Результати пошуку:

На запит «Історія української літератури» знайдено записів: 530.


Бібліографічний опис Вибрати
1 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / авт. передм. : П. П. Кононенко ; прим. : Л. Ф. Дунаєвської. - : 1993. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): фольклор український

Анотація:   Академік М. С. Грушевський - автор "Історії України-Руси" - був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п'ять томів "Історії української літератури", шостий зберігся в рукописі. Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу - усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам'ятку української науки, а також як прекрасний посібник для студентів-філологів, які вивчають історію літератури та культури українського народу.

 
2 83.3(4Укр)
А38

        Академічна "Історія української літератури" [Текст] : В 10 т.: Матеріали засідань наук.- ред. комісії, "Круглих столів", ін. наук. обговорень та плани томів / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 162 с.

Зміст:
  Дончик В.  Про "Історію літератури, якої досі не було" / В. Дончик. - С. 4-14
  Дончик В.  Якою ми бачимо нову академічну "Історію української літератури?" / В. Дончик. - С. 14-16
  Дончик В.  Про концептуальні засади та методологічні принципи нової академічної "Історії української літератури" в 10 томах / В. Дончик. - С. 16-21

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Анотація:   У цій книжці зібрано матеріали обговорень, які відбувалися впродовж останніх двох років в Академії наук, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, на різних наукових зібраннях та "круглих столах" і були присвячені питанням створення нової "Історії української літератури " від давнини до сучасності. Від перших окреслень концепції цієї фундаментальної колективної праці в 10 томах, означення її методологічних та інтерпретаційних принципів і засад, основоположних наскрізних проблем до виявлення вже в процесі писання роботи дискусійних і спірних моментів, актуальних аспектів і "вузьких місць" - усе це та багато іншого так чи так, виразно чи в першому наближенні розглядалося на спеціальних форумах науковців столиці та інших міст України.

 
3 63.3(4Укр)5-8
Я11

        Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (До 200-річчя з дня народження вченого) / редкол.: В. П. Коцур, В. В. Німчук, І. П. Стогній [та ін.] ; упоряд. Г. Л. - К. : Просвіта, 2006. - 412 с.

Зміст:
  Александрович Т.  Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 11-19
  Гайович Г.  Проблеми розвитку українського слова в різні періоди українського відродження / Г. Гайович. - С. 19-29
  Дмитренко М.  Фольклористична концепція Михайла Максимовича / М. Дмитренко. - С. 29-41
  Задорожний В.  Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культрі / В. Задорожний. - С. 41-50
  Задорожна В.  Історія літератури в критичних студіях М. Максимовича / В. Задорожна. - С. 50-61
  Зелінська Н.  Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу / Н. Зелінська. - С. 61-72
  Корпанюк М.  "Історія давньої Руської словестності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці / М. Корпанюк. - С. 72-89
  Подрига В.  Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце поховального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського / В. Подрига. - С. 89-99
  Свириденко О.  Діяльність М. Максимовича й А. Метлинського в контексті теорії практики українського романтизму / О. Свириденко. - С. 99-108
  Смірнова Н.  Елементи теорії фольклору на сторінках альманаху М. Максимовича "Кіевлянинъ" / Н. Смірнова. - С. 108-117
  Сулима М.  Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем / М. Сулима. - С. 117-122
  Токмань Г.  Рецензія на монографію М.П. Корпанюка "Дзвін предківської слави" / Г. Токмань. - С. 122-128
  Бикова Г.  Про деякі спостереження над засобами стилістики в історичному романі П. Угляренка "Плач біля чужої стіни" / Г. Бикова. - С. 128-143
  Видайчук Т.  Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича / Т. Видайчук. - С. 143-149
  Журавльова Н.  "Не забувайте щирого вашого друга" / Н. Журавльова. - С. 149-158
  Задорожний В.  Семантичний чинник в акцентуації дієслів / В. Задорожний. - С. 158-166
  Кожуговська О.  Типологія слов'янських мов у працях М. Максиовича / О. Кожуговська. - С. 166-174
  Крижанівська О.  Науковий доробок Михайла Максимовича як об'єкт вивчення студентами-філологами / О. Крижанівська. - С. 174-179
  Лазаренко С.  Афіксальні повтори як засіб репрезентації категорії зв'язності в художньому тексті / С. Лазаренко. - С. 179-189
  Левченко Т.  Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича / Т. Левченко. - С. 189-197
  Межжеріна Г.  Східнослов'янські лексеми XI-XIII ст. і бінарна опозиція "Говорити-мовчати" / Г. Межжеріна. - С. 197-210
  Семененко Л.  Креативний потенціал формальних експонентів семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки -ущ, -уч - у поетичному мовленні / Л. Семененко. - С. 210-226
  Товкайло Т.  Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича / Т. Товкайло. - С. 220-226
  Чубань Т.  Використання здобутків української аспектології у процесі навчання студентів філологічних факультетів / Т. Чубань. - С. 226-236
  Кіян О.  Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України / О. Кіян. - С. 236-246
  Колибенко О.  Археологічні дослідження Переяслава в XX столітті (слідами М.О. Максимовича) / О. Колибенко, О. Колибенко. - С. 246-261
  Коцур М.О.  М.О. Максимович - великий будівничий історичної науки / М. О. Коцур. - С. 261-296
  Нікітчина С.  Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу / С. Нікітчина. - С. 296-308
  Рик С.  Проблема людини й душі у науковій спадщині М. Максимовича / С. Рик. - С. 308-323
  Стогній І.  Філософські та естетичні погляди Михайла Максимовича / І. Стогній, В. Куц. - С. 323-331
  Хмельницька Н.  Внесок М. Максимовича в розвиток університетської науки в Україні / Н. Хмельницька, М. Муромцев, О. Пильтяй. - С. 331-341
  Чернов Б.  Праці М. О. Максимовича - основа історико-теоретичних досліджень з українського краєзнавства / Б. Чернов. - С. 341-359
  Якушко К.  Архетип Національної етнічної ментальності в світосприйнятті Григорія Сковороди і Михайла Максимовича / К. Якушко. - С. 359-370
  Івченко І.  Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорчук. - С. 370-379
  Кудренко І.  Михайло Максимовича - видатний ботанік / І. Кудренко. - С. 379-388
  Пилипчук О.  Михайло Максимович - дослідник природи / О. Пилипчук. - С. 388-407

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська література -- історія української культури -- фольклористика -- етнографія -- філософія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого)", що відбулася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди 14-15 жовтня 2004 року. У працях аналізується, обмірковується різнобічний науковий та педагогічний доробок видатного вченого-патріота і сподвижника національної культури М. Максимовича, котрий все більше повертається в наше практичне буття.

 
4 83.3(4Укр) я73-1
В64

Возняк, М. С.

        Історія української літератури [Текст] : У 2 кн. Кн. 2 / М. С. Возняк. - Л. : Світ, 1994. - 558 с.

Зміст:
  На руїнах українського національного життя. - С. 3-120
  В обороні красної літератури. - С. 121-147
  Шкільна драма. - С. 148-224
  Початки комедії. - С. 225-256
  Шляхом гумору, травестії, сатири і реалізму. - С. 257-287
  Духовна та світська лірика. - С. 228-360
  Письменство історично-національної традиції. - С. 361-424
  Історична пісня й козацький епос. - С. 424-498

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Українська шкільна драма
Україна

Анотація:   Друга, заключна, частина фундаментальної праці академіка М.С. Возняка містить об'єктивний аналіз історії української літератури 15-18 ст.Зокрема, зроблена докладний огляд розвитку української шкільної драми, комедії, духовної і світської політики, історичні пісні й думи (козацького епосу), досліджуються україннські літописи, хроніки, твори українського письменника і філософа Г. Сковороди. Автор широко використовує не тільки праці провідних українських літературознавців, а й студії російських, польських, чеських, австрійських, німецьких, французьких філологів, що дало змогу розглянути всі явища українскього красного письменства на широкому тлі тогочасного літературного процесу.

 
5 83.3(4Укр)я4
С46

Скупейко, Л. І.

        Постаті і тексти (з історії української літератури) [Текст] : зб. статей / Л. І. Скупейко ; відп. ред. Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2007. - 204 с.

Зміст:
  Творча індивідуальність автора у "Слові о полку Ігоревім". - С. 6-24
  Індивідуальний стиль письменника в інтерпретації І. Франка (історико-типологічний аспект). - С. 24-57
  "Писать по-малороссийски ...есть потребность времени" (із літературно-критичної думки 30-40-х років ХІХ ст.). - С. 58-95
  Художня проза Дмитра Яворницького. - С. 96-122
  Текстологічні засади академічного Повного зібрання творів Лесі Українки. - С. 123-137
  Поема Лесі Українки "Давня казка" (творча історія і джерела тексту). - С. 137-146
  "Автобіографічний" елемент у ранній поезії Лесі Українки. - С. 146-155
  Леся Українка і фемінізм (нефеміністичний погляд). - С. 155-162
  Текст автора як екзистенціал страждання (драматична поема Лесі Українки "Одержима"). - С. 163-178
  Традиційний сюжет як стильова фігура (у творчості Лесі Українки). - С. 179-187
  Сучасна рецепція Лесі Українки (культурно-історична проекція). - С. 188-201

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний стиль Франка -- Україна Л. і фемінізм -- творчість Українки Л. -- проза Яворницького Д.

Анотація:   У збірнику публікуються вибрані статті й дослідження з питань історії української літератури.

 
6 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури. - : 1995. - 708 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): занепад міщанського руху -- культурно-національний рух -- писання Копистинський -- вірушування лаврського гуртка -- братське шкільництво -- Ісайя Копинський

Анотація:   Книга містить не друкований досі шостий том "Історії української літератури" Михайла Грушевського, що був підготовлений до видання у 1930 р. У томі всебічно досліджено український літературний процес і культурно-національний рух 1610 - 1613 рр. - глибоко висвітлено літературну творчість Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського, Касіяна Саковича, Памва Беринди, Тарасія Земки, Олександра Митури, Ісайї Копинського, Андрія Мужилівського, проаналізовано ранню творчість Петра Могили. У книзі розлого цитуються в оригіналі й перекладі тексти літературних творів цього періоду.

 
7 83.3(4Укр)4-8...4
У95

Ушкалов, Л.

        На риштованнях історії української літератури: дещо про рецепцію нашої класики / Л. Ушкалов. - Л. : Центр гуманітарних досліджень, 2007. - 56 с.

Рубрики: Сковорода Г. - о нем
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Сковорода Г. -- творчість Сковороди

Анотація:   Третій випуск серії "Університетські діалоги" представляє виклад публічної лекції професора Леоніда Ушкалова, виголошеної 24 квітня 2007 року у львівському національному університеті імені Івана Франка. Лекція присвячена переглядові історії української літератури і зосереджена, зокрема, на постаті й творчості Григорія Сковороди (1722-1794) та тогочасній епосі.

 
8 83.3Ук1
С34

Сиваченко, М. Є.

        Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко. - К. : Наукова думка, 1990. - 300 с.

Зміст:
  Енеїда І. П. Котляревського і народна картинка. - С. 14-43
  До теми: Марко Вовчок і народна казка. - С. 43-76
  Думки про Чортову пригоду Марка Вовчка. - С. 76-99
  Античернечий анекдот у запису І. Рудченка і в баєчних обробках І. Крилова, Л.Глібова та Б. Грінченка. - С. 99-116
  Про гумореску С. Руданського Господь дав та її італійську й німецьку літературні паралелі. - С. 116-133
  З історії української пареміографії: А. П. Свидницький. - С. 133-158
  А. П. Свидницький і поетичний світ загадки. - С. 158-179
  Олександр Кониський і його проза. - С. 179-207
  Оповідання І. Франка "Сморгонська академія" (Текст-коментар-заголовок). - С. 207-238
  Про людину, що викликає подив. - С. 238-265

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Анотація:   На матеріалі творчості українських письменників 19 ст. І. Котляревського, Марка Вовчка, Л. Глібова, С. Руданського, А. Свидницького, О. Котляревського, І. Франка розглянуто окремі забуті і малодосліджені сторінки історії української літератури й фольклористики. Висвітлюються питання, присвячені взаємозв'язкам літератури і фольклору, літератури й образотворчого мистецтва; в колі інтересів дослідника також історико-порівняльні й текстологічні дослідження. Ділиться автор книги й своїми спогадами про академіка О. Білецького О.І.

 
9 83.3(4Укр)1
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури [Текст] : підручник / Д. І. Чижевський. - К. : Академія, 2003. - 567 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): реалізм -- класицизм -- Бароко -- романтика -- літературний процес в Україні -- стилі у літературі -- літературний процес

Анотація:   Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Широковідомим серед української громадськості воно стало в останні роки минулого століття, оскільки тривалай час до нього ставилися як до "деверсійного". Пропоноване видання містить "Історію української літератури (від початків до доби реалізму)" та своєрідне продовження її - "Реалізм в українській літературі".

 
10 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 58 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2004. - 184 с.

Зміст:
  Киченко О.  Ю. М. Лотман і розвиток структуральної семіотики XX століття. Стаття друга: Лотман і Бахтін / О. Киченко. - С. 5-11
  Сивкова І.  Про специфіку повістевого жанру / І. Сивкова. - С. 12-24
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистості: психіатрична та психоаналітична концепції / О. Піскун. - С. 25-33
  Скорина Л.  Спільне й відмінне в духовній концепції романів "Діти Чумацького шляху" Докії Гуменної та "Місто" Валер'яна Підмогильного / Л. Скорина. - С. 34-39
  Марценішко В.  Синтез історіософського та міфологічного у творчості Докії Гуменної / В. Марценішко. - С. 40-44
  Синьоок Г.  Культурне життя української діаспори (на матеріалі збірки Докії Гуменної "Серед хмаросягів") / Г. Синьоок. - С. 45-49
  Пахаренко Н.  Художня своєрідність "мікроновель" Докії Гуменної / Н. Пахаренко. - С. 50-53
  Китова С.  Рядки до біографії пісні / С. Китова. - С. 54-68
  Надточій О.  Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка / О. Надточій. - С. 69-74
  Танана Р.  Першому народному музею Кобзаря - 120 років / Р. Танана. - С. 75-77
  Поліщук В.  Проблематика і герої новелістики Михайла Старицького (Стаття друга) / В. Поліщук. - С. 79-84
  Зборовська Н.  Бажання і відраза у меланхолійному письмі Ольги Кобилянської (за повістю "Гортенза, або Нарис з життя однієї дівчини") / Н. Зборовська. - С. 85-92
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 - середина 30-х років XX ст.) / О. Мануйкін. - С. 93-98
  Ромащенко Л.  Доля останнього кошового Запорозької Січі: історична правда та художній вимисел (за романом Г. Колісника "Полин чорний, мак гіркий") / Л. Ромащенко. - С. 99-105
  Проценко О.  Жанрова поліфонія української літератури рубежу тисячоліть: шлях до авторефлексивного тексту / О. Проценко. - С. 106-111
  Кавун Л.  Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства / Л. Кавун. - С. 112-118
  Кошова І.  "Ой Марусе, каміння душе" ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) / І. Кошова. - С. 119-125
  Павленко Т.  "Lector in fabula" Рея Бредбері (на матеріалі оповідань "The April Witch\" / "The Wilderness")\". - С. Т. Павленко. - 126-132,
  Ярмоленко Н.  Міфологічні сюжети українських різдвяних пісень / Н. Ярмоленко. - С. 133-143
  Ярмоленко М.  "Фольклорний романтизм" у ранній драматургії М. Старицького: тематичні групи прислів'їв та приказок / М. Ярмоленко. - С. 144-154
  Колісник Ю.  Визначальний вплив монопартійності СРСР на характер і зміст періодичних видань / Ю. Колісник. - С. 155-161
  Коваленко В.  "Коли дощ достига виноградними гронами..." (методика роботи з літературно обдарованими школярами) / В. Коваленко. - С. 162-170
  Пахаренко В.  Янгольська душа села (Солончук Л. Птах туману) / В. Пахаренко. - С. 171-173

Ключові слова (ненормовані): історія літератури -- українські різдвяні пісні -- періодичні видання -- авторефлексивний текст -- біографія пісні -- творча особистість -- структуральна

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
11 83.3(4Укр)
Н72

        Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : зб. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 260 с.

Зміст:
  Скупейко Л.  Література - Історія - Нація / Л. Скупейко. - С. 5-8
  Дончик В.  Про історію літератури, якої досі не було / В. Дончик. - С. 9-27
  Сивокінь Г.  Сучасність української літератури в історичній перспективі / Г. Сивокінь. - С. 28-38
  Денисова Т.  Чи можна створити історію літератури в позаісторичну добу? / Т. Денисова. - С. 39-53
  Поліщук Я.  Альтернативна історія літератури - постмодерна парадигма / Я. Поліщук. - С. 54-62
  Ушкалов Л.  Карфаген нашої "народності" має бути зруйнований: дещо про "комплекс Burns'a-Jasmin'a" / Л. Ушкалов. - С. 63-76
  Шумило Н.  Ідея національного літературного розвитку (фрагмент із перманентного обговорення) / Н. Шумило. - С. 77-85
  Мороз Л.  Триєдність як основа універсалізму (національне - загальнолюдське - духове) / Л. Мороз. - С. 86-100
  Іванишин П.  Національно-екзистенсійна методологія: герменевтична актуалізація / П. Іванишин. - С. 101-116
  Денисюк І.  Кілька міркувань щодо концепції нової української літератури (із приводу сучасного підручника) / І. Денисюк. - С. 117-129
  Сорока М.  Чи є панацея від міфу про Антея в українській літературі діаспори? / М. Сорока. - С. 130-140
  Гундорова Т.  Літературний канон і міф / Т. Гундорова. - С. 141-153
  Кодак М.  Системогенеза авторської свідомості: теорія та проблеми історії літератури / М. Кодак. - С. 154-162
  Костюк В.  Художня новизна та її вичерпність в історично-літературній еволюції / В. Костюк. - С. 163-169
  Демська-Будзуляк Л.  Зміна поколінь - реальність проблеми? / Л. Демська-Будзуляк. - С. 170-173
  Астаф'єв О.  Уроки психосинтезу: біття для читача / О. Астаф'єв. - С. 174-179
  Мишанич О.  Проблеми вивчення давньої та класичної української літератури / О. Мишанич. - С. 180-188
  Білоус П.  Давньоукраїнська література: аспекти ідентичності / П. Білоус. - С. 189-212
  Пелешенко Ю.  Українська література пізнього середньовіччя: деякі аспекти дослідження / Ю. Пелешенко. - С. 213--219
  Бондар М.  Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності / М. Бондар. - С. 220-233
  Моторнюк І.  То якою ж має бути "історія української літератури?" / І. Моторнюк. - С. 234-259

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): вивчення давньої української літератури -- література і нація -- література і постмодернізм -- літературний канон і міф

 
12 83.3(4Укр)6-8...4
П43

Погорілий, С.

        Неопубліковані романи Володимира Винниченка [Текст] : літературний огляд / С. Погорілий. - Нью-Йорк : 1981. - 212 с.

Рубрики: Винниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Вибір цієї теми зумовили декілька причин. Перша-парадоксальний факт в історії новітньої української літератури, що творчість В.Винниченка, одного з найвидатніших прозаїків ХХ сторіччя, з причин позалітературних, чи ще ясніше-коньюнктурно-політичних, опинилася поза увагою дослідників та істориків української літератури. Друга-бажання побувати в півторічній творчій лабораторії новатора, класика українського образного слова, і хоч частково пізнати його мистецький інструментарій кування задумів, образів, персонаів та їх характерів.Третя-усвідомлення того, що така праця саме тепер є одним з найпевніших засобів повернути історії української літератури її вирвані сторінки, а читачам твори красного письменства автора. Найголовніше в темі дослдження: образна система та гуманізм письменника, відданість мистецтву й людині, його посвята шуканню шляху до щастя людства.

 
13 80.4
С92

        Східнослов'янська філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 Літературознавство / М-во освіти і науки України, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. - Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 124 с.

Зміст:
  Попова И. М.  Функциональность кодов русской культуры в романах Владимира Максимова 1980-х годов / И. М. Попова. - С. 3-8
  Гончаренко О. М.  Образ козака-коханця в українському пісенному фольклорі / О. М. Гончаренко. - С. 8-19
  Дербенёва Л. В.  Мифологические и фольклорные парадигмы в пьесе-сказке А.Н. Островського "Снегурочка" / Л. В. Дербенёва
  Лоскутов А. И.  "Гец Фон Барлихинген" Гете и "Борис Годунов" Пушкина: о трансформации одной шекспировской фигуры / А. И. Лоскутов. - С. 28-40
  Погребная Я. В.  Неомифолоизм В.В. Набокова в контексте художественных исканий писателей XX века / Я. В. Погребная. - С. 40-50
  Просцевичус В. Э.  Одоление роли: поэтика оды ("Фелица" Г.Р. Державина) / В. Э. Просцевичус. - С. 50-55
  Алехина И. В.  Интертекст мировой классики в публицистике Владимира Максимова / И. В. Алехина. - С. 56-60
  Валуева Н. Н.  Генетические взаимосвязи и типологическая близость образов в романах Г.К. Честертона и "Пиковом валете" Б. Акунина / Н. Н. Валуева. - С. 61-70
  Власова Л. А.  Функциональность портретных и пейзажных зарисовок в рассказах Т. Толстой / Л. А. Власова. - С. 70-74
  Воеводина А. В.  К вопросу о типологии музыкальных элементов в структуре поэтических произведений русских модернистов / А. В. Воеводина. - С. 75-81
  Глазкова М. М.  Полимизм публицистики Владимира Максимова / М. М. Глазкова. - С. 82-85
  Луцик А. А.  Философия снов в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / А. А. Луцик. - С. 86-90
  Любезная Е. В.  Актуализация интертекстуальных кодов в публицистике Татьяны Толстой / Е. В. Любезная. - С. 90-96
  Морозова Л. І.  До питання про шляхи засвоєння епістолярної форми художньою літературою (на матеріалі античної літератури) / Л. І. Морозова. - С. 97-103
  Ноткина Я. О.  Авторская концепция личности в романе "Пушкинский дом" А. Битова / Я. О. Ноткина. - С. 103-108
  Плавуцкая І. Р.  Портретна характеристика як засіб конструювання сатиричного образу у творах В. Теккерея та І. Франка / І. Р. Плавуцкая. - С. 109-121

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): історія української літератури -- історія зарубіжної літератури -- історія російській літератури

Анотація:   Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем східнослов'янської філології.

 
14 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / прим. : С. К. Росовецького. - : 1993. - 263 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): письменність Київської доби -- письменство -- Слово о полку Ігоревім -- Повість временних літ

Анотація:   У другому томі висвітлюється історія красного письменства українського середньовіччя - періоду Київської Русі. М. Грушевський тут аргументовано доводить, що київська література ХІ-ХІІ ст. є українською і що саме з української традиції зародилася література та культура білоруського і російського народів. Читач довідається про освіту і школу в Київській Русі; детально розглянуто агіографічні твори цієї доби, паломницьку та історичну літературу, зокрема "Слово о законі і благодаті" Іларіона Київського, "Повість временних літ", "Слово о полку Ігоревім".

 
15 83.3(4Укр)я73-1
К64

Кононенко, П. П.

        Українська література: проблеми розвитку / П. П. Кононенко. - К. : Либідь, 1994. - 333 с.

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): аналізу -- естетичні критерії літератури -- історія розвитку українського слова -- фольклор і література -- література і народ

Анотація:   В книзі висвітлюється історія розвитку українського слова (синтезу фольклору й писемної літератури) крізь призму появи, утвердження, занепаду, а далі відродження національної ідеї - ідеї суверенності й самобутності української культури. На великому фактичному матеріалі та в історичній перспективі автор аналізує буття рідного слова в його нерозривній залежності від буття народу. Принципи наукового аналізу, естетичні критерії, ведення нових імен, зокрема поетів, прозаїків, літературознавців, що творили за межаи Вітчизни, розгляд складних, суперечливих явищ і процесів-усе це робить навчальний посібник актуальним.

 
16 83.3(4Укр)4я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Історія української літератури XI-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. - К. : Академія, 2009. - 423 с.

Рубрики: Історія української літератури - Давня література

Ключові слова (ненормовані): давнє письменство -- мова давніх творів -- перекладна література Київської Русі -- старокиївське літописання -- галицько-волинське літописання -- ораторсько

Анотація:   Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (ХІ-ХVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, на раз - парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку.

 
17 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / прим. : С. К. Росовецького. - М. : 1993. - 283 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): дружинна повість -- релігійна література XII - XIII вв. -- Галицько-Волинський літопис -- "Слово о погибелі Руської землі

Анотація:   Третій том обіймає історію книжної словесності та оригінального письменства ХХІІ - ХІІІ ст. Вміщено, зокрема, дружинні повісті про Ізяслава, про погром Києва 1169 рр., про вбивство князя Ігоря та ін. Окремі розділи присвячені розглядові релігійної літератури цієї доби (Клим Смолятич, Кирило Туровський, анонімні автори). Проаналізовано історію створення та зміст "Галицько-Волинського літопису", "Слова о погибелі Руської землі", "Моління Данила" тощо.

 
18

Волинець, Ю.

        Методичні рекомендації з навчальної дисципліни " Історія української літератури Х-XVIII століть" / Ю. Волинець. - : 2014

 
19 83.3(4Укр)5
З58

Зеров, М.

        Лекції з історії української літератури (1798 - 1870) [Текст] : курс лекцій / М. Зеров; під ред. Д. В. Горзлін, О. Соловей. - Торонто : Мозаїка, 1977. - 271 с.

Рубрики: Історія української літератури

 
20 83.3(4Укр)5
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 2 (1-2) Вік XIX (Поезія - Драма) / О. Огоновський. - Мюнхен : 1991. - 495 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- українська драматургія

 
21 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : у 2 кн. Кн. 2 / М. Г. Жулинський, М. П. Бондар, Л. О. Гаєвська ; за ред. : М. Г. Жулинського ; голов. - К. : Либідь, 2006. - 712 с.

Рубрики: Куліш П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): поезія 60-70-х років

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні 60-90-х років ХIХ ст. Проаналізовано розвиток реалістичних і натуралістичних тенденцій, виокремлено літературні портрети П. Куліша, Л. Глібова, С. Руданского, Ю. Федьковича, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченко, Я. Щоголева, І. Манжури, П. Грабовського, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Тобілевича (Карпенка-Карого). Подано контрольні запитання та завдання до тем, список рекомендованої літератури.

 
22 83.3(4Укр)
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 1 (XI - XVIII вік) / О. Огоновський ; післясл. О. Горбача. - Мюнхен : 1992. - 483 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Огоновский О. -- Максимович М. -- Куліш П. -- Чубинській П. -- Драгоманов М. -- Манжура І. -- Гнатишак М.

 
23 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. Кн. 1. Перша половина ХХ століття / авт: В. П. Агєєва, Л. С. Бойко, В. С. Брюховецький. та ін.; за ред. В. - К. : Либідь, 1989. - 464 с.

Зміст:
  Дзюба І.  Літературно-мистецьке життя / І. Дзюба. - С. 46-49
  Ковалів Ю.  Художній процес / Ю. Ковалів, І. Дзюба. - С. 46-49
  Ковалів Ю.  Поезія / Ю. Ковалів, І. Дзюба. - С. 64-214
  Шумило Н.  Проза / Н. Шумило, І. Дзюба. - С. 252-354
  Сатира і гумор. - С. 358

Рубрики: Чупринка Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Теорія літератури

 
24

        Історія української літератури кінець - поч. XIX ст.. - : 2014

 
25 83.3(4Укр)5 я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття. [Текст] : У 3 кн.: навч. посіб. для студ. філол. спец. вузів. Кн. 1. Перші десятиріччя XIX ст. / М. Т. Яценко, О. І. Гончар, Б. А. Деркач; за ред. Т. Т. Яценка. - К. : Либідь, 1995. - 368 с.

Рубрики: Гулак-Арметовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Котляревський І. -- Гулак-Артемовський П. -- Квітка-Основ'яненко Г. -- Гребінка Є. -- Просвітительський реалізм -- Романтизм -- Сентименталізм

Анотація:   У навчальному посібнику в умовах ліквідації ідеологічного диктату і усяких заборон об'єктивного дослідження творчості українських письменників відтворюється літератутний процес в Україні XIX століття. У першій книзі розглядається процес формування літературних напрямків (просвітительський реалізм, сентименталізм), становлення і функціонування поетичних родів і жанрів, зародження літературної критики перших десятиріч ХІХ ст. Детально аналізується творчість І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, С.Г ребінки та інших письменників тієї доби.

 
26 83.3(4Укр)
Л48

Лепкий, Б.

        Начерк історії української літератури / Б. Лепкий. - Мюнхен : 1991. - 443 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): начерк історії української літератури -- Україна княжих часів -- Давня українська література

 
27 83.3(4Укр) я73-1
І90

        Історія української літератури. Кінець XIX - початок ХХ ст. [Текст] : У 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. ; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2006. - 496 с.

Рубрики: Васильченко С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- українська релігійно-християнська драма

Анотація:   У підручнику розглянуто літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст. - одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл. Окремі підрозділи присвячено творчості С. Васильченка, А. Кащенка, в. Винниченка, М. Вороного, Б. Лепкого, О. Олеся, В. Пачовського та ін. Представлено українську духовну драму ключових постатей літературного процесу (Панас Мирний, Лесі Українка, Кирило Студинський) і представників діаспори (Григор Лужницький, Василь Лімниченко та ін.)

 
28 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студентів філолог. спец. вищ. навч. закладів. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Раль та ін.. - К. : Вища школа, 2003. - 439 с.

Рубрики: Франко І.
Історія української літератури - Література XIX ст.

Ключові слова (ненормовані): українська поезія 70-90-х рр.19 ст.

Анотація:   Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 70-90-х років 19 ст. Показано, як письменники закладали фундамент національної культури, віддаючи на олтар українського відродження свої сили, талант, а подеколи і життя. Матеріал подано відповідно до наукової періодизації літературного процесу І. Франка і С. Єфремова.

 
29 83.3Ук1я73-1
Г56

Гнідан, О. Д.

        Історія української літератури XIX-поч. XX століття [Текст] : Практичні заняття / О. Д. Гнідан. - К. : Вища школа, 1987. - 160 с.

Рубрики: Гребінка Є.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): проблеми літературного процесу 19-поч.20 ст.

Анотація:   У посібнику розглядаються важливі проблеми літературного процесу 19- поч. 20 ст.:традиції і новаторство, особливості творчого методу і світогляд письменника, творча індивідуальність, художня структура твору тощо. На матеріалах творчості І. Котляревського, Є. Гребінки, І. Франка, Марка Черемшини, Леся Мартовича та інших письменників наведено приклади різних аспектів аналізу художнього твору. Подано план практичних занять, завдання та списки рекомендованої літератури до кожної теми.

 
30 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студентів філолог. спец. вищ. навч. закладів. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Раль та ін.. - К. : Вища школа, 2003. - 575 с.

Зміст:
  Українознавство 70-90-х років 19 ст.. - С. 7-101
  Художні пошуки української прози. - С. 129-263
  Драматургія 70-90-х років. - С. 481-537

Рубрики: Драгоманов М.
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): драгоманов м. -- національно-культурний рух 80-90-х рр. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 70-90-х років 19 ст. Показано, як письменники закладали фундамент національної культури, віддаючи на олтар українського відродження свої сили, талант, а подеколи і життя. Матеріал подано відповідно до наукової періодизації літературного процесу І.Франка і С. Єфремова.

 
31 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. Кн. 2 Друга половина ХХ століття / В. П. Агєєва, С. М. Андрусів, С. Л. Бойко; ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1998. - 456 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія вояків УПА -- фронтова поезія -- література для дітей

Анотація:   У другій книзі підручника в оглядових та портретних розділах висвітлюється літературний процес від 40-х до 90-х років ХХ століття. З особливою докладністю аналізується українська література 60-х років, зокрема художня творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Вінграновського, Д. Павличка, І. Драча, В.Стуса, Г. Тютюнника, Є. Гуцала, Б. Харчука та інших, що простистояла обставинам репресій, диктату, русифікації, а також раніше викреслених із літературного процесу письменників українського зарубіжжя - Г. Осьмачки, В. Барки, Д. Гуменної, Е. Андрієвської та інших.

 
32 83.3(4Укр)
О39

Огоновський, О.

        Історія літератури руської [української] [Текст] : Ч. 3 Вік XIX (Проза) / О. Огоновський. - Мюнхен : 1992. - 682 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Квітка-Основ'яненко Г. -- Куліш П. -- Марковичка М. -- Кулішева О. -- Стороженко О. -- Мордовець Д. -- Кузьменко

 
33 83.3(4Укр) я73-1
І90

        Історія української літератури. Кінець XIX - початок ХХ ст. [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін.; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): формування політичної нації -- розвиток журналістики -- речники та ідеологи самостійності України -- Україна у вирі революції -- напрямки

Анотація:   У підручнику розглянуто літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ ст.- одного з найплідніших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл. Спеціальні підрозділи присвячено творчості О. Кобилянської, Лесі Українки, Грицька Григоренка, М. Коцюбинського, О. Маковея, В. Стефаника, Л. Мартовича, М. Черемшини, В. Винниченка, М. Вороного, Б. Лепкого, О. Олеся, П. Карманського, В. Пачовського та ін. Проаналізовано внесок старшої генерації, розглянуто доробок плеяди молодих талановитих митців, дано характеристику теоретичних понять.

 
34 83.3(4Укр)6я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. філолог. вузів. Кн. 2 Ч. 2 1960-1990-ті роки / ред. В. І. Дончик. - К. : Либідь, 1995. - 510 с.

Рубрики: Історія української літератури - Література XX ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська література XX ст.

 
35 83.3(4Укр)
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури від початків до доби реалізму [Текст] : збірник / Д. Чижевський; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1956. - 511 с.

Зміст:
  Доісторична доба. - С. 23-38
  Перекладена та позична література. - С. 42-65
  Доба монументального стилю (Київська Держава). - С. 68-130
  Доба орнаментального стилю. - С. 134-208
  Література 14-15 віків. - С. 212-220
  Ренесанс та реформація. - С. 220-247
  Барокко. - С. 248-310
  Література латинською мовою. - С. 318-321
  Література національного відродження. - С. 321-325
  Клясицизм. - С. 325-374
  Український сентименталізм. - С. 3374-376
  Романтика. - С. 376-481
  "Бідермаєр" та "натуральна школа" на Україні. - С. 488-491

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): література доби реалізму -- давня літературі

 
36 83.3(4Укр)4р30я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Історія української літератури XI-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 357 с.

Рубрики: Історія української літератури - Давня література

Ключові слова (ненормовані): самостійна робота з книгою -- метод текстуального аналізу -- київське літописання -- ораторсько-проповідницька проза -- Києво-Печерський патерик

Анотація:   Самостійна робота над творами давньої літератури, конкретизуючи зміст лекційного курсу, допомагає осягнути їх тематичну та художню специфіку, простежити найістотніші вияви смислів, образності, естетики давнього слова, застосувавши при його пізнанні методи текстуального аналізу. Пропонований навчальний посібник актуалізує основну проблематику курсу, розкриває найраціональніші способи організації самостійної роботи, містить плани практичних занять і семінарів, рекомендовану літературу і фрагменти найважливіших наукових текстів.

 
37 83.3(4Укр)4
Б61

Білоус, П. В.

        Паломницький жанр в історії української літератури [Текст] : науково- популярна література / П. В. Білоус. - Житомир : 1997. - 158 с.

Рубрики: Історія української літератури - Паломницький жанр

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- жанрові новотвори

 
38 83.3(4Укр)6я73-1
І90

        Історія української літератури, XX - поч. ХХІ ст. у 3-х т.. - : 2013. - 590 с.

Зміст:
  Павло Тичина. - С. 193-212
  Максим Рильський. - С. 212-229
  Володимир Сосюра. - С. 229-239
  Микола Бажан. - С. 239-251
  Володимир Свідзинський. - С. 251-259
  Михайло Драй-Хмара. - С. 259-268
  Микола Зеров. - С. 268-275
  Павло Филипович. - С. 275-284
  Юрій Клен. - С. 284-299
  Михайло Орест. - С. 299-310
  Юрій Липа. - С. 310-320
  Євген Маланюк. - С. 320-330
  Олег Кандиба. - С. 330-337
  Олена Теліга. - С. 337-344
  Богдан-Ігор Антонович. - С. 344--354
  Микола Хвильовий. - С. 364-375
  Гнат Михайличенко. - С. 375-383
  Валер'ян Підмогильний. - С. 383-393
  Григорій Косинка. - С. 393-402
  Осип Турянський. - С. 402-410
  Михайло Івченко. - С. 410-425
  Олекса Слісаренко. - С. 425-434
  Юліан Шпол. - С. 434-442
  Юрій Яновський. - С. 442-450
  Остап Вишня. - С. 450-459
  Тодось Осьмачка. - С. 459-471
  Борис Антоненко-Давидович. - С. 471-479
  Олександр Довженко. - С. 479-489
  Улас Самчук. - С. 489-499
  Іван Багряний. - С. 499-508
  Микола Куліш. - С. 518-528
  Іван Кочерга. - С. 528-537
  Микола Трублаїні. - С. 556-566
  Олесь Донченко. - С. 566-572

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія національно-визвольної доби -- Вороний М. -- Олесь О. -- Лепкий Б. -- Чупринка Г. -- Пачовський В. -- Карманський

Анотація:   На порубіжжі ХІХ - ХХ ст. українська література, зазначаючи глибоких внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та невдовозі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих деформацій. Саме на ньому драматичному періоду (10 - 40-ві роки ХХ ст.) зосереджений перший том навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової.

 
39 83.3(4Укр)
К70

Коряк, В.

        Нарис історії української літератури. Література буржуазна / В. Коряк ; фотопередрук О. Горбача. - Мюнхен : 1994. - 620 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український друк -- українська преса -- буржуазне письменство -- доба фінансового капіталізму в українській

 
40 83.3(4Укр)
К70

Коряк, В.

        Нарис історії української літератури. Література передбуржуазна / В. Коряк ; післямова О. Горбача. - Мюнхен : 1994. - 566 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): лінгвістична теорія -- синкретична поезія -- жанрові казки -- літературні форми раннього середновіччя -- літописання -- літературні форми пізнього середньовіччя

 
41 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
42 83.3(4Укр)1
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури (від початків до доби реалізму) [Текст] : підручник / Д. І. Чижевський; худож. оформл. В. М. Шторгина. - Т. : Феміна, 1994. - 480 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література доби реалізму -- давня українська література

 
43 83.3Ук я73-1
В64

Возняк, М. С.

        Історія української літератури [Текст] : У 2 кн. Кн. 1-ша / М. С. Возняк. - Л. : Світ, 1992. - 694 с.

Зміст:
  Основи давньої доби української літератури. - С. 59-98
  Перекладне письменство. - С. 99-104
  Оригінальне письменство духовного змісту. - С. 135-185
  Поезія. - С. 216-249
  Занепад літературного життя. - С. 250-285
  Національне пробудження українського народу. - С. 286-603
  Київська схоластика. - С. 552-603

Рубрики: Митрополит Іларіон
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): розвиток української народності -- українська літературна мова -- оригінальне і прикладне мистецтво -- літописна література

 
44 83.3(4Укр)4 я73-1
П49

Полек, В. Т.

        Історія української літератури X-XII століть [Текст] : Навчальний посібник / В. Т. Полек. - К. : Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубрики: Смотрицький Г. - про нього
Історія української літератури - Література 10-12 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): література княжої доби -- латиномовні поети -- літописи литовського періоду -- полемічна література -- драматургія -- історична проза

Анотація:   На великому фактичному матеріалі розглянуто українську літературу 10-12 ст. Висвітлено окремі аспекти національної специфіки української літератури, розкрито естетичну, пізнавальну й художню цінність писемних пам'яток 10-12 ст. та їх вплив на подальший літературний процес. Простежено взаємозв'язки літератури та суспільно-політичного життя, літератури і релігії.

 
45 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 107 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 176 с.

Зміст:
  Дербеньова Л.  Роман-міф у сучасному літературознавстві. Проблема жанру / Л. Дербеньова. - С. 3-8
  Лисенко О.  Витоки українського ліризму / О. Лисенко. - С. 8-13
  Кикоть В.  Багатовекторний підтекст і його відтворення у перекладі / В. Кикоть. - С. 13-19
  Мануйкін О.  Функції самотності як естетичної категорії в поетичній творчості Тараса Шевченка / О. Мануйкін. - С. 19-27
  Гончар Ю.  Фемінність як архетипна домінанта у творчості Тараса Шевченка / Ю. Гончар. - С. 27-34
  Зінченко Н.  Сергій Єфремов про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 34-43
  Поліщук В.  Не-історичні повісті Михайла Старицького: проблематика повісті "Розсудили" / В. Поліщук. - С. 43-50
  Перетятько М.  Модифікація мандрівного сюжету в поемі Миколи Вінграновського "Демон" / М. Перетятько. - С. 50-58
  Співак І.  Повість Бориса Харчука "Світова верба" як зразок модіфікації епічного жанру / І. Співак. - С. 58-65
  Скорина Л.  Поема-епопея Яра Славутича "Моя доба": феномен взаємодії тексту із культурним середовищем / Л. Скорина. - С. 65-80
  Заїковська О.  Гіпертекст у літературі кінця XX початку XXI століття / О. Заїковська. - С. 80-86
  Веретільник О.  Історичний документалізм: роман Леоніда Кононовича "Тема для медитації" - життєпис покоління / О. Веретільник. - С. 86-92
  Градовський А.  Взаємодія і синтез національного та інтернаціонального в літературі / А. Градовський. - С. 92-97
  Борецький М.  Традиції вагантів в українській поезії мандрівних дяків / М. Борецький. - С. 97-107
  Ромащенко Л.  Історична повість Ф. Равіти-Гавронського "Гетьман Мазепа" / Л. Ромащенко. - С. 107-120
  Синьоок Г.  До проблеми творчої саморефлексії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: компаративний аспект / Г. Синьоок. - С. 120-129
  Піскун О.  Українська ментальність і соціальний перелом: наслідки руйнування національної душі / О. Піскун. - С. 129-139
  Ярмоленко Н.  Фольклорний текст як система і перспективи його філологічного аналізу / Н. Ярмоленко. - С. 139-147
  Китова С.  Світські й релігійні мотиви весільних пісень і танців / С. Китова. - С. 147-162
  Пахаренко Н.  Світотворча гра Костянтина Москальця / Н. Пахаренко. - С. 162-171

Ключові слова (ненормовані): роман-міф -- український ліризм -- історія української літератури -- гіпертекст -- історичний документалізм -- фольклорний текст

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвіток висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
46 83.3У1-8...4
К75

        Михайло Коцюбинський у школі / Міністрество освіти УРСР; науково-дослідний інститут педагогіки. - К. : Радянська школа, 1966. - 197 с.

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Книга "Михайл Коцюбинський в школі"- колективна праця науковців-методистів і вчителів-складається з статей, в яких широко висвітлюється передовий досвід вивчення життя і творчості М.М. Коцюбинського в різних класах середньої школи, розкривається освітнє і виховне значення літературної спадщини письменника. Читач знайде в книзі також цікавий матеріал про громадську і педагогічну діяльність М.М. Коцюбинського, про його роль в історії методики української літератури та про вшанування великого художника слова, революціонера-демократа в наш час.

 
47 83.3Ук1-8...4
і23

Іванченко, Р. Г.

        Іван Нечуй-Левицький [Текст] : Нарис життя і творчості / Р. Г. Іванченко. - К. : Дніпро, 1980. - 147 с.

Рубрики: Нечуй-Левицький І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Нечуя-Левицького І.

Анотація:   Одне з найпочесніших місць в історії української дожовтневої літератури належить І.С. Нечую-Левицькому (1838-1918)-видатному письменнику-демократу. Самобутній художник слова, він проклав нові шляхи розвитку вітчизняної прози, змалював на сторінках своїх повістей і оповідань життя України за кріпацтва і після його скасування, створив яскраві художні образи "Микола Джеря" і "Кайдашева сім'я" зажили йому світової слави. В літературному портреті досліджується життєвий і літературтний шлях письменника-класика.

 
48 81.2Ук-923.22
Я93

Яцимірська, М. Г.

        Сучасна українська мова: Практикум із пунктуації [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Яцимірська. - К. : Знання, 2009. - 262 с.

Рубрики: Мова українська - Синтаксис

Ключові слова (ненормовані): синтаксис української мови -- розділові знаки в кінці речення -- розділові знаки в простому реченні -- розділові

Анотація:   У навчальному посібнику подано найголовніші питання з теорії синтакису української мови. Описано характерні принципи пунктуації: структурний (синтаксичний), змістовний (значеннєвий, логічний), інтонаційний. Практикум спрямовує на нормативний характер використання розділових знаків, оскільки українська пунктуація - система регламентована й тісно пов'язана з культурою писемного мовлення. Тексти для вправ і диктантів - пізнавально-довідкового характеру, що сприятиме глибшим знанням з української літератури, історії України, психології спілкування.

 
49 63.3(4Укр)
У45

Русина, О. В.

        Україна під татарами і Литвою / О. В. Русина. - К. : 1998. - 320 с.

Рубрики: Історія України - Татари на Україні

Ключові слова (ненормовані): Литовська експансія -- Ольгірдовий час -- доба Вітовта -- Свидригайлові війни -- Київське князівство -- Московська держава -- Литовська держава -- доба

Анотація:   Шостий том 15 - томного видання "Україна крізь віки" присвячений одній із найменш висвітлених у літературі епох української історії - часові од Батиєвої навали (1239 - 1241 рр.) до Люблінського сейму (1569 р.).

 
50 83.83(4Укр)6
К72

Костюченко, В.

        Літературними стежками [Текст] : Нарис історії української літератури для дітей, XX століття / В. Костюченко. - К. : К.І.С., 2009. - 344 с.

Рубрики: Історія української літератури - Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): історія розвитку української літератури для дітей -- творчість Франка І. -- творчість Коцюбинського М. -- творчість для

Анотація:   Ця книга присвячена українській літературі для дітей ХХ століття. Побудована за хронологією: десять десятиліть - десять розділів. У кожному із них - характеристика суспільних умов, короткий огляд періодики для дітей, чотири-п'ять літературних портретів. У підсумку - перелік важливих для розвитку літератури подій, заходів, з'їздів, пленумів. У книжці вміщено прізвища лауреатів премії ім. Л. Українки та покажчик імен.

 
51 83.3(4Укр) я73-1
Н17

Наєнко, М. К.

        Історія українського літературознавства [Текст] : підруч. для студ. філологів. / М. К. Наєнко. - К. : Академія, 2003. - 360 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): історична школа в літературознавстві -- психологічний напрям літератури -- соцреалізм

Анотація:   У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як органічну частину світового літературознавства.

 
52 83.3(4Укр)
І90

        Давня література (X - перша половина XVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. - : 2014. - 840 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): космологічні твори -- давня українська література -- література Київської Русі -- Біблійні книги -- Богослужбові книги -- ораторсько

Анотація:   Нова дванадцятомна "Історія української літератури" подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства Х - ХХІ ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам'яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том присвячений літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (Х - перша половина ХІІІ ст.), та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ - перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.

 
53 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 95 Серія Філологічні науки / голов. редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.) та ін.; редкол. сер. : В. П. Мусієнко (відп. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Вертиполох О.  Авторефлексивний текст як магістральний жанр новітньої оповіді: постомодерністська психосемантика / О. Вертиполох. - С. 5-11
  Мануйкін О.  Функції самостійності як естетичної категорії в поетичній творчості Т. Г Шевченка / О. Мануйкін. - С. 12-19
  Пахаренко В.  Оборонець істин "Кобзаря" / В. Пахаренко. - С. 20-24
  Поліщук В.  Жанрові ознаки романів Михайла Старицького. Принцип історизму. Жанр і сюжет / В. Поліщук. - С. 25-38
  Кошова І.  "Родина там, де є дитина". Драма Володимира Винниченка "Закон": Інтерпретація / І. Кошова. - С. 39-48
  Процюк Л.  П'єси Людмили Старицької-Черняхівської "Муки українського слова" та "Напередодні": специфіка конфлікту і характеротворення / Л. Процюк. - С. 49-58
  Кавун Л.  Екзенстенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка / Л. Кавун. - С. 59-62
  Просалова В.  Едвард Стріха - Порфирій Горотак: з історії двох літературних містифікацій / В. Просалова. - С. 63-69
  Скорина Л.  Скрижалі правди, ковані віками / Л. Скорина. - С. 70-82
  Пахаренко Н.  Постмодерна поетика роману К. Москальця "Вечірній мед" / Н. Пахаренко. - С. 83-95
  Борецький М.  Художній світ поезії вагантів / М. Борецький. - С. 96-103
  Градовський А.  "Життєва дезорієнтація" як філософський та літературний феномен / А. Градовський. - С. 104-108
  Синьоок Г.  Поезія Л. Первомайського та А. Тарковського на воєнну тематику: порівняльно-типологічний аспект / Г. Синьоок. - С. 109-121
  Шуба Ю.  Психолого-філософські детективи Мюріел Спак / Ю. Шуба. - С. 122-130
  Сало Г.  Символи простору в українській народній ліричній пісні про кохання / Г. Сало. - С. 131-134
  Церковняк О.  Символ вогню в українському фольклорі та обрядовості / О. Церковняк. - С. 135-138
  Ярмоленко Н.  Методологія вивчення героїчного епосу у фольклористичній спадщині І. Франка / Н. Ярмоленко. - С. 139-147
  Беценко Т.  Народнопоетичні джерела творчості Павла Тичини / Т. Беценко. - С. 148-152
  Колісник Ю.  антирадянський фольклор як вияв протесту тоталітарному засиллю / Ю. Колісник. - С. 153-164
  Коваленко В.  Модель засідання літературно-творчої студії для старшокласників / В. Коваленко. - С. 165-174
  Марценішко В.  Формування й утвердження стереотипів (міфів) взаємного сприймання: українці-поляки / В. Марценішко. - С. 175-180
  Надточій О.  Цензурна політика Росії як чинник придушення української видавничої справи на межі XIX-XX століть / О. Надточій. - С. 181-188
  Ромащенко Л.  Гродненська конференція славістів / Л. Ромащенко. - С. 189-191
  Ромащенко Л.  "Гріхи розмаїті" / Л. Ромащенко. - С. 192-194
  Волинець Ю.  Тридцять років незламної боротьби: до 30-річчя створення Української Гельсінської Групи / Ю. Волинець, В. Марценішко. - С. 195-197

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): Шевченків світ -- історія літератури -- світовий контекст -- компаративістика -- український фольклор -- література-наука-школа

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються рецензійні матеріали.

