Результати пошуку:

На запит «Біологічні науки» знайдено записів: 87.


Бібліографічний опис Вибрати
1 95.43
Е45

        Екологія. Біологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1. / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПДПУ, 2009. - 134 с.

Зміст:
  Байрак О.  Фітоіндикація едафічних режимів ценопопуляцій рідкісних степових ефемероїдів Полтавської області / О. Байрак, Т. Шкура. - С. 3-11.
  Гапон С.  Еколого-ценотичні та флористичні особливості мохоподібних проектованого регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська обл.) / С. Гапон. - С. 11-16.
  Орлова Л.  Біоекологія та продуктивність Poa pratensis L. на луках Полтавщини / Л. Орлова. - С. 17-21.
  Панченко С.  Структура популяцій рослин на узліссях соснових лісів зеленомохових в умовах Новгород-Сіверського Полісся / С. Панченко, О. Чорноус. - С. 21-25.
  Грицай І.  Еколого-ценотична характеристика та життєвість популяцій Scilla siberica Haw. у межах Лівобережної України / І. Грицай. - С. 25-33.
  Драбинюк Г.  Особливості поширення кизильників (Cotoneaster medic.) у рівнинній частині України / Г. Драбинюк. - С. 34-37.
  Антіпова Ю.  Стадії розвитку рослинного покриву кар'єрів Кременчуцького Придніпров'я (Полтавська область) / Ю. Антіпова. - С. 38-43.
  Оніпко В.  Алелопатична дія виділень амброзії полинолистої на проростання насіння озимої пшениці та кукурудзи / В. Оніпко. - С. 43-47.
  Слинько В.  Екологічна характеристика турунів роду Bembidion навколовидних амфіценозів Присамар'я Дніпровського / В. Слинько. - С. 47-52.
  Попельнюх В.  Екологічні особливості садової очеретянки Acrocephalus dumetorum Blyth) на півночі ареалу / В. Попельнюх. - С. 52-57.
  Скляр В.  Колеоптерофауна (Insecta: Coleoptera) пшеничного агроценозу і її кліщі (Acarina: Parasitiformes, Acariformes) на Полтавщині / В. Скляр, О. Пожаров. - С. 57-63.
  Мельник В.  Фітосозологічна характеристика піщаних дюн межиріччя Горинь-Случ та урочища Хілінські гори на Поліссі / В. Мельник [и др.]. - С. 64-72.
  Стецюк Н.  Збереження бореальних фітосистем у регіональній екологічній мережі (Полтавська область) / Н. Стецюк. - С. 73-78.
  Карпенко Ю.  Поширення рідкісних видів судинних рослин на території Мезинського національного природничого парку / Ю. Карпенко. - С. 79-83.
  Мудрак О.  Система цінностей екологічної мережі Поділля / О. Мудрак. - С. 84-87.
  Лобань Л.  Оптимізація природно-заповідного фонду як основа регіональної екологічної мережі басейну р. Удай / Л. Лобань. - С. 88-94.
  Палагеча Р.  Еклого-фізіологічні передумови інтродукції видів роду Magnolia в Україні / Р. Палагеча. - С. 95-101.
  Калашнікова Л.  Приріст однорічних пагонів деревних рідкісних рослин в екологічних умовах Правобережного Лісостепу (дендропарк "Олександрія") / Л. Калашнікова. - С. 101-108.
  Фендько Р.  Екологічна характеристика деревних лікарських рослин парків Полтавщини / Р. Фендько. - С. 109-113.
  Потоцька С.  Сучасний стан дендрофлори урочища "Ялівщина" та шляхи його збереження / С. Потоцька. - С. 114-120.
  Левандовська С.  Вплив екологічних факторів на внутрішньосортову мінливість морфологічних ознак сортів Callistephus chinensis (L.) Nees. у Західному Поділлі / С. Левандовська. - С. 121-126.

Анотація:   У збірнику представлені результати наукових досліджень у галузі класичної екології, зокрема екологічних особливостей рослинного (на систематичному, ценотичному й ландшафтному рівнях) і тваринного світу. Розглядаються актуальні питання фітоіндикації, екологічні аспекти інтродукції.

 
2 06
А38

        Доповіді відділу біологічних наук [Текст] : праці січневої сесії. Вип. 3 / Акад. наук УРСР, Відділ біологіч. наук. - К. : Видавництво АН УРСР, 1947. - 322 с.

 
3 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 125 с.

Зміст:
  Лотоцька В. М.  Біологічні запаси деяких видів лікарських рослин у нижній течії долини ріки Лімниця / В. М. Лотоцька, Н. В. Шумська. - С. 5-7.
  Надурак Н. В.  Онтогенез, щільність та вікова структура популяцій Dryopteris filix-mas (L). Schott. в Східних Горгонах / Н. В. Надурак. - С. 8-10.
  Микицей П. С.  Сезонна динаміка видових комплексів Elateridae (Coleoptera, Insecta) прирічкових гірських луків в умовах гірського масиву Горгани / П. С. Микицей, А. Г. Сіренко, А. М. Николин. - С. 11-21.
  Заморока А. М.  Жуки-вусачі (Coleoptera: Сerambisidae) у лісових екосистемах Карпат і Передкарпаття / А. М. Заморока. - С. 21-31.
  Моргулець Л. М.  Виживання та антиоксидантний захист дріжджів Saccharomyces cerevisiae, вирощених на глюкозі та фруктозі / Л. М. Моргулець, Т. Р. Бабійчук, О. М. Величко. - С. 32-39.
  Лущак Ю. В.  Оптимізація умов вирощування цвілевого гриба Monascus purpureus / Ю. В. Лущак. - С. 40-43.
  Єльцов А. Л.  Динаміка феногенетичної структури популяцій Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) в умовах Прикарпаття / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 44-48.
  Слободян О. М.  Історія дослідження поліморфізму популяцій Trichius fasciatus L. в якості модельного об'єкту вивчення мікроеволюційних процесів / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 49-55.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карбівська У. М.  Сучасний стан осушених земель Івано-Франківської області та перспективи їх використання / У. М. Карбівська, І. Д. Мельник. - С. 56-58.
  Волощук М. Д.  Основні принципи стратегії боротьби з деградацією земель / М. Д. Волощук, М. І. Савюк. - С. 58-59.
  Турак О. Д.  Вплив обробітку грунту на формування урожаю квасолі в умовах Західного Прикарпаття / О. Д. Турак. - С. 60-62.
  Волощук М. Д.  Обгрунтування і можливості використання деградованих земель для культивування лікарських рослин в карпатському регіоні України / М. Д. Волощук, М. А. Мазепа. - С. 62-64.
  Климчук М. М.  Озимий ріпак в грунтозахисних сівозмінах західного регіону України / М. М. Климчук, С. М. Климчук. - С. 64-66.
  Сельський В. К.  Стратиграфічна пам'ятка "Чудо старуня" та її геологічне минуле / В. К. Сельський. - С. 67-87.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 1. Постановка завдання / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 88-95.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 2. Статистичні характеристики. Дисперсний аналіз (статистична рівність ряду генеральних дисперсій) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 95-111.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії.

 
4 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 7-8 Матеріали Міжнародної наукової конференції. Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. - 286 с.

