Результати пошуку:

На запит «Англійська мова» знайдено записів: 697.


Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Ан-923
Д13

Давидова, Н. О.

        Англійська мова для природничих наук [Текст] : підруч. для студ. природн. ф-тів вищ. навч. закл. / Н. О. Давидова, І. В. Нікітченко. - К. : Парламентське видавництво, 2006. - 408 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійською мовою -- біотехнологія англійською мовою -- географія англійською мовою -- фізика англійською мовою -- хімія англійською мовою -- геологія

Анотація:   Підручник знайомить з особливостями наукової та ділової мови, допомагає набути навичок та вмінь, необхідних у спілкуванні. Система граматичних та лексичних вправ сприяє ефективній підготовці до складання іспиту TOEEL. Книга містить країнознавчу інформацію, зокрема про життя студентів та систему освіти англомовних країн.

 
2 81.2Ан я2
М31

Масюченко, І. П.

        Англійська мова [Текст] : довідник школяра і студента / І. П. Масюченко. - Донецьк : БАО, 2004. - 447 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови -- граматика англійської мови -- морфологія англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   Довідник школяра і студента з англійської мови складений згідно з вимогами програми загальноосвітньої школи.

 
3 Ш37

Шевченко, О. К.

        Англійська мова для географів [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. К. Шевченко ; за ред. К. В. Мезенцева. - Київ : Київський університет, 2014. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для географів

Анотація:   Посібник "Англійська мова для географів" призначений для навчання англійської мови професійного спрямування студентів ОКР "Бакалавр" третього року навчання спеціальностей "Географія", "Гідрометеорологія", "Геодезія, картографія та землеустрівй", які мають намір розвинути навички практичного застосування сучасної англійської мови професійного спрямування до рівня В2, а також для широкого кола бажаючих оволодіти англійською мовою професійного спрямування. Визначення побудовано за тематичним принципом і включає 10 модулів. Зміст і структура кожного модулю підпорядковані цілям навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності: читаню, аудіюванню, говорінню, письму. Сучасні автентичні тексти для читання та аудіювання, вправи, розроблені на їхній базі, сприяють продуктивному засвоєнню змісту професійної тематики, допомагають формуванню не лише необхідних навичок професійного спілкування, а і розвитку креативного мислення студентів.

 
4 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. : Ч. 1 / уклад. О. П. Авраменко, О. В. Борисова, Л. І. Куниця та ін.. - К. : Міленіум, 2002. - 426 с.

Рубрики: Мова англійська - Вводно-фонетичний курс

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови -- граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   У навчальному посібнику представлений вводно-фонетичний курс , спрямований на корекцію навичок та умінь мовлення студентів, а також основний курс. У кожному циклі для опрацювання пропонується матеріал з фонетики (перша частина посібника), граматики, лексики, на якому відпрацьовуються відповідні навички мовлення, а також завдвння, спрямовані на розвиток вмінь читання, говоріння й письма. Кожний цикл посібника містить додатковий матеріал: тексти для читання, проблемні завдання для обговорення, завдання для розвитку писемного мовлення, ігри тощо. З метою ефективнішого навчання англійської мови особливу увагу у посібнику приділено забезпеченню комунікативності навчальної діяльності студентів.

 
5 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Довідник з граматики англійської мови [Текст] : довідкове видання / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Освіта, 1995. - 320 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): частини мови англійської мови -- речення в англійській мові

Анотація:   У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.

 
6 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2007. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
7 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2010. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
8 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2008. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
9 81.2Ан-923.0кр
М34

        Матеріали до семінарів з курсу "Історія англійської мови" [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Мова і література" (англійська) / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вертикаль, 2009. - 196 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): германські мови -- періодизація історії англійської мови -- мова староанглійського періоду -- мова середньоанглійського періоду -- мова новоанглійського періоду

Анотація:   Цей навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання університетів, які вивчають курс "Історія англійської мови". Метеріали, які охоплюють такі теми як Індоєвропейські мови, Германські мови, Предмет історії англійської мови, Періодизація історії англійської мови, Мова староанглійського періоду, Мова середньоанглійського періоду, Мова новоанглійського періоду, Розвиток словникового складу мови та Розвиток мови у майбутньому, організовано за питаннями, що висвітлюються на семінарських заняттях.

 
10 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2008. - 255 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

 
11 81.2Ан-412 кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Глосарій з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності" Англійська і німецька мова та літуратура" / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ, 2001. - 84 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Анотація:   Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів університетів та педагогічних вузів(спеціальність "Англійська і німецька мова та зарубіжна література", що вивчають курси практичної та теоретичної англійської мови. Посібник представляє собою тлумачний словник термінів з граматики англійської мови. Матеріал посібника охоплює всі теми університетського курсу з теоретичної граматики англійської мови. Пропонований матеріал може бути використаний також і вчителями гімназій, ліцеїв та коледжів, в яких викладається спецкурс гараматики англійської мови для учнів старших класів.

 
12 81.2Ан-923
З58

Зернецький, П. В.

        Англійська мова для правників. Вправи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Зернецький, Д. А. Шемелін ; за ред. П. В. Зернецького. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 163 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для студентів

Анотація:   Посібник розроблено для проведення занять з викладання англійської мови для студентів - правників після опанування ними базових курсів з англійської мови. Посібник входить до навчально-методичного комплексу, що відкривається посібником П. В. Зернецького, М. В. Орлова "Англійська мова для правників".

 
13 81.2Ан-922.2
З17

Зайцева, А. П.

        Граматика англійської мови в таблицях і схемах [Текст] : навч. посіб. / А. П. Зайцева; відп. за вип. А. Рассомахін. - К. : Логос, 2004. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- англійська мова в таблицях

Анотація:   У посібнику стисло викладено основні граматичні явища англійською мовою. система оформлення в таблиці та схеми сприятиме швидкому засвоєнню поданого матеріалу.

 
14 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. П. Авраменко та ін.. - К. : Міленіум, 2003. - 572 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   У частині 2 навчального посібника представлений основний курс. У кожному циклі для опрацювання пропонується матеріал з граматики, лексики, на якому відпрацьовуються відповідні навички мовлення, а також завдання, спрямовані на розвиток вмінь читань, говоріння й письма. Кожний цикл посібника містить додатковий матеріал: тексти для читання, проблемні завдання для обговорення, завдання для розвитку писемного мовлення, ігри тощо. З метою ефективнішого навчання англійської мови особливу увагу у посібнику приділено забезпеченню комунікативності навчальної діяльності студентів.

 
15 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2009. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
16 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2007. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
17 81.2Ан-923.0
V41

Verba, L.

        History of the english language / L. Verba. - Vinnitsa : Nova Knyha, 2004. - 293 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): історія англійської мови

Анотація:   У посібнику з історії англійської мови розглядаються основні етапи розвитку англійської мови від 5 століття - періоду відокремлення англо-саксонських діалектів від континентального германського ареалу до кінця 17 століття, періоду утвердження англійської мови як національної мови англійської держави та її експансії на інші континенти. У додатку для практичних занять подається збірка текстів, що репрезентують мову різних періодів, з давньоанглійським та середньоанглійським словничком (глосарієм), та (для довідок) подаються переклади давніх текстів сучасною англійською мовою.

 
18 81.2Ан-923
Д46

        Ділова англійська мова для юристів [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Боровецька, Л. Т. Жукова, Н. М. Сініцина [та ін.] ; голова редкол. Д. Г. - К. : Видавництво КНЕУ, 2006. - 275 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійською -- ділова англійська мова -- стилістика англійської мови

Анотація:   Пропонований посібник складено відповідно до навчальної програми з іноземної мови фахового спрямування та ділової англійської мови і з урахуванням сучасних методів навчання. Посібник містить велику кількість творчих і комунікативних завдань.

 
19 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2008. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- ступені порівняння прикметників -- вживання часів -- узгодження часів -- непряма мова -- інфінітив -- складний додаток -- суб

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
20 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос, 2004. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- ступені порівняння прикметників -- вживання часів -- узгодження часів -- непряма мова -- інфінітив -- складний додаток -- суб

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
21 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : [довідник] / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2004. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): сучасна англійська мова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
22 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2012. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): сучасна англійська мова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
23 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2000. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
24 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова. 2 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2012. - 161 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови

Анотація:   Підручник "Англійська мова" (2-й рік навчання) створений на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма.

 
25 81.2Ан-923.2
П18

Паращук, В. Ю.

        Практикум з граматики англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. 1-го курсу фак. іноземних мов, спец. " Англ. мова" / В. Ю. Паращук, Т. В. Савенко, Л. Ф. Грицюк. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 296 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   Мета посібника-розвиток необхідних вмінь та навичок усвідомленого вживання граматичних формул у мовленні студентів, які оволодівають англійською мовою як фахом, а також удосконалення знань студентів шляхом засвоєння теоретичного матеріалу та опрацювання практичних вправ. Посібник складено згідно з вимогами програми з англійської мови для 1 курсу мовних факультетів.

 
26 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 6 кл. зальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2006. - 207 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

Анотація:   Підручник "We Learn English" створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. В ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні. Яскраво ілюстрований підручник складається з восьми розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом. Організація навчального матеріалу в розділах передбачає використання інтерактивних методів навчання.

 
27 81.2Ан-91
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів заочного відділення української філології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 84 с.

Рубрики: Мова англійська - Самостійне вивчення англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови для заочників -- домашнє читання з англійської мови -- теми самостійної роботи з англійської мови

Анотація:   Посібник призначається для самостійного вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів заочного відділення ННІ філології та соціальних комунікацій. Посібник включає методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, теми самостійної роботи, рекомендації щодо виконання певних завдань, семестрові завдання, тексти для домашнього читання, граматичний довідник.

 
28 81.2Ан-923
А21

Авраменко, В. І.

        Практикум з ділової англійської мови "Засоби комунікації в зовнішньоекономічній діяльності" [Текст] : навч. посіб. для студ. кооп. вищ. навч. закл. / В. І. Авраменко. - К. : Укоопспілка, 2001. - 140 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійської мови -- телефонні ділові розмови -- ділова кореспонденція -- культура англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник ставить за мету - сприяти розвитку навичок ділового спілкування англійською мовою як в усній , так і в письмовій формі, користуючись такими засобами зв'язку, як пошта, телефон, телеграф, а також надати практичні рекомендації з підготовки зовнішньоекономічної кореспонденції та ведення телефонних ділових розмов на міжнародному рівні.

 
29 81.2Ан-923
О35

Овчарик, Л. А.

        Навчально-методичні матеріали з нормативного курсу "Англійська мова" (для дипломатів) / Л. А. Овчарик ; Дипломатична академія України при М-ві Закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 76 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): комунікативний підхід у вивченні мови

Анотація:   Навчально-методичні матеріали, рекомендовані для слухачів Дипломатичної академії України, студентів вищих навчальних закладів, вчителів англійської мови, а також всіх, хто вивчає англійську мову. Для вироблення ефективних умінь користування мовою, найбільш ефективним методом є використання комунікативного підходу вивчення англійської мови, мета якого полягає у вивчення мови через накопичення, розширення знань та практичного досвіду. Даний підхід знаходить відображення у навчально-методичних матеріалах.

 
30 81.2Ан-2я2
В42

Видашенко, Н. І.

        Довідник з граматики англійської мови: фонетика, словотвір, морфологія, синтаксис, пунктуація, ділові папери / Н. І. Видашенко. - Х. : Парус, 2008. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- складні речення -- непряма мова -- пряма мова -- прості речення -- оформлення документації

Анотація:   У посібнику висвітлюються основні фонетичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні і пунктуаційні явища сучасної англійської мови, що потрібно засвоїти для читання, ведення бесіди і розуміння різноманітної інформації англійською мовою.

 
31 81.2Ан-923кр
М29

Мартовицька, Н. В.

        Курс англійської мови для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Мартовицька. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 148 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У навчальному посібнику запропоновано спеціальний курс англійської мови для факультетів і відділень "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка" заочної форми навчання, який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені у посібнику, мають чітку професійну спрямованість. Посібник містить також план, завдання для виконання студентом. Рекомендовано для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка" викладачів, аспірантів.

 
32 81.2Ан-923
Н63

Ніколенко, А. Г.

        Практикум з англійської мови [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. Г. Ніколенко. - К. : Кондор, 2005. - 909 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У запропонованому посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійскої мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ. Ще однією особливістю, яка вигідно відрізняє цей посібник від існуючих, є запропонований для вивчення великй пласт ідіоматичної лексики (більше 1000 одиниць) англійської мови початку третього тисячоліття. Ідіоми, фразові дієслова і стійкі словосполучення старанно відібрані із найчастіше використовуваних ідіоматичних одиниць англійської мови на сучасному етапі її розвитку. Направлені на розвиток усної й писемної мови перед- і післятекстові вправи та акцент на лексичний аспект мови,що вивчається, сприяють створенню мовної атмосфери уроків на сучасному рівні вивчення англійської мови.

 
33 81.2Ан-923
А47

Алексеєва, А. Л.

        Підручник з англійської мови для студентів-істориків [Текст] : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Л. Алексеєва, О. В. Лабенко. - К. : Київський університет, 2003. - 271 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматика -- історична тема на англійській мові -- англійська мова для істориків

Анотація:   Підручник складається з восьми блоків основного курсу, восьми додаткових блоків факультативного вивчення мови, одного блоку для самостійної роботи студентів, граматичного розділу та англо-українського словника приблизно на 1400 лексичних одиниць з історичної та суспільно-політичної тематики. Система вправ забезпечує комплексний підхід до опанування всіх видів мовної діяльності та набуття вмінь реферувати, анотувати спеціальну літературу та писати тези наукових доповідей.

 
34 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2011. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
35 81.2Ан-91
В61

Вовк, О. І.

        Методичні рекомендації з інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування студентів початкового ступеню університету - майбутніх учителів англійської мови / О. І. Вовк, Н. К. Скляренко. - Черкаси : ГУСуЧО, 2007. - 143 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення -- граматика англійської мови -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Методичні рекомендації з інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування допоможуть студентам початкового ступеня мовних ВНЗ сформувати не лише мовну граматичну, а й комунікативну компетенцію у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, письмі, аудіювання та читанні.

 
36 4И(ан)(075.3)
Х15

Хаймович, Б. С.

        Стислий курс історії англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. романо-герм. ф-тів ун-тів та ф-тів інозем. мов пед. ін-тів / Б. С. Хаймович ; зав. ред. М. М. Азаренко. - К. : Вища школа, 1975. - 100 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови

Анотація:   Посібник складено відповідно до програми з історії англійської мови. В ньому стисло викладено курс лекцій з цього предмета. Посібник має предметний покажчик, деякі узагальнюючі таблиці та вправи.

 
37 81.2Ан-923.7
К21

Карабан, В. І.

        Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову [Текст] : навч. посіб.-довідник для студ. вищ. закл. освіти / В. І. Карабан, Д. Мейс. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 608 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): іменників -- переклад прислівників -- переклад часток -- переклад власних імен -- переклад займенників -- переклад графічними засобами англійської мови

Анотація:   Перший в Україні і світі посібник-довідник з перекладу з української мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається із 6 розділів, кожен з яких містить кілька підрозділів, що включають теоретичний довідниковий матеріал та завдання на переклад.

 
38 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2007. - 256 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 7 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови

Анотація:   Підручник "We Learn English" створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні. Яскраво ілюстроване видання складається з шести розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом, та додатків.

 
39 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2011. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): сучасна англійська мова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійскої мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
40 81.2Ан-923кр
Л84

Лук'янова, Г. Л.

        Завдання і вправи для практичних занять з курсу історії англійської мови / Г. Л. Лук'янова. - Черкаси : 2006. - 45 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови в ВУЗі

Ключові слова (ненормовані): історія англійської мови

Анотація:   Посібник включає 170 завдань івправ з основних розділів курсу історії англійської мови.

 
41 81.2Ан-923.1кр
П69

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. Дегтярьов, В. С. Білецька. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 170 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови

Анотація:   У посібнику відображено основні теми та структуру курсу з практичної фонетики англійської мови.

 
42 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів університету [Текст] : навч. посіб. / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови -- граматика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів немовних факультетів університету. Навчальний матеріал розташований за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
43 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для магістрантів спеціальності "Державна служба" [Текст] : навч. посіб. для магістрантів спец. "Державна служба" / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 72 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматичні вправи з англійської мови

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за метою в межах одного циклу організовується на базі текстів фахового спрямування, системи граматичних та лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру, мовленнєвих завдань комунікативного спрямування. Посібник містить прислів'я для фонетичної зарядки, різноманітні висловлювання для обговорення з метою розвитку критичного мислення та уміння висловлювати свою думку засобами англійської мови, приклади англійської поезії та слова англійських пісень і балад для використання як автентичний матеріал для фонетичної зарядки, а також приклади листів ділового спілкування та граматичний довідник.

 
44 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Латигіна, Н. В. Бессараб, В. В. Мильнікова, Е. П. Тютченко. - К. : КДТЕУ, 1998. - 347 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів -- англійська термінологія економіки

Анотація:   Навчальний посібник "Англійська мова економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності" знайомить читача з спеціальною англійською термінологією економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності. Метою посібника є навчити читача працювати з фаховою літературою та брати участь у ділових переговорах.

 
45 81.2Ан-923
Р69

Романовська, Ю. Ю.

        Вивчаємо світ, навчаємося англійської! [Текст] : посібн. з англ. мови для студ., слухачів курсів, абітурієнтів / Ю. Ю. Романовська. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2000. - 181 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): історія світу текст на англійській мові -- географія англійською мовою

Анотація:   Посібник з англійської мови "Вивчаємо світ - навчаємося англійської" має дві основні мети: ознайомити студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів середніх закладів освіти, слухачів курсів із захоплюючим матеріалом світової історії, проблемами розвитку суспільства взагалі та окремих регіонів і країн світу, а також - стимулювати використання англійської мови у тих, хто її вивчає, для здобуття цікавої інформації, спілкування, виразу думок і почуттів.

 
46 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        Англійська мова. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. Л. Сірик, С. В. Сірик ; відп. за вип. О. Я. Коваленко. - Полтава : СТЛ-Книга, 2008. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Даний підручник є логічним продовженням підручників з англійської мови (як другої іноземної) авторів Сірик Т. Л., Сірик С. В.

 
47 81.2Ан-923.2
Х76

Хоменко, Е. Г.

        Граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Е. Г. Хоменко. - К. : Знання-Прес, 2007. - 606 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): пряма мова -- сучасна англійська мова

Анотація:   У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійскої мови. В організації навчального матеріалу широко використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом українською мовою, пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища, які часто трапляються трапляються в процесі вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних форм англійскої мови з їх українськими еквівалентами.

 
48 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2012. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словник.

 
49 81.2Ан-923кр
К60

Колісник, В. Ю.

        Англійська мова для біологів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Колісник. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 395 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові з зоології -- текст на англійській мові з ботаніки

Анотація:   Посібник складається з трьох частин. Розділ І Лексика охоплює загальні поняття біології, ботаніку, зоологію, анатомію та фізіологію. Основний зміст викладено у 15 уроках, що включають: головний текст для опрацювання, словничок до тексту, лексичні та граматичні вправи, додатковий текст для читання, вправи на розвиток навичок усного мовлення. Вони готують студентів до читання та розуміння літератури за фахом із мінімальним використанням словника. Передбачається можливість виконання завдань на різних рівнях складності відповідно до навченості студентів. Розділ ІІ Граматика. Сюди увійшло 13 основних граматичних тем. Поряд із великим вибором практичних завдань дається коротка теоретична довідка. Інформацію подано схематично та у вигляді таблиць. Розділ ІІІ Додатки вміщує англійсько-український та українсько-англійський словнички для полегшення роботи з посібником.

 
50 81.2Ан-923кр
К60

Колісник, В. Ю.

        Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (заочна форма навчання) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Колісник, Н. М. Соколан. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 87 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): професійна англійська мова -- лексичні вправи англійської мови

Анотація:   Посібник складається з двох частин та словника термінів. Перша частина призначена для спеціальності "Комп'ютерні науки", друга - для спеціальності "Математика". Основний зміст викладено у восьми розділах. Передбачено два варіанти професійно орієнтованих текстів на кожен семестр. До кожного розділу входять: текст для опрацювання, примітки до тексту, лексичні та граматичні вправи. Передбачається можливість виконання завдань на різних рівнях складності відповідно до навченості студентів. У кінці подається зведений англо-український словник використаних технічних термінів та список умовних скорочень.

 
51 81.2Ан-923кр
Р49

Рибалка, Л. В.

        Англійська мова для студентів-юристів [Текст] : зб. завдань для студ.-заочників І-ІІ курсів юридичних ф-тів ун-тів / Л. В. Рибалка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 72 с.

Рубрики: Мова англійська - Збірник текстів англійською мовою

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для юристів

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами-заочниками І-ІІ курсів юридичних факультетів університетів. Мета посібника - сформувати у студентів-юристів навички розуміння автентичної юридичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитанне у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
52 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 5 кл. загальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2005. - 222 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   Цей підручник створений відповідно до чинної програми з іноземних мов у 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів. Він продовжує серію підручників для учнів початкових класів. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегровного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. В ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів посильності, логічності, доступності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

 
53 81.2Ан-923
Л63

Лиса, Н. С.

        Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ.-магістрантів спец. 8.15010002 "Державна служба" / Н. С. Лиса, І. О. Стешин. - Т. : Видавництво ТНЕУ, 2012. - 294 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для державно службовців

Анотація:   Навчальний посібник містить тексти, різноманітні лексичні вправи та завдання, що сприяють вивченню та активізації фахової термінологічної лексики, розвитку комунікативних навичок, кращому засвоєнню матеріалу, розвиваються логічне мислення, вміння вести професійно спрямовану бесіду.

 
54 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ.-фахівців у сфері європ. та євроатлант. інтеграції / Ю. Глухова, Д. Сай, Ю. Палагнюк [та ін.]. - Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2012. - 480 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділове спілкування

Анотація:   Навчальний посібник з англійської мови для фахівців в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Він може використовуватися для викладання англійської мови студентам за напрямом підготовки "Державне упрвління", "Міжнародні відносини", "Політологія", в процесі підвищення мовної кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 
55 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. ІІІ курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко [та ін.] ; за заг. ред. : В. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 491 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика англійської мови -- усний переклад -- письмовий переклад

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог третього курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
56 81.2Ан-923кр
Г61

Голодова, О. А.

        Англійська мова для соціальних працівників (освіта) / О. А. Голодова, Н. В. Мартовицька. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 139 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): англійська для соціальних працівників

Анотація:   У навчальному посібнику запропонований спеціальний курс англійської мови для факультетів і відділень "соціальна робота", який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені в посібнику, мають чітку професійну спрямованість.

 
57 81.2Ан-923кр
Ц98

Цюра, С. В.

        Англійська мова для студентів-журналістів / С. В. Цюра. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 92 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна лексика

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для журналістів

Анотація:   Навчальний посібник призначено для студентів-журналістів. При укладненні підручника були враховані міждисциплінарні зв'язки. Для якісного оволодіння англійською мовою профільного спрямування студентами необхідно засвоїти дисципліни за фахом, а також українську мову професійного спрямування. Навчальний посібник складається з 10 уроків (Units). Кожен урок включає: текст, пов'язаний з історією та діяльністю ЗМІ; тематичний словник; вправи на розуміння тексту; граматичний матеріал для студентів II курсу.

 
58 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник [та ін.] ; за ред. В. К. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Мета посібника - розвиток усного мовлення, вміння розуміти англійський текст, що включає раніше засвоєну лексику і граматику. Посібник складений на основі типової програми курсу для підготовки аспірантів та здобувачів до кандидатського іспиту з англійської мови.

 
59 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. 1 курс [Текст] : підручник / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова [та ін.] ; за заг. ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 568 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- літературна англійська мова

Анотація:   Підручник складається із вступно-корективного фонетичного курсу, основного курсу (16 уроків) та ключів до вправ підвищеної складності і містить оригінальні тексти та діалоги, написані носієм британського варіанта англійської мови, випускником Манчестерського університету Александром Гапонівим. Підручник пропонує свіжий погляд на сучасне життя в Україні та Великій Британії, використовуючи найкращі теоретичні здобутки вітчизняної методичної науки і новітні практичні досягнення в технології навчання.

 
60 81.2Ан-923.1кр
Н60

Ніжевська, О. В.

        Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Ніжевська, О. В. Шапарєва. - Черкаси : ЦНТІ, 2010. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- змістові модулі

Анотація:   Посібник написаний англійською мовою у формі змістових модулів і є лаконічним викладенням основних тем курсу теоретичної фонетики сучасної англійської мови. Крім викладення теоретичного матеріалу, підручник містить практичні вправи, контрольні запитання, тестові завдання і низку схем, таблиць та ілюстрацій, котрі полегшують його розуміння й запам'ятовування, а також аудіо-диск із записом різних форм вимови.

 
61 81.2Ан-923
А72

Антонюк, Н. М.

        Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації [Текст] : читанка: теми та завдання для розвитку мовлення, підготовки до тестів, міжнародних іспитів: навч. посіб. Кн. 2 / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 228 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Даний посібник розрахований на аудиторну та самостійну роботу студентів, викладачів факультетів англійської мови, перекладачів (денної, вечірньої, заочної форм навчання); університетів, інститутів, коледжів, ліцеїв, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови; для всіх, хто вивчає англійську мову, готується до складання іспитів, тестів, інших завдань міжнародних стандартів. Сучасні аутендичні матеріали підібрані з метою висвітлення когнітивних аспектів діяльності основних, найбільш активних та відомих міжнародних організацій англомовних країн та України. Проблеми міжнародної організації детально показані в контексті кроскультурного сприйняття.

 
62 81.2Ан-923
В36

Верховцова, О. М.

        Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Верховцова. - К. : 2000. - 194 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів

Анотація:   Розвиток міжнародних ділових контактів давно став реальністю. Той, хто хоче досягти успіху в бізнесі не зможе обійтися без англійської мови. Він повинен знати деякі особливості: ділова переписка, переговори за контрактом, правильне оформлення фінансових документів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів економіки та менеджменту, а також для тих, хто вже придбав фундаментальні знання мови і хоче розширити свій словниковий запас в області економіки. Тексти та діалоги, а також вправи на основі оригінальних прикладів допоможуть розвинути в собі здатність до зближення та співпраці з діловими людьми в сучасному суспільстві.

 
63 81.2Ан-923
Б95

Бичкова, Н. І.

        Англійська мова. Комунікативний курс [Текст] : підруч. для студ. ф-тів іноземних мов вищ. навч. закладів / Н. І. Бичкова. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Видання базується на новітній методиці швидкого й результативного оволодіння вмінням усного і писемного спілкування англійською мовою і згідно з програмою з англійської мови для університетів та інститутів

 
64 81.2Ан-923.3
М84

Мостовий, М. І.

        Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.

Ключові слова (ненормовані): морфемна структура -- мовна семантика -- сталі словосполучення -- складові англійського лексикону -- основи англійської лексикографії -- варіанти англійської мови

Анотація:   У підручнику розглядаються питання, пов'язані із словотвором, семасіологією, складовими частинами лексикону, короткою історією лексикографії англійської мови тощо. Вперше подано окремі випадки активізації мовних словотворчих засобів, явища детермінологізації і внутрішньої опозиції значення, семантику речення та індивідуальний словотворів.

 
65 81.2Ан-923
З58

Зернецький, П. В.

        Англійська мова для правників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Зернецький, М. В. Орлов. - К. : Академія, 2003. - 181 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Посібник розроблено для проведення занять з викладання англійської мови для студентів-правників після опанування ними базових курсів з англіської мови. Мета посібника - дати студентам-правникам спеціальні знання з використання англійської мови у своїй професійній діяльності, допомогти вдосконалити усне мовлення.

 
66 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2009. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): частини мови -- речення

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ.

 
67 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. ІІ курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; за ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 337 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
68 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. 2 курс [Текст] : підручник / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; за заг. ред. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 344 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- письмовий переклад

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перкладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
69 81.2Ан-923
М23

Мансі, Є. О.

        English. Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми [Текст] : підруч. для студ. немовних ф-ів вищ. навч. закл. / Є. О. Мансі. - К. : Академія, 2004. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика англійської мови

Ключові слова (ненормовані): теми -- мовні навички -- мовна культура -- розвиток усного мовлення -- сучасна англійська мова -- діалоги на англійській мові

Анотація:   Підручник з англійської мови (частина І) побудовано відповідно до вимог програми з її вивчення студентами немовних факультетів вищих навчальних закладів. Структура і зміст його покликані максимально забезпечити розвиток мовних навичок і мовної культури студентів на основі опанування і використання у мовній практиці різноманітного фонетичного, граматичного, лексичного матеріалу. Раціональній організації роботи сприятимуть уміщені в підручнику додатки, таблиці, коментарі, типові для сучасної англійської мови тексти, вправи і завдання для розвитку усного мовлення.

 
70 81.2Ан-923кр
Ш64

Шірінян, А. С.

        Англійська мова для студентів технічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Шірінян, С. В. Корнієнко ; рец. : А. М. Гусак, В. Ф. Велівченко. - К. : Кондор, 2005. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): переклад науково-технічної літератури -- ділове спілкування англійською мовою

Анотація:   У посібнику подано стислий виклад тематичного матеріалу курсу фізики, астрономії, математики та техніки. Посібник складається з матеріалу, необхідного для активного оволодіння студентами англійської мови, ознайомлення та перекладу науково-технічної літератури зі спеціальності, формування термінологічної лексики, поповнення словникового багатства студентів у процесі вивчення технічних курсів мовою оригіналу.

 
71 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2006. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): дієслово -- часи дієслова -- узгодження часів -- пасивний стан дієслова -- способи дієслова -- модальні дієслова -- неособові форми дієслова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ.

 
72 81.2Ан-923.2
П18

Паращук, В. Ю.

        Практикум з грамматики англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов спеціальність "Англійська мова" / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк. - Вінниця : Нова книга, 2002. - 239 с.

Рубрики: Язык английский - Грамматика

Ключові слова (ненормовані): граматика английского языка

Анотація:   Навчальний посібник ставить за мету вдосконалення граматичних навичок студентів старших курсів вищих закладів освіти, які вивчають англійську мову як фах. Основна увага зосереджується на повторенні правил,що висвітлюють складні випадки формоутворення і вживання граматичних явищ сучаної англійської мови, та на виконанні системи вправ.

 
73 74.261.7Ан я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 316 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- формування іншомовної лексичної компетенції -- формування іншомовної фонетичної компетенції -- формування іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні

Анотація:   У посібнику пропонується комунікативно-когнітивна методика формування іншомовних компетенцій у лексичному, граматичному й фонетичному аспектах англійської мови, а також відповідних мовленнєвих компетенцій у говорінні, письмі, читанні й аудіюванні.

 
74 74.261.7Ан я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 316 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- формування іншомовної лексичної компетенції -- формування іншомовної фонетичної компетенції -- формування іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні

Анотація:   У посібнику пропонується комунікативно-когнітивна методика формування іншомовних компетенцій у лексичному, граматичному й фонетичному аспектах англійської мови, а також відповідних мовленнєвих компетенцій у говорінні, письмі, читанні й аудіюванні.

 
75 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика: ключі до вправ [Текст] : до зб. вправ Ю. Б. Голіцинського / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2011. - 288 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): вправи з англійської мови

Анотація:   Збірник вправ з граматики англійської мови Ю. Б. Голіцинського - книга, по якій навчаються всі російські (і не тільки російські) школярі. Завдяки методичній продуманості і повноті вона широко використовується в начальному процесі як у базових школах, так і в школах з поглибленим вивчанням англійської мови. Крім того, цей збірник виявився незміним посібником для широкого кола людей, що самостійно вивчають чи повторюють англійську мову.

 
76 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [з англійської мови] [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2010. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- займеник -- прийменник -- інфінітив -- герундій -- умовні речення -- модальні дієслова

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
77 81.2Ан-923
П69

        Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В. В. Янсон, Л. В. Свистун, С. Т. Богатирьова, С. М. Лежньов. - К. : Логос, 2002. - 367 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Тексти не піддано жодній модифікації, тобто не адаптовано. Їхню стилістичну і лексико-граматичну своєрідність збережено і представлено насамперед у фабульних текстах, що повідомляють про повсякденне життя звичайної англомовної родини, та у відповідних таблицях, вправах, лексико-семантичних сітках та ін.

 
78 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова. 3кл. [Текст] : підруч. для. загальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2013. - 176 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 3 кл.

Анотація:   Підручник "Англійська мова" укладено відповідно до нової програми з іноземних мов, рекомендованої МОН України для оволодіння англійською мовю в 3-му класі загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст видання, що складається з восьми розділів, побудовано за тематико-ситуативним принципом. Організація навчального матеріалу забезпечує інтегрований розвиток навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання, письма та передбачає використання інтерактивних методів навчання. Підручник вдало реалізує комунікативний підхід до викладання та вивчення іноземних мов.

 
79 81.2Ан-923кр
Ш42

Шелег, Т. В.

        Англійська мова для туристів / Т. В. Шелег. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 180 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для туристів -- країнознавство англійською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику подано країнознавчий матеріал пізнавально-культурологічного змісту про країни, що є популярними туристичними дестинаціями, їх туристичні ресурси та суспільне життя.

 
80 81.2Ан-923
С45

Скребкова-Пабат, М. А.

        Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 392 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): лекції з ділової англійської мови

Анотація:   Навчальний курс складається з теоретичного курсу - лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи. Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики (біля 1520 слів та словополучень), англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

 
81 81.2Ан-923кр
Г95

Гур'єва, В. В.

        Англійська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Гур'єва. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 110 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): англійська для юристів -- правнича англійська

Анотація:   Навчальний посібник спрямований на навчання україномовних студентів особливостей володіння та використання англійської мови як мови права. Мета посібника - сфокусувати всю увагу на навчанні студентів власгне правничої англійської та забезпеченні того мінімуму країнознавчих знань, який є необхідним для цього.

 
82 81.2Нім-922
С40

Сірик, Т. Л.

        Підручник з англійської мови. 10 кл. / Т. Л. Сірик. - Полтава : СТЛ-Книга, 2003. - 188 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Підручник включає дев'ять ситуативно-тематичних циклів уроків, які присвячені астрономії, географії, історії англомовних країн та України. Невід'ємною складовою кожного циклу є текст-полілог, що слугує як зразок активного використання лексичних одиниць в сучасному мовленні в процесі обговорення проблемного питання на уроці. Кожен цикл включає комунікативні вправи в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Мова у підручнику розглядається як засіб спілкування для роботи в парах і групах, не включаючи особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

 
83 81.2Ан-923кр
Г95

Гур'єва, В. В.

        Англійська мова для студентів юридичних факультетів [Текст] : зб. завдань для студ.-заочників III-IV курсів юрид. ф-тів ун-тів / В. В. Гур'єва, Л. В. Рибалка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 104 с.

Рубрики: Мова англійська - Збірник вправ

Ключові слова (ненормовані): англійська для юристів

Анотація:   Навчальний посібник "English for Law Students" розроблений для вивчення англійської мови студентами-заочникам III - IV курсів юридичних факультетів університетів. Мета посібника - сфокусувати всю увагу на навчанні студентів власне правничої англійської та забезпеченні того мінімуму країнознавчих знань, який є необхідним для цього.

 
84 81.2Ан-923
Р83

Рудешко, Є.

        Англійська мова комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. Рудешко. - К. : КНТЕУ, 2002. - 206 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування -- комерційна діяльність -- культура англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник знайомить читача з спеціальною англійською термінологією комерційної діяльності. Мета посібника - навчити читача роботі з фаховою літературою та виробити навички ділового спілкування.

 
85 81.2Ан-923,2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2006. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Посібник містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
86 81.2Ан-314
С40

Сисоєва, Є. С.

        Оцінні антропоніми в англійській мові [Текст] : монографія / Є. С. Сисоєва. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 233 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): структура оцінних антропонімів -- семантика англійських оцінних антропонімів

Анотація:   Книга присвячена дослідженню семантичних, структурних та функційних особливостей оцінної антропонімічної лексики. Детально описується механізм впливу екстралінгвальних чинників на появу оцінки у зазначенні антропонімів. У монографії пропонуються критерії добору оцінних антропонімів, на основі яких створено корпус мовного матеріалу дослідження. Досліджуються семантичні особливості оцінних антропонімів із урахуванням таких актуалізаторів оцінки, як етимологія загальної основи і культурно-історичний компенент. Аналізується словотвірний потенціал оцінних антропонімів. Семантична деривація розглядається як основний шлях збагачення антропонімікону оцінними одиницями. Оцінні антропоніми в системі англійської мови описуються як лексичні одиниці із більшим стилістично-функційним потенціалом, ніж типи антропонімічної лексики.

 
87 81.2Ан-923-3
П32

Пінська, О. В.

        Читаємо пресу англійською мовою: Сучасна англомовна суспільно-політична тематика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пінська. - К. : Знання, 2007. - 152 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): суспільно-політична лексика

Анотація:   Посібник відображає суспільно-політичну лексику сучасної англомовної преси з різноманітних тем. Переважно це уривки з газет, тексти з інших видань суспільно-політичної спрямованості про Україну, Англію, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та інші країни. До кожної теми додаються вправи для закріплення активної лексики, контрольні запитання. У кінці книги наведено список найбільш уживаних у сучасній пресі США та Великобританії скорочень і сучасні назви країн англійською мовою, а також родовід англійських королів.

 
88 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2010. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): інфінітив -- герундій -- модальні дієслова

Анотація:   Навчальний посібник містить вправиз усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словник.

 
89 81.2Ан-923
Ч25

Частник, О. С.

        Англійська мова для студентів мистецьких спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. С. Частник, С. В. Частник, І. В. Дерев'янко. - Х. : Тимченко, 2006. - 288 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): мистецтво англійською мовою

Анотація:   Посібник складається з двох частин. Перша частина відповідає вимогам модулю "Професійно-орієнтоване читання" модульно-проектної структури курсу іноземних мов, а друга, що є логічним продовженням першої, - модуля "Проектна діяльність". Уроки першої частини містять тексти, списки активної лексики і термінології, пояснення граматичних явищ, вправи.

 
90 81.2Ан-923.7
Ч49

Черноватий, Л. М.

        Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. першого курсу, що навч. за філол. спец. та за фахом "Переклад". Ч. 1 Книга для викладача / Л. М. Черноватий, Н. М. Ковальчук, Ю. В. Матюхіна ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 73 с.

Рубрики: Мова англійська - Практичний курс

Анотація:   Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів першого курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли "Вступ", який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, ключі до найбільш складних вправ підручника, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету.

 
91 81.2Ан я2
З17

Зайковські, С. А.

        Англійська мова [Текст] : довідник / С. А. Зайковські, Л. М. Адамовська. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 576 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Анотація:   Мета довідника - допомогти учням засвоїти фонетичний, граматичний та лексичний матеріал згідно з чинною програмою середньої загальноосвітньої школи, опанувати навичками читання, перекладу, зв'язаного усного мовлення та підготуватися до вступного іспиту з англійської мови. Фонетичний матеріал сприятиме засвоєнню правил вимови англійських голосних та приголосних, ознайомленню з фонетичною транскрипцією та основними правилами читання. Граматичний довідник розкриває основи англійської граматики; тренувальні та контрольні вправи дадуть змогу закріпити вивчений метеріал.

 
92 81.2Ан-923.1
К59

Козуб, Л.

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Козуб. - Т. : Підручники і посібники, 2007. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетика

Анотація:   Посібник призначено для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів. Його мета - допомогти студентам оволодіти правильною вимовою англійських слів, словосполучень, речень, набути навичок необхідних для ефективного використання англійської мови. В посібнику подаються загальні правила читання, вимови, розташування наголосу, оволодіння англійською транскрипцією.

 
93 81.2Ан-923.7
Л80

Лотоцька, К.

        Стилістика англійської мови [Текст] : навч. посіб. / К. Лотоцька. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 254 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Анотація:   У посібнику розкрито основні теми курсу стилістики англійської мови враховуючи деякі сучасні концепції та новітні тенденції у сфері розвитку лінгвістичних досліджень.

 
94 81.2Ан-923кр
К89

Кузнецова, Л. Г.

        Methods of teaching scientific communication [Текст] : навч.-метод. посіб. до курсу "Основи наукової комунікації англійською мовою" / Л. Г. Кузнецова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 147 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у вузі

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- анотація англійською мовою -- тези доповідей англійською мовою -- професійне спілкування англійською мовою

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить зразки та алгоритми складання анотації наукової статті, тез доповідей на студентські коференції, обгрунтувань кваліфікаційних робіт, дипломних проектів, деякі зразки наукової кореспонденції тощо.

 
95 81.2Ан-923
Т21

Тарнопольський, О. Б.

        Ділові проекти [Текст] : підруч. з ділової англ. мови для студ. вищ. навч. закл. освіти та факульт. екон. профілю / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 325 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійською -- ділова англійська мова -- стилістика англійської мови

Анотація:   Підручник призначений для навчання ділової англійської мови студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю

 
96 4И(Ан)(075.3)
З41

        Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) [Текст] : посібн. для вчителів шк., викл. та студ. вузів / уклад. : Н. М. Сазонова, К. М. Шабатіна. - К. : Радянська школа, 1967

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Книга містить тексти з питань педагогіки і психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін. Книга має допомогти читачам у розвитку навичок самостійного читання оригінальної літератури за фахом.

 
97 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теми з образотворчого мистецтва на англійській мові

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво". Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за метою в межах одного розділу організовується на базі дікількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
98 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. Комунікативний аспект [Текст] : підруч. для студ. юрид. і гуманіт. спец. / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська, Л. Р. Кузнецова, Л. Л. Поплавська.; за ред. Л. - К. : Атіка, 2000. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Комунікативний аспект

Ключові слова (ненормовані): комунікативні завдання з анлійської

Анотація:   Підручник розрахований для вивчення англійської мови студентами І-ІІ курсів юридичних спеціальностей, а також гуманітарних спеціальностей. Спрямування підручника на комунікативний аспект забезпечується комплексом комунікативних завдань, які включені в кожний урок підручника.

 
99 81.2Ан-923кр
К68

Королюк, Г. О.

        Англійська мова. Видавнича справа та редагування [Текст] : [англ. мова для студ. ННІ укр. філології та соц. комунікацій, напрям підгот. - вид. справа та редагування] / Г. О. Королюк, І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 84 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна лексика

Ключові слова (ненормовані): видавнича справа -- автентичні тексти -- самостійна робата з англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник розроблений у відповідності до програми з іноземної мови за професійним спрямування для студентів II курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій за напрямом підготовки "Видавнича справа та редагування". Мета посібника - сформувати у студентів навички розуміння автентичної літератури, розвивати уміння висловлюватипрочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіди на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
100 81.2Ан-91
В61

Вовк, О. І.

        Інтенсивне навчання англійської мови [Текст] : [навч. посіб.] / О. І. Вовк. - Черкаси : САН, 2010. - 192 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): сугестопедичний метод навчання

Анотація:   У навчальному посібнику представлені матеріали з інтенсивного навчання англійської мови. Характеризуються, зокрема, сугестопедичний метод Г. Лозанова, Г. О.Китайгородської, а також основні модифікації інтенсивного навчання.

 
101 81.2Ан-923.1
П69

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. Дегтярьов, В. С. Білецька. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 174 с.

Рубрики: Мова англійська - Фонетика англійської мови

Анотація:   У посібнику відображено основні теми та структуру курсу з практичної фонетики англійської мови.

 
102 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        Англійська мова в контексті психології [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студентів психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна мова

Анотація:   Посібник представляє собою комплекс навчальних матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У посібнику врахована специфіка заочного відділення вищих навчальних закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів.

 
103 81.2Ан-923кр
К68

Королюк, Г. О.

        Англійська мова для студентів української філології [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Королюк, І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 119 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна лексика

Ключові слова (ненормовані): граматичні вправи -- лексичні вправи

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами І курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій. Мета посібника - сформувати у студентів-філологів навички розуміння автентичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
104 81.2Ан-923 кр
Р49

Рибалка, Л. В.

        Англійська мова для студентів-істориків [Текст] : зб. завдань для студ.-заочників І-ІІ курсів іст. ф-тів ун-тів / Л. В. Рибалка ; рец. : Н. Ф. Єремєєва, С. В. Цюра. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 96 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика краєзнавча -- автентична історична література

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами-заочниками І-ІІ курсів історичного факультету. Мета посібника - сформувати студентів-істориків навички розуміння автентичної історичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
105 К63

        Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна [Текст] : підручник / А. Е. Левицький, І. В. Трищенко, Ю. А. Лобода [та ін.] ; за ред. А. Е. - Київ : Київський університет, 2014. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Підручник є одним із перших в Україні виданням із дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови як другої іноземної", що викладається студентам магістратури з фаху "Переклад" і "Мова та література". Виклад текстів уроків грунтується на комунікативній спрямованості сучасних пошуків у галузі методики викладання іноземних мов.

