым истории развития России / В. М. Логвиненко. - С. 377-378
  Москаленко Н. А.  Специфіка зображення героя у новелі Ф. Кафки "Перевтілення" / Н. А. Москаленко. - С. 379-380
  Могиленець Т. І.  Роль гри в постмодерністській літературі / Т. І. Могиленець. - С. 381-382
  Нікуліна А. В.  Творчість А. Редкліф та її вплив на розвиток жанру готичного роману XIX століття / А. В. Нікуліна. - С. 383-384
  Пустильник А. В.  Секрети популярності мотива "двійництва": погляд крізь століття / А. В. Пустильник. - С. 385-386
  Скальська Я. Ю.  "Епічний" театр Б. Брехта 30-х років XX століття / Я. Ю. Скальська. - С. 387-388
  Смаковська О. В.  Топос автомобіля як символ подорожі в романі Джека Керуака "На дорозі" / О. В. Смаковська. - С. 389-390
  Татарчук Ю. С.  Жанр фэнтези в русской литературе / Ю. С. Татарчук. - С. 391-393
  Шуляковська Н. Д.  Екзистенційні мотиви у творчості Айріс Мердок / Н. Д. Шуляковська. - С. 394-395
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 397-399
  Кравченко Ю. О.  Формування вмінь говоріння учнів початкової школи на матеріалі казок / Ю. О. Кравченко. - С. 400-401
  Костенко Н. В.  Навчання граматичного матеріалу / Н. В. Костенко, В. В. Кравченко. - С. 402-404
  Опанасенко І. В.  Навчання лексичного матеріалу / І. В. Опанасенко, Я. Ю. Скальська. - С. 405-407
  Остапец Т. Л.  Обучение диалогу на уроках русского языка (на материале учебника для 5 класса) / Т. Л. Остапец. - С. 408-409
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 410-412
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології PowerPoint з метою попередження інтерференції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 413-415

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалівпредставлені наукові праці молодих вчених за напрямами: література, мовознавство, журналістика, переклад та видавнича справа.

 
138 94.3
М57

        Ми і наші діти [Текст] : збіриник. Вип. 1 : Дитяча література. Мистецтво. Виховання / ред. Б. Гошовський. - Торонто : Київ, 1965. - 390 с.

Рубрики: Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): дитяча література -- мистецтво -- українська діаспора -- виховання дітей

Анотація:   Збірник присвячений історії та проблематиці нашої дитячої літератури і пов'язаній з нею справі виховання передусім засобами всіх ділянок нашого мистецтва - це перша в нас такого роду літературознавчо-педагогічна поява.

 
139 63.3(4Укр)-7
І90

        Українська культура XIII - першої половини XVII століть / В. С. Александрович, В. Г. Балушок, М. Б. Боянівська [та ін.] ; редкол. т.: Я. Д. - : 2001. - 848 с.

Рубрики: Історія культури

Ключові слова (ненормовані): українська етнічна територія -- колонізація Слобожанщини -- аграрна народно-традиційна культура -- військо княжої доби -- культура

Анотація:   У другому томі "Історії української культури" висвітлюється розвиток освіти, мистецтва і літератури, стан наукових знань в Україні впродовж XIII - першої половини XVII ст. Окремі розділи присвячено рукописній книзі, виникненню і поширенню друкарства. Схарактеризовано культурно-національне відродження кінця XVI - першої половини XVII ст., розглядаються ренесансні явища в культурному житті і процес формування культури бароко. Визначено місце України в міжнародних культурних зв’язках, внесок українського народу в скарбницю світової культури.

 
140 83.3(4Укр)
У45

        Українська література [Текст] : матеріали I конгресу Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів. - К. : Обереги, 1995. - 320 с.

Зміст:
  Фізер І.  Літературна теорія: нормативна регламентація чи понятійне осмислення естетичного факту? / І. Фізер. - С. 3-13
  Сивокінь Г.  Соціальна функціональність художнього твору як теоретичний аргумент літературознавства / Г. Сивокінь. - С. 14-21
  Гром'як Р.  Роль літературної критики кінця XIX - початку XX ст. в утвердженні престижу "українства" / Р. Гром'як. - С. 22-32
  Грабович Г.  Питання кризи і перелому в самоусвідомленні української літератури / Г. Грабович. - С. 33-47
  Дончик В.  Стан та актуальні проблеми вивчення і висвітлення історії української літератури / В. Дончик, П. Кононенко. - С. 48-58
  Вервес Г.  Український авангардизм у контексті європейського (серед маніфестів і програм) / Г. Вервес. - С. 59-71
  Зеленська-Онишкевич Л.  Елементи неоавангардизму в українській драматургії XX ст. / Л. Зеленська-Онишкевич. - С. 72-83
  Павлишин М.  Чорнобильська тема і проблеми жанру / М. Павлишин. - С. 84-93
  Павличко С.  Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик / С. Павличко. - С. 94-100
  Радишевський Р.  Польськомовні барокові стемми Іванові Мазепі / Р. Радишевський. - С. 101-121
  Корбич Г.  З історії українського часопису "Літературно-науковий вісник" (ЛНВ) / Г. Корбич. - С. 122-132
  Дем'янівська Л.  Художні пошуки в українській драматургії початку XX ст. (Символічна драма С. Черкасенка й О. Олеся) / Л. Дем'янівська. - С. 133-150
  Неверлий М.  Празька літературна група / М. Неверлий. - С. 151-166
  Багрій Р.  Українсько-англійські літературні зв'язки: Пантелеймон Куліш і Вальтер Скотт / Р. Багрій. - С. 167-189
  Рудницький Л.  Іван Франко й німецькомовний світ - значення середовища для творчості поета / Л. Рудницький. - С. 190-213
  Зуєвський О.  Ольга Кобилянська і Шопенгауер / О. Зуєвський. - С. 214-223
  Черненко О.  Українська література в канадській славістиці / О. Черненко. - С. 224-237
  Погребенник Ф.  Еміграція і література / Ф. Погребенник. - С. 238-249
  Бача Ю.  Умови розвитку української літератури в Чехословаччині після 1945 р. / Ю. Бача. - С. 250-259
  Рябошапка І.  Українознавство та українська культура в Румунії / І. Рябошапка. - С. 260-275
  Тамаш Ю.  Традиційна культура русинів і українців Югославії / Ю. Тамаш. - С. 276-281
  Пилинський Я.  Історичні пісні / Я. Пилинський. - С. 282-289
  Кононенко Н.  Суспільний статус українських кобзарів і лірників / Н. Кононенко. - С. 290-301
  Заєнко М.  Сучасний стан досліджень слов'янського поганства / М. Заєнко. - С. 302-314

Анотація:   Збірник містить тексти наукових доповідей, виголошених на I конгресі Міжнародної асоціації україністів (секції "Українське літературознавство: теорія, метод, історія, взаємозв'язки" та "Український авангард"), що відбувся у Києві 27 серпня - 3 вересня 1990 р.

 
141 83.3(0)4я73-1
Л64

        Література західноєвропейського середньовіччя [Текст] : Навч. посіб. для студ. гуманітарних факультетів з курсу "Історія зарубіжної літератури" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 464 с.

Рубрики: Історія світової літератури - Література середніх віків
Західна Європа

Анотація:   Посібник, організований за жанрово-хронологічним принципом, поєднує у собі риси хрестоматії та історико-літературної антології. Основні жанри західноєвропейської середньовічної словесності (архаїчний та класичний епос, лицарська поезія та лицарський роман, жанри міської літератури та народної лірики) представлені або повними текстами, або у великих фрагментах чи репрезентивних підбірках. Вперше у вітчизняній практиці до видання такого типу включено значний за обсягом блок літератури релігійного спрямування з коментарями. Науково-методичний матеріал подається у вигляді фрагментів з праць провідних світових фахівців у галузі середньовічної літератури, культури та історії в українських перекладах. Зв'язки з сучасністю актуалізуються через зразки застосування новітніх дослідницьких технологій (структуралізм, герменевтика, міфокритика тощо) до аналізу та інтерпретації середньовічних текстів та за допомогою переосмислення традиційного сюжетно-образного матеріалу письменниками ХХ століття, у тому числі постмодернізмами. Видання ілюстроване художніми матеріалами доби середньовіччя та пізніших епох.

 
142 83.3У1-8...4
С72

        Співець знедоленого селянства [Текст] : відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника. - К. : Дніпро, 1974. - 198 с.

Рубрики: Стефаник В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Стефаника В. -- життєвий шлях Стефаника В.

Анотація:   Збірник документів і матеріалів "Співець знедоленого селянства"- це пам'ятна книжка про відзначення на Україні, а також за її межами сторіччя з дня народження класика української літератури Василя Стефаника. До збірника ввійшли виступи діячів культури й літератури на відкритті пам'ятників В. Стефаникові у Русові й Львові, на урочистих вечорах у Києві й Москві, на Пленумі правління Спілки письменників України та Республіканській науковій конференції в Івано-Франківську. Подаються також матеріали про вшанування пам'яті письменника в Канаді й Польщі. Матеріали збірника розкривають нові сторінки життя і творчості Василя Стефаника, показують його важливе значення ві історії української, а також інших слов'янських літератур.

 
143 84 (4Укр)6-4
І19

Іваничук, Р.

        Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. Іваничук ; худ.-ілюстр. : С. В. Кривенченко ; худ.-оформ. : А. С. Ленчик. - Х. : Фоліо, 2007. - 414 с.

Рубрики: Шашкевич М. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): історії українського народу -- Шашкевич М. -- Шашкевич: національні ідеї -- Шашкевич в літературі -- Вагилевич І. в літературі

Анотація:   Роман Іваничук - автор близько п'ятнадцяти історичних творів в яких він намагається заповнити білі плями в нашій історії, розповідає про видатних діячів України минулих років. Роман "Вода з каменю" присвячений Маркіяну Шашкевичу (1811-1843) - українському поетові та громадському діячеві, засновникові нової української літератури у Західній Україні. Автор розповідає, як Шашкевич захищав право на існування української мови, боровся проти введення польського алфавіту в Галичині, робив все, щоб зберегти рідну мову та культуру. Його справу продовжив Іван Вагилевич - герой роман "Саксаул у пісках".

 
144 80кр
В53

Скорина, Людмила

        Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") [Текст] : сборник научных трудов / Людмила Скорина. -

Ключові слова (ненормовані): історична правда -- вимисел -- художній твір

 
145 81.2Ук-7
З86

Зорівчак, Р.

        Боліти болем слова нашого... / Р. Зорівчак ; ред. : Н. Бічуя. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 296 с.

Зміст:
  Полюга Л. М.  Щире вболівання за рідне село / Л. М. Полюга. - С. 5-8
  Посвята. - С. 8-10
  Як це починалося... замість передмови. - С. 10-14
  Лексико-граматичні своєрідності. - С. 14-115
  Лінгвостилістика. - С. 115-162
  Проблеми соціолінгвістики. - С. 162-188
  Роздуми над прочитаним, почутим, побаченим. - С. 188-221
  Український художній переклад у націєтворчих вимірах. - С. 221-251
  Шевченкове слово в англомовному світі. - С. 251-259
  Життя духовного основа. - С. 259-287
  Содомора А.  Уважним доторком до Слова / А. Содомора. - С. 287-292
  Роксолана Зорівчак- український перекладознавець, германіст,педагог. Науково-педагогічна діяльність. - С. 292-294

Рубрики: Мова українська - соціолінгвістика

Ключові слова (ненормовані): український художній переклад -- лінгвостилістика -- соціолінгвістика -- лексико-граматичні своєрідності

Анотація:   Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні своєрідності, про історію українського художнього перекладу, про сприйняття нашої літератури в світі.

 
146 71.0я73-1
К90

        Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк [та ін.] ; за ред. М. М. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

Рубрики: Культурологія

Ключові слова (ненормовані): історія культури -- світова культура -- культура стародавніх цивілізацій -- первісна культура -- антична література -- Європейське середньовіччя -- ренесанс -- барокова культура Європи -- доба абсолютизму -- час Просвітництва -- стиль модерн в культурі -- Українська

Анотація:   У цьому навчальному посібнику культорологія розглядається як наука, що становить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народів у контексті розвитку світової культури. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми, за якою автори читають курс культорології студентам Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 
147 63.3(4Укр)-7я73-1
Г81

Греченко, В. А.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.

Зміст:
  Теоретичні основи вивчення історії української культури. - С. 10-37
  Культура українських земель у найдавніші часи. - С. 38-59
  Культура давніх слов'ян. - С. 60-77
  Культура Київської Русі. - С. 78-106
  Культура українських земель початку ХІІ - кінця XV ст.. - С. 107-128
  Українська культура XVI - першої половини XVII ст.. - С. 140-173
  Розвиток культури в Україні у другій половині XVII - XVIII ст.. - С. 173-202
  Українська культура XIX - початку XX ст. Національне відродження. - С. 203-244
  Українська культура у ХХ ст.. - С. 245-280
  Новітня українська культура. - С. 281-311

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): культури кам'яної доби -- трипільська культура -- культура доби бронзи -- скіфсько-сарматська культура -- літописання -- усна народна

Анотація:   У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичноу матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні. Для викладачів курсу "Історія української культури", студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться здобутками рідної культури.

 
148 9 я72-1
У74

        Усі готові домашні завдання. 9 клас [Текст] : розв'язання вправ та завдань / [І. В. Дрогожтлова, В. С. Манько, П. П. Кравченко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2006. - 784 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Домашні завдання 9 кл.

Анотація:   Якісна і найповніша збірка для батьків ! Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Також збірка містить реферати з основ правознавства, історії, географії, ОБЖ, твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 
149 83.3Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 41 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1983. - 136 с.

Зміст:
  Чумак В. Г.  Образ позитивного героя в сучасному українському історичному романі / В. Г. Чумак. - С. 3-9
  Працьовитий В. С.  Створення героїчного характеру у драматургії Миколи Зарудного / В. С. Працьовитий. - С. 9-15
  Барабаш С. Г.  Естетичні функції фольклоризму в драматичній поемі А. Малишка "Арсенал" / С. Г. Барабаш. - С. 16-22
  Хороб М. Б.  До питання психологізму в оповіданнях Григора Тютюнника / М. Б. Хороб. - С. 22-28
  Вертій О. І.  Фольклорні джерела прекрасного у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" / О. І. Вертій. - С. 28-30
  Івасютин Т. Д.  Типологічна характеристика двох комедій ("Витівки Скапена" Ж.-Б. Мольєра та "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ'яненка) / Т. Д. Івасютин. - С. 31-36
  Нахлік Є. К.  "Діалогічний конфлікт" в українській романтичній прозі (30-60-ті роки XIX ст.) / Є. К. Нахлік. - С. 36-44
  Погребенник Я. Д.  Проблема точності й адекватності перекладацького почерку / Я. Д. Погребенник. - С. 45-50
  Буракова О. В.  Відтворення ритміки українського вірша у поетичному перекладі ( На матеріалі лірики Т. Г. Шевченка та її англомовних перекладів) / О. В. Буракова. - С. 50-58
  Скоць А. І.  Герой -інтернаціоналіст в українській радянській прозі (20-ті - перша половина 40-х років) / А. І. Скоць. - С. 59-66
  Лісовий П. М.  Степан Руданський і Закарпаття / П. М. Лісовий. - С. 66-69
  Охріменко П. П.  Про типи українсько-білоруських літературних зв'язків / П. П. Охріменко. - С. 69-75
  Родько М. Д.  Перші кроки радянського літературознавства в Україні / М. Д. Родько. - С. 75-80
  Білецький Ф. М.  Особливості жанру сатиричної казки в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. / Ф. М. Білецький. - С. 80-88
  Кузик В. Я.  Тематична типологія слов'янських балад про народних месників / В. Я. Кузик. - С. 88-93
  Куца О. П.  Російські письменники-класики в оцінці Миколи Бажана / О. П. Куца. - С. 93-99
  Гнідан О. Д.  До питання "Марко Черемшина і німецький модернізм" / О. Д. Гнідан. - С. 99-105
  Тарахан-Береза З. П.  Поетичний та живописний (графічний) образ у Шевченка / З. П. Тарахан-Береза. - С. 105-111
  Саєнко В. П.  Питання скандінавістики у літературно-критичній спадщині Лесі Українки / В. П. Саєнко. - С. 112-117
  Вознюк Г. Л.  Творчість Ольги Кобилянської у критичній оцінці Осипа Маковея / Г. Л. Вознюк. - С. 118-125
  Рум'янцева О. П.  Перші українські нариси про зарубіжні країни ("Листи з Парижа" Марка Вовчка) / О. П. Рум'янцева. - С. 126-132

Анотація:   У збірнику висвітлюються питання історії, теорії і критики дожовтневої та радянської української літератури, художньої майстерності письменників. Вміщуються матеріали, присвячені 120-річчю від дня народження О. Кобилянської та 150-річчю від дня народження Марка Вовчка.

 
150 84(4Укр)6-5
К72

Костенко, Л. В.

        Берестечко [Текст] : історичний роман / Л. В. Костенко ; худ. : С. Носок. - Л. : Каменяр, 2007. - 170 с.

Рубрики: Хмельницький Б. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- тема визвольної війни -- тема історична постать -- тема битви під Берестечком -- Хмельницький Богдан в

Анотація:   Це книга про одну з найбільшихтрагедій української історії - битву під Берестечком. Написана ще в 1966-1967 роках, вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій - і після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х. і в аманливих пастках 80-х. Потягом цього часу з конкретної поразки під конкретним Берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння, що "поразка - це наука, ніяка перемога так не вчить", а відтак і в необхідність перемоги над поразкою. І, відкидаючи попередні варіанти як відгорілі ступені ракети, на сьогодні, вже у незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже остаточної поразки, - ця книга з необхідності бути написаною переросла для автора в необхідність бути опублікованою.

 
151 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2010. - 264 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська культура

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавнішіх часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
152 83.8
Л64

        Література. Діти. Час. [Текст] : [вісник Центру дослідж. л-ри для дітей та юнацтва]. Вип. 1 / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 191 с.

Зміст:
  Мовчан Р.  Література для дітей та юнацтва в системі історії української літератури XX століття / Р. Мовчан. - С. 12-17
  Мацевко-Бекерська Л.  Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект / Л. Мацевко-Бекерська. - С. 18-24
  Гнідець У.  Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва в світлі наукової критики / У. Гнідець. - С. 25-35
  Бійчук Г.  Концепція гри як принципу організації та інтерпретації художніх текстів / Г. Бійчук. - С. 36-41
  Католик Г.  Казка як трансцендентна цінність (психологічний аналіз сучасної казки) / Г. Католик. - С. 42-44
  Мовчан О.  Сучасна українська проза для дітей: процес активізації та налагодження контакту письменник/читач (На матеріалі сучасної прози для дітей, що вийшла друком у видавництві "Грані-Т" за 2006 -першу половину 2010 рр.) / О. Мовчан. - С. 45-50
  Гавенко С.  Поліграфічне оформлення дитячих книжок: стан, проблеми і перспективи / С. Гавенко, М. Мартинюк. - С. 51-55
  Трохим Н.  Розвиток творчого потенціалу дитини в роботі над словом: через рідне - до чужого, через чуже - до рідного / Н. Трохим. - С. 56-64
  Скиперских А.  Особенности циркуляции политических элит: от львов к лисам (на примере сказки И. Франко "Лис Микита") / А. Скиперских. - С. 65-70
  Круль Л.  Сучасна українська періодика для дітей: стан, тенденції, перспективи / Л. Круль. - С. 71-78
  Яценко Т.  Фреймова репрезентація концепту "Good" на матеріалі циклу романів Дж. Роулінг "Гаррі Поттер" / Т. Яценко. - С. 86-91
  Гладишев В.  "Щоб жити! Жити - а не виживати..." (Спроба творчого портрету Лариси Ратич) / В. Гладишев. - С. 92-97
  Хаєцька А.  Фольклорні мотиви у дитячій поезії Галі Мазуренко / А. Хаєцька. - С. 98-102
  Салюк Б.  Особливості портретування персонажа бешкетника в дитячій літературі / Б. Салюк. - С. 103-109
  Шалагінов Б.  Сучасний країнський учень як суб'єкт гуманітарної освіти / Б. Шалагінов. - С. 112-117
  Фасоля А.  Психологічна і фахова готовність учителя літератури до роботи в системі особистісно зорієнтованого навчання / А. Фасоля. - С. 118-124
  Качак Т.  Зарубіжна дитяча література: основні аспекти вивчення / Т. Качак. - С. 125-131
  Яценко Т.  Розвиток читацької компетентності учнів в умовах профільного навчання / Т. Яценко. - С. 132-136
  Братко В.  До проблеми вдосконалення читацької культури учнів основної школи / В. Братко. - С. 137-142
  Островська Г.  Взаємопов'язане вивчення життєвого і творчого шляху письменника / Г. Островська. - С. 143-147
  Тригуб І.  Контекстне вивчення літератури в системі курсів за вибором у профільній школі / І. Тригуб. - С. 148-151
  Шевченко З.  Розвиток читацьких умінь учнів у процесі вивчення літературних спецкурсів у профільній школі / З. Шевченко. - С. 152-156
  Зуєнко М.  Роль англійської літератури XVII ст. у духовному становленні сучасного школяра / М. Зуєнко. - С. 157-160
  Сирота Ю.  О' Генрі українською в школі / Ю. Сирота. - С. 161-166
  Ефименко Е.  Нравственное и эстетическое воспитание в методике и практике художественной литературы в школе на примере произведений Дж. Б. Шоу / Е. Ефименко. - С. 167-171
  Логвіненко Н.  Фантастична проза українських письменників у шкільному прочитанні / Н. Логвіненко. - С. 172-178
  Зуєнко М.  Правове виховання молоді засобами перекладної літератури / М. Зуєнко. - С. 179-181

Рубрики: Літературознавство - Дитяча література

Анотація:   До збірника увійшли матеріали Міжнародного симпозіуму "Література. Діти. Час", організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м.Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, що висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії літератури для молодого покоління, аналізують принципи літературної освіти, розглядають методичні аспекти вивчення художніх текстів у школі та вищих навчальних закладах, окреслюють тенденції розвитку дитячого читання.

 
153 63.3(4Укр)46ю
Л64

        Літопис Самовидця / редкол. : А. Д. Скаба (відп. ред.), І. О. Гуржій, В. А. Дядиченко ; підгот. вид. Я. - К. : Наукова думка, 1971. - 207 с.

Рубрики: Історія України - Козацька доба

Ключові слова (ненормовані): визвольна боротьба Б. Хмельницького -- Переяславська Рада -- гетьман Хмельницький -- 1648; гетьманство -- визвольна выйна 1654 р. -- Літопис

Анотація:   Літопис Самовидця - одна з навидатніших історіографічних пам'яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII ст., самобутня й оригінальна пам'ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини XVII ст.

 
154 83.3(4Укр)6-022
Р32

Ревакович, М.

        Persona non grata [Текст] : нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович ; пер. з англ.: М. Дмитрієва [та ін.]. - К. : Критика, 2012. - 336 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): література української діаспори -- модернізм -- сучасна українська проза

Анотація:   Книжка американсько-української поетки, перекладачки, літературного критика і літературознавиці д-ра Марії Ревакович містить вибрані статті й есеї, написані протягом двох останніх десятиліть і присвячені переважно феноменові Нью-Йоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та проблемам творення ідентичності в літературі часів Незалежності. У першій частині поезію Нью-Йоркської групи - і цілого гурту загалом, і окремих його учасників, насамперед Емми Андієвської, Патриції Килини та Богдана Рубчака, - розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літературного процесу (еміґраційного та материкового), так і західного модернізму. У другій частині проаналізовано окремі явища української літератури минулого і нинішнього століть, від раннього модернізму (декадансу) до постмодернізму, з перспективи ґендеру, географії, мови та ідентичностей. Більшість пропонованих тут розвідок українською мовою виходить у світ уперше; переклади заавторизовано, переглянуто й виправлено.????????

 
155 83.3(4Укр)5-117
М91

Муромцева, О. Г.

        З історії української літературної мови [Текст] : вибрані праці / О. Г. Муромцева. - Х. : Сучасний Друк, 2008. - 229 с.

Зміст:
  Григорій Квітка-Основ'яненко в історії української літературної мови. - С. 9-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - мініатюрист (лінгвістичний аспект). - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко Вовчок. - С. 32-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова роману "Люборацькі" Анатолія Свидницького. - С. 47-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова прозових творів П. Куліша. - С. 86-95
  П. Куліш як оновлювач і творець української літературної мови. - С. 96-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова. - С. 105-116
  Роль прози Юрія Федьковича в становленні української літературної мови на Буковині (60-70-ті рр. ХХ ст.). - С. 117-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панас Мирний в історії української літературної мови. - С. 125-148
  Іван Нечуй-Левицький в історії української літературної мови. - С. 149-161
  З історії українського фейлетону: О. Маковей (лінгвостилістичний аспект). - С. 162-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іван Франко (мова прозових творів). - С. 176-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Про мову Ганни Барвінок (до 170-річчя з дня народження). - С. 196-203
  Роль мовної практики О. Кобилянської в збагаченні схемантичної структури слова. - С. 204-213. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): український фейлетон -- Квітка-Основ'яненко Г. - мініатюрист -- Марко Вовчок -- Свидницький А. -- мова творів Куліша П. -- проза Федьковича Ю. -- Мирний П. -- Нечуй-Левицький І. -- фейлетони Маковея О. -- Франко І. в літературі -- Барвінок Г. -- Кобилянська

Анотація:   До збірника увійшли праці, присвячені історії української літературної мови як історії еволюції стилів. Спостереження грунтуються на зразках ідіостилю окремих письменників (А, Свидницького, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Ю. Федьковича, Панаса Мирного та ін.), але в сукупності становлять дослідження явища як цілості, у його перебігу й наслідках.

 
156 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2006. - 264 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- розвиток освіти -- друкарство -- культура на українських землях -- культура козацтва -- архітектура Ренесанс

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
157 І90

        Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 27 Ч. 2 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т філософії ім. Г. - Львів : Логос, 2017. - 564 с.