Зміст:
  Шпарик Ю.  Фіторізноманіття гірських лісів Українських Карпат та його динаміка / Ю. Шпарик, В. Парпан, Т. Парпан. - С. 5-10.
  Яцик Р.  Збереження лісового генетичного різноманіття і його використання із селекційно-насінницькою метою / Р. Яцик [и др.]. - С. 10-15.
  Шумська Н.  Поширення рідкісних видів рослин у водоймах Бистрицької улоговини (Передкарпаття) / Н. Шумська. - С. 15-17.
  Сіренко О.  Онтогенез сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах / О. Сіренко. - С. 17-20.
  Єфремова О.  Біологічні особливості росту і розвитку деяких рідкісних видів рослин Карпат ex. situ / О. Єфремова [и др.]. - С. 20-23.
  Лабій Ю.  Нерозкриті можливості використання рослинності Карпат для відпочинку та оздоровлення туристів / Ю. Лабій. - С. 23-27.
  Мельник А.  Природне вегетативне поновлення інтродукованих дерев і кущів / А. Мельник [и др.]. - С. 30-32.
  Буковська О.  Деякі аспекти аутфітосозології міста Кременця / О. Буковська. - С. 32-34.
  Смолінська М.  Флористичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Чернівецький" (Буковинське Передкарпаття) / М. Смолінська [и др.]. - С. 34-37.
  Жук А.  Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області / А. Жук. - С. 39-42.
  Кучма О.  Зміна рослинного покриву Хотимирського лісового масиву (Прут-дністровське межиріччя) у зв'язку із вирубкою / О. Кучма. - С. 42-44.
  Лотоцька В.  Перспективи використання лікарських рослин долини нижньої течії ріки Лімниця / В. Лотоцька. - С. 44-46.
  Різничук Н.  До питання про вікову структуру популяцій Polygonatum multiflorum L. на Прилуковинській височині (Передкарпаття) / Н. Різничук. - С. 46-47.
  Скалій В.  Алелопатична активність водорозчинних екстрактів та легких виділень післяжнивних решток Pyrethrum parthenium (L.) Smith / В. Скалій, А. Кондратюк, О. Гурська. - С. 48-49.
  Лахва С.  Гніздівка звичайна (Neottia nidus-Avis L. Rich) в природному заповіднику "Горгани" / С. Лахва. - С. 52-53.
  Сметанюк О.  Розподіл лікарських рослин мезогемеробних екотопів за фізико-географічними областями Буковини / О. Сметанюк. - С. 54-56.
  Максименко Н.  Фенологія та онтогенез Vaccinium myrtillus L. у Горганах / Н. Максименко. - С. 56-57.
  Гоненко А.  Структура флори м. Шепетівки (Хмельницька область) / А. Гоненко. - С. 58-60.
  Жолобак Н.  Деякі особливості флори берегових екосистем Чечвинського водосховища (Горгани) / Н. Жолобак. - С. 60-62.
  Думенко О.  Флористичне різноманіття заповідного урочища "Люблінець" (Горгани) / О. Думенко. - С. 62-64.
  Куліш В.  Особливості сезонного та індивідуального розвитку Berberis francisci - ferdinandii Schneid. при вирощуванні в умовах Центрального Передкарпаття / В. Куліш. - С. 64-65.
  Куцела Т.  Особливості онтогенезу та вирощування культивованих видів Lamiaceae в умовах дендрологічного парку "Дружба" / Т. Куцела, В. Буняк, Н. Антків. - С. 65-67.
  Кубічек І.  Лікарські рослини лучних угруповань верхів'я річки Тиси (Закарпаття) / І. Кубічек. - С. 71-72.
  Буняк В.  Флора і рослинність мезотрофного пухівково-сфагнового болота в урочищі "Максимець" (Центральні Горгани) / В. Буняк, В. Гнєзділова, Л. Маховська. - С. 73-74.
  Дмитрах Р.  Динамічні тенденції популяцій болотних видів рослин та проблеми їх збереження в Українських Карпатах / Р. Дмитрах. - С. 74-77.
  Шевчук С.  Родинний спектр флори узлісь широколистяних лісів Передкарпаття та нижнього гірського поясу північно-східного мегасхилу Українських Карпат / С. Шевчук. - С. 77-79.
  Томич М.  Відділ Polypodiophyta в структурі флори басейну ріки Пістинька (Покутські Карпати) / М. Томич. - С. 79-81.
  Данилик І.  Проблеми вивчення охорони видів роду Carex L. (Cyperaceae) флори Українських Карпат / І. Данилик. - С. 81-84.
  Паламар І.  Асоціативний та історичний аспект досліджень сегетальної флори Буковини / І. Паламар, І. Червінська. - С. 85-87.
  Роговий В.  Поширення та таксономічне положення бука (Fagus) Криму / В. Роговий, Ю. Плугатар. - С. 90-93.
  Юсип С.  Нові знахідки видів роду Pedicularis L. на території НПП "Гуцульщина" / С. Юсип. - С. 93-95.
  Бондаренко В.  Мисливське господарство як напрямок лісогосподарської діяльності / В. Бондаренко. - С. 96-98.
  Сіренко А.  Сирфіди (Syrphidae, Diptera, Insecta) - запилювачі арніки / А. Сіренко, В. Шпарик. - С. 101-104.
  Савчук С.  Наземні молюски урбанізованого середовища на прикладі Івано-Франківська та їх біотопічний розподіл / С. Савчук, Л. Маховська. - С. 104-106.
  Шпарик В.  Видовий склад, синонімія та сезонна динаміка роду Eristalis Latrielle, 1804 (Diptera, Syrphidae) на теренах Українських Карпат / В. Шпарик, А. Сіренко. - С. 106-109.
  Мателешко О.  До вивчення жуків-агіртід (Coleoptera, Agyrtidae) Українських Карпат / О. Мателешко. - С. 109-110.
  Микитин Т.  Вивчення екологічних особливостей, поширення та збереження фауни Formicidae на території комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Касова гора" / Т. Микитин, В. Стефурак. - С. 111-113.
  Мілічевич Т.  Копрофаги роду Aphodius (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) в лучних екосистемах околиць м. Івано-Франківська / Т. Мілічевич, А. Сіренко. - С. 113-117.
  Зелінський Е.  Досвід збереження, відтворення і раціонального використання мисливської фауни в Австрії / Е. Зелінський, І. Делеган, М. Лущак. - С. 117-120.
  Позюк Т.  До питання про вплив антропогенного градієнту на фауну листоїдів (Chrysomelidae, Coleoptera, Insecta) на прикладі м. Івано-Франківська і околиць / Т. Позюк, А. Єльцов, А. Сіренко. - С. 120-123.
  Веремеев В.  Зоорізноманіття й структура комплексу дощових червів (Lumbricidae) заплавних луків Білоруського Полісся в умовах господарського використання / В. Веремеев, Н. Синенок. - С. 123-125.
  Наумова Н.  До питання про фенологію волохокрилих (Trichoptera, Insecta) в умовах екосистем букових пралісів Карпат / Н. Наумова, А. Сіренко. - С. 126-130.
  Заморока А.  Жуки-вусачі (Coleoptera: Cerambycidae) Івано-Франківської області / А. Заморока. - С. 131-132.
  Жирак Р.  Зоогеграфічний аналіз фауни триби Bombini (Hymenoptera, Apidae) північно-східного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій / Р. Жирак. - С. 133-136.
  Хоєцький П.  Вплив факторів середовища на чисельність зубра (Bison bonasus L.) / П. Хоєцький. - С. 136-137.
  Заброда С.  Дослідженість фауни Lycaenidae (Lepidoptera, Insecta) Прикарпаття / С. Заброда, А. Сіренко. - С. 138-139.
  Ковальчук А.  Про знаходження представників роду Nothocriconema Degrisse Loof, 1965 (Nematoda, Tylenchida) у складі гідрофауни гірського джерела / А. Ковальчук [и др.]. - С. 141-144.