 
54 83.3(2Ук)1
П78

        Проблеми історії та теорії реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1991. - 265 с.

Зміст:
  Гончар О.  Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років 19 ст. / О. Гончар. - С. 5-61
  Кодак М. П.  До сповідального психологізму ("Москалева криниця" Т.Г. Шевченка: однойменні поеми 1847 й 1857 рр.) / М. П. Кодак. - С. 61-78
  Міщук Р. С.  Реалізм Панаса Мирного і проблеми художньої розповіді / Р. С. Міщук. - С. 78-112
  Гаєвська Л. О.  Іван Франко. Романтизм, натуразім, реалізм? / Л. О. Гаєвська. - С. 112-166
  Гундорова Т.І.  Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку 20 ст. (теоретико-методологічний аспект) / Т. І. Гундорова. - С. 166-192
  Мороз Л.З.  Нова реалістична драма в українській літературі кінця 19- поч. 20 ст. / Л. З. Мороз. - С. 192-221
  Кузнєцов Ю.Б.  Розвиток психологізму в українській прозі кінця 19-поч. 20 ст. / Ю. Б. Кузнєцов. - С. 221-250
  Шумило Н. М.  До проблеми ліризації української прози кінця 19- поч. 20 ст. / Н. М. Шумило. - С. 250-265

Рубрики: Мирний П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): література 19-20 ст. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   У книзі досліджуютья тенденції розвитку та визначальні риси реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. На матеріалі творчості І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника та інших письменників розкриваються особливості соціального та психологічного аналізу даного типу художнього мислення. Визначаються стильові течії реалізму на різних етапах його розвитку. Реалізм української літератури розглядається у контексті тенданцій і явищ європейських літератур.

 
55 83.3(4Укр)я72-1кр
П21

Пахаренко, В. І.

        Українська література [Текст] : підруч. для 9-го кл. загальноосвітніх навч. закл. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2004. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): процес -- періодизація історії української літератури -- староукраїнська література -- європейський класицизм -- український класицизм -- сентименталізм -- романтизм

Анотація:   Пропонований підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ознайомлює з українським фольклором та літературним процесом XV - першої половини XIX ст. Видання містить оглядові розділи теоретико-літературного, етнопсихологічного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також характеритсики художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою з української літератури.

 
56 83.3У-я73-1
М34

        Література першої половини 19 ст. / ред. : О. І. Білецький. - К. : 1961. - 489 с.

Рубрики: Котляревський І. П. - про нього
Історія української літератури - Література XIX ст.

Ключові слова (ненормовані): українська література 19 ст.

Анотація:   Другий том "Матеріалів до вивчення історії української літератури" містить критичні статті про літературний процес та творчість окремих письменників першої половини 19 ст. від І.П. Котляревського до Т.Г. Шевченка включно. "Матеріали" видаються, відповідно до вузівської програми, як навчальний посібник.

 
57 83.3(4Укр)-283кр
Ш37

Шевчук, В.

        Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIIІ століть [Текст] : монографія : у 2 кн. Кн. 2 Розвинене бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.

Зміст:
  Писемність другої половини XVII- початку XVIII століть. - С. 9-19
  Державотворчі й національно-стабілізуючі еліти в українському суспільстві XVII-XVIII століть. - С. 22-37
  Універсальна картина світу в творчості письменників українського бароко. - С. 38-45
  Поетика бароко в українських літописах. - С. 46-64
  Байка в літературі українського бароко. - С. 65-77
  Анімалістично-алегорична поетика у творах XVI-XVIII століть. - С. 78-90
  Образ Богдана Хмельницького в давній українській літературі. - С. 91-105
  Самійло Зорка, його панегірик та діаріуш. - С. 108-113
  Про "Герби і трени при гробі... Сильвестра Косова". - С. 114-127
  Лазар Баранович як поет. - С. 128-143
  Теодосій Софонович. "Хроніка". - С. 144-150
  Про Олексія, чоловіка Божого" - драма з 70-х років XVIII ст.. - С. 151-158
  Чигирин Олександра Бучинського-Яскольда. - С. 159-163
  Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. "Скарбниця". - С. 164-170
  Про поеми невідомого автора другої половини XVII століття із віршованої хроніки. - С. 171-178
  Климентій Зіновіїв і його книга буття українського народу. - С. 179-191
  Іван Величковський та Києво-Чернігівська поетична школа другої половини XVII століття. - С. 192-207
  Три вірші анонімного автора із збірника Кондрацького. - С. 208-212
  Петро Попович-Гученський - предтеча Івана Котляревського. - С. 213-218
  Літературна праця Дмитра Туптала. - С. 219-234
  Стефан Яворський. Поезія. - С. 235-242
  Григорій Вишневський. "Шлях, увінчаний лаврами...". - С. 243-247
  Пилип Орлик як письменник. - С. 248-256
  Іван Орновський - панегірист кінця XVII- початку XVIII століть. - С. 257-261
  Про Данила Братковського - поета і людину. - С. 262-281
  Іларіон Ярошевицький: діалог між Купідоном та Йоасафатом. - С. 283-287
  Літопис Самовидця як речництво козацько-старшинської ідеології. - С. 288-294
  Іван Максимович - поет вічних тем. - С. 295-305
  Теофан Прокопович. Життя і творчість. - С. 306-318
  Лаврентій Горка та його драма "Йосиф-патріарха". - С. 319-329
  Письменство XVIII- початку XIX століть. - С. 336-345
  Низове бароко і засоби його творення. - С. 348-369
  Українські поетики та риторики як теоретична база літературного бароко. - С. 370-381
  Українська барокова драма. Загальні зауваження. - С. 382-392
  Явище прообразності в літературі українського бароко. - С. 393-405
  Українські родинні хроніки. - С. 406-409
  Почаївський культурний осередок XVIII початку XIX століть. - С. 410-419
  Мазепа Іван- митець і літературний герой. - С. 420-431
  Літопис Григорія Грабянки. - С. 434-445
  Малий діаріуш Миколи Ханенка. - С. 446-450
  Про "Журнал\" / чи діаріуш. - С.  Пилипа Борзаківського та Павла Ладинського\". - ,451-458,
  Семен Климовський та його політично-публіцистичний поетичний трактат. - С. 459-468
  Літопис Самійла Величка. - С. 469-482
  Інокентій Нерунович. "Милість Божа". - С. 483-487
  Василь Григорович-Барський та його "Мандри по святих місцях". - С. 488-491
  Йоасаф Горленко - творець моралістичної поеми. - С. 503-508
  Літературна діяльність Михайла Козачинського. - С. 509-518
  Діалог Енея з Турнусом із 1745 року. - С. 519-524
  Про драму "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського. - С. 525-537
  Гнат Максимович. "Ода на перший день травня 1761 року". - С. 538-544
  Семен Дівович. "Розмова Великоросії з Малоросією". - С. 545-554
  Сатири інока Якова. - С. 555-560
  Про Йосипа Обонкіона-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство. - С. 561-578
  Григорій Сковорода як письменник і мислитель. - С. 579-594
  Прообразність у баченні Г.Сковороди. - С. 595-607
  Іван Некрашевич, його вірші та діалоги. - С. 608-616
  Іриней Фальківський - звершувач поетичних традицій Київського атенею. - С. 617-620
  Василь Капніст в українському контексті. - С. 621-629
  Історія Русів як літературна пам'ятка. - С. 630-648
  Енеїда Івана Котляревського в системі літератури українського бароко. - С. 649-669
  Мудрець з гір Карпатських - Василь Довгович. - С. 670-678
  Коли починалася Нова українська література і ще раз про стилістичні епохи. - С. 679-694

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська писемність -- літописна історична література -- українська барокова поезія -- літературні форми пізнього

Анотація:   Друга книга оригінального дослідження фактично є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину 17 ст., яку автор розглядає як період розвиненого бароко, і 18 ст.- період пізнього бароко. Аналізуючи цей напрочуд своєрідний відтінок історії української літератури, автор вписує твори в житти, проблеми і складнощі становлення Козацької держави. Читач переконається, що література цієї тієї доби аж зовсім не була схоластичною, твореною у відриві від життя, а навпаки, найчастіше з ним пов'язана. Досі так широко і в такому розрізі література вказаної доби не розглядалася.

 
58 87.3(4Укр)6
Ч59

        Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. - : 2005. - 264 с.

Зміст:
  На теми філософії історії. - С. 7-13
  Початки і кінці нових ідеологічних епох. - С. 14-23
  Культурно-історичні епохи. - С. 24-35
  До характерології слов'ян. Українці. - С. 36-42
  Антична література в старій Україні. - С. 43-56
  Платон в Давній Русі. - С. 57-66
  До проблем бароко. - С. 67-77
  Поза межами краси (до естетики барокової літератури). - С. 78-96
  Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV-XVIII ст.). - С. 97-112
  XVII ст. в духовній історії України. - С. 113-125
  Значення Харківського університету в українському духовному житті. - С. 126-129
  Іван Вишенський. - С. 130-141
  Міцкевич і українська література. - С. 142-163
  Вплив філософії Щеллінга (1775-1854) в Україні. - С. 164-171
  Думки про Шевченка (естетичні та історико-філософічні фрагменти). - С. 172-178
  Шевченко і Давид Штраус. - С. 179-191
  Шевченко і релігія. - С. 192-205
  П.О. Куліш - український філософ серця. - С. 206-216
  М.С. Грушевський як історик літератури. - С. 217-226
  В'ячеслав Липинський як філософ історії. - С. 227-236
  Натурфілософія В.І. Вернадського. - С. 237-243
  Юрій Клен, вчений та людина (із спогадів. Написано 1949). - С. 244-254

Рубрики: Чижевський Д.
Історія філософії України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українці -- антична література в старій Україні -- література бароко -- вишенський і. -- Міцкевич і українська

Анотація:   Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в ураїнському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.

 
59 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 12 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 284 с.

Зміст:
  Жигун С.  Творчість Гната Михайличенка: особливості нарації / С. Жигун. - С. 5-8.
  Іванько О.  Роздвоєння художньої свідомості Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 8-13.
  Чернявська О.  Концепт митця у творчості Богдана-Ігоря Антонича (попередні зауваження на основі аналізу вірша "До істот з зеленої зорі") / О. Чернявська. - С. 13-16.
  Кирильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича у 1930-х роках: критичні моделі Івана Огієнка та Святослава Гординського / О. Кирильчук. - С. 16-22.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куриленко І.  Філософське осмислення мотиву самотності в романі "Честь" М. Могилянського / І. Куриленко. - С. 22-25.
  Лапко О.  Ліричний герой Тодося Осьмачки: самотність як константа / О. Лапко. - С. 25-32.
  Цимбал Я.  До проблеми урбанізму в поезії Володимира Свідзінського / Я. Цимбал. - С. 32-36.
  Артюх А.  Герметичність художнього світу Володимира Свідзінського і український літературний процес 80-х років XX ст. / А. Артюх. - С. 37-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко О.  Фройдівська версія Бога в оповіданні Валер'яна Підмогильного "Добрий Бог" / О. Сергієнко. - С. 41-49.
  Жигун В.  Інстинкт-бажання бути великим (На прикладі оповідання В. Підмогильного "Гайдамака" / В. Жигун. - С. 49-52.
  Лещишин З.  Психологічний портрет самогубця у новелістиці Валер'яна Підмогильного (роль внутрішнього монологу у психологічному портретуванні) / З. Лещишин. - С. 52-56.
  Лебединцева Н.  Екзистенційна істерія в поезії Є. Плужника / Н. Лебединцева. - С. 57-62.
  Белімова Т.  Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. XX ст. / Т. Белімова. - С. 62-65.
  Гірняк М.  Наративні стратегії прози В. Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті / М. Гірняк. - С. 65-74.
  Ушневич-Штанько С.  Музичний простір у системі художньо-естетичних поглядів В. Домонтовича (на матеріалі романів "Без грунту\" / "Доктор Серафікус". - С.  "Дівчинка з ведмедиком")\"
  Лаврісюк Ю.  Експериментальна проза Олекси Слісаренка / Ю. Лаврісюк. - С. 79-83.
  Ушкалов О.  Юліан Шпол та його роман "Золоті лисенята" / О. Ушкалов. - С. 84-89.
  Сінченко О.  Пролегомени до соціалістичного реалізму як художнього напрямку / О. Сінченко. - С. 89-95.
  Видашенко Н.  "Шоденник" Аркадія Любченка: екзистенціальний вимір твору / Н. Видашенко. - С. 95-100.
  Макаренко Л.  Метафоричні кольороназви в поезії Юрія Клена / Л. Макаренко. - С. 100-105.
  Кирієнко Н.  Вічні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 105-110.
  Горбунова О.  Націєтворчі складники українського характеру у творчій концепції Юрія Липи / О. Горбунова. - С. 111-114.
  Буслаєва К.  Міфологема долі як домінанта творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 114-120.
  Дрозд Л.  Концепція Бога у поетичному доробку Є. Маланюка / Л. Дрозд. - С. 120-126.
  Юрова І.  Жанрова своєрідність радіодрами І. Костецького "Летіція" / І. Юрова. - С. 126-131.
  Хмель О.  Людина в "чужому" міфологічному просторі (до проблеми екзистенціалістичних мотивів у "Сибірських новелах" Бориса Антоненка-Давидовича) / О. Хмель. - С. 131-136.
  Хамедова О.  Епістолярна літературна критика Б. Антоненка-Давидовича: проблематика, специфіка / О. Хамедова. - С. 136-141.
  Журавльова С.  Філософські рефлексії на тлі біблійного тексту (поетичний цикл Ліни Костенко "Давидові псалми") / С. Журавльова. - С. 141-148.
  Котик І.  "Десерти кохання" (образ ліричного суб'єкта збірки Ю. Тарнавського "Ось, як я видужую") / І. Котик. - С. 148-153.
  Ткаченко Т.  Образ Ісуса Христа у прозі Віри Вовк / Т. Ткаченко. - С. 153-156.
  Жодані І.  Інтерсеміотичність у творчості Віри Вовк (живопис і література) / І. Жодані. - С. 156-159.
  Віват Г.  Фізико-математичні алюзії в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 159-166.
  Цілинко Т.  Проблемно-тематична спрямованість і стильові прикмети дебютних виступів М. Вінграновського у періодичних виданнях / Т. Цілинко. - С. 166-171.
  Кулініч О.  Хронотоп поезії як поле вираження світогляду автора (на прикладі інтимної лірики Микити Чернявського) / О. Кулініч. - С. 172-177.
  Крупка В.  Морально-етична природа образу селянина-працелюба у ранній поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 178-181.
  Перетятько М.  Просторово-часова організація ліричного циклу Л. Талалая "Золотий пісок" / М. Перетятько. - С. 181-185.
  Штолько М.  Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко / М. Штолько. - С. 185-191.
  Гнатенко Н.  Організація біографічного матеріалу за асоціативно-психологічним типом (на прикладі повісті Василя Шевчука "Навчитель істини") / Н. Гнатенко. - С. 192-196.
  Кузьменко М.  Феномен художнього часопростору в ліриці Леоніда Вишеславського / М. Кузьменко. - С. 196-198.
  Гур'єва Р.  Любов і влада: гендерний аспект історичної прози П. Загребельного / Р. Гур'єва. - С. 199-203.
  Нечерда В.  Історія як феномен художнього (триптих П. Загребельного про Київську Русь) / В. Нечерда. - С. 203-208.
  Зелененька І.  Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 208-212.
  Демидюк Л.  Символи як елементи вертикального контексту та їх семантика у поезії М. Воробйова / Л. Демидюк. - С. 212-223.
  Кулініч Т.  Інтертекстуальні елементи метафори Ігоря Калинця / Т. Кулініч. - С. 223-226.
  Копиця В.  Художня трансформація христологічних мотивів у поезії В. Герасим'юка / В. Копиця. - С. 226-231.
  Борисюк І.  Ініціальний міф як структуротворчий елемент поетичного тексту у творчості вісімдесятників / І. Борисюк. - С. 231-236.
  Здорик О.  Українська поезія про Чорнобиль. Символіка природи / О. Здорик. - С. 236-238.
  Харченко А.  Екзистенційна основа асоціативного мислення В'ячеслава Медведя в жанрі щоденника / А. Харченко. - С. 238-243.
  Великодна Г.  Жанровий поліфонізм висловлення у поемі-видінні Оксани Забужко "Самогубче дерево" / Г. Великодна. - С. 243-247.
  Шевчук З.  Альтернативна історія в сучасній українській прозі / З. Шевчук. - С. 247-251.
  Юрчук О.  Необарокові тенденції в українській прозі кінця XX - початку XXI ст. / О. Юрчук. - С. 252-258.
  Качак Т.  Жанрово-стильові аспекти "Експериментальної прози" Галини Пагутяк / Т. Качак. - С. 258-266.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупка М.  Художнє моделювання проблем материнства та творчості в анти-романі Ніли Зборовської "Українська Реконкіста" / М. Крупка. - С. 266-270.
  Деркачова О.  Світ крізь призму болю (на матеріалі творів М. Кіяновської та А. Охрімовича) / О. Деркачова. - С. 271-276.
  Бондар Л.  Художня проекція "Его" митця крізь призму ритуально-міфологічної посвяти (за п'єсою Я. Стельмаха "Десант") / Л. Бондар. - С. 276-280.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
60 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 11 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 228 с.

Зміст:
  Войтонь Р.-М.  Різні види "зла": слов'янські міфологічні та біблійні джерела демонічних образів / Р.-М. Войтонь. - С. 5-10.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арендаренко І.  "Мікерія, Лілія Нілу" О. Сеньковського - зона мистецьких і міждисциплінарних взаємодій / І. Арендаренко. - С. 10-14.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузнецова Н.  Концепция игры в бисер Германа Гессе и ритуал Конфуция: к попытке сопоставленного прочтения / Н. Кузнецова. - С. 15-20.. - Библиогр. в конце ст.
  Баринова Е.  Восток и Запад в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции" / Е. Баринова. - С. 20-23.. - Библиогр. в конце ст.
  Кондратюк Л.  Основні аспекти поетики імпресіоністичного стилю в літературі / Л. Кондратюк. - С. 24-30.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурдуз А.  Варіанти реалізації міфологеми "Золотого віку" у творах Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербевіллів" і В. Стефаника "Камінний хрест" / А. Гурдуз. - С. 30-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Губарева О.  Український і болгарський дискурс модернізму: спільне і відмінне / О. Губарева. - С. 36-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Медицька М.  Типологія екзистенційних мотивів та образів у поезії Станіслава Виспянського і Петра Карманського / М. Медицька. - С. 42-49.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сачок О.  Самотність як екзистенційний стан душі у поезіях польського (К. Пшерва-Тетмаєр) та українського (П. Карманський) модернізму / О. Сачок. - С. 49-54.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добрушина Т.  Метафізичні інтенції в поезії Богдана-Ігоря Антонича та Болеслава Лесьмяна / Т. Добрушина. - С. 55-59.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Семантика образу трави у "Пісні про себе" Волта Вітмена та "Зеленій Євангелії" Богдана-Ігоря Антонича / Н. Науменко. - С. 59-66.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гайворонська М.  Максим Богданович у рецепції Михайла Драй-Хмари / М. Гайворонська. - С. 66-70.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Леенсон Е.  Своеобразие трактовки темы творчества в стихотворениях Р. М. Рильке "Am rande der nacht" и Б. Л. Пастернака "Мне хочется домой, в огромность..." / Е. Леенсон. - С. 70-75.. - Библиогр. в конце ст.
  Синьоок Г.  Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологія творчості особистості / Г. Синьоок. - С. 75-83.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Салахова А.  Анатомия красоты и искусства и искусство анатомии в романах Д. Фаулза "Коллекционер\" / П. Зюскинда "Парфюмер" и Т. Эггена "Декоратор"\". - С. А. Салахова. - 83-87.,\"Библиогр. в конце ст.\"
  Никифоров А.  Роберт Фрост и Иосиф Бродский: сравнительный анализ стихотворений / А. Никифоров. - С. 88-92.. - Библиогр. в конце ст.
  Бібєрова Г.  Вплив ліричних мотивів поезії Сільвії Плат на творчість Оксани Забужко / Г. Бібєрова. - С. 92-99.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янковий Б.  Інтертекстуальність як одна з особливостей побудови 22 гомілії Василія Великого "Лист до молоді про те, як слід використовувати античну літературу / Б. Янковий. - С. 100-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руссова В.  Длугошева інтерпретація оповідання про хрещення русичів / В. Руссова. - С. 105-108.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мигун С.  Святість як сюжетотворча модель житія Феодосія Печерського / С. Мигун. - С. 108-115.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук Р.  Проект унії у літературній спадщині Іпатія Потія / Р. Ткачук. - С. 113-114.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трофименко Т.  Ідеал монашного служіння у погребових проповідях Мелетія Смотрицького і Захарії Копистенського / Т. Трофименко. - С. 115-121.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Животова М.  Образ Богородиці у "Небі новому" Іоаникія Галятовського / М. Животова. - С. 121-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Т.  Топіка сакральних імен у проповідях Антонія Радивиловського / Т. Левченко. - С. 125-128.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лямпрехт О.  Проблема життя та смерті в українській польськомовній прозі письменників кола Лазаря Барановича / О. Лямпрехт. - С. 128-135.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пуреховская О.  Слово как архетип христианской книжности в риторическом осмыслении Симеона Полоцкого / О. Пуреховская. - С. 135-138.. - Библиогр. в конце ст.
  Кочубей В.  "Митрополита рязанського та муромського слізне з книгами прощання" Стефана Яворського: до історико-художнього аналізу твору / В. Кочубей. - С. 139-145.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкурган О.  Драма "Kommunia duchowna S. S. Borysa y Hleba" XVII ст. з Бібліотеки Оссолінеум у Вроцлаві / О. Шкурган. - С. 145-151.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Морально-етичні християнські засади белетристики Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 151-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Генетичний зв'язок чи типологічна подібність? (комедії Гоголя "Ревізор" і Квітки-Основ'яненка "Приезжий из столицы") / О. Боронь. - С. 155-161.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородін К.  Літературна діяльність Вацлава з Олеська в контексті суспільно-культурного життя Галичини поч. XIX ст. / К. Бородін. - С. 161-165.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бусел К.  Маргінальність романтичної особистості у "рольовій" ліриці Т. Шевченка періоду заслання / К. Бусел. - С. 165-168.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цуркан І.  Художнє освоєння народно-демонічних уявлень у повісті "Огненний змій" Пантелеймона Куліша / І. Цуркан. - С. 168-172.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чадович В.  Засоби комічного зображення в пьєсах Ю. О. Федьковича та С. Воробкевича / В. Чадович. - С. 172-177.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грибовська Д.  Специфіка ранніх сатиричних поезій І. Франка / Д. Грибовська. - С. 178-184.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Челецька М.  Жанрові та інтертекстуальні особливості ліричного циклу Івана Франка "Excelsior!" / М. Челецька. - С. 184-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капліна О.  "Чуже слово" у творчості Христі Алчевської / О. Капліна. - С. 191-194.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майборода Н.  Роль символу у неоромантичному творі (на матеріалі повістей Ольги Кобилянської) / Н. Майборода. - С. 195-198.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляшенко О.  Семантика кольору і ефект цілісності поетичних циклів Лесі Українки "Сім струн" та "Ритми" / О. Ляшенко. - С. 198-202.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мушка О.  Екзистенційна проблематика драми Лесі Українки "Йоганна, жінка Хусова" / О. Мушка. - С. 202-207.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанова О.  Драматизація діалогічного мовлення у "малій прозі" В. Стефаника / О. Казанова. - С. 207-211.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордонець О.  Жанр поезії у творчості Б. Лепкого початку XX століття / О. Кордонець. - С. 211-217.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінчук Т.  Невипадкові покарання як шлях до свободи й богообраності в оповіданні В. Винниченка "У графському маєтку" / Т. Павлінчук. - С. 217-221.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Компаративістика

Ключові слова (ненормовані): типологія художніх творів -- порівняльний аналіз художніх творів

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
61 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 29 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 103 с.

Зміст:
  Фізер І. М.  Про який час ідеться в літературному творі? / І. М. Фізер. - С. 5-7.
  Дзядевич Т. М.  Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) / Т. М. Дзядевич. - С. 7-12.
  Желєзна Ю. І.  Поетика виражальності й сучасна критична теорія (за працею А. К. Жолковського, Ю. К. Щеглова "Работы по поэтике выразительности") / Ю. І. Желєзна. - С. 13-16.
  Іванова Н. С.  Роль інтелектуалізації письма у розвитку межових форм літератури (культурний контекст початку XX ст.) / Н. С. Іванова. - С. 16-25.
  Кісельова Л. О.  Семантична мова фолькльорної традиції в поезії М. Клюєва та В. Свідзинського / Л. О. Кісельова. - С. 25-31.
  Ксьондзик Н. В.  Генеза класицизму в літературі Російської імперії / Н. В. Ксьондзик. - С. 31-39.
  Кузмичов С. В.  Лицарські романи Цзінь Юна та китайські традиційні бойові мистецтва / С. В. Кузмичов. - С. 40-42.
  Моренець В. П.  Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на давні теми (уривок з авторської монографії) / В. П. Моренець. - С. 43-53.
  Пелешенко Н. І.  Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років (на матеріалі творів О. Ільченка, В. Дрозда, В. Шевчука) / Н. І. Пелешенко. - С. 53-65.
  Пізнюк Л. В.  Аркадій Любченко як гравець на полі тоталітаризму (проблема інтерпретації "Щоденника" А. Любченка) / Л. В. Пізнюк. - С. 65-69.
  Пронкевич О. В.  Українська національна ідентичність у дзеркалі іспанської культури / О. В. Пронкевич. - С. 70-75.
  Рябчук С. М.  Український авангард: між деструкцією та "самозванством" / С. М. Рябчук. - С. 75-82.
  Семенова Д. С.  Спроба постколоніального прочитання фантастичного роману Андрія Бєляніна "Відстріл наречених" / Д. С. Семенова. - С. 83-86.
  Усатюк О. С.  Еволюція архетипних образів вогню в повістях М. Гоголя (за концепцією Г. Башляра) / О. С. Усатюк. - С. 87-90.
  Яковенко С. М.  Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослав Івашкевича та Вітольда Гомбровича / С. М. Яковенко. - С. 91-96.
  Якубчак Н. В.  Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак. - С. 97-100.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник наукових студій присвячений актуальним проблемам теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та зарубіжної літератури.

 
62 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 72 Філологічні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 91 с.

Зміст:
  Агеєва В. П.  Поетичний візіонеризм Лесі Українки / В. П. Агеєва. - С. 3-11.
  Гай Є. О.  Контамінація християнського та радянського міфів у "селянській трилогії" Миколи Куліша / Є. О. Гай. - С. 12-18.
  Єгорченко М. О.  Мотив гріха в поезії Василя Стуса / М. О. Єгорченко. - С. 18-23.
  Квіт С. М.  Виміри філософської герменевтики / С. М. Квіт. - С. 24-32.
  Кісельова Л. О.  Про один загадковий вірш В. Свідзінського та контексти його розуміння / Л. О. Кісельова. - С. 33-38.
  Котенко Н. В.  Проблематика німецькомовних літературознавчих праць Освальда Бургардта / Н. В. Котенко. - С. 39-44.
  Нарчинська Т. М.  Невербальні означники поетичного тексту: мовчання як іншість у "Примітивних формах власності" Андрія Бондаря / Т. М. Нарчинська. - С. 45-49.
  Пізнюк Л. В.  Творча дихотомія Аркадія Любченка / Л. В. Пізнюк. - С. 50-53.
  Погинайко О. П.  Автопереклад як особливий вид перекладу / О. П. Погинайко. - С. 53-59.
  Пронкевич О. В.  Лицарсько-містичний ідеал у "Житії Дон Кіхота і Санчо" М. де Унамуно / О. В. Пронкевич. - С. 60-66.
  Свято Р. В.  Проблема літературних поколінь: "період безчасся" і українська поезія 70-х років XX ст. / Р. В. Свято. - С. 67-73.
  Сергієнко О. В.  Українські інспірації словенського модернізму (на прикладі "Думи" Отона Жупанчича) / О. В. Сергієнко. - С. 73-80.
  Шалагінов Б. Б.  Ф. В. фон Шеллінг: міфотворець на перепуттях модерну / Б. Б. Шалагінов. - С. 80-88.

Анотація:   Збірник наукових студій кафедри літератури та іноземних мов НаУКМА присвячений актуальним проблемам теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та зарубіжної літератури.

 
63 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : зб. наук. пр. Т.48 Філологічні науки / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 94 с.

Зміст:
  Агеєва В. П.  Формалізм у концепціях київських неокласиків / В. П. Агеєва. - С. 3-10
  Лімборський І. В.  Художня парадигматика українського рококо і європейський контекст / І. В. Лімборський. - С. 11-19
  Стадницька Т. І.  відчуження як теоретико-літературна категорія / Т. І. Стадницька. - С. 20-23
  Якубчак Н. В.  Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак. - С. 24-31
  Борисюк І. В.  Міфологема космічної ієрогамі в поезії вісімдесятників / І. В. Борисюк. - С. 32-39
  Моренець В. П.  Естетизм (уривок зі студії "Стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 40-45
  Нарчинська Т. М.  Схід у поезії Володимира Цибулька / Т. М. Нарчинська. - С. 46-49
  Плітка В. В.  Місячна трагедія в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня" / В. В. Плітка. - С. 50-55
  Свято Р. В.  Сюрреалістичні аспекти поетичного світогляду Олега Лишеги / Р. В. Свято. - С. 56-61
  Яровенко А. В.  24 години Івана Величковського: функція числа у бароковій традиції / А. В. Яровенко. - С. 62-68
  Білоножко Л. В.  Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні Моррісон "Улюблена" / Л. В. Білоножко. - С. 69-75
  Стефанова Н. -А. В.  Герой та його двійник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) "Бійцівський клуб" та "Невидимі потвори" / Н. -А. В. Стефанова. - С. 76-81
  Шалагінов Б. Б.  Кант І. : мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції) / Б. Б. Шалагінов. - С. 82-90

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): формалізм -- українське рококо -- естетизм -- поезія В. Цибулька -- поетичний світ О. Лишеги -- функція числа у

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та історії зарубіжної літератури.

 
64 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М. К.

        Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська літературна традиція -- українська література і міфи -- фольклор -- монументалізм -- орнаменталізм -- козацька

Анотація:   Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до середини ХХ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту.

 
65 91.9:83
М42

        Петро Медведик: життєписно-бібліографічна студія [Текст] : [покажчик] / Упр. культури Тернопільської облдержадмін., Тернопільська обл. універсальна наукова б-ка. - Т. : Підручники і посібники, 2005. - 96 с.

Рубрики: Медведик, П. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія
Тернопіль

Ключові слова (ненормовані): українська література -- бібліографія краєзнавча -- історія України -- історія українського мистецтва

Анотація:   Покажчик підготовлений до 80-річчя від дня народження відомого краєзнавця, театрознавця П. К. Медведика для ознайомлення з бібліографією джерел та літератури про життєвий і творчий шлях дослідника Тернопілля.

 
66 83.3(4Укр)5-8...4
Т48

Ткачук, М. П.

        Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси [Текст] : монографія / М. П. Ткачук. - Суми : СумДу, 2009. - 215 с.

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Котляревський І. -- поетика гротексту -- жанрова своєрідність "Енеїди"

Анотація:   У книзі по-новому інтерпретується творчість першого класика нової української літератури Івана Котляревського, висвітлюються його життєвий та творчий шлях, характер мистецьких шукань, значення й місце в історії української літератури. Розглядається наративна стратегія поеми "Енеїда", її антропологічний та естетичний дискурси. Особлива увага звертається на інтертекстуальне поле поеми й жанрову своєрідність. Досліджується категорія сміху, поетики гротеску, особливості просвітницького реалізму, а також питання національного характеру в контексті літературної антропології. Окремо з'ясовується жанрова природа "Наталка Полтавка", "Москаля-чарівника".

 
67 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 76 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 196 с.

Зміст:
  Кикоть В.  Підтекст як образна домінанта в художньому перекладі / В. Кикоть. - С. 5-7
  Кавун Л.  Модерна естетика української прози 20-х р.р. / Л. Кавун. - С. 8-16
  Пахаренко Н.  Українська література ХХ століття: проблема періодизації / Н. Пахаренко. - С. 17-24
  Мануйкін О.  Драматичні портрети Т. Шевченка на сцені театрів України / О. Мануйкін, Ю. Литвин. - С. 25-33
  Марценішко В.  Образ України, її історія в польській літературі (XVI-XIX ст.) / В. Марценішко. - С. 34-48
  Поліщук В.  Ідея єдності, соборності України в історичній прозі Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 49-54
  Коваленко В.  Міф і реальність у "Думі про Зінька Самогородського" Т. Осьмачки / В. Коваленко. - С. 55-62
  Синьоока Г.  Василь Мисик у контексті неокласичних традицій / Г. Синьоока. - С. 63-70
  Ромащенко Л.  Назва однакова - версії історії різні (повість Ю. Тиса "Конотоп" і роман В. Кожелянка "Конотоп") / Л. Ромащенко. - С. 71-76
  Богданова М.  Жанрові особливості історичного оповідання - легенди в українській літературі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 77-85
  Кошова І.  Любовна РАпсодія Валентини Коваленко / І. Кошова. - С. 86-90
  Лаврісюк Ю.  Парадигма людської долі в малій прозі Олекси Слісаренка (до питання проблематики творів) / Ю. Лаврісюк. - С. 91-97
  Заїковська О.  Гіпертекст у літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття / О. Заїковська. - С. 98-103
  Градовський А.  Особливості компаративного аналізу епічного твору / А. Градовський. - С. 104-110
  Ярмоленко Н.  Магічне мислення як первісна основа українських замовлянь / Н. Ярмоленко, О. Ярмоленко. - С. 111-126
  Сало Г.  Символ та архетип у народній ліро-епічній творчості українців / Г. Сало. - С. 127-136
  Дудник М.  Геній національної ідеї (сценарій літературного вечора, приуроченого симоненківським дням) / М. Дудник. - С. 137-154
  Герман Н.  Вплив поетичного слова на особистість (психологічний аспект) / Н. Герман. - С. 155-160
  Клименко В.  Українська національна школа образотворчого мистецтва та основи професійної грамоти / В. Клименко. - С. 161-165
  Бондар І.  Істина, до якої ішов художник: методологічний аналіз життя і творчості черкаського художника Петра Козіна / І. Бондар. - С. 166-172
  Колісник Ю.  Журналістика України в полоні радянського "патріотизму" й "інтернаціоналізму" / Ю. Колісник. - С. 172-183
  Зражевська Н.  Сучасні інформаційні технології як фактор зміни культурної парадигми / Н. Зражевська. - С. 183-190
  Ромащенко Л.  Про національну специфіку українського модернізму (Шумило Наталя. Під знаком національної самобутності) / Л. Ромащенко. - С. 191-193

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): літературний стиль у літературі -- жанровість літератури

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
68 83.3(4Укр)6-6
С30

Семенюк, Г. Ф.

        Українська драматургія 20-х років: Нове осмислення драматургічних і театральних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури [Текст] : посіб. для вчителя / Г. Ф. Семенюк. - К. : Проза, 1993. - 203 с.

Зміст:
  До джерел: драматургічний процес в Україні 1917-1920 рр.. - С. 8-50
  Концепція героя і специфіка конфлікту в українській драматургії 20-х років. - С. 51-101
  Українська комедія 20-х років: динаміка жанрів і розмаїття засобів типізації. - С. 102-138
  Реалії національного та міжнародного життя в драматургії рубежа 20-30-х років. - С. 139-190

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська комедія -- герой і конфлікт -- театр "Березіль" Л. Курбаса

Анотація:   У книжці з позицій сьогодення досліджуються провідні проблеми становлення і тенденції розвитку української драматургії 20-х років ХХ століття як одного з факторів національного і духовного відродження України. На основі творів багатьох письменників, які досі невивчалися (В. Винниченка, М. Грушевського, І. Хоткевича, М. Семенка, Є. Карпенка) або вивчались недостатньо (М. Куліша) чи аналізувались тенденційно та однобічно (І. Микитенка, О. Корнійчука), переосмислюються драматичні й театральні явища в історії національної літератури й культури.

 
69 91.9:83
У45

        Давня українська література (XI - XVIII ст.) / уклав Л. Є. Махновець ; відп. ред. О. І. Білецький. - : 2005. - 975 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): словник українські письменники -- українська література 11-18 ст.

Анотація:   Перший том біо-бібліографічного словника "Українські письменники", укладений Леонідом Махновцем 1961 р., і досі лишається найповнішим довідковим виданням з історії української літератури ХІ - XVIII ст. Упорядник максимально використав цензурні можливості, відкриті за часів відносної лібералізації комуністичного режиму (1956-1961 рр.), для опису видань текстів і наукових досліджень з епохи українського Середньовіччя, Ренесансу та Бароко. Бібліографічні відомості згруповані за принципом персоналій і супроводжуються короткими біографічними довідками про всіх відомих на середину ХХ ст. давніх українських авторів. Перевидання довідника відтворює зміст оригіналу, обмежуючись мовною редакцією та уточненням деяких деталей з біографій письменників. Додано передмову, яка розповідає про історію появи довідника та його автора.

 
70 83.3(4Укр)6
П12

Павличко, С. Д.

        Дискурс модернізму в українській літературі [Текст] : монографія / С. Д. Павличко. - К. : Либідь, 1999. - 447 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українське народництво -- модернізм і естетизм -- неокласицизм -- фройдизм -- екзистенціалізм -- релятивізм

Анотація:   У книзі аналізується дискурс українського модернізму, починаючи від 1898 р. до 70-х років нашого століття. Парадигма модерністського дискурсу розглядається на прикладі художньої та критичної творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Гната Хоткевича, Михайла Яцкова, представників "Молодої Музи" та "Української хати", письменників 20-х років, найрепрезентативніших постатей еміграційної літератури 40-х років, а також Нью-йорської групи - найоригінальнішого модерністичного утворення 60-х і 70-х років. Лейтмотивом книжки є розгляд конфлікту між модернізмом і народництвом упродовж усієї історії української літератури ХХ століття.

 
71 83.3(4Укр)
Ю83

Юрчук, О. О.

        У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст] : монографія / О. О. Юрчук ; наук. консульт. П. В. Білоус. - К. : Академія, 2013. - 224 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): постколоніальні студії -- колоніалізм -- неоколоніалізм -- полемічна література -- творчість Котляревського -- постмодерний постколоніалізм -- антиколоніалізм -- творчість Марії Матіос

Анотація:   У монографії осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.

 
72 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М.

        Художня література України [Текст] : Ч.1 Від міфів до реальності / М. Наєнко. - К. : Просвіта, 2005. - 700 с.

Рубрики: Мономах - про нього
Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- українська міфологія -- український фольклор -- козацька епоха і

Анотація:   Книга являє собою стислий, науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклоричних) часів до початку ХХІ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим "підручником життя". А хто з нас не прагне перебувати в сфері мистецтва, чомусь у нього навчитися й обрати собі найкращу, з естетичним шармом долю. Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література в книзі розглядається (наскільки це можливо в стислій праці) в загальнослв'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно - ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників - її душу. У першій частині йдеться про давній період української літератури та ранні вияви нового.

 
73 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 108 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 160 с.

Зміст:
  Набитович І.  Парадигматика сакрального в художньому творі (на прикладі повісті "Сивіла" Петра Фабіяна Лагерквіста) / І. Набитович. - С. 5-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Жанрово-стильові тенденції у прозі ваплітян / Л. Кавун. - С. 16-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельничук Б.  З історії української поетичної шевченкіани XIX - XX століть / Б. Мельничук. - С. 27-56
  Поліщук В.  "Зарница" - ідеологічна повістина Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 57-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сивкова І.  Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки" / І. Сивкова. - С. 64-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Процюк Л.  Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту та засобів характеротворення) / Л. Процюк. - С. 82-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Веретільник О.  Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича / О. Веретільник. - С. 94-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Козацький елемент як чинник національної свідомості Євгена Чикаленка (за матеріалами його "Спогадів") / Л. Ромащенко. - С. 102-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова О.  Синтез мистецтв у кінороманах Алена Роб-Гріє / О. Романова. - С. 108-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник Ю.  Організаційна роль партійно-радянської преси в контексті сучасної епохи (на прикладі журнальної періодики УРСР 1950-80 рр.) / Ю. Колісник. - С. 116-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зражевська Н.  Проблеми медіа-культури у зв'язку із розвитком масової комунікації і масової культури / Н. Зражевська. - С. 130-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китов Д.  Найменування Дніпра / Д. Китов. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Церковняк О.  До історії видання "Корпусу дум" Катерини Грушевської / О. Церковняк. - С. 145-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  Творчий діалог на тему: "...майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів..." (І. Франко) / В. Коваленко. - С. 151-158

Ключові слова (ненормовані): проза ваплітян -- поетична шевченкіана -- історія літератури -- партійно-радянська преса -- найменування Дніпра -- засідання літературно-творчої студії

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
74 63.52(4)-7я73-1
К78

Кравець, Я. І.

        Сорабістичні студіїї: Україна, Франція, Бельгія [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Кравець. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 88 с.

Рубрики: Етнологія історична

Ключові слова (ненормовані): лужицька література -- українська критика -- лужицька історія -- лужицька історія -- франкомовні славісти

Анотація:   До навчального посібника увійшли матеріали, пов'язані з пізнанням і дослідженням лужицької історії, культури, літератури упродовж ХІХ - ХХ ст. у наукових публікаціях в Україні, Франції та Бельгії. Розкриваються лужицькі зацікавлення І. Франка, В. Гнатюка, Д. Дорошенка, В. Щурата, а також відомих франкомовних славістів С. Курр'єра, А. д'Авріля, Л. Леже, Ф. де Во та ін.

 
75 83.3(4Укр)6
І48

Ільницький, М.

        Критики і критерії. Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Ільницький; ред. І. Шевців. - Л. : ВНТЛ, 1998. - 148 с.

Зміст:
  Історик українського літературознавства (Леонід Білецький). - С. 32 - 51
  Від ідеї - до форми (Михайло Рудницький). - С. 52 - 78
  Дві раси, дві касти, дві культури (Дмитро Донцов). - С. 79 - 106
  Ідейно-етичний естетизм (Микола Гнатишак). - С. 107 - 128
  Автор "ненаписаної" історії літератури (Євген-Юлій Пеленський). - С. 129 - 147

Рубрики: Білецький Л.
Історія української літератури - Персоналія
Західна Україна

Анотація:   Книжка є першою спробою характеристики літературного життя на західноукраїнських землях 20-30-х рр. ХХ ст. крізь призму критики. Автор окреслює загальну атмосферу гострих протистоянь між представниками різних ідеологічних та естетичних орієнтацій (націоналістичної, марксистської, католицької та ліберальної), породжених тогочасною історико-культурною ситуацією, а також подає портрети критиків - найпомітніших представників основних літературно-мистецьких угруповань. Книжка заповнює деякі прогалини на карті історії української літератури. Робота виконана в Інституті літературознавчих студій Львівського державного університету ім. І. Франка

 
76 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 67 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 200 с.

Зміст:
  Пахаренко Н.  Становлення концепцій постмодернізму: стислий огляд / Н. Пахаренко. - С. 5-9
  Безчотнікова С.  Екзистенціальна антиутопія як жанровий різновид або Прометей Спотворений / С. Безчотнікова. - С. 9-19
  Пахаренко В.  Слава не поляже...(Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) / В. Пахаренко. - С. 19-22
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917-середина 30-х років ХХ ст.) / О. Мануйкін. - С. 22-28
  Скорина Л.  Відлуння предківської слави (історіософська концепція збірки Яра Славутича "Гомін віків") / Л. Скорина. - С. 28-36
  Піскун О.  Українське письменство 20-30 рр.: феномен людей зі страху / О. Піскун. - С. 36-45
  Кавун Л.  Проблематика української художньої прози 20-х років ХХ ст. / Л. Кавун. - С. 45-52
  Просалов В.  Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв'язків / В. Просалов. - С. 52-61
  Мазоха Г.  Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-рр.ХХ ст. / Г. Мазоха. - С. 61-68
  Співак І.  Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру. / І. Співак. - С. 68-74
  Дудник М.  Література для дітей А. Дімарова (на матеріалі збірки оповідань" Повість з дитячих літ") / М. Дудник. - С. 74-80
  Проценко О.  Авторський суб'єктивізм і його еколюція в сучасному авторефлексивному тексті. / О. Проценко. - С. 80-86
  Поліщук В.  У пошуках вічних істин / В. Поліщук. - С. 86-96
  Ромащенко Л.  Т. Булгарін і його роман" Мазепа" польська чи російська версія історії? / Л. Ромащенко. - С. 96-105
  Марценішко В.  Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка / В. Марценішко. - С. 105-116
  Козюра О.  Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") / О. Козюра. - С. 111-117
  Ляшко Ю.  Примари щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років) / Ю. Ляшко. - С. 117-121
  Павленко Т.  Образ любові у творах Рея Бредбері / Т. Павленко. - С. 121-129
  Синьоок Г.  До проблеми національної ідентичності Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського і не тільки / Г. Синьоок. - С. 129-137
  Китова С.  Український "камінь мисленний" / С. Китова. - С. 144-145
  Ярмоленко Н.  Колгоспна дійсність як система та її відображення у фольклорі центральної України / Н. Ярмоленко. - С. 145-158
  Зражевська Н.  Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві. постановка проблеми / Н. Зражевська. - С. 158-163
  Колісник Ю.  Тоталітарна пропаганда на сторінках журналу "Україна" 1950-60 рр. / Ю. Колісник. - С. 169-178
  Коваленко В.  Виняткова поява у світовій літературі(збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки) / В. Коваленко. - С. 178-191
  Надточій О.  Російська періодика як цензор українства / О. Надточій. - С. 163-169
  Ромащенко Л.  Щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов'янський : Рецензія / Л. Ромащенко. - С. 191-195
  Синьоок Г.  Всеукраїнська наукова конференція Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови / Г. Синьоок. - С. 195-197

Рубрики: Філологічні науки

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні метеріали.

 
77 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 178 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 149 с.

Зміст:
  Меленчук О.  Феномен святкування роковин, присвячених пам'яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова / О. Меленчук. - С. 5-11
  Якобчук С.  Особистість і творчість Т. Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф. П. Матушевського / С. Якобчук. - С. 12-18
  Ткалич І.  Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції / І. Ткалич. - С. 19-22
  Кавун Л.  Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки / Л. Кавун. - С. 23-27
  Кикоть В.  Звукосимволіка, підтекст і переклад / В. Кикоть. - С. 27-31
  Поліщук В.  Старицький і Шевченко: з історії родоводів / В. Поліщук. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Доба Хмельниччини в історичних романах "Князь Єремія Вишневецький" і "Гетьман Іван Виговський" І. С. Нечуя-Левицький / О. Мануйкін, В. Дяченко. - С. 38-46
  Присяжнюк О.  Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк. - С. 46-51
  Кошова І.  "Конкордизм" Володимира Винниченка: у пошуках формули щастя / І. Кошова. - С. 51-63
  Печарський А.  Художній світ Валер'яна Підмогильного в задзеркаллі індивідуального суспільного нарцисизму / А. Печарський. - С. 64-70
  Ромащенко Л.  До проблеми українсько-чесько-словацьких літературних взаємин (на прикладі творчості Олеся Гончара) / Л. Ромащенко. - С. 71-78
  Марценішко В.  "Класик роману для мас..." (Погляди Генріка Сенкевича на історичний роман) / В. Марценішко. - С. 79-84
  Волинець Ю.  Образ гетьмана Богдана Хмельницького в "Оповідях" Проспера Меріме / Ю. Волинець. - С. 84-88
  Градовський В.  "Я вірю в лагідну владу розуму, що керує людьми" (проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея" Б. Брехта) / В. Градовський. - С. 89-93
  Потапенко Л.  Репрезентація дихотомії "я / інший" у праці Е. Саїда "Орієнталізм" / Л. Потапенко. - С. 93-98
  Могілей І.  Поетичні конструкти химеричного в Е. По / І. Могілей. - С. 98-101
  Гур'єва В.  Синтез образності поезії та живопису в ліриці Е. Е. Каммінгса / В. Гур'єва. - С. 101-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "...Зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу..." (психічні риси натхнення поета) / В. Коваленко. - С. 110-118
  Ярмоленко Н.  Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні / Н. Ярмоленко. - С. 119-126
  Градовський А.  Формування в майбутніх учителів літератури науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. Градовський. - С. 127-132
  Ромащенко Л.  На шляху до діалогу культур: від Санкт-Петербурга до Ніжина / Л. Ромащенко. - С. 133-136
  Скорина Л.  Біографічний триптих "Академії" / Л. Скорина. - С. 136-144
  Гончар Ю.  Гендерні розмисли ("Пантелеймон Куліш між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою") / Ю. Гончар. - С. 144-146

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Черговий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються рецензійні матеріали

 
78 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 159 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 224 с.

