Результати пошуку:

На запит «Англійська мова» знайдено записів: 574.


Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Ан-923
Д13

Давидова, Н. О.

        Англійська мова для природничих наук [Текст] : підруч. для студ. природн. ф-тів вищ. навч. закл. / Н. О. Давидова, І. В. Нікітченко. - К. : Парламентське видавництво, 2006. - 408 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійською мовою -- біотехнологія англійською мовою -- географія англійською мовою -- фізика англійською мовою -- хімія англійською мовою -- геологія

Анотація:   Підручник знайомить з особливостями наукової та ділової мови, допомагає набути навичок та вмінь, необхідних у спілкуванні. Система граматичних та лексичних вправ сприяє ефективній підготовці до складання іспиту TOEEL. Книга містить країнознавчу інформацію, зокрема про життя студентів та систему освіти англомовних країн.

 
2 81.2Ан я2
М31

Масюченко, І. П.

        Англійська мова [Текст] : довідник школяра і студента / І. П. Масюченко. - Донецьк : БАО, 2004. - 447 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з англійської мови

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови -- граматика англійської мови -- морфологія англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   Довідник школяра і студента з англійської мови складений згідно з вимогами програми загальноосвітньої школи.

 
3 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. : Ч. 1 / уклад. О. П. Авраменко, О. В. Борисова, Л. І. Куниця та ін.. - К. : Міленіум, 2002. - 426 с.

Рубрики: Мова англійська - Вводно-фонетичний курс

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови -- граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   У навчальному посібнику представлений вводно-фонетичний курс , спрямований на корекцію навичок та умінь мовлення студентів, а також основний курс. У кожному циклі для опрацювання пропонується матеріал з фонетики (перша частина посібника), граматики, лексики, на якому відпрацьовуються відповідні навички мовлення, а також завдвння, спрямовані на розвиток вмінь читання, говоріння й письма. Кожний цикл посібника містить додатковий матеріал: тексти для читання, проблемні завдання для обговорення, завдання для розвитку писемного мовлення, ігри тощо. З метою ефективнішого навчання англійської мови особливу увагу у посібнику приділено забезпеченню комунікативності навчальної діяльності студентів.

 
4 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2008. - 352 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з англійської мови

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
5 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2010. - 341 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з англійської мови

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
6 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2007. - 341 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з англійської мови

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
7 81.2Ан-923.0кр
М34

        Матеріали до семінарів з курсу "Історія англійської мови" [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Мова і література" (англійська) / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вертикаль, 2009. - 196 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): германські мови -- періодизація історії англійської мови -- мова староанглійського періоду -- мова середньоанглійського періоду -- мова новоанглійського періоду

Анотація:   Цей навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання університетів, які вивчають курс "Історія англійської мови". Метеріали, які охоплюють такі теми як Індоєвропейські мови, Германські мови, Предмет історії англійської мови, Періодизація історії англійської мови, Мова староанглійського періоду, Мова середньоанглійського періоду, Мова новоанглійського періоду, Розвиток словникового складу мови та Розвиток мови у майбутньому, організовано за питаннями, що висвітлюються на семінарських заняттях.

 
8 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2008. - 255 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

 
9 81.2Ан-412 кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Глосарій з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності" Англійська і німецька мова та літуратура" / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ, 2001. - 84 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Анотація:   Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів університетів та педагогічних вузів(спеціальність "Англійська і німецька мова та зарубіжна література", що вивчають курси практичної та теоретичної англійської мови. Посібник представляє собою тлумачний словник термінів з граматики англійської мови. Матеріал посібника охоплює всі теми університетського курсу з теоретичної граматики англійської мови. Пропонований матеріал може бути використаний також і вчителями гімназій, ліцеїв та коледжів, в яких викладається спецкурс гараматики англійської мови для учнів старших класів.

 
10 81.2Ан-923
З58

Зернецький, П. В.

        Англійська мова для правників. Вправи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Зернецький, Д. А. Шемелін ; за ред. П. В. Зернецького. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 163 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для студентів

Анотація:   Посібник розроблено для проведення занять з викладання англійської мови для студентів - правників після опанування ними базових курсів з англійської мови. Посібник входить до навчально-методичного комплексу, що відкривається посібником П. В. Зернецького, М. В. Орлова "Англійська мова для правників".

 
11 81.2Ан-922.2
З17

Зайцева, А. П.

        Граматика англійської мови в таблицях і схемах [Текст] : навч. посіб. / А. П. Зайцева; відп. за вип. А. Рассомахін. - К. : Логос, 2004. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- англійська мова в таблицях

Анотація:   У посібнику стисло викладено основні граматичні явища англійською мовою. система оформлення в таблиці та схеми сприятиме швидкому засвоєнню поданого матеріалу.

 
12 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. П. Авраменко та ін.. - К. : Міленіум, 2003. - 572 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   У частині 2 навчального посібника представлений основний курс. У кожному циклі для опрацювання пропонується матеріал з граматики, лексики, на якому відпрацьовуються відповідні навички мовлення, а також завдання, спрямовані на розвиток вмінь читань, говоріння й письма. Кожний цикл посібника містить додатковий матеріал: тексти для читання, проблемні завдання для обговорення, завдання для розвитку писемного мовлення, ігри тощо. З метою ефективнішого навчання англійської мови особливу увагу у посібнику приділено забезпеченню комунікативності навчальної діяльності студентів.

 
13 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2009. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
14 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2007. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
15 81.2Ан-923.0
V41

Verba, L.

        History of the english language / L. Verba. - Vinnitsa : Nova Knyha, 2004. - 293 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): історія англійської мови

Анотація:   У посібнику з історії англійської мови розглядаються основні етапи розвитку англійської мови від 5 століття - періоду відокремлення англо-саксонських діалектів від континентального германського ареалу до кінця 17 століття, періоду утвердження англійської мови як національної мови англійської держави та її експансії на інші континенти. У додатку для практичних занять подається збірка текстів, що репрезентують мову різних періодів, з давньоанглійським та середньоанглійським словничком (глосарієм), та (для довідок) подаються переклади давніх текстів сучасною англійською мовою.

 
16 81.2Ан-923
Д46

        Ділова англійська мова для юристів [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Боровецька, Л. Т. Жукова, Н. М. Сініцина [та ін.] ; голова редкол. Д. Г. - К. : Видавництво КНЕУ, 2006. - 275 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійською -- ділова англійська мова -- стилістика англійської мови

Анотація:   Пропонований посібник складено відповідно до навчальної програми з іноземної мови фахового спрямування та ділової англійської мови і з урахуванням сучасних методів навчання. Посібник містить велику кількість творчих і комунікативних завдань.

 
17 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос, 2004. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- ступені порівняння прикметників -- вживання часів -- узгодження часів -- непряма мова -- інфінітив -- складний додаток -- суб

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
18 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2008. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- ступені порівняння прикметників -- вживання часів -- узгодження часів -- непряма мова -- інфінітив -- складний додаток -- суб

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
19 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2000. - 341 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з граматики англійської

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
20 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : [довідник] / Г. В. Верба , Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2004. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): сучасна англійська мова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
21 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Англійська мова. 2 кл. [Текст] : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2012. - 161 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови

Анотація:   Підручник "Англійська мова" (2-й рік навчання) створений на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма.

 
22 81.2Ан-923.2
П18

Паращук, В. Ю.

        Практикум з граматики англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. 1-го курсу фак. іноземних мов, спец. " Англ. мова" / В. Ю. Паращук, Т. В. Савенко, Л. Ф. Грицюк. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 296 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   Мета посібника-розвиток необхідних вмінь та навичок усвідомленого вживання граматичних формул у мовленні студентів, які оволодівають англійською мовою як фахом, а також удосконалення знань студентів шляхом засвоєння теоретичного матеріалу та опрацювання практичних вправ. Посібник складено згідно з вимогами програми з англійської мови для 1 курсу мовних факультетів.

 
23 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Довідник з граматики англійської мови [Текст] : довідкове видання / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Освіта, 1995. - 320 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з граматики

Ключові слова (ненормовані): частини мови англійсої мови -- речення в англійській мові

Анотація:   У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.

 
24 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2007. - 256 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

Анотація:   Підручник "We Learn English" створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні. Яскраво ілюстроване видання складається з шести розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом, та додатків.

 
25 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 6 кл. зальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2006. - 207 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

Анотація:   Підручник "We Learn English" створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для оволодіння англійською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. В ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні. Яскраво ілюстрований підручник складається з восьми розділів, побудованих за тематико-ситуативним принципом. Організація навчального матеріалу в розділах передбачає використання інтерактивних методів навчання.

 
26 81.2Ан-91
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів заочного відділення української філології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 84 с.

Рубрики: Мова англійська - Самостійне вивчення англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови для заочників -- домашнє читання з англійської мови -- теми самостійної роботи з англійської мови

Анотація:   Посібник призначається для самостійного вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів заочного відділення ННІ філології та соціальних комунікацій. Посібник включає методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, теми самостійної роботи, рекомендації щодо виконання певних завдань, семестрові завдання, тексти для домашнього читання, граматичний довідник.

 
27 81.2Ан-923
О35

Овчарик, Л. А.

        Навчально-методичні матеріали з нормативного курсу "Англійська мова" (для дипломатів) / Л. А. Овчарик ; Дипломатична академія України при М-ві Закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 76 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): комунікативний підхід у вивченні мови

Анотація:   Навчально-методичні матеріали, рекомендовані для слухачів Дипломатичної академії України, студентів вищих навчальних закладів, вчителів англійської мови, а також всіх, хто вивчає англійську мову. Для вироблення ефективних умінь користування мовою, найбільш ефективним методом є використання комунікативного підходу вивчення англійської мови, мета якого полягає у вивчення мови через накопичення, розширення знань та практичного досвіду. Даний підхід знаходить відображення у навчально-методичних матеріалах.

 
28 81.2Ан-2я2
В42

Видашенко, Н. І.

        Довідник з граматики англійської мови: фонетика, словотвір, морфологія, синтаксис, пунктуація, ділові папери / Н. І. Видашенко. - Х. : Парус, 2008. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- складні речення -- непряма мова -- пряма мова -- прості речення -- оформлення документації

Анотація:   У посібнику висвітлюються основні фонетичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні і пунктуаційні явища сучасної англійської мови, що потрібно засвоїти для читання, ведення бесіди і розуміння різноманітної інформації англійською мовою.

 
29 81.2Ан-923
Н63

Ніколенко, А. Г.

        Практикум з англійської мови [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. Г. Ніколенко. - К. : Кондор, 2005. - 909 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У запропонованому посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійскої мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ. Ще однією особливістю, яка вигідно відрізняє цей посібник від існуючих, є запропонований для вивчення великй пласт ідіоматичної лексики (більше 1000 одиниць) англійської мови початку третього тисячоліття. Ідіоми, фразові дієслова і стійкі словосполучення старанно відібрані із найчастіше використовуваних ідіоматичних одиниць англійської мови на сучасному етапі її розвитку. Направлені на розвиток усної й писемної мови перед- і післятекстові вправи та акцент на лексичний аспект мови,що вивчається, сприяють створенню мовної атмосфери уроків на сучасному рівні вивчення англійської мови.

 
30 81.2Ан-923
А47

Алексеєва, А. Л.

        Підручник з англійської мови для студентів-істориків [Текст] : підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / А. Л. Алексеєва, О. В. Лабенко. - К. : Київський університет, 2003. - 271 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматика -- історична тема на англійській мові -- англійська мова для істориків

Анотація:   Підручник складається з восьми блоків основного курсу, восьми додаткових блоків факультативного вивчення мови, одного блоку для самостійної роботи студентів, граматичного розділу та англо-українського словника приблизно на 1400 лексичних одиниць з історичної та суспільно-політичної тематики. Система вправ забезпечує комплексний підхід до опанування всіх видів мовної діяльності та набуття вмінь реферувати, анотувати спеціальну літературу та писати тези наукових доповідей.

 
31 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2011. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники. Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

 
32 81.2Ан-91
В61

Вовк, О. І.

        Методичні рекомендації з інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування студентів початкового ступеню університету - майбутніх учителів англійської мови / О. І. Вовк, Н. К. Скляренко. - Черкаси : ГУСуЧО, 2007. - 143 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення -- граматика англійської мови -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Методичні рекомендації з інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування допоможуть студентам початкового ступеня мовних ВНЗ сформувати не лише мовну граматичну, а й комунікативну компетенцію у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, письмі, аудіювання та читанні.

 
33 81.2Ан-923.7
К21

Карабан, В. І.

        Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову [Текст] : навч. посіб.-довідник для студ. вищ. закл. освіти / В. І. Карабан, Д. Мейс. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 608 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): іменників -- переклад прислівників -- переклад часток -- переклад власних імен -- переклад займенників -- переклад графічними засобами англійської мови

Анотація:   Перший в Україні і світі посібник-довідник з перекладу з української мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається із 6 розділів, кожен з яких містить кілька підрозділів, що включають теоретичний довідниковий матеріал та завдання на переклад.

 
34 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2011. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): сучасна англійська мова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійскої мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою.

 
35 81.2Ан-923кр
Л84

Лук'янова, Г. Л.

        Завдання і вправи для практичних занять з курсу історії англійської мови / Г. Л. Лук'янова. - Черкаси : 2006. - 45 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови в ВУЗі

Ключові слова (ненормовані): історія англійської мови

Анотація:   Посібник включає 170 завдань івправ з основних розділів курсу історії англійської мови.

 
36 81.2Ан-923.1кр
П69

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. Дегтярьов, В. С. Білецька. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 170 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): фонетика англійської мови

Анотація:   У посібнику відображено основні теми та структуру курсу з практичної фонетики англійської мови.

 
37 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів університету [Текст] : навч. посіб. / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови -- граматика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів немовних факультетів університету. Навчальний матеріал розташований за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
38 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для магістрантів спеціальності "Державна служба" [Текст] : навч. посіб. для магістрантів спец. "Державна служба" / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 72 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): граматичні вправи з англійської мови

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за метою в межах одного циклу організовується на базі текстів фахового спрямування, системи граматичних та лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру, мовленнєвих завдань комунікативного спрямування. Посібник містить прислів'я для фонетичної зарядки, різноманітні висловлювання для обговорення з метою розвитку критичного мислення та уміння висловлювати свою думку засобами англійської мови, приклади англійської поезії та слова англійських пісень і балад для використання як автентичний матеріал для фонетичної зарядки, а також приклади листів ділового спілкування та граматичний довідник.

 
39 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Латигіна, Н. В. Бессараб, В. В. Мильнікова, Е. П. Тютченко. - К. : КДТЕУ, 1998. - 347 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів -- англійська термінологія економіки

Анотація:   Навчальний посібник "Англійська мова економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності" знайомить читача з спеціальною англійською термінологією економіки, бухобліку, банківської справи та біржової діяльності. Метою посібника є навчити читача працювати з фаховою літературою та брати участь у ділових переговорах.

 
40 81.2Ан-923
Р69

Романовська, Ю. Ю.

        Вивчаємо світ, навчаємося англійської! [Текст] : посібн. з англ. мови для студ., слухачів курсів, абітурієнтів / Ю. Ю. Романовська. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2000. - 181 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): історія світу текст на англійській мові -- географія англійською мовою

Анотація:   Посібник з англійської мови "Вивчаємо світ - навчаємося англійської" має дві основні мети: ознайомити студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів середніх закладів освіти, слухачів курсів із захоплюючим матеріалом світової історії, проблемами розвитку суспільства взагалі та окремих регіонів і країн світу, а також - стимулювати використання англійської мови у тих, хто її вивчає, для здобуття цікавої інформації, спілкування, виразу думок і почуттів.

 
41 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        Англійська мова. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. Л. Сірик, С. В. Сірик ; відп. за вип. О. Я. Коваленко. - Полтава : СТЛ-Книга, 2008. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Даний підручник є логічним продовженням підручників з англійської мови (як другої іноземної) авторів Сірик Т. Л., Сірик С. В.

 
42 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2012. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року. Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словник.

 
43 81.2Ан-923кр
К60

Колісник, В. Ю.

        Англійська мова для біологів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Колісник. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 395 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові з зоології -- текст на англійській мові з ботаніки

Анотація:   Посібник складається з трьох частин. Розділ І Лексика охоплює загальні поняття біології, ботаніку, зоологію, анатомію та фізіологію. Основний зміст викладено у 15 уроках, що включають: головний текст для опрацювання, словничок до тексту, лексичні та граматичні вправи, додатковий текст для читання, вправи на розвиток навичок усного мовлення. Вони готують студентів до читання та розуміння літератури за фахом із мінімальним використанням словника. Передбачається можливість виконання завдань на різних рівнях складності відповідно до навченості студентів. Розділ ІІ Граматика. Сюди увійшло 13 основних граматичних тем. Поряд із великим вибором практичних завдань дається коротка теоретична довідка. Інформацію подано схематично та у вигляді таблиць. Розділ ІІІ Додатки вміщує англійсько-український та українсько-англійський словнички для полегшення роботи з посібником.

 
44 81.2Ан-923кр
К60

Колісник, В. Ю.

        Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (заочна форма навчання) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Колісник, Н. М. Соколан. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 87 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): професійна англійська мова -- лексичні вправи англійської мови

Анотація:   Посібник складається з двох частин та словника термінів. Перша частина призначена для спеціальності "Комп'ютерні науки", друга - для спеціальності "Математика". Основний зміст викладено у восьми розділах. Передбачено два варіанти професійно орієнтованих текстів на кожен семестр. До кожного розділу входять: текст для опрацювання, примітки до тексту, лексичні та граматичні вправи. Передбачається можливість виконання завдань на різних рівнях складності відповідно до навченості студентів. У кінці подається зведений англо-український словник використаних технічних термінів та список умовних скорочень.

 
45 81.2Ан-922
Н55

Несвіт, А. М.

        Ми вивчаємо англійську мову [Текст] : підруч. для 5 кл. загальноосвітніх навч. закл. / А. М. Несвіт. - К. : Генеза, 2005. - 222 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   Цей підручник створений відповідно до чинної програми з іноземних мов у 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів. Він продовжує серію підручників для учнів початкових класів. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегровного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. В ньому автор дотримується загальнодидактичних принципів посильності, логічності, доступності, свідомості, активності та наочності у навчанні.

 
46 81.2Ан-923
Л63

Лиса, Н. С.

        Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ.-магістрантів спец. 8.15010002 "Державна служба" / Н. С. Лиса, І. О. Стешин. - Т. : Видавництво ТНЕУ, 2012. - 294 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для державно службовців

Анотація:   Навчальний посібник містить тексти, різноманітні лексичні вправи та завдання, що сприяють вивченню та активізації фахової термінологічної лексики, розвитку комунікативних навичок, кращому засвоєнню матеріалу, розвиваються логічне мислення, вміння вести професійно спрямовану бесіду.

 
47 81.2Ан-923кр
Р49

Рибалка, Л. В.

        Англійська мова для студентів-юристів [Текст] : зб. завдань для студ.-заочників І-ІІ курсів юридичних ф-тів ун-тів / Л. В. Рибалка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 72 с.

Рубрики: Мова англійська - Збірник текстів англійською мовою

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для юристів

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами-заочниками І-ІІ курсів юридичних факультетів університетів. Мета посібника - сформувати у студентів-юристів навички розуміння автентичної юридичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитанне у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
48 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ.-фахівців у сфері європ. та євроатлант. інтеграції / Ю. Глухова, Д. Сай, Ю. Палагнюк [та ін.]. - Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2012. - 480 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділове спілкування

Анотація:   Навчальний посібник з англійської мови для фахівців в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Він може використовуватися для викладання англійської мови студентам за напрямом підготовки "Державне упрвління", "Міжнародні відносини", "Політологія", в процесі підвищення мовної кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 
49 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. ІІІ курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко [та ін.] ; за заг. ред. : В. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 491 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика англійської мови -- усний переклад -- письмовий переклад

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог третього курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
50 81.2Ан-923кр
Г61

Голодова, О. А.

        Англійська мова для соціальних працівників (освіта) / О. А. Голодова, Н. В. Мартовицька. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 139 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): англійська для соціальних працівників

Анотація:   У навчальному посібнику запропонований спеціальний курс англійської мови для факультетів і відділень "соціальна робота", який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені в посібнику, мають чітку професійну спрямованість.

 
51 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для аспірантів та наукових співробітників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Бондар, З. Ф. Кириченко, Д. М. Колесник [та ін.] ; за ред. В. К. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Мета посібника - розвиток усного мовлення, вміння розуміти англійський текст, що включає раніше засвоєну лексику і граматику. Посібник складений на основі типової програми курсу для підготовки аспірантів та здобувачів до кандидатського іспиту з англійської мови.

 
52 81.2Ан-923.1кр
Н60

Ніжевська, О. В.

        Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Ніжевська, О. В. Шапарєва. - Черкаси : ЦНТІ, 2010. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- змістові модулі

Анотація:   Посібник написаний англійською мовою у формі змістових модулів і є лаконічним викладенням основних тем курсу теоретичної фонетики сучасної англійської мови. Крім викладення теоретичного матеріалу, підручник містить практичні вправи, контрольні запитання, тестові завдання і низку схем, таблиць та ілюстрацій, котрі полегшують його розуміння й запам'ятовування, а також аудіо-диск із записом різних форм вимови.

 
53 81.2Ан-923
А21

Авраменко, В. І.

        Практикум з ділової англійської мови "Засоби комунікації в зовнішньоекономічній діяльності" [Текст] : навч. посіб. для студ. кооп. вищ. навч. закл. / В. І. Авраменко. - К. : Укоопспілка, 2001. - 140 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійської мови -- телефонні ділові розмови -- ділова кореспонденція -- культура анлійської мови

Анотація:   Навчальний посібник ставить за мету - сприяти розвитку навичок ділового спілкування англійською мовою як в усній , так і в письмовій формі, користуючись такими засобами зв'язку, як пошта, телефон, телеграф, а також надати практичні рекомендації з підготовки зовнішньоекономічної кореспонденції та ведення телефонних ділових розмов на міжнародному рівні.

 
54 81.2Ан-923
А72

Антонюк, Н. М.

        Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації [Текст] : читанка: теми та завдання для розвитку мовлення, підготовки до тестів, міжнародних іспитів: навч. посіб. Кн. 2 / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 228 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Даний посібник розрахований на аудиторну та самостійну роботу студентів, викладачів факультетів англійської мови, перекладачів (денної, вечірньої, заочної форм навчання); університетів, інститутів, коледжів, ліцеїв, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови; для всіх, хто вивчає англійську мову, готується до складання іспитів, тестів, інших завдань міжнародних стандартів. Сучасні аутендичні матеріали підібрані з метою висвітлення когнітивних аспектів діяльності основних, найбільш активних та відомих міжнародних організацій англомовних країн та України. Проблеми міжнародної організації детально показані в контексті кроскультурного сприйняття.

 
55 81.2Ан-923
В36

Верховцова, О. М.

        Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Верховцова. - К. : 2000. - 194 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів

Анотація:   Розвиток міжнародних ділових контактів давно став реальністю. Той, хто хоче досягти успіху в бізнесі не зможе обійтися без англійської мови. Він повинен знати деякі особливості: ділова переписка, переговори за контрактом, правильне оформлення фінансових документів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів економіки та менеджменту, а також для тих, хто вже придбав фундаментальні знання мови і хоче розширити свій словниковий запас в області економіки. Тексти та діалоги, а також вправи на основі оригінальних прикладів допоможуть розвинути в собі здатність до зближення та співпраці з діловими людьми в сучасному суспільстві.

 
56 81.2Ан-923
Б95

Бичкова, Н. І.

        Англійська мова. Комунікативний курс [Текст] : підруч. для студ. ф-тів іноземних мов вищ. навч. закладів / Н. І. Бичкова. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Видання базується на новітній методиці швидкого й результативного оволодіння вмінням усного і писемного спілкування англійською мовою і згідно з програмою з англійської мови для університетів та інститутів

 
57 81.2Ан-923.3
М84

Мостовий, М. І.

        Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.

Ключові слова (ненормовані): морфемна структура -- мовна семантика -- сталі словосполучення -- складові англійського лексикону -- основи англійської лексикографії -- варіанти англійської мови

Анотація:   У підручнику розглядаються питання, пов'язані із словотвором, семасіологією, складовими частинами лексикону, короткою історією лексикографії англійської мови тощо. Вперше подано окремі випадки активізації мовних словотворчих засобів, явища детермінологізації і внутрішньої опозиції значення, семантику речення та індивідуальний словотворів.

 
58 81.2Ан-923
З58

Зернецький, П. В.

        Англійська мова для правників [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Зернецький, М. В. Орлов. - К. : Академія, 2003. - 181 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Посібник розроблено для проведення занять з викладання англійської мови для студентів-правників після опанування ними базових курсів з англіської мови. Мета посібника - дати студентам-правникам спеціальні знання з використання англійської мови у своїй професійній діяльності, допомогти вдосконалити усне мовлення.

 
59 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2009. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): частини мови -- речення

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ.

 
60 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. ІІ курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; за ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 337 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

 
61 81.2Ан-923
М23

Мансі, Є. О.

        English. Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми [Текст] : підруч. для студ. немовних ф-ів вищ. навч. закл. / Є. О. Мансі. - К. : Академія, 2004. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика англійської мови

Ключові слова (ненормовані): теми -- мовні навички -- мовна культура -- розвиток усного мовлення -- сучасна англійська мова -- діалоги на англійській мові

Анотація:   Підручник з англійської мови (частина І) побудовано відповідно до вимог програми з її вивчення студентами немовних факультетів вищих навчальних закладів. Структура і зміст його покликані максимально забезпечити розвиток мовних навичок і мовної культури студентів на основі опанування і використання у мовній практиці різноманітного фонетичного, граматичного, лексичного матеріалу. Раціональній організації роботи сприятимуть уміщені в підручнику додатки, таблиці, коментарі, типові для сучасної англійської мови тексти, вправи і завдання для розвитку усного мовлення.

 
62 81.2Ан-923кр
Ш64

Шірінян, А. С.

        Англійська мова для студентів технічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Шірінян, С. В. Корнієнко ; рец. : А. М. Гусак, В. Ф. Велівченко. - К. : Кондор, 2005. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): переклад науково-технічної літератури -- ділове спілкування англійською мовою

Анотація:   У посібнику подано стислий виклад тематичного матеріалу курсу фізики, астрономії, математики та техніки. Посібник складається з матеріалу, необхідного для активного оволодіння студентами англійської мови, ознайомлення та перекладу науково-технічної літератури зі спеціальності, формування термінологічної лексики, поповнення словникового багатства студентів у процесі вивчення технічних курсів мовою оригіналу.

 
63 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос-М, 2006. - 341 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): дієслово -- часи дієслова -- узгодження часів -- пасивний стан дієслова -- способи дієслова -- модальні дієслова -- неособові форми дієслова

Анотація:   У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ.

 
64 81.2Ан-923.2
П18

Паращук, В. Ю.

        Практикум з грамматики англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов спеціальність "Англійська мова" / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк. - Вінниця : Нова книга, 2002. - 239 с.

Рубрики: Язык английский - Грамматика

Ключові слова (ненормовані): граматика английского языка

Анотація:   Навчальний посібник ставить за мету вдосконалення граматичних навичок студентів старших курсів вищих закладів освіти, які вивчають англійську мову як фах. Основна увага зосереджується на повторенні правил,що висвітлюють складні випадки формоутворення і вживання граматичних явищ сучаної англійської мови, та на виконанні системи вправ.

 
65 74.261.7Ан я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 316 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- формування іншомовної лексичної компетенції -- формування іншомовної фонетичної компетенції -- формування іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні

Анотація:   У посібнику пропонується комунікативно-когнітивна методика формування іншомовних компетенцій у лексичному, граматичному й фонетичному аспектах англійської мови, а також відповідних мовленнєвих компетенцій у говорінні, письмі, читанні й аудіюванні.

 
66 74.261.7Ан я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 316 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): англійської мови -- формування іншомовної лексичної компетенції -- формування іншомовної фонетичної компетенції -- формування іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні

Анотація:   У посібнику пропонується комунікативно-когнітивна методика формування іншомовних компетенцій у лексичному, граматичному й фонетичному аспектах англійської мови, а також відповідних мовленнєвих компетенцій у говорінні, письмі, читанні й аудіюванні.

 
67 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика: ключі до вправ [Текст] : до зб. вправ Ю. Б. Голіцинського / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2011. - 288 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): вправи з англійської мови

Анотація:   Збірник вправ з граматики англійської мови Ю. Б. Голіцинського - книга, по якій навчаються всі російські (і не тільки російські) школярі. Завдяки методичній продуманості і повноті вона широко використовується в начальному процесі як у базових школах, так і в школах з поглибленим вивчанням англійської мови. Крім того, цей збірник виявився незміним посібником для широкого кола людей, що самостійно вивчають чи повторюють англійську мову.

 
68 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [з англійської мови] [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2010. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- займеник -- прийменник -- інфінітив -- герундій -- умовні речення -- модальні дієслова

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
69 81.2Ан-923
П69

        Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В. В. Янсон, Л. В. Свистун, С. Т. Богатирьова, С. М. Лежньов. - К. : Логос, 2002. - 367 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Тексти не піддано жодній модифікації, тобто не адаптовано. Їхню стилістичну і лексико-граматичну своєрідність збережено і представлено насамперед у фабульних текстах, що повідомляють про повсякденне життя звичайної англомовної родини, та у відповідних таблицях, вправах, лексико-семантичних сітках та ін.

 
70 81.2Ан-923кр
Ш42

Шелег, Т. В.

        Англійська мова для туристів / Т. В. Шелег. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 180 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для туристів -- країнознавство англійською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику подано країнознавчий матеріал пізнавально-культурологічного змісту про країни, що є популярними туристичними дестинаціями, їх туристичні ресурси та суспільне життя.

 
71 81.2Ан-923
С45

Скребкова-Пабат, М. А.

        Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 392 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): лекції з ділової англійської мови

Анотація:   Навчальний курс складається з теоретичного курсу - лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи. Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики (біля 1520 слів та словополучень), англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

 
72 81.2Ан-923кр
Г95

Гур'єва, В. В.

        Англійська мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Гур'єва. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 110 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): англійська для юристів -- правнича англійська

Анотація:   Навчальний посібник спрямований на навчання україномовних студентів особливостей володіння та використання англійської мови як мови права. Мета посібника - сфокусувати всю увагу на навчанні студентів власгне правничої англійської та забезпеченні того мінімуму країнознавчих знань, який є необхідним для цього.

 
73 81.2Нім-922
С40

Сірик, Т. Л.

        Підручник з англійської мови. 10 кл. / Т. Л. Сірик. - Полтава : СТЛ-Книга, 2003. - 188 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): уроки англійської мови

Анотація:   Підручник включає дев'ять ситуативно-тематичних циклів уроків, які присвячені астрономії, географії, історії англомовних країн та України. Невід'ємною складовою кожного циклу є текст-полілог, що слугує як зразок активного використання лексичних одиниць в сучасному мовленні в процесі обговорення проблемного питання на уроці. Кожен цикл включає комунікативні вправи в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Мова у підручнику розглядається як засіб спілкування для роботи в парах і групах, не включаючи особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

 
74 81.2Ан-923,2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2006. - 384 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Посібник містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.

 
75 81.2Ан-314
С40

Сисоєва, Є. С.

        Оцінні антропоніми в англійській мові [Текст] : монографія / Є. С. Сисоєва. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 233 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): структура оцінних антропонімів -- семантика англійських оцінних антропонімів

Анотація:   Книга присвячена дослідженню семантичних, структурних та функційних особливостей оцінної антропонімічної лексики. Детально описується механізм впливу екстралінгвальних чинників на появу оцінки у зазначенні антропонімів. У монографії пропонуються критерії добору оцінних антропонімів, на основі яких створено корпус мовного матеріалу дослідження. Досліджуються семантичні особливості оцінних антропонімів із урахуванням таких актуалізаторів оцінки, як етимологія загальної основи і культурно-історичний компенент. Аналізується словотвірний потенціал оцінних антропонімів. Семантична деривація розглядається як основний шлях збагачення антропонімікону оцінними одиницями. Оцінні антропоніми в системі англійської мови описуються як лексичні одиниці із більшим стилістично-функційним потенціалом, ніж типи антропонімічної лексики.

 
76 81.2Ан-923-3
П32

Пінська, О. В.

        Читаємо пресу англійською мовою: Сучасна англомовна суспільно-політична тематика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пінська. - К. : Знання, 2007. - 152 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): суспільно-політична лексика

Анотація:   Посібник відображає суспільно-політичну лексику сучасної англомовної преси з різноманітних тем. Переважно це уривки з газет, тексти з інших видань суспільно-політичної спрямованості про Україну, Англію, США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та інші країни. До кожної теми додаються вправи для закріплення активної лексики, контрольні запитання. У кінці книги наведено список найбільш уживаних у сучасній пресі США та Великобританії скорочень і сучасні назви країн англійською мовою, а також родовід англійських королів.

 
77 81.2Ан-922.2
Б24

Барановська, Т. В.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - К. : Логос-М, 2010. - 383 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): інфінітив -- герундій -- модальні дієслова

Анотація:   Навчальний посібник містить вправиз усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словник.

 
78 81.2Ан-923
Ч25

Частник, О. С.

        Англійська мова для студентів мистецьких спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. С. Частник, С. В. Частник, І. В. Дерев'янко. - Х. : Тимченко, 2006. - 288 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): мистецтво англійською мовою

Анотація:   Посібник складається з двох частин. Перша частина відповідає вимогам модулю "Професійно-орієнтоване читання" модульно-проектної структури курсу іноземних мов, а друга, що є логічним продовженням першої, - модуля "Проектна діяльність". Уроки першої частини містять тексти, списки активної лексики і термінології, пояснення граматичних явищ, вправи.

 
79 81.2Ан-923.7
Ч49

Черноватий, Л. М.

        Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. першого курсу, що навч. за філол. спец. та за фахом "Переклад". Ч. 1 Книга для викладача / Л. М. Черноватий, Н. М. Ковальчук, Ю. В. Матюхіна ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 73 с.

Рубрики: Мова англійська - Практичний курс

Анотація:   Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів першого курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність "Переклад") має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли "Вступ", який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, ключі до найбільш складних вправ підручника, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету.

 
80 81.2Ан я2
З17

Зайковські, С. А.

        Англійська мова [Текст] : довідник / С. А. Зайковські, Л. М. Адамовська. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 576 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з граматики англійської мови

Анотація:   Мета довідника - допомогти учням засвоїти фонетичний, граматичний та лексичний матеріал згідно з чинною програмою середньої загальноосвітньої школи, опанувати навичками читання, перекладу, зв'язаного усного мовлення та підготуватися до вступного іспиту з англійської мови. Фонетичний матеріал сприятиме засвоєнню правил вимови англійських голосних та приголосних, ознайомленню з фонетичною транскрипцією та основними правилами читання. Граматичний довідник розкриває основи англійської граматики; тренувальні та контрольні вправи дадуть змогу закріпити вивчений метеріал.

 
81 81.2Ан-923.1
К59

Козуб, Л.

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Козуб. - Т. : Підручники і посібники, 2007. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетика

Анотація:   Посібник призначено для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів. Його мета - допомогти студентам оволодіти правильною вимовою англійських слів, словосполучень, речень, набути навичок необхідних для ефективного використання англійської мови. В посібнику подаються загальні правила читання, вимови, розташування наголосу, оволодіння англійською транскрипцією.

 
82 81.2Ан-923.7
Л80

Лотоцька, К.

        Стилістика англійської мови [Текст] : навч. посіб. / К. Лотоцька. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 254 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Анотація:   У посібнику розкрито основні теми курсу стилістики англійської мови враховуючи деякі сучасні концепції та новітні тенденції у сфері розвитку лінгвістичних досліджень.

 
83 81.2Ан-923
Т21

Тарнопольський, О. Б.

        Ділові проекти [Текст] : підруч. з ділової англ. мови для студ. вищ. навч. закл. освіти та факульт. екон. профілю / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 325 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування англійською -- ділова англійська мова -- стилістика англійської мови

Анотація:   Підручник призначений для навчання ділової англійської мови студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю

 
84 81.2Ан-923кр
К89

Кузнецова, Л. Г.

        Methods of teaching scientific communication [Текст] : навч.-метод. посіб. до курсу "Основи наукової комунікації англійською мовою" / Л. Г. Кузнецова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 147 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у вузі

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- анотація англійською мовою -- тези доповідей англійською мовою -- професійне спілкування англійською мовою

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить зразки та алгоритми складання анотації наукової статті, тез доповідей на студентські коференції, обгрунтувань кваліфікаційних робіт, дипломних проектів, деякі зразки наукової кореспонденції тощо.

 
85 4И(Ан)(075.3)
З41

        Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) [Текст] : посібн. для вчителів шк., викл. та студ. вузів / уклад. : Н. М. Сазонова, К. М. Шабатіна. - К. : Радянська школа, 1967

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Книга містить тексти з питань педагогіки і психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін. Книга має допомогти читачам у розвитку навичок самостійного читання оригінальної літератури за фахом.

 
86 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теми з образотворчого мистецтва на англійській мові

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво". Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за метою в межах одного розділу організовується на базі дікількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
87 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова. Комунікативний аспект [Текст] : підруч. для студ. юрид. і гуманіт. спец. / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська, Л. Р. Кузнецова, Л. Л. Поплавська.; за ред. Л. - К. : Атіка, 2000. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Комунікативний аспект

Ключові слова (ненормовані): комунікативні завдання з анлійської

Анотація:   Підручник розрахований для вивчення англійської мови студентами І-ІІ курсів юридичних спеціальностей, а також гуманітарних спеціальностей. Спрямування підручника на комунікативний аспект забезпечується комплексом комунікативних завдань, які включені в кожний урок підручника.

 
88 4И(ан)(075.3)
Х15

Хаймович, Б. С.

        Стислий курс історії англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. романо-герм. ф-тів ун-тів та ф-тів інозем. мов пед. ін-тів / Б. С. Хаймович ; зав. ред. М. М. Азаренко. - К. : Вища школа, 1975. - 100 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): урок англдійської мови

Анотація:   Посібник складено відповідно до програми з історії англійської мови. В ньому стисло викладено курс лекцій з цього предмета. Посібник має предметний покажчик, деякі узагальнюючі таблиці та вправи.

 
89 81.2Ан-923.1
П69

        Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. Дегтярьов, В. С. Білецька. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 174 с.

Рубрики: Мова англійська - Фонетика англійської мови

Анотація:   У посібнику відображено основні теми та структуру курсу з практичної фонетики англійської мови.

 
90 81.2Ан-91
В61

Вовк, О. І.

        Інтенсивне навчання англійської мови [Текст] : [навч. посіб.] / О. І. Вовк. - Черкаси : САН, 2010. - 192 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): сугестопедичний метод навчання

Анотація:   У навчальному посібнику представлені матеріали з інтенсивного навчання англійської мови. Характеризуються, зокрема, сугестопедичний метод Г. Лозанова, Г. О.Китайгородської, а також основні модифікації інтенсивного навчання.

 
91 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        Англійська мова в контексті психології [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна мова

Анотація:   Посібник представляє собою комплекс навчальних матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У посібнику врахована специфіка заочного відділення вищих навчальних закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів.

 
92 81.2Ан-923кр
К68

Королюк, Г. О.

        Англійська мова для студентів української філології [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Королюк, І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 119 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна лексика

Ключові слова (ненормовані): граматичні вправи -- лексичні вправи

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами І курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій. Мета посібника - сформувати у студентів-філологів навички розуміння автентичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
93 81.2Ан-923 кр
Р49

Рибалка, Л. В.

        Англійська мова для студентів-істориків [Текст] : зб. завдань для студ.-заочників І-ІІ курсів іст. ф-тів ун-тів / Л. В. Рибалка ; рец. : Н. Ф. Єремєєва, С. В. Цюра. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 96 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика краєзнавча -- автентична історична література

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами-заочниками І-ІІ курсів історичного факультету. Мета посібника - сформувати студентів-істориків навички розуміння автентичної історичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
94 81.2Ан-923
П77

        Прискоренний курс англійської мови [Текст] : підруч. / Л. Ю. Куліш, Е. О. Друянова, В. Л. Мотова. - К. : Вища школа, 1993. - 303 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Друге вироблене видання підручника (1-ше вид.-1991 р.) побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику англійської мови і так званий базовий лексичний мінімум. Тексти стосуються побутової, країнознавчої, загальноукраїнської і суспільно-політичної тематики. Система вправ спямована на вироблення навичок і вмінь використовувати лексико-грамтичний матеріал, що вивчається, в ситуаціях реального спілкування.

 
95 81.2Ан-923.1
Ф77

        Фонетика англійської мови: фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Дворжецька, Т. В. Макухіна, Л. М. Велікова, Є. О. Снегірьова. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 206 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фоносемантика -- фоностилістика -- риторика

Анотація:   Посібник розроблено з метою збагачення змісту та підвищення якості філологічної підготовки студентів з англійської мови як фахової дисципліни у вищих навчальних закладах. Посібник складається з чотирьох частин: у перших двох частинах наведено теоретичний матеріал з загальних питань фоностилістики, фоносемантики, інформаційної теорії, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; у третій - інформацію про конкретні фоностилі з прикладами текстів, що звучать; у четвертій - тексти різних фоностилів для читання.

 
96 81.2Ан-922.72
Г58

Гогільчин, С. І.

        Англійська мова. Розмовні теми для старшокласників [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гогільчин. - К. : Либідь, 1999. - 88 с.

Рубрики: Мова англійська - Розмовник

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Посібник містить альтернативні та додаткові матеріали до вивчення розмовних тем, визначених існуючою програмою з англійської мови для середньої школи. Тематика текстів посібника відповідає вимогам державної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови.

 
97 81.2Нім-0
М34

Материнська, О. В.

        Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : типологічні, зіставні, діахронічні дослідження [Текст] : [монографія]. Т. 8 / О. В. Материнська ; редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2012. - 360 с.

Рубрики: Мова німецька

Ключові слова (ненормовані): лексика -- порівняльне мовознавство -- семантика меронімів -- меронімічна лексика

Анотація:   У монографії системно досліджено меронімічні відношення у німецькій та англійській мовах. Мероніми - лексичні одиниці на позначення частини цілого належать до базового шару лексичної системи досліджуваних мов та мають велике значення у процесах категоризації дійсності їхніми носіями. Основну увагу приділено питанню виокремлення закономірностей семантичного розвитку меронімів, взаємодії між їхніми структурними та семантичними типами, створенню моделі комплексного опису ділянки вокабуляру, що розглядається як інтегрувальний та стрижневий складник ієрархічної будови лексичної системи мови загалом.

 
98 81.2Ан-923.2
Х76

Хоменко, Е. Г.

        Граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Е. Г. Хоменко. - К. : Знання-Прес, 2007. - 606 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): пряма мова -- сучасна англійска мова

Анотація:   У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійскої мови. В організації навчального матеріалу широко використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом українською мовою, пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища, які часто трапляються трапляються в процесі вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних форм англійскої мови з їх українськими еквівалентами.

 
99 81.2Ан-923.1
Д18

Данилюк, С. С.

        Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 132 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична фонетика

Анотація:   Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів. У ньому відображено основні теми та структуру лекційного курсу з теоретичної фонетики англійської мови, запропоновано плани семінарських занять і літературу до них, а також наведено методичні рекомендації із кожної теми.

 
100 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс [Текст] : підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова [та ін.] ; за заг. ред. В. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 466 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): техніка перекладу -- фонетико-корективний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетично-корективного курсу, основного курсу (16 уроків) та ключів до вправ підвищеної складності і містить оригінальні тексти та діалоги, написані носієм британстького варіанту англійської мови, випускником Манчестерського університету Александером Гапонівим. Підручник пропонує свіжий погляд на сучасне життя в Україні та Великій Британії, використовуючи найкращі теоретичні здобутки вітчизняної методичної науки і новітні практичні досягнення в технології навчання.

 
101 81.2Ан-923.7
А21

Авраменко, В. І.

        Лексико-граматичні труднощі перекладу економічних текстів [Текст] : навч. посіб. з англ. мови для студ. кооп. вищ. навч. закл. / В. І. Авраменко. - К. : Укоопспілка, 2003. - 121 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови -- граматика англійської мови -- труднощі перекладу

Анотація:   Матеріал для вправ і текстів для контрольного перекладу підібрано з аутентичних джерел. Посібник може бути використаний як на практичних заняттях, так і в самостійній роботі при вивченні англійської мови.

 
102 83.3(4Укр)6-8...4
Ф75

Фока, М. В.

        Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою [Текст] : [монографія] / М. В. Фока. - Кіровоград : Антураж А, 2013. - 240 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): творчість Тичини -- художній переклад -- Тичина як поет-синтезист

Анотація:   У монографії досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини з англійскою мовою. Попередньо висвітлено методологічні підходи до вивчення цієї актуальної перекладознавчої проблеми. Розглянуто П. Тичину, одного з найбільш новаційних українських поетів, як митця - синтезиста. Вивчено способи відтворення образів П. Тичини, у яких поєднано слово, музику й живопис, засобами англійської мови на матеріалі перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс.

 
103 81.2Ан-923
Б73

Богацький, І. С.

        Бізнес-курс англійської мови [Текст] : навчальний посібник / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова; за заг. ред. І. С. Богацького. - К. : Логос, 2005. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів,вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-полілогів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника- навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах.Навчальний курс складається з 12 уроків,кожен з яких включає в себе основний текст-політолог, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичні коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий строк оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

 
104 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. пр.]. Т. 34 Філологічні науки / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Академія, 2004. - 93 с.