Зміст:
  Кубік А. Л.  Про деякі аспекти декорування пізньоримських "шпангельхельмів" / А. Л. Кубік. - С. 3-14. - Текст польською мовою
  Шкляж Й.  Рустам перемагає Білого Дива - одвічна боротьба добра і зла у тексті "Шахнаме" та іконографії / Й. Шкляж. - С. 15-27. - Текст польською мовою
  Іванська М.  Монастир Христа Спасителя у Вирові / М. Іванська. - С. 39-57. - Текст польською мовою
  Федорів Т.  Епітафії "нового" єврейського кладовища у Збаражі / Т. Федорів. - С. 58-64
  Леснічук А.  Поховання в священних об'єктах на Підляшші на прикладі Книхувка / А. Леснічук. - С. 65-75. - Текст польською мовою
  Мацелюх О.  Ян Славінський і його фабрика органів у Львові / О. Мацелюх. - С. 76-87
  Агеева Л.  Обрядовая кукла Филлиповка и ее символика в народном орнаменте / Л. Агеева. - С. 88-94
  Скупневич П.  Бог Сканда-Картікея в іконографії Гандхари / П. Скупневич. - С. 95-103. - Текст польською мовою
  Москаль М.  Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладі пам'яток українського іконопису XV-XVII ст. / М. Москаль. - С. 104-113
  Кіндратюк Б.  Страшносудні музики в "В історії української літератури" Михайла Грушевського та на іконі "Страшний суд" XVII ст. із Львівського музею історії релігії / Б. Кіндратюк. - С. 114-126
  Бакович О.  Трактування біблійних сцен в іконостасах і вівтарях церков Східного Опілля другої половини XVIII / О. Бакович. - С. 127-134
  Іжевський А.  Успенський іконостас у с. Великі Грибовичі та ілюстрована рукописна метрика с. Малехова середини XVIII ст. / А. Іжевський. - С. 135-151
  Анусяк Б.  Настінний розпис костелу Святого Юрія у с. Міроцін Гурни / Б. Анусяк, М. Рдесінська, Б. -М. Гавенська. - С. 164-171. - Текст польською мовою
  Макулец К.  Матір Божа Леснянська як символ єднання уніатів і католиків. Нарис історії чудотворного образу і святилища Діви Марії в Лесній / К. Макулец. - С. 172-181. - Текст польською мовою
  Франків У.  Ікони Марка Шестаковича Домажирського в колекції Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького / У. Франків. - С. 182-191
  Мацкевич А.  Дослідження, атрибуція та реставрація друкованої ікони "Богоматір з немовлям" із зібрання Ізмаїльського історико-краєзнавчого музею Придунав'я / А. Мацкевич, В. Коритнянська, Ж. Боровська. - С. 192-206
  Пушкар М.  Збірка сакрального мистецтва Музею мистецтв Прикарпаття / М. Пушкар. - С. 207-215
  Ковальчук Є.  Збереження й вивчення фонду сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею у першій половині 1990-х рр. / Є. Ковальчук. - С. 216-225
  Савченко Т.  "І зроби гранатові яблука..." Рімонім з колекції Музею історичних коштовностей України / Т. Савченко. - С. 226-234
  Галько О.  Керамічні предмети побуту українців галицького містечка міжвоєнного періоду в колекції Національного музею народної архітектури та побуту України / О. Галько. - С. 235-245
  Новікова Г.  Проблеми розвитку середовищних музеїв в Україні / Г. Новікова. - С. 246-255
  Червенец М.  Добрі помисли, добрі слова, добрі вчинки. Роль релігії в Сасанідській державі / М. Червенец. - С. 256-266. - Текст польською мовою
  Максимюк К.  Піран Гушнасп (Григорій) з роду Мегран - християнський командувач іранської армії / К. Максимюк. - С. 267-275. - Текст польською мовою
  Кожолянко Г.  Відносини монголів з християнською православною церквою України-Русі у першій половині XIII ст. / Г. Кожолянко. - С. 276-283
  Хоружий Г.  Реформація: передумови, сутність і наслідки / Г. Хоружий. - С. 284-291
  Полісюк М.  Вплив реформаційних ідей на формування розуміння свободи українським народом / М. Полісюк. - С. 292-296
  Добош К.  Релігійний аспект польсько-шведської війни 1655-1660 / К. Добош. - С. 297-305. - Текст польською мовою
  Буланий М.  Колективний портрет світського патрона українських земель держави Ягеллонів за доби Сигізмунда I Старого / М. Буланий. - С. 306-315
  Педич В.  Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип'якевича "Львівська Русь в першій половині XVI віку" / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак. - С. 316-326
  Овчаренко П.  Прийняття унії Львівською православною єпархією на зламі XVII-XVIII ст. та її подальша конфесійна трансформація в першій чверті XVIII ст. / П. Овчаренко. - С. 327-336
  Лехан Л.  Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половинв XX ст.) / Л. Лехан. - С. 337-346
  Гуцалюк Ю.  Екуменічна діяльність Римо-католицької та Греко-католицької церков / Ю. Гуцалюк. - С. 347-355
  Перепелиця А.  Єпископи Чигиринські - вікарії київської митрополичної єпархії (кінець XVIII - початок XIX ст.) / А. Перепелиця, С. Павлова. - С. 356-366
  Шади Й.  Згромадження Сестер Милосердя св. Вікентія де Поля на службі у Львівських лікарнях XVIII ст. / Й. Шади. - С. 367-371. - Текст польською мовою
  Верговська М.  З історії життя та побуту сільських парафіяльних священників Київської єпархії кінця XVIII - початку XX століть на прикладі Свято-Георгіївської парафії с. Мизинівка Звенигородського повіту / М. Верговська. - С. 372-382
  Яцків О.  Формування осередків сестер кларисок, серафіток і францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах Галичини (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. Яцків. - С. 383-389
  Пустеляк Д.  Спільне паломництво поляків та русинів з Гличини до Рима 1881 року / Д. Пустеляк. - С. 390-400. - Текст польською мовою
  Ліхота М.  Парафія Оржимово у 1917-1961 роках: додатковий матеріал до дослідження історії парафії / М. Ліхота. - С. 401-411. - Текст польською мовою
  Павлів О.  З історії релігійного життя громади Долинського району Івано-Франківської області протягом 1918-1991 років / О. Павлів. - С. 412-417
  Левицька О.  Поняття релігійності і духовності та їх взаємодія у творчій спадщині М. І. Костомарова / О. Левицька. - С. 418-427
  Вовк І.  Сходознавчі студії Івана Франка / І. Вовк. - С. 428-48
  Басаурі Зюзіна А.-М.  Використання російського радянського доробку в українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М. Й. Шахновича) / Зюзіна А. -М. Басаурі. - С. 439-448
  Мартич Р.  Відношення християнських мислителів до репродуктивної медицини: біоетичний аспект / Р. Мартич. - С. 449-454
  Корж Г.  Формування духовної культури особистості у курсі за вибором "Православна культура Слобожанщини" / Г. Корж. - С. 455-464
  Недавня Б.  Представлення феномена релігії, діяльності Церков та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду перебудови / Б. Недавня. - С. 465-474
  Зеліско С.  Церква і держава. Ідеологічна конкуренція та різноприродність як причина перманентного конфлікту / С. Зеліско. - С. 486-494
  Запорожець В.  Міжцерковна та державно-церковна діяльність УАПЦ у міжвоєнний період / В. Запорожець. - С. 495-502
  Медвідь Ф.  Гуманітарна безпека української держави в умовах культурної експансії Російської Федерації / Ф. Медвідь, А. Медвідь, Т. Курчина. - С. 503-509
  Біддулф Г.  Церква Ісуса Христа святих останніх днів в контексті формування свободи віросповідань в Україні / Г. Біддулф. - С. 510-524
  Грушева Т.  Соціальна позиція сучасних українських протестантів / Т. Грушева. - С. 525-533
  Михайловський А.  Релігійні аспекти Чорнобильської катастрофи / А. Михайловський. - С. 524-538
  Мосюкова Н.  Римо-католицька церква України під час революційних подій на Майдані та воєнних дій на сході України (2013-2016 рр.) / Н. Мосюкова. - С. 539-547
  Костюк С.  Репресоване духовенство Української греко-католицької церкви (на основі фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею) / С. Костюк. - С. 548-552

Рубрики: Історія релігії та церкви - Історія християнства

Анотація:   Публікуються дослідження пам'яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іконографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питання історії та філософії релігії та державно-церковних відносин.

 
158 83.002.1кр
Ф53

Филипович, П.

        Літературознавчі студії. Компаративістика [Текст] : статті, рецензії : наук. вид. / П. Филипович ; уклад., авт. передм., авт. прим. В.Т. Поліщук. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 644 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Літературознавство Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 4-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нові матеріяли до життя й творчості Котляревського. - С. 28-33
  Переклад Котляревського із Сапфо. - С. 34-41
  Котляревський І.  Енеїда / В. Гиппиус. - С. 42-47
  Нові праці про І. Котляревського. - С. 48-67
  До історії раннього українського романтизму. - С. 68-77
  Невідомий вірш Амвросія Метлинського. - С. 78-79
  До студіювання Шевченка. - С. 80-84
  Європейські песьменники в Шевченковій літературі. - С. 85-93
  Навроцький Б.  "Гайдамаки" Тараса Шевченка / А. Павлюк. - С. 94-103
  Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори. - С. 104-115
  Щоголів Я.  Поезії / В. Гиппиус. - С. 116-118
  Перша друкована поезія Я. Щоголева. - С. 119-120
  Етнографічне непорозуміння з віршем Я. Щоголева. - С. 121-125
  Нова праця про Марка Вовчка. - С. 126-137
  Франко - поет. - С. 138-155
  Франко І.  Борисла сміється / І. Франко. - С. 156-159
  Франка І.  Поезія / І. Франка. - С. 160-168
  Розвиток психологічної новелі Коцюбинського. - С. 169-220
  Русалка. - С. 221-227
  Місячна легенда. - С. 228-233
  Одно слово. - С. 234-243
  Генеза драматичної поеми Лесі Українки "У пущі". - С. 244-267
  Слісаренко О.  На березі Кастальському / О. Слісаренко. - С. 268-272
  Заньковецька М.   / М. Заньковецька. - С. 273-277
  На шляху до нового театру. - С. 278-281
  Український театр у 1923 році. - С. 286-289
  Дорошкевич Ол.  Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. - С. 290-292
  Ленін в українській поезії. - С. 293-300
  Павлюк А.  Життя / А. Павлюк. - С. 301-305
  Отроковський Володимир Михалович. - С. 306-307
  Отроковський В. М.. - С. 308-316
  Два неизвестных стихотворения Е. А. Боратынского. - С. 318-331
  Отчет о поездке в Петроград. - С. 332-337
  Об академическом издании стихотворений Е. А. Боратынского. - С. 338-365
  О втором томе академического издания сочинений Боратырского. - С. 364-377
  Сиповський В.  Україна в російському письменстві / В. Сиповський. - С. 378-385
  До річниці виступу декабристів. - С. 386-394
  Рилєєв і Державін. - С. 395-413
  Пушкін в українській літературі. - С. 414-452
  Гиппиус В.  Гоголь / В. Гиппиус. - С. 453-455
  Українська стихія в творчості Гоголя. - С. 456-479
  Гоголь М.  Тарас Бульба / М. Гоголь. - С. 480-485
  Салтыков-Щедрин М. Е.   / М. Е. Салтыков-Щедрин. - С. 486-493
  Український елемент в творах М. Лєскова. - С. 494-532
  Французские лирики XVIII века. - С. 534-536
  Байрон. - С. 537-548
  Барбье и русская поэзия. - С. 549-551
  Поет липневої революції (До 50-річчя з дня смерти О. Барб'є). - С. 552-556
  Відгуки Бюргерової "Ленори" в українській літературі. - С. 557-598
  Пісенна спадщина Беранже. - С. 595-620
  Творець соціяльно-психологічного роману (До дня 150-річчя з дня народження Стендаля). - С. 621-627

Рубрики: Филипович П. - про нього
Теорія літератури - Компаративістика
Україна

Анотація:   До цього видання включені літературознавчі дослідження талановитого українського поета-неокласика, перекладача і вченого Павла Филиповича (1891-1937), які не входили до раніших видань його праць "Література" (Нью-Йорк - Мельбурн, 1971), "Літературно-критичні статті" (Київ, 1991) і "Шевченкознавчі студії" (Черкаси 2002). Ці дослідження публікувалися лише в періодичних виданнях. Павло Филипович постає у своїх статтях і рецензіях як глибокий і компетентний обсерватор українського і європейського письменства, літературознавець-компаритивіст із "неокласичним" поглядом на художнє слово, як один із фундаторів українського літературознавства ХХ століття.

 
159 92.0
У45

        Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін.. - Х. : Фоліо, 2007. - 464 с.

Рубрики: Довідкові видання - Енциклопедія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- звичаї України -- традиції України -- розвиток економіки -- наука -- освіта -- культура -- мистецтво -- література

Анотація:   Енциклопедія "Україна" містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Двадцять розділів цієї книжки, що супроводжується кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток екноміки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

 
160 63.3(4Укр)-7
І90

        Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / В. С. Александрович, В. Й. Борисенко, Т. М. Виврот ; редкол. т.: В. А. Смолій (голов. - : 2003. - 1247 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): політична культура -- політико-правова свідомість -- воєнне мистецтво -- культура дипломатичних відносин -- політична еліта -- духовенство -- військові канцеляристи

Анотація:   Третій том "Історії української культури" присвячено еволюції національного культурного процесу в другій половині XVII -XVIII ст. На широкому історичному тлі висвітлюються основні формовияви культурно-духовного життя тогочасної України: освіта, мистецтво, література, розвиток гуманітарних, природничих і технічних знань, книговидавнича справа, культурно-господарські пріоритети тощо. Увагу зосереджено на питаннях політичної й правової культури, на становленні державної та соціальної ідеології, еволюції світогляду й суспільно-політичної свідомості як окремих соціальних страт, так і суспільства загалом. Розглядаються внутрішні зв'язки та закономірності українського культурного процесу, його місце у всесвітній культурно-історичній цивілізації.

 
161 83.3(4Укр)4
Б61

        Зародження української літератури [Текст] : монографія. - : 2011. - 376 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): міфи -- міфотворці -- літописні версії -- християнізація Русі -- перші князі Русі -- письмо на Русі -- ідентифікація літератури доби

Анотація:   У монографії з'ясовуються історичні, культурні, лінгвістичні та естетичні обставини виникнення українського письменства на його ранньому етапі. Автор аргументовано доводить неспроможність чужорідних міфів довести загальний ("общерусский") характер літературної творчості за часів Київської Русі. Розпізнавання генетичного коду української літератури, її самобутність та органічність у вітчизняній історії і культурі, постколоніальний дискурс в осмисленні давніх пам'яток - такий зміст і наукове спрямування цієї книги.

 
162 84(4Укр)6-4
М19

Малик, В. К.

        Князь Кий [Текст] : роман / В. К. Малик. - Х. : Фоліо, 2012. - 285 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Головною темою творчості відомого майстра української літератури Володимира Малика (1921 - 1998) була вітчизняна історія, від сивої давнини до наших часів. Дія роману "Князь Кий" відбувається у середині першого тисячоліття, коли після розроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов'янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премією імені Лесі Українки.

 
163 84Ук7-4
К90

Кулаковський, В. М.

        Володимир Мономах [Текст] : іст. роман / В. М. Кулаковський. - К. : Український письменник, 1992. - 315 с.

Рубрики: Володимир Мономах - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Володимир Мономах в літературі -- тема історії України XI-XII ст.

Анотація:   Новий роман відомого українського письмениика присвячено легендарному державному й культурному діячеві Київської Русі Володимиру Мономаху(1053-1125). В яскравих, колоритних персонажах, непересічних подіях автор відтворює сусупільно-політичне життя давніх русичів та половців у ХІ-ХІІ століттях, класову боротьбу тих часів-зокрема ровстання 1113 року в Києві, відводить значене місце ідейно-художній інтерпретації відомої легенди про половецьких ханів Отрока (Атрака) й Сирчана.

 
164 74.204.92
П50

Полійчук, Н. Й.

        Шкільні навчальні кабінети / Н. Й. Полійчук. - Х. : Основа, 2009. - 128 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): української мови -- кабінет історії та правознавства -- кабінет зарубіжної літератури -- кабінет іноземної мови -- кабінет українознавства

Анотація:   У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області.

 
165 83.3У7-3
М77

Монастирецький, Л. С.

        Позитивний герой української радянської прози / Л. С. Монастирецький. - К. : Вища школа, 1983. - 173 с.

Зміст:
  На магістралях часу. - С. 3-16
  Шляхами становлення нової української прози та її героя. - С. 16-64
  Еволюція образу сільського трудівника в прозі 50-60-х років. - С. 64-109
  Художній досвід прози в створенні образу сучасного робітника. - С. 109-139
  Позитивний герой в прозі 70-х років. - С. 139-173

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): боротьба українського народу в літературі -- позитивний герой в літературі

Анотація:   У монографії досліджується образ позитивного героя в українській прозі,в якому художньо відображено історію боротьби нашого народу за побудову нового суспільства. У книжці простежується процес формування комуністичного світогляду радянської людини- найголовніше завдання радянської літератури.

 
166 84(4укр)6-4
І19

Іваничук, Р. І.

        Журавлиний крик [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. - К. : ТАСТ-М, 2001. - 383 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Калнишевський П. у літературі -- тема запорізької січі -- тема історії України -- Залізня М. в літературі -- Гонта

Анотація:   Роман видатного творця української історичної прози, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, присвячений переломним часам української історії. Останочна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі і ув'язнення її останнього кошового отамана Петра Калнишевського у 86-річному віці (!) на 25 років у найстрашнішій тодішній московській тюрмі-Соловецькому монастирі, спроба гайдамаків п ід проводом Івана Гонти і Максима Залізняка відродити втрачену українську державність, утвердження Катерини ІІ на престолі Московської імперії, кар'єри її фаворитів (Потьомкіна, Орлова і Зубова), розром повстання Пугачова - на такому історичному полі Роман Іваничук талановито змальовує відданість і зраду, розум і недалекоглядність, кохання і ненависть.

 
167 75.4(4Укр)9
К90

Кулик, В. В.

        Олімпійський у серцях вогонь: історія виникнення та становлення НОК України [Текст] : докум. нариси / В. В. Кулик ; упорядкув. та "Діалоги" А. Волошина. - К. : Леся, 2008. - 308 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Олімпійські ігри

Ключові слова (ненормовані): НОК України -- українські олімпійці

Анотація:   У документальних нарисах, написаних у популярній формі, вперше у спортивній літературі розповідається про драматичну історію створення, визнання і становлення Національного олімпійського комітету України, участь наших спортсменів самостійними командами в найпрестижніших змаганнях - зимових і літніх Олімпійських іграх сучасності.

 
168 83.3(4Укр)
А43

        Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : наук. зб. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 167 с.

Зміст:
  Цікавий С.  Проблема визначення обсягу генологічного поняття "дума" у літературі / С. Цікавий. - С. 5-15
  Зайченко І.  Голод 33-го у спогадах свідків / І. Зайченко. - С. 15-25
  Урсані Н.  Доля України в баладі про чайку-небогу / Н. Урсані. - С. 25-34
  Ганіч О.  Проблема класифікації народних балад / О. Ганіч. - С. 34-46
  Воловенко О.  Фольклор як втілення духовних якостей українського народу / О. Воловенко. - С. 46-61
  Бородінова М.  Біблійні образи, мотиви у поезії М. Костомарова / М. Бородінова. - С. 61-67
  Ярошевич І.  Художня версія часів Хмельниччини у драматургії М. Костомарова / І. Ярошевич. - С. 67-76
  Коваленко Т.  Наративна стратегія і біографічний контекст / Т. Коваленко. - С. 76-84
  Молотков С.  Категорія історизму: Від європейської філософії до історії української літератури / С. Молотков. - С. 84-94
  Просалова В.  Ідеї Я. Мукаржовського в порівняльному літературознавстві / В. Просалова. - С. 94-104
  Перетятько М.  Художнє осмислення поетами філософських питань: На матеріалі лірики В. Стуса, Л. Талалая і М. Вінграновського / М. Перетятько. - С. 104-114
  Несвіт С.  Проблема авторського самовираження у збірці В. Стуса "Зимові дерева" / С. Несвіт. - С. 114-126
  Жилін М.  Концепт як "хитрословіє" / М. Жилін. - С. 126-137
  Біла А.  Жанр альтернативної історії в літературі 1990-2000-х рр.: У пошуках за втраченими можливостями / А. Біла. - С. 137-146
  Соловей О.  Юліян Шпол: Життя і творчість / О. Соловей. - С. 146-160
  Ляхова І.  Проблематика малої прози Станіслава Цетляка / І. Ляхова. - С. 160-166

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): творчість Костомарова М. -- порівняльне літературознавство

Анотація:   Одинадцятий випуск Збірника представляє дослідження науковців і аспірантів кафедри української літератури і фольклористики Донецького національного університету. Збірник містить передусім статті молодих науковців. Фольклористичні студії, реінтерпретація давньої і класичної літератури, аналіз суперечливих літературних явищ ХХ - початку ХХІ століть

 
169 83.3(4Укр)
Л64

        Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи [Текст] : зб. наук. ст. / МОН України, Упр. культури Полтавської облдержадміністрації, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 348 с.

Зміст:
  Білик Г.  Мистецька неповторність художнього почерку поетики Світлани Залізняк / Г. Білик, В. Сідаш. - С. 6-24
  Білик Г.  Образно-композиційні особливості поетичної збірки "Мій хлопчик Дощ" Віри Козидуб(Кулик) / Г. Білик, Г. Цюма. - С. 24-41
  Божко С.  Містечкові історії (не за Дімаровим) / С. Божко. - С. 41-45
  Бондар Н.  Плеяда полтавських нарисовців / Н. Бондар. - С. 46-53
  Виговська А.  "Полтавську губернію я надзвичайно люблю..." (Іван Бунін і Полтавський край) / А. Виговська. - С. 53-66
  Волощук Ю.  Із рідного краю - "у світ широкий": літературно-краєзнавчий аспект життєтворчості Володимира Гжицького / Ю. Волощук. - С. 67-81
  Зінченко Н.  Історія української літератури першої половини XIX століття: крайовий аспект / Н. Зінченко. - С. 81-95
  Коваленко О.  Формування емоційного інтелекту учнів засобами літературного краєзнавства / О. Коваленко. - С. 95-101
  Козороз Н.  Легенди рідного краю / Н. Козороз. - С. 101-105
  Корнєва Л.  Портрет як засіб творення характеру персонажа у творах Леоніда Бразова / Л. Корнєва. - С. 105-116
  Король Л.  Митець літературного перекладу Іван Трохимович Бабич / Л. Король, Л. Черчата. - С. 116-126
  Котух Н.  Розвиток зв'язного мовлення учнів на основі текстів краєзнавчої тематики / Н. Котух. - С. 126-138
  Лайко Л.  Доля бібліотеки історика П. В. Голубовського / Л. Лайко. - С. 138-144
  Ленська С.  Літературна Полтавщина на межі XIX-XX століть / С. Ленська. - С. 144-165
  Лисенко А.  Концептуальні основи та критерії формування змісту літературного краєзнавства в системі шкільної освіти / А. Лисенко. - С. 166-177
  Литвин Л.  Світоглядні акценти поета Івана Величковського / Л. Литвин. - С. 177-187
  Мацапура В.  М. П. Погодін і І. П. Котляревський: контактні та типологічні зв'язки / В. Мацапура. - С. 187-194
  Мелешко В.  Полтава письменницька: сторінками історії / В. Мелешко, М. Костенко. - С. 195-204
  Мельниченко Д.  Творча спадщина Миколи Зерова як предмет дослідження Григорія Кочура / Д. Мельниченко. - С. 204-209
  Ніколашина Т.  Реалізація суб'єктивної модальності вставними одиницями в повісті "За домашніми обставинами" Л. Бразова / Т. Ніколашина. - С. 210-217
  Овчаренко Т.  Сучасна поезія Полтавщини: творчість Сергія Осоки / Т. Овчаренко. - С. 217-229
  Орєхова В.  Фонд рідкісних та цінних видань наукової бібліотеки як джерелознавча база літературного краєзнавства / В. Орєхова. - С. 229-238
  Павленко О.  Кого зроманізували римляни на півночі Балкан - за Дунаєм? / О. Павленко. - С. 238-247
  Петренко Т.  Жанр "щоденника" в літературі Полтавщини / Т. Петренко. - С. 247-255
  Подрига В.  Образ Лубен у нарисі Євгена Гребінки "Путевые и театральные впечатления. Лубны" / В. Подрига. - С. 255-260
  Свалова М.  Публіцистика Б. Олійника: методологічний аспект (на матеріалі книги "Криниці моралі та духовна посуха") / М. Свалова. - С. 260-270
  Сипливець С.  Поетика конфліктів і характерів у драмі Володимира Самійленка "Чураївна" / С. Сипливець. - С. 271-280
  Слижук О.  Літературне краєзнавство Запоріжжя й шкільна літературна освіта: аспекти взаємодії / О. Слижук. - С. 281-287
  Сологуб Л.  Фразеологічні звороти як засіб увиразнення мовлення (на матеріалі повісті Леоніда Бразова "За домашніми обставинами") / Л. Сологуб. - С. 288-296
  Стадніченко О.  Літературне Запоріжжя в контексті українського літературного процесу / О. Стадніченко. - С. 296-308
  Степаненко М.  Словництво на Полтавщині / М. Степаненко. - С. 308-320
  Степаненко Н.  Полтавський слід у перекладі Святого Письма українською мовою / Н. Степаненко. - С. 320-334
  Тарасова Н.  Оспівування любові до рідної землі Давидом Гурамішвілі ("Давитіані") / Н. Тарасова, Т. Конєва. - С. 334-343
  Шупта Д.  Краєзнавчі мотиви поетичної самосвідомості (Автодосвід) / Д. Шупта. - С. 343-347

Рубрики: Краєзнавство Полтавщини - Література

Анотація:   До збірника увійшли статті, присвячені актуальним питанням літературного краєзнавства. Автори наукових розвідок пропонують концептуальні основи та критерії формування змісту літературного краєзнавства, подають штрихи до літературних портретів митців-краян, з'ясовують аспекти взаємодії між літературним краєзнавством і шкільною літературною освітою. Низка статей має мовознавче спрямування.

 
170 80
341

        Збірник Харківського історико-філологічного товариства. [Текст] : Т. 9 / редкол. Л. В. Ушкалов (голова), С. В. Вакуленко та ін.. - Х. : Харківський ДПУ, 2002. - 415 с.