 
106 81.2Ан-923
П77

        Прискоренний курс англійської мови [Текст] : підруч. / Л. Ю. Куліш, Е. О. Друянова, В. Л. Мотова. - К. : Вища школа, 1993. - 303 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Друге вироблене видання підручника (1-ше вид.-1991 р.) побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови і так званий базовий лексичний мінімум. Тексти стосуються побутової, країнознавчої, загальноукраїнської і суспільно-політичної тематики. Система вправ спямована на вироблення навичок і вмінь використовувати лексико-грамтичний матеріал, що вивчається, в ситуаціях реального спілкування.

 
107 81.2Ан-922.72
Г58

Гогільчин, С. І.

        Англійська мова. Розмовні теми для старшокласників [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гогільчин. - К. : Либідь, 1999. - 88 с.

Рубрики: Мова англійська - Розмовник

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Посібник містить альтернативні та додаткові матеріали до вивчення розмовних тем, визначених існуючою програмою з англійської мови для середньої школи. Тематика текстів посібника відповідає вимогам державної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови.

 
108 81.2Ан-923.1
Ф77

        Фонетика англійської мови: фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Дворжецька, Т. В. Макухіна, Л. М. Велікова, Є. О. Снегірьова. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 206 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фоносемантика -- фоностилістика -- риторика

Анотація:   Посібник розроблено з метою збагачення змісту та підвищення якості філологічної підготовки студентів з англійської мови як фахової дисципліни у вищих навчальних закладах. Посібник складається з чотирьох частин: у перших двох частинах наведено теоретичний матеріал з загальних питань фоностилістики, фоносемантики, інформаційної теорії, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; у третій - інформацію про конкретні фоностилі з прикладами текстів, що звучать; у четвертій - тексти різних фоностилів для читання.

 
109 81.2Нім-0
М34

Материнська, О. В.

        Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : типологічні, зіставні, діахронічні дослідження [Текст] : [монографія]. Т. 8 / О. В. Материнська ; редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2012. - 360 с.

Рубрики: Мова німецька

Ключові слова (ненормовані): лексика -- порівняльне мовознавство -- семантика меронімів -- меронімічна лексика

Анотація:   У монографії системно досліджено меронімічні відношення у німецькій та англійській мовах. Мероніми - лексичні одиниці на позначення частини цілого належать до базового шару лексичної системи досліджуваних мов та мають велике значення у процесах категоризації дійсності їхніми носіями. Основну увагу приділено питанню виокремлення закономірностей семантичного розвитку меронімів, взаємодії між їхніми структурними та семантичними типами, створенню моделі комплексного опису ділянки вокабуляру, що розглядається як інтегрувальний та стрижневий складник ієрархічної будови лексичної системи мови загалом.

 
110 81.2Ан-923.1
Д18

Данилюк, С. С.

        Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 132 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична фонетика

Анотація:   Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів. У ньому відображено основні теми та структуру лекційного курсу з теоретичної фонетики англійської мови, запропоновано плани семінарських занять і літературу до них, а також наведено методичні рекомендації із кожної теми.

 
111 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс [Текст] : підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова [та ін.] ; за заг. ред. В. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 466 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): техніка перекладу -- фонетико-корективний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетично-корективного курсу, основного курсу (16 уроків) та ключів до вправ підвищеної складності і містить оригінальні тексти та діалоги, написані носієм британстького варіанту англійської мови, випускником Манчестерського університету Александером Гапонівим. Підручник пропонує свіжий погляд на сучасне життя в Україні та Великій Британії, використовуючи найкращі теоретичні здобутки вітчизняної методичної науки і новітні практичні досягнення в технології навчання.

 
112 81.2Ан-923.7
А21

Авраменко, В. І.

        Лексико-граматичні труднощі перекладу економічних текстів [Текст] : навч. посіб. з англ. мови для студ. кооп. вищ. навч. закл. / В. І. Авраменко. - К. : Укоопспілка, 2003. - 121 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови -- граматика англійської мови -- труднощі перекладу

Анотація:   Матеріал для вправ і текстів для контрольного перекладу підібрано з аутентичних джерел. Посібник може бути використаний як на практичних заняттях, так і в самостійній роботі при вивченні англійської мови.

 
113 83.3(4Укр)6-8...4
Ф75

Фока, М. В.

        Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою [Текст] : [монографія] / М. В. Фока. - Кіровоград : Антураж А, 2013. - 240 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): творчість тичини п. -- художній переклад -- Тичина як поет-синтезист

Анотація:   У монографії досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини з англійскою мовою. Попередньо висвітлено методологічні підходи до вивчення цієї актуальної перекладознавчої проблеми. Розглянуто П. Тичину, одного з найбільш новаційних українських поетів, як митця - синтезиста. Вивчено способи відтворення образів П. Тичини, у яких поєднано слово, музику й живопис, засобами англійської мови на матеріалі перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс.

 
114 81.2Ан-923.8
Я90

Яхонтова, Т. В.

        Основи англомовного наукового письма [Текст] : навч. посібник для студентів і науковців / Т. В. Яхонтова. - Л. : ПАІС, 2003. - 220 с.

Рубрики: Мова англійська - Письмо

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- письмо англійської мови -- науковий стиль письма (англійськомовний)

Анотація:   Ця книга є першим в Україні навчальним посібником з англомовного наукового письма. Його мета-ознайомлення з основними особливостями риторики, стилістики та жанрової організації сучасного англомовного наукового дискурсу (стилю), розвиток базових навичок побудови і написання англійською мовою наукових текстів різних жанрів, а також вироблення стратегії опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та власне мовні аспекти. Посібник максимально орієнтований на розвиток навичок письма шляхом виконання різноманітних завдань на матеріалі автентичних текстів із гуманітарних і природничих дисциплін.

 
115 81.2Ан-923
Б73

Богацький, І. С.

        Бізнес-курс англійської мови [Текст] : навчальний посібник / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова; за заг. ред. І. С. Богацького. - К. : Логос, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів,вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника- навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах.Навчальний курс складається з 12 уроків,кожен з яких включає в себе основний текст-політолог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичні коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий строк оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

 
116 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 34 Філологічні науки / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Академія, 2004. - 93 с.

Зміст:
  Данилюк Н. О.  Культурологічна лексика в сучасній українській мові та її лексикографічне опрацювання / Н. О. Данилюк. - С. 3-6
  Федорчук Т. М.  Культурна ідентифікація білінгів / Т. М. Федорчук. - С. 6-10
  Калиновська О. В.  Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років ХХ ст. / О. В. Калиновська. - С. 10-14
  Бенкендорф Г. Д.  Христос і християнство. Семантика та прагматика концептів у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 15-21
  Брагінець Н. В.  Концепти душа і серце в національно-мовних картинах світу (на прикладі української, російської та англійської мов) / Н. В. Брагінець. - С. 21-25
  Дзюбишина-Мельник Н. Я.  Становлення лексичних літературних норм у кінці XIX століття (за книжкою Лесі Українки "Стародавня історія східних народів") / Н. Я. Дзюбишина-Мельник. - С. 26-31
  Богдан С. К.  Мовна поведінка українських тележурналістів: агресія чи толерантність / С. К. Богдан. - С. 31-38
  Монахова Т. В.  Кризовий стан мовленнєвої культури в південноукраїнському регіоні / Т. В. Монахова. - С. 38-41
  Демська-Кульчицька О. М.  Заголовок як обов'язковий структурний елемент лінгвістичного корпусу / О. М. Демська-Кульчицька. - С. 42-45
  Симонова К. С.  До питання про статус службових слів у науковій концепції частин мови / К. С. Симонова. - С. 46-50
  Гриднєва Л. М.  Нерозв'язані проблеми правопису іншомовних слів (подвоєння приголосних у термінологічній лексиці) / Л. М. Гриднєва. - С. 50-55
  Куранова С. І.  Структурно-семантичні особливості типів мовлення у газетній замітці (на матеріалах газет "Голос України\" / "Урядовий кур'єр")\". - С. С. І. Куранова. - 56-59,
  Куровська О. В.  Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма (на матеріалі англійської мови) / О. В. Куровська. - С. 59-63
  Зернецький П. В.  Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П. В. Зернецький, Г. Л. Рябоконь. - С. 63-65
  Fedoriachenko L. V.  Focus and emhasis in teaching english for mass media / L. V. Fedoriachenko. - С. 65-67
  Горкун М. Г.  Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови / М. Г. Горкун. - С. 68-70
  Василевич В. В.  Робота з термінологією у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів-економістів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / В. В. Василевич. - С. 71-72
  Dimant G. S.  Case study for the economics students / G. S. Dimant. - С. 73-74
  Зернецький П. В.  Мовленнєві типи особистості та розвиток змісту дискурсу / П. В. Зернецький. - С. 75-77
  Кучер Ю. М.  Відтворення у процесі лінгвістичного дослідження усного дискурсу / Ю. М. Кучер. - С. 78-82
  Гришкова Р. О.  Лінгвістичні та міжкультурні фактори у навчанні ділової англійської мови / Р. О. Гришкова. - С. 82-84
  Кучерова О. О.  Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації (на матеріалі британської преси) / О. О. Кучерова. - С. 84-87
  Semyankiv I.  Group instructional feedback technigue / I. Semyankiv, A. Y. Shugai. - С. 88-89

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): теорія комунікації -- лінгвістична прагматика -- ціолінгвістика -- психолінгвістика -- українська літературна мова -- методика навчання англійської мови

Анотація:   Черговий випуск "Наукових записок. Філологічні науки" містить статті з теорії комунікації, лінгвістичної прагматики, соціо- та психолінгвістики, історії формування української літературної мови, методики викладання англійської мови.

 
117 81.2Ан
С60

Солощук, Л. В.

        Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі [Текст] : монографія / Л. В. Солощук ; наук. ред. : А. Д. Бєлова. - Х. : [Константа], 2006. - 298 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): англійській мові -- невербальні комунікації в англійській мові -- аналіз мовленнєвої діяльності -- культура мовлення в англійській мові

Анотація:   У монографії розглянуто принципи взаємодії та функціонування вербальних і невербальних компонентів комунікації в різних типах англомовного дискурсу. Дослідження невербальних комунікативних компонентів грунтується на аналізі їх номінацій в текстах художніх творів та кіноскриптів. Роботу виконано в руслі сучасних комунікативно-функціональних досліджень, спрямованих на розширення кола лінгвістичних інтересів за рахунок комплексного аналізу мовленнєвої діяльності людини.

 
118 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Спілкування / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування -- ділова комунікація англійською мовою

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб спілкуватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно і професійно точно. Завдяки цій книзі серії "Fit for Business English" ви зможете навчитися англійською мовою налагоджувати контакти, наводити переконливі аргументи, обгрунтовувати думки і бути красномовним навіть під час невимушеної бесіди. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
119 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Телефонні переговори / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): ділова англійська мова

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших пердумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб вести телефонні переговори з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі із серії "Fit for Business English" ви зможете навчитися англійською мовою призначати зустрічі, отримувати необхідну інформацію, відповідати на запити, приймати скарги та узгоджувати умови угод. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
120 88.5я73-1
К88

Кудіна, В. В.

        Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кудіна, Д. В. Позняк. - К. : КСУ, 2002. - 97 с.

Рубрики: Психология социальная

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Посібник із політичної психології" англійською мовою - перша в Україні спроба створення навчальних матеріалів для студентів, що одночасно опановують дві спеціальності - "психологію та англійську мову".

 
121 81.2Ан-91
Т21

Тарнопольський, О. Б.

        Методика обучения английскому языку для делового общения [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - К. : Ленвит, 2004. - 192 с.

Рубрики: Методика обучения английскому языку

Анотація:   У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання навчання англійської мови для ділового спілкування у вищих навчальних закладах та факультетатх економічного профілю. Подано методико-лінгвістичну характеристику ділової англійської мови у відмінності від загальнонародної мови та підмов різних спеціальностей. Розглядаються цілі, зміст та практична технологія навчання англійської мови для ділового спілкування, а також один з нових альтернативних підходів до навчання такому спілкуванню. Наводяться дані експериментів та дослідного навчання, що підтверджують ефективність розробленої методики.

 
122 81.2Ан-923.7
П69

        Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат [Текст] : посіб. з пер. з англ. мови для студ. вищ. навч. закл. / Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов ; наук. ред. : В. В. Дайнеко. - К. : Факт, 2005. - 152 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- усний переклад

Анотація:   "Практикум з усного перекладу: Мультимедійний формат" є навчальним посібником з професійного перекладу з англійської мови на українську. Він містить комплекс мультимедійних тренувальних вправ та є продовженням теоретичного курсу "Основи перекладу" англійської мови (G. Miram et al. Basic Translation) та навчального посібника російською мовою "Профессиональный перевод" (Мірам Г. Е., Гон О. М.). "Практикум з усного перекладу: Мультимедійний формат" призначено як для опрацювання в аудиторії, так і для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.

 
123 М58

Мизин, Т. О.

        Англійська мова для географів [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Мизин, О. К. Шевченко ; за ред. К. В. Мезенцева. - Київ : Київський університет, 2016. - 138 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для географів

Анотація:   Навчальний посібник побудований за тематичним принципом і включає 9 модулів. Зміст і структура кожного модулю підпорядковані цілям навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності: читанню, аудіюванню, говорінню, письму. Сучасні автентичні тексти для читання та аудіювання, розроблені на їхні базі вправи сприяють продуктивному засвоєню змісту професійної тематики, допомагають формуванню не лише необхідних навичок професійного спілкування, а й розвитку креативного мислення студентів.

 
124 81.2Ан-923.7
Н56

Nesterenko, N.

        A Course in Interpreting and Translation [Текст] : [посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закл.] / N. Nesterenko, K. Lysenko. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 246 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу англійської мови

Анотація:   Даний навчальний посібник представляє собою збірку різноманітних вправ для надбання навчальних навичок усного перекладу з англійської мови та на англійську. Він включає цикли вправ, націлених на розвиток пам'яті та уваги перекладача, його мови та дикції, навички переключення уваги, вводить в активний запас велику кількість лексики основного словарного фонду, географічних та власних імен. В посібнику використовувались тексти сучасних політичних та економічних статей. Вперше у практиці навчального перекладу формуються та закріплються на конкретному мовному матеріалі навички перекладу з рідної мови на англійську та англійської на рідну за допомогою аутентичних аудіоматеріалів, що додаються.

 
125 74.162.7я73-5
П69

        Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова [та ін.]. - К. : Ленвіт, 2001. - 296 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов - Іноземні мови в середніх навчальних закладах

Ключові слова (ненормовані): АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -- ПРАКТИКУМ

Анотація:   У посібнику висвітлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів посібника даються рекомендації щодо підготовки до лекцій і практичних занять,самостійного опрацювання тем. Значна увага приділена самоконтролю рівня сформовності професійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації до написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. У значному обсязі подані матеріали з педагогічної практики.Наводяться приклади професійно-вибіркових курсів з методики викладання іноземних мов. Розробки практичних занять і тем для самостійного опрацювання включають приклади вправ, фрагментів і планів-конспектів уроків.

 
126 81.2Ан-923
А47

Алексеєва, А. Л.

        Підручник з англійської мови для студентів-істориків [Текст] : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / А. Л. Алексеєва, О. В. Лабенко. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 274 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для істориків

Анотація:   Підручник складається з восьми блоків основного курсу, восьми додаткових блоків факультативного вивчення мови, одного блоку для самотійної роботи студентів, граматичного розділу та англо-українського словнику приблизно на 1400 лексичних одиниць з історичної та суспільно-політичної тематики.

 
127 81.2Ук-212
К49

Клименко, О. В.

        Типи неозначеного суб'єкта в англійській та українській мовах. Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження [Текст] : монографія. Т.2 / О. В. Клименко ; редкол. : В. Д. Каліущенко. - Донецьк : ДонНУ, 2005. - 180 с.

Зміст:
  Методика та засоби ідентифікації неозначеного суб'єкта-діяча. - С. 9-51
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками we, ми/ми. - С. 52-78
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками you, ти/ти, ви/ви. - С. 79-105
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками they, вони/вони. - С. 106-129
  Порівняльний аналіз структурно-семантичних особливостей неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого особовими займенниками, в англійській і українській мовах. - С. 130-149

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз мов

Ключові слова (ненормовані): мові -- займенник англійської мови -- семантичні типи -- діахронічні дослідження мови -- зіставні дослідження мови -- порівняльна граматика -- зіставна

Анотація:   У монографії на матеріалі двох різноструктурних мов досліджуються семантичні типи неозначеного суб'єкта, вираженого особовими займенниками, описується методика та засоби його ідентифікації, формулюються риси подібностей та розбіжностей семантичних моделей речень з неозначеним суб'єктом в англійській та українській мовах.

 
128 80
Н72

        Нова філологія [Текст] : зб. наук. ст. № 27 / МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2007. - 334 с.

Зміст:
  Андреева И. А.  Коммуникативная узуализация фразеологизмов, вербализующих концепты thin/thick в современном англоязычном художественном дискурсе / И. А. Андреева. - С. 6-11
  Андрусь А.  Когнітивна інтерпретація семантики прикметників big, large та great / А. Андрусь. - С. 11-15
  Вапиров С. Ю.  Языковая картина мира немецкой волшебной сказки в переводе (на материале сказок братьев Гримм) / С. Ю. Вапиров. - С. 16-20
  Волошина Є.  Конверсія в системі повнозначних частин мови (на матеріалі української та англійської мов) / Є. Волошина. - С. 20-24
  Воскобойник В. І.  Типи фреймів та їх дериваційна характеристика (на матеріалі похідних прикметників англійської економічної терміносистеми) / В. І. Воскобойник. - С. 24-29
  Жулінська М.  Семантично-когнітивні аспекти інновацій комп 'ютерних технологій / М. Жулінська. - С. 29-32
  Королева Н. Л.  Характеристики сектора моральные качества в структуре концепта мораль / Н. Л. Королева. - С. 32-36
  Мартинюк А. П.  Метафора у структурі значення англомовних вторинних номінацій чоловічої та жіночої референції / А. П. Мартинюк. - С. 36-41
  Ніконова В. Г.  Реконструкція концептуальної метафори: ідентифікація концепту-кореляту (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) / В. Г. Ніконова. - С. 41-46
  Породько-Лях О. В.  Фреймовий принцип реалізації концепту гроші в сучасному українському медіадискурсі / О. В. Породько-Лях. - С. 46-49
  Селіванова О. О.  Теоретичні засади й дослідницькі можливості концептуального аналізу / О. О. Селіванова. - С. 49-56
  Чернишенко І. А.  Ціннісні концепти як складові мовної свідомості / І. А. Чернишенко. - С. 56-64
  Чуян С. О.  Перехідність у системі граматичних категорій англійського дієслова / С. О. Чуян. - С. 64-67
  Швачко С. О.  Феномен спустошених числівників: лінгво-когнітивні аспекти / С. О. Швачко. - С. 67-71
  Бацевич Ф. С.  Мова в деяких концепціях "людини цілісної": теоантропокосмізм і нагуалізм / Ф. С. Бацевич. - С. 72-78
  Головко О. М.  Новітні локативні десигнації на світовому рівні (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Головко. - С. 78-86
  Домброван Т. И.  Грамматика зависимостей в контексте синергетики / Т. И. Домброван, И. А. Сосницкий. - С. 86-91
  Манакін В. М.  Мова як енергетичний феномен / В. М. Манакін. - С. 91-97
  Махачашвілі Р. К.  Лінгвоонтологічні параметри неотехносфери сучасного буття / Р. К. Махачашвілі. - С. 97-104
  Молодоженя О.  До питання про мовну гру у дослідженнях з філософії і мовознавства / О. Молодоженя. - С. 104-108
  Приходько А. И.  Энергетический потенциал фрейма / А. И. Приходько. - С. 108-114
  Семенець О. О.  Синергетична природа слова і тексту / О. О. Семенець. - С. 114-120
  Шевчук О. В.  Концептуальный анализ аргументов в конструкции N' sN / О. В. Шевчук. - С. 124-129
  Артюх В. М.  Особливості функціонування термінологічних дієслівних об'єктних словосполучень в англійському економічному тексті / В. М. Артюх. - С. 130-133
  Балюта Е. Г.  Соціолінгвальні аспекти формування еконеологізмів у англійській мові на сучасному етапі (вербалізація проблеми використання енергії) / Е. Г. Балюта. - С. 133-137
  Бардакова О. О.  Прикметники в якості першого відокремлюваного компонента в дієслівних одиницях (до) / О. О. Бардакова. - С. 137-142
  Бережна М. В.  Антропонімія дитячої літератури жанру фентезі / М. В. Бережна. - С. 142-149
  Василенко Д. В.  Афіксація як спосіб утворення англомовної військової лексики (діахронічний аспект) / Д. В. Василенко. - С. 149-155
  Вільчинська Т. В.  Вплив запозичень на лексичний запас мови / Т. В. Вільчинська. - С. 156-159
  Волгина Е. А.  К проблеме стилистического значения слова в лексикографическом описании / Е. А. Волгина. - С. 159-164
  Воловик Л. Б.  Словотвірні моделі префіксальних дієслів та співвідносних з ними похідних іменників у німецькомовній економічній терміносистемі / Л. Б. Воловик. - С. 164-170
  Гармаш О. Л.  Сутність системного ядра та ядерно-сферична структурованість словникового складу сучасної англійської мови / О. Л. Гармаш. - С. 170-176
  Гринюкова Р. А.  Вплив комп'ютерних технологій на зміни лексичного складу німецької мови / Р. А. Гринюкова. - С. 176-179
  Дмитрасевич Р. Я.  Англійські юридичні професіоналізми та способи їхнього утворення / Р. Я. Дмитрасевич. - С. 179-185
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з компонентом - maker / О. Я. Добровольська. - С. 186-190
  Єнікєєва С. М.  Архітектоніка словотвору як синергетичної системи (на матеріалі сучасної англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 190-198
  Зацний Ю. А.  Про деякі напрями,чинники і механізми інноваційної семантичної деривації в англійській мові XXI століття / Ю. А. Зацний. - С. 198-202
  Кияк Т. Р.  Фахові мови та проблеми термінознавства / Т. Р. Кияк. - С. 203-208
  Клименко О. Л.  Словотворчі елементи розмовного походження та їх функціонування в сучасній англійській мові / О. Л. Клименко. - С. 208-213
  Ковтун К. В.  Образование и функционирование неологизмов в современном английском языке / К. В. Ковтун. - С. 213-218
  Лужаница Е. И.  Особенности развития городских диалектов на рубеже XX - XXI веков / Е. И. Лужаница. - С. 219-223
  Лях І. В.  Відображення міжрівневої взаємодії мовних одиниць у технічній термінології (на матеріалі німецької термінології гірництва) / І. В. Лях. - С. 223-227
  Міщенко А. Л.  Словотворчі можливості запозичених англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі англіцизмів тематичних груп "комп'ютерна техніка та цифрова обробка даних\" / "Інтернет як засіб масової комунікації". - С.  "інформаційні технологі" та "назви осіб")\"
  Ніконенко О. І.  Словотворчі функції сильних кореневих дієслів / О. І. Ніконенко. - С. 234-238
  Олійник Н. А.  Структурно-семантичні особливості напівафікса як структурної одиниці / Н. А. Олійник
  Островская Ю. К.  Новая общественно-политическая лексика: фрагмент анализа английских неологизмов-словосочетаний рубежа веков / Ю. К. Островская. - С. 242-246
  Ребрій О. В.  Дискурсивні параметри номінації (на матеріалі оказіональних інновацій) / О. В. Ребрій. - С. 246-250
  Семенчук А. Б.  "11 вересня" 2001 року в англійській мові / А. Б. Семенчук. - С. 251-255
  Семотюк О. Л.  Англо-американські запозичення в німецькій мові / О. Л. Семотюк. - С. 255-258
  Сухачева Н. С.  Структурно-семантичні особливості афіксальних іменників-термінів сфери менеджменту / Н. С. Сухачева. - С. 258-263
  Таценко Н. В.  Категорія інформації у семантиці метамови "віртуальної реальності" / Н. В. Таценко. - С. 263-267
  Фогель Г. Б.  Структурні аспекти термінологічної лексики / Г. Б. Фогель. - С. 267-271
  Чирвоний О.  Семантична деривація у сфері інформаційних технологій / О. Чирвоний. - С. 271-276
  Шило В. В.  Лексики-семантична категоризація запозичених твірних та їх похідних в межах словотвірної парадигми (на матеріалі французьких запозичень в англійській правничій термінології) / В. В. Шило. - С. 276-282
  Шишліна О. Л.  Структура та семантика складних аграрних термінів з першим словотворчим компонентом - основою кореневого іменника / О. Л. Шишліна. - С. 282-288
  Ганічева Т. В.  Експериментальне формування термінологічного компоненту фахової компетенції майбутніх перекладачів / Т. В. Ганічева. - С. 292-296
  Гладка І. А.  Технологія комунікативно-діяльнісного моделювання щодо формування готовності студентів до навчання молодших школярів іноземним мовам / І. А. Гладка. - С. 296-300
  Глазкова І. Я.  До питання організації рольової гри на заняттях з іноземної мови / І. Я. Глазкова. - С. 300-303
  Голуб Ю. І.  Лексикографічна інформація її роль в процесі оволодіння іноземною мовою / Ю. І. Голуб. - С. 303-306
  Гунченко Ю. В.  Навчання словотвору на заняттях з англійської мови у ВНЗ економічної спрямованості / Ю. В. Гунченко. - С. 306-309
  Залєвська І. О.  Іноземна мова як третя: дослідження інтермови та його застосування у викладанні / І. О. Залєвська. - С. 309-315
  Теляшенко В. Л.  Результати експериментальної перевірки ефективності проектної технології навчання студентів фармацевтичних спеціальностей професійно орієнтованого спілкування англійською мовою / В. Л. Теляшенко. - С. 320-326
  Черньоков Я.  Зіставний характер перекладу фахових текстів у курсі вивчення іноземної мови на природничо-географічному факультеті / Я. Черньоков, В. Белінський. - С. 326-332

Анотація:   У збірнику містяться статті , присвячені актуальним проблемам когнітивної лінгвістики, лінгвофілософії, енергетичної лінгвістики, розвитку словникового складу мов та методики викладання германських та романських мов. Результати дослідження висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття.

 
129 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів / І. М. Куліш ; рец.: В. П. Мусієнко [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 120 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
130 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Куліш, А. П. Безкопильний. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
131 81.2Ан-923.72
Г93

Гужва, Т. М.

        Англійська мова: розмовні теми [Текст] : навч. посіб. для студ. фак. інозем. фіолол. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів : у 2 ч. Ч. 1 / Т. М. Гужва ; під ред. : Ю. Ю. Романовської ; худ.-оформл. : І. В. Осипов ; рец. : В. - Х. : Фоліо, 2006. - 414 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Навчальний посібник призначений для вдосконалення навичок усної мови, для розширення лексичного запасу. Містить зразки розмовних тем, кожну з яких доповнено відповідними текстами англійських і американських авторів, комунікативними впрами.

 
132 81.2Ан-923.7
К11

Кorunets, I. V.

        Theory and practice of translation / I. V. Кorunets ; ed. : O. I. Tereh. - Vinnitsa : Nova Knyha, 2003. - 445 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): лексикологічні аспекти -- граматичні аспекти -- переклад

Анотація:   У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладається короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та вУкраїні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо.

 
133 81.2Ан-923.7
К70

Корунець, І. В.

        Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] : підруч. / І. В. Корунець; за ред. : О. І. Тереха. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 446 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу -- аспектний переклад

Анотація:   У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема : вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, корпорацій, назв газет і журналів, профспілок, політичних, спортивних, гуманітарних організацій, назв газет, журналів, тощо. Пропонуються вивірені спроби відтворення ідіомів, значень реалій суспільного життя, класів інтернаціональної лексики, а також асиндетичних іменникових словосполучень і віддієслівних предикативних комплексів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

 
134 95
В53

Караєва, Т.В.

        Формування організації мотиваційного типу для навчання англійської мови на основі положень теорії ієрархічних систем [Текст] : сборник научных трудов / Т.В. Караєва. -

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- мовознавство -- теорія ієрархічних систем

 
135 81.2Ан-923
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова: Самовчитель [Текст] : навч. посібник для студентів вузів / П. О. Бех, Л. В. Биркун. - К. : Либідь, 1993. - 232 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): самовчитель англійської мови

 
136 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова. 7кл. [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2007. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

 
137 81.2Ан-923.0кр
Л84

Лук'янова, Г. Л.

        Історія англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Лук'янова; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 106 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

 
138 81.2Ан-923кр
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. І курсу напряму підгот. "Філологія" / авт. кол. : Т. М. Кравченко (кер.), О. С. Афанасьєва, Д. В. Гаращенко [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 362 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): писемне мовлення -- техніка читання -- англомовне мовлення

Анотація:   У навчальному посібнику головна увага звертається на постановку вимови, навчання усного англомовного мовлення, удосконалення техніки читання та вмінь зрілого читання, а також розвиток навичок писеменого мовлення. Він містить матеріали вступного фонетичного курсу, теми My Family, Housing, Daily Routine, Food and Meals, Weather and Climate, тести для проведення самоконтролю, додатковий лексичний матеріал.

 
139 81.2Ан-923
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : самовчитель / П. О. Бех, Л. В. Биркун. - К. : Либідь, 1995. - 232 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): самовчитель англійської мови

 
140 80кр
Г94

Згурська, В.Г.

        Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. -

Рубрики: Мовознавство - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): виникнення нових слів -- лексичні інновації

 
141 81.2Ан-923.3
К32

Квеселевич, Д. І.

        Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Квеселевич; М-во освіти і науки України. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови

 
142 74кр
В53

Вовк, О.І.

        Співвідношення комунікативного і когнітивного у навчанні студентів-філологів практичної граматики англійської мови / О. І. Вовк. -

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Методи вивчення іноземної мови

Ключові слова (ненормовані): цілі та завдання навчання; мисленнєві операції -- спілкування; граматична навичка -- мовленєва компетенція; евристика

 
143 4и(ан)(075.1)
Б20

Балла, М. І.

        Вживання прийменників в англійській мові [Текст] : посіб. длля учителів і учнів старших класів середньої школи; для студ. / М. І. Балла ; за ред. і з вступ. стат. Г. П. Ятеля. - К. : Радянська школа, 1967. - 175 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): прийменник в англійській мові -- граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

 
144 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови (короткий курс) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. - 351 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Ключові слова (ненормовані): загально-лінгвістичні терміни -- граматичні терміни

Анотація:   У посібнику викладені основні теми та проблеми курсу теоретичної граматики, представлені схеми і таблиці, які полегшують їх розуміння та сприйняття, а також наявний глосарій загально-лінгвістичних і граматичних термінів, згрупованих в алфавітному порядку.

 
145 74.261.7Ан
А64

        Англійська мова у спілкуванні, 6 клас [Текст] : кн. для вчителя / кол. авт.: Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, Н. О. Демченко та ін.. - К. : Освіта, 1997. - 108 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас -- спілкування англійською

 
146 80кр
Г94

Рибіна, Н.В.

        Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. -

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістика тексту

Ключові слова (ненормовані): сприйняття тексту -- озвучені тексти

 
147 81.2Ан-923
М58

Мізецька, В. Я.

        Практичний курс англійської мови для юристів [Текст] : підручник / В. Я. Мізецька. - Х. : Одіссей, 2004. - 239 с.

Рубрики: Мова англійська - Практичний курс

 
148 74кр
В53

Береза, В.О.

        Особливості стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів при навчанні практичної граматики англійської мови / В. О. Береза. -

Рубрики: Мова англійська - Практична граматика

Ключові слова (ненормовані): осмислений процес пізнання дійсності мовленнєвими засобами -- тактика--пред'явлення тексту--дедукція -- осмислення матеріалу; логічна побудова

 
149 81.2Ан-923.7
Ж91

Журавльова, Т. А.

        Особливості перекладу з англійської мови на українську [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Журавльова. - Донецьк : Донбас, 1997. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): граматичні трансформації -- лексичні трансформації -- переклад фразеологічних одиниць

 
150 81.2Ан-91кр
Г93

Гук, І. А.

        Англійська мова: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : метод. рек. для викладачів і слухачів підгот. курсів ун-ту / І. А. Гук, О. М. Зіноватна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 76 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тести ЗНО з англійської мови -- програма ЗНО з англійської мови

 
151 81.2Ан-96кр
З63

Зіноватна, О. М.

        Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови [Текст] : методичні рекомендації / О. М. Зіноватна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 68 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): оцінювання з англійської мови

 
152 81.2Ан-923
А64

        Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар та ін.. - К. : Вища школа, 2001. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення англійською мовою -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Мета роботи- забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Складається з 32 уроків і тематичного словника. система вправ забезпечує швидше й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

 
153 81.2Ан-923
П18

Паращук, В. Ю.

        Практичний курс англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ф-тів інозем. мов вищ. закл. освіти / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк, С. Б. Саум. - К. : Знання, 1999. - 526 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Мета підручника-вдосконалення навичок усного і писемного мовлення, вільного розуміння художнього тексту, збагачення словникового запасу, формування лінгвокраїнознавчої та культурної компетенції. Матеріал для текстів та вправ запозичений із творів сучасних американських, британських та українських авторів.

 
154 74.261.7Ан
А64

        Англійська мова у спілкуванні. 5 кл. [Текст] : книга для вчителя / Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, І. А. Данилович та ін.. - К. : Освіта, 1996. - 159 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 5 кл.

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас -- освіта середня

 
155 4И(Ан)(075.31)
Б24

Баранцев, К. Т.

        Курс лексикології сучасної англійської мови [Текст] : підручник для студентів пед. інститутів іноземних мов та факультетів іноземних мов університетів і пед. інститутів УРСР / К. Т. Баранцев. - К. : Радянська школа, 1955. - 263 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови

 
156 95.4
П52

Валюх, Г.

        Ресурси ад'єктивного словотвору сучасної англійської мови [Текст] : сборник научных трудов / Г. Валюх. -

Ключові слова (ненормовані): мовознавство -- англійська мова

 
157 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : навч. посібник для вступників до вузів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1992. - 270 с.

Рубрики: Мова англійська

 
158 95.43
В53

Демиденко, О.П.

        Лінгвосоціокультурний компонент в системі навчання англійської мови для негуманітарних спеціальностей (передмова до дослідження) [Текст] : сборник научных трудов / О.П. Демиденко. -

Ключові слова (ненормовані): соціолінгвістика -- комунікативна поведінка

 
159 81.2Ан-923
К67

Корнієнко, С. В.

        Англійська мова [Текст] : посіб. для студ. фіз. ф-тів вищ. навч. закл. / С. В. Корнієнко, А. С. Шірінян. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 136 с.

Рубрики: Мова англійська

 
160 81.2Ан-923.2
М19

Малікова, О. В.

        Теоретична граматика сучасної англійської мови: університетський курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Малікова. - К. : Київський університет, 2010. - 704 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок з англійської мови

 
161 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / В. Я. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко ; ред. : В. К. Шпак. - К. : Вища школа, 1999

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетико-орфографічний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовні зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.

 
162 80кр
В53

Вальчук, Г.В.

        Метафорика як один із параметрів політичного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] : сборник / Г.В. Вальчук. -

Ключові слова (ненормовані): дискурс; політичний дискурс -- Концепт--метафора -- метафорика; метафорична модель

 
163 81.2Ан-923.7
О75

        Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / В. К. Шпак, Л. П. Дєгтярьова, І. І. Могілей та ін.; за ред. В. К. - К. : Знання, 2005. - 310 с.

Рубрики: Перекладознавство - Теорія перекладу

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   Пропонований навчальний посібник складається з 20 модулів, кожен з яких є одиницею навчальної системи, покладеної в основу комплексу. Кожгний модуль містить чотири блоки, спрямовані на роботу зі складними лексичними зворотами та специфічними граматичними конструкціями. Додатки включають перелік найчастіше вживаних абревіатур та скорочень, оригінальні текстові матеріали для аудиторної та самостійної роботи.

 
164 74кр
В53

Вовк, О.І.

        Пізнавальні стилі навчання студентів-філологів практичної граматики англійської мови [Текст] : сборник / О.І. Вовк. -

Ключові слова (ненормовані): Епістемологічні стилі -- Пізнавальні стилі -- Практична граматика

 
165 81.2Ан-923
С44

Скопюк, Т. Г.

        Навчальний посібник з англійської мови [Текст] : для студ. істор. ф-ту для розвитку навичок читання, письма та мовлення сучасною англ. мовою / Т. Г. Скопюк. - К. : Київський університет, 2003. - 77 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

 
166 81.2Ан-923кр
К23

Карловська, Г. В.

        Англійська мова для хіміків [Текст] : навч. посіб. з англ. мови для студ. I курсу спец. хімія. Ч. 1 / Г. В. Карловська. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійська мова для хіміків

Ключові слова (ненормовані): граматика -- лексичні вправи

Анотація:   Матеріал розташовано згідно послідовності тем, які визначені програмою вивчення дисципліни. Навчальний посібник включає вісім основних тем, які містять у собі тексти з граматичними та лексичними вправами.

 
167 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : навч. посібник для вступників до вузів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1993. - 270 с.

Рубрики: Мова англійська

 
168 74.58
Н73

Цимбал, С.В.

        Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови: постановка проблеми / С. В. Цимбал. -

Рубрики: Методика навчання англійської мови - Процес навчання

Ключові слова (ненормовані): студенти -- професійна компетентність

 
169 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : посібник для старшокласників і абітурієнтів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1996. - 285 с.

Рубрики: Мова англійська

 
170 80кр
В53

Ригованова, В.А.

        Вставні авторизувальні конструкції в українській та англійській мовах / В. А. Ригованова. -

Рубрики: Мова українська - Лігнвістика

Ключові слова (ненормовані): вставні компоненти -- категорія авторизації -- суб'єкт-авторизатор

 
171 81.2Ан-923.72
К57

Коганов, А. Б.

        Сучасна англійська мова [Текст] : розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): для школярів, абітурієнтів. Кн. 1 / А. Б. Коганов. - К. : А.С.К., 2002. - 359 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми на англійській мові -- лексика англійської мови

 
172 80кр
Г94

Дем'янова, Ю.О.

        Актуалізація темпоральних компонентів поезій Т.Г. Шевченка в перекладах англійською мовою / Ю. О. Дем'янова. -

Рубрики: Літературознавство - Художній переклад

Ключові слова (ненормовані): прийоми актуалізації -- уявлення про час

 
173 81.2Ан-923
А64

        Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар [та ін.]; за ред. В. К. - К. : Вища школа, 2000. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення англійською мовою -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Мета роботи- забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Складається з 32 уроків і тематичного словника. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

 
174 80кр
Г94

Олійник, Т.С.

        Особливості перекладу стилістичного прийому антономазії з англійської мови на українську / Т. С. Олійник. -

Рубрики: Літературознавство - Художній переклад

Ключові слова (ненормовані): диференційні ознаки -- дослідження оригінальних текстів -- змішана антономазія

 
175 81.2Ан-923.2
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови у схемах і таблицях [Текст] : Навч. посібник для студентів старших класів вищ. навч. закладів(спеціальність "Англійська і німецька мова та література" / В.Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 40 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теоретична граматика -- граматика англійської -- граматика англійської мови

 
176 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Переговори з продажу / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові -- спілкування англійською

Анотація:   Завдяки цій книзі ви зможете навчитися англійською мовою успішно спілкуватися з новими клієнтами, презентувати продукцію, вносити пропозиції, досягати компромісів та узгоджувати умови угод. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
177 81.2Ан-923кр
Т36

        Тестовий контроль у навчанні англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. I-ІІ курсів напряму підгот. 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / Т. М. Кравченко, О. М. Чебан, С. А. Аліфанова [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 244 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

 
178 80кр
Г94

Іваницька, Н.Б.

        Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою сематикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. -

Рубрики: Мовознавство - Семантика

Ключові слова (ненормовані): додаткові аспектуальні семи -- уніфіковані описові конструкції

 
179 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : зб. вправ до "Навч. завдань для індивідуальної та самостійної роботи студентів". Ч. 1 / В. І. Авраменко, Л. П. Новак, А. П. Пархоменко, В. І. Чернуха. - Полтава : Видавництво ПУСКУ, 2005. - 50 с.

Рубрики: Мова англійська

 
180 80кр
Г94

Кузьміна, І.О.

        Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. -

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістика тексту

Ключові слова (ненормовані): граматичні класи слів -- частотність жкласів слів у середені жанру

 
181 81.2Ан-923.3
К32

Квеселевич, Д. І.

        Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посібник / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 126 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійська

 
182 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / кол. авт. під кер. : Н. К. Скляренко. - К. : Освіта, 2006. - 320 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): спілкування англійською мовою -- англійська мова 9 клас

 
183 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Довідник з граматики англійської мови (з вправами) [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Верба. - К. : Освіта, 2001. - 414 с.

Рубрики: Мова англійська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
184 80кр
Г94

Хомицька, І.Ю.

        До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. -

Рубрики: Мовознавство - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): відображення реальної дійсності -- стислість викладу

 
185 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2002. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
186 80кр
Г94

Чернишенко, І.А.

        Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. -

Рубрики: Мовознавство - Семантика

Ключові слова (ненормовані): етнолігвістичний та етнокультурний аналіз

 
187 81.2Ан-923.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. - К. : ІНКОС, 2002. - 477 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): артикль -- іменник -- вживання часів -- інфінітив -- дієприкметник -- герундій -- модельні дієслова

 
188 95.43
В53

Ягельська, Н.В.

        Мовний Портфель як засіб рефлексивного оволодіння англійською мовою [Текст] : сборник научных трудов / Н.В. Ягельська. -

Ключові слова (ненормовані): вища технічна освіта -- освітні технології -- мовознавство

 
189 81.2Ан-923.2
Т48

Ткачук, В. М.

        Числівник в англійській мові [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ткачук, Г. В. Чумак. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. - 34 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика числівника

Анотація:   У посібнику розглядається граматична категорія числівника. З'ясовується його семантика, походження, утворення, а також розряди за значенням, морфологічні й синтаксичні функції, вимова і правопис. Окремо пропонуються вправи, а також словничок термінів.граматика числівника

 
190 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : 2012. - 280 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Ключові слова (ненормовані): загально-лінгвістичні терміни -- граматичні терміни

Анотація:   У посібнику викладені основні теми та проблеми курсу теоретичної граматики, представлені схеми і таблиці, які полегшують їх розуміння та сприйняття, а також наявний глосарій загально-лінгвістичних і граматичних термінів, згрупованих в алфавітному порядку.

 
191 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Лекції з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів старших класів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Англійська і німецька мова та література" / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. - 151 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- теоретична граматика

 
192 81.2Ан-91кр
Г93

Гук, І. А.

        Англійська мова: підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : метод. рек. для викладачів і слухачів підгот. курсів ун-ту / І. А. Гук, О. М. Зіноватна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 152 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тести ЗНО з англійської моваи -- програма ЗНО з англійської мови

 
193 81.2Ан-923.2
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 280 с.

 
194 80кр
Г94

Мельничук, О.Д.

        Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. -

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістика тексту

Ключові слова (ненормовані): опис мовлення і мови тіла у тексті -- взаємодія авторського та персонажного мовлення

 
195 81.2Ан-923кр
А64

        Англійська мова для економістів [Текст] : [навч. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 168 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійський для економістів

Анотація:   Навчальний посібник розроблений для студентів економічних спеціальностей і складається з 10 розділів, які охоплюють базові теми з економіки і бізнесу.

 
196 4И(Ан)(03)
Б24

Баранцев, К. Т.

        Словник синонімів англійської мови: Близько 2500 синонімів [Текст] : підручник для студ. факультетів і відділів англійської мови / К. Т. Баранцев. - К. : Радянська школа, 1964. - 516 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник синонімів англійської мови

Ключові слова (ненормовані): синоніми англійські

 
197 4И(ан)(075.3)
А51

Алова, Н. П.

        Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови [Текст] : Навч. посіб. для факультетів романо-германської філології ун-тів / Н. П. Алова, О. М. Старикова. - К. : Вища школа, 1972. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теоретична граматика англійської мови

 
198 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова. 6 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2006. - 192 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

 
199 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. пос. для студентів вузів / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко; за ред. В. К. Шпака. - К. : Вища школа, 1995. - 239 с.