Зміст:
  Данилюк Н. О.  Культурологічна лексика в сучасній українській мові та її лексикографічне опрацювання / Н. О. Данилюк. - С. 3-6
  Федорчук Т. М.  Культурна ідентифікація білінгів / Т. М. Федорчук. - С. 6-10
  Калиновська О. В.  Вербальний ритуал в українському політичному дискурсі 70-х років ХХ ст. / О. В. Калиновська. - С. 10-14
  Бенкендорф Г. Д.  Христос і християнство. Семантика та прагматика концептів у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 15-21
  Брагінець Н. В.  Концепти душа і серце в національно-мовних картинах світу (на прикладі української, російської та англійської мов) / Н. В. Брагінець. - С. 21-25
  Дзюбишина-Мельник Н. Я.  Становлення лексичних літературних норм у кінці XIX століття (за книжкою Лесі Українки "Стародавня історія східних народів") / Н. Я. Дзюбишина-Мельник. - С. 26-31
  Богдан С. К.  Мовна поведінка українських тележурналістів: агресія чи толерантність / С. К. Богдан. - С. 31-38
  Монахова Т. В.  Кризовий стан мовленнєвої культури в південноукраїнському регіоні / Т. В. Монахова. - С. 38-41
  Демська-Кульчицька О. М.  Заголовок як обов'язковий структурний елемент лінгвістичного корпусу / О. М. Демська-Кульчицька. - С. 42-45
  Симонова К. С.  До питання про статус службових слів у науковій концепції частин мови / К. С. Симонова. - С. 46-50
  Гриднєва Л. М.  Нерозв'язані проблеми правопису іншомовних слів (подвоєння приголосних у термінологічній лексиці) / Л. М. Гриднєва. - С. 50-55
  Куранова С. І.  Структурно-семантичні особливості типів мовлення у газетній замітці (на матеріалах газет "Голос України\" / "Урядовий кур'єр")\". - С. С. І. Куранова. - 56-59,
  Куровська О. В.  Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма (на матеріалі англійської мови) / О. В. Куровська. - С. 59-63
  Зернецький П. В.  Досвід класифікації мовленнєвих актів у британському Парламентському дискурсі: топікальні та оформлюючі мовленнєві акти як складові діалогічного дискурсу / П. В. Зернецький, Г. Л. Рябоконь. - С. 63-65
  Fedoriachenko L. V.  Focus and emhasis in teaching english for mass media / L. V. Fedoriachenko. - С. 65-67
  Горкун М. Г.  Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови / М. Г. Горкун. - С. 68-70
  Василевич В. В.  Робота з термінологією у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів-економістів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / В. В. Василевич. - С. 71-72
  Dimant G. S.  Case study for the economics students / G. S. Dimant. - С. 73-74
  Зернецький П. В.  Мовленневі типи особистості та розвиток змісту дискурсу / П. В. Зернецький. - С. 75-77
  Кучер Ю. М.  Відтворення у процесі лінгвістичного дослідження усного дискурсу / Ю. М. Кучер. - С. 78-82
  Гришкова Р. О.  Лінгвістичні та міжкультурні фактори у навчанні ділової англійської мови / Р. О. Гришкова. - С. 82-84
  Кучерова О. О.  Замітка як об'єкт дослідження теорії комунікації (на матеріалі британської преси) / О. О. Кучерова. - С. 84-87
  Semyankiv I.  Group instructional feedback technigue / I. Semyankiv, A. Y. Shugai. - С. 88-89

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): теорія комунікації -- лінгвістична прагматика -- ціолінгвістика -- психолінгвістика -- українська літературна мова -- методика навчання англійської мови

Анотація:   Черговий випуск "Наукових записок. Філологічні науки" містить статті з теорії комунікації, лінгвістичної прагматики, соціо- та психолінгвістики, історії формування української літературної мови, методики викладання англійської мови.

 
105 81.2Ан
С60

Солощук, Л. В.

        Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі [Текст] : монографія / Л. В. Солощук ; наук. ред. : А. Д. Бєлова. - Х. : [Константа], 2006. - 298 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): англійській мові -- невербальні комунікації в англійській мові -- аналіз мовленевої діяльності -- культура мовлення в англійській мові

Анотація:   У монографії розглянуто принципи взаємодії та функціонування вербальних і невербальних компонентів комунікації в різних типах англомовного дискурсу. Дослідження невербальних комунікативних компонентів грунтується на аналізі їх номінацій в текстах художніх творів та кіноскриптів. Роботу виконано в руслі сучасних комунікативно-функціональних досліджень, спрямованих на розширення кола лінгвістичних інтересів за рахунок комплексного аналізу мовленнєвої діяльності людини.

 
106 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Спілкування / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування -- ділова комунікація англійською мовою

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб спілкуватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно і професійно точно. Завдяки цій книзі серії "Fit for Business English" ви зможете навчитися англійською мовою налагоджувати контакти, наводити переконливі аргументи, обгрунтовувати думки і бути красномовним навіть під час невимушеної бесіди. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
107 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Телефонні переговори / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): ділова англійська мова

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших пердумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб вести телефонні переговори з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі із серії "Fit for Business English" ви зможете навчитися англійською мовою призначати зустрічі, отримувати необхідну інформацію, відповідати на запити, приймати скарги та узгоджувати умови угод. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
108 88.5я73-1
К88

Кудіна, В. В.

        Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кудіна, Д. В. Позняк. - К. : КСУ, 2002. - 97 с.

Рубрики: Психология социальная

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Посібник із політичної психології" англійською мовою - перша в Україні спроба створення навчальних матеріалів для студентів, що одночасно опановують дві спеціальності - "психологію та англійську мову".

 
109 81.2Ан-91
Т21

Тарнопольський, О. Б.

        Методика обучения английскому языку для делового общения [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - К. : Ленвит, 2004. - 192 с.

Рубрики: Методика обучения английскому языку

Анотація:   У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання навчання англійської мови для ділового спілкування у вищих навчальних закладах та факультетатх економічного профілю. Подано методико-лінгвістичну характеристику ділової англійської мови у відмінності від загальнонародної мови та підмов різних спеціальностей. Розглядаються цілі, зміст та практична технологія навчання англійської мови для ділового спілкування, а також один з нових альтернативних підходів до навчання такому спілкуванню. Наводяться дані експериментів та дослідного навчання, що підтверджують ефективність розробленої методики.

 
110 81.2Ан-923.7
П69

        Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат [Текст] : посіб. з пер. з англ. мови для студ. вищ. навч. закл. / Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов ; наук. ред. : В. В. Дайнеко. - К. : Факт, 2005. - 152 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- усний переклад

Анотація:   "Практикум з усного перекладу: Мультимедійний формат" є навчальним посібником з професійного перекладу з англійської мови на українську. Він містить комплекс мультимедійних тренувальних вправ та є продовженням теоретичного курсу "Основи перекладу" англійської мови (G. Miram et al. Basic Translation) та навчального посібника російською мовою "Профессиональный перевод" (Мірам Г. Е., Гон О. М.). "Практикум з усного перекладу: Мультимедійний формат" призначено як для опрацювання в аудиторії, так і для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.

 
111 81.2Ан-923.7
Н56

Nesterenko, N.

        A Course in Interpreting and Translation [Текст] : [посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закл.] / N. Nesterenko, K. Lysenko. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 246 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу англійської мови

Анотація:   Даний навчальний посібник представляє собою збірку різноманітних вправ для надбання навчальних навичок усного перекладу з англійської мови та на англійську. Він включає цикли вправ, націлених на розвиток пам'яті та уваги перекладача, його мови та дикції, навички переключення уваги, вводить в активний запас велику кількість лексики основного словарного фонду, географічних та власних імен. В посібнику використовувались тексти сучасних політичних та економічних статей. Вперше у практиці навчального перекладу формуються та закріплються на конкретному мовному матеріалі навички перекладу з рідної мови на англійську та англійської на рідну за допомогою аутентичних аудіоматеріалів, що додаються.

 
112 74.162.7я73-5
П69

        Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова [та ін.]. - К. : Ленвіт, 2001. - 296 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов - Іноземні мови в середніх навчальних закладах

Ключові слова (ненормовані): АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -- ПРАКТИКУМ

Анотація:   У посібнику висвітлені всі розділи програми курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень. У кожному з розділів посібника даються рекомендації щодо підготовки до лекцій і практичних занять,самостійного опрацювання тем. Значна увага приділена самоконтролю рівня сформовності професійно-методичної компетенції студентів. Посібник містить вимоги і рекомендації до написання курсової, бакалаврської та дипломної робіт. У значному обсязі подані матеріали з педагогічної практики.Наводяться приклади професійно-вибіркових курсів з методики викладання іноземних мов. Розробки практичних занять і тем для самостійного опрацювання включають приклади вправ, фрагментів і планів-конспектів уроків.

 
113 81.2Ан-923
А47

Алексеєва, А. Л.

        Підручник з англійської мови для студентів-істориків [Текст] : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / А. Л. Алексеєва, О. В. Лабенко. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 274 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для істориків

Анотація:   Підручник складається з восьми блоків основного курсу, восьми додаткових блоків факультативного вивчення мови, одного блоку для самотійної роботи студентів, граматичного розділу та англо-українського словнику приблизно на 1400 лексичних одиниць з історичної та суспільно-політичної тематики.

 
114 81.2Ук-212
К49

Клименко, О. В.

        Типи неозначеного суб'єкта в англійській та українській мовах. Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження [Текст] : монографія. Т.2 / О. В. Клименко ; редкол. : В. Д. Каліущенко. - Донецьк : ДонНУ, 2005. - 180 с.

Зміст:
  Методика та засоби ідентифікації неозначеного суб'єкта-діяча. - С. 9-51
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками we, ми/ми. - С. 52-78
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками you, ти/ти, ви/ви. - С. 79-105
  Семантичні типи неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого займенниками they, вони/вони. - С. 106-129
  Порівняльний аналіз структурно-семантичних особливостей неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого особовими займенниками, в англійській і українській мовах. - С. 130-149

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз мов

Ключові слова (ненормовані): мові -- займенник англійської мови -- семантичні типи -- діахронічні дослідження мови -- зіставні дослідження мови -- порівняльна граматика -- зіставна

Анотація:   У монографії на матеріалі двох різноструктурних мов досліджуються семантичні типи неозначеного суб'єкта, вираженого особовими займенниками, описується методика та засоби його ідентифікації, формулюються риси подібностей та розбіжностей семантичних моделей речень з неозначеним суб'єктом в англійській та українській мовах.

 
115 80
Н72

        Нова філологія [Текст] : зб. наук. ст. № 27 / МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2007. - 334 с.

Зміст:
  Андреева И. А.  Коммуникативная узуализация фразеологизмов, вербализующих концепты thin/thick в современном англоязычном художественном дискурсе / И. А. Андреева. - С. 6-11.
  Андрусь А.  Когнітивна інтерпретація семантики прикметників big, large та great / А. Андрусь. - С. 11-15.
  Вапиров С. Ю.  Языковая картина мира немецкой волшебной сказки в переводе (на материале сказок братьев Гримм) / С. Ю. Вапиров. - С. 16-20.
  Волошина Є.  Конверсія в системі повнозначних частин мови (на матеріалі української та англійської мов) / Є. Волошина. - С. 20-24.
  Воскобойник В. І.  Типи фреймів та їх дериваційна характеристика (на матеріалі похідних прикметників англійської економічної терміносистеми) / В. І. Воскобойник. - С. 24-29.
  Жулінська М.  Семантично-когнітивні аспекти інновацій комп 'ютерних технологій / М. Жулінська. - С. 29-32.
  Королева Н. Л.  Характеристики сектора моральные качества в структуре концепта мораль / Н. Л. Королева. - С. 32-36.
  Мартинюк А. П.  Метафора у структурі значення англомовних вторинних номінацій чоловічої та жіночої референції / А. П. Мартинюк. - С. 36-41.
  Ніконова В. Г.  Реконструкція концептуальної метафори: ідентифікація концепту-кореляту (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) / В. Г. Ніконова. - С. 41-46.
  Породько-Лях О. В.  Фреймовий принцип реалізації концепту гроші в сучасному українському медіадискурсі / О. В. Породько-Лях. - С. 46-49.
  Селіванова О. О.  Теоретичні засади й дослідницькі можливості концептуального аналізу / О. О. Селіванова. - С. 49-56.
  Чернишенко І. А.  Ціннісні концепти як складові мовної свідомості / І. А. Чернишенко. - С. 56-64.
  Чуян С. О.  Перехідність у системі граматичних категорій англійського дієслова / С. О. Чуян. - С. 64-67.
  Швачко С. О.  Феномен спустошених числівників: лінгво-когнітивні аспекти / С. О. Швачко. - С. 67-71.
  Бацевич Ф. С.  Мова в деяких концепціях "людини цілісної": теоантропокосмізм і нагуалізм / Ф. С. Бацевич. - С. 72-78.
  Головко О. М.  Новітні локативні десигнації на світовому рівні (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Головко. - С. 78-86.
  Домброван Т. И.  Грамматика зависимостей в контексте синергетики / Т. И. Домброван, И. А. Сосницкий. - С. 86-91.
  Манакін В. М.  Мова як енергетичний феномен / В. М. Манакін. - С. 91-97.
  Махачашвілі Р. К.  Лінгвоонтологічні параметри неотехносфери сучасного буття / Р. К. Махачашвілі. - С. 97-104.
  Молодоженя О.  До питання про мовну гру у дослідженнях з філософії і мовознавства / О. Молодоженя. - С. 104-108.
  Приходько А. И.  Энергетический потенциал фрейма / А. И. Приходько. - С. 108-114.
  Семенець О. О.  Синергетична природа слова і тексту / О. О. Семенець. - С. 114-120.
  Шевчук О. В.  Концептуальный анализ аргументов в конструкции N' sN / О. В. Шевчук. - С. 124-129.
  Артюх В. М.  Особливості функціонування термінологічних дієслівних об'єктних словосполучень в англійському економічному тексті / В. М. Артюх. - С. 130-133.
  Балюта Е. Г.  Соціолінгвальні аспекти формування еконеологізмів у англійській мові на сучасному етапі (вербалізація проблеми використання енергії) / Е. Г. Балюта. - С. 133-137.
  Бардакова О. О.  Прикметники в якості першого відокремлюваного компонента в дієслівних одиницях (до) / О. О. Бардакова. - С. 137-142.
  Бережна М. В.  Антропонімія дитячої літератури жанру фентезі / М. В. Бережна. - С. 142-149.
  Василенко Д. В.  Афіксація як спосіб утворення англомовної військової лексики (діахронічний аспект) / Д. В. Василенко. - С. 149-155.
  Вільчинська Т. В.  Вплив запозичень на лексичний запас мови / Т. В. Вільчинська. - С. 156-159.
  Волгина Е. А.  К проблеме стилистического значения слова в лексикографическом описании / Е. А. Волгина. - С. 159-164.
  Воловик Л. Б.  Словотвірні моделі префіксальних дієслів та співвідносних з ними похідних іменників у німецькомовній економічній терміносистемі / Л. Б. Воловик. - С. 164-170.
  Гармаш О. Л.  Сутність системного ядра та ядерно-сферична структурованість словникового складу сучасної англійської мови / О. Л. Гармаш. - С. 170-176.
  Гринюкова Р. А.  Вплив комп'ютерних технологій на зміни лексичного складу німецької мови / Р. А. Гринюкова. - С. 176-179.
  Дмитрасевич Р. Я.  Англійські юридичні професіоналізми та способи їхнього утворення / Р. Я. Дмитрасевич. - С. 179-185.
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з компонентом - maker / О. Я. Добровольська. - С. 186-190.
  Єнікєєва С. М.  Архітектоніка словотвору як синергетичної системи (на матеріалі сучасної англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 190-198.
  Зацний Ю. А.  Про деякі напрями,чинники і механізми інноваційної семантичної деривації в англійській мові XXI століття / Ю. А. Зацний. - С. 198-202.
  Кияк Т. Р.  Фахові мови та проблеми термінознавства / Т. Р. Кияк. - С. 203-208.
  Клименко О. Л.  Словотворчі елементи розмовного походження та їх функціонування в сучасній англійській мові / О. Л. Клименко. - С. 208-213.
  Ковтун К. В.  Образование и функционирование неологизмов в современном английском языке / К. В. Ковтун. - С. 213-218.
  Лужаница Е. И.  Особенности развития городских диалектов на рубеже XX - XXI веков / Е. И. Лужаница. - С. 219-223.
  Лях І. В.  Відображення міжрівневої взаємодії мовних одиниць у технічній термінології (на матеріалі німецької термінології гірництва) / І. В. Лях. - С. 223-227.
  Міщенко А. Л.  Словотворчі можливості запозичених англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі англіцизмів тематичних груп "комп'ютерна техніка та цифрова обробка даних\" / "Інтернет як засіб масової комунікації". - С.  "інформаційні технологі" та "назви осіб")\"
  Ніконенко О. І.  Словотворчі функції сильних кореневих дієслів / О. І. Ніконенко. - С. 234-238.
  Олійник Н. А.  Структурно-семантичні особливості напівафікса як структурної одиниці / Н. А. Олійник
  Островская Ю. К.  Новая общественно-политическая лексика: фрагмент анализа английских неологизмов-словосочетаний рубежа веков / Ю. К. Островская. - С. 242-246.
  Ребрій О. В.  Дискурсивні параметри номінації (на матеріалі оказіональних інновацій) / О. В. Ребрій. - С. 246-250.
  Семенчук А. Б.  "11 вересня" 2001 року в англійській мові / А. Б. Семенчук. - С. 251-255.
  Семотюк О. Л.  Англо-американські запозичення в німецькій мові / О. Л. Семотюк. - С. 255-258.
  Сухачева Н. С.  Структурно-семантичні особливості афіксальних іменників-термінів сфери менеджменту / Н. С. Сухачева. - С. 258-263.
  Таценко Н. В.  Категорія інформації у семантиці метамови "віртуальної реальності" / Н. В. Таценко. - С. 263-267.
  Фогель Г. Б.  Структурні аспекти термінологічної лексики / Г. Б. Фогель. - С. 267-271.
  Чирвоний О.  Семантична деривація у сфері інформаційних технологій / О. Чирвоний. - С. 271-276.
  Шило В. В.  Лексики-семантична категоризація запозичених твірних та їх похідних в межах словотвірної парадигми (на матеріалі французьких запозичень в англійській правничій термінології) / В. В. Шило. - С. 276-282.
  Шишліна О. Л.  Структура та семантика складних аграрних термінів з першим словотворчим компонентом - основою кореневого іменника / О. Л. Шишліна. - С. 282-288.
  Ганічева Т. В.  Експериментальне формування термінологічного компоненту фахової компетенції майбутніх перекладачів / Т. В. Ганічева. - С. 292-296.
  Гладка І. А.  Технологія комунікативно-діяльнісного моделювання щодо формування готовності студентів до навчання молодших школярів іноземним мовам / І. А. Гладка. - С. 296-300.
  Глазкова І. Я.  До питання організації рольової гри на заняттях з іноземної мови / І. Я. Глазкова. - С. 300-303.
  Голуб Ю. І.  Лексикографічна інформація її роль в процесі оволодіння іноземною мовою / Ю. І. Голуб. - С. 303-306.
  Гунченко Ю. В.  Навчання словотвору на заняттях з англійської мови у ВНЗ економічної спрямованості / Ю. В. Гунченко. - С. 306-309.
  Залєвська І. О.  Іноземна мова як третя: дослідження інтермови та його застосування у викладанні / І. О. Залєвська. - С. 309-315.
  Теляшенко В. Л.  Результати експериментальної перевірки ефективності проектної технології навчання студентів фармацевтичних спеціальностей професійно орієнтованого спілкування англійською мовою / В. Л. Теляшенко. - С. 320-326.
  Черньоков Я.  Зіставний характер перекладу фахових текстів у курсі вивчення іноземної мови на природничо-географічному факультеті / Я. Черньоков, В. Белінський. - С. 326-332.

Анотація:   У збірнику містяться статті , присвячені актуальним проблемам когнітивної лінгвістики, лінгвофілософії, енергетичної лінгвістики, розвитку словникового складу мов та методики викладання германських та романських мов. Результати дослідження висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття.

 
116 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів / І. М. Куліш ; рец. : В. П. Мусієнко [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 120 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
117 81.2Ан-923
Р83

Рудешко, Є.

        Англійська мова комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. Рудешко. - К. : КНТЕУ, 2002. - 206 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): ділове спілкування -- комерційна діяльність -- культура англійської мои

Анотація:   Навчальний посібник знайомить читача з спеціальною англійською термінологією комерційної діяльності. Мета посібника - навчити читача роботі з фаховою літературою та виробити навички ділового спілкування.

 
118 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Куліш, А. П. Безкопильний. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
119 81.2Ан-923.72
Г93

Гужва, Т. М.

        Англійська мова: розмовні теми [Текст] : навч. посіб. для студ. фак. інозем. фіолол. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів : у 2-х ч. Ч. 1 / Т. М. Гужва ; під ред. : Ю. Ю. Романовської ; худ.-оформл. : І. В. Осипов ; рец. : В. - Х. : Фоліо, 2006. - 414 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми

Анотація:   Навчальний посібник призначений для вдосконалення навичок усної мови, для розширення лексичного запасу. Містить зразки розмовних тем, кожну з яких доповнено відповідними текстами англійських і американських авторів, комунікативними впрами.

 
120 81.2Ан-923.7
К11

Кorunets, I. V.

        Theory and practice of translation / I. V. Кorunets ; ed. : O. I. Tereh. - Vinnitsa : Nova Knyha, 2003. - 445 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): лексикологічні аспекти -- граматичні аспекти -- переклад

Анотація:   У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладається короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та вУкраїні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо.

 
121 81.2Ан-923.7
К70

Корунець, І. В.

        Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] : підруч. / І. В. Корунець; за ред. : О. І. Тереха. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 446 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу -- аспектний переклад

Анотація:   У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема : вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, корпорацій, назв газет і журналів, профспілок, політичних, спортивних, гуманітарних організацій, назв газет, журналів, тощо. Пропонуються вивірені спроби відтворення ідіомів, значень реалій суспільного життя, класів інтернаціональної лексики, а також асиндетичних іменникових словосполучень і віддієслівних предикативних комплексів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

 
122 81.2Ан-923.8
Я90

Яхонтова, Т. В.

        Основи англомовного наукового письма [Текст] : навч. посібник для студентів і науковців / Т. В. Яхонтова. - Л. : ПАІС, 2003. - 220 с.

Рубрики: Мова англійська - Письмо

Ключові слова (ненормовані): стилістика английскої мови -- письмо англійської мови -- иауковый стиль письма (англійськомовний)

Анотація:   Ця книга є першим в Україні навчальним посібником з англомовного наукового письма. Його мета-ознайомлення з основними особливостями риторики, стилістики та жанрової організації сучасного англомовного наукового дискурсу (стилю), розвиток базових навичок побудови і написання англійською мовою наукових текстів різних жанрів, а також вироблення стратегії опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та власне мовні аспекти. Посібник максимально орієнтований на розвиток навичок письма шляхом виконання різноманітних завдань на матеріалі автентичних текстів із гуманітарних і природничих дисциплін.

 
123 81.2Ан-923.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. - К. : ІНКОС, 2002. - 477 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): артикль -- іменник -- вживання часів -- інфінітив -- дієприкметник -- герундій -- модельні дієслова

 
124 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Лекції з теоретичної граматики англійської мови [Текст] : навч. посібник для студентів старших класів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Англійська і німецька мова та література" / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. - 151 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- теоретична граматика

 
125 81.2Ан-923
К67

Корнієнко, С. В.

        Англійська мова [Текст] : посіб. для студ. фіз. ф-тів вищ. навч. закл. / С. В. Корнієнко, А. С. Шірінян. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 136 с.

Рубрики: Мова англійська

 
126 81.2Ан-923.2
Х69

Ходаківський, Ю. В.

        Збірник граматичних вправ з англійської мови / Ю. В. Ходаківський; Дипломатична академія України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
127 74.261.7Ан
А64

        Англійська мова у спілкуванні, 5 клас [Текст] : кн. для вчителя / Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, І. А. Данилович та ін.. - К. : Освіта, 1996. - 159 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 5 кл.

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас -- освіта середня

 
128 4И(Ан)(075.31)
Б24

Баранцев, К. Т.

        Курс лексикології сучасної англійської мови [Текст] : підручник для студентів пед. інститутів іноземних мов та факультетів іноземних мов університетів і пед. інститутів УРСР / К. Т. Баранцев. - К. : Радянська школа, 1955. - 263 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови

 
129 4И(ан)(075.3)
А51

Алова, Н. П.

        Семінарій з курсу теоретичної граматики англійської мови [Текст] : Навч. посіб. для факультетів романо-германської філології ун-тів / Н. П. Алова, О. М. Старикова. - К. : Вища школа, 1972. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теоретична граматика англійської мови

 
130 81.2Ан-923кр
Т36

        Тестовий контроль у навчанні англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. I-ІІ курсів напряму підгот. 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) / Т. М. Кравченко, О. М. Чебан, С. А. Аліфанова [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 244 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

 
131 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. пос. для студентів вузів / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко; за ред. В. К. Шпака. - К. : Вища школа, 1995. - 239 с.

Рубрики: Мова англійська

 
132 81.2Ан-923.2
Д79

Дубравська, Д. М.

        Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. In pursuit of perfection / Д. М. Дубравська, О. М. Ванівська. - Л. : Новий Світ, 2012. - 370 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Анотація:   Навчальний посібник складається з двох частин Граматичні пояснення частин І стосуються таких тем: іменник, артикль, прикметник, прислівник, дієслово (часові форми та аспектуальні значення). Частина ІІ містиме дієслово (пасивний стан і модальність), пряму та непряму мову, інфінітив, дієприкметник та герундій. Структура навчального посібника дасть змогу студентам ознайомитись із теоретичними поясненнями відповідної теми, проаналізувати зміст, занотувати найважливіші правила та намагатися запам'ятати їх шляхом виконання запропонованих вправ і завдань.

 
133 81.2Ан-923
П18

Паращук, В. Ю.

        Практичний курс англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ф-тів інозем. мов вищ. закл. освіти / В. Ю. Паращук, Л. Ф. Грицюк, С. Б. Саум. - К. : Знання, 1999. - 526 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Мета підручника-вдосконалення навичок усного і писемного мовлення, вільного розуміння художнього тексту, збагачення словникового запасу, формування лінгвокраїнознавчої та культурної компетенції. Матеріал для текстів та вправ запозичений із творів сучасних американських, британських та українських авторів.

 
134

Несвіт, А. М.

        Англійська мова. 3кл. / А. М. Несвіт. - : 2013

 
135 81.2Ан-923
М58

Мізецька, В. Я.

        Практичний курс англійської мови для юристів [Текст] : підручник / В. Я. Мізецька. - Х. : Одіссей, 2004. - 239 с.

Рубрики: Мова англійська - Практичний курс

 
136 81.2Ан-923.72
К57

Коганов, А. Б.

        Сучасна англійська мова [Текст] : розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): для школярів, абітурієнтів. Кн. 1 / А. Б. Коганов. - К. : А.С.К., 2002. - 359 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми -- лексика англійської мови

 
137 81.2Ан-923.2
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови у схемах і таблицях [Текст] : Навч. посібник для студентів старших класів вищ. навч. закладів(спеціальність "Англійська і німецька мова та література" / В.Ф. Велівченко. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 40 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теоретична граматика -- граматика англійської -- граматика англійської мови

 
138 81.2Ан-923
Ш83

Шпак, Н. А.

        Тестові завдання з англійської мови [Текст] : практикум / Н. А. Шпак; Дипломатична академія України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська - Тестові завдання

 
139 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : підручник для студентів фак. романо-германської філологіі ун-тів / О. М. Старикова, Г. О. Герасименко, С. І. Кисельова, А. В. Логвіна. - К. : Вища школа, 1993. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська

 
140 81.2Ан-923.7
Ж91

Журавльова, Т. А.

        Особливості перекладу з англійської мови на українську [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Журавльова. - Донецьк : Донбас, 1997. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): граматичні трансформації -- лексичні трансформації -- переклад фразеологічних одиниць

 
141 81.2Ан-923.7
О75

        Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / В. К. Шпак, Л. П. Дєгтярьова, І. І. Могілей та ін.; за ред. В. К. - К. : Знання, 2005. - 310 с.

Рубрики: Перекладознавство - Теорія перекладу

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   Пропонований навчальний посібник складається з 20 модулів, кожен з яких є одиницею навчальної системи, покладеної в основу комплексу. Кожгний модуль містить чотири блоки, спрямовані на роботу зі складними лексичними зворотами та специфічними граматичними конструкціями. Додатки включають перелік найчастіше вживаних абревіатур та скорочень, оригінальні текстові матеріали для аудиторної та самостійної роботи.

 
142 4И(Ан)(03)
Б24

Баранцев, К. Т.

        Словник синонімів англійської мови: Близько 2500 синонімів [Текст] : підручник для студ. факультетів і відділів англійської мови / К. Т. Баранцев. - К. : Радянська школа, 1964. - 516 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник синонімів англійської мови

Ключові слова (ненормовані): синоніми англійські

 
143 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова [Текст] : зб. вправ до "Навч. завдань для індивідуальної та самостійної роботи студентів". Ч. 1 / В. І. Авраменко, Л. П. Новак, А. П. Пархоменко, В. І. Чернуха. - Полтава : Видавництво ПУСКУ, 2005. - 50 с.

Рубрики: Мова англійська

 
144 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / кол. авт. під кер. : Н. К. Скляренко. - К. : Освіта, 2006. - 320 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): спілкування англійською мовою -- англійська мова 9 клас

 
145 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2007. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

 
146 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Довідник з граматики англійської мови (з вправами) [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Верба. - К. : Освіта, 2001. - 414 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з граматики

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
147 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : навч. посібник для вступників до вузів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1993. - 270 с.

Рубрики: Мова англійська

 
148 81.2Ан-96кр
З63

Зіноватна, О. М.

        Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови [Текст] : методичні рекомендації / О. М. Зіноватна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 68 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): оцінювання з англійської мови

 
149 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : посібник для старшокласників і абітурієнтів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1996. - 285 с.

Рубрики: Мова англійська

 
150 4и(ан)(075.1)
Б20

Балла, М. І.

        Вживання прийменників в англійській мові [Текст] : посіб. длля учителів і учнів старших класів середньої школи; для студ. / М. І. Балла ; за ред. і з вступ. стат. Г. П. Ятеля. - К. : Радянська школа, 1967. - 175 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): прийменник в англійській мові -- граматика англійської мови -- синтаксис англійської мови

 
151 81.2Ан-923кр
А64

        Англійська мова для економістів [Текст] : [навч. посіб.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 168 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійський для економістів

Анотація:   Навчальний посібник розроблений для студентів економічних спеціальностей і складається з 10 розділів, які охоплюють базові теми з економіки і бізнесу.

 
152 81.2Ан-923.3
К32

Квеселевич, Д. І.

        Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Квеселевич; М-во освіти і науки України. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови

 
153 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підруч. для 5 кл. серед. шк. / кол. авторів під керівн. Н. К. Скляренка. - К. : Освіта, 1996. - 416 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 5 кл.

Ключові слова (ненормовані): освіта середня -- англійська мова 5 клас

 
154 81.2Ан-923
А64

        Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар [та ін.]; за ред. В. К. - К. : Вища школа, 2000. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення англійською мовою -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Мета роботи- забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Складається з 32 уроків і тематичного словника. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

 
155 81.2Ан-923
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова: Самовчитель [Текст] : навч. посібник для студентів вузів / П. О. Бех, Л. В. Биркун. - К. : Либідь, 1993. - 232 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): самовчитель англійської мови

 
156 81.2Ан-923
А64

        Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / В. Я. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко ; ред. : В. К. Шпак. - К. : Вища школа, 1999

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фонетико-орфографічний курс

Анотація:   Підручник складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовні зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.

 
157 81.2Ан-922
А64

        Англійська мова у спілкуванні [Текст] : підручник для 6 кл. серед. шк. / колектив авт.: Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, Н. О. Демченко та ін.. - К. : Освіта, 1997. - 397 с.

Рубрики: Мова англійська - Шкільний курс 6 кл.

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас -- освіта середня

 
158 81.2Ан-923.72
К57

Коганов, А. Б.

        Сучасна англійська мова [Текст] : розмовні теми (лексика, тести, діалоги, вправи) : для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн. 2 / А. Б. Коганов. - К. : А.С.К., 2002. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): розмовні теми -- лексика англійської мови

 
159 81.2Ан-923
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : самовчитель / П. О. Бех, Л. В. Биркун. - К. : Либідь, 1995. - 232 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): самовчитель англійської мови

 
160 81.2Ан-923
С44

Скопюк, Т. Г.

        Навчальний посібник з англійської мови [Текст] : для студ. істор. ф-ту для розвитку навичок читання, письма та мовлення сучасною англ. мовою / Т. Г. Скопюк. - К. : Київський університет, 2003. - 77 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

 
161 81.2Ан-923кр
А64

        Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. І курсу напряму підгот. "Філологія" / авт. кол. : Т. М. Кравченко (кер.), О. С. Афанасьєва, Д. В. Гаращенко [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 362 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): писемне мовлення -- техніка читання -- англомовне мовлення

Анотація:   У навчальному посібнику головна увага звертається на постановку вимови, навчання усного англомовного мовлення, удосконалення техніки читання та вмінь зрілого читання, а також розвиток навичок писеменого мовлення. Він містить матеріали вступного фонетичного курсу, теми My Family, Housing, Daily Routine, Food and Meals, Weather and Climate, тести для проведення самоконтролю, додатковий лексичний матеріал.

 
162 81.2Ан-923.0кр
Л84

Лук'янова, Г. Л.

        Історія англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Лук'янова; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 106 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

 
163 81.2Ан-923кр
К23

Карловська, Г. В.

        Англійська мова для хіміків [Текст] : навч. посіб. з англ. мови для студ. I курсу спец. хімія. Ч. 1 / Г. В. Карловська. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійська мова для хіміків

Ключові слова (ненормовані): граматика -- лексичні вправи

Анотація:   Матеріал розташовано згідно послідовності тем, які визначені програмою вивчення дисципліни. Навчальний посібник включає вісім основних тем, які містять у собі тексти з граматичними та лексичними вправами.

 
164 81.2Ан-923.3
К32

Квеселевич, Д. І.

        Практикум з лексикології сучасної англійської мови [Текст] : навч. посібник / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 126 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійська

 
165 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Відрядження / Р. Тіллі ; пер. з англ. Т. А. Чорної ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові -- спілкування англійською

Анотація:   Завдяки цій книзі ви можете навчитися англійською мовою домовлятися про зустрічі, бронювати, розміщувати замовлення, проводити успішні презентації підприємства та його продукції. До всіх найуважніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
166 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : 2012. - 280 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Ключові слова (ненормовані): загально-лінгвістичні терміни -- граматичні терміни

Анотація:   У посібнику викладені основні теми та проблеми курсу теоретичної граматики, представлені схеми і таблиці, які полегшують їх розуміння та сприйняття, а також наявний глосарій загально-лінгвістичних і граматичних термінів, згрупованих в алфавітному порядку.

 
167 81.2Ан-923.2
Т48

Ткачук, В. М.

        Числівник в англійській мові [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ткачук, Г. В. Чумак. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. - 34 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика числівника

Анотація:   У посібнику розглядається граматична категорія числівника. З'ясовується його семантика, походження, утворення, а також розряди за значенням, морфологічні й синтаксичні функції, вимова і правопис. Окремо пропонуються вправи, а також словничок термінів.граматика числівника

 
168

Мартовицька, Н. В.

        Курс англійської мови для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" / Н. В. Мартовицька. - : 2014

 
169 81.2Ан-2я2
В31

Верба, Г. В.

        Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Логос, 2002. - 352 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови

 
170 81.2Ан-923.2
М19

Малікова, О. В.

        Теоретична граматика сучасної англійської мови: університетський курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Малікова. - К. : Київський університет, 2010. - 704 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): урок з англійської мови

 
171 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, А. В. Гордійчук. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за темою в межах одного розділу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
172 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2008. - 200 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

 
173 81.2Ан-923
А64

        Англійська для економістів і бізнесменів [Текст] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів / В. К. Шпак, О. О. Мустафа, Т. І. Бондар та ін.. - К. : Вища школа, 2001. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення англійською мовою -- спілкування англійською мовою

Анотація:   Мета роботи- забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для економічних факультетів вищих навчальних закладів. Складається з 32 уроків і тематичного словника. система вправ забезпечує швидше й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною економічною літературою.

 
174 81.2Ан-922
Б55

Бех, П. О.

        Англійська мова [Текст] : навч. посібник для вступників до вузів / П. О. Бех. - К. : Либідь, 1992. - 270 с.

Рубрики: Мова англійська

 
175 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        Англійська мова [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвітніх навч. закл. / О. Д. Карп'юк. - Т. : Астон, 2006. - 192 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

 
176 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Переговори з продажу / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові -- спілкування англійською

Анотація:   Завдяки цій книзі ви зможете навчитися англійською мовою успішно спілкуватися з новими клієнтами, презентувати продукцію, вносити пропозиції, досягати компромісів та узгоджувати умови угод. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацювання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
177 81.2Ан-923.7
К95

Кухаренко, В. А.

        Практикум з стилістики англійської мови [Текст] : підруч. для студентів фак. іноземних мов вищ. навч. закладів освіти / В. А. Кухаренко. - Вінниця : Нова книга, 2000. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): стилістика ангійської мови

 
178 74.261.7Ан
А64

        Англійська мова у спілкуванні, 6 клас [Текст] : кн. для вчителя / кол. авт.: Н. К. Скляренко (керівник), Н. І. Бичкова, Н. О. Демченко та ін.. - К. : Освіта, 1997. - 108 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас -- спілкування англійською

 
179 81.2Ан-923.2кр
В27

Велівченко, В. Ф.

        Теоретична граматика англійської мови (короткий курс) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Велівченко. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. - 351 с.

Рубрики: Мова англійська - Теоретична граматика

Ключові слова (ненормовані): загально-лінгвістичні терміни -- граматичні терміни

Анотація:   У посібнику викладені основні теми та проблеми курсу теоретичної граматики, представлені схеми і таблиці, які полегшують їх розуміння та сприйняття, а також наявний глосарій загально-лінгвістичних і граматичних термінів, згрупованих в алфавітному порядку.

 
180 84(4Укр)1-5я4
Ш37

Шевченко, Т. Г.

        Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко. - К. : Мистецтво, 2007. - 608 с.

Рубрики: Шевченко Т.Г. - про нього
Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. Г.-художник -- живопис Шевченка -- поезія Шевченка -- поезія Шевченка англійською мовою

Анотація:   Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Його вірші і поеми друкувалися в перекладах багатьма мовами народів світу, але найбільше - російською, англійською, німецькою, угорською, білоруською, іспанською. Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка - поета і художника. У передмові до видання академік Національної академії наук України Іван Дзюба висвітлює основні етапи життєвого і творчого шляху Шевченка, названого в народі Кобзарем, як і головну збірку його поетичних творів.

 
181 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 570 с.

Зміст:
  Андрусь А. Ф.  Визначення концептуальної моделі прикметника large в англійській мові / А. Ф. Андрусь. - С. 267-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астаф'єва М. О.  Аспекти лінгвістичної теорії метафори / М. О. Астаф'єва. - С. 271-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушкова В. В.  Оцінний компонент та семантичні особливості номінації емоцій у фразеологічних одиницях / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, В. В. Валах. - С. 277-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бялик В. Д.  Епістеміологічні засади мовної компетенції та мовна особистість / В. Д. Бялик. - С. 281-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Візнюк О. В.  Комунікативний аспект оператора - NOT / О. В. Візнюк. - С. 285-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Влох Н. М.  Синтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерністського тексту / Н. М. Влох. - С. 289-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Г. А.  Питання культури мови на сторінках "Літературної України" (1963-1965 рр.) / Г. А. Волошина. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глуховцева Л. В.  Скорочення слів у сучасній англійській мові / Л. В. Глуховцева. - С. 297-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатковська О. М.  Концептуалізація інтенції / О. М. Гнатковська. - С. 302-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головацька Н. Г.  Семантична динаміка сенсорного дієслова англійської мови / Н. Г. Головацька. - С. 307-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грижак Л. М.  Означеність/неозначеність іменних груп у темо-рематичних відношеннях / Л. М. Грижак. - С. 312-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк С. С.  Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів наукового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 316-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з другим компонентом - ward / О. Я. Добровольська. - С. 321-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дядюра Г. М.  Функціональне призначення аналогій у наковому тексті (на матеріалі природничих і технічних текстів) / Г. М. Дядюра, Г. Ф. Ракшанова. - С. 324-328. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Єнікєєва С. М.  Динамічна синхронія словотвірного гнізда (на матеріалі англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 329-334. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жакун О. О.  Проблема мовних союзів у працях Р. О. Якобсона / О. О. Жакун. - С. 334-340. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жуковська В. В.  Вплив семантики дієслова на функціонування його морфологічних характеристик / В. В. Жуковська. - С. 340-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заздравник Є. О.  Діахронічні та синхронічні варіації значення фразеологічних одиниць як результат впливу мовної картини світу / Є. О. Заздравник. - С. 343-347. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заслонкіна А. В.  Лінгвокультурний концепт у когнітивній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захаров Ю. М.  Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв "поетики припущень" / Ю. М. Захаров. - С. 353-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваськевич М. О.  Сучасні підходи до вивчення авторського ідіолекту та ідіостилю / М. О. Іваськевич. - С. 360-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян Л. Г.  Епістолярій Бориса Антоненка-Давидовича як вияв його мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 364-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль С. М.  Вертикальний контекст: особливості структури та сприйняття / С. М. Коваль. - С. 369-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козуб Л. С.  Просодична організація англійської телереклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом / Л. С. Козуб. - С. 372-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Контури номінативного простору "чарівник" у сучасних англійській та українській мовах / О. С. Колесник. - С. 378-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурно-семантичні особливості англомовних сленгізмів лексико-семантичного поля "наркотики" / Д. М. Колесник, Н. В. Бондар. - С. 383-387. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології / Д. М. Колесник, Н. А. Пашковська. - С. 388-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комар Л. В.  Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми / Л. В. Комар. - С. 391-395. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєва З. М.  Сучасні тенденції англійської неології / З. М. Корнєва. - С. 396-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко В. Г.  Прагматичні особливості цитування в текстах наукових журнальних статей / В. Г. Костенко. - С. 400-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кресан О. Я.  Специфічні риси детективного дискурсу: спроба текстемного аналізу / О. Я. Кресан, О. І. Приймак. - С. 405-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухарєва-Рожко В. І.  Однорідність як тип сегментного ускладнення структури односкладного речення (на матеріалі українських науково-технічних текстів) / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 409-414. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лесінська О. М.  Модифікатори у номінативній фразі / О. М. Лесінська. - С. 415-418. - Библиогр. в конце ст.
  Лук'янова Г. Л.  Роль словоскладання у системі словотвору сучасної англійської мови / Г. Л. Лук'янова, С. С. Воробйова. - С. 419-424. - Библиогр. в конце ст.
  Мельникова Л. А.  Міжпредметна координація на початковому етапі введення предметів на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 424-430. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайленко В. В.  Когнітивний квантор "THERE" / В. В. Михайленко. - С. 430-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова О. О.  Лінгвокогнітивний аспект посесивних структур N1 has N2 та N2 of N1 / О. О. Морозова. - С. 434-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нюня Т. Л.  Семантична деривація в англійській економічній термінології / Т. Л. Нюня. - С. 439-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелінцева О. Е.  Комунікативні функції словотчорчих засобів мови / О. Е. Пчелінцева. - С. 444-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пянковська І. В.  Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах / І. В. Пянковська. - С. 449-453. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибіна Н. В.  Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті / Н. В. Рибіна. - С. 454-457. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда О. В.  Моделювання префіксально-конверсивного ряду з двома префіксами / О. В. Руда. - С. 457-461. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовник Н. В.  Концептуалізація роду в давньоанглійській картині світу / Н. В. Садовник. - С. 461-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сапожник І. В.  Комерційні терміни в авторському дискурсі / І. В. Сапожник. - С. 466-469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Л. М.  Суфіксальна деривація абстрактних понять у технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 469-473. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрілець Н. Я.  Структурні типи сомантичних фразем у романських мовах / Н. Я. Стрілець. - С. 474-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суродейкіна Т. В.  Відображення наївної та наукової картини світу в мистецтві / Т. В. Суродейкіна. - С. 478-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О. В.  Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / О. В. Татаровська. - С. 481-485. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томенчук М. В.  Лінгвокультурологічний підхід до вивчення варіантно зумовлених концептів сучасної англійської мови / М. В. Томенчук. - С. 486-490. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронь А. А.  Опозиція однократності/багатократності у сучасній аспектології / А. А. Тронь. - С. 490-495. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Туровська Л. В.  Екстралінгвальна обумовленість лінгвістичних процесів у термінології (на прикладі військової терміносистеми) / Л. В. Туровська. - С. 495-501. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Усов І. І.  Психологолінгвістичний аналіз проблеми двомовності / І. І. Усов. - С. 501-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устинович Є. А.  Фонетична інтерференція в системі голосних англійської мови Південно-Африканської Республіки (на матеріалі мовлення англо-бурських білінгвів) / Є. А. Устинович. - С. 507-509. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фогель Г. Б.  Принципи системної організації англійської автомобільної термінології / Г. Б. Фогель. - С. 509-513. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії газетного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 513-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Храбовська Д. М.  Лінгвістика мовних контактів у навчанні фонетики регіональних варіантів сучасної французької мови / Д. М. Храбовська. - С. 519-523. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цехмистренко О. В.  Антропонімні запозичення в сучасній українській мові (на прикладах прізвищ черкащан) / О. В. Цехмистренко. - С. 524-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурна З. В.  Порівняльний аналіз структурних характеристик німецької та української реклами в галузі побутової техніки / З. В. Чепурна. - С. 527-531. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черкас Н. В.  До проблеми дефініції пареміологічних одиниць / Н. В. Черкас. - С. 531-536. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернишенко І. А.  Вербальні засоби вираження цінностей у структурі мовної особистості українця (діахронічний аспект) / І. А. Чернишенко. - С. 536-543. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  Комунікативна культура перекладача, фахівця з прикладної лінгвістики / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 543-548. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Концептуально-інформаційна мережа дискурсу / В. І. Шульгіна. - С. 548-552. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яхонтова Т. В.  Функціонально-смислові та мовні особливості анотацій сучасних англомовних наукових статей / Т. В. Яхонтова. - С. 553-557. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): мови -- емотивна семантика -- мовна особистість -- категорія заперечення -- синхронія словотвірного гнізда -- авторський ідіолект -- вертикальний контекст -- сленгізми англомовні -- неологія англійська

 
182 81.002.1
П84

        Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах [Текст] : типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. Т. 7 / О. Л. Бєссонова, О. С. Сарбаш, О. В. Трофімова [та ін.] ; редкол.: В. Д. Каліущенко. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2012. - 360 с.