Зміст:
  Пелешенко Ю.  Київський митрополит Ісидор та його "Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь" / Ю. Пелешенко. - С. 3-9
  Журавльов Д.  Слобідські козацькі полки в Семилітній війні (кампанія 1756-1757 рр.) / Д. Журавльов. - С. 9-19
  Олійник М.  Приватна та орендна промисловість України в період нової економічної політики / М. Олійник. - С. 19-33
  Помбу О.  Від класифікації буття до класифікації знаття / О. Помбу. - С. 33-53
  Ушкалов Л.  Традиції українського бароко у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка / Л. Ушкалов. - С. 53-77
  Дорошенко В.  Поетика Тараса Шевченка: із досвіду студій 1926-1930 рр. / В. Дорошенко. - С. 77-85
  Безхутрий Ю.  Неоміфологізм у новелі "Я Романтика" Миколи Хвильового / Ю. Безхутрий. - С. 85-103
  Хоменко Г.  Марія Одигітрія і феномен "безумної подорожі" в українській літературі початку ХХ ст. / Г. Хоменко. - С. 103-117
  Михайлин І.  Анабаза приватної людини, або Аркадій Любченко крізь призму власного щоденника / І. Михайлин. - С. 117-131
  Барабаш Ю.  N.Y. група-"поза традиції" як традиція / Ю. Барабаш. - С. 131-147
  Вакуленко С.  Чи потребує мова ліків на власну неміч? (До питання про критику Олександром Потебнею міфологічної теорії Макса Мюллера) / С. Вакуленко. - С. 147-177
  Івченко А.  Юнацькі вікові ініціації давніх слов'ян у дзеркалі фразеології / А. Івченко. - С. 177-183
  Нелюба А.  Словотвірна контамінація як вияв принципу економії / А. Нелюба. - С. 183-201
  Піддубна В.  Адаптація полонізмів в українській мові (на матеріалі західноукраїнської регіональної лексики з "Українсько-італійського словника" Є. Онацького та "Українсько-німецького словника" З. Кузелі, Я. Рудницького) / В. Піддубна. - С. 201-213
  Черемська О.  Російські інтерференційні впливи на граматику української мови (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х рр. ХХ ст.) / О. Черемська. - С. 213-227
  Маслійчук В.  До історії жіночого одягу на Слобожанщині (за матеріалами кримінальної справи 1792 р.) / В. Маслійчук. - С. 227-233
  Вакуленко С.  Александру Хашдеу та його розвідки про Григорія Сковороду / С. Вакуленко, Л. Ушаков. - С. 233-255
  Григораш Е.  Передмова до румунського видання 1938 р. / Е. Григораш. - С. 255-261
  Хашдеу А.  Завдання нашої доби: наука Григорія Савича Сковороди, єдиного руського філософа, в екзегетично-систематичному викладі / А. Хашдеу. - С. 261-301
  Вакуленко С.  Про теоретичне підгрунтя характеристики української мови Яном Бодуеном де Куртене / С. Вакуленко. - С. 301-315
  Бодуен де Куртен Я.Н.І.  Декілька загальних завваг щодо об'єктивної та суб'єктивної окремішності "України" з мовного, племінного, національного й державного погляду / де Куртен Я.Н.І. Бодуен. - С. 315-331
  Ушкалов Л.  Дещо про українське многослів'я (Шевченко І. Україна між Сходом І Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття) / Л. Ушкалов. - С. 331-345
  Портнов А.  Історія України для західного сусіди / А. Портнов. - С. 345-348
  Савченко С.  Формування української нації як історіографічна проблема / С. Савченко. - С. 348-351
  Саган В.  На пограниччі доль / В. Саган. - С. 351-361
  Михайлин І.  Кубанське дослідження харківської журналістики (Василь Мова (Лиманський). Из литературного наследия) / І. Михайлин. - С. 361-377
  Жадан С.  Хто зжене мух із цісаревого портрета? / С. Жадан. - С. 377-380
  Оржицький І.  Культурологічні контрапункти України: літописи від Оксани (Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х) / І. Оржицький, Н. Хачатурян. - С. 380-395
  Ушкалов Л.  Подяка київським "Зоїлам" / Л. Ушкалов. - С. 395-396
  Ушкалов Л.  Відкритий лист до головного редактора "Українського гуманітарного огляду" доктора історичних наук пані Наталії Яковенко / Л. Ушкалов. - С. 396-401
  Криса Б.  Сюжети барокових ідей (Ушкалов Л. З історії української літератури XVII-XVIII століть) / Б. Криса. - С. 401-405

Рубрики: Мовознавство загальне

 
171 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 94 Серія Філологічні науки (літературознавство) : на пошану і з нагоди 50-річчя наук.-пед. праці та 75-річчя від дня народж. док. філол. наук, проф. В. П. Марка / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, М-во освіти і науки, молоді та. - Кіровоград : Видавництво КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - 408 с.

Зміст:
  Клочек Г.  Оптимальна організація літературного твору як чинник його художності / Г. Клочек. - С. 16-25
  Марко В.  Леся Українка. "Лісова пісня": взаэмодія цінностей / В. Марко. - С. 25-36
  Гаєвська Н.  Особливості творення жіночого образу в прозі Архипа Тесленка / Н. Гаєвська, М. Линченко. - С. 37-41
  Гурбанська А.  Стереоскопічне зображення як жанровий маркер повістей І. Чендея / А. Гурбанська. - С. 41-48
  Кодак М.  У травмах часу: Шевченко, Дельоз, Базилевський / М. Кодак. - С. 49-56
  Мариненко Ю.  Повість В. Стуса "Подорож до Щастівська" конституювання ідентичності / Ю. Мариненко. - С. 56-63
  Панченко В.  Олтар серед руїни "ся драма дуже лежить мені на серці..." / В. Панченко. - С. 63-78
  Поляруш О.  Проблематика й психологізм новели Григорія Косинки "Змовини" / О. Поляруш. - С. 78-90
  Руснак І.  Художній світ "Сусідів" Юрія Станинця / І. Руснак. - С. 90-99
  Тузков С.  Містика і реальність: про еволюцію готичної традиції в американській літературі кінця XIX - початку XX століття / С. Тузков, І. Тузкова. - С. 99-106
  Амбіцька А.  Нереалізованість особистості як визначальний чинник деградації в умовах неволі (на прикладі повісті І. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки") / А. Амбіцька. - С. 106-115
  Богданова Л.  Материнский архетип як стильовий маркер материнського комплексу в мегатексті М. Коцюбинського / Л. Богданова. - С. 115-124
  Буркут І.  Диво морального переродження (на матеріалі різдвяних творів Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі" та М. Лєскова "Звір") / І. Буркут. - С. 124-128
  Буряк О.  Художні особливості оповідання Милорада Павича "Скляний равлик" у контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму / О. Буряк. - С. 129-139
  Варава О.  Людина і вічність: естетичне і етико-філософське осмислення проблеми в поезії Ліни Костенко / О. Варава. - С. 139-149
  Варданян М.  Поетика "Дівчачих повістин" Івана Андрусяка / М. Варданян. - С. 149-155
  Волкова Т.  "Палімпсести" Василя Стуса як спроба подолання конфлікту / Т. Волкова. - С. 155-164
  Гладир Ю.  Феномен шістдесятництва в сучасній літературознавчій інтерпретації / Ю. Гладир. - С. 164-174
  Гольник О.  Концепція історії української літератури Є. Маланюка / О. Гольник. - С. 174-182
  Застеба О.  Парадокс у структурі романів Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку" і "Писар Західних Воріт Притулку" / О. Застеба. - С. 182-194
  Зеленська В.  Народження героя-вождя в повісті Юрія Косача "Рубікон Хмельницького" / В. Зеленська. - С. 194-204
  Зимомря І.  Рівень літературної компетенції у стратегії рецепції тексту / І. Зимомря. - С. 204-212
  Зубак Л.  Концепція "цілості" мистецтва або "секрети поетичної творчості" в новелі Івана Франка "Сойчине крило" / Л. Зубак
  Ковалик М.  Художнє осмислення В. Винниченком діалектики соціального і природного в жінці / М. Ковалик. - С. 323-240
  Козій О.  Творчий експеримент І. Чендея в повісті "Чорна сальва" / О. Козій. - С. 240-247
  Лаврусенко М.  Фольклор і міфологія як джерело знань про дохристиянське буття України в романі-есе Валерія Шевчука "Мисленне древо" / М. Лаврусенко. - С. 247-256
  Левченко О.  Концепція неоромантизму в критичних працях Лесі Українки / О. Левченко. - С. 256-260
  Лимаренко А.  Аудіодискурс малої прози Ольги Кобилянської / А. Лимаренко. - С. 260-266
  Лисенко Л.  Уільям Мейкіпс Теккерей (до 200-річчя з дня народження видатного українського письменника) / Л. Лисенко. - С. 266-271
  Лучицька М.  Всевідна позиція наратора-розповідача в повісті Є. Гуцала "Безголов'я" як спосіб авторського викриття людської псевдовідваги / М. Лучицька. - С. 271-280
  Манойлова О.  Семіотика речей та образ дому в художньому світі Ліни Костенко / О. Манойлова. - С. 281-287
  Михида Л.  У пошуках свого Мойсея / Л. Михида. - С. 287-292
  Петричук Н.  Література факту на межі XX-XXI ст.: вихід із маргінесу / Н. Петричук. - С. 292-303
  Подиряко О.  Епістолярний діалог М. Коцюбинського й О. Аплаксіної: штрихи до психобіографії письменника / О. Подиряко. - С. 303-310
  Присяжнюк С.  Нарація як форма вияву психічних станів персонажів (на матеріалі дитячої прози В. Винниченка) / С. Присяжнюк. - С. 310-318
  Ратушняк О.  Слід Достоєвського у творчості Франка (на матеріалі повісті "Перехресні стежки"): до компаративного вивчення творчості І. Франка і Ф. Достоєвского / О. Ратушняк. - С. 318-326
  Ситько О.  Латиномовний український митець і мислитель Юрій Дрогобич та латиномовний білоруський просвітитель Франциск Скорина: феномен єдності свідомості й тексту (міркування про декілька знакових паралелей у семіопросторі ренесансу та бароко) / О. Ситько. - С. 327-336
  Сусол Л.  Необарокові тенденції в мультикультурному універсумі поетики Ліни Костенко / Л. Сусол. - С. 336-345
  Таран О.  Деякі особливості художнього світу у збірці Олега Попова "Солодкий щем" / О. Таран. - С. 345-353
  Фока М.  "Ля-сі (вгору) - ре-фа-сі (униз)...": поетичне перекодування вертикально-рухливого контрапункту як спосіб омузичнення тексту (на матеріалі "сонячнокларнетних" творів П. Тичини) / М. Фока. - С. 353-360
  Цепа О.  Образ автора в романтичній ліриці Амвросія Метлинського (на матеріалі українських поезій збірки "Думки і пісні та ще дещо") / О. Цепа. - С. 360-373
  Церна Г.  Урок милосердя (на матеріалі новели Т. Бордуляка "Жебрачка") / Г. Церна. - С. 373-380
  Частакова Н.  Шістдесятництво як спосіб мислення: ідейні максими І. Дзюби / Н. Частакова. - С. 380-392
  Чепурна О.  Домінанти духовного дискурсу у творчості В. Близнеця / О. Чепурна. - С. 392-397
  Шевченко С.  Євген Маланюк і Польща / С. Шевченко. - С. 397-404

 
172 83
Д67

        Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 32 Літературознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. - 256 с.

Зміст:
  Кочерга С.  Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису / С. Кочерга. - С. 6-13
  Несвіт С.  Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса / С. Несвіт. - С. 14-20
  Просалова В.  М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів / В. Просалова. - С. 21-28
  Ягушкіна В.  Діалогічні зв'язки поезії М. Костомарова та А. Метлинського / В. Ягушкіна. - С. 29-37
  Соболь В.  Творча жінка в літературі бароко: сучасний погляд / В. Соболь. - С. 38-52
  Бузов А.  Реалізація образу честолюбної жінки в романах Сави Божка "В степах" та Олеся Гончара "Таврія" / А. Бузов. - С. 53-60
  Саприкіна А.  Стильовий синкретизм лірики Г. Мазуренко празького періоду / А. Саприкіна. - С. 61-70
  Радчук О.  Дві версії перекладу Р. Бернза / О. Радчук. - С. 71-78
  Погорєлова О.  Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" / О. Погорєлова. - С. 79-85
  Пуніна О.  Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху" Миколи Вінграновського / О. Пуніна. - С. 86-91
  Соловей О.  До розуміння людської та творчої особистості Леоніда Лимана / О. Соловей. - С. 92-113
  Оліфіренко Л.  Художня роль ремінісценцій фольклорного та літературного походження у поезіях Василя Стуса / Л. Оліфіренко. - С. 114-128
  Ярошевич І.  Художня модель історичної основи роману Сави Божка "В степах" / І. Ярошевич. - С. 129-134
  Оліфіренко В.  Крим у художньому баченні Христі Алчевської / В. Оліфіренко. - С. 135-141
  Урсані Н.  Трагедія людської особистості у творчості Василя Єрошенко / Н. Урсані. - С. 142-152
  Гасай Є.  Мотиви героїзму, мужності у творчості Олега Ольжича / Є. Гасай. - С. 153-161
  Попова Т.  Формування полікультурної компетентності учнів на основі краєзнавчого матеріалу в системі роботи вчителя-словесника / Т. Попова. - С. 162-169
  Стародубцева Л.  "Спогад живий до живої говорить..." (Ялтинський меморіал на мапі вшанування Лесі Українки) / Л. Стародубцева. - С. 170-179
  Соболь В.  Панегірики про книгу, освіту, науку / В. Соболь. - С. 180-192
  Просалова В.  Наративні історії української літератури в першій половині XX ст. / В. Просалова. - С. 193-203
  Горбачук В.  Голос кубанського українця: із листування В. М. Орла (до 125-річчя з дня його смерті) / В. Горбачук. - С. 204-242

 
173 83.3(4Укр)5-8...4
Ш32

        Шашкевичіана [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 "Руська Трійця" і Прикарпаття Вип. 4 "Руська Трійця" і культура слов'янського народу / редкол. Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.) та ін.. - Л. : Просвіта, 2000. - 749 с.

Зміст:
  Ісаєвич Я.  Українське національно-культурне відродження в XIX ст.: передумови, контекст, значення / Я. Ісаєвич. - С. 15-22
  Стеблій Ф.  Державницькі акценти в діяльності "Руської Трійці" / Ф. Стеблій. - С. 22-42
  Нахлік Є.  Княжа Русь у творчості західноукраїнських романтиків / Є. Нахлік. - С. 42-64
  Матисякевич З.  До джерел національної свідомості "Руської Трійці" / З. Матисякевич. - С. 64-71
  Пилипчук Р.  "Руська Трійця" і початок нового українського театру в Галичині / Р. Пилипчук. - С. 71-80
  Жулинський М.  Поетика художнього мислення на матеріалі казки "Олена" Маркіяна Шашкевича / М. Жулинський. - С. 80-86
  Ткачук М.  Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук. - С. 86-91
  Петраш О.  "З піснею, хрестом, мечем..." (Маркіян Шашкевич як священник і автор духовних творів) / О. Петраш. - С. 91-100
  Тимошик Г.  Із спостережень над мовними особливостями перекладів Св. Письма Шашкевичем М. / Г. Тимошик. - С. 100-108
  Нахлік О.  Педагогічна діяльність Шашкевича М. і Головацького Я. / О. Нахлік. - С. 108-116
  Скоць А.  Балада Івана Вагилевича "Мадей" / А. Скоць. - С. 116-125
  Кирчів Р.  Народна міфологія в дослідженнях Івана Вагилевича / Р. Кирчів. - С. 125-132
  Гнатюк М.  Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" Івана Вагилевича / М. Гнатюк. - С. 132-137
  Бандрівський М.  Археологічні зацікавлення Івана Вагилевича / М. Бандрівський. - С. 137-141
  Гаврилів Б.  Прикарпаття в історико- краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - С. 141-154
  Данилюк А.  Народна архітектура батьківщини Івана Вагилевича / А. Данилюк. - С. 154-159
  Александрович В.  Малярі Рожнятківщини у другій половині XVI ст. (Зі студій над найдавнішою малярською спадщиною батьківщини Івана Вагилевича) / В. Александрович. - С. 159-170
  Криса Б.  Стильові параметри поеми Антона Могильницького "Скит Манявський" / Б. Криса. - С. 170-175
  Гулевич Л.  Карпатські пейзажі у прозі Миколи Устяновича / Л. Гулевич. - С. 175-182
  Коритко Р.  Білинський Іван, Скоморовські Келестин і Йосиф - призабуті сподвижники "Руської Трійці" / Р. Коритко. - С. 182-187
  Кукула С.  Поетична збірка Рудольфа Моха "Мотиль" / С. Кукула. - С. 187-197
  Орлевич І.  "Руська Трійця" і Денис Зубрицький / І. Орлевич. - С. 197-206
  Стецьків О.  Життя галицького священника середини XIX ст. у дзеркалі часопису "Вісник" / О. Стецьків. - С. 206-214
  Завадка Б.  Юліян Вислобоцький - послідовник Маркіяна Шашкевича / Б. Завадка. - С. 214-222
  Середа О.  Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років XIX ст. / О. Середа. - С. 222-233
  Горак Р.  Ще одна гілка Шашкевичевого роду / Р. Горак. - С. 233-258
  Малець С.  Від світлини сини до живописного портрета батька (До проблеми відтворення образу Маркіяна Шашкевича в образотворчому мистецтві) / С. Малець. - С. 258-263
  Дудко В.  Яків Головацький і петербурзький журнал "Основа" (1861-1862) / В. Дудко. - С. 263-274
  Веремкович О.  "Руська Трійця" в оцінці К. Горбаля, Є. Олесницького, О. Торонського, Г. Цеглинського / О. Веремкович. - С. 274-280
  Хороб С.  Традиції "Руської Трійці" у творчості письменників літературного угрупування "Логос": типологія художнього мислення / С. Хороб. - С. 280-289
  Ільницький М.  Ідейні основи творчості Маркіяна Шашкевича в інтерпретації Миколи Гнатишака / М. Ільницький. - С. 289-296
  Якимович Б.  Послідовники "Руської Трійці" на Городенківщині (XIX- початок ХХ ст.) / Б. Якимович, С. Павчак. - С. 296-308
  Сирота Л.  Роман Купчинський про свято Маркіяна Шашкевича 1926 року / Л. Сирота. - С. 308-312
  Стойко С.  Кость Вагилевич: культурна і громадсько-політична діяльність в Закарпатті та Чехословаччині / С. Стойко. - С. 312-318
  Лучук І.  Четвертий з трійці (до етимології імені-псевдоніма Велимира Хлєбнікова) / І. Лучук. - С. 318-321
  Бабінська М.  Пам'ятник Шашкевичу у Золочеві / М. Бабінська. - С. 321-324
  Марунчак М.  До початків Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі / М. Марунчак. - С. 324-331
  Вальо М.  "Руська Трійця" і "Русалка Дністровая" у бібліографії / М. Вальо. - С. 331-338
  Головацький Я.  Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л.(Марія Вальо) / Я. Головацький. - С. 338-395
  Гуменюк Є.  Слідами біографів Маркіяна Шашкевича (Тетяна Гуцаленко) / Є. Гуменюк. - С. 395-403
  Тершаковець М.  "Азбука і абецадло" Маркіяна Шашкевича (Феодосій Стеблій) / М. Тершаковець. - С. 403-411
  Марунчак М.  "Азбука і абецадло" наших днів (Богдан Якимович) / М. Марунчак. - С. 411-416
  Розумний Я.  Маркіян Шашкевич: таємниці міту (Микола Ільницький) / Я. Розумний. - С. 417-426
  Ільницька Л.  Романтизм чи бідермаєр? (Іван Панькевич - дослідник творчості Маркіяна Шашкевича) / Л. Ільницька. - С. 426-440
  Лубківський Р.  Віддаймо шану Маркіянові / Р. Лубківський. - С. 440-450
  Кравець Я.  Вірші Маркіяна Шашкевича французькою мовою / Я. Кравець. - С. 450-457
  Калинець І.  "Цвітка дрібная..." / І. Калинець. - С. 457-460
  Шкрабюк П.  Маркіян Шашкевич у Соборі святого Юра на свято Покрови- 1836 року: Поезія / П. Шкрабюк. - С. 460-461
  Мендунь О.  Соборний вірш: Поезія / О. Мендунь. - С. 461-462
  Мендунь О.  Ранок у Підлиссі: Поезія / О. Мендунь. - С. 462-263
  Титаренко А.  Але не можу, не можу жити без любові (Зустріч з творчістю Михайла Шашкевича) / А Титаренко. - С. 463-467
  Завадка Б.  Дослідження релігійно-філософської думки в її поетичному вияві / Б Завадка. - С. 474-486
  Лучук Т.  Реєстр українських польськомовних письменників XVI-XVIII ст. (з додатком латиномовних) / Т. Лучук. - С. 486-508
  Костюк С.  Лебедина пісня шашкевичезнавця (Софія Малець. З часів Маркіяна Шашкевича. Львів: Центр Європи, 1998.-94 с.) / С. Костюк. - С. 508-511
  Дні "Руської Трійці" на Івано-Франківщині. - С. 511-516
  "Світло Маркіяна". - С. 516-518
  Урочистості на Львівщині до 185-річчя Маркіяна Шашкевича. - С. 518-525
  Шалата М.  Дослідження життя і творчості "Руської Трійці": підсумки і проблеми / П. Параскевич. - С. 526-555
  Скотний В.  "Руська Трійця " в контексті філософської думки XIX ст. / В. Шевченко. - С. 555-557
  Стеблій Ф.  "Руська Трійця" і початки національно-визвольного руху на західноукраїнських землях / А. Войтюк. - С. 557-559
  Горинь В.  "Руська Трійця" та ідейно- естетичні основи українського романтизму / П. Параскевич. - С. 559-562
  Кирчів Р.  Вивчення етнографічно-фольклористичної спадщини "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 562-564
  Гринчишин Д.  Погляди діячів "Руської Трійці" на мову як на вияв національної самобутності народу / А. Войтюк. - С. 564-565
  Панько Т.  Роль "Руської Трійці" в утвердженні української мови у слов'янському світі / П. Параскевич. - С. 565-566
  Усачова В.  "Руська Трійця" в контексті слов'янського відродження / В. Шевченко. - С. 566-568
  Гольберг М.  "Руська Трійця" і проблеми типології слов'янського романтизму / А. Войтюк. - С. 568-570
  Ляхова Ж.  Проблеми слов'янської культури в епістолярії письменників "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 570-572
  Веселовська Г.  "Руська Трійця" у культурних зв'язках України, Чехії та Словаччини XIX ст. / В. Шевченко. - С. 572-574
  Демченко М.  "Руська Трійця" в історії чехів та словаків / А. Войтюк. - С. 574-576
  Куца О.  "Руська Трійця" та українсько-сербські культурні зв'язки / П. Параскевич. - С. 576-577
  Остапик І.  "Руська Трійця" в контексті українсько-литовських літературних зв'язків / В. Шевченко. - С. 577-580
  Грицик М.  Письменники "Руської Трійці" та Михайло Максимович / А. Войтюк. - С. 580-582
  Божук Г.  Михайло Лучкай і письменники "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 582-585
  Малець С.  Мистецьке життя Львова в часи "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 585-586
  Яросевич Л.  "Руська Трійця" і розвиток музичної культури в Галичині у XIX ст. / А. Войтюк. - С. 586-588
  Михайлишин Б.  Роль письменників "Руської Трійці" в розвитку термінології в Галичині / П. Параскевич. - С. 590-591
  Регушевський Є.  Літературознавча термінологія в творах "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 591-593
  Винницький В.  "Руська Трійця" і становлення акцентуаційних норм української мови / А. Войтюк. - С. 593-594
  Яропуд Л.  "Руська Трійця" та проблеми навчальної лексикології / П. Параскевич. - С. 594-595
  Лужецька Л.  Емоційно-оцінна лексика та слова з переносним значенням у творах письменників "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 595-597
  Паночко М.  Робота над словом під час вивчення творчості "Руської Трійці" в середній школі / А. Войтюк. - С. 597-599
  Головин Р.  Про увічнення імен М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я .Головацького у Львові. / П. Параскевич. - С. 600-601
  Кудин І.  "Руська Трійця" в пам'яті народній / В. Шевченко. - С. 601-604
  Поліщук Я.  Філософсько-естетична позиція творців "Русалки Дністрової" / А. Войтюк. - С. 604-605
  Ільніцька Л.  "Русалка Днісровая" у бібліотеках слов'янських країн / П. Параскевич. - С. 605-608
  Пшеничний Є.  До питання про наклад "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 608-610
  Будівський П.  Соціально-побутові пісні у "Русалці Дністровій" під оглядом композиції / А. Войтюк. - С. 610-611
  Кравченко М.  Мова "Русалки Дністрової" як джерело вивчення історичних процесів українського словотворення / П. Параскевич. - С. 611-612
  Захарків О.  Уваги до правопису "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 612-615
  Лучук В.  Тема рідної мови в поезії Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 615-617
  Маремпольський В.  Героїка запорізького козацтва в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 617-618
  Стаховський С.  Трагічне і героїчне в поезії М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 618-620
  Скоць А.  Поетична майстерність Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 620-622
  Нахлік Є.  Фольклорні і літературні джерела версифікації М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 622-624
  Хмелюк М.  Фольклоризм творів М. Шашкевича у "Русалці Дністровій" / В. Шевченко. - С. 624-625
  Калашник В.  Фольклорно-пісенні структури в ліриці М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 625-627
  Мостова Л.  Поезія М. Шашкевича і народна пісня / П. Параскевич. - С. 627-628
  Вахніна Л.  Маркіян Шашкевич і польська фольклористика XIX ст. / В. Шевченко. - С. 628-629
  Денисюк Ю.  Маркіян Шашкевич як перекладач Северина Гощинського / А. Войтюк. - С. 629-630
  Полєк В.  М. Шашкевич у польських перекладах і критиці / П. Параскевич. - С. 630-632
  Кравець Я.  М. Шашкевич у франкомовній критиці та перекладах / В. Шевченко. - С. 632-635
  Кузик Д.  М. Шашкевич у канадській антології української поезії / А. Войтюк. - С. 635-640
  Радевич-Винницький Я.  Оригінал і переклад у канадській антології української пісня / П. Параскевич. - С. 635-640
  Волошин М.  До питання про естетичні погляди М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 641-643
  Дергаль Л.  Мотиви культурно-освітньої діяльності М. Шашкевича та О. Духновича / А. Войтюк. - С. 643-645
  Бабич Н.  Мовні засоби романтизму в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 645-646
  Пахолок З.  Повтор у поезії Шашкевича / В. Шевченко. - С. 645-646
  Чопик Я.  Парадигма атрибутивних компонентів поетичного тексту М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 647-649
  Ашиток Н.  Зі спостереження над поезією М. Шашкевича "Згадка" / П. Параскевич. - С. 647-649
  Купчинська З.  Народно-етимологічне тлумачення топонімів у "Згадці" М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 649-650
  Зубрицька М.  Мовнолістичні особливості оповідання М. Шашкевича "Олена" / А. Войтюк. - С. 651-653
  Уздиган І.  Експресивний синтаксис оповідання М. Шашкевича "Олена" / П. Параскевич. - С. 653-655
  Грицик Н.  Народнопісенний синтаксис поезій М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 655-656
  Наколаєнко І.  Стилістичні функції засобів словотвору в поезії М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 656-658
  Козак Р.  Предметні типи звертань у ліриці М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 658-659
  Демський М.  Особливості Шашкевичевої фраземіки / В. Шевченко. - С. 659-661
  Кобилянська М.  Зі спостережень над дієслівним керуванням у мові творів М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 661-662
  Маркітанов Ю.  Лексика кольору в мовленнєвій структурі поезій М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 662-663
  Богуцька Г.  Назви птахів у поетичних творах М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 663-664
  Зимульдинова А.  Твори М. Шашкевича для дітей / А. Войтюк. - С. 664-666
  Полюга О.  Вивчення творчості М. Шашкевича у школі / П. Параскевич. - С. 666-668
  Комаринець Т.  Значення праці Я. Головацького "Становище русинів у Галичині" для національно-культурного відродження українського народу / В. Шевченко. - С. 669-671
  Матисякевич З.  Яків Гловацький - визначний історик України / А. Войтюк. - С. 672-674
  Шалата М.  Непомічений вірш Я. Головацького / П. Параскевич. - С. 674-678
  Панцьо С.  Антропонімія в народних піснях (На підставі фольклорних записів Я. Головацького) / В. Шевченко. - С. 678-679
  Крупа М.  Особа оповідача у "можебилиці" Я. Головацького "Добрі діти-вінець" / А. Войтюк. - С. 679-681
  Федик Л.  Лексикографічна діяльність Я. Головацького та її значення для вивчення лексичної системи української мови / П. Параскевич. - С. 681-682
  Демська О.  Словник української мови Я. Головацького як джерело для вивчення діалектичної омонімії / В. Шевченко. - С. 682
  Бичко З.  Іван Вагилевич про бойківський говір української мови / А. Войтюк. - С. 682-683
  Зорівчак Р.  Альманах "Вінок русинам на обжинки" як джерело перших англомовних перекладів української літературної прози / П. Параскевич. - С. 685-686
  Грицак Я.  Іван Головацький у міжслов'янських зв'язках 30-х-40-х років XIX ст. / В. Шевченко. - С. 687-688
  Соляник-Баглай Б.  Осмислення світової культурної спадщини у посланні А. Могильницького "Ученим членам Руської Матиці (Нового року 1849)". - С. 688-690
  Сохацька Є.  Традиції "Руської Трійці" в західноукраїнській періодиці 40-50-х років XIX ст.. - С. 690-691
  Бурлака Г.  Невідомі автографи Йосифа П. Левицького. - С. 692-693
  Дем'ян Г.  Степан Шепедій - послідовник Маркіяна Шашкевича. - С. 693-694
  Никоненко П.  "Руська Трійця" у творчій долі Сидора Воробкевича. - С. 695-696
  Шалата О.  Орест Авдиковський - перший український інтерпретатор роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". - С. 696-700
  Поповський А.  Традиції "Руської Трійці" в творчій практиці культурних діячів Південної України XIX -початку ХХ ст.. - С. 701-702
  Дмитренко М.  Олександр Потебня і "Руська Трійця". - С. 702-704
  Войтюк А.  Франко І. про революційний характер діяльності "Руської Трійці" / А. Войтюк. - С. 704-705
  Попович О.  Осип Маковей про Маркіяна Шашкевича. - С. 706-707
  Чопик Р.  Шашкевич М. в естетичному осмисленні Богдана Лепкого. - С. 707-708
  Панкевич Г.  Маркіян Шашкевич і Костянтина Малицька. - С. 708-709
  Глотов О.  Сидір Твердохліб про Маркіяна Шашкевича. - С. 708-709
  Мороз М.  Возняк М. як дослідник фольклористичної діяльності "Руської Трійці". - С. 709-711
  Лозинський І.  Ілларіон Свєнціцький про "Руську Трійцю". - С. 711-713
  Сов'як Р.  До питання традицій "Веснівки" В. Матюка в західноукраїнському солоспіві кінця XIX- початку ХХ ст.. - С. 713-715
  Іванишин В.  Феномен "Руської Трійці" в оцінці літературознавства УРСР 20-х-початку 30-х років. - С. 715-716
  Куликова З.  Дмитро Павличко про Маркіяна Шашкевича. - С. 716-718
  Хом'як Т.  Засоби характеротворення образу М. Шашкевича в романі Р. Іваничука "Вода з каменю". - С. 718-719
  Параскевич П.  Кантата Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" та її місце в поетичній Шашкевичіані / П. Параскевич. - С. 719-721
  Шевченко В.  Про спадкоємність ідеалів злуки українських земель у поемі-кантаті Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" / В. Шевченко. - С. 721-723

Рубрики: Шашкевич М. - о нього
Історія української літератури - Персоналії

Анотація:   У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано- Франківську(1996 р.). Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ цієї перехідної доби.