  Мартиненко Ж.  До проблеми біорізноманіття екотонної території Голицького ботаніко-ентомологічного заказника / Ж. Мартиненко. - С. 144-146.
  Драчук Т.  Угрупування корененіжок (Rhizopoda, Testacea) потоку Домарадж / Т. Драчук. - С. 146-149.
  Білий В.  Особливості поведінки диких свиней при вольєрному їх розведенні / В. Білий. - С. 149-151.
  Скільський І.  Трофічні зв'язки хатнього сича у Прут-Дністровському межиріччі України та прилеглих територіях Буковинських Карпат / І. Скільський [и др.]. - С. 151-153.
  Федонюк О.  Вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів / О. Федонюк. - С. 154-155.
  Лущак М.  Проблеми збереження та регулювання чисельності великих хижаків Карпат в контексті засад лісництва наближеного до природи / М. Лущак. - С. 156-158.
  Федоряк М.  Spermophora senoculata (Pholcidae, Aranei) - новий вид павуків для урбофауни м. Чернівці / М. Федоряк, Л. Брушнівська. - С. 158-161.
  Брушнівська Л.  Павуки (Aranei) в складі рухливої мезофауни деяких парків м. Чернівці / Л. Брушнівська, І. Ярошинський, М. Федоряк. - С. 161-164.
  Башта А-Т.  Кажани (Chiroptera) Галицького національного природного парку: попередній аналіз / А-Т. Башта. - С. 165-167.
  Жигалін В.  Біотопічно-висотний розподіл жуків-слоників роду Otiorhinchus (Curculionidae, Coleoptera, Insecta) в умовах гірського масиву Горгани / В. Жигалін, А. Сіренко. - С. 168-172.
  Шкурлей Л.  Про першу знахідку Fraschnia levana (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Lepidoptera, Insecta) в Криму / Л. Шкурлей, А. Сіренко. - С. 172-173.
  Гунчак М.  Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність / М. Гунчак. - С. 174-177.
  Бідичак Р.  Ранньолітня фауна совок (Noctuidae, Lepidoptera) долини р. Тиса в районі Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника / Р. Бідичак, А. Сіренко. - С. 178-182.
  Кизим А.  Особливості пізнолітньої фауни Geometridae Мармароського гірського масиву (Рахівський район, Закарпатська область) / А. Кизим, А. Сіренко. - С. 182-185.
  Чумак В.  Угрупування павуків (Aranel, Arachnida) субальпійського поясу Чорногори (Українські Карпати) / В. Чумак, О. Прокопенко, В. Тимочко. - С. 186-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушкар В.  Жуки-туруни (Carabidae)ландшафтного заказника "Козакова долина " / В. Пушкар, А. Сіренко. - С. 190-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлов О.  Проблеми охорони грунтового різноманіття Передкарпаття / О. Орлов, О. Вовк. - С. 195-198.
  Адаменко О.  Геологічні свідоцтва глобальних кліматичних змін / О. Адаменко. - С. 198-200.
  Куцериб Т.  Характеристика фізико-хімічних показників грунту в різних біогеоценозах внаслідок риючої діяльності Tarla europaea L. у Львівській області / Т. Куцериб. - С. 200-203.
  Хорбут Н.  Зообентос малих річок в умовах нафтового забруднення / Н. Хорбут. - С. 204-206.
  Верголяс М.  Дослідження генотоксичності розчинів бензидину за допомогою мікроядерного аналізу на клітинах риб Carassius auratus / М. Верголяс, Т. Кучеренко. - С. 206-209.
  Афанасьєв С.  Оцінка екологічного стану річок басейну річки Боржава / С. Афанасьєв, О. Лєтицька, Є. Савченко. - С. 209-212.
  Пундяк О.  Порівняння гравічутливості спор мохів Funaria hygrometrica та Ceratodon purpureus / О. Пундяк, О. Демків, Я. Хоркавців. - С. 212-214.
  Слободян В.  Динаміка акумуляції кадмію і свинцю в об'єктах навколишнього середовища / В. Слободян. - С. 215-216.
  Перепелиця О.  Вплив кліматичних чинників на вміст флуоридів у рослинах лучних біотопів Чернівецької області / О. Перепелиця, С. Руденко. - С. 216-218.
  Бродович Ю.  Сучасний стан та шляхи оптимізації процесів відтворення букових лісів на південному мегасхилі Карпат / Ю. Бродович [и др.]. - С. 218-221.
  Ковальова О.  Вплив ультрафіолетової радіації на біосинтез пігментів у листах картоплі (Solanum tuberosum) / О. Ковальова. - С. 222-224.
  Крамарець В.  Вплив лісових патологій на стан насаджень заповідного урочища "Маківка" / В. Крамарець, С. Петруса. - С. 224-227.
  Вицега Р.  До оцінки санітарного стану насаджень Верхньодністровських Бескид статистичним методом інвентаризації / Р. Вицега. - С. 228-231.
  Приходько М.  Проблеми збереження та відтворення біорізноманіття на території Івано-Франківської області / М. Приходько. - С. 231-236.
  Лисенко М.  Зелені насадження на урбанізованому середовищі міста Івано-Франківська / М. Лисенко. - С. 236-240.
  Волощук М.  Агробіорізноманіття західного регіону України: проблеми та шляхи їх вирішення / М. Волощук. - С. 242-243.
  Миленька М.  Регіональна сітка біомоніторингу для вивчення стану екологічних систем на техногенно трансформованих територіях / М. Миленька. - С. 246-248.
  Зайцева Г.  Структура популяції миші жовтогорлої (Sylvaemus tauricus) у штучних гніздівлях на території Кам'янецького Придністров'я (Хмельницька обл.) / Г. Зайцева. - С. 249-252.
  Ванзар О.  Біологія розвитку Galanthus nivalis L. в природі та культурі / О. Ванзар, В. Романюк, Н. Слижук. - С. 252-254.
  Безкоровайний А.  Токсилогічні ефекти авермектинів у зародків в'юна Misgurnus fossilis L. / А. Безкоровайний [и др.]. - С. 254-257.
  Токарюк А.  Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabaceae) у Буковинському Прикарпатті / А. Токарюк. - С. 257-260.
  Тимчак М.  Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в'юна за умов впливу двовалентних металів / М. Тимчак, М. Целевич. - С. 260-262.
  Чуй О.  Морфо-статистичний аналіз популяцій Adonis vernalis L. в Західному Поділлі / О. Чуй. - С. 262-264.
  Лазаренко Л.  Динаміка хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукції / Л. Лазаренко, В. Безруков. - С. 265-267.
  Слободян О.  Стабільність структури карпатських популяцій Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) / О. Слободян, А. Сіренко. - С. 267-271.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Третяк В.  Динаміка феногенетичної структури популяцій виду Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (Diptera, Syrphidae) / В. Третяк, А. Сіренко. - С. 271-275.
  Єльцов А.  Про поширення морф виду Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) стійких до дії піретроїдних інсектицидів на околицях м. Івано-Франківська / А. Єльцов, А. Сіренко. - С. 275-278.
  Климшин О.  Демутаційна трансформація високогірних фітосистем Українських Карпат / О. Климшин. - С. 279-281.
  Магура Б.  Антропогенний вплив на лісові екосистеми Українських Карпат / Б. Магура, Н. Магура. - С. 282-283.

Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія
Карпати

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології,генетики,біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин,екології (біологічні науки), агрохімії.

 
5 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 222 с.

Зміст:
  Шумська Н. В.  Флористичне різноманіття Нижнівських озер (Придністровське Покуття) / Н. В. Шумська. - С. 8-11.
  Яцик Р. М.  Дослідження сосни звичайної реліктового походження у лісах Горган / Р. М. Яцик [и др.]. - С. 12-15.
  Яцик Р. М.  Випробування інтродукованих лісових видів у гірських умовах Карпатського регіону / Р. М. Яцик [и др.]. - С. 15-18.
  Гудима В. М.  Насінництво та вирощування садівного матеріалу смереки європейської в Українських Карпатах / В. М. Гудима, Р. І. Бродович, Ю. Д. Кацуляк. - С. 19-20.
  Олексів Т. М.  Моніторинг пралісів з участю Pinus cembra L. в Довбушанських Горгонах / Т. М. Олексів, Ю. В. Клімук, Ю. С. Глистюк. - С. 21-27.
  Климчук М. М.  Вплив допосівного обробітку насіння регуляторами росту на стійкість ярого ячменю сортів "Звершення" та "Цезар" до грибкових захворювань в умовах західного лісостепу / М. М. Климчук, М. А. Ободянський. - С. 28-31.
  Неспляк О. С.  "Пришельці" американського походження у синантропній флорі золошлаковідвалів Бурштинської теплової електростанції / О. С. Неспляк, Л. Й. Маховська. - С. 32-36.
  Климчук М. М.  Оцінка колекції ріпаку озимого з метою підбору вихідного матеріалу для виведення нових сортів / М. М. Климчук, М. М. Климчук, О. С. Соляник. - С. 36-38.
  Цап'юк Л. М.  Фіторізноманіття центральної частини м. Івано-Франківська / Л. М. Цап'юк. - С. 39-41.
  Куліш В. В.  Особливості індивідуального розвитку Berberis coreana Palib на Придністровському Передкарпатті / В. В. Куліш. - С. 42-44.
  Куцела О. Я.  Особливості онтогенезу Amaranthus paniculatus L. в умовах дендрологічного парку "Дружба" / О. Я. Куцела, В. І Буняк, С. М. Кульбанська. - С. 45-47.
  Куцела Т. М.  Інтродукція та акліматизація Lavandula angustifolia Mill. в умовах дендрологічного парку "Дружба" / Т. М. Куцела, О. Я. Куцела. - С. 47-49.
  Притуляк Л.  Лікарські рослини Клубовецького лісового масиву / Л. Притуляк, В. І. Гнєзділова. - С. 49-52.
  Данилюк К. М.  Фітоценотична приуроченість рідкісних і загрожених видів судинних рослин на території регіонального ландшафтного парку "Надснянський" (Українські Карпати) / К. М. Данилюк. - С. 53-56.
  Різничук Н. І.  Морфологічна мінливість Polygonatum multiflorum L. на Прилуковинській височині (Передкарпаття) / Н. І. Різничук. - С. 56-59.
  Буськанюк М. В.  Зміна структури видового складу рослинності зрубів за життєвими формами та тривалістю життєвого циклу / М. В. Буськанюк. - С. 59-61.
  Буняк В. І.  Лікарські види родини Scrophulariaceae L. у флорі Передкарпаття / В. І. Буняк, С. М. Кульбанська, В. А. Буняк. - С. 62-65.
  Кащишин О. К.  Поширення рідкісних видів рослин у Вороненківському лісництві Карпатського національного природного парку / О. К. Кащишин, І. Б. Лисюк. - С. 66-67.
  Шумська З. І.  Оцінка життєвого стану деревних рослин в умовах міського середовища / З. І. Шумська. - С. 68-70.
  Зайцева Г. Ю.  Моніторинг популяції вовчка ліщинового (Muscardinus avellanarius): річна й сезонна динаміка гніздобудування на території Кам'янецького Придністров'я / Г. Ю. Зайцева. - С. 71-75.
  Сухомлін К. Б.  До питання про поширення мошок (Diptera, Simulidae) в басейні річки Теребля / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко, В. С. Теплюк. - С. 75-77.
  Заброда В. В.  Стан вивченості фауни справжніх пильщиків Прикарпаття та оточуючих територій / В. В. Заброда. - С. 78-80.
  Сіренко А. Г.  До питання про харчову спеціалізацію імаго сифрід (Syrphidae, Diptera, Insecta) / А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик. - С. 81-87.
  Жирак Р. М.  До питання про фауністику, хорологію та еколого-біологічні особливості джмелів (Hymenoptera, Apidea: Bombus) на території Горган (Українські Карпати) / Р. М. Жирак. - С. 88-91.
  Пушкар В. С.  Ендемічні види турунів (Coleoptera, Carabidae) на території природного заповідника "Горгани" / В. С. Пушкар. - С. 91-93.
  Лущак М. М.  Особливості моніторингу популяцій великих хижаків у Карпатах / М. М. Лущак. - С. 94-98.
  Блистів В. І.  До питання щодо управління насіннєвими ресурсами лісових порід / В. І. Блистів, Е. В. Турис. - С. 98-103.
  Мацюра О. В.  Моніторинг мігруючих птахів Чорноморсько-Середземноморського пролітного шляху: аналіз варіації чисельності модельних видів / О. В. Мацюра, М. В. Мацюра. - С. 103-107.
  Кулинич Н. Б.  Стан популяції Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae) в Галицькому національному природному парку / Н. Б. Кулинич, Н. В. Шумська. - С. 108-111.
  Стефурак В. П.  Зміни структурно-функціональної організації та стабільності мікробних популяцій грунту в результаті антропогенного впливу / В. П. Стефурак. - С. 112-115.
  Єльцов А. Л.  Харчова спеціалізація різних феноформ колорадського жука в умовах Прикарпаття / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 116-121.
  Третяк В. Р.  Дослідженість поліморфізму та мімікрії Eristalis tenax L. (Syrphidae, Diptera, Insecta) / В. Р. Третяк, А. Г. Сіренко. - С. 121-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободян О. М.  Про кореляцію між географічною віддаленістю і міжпопуляційними дистанціями карпатських популяцій Trichius fasciatus L. / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 126-130.
  Чуй О. В.  Програма моніторингу стану популяцій роду Pusatilla Mill. в Івано-Франківській області / О. В. Чуй. - С. 130-132.
  Кучинська О. П.  Моніторинг поверхневих вод НПП "Подільські Товтари" / О. П. Кучинська, Н. А. Чайка. - С. 133-135.
  Гнатів П. С.  До питання моніторингу грунтового блоку у трансформованих екосистемах Українських Карпат / П. С. Гнатів. - С. 136-139.
  Волощук М. Д.  Трагедія деградації земель: шляхи відновлення їх родючості та охорони / М. Д. Волощук, В. І. Косар. - С. 142-149.
  Сердюк Б. М.  Вирощування зернобобових культур - як засіб підвищення продуктивності землеробства / Б. М. Сердюк, М. М. Томин. - С. 150-152.
  Турак О. Ю.  Кількісна і якісна характеристика еродованих земель та їх групування / О. Ю. Турак, Г. М. Соловей. - С. 152-158.
  Карбівська У. М.  Екологічний стан дерново-підзолистих легкосуглинкових грунтів с/р надіїв Долинського району / У. М. Карбівська. - С. 158-161.
  Біланич М. М.  Сучасний стан дослідження впливу важких металів на рослинний світ / М. М. Біланич. - С. 161-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 6. Статистичні характеристики стадій розвитку сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 176-188.
  Сіренко О. Г.  Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналізи) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 188-208.

Рубрики: Ботаника - Фітогеграфія

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики. біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії, математичних меодів у біології.

 
6 28в631я73-1
А92

Атраментова, Л. О.

        Біометрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 Порівняння груп і аналіз зв'язку / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. - Х. : Ранок, 2007. - 175 с.

Рубрики: Біологія загальна - Біометрія

Ключові слова (ненормовані): порівняння груп -- методи біологічної статистики -- параметричні тести -- непараметричні тести -- планування експерименту -- кореляційний аналіз -- регресійний аналіз

Анотація:   Підручник містить статистичні методи аналізу експериментальних даних біологічних наук. У підручнику наводяться сучасні методи біологічної статистики, включаючи параметричні й непараметричні тести для корельованих і малих груп. Велика увага приділяється питанням планування експерименту з докладним описом техніки розрахунків. Додаток містить необхідні статистичні таблиці.

 
7 28в631я73-1
А92

Атраментова, Л. О.

        Біометрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 Характеристики розподілів / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. - Х. : Ранок, 2007. - 175 с.

Рубрики: Біологія загальна - Біометрія

Ключові слова (ненормовані): статистичні методи аналізу -- організація наукового дослідження -- систематизація даних -- характеристика розподілів -- теорія ймовірності -- оцінка генерального параметра

Анотація:   Підручник містить статистичні методи аналізу експериментальних даних біологічних наук. У підручнику наводяться сучасні методи біологічної статистики, включаючи параметричні й непараметричні тести для корельованих і малих груп. Велика увага приділяється питанням планування експерименту з докладним описом техніки розрахунків. Додаток містить необхідні статистичні таблиці.

 
8 28.05
К72

Костюк, П. Г.

        Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції [Текст] : монографія / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець. - К. : Наукова думка, 2010. - 175 с.

Рубрики: Біологія - Цитологія

Ключові слова (ненормовані): система внутрішньоклітинної сигналізації -- ендоплазматичний ретикулум -- депокеровані канали -- мітоходрії -- іони кальцію в клітинному ядрі

Анотація:   У монографії, написаній відомими українськими вченими в галузі нейрофізіології - академіком П. Г. Костюком, директором Інституту фізіології ім О. О. Богомольця НАН України, провідними співробітниками - доктором медичних наук О. П. Костюк і доктором біологічних наук професором О. О. Лук'янець узагальнено результати сучасних світових досліджень кальцієвої сигналізації й власних досліджень авторів. Детально проаналізовано функції ендоплазматичного ретикулуму як ріанодин-, так і ІР3 - чутливого. Показано його можливий взаємозв'язок з мітохондріями і потенціалкерованими каналами. Велику увагу приділено депокерованим каналам. Розглянуто мітохондрії, які є унікальними органелами клітини, що виконують декілька життєво необхідних функцій у клітині, - забезпечують клітину енергією, синтезуючи молекули АТФ, а також відіграють головну роль у кальцієвому гомеостазі, синтезі стероїдів, генерації вільних радикалів і запуску апоптотичної клітинної смерті. Крім того, мітохондрії можуть бути причетними до метаболічних, дегенеративних і генетичних хвороб, розвитку пухлин, процесів старіння тощо. Висвітлено функції внутрішньоядерної кальцієвої сигналізації.