Рубрики: Мова англійська

 
200 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів спеціальності "Здоров'я людини" [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. "Здоров'я людини" / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 276 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
201 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : підручник для студентів фак. романо-германської філологіі ун-тів / О. М. Старикова, Г. О. Герасименко, С. І. Кисельова, А. В. Логвіна. - К. : Вища школа, 1993. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська

 
202 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2008. - 200 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

 
203 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підруч. для 5 кл. середньої школи / кол. авторів під керівн. Н. К. Скляренка. - К. : Освіта, 1996. - 416 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 5 кл.

Ключові слова (ненормовані): освіта середня -- англійська мова 5 клас

 
204 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, А. В. Гордійчук. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за темою в межах одного розділу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
205 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підручник для 6 кл. середньої школи / колектив авт.: Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, Н. О. Демченко та ін.. - К. : Освіта, 1997. - 397 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 6 кл.

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас -- освіта середня

 
206 81.2Ан-923.2
Д79

Дубравська, Д. М.

        Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. In pursuit of perfection / Д. М. Дубравська, О. М. Ванівська. - Львів : Новий Світ, 2012. - 370 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Навчальний посібник складається з двох частин Граматичні пояснення частин І стосуються таких тем: іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина ІІ містиме дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Структура навчального посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам'ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і завдань. Диск до підручника містить ключі-відповіді до вправ та завдань.

 
207 81.2Ан-923.2
Х69

Ходаківський, Ю. В.

        Збірник граматичних вправ з англійської мови / Ю. В. Ходаківський; Дипломатична академія України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
208 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Відрядження / Р. Тіллі ; пер. з англ. Т. А. Чорної ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові -- спілкування англійською

Анотація:   Завдяки цій книзі ви можете навчитися англійською мовою домовлятися про зустрічі, бронювати, розміщувати замовлення, проводити успішні презентації підприємства та його продукції. До всіх найуважніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
209 81.2Ан-923
Ш83

Шпак, Н. А.

        Тестові завдання з англійської мови [Текст] : практикум / Н. А. Шпак; Дипломатична академія України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська - Тестові завдання

 
210 81.2Ан-923.7
К95

Кухаренко, В. А.

        Практикум з стилістики англійської мови [Текст] : підруч. для студентів фак. іноземних мов вищ. навч. закладів освіти / В. А. Кухаренко. - Вінниця : Нова книга, 2000. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови

 
211 81.2Ан-923.72
К57

Коганов, А. Б.

        Сучасна англійська мова [Текст] : розмовні теми (лексика, тести, діалоги, вправи) : для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн. 2 / А. Б. Коганов. - К. : А.С.К., 2002. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми на англійській мові -- лексика англійської мови

 
212 84(4Укр)1-5я4
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко. - К. : Мистецтво, 2007. - 608 с.

Рубрики: Шевченко Т.Г. - про нього
Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. Г.-художник -- живопис Шевченка -- поезія Шевченка -- поезія Шевченка англійською мовою

Анотація:   Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Його вірші і поеми друкувалися в перекладах багатьма мовами народів світу, але найбільше - російською, англійською, німецькою, угорською, білоруською, іспанською. Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка - поета і художника. У передмові до видання академік Національної академії наук України Іван Дзюба висвітлює основні етапи життєвого і творчого шляху Шевченка, названого в народі Кобзарем, як і головну збірку його поетичних творів.

 
213 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 570 с.

Зміст:
  Андрусь А. Ф.  Визначення концептуальної моделі прикметника large в англійській мові / А. Ф. Андрусь. - С. 267-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астаф'єва М. О.  Аспекти лінгвістичної теорії метафори / М. О. Астаф'єва. - С. 271-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушкова В. В.  Оцінний компонент та семантичні особливості номінації емоцій у фразеологічних одиницях / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, В. В. Валах. - С. 277-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бялик В. Д.  Епістеміологічні засади мовної компетенції та мовна особистість / В. Д. Бялик. - С. 281-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Візнюк О. В.  Комунікативний аспект оператора - NOT / О. В. Візнюк. - С. 285-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Влох Н. М.  Синтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерністського тексту / Н. М. Влох. - С. 289-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Г. А.  Питання культури мови на сторінках "Літературної України" (1963-1965 рр.) / Г. А. Волошина. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глуховцева Л. В.  Скорочення слів у сучасній англійській мові / Л. В. Глуховцева. - С. 297-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатковська О. М.  Концептуалізація інтенції / О. М. Гнатковська. - С. 302-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головацька Н. Г.  Семантична динаміка сенсорного дієслова англійської мови / Н. Г. Головацька. - С. 307-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грижак Л. М.  Означеність/неозначеність іменних груп у темо-рематичних відношеннях / Л. М. Грижак. - С. 312-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк С. С.  Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів наукового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 316-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з другим компонентом - ward / О. Я. Добровольська. - С. 321-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дядюра Г. М.  Функціональне призначення аналогій у науковому тексті (на матеріалі природничих і технічних текстів) / Г. М. Дядюра, Г. Ф. Ракшанова. - С. 324-328. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Єнікєєва С. М.  Динамічна синхронія словотвірного гнізда (на матеріалі англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 329-334. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жакун О. О.  Проблема мовних союзів у працях Р. О. Якобсона / О. О. Жакун. - С. 334-340. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жуковська В. В.  Вплив семантики дієслова на функціонування його морфологічних характеристик / В. В. Жуковська. - С. 340-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заздравник Є. О.  Діахронічні та синхронічні варіації значення фразеологічних одиниць як результат впливу мовної картини світу / Є. О. Заздравник. - С. 343-347. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заслонкіна А. В.  Лінгвокультурний концепт у когнітивній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захаров Ю. М.  Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв "поетики припущень" / Ю. М. Захаров. - С. 353-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваськевич М. О.  Сучасні підходи до вивчення авторського ідіолекту та ідіостилю / М. О. Іваськевич. - С. 360-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян Л. Г.  Епістолярій Бориса Антоненка-Давидовича як вияв його мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 364-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль С. М.  Вертикальний контекст: особливості структури та сприйняття / С. М. Коваль. - С. 369-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козуб Л. С.  Просодична організація англійської телереклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом / Л. С. Козуб. - С. 372-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Контури номінативного простору "чарівник" у сучасних англійській та українській мовах / О. С. Колесник. - С. 378-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурно-семантичні особливості англомовних сленгізмів лексико-семантичного поля "наркотики" / Д. М. Колесник, Н. В. Бондар. - С. 383-387. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології / Д. М. Колесник, Н. А. Пашковська. - С. 388-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комар Л. В.  Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми / Л. В. Комар. - С. 391-395. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєва З. М.  Сучасні тенденції англійської неології / З. М. Корнєва. - С. 396-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко В. Г.  Прагматичні особливості цитування в текстах наукових журнальних статей / В. Г. Костенко. - С. 400-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кресан О. Я.  Специфічні риси детективного дискурсу: спроба текстемного аналізу / О. Я. Кресан, О. І. Приймак. - С. 405-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухарєва-Рожко В. І.  Однорідність як тип сегментного ускладнення структури односкладного речення (на матеріалі українських науково-технічних текстів) / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 409-414. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лесінська О. М.  Модифікатори у номінативній фразі / О. М. Лесінська. - С. 415-418. - Библиогр. в конце ст.
  Лук'янова Г. Л.  Роль словоскладання у системі словотвору сучасної англійської мови / Г. Л. Лук'янова, С. С. Воробйова. - С. 419-424. - Библиогр. в конце ст.
  Мельникова Л. А.  Міжпредметна координація на початковому етапі введення предметів на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 424-430. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайленко В. В.  Когнітивний квантор "THERE" / В. В. Михайленко. - С. 430-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова О. О.  Лінгвокогнітивний аспект посесивних структур N1 has N2 та N2 of N1 / О. О. Морозова. - С. 434-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нюня Т. Л.  Семантична деривація в англійській економічній термінології / Т. Л. Нюня. - С. 439-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелінцева О. Е.  Комунікативні функції словотворчих засобів мови / О. Е. Пчелінцева. - С. 444-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пянковська І. В.  Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах / І. В. Пянковська. - С. 449-453. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибіна Н. В.  Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті / Н. В. Рибіна. - С. 454-457. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда О. В.  Моделювання префіксально-конверсивного ряду з двома префіксами / О. В. Руда. - С. 457-461. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовник Н. В.  Концептуалізація роду в давньоанглійській картині світу / Н. В. Садовник. - С. 461-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сапожник І. В.  Комерційні терміни в авторському дискурсі / І. В. Сапожник. - С. 466-469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Л. М.  Суфіксальна деривація абстрактних понять у технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 469-473. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрілець Н. Я.  Структурні типи сомантичних фразем у романських мовах / Н. Я. Стрілець. - С. 474-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суродейкіна Т. В.  Відображення наївної та наукової картини світу в мистецтві / Т. В. Суродейкіна. - С. 478-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О. В.  Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / О. В. Татаровська. - С. 481-485. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томенчук М. В.  Лінгвокультурологічний підхід до вивчення варіантно зумовлених концептів сучасної англійської мови / М. В. Томенчук. - С. 486-490. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронь А. А.  Опозиція однократності/багатократності у сучасній аспектології / А. А. Тронь. - С. 490-495. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Туровська Л. В.  Екстралінгвальна обумовленість лінгвістичних процесів у термінології (на прикладі військової терміносистеми) / Л. В. Туровська. - С. 495-501. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Усов І. І.  Психологолінгвістичний аналіз проблеми двомовності / І. І. Усов. - С. 501-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устинович Є. А.  Фонетична інтерференція в системі голосних англійської мови Південно-Африканської Республіки (на матеріалі мовлення англо-бурських білінгвів) / Є. А. Устинович. - С. 507-509. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фогель Г. Б.  Принципи системної організації англійської автомобільної термінології / Г. Б. Фогель. - С. 509-513. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії газетного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 513-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Храбовська Д. М.  Лінгвістика мовних контактів у навчанні фонетики регіональних варіантів сучасної французької мови / Д. М. Храбовська. - С. 519-523. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цехмистренко О. В.  Антропонімні запозичення в сучасній українській мові (на прикладах прізвищ черкащан) / О. В. Цехмистренко. - С. 524-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурна З. В.  Порівняльний аналіз структурних характеристик німецької та української реклами в галузі побутової техніки / З. В. Чепурна. - С. 527-531. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черкас Н. В.  До проблеми дефініції пареміологічних одиниць / Н. В. Черкас. - С. 531-536. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернишенко І. А.  Вербальні засоби вираження цінностей у структурі мовної особистості українця (діахронічний аспект) / І. А. Чернишенко. - С. 536-543. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  Комунікативна культура перекладача, фахівця з прикладної лінгвістики / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 543-548. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Концептуально-інформаційна мережа дискурсу / В. І. Шульгіна. - С. 548-552. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яхонтова Т. В.  Функціонально-смислові та мовні особливості анотацій сучасних англомовних наукових статей / Т. В. Яхонтова. - С. 553-557. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): мови -- емотивна семантика -- мовна особистість -- категорія заперечення -- синхронія словотвірного гнізда -- авторський ідіолект -- вертикальний контекст -- сленгізми англомовні -- неологія англійська

 
214 81.002.1
П84

        Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах [Текст] : типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. Т. 7 / О. Л. Бєссонова, О. С. Сарбаш, О. В. Трофімова [та ін.] ; редкол.: В. Д. Каліущенко. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2012. - 360 с.

Рубрики: Мовознавство

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- українська мова -- російська мова -- антиутопія в українській мові -- антиутопія в англійській мові -- антиутопія

Анотація:   Пропонована монографія містить творчий доробок дослідників у межах проекту "Когнітивні, лінгвокультурологічні та гендерні аспекти дослідження мовних категорій у різних типах дискурсу". Здійсненне в рамках зіставного та типологічного напряму мовознавства, дослідження є інтегрованим до когнітивно-дискурсивної та лінгвокультурологічної проблематики, що концентрується навколо тріади: "мова - мовна особистість - культура". У монографії на матеріалі англыйської, української, російської, новогрецької мов розглядаються спільні та відмінні риси вираження різнорівневими мовними засобами специфіки концептуалізації та категоризації світу, відбиті у національних мовних картинах світу.

 
215 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Борейчук Н. В.  Олекса Влизько а його творчість у мемуарній літературі / Н. В. Борейчук. - С. 9-11
  Вергелес Г. С.  Образ головного героя в драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" / Г. С. Вергелес. - С. 12-14
  Зарва Ю.  Вербальний аспект постструктуралістського (деконструктивістського) прочитання роману Є. Пашковського "Щоденний жезл" / Ю. Зарва. - С. 15-16
  Зінченко О. С.  Специфіка психологізму в романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" / О. С. Зінченко. - С. 17-19
  Карпань І. В.  Типологія танатологічних мотивів у бориславському циклі Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 20-22
  Клименко І. В.  Романи Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" крізь призму асоціонімного виміру / І. В. Клименко. - С. 23-25
  Сапрон А. А.  Функції сновидінь у романах Милорада Павича "Хозарський словник" і Людмили Баграт "Зло" / А. А. Сапрон. - С. 26-28
  Сідун Ю. С.  Кесар Білиловський і Схід / Ю. С. Сідун. - С. 29-31
  Сорокіна А. О.  Оцінка творчості Генріка Ібсена Іваном Франком / А. О. Сорокіна. - С. 32-33
  Стеблівська А. В.  Особливості творення української громадянської лірики XXI століття (на матеріалі поетичних текстів, присвячених Євромайданові та "Небесній Сотні") / А. В. Стеблівська. - С. 34-36
  Устименко С. С.  Методика гендерного аналізу художнього тексту / С. С. Устименко. - С. 37-39
  Шевченко І. В.  Художня модель долі України в "Думі про Зінька Самгородського" Т. Осьмачки / І. В. Шевченко. - С. 40-42
  Бондар О. П.  Лексико-семантична група назв осіб за рисами вдачі та характеру в говірці села Чорна Кам'янка Маньківського району / О. П. Бондар, К. П. Головата. - С. 44-45
  Жабіцька А. І.  Словотвірні синоніми-прикметники як засіб збагачення лексикону української мови / А. І. Жабіцька. - С. 46-48
  Косменюк В. Ю.  Явище мовної гри в українських анекдотах / В. Ю. Косменюк. - С. 49-51
  Стасюк Н. В.  Особливості структури та функціонування різновидів закликів у сучасному українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 52-54
  Швець Д. В.  Інтертекстуальний зв'язок творів Т. Г. Шевченка зі Святим Письмом / Д. В. Швець. - С. 55-57
  Береговенко Т. В.  Негативний вплив на свідомість дітей девіантної телевізійної реклами (канали 1+1, Інтер, СТБ) / Т. В. Береговенко, А. В. Ван'єр. - С. 59-61
  Головка І. О.  Історія становлення спеціалізованих журнальних видань для журналістів / І. О. Головка. - С. 62-64
  Жила І. В.  Формування пакету інформаційних документів для прес-конференції / І. В. Жила. - С. 65-67
  Капітан Є. В.  Типологічні характеристики видань для наймолодшого читача / Є. В. Капітан. - С. 68-70
  Погребняк Р. О.  Іміджеві складники українських комерційних телеканалів / Р. О. Погребняк. - С. 71-73
  Спасібіна С. В.  Функціональні ролі тележурналіста в сучасному телепросторі України / С. В. Спасібіна. - С. 74-76
  Черемис В. Ч.  Жанр есе в онлайн-проекції / В. Ч. Черемис. - С. 77-79
  Яблонська Д. І.  Роль журналіста у формуванні позитивного образу спортивного ЗМІ / Д. І. Яблонська. - С. 80-81
  Бондаренко О. С.  Інтонаційні індикатори жанрової стратифікації політичного дискурсу / О. С. Бондаренко. - С. 83-85
  Бутенко Н. Ю.  Функціонально-стилістична диференціація інтонації / Н. Ю. Бутенко. - С. 86-88
  Гуменюк О. Ю.  Функціональні характеристики компліменту (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Гуменюк. - С. 89-90
  Калько Я. М.  Функціонування висловлення схвалення: віковий аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Я. М. Калько. - С. 91-92
  Коваленко Д. І.  Статус фоностилістики в сучасному мовознавстві / Д. І. Коваленко. - С. 93-94
  Коваленко О. А.  Неологізми як джерело поповнення сучасного складу мови (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. А. Коваленко. - С. 95-96
  Колісник Я. А.  Трактування поняття "глобальна англійська мова" / Я. А. Колісник. - С. 97-99
  Мироненко Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми hand n / Т. В. Мироненко. - С. 100-101
  Миронюк Б. Ю.  Витоки та шляхи розвитку фоносемантики / Б. Ю. Миронюк. - С. 102-104
  Овсяник К. В.  Мовчання як "нульовий" комунікативний акт (на матеріалі англомовного тексту) / К. В. Овсяник. - С. 105-106
  Отрішко Д. С.  Передумови, витоки та шляхи розвитку звукового символізму / Д. С. Отрішко. - С. 107-108
  Чоботко В. А.  Комунікативні бар'єри та способи їх подолання / В. А. Чоботко. - С. 109-110
  Рідченко М. О.  Реалізація концепту "сторонній/несторонній" у романі Дугласа Коупленда "Планета шампуню" / М. О. Рідченко. - С. 111-113
  Самофалов В. В.  Жестикуляція як невербальний засіб комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / В. В. Самофалов. - С. 114-115
  Шарий Д. Ю.  Погляд як невербальний засіб вираження емоцій (на матеріалі англомовного тексту) / Д. Ю. Шарий. - С. 116-117
  Шишкіна І. О.  Типологія непрямих мовленнєвих актів / І. О. Шишкіна. - С. 118-119
  Шлапак Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми eye n / Т. В. Шлапак. - С. 120-121
  Ярмоленко А. В.  До класифікації фразеологічних мовних одиниць в англійські мові / А. В. Ярмоленко. - С. 122-123
  Забарна Я. А.  Антропні риси образу дерева у міфології та фольклорі Британських островів / Я. А. Забарна. - С. 124-125
  Ленська А. С.  Дослідження акцентуацій множинних особистостей головної героїні роману Сідні Шелдона "Tell Me Your Dreams" / А. С. Ленська. - С. 126-127
  Андрющенко І. В.  Теоретичні засади вивчення фразеологізмів у німецькій мові / І. В. Андрющенко. - С. 129-130
  Василевич О. В.  Фразеологізми з компонентом "праця" в німецькій мові / О. В. Василевич. - С. 131-132
  Дубова Я. О.  Фразеологізми на позначення радості в німецькій мові / Я. О. Дубова. - С. 133-134
  Ковтун Я. П.  Категорія збірності у лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун. - С. 135-136
  Кононець Є. П.  Позитивна, негативна і нейтральна оцінка в структурі фразеологізму сучасної німецької мови / Є. П. Кононець. - С. 137-138
  Kusmenko A.  Vokalische Lautung des Bayerischen / A. Kusmenko, O. Slobodjanjuk. - С. 139
  Кутова К. О.  Фразеологізми з компонентом "свято" в німецькій та українській мовах / К. О. Кутова. - С. 140-142
  Мироненко М. В.  Лексична полісемія / М. В. Мироненко. - С. 143-144
  Овсієнко Л. О.  Діалогічний дискурс та його комунікативно-релевантні чинники / Л. О. Овсієнко. - С. 145-147
  Петренко В. В.  Поняття фразеології та фразеологізму в мовознавстві / В. В. Петренко. - С. 148-149
  Петько М. Ю.  Англо-американізми в сучасній молодіжній пресі Німеччини / М. Ю. Петько. - С. 150-152
  Ричка О. Д.  Структура мовного знаку / О. Д. Ричка. - С. 153-155
  Удод А. О.  Класифікація фразеологічних одиниць з компонентом "весілля" у німецькій мові / А. О. Удод. - С. 156-157
  Федорчук Г. О.  Вигуки в сучасній німецькій мові як один із засобів вербалізації емоцій / Г. О. Федорчук. - С. 158-160
  Djatschenko A.  Konsonantische Lautung des Bayerischen / A. Djatschenko, M. Tschernjawska. - С. 161-162
  Шляхетко Н. В.  Вживання англо-американізмів у німецькомовному рекламному дискурсі (на матеріалі журналу "Spiegel") / Н. В. Шляхетко. - С. 163-165
  Козий Я. П.  Лингвистический анализ художественного текста: методология Н. М. Шанского / Я. П. Козий. - С. 167-168
  Сивинская Н. А.  Женский именник в русской картине мира / Н. А. Сивинская. - С. 169-171
  Немировская А. С.  Лингвистические основы изучения комплимента в русском языке / А. С. Немировская. - С. 172-173
  Гопина А. Б.  Восприятие и интерпретация песенного текста: психолингвистический аспект / А. Б. Гопина. - С. 174-175
  Джусупова У. Т.  Словопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусупова. - С. 176-177
  Гейкіна А. Ю.  Еволюція жанру історичного роману в романтичній літературі XIX ст. / А. Ю. Гейкіна. - С. 178-179
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVII века / М. В. Чернявская. - С. 180-181
  Бабич В. Ю.  Формально-змістовні трансформації (лексичний аспект) в українському перекладі роману Коллін Маккалоу "Ті, що співають у терні" / В. Ю. Бабич. - С. 183-185
  Береза А. Г.  Особливості вживання формально-змістових трансформацій лексичного рівняння в українському перекладі англомовного твору Гарпер Лі "Убити пересмішника" / А. Г. Береза. - С. 186-188
  Голуб О. А.  Функціонально-стилістичні трансформації в перекладі роману В. С. Моема "Місяць та мідяки" / О. А. Голуб. - С. 189-190
  Дементьева Д. В.  Синонимические трансформации в украинском переводе повести В. Королева "Дети подземелья" / Д. В. Дементьева. - С. 191-193
  Демиденко А. О.  Визначення й аналіз формально-змістових лексичних трансформацій конотативного плану на прикладі перекладу роману Д. Брауна "Інферно" / А. О. Демиденко. - С. 194-196
  Дідковська І. А.  Формально-змістовні лексичні трансформації денотативного плану на прикладі українського перекладу роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / І. А. Дідковська. - С. 197-199
  Євдовська А. В.  Граматична еквіввалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Е. Хіменгуея "Мати чи не мати") / А. В. Євдовська [и др.]. - С. 200-202
  Жук А. Ю.  Граматичні трансформації в українському перекладі повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / А. Ю. Жук. - С. 203-205
  Коба О. О.  Лексичні трансформації англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житті") / О. О. Коба. - С. 206-208
  Коломієць Д. П.  Лексичні трансформації в російському перекладі роману П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні" / Д. П. Коломієць. - С. 209-211
  Костив И. В.  Грамматические трансформации в украинском переводе рассказа М. Шолохова "Судьба человека" / И. В. Костив. - С. 212-213
  Леусенко Я. А.  Сопоставительный анализ фонетических трансформаций украинских переводов романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Я. А. Леусенко. - С. 215-217
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу як перспективний напрям перекладознавства / Ю. В. Опанасенко. - С. 218-220
  Очеретня Ю. С.  Особливості перекладу англійської безеквівалентної лексики українською та російською мовами на матеріалі роману "The garden of eden" Ернеста Хемінгуея та його україномовному/російськомовному перекладах / Ю. С. Очеретня. - С. 221-223
  Путря В. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джоан К. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната) / В. Ю. Путря. - С. 224-226
  Рибакова А. М.  Формальні фонетичні трансформації в українському перекладі серіалу "Game of thrones" / А. М. Рибакова. - С. 227-229
  Слобожанська Я. Ю.  Перекладацькі помилки в українському перекладі роману Етель Ліліан Войніч "Овід" / Я. Ю. Слобожанська. - С. 230-232
  Джусунова У. Т.  Словоопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусунова. - С. 233-234
  Хоменко Ю. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману Dan Brown "The lost symbol" / Ю. В. Хоменко. - С. 235-237
  Чмельова К. С.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі роману Margaret Mitchell "Gone with the wind" та його українського перекладу / К. С. Чмельова. - С. 240-242
  Адешелідзе М. О.  Тестування як вид контролю у навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 244-245
  Анісова Ю. В.  Формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Ю. В. Анісова, Л. Ю. Малюк. - С. 246-248
  Кравченко О. І.  Особливості навчання письма та лексики в середній школі / О. І. Кравченко, А. О. Пилипенко. - С. 249-251
  Кравчук А. М.  Використання ігор для навчання граматики в середній школі / А. М. Кравчук, А. Ю. Олефір. - С. 252-253
  Кулинич С. І.  Методика навчання присвійних прикметників французької мови у вищих навчальних закладах / С. І. Кулинич. - С. 254-256
  Литвин В. О.  Використання сучасних технічних засобів та інтенсивні методи навчання іноземної мови в школі / В. О. Литвин, А. О. Панченко. - С. 257-259
  Рейдало В. С.  Інноваційні технології навчання у вищій школі / В. С. Рейдало. - С. 260-262
  Галушко М. В.  Окремі аспекти педагогічного керівництва професійно-творчим розвитком майбутніх словесників / М. В. Галушко. - С. 263-264

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих вчених в галузі гуманітарних наук за напрямами "Українська література", "Українське мовознавство", "Журналістика та видавнича справа", "Англійська мова", "Німецька мова", "Загальне та російське мовознавство. Зарубіжна література", "Переклад", "Методика навчання гуманітарних дисциплін".

 
216 74.202.15я72-1
Н73

        Нові готові домашні завдання [Текст] : 10 клас : розв'язання вправ та завдань до шкільних підручників. - Х. : Торсінг, 2004. - 448 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Самостійна робота

Ключові слова (ненормовані): алгебра 10 клас -- геометрія -- фізика -- хімія -- українська мова -- англійська мова -- німецька мова -- розв'язування вправ

Анотація:   "Нові ГДЗ" - це виконані вправи та завдання з найважливіших шкільних предметів. Вперше до багатьох вправ та завдань наведені ПОЯСНЕННЯ. Дане видання доповнене лабораторними роботами з біології, виконаними вправами та довідковим матеріалом з АНГЛІЙСЬКОЇ та НІМЕЦЬКОЇ мов, містить найновіші твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури. Наведені вправи та завдання повторно розв'язані та перевірені вчителем.

 
217 74.202.4
М20

Малихіна, О. В.

        Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. В. Малихіна, Л. В. Москалюк. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. - 116 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Процес навчання

Ключові слова (ненормовані): мови -- мотивація вивчення англійської мови -- педагогічний експеримент -- мотивації молодших школярів -- англомовна лексична компетенція молодшого школяра

Анотація:   У цьому посібнику пропонується докладні експериментальні дослідження щодо складної проблеми, пов'язаної з навчальною мотивацією. Вони виконані на матеріалі досліджень, присвячених вивченню молодшими школярами російської та англійської мов.

 
218 81.2А-923.3
Н63

Nikolenko, A. G.

        English lexicology - theory and practice / A. G. Nikolenko. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 527 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика -- лексикологія англійської мови

Анотація:   Посібник "English Lexicology - Theory & Practice" написаний англійською мовою і охоплює усі теми, що передбачені програмою вищих навчальних закладів з дисципліни "Лексикологія основної іноземної та української мов". У посібнику увійшли 9 розділів. У теоретичній частині кожного розділу автор глибоко і всебічно розкриває тему, спираючись на вже існуючі роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. У практичній частині кожного розділу посібника студентам пропонується закріпити теоретичні знання, виконуючи вправи з теми розділу.

 
219 81.2Ан-923.0
Л37

Левицький, А. Е.

        Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Е. Левицький ; рец. : С. П. Денисова [та ін.]. - К. : Освіта України, 2007. - 137 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): порівняльна граматика -- зіставна граматика -- порівняльна типологія

Анотація:   Навчальний посібник спрямований на формування в студентів - перекладознавців знань, умінь і навичок у рамках вимог чинної програми. Для досягнення цієї мети теоретичний матеріал підкріплений планами та завданнями до семінарських занять, питаннями для семестрового контролю, вправами для самостійної роботи, переліком тем рефератів і списком рекомендованої літератури. Студенти зможуть направити творчі зусилля на проведення наукових досліджень в області зіставлення фонетичних, морфологічних і синтаксичних одиниць англійської й української мов; підвищать рівень володіння англійскою мовою; здійснять свою мрію стати кваліфікованими перекладачами з англійської мови українською.

 
220 81.2Ан-923.0
Ш83

Шпак, В. К.

        Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, Д. М. Колесник, О. Е. Пчелінцева. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 191 с.

Рубрики: Мова англійська - Порівняльна граматика

Ключові слова (ненормовані): словотворні системи англійської мови -- словотворні системи української мови -- морфологія -- синтаксис

Анотація:   Метою посібника є розвиток уміння виділяти і прогнозувати наявність аломорфних та ізоморфних рис порівнюваних мов та застосувати набуті знання при здійсненні різних видів мовленнєвої діяльності.

 
221 80.4
С92

        Східнослов'янська філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 Мовознавство / редкол. : М. М. Гіршман, В. А. Глущенко, В. А. Гусєв та ін.. - Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Боброва Л. В.  Семантична структура просторового дейксиса в українській, російській та англійській мовах / Л. В. Боброва. - С. 3-14
  Зеленько А. С.  Загальнотеоритичне обгрунтування вивчення структурної категоризації мовної системи (ізоморфізм генного та мовного кодів) / А. С. Зеленько. - С. 15-23
  Нагорный И. А.  Концепция спецкурса "Функциональная перспектива предложения" в свете новых подходов и преподаванию русистики в вузе / И. А. Нагорный. - С. 24-31
  Дорофеев Ю. В.  Роль инноваций в развитии языковой системы / Ю. В. Дорофеев. - С. 32-38
  Слободинська Т. С.  Лінгвістична експлікація функціонально-семантичної категорії таксису / Т. С. Слободинська. - С. 39-46
  Байков В. Г.  Социолингвистика малых групп и понимание часть 3. Слово в микросоциуме / В. Г. Байков. - С. 47-73
  Белицкая Е. Н.  Логический и мифологический аспекты восприятия и функционирования собственных имен / Е. Н. Белицкая. - С. 73-79
  Николенкова Н. В.  Успенский сборник XII века: к вопросу о характере состава / Н. В. Николенкова. - С. 79-91
  Теркулов В. І.  До питання про нульову афіксацію при утворенні простих абревіатур та композитів універбального типу / В. І. Теркулов. - С. 92-98
  Холодняк Е. В.  Официально-деловые письма М. А. Максимовича / Е. В. Холодняк. - С. 99-110
  Колган О. В.  Власні назви як чинник формування української гірничої термінології / О. В. Колган. - С. 111-116
  Париляк Л. І.  Функціонально-семантичні особливості префікса ви- у морфемно-семантичній структурі дієслів із значенням інтеративності / Л. І. Париляк. - С. 117-123
  Скоробагатько Н. О.  Фразеологічна соматична картина світу сходу України / Н. О. Скоробагатько. - С. 124-131
  Дем'янова Ю. О.  Час у концептосфері українського народу / Ю. О. Дем'янова. - С. 132-139
  Марцин С. О.  Функціонування безсполучникових складних речень в українських казках / С. О. Марцин. - С. 140-147
  Мерінов В. В.  Невідповідності граматичного значення роду граматичній родовій формі в прізвищах, граматично співвідносних з іменниками-маскулізмами / В. В. Мерінов. - С. 148-154
  Івкова Н. М.  Різнорівневий характер засобів експресивізації публіцистичного мовлення / Н. М. Івкова. - С. 155-160
  Нікітіна І. М.  Фольклорні тексти як джерело реконструкції національно-мовної картини світу / І. М. Нікітіна. - С. 161-167
  Лобачева Н. А.  Из истории наименований лесных угодий ( бор, сосняк) в памятниках письменности XVI-XVII вв. / Н. А. Лобачева. - С. 168-174
  Цехмейструк О. Г.  Фатична метакомунікація як засіб підтримання діалогу у дипломатичному листуванні І. Мазепи / О. Г. Цехмейструк. - С. 175-181
  Мусатова Е. А.  Увилечение семантического объема лексем как активный процесс семантической деривации / Е. А. Мусатова. - С. 182-191
  Жижома О. О.  Прикметники - новотвори у сучасному поетичному мовленні / О. О. Жижома. - С. 192-202
  Голі-Оглу Т. В.  Генеза білоруських автономних обрядових термінів весняного календарного циклу / Т. В. Голі-Оглу. - С. 203-215
  Балабан О. О.  Кореляція метафори з іншими семантичними універсаліями в аспекті суміжності та бінарності / О. О. Балабан. - С. 216-225
  Теркулов В. І.  Рецензія на монографію: Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису. - Ч. 1. - Горлівка: ГДППМ, 2004. - 228 с.; Ч. 2. - 254 с. / В. І. Теркулов. - С. 226-228

Рубрики: Мова слов'янська

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- російська мова -- англійська мова

Анотація:   Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем східнослов'янської філології.

 
222 81.2Ан-923.212
З11

Зіноватна, О. М.

        The system of english tenses: advanced course (for students majoring in english) [Текст] : метод. посіб. з граматики англ. мови / О. М. Зіноватна, О. С. Афанасьєва. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 140 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): часи дієслова

Анотація:   Посібник призначений для студентів I курсу факультетів іноземних мов університетів та для осіб, які поглиблено вивчають англійську мову. Він присвячений одному з центральних розділів граматики англійської мови - часам дієслова.

 
223 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Биркун ; худ. : В. Зельдес. - К. : Освіта, 2008. - 191 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (7 -й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книга для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативно орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.

 
224 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. (6-й рік навчання) / Л. В. Биркун, Н. О. Колтко, С. В. Богдан ; за наук. ред. : П. О. Беха. - К. : Освіта, 2007. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (6-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книжка для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативного орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.

 
225 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвітніх навч. закл. (5-й рік навч.) / Л. В. Биркун. - К. : Освіта, 2006. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою нового навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книжка для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативного орієнтованого викладання англійської мови як мови міжкультурного спілкування.

 
226 81.2Ан-48
А64

        Англо- український та українсько-англійський словник / В. І. Перебийніс [та ін.] ; худ.- оформлювач С. І. Правдюк. - Х. : Фоліо, 2003. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Англо-український словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник українсько- англійський

Анотація:   Словник розрахований на широке коло користувачів: учнів і вчителів середньої школи, слухачів курсів англійської мови, студентів філологічних факультетів, а також усім, хто вивчає англійську мову самостійно. Переважна більшість статей як англійсько-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.

 
227 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 83 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Молозовенко І. О.  Семантичне варіювання інфінітивних речень у сучасній англійській мові / І. О. Молозовенко. - С. 3-6
  Валендюк Л. П.  Семантико-синтаксичні особливості прислівника і однокореневого абстрактного іменника з прийменником у сучасній англійській мові / Л. П. Валендюк. - С. 7-12
  Жаборюк О. А.  Граматична суть англійської структури be+-ed та німецьких werden+PII, sein+PII (на матеріалі текстів технічного змісту) / О. А. Жаборюк. - С. 12-17
  Задоріжний І. М.  Лексичні та етнографічні діалектизми у романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-23
  Янков А. В.  Дефразеологізми та соціально-політичні оказіоналізми американського варіанта англійської мови / А. В. Янков. - С. 23-29
  Мальована В. М.  Комбінаторний потенціал синтаксичних засобів і стилістичних прийомів у межах синтаксичної конвергенції / В. М. Мальована. - С. 29-33
  Єрченко П. Г.  Критерії визначення фразеологічних словосполучень / П. Г. Єрченко. - С. 34-39
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура ідіом у зіставленні з неідіоматичними фразеологічними одиницями і вільними словосполученнями / Н. І. Андрейчук. - С. 40-46
  Семко Н. М.  Морфологічна характеристика англійських термінів у галузі механізації сільського господарства / Н. М. Семко. - С. 46-52
  Войтюк С. М.  Лінгвостилістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи іменників із значенням "мораль" у романі Г. Філдінга "Том Джонс" / С. М. Войтюк. - С. 53-58
  Задорожний Б. М.  Методичний порадник викладачеві з історичної фонетики німецької мови / Б. М. Задорожний. - С. 59-63
  Малявіна А. М.  Система коментабельних дієслів сучасної німецької мови / А. М. Малявіна. - С. 64-69
  Хоменко Л. О.  Антонімія та її зв'язок з іншими семантичними категоріями (на матеріалі німецьких субстантивних фразеологізмів) / Л. О. Хоменко. - С. 70-77
  Марченко Л. Г.  Структурно-стислі речення в сучасній німецькій художній прозі / Л. Г. Марченко. - С. 78-83
  Петращук Н. Є.  Структурно-семантичні типи номінативних ланцюжків тексту / Н. Є. Петращук. - С. 83-88
  Комарницька Т. М.  Роль об'єктивних і суб'єктивних факторів у формуванні оказіональної лексичної номінації реальних осіб (на матеріалі біографічних романів С. Цвейга) / Т. М. Комарницька. - С. 89-94
  Добош Б. В.  До історії становлення німецької сільськогосподарської терміносистеми (найдавніший період) / Б. В. Добош. - С. 94-102
  Лехіцька О. Л.  Особливості суфіксального способу утворення віддієслівних неологізмів у сучасній французькій мові / О. Л. Лехіцька. - С. 103-109
  Міщенко В. Г.  Функціонування дериваційного блоку в термінополі фізики та хімії сучасної французької мови / В. Г. Міщенко, Н. Й. Новосад. - С. 109-115
  Соломарська О. О.  Роль слів-домінант у мові французької поезії XIX-XX ст. / О. О. Соломарська. - С. 116-121
  Бордюк Г. Д.  Творчість Уве Бергера та жанрово-стильова своєрідність сонета у поезії НДР 60-70-х років XX ст. / Г. Д. Бордюк. - С. 122-129
  Євса Т. А.  Семантичні ускладнення заголовка в оригіналі та перекладі художнього прозаїчного тексту / Т. А. Євса. - С. 129-132
  Мазецький Г. П.  Трагічна тема в романі Е. Хемінгуея "Прощай, зброє!" / Г. П. Мазецький. - С. 132-134

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються проблеми словотворення французької мови, діалектизмів в англійській мові, термінології, інфінітивних речень. У літературознавчих статтях висвітлюються питання творчості Уве Бергера, Е. Хемінгуея.

 
228 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [Текст] : збірник вправ : пер. з рос. / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2011. - 543 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика -- граматичні вправи з англійської мови

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської мови. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
229 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Черкаси : АНТ, 2009. - 318 с.