 
174 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 47 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2002. - 312 с.

Зміст:
  Смоленчук М.  Незабутній Максим Тадейович / М. Смоленчук. - С. 5-11
  Бабенко О.  Син степу / О. Бабенко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочек Г.  Про деякі закономірності переходу реалізму в модернізм (До опозиції: театр корифеїв - театр Леся Курбаса ) / Г. Клочек. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна М.  Підтекст художньо-літературного твору: спроба дефініції, методичні принципи виявлення та інтерпретації / М. Нагорна. - С. 24-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домаранський О.  Фольклорний текст: до питання функціонування і сприйняття / О. Домаранський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайдлер Н.  Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця "Царь и гетман" / Н. Зайдлер. - С. 41-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокуленко Б.  Український народний танець у виставах театру корифеїв / Б. Кокуленко. - С. 49-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабенко О.  Дещо про "Гандзю" І. Тобілевича (Карпенка-Карого) / О. Бабенко. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко В.  Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії "Сава Чалий " І. Тобілевича, "Гріх" В. Винниченка, "Патетична соната" М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожоган Л.  Трансформація філософії Фрідріха Ніцше у повісті "Царівна" Ольги Кобилянської та новелі "Сповідь" Олекція Плюща / Л. Ожоган. - С. 70-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Якому богу служити? Або: хто відвертіший? / С. Михида. - С. 76-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Вмирущі персонажі малої прози В. Винниченка: "HOMO NEGANS" / А. Горбань. - С. 85-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  Романи Володимира Винниченка "Чесність з собою\" / "По-свій!" та "Божки" в контексті "Достоєвських" питань\". - С. І. Кошова. - 92-99,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Вечірко О.  Художні характери й ситуації в новелістиці М. Хвильового та Б. Пільняка / О. Вечірко. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буряк О.  Міфічний родовід в індивідуальному міфі Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця / О. Буряк. - С. 110-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда Ю.  До проблеми ідентифікації творчості В. свідзінського у розмаїтті літературних напрямків і течій 20-30-х рр. XX ст. / Ю. Сегеда. - С. 118-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук С.  Основні мотиви лірики Юрія Липи / С. Киричук. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Л.  Євген Маланюк: таборова поезія 1947-1948 років / Л. Куценко. - С. 130-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко Г.  Мотив самоти в контексті внутрішньої еволюції Євгена Маланюка-поета / Г. Бондаренко. - С. 138-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухар О.  Категорія "музичність" і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / О. Кухар. - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида Л.  Мала проза Євгена Маланюка на сторінках еміграційних видань / Л. Михида. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариненко Ю.  Три "еміграції" в українській прозі 1940-1950 років / Ю. Мариненко. - С. 166-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Браілова К.  Українське трипілля Докії Гуменної (На матеріалі повісті "Велике Цабе") / К. Браілова. - С. 175-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руснак І.  Проблеми геоетнічної вкоріненості у повоєнній прозі Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 185-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осташко Н.  Образ сім'ї Катранників як образ добра в романі Василя Барки "Жовтий князь" (До питання про гуманістичний зміст твору як джерело його художності) / Н. Осташко. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кужільна Л.  "і не розбити бджілоньку слабу, що впала в дощ і сохне на дорозі" (Естетика літературного шістдесятництва на етапі зародження) / Л. Кужільна. - С. 206-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурбанська А.  Людина й природа в рецепції М. Вінграновського-повістяра / А. Гурбанська. - С. 216-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маковей Г.  Інтимна лірика Ліни Костенко: філософія кохання / Г. Маковей. - С. 221-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш С.  Філософія хронотопу в поезії Ліни Костенко "І засміялась провесінь..." / С. Барабаш. - С. 231-237
  Белоконь Н.  Селянська проза Івана Ченделя / Н. Белоконь. - С. 238-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратюк М.  Особливості поетики художнього часу роману Теодозії Зарівни "Каміння, що росте крізь нас" / М. Кондратюк. - С. 243-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зимомря І.  Емма Андієвська: "Слово-магічний заряд" / І. Зимомря. - С. 251-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіробаба М.  Вивчення біографії письменника студентами-філологами педагогічного інституту на заняттях з історії української літератури / М. Сіробаба. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казнина Л.  Фольклорные традиции в творчестве А. Пушкина ( на примере пролога к "Руслану и Людмиле") / Л. Казнина. - С. 264-271. - Библиогр. в конце ст.
  Тузков С.  Жанрова структура повести А. Белого "Серебряный голубь" / С. Тузков. - С. 272-280. - Библиогр. в конце ст.
  Капитан Т.  Жанровое своеобразие рассказов И. Шмелев 1910-їх годов / Т. Капитан. - С. 281-292. - Библиогр. в конце ст.
  Рыбальченко В.  Система точек зрения и видения в рассказе В. Тендрякова "Революция! Революция! Революция!" / В. Рыбальченко. - С. 293-301. - Библиогр. в конце ст.
  Тузкова И.  "Душа добра во зле": к проблеме раздвоения личности в творчестве Р. Стивенсона / И. Тузкова. - С. 302-312. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Смоленчук М. К. - про нього краєзнавець
Літературознавство

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
175 76.11
Н35

        Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квіт. 2009 р. / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Наукова бібліографія. - Л. : Видавництво ЛНБ ім. В. Стефаника, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Визначено пріоритети наукових досліджень. - С. 3-4
  Ковальчук Г.  Книжкова культура українських стародруків / М. Пономаренко. - С. 5-7
  Антоник О.  Культура читання як фундамент інформаційної культури особистості / В. Пасічник. - С. 8-12
  Качур І.  Французька книга в Галичині у II пол. XVIII ст.: історіографічний аспект / В. Здановська. - С. 13-16
  Олексв І.  Дослідження сербських видань в Україні: історіографічний огляд / В. Здановська. - С. 16-18
  Рудюк О.  Літературно-мистецький журнал "Ми" (1933-1939): загальна характеристика / Н. Марціняк. - С. 19-21
  Падюка Н.  Українська етнокартографія міжвоєнного періоду / Н. Марціняк. - С. 21-23
  Козлюк Л.  Українські землі на картографічних творах "Ksiaznica-atlas" в 1920-30-х рр. (за матеріалами ЛННБУ ім. В. Стефаника) / О. Зінько. - С. 23-25
  Палюх О.  Книговидавничий Львів 1920-х рр. (за матеріалами газети "Діло") / О. Зінько. - С. 26-28
  Передирій В.  Українська періодика для жінок міжвоєнного періоду: тематично-проблемні особливості публікацій / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 28-31
  Головата Л.  "Українське видавництво" у Кракові-Львові (1939-1945): ключові моменти історії, пріоритети створення книжкового репертуару / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 31-35
  Осадця О.  Періодика Галичини XIX - першої половини XX ст. як об'єкт музичного джерелознавства / Г. Сварник. - С. 35-37
  Зубко Н.  Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) / С. Захаркін. - С. 37-41
  Осадця Н.  Музично-театральна та оперна критика на сторінках галицьких часописів XIX - початок XX ст. / С. Захаркін. - С. 42-44
  Білокінь С.  Історична обумовленість концепцій національної бібліографії / В. Дудко. - С. 45-46
  Рибчинська Н.  Бібліографічна комісія наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): персональний склад і засади створення / В. Дудко. - С. 47-48
  Кужель Л.  Друковані і рукописні бібліографічні матеріали наукового товариства імені Шевченка як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914-1939 рр. / Є. Пшеничний. - С. 49-50
  Ільницька Л.  Неопублікований лист Зенона Кузелі до наукового товариства імені Шевченка (1908 р.) як програма створення українознавчої бібліографії / Л. Ільницька, М. Ільницька. - С. 51-53
  Кульчицька Т.  Друкарня та книгарня наукового товариства імені Шевченка в контексті книговидавничого процесу у Львові I пол. XX ст. / Р. Голик. - С. 53-55
  Вальо М.  З епістолярної спадщини членів бібліографічної комісії наукового товариства імені Шевченка: Івана Кревецького, Володимира Дорошенка, Михайла Возняка, Марії Деркач / Р. Голик. - С. 55-57
  Дубова Т.  Оцінка історичних матеріалів "Кіевской старины" (1882-1906) в "Записках наукового товариства імені Шевченка" / Р. Голик. - С. 57-58
  Колосовська О.  Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в науковому товаристві імені Шевченка / Л. Головата. - С. 58-60
  Литвин Т.  Участь Івана Крип'якевича в роботі комісій наукового товариства імені Шевченка у Львові / Т. Гуцаленко. - С. 60-64
  Когут С.  "Матеріали до бібліографії Січових Стрільців" Івана Шендрика у контексті історичної бібліографії / М. Романюк. - С. 64-65
  Стефанишин Т.  Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918-1919 рр. / М. Романюк. - С. 66-67
  Кривенко М.  Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули: ліквідаційний етап (за архівними матеріалами м. Любліна) / М. Романюк. - С. 68-72
  Дзюбан Р.  Бібліотека "Народного дому" у Львові та її втрати в роки Другої світової війни / М. Романюк. - С. 74-78
  Надрага М.  Друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки у контексті культури міжвоєнного Львова / М. Романюк. - С. 78-81
  Пономаренко М.  Перші видання Львівської філії АН УРСР (1940-1941): наука чи ідеологія? / М. Романюк. - С. 81-84
  Пасічник В.  Дарчі написи на книгах бібліотеки Володимира Гошовського як відображення його наукових контактів / М. Романюк. - С. 84-87
  Здановська В.  До питання вивчення особових книгозбірень учених у фондах бібліотек науково-дослідних установ Національної адакемії наук України / М. Романюк. - С. 88-91
  Марціняк Н.  Питання культури книги на сторінках газети "Друг читача" (1960-1992) / М. Романюк. - С. 91-94
  Зінько О.  Р. Я. Луцик - організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника АН УРСР (1950-1974) / Т. Гуцаленко. - С. 94-96
  Дзендзелюк Л.  Давні кодекси, спроби їх атрибуції при виконанні реставраційних заходів / М. Романюк. - С. 97-100
  Сварник Г.  Архів товариства "Просвіта": історія, формування, сучасний стан / Р. Голик. - С. 102-106
  Захаркін С.  Середа чи Страхов? Про авторство однго хрестоматійнго зображення Тараса Шевченка. - С. 106-108
  Дудко В.  Листування Василя Білозерського як джерело до історії журналу "Основа". - С. 108-110
  Пшеничний Є.  Клим Ганкевич про Юрія Федьковича (аналіз одного епістолярного джерела 1898 р.). - С. 111-113
  Ільницька Л.  Листи Івана Копача до Івана Франка (1897-1906). - С. 114-116
  Голик Р.  "Літопис Бойківщини" у міжвоєнному Самборі: книги, ідеї і стереотипи Галицької провінції XX ст.. - С. 116-119
  Головата Л.  Журнал "Нова доба" (1941) - нездійсненний науковий проект української еміграції у Кракові. - С. 119-122
  Гуцаленко Т.  Задум і реалізація "Історії української літератури" М. Возняка у документальних свідченнях його архіву. - С. 124-128
  Романюк М.  Петро Федун ("Полтава") - організатор видавничої діяльності збройного підпілля ОУН та УПА. - С. 128-129

Рубрики: Книгознавство - Історія книговидання

Ключові слова (ненормовані): історія книги -- історія періодичних видань -- історія видавничої справи -- джерелознавство

Анотація:   Видання містить матеріали міжнародної наукової конференції, в яких окреслено широкий спектр проблем друкованої і рукописної книги. Розглянуто актуальні питання книгознавчих і джерелознавчих досліджень, історії видавничої справи, формування і функціонування бібліотек, історичних колекцій, персоналіїї діячів книги. Низку публікацій присвячено 100-річчю створення Бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Збірник розраховано на книгознавців, джерелознавців, істориків, філологів, культурологів.

 
176 84Ук7-4
Т82

        Людолови [Текст] : роман. Кн. 1. - М. : 1991. - 552 с.

Рубрики: Конашевич-Сагайдачний П. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Канашевич-Сагайдачний П. в літературі -- тема історії України XVII ст.

Анотація:   До першого тому творів української письменниці З. П. Тулуб (1890-1964) увійшла перша книга історичного роману "Людолови", що розкриває складний образ гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, відтворює основні тенденції суспільного розвитку на Україні в першій чверті ХVІІ ст.

 
177 83.3(4Укр)4
В64

Возняк, М. С.

        Студії над українськими літописами / М. С. Возняк ; вступ. ст., упорядкув. та комент. Н. Федорака. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 595 с.

Зміст:
  Федорак Н.  Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка / Н. Федорак. - С. 7-32
  Возняк М.  Історія української літератури / М. Возняк. - С. 33-118
  Возняк М.  Старе українське письменство. Вибір для середніх шкіл / М. Возняк. - С. 119-134
  Вознюк М.  Українські пісні й польські вірші з 2літописця" Єрлича / М. Вознюк. - С. 135-148
  Вознюк М.  Хто ж був автором т. зв. Літопису Самовидця? / М. Вознюк. - С. 149-234

Рубрики: Історія української літератури - Українські літописи

Ключові слова (ненормовані): літописний жанр -- історія Русів

Анотація:   До цієї книги ввійшли окремі дослідження та фрагменти праць академіка Михайла возняка на теми українського літописання. Пропонований збірник дозволяє сформувати більш-менш цілісне уявлення про методику наукових досліджень видатного вченого-філолога, зокрема в царині студії над українською літописною традицією, її розвитком, питаннями співвідношення літературного та фольклорного тексту, авторства окремих літописних пам'яток тощо. Більшість уміщених у збірнику праць було опубліковано ще в І пол. ХХ ст. й відтоді не перевидавано.

 
178 84(4Укр)1-4
Ч12

Чайковський, А.

        Сагайдачний [Текст] : іст. роман у 3 кн. / А. Чайковський; редкол.: Ю. М. Мушкетик (гол.) та ін.; уклад., авт. післямов. та прим. В. - К. : Дніпро, 1990. - 586 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Сагайдачний у літературі -- тема історії України XVII ст. -- тема козаччини

Анотація:   До книги українського письменника Андрія Чайковського (1857-1935) ввійшов історичний роман у трьох книгах "Побратими", "До слави" (ч.1, 2) та нариси "Петро Конашевич-Сагайдачний" і "Запорожжя", в якитх на докумиентальній основі зобраено події кінця ХVІ-початку ХVІІ ст., коли гетьман українського запорозького козацтва був Сагайдачний. У творі змальовано й інші постаті народних ватажків, визначних культурних діячів того часу.

 
179 74.484(4Укр)кр
В55

        Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 164 с.

Зміст:
  Іщенко М. П.  Глобалізація системи освіти у ракурсі міжкультурної комунікації / М. П. Іщенко, О. І. П'єцух. - С. 3-4
  Марченко О. В.  Освіта як важливий елемент інформаційного суспільства / О. В. Марченко. - С. 4-5
  Дем'яненко Н. М.  Пріоритети розвитку європейського університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 5-7
  Лещинський О. П.  Оцінка якості університетського навчального середовища у Великій Британіі / О. П. Лещинський. - С. 7-8
  Овчаренко С. Г.  Роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-9
  Шаран Р. В.  Зміст професійної підготовки магістрів інформаційних систем за дистанційною формою навчання в США / Р. В. Шаран. - С. 9-10
  Корєшкова С. П.  Комбінована вчена ступінь - досвід університету Мельбурна / С. П. Корєшкова. - С. 11-12
  Видишко Н. В.  Досвід навчання дорослих у системі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 12-13
  Романко Б. В.  Використання педагогічного діалогу у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко. - С. 13-14
  Бабенко Б. В.  Тенденції підготовки фахівців з адміністрування шкіл у США / Б. В. Бабенко. - С. 14-15
  Куклін О. В.  Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О. В. Куклін. - С. 15-17
  Піменова О. О.  Реформаційні процеси освітньої системи вищої школи України : особливості та перспективи здійснення / О. О. Піменова. - С. 17-18
  Сагун І. Г.  Фактори, які обмежують диференціацію вищої освіти в Німеччині / І. Г. Сагун. - С. 18-19
  Северинюк А. В.  Інставрація вищої освіти в Україні : постановка проблеми / А. В. Северинюк. - С. 19-20
  Бідюк Н. М.  Вплив філософських ідей на розвиток освіти дорослих в США / Н. М. Бідюк. - С. 20-22
  Мураненко М.  Основні напрями реформування системи освіти в США / М. Мураненко. - С. 22-23
  Кузів М. З.  Шлях до професійної підготовки : досвід Німеччини / М. З. Кузів. - С. 23-24
  Корнещук В. В.  Типові - нетипові ситуації професійно надійної діяльності спеціаліста / В. В. Корнещук. - С. 24-25
  Захарова І. В.  Концептуальні підходи щодо формування моделі підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. В. Захарова, Н. М. Поліщук. - С. 25-27
  Нагорнюк Л. Є.  До проблеми створення моделі особистості журналіста / Л. Є. Нагорнюк. - С. 27-29
  Шролик Г. П.  Компетентність майбутніх фахівців як фактор підвищення якості вищої освіти України в умовах глобалізації / Г. П. Шролик. - С. 29-30
  Удовиченко Г. А.  Щодо умов забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г. А. Удовиченко. - С. 30-31
  Кретова О. І.  Професійна етика перекладача як запорука його фахової компетентності / О. І. Кретова. - С. 31-32
  Оганезова-Григоренко О. В.  Особливості формування професійної компетентності вокалістів / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 32-33
  Будас Ю. О.  Готовність студентів до майбутньої інноваційної педагогічної діяльності : компоненти і критерії / Ю. О. Будас. - С. 33-34
  Моторна Л.  Засади інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 34-35
  Голуб Т. П.  Інтегрований лінгвістичний модуль у технічному університеті / Т. П. Голуб. - С. 35
  Руденко В. М.  Комунікативна особистість студента як мета підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. М. Руденко. - С. 35-36
  Куліш І. М.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей / І. М. Куліш. - С. 36-38
  Каменський О. І.  Іншомовна компетентність фахівця економічного профілю / О. І. Каменський. - С. 38-39
  Зінченко А. В.  До питання вивчення проблеми підготовки вчителя іноземних мов / А. В. Зінченко. - С. 39-40
  Максимова-Кулішова О. М.  Особливості формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтерєру при вивченні навчальної дисципліни "Історія дизайну інтерєру і меблів" / О. М. Максимова-Кулішова, М. В. Кулішов. - С. 40-41
  Ченбай І. В.  Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до діяльності в умовах реформування системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. В. Ченбай. - С. 41-43
  Полюк В. С.  Аналіз дослідження процесу підготовки курсантів-прикордонників до професійного спілкування / В. С. Полюк, Н. В. Берестецька. - С. 43-44
  Романишин М. Я.  Підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / М. Я. Романишин. - С. 44-45
  Романенко Н. А.  Деякі аспекти застосування індивідуально-адаптивного стилю керівництва в контексті компетентнісного підходу та проблеми емоційного менеджменту / Н. А. Романенко. - С. 45-46
  Савченко О. П.  Підготовка керівника освітнього закладу як соціально-педагогічна проблема / О. П. Савченко. - С. 46-48
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей студентів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 48-49
  Герасімова Н. С.  До проблем індивідуальної професійної реалізації / Н. С. Герасімова. - С. 49-50
  Рум'янцева К. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум'янцева. - С. 50-51
  Супряга Т. В.  Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови / Т. В. Супряга. - С. 51-53
  Кунченко В. І.  Нові технології навчання в умовах нової парадигми освіти / В. І. Кунченко. - С. 53-54
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій в контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 54-55
  Кокнова Т. А.  Діагностика професійних якостей майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 55-56
  Бобрицька В. І.  Організаційне забезпечення курсу "Педагогіка вищої школи" в умовах кредитно-модульного навчання / В. І. Бобрицька. - С. 56-57
  Сарафанюк Е. І.  Електронне тестування як засіб контролю і самоконтролю курсантів / Е. І. Сарафанюк. - С. 57-59
  Семенець Н. М.  Упровадження сучасних технологій навчально-виховного процесу на прикладі дисципліни "Основи охорони праці" / Н. М. Семенець. - С. 59
  Онуфрієнко Н. О.  Текстовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 59-60
  Земка О. І.  Тестова перевірка знань, умінь та навичок студентів-філологів у процесі вивчення літературознавчих дисциплін (на матеріалі курсу "Історія української літератури") / О. І. Земка. - С. 60-62
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в системі професійної підготовки майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 62-63
  Маслюк О. О.  Використання тестових методик у навчальному процесі / О. О. Маслюк. - С. 63-65
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 65
  Луганцева О. Г.  Тренінгові технології навчання у вищій школі / О. Г. Луганцева. - С. 65-66
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 66-67
  Грабовий А. К.  Проблемно-розвивальний експеримент як чинник професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 67-69
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 69-71
  КІрей К. О.  До питання розробки мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін у ВНЗ / К. О. КІрей. - С. 71-72
  Дудко Л. А.  Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у вищих навчальних закладах України / Л. А. Дудко. - С. 72-73
  Близнюк В. І.  Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / В. І. Близнюк. - С. 73-74
  Рятовська С. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів : компетентнісний підхід / С. В. Рятовська. - С. 75-76
  Хоруженко Т. А.  До питання моніторингу у якості фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Т. А. Хоруженко. - С. 76-77
  Іващенко Р. П.  Щодо переваг та недоліків дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 77-78
  Чубенко В. А.  Особливості диференціації навчання у ВНЗ 1 - 2 рівнів акредитації (на прикладі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу) / В. А. Чубенко. - С. 78-80
  Тарасенкова Н. А.  Системний підхід як методологія теорії і методики навчання математики / Н. А. Тарасенкова. - С. 80-82
  Лісіна Л. О.  Учитель як суб'єкт післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Лісіна. - С. 82-84
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні чинники у формуванні педагогічної готовності майбутнього вчителя / І. Л. Вікторенко. - С. 84-85
  Касярум Н. В.  Управління освітнім простором навчального закладу / Н. В. Касярум. - С. 85-86
  Чорна Л. В.  Інтеграція освіти, науки і виробництва як передумова якісної підготовки майбутніх спеціалістів туристичної галузі / Л. В. Чорна. - С. 86-88
  Боцюра О. А.  Аналіз проблем навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 88-89
  Атаманчук Ю. М.  Самостійна робота студентів в умовах комп'ютеризації вищої освіти / Ю. М. Атаманчук. - С. 89
  Кожемякін О. С.  Оновлення курсу "Безпека життєдіяльності" в контексті глобальних світових змін / О. С. Кожемякін. - С. 89-91
  Слюсар Л. І.  Специфіка використання лекцій як активної форми навчання у вищих навчальних закладах освіти / Л. І. Слюсар. - С. 91-92
  Артеменко С. В.  Актуальні проблеми інтеграції організаційних форм навчання у вищій школі / С. В. Артеменко. - С. 92
  Шишкіна О. О.  Особливості формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 92-93
  Бєляєва О. М.  Аналіз термінологічного словосполучення у аспекті лінгводидактики / О. М. Бєляєва. - С. 94-95
  Касярум С. О.  Використання граф-схем при моделюванні змісту навчального матеріалу / С. О. Касярум. - С. 95
  Чорновол Г. В.  Використання професійної термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / Г. В. Чорновол. - С. 96
  Король В. М.  Прояв педагогічної культури викладача вищого навчального закладу в управлінні самостійною та індивідуальною роботою студентів / В. М. Король. - С. 97-98
  Бивала О. Г.  До проблеми визначення суті поняття "самостійна робота студента" / О. Г. Бивала. - С. 98-99
  Ткаченко А. В.  Активізація навчальної діяльності студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко. - С. 99-100
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 100-101
  Остапенко Н. М.  Інтеграційний характер методів навчання на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 101-103
  Шовковий В. М.  Навчання давньогрецької мови в умовах рецептивного білінгвізму : психологічний аспект / В. М. Шовковий. - С. 103-104
  Мукомел С. А.  Суб'єктивні очікування курсантів АПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України при вивченні курсу "Психологія" / С. А. Мукомел. - С. 104-105
  Федоренко О. Д.  Збереження адекватності емоційних оцінок при формуванні умінь перекладу газетного тексту / О. Д. Федоренко. - С. 105-107
  Лодатко Є. О.  Ціннісні орієнтири в математичній культурі вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 107-108
  Осадчий В. В.  Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи / В. В. Осадчий. - С. 109-110
  Ніколаєнко І. В.  Модернізація шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 110-111
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна освіта як один з основних факторів інтерактивних процесів у структурі "освіта - наука - виробництво" / Н. О. Терентьєва. - С. 111-112
  Завалко К. В.  Сутність методологічної підготовки майбутнього вчителя / К. В. Завалко. - С. 112-113
  Михайлишин О. О.  Індивідуалізація і диференціація навчання у вищому військовому навчальному закладі / О. О. Михайлишин. - С. 113-114
  Патлачук В. Н.  Проблема розробки якісно нових навчальних планів загальноосвітньої школи / В. Н. Патлачук. - С. 114-115
  Тихолоз В. В.  Місце спецсемінару з гендерних досліджень у підготовці фахівців соціальної сфери / В. В. Тихолоз. - С. 115-117
  Волик Л.  Професійна діяльність педагога як аніматора / Л. Волик. - С. 117-119
  Донцова Г. В.  Самостійна робота студентів з фізичного виховання у ВНЗ / Г. В. Донцова, І. О. Дудник. - С. 119-121
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя / В. І. Сипченко. - С. 121
  Абрамчук О. В.  Становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця / О. В. Абрамчук, О. О. Федун. - С. 122-123
  Нікіфорова Л. Б.  Форми та методи формування емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С. 124-125
  Мірошніченко В. І.  Аналіз чинників формування патріотизму майбутніх офіцерів / В. І. Мірошніченко. - С. 125
  Гетьман І. А.  Вплив іміджу куратора на виховний процес у вищому технічному учбовому закладі / І. А. Гетьман. - С. 126-127
  Ведмедюк А. Д.  Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів / А. Д. Ведмедюк, І. А. Усатова, С. В. Цаподой. - С. 127-129
  Верещагіна О. П.  Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / О. П. Верещагіна, О. В. Охріменко. - С. 129-130
  Коваль С. М.  Зміст і етапи гендерних досліджень / С. М. Коваль. - С. 130-131
  Герасимова І. В.  Статеворольовий підхід щодо навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 131-133
  Серга Т. О.  Релігійні уявлення студентської молоді / Т. О. Серга. - С. 133-134
  Олексієнко Я. І.  Навчання і його вплив на психічне здоров'я молоді / Я. І. Олексієнко, Р. А. Мальований. - С. 135-136
  Гниденко О. Г.  Проблеми впровадження здорового способу життя у побут студентів / О. Г. Гниденко, В. А. Шахматов. - С. 136-138
  Байда І.  Діяльність викладача вищої школи з вивчення індивідуальних особливостей соціально-психологічного розвитку особистості студента / І. Байда. - С. 138
  Гамаш П. І.  Розвиток освіти і методики виховання підростаючого покоління / П. І. Гамаш. - С. 138-139
  Цимбал О. Ю.  Умови формування суб'єктивної активності студентів / О. Ю. Цимбал. - С. 140
  Кан Ю. Б.  Міжособистісна взаємодія як важливий фактор формування взаємин у дитячо-юнацькому туризмі / Ю. Б. Кан. - С. 141-142
  Шипко А. Л.  Принципи морального виховання у туристсько-краєзнавчій діяльності / А. Л. Шипко. - С. 142-143
  Снісаренко А. Г.  Дезадаптивні психічні стани у діяльності рятувальників / А. Г. Снісаренко. - С. 143-144
  Медведєва О. А.  Формування професійних та особових якостей студентів / О. А. Медведєва. - С. 144-145
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення у військових формуваннях України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 145-146
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури як основа професійного вдосконалення майбутніх учителів / Л. Ю. Москальова. - С. 146-148
  Кодь К.  Спілкування викладача ВНЗ як складова педагогічної культури / К. Кодь. - С. 148-150
  Герасименко Л. В.  Зрілість як категорія акмеології / Л. В. Герасименко. - С. 150
  Гнезділова К. М.  Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. М. Гнезділова. - С. 150-152
  Саяпіна С. А.  Вивчення особистості студента як передумова академічної адаптації у вищому навчальному закладі / С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко. - С. 152-153
  Корнієнко С. М.  Соціальна активність та самостійна пізнавальна діяльність як чинники формування соціально зрілої особистості студента / С. М. Корнієнко. - С. 153-154
  Фролов В. Д.  Джерела формування інтелектуально-духовних якостей студента / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, Р. А. Мальований. - С. 154-155
  Гора В.  Сутність і зміст службового спілкування працівників МНС України / В. Гора. - С. 155-157
  Яковлєва Н. В.  Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва. - С. 158-159