 
9 28
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія біологічна Вип. 49 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 211 с.

Зміст:
  Юшина О.  Перекисне окиснення ліпідів і мембранний транспорт у зародках холоднокровних / О. Юшина. - С. 3-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Генега А.  Електричні характеристики мембран зародків риб за дії хімічних чинників / А. Генега. - С. 13-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабський А.  Дифузія води та рівень Nа+ у підшкірній карциномі печінки щура / А. Бабський [и др.]. - С. 23-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ноздренко Д.  Вплив диметилсульфоксиду (ДМСО) на динаміку скорочення скелетних м'язів жаби в ізотонічному режимі / Д. Ноздренко, О. Абрамчук. - С. 32-37
  Устянська О.  Вплив ін'єкцій тіаміну на активність катепсин-L- та катепсин-B-подібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, Д. Нікітінський, С. Петров. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Juronis V.  Pathological condition of introduced conifers (genera Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) in forests of Lithunia = Фітопатологічний стан інтродукційних хвойних (Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) в лісах західної і південно-західної частинах Литви / V. Juronis [и др.]. - С. 43-52. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Tikhankov I.  Heteroblasty of the Lolium perenne L. = Гетеробластия Lolium perenne L. / I. Tikhankov. - С. 53-62. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.
  Кобів Ю.  Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) / Ю. Кобів [и др.]. - С. 63-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Решетило О.  Консортивна структура аконіту молдавського типового (Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp. Moldavicum) й аконіту деґена типового (Aconitum degenii Gayer subsp. Degenii) масиву Чорногора (Українські Карпати). (І) / О. Решетило, Т. Микітчак, Й. Царик. - С. 83-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцериб Т.  Характеристика риючої діяльності ссавців на прикладі крота європейського (Talpa europaea L.) у різних екосистемах / Т. Куцериб. - С. 91-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк О.  Екотопічна приуроченість хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у Чорногорі (Українські Карпати) / О. Гаврилюк. - С. 97-103
  Назаров О.  Розподіл потужності дози іонізуючого опромінення в котловині оз. Глибоке в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / О. Назаров [и др.]. - С. 104-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загороднюк І.  Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія / І. Загороднюк, І. Дикий. - С. 111-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миленька М.  Цитогенетична оцінка стану грунтів Бурштинської урбоекосистеми / М. Миленька. - С. 128-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куртяк Ф.  Морфо-біологічна характеристика міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae bonaparte, 1831) з басейну річки Латориця в межах Закарпаття / Ф. Куртяк, Є. Талабішко. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Митяй І.  Мінливість морфологічних характеристик яєць хижих птахів / І. Митяй. - С. 142-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук Г.  Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища / Г. Киричук, А. Стадниченко. - С. 151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушкевич І.  Вплив важких металів на властивості Pelochromatium roseo-viridae / І. Кушкевич [и др.]. - С. 157-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моренко А.  Особливості просторового розподілу біопотенціалів у півкулях кори головного мозку (альфа- і бета-ритми ЕЕГ) під час ритмічної тонкої рухової діяльності у чоловіків / А. Моренко, О. Павлович. - С. 165-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бичкова С.  Вплив інсуліну на функціонування внутрішньоклітинних Ca2+-транспортувальних систем пермеабілізованих гепатоцитів щурів / С. Бичкова. - С. 174-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорна Т.  Системи транспортування Cа2+ у слинних залозах личинки Drosophila melanogaster / Т. Чорна, В. Манько, М. Клевець. - С. 182-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швайко С.  Гендерні особливості просторової організації викликаної електричної активності кори дітей старшого шкільного віку / С. Швайко [и др.]. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баранов В.  Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації грунту породних відвалів вугільних шахт / В. Баранов [и др.]. - С. 195-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко О.  Всисна сила клітин коренів рослин сої за екстремальних водних умов нафтозабрудненого грунту / О. Величко, О. Сокол, О. Терек. - С. 203-207. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Биология

Ключові слова (ненормовані): біологія -- біологічні науки -- флора України -- флора Карпат -- фауна України

Анотація:   У збірнику опубліковані статті з акутальних проблем біофізики, біохімії, ботаніки, екології, зоології, мікробіології, фізіології людини і тварини, фізіології рослин.Значна частина статей розглядає проблеми флори і фауни України, рідкісних видів рослин Ураїнських Карпат. Збірник призначений для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

 
10 91.9:28.9кр
М15

        Макаренко Микола Васильович [Текст] : біобібліогр. покажч. / наук. ред.: В. В. Масненко ; уклад.: С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 68 с.

Рубрики: Макаренко М.В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська фізіологія -- бібліографія фізіології

Анотація:   У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представленого перелік наукових праць відомого українського науковця, вченого-фізіолога, доктора біологічних наук, професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького М. В. Макаренка, праць про нього та перелік назв авторефератів, захищених за його керуванні та опонуванні.

 
11 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. №2 (215) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Лизогуб В. С.  Макаренко Микола Васильович (до 75-річного ювілею) / В. С. Лизогуб. - С. 3-6
  Білоножко В. Я.  Фізіологічне обгрунтування механізмів зниження негативної дії гербіцидів на культурні рослини / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецький. - С. 7-11
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення вмісту Мангану в тканинах і органах тварин при його додатковому введенні в організм / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боркач Н. Є.  Агенез довгого долонного м'язу у населення с. Дерцен (Закарпатська область) / Н. Є. Боркач. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вдовенко О. М.  Уринарна екскреція глікозаміногліканів за умов різного забезпечення організму вітаміном С / О. М. Вдовенко, Л. О. Боєчко. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вдовиченко О. М.  Динаміка значень емпіричних індексів, які характеризують функціональний стан серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку / О. М. Вдовиченко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виноградова О. О.  Участь ендотелію у скоротливих реакціях ворітної вени, індукованих серотоніном / О. О. Виноградова [и др.]. - С. 35-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Говоруха Т. М.  Експериментальна модель тканинної гіпоксії в печінці щурів / Т. М. Говоруха [и др.]. - С. 38-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздовська С. Б.  Залежність аеробних можливостей спортсменів від поліморфізмів генів / С. Б. Дроздовська [и др.]. - С. 43-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зима І.М  Порівняльний аналіз динаміки когнітивних ЕЕГ- корелятів людини в залежності від тривалості попереднього стану спокою / І. Зима. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко С. О.  Особливості варіабельності серцевого ритму за різних фізіологічних станів у жінок / С. О. Коваленко. - С. 61-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конякін С. М.  Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району / С. М. Конякін, В. А. Конограй. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коробейнікова Л. Г.  Вікові особливості сприйняття та переробки інформації у спортсменів в умовах психоемоційних навантажень / Л. Г. Коробейнікова. - С. 73-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куземко А. А.  Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав'яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України / А. А. Куземко. - С. 79-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Прояв прямого і зворотного ефектів Струпа в залежності від право-ліворукості і статі / Т. В. Куценко, А. С. Лозовська. - С. 84-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макарчук М. Ю.  Ефективність виконання вправ на уявну ротацію та функціональна аритмія у студентів / М. Ю. Макарчук [и др.]. - С. 91-95
  Майданюк О. В.  Значення адаптаційних змін системної та периферичної гемодинаміки для спеціальної працездатності кваліфікованого боксера / О. В. Майданюк. - С. 96-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчарук В. І.  Вплив агроекологічних факторів на структуру і якість врожаю сортів картоплі в умовах південної частини західного Лісостепу України / В. І. Овчарук [и др.]. - С. 104-108
  Пахольченко В. М.  Вплив комбінованого стресу на рівень тривожності та депресивності у щурів / В. М. Пахольченко, Є. В. Тукаленко, М. Ю. Макарчук. - С. 109-115
  Таровик Н. О.  Особливості фізичного розвитку підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 116-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Д. М.  Психофізіологічні та психологічні особливості осіб з психосоматичними скаргами та захворюваннями / Д. М. Харченко. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбалюк О. В.  Вплив магнітного поля наднизької частоти на спонтанну скоротливу активність інтестинальних гладеньких м'язів / О. В. Цимбалюк, В. С. Мартинюк. - С. 128-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Н. П.  Регуляція серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку осіб з різними властивостями основних нервових процесів при розумовій діяльності з різною швидкістю пред'явлення інформації / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 134-140
  Чумаченко О. Ю.  Структурно-функціональні зміни пінеальних клітин епіфіза тварин в різні вікові періоди / О. Ю. Чумаченко. - С. 141-146

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Авторами робіт є 12 докторів, 20 кандидатів наук, студенти, магістранти та аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ різних регіонів України.