Зміст:
  Кавун Л.  "Романтика вітаїзму" як світобачення / Л. Кавун. - С. 5-14
  Кикоть В.  Символ у творенні та перекладі підтексту поетичного твору / В. Кикоть. - С. 14-38
  Рева Л.  Видатний український письменник І. Нечуй-Левицький в спогадах М. Плевака ( за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Л. Рева. - С. 39-49
  Поліщук В.  Франкознавчі студії Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 49-65
  Кошова І.  Євген Чикаленко і Володимир Винниченко: аспект особистий і літературний / І. Кошова. - С. 66-82
  Печарський А.  Ілюзорна концепція Я-ідеалу в белетристиці Б. Тенети та І. Микитенка (жертви психопатичного "радянського соціоциду") / А. Печарський. - С. 82-93
  Пангелова М.  Відображення літературного процесу 50-60 рр. XX ст. в епістолярній спадщині Уласа Самчука / М. Пангелова. - С. 93-102
  Мануйкін О.  Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін. - С. 102-110
  Веретільник О.  Особливості реалізації авторського "я" у прозі Л. Кононовича / О. Веретільник. - С. 111-119
  Клименко (Синьоок) Г.  Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: до проблеми традицій і новаторства (від естетичної позиції до формальних пошуків) / Клименко (Синьоок) Г.. - С. 120-130
  Скорина Л.  Інтерпретація драми Л. Старицької-Черняхівської "Милость Божа": інтертекстуальний та антиколоніальний підходи / Л. Скорина. - С. 131-148
  Коваленко В.  "Український заживок Даринки" (психоаналітичні розмисли над оповіданням Івана Виргана "Даринка з братиком") / В. Коваленко. - С. 148-155
  Остапець Н.  Жанрова своєрідність східної суфійської лірики / Н. Остапець. - С. 156-166
  Костюк Т.  Концепція мистецтва в романі Джека Лондона "Мартін Іден" / Т. Костюк. - С. 166-174
  Козюра О.  Міф і історія у романі М. Павича "Хозарський словник" / О. Козюра. - С. 174-184
  Ярмоленко Н.  Системні ознаки героїчного епосу / Н. Ярмоленко. - С. 185-192
  Градовський А.  Основні принципи "епічного" театру Б. Брехта / А. Градовський. - С. 193-202
  Ромащенко Л.  Слов'янські читання на берегах Даугави / Л. Ромащенко. - С. 203-212
  Ромащенко Л.  "Я последний романтик ушедшей эпохи..." (Рецензия на книгу : Антропов П. Я последний романтик ушедшей эпохи... : Избранная лирика. - Рига : JUMI 2007. - 226 .) / Л. Ромащенко. - С. 212-220
  Відомості про авторів. - С. 221-224

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   Літературознавчий випуск вісника містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
79 63.3(4Укр)5-8кр
З41

        Збірник праць всеукраїнських максимовичівських читань / М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 240 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Михайло Максимович - видатний вітчизняний учений-енцеклопедист, фундатор науки в Україні / А. Кузьмінський. - С. 5-13
  Нікітенко Н.  Загальноприродничі погляди Михайла Максимовича / Н. Нікітенко, А. Горбенко, Л. Репенко. - С. 14-16
  Осипенко В.  Михайло Максимович видатний - природодослідник / В. Осипенко, Т. Мельник. - С. 17-20
  Олійник Г.  Ботанічна спадщина Михайла Максимовича / Г. Олійник, О. Спрягайло, О. Спрягайло. - С. 21-23
  Ігнатенко І.  Зоологічна спадщина Михайла Максимовича / І. Ігнатенко, М. Гаврилюк. - С. 24-26
  Ярмоленко Н.  Козацькі пісні у записах Михайла Максимовича / Н. Ярмоленко. - С. 27-35
  Китова С.  Сучасне побутування українських народних ліричних пісень, виданих М. Максимовичем у 1827 році / С. Китова. - С. 36-49
  Корпанюк М.  Уніатська церква, полемічна література та творчість греко-католицьких письменників в оцінці Михайла Максимовича / М. Корпанюк. - С. 50-68
  Александрова Г.  Михайло Максимович і розвиток компаративних студій в Україні в першій половині XIX ст. / Г. Александрова. - С. 69-76
  Татарин А.  Дружба двох велетів / А. Татарин. - С. 77-84
  Поліщук В.  Михайло Максимович у спадщині Михайла Драгоманова / В. Поліщук. - С. 85-95
  Ромащенко Л.  Погляди Михайла Максимовича на козацтво, Коліївщину в контексті сучасної української прози / Л. Ромащенко. - С. 96-103
  Ющенко Л.  Гайдамаччина в оцінці Михайла Максимовича і роман Віталія Кулаковського "Дике поле" / Л. Ющенко. - С. 104-109
  Рясна О.  Михайло Максимович як видавець книг для вищої школи / О. Рясна. - С. 110-120
  Скорина Л.  інтерпретація постаті Михайла Максимовича в художньо-біографічній прозі / Л. Скорина. - С. 121--126
  Шамара С.  Романтичної "будителі" модерної української нації / С. Шамара. - С. 127-131
  Присяжнюк Ю.  Соціоментальне підгрунтя історіографії Михайла Максимовича / Ю. Присяжнюк. - С. 132-135
  Масненко В.  Переяславська угода 1654 р. в оцінці Михайла Максимовича: історіографічна та світоглядно-ідентифікаційна реконструкція / В. Масненко. - С. 136-142
  Івангородський К.  Становлення національного козакознавства у візії Михайла Максимовича / К. Івангородський. - С. 143-148
  Ластовський В.  Релігійний чинник Коліївщини 1768 р. в оцінці М.О. Максимовича / В. Ластовський. - С. 149-152
  Медалієва О.  Михайло Максимович - ініціатор створення історичного товариства у Києві / О. Медалієва. - С. 153-158
  Приймак В.  Т. Шевченко, М.О. Максимович і родина Лазаревських у контексті археологічних старожитностей / В. Приймак, В. Приймак. - С. 159-162
  Гуля Н.  Дослідження історії монастирів та соборів у спадщині М.О. Максимовича / Н. Гуля. - С. 163-170
  Драч О.  Михайло Максимович і народна освіта у першій половині XIX ст. / О. Драч. - С. 171-176
  Мельниченко В.  Внесок Михайла Максимовича у становлення українського краєзнавства та формування його теоретичних та методологічних засад / В. Мельниченко. - С. 177-185
  Голиш Г.  Богуславець - мала батьківщина М.О. Максимовича: спроба соціоісторичного портрета села / Г. Голиш. - С. 186-192
  Дробний І.  Брати Тимківські - предтечі М.О. Максимовича / І. Дробний. - С. 192-199
  Страшевич В.  Феномен козацтва та його перших гетьманів у краєзнавчих пошуках М.О. Максимовича / В. Страшевич. - С. 200-207
  Погрібний І.  Вироблення норм правописної системи "максимовичівка" / І. Погрібний. - С. 208-214
  Мартинова Г.  Роль М.О. Максимовича у розвитку української діалектології / Г. Мартинова. - С. 215-221
  Калько В.  Українські народні назви рослин, пов'язані з повір'ями, в етнографічній розвідці М. Максимовича "Дні та місяці Українського селянина" / В. Калько, М. Калько. - С. 222-226
  Гаврилова Т.  До питання про ономастичні розвідки М.О. Максимовича / Т. Гаврилова. - С. 227-232
  Бондаренко Т.  Становлення пунктуаційних норм української мови (на матеріалі збірки "Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем") / Т. Бондаренко. - С. 233-235
  Шитик Л. В.  Дифузійний синкретизм фольклорного синтаксису (на матеріалі збірки "Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем") / Л. Шитик. - С. 236-238

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Історія України -- Історія української літератури

Анотація:   У збірнику вміщено наукові статті учасників Всеукраїнських Максимовичівських читань, що відбулися в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького з нагоди 200-річчя з дня народження видатного українського вченого-енциклопедиста Михайла Олександровича Максимовича (1804-1873). Аналізується спадщина М.О. Максимовича як природодослідника, фольклориста, літературознавця, історика, крає- і мовознавця.

 
80 83.3(4Укр)5-8...4
І73

        Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) [Текст] : монографія / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : Альтерпрес, 2002. - 232 с.

Зміст:
  Задорожна Л. М.  Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчісті Т. Шевченка / Л. М. Задорожна. - С. 4-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О. В.  Феномен позитиву просторового образу - символ могили у поезії Т. Шевченка / О. В. Боронь. - С. 63-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вільна Я. В.  Альтернативи творчого вибору: діалогіка гуманістичних концептів Т. Шевченка і Г. Квітки - Основ'яненка / Я. В. Вільна. - С. 82-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна С. В.  Уточнення понятійних та змістових координат проблеми "Шевченко і міф" / С. В. Задорожна. - С. 112-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саксєєв С.  Висвітлення проблем психології творчості Т. Шевченка в роботах українських дослідників: пошук позитиву / С. Саксєєв. - С. 131-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь О.  Творчість Шевченка і стильова система бароко: ідеологічний та міфологічний рівні / О. Гудзь. - С. 174-228. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Колективна монографія створена викладачами та аспірантами кафедри історії української літератури і шевченкознавства. Проблематика наукових рубрик праці співвіднесена із нормативними курсами, викладання яких забезпечує кафедра; особлива увага приділяється шевченкознавчій темі.

 
81 83.3У1-8...4
К63

Комишанченко, М. П.

        Михайло Старицький / М. П. Комишанченко. - К. : Дніпро, 1968. - 111 с.

Рубрики: Старицький М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У цьому літературному портреті розповідається про життєвий і творчий шлях відомого українського письменника- класика Михайла Петровича Старицького. В історію української літератури він увійшов як поет, дарамутрг, прозаїк і перекладач творів російських та західноєвропейських класиків.Автор нарису розглядає вагомий творчий доробок письменника- п'єси ("Не судилось", "У темряві", "Ой не ходи Грицю тай на вечорниці","Богдан Хмельницький", "Талант", "Крест жизни"), романи й повісті ("перед бурей", "Буря", "У пристани", "Последние орлы", "Разбойник Кармелюк","Облога","Облога Буші"), а також оригінальні поезії та переклади.

 
82 83.3(4Укр)6-8...4
Ц56

Цибаньова-Стеценко, О.

        Промінь забутої слави (Гнат Михайличенко) [Текст] : наук.-пед. вид. Ч. 1 / О. Цибаньова-Стеценко. - К. : КиМУ, 2004. - 342 с.

Рубрики: Михайличенко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Михайличенко Г. - прозаїк, поет -- революційні події -- 1917 -- більшовицька влада -- альманах "Музагет"

Анотація:   Запропонована робота є посібником з історії української літератури періоду обох революцій 1917 р. та громадянської війни, коли буремні події впливали не лише на розвиток політичного життя України, а й на літературний процес. Група молодих письменників, до яких належав і фундатор Української партії соціалістів-революціонерів Гнат Михайличенко, групувалася тоді навколо видавців альманаха "Музагет" та журналу "Мистецтво". Чільне місце в тому товаристві фундаторів нового напрямку в літературі належало автору "Блакитного роману", про життя якого та про значення його творчості для розвитку української літератури йдеться в книзі.

 
83 87.3(4Укр)5
З12

Забужко, О. С.

        Філософія української ідеї та європейський контекст [Текст] : франківський період / О. С. Забужко. - К. : Основи, 1993. - 125 с.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія філософії України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософія національної ідеї в Європі -- історія української літератури -- франко і. і національна ідея

Анотація:   Це перша праця, вякій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології - до питань про сутність і сенс національного буття. На широкому історико-культурному матеріалі автор досліджує місце цієї течії в європейській - і, спеціально, українській - свідомості новітнього часу (ХІХ-поч. ХХ ст.). Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам І. Франка, в чиїй особі сконцентровано духовний досвід переломового для долі національної культури покоління української інтелігенції.

 
84 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 138 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 195 с.

Зміст:
  Штейнбук Ф.  Тілесно-міметичний метод аналізу літературних творів / Ф. Штейнбук. - С. 5-12.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тюрдьо Н.  Еволюція роману і літературно-мистецькі традиції ХХ століття / Н. Тюрдьо. - С. 12-18.
  Кавун Л.  Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років ХХ століття / Л. Кавун. - С. 18-23.
  Сивкова І.  Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" / І. Сивкова. - С. 24-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Ще про Віталія Чигирина, його долю і твори / В. Поліщук. - С. 37-54.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Просалова В.  Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії / В. Просалова. - С. 54-60.
  Коваленко В.  "...Жайворонок в блакиті десь сонце вітав; Й так співцем мені стати хотілось!" (психо-біографічні основи літературної творчості Івана Виргана) / В. Коваленко. - С. 60-70.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корецька М.  Творчість Анатолія Дімарова у літературній критиці 80-х рр. - поч. ХХІ ст. (Жанрова специфіка творів) / М. Корецька. - С. 70-79.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії "Слова, слова, спасіте наші душі" Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран. - С. 79-87.
  Козюра О.  Метафоричний зміст роману Дж. Фаулза "Примха" / О. Козюра. - С. 87-91.
  Вертипорох О.  Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика буття / О. Вертипорох. - С. 92-100.
  Кошова І.  Стильова спорідненість малої прози Кнута Гамсуна і Михайла Коцюбинського / І. Кошова. - С. 101-110.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  Своєрідність типу героя-праведника в прозі Ф. Достоєвського, І Гончара, М. Лєскова / В. Зарва. - С. 110-115.
  Білоусова Н.  П. Д. Боборикін та російський натуралізм / Н. Білоусова. - С. 116-121.
  Синьоок Г.  Теоретико-методологічні засади компаративних студій (на прикладі творчих особистостей Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського) / Г. Синьоок. - С. 121-126.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Й. Авіжюс і М. Стельмах: типологічні паралелі / Л. Ромащенко. - С. 126-134.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вайло К.  Філософсько-антропологічні проблеми у антивоєнних творах Генріха Белля / К. Вайло. - С. 135-143.
  Тира Ю.  Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матеріалі творчості В. Винниченка та Е. Хемінгуея) / Ю. Тира. - С. 143-146.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Циховська Е.  Концепт сутінків у поеізії Леопольда Стаффа та українських митців початку ХХ ст. / Е. Циховська. - С. 146-152.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Билина як жанр героїчного епосу Київської Русі / Н. Ярмоленко. - С. 153-157.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець Ю.  Фольклорний образ Богдана Хмельницького і його рецепція у критичній літературі / Ю. Волинець. - С. 157-167.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Скарбниця мудрості: особливості вивчення теми "Біблія і українська література" у вищих навчальних закладах / Л. Скорина. - С. 168-182.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  На шляху до балто-слов'янського єднання / Л. Ромащенко. - С. 183-188.
  Ромащенко Л.  Гості з берегів Каспію / Л. Ромащенко. - С. 188-192.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
85 84(4Укр)6-4
Т41

Тимошенко, Б. О.

        Потала [Текст] : роман-сповідь : у 7 кн. / Б. О. Тимошенко ; ред. А. Чердаклі. - Біла Церква : Буква, 2012. - 712 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема діти і війна -- історія української літератури

Анотація:   Новий роман-епопея, роман-сповідь у семи книгах "Потала" - художнє осмислення відомим письменником пройденого ним самим і його поколінням дітей війни тяжкого життєвого шляху, де у жорнах тоталітарного комуністичного режиму перемалювались на схололий порох долі мільйонів.

 
86 83.3(4Укр)-9
С71

        Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія [Текст] : Т. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2007. - 479 с.

Зміст:
  Дудко В.  Марко Вовчок у журналі "Основа": реалії і міфи" / В. Дудко. - С. 7-56
  Гончарук М.  Проблеми основного тексту прозових творів Панаса Мирного 1870-х років / М. Гончарук. - С. 57-94
  Лисенко Н.  Творчі матеріали та листування О. Олеся в його еміграційному архіві / Н. Лисенко. - С. 95-159
  Гаврилюк Н.  Редагування перекладного тексту як чинник образотворення (147-й і 11-й сонети В. Шекспіра в перекладі В. Дубовки) / Н. Гаврилюк. - С. 160-170
  Із листування Олександра і Осипа Барвінських (1869 рік). - С. 171-281
  Листи Михайла Комарова до Євгена Чикаленка. - С. 282-322
  Недруковані поезії О. Олеся. - С. 323-338

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): листування О. Олеся -- листування братів Барвінських -- листування Комарова і Чикаленка -- редагування сонети В. Шекспіра в

Анотація:   У третьому томі збірника подаємо низку джерелознавчих і текстологічних досліджень з історії української та білоруської літератур. Вперше публікуються: добірка листування Олександра та Осипа Барвінських, листи М. Комарова до Є. Чикаленка, ряд поезій О. Олеся. Подано описи фондів Марка Вовчка, Б. Лобача-Жученка, В. Винниченка, О. Олеся, В. Лазуренського, П. Кравчука.

 
87 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В.

        Лесь Мартович [Текст] : Літературний портрет / В. Лесин. - К. : Держвидав художньої літератури, 1963. - 93 с.

Рубрики: Мартович Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В цьому літературному портреті розглядається творчість Леся Мартовича-видатного українського письменника-сатирика і гуманіста дожовтневої епохи. В. Лесин докладно аналізує оповідання, в яких письменник викривав і засуджував попів, панів, чиновників, котрі пригнічували, закабаляли трудящих. Велику увагу автор праці приділяє розглядові сатиричної повісті "Забобон", в якій розвінчується українська буржуазна інтелігенція. В. Лесин глибоко і всебічно аналізує кращі твори письменників, розкриває ідейно-художню силу, визначає їх місце в історії української літератури.

 
88 83.3(4Укр)6-8...4
Ц56

Цибаньова-Стеценко, О.

        Промінь забутої слави (Гнат Михайличенко) [Текст] : Ч. ІІ / О. Цибаньова-Стеценко. - К. : КиМУ, 2006. - 299 с.

Рубрики: Михайличенко Г. - про нього
Історія України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Михайличенко Г. -- Чумак В. -- 1917-1919 -- громадянська війна -- більшовицький терор -- українські есери -- Укркаїнська Народна

Анотація:   Запропонована робота є посібником з історії української літератури періоду обох революцій 1917 р. та громадської війни, коли буремні події впливали не лише на розвиток політичного життя України, а й на літературний процес. Група молодих письменників, до яких належав і фундатор Української партії соціалістів-революціонерів Гнат Михайличенко, групувалася тоді навколо видавців альманаху "Музагет" та журналу "Мистецтво". Чільне місце в тому товаристві фундаторів нового напрямку в літературі належало автору "Блакитного роману", про життя якого та про значення його творчості для розвитку української літератури йдеться в книзі.

 
89 84(4Укр)1-5я4
Р83

Руданський, С.

        Усі твори у одному томі [Текст] : літ.-худож. вид. / С. Руданський ; авт. передм., уклад. Г. Латник. - К. : Перун, 2007. - 520 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Анотація:   У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю творчу спадщину українського поета-самородка Степана Руданського, автора слів дивовижної пісні "Повій, вітре, на Вкраїну" та вікопомних приказок-співомовок, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

 
90 83.3(4Укр)
Д67

Дончик, В. Г.

        Неминуче й неминуще [Текст] : літературні досліди і хроніки / В. Г. Дончик. - К. : Наукова думка, 2012. - 864 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поетичний реалізм -- літературні портрети -- дивосвіт Ліни Костенко -- українознавство

Анотація:   Книжка українського вченого-літературознавця містить статті, літературні портрети та інші матеріали, які окреслюють загальну картину літературного процесу ХХ - ХХІ століть, розкривають його тенденції, зміненість і тяглість, висвітлюють проблеми історії української літератури з погляду сучасності та ін. До видання ввійшли також есеїстичні та публіцистичні статті - знаки втручання автора в політичне життя.

 
91 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 168 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 177 с.

Зміст:
  Кавун Л.  Іронічний модус художності в українській прозі 20-х років XX століття / Л. Кавун. - С. 5-12
  Печарський А.  Психоаналітична парадигма амориністики в українській белетристиці першої третини XX ст.: метаморфози Едіпового комплексу / А. Печарський. - С. 13-20
  Вертипорох О.  Есеїзм і постмодернізм / О. Вертипорох. - С. 21-26
  Поліщук В.  Не-історичні повісті Михайла Старицького: "Байстря" ("Безбатченко") / В. Поліщук. - С. 27-34
  Сирота Л.  Авангардні журнали Я. Цурковського у контексті західноукраїнської літературної полеміки 1920-х рр. / Л. Сирота. - С. 35-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марценішко В.  Історіософська концепція у романах Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем" / В. Марценішко. - С. 50-56
  Остапець Н.  Байронічна традиція у трактуванні образу Каїна у творчості Бодлера і Франка / Н. Остапець, М. Кандур. - С. 56-64
  Циховська Е.  Бінарна опозиція "природа-цивілізація" у творчості Леопольда Стаффа та Кнута Гамсуна / Е. Циховська. - С. 64-72
  Градовський А.  Особливості відображення подій Другої світової війни у прозі Г. Белля й О. Довженка / А. Градовський, В. Градовський. - С. 72-76
  Ющенко Л.  Козацька доба в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" і романі В. Кулаковського "Северин Наливайко" / Л. Ющенко. - С. 76-81
  Просалова В.  Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнних десятиліть XX ст. / В. Просалова. - С. 82-89
  Семак О.  Взаємозв'язок конфлікту й жанру у драматургії діаспори першої половини XX століття (на матеріалі творів Олега Лугового, Семена Ковбеля, Василя Бабієнка, Миколи Ковшуна, Людмили Коваленко) / О. Семак. - С. 89-97
  Скорина Л.  Олександр Корнійчук: кітчмейкер у добу сталінського тоталітаризму (інтерпретація драми "Богдан Хмельницький") / Л. Скорина. - С. 98-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова О.  Pro et contra у сучасному французькому літературному процесі / О. Романова. - С. 109-113
  Остапець Н.  Жанрова своєрідність східної суфійської лірики / Н. Остапець. - С. 114-121
  Ромащенко Л.  Образ Івана Мазепи в російській романтичній поезії / Л. Ромащенко. - С. 121-127
  Афанасьєва О.  "Символ повоєнної американської літератури" (До проблеми інтерпретації роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі") / О. Афанасьєва. - С. 127-133
  Шуба Ю.  Британський історіографічний метароман: проблема художньої ідентифікації / Ю. Шуба. - С. 133-141
  Ярмоленко Н.  Героїчний епос у річищі радянської прогресивної концепції / Н. Ярмоленко. - С. 142-148
  Білокінь О.  Живе слово Ядловського / О. Білокінь. - С. 149-158
  Кикоть В.  Неперекладний підтекст / В. Кикоть. - С. 158-162
  Ромащенко Л.  Право на пам'ять чи забуття... (Міжнародна наукова конференція "Россия и Польша: долг памяти и право забвения") / Л. Ромащенко. - С. 163-168
  Поліщук В.  Унікальне видання (Книга Агатангела Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного") / В. Поліщук. - С. 168-169
  Волинець Ю.  Постать Богдана Хмельницького: погляд із Жашкова (Монографія С. Горошка "Богдан Хмельницький. Дискусійні питання. Проблемні судження") / Ю. Волинець. - С. 169-174
  Відомості про авторів. - С. 175-177

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Вісник містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали

 
92 83.3Ук1-8...4
К56

Комишанченко, М. П.

        Ольга Кобилянська (До сторіччя від дня народження) / М. П. Комишанченко. - К. : 1963

Рубрики: Кобилянська О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Кобилянської О.

Анотація:   Використовуючи найновіші досягнення радянського літературознавства, автор брошури в популярній формі висвітлює основні етапи життя та творчості видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської, з дня народження якої минуло сто рокі. У брошурі йдеться про ранню творчість О. Кобилянської, простежується формування світогляду та творчого методу письменниці, детально аналізуються її повісті "Царівна","Земля" ,"В недіолю рано зілля копала" та інші твори, а також показується місце і значення О. Кобилянської в історії української літератури.

 
93 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 188 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 165 с.

Зміст:
  Мовчан Р.  Український модернізм 1920-х і національна традиція / Р. Мовчан. - С. 5-13
  Філатова О.  Стратегія авторської нарації в "деструктивній" практиці авангардного прозописьма (на матеріалі роману Дмитра Бузька "Голяндія") / О. Філатова. - С. 3-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Українська інтелігенція в осмисленні М. Старицького-драматурга / Л. Мороз. - С. 22-27
  Скорина Л.  Специфіка і функції інтертекстем у драматургії Івана Микитенка / Л. Скорина. - С. 27-37
  Корецька М.  Стильові особливості творчості Анатолія Дімарова, реалізовані в романі "І будуть люди" / М. Корецька. - С. 37-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастух Т.  Герметична поезія Миколи Воробйова / Т. Пастух. - С. 48-53
  Ващук Ф.  Дві редакції поеми Шевченка "Мар'яна-черниця" / Ф. Ващук. - С. 54-67
  Мануйкін О.  Інтерпретація трагічної долі жінок у повісті "Бурлачка" Івана Нечуя-Левицького і романі "Тесс із роду д'Ербервіллів" Томаса Гарді / О. Мануйкін. - С. 68-75
  Клименко Г.  Категорії часу і простору в поезії Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: типологічний аналіз / Г. Клименко. - С. 75-85
  Ромащенко Л.  Тематична і жанрово-стильова палітра історичної прози Юрія Косача / Л. Ромащенко. - С. 86-92
  Пахаренко Н.  Образ жінки в оповіданні Л. Старицької-Черняхівської "Мрія" / Н. Пахаренко. - С. 93-98
  Федосій О.  Історичний чинник у показі внутрішнього світу людини (на матеріалі новелістики Галини Тарасюк) / О. Федосій. - С. 98-103
  Гур'єва В.  Графічний образ у поезії Е. Е. Каммінгса / В. Гур'єва. - С. 104-113
  Биконя А.  Образ змія Ямата-но Ороті в японському легендарному епосі / А. Биконя. - С. 114-118
  Мушкетик Л.  Древні витоки екологічності народної казки / Л. Мушкетик. - С. 118-124
  Ярмоленко Н.  Фольклористика на Черкащині / Н. Ярмоленко. - С. 124-131
  Кавун Л.  Методичні засади вивчення української літератури у взаємозв'язках зі світовою / Л. Кавун. - С. 132-135
  Щербакова Н.  Розв'язання пізнавальних завдань як умова формування пізнавальної самостійності учнів 7-9 класів / Н. Щербакова. - С. 135-142
  Кошова І.  Слідами великого мецената. Інтерв'ю з Є. І. Чикаленком / І. Кошова. - С. 143-148
  Ромащенко Л.  Сумна і весела правда життя... / Л. Ромащенко. - С. 149-153
  Поліщук В.  З пам'яттю про батька - крізь життя / В. Поліщук. - С. 153-156
  Киченко О.  Епічна традиція в історичному висвітленні / О. Киченко. - С. 156-158
  Ромащенко Л.  Ювілей київської полоністики / Л. Ромащенко. - С. 158-161
  Рудянчук І.  Науковий семінар пам'яті Василя Доманицького / І. Рудянчук. - С. 161-163
  Відомості про авторів. - С. 164-165

Рубрики: Історія української літератури

Анотація:   У віснику розміщені статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
94 83.3Ук1-8...4
С76

Ставицький, О.

        Леся Українка (Етапи творчого шляху) / О. Ставицький. - К. : Дніпро, 1970. - 220 с.

Зміст:
  Перші кроки "На крилах пісень". - С. 5-24
  "Думи і мрії". - С. 24-43
  "Відгуки". - С. 43-55
  На порозі нового віку. - С. 43-55
  В пору революційних зрушень. - С. 94-116
  "Кассандра". - С. 116-126
  "Руфін і Прісцілла". - С. 126-160
  "Лісова пісня". - С. 160-181
  "Адвокат Мартіан". - С. 181-196
  "Камінний господар". - С. 196-211
  В останні дні. - С. 211-215

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В 1971 році прогресивне людство відзначило 100-річчя від дня народження Лесі Українки. Автор у пропонованій книзі розглядає творчий шлях Лесі Українки, визначає окремі його етапи, висвітлює роль і значення поетеси в історії української літератури.

 
95 84(4Укр)6-5
К53

        Книга про батька. Українські поети XIX - XX століть [Текст] : антологія / упорядкув. та передм. В. Л. Чуйка. - К. : Криниця, 2013. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія про батька

Анотація:   "Антологія української поезії "Книга про Батька" видається в Україні вперше. Це видання унікальне в історії української і світової літератури. Відродження та утвердження споконвічних духовних та моральних цінностей українського народу, навчання і виховання молодого покоління в дусі глибокої шаноби до батька, до своєї родини, а відтак і високих почуттів патріотизму і гуманізму – саме такий зміст і мету має ця книга. До неї ввійшли поезії, присвячені батьку та батьківству, українських авторів ХІХ-ХХІ століть. Серед поетів – класики, широко знані і визнані майстри слова, а поруч з ними – представники молодої генерації української поезії, а також представлені поети української діаспори. Загалом до видання включено понад 320 імен. Наприкінці вміщено біографічні довідки про авторів."

 
96 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 118 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 152 с.

Зміст:
  Вертипорох О.  Текст Євгена Пашковського як проблема читання / О. Вертипорох. - С. 4-8.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазоха Г.  Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) / Г. Мазоха. - С. 9-14.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Просалова В.  Авторська стратегія і форми її вияву в тексті (на матеріалі творів Ю. Липи) / В. Просалова. - С. 15-20.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончар Ю.  Сучасний стан гендерної інтерпретації творчості Тараса Шевченка / Ю. Гончар. - С. 22-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "...Тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 32-37.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Проповіді Митрополита Василя Липківського: тяглість традиції й нові акценти жанру / В. Поліщук. - С. 39-49.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзівалтовська Ю.  Драматургія Михайла Старицького у працях Івана Франка / Ю. Дзівалтовська. - С. 50-54.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Християнський і фольклорний коди "Колгоспної трагедії" Миколи Куліша "Прощай, село" / Л. Скорина. - С. 55-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору / Л. Кавун. - С. 63-67.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корецька М.  Творчість Анатолія Дімарова 40-70-х років у літературній критиці / М. Корецька. - С. 68-72.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Часопросторові (хронотопні) характеристики сюжетів романів Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 74-76.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рижкова Г.  Наративні стратегії "Жіночої прози": від суб'єктивності до об'єктивності / Г. Рижкова. - С. 77-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник О.  Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиковського / О. Мельник. - С. 86-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синьоок Г.  Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу / Г. Синьоок. - С. 94-100.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець Ю.  Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-рр. XX століття / Ю. Волинець. - С. 102-107.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник Ю.  Національне питання в контексті радянської преси / Ю. Колісник. - С. 108-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зражевська Н.  Інтертекстуальна парадигма журналістського тексту / Н. Зражевська. - С. 113-119.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Бінарні опозиції в українському героїчному епосі / Н. Ярмоленко. - С. 121-126.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Поема "Гайдамаки" Т. Г. Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу / О. Мануйкін. - С. 128-132.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський А.  Вплив латиномовної літератури XVI століття на розвиток української полемічної літератури (на прикладі типологічної парадигми: Еразм Роттердамський - Іван Вишенський) / А. Градовський. - С. 133-135.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Нова збірка Дмитра Павличка "Ялівець": художня еволюція чи?.. / Л. Ромащенко. - С. 137-141.
  Кошова І.  Замість рецензії: Емоції від роману (Врублевська В. Шарітка з Рунгу: Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. - К.: Академія, 2007. - 512 с.) / І. Кошова. - С. 142-144.
  Пахаренко В.  На порозі таїни таланту / В. Пахаренко. - С. 145-145.
  Кривопишина К.  "Мелодрама осені" Наталії Горішньої (Рецензія на книгу поезій Н. Горішньої "Розп'яття осені". - Черкаси: Брама-України, 2007. - 264 с.) / К. Кривопишина. - С. 146-147.

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
97 91.9:83
Д67

        Віталій Григорович Дончик [Текст] : [бібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Академперіодика, 2012. - 104 с.

Рубрики: Дончик В. Г. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Дончик В. Г.

Анотація:   У книжці висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі літературознавства, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка, республіканської премії в галузі літературно-мистецької критики ім. О. Білецького, премії ім. І Франка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України В. Г. Дончика. Напрямки наукових інтересів В. Г. Дончика - історія української літератури, літературний процес 20 - 21-го століть, питання літературної критики та ін.

 
98 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 86 Серія Філологічні науки / редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.), В. П. Мусієнко (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 248 с.

Зміст:
  Безчотникова О.  Аксіологічні моделі в структурі художнього світу літературних антиутопій та метаутопій / О. Безчотникова. - С. 5-14
  Кикоть В.  Рецептивний контекст як фактор впливу на вірність декодування підтексту поетичного твору / В. Кикоть. - С. 15-30
  Проценко О.  Нарцисичність і шизоїдність як два напрями оповідного постмодернізму / О. Проценко. - С. 31-38
  Марценішко В.  Функціонування амбівалентного образу поляка в українській літературі 16-19 ст. / В. Марценішко. - С. 39-49
  Поліщук В.  Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького / В. Поліщук. - С. 50-56
  Мазоха Г.  Відкрите листування українських письменників другої половини 20 ст. як індикатор епохи / Г. Мазоха. - С. 56-66
  Кавун Л.  Гендерна проблематика у поезії І. Дніпровського / Л. Кавун. - С. 66-74
  Скорина Л.  "Дюнами шлях мій - без краю" (Збірка Яра Славутича "Оаза") / Л. Скорина. - С. 75-88
  Ромащенко Л.  "Іван Мазепа" В. Богданка - ще одна романтична версія постаті українського гетьмана / Л. Ромащенко. - С. 88-96
  Веретільник О.  Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко. - С. 97-103
  Галаєва О.  "Я - Діва. Я - із Дива" (Художнє осмислення проблеми жінки за новелами В. Коваленко) / О. Галаєва. - С. 104-110
  Синьоок Г.  Українсько-єврейські взаємини: до проблеми культурного діалогу / Г. Синьоок. - С. 111-122
  Романова О.  "Новий роман" на перхресті мистецтв (за творами Алена Роб-Гріє) / О. Романова. - С. 123-130
  Китова С.  Християнські засади українського весілля / С. Китова. - С. 131-146
  Марценішко В.  Міфологічний образ вовка в українському фольклорі / В. Марценішко, В. Хлівна. - С. 147-162
  Ярмоленко О.  Проблема сирітства і безпритульності (звичаєвий, фольклорний, літературний, соціальний аспекти) / О. Ярмоленко, Н. Ярмоленко. - С. 163-174
  Рудакова Л.  Інформативно-тематичний аспект соціокультурної інформації / Л. Рудакова. - С. 175-188
  Дуденко О.  Енігматичні тексти в інтертекстуальному вимірі / О. Дуденко. - С. 189-195
  Градовський А.  Особливості вивчення ліричного твору / А. Градовський. - С. 196-202
  Коваленко В.  "Проблема перетворювати в досконале є мистецтво" (модель засідання шкільної літературно-творчої студії) / В. Коваленко. - С. 203-212
  Черевченко О.  Особливості стилістичної семантики кольороназв у поетичному доробку Юрія Клена / О. Черевченко. - С. 213-221
  Зражевська Н.  Медіакультура як продукт взаємовпливу масової культури і масової комунікації / Н. Зражевська. - С. 222-232
  Пахаренко В.  Духовний світогляд українців: фолькльорні корені та літературна рецепція / В. Пахаренко. - С. 233-234
  Поліщук В.  Грунтовна праця про літописання козацької доби / В. Поліщук. - С. 235-238
  Міжвузівська науково-практична конференція "Письменники-шістдесятники Черкащини". - С. 239-240
  36-а наукова шевченківська конференція. - С. 240-243

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- українсько-єврейські взаємини

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні матеріали.

 
99 84(4Укр)1
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Усі твори в одному томі [Текст] : літ-.-худож. вид. / Т. Г. Шевченко. - К. : Перун, 2007. - 824 с.

Рубрики: Українська художня література

Анотація:   Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

 
100 83.3У1-8...4
К43

Кирилюк, Є.

        Мужнє слово поетеси: до 100-річчя від дя народження Лесі Українки / Є. Кирилюк. - К. : Знання УРСР, 1971. - 63 с.

Рубрики: Українка Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Українки Л.

Анотація:   1871 року у всесвітньому масштабі відзначається століття з дня народження Лесі Українки. "Слово,, чому ти не твердая криця"- так назвала поетеса свій вірш про слово, що завжди було могутньою зброєю визвольної боротьби. Не випадково рядки з цієї поезії в перекладі на російську мову були взяті за епіграф до однієї з підпільних прокламацій РСДРП. Творчість геніальної української поетеси віддана народові, який бореться проти царату і капіталістичного визиску. У пропонованій брошурі висвітлюється життєвий і творчий шлях Лесі Українки, чия діяльність була не тільки новим етапом в історії української літератури післяшевченківського періоду, а й відіграла величезну роль у дальшому розвитку світової поезії.

 
101 83.3У1-8...4
Х94

Хропко, П. П.

        Іван Петрович Котляревський [Текст] : Літературний портрет / П. П. Хропко. - К. : Держвидав художньої літератури, 1961. - 102 с.

Рубрики: Котляревський І.П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): місце Котляревського в історії української літератури

Анотація:   Літературний портрет П. Хропка "Іван Петрович Котляревський" познайомить читачів із життям і творчістю класика української літератури, поета і драматурга, автора невмирущої "Енеїди" і "Наталки Полтавки". На основі аналізу творчого доробку письменика автор розглядає особливості його стилю, показує те нове, що вніс І.П. Котляревський в українську літературу.

 
102 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В. М.

        Василь Стефаник - майстер новели / В. М. Лесин. - К. : Дніпро, 1970. - 329 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): новелістика Стефаника В. -- творчість Стефаника В.

Анотація:   Монографія "Василь Стефаник- майстер новели" В.М. Лесина є другим, доповненим виданням книжки "Творчість Василя Стефаника" (Вид-во Львівського університету, 1905). Про Василя Стефаника як людину, громадського діяча і талановитого новеліста, про тривалі й складні ідейно- творчі шукання та формування реалістичного художнього методу письменника, про його творчу лабораторію і виключну новелістичну майстерність та особливості стилю йдеться в цій книзі. Тут розкрито місце і значення письменника в історії української літератури, його вплив на творчість сучасників і радянських прозаїків. Новели письменника проаналізовані за періодами творчості й основними тематичними групами, у зв'язку з літературтним процесом кінця 19- початку 20 ст.

 
103 63.3(4Укр)5
Д72

        Фольклористика. Літературознавство / редкол. : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.] ; уклад., авт. прим. В. Ф. Погребенник. - К. : 2007. - 439 с.

Рубрики: Фольклористика України

Ключові слова (ненормовані): історичні пісні -- історія української літератури -- українське письменство -- 1866-1873

Анотація:   Нове видання вибраних праць Михайла Драгоманова покликане розкрити перед читачами енциклопедизм ученого - історика, філолога, культуролога й публіциста, борця за ідеали прогресу і свободи в усіх її виявах, познайомити читачів із виданими на батьківщині та за кордоном, у політичній еміграції з царської Росії, центральними працями в непроминальному доробку мислителя.

 
104 83.3(4Укр)6я73-1
К56

        У пошуках іманентного сенсу. - : 2013. - 624 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- жанрово-стильова амбівалентність прози -- прозаїки - модерністи -- українська драма -- модерністська

Анотація:   Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення. Другий том - "У пошуках іманентного сенсу" - завершує дослідження передмодерністських і ранніх модерністських явищ національного письменства.

 
105 83.3У7
П35

        Письменники Радянської України [Текст] : Літературно- критичні нариси. Вип.13 / упоряд. : М. І. Петросюк. - К. : Радянський письменник, 1955

Зміст:
  Денисюк І.  Ірина Вільде / І. Денисюк. - С. 3-19
  Брюховецький В.  Михайло Доленго / В. Брюховецький. - С. 19-38
  Дегтярьов П.  Кесар Білиловський / П. Дегтярьов. - С. 38-113
  Дзюба І.  Володимир Свідзинський / І. Дзюба. - С. 113-142
  Сиротюк О.  Варвара Чередниченко / О. Сиротюк. - С. 142-190
  Маркушевський П.  Микола Шпак / П. Маркушевський. - С. 190-231

Рубрики: Вільде І. - про неї
Історія української літератури - Література XX ст.

Анотація:   Цей збірник - продовження серії книг про українських радянских письменників, які жили і творили в роки становлення Радянської влади, мирного творення і в роки Великої Вітчизняної війни. Критики й літературознавці, відтворюючи портрети І. Вільде, М. Доленга, К. Білиловського, В. Свідзинського, В.Чередниченка, М. Шпака, доповнили історію української літератури новими дослідженнями, цікавими деталями із життя майстрів слова.

 
106 83
С79

Степаненко, М. І.

        Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2013. - 412 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): лінгвістичні розмисли -- журналістські діалоги -- історія української літератури

Анотація:   До книги увійшли об'єднані в окремі розділи публіцистичні, мовознавчі, літературознавчі розмисли. Перший розділ, "Слово про творчий набуток митців", - передмови до окремих енциклопедичних, поетичних, прозових, краєзнавчих видань. У другому розділі, "Слово шани", уміщено розповіді про вчених, відомих широкій громадськості людей. Третій розділ, "Про почуте, пережите", сформовано з денників автора. Четвертий розділ, "Учителю мій", - опоетизоване слово про педагога, який виводить людей на широкі життєві горизонти. У п'ятому розділі, "Журналістські діалоги", йдеться про наболілі мовні проблеми. Шостий розділ - рецензії на сучасні лінгвістичні дослідження. Сьомий розділ, "Гордість за рідний край і славних земляків", присвячений духовно-мистецькій Полтавщині, письменникам-краянам, які внесли вагомий вклад у розвиток рідної мови й літератури. Останній, восьмий, розділ - гончарознавчі студії.

 
107 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія: Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15.. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23.. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33.
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43.
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52.
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65.
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81.
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91.
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103.
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120.
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131.
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155.
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167.
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178.
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190.
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207.
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213.
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236.
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245.
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257.
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266.
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275.
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282.
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286.
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298.
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323.
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335.
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346.
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356.
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370.
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384.
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395.
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402.

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
108 63.3(4Укр)5
Д72

        Літературознавство / редкол. : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.] ; уклад., авт. прим. В. Ф. Погребенник. - К. : 2007. - 299 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): галицько-руське письменство -- історія української літератури -- праці Драгоманова

Анотація:   Третій том вибраних праць Михайла Драгоманова включає літературознавчі твори з питань малоросійської літератиури та три листи до редакції "Друга".

 
109 83
Б68

        Благородний вимір наукового подвижництва [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2012. - 272 с.

Зміст:
  Жулинський М. Г.  Благородство і моральна відповідальність вченого-славіста / М. Г. Жулинський. - С. 3-9
  Теплинський М. В.  Из воспоминаний о Н. Е. Крутиковой / М. В. Теплинський. - С. 9-11
  Козлик І. В.  Мій науковий керівник - Ніна Євгенівна Крутікова / І. В. Козлик. - С. 11-23
  Михед П. В.  "...Прадедовская душа шалит в тебе..." (про літературознавчий аспект вивчення генеаології роду Гоголя) / П. В. Михед. - С. 24-36
  Киченко А. С.  Гоголь в поэтической системе романтизма / А. С. Киченко. - С. 36-42
  Звиняцковский В. Я.  "Преемники Гоголя в самопознании" (к вопросу о П. А. Кулише как гоголеведе) / В. Я. Звиняцкрвский. - С. 42-54
  Сквіра Н. М.  Функції євангельської притчі у другому томі "Мертвих душ" Миколи Гоголя / Н. М. Сквіра. - С. 54-60
  Якушева Г. В.  Шиллеровское в Гоголе (К проблеме специфики национального восприятия) / Г. В. Якушева. - С. 60-68
  Иванова Н. П.  "Инфернальное" как составная романтической поэтики / Н. П. Иванова. - С. 68-74
  Казарин В. П.  Украина и Россия - Гоголь и Пушкин / В. П. Казарин. - С. 74-80
  Новикова М. А.  Вчитываемся в "Бахчисарайский фонтан" / М. А. Новикова. - С. 80-92
  Червинская О. В.  Интертекстуальные ресурсы пушкинского письма в технике "Поэмы без героя" Анны Ахматовой / О. В. Червинская. - С. 92-101
  Теплинский М. В.  Л. А. Ожигина / М. В. Теплинский. - С. 101-109
  Зарва В. А.  Концепція праведництва і герої-праведники в прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60 - 80-х років ХІХ ст. / В. А. Зарва. - С. 109-116
  Борисова Л. М.  Горький и сталинская эпоха в рассказе Ф. Гладкова "Кровью сердца" / Л. М. Борисова. - С. 116-136
  Колосова Н. А.  Образ Бертрана де Борна в русской литературе первой трети ХХ века / Н. А. Колосова. - С. 136-151
  Кеба А. В.  Андрей Платонов: творчество как поиск истины / А. В. Кеба. - С. 151-159
  Кобзев Н. А.  Индивидуализация речевого стиля персонажей в произведениях А. Грина / Н. А. Кобзев. - С. 159-166
  Пахарева Т. А.  Леонид Киселев на перекличке поэтов / Т. А. Пахарева. - С. 166-177
  Улюра А. А.  Идея культурной преемственности в литературной стратегии Людмилы Улицкой / А. А. Улюра. - С. 177-188
  Фризман Л. Г.  Зачем мы переводим Пушкина на украинский язык? / Л. Г. Фризман. - С. 188-193
  Погребна В. Л.  Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка / В. Л. Погребна. - С. 193-201
  Сиваченко Г. М.  Топос "втраченого раю" або "вигнання і царство" у творчій долі письменників-експатріантів 20 - 30-х років (В. Винниченко, В. Набоков, Г. Газданов) / Г. М. Сиваченко. - С. 201-215
  Брайко О. В.  "Хочу !" В. Винниченка і "Санін" М. Арцибашева: порівняльно-типологічне зіставлення / О. В. Брайко. - С. 215-231
  Мазепа Н. Р.  Епізод чи тенденція? До проблеми двомовності (Сучасна українська російськомовна поезія) / Н. Р. Мазепа. - С. 231-253
  Бібліографія наукового доробку Ніни Євгенівни Крутікової. - С. 253-266

Рубрики: Крутікова Н. Є. - про неї
Історія російської літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник присвячено пам'яті члена-кореспондента НАН України,доктора філологічних наук, професора Ніни Євгенівни Крутікової. Друкуються статті з різних проблем історії російської та української літератури, авторами яких є її учні, друзі та співробітники, вміщено також спогади про неї і бібліографію наукового доробку вченої.

 
110 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 21 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 97 с.

Зміст:
  Вздульська В. Р.  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах / В. Р. Вздульська. - С. 3-8
  Жук З. К.  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману / З. К. Жук. - С. 9-12
  Кучерява О. О.  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років / О. О. Кучерява. - С. 13-20
  Наливайко Д. С.  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д. С. Наливайко. - С. 21-35
  Ніколенко О. М.  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс) / О. М. Ніколенко. - С. 36-45
  Пронкевич О. В.  Іспанська література і творення української нації / О. В. Пронкевич. - С. 46-53
  Фізер І.  Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури" / І. Фізер. - С. 54-56
  Бойчук Б.  Декілька думок про поетичну мову в українській поезії / Б. Бойчук. - С. 57-58
  Дмитришина О. Ю.  Християнські та язичницькі образи у ранній ліриці М. Рильського / О. Ю. Дмитришина. - С. 59-62
  Моренець В. П.  Сюрреалізм (уривок з авторської студії "стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 63-68
  Павленко Г. І.  Трансформація українських четьїх збірників XVII-XVIII ст. (на матеріалі колекції Івана Франка) / Г. І. Павленко. - С. 69-73
  Соснюк К. О.  Поезія Володимира Свідзинського та Євангельський текст / К. О. Соснюк. - С. 73-80
  Харада Й.  Літературний текст як екзистенційне втілення автора (до питання про становлення принципів драматургії Лесі Українки) / Й. Харада. - С. 81-93

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): мотиви містичної поезії -- англійський інтелектуальний роман -- іспанська література -- поетична мова -- лірика М. Рильського -- сюрреалізм -- поезія

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства.

 
111 84(4Укр)6-4
І19

Іваничук, Р. І.

        Мальви [Текст] : романи. - К. : Будинок письменників, 2012. - 416 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема козацтва -- тема мазепинської доби

Анотація:   Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор символічно називає мальвами.????

 
112 83.3(4Укр)6
К88

Кудрявцев, М.

        Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. [Текст] : [монографія] / М. Кудрявцев ; наук. ред. П. П. Кононенко ; ред. С. В. Трубчанінов. - Кам'янець-Подол. : Оіит, 1997. - 272 с.

Зміст:
  Ідеї та особлистості в неоромантичній драматургії Лесі Українки. - С. 14-107
  Проблема ідейного конфлікту в неореалістичній драмі 1917-1930 рр.. - С. 107-184
  Ідея як домінуючий фактор в історичній та "екзотичній" драматургії (І. Кочерга, С. Черкасенко). - С. 184-213
  Посилення гуманістичного та інтелектуально-філософського начал і проблема ідейного конфлікту в українській драмі 1950-1980 рр.. - С. 213-250

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): неоромантична драматургія Лесі Українки -- конфлікти в неореалістичній драмі -- 1917-1930 -- фольклорно-романтична драма -- інтелектуально-філософська

Анотація:   У монографії досліджуються проблеми історії становлення і розвитку в українській літературі драми ідей - теми, що практично не висвітлювались літературознавцями. У роботі - нетрадиційний погляд на ідейний спектр драматургії Лесі Українки, аналіз кращих творів, що належать до неореалістичної п'єcи (творчість В. Виниченка, М. Куліша, М. Ірчана, І. Дніпровського), історичної драми ( п'єси С. Черкасенка, І. Кочерги), інтелектуально-філософської ( І. Драч, Л. Костенко) та фольклорно-романтичної драматургії ( М. Стельмах) тощо.

 
113 74.261.8Ук
С79

Степанишин, Б.

        Давня українська література в школі [Текст] : навчальний посібник / Б. Степанишин. - К. : Либідь, 2000. - 504 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури - Давнє українське письменство
Україна

Анотація:   У цьому літературознавчому, а водночас і методичному посібникові проаналізовано все родове, видове й жанрове багатство прадавньої і давньої української літератури. Уперше в історії нашої культури фольклор трактується як художня словесність.

 
114 92.1
В27

        Великий довідник школяра з тестовими завданнями [Текст] : для середнього і старшого шк. віку / І. П. Ющук [та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 704 с.

Рубрики: Довідкові видання - Тестові завдання

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання -- культурна спадщина України

Анотація:   У довіднику згідно з чинною шкільною програмою на сучасному науковому рівні викладено основні теми з української мови та літератури, історії України й англійської мови. Автори довідника - знані педагоги і науковці - не лише глибоко розкрили основні поняття шкільного курсу, а й подали картину культурної спадщини України. Розміщені наприкінці розділу тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання і ретельніше підготуватися до контрольних і тематичних робіт та іспитів.