Рубрики: Освіта вища - Глобалізація освіти

Ключові слова (ненормовані): університетське навчальне середовище -- освітня система США -- освітня система України -- вища освіта Німеччини -- підготовка вчителя початкової

 
180 63.1(4Укр)5-8
В31

Верба, І. В.

        Володимир Іконников - дослідник історії Росії [Текст] : [монографія] / І. В. Верба, Л. М. Жицька. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 152 с.

Рубрики: Іконников В. С. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Іконников В. С.: український історик

Анотація:   У монографії на основі значного архівного матеріалу та наукової літератури реконструюється життєвий шлях відомого історика Володимира Степановича Іконникова. Основна увага приділена дослідженню визначним ученим історії Росії кінця XVII - XVIII ст., а також викладанню ним університетських курсів з російської історії.

 
181 63.3(4Укр)46-8
К56

Ковалевська, О.

        Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська ; голов. ред. : Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2008. - 199 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): мазепа і.: гетьман україни -- 1687-1709

Анотація:   У цій книзі читач знайде короткі, але вичерпні відповіді на основі питання, що стосується постаті гетьмана України 1687-1709 рр. Івана Мазепи, дізнається про цікаві історичні факти, пам'ятки історії та культури, пов'язані з ним, про твори художньої літератури, живопису й музики, у яких відтворено його образ. Для кращого розуміння та сприйняття матеріалу пропонується хронологія дат життя й діяльності І. Мазепи, додаються списки основної та додаткової літератури, які дозволять більш докладно ознайомитися з цією видатною особистістю в українській історії.

 
182 72.4(4Укр)ф
Н34

        Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 154 с.

Зміст:
  Березюк Т. І.  Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань / Т. І. Березюк [и др.]. - С. 9-114
  Железняк М. Г.  Енциклопедія сучасної України: історія створення / М. Г. Железняк. - С. 115-121
  Шушківський А. І.  Особливості статей-персоналій в Енциклопедії сучасної України / А. І. Шушківський. - С. 122-127
  Пилипчук Р. В.  Енциклопедія Українознавства: про структуру, зміст та історію стволрення / Р. В. Пилипчук, Н. М. Фещенко. - С. 128-131
  Іщенко О. С.  Про Енциклопедію української діаспори / О. С. Іщенко, О. В. Савченко. - С. 132-135
  Енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники: перелік видань України і близького зарубіжжя. - С. 136-151

Рубрики: Наукознавство - Довідкова література

Ключові слова (ненормовані): українська енциклопедистика -- історія енциклопедичної справи -- характеристка найважливіших енциклопедій -- Енциклопедія сучасної України

Анотація:   Збірник містить статті, присвячені українській енциклопедистиці. Зокрема інформує про особливості історії енциклопедичної справи, сучасний стан розвитку довідкової літератури, проблеми її укладання; аналізує найважливіші енциклопедії, видані в Україні.

 
183 74.100.51я73-1
Б74

Богуш, А. М.

        Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К. : Вища школа, 2002. - 407 с.

Зміст:
  Богуш А. І.  Теоретичні засади методики українського народознавства у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 4-23
  Богуш А. І.  Історія розвитку етнопедагогіки / А.І. Богуш. - С. 24-42
  Богуш А. І.  Завдання і зміст ознайомлення дітей з витоками народознавства / А.І. Богуш. - С. 43-61
  Богуш А. І.  Малі жанри українського фольклору / А.І. Богуш. - С. 62-87
  Богуш А. І.  Українська казка у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 88-111
  Богуш А. І.  Українські національні народні ігри в дошкільному навчальному закладі / А.І. Богуш. - С. 165-181
  Богуш А. І.  Методика ознайомлення дітей з символами України / А.І. Богуш. - С. 182-227
  Богуш А. І.  Методика ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними традиціями в Україні / А.І. Богуш. - С. 228-254
  Богуш А. І.  Елементи народної математики у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 318-331

Рубрики: Педагогіка дошкільна - Національне виховання
Україна

Ключові слова (ненормовані): навчання у дошкільному закладі

Анотація:   Висвітлено теоретичні засади народознавства, історію розвитку етнопедагогіки, зміст і методику ознайомлення дітей з українською національною культурою, літературою, мистецтвом.

 
184 83.3(4Укр)4
Б61

        Українська паломницька проза. Історія. Поетика. Постаті [Текст] : монографія. - : 2012. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): історія паломництва -- історія паломницького жанру -- Паломник Д. -- Досифей -- Солунський А. -- Варсофоній -- Борискевич І. -- барокова доба

Анотація:   До третього тому вибраних праць із медієвістики увійшло монографічне дослідження, у якому вперше в українському літературознавстві подається синтетична історія паломницького жанру - одного із найстабільніших жанрів у давній літературі, що розвивалася протягом XI- XVIII ст. Автор уводить у науковий обіг чимало літературних фактів та явищ, розглядає поетику жанру та з'ясовує його місце в системі жанрів давнього українського письменства.

 
185 Н17

Наєнко, М. К.

        Історія українського літературознавства і критики [Текст] : навч. посіб. / М. К. Наєнко. - Київ : Академія, 2010. - 517 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): європейське літературознавство -- давній період українського літературознавства -- історична школа в літературознавстві -- період новітньої літератури -- радянське

Анотація:   Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах розвитку українського літературознавства і критики розглянуто в контексті європейського літературознавства. Виклад матеріалу збагачено цікавими спостереженнями автора, який часто полемічно загострює власні судження, спонукаючи студента до роздумів та інтелектуального діалогу. Корисними для нього будуть і біографічні довідки про літературних критиків, теоретиків літератури.

 
186 63.3(4Укр)-7я73-1
К66

Кордон, М. В.

        Українська та зарубіжна культура [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 576 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): культура первісного часу -- культура Стародавнього Сходу -- культура стародавньої греції -- культура епохи еллінізму -- культура Стародавнього Риму

Анотація:   Розглядається історія української та зарубіжної культури - від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

 
187 63.3(4Укр)46
С59

Сокирко, О.

        Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини, 1669-1726 рр. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.

Зміст:
  Феномен найманства в ранньомодерній Європі. - С. 23-64
  Охотницьке військо у військово-політичній системі Лівобережного гетьманату. - С. 65-122
  Принципи організації охотницького війська. - С. 123-226
  Озброєння й тактика охотницького війська. - С. 227-267

Рубрики: Історія України - Гетьманщина

Ключові слова (ненормовані): наймане (охотницьке) військо -- діяльність найманого війська -- структура найманого війська -- забезпечення найманого війська -- 1677-1696 -- озброєння

Анотація:   Книга є першим дослідженням історичних витоків і еволюції маловідомого складника українських збройних сил "козацької доби" - найманого (охотницького) війська. Використавши широкий спектр історичних джерел та літератури, автор розглядає становлення й розвиток українського найманства в широкому контексті європейської історії XVII-XVIII ст., його вплив на політичну та військову історію Лівобережної Гетьманщини. В центрі книги - основні організаційні засади охотницьких полків ( структури, комплектування, забезпечення та озброєння), участь найманців у воєнних конфліктах гетьманату кінця XVII - початку XVIII ст., їхнє повсякденне життя.

 
188 84(4Укр)6-4
С43

Скляренко, С. Д.

        Святослав [Текст] : роман / С. Д. Скляренко ; вступ. сл. М. Слабошпицького ; ред. А. П. Демиденко. - К. : Веселка, 1991. - 652 с.

Рубрики: Українська художня література - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): князь святослав ігоревич в літературі -- тема історії Київської Русі -- тема історична постать

Анотація:   У романі відомого українського письменника відображено життя наших пращурів за часів Київської Русі. Центральний образ твору - князь Святослав Ігоревич, одна з найяскравіших історичних постатей тієї епохи. Автор змальовує його у великих і малих походах проти численних ворогів слов'янської землі, характерезує як мужнього воїна, видатного полководця, далекоглядного державного діяча та дипломата, чия активна зовнішня політика піднімала міжнародний авторитет Русі. Поряд із Святославом - боярство, воєводи, вої, широкі народні маси. Роман складається з двох книг "Княгиня і рабиня", "Над морем Руським". Твір змальовує також соціальні картини рабовласницької Візантії, викриває підступність та лицемірство її імператорів.

 
189 63.3(5)
К82

        Тюркологія / відп. ред. т. та упоряд.: О. С. Мавріна, І. Ф. Черніков. - : 2010. - 416 с.

Рубрики: Історія Сходу - Тюркологія

Ключові слова (ненормовані): історія Криму -- тюрска література -- писемство Туреччини -- історія кримських еснафов

Анотація:   До видання увійшли праці вченого українською мовою, написані та опубліковані в 20 - 30-ті роки XX ст,, що є бібліографічною рідкістю. Також до тому включено неопубліковану роботу А. Кримського, присвячену кримським еснафам (цехам).

 
190 83.3У1-118
С34

Сидоренко, Г. К.

        Українське віршування: від найдавніших часів до Шевченка / Г. К. Сидоренко. - К. : Київський університет, 1972. - 139 с.

Зміст:
  Про природу словесного ритму. - С. 5-9
  Системи віршування та їх вивчення. - С. 9-14
  Українське віршознавство. - С. 14-28
  Ритміка української народної пісні. - С. 29-55
  Виникнення і розвиток української силабіки. - С. 55-97
  Силабо-нотічне віршування в українській літературі першої половини 19 ст.. - С. 97-120

Рубрики: Історія української літератури - Українська поезія

Ключові слова (ненормовані): історія та теорія української поезії -- зародження українського вірша -- розвиток народнопісенної творчості -- стан віршування

Анотація:   Монографія є дослідженням з історії та теорії української поезії. В ній висвітлюються питання зародження літературного вірша в українській літературі, зокрема у зв'язку з розвитком народнопісенної творчості, еволюція поетичних форм у 17- 18 ст., стан віршування у першій половині 19 ст. Багато уваги приділено чиновникам, що створювали передумови для визрівання поетичної майстерності Шевченка і поетів другої пол. 19 ст.

 
191 84(4Укр)6-4
Ш37

Шевчук, В. О.

        Біс плоті [Текст] : історичні повісті / В. О. Шевчук. - К. : Твім Інтер, 1999. - 358 с.

Зміст:
  Розсічене коло. - С. 5-116
  У пащу Дракона. - С. 117-212
  Біс плоті. - С. 213-294
  Закон зла (Загублена в часі). - С. 295-356

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): ТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА -- ТЕМА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ -- тема людської доброти

Анотація:   Валерій Шевчук творить цілком новий в українській літературі тип історичної повісті: з одного боку, це твори мислительні, з другого, - завдяки напруженому сюжетові, наближаються до інтелектуального детективу, з третього, - психологічні, бо розкриття таїн людської душі - одне із творчих завдань автора. Герої книги належать до типів мало освоєних нашою літературою: підписок міського уряду, чернець, поет, загалом, жителі стародавнього міста. Побіч із вивіреною історичністю, бо побудовані, як правило, на історичному документі, тут немало фантастичного та фантасмагоричного, що відповідає світобаченню людини тієї доби, а часово книга охоплює другу половину ХVІ - початок ХVІІІ століття.

 
192 63.3(4Укр)61кр
Н73

        Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917-1921 рр.) [Текст] : матеріали конференції, м. Черкаси, 1 березня 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - К. : Зоря, 2012. - 312 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Вплив Першої світової війни на революційні події 1917-1921 рр. (сучасні проблеми дослідження) / О. П. Реєнт. - С. 8-15
  Великочий В. С.  Українська історіографія воєнно-революційної доби 1914-1919 років у Галичині: класифікація / В. С. Великочий. - С. 16-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Методологічні аспекти історії Української революції 1917-1921 рр. у сучасних історичних та історіографічних практиках / В. В. Гоцуляк. - С. 27-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капелюшний В. П.  Вплив української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917-1921 рр.): історіогорафічні та історико-правові аспекти / В. П. Капелюшний, М. В. Капелюшна. - С. 37-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Красніцький А. В.  Українська державність 1917-1921 рр. у новітніх інтерпретаціях правознавців / А. В. Красніцький. - С. 47-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Любовець О. М.  Висвітлення у науковій літературі історії та діяльності українських політичних партій революційної доби 1917-1921 рр. / О. М. Любовець. - С. 54-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В. В.  Консервативна концепція історії революції 1917-1921 рр. в українській історіографії / В. В. Масненко. - С. 68-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солдатенко В. Ф.  Вплив об'єктивних чинників на новітні дослідження історії Української революції / В. Ф. Солдатенко. - С. 80-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко В.  Історіософія революції / В. Ткаченко. - С. 106-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко О. Д.  Денікінський режим в Україні в контексті соціальних очікувань різних верств населення / О. Д. Бойко. - С. 126-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бундак О. А.  Відновлення Всеросійського селянського союзу у 1917 р. / О. А. Бундак. - С. 136-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н. І.  Вплив революційних подій 1917 року на суспільно-політичну активність жінок постімперської Росії / Н. І. Земзюліна. - С. 146-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капустян Г. Т.  Махновщина через призму селянської та української революцій / Г. Т. Капустян. - С. 155-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко В. М.  Соціально-економічне становище українського селянства по завершенню революції та громадянської війни / В. М. Лазуренко. - С. 166-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В. С.  Соціокультурні фактори революційних процесів в українському селі в період Центральної Ради / В. С. Лозовий. - С. 176-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартиненко В. В.  Українсько-білоруські стосунки на грунті білоруського національного руху (листопад 1917 р. - грудень 1918 р.) / В. В. Мартиненко. - С. 186-196. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк О. В.  Соціокультурні аспекти революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С. 197-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пиріг Р. Я.  Генерал Павло Скоропадський: входження в революцію / Р. Я. Пиріг. - С. 204-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко М. В.  Польські громадські об'єднання Наддніпрянської України у березні-листопаді 1917 р. / М. В. Потапенко. - С. 218-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко Г. П.  До питання передислокації 21-го корпусу Російської армії з Північного фронту в Україну (листопад 1917 - січень 1918 рр.) / Г. П. Савченко. - С. 228-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сафонов Д. А.  Феномен крестьянского протеста против коммунистической власти под коммунистическими лозунгами на завершающем этапе гражданской войны / Д. А. Сафонов. - С. 238-247
  Суханова Н. И.  Февраль 1917 года на Северном Кавказе: особенности проявления общественной активности / Н. И. Суханова. - С. 248-257. - Библиогр. в конце ст.
  Іващенко В. А.  Фіскальна діяльність австро-німецької адміністрації в українському селі за часів Гетьманату Павла Скоропадського / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко. - С. 258-263
  Корновенко С. В.  аграрне питання у поглядах діячів Білого руху Півдня Росії (1920 р.) / С. В. Корновенко. - С. 264-274. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозов А. Г.  Роль аграрного питання в долі Української революції / А. Г. Морозов. - С. 275-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синявська Л. І.  Українські військово-промислові комітети: до постановки питання щодо припинення їхньої діяльності / Л. І. Синявська. - С. 287-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  Українська кооперація в революційному процесі 1917-1920 років / І. А. Фареній. - С. 294-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбал В. О.  Фінансово-правові аспекти соціально-економічних перетворень революційної доби (1917-1921 рр.) / В. О. Цимбал. - С. 306-312

Рубрики: Історія України - Революційний рух 1917-121 рр.

Ключові слова (ненормовані): Перша світова війна -- історіографія революційних подій в Україні -- Всеросійський селянський союз 1917 р. -- Лютнева революція

 
193 83.3(4Укр)6
І48

        Автор "ненаписаної" історії літератури (Євген-Юлій Пеленський) [Текст] : історична література. -

Рубрики: Пеленський Є.-Ю. - о нем
Історія української літератури - Персоналія
Західна Україна

 
194 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 210 с.

Зміст:
  Тимченко А.  Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / А. Тимченко. - С. 5-8
  Гаврилюк Н.  Традиційні сюжети: архетип дерева / Н. Гаврилюк. - С. 8-11
  Касмалиев  "Трагическое\" / "судьба" в европейской эстетической мысли\". - С.  Касмалиев. - 12-16,
  Табакова Г.  Міжродовий статус ліричної прози / Г. Табакова. - С. 22-25
  Стороха Б.  До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до XX століття / Б. Стороха. - С. 25-30
  Кибалка Е.  Образ океана в волшебной сказке и научной фантастике / Е. Кибалка. - С. 31-37
  Малішевська І.  Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська. - С. 37-40
  Матвєєва О.  Жанрова специфіка літературного щоденника / О. Матвєєва. - С. 41-47
  Корнієнко І.  Трансмодалізація оповіді в романі (на матеріалі роману Ірен Неміровскі "Собаки та вовки") / І. Корнієнко. - С. 47-54
  Лівицька І.  "В лабіринтах людської душі" (історія дослідження художнього психологізму української літератури) / І. Лівицька. - С. 54-60
  Захарчук Н.  Філософія Шопенгауера й постмодернізм / Н. Захарчук. - С. 61-63
  Шавошкина Н.  Особливості реалізації топосів свята та маски в східнослов'янському постмодернізмі (на матеріалі російської та української прози) / Н. Шавошкина. - С. 64-70
  Деревецька А.  Категорії автора і читача у світлі художньої комунікації на матеріалі роману "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича / А. Деревецька. - С. 70-73
  Бербенець Л.  Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець. - С. 74-77
  Венгринюк Х.  Центр як фобія у новелах Тадеуша Ружевича "Гріх" і Тані Малярчук "Родимка" / Х. Венгринюк. - С. 78-82
  Коржовська О.  Вияв авторської свідомості у "Слові про закон і благодать!" Іларіона / О. Коржовська. - С. 83-90
  Блик О.  Роль співця у києворуській та скальдичній поезії доби середньовіччя (на прикладі "Слова о полку Ігоревім") / О. Блик. - С. 90-93
  Романова О.  "Пісня про хрестовий похід на альбігойців": ідейна структура / О. Романова. - С. 93-97
  Герасимчук С.  Загадка як алегоричний прийом у "Житії Ольги" / С. Герасимчук. - С. 97-100
  Дубініна К.  Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у "Пересторозі") / К. Дубініна. - С. 101-103
  Денисенко О.  Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / О. Денисенко. - С. 103-107
  Косянчук О.  До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук. - С. 107-110
  Журавльова С.  "Ліствиця" прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою "Алфавит собранный, римами сложенный...") / С. Журавльова. - С. 110-115
  Бойко С.  Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції сьогодення) / С. Бойко. - С. 115-118
  Шевченко Л.  "Ласарільйо з Тормеса" як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески / Л. Шевченко. - С. 119-122
  Борщ С.  "Тлумачна палея" в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ. - С. 123-126
  Александрович Т.  Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди / Т. Александрович. - С. 126-130
  Козачук К.  Ідея справедливості у системі творчих координат раннього Шевченка (до виходу "Кобзаря" 1840 р.) / К. Козачук. - С. 131-136
  Вербицька Л.  Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Л. Вербицька. - С. 137-142
  Оладько Т.  Іронія як чинник жанрових модуляцій у п'єсі Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) "Розумний і дурень" / Т. Оладько. - С. 143-149
  Брижіцька І.  Жіночі образи у творах Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими / І. Брижіцька. - С. 150-153
  Ходюк О.  Українська жіноча література кінця XIX - початку XX століття та тема жінки у творчості Галини Комарівни / О. Ходюк. - С. 153-159
  Грабенко Т.  Художній тип селянина в оповіданні Грицька Григоренка "Переселенці (з дому і додому)" / Т. Грабенко. - С. 159-162
  Антіпова І.  Драма і обряд: взаємодія (на матеріалі української драматургії кінця XIX - початку XX століття) / І. Антіпова. - С. 162-169
  Баранова І.  Драматична поема "Одержима": новий етап становлення діалогу Лесі Українки / І. Баранова. - С. 170-175
  Казанова О.  Структурно-композиційні чинники ритмізації наративу в "Поезіях у прозі" кінця XIX - початку XX століття / О. Казанова. - С. 176-180
  Лях Т.  Екзистенційна проблема самотності у новелістиці Марка Черемшини / Т. Лях. - С. 180-186
  Антоненко А.  Пафос життєствердження в новелі Степана Васильченка "На калиновім мості" / А. Антоненко. - С. 187-190
  Цалапова О.  Хронотоп лісу в казці раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Леся Українка) / О. Цалапова. - С. 190-195
  Стасюк Г.  Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей / Г. Стасюк. - С. 195-202
  Філіп Ю.  Своєрідний мікросвіт літератури для дітей на Буковині / Ю. Філіп. - С. 202-205

Анотація:   До сімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури.

 
195 76.120.8
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістика як всесвіт [Текст] : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 511 с.

Зміст:
  Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури ХІХ століття. - С. 320-327
  Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова. - С. 327-331
  Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша. - С. 331-338
  Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу "Історії літератури руської"). - С. 338-358
  Теоретичне осмислення "нової драми" в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного. - С. 358-369
  Категорії індукції та дедукції в естетиці Івана Франка. - С. 369-376
  Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики. - С. 376-384
  Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі "Зоря" 1888-1889 років). - С. 386-394
  Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим у журналі "Народ": дискурс прихованої полеміки. - С. 394-404
  Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета "Рідне слово". - С. 404-415
  Бінарна опозиція "Україна - Московщина" в публіцистиці Гната Хоткевича 1017 року. - С. 415-424
  "Судилося бути Україною\" / або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)\". - 424-430,
  Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного. - С. 430-434
  Становлення історіографії історії української журналістики: "Киевская старина". - С. 436-442
  Катерина Серажим: журналістика як дискурс. - С. 442-448
  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика. - С. 448-453
  Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці. - С. 453-458
  Валентин Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики. - С. 458-469
  Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови. - С. 469-478
  Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне. - С. 478-488
  Степан Кость - історик західноукраїнської преси першої половини ХХ століття. - С. 488-499

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): теорія журналістики -- аналітична журналістика -- журналістська освіта -- регіональні мас-медіа -- тоталітарна журналістика -- медіакритика -- історія журналістики -- Франко

Анотація:   Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка Академії наук вищої освіти України за відділенням "Масова комунікація", висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, методології медіадосліджень, історії української журналістики, літературної критики, публіцистики, історіографії сучасного журналістикознавства. Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналістики та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

 
196 63.3(4Укр)6
З68

        Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф.; м. Вінниця, 21 - 22 листопада 2009 р. / Ін-т досліджень війни, Голокосту та геноциду, Укр. центр вивчення історії Голокосту. - К. : Іваненко С. В., 2012. - 144 с.