 
12 91.9:28.4
П32

        Валентин Степанович Підгорський [Текст] : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - К. : Академперіодика, 2012. - 128 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Підгорський В. С. -- праці Підгорського

Анотація:   У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі мікробіології і біотехнології, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України В. С. Підгорського. Наукові інтереси В. С. Підгорського зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і корінеподібних бактерій їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі; значна увага в його роботах приділена комплексним дослідженням в галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, які забруднюють біосферу і створенні нових біотехнологічних препаратів, продуктів і процесів для промисловості, медицини, сільського господарства та охорони навколишнього середовища.

 
13 74.264.5
К59

Козленко, О. Г.

        Захоплююче навчання: Біологічна рольова гра [Текст] : науково- популярна література / О. Г. Козленко. - Х. : Основа, 2003. - 80 с.

Рубрики: Методика навчання біології у середній школі

Ключові слова (ненормовані): дискусія -- навики риторики

Анотація:   У посібнику надана повна інформація, яка необхідна для організації і проведення рольової гри, присвяченої проблемам сучасної біологічної науки. На прикладі цієї гри автор демонтрує чудові можливості практичного застосування подібної технології у навчанні учнів культури дискусії, вміння висловлювати й обстоювати свою думку та знаходити компромісні рішення.

 
14 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 91 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Макаренко М. В.  До 100-річного ювілею Трошихіна В. О. / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 3-10
  Боєчко Є. Є.  Дослідження дії окремих вітамінів та їх комплексів на динаміку глікемії в крові тварин / Є. Є. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 11-15
  Вознесенская Т. Ю.  Влияние ингибиторов митохондриальных переносчиков на мейотическое созревание ооцитов мышей / Т. Ю. Вознесенская [и др.]. - С. 16-25
  Глазирін І. Д.  Фізичний розвиток дітей середнього шкільного віку / І. Д. Глазирін. - С. 26-31
  Горенко З. А.  Функціональні взаємостосунки між щитовидною залозою і печінкою / З. А. Горенко, П. С. Лященко. - С. 32-38
  Грінченко О. А.  Участь парасимпатичної нервової системи в реалізації ефектів таурину на шлункову секрецію / О. А. Грінченко [та ін.]. - С. 39-43
  Демченко О. М.  Дисфункція щитоподібної залози і нейропатичні стани / О. М. Демченко. - С. 44-51
  Жицька Л. І.  Дослідження вмісту важких металів едафотопів урбоекосистем міста Черкаси / Л. І. Жицька, О. М. Байрак. - С. 52-59
  Журавльов О. А.  Стан центральної та мозкової гемодинаміки за умов активної розумової діяльності в осіб, що проживають на радіактивно забрудненій території / О. А. Журавльов. - С. 60-65
  Зима І. Г.  Особливості змін фронтальної асиметрії ЕЕГ людини в залежності від зовнішнього олфактивного оточення / І. Г. Зима, С. А. Крижанівський, Н. Г. Піскорська. - С. 66-71
  Каленіченко О. В.  Рівень дихальної синусової аритмії і серцево-дихального синхронізму у спортсменів із різною спрямованістю тренувалбного процесу / О. В. Каленіченко, Л. І. Кудій, С. М. Хоменко. - С. 72-77
  Коваленко С. О.  Особливості коливань частоти серцевих скорочень при різній тривалості вдиху / С. О. Коваленко, Ю. О. Федченко, І. П. Клок. - С. 78-83
  Коробейніков Г. В.  Особливості статевого диморфізму когнітивних функцій у спортсменів високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 84-91
  Лисенко О. М.  Статевий диморфізм у прояві нейродинамічних властивостей у спортсменів високого рівня / О. М. Лисенко. - С. 92-99
  Макарчук М. Ю.  Особливості впливу таурину на окисно-відновні процеси у тканині печінки / М. Ю. Макарчук [и др.]. - С. 100-107
  Меньших О. Є.  Вікова динаміка становлення пам'яті хлопців та дівчат 13 - 16 років з різним рівнем фізичного розвитку / О. Є. Меньших. - С. 108-114
  Петров Г. С.  Фізичний розвиток та психофізіологічні функції у студентів різних спеціальностей / Г. С. Петров [и др.]. - С. 115-124
  Соколенко С. В.  Вплив психоемоційного навантаження на показники специфічного імунітету в осіб різної статі / С. В. Соколенко, В. Л. Соколенко. - С. 125-132
  Сисоєнко Н. В.  Особливості фізичного розвитку школярів м. Києва та приміської сільської зони, які навчаються в освітніх закладах різного типу / Н. В. Сисоєнко [и др.]. - С. 133-142
  Свояк Н. І.  Закономірності поведінки легких індустріальних масел в об'єктах агроценозу / Н. І. Свояк, Ю. Г. Бондаренко. - С. 143-150
  Швець В. І.  Регуляція агрегатного стану крові у білих щурів / В. І. Швець. - С. 151-157
  Янчук П. І.  Гемодинамічні та респіраторні ефекти ендотеліну в печінці / П. І. Янчук [и др.]. - С. 158-162

Рубрики: Біологічні науки

Ключові слова (ненормовані): вікова фізіологія -- щитовидна залоза та печінка -- центральна та мозкова гемодинаміка -- урбоекосистема міста Черкаси -- фронтальна асиметрія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
15 91.9:74.583(4Укр)-8кр
Л55

        Лизогуб Володимир Сергійович [Текст] : біобібліогр. покажч. / наук. ред. : В. В. Масненко ; уклад. : С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 36 с.

Рубрики: Лизогуб В.С - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія
Черкаси

Ключові слова (ненормовані): бібліографія фізіології

Анотація:   У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представленого наукові праці відомого українського науковця, вченого-фізіолога, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького В.С. Лизогуба.

 
16 28
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія біологічна Вип. 50 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 205 с.

Зміст:
  Климишин Д.  Клонування та вивчення гена snorA, імовірного активатора транскрипції генів біосинтезу ногаламіцину у Streptomyces nogalater / Д. Климишин, Т. Грень, В. Федоренко. - С. 3-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Аравіцька О.  Вплив ультрафіолетового опромінення на антибіотичну активність продуцента сіоміцину Streptomyces sioyaensis LV81 / О. Аравіцька, Я. Грубський. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ганжа Д.  Оцінка динаміки забруднення верхнього шару грунту гамма-випромінюючими радіонуклідами методом радіометричного очікування / Д. Ганжа. - С. 18-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оксенюк У.  Цитохімічний аналіз вмісту нікелю в клітинах гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw / У. Оксенюк, О. Лобачевська. - С. 26-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Микітчак Т.  Консортивна структура тирличу ваточниковидного (Gentiana asclepiadea L.) і тирличу безстеблого (Gentiana acaulis L.) масиву Чорногора (Українські Карпати). II / Т. Микітчак, О. Решетило, Й. Царик. - С. 35-43
  Скробала В.  Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності / В. Скробала. - С. 44-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулина С.  Санітарно-гігієнічні показники Червоноградського гірничопромислового регіону, як складова інтегральної оцінки якості стану довкілля / С. Кулина, А. Горова. - С. 52-58
  Ситник Ю.  Еколого-токсикологічна оцінка спрямованості гідрохімічних процесів в озері Пісочне Шацького парку / Ю. Ситник [и др.]. - С. 59-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Н.  Особливості овоцидної дії наночасток олова на яйця Ascaris suum (Goeze, 1782) in vivo / Н. Волошина, П. Кілочицький, А. Мазуркевич. - С. 76-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко Н.  Динаміка іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов'я в XX ст. / Н. Демченко. - С. 72-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куртяк Ф.  Іхтіофауна басейну річки Латориця в межах України / Ф. Куртяк [и др.]. - С. 85-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горішний М.  Фотосинтезувальні пігменти Chlorobium limicolа YA-2002 / М. Горішний, С. Гудзь. - С. 95-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гричан Н.  Роль карбоангідрази у регуляції функціонування підщелепної слинної залози щурів / Н. Гричан [и др.]. - С. 101-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванюк О.  Вплив ранньої спортивної спеціалізації на електричну активність кори головного мозку у юнаків в альфа-діапазоні ЕЕГ / О. Іванюк. - С. 112-117
  Рибіцька Л.  Інформаційний аналіз структурної перебудови м'язової оболонки товстої кишки при токсичному ураженні / Л. Рибіцька, М. Гнатюк. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поручинський А.  Просторовий розподіл когерентних зв'язків у тета-діапазоні електроенцефалограми підлітків з різним рівнем сили нервових процесів при когнітивній діяльності / А. Поручинський, Н. Желамська, Т. Поручинська. - С. 122-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нецик О.  Роль у регуляції слиновиділення підщелепною слинною залозою щурів / О. Нецик [и др.]. - С. 131-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баїк О.  Вплив іонів свинцю на фізіолого-біохімічні показники мохів / О. Баїк, О. Щербаченко. - С. 144-1150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тищенко Д.  Вплив автотранспортного забруднення на деякі компоненти системи антиоксидантного захисту у інтродуцентів роду Cotoneaster Medic / Д. Тищенко. - С. 151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кияк Н.  Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw / Н. Кияк, І. Микієвич. - С. 157-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самохвалова В.  Макроелементи рослин за впливу надлишку важких металів в системі грунт - рослина / В. Самохвалова. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карпин О.  Важкі метали як компонент нафтового забруднення грунту / О. Карпин [и др.]. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровецька Г.  Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення грунту / Г. Коровецька [и др.]. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маргітай Л.  Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz / Л. Маргітай [и др.]. - С. 189-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарайда О.  Морфо-біохімічні показники проростків Zea mays L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену / О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): біологічні науки -- техногенне забруднення -- важкі метали