 
115 83.3(0)-021
Л58

Лімборський, І. В.

        Світова література і глобалізація [Текст] : [монографія] / І. В. Лімборський. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 192 с.

Рубрики: Історія світової літератури

Ключові слова (ненормовані): літературознавча компаративістика -- метаморфози культурної пам'яті -- українська проза -- культурна ідентичність

Анотація:   У центрі монографічного дослідження перебувають складні транснаціональні і транскультурні трансформації в різних національних літературах за доби глобалізації. Послуговуючись новітніми стратегіями і методами літературозхнавчої компаративістики, автор аналізує сучасний стан "світової літератури", а також чинники, які проводять до переосмислення на початку ХХІ ст. уставлених поглядів на історію як зарубіжних, так і українських літератур. Взаємодія і діалог літератур розглядаються в річищі проблем імагогології, генології, типологічних зближень і відмінностей, інтермедіальності, перекладознавства з урахуванням опозиційних і корелятивних культурних концептів та кодів: "свого/чужого", "автохтонного/привнесеного", "виклику/відповіді", "центру/периферії", "мейнстріму/культурного пограниччя".

 
116 83.3(0)5я73-1
Н23

Наливайко, Д.С.

        Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму [Текст] : підручник / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2001. - 415 с.

Рубрики: Історія зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): німецький романтизм -- французький романтизм -- італійський романтизм -- англійський романтизм -- американський романтизм

Анотація:   Ця книжка є першим українським підручником з історії зарубіжної літератури ХІХ ст. В ньому охоплюються європейські й американська літератури доби романтизму, яка в основному збігається з першою половиною минулого сторіччя. Автори висвітлюють літературний процес у його характерних закономірностях і структурах, але основна увага приділяється введенню читача в художній світ письменників-романтиків - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми відкриттями.

 
117 83.3(4Укр)5
М71

Мишанич, Я.

        Історія русів : історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич ; відп. ред. : В. В. Яременко. - К. : Обереги, 1999

Рубрики: Історія української літератури - Українська історіографічна проза
Україна

Анотація:   У книзі молодого вченого досліджується видатна пам'ятка української літератури кінця 18 - поч. 19 ст.-" Історія русів", яка постійно привертає увагу істориків і філологів. Автор аналізує літературні якості пам'ятки, вводить її до контексту української історіогроафічної прози 18 ст., багато уваги приділяє історіографії питання.

 
118 83.3(4Фр)-4я73-1
А54

        Алхімія слова живого. Французький роман (1945-2000) [Текст] : навч. посіб. / авт.- упоряд. В. І. Фесенко. - К. : Промінь, 2005. - 384 с.

Рубрики: Історія французької літератури
Франція

Ключові слова (ненормовані): літературна критика й видавнича справа у Франції -- трагічний романтизм -- постмодернізм -- неоміфологізм у романі 20 ст

Анотація:   Ця книжка є першим українським навчальним посібником з історії французької літератури кінця 20 ст., створеним в рамках міжнародного проекту за участю вчених, викладачів університететів, дослідників із Франції, Бельгії, Швейцарії, Канади, США, Німеччини, України. В ньому охоплені всі напрямки розвитку сучасного французького роману, висвітлений його стан, описані характерні закономірності й структурні особливості, але основна увага приділяється входженню читача в художній світ письменників - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми знахідками й відкриттями.

 
119 83.3(4Укр)1
Є94

Єфремов, С. О.

        Літературно-критичні статті / С. О. Єфремов. - К. : Дніпро, 1993. - 349 с.

Зміст:
  Соловей Е.  На шляху до синтезу / Е. Соловей. - С. 5-14
  Вне закона: к истории цензуры в России. - С. 14-48
  В поисках новой красоты. - С. 48-121
  Котляревський. - С. 121-141
  Між двома душами. - С. 141-153
  Муза гніву та зневір'я. - С. 153-172
  Іван Тобілевич. - С. 172-186
  Поезія всепрощення. - С. 186-193
  Без синтезу. - С. 216-235
  Гармонійний талант. - С. 235-244
  Страчене життя. - С. 244-254
  Літературний автопортрет Шевченка. - С. 254-281
  Історія письменства в працях акад. М.Ф. Сумцова. - С. 281-287
  Провіяний Куліш. - С. 287-294
  Без хліба. - С. 294-314
  Марія Грінченкова. - С. 314-318
  Максимович в історії української самосвідомості. - С. 318-322
  Грінченко. - С. 322-333

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературні дослідження Єфремова С.

Анотація:   На літературний небосхил повертається ім'я і критичний доробок С. О. Єфремова (186-1939), видатного літературознавця, віце-президента Всеукраїнської академії наук, автора відомої двотомної "Історії українського письменства", яку Микола Зеров назвав "каноном" української літератури. С.О.Єфремов належав до плеяди одержимих, тих будівничих науки про літературу, які працювали на цьому терені, саме українському, плідно і пристрасно, залишивши нащадкам численну творчу спадщину, доля якої така ж трагічна, як і її автора. До збірника увійшли дослідження з питань історії літератури (Котляревський, Максимович, Гоголь, Шевченко, Леся Українка, Коцюбинський, Олесь), статті та художньо-мистецькі пошуки багатьох майстрів слова, про тернистий шлях поступу нашої літератури...

 
120 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
121 94.3
М57

        Ми і наші діти [Текст] : збіриник. Вип. 1 : Дитяча література. Мистецтво. Виховання / ред. Б. Гошовський. - Торонто : Київ, 1965. - 390 с.

Рубрики: Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): дитяча література -- мистецтво -- українська діаспора -- виховання дітей

Анотація:   Збірник присвячений історії та проблематиці нашої дитячої літератури і пов'язаній з нею справі виховання передусім засобами всіх ділянок нашого мистецтва - це перша в нас такого роду літературознавчо-педагогічна поява.

 
122 83.3(0)4я73-1
Л64

        Література західноєвропейського середньовіччя [Текст] : Навч. посіб. для студ. гуманітарних факультетів з курсу "Історія зарубіжної літератури" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 464 с.

Рубрики: Історія світової літератури - Література середніх віків
Західна Європа

Анотація:   Посібник, організований за жанрово-хронологічним принципом, поєднує у собі риси хрестоматії та історико-літературної антології. Основні жанри західноєвропейської середньовічної словесності (архаїчний та класичний епос, лицарська поезія та лицарський роман, жанри міської літератури та народної лірики) представлені або повними текстами, або у великих фрагментах чи репрезентивних підбірках. Вперше у вітчизняній практиці до видання такого типу включено значний за обсягом блок літератури релігійного спрямування з коментарями. Науково-методичний матеріал подається у вигляді фрагментів з праць провідних світових фахівців у галузі середньовічної літератури, культури та історії в українських перекладах. Зв'язки з сучасністю актуалізуються через зразки застосування новітніх дослідницьких технологій (структуралізм, герменевтика, міфокритика тощо) до аналізу та інтерпретації середньовічних текстів та за допомогою переосмислення традиційного сюжетно-образного матеріалу письменниками ХХ століття, у тому числі постмодернізмами. Видання ілюстроване художніми матеріалами доби середньовіччя та пізніших епох.

 
123 83.3(4Укр)
У45

        Українська література [Текст] : матеріали I конгресу Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. асоц. україністів. - К. : Обереги, 1995. - 320 с.

Зміст:
  Фізер І.  Літературна теорія: нормативна регламентація чи понятійне осмислення естетичного факту? / І. Фізер. - С. 3-13.
  Сивокінь Г.  Соціальна функціональність художнього твору як теоретичний аргумент літературознавства / Г. Сивокінь. - С. 14-21.
  Гром'як Р.  Роль літературної критики кінця XIX - початку XX ст. в утвердженні престижу "українства" / Р. Гром'як. - С. 22-32.
  Грабович Г.  Питання кризи і перелому в самоусвідомленні української літератури / Г. Грабович. - С. 33-47.
  Дончик В.  Стан та актуальні проблеми вивчення і висвітлення історії української літератури / В. Дончик, П. Кононенко. - С. 48-58.
  Вервес Г.  Український авнгардизм у контексті європейського (серед маніфестів і програм) / Г. Вервес. - С. 59-71.
  Зеленська-Онишкевич Л.  Елементи неоавангардизму в українській драматургії XX ст. / Л. Зеленська-Онишкевич. - С. 72-83.
  Павлишин М.  Чорнобильська тема і проблеми жанру / М. Павлишин. - С. 84-93.
  Павличко С.  Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик / С. Павличко. - С. 94-100.
  Радишевський Р.  Польськомовні барокові стемми Іванові Мазепі / Р. Радишевський. - С. 101-121.
  Корбич Г.  З історії українського часопису "Літературно-науковий вісник" (ЛНВ) / Г. Корбич. - С. 122-132.
  Дем'янівська Л.  Художні пошуки в українській драматургії початку XX ст. (Символічна драма С. Черкасенка й О. Олеся) / Л. Дем'янівська. - С. 133-150.
  Неверлий М.  Празька літературна група / М. Неверлий. - С. 151-166.
  Багрій Р.  Українсько-англійські літературні зв'язки: Пантелеймон Куліш і Вальтер Скотт / Р. Багрій. - С. 167-189.
  Рудницький Л.  Іван Франко й німецькомовний світ - значення середовища для творчості поета / Л. Рудницький. - С. 190-213.
  Зуєвський О.  Ольга Кобилянська і Шопенгауер / О. Зуєвський. - С. 214-223.
  Черненко О.  Українська література в канадській славістиці / О. Черненко. - С. 224-237.
  Погребенник Ф.  Еміграція і література / Ф. Погребенник. - С. 238-249.
  Бача Ю.  Умови розвитку української літератури в Чехословаччині після 1945 р. / Ю. Бача. - С. 250-259.
  Рябошапка І.  Українознавство та українська культура в Румунії / І. Рябошапка. - С. 260-275.
  Тамаш Ю.  Традиційна культура русинів і українців Югославії / Ю. Тамаш. - С. 276-281.
  Пилинський Я.  Історичні пісні / Я. Пилинський. - С. 282-289.
  Кононенко Н.  Суспільний статус українських кобзарів і лірників / Н. Кононенко. - С. 290-301.
  Заєнко М.  Сучасний стан досліджень слов'янського поганства / М. Заєнко. - С. 302-314.

Анотація:   Збірник містить тексти наукових доповідей, виголошених на I конгресі Міжнародної асоціації україністів (секції "Українське літературознавство: теорія, метод, історія, взаємозв'язки" та "Український авангард"), що відбувся у Києві 27 серпня - 3 вересня 1990 р.

 
124 83.3У1-8...4
С72

        Співець знедоленого селянства [Текст] : відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника. - К. : Дніпро, 1974. - 198 с.

Рубрики: Стефаник В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчость Стефаника В. -- життєвий шлях Стефаника В.

Анотація:   Збірник документів і матеріалів "Співець знедоленого селянства"- це пам'ятна книжка про відзначення на Україні, а також за її межами сторіччя з дня народження класика української літератури Василя Стефаника. До збірника ввійшли виступи діячів культури й літератури на відкритті пам'ятників В. Стефаникові у Русові й Львові, на урочистих вечорах у Києві й Москві, на Пленумі правління Спілки письменників України та Республіканській науковій конференції в Івано-Франківську. Подаються також матеріали про вшанування пам'яті письменника в Канаді й Польщі. Матеріали збірника розкривають нові сторінки життя і творчості Василя Стефаника, показують його важливе значення ві історії української, а також інших слов'янських літератур.

 
125 84 (4Укр)6-4
І19

Іваничук, Р.

        Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. Іваничук ; худ.-ілюстр. : С. В. Кривенченко ; худ.-оформ. : А. С. Ленчик. - Х. : Фоліо, 2007. - 414 с.

Рубрики: Шашкевич М. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): історії українського народу -- Шашкевич М. -- Шашкевич: національні ідеї -- Шашкевич в літературі -- Вагилевич І. в літературі

Анотація:   Роман Іваничук - автор близько п'ятнадцяти історичних творів в яких він намагається заповнити білі плями в нашій історії, розповідає про видатних діячів України минулих років. Роман "Вода з каменю" присвячений Маркіяну Шашкевичу (1811-1843) - українському поетові та громадському діячеві, засновникові нової української літератури у Західній Україні. Автор розповідає, як Шашкевич захищав право на існування української мови, боровся проти введення польського алфавіту в Галичині, робив все, щоб зберегти рідну мову та культуру. Його справу продовжив Іван Вагилевич - герой роман "Саксаул у пісках".

 
126 81.2Ук-7
З86

Зорівчак, Р.

        Боліти болем слова нашого... / Р. Зорівчак ; ред. : Н. Бічуя. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 296 с.

Зміст:
  Полюга Л. М.  Щире вболівання за рідне село / Л. М. Полюга. - С. 5-8
  Посвята. - С. 8-10
  Як це починалося... замість передмови. - С. 10-14
  Лексико-граматичні своєрідності. - С. 14-115
  Лінгвостилістика. - С. 115-162
  Проблеми соціолінгвістики. - С. 162-188
  Роздуми над прочитаним, почутим, побаченим. - С. 188-221
  Український художній переклад у націєтворчих вимірах. - С. 221-251
  Шевченкове слово в англомовному світі. - С. 251-259
  Життя духовного основа. - С. 259-287
  Содомора А.  Уважним доторком до Слова / А. Содомора. - С. 287-292
  Роксолана Зорівчак- український перекладознавець, германіст,педагог. Науково-педагогічна діяльність. - С. 292-294

Рубрики: Мова українська - соціолінгвістика

Ключові слова (ненормовані): український художній переклад -- лінгвостилістика -- соціолінгвістика -- лексико-граматичні своєрідності

Анотація:   Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні своєрідності, про історію українського художнього перекладу, про сприйняття нашої літератури в світі.

 
127 71.0я73-1
К90

        Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк [та ін.] ; за ред. М. М. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

Рубрики: Культурологія

Ключові слова (ненормовані): історія культури -- світова культура -- культура стародавніх цивілізацій -- первісна культура -- антична література -- Європейське середньовіччя -- ренесанс -- барокова культура Європи -- доба абсолютизму -- час Просвітництва -- стиль модерн в культурі -- Українська

Анотація:   У цьому навчальному посібнику культорологія розглядається як наука, що становить своїм завданням розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку української та зарубіжної культури. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними досягненнями культури окремих народів у контексті розвитку світової культури. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми, за якою автори читають курс культорології студентам Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 
128 84(4Укр)6-5
К72

Костенко, Л. В.

        Берестечко [Текст] : історичний роман / Л. В. Костенко ; худ. : С. Носок. - Л. : Каменяр, 2007. - 170 с.

Рубрики: Хмельницький Б. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- тема визвольної війни -- тема історична постать -- тема битви під Берестечком -- Хмельницький Богдан в

Анотація:   Це книга про одну з найбільшихтрагедій української історії - битву під Берестечком. Написана ще в 1966-1967 роках, вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій - і після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х. і в аманливих пастках 80-х. Потягом цього часу з конкретної поразки під конкретним Берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння, що "поразка - це наука, ніяка перемога так не вчить", а відтак і в необхідність перемоги над поразкою. І, відкидаючи попередні варіанти як відгорілі ступені ракети, на сьогодні, вже у незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже остаточної поразки, - ця книга з необхідності бути написаною переросла для автора в необхідність бути опублікованою.

 
129 9 я72-1
У74

        Усі готові домашні завдання. 9 клас [Текст] : розв'язання вправ та завдань / [І. В. Дрогожтлова, В. С. Манько, П. П. Кравченко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2006. - 784 с.

Рубрики: Довідкові видання - Відповіді на домашні завдання 9 кл.

Анотація:   Якісна і найповніша збірка для батьків ! Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Також збірка містить реферати з основ правознавства, історії, географії, ОБЖ, твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 
130 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2010. - 264 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська культура

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавнішіх часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
131 63.3(4Укр)46ю
Л64

        Літопис Самовидця / редкол. : А. Д. Скаба (відп. ред.), І. О. Гуржій, В. А. Дядиченко ; підгот. вид. Я. - К. : Наукова думка, 1971. - 207 с.

Рубрики: Історія України - Козацька доба

Ключові слова (ненормовані): визвольна боротьба Б. Хмельницького -- Переяславська Рада -- гетьман Хмельницький -- 1648; гетьманство -- визвольна выйна 1654 р.

Анотація:   Літопис Самовидця - одна з навидатніших історіографічних пам'яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII ст., самобутня й оригінальна пам'ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини XVII ст.

 
132 83.3(4Укр)
З57

Зеров, М.

        Українське письменство / М. Зеров; упоряд. М. Сулима. - К. : Основи, 2003. - 1300 с.

Зміст:
  Періодизація і схеми нового українського письменства. - С. 11
  Напрямки і течії в новому українському письменстві. - С. 15
  Котляревський. - С. 21
  Котляревський і Осипов. - С. 24-26
  "Енеїда" : її літературний жанр. - С. 28
  Герої "Енеїди". - С. 35
  Художнє виконання "Енеїди". - С. 37-38
  Вірш і мова "Енеїди". - С. 38-41
  Драматичні твори Котляревського. - С. 41
  Література про Котляревського. - С. 45
  Травестія після Котляревського. Білецький-Носенко. - С. 50
  Гулак-Артемовський. - С. 54
  Переклади-травестії: Гулак-Артемовський, Гребінка. - С. 61-67
  Травестійний стиль у прозі: Квітка та інші.. - С. 67-71
  Травестія 40-50 рр. Олександров, Копитько, Кухаренко. - С. 71-75
  Драматична література 20-30 рр.. - С. 75
  Байкарі:Гулак-Артемовський, Боровиковський. - С. 80
  Байкарі: Білецький-Новенко, Гребінка. - С. 86
  Сентиментальна повість. Квітка-0снов'яненко. - С. 91
  Повісті Квітчині: "Маруся" і "Щира любов". - С. 96
  Загальний характер українського письменства. - С. 100
  Нечуй-Левицький І. С. (1838-1918). - С. 217
  Иван Франко "Моисей". - С. 226
  Українське письменство в 1918 році. - С. 249
  Українка Леся (З нагоди нового видання творів). - С. 266
  Франс Анатоль. Повстання ангелів. - С. 286
  "Енеїда" Вергілія. - С. 307
  Українка Леся "В катакомбах" і інші п'єси; поеми.. - С. 339
  Плевако М .  Хрестоматія нової української літератури / М . Плевако. - С. 351
  Українська література в 1923 році. - С. 353
  Шевченківський збірник. - С. 364
  Українка Л.  Критично-бібліографічний журнал / Л. Українка. - С. 383
  Куліш П.  Чорна рада, хроніка 1663 р. / П. Куліш. - С. 468
  З листування Лесі Українки. - С. 470
  Франко-поет. - С. 486
  Літературна постать Квітки. - С. 651
  Коцюбинський і Чехов. - С. 708
  Леся Українка та її "Лісова пісня". - С. 740
  Марко Черемшина, його життя й творчість. - С. 842

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): народність літератури

Анотація:   У виданні вперше зібрано більшу частину із літературознавства та історії нашого письменства, що вийшли з-під пера Миколи Зерова (1890-1937)- видатного українського вченого, поета і перекладача, чий творчий доробок, за словами Євгена Сверстюка, залишається монолітнім і дорогоцінним уламком храму української культури.

 
133 83.3(4Укр)5-117
М91

Муромцева, О. Г.

        З історії української літературної мови [Текст] : вибрані праці / О. Г. Муромцева. - Х. : Сучасний Друк, 2008. - 229 с.

Зміст:
  Григорій Квітка-Основ'яненко в історії української літературної мови. - С. 9-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - мініатюрист (лінгвістичний аспект). - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко Вовчок. - С. 32-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова роману "Люборацькі" Анатолія Свидницького. - С. 47-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова прозових творів П. Куліша. - С. 86-95
  П. Куліш як оновлювач і творець української літературної мови. - С. 96-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова. - С. 105-116
  Роль прози Юрія Федьковича в становленні української літературної мови на Буковині (60-70-ті рр. ХХ ст.). - С. 117-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панас Мирний в історії української літературної мови. - С. 125-148
  Іван Нечуй-Левицький в історії української літературної мови. - С. 149-161
  З історії українського фейлетону: О. Маковей (лінгвостилістичний аспект). - С. 162-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іван Франко (мова прозових творів). - С. 176-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Про мову Ганни Барвінок (до 170-річчя з дня народження). - С. 196-203
  Роль мовної практики О. Кобилянської в збагаченні схемантичної структури слова. - С. 204-213. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): український фейлетон -- Квітка-Основ'яненко Г. - мініатюрист -- Марко Вовчок -- Свидницький А. -- мова творів Куліша П. -- проза Федьковича Ю. -- Мирний П. -- Нечуй-Левицький І. -- фейлетони Маковея О. -- Франко І. в літературі -- Барвінок Г. -- Кобилянська

Анотація:   До збірника увійшли праці, присвячені історії української літературної мови як історії еволюції стилів. Спостереження грунтуються на зразках ідіостилю окремих письменників (А, Свидницького, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Ю. Федьковича, Панаса Мирного та ін.), але в сукупності становлять дослідження явища як цілості, у його перебігу й наслідках.

 
134 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2006. - 264 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- розвиток освіти -- друкарство -- культура на українських землях -- культура козацтва -- архітектура Ренесанс

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
135 83.002.1кр
Ф53

Филипович, П.

        Літературознавчі студії. Компаративістика [Текст] : статті, рецензії : наук. вид. / П. Филипович ; уклад., авт. передм., авт. прим. В.Т. Поліщук. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 644 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Літературознавство Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 4-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нові матеріяли до життя й творчості Котляревського. - С. 28-33
  Переклад Котляревського із Сапфо. - С. 34-41
  Котляревський І.  Енеїда / В. Гиппиус. - С. 42-47
  Нові праці про І. Котляревського. - С. 48-67
  До історії раннього українського романтизму. - С. 68-77
  Невідомий вірш Амвросія Метлинського. - С. 78-79
  До студіювання Шевченка. - С. 80-84
  Європейські песьменники в Шевченковій літературі. - С. 85-93
  Навроцький Б.  "Гайдамаки" Тараса Шевченка / А. Павлюк. - С. 94-103
  Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори. - С. 104-115
  Щоголів Я.  Поезії / В. Гиппиус. - С. 116-118
  Перша друкована поезія Я. Щоголева. - С. 119-120
  Етнографічне непорузуміння з віршем Я. Щоголева. - С. 121-125
  Нова праця про Марка Вовчка. - С. 126-137
  Франко - поет. - С. 138-155
  Франко І.  Борисла сміється / І. Франко. - С. 156-159
  Франка І.  Поезія / І. Франка. - С. 160-168
  Розвиток психологічної новелі Коцюбинського. - С. 169-220
  Русалка. - С. 221-227
  Місячна легнда. - С. 228-233
  Одно слово. - С. 234-243
  Генеза драматичної поеми Лесі Українки "У пущі". - С. 244-267
  Слісаренко О.  На березі Кастальському / О. Слісаренко. - С. 268-272
  Заньковецька М.   / М. Заньковецька. - С. 273-277
  На шляху до нового театру. - С. 278-281
  Український театр у 1923 році. - С. 286-289
  Дорошкевич Ол.  Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. - С. 290-292
  Ленін в українській поезії. - С. 293-300
  Павлюк А.  Життя / А. Павлюк. - С. 301-305
  Отроковський Володимир Михалович. - С. 306-307
  Отроковський В. М.. - С. 308-316
  Два неизвестных стихотворения Е. А. Боратынского. - С. 318-331
  Отчет о поездке в Петроград. - С. 332-337
  Об академическом издании стихотворений Е. А. Боратынского. - С. 338-365
  О втором томе академического издания сочинений Боратырского. - С. 364-377
  Сиповський В.  Україна в російському письменстві / В. Сиповський. - С. 378-385
  До річниці виступу декабристів. - С. 386-394
  Рилєєв і Державін. - С. 395-413
  Пушкін в українській літературі. - С. 414-452
  Гиппиус В.  Гоголь / В. Гиппиус. - С. 453-455
  Українська стихія в творчості Гоголя. - С. 456-479
  Гоголь М.  Тарас Бульба / М. Гоголь. - С. 480-485
  Салтыков-Щедрин М. Е.   / М. Е. Салтыков-Щедрин. - С. 486-493
  Український елемент в творах М. Лєскова. - С. 494-532
  Французские лирики XVIII века. - С. 534-536
  Байрон. - С. 537-548
  Барбье и русская поэзия. - С. 549-551
  Поет липневої революції (До 50-річчя з дня смерти О. Барб'є). - С. 552-556
  Відгуки Бюргерової "Ленори" в українській літературі. - С. 557-598
  Пісенна спадщина Беранже. - С. 595-620
  Творець соціяльно-психологічного роману (До дня 150-річчя з дня народження Стендаля). - С. 621-627

Рубрики: Филипович П. - про нього
Теорія літератури - Компаративістика
Україна

Анотація:   До цього видання включені літературознавчі дослідження талановитого українського поета-неокласика, перекладача і вченого Павла Филиповича (1891-1937), які не входили до раніших видань його праць "Література" (Нью-Йорк - Мельбурн, 1971), "Літературно-критичні статті" (Київ, 1991) і "Шевченкознавчі студії" (Черкаси 2002). Ці дослідження публікувалися лише в періодичних виданнях. Павло Филипович постає у своїх статтях і рецензіях як глибокий і компетентний обсерватор українського і європейського письменства, літературознавець-компаритивіст із "неокласичним" поглядом на художнє слово, як один із фундаторів українського літературознавства ХХ століття.

 
136 92.0
У45

        Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. : В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова та ін.. - Х. : Фоліо, 2007. - 464 с.

Рубрики: Довідкові видання - Енциклопедія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- звичаї України -- традиції України -- розвиток економіки -- наука -- освіта -- культура -- мистецтво -- література

Анотація:   Енциклопедія "Україна" містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Двадцять розділів цієї книжки, що супроводжується кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток екноміки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

 
137 83.3(4Укр)4
Б61

        Зародження української літератури [Текст] : монографія. - : 2011. - 376 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): міфи -- міфотворці -- літописні версії -- християнізація Русі -- перші князі Русі -- письмо на Русі -- ідентифікація літератури доби

Анотація:   У монографії з'ясовуються історичні, культурні, лінгвістичні та естетичні обставини виникнення українського письменства на його ранньому етапі. Автор аргументовано доводить неспроможність чужорідних міфів довести загальний ("общерусский") характер літературної творчості за часів Київської Русі. Розпізнавання генетичного коду української літератури, її самобутність та органічність у вітчизняній історії і культурі, постколоніальний дискурс в осмисленні давніх пам'яток - такий зміст і наукове спрямування цієї книги.

 
138 74.204.92
П50

Полійчук, Н. Й.

        Шкільні навчальні кабінети / Н. Й. Полійчук. - Х. : Основа, 2009. - 128 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): української мови -- кабінет історії та правознавства -- кабінет зарубіжної літератури -- кабінет іноземної мови -- кабінет українознавства

Анотація:   У книзі представлені нормативна документація та методичні рекомендації щодо обладнання і оформлення навчальних кабінетів. Надано зразки документації, описано досвід роботи навчальних закладів Чернівецької області.

 
139 84(4Укр)6-4
М19

Малик, В. К.

        Князь Кий [Текст] : роман / В. К. Малик. - Х. : Фоліо, 2012. - 285 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Головною темою творчості відомого майстра української літератури Володимира Малика (1921 - 1998) була вітчизняна історія, від сивої давнини до наших часів. Дія роману "Князь Кий" відбувається у середині першого тисячоліття, коли після розроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов'янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премією імені Лесі Українки.

 
140 83.3У7-3
М77

Монастирецький, Л. С.

        Позитивний герой української радянської прози / Л. С. Монастирецький. - К. : Вища школа, 1983. - 173 с.

Зміст:
  На магістралях часу. - С. 3-16
  Шляхами становлення нової української прози та її героя. - С. 16-64
  Еволюція образу сільського трудівника в прозі 50-60-х років. - С. 64-109
  Художній досвід прози в створенні образу сучасного робітника. - С. 109-139
  Позитивний герой в прозі 70-х років. - С. 139-173

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): боротьба українського народу в літературі -- позитивний герой в літературі

Анотація:   У монографії досліджується образ позитивного героя в українській прозі,в якому художньо відображено історію боротьби нашого народу за побудову нового суспільства. У книжці простежується процес формування комуністичного світогляду радянської людини- найголовніше завдання радянської літератури.

 
141 84(4укр)6-4
І19

Іваничук, Р. І.

        Журавлиний крик [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. - К. : ТАСТ-М, 2001. - 383 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Калнишевський П. у літературі -- тема запорізької січі -- тема історії України -- Залізня М. в літературі -- Гонта

Анотація:   Роман видатного творця української історичної прози, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, присвячений переломним часам української історії. Останочна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі і ув'язнення її останнього кошового отамана Петра Калнишевського у 86-річному віці (!) на 25 років у найстрашнішій тодішній московській тюрмі-Соловецькому монастирі, спроба гайдамаків п ід проводом Івана Гонти і Максима Залізняка відродити втрачену українську державність, утвердження Катерини ІІ на престолі Московської імперії, кар'єри її фаворитів (Потьомкіна, Орлова і Зубова), розром повстання Пугачова - на такому історичному полі Роман Іваничук талановито змальовує відданість і зраду, розум і недалекоглядність, кохання і ненависть.

 
142 75.4(4Укр)9
К90

Кулик, В. В.

        Олімпійський у серцях вогонь: історія виникнення та становлення НОК України [Текст] : докум. нариси / В. В. Кулик ; упорядкув. та "Діалоги" А. Волошина. - К. : Леся, 2008. - 308 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Олімпійські ігри

Ключові слова (ненормовані): НОК України -- українські олімпійці

Анотація:   У документальних нарисах, написаних у популярній формі, вперше у спортивній літературі розповідається про драматичну історію створення, визнання і становлення Національного олімпійського комітету України, участь наших спортсменів самостійними командами в найпрестижніших змаганнях - зимових і літніх Олімпійських іграх сучасності.

 
143 83.3(4Укр)
А43

        Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : наук. зб. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 167 с.

Зміст:
  Цікавий С.  Проблема визначення обсягу генологічного поняття "дума" у літературі / С. Цікавий. - С. 5-15
  Зайченко І.  Голод 33-го у спогадах свідків / І. Зайченко. - С. 15-25
  Урсані Н.  Доля України в баладі про чайку-небогу / Н. Урсані. - С. 25-34
  Ганіч О.  Проблема класифікації народних балад / О. Ганіч. - С. 34-46
  Воловенко О.  Фольклор як втілення духовних якостей українського народу / О. Воловенко. - С. 46-61
  Бородінова М.  Біблійні образи, мотиви у поезії М. Костомарова / М. Бородінова. - С. 61-67
  Ярошевич І.  Художня версія часів Хмельниччини у драматургії М. Костомарова / І. Ярошевич. - С. 67-76
  Коваленко Т.  Наративна стратегія і біографічний контекст / Т. Коваленко. - С. 76-84
  Молотков С.  Категорія історизму: Від європейської філософії до історії української літератури / С. Молотков. - С. 84-94
  Просалова В.  Ідеї Я. Мукаржовського в порівняльному літературознавстві / В. Просалова. - С. 94-104
  Перетятько М.  Художнє осмислення поетами філософських питань: На матеріалі лірики В. Стуса, Л. Талалая і М. Вінграновського / М. Перетятько. - С. 104-114
  Несвіт С.  Проблема авторського самовираження у збірці В. Стуса "Зимові дерева" / С. Несвіт. - С. 114-126
  Жилін М.  Концепт як "хитрословіє" / М. Жилін. - С. 126-137
  Біла А.  Жанр альтернативної історії в літературі 1990-2000-х рр.: У пошуках за втраченими можливостями / А. Біла. - С. 137-146
  Соловей О.  Юліян Шпол: Життя і творчість / О. Соловей. - С. 146-160
  Ляхова І.  Проблематика малої прози Станіслава Цетляка / І. Ляхова. - С. 160-166

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): творчість Костомарова М. -- порівняльне літературознавство

Анотація:   Одинадцятий випуск Збірника представляє дослідження науковців і аспірантів кафедри української літератури і фольклористики Донецького національного університету. Збірник містить передусім статті молодих науковців. Фольклористичні студії, реінтерпретація давньої і класичної літератури, аналіз суперечливих літературних явищ ХХ - початку ХХІ століть

 
144 83.3(4Укр)
Л64

        Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи [Текст] : зб. наук. ст. / МОН України, Упр. культури Полтавської облдержадміністрації, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 348 с.

Зміст:
  Білик Г.  Мистецька неповторність художнього почерку поетики Світлани Залізняк / Г. Білик, В. Сідаш. - С. 6-24.
  Білик Г.  Образно-композиційні особливості поетичної збірки "Мій хлопчик Дощ" Віри Козидуб(Кулик) / Г. Білик, Г. Цюма. - С. 24-41.
  Божко С.  Містечкові історії (не за Дімаровим) / С. Божко. - С. 41-45.
  Бондар Н.  Плеяда полтавських нарисовців / Н. Бондар. - С. 46-53.
  Виговська А.  "Полтавську губернію я надзвичайно люблю..." (Іван Бунін і Полтавський край) / А. Виговська. - С. 53-66.
  Волощук Ю.  Із рідного краю - "у світ широкий": літературно-краєзнавчий аспект життєтворчості Володимира Гжицького / Ю. Волощук. - С. 67-81.
  Зінченко Н.  Історія української літератури першої половини XIX століття: крайовий аспект / Н. Зінченко. - С. 81-95.
  Коваленко О.  Формування емоційного інтелекту учнів засобами літературного краєзнавства / О. Коваленко. - С. 95-101.
  Козороз Н.  Легенди рідного краю / Н. Козороз. - С. 101-105.
  Корнєва Л.  Портрет як засіб творення характеру персонажа у творах Леоніда Бразова / Л. Корнєва. - С. 105-116.
  Король Л.  Митець літературного перекладу Іван Трохимович Бабич / Л. Король, Л. Черчата. - С. 116-126.
  Котух Н.  Розвиток зв'язного мовлення учнів на основі текстів краєзнавчої тематики / Н. Котух. - С. 126-138.
  Лайко Л.  Доля бібліотеки історика П. В. Голубовського / Л. Лайко. - С. 138-144.
  Ленська С.  Літературна Полтавщина на межі XIX-XX століть / С. Ленська. - С. 144-165.
  Лисенко А.  Концептуальні основи та критерії формування змісту літературного краєзнавства в системі шкільної освіти / А. Лисенко. - С. 166-177.
  Литвин Л.  Світоглядні акценти поета Івана Величковського / Л. Литвин. - С. 177-187.
  Мацапура В.  М. П. Погодін і І. П. Котляревський: контактні та типологічні зв'язки / В. Мацапура. - С. 187-194.
  Мелешко В.  Полтава письменницька: сторінками історії / В. Мелешко, М. Костенко. - С. 195-204.
  Мельниченко Д.  Творча спадщина Миколи Зерова як предмет дослідження Григорія Кочура / Д. Мельниченко. - С. 204-209.
  Ніколашина Т.  Реалізація суб'єктивної модальності вставними одиницями в повісті "За домашніми обставинами" Л. Бразова / Т. Ніколашина. - С. 210-217.
  Овчаренко Т.  Сучасна поезія Полтавщини: творчість Сергія Осоки / Т. Овчаренко. - С. 217-229.
  Орєхова В.  Фонд рідкісних та цінних видань наукової бібліотеки як джерелознавча база літературного краєзнавства / В. Орєхова. - С. 229-238.
  Павленко О.  Кого зроманізували римляни на півночі Балкан - за Дунаєм? / О. Павленко. - С. 238-247.
  Петренко Т.  Жанр "щоденника" в літературі Полтавщини / Т. Петренко. - С. 247-255.
  Подрига В.  Образ Лубен у нарисі Євгена Гребінки "Путевые и театральные впечатления. Лубны" / В. Подрига. - С. 255-260.
  Свалова М.  Публіцистика Б. Олійника: методологічний аспект (на матеріалі книги "Криниці моралі та духовна посуха") / М. Свалова. - С. 260-270.
  Сипливець С.  Поетика конфліктів і характерів у драмі Володимира Самійленка "Чураївна" / С. Сипливець. - С. 271-280.
  Слижук О.  Літературне краєзнавство Запоріжжя й шкільна літературна освіта: аспекти взаємодії / О. Слижук. - С. 281-287.
  Сологуб Л.  Фразеологічні звороти як засіб увиразнення мовлення (на матеріалі повісті Леоніда Бразова "За домашніми обставинами") / Л. Сологуб. - С. 288-296.
  Стадніченко О.  Літературне Запоріжжя в контексті українського літературного процесу / О. Стадніченко. - С. 296-308.
  Степаненко М.  Словництво на Полтавщині / М. Степаненко. - С. 308-320.
  Степаненко Н.  Полтавський слід у перекладі Святого Письма українською мовою / Н. Степаненко. - С. 320-334.
  Тарасова Н.  Оспівування любові до рідної землі Давидом Гурамішвілі ("Давитіані") / Н. Тарасова, Т. Конєва. - С. 334-343.
  Шупта Д.  Краєзнавчі мотиви поетичної самосвдомості (Автодосвід) / Д. Шупта. - С. 343-347.

Рубрики: Краєзнавство Полтавщини - Література

Анотація:   До збірника увійшли статті, присвячені актуальним питанням літературного краєзнавства. Автори наукових розвідок пропонують концептуальні основи та критерії формування змісту літературного краєзнавства, подають штрихи до літературних портретів митців-краян, з'ясовують аспекти взаємодії між літературним краєзнавством і шкільною літературною освітою. Низка статей має мовознавче спрямування.

 
145 80
341

        Збірник Харківського історико-філологічного товариства. [Текст] : Т. 9 / редкол. Л. В. Ушкалов (голова), С. В. Вакуленко та ін.. - Х. : Харківський ДПУ, 2002. - 415 с.

Зміст:
  Пелешенко Ю.  Київський митрополит Ісидор та його "Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всю Русь" / Ю. Пелешенко. - С. 3-9
  Журавльов Д.  Слобідські козацькі полки в Семилітній війні (кампанія 1756-1757 рр.) / Д. Журавльов. - С. 9-19
  Олійник М.  Приватна та орендна промисловість України в період нової економічної політики / М. Олійник. - С. 19-33
  Помбу О.  Від класифікації буття до класифікації знаття / О. Помбу. - С. 33-53
  Ушкалов Л.  Традиції українського бароко у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка / Л. Ушкалов. - С. 53-77
  Дорошенко В.  Поетика Тараса Шевченка: із досвіду студій 1926-1930 рр. / В. Дорошенко. - С. 77-85
  Безхутрий Ю.  Неоміфологізм у новелі "Я Романтика" Миколи Хвильового / Ю. Безхутрий. - С. 85-103
  Хоменко Г.  Марія Одигітрія і феномен "безумної подорожі" в українській літературі початку ХХ ст. / Г. Хоменко. - С. 103-117
  Михайлин І.  Анабаза приватної людини, або Аркадій Любченко крізь призму власного щоденника / І. Михайлин. - С. 117-131
  Барабаш Ю.  N.Y. група-"поза традиції" як традиція / Ю. Барабаш. - С. 131-147
  Вакуленко С.  Чи потребує мова ліків на власну неміч? (До питання про критику Олександром Потебнею міфологічної теорії Макса Мюллера) / С. Вакуленко. - С. 147-177
  Івченко А.  Юнацькі вікові ініціації давніх слов'ян у дзеркалі фразеології / А. Івченко. - С. 177-183
  Нелюба А.  Словотвірна контамінація як вияв принципу економії / А. Нелюба. - С. 183-201
  Піддубна В.  Адаптація полонізмів в українській мові (на матеріалі західноукраїнської регіональної лексики з "Українсько-італійського словника" Є. Онацького та "Українсько-німецького словника" З. Кузелі, Я. Рудницького) / В. Піддубна. - С. 201-213
  Черемська О.  Російські інтерференційні впливи на граматику української мови (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х рр. ХХ ст.) / О. Черемська. - С. 213-227
  Маслійчук В.  До історії жіночого одягу на Слобожанщині (за матеріалами кримінальної справи 1792 р.) / В. Маслійчук. - С. 227-233
  Вакуленко С.  Александру Хашдеу та його розвідки про Григорія Сковороду / С. Вакуленко, Л. Ушаков. - С. 233-255
  Григораш Е.  Передмова до румунського видання 1938 р. / Е. Григораш. - С. 255-261
  Хашдеу А.  Завдання нашої доби: наука Григорія Савича Сковороди, єдиного руського філософа, в екзегетично-систематичному викладі / А. Хашдеу. - С. 261-301
  Вакуленко С.  Про теоретичне підгрунтя характеристики української мови Яном Бодуеном де Куртене / С. Вакуленко. - С. 301-315
  Бодуен де Куртен Я.Н.І.  Декілька загальних завваг щодо об'єктивної та суб'єктивної окремішності "України" з мовного, племінного, національного й державного погляду / де Куртен Я.Н.І. Бодуен. - С. 315-331
  Ушкалов Л.  Дещо про українське многослів'я (Шевченко І. Україна між Сходом І Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття) / Л. Ушкалов. - С. 331-345
  Портнов А.  Історія України для західного сусіди / А. Портнов. - С. 345-348
  Савченко С.  Формування української нації як історіографічна проблема / С. Савченко. - С. 348-351
  Саган В.  На пограниччі доль / В. Саган. - С. 351-361
  Михайлин І.  Кубанське дослідження харківської журналістики (Василь Мова (Лиманський). Из литературного наследия) / І. Михайлин. - С. 361-377
  Жадан С.  Хто зжене мух із цісаревого портрета? / С. Жадан. - С. 377-380
  Оржицький І.  Культурологічні контрапункти України: літописи від Оксани (Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х) / І. Оржицький, Н. Хачатурян. - С. 380-395
  Ушкалов Л.  Подяка київським "Зоїлам" / Л. Ушкалов. - С. 395-396
  Ушкалов Л.  Відкритий лист до головного редактора "Українського гуманітарного огляду" доктора історичних наук пані Наталії Яковенко / Л. Ушкалов. - С. 396-401
  Криса Б.  Сюжети барокових ідей (Ушкалов Л. З історії української літератури XVII-XVIII століть) / Б. Криса. - С. 401-405

Рубрики: Мовознавство загальне

 
146 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 94 Серія Філологічні науки (літературознавство) : на пошану і з нагоди 50-річчя наук.-пед. праці та 75-річчя від дня народж. док. філол. наук, проф. В. П. Марка / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, М-во освіти і науки, молоді та. - Кіровоград : Видавництво КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - 408 с.

Зміст:
  Клочек Г.  Оптимальна організація літературного твору як чинник його художності / Г. Клочек. - С. 16-25.
  Марко В.  Леся Українка. "Лісова пісня": взаэмодія цінностей / В. Марко. - С. 25-36.
  Гаєвська Н.  Особливості творення жіночого образу в прозі Архипа Тесленка / Н. Гаєвська, М. Линченко. - С. 37-41.
  Гурбанська А.  Стереоскопічне зображення як жанровий маркер повістей І. Чендея / А. Гурбанська. - С. 41-48.
  Кодак М.  У травмах часу: Шевченко, Дельоз, Базилевський / М. Кодак. - С. 49-56.
  Мариненко Ю.  Повість В. Стуса "Подорож до Щастівська" конституювання ідентичності / Ю. Мариненко. - С. 56-63.
  Панченко В.  Олтар серед руїни "ся драма дуже лежить мені на серці..." / В. Панченко. - С. 63-78.
  Поляруш О.  Проблематика й психологізм новели Григорія Косинки "Змовини" / О. Поляруш. - С. 78-90.
  Руснак І.  Художній світ "Сусідів" Юрія Станинця / І. Руснак. - С. 90-99.
  Тузков С.  Містика і реальність: про еволюцію готичної традиції в американській літературі кінця XIX - початку XX століття / С. Тузков, І. Тузкова. - С. 99-106.
  Амбіцька А.  Нереалізованість особистості як визначальний чинник деградації в умовах неволі (на прикладі повісті І. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки") / А. Амбіцька. - С. 106-115.
  Богданова Л.  Материнский архетип як стильовий маркер материнського комплексу в мегатексті М. Коцюбинського / Л. Богданова. - С. 115-124.
  Буркут І.  Диво морального переродження (на матеріалі різдвяних творів Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі" та М. Лєскова "Звір") / І. Буркут. - С. 124-128.
  Буряк О.  Художні особливості оповідання Милорада Павича "Скляний равлик" у контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму / О. Буряк. - С. 129-139.
  Варава О.  Людина і вічність: естетичне і етико-філософське осмислення проблеми в поезії Ліни Костенко / О. Варава. - С. 139-149.
  Варданян М.  Поетика "Дівчачих повістин" Івана Андрусяка / М. Варданян. - С. 149-155.
  Волкова Т.  "Палімпсести" Василя Стуса як спроба подолання конфлікту / Т. Волкова. - С. 155-164.
  Гладир Ю.  Феномен шістдесятництва в сучасній літературознавчій інтерпретації / Ю. Гладир. - С. 164-174.
  Гольник О.  Концепція історії української літератури Є. Маланюка / О. Гольник. - С. 174-182.
  Застеба О.  Парадокс у структурі романів Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку" і "Писар Західних Воріт Притулку" / О. Застеба. - С. 182-194.
  Зеленська В.  Народження героя-вождя в повісті Юрія Косача "Рубікон Хмельницького" / В. Зеленська. - С. 194-204.
  Зимомря І.  Рівень літературної компетенції у стратегії рецепції тексту / І. Зимомря. - С. 204-212.
  Зубак Л.  Концепція "цілості" мистецтва або "секрети поетичної творчості" в новелі Івана Франка "Сойчине крило" / Л. Зубак
  Ковалик М.  Художнє осмислення В. Винниченком діалектики соціального і природного в жінці / М. Ковалик. - С. 323-240.
  Козій О.  Творчий експеримент І. Чендея в повісті "Чорна сальва" / О. Козій. - С. 240-247.
  Лаврусенко М.  Фольклор і міфологія як джерело знань про дохристиянське буття України в романі-есе Валерія Шевчука "Мисленне древо" / М. Лаврусенко. - С. 247-256.
  Левченко О.  Концепція неоромантизму в критичних працях Лесі Українки / О. Левченко. - С. 256-260.
  Лимаренко А.  Аудіодискурс малої прози Ольги Кобилянської / А. Лимаренко. - С. 260-266.
  Лисенко Л.  Уільям Мейкіпс Теккерей (до 200-річчя з дня народження видатного українського письменника) / Л. Лисенко. - С. 266-271.
  Лучицька М.  Всевідна позиція наратора-розповідача в повісті Є. Гуцала "Безголов'я" як спосіб авторського викриття людської псевдовідваги / М. Лучицька. - С. 271-280.
  Манойлова О.  Семіотика речей та образ дому в художньому світі Ліни Костенко / О. Манойлова. - С. 281-287.
  Михида Л.  У пошуках свого Мойсея / Л. Михида. - С. 287-292.
  Петричук Н.  Література факту на межі XX-XXI ст.: вихід із маргінесу / Н. Петричук. - С. 292-303.
  Подиряко О.  Епістолярний діалог М. Коцюбинського й О. Аплаксіної: штрихи до психобіографії письменника / О. Подиряко. - С. 303-310.
  Присяжнюк С.  Нарація як форма вияву психічних станів персонажів (на матеріалі дитячої прози В. Винниченка) / С. Присяжнюк. - С. 310-318.
  Ратушняк О.  Слід Достоєвського у творчості Франка (на матеріалі повісті "Перехресні стежки"): до компаративного вивчення творчості І. Франка і Ф. Достоєвского / О. Ратушняк. - С. 318-326.
  Ситько О.  Латиномовний український митець і мислитель Юрій Дрогобич та латиномовний білоруський просвітитель Франциск Скорина: феномен єдності свідомості й тексту (міркування про декілька знакових паралелей у семіопросторі ренесансу та бароко) / О. Ситько. - С. 327-336.
  Сусол Л.  Необарокові тенденції в мультикультурному універсумі поетики Ліни Костенко / Л. Сусол. - С. 336-345.
  Таран О.  Деякі особливості художнього світу у збірці Олега Попова "Солодкий щем" / О. Таран. - С. 345-353.
  Фока М.  "Ля-сі (вгору) - ре-фа-сі (униз)...": поетичне перекодування вертикально-рухливого контрапункту як спосіб омузичнення тексту (на матеріалі "сонячнокларнетних" творів П. Тичини) / М. Фока. - С. 353-360.
  Цепа О.  Образ автора в романтичній ліриці Амвросія Метлинського (на матеріалі українських поезій збірки "Думки і пісні та ще дещо") / О. Цепа. - С. 360-373.
  Церна Г.  Урок милосердя (на матеріалі новели Т. Бордуляка "Жебрачка") / Г. Церна. - С. 373-380.
  Частакова Н.  Шістдесятництво як спосіб мислення: ідейні максими І. Дзюби / Н. Частакова. - С. 380-392.
  Чепурна О.  Домінанти духовного дискурсу у творчості В. Близнеця / О. Чепурна. - С. 392-397.
  Шевченко С.  Євген Маланюк і Польща / С. Шевченко. - С. 397-404.

 
147 83
Д67

        Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 32 Літературознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. - 256 с.