Рубрики: Мовознавство

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- українська мова -- російська мова -- антиутопія в українській мові -- антиутопія в англійській мові -- антиутопія

Анотація:   Пропонована монографія містить творчий доробок дослідників у межах проекту "Когнітивні, лінгвокультурологічні та гендерні аспекти дослідження мовних категорій у різних типах дискурсу". Здійсненне в рамках зіставного та типологічного напряму мовознавства, дослідження є інтегрованим до когнітивно-дискурсивної та лінгвокультурологічної проблематики, що концентрується навколо тріади: "мова - мовна особистість - культура". У монографії на матеріалі англыйської, української, російської, новогрецької мов розглядаються спільні та відмінні риси вираження різнорівневими мовними засобами специфіки концептуалізації та категоризації світу, відбиті у національних мовних картинах світу.

 
183 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комуникації / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Борейчук Н. В.  Олекса Влизько а його творчість у мемуарній літературі / Н. В. Борейчук. - С. 9-11
  Вергелес Г. С.  Образ головного героя в драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" / Г. С. Вергелес. - С. 12-14
  Зарва Ю.  Вербальний аспект постструктуралістського (деконструктивістського) прочитання роману Є. Пашковського "Щоденний жезл" / Ю. Зарва. - С. 15-16
  Зінченко О. С.  Специфіка психологізму в романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" / О. С. Зінченко. - С. 17-19
  Карпань І. В.  Типологія танатологічних мотивів у бориславському циклі Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 20-22
  Клименко І. В.  Романи Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" крізь призму асоціонімного виміру / І. В. Клименко. - С. 23-25
  Сапрон А. А.  Функції сновидінь у романах Милорада Павича "Хозарський словник" і Людмили Баграт "Зло" / А. А. Сапрон. - С. 26-28
  Сідун Ю. С.  Кесар Білиловський і Схід / Ю. С. Сідун. - С. 29-31
  Сорокіна А. О.  Оцінка творчості Генріка Ібсена Іваном Франком / А. О. Сорокіна. - С. 32-33
  Стеблівська А. В.  Особливості творення української громадянської лірики XXI століття (на матеріалі поетичних текстів, присвячених Євромайданові та "Небесній Сотні") / А. В. Стеблівська. - С. 34-36
  Устименко С. С.  Методика гендерного аналізу художнього тексту / С. С. Устименко. - С. 37-39
  Шевченко І. В.  Художня модель долі України в "Думі про Зінька Самгородського" Т. Осьмачки / І. В. Шевченко. - С. 40-42
  Бондар О. П.  Лексико-семантична група назв осіб за рисами вдачі та характеру в говірці села Чорна Кам'янка Маньківського району / О. П. Бондар, К. П. Головата. - С. 44-45
  Жабіцька А. І.  Словотвірні синоніми-прикметники як засіб збагачення лексикону українськоїмови / А. І. Жабіцька. - С. 46-48
  Косменюк В. Ю.  Явище мовної гри в українських анекдотах / В. Ю. Косменюк. - С. 49-51
  Стасюк Н. В.  Особливості структури та функціонування різновидів закликів у сучасному українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 52-54
  Швець Д. В.  Інтертекстуальний зв'язок творів Т. Г. Шевченка зі Святим Письмом / Д. В. Швець. - С. 55-57
  Береговенко Т. В.  Негативний вплив на свідомість дітей девіантної телевізійної реклами (канали 1+1, Інтер, СТБ) / Т. В. Береговенко, А. В. Ван'єр. - С. 59-61
  Головка І. О.  Історія становлення спеціалізованих журнальних видань для журналістів / І. О. Головка. - С. 62-64
  Жила І. В.  Формування пакету інформаційних документів для прес-конференції / І. В. Жила. - С. 65-67
  Капітан Є. В.  Типологічні характеристики видань для наймолодшого читача / Є. В. Капітан. - С. 68-70
  Погребняк Р. О.  Іміджеві складники українських комерційних телеканалів / Р. О. Погребняк. - С. 71-73
  Спасібіна С. В.  Функціональні ролі тележурналіста в сучасному телепросторі України / С. В. Спасібіна. - С. 74-76
  Черемис В. Ч.  Жанр есе в онлайн-проекції / В. Ч. Черемис. - С. 77-79
  Яблонська Д. І.  Роль журналіста у формуванні позитивного образу спортивного ЗМІ / Д. І. Яблонська. - С. 80-81
  Бондаренко О. С.  Інтонаційні індикатори жанрової стратифікації політичного дискурсу / О. С. Бондаренко. - С. 83-85
  Бутенко Н. Ю.  Функціонально-стилістична диференціація інтонації / Н. Ю. Бутенко. - С. 86-88
  Гуменюк О. Ю.  Функціональні характеристики компліменту (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Гуменюк. - С. 89-90
  Калько Я. М.  Функціонування висловлення схвалення: віковий аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Я. М. Калько. - С. 91-92
  Коваленко Д. І.  Статус фоностилістики в сучасному мовознавстві / Д. І. Коваленко. - С. 93-94
  Коваленко О. А.  Неологізми як джерело поповнення сучасного складу мови (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. А. Коваленко. - С. 95-96
  Колісник Я. А.  Трактування поняття "глобальна англійська мова" / Я. А. Колісник. - С. 97-99
  Мироненко Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми hand n / Т. В. Мироненко. - С. 100-101
  Миронюк Б. Ю.  Витоки та шляхи розвитку фоносемантики / Б. Ю. Миронюк. - С. 102-104
  Овсяник К. В.  Мовчання як "нульовий" комунікативний акт (на матеріалі англомовного тексту) / К. В. Овсяник. - С. 105-106
  Отрішко Д. С.  Передумови, витоки та шляхи розвитку звукового символізму / Д. С. Отрішко. - С. 107-108
  Чоботко В. А.  Комунікативні бар'єри та способи їх подолання / В. А. Чоботко. - С. 109-110
  Рідченко М. О.  Реалізація концепту "сторонній/несторонній" у романі Дугласа Коупленда "Планета шампуню" / М. О. Рідченко. - С. 111-113
  Самофалов В. В.  Жестикуляція як невербальний засіб комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / В. В. Самофалов. - С. 114-115
  Шарий Д. Ю.  Погляд як невербальний засіб вираження емоцій (на матеріалі англомовного тексту) / Д. Ю. Шарий. - С. 116-117
  Шишкіна І. О.  Типологія непрямих мовленнєвих актів / І. О. Шишкіна. - С. 118-119
  Шлапак Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми eye n / Т. В. Шлапак. - С. 120-121
  Ярмоленко А. В.  До класифікації фразеологічних мовних одиниць в англійські мові / А. В. Ярмоленко. - С. 122-123
  Забарна Я. А.  Антропні риси образу дерева у міфології та фольклорі Британських островів / Я. А. Забарна. - С. 124-125
  Ленська А. С.  Дослідження акцентуацій множинних особистостей головної героїні роману Сідні Шелдона "Tell Me Your Dreams" / А. С. Ленська. - С. 126-127
  Андрющенко І. В.  Теоретичні засади вивчення фразеологізмів у німецькій мові / І. В. Андрющенко. - С. 129-130
  Василевич О. В.  Фразеологізми з колмпонентом "праця" в німецькій мові / О. В. Василевич. - С. 131-132
  Дубова Я. О.  Фразеологізми на позначення радості в німецькій мові / Я. О. Дубова. - С. 133-134
  Ковтун Я. П.  Категорія збірності у лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун. - С. 135-136
  Кононець Є. П.  Позитивна, негативна і нейтральна оцінка в структурі фразеологізму сучасної німецької мови / Є. П. Кононець. - С. 137-138
  Kusmenko A.  Vokalische Lautung des Bayerischen / A. Kusmenko, O. Slobodjanjuk. - С. 139
  Кутова К. О.  Фразеологізми з компонентом "свято" в німецькій та українській мовах / К. О. Кутова. - С. 140-142
  Мироненко М. В.  Лексична полісемія / М. В. Мироненко. - С. 143-144
  Овсієнко Л. О.  Діалогічний дискурс та його комунікативно-релевантні чинники / Л. О. Овсієнко. - С. 145-147
  Петренко В. В.  Поняття фразеології та фразеологізму в мовознавстві / В. В. Петренко. - С. 148-149
  Петько М. Ю.  Англо-американізми в сучасній молодіжній пресі Німеччини / М. Ю. Петько. - С. 150-152
  Ричка О. Д.  Структура мовного знаку / О. Д. Ричка. - С. 153-155
  Удод А. О.  Класифікація фразеологічних одиниць з компонентом "весілля" у німецькій мові / А. О. Удод. - С. 156-157
  Федорчук Г. О.  Вигуки в сучасній німецькій мові як один із засобів вербалізації емоцій / Г. О. Федорчук. - С. 158-160
  Djatschenko A.  Konsonantische Lautung des Bayerischen / A. Djatschenko, M. Tschernjawska. - С. 161-162
  Шляхетко Н. В.  Вживання англо-американізмів у німецькомовному рекламному дискурсі (на матеріалі журналу "Spiegel") / Н. В. Шляхетко. - С. 163-165
  Козий Я. П.  Лингвистический анализ художественного текста: методология Н. М. Шанского / Я. П. Козий. - С. 167-168
  Сивинская Н. А.  Женский именник в русской картине мира / Н. А. Сивинская. - С. 169-171
  Немировская А. С.  Лингвистические основы изучения комплимента в русском языке / А. С. Немировская. - С. 172-173
  Гопина А. Б.  Восприятие и интерпретация песенного текста: психолингвистический аспект / А. Б. Гопина. - С. 174-175
  Джусупова У. Т.  Словопознавателдьная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусупова. - С. 176-177
  Гейкіна А. Ю.  Еволюція жанру історичного роману в романтичній літературі XIX ст. / А. Ю. Гейкіна. - С. 178-179
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVII века / М. В. Чернявская. - С. 180-181
  Бабич В. Ю.  Формально-змістовні трансформації (лексичний аспект) в українському перекладі роману Коллін Маккалоу "Ті, що співають у терні" / В. Ю. Бабич. - С. 183-185
  Береза А. Г.  Особливості вживання формально-змістових трансформацій лексичного рівняння в українському перекладі англомовного твору Гарпер Лі "Убити пересмішника" / А. Г. Береза. - С. 186-188
  Голуб О. А.  Функціонально-стилістичні трансформації в перекладі роману В. С. Моема "Місяць та мідяки" / О. А. Голуб. - С. 189-190
  Дементьева Д. В.  Синонимические трансформации в украинском переводе повести В. Королева "Дети подземелья" / Д. В. Дементьева. - С. 191-193
  Демиденко А. О.  Визначення й аналіз формально-змістових лексичних трансформацій конотативного плану на прикладі перекладу роману Д. Брауна "Інферно" / А. О. Демиденко. - С. 194-196
  Дідковська І. А.  Формально-змістовні лексичні трансформації денотативного плану на прикладі українського перекладу роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / І. А. Дідковська. - С. 197-199
  Євдовська А. В.   / А. В. Євдовська [и др.]. - С. 200-202
  Жук А. Ю.  Граматичні трансформації в українському перекладі повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / А. Ю. Жук. - С. 203-205
  Коба О. О.  Лексичні трансформації англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житті") / О. О. Коба. - С. 206-208
  Коломієць Д. П.  Лексичні трансформації в російському перекладі роману П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні" / Д. П. Коломієць. - С. 209-211
  Костив И. В.  Грамматические трансформации в украинском переводе рассказа М. Шолохова "Судьба человека" / И. В. Костив. - С. 212-213
  Леусенко Я. А.  Сопоставительный анализ фонетических трансформаций украинских переводов романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Я. А. Леусенко. - С. 215-217
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу як перспективний напрям перекладознавства / Ю. В. Опанасенко. - С. 218-220
  Очеретня Ю. С.  Особливості перекладу англійської безеквівалентної лексики українською та російською мовами на матеріалі роману "The garden of eden" Ернеста Хемінгуея та його україномовному/російськомовному перекладах / Ю. С. Очеретня. - С. 221-223
  Путря В. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джоан К. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната) / В. Ю. Путря. - С. 224-226
  Рибакова А. М.  Формальні фонетичні трансформації в українському перекладі серіалу "Game of thrones" / А. М. Рибакова. - С. 227-229
  Слобожанська Я. Ю.  Перекладацькі помилки в українському перекладі роману Етель Ліліан Войніч "Овід" / Я. Ю. Слобожанська. - С. 230-232
  Джусунова У. Т.  Словоопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусунова. - С. 233-234
  Хоменко Ю. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману Dan Brown "The lost symbol" / Ю. В. Хоменко. - С. 235-237
  Чмельова К. С.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі роману Margaret Mitchell "Gone with the wind" та його українського перекладу / К. С. Чмельова. - С. 240-242
  Адешелідзе М. О.  Тестування як вид контролю у навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 244-245
  Анісова Ю. В.  Формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Ю. В. Анісова, Л. Ю. Малюк. - С. 246-248
  Кравченко О. І.  Особливості навчання письма та лексики в середній школі / О. І. Кравченко, А. О. Пилипенко. - С. 249-251
  Кравчук А. М.  Використання ігор для навчання граматики в середній школі / А. М. Кравчук, А. Ю. Олефір. - С. 252-253
  Кулинич С. І.  Методика навчання присвійних прикметників французької мови у вищих навчальних закладах / С. І. Кулинич. - С. 254-256
  Литвин В. О.  Використання сучасних технічних засобів та інтенсивні методи навчання іноземної мови в школі / В. О. Литвин, А. О. Панченко. - С. 257-259
  Рейдало В. С.  Інноваційні технології навчання у вищій школі / В. С. Рейдало. - С. 260-262
  Галушко М. В.  Окремі аспекти педагогічного керівництва професійно-творчим розвитком майбутніх словесників / М. В. Галушко. - С. 263-264

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих вчених в галузі гуманітарних наук за напрямами "Українська література", "Українське мовознавство", "Журналістика та видавнича справа", "Англійська мова", "Німецька мова", "Загальне та російське мовознавство. Зарубіжна література", "Переклад", "Методика навчання гуманітарних дисциплін".

 
184 74.202.15я72-1
Н73

        Нові готові домашні завдання [Текст] : 10 клас : розв'язання вправ та завдань до шкільних підручників. - Х. : Торсінг, 2004. - 448 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Самостійна робота

Ключові слова (ненормовані): алгебра 10 клас -- геометрія -- фізика -- хімія -- українська мова -- англійська мова -- німецька мова -- розв'язування вправ

Анотація:   "Нові ГДЗ" - це виконані вправи та завдання з найважливіших шкільних предметів. Вперше до багатьох вправ та завдань наведені ПОЯСНЕННЯ. Дане видання доповнене лабораторними роботами з біології, виконаними вправами та довідковим матеріалом з АНГЛІЙСЬКОЇ та НІМЕЦЬКОЇ мов, містить найновіші твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури. Наведені вправи та завдання повторно розв'язані та перевірені вчителем.

 
185 74.202.4
М20

Малихіна, О. В.

        Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. В. Малихіна, Л. В. Москалюк. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. - 116 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Процес навчання

Ключові слова (ненормовані): мови -- мотивація вивчення англійської мови -- педагогічний експеримент -- мотивації молодших школярів -- англомовна лексична компетенція молодшого школяра

Анотація:   У цьому посібнику пропонується докладні експериментальні дослідження щодо складної проблеми, пов'язаної з навчальною мотивацією. Вони виконані на матеріалі досліджень, присвячених вивченню молодшими школярами російської та англійської мов.

 
186 81.2Ан-923.0
Л37

Левицький, А. Е.

        Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Е. Левицький ; рец. : С. П. Денисова [та ін.]. - К. : Освіта України, 2007. - 137 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): порівняльна граматика -- зіставна граматика -- порівняльна типологія

Анотація:   Навчальний посібник спрямований на формування в студентів - перекладознавців знань, умінь і навичок у рамках вимог чинної програми. Для досягнення цієї мети теоретичний матеріал підкріплений планами та завданнями до семінарських занять, питаннями для семестрового контролю, вправами для самостійної роботи, переліком тем рефератів і списком рекомендованої літератури. Студенти зможуть направити творчі зусилля на проведення наукових досліджень в області зіставлення фонетичних, морфологічних і синтаксичних одиниць англійської й української мов; підвищать рівень володіння англійскою мовою; здійснять свою мрію стати кваліфікованими перекладачами з англійської мови українською.

 
187 81.2Ан-923.0
Ш83

Шпак, В. К.

        Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, Д. М. Колесник, О. Е. Пчелінцева. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 191 с.

Рубрики: Мова англійська - Порівняльна граматика

Ключові слова (ненормовані): словотворні системи англійської мови -- словотворні системи української мови -- морфологія -- синтаксис

Анотація:   Метою посібника є розвиток уміння виділяти і прогнозувати наявність аломорфних та ізоморфних рис порівнюваних мов та застосувати набуті знання при здійсненні різних видів мовленнєвої діяльності.

 
188 80.4
С92

        Східнослов'янська філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 Мовознавство / редкол. : М. М. Гіршман, В. А. Глущенко, В. А. Гусєв та ін.. - Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Боброва Л. В.  Семантична структура просторового дейксиса в українській, російській та англійській мовах / Л. В. Боброва. - С. 3-14
  Зеленько А. С.  Загальнотеоритичне обгрунтування вивчення структурної категоризації мовної системи (ізоморфізм генного та мовного кодів) / А. С. Зеленько. - С. 15-23
  Нагорный И. А.  Концепция спецкурса "Функциональная перспектива предложения" в свете новых подходов и преподаванию русистики в вузе / И. А. Нагорный. - С. 24-31
  Дорофеев Ю. В.  Роль инноваций в развитии языковой системы / Ю. В. Дорофеев. - С. 32-38
  Слободинська Т. С.  Лінгвістична експлікація функціонально-семантичної категорії таксису / Т. С. Слободинська. - С. 39-46
  Байков В. Г.  Социолингвистика малых групп и понимание часть 3. слово в микросоциуме* / В. Г. Байков. - С. 47-73
  Белицкая Е. Н.  Логический и мифологический аспекты восприятия и функционирования собственных имен / Е. Н. Белицкая. - С. 73-79
  Николенкова Н. В.  Успенский сборник XII века: к вопросу о характере состава / Н. В. Николенкова. - С. 79-91
  Теркулов В. І.  До питання про нульову афіксацію при утворенні простих абвіатур та композитів універбального типу / В. І. Теркулов. - С. 92-98
  Холодняк Е. В.  Официально-деловые писем М.А. Максимовича / Е. В. Холодняк. - С. 99-110
  Колган О. В.  Власні назви як чинник формування української гірничої термінології / О. В. Колган. - С. 111-116
  Париляк Л. І.  Функціонально-семантичні особливості префікса ви- у морфемно-семантичній структурі дієслів із значенням інтеративності / Л. І. Париляк. - С. 117-123
  Скоробагатько Н. О.  Фразеологічна соматична картина світу сходу України / Н. О. Скоробагатько. - С. 124-131
  Дем'янова Ю. О.  Час у концептосфері українського народу / Ю. О. Дем'янова. - С. 132-139
  Марцин С. О.  Функціонування безсполучникових складних речень в українських казках / С. О. Марцин. - С. 140-147
  Мерінов В. В.  Невідповідності граматичного значення роду граматичній родовій формі в прізвищах, граматично співвідносних з іменниками-маскулізмами / В. В. Мерінов. - С. 148-154
  Івкова Н. М.  Різнорівневий характер засобів експресивізації публіцистичного мовлення / Н. М. Івкова. - С. 155-160
  Нікітіна І. М.  Фольклорні тексти як джерело реконструкції національно-мовної картини світу / І. М. Нікітіна. - С. 161-167
  Лобачева Н. А.  Из истории наименований лесных угоди й ( бор, сосняк) в памятниках письменности XVI-XVII вв. / Н. А. Лобачева. - С. 168-174
  Цехмейструк О. Г.  Фатична метакомунікація як засіб підтримання діалогу у дипломатичному листуванні І. Мазепи / О. Г. Цехмейструк. - С. 175-181
  Мусатова Е. А.  Увлечение семантического объема лексем как активный процесс семантической деривации / Е. А. Мусатова. - С. 182-191
  Жижома О. О.  Прикметники - новотвори у сучасному поетичному мовленні / О. О. Жижома. - С. 192-202
  Голі-Оглу Т. В.  Генеза білоруських автономних обрядових термінів весняного календарного циклу / Т. В. Голі-Оглу. - С. 203-215
  Балабан О. О.  Кореляція метафори з іншими семантичними універсаліями в аспекті суміжності та бінарності / О. О. Балабан. - С. 216-225
  Теркулов В. І.  Рецензія на монографію: Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису. - Ч. 1. - Горлівка: ГДППМ, 2004. - 228 с.; Ч. 2. - 254 с. / В. І. Теркулов. - С. 226-228

Рубрики: Мова слов'янська

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- російська мова -- англійська мова

Анотація:   Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем східнослов'янської філології.

 
189 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Биркун ; худ. : В. Зельдес. - К. : Освіта, 2008. - 191 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 8 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (7 -й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книга для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативно орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.

 
190 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. (6-й рік навчання) / Л. В. Биркун, Н. О. Колтко, С. В. Богдан ; за наук. ред. : П. О. Беха. - К. : Освіта, 2007. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (6-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книжка для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативного орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.

 
191 81.2Ан-922
Б64

Биркун, Л. В.

        Наша англійська [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвітніх навч. закл. (5-й рік навч.) / Л. В. Биркун. - К. : Освіта, 2006. - 208 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 6 клас

Анотація:   Цей підручник є складовою нового навчально-методичного комплекту "Наша англійська" для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книжка для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативного орієнтованого викладання англійської мови як мови міжкультурного спілкування.

 
192 81.2Ан-48
А64

        Англо- український та українсько-англійський словник / В. І. Перебийніс [та ін.] ; худ.- оформлювач С. І. Правдюк. - Х. : Фоліо, 2003. - 368 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-українськмй словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник українсько- англійський

Анотація:   Словник розрахований на широке коло користувачів: учнів і вчителів середньої школи, слухачів курсів англійської мови, студентів філологічних факультетів, а також усім, хто вивчає англійську мову самостійно. Переважна більшість статей як англійсько-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.

 
193 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 83 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Молозовенко І. О.  Семантичне варіювання інфінітивних речень у сучасній англійській мові / І. О. Молозовенко. - С. 3-6
  Валендюк Л. П.  Семантико-синтаксичні особливості прислівника і однокореневого абстрактного іменника з прийменником у сучасній англійській мові / Л. П. Валендюк. - С. 7-12
  Жаборюк О. А.  Граматична суть англійської структури be+-ed та німецьких werden+PII, sein+PII (на матеріалі текстів технічного змісту) / О. А. Жаборюк. - С. 12-17
  Задоріжний І. М.  Лексичні та етнографічні діалектизми у романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-23
  Янков А. В.  Дефразеологізми та соціально-політичні оказіоналізми американського варіанта англійської мови / А. В. Янков. - С. 23-29
  Мальована В. М.  Комбінаторний потенціал синтаксичних засобів і стилістичних прийомів у межах синтаксичної конвергенції / В. М. Мальована. - С. 29-33
  Єрченко П. Г.  Критерії визначення фразеологічних словосполучень / П. Г. Єрченко. - С. 34-39
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура ідіом у зіставленні з неідіоматичними фразеологічними одиницями і вільними словосполученнями / Н. І. Андрейчук. - С. 40-46
  Семко Н. М.  Морфологічна характеристика англійських термінів у галузі механізації сільського господарства / Н. М. Семко. - С. 46-52
  Войтюк С. М.  Лінгвостилістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи іменників із значенням "мораль" у романі Г. Філдінга "Том Джонс" / С. М. Войтюк. - С. 53-58
  Задорожний Б. М.  Методичний порадник викладачеві з історичної фонетики німецької мови / Б. М. Задорожний. - С. 59-63
  Малявіна А. М.  Система коментабельних дієслів сучасної німецької мови / А. М. Малявіна. - С. 64-69
  Хоменко Л. О.  Антонімія та її зв'язок з іншими семантичними категоріями (на матеріалі німецьких субстантивних фразеологізмів) / Л. О. Хоменко. - С. 70-77
  Марченко Л. Г.  Структурно-стислі речення в сучасній німецькій художній прозі / Л. Г. Марченко. - С. 78-83
  Петращук Н. Є.  Структурно-семантичні типи номінативних ланцюжків тексту / Н. Є. Петращук. - С. 83-88
  Комарницька Т. М.  Роль об'єктивних і суб'єктивних факторів у формуванні оказіональної лексичної номінації реальних осіб (на матеріалі біографічних романів С. Цвейга) / Т. М. Комарницька. - С. 89-94
  Добош Б. В.  До історії становлення німецької сільськогосподарської терміносистеми (найдавніший період) / Б. В. Добош. - С. 94-102
  Лехіцька О. Л.  Особливості суфіксального способу утворення віддієслівних неологізмів у сучасній французькій мові / О. Л. Лехіцька. - С. 103-109
  Міщенко В. Г.  Функціонування дериваційного блоку в термінополі фізики та хімії сучасної французької мови / В. Г. Міщенко, Н. Й. Новосад. - С. 109-115
  Соломарська О. О.  Роль слів-домінант у мові французької поезії XIX-XX ст. / О. О. Соломарська. - С. 116-121
  Бордюк Г. Д.  Творчість Уве Бергера та жанрово-стильова своєрідність сонета у поезії НДР 60-70-х років XX ст. / Г. Д. Бордюк. - С. 122-129
  Євса Т. А.  Семантичні ускладнення заголовка в оригіналі та перекладі художнього прозаїчного тексту / Т. А. Євса. - С. 129-132
  Мазецький Г. П.  Трагічна тема в романі Е. Хемінгуея "Прощай, зброє!" / Г. П. Мазецький. - С. 132-134

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються проблеми словотворення французької мови, діалектизмів в англійській мові, термінології, інфінітивних речень. У літературознавчих статтях висвітлюються питання творчості Уве Бергера, Е. Хемінгуея.

 
194 81.2А-923.3
Н63

Nikolenko, A. G.

        English lexicology - theory and practice / A. G. Nikolenko. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 527 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика -- лексикологія англійської мови

Анотація:   Посібник "English Lexicology - Theory & Practice" написаний англійською мовою і охоплює усі теми, що передбачені програмою вищих навчальних закладів з дисципліни "Лексикологія основної іноземної та української мов". У посібнику увійшли 9 розділів. У теоретичній частині кожного розділу автор глибоко і всебічно розкриває тему, спираючись на вже існуючі роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. У практичній частині кожного розділу посібника студентам пропонується закріпити теоретичні знання, виконуючи вправи з теми розділу.

 
195 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Черкаси : АНТ, 2009. - 318 с.

Зміст:
  Вишневська Г. П.  Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") / Г. П. Вишневська
  Лисенко О. С.  Розгортання архетипу трагедії у драмі "Медея" Л. Разумовської / О. С. Лисенко. - С. 210-213.
  Барбара Н. В.  Аксиологическая лексика как средство репрезентации украинской ментальности в дискурсе российской прессы / Н. В. Барбара. - С. 217-219.
  Хрущ Л. М.  Семантична структура ебоніцизмів у сучасній американській драматургії (на матеріалі п'єси С'юзен-Лорі Паркс "TopDog/Undrdog") / Л. М. Хрущ. - С. 215-217.
  Дащенко О. И.  Семантическая осложненность слова в драматическом диалоге / О. И. Дащенко. - С. 205-207.
  Ситенька О. В.  Псевдоміфологічність англомовної постмодерністської прози / О. В. Ситенька. - С. 203-205.
  Павкін Д. М.  Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея") / Д. М. Павкін. - С. 208-210.
  Лагошняк Г. Н.  Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой / Г. Н. Лагошняк. - С. 207-208.
  Замулко Л. М.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. М. Замулко. - С. 219-221.
  Митягина В. А.  Коммуникативное поведение в профессиональных контекстах: этнокультурные, социальные и индивидуальные параметры / В. А. Митягина. - С. 233-237.
  Компанцева Л. Ф.  Интернет-коммуникация: о сущности явления / Л. Ф. Компанцева. - С. 232-233.
  Лесик І. В.  Фіксація настанови на гру при сприйнятті іронії / І. В. Лесик. - С. 239-242.
  Велівченко В. Ф.  Імплікатурна реалізація емоцій мовця в сучасному англомовному художньому тексті / В. Ф. Велівченко. - С. 237-239.
  Кононенко Е. В.  К вопросу о смысле заглавия повести М. Спарк "Баллада о предместье" / Е. В. Кононенко. - С. 223-225.
  Гаращенко О. В.  Дослідження класифікацій фразеологічних одиниць / О. В. Гаращенко. - С. 221-223.
  Радзієвська Т. В.  Репрезентація мовленнєвої події у зв'язному тексті (на матеріалі сучасного українського мас-медійного дискурсу) / Т. В. Радзієвська. - С. 228-232.
  Бацевич Ф. С.  Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - С. 226-228.
  Беляева М. Ю.  Фелисонимы и личная сфера человека / М. Ю. Беляева. - С. 172-175.
  Марціяш М. З.  Мовна особистість в світлі білінгвізму / М. З. Марціяш. - С. 171-172.
  Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами / Н. В. Бутник. - С. 178-179.
  Пожидаева И. В.  Вербальная агрессия как манипулятивная технология в блогах Рунета и Укрнета / И. В. Пожидаева. - С. 175-177.
  Солодка А. К.  Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості в кроскультурному аспекті / А. К. Солодка, А. Є. Округ. - С. 164-166.
  Горіна Ж. Д.  Мовна особистостість у світлі феномену прецедентності / Ж. Д. Горіна. - С. 162-164.
  Гладушина Р. М.  Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації / Р. М. Гладушина. - С. 169-170.
  Плужникова Т. И.  На каком языке мы говорим? (к вопросу о русофонии) / Т. И. Плужникова. - С. 167-169.
  Кресан О. Я.  Художній текст на терені досліджень феномену творчості / О. Я. Кресан, В. Ю. Павленко. - С. 179-183.
  Романовская А. А.  Античный символ и "возрождение" мифа / А. А. Романовская. - С. 196-198.
  Пацарнюк Ю.М.  Цитування як спосіб іронічної інтерпретації тексту / Ю. М. Пацарнюк. - С. 194-196.
  Бублейник Л. В.  До поняття внутрішньої інтертекстуальності (ліричний і драматичний дискурси Лесі Українки) / Л. В. Бублейник. - С. 200-202.
  Манаенко Г. Н.  Значение "мира текста" как основа "мира дискурса" / Г. Н. Манаенко. - С. 198-200.
  Рымкевич О. Е.  Интенциональные свойства модальных когезий в публицистическом дискурсе / О. Е. Рымкевич. - С. 186-189.
  Корновенко Л. В.  Актуализация семантики в социально-регулятивных обращениях: на материале художественного текста / Л. В. Корновенко. - С. 183-185.
  Фокина О. В.  Моделирование интертекстуальной цепочки как механизм интерпретации газетного текста / О. В. Фокина. - С. 191-194.
  Бондаренко А. І.  Проблеми інтерпретації: художній текст і світ крізь призму феноменології й рецептивної естетики / А. І. Бондаренко. - С. 189-191.
  Кузенна Н.  Етикетні формули звертання в українській та англійській мовах / Н. Кузенна. - С. 290-292.
  Коваленко В. М.  Про концепцію та структуру навчального посібника "Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі творів класичної та сучасної літератури Німеччини)" / В. М. Коваленко, М. О. Марченко, Л. І. Морозова. - С. 287-289.
  Тканко А.  Время суток в русской языковой картине мира / А. Тканко. - С. 296-299.
  Шевченко Е.  Мужские имена в русской языковой картине мира / Е. Шевченко. - С. 292-294.
  Василенко М. П.  Психолого-педагогічні засади розвитку професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів: історичнй аспект / М. П. Василенко. - С. 282-283.
  Прокопенко Л. І.  Лінгводидактична модель увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами / Л. І. Прокопенко. - С. 279-281.
  Коваль О. М.  Аспекти використання інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / О. М. Коваль. - С. 285-287.
  Крсек О. Е.  Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала / О. Е. Крсек. - С. 284-285.
  Шпилевая Г.  Женские имена в русской картине мира / Г. Шпилевая. - С. 294-299.
  Синицина О. В.  Суспільно-політичні погляди Т. Шевченка в публіцистиці Івана Багряного / О. В. Синицина. - С. 313-316.
  Пушкар О. І.  Явище евфемії у сучасному українському політичному дискурсі / О. І. Пушкар. - С. 309-313.
  Чорний О. В.  Семантика інфінітиву у значенні імперативу у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 319-320.
  Черкашина І. В.  Мовленнєві акти у німецькому тексті-фейлетоні / І. В. Черкашина. - С. 316-318.
  Шевченко О.  Зоонимы в русской языковой картине мира / О. Шевченко. - С. 301-303.
  Кононенко Н.  Названия времен года в русской картине мира / Н. Кононенко. - С. 299-301.
  Степанова Ю.  Функції індивідуально-авторських розділових знаків у складних реченнях та складних синтаксичних конструкціях (на матеріалі романів М. Стельмаха) / Ю. Степанова. - С. 305-308.
  Богомазова Ю.  Номинации растений в русских пословицах и поговорках / Ю. Богомазова. - С. 303-305.
  Онопрієнко Т. М.  Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів / Т. М. Онопрієнко. - С. 225-254.
  Литвиненко Н. П.  Комунікативне призначення речень тестового характеру в структурі медичного дискурсу / Н. П. Литвиненко. - С. 250-252.
  Шилина А. Г.  Жанр кулинарный рецепт в женских журналах: от инварианта к вариантам / А. Г. Шилина. - С. 256-258.
  Марченко М. О.  Прагматичний аспект екстралінгвістичних засобів у ліричних творах Г. М. Енценсбергера / М. О. Марченко. - С. 254-256.
  Черненко О. В.  Специфіка реалізації принципу кооперації у завершальній фазі конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 245-247.
  Голубнича О. І.  Функціональні характеристики висловлювань звинувачення (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 242-245.
  Попик И. П.  Номинация в системе дискурса / И. П. Попик. - С. 249-250.
  Сачко У. М.  Погроза як форма волевиявлення мовця / У. М. Сачко. - С. 247-248.
  Приймак О. І.  Комунікативні характеристики детективу / О. І. Приймак. - С. 258-260.
  Остапенко Н. М.  Соціокультурний компонент у структурі комунікативної компетентності учня загальнооосвітньої школи / Н. М. Остапенко, Л. М. Кулєшова. - С. 272-275.
  Новикова Э. Ю.  Дидактические аспекты преодоления коммуникативных неудач в профессиональной коммуникации / Э. Ю. Новикова. - С. 270-272.
  Куліш І. М.  Англійська мова спеціального призначення та навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - С. 277-279.
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 275-277.
  Васюкова Н. В.  О когнитивно-прагматических особенностях организации рекламы воинской службы в сети Интернет / Н. В. Васюкова. - С. 262-264.
  Киба Л. М.  Реклама як приклад зовнішньої комунікації (на прикладі реклами освітніх послуг в англомовній пресі) / Л. М. Киба. - С. 261-262.
  Вовк Е. И.  Сетевые модели в обучении английскому языку / Е. И. Вовк. - С. 267-270.
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 264-266.
  Неклесова В. Ю.  Хрононіми сакрального скрипту / В. Ю. Неклесова. - С. 56-58.
  Голубенко Л. Н.  Теория оценки в рамках когнитивного подхода / Л. Н. Голубенко. - С. 55-56.
  Литвин И. Н.  Концепт заря в языковом сознании А. Блока / И. Н. Литвин. - С. 60-63.
  Гураль М. И.  Культорологические концепты в художественном дискурсе Марины Цветаевой / М. И. Гураль. - С. 58-60.
  Гур'єва В. В.  Становлення юридичної терміносистеми як складової юридичної лінгвістики / В. В. Гур'єва. - С. 45-48.
  Піньковська О. С.  Динаміка літературної норми сучасної французької мови (на прикладі молодіжних неологізмів) / О. С. Піньковська. - С. 43-45.
  Селіванова О. О.  Прецедентні феномени у процесах номінації / О. О. Селіванова. - С. 51-55.
  Таран А. А.  Конкурування словотвірних синонімів у засобах масової інформації / А. А. Таран. - С. 48-50.
  Абламская Е. В.  Цвет в концептуальной картине мира В. В. Набокова / Е. В. Абламская. - С. 63-65.
  Поздняков Д. О.  Концептуальные метафоры, лежащие в основе концепта insanity, в англоязычной картине мира / Д. О. Поздняков. - С. 76-78.
  Рибалка Н. С.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 73-75.
  Афанасьєва О. С.  Лінгвокогнітивний аналіз фразеологічних одиниць на позначення якісних характеристик людини (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. С. Афанасьєва. - С. 80-82.
  Соколан Н. М.  Представлення архетипних імплікацій у семантиці фразеологічних одиниць / Н. М. Соколан. - С. 78-80.
  Кучерява О. А.  Концепт троянда в українській поезії XX століття / О. А. Кучерява. - С. 67-69.
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 65-67.
  Радченко О. Ю.  Корелятивний домен "людина" в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко. - С. 71-73.
  Бровченко И. В.  "Теория есть растение": спектр концептуальной метафоры в клише англоязычного научного текста / И. В. Бровченко. - С. 69-71.
  Жук Т. В.  Фразеологізовані конструкції у казковому тексті / Т. В. Жук. - С. 14-16.
  Тимченко О. І.  Розмитість категорій дійсності в мовному просторі українських народних загадок / О. І. Тимченко. - С. 12-14.
  Мартинова Г. І.  Нерегулярні фонетичні зміни в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 18-21.
  Філіпчук М.  Народне мовлення та концептуальна картина світу / М. Філіпчук. - С. 16-18.
  Журавльова Н. М.  Гумор як одна з ментальних рис української епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. / Н. М. Журавльова. - С. 5-7.
  Єрмоленко С. С.  Про деякі категорії "класичної" семіотики та їхнє значення для сучасного мовознавства / С. С. Єрмоленко. - С. 3-5.
  Калько В. В.  Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 10-12.
  Дубчак О. П.  Когнітема "чужа мова" як складова концепту "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 8-10.
  Щербина Т.  Назви шкіряного взуття в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 21-24.
  Юдінцева О. О.  Функціонування фітонімів der Apfel "яблуко" в текстах німецьких чарівних казок / О. О. Юдінцева. - С. 35-37.
  Ковальчук И. М.  Образ сравнения в заговорах против вредителей / И. М. Ковальчук. - С. 33-35.
  Любимова С. А.  Моделирование структуры концепта "Flapper" по данным ассоциативного эксперимента / С. А. Любимова. - С. 41-43.
  Волкова С. В.  Поэтика американских небылиц / С. В. Волкова. - С. 37-40.
  Иванова Н. И.  Эгоцентричность онимов / Н. И. Иванова. - С. 26-29.
  Яворская Г. М.  Язык боли (к семантике и прагматике польского bolec) / Г. М. Яворская. - С. 24-26.
  Герасименко И. А.  О семантике цветообозначений в заглавиях художественных текстов русских авторов / И. А. Герасименко. - С. 31-33.
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы / Т. В. Слива. - С. 29-31.
  Григораш А. М.  Україномовні назви у російськомовному газетному дискурсі (на матеріалі преси України) / А. М. Григораш. - С. 129-131.
  Монарцык Н. С.  Особенности перевода индивидуально-авторских метафор у У. С. Моэма / Н. С. Монарцык. - С. 127-129.
  Топчій Ю. М.  Принципи встановлення джерел лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 134-135.
  Гоца Н. М.  Вживання метафоричних слів у жіночому мовленні та способи їх перекладу на українську мову / Н. М. Гоца. - С. 132-133.
  Томчаковский А. Г.  Культорологическая информация в вербальном и паравербальном представлении (на материале толковых словарей английского языка) / А. Г. Томчаковский. - С. 122-124.
  Олійник А. Д.  Проблема девіацій та адекватності перекладу англійських науково-технічних текстів (на прикладі текстів з економічної тематики) / А. Д. Олійник. - С. 119-121.
  Вербицька Т. В.  Концепт воля у перекладах Віри Річ / Т. В. Вербицька. - С. 125-127.
  Худа Н. С.  Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Дж. Апдайка "Ферма" українською мовою / Н. С. Худа. - С. 124-125.
  Марочкіна О. О.  Назви професій в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 136-137.
  Сахарова О. В.  Осуд: мовленнєвий жанр чи вияв мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 156-158.
  Штакіна Л. О.  Гендерна дихотомія як фактор просодичного акценту / Л. О. Штакіна. - С. 154-156.
  Левчук І. П.  Індивідуально-авторська специфіка мікротеми "недоліки книги" в рецензіях Агатангела Кримського / І. П. Левчук. - С. 160-162.
  Иванова Л. П.  Реализация категории прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова. - С. 158-160.
  Глухоман І. В.  Аналіз пізнавальної рефлексії з приводу мови та мислення у працях Р. Якобсона / І. В. Глухоман. - С. 148-150.
  Мусиенко В. П.  Влияние социопсихических характеристик личности на реализацию стратегий любовной коммуникации (на материале повести И. Тургенева "Первая любовь") / В. П. Мусиенко. - С. 138-147.
  Якубов Дж. А.  Модальное значение "желание" и его выражение во французском языке / Дж. А. Якубов, М. Джураева. - С. 152-154.
  Джусупов М. Дж.  К проблеме фоностилистики: что или че? (лингвокогнитивное описание) / М. Дж. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 150-152.
  Браницька О. Ф.  Особливості вираження просторових відношень у мові / О. Ф. Браницька. - С. 95-97.
  Лук'янова Г. Л.  Дієслова-катенативи у сучасній англійській мові / Г. Л. Лук'янова. - С. 93-94.
  Лукінова К. І.  Англійський прийменник у діхронії / К. І. Лукінова. - С. 100-101.
  Александрова В. Г.  Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення / В. Г. Александрова. - С. 98-99.
  Руденко Н. П.  Предикати із значенням існування та належності (на матеріалі речень з умовною модальністю) / Н. П. Руденко. - С. 85-87.
  Виноградов А. А.  Словообразовательная категория субьекта в разноструктурных языках (на материале русских и венгерских отсубстантивных существительных со значением лица) / А. А. Виноградов. - С. 83--85.
  Пашис Л. О.  Древнеанглийский глагол: категория переходности/непереходности / Л. О. Пашис. - С. 90-92.
  Пастухова С. Е.  Контекстуальные и семантико-прагматические свойства консекутивов английского языка / С. Е. Пастухова. - С. 87-90.
  Токарчук В. А.  Ім'я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 102-103.
  Черниш Т. О.  Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції / Т. О. Черниш. - С. 113-115.
  Мізін К. І.  Зіставна лінгвокультурологія: пошук дослідницького інструментарію / К. І. Мізін. - С. 111-113.
  Кудрявцева Н. С.  Герменевтика і перевод / Н. С. Кудрявцева. - С. 117-119.
  Литвак С. Я.  Граматична категоризація світу і проблеми перекладу / С. Я. Литвак. - С. 115-117.
  Коляда В. П.  Контекстуальные характеристики нереальности / В. П. Коляда, Л. Л. Емельянова. - С. 106-107.
  Воробйова С. С.  Складні слова моделі N+N у сучасній англійській мові / С. С. Воробйова. - С. 104-105.
  Вільчинська Т. В.  Міжмовні співвідношення як характерні риси сучасної лінгвістики / Т. В. Вільчинська. - С. 109-111.
  Джусупов Н. М.  Структуры знания в смысловой природе семантико-стилистических единиц (на материале англоязычного художественного текста) / Н. М. Джусупов. - С. 107-111.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту.

 
196 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. Серія: Іноземна філологія Ч. 12, Т. 2. Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 206 с.