Зміст:
  Вишневська Г. П.  Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") / Г. П. Вишневська
  Лисенко О. С.  Розгортання архетипу трагедії у драмі "Медея" Л. Разумовської / О. С. Лисенко. - С. 210-213
  Барбара Н. В.  Аксиологическая лексика как средство репрезентации украинской ментальности в дискурсе российской прессы / Н. В. Барбара. - С. 217-219
  Хрущ Л. М.  Семантична структура ебоніцизмів у сучасній американській драматургії (на матеріалі п'єси С'юзен-Лорі Паркс "TopDog/Undrdog") / Л. М. Хрущ. - С. 215-217
  Дащенко О. И.  Семантическая осложненность слова в драматическом диалоге / О. И. Дащенко. - С. 205-207
  Ситенька О. В.  Псевдоміфологічність англомовної постмодерністської прози / О. В. Ситенька. - С. 203-205
  Павкін Д. М.  Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея") / Д. М. Павкін. - С. 208-210
  Лагошняк Г. Н.  Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой / Г. Н. Лагошняк. - С. 207-208
  Замулко Л. М.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. М. Замулко. - С. 219-221
  Митягина В. А.  Коммуникативное поведение в профессиональных контекстах: этнокультурные, социальные и индивидуальные параметры / В. А. Митягина. - С. 233-237
  Компанцева Л. Ф.  Интернет-коммуникация: о сущности явления / Л. Ф. Компанцева. - С. 232-233
  Лесик І. В.  Фіксація настанови на гру при сприйнятті іронії / І. В. Лесик. - С. 239-242
  Велівченко В. Ф.  Імплікатурна реалізація емоцій мовця в сучасному англомовному художньому тексті / В. Ф. Велівченко. - С. 237-239
  Кононенко Е. В.  К вопросу о смысле заглавия повести М. Спарк "Баллада о предместье" / Е. В. Кононенко. - С. 223-225
  Гаращенко О. В.  Дослідження класифікацій фразеологічних одиниць / О. В. Гаращенко. - С. 221-223
  Радзієвська Т. В.  Репрезентація мовленнєвої події у зв'язному тексті (на матеріалі сучасного українського мас-медійного дискурсу) / Т. В. Радзієвська. - С. 228-232
  Бацевич Ф. С.  Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - С. 226-228
  Беляева М. Ю.  Фелисонимы и личная сфера человека / М. Ю. Беляева. - С. 172-175
  Марціяш М. З.  Мовна особистість в світлі білінгвізму / М. З. Марціяш. - С. 171-172
  Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами / Н. В. Бутник. - С. 178-179
  Пожидаева И. В.  Вербальная агрессия как манипулятивная технология в блогах Рунета и Укрнета / И. В. Пожидаева. - С. 175-177
  Солодка А. К.  Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості в кроскультурному аспекті / А. К. Солодка, А. Є. Округ. - С. 164-166
  Горіна Ж. Д.  Мовна особистостість у світлі феномену прецедентності / Ж. Д. Горіна. - С. 162-164
  Гладушина Р. М.  Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації / Р. М. Гладушина. - С. 169-170
  Плужникова Т. И.  На каком языке мы говорим? (к вопросу о русофонии) / Т. И. Плужникова. - С. 167-169
  Кресан О. Я.  Художній текст на терені досліджень феномену творчості / О. Я. Кресан, В. Ю. Павленко. - С. 179-183
  Романовская А. А.  Античный символ и "возрождение" мифа / А. А. Романовская. - С. 196-198
  Пацарнюк Ю.М.  Цитування як спосіб іронічної інтерпретації тексту / Ю. М. Пацарнюк. - С. 194-196
  Бублейник Л. В.  До поняття внутрішньої інтертекстуальності (ліричний і драматичний дискурси Лесі Українки) / Л. В. Бублейник. - С. 200-202
  Манаенко Г. Н.  Значение "мира текста" как основа "мира дискурса" / Г. Н. Манаенко. - С. 198-200
  Рымкевич О. Е.  Интенциональные свойства модальных когезий в публицистическом дискурсе / О. Е. Рымкевич. - С. 186-189
  Корновенко Л. В.  Актуализация семантики в социально-регулятивных обращениях: на материале художественного текста / Л. В. Корновенко. - С. 183-185
  Фокина О. В.  Моделирование интертекстуальной цепочки как механизм интерпретации газетного текста / О. В. Фокина. - С. 191-194
  Бондаренко А. І.  Проблеми інтерпретації: художній текст і світ крізь призму феноменології й рецептивної естетики / А. І. Бондаренко. - С. 189-191
  Кузенна Н.  Етикетні формули звертання в українській та англійській мовах / Н. Кузенна. - С. 290-292
  Коваленко В. М.  Про концепцію та структуру навчального посібника "Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі творів класичної та сучасної літератури Німеччини)" / В. М. Коваленко, М. О. Марченко, Л. І. Морозова. - С. 287-289
  Тканко А.  Время суток в русской языковой картине мира / А. Тканко. - С. 296-299
  Шевченко Е.  Мужские имена в русской языковой картине мира / Е. Шевченко. - С. 292-294
  Василенко М. П.  Психолого-педагогічні засади розвитку професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів: історичнй аспект / М. П. Василенко. - С. 282-283
  Прокопенко Л. І.  Лінгводидактична модель увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами / Л. І. Прокопенко. - С. 279-281
  Коваль О. М.  Аспекти використання інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / О. М. Коваль. - С. 285-287
  Крсек О. Е.  Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала / О. Е. Крсек. - С. 284-285
  Шпилевая Г.  Женские имена в русской картине мира / Г. Шпилевая. - С. 294-299
  Синицина О. В.  Суспільно-політичні погляди Т. Шевченка в публіцистиці Івана Багряного / О. В. Синицина. - С. 313-316
  Пушкар О. І.  Явище евфемії у сучасному українському політичному дискурсі / О. І. Пушкар. - С. 309-313
  Чорний О. В.  Семантика інфінітиву у значенні імперативу у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 319-320
  Черкашина І. В.  Мовленнєві акти у німецькому тексті-фейлетоні / І. В. Черкашина. - С. 316-318
  Шевченко О.  Зоонимы в русской языковой картине мира / О. Шевченко. - С. 301-303
  Кононенко Н.  Названия времен года в русской картине мира / Н. Кононенко. - С. 299-301
  Степанова Ю.  Функції індивідуально-авторських розділових знаків у складних реченнях та складних синтаксичних конструкціях (на матеріалі романів М. Стельмаха) / Ю. Степанова. - С. 305-308
  Богомазова Ю.  Номинации растений в русских пословицах и поговорках / Ю. Богомазова. - С. 303-305
  Онопрієнко Т. М.  Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів / Т. М. Онопрієнко. - С. 225-254
  Литвиненко Н. П.  Комунікативне призначення речень тестового характеру в структурі медичного дискурсу / Н. П. Литвиненко. - С. 250-252
  Шилина А. Г.  Жанр кулинарный рецепт в женских журналах: от инварианта к вариантам / А. Г. Шилина. - С. 256-258
  Марченко М. О.  Прагматичний аспект екстралінгвістичних засобів у ліричних творах Г. М. Енценсбергера / М. О. Марченко. - С. 254-256
  Черненко О. В.  Специфіка реалізації принципу кооперації у завершальній фазі конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 245-247
  Голубнича О. І.  Функціональні характеристики висловлювань звинувачення (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 242-245
  Попик И. П.  Номинация в системе дискурса / И. П. Попик. - С. 249-250
  Сачко У. М.  Погроза як форма волевиявлення мовця / У. М. Сачко. - С. 247-248
  Приймак О. І.  Комунікативні характеристики детективу / О. І. Приймак. - С. 258-260
  Остапенко Н. М.  Соціокультурний компонент у структурі комунікативної компетентності учня загальнооосвітньої школи / Н. М. Остапенко, Л. М. Кулєшова. - С. 272-275
  Новикова Э. Ю.  Дидактические аспекты преодоления коммуникативных неудач в профессиональной коммуникации / Э. Ю. Новикова. - С. 270-272
  Куліш І. М.  Англійська мова спеціального призначення та навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - С. 277-279
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 275-277
  Васюкова Н. В.  О когнитивно-прагматических особенностях организации рекламы воинской службы в сети Интернет / Н. В. Васюкова. - С. 262-264
  Киба Л. М.  Реклама як приклад зовнішньої комунікації (на прикладі реклами освітніх послуг в англомовній пресі) / Л. М. Киба. - С. 261-262
  Вовк Е. И.  Сетевые модели в обучении английскому языку / Е. И. Вовк. - С. 267-270
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 264-266
  Неклесова В. Ю.  Хрононіми сакрального скрипту / В. Ю. Неклесова. - С. 56-58
  Голубенко Л. Н.  Теория оценки в рамках когнитивного подхода / Л. Н. Голубенко. - С. 55-56
  Литвин И. Н.  Концепт заря в языковом сознании А. Блока / И. Н. Литвин. - С. 60-63
  Гураль М. И.  культурологические концепты в художественном дискурсе Марины Цветаевой / М. И. Гураль. - С. 58-60
  Гур'єва В. В.  Становлення юридичної терміносистеми як складової юридичної лінгвістики / В. В. Гур'єва. - С. 45-48
  Піньковська О. С.  Динаміка літературної норми сучасної французької мови (на прикладі молодіжних неологізмів) / О. С. Піньковська. - С. 43-45
  Селіванова О. О.  Прецедентні феномени у процесах номінації / О. О. Селіванова. - С. 51-55
  Таран А. А.  Конкурування словотвірних синонімів у засобах масової інформації / А. А. Таран. - С. 48-50
  Абламская Е. В.  Цвет в концептуальной картине мира В. В. Набокова / Е. В. Абламская. - С. 63-65
  Поздняков Д. О.  Концептуальные метафоры, лежащие в основе концепта insanity, в англоязычной картине мира / Д. О. Поздняков. - С. 76-78
  Рибалка Н. С.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 73-75
  Афанасьєва О. С.  Лінгвокогнітивний аналіз фразеологічних одиниць на позначення якісних характеристик людини (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. С. Афанасьєва. - С. 80-82
  Соколан Н. М.  Представлення архетипних імплікацій у семантиці фразеологічних одиниць / Н. М. Соколан. - С. 78-80
  Кучерява О. А.  Концепт троянда в українській поезії XX століття / О. А. Кучерява. - С. 67-69
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 65-67
  Радченко О. Ю.  Корелятивний домен "людина" в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко. - С. 71-73
  Бровченко И. В.  "Теория есть растение": спектр концептуальной метафоры в клише англоязычного научного текста / И. В. Бровченко. - С. 69-71
  Жук Т. В.  Фразеологізовані конструкції у казковому тексті / Т. В. Жук. - С. 14-16
  Тимченко О. І.  Розмитість категорій дійсності в мовному просторі українських народних загадок / О. І. Тимченко. - С. 12-14
  Мартинова Г. І.  Нерегулярні фонетичні зміни в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 18-21
  Філіпчук М.  Народне мовлення та концептуальна картина світу / М. Філіпчук. - С. 16-18
  Журавльова Н. М.  Гумор як одна з ментальних рис української епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. / Н. М. Журавльова. - С. 5-7
  Єрмоленко С. С.  Про деякі категорії "класичної" семіотики та їхнє значення для сучасного мовознавства / С. С. Єрмоленко. - С. 3-5
  Калько В. В.  Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 10-12
  Дубчак О. П.  Когнітема "чужа мова" як складова концепту "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 8-10
  Щербина Т.  Назви шкіряного взуття в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 21-24
  Юдінцева О. О.  Функціонування фітонімів der Apfel "яблуко" в текстах німецьких чарівних казок / О. О. Юдінцева. - С. 35-37
  Ковальчук И. М.  Образ сравнения в заговорах против вредителей / И. М. Ковальчук. - С. 33-35
  Любимова С. А.  Моделирование структуры концепта "Flapper" по данным ассоциативного эксперимента / С. А. Любимова. - С. 41-43
  Волкова С. В.  Поэтика американских небылиц / С. В. Волкова. - С. 37-40
  Иванова Н. И.  Эгоцентричность онимов / Н. И. Иванова. - С. 26-29
  Яворская Г. М.  Язык боли (к семантике и прагматике польского bolec) / Г. М. Яворская. - С. 24-26
  Герасименко И. А.  О семантике цветообозначений в заглавиях художественных текстов русских авторов / И. А. Герасименко. - С. 31-33
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы / Т. В. Слива. - С. 29-31
  Григораш А. М.  Україномовні назви у російськомовному газетному дискурсі (на матеріалі преси України) / А. М. Григораш. - С. 129-131
  Монарцык Н. С.  Особенности перевода индивидуально-авторских метафор у У. С. Моэма / Н. С. Монарцык. - С. 127-129
  Топчій Ю. М.  Принципи встановлення джерел лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 134-135
  Гоца Н. М.  Вживання метафоричних слів у жіночому мовленні та способи їх перекладу на українську мову / Н. М. Гоца. - С. 132-133
  Томчаковский А. Г.  культурологическая информация в вербальном и паравербальном представлении (на материале толковых словарей английского языка) / А. Г. Томчаковский. - С. 122-124
  Олійник А. Д.  Проблема девіацій та адекватності перекладу англійських науково-технічних текстів (на прикладі текстів з економічної тематики) / А. Д. Олійник. - С. 119-121
  Вербицька Т. В.  Концепт воля у перекладах Віри Річ / Т. В. Вербицька. - С. 125-127
  Худа Н. С.  Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Дж. Апдайка "Ферма" українською мовою / Н. С. Худа. - С. 124-125
  Марочкіна О. О.  Назви професій в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 136-137
  Сахарова О. В.  Осуд: мовленнєвий жанр чи вияв мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 156-158
  Штакіна Л. О.  Гендерна дихотомія як фактор просодичного акценту / Л. О. Штакіна. - С. 154-156
  Левчук І. П.  Індивідуально-авторська специфіка мікротеми "недоліки книги" в рецензіях Агатангела Кримського / І. П. Левчук. - С. 160-162
  Иванова Л. П.  Реализация категории прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова. - С. 158-160
  Глухоман І. В.  Аналіз пізнавальної рефлексії з приводу мови та мислення у працях Р. Якобсона / І. В. Глухоман. - С. 148-150
  Мусиенко В. П.  Влияние социопсихических характеристик личности на реализацию стратегий любовной коммуникации (на материале повести И. Тургенева "Первая любовь") / В. П. Мусиенко. - С. 138-147
  Якубов Дж. А.  Модальное значение "желание" и его выражение во французском языке / Дж. А. Якубов, М. Джураева. - С. 152-154
  Джусупов М. Дж.  К проблеме фоностилистики: что или че? (лингвокогнитивное описание) / М. Дж. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 150-152
  Браницька О. Ф.  Особливості вираження просторових відношень у мові / О. Ф. Браницька. - С. 95-97
  Лук'янова Г. Л.  Дієслова-катенативи у сучасній англійській мові / Г. Л. Лук'янова. - С. 93-94
  Лукінова К. І.  Англійський прийменник у діхронії / К. І. Лукінова. - С. 100-101
  Александрова В. Г.  Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення / В. Г. Александрова. - С. 98-99
  Руденко Н. П.  Предикати із значенням існування та належності (на матеріалі речень з умовною модальністю) / Н. П. Руденко. - С. 85-87
  Виноградов А. А.  Словообразовательная категория субьекта в разноструктурных языках (на материале русских и венгерских отсубстантивных существительных со значением лица) / А. А. Виноградов. - С. 83--85
  Пашис Л. О.  Древнеанглийский глагол: категория переходности/непереходности / Л. О. Пашис. - С. 90-92
  Пастухова С. Е.  Контекстуальные и семантико-прагматические свойства консекутивов английского языка / С. Е. Пастухова. - С. 87-90
  Токарчук В. А.  Ім'я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 102-103
  Черниш Т. О.  Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції / Т. О. Черниш. - С. 113-115
  Мізін К. І.  Зіставна лінгвокультурологія: пошук дослідницького інструментарію / К. І. Мізін. - С. 111-113
  Кудрявцева Н. С.  Герменевтика і перевод / Н. С. Кудрявцева. - С. 117-119
  Литвак С. Я.  Граматична категоризація світу і проблеми перекладу / С. Я. Литвак. - С. 115-117
  Коляда В. П.  Контекстуальные характеристики нереальности / В. П. Коляда, Л. Л. Емельянова. - С. 106-107
  Воробйова С. С.  Складні слова моделі N+N у сучасній англійській мові / С. С. Воробйова. - С. 104-105
  Вільчинська Т. В.  Міжмовні співвідношення як характерні риси сучасної лінгвістики / Т. В. Вільчинська. - С. 109-111
  Джусупов Н. М.  Структуры знания в смысловой природе семантико-стилистических единиц (на материале англоязычного художественного текста) / Н. М. Джусупов. - С. 107-111

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту.

 
230 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. Серія: Іноземна філологія Ч. 12, Т. 2. Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 206 с.

Зміст:
  Білоусова В. В.  Семантичні зміни англо-американських запозичень із формантом -ing у різносистемних мовах / В. В. Білоусова. - С. 3-6
  Велика І. О.  Об'єктивація гендерного макроконцепту FRAU у німецькій лінгвокультурі (на матеріалі паремій цих дистрибуцій) / І. О. Велика. - С. 7-13
  Валігура О. Р.  Етноспецифічні ознаки вимовного акценту в інтерферованому англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 13-17
  Валуйська А. В.  Розмовні елементи в англійських науково-технічних текстах та особливості їх перекладу засобами української мови / А. В. Валуйська, З. М. Корнєва. - С. 18-21
  Волошина Г. А.  Значення збірника "Культура слова" в нормалізації української мови XX століття / Г. А. Волошина. - С. 22-26
  Воропай О. М.  Особливості вербальних та невербальних засобів вираження вибачення у сучасній англійській мові / О. М. Воропай. - С. 26-30
  Гаврилова О. В.  Зіставний конотативний аналіз лексики близькоспоріднених мов / О. В. Гаврилова. - С. 30-33
  Галуцьких І. А.  Вплив етимологічних та хронологічних показників лексичних одиниць англійської мови на інтенсивність реалізації їхнього словотворчого потенціалу в ході еволюції лексичної системи / І. А. Галуцьких, Д. В. Ставицька. - С. 34-39
  Головацька Н. Г.  Лексико-синтаксична сполучуваність сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька. - С. 39-42
  Димарський М. Я.  Предикативність, комунікативність і односкладні речення іменного типу / М. Я. Димарський. - С. 43-48
  Дядюра Г. М.  Індивідуальний стиль науковця як продукт мовної творчості / Г. М. Дядюра. - С. 49-52
  Дяченко Д. П.  Спроба концептуального аналізу авторських метафор та порівнянь в творах англійських поетів епохи романтизму / Д. П. Дяченко, Н. Г. Дяченко. - С. 52-57
  Жукова Н. М.  Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н. М. Жукова. - С. 57-62
  Заслонкіна А. В.  Етнолінгвокультурний концепт як детермінант британського менталітету / А. В. Заслонкіна. - С. 62-66
  Козуб Л. С.  Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації / Л. С. Козуб. - С. 67-70
  Колесник Д. М.  Стратегії впливу на адресата рекламного дискурсу / Д. М. Колесник. - С. 70-74
  Костенко В. Г.  Раціональний та емоційний тип оцінки у науковому медичному дискурсі / В. Г. Костенко. - С. 75-78
  Куроченко Ю. С.  Текстові особливості використання англійської мови в рекламі / Ю. С. Куроченко, О. В. Трофімова. - С. 79-83
  Кучер З. І.  Українсько-німецькі суфіксальні паралелі у технічній термінології (дериваційний аспект) / З. І. Кучер, Л. М. Сидоренко. - С. 84-91
  Кушлик О. П.  Особливості функціонування вторинних часток ще і вже в українській мові / О. П. Кушлик. - С. 87-91
  Міщенко Н. В.  Аналіз мовлення студентів та службовців Німеччини у соціофонетичному аспекті / Н. В. Міщенко. - С. 96-99
  Мошкіна Н. В.  Універсальні ознаки стилю наукової німецькомовної літератури / Н. В. Мошкіна. - С. 100-104
  Навальна М. І.  Лексичні запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі періодики) / М. І. Навальна. - С. 105-108
  Потенко Л. О.  Модифікація емотивного компонента значення в процесі фразеологічної деривації / Л. О. Потенко. - С. 109-114
  Пчелінцева О. Е.  Аргументація і маніпуляція у політичній рекламі України / О. Е. Пчелінцева. - С. 114-117
  Ракшанова Г. Ф.  Вербальне вживання концепту "гра" в ЗМІ / Г. Ф. Ракшанова, Л. А. Мельникова, В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 117-121
  Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері / Л. О. Романчук. - С. 122-125
  Сахнова О. І.  До проблеми аналізу англійського сленгу / О. І. Сахнова. - С. 126-129
  Синельникова К. Ю.  Фразеографічна актуалізація пейоративної та меліоративної оцінки / К. Ю. Синельникова. - С. 130-134
  Старчеус С. В.  Експлікація суб'єкта мовлення у сучасному англомовному дискурсі ЗМІ / С. В. Старчеус. - С. 135-139
  Сухачова Н. С.  Складні терміни сфери менеджменту (структурно-семантичний аспект) / Н. С. Сухачова. - С. 139-143
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії розмовного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 144-148
  Цехмистренко О. В.  Прізвища з компонентами фауни (на матеріалі говірок Черкащини) / О. В. Цехмистренко. - С. 149-153
  Цехмистренко О. В.  Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з елементом "власна назва" в сучасній англійській мові / О. В. Цехмистренко, Л. О. Шевцова. - С. 153-158
  Черкас Н. В.  Номінативні та цитатні біблійні алюзії як об'єкт дослідження у художньому тексті / Н. В. Черкас. - С. 158-164
  Чернишенко І. А.  Семантична структура слів на позначення концепту здоров'я/health / І. А. Чернишенко. - С. 164-168/
  Чернишова І. В.  Семантичні особливості індексально-оцінного комплексу другої особи в англомовному тексті Біблії / І. В. Чернишова. - С. 169-172
  Шквира Т. С.  Синтаксичні виразні засоби у німецькій художній літературі / Т. С. Шквира. - С. 173-177
  Шульгіна В. І.  Інформація як об'єкт лінгвістичних досліджень / В. І. Шульгіна. - С. 177-180
  Шумейео О. В.  Когнітивна структура концепту "anxiety" як об'єкта емотивної семантики (на матеріалі англійської мови) / О. В. Шумейео. - С. 181-185
  Юнацька А. Б.  Опозиція "свій-чужий" та "ксеностереотипізація" мовлення носіїв англійської мови США / А. Б. Юнацька. - С. 186-190

 
231 81.2Ан-923.7
Р31

Ребрій, О. В.

        Основи перекладацького скоропису [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Ребрій ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 148 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу -- перекладацький скоропис -- стилістика англійської мови

Анотація:   Підручник має на меті забезпечити комплексне оволодіння студентами мовною і мовленнєвою компетенцією з англійської мови, набуття ними знань в галузі філологічних наук.

 
232 81.2Ан-923
В48

Вінічук, В. В.

        Ефективна робота з газетою та політичною лексикою [Текст] : навч. вид. / В. В. Вінічук; Дипломатична Акад. України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови -- політична лексика

Анотація:   Посібник призначений для слухачів Дипломатичної академії, факультетів міжнародних відносин та журналістики, та всіх, що вивчають англійську мову для її активного використання в професійній діяльності. Створений на основі оригінальних аутентичних текстів Британських та Американських газет він допоможе оволодіти суспільно-політичною лексикою.

 
233 81.2Ан-923кр
М29

Мартовицька, Н. В.

        Англійська для магістрів спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" (Соціальний захист дітей) [Текст] : навч.-метод посіб. / Н. В. Мартовицька. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 196 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійський для магістрів

Ключові слова (ненормовані): соціальна робота -- соціальна педагогіка

Анотація:   У навчально-методичному посібнику запропоновано спеціальний курс англійської мови для факультетів і відділень "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені у посібнику, мають чітку професійну спрямованість, посібник містить також навчальні фільми мовою оригіналу та вправи до них.

 
234 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Абрамічева О.М.  До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму / О. М. Абрамічева. - С. 187-191
  Бабелюк О.А.  Інтертекстуальна трансформація архетипової символіки життя-смерті в американських постомодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 192-195
  Басиров Ш.Р.  Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 196-198
  Бєлозьорова Ю.С.  Концепт "короткочасність" та його реалізація в німецькій мові / Ю. С. Бєлозьорова. - С. 199-201
  Бушкова В.В.  Асоціативно-культурна детермінація семантики в компаративному аспекті / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, О. О. Мікрюков. - С. 202-204
  Тронь О.А.  Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" / О. А. Тронь, Ю. М. Великорода. - С. 205-207. - типологія понять
  Візнюк О.В.  функціональна семантика" No" у первинному та вторинному текстах / О. В. Візнюк. - С. 208-211
  Влох Н.М.  прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодерністському тексті / Н. М. Влох. - С. 212-214
  Волошук В.І.  Терміни та топоніми як засіб творення мовної картини світу З. Ленцем / В. І. Волошук. - С. 215-217
  Воскобойник В.І.  Префіксація як спосіб термінотворення (на матеріалі англійської економічної лексики) / В. І. Воскобойник. - С. 218-221
  Габідулліна А.Р.  До питання про цілісність і дискретність навчально-наукового дискурсу / А. Р. Габідулліна. - С. 222-225
  Герасімова Г.Л.  Дискурсивна специфіка вербалізації метазнання / Г. Л. Герасімова. - С. 226-228
  Гнатковська О.М.  Інтенціональність дієслова "say" в англомовному художньому дискурсі / О. М. Гнатковська. - С. 229-231
  Головацька Н.Г.  Сенсорні дієслова : типи сприйняття та види компліментів / Н. Г. Головацька. - С. 232-236
  Golodov A.G.  Der verbale ausdruck der nationalen mentalitat in der fachsprache / A. G. Golodov. - С. 237-239
  Голуб О.М.  Загальнотеоретичні основи лінгвістичної концепції П.О. Бузука / О. М. Голуб. - С. 240-243
  Гонтаренко Н.М.  Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі / Н. М. Гонтаренко. - С. 244-245
  Грижак Л.М.  Означеність/неозначеність англійського посесива / Л. М. Грижак. - С. 246-249
  Гринчук Л.І.  Концепт "навітат" у системі людського пізнання (на матеріалі англійських художніх творів) / Л. І. Гринчук. - С. 250-252
  Ємець О.В.  Семантичний та прагматичний аспект функціонування фонолістичних засобів у тексті / О. В. Ємець. - С. 253-256
  Згурська В.Г.  Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. - С. 256-258
  Іваницька Н.Б.  Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою семантикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. - С. 259-262
  Іваніна Т.В.  Онтологічні і гносеологічні засади лінгвістичного дослідження малоформатного політико-біографічного тексту / Т. В. Іваніна. - С. 263-265
  Іванова Г.С.  До питання гендерних досліджень у мовознавстві / Г. С. Іванова, С. В. Кибкало. - С. 266-268
  Іщенко В.Л.  Функціонування економічних термінологічних словосполучень із прикметником у публіцистичних текстах / В. Л. Іщенко. - С. 269-271
  Ікалюк Л.М.  Концепт порівняння в давньоанглійскій мові / Л. М. Ікалюк. - С. 272-275
  Кириченко С.В.  До вивчення словотвірного аспекту емотивів в англійській мові / С. В. Кириченко. - С. 276-278
  Клименко О.С  Лінгвістична традиція і пов'язана з нею метамовна рефлексія як один із плюсів визначення нормативної прийнятості мовних одиниць (на прикладі французької словотворчої норми) / О.С Клименко. - С. 279-283
  Колесник Д.М.  Вплив гендерної індентифікації мовної особистості на процес метафоризації / Д. М. Колесник. - С. 284-289
  Костенко В.Г.  Вступ як сегмент аргументативного тексту (на матеріалі текстів наукових журнальних статей медичного профілю) / В. Г. Костенко. - С. 290-292
  Крайняк Л.К.  Особливості утворення композитів-фразем із першим дієслівним компонентом для позначення терміналів фреймової моделі / Л. К. Крайняк. - С. 293-296
  Кузьміна І.О.  Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. - С. 297-299
  Кульчицька Н.А.  Фреймова теорія як актуальний напрямок когнітивної лінгвістики / Н. А. Кульчицька. - С. 300-302
  Кухарєва-Рожко В.І.  Вставні і вставлені конструкції як одиниці наукового тексту / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 303-306
  Кушлик О.П.  Лексико-семантичні відношення між частками і похідними від них сполучниками / О. П. Кушлик. - С. 307-312
  Лабінська Б.І.  Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці(на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць, що позначають фізичний стан людини) / Б. І. Лабінська. - С. 313-315
  Лушникова О.М.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. - С. 316-319
  Малюко Т.В.  Словотворчі процеси і їхня роль у формуванні і розвитку німецької фінансово-економічної лексики / Т. В. Малюко. - С. 320-322
  Мамедова А.І.  Концептосистема німецької народної загадки / А. І. Мамедова. - С. 323-325
  Мельникова Л.А.  Організація самостійної навчальної діяльності студентів-іноземців на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 326-328
  Мельничук О.Д.  Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. - С. 329-331
  Мельніченко О.В.  Графон у скриптосфері літературного дискурсу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" / О. В. Мельніченко. - С. 332-336
  Морська Л.М.  Основні функції, категорії та концепти "політичної метафори" у англомовній пресі / Л. М. Морська, О. О. Нагачевська. - С. 337-339
  Наумова Н.Г.  Концептуальна система текстотипу "комерційний контракт" / Н. Г. Наумова. - С. 340-343
  Ончуленко М.І.  Функціональна семантика політичного дискурсу / М. І. Ончуленко. - С. 344-346
  Орел А.С.  Витоки історичної фонології східнослов'янських мов / А. С. Орел. - С. 347-349
  Підгорна А.Б.  Авторська модель світу як об'єкт концептуального аналізу / А. Б. Підгорна. - С. 350-352
  Пономаренко А.Ю.  Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом / А. Ю. Пономаренко. - С. 353-356
  Потенко Л.О.  Аналіз співвідношення емотивного і предметно-логічного компонентів значення лексичних та фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) / Л. О. Потенко. - С. 357-361
  Пустовар О.В.  Когнітивно-психологічні засади парцеляції синтаксичних конструкцій / О. В. Пустовар. - С. 361-363
  Ракшанова Г.Ф.  Структурно-когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти термінологічної деривації / Г. Ф. Ракшанова. - С. 364-368
  Рибіна Н.В.  Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. - С. 369-371
  Сапожник І.В.  Термінологія комерційного права: концептуальний аналіз / І. В. Сапожник. - С. 372-374
  Сидоренко Л.М.  Деривати із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу в технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 375-378
  Солошенко Я.С.  Особливості словотвірної структури юридичної терміносистеми / Я. С. Солошенко. - С. 378-380
  Стоянова І. Д.  Етнокультурна специфіка антиутопічного дискурсу як експонента вербалізованих репрезентативних структур емоцій і почуттів концепту страх / І. Д. Стоянова. - С. 381-385
  Тищенко К.А.  Історія граматичних явищ української мови в інтерпретації А.Ю. Кримського / К. А. Тищенко. - С. 385-386
  Тронь А.А.  Лексико-семантична група дієслів кратності із семою "різка зміна руху" / А. А. Тронь. - С. 387-391
  Туровська Л.В.  Міжнародні терміни на терміноелементи в українській науковій мові 90-х років XX ст. / Л. В. Туровська. - С. 391-394
  Тхір В.Б.  Особливості евфемістичних жаргонів політичного дискурсу / В. Б. Тхір. - С. 395-397
  Тхоровська С.В.  Лексична вербалізація фрейму в ідеологічному дискурсі (на матеріалі редакційних статей англомовних газет) / С. В. Тхоровська. - С. 398-402
  Федоренко О.І.  Лексична сполучуваність дієслів give та make у складі фразеоматичних комплексів / О. І. Федоренко. - С. 403-405
  Хван А.В.  Структурно-семантичні особливості термінів-омонімів (на матеріалі англійських економічних скорочень) / А. В. Хван. - С. 406-408
  Хомицька І.Ю.  До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 409-412
  Цехмістренко О.В.  Особливості походження українських антропонімів / О. В. Цехмістренко. - С. 413-414
  Черкас Н.В.  Стилістичні функції біблійних прислів'їв у повоєнному американському романі / Н. В. Черкас. - С. 415-418
  Чернишенко І.А.  Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. - С. 419-421
  Шпак В.К.  Сучасна прикладна лінгвістика: традиції, напрями та переспективи / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 422-424
  Шульгіна В.І.  Вербоцентричне моделювання як засіб дослідження вивчення закономірностей розвитку діалогу / В. І. Шульгіна. - С. 425-428
  Ярова Н.В.  Дейктичні засоби актуалізації особливого простору в компаративних блоках поетичного твору / Н. В. Ярова. - С. 429-430

Рубрики: Мовознавство

Ключові слова (ненормовані): проблеми сучасної лінгвістики

 
235 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 7 (3) [Текст] : [підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. заклад.] / Т. Л. Сірик, С. В. Сірик. - Полтава : Довкілля-К, 2007. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

Анотація:   Даний підручник є логічним продовженням підручників "English 5 (1)" та "English 6 (2)" автора Сірик Т. Л. Призначений для вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах і відповідає третьому рокові навчання. Він являє собою частину навчально-методичного комплекту "English 7 (3). До складу комплекту також входять: книга для учителя (методичні рекомендації, календарно-тематичне планування та тематичні атестації для двох варіантів), серія наочних посібників ( тематично-граматичні плакати), робочий зошит (має дві частини, включає усі письмові вправи підручника, завдання для розвитку комунікативних навичок, інтелектуальні ігри та поради по написанню листів, творів, оголошень, рефератів, статей тощо) та аудідодаток.

 
236 81.2Ан-923кр
К89

Kukulenko-Lukyanets, I. V.

        Psychological texts and practical assignments the students ( Additional readings) [Текст] : Навч. посіб / I.V. Kukulenko-Lukyanets; М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 64 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): література по психології на англійській мові -- Казкотерапія -- психологічні тести

Анотація:   У навчальному посібнику представлені спеціально підібрані та розроблені тексти, а також завдання психологічного спрямування для студентів, які вивчають англійську мову. Книга містить тексти по психології, тексти для групових дискусій, завдання із галузі казкотерапії та психологічні тести.

 
237 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Презентації / Р. Тіллі. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): мовленнєві навички -- прес-конференція

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб проводити наради з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі із серії "Fit for Business English' ви зможете навчитися англійською мовою проводити засідання, пропонувати програми, обгрунтовувати думки, ставити питання та підбивати підсумки переговорів. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацвання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
238 81.2Ан-923
Б53

Бессараб, Н. В.

        English for lawyers [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бессараб, Е. П. Тютченко. - К. : КНТЕУ, 2003. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для юристів

Анотація:   Навчальний посібник з англійської мови комерційного права призначений для самостійної та аудиторної роботи студентів, які поєднують навчання в університеті з практичною діяльністью. Необхідність публікації цього посібника зумовлена зростаючим значення міжнародних контактів у галузі права, а отже й зростаючим числом бажаючих володіти англійською мовою комерційного права.

 
239 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Ділове листування / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділове спілкування

Ключові слова (ненормовані): ділове листування англійською

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб листуватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі ви зможете навчитися писати англійською мовою ділові листи, запити, пропозиції, відповіді, нагадування, скарги та заяви. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках текстів та словниках, а для відпрацювання навичок написання ділових листів подано вправи.

 
240 22.171
Т33

        Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : наук. журн. Вип. 56 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ТВіМС, 1997. - 183 с.

Зміст:
  Королюк В. С.  Асимптоматический анализ в граничных задачах для случайных блужданий (исторический очерк) / В. С. Королюк. - С. 1-9
  Коваленко И. Н.  Обзор работ академика НАН Украины Б. В. Гнеденко по математической статистике, теории обслуживания и теории надежности / И. Н. Коваленко. - С. 10-19
  Ядренко М. Й.  Борис Володимирович Гнєденко - фундатор кафедри теорії ймовірностей в Київському університеті / М. Й. Ядренко. - С. 32-39
  Зінченко Н. М.  Області притягнення. Асимптотика випадкових процесів з незалежними приростами. Огляд робіт Б. В. Гнєденка та їх узагальнення / Н. М. Зінченко. - С. 40-47
  Анісімов В. В.  Асимптотичний аналіз неоднорідних ієрархічних марковських процесів та застосування в моделях укрупнення систем обслуговування / В. В. Анісімов. - С. 48-60
  Булдыгин В. В.  О сильной и слабой сходимости почти наверное рядов независимых случайных элементов в банаховых пространствах / В. В. Булдыгин, С. А. Солнцев. - С. 61-66
  Дурдиєв А. К.  Про кількість перетинів багатовимірним броунівським рухом мембрани на гіперплощині з можливим поглинанням / А. К. Дурдиєв, М. І. Портенко. - С. 67-80
  Філонов Ю. П.  Непозитивність ланцюгів Маркова з зростаючими коливаннями / Ю. П. Філонов. - С. 81-86
  Гусак Д. В.  Про модифікації процесів ризику / Д. В. Гусак. - С. 87-95
  Кулініч Г. Л.  Про асимптотичну поведінку розв'язків певного класу одновимірних стохастичних диференційних рівнянь Іто / Г. Л. Кулініч, Є. П. Каськун. - С. 96-104
  Клєсов О. І.  Асимптотична поведінка процесів відновлення, означених за випадковим блуканням з багатовимірним часом / О. І. Клєсов, Й. Штайнебах. - С. 105-111
  Козаченко Ю. В.  Умови та швидкість збіжності випадкових рядів з К-просторів випадкових величин / Ю. В. Козаченко. - С. 112-125
  Мацак І. К.  Асимптотична поведінка норми максимуму послідовності нормальних випадкових величин / І. К. Мацак. - С. 126-132
  Мішура Ю. С.  Потенціали та локальні часи, асоційовані з двопараметричними чисто розривними сильними мартингалами / Ю. С. Мішура, Я. О. Ольцік. - С. 133-144
  Нагаев С. В.  Оценка погрешности приближения устойчивыми законами / С. В. Нагаев. - С. 145-160
  Юрачківський А. П.  Граничні теореми для мір перерізів випадкових множин / А. П. Юрачківський. - С. 177-182

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): Гнєденко Б. В. -- теорія ймовірностей -- математична статистика -- область притягування -- марковські процеси -- асимптотичні властивості -- банахові простори

Анотація:   Журнал виходить двічі на рік і перекладається на англійську мову Американським математичним товариством з 1970 року. У журналі публікуються оригінальні статті, огляди та рецензії на монографії з різних питань теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів та полів, математичної статистики та їх застосувань. Інформація відносно наукових подій публікується як виключення. Всі матеріали, що надходять до редколегії, рецензуються. Після виходу у світ всі матеріали реферуються у "Statistical Methods and Applications" (ISI), переклади на англійську мову - у "Mathematical Review" (AMS).

 
241 22.171
Т33

        Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : наук. журн. Вип. 55 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ТВіМС, 1996. - 179 с.

Зміст:
  Анісімов В. В.  Асимптотична поведінка траєкторій екстремальних множин випадкових функцій та застосування в статистичному оцінюванні / В. В. Анісімов. - С. 1-12
  Бондарєв Б. В.  Нерівність С. Н. Бернштейна для оцінки параметра авторегресії першого порядку / Б. В. Бондарєв. - С. 13-19
  Братійчук М. С.  Властивості операторів, зв'язаних з марковськими адитивними процесами / М. С. Братійчук. - С. 20-29
  Булдыгин В. В.  Об асимптотической нормальности оценок импульсных переходных функций линейных систем / В. В. Булдыгин, Фу-Ли. - С. 30-37
  Война О. А.  Умовні розподіли для розривних процесів у випадковому середовищі / О. А. Война. - С. 38-49
  Глушак А. В.  Общее решение одного гиперболического уравнения, возникающего при изучении движения со случайним ускорением / А. В. Глушак, И. Э. Орсингер. - С. 50-54
  Закусило О. К.  Оптимальне розміщення обслуговуючих приладів на відрізку / О. К. Закусило, С. І. Доценко. - С. 73-76
  Камінський А. Б.  Розширене стохастичне числення для пуассонівських випадкових мір / А. Б. Камінський. - С. 90-102
  Коваль Т. Л.  Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для мартингальних полів / Т. Л. Коваль. - С. 103-106
  Козаченко Ю. В.  Оцінювання у кореляційно-регресійній моделі і метод мажоруючих мір / Ю. В. Козаченко, Р. Є. Майборода. - С. 107-116
  Кушнір О. О.  Дослідження високонадійної системи із захистом за допомогою теореми Реньї / О. О. Кушнір. - С. 117-124
  Майборода Р. С.  Кореляційний аналіз сумішей / Р. С. Майборода. - С. 125-129
  Мацак І. К.  Про граничні точки послідовності екстремальних значень нормальних випадкових елементів у банахових просторах з безумовним базисом / І. К. Мацак. - С. 136-143
  Мішура Ю. С.  Координатні точкові поля та їх компенсатори / Ю. С. Мішура. - С. 144-150
  Пасенченко О. Ю.  Умови характеристичності радіальної функції в R3 / О. Ю. Пасенченко. - С. 151-153
  Пономаренко О. І.  Випадкові лінійні функціонали другого порядку / О. І. Пономаренко. - С. 154-164
  Радченко В. М.  Про наближення інтегралів по випадковій мірі з допомогою дійсної міри / В. М. Радченко. - С. 165-166
  Сугакова О. В.  Пошук моментів зміни у потоці незалежних спостережень / О. В. Сугакова. - С. 167-172
  Юрачківський А. П.  Закон великих чисел для міри області, покритої потоком випадкових множин / А. П. Юрачківський. - С. 173-177

Анотація:   Журнал виходить двічі на рік і перекладається на англійську мову Американським математиним товариством з 1970 року. У журналі публікуються оригінальні статті, огляди та рецензії на монографії з різних питань теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів та полів, математичної статистики та їх застосувань. Інформація відносно наукових подій публікується як виключення. Всі матеріали, що надходять до редколегії, рецензуються. Після виходу у світ всі матеріали реферуються у "Statistical Methods and Applikations" (ISI), переклади на англійську мову - у "Mathematiical Review" (AMS).

 
242 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        English for psychology students [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. психологічних спец. вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 463 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові для психологів

Анотація:   Метою даного навчально-методичного посібника було не лише забезпечити студентів сучасним словниковим запасом для пояснення та описання проявів людської поведінки й діяльності, розумових і психічних процесів і механізмів, але й надати можливість закріпити навички правильного вживання його у діалогічному та монологічному мовленні, при опрацюванні професійно спрямованої літератури, під час проведення конференцій, зустрічей, обговорень і нарад фахового характеру згідно з нормами і правилами англійської мови.

 
243 9 я72-1
У74

        Усі готові домашні завдання. 9 клас [Текст] : розв'язання вправ та завдань / [І. В. Дрогожтлова, В. С. Манько, П. П. Кравченко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2006. - 784 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Домашні завдання 9 кл.

Анотація:   Якісна і найповніша збірка для батьків ! Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Також збірка містить реферати з основ правознавства, історії, географії, ОБЖ, твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 
244 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. : [для студ. ф-тів інозем. філології] / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. - К. : Каравела, 2006. - 215 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- французька мова -- польська мова -- психолог -- методики

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

 
245 81
М74

        Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : зб. наук. пр. № 7 / Київський ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : ЛОГОС, 2002. - 594 с.

Зміст:
  Алєксєєва І. О.  Евфемізми як відображення соціальних змін : від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності / І. О. Алєксєєва. - С. 1-10
  Анохіна Т. О.  Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту / Т. О. Анохіна. - С. 10-15
  Антонюк М. О.  Метафора та її роль в мовній картині світу / М. О. Антонюк. - С. 15-19
  Балабін В. В.  Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін. - С. 20-23
  Берковець В. В.  Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті : національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал / В. В. Берковець. - С. 23-35
  Бєлова А. Д.  Індивідуальна картина світу : інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП / А. Д. Бєлова. - С. 36-43
  Бєлова А. Д.  Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова. - С. 43-54
  Биценко А. Ю.  Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах / А. Ю. Биценко. - С. 54-60
  Булатецька Л.  Контекст у контексті / Л. Булатецька. - С. 60-73
  Бурда О. В.  Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) / О. В. Бурда. - С. 74-80
  Вергун Л.  Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою / Л. Вергун. - С. 80-87
  Волошина О. В.  Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові / О. В. Волошина. - С. 87-90
  Вострова С. В.  Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі / С. В. Вострова. - С. 90-102
  Гливінська Л. К.  Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) / Л. К. Гливінська. - С. 102-107
  Городецька О. В.  Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові / О. В. Городецька. - С. 107-114
  Горяча Н. М.  Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі / Н. М. Горяча. - С. 114-124
  Грек Л. В.  Синтаксичні особливості роману Дж. Джойса "Улісс" як проблема перекладу / Л. В. Грек. - С. 124-130
  Данилюк С. С.  Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 131-136
  Дерменджі О.  Тема Роксолани в австралійській літературі / О. Дерменджі. - С. 137-143
  Дмитрук О. В.  Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ / О. В. Дмитрук. - С. 143-150
  Дьяконова І. Л.  Лексичні характеристики електронного листування / І. Л. Дьяконова. - С. 150-154
  Загуляєва О. І.  Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів / О. І. Загуляєва. - С. 155-160
  Захарова Ю. М.  Інтонація наративів в англомовному дискурсі політиків країн арабського світу / Ю. М. Захарова. - С. 160-165
  Заярна І. С.  Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д. Бобишева) / І. С. Заярна. - С. 165-175
  Звонська-Денисюк Л. Л.  Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника / Л. Л. Звонська-Денисюк. - С. 175-179
  Зіневич В. В.  Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки / В. В. Зіневич. - С. 180-189
  Іващенко В. Л.  Слово концепт у романських, германських та слов'янських мовах (з історії лексикографічної фіксації) / В. Л. Іващенко. - С. 189-198
  Ільницька Л. Л.  Віртуальні НЛП сеанси як аргументативний дискурс / Л. Л. Ільницька. - С. 199-207
  Ільченко О. М.  Індикатори умови в аспекті етикетизації / О. М. Ільченко. - С. 207-212
  Калустова О. М.  Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та її відтворення в перекладі / О. М. Калустова. - С. 212-220
  Кальчу Т. В.  Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А. Камю "The Fall" / Т. В. Кальчу. - С. 220-224
  Коваль Н. М.  Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу / Н. М. Коваль. - С. 224-230
  Козловська Г. Б.  Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду / Г. Б. Козловська. - С. 230-235
  Колейчик О. О.  Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації / О. О. Колейчик. - С. 235-240
  Колодій Б. М.  Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою / Б. М. Колодій. - С. 240-245
  Коломієць Л. В.  Віршовий переклад як метапоетичне письмо : проблема творчого методу перекладача / Л. В. Коломієць. - С. 245-254
  Коломієць Н. В.  Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN : структурні особливості резюме / Н. В. Коломієць. - С. 254-262
  Константінова О. В.  Американізми і бритицизми в термінології оподаткування сучасної англійської мови / О. В. Константінова. - С. 262-269
  Кравченко Н. К.  Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу / Н. К. Кравченко. - С. 269-275
  Крижановська М. В.  Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв'ю / М. В. Крижановська. - С. 275-285
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія причини та наслідку / Л. П. Кургут. - С. 285-289
  Кур'янова М. О.  Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах / М. О. Кур'янова. - С. 290-296
  Лазаренко Т. Д.  Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х - 1990-х рр. / Т. Д. Лазаренко. - С. 296-302
  Лахтіонова К. М.  Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону / К. М. Лахтіонова. - С. 302-307
  Левченко О. П.  Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко. - С. 307-315
  Лихолай Г. Л.  Феномен знання як міждисциплінарний концепт / Г. Л. Лихолай. - С. 315-321
  Любарець Н. О.  Мотив смерті в романі Вірджинії Вульф "Хвилі" / Н. О. Любарець. - С. 322-326
  Малій А.  Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. / А. Малій. - С. 326-331
  Малікова О. В.  Засоби позначення риторичного прийому балансування аргументів у сучасному науковому дискурсі / О. В. Малікова. - С. 332-338
  Мартінек С. В.  Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек. - С. 338-347
  Мельничук С. В.  Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) / С. В. Мельничук. - С. 347-353
  Морошкіна Г. Ф.  Маркери кооперативності у телевізійному інтерв'ю / Г. Ф. Морошкіна. - С. 353-358
  Мосенкіс Ю. Л.  Перспективи запровадження спецкурсу "Походження української мови" / Ю. Л. Мосенкіс. - С. 358-363
  Мутон Я. Р.  Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах / Я. Р. Мутон. - С. 363-368
  Мушніна О. О.  Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) / О. О. Мушніна. - С. 368-372
  Науменко Л. П.  Семантична структура слова business / Л. П. Науменко. - С. 372-378
  Наумова Н. Г.  Фатичний інформатив у діловому дискурсі / Н. Г. Наумова. - С. 378-383
  Некрашевич А. В.  Лексеми кольору у поезії Франсуа Війона / А. В. Некрашевич. - С. 383-392
  Огаркова Г. А.  Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові / Г. А. Огаркова. - С. 392-397
  Омельченко О. В.  Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме / О. В. Омельченко. - С. 398-403
  Онищенко О. М.  Перші перекладачі творів Т. Г. Шевченка на німецьку мову / О. М. Онищенко. - С. 403-408
  Палінська О. М.  Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської / О. М. Палінська. - С. 408-413
  Панасенко Н. І.  Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) / Н. І. Панасенко. - С. 414-421
  Перепльотчикова С. Є.  Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю / С. Є. Перепльотчикова. - С. 422-429
  Петриченко І. А.  Особові займенники : реалізація "себе" у носіїв японської мови / І. А. Петриченко. - С. 429-434
  Підвойний В. М.  Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) / В. М. Підвойний. - С. 435-440
  Розмаріцо І. О.  Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу / І. О. Розмаріцо. - С. 440-447
  Сарбаш О. С.  Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові / О. С. Сарбаш. - С. 447-454
  Скибицька Н. В.  Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності / Н. В. Скибицька. - С. 455-462
  Слухай Н. В.  Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай. - С. 462-470
  Смагло Н. С.  Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н. С. Смагло, Л. Б. Мартинова. - С. 470-475
  Степанюк Г. М.  Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття / Г. М. Степанюк. - С. 475-479
  Столярова М. О.  Етикет у віртуальній англомовній комунікації / М. О. Столярова. - С. 480-485
  Ткачова Г. В.  "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") / Г. В. Ткачова. - С. 486-492
  Трищенко І. В.  Про деякі особливості метонімічних звертань / І. В. Трищенко. - С. 493-498
  Ущина В.  Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів / В. Ущина. - С. 498-506
  Фокін С. Б.  Чинники трансформації аналітичної форми пасиві в синтетичну при перекладі з іспанської / С. Б. Фокін. - С. 506-511
  Фоменко О. С.  Неологізми - мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року / О. С. Фоменко. - С. 512-517
  Черська Ж.  Місце прикметників у мовних картинах світу / Ж. Черська. - С. 518-522
  Швачко С. О.  Семантичне навантаження денумеральних одиниць / С. О. Швачко. - С. 522-527
  Шиманович Г. М.  Назви осіб як відображення динаміки розвитку англійської мови у ХХ столітті / Г. М. Шиманович. - С. 527-532
  Шишков В. В.  Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості / В. В. Шишков. - С. 533-541
  Шовковий В. М.  Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах / В. М. Шовковий. - С. 542-549
  Яковенко І. В.  Стихія вогню в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 549-555
  Яхонтова Т. В.  Концепція жанру в сучасній риториці / Т. В. Яхонтова. - С. 555-561
  Яшенкова О. В.  Реалізація принципів спілкування в діловій сфері / О. В. Яшенкова. - С. 561-573
  Архелюк В. В.  Особливості комунікації в мережі Інтернет / В. В. Архелюк. - С. 573-579
  Бігарі А. А.  Засоби вираження категорії модальності у дискурсі сімейного спілкування / А. А. Бігарі. - С. 579-586
  Савченко І. А.  Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій / І. А. Савченко. - С. 586-590