Зміст:
  Кочерга С.  Культурні коди драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у світлі гнозису / С. Кочерга. - С. 6-13.
  Несвіт С.  Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса / С. Несвіт. - С. 14-20.
  Просалова В.  М. Коцюбинський і М. Хвильовий: діалог авторів і творів / В. Просалова. - С. 21-28.
  Ягушкіна В.  Діалогічні зв'язки поезії М. Костомарова та А. Метлинського / В. Ягушкіна. - С. 29-37.
  Соболь В.  Творча жінка в літературі бароко: сучасний погляд / В. Соболь. - С. 38-52.
  Бузов А.  Реалізація образу честолюбної жінки в романах Сави Божка "В степах" та Олеся Гончара "Таврія" / А. Бузов. - С. 53-60.
  Саприкіна А.  Стильовий синкретизм лірики Г. Мазуренко празького періоду / А. Саприкіна. - С. 61-70.
  Радчук О.  Дві версії перекладу Р. Бернза / О. Радчук. - С. 71-78.
  Погорєлова О.  Модифікація жанру страшилки у творі О. Ірванця "Наш вожатий Фреді Крюгер" / О. Погорєлова. - С. 79-85.
  Пуніна О.  Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху" Миколи Вінграновського / О. Пуніна. - С. 86-91.
  Соловей О.  До розуміння людської та творчої особистості Леоніда Лимана / О. Соловей. - С. 92-113.
  Оліфіренко Л.  Художня роль ремінісценцій фольклорного та літературного походження у поезіях Василя Стуса / Л. Оліфіренко. - С. 114-128.
  Ярошевич І.  Художня модель історичної основи роману Сави Божка "В степах" / І. Ярошевич. - С. 129-134.
  Оліфіренко В.  Крим у художньому баченні Христі Алчевської / В. Оліфіренко. - С. 135-141.
  Урсані Н.  Трагедія людської особистості у творчості Василя Єрошенко / Н. Урсані. - С. 142-152.
  Гасай Є.  Мотиви героїзму, мужності у творчості Олега Ольжича / Є. Гасай. - С. 153-161.
  Попова Т.  Формування полікультурної компетентності учнів на основі краєзнавчого матеріалу в системі роботи вчителя-словесника / Т. Попова. - С. 162-169.
  Стародубцева Л.  "Спогад живий до живої говорить..." (Ялтинський меморіал на мапі вшанування Лесі Українки) / Л. Стародубцева. - С. 170-179.
  Соболь В.  Панегірики про книгу, освіту, науку / В. Соболь. - С. 180-192.
  Просалова В.  Наративні історії української літератури в першій половині XX ст. / В. Просалова. - С. 193-203.
  Горбачук В.  Голос кубанського українця: із листування В. М. Орла (до 125-річчя з дня його смерті) / В. Горбачук. - С. 204-242.

 
148 83.3(4Укр)5-8...4
Ш32

        Шашкевичіана [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 "Руська Трійця" і Прикарпаття Вип. 4 "Руська Трійця" і культура слов'янського народу / редкол. Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.) та ін.. - Л. : Просвіта, 2000. - 749 с.

Зміст:
  Ісаєвич Я.  Українське національно-культурне відродження в XIX ст.: передумови, контекст, значення / Я. Ісаєвич. - С. 15-22
  Стеблій Ф.  Державницькі акценти в діяльності "Руської Трійці" / Ф. Стеблій. - С. 22-42
  Нахлік Є.  Княжа Русь у творчості західноукраїнських романтиків / Є. Нахлік. - С. 42-64
  Матисякевич З.  До джерел національної свідомості "Руської Трійці" / З. Матисякевич. - С. 64-71
  Пилипчук Р.  "Руська Трійця" і початок нового українського театру в Галичині / Р. Пилипчук. - С. 71-80
  Жулинський М.  Поетика художнього мислення на метеріалі казки "Олена" Маркіяна Шашкевича / М. Жулинський. - С. 80-86
  Ткачук М.  Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук. - С. 86-91
  Петраш О.  "З піснею, хрестом, мечем..." (Маркіян Шашкевич як священник і автор духовних творів) / О. Петраш. - С. 91-100
  Тимошик Г.  Із спостережень над мовними особливостями перекладів Св. Письма Шашкевичем М. / Г. Тимошик. - С. 100-108
  Нахлік О.  Педагогічна діяльність Шашкевича М. і Головацького Я. / О. Нахлік. - С. 108-116
  Скоць А.  Балада Івана Вагилевича "Мадей" / А. Скоць. - С. 116-125
  Кирчів Р.  Народна міфологія в дослідженнях Івана Вагилевича / Р. Кирчів. - С. 125-132
  Гнатюк М.  Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" Івана Вагилевича / М. Гнатюк. - С. 132-137
  Бандрівський М.  Археологічні зацікавлення Івана Вагилевича / М. Бандрівський. - С. 137-141
  Гаврилів Б.  Прикарпаття в історико- краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - С. 141-154
  Данилюк А.  Народна архітектура батьківщини Івана Вагилевича / А. Данилюк. - С. 154-159
  Александрович В.  Малярі Рожнятківщини у другій половині XVI ст. (Зі студій над найдавнішою малярською спадщиною батьківщини Івана Вагилевича) / В. Александрович. - С. 159-170
  Криса Б.  Стильові параметри поеми Антона Могильницького "Скит Манявський" / Б. Криса. - С. 170-175
  Гулевич Л.  Карпатські пейзажі у прозі Миколи Устяновича / Л. Гулевич. - С. 175-182
  Коритко Р.  Білинський Іван, Скоморовські Келестин і Йосиф - призабуті сподвижники "Руської Трійці" / Р. Коритко. - С. 182-187
  Кукула С.  Поетична збірка Рудольфа Моха "Мотиль" / С. Кукула. - С. 187-197
  Орлевич І.  "Руська Трійця" і Денис Зубрицький / І. Орлевич. - С. 197-206
  Стецьків О.  Життя галицького священника середини XIX ст. у дзеркалі часопису "Вісник" / О. Стецьків. - С. 206-214
  Завадка Б.  Юліян Вислобоцький - послідовник Маркіяна Шашкевича / Б. Завадка. - С. 214-222
  Середа О.  Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років XIX ст. / О. Середа. - С. 222-233
  Горак Р.  Ще одна гілка Шашкевичевого роду / Р. Горак. - С. 233-258
  Малець С.  Від світлини сини до живописного портрета батька (До проблеми відтворення образу Маркіяна Шашкевича в образотворчому мистецтві) / С. Малець. - С. 258-263
  Дудко В.  Яків Головацький і петербурзький журнал "Основа" (1861-1862) / В. Дудко. - С. 263-274
  Веремкович О.  "Руська Трійця" в оцінці К. Горбаля, Є. Олесницького, О. Торонського, Г. Цеглинського / О. Веремкович. - С. 274-280
  Хороб С.  Традиції "Руської Трійці" у творчості письменників літературного угрупування "Логос": типологія художнього мислення / С. Хороб. - С. 280-289
  Ільницький М.  Ідейні основи творчості Маркіяна Шашкевича в інтерпретації Миколи Гнатишака / М. Ільницький. - С. 289-296
  Якимович Б.  Послідовники "Руської Трійці" на Городенківщині (XIX- початок ХХ ст.) / Б. Якимович, С. Павчак. - С. 296-308
  Сирота Л.  Роман Купчинський про свято Маркіяна Шашкевича 1926 року / Л. Сирота. - С. 308-312
  Стойко С.  Кость Вагилевич: культурна і громадсько-політична діяльність в Закарпатті та Чехословаччині / С. Стойко. - С. 312-318
  Лучук І.  Четвертий з трійці (до етимології імені-псевдоніма Велимира Хлєбнікова) / І. Лучук. - С. 318-321
  Бабінська М.  Пам'ятник Шашкевичу у Золочеві / М. Бабінська. - С. 321-324
  Марунчак М.  До початків Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі / М. Марунчак. - С. 324-331
  Вальо М.  "Руська Трійця" і "Русалка Дністровая" у бібліографії / М. Вальо. - С. 331-338
  Головацький Я.  Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л.(Марія Вальо) / Я. Головацький. - С. 338-395
  Гуменюк Є.  Слідами біографів Маркіяна Шашкевича (Тетяна Гуцаленко) / Є. Гуменюк. - С. 395-403
  Тершаковець М.  "Азбука і абецадло" Маркіяна Шашкевича (Феодосій Стеблій) / М. Тершаковець. - С. 403-411
  Марунчак М.  "Азбука і абецадло" наших днів (Богдан Якимович) / М. Марунчак. - С. 411-416
  Розумний Я.  Маркіян Шашкевич: таємниці міту (Микола Ільницький) / Я. Розумний. - С. 417-426
  Ільницька Л.  Романтизм чи бідермаєр? (Іван Панькевич - дослідник творчості Маркіяна Шашкевича) / Л. Ільницька. - С. 426-440
  Лубківський Р.  Віддаймо шану Маркіянові / Р. Лубківський. - С. 440-450
  Кравець Я.  Вірші Маркіяна Шашкевича французькою мовою / Я. Кравець. - С. 450-457
  Калинець І.  "Цвітка дрібная..." / І. Калинець. - С. 457-460
  Шкрабюк П.  Маркіян Шашкевич у Соборі святого Юра на свято Покрови- 1836 року: Поезія / П. Шкрабюк. - С. 460-461
  Мендунь О.  Соборний вірш: Поезія / О. Мендунь. - С. 461-462
  Мендунь О.  Ранок у Підлиссі: Поезія / О. Мендунь. - С. 462-263
  Титаренко А.  Але не можу, не можу жити без любові (Зустріч з творчістю Михайла Шашкевича) / А Титаренко. - С. 463-467
  Завадка Б.  Дослідження релігійно-філософської думки в її поетичному вияві / Б Завадка. - С. 474-486
  Лучук Т.  Реєстр українських польськомовних письменників XVI-XVIII ст. (з додатком латиномовних) / Т. Лучук. - С. 486-508
  Костюк С.  Лебедина пісня шашкевичезнавця (Софія Малець. З часів Маркіяна Шашкевича. Львів: Центр Європи, 1998.-94 с.) / С. Костюк. - С. 508-511
  Дні "Руської Трійці" на Івано-Франківщині. - С. 511-516
  "Світло Маркіяна". - С. 516-518
  Урочистості на Львівщині до 185-річчя Маркіяна Шашкевича. - С. 518-525
  Шалата М.  Дослідження життя і творчості "Руської Трійці": підсумки і проблеми / П. Параскевич. - С. 526-555
  Скотний В.  "Руська Трійця " в контексті філософської думки XIX ст. / В. Шевченко. - С. 555-557
  Стеблій Ф.  "Руська Трійця" і початки національно-визвольного руху на західноукраїнських землях / А. Войтюк. - С. 557-559
  Горинь В.  "Руська Трійця" та ідейно- естетичні основи українського романтизму / П. Параскевич. - С. 559-562
  Кирчів Р.  Вивчення етнографічно-фольклористичної спадщини "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 562-564
  Гринчишин Д.  Погляди діячів "Руської Трійці" на мову як на вияв національної самобутності народу / А. Войтюк. - С. 564-565
  Панько Т.  Роль "Руської Трійці" в утвердженні української мови у слов'янському світі / П. Параскевич. - С. 565-566
  Усачова В.  "Руська Трійця" в контексті слов'янського відродження / В. Шевченко. - С. 566-568
  Гольберг М.  "Руська Трійця" і проблеми типології слов'янського романтизму / А. Войтюк. - С. 568-570
  Ляхова Ж.  Проблеми слов'янської культури в епістолярії письменників "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 570-572
  Веселовська Г.  "Руська Трійця" у культурних зв'язках України, Чехії та Словаччини XIX ст. / В. Шевченко. - С. 572-574
  Демченко М.  "Руська Трійця" в історії чехів та словаків / А. Войтюк. - С. 574-576
  Куца О.  "Руська Трійця" та українсько-сербські культурні зв'язки / П. Параскевич. - С. 576-577
  Остапик І.  "Руська Трійця" в контексті українсько-литовських літературних зв'язків / В. Шевченко. - С. 577-580
  Грицик М.  Письменники "Руської Трійці" та Михайло Максимович / А. Войтюк. - С. 580-582
  Божук Г.  Михайло Лучкай і письменники "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 582-585
  Малець С.  Мистецьке життя Львова в часи "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 585-586
  Яросевич Л.  "Руська Трійця" і розвиток музичної культури в Галичині у XIX ст. / А. Войтюк. - С. 586-588
  Михайлишин Б.  Роль письменників "Руської Трійці" в розвитку термінології в Галичині / П. Параскевич. - С. 590-591
  Регушевський Є.  Літературознавча термінологія в творах "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 591-593
  Винницький В.  "Руська Трійця" і становлення акцентуаційних норм української мови / А. Войтюк. - С. 593-594
  Яропуд Л.  "Руська Трійця" та проблеми навчальної лексикології / П. Параскевич. - С. 594-595
  Лужецька Л.  Емоційно-оцінна лексика та слова з переносним значенням у творах письменників "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 595-597
  Паночко М.  Робота над словом під час вивчення творчості "Руської Трійці" в середній школі / А. Войтюк. - С. 597-599
  Головин Р.  Про увічнення імен М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я .Головацького у Львові. / П. Параскевич. - С. 600-601
  Кудин І.  "Руська Трійця" в пам'яті народній / В. Шевченко. - С. 601-604
  Поліщук Я.  Філософсько-естетична позиція творців "Русалки Дністрової" / А. Войтюк. - С. 604-605
  Ільніцька Л.  "Русалка Днісровая" у бібліотеках слов'янських країн / П. Параскевич. - С. 605-608
  Пшеничний Є.  До питання про наклад "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 608-610
  Будівський П.  Соціально-побутові пісні у "Русалці Дністровій" під оглядом композиції / А. Войтюк. - С. 610-611
  Кравченко М.  Мова "Русалки Дністрової" як джерело вивчення історичних процесів українського словотворення / П. Параскевич. - С. 611-612
  Захарків О.  Уваги до правопису "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 612-615
  Лучук В.  Тема рідної мови в поезії Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 615-617
  Маремпольський В.  Героїка запорізького козацтва в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 617-618
  Стаховський С.  Трагічне і героїчне в поезії М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 618-620
  Скоць А.  Поетична майстерність Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 620-622
  Нахлік Є.  Фольклорні і літературні джерела версифікації М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 622-624
  Хмелюк М.  Фольклоризм творів М. Шашкевича у "Русалці Дністровій" / В. Шевченко. - С. 624-625
  Калашник В.  Фольклорно-пісенні структури в ліриці М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 625-627
  Мостова Л.  Поезія М. Шашкевича і народна пісня / П. Параскевич. - С. 627-628
  Вахніна Л.  Маркіян Шашкевич і польська фольклористика XIX ст. / В. Шевченко. - С. 628-629
  Денисюк Ю.  Маркіян Шашкевич як перекладач Северина Гощинського / А. Войтюк. - С. 629-630
  Полєк В.  М. Шашкевич у польських перекладах і критиці / П. Параскевич. - С. 630-632
  Кравець Я.  М. Шашкевич у франкомовній критиці та перекладах / В. Шевченко. - С. 632-635
  Кузик Д.  М. Шашкевич у канадській антології української поезії / А. Войтюк. - С. 635-640
  Радевич-Винницький Я.  Оригінал і переклад у канадській антології української пісня / П. Параскевич. - С. 635-640
  Волошин М.  До питання про естетичні погляди М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 641-643
  Дергаль Л.  Мотиви культурно-освітньої діяльності М. Шашкевича та О. Духновича / А. Войтюк. - С. 643-645
  Бабич Н.  Мовні засоби романтизму в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 645-646
  Пахолок З.  Повтор у поезії Шашкевича / В. Шевченко. - С. 645-646
  Чопик Я.  Парадигма атрибутивних компонентів поетичного тексту М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 647-649
  Ашиток Н.  Зі спостереження над поезією М. Шашкевича "Згадка" / П. Параскевич. - С. 647-649
  Купчинська З.  Народно-етимологічне тлумачення топонімів у "Згадці" М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 649-650
  Зубрицька М.  Мовнолістичні особливості оповідання М. Шашкевича "Олена" / А. Войтюк. - С. 651-653
  Уздиган І.  Експресивний синтаксис оповідання М. Шашкевича "Олена" / П. Параскевич. - С. 653-655
  Грицик Н.  Народнопісенний синтаксис поезій М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 655-656
  Наколаєнко І.  Стилістичні функції засобів словотвору в поезії М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 656-658
  Козак Р.  Предметні типи звертань у ліриці М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 658-659
  Демський М.  Особливості Шашкевичевої фраземіки / В. Шевченко. - С. 659-661
  Кобилянська М.  Зі спостережень над дієслівним керуванням у мові творів М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 661-662
  Маркітанов Ю.  Лексика кольору в мовленнєвій структурі поезій М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 662-663
  Богуцька Г.  Назви птахів у поетичних творах М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 663-664
  Зимульдинова А.  Твори М. Шашкевича для дітей / А. Войтюк. - С. 664-666
  Полюга О.  Вивчення творчості М. Шашкевича у школі / П. Параскевич. - С. 666-668
  Комаринець Т.  Значення праці Я. Головацького "Становище русинів у Галичині" для національно-культурного відродження українського народу / В. Шевченко. - С. 669-671
  Матисякевич З.  Яків Гловацький - визначний історик України / А. Войтюк. - С. 672-674
  Шалата М.  Непомічений вірш Я. Головацького / П. Параскевич. - С. 674-678
  Панцьо С.  Антропонімія в народних піснях (На підставі фольклорних записів Я. Головацького) / В. Шевченко. - С. 678-679
  Крупа М.  Особа оповідача у "можебилиці" Я. Головацького "Добрі діти-вінець" / А. Войтюк. - С. 679-681
  Федик Л.  Лексикографічна діяльність Я. Головацького та її значення для вивчення лексичної системи української мови / П. Параскевич. - С. 681-682
  Демська О.  Словник української мови Я. Головацького як джерело для вивчення діалектичної омонімії / В. Шевченко. - С. 682
  Бичко З.  Іван Вагилевич про бойківський говір української мови / А. Войтюк. - С. 682-683
  Зорівчак Р.  Альманах "Вінок русинам на обжинки" як джерело перших англомовних перекладів української літературної прози / П. Параскевич. - С. 685-686
  Грицак Я.  Іван Головацький у міжслов'янських зв'язках 30-х-40-х років XIX ст. / В. Шевченко. - С. 687-688
  Соляник-Баглай Б.  Осмислення світової культурної спадщини у посланні А. Могильницького "Ученим членам Руської Матиці (Нового року 1849)". - С. 688-690
  Сохацька Є.  Традиції "Руської Трійці" в західноукраїнській періодиці 40-50-х років XIX ст.. - С. 690-691
  Бурлака Г.  Невідомі автографи Йосифа П. Левицького. - С. 692-693
  Дем'ян Г.  Степан Шепедій - послідовник Маркіяна Шашкевича. - С. 693-694
  Никоненко П.  "Руська Трійця" у творчій долі Сидора Воробкевича. - С. 695-696
  Шалата О.  Орест Авдиковський - перший український інтерпретатор роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". - С. 696-700
  Поповський А.  Традиції "Руської Трійці" в творчій практиці культурних діячів Південної України XIX -початку ХХ ст.. - С. 701-702
  Дмитренко М.  Олександр Потебня і "Руська Трійця". - С. 702-704
  Войтюк А.  Франко І. про революційний характер діяльності "Руської Трійці" / А. Войтюк. - С. 704-705
  Попович О.  Осип Маковей про Маркіяна Шашкевича. - С. 706-707
  Чопик Р.  Шашкевич М. в естетичному осмисленні Богдана Лепкого. - С. 707-708
  Панкевич Г.  Маркіян Шашкевич і Костянтина Малицька. - С. 708-709
  Глотов О.  Сидір Твердохліб про Маркіяна Шашкевича. - С. 708-709
  Мороз М.  Возняк М. як дослідник фольклористичної діяльності "Руської Трійці". - С. 709-711
  Лозинський І.  Ілларіон Свєнціцький про "Руську Трійцю". - С. 711-713
  Сов'як Р.  До питання традицій "Веснівки" В. Матюка в західноукраїнському солоспіві кінця XIX- початку ХХ ст.. - С. 713-715
  Іванишин В.  Феномен "Руської Трійці" в оцінці літературознавства УРСР 20-х-початку 30-х років. - С. 715-716
  Куликова З.  Дмитро Павличко про Маркіяна Шашкевича. - С. 716-718
  Хом'як Т.  Засоби характеротворення образу М. Шашкевича в романі Р. Іваничука "Вода з каменю". - С. 718-719
  Параскевич П.  Кантата Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" та її місце в поетичній Шашкевичіані / П. Параскевич. - С. 719-721
  Шевченко В.  Про спадкоємність ідеалів злуки українських земель у поемі-кантаті Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" / В. Шевченко. - С. 721-723

Рубрики: Шашкевич М. - о нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано- Франківську(1996 р.). Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ цієї перехідної доби.

 
149 74.484(4Укр)кр
В55

        Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 164 с.

Зміст:
  Іщенко М. П.  Глобалізація системи освіти у ракурсі міжкультурної комунікації / М. П. Іщенко, О. І. П'єцух. - С. 3-4.
  Марченко О. В.  Освіта як важливий елемент інформаційного суспільства / О. В. Марченко. - С. 4-5.
  Дем'яненко Н. М.  Пріоритети розвитку європейського університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 5-7.
  Лещинський О. П.  Оцінка якості університетського навчального середовища у Великій Британіі / О. П. Лещинський. - С. 7-8.
  Овчаренко С. Г.  Роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-9.
  Шаран Р. В.  Зміст професійної підготовки магістрів інформаційних систем за дистанційною формою навчання в США / Р. В. Шаран. - С. 9-10.
  Корєшкова С. П.  Комбінована вчена ступінь - досвід університету Мельбурна / С. П. Корєшкова. - С. 11-12.
  Видишко Н. В.  Досвід навчання дорослих у системі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 12-13.
  Романко Б. В.  Використання педагогічного діалогу у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко. - С. 13-14.
  Бабенко Б. В.  Тенденції підготовки фахівців з адміністрування шкіл у США / Б. В. Бабенко. - С. 14-15.
  Куклін О. В.  Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О. В. Куклін. - С. 15-17.
  Піменова О. О.  Реформаційні процеси освітньої системи вищої школи України : особливості та перспективи здійснення / О. О. Піменова. - С. 17-18.
  Сагун І. Г.  Фактори, які обмежують диференціацію вищої освіти в Німеччині / І. Г. Сагун. - С. 18-19.
  Северинюк А. В.  Інставрація вищої освіти в Україні : постановка проблеми / А. В. Северинюк. - С. 19-20.
  Бідюк Н. М.  Вплив філософських ідей на розвиток освіти дорослих в США / Н. М. Бідюк. - С. 20-22.
  Мураненко М.  Основні напрями реформування системи освіти в США / М. Мураненко. - С. 22-23.
  Кузів М. З.  Шлях до професійної підготовки : досвід Німеччини / М. З. Кузів. - С. 23-24.
  Корнещук В. В.  Типові - нетипові ситуації професійно надійної діяльності спеціаліста / В. В. Корнещук. - С. 24-25.
  Захарова І. В.  Концептуальні підходи щодо формування моделі підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. В. Захарова, Н. М. Поліщук. - С. 25-27.
  Нагорнюк Л. Є.  До проблеми створення моделі особистості журналіста / Л. Є. Нагорнюк. - С. 27-29.
  Шролик Г. П.  Компетентність майбутніх фахівців як фактор підвищення якості вищої освіти України в умовах глобалізації / Г. П. Шролик. - С. 29-30.
  Удовиченко Г. А.  Щодо умов забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г. А. Удовиченко. - С. 30-31.
  Кретова О. І.  Професійна етика перекладача як запорука його фахової компетенності / О. І. Кретова. - С. 31-32.
  Оганезова-Григоренко О. В.  Особливості формування професійної компетентності вокалістів / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 32-33.
  Будас Ю. О.  Готовність студентів до майбутньої інноваційної педагогічної діяльності : компоненти і критерії / Ю. О. Будас. - С. 33-34.
  Моторна Л.  Засади інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 34-35.
  Голуб Т. П.  Інтегрований лінгвістичний модуль у технічному університеті / Т. П. Голуб. - С. 35.
  Руденко В. М.  Комунікативна особистість студента як мета підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. М. Руденко. - С. 35-36.
  Куліш І. М.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей / І. М. Куліш. - С. 36-38.
  Каменський О. І.  Іншомовна компетентність фахівця економічного профілю / О. І. Каменський. - С. 38-39.
  Зінченко А. В.  До питання вивчення проблеми підготовки вчителя іноземних мов / А. В. Зінченко. - С. 39-40.
  Максимова-Кулішова О. М.  Особливості формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтерєру при вивченні навчальної дисципліни "Історія дизайну інтерєру і меблів" / О. М. Максимова-Кулішова, М. В. Кулішов. - С. 40-41.
  Ченбай І. В.  Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до діяльності в умовах реформування системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. В. Ченбай. - С. 41-43.
  Полюк В. С.  Аналіз дослідження процесу підготовки курсантів-прикордонників до професійного спілкування / В. С. Полюк, Н. В. Берестецька. - С. 43-44.
  Романишин М. Я.  Підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / М. Я. Романишин. - С. 44-45.
  Романенко Н. А.  Деякі аспекти застосування індивідуально-адаптивного стилю керівництва в контексті компетентнісного підходу та проблеми емоційного менеджменту / Н. А. Романенко. - С. 45-46.
  Савченко О. П.  Підготовка керівника освітнього закладу як соціально-педагогічна проблема / О. П. Савченко. - С. 46-48.
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей студентів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 48-49.
  Герасімова Н. С.  До проблем індивідуальної професійної реалізації / Н. С. Герасімова. - С. 49-50.
  Рум'янцева К. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум'янцева. - С. 50-51.
  Супряга Т. В.  Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови / Т. В. Супряга. - С. 51-53.
  Кунченко В. І.  Нові технології навчання в умовах нової парадигми освіти / В. І. Кунченко. - С. 53-54.
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій в контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 54-55.
  Кокнова Т. А.  Діагностика професійних якостей майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 55-56.
  Бобрицька В. І.  Організаційне забезпечення курсу "Педагогіка вищої школи" в умовах кредитно-модульного навчання / В. І. Бобрицька. - С. 56-57.
  Сарафанюк Е. І.  Електронне тестування як засіб контролю і самоконтролю курсантів / Е. І. Сарафанюк. - С. 57-59.
  Семенець Н. М.  Упровадження сучасних технологій навчально-виховного процесу на прикладі дисципліни "Основи охорони праці" / Н. М. Семенець. - С. 59.
  Онуфрієнко Н. О.  Текстовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 59-60.
  Земка О. І.  Тестова перевірка знань, умінь та навичок студентів-філологів у процесі вивчення літературознавчих дисциплін (на матеріалі курсу "Історія української літератури") / О. І. Земка. - С. 60-62.
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в системі професійної підготовки майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 62-63.
  Маслюк О. О.  Використання тестових методик у навчальному процесі / О. О. Маслюк. - С. 63-65.
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 65.
  Луганцева О. Г.  Тренінгові технології навчання у вищій школі / О. Г. Луганцева. - С. 65-66.
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 66-67.
  Грабовий А. К.  Проблемно-розвивальний експеримент як чинник професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 67-69.
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 69-71.
  КІрей К. О.  До питання розробки мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін у ВНЗ / К. О. КІрей. - С. 71-72.
  Дудко Л. А.  Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у вищих навчальних закладах України / Л. А. Дудко. - С. 72-73.
  Близнюк В. І.  Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / В. І. Близнюк. - С. 73-74.
  Рятовська С. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів : компетентнісний підхід / С. В. Рятовська. - С. 75-76.
  Хоруженко Т. А.  До питання моніторингу у якості фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Т. А. Хоруженко. - С. 76-77.
  Іващенко Р. П.  Щодо переваг та недоліків дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 77-78.
  Чубенко В. А.  Особливості диференціації навчання у ВНЗ 1 - 2 рівнів акредитації (на прикладі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу) / В. А. Чубенко. - С. 78-80.
  Тарасенкова Н. А.  Системний підхід як методологія теорії і методики навчання математики / Н. А. Тарасенкова. - С. 80-82.
  Лісіна Л. О.  Учитель як суб'єкт післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Лісіна. - С. 82-84.
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні чинники у формуванні педагогічної готовності майбутнього вчителя / І. Л. Вікторенко. - С. 84-85.
  Касярум Н. В.  Управління освітнім простором навчального закладу / Н. В. Касярум. - С. 85-86.
  Чорна Л. В.  Інтеграція освіти, науки і виробництва як передумова якісної підготовки майбутніх спеціалістів туристичної галузі / Л. В. Чорна. - С. 86-88.
  Боцюра О. А.  Аналіз проблем навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 88-89.
  Атаманчук Ю. М.  Самостійна робота студентів в умовах комп'ютеризації вищої освіти / Ю. М. Атаманчук. - С. 89.
  Кожемякін О. С.  Оновлення курсу "Безпека життєдіяльності" в контексті глобальних світових змін / О. С. Кожемякін. - С. 89-91.
  Слюсар Л. І.  Специфіка використання лекцій як активної форми навчання у вищих навчальних закладах освіти / Л. І. Слюсар. - С. 91-92.
  Артеменко С. В.  Актуальні проблеми інтеграції організаційних форм навчання у вищій школі / С. В. Артеменко. - С. 92.
  Шишкіна О. О.  Особливості формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 92-93.
  Бєляєва О. М.  Аналіз термінологічного словосполучення у аспекті лінгводидактики / О. М. Бєляєва. - С. 94-95.
  Касярум С. О.  Використання граф-схем при моделюванні змісту навчального матеріалу / С. О. Касярум. - С. 95.
  Чорновол Г. В.  Використання професійної термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / Г. В. Чорновол. - С. 96.
  Король В. М.  Прояв педагогічної культури викладача вищого навчального закладу в управлінні самостійною та індивідуальною роботою студентів / В. М. Король. - С. 97-98.
  Бивала О. Г.  До проблеми визначення суті поняття "самостійна робота студента" / О. Г. Бивала. - С. 98-99.
  Ткаченко А. В.  Активізація навчальної діяльності студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко. - С. 99-100.
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 100-101.
  Остапенко Н. М.  Інтеграційний характер методів навчання на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 101-103.
  Шовковий В. М.  Навчання давньогрецької мови в умовах рецептивного білінгвізму : психологічний аспект / В. М. Шовковий. - С. 103-104.
  Мукомел С. А.  Суб'єктивні очікування курсантів АПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України при вивченні курсу "Психологія" / С. А. Мукомел. - С. 104-105.
  Федоренко О. Д.  Збереження адекватності емоційних оцінок при формуванні умінь перекладу газетного тексту / О. Д. Федоренко. - С. 105-107.
  Лодатко Є. О.  Ціннісні орієнтири в математичній культурі вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 107-108.
  Осадчий В. В.  Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи / В. В. Осадчий. - С. 109-110.
  Ніколаєнко І. В.  Модернізація шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 110-111.
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна освіта як один з основних факторів інтерактивних процесів у структурі "освіта - наука - виробництво" / Н. О. Терентьєва. - С. 111-112.
  Завалко К. В.  Сутність методологічної підготовки майбутнього вчителя / К. В. Завалко. - С. 112-113.
  Михайлишин О. О.  Індивідуалізація і диференціація навчання у вищому військовому навчальному закладі / О. О. Михайлишин. - С. 113-114.
  Патлачук В. Н.  Проблема розробки якісно нових навчальних планів загальноосвітньої школи / В. Н. Патлачук. - С. 114-115.
  Тихолоз В. В.  Місце спецсемінару з гендерних досліджень у підготовці фахівців соціальної сфери / В. В. Тихолоз. - С. 115-117.
  Волик Л.  Професійна діяльність педагога як аніматора / Л. Волик. - С. 117-119.
  Донцова Г. В.  Самостійна робота студентів з фізичного виховання у ВНЗ / Г. В. Донцова, І. О. Дудник. - С. 119-121.
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя / В. І. Сипченко. - С. 121.
  Абрамчук О. В.  Становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця / О. В. Абрамчук, О. О. Федун. - С. 122-123.
  Нікіфорова Л. Б.  Форми та методи формування емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С. 124-125.
  Мірошніченко В. І.  Аналіз чинників формування патріотизму майбутніх офіцерів / В. І. Мірошніченко. - С. 125.
  Гетьман І. А.  Вплив іміджу куратора на виховний процес у вищому технічному учбовому закладі / І. А. Гетьман. - С. 126-127.
  Ведмедюк А. Д.  Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів / А. Д. Ведмедюк, І. А. Усатова, С. В. Цаподой. - С. 127-129.
  Верещагіна О. П.  Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / О. П. Верещагіна, О. В. Охріменко. - С. 129-130.
  Коваль С. М.  Зміст і етапи гендерних досліджень / С. М. Коваль. - С. 130-131.
  Герасимова І. В.  Статеворольовий підхід щодо навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 131-133.
  Серга Т. О.  Релігійні уявлення студентської молоді / Т. О. Серга. - С. 133-134.
  Олексієнко Я. І.  Навчання і його вплив на психічне здоров'я молоді / Я. І. Олексієнко, Р. А. Мальований. - С. 135-136.
  Гниденко О. Г.  Проблеми впровадження здорового способу життя у побут студентів / О. Г. Гниденко, В. А. Шахматов. - С. 136-138.
  Байда І.  Діяльність викладача вищої школи з вивчення індивідуальних особливостей соціально-психологічного розвитку особистості студента / І. Байда. - С. 138.
  Гамаш П. І.  Розвиток освіти і методики виховання підростаючого покоління / П. І. Гамаш. - С. 138-139.
  Цимбал О. Ю.  Умови формування суб'єктивної активності студентів / О. Ю. Цимбал. - С. 140.
  Кан Ю. Б.  Міжособистісна взаємодія як важливий фактор формування взаємин у дитячо-юнацькому туризмі / Ю. Б. Кан. - С. 141-142.
  Шипко А. Л.  Принципи морального виховання у туристсько-краєзнавчій діяльності / А. Л. Шипко. - С. 142-143.
  Снісаренко А. Г.  Дезадаптивні психічні стани у діяльності рятувальників / А. Г. Снісаренко. - С. 143-144.
  Медведєва О. А.  Формування професійних та особових якостей студентів / О. А. Медведєва. - С. 144-145.
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення у військових формуваннях України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 145-146.
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури як основа професійного вдосконалення майбутніх учителів / Л. Ю. Москальова. - С. 146-148.
  Кодь К.  Спілкування викладача ВНЗ як складова педагогічної культури / К. Кодь. - С. 148-150.
  Герасименко Л. В.  Зрілість як категорія акмеології / Л. В. Герасименко. - С. 150.
  Гнезділова К. М.  Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. М. Гнезділова. - С. 150-152.
  Саяпіна С. А.  Вивчення особистості студента як передумова академічної адаптації у вищому навчальному закладі / С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко. - С. 152-153.
  Корнієнко С. М.  Соціальна активність та самостійна пізнавальна діяльність як чинники формування соціально зрілої особистості студента / С. М. Корнієнко. - С. 153-154.
  Фролов В. Д.  Джерела формування інтелектуально-духовних якостей студента / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, Р. А. Мальований. - С. 154-155.
  Гора В.  Сутність і зміст службового спілкування працівників МНС України / В. Гора. - С. 155-157.
  Яковлєва Н. В.  Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва. - С. 158-159.

Рубрики: Освіта вища - Глобалізація освіти

Ключові слова (ненормовані): університетське навчальне середовище -- освітня система США -- освітня система України -- вища освіта Німеччини -- підготовка вчителя початкової

 
150 76.11
Н35

        Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квіт. 2009 р. / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Наукова бібліографія. - Л. : Видавництво ЛНБ ім. В. Стефаника, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Визначено пріоритети наукових досліджень. - С. 3-4
  Ковальчук Г.  Книжкова культура українських стародруків / М. Кривенко. - С. 5-7
  Антоник О.  Культура читання як фундамент інформаційної культури особистості / М. Кривенко. - С. 8-12
  Качур І.  Французька книга в Галичині у II пол. XVIII ст.: історіографічний аспект / Р. Дзюбан. - С. 13-16
  Олексв І.  Дослідження сербських видань в Україні: історіографічний огляд / Р. Дзюбан. - С. 16-18
  Рудюк О.  Літературно-мистецький журнал "Ми" (1933-1939): загальна характеристика / М. Надрага. - С. 19-21
  Падюка Н.  Українська етнокартографія міжвоєнного періоду / М. Надрага. - С. 21-23
  Козлюк Л.  Українські землі на картографічних творах "Ksiaznica-atlas" в 1920-30-х рр. (за матеріалами ЛННБУ ім. В. Стефаника) / М. Пономаренко. - С. 23-25
  Палюх О.  Книговидавничий Львів 1920-х рр. (за матеріалами газети "Діло") / М. Пономаренко. - С. 26-28
  Передирій В.  Українська періодика для жінок міжвоєнного періоду: тематично-проблемні особливості публікацій / В. Пасічник. - С. 28-31
  Головата Л.  "Українське видавництво" у Кракові-Львові (1939-1945): ключові моменти історії, пріоритети створення книжкового репертуару / В. Здановська. - С. 31-35
  Осадця О.  Періодика Галичини XIX - першої половини XX ст. як об'єкт музичного джерелознавства / В. Здановська. - С. 35-37
  Зубко Н.  Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) / Н. Марціняк. - С. 37-41
  Осадця Н.  Музично-театральна та оперна критика на сторінках галицьких часописів XIX - початок XX ст. / Н. Марціняк. - С. 42-44
  Білокінь С.  Історична обумовленість концепцій національної бібліографії / О. Зінько. - С. 45-46
  Рибчинська Н.  Бібліографічна комісія наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): персональний склад і засади створення / О. Зінько. - С. 47-48
  Кужель Л.  Друковані і рукописні бібліографічні матеріали наукового товариства імені Шевченка як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914-1939 рр. / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 49-50
  Ільницька Л.  Неопублікований лист Зенона Кузелі до наукового товариства імені Шевченка (1908 р.) як програма створення українознавчої бібліографії / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 51-53
  Кульчицька Т.  Друкарня та книгарня наукового товариства імені Шевченка в контексті книговидавничого процесу у Львові I пол. XX ст. / Г. Сварник. - С. 53-55
  Вальо М.  З епістолярної спадщини членів бібліографічної комісії наукового товариства імені Шевченка: Івана Кревецького, Володимира Дорошенка, Михайла Возняка, Марії Деркач / С. Захаркін. - С. 55-57
  Дубова Т.  Оцінка історичних матеріалів "Кіевской старины" (1882-1906) в "Записках наукового товариства імені Шевченка" / С. Захаркін. - С. 57-58
  Колосовська О.  Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в науковому товаристві імені Шевченка / В. Дудко. - С. 58-60
  Литвин Т.  Участь Івана Крип'якевича в роботі комісій наукового товариства імені Шевченка у Львові / В. Дудко. - С. 60-64
  Когут С.  "Матеріали до бібліографії Січових Стрільців" Івана Шендрика у контексті історичної бібліографії / Є. Пшеничний. - С. 64-65
  Стефанишин Т.  Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918-1919 рр. / Л. Ільницька, М. Ільницька. - С. 66-67
  Кривенко М.  Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули: ліквідаційний етап (за архівними матеріалами м. Любліна) / Р. Голик. - С. 68-72
  Дзюбан Р.  Бібліотека "Народного дому" у Львові та її втрати в роки Другої світової війни / Р. Голик. - С. 74-78
  Надрага М.  Друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки у контексті культури міжвоєнного Львова / Р. Голик. - С. 78-81
  Пономаренко М.  Перші видання Львівської філії АН УРСР (1940-1941): наука чи ідеологія? / Л. Головата. - С. 81-84
  Пасічник В.  Дарчі написи на книгах бібліотеки Володимира Гошовського як відображення його наукових контактів / Т. Гуцаленко. - С. 84-87
  Здановська В.  До питання вивчення особових книгозбірень учених у фондах бібліотек науково-дослідних установ Національної адакемії наук України / М. Романюк. - С. 88-91
  Марціняк Н.  Питання культури книги на сторінках газети "Друг читача" (1960-1992) / М. Романюк. - С. 91-94
  Зінько О.  Р. Я. Луцик - організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника АН УРСР (1950-1974) / М. Романюк. - С. 94-96
  Дзендзелюк Л.  Давні кодекси, спроби їх атрибуції при виконанні реставраційних заходів / М. Романюк. - С. 97-100
  Сварник Г.  Архів товариства "Просвіта": історія, формування, сучасний стан / М. Романюк. - С. 102-106
  Захаркін С.  Середа чи Страхов? Про авторство однго хрестоматійнго зображення Тараса Шевченка / М. Романюк. - С. 106-108
  Дудко В.  Листування Василя Білозерського як джерело до історії журналу "Основа" / М. Романюк. - С. 108-110
  Пшеничний Є.  Клим Ганкевич про Юрія Федьковича (аналіз одного епістолярного джерела 1898 р.) / М. Романюк. - С. 111-113
  Ільницька Л.  Листи Івана Копача до Івана Франка (1897-1906) / М. Романюк. - С. 114-116
  Голик Р.  "Літопис Бойківщини" у міжвоєнному Самборі: книги, ідеї і стереотипи Галицької провінції XX ст. / Т. Гуцаленко. - С. 116-119
  Головата Л.  Журнал "Нова доба" (1941) - нездійсненний науковий проект української еміграції у Кракові / М. Романюк. - С. 119-122
  Гуцаленко Т.  Задум і реалізація "Історії української літератури" М. Возняка у документальних свідченнях його архіву. - С. 124-128
  Романюк М.  Петро Федун ("Полтава") - організатор видавничої діяльності збройного підпілля ОУН та УПА. - С. 128-129

Рубрики: Книгознавство - Історія книговидання

Ключові слова (ненормовані): історія книги -- історія періодичних видань -- історія видавничої справи -- джерелознавство

Анотація:   Видання містить матеріали міжнародної наукової конференції, в яких окреслено широкий спектр проблем друкованої і рукописної книги. Розглянуто актуальні питання книгознавчих і джерелознавчих досліджень, історії видавничої справи, формування і функціонування бібліотек, історичних колекцій, персоналіїї діячів книги. Низку публікацій присвячено 100-річчю створення Бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Збірник розраховано на книгознавців, джерелознавців, істориків, філологів, культурологів.

 
151 83.3(4Укр)4
В64

Возняк, М.

        Студії над українськими літоисами / М. Возняк ; вступ. ст., упорядкув. та комент. Н. Федорака. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 595 с.

Зміст:
  Федорак Н.  Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка / Н. Федорак. - С. 7-32
  Возняк М.  Історія української літератури / М. Возняк. - С. 33-118
  Возняк М.  Старе українське письменство. Вибір для середніх шкіл / М. Возняк. - С. 119-134
  Вознюк М.  Українські пісні й польські вірші з 2літописця" Єрлича / М. Вознюк. - С. 135-148
  Вознюк М.  Хто ж був автором т. зв. Літопису Самовидця? / М. Вознюк. - С. 149-234

Рубрики: Історія української літератури - Українські літописи

Ключові слова (ненормовані): літописний жанр -- історія Русів

Анотація:   До цієї книги ввійшли окремі дослідження та фрагменти праць академіка Михайла возняка на теми українського літописання. Пропонований збірник дозволяє сформувати більш-менш цілісне уявлення про методику наукових досліджень видатного вченого-філолога, зокрема в царині студії над українською літописною традицією, її розвитком, питаннями співвідношення літературного та фольклорного тексту, авторства окремих літописних пам'яток тощо. Більшість уміщених у збірнику праць було опубліковано ще в І пол. ХХ ст. й відтоді не перевидавано.

 
152 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 47 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2002. - 312 с.

Зміст:
  Смоленчук М.  Незабутній Максим Тадейович / М. Смоленчук. - С. 5-11
  Бабенко О.  Син степу / О. Бабенко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочек Г.  Про деякі закономірності переходу реалізму в модернізм (До опозиції: театр корифеїв - театр Леся Курбаса ) / Г. Клочек. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна М.  Підтекст художньо-літературного твору: спроба дефініції, методичні принципи виявлення та інтерпретації / М. Нагорна. - С. 24-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домаранський О.  Фольклорний текст: до питання функціонування і сприйняття / О. Домаранський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайдлер Н.  Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця "Царь и гетман" / Н. Зайдлер. - С. 41-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокуленко Б.  Український народний танець у виставах театру корифеїв / Б. Кокуленко. - С. 49-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабенко О.  Дещо про "Гандзю" І. Тобілевича (Карпенка-Карого) / О. Бабенко. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко В.  Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії "Сава Чалий " І. Тобілевича, "Гріх" В. Винниченка, "Патетична соната" М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожоган Л.  Трансформація філософії Фрідріха Ніцше у повісті "Царівна" Ольги Кобилянської та новелі "Сповідь" Олекція Плюща / Л. Ожоган. - С. 70-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Якому богу служити? Або: хто відвертіший? / С. Михида. - С. 76-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Вмирущі персонажі малої прози В. Винниченка: "HOMO NEGANS" / А. Горбань. - С. 85-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  Романи Володимира Винниченка "Чесність з собою\" / "По-свій!" та "Божки" в контексті "Достоєвських" питань\". - С. І. Кошова. - 92-99,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Вечірко О.  Художні характери й ситуації в новелістиці М. Хвильового та Б. Пільняка / О. Вечірко. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буряк О.  Міфічний родовід в індивідуальному міфі Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця / О. Буряк. - С. 110-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда Ю.  До проблеми ідентифікації творчості В. Свідзинського у розмаїтті літературних напрямків і течій 20-30-х рр. XX ст. / Ю. Сегеда. - С. 118-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук С.  Основні мотиви лірики Юрія Липи / С. Киричук. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Л.  Євген Маланюк: таборова поезія 1947-1948 років / Л. Куценко. - С. 130-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко Г.  Мотив самоти в контексті внутрішньої еволюції Євгена Маланюка-поета / Г. Бондаренко. - С. 138-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухар О.  Категорія "музичність" і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / О. Кухар. - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида Л.  Мала проза Євгена Маланюка на сторінках еміграційних видань / Л. Михида. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариненко Ю.  Три "еміграції" в українській прозі 1940-1950 років / Ю. Мариненко. - С. 166-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Браілова К.  Українське трипілля Докії Гуменної (На матеріалі повісті "Велике Цабе") / К. Браілова. - С. 175-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руснак І.  Проблеми геоетнічної вкоріненості у повоєнній прозі Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 185-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осташко Н.  Образ сім'ї Катранників як образ добра в романі Василя Барки "Жовтий князь" (До питання про гуманістичний зміст твору як джерело його художності) / Н. Осташко. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кужільна Л.  "... і не розбити бджілоньку слабу, що впала в дощ і сохне на дорозі" (Естетика літературного шістдесятництва на етапі зародження) / Л. Кужільна. - С. 206-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурбанська А.  Людина й природа в рецепції М. Вінграновського-повістяра / А. Гурбанська. - С. 216-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маковей Г.  Інтимна лірика Ліни Костенко: філософія кохання / Г. Маковей. - С. 221-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш С.  Філософія хронотопу в поезії Ліни Костенко "І засміялась провесінь..." / С. Барабаш. - С. 231-237
  Белоконь Н.  Селянська проза Івана Ченделя / Н. Белоконь. - С. 238-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратюк М.  Особливості поетики художнього часу роману Теодозії Зарівни "Каміння, що росте крізь нас" / М. Кондратюк. - С. 243-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зимомря І.  Емма Андієвська: "Слово-магічний заряд" / І. Зимомря. - С. 251-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіробаба М.  Вивчення біографії письменника студентами-філологами педагогічного інституту на заняттях з історії української літератури / М. Сіробаба. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казнина Л.  Фольклорные традиции в творчестве А. Пушкина ( на примере пролога к "Руслану и Людмиле") / Л. Казнина. - С. 264-271. - Библиогр. в конце ст.
  Тузков С.  Жанрова структура повести А. Белого "Серебряный голубь" / С. Тузков. - С. 272-280. - Библиогр. в конце ст.
  Капитан Т.  Жанровое своеобразие рассказов И. Шмелев 1910-їх годов / Т. Капитан. - С. 281-292. - Библиогр. в конце ст.
  Рыбальченко В.  Система точек зрения и видения в рассказе В. Тендрякова "Революция! Революция! Революция!" / В. Рыбальченко. - С. 293-301. - Библиогр. в конце ст.
  Тузкова И.  "Душа добра во зле": к проблеме раздвоения личности в творчестве Р. Стивенсона / И. Тузкова. - С. 302-312. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Смоленчук М. К. - про нього краєзнавець
Літературознавство

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
153 63.1(4Укр)5-8
В31

Верба, І. В.

        Володимир Іконников - дослідник історії Росії [Текст] : [монографія] / І. В. Верба, Л. М. Жицька. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 152 с.

Рубрики: Іконников В. С. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Іконников В. С.: український історик

Анотація:   У монографії на основі значного архівного матеріалу та наукової літератури реконструюється життєвий шлях відомого історика Володимира Степановича Іконникова. Основна увага приділена дослідженню визначним ученим історії Росії кінця XVII - XVIII ст., а також викладанню ним університетських курсів з російської історії.

 
154 63.3(4Укр)46-8
К56

Ковалевська, О.

        Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська ; голов. ред. : Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2008. - 199 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Мазепа І.: гетьман -- 1687-1709

Анотація:   У цій книзі читач знайде короткі, але вичерпні відповіді на основі питання, що стосується постаті гетьмана України 1687-1709 рр. Івана Мазепи, дізнається про цікаві історичні факти, пам'ятки історії та культури, пов'язані з ним, про твори художньої літератури, живопису й музики, у яких відтворено його образ. Для кращого розуміння та сприйняття матеріалу пропонується хронологія дат життя й діяльності І. Мазепи, додаються списки основної та додаткової літератури, які дозволять більш докладно ознайомитися з цією видатною особистістю в українській історії.

 
155 74.100.51я73-1
Б74

Богуш, А. М.

        Українське народознавство в дошкільному закладі [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К. : Вища школа, 2002. - 407 с.

Зміст:
  Богуш А. І.  Теоретичні засади методики українського народознавства у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 4-23
  Богуш А. І.  Історія розвитку етнопедагогіки / А.І. Богуш. - С. 24-42
  Богуш А. І.  Завдання і зміст ознайомлення дітей з витоками народознавства / А.І. Богуш. - С. 43-61
  Богуш А. І.  Малі жанри українського фольклору / А.І. Богуш. - С. 62-87
  Богуш А. І.  Українська казка у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 88-111
  Богуш А. І.  Українські національні народні ігри в дошкільному навчальному закладі / А.І. Богуш. - С. 165-181
  Богуш А. І.  Методика ознайомлення дітей з символами України / А.І. Богуш. - С. 182-227
  Богуш А. І.  Методика ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними традиціями в Україні / А.І. Богуш. - С. 228-254
  Богуш А. І.  Елементи народної математики у дошкільному закладі / А.І. Богуш. - С. 318-331

Рубрики: Педагогіка дошкільна - Національне виховання
Україна

Ключові слова (ненормовані): навчання у дошкільному закладі

Анотація:   Висвітлено теоретичні засади народознавства, історію розвитку етнопедагогіки, зміст і методику ознайомлення дітей з українською національною культурою, літературою, мистецтвом.