Анотація:   У збірнику опубліковані статті з актуальних проблем генетики, екології,зоології, мікробіології, фізіології людини. Значна частина статей присвячена питанням техногенного забрудення навколишнього середовища, грунтів, рослин та атмосферного повітря важкими металами. Збірник призначений для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

 
17 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 2 (295) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 146 с.

Зміст:
  Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка. - С. 3-6
  Бичекуева Ф. Х.  Влияние долговременной гипоксии на ВНД старшеклассников при адаптации к учебному процессу / Т. М. Чернишова. - С. 7-13. - Библиогр. в конце ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі біохімічні показники, специфічні тести та функціональні проби в ідентифікації вітамінодефіцитних станів / О. О. Шпєнков [и др.]. - С. 14-18
  Брошко Є. О.  Морфометричні та біомеханічні особливості організації скелету кінцівок деяких наземних хребетних з різим типом локомоції і орієнтації кінцівок / О. О. Шпєнков [и др.]. - С. 23-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк М. Н.  Зимівля водоплавних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2012/2014 р.р. / S. V. Sokolenko. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудаков О. О.  Детермінати стану популяцій Convallaria majalis в соснових лісах Гетьманского НПП / S. V. Sokolenko. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожем'яко Н. С.  Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона / S. V. Sokolenko. - С. 52-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Халиман И. А.  Двустворчатые моллюски семейства Cardiidae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
  Конограй В. А.  Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 59-63
  Купа Л. В.  Зміни активності головного мозку чоловіків при виконанні вербальних субтестів логічного відбору та визначення загальних рис тесту Амтхауера / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 64-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Міжпівкульні відмінності ЕЕГ дель-бета поєднання у лівшів при виконанні емоційного тесту Струпа / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко О. М.  Відмінності умов прояву максимальних аеробних можливостей спортсменів, обумовлених спрямованістю процесу довгострокової адаптації / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 78-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редька І. В.  Специфічні риси електричної активності головного мозку дітей 8-12 років з набутими зоровими дисфункціями / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 86-92
  Рябцева Ю. С.  Внутривидовая изменчивость раковины брюхоногих моллюсков рода Viviparus в водоемах Украины / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 93-99. - Библиогр. в конце ст.
  Собіщанський С. О.  Прилад для реєстрації зовнішнього дихання людини / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 100-105
  Спрягайло О. В.  Урочище "Ходачки" - перспективна пам'ятка природи / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 106-109. - Библиогр. в конце ст.
  Халиман И. А.  Двустворчатые моллюски семейства Cardiidae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
  Чернишова Т. М.  Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпєнков О. О.  Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 121-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Sokolenko S. V.  Influence of moderate physical loads caused by physical training on humoral component of specific immunity indices = Вплив помірних фізичних навантажень, зумовлених заняттям фізичною культурою, на показники гуморальної ланки специфічного імунітету. - С. 129-133. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Yukhymenko L. I.  The role of the main nervous processes in functioning of sensory brain systems = Роль основних нервових процесів у функціонуванні сенсорних систем мозку / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 134-139. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки - Біофізика людей і тварин

Анотація:   Збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Опублуковано наукові праці присявячені дослідженням функцій головного мозку як здорової людини, так і при окремих захворюваннях. Ряд статей висвітлюють результати вивчення фауни моллюсків водойм України. Призначений для широкого кола нуковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
18 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 2 (255) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 148 с.

Зміст:
  Kozhemyako T. V.  Autonomic provisining of processing of information presented with different sreeg in individuals with different level of individually-typolugical characteristics of higher nervous activity = Вегетативне забезпечення переробки інформації з різною швидкістю її пред'явлення у осіб з різним рівнем індивідуально-типологічних властивостей ВНД / T. V. Kozhemyako [и др.]. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Боровець О. В.  Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії естрону в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном / О. В. Боровець [и др.]. - С. 8-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грінченко О. А.  Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції / О. А. Грінченко. - С. 15-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваненко О. В.  Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів P300 / О. В. Іваненко [и др.]. - С. 24-29
  Ілюха О. В.  Весняні міграційні скупчення водно-болотних птахів у Липівському орнітологічному заказнику в 2011-2013 р.р. / О. В. Ілюха, М. М. Борисенко, М. Н. Гаврилюк. - С. 29-35
  Комаренко Н. С.  Вплив факторів довкілля на структури зооценозів природних осередків кліщових зооантропонозів Київської області / Н. С. Комаренко. - С. 36-41
  Красовський В. В.  Деякі морфологічні та біоекологічні осбливості інжиру звичайного (Ficus Carica L.) як потенціал адаптивних ознак при індукції у лісостеп України / В. В. Красовський. - С. 42-46
  Крушінський В. В.  Оцінка впливу оксидантної складової у реакціях вищої нервової діяльності щурів на стрес / В. В. Крушінський [и др.]. - С. 47-51
  Куценко Т. В.  Вербальна і невербальна креативність, варіативність серцевого ритму та показники властивостей психофізичних функцій у жінок і чоловіків / Т. В. Куценко, І. І. Гусак, М. О. Петрушенко. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левків М. Ю.  Жовчні кислоти крові собак після їх годівлі / М. Ю. Левків, І. І. Стойков, С. П. Весельський. - С. 58-62
  Мавроматі Т. Е.  Електрична активність головного мозку жінок при дослідженні асоціативної пам'яті / Т. Е. Мавроматі, Н. Б. Філімонова. - С. 62-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаренко М. В.  Нейродинамічні та психічні функції учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 69-75
  Осипенко В. В.  Фітоіндикація екологічних факторів за допомогою угрупувань спонтанної рослинності м. Черкаси / В. В. Осипенко. - С. 75-82
  Петренко Ю. О.  Статевовікові особливості фізичного стану та підготовленості студентів / Ю. О. Петренко [и др.]. - С. 83-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибалко А. В.  Вплив імпульсної офтальмофотостімуляції на серево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко, Л. І. Кудій. - С. 89-93
  Ровна О. О.  Вплив гіпоксичної гіперкапнії на систему зовнішнього дихання спортсменок синхронного плавання / О. О. Ровна, В. М. Ільїн. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Салах Атамнах  Вплив гістаміну на екскрецію білірубіну печінкою щурів / Салах Атамнах [и др.]. - С. 99-103
  Салига Н. О.  Роль L-глутамінової кислоти у процесах антиоксидантного захисту організму щурів / Н. О. Салига, І. Я. Сварчевська, І. Я. Максимович. - С. 104-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сисоєнко Н. В.  Використання функціональних показників для прогнозування стану фізичної підготовленості учнів / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скляр В. Г.  Особливості онтогенетичного розвитку клена гостролистого в лісах Новгород-Сіверського Полісся / В. Г. Скляр. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбалюк О. В.  Дослідження кінетичних закономірностей впливу оксиду азоту на викликані окситоцином скорочення гладеньких м'язів міометрія / О. В. Цимбалюк. - С. 121-126
  Шаторна В. Ф.  Модифікуюча дія нанозолота та наносрібла на токсичність свинцю / В. Ф. Шаторна. - С. 127-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вашека І. П.  Вплив кальцитоніну на ліпідний склад жовчі щурів / І. П. Вашека [и др.]. - С. 135-141. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Авторами робіт є доктори, кандидати наук, студенти, та аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ різних регіонів України. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
19 Р2
Є92

Єфремов, І. А.