 
246 81
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2007. - 348 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  Всесвіт крізь "мовне дзеркало": універсальне та ідіоетнічне / І. О. Голубовська. - С. 3-7
  Зеленько А. С.  Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію як наукова основа зіставного дослідження мов / А. С. Зеленько. - С. 7-10
  Корольова А. В.  Іншомовний світ крізь призму рідної культури / А. В. Корольова. - С. 10-13
  Кононова Д. В.  Реалізація "каузативності" в сучасному англомовному дискурсі / Д. В. Кононова. - С. 13-18
  Крижанівська Т. Б.  Релігійний аспект концепту мудрість/wisdom в українській та англійській мовах / Т. Б. Крижанівська. - С. 18-22
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб вираження неоміфу в англомовному та україномовному публіцистичних текстах / О. О. Лавриненко. - С. 22-27
  Чеслав Л.  Пространственная коннотация некоторых каузальных предлогов в славянских языках / Л. Чеслав. - С. 27-32
  Мікіна О. Г.  Семантичні пошуки у порівняльно-історичному мовознавстві / О. Г. Мікіна. - С. 32-37
  Ніколаєнко Л. С.  Поняття мотивації та мотиваційних відношень у сучасній лінгвістиці / Л. С. Ніколаєнко. - С. 37-42
  Олійник О. О.  Мовна картина світу як об'єкт вивчення сучасної лінгвістики / О. О. Олійник. - С. 42-49
  Павловська Л. О.  Структурно-семантична та когнітивно-семантична категоризація ситуативно-вербальних реквестивних обрядових формул у зіставлюваних мовах / Л. О. Павловська. - С. 50-54
  Пастушенко Т. В.  Мовна палітра кольору в естетичному ракурсі / Т. В. Пастушенко. - С. 54-60
  Рышкова В. В.  О понятии концепта в лингвокультурологии / В. В. Рышкова. - С. 61-63
  Романова А. К.  Філософські, культурологічні та лінгвістичні засади вивчення категорії часу / А. К. Романова. - С. 64-67
  Спіжова А. В.  Дефініції поняття "міжкультурна комунікація" / А. В. Спіжова. - С. 68-72
  Терехова Д. І.  Способи репрезентації ціннісних пріоритетів лінгвокультурної спільноти / Д. І. Терехова. - С. 72-80
  Ткаченко О. Г.  Системні відношення в мові / О. Г. Ткаченко. - С. 80-82
  Яцишин Н. В.  лінгвопрагматичні стратегії формування ідеологічних стереотипів КТС: сфера політики та людини / Н. В. Яцишин. - С. 83-88
  Беркещук Х. М.  Культурні асоціації як джерело емотивності / Х. М. Беркещук. - С. 89-92
  Бойко Н. В.  Лексичні особливості латинськомовних інскрипцій XVI-XVIII ст. українського походження / Н. В. Бойко. - С. 93-96
  Валігура О. Р.  Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження фонетичної інтерференції в англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 96-102
  Верещак Ю. М.  Сегментні особливості австралійського вимовного типу в нормативному аспекті / Ю. М. Верещак. - С. 102-106
  Гамзюк М. В.  Особливості взаємодії емотивної і когнітивної систем / М. В. Гамзюк. - С. 107-112
  Гоменюк А. А.  Речевой конфликт и аспекты его изучения в англоязычной коммуникации / А. А. Гоменюк. - С. 112-116
  Гриценко С. П.  Тематична класифікація польських запозичень (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI-XVII ст.) / С. П. Гриценко. - С. 117-124
  Дацька Т. О.  Динаміка варіантів фонемної структури слова в аспекті загальноамериканської вимовної норми (на матеріалі приголосних фонем) / Т. О. Дацька. - С. 124-129
  Козуб Л. С.  Роль засобів масової інформації в міжкультурній комунікації / Л. С. Козуб. - С. 135-140
  Комар Л. В.  Особливості фонологічної асиміляції іншомовних слів в британській та американській вимовних нормах порівняльно-зіставний аспект / Л. В. Комар. - С. 140-144
  Маленовський Ю. Л.  Принципи зіставлення еталонів фонетичних одиниць у рецептивному мовленнєвому потоці / Ю. Л. Маленовський. - С. 145-149
  Миронова В. М.  Фонетичні зміни у структурі латинської мови пізньої Римської Імперії / В. М. Миронова. - С. 150-153
  Могила О. А.  Тюркські лексичні елементи в лексиці українських говірок / О. А. Могила. - С. 154-157
  Могила Ю. А.  До питання відтворення чеських географічних назв українською мовою / Ю. А. Могила. - С. 157-160
  Орел Л. М.  Явище регіональної семантики в культурно-маркованих номінаціях слов'янських мов / Л. М. Орел. - С. 160-165
  Руда О.  "Пастки" білінгвальної комунікації в Україні / О. Руда. - С. 166-170
  Сиваш Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Сиваш. - С. 170-173
  Тищенко Т. В.  Соціолінгвістичні аспекти функціонування оцінних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / Т. В. Тищенко. - С. 174-178
  Юрченко О. А.  Лексична складова мовної компетенції адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / О. А. Юрченко. - С. 178-182
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму української та італійської ментальності / О. О. Близнюк. - С. 183-187
  Генджа І. М.  Реалізація магічної функції в англійській та українських мовах / І. М. Генджа. - С. 187-191
  Гурбанська С. О.  Специфіка відображення національно-мовної картини світу у стійких висловлюваннях / С. О. Гурбанська. - С. 192-196
  Дорда С. В.  Осознание национально-культурной специфики в процессе межкультурной коммуникации / С. В. Дорда. - С. 196-203
  Іваненко Н. В.  Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українських мовах / Н. В. Іваненко. - С. 203-207
  Каламаж М. А.  Вербалізація концепту "невизначена кількість" у фразеологічних знаках української та англійської мов / М. А. Каламаж. - С. 207-214
  Ланина А. Н.  Фразеологизмы с зоосемизмом обезьяна в русском и немецком языках / А. Н. Ланина. - С. 215-218
  Лящук А. М.  Системні відношення лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах / А. М. Лящук. - С. 219-222
  Мізін К. І.  Повторні вербальні проекції первинного універсального словника людини як енантіосемічний механізм (на матеріалі компаративних фразеологізмів української, німецької, англійської та російської мов) / К. І. Мізін. - С. 223-226
  Назаренко Н. Н.  Лексемы голова и head: эпидигматика семантических структур / Н. Н. Назаренко. - С. 227-230
  Омельченко Л. Ф.  Лингвокультурологический аспект английских композит-идиом / Л. Ф. Омельченко, И. А. Медведева, Т. В. Гончарова. - С. 231-234
  Орендарчук О. Л.  Категорія валентності в аспекті лексичної та синтаксичної комбінаторики / О. Л. Орендарчук. - С. 235-240
  Панфілова Н. Ю.  Зооніми в українській та англійській мовах у лексичному полі концепту зради / Н. Ю. Панфілова. - С. 241-245
  Приходько А. М.  Концептосфера як системно упорядкована сукупність концептів / А. М. Приходько. - С. 245-249
  Проценко И. Ю.  Особенности коннотативной лексики, обозначающей ребенка в современном испанском и украинском языках / И. Ю. Проценко. - С. 249-254
  Пулатова Л. Й.  Етнокультурна специфіка весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах / Л. Й. Пулатова. - С. 254-259
  Риженко С. С.  Семна організація концепту "професія" в англійській та українській мовах / С. С. Риженко. - С. 259-262
  Терехова С. І.  Функціонально-семантичне поле часового вказування: критерії структурування (на матеріалі української, російської та англійської мови / С. І. Терехова. - С. 263-267
  Титаренко О. Ю.  Проблема фразеосемантичного поля в мовознавстві / О. Ю. Титаренко. - С. 267-270
  Толчеєва Т. С.  Асоціативна семантика сигніфікативних артефактів-міфонімів англійської мови / Т. С. Толчеєва. - С. 271-278
  Шевелюк В. А.  Контрастивні особливості вторинної семантики соматизмів у фразеологічних знаках іспанської, української та російської мов / В. А. Шевелюк. - С. 278-284
  Андрієнко Т. П.  Становлення термінологічного апарату туризму та проблеми перекладацької відповідності / Т. П. Андрієнко, А. М. Семененко. - С. 285-290
  Бакалинский М. Л.  Социокультурный аспект перевода (на материале романа М. Пьюзо "The Godfather") / М. Л. Бакалинский. - С. 291-294
  Василенко Г. В.  Відтворення емотивної експресії в англомовних перекладах української поезії / Г. В. Василенко. - С. 294-298
  Калужская Л. О.  Проблема выбора стратегии перевода авторитетного текста / Л. О. Калужская. - С. 298-304
  Коваль Ю. А.  Слова с метафорической мотивацией в английском и русском языках: особенности перевода / Ю. А. Коваль. - С. 304-308
  Комар Л. М.  Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою / Л. М. Комар. - С. 308-312
  Мирошниченко В. В.  Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі / В. В. Мирошниченко. - С. 313-316
  Мовчун Є. С.  Деякі особливості перекладу фахових текстів у сфері електронної комерції / Є. С. Мовчун. - С. 317-321
  Мосьпан Н. В.  Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга / Н. В. Мосьпан. - С. 321-324
  Недбайло К. М.  Транспозиція прислівника у перекладі англійських художніх текстів з української мови / К. М. Недбайло. - С. 325-329
  Радчук В. Д.  Забобон неперекладності (чи під силу мові Тараса переклад цитат?) / В. Д. Радчук. - С. 329-336
  Фадєєва О. В.  Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О. В. Фадєєва. - С. 337-342

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

Анотація:   У статтях розглядаються актуальні проблеми зіставного мовознавства, зокрема культурно-філософські засади цих проблем , специфіка мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та їх етнокультурні фактори, а також аспекти перекладу і міжкультурної комунікації.

 
247 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 336 с.

Зміст:
  Тригубенко Ю. Ю.  Лінгвістичні підходи до дослідження феномену ввічливості / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 9-11
  Зеленська М. В.  Роль афіксації в англійському словотворі / М. В. Зеленська. - С. 12-14
  Поліщук І. А.  Пряме втілення докору в сучасній англійській мові / І. А. Поліщук. - С. 15-16
  Колісник К. А.  Звукосимволічне значення початкових приголосних звуків у англомовному конфесійному дискурсі / К. А. Колісник. - С. 17-19
  Павличук В. П.  Синтагматика складу та складовий стереотип в англомовному інтерв'ю засобів масової комунікації / В. П. Павличук. - С. 20-22
  Мережана Л. С.  Темпоральні характеристики мовленнєвої інтонації англомовних рекламних кліпів / Л. С. Мережана. - С. 23-24
  Скобленко І. А.  Особливості взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації у сучасних англомовних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 25-27
  Канішевська І. Ю.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у казці Л. Керрола "Аліса в задзеркаллі" та її перекладах / І. Ю. Канішевська. - С. 28-29
  Журавльова Ю. В.  Психо-фонетичні реалізації висловлювань з різним рівнем емоційно-прагматичного потенціалу в англомовній аудикнизі / Ю. В. Журавльова. - С. 30-32
  Слива Н. М.  Структурно-функціональні типи ядерних тонів у мультиплікаційному фільмі "Ice Age". Частина 2 / Н. М. Слива. - С. 33-34
  Ляпкало Л. І.  Темпоральні характеристики інтонаційних мовленнєвих зразків англомовного політичного дискурсу / Л. І. Ляпкало. - С. 35-37
  Бородавка О. М.  Полісемія синтаксичної структури N1 is N2 у сучасній англійській мові / О. М. Бородавка. - С. 38-40
  Ковбасенко Є. В.  Комунікативна структура англомовних електронних текстів із кінематографічної проблематики (на прикладі стислої рецензії) / Є. В. Ковбасенко. - С. 41-43
  Ігнатова А. Є.  Текстовий продукт чат-комунікації як прояв законів економії мовленнєвих зусиль / А. Є. Ігнатова. - С. 44-45
  Забажан А. О.  Висловлювання подяки й особливості його функціонування / А. О. Забажан. - С. 46-47
  Серб А. Д.  Образ дракона в літературі та міфології: лінгвокогнітивний аспект / А. Д. Серб. - С. 48-50
  Супрун О. А.  Типологічні особливості британського парламентського дискурсу, опублікованого в інтернеті / О. А. Супрун. - С. 51-53
  Шемшур Д. Л.  Англійські фразеологізми із фітонімами: семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / Д. Л. Шемшур. - С. 54-56
  Кравченко Ю. О.  Виховна роль казки та її значення під час навчання говоріння / Ю. О. Кравченко. - С. 57-58
  Гаращенко О. В.  Принципи аналізу мовного матеріалу у когнітивній лінгвістиці / О. В. Гаращенко. - С. 59-61
  П'єцух О. І.  Політичний дискурс "Президенські вибори в Україні - 2010": суб'єкти пропозицій / О. І. П'єцух. - С. 62-64
  Петренко О. І.  Лексема "Price": лінгвокогнітивний аспект / О. І. Петренко. - С. 65-67
  Шиш Д. О.  Емоція страх в сучасній англійській мові / Д. О. Шиш. - С. 68-71
  Боковня Я. О.  Образ батька у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) / Я. О. Боковня. - С. 72-73
  Гук А. О.  Концепт любов у семантичному просторі англійської та української фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) / А. О. Гук. - С. 74-76
  Лінник М. А.  Фреймова структура концепта "Рослина" (на матеріалі американської поезії XIX століття) / М. А. Лінник. - С. 77-79
  Полтавець Я. С.  Розвиток наукової думки у дослідженні дистрибуції, сполучуваності та валентності / Я. С. Полтавець. - С. 80-82
  Євчак Д. А.  Словотвір та його функції / Д. А. Євчак. - С. 83-85
  Іскімжі Ю. А.  Моделювання фразеологічних одиниць / Ю. А. Іскімжі. - С. 86-87
  Семешко Т. Г.  Методи дослідження фразеології / Т. Г. Семешко. - С. 88-89
  Форинна К. М.  Префіксація як складова частина афіксації / К. М. Форинна. - С. 90-91
  Бережна Н. О.  Фразеологія з позначенням фонації / Н. О. Бережна. - С. 93-95
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 96-97
  Кузнєцова А. В.  Лексичні запозичення в сучасній німецькій мові (на матеріалі молодіжної преси німеччини) / А. В. Кузнєцова. - С. 98-99
  Маньківська Я. С.  Структура та семантика газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини) / Я. С. Маньківська. - С. 100-101
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 102-104
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 105-106
  Бражнікова М. В.  структурні особливості німецьких прислів'їв із назвами їжі та напоїв / М. В. Бражнікова. - С. 107-108
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом в німецькій мові / Н. В. Костенко. - С. 109-110
  Варениця Е. Я.  Варіативність як універсальна властивість німецької мови / Е. Я. Варениця. - С. 111-113
  Мажукла О. А.  Значення іноземної мови в професійній діяльності митника / О. А. Мажукла, К. О. Янюк. - С. 114-115
  Богданович О. О.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу на матеріалі роману К. Джерому "Троє в одному човні" / О. О. Богданович. - С. 17-119
  Бонецька Ю. С.  Функціонально-комунікативна еквівалентність роману Дж.К. Ролінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" та його українського перекладу / Ю. С. Бонецька. - С. 120-122
  Делікатна Л. С.  Граматичні трансформації в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 123-125
  Вергун И. П.  Грамматическая эквивалентность романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и его украинского перевода / И. П. Вергун. - С. 126-128
  Донець А. Г.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріали роману Марка Твена "Янки при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 129-131
  Зарва С. Ю.  Граматична трансформація поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу / С. Ю. Зарва. - С. 132-134
  Качан А. В.  Объединение предложений как грамматическая трансформация при переводе романа Ф. С. Фицджеральда "The Great Gatsby" на украинский язык / А. В. Качан. - С. 135-137
  Кравченко Н. Ю.  Лексичний аспект еквівалентності роману Дж.Селенджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 138-140
  Кузенков М. О.  Помилки при внутрішньомовному субтитруванні фільмів / М. О. Кузенков. - С. 141
  Ліпко А. О.  Проблема лексичних трансформацій на матеріалі роману Роберта льюїса Стівенсона "Викрадений" ("Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 142-143
  Мішкова А. І.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі") / А. І. Мішкова. - С. 144-146
  Саєнко О. П.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж.Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 147-149
  Санникова Я. О.  Грамматические соответствия сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" и ее украинского перевода / Я. О. Санникова. - С. 150-152
  Сичевська Н. В.  Прийом антонімічної відповідності в українському перекладі роману А. Дюма "Три мушкетери" / Н. В. Сичевська. - С. 153-155
  Сквиря Н. П.  Лексична еквівалентність твору Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" / Н. П. Сквиря. - С. 156-158
  Сотуленко М. Ю.  Грамматическая эквивалентность текстов оригинала и перевода рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" / М. Ю. Сотуленко. - С. 159-160
  Степаненко Ю. П.  Лексико-грамматическая эквивалентность поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" и ее украинского перевода / Ю. П. Степаненко. - С. 161-163
  Сухомлин. О.  Экзотизмы в украинских повестях Н. В. Гоголя и проблемы их украинского перевода / О. Сухомлин.. - С. 164-166
  Афанасьєва О. С.  Принципи викладання літератури у ВНЗ: зарубіжний досвід / О. С. Афанасьєва. - С. 168-169
  Головко О.  "Ельдорадо" - ключовий твір у розшифровці романтичного феномену химкри у творчості Е. По / О. Головко. - С. 170-172
  Галушко М. В.  Образні та художні засоби прози Едгара Аллана По / М. В. Галушко. - С. 173-174
  Венець І. М.  Дзеркало як наративний елемент у романі Дж.С. Фоера "Все ясно" / І. М. Венець. - С. 175-177
  Енина С. Ю.  Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / С. Ю. Енина. - С. 178-180
  Коноваленко И. Ю.  Образ Петра I в поэме "Медный всадник" А. С. Пушкина / И. Ю. Коноваленко. - С. 181-183
  Херсонская В. М.  Тема власти в драматургии А. С. Пушкина "Борис Годунов" / В. М. Херсонская. - С. 184-185
  Коломиец Ю. А.  Война 1812 года в русской литературе XIX века / Ю. А. Коломиец. - С. 186-188
  Харитонова И. В.  Концепция искусства и художника в творчестве Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского / И. В. Харитонова. - С. 189-191
  Лекіашвілі І. В.  Моральне лиходійство в образі Алека Сток-д'Ербервілля (по роману Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллей") / І. В. Лекіашвілі. - С. 192-193
  Грабовюк Т.  Философская основа романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Т. Грабовюк. - С. 194-196
  Нагаевская Б. В.  Фольклорный образ русалки в творчестве русских романтиков / Б. В. Нагаевская. - С. 197-199
  Шевчук Т. С.  Приемы и формы психолизма Л. Улицкой / Т. С. Шевчук. - С. 200-202
  Товкес Л. И.  Использование пословиц и поговорок при формировании социокультурной компетенции школьников / Л. И. Товкес. - С. 204-206
  Головань Е. О.  Про кореляцію суфіксальних значень множинності, інтенсивності, демінутивності й локативності / Е. О. Головань. - С. 207-208
  Дашивец Л. Е.  Белый и черный цвет в книге К. Паустовского "Далекие годы" / Л. Е. Дашивец. - С. 209-211
  Бурковецкая Я. С.  Мужские антропонимы в русских волшебных сказках / Я. С. Бурковецкая. - С. 212-213
  Жигайло Л. В.  Синий цвет и его оттенки в произведениях Иосифа Бродского / Л. В. Жигайло. - С. 214-216
  Курапова Е. С.  Выбор определений при существительных с темпоральным значением как способ реализации представлений о времени / Е. С. Курапова. - С. 217-219
  Лисовенко Л. О.  Составляющие концепта "народ" и его языковое выражение в научном дискурсе Л. Гумилева / Л. О. Лисовенко. - С. 220-222
  Нечаева Е. А.  Спор в интернет-общении сквозь призму понятий классической риторики (некоторые приемы стратегии поиска истины) / Е. А. Нечаева. - С. 223-225
  Пироженко Ю. П.  Вербализация литературных прецендентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. П. Пироженко. - С. 226-227
  Склизкова М. С.  О структуре концепта "весна" в динамическом аспекте / М. С. Склизкова. - С. 228-229
  Стецюк А. И.  Пейзаж в "Записках охотника" И. С. Тургенева / А. И. Стецюк. - С. 230-231
  Шевченко З. С.  Лингвоэтические функции эпитета в дневнике Т. Г. Шевченка / З. С. Шевченко. - С. 232-234
  Шуляковская Н. Д.  Имена собственные в пьесе А. Н. Островского "Бесприданница" / Н. Д. Шуляковская. - С. 235-237
  Жила В. В.  Семантический комплекс ключевого слова смерть в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых" / В. В. Жила. - С. 238-240
  Чепурна Н. Г.  Концептуалізація образу "чужого" в українських пареміях / Н. Г. Чепурна. - С. 242-244
  Бойко Т. В.  Фізичні характеристики як передумова до називання людини / Т. В. Бойко. - С. 245-248
  Ложка О. В.  Лінгвокультуреми доля і мати в сучасній українській мові / О. В. Ложка. - С. 249-252
  Первісна Л. А.  Метафорична інтеграція "Політика - театр" (на матеріалі українських ЗМІ) / Л. А. Первісна. - С. 253-255
  Слинько Ю. О.  Видові особливості українських дієслів зі значенням створення / Ю. О. Слинько. - С. 256-258
  Іляшенко Ю. В.  Верабальне представлення концепту "серце" в українських прислів'ях / Ю. В. Іляшенко. - С. 259-261
  Третяк В. М.  Вербальна репрезентація концепту робота в українських прислів'ях / В. М. Третяк. - С. 262-264
  Губа А. О.  Суфіксальний словотвір іменників-неозапозичень / А. О. Губа. - С. 265-267
  Світлична О. А.  Оказіоналізми - основа ідіостилю Оксани Забужко / О. А. Світлична. - С. 268-270
  Ярова К. Т.  Мотиваційні осбливості прізвищ жителів м. Черкаси / К. Т. Ярова. - С. 271-273
  Олійник Д. О.  Семантика фразеологізмів із порівняльним компонентом (фразеотематична група "людина") / Д. О. Олійник. - С. 274-276
  Ченчик С. В.  Структурно-семантична характеристика неологізмів у творчості Валентини Коваленко / С. В. Ченчик. - С. 277-280
  Кравчук А. М.  Засоби вираження експресивності в гуморесках Павла Глазового / А. М. Кравчук. - С. 281-283
  Степаненко Ю. О.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. О. Степаненко. - С. 284-286
  Таргонська О. Г.  Прикметникова синонімія у творах Ліни Костенко та Ганни Чубач / О. Г. Таргонська. - С. 287-289
  Кривицька С. С.  Особливості вживання фразеологічних синонімів у художніх творах / С. С. Кривицька. - С. 290-292
  Титаренко С. О.  Розвиток традиці Мольєра в п'єсі Миколи Куліша "Міна Мазайло" / С. О. Титаренко. - С. 294-296
  Ткаченко К. І.  Табірна новелістика крізь призму конфліктно-образного й наративного рівнів поетики (Б. Антоненко-Давидович і В. Шаламов) / К. І. Ткаченко. - С. 297-299
  Гонда А. В.  Явище маргіналізму на прикладі життєвих драм головних героїв романів "Місто" Валер'яна Підмогильного і "Місто" Гі де мопассана / А. В. Гонда. - С. 300-302
  Савченко О. А.  Давньоруське Монастирське життя в Києво-Печерському Патерикові / О. А. Савченко. - С. 303-305
  Лила І. О.  Порушення політичних норм редагування (на прикладі Черкаських газет) / І. О. Лила. - С. 307-309
  Гай А. А.  Опис видавничого сайту (на прикладі сайту "Фоліо") / А. А. Гай, Л. В. Фіть
  Поліщук А. В.  Сучасна книга для дітей: тематичні особливості / А. В. Поліщук. - С. 313-314
  Маринченко М. О.  Відображення інформмаційних норм редагування в Черкаських газетах / М. О. Маринченко. - С. 315-317
  Мотуз Ю. П.  Proruct placement - як сучасна форма вираження прихованої реклами / Ю. П. Мотуз. - С. 318-321
  Солодка Л. І.  Специфіка структури та змістовного наповнення видавничої продукції туристичного спрямування Черкащини / Л. І. Солодка, Ю. М. Ховайба. - С. 322-324
  Кравченко А. Г.  Футурологія кіберпанка, аніме і манги / А. Г. Кравченко. - С. 326-328
  Силко О. О.  Інтернет-сайт як жанр електронної комунікації / О. О. Силко. - С. 328-331
  Машкова Я. Ю.  Живий журнал як феномен інтернет-комунікації / Я. Ю. МАшкова. - С. 332-334

Рубрики: Філологічні науки

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- переклад -- зарубіжна література -- загальне мовознавство -- російське мовознавство -- порівняльне літературознавство -- журналістика -- видавнича

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка 2011" представлені наукові праці молодих вчених за напрямком "Філологічні науки. Соціальні комунікації". В збірнику містяться праці з питань мовознавста, літературознавства, порівняльного літературознавства, журналістики, видавничої справи та з питань соціальної комунікації.

 
248 81.2Ан-923.0
В31

Верба, Л. Г.

        Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для перекладацьких від-нь вузів / Л. Г. Верба ; рец. : О. М. Старікова [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): зіставна лексикологія -- словотвір -- функціональна диференціація лексики -- семасіологія -- полісемія -- фразеологія -- етимологія -- порівняльна лексикологія -- порівняльна типологія

Анотація:   Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської і української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики, слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференціація лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мовах, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропонуються вправи.

 
249 81.2Ан-923.3
В31

Верба, Л. Г.

        Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 160 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз моав

Ключові слова (ненормовані): зіставна лексикологія -- структура слова порівняльна -- порівняльна лексикологія -- функціональна диференціація лексики -- компаративна лексикологія -- фразеологія порівняльна -- етимологія

Анотація:   Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської та української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики,слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференція лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мові, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропунуються вправи.

 
250 80И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республ. міжвід. наук. зб. Вип. 89 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Вища школа, 1988. - 135 с.

Зміст:
  Михайленко В. В.  Комунікативне представлення директивної функції в англійській мові / В. В. Михайленко. - С. 3-9
  Зацний Ю. А.  Зближення британського й американського варіантів англійської мови на граматичному рівні / Ю. А. Зацний, С. Я. Литвак. - С. 9-13
  Кобзар Л. Г.  Типологічні особливості вигукових висловлювань / Л. Г. Кобзар. - С. 13-17
  Курпіль О. С.  Критерії характеристик нульових позицій в англійській мові / О. С. Курпіль. - С. 17-20
  Букрєєва О. Й.  Структура функціонально-семантичного поля одиничності в сучасній англійській мові / О. Й. Букрєєва. - С. 21-24
  Булатецька Л. І.  Кореферентні властивості номінацій у складі топікальних ланцюжків / Л. І. Булатецька. - С. 25-28
  Гупало С. М.  Інваріантне значення прийменника і основні типи смислів прийменникових словосполучень / С. М. Гупало. - С. 28-34
  Ференц-Мошинська М. М.  Стилістичні особливості англійських патентно-технічних текстів / М. М. Ференц-Мошинська. - С. 34-37
  Зеленський П. Г.  Топоніміка США (індіанська спадщина) / П. Г. Зеленський. - С. 38-44
  Гороть Є. І.  Види симетрії у фонемній структурі кореневих морфем прикметників сучасної англійської мови / Є. І. Гороть. - С. 45-49
  Білинський М. Е.  Співвіднесеність протичленів станового словотворення в середньоанглійський і новоанглійський періоди / М. Е. Білинський. - С. 50-54
  Максимчук Б. В.  Лінгвістичне визначення категоріального значення кваліфікатора у сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук. - С. 55-63
  Грицина Н. І.  Статус словотворчих антонімів / Н. І. Грицина. - С. 63-71
  Швед В. І.  Тенденції розвитку словотвірної системи сучасної німецької мови / В. І. Швед. - С. 71-76
  Кусько К. Я.  Лексичні ознаки суб'єктного плану в авторській мові (на матеріалі німецькомовної художньої прози) / К. Я. Кусько. - С. 76-82
  Турчин В. М.  Лінгвістична природа порівнянь в німецькій художній прозі / В. М. Турчин, М. М. Турчин. - С. 82-87
  Жовнірук З. Л.  Форми репродукції чужої мови як засіб композиції і архітектоніки в творах Г. Канта, К. Вольф, Е. Нейча / З. Л. Жовнірук. - С. 87-91
  Бобирєва М. М.  Залежність вибору модальних лексичних одиниць від комунікативного завдання висловлювання (на матеріалі сучасної французької мови) / М. М. Бобирєва, Г. С. Бричко. - С. 92-96
  Мандзак І. А.  Розчленовані метафоричні синтагми / І. А. Мандзак. - С. 96-102
  Тищенко С. В.  Диференціація дієслів, близьких за значенням / С. В. Тищенко. - С. 102-106
  Зубова Н. С.  Продуктивні засоби розвитку слів, які виражають поняття "договір" (суфіксація та префіксація) / Н. С. Зубова. - С. 106-110
  Еткало Л. О.  Інтерпретація "Гамлета" в п'єсі Тома Стоппарда "Розенкранц і Гілденстерн мертві" / Л. О. Еткало. - С. 111-115
  Співак В. Л.  Алегорія в новелах Н. Готорна / В. Л. Співак. - С. 116-119
  Спектор М. Й.  Проблема вибору життєвого шляху в антиколоніалістському романі Десмонда Стюарта / М. Й. Спектор. - С. 119-125
  Бублик В. Н.  Методичне забезпечення навчального телебачення (на прикладі викладання іноземних мов) / В. Н. Бублик. - С. 126-131

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання характерні для англійської, німецької та французької мови. Літературознавчі статті присвячені деяким питанням творчості окремих зарубіжних письменників.

 
251 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119
  Січкар О. М.  Кінетичні невербальні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української мови -- культура мовлення -- видавнича справа -- методика навчання іноземних

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
252 81И
Ю14

        Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: "Людина. Мова. Комунікація" [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 294 с.

Зміст:
  Абрамова Ю. В.  Функциональный аспект исследования британской паремии / Ю. В. Абрамова. - С. 13-14
  Агеева И. В.  Об онтологическом статусе отрицательного высказывания / И. В. Агеева. - С. 15-17
  Андрієнко Т. П.  Термінологізація як відображення процесу взаємодії між науковою та побутовою картинами світу / Т. П. Андрієнко. - С. 17-19
  Антонова В. Ф.  Проблема соотношения интертекстуальности и аллюзии / В. Ф. Антонова. - С. 19-21
  Астаніна Н. А.  Якісні зміни лексико-семантичної структури англомовних лексичних інновацій (на матеріалі запозичень українського і російського субстандартів) / Н. А. Астаніна. - С. 21-22
  Бабенко М. Ю.  Парадигматичний та синтагматичний аспекти вивчення англійських прикметників волевиявлення / М. Ю. Бабенко. - С. 23-25
  Бабич Е. Н.  Ложь, манипуляция, лицемерие в системе иллокутивных типов / Е. Н. Бабич. - С. 25-27
  Балюта Е. Г.  Утворення та функціонування семантичних неологізмів в англійській мові сфери екології / Е. Г. Балюта. - С. 27-29
  Белогуб А. Л.  Библейское имя на географической карте мира / А. Л. Белогуб. - С. 31-33
  Безуглая Л. Р.  Непрямой дискурс как сфера реализации прагматической импликации / Л. Р. Безуглая. - С. 33-35
  Бірюков А. В.  Українсько-російська мовна пара у вітчизняних системах машинного перекладу / А. В. Бірюков. - С. 35-37
  Бубнова И. А.  Репрезентация концепта абстрактного имени в индивидуальном сознании / И. А. Бубнова. - С. 37-39
  Быценко Т. А.  К вопросу о соотношении эмоций и оценок в дискурсе негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 39-41
  Васильева М. А.  Когнитивная метафора "политическая борьба - это спорт/игра" в языковой политической картине мира Великобритании / М. А. Васильева. - С. 41-43
  Васік Ю. А.  Адресант як фактор риторичної стратегії політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 43-45
  Вергун Т. И.  Интерпретация эмоционального состояния собеседника в процессе коммуникации / Т. И. Вергун. - С. 45-47
  Вишнивецкая М. А.  Вопросительные предложения с сочетаниями ou non (pas) и oui ou non в современном французском языке / М. А. Вишнивецкая. - С. 47-49
  Віротченко С. А.  Проксемна поведінка комунікантів у ситуації переконання / С. А. Віротченко. - С. 49-50
  Вробьева И. И.  Дискурсивные характеристики внутренней речи / И. И. Вробьева. - С. 52-54
  Вракина В. В.  Прагматические правила в современном английском языке / В. В. Вракина. - С. 54-56
  Галуцьких І. А.  Словотворчий потенціал ядерних лексем англійської та німецької мов: зіставний аспект / І. А. Галуцьких. - С. 56-58
  Гладка В. А.  Особливості семантичного взаємозв'язку відносиних займеників з іншими розрядами займеників французької мови / В. А. Гладка. - С. 58-60
  Головацька Н. Г.  Кореляція семантичних таксоманій / Н. Г. Головацька. - С. 60-62
  Гоменюк Г. А.  До визначення інвективної лексики / Г. А. Гоменюк. - С. 62-64
  Гонтаренко Н. М.  Дейктичні функції темпорально-локативних відношень / Н. М. Гонтаренко. - С. 64-66
  Горячева Т. В.  Оценочность как вид семантической стратегии / Т. В. Горячева. - С. 66-68
  Горнакова Е. А.  Различия в экстралингвистических знаниях и успешность коммуникации / Е. А. Горнакова. - С. 68-69
  Гостюк Т. М.  Особливості використання сполучників wel, da, denn у сучасній німецькій мові / Т. М. Гостюк. - С. 70-72
  Грек Л. В.  Переклад цитат-біблеїзмів в постмодерністському тексті ( на матеріалі роману Ю. Андруховича " перверзія") / Л. В. Грек. - С. 72-74
  Гриценко М. И.  Прагматические свойства немецких модальных частиц / М. И. Гриценко. - С. 74-76
  Грошко Т. В.  Суб'єкт номінації / Т. В. Грошко. - С. 76-78
  Денисенко С. Н.  Дослідження фразеології на сучасному етапі розвитку германського мовознавства / С. Н. Денисенко. - С. 81-82
  Дмитренко В. А.  Комическое как эстетическая категория / В. А. Дмитренко. - С. 82-84
  Дмитренко В. А.  Специфика фольклора как системы / В. А. Дмитренко. - С. 84-86
  Дмитренко Ю. А.  Типологические черты французской поэзии / Ю. А. Дмитренко. - С. 86-88
  Єнікєєва С. М.  Словотвір як трансрівень мовної системи / С. М. Єнікєєва. - С. 88-90
  Ємельянова О. В.  Комунікативна типологія адресата / О. В. Ємельянова. - С. 90-92
  Ємець О. В.  Тропи у сучасних американських політичних та економічних текстах як перекладознавча проблема (на матеріалі статей журнала "Newsweek" / О. В. Ємець. - С. 92-94/
  Ейгер Г. В.  О категориях языка / Г. В. Ейгер. - С. 94-95
  Жарковская И. В.  Проблемы номинаций со значением "conelict " в современном английском языке / И. В. Жарковская. - С. 95-97
  Завєтна Т. С.  Британські парламентські дебати як тип дискурсу / Т. С. Завєтна. - С. 97-99
  Задорожна І. П.  Порівняльний аналіз кількісних характеристик іменників, дієслів і прикметників у фразеології німецької мови / І. П. Задорожна. - С. 99-101
  Задунай В. В.  Интерпретация понятий нормы и отклонения во французской стилистике / В. В. Задунай. - С. 101-104
  Згурська В. Г.  Лексичні інновації як вербальне відбиття нових концептів: передумови та особливості їх виникнення / В. Г. Згурська. - С. 104-106
  Змиева И. В.  Когнитивная Карта добра в английской языковой картине мира / И. В. Змиева. - С. 106-109
  Знаменская И. В.  Когнитивные механизмы терминообразования и принцип экономии речевых усилий / И. В. Знаменская. - С. 109-111
  Зубач О. А.  Механізми граматико-семантичних змін колористичної фразотворчої номінації / О. А. Зубач. - С. 111-112
  Ікалюк Л. М.  Функціонально-семантичні поля, виражені порівняльною конструкцією AS...AS / Л. М. Ікалюк. - С. 113-115
  Касьянова В. Г.  Аналіз сучасних психотехнологій у формуванні ішомовної текстової діяльності студентів / В. Г. Касьянова. - С. 115-118
  Кирилюк С. В.  Дискурсні дослідження передтекстового антропоцентризму казок братів Грімм / С. В. Кирилюк. - С. 118-120
  Клименко О. В.  Міркування як тематичний компонент новели / О. В. Клименко. - С. 122-1124
  Козлова Т. О.  Самоорганизация культурных концептов и эволюция лексической системы / Т. О. Козлова. - С. 124-126
  Коломієць К. М.  З історіх запозичень з англійської мови в німецькій / К. М. Коломієць. - С. 129-131
  Кринь С. Н.  Метафора в лингвопрагматическом аспекте / С. Н. Кринь. - С. 133-135
  Костенко В. Г.  Економічні медичні терміни в синонімічних рядах англійської мови / В. Г. Костенко. - С. 137-139
  Криворучко С. И.  К вопросу о перлокутивном компоненте речевого акта / С. И. Криворучко. - С. 139-141
  Кузнєцова Г. В.  Когнітивний аспект вивчення семантичних зрушень у фразеологічних одиницях / Г. В. Кузнєцова. - С. 145-147
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія в німецькій мові / Л. П. Кургут, П. Т. Гусева. - С. 148-149
  Кутоян А. К.  Паронимическая аттракция в англоязычной драматургии / А. К. Кутоян. - С. 150-152
  Ларченко В. В.  Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлинвокультурной коммуникации / В. В. Ларченко. - С. 152-154
  Лисичкіна І. О.  Адресність у контексті телевізійної реклами / І. О. Лисичкіна. - С. 156-158
  Мамчур І. І.  Архаїчні лексико-граматичні структури в творчості Езри Паунда та Ігоря Костецького / І. І. Мамчур. - С. 166-167
  Мартынюк А. П.  Лексические средства конструирования гендера в дискурсе / А. П. Мартынюк. - С. 168-169
  Мастерова О. Я.  Фельетон как тип художественно-публицистического текста иронической окраски / О. Я. Мастерова. - С. 170-172
  Минкин Л. М.  Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин. - С. 180-182
  Михайлова Е. В.  О различных подходах изучению порядка слов / Е. В. Михайлова. - С. 182-184
  Михилев А. Д.  Художественная литература и коммуникация: культурологический и образовательно-воспитательный аспекты / А. Д. Михилев. - С. 186-189
  Мукатаєва Я. В.  Стилістичні засоби вираження гумору та сатири в німецьких шванках / Я. В. Мукатаєва. - С. 191-193
  Обелец Ю. А.  Иерархия возможных миров художественного текста / Ю. А. Обелец. - С. 197-198
  Образцова Е. М.  Межязыковая универсальность когнитивного фактора в линейной организации высказывания / Е. М. Образцова. - С. 198-201
  Паповянц Э. Г.  Перлокутивная функция речевого акта угрозы / Э. Г. Паповянц. - С. 210-212
  Пасічник Г. П.  Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник. - С. 212-215
  Пахомова Т. А.  О филологическом образовании / Т. А. Пахомова. - С. 215-217
  Подміногін В. О.  Концепція перекладу періоду класичного німецького романтизму / В. О. Подміногін. - С. 217-220
  Присяжнюк О. Я.  Временная организация диалектной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 224-226
  Сімонок В. П.  Термінологія і мовна політика / В. П. Сімонок. - С. 241-243
  Скриль О. І.  Лінгвістичні особливості і функції мови костюму ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Олівер Твіст". та повісті М. Гоголя "Шинель") / О. І. Скриль. - С. 243-245
  Сніховська І. Е.  Ігрема в комунікативному контексті мовної ігри / І. Е. Сніховська. - С. 247-249
  Соколець І. І.  Лінгвістика і міжкультурна комунікація / І. І. Соколець. - С. 249-251
  Тучина Н. В.  Оновлення мовної освіти в Україні і національні підручники / Н. В. Тучина. - С. 261-263
  Федотова М. А.  Диалог художественного произведения как дискурс / М. А. Федотова. - С. 265-267
  Фролова І. Є.  Холістична прагматика та теорія дискурсу / І. Є. Фролова. - С. 269-271
  Чередниченко В. О.  Основні причини трансформації нових фразеологізмів сучасної англійської мови / В. О. Чередниченко. - С. 271-273
  Чуприна Н. Н.  Пародия как специфическое лингвостилистическое явление / Н. Н. Чуприна. - С. 275-278
  Шевченко І. С.  Становлення когнітивно-комунікативної епістеми в лінгвістиці / І. С. Шевченко. - С. 282-284
  Шумская О. Н.  Антропологическая поэтика в рецептивной критике Г. Р. Яусса / О. Н. Шумская. - С. 288-290
  Яценко М. А.  Выражение гендерных нормативных установок в номинативной системе английского языка / М. А. Яценко. - С. 292-293

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Ключові слова (ненормовані): функціональна стилістика

Анотація:   До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики.

 
253 80(4Ан)
А64

        Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Алефіренко Л. Б.  Багатозначність суфіксів як вияв системно-функціональної обумовленості семантики похідного слова / Л. Б. Алефіренко. - С. 3-8
  Білоус І. М.  Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструкторів у фразеологічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус. - С. 8-14
  Данилюк Л. В.  Присвійність як граматична категорія / Л. В. Данилюк. - С. 15-19
  Капустян І. І.  Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / І. І. Капустян. - С. 20-26
  Коваленко М. М.  Особливості поетичної структури та мови англійського просвітницького роману XVIII століття в літературно-критичному висвітленні / М. М. коваленко. - С. 26-31
  Колбіна Н. В.  Семіотика й лінгвістичні дослідження: основні проблеми, поняття й напрямки / Н. В. Колбіна. - С. 32-42
  Копач О. О.  "В очікуванні Годо" Семюела Беккета як драма абсурду / О. О. Копач. - С. 43-48
  Кравченко В. Л.  Риторичні засоби представлення концепту ЄВРОПА в англомовному євроінтеграційному дискурсі / В. Л. Кравченко. - С. 48-53
  Криницька Н. І.  Символ "Інь-Янь" як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька. - С. 54-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапочка В. О.  До питання про "хибних друзів перекладача" / В. О. Лапочка. - С. 69-76
  Луньова Т. В.  Лінгвокогнітивні особливості репрезентації філософського діалогу в художньому тексті (на матеріалі англомовних романів кінця XX століття) / Т. В. Луньова. - С. 76-86
  Ponomarenko O. O.  On Dscriminations between Fantasy and Science Fiction / O. O. Ponomarenko. - С. 87-94
  Разуменко О. А.  Концептуальний простір поетичного тексту: онтологічний і гносеологічний ракурси / О. А. Разуменко. - С. 94-105
  Shakhova N. O.  The Problem of the Unity of Man and Nature in Victorian Society in Tess of the d' Urbervilles by Thomas Hardy / N. O. Shakhova. - С. 105-113
  Шкарупа Н. О.  Виховання толерантності через культуру англомовних країн / Н. О. Шкарупа. - С. 113-121
  Шрамко Р. Г.  Поняття "власна назва" в руслі номінативних теорій англійської лінгвістики XX століття (на матеріалі концепцій Готтлоба Фреге, Бертрана Рассела та Сола Кріпке) / Р. Г. Шрамко. - С. 121-129
  Щевлюкова Т. М.  Використання інформаційних технологій у підготовці вчителів іноземних мов / Т. М. Щевлюкова. - С. 129-134

Анотація:   У збірнику порушуються актуальні проблеми граматики і словотвору англійської мови, вивчаються семіотичні, стилістичні та гендерні аспекти мовних одиниць та проблеми перекладу. Аналізуються різножанрові твори класичної та сучасної англомовної літератури. Розглядаються актуальні педагогічні та методичні питання.