Зміст:
  Боряк Т.  Продовольча допомога Кремля як інструмент Голодомору в Україні / Т. Боряк. - С. 10-33
  Дерейко І.  Місцеві підрозділи німецької армії та поліції як інтструмент здійснення окупаційної політики: антропологічний вимір / І. Дерейко. - С. 34-53
  Подкур Р.  "Великий терор" на Вінничині (1937 - 1938 рр.): діяльність територіального апарату органів державної безпеки, стереотипи світогляду чекістів / Р. Подкур. - С. 54-76
  Титаренко Д.  В умовах зміни влади: міське населення Східної України напередодні та у перші місяці нацистської окупації / Д. Титаренко. - С. 77-88
  Абакунова Г.  Знищення євреїв на окупованих нацистами радянських територіях в історіографії радянської України 40-х років ХХ століття / Г. Абакунова. - С. 90-100
  Беркгоф К.  Бабин Яр у західній кінематографії / К. Беркгоф. - С. 101-106
  Суковатая В.  "Философия после Аушвица" и "этика после Холокоста": рефлексии нацистского геноцида в западном и постсоветском сознании / В. Суковатая. - С. 107-133
  Шугальова І.  Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років: стан та перспективи дослідження / І. Шугальова. - С. 134-142

Рубрики: Історія України - Тоталітарні режими

Ключові слова (ненормовані): Голодомор -- Голокост -- Великий терор

Анотація:   В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили величезні злочини – Голодомор, Великий терор, Голокост. Як усе це сталося? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це теми, на яких зосереджувалась конференція «Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд». Попри те, що останнім часом серед науковців точиться дискусія щодо порівняння злочинів двох тоталітаризмів в історії України, висновки цих інтелектуальних змагань та наукових спорів поки що не потрапляють до навчальної літератури чи, принаймні, не публікуються окремими збірками статей. Проте в сучасному українському суспільстві є цілковите розуміння необхідності побудови правдивої картини історії України XX століття, включення її в європейський контекст, історичної оцінки жахливих геноцидів цього періоду. Сподіваємось, що видання знайде читачів – науковців, освітян та всіх, хто цікавиться важливим тоталітарним минулим України та Європи, і що ця збірка сприятиме ґрунтовнішому продовженню дискусії в українському суспільстві щодо концепції його історичної пам’яті.

 
197 63.1(4Укр)
І90

        Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 21 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 376 с.

Зміст:
  Богдашина О.  До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / О. Богдашина. - С. 6-21
  Ясь О.  Циклічні візії історії в рецепції Лева Окінашевича / О. Ясь. - С. 22-43
  Чеканов В.  Візантиністика в Київському університеті в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : "недорозвинена школа" чи "окремий варіант розвитку"? / В. Чеканов. - С. 46-55
  Музичко О.  Південноукраїнські історики та російська академічна еліта : етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Музичко. - С. 56-83
  Гарнага В.  Царський і республіканський Рим в антикознавчих дослідженнях М. П. Драгоманова+ / В. Гарнага. - С. 86-102
  Гурбик А.  Проблема виникнення Запорізької Січі в працях О. М. Апанович / А. Гурбик. - С. 103-122
  Гошко Т.  Штрихи до сучасної української історіографії історії міст на магдебурзькому праві в Україні / Т. Гошко. - С. 124-165
  Луняк Є.  Еволюція історичних уявлень про Україну в середньовічній Франції до середини ХYІІ ст. / Є. Луняк. - С. 166-189
  Федорук Я.  Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії / Я. Федорук. - С. 190-210
  Молчанов В.  Життєзабезпечення населення України за часів П. Куліша / В. Молчанов. - С. 211-237
  Бондар В.  Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в радянській історіографії / В. Бондар. - С. 238-257
  Кудінов Ю.  Чи була концепція "Велика ідея гетьмана І. Мазепи" Олени Апанович тотожною поглядам у напрацюваннях недіаспорних дослідників США (1959 - 2004) / Ю. Кудінов. - С. 258-277
  Міхеєва О.  Девіантна поведінка радянського населення в світлі наукової літератури та джерел 1920-х років / О. Міхеєва. - С. 278-296
  Терлецька І.  Російська історіографія сталінських репресій (кінець 1980-х - 2000-х рр.) / І. Терлецька. - С. 297-314
  Батуріна С.  До питання про представлення української історії в дидактичній літературі Російської Федерації / С. Батуріна. - С. 315-334

Рубрики: Драгоманов М. П. - про нього

 
198 63.3(4Укр)5-8
Б77

Бойко, Н.

        М. Максимович: " Не покину,- поки згину, - мою Україну..." [Текст] : історіографічний нарис життя і творчості М. О. Максимовича / Н. Бойко; наук. ред. А. Ю. Чабан, передм. В. В. Гоцуляк. - Сміла : Тясмин, 2002. - 175 с.

Зміст:
  Творча біографія М. Максимовича в історичній літературі. - С. 16-50
  Науковий доробок М. Максимовича: сучасний погляд. - С. 73-90
  М. Максимович як історик України: сучасний погляд. - С. 90-126

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творча біографія Максимовича М. О.

Анотація:   У запропонованій праці вперше аналізуєтьсядослідження вітчизняних та діаспорних вчених, які присвячені творчій біографії М. О. Максимовича як історика, що стояв біля витоків укрвїнської історичної науки. На основі вивчення джерел та літератури вченого подається об'єктивна оцінка його наукової історичної спадщини та історіософських поглядів. Зазначене дозволило відтворити концепцію української історії М. О. Максимовича в контексті розвитку вітчизняного історіографічного процесу.

 
199 74.263.1-21
Ш66

        Шкільна історія очима істориків-науковців [Текст] : матеріали робочої наради з моніторингу шк. підруч. історії України / Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. - 127 с.

Зміст:
  Запис дискусій Робочої наради з моніторингу підручників історії України для середніх шкіл. - С. 8-42
  Підсумковий протокол Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. - С. 43-45
  Список підручників, проаналізованих учасниками наради. - С. 46
  Баханов К.  Проблема ідейної та понятійної послідовності у підручниках. - С. 47-65
  Зашкільняк Л.  Історія і соціальне замовлення (на прикладі шкільних підручників з історії). - С. 66-83
  Касьянов Г.  Підручники з історії України у світлі критеріїв Міжнародної мережі дослідження підручників. - С. 84-89
  Мудрий М.  Тема "колоніального статусу" України у підручниках з історії. - С. 90-107
  Удод О.  Шкільний підручник як історіографічне явище / О. Удод. - С. 108-118
  Яковенко Н.  "Образ себе" - "образ Іншого" у шкільних підручниках з історії / Н. Яковенко. - С. 119-127

Рубрики: Методика навчання історії України - Підручники

Ключові слова (ненормовані): шкільний підручник з історії

Анотація:   Збірник містить запис дискусії щодо сучасних шкільних підручників з історії України, яка була організована за ініціативою Українського інституту національної пам'яті 19-20 жовтня 2007 року; доповнюють цей текст кілька статей написаних у розвиток висловлених на дискусії точок зору. Учасники дискусії, дванадцять відомих істориків з різних міст і наукових середовищ, проаналізувавши тексти понад десяти шкільних підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, прийшли до невтішного висновку: навчальна література з історії не відповідає ані станові сучасної історичної науки, ані європейським критеріям історичної дидактики, ані врешті, теперішнім потребам українського суспільства.

 
200 84(4Укр)1-6
У45

Українка, Л.

        Лісова пісня [Текст] : драма-феєрія в 3-х діях / Л. Українка ; упоряд.: С. Романов, Т. Данилюк-Терещук. - Луцьк : Видавництво Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016. - 284 с.

Рубрики: Українська художня література - П'єси

Ключові слова (ненормовані): текст на польській мові

Анотація:   У виданні вміщено оригінальний текст і переклад польською мовою одного з найвизначніших творів Лесі Українки. Дивовижна історія кохання Мавки та Лукаша, оспівана українською письменницею, належить до вічних сюжетів світової літератури, а ідейно-тематична актуальність і мистецька самобутність п'єси вражають уяву кожного, хто вміє цінувати красу високого поетичного слова.

 
201 84(4Укр-4Зак)6я4
Д41

        Джинсове покоління: пострадянська література Закарпаття [Текст] : альманах / уклад. М. Рошко. - Мукачеве : Карпатська Вежа, 2007. - 347 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська сучасна поезія

Анотація:   Літературний альманах "Джинсове покоління" (пострадянська література Закарпаття) - перша в історії Закарпаття збірка прози і поезії сучасних письменників краю, як уже визнаних майстрів середнього, "джинсового", покоління, так і багатообіцяючих юних дебютантів, представників так званого комп'ютерного покоління.

 
202 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 18 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 238 с.

Зміст:
  Когстенко О.  Мала проза Володимира Винниченка: особливості психологічного мотивування / О. Когстенко. - С. 5-12
  Золотюк Л.  Особливості портретописання і характеротворення у повісті "Краса і сила" Володимира Винниченка / Л. Золотюк. - С. 12-18
  Дмитрук В.  Маргінальний персонаж у пошуках власного життєвого простору (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Хочу!") / В. Дмитрук. - С. 18-21
  Крикун Л.  Наративна модель "Сонячної машини" Володимира Винниченка: реалізація амбівалентності ідейного задуму / Л. Крикун. - С. 22-28
  Костиря Б.  Міфологізм у символістській прозі Клима Поліщука / Б. Костиря. - С. 28-31
  Коваленко Т.  Поле тяжіння українського формалізму (до проблеми контекстів формалізму в Україні) / Т. Коваленко. - С. 31-36
  Сайковська О.  Експериментальність українського роману 20-х років XX століття / О. Сайковська. - С. 36-43
  Бєляєва О.  Гротеск як спосіб артикуляції трагікомедійної візії світу у п'єсі Я. Мамонтова "Республіка на колесах" / О. Бєляєва. - С. 43-48
  Гай Є.  Божевільний, юродивий, блазень як модус співіснування митця і суспільства у літературі 20-х - початку 30-х років XX сторіччя (на прикладі драматургії Миколи Куліша) / Є. Гай. - С. 48-54
  Цимбал Я.  "Харківський текст" 1920-х років: обірвана спроба / Я. Цимбал. - С. 54-61
  Бібік В.  Хронотоп у романі Валер'яна Підмогильного "Місто" / В. Бібік. - С. 61-64
  Протасова Г.  Ніцшеанський дискурс у прозі Валер'яна Підмогильного / Г. Протасова. - С. 65-72
  Губарєва С.  Гео Шкурупій: homo ebriosus як суб'єкт репортажної новели / С. Губарєва. - С. 72-79
  Якубчак Н.  "Камена" Миколи Зерова (1924 року): аспекти цілісності / Н. Якубчак. - С. 79-85
  Рубан Я.  Особливості стилю як елементу авторської свідомості у поезії Богдана-Ігоря Антонича / Я. Рубан. - С. 86-91
  Лебединцева Н.  Апокаліптичний ідеалізм у поезії Тодося Осьмачки: тілесний аспект прочитання / Н. Лебединцева. - С. 92-96
  Тараторіна С.  Українська дискусія межі 1920-1930 років щодо місця романтизму у пролетарській літературі / С. Тараторіна. - С. 96-102
  Хархун В.  Андрій Головко в контексті українського соцреалізму / В. Хархун. - С. 102-109
  Ксьондзик Н.  "Естетична" теорія соціалістичного реалізму / Н. Ксьондзик. - С. 109-115
  Приходько М.  Жіночі образи в апокрифічному романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" / М. Приходько. - С. 115-120
  Цехмейструк М.  Автотематизм у структурі поетики мемуарно-автобіографічного циклу Уласа Самчука / М. Цехмейструк. - С. 120-126
  Хаєцька А.  Мотив творчості в поезії Галі Мазуренко (на прикладі збірки "Стежка") / А. Хаєцька. - С. 126-129
  Сподинюк А.  Поетичний діалог Наталі Лівицької-Холодної та Євгена Маланюка / А. Сподинюк. - С. 129-134
  Жигун С.  Хронотоп та жанрова специфіка дилогії "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" Ігоря Качуровського / С. Жигун. - С. 134-139
  Веретюк Т.  Роман Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" у контексті українського літературного процесу 1970-1980-х років / Т. Веретюк. - С. 140-143
  Дюжева К.  Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко / К. Дюжева. - С. 144-148
  Рибка О.  Григорій Сковорода у творчості Євгена сверстюка / О. Рибка. - С. 148-154
  Підгаєвська Н.  Психоаналітична рецепція інтроспективного світу інтелігента в оповіданнях Володимира Дрозда / Н. Підгаєвська. - С. 155-160
  Мініч Н.  Інтелектуальний роман Валерія Шевчука "Кросворд": інтертекстуальні параметри / Н. Мініч. - С. 160-167
  Мендель Ю.  Особливості хронотопу у збірці Володимира Затуливітра "Зоряна речовина" / Ю. Мендель. - С. 167-171
  Зелененька І.  Трансформація образу дерева як розгортання символу плодючості - саду в ліриці Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 171-174
  Максименко Г.  Явище пролепсису в наративній структурі історичних романів Володимира Малика / Г. Максименко. - С. 174-177
  Біла І.  Мотив пошуку притулку в романі Галини Пагутяк "Компроміс" / І. Біла. - С. 178-181
  Юрчук О.  Жінка в українському постколоніальному світі: у пошуках національного героя (за романом О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу") / О. Юрчук. - С. 182-186
  Шаф О.  Фемінні мотиви в поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки "Звичайна мова") / О. Шаф. - С. 186-189
  Ставнича О.  Осмислення зв'язку "людина-соціум" у сучасній традиціоналістській прозі: відчуження, самотність, "social exclusion" / О. Ставнича. - С. 190-196
  Січкар О.  Історія, стан і перспективи розвитку української літератури для дітей і про дітей / О. Січкар. - С. 197-201
  Якобчук Н.  Історія видання повного зібрання творів та листів Пантелеймона Куліша у листуванні Івана Каманіна до Ганни Барвінок / Н. Якобчук. - С. 202-208
  Цимбал Б.  Оцінка доробку Василя Доманицького-текстолога в українському літературознавстві / Б. Цимбал. - С. 209-213
  Якобчук С.  Листування Федора Павловича Матушевського з українськими письменниками у фондах київських архівів / С. Якобчук. - С. 214-218
  Голяк Т.  До питання композиції багатотомних видань творів Івана Франка / Т. Голяк. - С. 218-222
  Варчук В.  Проблема вибору основного тексту поезії у прозі Василя Стефаника "Раненько чесала волосся..." / В. Варчук. - С. 223-229
  Денисенко О.  Діалоги на відстані (приватне листування Юрія Шевельова) / О. Денисенко. - С. 229-233

Анотація:   До вісімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури XX ст., а також питання джерелознавства і текстології.

 
203 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1998 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2003. - 303 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- ресурси Карпат -- історія Карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат -- сакральне мистецтво

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
204 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1995 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2001. - 188 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні ресурси Карпат -- бібліографія краєзнавча -- економіка Карпат -- історія Карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат -- сакральне мистецтво

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
205 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 2000 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2005. - 328 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- природні ресурси Карпат -- соціально-економічний розвиток Карпат -- історія Карпат -- археологія

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історією, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
206 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 48 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 278 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Особливості використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики / В. Г. Бевз. - С. 3-15
  Брижицька О. Л.  Теоретичні аспекти методів навчально-пізнавальної діяльності / О. Л. Брижицька. - С. 15-21
  Волошко Л. Б.  Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу / Л. Б. Волошко. - С. 22-32
  Гура О. І.  Індивідуальний стиль професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / О. І. Гура. - С. 32-42
  Іванова Є. М.  Комунікативна компетентність вчителя музики / Є. М. Іванова. - С. 43-48
  Каменєва Т. М.  Дидактичні засади створення електронного підручника ділової англійської мови / Т. М. Каменєва. - С. 49-58
  Карпюк І. Ю.  Впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес фізичного виховання студентів медичного відділення / І. Ю. Карпюк. - С. 59-68
  Кравець Ю. М.  З історії розвитку методики викладання української літератури (методична спадщина О. Р. Мазуркевича) / Ю. М. Кравець. - С. 68-75
  Кухарчук І. О.  Методичні передумови успішної реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису майбутніми вчителями-словесниками / І. О. Кухарчук. - С. 75-83
  Кушнір Ю. В.  Педагогічна сутність етнокультурного розвитку старшокласників / Ю. В. Кушнір. - С. 83-91
  Єременко О. В.  Спеціалізація як фактор магістерської підготовки в системі музично-педагогічної освіти / О. В. Єременко. - С. 91-100
  Пальчук М. И.  Совершенствование модели взаимодействия профтехучилищ и социальных партнеров / М. И. Пальчук. - С. 100-109
  Шашенко С. Ю.  Система вищої освіти - одна з передумов соціального становлення студентської молоді / С. Ю. Шашенко. - С. 109-115
  Пашковський В. С.  Педагогічно-комп'ютерний підхід до англійської орфографії / В. С. Пашковський. - С. 115-126
  Целікова Л. В.  Розвиток музично-естетичного виховання молоді в Чернігівській губернії / Л. В. Целікова. - С. 126-134
  Шмалєй С. В.  Діалектичність процесу творчості / С. В. Шмалєй. - С. 134-146
  Хруцкая Н. В.  Классификация вариантов слов в современном русском языке / Н. В. Хруцкая. - С. 147-157
  Підопригора С. В.  Відлуння романтизму у романному триптиху "Вогненні стовпи" Р. Іваничука / С. В. Підопригора. - С. 157-166
  Подзігун В. І.  Поетика малої прози Ганни Барвінок (на матеріалі оповідання "Домонтар") / В. І. Подзігун. - С. 166-173
  Хоршков М. М.  "Але тут і мій біль та сльози..." (мала проза Івана Чендея крізь виміри традицій і новаторства) / М. М. Хоршков. - С. 173-186
  Фенцик О. М.  Літературний твір як формально-змістовна цілісність (на матеріалі оповідання Г. Тютюнника "Син приїхав") / О. М. Фенцик. - С. 186-195
  Чорна Н. В.  Проблема часу у постмодерному художньому дискурсі / Н. В. Чорна. - С. 195-205
  Бабелюк О. А.  Принципи виявлення дієгетичного/недієгетичного наратора в американських постмодерністських коротких оповіданнях / О. А. Бабелюк. - С. 205-217
  Богданова І. В.  Творчість Поля Клоделя як інтертекст (західноєвропейська парадигма) / І. В. Богданова. - С. 223-235
  Вільна Я.  Стильова своєрідність творчого доробку Г. Квітки-Основ'яненка / Я. Вільна. - С. 235-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гекче У.  Антитоталитаристская проблематика в комедиографии Н. Эрдмана / У. Гекче. - С. 247-255
  Жукова К. В.  Становлення і розвиток жанру мелодрами в європейській літературі (огляд) / К. В. Жукова. - С. 255-261
  Литвиненко Г. С.  Пам'ять носія фольклору у контексті образно-архетипної еволюції / Г. С. Литвиненко. - С. 261-268
  Мрочко В. І.  Варіативність ентонімів сучасної німецької мови / В. І. Мрочко. - С. 268-274

 
207 83.3(0)32я73-1
Б43

Бєлаш, Г. О.

        Історія античної літератури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бєлаш. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 234 с.

Рубрики: Історія світової літератури - Антична література

Ключові слова (ненормовані): давньогрецька література -- давньоримська література -- література неронського часу

Анотація:   У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни "Історія античної літератури" для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальностей "Українська мова та література", "Мова і література (російська та англійська або німецька)" та "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька та болгарська)", адаптований до умов навчання за кредитно-трансферною системою.

 
208 74 я20
Е64

        Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 1038 с.

Рубрики: Довідкові видання - Енциклопедія освіти

Ключові слова (ненормовані): проблеми педагогіки -- історія педагогіки

Анотація:   Енциклопедія освіти - перша у вітчизняній літературі довідково-аналітична праця, у якій висвітлено: проблеми теорії, історії та практики української освіти, походження понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; системи навчання і виховання у різних типах навчальних закладів, розвиток зарубіжних освітніх систем; персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти.

 
209 81.21(4Укр)
Л77

Лопушинський, І. П.

        Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / І. П. Лопушинський. - К : Олді-плюс, 2006. - 456 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): державна мова України -- регулювання мовної політики -- національний менталітет -- національно-мовна особистість школяра -- освітянська політика -- історія

Анотація:   У монографії вперше в літературі з питань державного управління йдеться про мовну політику в галузі освіти України як складник етнонаціональної державної політики. Грунтовно висвітлюється мовна ситуація в освітянській галузі нашої держави, розкривається сутність державної мовної політики в ній, проведено аналіз становлення в школі різних рівнів української мови як державної, показано безперспективність в освіті України політики українсько-російської двомовності. Доводиться можливість управління мовними процесами в галузі освіти, показано способи здійснення такого управління, розкриваються механізми реалізації законотворчої бази з мовного питання.

 
210 84(4Укр)-5 я4
У45

        Український декламатор [Текст] : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; авт. передм. Р. Семків. - К. : Смолоскип, 2006. - 400 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): тема патріотизму в поезії -- поезія шістдесятників -- тема релігії -- тема національної культури -- естетичне виховання школярів

Анотація:   Збірка віршів для української молоді "Український декламатор" належить до виховної літератури релігійного і патріотичного спрямування. У збірці широко представлено вірші релігійного характеру, про українську історію, національні свята, вірші , присвячені визначним українським діячам, письменникам, а також вірші шістдесятників і колишніх політв'язнів німецьких і радянських концтаборів.

 
211 83.3Ук
Ф53

Филипович, П. П.

        Літературно-критичні статті / П. П. Филипович ; редкол. : В. С. Брюховецький, І. О. Дзеверін, І. М. Дзюба [та ін. - К. : Дніпро, 1991. - 272 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): статті Филиповича -- лірика рильського м. -- поезія Франка -- молода українська поезія -- Шевченко і декабристи

Анотація:   Літературознавчий доробок поета-неокласика, талановитого дослідника літератури професора Павла Петровича Филиповича (1891-1937), якому судилося поповнити трагічний мартиролог вітчизняної культури в добу сталінського геноциду, - яскрава сторінка історії української літературної думки. Він жертовно служив ідеалам національного відродження, разом з М. Зерновим, М. Драй-Хмарою та іншими готував кадри народної інтелігенції, закладав наукові основи літературознавства. Осмислюючи неперебутню спадщину корифеїв і творчість сучасників, П. Филипович найчастіше вдавався до порівняльних студій -прагнув побачити свій народ і його слово у європейському контексті.

 
212 63.3(0)-7я73-2
Л43

        Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. гуманіт. спец. / А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова та ін.; за заг. ред. А. - Л. : Світ, 1994. - 496 с.

Рубрики: Культура світова

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюється історія культурної еволюції людства та зокрема українського народу, з'ясовуються закономірності та основні етапи цієї еволюції, розглядається генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Історія української культури висвітлюється на фоні світового культурного процесу. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки, писемності та літератури, архітектури та образотворчого мистецтва, музики, театру, народних традицій,звичаїв і обрядів, релігійних вірувань. Здійснено синтез провідних напрямків духовної творчості з метою аналізу культури як цілісного феномена. Показано загальноєвропейське та світове значення української культури, її місце в духовній скарбниці людства.

 
213 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1996 / 1997 рр. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2002. - 359 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні ресурси Карпат -- бібліографія краєзнавча -- історія Карпат -- етнографія Карпат -- народознавство -- лінгвістичні особливості регіону -- археологія Карпат

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
214 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1999 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2004. - 299 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- природні ресурси Карпат -- економіка -- історія карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
215 63.3(4Укр)62я6
У45

        Українська Повстанська Армія. Історія нескорених [Текст] : наук.-попул. вид. / В. В'ятрович, Р. Забілий, І. Дерев'яний, П. Содоль ; відп. ред., уклад. В. В. - Л. : Центр досліджень визвольного руху, 2008. - 352 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба українського народу

Ключові слова (ненормовані): УПА -- повстанський рух -- польсько-український конфлікт -- жінки у визвольній боротьбі -- Шухевич Роман -- бойові відзнаки

Анотація:   Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце: тут знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.

 
216 84(4Укр)6-4
І90

Іваничук, Р. І.

        Мальви (Яничари) [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - К. : ТАСТ-М, 2000. - 415 с.

Зміст:
  Іваничук Р. І.  Орда / Р. І. Іваничук

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українського відродження -- Хмельницький Б. в літературі -- ТЕМА КОЗАЧЧИНИ -- тема визвольної війни -- Мазепа І. в літературі -- ТЕМА ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ -- ТЕМА ІСТОРІЇ

Анотація:   В томі уміщені два історичні романи лауреата Шевченківської премії Романа Іваничука з Доби Козаччини. У романі "Мальви" ("Яничари") , за який автор зазнав тяжких переслідувань совєтської системи, показані катастрофічні наслідки зречення свого народу і батьківщини як для окремої людини, так і для всієї нації. Події роману розгортаються на тлі відродження української державності під проводом Богдана Хмельницького, а також містять непересічний матеріал з тогочасної історії Криму і Туреччини. Роман "Орда" висвітлює перший в історії масовий геноцид українців після поразки визвольної акції Івана Мазепи- зруйнування гетьманської столиці Батурину. Устами історичних постатей мазепинської доби ів історії України, а також хрстиянського священника Єпіфанія, Роман Іваничук глибоко розкриває причини занепаду національної самосвідомості українців, оригінально перегукуючись з історією сучасної України.

 
217 84(4Укр)6-4
Ш37

Шевчук, В.

        Тіні зникомі. Сімейна хроніка [Текст] : роман / В. Шевчук; ред. Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2002. - 304 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історії України XVII ст. -- ТЕМА СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Анотація:   "Тіні зникомі"- незвичайний тип історичного роману в українській літературі. Це сімейна хроніка одного з українських родів. ЇЇ головний герой - молодий офіцер російської армії, ще несподівано залишає військову службу і повертається в родинний маєток, де намагається віднайти зв'язок між поколінням свого роду та осягнути його місце в долі Батьківщини. Твір дає широку картину українського життя ХVII - поч. ХІХ ст. і разом з тим спонукає читача до роздумів над кардинальними проблемами людського буття.

 
218 67.400.12(4Укр)
П60

Портнов, А. В.

        Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні [Текст] : монографія / А. В. Портнов. - К. : ЛОГОС, 2008. - 154 с.