 
156 84(4Укр)1-4
Ч12

Чайковський, А.

        Сагайдачний [Текст] : іст. роман у 3 кн. / А. Чайковський; редкол.: Ю. М. Мушкетик (гол.) та ін.; уклад., авт. післямов. та прим. В. - К. : Дніпро, 1990. - 586 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Сагайдачний у літературі -- тема історії України XVII ст. -- тема козаччини

Анотація:   До книги українського письменника Андрія Чайковського (1857-1935) ввійшов історичний роман у трьох книгах "Побратими", "До слави" (ч.1, 2) та нариси "Петро Конашевич-Сагайдачний" і "Запорожжя", в якитх на докумиентальній основі зобраено події кінця ХVІ-початку ХVІІ ст., коли гетьман українського запорозького козацтва був Сагайдачний. У творі змальовано й інші постаті народних ватажків, визначних культурних діячів того часу.

 
157 84Ук7-4
Т82

        Людолови [Текст] : роман. Кн. 1. - М. : 1991. - 552 с.

Рубрики: Конашевич-Сагайдачний П. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Канашевич-Сагайдачний П. в літературі -- тема історії України XVII ст.

Анотація:   До першого тому творів української письменниці З. П. Тулуб (1890-1964) увійшла перша книга історичного роману "Людолови", що розкриває складний образ гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, відтворює основні тенденції суспільного розвитку на Україні в першій чверті ХVІІ ст.

 
158 83.3(4Укр)4
Б61

        Українська паломницька проза. Історія. Поетика. Постаті [Текст] : монографія. - : 2012. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): історія паломництва -- історія паломницького жанру -- Паломник Д. -- Досифей -- Солунський А. -- Варсофоній -- Борискевич І. -- барокова доба

Анотація:   До третього тому вибраних праць із медієвістики увійшло монографічне дослідження, у якому вперше в українському літературознавстві подається синтетична історія паломницького жанру - одного із найстабільніших жанрів у давній літературі, що розвивалася протягом XI- XVIII ст. Автор уводить у науковий обіг чимало літературних фактів та явищ, розглядає поетику жанру та з'ясовує його місце в системі жанрів давнього українського письменства.

 
159

Березанська, С. С.

        Бронзовий вік на Україні / С. С. Березанська. - : 1964

Зміст:
  Реєнт О.  Вплив Першої світової війни на революційні події 1917 - 1921 рр. (сучасні проблеми дослідження) / Реєнт О.. - С. 8-15.
  Великочий В. С.  Українська історіографія воєнно-революційної доби 1914 - 1919 років у Галичині : класифікація / Великочий В. С.. - С. 16-26.
  Гоцуляк В. В.  Методологічні аспекти історії Української революції 1917 - 1921 рр. у сучасних історичних та історіографічних практиках / В. В. Гоцуляк. - С. 27-36.
  Капелюшний В. П.  Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917 - 1921 рр.) : історіографічні та історико-правові аспекти / В. П. Капелюшний, М. В. Капелюшна. - С. 37-46.
  Красніцький А. В.  Українська державність 1917 - 1921 рр. у новітніх інтерпретаціях правознавців / А. В. Красніцький. - С. 47-53.
  Любовець О.  Висвітлення у науковій літературі історії та діяльності українських політичних партій революційної доби 1917 - 1920 рр. / О. Любовець. - С. 54-67.
  Масненко В. В.  Консервативна концепція історії революції 1917 - 1921 рр. в українській історіографії / В. В. Масненко. - С. 68-79.
  Солдатенко В. Ф.  Вплив об'єктивних чинників на новітні дослідження історії Української революції / В. Ф. Солдатенко. - С. 80-105.
  Ткаченко В.  Історіософія революції / В. Ткаченко. - С. 106-125.
  Бойко О. Д.  Денікінський режим в Україні в контексті соціальних очікувань різних верств населення / О. Д. Бойко. - С. 126-135.
  Бундак О. А.  Відновлення Всеросійського селянського союзу у 1917 р. / О. А. Бундак. - С. 136-145.
  Земзюліна Н. І.  Вплив революційних подій 1917 року на суспільно-політичну активність жінок постімперської Росії / Н. І. Земзюліна. - С. 146-154.
  Капустян Г. Т.  Махновщина через призму селянської та Української революц / Г. Т. Капустян. - С. 155-165.
  Лазуренко В. М.  Соціально-економічне становище українського селянства по завершенню революції та громадянської війни / В. М. Лазуренко. - С. 166-175.
  Лозовий В. С.  Соціокультурні фактори революційних процесів в українському селі в період Центральної Ради / В. С. Лозовий. - С. 176-185.
  Мартиненко В. В.  Українсько-білоруські стосунки на грунті активізації білоруського національного руху (листопад 1917р. - грудень 1918 р.) / В. В. Мартиненко. - С. 186-196.
  Михайлюк О. В.  Соціокультурні аспекти революціного процесу в Російській імперіі початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С. 197-203.
  Пиріг Р. Я.  Генерал Павло Скоропадський : входження в революцію / Р. Я. Пиріг. - С. 204-217.
  Потапенко М. В.  Польські громадські об'єднання Наддніпрянської України у березні - листопаді 1917 р. / Потапенко М. В.. - С. 218-227.
  Савченко Г. П.  До питання передислокації 21-го корпусу російської армії з Північного фронту в Україну (листопад 1917 - січень 1918 рр.) / Г. П. Савченко. - С. 228-237.
  Сафонов Д. А.  Феномен крестьянского протеста против коммунистической власти под коммунистическими лозунгами на завершающем этапе гражданской войны / Д. А. Сафонов. - С. 238-247.
  Суханова Н. И.  Февраль 1917 года на Северном Кавказе : особенности проявления общественной активности / Н. И. Суханова. - С. 248-257.
  Іващенко В. А.  Фіскальна діяльність австро-німецької адміністрації в українському селі за часів Гетьманату Павла Скоропадського / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко. - С. 258-263.
  Корновенко С. В.  Аграрне питання у поглядах діячів Білого руху Півдня Росії (1920 р.) / С. В. Корновенко. - С. 265-274.
  Морозов А. Г.  Роль аграрного питання в долі Української революції / А. Г. Морозов. - С. 275-286.
  Синявська Л. І.  Українські військово-промислові комітети : до постановки питання щодо припинення їхньої діяльності / Л. І. Синявська. - С. 287-293.
  Фареній І. А.  Українська кооперація в революційному процесі 1917 - 1920 років / І. А. Фареній. - С. 294-305.
  Цимбал В. О.  Фінансово-правові аспекти соціально-економічних перетворень революційної доби (1917 - 1921 рр.) / В. О. Цимбал. - С. 306-312.

 
160 74.200.55я73-1кр
А86

Артюшенко, А. О.

        Особистісна мобільність [Текст] : [навч. посіб.] / А. О. Артюшенко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 222 с.

Зміст:
  Реєнт О.  Вплив Першої світової війни на революційні події 1917 - 1921 рр. (сучасні проблеми дослідження) / О. Реєнт. - С. 8-15.
  Великочий В. С.  Українська історіографія революційної доби 1914 - 1919 років у Галичині : класифікація / В. С. Великочий. - С. 16-26.
  Гоцуляк В. В.  Методологічні аспекти історії Української революції 1917 - 1921 рр. у сучасних історичних та історіографічних практиках / В. В. Гоцуляк. - С. 27-36.
  Капелюшний В. П.  Вплив Української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917 - 1921 рр.) : історіографічні та історико-правові аспекти / В. П. Капелюшний, М. В. Капелюшна. - С. 37-46.
  Красніцький А. В.  Українська державність 1917 - 1921 рр. у новітніх інтерпретаціях правознавців / А. В. Красніцький. - С. 47-53.
  Любовець О.  Висвітлення у науковій літературі історії та діяльності українських політичних партій революційної доби 1917 - 1920 рр. / О. Любовець. - С. 54-67.
  Масненко В. В.  Консервативна концепція історії революції 1917 - 1921 рр. в українській історіографії / В. В. Масненко. - С. 68-79.
  Солдатенко В. Ф.  Вплив об'єктивних чинників на новітні дослідження історії Української революції / В. Ф. Солдатенко. - С. 80-105.
  Ткаченко В.  Історіософія революції / В. Ткаченко. - С. 106-125.
  Бойко О. Д.  Денікінський режим в Україні в контексті соціальних очікувань різних верств населення / О. Д. Бойко. - С. 126-135.
  Бундак О. А.  Відновлення Всеросійського Селянського Союзу у 1917 р. / О. А. Бундак. - С. 136-145.
  Земзюліна Н. І.  Вплив революційних подій 1917 року на суспільно-політичну активність жінок постімперської Росії / Н. І. Земзюліна. - С. 146-154.
  Капустян Г. Т.  Махновщина через призму селянської та української революцій / Г. Т. Капустян. - С. 155-165.
  Лазуренко В. М.  Соціально-економічне становище українського селянства по завершенню революції та громадянської війни / В. М. Лазуренко. - С. 166-175.
  Лозовий В. С.  Соціокультурні фактори революційних процесів в українському селі в період Центральної Ради / В. С. Лозовий. - С. 176-185.
  Мартиненко В. В.  Українсько-білоруські стосунки на грунті активізації білоруського національного руху (листопад 1917р. - грудень 1918 р.) / В. В. Мартиненко. - С. 186-196.
  Михайлюк О. В.  Соціокультурні аспекти революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С. 197-203.
  Пиріг Р. Я.  Генерал Павло Скоропадський : входження в революцію / Р. Я. Пиріг. - С. 204-217.
  Потапенко М. В.  Польські громадські об'єднання Наддніпрянської України у березні - листопаді 1917 р. / М. В. Потапенко. - С. 218-227.
  Савченко Г. П.  До питання передислокації 21-го корпусу російської армії з північного фронту в Україну (листопад 1917 - січень 1918 р.) / Г. П. Савченко. - С. 228-237.
  Сафонов Д. А.  Феномен крестьянского протеста против коммунистической власти под коммунистическими лозунгами на завершающем этапе гражданской войны / Д. А. Сафонов. - С. 238-247.
  Суханова Н. И.  Февраль 1917 года на Северном Кавказе : особенности проявления общественной активности / Н. И. Суханова. - С. 248-257.
  Іващенко В. А.  Фіскальна діяльність австро-німецької адміністрації в українському селі за часів гетьманату Павла Скоропадського / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко. - С. 258-263.
  Корновенко С. В.  Аграрне питання у поглядах діячів Білого руху Півдні Росії (1920 р.) / С. В. Корновенко. - С. 264-274.
  Морозов А. Г.  Роль аграрного питання в долі Української революції / А. Г. Морозов. - С. 275-286.
  Синявська Л. І.  Українські військово-промислові комітети : до постановки питання щодо припинення їхньої діяльності / Л. І. Синявська. - С. 287-293.
  Фареній І. А.  Українська кооперація в революційному процесі 1917 - 1920 років / І. А. Фареній. - С. 294-305.
  Цимбал В. О.  Фінансово-правові аспекти соціально-економічних перетворень революційної доби (1917 - 1921 рр.) / В. О. Цимбал. - С. 306-312.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Виховання в школі

Ключові слова (ненормовані): управління довільними руховими діями людини -- модель формування особистісної мобільності -- опреційна мобільність

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито сутність поняття "особистісна мобільність". Дана характеристика складових особистісної мобільності, визначені критерії і показники для оцінювання рівнів її сформованості. Описані психологічні основи і методика формування складових особистісної мобільності в учнів у процесі фізичного виховання у загальноосвітній школі.

 
161 63.3(4Укр)-7я73-1
К66

Кордон, М. В.

        Українська та зарубіжна культура [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 576 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): культура первісного часу -- культура Стародавнього Сходу -- культура Стародавньої Гпеції -- культура епохи еллінізму -- культура Стародавнього Риму

Анотація:   Розглядається історія української та зарубіжної культури - від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

 
162 83.3У1-118
С34

Сидоренко, Г. К.

        Українське віршування: від найдавніших часів до Шевченка / Г. К. Сидоренко. - К. : Київський університет, 1972. - 139 с.

Зміст:
  Про природу словесного ритму. - С. 5-9
  Системи віршування та їх вивчення. - С. 9-14
  Українське віршознавство. - С. 14-28
  Ритміка української народної пісні. - С. 29-55
  Виникнення і розвиток української силабіки. - С. 55-97
  Силабо-нотічне віршування в українській літературі першої половини 19 ст.. - С. 97-120

Рубрики: Історія української літератури - Українська поезія

Ключові слова (ненормовані): історія та теорія української поезії -- зародження українського вірша -- розвиток народнопісенної творчості -- стан віршування

Анотація:   Монографія є дослідженням з історії та теорії української поезії. В ній висвітлюються питання зародження літературного вірша в українській літературі, зокрема у зв'язку з розвитком народнопісенної творчості, еволюція поетичних форм у 17- 18 ст., стан віршування у першій половині 19 ст. Багато уваги приділено чиновникам, що створювали передумови для визрівання поетичної майстерності Шевченка і поетів другої пол. 19 ст.

 
163 84(4Укр)6-4
Ш37

Шевчук, В. О.

        Біс плоті [Текст] : історичні повісті / В. О. Шевчук. - К. : Твім Інтер, 1999. - 358 с.

Зміст:
  Розсічене коло. - С. 5-116
  У пащу Дракона. - С. 117-212
  Біс плоті. - С. 213-294
  Закон зла (Загублена в часі). - С. 295-356

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): ТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА -- ТЕМА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ -- тема людської доброти

Анотація:   Валерій Шевчук творить цілком новий в українській літературі тип історичної повісті: з одного боку, це твори мислительні, з другого, - завдяки напруженому сюжетові, наближаються до інтелектуального детективу, з третього, - психологічні, бо розкриття таїн людської душі - одне із творчих завдань автора. Герої книги належать до типів мало освоєних нашою літературою: підписок міського уряду, чернець, поет, загалом, жителі стародавнього міста. Побіч із вивіреною історичністю, бо побудовані, як правило, на історичному документі, тут немало фантастичного та фантасмагоричного, що відповідає світобаченню людини тієї доби, а часово книга охоплює другу половину ХVІ - початок ХVІІІ століття.

 
164 84(4Укр)6-4
С43

Скляренко, С. Д.

        Святослав [Текст] : роман / С. Д. Скляренко ; вступ. сл. М. Слабошпицького ; ред. А. П. Демиденко. - К. : Веселка, 1991. - 652 с.

Рубрики: Українська художня література - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Князь Святослов Ігоревич в літературі -- тема історії Київської Русі -- тема історична постать

Анотація:   У романі відомого українського письменника відображено життя наших пращурів за часів Київської Русі. Центральний образ твору - князь Святослав Ігоревич, одна з найяскравіших історичних постатей тієї епохи. Автор змальовує його у великих і малих походах проти численних ворогів слов'янської землі, характерезує як мужнього воїна, видатного полководця, далекоглядного державного діяча та дипломата, чия активна зовнішня політика піднімала міжнародний авторитет Русі. Поряд із Святославом - боярство, воєводи, вої, широкі народні маси. Роман складається з двох книг "Княгиня і рабиня", "Над морем Руським". Твір змальовує також соціальні картини рабовласницької Візантії, викриває підступність та лицемірство її імператорів.

 
165 84Ук7-4
К90

Кулаковський, В. М.

        Володимир Мономах [Текст] : іст. роман / В. М. Кулаковський. - К. : Український письменник, 1992. - 315 с.

Рубрики: Володимир Мономах - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Володимир Мономах в літературі -- тема історії України XI-XII ст.

Анотація:   Новий роман відомого українського письмениика присвячено легендарному державному й культурному діячеві Київської Русі Володимиру Мономаху(1053-1125). В яскравих, колоритних персонажах, непересічних подіях автор відтворює сусупільно-політичне життя давніх русичів та половців у ХІ-ХІІ століттях, класову боротьбу тих часів-зокрема ровстання 1113 року в Києві, відводить значене місце ідейно-художній інтерпретації відомої легенди про половецьких ханів Отрока (Атрака) й Сирчана.

 
166 63.3(4Укр)46
С59

Сокирко, О.

        Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини, 1669-1726 рр. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.

Зміст:
  Феномен найманства в ранньомодерній Європі. - С. 23-64
  Охотницьке військо у військово-політичній системі Лівобережного гетьманату. - С. 65-122
  Принципи організації охотницького війська. - С. 123-226
  Озброєння й тактика охотницького війська. - С. 227-267

Рубрики: Історія України - Гетьманщина

Ключові слова (ненормовані): наймане (охотницьке) військо -- діяльність найманого війська -- структура найманого війська -- забезпечення найманого війська -- 1677-1696 -- озброєння

Анотація:   Книга є першим дослідженням історичних витоків і еволюції маловідомого складника українських збройних сил "козацької доби" - найманого (охотницького) війська. Використавши широкий спектр історичних джерел та літератури, автор розглядає становлення й розвиток українського найманства в широкому контексті європейської історії XVII-XVIII ст., його вплив на політичну та військову історію Лівобережної Гетьманщини. В центрі книги - основні організаційні засади охотницьких полків ( структури, комплектування, забезпечення та озброєння), участь найманців у воєнних конфліктах гетьманату кінця XVII - початку XVIII ст., їхнє повсякденне життя.

 
167 63.3(4Укр)61кр
Н73

        Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917-1921 рр.) [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали конференції; м. Черкаси, 1 берез. 2012 р. / НАН України, Ін-т історії України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - К. : Зоря, 2012. - 312 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Вплив Першої світової війни на революційні події 1917-1921 рр. (сучасні проблеми дослідження) / О. П. Реєнт. - С. 8-15.
  Великочий В. С.  Українська історіографія воєнно-революційної доби 1914-1919 років у Галичині: класифікація / В. С. Великочий. - С. 16-26.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Методологічні аспекти історії Української революції 1917-1921 рр. у сучасних історичних та історіографічних практиках / В. В. Гоцуляк. - С. 27-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капелюшний В. П.  Вплив української революції на державотворчі процеси в Білорусі (1917-1921 рр.): історіогорафічні та історико-правові аспекти / В. П. Капелюшний, М. В. Капелюшна. - С. 37-46.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Красніцький А. В.  Українська державність 1917-1921 рр. у новітніх інтерпретаціях правознавців / А. В. Красніцький. - С. 47-53.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Любовець О. М.  Висвітлення у науковій літературі історії та діяльності українських політичних партій революційної доби 1917-1921 рр. / О. М. Любовець. - С. 54-67.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В. В.  Консервативна концепція історії революції 1917-1921 рр. в українській історіографії / В. В. Масненко. - С. 68-79.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солдатенко В. Ф.  Вплив об'єктивних чинників на новітні дослідження історії Української революції / В. Ф. Солдатенко. - С. 80-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко В.  Історіософія революції / В. Ткаченко. - С. 106-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко О. Д.  Денікінський режим в Україні в контексті соціальних очікувань різних верств населення / О. Д. Бойко. - С. 126-135.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бундак О. А.  Відновлення Всеросійського селянського союзу у 1917 р. / О. А. Бундак. - С. 136-145.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н. І.  Вплив революційних подій 1917 року на суспільно-політичну активність жінок постімперської Росії / Н. І. Земзюліна. - С. 146-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капустян Г. Т.  Махновщина через призму селянської та української революцій / Г. Т. Капустян. - С. 155-165.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко В. М.  Соціально-економічне становище українського селянства по завершенню революції та громадянської війни / В. М. Лазуренко. - С. 166-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В. С.  Соціокультурні фактори революційних процесів в українському селі в період Центральної Ради / В. С. Лозовий. - С. 176-185.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартиненко В. В.  Українсько-білоруські стосунки на грунті білоруського національного руху (листопад 1917 р. - грудень 1918 р.) / В. В. Мартиненко. - С. 186-196.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк О. В.  Соціокультурні аспекти революційного процесу в Російській імперії початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С. 197-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пиріг Р. Я.  Генерал Павло Скоропадський: входження в революцію / Р. Я. Пиріг. - С. 204-217.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко М. В.  Польські громадські об'єднання Наддніпрянської України у березні-листопаді 1917 р. / М. В. Потапенко. - С. 218-227.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко Г. П.  До питання передислокації 21-го корпусу Російської армії з Північного фронту в Україну (листопад 1917 - січень 1918 рр.) / Г. П. Савченко. - С. 228-237.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сафонов Д. А.  Феномен крестьянского протеста против коммунистической власти под коммунистическими лозунгами на завершающем этапе гражданской войны / Д. А. Сафонов. - С. 238-247.
  Суханова Н. И.  Февраль 1917 года на Северном Кавказе: особенности проявления общественной активности / Н. И. Суханова. - С. 248-257.. - Библиогр. в конце ст.
  Іващенко В. А.  Фіскальна діяльність австро-німецької адміністрації в українському селі за часів Гетьманату Павла Скоропадського / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко. - С. 258-263.
  Корновенко С. В.  аграрне питання у поглядах діячів Білого руху Півдня Росії (1920 р.) / С. В. Корновенко. - С. 264-274.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозов А. Г.  Роль аграрного питання в долі Української революції / А. Г. Морозов. - С. 275-286.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синявська Л. І.  Українські військово-промислові комітети: до постановки питання щодо припинення їхньої діяльності / Л. І. Синявська. - С. 287-293.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  Українська кооперація в революційному процесі 1917-1920 років / І. А. Фареній. - С. 294-305.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбал В. О.  Фінансово-правові аспекти соціально-економічних перетворень революційної доби (1917-1921 рр.) / В. О. Цимбал. - С. 306-312.

Рубрики: Історія України - Революційний період
Україна

 
168 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 210 с.

Зміст:
  Тимченко А.  Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / А. Тимченко. - С. 5-8.
  Гаврилюк Н.  Традиційні сюжети: архетип дерева / Н. Гаврилюк. - С. 8-11.
  Касмалиев  "Трагическое\" / "судьба" в европейской эстетической мысли\". - С.  Касмалиев. - 12-16.,
  Табакова Г.  Міжродовий статус ліричної прози / Г. Табакова. - С. 22-25.
  Стороха Б.  До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до XX століття / Б. Стороха. - С. 25-30.
  Кибалка Е.  Образ океана в волшебной сказке и научной фантастике / Е. Кибалка. - С. 31-37.
  Малішевська І.  Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська. - С. 37-40.
  Матвєєва О.  Жанрова специфіка літературного щоденника / О. Матвєєва. - С. 41-47.
  Корнієнко І.  Трансмодалізація оповіді в романі (на матеріалі роману Ірен Неміровскі "Собаки та вовки") / І. Корнієнко. - С. 47-54.
  Лівицька І.  "В лабіринтах людської душі" (історія дослідження художнього психологізму української літератури) / І. Лівицька. - С. 54-60.
  Захарчук Н.  Філософія Шопенгауера й постмодернізм / Н. Захарчук. - С. 61-63.
  Шавошкина Н.  Особливості реалізації топосів свята та маски в східнослов'янському постмодернізмі (на матеріалі російської та української прози) / Н. Шавошкина. - С. 64-70.
  Деревецька А.  Категорії автора і читача у світлі художньої комунікації на матеріалі роману "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича / А. Деревецька. - С. 70-73.
  Бербенець Л.  Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець. - С. 74-77.
  Венгринюк Х.  Центр як фобія у новелах Тадеуша Ружевича "Гріх" і Тані Малярчук "Родимка" / Х. Венгринюк. - С. 78-82.
  Коржовська О.  Вияв авторської свідомості у "Слові про закон і благодать!" Іларіона / О. Коржовська. - С. 83-90.
  Блик О.  Роль співця у києворуській та скальдичній поезії доби середньовіччя (на прикладі "Слова о полку Ігоревім") / О. Блик. - С. 90-93.
  Романова О.  "Пісня про хрестовий похід на альбігойців": ідейна структура / О. Романова. - С. 93-97.
  Герасимчук С.  Загадка як алегоричний прийом у "Житії Ольги" / С. Герасимчук. - С. 97-100.
  Дубініна К.  Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у "Пересторозі") / К. Дубініна. - С. 101-103.
  Денисенко О.  Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / О. Денисенко. - С. 103-107.
  Косянчук О.  До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук. - С. 107-110.
  Журавльова С.  "Ліствиця" прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою "Алфавит собранный, римами сложенный...") / С. Журавльова. - С. 110-115.
  Бойко С.  Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції сьогодення) / С. Бойко. - С. 115-118.
  Шевченко Л.  "Ласарільйо з Тормеса" як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески / Л. Шевченко. - С. 119-122.
  Борщ С.  "Тлумачна палея" в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ. - С. 123-126.
  Александрович Т.  Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди / Т. Александрович. - С. 126-130.
  Козачук К.  Ідея справедливості у системі творчих координат раннього Шевченка (до виходу "Кобзаря" 1840 р.) / К. Козачук. - С. 131-136.
  Вербицька Л.  Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Л. Вербицька. - С. 137-142.
  Оладько Т.  Іронія як чинник жанрових модуляцій у п'єсі Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) "Розумний і дурень" / Т. Оладько. - С. 143-149.
  Брижіцька І.  Жіночі образи у творах Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими / І. Брижіцька. - С. 150-153.
  Ходюк О.  Українська жіноча література кінця XIX - початку XX століття та тема жінки у творчості Галини Комарівни / О. Ходюк. - С. 153-159.
  Грабенко Т.  Художній тип селянина в оповіданні Грицька Григоренка "Переселенці (з дому і додому)" / Т. Грабенко. - С. 159-162.
  Антіпова І.  Драма і обряд: взаємодія (на матеріалі української драматургії кінця XIX - початку XX століття) / І. Антіпова. - С. 162-169.
  Баранова І.  Драматична поема "Одержима": новий етап становлення діалогу Лесі Українки / І. Баранова. - С. 170-175.
  Казанова О.  Структурно-композиційні чинники ритмізації наративу в "Поезіях у прозі" кінця XIX - початку XX століття / О. Казанова. - С. 176-180.
  Лях Т.  Екзистенційна проблема самотності у новелістиці Марка Черемшини / Т. Лях. - С. 180-186.
  Антоненко А.  Пафос життєствердження в новелі Степана Васильченка "На калиновім мості" / А. Антоненко. - С. 187-190.
  Цалапова О.  Хронотоп лісу в казці раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Леся Українка) / О. Цалапова. - С. 190-195.
  Стасюк Г.  Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей / Г. Стасюк. - С. 195-202.
  Філіп Ю.  Своєрідний мікросвіт літератури для дітей на Буковині / Ю. Філіп. - С. 202-205.

Анотація:   До сімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури.

 
169 76.120.8
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістика як всесвіт [Текст] : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 511 с.

Зміст:
  Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури ХІХ століття. - С. 320-327
  Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова. - С. 327-331
  Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша. - С. 331-338
  Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу "Історії літератури руської"). - С. 338-358
  Теоретичне осмислення "нової драми" в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного. - С. 358-369
  Категорії індукції та дедукції в естетиці Івана Франка. - С. 369-376
  Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики. - С. 376-384
  Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі "Зоря" 1888-1889 років). - С. 386-394
  Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим у журналі "Народ": дискурс прихованої полеміки. - С. 394-404
  Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета "Рідне слово". - С. 404-415
  Бінарна опозиція "Україна - Московщина" в публіцистиці Гната Хоткевича 1017 року. - С. 415-424
  "Судилося бути Україною\" / або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)\". - 424-430,
  Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного. - С. 430-434
  Становлення історіографії історії української журналістики: "Киевская старина". - С. 436-442
  Катерина Серажим: журналістика як дискурс. - С. 442-448
  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика. - С. 448-453
  Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці. - С. 453-458
  Валентин Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики. - С. 458-469
  Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови. - С. 469-478
  Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне. - С. 478-488
  Степан Кость - історик західноукраїнської преси першої половини ХХ століття. - С. 488-499

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): теорія журналістики -- аналітична журналістика -- журналістська освіта -- регіональні мас-медіа -- тоталітарна журналістика -- медіакритика -- історія журналістики -- Франко

Анотація:   Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка Академії наук вищої освіти України за відділенням "Масова комунікація", висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, методології медіадосліджень, історії української журналістики, літературної критики, публіцистики, історіографії сучасного журналістикознавства. Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналістики та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

 
170 63.3(4Укр)6
З68

        Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф.; м. Вінниця, 21 - 22 листопада 2009 р. / Ін-т досліджень війни, Голокосту та геноциду, Укр. центр вивчення історії Голокосту. - К. : Іваненко С. В., 2012. - 144 с.

Зміст:
  Боряк Т.  Продовольча допомога Кремля як інструмент Голодомору в Україні / Т. Боряк. - С. 10-33.
  Дерейко І.  Місцеві підрозділи німецької армії та поліції як інтструмент здійснення окупаційної політики: антропологічний вимір / І. Дерейко. - С. 34-53.
  Подкур Р.  "Великий терор" на Вінничині (1937 - 1938 рр.): діяльність територіального апарату органів державної безпеки, стереотипи світогляду чекістів / Р. Подкур. - С. 54-76.
  Титаренко Д.  В умовах зміни влади: міське населення Східної України напередодні та у перші місяці нацистської окупації / Д. Титаренко. - С. 77-88.
  Абакунова Г.  Знищення євреїв на окупованих нацистами радянських територіях в історіографії радянської України 40-х років ХХ століття / Г. Абакунова. - С. 90-100.
  Беркгоф К.  Бабин Яр у західній кінематографії / К. Беркгоф. - С. 101-106.
  Суковатая В.  "Философия после Аушвица" и "этика после Холокоста": рефлексии нацистского геноцида в западном и постсоветском сознании / В. Суковатая. - С. 107-133.
  Шугальова І.  Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років: стан та перспективи дослідження / І. Шугальова. - С. 134-142.

Рубрики: Історія України - Тоталітарні режими

Ключові слова (ненормовані): Голодомор -- Голокост -- Великий терор

Анотація:   В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили величезні злочини – Голодомор, Великий терор, Голокост. Як усе це сталося? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це теми, на яких зосереджувалась конференція «Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд». Попри те, що останнім часом серед науковців точиться дискусія щодо порівняння злочинів двох тоталітаризмів в історії України, висновки цих інтелектуальних змагань та наукових спорів поки що не потрапляють до навчальної літератури чи, принаймні, не публікуються окремими збірками статей. Проте в сучасному українському суспільстві є цілковите розуміння необхідності побудови правдивої картини історії України XX століття, включення її в європейський контекст, історичної оцінки жахливих геноцидів цього періоду. Сподіваємось, що видання знайде читачів – науковців, освітян та всіх, хто цікавиться важливим тоталітарним минулим України та Європи, і що ця збірка сприятиме ґрунтовнішому продовженню дискусії в українському суспільстві щодо концепції його історичної пам’яті.

 
171 63.1(4Укр)
І90

        Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 21 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 376 с.

Зміст:
  Богдашина О.  До питання про національну ідентифікацію істориків України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / О. Богдашина. - С. 6-21.
  Ясь О.  Циклічні візії історії в рецепції Лева Окінашевича / О. Ясь. - С. 22-43.
  Чеканов В.  Візантиністика в Київському університеті в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : "недорозвинена школа" чи "окремий варіант розвитку"? / В. Чеканов. - С. 46-55.
  Музичко О.  Південноукраїнські історики та російська академічна еліта : етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Музичко. - С. 56-83.
  Гарнага В.  Царський і республіканський Рим в антикознавчих дослідженнях М. П. Драгоманова+ / В. Гарнага. - С. 86-102.
  Гурбик А.  Проблема виникнення Запорізької Січі в працях О. М. Апанович / А. Гурбик. - С. 103-122.
  Гошко Т.  Штрихи до сучасної української історіографії історії міст на магдебурзькому праві в Україні / Т. Гошко. - С. 124-165.
  Луняк Є.  Еволюція історичних уявлень про Україну в середньовічній Франції до середини ХYІІ ст. / Є. Луняк. - С. 166-189.
  Федорук Я.  Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії / Я. Федорук. - С. 190-210.
  Молчанов В.  Життєзабезпечення населення України за часів П. Куліша / В. Молчанов. - С. 211-237.
  Бондар В.  Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в радянській історіографії / В. Бондар. - С. 238-257.
  Кудінов Ю.  Чи була концепція "Велика ідея гетьмана І. Мазепи" Олени Апанович тотожною поглядам у напрацюваннях недіаспорних дослідників США (1959 - 2004) / Ю. Кудінов. - С. 258-277.
  Міхеєва О.  Девіантна поведінка радянського населення в світлі наукової літератури та джерел 1920-х років / О. Міхеєва. - С. 278-296.
  Терлецька І.  Російська історіографія сталінських репресій (кінець 1980-х - 2000-х рр.) / І. Терлецька. - С. 297-314.
  Батуріна С.  До питання про представлення української історії в дидактичній літературі Російської Федерації / С. Батуріна. - С. 315-334.

Рубрики: Драгоманов М. П. - про нього

 
172 63.3(4Укр)5-8
Б77

Бойко, Н.

        М. Максимович: " Не покину,- поки згину, - мою Україну..." [Текст] : історіографічний нарис життя і творчості М. О. Максимовича / Н. Бойко; наук. ред. А. Ю. Чабан, передм. В. В. Гоцуляк. - Сміла : Тясмин, 2002. - 175 с.

Зміст:
  Творча біографія М. Максимовича в історичній літературі. - С. 16-50
  Науковий доробок М. Максимовича: сучасний погляд. - С. 73-90
  М. Максимович як історик України: сучасний погляд. - С. 90-126

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творча біографія Максимовича М. О.

Анотація:   У запропонованій праці вперше аналізуєтьсядослідження вітчизняних та діаспорних вчених, які присвячені творчій біографії М. О. Максимовича як історика, що стояв біля витоків укрвїнської історичної науки. На основі вивчення джерел та літератури вченого подається об'єктивна оцінка його наукової історичної спадщини та історіософських поглядів. Зазначене дозволило відтворити концепцію української історії М. О. Максимовича в контексті розвитку вітчизняного історіографічного процесу.

 
173 74.263.1-21
Ш66

        Шкільна історія очима істориків-науковців [Текст] : матеріали робочої наради з моніторингу шк. підруч. історії України / Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. - 127 с.

Зміст:
  Запис дискусій Робочої наради з моніторингу підручників історії України для середніх шкіл. - С. 8-42
  Підсумковий протокол Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. - С. 43-45
  Список підручників, проаналізованих учасниками наради. - С. 46
  Баханов К.  Проблема ідейної та понятійної послідовності у підручниках. - С. 47-65
  Зашкільняк Л.  Історія і соціальне замовлення (на прикладі шкільних підручників з історії). - С. 66-83
  Касьянов Г.  Підручники з історії України у світлі критеріїв Міжнародної мережі дослідження підручників. - С. 84-89
  Мудрий М.  Тема "колоніального статусу" України у підручниках з історії. - С. 90-107
  Удод О.  Шкільний підручник як історіографічне явище / О. Удод. - С. 108-118
  Яковенко Н.  "Образ себе" - "образ Іншого" у шкільних підручниках з історії / Н. Яковенко. - С. 119-127

Рубрики: Методика навчання історії України - Підручники

Ключові слова (ненормовані): шкільний підручник з історії

Анотація:   Збірник містить запис дискусії щодо сучасних шкільних підручників з історії України, яка була організована за ініціативою Українського інституту національної пам'яті 19-20 жовтня 2007 року; доповнюють цей текст кілька статей написаних у розвиток висловлених на дискусії точок зору. Учасники дискусії, дванадцять відомих істориків з різних міст і наукових середовищ, проаналізувавши тексти понад десяти шкільних підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, прийшли до невтішного висновку: навчальна література з історії не відповідає ані станові сучасної історичної науки, ані європейським критеріям історичної дидактики, ані врешті, теперішнім потребам українського суспільства.

 
174 84(4Укр-4Зак)6я4
Д41

        Джинсове покоління: пострадянська література Закарпаття [Текст] : альманах / уклад. М. Рошко. - Мукачеве : Карпатська Вежа, 2007. - 347 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська сучасна поезія

Анотація:   Літературний альманах "Джинсове покоління" (пострадянська література Закарпаття) - перша в історії Закарпаття збірка прози і поезії сучасних письменників краю, як уже визнаних майстрів середнього, "джинсового", покоління, так і багатообіцяючих юних дебютантів, представників так званого комп'ютерного покоління.

 
175 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 18 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 238 с.

Зміст:
  Когстенко О.  Мала проза Володимира Винниченка: особливості психологічного мотивування / О. Когстенко. - С. 5-12.
  Золотюк Л.  Особливості портретописання і характеротворення у повісті "Краса і сила" Володимира Винниченка / Л. Золотюк. - С. 12-18.
  Дмитрук В.  Маргінальний персонаж у пошуках власного життєвого простору (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Хочу!") / В. Дмитрук. - С. 18-21.
  Крикун Л.  Наративна модель "Сонячної машини" Володимира Винниченка: реалізація амбівалентності ідейного задуму / Л. Крикун. - С. 22-28.
  Костиря Б.  Міфологізм у символістській прозі Клима Поліщука / Б. Костиря. - С. 28-31.
  Коваленко Т.  Поле тяжіння українського формалізму (до проблеми контекстів формалізму в Україні) / Т. Коваленко. - С. 31-36.
  Сайковська О.  Експериментальність українського роману 20-х років XX століття / О. Сайковська. - С. 36-43.
  Бєляєва О.  Гротеск як спосіб артикуляції трагікомедійної візії світу у п'єсі Я. Мамонтова "Республіка на колесах" / О. Бєляєва. - С. 43-48.
  Гай Є.  Божевільний, юродивий, блазень як модус співіснування митця і суспільства у літературі 20-х - початку 30-х років XX сторіччя (на прикладі драматургії Миколи Куліша) / Є. Гай. - С. 48-54.
  Цимбал Я.  "Харківський текст" 1920-х років: обірвана спроба / Я. Цимбал. - С. 54-61.
  Бібік В.  Хронотоп у романі Валер'яна Підмогильного "Місто" / В. Бібік. - С. 61-64.
  Протасова Г.  Ніцшеанський дискурс у прозі Валер'яна Підмогильного / Г. Протасова. - С. 65-72.
  Губарєва С.  Гео Шкурупій: homo ebriosus як суб'єкт репортажної новели / С. Губарєва. - С. 72-79.
  Якубчак Н.  "Камена" Миколи Зерова (1924 року): аспекти цілісності / Н. Якубчак. - С. 79-85.
  Рубан Я.  Особливості стилю як елементу авторської свідомості у поезії Богдана-Ігоря Антонича / Я. Рубан. - С. 86-91.
  Лебединцева Н.  Апокаліптичний ідеалізм у поезії Тодося Осьмачки: тілесний аспект прочитання / Н. Лебединцева. - С. 92-96.
  Тараторіна С.  Українська дискусія межі 1920-1930 років щодо місця романтизму у пролетарській літературі / С. Тараторіна. - С. 96-102.
  Хархун В.  Андрій Головко в контексті українського соцреалізму / В. Хархун. - С. 102-109.
  Ксьондзик Н.  "Естетична" теорія соціалістичного реалізму / Н. Ксьондзик. - С. 109-115.
  Приходько М.  Жіночі образи в апокрифічному романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" / М. Приходько. - С. 115-120.
  Цехмейструк М.  Автотематизм у структурі поетики мемуарно-автобіографічного циклу Уласа Самчука / М. Цехмейструк. - С. 120-126.
  Хаєцька А.  Мотив творчості в поезії Галі Мазуренко (на прикладі збірки "Стежка") / А. Хаєцька. - С. 126-129.
  Сподинюк А.  Поетичний діалог Наталі Лівицької-Холодної та Євгена Маланюка / А. Сподинюк. - С. 129-134.
  Жигун С.  Хронотоп та жанрова специфіка дилогії "Шлях невідомого" і "Дім над кручею" Ігоря Качуровського / С. Жигун. - С. 134-139.
  Веретюк Т.  Роман Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" у контексті українського літературного процесу 1970-1980-х років / Т. Веретюк. - С. 140-143.
  Дюжева К.  Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко / К. Дюжева. - С. 144-148.
  Рибка О.  Григорій Сковорода у творчості Євгена Сверестюка / О. Рибка. - С. 148-154.
  Підгаєвська Н.  Психоаналітична рецепція інтроспективного світу інтелігента в оповіданнях Володимира Дрозда / Н. Підгаєвська. - С. 155-160.
  Мініч Н.  Інтелектуальний роман Валерія Шевчука "Кросворд": інтертекстуальні параметри / Н. Мініч. - С. 160-167.
  Мендель Ю.  Особливості хронотопу у збірці Володимира Затуливітра "Зоряна речовина" / Ю. Мендель. - С. 167-171.
  Зелененька І.  Трансформація образу дерева як розгортання символу плодючості - саду в ліриці Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 171-174.
  Максименко Г.  Явище пролепсису в наративній структурі історичних романів Володимира Малика / Г. Максименко. - С. 174-177.
  Біла І.  Мотив пошуку притулку в романі Галини Пагутяк "Компроміс" / І. Біла. - С. 178-181.
  Юрчук О.  Жінка в українському постколоніальному світі: у пошуках національного героя (за романом О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу") / О. Юрчук. - С. 182-186.
  Шаф О.  Фемінні мотиви в поезії Маріанни Кіяновської (на матеріалі збірки "Звичайна мова") / О. Шаф. - С. 186-189.
  Ставнича О.  Осмислення зв'язку "людина-соціум" у сучасній традиціоналістській прозі: відчуження, самотність, "social exclusion" / О. Ставнича. - С. 190-196.
  Січкар О.  Історія, стан і перспективи розвитку української літератури для дітей і про дітей / О. Січкар. - С. 197-201.
  Якобчук Н.  Історія видання повного зібрання творів та листів Пантелеймона Куліша у листуванні Івана Каманіна до Ганни Барвінок / Н. Якобчук. - С. 202-208.
  Цимбал Б.  Оцінка доробку Василя Доманицького-текстолога в українському літературознавстві / Б. Цимбал. - С. 209-213.
  Якобчук С.  Листування Федора Павловича Матушевського з українськими письменниками у фондах київських архівів / С. Якобчук. - С. 214-218.
  Голяк Т.  До питання композиції багатотомних видань творів Івана Франка / Т. Голяк. - С. 218-222.
  Варчук В.  Проблема вибору основного тексту поезії у прозі Василя Стефаника "Раненько чесала волосся..." / В. Варчук. - С. 223-229.
  Денисенко О.  Діалоги на відстані (приватне листування Юрія Шевельова) / О. Денисенко. - С. 229-233.

Анотація:   До вісімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури XX ст., а також питання джерелознавства і текстології.

 
176 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1998 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2003. - 303 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- ресурси Карпат -- історія Карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат -- сакральне мистецтво

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
177 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1995 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2001. - 188 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні ресурси Карпат -- бібліографія краєзнавча -- економіка Карпат -- історія Карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат -- сакральне мистецтво

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
178 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 2000 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2005. - 328 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- природні ресурси Карпат -- соціально-економічний розвиток Карпат -- історія Карпат -- археологія

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історією, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
179 81.21(4Укр)
Л77

Лопушинський, І. П.

        Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / І. П. Лопушинський. - К : Олді-плюс, 2006. - 456 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): державна мова України -- регулювання мовної політики -- національний менталітет -- національно-мовна особистість школяра -- освітянська політика -- історія

Анотація:   У монографії вперше в літературі з питань державного управління йдеться про мовну політику в галузі освіти України як складник етнонаціональної державної політики. Грунтовно висвітлюється мовна ситуація в освітянській галузі нашої держави, розкривається сутність державної мовної політики в ній, проведено аналіз становлення в школі різних рівнів української мови як державної, показано безперспективність в освіті України політики українсько-російської двомовності. Доводиться можливість управління мовними процесами в галузі освіти, показано способи здійснення такого управління, розкриваються механізми реалізації законотворчої бази з мовного питання.

 
180 84(4Укр)-5 я4
У45

        Український декламатор [Текст] : зб. віршів для укр. молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; авт. передм. Р. Семків. - К. : Смолоскип, 2006. - 400 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): тема патріотизму в поезії -- поезія шістдесятників -- тема релігії -- тема національної культури -- естетичне виховання школярів

Анотація:   Збірка віршів для української молоді "Український декламатор" належить до виховної літератури релігійного і патріотичного спрямування. У збірці широко представлено вірші релігійного характеру, про українську історію, національні свята, вірші , присвячені визначним українським діячам, письменникам, а також вірші шістдесятників і колишніх політв'язнів німецьких і радянських концтаборів.

 
181 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 48 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 278 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Особливості використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики / В. Г. Бевз. - С. 3-15.
  Брижицька О. Л.  Теоретичні аспекти методів навчально-пізнавальної діяльності / О. Л. Брижицька. - С. 15-21.
  Волошко Л. Б.  Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу / Л. Б. Волошко. - С. 22-32.
  Гура О. І.  Індивідуальний стиль професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / О. І. Гура. - С. 32-42.
  Іванова Є. М.  Комунікативна компетентність вчителя музики / Є. М. Іванова. - С. 43-48.
  Каменєва Т. М.  Дидактичні засади створення електронного підручника ділової англійської мови / Т. М. Каменєва. - С. 49-58.
  Карпюк І. Ю.  Впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес фізичного виховання студентів медичного відділення / І. Ю. Карпюк. - С. 59-68.
  Кравець Ю. М.  З історії розвитку методики викладання української літератури (методична спадщина О. Р. Мазуркевича) / Ю. М. Кравець. - С. 68-75.
  Кухарчук І. О.  Методичні передумови успішної реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення синтаксису майбутніми вчителями-словесниками / І. О. Кухарчук. - С. 75-83.
  Кушнір Ю. В.  Педагогічна сутність етнокультурного розвитку старшокласників / Ю. В. Кушнір. - С. 83-91.
  Єременко О. В.  Спеціалізація як фактор магістерської підготовки в системі музично-педагогічної освіти / О. В. Єременко. - С. 91-100.
  Пальчук М. И.  Совершенствование модели взаимодействия профтехучилищ и социальных партнеров / М. И. Пальчук. - С. 100-109.
  Шашенко С. Ю.  Система вищої освіти - одна з передумов соціального становлення студентської молоді / С. Ю. Шашенко. - С. 109-115.
  Пашковський В. С.  Педагогічно-комп'ютерний підхід до англійської орфографії / В. С. Пашковський. - С. 115-126.
  Целікова Л. В.  Розвиток музично-естетичного виховання молоді в Чернігівській губернії / Л. В. Целікова. - С. 126-134.
  Шмалєй С. В.  Діалектичність процесу творчості / С. В. Шмалєй. - С. 134-146.
  Хруцкая Н. В.  Классификация вариантов слов в современном русском языке / Н. В. Хруцкая. - С. 147-157.
  Підопригора С. В.  Відлуння романтизму у романному триптиху "Вогненні стовпи" Р. Іваничука / С. В. Підопригора. - С. 157-166.
  Подзігун В. І.  Поетика малої прози Ганни Барвінок (на матеріалі оповідання "Домонтар") / В. І. Подзігун. - С. 166-173.
  Хоршков М. М.  "Але тут і мій біль та сльози..." (мала проза Івана Чендея крізь виміри традицій і новаторства) / М. М. Хоршков. - С. 173-186.
  Фенцик О. М.  Літературний твір як формально-змістовна цілісність (на матеріалі оповідання Г. Тютюнника "Син приїхав") / О. М. Фенцик. - С. 186-195.
  Чорна Н. В.  Проблема часу у постмодерному художньому дискурсі / Н. В. Чорна. - С. 195-205.
  Бабелюк О. А.  Принципи виявлення дієгетичного/недієгетичного наратора в американських постмодерністських коротких оповіданнях / О. А. Бабелюк. - С. 205-217.
  Богданова І. В.  Творчість Поля Клоделя як інтертекст (західноєвропейська парадигма) / І. В. Богданова. - С. 223-235.
  Вільна Я.  Стильова своєрідність творчого доробку Г. Квітки-Основ'яненка / Я. Вільна. - С. 235-246.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гекче У.  Антитоталитаристская проблематика в комедиографии Н. Эрдмана / У. Гекче. - С. 247-255.
  Жукова К. В.  Становлення і розвиток жанру мелодрами в європейській літературі (огляд) / К. В. Жукова. - С. 255-261.
  Литвиненко Г. С.  Пам'ять носія фольклору у контексті образно-архетипної еволюції / Г. С. Литвиненко. - С. 261-268.
  Мрочко В. І.  Варіативність ентонімів сучасної німецької мови / В. І. Мрочко. - С. 268-274.

 
182 74 я20
Е64

        Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1038 с.

Рубрики: Довідкові видання - Енциклопедія освіти

Ключові слова (ненормовані): проблеми педагогіки -- історія педагогіки

Анотація:   Енциклопедія освіти - перша у вітчизняній літературі довідково-аналітична праця, у якій висвітлено: проблеми теорії, історії та практики української освіти, походження понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; системи навчання і виховання у різних типах навчальних закладів, розвиток зарубіжних освітніх систем; персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти.

 
183 83.3Ук
Ф53

Филипович, П. П.

        Літературно-критичні статті / П. П. Филипович ; редкол. : В. С. Брюховецький, І. О. Дзеверін, І. М. Дзюба [та ін. - К. : Дніпро, 1991. - 272 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): статті Филиповича -- лірика Рильського -- поезія Франка -- молода українська поезія -- Шевченко і декабристи

Анотація:   Літературознавчий доробок поета-неокласика, талановитого дослідника літератури професора Павла Петровича Филиповича (1891-1937), якому судилося поповнити трагічний мартиролог вітчизняної культури в добу сталінського геноциду, - яскрава сторінка історії української літературної думки. Він жертовно служив ідеалам національного відродження, разом з М. Зерновим, М. Драй-Хмарою та іншими готував кадри народної інтелігенції, закладав наукові основи літературознавства. Осмислюючи неперебутню спадщину корифеїв і творчість сучасників, П. Филипович найчастіше вдавався до порівняльних студій -прагнув побачити свій народ і його слово у європейському контексті.

 
184 63.3(0)-7я73-2
Л43

        Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. гуманіт. спец. / А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова та ін.; за заг. ред. А. - Л. : Світ, 1994. - 496 с.