Зміст:
  Білоусова В. В.  Семантичні зміни англо-американських запозичень із формантом -ing у різносистемних мовах / В. В. Білоусова. - С. 3-6.
  Велика І. О.  Об'єктивація гендерного макроконцепту FRAU у німецькій лінгвокультурі (на матеріалі паремій цих дистрибуцій) / І. О. Велика. - С. 7-13.
  Валігура О. Р.  Етноспецифічні ознаки вимовного акценту в інтерферованому англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 13-17.
  Валуйська А. В.  Розмовні елементи в англійських науково-технічних текстах та особливості їх перекладу засобами української мови / А. В. Валуйська, З. М. Корнєва. - С. 18-21.
  Волошина Г. А.  Значення збірника "Культура слова" в нормалізації української мови XX століття / Г. А. Волошина. - С. 22-26.
  Воропай О. М.  Особливості вербальних та невербальних засобів вираження вибачення у сучасній англійській мові / О. М. Воропай. - С. 26-30.
  Гаврилова О. В.  Зіставний конотативний аналіз лексики близькоспоріднених мов / О. В. Гаврилова. - С. 30-33.
  Галуцьких І. А.  Вплив етимологічних та хронологічних показників лексичних одиниць англійської мови на інтенсивність реалізації їхнього словотворчого потенціалу в ході еволюції лексичної системи / І. А. Галуцьких, Д. В. Ставицька. - С. 34-39.
  Головацька Н. Г.  Лексико-синтаксична сполучуваність сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька. - С. 39-42.
  Димарський М. Я.  Предикативність, комунікативність і односкладні речення іменного типу / М. Я. Димарський. - С. 43-48.
  Дядюра Г. М.  Індивідуальний стиль науковця як продукт мовної творчості / Г. М. Дядюра. - С. 49-52.
  Дяченко Д. П.  Спроба концептуального аналізу авторських метафор та порівнянь в творах англійських поетів епохи романтизму / Д. П. Дяченко, Н. Г. Дяченко. - С. 52-57.
  Жукова Н. М.  Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н. М. Жукова. - С. 57-62.
  Заслонкіна А. В.  Етнолінгвокультурний концепт як детермінант британського менталітету / А. В. Заслонкіна. - С. 62-66.
  Козуб Л. С.  Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації / Л. С. Козуб. - С. 67-70.
  Колесник Д. М.  Стратегії впливу на адресата рекламного дискурсу / Д. М. Колесник. - С. 70-74.
  Костенко В. Г.  Раціональний та емоційний тип оцінки у науковому медичному дискурсі / В. Г. Костенко. - С. 75-78.
  Куроченко Ю. С.  Текстові особливості використання англійської мови в рекламі / Ю. С. Куроченко, О. В. Трофімова. - С. 79-83.
  Кучер З. І.  Українсько-німецькі суфіксальні паралелі у технічній термінології (дериваційний аспект) / З. І. Кучер, Л. М. Сидоренко. - С. 84-91.
  Кушлик О. П.  Особливості функціонування вторинних часток ще і вже в українській мові / О. П. Кушлик. - С. 87-91.
  Міщенко Н. В.  Аналіз мовлення студентів та службовців Німеччини у соціофонетичному аспекті / Н. В. Міщенко. - С. 96-99.
  Мошкіна Н. В.  Універсальні ознаки стилю наукової німецькомовної літератури / Н. В. Мошкіна. - С. 100-104.
  Навальна М. І.  Лексичні запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі періодики) / М. І. Навальна. - С. 105-108.
  Потенко Л. О.  Модифікація емотивного компонента значення в процесі фразеологічної деривації / Л. О. Потенко. - С. 109-114.
  Пчелінцева О. Е.  Аргументація і маніпуляція у політичній рекламі України / О. Е. Пчелінцева. - С. 114-117.
  Ракшанова Г. Ф.  Вербальне вживання концепту "гра" в ЗМІ / Г. Ф. Ракшанова, Л. А. Мельникова, В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 117-121.
  Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері / Л. О. Романчук. - С. 122-125.
  Сахнова О. І.  До проблеми аналізу англійського сленгу / О. І. Сахнова. - С. 126-129.
  Синельникова К. Ю.  Фразеографічна актуалізація пейоративної та меліоративної оцінки / К. Ю. Синельникова. - С. 130-134.
  Старчеус С. В.  Експлікація суб'єкта мовлення у сучасному англомовному дискурсі ЗМІ / С. В. Старчеус. - С. 135-139.
  Сухачова Н. С.  Складні терміни сфери менеджменту (структкрно-семантичний аспект) / Н. С. Сухачова. - С. 139-143.
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії розмовного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 144-148.
  Цехмистренко О. В.  Прізвища з компонентами фауни (на матеріалі говірок Черкащини) / О. В. Цехмистренко. - С. 149-153.
  Цехмистренко О. В.  Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з елементом "власна назва" в сучасній англійській мові / О. В. Цехмистренко, Л. О. Шевцова. - С. 153-158.
  Черкас Н. В.  Номінативні та цитатні біблійні алюзії як об'єкт дослідження у художньому тексті / Н. В. Черкас. - С. 158-164.
  Чернишенко І. А.  Семантична структура слів на позначення концепту здоров'я/health / І. А. Чернишенко. - С. 164-168/
  Чернишова І. В.  Семантичні особливості індексально-оцінного комплексу другої особи в англомовному тексті Біблії / І. В. Чернишова. - С. 169-172.
  Шквира Т. С.  Синтаксичні виразні засоби у німецькій художній літературі / Т. С. Шквира. - С. 173-177.
  Шульгіна В. І.  Інформація як об'єкт лінгвістичних досліджень / В. І. Шульгіна. - С. 177-180.
  Шумейео О. В.  Когнітивна структура концепту "аnxiety" як об'єкта емотивної семантики (на матеріалі англійської мови) / О. В. Шумейео. - С. 181-185.
  Юнацька А. Б.  Опозиція "свій-чужий" та "ксеностереотипізація" мовлення носіїв англійської мови США / А. Б. Юнацька. - С. 186-190.

 
197 81.2Ан-923.7
Р31

Ребрій, О. В.

        Основи перекладацького скоропису [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Ребрій ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 148 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): теорія перекладу -- перекладацький скоропис -- стилістика англійської мови

Анотація:   Підручник має на меті забезпечити комплексне оволодіння студентами мовною і мовленнєвою компетенцією з англійської мови, набуття ними знань в галузі філологічних наук.

 
198 81.2Ан-923
В48

Вінічук, В. В.

        Ефективна робота з газетою та політичною лексикою [Текст] : навч. вид. / В. В. Вінічук; Дипломатична Акад. України при М-ві закордонних справ України. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 64 с.

Рубрики: Мова англійська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологія англійської мови -- політична лексика

Анотація:   Посібник призначений для слухачів Дипломатичної академії, факультетів міжнародних відносин та журналістики, та всіх, що вивчають англійську мову для її активного використання в професійній діяльності. Створений на основі оригінальних аутентичних текстів Британських та Американських газет він допоможе оволодіти суспільно-політичною лексикою.

 
199 81.2Ан-923кр
М29

Мартовицька, Н. В.

        Англійська для магістрів спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" (Соціальний захист дітей) [Текст] : навч.-метод посіб. / Н. В. Мартовицька. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 196 с.

Рубрики: Мова англійська - Англійський для магістрів

Ключові слова (ненормовані): соціальна робота -- соціальна педагогіка

Анотація:   У навчально-методичному посібнику запропоновано спеціальний курс англійської мови для факультетів і відділень "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені у посібнику, мають чітку професійну спрямованість, посібник містить також навчальні фільми мовою оригіналу та вправи до них.

 
200 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Абрамічева О.М.  До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму / О. М. Абрамічева. - С. 187-191
  Бабелюк О.А.  Інтертекстуальна трансформація архетипової символіки життя-смерті в американських постомодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 192-195
  Басиров Ш.Р.  Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 196-198
  Бєлозьорова Ю.С.  Концепт "короткочасність" та його реалізація в німецькій мові / Ю. С. Бєлозьорова. - С. 199-201
  Бушкова В.В.  Асоціативно-культурна детермінація семантики в компаративному аспекті / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, О. О. Мікрюков. - С. 202-204
  Тронь О.А.  Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" / О. А. Тронь, Ю. М. Великорода. - С. 205-207. - типологія понять
  Візнюк О.В.  функціональна семантика" No" у первинному та вторинному текстах / О. В. Візнюк. - С. 208-211
  Влох Н.М.  прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодерністському тексті / Н. М. Влох. - С. 212-214
  Волошук В.І.  Терміни та топоніми як засіб творення мовної картини світу З. Ленцем / В. І. Волошук. - С. 215-217
  Воскобойник В.І.  Префіксація як спосіб термінотворення (на матеріалі англійської економічної лексики) / В. І. Воскобойник. - С. 218-221
  Габідулліна А.Р.  До питання про цілісність і дискретність навчально-наукового дискурсу / А. Р. Габідулліна. - С. 222-225
  Герасімова Г.Л.  Дискурсивна специфіка вербалізації метазнання / Г. Л. Герасімова. - С. 226-228
  Гнатковська О.М.  Інтенціональність дієслова "say" в англомовному художньому дискурсі / О. М. Гнатковська. - С. 229-231
  Головацька Н.Г.  Сенсорні дієслова : типи сприйняття та види комплементів / Н. Г. Головацька. - С. 232-236
  Golodov A.G.  Der verbale ausdruck der nationalen mentalitat in der fachsprache / A. G. Golodov. - С. 237-239
  Голуб О.М.  Загальнотеоретичні основи лінгвістичної концепції П.О. Бузука / О. М. Голуб. - С. 240-243
  Гонтаренко Н.М.  Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі / Н. М. Гонтаренко. - С. 244-245
  Грижак Л.М.  Означеність/неозначеність англійського посесива / Л. М. Грижак. - С. 246-249
  Гринчук Л.І.  Концепт "навітат" у системі людського пізнання (на матеріалі англійських художніх творів) / Л. І. Гринчук. - С. 250-252
  Ємець О.В.  Семантичний та прагматичний аспект функціонування фонолістичних засобів у тексті / О. В. Ємець. - С. 253-256
  Згурська В.Г.  Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. - С. 256-258
  Іваницька Н.Б.  Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою семантикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. - С. 259-262
  Іваніна Т.В.  Онтологічні і гносеологічні засади лінгвістичного дослідження малоформатного політико-біографічного тексту / Т. В. Іваніна. - С. 263-265
  Іванова Г.С.  До питання гендерних досліджень у мовознавстві / Г. С. Іванова, С. В. Кибкало. - С. 266-268
  Іщенко В.Л.  Функціонування економічних термінологічних словосполучень із прикметником у публіцистичних текстах / В. Л. Іщенко. - С. 269-271
  Ікалюк Л.М.  Концепт порівняння в давньоанглійскій мові / Л. М. Ікалюк. - С. 272-275
  Кириченко С.В.  До вивчення словотвірного аспекту емотивів в англійській мові / С. В. Кириченко. - С. 276-278
  Клименко О.С  Лінгвістична традиція і пов'язана з нею метамовна рефлексія як один із плюсів визначення нормативної прийнятості мовних одиниць (на прикладі французької словотворчої норми) / О.С Клименко. - С. 279-283
  Колесник Д.М.  Вплив гендерної індентифікації мовної особистості на процес метафоризації / Д. М. Колесник. - С. 284-289
  Костенко В.Г.  Вступ як сегмент аргументативного тексту (на матеріалі текстів наукових журнальних статей медичного профілю) / В. Г. Костенко. - С. 290-292
  Крайняк Л.К.  Особливості утворення композитів-фразем із першим дієслівним компонентом для позначення терміналів фреймової моделі / Л. К. Крайняк. - С. 293-296
  Кузьміна І.О.  Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. - С. 297-299
  Кульчицька Н.А.  Фреймова теорія як актуальний напрямок когнітивної лінгвістики / Н. А. Кульчицька. - С. 300-302
  Кухарєва-Рожко В.І.  Вставні і вставлені конструкції як одиниці наукового тексту / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 303-306
  Кушлик О.П.  Лексико-семантичні відношення між частками і похідними від них сполучниками / О. П. Кушлик. - С. 307-312
  Лабінська Б.І.  Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці(на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць, що позначають фізичний стан людини) / Б. І. Лабінська. - С. 313-315
  Лушникова О.М.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. - С. 316-319
  Малюко Т.В.  Словотворчі процеси і їхня роль у формуванні і розвитку німецької фінансово-економічної лексики / Т. В. Малюко. - С. 320-322
  Мамедова А.І.  Концептосистема німецької народної загадки / А. І. Мамедова. - С. 323-325
  Мельникова Л.А.  Організація самостійної навчальної діяльності студентів-іноземців на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 326-328
  Мельничук О.Д.  Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. - С. 329-331
  Мельніченко О.В.  Графон у скриптосфері літературного дискурсу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" / О. В. Мельніченко. - С. 332-336
  Морська Л.М.  Основні функції, категорії та концепти "політичної метафори" у англомовній пресі / Л. М. Морська, О. О. Нагачевська. - С. 337-339
  Наумова Н.Г.  Концептуальна система текстотипу "комерційний контракт" / Н. Г. Наумова. - С. 340-343
  Ончуленко М.І.  Функціональна семантика політичного дискурсу / М. І. Ончуленко. - С. 344-346
  Орел А.С.  Витоки історичної фонології східнослов'янських мов / А. С. Орел. - С. 347-349
  Підгорна А.Б.  Авторська модель світу як об'єкт концептуального аналізу / А. Б. Підгорна. - С. 350-352
  Пономаренко А.Ю.  Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом / А. Ю. Пономаренко. - С. 353-356
  Потенко Л.О.  Аналіз співвідношення емотивного і предметно-логічного компонентів значення лексичних та фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) / Л. О. Потенко. - С. 357-361
  Пустовар О.В.  Когнітивно-психологічні засади парцеляції синтаксичних конструкцій / О. В. Пустовар. - С. 361-363
  Ракшанова Г.Ф.  Структурно-когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти термінологічної деривації / Г. Ф. Ракшанова. - С. 364-368
  Рибіна Н.В.  Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. - С. 369-371
  Сапожник І.В.  Термінологія комерційного права: концептуальний аналіз / І. В. Сапожник. - С. 372-374
  Сидоренко Л.М.  Деривати із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу в технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 375-378
  Солошенко Я.С.  Особливості словотвірної структури юридичної терміносистеми / Я. С. Солошенко. - С. 378-380
  Стоянова І. Д.  Етнокультурна специфіка антиутопічного дискурсу як експонента вербалізованих репрезентативних структур емоцій і почуттів концепту страх / І. Д. Стоянова. - С. 381-385
  Тищенко К.А.  Історія граматичних явищ української мови в інтерпретації А.Ю. Кримського / К. А. Тищенко. - С. 385-386
  Тронь А.А.  Лексико-семантична група дієслів кратності із семою "різка зміна руху" / А. А. Тронь. - С. 387-391
  Туровська Л.В.  Міжнародні терміни на терміноелементи в українській науковій мові 90-х років XX ст. / Л. В. Туровська. - С. 391-394
  Тхір В.Б.  Особливості евфемістичних жаргонів політичного дискурсу / В. Б. Тхір. - С. 395-397
  Тхоровська С.В.  Лексична вербалізація фрейму в ідеологічному дискурсі (на матеріалі редакційних статей англомовних газет) / С. В. Тхоровська. - С. 398-402
  Федоренко О.І.  Лексична сполучуваність дієслів give та make у складі фразеоматичних комплексів / О. І. Федоренко. - С. 403-405
  Хван А.В.  Структурно-семантичні особливості термінів-омонімів (на матеріалі англійських економічних скорочень) / А. В. Хван. - С. 406-408
  Хомицька І.Ю.  До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 409-412
  Цехмістренко О.В.  Особливості походження українських антропонімів / О. В. Цехмістренко. - С. 413-414
  Черкас Н.В.  Стилістичні функції біблійних прислів'їв у повоєнному американському романі / Н. В. Черкас. - С. 415-418
  Чернишенко І.А.  Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. - С. 419-421
  Шпак В.К.  Сучасна прикладна лінгвістика: традиції, напрями та переспективи / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 422-424
  Шульгіна В.І.  Вербоцентричне моделювання як засіб дослідження вивчення закономірностей розвитку діалогу / В. І. Шульгіна. - С. 425-428
  Ярова Н.В.  Дейктичні засоби актуалізації особливого простору в компаративних блоках поетичного твору / Н. В. Ярова. - С. 429-430

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): проблеми сучасної лінгвістики

 
201 81.2Ан-923кр
К89

Kukulenko-Lukyanets, I. V.

        Psychological texts and practical assignments the students ( Additional readings) [Текст] : Навч. посіб / I.V. Kukulenko-Lukyanets; М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 64 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): література по психології на англійській мові -- Казкотерапія -- психологічні тести

Анотація:   У навчальному посібнику представлені спеціально підібрані та розроблені тексти, а також завдання психологічного спрямування для студентів, які вивчають англійську мову. Книга містить тексти по психології, тексти для групових дискусій, завдання із галузі казкотерапії та психологічні тести.

 
202 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 7 (3) [Текст] : [підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. заклад.] / Т. Л. Сірик, С. В. Сірик. - Полтава : Довкілля-К, 2007. - 223 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 7 клас

Анотація:   Даний підручник є логічним продовженням підручників "English 5 (1)" та "English 6 (2)" автора Сірик Т. Л. Призначений для вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах і відповідає третьому рокові навчання. Він являє собою частину навчально-методичного комплекту "English 7 (3). До складу комплекту також входять: книга для учителя (методичні рекомендації, календарно-тематичне планування та тематичні атестації для двох варіантів), серія наочних посібників ( тематично-граматичні плакати), робочий зошит (має дві частини, включає усі письмові вправи підручника, завдання для розвитку комунікативних навичок, інтелектуальні ігри та поради по написанню листів, творів, оголошень, рефератів, статей тощо) та аудідодаток.

 
203 81.2Ан-923
Б53

Бессараб, Н. В.

        English for lawyers [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бессараб, Е. П. Тютченко. - К. : КНТЕУ, 2003. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська для юристів

Анотація:   Навчальний посібник з англійської мови комерційного права призначений для самостійної та аудиторної роботи студентів, які поєднують навчання в університеті з практичною діяльністью. Необхідність публікації цього посібника зумовлена зростаючим значення міжнародних контактів у галузі права, а отже й зростаючим числом бажаючих володіти англійською мовою комерційного права.

 
204 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Презентації / Р. Тіллі. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): мовленнєві навички -- прес-конференція

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб проводити наради з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі із серії "Fit for Business English' ви зможете навчитися англійською мовою проводити засідання, пропонувати програми, обгрунтовувати думки, ставити питання та підбивати підсумки переговорів. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках діалогів та словниках, а для відпрацвання мовленнєвих навичок подано вправи.

 
205 81.2Ан-923
Т40

Тіллі, Р.

        Ділове листування / Р. Тіллі ; пер. з англ. О. А. Кожевникової ; пер. з нім. К. А. Мазуркевич. - К. : Знання, 2010. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділове спілкування

Ключові слова (ненормовані): ділове листування англійською

Анотація:   Знання сучасної ділової англійської мови нині є однією з найважливіших передумов для ділового та професійного успіху. Проте, щоб листуватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися з іноземними діловими партнерами, потрібно вміти висловлюватися правильно та професійно. Завдяки цій книзі ви зможете навчитися писати англійською мовою ділові листи, запити, пропозиції, відповіді, нагадування, скарги та заяви. До всіх найуживаніших термінів та виразів наведено українські відповідники у зразках текстів та словниках, а для відпрацювання навичок написання ділових листів подано вправи.

 
206 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        English for psychology students [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. психологічних спец. вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 463 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові для психологів

Анотація:   Метою даного навчально-методичного посібника було не лише забезпечити студентів сучасним словниковим запасом для пояснення та описання проявів людської поведінки й діяльності, розумових і психічних процесів і механізмів, але й надати можливість закріпити навички правильного вживання його у діалогічному та монологічному мовленні, при опрацюванні професійно спрямованої літератури, під час проведення конференцій, зустрічей, обговорень і нарад фахового характеру згідно з нормами і правилами англійської мови.

 
207 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. : [для студ. ф-тів інозем. філології] / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. - К. : Каравела, 2006. - 215 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- французька мова -- польська мова -- психолог -- методики

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

 
208 9 я72-1
У74

        Усі готові домашні завдання. 9 клас [Текст] : розв'язання вправ та завдань / [І. В. Дрогожтлова, В. С. Манько, П. П. Кравченко та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2006. - 784 с.

Рубрики: Довідкові видання - Відповіді на домашні завдання 9 кл.

Анотація:   Якісна і найповніша збірка для батьків ! Посібник містить розв'язання вправ і завдань до усіх основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У виданні запропоновані розв'язання завдань з таких предметів: алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, економіка, рідна мова, російська мова, англійська мова, німецька мова. Також збірка містить реферати з основ правознавства, історії, географії, ОБЖ, твори з української мови та літератури, зарубіжної літератури.

 
209 81
М74

        Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : зб. наук. пр. № 7 / Київський ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : ЛОГОС, 2002. - 594 с.

Зміст:
  Алєксєєва І. О.  Евфемізми як відображення соціальних змін : від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності / І. О. Алєксєєва. - С. 1-10.
  Анохіна Т. О.  Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту / Т. О. Анохіна. - С. 10-15.
  Антонюк М. О.  Метафора та її роль в мовній картині світу / М. О. Антонюк. - С. 15-19.
  Балабін В. В.  Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін. - С. 20-23.
  Берковець В. В.  Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті : національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал / В. В. Берковець. - С. 23-35.
  Бєлова А. Д.  Індивідуальна картина світу : інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП / А. Д. Бєлова. - С. 36-43.
  Бєлова А. Д.  Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова. - С. 43-54.
  Биценко А. Ю.  Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах / А. Ю. Биценко. - С. 54-60.
  Булатецька Л.  Контекст у контексті / Л. Булатецька. - С. 60-73.
  Бурда О. В.  Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) / О. В. Бурда. - С. 74-80.
  Вергун Л.  Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою / Л. Вергун. - С. 80-87.
  Волошина О. В.  Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові / О. В. Волошина. - С. 87-90.
  Вострова С. В.  Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі / С. В. Вострова. - С. 90-102.
  Гливінська Л. К.  Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) / Л. К. Гливінська. - С. 102-107.
  Городецька О. В.  Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові / О. В. Городецька. - С. 107-114.
  Горяча Н. М.  Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі / Н. М. Горяча. - С. 114-124.
  Грек Л. В.  Синтаксичні особливості роману Дж. Джойса "Улісс" як проблема перекладу / Л. В. Грек. - С. 124-130.
  Данилюк С. С.  Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 131-136.
  Дерменджі О.  Тема Роксолани в австралійській літературі / О. Дерменджі. - С. 137-143.
  Дмитрук О. В.  Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ / О. В. Дмитрук. - С. 143-150.
  Дьяконова І. Л.  Лексичні характеристики електронного листування / І. Л. Дьяконова. - С. 150-154.
  Загуляєва О. І.  Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів / О. І. Загуляєва. - С. 155-160.
  Захарова Ю. М.  Інтонація наративів в англомовному дискурсі політиків країн арабського світу / Ю. М. Захарова. - С. 160-165.
  Заярна І. С.  Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д. Бобишева) / І. С. Заярна. - С. 165-175.
  Звонська-Денисюк Л. Л.  Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника / Л. Л. Звонська-Денисюк. - С. 175-179.
  Зіневич В. В.  Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки / В. В. Зіневич. - С. 180-189.
  Іващенко В. Л.  Слово концепт у романських, германських та слов'янських мовах (з історії лексикографічної фіксації) / В. Л. Іващенко. - С. 189-198.
  Ільницька Л. Л.  Віртуальні НЛП сеанси як аргументативний дискурс / Л. Л. Ільницька. - С. 199-207.
  Ільченко О. М.  Індикатори умови в аспекті етикетизації / О. М. Ільченко. - С. 207-212.
  Калустова О. М.  Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та її відтворення в перекладі / О. М. Калустова. - С. 212-220.
  Кальчу Т. В.  Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А. Камю "The Fall" / Т. В. Кальчу. - С. 220-224.
  Коваль Н. М.  Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу / Н. М. Коваль. - С. 224-230.
  Козловська Г. Б.  Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду / Г. Б. Козловська. - С. 230-235.
  Колейчик О. О.  Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації / О. О. Колейчик. - С. 235-240.
  Колодій Б. М.  Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою / Б. М. Колодій. - С. 240-245.
  Коломієць Л. В.  Віршовий переклад як метапоетичне письмо : проблема творчого методу перекладача / Л. В. Коломієць. - С. 245-254.
  Коломієць Н. В.  Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN : структурні особливості резюме / Н. В. Коломієць. - С. 254-262.
  Константінова О. В.  Американізми і бритицизми в термінології оподаткування сучасної англійської мови / О. В. Константінова. - С. 262-269.
  Кравченко Н. К.  Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу / Н. К. Кравченко. - С. 269-275.
  Крижановська М. В.  Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв'ю / М. В. Крижановська. - С. 275-285.
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія причини та наслідку / Л. П. Кургут. - С. 285-289.
  Кур'янова М. О.  Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах / М. О. Кур'янова. - С. 290-296.
  Лазаренко Т. Д.  Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х - 1990-х рр. / Т. Д. Лазаренко. - С. 296-302.
  Лахтіонова К. М.  Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону / К. М. Лахтіонова. - С. 302-307.
  Левченко О. П.  Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко. - С. 307-315.
  Лихолай Г. Л.  Феномен знання як міждисциплінарний концепт / Г. Л. Лихолай. - С. 315-321.
  Любарець Н. О.  Мотив смерті в романі Вірджинії Вульф "Хвилі" / Н. О. Любарець. - С. 322-326.
  Малій А.  Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. / А. Малій. - С. 326-331.
  Малікова О. В.  Засоби позначення риторичного прийому балансування аргументів у сучасному науковому дискурсі / О. В. Малікова. - С. 332-338.
  Мартінек С. В.  Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек. - С. 338-347.
  Мельничук С. В.  Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) / С. В. Мельничук. - С. 347-353.
  Морошкіна Г. Ф.  Маркери кооперативності у телевізійному інтерв'ю / Г. Ф. Морошкіна. - С. 353-358.
  Мосенкіс Ю. Л.  Перспективи запровадження спецкурсу "Походження української мови" / Ю. Л. Мосенкіс. - С. 358-363.
  Мутон Я. Р.  Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах / Я. Р. Мутон. - С. 363-368.
  Мушніна О. О.  Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) / О. О. Мушніна. - С. 368-372.
  Науменко Л. П.  Семантична структура слова business / Л. П. Науменко. - С. 372-378.
  Наумова Н. Г.  Фатичний інформатив у діловому дискурсі / Н. Г. Наумова. - С. 378-383.
  Некрашевич А. В.  Лексеми кольору у поезії Франсуа Війона / А. В. Некрашевич. - С. 383-392.
  Огаркова Г. А.  Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові / Г. А. Огаркова. - С. 392-397.
  Омельченко О. В.  Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме / О. В. Омельченко. - С. 398-403.
  Онищенко О. М.  Перші перекладачі творів Т. Г. Шевченка на німецьку мову / О. М. Онищенко. - С. 403-408.
  Палінська О. М.  Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської / О. М. Палінська. - С. 408-413.
  Панасенко Н. І.  Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) / Н. І. Панасенко. - С. 414-421.
  Перепльотчикова С. Є.  Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю / С. Є. Перепльотчикова. - С. 422-429.
  Петриченко І. А.  Особові займенники : реалізація "себе" у носіїв японської мови / І. А. Петриченко. - С. 429-434.
  Підвойний В. М.  Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) / В. М. Підвойний. - С. 435-440.
  Розмаріцо І. О.  Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу / І. О. Розмаріцо. - С. 440-447.
  Сарбаш О. С.  Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові / О. С. Сарбаш. - С. 447-454.
  Скибицька Н. В.  Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності / Н. В. Скибицька. - С. 455-462.
  Слухай Н. В.  Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай. - С. 462-470.
  Смагло Н. С.  Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н. С. Смагло, Л. Б. Мартинова. - С. 470-475.
  Степанюк Г. М.  Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття / Г. М. Степанюк. - С. 475-479.
  Столярова М. О.  Етикет у віртуальній англомовній комунікації / М. О. Столярова. - С. 480-485.
  Ткачова Г. В.  "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") / Г. В. Ткачова. - С. 486-492.
  Трищенко І. В.  Про деякі особливості метонімічних звертань / І. В. Трищенко. - С. 493-498.
  Ущина В.  Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів / В. Ущина. - С. 498-506.
  Фокін С. Б.  Чинники трансформації аналітичної форми пасиві в синтетичну при перекладі з іспанської / С. Б. Фокін. - С. 506-511.
  Фоменко О. С.  Неологізми - мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року / О. С. Фоменко. - С. 512-517.
  Черська Ж.  Місце прикметників у мовних картинах світу / Ж. Черська. - С. 518-522.
  Швачко С. О.  Семантичне навантаження денумеральних одиниць / С. О. Швачко. - С. 522-527.
  Шиманович Г. М.  Назви осіб як відображення динаміки розвитку англійської мови у ХХ столітті / Г. М. Шиманович. - С. 527-532.
  Шишков В. В.  Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості / В. В. Шишков. - С. 533-541.
  Шовковий В. М.  Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах / В. М. Шовковий. - С. 542-549.
  Яковенко І. В.  Стихія вогню в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 549-555.
  Яхонтова Т. В.  Концепція жанру в сучасній риториці / Т. В. Яхонтова. - С. 555-561.
  Яшенкова О. В.  Реалізація принципів спілкування в діловій сфері / О. В. Яшенкова. - С. 561-573.
  Архелюк В. В.  Особливості комунікації в мережі Інтернет / В. В. Архелюк. - С. 573-579.
  Бігарі А. А.  Засоби вираження категорії модальності у дискурсі сімейного спілкування / А. А. Бігарі. - С. 579-586.
  Савченко І. А.  Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій / І. А. Савченко. - С. 586-590.

 
210 81
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2007. - 348 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  Всесвіт крізь "мовне дзеркало": універсальне та ідіоетнічне / І. О. Голубовська. - С. 3-7.
  Зеленько А. С.  Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію як наукова основа зіставного дослідження мов / А. С. Зеленько. - С. 7-10.
  Корольова А. В.  Іншомовний світ крізь призму рідної культури / А. В. Корольова. - С. 10-13.
  Кононова Д. В.  Реалізація "каузативності" в сучасному англомовному дискурсі / Д. В. Кононова. - С. 13-18.
  Крижанівська Т. Б.  Релігійний аспект концепту мудрість/wisdom в українській та англійській мовах / Т. Б. Крижанівська. - С. 18-22.
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб вираження неоміфу в англомовному та україномовному публіцистичних текстах / О. О. Лавриненко. - С. 22-27.
  Чеслав Л.  Пространственная коннотация некоторых каузальных предлогов в славянских языках / Л. Чеслав. - С. 27-32.
  Мікіна О. Г.  Семантичні пошуки у порівняльно-історичному мовознавстві / О. Г. Мікіна. - С. 32-37.
  Ніколаєнко Л. С.  Поняття мотивації та мотиваційних відношень у сучасній лінгвістиці / Л. С. Ніколаєнко. - С. 37-42.
  Олійник О. О.  Мовна картина світу як об'єкт вивчення сучасної лінгвістики / О. О. Олійник. - С. 42-49.
  Павловська Л. О.  Структурно-семантична та когнітивно-семантична категоризація ситуативно-вербальних реквестивних обрядових формул у зіставлюваних мовах / Л. О. Павловська. - С. 50-54.
  Пастушенко Т. В.  Мовна палітра кольору в естетичному ракурсі / Т. В. Пастушенко. - С. 54-60.
  Рышкова В. В.  О понятии концепта в лингвокультурологии / В. В. Рышкова. - С. 61-63.
  Романова А. К.  Філософські, культурологічні та лінгвістичні засади вивчення категорії часу / А. К. Романова. - С. 64-67.
  Спіжова А. В.  Дефініції поняття "міжкультурна комунікація" / А. В. Спіжова. - С. 68-72.
  Терехова Д. І.  Способи репрезентації ціннісних пріоритетів лінгвокультурної спільноти / Д. І. Терехова. - С. 72-80.
  Ткаченко О. Г.  Системні відношення в мові / О. Г. Ткаченко. - С. 80-82.
  Яцишин Н. В.  Лігвопрагматичні стратегії формування ідеологічних стереотипів КТС: сфера політики та людини / Н. В. Яцишин. - С. 83-88.
  Беркещук Х. М.  Культурні асоціації як джерело емотивності / Х. М. Беркещук. - С. 89-92.
  Бойко Н. В.  Лексичні особливості латинськомовних інскрипцій XVI-XVIII ст. українського походження / Н. В. Бойко. - С. 93-96.
  Валігура О. Р.  Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження фонетичної інтерференції в англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 96-102.
  Верещак Ю. М.  Сегментні особливості австралійського вимовного типу в нормативному аспекті / Ю. М. Верещак. - С. 102-106.
  Гамзюк М. В.  Особливості взаємодії емотивної і когнітивної систем / М. В. Гамзюк. - С. 107-112.
  Гоменюк А. А.  Речевой конфликт и аспекты его изучения в англоязычной коммуникации / А. А. Гоменюк. - С. 112-116.
  Гриценко С. П.  Тематична класифікація польських запозичень (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI-XVII ст.) / С. П. Гриценко. - С. 117-124.
  Дацька Т. О.  Динаміка варіантів фонемної структури слова в аспекті загальноамериканської вимовної норми (на матеріалі приголосних фонем) / Т. О. Дацька. - С. 124-129.
  Козуб Л. С.  Роль засобів масової інформації в міжкультурній комунікації / Л. С. Козуб. - С. 135-140.
  Комар Л. В.  Особливості фонологічної асиміляції іншомовних слів в британській та американській вимовних нормах порівняльно-зіставний аспект / Л. В. Комар. - С. 140-144.
  Маленовський Ю. Л.  Принципи зіставлення еталонів фонетичних одиниць у рецептивному мовленнєвому потоці / Ю. Л. Маленовський. - С. 145-149.
  Миронова В. М.  Фонетичні зміни у структурі латинської мови пізньої Римської Імперії / В. М. Миронова. - С. 150-153.
  Могила О. А.  Тюркські лексичні елементи в лексиці українських говірок / О. А. Могила. - С. 154-157.
  Могила Ю. А.  До питання відтворення чеських географічних назв українською мовою / Ю. А. Могила. - С. 157-160.
  Орел Л. М.  Явище регіональної семантики в культурно-маркованих номінаціях слов'янських мов / Л. М. Орел. - С. 160-165.
  Руда О.  "Пастки" білінгвальної комунікації в Україні / О. Руда. - С. 166-170.
  Сиваш Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Сиваш. - С. 170-173.
  Тищенко Т. В.  Соціолінгвістичні аспекти функціонування оцінних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / Т. В. Тищенко. - С. 174-178.
  Юрченко О. А.  Лексична складова мовної компетенції адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / О. А. Юрченко. - С. 178-182.
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму української та італійської ментальності / О. О. Близнюк. - С. 183-187.
  Генджа І. М.  Реалізація магічної функції в англійській та українських мовах / І. М. Генджа. - С. 187-191.
  Гурбанська С. О.  Специфіка відображення національно-мовної картини світу у стійких висловлюваннях / С. О. Гурбанська. - С. 192-196.
  Дорда С. В.  Осознание национально-культурной специфики в процессе межкультурной коммуникации / С. В. Дорда. - С. 196-203.
  Іваненко Н. В.  Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українських мовах / Н. В. Іваненко. - С. 203-207.
  Каламаж М. А.  Вербалізація концепту "невизначена кількість" у фразеологічних знаках української та англійської мов / М. А. Каламаж. - С. 207-214.
  Ланина А. Н.  Фразеологизмы с зоосемизмом обезьяна в русском и немецком языках / А. Н. Ланина. - С. 215-218.
  Лящук А. М.  Системні відношення лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах / А. М. Лящук. - С. 219-222.
  Мізін К. І.  Повторні вербальні проекції первинного універсального словника людини як енантіосемічний механізм (на матеріалі компаративних фразеологізмів української, німецької, англійської та російської мов) / К. І. Мізін. - С. 223-226.
  Назаренко Н. Н.  Лексемы голова и head: эпидигматика семантических структур / Н. Н. Назаренко. - С. 227-230.
  Омельченко Л. Ф.  Лингвокультурологический аспект английских композит-идиом / Л. Ф. Омельченко, И. А. Медведева, Т. В. Гончарова. - С. 231-234.
  Орендарчук О. Л.  Категорія валентності в аспекті лексичної та синтаксичної комбінаторики / О. Л. Орендарчук. - С. 235-240.
  Панфілова Н. Ю.  Зооніми в українській та англійській мовах у лексичному полі концепту зради / Н. Ю. Панфілова. - С. 241-245.
  Приходько А. М.  Концептосфера як системно упорядкована сукупність концептів / А. М. Приходько. - С. 245-249.
  Проценко И. Ю.  Особенности коннотативной лексики, обозначающей ребенка в современном испанском и украинском языках / И. Ю. Проценко. - С. 249-254.
  Пулатова Л. Й.  Етнокультурна специфіка весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах / Л. Й. Пулатова. - С. 254-259.
  Риженко С. С.  Семна організація концепту "професія" в англійській та українській мовах / С. С. Риженко. - С. 259-262.
  Терехова С. І.  Функціонально-семантичне поле часового вказування: критерії структурування (на матеріалі української, російської та англійської мови / С. І. Терехова. - С. 263-267.
  Титаренко О. Ю.  Проблема фразеосемантичного поля в мовознавстві / О. Ю. Титаренко. - С. 267-270.
  Толчеєва Т. С.  Асоціативна семантика сигніфікативних артефактів-міфонімів англійської мови / Т. С. Толчеєва. - С. 271-278.
  Шевелюк В. А.  Контрастивні особливості вторинної семантики соматизмів у фразеологічних знаках іспанської, української та російської мов / В. А. Шевелюк. - С. 278-284.
  Андрієнко Т. П.  Становлення термінологічного апарату туризму та проблеми перекладацької відповідності / Т. П. Андрієнко, А. М. Семененко. - С. 285-290.
  Бакалинский М. Л.  Социокультурный аспект перевода (на материале романа М. Пьюзо "The Godfather") / М. Л. Бакалинский. - С. 291-294.
  Василенко Г. В.  Відтворення емотивної експресії в англомовних перекладах української поезії / Г. В. Василенко. - С. 294-298.
  Калужская Л. О.  Проблема выбора стратегии перевода авторитетного текста / Л. О. Калужская. - С. 298-304.
  Коваль Ю. А.  Слова с метафорической мотивацией в английском и русском языках: особенности перевода / Ю. А. Коваль. - С. 304-308.
  Комар Л. М.  Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою / Л. М. Комар. - С. 308-312.
  Мирошниченко В. В.  Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі / В. В. Мирошниченко. - С. 313-316.
  Мовчун Є. С.  Деякі особливості перекладу фахових текстів у сфері електронної комерції / Є. С. Мовчун. - С. 317-321.
  Мосьпан Н. В.  Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга / Н. В. Мосьпан. - С. 321-324.
  Недбайло К. М.  Транспозиція прислівника у перекладі англійських художніх текстів з української мови / К. М. Недбайло. - С. 325-329.
  Радчук В. Д.  Забобон неперекладності (чи під силу мові Тараса переклад цитат?) / В. Д. Радчук. - С. 329-336.
  Фадєєва О. В.  Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О. В. Фадєєва. - С. 337-342.

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

Анотація:   У статтях розглядаються актуальні проблеми зіставного мовознавства, зокрема культурно-філософські засади цих проблем , специфіка мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та їх етнокультурні фактори, а також аспекти перекладу і міжкультурної комунікації.

 
211 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 336 с.