Рубрики: Право конституційне - Конституційний Суд

Ключові слова (ненормовані): конституційні процесуальні відносини -- конституційне судочинство -- конституційний контроль -- історія виникнення конституційного правосуддя -- характеристика конституційного судочинства -- конституційне

Анотація:   Монографічна робота вперше в українській правовій літературі узагальнює сучасні підходи до теоретичного осмислення конституційного судочинства, із застосуванням методологічних основ процесуального права розкриває структуру, зміст і стадії реалізації Конституційним Судом України конституційної юрисдикції. В роботі знайшли відображення основні питання специфіки дослідження в процесі розгляду справ правових відносин, що складає предмет конституційності.

 
219 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 25 (358) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 148 с.

Зміст:
  Кузьменко А.  Історичні та суспільно-політичні погляди Тараса Шевченка в процесі формування української національної самосвідомості / А. Кузьменко. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пахаренко В.  Мистецтво як шлях згармонізування людського духу / В. Пахаренко. - С. 12-18
  Кавун Л.  Синкретизм як художній принцип (на матеріалі новел Григорія Косинки) / Л. Кавун. - С. 18-23
  Бойко Н.  Данило Мордовець: деякі аспекти життя і творчості / Н. Бойко. - С. 24-32
  Поліщук В.  "Старогромадівський" вплив на ідейно-творчі позиції Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 33-41
  Сідун Ю.  Літературно-творчі й видавничі питання в листуванні Кесаря Білиловського і Дмитра Яворницького / Ю. Сідун. - С. 42-46
  Мірошник О.  Символізація людської деструктивності в повісті Тодося Осьмачки "План до двору" / О. Мірошник. - С. 46-53
  Клименко (Синьоок) Г.  Родинні кореспонденції "Буковинського Златоуста" ("Листи до матері" Анатолія Добрянського) / Клименко (Синьоок) Г.. - С. 53-66
  Karabowich T.  Publikacje "Grupy Nowojorskiej" na lamach kwartalnika "Swito-wyd" (1990-1999) / T. Karabowich. - С. 67-74
  Марценішко В.  Ідеологічний дискурс романтизму в історичній прозі: історіософська концепція та християнство / В. Марценішко. - С. 75-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  До питання впровадження фольклористичних дисциплін у навчальні плани університетів / Н. Ярмоленко. - С. 91-93
  Скрипник Т.  Формування історіографічної компетентності студентів-філологів у процесі професійної підготовки (на прикладі вірша Дж. Р. Кіплінга "If...") / Т. Скрипник. - С. 94-101
  Скорина Л.  Формування умінь і навичок аналізу малої прози у вищих навчальних закладах (на матеріалі оповідання Валер'яна Підмогильного "Гайдамака") / Л. Скорина. - С. 101-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дудник Г.  Василь Симоненко. "Цар Плаксій та Лоскотон": казкова історія й сучасне життя (конспект уроку з української літератури. 5 клас) / Г. Дудник. - С. 118-121
  Ромащенко Л.  Роздуми з нагоди ювілею: до 120-річчя від дня народження Іван Ле / Л. Ромащенко. - С. 122-125
  Пахаренко В.  Мистецтво розкодування "Кобзаря" / В. Пахаренко. - С. 125-127
  Вертипорох О.  Шанс на нове життя / О. Вертипорох. - С. 128-129
  Вертипорох О.  Роман, що зігріває душу / О. Вертипорох. - С. 129-130
  Волинець Ю.  Велична місія Богом даного гетьмана... / Ю. Волинець. - С. 130-134
  Коваль Н.  Таємничий шовковий серпанок / Н. Коваль. - С. 134-136
  Скорина Л.  Наскільки сучасною є "сучасна українська література"? / Л. Скорина. - С. 136-141
  Ромащенко Л.  Український некрополь Північної Пальміри / Л. Ромащенко. - С. 141-144
  Відомості про авторів. - С. 145-147

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   До чергового числа "Вісника..." включено традиційні для серії "Філологічні науки" рубрики: теорія літератури, історія літератури, компаративістика, методика навчання літератури.

 
220 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
221 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 122 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Діалог текстів і культур у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" / О. Ніколенко. - С. 3-11
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" / Т. Кушнірова. - С. 11-18
  Кобзар О.  Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття Ф. Геббеля та Р. Вагнера / О. Кобзар. - С. 19-26
  Анненкова Е.  Принцип "тайной психологии" И. С. Тургенева в малой прозе Б. К. Зайцева / Е. Анненкова. - С. 26-33
  Чеботарева А.  Проблема лирического "я" в поэзии О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 33-40
  Дакаленко О.  "Людина і світ" Пауля Флемінга у поетичній антропології німецького бароко XVII сторіччя / О. Дакаленко. - С. 41-46
  Клейменова Т.  Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 47-53
  Фісак І.  Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. Гоголя / І. Фісак. - С. 54-59
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А. П. Чехова / К. Коваленко. - С. 60-64
  Гошечникова Е.  Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумашедшего" Н. В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского / Е. Гошечникова. - С. 65-71
  Тыминская И.  Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений / И. Тыминская. - С. 71-78
  Алефіренко Л.  Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 79-84
  Браїлко Ю.  Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект / Ю. Браїлко. - С. 84-91
  Тупиця О.  Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 91-98
  Григорьева О.  Информативность как проявление системной организации научной терминологии / О. Григорьева. - С. 98-102
  Мартиросян Л.  Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков / Л. Мартиросян. - С. 102-105
  Халчанська О.  До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) / О. Халчанська. - С. 105-110
  Петрук Г.  Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови / Г. Петрук. - С. 110-115

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
222 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 126 с.

Зміст:
  Николенко О.  Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко. - С. 3-10
  Мелешко В.  "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу / В. Мелешко. - С. 10-15
  Ленська С.  Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") / С. Ленська. - С. 15-20
  Конєва Т.  Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Т. Тарасова. - С. 20-24
  Юган Н.  "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "народные писатели" / Н. Юган. - С. 24-30
  Дмитренко Е.  Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского / Е. Дмитренко. - С. 30-34
  Люлька В. Н.  Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Н. Люлька. - С. 34-40
  наратив Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова / К. Коваленко. - С. 40-44
  Фісак І.  М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору / І. Фісак. - С. 45-51
  Ларионова С.  Духовная поэзия Николая Клюева / С. Ларионова. - С. 51-57
  Мелащенко М.  Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 57-69
  Тыминская И.  Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "новой драмы" / И. Тыминская. - С. 69-76
  Садецкий А.  Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина / А. Садецкий. - С. 76-81
  Степаненко М.  Семантичний поширювач "бокова директивна локалізація" як елемент структури речення / М. Степаненко. - С. 82-90
  Степаненко Н.  Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки) / Н. Степаненко. - С. 90-94
  Анікеєнко Ю.  Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку / Ю. Анікеєнко. - С. 94-98
  Шаповалова Л.  Особливості концепту "розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко / Л. Шаповалова. - С. 98-105
  Рахно М.  Функція кольору в давньогерманському та українському епосі / М. Рахно. - С. 106-112

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
223 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 130 с.

Зміст:
  Новікова М.  Полтавські сюжети Григорія Кочура / М. Новікова. - С. 3-6
  Кушнірова Т.  Особливості жанру роману Д. С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" / Т. Кушнірова. - С. 7-13
  Тарасова Н.  "Жодна робота не чинить ганьби, лиш неробство ганебне" (Гесіод. "Роботи і дні" Володимир Мономах. "Поучения") / Н. Тарасова, Т. Конєва. - С. 14-23
  Чеботарева А.  Особенности историзма в цикле Осипа Мандельштама "Московские стихи" / А. Чеботарева. - С. 23-32
  Люлька В.  Формы и функции пародии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 33-39
  Орлова О.  Образ читача в структурі художнього твору / О. Орлова. - С. 40-46
  Волощук Ю.  "Розчарований, втомлений, самотній...": автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні "Лось" В. Гжицького / Ю. Волощук. - С. 47-52
  Уланек М.  Метафоры света и звука в "Стихотворениях Юрия Живаго" / М. Уланек. - С. 53-59
  Павельева А.  Художественное время в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" и народный календарь / А. Павельева. - С. 60-65
  Любецкая В.  Особенности художественного стиля Н. В. Гоголя / В. Любецкая. - С. 66-72
  Тыминская И.  Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" / И. Тыминская. - С. 72-80
  Мелащенко М.  Черты импрессионизма в ранней лирике Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 80-87
  Дмитренко Н.  Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 87-93
  Ясакова Н.  Третя особа у структурі категорії персональності / Н. Ясакова. - С. 94-102
  Шкіцька І.  Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / І. Шкіцька. - С. 102-109
  Шишліна О.  Поняття словотвірного концепта / О. Шишліна. - С. 110-115
  Тур О.  Структурна специфіка ініціальних абревіатур сучасної української мови / О. Тур. - С. 116-120

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
224 80
Ф53

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 114 с.

Зміст:
  Николенко О.  Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков) / О. Николенко. - С. 3-20
  Зуєнко М.  Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору / М. Зуєнко. - С. 21-23
  Орлова О.  Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса / О. Орлова. - С. 24-31
  Величко М.  Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу / М. Величко. - С. 32-39
  Муввафак Т.  Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The mark on the wall") / Т. Муввафак. - С. 39-45
  Коваленко К.  Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя\" / "Розповідь невідомої людини")\". - С. К. Коваленко. - 46-50,
  Школа І.  Інтертекстуальність "Подорожі..." М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації / І. Школа. - С. 51-56
  Куць О.  Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем / О. Куць. - С. 56-62
  Садецкий А.  Ирония в романе "Обломов" И. А. Гончарова / А. Садецкий. - С. 62-70
  Мирзоева Л.  Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) / Л. Мирзоева. - С. 71-75
  Галаур С.  Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" / С. Галаур. - С. 76-83
  Тупиця О.  Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова. - С. 83-90
  Жовнір М.  Функціонування етикетних формул вітання і прощання в жанрі світської бесіди / М. Жовнір. - С. 90-97
  Дзівіш М.  Місце японізмів у системі української мови / М. Дзівіш. - С. 97-101

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
225 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 138 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) / О. Ніколенко. - С. 3-13
  Гусева Е.  Путевые очерки В. Короленко / Е. Гусева. - С. 13-18
  Кушнірова Т.  Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" / Т. Кушнірова. - С. 18-25
  Мелешко В.  Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Віктор Міняйла / В. Мелешко, Н. Мелешко. - С. 25-34
  Чеботарьова А.  Образ Криму в художній свідомості А. Міцкевича та О. Мандельштама / А. Чеботарьова, В. Решта. - С. 34-43
  Конєва Т.  Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 43-48
  Фісак І.  Образ автора й образ головного героя у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 48-53
  Воробьева С.  Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 54-59
  Мелащенко М.  Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" / М. Мелащенко. - С. 59-67
  Алиева Н.  Художественное время в трилогии Джона Голсуорси "Сага о Форсайтах" / Н. Алиева. - С. 67-71
  Сабитова А.  Социальные проблемы в литературе романтизма (Г. Бичер-Стоу и Дж. Джаббарлы) / А. Сабитова. - С. 71-76
  Тагиева Н.  Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона / Н. Тагиева. - С. 77-81
  Педченко С.  До проблеми класифікації модальних партикул / С. Педченко. - С. 82-87
  Гаджиева А.  К изучению интонационной характеристики предикативности (на материале немецкого и азербайджанского языков) / А. Гаджиева. - С. 87-92
  Сухачова Н.  Концепт менеджмент як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту / Н. Сухачова. - С. 93-99
  Бабаева Г.  Структурно-семантические модели компаративных фразеологизмов в английском языке / Г. Бабаева. - С. 99-102
  Зейналов С.  Категория падежа в учебниках по азербайджанскому и турецкому языкам / С. Зейналов. - С. 103-106
  Гурбанова С.  Структурно-синтаксические особенности глаголов со значением желания в современном английском языке / С. Гурбанова. - С. 106-111
  Рахно М.  Кельтська ономастика Кримської Готії / М. Рахно. - С. 111-116

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
226 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Николенко О.  Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова / О. Николенко. - С. 3-10
  Мацапура В.  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатый") / В. Мацапура. - С. 10-17
  Остапенко И.  Городской пейзаж: мифопоэтический аспект / И. Остапенко. - С. 17-22
  Дмитренко Е.  А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений / Е. Дмитренко. - С. 23-27
  Чередник Л.  Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна / Л. Чередник. - С. 28-34
  Тагільцева Я.  Світ природи у циклі "Петербург" Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 34-39
  Цехановська Н.  Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" / Н. Цехановська. - С. 39-45
  Тарасова В.  Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна / В. Тарасова. - С. 46-50
  Грінченко Н.  Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученное море" / Н. Грінченко. - С. 51-57
  Шахов П.  Поетика драми / П. Шахов. - С. 57-65
  Глушко К.  Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова / К. Глушко. - С. 65-73
  Улянченко О.  Розкриття теми "маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 73-79
  Дмитренко Н.  Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 79-84
  Крючкова Я.  Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання / Я. Крючкова. - С. 85-89
  Алефіренко Л.  Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 90-95
  Романюк С.  Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу / С. Романюк. - С. 95-99
  Сологор І.  Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою / І. Сологор. - С. 100-103
  Знаменська І.  Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників / І. Знаменська. - С. 104-107
  Нікульшина Т.  Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. Нікульшина. - С. 108-113
  Петрик О.  Класифікаційні основи іменників опредметненої дії / О. Петрик. - С. 114-119
  Бардакова О.  Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- / О. Бардакова. - С. 119-125
  Девальєр О.  Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретаці / О. Девальєр. - С. 125-130

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
227 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 148 с.

Зміст:
  Ленська С.  Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика / С. Ленська. - С. 3-7
  Зінченко Н.  Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича / Н. Зінченко. - С. 8-13
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття / Т. Кушнірова. - С. 14-21
  Мацапура В.  Особенности поэтики рассказа Татьяны Толстой "Чистый лист" / В. Мацапура. - С. 22-28
  Ліпницька Н.  Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся / Н. Ліпницька. - С. 28-35
  Чеботарева А.  Лирический герой и "век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921-1925 годов" / А. Чеботарева. - С. 36-44
  Люлька В.  Формы и функции иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 44-50
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" / К. Коваленко. - С. 50-56
  Орлова О.  Читацькі очікування як теоретична проблема / О. Орлова. - С. 57-61
  Конєва Т.  "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 62-70
  Чередник Л.  Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва) / Л. Чередник. - С. 70-78
  Дмитренко Е.  Фольклорний образ домового в сказке В. Ф. Достоевского "Игоша" / Е. Дмитренко. - С. 79-83
  Волощук Ю.  Романна трилогія Володимира Гжицького "У світ широкий\" / "Великі надії". - С.  "Ніч і день": синтез художності й документальності\"
  Назарук Е.  Питання зв'язку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) / Е. Назарук. - С. 89-95
  Врублевска-Муцек А.  Образ повествователя и своеобразие повествования в повести Ф. М. Достоевского "Двойник" / А. Врублевска-Муцек. - С. 96-103
  Стоцький А.  Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" / А. Стоцький. - С. 104-110
  Мацьків П.  Периферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі / П. Мацьків. - С. 111-117
  Браїлко Ю.  Функції конфесійних геортонімів у поетичному тексті / Ю. Браїлко. - С. 117-123
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 123-130
  Дзивиш М.  Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык / М. Дзивиш. - С. 131-138

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
228 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (7) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 142 с.

Зміст:
  Мелешко В.  Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники / В. Мелешко. - С. 3-10
  Зуєнко М.  Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шляхи нових паломників" (1869) Марка Твена / М. Зуєнко. - С. 11-15
  Витряк И.  Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции / И. Витряк. - С. 15-21
  Чередник Л.  Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" / Л. Чередник. - С. 21-28
  Тагільцева Я.  Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 29-33
  Чеботарева А.  Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 34-41
  Воробьева С.  Тема революции в поэзии Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 42-47
  Конєва Т.  Концепт "абсурд" у п'єсі Е. Йонеско "Носороги" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 47-54
  Степаненко М.  Просторове значення "бокова статистична локалізація" і його зв'язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення / М. Степаненко. - С. 55-66
  Алефіренко Л.  Семантичні і словотвірні властивості ад'єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 66-71
  Левченко К.  Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови / К. Левченко. - С. 71-80
  Станіславська Л.  Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов'язкових темпоральних синтаксем / Л. Станіславська. - С. 80-85
  Шаповал К.  Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибини / К. Шаповал. - С. 86-92
  Педченко С.  Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не / С. Педченко. - С. 92-99
  Алманова О.  Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту / О. Алманова. - С. 99-105
  Дедухно А.  Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) / А. Дедухно. - С. 106-113
  Корнєва Л.  Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті / Л. Корнєва. - С. 114-121
  Баландіна Н.  Штрихи до лінгвоперсоналії академіка В. М. Русанівського / Н. Баландіна. - С. 121-130

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
229 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
230 82.3(4Укр)
Д53

Дмитренко, М.

        Українська фольклористика: Історія, теорія, практика / М. Дмитренко; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. - К. : Редакція часопису "Народознавство", 2001. - 576 с.

Зміст:
  Олександр Потебня: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 5-25
  Віктор Петров: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 27-34
  Гнат Танцюра: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 34-79
  Настя Присяжнюк: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 79-88
  Іван Гурин: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 88-100
  Михайло Мишастий: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 100-113
  Олександр Стеблянко: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 113-125
  Мирослав Мицик: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 125-133
  Анекдот: Види, жанри фольклору. - С. 133-137
  Байка: Види, жанри фольклору. - С. 137-140
  Балада: Види, жанри фольклору. - С. 140-148
  Билина: Види, жанри фольклору. - С. 148-153
  Бувальщина: Види, жанри фольклору. - С. 153-156
  Весільна пісня: Види,жанри фольклору. - С. 156-163
  Жартівлива, сатирична пісня. - С. 163-184
  Загадка: Види, жанри фольклору. - С. 184-186
  Казка: Види, жанри фольклору. - С. 186-196
  Легенда, переказ: Види, жанри фольклору. - С. 196-211
  Прислів'я, приказка. - С. 211-216
  Фольклор і символ. - С. 216-241
  Фольклор і література. - С. 258-322
  Рапсоди України: Дослідження (Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні; Лавров Ф. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України). - С. 322-334
  Фундаментальне дослідження киргизького епосу( Кыдырбаева Р.З. Генезис эпоса Манас). - С. 335-338
  Дослідження про народнопісенні жанри (Дей О.І. Народнопісенні жанри). - С. 338-247
  Жанри, зміст, поетика (Пазяк М. Українські прислів'я та приказки: Проблеми пареміології та параміографії). - С. 347-349
  Апофеоз краси (Нудьга Г. Слово і пісня: Дослідження). - С. 349-352
  Велетень думки (Потебня О.О. Естетика і поетика слова). - С. 352-362
  Епос нещасливих доль (Дей О. Українська народна балада). - С. 363-364
  Що ми знаємо про казку? (Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка). - С. 365-367
  Улюблений у народі (Федас Й. Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях XIX-ХХ ст.). - С. 367-369
  Обрії фольклористики (Слов'янська фольклористика: Нариси розвитку). - С. 369-372
  Народознавчі перлини (Скуратівський В. Берегиня: Художні оповіді, новели). - С. 373-378
  Жива архаїка (Охомуш К., Слизько А. Архаїчні елементи народної духовної культури степової України). - С. 378-381
  Монографія про родинно-побутові пісні ( Будівський П. О. Українська народна лірика про сім'ю т побут). - С. 381-384
  Цей невсипущий Іван Хланта! (Хланта І. В. До джерел: Фольклористичні статті). - С. 385-386
  Степан Музиченко (Зібрання творів С. М. Музиченка та спогадів про нього). - С. 386-387
  У дзеркалі тисячоліть (Пепа В. Україна в дзеркалі тисячоліть: Нариси із сивої давнини). - С. 387-389

Рубрики: Фольклористика України - Теорія фольклору
Україна

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- українська фольклористика -- символ

Анотація:   До книги ввійшли дослідження українського фольклору та української фольклористики. Висвітлюються питання історії фольклористики, теорії видів, жанрів фольклору, проблеми "фольклор і символ", "фольклор і література". Вміщено розділ фольклористичної критики, матеріали польових записів тощо.

 
231 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 57 Серія Філологічні науки / редкол.: І. І. Кукурудза (голов. ред.) ; редкол. сер. : В. П. Мусієнко ( відп. ред.) та ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 168 с.

Зміст:
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистости: історичний аспект / О. Піскун. - С. 5-12
  Синьоок Г. А.  Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури / Г.А. Синьоок. - С. 57-63
  Киченко О. С.  Про джерела постмодерної традиції в сучасній літературі / О.С. Киченко. - С. 13-17
  Марценішко В. О.  Мистецтво детективу / В.О Марценішко, І. Безрукова. - С. 17-22
  Проценко О.  Про рефлексію взагалі й рефлексію твору / О. Проценко. - С. 22-26
  Скупейко Л.  AD Fontes: парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. - С. 27-35
  Просалова В.  Світ крізь призму культури: "каравели" Юрія Клена як "текст про тексти" / В. Просалова. - С. 35-43
  Ромащенко Л. І.  Художні варіанти образу Наливайка: (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) / Л.І. Ромащенко. - С. 43-50
  Зборовська Н.  Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя (за романом О. Ульяненка "Дофін сатани") / Н. Зборовська. - С. 50-57
  Зарва В.  Повість "Холуй" М.Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій / В. Зарва. - С. 64-71
  Поліщук В. Т.  Психологізм у новелістиці Михайла Старицького / В.Т. Поліщук. - С. 71-75
  Кавун Л.  Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" / Л. Кавун. - С. 75-83
  Сивкова І.  Микола Чернявський: грані світогляду / І. Сивкова. - С. 83-87
  Пахаренко Н.  Сучасна українська фантастика / Н. Пахаренко. - С. 88-93
  Кошова І.  Епоха "статевого буму" . В.Винниченко і російська література початку ХХ століття / І. Кошова. - С. 94-101
  Козюра О.  Творчість Дж. Фаулза і проблеми вивчення стильових засобів постмодерністського роману / О. Козюра. - С. 101-108
  Китова С.  Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту / С. Китова. - С. 109-118
  Ярмоленко Н.  Ведичні мотиви слов'янського фольклору / Н. Ярмоленко. - С. 119-127
  Колісник Ю.  Преса Радянської України як засіб маніпулювання суспільною владою / Ю. Колісник. - С. 128-132
  Градовський А.  Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури / А. Градовський. - С. 133-138
  Скорина Л.  Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") / Л. Скорина. - С. 138-147
  Коваленко В.  Виховувати бажання створення естетичної цінності (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) / В. Коваленко. - С. 147-152
  Мануйкін О.  Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах / О. Мануйкін. - С. 153-159
  Дячок О.  Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв'язного мовлення / О. Дячок. - С. 159-164

 
232 81.2Ук-7
К90

        Культура слова [Текст] : Вип. 66-67 / НАН України, Ін-т української мови. - К. : [Грамота], 2006. - 132 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): вимога -- наголос -- історія культури -- історія писемності -- мова творів франка і. -- мова комп'ютерної техніки -- стилістика

Анотація:   Центральне місце у випуску відведено ювілейній рубриці, присвяченій 150-річчю від дня народження І. Я. Франка. Автори не лише традиційно зосереджують увагу на мовностилістичних особливостях поетичних та прозових творів І. Франка, але й відкривають читачам майстерність цього автора як публіциста, розмірковують про сучасний стан розміщення української класики у веб-ресурсах. Учителі української мови та літератури зможуть використати матеріали про стилістичний колорит художнього слова у мові сучасної української поезії та прози. Рубрики "Мова і час", "З історії культури і писемності" містять цікаву інформацію про традиційні та новітні явища в українській мові, зокрема в політичному дискурсі та мові комп'ютерної техніки. Заслуговують на увагу матеріали про власні назви, відмінності в українському літературному та діалектному наголошенні. Рубрика "Наші консультації", як завжди, створена у формі відповідей на ваші запитання. У ній читач може знайти поради та рекомендації щодо складних випадків слововживання, правопису.

 
233 63.3(4Укр)5-4я73-1
К29

Катренко, А. М.

        Український національний рух XIX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 Перша половина XIX ст. / А. М. Катренко. - К. : Київський університет, 1998. - 89 с.

Рубрики: Історія України - Український національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- українська література -- українське національне відродження -- шевченко т. і

Анотація:   Системно викладено численні факти з історії зародження та розгортання нового українського національного руху в Наддніпрянській Україні на першому етапі /кінець XVIII-середина 40-х років ХІХ ст./, з'ясовано роль Т. Г. Шевченка и Кирило-Мефодіївського товариства в переході його до наступного вищого етапу.

 
234 У2
Л36

Левін, Б. Н.

        Веселий мудрець [Текст] : повісті. Кн. 3 / Б. Н. Левін. - К. : Радянський письменник, 1987. - 295 с.

Рубрики: Котляревський І. П. - о нем
Українська художня література - Проза

Анотація:   Нова книга завершує життєпис класика української літератури І.П. Котляревського. У повісті "Театр" він постає як гуманіст, просвітитель, театральний діяч; відтворюється історія організації й відкриття в Полтаві першого на Україні стаціонарного театру, в чому безпосередню участь брав І.П. Котляревський. Одна з ліній твору присвячена роботі письменника над п'єсою "Наталка Полтавка". Автор зображує і оточення поета, його взаємини з М. Щепкіним, декабристами С. Волконським, М. Новиковим. У повісті "І навіки його привітала" йдеться про останні роки життя поета, зустріч з молодим Гоголем, Срезневським та іншими сучасниками.

 
235 84(4Укр)1-5
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Три літа / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. Гальченко ; вступ. ст. М. Жулинського. - К. : Либідь, 2013. - 376 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Шевченка

Анотація:   Національна реліквія, унікальна пам'ятка української літератури - рукопис - збірка поетичних творів Тараса Шевченка "Три літа" (1843 - 1845) - відома своїм надцінним змістом і трагічною історією: саме за вміщенні тут революційні твори геніальний поет і художник відбув десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами під час арешту Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть.

 
236 83.3У5-8...4
С35

Сиваченко, М. Є.

        Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі [Текст] : [монографія] / М. Є. Сиваченко. - К. : Видавництво АН УРСР, 1962. - 415 с.

Зміст:
  Свидницький, його доба і середовище. - С. 9-123
  Від фольклорно-етнографічних студій до прози. - С. 123-153
  Люборацькі. - С. 153
  Творчість останніх років життя. - С. 360-407

Рубрики: Свидницький А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Монографія М.Є. Сиваченка- грунтовне дослідження життєвого шляху, громадстко-політичної і літературної діяльності українського письменника- різночинця А.П. Свидницького в широких взаємозв'язках з загальноросійським визвольним рухом та літературним процесом 50-60-х років XIX ст. на Україні і в Росії. В центрі уваги дослідника- роман "Люборацькі". Розкривши творчий задум письменника, з'ясувавши проблематику твору, його літературно-текстологічну історію та літературтні митарства, подавши цікаві спостереження над стилем і мовою твору, автор монографії переконливо доводить , що "Люборацькі" Свидницького- це один із перших зрарзків соціального роману в українській літературі.