 
254 74.202.2
М85

        Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів [Текст] : монографія / Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів. - О. : Огмрцян О. П., 2008. - 230 с.

Зміст:
  Малихіна О. В.  Методика навчання рідної мови на мотиваційних засадах / О. В. Малихіна. - С. 5-128. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Москалюк Л. В.  Вмотивований контроль у молодший школі (на матеріалі контролю англомовної лексичної компетенції) / Л. В. Москалюк. - С. 129-185. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Крюченкова Е. Ю.  Средства обогащения словарного запаса школьников 5-7 классов школ с русским языком обучения / Е. Ю. Крюченкова. - С. 186-206. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Слесик К. М.  Мотивація поведінки особистості учнів з ознаками лідерської обдарованості / К. М. Слесик. - С. 207-228. - Бібліогр. наприкінці розд.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Процес навчання

Ключові слова (ненормовані): мови -- навчання англійської мови -- навчання російської мови -- вікові особливості навчання підлітків -- етична культура учнівських лідерів

Анотація:   Колективна монографія присвячена висвітленню результатів дослідження широкого кола проблем лінгводидактики: теоретичних та методичних питань щодо мотиваційних засад навчальної діяльності учнів шкільного віку. Ця проблема розглядається на матеріалі російської (О. В. Малихіна, О. Ю. Крюченкова) та іноземної мови (Л. В. Москалюк), а також формування етичної культури особистості школярів (К. М. Слесик).

 
255 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної системи комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
256 81.2Ан-923.7
К21

Карабан, В. І.

        Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми [Текст] : в 2 ч. : посібник-довідник. Ч. 2 Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 303 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика анлійської мови -- труднощі перекладу

Анотація:   Книга є другою частиною першого в Україні довідково-навчального комплексу з науково-технічного перекладу з англійської мови на українську. Вона охоплює всі основні складні випадки перекладу лексичних( в першу чергу, термінологіних) елементів і словосполучень та передачі жанрово-стилістичних особливостей англомовних наукових і технічних текстів українською мовою. В ній подаються відомості про способи і прийому перекладу лексичні і стилістичні відмінності англійської та української науково-технічних мов і відповідні поради перекладачам.

 
257 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами V міжнар. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Бацевич Ф. С.  Когнітивно-прагматична категорія "точка зору" в поточному мисленні й мовленні / Ф. С. Бацевич. - С. 8-10
  Джусупов М.  Когнитивная лингвистика как новая парадигма научных знаний / М. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 10-12
  Ляпичева Е. Л.  О направленности лексико-семантической динамики концептосферы "животные" (на материале сравнений прозы Л. Улицкой) / Е. Л. Ляпичева. - С. 16-22
  Огуй О. Д.  Виділення концептів семасіологічним шляхом: проблеми та шляхи розв'язання / О. Д. Огуй, Р. М. Мельник. - С. 22-25
  Скаб М. В.  Когнітивні основи використання лексеми душа у зверненому мовленні українців / М. В. Скаб, М. С. Скаб. - С. 25-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефанець І. В.  Мовно-психологічний образ жінки в українській фразеології (призначення та функції в родинному побуті) / І. В. Стефанець, Т. П. Свердан. - С. 28-30
  Сурмач О. Я.  Концепт як одна з фундаментальних одиниць когнітивної лінгвістики / О. Я. Сурмач. - С. 31-33
  Троць О. В.  Номінації поняття "доля" у давньоскандинавських текстах / О. В. Троць. - С. 33-36
  Устюгова Л. М.  Словесное кодирование концепта жизнь в истории русского языка / Л. М. Устюгова. - С. 36-39
  Шалабай Б.  Концепт "судьба" в отражении черт казахской ментальности / Б. Шалабай. - С. 42-45
  Ясіновська О. В.  Деякі аспекти вивчення ключових концептів культури / О. В. Ясіновська. - С. 45-46
  Адінцова Ю А.  Синсемантичність у системі предикатів / Ю А. Адінцова. - С. 47-48
  Виноградов А. А.  Идиосинкретизм словообразовательных категорий (на материале русских и венгерских префиксальных глаголов) / А. А. Виноградов. - С. 48-52
  Вовк О. І.  Особливості граматичної концептуалізації студентів-філологів у процесі оволодіння практичною граматикою англійської мови / О. І. Вовк. - С. 52-54
  Гаврилащук О.  Гендерно марковані особливості апеляційних конструкцій "внутрішнього мовлення" / О. Гаврилащук. - С. 55-57
  Горголюк Н. Г.  Семантична природа речень сигніфікативної тотожності / Н. Г. Горголюк. - С. 57-60
  Зоріна Ю. В.  Називний уявлення та називний теми як експресивні сегментовані конструкції / Ю. В. Зоріна. - С. 60-62
  Исазаде В. Дж.  О некоторых новообразованиях в законодательных документах конца XVIII - пол. XIX вв. / В. Дж. Исазаде. - С. 62-66
  Кардащук О. В.  Синтаксична сутність мотивованості складного слова / О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. - С. 66-68
  Кобченко Н. В.  Специфіка вільного поєднання (до характеристики грамем категорії підрядності) / Н. В. Кобченко. - С. 68-70
  Летючая Л. П.  Местоимение как генератив субъектно-оценочных дериватов / Л. П. Летючая. - С. 71-73
  Мусиенко В. П.  Пути изучения значения интенсивности в структуре глагола / В. П. Мусиенко. - С. 73-75
  Пастухова С. Е.  Объяснительные аргументативные конструкции с консекутивом consequently (на материале научно-технических текстов) / С. Е. Пастухова. - С. 75-78
  Пацарнюк Ю. М.  Енантіосемічні перетворення у семантичній структурі речення / Ю. М. Пацарнюк. - С. 78-80
  Повшедна І.  Особливості тлумачення речень з прямою мовою (на матеріалі англійської прози) / І. Повшедна. - С. 80-83
  Руденко Н. П.  Суб'єктна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. П. Руденко. - С. 83-86
  Скриник Л. М.  Категорійний статус вставлених одиниць в українській мові / Л. М. Скриник. - С. 86-88
  Урунова Р. Д.  К вопросу о роли местоимений в процессе эволюции грамматического строя языков разных типов / Р. Д. Урунова. - С. 89-91
  Чолан В. Я.  Українська армія: синтаксичні характеристики вербальної комунікації / В. Я. Чолан, К. І. Кирей. - С. 91-93
  Чубань Т. В.  Видотворення у системі відіменних дієслів / Т. В. Чубань. - С. 93-95
  Чумак Л. Н.  Отыменные геникономинаты модификационного типа в русском языке / Л. Н. Чумак. - С. 95-97
  Шульгіна В. І.  До питання про стильову стратифікацію сучасного українського мовлення / В. І. Шульгіна. - С. 98-100
  Боса О. А.  Зображення ізвучання в українській рекламі як знакові етнічні коди / О. А. Боса. - С. 101-104
  Григорович І. І.  Компресія та декомпресія повідомлення в синхронному перекладі / І. І. Григорович. - С. 104-105
  Грицак Н. Р.  В. Богуславська і Р. Скиба: дві перекладні версії однієї поезії М. Цвєтаєвої / Н. Р. Грицак. - С. 105-107
  Гураль М. И.  Основы переводческого текста / М. И. Гураль. - С. 107-110
  Закомірна Н. І.  Етноконцепт господар в українській культурі (на матеріалі вірувань та обрядів) / Н. І. Закомірна. - С. 11-113
  Капітан Т. А.  Про переклад інтернаціональних слів / Т. А. Капітан, Т. С. Токарєва. - С. 113-115
  Карп'юк М. Д.  Етномова в контексті інформаційних законів світобудови / М. Д. Карп'юк. - С. 115-120
  Коробко Т. О.  Лексико-семантичний аналіз назв релігійних свят у сучасній українській мові / Т. О. Коробко. - С. 120-122
  Кретова О. І.  Мовна картина світу та її значення для перекладу / О. І. Кретова. - С. 123-125
  Левченко Т. М.  Способи семантичних переходів у значенні слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. М. Левченко. - С. 125-127
  Мамчур І. І.  Основні стильові елементи поетичного модернізму Е. Паунда та Т. Еліота (на матеріалах перекладів І. Костецького, В. Лесича та О. Тарнавського) / І. І. Мамчур. - С. 127-129
  Мартинова Г. І.  Діалектна диференціація середньонаддніпрянського говору в проекції на етапи його формування / Г. І. Мартинова. - С. 129-133
  Михайленко В. В.  Квантор "THERE" як актуалізатор авторської інтенції (перекладацькі трансформації) / В. В. Михайленко. - С. 133-136
  Федорова Л. О.  Проблеми художнього перекладу у студентських студіях / Л. О. Федорова [и др.]. - С. 136-138
  Фещенко Ю. В.  Запозичення як джерело омонімії в арабській мові / Ю. В. Фещенко. - С. 138-140
  Шимко Е. В.  Проблема правильности языка и идея катастрофического прогресса / Е. В. Шимко. - С. 140-142
  Шляхова В. В.  Перекладознавчі аспекти філологічної освіти / В. В. Шляхова. - С. 142-146
  Кулешова Л. Н.  Перевод поэтического текста: уровни эквивалентности / Л. Н. Кулешова. - С. 146-149
  Буяр І. Є.  Категорії ввічливості та неввічливості у площині гендерних досліджень / І. Є. Буяр. - С. 150-151
  Головко О. М.  Вербалізація англомовного суспільства (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Головко. - С. 151-154
  Голодов А. Г.  Гендерность в отраслевой лексике / А. Г. Голодов. - С. 154-158
  Дорохова М. М.  Роль порівняльних конструкцій у творчості французьких поетів-символістів кінця XIX ст. (на прикладі поезії П. Верлена та А. Рембо) / М. М. Дорохова. - С. 158-159
  Журавльова Н. М.  Етикетні звертання та гоноративи епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. в соціолінгвістичному аспекті / Н. М. Журавльова. - С. 159-163
  Зарецький О.  Гендерний вимір сучасного політичного гасла / О. Зарецький. - С. 163-166
  Кірковська І. С.  Проблема взаємної каузації мови та мовлення з позиції теорії психосистематики / І. С. Кірковська. - С. 166-168
  Приходько А. И.  Психолингвистический аспект гипертекстуальности / А. И. Приходько. - С. 168-171
  Ригованова В. А.  Особистість, індивід, суб'єкт як параметри сучасної мовознавчої парадигми / В. А. Ригованова. - С. 171-173
  Рум'янцева Т. М.  Дослідження мовної компетенції підлітків м. Черкаси / Т. М. Рум'янцева. - С. 173-176
  Сахарова О. В.  Реконструювання психо-соціальних параметрів мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 176-179
  Свердан Т.  Вираження ментальності українців через мовно-психологічний образ чоловіка / Т. Свердан, А. Федорюк. - С. 179-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сливка Н. П.  Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка. - С. 181-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ставицька Л. О.  До проблеми обсценної лексики у мовній діяльності різногендерних суб'єктів / Л. О. Ставицька. - С. 185-187
  Тєлкова О. В.  Психо-емотивні параметри метадискурсивного компонента мовленнєвої діяльності / О. В. Тєлкова. - С. 187-189
  Фещенко Ю. В.  Ергоніми м. Черкаси: соціолінгвістичний аспект / Ю. В. Фещенко. - С. 190-192
  Шумарова Н. П.  Мовна особистість у сучасному медійному просторі / Н. П. Шумарова. - С. 192-195
  Корновенко Л. В.  Соціолінгвістична репрезентація мовної поведінки державного службовця м. Черкаси / Л. В. Корновенко. - С. 195-198
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанскої народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 199-200
  Велівченко В. Ф.  До статусу універсальної категорії імпліцитності (на прикладі емотивного дискурсу) / В. Ф. Велівченко. - С. 201-204
  Ганєчко В. В.  Лексика паравербальних дій у текстах-інтерв'ю / В. В. Ганєчко. - С. 205-207
  Гриценко Г. М.  Редагування діалогів у сучасній художній літературі / Г. М. Гриценко. - С. 207-210
  Дащенко О. И.  Ритмомелодика поэтического текста О. Мандельштама / О. И. Дащенко. - С. 210-213
  Задунай В. В.  Парадоксальные высказывания в газетных заголовках / В. В. Задунай. - С. 213-216
  Захарова Н. В.  Функціональне призначення адресації у загадці (на матеріалі текстів українських і німецьких загадок) / Н. В. Захарова. - С. 216-218
  Козубай В. І.  Інтерпретація тексту як об'єкту лінгвістичного дослідження / В. І. Козубай. - С. 218-220
  Кондратенко Н. В.  Дискурсивний статус художнього тексту як процесу і результату комунікативної діяльності / Н. В. Кондратенко. - С. 220-222
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 223-225
  Михайлович-Гетто О. П.  Рекламний текст як передумова актуалізації конотативних значень квазітерміна / О. П. Михайлович-Гетто. - С. 225-228. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михальченко М. М.  Оцінка в системі мовних категорій та її місце в тексті / М. М. Михальченко. - С. 228-231
  Овчинникова С. В.  Функция слов с геометрической семантикой в выражении внутренней архитектоники новеллы Эдгара Алана По "Лигейя" / С. В. Овчинникова. - С. 231-234
  Ончуленко М. І.  Концептуальна модель політичного дискурсу в англійській мові / М. І. Ончуленко. - С. 234-236
  Плужникова Т. И.  Артионим и эксфразис: к вопросу об их кореляции / Т. И. Плужникова. - С. 236-237
  Радзієвська Т. В.  До проблеми вивчення плану вираження сучасного мас-медійного тексту / Т. В. Радзієвська. - С. 238-241
  Санжаров А. А.  Функциональный анализ местоимений как средство адекватного понимания арабского сакрального текста / А. А. Санжаров. - С. 241-243
  Сафонова Н. М.  Модальність як семантико-прагматична категорія драматургічних дискурсів / Н. М. Сафонова. - С. 244-248
  Синица И.А.  Научный текст, метафора и языковая личность / И. А. Синица. - С. 248-251
  Скляренко О. Б.  Структурно-композиційні особливості ранніх оповідань І. Бахман / О. Б. Скляренко. - С. 251-253
  Шаповал А. В.  Комунікативне значення імплікатур емоційно-оцінного змісту / А. В. Шаповал. - С. 254-257
  Шукало І. М.  Фактор адресата в комп'ютерному рекламному дискурсі веб-сайтів британських туристичних компаній / І. М. Шукало. - С. 257-260
  Соболь М. П.  Категория меры и индивидуально-авторская картина мира / М. П. Соболь. - С. 260-262
  Браницька Я. В.  Локатив як мотиватор французьких гастрономів (когнітивно-ономасіологічний аспект) / Я. В. Браницька. - С. 263-265
  Калько В. В.  Метафорична інтеграція "лікарська рослина - артефакт" / В. В. Калько. - С. 266-268
  Ковтун А. А.  Бог як джерело метафоричних та метонімічних інновацій у мовотворчості українських прозаїків XX ст. / А. А. Ковтун. - С. 268-271
  Кривенька Н. М.  Складно-суфіксальна деривація назв осіб на -ець з опорною вербальною основою у новій українській мові / Н. М. Кривенька. - С. 271-273
  Литвин И. Н.  Интегративно-сравнительная мотивация русских фразеологизмов психоэмоционального состояния / И. Н. Литвин. - С. 274-277
  Селіванова О. О.  Псевдомотивація українських фразеологізмів: когнітивно-ономасіологічний аспект / О. О. Селіванова. - С. 277-281. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стехіна В. М.  Ритуали, кліше і стереотипи в мовній поведінці людини / В. М. Стехіна. - С. 282-284
  Соколян Н. М.  Метафора і метонімія як основа створення фразеологічної одиниці / Н. М. Соколян. - С. 284-286
  Русановська Т. В.  Когнітивні особливості вторинних номінацій / Т. В. Русановська. - С. 286-289
  Трухіна О. В.  Напівпредикативні синтаксичні структури в ентомологічній терміносистемі сучасної англійської мови / О. В. Трухіна. - С. 289-292
  Цимбал Н. А.  Проблема обумовленості вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації / Н. А. Цимбал. - С. 292-294
  Братель О. М.  Вербалізація когнітивних метафор із компонентом пампа та місто в аргентинській поезії першої половини XX ст. / О. М. Братель. - С. 295-298
  Гуцуляк І. Г.  Алегоричне мовлення українського поетичного бароко / І. Г. Гуцуляк. - С. 298-300
  Ечина Н. Д.  Синонимия и полисемия в английской клинической терминологии: опыт системного анализа / Н. Д. Ечина. - С. 300-301
  Заздравних Є. О.  Ідеалізована картина світу у фразеологізмах розумової діяльності англійської мови / Є. О. Заздравних. - С. 302-304
  Замулко Л. м.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. м. Замулко. - С. 304-306
  Ковальчук И. М.  Сравнение с позиции менталингвистики (на материале русских и украинских заговоров) / И. М. Ковальчук. - С. 306-309
  Коянбекова С. Б.  Экспрессивно-стилистические особенности книжного стиля современного казахского языка / С. Б. Коянбекова. - С. 309-313
  Мусатова Е. А.  Процессы конкретизации и специализации лексического значения заимствованных имен существительных в диахроническом аспекте / Е. А. Мусатова. - С. 313-316
  Назаренко Н. М.  Ассоциативно-семантические связи соматизма голова / Н. М. Назаренко. - С. 316-318
  Намакштанская И. Е.  Грамматические формы и семантика украинизмов в поэзии В. С. Высоцкого / И. Е. Намакштанская. - С. 318-320
  Науменко Н. В.  Функції звуконаслідувальних слів у мові вільного вірша / Н. В. Науменко. - С. 320-322
  Саплін Ю. Ю.  Соціальна семантика слова як об'єкт соціальної та когнітивної лінгвістики / Ю. Ю. Саплін. - С. 323-324
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантическая связь лексемы осень с названиями осадков / Т. В. Слива. - С. 324-327
  Стоина С. Н.  Медицинские термины в литературных произведениях врачей-писателей / С. Н. Стоина. - С. 327-330
  Ткач А. В.  Формальне варіювання слова як лінгвістична універсалія (теоретичний аспект) / А. В. Ткач. - С. 330-331

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, перекладу, мовної семантики та мотивації мовної особистості.

 
258 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 98 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 124 с.

Зміст:
  Мостовий М. І.  Інваріанти деяких тематичних груп дієслів руху в англійській мові / М. І. Мостовий. - С. 3-6
  Дудок Р. І.  Семний склад інваріантного значення синонімічного ряду з домінантою rough / Р. І. Дудок. - С. 7-11
  Лук'янова Г. Л.  Синтагматичні властивості дієслів неспрямованої дії, що відбивають стан (мова староанглійського періоду) / Г. Л. Лук'янова. - С. 12-16
  Семко Н. М.  Англійські терміни-словосполучення у галузі механізації процесів сільськогосподарського виробництва / Н. М. Семко. - С. 17-22
  Антонович М. М.  Особливості референційної віднесеності асидентичних іменникових словосполучень типу NNN в англійських газетних текстах / М. М. Антонович. - С. 22-27
  Кокутьєва Н. Н.  Суміщення значень простору і часу в німецьких словосполученнях / Н. Н. Кокутьєва. - С. 27-30
  Юханов О. С.  Статус одиниць типу aufgeher у німецькій мові / О. С. Юханов. - С. 30-35
  Рудий В. Г.  Семантичні неологізми німецької мови, специфічні для НДР (тип Neubedeutung) / В. Г. Рудий. - С. 35-40
  Корсаков А. А.  Зміст поняття "форма" у лінгвістиці / А. А. Корсаков. - С. 40-44
  Новосад Н. Й.  Синкретизм французьких дієприкметникових речень / Н. Й. Новосад. - С. 45-50
  Гузь С. І.  Критерії визначення функції прийменникових додатків / С. І. Гузь. - С. 50-53
  Козловський В. В.  Прагматичний аспект структурно-семантичних моделей з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові / В. В. Козловський. - С. 54-58
  Марченко Л. Г.  Автосемантія і синсемантія самостійних речень у романі Е. Штрітматтера "Оле Бінкоп" / Л. Г. Марченко. - С. 59-64
  Закутько В. І.  Структурні особливості складних назв частин тіла у німецькій мові / В. І. Закутько. - С. 65-67
  Авраменко В. В.  Реалізація лексичних категорій ретроспективних дієслів у тексті (на матеріалі німецької мови) / В. В. Авраменко. - С. 67-70
  Лушпаєва Н. М.  Виявлення та опис жанротворчої лексики / Н. М. Лушпаєва. - С. 71-76
  Дацько Ю. М.  Особливості функціонування економічної лексики у жанрі соціально-утопічного роману / Ю. М. Дацько. - С. 76-80
  Бордюк Л. В.  Визначення функціональної сфери прогресива у художньому тексті / Л. В. Бордюк. - С. 80-85
  Якимчук Л. Д.  Динаміка зв'язності у сучасному англомовному поетичному тексті / Л. Д. Якимчук. - С. 85-90
  Грицюк Л. Ф.  Функції фонетичних і графічних засобів у сприйнятті віршованих текстів (на матералі англомовної поезії) / Л. Ф. Грицюк. - С. 90-93
  Івасюк О. Я.  Відтворення ритмічних і мелодійних домінант як засіб досягнення адекватності перекладу віршованого тектсу / О. Я. Івасюк. - С. 93-97
  Камаєва О. М.  Наукове мислення як характерна риса французького соціально-філософського роману кінця XIX ст. / О. М. Камаєва, Н. В. Карамишева. - С. 98-102
  Кузнєцов М. І.  Деякі шляхи формування концепції біографічного жанру (на матеріалі англійської біографії) / М. І. Кузнєцов. - С. 103-109
  Шпіньов І. С.  Підтекст у новелі Джона Фаулза / І. С. Шпіньов. - С. 109-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Траченко О. М.  Деякі ономасіологічні характеристики назв художніх текстів / О. М. Траченко. - С. 115-120

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання терміносистем в англійській мові, неологізмів у німецькій мові, синкретизм дієприкметникових речень у французькій мові. Дослідження лінгвістики тексту та стилістики розглядають питання жанрової лексики і фонетики поетичного тексту. Литературознавчі статті присвячені питанням французького роману кінця XIX ст., біографічному роману і творчості Д. Фаулза.

 
259 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 1-2 (48-49) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 350 с.

Зміст:
  Нямцу А.  Міфологічні жіночі образи в літературі XX ст. (Тенденції функціонування) / А. Нямцу. - С. 3-15
  Астаф'єв О.  Шевченкознавчі пошуки Петра Одарченка / О. Астаф'єв. - С. 15-27
  Пащенко В.  Світовий контекст на сторінках "Рідного краю" 1906 року / В. Пащенко, О. Ніколенко. - С. 27-37
  Дербеньова Л.  Модернізація давньогрецького міфу як організація сюжету трагедії Ю. О'Ніла "Траур - доля електри" / Л. Дербеньова. - С. 37-42
  Дереза Л.  Філософія злочину у Достоєвського і Ніцше / Л. Дереза. - С. 42-47
  Мацапура В.  Проблеми аналізу поетичного тексту / В. Мацапура. - С. 47-57
  Дмитренко О.  Мотив досвіду у фантастичній повісті В. Ф. Одоєвського "Косморама" / О. Дмитренко. - С. 57-64
  Сирота Ю.  Жанр "фізіологічного нарису" у творчості Є. Гребінки та В. Даля / Ю. Сирота. - С. 64-69
  Вечерок О.  Еволюція жанру та проблема жанрового синтезу в художній прозі В. Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 69-74
  Мелешко В.  Художньо-змістові параметри роману "Лепрозорій" Володимира Винниченка / В. Мелешко, О. Лов'ягіна. - С. 74-81
  Конєва Т.  Концепція символістського театру Моріса Метерлінка 1890-1900-х років / Т. Конєва. - С. 81-89
  Шередека Г.  Особливості російської літературної казки кінця XIX-початку XX ст. / Г. Шередека. - С. 89-93
  Кочетова С.  До питання про значення культурної традиції для практиків російського модернізму / С. Кочетова. - С. 93-102
  Матющенко Д.  Мотив природи в прозі І. О. Буніна ("Жизнь Арсеньева") / Д. Матющенко. - С. 102-108
  Троцик О.  Проблема становлення християнської свідомості в повісті Б. Пастернака "Детство Люверс" / О. Троцик. - С. 108-117
  Репало Я.  Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака / Я. Репало. - С. 117-125
  Маркович Я.  Символіка кольору в романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 125-131
  Дмитренко Н.  Небесні образи в поезії Б.- І. Антонича та С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 131-141
  Кушнірова Т.  Провідні мотиви творчості А. Платонова 1920-30-х років / Т. Кушнірова. - С. 141-149
  Мельник Т.  Фольклорні традиції в створенні В. Шукшиним образу "чудіка" / Т. Мельник. - С. 149-153
  Цехановська Н.  Доля В. Некрасова та його книги "В окопах Сталінграда" / Н. Цехановська. - С. 153-159
  Чередник Д.  Пушкінські традиції у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / Д. Чередник. - С. 159-165
  Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки / Я. Вовк, Н. Танько. - С. 165-174
  Зуєнко М.  Жанрово-стильові особливості ліричного циклу "Сонеты к картинкам" Б. Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 174-180
  Чеботарьова А.  Біблійні мотиви в поезії Й. Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 180-187
  Шахова П.  Чеховські мотиви та образи в п'єсі О. Вампілова "Старший син" / П. Шахова. - С. 187-196
  Цівкач О.  Стефанія Скварчинська - театральний рецензент "Кур'єра Станіславського" (1926-1929 рр.) / О. Цівкач. - С. 196-204
  Улянченко О.  Образ автора в оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 204-210
  Українець Л.  Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М. В. Гоголя / Л. Українець. - С. 210-218
  Безобразова Л.  Особливості функціонування безеквівалентної лексики в поетичному тексті / Л. Безобразова, О. Тупиця. - С. 218-225
  Костенко В.  Прагматико-комунікативні функції антропонімів у текстах наукових журнальних статей / В. Костенко. - С. 225-231
  Павлова І.  Богословська термінологія в мові української проповіді / І. Павлова. - С. 231-240
  Знаменська І.  Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І. Знаменська. - С. 240-243
  Валюх З.  Структура словотвірної парадигми найменувань осіб за внутрішніми ознаками з ідіоматичною (фразеологічною) лексичною семантикою / З. Валюх. - С. 243-250
  Воловик Л.  Словотворчі функції основ префіксальних дієслів / Л. Воловик. - С. 250-256
  Шишліна О.  Внутрішня валентність кореневих основ іменників - німецьких аграрних термінів / О. Шишліна. - С. 256-263
  Сологор І.  Словотвірна структура та семантика автохтонних суфіксальних дієслів - медичних термінів / І. Сологор. - С. 263-269
  Алефіренко Л.  Структурно-семантичні властивості лексико-словотворних синонімів і похідних ононімів у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 269-276
  Стеценко В.  Структура та словотворчі функції основ суфіксальних дієслів в англомовній економічній терміносистемі / В. Стеценко. - С. 276-284
  Ніконенко О.  Безафіксно-похідні основи іменників у сучасній німецькій мові / О. Ніконенко. - С. 284-290
  Бардакова О.  Дієслівні одиниці в німецькій мові та їх словотворчі функції / О. Бардакова. - С. 290-296
  Артюх В.  Зовнішня валентність непохідних дієслів в об'єктних словосполученнях англійської економічної лексики / В. Артюх. - С. 296-302
  Степаненко М.  Прийменники з-під, з-попід, з-над, з-понад у структурі речень із просторово-напрямковою семантикою / М. Степаненко. - С. 302-312
  Кравченко В.  Євроінтеграційний дискурс як вид політичного дискурсу / В. Кравченко. - С. 312-321
  Корнєва Л.  Основні види комунікації / Л. Корнєва. - С. 321-327
  Баландіна Н.  Комунікативно-прагматичний аналіз чеських клішованих тостів / Н. Баландіна. - С. 327-332

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження з української та зарубіжноїлітератури. Пропонується новий погляд та творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та англійської мов.

 
260 81.2Ан-923-3
П41

        По Великій Британіі [Текст] : навч. посіб. з курсу "Країнознавство" / Уклад. Н. Ф. Вовченко. - К. : Знання, 2002. - 222 с.

Зміст:
  Початок Британської історії. - С. 11-31
  Процес формування англійської мови та культури. - С. 38-64
  Основні події з історії Британії. - С. 71-99
  Британія сьогодні. - С. 103-141
  Тексти для додаткового читання та методичні розробки до них. - С. 148-200

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Анотація:   Навчальний посібник "По Великій Британії"- це добірка текстів англійською мовою до курсу "Країнознавство". Тематика текстів відповідає вимогам державної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. До кожного тексту додаються словничок з перекладом слів та виразів,що можуть викликати труднощі,система запитань і контрольних завдань, спрямованих на засвоєння лексичного та текстового матеріалу і розвиток монологічного та діалогічного мовлення. В кінці книги наводяться тексти для перевірки рівня знань учнів з даної тематики.

 
261 81.2Ан-923.7
П57

        Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна ; за ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 208 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): інтерференція мови оригіналу -- запозичення мови оригіналу

 
262 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні апозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
263 81.2Ан-91кр
К90

Куліш, І. М.

        Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни: "Іноземна мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 58 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): семестрові завдання з англійської мови

Анотація:   "Методичні рекомендації" призначаються для самостійного вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" студентами заочного відділення ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я. "Методичні рекомендації" включають зміст курсу, теми самостійної роботи, рекомендації щодо виконання завдань, семестрові завдання, граматичний довідник.

 
264 81.002.1-923
Д79

Дубенко, О. Ю.

        Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): стилістична диференціація -- метафора -- метонімія -- стилістична семасіологія -- офіційно-діловий стиль -- публіцистичний стиль -- науковий стиль -- розмовний стиль

Анотація:   Посібник є першою спробою висвітлення курсу порівняльної стилістики англійської та української мов. В ньому розглянуто базову лінгвостилістичну проблематику - поняття стилю, основні функціональні стилі і підстилі мови, а також низку загальнофілологічних питань, безпосередньо пов'язаних зі специфікою розуміння стилістичної доречності в порівнюваних мовах. Це стратегія ввічливості, лінгвокультурологічна складова стилю, сміхова культура, гендерний чинник стилетворення, культура мовлення.

 
265 81.2Ан-923
С72

        Getting on in English (intermediate) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. : І. М. Байбакової, О. Л. Гасько, М. С. Федоришина. - Л. : Бескид Біт, 2008. - 251 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): спілкування англійською мовою -- професійна етика -- ділове спілкування англійською

Анотація:   Підручник складається з шести частин: "Професія інженера", "Лабораторія", "Українські імена у світовій науці", "Науково-дослідна робота студентів", "На науковій конференції", "Професійна етика".

 
266 81.2Ан-91кр
К89

Кузнецова, Л. Г.

        Methods of teaching scientific communication [Текст] : навч.-метод. посіб. до курсу "Основи наукової комунікації англійською мовою" / Л. Г. Кузнецова, О. М. Коновалова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 52 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у вузі

Ключові слова (ненормовані): англійській мові -- наукова комунікація -- наукові дослідження -- англійська для фізиків -- англійська для математиків -- англійська для спеціалістів

Анотація:   Цей методичний посібник містить зразки та алгоритми складання анотації наукової статті, стислого викладу повідомлення на студентську конференцію, деякі зразки наукової кореспонденції, тощо.

 
267 40.08я73-1
Ж34

Жарінов, В. І.

        Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 327 с.

Рубрики: Лексикографія - Термінологічні словники

Ключові слова (ненормовані): сільськогосподарська екологія

Анотація:   Учбовий посібник містить довідково-інформаційний матеріал у вигляді термінів із загальної екології та екології рослин, агрономії, які наведені у вітчизняній та зарубіжній періодиці за останні роки. Включає понад 3000 термінів та їх тлумачення наукраїнській мові, а також на російській, англійській мовах.

 
268 92.1
В27

        Великий довідник школяра з тестовими завданнями [Текст] : для середнього і старшого шк. віку / І. П. Ющук [та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 704 с.

Рубрики: Довідкові видання - Тестові завдання

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання -- культурна спадщина України

Анотація:   У довіднику згідно з чинною шкільною програмою на сучасному науковому рівні викладено основні теми з української мови та літератури, історії України й англійської мови. Автори довідника - знані педагоги і науковці - не лише глибоко розкрили основні поняття шкільного курсу, а й подали картину культурної спадщини України. Розміщені наприкінці розділу тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання і ретельніше підготуватися до контрольних і тематичних робіт та іспитів.

 
269 81.002.1кр
П78

        Проблеми зіставної семантики [Текст] : зб. ст. за доповідями Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23 - 25 верес. 1999 р. / Київський держ. лінгв. ун-т. - К. : Видавництво КДЛУ, 1999. - 456 с.

Зміст:
  Манакін В. М.  Когнітивні аспекти контрастивної семантики / В. М. Манакін. - С. 3-6
  Гаврилюк Т. О.  Теорія взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних чинників та перспективи контрастивної лінгвістики / Т. О. Гаврилюк. - С. 6-10
  Зеленько А. С.  Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина (модель) світу / А. С. Зеленько. - С. 11-13
  Швед І. А.  До питання про мовну картину світу / І. А. Швед. - С. 13-16
  Слухай (Молотаєва) Н. В.  Міфопоетичні архетипи східних слов'ян у зіставному аспекті / (Молотаєва) Н. В. Слухай. - С. 16-19
  Жаботинська С. А.  Науковий дискурс: міжкультурні розбіжності / С. А. Жаботинська. - С. 19-23
  Селіванова О. О.  Когнітивний аспект зіставних ономасіологічних досліджень / О. О. Селіванова
  Потапенко С. І.  Рівні узагальнення при типологічному дослідженні / С. І. Потапенко. - С. 25-28
  Киклевич А. К.  К типологии лексической многозначности / А. К. Киклевич. - С. 29-33
  Лазарович О. М.  Еволюція семантичної сторони слова (зіставний аспект) / О. М. Лазарович. - С. 35-39
  Бублейник Л. В.  Семантичні зв'язки української і булоруської мов: спільне та осібне / Л. В. Бублейник. - С. 39-42
  Кочерган М. П.  До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М. П. Кочерган. - С. 42-45
  Тищенко О. В.  Обрядово-стереотипна контрастивна модель: спроба реконструкції (на матеріалі слов'янських мов) / О. В. Тищенко. - С. 45-49
  Корсакас Ю.  Лингвостатистический аспект сопоставительной лексической семантики и его прикладное значение / Ю. Корсакас. - С. 52-55
  Озерова Н. Г.  Информативная функция русской и украинской газетной речи / Н. Г. Озерова. - С. 55-58
  Семенов П. А.  К проблеме разграничения церковнославянского языка восточнославянской редакции книжно-славянского типа древнерусского литературного языка / П. А. Семенов. - С. 58-62
  Колева-Златева Ж.  О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов / Ж. Колева-Златева. - С. 62-66
  Терехова Д. І.  Методика дослідження вербальних асоціацій / Д. І. Терехова. - С. 66-70
  Абиева Н. А.  О статистическом и динамическом компонентах структуры поэтического текста / Н. А. Абиева. - С. 70-72
  Бистров Я. В.  Відображення процесу узагальнення в значеннях слів / Я. В. Бистров. - С. 73-75
  Медвідь О. М.  Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів) / О. М. Медвідь. - С. 76-80
  Ашиток Н. І.  Внутрішня форма номінативно-індикативних одиниць, утворених від іншомовних слів / Н. І. Ашиток. - С. 80-82
  Довбня Л. Е.  Особливості семантичних змін спільнослов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 83-87
  Слободцова І. В.  До питання первісної мотивації слів viel/voll в німецькій мові / І. В. Слободцова. - С. 87-90
  Бодрова Т. В.  Формування вторинних значень у давньоруських та російських дієсловах стану / Т. В. Бодрова. - С. 90-95
  Нечитайло І. М.  Динаміка процесів метафороутворення в давньоруських та російських дієсловах переміщення / І. М. Нечитайло. - С. 95-99
  Терехова С. І.  Контрастивний аналіз мовних експлікантів часових і просторових понять "попереду-позаду" (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 99-102
  Кривенко Г. Л.  Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко. - С. 102-105
  Иванова А. Н.  Семантическое поле эмоций в русском и украинском языках (на примере слова "тоска") / А. Н. Иванова. - С. 107-109
  Кшановський О. Ч.  Функціонально-відображувальний аспект зіставного дослідження лексики (на прикладі просторово-кількісних прикметників сучасних української та перської мов) / О. Ч. Кшановський. - С. 109-112
  Архелюк В. В.  Зіставний аналіз лексичної семантики прикметників розміру в сучасній англійській мові / В. В. Архелюк. - С. 112-116
  Красуля І. Р.  Семантичний аналіз лексико-семантичних груп емоційних дієслів на основі німецької та української мов / І. Р. Красуля. - С. 116-119
  Муране С. Н.  Сопоставительный анализ лексики на основе семантических групп (на материале глаголов звучания русского и латышского языков) / С. Н. Муране. - С. 119-122
  Жуйкова М. В.  Моментальність vs. процесність дії та їх лексичне втілення / М. В. Жуйкова. - С. 122-125
  Болдирєв Р. В.  Міграційна термінологічна номінація і слов'янська етимологія / Р. В. Болдирєв. - С. 125-130
  Козак Т. Б.  До питання про походження німецького слова schwars "чорний" / Т. Б. Козак. - С. 131-133
  Василів К. І.  Етимологія сакральних лексем та подальша трансформація їх семантики / К. І. Василів. - С. 134-135
  Арват Н. Н.  Человек в зеркале "души" (на материале русского и украинского языков) / Н. Н. Арват. - С. 136-139
  Харитонова Т. А.  Терміни культури як предмет когнітивно орієнтованих досліджень / Т. А. Харитонова. - С. 139-141
  Дяченко Л. М.  Національні особливості фонових слів в українській та російській мовах / Л. М. Дяченко. - С. 141-142
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Лексико-семантичні маркери етнічної інформації в системі чарівної казки: світогляд українців та російські й туркменські ідеї / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 145-148
  Фабіан М. П.  Етикетна семантика як фрагмент національно-мовної картини світу / М. П. Фабіан. - С. 148-152
  Туліна Т. О.  Зіставлення конотативної сфери назв прямої висхідної кровної спорідненості в українській та російській мовах / Т. О. Туліна. - С. 152-155
  Труб В. М.  До проблеми функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць / В. М. Труб. - С. 156-157
  Брага І. І.  Про деякі способи вираження оцінки в системі представлення публіцистичного образу (на матеріалі газетних текстів 1990-х рр.) / І. І. Брага. - С. 158-161
  Кокойло О. В.  Семантична типологія термінологічних номінацій у слов'янських мовах (назви роїв бджіл) / О. В. Кокойло. - С. 163-167
  Чумак О. Г.  Українська фінансово-бухгалтерська термінографія початку XX століття / О. Г. Чумак. - С. 167-170
  Руденко Н. П.  Особливості лексики перекладних термінологічних словників 20-х - 30-х років (на основі соціально-економічних термінів) / Н. П. Руденко. - С. 171-172
  Стишов О. А.  Семантичні зміни в словах сучасної української мови як результат їх детермінологізації / О. А. Стишов. - С. 172-176
  Пастернак Г. Ю.  Зіставний аспект розвитку терміна "майно" в українській та російській мовах / Г. Ю. Пастернак. - С. 177-179
  Овчаренко Т. В.  Поняття "гроші" як референт концептуальної метафори / Т. В. Овчаренко. - С. 179-182
  Іщенко Н. Г.  До проблеми парадигматичних відношень в межах словесних опозицій ( на матеріалі однокореневих синонімів) / Н. Г. Іщенко. - С. 182-185
  Беднаж М.  Запозичені омоніми та інтернаціоналізми в українській та польській мовах / М. Беднаж. - С. 189-193
  Могила О. А.  Взаємодія українських південно-західних говорів із південнослов'янськими мовами / О. А. Могила. - С. 193-194
  Пашкова Н. І.  Про семантику карпатоукраїнських назв одягу з запозиченою основою mant- / Н. І. Пашкова. - С. 195-197
  Федонюк В. Є.  Австрійські лексичні елементи як джерело розвитку словникового складу словацької мови (на матеріалі сленгу) / В. Є. Федонюк. - С. 197-200
  Іванова Л. П.  Інокультурні елементи в "Енциклопедії російського життя" О. С. Пушкіна в перекладі М. Т. Рильського / Л. П. Іванова. - С. 200-202
  Эгава Х.  Лексика тюркського происхождения в тексте "Хождения за три моря" Афанасия Никитина (сравнительный семантико-тематический аспект) / Х. Эгава. - С. 202-205
  Вишневська Г. П.  Семантична трансформація міфологізмів у творчості О. С. Пушкіна і "Енеїді" І. П. Котляревського / Г. П. Вишневська. - С. 206-209
  Байрамова Л. К.  Симетрія та асиметрія у слов'янській фразеології / Л. К. Байрамова. - С. 210-211
  Козел О. П.  Порівняльні фразеологізми як спосіб бачення світу / О. П. Козел. - С. 212-214
  Поміркована Н. І.  Стійкі порівняння як відображення фонових знань про зоометафори української та французької мов / Н. І. Поміркована. - С. 214-219
  Корень О. В.  Еволюція глобальної структури біблійних паремій / О. В. Корень. - С. 220-223
  Денисенко С. Н.  Фразотворча семантика в дослідженнях динамічного аспекту похідних утворень / С. Н. Денисенко. - С. 223-226
  Даниленко Л. І.  Фразеологічні засоби вираження мовного етикету в чеській та українській мовах / Л. І. Даниленко. - С. 226-230
  Гамалі О. І.  Паремії як джерело моделювання національно-мовної картини світу (концепти "дар" та "борг" в українських, російських та англійських прислів'ях та приказках) / О. І. Гамалі, Ю. С. Скотницька. - С. 231-234
  Забуранна О. В.  Особливості концептуалізації простору та зіставне дослідження семантики фразем із смислом "дуже далеко" в українській та перській мовах / О. В. Забуранна. - С. 235-238
  Щербакова Н. В.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом в українській і російській мовах / Н. В. Щербакова. - С. 238-240
  Цыбов И. А.  О словообразовательной семантике в сопоставительном аспекте / И. А. Цыбов. - С. 241-243
  Федурко М. Ю.  Семантико-стилістична характеристика мофонологічних варіантів (зіставний аспект) / М. Ю. Федурко. - С. 243-246
  Саранчук К. Ф.  Актуалізація словотвірних морфем віддієслівних іменників різноструктурних мов / К. Ф. Саранчук. - С. 246-248
  Онуфрієнко Г. С.  Термінологічні паралелі: на матеріалі гібридних дериватів контактуючих близькоспоріднених мов / Г. С. Онуфрієнко. - С. 248-250
  Огольцева Е. В.  Производные слова с семантикой образного сравнения и их аналитические корреляты / Е. В. Огольцева. - С. 251-255
  Крюкова С. В.  Структурно-семантические особенности имен прилагательных, образованных от названий населенных пунктов, в русском и украинском языках / С. В. Крюкова. - С. 258-261
  Сидорець В. С.  Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті / В. С. Сидорець. - С. 261-265
  Монжалєй Т. К.  Поле граматичних категорій субстантива і структура парадигм в українській і російській мовах / Т. К. Монжалєй. - С. 266-269
  Коницкая Е. М.  Инфинитив средство компрессии (на материале русского и словенского языков) / Е. М. Коницкая. - С. 270-273
  Чернюх Б. В.  Дієслівний вид в українській та латинській мовах / Б. В. Чернюх. - С. 273-276
  Водовоз Л. М.  Структура категорії способу в українській і російській мовах / Л. М. Водовоз. - С. 277-279
  Мусієнко В. П.  Категорія перехідності в українській та російській мові / В. П. Мусієнко. - С. 279-283
  Клименченко С. Д.  Функціонування активних дієприкметників в українській та російській мовах / С. Д. Клименченко. - С. 283-286
  Дубова О. А.  Аналітичні дієприкметникові форми зі значенням ірреальних способів / О. А. Дубова. - С. 287-292
  Чумак В. В  Структурно-семантична типологія морфології дієприкметника і дієприслівника у слов'янських мовах / В. В Чумак. - С. 292-295
  Кушнірик А. В.  Порівняльна характеристика часток also, too, either (на матеріалі англійської мови) / А. В. Кушнірик. - С. 296-297
  Андерш Й.  Категорії синтаксичної семантики як основа для зіставлення речень слов'янських мов / Й. Андерш. - С. 298-300
  Лукашенко О. И.  К типологии формирования моделей глагольного управления / О. И. Лукашенко. - С. 300-303
  Щербина Н. Л.  Синтаксичні звороти як предикатні поширювачі структури сербського і хорватського речення / Н. Л. Щербина. - С. 304-307
  Корольова А. В.  Синтаксичні засоби інтимізованого мовлення у контрастивному аспекті (на матеріалі української та російської художньої прози) / А. В. Корольова. - С. 307-310
  Дідківська Л. П.  Проблема сприйняття інокультурного художнього тексту носіями різних культур / Л. П. Дідківська. - С. 311-315
  Карпенко М. О.  Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, О. С. Пушкін / М. О. Карпенко. - С. 316-319
  Бєлєхова Л. І.  Образна картина у віршованих текстах К. Сендберга та М. Рильського / Л. І. Бєлєхова. - С. 320-324
  Жук Л. П.  Символіка французьких кольоропозначень у поетичному тексті / Л. П. Жук. - С. 324-326
  Бойченко Н. О.  Роль дієслова у формуванні стандарту-експресії публіцистичного тексту / Н. О. Бойченко. - С. 326-330
  Ваврищук І. А.  Порівняння функцій розділових знаків в драматургічному авторському мовленні (ДАМ) та драматургічному персонажному мовленні (ДПМ) / І. А. Ваврищук. - С. 331-334
  Добрунова О. В.  Когнітивний аспект обробки інформації при породженні та сприйнятті мовлення / О. В. Добрунова. - С. 335-337
  Маєвська Л. І.  Когнітивний аспект взаємодії вербального та невербального компонентів у складі комунікативного акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) / Л. І. Маєвська. - С. 338-340
  Свіздинська О. В.  Слухове сприйняття і способи його вербалізації / О. В. Свіздинська. - С. 341-343
  Андрієнко Т. П.  Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвих актах - експресивах представниками різних лінгвокультурних спільнот / Т. П. Андрієнко. - С. 343-346
  Осовська І. М.  Ситуативні мовленнєві моделі з "ввічливою відмовою" (на матеріалі німецької мови) / І. М. Осовська. - С. 347-349
  Шейгал Е. И.  Типология мифологем в русском и американском политическом дискурсе / Е. И. Шейгал. - С. 349-352
  Щербаченко Т. В.  типологічний аналіз мовлення героїв творів Уласа Самчука "Волинь" (т.II) та Андрія Головка "Бур'ян" в аспекті дискурсу / Т. В. Щербаченко. - С. 353-354
  Барабанщикова О. Ю.  Перепит як стимулятор розвитку діалогу / О. Ю. Барабанщикова. - С. 355-357
  Подолян І. Е.  Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій (у вільному асоціативному експерименті з українськими, англійськими та німецькими фітонімами) / І. Е. Подолян. - С. 357-361
  Кузнецова Т. В.  Основні механізми утворення "сімейних слів та виразів" / Т. В. Кузнецова. - С. 361-365
  Шумарова Н. П.  Мовні орієнтації молоді як соціокультурна проблема / Н. П. Шумарова. - С. 365-368
  Запорожець Л. М.  Зіставні параметри виразного та образного мовлення / Л. М. Запорожець. - С. 369-371
  Омельченко Л. Ф.  Стилістичний аспект функціонування складноконвертованих дієслів в англійській мові / Л. Ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 374-377
  Борщ Е. Г.  Реалізація суб'єктивно-оцінної модальності колірних лексем у прозовому тексті / Е. Г. Борщ. - С. 377-380
  Кобякова І. К.  Реалізація гумору в текстах малого жанру / І. К. Кобякова. - С. 380-383
  Чумак Я. В.  Стильова парадигма і риторика / Я. В. Чумак. - С. 383-385
  Шуміліна І. В.  Зростання ролі перекладу на шляху до комунікаційної революції / І. В. Шуміліна. - С. 386-388
  Марінашвілі М. Д.  Про структурні розходження між мовами та перекладацькі трансформації / М. Д. Марінашвілі. - С. 388-390
  Власенко С. В.  Интерпретативные аспекты перевода социальных реалий / С. В. Власенко. - С. 390-394
  Швайка О. М.  Особливості перекладу дієслів ЛСГ "zahlen/платити" / О. М. Швайка. - С. 394-397
  Кушина Н. І.  Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу / Н. І. Кушина. - С. 397-400
  Петришин М. Й.  Семантичне відтворення гомерівських композитів у художньому перекладі / М. Й. Петришин. - С. 400-404
  Мирошниченко В. В.  Символіка як компонент художньої системи Коцюбинського та специфіка відтворення її в перенкладі / В. В. Мирошниченко. - С. 405-409
  Орлов В. В.  Кількісно-якісні відношення з погляду семантики перекладу / В. В. Орлов. - С. 409-412
  Тарасинська І. З.  Стилістичні особливості однорідних членів речення (на матеріалі перекладів поезії О. С. Пушкіна українською мовою) / І. З. Тарасинська. - С. 413-416
  Панкова Н. О.  Мовні еквіваленти як засіб точної передачі ідейного змісту твору (на матеріалі поезії Е. По "Eldorado") / Н. О. Панкова. - С. 416-420
  Иванова Д.  О переводческих принципах в двух южнославянских изданиях Нового Завета в первой половине XIX века / Д. Иванова. - С. 420-424
  Синочкина Б. М.  Русская лексика начала XVII века в интерпретации ганзейского купца / Б. М. Синочкина, О. Б. Воронкова. - С. 424-427
  Пучко К. М.  Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови / К. М. Пучко. - С. 428-432
  Рижова І. А.  Лінгвометодичне моделювання лексичного банку даних / І. А. Рижова. - С. 432-436
  Задорожна М. О.  Викладання українських часток іноземним студентам з опорою на рідну мову / М. О. Задорожна, В. І. Тарасенко. - С. 440-443
  Мацюк Г.  Особливості зіставної методики у граматиці І. Могильницького / Г. Мацюк. - С. 444-447