Зміст:
  Тригубенко Ю. Ю.  Лінгвістичні підходи до дослідження феномену ввічливості / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 9-11
  Зеленська М. В.  Роль афіксації в англійському словотворі / М. В. Зеленська. - С. 12-14
  Поліщук І. А.  Пряме втілення докору в сучасній англійській мові / І. А. Поліщук. - С. 15-16
  Колісник К. А.  Звукосимволічне значення початкових приголосних звуків у англомовному конфесійному дискурсі / К. А. Колісник. - С. 17-19
  Павличук В. П.  Синтагматика складу та складовий стереотип в англомовному інтерв'ю засобів масової комунікації / В. П. Павличук. - С. 20-22
  Мережана Л. С.  Темпоральні характеристики мовленевої інтонації англомовних рекламних кліпів / Л. С. Мережана. - С. 23-24
  Скобленко І. А.  Особливості взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації у сучасних англомовних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 25-27
  Каніішевська І. Ю.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у казці Л. Керрола "Аліса в задзеркаллі" та її перекладах / І. Ю. Каніішевська. - С. 28-29
  Журавльова Ю. В.  Психо-фонетичні реалізації висловлювань з різним рівнем емоційно-прагматичного потенціалу в англомовній аудикнизі / Ю. В. Журавльова. - С. 30-32
  Слива Н. М.  Структурно-функціональні типи ядерних тонів у мультиплікаційному фільмі "Ice Age". Частина 2 / Н. М. Слива. - С. 33-34
  Ляпкало Л. І.  Темпоральні характеристики інтонаційних мовленнєвих зразків англомовного політичного дискурсу / Л. І. Ляпкало. - С. 35-37
  Бородавка О. М.  Полісемія синтаксичної структури N1 is N2 у сучасній англійській мові / О. М. Бородавка. - С. 38-40
  Ковбасенко Є. В.  Комунікативна структура англомовних електронних текстів із кінематографічної проблематики (на прикладі стислої рецензії) / Є. В. Ковбасенко. - С. 41-43
  Ігнатова А. Є.  Текстовий продукт чат-комунікації як прояв законів економії мовленнєвих зусиль / А. Є. Ігнатова. - С. 44-45
  Забажан А. О.  Висловлювання подяки й особливості його функціонування / А. О. Забажан. - С. 46-47
  Серб А. Д.  Образ дракона в літературі та міфології: лінгвокогнітивний аспект / А. Д. Серб. - С. 48-50
  Супрун О. А.  Типологічні особливості британського парламентського дискурсу, опублікованого в інтернеті / О. А. Супрун. - С. 51-53
  Шемшур Д. Л.  Англійські фразеологізми із фітонімами: семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / Д. Л. Шемшур. - С. 54-56
  Кравченко Ю. О.  Виховна роль казки та її значення під час навчання говоріння / Ю. О. Кравченко. - С. 57-58
  Гаращенко О. В.  Принципи аналізу мовного матеріалу у когнітивній лінгвістиці / О. В. Гаращенко. - С. 59-61
  П'єцух О. І.  Політичний дискурс "Президенські вибори в Україні - 2010": суб'єкти пропозицій / О. І. П'єцух. - С. 62-64
  Петренко О. І.  Лексема "Price": лінгвокогнітивний аспект / О. І. Петренко. - С. 65-67
  Шиш Д. О.  Емоція страх в сучасній англійській мові / Д. О. Шиш. - С. 68-71
  Боковня Я. О.  Образ батька у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) / Я. О. Боковня. - С. 72-73
  Гук А. О.  Концепт любов у семантичному просторі англійської та української фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) / А. О. Гук. - С. 74-76
  Лінник М. А.  Фреймова структура концепта "Рослина" (на матеріалі американської поезії XIX століття) / М. А. Лінник. - С. 77-79
  Полтавець Я. С.  Розвиток наукової думки у дослідженні дистрибуції, сполучуваності та валентності / Я. С. Полтавець. - С. 80-82
  Євчак Д. А.  Словотвір та його функції / Д. А. Євчак. - С. 83-85
  Іскімжі Ю. А.  Моделювання фразеологічних одиниць / Ю. А. Іскімжі. - С. 86-87
  Семешко Т. Г.  Методи дослідження фразеології / Т. Г. Семешко. - С. 88-89
  Форинна К. М.  Префіксація як складова частина афіксації / К. М. Форинна. - С. 90-91
  Бережна Н. О.  Фразеологія з позначенням фонації / Н. О. Бережна. - С. 93-95
  узнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму / Ю. О. узнєцов. - С. 96-97
  Кузнєцова А. В.  Лексичні запозичення в сучасній німецькій мові (на матеріалі молодіжної преси Німечини) / А. В. Кузнєцова. - С. 98-99
  Маньківська Я. С.  Структура та семантика газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини) / Я. С. Маньківська. - С. 100-101
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 102-104
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 105-106
  Бражнікова М. В.  Сруктурні особливості німецьких прислів'їв із назвами їжі та напоїв / М. В. Бражнікова. - С. 107-108
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом в німецькій мові / Н. В. Костенко. - С. 109-110
  Варениця Е. Я.  Варіативність як універсальна властивість німецької мови / Е. Я. Варениця. - С. 111-113
  Мажукла О. А.  Значення іноземної мови в професійній діяльності митника / О. А. Мажукла, К. О. Янюк. - С. 114-115
  Богданович О. О.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу на матеріалі роману К. Джерому "Троє в одному човні" / О. О. Богданович. - С. 17-119
  Бонецька Ю. С.  Функціонально-комунікативна еквівалентність роману Дж.К. Ролінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" та його українського перекладу / Ю. С. Бонецька. - С. 120-122
  Делікатна Л. С.  Граматичні трансформації в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 123-125
  Вергун И. П.  Грамматическая эквивалентность романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и его украинского перевода / И. П. Вергун. - С. 126-128
  Донець А. Г.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріали роману Марка Твена "Янки при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 129-131
  Зарва С. Ю.  Граматична трансформація поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу / С. Ю. Зарва. - С. 132-134
  Качан А. В.  Объединение предложений как грамматическая трансформация при переводе романа Ф. С. Фицджеральда "The Great Gatsby" на украинский язык / А. В. Качан. - С. 135-137
  Кравченко Н. Ю.  Лексичний аспект еквівалентності роману Дж.Селенджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 138-140
  Кузенков М. О.  Помилки при внутрішньомовному субтитруванні фільмів / М. О. Кузенков. - С. 141
  Ліпко А. О.  Проблема лексичних трансформацій на матеріалі роману Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" ("Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 142-143
  Мішкова А. І.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі") / А. І. Мішкова. - С. 144-146
  Саєнко О. П.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж.Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 147-149
  Санникова Я. О.  Грамматические соответствия сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" и ее украинского перевода / Я. О. Санникова. - С. 150-152
  Сичевська Н. В.  Прийом антонімічної відповідності в українському перекладі роману А. Дюма "Три мушкетери" / Н. В. Сичевська. - С. 153-155
  Сквиря Н. П.  Лексична еквівалентність твору Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" / Н. П. Сквиря. - С. 156-158
  Сотуленко М. Ю.  Грамматическая эквивалентность текстов оригинала и перевода рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" / М. Ю. Сотуленко. - С. 159-160
  Степаненко Ю. П.  Лексико-грамматическая эквивалентность поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" и ее украинского перевода / Ю. П. Степаненко. - С. 161-163
  Сухомлин. О.  Экзотизмы в украинских повестях Н. В. Гоголя и проблемы их украинского перевода / О. Сухомлин.. - С. 164-166
  Афанасьєва О. С.  Принципи викладання літератури у ВНЗ: зарубіжний досвід / О. С. Афанасьєва. - С. 168-169
  Головко О.  "Ельдорадо" - ключовий твір у розшифровці романтичного феномену химкри у творчості Е. По / О. Головко. - С. 170-172
  Галушко М. В.  Образні та художні засоби прози Едгара Аллана По / М. В. Галушко. - С. 173-174
  Венець І. М.  Дзеркало як наративний елемент у романі Дж.С. Фоера "Все ясно" / І. М. Венець. - С. 175-177
  Енина С. Ю.  Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / С. Ю. Енина. - С. 178-180
  Коноваленко И. Ю.  Образ Петра I в поэме "Медный всадник" А. С. Пушкина / И. Ю. Коноваленко. - С. 181-183
  Херсонская В. М.  Тема власти в драматургии А. С. Пушкина "Борис Годунов" / В. М. Херсонская. - С. 184-185
  Коломиец Ю. А.  Война 1812 года в русской литературе XIX века / Ю. А. Коломиец. - С. 186-188
  Харитонова И. В.  Концепция искусства и художника в творчестве Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского / И. В. Харитонова. - С. 189-191
  Лекіашвілі І. В.  Моральне лиходійство в образі Алека Сток-д'Ербервілля (по роману Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллей") / І. В. Лекіашвілі. - С. 192-193
  Грабовюк Т.  Философская основа романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Т. Грабовюк. - С. 194-196
  Нагаевская Б. В.  Фольклорный образ русалки в творчестве русских романтиков / Б. В. Нагаевская. - С. 197-199
  Шевчук Т. С.  Приемы и формы психолизма Л. Улицкой / Т. С. Шевчук. - С. 200-202
  Товкес Л. И.  Использование пословиц и поговорок при формировании социокультурной компетенции школьников / Л. И. Товкес. - С. 204-206
  Головань Е. О.  Про кореляцію суфіксальних значень множинності, інтенсивності, демінутивності й локативності / Е. О. Головань. - С. 207-208
  Дашивец Л. Е.  Белый и черный цвет в книге К. Паустовского "Далекие годы" / Л. Е. Дашивец. - С. 209-211
  Бурковецкая Я. С.  Мужские антропонимы в русских волшебных сказках / Я. С. Бурковецкая. - С. 212-213
  Жигайло Л. В.  Синий цвет и его оттенки в произведениях Иосифа Бродского / Л. В. Жигайло. - С. 214-216
  Курапова Е. С.  Выбор определений при существительных с темпоральным значением как способ реализации представлений о времени / Е. С. Курапова. - С. 217-219
  Лисовенко Л. О.  Составляющие концепта "народ" и его языковое выражение в научном дискурсе Л. Гумилева / Л. О. Лисовенко. - С. 220-222
  Нечаева Е. А.  Спор в интернет-общении сквозь призму понятий классической риторики (некоторые приемы стратегии поиска истины) / Е. А. Нечаева. - С. 223-225
  Пироженко Ю. П.  Вербализация литературных прецендентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. П. Пироженко. - С. 226-227
  Склизкова М. С.  О структуре концепта "весна" в динамическом аспекте / М. С. Склизкова. - С. 228-229
  Стецюк А. И.  Пейзаж в "Записках охотника" И. С. Тургенева / А. И. Стецюк. - С. 230-231
  Шевченко З. С.  Лингвоэтические функции эпитета в дневнике Т. Г. Шевченка / З. С. Шевченко. - С. 232-234
  Шуляковская Н. Д.  Имена собственные в пьесе А. Н. Островского "Бесприданница" / Н. Д. Шуляковская. - С. 235-237
  Жила В. В.  Семантический комплекс ключевого слова смерть в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых" / В. В. Жила. - С. 238-240
  Чепурна Н. Г.  Концептуалізація образу "чужого" в українських пареміях / Н. Г. Чепурна. - С. 242-244
  Бойко Т. В.  Фізичні характеристики як передумова до називання людини / Т. В. Бойко. - С. 245-248
  Ложка О. В.  Лінгвокультуреми доля і мати в сучасній українській мові / О. В. Ложка. - С. 249-252
  Первісна Л. А.  Метафорична інтеграція "Політика - театр" (на матеріалі українських ЗМІ) / Л. А. Первісна. - С. 253-255
  Слинько Ю. О.  Видові особливості українських дієслів зі значенням створення / Ю. О. Слинько. - С. 256-258
  Іляшенко Ю. В.  Верабальне представлення концепту "серце" в українських прислів'ях / Ю. В. Іляшенко. - С. 259-261
  Третяк В. М.  Вербальна репрезентація концепту робота в українських прислів'ях / В. М. Третяк. - С. 262-264
  Губа А. О.  Суфіксальний словотвір іменників-неозапозичень / А. О. Губа. - С. 265-267
  Світлична О. А.  Оказіоналізми - основа ідіостилю Оксани Забужко / О. А. Світлична. - С. 268-270
  Ярова К. Т.  Мотиваційні осбливості прізвищ жителів м. Черкаси / К. Т. Ярова. - С. 271-273
  Олійник Д. О.  Семантика фразеологізмів із порівняльним компонентом (фразеотематична група "людина") / Д. О. Олійник. - С. 274-276
  Ченчик С. В.  Структурно-семантична характеристика неологізмів у творчості Валентини Коваленко / С. В. Ченчик. - С. 277-280
  Кравчук А. М.  Засоби вираження експресивності в гуморесках Павла Глазового / А. М. Кравчук. - С. 281-283
  Степаненко Ю. О.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. О. Степаненко. - С. 284-286
  Таргонська О. Г.  Прикметникова синонімія у творах Ліни Костенко та Ганни Чубач / О. Г. Таргонська. - С. 287-289
  Кривицька С. С.  Особливості вживання фразеологічних синонімів у художніх творах / С. С. Кривицька. - С. 290-292
  Титаренко С. О.  Розвиток традиці Мольєра в п'єсі Миколи Куліша "Міна Мазайло" / С. О. Титаренко. - С. 294-296
  Ткаченко К. І.  Табірна новелістика крізь призму конфліктно-образного й наративного рівнів поетики (Б. Антоненко-Давидович і В. Шаламов) / К. І. Ткаченко. - С. 297-299
  Гонда А. В.  Явище маргіналізму на прикладі життєвих драм головних героїв романів "Місто" Валер'яна Підмогильного і "Місто" Гі де Мопасана / А. В. Гонда. - С. 300-302
  Савченко О. А.  Давньоруське Монастирське життя в Києво-Печерському Патерикові / О. А. Савченко. - С. 303-305
  Лила І. О.  Порушення політичних норм редагування (на прикладі Черкаських газет) / І. О. Лила. - С. 307-309
  Гай А. А.  Опис видавничого сайту (на прикладі сайту "Фоліо") / А. А. Гай, Л. В. Фіть
  Поліщук А. В.  Сучасна книга для дітей: тематичні особливості / А. В. Поліщук. - С. 313-314
  Маринченко М. О.  Відображення інформмаційних норм редагування в Черкаських газетах / М. О. Маринченко. - С. 315-317
  Мотуз Ю. П.  Proruct placement - як сучасна форма вираження прихованої реклами / Ю. П. Мотуз. - С. 318-321
  Солодка Л. І.  Специфіка структури та змістовного наповнення видавничої продукції туристичного спрямування Черкащини / Л. І. Солодка, Ю. М. Ховайба. - С. 322-324
  Кравченко А. Г.  Футурологія кіберпанка, аніме і манги / А. Г. Кравченко. - С. 326-328
  Силко О. О.  Інтернет-сайт як жанр електронної комунікації / О. О. Силко. - С. 328-331
  Машкова Я. Ю.  Живий журнал як феномен інтернет-комунікації / Я. Ю. МАшкова. - С. 332-334

Рубрики: Філологічні науки

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- переклад -- зарубіжна література -- загальне мовознавство -- російське мовознавство -- порівняльне літературознавство -- журналістика -- видавнича

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка 2011" представлені наукові праці молодих вчених за напрямком "Філологічні науки. Соціальні комунікації". В збірнику містяться праці з питань мовознавста, літературознавства, порівняльного літературознавства, журналістики, видавничої справи та з питань соціальної комунікації.

 
212 81.2Ан-923.0
В31

Верба, Л. Г.

        Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для перекладацьких від-нь вузів / Л. Г. Верба ; рец. : О. М. Старікова [та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): зіставна лексикологія -- словотвір -- функціональна диференціація лексики -- семасіологія -- полісемія -- фразеологія -- етимологія -- порівняльна лексикологія -- порівняльна типологія

Анотація:   Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської і української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики, слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференціація лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мовах, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропонуються вправи.

 
213 81.2Ан-923.3
В31

Верба, Л. Г.

        Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 160 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз моав

Ключові слова (ненормовані): зіставна лексикологія -- структура слова порівняльна -- порівняльна лексикологія -- функціональна диференціація лексики -- компаративна лексикологія -- фразеологія порівняльна -- етимологія

Анотація:   Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської та української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики,слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференція лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мові, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропунуються вправи.

 
214 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9.
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11.
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21.
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23.
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26.
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28.
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31.
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42.
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45.
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48.
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51.
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67.
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78.
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81.
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85.. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88.
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90.
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96.
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113.
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119.
  Січкар О. М.  Кінетичні невербвльні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128.
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130.
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132.
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135.
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138.
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140.
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147.
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152.
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154.
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156.
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159.
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162.. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165.. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168.
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171.
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174.
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177.
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180.
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182.
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184.
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187.
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української мови -- культура мовлення -- видавнича справа -- методика навчання іноземних

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
215 81И
Ю14

        Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: "Людина. Мова. Комунікація" [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 294 с.

Зміст:
  Абрамова Ю. В.  Функциональный аспект исследования британской паремии / Ю. В. Абрамова. - С. 13-14.
  Агеева И. В.  Об онтологическом статусе отрицательного высказывания / И. В. Агеева. - С. 15-17.
  Андрієнко Т. П.  Термінологізація як відображення процесу взаємодії між науковою та побутовою картинами світу / Т. П. Андрієнко. - С. 17-19.
  Антонова В. Ф.  Проблема соотношения интертекстуальности и аллюзии / В. Ф. Антонова. - С. 19-21.
  Астаніна Н. А.  Якісні зміни лексико-семантичної структури англомовних лексичних інновацій (на матеріалі запозичень українського і російського субстандартів) / Н. А. Астаніна. - С. 21-22.
  Бабенко М. Ю.  Парадигматичний та синтагматичний аспекти вивчення англійських прикметників волевиявлення / М. Ю. Бабенко. - С. 23-25.
  Бабич Е. Н.  Ложь, манипуляция, лицемерие в системе иллокутивных типов / Е. Н. Бабич. - С. 25-27.
  Балюта Е. Г.  Утворення та функціонування семантичних неологізмів в англійській мові сфери екології / Е. Г. Балюта. - С. 27-29.
  Белогуб А. Л.  Библейское имя на географической карте мира / А. Л. Белогуб. - С. 31-33.
  Безуглая Л. Р.  Непрямой дискурс как сфера реализации прагматической импликации / Л. Р. Безуглая. - С. 33-35.
  Бірюков А. В.  Українсько-російська мовна пара у вітчизняних системах машинного перекладу / А. В. Бірюков. - С. 35-37.
  Бубнова И. А.  Репрезентация концепта абстрактного имени в индивидуальном сознании / И. А. Бубнова. - С. 37-39.
  Быценко Т. А.  К вопросу о соотношении эмоций и оценок в дискурсе негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 39-41.
  Васильева М. А.  Когнитивная метафора "политическая борьба - это спорт/игра" в языковой политической картине мира Великобритании / М. А. Васильева. - С. 41-43.
  Васік Ю. А.  Адресант як фактор риторичної стратегії політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 43-45.
  Вергун Т. И.  Интерпретация эмоционального состояния собеседника в процессе коммуникации / Т. И. Вергун. - С. 45-47.
  Вишнивецкая М. А.  Вопросительные предложения с сочетаниями ou non (pas) и oui ou non в современном французском языке / М. А. Вишнивецкая. - С. 47-49.
  Віротченко С. А.  Проксемна поведінка комунікантів у ситуації переконання / С. А. Віротченко. - С. 49-50.
  Вробьева И. И.  Дискурсивные характеристики внутренней речи / И. И. Вробьева. - С. 52-54.
  Вракина В. В.  Прагматические правила в современном английском языке / В. В. Вракина. - С. 54-56.
  Галуцьких І. А.  Словотворчий потенціал ядерних лексем англійської та німецької мов: зіставний аспект / І. А. Галуцьких. - С. 56-58.
  Гладка В. А.  Особливості семантичного взаємозв'язку відносиних займеників з іншими розрядами займеників французької мови / В. А. Гладка. - С. 58-60.
  Головацька Н. Г.  Кореляція семантичних таксоманій / Н. Г. Головацька. - С. 60-62.
  Гоменюк Г. А.  До визначення інвективної лексики / Г. А. Гоменюк. - С. 62-64.
  Гонтаренко Н. М.  Дейктичні функції темпорально-локативних відношень / Н. М. Гонтаренко. - С. 64-66.
  Горячева Т. В.  Оценочность как вид семантической стратегии / Т. В. Горячева. - С. 66-68.
  Горнакова Е. А.  Различия в экстралингвистических знаниях и успешность коммуникации / Е. А. Горнакова. - С. 68-69.
  Гостюк Т. М.  Особливості використання сполучників wel, da, denn у сучасній німецькій мові / Т. М. Гостюк. - С. 70-72.
  Грек Л. В.  Переклад цитат-біблеїзмів в постмодерністському тексті ( на матеріалі роману Ю. Андруховича " перверзія") / Л. В. Грек. - С. 72-74.
  Гриценко М. И.  Прагматические свойства немецких модальных частиц / М. И. Гриценко. - С. 74-76.
  Грошко Т. В.  Суб'єкт номінації / Т. В. Грошко. - С. 76-78.
  Денисенко С. Н.  Дослідження фразеології на сучасному етапі розвитку германського мовознавства / С. Н. Денисенко. - С. 81-82.
  Дмитренко В. А.  Комическое как эстетическая категория / В. А. Дмитренко. - С. 82-84.
  Дмитренко В. А.  Специфика фольклора как системы / В. А. Дмитренко. - С. 84-86.
  Дмитренко Ю. А.  Типологические черты французской поэзии / Ю. А. Дмитренко. - С. 86-88.
  Єнікєєва С. М.  Словотвір як трансрівень мовної системи / С. М. Єнікєєва. - С. 88-90.
  Ємельянова О. В.  Комунікативна типологія адресата / О. В. Ємельянова. - С. 90-92.
  Ємець О. В.  Тропи у сучасних американських політичних та економічних текстах як перекладознавча проблема (на матеріалі статей журнала "Newsweek" / О. В. Ємець. - С. 92-94/
  Ейгер Г. В.  О категориях языка / Г. В. Ейгер. - С. 94-95.
  Жарковская И. В.  Проблемы номинаций со значением "conelict " в современном английском языке / И. В. Жарковская. - С. 95-97.
  Завєтна Т. С.  Британські парламентські дебати як тип дискурсу / Т. С. Завєтна. - С. 97-99.
  Задорожна І. П.  Порівняльний аналіз кількісних характеристик іменників, дієслів і прикметників у фразеології німецької мови / І. П. Задорожна. - С. 99-101.
  Задунай В. В.  Интерпретация понятий нормы и отклонения во французской стилистике / В. В. Задунай. - С. 101-104.
  Згурська В. Г.  Лексичні інновації як вербальне відбиття нових концептів: передумови та особливості їх виникнення / В. Г. Згурська. - С. 104-106.
  Змиева И. В.  Когнитивная Карта добра в английской языковой картине мира / И. В. Змиева. - С. 106-109.
  Знаменская И. В.  Когнитивные механизмы терминообразования и принцип экономии речевых усилий / И. В. Знаменская. - С. 109-111.
  Зубач О. А.  Механізми граматико-семантичних змін колористичної фразотворчої номінації / О. А. Зубач. - С. 111-112.
  Ікалюк Л. М.  Функціонально-семантичні поля, виражені порівняльною конструкцією AS...AS / Л. М. Ікалюк. - С. 113-115.
  Касьянова В. Г.  Аналіз сучасних психотехнологій у формуванні ішомовної текстової діяльності студентів / В. Г. Касьянова. - С. 115-118.
  Кирилюк С. В.  Дискурсні дослідження передтекстового антропоцентризму казок братів Грімм / С. В. Кирилюк. - С. 118-120.
  Клименко О. В.  Міркування як тематичний компонент новели / О. В. Клименко. - С. 122-1124.
  Козлова Т. О.  Самоорганизация культурных концептов и эволюция лексической системы / Т. О. Козлова. - С. 124-126.
  Коломієць К. М.  З історіх запозичень з англійської мови в німецькій / К. М. Коломієць. - С. 129-131.
  Кринь С. Н.  Метафора в лингвопрагматическом аспекте / С. Н. Кринь. - С. 133-135.
  Костенко В. Г.  Економічні медичні терміни в синонімічних рядах англійської мови / В. Г. Костенко. - С. 137-139.
  Криворучко С. И.  К вопросу о перлокутивном компоненте речевого акта / С. И. Криворучко. - С. 139-141.
  Кузнєцова Г. В.  Когнітивний аспект вивчення семантичних зрушень у фразеологічних одиницях / Г. В. Кузнєцова. - С. 145-147.
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія в німецькій мові / Л. П. Кургут, П. Т. Гусева. - С. 148-149.
  Кутоян А. К.  Паронимическая аттракция в англоязычной драматургии / А. К. Кутоян. - С. 150-152.
  Ларченко В. В.  Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлинвокультурной коммуникации / В. В. Ларченко. - С. 152-154.
  Лисичкіна І. О.  Адресність у контексті телевізійної реклами / І. О. Лисичкіна. - С. 156-158.
  Мамчур І. І.  Архаїчні лексико-граматичні структури в творчості Езри Паунда та Ігоря Костецького / І. І. Мамчур. - С. 166-167.
  Мартынюк А. П.  Лексические средства конструирования гендера в дискурсе / А. П. Мартынюк. - С. 168-169.
  Мастерова О. Я.  Фельетон как тип художественно-публицистического текста иронической окраски / О. Я. Мастерова. - С. 170-172.
  Минкин Л. М.  Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин. - С. 180-182.
  Михайлова Е. В.  О различных подходах изучению порядка слов / Е. В. Михайлова. - С. 182-184.
  Михилев А. Д.  Художественная литература и коммуникация: культурологический и образовательно-воспитательный аспекты / А. Д. Михилев. - С. 186-189.
  Мукатаєва Я. В.  Стилістичні засоби вираження гумору та сатири в німецьких шванках / Я. В. Мукатаєва. - С. 191-193.
  Обелец Ю. А.  Иерархия возможных миров художественного текста / Ю. А. Обелец. - С. 197-198.
  Образцова Е. М.  Межязыковая универсальность когнитивного фактора в линейной организации высказывания / Е. М. Образцова. - С. 198-201.
  Паповянц Э. Г.  Перлокутивная функция речевого акта угрозы / Э. Г. Паповянц. - С. 210-212.
  Пасічник Г. П.  Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник. - С. 212-215.
  Пахомова Т. А.  О филологическом образовании / Т. А. Пахомова. - С. 215-217.
  Подміногін В. О.  Концепція перекладу періоду класичного німецького романтизму / В. О. Подміногін. - С. 217-220.
  Присяжнюк О. Я.  Временная организация диалектной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 224-226.
  Сімонок В. П.  Термінологія і мовна політика / В. П. Сімонок. - С. 241-243.
  Скриль О. І.  Лінгвістичні особливості і функції мови костюму ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Олівер Твіст". та повісті М. Гоголя "Шинель") / О. І. Скриль. - С. 243-245.
  Сніховська І. Е.  Ігрема в комунікативному контексті мовної ігри / І. Е. Сніховська. - С. 247-249.
  Соколець І. І.  Лінгвістика і міжкультурна комунікація / І. І. Соколець. - С. 249-251.
  Тучина Н. В.  Оновлення мовної освіти в Україні і національні підручники / Н. В. Тучина. - С. 261-263.
  Федотова М. А.  Диалог художественного произведения как дискурс / М. А. Федотова. - С. 265-267.
  Фролова І. Є.  Холістична прагматика та теорія дискурсу / І. Є. Фролова. - С. 269-271.
  Чередниченко В. О.  Основні причини трансформації нових фразеологізмів сучасної англійської мови / В. О. Чередниченко. - С. 271-273.
  Чуприна Н. Н.  Пародия как специфическое лингвостилистическое явление / Н. Н. Чуприна. - С. 275-278.
  Шевченко І. С.  Становлення когнітивно-комунікативної епістеми в лінгвістиці / І. С. Шевченко. - С. 282-284.
  Шумская О. Н.  Антропологическая поэтика в рецептивной критике Г. Р. Яусса / О. Н. Шумская. - С. 288-290.
  Яценко М. А.  Выражение гендерных нормативных установок в номинативной системе английского языка / М. А. Яценко. - С. 292-293.

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Ключові слова (ненормовані): функціональна стілістика

Анотація:   До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики.

 
216 80(4Ан)
А64

        Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Алефіренко Л. Б.  Багатозначність суфіксів як вияв системно-функціональної обумовленості семантики похідного слова / Л. Б. Алефіренко. - С. 3-8.
  Білоус І. М.  Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструкорів у фразеологічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус. - С. 8-14.
  Данилюк Л. В.  Присвійність як граматична категорія / Л. В. Данилюк. - С. 15-19.
  Капустян І. І.  Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / І. І. Капустян. - С. 20-26.
  Коваленко М. М.  Особливості поетичної структури та мови англійського просвітницького роману XVIII століття в літературно-критичному висвітленні / М. М. коваленко. - С. 26-31.
  Колбіна Н. В.  Семіотика й лінгвістичні дослідження: основні проблеми, поняття й напрямки / Н. В. Колбіна. - С. 32-42.
  Копач О. О.  "В очікуванні Годо" Семюела Беккета як драма абсурду / О. О. Копач. - С. 43-48.
  Кравченко В. Л.  Риторичні засоби представлення концепту ЄВРОПА в англомовному євроінтеграційному дискурсі / В. Л. Кравченко. - С. 48-53.
  Криницька Н. І.  Символ "Інь-Янь" як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька. - С. 54-68.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапочка В. О.  До питання про "хибних друзів перекладача" / В. О. Лапочка. - С. 69-76.
  Луньова Т. В.  Лінгвокогнітивні особливості репрезентації філософського діалогу в художньому тексті (на матеріалі англомовних романів кінця XX століття) / Т. В. Луньова. - С. 76-86.
  Ponomarenko O. O.  On Dscriminations between Fantasy and Science Fiction / O. O. Ponomarenko. - С. 87-94.
  Разуменко О. А.  Концептуальний простір поетичного тексту: онтологічний і гносеологічний ракурси / О. А. Разуменко. - С. 94-105.
  Shakhova N. O.  The Problem of the Unity of Man and Nature in Victorian Society in Tess of the d' Urbervilles by Thomas Hardy / N. O. Shakhova. - С. 105-113.
  Шкарупа Н. О.  Виховання толерантності через культуру англомовних країн / Н. О. Шкарупа. - С. 113-121.
  Шрамко Р. Г.  Поняття "власна назва" в руслі номінативних теорій англійської лінгвістики XX століття (на матеріалі концепцій Готтлоба Фреге, Бертрана Рассела та Сола Кріпке) / Р. Г. Шрамко. - С. 121-129.
  Щевлюкова Т. М.  Використання інформаційних технологій у підготовці вчителів іноземних мов / Т. М. Щевлюкова. - С. 129-134.

Анотація:   У збірнику порушуються актуальні проблеми граматики і словотвору англійської мови, вивчаються семіотичні, стилістичні та гендерні аспекти мовних одиниць та проблеми перекладу. Аналізуються різножанрові твори класичної та сучасної англомовної літератури. Розглядаються актуальні педагогічні та методичні питання.

 
217 74.202.2
М85

        Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів [Текст] : монографія / Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів. - О. : Огмрцян О. П., 2008. - 230 с.

Зміст:
  Малихіна О. В.  Методика навчання рідної мови на мотиваційних засадах / О. В. Малихіна. - С. 5-128. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Москалюк Л. В.  Вмотивований контроль у молодший школі (на матеріалі контролю англомовної лексичної компетенції) / Л. В. Москалюк. - С. 129-185. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Крюченкова Е. Ю.  Средства обогащения словарного запаса школьников 5-7 классов школ с русским языком обучения / Е. Ю. Крюченкова. - С. 186-206. - Бібліогр. наприкінці розд.
  Слесик К. М.  Мотивація поведінки особистості учнів з ознаками лідерської обдарованості / К. М. Слесик. - С. 207-228. - Бібліогр. наприкінці розд.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Процес навчання

Ключові слова (ненормовані): мови -- навчання англійської мови -- навчання російської мови -- вікові особливості навчання підлітків -- етична культура учнівських лідерів

Анотація:   Колективна монографія присвячена висвітленню результатів дослідження широкого кола проблем лінгводидактики: теоретичних та методичних питань щодо мотиваційних засад навчальної діяльності учнів шкільного віку. Ця проблема розглядається на матеріалі російської (О. В. Малихіна, О. Ю. Крюченкова) та іноземної мови (Л. В. Москалюк), а також формування етичної культури особистості школярів (К. М. Слесик).

 
218 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6.
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13.
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18.
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22.
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29.
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34.
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48.
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53.
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57.
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62.
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67.
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71.
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75.
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80.
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85.
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91.
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95.
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101.
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107.
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113.
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119.
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127.
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134.
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143.
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147.
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155.
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159.
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164.
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169.
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174.
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182.
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187.
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192.
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195.
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203.
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209.
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213.
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218.
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222.
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228.
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234.
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238.
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245.
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249.
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252.
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257.
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260.
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266.
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271.
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274.
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281.
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293.
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298.
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302.
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307.
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314.
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319.
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323.
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328.
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335.
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339.
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345.
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349.
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної ситеми комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354.
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358.
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363.
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369.
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374.
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381.
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386.
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394.
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399.
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404.
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412.
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418.
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422.
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429.
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434.
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
219 81.2Ан-923.7
К21

Карабан, В. І.

        Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми [Текст] : в 2 ч. : посібник-довідник. Ч. 2 Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 303 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика анлійської мови -- труднощі перекладу

Анотація:   Книга є другою частиною першого в Україні довідково-навчального комплексу з науково-технічного перекладу з англійської мови на українську. Вона охоплює всі основні складні випадки перекладу лексичних( в першу чергу, термінологіних) елементів і словосполучень та передачі жанрово-стилістичних особливостей англомовних наукових і технічних текстів українською мовою. В ній подаються відомості про способи і прийому перекладу лексичні і стилістичні відмінності англійської та української науково-технічних мов і відповідні поради перекладачам.

 
220 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами V міжнар. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Бацевич Ф. С.  Когнітивно-прагматична категорія "точка зору" в поточному мисленні й мовленні / Ф. С. Бацевич. - С. 8-10.
  Джусупов М.  Когнитивная лингвистика как новая парадигма научных знаний / М. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 10-12.
  Ляпичева Е. Л.  О направленности лексико-семантической динамики концептосферы "животные" (на материале сравнений прозы Л. Улицкой) / Е. Л. Ляпичева. - С. 16-22.
  Огуй О. Д.  Виділення концептів семасіологічним шляхом: проблеми та шляхи розв'язання / О. Д. Огуй, Р. М. Мельник. - С. 22-25.
  Скаб М. В.  Когнітивні основи використання лексеми душа у зверненому мовленні українців / М. В. Скаб, М. С. Скаб. - С. 25-28.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефанець І. В.  Мовно-психологічний образ жінки в українській фразеології (призначення та функції в родинному побуті) / І. В. Стефанець, Т. П. Свердан. - С. 28-30.
  Сурмач О. Я.  Концепт як одна з фундаментальних одиниць когнітивної лінгвістики / О. Я. Сурмач. - С. 31-33.
  Троць О. В.  Номінації поняття "доля" у давньоскандинавських текстах / О. В. Троць. - С. 33-36.
  Устюгова Л. М.  Словесное кодирование концепта жизнь в истории русского языка / Л. М. Устюгова. - С. 36-39.
  Шалабай Б.  Концепт "судьба" в отражении черт казахской ментальности / Б. Шалабай. - С. 42-45.
  Ясіновська О. В.  Деякі аспекти вивчення ключових концептів культури / О. В. Ясіновська. - С. 45-46.
  Адінцова Ю А.  Синсемантичність у системі предикатів / Ю А. Адінцова. - С. 47-48.
  Виноградов А. А.  Идиосинкретизм словообразовательных категорий (на материале русских и венгерских префиксальных глаголов) / А. А. Виноградов. - С. 48-52.
  Вовк О. І.  Особливості граматичної концептуалізації студентів-філологів у процесі оволодіння практичною граматикою англійської мови / О. І. Вовк. - С. 52-54.
  Гаврилащук О.  Гендерно марковані особливості апеляційних конструкцій "внутрішнього мовлення" / О. Гаврилащук. - С. 55-57.
  Горголюк Н. Г.  Семантична природа речень сигніфікативної тотожності / Н. Г. Горголюк. - С. 57-60.
  Зоріна Ю. В.  Називний уявлення та називний теми як експресивні сегментовані конструкції / Ю. В. Зоріна. - С. 60-62.
  Исазаде В. Дж.  О некоторых новообразованиях в законодательных документах конца XVIII - пол. XIX вв. / В. Дж. Исазаде. - С. 62-66.
  Кардащук О. В.  Синтаксична сутність мотивованості складного слова / О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. - С. 66-68.
  Кобченко Н. В.  Специфіка вільного поєднання (до характеристики грамем категорії підрядності) / Н. В. Кобченко. - С. 68-70.
  Летючая Л. П.  Местоимение как генератив субъектно-оценочных дериватов / Л. П. Летючая. - С. 71-73.
  Мусиенко В. П.  Пути изучения значения интенсивности в структуре глагола / В. П. Мусиенко. - С. 73-75.
  Пастухова С. Е.  Объяснительные аргументативные конструкции с консекутивом consequently (на материале научно-технических текстов) / С. Е. Пастухова. - С. 75-78.
  Пацарнюк Ю. М.  Енантіосемічні перетворення у семантичній структурі речення / Ю. М. Пацарнюк. - С. 78-80.
  Повшедна І.  Особливості тлумачення речень з прямою мовою (на матеріалі англійської прози) / І. Повшедна. - С. 80-83.
  Руденко Н. П.  Суб'єктна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. П. Руденко. - С. 83-86.
  Скриник Л. М.  Категорійний статус вставлених одиниць в українській мові / Л. М. Скриник. - С. 86-88.
  Урунова Р. Д.  К вопросу о роли местоимений в процессе эволюции грамматического строя языков разных типов / Р. Д. Урунова. - С. 89-91.
  Чолан В. Я.  Українська армія: синтаксичні характеристики вербальної комунікації / В. Я. Чолан, К. І. Кирей. - С. 91-93.
  Чубань Т. В.  Видотворення у системі відіменних дієслів / Т. В. Чубань. - С. 93-95.
  Чумак Л. Н.  Отыменные геникономинаты модификационного типа в русском языке / Л. Н. Чумак. - С. 95-97.
  Шульгіна В. І.  До питання про стильову стратифікацію сучасного українського мовлення / В. І. Шульгіна. - С. 98-100.
  Боса О. А.  Зображення ізвучання в українській рекламі як знакові етнічні коди / О. А. Боса. - С. 101-104.
  Григорович І. І.  Компресія та декомпресія повідомлення в синхронному перекладі / І. І. Григорович. - С. 104-105.
  Грицак Н. Р.  В. Богуславська і Р. Скиба: дві перекладні версії однієї поезії М. Цвєтаєвої / Н. Р. Грицак. - С. 105-107.
  Гураль М. И.  Основы переводческого текста / М. И. Гураль. - С. 107-110.
  Закомірна Н. І.  Етноконцепт господар в українській культурі (на матеріалі вірувань та обрядів) / Н. І. Закомірна. - С. 11-113.
  Капітан Т. А.  Про переклад інтернаціональних слів / Т. А. Капітан, Т. С. Токарєва. - С. 113-115.
  Карп'юк М. Д.  Етномова в контексті інформаційних законів світобудови / М. Д. Карп'юк. - С. 115-120.
  Коробко Т. О.  Лексико-семантичний аналіз назв релігійних свят у сучасній українській мові / Т. О. Коробко. - С. 120-122.
  Кретова О. І.  Мовна картина світу та її значення для перекладу / О. І. Кретова. - С. 123-125.
  Левченко Т. М.  Способи семантичних переходів у значенні слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. М. Левченко. - С. 125-127.
  Мамчур І. І.  Основні стильові елементи поетичного модернізму Е. Паунда та Т. Еліота (на матеріалах перекладів І. Костецького, В. Лесича та О. Тарнавського) / І. І. Мамчур. - С. 127-129.
  Мартинова Г. І.  Діалектна диференціація середньонаддніпрянського говору в проекції на етапи його формування / Г. І. Мартинова. - С. 129-133.
  Михайленко В. В.  Квантор "THERE" як актуалізатор авторської інтенції (перекладацькі трансформації) / В. В. Михайленко. - С. 133-136.
  Федорова Л. О.  Проблеми художнього перекладу у студентських студіях / Л. О. Федорова [и др.]. - С. 136-138.
  Фещенко Ю. В.  Запозичення як джерело омонімії в арабській мові / Ю. В. Фещенко. - С. 138-140.
  Шимко Е. В.  Проблема правильности языка и идея катастрофического прогресса / Е. В. Шимко. - С. 140-142.
  Шляхова В. В.  Перекладознавчі аспекти філологічної освіти / В. В. Шляхова. - С. 142-146.
  Кулешова Л. Н.  Перевод поэтического текста: уровни эквивалентности / Л. Н. Кулешова. - С. 146-149.
  Буяр І. Є.  Категорії ввічливості та неввічливості у площині гендерних досліджень / І. Є. Буяр. - С. 150-151.
  Головко О. М.  Вербалізація англомовного суспільства (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Головко. - С. 151-154.
  Голодов А. Г.  Гендерность в отраслевой лексике / А. Г. Голодов. - С. 154-158.
  Дорохова М. М.  Роль порівняльних конструкцій у творчості французьких поетів-символістів кінця XIX ст. (на прикладі поезії П. Верлена та А. Рембо) / М. М. Дорохова. - С. 158-159.
  Журавльова Н. М.  Етикетні звертання та гоноративи епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. в соціолінгвістичному аспекті / Н. М. Журавльова. - С. 159-163.
  Зарецький О.  Гендерний вимір сучасного політичного гасла / О. Зарецький. - С. 163-166.
  Кірковська І. С.  Проблема взаємної каузації мови та мовлення з позиції теорії психосистематики / І. С. Кірковська. - С. 166-168.
  Приходько А. И.  Психолингвистический аспект гипертекстуальности / А. И. Приходько. - С. 168-171.
  Ригованова В. А.  Особистість, індивід, суб'єкт як параметри сучасної мовознавчої парадигми / В. А. Ригованова. - С. 171-173.
  Рум'янцева Т. М.  Дослідження мовної компетенції підлітків м. Черкаси / Т. М. Рум'янцева. - С. 173-176.
  Сахарова О. В.  Реконструювання психо-соціальних параметрів мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 176-179.
  Свердан Т.  Вираження ментальності українців через мовно-психологічний образ чоловіка / Т. Свердан, А. Федорюк. - С. 179-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сливка Н. П.  Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка. - С. 181-185.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ставицька Л. О.  До проблеми обсценної лексики у мовній діяльності різногендерних суб'єктів / Л. О. Ставицька. - С. 185-187.
  Тєлкова О. В.  Психо-емотивні параметри метадискурсивного компонента мовленнєвої діяльності / О. В. Тєлкова. - С. 187-189.
  Фещенко Ю. В.  Ергоніми м. Черкаси: соціолінгвістичний аспект / Ю. В. Фещенко. - С. 190-192.
  Шумарова Н. П.  Мовна особистість у сучасному медійному просторі / Н. П. Шумарова. - С. 192-195.
  Корновенко Л. В.  Соціолінгвістична репрезентація мовної поведінки державного службовця м. Черкаси / Л. В. Корновенко. - С. 195-198.
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанскої народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 199-200.
  Велівченко В. Ф.  До статусу універсальної категорії імпліцитності (на прикладі емотивного дискурсу) / В. Ф. Велівченко. - С. 201-204.
  Ганєчко В. В.  Лексика паравербальних дій у текстах-інтерв'ю / В. В. Ганєчко. - С. 205-207.
  Гриценко Г. М.  Редагування діалогів у сучасній художній літературі / Г. М. Гриценко. - С. 207-210.
  Дащенко О. И.  Ритмомелодика поэтического текста О. Мандельштама / О. И. Дащенко. - С. 210-213.
  Задунай В. В.  Парадоксальные высказывания в газетных заголовках / В. В. Задунай. - С. 213-216.
  Захарова Н. В.  Функціональне призначення адресації у загадці (на матеріалі текстів українських і німецьких загадок) / Н. В. Захарова. - С. 216-218.
  Козубай В. І.  Інтерпретація тексту як об'єкту лінгвістичного дослідження / В. І. Козубай. - С. 218-220.
  Кондратенко Н. В.  Дискурсивний статус художнього тексту як процесу і результату комунікативної діяльності / Н. В. Кондратенко. - С. 220-222.
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 223-225.
  Михайлович-Гетто О. П.  Рекламний текст як передумова актуалізації конотативних значень квазітерміна / О. П. Михайлович-Гетто. - С. 225-228.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михальченко М. М.  Оцінка в системі мовних категорій та її місце в тексті / М. М. Михальченко. - С. 228-231.
  Овчинникова С. В.  Функция слов с геометрической семантикой в выражении внутренней архитектоники новеллы Эдгара Алана По "Лигейя" / С. В. Овчинникова. - С. 231-234.
  Ончуленко М. І.  Концептуальна модель політичного дискурсу в англійській мові / М. І. Ончуленко. - С. 234-236.
  Плужникова Т. И.  Артионим и эксфразис: к вопросу об их кореляции / Т. И. Плужникова. - С. 236-237.
  Радзієвська Т. В.  До проблеми вивчення плану вираження сучасного мас-медійного тексту / Т. В. Радзієвська. - С. 238-241.
  Санжаров А. А.  Функциональный анализ местоимений как средство адекватного понимания арабского сакрального текста / А. А. Санжаров. - С. 241-243.
  Сафонова Н. М.  Модальність як семантико-прагматична категорія драматургічних дискурсів / Н. М. Сафонова. - С. 244-248.
  Синица И.А.  Научный текст, метафора и языковая личность / И. А. Синица. - С. 248-251.
  Скляренко О. Б.  Структурно-композиційні особливості ранніх оповідань І. Бахман / О. Б. Скляренко. - С. 251-253.
  Шаповал А. В.  Комунікативне значення імплікатур емоційно-оцінного змісту / А. В. Шаповал. - С. 254-257.
  Шукало І. М.  Фактор адресата в комп'ютерному рекламному дискурсі веб-сайтів британських туристичних компаній / І. М. Шукало. - С. 257-260.
  Соболь М. П.  Категория меры и индивидуально-авторская картина мира / М. П. Соболь. - С. 260-262.
  Браницька Я. В.  Локатив як мотиватор французьких гастрономів (когнітивно-ономасіологічний аспект) / Я. В. Браницька. - С. 263-265.
  Калько В. В.  Метафорична інтеграція "лікарська рослина - артефакт" / В. В. Калько. - С. 266-268.
  Ковтун А. А.  Бог як джерело метафоричних та метонімічних інновацій у мовотворчості українських прозаїків XX ст. / А. А. Ковтун. - С. 268-271.
  Кривенька Н. М.  Складно-суфіксальна деривація назв осіб на -ець з опорною вербальною основою у новій українській мові / Н. М. Кривенька. - С. 271-273.
  Литвин И. Н.  Интегративно-сравнительная мотивация русских фразеологизмов психоэмоционального состояния / И. Н. Литвин. - С. 274-277.
  Селіванова О. О.  Псевдомотивація українських фразеологізмів: когнітивно-ономасіологічний аспект / О. О. Селіванова. - С. 277-281.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стехіна В. М.  Ритуали, кліше і стереотипи в мовній поведінці людини / В. М. Стехіна. - С. 282-284.
  Соколян Н. М.  Метафора і метонімія як основа створення фразеологічної одиниці / Н. М. Соколян. - С. 284-286.
  Русановська Т. В.  Когнітивні особливості вторинних номінацій / Т. В. Русановська. - С. 286-289.
  Трухіна О. В.  Напівпредикативні синтаксичні структури в ентомологічній терміносистемі сучасної англійської мови / О. В. Трухіна. - С. 289-292.
  Цимбал Н. А.  Проблема обумовленості вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації / Н. А. Цимбал. - С. 292-294.
  Братель О. М.  Вербалізація когнітивних метафор із компонентом пампа та місто в аргентинській поезії першої половини XX ст. / О. М. Братель. - С. 295-298.
  Гуцуляк І. Г.  Алегоричне мовлення українського поетичного бароко / І. Г. Гуцуляк. - С. 298-300.
  Ечина Н. Д.  Синонимия и полисемия в английской клинической терминологии: опыт системного анализа / Н. Д. Ечина. - С. 300-301.
  Заздравних Є. О.  Ідеалізована картина світу у фразеологізмах розумової діяльності англійської мови / Є. О. Заздравних. - С. 302-304.
  Замулко Л. м.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. м. Замулко. - С. 304-306.
  Ковальчук И. М.  Сравнение с позиции менталингвистики (на материале русских и украинских заговоров) / И. М. Ковальчук. - С. 306-309.
  Коянбекова С. Б.  Экспрессивно-стилистические особенности книжного стиля современного казахского языка / С. Б. Коянбекова. - С. 309-313.
  Мусатова Е. А.  Процессы конкретизации и специализации лексического значения заимствованных имен существительных в диахроническом аспекте / Е. А. Мусатова. - С. 313-316.
  Назаренко Н. М.  Ассоциативно-семантические связи соматизма голова / Н. М. Назаренко. - С. 316-318.
  Намакштанская И. Е.  Грамматические формы и семантика украинизмов в поэзии В. С. Высоцкого / И. Е. Намакштанская. - С. 318-320.
  Науменко Н. В.  Функції звуконаслідувальних слів у мові вільного вірша / Н. В. Науменко. - С. 320-322.
  Саплін Ю. Ю.  Соціальна семантика слова як об'єкт соціальної та когнітивної лінгвістики / Ю. Ю. Саплін. - С. 323-324.
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантическая связь лексемы осень с названиями осадков / Т. В. Слива. - С. 324-327.
  Стоина С. Н.  Медицинские термины в литературных произведениях врачей-писателей / С. Н. Стоина. - С. 327-330.
  Ткач А. В.  Формальне варіювання слова як лінгвістична універсалія (теоретичний аспект) / А. В. Ткач. - С. 330-331.

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, перекладу, мовної семантики та мотивації мовної особистості.

 
221 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1-2 (48-49) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 350 с.