 
237 82.3(4Укр)
Н59

Нечуй-Левицький, І.

        Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 104 с.

Рубрики: Фольклор український - Міфи

Ключові слова (ненормовані): українські народні традиції -- звичаї українського народу

Анотація:   Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького була видана у 1876 році. У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії. У розповідях постають зримі образи героїв української міфології: бога Господаря, богині Сонця, богині Зорі, богині Хмари, богині Весни, Купайла, Коляди, русалок, мавок, полісунів, польовиків, домовиків, чортів, відьом, вовкулаків, Долі і Злиднів, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево-дуб, сотворення людей.

 
238 83.3(4Укр)4
І59

Чижевський, Д.

        Українське літературне бароко [Текст] : вибр. праці з давньої літератури / Д. Чижевський; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка, НАН України. - К. : Обереги, 2003. - 576 с.

Зміст:
  Мишанич О.  Дмитро Чижевський - історик давньої української літератури / О. Мишанич. - С. 7-18
  Чижевський Д.  Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України / Д. Чижевський. - С. 358-372
  Чижевський Д.  Антична література в старій Україні / Д. Чижевський. - С. 454-468
  Чижевський Д.  Бібліотека Феофана Прокоповича / Д. Чижевський. - С. 469-478
  Чижевський Д.  Михайло Сергійович Грушевський як історик літератури / Д. Чижевський. - С. 482-495

Рубрики: Чижевський Д. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературне бароко -- поезія барокко -- історія української епіграми -- емблематична поезія -- гербова поезія

Анотація:   До книги ввійшли вибрані історико-літературні та теоретичні праці відомого вченого-славіста, літературознавця й філософа проф. Д. Чижевського (1894-1977) з проблем давньої української літератури. Дослідження вченого українського літературного бароко і сьогодні не втратили свого наукового значення, заклали основи сучасної української медієвістики.

 
239 83.3(4Укр)4
П24

Пелешенко, Ю.

        Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIIIІ-XV ст.) [Текст] : Джерела, система жанрів. Духовні інтенції / Ю. Пелешенко; НАН України. - К. : Фоліант, 2004. - 423 с.

Рубрики: Історія української літератури - Література середньовіччя
Україна

Ключові слова (ненормовані): література і фольклор -- категорії гріха -- покутницькі мотиви -- хтонічні культи -- духовні течії -- ісихазм -- богомільство -- реформаторство в

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню оригінальної та перекладної літератури, що побутувала в Україні у другій половині XIII-XV ст., у її звязках з фольклором, історією церкви та духовними течіями, характериними для Східної Європи епохи пізнього Середньовіччя. Простежується низка тенденцій розвитку вітчизняного письменства; ставиться питання українського Передвідродження.

 
240 63.3(4Укр)-7
І90

        Українська культура першої половини XIX століття [Текст] : Кн. 1 / А. Ф. Артюх, Г. Б. Бондаренко, В. К. Борисенко [та ін.] ; редкол. т.: Г. А. - : 2008. - 1008 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- етнокультура -- молодіжні громади -- звичаї кобзарів -- родильні обряди -- весільна обрядованість -- народний календар

Анотація:   У двох книгах четвертого тому "Історії української культури" розкриваються особливості розвитку національного мистецтва, науки і освіти України в XIX ст. В окремих розділах висвітлено роль української мови і літератури у формуванні та утвердженні культурно-національної ідентичності українства, акцентується значення наукових товариств, університетів і музеїв у становленні національної ідеології та науки, у плеканні самобутнього культурно-мистецького середовища пам'яткоохоронної системи в Україні за умов бездержавності українського етносу. У томі аналізуються художньо-мистецькі та культурно-освітні процеси в Україні у контексті їх зв'язків з європейськими культурними традиціями. ??

 
241 63.3(4Укр)я73-1
Г20

Гарін, В. Б.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 236 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): найдавніше населення України -- Київська Русь -- національно-визвольна війна -- Пеша світова війна -- Україна в міжвоєнний період

Анотація:   Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України від найдавніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення історії України. Значна увага приділяється процесу оформлення української нації. Детально розглядаються проблеми соціально-економічного та політичного життя.

 
242 83.3(4Укр)
П16

Панченко, В. Є.

        Неубієнна література [Текст] : дослідницькі етюди / В. Є. Панченко ; [голов. ред. : Т. Терещенко-Конончук]. - К. : Твім інтер, 2007. - 439 с.

Зміст:
  Випадок Мазепи. - С. 5-27
  Михайлова гора. - С. 27-43
  "Діамант дорогий" на роздоріжжях історії. - С. 43-64
  Загадковий Костомаров. - С. 64-78
  Дві повісті Івана Нечуя-Левицького ("Хмари\" / "кайдашева сім'я")\". - 78-102,
  Голохвастий іде!. - С. 102-109
  До історії української літературної критики (П. Куліш, і. Франко). - С. 109-140
  Любов і боротьба адвоката Рафаловича (Повість Івана Франка "Перехресні стежки"). - С. 140-181
  "Мені краще бути самотнім..." (Михайло Коцюбинський у листуванні з дружиною). - С. 181-203
  Арки і шибениці. - С. 203-245
  Максим Рисльський, poeta Maximus. - С. 245-312
  Олександр Білецький (1920-і роки). - С. 312-325
  Про журнал "Арка" та Юрія Шевельова. - С. 325-342
  Гуси-лебеді й морози 1921 року (Про автобіографічну диологію Михайла Стельмаха). - С. 342-360
  Після "Собору". - С. 360-373
  "Ми мислимо разом зі своєю епохою...". - С. 373-384
  Від історії новелістики - до таємниць художнього характеру. Восьмикнижжя Василя Фащенка. - С. 384-398
  сковорода, шевченко, Гоголь: версії Юрія Барабаша. - С. 398-417

Рубрики: Історія української літератури - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): українські класики -- Костомаров М. -- Білецький О. -- Шевченко Т. -- Максимович М. -- Куліш П. -- Старицький М

Анотація:   До видання увійшли літератирознавчі розвідки, присвячені переважно українським класикам. Феномен "неубієнної літератури" автор розкриває, заглиблюючись у таємниці яскравих творчих особистостей, - Т. Шевченка, М. Максимовича, М. Костомаров, П. Куліша, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, М. Коцюбинського, М. Куліша, М. Рильського... У низці студій досліджуютья важливі сторінки історії української літературної критики.

 
243 83.0
С34

Сивокінь, Г. М.

        У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій / Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2006. - 302 с.

Зміст:
  Паспорт спеціальності. - С. 9-18
  Деякі загальні властивості теоретико-літературного знання. - С. 18-34
  Історична й національна детермінованість літературно-теоретичного знання. - С. 34-41
  Починаючи наново.... - С. 41-48
  Методологічне значення канону в самосвідомості літературознавства. - С. 48-53
  Біографізм у методології сучасного літературознавства. - С. 53-61
  Етюд на тему естетичного плюралізму. - С. 61-69
  Дещиця про роль художнього підтексту. - С. 69-74
  Феномен літературного епігонства: теоретичні грані. - С. 74-81
  Як науково-теоретичне завдання. - С. 81-90
  "Постколоніалізм" в сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища. - С. 90-105
  "Із західної перспективи". - С. 105-117
  Літературний факт у контексті історії літератури (До теорії питання). - С. 117-124
  "Вибухи індивідуального обдарування" у видозмінах культурно-історичної епохи. - С. 124-129
  Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській літературі епохи бароко. - С. 129-136
  Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки. - С. 136-142
  І. П. Котляревський і проблема перервності-неперервності українського літературного процесу. - С. 142-147
  Євген Маланюк: творчість і національність. - С. 147-156
  Українське бароко за Л. Ушкаловим. - С. 156-162
  Таке містке поняття - меланхолія. - С. 162-166
  Задля чого відкриваються "таємниці". - С. 166-173
  Тенденція романотворення й індивідуальність письменника. - С. 173-179
  Вигоди порівняльного читання. - С. 179-186
  У прочитанні австралійської дослідниці. - С. 186-189
  Соціологічний та літературознавчий підходи до вивчення читача. - С. 189-208
  Соціальна функціональність художнього твору як теоретичний аргумент літературознавства. - С. 208-215
  Українська література і читач: суперечності історичного діалогу. - С. 215-223
  Функціональний аспект у вивченні історії літератури. - С. 223-238
  У межах і поза межами суб'єктивного. Різночитання художнього твору в теоретичній концепції О. О. Потебні. - С. 238-249
  Проблема спільного в читацькому сприйманні художнього твору. - С. 249-277
  Літературний жанр і читачі. - С. 277-294
  Процес пішов... Геть?. - С. 294-301

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): теоретичні питання літератури -- історія літератури (теоретичний аспект) -- рецепція та образ читача

Анотація:   Три розділи книжки, означені в її підзаголовку, концентрують читацьку увагу на деяких загальних питаннях теорії літератури, як-от специфіка теоретико-літературного знання, його історична та національна детермінованість, значення канону, біографізм тощо, а також з теоретичного погляду трактують історико-літературні питання, від класики починаючи і до сучасності, означеної постмодернізмом. Функціональність художнього слова, його сприймання і образ читача розглядаються насамкінець, даючи назву і всій роботі.

 
244 63.3(4Укр)46г
М31

Маслак, В. І.

        Образ української національно-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції XVIII - 80-х років ХХ ст. [Текст] : [монографія] / В. І. Маслак. - К. : 2007. - 286 с.

Зміст:
  Політичний та суспільний контекст формування образу української національно-визвольноївійни в російській інтелектуальні йтрадиції. - С. 9-30
  Українська національно-визвольна війна в російській історіографії XVIII - першої третини XIX ст.. - С. 31-75
  Історіографічний образ української національно-визвольної війни вросійській історіографії другої третини XIX ст.. - С. 76-105
  Карпов Г. як дослідник української національно-визвольної війни. - С. 106-157
  Українська національно-визвольна війна в науковому дискурсі кінця XIX - початку XX ст.. - С. 158-183
  У пошуках радянських інтерпретацій. - С. 184-202
  Підручникові версії національно-визвольної війни. - С. 203-236
  Образ національно-визвольної війни в російській науково-популярній літературі. - С. 237-256

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): російська історіографія -- українська національно-визвольна боротьба

Анотація:   У монографії досліджуються особливості інтерпретації української Національно-визвольної війни середини XVII ст. у російській інтелектуальній традиції XVIII - 80-х років ХХ ст. Простежено еволюцію концепцій цієї війни в працях російських істориків, образ війни в науково-популярній літературі, специфіку підходів російської еліти до використання історії війни як інструменту формування історичної пам'яті на підросійських територіях.

 
245 63.214(4Укр)
К66

        Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту, пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2008. - 471 с.

Зміст:
  Невідомий Вишгородець  Повідання про святих князів Бориса і Гліба / Невідомий Вишгородець. - С. 34-45
  Нестор-літописець  Сказання, чого монастир прозвався Печерським / Нестор-літописець. - С. 46-50
  Володимир Мономах  Повчання / Володимир Мономах. - С. 51-61
  Полікарп  Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря / Полікарп. - С. 62-65
  Полікарп  Про Алімпія-іконника / Полікарп. - С. 66-72
  Станіслав Оріховський (Роксолан)  Лист до Яна Франциска Коммендоні про себе самого / Станіслав Оріховський (Роксолан). - С. 73-83
  Загоровський В.  Настановлення дітям і правила до їхнього виховання; розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи / В. Загоровський. - С. 84-99
  Стрийковський М.  Осостевіціус сам про себе та про пригоди свої при пізнанні різноманітних країн світу / М. Стрийковський. - С. 100-108
  Стрийковський М.  Вірші невдячникам автора і прихильні відгуки на його працю / М. Стрийковський. - С. 109-115
  Стрийковський М.  Ярослав Володимирович, самодержавець усієї Руси, року 1009 / М. Стрийковський. - С. 116-120
  Стрийковський М.  Про подвійну коронацію на королівство Руське Данила Романовича, київського, галицького, володимирського, дрогобицького і т. д. князя року від Христа 1246, а потім 1253 / М. Стрийковський. - С. 121-123
  Білицький Ж.  Епіцедіон / Ж. Білицький. - С. 124-130
  Симон Пекалід  Генеалогія роду Острозького / Симон Пекалід. - С. 131-142
  Гулевич В.  Духовний заповіт від 1601 / В. Гулевич. - С. 143-145
  Домбровський І.  Генеалогія Рюриковичів / І. Домбровський. - С. 146-159
  Копистецький З.  Про пресвітлого і преславного Василя, князя Острозького, воєводу київського / З. Копистецький. - С. 160-164
  Копистецький З.  Про князів Четвертинських / З. Копистецький. - С. 165-177
  Анонім  Дума про Дмитра Корецького / Анонім. - С. 178-180
  Сакович К.  Опис життя П. Сагайдачного / К. Сакович. - С. 181-185
  Памбо Беринда  Про рід Копистенських / Памбо Беринда. - С. 186-191
  Копинський І.  Лист до князя Корибут-Вишневецького 1631 року / І. Копинський. - С. 192-195
  Могила П.  Про загибель роду Острозьких / П. Могила. - С. 196-199
  Могила П.  Генеалогічні оповідання / П. Могила. - С. 200-216
  Седовський Я.  Анатима тис тімис / Я. Седовський. - С. 217-219
  Бутович Г.  Ода до преславних родичів його милості єпископа [Арсенія Желіборського] / Г. Бутович. - С. 220-221
  Ігнатій із Любарова  Житіє та життя преподобного отця нашого Йова і про кінець його, і про складання святої обителі скитської, коротко написано / Ігнатій із Любарова. - С. 222-247
  Василевич-Баєвський Т.  Предки князів Корибут-Вишневецьких 1648 року / Т. Василевич-Баєвський. - С. 248-253
  Анонім  Житіє преподобного отця нашого Никона, ігумена Печерського, 1661 року / Анонім. - С. 254-257
  Анонім  Житіє Ольги / Анонім. - С. 258-265
  Анонім  Короткий опис Сіркових діянь / Анонім. - С. 266-274
  Туптало Д.  Житіє Володимира / Д. Туптало. - С. 275-288
  Туптало Д.  Страждання святих новоявлених мучеників Михайла, князя чернігівського, і теодора, боярина його, що від нечестивого Батия постраждали / Д. Туптало. - С. 289-294
  Величко С.  Біографічні сильвети (виводи) про українських гетьманів / С. Величко. - С. 295-305
  Лукомський С.  Автобіографічна оповідь / С. Лукомський. - С. 306-310
  Григорович-Барський В.  По Україні / В. Григорович-Барський. - С. 311-319
  Григорович-Барський І.  Епітафія Григоровичу-Барському / І. Григорович-Барський. - С. 320-323
  Турчиновський І.  Моє житіє і страждання мною, Іллею Турчиновським, священником і намісником березанським, написане у пам'ять дітям своїм, і внукам, і всьому потомству. 1746 рік / І. Турчиновський. - С. 324-333
  Галаган Г.  Автобіографічні замітки "Моє життя" / Г. Галаган. - С. 334-335
  Галаган Г.  Заповіт 1771 року / Г. Галаган. - С. 336-338
  Бонячевський М.  Повчання внуку / М. Бонячевський. - С. 339-341
  Політика Г.  Посвідчення / Політика Г.. - С. 350-351
  Політика Г.  Лист до президента Адміралтейської колегії Голенищева-Кутузова / Г. Політика. - С. 352-353
  Ковалинський М.  Життя Григорія Сковороди / М. Ковалинський. - С. 354-386
  Квітка І.  Старовинні замітки про рід Горленків / І. Квітка. - С. 387-404
  Максимович М.  Сотник Іван Максимович і його рід / М. Максимович. - С. 405-420
  Іскрицький Т.  Сказання про дідів, складене артилерії полковником і кавалером Теодором Михайловичем Іскрицьким / Т. Іскрицький. - С. 421-450
  Стороженко М.  Стороженки: родинний літопис / М. Стороженко. - С. 451-463
  Кочубей А.  Сімейна хроніка Кочубеїв / А. Кочубей. - С. 464-471
  Записна книга прилуцького полковника осавула Михайла Мовчана (Літописні записи (1664-1787 роки)). - С. 342-349

Рубрики: Генеалогія - Український родовід
Україна

Ключові слова (ненормовані): родові хроніки -- родинні літописи -- сімейні герби -- рід Острозьких -- рід Хмельницького Б. -- рід Копистенських -- рід Проскур

Анотація:   У книзі зібрано пам'ятки української біографічної літератури ХІ - ХVІІІ ст. Тексти, віднайдені в невідомих або малодоступних виданнях, подаються в перекладах сучасною мовою. Із першоджерел постачає історія родів Острозьких, Копистенських, Проскур-Сущанських, Мавчанів, Горленків та ін. Відкриттям для сучасного читача будуть родинні хроніки, автобіографічні оповіді, генеалогічні оповідання у коментарях історика і літературознавця.

 
246 63.3(4Укр)-7я73-1
І90

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. Ю. Павлової. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 340 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): генези української культури -- функції культури -- зарубіжна культурографія -- етнокультура -- архаїчна культура -- скіфська культура -- культура Античності

Анотація:   Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

 
247 63.3(0)-7я73-1
І90

        Історія світової та української культури [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / В. Греченко, І. Чорний , В. Кушнирук. - К. : Літера, 2002. - 464 с.

Рубрики: Культура - Історія культури

Анотація:   В запропонованому підручнику висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Теоретичний та фактичний матеріал, який розкриває основні тенденції поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва доповнюється ілюстраціями із зображенням світових шедеврів та інших, найбільш виразних зі стилістичної точки зору, творів мистецтва.

 
248 84(4Укр)6-4
Х30

Хвильовий, М.

        Санаторійна зона [Текст] : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; передм., прим. М. Г. Жулинсского. - Х. : Основа, 2009. - 508 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   До збірки видатного майстра українського слова Миколи Хвильового (1893 - 1933), якого ще за життя називали революційним романтиком, "міцно зв'язаним з кращими традиціями української літератури" ( М. Рильський), увійшли оповідання та новели ("Я (Романтика)", "Кіт у чоботях", "Арабески", "Солонський Яр" та ін.) повісті "Санаторійна зона", "Сентиментальна історія", "Іван Іванович" і незакінчений роман "Вальдшнепи".

 
249 63.0я73-1кр
Г74

Гоцуляк, В. В.

        Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни / В. В. Гоцуляк. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 732 с.

Рубрики: Історіографія України

Ключові слова (ненормовані): Всесвітня історія -- методологія освіти -- історія України -- НТШ

Анотація:   Навчальний посібник містить інтелектуальне та дидактичне осягнення історії, її методології та історіографії у світовому та українському вимірі. Увага також звернута на сучасну світову та українську історіографію. Наведені основи курсів, навчальні програми та література до них.

 
250 74.03(4Укр)р30
Д31

Демченко, О. П.

        Методичні рекомендації з вивчення історії української педагогіки для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. П. Демченко. - Глухів : Видавництво ГДПУ, 2008. - 108 с.

Рубрики: Методика навчання історії української педагогіки

Ключові слова (ненормовані): самостійні роботи студентів

Анотація:   Посібник містить матеріали для самостійної роботи з підготовки до лекційних, семінарських і практичних занять. Розроблено систему проблемних питань і творчих завдань для вивчення, аналізу й осмислення основної і додаткової літератури; завдання для роботи з першоджерелами. Навчально-методичний посібник спрямовано на усвідомлене засвоєння основних шляхів і закономірностей розвитку шкільництва і педагогічної думки, формування в студентів інтересу до української історично-педагогічної спадщини, її переосмислення і творчого використання з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасній школі; вироблення вмінь і навичок аналізу педагогічних явищ і фактів.

 
251 83.002.1
Н23

Наливайко, Д. С.

        Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко ; авт. передм. М. М. Сулима. - К. : Грамота, 2008. - 782 с.

Зміст:
  Київська Русь і Західна Європа. - С. 37-90
  У ренесансній рецепції. - С. 91-159
  На переломі: кінець XVI - перша половина XVII ст.. - С. 160-246
  У західних джерелах епохи бароко. - С. 247-374
  У західних джерелах доби просвітництва. - С. 375-520
  Петрарка й Бокаччо в давній українській літературі. - С. 576-591. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження. - С. 592-617. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Історія як міф Мазепи в слов'янських і європейських літературах ХІХ ст.. - С. 618-658. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Західноєвропейська україніка початку ХІХ ст.. - С. 659-681. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Українська народна поезія в Західній Європі доби романтизму. - С. 682-717. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шукаючи єдності зі світом і людьми. Рільке і Русь. - С. 718-743. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес

Анотація:   Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття України в Західній Європі ХІ-ХVIII ст. Воно подається як довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й особливостями, що зумовлюються як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. У книжці використано великий фактичний матеріал. Для автора однаковою мірою важливі як інформація про історію і життя українського народу в тогочасних західноєвропейських дждерелах, рівень її повноти й достовірності, так і саме сприйняття, образ України з усіма його "домислами", "неточностями" тощо, що складався в реципієнтів і змінювався протягом століть.

 
252 63.3(4Укр)-7
Т45

Титар, О.

        Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності [Текст] : монографія / О. Титар. - Х. : Райдер, 2006. - 240 с.

Зміст:
  Регіональні ідентичності в сучасному світі. - С. 7-85
  Історичні аспекти формування слобожанської ідентичності та ментальності. - С. 86-121
  Філософські та філософсько-світоглядні моделі слобожанських ідентичностей в ретроспективі та перспективі. - С. 122-168
  Мистецькі та естетичні прояви слобожанських ідентифікаційних практик. - С. 169-207
  Бібліографія. - С. 214-231

Рубрики: Історія культури - Культура Слобожанщини

Ключові слова (ненормовані): моделі слобожанської ідентичності -- українське бароко в мистецтві слобожанщені -- мистецтво як національне світорозуміння

Анотація:   Монографія досліджує проблеми національно-культурної ідентичності у культурі Слобожанщини на матеріалі філософії, літератури, історії, мистецтва, архітектури, опитувань студентів та публікацій у пресі. Аналізуються чотири моделі слобожанських національно-культурних ідентичностей - барокова, романтично-просвітницька, модерна та сучасна (постмодерна).

 
253 91.9:74
У45

        Українська педагогічна бібліографія, 1998 рік [Текст] : покажч. л-ри. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 190 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): педагогіка школи -- методика викладання окремих навчальних предметів -- теорія виховання в загальноосвітній школі -- соціальна педагогіка -- корекційна

Анотація:   Щорічник "Українська педагогічна бібліографія" видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках. Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році. Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів - за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису ("Див"). У кінці - іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

 
254 83
К30

Качуровський, І. В.

        Генерика і архітектоніка [Текст] : Кн. 2 / І. В. Качуровський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 376 с.

Рубрики: Теорія літератури - Літературні жанри

Ключові слова (ненормовані): жанри нового письменства -- лірика -- українська релігійна література -- поетика -- українська великодня поезія

Анотація:   Друга книга монографії Ігоря Качуровського "Генерика і архітектоніка" складається з двох частин. Перша, "Засади наукового літературознавства", покликана ввести читача в коло основних теоретичних понять, за допомогою яких прийнято визначати жанрову природу та архітектонічну структуру літературного твору. Зокрема розглядаються іконіка, вчення про сюжет, презентація (або спосіб подачі матеріялу), поняття про композицію, різноманітні технічні засоби, теорія літературних жанрів. Друга частина, "Жанри нового письменства", продовжує огляд історії жанрів, розпочатий у першій книзі монографії з літератури європейського Середньовіччя, і дає широку жанрову панораму світового письменства (за винятком літератур Сходу) від доби Відродження до наших днів. Своє місце в цій панорамі знаходить і український матеріал, зокрема з доби "розстріляного відродження", коли наша література, з погляду жанрового різноманіття, була майже повною.

 
255 95.43
К38

        Наукові записки Інституту журналістики [Текст] : Т. 14 / Київський нац. ун-т; Ін-т журналістики КНУ. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. - 138 с.

Зміст:
  Ганжуров Ю. С.  Парламентська преса:ресурс інформаційної довіри / Ю.С. Ганжуров. - С. 6-10
  Растегар І.  Шпальта редактора як один із найважливіших складових елементів сучасної газети / І. Растегар. - С. 10-16
  Тимошик М. С.  Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних видань / М.С. Тимошик. - С. 16-26
  Ярмиш Ю. Ф.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка:170 років діяльності / Ю.Ф. Ярмиш. - С. 26-38
  Шевченко В. Е.  Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні / В.Е. Шевченко. - С. 38-56
  Святовець В. Ф.  "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов'зані великим подробицям" (Й.В.Гете про категорії конкретного і загального в літературі та мистецтві) / В.Ф. Святовець. - С. 56-60
  Динікова Л. Ш.  Кримськотатарський друк / Л. Ш. Динікова. - С. 60-65
  Гоян В. В.  Візуальний образ міжнародного телеканалу "Німецька хвиля" / В.В. Гоян. - С. 65-68
  Галич В. М.  Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту / В.М. Галич. - С. 68-77
  Коваль В. М.  До проблеми автора барокового публіцистичного тексту / В.М. Коваль. - С. 77-87
  Вернигора Н. М.  Література для дітей у ХХ столітті: жанрово-тематичний аспект / Н.М. Вернигора. - С. 87-95
  Трачук Т. А.  Питання періодизації історії українського журналістикознавства / Т.А. Трачук. - С. 95-101
  Надточій О. Л.  Закордонні видання "Кобзаря" Тараса Шевченка / О.Л. Надточій. - С. 101-106
  Холод О. М.  ЗМІ та іміджування політиків / О. М. Холод. - С. 106-119
  Радчик Р. В.  Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення / Р.В. Радчик. - С. 106-119
  Малий М. В.  Міжнародний теледайжест (до постановки проблеми) / М.В. Малий. - С. 126-130
  Гоян О. Я.  Аудиторія комерційного радіомовлення в контексті суспільних трансформацій / О.Я. Гоян. - С. 130-134
  Іванов Д. В.  Проблеми формування професійної культури українського журналіста в умовах сучасного медіа-простору / Д.В. Іванов. - С. 134-137

Рубрики: Журналістика

Анотація:   У першому цьогорічному томі розлого представлено лекційний фонд Інтитуту журналістики. Лекції, цікаві не лише студентам, а й широкому загалу науковців і практиків видавничо-поліграфічної галузі, подала кафедра видавничої справи та редагування - "Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних видань"( проф. Тимошик М.С.) та "Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні) (к. філол. н. Шевченко В.Е.) Змістовною та пізнавальною є стаття, присвячена ювілею навчального закаду, професора Ярмиша Ю.Ф. (кафедра періодичної преси) "Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 170 років діяльності". Розгорнуто й аргументовано про деталь і подробицю йдеться в лекції канд. філол. н. Святовця В.Ф. (кафедра історії літератури і журналістики). У рубриці "Моніторинг ЗМК" варто звернути увагу на статю Динікової Л.Ш. "Кримськотатарський друк", а в рубриці "Дисертаційне дослідження" цікаву новизою тему порушує Радчик Р.В. "Публіцистика Уласа Самчука у контексті укр