Рубрики: Мовознавство - Зіставна семантика

Анотація:   Розглядаються питання теорії й методології контрастивної семантики, досліджується лексична, фразеологічна, словотвірна та граматична семантика в зіставному аспекті, переклади як джерело зіставлення, а також методи й прийоми вивчення семантики в середній і вищій школі.

 
270 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія іноземні мови Вип. 15 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 313 с.

Зміст:
  Галенко І.  Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові / І. Галенко. - С. 3-8
  Кіт Л.  Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові / Л. Кіт. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька К.  Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич. - С. 16-23
  Панченко К.  Cтановлення граматичних форм майбутнього часу в німецькій та українській мовах / К. Панченко. - С. 24-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Принада Н.  Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки / Н. Принада. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довганюк І.  Виправдання як мовленнєвий жанр у сучасному німецькому політичному дискурсі / І. Довганюк. - С. 42-48
  Працьовита Н.  Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману "Прощавай, зброє" Ернеста Хемінгуея / Н. Працьовита. - С. 49-54
  Олешик Л.  Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях / Л. Олешик. - С. 55-63
  Гринюк О.  Валентність твірних основ і словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові / О. Гринюк. - С. 64-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк Н.  Малайзійський варіант англійської мови: соціолекти та їхня динаміка / Н. Кирилюк. - С. 71-78
  Пиц Т.  Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV–XVII ст. / Т. Пиц. - С. 79-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О.  Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові / О. Татаровська. - С. 87-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяків Х.  Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків. - С. 97-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драбовська В.  Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології / В. Драбовська. - С. 107-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бернар Г.  Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда / Г. Бернар. - С. 118-123
  Pomirko R.  Particularidades semantico-cognitivas del lexico espanol / R. Pomirko. - С. 124-129
  Кабов А.  Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / А. Кабов. - С. 130-137
  Космацька Н.  Оцінювальний чинник у діалогічному мовленні фрацузьких коміксів / Н. Космацька. - С. 138-144
  Семів А.  Семантична аналогія арготичної лексики картярів (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) / А. Семів. - С. 145-149
  De Miguel Angel  La yuxtaposicion correctora / De Miguel Angel, La Fuente Gonzalez. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Maria Lourdes Espinilla Herrarte  La celebracion de la fiesta del arbol” en las escuelas primarias de una provincia Espanola (Palencia) en el primer tercio del siglo XX / Maria Lourdes Espinilla Herrarte, Jose Luis Gonzalez Sanchez. - С. 158-168
  Jesus A. Valero Matas  Identidad y cultura: herramientas para la discriminacion social / Jesus A. Valero Matas. - С. 169-179
  Устименко М.  Творчість Саллі Манн у контексті літератури американського півдня / М. Устименко. - С. 180-185
  Рубанова Г.  Постать Тадеуша Бой-Желенського в польській та українській культурі / Г. Рубанова. - С. 186-190
  Маценка М.  Герман Гессе про музику / М. Маценка. - С. 191-197
  Антонюк М.  Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса справжня апологія Сократа” / М. Антонюк. - С. 198-207
  Чишинська О.  Мотив бібліотеки у циклі есе подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота / О. Чишинська. - С. 208-214
  Осташ М.  Типовий зв’язок і мотив, повтор і орієнтоване на конкуренцію спонукання у віршах для дітей / М. Осташ. - С. 215-223. - Текст польск. мовою
  Басіна К.  Філософська проблематика в романі С. Беккета мерфі / К. Басіна. - С. 224-229
  Полховська О.  Концепція традиції в американській неогуманістичній критиці / О. Полховська, Т. Петренко. - С. 230-237
  Наняк Ю.  Микола Терентійович Улезко як перекладач фауста Йогана Вольфганга Фон гете / Ю. Наняк. - С. 238-243
  Матюша В.  Кореляція типів асиметрії з трансформаційними прийомами у перекладі драматичних творів / В. Матюша. - С. 244-249
  Матюша П.  Вплив внутрішніх пропріальних елементів на переклад військових ергонімів / П. Матюша. - С. 250-257
  Глущенко Л.  Гноми Платона у перекладі Ю. Ф. Мушака / Л. Глущенко. - С. 258-266
  Чернюх Б.  Дієслівний вид і модальність: латинський імперфект / Б. Чернюх. - С. 267-273
  Слобода О.  Лексико-семантичні та функціональні особливості мікросистеми іменників, що позначають масиви води у творах Теокріта та Лонга / О. Слобода. - С. 274-281
  Добровський М.  Проблема, настрій, жанр, художній світ, композиція та їхня кореляція в елегії Тібула І.2 / М. Добровський. - С. 282-296. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косович О.  Перцепція оказіональних слів у міжкультурній комунікації / О. Косович. - С. 297-301
  Паславська А.  Підручник du Ред. Н. Бориско, Г. Каспар-Гене Вінниця: Нова книга, 2008 р. / А. Паславська. - С. 302-303
  Кам'янець В.  Ірина Cавчук. Німецька мова: Навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 272 с. / В. Кам'янець. - С. 304-307
  Зорівчак Р.  З Україною у серці / Р. Зорівчак. - С. 308-309

Рубрики: Мовознавство загальне

Анотація:   У Віснику Львівського національного університету, серія “Іноземні мови” розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл й усіх, хто цікавиться мовознавством.

 
271 84(4Укр)1-5
S53

Shevchenko, T.

        Kobzar / T. Shevchenko ; transl. V. Rich. - К. : Mystetstvo Publishers, 2013. - 336 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Шевченка на англійській мові

Анотація:   Книга знайомить із перекладами Шевченкової поезії англійською, які здійснила Віра Річ (1936 - 2009) - лауреатка Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України, британська журналістка, поетеса і перекладачка, одна з найактивніших популяризаторів творчості Т. Шевченка в англомовному світі. Вступна стаття та есей про Віру Річ - Роксоляни Зорівчак.

 
272 84(4Ан)-4
C74

Conrad,

        Heart of Darkness / Joseph Conrad. - Kyiv : Znannia, 2015. - 176 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Роман "Серце пітьми" (1902) всесвітньо відомого англійського письменника польського походження та вихідця з України Джозефа Конрада (1857-1924) сягає найглибших основ людського єства і, можливо саме через це, вважається одним із найвидатніших літературних творів ХХ століття. Його основною темою, як і інших творінь письменника, є нескінченна мандрівка західної людини світовими околицями. Бездомний, знекорінений моряк Марлоу винаймається шкіпером річкового пароплава у бельгійську торгову компанію з єдиним завданням: знайти у нетрях Конго її найуспішнішого агента - постачальника слонової кістки Курца, - який, з невідомих для Марлоу причин, став для компанії дуже "незручним". Але буденна для колоніальних часів мандрівка перетворюється у жахливу подорож до серця пітьми… Сюжет цього роману, але вже наповнений обставинами війни у В’єтнамі, ліг в основу кінематографічної драми Френсіса Копполи "Апокаліпсис сьогодні" (1979).

 
273 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 97 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 144 с.

Зміст:
  Бобирєва М. М.  Прагматичні аспекти функціонування некатегоричних висловлень у сучасній французькій мові / М. М. Бобирєва, О. М. Пархоменко. - С. 3-10
  Ісаєва Г. Т.  Поліпредикативне ускладнення речення структурами вторинної предикації / Г. Т. Ісаєва, Ж. Л. Патрушева. - С. 10-16
  Зеленська О. П.  Складнопідрядні речення з причиновими сполучниками since і as у сучасній англійській мові (контрастивний аналіз) / О. П. Зеленська. - С. 16-23
  Мороз Б. І.  Дистантність компонентів предикативної синтаксичної групи S+V у сучасній французькій мові / Б. І. Мороз. - С. 24-31
  Янош З. П.  Соціолінгвістичні мікроструктури партитивного питання (на матеріалі французької мови) / З. П. Янош. - С. 31-37
  Островська О. А.  Поверхнева структура комунікативно відмінних простих речень / О. А. Островська. - С. 37-43
  Огоновська О. В.  Статус нульового знака / О. В. Огоновська. - С. 43-46
  Бик І. С.  Центр і периферія категорії майбутнього часу в сучасній англійській мові / І. С. Бик. - С. 46-50
  Завгороднєв Ю. А.  Давньоскандінавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії / Ю. А. Завгороднєв. - С. 50-55
  Мандзак І. А.  Симетричні метафоричні словосполучення у французькій мові / І. А. Мандзак. - С. 56-59
  Добош Б. В.  Сільськогосподарська лексика нововерхньонімецького періоду / Б. В. Добош. - С. 59-63
  Білинський М. Е.  Категорія стану в іменниковому та прикметниковому словотворі англійської мови в діахронії / М. Е. Білинський. - С. 63-67
  Сулимовська З. В.  Реалізація значення каузальності в граматичних комплексах (на матеріалі англійської мови) / З. В. Сулимовська. - С. 67-71
  Корольова Т. М.  Взаємодія просодичних засобів передачі модальних значень у мовленні / Т. М. Корольова. - С. 72-77
  Буракова О. В.  Питання порівняльної метрики у сучасному мовознавстві / О. В. Буракова. - С. 78-84
  Траченко О. М.  Парадигма заголовків / О. М. Траченко. - С. 84-90
  Пархоменко А. Ф.  До питання про стилістичну інновацію / А. Ф. Пархоменко. - С. 90-93
  Арцишевська А. Л.  Типологія репрезентуючого компонента та його стилістична функціональність (на матеріалі англомовного оповідання) / А. Л. Арцишевська. - С. 93-100
  Максимук В. М.  Паралелізм як засіб створення мовної експресії у публіцистиці Дж. Болдуїна / В. М. Максимук. - С. 100-107
  Яхонтова Т. В.  Лексична структура жанру екзотико-пригодницького роману (на матеріалі романів "Острів скарбів" Р. Л. Стівенсона та "Копальні царя Соломона" Р. Хаггарда) / Т. В. Яхонтова. - С. 107-112
  Мізецька В. Я.  Інтродукційна авторська ремарка в англійському драматичному творі / В. Я. Мізецька. - С. 112-117
  Ратич М. Т.  Стилістичні функції перфекта / М. Т. Ратич. - С. 117-122
  Сімейкіна Н. М.  Проблема робітничого класу в англійській драмі початку XX ст. / Н. М. Сімейкіна. - С. 123-129
  Хорольський В. В.  Символізм У. Б. Йітса (спроба системного аналізу вірша "Троянда Світу") / В. В. Хорольський. - С. 130-136
  Лещук Т. Й.  Ідейна еволюція політичної фантастики Робера Мерля / Т. Й. Лещук. - С. 137-142

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   В мовознавчих статтях збірника висвітлюються актуальні питання синтаксису, зокрема поверхнева структура простого речення, дистантність компонентів присудка, вторинна предикація , а також проблеми морфології, словотвору, термінології. В статтях по стилістиці розглядаються деякі аспекти мови художньої літератури і публіцистики. Літературознавчі статті присвячені темі робітничого класу в англійській драматургії, поезії Йітса, а також політичній фантастиці Робера Мерля.

 
274 81
Д67

        Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 33 Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. - 192 с.

Зміст:
  Бардукова Г.  Проблема статусу крилатих висловів у вітчизняній теорії фразеології / Г. Бардукова. - С. 7-13
  Голіцина О.  Проблема статусу мінімальних ідіом у сучасному мовознавстві / О. Голіцина. - С. 14-19
  Зеніна А.  Явище полісемії в системі лексики банківської справи / А. Зеніна. - С. 20-24
  Козловська Д.  Функціонування особових імен у творах В. Яворівського / Д. Козловська. - С. 25-30
  Кушмет М.  Городня культура Allium cepas L. у східностепових говірках Донеччини / М. Кушмет. - С. 31-37
  Познанська В.  Прізвища-композити в антропонімії Донеччини / В. Познанська. - С. 38-43
  Приходченко К.  Лінгвогенетична концепція українського термінознавства з оронімом "вода" / К. Приходченко. - С. 44-61
  Путіліна О.  Складні слова в сучасній англійській мові в зіставленні з українською / О. Путіліна, В. Пархомець. - С. 62-67
  Сердюк Л.  Композитні утворення в сучасних українській та англійській мовах / Л. Сердюк. - С. 68-74
  Холодова М.  Структурно-семантичні особливості граматичних неологізмів у сучасній англійській мові / М. Холодова. - С. 81-88
  Голоцукова Ю.  Діатезні типи результативів української мови / Ю. Голоцукова. - С. 89-95
  Каракчієва О.  Комплекс умов реалізації певного ілокутивного акту / О. Каракчієва. - С. 96-102
  Кітаєва Т.  Мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт: спільне і відмінне / Т. Кітаєва. - С. 103-109
  Панкова М.  Актуальне членування питального речення / М. Панкова. - С. 110-116
  Путіліна О.  Специфіка атрибутивних словосполучень у сучасній англійській мові (в зіставленні з українською) / О. Путіліна, А. Кондратюк. - С. 117-124
  Святобаченко І.  Питання категорії фокусу у функційній перспективі речення / І. Святобаченко. - С. 132-139
  Шатілова О.  Функціональні різновиди спонукальних еліптичних речень у сучасній українській мові / О. Шатілова. - С. 140-149
  Кобзєв М.  Зв'язок повтору з принципом в англійській та українській мовах / М. Кобзєв. - С. 150-156
  Мітюрьова Т.  Функціонування запозичень у сучасному художньому тексті / Т. Мітюрьова. - С. 157-162
  Павлович О.  Кодування та декодування мовної інформації в структивних висловленнях / О. Павлович. - С. 163-169

 
275 81.2Ан-425
К21

Карачун, В. Я.

        Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп'ютерної техніки / В. Я. Карачун; наук. ред. П. О. Бех; гол. ред. В. П. Розумний. - К. : Знання, 2000. - 158 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник скорочень

Ключові слова (ненормовані): словник англо-український -- двомовні словники -- словник комп'ютерної техніки

Анотація:   Цей словник є першим в Україні словником-довідником найуживаніших англійських скорочень в галузі інформатики, комп'ютерної технології та математики. У словнику дано розшифрування і переклад українською мовою найуживаніших скорочень. Джерелом поповнювання реєстру словника слугувала сучасна науково-технічна література англійською мовою. Це дало змогу включити новітні скорочення, які ввійшли в ужиток останніми роками. У словнику використано американський правопис, оскільки український читач частіше натрапляє на публікації, де застосовано американську орфограцію.

 
276 84(4Ан)
S16

Saki,

        The Treasure Ship and other stories / Saki. - Kiev : Znannia, 2014. - 176 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Сакі (Гектор Г'ю Манро, 1870 - 1916) - англійський прозаїк і журналіст. У перекладі з фарсі його псевдонім означає "виночерпій". Короткі сатиричні оповідання Сакі відрізняються невловимо тонким гумором, відточністю фраз, витонченістю діалогів і дещо цинічною іронією. Ці захопливі історії знайомлять читачів з англійським суспільством едвардіанської епохи в усій його багатоманітності, відкриваючи незвичайні, іноді гротескні, абсурдні чи навіть містичні сторони зовні повсякденного і благополучного буття.

 
277 81.2Ан-923
Л27

Латигіна, А. Г.

        An English Reader on Law [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Латигіна, Н. В. Бессараб, Е. П. Тютченко. - К. : КДТЕУ, 2000. - 241 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика -- граматика -- право англійською мовою

Анотація:   Мета посібника - забезпечити цілісне та послідоване засвоєння англійської правової лексики й термінології.

 
278 81.2Ан-922.2
Т60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [Текст] : зб. вправ : пер. з рос. / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2009. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): вправи з англійської мови

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
279 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400

 
280 84(4Ан)-4
С51

Chesterton, G. K.

        The Innocence of Father Brown / G. K. Chesterton. - Kyiv : Znannia, 2015. - 271 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   “Смиренність отця Брауна” — збірка оповідань одного з найяскравіших англійських письменників початку ХХ ст. Г.К. Честертона (1874—1936). Опові­дання про отця Брауна посідають почесне місце серед творів детективного жанру і давно завоювали любов у читачів. З-поміж інших детективів їх вирізняє глибина думки, адже голов­ний герой твору — священик, який прагне не просто розкрити злочин і засудити злочинця, а навернути його до пра­ведного життя, врятувати душу людини. Попри релігійну складову, книга не переобтяжена моралізуванням, насичена неповторним англійським гумором і неймовірно цікава. У ній є все для того, щоб шанувальники детективів отримали задоволення.

 
281 83.07д
К71

Косів, Г.

        Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. - Л. : Піраміда, 2011. - 264 с.

Рубрики: Річ В. - про неї
Літературознавство - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Віра Річ -- художній переклад -- імпліцитна поетика -- експліцитна поетика -- англо-українські літературні взаємини

Анотація:   Віра Річ (1936-2009) - одна з найталановитіших та найбільш плідних перекладачів української художньої літератури англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга - перша спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ.

 
282 84(4Ан)-4
Д40

Jerome, Jerom K.

        Three Men on the Bummel / Jerom K. Jerome. - Kiev : Znannia, 2015. - 224 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   “Троє на бумелі” — повість, що стала логічним продовженням найпопулярнішого твору відомого англійського письменника Джерома К. Джерома (1859—1927) “Троє в човні (не кажучи про пса!)”. На відміну від попередньої книги, де автор з гумором зображає співвітчизників, тут предметом уваги стали мешканці Німеччини. Герої подорожують цією країною, потрапляючи в кумедні ситуації, і спостерігають за життям німців, звиклих у всьому підтримувати порядок. Тож перед нами постають неймовірно самобутні, дотепні та яскраві картини з життя німецьких містян і селян. Невимушений стиль оповіді, доброзичливість і спостережливість героїв, їхнє вміння неординарно сприймати життя захоплюють читачів з перших сторінок.

 
283 80
Н72

        Нова філологія [Текст] : зб. наук. ст. № 1 (21) / МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2005. - 267 с.

Зміст:
  Гармаш О. Л.  До проблеми системності словотвору сучасної англійської мови / О. Л. Гармаш. - С. 5-11
  Джурюк Т. В.  Довжина речення та його структурний тип / Т. В. Джурюк. - С. 12-19
  Єнікєєва С. М.  Про місце словотвору в системі сучасної англійської мови / С. М. Єнікєєва. - С. 20-27
  Казак М. Ю.  Частеречные предпочтения в структуре словообразовательных гнезд / М. Ю. Казак. - С. 27-34
  Козуб Г. Н.  Внутриразрядовая омонимия отперсональных прилагательных / Г. Н. Козуб. - С. 35-39
  Лужаница Е. И.  Проблема определения социальных диалектов современной Великобритании / Е. И. Лужаница. - С. 39-45
  Перепечкина С. Е.  Устная вербальная коммуникация преподавателей Германии и понятие разговорности применительно к их произношению / С. Е. Перепечкина. - С. 45-52
  Пустовар О. В.  Структурно-семантична таксономія парцельованих конструкцій німецької мови / О. В. Пустовар. - С. 53-59
  Фогель Г. Б.  Особливості формування англійської автомобільної терміносистеми / Г. Б. Фогель. - С. 59-66
  Харченко В. К.  Нелинейное словотворчество в детской речи / В. К. Харченко. - С. 66-71
  Хацер Г. О.  Структурно-семантичні особливості термінології банківської справи / Г. О. Хацер. - С. 71-75
  Кисельва А. Л.  Реалізація концепту "жіночність" у портреті літературного персонажу / А. Л. Кисельва. - С. 76-82
  Мамедова А. И.  Немецкая народная загадка как мультидисциплинарный феномен / А. И. Мамедова. - С. 82-88
  Манакін В. М.  Метафізичний складник семантичної структури слова / В. М. Манакін. - С. 88-93
  Приходько А. Н.  Языковое картинирование мира в паттерне "концептосфера - концептополе - концептосистема" / А. Н. Приходько. - С. 94-104
  Анохіна Т. О.  Комплементарність вербального та невербального позначення мовчання в англомовному художньому дискурсі / Т. О. Анохіна. - С. 111-114
  Васильева И. Л.  К соотношению понятий "текст" и "дискурс" / И. Л. Васильева. - С. 114-120
  Герасімова Г. Л.  Синергетичні засади епістемічної організації дискурсу / Г. Л. Герасімова. - С. 120-125
  Желтоногова Т. В.  Реалізація принципу іконічності на фонетичному рівні організації англомовного поетичного тексту / Т. В. Желтоногова. - С. 125-130
  Каниболоцкая О. А.  Прецедентный художественный текст и межкультурная коммуникация / О. А. Каниболоцкая. - С. 130-138
  Литвак Я. С.  Імпліцитне заперечення як засіб ідеологічної організації дискурсу / Я. С. Литвак. - С. 138-144
  Пахомова Т. О.  Глобалізація та словотворчі процеси в мові сучасних ЗМІ (на матеріалі англомовних видань) / Т. О. Пахомова. - С. 145-150
  Приходько Г. І.  Когнітивно-прагматичні особливості аргументативного тексту / Г. І. Приходько. - С. 150-154
  Романенко О. В.  Логодабарія в поетичному дискурсі німецького романтизму / О. В. Романенко. - С. 154-162
  Тесленко Ю. В.  Особливості парадигматичного рівня давньоанглійської поеми "Беовульф" / Ю. В. Тесленко. - С. 162-167
  Яхонтова Т. В.  До концепції мовленнєвих жанрів: теоретичні аспекти, прикладне застосування / Т. В. Яхонтова. - С. 168-174
  Басиров Ш. Р.  Дієслова рефлексивного комплексу: жаргонна, сленгова та арготична лексика в українській і російській мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 175-180
  Бондаренко О. С.  Безеквівалентна лексика гендерної семантики в українській та англійській мовах / О. С. Бондаренко. - С. 180-185
  Головенко К. В.  Емотивно-оцінне становлення дійсності через метафоричність внутрішньої форми / К. В. Головенко. - С. 185-190
  Материнська О. В.  Зіставно-типологічні властивості полісемії (на прикладі найменувань частин тіла людини) / О. В. Материнська. - С. 190-198
  Приседська В. Є.  "Публічні покажчики" в англійській, німецькій та українській мовах / В. Є. Приседська. - С. 198-206
  Старченко О. А.  Явище відносної синонімії в термінології виборчого процесу англійської та української мов / О. А. Старченко. - С. 206-215
  Удинська А. Г.  Моделі атрибутивного типу метонімічного переносу на позначення людини в англійській та українській мовах / А. Г. Удинська. - С. 215-224
  Франчук О. О.  Взаємозамінність дієслівних англіцизмів семантично близькими дієсловами німецької мови / О. О. Франчук. - С. 224-229
  Чистик Л. М.  Типи максимальних і мінімальних угруповань дієслів зміни функціонального стану об'єкта / Л. М. Чистик. - С. 230-238
  Юнацька А. Б.  Про особливості англо-іспанського білінгвізму в США / А. Б. Юнацька. - С. 238-242
  Мирошниченко В. В.  Про нормативні засади художнього перекладу / В. В. Мирошниченко. - С. 243-246
  Браілова К. В.  Проблема жіночої самореалізації в ранній творчості Д. Гуменної / К. В. Браілова. - С. 247-252
  Погребная В. Л.  Гендерная картина мира в женской мемуаристике второй половині XIX века / В. Л. Погребная. - С. 252-258
  Рожкова А. Д.  Архетипическая модель "охотник - жертва" в рассказе И. Бунина "Ловчий" / А. Д. Рожкова. - С. 258-263

Анотація:   У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття.

 
284 81.2Ан-48
П27

Перебийніс, В. І.

        Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукна, С. С. Хідекель. - К. : Вежа, 2002. - 424 с.

Рубрики: Мова англійська - Англо-український словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник англо-український

Анотація:   Навчальний словник- видання нового типу. Він охоплює близько 5000 найуживаніших англійських слів, дібраних методом аналізу частотних словників і підручників з англійської мови, виданих у Великобританії та США. Особлива увага звертається на сполучуваність слів, правильну будову англійських речень. У коментарях пояснюється відмінність у вживанні англійських слів та їх українських відповідників.

 
285 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Наукові премії та нагороди [Текст] : навч. посіб. для магістрантів природн.-мат. спец. / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 52 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексичний матеріал

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів - магістрантів природничо-математичних спеціальностей. Навчальний матеріал, який доповнює матеріал навчального посібника Куліш І. М. "Англійська мова для магістрантів немовних спеціальностей" текстами та статтями щодо наукових премій та їх переможців, розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за темою в межах одного розділу організовується на базі текстів та статей про наукові нагороди, їх історію та переможців, системи лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру, мовленнєвих завдань комунікативного спрямування. Посібник містить статті для самостійного читання, обговорення у групі та анотування.

 
286 74.24(4Укр)
А72

        Антологія адаптованого досвіду. Або для чого існують програми освітніх обмінів [Текст] : науково- популярна література / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько, та ін. - Рівне : Перспектива, 2004. - 387 с.

Зміст:
  Іщенко Ю.  Філософський аналіз питань адаптації закордонного освітянського досвіду / Ю. Іщенко. - С. 9-16
  Інноваційні ідеї в управлінні демократичною школою. - С. 16-126
  Клепко С.  Інноваційн ідеї демократизації та менеджменту школи / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 16-31
  Громовий В.  Як управляти шкільною освітою? (Американський досвід на тлі українських освітніх реалій) / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 32-45
  Желюк О.  Україна - США: паралелі освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 46-59
  Середяк Л.  Використання інтерактивних технологій в управлінській діяльності / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 60-67
  Ростоцька М.  До питання громадянської освіти в сучасні й школі / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 68-77
  Пометун О.  Інтерактивні технології навчання - реальний шлях до оновлення української школи / О. Цимбал. - С. 78-87
  Крутоус В.  Інтерактивний тренінг для вчителів: "Створюємо демократичне середовище уроку" / Н. Дементієвська. - С. 88-93
  Козак Л.  Рейтингове оцінювання діяльності шкіл протягом навчального року / В. Пащук. - С. 94-103
  Демчук О.  Благодійні фонди - запорука прозорого використання неурядових коштів у державних закладах освіти / Н. Дементієвська. - С. 104-109
  Гонорська А.  Використання закордонного досвіду в адміністративно-фінансовому управлінні школою / О. Тищенко. - С. 110-117
  Жук М.  Використання сучасних технологій - створення нових можливостей розвитку післядипломної освіти / В. Пащук. - С. 118-125
  Шиян О.  Проблеми організації громадянської освіти в школах нового типу / В. Пащук. - С. 126-131
  Інтерактивні технології в шкільному навчанні. - С. 132-260
  Пометун О.  До питання досвіду впровадження інтерактивних технологій / Н. Дементієвська. - С. 132-135
  Балаба Л.  Природа - очима душі / О. Жадько. - С. 136-141
  Віллер І.  Щоб шкільний твір не був тягарем / Н. Дементієвська. - С. 142-149
  Голуб Т.  Прагнення реалізувати себе / В. Пащук. - С. 150-155
  Куриш С.  Комунікативний підхід у викладанні іноземної мови / Л. Шашура. - С. 156-163
  Люта Л.  Навчання письму як методична проблема / В. Пащук. - С. 164-169
  Саверська-Лихошва В.  Через науково-дослідницьке проектування до особистісно-орієнтованого навчання / В. Пащук. - С. 170-177
  Скавронський П.  Інтегровані уроки географії й англійської мови / Н. Дементієвська. - С. 178-185
  Франчук О.  Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови через знайомство з історією та культурою / Н. Дементієвська. - С. 186-195
  Середяк Л.  Інтеграція ідей громадянської освіти у викладанні суспільних дисциплін / В. Пащук. - С. 196-201
  Зіннуров Е.  Робота над проектами у викладанні англійської мови / Т. Оратовський, В. Шторлін. - С. 202-213
  Сеньковська Г.  Метод проектів на уроках громадянської освіти / А. Панченков. - С. 214-217
  Ремех Т.  Практичне право. Нові підходи до викладання права в середній школі / О. Шкарупа. - С. 218-227
  Полуботько О.  Як використовувати газетні статті під час застосування інтерактивного методу роботи "АЖУРНА ПИЛКА" (jigsaw activities) у вивченні іноземних мов / О. Цимбал. - С. 228-233
  Тарасова О.  Використання методу критичного мислення на уроках англійської мови / В. Пащук. - С. 234-241
  Костюк І.  Закордонний досвід як стимул до змін у викладанні та вивченні шкільної історії в Україні / Н. Дементієвська. - С. 242-249
  Войтенко О.  Сучасні підходи у викладанні історії / О. Цимбал. - С. 250-259
  Ратушняк С.  Деякі аспекти шляху виховання громадянина / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 260-263
  Проекти в позаурочній освіті. - С. 264-380
  Морзе Н.  Метод навчальних проектів / Н. Дементієвська. - С. 264-267
  Мурзаков С.  Країна мрії: симуляційна гра чи підготовка життя / О. Шкарупа. - С. 268-281
  Буко С.  Американські підходи в гуманітарній галузі на прикладі створення освітнього центру / О. Цимбал. - С. 282-293
  Оратовський Т.  уряду собі сам - урятуй себе сам! / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 294-297
  Педан-Слєпухіна О.  Інтернет-сторінка - інформаціне поле місцевої громади / В. Пащук. - С. 298-301
  Панченков А.  "Молодь обирає дію" - нова форма громадянського виховання учнів / Н. Дементієвська. - С. 302-309
  Шашура Л.  Волонтерство - невід'ємна складова виховної роботи в сучасній школі / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 310-323
  Жадько О.  Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / В. Пащук. - С. 324-329
  Саєнко С.  Дитячі громадські організації як елемент громадянської освіти / Н. Дементієвська. - С. 330-333
  Тищенко О.  Дебати: інтерактивний спосіб мислення / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 334-341
  Вукіна Н.  від учнівського самоврядування до самоврядування вчителів та батьків / В. Пащук. - С. 342-349
  Шкарупа О.  Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес сільської школи / Н. Дементієвська. - С. 350-357
  Цимбал О.  Учнівські проекти в реалізації права дитини на вільне висловлювання. - С. 358-363
  Лаворік Т.  Від програм партнерів до інтегрованого курсу громадянської освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 364-373
  Пащук В.  Осмислення ролі гендерної освіти / В. Пащук. - С. 374-379
  Дементієвська Н.  Чотири "родзинки" освітянського досвіду (переосмислення досвіду, ідей та власних помилок / Н. Дементієвська. - С. 380-385

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічний досвід -- освітянські обміни

Анотація:   Книга має зацікавити усіх, хто не боїться працювати з іноземним досвідом й відтворювати його після творчої переробки на вітчизняному освітньому грунті. Адаптоване втілення досвіду для побудови справді демократичної успішної школи, застосування спеціальних інтерактивних методик, покликаних розвинути творче, активне, критичне мислення в учнів, а також використання нових комунікативних підходів у навчанні і вихованні-зміст цього видання.

 
287 81.2Ан-923
Б53

Бескровна, Л. М.

        Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма [Текст] : навч. посібник на англ. мові / Л. М. Бескровна. - К. : Скарби, 2004. - 248 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): написання творів анлійською мовою

Анотація:   Книга являє собою унікальний у вітчизняній навчальній літературі посібник з розвитку техніки письмового мовлення й написання творів різних жанрів англійською мовою в комплексі з поглибленим курсом аналітичного читання. Структура, добір і обсяг матеріалу, а також запропоновані практичні завдання призначені для просунутого рівня навчання- студентів старших курсів філологічних факультетів перекладу вищих навчальних закладів. Належний науково- методичний рівень посібника забезпечено високою філологічною й педагогічною кваліфікацією автора, послідовним системним підходом, якого дотримано у поданні навчального матеріалу, врахуванням вікових, психологічних та інтелектуальних параметрів його потенціальних користувачів.

 
288 83.3(4Ан)я73-1
В15

Bagats'ka, O. V.

        Література Англії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. - Суми : Університетська книга, 2006. - 443 с.

Рубрики: Історія англійської літератури

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У посібнику, що складається з одинадцяти розділів, викладено основні питання курсу літератури Англії. Подані матеріали доповнюються уривками оригінальних текстів англійських авторів, ілюстраціями та хронологічними таблицями. В кінці кожного розділу пропонуються завдання різних рівнів складності для самоперевірки та глибшого опрацювання матеріалу, творчі завдання, спрямовані на розвиток навичок інтерпретації літературного твору.

 
289 81.2Ан-923
Д81

Дудченко, M. М.

        Література Великобританії і США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. - Суми : Університетська книга, 2006. - 445 с.

Рубрики: Шекспір В. - про нього
Історія англійської літератури - Літературні течії

Ключові слова (ненормовані): література періоду ренесансу -- англійський романтизм -- поезія на англійській мові -- Мор Т. -- Шекспір В. -- Свіфт Дж.

Анотація:   Навчальний посібник складається з 17 основних розділів, у яких викладено основні питання історії розвитку англійської та американської літератури від англосаксонського періоду до початку ХХІ століття. Розкриття сутності літературних течій, автобіографічні дані про авторів та про їх доробок, викладення змісту багатьох творів художньої літератури сприятимуть глибокому розумінню філософських, естетичних, моральних і художніх принципів найбільш відомих письменників і поетів усіх літературних епох Великої Британії і США.

 
290 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 96 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво Львівського державного університету, 1989. - 144 с.

Зміст:
  Бабінчук І. І.  Надлишковий характер двовідмінкової відміни у граматичній структурі старофранцузької мови / І. І. Бабінчук. - С. 3-7
  Омельченко Т. Г.  Функції гомогенних буквосполучень у французькій орфографії / Т. Г. Омельченко. - С. 7-9
  Корбозерова Н. М.  Про розмежування мовленнєвої і мовної семантики в складному реченні / Н. М. Корбозерова. - С. 10-14
  Цьовх О. Г.  Співвідношення між семантикою складного слова і його компонентів (сполучення типу N+N в сучасній англійській мові) / О. Г. Цьовх, Е. С. Фальковська. - С. 15-19
  Помірко Р. С.  Семантика димінутива і принципи його структурного синтезування в іспанській мові / Р. С. Помірко. - С. 20-27
  Тимощук І. М.  Топонімічна система: до проблеми співвідношення загальномовного та ономастичного / І. М. Тимощук. - С. 28-33
  Матузна Н. А.  Категоріальний зміст іменника в сучасній англійській мові / Н. А. Матузна. - С. 33-39
  Сладік А. Й.  Номінативний аспект заперечення у сучасній німецькій мові / А. Й. Сладік. - С. 39-44
  Харитонов І. К.  Інтенсивно-допустові конструкції сучасної англійської мови та їх актуальне членування / І. К. Харитонов. - С. 44-50
  Струк Т. М.  Граматичний статус одночленного пасиву в німецькій мові / Т. М. Струк. - С. 50-54
  П'ятничко Б. П.  Семантична класифікація синтаксичних найменувань осіб (на матеріалі сучасної німецької мови) / Б. П. П'ятничко. - С. 55-59
  Баскевич В. М.  Сполучуваність та узагальнені моделі смислових зв'язків у німецькій мові / В. М. Баскевич. - С. 59-64
  Турченко Л. В.  Специфіка утворення новозеландських флористичних назв - складних слів / Л. В. Турченко. - С. 64-67
  Кусько К. Я.  Контрастивна лінгвостилістика: проблеми, завдання, прикладна орієнтація / К. Я. Кусько, О. М. Тимошик. - С. 68-75
  Пархоменко А. Ф.  Стилістична варіативність речень тотожності і класифікації / А. Ф. Пархоменко, Л. М. Рубашова. - С. 76-82
  Кузнєцова Л. А.  Реалізація категорій тексту в мікро-, макро- та надтекстах / Л. А. Кузнєцова, І. М. Байбакова. - С. 82-87
  Петращук Н. Є.  Функціонування катафори в газетному тексті / Н. Є. Петращук. - С. 87-93
  Остапенко Л. А.  Стилістичне вживання форм числа іменника в сучасній англійській мові / Л. А. Остапенко. - С. 94-98
  Свистун Л. В.  Стилістична варіативність динамічних характеристик однієї діалогічної єдності / Л. В. Свистун. - С. 98-103
  Федорчук М. М.  Психологічний генезис внутрішнього монологу та його типологічних форм / М. М. Федорчук. - С. 103-109
  Камаєва О. М.  Франсівський мислитель і традиція В. Скотта / О. М. Камаєва. - С. 110-113
  Пащук Я. І.  Актуальність творчості Шарля Перро / Я. І. Пащук. - С. 113-120
  Пасько Л. В.  Сучасний роман про громадянську війну в США та американська дійсність / Л. В. Пасько. - С. 120-127
  Крупаткин Я. Б.  Материалы к англо-русскому пособию по чтению деловых текстов. 5. Путь к чтению про себя / Я. Б. Крупаткин. - С. 128-133
  Якубяк М. В.  Раціональна структура практичного заняття з французької мови у немовному вузі (з досвіду роботи) / М. В. Якубяк. - С. 133-138

Анотація:   В розділах збірника "Мовознавство", "Стилістика, лінгвістика тексту" розглядаються питання топоніміки, орфографії, категорія стану, димінутиви в іспанській мові, досліджується внутрішній монолог, функціонування катафори, основні проблеми контрастивної лінгвістики. Літературознавчі статті присвячені творчості Шарля Перро, сучасному роману США, паралелям в творчості Скотта, Франса, Меріме.

 
291 82.3(4Укр)-43я26
Є92

Єфремова, Л. О.

        Частотний каталог українського пісенного фольклору [Текст] : [в 3 ч.]. Ч. 3 Покажчики / Л. О. Єфремова. - К. : Наукова думка, 2011. - 512 с.

Рубрики: Фольклор український - Українсько-пісенний фольклор

Ключові слова (ненормовані): покажчик кодів пісень українською мовою -- покажчик музичної ритміки -- покажчик будови поетичних строф

Анотація:   Третя частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить дванадцять основних покажчиків, за якими можна ідентифікувати записи української народнопісенної творчості. Це покажчики кодів пісень українською та англійською мовами з посиланнями на першу та другу частини каталогу; ключових слів та інципітів, за якими можна відшукати або індентифікувати більшість поширених українських народних пісень. Покажчики будови поетичних строф та віршової ритміки зосереджені на стильових особливостях поетичних текстів пісень. Покажчики музичної ритміки та будови мелостроф, ладових звукорядів та ладових констант, а також покажчик мелотипів висвітлюють характерні особливості мелодики традиційних українських народних пісень. У загальному покажчику можна знайти частотні характеристики найпоширеніших українських пісень, вміщених до частотного каталогу. Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.