Зміст:
  Нямцу А.  Міфологічні жіночі образи в літературі XX ст. (Тенденції функціонування) / А. Нямцу. - С. 3-15
  Астаф'єв О.  Шевченкознавчі пошуки Петра Одарченка / О. Астаф'єв. - С. 15-27
  Пащенко В.  Світовий контекст на сторінках "Рідного краю" 1906 року / В. Пащенко, О. Ніколенко. - С. 27-37
  Дербеньова Л.  Модернізація давньогрецького міфу як організація сюжету трагедії Ю. О'Ніла "Траур - доля електри" / Л. Дербеньова. - С. 37-42
  Дереза Л.  Філософія злочину у Достоєвського і Ніцше / Л. Дереза. - С. 42-47
  Мацапура В.  Проблеми аналізу поетичного тексту / В. Мацапура. - С. 47-57
  Дмитренко О.  Мотив досвіду у фантастичній повісті В. Ф. Одоєвського "Косморама" / О. Дмитренко. - С. 57-64
  Сирота Ю.  Жанр "фізіологічного нарису" у творчості Є. Гребінки та В. Даля / Ю. Сирота. - С. 64-69
  Вечерок О.  Еволюція жанру та проблема жанрового синтезу в художній прозі В. Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 69-74
  Мелешко В.  Художньо-змістові параметри роману "Лепрозорій" Володимира Винниченка / В. Мелешко, О. Лов'ягіна. - С. 74-81
  Конєва Т.  Концепція символістського театру Моріса Метерлінка 1890-1900-х років / Т. Конєва. - С. 81-89
  Шередека Г.  Особливості російської літературної казки кінця XIX-початку XX ст. / Г. Шередека. - С. 89-93
  Кочетова С.  До питання про значення культурної традиції для практиків російського модернізму / С. Кочетова. - С. 93-102
  Матющенко Д.  Мотив природи в прозі І. О. Буніна ("Жизнь Арсеньева") / Д. Матющенко. - С. 102-108
  Троцик О.  Проблема становлення християнської свідомості в повісті Б. Пастернака "Детство Люверс" / О. Троцик. - С. 108-117
  Репало Я.  Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака / Я. Репало. - С. 117-125
  Маркович Я.  Символіка кольору в романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 125-131
  Дмитренко Н.  Небесні образи в поезії Б.- І. Антонича та С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 131-141
  Кушнірова Т.  Провідні мотиви творчості А. Платонова 1920-30-х років / Т. Кушнірова. - С. 141-149
  Мельник Т.  Фольклорні традиції в створенні В. Шукшиним образу "Чудіка" / Т. Мельник. - С. 149-153
  Цехановська Н.  Доля В. Некрасова та його книги "В окопах Сталінграда" / Н. Цехановська. - С. 153-159
  Чередник Д.  Пушкінські традиції у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / Д. Чередник. - С. 159-165
  Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки / Я. Вовк, Н. Танько. - С. 165-174
  Зуєнко М.  Жанрово-стильові особливості ліричного циклу "Сонеты к картинкам" Б. Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 174-180
  Чеботарьова А.  Біблійні мотиви в поезії Й. Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 180-187
  Шахова П.  Чеховські мотиви та образи в п'єсі О. Вампілова "Старший син" / П. Шахова. - С. 187-196
  Цівкач О.  Стефанія Скварчинська - театральний рецензент "Кур'єра Станіславського" (1926-1929 рр.) / О. Цівкач. - С. 196-204
  Улянченко О.  Образ автора в оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 204-210
  Українець Л.  Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М. В. Гоголя / Л. Українець. - С. 210-218
  Безобразова Л.  Особливості функціонування безеквівалентної лексики в поетичному тексті / Л. Безобразова, О. Тупиця. - С. 218-225
  Костенко В.  Прагматико-комунікативні функції антропонімів у текстах наукових журнальних статей / В. Костенко. - С. 225-231
  Павлова І.  Богословська термінологія в мові української проповіді / І. Павлова. - С. 231-240
  Знаменська І.  Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І. Знаменська. - С. 240-243
  Валюх З.  Структура словотвірної парадигми найменувань осіб за внутрішніми ознаками з ідіоматичною (фразеологічною) лексичною семантикою / З. Валюх. - С. 243-250
  Воловик Л.  Словотворчі функції основ префіксальних дієслів / Л. Воловик. - С. 250-256
  Шишліна О.  Внутрішня валентність кореневих основ іменників - німецьких аграрних термінів / О. Шишліна. - С. 256-263
  Сологор І.  Словотвірна структура та семантика автохтонних суфіксальних дієслів - медичних термінів / І. Сологор. - С. 263-269
  Алефіренко Л.  Структурно-семантичні властивості лексико-словотворних синонімів і похідних ононімів у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 269-276
  Стеценко В.  Структура та словотворчі функції основ суфіксальних дієслів в англомовній економічній терміносистемі / В. Стеценко. - С. 276-284
  Ніконенко О.  Безафіксно-похідні основи іменників у сучасній німецькій мові / О. Ніконенко. - С. 284-290
  Бардакова О.  Дієслівні одиниці в німецькій мові та їх словотворчі функції / О. Бардакова. - С. 290-296
  Артюх В.  Зовнішня валентність непохідних дієслів в об'єктних словосполученнях англійської економічної лексики / В. Артюх. - С. 296-302
  Степаненко М.  Прийменники з-під, з-попід, з-над, з-понад у структурі речень із просторово-напрямковою семантикою / М. Степаненко. - С. 302-312
  Кравченко В.  Євроінтеграційний дискурс як вид політичного дискурсу / В. Кравченко. - С. 312-321
  Корнєва Л.  Основні види комунікації / Л. Корнєва. - С. 321-327
  Баландіна Н.  Комунікативно-прагматичний аналіз чеських клішованих тостів / Н. Баландіна. - С. 327-332

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження з української та зарубіжноїлітератури. Пропонується новий погляд та творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та англійської мов.

 
222 81.2Ан-923-3
П41

        По Великій Британіі [Текст] : навч. посіб. з курсу "Країнознавство" / Уклад. Н. Ф. Вовченко. - К. : Знання, 2002. - 222 с.

Зміст:
  Початок Британської історії. - С. 11-31
  Процес формування англійської мови та культури. - С. 38-64
  Основні події з історії Британії. - С. 71-99
  Британія сьогодні. - С. 103-141
  Тексти для додаткового читання та методичні розробки до них. - С. 148-200

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Анотація:   Навчальний посібник "По Великій Британії"- це добірка текстів англійською мовою до курсу "Країнознавство". Тематика текстів відповідає вимогам державної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. До кожного тексту додаються словничок з перекладом слів та виразів,що можуть викликати труднощі,система запитань і контрольних завдань, спрямованих на засвоєння лексичного та текстового матеріалу і розвиток монологічного та діалогічного мовлення. В кінці книги наводяться тексти для перевірки рівня знань учнів з даної тематики.

 
223 81.2Ан-923.7
П57

        Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) [Текст] : навч. посібник / В. І. Карабан, О. В. Борисова, Б. М. Колодій, К. А. Кузьміна ; за ред. В. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 208 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): інтерференція мови оригіналу -- запозичення мови оригіналу

 
224 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6.. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8.
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10.
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11.
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13.
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17.. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19.
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23.
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25.
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29.
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31.
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34.. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38.. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39.
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43.. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47.
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50.
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51.
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54.
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56.
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58.
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62.. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67.. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68.
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73.
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75.
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78.
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80.. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82.
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88.
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90.
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94.
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96.. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98.
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99.
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101.
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103.
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107.
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109.
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114.
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117.
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120.
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124.
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126.
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні аппозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129.
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132.
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135.
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137.
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139.
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141.
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145.
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149.
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151.
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155.
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166.
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168.
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172.
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174.
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176.
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178.
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180.
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182.
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188.. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195.
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197.
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199.. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205.
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207.
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213.
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216.
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217.
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220.
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224.
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227.
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230.
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231.
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234.
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237.
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240.
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245.
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246.
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254.
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256.
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258.
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259.. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261.
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269.
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271.
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273.
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279.
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282.
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284.
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288.
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290.. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292.
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294.
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296.
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297.
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300.. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302.
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304.
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314.
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319.
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327.
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329.
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332.. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334.
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336.
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338.. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
225 81.002.1-923
Д79

Дубенко, О. Ю.

        Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): стилістична диференціація -- метафора -- метонімія -- стилістична семасіологія -- офіційно-діловий стиль -- публіцистичний стиль -- науковий стиль -- розмовний стиль

Анотація:   Посібник є першою спробою висвітлення курсу порівняльної стилістики англійської та української мов. В ньому розглянуто базову лінгвостилістичну проблематику - поняття стилю, основні функціональні стилі і підстилі мови, а також низку загальнофілологічних питань, безпосередньо пов'язаних зі специфікою розуміння стилістичної доречності в порівнюваних мовах. Це стратегія ввічливості, лінгвокультурологічна складова стилю, сміхова культура, гендерний чинник стилетворення, культура мовлення.

 
226 81.2Ан-923
С72

        Getting on in English (intermediate) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. : І. М. Байбакової, О. Л. Гасько, М. С. Федоришина. - Л. : Бескид Біт, 2008. - 251 с.

Рубрики: Мова англійська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): спілкування англійською мовою -- професійна етика -- ділове спілкування англійською

Анотація:   Підручник складається з шести частин: "Професія інженера", "Лабораторія", "Українські імена у світовій науці", "Науково-дослідна робота студентів", "На науковій конференції", "Професійна етика".

 
227 81.2Ан
К64

Conrad, J.

        Lord Jim [Текст] : A Tale / J. Conrad. - London : Devid Campbell Publishers Ltd, 1992. - 396 с.

Рубрики: Збірник текстів англійською мовоюі - Проза

Ключові слова (ненормовані): література англійською мовою

Анотація:   Для тих, хто читає англійською.

 
228 40.08я73-1
Ж34

Жарінов, В. І.

        Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 327 с.

Рубрики: Лексикографія - Термінологічні словники

Ключові слова (ненормовані): сільськогосподарська екологія

Анотація:   Учбовий посібник містить довідково-інформаційний матеріал у вигляді термінів із загальної екології та екології рослин, агрономії, які наведені у вітчизняній та зарубіжній періодиці за останні роки. Включає понад 3000 термінів та їх тлумачення наукраїнській мові, а також на російській, англійській мовах.

 
229 81.2Ан-91кр
К89

Кузнецова, Л. Г.

        Methods of teaching scientific communication [Текст] : навч.-метод. посіб. до курсу "Основи наукової комунікації англійською мовою" / Л. Г. Кузнецова, О. М. Коновалова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 52 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови у вузі

Ключові слова (ненормовані): англійській мові -- наукова комунікація -- наукові дослідження -- англійська для фізиків -- англійська для математиків -- англійська для спеціалістів

Анотація:   Цей методичний посібник містить зразки та алгоритми складання анотації наукової статті, стислого викладу повідомлення на студентську конференцію, деякі зразки наукової кореспонденції, тощо.

 
230 92.1
В27

        Великий довідник школяра з тестовими завданнями [Текст] : для середнього і старшого шк. віку / І. П. Ющук [та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2008. - 704 с.

Рубрики: Довідкові видання - Тестові завдання

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання -- культурна спадщина України

Анотація:   У довіднику згідно з чинною шкільною програмою на сучасному науковому рівні викладено основні теми з української мови та літератури, історії України й англійської мови. Автори довідника - знані педагоги і науковці - не лише глибоко розкрили основні поняття шкільного курсу, а й подали картину культурної спадщини України. Розміщені наприкінці розділу тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання і ретельніше підготуватися до контрольних і тематичних робіт та іспитів.

 
231 81.002.1кр
П78

        Проблеми зіставної семантики [Текст] : зб. ст. за доповідями Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23 - 25 верес. 1999 р. / Київський держ. лінгв. ун-т. - К. : Видавництво КДЛУ, 1999. - 456 с.

Зміст:
  Манакін В. М.  Когнітивні аспекти контрастивної семантики / В. М. Манакін. - С. 3-6.
  Гаврилюк Т. О.  Теорія взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних чинників та перспективи контрастивної лінгвістики / Т. О. Гаврилюк. - С. 6-10.
  Зеленько А. С.  Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина (модель) світу / А. С. Зеленько. - С. 11-13.
  Швед І. А.  До питання про мовну картину світу / І. А. Швед. - С. 13-16.
  Слухай (Молотаєва) Н. В.  Міфопоетичні архетипи східних слов'ян у зіставному аспекті / (Молотаєва) Н. В. Слухай. - С. 16-19.
  Жаботинська С. А.  Науковий дискурс: міжкультурні розбіжності / С. А. Жаботинська. - С. 19-23.
  Селіванова О. О.  Когнітивний аспект зіставних ономасіологічних досліджень / О. О. Селіванова
  Потапенко С. І.  Рівні узагальнення при типологічному дослідженні / С. І. Потапенко. - С. 25-28.
  Киклевич А. К.  К типологии лексической многозначности / А. К. Киклевич. - С. 29-33.
  Лазарович О. М.  Еволюція семантичної сторони слова (зіставний аспект) / О. М. Лазарович. - С. 35-39.
  Бублейник Л. В.  Семантичні зв'язки української і булоруської мов: спільне та осібне / Л. В. Бублейник. - С. 39-42.
  Кочерган М. П.  До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М. П. Кочерган. - С. 42-45.
  Тищенко О. В.  Обрядово-стереотипна контрастивна модель: спроба реконструкції (на матеріалі слов'янських мов) / О. В. Тищенко. - С. 45-49.
  Корсакас Ю.  Лингвостатистический аспект сопоставительной лексической семантики и его прикладное значение / Ю. Корсакас. - С. 52-55.
  Озерова Н. Г.  Информативная функция русской и украинской газетной речи / Н. Г. Озерова. - С. 55-58.
  Семенов П. А.  К проблеме разграничения церковнославянского языка восточнославянской редакции книжно-славянского типа древнерусского литературного языка / П. А. Семенов. - С. 58-62.
  Колева-Златева Ж.  О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов / Ж. Колева-Златева. - С. 62-66.
  Терехова Д. І.  Методика дослідження вербальних асоціацій / Д. І. Терехова. - С. 66-70.
  Абиева Н. А.  О статистическом и динамическом компонентах структуры поэтического текста / Н. А. Абиева. - С. 70-72.
  Бистров Я. В.  Відображення процесу узагальнення в значеннях слів / Я. В. Бистров. - С. 73-75.
  Медвідь О. М.  Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів) / О. М. Медвідь. - С. 76-80.
  Ашиток Н. І.  Внутрішня форма номінативно-індикативних одиниць, утворених від іншомовних слів / Н. І. Ашиток. - С. 80-82.
  Довбня Л. Е.  Особливості семантичних змін спільнослов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 83-87.
  Слободцова І. В.  До питання первісної мотивації слів viel/voll в німецькій мові / І. В. Слободцова. - С. 87-90.
  Бодрова Т. В.  Формування вторинних значень у давньоруських та російських дієсловах стану / Т. В. Бодрова. - С. 90-95.
  Нечитайло І. М.  Динаміка процесів метафороутворення в давньоруських та російських дієсловах переміщення / І. М. Нечитайло. - С. 95-99.
  Терехова С. І.  Контрастивний аналіз мовних експлікантів часових і просторових понять "попереду-позаду" (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 99-102.
  Кривенко Г. Л.  Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко. - С. 102-105.
  Иванова А. Н.  Семантическое поле эмоций в русском и украинском языках (на примере слова "тоска") / А. Н. Иванова. - С. 107-109.
  Кшановський О. Ч.  Функціонально-відображувальний аспект зіставного дослідження лексики (на прикладі просторово-кількісних прикметників сучасних української та перської мов) / О. Ч. Кшановський. - С. 109-112.
  Архелюк В. В.  Зіставний аналіз лексичної семантики прикметників розміру в сучасній англійській мові / В. В. Архелюк. - С. 112-116.
  Красуля І. Р.  Семантичний аналіз лексико-семантичних груп емоційних дієслів на основі німецької та української мов / І. Р. Красуля. - С. 116-119.
  Муране С. Н.  Сопоставительный анализ лексики на основе семантических групп (на материале глаголов звучания русского и латышского языков) / С. Н. Муране. - С. 119-122.
  Жуйкова М. В.  Моментальність vs. процесність дії та їх лексичне втілення / М. В. Жуйкова. - С. 122-125.
  Болдирєв Р. В.  Міграційна термінологічна номінація і слов'янська етимологія / Р. В. Болдирєв. - С. 125-130.
  Козак Т. Б.  До питання про походження німецького слова schwars "чорний" / Т. Б. Козак. - С. 131-133.
  Василів К. І.  Етимологія сакральних лексем та подальша трансформація їх семантики / К. І. Василів. - С. 134-135.
  Арват Н. Н.  Человек в зеркале "души" (на материале русского и украинского языков) / Н. Н. Арват. - С. 136-139.
  Харитонова Т. А.  Терміни культури як предмет когнітивно орієнтованих досліджень / Т. А. Харитонова. - С. 139-141.
  Дяченко Л. М.  Національні особливості фонових слів в українській та російській мовах / Л. М. Дяченко. - С. 141-142.
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Лексико-семантичні маркери етнічної інформації в системі чарівної казки: світогляд українців та російські й туркменські ідеї / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 145-148.
  Фабіан М. П.  Етикетна семантика як фрагмент національно-мовної картини світу / М. П. Фабіан. - С. 148-152.
  Туліна Т. О.  Зіставлення конотативної сфери назв прямої висхідної кровної спорідненості в українській та російській мовах / Т. О. Туліна. - С. 152-155.
  Труб В. М.  До проблеми функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць / В. М. Труб. - С. 156-157.
  Брага І. І.  Про деякі способи вираження оцінки в системі представлення публіцистичного образу (на матеріалі газетних текстів 1990-х рр.) / І. І. Брага. - С. 158-161.
  Кокойло О. В.  Семантична типологія термінологічних номінацій у слов'янських мовах (назви роїв бджіл) / О. В. Кокойло. - С. 163-167.
  Чумак О. Г.  Українська фінансово-бухгалтерська термінографія початку XX століття / О. Г. Чумак. - С. 167-170.
  Руденко Н. П.  Особливості лексики перекладних термінологічних словників 20-х - 30-х років (на основі соціально-економічних термінів) / Н. П. Руденко. - С. 171-172.
  Стишов О. А.  Семантичні зміни в словах сучасної української мови як результат їх детермінологізації / О. А. Стишов. - С. 172-176.
  Пастернак Г. Ю.  Зіставний аспект розвитку терміна "майно" в українській та російській мовах / Г. Ю. Пастернак. - С. 177-179.
  Овчаренко Т. В.  Поняття "гроші" як референт концептуальної метафори / Т. В. Овчаренко. - С. 179-182.
  Іщенко Н. Г.  До проблеми парадигматичних відношень в межах словесних опозицій ( на материалі однокореневих синонімів) / Н. Г. Іщенко. - С. 182-185.
  Беднаж М.  Запозичені омоніми та інтернаціоналізми в українській та польській мовах / М. Беднаж. - С. 189-193.
  Могила О. А.  Взаємодія українських південно-західних говорів із південнослов'янськими мовами / О. А. Могила. - С. 193-194.
  Пашкова Н. І.  Про семантику карпатоукраїнських назв одягу з запозиченою основою mant- / Н. І. Пашкова. - С. 195-197.
  Федонюк В. Є.  Австрійські лексичні елементи як джерело розвитку словникового складу словацької мови (на матеріалі сленгу) / В. Є. Федонюк. - С. 197-200.
  Іванова Л. П.  Інокультурні елементи в "Енциклопедії російського життя" О. С. Пушкіна в перекладі М. Т. Рильського / Л. П. Іванова. - С. 200-202.
  Эгава Х.  Лексика тюркського происхождения в тексте "Хождения за три моря" Афанасия Никитина (сравнительный семантико-тематический аспект) / Х. Эгава. - С. 202-205.
  Вишневська Г. П.  Семантична трансформація міфологізмів у творчості О. С. Пушкіна і "Енеїді" І. П. Котляревського / Г. П. Вишневська. - С. 206-209.
  Байрамова Л. К.  Симетрія та асиметрія у слов'янській фразеології / Л. К. Байрамова. - С. 210-211.
  Козел О. П.  Порівняльні фразеологізми як спосіб бачення світу / О. П. Козел. - С. 212-214.
  Поміркована Н. І.  Стійкі порівняння як відображення фонових знань про зоометафори української та французької мов / Н. І. Поміркована. - С. 214-219.
  Корень О. В.  Еволюція глобальної структури біблійних паремій / О. В. Корень. - С. 220-223.
  Денисенко С. Н.  Фразотворча семантика в дослідженнях динамічного аспекту похідних утворень / С. Н. Денисенко. - С. 223-226.
  Даниленко Л. І.  Фразеологічні засоби вираження мовного етикету в чеській та українській мовах / Л. І. Даниленко. - С. 226-230.
  Гамалі О. І.  Паремії як джерело моделювання національно-мовної картини світу (концепти "дар" та "борг" в українських, російських та англійських прислів'ях та приказках) / О. І. Гамалі, Ю. С. Скотницька. - С. 231-234.
  Забуранна О. В.  Особливості концептуалізації простору та зіставне дослідження семантики фразем із смислом "дуже далеко" в українській та перській мовах / О. В. Забуранна. - С. 235-238.
  Щербакова Н. В.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом в українській і російській мовах / Н. В. Щербакова. - С. 238-240.
  Цыбов И. А.  О словообразовательной семантике в сопоставительном аспекте / И. А. Цыбов. - С. 241-243.
  Федурко М. Ю.  Семантико-стилістична характеристика мофонологічних варіантів (зіставний аспект) / М. Ю. Федурко. - С. 243-246.
  Саранчук К. Ф.  Актуалізація словотвірних морфем віддієслівних іменників різноструктурних мов / К. Ф. Саранчук. - С. 246-248.
  Онуфрієнко Г. С.  Термінологічні паралелі: на матеріалі гібридних дериватів контактуючих близькоспоріднених мов / Г. С. Онуфрієнко. - С. 248-250.
  Огольцева Е. В.  Производные слова с семантикой образного сравнения и их аналитические корреляты / Е. В. Огольцева. - С. 251-255.
  Крюкова С. В.  Структурно-семантические особенности имен прилагательных, образованных от названий населенных пунктов, в русском и украинском языках / С. В. Крюкова. - С. 258-261.
  Сидорець В. С.  Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті / В. С. Сидорець. - С. 261-265.
  Монжалєй Т. К.  Поле граматичних категорій субстантива і структура парадигм в українській і російській мовах / Т. К. Монжалєй. - С. 266-269.
  Коницкая Е. М.  Инфинитив средство компрессии (на материале русского и словенского языков) / Е. М. Коницкая. - С. 270-273.
  Чернюх Б. В.  Дієслівний вид в українській та латинській мовах / Б. В. Чернюх. - С. 273-276.
  Водовоз Л. М.  Структура категорії способу в українській і російській мовах / Л. М. Водовоз. - С. 277-279.
  Мусієнко В. П.  Категорія перехідності в українській та російській мові / В. П. Мусієнко. - С. 279-283.
  Клименченко С. Д.  Функціонування активних дієприкметників в українській та російській мовах / С. Д. Клименченко. - С. 283-286.
  Дубова О. А.  Аналітичні дієприкметникові форми зі значенням ірреальних способів / О. А. Дубова. - С. 287-292.
  Чумак В. В  Структурно-семантична типологія морфології дієприкметника і дієприслівника у слов'янських мовах / В. В Чумак. - С. 292-295.
  Кушнірик А. В.  Порівняльна характеристика часток also, too, either (на матеріалі англійської мови) / А. В. Кушнірик. - С. 296-297.
  Андерш Й.  Категорії синтаксичної семантики як основа для зіставлення речень слов'янських мов / Й. Андерш. - С. 298-300.
  Лукашенко О. И.  К типологии формирования моделей глагольного управления / О. И. Лукашенко. - С. 300-303.
  Щербина Н. Л.  Синтаксичні звороти як предикатні поширювачі структури сербського і хорватського речення / Н. Л. Щербина. - С. 304-307.
  Корольова А. В.  Синтаксичні засоби інтимізованого мовлення у контрастивному аспекті (на матеріалі української та російської художньої прози) / А. В. Корольова. - С. 307-310.
  Дідківська Л. П.  Проблема сприйняття інокультурного художнього тексту носіями різних культур / Л. П. Дідківська. - С. 311-315.
  Карпенко М. О.  Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, О. С. Пушкін / М. О. Карпенко. - С. 316-319.
  Бєлєхова Л. І.  Образна картина у віршованих текстах К. Сендберга та М. Рильського / Л. І. Бєлєхова. - С. 320-324.
  Жук Л. П.  Символіка французьких кольоропозначень у поетичному тексті / Л. П. Жук. - С. 324-326.
  Бойченко Н. О.  Роль дієслова у формуванні стандарту-експресії публіцистичного тексту / Н. О. Бойченко. - С. 326-330.
  Ваврищук І. А.  Порівняння функцій розділових знаків в драматургічному авторському мовленні (ДАМ) та драматургічному персонажному мовленні (ДПМ) / І. А. Ваврищук. - С. 331-334.
  Добрунова О. В.  Когнітивний аспект обробки інформації при породженні та сприйнятті мовлення / О. В. Добрунова. - С. 335-337.
  Маєвська Л. І.  Когнітивний аспект взаємодії вербального та невербального компонентів у складі комунікативного акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) / Л. І. Маєвська. - С. 338-340.
  Свіздинська О. В.  Слухове сприйняття і способи його вербалізації / О. В. Свіздинська. - С. 341-343.
  Андрієнко Т. П.  Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвих актах - експресивах представниками різних лінгвокультурних спільнот / Т. П. Андрієнко. - С. 343-346.
  Осовська І. М.  Ситуативні мовленнєві моделі з "ввічливою відмовою" (на матеріалі німецької мови) / І. М. Осовська. - С. 347-349.
  Шейгал Е. И.  Типология мифологем в русском и американском политическом дискурсе / Е. И. Шейгал. - С. 349-352.
  Щербаченко Т. В.  Типологіний аналіз мовлення героїв творів Уласа Самчука "Волинь" (т.II) та Андрія Головка "Бур'ян" в аспекті дискурсу / Т. В. Щербаченко. - С. 353-354.
  Барабанщикова О. Ю.  Перепит як стимулятор розвитку діалогу / О. Ю. Барабанщикова. - С. 355-357.
  Подолян І. Е.  Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій (у вільному асоціативному експерименті з українськими, англійськими та німецькими фітонімами) / І. Е. Подолян. - С. 357-361.
  Кузнецова Т. В.  Основні механізми утворення "сімейних слів та виразів" / Т. В. Кузнецова. - С. 361-365.
  Шумарова Н. П.  Мовні орієнтації молоді як соціокультурна проблема / Н. П. Шумарова. - С. 365-368.
  Запорожець Л. М.  Зіставні параметри виразного та образного мовлення / Л. М. Запорожець. - С. 369-371.
  Омельченко Л. Ф.  Стилістичний аспект функціонування складноконвертованих дієслів в англійській мові / Л. Ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 374-377.
  Борщ Е. Г.  Реалізація суб'єктивно-оцінної модальності колірних лексем у прозовому тексті / Е. Г. Борщ. - С. 377-380.
  Кобякова І. К.  Реалізація гумору в текстах малого жанру / І. К. Кобякова. - С. 380-383.
  Чумак Я. В.  Стильова парадигма і риторика / Я. В. Чумак. - С. 383-385.
  Шуміліна І. В.  Зростання ролі перекладу на шляху до комунікаційної революції / І. В. Шуміліна. - С. 386-388.
  Марінашвілі М. Д.  Про структурні розходження між мовами та перекладацькі трансформації / М. Д. Марінашвілі. - С. 388-390.
  Власенко С. В.  Интерпретативные аспекты перевода социальных реалий / С. В. Власенко. - С. 390-394.
  Швайка О. М.  Особливості перекладу дієслів ЛСГ "zahlen/платити" / О. М. Швайка. - С. 394-397.
  Кушина Н. І.  Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу / Н. І. Кушина. - С. 397-400.
  Петришин М. Й.  Семантичне відтворення гомерівських композитів у художньому перекладі / М. Й. Петришин. - С. 400-404.
  Мирошниченко В. В.  Символіка як компонент художньої системи Коцюбинського та специфіка відтворення її в перенкладі / В. В. Мирошниченко. - С. 405-409.
  Орлов В. В.  Кількісно-якісні відношення з погляду семантики перекладу / В. В. Орлов. - С. 409-412.
  Тарасинська І. З.  Стилістичні особливості однорідних членів речення (на матеріалі перекладів поезії О. С. Пушкіна українською мовою) / І. З. Тарасинська. - С. 413-416.
  Панкова Н. О.  Мовні еквіваленти як засіб точної передачі ідейного змісту твору (на матеріалі поезії Е. По "Eldorado") / Н. О. Панкова. - С. 416-420.
  Иванова Д.  О переводческих принципах в двух южнославянских изданиях Нового Завета в первой половине XIX века / Д. Иванова. - С. 420-424.
  Синочкина Б. М.  Русская лексика начала XVII века в интерпретации ганзейского купца / Б. М. Синочкина, О. Б. Воронкова. - С. 424-427.
  Пучко К. М.  Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови / К. М. Пучко. - С. 428-432.
  Рижова І. А.  Лінгвометодичне моделювання лексичного банку даних / І. А. Рижова. - С. 432-436.
  Задорожна М. О.  Викладання українських часток іноземним студентам з опорою на рідну мову / М. О. Задорожна, В. І. Тарасенко. - С. 440-443.
  Мацюк Г.  Особливості зіставної методики у граматиці І. Могильницького / Г. Мацюк. - С. 444-447.

Рубрики: Мовознавство - Зіставна семантика

Анотація:   Розглядаються питання теорії й методології контрастивної семантики, досліджується лексична, фразеологічна, словотвірна та граматична семантика в зіставному аспекті, переклади як джерело зіставлення, а також методи й прийоми вивчення семантики в середній і вищій школі.

 
232 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія іноземні мови Вип. 15 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 313 с.

Зміст:
  Галенко І.  Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові / І. Галенко. - С. 3-8
  Кіт Л.  Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові / Л. Кіт. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька К.  Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич. - С. 16-23
  Панченко К.  Cтановлення граматичних форм майбутнього часу в німецькій та українській мовах / К. Панченко. - С. 24-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Принада Н.  Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки / Н. Принада. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довганюк І.  Виправдання як мовленнєвий жанр у сучасному німецькому політичному дискурсі / І. Довганюк. - С. 42-48
  Працьовита Н.  Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману "Прощавай, зброє" Ернеста Хемінгуея / Н. Працьовита. - С. 49-54
  Олешик Л.  Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях / Л. Олешик. - С. 55-63
  Гринюк О.  Валентність твірних основ і словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові / О. Гринюк. - С. 64-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк Н.  Малайзійський варіант англійської мови: соціолекти та їхня динаміка / Н. Кирилюк. - С. 71-78
  Пиц Т.  Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV–XVII ст. / Т. Пиц. - С. 79-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О.  Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові / О. Татаровська. - С. 87-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяків Х.  Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків. - С. 97-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драбовська В.  Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології / В. Драбовська. - С. 107-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бернар Г.  Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда / Г. Бернар. - С. 118-123
  Pomirko R.  Particularidades semantico-cognitivas del lexico espanol / R. Pomirko. - С. 124-129
  Кабов А.  Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / А. Кабов. - С. 130-137
  Космацька Н.  Оцінювальний чинник у діалогічному мовленні фрацузьких коміксів / Н. Космацька. - С. 138-144
  Семів А.  Семантична аналогія арготичної лексики картярів (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) / А. Семів. - С. 145-149
  De Miguel Angel  La yuxtaposicion correctora / De Miguel Angel, La Fuente Gonzalez. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Maria Lourdes Espinilla Herrarte  La celebracion de la “Fiesta del arbol” en las escuelas primarias de una provincia Espanola (Palencia) en el primer tercio del siglo XX / Maria Lourdes Espinilla Herrarte, Jose Luis Gonzalez Sanchez. - С. 158-168
  Jesus A. Valero Matas  Identidad y cultura: herramientas para la discriminacion social / Jesus A. Valero Matas. - С. 169-179
  Устименко М.  Творчість Саллі Манн у контексті літератури американського півдня / М. Устименко. - С. 180-185
  Рубанова Г.  Постать Тадеуша Бой-Желенського в польській та українській культурі / Г. Рубанова. - С. 186-190
  Маценка М.  Герман Гессе про музику / М. Маценка. - С. 191-197
  Антонюк М.  Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса “Справжня апологія Сократа” / М. Антонюк. - С. 198-207
  Чишинська О.  Мотив бібліотеки у циклі есе “Подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота / О. Чишинська. - С. 208-214
  Осташ М.  Типовий зв’язок і мотив, повтор і орієнтоване на конкуренцію спонукання у віршах для дітей / М. Осташ. - С. 215-223. - Текст польск. мовою
  Басіна К.  Філософська проблематика в романі С. Бекета “Мерфі” / К. Басіна. - С. 224-229
  Полховська О.  Концепція традиції в американській “неогуманістичній” критиці / О. Полховська, Т. Петренко. - С. 230-237
  Наняк Ю.  Микола Терентійович Улезко як перекладач “Фауста” Йогана Вольфганга Фон Ґете / Ю. Наняк. - С. 238-243
  Матюша В.  Кореляція типів асиметрії з трансформаційними прийомами у перекладі драматичних творів / В. Матюша. - С. 244-249
  Матюша П.  Вплив внутрішніх пропріальних елементів на переклад військових ергонімів / П. Матюша. - С. 250-257
  Глущенко Л.  Гноми Платона у перекладі Ю. Ф. Мушака / Л. Глущенко. - С. 258-266
  Чернюх Б.  Дієслівний вид і модальність: латинський імперфект / Б. Чернюх. - С. 267-273
  Слобода О.  Лексико-семантичні та функціональні особливості мікросистеми іменників, що позначають масиви води у творах Теокріта та Лонга / О. Слобода. - С. 274-281
  Добровський М.  Проблема, настрій, жанр, художній світ, композиція та їхня кореляція в елегії Тібула І.2 / М. Добровський. - С. 282-296. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косович О.  Перцепція оказіональних слів у міжкультурній комунікації / О. Косович. - С. 297-301
  Паславська А.  Підручник ”Du” Ред. Н. Бориско, Г. Каспар-Гене Вінниця: Нова книга, 2008 р. / А. Паславська. - С. 302-303
  Кам'янець В.  Ірина Cавчук. Німецька мова: Навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 272 с. / В. Кам'янець. - С. 304-307
  Зорівчак Р.  З Україною у серці / Р. Зорівчак. - С. 308-309

Рубрики: Мовознавство загальне

Анотація:   У Віснику Львівського національного університету, серія “Іноземні мови” розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл й усіх, хто цікавиться мовознавством.

 
233 81
Д67

        Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 33 Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. - 192 с.

Зміст:
  Бардукова Г.  Проблема статусу крилатих висловів у вітчизняній теорії фразеології / Г. Бардукова. - С. 7-13.
  Голіцина О.  Проблема статусу мінімальних ідіом у сучасному мовознавстві / О. Голіцина. - С. 14-19.
  Зеніна А.  Явище полісемії в системі лексики банківської справи / А. Зеніна. - С. 20-24.
  Козловська Д.  Функціонування особових імен у творах В. Яворівського / Д. Козловська. - С. 25-30.
  Кушмет М.  Городня культура Allium cepas L. у східностепових говірках Донеччини / М. Кушмет. - С. 31-37.
  Познанська В.  Прізвища-композити в антропонімії Донеччини / В. Познанська. - С. 38-43.
  Приходченко К.  Лінгвогенетична концепція українського термінознавства з оронімом "вода" / К. Приходченко. - С. 44-61.
  Путіліна О.  Складні слова в сучасній англійській мові в зіставленні з українською / О. Путіліна, В. Пархомець. - С. 62-67.
  Сердюк Л.  Композитні утворення в сучасних українській та англійській мовах / Л. Сердюк. - С. 68-74.
  Холодова М.  Структурно-семантичні особливості граматичних неологізмів у сучасній англійській мові / М. Холодова. - С. 81-88.
  Голоцукова Ю.  Діатезні типи результативів української мови / Ю. Голоцукова. - С. 89-95.
  Каракчієва О.  Комплекс умов реалізації певного ілокутивного акту / О. Каракчієва. - С. 96-102.
  Кітаєва Т.  Мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт: спільне і відмінне / Т. Кітаєва. - С. 103-109.
  Панкова М.  Актуальне членування питального речення / М. Панкова. - С. 110-116.
  Путіліна О.  Специфіка атрибутивних словосполучень у сучасній англійській мові (в зіставленні з українською) / О. Путіліна, А. Кондратюк. - С. 117-124.
  Святобаченко І.  Питання категорії фокусу у функційній перспективі речення / І. Святобаченко. - С. 132-139.
  Шатілова О.  Функціональні різновиди спонукальних еліптичних речень у сучасній українській мові / О. Шатілова. - С. 140-149.
  Кобзєв М.  Зв'язок повтору з принципом в англійській та українській мовах / М. Кобзєв. - С. 150-156.
  Мітюрьова Т.  Функціонування запозичень у сучасному художньому тексті / Т. Мітюрьова. - С. 157-162.
  Павлович О.  Кодування та декодування мовної інформації в структивних висловленнях / О. Павлович. - С. 163-169.

 
234 81.2Ан-425
К21

Карачун, В. Я.

        Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп'ютерної техніки / В. Я. Карачун; наук. ред. П. О. Бех; гол. ред. В. П. Розумний. - К. : Знання, 2000. - 158 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник скорочень

Ключові слова (ненормовані): словник англо-український -- двомовні словники -- словник комп'ютерної техніки

Анотація:   Цей словник є першим в Україні словником-довідником найуживаніших англійських скорочень в галузі інформатики, комп'ютерної технології та математики. У словнику дано розшифрування і переклад українською мовою найуживаніших скорочень. Джерелом поповнювання реєстру словника слугувала сучасна науково-технічна література англійською мовою. Це дало змогу включити новітні скорочення, які ввійшли в ужиток останніми роками. У словнику використано американський правопис, оскільки український читач частіше натрапляє на публікації, де застосовано американську орфограцію.

 
235 81.2Ан-923
Л27

Латигіна, А. Г.

        An English Reader on Law [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Латигіна, Н. В. Бессараб, Е. П. Тютченко. - К. : КДТЕУ, 2000. - 241 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика -- граматика -- право англійською мовою

Анотація:   Мета посібника - забезпечити цілісне та послідоване засвоєння англійської правової лексики й термінології.

 
236 81.2Ан-922.2
Г60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [Текст] : збірник вправ : пер. з рос. / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2011. - 543 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): лексика -- граматичні вправи з англійскої мови

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської мови. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
237 81.2Ан-922.2
Т60

Голіцинський, Ю. Б.

        Граматика [Текст] : зб. вправ : пер. з рос. / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. - К. : Арій, 2009. - 544 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): вправи з англійської мови

Анотація:   У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам'ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками.

 
238 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7.
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13.
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18.
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25.
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32.
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37.
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43.
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53.
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67.
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73.
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79.
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85.
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89.
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93.
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100.
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106.
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110.
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116.
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121.
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127.
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133.
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140.
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143.
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149.
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160.
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170.
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175.
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181.
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185.
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190.
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194.
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199.
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203.
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208.
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214.
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224.
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229.
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233.
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238.
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242.
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247.
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251.
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257.
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265.
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270.
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277.
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284.
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288.
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297.
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301.
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305.
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309.
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314.
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319.
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324.
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332.
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338.
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343.
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347.
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351.
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358.
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369.
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373.
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378.
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384.
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388.
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396.
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400.

 
239 83.07д
К71

Косів, Г.

        Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. - Л. : Піраміда, 2011. - 264 с.

Рубрики: Річ В. - про неї
Літературознавство - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Віра Річ -- художній переклад -- імпліцитна поетика -- експліцитна поетика -- англо-українські літературні взаємини

Анотація:   Віра Річ (1936-2009) - одна з найталановитіших та найбільш плідних перекладачів української художньої літератури англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга - перша спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ.

 
240 80
Н72

        Нова філологія [Текст] : зб. наук. ст. № 1 (21) / МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2005. - 267 с.

Зміст:
  Гармаш О. Л.  До проблеми системності словотвору сучасної англійської мови / О. Л. Гармаш. - С. 5-11.
  Джурюк Т. В.  Довжина речення та його структурний тип / Т. В. Джурюк. - С. 12-19.
  Єнікєєва С. М.  Про місце словотвору в системі сучасної англійської мови / С. М. Єнікєєва. - С. 20-27.
  Казак М. Ю.  Частеречные предпочтения в структуре словообразовательных гнезд / М. Ю. Казак. - С. 27-34.
  Козуб Г. Н.  Внутриразрядовая омонимия отперсональных прилагательных / Г. Н. Козуб. - С. 35-39.
  Лужаница Е. И.  Проблема определения социальных диалектов современной Великобритании / Е. И. Лужаница. - С. 39-45.
  Перепечкина С. Е.  Устная вербальная коммуникация преподавателей Германии и понятие разговорности применительно к их произношению / С. Е. Перепечкина. - С. 45-52.
  Пустовар О. В.  Структурно-семантична таксономія парцельованих конструкцій німецької мови / О. В. Пустовар. - С. 53-59.
  Фогель Г. Б.  Особливості формування англійської автомобільної терміносистеми / Г. Б. Фогель. - С. 59-66.
  Харченко В. К.  Нелинейное словотворчество в детской речи / В. К. Харченко. - С. 66-71.
  Хацер Г. О.  Структурно-семантичні особливості термінології банківської справи / Г. О. Хацер. - С. 71-75.
  Кисельва А. Л.  Реалізація концепту "жіночність" у портреті літературного персонажу / А. Л. Кисельва. - С. 76-82.
  Мамедова А. И.  Немецкая народная загадка как мультидисциплинарный феномен / А. И. Мамедова. - С. 82-88.
  Манакін В. М.  Метафізичний складник семантичної структури слова / В. М. Манакін. - С. 88-93.
  Приходько А. Н.  Языковое картинирование мира в паттерне "концептосфера - концептополе - концептосистема" / А. Н. Приходько. - С. 94-104.
  Анохіна Т. О.  Комплементарність вербального та невербального позначення мовчання в англомовному художньому дискурсі / Т. О. Анохіна. - С. 111-114.
  Васильева И. Л.  К соотношению понятий "текст" и "дискурс" / И. Л. Васильева. - С. 114-120.
  Герасімова Г. Л.  Синергетичні засади епістемічної організації дискурсу / Г. Л. Герасімова. - С. 120-125.
  Желтоногова Т. В.  Реалізація принципу іконічності на фонетичному рівні організації англомовного поетичного тексту / Т. В. Желтоногова. - С. 125-130.
  Каниболоцкая О. А.  Прецедентный художественный текст и межкультурная коммуникация / О. А. Каниболоцкая. - С. 130-138.
  Литвак Я. С.  Імпліцитне заперечення як засіб ідеологічної організації дискурсу / Я. С. Литвак. - С. 138-144.
  Пахомова Т. О.  Глобалізація та словотворчі процеси в мові сучасних ЗМІ (на матеріалі англомовних видань) / Т. О. Пахомова. - С. 145-150.
  Приходько Г. І.  Когнітивно-прагматичні особливості аргументативного тексту / Г. І. Приходько. - С. 150-154.
  Романенко О. В.  Логодабарія в поетичному дискурсі німецького романтизму / О. В. Романенко. - С. 154-162.
  Тесленко Ю. В.  Особливості парадигматичного рівня давньоанглійської поеми "Беовульф" / Ю. В. Тесленко. - С. 162-167.
  Яхонтова Т. В.  До концепції мовленнєвих жанрів: теоретичні аспекти, прикладне застосування / Т. В. Яхонтова. - С. 168-174.
  Басиров Ш. Р.  Дієслова рефлексивного комплексу: жаргонна, сленгова та арготична лексика в українській і російській мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 175-180.
  Бондаренко О. С.  Безеквівалентна лексика гендерної семантики в українській та англійській мовах / О. С. Бондаренко. - С. 180-185.
  Головенко К. В.  Емотивно-оцінне становлення дійсності через метафоричність внутрішньої форми / К. В. Головенко. - С. 185-190.
  Материнська О. В.  Зіставно-типологічні властивості полісемії (на прикладі найменувань частин тіла людини) / О. В. Материнська. - С. 190-198.
  Приседська В. Є.  "Публічні покажчики" в англійській, німецькій та українській мовах / В. Є. Приседська. - С. 198-206.
  Старченко О. А.  Явище відносної синонімії в термінології виборчого процесу англійської та української мов / О. А. Старченко. - С. 206-215.
  Удинська А. Г.  Моделі атрибутивного типу метонімічного переносу на позначення людини в англійській та українській мовах / А. Г. Удинська. - С. 215-224.
  Франчук О. О.  Взаємозамінність дієслівних англіцизмів семантично близькими дієсловами німецької мови / О. О. Франчук. - С. 224-229.
  Чистик Л. М.  Типи максимальних і мінімальних угруповань дієслів зміни функціонального стану об'єкта / Л. М. Чистик. - С. 230-238.
  Юнацька А. Б.  Про особливості англо-іспанського білінгвізму в США / А. Б. Юнацька. - С. 238-242.
  Мирошниченко В. В.  Про нормативні засади художнього перекладу / В. В. Мирошниченко. - С. 243-246.
  Браілова К. В.  Проблема жіночої самореалізації в ранній творчості Д. Гуменної / К. В. Браілова. - С. 247-252.
  Погребная В. Л.  Гендерная картина мира в женской мемуаристике второй половині XIX века / В. Л. Погребная. - С. 252-258.
  Рожкова А. Д.  Архетипическая модель "охотник - жертва" в рассказе И. Бунина "Ловчий" / А. Д. Рожкова. - С. 258-263.

Анотація:   У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, системи та структури мови, літературознавства тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку XXI століття.

 
241 81.2Ан-48
П27

Перебийніс, В. І.

        Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукна, С. С. Хідекель. - К. : Вежа, 2002. - 424 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-український словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник англо-український

Анотація:   Навчальний словник- видання нового типу. Він охоплює близько 5000 найуживаніших англійських слів, дібраних методом аналізу частотних словників і підручників з англійської мови, виданих у Великобританії та США. Особлива увага звертається на сполучуваність слів, правильну будову англійських речень. У коментарях пояснюється відмінність у вживанні англійських слів та їх українських відповідників.

 
242 74.24(4Укр)
А72

        Антологія адаптованого досвіду. Або для чого існують програми освітніх обмінів [Текст] : науково- популярна література / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько, та ін. - Рівне : Перспектива, 2004. - 387 с.