Рубрики: Культура світова

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюється історія культурної еволюції людства та зокрема українського народу, з'ясовуються закономірності та основні етапи цієї еволюції, розглядається генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Історія української культури висвітлюється на фоні світового культурного процесу. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки, писемності та літератури, архітектури та образотворчого мистецтва, музики, театру, народних традицій,звичаїв і обрядів, релігійних вірувань. Здійснено синтез провідних напрямків духовної творчості з метою аналізу культури як цілісного феномена. Показано загальноєвропейське та світове значення української культури, її місце в духовній скарбниці людства.

 
185 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1996 / 1997 рр. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2002. - 359 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні ресурси Карпат -- бібліографія краєзнавча -- історія Карпат -- етнографія Карпат -- народознавство -- лінгвістичні особливості регіону -- археологія Карпат

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
186 91.9:26.890
У45

        Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство [Текст] : покажч. л-ри за 1999 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. - Л. : 2004. - 299 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Краєзнавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови Карпат -- бібліографія краєзнавча -- природні ресурси Карпат -- економіка -- історія карпат -- археологія Карпат -- етнографія Карпат

Анотація:   Щорічний бібліографічний покажчик "Українські Карпати" відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво, лінгвістичні особливості даного регіону.

 
187 63.3(4Укр)62я6
У45

        Українська Повстанська Армія. Історія нескоренних [Текст] : наук.-попул. вид. / В. В'ятрович, Р. Забілий, І. Дерев'яний, П. Содоль ; відп. ред., уклад. В. В. - Л. : Центр досліджень визвольного руху, 2008. - 352 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба українського народу

Ключові слова (ненормовані): УПА -- повстанський рух -- польсько-український конфлікт -- жінки у визвольній боротьбі -- Шухевич Роман -- бойові відзнаки

Анотація:   Серед великої кількості літератури, присвяченої діяльності УПА, ця книга претендує на особливе місце: тут знайде структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. Специфіка кількарівневого тексту допоможе читачеві побачити цілісну картину повстанського руху, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії.

 
188 84(4Укр)6-4
І90

Іваничук, Р. І.

        Мальви (Яничари) [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. - К. : ТАСТ-М, 2000. - 415 с.

Зміст:
  Іваничук Р. І.  Орда / Р. І. Іваничук

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українського відродження -- Хмельницький Б. в літературі -- ТЕМА КОЗАЧЧИНИ -- тема визвольної війни -- Мазепа І. в літературі -- ТЕМА ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ -- ТЕМА ІСТОРІЇ

Анотація:   В томі уміщені два історичні романи лауреата Шевченківської премії Романа Іваничука з Доби Козаччини. У романі "Мальви" ("Яничари") , за який автор зазнав тяжких переслідувань совєтської системи, показані катастрофічні наслідки зречення свого народу і батьківщини як для окремої людини, так і для всієї нації. Події роману розгортаються на тлі відродження української державності під проводом Богдана Хмельницького, а також містять непересічний матеріал з тогочасної історії Криму і Туреччини. Роман "Орда" висвітлює перший в історії масовий геноцид українців після поразки визвольної акції Івана Мазепи- зруйнування гетьманської столиці Батурину. Устами історичних постатей мазепинської доби ів історії України, а також хрстиянського священника Єпіфанія, Роман Іваничук глибоко розкриває причини занепаду національної самосвідомості українців, оригінально перегукуючись з історією сучасної України.

 
189 67.400.12(4Укр)
П60

Портнов, А. В.

        Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні [Текст] : монографія / А. В. Портнов. - К. : ЛОГОС, 2008. - 154 с.

Рубрики: Право конституційне - Конституційний Суд

Ключові слова (ненормовані): конституційні процесуальні відносини -- конституційне судочинство -- конституційний контроль -- історія виникнення конституційного правосуддя -- характеристика конституційного судочинства -- конституційне

Анотація:   Монографічна робота вперше в українській правовій літературі узагальнює сучасні підходи до теоретичного осмислення конституційного судочинства, із застосуванням методологічних основ процесуального права розкриває структуру, зміст і стадії реалізації Конституційним Судом України конституційної юрисдикції. В роботі знайшли відображення основні питання специфіки дослідження в процесі розгляду справ правових відносин, що складає предмет конституційності.

 
190 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9.
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16.
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22.
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30.
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35.
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44.
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49.
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54.
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61.
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66.
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71.
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78.
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85.
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91.
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97.
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104.
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110.
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116.
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121.
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129.
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
191 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16.
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22.
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27.
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <<Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41.
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47.
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52.
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61.
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68.
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76.
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81.
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85.
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90.
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94.
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99.
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107.
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110.
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115.
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
192 84(4Укр)6-4
Ш37

Шевчук, В.

        Тіні зникомі. Сімейна хроніка [Текст] : роман / В. Шевчук; ред. Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2002. - 304 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історії України XVII ст. -- ТЕМА СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Анотація:   "Тіні зникомі"- незвичайний тип історичного роману в українській літературі. Це сімейна хроніка одного з українських родів. ЇЇ головний герой - молодий офіцер російської армії, ще несподівано залишає військову службу і повертається в родинний маєток, де намагається віднайти зв'язок між поколінням свого роду та осягнути його місце в долі Батьківщини. Твір дає широку картину українського життя ХVII - поч. ХІХ ст. і разом з тим спонукає читача до роздумів над кардинальними проблемами людського буття.

 
193 80
Ф53

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 114 с.

Зміст:
  Николенко О.  Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков) / О. Николенко. - С. 3-20.
  Зуєнко М.  Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору / М. Зуєнко. - С. 21-23.
  Орлова О.  Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса / О. Орлова. - С. 24-31.
  Величко М.  Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу / М. Величко. - С. 32-39.
  Муввафак Т.  Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The mark on the wall") / Т. Муввафак. - С. 39-45.
  Коваленко К.  Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя\" / "Розповідь невідомої людини")\". - С. К. Коваленко. - 46-50.,
  Школа І.  Інтертекстуальність "Подорожі..." М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації / І. Школа. - С. 51-56.
  Куць О.  Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем / О. Куць. - С. 56-62.
  Садецкий А.  Ирония в романе "Обломов" И. А. Гончарова / А. Садецкий. - С. 62-70.
  Мирзоева Л.  Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) / Л. Мирзоева. - С. 71-75.
  Галаур С.  Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" / С. Галаур. - С. 76-83.
  Тупиця О.  Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова. - С. 83-90.
  Жовнір М.  Функціонування етикетних формул вітання і прощання в жанрі світської бесіди / М. Жовнір. - С. 90-97.
  Дзівіш М.  Місце японізмів у системі української мови / М. Дзівіш. - С. 97-101.

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
194 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (7) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 142 с.

Зміст:
  Мелешко В.  Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники / В. Мелешко. - С. 3-10.
  Зуєнко М.  Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шляхи нових паломників" (1869) Марка Твена / М. Зуєнко. - С. 11-15.
  Витряк И.  Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции / И. Витряк. - С. 15-21.
  Чередник Л.  Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" / Л. Чередник. - С. 21-28.
  Тагільцева Я.  Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 29-33.
  Чеботарева А.  Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 34-41.
  Воробьева С.  Тема революции в поэзии Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 42-47.
  Конєва Т.  Концепт "абсурд" у п'єсі Е. Йонеско "Носороги" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 47-54.
  Степаненко М.  Просторове значення "бокова статистична локалізація" і його зв'язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення / М. Степаненко. - С. 55-66.
  Алефіренко Л.  Семантичні і словотвірні властивості ад'єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 66-71.
  Левченко К.  Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови / К. Левченко. - С. 71-80.
  Станіславська Л.  Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов'язкових темпоральних синтаксем / Л. Станіславська. - С. 80-85.
  Шаповал К.  Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибини / К. Шаповал. - С. 86-92.
  Педченко С.  Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не / С. Педченко. - С. 92-99.
  Алманова О.  Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту / О. Алманова. - С. 99-105.
  Дедухно А.  Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) / А. Дедухно. - С. 106-113.
  Корнєва Л.  Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті / Л. Корнєва. - С. 114-121.
  Баландіна Н.  Штрихи до лінгвоперсоналії академіка В. М. Русанівського / Н. Баландіна. - С. 121-130.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
195 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 122 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Діалог текстів і культур у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" / О. Ніколенко. - С. 3-11.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" / Т. Кушнірова. - С. 11-18.
  Кобзар О.  Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття Ф. Геббеля та Р. Вагнера / О. Кобзар. - С. 19-26.
  Анненкова Е.  Принцип "тайной психологии" И. С. Тургенева в малой прозе Б. К. Зайцева / Е. Анненкова. - С. 26-33.
  Чеботарева А.  Проблема лирического "я" в поэзии О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 33-40.
  Дакаленко О.  "Людина і світ" Пауля Флемінга у поетичній антропології німецького бароко XVII сторіччя / О. Дакаленко. - С. 41-46.
  Клейменова Т.  Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 47-53.
  Фісак І.  Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. Гоголя / І. Фісак. - С. 54-59.
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А. П. Чехова / К. Коваленко. - С. 60-64.
  Гошечникова Е.  Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумашедшего" Н. В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского / Е. Гошечникова. - С. 65-71.
  Тыминская И.  Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений / И. Тыминская. - С. 71-78.
  Алефіренко Л.  Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 79-84.
  Браїлко Ю.  Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект / Ю. Браїлко. - С. 84-91.
  Тупиця О.  Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 91-98.
  Григорьева О.  Информативность как проявление системной организации научной терминологии / О. Григорьева. - С. 98-102.
  Мартиросян Л.  Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков / Л. Мартиросян. - С. 102-105.
  Халчанська О.  До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) / О. Халчанська. - С. 105-110.
  Петрук Г.  Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови / Г. Петрук. - С. 110-115.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
196 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 130 с.

Зміст:
  Новікова М.  Полтавські сюжети Григорія Кочура / М. Новікова. - С. 3-6.
  Кушнірова Т.  Особливості жанру роману Д. С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" / Т. Кушнірова. - С. 7-13.
  Тарасова Н.  "Жодна робота не чинить ганьби, лиш неробство ганебне" (Гесіод. "Роботи і дні" Володимир Мономах. "Поучения") / Н. Тарасова, Т. Конєва. - С. 14-23.
  Чеботарева А.  Особенности историзма в цикле Осипа Мандельштама "Московские стихи" / А. Чеботарева. - С. 23-32.
  Люлька В.  Формы и функции пародии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 33-39.
  Орлова О.  Образ читача в структурі художнього твору / О. Орлова. - С. 40-46.
  Волощук Ю.  "Розчарований, втомлений, самотній...": автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні "Лось" В. Гжицького / Ю. Волощук. - С. 47-52.
  Уланек М.  Метафоры света и звука в "Стихотворениях Юрия Живаго" / М. Уланек. - С. 53-59.
  Павельева А.  Художественное время в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" и народный календарь / А. Павельева. - С. 60-65.
  Любецкая В.  Особенности художественного стиля Н. В. Гоголя / В. Любецкая. - С. 66-72.
  Тыминская И.  Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" / И. Тыминская. - С. 72-80.
  Мелащенко М.  Черты импрессионизма в ранней лирике Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 80-87.
  Дмитренко Н.  Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 87-93.
  Ясакова Н.  Третя особа у структурі категорії персональності / Н. Ясакова. - С. 94-102.
  Шкіцька І.  Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / І. Шкіцька. - С. 102-109.
  Шишліна О.  Поняття словотвірного концепта / О. Шишліна. - С. 110-115.
  Тур О.  Структурна специфіка ініціальних абревіатур сучасної української мови / О. Тур. - С. 116-120.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
197 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 148 с.

Зміст:
  Ленська С.  Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика / С. Ленська. - С. 3-7.
  Зінченко Н.  Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича / Н. Зінченко. - С. 8-13.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття / Т. Кушнірова. - С. 14-21.
  Мацапура В.  Особенности поэтики рассказа Татьяны Толстой "Чистый лист" / В. Мацапура. - С. 22-28.
  Ліпницька Н.  Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся / Н. Ліпницька. - С. 28-35.
  Чеботарева А.  Лирический герой и "век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921-1925 годов" / А. Чеботарева. - С. 36-44.
  Люлька В.  Формы и функции иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 44-50.
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" / К. Коваленко. - С. 50-56.
  Орлова О.  Читацькі очікування як теоретична проблема / О. Орлова. - С. 57-61.
  Конєва Т.  "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 62-70.
  Чередник Л.  Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва) / Л. Чередник. - С. 70-78.
  Дмитренко Е.  Фольклорний образ домового в сказке В. Ф. Достоевского "Игоша" / Е. Дмитренко. - С. 79-83.
  Волощук Ю.  Романна трилогія Володимира Гжицького "У світ широкий\" / "Великі надії". - С.  "Ніч і день": синтез художності й документальності\"
  Назарук Е.  Питання зв'язку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) / Е. Назарук. - С. 89-95.
  Врублевска-Муцек А.  Образ повествователя и своеобразие повествования в повести Ф. М. Достоевского "Двойник" / А. Врублевска-Муцек. - С. 96-103.
  Стоцький А.  Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" / А. Стоцький. - С. 104-110.
  Мацьків П.  Периферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі / П. Мацьків. - С. 111-117.
  Браїлко Ю.  Функції конфесійних геортонімів у поетичному тексті / Ю. Браїлко. - С. 117-123.
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 123-130.
  Дзивиш М.  Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык / М. Дзивиш. - С. 131-138.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
198 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 138 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) / О. Ніколенко. - С. 3-13.
  Гусева Е.  Путевые очерки В. Короленко / Е. Гусева. - С. 13-18.
  Кушнірова Т.  Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" / Т. Кушнірова. - С. 18-25.
  Мелешко В.  Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Віктор Міняйла / В. Мелешко, Н. Мелешко. - С. 25-34.
  Чеботарьова А.  Образ Криму в художній свідомості А. Міцкевича та О. Мандельштама / А. Чеботарьова, В. Решта. - С. 34-43.
  Конєва Т.  Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 43-48.
  Фісак І.  Образ автора й образ головного героя у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 48-53.
  Воробьева С.  Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 54-59.
  Мелащенко М.  Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" / М. Мелащенко. - С. 59-67.
  Алиева Н.  Художественное время в трилогии Джона Голсуорси "Сага о Форсайтах" / Н. Алиева. - С. 67-71.
  Сабитова А.  Социальные проблемы в литературе романтизма (Г. Бичер-Стоу и Дж. Джаббарлы) / А. Сабитова. - С. 71-76.
  Тагиева Н.  Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона / Н. Тагиева. - С. 77-81.
  Педченко С.  До проблеми класифікації модальних партикул / С. Педченко. - С. 82-87.
  Гаджиева А.  К изучению интонационной характеристики предикативности (на материале немецкого и азербайджанского языков) / А. Гаджиева. - С. 87-92.
  Сухачова Н.  Концепт менеджмент як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту / Н. Сухачова. - С. 93-99.
  Бабаева Г.  Структурно-семантические модели компаративных фразеологизмов в английском языке / Г. Бабаева. - С. 99-102.
  Зейналов С.  Категория падежа в учебниках по азербайджанскому и турецкому языкам / С. Зейналов. - С. 103-106.
  Гурбанова С.  Структурно-синтаксические особенности глаголов со значением желания в современном английском языке / С. Гурбанова. - С. 106-111.
  Рахно М.  Кельтська ономастика Кримської Готії / М. Рахно. - С. 111-116.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
199 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 126 с.

Зміст:
  Николенко О.  Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко. - С. 3-10.
  Мелешко В.  "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу / В. Мелешко. - С. 10-15.
  Ленська С.  Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") / С. Ленська. - С. 15-20.
  Конєва Т.  Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Т. Тарасова. - С. 20-24.
  Юган Н.  "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "народные писатели" / Н. Юган. - С. 24-30.
  Дмитренко Е.  Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского / Е. Дмитренко. - С. 30-34.
  Люлька В. Н.  Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Н. Люлька. - С. 34-40.
  наратив Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова / К. Коваленко. - С. 40-44.
  Фісак І.  М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору / І. Фісак. - С. 45-51.
  Ларионова С.  Духовная поэзия Николая Клюева / С. Ларионова. - С. 51-57.
  Мелащенко М.  Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 57-69.
  Тыминская И.  Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "новой драмы" / И. Тыминская. - С. 69-76.
  Садецкий А.  Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина / А. Садецкий. - С. 76-81.
  Степаненко М.  Семантичний поширювач "бокова директивна локалізація" як елемент структури речення / М. Степаненко. - С. 82-90.
  Степаненко Н.  Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки) / Н. Степаненко. - С. 90-94.
  Анікеєнко Ю.  Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку / Ю. Анікеєнко. - С. 94-98.
  Шаповалова Л.  Особливості концепту "розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко / Л. Шаповалова. - С. 98-105.
  Рахно М.  Функція кольору в давньогерманському та українському епосі / М. Рахно. - С. 106-112.

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
200 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Николенко О.  Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова / О. Николенко. - С. 3-10.
  Мацапура В.  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатый") / В. Мацапура. - С. 10-17.
  Остапенко И.  Городской пейзаж: мифопоэтический аспект / И. Остапенко. - С. 17-22.
  Дмитренко Е.  А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений / Е. Дмитренко. - С. 23-27.
  Чередник Л.  Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна / Л. Чередник. - С. 28-34.
  Тагільцева Я.  Світ природи у циклі "Петербург" Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 34-39.
  Цехановська Н.  Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" / Н. Цехановська. - С. 39-45.
  Тарасова В.  Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна / В. Тарасова. - С. 46-50.
  Грінченко Н.  Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученное море" / Н. Грінченко. - С. 51-57.
  Шахов П.  Поетика драми / П. Шахов. - С. 57-65.
  Глушко К.  Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова / К. Глушко. - С. 65-73.
  Улянченко О.  Розкриття теми "маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 73-79.
  Дмитренко Н.  Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 79-84.
  Крючкова Я.  Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання / Я. Крючкова. - С. 85-89.
  Алефіренко Л.  Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 90-95.
  Романюк С.  Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу / С. Романюк. - С. 95-99.
  Сологор І.  Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою / І. Сологор. - С. 100-103.
  Знаменська І.  Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників / І. Знаменська. - С. 104-107.
  Нікульшина Т.  Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. Нікульшина. - С. 108-113.
  Петрик О.  Класифікаційні основи іменників опредметненої дії / О. Петрик. - С. 114-119.
  Бардакова О.  Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- / О. Бардакова. - С. 119-125.
  Девальєр О.  Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретаці / О. Девальєр. - С. 125-130.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
201 82.3(4Укр)
Д53

Дмитренко, М.

        Українська фольклористика: Історія, теорія, практика / М. Дмитренко; НАН України; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. - К. : Редакція часопису "Народознавство", 2001. - 576 с.

Зміст:
  Олександр Потебня: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 5-25
  Віктор Петров: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 27-34
  Гнат Танцюра: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 34-79
  Настя Присяжнюк: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 79-88
  Іван Гурин: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 88-100
  Михайло Мишастий: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 100-113
  Олександр Стеблянко: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 113-125
  Мирослав Мицик: Дослідники та збирачі фольклору. - С. 125-133
  Анекдот: Види, жанри фольклору. - С. 133-137
  Байка: Види, жанри фольклору. - С. 137-140
  Балада: Види, жанри фольклору. - С. 140-148
  Билина: Види, жанри фольклору. - С. 148-153
  Бувальщина: Види, жанри фольклору. - С. 153-156
  Весільна пісня: Види,жанри фольклору. - С. 156-163
  Жартівлива, сатирична пісня. - С. 163-184
  Загадка: Види, жанри фольклору. - С. 184-186
  Казка: Види, жанри фольклору. - С. 186-196
  Легенда, переказ: Види, жанри фольклору. - С. 196-211
  Прислів'я, приказка. - С. 211-216
  Фольклор і символ. - С. 216-241
  Фольклор і література. - С. 258-322
  Рапсоди України: Дослідження (Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні; Лавров Ф. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України). - С. 322-334
  Фундаментальне дослідження киргизького епосу( Кыдырбаева Р.З. Генезис эпоса Манас). - С. 335-338
  Дослідження про народнопісенні жанри (Дей О.І. Народнопісенні жанри). - С. 338-247
  Жанри, зміст, поетика (Пазяк М. Українські прислів'я та приказки: Проблеми пареміології та параміографії). - С. 347-349
  Апофеоз краси (Нудьга Г. Слово і пісня: Дослідження). - С. 349-352
  Велетень думки (Потебня О.О. Естетика і поетика слова). - С. 352-362
  Епос нещасливих доль (Дей О. Українська народна балада). - С. 363-364
  Що ми знаємо про казку? (Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка). - С. 365-367
  Улюблений у народі (Федас Й. Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях XIX-ХХ ст.). - С. 367-369
  Обрії фольклористики (Слов'янська фольклористика: Нариси розвитку). - С. 369-372
  Народознавчі перлини (Скуратівський В. Берегиня: Художні оповіді, новели). - С. 373-378
  Жива архаїка (Охомуш К., Слизько А. Архаїчні елементи народної духовної культури степової України). - С. 378-381
  Монографія про родинно-побутові пісні ( Будівський П. О. Українська народна лірика про сім'ю т побут). - С. 381-384
  Цей невсипущий Іван Хланта! (Хланта І. В. До джерел: Фольклористичні статті). - С. 385-386
  Степан Музиченко (Зібрання творів С. М. Музиченка та спогадів про нього). - С. 386-387
  У дзеркалі тисячоліть (Пепа В. Україна в дзеркалі тисячоліть: Нариси із сиводавнини). - С. 387-389

Рубрики: Фольклористика України - Теорія фольклору
Україна

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- українська фольклористика -- символ

Анотація:   До книги ввійшли дослідження українського фольклору та української фольклористики. Висвітлюються питання історії фольклористики, теорії видів, жанрів фольклору, проблеми "фольклор і символ", "фольклор і література". Вміщено розділ фольклористичної критики, матеріали польових записів тощо.

 
202 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 57 Серія Філологічні науки / редкол.: І. І. Кукурудза (голов. ред.) ; редкол. сер. : В. П. Мусієнко ( відп. ред.) та ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 168 с.

Зміст:
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистости: історичний аспект / О. Піскун. - С. 5-12
  Синьоок Г. А.  Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури / Г.А. Синьоок. - С. 57-63
  Киченко О. С.  Про джерела постмодерної традиції в сучасній літературі / О.С. Киченко. - С. 13-17
  Марценішко В. О.  Мистецтво детективу / В.О Марценішко, І. Безрукова. - С. 17-22
  Проценко О.  Про рефлексію взагалі й рефлексію твору / О. Проценко. - С. 22-26
  Скупейко Л.  AD Fontes: парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. - С. 27-35
  Просалова В.  Світ крізь призму культури: "каравели" Юрія Клена як "текст про тексти" / В. Просалова. - С. 35-43
  Ромащенко Л. І.  Художні варіанти образу Наливайка: (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) / Л.І. Ромащенко. - С. 43-50
  Зборовська Н.  Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя (за романом О. Ульяненка "Дофін сатани") / Н. Зборовська. - С. 50-57
  Зарва В.  Повість "Холуй" М.Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій / В. Зарва. - С. 64-71
  Поліщук В. Т.  Психологізм у новелістиці Михайла Старицького / В.Т. Поліщук. - С. 71-75
  Кавун Л.  Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" / Л. Кавун. - С. 75-83
  Сивкова І.  Микола Чернявський: грані світогляду / І. Сивкова. - С. 83-87
  Пахаренко Н.  Сучасна українська фантастика / Н. Пахаренко. - С. 88-93
  Кошова І.  Епоха "статевого буму" . В.Винниченко і російська література початку ХХ століття / І. Кошова. - С. 94-101
  Козюра О.  Творчість Дж. Фаулза і проблеми вивчення стильових засобів постмодерністського роману / О. Козюра. - С. 101-108
  Китова С.  Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту / С. Китова. - С. 109-118
  Ярмоленко Н.  Ведичні мотиви слов'янського фольклору / Н. Ярмоленко. - С. 119-127
  Колісник Ю.  Преса Радянської України як засіб маніпулювання суспільною владою / Ю. Колісник. - С. 128-132
  Градовський А.  Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури / А. Градовський. - С. 133-138
  Скорина Л.  Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") / Л. Скорина. - С. 138-147
  Коваленко В.  Виховувати бажання створення естетичної цінності (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) / В. Коваленко. - С. 147-152
  Мануйкін О.  Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах / О. Мануйкін. - С. 153-159
  Дячок О.  Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв'язного мовлення / О. Дячок. - С. 159-164

 
203 81.2Ук-7
К90

        Культура слова [Текст] : Вип. 66-67 / НАН України, Ін-т української мови. - К. : [Грамота], 2006. - 132 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): вимога -- наголос -- історія культури -- історія писемності -- мова творів І. Франка -- мова комп'ютерної техніки -- стилістика

Анотація:   Центральне місце у випуску відведено ювілейній рубриці, присвяченій 150-річчю від дня народження І. Я. Франка. Автори не лише традиційно зосереджують увагу на мовностилістичних особливостях поетичних та прозових творів І. Франка, але й відкривають читачам майстерність цього автора як публіциста, розмірковують про сучасний стан розміщення української класики у веб-ресурсах. Учителі української мови та літератури зможуть використати матеріали про стилістичний колорит художнього слова у мові сучасної української поезії та прози. Рубрики "Мова і час", "З історії культури і писемності" містять цікаву інформацію про традиційні та новітні явища в українській мові, зокрема в політичному дискурсі та мові комп'ютерної техніки. Заслуговують на увагу матеріали про власні назви, відмінності в українському літературному та діалектному наголошенні. Рубрика "Наші консультації", як завжди, створена у формі відповідей на ваші запитання. У ній читач може знайти поради та рекомендації щодо складних випадків слововживання, правопису.

 
204 У2
Л36

Левін, Б. Н.

        Веселий мудрець [Текст] : повісті. Кн. 3 / Б. Н. Левін. - К. : Радянський письменник, 1987. - 295 с.

Рубрики: Котляревський І. П. - о нем
Українська художня література - Проза

Анотація:   Нова книга завершує життєпис класика української літератури І.П. Котляревського. У повісті "Театр" він постає як гуманіст, просвітитель, театральний діяч; відтворюється історія організації й відкриття в Полтаві першого на Україні стаціонарного театру, в чому безпосередню участь брав І.П. Котляревський. Одна з ліній твору присвячена роботі письменника над п'єсою "Наталка Полтавка". Автор зображує і оточення поета, його взаємини з М. Щепкіним, декабристами С. Волконським, М. Новиковим. У повісті "І навіки його привітала" йдеться про останні роки життя поета, зустріч з молодим Гоголем, Срезневським та іншими сучасниками.

 
205 63.3(4Укр)5-4я73-1
К29

Катренко, А. М.

        Український національний рух XIX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 Перша половина XIX ст. / А. М. Катренко. - К. : Київський університет, 1998. - 89 с.

Рубрики: Історія України - Український національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- українська література -- українське національне відродження -- шевченко т. і

Анотація:   Системно викладено численні факти з історії зародження та розгортання нового українського національного руху в Наддніпрянській Україні на першому етапі /кінець XVIII-середина 40-х років ХІХ ст./, з'ясовано роль Т. Г. Шевченка и Кирило-Мефодіївського товариства в переході його до наступного вищого етапу.

 
206 83.3У5-8...4
С35

Сиваченко, М. Є.

        Анатолій Свидницький і зародження соціального роману в українській літературі [Текст] : [монографія] / М. Є. Сиваченко. - К. : Видавництво АН УРСР, 1962. - 415 с.

Зміст:
  Свидницький, його доба і середовище. - С. 9-123
  Від фольклорно-етнографічних студій до прози. - С. 123-153
  Люборацькі. - С. 153
  Творчість останніх років життя. - С. 360-407

Рубрики: Свидницький А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Монографія М.Є. Сиваченка- грунтовне дослідження життєвого шляху, громадстко-політичної і літературної діяльності українського письменника- різночинця А.П. Свидницького в широких взаємозв'язках з загальноросійським визвольним рухом та літературним процесом 50-60-х років XIX ст. на Україні і в Росії. В центрі уваги дослідника- роман "Люборацькі". Розкривши творчий задум письменника, з'ясувавши проблематику твору, його літературно-текстологічну історію та літературтні митарства, подавши цікаві спостереження над стилем і мовою твору, автор монографії переконливо доводить , що "Люборацькі" Свидницького- це один із перших зрарзків соціального роману в українській літературі.

 
207 83.3(4Укр)4
І59

Чижевський, Д.

        Українське літературне бароко [Текст] : вибр. праці з давньої літератури / Д. Чижевський; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка, НАН України. - К. : Обереги, 2003. - 576 с.

Зміст:
  Мишанич О.  Дмитро Чижевський - історик давньої української літератури / О. Мишанич. - С. 7-18
  Чижевський Д.  Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України / Д. Чижевський. - С. 358-372
  Чижевський Д.  Антична література в старій Україні / Д. Чижевський. - С. 454-468
  Чижевський Д.  Бібліотека Феофана Прокоповича / Д. Чижевський. - С. 469-478
  Чижевський Д.  Михайло Сергійович Грушевський як історик літератури / Д. Чижевський. - С. 482-495

Рубрики: Чижевський Д. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературне бароко -- поезія барока -- історія української епіграми -- емблематична поезія -- гербова поезія

Анотація:   До книги ввійшли вибрані історико-літературні та теоретичні праці відомого вченого-славіста, літературознавця й філософа проф. Д. Чижевського (1894-1977) з проблем давньої української літератури. Дослідження вченого українського літературного бароко і сьогодні не втратили свого наукового значення, заклали основи сучасної української медієвістики.

 
208 84(4Укр)1-5
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Три літа / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. Гальченко ; вступ. ст. М. Жулинського. - К. : Либідь, 2013. - 376 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Шевченка

Анотація:   Національна реліквія, унікальна пам'ятка української літератури - рукопис - на збірка поетичних творів Тараса Шевченка "Три літа" (1843 - 1845) - відома своїм надцінним змістом і трагічною історією: саме за вміщенні тут революційні твори геніальний поет і художник відбув десятирічну солдатчину, а конфіскована жандармами під час арешту Т. Шевченка 5 квітня 1847 р. збірка пролежала під сургучевими печатками в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі рівно шість десятиліть.

 
209 83.3(4Укр)
П16

Панченко, В. Є.

        Неубієнна література [Текст] : дослідницькі етюди / В. Є. Панченко ; [голов. ред. : Т. Терещенко-Конончук]. - К. : Твім інтер, 2007. - 439 с.

Зміст:
  Випадок Мазепи. - С. 5-27
  Михайлова гора. - С. 27-43
  "Діамант дорогий" на роздоріжжях історії. - С. 43-64
  Загадковий Костомаров. - С. 64-78
  Дві повісті Івана Нечуя-Левицького ("Хмари\" / "кайдашева сім'я")\". - 78-102,
  Голохвастий іде!. - С. 102-109
  До історії української літературної критики (П. Куліш, і. Франко). - С. 109-140
  Любов і боротьба адвоката Рафаловича (Повість Івана Франка "Перехресні стежки"). - С. 140-181
  "Мені краще бути самотнім..." (Михайло Коцюбинський у листуванні з дружиною). - С. 181-203
  Арки і шибениці. - С. 203-245
  Максим Рисльський, poeta Maximus. - С. 245-312
  Олександр Білецький (1920-і роки). - С. 312-325
  Про журнал "Арка" та Юрія Шевельова. - С. 325-342
  Гуси-лебеді й морози 1921 року (Про автобіографічну диологію Михайла Стельмаха). - С. 342-360
  Після "Собору". - С. 360-373
  "Ми мислимо разом зі своєю епохою...". - С. 373-384
  Від історії новелістики - до таємниць художнього характеру. Восьмикнижжя Василя Фащенка. - С. 384-398
  сковорода, Шеченко, Гоголь: версії Юрія Барабаша. - С. 398-417

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українські класики -- Костомаров М. -- Білецький О. -- Шевченко Т. -- Максимович М. -- Куліш П. -- Старицький М

Анотація:   До видання увійшли літератирознавчі розвідки, присвячені переважно українським класикам. Феномен "неубієнної літератури" автор розкриває, заглиблюючись у таємниці яскравих творчих особистостей, - Т. Шевченка, М. Максимовича, М. Костомаров, П. Куліша, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, М. Коцюбинського, М. Куліша, М. Рильського... У низці студій досліджуютья важливі сторінки історії української літературної критики.

 
210 83.0
С34

Сивокінь, Г. М.

        У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій / Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2006. - 302 с.

Зміст:
  Паспорт спеціальності. - С. 9-18
  Деякі загальні властивості теоретико-літературного знання. - С. 18-34
  Історична й національна детермінованість літературно-теоретичного знання. - С. 34-41
  Починаючи наново.... - С. 41-48
  Методологічне значення канону в самосвідомості літературознавства. - С. 48-53
  Біографізм у методології сучасного літературознавства. - С. 53-61
  Етюд на тему естетичного плюралізму. - С. 61-69
  Дещиця про роль художнього підтексту. - С. 69-74
  Феномен літературного епігонства: теоретичні грані. - С. 74-81
  ...Як науково-теоретичне завдання. - С. 81-90
  "Постколоніалізм" в сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища. - С. 90-105
  "Із західної перспективи". - С. 105-117
  Літературний факт у контексті історії літератури (До теорії питання). - С. 117-124
  "Вибухи індивідуального обдарування" у видозмінах культурно-історичної епохи. - С. 124-129
  Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській літературі епохи бароко. - С. 129-136
  Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки. - С. 136-142
  І. П. Котляревський і проблема перервності-неперервності українського літературного процесу. - С. 142-147
  Євген Маланюк: творчість і національність. - С. 147-156
  Українське бароко за Л. Ушкаловим. - С. 156-162
  Таке містке поняття - меланхолія. - С. 162-166
  Задля чого відкриваються "таємниці". - С. 166-173
  Тенденція романотворення й індивідуальність письменника. - С. 173-179
  Вигоди порівняльного читання. - С. 179-186
  У прочитанні австралійської дослідниці. - С. 186-189
  Соціологічний та літературознавчий підходи до вивчення читача. - С. 189-208
  Соціальна функціональність художнього твору як теоретичний аргумент літературознавства. - С. 208-215
  Українська література і читач: суперечності історичного діалогу. - С. 215-223
  Функціональний аспект у вивченні історії літератури. - С. 223-238
  У межах і поза межами суб'єктивного. - С. 238-249
  Проблема спільного в читацькому сприйманні художнього твору. - С. 249-277
  Літературний жанр і читачі. - С. 277-294
  Процес пішов... Геть?. - С. 294-301

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): теоретичні питання літератури -- історія літератури (теоретичний аспект) -- рецепція та образ читача

Анотація:   Три розділи книжки, означені в її підзаголовку, концентрують читацьку увагу на деяких загальних питаннях теорії літератури, як-от специфіка теоретико-літературного знання, його історична та національна детермінованість, значення канону, біографізм тощо, а також з теоретичного погляду трактують історико-літературні питання, від класики починаючи і до сучасності, означеної постмодернізмом. Функціональність художнього слова, його сприймання і образ читача розглядаються насамкінець, даючи назву і всій роботі.

 
211 83.3(4Укр)4
П24

Пелешенко, Ю.

        Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIIIІ-XV ст.) [Текст] : Джерела, система жанрів. Духовні інтенції / Ю. Пелешенко; НАН України. - К. : Фоліант, 2004. - 423 с.

Рубрики: Історія української літератури - Література середньовіччія
Україна

Ключові слова (ненормовані): література і фольклор -- категорії гріха -- покутницькі мотиви -- хтонічні культи -- духовні течії -- ісихазм -- богомільство -- реформаторство в

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню оригінальної та перекладної літератури, що побутувала в Україні у другій половині XIII-XV ст., у її звязках з фольклором, історією церкви та духовними течіями, характериними для Східної Європи епохи пізнього Середньовіччя. Простежується низка тенденцій розвитку вітчизняного письменства; ставиться питання українського Передвідродження.

 
212 63.214(4Укр)
К66

        Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. тексту, пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2008. - 471 с.

Зміст:
  Невідомий Вишгородець  Повідання про святих князів Бориса і Гліба / Невідомий Вишгородець. - С. 34-45
  Нестор-літописець  Сказання, чого монастир прозвався Печерським / Нестор-літописець. - С. 46-50
  Володимир Мономах  Повчання / Володимир Мономах. - С. 51-61
  Полікарп  Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря / Полікарп. - С. 62-65
  Полікарп  Про Алімпія-іконника / Полікарп. - С. 66-72
  Станіслав Оріховський (Роксолан)  Лист до Яна Франциска Коммендоні про себе самого / Станіслав Оріховський (Роксолан). - С. 73-83
  Василь Загоровський  Настановлення дітям і правила до їхнього виховання; розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи / Василь Загоровський. - С. 84-99
  Стрийковський  Осостевіціус сам про себе та про пригоди свої при пізнанні різноманітнихкраїн світу / Матвій Стрийковський. - С. 100-108
  Стрийковський  Вірші невдячникам автора і прихильні відгуки на його працю / Матвій Стрийковський. - С. 109-115
  Стрийковський  Ярослав Володимирович, самодержавець усієї Руси, року 1009 / Матвій Стрийковський. - С. 116-120
  Стрийковський  Про подвійну коронацію на королівство Руське Данила Романовича, київського, галицького, володимирського, дрогобицького і т. д. князя року від Христа 1246, а потім 1253 / Матвій Стрийковський. - С. 121-123
  Білицький  Епіцедіон / Ждан Білицький. - С. 124-130
  Симон Пекалід  Генеалогія роду Острозького / Симон Пекалід. - С. 131-142
  Гулевич  Духовний заповіт від 1601 / Василь Гулевич. - С. 143-145
  Домбровський  Генеалогія Рюриковичів / Домбровський. - С. 146-159
  Копистецький  Про пресвітлого і преславного Василя, князя Острозького, воєводу київського / Захарія Копистецький. - С. 160-164
  Копистецький  Про князів Четвертинських / Захарія Копистецький. - С. 165-177
  Анонім  Дума про Дмитра Корецького / Анонім. - С. 178-180
  Сакович  Опис життя П. Сагайдачного / Касіян Сакович. - С. 181-185
  Памбо Беринда  Про рід Копистенських / Памбо Беринда. - С. 186-191
  Копинський  Лист до князя Корибут-Вишневецького 1631 року / Ісая Копинський. - С. 192-195
  Могила  Про загибель роду Острозьких / Петро Могила. - С. 196-199
  Могила  Генеалогічні оповідання / Петро Могила. - С. 200-216
  Седовський  Анатима тис тімис / Яків Седовський. - С. 217-219
  Бутович  Ода до преславних родичів його милості єпископа [Арсенія Желіборського] / Григорій Бутович. - С. 220-221
  Ігнатій із Любарова  Житіє та життя преподобного отця нашого Йова і про кінець його, і про складання святої обителі скитської, коротко написано / Ігнатій із Любарова. - С. 222-247
  Теодозій Василевич-Баєвський  Предки князів Корибут-Вишневецьких 1648 року / Василевич-Баєвський Теодозій. - С. 248-253
  Анонім  Житіє преподобного отця нашого Никона, ігумена Печерського, 1661 року / Анонім. - С. 254-257
  Анонім кінця XVII століття  Житіє Ольги / Анонім кінця XVII століття. - С. 258-265
  Анонім другої половини XVII століття  Короткий опис Сіркових діянь / другої половини XVII століття Анонім. - С. 266-274
  Туптало  Житіє Володимира / Дмитро Туптало. - С. 275-288
  Туптало  Страждання святих новоявлених мучеників Михайла, князя чернігівського, і теодора, боярина його, що від нечестивого Батия постраждали / Дмитро Туптало. - С. 289-294
  Самійло Величко  Білографічні сильвети (виводи) про українських гетьманів / Самійло Величко. - С. 295-305
  Лукомський  Автобіографічна оповідь / Степан Лукомський. - С. 306-310
  Григорович-Барський  По Україні / Василь Григорович-Барський. - С. 311-319
  Григорович-Барський  Епітафія Григоровичу-Барському / Іван Григорович-Барський. - С. 320-323
  Турчиновський  Моє житіє і страждання мною, Іллею Турчиновським, священиком і намісником березанським, написане у пам'ять дітям своїм, і внукам, і всьому потомству. 1746 рік / Ілля Турчиновський. - С. 324-333
  Галаган  Автобіографічні замітки "Моє життя" / Григорій Галаган. - С. 334-335
  Галаган  Заповіт 1771 року / Григорій Галаган. - С. 336-338
  Бонячевський  Повчання внуку / Бонячевський. - С. 339-341
  Записна книга прилуцького полковника осавула Михайла Мовчана (Літописні записки (1664-1787 роки)). - С. 342-349
  Григорій Політика  Посвідчення / Аркадій Кочубей. - С. 350-351
  Григорій Політика  Лист до президента Адміралтейської колегії Голенищева-Кутузова. - С. 352-353
  Ковалинський  Життя Григорія Сковороди. - С. 354-386
  Квітка  Старовинні замітки про рід Горленків. - С. 387-404
  Максимович  Сотник Іван Максимович і його рід. - С. 405-420
  Іскрицький  Сказання про дідів, складене артилерії полковником і кавалером Теодором Михайловичем Іскрицьким. - С. 421-450
  Стороженко  Стороженки: родинний літопис. - С. 451-463
  Кочубей  Сімейна хроніка Кочубеїв. - С. 464-471

Рубрики: Генеалогія - Український родовід
Україна

Ключові слова (ненормовані): родові хроніки -- родинні літописи -- сімейні герби -- рід Острозьких -- рід Хмельницького Б. -- рід Копистенських -- рід Проскур

Анотація:   У книзі зібрано пам'ятки української біографічної літератури ХІ - ХVІІІ ст. Тексти, віднайдені в невідомих або малодоступних виданнях, подаються в перекладах сучасною мовою. Із першоджерел постачає історія родів Острозьких, Копистенських, Проскур-Сущанських, Мавчанів, Горленків та ін. Відкриттям для сучасного читача будуть родинні хроніки, автобіографічні оповіді, генеалогічні оповідання у коментарях історика і літературознавця.

 
213 63.3(4Укр)46г
М31

Маслак, В. І.

        Образ української національно-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції XVIII - 80-х років ХХ ст. [Текст] : [монографія] / В. І. Маслак. - К. : 2007. - 286 с.

Зміст:
  Політичний та суспільний контекст формування образу української національно-визвольноївійни в російській інтелектуальні йтрадиції. - С. 9-30
  Українська національно-визвольна війна в російській історіографії XVIII - першої третини XIX ст.. - С. 31-75
  Історіографічний образ української національно-визвольної війни вросійській історіографії другої третини XIX ст.. - С. 76-105
  Карпов Г. як дослідник української національно-визвольної війни. - С. 106-157
  Українська національно-визвольна війна в науковому дискурсі кінця XIX - початку XX ст.. - С. 158-183
  У пошуках радянських інтерпретацій. - С. 184-202
  Підручникові версії національно-визвольної війни. - С. 203-236
  Образ національно-визвольної війни в російській науково-популярній літературі. - С. 237-256

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): російська історіографія -- українська національно-визвольна боротьба

Анотація:   У монографії досліджуються особливості інтерпретації української Національно-визвольної війни середини XVII ст. у російській інтелектуальній традиції XVIII - 80-х років ХХ ст. Простежено еволюцію концепцій цієї війни в працях російських істориків, образ війни в науково-популярній літературі, специфіку підходів російської еліти до використання історії війни як інструменту формування історичної пам'яті на підросійських територіях.

 
214 63.3(4Укр)-7я73-1
І90

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. Ю. Павлової. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 340 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): генези української культури -- функції культури -- зарубіжна культурографія -- етнокультура -- архаїчна культура -- скіфська культура -- культура Античності

Анотація:   Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

 
215 63.3(0)-7я73-1
І90

        Історія світової та української культури [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / В. Греченко, І. Чорний , В. Кушнирук. - К. : Літера, 2002. - 464 с.

Рубрики: Культура - Історія культури

Анотація:   В запропонованому підручнику висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Теоретичний та фактичний матеріал, який розкриває основні тенденції поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва доповнюється ілюстраціями із зображенням світових шедеврів та інших, найбільш виразних зі стилістичної точки зору, творів мистецтва.

 
216 84(4Укр)6-4
Х30

Хвильовий, М.

        Санаторійна зона [Текст] : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; передм., прим. М. Г. Жулинсского. - Х. : Основа, 2009. - 508 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   До збірки видатного майстра українського слова Миколи Хвильового (1893 - 1933), якого ще за життя називали революційним романтиком, "міцно зв'язаним з кращими традиціями української літератури" ( М. Рильський), увійшли оповідання та новели ("Я (Романтика)", "Кіт у чоботях", "Арабески", "Солонський Яр" та ін.) повісті "Санаторійна зона", "Сентиментальна історія", "Іван Іванович" і незакінчений роман "Вальдшнепи".

 
217 74.03(4Укр)р30
Д31

Демченко, О. П.

        Методичні рекомендації з вивчення історії української педагогіки для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. П. Демченко. - Глухів : Видавництво ГДПУ, 2008. - 108 с.

Рубрики: Методика навчання історії української педагогіки

Ключові слова (ненормовані): самостійні роботи студентів

Анотація:   Посібник містить матеріали для самостійної роботи з підготовки до лекційних, семінарських і практичних занять. Розроблено систему проблемних питань і творчих завдань для вивчення, аналізу й осмислення основної і додаткової літератури; завдання для роботи з першоджерелами. Навчально-методичний посібник спрямовано на усвідомлене засвоєння основних шляхів і закономірностей розвитку шкільництва і педагогічної думки, формування в студентів інтересу до української історично-педагогічної спадщини, її переосмислення і творчого використання з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасній школі; вироблення вмінь і навичок аналізу педагогічних явищ і фактів.

 
218 83.002.1
Н23

Наливайко, Д. С.

        Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко ; авт. передм. М. М. Сулима. - К. : Грамота, 2008. - 782 с.

Зміст:
  Київська Русь і Західна Європа. - С. 37-90
  У ренесансній рецепції. - С. 91-159
  На переломі: кінець XVI - перша половина XVII ст.. - С. 160-246
  У західних джерелах епохи бароко. - С. 247-374
  У західних джерелах доби просвітництва. - С. 375-520
  Петрарка й Бокаччо в давній українській літературі. - С. 576-591. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження. - С. 592-617. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Історія як міф Мазепи в слов'янських і європейських літературах ХІХ ст.. - С. 618-658. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Західноєвропейська україніка початку ХІХ ст.. - С. 659-681. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Українська народна поезія в Західній Європі доби романтизму. - С. 682-717. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шукаючи єдності зі світом і людьми. Рільке і Русь. - С. 718-743. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес

Анотація:   Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття України в Західній Європі ХІ-ХVIII ст. Воно подається як довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й особливостями, що зумовлюються як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. У книжці використано великий фактичний матеріал. Для автора однаковою мірою важливі як інформація про історію і життя українського народу в тогочасних західноєвропейських дждерелах, рівень її повноти й достовірності, так і саме сприйняття, образ України з усіма його "домислами", "неточностями" тощо, що складався в реципієнтів і змінювався протягом століть.

 
219 63.3(4Укр)-7
Т45

Титар, О.

        Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності [Текст] : монографія / О. Титар. - Х. : Райдер, 2006. - 240 с.

Зміст:
  Регіональні ідентичності в сучасному світі. - С. 7-85
  Історичні аспекти формування слобожанської ідентичності та ментальності. - С. 86-121
  Філософські та філософсько-світоглядні моделі слобожанських ідентичностей в ретроспективі та перспективі. - С. 122-168
  Мистецькі та естетичні прояви слобожанських ідентифікаційних практик. - С. 169-207
  Бібліографія. - С. 214-231

Рубрики: Історія культури - Культура Слобожанщини

Ключові слова (ненормовані): моделі слобожанської ідентичності -- українське бароко в мистецтві слобожанщені -- мистецтво як національне світорозуміння

Анотація:   Монографія досліджує проблеми національно-культурної ідентичності у культурі Слобожанщини на матеріалі філософії, літератури, історії, мистецтва, архітектури, опитувань студентів та публікацій у пресі. Аналізуються чотири моделі слобожанських національно-культурних ідентичностей - барокова, романтично-просвітницька, модерна та сучасна (постмодерна).

 
220 91.9:74
У45

        Українська педагогічна бібліографія, 1998 рік [Текст] : покажч. л-ри. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 190 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): педагогіка школи -- методика викладання окремих навчальних предметів -- теорія виховання в загальноосвітній школі -- соціальна педагогіка -- корекційна

Анотація:   Щорічник "Українська педагогічна бібліографія" видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках. Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році. Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів - за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису ("Див"). У кінці - іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

 
221 95.43
К38

        Наукові записки Інституту журналістики [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 14 / Київський нац. ун-т; Ін-т журналістики КНУ. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. - 138 с.