 
292 81.2Ан-923-3
Ч69

        Читаємо англійською [Текст] : навч. посіб. / уклад. : Н. К. Скляренко. - К. : Знання, 2006. - 231 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): "Пігмаліон" Шоу Б. англійською мовою -- словник коментар

Анотація:   Посібник розрахований на учнів старшої школи, які досягли або наближаються до рівня В1 (просунитий "рубіжний" рівень за Загальноєвропейськими рекомендаціями), студентів вищих навчальних закладів, а також на тих, хто бажає вдосконалити свої вміння і навички читати англійською. Він включає дещо скорочений текст відомої п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон". Матеріали посібника поділено на шістнадцять параграфів. У кожному параграфі, крім першого і останнього, наводиться текст для читання - акт з п'єси або його частина - і передтекстові вправи для заняття соціокультурних труднощів і труднощів техніки читання, зокрема власні імена. Після тексту для читання наводяться тлумачний словник-коментар до нього та вправи для перевірки розуміння прочитаного. Це, як правило, тести (альтернативні, множинного вибору, перехресні та ін.), відповідні на запитання пошук певної інформації в тексті та ін.

 
293 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 5 (1) [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / Т. Л. Сірик; ред. Т. В. Сігіда. - Полтава : СТЛ-Книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   В основу даного навчального видання покладений комунікативно - інтенсивний метод навчання, який сприяє реалізації практичної мети навчання іноземній мові в школі, де мова виступає як зсобом, так і метою спілкування. Матеріал підручника організовано за тематико-ситуативним принципом. Він складається з усного вступного курсу, 12 розділів основного курсу та додатку, який містить дидактичний матеріал (вірші, пісні, казки, жарти), розділ "Особливості вимоги окремих англійських звуків" та два англо-українських словники (поурочний та алфавітний).

 
294 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземні мови Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2001. - 319 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Граматична система і типологія мовних змін / Р. Помірко. - С. 3-10
  Паславська А.  Генеративна граматика як теорія мови: основні положення та методика дослідження / А. Паславська. - С. 11-21
  Галенко І.  Відгуки професорів А. Гавронського і Т. Лера- Сплавінського на ранні наукові праці Є. Куриловича / І. Галенко. - С. 22-26
  Василевська О.  Вчення римських граматиків про порядок слів / О. Василевська. - С. 27-32
  Федушинська Р.  До питання стандарту в південноафриканському варіанті англійської мови / Р. Федушинська. - С. 33-37
  Маркелова С.  Стилістична роль та особливості авторського передтексту п'єсах театру абсурду (на матеріалі п''єс С. Беккета та Г. Пінтера) / С. Маркелова. - С. 38-43
  Гулкевич С.  Семантико-функціональні особливості прийменника at в сучасній англійській мові / С. Гулкевич. - С. 44-49
  Островська О.  Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі / О. Островська. - С. 50-54
  Саноцька Л.  Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса "Осінній щоденник" (на матеріалі зіставного аналізу поеми "Осінній щоденник" Л. Макніса та "Гяур" Д. Г. Байрона) / Л. Саноцька. - С. 55-63
  Буньо О.  Стилістичне функціонування лексико-семантичного угрупування слів, що позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі / О. Буньо. - С. 64-70
  Черкас Н.  Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О' Коннор "Мудра кров" та "несамовиті виходять переможцями" / Н. Черкас. - С. 71-75
  Петрик Т.  Семантико-стилістична валентність ергативних дієслів з суфіксами -ify, -ize, -ate / Т. Петрик. - С. 76-83
  Потятник У.  Сленгова лексика в засобах масової інформації (соціопсихологічні та семантико-стилістичні аспекти) / У. Потятник. - С. 84-91
  Лотоцька К.  Графічна образність та роль у поезії Роджера Макгофа / К. Лотоцька. - С. 92-96
  Ванівська О.  Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідних засобів їх творення в англійській мові / О. Ванівська. - С. 97-102
  Ляшенко Т.  Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії / Т. Ляшенко. - С. 103-111
  Пташник С.  Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Пташник. - С. 112-120
  Ткачук Н.  Імпліцитна темпоральність та засоби її вираження в сучасній німецькій мові / Н. Ткачук. - С. 121-132
  Салаган Г.  Прикметникові деривати з пасивним значенням в німецькій мові / Г. Салаган. - С. 133-139
  Попович М.  Граматична концепція мовної детермінованості / недетермінованості іменника вчених Пор-Рояля / М. Попович. - С. 140-149
  Піскозуб З.  Абстрактні іменник і преціозність: інтродукція в мову XVII століття / З. Піскозуб. - С. 150-156
  Хвощевський Р.  Мовний повтор як стратегія натякання (на матеріалі сучасної французької мови) / Р. Хвощевський. - С. 157-167
  Байцар І.  Генеза та семантико-стилістична характеристика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. Байцар. - С. 168-177
  Карпа О.  Структурно-семантична комбінаторика дієслова faire у сучасній французькій мові / О. Карпа. - С. 178-183
  Рак О.  Вигуки іншомовного походження у французькій мові / О. Рак. - С. 184-189
  Кукуруза І.  Фонетико-морфологічна варіантність слова та його прагматична і комунікативна функції / І. Кукуруза. - С. 190-195
  Думашівський Я.  Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський. - С. 196-201
  Курудз О.  Лексичні синоніми на позначення флоролексем (на основі трактатів Катона "Dt agricultura" та Воррона "Rerum rustikarum") / О. Курудз. - С. 202-209
  Петришин М.  Семантичні зв'язки твірних параметричних прикметників та похідних прислівників (на матеріалі гомеровського епосу) / М. Петришин. - С. 210-216
  Романюк І.  Структурно-семантичні особливості дериватів з префіксами com- і dis- у пізній латині / І. Романюк. - С. 217-222
  Бий М.  До питання про назви їжі в грецькій мові Нового заповіту (назви хліба та його компонентів) / М. Бий. - С. 223-232
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Віри Річ / Р. Зорівчак. - С. 233-267
  Ковальська І.  Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як проблема перекладу (на матеріалі української та англійської мов) / І. Ковальська. - С. 243-250
  Головач У.  Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) / У. Головач. - С. 251-260
  Кравець О.  Зарубіжні вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барнівських / О. Кравець. - С. 261-267
  Захаров Ю.  Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Ю. Захаров. - С. 268-276
  Поліщук Н.  міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С. Т. Колрідж, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі) / Н. Поліщук. - С. 277-287
  Кушнір І.  Французьке прочитання повісті "Земля" О. Кобилянської / І. Кушнір. - С. 288-295
  Гольберг М.  Уроки В. М. Жирмунського / М. Гольберг. - С. 296-305
  Шевчук Н.  Особливості жанрової природи "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Шевчук. - С. 306-313

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   Вісник Львівського національного університету, серія "Іноземні мови" присвячено проблемам сучасного мовознавства, науковим дослідженням в галузі германських, романських, класичних мов, а також перекладовничим та літературознавчим студіям. Розглядаються сучасні проблеми семантики, граматики, лексикології, фонетики, стилістики тощо.

 
295 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2012" [Текст] : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 416 с.

Зміст:
  Лисенко Б. О.  Трансформація мотиву долі/недолі в піснях про родинне життя / Б. О. Лисенко. - С. 11-13
  Кучер Т. В.  Риси імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Під оборогом" / Т. В. Кучер. - С. 14-16
  Панченко Н. П.  Портретні характеристики персонажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" / Н. П. Панченко. - С. 17-19
  Радько Ю. М.  Екзистенційні виміри роману Степана Процюка "Руйнування ляльки" / Ю. М. Радько. - С. 20-22
  Кравченко В. В.  Конкордистська система В. Винниченка в контексті його літературних експериментів / В. В. Кравченко. - С. 23-25
  Титаренко С. О.  Художнє осмислення проблеми вини і кари в оповіданні Григора Тютюнника "Син приїхав" / С. О. Титаренко. - С. 26-27
  Дзюменко Я. А.  Діалог чуттєвого і раціонального в романі Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлі" та Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Я. А. Дзюменко. - С. 28-30
  Марченко Г. О.  Біблійний концепт землі в однойменних творах Ольги Кобилянської та Еміля Золя / Г. О. Марченко. - С. 31-33
  Голубок В. Ю.  Жанрово-композиційні особливості "Кримських спогадів" Лесі Українки та "Кримських сонетів" Адама Міцкевича / В. Ю. Голубок. - С. 34-35
  Тарасенко В. В.  Жанрова специфіка "Вальдшнепів" М. Хвильового / В. В. Тарасенко. - С. 36-38
  Нужна І. Г.  Геокультурний проект: історія української літератури як історія нації / І. Г. Нужна. - С. 39-40
  Кучеренко Н. М.  Категорія просторовості в українській мові: синкретична проекція / Н. М. Кучеренко. - С. 42-44
  Борейчук Н. В.  Етнічний компонент у прізвищах Середньої Наддніпрянщини / Н. В. Борейчук. - С. 45-47
  Пустовіт І. В.  Ткацька лексика як об'єкт лексикографічного опрацювання / І. В. Пустовіт. - С. 48-49
  Головенко Ю. В.  Речення узагальненого змісту в сучасній українській мові / Ю. В. Головенко. - С. 50-51
  Рожкова І. В.  Семантико-синтаксичні особливості генітивних речень в українській мові / І. В. Рожкова. - С. 52-54
  Кравчук А. М.  Роль фразеологічних компонентів у вираженні експресивності в українських гуморесках / А. М. Кравчук. - С. 55-56
  Тищенко Н. С.  Позитивно конотовані лексеми в українських народних казках / Н. С. Тищенко. - С. 57-59
  Козуб О. А.  Графічна мовна гра в ЗМІ / О. А. Козуб. - С. 60-61
  Зінченко Н. Г.  Концептуалізація образу "свого" в українських пареміях / Н. Г. Зінченко. - С. 62-64
  Олійник Д. О.  Порівняльні фраземи з темпоральною і квантитативною семантикою / Д. О. Олійник. - С. 65-67
  Ковтун Н. В.  Назви хвороб, мотивовані зовнішніми проявами, у говірках Звенигородщини / Н. В. Ковтун. - С. 68-70
  Бура Г. О.  Лексика на позначення назв хлібних та інших виробів з тіста в говірці села Домантово Золотоніського району Черкаської області / Г. О. Бура. - С. 71-74
  Ченчик С. В.  Семантичні індивідуально-авторські неологізми Анатолія Горбівненка / С. В. Ченчик. - С. 75-76
  Тимошенко Л. О.  Лексико-семантичні особливості художнього стилю Надії Матюшенко-Гребенюк (на матеріалі збірки "Бабусині ластівки") / Л. О. Тимошенко. - С. 77-78
  Галета Ю. Г.  "Концепт "жінка" у творчості Василя П'ятуна- Діброви: використання ідіолектизмів (на матеріалі поетичних збірок "Царство очей твоїх\" / "При свічі громничій")"\". - С. Ю. Г. Галета. - 79-80,
  Русакова О. В.  Дієприслівник на -чи як засіб вираження таксисних значень / О. В. Русакова. - С. 81-82
  Литвак С. Ю.  "Вулична журналістика" ("Street Journalism") як ідейна територія людиноцентризму / С. Ю. Литвак. - С. 84-86
  Іщук І. О.  Репортаж в Інтернет-журналістиці: специфіка жанру / І. О. Іщук. - С. 87-89
  Зуєва О. М.  Особистий щоденник журналіста як соціально-інформаційний феномен / О. М. Зуєва. - С. 90-92
  Ковбій К. В.  Тематичні особливості інформаційного сайту "Прочерк" / К. В. Ковбій. - С. 93-95
  Шестопалов В. Д.  Соціальна мережа "Facebook" як інструмент просування медіапроектів / В. Д. Шестопалов. - С. 96-98
  Демченко О. М.  Вірусна реклама як прогресивна технологія впливу на масову аудиторію / О. М. Демченко. - С. 99-101
  Бунякіна Д. Д.  Агресивний текст у передвиборчій агітації / Д. Д. Бунякіна. - С. 102-104
  Наливайко І.  Засоби творення сатири в українських аналітичних виданнях / І. Наливайко. - С. 105-107
  Чернова Є. В.  Релігійне телебачення в сучасному інформаційному просторі України / Є. В. Чернова. - С. 108-110
  Сергеєва А. Д.  Особливості тревел-публікацій у виданні "Корреспондент" / А. Д. Сергеєва. - С. 111-113
  Спасібіна С. В.  Рекламний образ та засоби його створення на телебаченні / С. В. Спасібіна. - С. 114-116
  Чабан В. В.  Сімейний портал: функції та змістове наповнення / В. В. Чабан. - С. 117-119
  Корольова О. В.  Інформаційні моделі сучасних українських спеціалізованих журналів про спорт (на прикладі журналів "Футбол\" / "Теніс" і "Ринг")\". - С. О. В. Корольова. - 120-121,
  Кононенко А. М.  Основні прийоми творення комічного у сучасній рекламі / А. М. Кононенко. - С. 123-124
  Лила І. О.  Специфічні риси мовної культури сучасного журнального видання для дітей / І. О. Лила. - С. 125-127
  Піка Н.  Типові порушення інформаційних норм редагування в місцевій пресі м. Черкас / Н. Піка. - С. 128-129
  Єфремова О. О.  Черкаська преса радянського періоду / О. О. Єфремова. - С. 130-132
  Плахтій А.  Речення з питальною модальністю в газетних заголовках черкаської періодики / А. Плахтій. - С. 133-135
  Браславська Д.  Аргументація необхідний елемент журналістики / Д. Браславська. - С. 136-137
  Яковенко Я. І.  Фотографічні зображення спортивних ЗМІ: специфіка та вплив на читача / Я. І. Яковенко. - С. 138-139
  Мишкова Я. Ю.  Порядок денний в українському медійному дискурсі / Я. Ю. Мишкова. - С. 140-141
  Гай А. А.  Інструменти видавничої промоції (на прикладі видавництва "Клуб сімейного дозвілля") / А. А. Гай. - С. 144-146
  Пузанов В. М.  Проблеми творчого компоненту редагування перекладів / В. М. Пузанов. - С. 147-148
  Бас О. Ю.  Лінгвокогнітивний аналіз портретних описів у творах Л. М. Монтгомері / О. Ю. Бас. - С. 150-152
  Білик О. М.  Комплімент та особливості його функціонування (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Білик. - С. 153-154
  Бурлига А. О.  Концепт кольору в романі Е. Гемінгвея "Прощавай, зброє!": семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / А. О. Бурлига. - С. 155-156
  Ваврентович Н. С.  Роль рекламного слогану в реалізації прагматичних особливостей торгових назв у мережі Інтернет / Н. С. Ваврентович. - С. 157-159
  Величко М. О.  Топос музики в романі Кейт Шопін "Пробудження" / М. О. Величко. - С. 160-161
  Величко О. О.  Фоносемантичні особливості наголошених голосних в текстах магічного характеру / О. О. Величко. - С. 162-163
  Євчак Д. А.  Категорія емотивності художнього тексту (на матеріалі роману М. Мітчелл "Віднесені вітром") / Д. А. Євчак. - С. 164-166
  Завгородня В. І.  Художній образ як найважливіший елемент художнього твору / В. І. Завгородня. - С. 167-168
  Загинайко Г. О.  Структурні функціональні типи пауз в англомовному ток-шоу / Г. О. Загинайко. - С. 169-170
  Зеленська М. В.  Можливі світи персонажу художнього твору: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі роману С. Моема "Театр") / М. В. Зеленська. - С. 171-173
  Іскімжи Ю. А.  Емоційно-смислова домінанта казок П. Треверс "Мері Поппінс" та "Мері Поппінс повертається": психолінгвістичний аналіз / Ю. А. Іскімжи. - С. 176-178
  Клюх А. С.  Лексико-семантична парадигматика комп'ютерної термінолексики / А. С. Клюх. - С. 179-180
  Колісник К. А.  Структурні типи пауз та їх функції в англомовній проповіді Д. Беднера / К. А. Колісник. - С. 181-182
  Красевич Т. О.  Емоційно-смислова домінанта роману Чака Поланіка "Колискова": психолінгвістичний аспект / Т. О. Красевич. - С. 183-184
  Лимаренко Т. М.  Фонація як вид невербальної комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / Т. М. Лимаренко. - С. 185-187
  Лобановська Я. В.  Семантичні характеристики пауз хезитації в мультиплікаційному фільмі "RIO" / Я. В. Лобановська. - С. 188-189
  Лунёва А. А.  Словообразовательные и семантические особенности формирования топонимики Шотландии / А. А. Лунёва. - С. 190-192
  Мамасико К. В.  Особливості вживання порівнянь у творі Кетрін Куксон "Справедливість - це жінка" / К. В. Мамасико. - С. 193-195
  Новіков А. І.  Фонетичні особливості діалектів США / А. І. Новіков. - С. 196-198
  Павличук В. П.  Склад як сфера реалізації фонтактики в ангійській мові / В. П. Павличук. - С. 199-200
  Перепадя І. Ю.  Сполучуваність лексеми "science" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / І. Ю. Перепадя. - С. 201-203
  Попова А. І.  Висловлювання згоди та його види (на матеріалі сучасної англійської мови) / А. І. Попова. - С. 204-205
  Порхомовська О. В.  Сполучуваність лексеми "dissatisfaction" в англомовному публіцистичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз / О. В. Порхомовська. - С. 206-208
  Рогожніков А. В.  Фонетичні характеристики вимови приголосних звуків сучасного американського варіанту англійської мови штату Меріленд / А. В. Рогожніков. - С. 209-210
  Ромащенко А. В.  Тонічна організація англомовного спортивного коментарю / А. В. Ромащенко. - С. 211-212
  Семешенко Т. Г.  Метафора у творі Р. Бредбері "Вино з кульбаб": концептуальний ракурс / Т. Г. Семешенко. - С. 213-215
  Сімон Ю. П.  Класифікація та засоби творення неологізмів / Ю. П. Сімон. - С. 216-218
  Скобленко І. А.  Стратегія викривлення інформації та її тактики у сучасних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 219-220
  Старуха Ю. В.  Стилістична роль еліптичних речень у романі М. Каннінгема "Години" / Ю. В. Старуха. - С. 221-223
  Старухіна К. В.  Природа електронних текстів / К. В. Старухіна. - С. 224-226
  Трач Л. В.  Сполучуваність лексеми "problem" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / Л. В. Трач. - С. 227-229
  Тригубенко Ю. Ю.  Особливості віртуального спілкування в мережі Інтернет / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 230-231
  Філіпова Є. О.  Англомовні електронні приватні оголошення: структурно-композиційний аспект / Є. О. Філіпова. - С. 232-235
  Хабло А. О.  Міфологема потяг у циклі казок Д. Роулінг про Гаррі Поттера / А. О. Хабло. - С. 236-237
  Білик Н. Г.  Лексика невербальних дій у німецькомовній фразеології / Н. Г. Білик. - С. 239-240
  Калініченко Л. В.  Концепт "жінка" у німецькій мовній картині світу / Л. В. Калініченко. - С. 241-243
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом у німецькій та українській мовах / Н. В. Костенко. - С. 244-246
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 247-248
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму та консонантизму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 249-250
  Кузнєцова А. В.  Англо-американізми у молодіжній пресі ФРН / А. В. Кузнєцова. - С. 251-252
  Кукоба А. В.  Сучасний стан німецькомовного особового імені / А. В. Кукоба. - С. 253-255
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 256-257
  Ткачова Т. О.  Структурні та семантичні особливості німецьких вигуків / Т. О. Ткачова. - С. 258-260
  Бабенко А. С.  Граматичні трансформації в перекладацькій діяльності (на матеріалі роману J. R. Rowling "Harry Potter and the Deathly Hallows" та його перекладу українською мовою) / А. С. Бабенко. - С. 262-263
  Бабич В. Ю.  Формальні граматичні трансформації (синтаксичний рівень) при перекладі англомовного твору на українську мову (на матеріалі роману Agatha Christle "Ten Little Niggers" та його перекладу українською мовою) / В. Ю. Бабич. - С. 264-265
  Баранник Я. О.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Теодора Драйзера "Sister Carrie" та його українському перекладі / Я. О. Баранник. - С. 266-268
  Береза А. Г.  Граматичні трансформації при перекладі з англійської мови на українську / А. Г. Береза. - С. 269-270
  Бодров Т. Л.  Прагматические трансформации в украинском переводе романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" / Т. Л. Бодров. - С. 271-273
  Донець А. Г.  Визначення формальних трансформацій морфологічного рівня англомовного художнього тексту та його українського перекладу (на матеріалі роману Марка Твена "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 274-276
  Зарва С. Ю.  Функціонально-комунікативна еквівалентність поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу (Лексичний аспект) / С. Ю. Зарва. - С. 277-278
  Качан А. В.  Засоби передачі метафори в українському перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "The Great Gatsby" / А. В. Качан. - С. 279-281
  Кравченко Н. Ю.  Прагматичний рівень функціонально-комунікативної еквівалентності роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 282-283
  Кузнецова Г. В.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Д. Селінджера "Над прірвою в житі") / Г. В. Кузнецова. - С. 284-285
  Купнівська А. С.  Формальні та формально-змістові трансформації у перекладі роману Джоан Роулінг "Гарі Поттер" українською мовою / А. С. Купнівська. - С. 286-287
  Листопад К. Ю.  Системний аналіз трансформаційних аспектів граматичної еквівалентності на прикладі роману Ш. Бронте "Джейн Ейр" / К. Ю. Листопад. - С. 288-289
  Ліпко А. О.  Граматичні трансформації в романі Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" (Robert Louis Stevenson "Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 290-292
  Мішкова А. І.  Функціонально-комунікативний рівень еквівалентності (на матеріалі твору Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та його українського перекладу) / А. І. Мішкова. - С. 293-294
  Рибакова А. М.  Формальні граматичні трансформації у перекладі на матеріалі роману Suzanne Collins "The Hunger Games" та його перекладу українською мовою / А. М. Рибакова. - С. 295-296
  Саєнко О. П.  Синтаксичний рівень формальної еквівалентності англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 297-298
  Санникова Я. О.  Лексические трансформации украинского перевода сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" / Я. О. Санникова. - С. 299-300
  Сквиря Н. П.  Морфологічні заміни при перекладі роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" на українську мову / Н. П. Сквиря. - С. 301-302
  Сотуленко М. Ю.  Лексические трансформации украинского перевода ранних рассказов М. Горького / М. Ю. Сотуленко. - С. 303-304
  Панга О. С.  Формально-змістові трансформації (лексичний і граматичний аспекти) у романі Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів. У зашморгу" / О. С. Панга. - С. 305-307
  Хоменко Ю. В.  Застосування граматичних трансформацій об'єднання та членування в процесі перекладу художнього твору (на матеріалі роману "Викрадений" Р. Л. Стівенсона) / Ю. В. Хоменко. - С. 308-309
  Чиж А. О.  Види перекладацьких трансформацій: членування та об'єднання (на матеріалі роману J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" та його українського перекладу) / А. О. Чиж. - С. 310-311
  Чмельова К. С.  Об'єднання і членування речень як види граматичних перекладацьких трансформацій (на матеріалі твору Agatha Christie "Sleeping Murder" та його українського перекладу) / К. С. Чмельова. - С. 312-313
  Шаєнко А. К.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Гаррієт Бічер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" та його українському перекладі / А. К. Шаєнко. - С. 314-315
  Швиденко В. В.  Реалонимы в украинском переводе повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / В. В. Швиденко. - С. 316-318
  Велишаева Э. С.  К вопросу о типологии клише / Э. С. Велишаева. - С. 320-322
  Мейцин В.  Образные стереотипы человеческой красоты в китайских фразеологизмах / В. Мейцин. - С. 323-324
  Джусупова У. Т.  Просодические доминанты слова в русском и казахском языках / У. Т. Джусупова. - С. 325-326
  Дорофеева Н. О.  Ключевые слова в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / Н. О. Дорофеева. - С. 327-329
  Лукьяненко И. В.  Составляющие концепта "женщина" в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / И. В. Лукьяненко. - С. 330-332
  Малкова В. О.  Сравнение в художественной модели мира Е. Петрова и И. Ильфа (на примере произведения "Двенадцать стульев") / В. О. Малкова. - С. 333-334
  Пивнева О. И.  Номинация цвета в произведении Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / О. И. Пивнева. - С. 335-336
  Пасечник И.  Заголовок газетного материала как отражение лексико-стилистической динамики в русском языке начала XXI века / И. Пасечник. - С. 337-338
  Самайлович Д.  Гендерные характеристики туркменских сказок / Д. Самайлович. - С. 339-340
  Сивинская Н. А.  Семантическая структура концепта философия в текстах И. А. Ильина / Н. А. Сивинская. - С. 341-342
  Тянь Лицуй  Образное выражение ума в китайских фразеологизмах / Тянь Лицуй. - С. 343-345
  Шарапова Е. И.  Интертекстуальные связи в рассказах Т. Толстой / Е. И. Шарапова. - С. 346-348
  Швиденко О. Г.  Лексико-семантическая группа "физические характеристики человека" в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / О. Г. Швиденко. - С. 349-350
  Лао Яцзин  Интерфиксы в современном русском языке / Лао Яцзин. - С. 351-353
  Бикова Е. О.  Феномен "вірша-речі" у поезії Райнера Марії Рільке / Е. О. Бикова. - С. 355-357
  Гавриш Т. В.  Художня проблематика роману Чарльза Діккенса "Домбі і син" / Т. В. Гавриш. - С. 358-359
  Галушко М. В.  "Енеїда": епічна традиція та новаторство Вергілія / М. В. Галушко. - С. 360-361
  Грабовська Є. О.  Особливості історизму роману В. Теккерея "Ярмарок марнославства" / Є. О. Грабовська. - С. 362-363
  Дворяшина В. С.  Человечество на фоне природы: футурология Джона Стейнбека / В. С. Дворяшина. - С. 364-366
  Енина С. Ю.  Русские женщины в поэзии Н. А. Некрасова / С. Ю. Енина. - С. 367-369
  Колодійчук М. Я.  Особливості детективного жанру у добу постмодернізму / М. Я. Колодійчук. - С. 370-372
  Коломиец Ю. А.  Образ войны в литературе 20 века / Ю. А. Коломиец. - С. 373-374
  Краснікова О. В.  Мозаїчність як наративна стратегія у романі Д. Бартельма "Білосніжка" / О. В. Краснікова. - С. 375-376
  Логвиненко В. М.  Тема власти в русской литературе XIX века оценка А. К. Толстым истории развития России / В. М. Логвиненко. - С. 377-378
  Москаленко Н. А.  Специфіка зображення героя у новелі Ф. Кафки "Перевтілення" / Н. А. Москаленко. - С. 379-380
  Могиленець Т. І.  Роль гри в постмодерністській літературі / Т. І. Могиленець. - С. 381-382
  Нікуліна А. В.  Творчість А. Редкліф та її вплив на розвиток жанру готичного роману XIX століття / А. В. Нікуліна. - С. 383-384
  Пустильник А. В.  Секрети популярності мотива "двійництва": погляд крізь століття / А. В. Пустильник. - С. 385-386
  Скальська Я. Ю.  "Епічний" театр Б. Брехта 30-х років XX століття / Я. Ю. Скальська. - С. 387-388
  Смаковська О. В.  Топос автомобіля як символ подорожі в романі Джека Керуака "На дорозі" / О. В. Смаковська. - С. 389-390
  Татарчук Ю. С.  Жанр фэнтези в русской литературе / Ю. С. Татарчук. - С. 391-393
  Шуляковська Н. Д.  Екзистенційні мотиви у творчості Айріс Мердок / Н. Д. Шуляковська. - С. 394-395
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 397-399
  Кравченко Ю. О.  Формування вмінь говоріння учнів початкової школи на матеріалі казок / Ю. О. Кравченко. - С. 400-401
  Костенко Н. В.  Навчання граматичного матеріалу / Н. В. Костенко, В. В. Кравченко. - С. 402-404
  Опанасенко І. В.  Навчання лексичного матеріалу / І. В. Опанасенко, Я. Ю. Скальська. - С. 405-407
  Остапец Т. Л.  Обучение диалогу на уроках русского языка (на материале учебника для 5 класса) / Т. Л. Остапец. - С. 408-409
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 410-412
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології PowerPoint з метою попередження інтерференції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 413-415

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалівпредставлені наукові праці молодих вчених за напрямами: література, мовознавство, журналістика, переклад та видавнича справа.

 
296 81.2Ан-923 кр
К90

Куліш, І. М.

        English for non-language students applying for master's degree a new language- a new world [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів-магістрантів немовних факультетів університету. Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі оригінальних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, системи граматичних та лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник містить тексти для додатковго читання науково-популярного характеру, різноманітні висловлювання для обговорення з метою розвитку критичного мислення та уміння висловлювати свою думку засобами англійської мови, граматичний довідник.

 
297 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 268 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад політичної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п'ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
298 81.2Ан-923
Х29

Хачатурова, М. Ф.

        Английский язык для деловых контактов [Текст] : учеб. пособие для экон. ф- тов высш. учеб. заведений / М. Ф. Хачатурова. - К. : Аконит, 2002. - 336 с.

Рубрики: Язык английский

Анотація:   Для спеціалістів, керівників спільних підприємств, фірм, компаній, які працюють у сфері експортно-імпортних операцій і вдосконалюють навички ділового спілкування англійською мовою у галузі завнішьоекономічної, фінансової та комерційної діяльності.

 
299 84(7США)-4
О37

Henry, O.

        The Roads We Take and Other Stories / O. Henry. - Kiev : Znannia, 2014. - 207 с.

Рубрики: Американська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862 - 1910) - видатний американський письменник, всесвітньо визнаний майстер жанру короткої оповіді. Своїми гумором та гуманізмом він перетворює прозу життя маленьких людей на повчальні казки про вічні цінності, і байдуже, де відбувається дія - на Дикому Заході чи в бетонних нетрях Нью-Йорка. До збірки увійшли найбільш яскраві та неодноразово екранізовані твори О. Генрі з його надзвичайно багатої і різнопланової літературної спадщини.

 
300 81.2Ан-923кр
Ч42

Чемерис, І. М.

        Що нового? Англійська для журналістів [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Чемерис. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 212 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для журналістів

Анотація:   У посібнику використовуються матеріали з автентичних англомовних джерел (газети, енциклопедії, посібники), що стосуються проблематики роботи журналістів та працівників засобів масової інформації. Інтегруючи елементи змісту фахових дисциплін та іноземної мови, матеріали посібника згруповано у два блоки. У першому блоці ("Журналістика") автор торкається питань вибору професії, особливостей діяльності журналіста, значущих особистостей у цій галузі, історії розвитку журналістики, дизайну газети та жанрової палітри газетного дискурсу. Другий блок, "Україна очима братанських журналістів", стосується розгляду бачення проблем розвитку української демократії в Україні, висвітлене у британських газетах.

 
301 23.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : зб. наук. пр. № 781 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 3 /35/ / М-во освіти і науки України. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 113 с.

Зміст:
  Дуплий С. А.  Топологические методы в квантовых вычислениях / С. А. Дуплий, И. И. Шаповал. - С. 3-30. - Библиогр. в конце ст.
  Федорец И. Д.  Свойства возбужденных состояний ядра 46Тi из (р, гамма)-реакции / И. Д. Федорец, С. С. Раткевич. - С. 31-52. - Библиогр. в конце ст.
  Дуплий С. А.  Нелинейная суперсимметричная классическая электродинамика / С. А. Дуплий, Дж. А. Голдин, В. М. Штелень. - С. 53-62. - Библиогр. в конце ст.
  Eremin A. V.  Effect of gold alpha-particle removal and fueling scenarios on power and particle balance in fusion plasma / A. V. Eremin, A. A. Shishkin. - С. 63-72. - Текст англ. мовою
  Ажажа В. М.  Влияние условий кристаллизации на макроскопический фронт кристаллизации и структурное совершенство монокристаллов Ni-сплавов / В. М. Ажажа [и др.]. - С. 73-80. - Библиогр. в конце ст.
  Бышкин М. С.  Перколяция и фазовый переход в аморфном углероде. Молекулярно-динамическое моделирование / М. С. Бышкин, А. С. Бакай, А. А. Туркин. - С. 81-87. - Библиогр. в конце ст.
  Ganenko V. B.  The linearly polarized photon beams for photonuclear investigations at low energy facilities / V. B. Ganenko, G. A. Vashchenko, D. D. Burdeinyi. - С. 88-92. - Текст англ. мовою
  Айзацкий Н. И.  Экспериментальное исследование времени нарастания электронного тока в магнетронной пушке с вторичноэмиссионным катодом / Н. И. Айзацкий [и др.]. - С. 93-98. - Библиогр. в конце ст.
  Демуцкий В. П.  О теоретических подходах в построении функции Лагранжа производственной системы / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов. - С. 99-106. - Библиогр. в конце ст.
  Ivko S. V.  Estafette of drift resonances in ТОКАМАК configuration with reversed-shear / S. V. Ivko, A. A. Shishkin. - С. 107-111. - Текст англ. мовою
  Николай Федорович Шульга (к 60-летию со дня рождения). - С. 112-113

Рубрики: Физика элементарных частиц

Анотація:   Збірник наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК. Статті українською, російською та англійською мовою.

 
302 81.2Ан-923кр
К95

Кучай, Т. П.

        A Guide to the English Language (country study aspect) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., учителів шкіл, учнів / Т. П. Кучай. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 220 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У посібнику містяться тексти різноманітної тематики: легенди, розповіді про країни і континенти, світ рослин і тварин, тексти екологічного спрямування, багато інших цікавих матеріалів. Тут зібрано матеріал про Велику Британію, а також підібрано тексти екологічного спрямування, які дають можливість викладачеві здійснювати екологізацію навчального процесу. Кожен розділ пропонує питання та вправи, котрі дають змогу контролювати розуміння матеріалу, стимулювати самостійний аналіз фактів мови та вдосконалювати мовну компетенцію. Посібник добре ілюстрований, що допомагає унаочнювати фактичний матеріал.

 
303 74.580я73-1
Н69

Нісімчук, А. С.

        Педагогіка [Текст] : підручник / А. С. Нісімчук. - К. : Атіка, 2007. - 344 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручник

Ключові слова (ненормовані): педагогічні технології -- технологія навчально-пізнавальної діяльності -- технологія виховання -- технологія професіоналізму -- підготовка бакалавра -- підготовка магістрів -- підготовка

Анотація:   У підручнику викладено новітні наукові методики підготовки бакалаврів, магістрів, докторантів. Акцентується увага на модульно-пізнавальному, модульно-технологічному, модульно-розвивальному, модульно-контрольному аспектах, подається додаткова наукова інформація про особливості розвитку сучасної педагогіки. Автор використав власний багаторічний педагогічний досвід роботи в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, переконливо довів, що нові наукові ідеї можуть бути застосовані у практичній діяльності; окремі його наукові праці з економічної освіти перекладені англійською мовою і є нині надбанням бібліотеки Конгресу США.

 
304 91.9:74
Б74

        Алла Михайлівна Богуш-академік АПН України [Текст] : бібліогр. покажч. / Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2009. - 118 с.

Рубрики: Богуш А. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Богуш А. М.

Анотація:   До бібліографічного покажчика із серії "Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською, та англійською мовами; наукову школу.

 
305 81.2Ан-923кр
Ц98

Цюра, С. В.

        Англійська для магістрів спеціальності українська філологія [Текст] : [навч. посіб.] / С. В. Цюра. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Навчальний посібник призначено для студентів-філологів. При укладанні підручника були враховані міждисциплінарні зв'язки. Посібник укладено відповідно до типової прграми з курсу англійської мови для студентів-філогів університетів та з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 
306 63.3(4Укр)4я6
В12

Вавричин, М.

        Україна на стародавніх картах. Кінець XVI - перша половина XVIIІ ст. [Текст] : альбом / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович; редкол. Я. Дашкевич, пер. з англ. Л. Герасимчук, ред. - К. : ДНВП " Картографія ", 2004. - 208 с.

Рубрики: Географія історична України

Анотація:   Альбом "Україна на стародавніх картах" включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В альбомі подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель, що були видані од кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені грунтовними описами українською та англійською мовами. Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує започатковану в Україні традицію перевидання факсимільних картографічних творів, що мають історичне та наукове значення.

 
307 81.2Ан-923
Т98

Тютченко, Е. П.

        An English Reader on Monopoly [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Тютченко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 87 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів

Анотація:   Посібник складається з трьох частин та тлумачного англомовного словника - мінімуму і охоплює такий матеріал: різні форми монополій на сучасному світовому ринку, ринкові структури, тексти, які висвітлюють проблеми та методи боротьби з монополією, що застосовуються провідними країнами світу, а також закони таких країн, як США, Велика Британія та Україна, що регулюють діяльність монополій у цих країнах.

 
308 81.2Ан-923.7кр
К80

Кресан, О. Я.

        Практикум з інтерпретації тексту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму підгот. 10.02.04 Германські мови / О. Я. Кресан. - Черкаси : Велівченко В. О., 2014. - 86 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тексти на англійській мові

Анотація:   У навчальному посібнику представлені основні положення теоретичної бази курсу інтерпретації тексту та запропонований комплекс полеміко-дискурсійних завдань, розроблених у відповідності до тем семінарських занять.

 
309 91.9:67
П68

        Права і свободи людини та громадянина [Текст] : матеріали до бібліографії : пр. Львів. лабораторії прав людини і громадянина. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства Вип.5 / Акад. правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - Л. : 2006. - 264 с.

Зміст:
  Філософія і теорія прав людини. - С. 4-65
  Міжнародні акти з прав людини. - С. 66-85
  Права людини в різних державах (загальна характеристика). - С. 86-106
  Окремі види прав людини. - С. 107-167
  Права окремих соціальних груп. - С. 168-196
  Гарантії прав і свобод людини. - С. 197-249
  Вивчення, пропаганда та дослідження прав людини. - С. 250-259

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Правові науки

Ключові слова (ненормовані): теорія прав людини -- міжнародні акти з прав людини -- права людини в різних державах -- права окремих

Анотація:   У пропонованій збірці вперше в Україні представлено матеріали до бібліографії друкованих праць, присвячених загальнотеоретичним та галузевим проблемам прав і свобод людини та громадянина. Зафіксовано праці, які друкувалися українською, російською та англійською мовами як в Україні так і за її межами. Ці матеріали, які накопичувалися Львівською лабораторією прав людини і громадянина Академії правових наук України протягом 1996-2005 рр., включають 3731 працю із зазначеної тематики.

 
310 91.9:85
Р32

        Валеріян Ревуцький [Текст] : бібліогр. покажч.. - К. : Твім Інтер, 2007. - 152 с.

Рубрики: Ревуцький В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ревуцький В. : театрознавець

Анотація:   Бібліографічний покажчик охоплює 65-річний період наукової та публіцистичної діяльності видатного українського театрознавця, заслуженого діяча мистецтва України, іноземного академіка Академії мистецтва України, професора Валеріяна Дмитровича Ревуцького, автора багатьох монографічних досліджень з історії українського театру від давнини до ХХ ст., статей у наукових збірниках, енциклопедичних виданнях та в періодичній пресі України і головним чином діяспори - українською та англійською мовою.

 
311 63.3(4Укр)-6
C51

Chekalenko, L. D.

        Foreign Policy Of Ukraine / L. Chekalenko. - Кyiv : LAT&K, 2016. - 296 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): міжнародні вдносини -- текст на англійській мові

Анотація:   У монографії автор розкриває проблематику зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення української державності, аналізує витоки, принципи і результати зовнішньої політики України, що спирається на засади міжнародного права. Характеризує дво- і багатостороннє співробітництво, окреслює перспективи посування України шляхом європейської інтеграції.

 
312 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. - К. : Каравела, 2009. - 272 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- воля -- особистість -- увага -- спілкування -- мовлення -- психологія міжособистісних

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької).

 
313 81кр
Л59

        Лінгвістичні студії [Текст] : зб. наук. пр. / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Сіяч, 1995. - 167 с.

Зміст:
  Тур Н. Г.  Лингвистические основы социальной теории Ю. Хабермаса / Н. Г. Тур. - С. 2-9
  Кулешов О. В.  Проблемареференції в закордонному шевченкознавстві / О. В. Кулешов. - С. 10-19
  Панасенко Н. И.  Некоторые особенности ономасиологического анализа лексики / Н. И. Панасенко. - С. 20-27
  Мартинова Г. І.  Лексико-семантична і ареальна характеристика назв великого дерев'яного посуду у правобережночеркаських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 28-39
  Селіванова О. О.  Теоретичні основи зіставної композитології близькоспоріднених мов / О. О. Селіванова. - С. 40-48
  Савченко І. С.  Структурно-словотвірне моделювання віддієслівних омонімів - іменників / І. С. Савченко. - С. 49-56
  Мусиенко В. П.  Категория вида в русском и украинском языках / В. П. Мусиенко. - С. 57-77
  Калько М. І.  Граничність як визначальний чинник видових особливостей дієслова / М. І. Калько. - С. 78-84
  Лукьянова Г. Л.  Некоторые особенности второстепенных членов предложения / Г. Л. Лукьянова, З. И. Фролова. - С. 85-93
  Дяченко Л. М.  Структурно-семантична організація дієслівних словосполучень з об'єктними відношеннями у сучасних російських і українських наукових економічних текстах / Л. М. Дяченко. - С. 94-102
  Еремеева Н. Ф.  Концептуальная структура народной сказки в свете фреймовой семантики / Н. Ф. Еремеева. - С. 103-110
  Егупова Е. А.  Семантические роли, представляющие ситуацию объектности / Е. А. Егупова, Л. А. Пашис. - С. 111-119
  Голосова Т. М.  Категориальные темпоральные ситуации как идентификатор границ абзаца / Т. М. Голосова. - С. 120-127
  Емец И. В.  Функционально-семантическое поле локативности в современном русском языке / И. В. Емец, Е. А. Селиванова. - С. 128-134
  Тулина Т. А.  Дисемия и транссемия в малых юмористических жанрах / Т. А. Тулина. - С. 135-145
  Пугач Л. Д.  Работа над терминологией в системе профессиональной методической подготовки учителей словесников / Л. Д. Пугач. - С. 146-154
  Распопова С. А.  Вероятностно-статистическое исследование речевых умений и навыков учащихся / С. А. Распопова. - С. 155-164

Ключові слова (ненормовані): семантика -- лінгвістика тексту

Анотація:   У збірнику праць викладачів Черкаського державного університету розглядаються актуальні лінгвістичні проблеми на матеріалі української, російської, англійської мов на сучасному рівні. Лексика досліджується з ономасіологічних позицій, граматика - з функціональних. Значна увага приділяється семантиці та лінгвістиці тексту.

 
314 83.3(4Укр)5-8...8
Б82

        Борітеся - поборете! Пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах / ред., упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи : 2010. - 225 с.

Рубрики: Шевченкознавство - Шанування пам'яті Т. Г. Шевченка

Ключові слова (ненормовані): перший перекладач творів Шевченка -- публікації про Шевченка в англомовній пресі -- бібліографія творів Шевченка англійською мовою

Анотація:   Ця книга присвячена п'ятій річниці відкриття пам'ятника Т. Г. Шевченкові в Сіракузах 16 жовтня 2005 року. У ній зібрані документи і матеріали про відкриття пам'ятника, про вшанування пам'яті поета в Америці, матеріали про українську сіракузьку громаду, яку об'єднує Шевченкове слово. Чимало місця у книзі присвячено публікаціям про Шевченка в англомовному світі, бібліографії шевченкознавства тощо.

 
315 84(4Ан)-4
B26

Barrie, J. M.

        Peter Pan / J. M. Barrie. - Kiev : Znannia, 2014. - 191 с.

Рубрики: Дитяча література - Казки

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Джеймс Метью Баррі (1860 - 1937) - шотландский драматург, письменник і журналіст, автор романтичної казкової повісті "Пітер Пен", яка ось уже понад сто років залишається одним із найулюбленіших творів багатьох поколінь дітей. Дж. М. Баррі силою своєї уяви створив яскравий чарівний світ, в якому реальність тісно переплітається з фантазією і вякий із задоволенням зможуть поринути і маленькі, й дорослі читачі - усі, хто любить надзвичайно захоплюючі, часом навіть небезпечні, проте дуже веселі пригоди.

 
316 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / Київський ін-т бізнесу та технологі