Зміст:
  Іщенко Ю.  Філософський аналіз питань адаптації закордонного освітянського досвіду / Ю. Іщенко. - С. 9-16
  Інноваційні ідеї в управлінні демократичною школою. - С. 16-126
  Клепко С.  Інноваційн ідеї демократизації та менеджменту школи / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 16-31
  Громовий В.  Як управляти шкільною освітою? (Американський досвід на тлі українських освітніх реалій) / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 32-45
  Желюк О.  Україна - США: паралелі освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 46-59
  Середяк Л.  Використання інтерактивних технологій в управлінській діяльності / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 60-67
  Ростоцька М.  До питання громадянської освіти в сучасні й школі / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 68-77
  Пометун О.  Інтерактивні технології навчання - реальний шлях до оновлення української школи / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 78-87
  Крутоус В.  Інтерактивний тренінг для вчителів: "Створюємо демократичне середовище уроку" / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 88-93
  Козак Л.  Рейтингове оцінювання діяльності шкіл протягом навчального року / О. Цимбал. - С. 94-103
  Демчук О.  Благодійні фонди - запорука прозорого використання неурядових коштів у державних закладах освіти / Н. Дементієвська. - С. 104-109
  Гонорська А.  Використання закордонного досвіду в адміністративно-фінансовому управлінні школою / В. Пащук. - С. 110-117
  Жук М.  Використання сучасних технологій - створення нових можливостей розвитку післядипломної освіти / Н. Дементієвська. - С. 118-125
  Шиян О.  Проблеми організації громадянської освіти в школах нового типу / О. Тищенко. - С. 126-131
  Інтерактивні технології в шкільному навчанні. - С. 132-260
  Пометун О.  До питання досвіду впровадження інтерактивних технологій / В. Пащук. - С. 132-135
  Балаба Л.  Природа - очима душі / Н. Дементієвська. - С. 136-141
  Віллер І.  Щоб шкільний твір не був тягарем / В. Пащук. - С. 142-149
  Голуб Т.  Прагнення реалізувати себе / Н. Дементієвська. - С. 150-155
  Куриш С.  Комунікативний підхід у викладанні іноземної мови / Н. Дементієвська. - С. 156-163
  Люта Л.  Навчання письму як методична проблема / О. Жадько. - С. 164-169
  Саверська-Лихошва В.  Через науково-дослідницьке проектування до особистісно-орієнтованого навчання / Н. Дементієвська. - С. 170-177
  Скавронський П.  Інтегровані уроки географії й англійської мови / В. Пащук. - С. 178-185
  Франчук О.  Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови через знайомство з історією та культурою / Л. Шашура. - С. 186-195
  Середяк Л.  Інтеграція ідей громадянської освіти у викладанні суспільних дисциплін / В. Пащук. - С. 196-201
  Зіннуров Е.  Робота над проектами у викладанні англійської мови / В. Пащук. - С. 202-213
  Сеньковська Г.  Метод проектів на уроках громадянської освіти / Н. Дементієвська. - С. 214-217
  Ремех Т.  Практичне право. Нові підходи до викладання права в середній школі / Н. Дементієвська. - С. 218-227
  Полуботько О.  Як використовувати газетні статті під час застосування інтерактивного методу роботи "АЖУРНА ПИЛКА" (jigsaw activities) у вивченні іноземних мов / В. Пащук. - С. 228-233
  Тарасова О.  Використання методу критичного мислення на уроках англійської мови / Т. Оратовський, В. Шторлін. - С. 234-241
  Костюк І.  Закордонний досвід як стимул до змін у викладанні та вивченні шкільної історії в Україні / А. Панченков. - С. 242-249
  Войтенко О.  Сучасні підходи у викладанні історії / О. Шкарупа. - С. 250-259
  Ратушняк С.  Деякі аспекти шляху виховання громадянина / О. Цимбал. - С. 260-263
  Проекти в позаурочній освіті. - С. 264-380
  Морзе Н.  Метод навчальних проектів / В. Пащук. - С. 264-267
  Мурзаков С.  Країна мрії: симуляційна гра чи підготовка життя / Н. Дементієвська. - С. 268-281
  Буко С.  Американські підходи в гуманітарній галузі на прикладі створення освітнього центру / О. Шкарупа. - С. 282-293
  Оратовський Т.  уряду собі сам - урятуй себе сам! / О. Цимбал. - С. 294-297
  Педан-Слєпухіна О.  Інтернет-сторінка - інформаціне поле місцевої громади / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 298-301
  Панченков А.  "Молодь обирає дію" - нова форма громадянського виховання учнів / В. Пащук. - С. 302-309
  Шашура Л.  Волонтерство - невід'ємна складова виховної роботи в сучасній школі / Н. Дементієвська. - С. 310-323
  Жадько О.  Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / О. Шкарупа. - С. 324-329
  Саєнко С.  Дитячі громадські організації як елемент громадянської освіти / О. Цимбал. - С. 330-333
  Тищенко О.  Дебати: інтерактивний спосіб мислення / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 334-341
  Вукіна Н.  від учнівського самоврядування до самоврядування вчителів та батьків / В. Пащук. - С. 342-349
  Шкарупа О.  Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес сільської школи / Н. Дементієвська. - С. 350-357
  Цимбал О.  Учнівські проекти в реалізації права дитини на вільне висловлювання. - С. 358-363
  Лаворік Т.  Від програм партнерів до інтегрованого курсу громадянської освіти / Т. Лаворік, О. Кукла. - С. 364-373
  Пащук В.  Осмислення ролі гендерної освіти / В. Пащук. - С. 374-379
  Дементієвська Н.  Чотири "родзинки" освітянського досвіду (переосмислення досвіду, ідей та власних помилок / Н. Дементієвська. - С. 380-385

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічний досвід -- освітянські обміни

Анотація:   Книга має зацікавити усіх, хто не боїться працювати з іноземним досвідом й відтворювати його після творчої переробки на вітчизняному освітньому грунті. Адаптоване втілення досвіду для побудови справді демократичної успішної школи, застосування спеціальних інтерактивних методик, покликаних розвинути творче, активне, критичне мислення в учнів, а також використання нових комунікативних підходів у навчанні і вихованні-зміст цього видання.

 
243 81.2Ан-923
Б53

Бескровна, Л. М.

        Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма [Текст] : навч. посібник на англ. мові / Л. М. Бескровна. - К. : Скарби, 2004. - 248 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): написання творів анлійською мовою

Анотація:   Книга являє собою унікальний у вітчизняній навчальній літературі посібник з розвитку техніки письмового мовлення й написання творів різних жанрів англійською мовою в комплексі з поглибленим курсом аналітичного читання. Структура, добір і обсяг матеріалу, а також запропоновані практичні завдання призначені для просунутого рівня навчання- студентів старших курсів філологічних факультетів перекладу вищих навчальних закладів. Належний науково- методичний рівень посібника забезпечено високою філологічною й педагогічною кваліфікацією автора, послідовним системним підходом, якого дотримано у поданні навчального матеріалу, врахуванням вікових, психологічних та інтелектуальних параметрів його потенціальних користувачів.

 
244 83.3(4Ан)я73-1
В15

Bagats'ka, O. V.

        Література Англії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. - Суми : Університетська книга, 2006. - 443 с.

Рубрики: Історія англійської літератури

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У посібнику, що складається з одинадцяти розділів, викладено основні питання курсу літератури Англії. Подані матеріали доповнюються уривками оригінальних текстів англійських авторів, ілюстраціями та хронологічними таблицями. В кінці кожного розділу пропонуються завдання різних рівнів складності для самоперевірки та глибшого опрацювання матеріалу, творчі завдання, спрямовані на розвиток навичок інтерпретації літературного твору.

 
245 81.2Ан-923
Д81

Дудченко, M. М.

        Література Великобританії і США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. - Суми : Університетська книга, 2006. - 445 с.

Рубрики: Шекспір В. - про нього
Історія англійської літератури - Літературні течії

Ключові слова (ненормовані): література періоду ренесансу -- англійский романтизм -- поезія на англійській мові -- Мор Т. -- Шекспір В. -- Свіфт Дж.

Анотація:   Навчальний посібник складається з 17 основних розділів, у яких викладено основні питання історії розвитку англійської та американської літератури від англосаксонського періоду до початку ХХІ століття. Розкриття сутності літературних течій, автобіографічні дані про авторів та про їх доробок, викладення змісту багатьох творів художньої літератури сприятимуть глибокому розумінню філософських, естетичних, моральних і художніх принципів найбільш відомих письменників і поетів усіх літературних епох Великої Британії і США.

 
246 81.2Ан-923-3
Ч69

        Читаємо англійською [Текст] : навч. посіб. / уклад. : Н. К. Скляренко. - К. : Знання, 2006. - 231 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): "Пігмаліон" Б. Шоу англійською мовою -- словник коментар

Анотація:   Посібник розрахований на учнів старшої школи, які досягли або наближаються до рівня В1 (просунитий "рубіжний" рівень за Загальноєвропейськими рекомендаціями), студентів вищих навчальних закладів, а також на тих, хто бажає вдосконалити свої вміння і навички читати англійською. Він включає дещо скорочений текст відомої п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон". Матеріали посібника поділено на шістнадцять параграфів. У кожному параграфі, крім першого і останнього, наводиться текст для читання - акт з п'єси або його частина - і передтекстові вправи для заняття соціокультурних труднощів і труднощів техніки читання, зокрема власні імена. Після тексту для читання наводяться тлумачний словник-коментар до нього та вправи для перевірки розуміння прочитаного. Це, як правило, тести (альтернативні, множинного вибору, перехресні та ін.), відповідні на запитання пошук певної інформації в тексті та ін.

 
247 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 5 (1) [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / Т. Л. Сірик; ред. Т. В. Сігіда. - Полтава : СТЛ-Книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   В основу даного навчального видання покладений комунікативно - інтенсивний метод навчання, який сприяє реалізації практичної мети навчання іноземній мові в школі, де мова виступає як зсобом, так і метою спілкування. Матеріал підручника організовано за тематико-ситуативним принципом. Він складається з усного вступного курсу, 12 розділів основного курсу та додатку, який містить дидактичний матеріал (вірші, пісні, казки, жарти), розділ "Особливості вимоги окремих англійських звуків" та два англо-українських словники (поурочний та алфавітний).

 
248 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземні мови Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2001. - 319 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Граматична система і типологія мовних змін / Р. Помірко. - С. 3-10
  Паславська А.  Генеративна граматика як теорія мови: основні положення та методика дослідження / А. Паславська. - С. 11-21
  Галенко І.  Відгуки професорів А. Гавронського і Т. Лера- Сплавінського на ранні наукові праці Є. Куриловича / І. Галенко. - С. 22-26
  Василевська О.  Вчення римських граматиків про порядок слів / О. Василевська. - С. 27-32
  Федушинська Р.  До питання стандарту в південноафриканському варіанті англійської мови / Р. Федушинська. - С. 33-37
  Маркелова С.  Стилістична роль та особливості авторського передтексту п'єсах театру абсурду (на матеріалі п''єс С. Беккета та Г. Пінтера) / С. Маркелова. - С. 38-43
  Гулкевич С.  Семантико-функціональні особливості прийменника at в сучасній англійській мові / С. Гулкевич. - С. 44-49
  Островська О.  Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі / О. Островська. - С. 50-54
  Саноцька Л.  Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса "Осінній щоденник" (на матеріалі зіставного аналізу поеми "Осінній щоденник" Л. Макніса та "Гяур" Д. Г. Байрона) / Л. Саноцька. - С. 55-63
  Буньо О.  Стилістичне функціонування лексико-семантичного угрупування слів, що позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі / О. Буньо. - С. 64-70
  Черкас Н.  Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О' Коннор "Мудра кров" та "Нсамовиті виходять переможцями" / Н. Черкас. - С. 71-75
  Петрик Т.  Семантико-стилістична валентність ергативних дієслів з суфіксами -ify, -ize, -ate / Т. Петрик. - С. 76-83
  Потятник У.  Сленгова лексика в засобах масової інформації (соціопсихологічні та семантико-стилістичні аспекти) / У. Потятник. - С. 84-91
  Лотоцька К.  Графічна образність та роль у поезії Роджера Макгофа / К. Лотоцька. - С. 92-96
  Ванівська О.  Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідних засобів їх творення в англійській мові / О. Ванівська. - С. 97-102
  Ляшенко Т.  Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії / Т. Ляшенко. - С. 103-111
  Пташник С.  Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Пташник. - С. 112-120
  Ткачук Н.  Імпліцитна темпоральність та засоби її вираження в сучасній німецькій мові / Н. Ткачук. - С. 121-132
  Салаган Г.  Прикметникові деривати з пасивним значенням в німецькій мові / Г. Салаган. - С. 133-139
  Попович М.  Граматична концепція мовної детермінованості / недетермінованості іменника вчених Пор-Рояля / М. Попович. - С. 140-149
  Піскозуб З.  Абстрактні іменник і преціозність: інтродукція в мову XVII століття / З. Піскозуб. - С. 150-156
  Хвощевський Р.  Мовний повтор як стратегія натякання (на матеріалі сучасної французької мови) / Р. Хвощевський. - С. 157-167
  Байцар І.  Генеза та семантико-стилістична характеристика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. Байцар. - С. 168-177
  Карпа О.  Структурно-семантична комбінаторика дієслова faire у сучасній французькій мові / О. Карпа. - С. 178-183
  Рак О.  Вигуки іншомовного походження у французькій мові / О. Рак. - С. 184-189
  Кукуруза І.  Фонетико-морфологічна варіантність слова та його прагматична і комунікативна функції / І. Кукуруза. - С. 190-195
  Думашівський Я.  Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський. - С. 196-201
  Курудз О.  Лексичні синоніми на позначення флоролексем (на основі трактатів Катона "Dt agricultura" та Воррона "Rerum rustikarum") / О. Курудз. - С. 202-209
  Петришин М.  Семантичні зв'язки твірних параметричних прикметників та похідних прислівників (на матеріалі гомеровського епосу) / М. Петришин. - С. 210-216
  Романюк І.  Структурно-семантичні особливості дериватів з префіксами com- і dis- у пізній латині / І. Романюк. - С. 217-222
  Бий М.  До питання про назви їжі в грецькій мові Нового заповіту (назви хліба та його компонентів) / М. Бий. - С. 223-232
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Віри Річ / Р. Зорівчак. - С. 233-267
  Ковальська І.  Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як проблема перекладу (на матеріалі української та англійської мов) / І. Ковальська. - С. 243-250
  Головач У.  Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) / У. Головач. - С. 251-260
  Кравець О.  Зарубіжні вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барнівських / О. Кравець. - С. 261-267
  Захаров Ю.  Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Ю. Захаров. - С. 268-276
  Поліщук Н.  міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С. Т. Колрідж, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі) / Н. Поліщук. - С. 277-287
  Кушнір І.  Французьке прочитання повісті "Земля" О. Кобилянської / І. Кушнір. - С. 288-295
  Гольберг М.  Уроки В. М. Жирмунського / М. Гольберг. - С. 296-305
  Шевчук Н.  Особливості жанрової природи "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Шевчук. - С. 306-313

Рубрики: Мова романо-германська

Анотація:   Вісник Львівського національного університету, серія "Іноземні мови" присвячено проблемам сучасного мовознавства, науковим дослідженням в галузі германських, романських, класичних мов, а також перекладовничим та літературознавчим студіям. Розглядаються сучасні проблеми семантики, граматики, лексикології, фонетики, стилістики тощо.

 
249 81.2Ан-923 кр
К90

Куліш, І. М.

        English for non-language students applying for master's degree a new language- a new world [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів-магістрантів немовних факультетів університету. Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі оригінальних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, системи граматичних та лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник містить тексти для додатковго читання науково-популярного характеру, різноманітні висловлювання для обговорення з метою розвитку критичного мислення та уміння висловлювати свою думку засобами англійської мови, граматичний довідник.

 
250 83.3(4УКР)4
Я92

Яценко, Б.

        "Слово о полку Ігоревім та його доба" [Текст] : комплексне дослідження / Б. Яценко. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. - 256 с.

Зміст:
  Історична основа "Слова о полку Ігоревім". - С. 13-64
  Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, онука Олегового (ритмічний переклад). - С. 83-105
  Історико-філологічний коментар (до ритмічного перекладу). - С. 106-126
  З історії відкриття "Слова о полку Ігоревім". - С. 127-148
  Про орфографічні та палеографічні особливості Мусін-Пушкінського рукопису "Слова о полку Ігоревім". - С. 149-170
  Про Щукінський список "Слова о полку Ігоревім". - С. 171-182
  Реконструйований список "Слова о полку Ігоревім". - С. 183-200
  Основні наукові праці Б.І. Яценка з проблем києво-руської літератури. - С. 245-250

Рубрики: Історія української літератури - Давня література

Анотація:   Яскрава пам'ятка красного письменства наших предків "Слово о полку Ігоревім" - це один із всесвітньовідомих шедеврів світової культури. Основна мета цього дослідження - смислова реконструкція "Слова" у контексті його епохи. У книзі автор подає історичну основу "Слова", розглядає питання з історії його відкриття , наводить орфографічні та палеографічні особливості рукопису. Книжка містить ритмічний виклад, ритмічний переклад та реконструйований список "Слова о полку Ігоревім", авторський переклад на англійську мову, а також інші розділи.

 
251 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Т. В. Ганічева, І. П. Ліпко ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 268 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад політичної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п'ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
252 81кр
Л59

        Лінгвістичні студії [Текст] : зб. наук. пр. / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Сіяч, 1995. - 167 с.

Зміст:
  Тур Н. Г.  Лингвистические основы социальной теории Ю. Хабермаса / Н. Г. Тур. - С. 2-9.
  Кулешов О. В.  Проблемареференції в закордонному шевченкознавстві / О. В. Кулешов. - С. 10-19.
  Панасенко Н. И.  Некоторые особенности ономасиологического анализа лексики / Н. И. Панасенко. - С. 20-27.
  Мартинова Г. І.  Лексико-семантична і ареальна характеристика назв великого дерев'яного посуду у правобережночеркаських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 28-39.
  Селіванова О. О.  Теоретичні основи зіставної композитології близькоспоріднених мов / О. О. Селіванова. - С. 40-48.
  Савченко І. С.  Структурно-словотвірне моделювання віддієслівних омонімів - іменників / І. С. Савченко. - С. 49-56.
  Мусиенко В. П.  Категория вида в русском и украинском языках / В. П. Мусиенко. - С. 57-77.
  Калько М. І.  Граничність як визначальний чинник видових особливостей дієслова / М. І. Калько. - С. 78-84.
  Лукьянова Г. Л.  Некоторые особенности второстепенных членов предложения / Г. Л. Лукьянова, З. И. Фролова. - С. 85-93.
  Дяченко Л. М.  Структурно-семантична організація дієслівних словосполучень з об'єктними відношеннями у сучасних російських і українських наукових економічних текстах / Л. М. Дяченко. - С. 94-102.
  Еремеева Н. Ф.  Концептуальная структура народной сказки в свете фреймовой семантики / Н. Ф. Еремеева. - С. 103-110.
  Егупова Е. А.  Семантические роли, представляющие ситуацию объектности / Е. А. Егупова, Л. А. Пашис. - С. 111-119.
  Голосова Т. М.  Категориальные темпоральные ситуации как идентификатор границ абзаца / Т. М. Голосова. - С. 120-127.
  Емец И. В.  Функционально-семантическое поле локативности в современном русском языке / И. В. Емец, Е. А. Селиванова. - С. 128-134.
  Тулина Т. А.  Дисемия и транссемия в малых юмористических жанрах / Т. А. Тулина. - С. 135-145.
  Пугач Л. Д.  Работа над терминологией в системе профессиональной методической подготовки учителей словесников / Л. Д. Пугач. - С. 146-154.
  Распопова С. А.  Вероятностно-статистическое исследование речевых умений и навыков учащихся / С. А. Распопова. - С. 155-164.

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістика

Ключові слова (ненормовані): семантика -- лінгвістика тексту

Анотація:   У збірнику праць викладачів Черкаського державного університету розглядаються актуальні лінгвістичні проблеми на матеріалі української, російської, англійської мов на сучасному рівні. Лексика досліджується з ономасіологічних позицій, граматика - з функціональних. Значна увага приділяється семантиці та лінгвістиці тексту.

 
253 91.9:67
П68

        Права і свободи людини та громадянина [Текст] : матеріали до бібліографії : пр. Львів. лабораторії прав людини і громадянина. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства Вип.5 / Акад. правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - Л. : 2006. - 264 с.

Зміст:
  Філософія і теорія прав людини. - С. 4-65
  Міжнародні акти з прав людини. - С. 66-85
  Права людини в різних державах (загальна характеристика). - С. 86-106
  Окремі види прав людини. - С. 107-167
  Права окремих соціальних груп. - С. 168-196
  Гарантії прав і свобод людини. - С. 197-249
  Вивчення, пропаганда та дослідження прав людини. - С. 250-259

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Правові науки

Ключові слова (ненормовані): теорія прав людини -- міжнародні акти з прав людини -- права людини в різних державах -- права окремих

Анотація:   У пропонованій збірці вперше в Україні представлено матеріали до бібліографії друкованих праць, присвячених загальнотеоретичним та галузевим проблемам прав і свобод людини та громадянина. Зафіксовано праці, які друкувалися українською, російською та англійською мовами як в Україні так і за її межами. Ці матеріали, які накопичувалися Львівською лабораторією прав людини і громадянина Академії правових наук України протягом 1996-2005 рр., включають 3731 працю із зазначеної тематики.

 
254 81.2Ан-923-3
К82

Крісті, A.

        Нескінченна ніч [Текст] : навч. посіб. для навч. читання англ. мовою / A. Крісті. - К. : Знання, 1997. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Посібник включає скорочений текст роману А. Крісті "Нескінченна ніч", контрольні запитання до кожного розділу та словник. Роман А. Крісті "Нескінченна ніч" належить до числа детективів з неймовірно цікавою інтригою та несподіваною розв'язкою. У романі, що дещо відрізняється від творів, у яких діють міс Марпл і Еркюль Пуаро, найбільш яскраво проявився талант письменниці детективного жанру. Це справді щось екстраординарне та надзвичайно захоплююче.

 
255 81.2Ан-923-3
К82

Крісті, А.

        Справа багатої жінки [Текст] : вісім оповідань : книга для читання англ. мовою для студ. ф-тів іноз. мов і філол. ф-тів / А. Крісті ; адаптація, метод. обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 272 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Цей посібник пропонується вісім оповідань Агати Крісті, як об'єднані в два цикли - оповідання про всесвітньо відомого детектива Еркюля Пуаро та про незрівнянного "лікаря людських душ" Паркера Пайна. Текст оповідань рекомендується для рівня Intermediate.

 
256 23.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : зб. наук. пр. № 808 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 2 /38/ / М-во освіти і науки України. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. - 91 с.

Зміст:
  Блажевич С. В.  К вопросу о параметрическом рентгеновском излучении релятивистского єлектрона в геометрии рассеяния Брэгга / С. В. Блажевич, А. В. Носков. - С. 3-10. - Библиогр. в конце ст.
  Папиров И. И.  Рекристаллизация бериллия / И. И. Папиров, П. И. Стоев, А. А. Николаенко. - С. 11-24. - Библиогр. в конце ст.
  Внуков И. Е.  Источник рентгеновского излучения с перестраиваемой энергией для медицинских применений / И. Е. Внуков, Ю. В. Жандармов, Р. А. Шатохин. - С. 25-36. - Библиогр. в конце ст.
  Тишкин С. С.  Комбинированная фокусировка высокочастотным полем в линейных ускорителях ионов / С. С. Тишкин. - С. 37-46. - Библиогр. в конце ст.
  Дьяченко А. Ф.  Регулировка распределения электрического поля во встречно-штыревой ускоряющей структуре с высокочастотными квадруполями / А. Ф. Дьяченко. - С. 47-52. - Библиогр. в конце ст.
  Письменецкий С. А.  Анализ внешнего гамма-излучения бочки с РАО / С. А. Письменецкий [и др.]. - С. 53-60. - Библиогр. в конце ст.
  Касаткин Ю. А.  Возможность единого описания локальных и нелокальных взаимодействий в КЭД / Ю. А. Касаткин. - С. 61-67. - Библиогр. в конце ст.
  Куклин В. М.  Особенности формирования тонкой структуры лазерных импульсов при вынужденной интерференции / В. М. Куклин, А. С. Петренко. - С. 68-72. - Библиогр. в конце ст.
  Azarenkov N. A.  Electromagnetic diffraction by metal cylinder coated with inhomogeneous magnetoactive plasma sheath. I = Рассеяние электромагнитных волн на металлическом цилиндре, окруженном слоем неоднороднодной магнитоактивной плазмы. I / N. A. Azarenkov, V. K. Galaydych. - С. 73-76. - Текст англ. мовою
  Малыхин Д. Г.  Разделение микроструктурных эффектов дифракции по полуширине рентгеновских линий / Д. Г. Малыхин, В. В. Корнеева, Т. Ю. Гуральник. - С. 77-80. - Библиогр. в конце ст.
  Балакин В. Е.  Моделирование динамики электронного пучка в резонаторных структурах клистрона непрерывного действия мощностью 100 квт / В. Е. Балакин [и др.]. - С. 81-85. - Библиогр. в конце ст.
  Довбня А. Н.  Измерение распределения плотности электронов пучка на ЛУЭ ННЦ «ХФТИ» / А. Н. Довбня [и др.]. - С. 86-88. - Библиогр. в конце ст.
  Шульга Н. Ф.  Академик Лев Давидович Ландау: (к 100-летию со дня рождения) / Н. Ф. Шульга, В. Д. Ходусов. - С. 89-91

Рубрики: Физика элементарных частиц

Анотація:   Збірник наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК. Статті українською, російською та англійською мовою.

 
257 63.3(4Укр)-01
M17

Magocsi, P. R.

        The people from nowhere : An illustrated History of Carpatho-Rusyns / P. R. Magocsi ; captions to il. : V. Padiak. - Uzhhorod : V. Padiak Publishers, 2006. - 120 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): географічне положення -- література англійською мовою -- політика -- релігія -- національна самосвідомість -- історія карпаторусинів -- русини

Анотація:   На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів - історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга - про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.

 
258 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. - К. : Каравела, 2009. - 272 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- воля -- особистість -- увага -- спілкування -- мовлення -- психологія міжособистісних

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької).

 
259 81.2Ан-923-3
У13

Уальд, О.

        Вибрані твори [Текст] : навч. посіб. / О. Уальд; укл. Ю. М. Проценко. - К. : Знання, 2000. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Анотація:   Посібник знайомить з творчістю видатного англійського письменника Оскара Уайльда (1854-1900). Він призначений для розвитку навичок читання англійською мовою і містить у собі прозові твори О.Уайльда, які належать до числа найбільш популярних серед читацького загалу. Це казка "День народження інфанти", у якій постійна тема творчості знаті - набуває трагічного звучання, і оповідання "Злочин лорда Артура Севіля", де яскраво виявляється іронічне ставлення письменника до модного у тодішніх аристократичних салонах Англії захоплення різноманітними "чудесами", у т.ч. хіромантією. В оригінальних текстах зроблено незначні скорочення. До текстів додаються вправи для контролю розуміння прочитаного та засвоєння лексичного матеріалу, посторінковий коментар і словник.

 
260 32.973.2я73-1
Б12

Бабак, В. П.

        Теоретичні основи захисту інформації [Текст] : підручник / В. П. Бабак. - К. : Видавництво НАУ, 2008. - 752 с.

Рубрики: Інформатика

Ключові слова (ненормовані): інформаційні сигнали -- обробка інформації -- передача інформації -- кодування інформації -- шифрування інформації -- законодавче забезпечення захисту інформації

Анотація:   У підручнику систематизовано викладено основні поняття та методи захисту інформації, що базуються на математичному апараті перетворення та дослідження інформаційних сигналів, технологіях вимірювання, передачі та обробки інформації сигналів і даних, на завадостійкому кодуванні, використанні сучасних інформаційно-комунікаційних каналів передачі інформації, на алгоритмах шифрування та дешифрування, стегано- та криптографії, цифрового підпису і т. ін. Поряд з алгоритмічними та технічними методами розглянуто законодавче забезпечення захисту інформації, захист конфіденційної та комерційної інформації, захист від несанкціонованого доступу, захист інтелектуальної власності, а також міжнародні стандарти у сфері захисту інформації. Після кожного розділу вміщено основні висновки, запитання для самоконтролю, а також ключові слова українською, російською та англійською мовами.

 
261 81.2Ан-923.7
К56

Коваленко, А. Я.

        Загальний курс науково-технічного перекладу [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. Я. Коваленко. - К. : ІНКОС, 2002. - 320 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД -- ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ

Анотація:   У посібнику розглядаються основи теорії та техніки перекладу, лексичні та граматичні труднощі перекладу науково-технічної літератури з англійської мови на українську.

 
262 81.2Ан-923
В61

Вовк, О. І.

        Узгодження часів [Текст] : навч. посіб. із формування англомовної граматичної компетенції у студ. вищ. закл. освіти / О. І. Вовк ; наук. ред. Н. К. Скляренко. - Черкаси : ГУСуЧо, 2010. - 186 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): вправи з англійської мови

Анотація:   Посібник складається з двох частин: теоретичної, представленої схемами, таблицями та правилами - інструкціями з граматичної теми "Узгодження часів", і практичної, представленої авентичними вправами різних рівнів складності.

 
263 81.2Ан-923
S91

Sukhorolska, S. M.

        Methods of linguistic analysis [Текст] : for students and researchers / S. M. Sukhorolska, O. I. Fedorenko. - Lviv : Lviv I. Franko National University Publishing Center, 2006. - 342 с.

Рубрики: Мова англійська - Лінгвістичні дослідження

Ключові слова (ненормовані): методи лінгвістичних досліджень

Анотація:   Висвітлено методику сучасного мовного аналізу та головні продуктивні мовознавчі ідеї з метою допомогти студентам оволодіти методологічними основами мовознавства, подати найважливіші відомості з мовознавчої науки, ознайомити з головними поняттями, підготувати до наукового вивчення англійської мови, а також виробити вміння самостійно аналізувати мовний матеріал.

 
264 91.9:85
Р32

        Валеріян Ревуцький [Текст] : бібліогр. покажч.. - К. : Твім Інтер, 2007. - 152 с.

Рубрики: Ревуцький В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ревуцький В. : театрознавець

Анотація:   Бібліографічний покажчик охоплює 65-річний період наукової та публіцистичної діяльності видатного українського театрознавця, заслуженого діяча мистецтва України, іноземного академіка Академії мистецтва України, професора Валеріяна Дмитровича Ревуцького, автора багатьох монографічних досліджень з історії українського театру від давнини до ХХ ст., статей у наукових збірниках, енциклопедичних виданнях та в періодичній пресі України і головним чином діяспори - українською та англійською мовою.

 
265 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1(2) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2005. - 142 с.

Зміст:
  Романенко О. В.  Економічна сфера соціально-технологічних типів суспільства як предмет системного розгляду Д. Беллом / О. В. Романенко. - С. 3-8
  Бойченко І. В.  Духовність як проблема сучасності / І. В. Бойченко. - С. 9-17
  Єна О. В.  Договір про єдиний економічний простір, значення його і європейський вибір України / О.В. Єна. - С. 17-19
  Сотник Д.  Пряме іноземне інвестування в Україні / Д. Сотник, С. Г. Шклярук. - С. 19-21
  Коростинська Ю. О.  Організаційно-правові форми об'єднань підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід / Ю.О. Коростинська. - С. 22-23
  Батрак М.  Монополия в Украине на современном этапе развития / М. Батрак, В. В. Гончаров. - С. 23-24
  Волківська А. М.  Принципи державної політики та інструменти регулювання зайнятості в Україні / А. М. Волківська. - С. 24-26
  Заляєва І.  Перебудова української економіки в умовах глобалізації / І. Заляєва, О. В. Єна. - С. 26-28
  Заляєва І.  Українсько-польські відносини на сучасному етапі формування єдиного європейського простору / І. Заляєва, Т. В. Хоменко. - С. 28-30
  Корогодова Е. А.  Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма / Е. А. Корогодова. - С. 30-31
  Маковкіна А.  Проблеми вступу України в СОТ / А. Маковкіна, О. В. Єна. - С. 31-33
  Спіріна М.  Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства / М. Спіріна. - С. 33-35
  Шатило Н. В.  Облік і контроль використання виробничих запасів в деревообробних виробництвах / Н. В. Шатило. - С. 36-38
  Свердан М. М.  Прибуткове оподаткування підприємств в Україні: еволюція і перспективи / М. М. Свердан. - С. 39-45
  Шклярук С. Г.  Іпотечне кредитування як механізм розвитку ринку банківських кредитів і фондового ринку / С. Г. Шклярук. - С. 45-51
  Козлова Т.  Податкові інновації: ПДВ-рахунки / Т. Козлова, М. М. Свердан. - С. 51-53
  Маковкіна А.  Облік списання, нестачі або псування основних засобів / А. Маковкіна, В. В. Ходзицька. - С. 53-54
  Савина Г.  Единый налог / Г. Савина, М. М. Свердан. - С. 55-57
  Соломченко Д.  Оптимізація процесу банківського кредитування / Д. Соломченко, М. М. Свердан. - С. 58-60
  Шелев А.  Рыночный сбор: особенности правового регулирования и администрирования в Украине / А. Шелев, М. М. Свердан. - С. 61-62
  Каліберда Л. П.  Крос-культурний менеджмент як предмет викладання і дослідження / Л. П. Каліберда. - С. 63-64
  Моргулець О. Б.  Маркетингові аспекти реструктуризації бізнес-моделі швейного підприємства / О. Б. Моргулець. - С. 64-68
  Вістяка Т.  Фінансовий контролінг в системі управління підприємством / Т. Вістяка, Ю. О. Коростинська. - С. 68-69
  Войцеховская А.  Антикризисное управление финансами предприятия / А. Войцеховская. - С. 70-71
  Гончарук Т.  Політика функціонування податкових пільг у вільних економічних зонах / Т. Гончарук, М. М. Свердан. - С. 72-74
  Рябчун Ю.  Забезпечення безкризового функціонування підприємства / Ю. Рябчун, О. Б. Моргулець. - С. 74-76
  Скороход П.  Санація балансу / П. Скороход, О. Б. Моргулець. - С. 76-78
  Сокол А.  Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства предприятия / А. Сокол, Д. Долюк, О. Б. Моргулец. - С. 78-80
  Язынина Р. А.  Инновации в промышленных технологиях: организационный аспект / Р. А. Язынина. - С. 81-82
  Колегова Т. В.  Проблемы построения эффективных WEB-ресурсов / Т. В. Колегова. - С. 82-87
  Евтушенко Е.  Теоретическое и практическое значение результатов генной инженерии / Е. Евтушенко, Р. А. Язынина. - С. 87-89
  Мирошниченко И.  Некоторые аспекты развития биотехнологий / И. Мирошниченко, Р. А. Язынина. - С. 90-92
  Темченко Л.  Принципы построения и внедрения информационных систем / Л. Темченко, Т. В. Колегова. - С. 93-94
  Андрєєв М. В.  Теорія статистичних рішень у контексті системного аналізу прийняття рішень / М.В. Андрєєв. - С. 95-103
  Демух С.  Управление рисками в сельском хозяйстве / С. Демух, Н. В. Андреев. - С. 103-106
  Мірошниченко І.  Проблеми малого бізнесу та підприємництва / І. Мірошниченко, М. Ф. Андрєєв. - С. 106-109
  Проценко С.  Проблеми фінансування малих підприємств / С. Проценко, М. В. Андрєєв. - С. 109-111
  Дудар В. П.  Порівняльний гносеологічний аналіз містики і науки / В. П. Дудар. - С. 111-112
  ИБатрак М.  Немецкая классическая эстетика конца XVIII - начала XIX вв. в свете современности / М. Батрак, И. В. Бойченко. - С. 112-114
  Мазур О.  М.І. Пирогов - славетний хірург, видатний педагог / О. Мазур, В. П. Дудар. - С. 114-115
  Остапенко Д.  Этические концепции становления и развития постмодерна / Д. Остапенко, И. В. Бойченко. - С. 116-118
  Проненко А.  Искусство в эстетике / ПроненкоА., И. В. Бойченко. - С. 118-120
  Шиманский Г. М.  Программно-методическое обеспечение занятий по физическому воспитанию студентов Киевского института бизнеса и технологий / Г.М. Шиманский. - С. 120-122
  Ярошенко В.  Становлення перших естетичних уявлень / В. Ярошенко, І.В. Бойченко. - С. 123-124
  Хоменко Т. В.  Формирование профессионального интеллекта в процессе преподавания иностранных языков / Т. В. Хоменко. - С. 125-126
  Андрейчук Ю.  Особенности структуры и использования английских толковых словарей (на примере Longman Dictionary of Contemporary English - словаря Современного английского языка) / Ю. Андрейчук, Т. В. Хоменко. - С. 127-131
  Забара О.  Вплив соціального середовища на формування мовних здібностей людини на прикладі твору Б. Шоу "Пігмаліон" / О. Забара, Т. В. Хоменко. - С. 131-132
  Немножко А.  Американизмы как особый лексический пласт британского английского языка / А. Немножко, Т. В. Хоменко. - С. 133-134
  Пинтий А.  Из истории возникновения флага, герба и символов Великобритании / А. Пинтий, Т. В. Хоменко. - С. 134-136
  Синчук А.  Герои литературных романов Агаты Кларисы Кристи Эркюль Пуаро и мисс Марпл / А. Синчук, Т. В. Хоменко. - С. 136-138
  Степанчук Ю.  Война Алой и Белой Роз, ее влияние на формирование единой Великобритании / Ю. Степанчук, Т. В. Хоменко. - С. 138-140

Рубрики: Економіка України

Ключові слова (ненормовані): менеджмент і маркетинг -- системи технологій -- математика і статистика -- філософія, етика, естетика -- англійська мова -- іноземне інвестування

Анотація:   Наукові статті викладачів та студентів присвячені актуальним проблемам економіки, філософії, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу сучасного стану України. У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час щорічної науково-практичної конференції Інституту "Студент- Дослідник - Фахівець".

 
266 20.1(4Укр)
N27

        National report on the state of environment in Ukraine in 2007 / Ministry of environmental protection of Ukraine. - К. : 2007. - 244 с.

Рубрики: Охорона навколишнього середовища - Природокористування

Ключові слова (ненормовані): англійській мові -- забруднення атмосферного повітря -- зміна клімату -- водні ресурси -- збереження біорізноманіття -- природно-заповідний фонд -- земельні

Анотація:   Ця Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2007 році.

 
267 81.2Ан-923 кр
Р49

Рибалка, Л. В.

        English for students of history [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Л. В. Рибалка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 67 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Посібник розроблений для вивчення англійської мови студентами І курсу історичного факультету. Мета посібника - сформувати у студентів-істориків навички розуміння автентичної історичної літератури, розвивати уміння висловлювати прочитане у скороченому, узагальнюючому вигляді, а також навчити вести бесіду на теми пов'язані зі спеціальністю.

 
268 22.37я73-1кр
Г96

Гусак, А. М.

        Фізика твердого тіла: білінгвальний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / А. М. Гусак, А. М. Ковальчук, І. С. Дорошенко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 84 с.

Рубрики: Фізика твердих тіл

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові -- білінгвальне навчання

Анотація:   Посібник містить першу частину лекційного білінгвального курсу фізики твердого тіла. Запропоновані завдання і вправи можуть застосуватись на практичних заняттях із вказаної дисципліни, зокрема при білінгвальній системі навчання.

 
269 81.2Ан-923.7кр
К80

Кресан, О. Я.

        Практикум з інтерпретації тексту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму підгот. 10.02.04 Германські мови / О. Я. Кресан. - Черкаси : Велівченко В. О., 2014. - 86 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тексти на англійській мові

Анотація:   У навчальному посібнику представлені основні положення теоретичної бази курсу інтерпретації тексту та запропонований комплекс полеміко-дискурсійних завдань, розроблених у відповідності до тем семінарських занять.

 
270 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБІТ, 2004. - 131 с.

Зміст:
  Романенко О. В.  Все до участі у програмі "Leaders of the Future in MBA" / О. В. Романенко. - С. 3-4
  Єна О. В.  Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки / О. В. Єна. - С. 5-6
  Язынина Р. А.  Некоторые концептуальные положения реструктуризации экономики Украины / Р. А. Язынина. - С. 7-10
  Доценко А. І.  Загальні концептуальні засади розселення / А. І. Доценко. - С. 10-12
  Шклярук С. Г.  Основні проблеми і напрямки розвитку фінансової системи України та шляхи її поліпшення / С. Г. Шклярук. - С. 13-18
  Свердан М. М.  Бюджетно-податкові проблеми України / М. М. Свердан. - С. 19-20
  Пошкурлат А. В.  Історія виникнення біржі на Україні / А. В. Пошкурлат. - С. 20-23
  Беркута А.  Перспективи розвитку сфери малого підприємництва в Україні / А. Беркута, М. М. Свердан. - С. 24-25
  Малашінський Ю.  Системна реструктуризація банківського сектору та її вплив на макроекономічний розвиток / Ю. Малашінський, С. Г. Шклярук. - С. 25-32
  Малашінський Ю.  Удосконалення фінансової незалежності місцевих бюджетів / Ю. Малашінський, М. М. Свердан. - С. 32-34
  Середіна Ю.І.  Облік необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій / Ю. І. Середіна, В. В. Ходзицька. - С. 34-44
  Сивопляс Є.  Відходи як сировина в деяких галузях господарства / Є. Сивопляс, М. А. Гапонюк. - С. 44-46
  Соломченко Д.  Організація обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві / Д. Соломченко, В. В. Ходзицька. - С. 46-50
  Соломченко Д. О.  Фінансові аспекти природоохоронної діяльності держави / Д. О. Соломченко, М. А. Гапонюк. - С. 50-52
  Терещенко В.  Адміністративна відповідальність в системі фінансового права / В. Терещенко, М. М. Свердан. - С. 53-54
  Терещенко В.  Державне регулювання фондового ринку / В. Терещенко [и др.]. - С. 54-56
  Терещенко В.  Фінансово-економічні аспекти природокористування / В. Терещенко, М. А. Гапонюк. - С. 65-61
  Ткач Н.  Фінансова відповідальність у податковому законодавстві / Н. Ткач, М. М. Свердан. - С. 61-62
  Андрейчук Ю.  Оценка конкурентоспособности продукции пищевой промышленности (на примере предприятий по производству соков) / Ю. Андрейчук, Е. А. Шарадкина. - С. 63-66
  Бойчева А.  Маркетинговые исследования рынка косметики / А. Бойчева, Е. А. Шарадкина. - С. 66-69
  Галицька О. С.  Товар майбутнього - фотоелектричний перетворювач / О. С. Галицька, Ю. О. Нікітін. - С. 70
  Музалевская Н.  Современный взгляд на разрешение конфликтных ситуаций в организации / Н. Музалевская, О. Б. Иваница. - С. 71-72
  Рябчун Ю. А.  Мошенничество на страховом рынке Украины / Ю. А. Рябчун, О. Б. Иваница. - С. 72-74
  Христич Т.  Програми кредитування АППБ "Аваль" / Т. Христич, В. Н. Домрачев. - С. 74-76
  Чередниченко М.  Спільні підприємства - одна з форм міжнародного співробітництва / М. Чередниченко, Р. О. Язиніна. - С. 76-80
  Юрчук Л. Ю.  Дистанційна освіта - проблема становлення / Л. Ю. Юрчук. - С. 80-81
  Нечай М. В.  Механизмы поиска информации в Internet / М.В. Нечай. - С. 81-85
  Андрєєв М. В.  Вибір оптимальних роішень в умовах невизначеності / М. В. Андрєєв. - С. 85-91
  Долюк Д.  Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике / Д. Долюк, Н. В. Андреев. - С. 92-94
  Заляева И.  Ключевые идеи менеджмента / И. Заляева, Н. В. Андреев. - С. 95-97
  Петренко-Казначей К.  Новое интеллектуальное направление человеко-машин и автоматизации предприятий - "ASSET MANAGEMENT" / К. Петренко-Казначей, Н. В. Андреев. - С. 97-100
  Рябчун Ю.  Статистичне моделювання банківської діяльності та її факторний регресійний аналіз / Ю. Рябчун, М. В. Андрєєв. - С. 100-101
  Скороход П.  Статистическое моделирование оценки деятельности страховой компании / П. Скороход, Н. В. Андреев. - С. 101-103
  Сокол О.  Історія розвитку вітчизняної банківської системи за роки незалежності / О. Сокол, М. В. Андрєєв. - С. 103-109
  Бойченко І. В.  Світоглядні засади філософії на зламі тисячоліть / І. В. Бойченко. - С. 110-113
  Дудченко И.  Философия морали лао-цзы и раннего даосизма / И. Дудченко, И. В. Бойченко. - С. 113-115
  Маринченко Д.  Сенсуалізм і раціоналізм, як альтернативні засади пізнавального процесу / Д. Маринченко, І. В. Бойченко. - С. 115-119
  Руденька А.  Этические идеи в духовной культуре Древней Индии / А. Руденька, И. В. Бойченко. - С. 119-121
  Рябчун Ю.  Українська філософія ХХ століття / Ю. Рябчун, І. В. Бойченко. - С. 121-124
  Сьомка Н.  Етична концепція платона / Н. Сьомка, І. В. Бойченко. - С. 124-125
  Ryabtchoon Y.  What are the determinants of ukraine's foreign policy? / Y. Ryabtchoon, Т. В. Хоменко. - С. 126-128
  Хоменко Т. В.  Некоторые особенности методики интенсивного преподавания иностранных языков в вузе / Т. В. Хоменко. - С. 128-129

Рубрики: Економіка - Фінанси

Ключові слова (ненормовані): економіка -- менеджмент -- маркетинг -- статистика -- інформаційні технології -- математика і статистика -- філософія, етика, естетика -- англійська мова

Анотація:   Збірник наукових статей викладачів та студентів Інституту присвячено актуальним проблемам економіки, філософії, управління, інформаційних технологій, економічного аналізу сучасного стану України. У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час щорічної науково-практичної конференції Інституту "Студент-Дослідник-Фахівець".

 
271 63.3(4Укр)
С89

Субтельний, О.

        Україна: історія / О. Субтельний; пер. з англ. Ю. Шевчука; вступ. ст. С. В. Кульчицького; ред. Ю. Г. - К. : Либідь, 1992. - 510 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): найдавніші часи -- Київська Русь -- Польсько-Литовська доба -- козацька ера -- Україна у складі Російської та Австрійської

Анотація:   Книга професора Йорського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне - своєю наскрізною ідеєю - ідеєю національного відродження України.

 
272 63.3(4Укр)
С89

Субтельний, О.

        Україна: історія / О. Субтельний; пер. з англ. : Ю. Шевчука; вступ. ст. : С. В. Кульчицького; голов. ред. С. - К. : Либідь, 1993. - 718 с.

Рубрики: Історія України

Анотація:   Книга професора Йорського університету Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою і виходить в Україні вже третім виданням. Вона викликає інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне - своєю наскрізною ідеєю - ідеєю національного відродження України.