Зміст:
  Ганжуров Ю. С.  Парламентська преса:ресурс інформаційної довіри / Ю.С. Ганжуров. - С. 6-10
  Растегар І.  Шпальта редактора як один із найважливіших складових елементів сучасної газети / І. Растегар. - С. 10-16
  Тимошик М. С.  Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних видань / М.С. Тимошик. - С. 16-26
  Ярмиш Ю. Ф.  Київський національний університет імені Тараса Шевченка:170 років діяльності / Ю.Ф. Ярмиш. - С. 26-38
  Шевченко В. Е.  Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні / В.Е. Шевченко. - С. 38-56
  Святовець В. Ф.  "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов'зані великим подробицям" (Й.В.Гете про категорії конктерного і загального в літературі та мистецтві) / В.Ф. Святовець. - С. 56-60
  Динікова Л. Ш.  Кримськотатарський друк / Л. Ш. Динікова. - С. 60-65
  Гоян В. В.  Візуальний образ міжнародного телеканалу "Німецька хвиля" / В.В. Гоян. - С. 65-68
  Галич В. М.  Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту / В.М. Галич. - С. 68-77
  Коваль В. М.  До проблеми автора барокового публіцистичного тексту / В.М. Коваль. - С. 77-87
  Вернигора Н. М.  Література для дітей у ХХ столітті: жанрово-тематичний аспект / Н.М. Вернигора. - С. 87-95
  Трачук Т. А.  Питання періодизації історії українського журналістикознавства / Т.А. Трачук. - С. 95-101
  Надточій О. Л.  Закордонні видання "Кобзаря" Тараса Шевченка / О.Л. Надточій. - С. 101-106
  Холод О. М.  ЗМІ та іміджування політиків / О. М. Холод. - С. 106-119
  Радчик Р. В.  Публіцистика Уласа Самчука в контексті українського державотворення / Р.В. Радчик. - С. 106-119
  Малий М. В.  Міжнародний теледайжест (до постановки проблеми) / М.В. Малий. - С. 126-130
  Гоян О. Я.  Аудиторія комерційного радіомовлення в контексті суспільних трансформацій / О.Я. Гоян. - С. 130-134
  Іванов Д. В.  Проблеми формування професійної культури українського журналіста в умовах сучасного медіа-простору / Д.В. Іванов. - С. 134-137

Рубрики: Журналістика

Анотація:   У першому цьогорічному томі розлого представлено лекційний фонд Інтитуту журналістики. Лекції, цікаві не лише студентам, а й широкому загалу науковців і практиків видавничо-поліграфічної галузі, подала кафедра видавничої справи та редагування - "Розмірні параметри книжкових та газетно-журнальних видань"( проф. Тимошик М.С.) та "Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні) (к. філол. н. Шевченко В.Е.) Змістовною та пізнавальною є стаття, присвячена ювілею навчального закаду, професора Ярмиша Ю.Ф. (кафедра періодичної преси) "Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 170 років діяльності". Розгорнуто й аргументовано про деталь і подробицю йдеться в лекції канд. філол. н. Святовця В.Ф. (кафедра історії літератури і журналістики). У рубриці "Моніторинг ЗМК" варто звернути увагу на статю Динікової Л.Ш. "Кримськотатарський друк", а в рубриці "Дисертаційне дослідження" цікаву новизою тему порушує Радчик Р.В. "Публіцистика Уласа Самчука у контексті українського державотворення". У випуск уміщено статтю студента Інституту журналістики Дениса ванова "Проблеми формування професійної култури українського журнадіста в умовах сучасного медіа-простору".

 
222 84Ук 6-4
К31

Кащенко, А. Ф.

        Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] : оповідання : для сер. та старш. шк. віку / А. Ф. Кащенко ; переднє сл. О. Гончара, упорядкув., текстол. підгот., передм. С. П. Пінчука. - К. : Веселка, 1992. - 272 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема Запорізької Січі

Анотація:   Відомий письменник Адріан Кащенко, незаслужено вилучений з української літератури в роки правління командно-адміністративної системи, повертається до своїх читачів. Зі сторінок його "Оповідань про славне Військово Запорізьке низове" постає славна історія Запорозької Січі. Автор правдиво відтворив життя запорозьких козаків, їхню боротьбу проти зовнішніх ворогів, за незалежність. Читач довідається також про видатних козацьких ватажків - Дмитра Вишневецького (Байду), Івана Підкову, Івана Богуна, Богдана Хмельницького та Багатьох інших.

 
223 81.2Ук-7
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мовно-естетичні знаки української культури [Текст] : монографія / С. Я. Єрмоленко. - К. : Інститут української мови НАН України, 2009. - 350 с.

Рубрики: Мова українська - Українська словесність

Ключові слова (ненормовані): мова і культура -- мовна естетика -- українська літературна мова -- мовно-естетичні знаки української

Анотація:   Монографія присвячена актуальним питанням мовної естетики української словесності - від творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка до сучасної мовно-художньої практики (Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Є. Пашковський, М. Матіос та ін.). Нове прочитання текстів української художньої літератури ХІХ та ХХ ст. грунтується на теоретичних засадах виокремлення мовно-естетичних знаків національної культури. Співвідносність мовно-естетичних знаків із такими поняттями, як лінгвокультурема, етнокультурні концепти, лінгвокультурні концепти, етнокультурознавча лексика, культуреми, слова з національно-культурним компонентом семантики, засвідчує, що сучасний погляд на історію нової української літературної мови має грунтуватися на аналізі текстів, у яких виявляються мовно-естетичні знаки національної культури. Такий підхід актуалізує питання взаємодії філософії мови і філософії культури.

 
224 83.3(4Нід)я73-1
Н28

        Нарис історії нідерландської літератури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Алексеенко [та ін.]. - К. : Юніверс, 2002. - 192 с.

Зміст:
  Гендрік ван Фелдеке. - С. 11-12
  Міракль та зіннеспел. - С. 33-37
  Еразм Роттердамський. - С. 37-49
  Латинська поезія Іоанна Секунда. - С. 49-52
  Хербранд Бредеро. - С. 56-60
  Пітер Гоофт. - С. 60-63
  Константейн Гейгенс. - С. 63-65
  Якоб Катс. - С. 65-66
  Йоост ван ден Вондел. - С. 68-76
  Публіцистика: Юстус ван Еффен. - С. 82-83
  Поезія сентименталізму: І. ван Алфен, Р. Фейт, Я. Белламі. - С. 86-87
  В. Білдердейк і романтична поезія 1810-1820-х рр.. - С. 90-93
  Проза 183-1840-х рр.: Ніколаас Беетс. - С. 94-96
  Мультатулі та його роман "Макс Гавелаар". - С. 96-105
  Неоромантизм: Артур ван Схендел, Ян Слауергофф. - С. 111-114
  "Щоденник Анни Франк" і тема Холокосту в нідерландській літературі. - С. 118-121
  Херард ван гет Рефе. - С. 121-124
  Віллем Фредерік Германс. - С. 124-129
  Сімон Фестдей. - С. 129-130
  ФІлософія Белькампізму. - С. 130-133
  Гаррі Муліш. - С. 133-137
  Сейс Ноотебоом. - С. 137-140

Рубрики: Історія нідерландської літератури
Нідерланди

Ключові слова (ненормовані): нідерландська лірика -- лицарський роман -- латинська поезія Секунда Іоанна -- клерикальна література -- пісні гезів -- Еразм Роттердамський -- емблематична

Анотація:   Цей навчальний посібник є першою в Україні спробою науково-критичного огляду історії та сучасного стану нідерландської літератури. Історико-літературний нарис супроводжує художній додаток - міні-хрестоматія, що складається з творів нідерландських письменників різних періодів в українських перекладах. Більшість із поданих у додатку перекладів друкується вперше.

 
225 63.3(4Укр)я73-1
І18

Іваненко, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. природн. і техн. спец. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. - Д. : Видавництво ДНУ ім. О. Гончара, 2012. - 184 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): арії -- античні держави -- тюркська державність -- Київська Русь -- Галицько-Волинська держава -- українське козацтво -- Запорозька Січ

Анотація:   На основі сучасних підходів пізнання минулого стисло й доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії з давніх часів до сьогодення. До кожної теми подано перелік ключових слів, контрольних запитань, тем рефератів, наприкінці посібника виіщено хронологічну таблицю і список літератури, призначені для кращого засвоєння програмного матеріалу.

 
226 63.3(4Укр)-7
С30

Семчишин, М.

        Тисяча років української культури: історичний огляд культурного процесу / М. Семчишин. - К. : Друга ріка, 1993. - 550 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): передслов'янська культура -- культура дохристиянська Київської Русі -- християнізація -- освіта в Київській Русі -- мистецтво княжої України

Анотація:   У книзі висвітлено історичний процес, який визначав ідейне підложжя розвитку української культури у різних періодах історії, встановлено етапи розвитку цього процесу, визначено його особливості.

 
227 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12.
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17.
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23.
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27.
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30.
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34.
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39.
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43.
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46.
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49.
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54.
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58.
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65.
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69.
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73.
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79.
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83.
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86.
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91.
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95.
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97.
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103.
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106.
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109.
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113.
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116.
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120.
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125.
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130.
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138.
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142.
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146.
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150.
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154.
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157.
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162.
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165.
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170.
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173.
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177.
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183.
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186.
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191.
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196.
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201.,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206.
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213.
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218.
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222.
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225.
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227.
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231.
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236.
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239.
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243.
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248.
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253.
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256.
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264.
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269.
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274.
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279.
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284.
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286.
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291.
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296.
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301.
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304.
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307.
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311.
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314.
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317.
  Хасанова Н.  Трансфоррмація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320.
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325.
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328.
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333.
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339.
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342.
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346.
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350.
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353.
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356.
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360.
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364.
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367.
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372.
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375.
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379.
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383.
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388.
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392.
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395.
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398.
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403.
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408.
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410.
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414.

 
228 84(4Укр)6-4
Б61

Білий, В. Д.

        Басаврюк ХХ [Текст] : роман / Д. Білий; передм. Е. Барана. - К. : Смолоскип, 2002. - 183 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): модернова література -- українська проза -- тема містики

Анотація:   Роман Д. Білого "Басаврюк ХХ" з його виразною гоголівською алюзією є однією з найвдаліших спроб авантюрно-містичного характеру в сучасній українській літературі. У ньому можуть бути, а хтось напевне і знайде, недоліки. Та найголовніше те, що у нас з'явився ще один автор, який може розказати історію; автор, який мислить сюжетами, подіями, автор, якого можуть читати всі.

 
229 83.3У1-8...4
Ж85

Жук, Н. Й.

        Михайло Коцюбинський [Текст] : семінарій / Н. Й. Жук. - К. : Радянська школа, 1966. - 207 с.

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Семінарій висвітлює історію дослідження творчості одного з найвидатніших українських письменників ХІХ-початку ХХ ст. М. Коцюбинського, його життєвий і творчий шлях, містить перелік тем семінарських доповідей та критичної літератури до них. В книзі додається також бібліографія творів М. Коцюбинського.

 
230 84(4Укр)6кр
П27

        Перепустка в безсмертя [Текст] : антологія гумору Черкащини / ред. рада : А. Т. Горбівненко (упоряд.) та ін.. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 440 с.

Рубрики: Українська художня література - Гумор
Черкаська область

Ключові слова (ненормовані): гумор черкащини

Анотація:   "Перепустка в безсмертя" - перша в історії Черкащини антологія гумористично-сатиричних творів літераторів, чиє ім'я тісно пов'язане з цим благословенним краєм. Книга зібрала під крило ошатної палітурки здобутки класиків української літератури, а також гуморески, байки, усмішки, пересмішки наших сучасників. Не обійдено увагою і письменників, котрі не є нашими земляками, але певний час жили і творили на благодатній черкаській землі.

 
231 83.3(4Укр)4
А72

        Антипролог [Текст] : зб. наук. пр., присвяч. 60-річчю члена-кореспондента НАН України М. Сулими / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. - К. : Стилос, 2007. - 479 с.

Зміст:
  Жулинський М.  Йому судилося "труда, сущого в писаніи, знати" / М. Жулинський. - С. 16-24
  Ісіченко І.  Християнське лицарство в літературі Київської Русі / І. Ісіченко. - С. 24-39
  Янковий Б.  Творчість Василя Великого в історично-культурному, літературному та лінгвістичному контексті / Б. Янковий. - С. 39-67
  Павленко Г.  Біографічний код в Сказанні про Бориса і Гліба / Г. Павленко. - С. 67-88
  Білоус П.  Мотив світла в києворуській літературній традиції / П. Білоус. - С. 88-98
  Сулима В.  Біблійна концепція всесвітньої історії у хроніках Іоана Малали, Георгія Синкела та Георгія Амартола / В. Сулима. - С. 98-123
  Пелешенко Ю.  "Посольство київського митрополита Мисаїла до папи Римського Сикста IV" отця Іоана як пам'ятка історії церкви, теології та літератури / Ю. Пелешенко. - С. 123-148
  Поплавська Н.  Петро Скарга у міжконфесійному полемічному діалозі кінця XVI ст. / Н. Поплавська. - С. 148-165
  Радишевський Р.  Греко-католицька барокова агіографія. Яків Суша / Р. Радишевський. - С. 165-183
  Ткачук Р.  Джерела полемічної літератури кінця XVI- початку XVII століть / Р. Ткачук. - С. 183-200
  Трофименко Т.  Українська ораторсько-учительна проза (Друга половина XVI- перша половина XVII ст.) / Т. Трофименко. - С. 200-215
  Кушлаба М.  Образ Миколая-Чудотворця в українській житійній літературі / М. Кушлаба. - С. 215-231
  Ушкалов Л.  Дмитро Туптало та Григорій Сковорода: про одну паралель академіка Миколи Сумцова / Л. Ушкалов. - С. 231-249
  Корпанюк М.  Любов, ненависть, кохання - проблеми і теми крайового національного літописання XVI-XVIII сторіч / М. Корпанюк. - С. 249-270
  Підмогильна Ю.  "Жони сварливі та доброчесні": антинонімічне зображення жінки в українській бароковій поезії / Ю. Підмогильна. - С. 270-284
  Трофимчук М.  Еволюція поняття "богохранимості" у XVII ст. / М. Трофимчук. - С. 284-298
  Трофимчук О.  Етнонімічна термінологія у Конституції 1710 р. / О. Трофимчук. - С. 298-315
  Мишанич Я.  Українсько-російські взамини в "Історії русів" / Я. Мишанич. - С. 315-327
  Нога Г.  Комічне в національній літературі як фактор самоідентифікації / Г. Нога. - С. 327-338
  Кодак М.  "Поганські стратегії" стосовно наративу "Лісової пісні" Лесі Українки / М. Кодак. - С. 338-345
  Мовчан Р. Г.  Сковорода в контексті українського літературного модернізму 1920-х років / Р. Г. Мовчан. - С. 345-362
  Пашник О.  Кореляція генеративної та моральної універсалій в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. / О. Пашник. - С. 362-373
  Сінченко О.  Особа Григорія Сковороди в інтерпретації Віктора Петрова / О. Сінченко. - С. 373-383
  Цимбал Я.  Три "С" українського футуризму: секс-спорт-скандал / Я. Цимбал. - С. 383-393
  Криса Б.  Необароко Юрія Липи / Б. Криса. - С. 393-403
  Лущій С.  "Літературно-науковий збірник": епістолярна історія видання / С. Лущій. - С. 403-429
  Белімова Т.  Синтез засобів авангардного прозописьма з ідеологемами соцреалізму в романі Гео Шкурупія "Двері в день" / Т. Белімова. - С. 429-438
  Гаврелюк Н.  Сонетний світ Є. Кононенко / Н. Гаврелюк. - С. 438-456
  Рязанцева Т.  Ілюстрація ілюзій (Трансформація фольклорних мотивів у трилогії Дж. Тарр "Пес і Сокіл": імагологічний аспект) / Т. Рязанцева. - С. 456-469
  Артюх А.  Поетика самопізнання (за романом Галини Пагутяк "Слуга з Добримиля") / А. Артюх. - С. 469-478

Рубрики: Сулима, М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Сулима М. -- давня українська література -- християнська література -- ораторсько-учительська проза -- література Київської Русі

Анотація:   Колективний збірник літературознавчих наукових праць, присвячених 60-річчю Миколи Матвійовича Сулими - члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, завідуючого Відділом давньої української літератури, заступника директора з наукової роботи Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, любителя й знавця давньої і сучасної словесності. Тематика вміщених у збірнику досліджень досить широка, кількісно превалює сучасна українська медієвістика, що відповідає спектру наукових інтересів ювілянта.

 
232 83.3(4Укр)
М93

Мужкудіані, О. Н.

        З історії українсько-грузинських літературно-культурних взаємин XIX-початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. Н. Мужкудіан і; Акад. наук УРСР, Ін- літ. ім.Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1986. - 207 с.

Зміст:
  Історико-культурні взаємини Грузії із сXIдними слов'янами та з Україною в XI-XIX ст.. - С. 20
  Українська література грузинською мовою. - С. 105
  Грузинська література українською мовою. - С. 162

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українсько-грузинські літературні взаємини -- літературні зв'язки

Анотація:   В монографії висвітлюється зародження і розвиток українсько-грузинських літературних зв'язків, досліджуються переклади творів української літератури на грузинську і грузинської на українську мови в другій половині ХІХ-на початку ХХ ст.

 
233 63.3(4Укр)я73-1
М69

Михайлюк, Ю. М.

        Давня та середньовічна історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. М. Михайлюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 107 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить предметну інформацію про навчальний курс "Давня та середньовічна історія України", ознайомлюючи користувача із його цільовим призначенням, структурними та змістовими особливостями. У виданні подаються методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, а також перелік необхідної для опанування тематики курсу навчальної та наукової літератури. Окремо конкретизовано систему, форми та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни. Посібник дозволяє виробити фахове оволодіння предметом, а саме: досягти розуміння всієї складності розгортання на українських землях державотворчих та етнічних процесів, збагнути специфіку перебування українських земель під владою інших держав та перебігу національно-визвольних змагань; осмислити роль українського козацтва у вітчизняній історії, домогтися усвідомлення багатогранності і багатства здобутків української культури в європейському контексті.

 
234 67.404.3(4Укр)я73-1
Д75

Дроб'язко, В. С.

        Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

Рубрики: Право інтелектуальної власності

Ключові слова (ненормовані): захист інтелектуальної власності -- міжнародне законодавство інтелектуальної власності -- історія розвитку авторського права -- історія розвитку суміжних прав

Анотація:   Розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізовано проблеми, пов'язані з охороною і захистом авторського права та суміжних прав (твори науки, літератури і мистецтва, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення), патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), засобів індивідуалізації товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, географічні знання), нейтрадиційних результатів інтелектуальної діяльності (наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і поради тварин, комерційна таємниця). Подано історію розвитку і систему джерел інститутів права інтелектуальної власності. Посібник написано на базі новітнього українського і зарубіжного законодавства, міжнародних угод, практики їх застосування. Може бути використаний під час вивчення як авторського і патентного права, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного права.

 
235 67.2(4Укр) я73-1
Т35

Терлюк, І. Я.

        Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб.- практикум для студ. юридичних спец. вищ. навч. закл. / І. Я. Терлюк; Львівський ін-т внутр. справ при нац. акад. внутр. справ України. - К. : Атіка, 1999. - 192 с.

Рубрики: Історія держави і права
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська державність -- історія

Анотація:   Пропонований посібник містить методичні поради щодо опрацювання найважливіших тем з курсу історії держави і права України починаючи від найдавніших часів і до сьогодення. А також - списки рекомендованої літератури та витяги з текстів історико-правових джерел. Посібник такого типу в Україні видається вперше.

 
236 87.3(4Укр)я73-1
Г70

Горський, В. С.

        Історія української філософії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк; гол. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.

Рубрики: Історія філософії України

Ключові слова (ненормовані): філософська думка України

Анотація:   У підручнику характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження до сьогодння,грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Текст супроводжується методичними матеріалами-практикумом до кожного розділу, фондом тестових завдань, вичерпним списком рекомендованої літератури, філософським словником.

 
237 63.3(4Укр)1-7
І90

        Українська культура другої половини XVII-XVIII століть / ред. В. А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2003. - 1245 с.

Зміст:
  Умови і тенденції розвитку української культури. - С. 11-101
  Політична культура і політико-правова свідомість. - С. 105-314
  Субкультури соціальних верств і прошарків. - С. 317-426
  Освіта.Педагогічна думка. - С. 431-522
  Гуманітарні наукові знання. - С. 537-669
  Природничі і технічні науки. - С. 687-739
  Книгодрукування і книгорозповсюдження. - С. 741-825
  Архітектура, образотворче мистецтво та декоратично-ужиткове мистецтво. - С. 833-925
  Література, музика,театр. - С. 943-1028
  Культура народного господарства. - С. 1029-1100
  Традиційно-побутова культура. - С. 1115-1198

Рубрики: Історія культури
Україна

Анотація:   Третій том "Історії української культури" присвячено еволюції національного культурного процесу в другій половині ХVII-XVIII ст. На широкому історичному тлі висвітлюються основні формовияви культурно-духовного життя тогочасної України:освіта, мистецтво, література, розвиток гуманітарних, природничих і технічних знань, книговидавнича справа, культурно-господарські пріоритети тощо. Увагу зосереджено на питаннях політичної і правової культури, на становленні державної та соціальної ідеології,еволюції світогляду й суспільно-політичній свідомості як окремих соціальних затрат, так і суспільства загалом. Розглядаються внутрішні зв'язки та закономірнсті українського культурного процесу, його місце у всесвітній культурно-історичній цивілізації.

 
238 84(4Укр)1
П42

        Повість минулих літ [Текст] : літописні оповіді / переказ : В. Близнеця ; наук. ред. і авт. післям. : В. Яременко. - К. : Веселка, 2005. - 228 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська давня література

Анотація:   "Повість минулих літ" - не просто літопис, пам'ятка української писемності ХI- XII ст., а й високохудожня поетична книга, своєрідна хрестоматія, збірник епічних пісень, легенд та переказів; це перша, найдавніша історія українського народу, написана на замовлення Вічності. Вона є букварем нашої національної свідомості, глибоких патріотичних почуттів, пронесених народом крізь тисячоліття. Переказав літописні оповіді для дітей талановитий майстер художнього слова, лауреат літературної премії імені Лесі Українки Віктор Близнець (1933 -1981). Проілюстрував "Повість минулих літ" видатний український художник Георгій Якутович (1930 - 2000). Його малюнки є сьогоднішнім вікном у далекі віки української історії. Це не звичайні ілюстрації, а книга в книзі, така ж змістовна і поетична, як сам літопис.

 
239 65.02(4Укр)я73-1
І90

        Історія економічної думки України [Текст] : навч. посіб. / Р. Х. Васильєва , Л. П. Горкіна, Н. А. Петровська [та ін. ] ; рец. : В. С. Жученко. - : Либідь, 1993. - 272 с.

Зміст:
  Епоха раннього середньовіччя. - С. 6-21
  Період козаччини. - С. 21-34
  Економічна думка другої половини XVIII - початку XIX ст.. - С. 34-53
  Генезис економічної думки в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.. - С. 53-72
  Розвиток суспільно-економічної думки в пореформений період ( 60-ті - початок 90-х років XIX ст. ). - С. 72-101
  Історичні умови та особливості формування економічної теорії наприкінці XIX - початку XX ст.. - С. 111-168
  Основні напрями розвитку економічної теорії в період 1917 - кінця 20-х років. - С. 168-210
  Характеристика економічної думки в період утвердження командно-адміністративної системи (30-50-ті роки ХХ ст.). - С. 210-229
  Економічна думка 60-х - початку 90- х років ХХ ст.. - С. 229- 254
  Економічна думка українського зарубіжжя. - С. 254-266

Рубрики: Історія економіки - Економічна думка в Україні
Україна

Ключові слова (ненормовані): кріпосництво -- розвиток політичної економії -- ліберально-народницька економічна думка -- маржиналізм -- математичний напрям маржиналізму -- економічна теорія марксизму

Анотація:   Висвітлюються основні історичні етапи розвитку економічної думки України - від давніх часів утворення Київської Русі до наших днів. Розкривається вплив на формування економічної теорії в Україні складних суперечливих умов життя українського народу, його боротьби за національне самовизначення. Відкривається чимало призабутих, а то й прихованих імен. Значна увага приділяється сучасним проблемам розвитку економічної думки України, її вплив на процес розбудови ринкової економіки.

 
240 63.3(4Укр)
У45

        Український історичний збірник, 2010 [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 13 Ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих учених. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Романова О.  Культи місцевих святих та тексти літератури мудрості в Єгипті наприкінці Давнього царства та за Першого перехідного періоду / О. Романова. - С. 6-20
  Хромова І.  Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича / І. Хромова. - С. 22-43
  Філіпович М.  Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович. - С. 44-56
  Карікова С.  Динаміка поширення лютеранства в німецьких землях у XVI ст. як складова конфесіоналізації / С. Карікова. - С. 57-67
  Дземидович О.  Велике князівство Литовське під час інтервенції Речі Посполитої в Російську державу 1609 - 1618 рр. / О. Дземидович. - С. 68-82
  Кононенко В.  Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів / В. Кононенко. - С. 83-97
  Андрєєва С.  "Кримський" вектор зовнішньої політики Коша Нової Запорозької Січі в період між російсько-турецькими війнами 1734 - 1739 рр. та 1768 - 1774 рр. / С. Андрєєва. - С. 98-109
  Шевченко А.  Вплив митної політики Російської імперії на імпортну торгівлю портів України другої половини XIX - початку ХХ ст. / А. Шевченко. - С. 110-115
  Лепеш О.  До питання про управління Південно-Західним краєм у 30 - 40-х гг. ХІХ ст. / О. Лепеш. - С. 116-121
  Куриленко О.  Земельна власність та бюджет міст Правобережної України в період 1796 - 1860-х років / О. Куриленко. - С. 122-131
  Коляда І.  Українська інтелігенція: суспільно-політична і націокультурна діяльність у 70 - 80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда. - С. 132-143
  Ярославська Л.  Вирощування технічних культур культур у структурі сільськогосподарського виробництва Правоборежної України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. Ярославська. - С. 144-152
  Кобрін М.  Білоруський національний рух у боротьбі за незалежність (початку ХХ ст.) / М. Кобрін. - С. 153-161
  Милько В.  Депутати від українських губерніяй та міст у Державних Думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906 - 1917 рр.) / В. Милько. - С. 162-174
  Короткова О.  Зміни ціннісних пріоритетів селянства в умовах аграрних перетворень 1906 - 1916 рр. / О. Короткова. - С. 175-181
  Кирієнко О.  Військова цензура тилових губерній Київського військового округу (1914 - 1917 рр.) / О. Кирієнко. - С. 182-192
  Леміжанська О.  Органи місцевого самоврядування в державно-політичній моделі Гетьманату П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 року) / О. Леміжанська. - С. 193-201
  Тимченко Р.  Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко. - С. 202-215
  Маргулов А.  Ассирійське питання в дзеркалі радянської преси 20 - 30-х років ХХ століття / А. Маргулов. - С. 216-223
  Мельничук О.  Основні джерела доходу системи "Торгсин" в УСРР / О. Мельничук. - С. 224-231
  Горох М.  Від борошна до трактора: реалізація товарів в крамницях Чернігівської обласної контори "Торгесин" (1933 - 1935 рр.) / М. Горох. - С. 232-244
  Сиваченко І.  Нюрнберг як місце німецької колективної пам'яті про Другу світову війну / І. Сиваченко. - С. 245-251

Рубрики: Історія України

Анотація:   Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубіжних установ. Розкривається широке коло проблем української та всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності.

 
241 83.3Ук7-4
М69

Михайлин, І.Л.

        Жанр трагедії в українській радянській драматургії (питання історії й теорії) [Текст] : [монографія] / І. Л. Михайлин ; ред. : О. П. Іващенко. - Х. : Вища школа, 1989. - 151 с.

Зміст:
  Тип історико- революційної трагедії. - С. 16-69
  Народ- творець історії. - С. 69-91
  Жанр трагедії і війна. - С. 91-102
  Трагічне в політичній драматургії. - С. 102-129
  Трагедія пізнання. - С. 129-137

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): розвиток трагедіїї -- жанрові типи трагедії -- українська драматургія

Анотація:   У монографії висвітлюються проблеми трагедії в українській радянській драматургії, її становлення, основні етапи розвитку, головні жанрові типи: історико-революційний, історичний, воєнний, політичний та філософський. Досліджуються питання її жанрової специфіки та новаторські риси в радянській літературі. До аналізу залучаються твори О. Корнійчука, М.Куліша, І. Кочерги, Мирослава Ірчана, І. Дніпровського, Л. Первомайського, Я. Мамонтова, М. Зарудного, О. Левади, І. Муратова, І. Драча та ін.

 
242 84(4Укр-4Чек)я43
К82

        Криничка. Антологія творів письменників Черкащини для дітей та юнацтва [Текст] : у 2 т. Т. 2. / авт.-уклад. В. Коваленко ; ред. рада : В. А. Гресь (голова) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 390 с.

Рубрики: Українська художня література - Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): українська дитяча поезія -- українська дитяча проза

Анотація:   Це перша в історії Черкащини антологія творів письменників - краян для дітей та юнацтва у двох томах. До цього унікального видання увійшли кращі твори письменників та біографічні матеріали про них, починаючи від славних класиків української літератури П. Гулака-Артемовського, Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького і закінчуючи сучасними молодими літераторами.

 
243 83.3У1-8...4
П50

Поліщук, Ф. М.

        Григорій Сковорода [Текст] : Семінарій / Ф. М. Поліщук. - К. : Вища школа, 1972. - 208 с.

Рубрики: Сковорода Г. С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Семінарій висвітлює історію вивчення життя і творчості видатного українського письменника і філософа Г.С. Сковороди, містить висловлювання прогресивних діячів культури про нього і його творчість. У книзі подано теми семінарських доповідей та критичну літературу до них, а також бібліографію творів письмениика й найважливіших досліджень про нього.

 
244 83.3(4Укр)
І70

        Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 1926-2001 [Текст] : сторінки історії, 75 / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2003. - 589 с.

Зміст:
  Гальченко С.  Відділ рукописних фондів і текстології інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України / С. Гальченко. - С. 35-45
  Мишанич О.  Давня українська література ( XI-XVIII ст.) / О. Мишанич. - С. 46-85
  Бондар М.  Нова українська література / М. Бондар. - С. 86-169
  Бажинов І.  Шевченкознавство / І. Бажинов, Л. Генералюк, В. Мовчанюк. - С. 170-267
  Дончик В.  Українська література ХХ ст. / В. Дончик. - С. 268-340
  Сивокінь Г.  Теорія літератури / Г. Сивокінь. - С. 341-353
  Бажинов І.  Російська література / І. Бажинов. - С. 354-374
  Булаховська Ю.  Славістика і балканістика / Ю. Булаховська. - С. 375-390
  Нахлік Є.  Львівське відділення інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / Є. Нахлік. - С. 403-411
  Посудневська Т.  Наукова бібліотека Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України / Т. Посудневська. - С. 412-428
  Крутікова Н.  Про Олександра Білецького / Н. Крутікова. - С. 455-467
  Бойко-Блохин Ю.  Зі спогадів про Інститут Тараса Шевченка / Ю. Бойко-Блохин. - С. 486-495
  Гожик О.  З хроніки наукового життя Інституту літератури / О. Гожик. - С. 547-564

Рубрики: Історія науки - Наукові інститути
Україна

Ключові слова (ненормовані): історія наукових інститутів -- інститут літератури

Анотація:   У книзі вісвітлюється історія Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України впродовж його 75-річного існування - з 1926-2001 р. Автори книги простежують здійснені в ньому дослідження з теорії літератури, давньої, нової та новітньої української літератури. Значну увагу приділено Львівському відділенню Інституту літератури, роботі відділу рукописів і текстології.

 
245 63.3(4Укр)я73-1
С13

Савченко, Н. М.

        Історія України: модульний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський ; рец. : М. М. Олійник, В. М. Скляр. - К. : ІНКОС, 2006. - 543 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- Галицько-Волинське князівств -- козацтво в історії України -- українська національно-визвольна війна

Анотація:   В даному посібнику в хронологічному порядку висвітлені події вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення. Основна увага приділена викладенню суспільно-економічних аспектів історії України на основі досягнень сучасної української історіографії з використанням різноманітних джерел інформації. В організації самостійної роботи студентів допоможуть наведені до кожного модуля питання для самостійного вивчення, тематика доповідей і рефератів, список літератури та методичні рекомендації, що включають схеми, карти, таблиці, термінологічний словник, історичні довідки, стислий зміст законодавчих актів, а також завдання для самостійної роботи.

 
246 84(4Укр-4Чек)я43
К82

        Криничка. Антологія творів письменників Черкащини для дітей та юнацтва [Текст] : у 2 т. Т. 1. / авт.-уклад. В. Коваленко ; ред. рада : В. А. Гресь (голова) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 424 с.

Рубрики: Українська художня література - Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): українська дитяча поезія -- українська дитяча проза

Анотація:   Це перша в історії Черкащини антологія творів письменників-краян для дітей та юнацтва у двох томах. До цього унікального видання увійшли кращі твори письменників та біографічні матеріали про них, починаючи від славних класиків української літератури П. Гулака-Артемовського, Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького і закінчуючи сучасними молодими літераторами.

 
247 95.43
К38

        Київські полоністичні студії [Текст] : збірник. Т. 7 "Українська школа" в літературі та культурі українсько-польського пограниччя: зб. наук. праць / Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН. - К. : 2005. - 597 с.

Зміст:
  Радишевський Р.  Українська та польська школи і літератури українсько-польського пограниччя / Р. Радишевський. - С. 7-30
  Маковський С.  Українська школа як варіант романтизму / С. Маковський. - С. 30-40
  Жулинський М.  Міф України як ідейно-естетична ініація польского національного пробудження / М. Жулинський. - С. 40-44
  Нахлік Є.  Українські письменики (від Т.Шевченка до І.Франка) про "українську школу" в польскому романтизмі / Є. Нахлік. - С. 44-78
  Рітц Г.  Польський романтичний образ козака: між міфом та історією / Г. Рітц. - С. 78-98
  Булаховська Ю.  Микола Гоголь. "Українська школа" в польській і російській літературах XIX та ХХ століть / Ю. Булаховська. - С. 98-107
  Астафьєв О.  Ранні балади Адама Міцкевича в системі дискурсу "української школи" / О. Астафьєв. - С. 107-123
  Пасемко І.  До питання "української школи" в чеській літературі / І. Пасемко. - С. 123-128
  Ульяш С.  Пограниччя як культурний простір / С. Ульяш. - С. 128-140
  Федець Ю.  Маргінальність і література пограниччя / Ю. Федець. - С. 140-153
  Сухомлинов О.  Українсько-польське культурне пограниччя в літературі: від ренесансу до міжвоєнного двадцятиріччя / О. Сухомлинов. - С. 153-165
  Яковенко С.  Ідейна боротьба в українській і польській літературній критиці кінця XIX-початку ХХ століття / С. Яковенко. - С. 165-180
  Кривошея І.  Сторінки історії Уманського Василіанського монастиря-колиски поетів"української школи" в польскому романтизмі / І. Кривошея, Т. Тищенко, О. Зелінська. - С. 180-193
  Ісіченко І.  Пустеля як модель комунікативного простору / І. Ісіченко. - С. 193-199
  Поплавська Н.  Українсько-польський контекст аскетичного ідеалу Івана Вишенського / Н. Поплавська. - С. 199-206
  Пиза С.  Апологетика української польськомовної прози кінця XVI-початку XVI століття / С. Пиза. - С. 206-214
  Косицька М.  "Літос..." митрополита Петра Могили: риторична специфіка полемічного дискурсу / М. Косицька. - С. 214-225
  Трепка М.  Князь Яремія Вишневецький у польських літописах і хроніці Натана Ганновера / М. Трепка. - С. 225-239
  Семенюк Г.  Погранична творчість Тимона Заборовського / Г. Семенюк. - С. 239-247
  Рітц Г.  Проекти романтичних міфів на пограниччі епох. Міф жертви в українських п'єсах Юліуша Словацького / Г. Рітц. - С. 247-256
  Брацка М.  Богдан Хмельницький у творчості польских романтиків "української школи" / М. Брацка. - С. 256-267
  Валюсь Е.  Від Запоріжжя до України-формування національної свідомості в польській та українській історичній романтиці / Е. Валюсь. - С. 267-277
  Казьмєрчик З.  Байронічний герой у поетичній повісті"української школи" / З. Казьмєрчик. - С. 277-285
  Пацєєвська О.  Байкарська місія Станіслава Яховича-між просвітництвом і романтизмом / О. Пацєєвська. - С. 285-293
  Маслянка Ю.  Поема глибокого песимізму ("Марія" Антонія Мальчевського) / Ю. Маслянка. - С. 293-304
  Чайковський К.  На маргінесі археологічних фрагментів "Марії" Антонія Мальчевського / К. Чайковський. - С. 304-308
  Варфоломєєва Н.  Ініціація природи в романтичних поемах Т.А. Олізаровського / Н. Варфоломєєва. - С. 308-317
  Білоцерківський В.  Сентиментальний романтизм у ранній творчості Богдана-Юзефа Залеського / В. Білоцерківський. - С. 317-332
  Краєвська Ю.  Северин Гощинський - поет, народжений Україною / Ю. Краєвська. - С. 332-336
  Коломієць В.  До питання польської драми на українській сцені / В. Коломієць. - С. 336-345
  Цьолик Н.  Козацька історія у творчості Михайла Чайковського / Н. Цьолик. - С. 345-355
  Чорноус С.  Україніка Ю.І. Крашевського / С. Чорноус. - С. 355-360
  Чужа Т.  Романтична візія України в романі Сенкевича "Вогнем і мечем" / Т. Чужа. - С. 360-371
  Казьмерчик З.  Коліївщина в полеміці між Ю. Словацьким і З. Красинським / З. Казьмерчик. - С. 371-379
  Крементуло В.  Коліївщина у творчості М.Чайковського, С. Гощинського та Т. Шевченка / В. Крементуло. - С. 401-405
  Сегеда О.  Коліївщина у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків: топіка правди та візія історії / О. Сегеда. - С. 401-405
  Зєйка Ф.  "Перемир'я" у "Весіллі" Станіслава Виспянського / Ф. Зєйка. - С. 405-423
  Медицька М.  Парадигма України у творчості Станіслава Виспянського / М. Медицька. - С. 423-434
  Лопушан Т.  Мала проза Ореста Авдиковича в контексті українсько-польського літературного пограниччя / Т. Лопушан. - С. 434-442
  Верестюк О.  Галичина-країна щастя трьох митців (Анджей Хцюк, Анджей Куснєвич, Едвард Гірш) / О. Верестюк. - С. 442-449
  Проць С.  Парадигма України у поезії Казимєжа Вєжинського / С. Проць. - С. 449-458
  Харлан О.  Війна як моральна катастрофа людства (на матеріалі творів О. Турянського та Ю. Віттліна) / О. Харлан. - С. 458-464
  Циховська Е.  Поезія Анни Ахматової у рецептивному досвіді Є.Маланюка та Ю. Лободовського / Е. Циховська. - С. 464-475
  Ясній Я.  "На високій полонині" Станіслава Вінценза: сакральність простору та часу / Я. Ясній. - С. 475-482
  Столяренко О.  Джозеф Конрад і Україна / О. Столяренко. - С. 482-488
  Денисюк Б.  Образ чужинця в історичній прозі Івана Филипчака / Б. Денисюк. - С. 488-512
  Манорик М.  Дмитро Павличко - перекладач польских романтиків: видозміни образів і мови / М. Манорик. - С. 512-523
  Клічак Г.  Мотиви екзистенціалізму в повоєнній прозі Яна Отченашека й Тадеуша Боровського / Г. Клічак. - С. 523-534
  Лазенко О.  Польська мова у XVII ст. на українсько-польському культурному пограниччі (творчість Лазаря Барановича) / О. Лазенко. - С. 534-541
  Могила О.  Польські лексичні елементи у говірках української мови / О. Могила. - С. 541-546
  Слюсар О.  Індивідуально-авторські особливості функціонування онімів у поезіях Ю.-Б. Залеського / О. Слюсар. - С. 546-550
  Крогуль Е.  Польські неоязичники / Е. Крогуль. - С. 550-557
  Юревич М.  Вплив південно-східних територій на формування польської літературної мови / М. Юревич. - С. 557-561
  Кальненко О.  Польська мова в навчально-методичній літературі та потреби української полоністики / О. Кальненко. - С. 561-570
  Федорук О.  Українська тематика в польському живописі XIX століття / О. Федорук. - С. 570-579
  Загайкевич М.  Творчість українсько-польських композиторів 30-60-х років XIX століття / М. Загайкевич. - С. 579-591
  Ремешило-Рибчинська О.  Архітектурно-мистецька спадщина с. Підгірці Львівської області як ілюстрація українсько-польських взаємин / О. Ремешило-Рибчинська. - С. 591-596

Рубрики: Літературознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): Романтизм -- Культурний простір -- Комунікативний простір -- Історична романістика

Анотація:   До збірника увійшли праці українських і зарубіжних вчених, в яких розкривається феномен "української школи" в польській літературі. Явище "української школи" розглядається на широкому тлі літературних, культурних і мовних українсько-польських стосунків від Ренесансу до сьогодення.

 
248 63.3(4Укр)
Н30

Нартов, В. В.

        Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. - 350 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): східні слов'яни -- I-VIII -- східнослов'янська держава -- IX-XI -- Київська Русь -- Галицько-Волинське князівств

Анотація:   Дане видання має науково-популярний характер. Це нелегкий жанр історичної літератури, який передбачає поряд з викладенням загальновідомих фактів, подій, явищ, уникнення їхнього спрощеного трактування, об'єктивну та неупереджену оцінку. Замислитися над минулим свого народу та народів, історія яких тісно пов'язана з його долею, роллю та місцем України у розвитку європейської цивілізації, - одне з головних завдань, поставлених автором у "Історії України з давніх давен до сьогодення".

 
249 83.3(4Укр)5-8...4
Г34

Генералюк, Л.

        Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Текст] : наук. вид. / Л. Генералюк. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. -- естетичне мислення -- Шевченко художник -- мистецтво у творчості Шевченка -- образотворче мистецтво і література -- світогляд

Анотація:   Комплексне дослідження представляє Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. Літературознавчий дискурс теми поєднано з методологіями суміжних гуманітарних дисциплін - мистецтвознавством, філософією, культурологією, психологією. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-митстецького інтеракціонізму (синестезія, екфразис, гіпотипозис), проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців, у тому числі митців універсального типу.

 
250 63.3(4Укр)-6
Г85

Гришко, В. І.

        Карби часу: Публіцистика [Текст] : Т. 2 / В. І. Гришко ; авт. передм., уклад. С. Козак. - К. : Смолоскип, 2009. - 524 с.

Рубрики: Історія України - Діаспора

Ключові слова (ненормовані): публіцистика Гришка -- Голокост -- 1933 -- українська підрадянська молодь -- УПА -- Друга світова війна -- УРДП

Анотація:   Василь Іванович Гришко - відомий політичний діяч і талановитий публіцист, дослідник літератури і літературний критик та есеїст - 1930-х рр. починав у Харкові свій шлях у літературу книжкою повістей, але як радянський письменник він " не збувся", бо шлях той прослався йому через тюрми й колимську каторгу, що зробили його - молодого політ в'язня - політично активним політемігрантом. Вміщені в цьому томі публіцистичні статті - це відбитки поточної історії того часу, в якому автор жив і був активним учасником ідейного життя свого народу - на Батьківщині і в українській західній діаспорі. В його працях висловлюються думки з приводу подій, що стосуються українського загальнонаціонального життя. автор і на чужині в центрі своєї уваги публіциста тримав передусім проблематику свого народу в Україні.

 
251 83.3(4)
С48

        Слов'янські літератури [Текст] : доповіді: ХІІІ міжнародний конгрес славістів (Любляна, 15-21 серпня 2003 р.) / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. комітет славістів та ін. - К. : 2003. - 321 с.

Зміст:
  Копистянська Н.  Напрями вивчення часу і простору в літературознавстві слов'янського світу / Н. Копистянська, Н. Григораш. - С. 5-35
  Наливайко Д.  Історія та міф Мазепи в слов'янських та європейських літературах XIX ст. / Д. Наливайко. - С. 36-71
  Нахлік Є.  Екзистенційна поезія українського, польського та російського романтизму / Є. Нахлік. - С. 72-92
  Горова Ю.  Категорія профетизму в творчості Т. Шевченка й польських романтиків / Ю. Горова. - С. 93-103
  Гуць М.  Десанка Максимович у контексті українсько-сербських культурних зв'язків / М. Гуць. - С. 104-118
  Руда Т.  Адам Міцкевич у творчому сприйнятті Максима Рильського: до проблеми інтертекстуальності / Т. Руда, Р. Радишевський. - С. 119-153
  Булаховська Ю.  Павло Тичина і польська література (перекладацький і типологічний аспекти) / Ю. Булаховська. - С. 154-169
  Яковенко С.  Дві моделі "відкритого твору": Ярослав Івашкевич і Валерій Шевчук / С. Яковенко. - С. 170-184
  Мельниченко І.  Юрій Дараган і Карел Гінек Маха: духовне вигнанство в контексті одного забутого перекладу / І. Мельниченко. - С. 185-190
  Лисенко Н.  Євген Маланюк і Юзеф Чехович: форми взаємоперегуку поетів 30-х років ХХ століття / Н. Лисенко. - С. 191-208
  Рязанцева Т.  Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії у творчості Олекси Стефановича і Марини Цвєтаєвої / Т. Рязанцева. - С. 209-225
  Федець Ю.  Богуміл Грабал і Бруно Шульц: до проблеми літератури пограниччя / Ю. Федець. - С. 226-235
  Рудяков П.  Традиційне і новаторське у сербському романі другої половиниХХ століття: міфологізм - знаковість - віртуальнсть / П. Рудяков, О. Дзюба-Погребняк, Л. Стеблина. - С. 236-270
  Наєнко М.  Дискурс модерного літературознавства в Україні на зламі ХХ-ХХІ століть / М. Наєнко. - С. 271-292
  Пелешенко Ю.  Тенденції розвитку української літератури пізнього середньовіччя / Ю. Пелешенко. - С. 293-304
  Цимбал Я.  Ексцентризм як домінанта стильових пошуків першої третини ХХ ст. (український авангард у загальнослов'янському контексті) / Я. Цимбал. - С. 305-321

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): порівняльне літературознавство -- типологія зіставлення літератур

Анотація:   До збірника ввійшли статті, які становлять результати найновіших досліджень українських учених у галузі слов'янського порівняльного літературознавства. У вміщених наукових працях порушуються різноманітні теоретичні та історико-літературні проблеми від давнини до сучасності.

 
252 63.3(4Укр)-7я73-1
І90

        Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посібник для студентів вузів / В. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С. Калакура; ред. Клапчук С. М., В. Ф. - К. : Вища школа, 2000. - 326 с.

Рубрики: Історія культури

Анотація:   Розкрито закономірності, характерні ознаки, напрями та особливості світового культурного процесу від давніх часів до сучасності. Аналіз зроблено з позицій досягнень гуманітарних наук наприкінці ХХ ст. Особливу увагу приділено розгляду української культури як системи національних цінностей в раціональному поєднанні з розвитком світового культурного процесу. Вперше в навчальній літературі подано відомості про видатних діячів освіти, науки, літератури і мистецтва.

 
253 63.3я25
І90

        Історичний календар 2003 р. [Текст] : Наук.- попул. альманах. Вип. 9 / Упоряд. А. Денисенко. - К. : 2003. - 438 с.

Зміст:
  Орленко П.  Лірична муза Володимира Сосюри / П. Орленко. - С. 21-22
  Стус Д.  Василь Стус - людина-легенда (6 січня 1938- ніч з 3 на 4 вересня 1985) / Д. Стус. - С. 23-25
  Туркевич В.  Забутий патріот (про В. Горленка, видатного етнографа) / В. Туркевич. - С. 39-40
  Денисенко А.  Військовий та державний діяч (про Драгомирова М.І.) / А. Денисенко. - С. 46-47
  Заремба С.  Василь Ломиковський та його оточення / С. Заремба. - С. 53-61
  Войцехівська І.  Всеволод Петрів - дев'ятий військовий міністр України / І. Войцехівська. - С. 66-71
  Рильський М.  Київ в історії України (з письменницьких роздумів) / М. Рильський. - С. 88-101
  Макаренко Д.  Захисник церковної архітектури ( М.О. Макаренко) / Д. Макаренко. - С. 102-104
  Малаков Д.  Слово про старшого брата ( про Георгія Васильовича Малакова 1928-1979 р.) / Д. Малаков. - С. 105-108
  Лавров Ф.  Гомер у селянській свиті ( про по кобзаря О.М. Вересая) / Ф. Лавров. - С. 119-127
  Демкевич Я.  Дмитро Донцов і боротьба навкола його спадщини / Я. Демкевич. - С. 132-144
  Орленко П.  Перший президент Академії Наук україни / П. Орленко. - С. 145-147
  Ляхоцький В.  Микола Василько: парадокси пам'яті та забуття / В. Ляхоцький. - С. 148-155
  Осташко Т.  Один з плеяди борців за самостійну Україну / Т. Осташко. - С. 178-188
  Ткачук А.  Патріарх Мстислав ( Патріарх УАПЦ С.Скрипник) / А. Ткачук. - С. 197-204
  Лавров Ф.  Чарівна муза ( про кобзара Є. Мовчана) / Ф. Лавров. - С. 229-233
  Гомчук Л.  Письменниця Надія Кибальчич на переломі віків / Л. Гомчук. - С. 253-257
  Качкан В.  Був невміру совісним і невтомним ( сходинами життєпису Іллі Кокорудза) / В. Качкан. - С. 281-287
  Малаков Д.  Архітектор Городецький / Д. Малаков. - С. 290-294
  Наулко В.  Учений надзвичайно широкого профілю ( про Федора Вовка 1847-1918) / В. Наулко. - С. 295-301
  Брайчевський М.  Антоній Печерський / М. Брайчевський. - С. 308-310
  Телячий Ю.  Іван Стешенко: трагедія українського інтелігента / Ю. Телячий. - С. 311-314
  Денисенко А.  Історик літератури, педагог, громадський діяч ( Огоновський О.- автор фундаментального дослідження "Історія літератури Руської\" / драматург. - С.  педагог. -  організатор "Просвіти"\",\"А. Денисенко\",332-333,
  Лавров Ф.  З думою і піснею народною ( про українського кобзаря П.І. Гузя) / Ф. Лавров. - С. 373-375
  Орленко П.  Перший український прозаїк - Г. Квітка-Основ'яненко / П. Орленко. - С. 393-396
  Орленко П.  Співець Карпатського краю (А. Кос-Анатольський) / П. Орленко. - С. 397-399
  Нестеренко П.  Поезія графіки Олександра Губарева / П. Нестеренко. - С. 400-402
  Кагамлик С.  Синесій Залуцький - просвітитель Сербії / С. Кагамлик. - С. 412-416
  Денисенко А.  Проходимо крізь час ( про В.Замлинського) / А. Денисенко. - С. 424-427

Рубрики: Стус В. - про нього
Історія всесвітня

 
254 71.0я21
Г50

Гіптерс, З.В.

        Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. - К. : Професіонал, 2006. - 327 с.

Рубрики: Довідкові видання - Культурологічний словник

Ключові слова (ненормовані): словник культурологічний -- термінологічний словник -- всесвітня культура

Анотація:   У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі із соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. Подано терміни, котрими користуються культорологи у дослідницькій практиці, а також загальновж