 
273 81.2Ан-923.7
К17

Кальниченко, О. А.

        Англо-український науково-технічний переклад (автомобільна галузь) [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. А. Кальниченко, Е. Х. Рабінович, Г. М. Кучер ; рец. : Г. М. Подригало [та ін. - Х. : НУА, 2007. - 124 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): переклад автомобільної галузі -- стилістика англійської мови -- переклад технічної літератури

Анотація:   Посібник складається з чотирьох частин-уроків: по десять текстів за темами "Автомобільні двигуни", "Гальма", "Трансмісія", "Технічний огляд автомобіля" із вправами для формування як базової, так і спеціальної складових перекладацької компетенції. За допомогою посібника досягається подвійна мета: формування знань щодо предмета висловлювання, а також оволодіння термінологією та спеціальною лексикою.

 
274 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. В. Ребрій та ін.; за ред. : Л. М. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 400 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад політичної літератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов'язаних з системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та агенств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: "Федералістські аркуші", Білль про права, дискусії про рабство в США, інститут президества, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, наглядові повноваження Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
275 81.2Ан-923
Б90

Буданов, С. І.

        Business english [Текст] : навч. вид. / С. І. Буданов, А. О. Борисова. - Х. : Торсінг плюс, 2007. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): лексика -- граматика -- зразки ділових паперів

Анотація:   Навчальний посібник "Ділова англійська мова" складється з двох тематично структурованих частин, які включають необхідний лексичний та граматичний матеріал, а також зразки оригінальних ділових паперів.

 
276 74.580я73-1
Н69

Нісімчук, А. С.

        Педагогіка [Текст] : підручник / А. С. Нісімчук. - К. : Атіка, 2007. - 344 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручник

Ключові слова (ненормовані): педагогічні технології -- технологія навчально-пізнавальної діяльності -- технологія виховання -- технологія професіоналізму -- підготовка бакалавра -- підготовка магістрів -- підготовка

Анотація:   У підручнику викладено новітні наукові методики підготовки бакалаврів, магістрів, докторантів. Акцентується увага на модульно-пізнавальному, модульно-технологічному, модульно-розвивальному, модульно-контрольному аспектах, подається додаткова наукова інформація про особливості розвитку сучасної педагогіки. Автор використав власний багаторічний педагогічний досвід роботи в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, переконливо довів, що нові наукові ідеї можуть бути застосовані у практичній діяльності; окремі його наукові праці з економічної освіти перекладені англійською мовою і є нині надбанням бібліотеки Конгресу США.

 
277 81.2Ан-923кр
К95

Кучай, Т. П.

        A Guide to the English Language (country study aspect) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., учителів шкіл, учнів / Т. П. Кучай. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 220 с.

Рубрики: Мова англійська - Тексти

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У посібнику містяться тексти різноманітної тематики: легенди, розповіді про країни і континенти, світ рослин і тварин, тексти екологічного спрямування, багато інших цікавих матеріалів. Тут зібрано матеріал про Велику Британію, а також підібрано тексти екологічного спрямування, які дають можливість викладачеві здійснювати екологізацію навчального процесу. Кожен розділ пропонує питання та вправи, котрі дають змогу контролювати розуміння матеріалу, стимулювати самостійний аналіз фактів мови та вдосконалювати мовну компетенцію. Посібник добре ілюстрований, що допомагає унаочнювати фактичний матеріал.

 
278 81.2Ан-48
А64

        Англо-український та українсько-англійський словник [Текст] : близько 70000 сл.. - К. : Таврія, 2008. - 631 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-український словник

Анотація:   Англо-український словник та українсько-англійський словник охоплює близько 70000 слів, для позначення вимови яких використано міжнародні знаки фонетичної транскрипції. Словник містить в собі найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру.

 
279 23.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : зб. наук. пр. № 784 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 4 /36/ / М-во освіти і науки України. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 128 с.

Зміст:
  Гук И. С.  Эскизный проект электромагнитной системы рециркулятора SALO / И. С. Гук [и др.]. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст.
  Гук И. С.  Варианты использования сверхпроводящего электронного ускорителя SALO в качестве драйвера подкритической сборки / И. С. Гук [и др.]. - С. 15-23. - Библиогр. в конце ст.
  Качан А. С.  Магнитный дипольный резонанс в ядре 27Al / А. С. Качан [и др.]. - С. 24-30. - Библиогр. в конце ст.
  Burdeinyi D. D.  Particle distributions of main QED and background processes caused by interaction of high energy photons with matter of photon polarimeter target = аспределение частиц основных КЭД и фоновых процессов при взаимодействии высокоэнергетичных фотонов с материалом мишени фотонного поляриметра / D. D. Burdeinyi [и др.]. - С. 31-38. - Текст англ. мовою
  Калиниченко А. И.  Ускорение кинетических процессов в нанокристаллическом материале при ионном облучении / А. И. алиниченко, С. С. Перепелкин, В. Е. Стрельницкий. - С. 39-47. - Библиогр. в конце ст.
  Antufyev O. Yu.  Impurity ion transport under the effect of drift-wave-like electrostatic field = Перенос примесных ионов под воздействием электростатического поля дрейфовой волны / O. Yu. Antufyev [и др.]. - С. 48-54. - Текст англ. мовою
  Eremin A. V.  D+D fusion products yield in torsatron Large Helical Device / A. V. Eremin, A. A. Shishkin. - С. 55-60. - Текст англ. мовою
  Duplij S. A.  Coincidence limit and generalized interaction term structure in multigravity = Предел совпадения и структура обобщенного взаимодействия в мультигравитации / S. A. Duplij, A.T. Kotvytskiy. - С. 61-66. - Текст англ. мовою
  Залюбовский И. И.  Применение гамма-активационного метода к исследованию возрастной динамики содержания некоторых элементов в волосах детей / И. И. Залюбовский [и др.]. - С. 67-73. - Библиогр. в конце ст.
  Ганенко В. Б.  Каналы вывода пучка электронов из рециркулятора SALO на физические установки / В. Б. Ганенко [и др.]. - С. 74-78. - Библиогр. в конце ст.
  Гук И. С.  Система допусков, коррекции и индикации магнитнооптической структуры рециркулятора SALO / И. С. Гук, С. Г. Кононенко, А. С. Тарасенко. - С. 79-84. - Библиогр. в конце ст.
  Захарченко А. А.  Методы определения параметров переноса заряда в CdTe (CdZnTe) детектора гамма-излучения / А. А. Захарченко [и др.]. - С. 85-92. - Библиогр. в конце ст.
  Гаврилюк Ю. М.  Низкофоновый спектрометр поверхностной альфа-активности больших образцов / Ю. М. Гаврилюк [и др.]. - С. 93-100. - Библиогр. в конце ст.
  Хлапова Н. П.  Эффекты светорассеяния в пластмассовом сцинтилляторе / Н. П. Хлапова [и др.]. - С. 101-107. - Библиогр. в конце ст.
  Хороших В. М.  Параметры плазмы вакуумной дуги и особенности процесса получения TiN покрытий на изделиях малых размеров / В. М. Хороших [и др.]. - С. 108-112. - Библиогр. в конце ст.
  Кирочкин Ю. А.  Движение релятивистских зарядов в постоянном электромагнитном поле цилиндрического конденсатора и линейного тока, текущего вдоль его оси / Ю. А. Кирочкин, А. Ю. Кирочкин. - С. 113-116. - Библиогр. в конце ст.
  Письменецкий С. А.  Спектральные характеристики отработавшего ядерного топлива ВВЭР-1000, предназначенного для сухого хранения / С. А. Письменецкий [и др.]. - С. 117-120. - Библиогр. в конце ст.
  Власов В. В.  Сверхчастотный плазменный источник / В. В. Власов. - С. 121-124. - Библиогр. в конце ст.
  Бережной А. Ю.  Компьютерный код GAMMAPEAKS для обработки гамма-спектров / А. Ю. Бережной, С. Н. Утенков. - С. 125-128. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Физика элементарных частиц

Анотація:   Збірник наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК. Статті українською, російською та англійською мовою.

 
280 63.3(4Укр)4я6
В12

Вавричин, М.

        Україна на стародавніх картах. Кінець XVI - перша половина XVIIІ ст. [Текст] : альбом / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович; редкол. Я. Дашкевич, пер. з англ. Л. Герасимчук, ред. - К. : ДНВП " Картографія ", 2004. - 208 с.

Рубрики: Географія історична України

Анотація:   Альбом "Україна на стародавніх картах" включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України та Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В альбомі подані в хронологічному порядку 83 карти із зображенням українських земель, що були видані од кінця XV до середини XVII ст. Факсиміле стародавніх карт доповнені грунтовними описами українською та англійською мовами. Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує започатковану в Україні традицію перевидання факсимільних картографічних творів, що мають історичне та наукове значення.

 
281 88.492я73-1кр
Я92

Яценко, Т. С.

        Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Яценко, М. Г. Чобітько, Т. І. Доцевич. - Черкаси : БРАМА, 2003. - 216 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  Особливості використання комплексу тематичних малюнків у груповій психокорекції / Т. С. Яценко. - С. 11-14
  Яценко Т. С.  Теоретичні передумови психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 20-22
  Яценко Т. С.  Символіка сновидінь і психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 25-28
  Яценко Т. С.  Едіпів комплекс та його деструктивні наслідки для психіки суб'єкта / Т .С. Яценко. - С. 32-34

Рубрики: Психологія практична - Групова психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психомалюнок -- інтерпретація психомалюнків -- групова психокорекція -- комплекс тематичних психомалюнків -- особистісна проблема суб'єкта -- сновидіння -- психоаналіз

Анотація:   У посібнику представлено деякі засади методу активного соціально-психологічного навчання, який використовується в курсі психокорекції, та описано частково його методику психоаналізу комплексу тематичних малюнків з метою діагностики глибиннопсихологічних характеристик психіки суб'єкта. Подано зразки психоаналізу комплексу тематичних малюнків. Текст у посібнику синхронно представляється українською і англійською мовами, що сприятиме навчанню студентів психологічних факультетів.

 
282 81.2Ан-923кр
О65

Орендарчук, О. Л.

        Відомості про зарубіжні країни [Текст] : [навч. посіб.] / О. Л. Орендарчук. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 420 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Навчальний посібник розроблений для студентів економічних спеціальностей і складається з 6 розділів, які охоплюють наступні регіони: Africa, Asia, Europe, Mid East, North ahd South America ahd Australasia і містять базові відомості про 86 країн світу, а також про їх культурні особливості, звичаї, етикет та протокол ведення ділових зустрічей та переговорів.

 
283 23.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : зб. наук. пр. № 781 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 3 /35/ / М-во освіти і науки України. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 113 с.

Зміст:
  Дуплий С. А.  Топологические методы в квантовых вычислениях / С. А. Дуплий, И. И. Шаповал. - С. 3-30. - Библиогр. в конце ст.
  Федорец И. Д.  Свойства возбужденных состояний ядра 46Тi из (р, гамма)-реакции / И. Д. Федорец, С. С. Раткевич. - С. 31-52. - Библиогр. в конце ст.
  Дуплий С. А.  Нелинейная суперсимметричная классическая єлектродинамика / С. А. Дуплий, Дж. А. Голдин, В. М. Штелень. - С. 53-62. - Библиогр. в конце ст.
  Eremin A. V.  Effect of gold alpha-particle removal and fueling scenarios on power and particle balance in fusion plasma / A. V. Eremin, A. A. Shishkin. - С. 63-72. - Текст англ. мовою
  Ажажа В. М.  Влияние условий кристаллизации на макроскопический фронт кристаллизации и структурное совершенство монокристаллов Ni-сплавов / В. М. Ажажа [и др.]. - С. 73-80. - Библиогр. в конце ст.
  Бышкин М. С.  Перколяция и фазовый переход в аморфном углероде. Молекулярно-динамическое моделирование / М. С. Бышкин, А. С. Бакай, А. А. Туркин. - С. 81-87. - Библиогр. в конце ст.
  Ganenko V. B.  The linearly polarized photon beams for photonuclear investigations at low energy facilities / V. B. Ganenko, G. A. Vashchenko, D. D. Burdeinyi. - С. 88-92. - Текст англ. мовою
  Айзацкий Н. И.  Экспериментальное исследование времени нарастания электронного тока в магнетронной пушке с вторичноэмиссионным катодом / Н. И. Айзацкий [и др.]. - С. 93-98. - Библиогр. в конце ст.
  Демуцкий В. П.  О теоретических подходах в построении функции Лагранжа производственной системы / В. П. Демуцкий, О. М. Пигнастый, В. Д. Ходусов. - С. 99-106. - Библиогр. в конце ст.
  Ivko S. V.  Estafette of drift resonances in ТОКАМАК configuration with reversed-shear / S. V. Ivko, A. A. Shishkin. - С. 107-111. - Текст англ. мовою
  Николай Федорович Шульга (к 60-летию со дня рождения). - С. 112-113

Рубрики: Физика элементарных частиц

Анотація:   Збірник наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК. Статті українською, російською та англійською мовою.

 
284 81.2Ан-922
К26

Карп'юк, О. Д.

        English Study. 11 кл. [Текст] : підруч. для шкіл з поглибленим вивченням англ. мови / О. Д. Карп'юк. - Т. : Видавництво Карп'юка, 2005. - 160 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): урок англійської мови -- граматика

Анотація:   Мета підручника - допомогти учням систематизувати отримані за попередні роки вивчення мови знання та перейти до їх активного використання в усному мовленні на більш високому рівні. Навчання за даним підручником передбачає роботу в комплексі з іншими видами занять: з граматики та домашнього читання, з літератури та країнознавства, з основ перекладу.

 
285 23.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : зб. наук. пр. № 794 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 1 /37/ / М-во освіти і науки України. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Аксенов И. И.  Формирование потоков вакуумно-дуговой плазмы источниками с широкоапертурным фильтром / И. И. Аксенов [и др.]. - С. 3-20. - Библиогр. в конце ст.
  Вальтер А. А.  Здобутки в Україні в новому напрямку на межі ядерної фізики та наук про землю / А. А. Вальтер [и др.]. - С. 21-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касаткин Ю. А.  Асимптотика полного сечения фоторасщепления дейтрона в подходе с точно сохраняющимся ядерным током / Ю. А. Касаткин, И. К. Кириченко. - С. 32-40. - Библиогр. в конце ст.
  Кириченко В. Г.  Влияние электронной структуры легирующих добавок на коррозионную стойкость циркониевых сплавов / В. Г. Кириченко, А. И. Кирдин, А. В. Остапов. - С. 41-50. - Библиогр. в конце ст.
  Белкин Е. В.  Моделирование развития модуляционной неустойчивости волны конечной амплитуды в нелинейной среде / Е. В. Белкин, В. М. Куклин. - С. 51-56. - Библиогр. в конце ст.
  Липовський А. П.  Модернизація мьоллерівського поляриметру зала А (TJNAF) для експерименту PREX / А. П. Липовський [и др.]. - С. 57-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оковит В. С.  Влияние криодеформирования при всестороннем сжатии на физико-механические свойства гафния в области 77…800 К / В. С. Оковит [и др.]. - С. 63-68. - Библиогр. в конце ст.
  Письменецкий С. А.  Оценка остаточного тепловыделения отработавшего топлива ВВЭР-1000 / С. А. Письменецкий [и др.]. - С. 69-72. - Библиогр. в конце ст.
  Качан А. С.  Резонансноподобная структура, наблюдаемая в реакции 30Si(p, гамма)31P / А. С. Качан [и др.]. - С. 73-76. - Библиогр. в конце ст.
  Береза О. Ю.  Метастабільна квазіевтектична кристалізація сплавів / О. Ю. Береза. - С. 77-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чишкала В. А.  Теплопроводность композиционных материалов на основе гидрида алюминия и терморасширенного графита / В. А. Чишкала [и др.]. - С. 81-84. - Библиогр. в конце ст.
  Айзацкий Н. И.  Формирование сгустков электронного тока в магнетронной пушке с вторичноэмиссионным катодом / Н. И. Айзацкий [и др.]. - С. 85-89. - Библиогр. в конце ст.
  Довбня Н. А.  Отримання фотонних пучків високої яскравості на електронних прискорювачах / Н. А. Довбня, Г. Д. Пугачов, І. І. Шаповал. - С. 90-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопенко А. В.  Определение положения отражающего слоя необыкновенной волны в плазме стелларатора / А. В. Прокопенко, А. И. Скибенко, И. Б. Пинос. - С. 95-99. - Библиогр. в конце ст.
  Sorokovoy Ye. L.  Effects of H-mode transition on plasma flow characteristics in the helical divertor of the URAGAN-3M torsatron = Влияние Н-перехода на характеристики плазменных потоков в винтовом диверторе торсатрона УРАГАН-3М / Ye. L. Sorokovoy [и др.]. - С. 100-104. - Текст англ. мовою
  Дребот И. В.  Динамика электрона в поле линейно поляризованной стоячей световой волны / И. В. Дребот, Ю. Н. Григорьев, А. Ю. Зелинский. - С. 105-110. - Библиогр. в конце ст.
  Сероштанов В. А.  Двухступенчатый плазменный источник со сжатым вакуумно-дуговым разрядом сепаратора / В. А. Сероштанов [и др.]. - С. 111-114. - Библиогр. в конце ст.
  Ковтун Ю. В.  Системы с самовозбуждением ВЧ-колебаний для создания, нагрева и сепарации многокомпонентной плазмы / Ю. В. Ковтун, Е. И. Скибенко, Юферов. - С. 115-120. - Библиогр. в конце ст.
  Шарый С. В.  Стационарный газовый плазменный источник тяжелых ионов с дрейфом электронов / С. В. Шарый [и др.]. - С. 121-124. - Библиогр. в конце ст.
  Бондаренко Н. В.  Формирование тени в дифракционном рассеянии адронов по механизму глюонного излучения при фрагментации / Н. В. Бондаренко. - С. 125-128. - Библиогр. в конце ст.
  Мыциков А. О.  Влияние погрешностей изготовления на магнитное поле квадрупольных линз генератора жесткого рентгеновского излучения “НЕСТОР” / А. О. Мыциков [и др.]. - С. 129-132. - Библиогр. в конце ст.
  Терешин Володимир Іванович: до 70-річчя від дня народження. - С. 133-134

Рубрики: Физика элементарных частиц

Анотація:   Збірник наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Його включено до Переліку наукових видань ВАК. Статті українською, російською та англійською мовою.

 
286 67.9(4)307 я73-1
М59

Микієвич, М. М.

        Європейське право навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / М. М. Микієвич; Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. - Л. : Екоправо-Львів, 2004. - 256 с.

Зміст:
  Формування європейського права навколишнього середовища та його місце у системі європейського права. - С. 8-27
  Предмет і структура європейського права навколишнього середовища. - С. 28-51
  Джерела європейського права навколишнього середовища. - С. 52-78
  Принципи європейського права навколишнього середовища. - С. 79-103
  Роль інституційного механізму Європейського Союзу у розвитку та застосуванні європейського права навколишнього середовища. - С. 104-135
  Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС. - С. 136-165
  Збереження та охорона біологічного різноманіття у європейському праві навколишнього середовища. - С. 166-196
  Правове регулювання поводження з відходами у рамках ЄС. - С. 197-224
  Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. - С. 225-253

Рубрики: Міжнародне право - Екологічне право

Анотація:   Навчальний посібник охоплює питання у сфері європейського права навколишнього середовища. У загальній частині розглядаються поняття, історія виникнення, предмет, принципи, джерела та інституційний механізм європейського права навколишнього середовища. Особлива частина присвячена деяким актуальним питанням правового регулювання охорони довкілля на рівні Європейського Союзу: зміні клімату, біорізноманіттю, поводженню з відходами. Посібник включає витяги з нормативно-правових актів Європейського Союзу, рішень Суду Європейських співтовариств, звіти органів Європейського Союзу та ін. (переважно англійською мовою).

 
287 60.84я73-1
Г97

Гутброд, Г.

        Успішна комунікація в бізнесі та освіті [Текст] : навч. посіб. / Г. Гутброд, О. Бєляков. - К. : Київський університет, 2006. - 207 с.

Рубрики: Управління соціальне - Інформація і комунікація в процесі управління

Ключові слова (ненормовані): освіта -- ділове спілкування -- діловодство -- ділові папери

Анотація:   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти комунікації в діловій та академічній сферах. Теоретичну частину присвячено принципам ефективного письма із залученням міжнародних стандартів. Практична частина містить методики та приклади підготовки документів (резюме, доповідної записки, звіту, протоколу, прес-релізу тощо). Автори - німецький та український науковці - подають пропозиції щодо підвищення ефективності текстів і їх логічного сприйняття читачем. Текст видання подано українською й англійською мовами.

 
288 81.2Ан-923
А64

        English [Текст] : Тексти: підруч. для студ. гуманіт., природн.-географічних і мат. ф-тів вищ. навч. закл. / уклад. : Є. О. Мансі. - К. : Академія, 2004. - 528 с.

Рубрики: Мова англійська - Збірник текстів англійською мовою

Ключові слова (ненормовані): Section Literature -- Section Pedagogics -- Section Defectology -- Section Psychology -- Section Music -- Section Painting and Sculpture -- Section

Анотація:   Підручник з англійської мови (частина ІІ) зорієнтований на розвиток у студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів навичок читання й перекладу фахових англомовних текстів, дібраних з оригінальної літератури. Полегшенню перекладу окремих слів і словосполучень, збагаченню лексики студентів сприятимуть уміщені в підручнику додатки, таблиці, коментарі. Інформація, яку містить більшість із текстів, може прислужитися у вивченні інших дисциплін.

 
289 28я21
С48

        Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. - К. : КММ, 2012. - 744 с.

Рубрики: Довідкова література - Словник з біології

Анотація:   У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські біологічні терміни з дефініціями та їхні відповідники в російській й англійській мовах.

 
290 81.2Ан-923кр
Ч42

Чемерис, І. М.

        Що нового? Англійська для журналістів [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Чемерис. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 212 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для журналістів

Анотація:   У посібнику використовуються матеріали з автентичних англомовних джерел (газети, енциклопедії, посібники), що стосуються проблематики роботи журналістів та працівників засобів масової інформації. Інтегруючи елементи змісту фахових дисциплін та іноземної мови, матеріали посібника згруповано у два блоки. У першому блоці ("Журналістика") автор торкається питань вибору професії, особливостей діяльності журналіста, значущих особистостей у цій галузі, історії розвитку журналістики, дизайну газети та жанрової палітри газетного дискурсу. Другий блок, "Україна очима братанських журналістів", стосується розгляду бачення проблем розвитку української демократії в Україні, висвітлене у британських газетах.

 
291 67.400.11(4Укр)
К65

        Конституція незалежної України [Текст] : у 3 кн. Кн. 3 Ч. 21 Стенограми. Документи / під. заг. ред. С. Головатого. - К. : Українська Правнича Фундація, 2006. - 384 с.

Рубрики: Право конституційне - Конституція України

Ключові слова (ненормовані): стенограми пленарних засідань Верховної Ради

Анотація:   До цього тому ввійшли стенограми сто сьомого пленарного засідання (27 - 28 червня 1996 року), відомого як Конституційна ніч. А також тексти Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року, українською, російською та англійською мовами та Закон України "Про прийняття Конституції України і введення її в дію".

 
292 74.24(4Укр)
В43

        Використання західного досвіду у шкільній освіті України / упоряд. Н. Б. Вяткіна. - К. : Абрис, 2002. - 182 с.

Рубрики: Освіта середня
Україна

Ключові слова (ненормовані): громадська освіта у школі -- розробка уроку англійської мови -- сценарії тренінгів

Анотація:   У книжці представлені статті, розробки уроків, сценарії тренінгів, шкільних свят, урочистих подій на матеріалах з громадської освіти, англійскої мови та країнознавства США.

 
293 63.3(4Укр)622кр
С77

Старів, С.

        Страта голодом / С. Старів; пер. з англ. за ред. Р. Доценка. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.

Рубрики: Історія України - Голодомор
Україна

Анотація:   Спогади Семена Старова про перебіг драматичних подій 1932-33 років в одному із сіл на Черкащина-це докладне свідчення про Великий Голодомор. Видані вперше (під псевдонімом Мирон Долот) англійською мовою в США 1985 року, ці спогади чималою мірою сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького тоталітаризму. Нинішнє видання їх в Україні не менш актуальне: це не тільки згадка про трагічне минуле, але й пересторога перед тим, щоб воно не повторилося у майбутньому.

 
294 72.65я73-1
К71

Косів, Г.

        Як написати наукову роботу [Текст] : навч. посіб. для студ. / Г. Косів. - Л. : Колесо, 2011. - 64 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукова робота

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У посібнику розглядаються основні етапи студентського дослідження, починаючи від обгрунтування доцільності написання роботи до вибору теми, долання "творчої кризи", використання джерел, вимог до змісту та оформлення, публічного захисту; подаються приклади неграмотного академічного стилю та перелік типових помилок студентських наукових робіт.

 
295 81.2Ан-922-3
У45

        Ukraine, my Ukraine! [Текст] : навч. посіб. / уклад. С. В. Гапонова. - К. : Знання, 2008. - 336 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові про Україну

Анотація:   Збірник включає тематично пов'язані тексти про Україну з оригінальних англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту текстів, контрольні запитання до кожної теми та тематичні словники.

 
296 87.6
B40

Bekh, V.

        A Nooman of the social organism [Текст] : monography / V. Bekh. - Sumy : University Book, 2010. - 304 с.

Рубрики: Філософія соціальна

Ключові слова (ненормовані): саморегуляція -- особистість і суспільство -- текст на англійській мові

Анотація:   У монографії розкривається суспільне життя як цілісний процес функціонування та розвитку розумної живої речовини, що відбувається в організменій формі. Аналізуються світоглядний підхід, ідеологія осягнення та якість методологічного інструментарію, за допомогою якого вивчається суспільне життя, оригінально пояснюються причини, що викликали патологію у сімействі соціальних організмів неолітичного походження.

 
297 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної юридичної літератури [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. закл. освіти / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Ю. П. Іванко, І. П. Ліпко ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 656 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): переклад юридичної літератури -- стилістика англійської мови

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному році, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
298 81.2Ан-923
Т98

Тютченко, Е. П.

        An English Reader on Monopoly [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Тютченко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 87 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова для економістів

Анотація:   Посібник складається з трьох частин та тлумачного англомовного словника - мінімуму і охоплює такий матеріал: різні форми монополій на сучасному світовому ринку, ринкові структури, тексти, які висвітлюють проблеми та методи боротьби з монополією, що застосовуються провідними країнами світу, а також закони таких країн, як США, Велика Британія та Україна, що регулюють діяльність монополій у цих країнах.

 
299 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : Загальні принципи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. О. Пенькова, І. П. Ярощук ; за ред. : Л. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 491 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад економічної літератури

Анотація:   Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
300 81.2Ан-923.7
П27

        Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обрабка металу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, О. О. Омелянчук ; за ред. : Л. М. Черноватого, В. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 291 с.

Рубрики: Мова англійська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): стилістика англійської мови -- переклад технічноїлітератури

Анотація:   Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п'ять галузей техніки (електричне та електронне побутове устаткування; офісне устаткування; комунікаційне устаткування; виробництво та обробка металу), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

 
301 28.072я73-1
В60

        Biological and Bioorganical chemistry [Текст] : teaching textbook / A. A. Mardashko, L. M. Mironovych, G. F. Stepanov, O. V. Storchilo. - K. : Caravela, 2010. - 240 с.

Рубрики: Біохімія

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   The teaching textbook in the Biological and Bioorganic Chemistry for the students self-study contains the short explanation of all discipline chapters, answers the key control questions in the accordance to the Typical Program of the Ukraine health Ministry. This book will help in the orientation in the big volume of material not only to students of the 1-st and 2-nd course both, which study Bioorganic and Biochemical Chemistry, but to the students of 3-rd and 4-th course for the preparation to the license exam "Crock-1". The book is written for the students of the High Medical School of the III - IY levels of accreditation.

 
302 22.38
В53

        Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна [Текст] : № 1017 Серія фізична "Ядра, частинки, поля" Вип. 3 (55) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. - 154 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): ядерна фізика -- фізика плазми -- текст на англійській мові

Анотація:   "Вісник Харьківського національного університету" (серія: фізична "Ядра, частинки, поля) є збірником наукових праць з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізикиплазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіоційної фізики.

 
303 81.2Ан-48
Н76

        Новий англо-український та українсько-англійський словник [Текст] : 60000 слів / уклад. : В. Ф. Малишев, О. П. Петраковський. - Х. : ДИВ, 2009. - 576 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-український словник

Анотація:   Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60000 слів. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру.

 
304 81.2Ан-48
З91

        Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Текст] : 40 000 тисяч слів та граматика / уклад.: М. Г. Зубков. - Х. : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2006. - 480 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-український словник

Анотація:   Словник нараховує понад 40000 загальновживаних слів і словосполучень класичної англійської мови.

 
305 81.2Ан-923.212кр
З11

Зіноватна, О. М.

        The system of english tenses: advanced course (for students majoring in english) [Текст] : метод. посіб. з граматики анг. мови для студ. 1 курсу / О. М. Зіноватна, О. С. Афанасьєва. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 140 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): часи дієслова

Анотація:   Посібник присвячений одному з центральних розділів граматики англійської мови - часам дієслова.

 
306 81.2Ан-923-3
М77

Монтгомері, Л. М.

        Анна з Грін Гейблз [Текст] : книга для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / Л. М. Монтгомері ; уклад. В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 400 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Посібник представляє українському англомовному читачеві роман канадської письменниці Л. Монтгомері, який вже на протязі майже століття залишається популярним на Заході.

 
307 63.3(4Укр)622
Г61

        Голодомор, 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] : монографія / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 359 с.

Зміст:
  Василенко В.  Методологія правової оцінки Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні як злочину геноциду / В. Василенко. - С. 13-773.
  Антонович М.  Голодомор 1932 - 1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / М. Антонович. - С. 74-94.
  Бондар К.  Правова кваліфікація Голодомору 1932 - 1933 років як геноциду за Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього / К. Бондар. - С. 95-119.
  Журбелюк Г.  Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Г. Журбелюк. - С. 120-136.
  Микуляк В.  Застосування міжнародного звичаєвого та договірного права для правової кваліфікації Голодомору 1932 - 1933 років в Україні / В. Микуляк. - С. 137-160.
  Курінний О.  Українська спільнота Північного Кавказу як об'єкт Голодомору 1932 - 1933 років / О. Курінний. - С. 161-172.
  Футей Б.  Міжнародно-правова відповідальність за геноцид: справедливість у судах / Б. Футей. - С. 172-187.
  Крахмальова К.  Голодомор 1932 - 1933 років в Укроаїні та питання відповідальності іноземних компаній / К. Крахмальова. - С. 188-204.

Рубрики: Історія України - Геноцид

Ключові слова (ненормовані): Голодомор

Анотація:   Монографія є спільним проектом кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія», в якій зібрані наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників – дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вона є узагальненням досліджень, які здійснювалися кафедрою міжнародного права в рамках постійно діючого щорічного наукового семінару «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» і міжнародного права», що відбувався під час Днів науки НаУКМА протягом 2007-2012 років.??Розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932-1933 рр. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.

 
308 81.2Ук-434
У45

        Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 512 с.

Рубрики: Довідкові видання - Українсько-англійський словник

Анотація:   Словник призначено для допомоги тим особам, що мають потребу висловити письмово чи усно англійською мовою свої думки щодо проблем освіти і виховання. Він містить понад 6200 "гніздових" слів. Для більшості варіантів перекладу заголовного слова словникової статті наведено приклади фразеологічних сполук, сталих виразів, фрази, що мають ілюстративний характер (їх у словнику близько 20000).

 
309 83.3(4Укр)4
Я92

Яценко, Б.

        Слово о полку Ігоревім та його доба: (Комплексне дослідження) / Б. Яценко ; худ. Г. Якутович. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): історична основа Слова о полку Ігоревім -- орфографічні особливості Слова ...

Анотація:   Яскрава пам'ятка красного письменства наших предків "Слово о полку Ігоревім"- це один із всесвітньовідомих шедеврів світової культури. Основна мета цього дослідження- смислова рпеконструкція "Слова" у контексті його епохи. У книзі автор подає історичну основу "Слова", розглядає питання з історії його відкриття, наводить орфографічні та палеографічні особливості рукопису. Книжка містить ритмічний виклад, ритмічний переклад та реконструйований список "Слова о полку Ігоревім", авторський переклад на англійську мову, а також інші розділи.

 
310 81.2Ан-923
Д18

Данилова, З. В.

        Commerce. Law. Arbitration [Текст] : англ. мова для юристів: навч. посібник / З. Данилова, С. Гулкевич, Н. Подоба. - Л. : СМП "Астон", 2001. - 151 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Мета навчального посібника-розвинути та вдосконалити знання англійської мови на матеріалі оригінальних текстів за фахом юридичних та комерційних спеціальностей. Посібник складається з розділів, які охоплюють завдання текстового та лексико-граматичного характеру, тестів та словника.

 
311 26.890(4Укр)я6
Н35

        Національний атлас України [Текст] : Дод. т. Тексти і легенди карт / Нац. акад. наук України. - К. : Картографія, 2007. - 828 с.

Рубрики: Географія економічна - Атлас (додаток)
Україна

Ключові слова (ненормовані): діаграма -- легенди карт -- умовні знаки геогрфічних карт

Анотація:   Книга є додатком до Національного атласу Украниї. У ній подано переклади текстів, легенд карт, графіків, діаграм, таблиць, назв ілюстрацій російською та англійською мовами.

 
312 84(4Укр)6я4кр
Х73

        Холодний Яр [Текст] : часопис Черкаської обл. орг. Нац. спілки письменників України. № 2 / вид. рада : Г. Ю. Діхтяренко, В. І. Захарченко, В. М. Кикоть [та ін.]. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2005. - 319 с.

Зміст:
  Коцюбинська М.  Поетове "самособоюнаповнення / М. Коцюбинська. - С. 184-194
  Захарченко В.  Медозбір Олександра Зеленька / В. Захарченко. - С. 195-200
  Ромащенко Л.  Варшавські враження / Л. Ромащенко. - С. 231-238
  Федорук О.  Відкрита книга комп'ютерної графіки / О. Федорук. - С. 252-261
  Цвейг С.  Книга, як врата у світ / С. Цвейг. - С. 262-269
  Поліщук В.  У пошуках вічних істин / В. Поліщук. - С. 270-281
  Шитова Л.  Зі скарбнички пам'яті / Л. Шитова. - С. 282-291

Рубрики: Українська художня література

Анотація:   До цього часопису увійшли оригінальні твори українських письменників, щоденникові нотатки, літературознавчі статті, дослідницькі роботи, творчі портрети митців, рецензії на нові книги, переклади з німецької та англійської мов, афоризми, гумор, твори для дітей.

 
313 60.524.224я73-1
А47

Алєксєєва, І. О.

        Вступ до теорії міжкультурної комунікації [Текст] : підручник / І. О. Алєксєєва. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 294 с.

Рубрики: Соціологія - Соціологічні комунікації

Ключові слова (ненормовані): вербальні засоби комунікації -- невербальні засоби комунікації -- текст на англійській мові

Анотація:   Мета підручника полягає в ознайомленні студентів з основними проблемами міжкультурної комунікації на сучасному етапі. Оскільки теорія міжкультурної комунікації має міждисциплінарний характер, у підручнику аналізуються як фундаментальні теорії міжкультурної комунікації, явище акультурації, сприйняття та атрибуції, що належать до кола антропологічних, етнографічних, психологічних та соціологічних проблем, так і лінгвістичний аспект міжкультурної взаємодії - вербальні та невербальні засоби комунікації.

 
314 81.2Ан-923
Х29

Хачатурова, М. Ф.

        Английский язык для деловых контактов [Текст] : учеб. пособие для экон. ф- тов высш. учеб. заведений / М. Ф. Хачатурова. - К. : Аконит, 2002. - 336 с.

Рубрики: Язык английский

Анотація:   Для спеціалістів, керівників спільних підприємств, фірм, компаній, які працюють у сфері експортно-імпортних операцій і вдосконалюють навички ділового спілкування англійською мовою у галузі завнішьоекономічної, фінансової та комерційної діяльності.

 
315 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        English for non-language students applying for master's degree. A new language - a new world [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 104 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за метою в межах одного циклу організовується на базі оригінальних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, системи граматичних та лексичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник містить тексти для додаткового читання науково-популярного характеру та різноманітні висловлювання для обговорення з метою розвитку критичного мислення та уміння висловлювати свою думку засобами англійської мови.

 
316 63.3(4Укр)я73-1
А47

Aleksieiev, Y.

        History of Ukraine [Текст] : a textbook for the students of higher educational establishments / Y. Aleksieiev. - K. : Caravela, 2007. - 208 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Ця книга - спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності. Посібник висуває на перший план головні віхи історії українського народу та ключові події його розвитку.

 
317 67.401.131(4Укр)
Д47

Діріоз, Х.

        Нормативно-правова база в галузі безпеки і оборони України : зміни та доповнення, 2008 - 2010 / Х. Діріоз, Ф. Флурі, А. Гриценко ; пер. Ж. Дьоміна. - К. : 2011. - 194 с.

Рубрики: Право адміністративне - Управління в галузі безпеки

Ключові слова (ненормовані): конституційні основи національної безпеки -- національна безпека України -- правове регулювання Збройних Сил України -- законодавче забезпечення діяльності

Анотація:   У книзі зібрані закони, укази та постанови з ключових питань національної безпеки та оборони, що були внесені протягом 2008 - 2010 років в існуючу нормативно-правову базу України після видання у 2006 році "збірника нормативно-законодавчих актів у секторі безпеки України" (англійською мовою).

 
318 81.2Ан-922
З48

Зеленська, О. П.

        Ідентифікація в міліцейському/поліцейському розслідуванні [Текст] : навч. посібник з англ. мови для курсантів вузів і серед. спец. навч. закладів МВС України / О. П. Зеленська; Львівський ін-т внутр. справ при Нац. академії внутр. справ України. - К. : Європейський університет, 2001. - 64 с.

Рубрики: Криміналістика

Ключові слова (ненормовані): навчальні тексти на англійській мові -- розслідування злочину

Анотація:   Посібник містить англомовні навчальні тексти, що стосуються ідентифікації особи в процесі розслідування злочину, лексико-граматичні вправи, мовленнєво-комунікативні завдання та тематичний словник.

 
319 83.3(4Укр)5-8...8
Б82

        Борітеся - поборете! Пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах / ред., упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи : 2010. - 225 с.

Рубрики: Шевченкознавство - Шанування пам'яті Т. Г. Шевченка

Ключові слова (ненормовані): перший перекладач творів Шевченка -- публікації про Шевченка в англомовній пресі -- бібліографія творів Шевченка англійською мовою

Анотація:   Ця книга присвячена п'ятій річниці відкриття пам'ятника Т. Г. Шевченкові в Сіракузах 16 жовтня 2005 року. У ній зібрані документи і матеріали про відкриття пам'ятника, про вшанування пам'яті поета в Америці, матеріали про українську сіракузьку громаду, яку об'єднує Шевченкове слово. Чимало місця у книзі присвячено публікаціям про Шевченка в англомовному світі, бібліографії шевченкознавства тощо.

 
320 81кр
Л59

        Лінгвістичні студії [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 / ЧДУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Сіяч, 1997. - 196 с.

Зміст:
  Жаботинская С. А.  Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования / С. А. Жаботинская. - С. 3-11.
  Панасенко Н. И.  Категория локуса и времени в семантике фитонимов / Н. И. Панасенко. - С. 12-19.
  Чабан Н. А.  Стереотипы: принципы концептуального анализа / Н. А. Чабан. - С. 20-27.
  Ганечко Т. М.  Типология украинской этнической лексики в русскоязычной публицистике / Т. М. Ганечко. - С. 28-35.
  Еремеева Н. Ф.  Концептуальное пространство английской народной сказки: фрейм положительного персонажа / Н. Ф. Еремеева. - С. 36-45.
  Анопина О. В.  Англоязычные тексты, рекламирующие косметику: информационный фрейм / О. В. Анопина. - С. 46-52.
  Разан А. П.  Фитонимы как отражение авторского видения мира (на материале американской поэзии) / А. П. Разан. - С. 53-59.
  Мартинова Г. І.  Спроба систематизації назв побуту у говірках Черкащини / Г. І. Мартинова. - С. 60-69.
  Озерова Н. Г.  Субстантивный род в структуре русских и украинских полисемантов / Н. Г. Озерова. - С. 70-76.
  Мусиенко В. П.  Возвратность в русском и украинском языках / В. П. Мусиенко. - С. 77-86.
  Калько М. І.  Аспектуальність: діалектика об'єктивного і суб'єуктивного / М. І. Калько. - С. 87-94.
  Пчелинцева Е. Э.  Имплицитная семантика вида в отглагольных именах существительных с абстрактным значением действия / Е. Э. Пчелинцева. - С. 95-103.
  Бабушко С. Р.  Номинативное пространство топонимических наречий современного английского языка: расширение примарной концептуальной модели / С. Р. Бабушко. - С. 104-110.
  Тулина Т. А.  Предикатные актанты и контекст (на материале русского и украинского языков) / Т. А. Тулина. - С. 111-121.
  Лукьянова Г. Л.  К вопросу семантической классификации глаголов (на материале древнеанглийского языка) / Г. Л. Лукьянова. - С. 122-129.
  Пашис Л. А.  Синтагматические особенности древнеанглийских прямопереходных однообъектных глаголов уничтожения и приобретения / Л. А. Пашис. - С. 130-137.
  Хоменко Л. М.  Асиміляція за глухістю в сучасній українській літературній мові / Л. М. Хоменко. - С. 138-146.
  Проценко Л. В.  Прагматическая адекватность обращений / Л. В. Проценко. - С. 147-156.
  Братко К. В.  Эстетический потенциал языковых структур в художественном тексте / К. В. Братко. - С. 157-165.
  Голосова Т. М.  Категориальная ситуация времени как элемент категории текста / Т. М. Голосова. - С. 166-173.
  Гаврилова Т. О.  Елементи алгоритмування у словотвірному аналізі катойконімів / Т. О. Гаврилова. - С. 174-180.
  Остапенко Н. М.  Розвиток логічного мислення учнів у класах з поглибленим вивченням рідної мови / Н. М. Остапенко. - С. 181-186.
  Распопова С. А.  Психологические механизмы взаимодействия систем близкородственных языков / С. А. Распопова. - С. 187-194.

Рубрики: Мовознавство - Когнітивна лінгвістика

Анотація:   Представлені у збірнику дослідження виконані переважно у руслі когнітивного аспекту мовознавства. Розглядаються проблеми мовної картини світу, семантичні основи та експлікація граматичних категорій і синтаксичних моделей, сприйняття мовних одиниць на матеріалі української, російської, англійської мов із застосуванням плідних методів когнітивного аналізу: концептуальний, ономасіологічний, компонентний аналіз; методи алгоритмування та лакун, а також інструментальний.

 
321 91.9:74
Б74

        Алла Михайлівна Богуш-академік АПН України [Текст] : бібліогр. покажч. / Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2009. - 118 с.

Рубрики: Богуш А. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Богуш А. М.

Анотація:   До бібліографічного покажчика із серії "Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською, та англійською мовами; наукову школу.

 
322 81
Л59

        Лінгвістичні дослідження [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / МОН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. М. Сковороди. - Х. : 2005. - 172 с.

Зміст:
  Беркещук І. С.  Словотвірна парадигма назв частин тіла в сучасній українській мові (ад'єктивна зона) / І. С. Беркещук. - С. 3-7.
  Висоцький А. В.  Функціонування українських прислівників / А. В. Висоцький. - С. 7-11.
  Дубова О. А.  Функціональне і типологічне протиставлення одиниць особової парадигми імператива / О. А. Дубова. - С. 11-16.
  Жигора І. В.  Ітеративний тип повторюваності дії / І. В. Жигора. - С. 16-20.
  Загнітко А. П.  Внутрішньотекстові імплікатури: конвенційні і комунікативні аспекти / А. П. Загнітко. - С. 20-28.
  Кирилюк О. Л.  Явище усічення при творенні кінонімів / О. Л. Кирилюк. - С. 28-31.
  Кочерга Г. В.  Гештальтно-метафоричний різновид асоціативно-термінальної мотивації відіменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. В. Кочерга. - С. 31-36.
  Левченко В. О.  Критерії ідентифікації складного слова (на матеріалі англійської мови) / В. О. Левченко. - С. 36-40.
  Мірченко М. В.  Підрядність у системі категорій речення (функціональний аспект) / М. В. Мірченко. - С. 40-50.
  Путіліна О. Л.  Об'єктні відмінки у глибинній структурі сучасного англійського речення в зіставленні з українським (комплекси з герундієм) / О. Л. Путіліна. - С. 50-55.
  Фунікова Т. В.  Давальний та місцевий відмінки однини іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Фунікова. - С. 55-59.
  Шульжук К. Ф.  Функціональні аспекти складного речення в художньому стилі / К. Ф. Шульжук. - С. 59-63.
  Щепка О. А.  Українські компаративи в лексикографічних працях XX - XXI ст. / О. А. Щепка. - С. 64-69.
  Андреєва Т. В.  До проблеми функціонування результативно-тотивних предикатів / Т. В. Андреєва. - С. 69-72.
  Бацевич Ф. С.  Лінгвістична генологія в структурі сучасної функціонально-комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. - С. 72-76.
  Близнюк Л. М.  Вплив семантики предиката на позицію формально не окресленого суб'єкта / Л. М. Близнюк. - С. 76-80.
  Лисиченко Л. А.  Рівні мовної картини світу і їхня взаємодія / Л. А. Лисиченко. - С. 80-87.
  Литвиненко О. О.  До характеристики вживання іменників чоловічого роду в тексті почаївського стародруку "Книжиця для госпо