        Туманність Андромеди. - К. : Молодь, 1976. - 368 с.

Рубрики: Російська художня література - Проза

Анотація:   Іван Антонович Єфремов (1907–1972) — відомий російський радянський письменник і вчений. Людина широких інтересів і величезної енергії, він з 18 років як палеонтолог-любитель бере участь у різних наукових експедиціях (Закавказзя, Середня Азія, Якутія, Східний Сибір, Далекий Схід). В 1935 році екстерном кінчає геолого-розвідувальний факультет Ленінградського гірничого інституту, а ще через п’ять років — у 1940 році — дістає ступінь доктора біологічних наук. 1942 року Єфремов написав свої перші науково-фантастичні і пригодницькі новели, які сподобалися О. М. Толстому “правдоподібністю незвичайного”. Відтоді вчений уже не пориває з літературною творчістю. І. А. Єфремов — автор широко відомих повістей “Зоряні кораблі” (1948), “На краю Ойкумени” (1949), “Мандрівка Баурджера” (1953), “Серце змії” (1959), романів “Туманність Андромеди” (1957), “Лезо бритви” (1963), багатьох оповідань та інших творів. Соціально-філософський і науково-фантастичшій роман “Туманність Андромеди” — перша в радянські й літературі спроба намалювати всеосяжну картину життя високорозвиненого комуністичного суспільства. Письменник показує різносторонньо і гармонійно розвинених людей далекого майбутнього, які керуються у своїх думках та діях високою етикою гуманізму. Крім роману “Туманність Андромеди”, у книжці вміщено ряд науково-фантастичних та пригодницьких оповідань письменника.??

 
20 91.9:28
Р82

        Леонід Іванович Рубцов [Текст] : біобібліографія / НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. - К. : Моляр С. В., 2012. - 32 с.

Рубрики: Рубцов Л. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Рубцов Л. І.

Анотація:   У брошурі висвітлені головні етапи життя, наукової, науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі дендрології, паркознавства та ландшафтного будівництва, доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова. Покажчик друкованих праць знайомить читача з роботами вченого в галузі парко- та садобудівництва. Наводиться список публікацій про Л. І. Рубцова, перелік зареєстрованих сортів бузку, виведених ученим та список учнів, які захистили дисертації під його керівництвом.

 
21 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. №39 (252) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 150 с.

Зміст:
  Бесчасний С. П.  Цитохімічна оцінка рівня катіонних білків нейтрофілів у дітей 6-11 років в умовах сенсоневральної туговухості II-III ступеню / С. П. Бесчасний, О. М. Гасюк. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі показники кислотно-лужного балансу організму в диференційній діагностиці ряду патологічних станів / Ф. Ф. Боєчко, І. В. Маковоз, Л. О. Боєчко. - С. 10-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Динаміка окремих показників судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу при хірургічних втручаннях / Ф. Ф. Боєчко, Н. Є. Шабінська, Л. О. Боєчко. - С. 17-23
  Бондзик О .В.  Кисневий баланс печінки та ліпідний склад жовчі щурів за умов дії L-аргініну / О . В. Бондзик [и др.]. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босенко А. І.  Щодо можливостей пристрою "Молния" в діагностиці загального функціонального стану мозку людини / А. І. Босенко, С. В. Страшко, Є. П. Петровський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк М. Н.  Моніторинг орнітофауни Липівського орнітологічного заказника в осінні періоди 2009-2011 р.р. / М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха, М. М. Борисенко. - С. 40-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко А. В.  Факторный анализ действия хлорида марганца в дозе ЛД50 на содержание микро- и макроэлементов в крови белых крыс / А. В. Гончаренко, К. В. Носов. - С. 48-52
  Длябога Ю. З.  Концентрація тестостерону в крові щурів за різного вмісту та жирнокислотного складу етерифікованого холестеролу в їх організмі / Ю. З. Длябога, Й. Ф. Рівіс. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жицька Л. І.  Дослідження зв'язку між швидкістю розкладання підстилки та зольністю опаду в природних дібровах / Л. І. Жицька, Н. В. Жицька. - С. 61-66
  Конякін С. М.  Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області / С. М. Конякін, Конограй В. А.. - С. 66-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коробейнікова Л. Г.  Динаміка психофізіологічного стану у елітних спортсменів в умовах спортивної діяльності / Л. Г. Коробейнікова. - С. 72-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лизогуб В. С.  Серцевий ритм у осіб з різними типами гемодинаміки у стані спокою та при ортопробі / В. С. Лизогуб [и др.]. - С. 78-84
  Лисенко О. М.  Особливості реалізації функціонального потенціалу організму у кваліфікованих веслувальників-байдарочників в залежності від спортивної спціалізації / О. М. Лисенко. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибалко А. В.  Вплив різних паттернів офтальмостимуляції на стан серцево-судинної системи / Рибалко А. В. , С. О. Коваленко, С. І. Токар. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябцева Ю. С.  Сравнительная конхология эмбрионов живородок Сontectiana Listeri. (Gastropoda : viviparidae) из проточных и стоячих водоемов Европы / Ю. С. Рябцева. - С. 99-104. - Библиогр. в конце ст.
  Спрягайло О. В.  Сезонні біоритми видів культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я / О. В. Спрягайло. - С. 105-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стогодюк О. В.  Ліхенофлора м. Черкас / О. В. Стогодюк. - С. 111-115
  Таровик Н. О.  Особливості вегетативної регуляції ритму серця у підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 116-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Філімонова Н.  Ефективність оперативної пам'яті та варіабельність серцевого ритму у молодих жінок в різних фазах менструального циклу / Н. Філімонова, В. Процик. - С. 123-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Л. П.  Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) на промежуточніх миграционніх остановках Азово-Черноморского региона / Л. П. Харченко, И. А. Лыкова. - С. 131-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернозуб А. А.  Довготривала динаміка рівнів кортизолу у крові атлетів різного рівня підготовки / А. А. Чернозуб. - С. 139-144. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Биология

Ключові слова (ненормовані): фізіологія людини -- екомережа Черкаської області -- дендрофлора Подніпров'я -- ліхенофлора Черкас -- спортивна фізіологія -- функціональний стан мозку

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Представляє інтерес для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
22 75.0
П27

Перевощиков, Ю. А.

        Состояние организма человека при экстремальных физических нагрузках [Текст] : монография / Ю. А. Перевощиков; М-во образования и науки Украины; Одесская нац. юридич. акад.. - О. : Юридична література, 2004. - 196 с.

Зміст:
  Проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам. - С. 10-42
  Методология и методы исследования организма в экстремальных условиях физических нагрузок. - С. 45-60
  Особенности и закономерности функциональных измерений в системах организма при экстремальных физических нагрузках. - С. 64-140
  обоснование критериев, методик контроля и корекции состояния организма при экстремальных физических нагрузках. - С. 149-165

Рубрики: Физкультура и спорт - Физические нормативы

Ключові слова (ненормовані): экстремальные физические нагрузки -- клинико-лабораторные методы исследования -- корреляционная спектроскопия -- момоцитограма

Анотація:   У монографії доктора біологічний наук Ю.О. Перевощикова подані результати фізіологічних, імунологічних, психофізіологічних досліджень організму спортсменів, які проводились під час екстремальних фізичних навантежень. Для дослідження екстремального впливу були обрані моделі з різним режимом роботи (циклічні та антициклічні види спорту), інтенсивність діяльності (марафонський біг і пробіг на 100 км) та тривалістю навантеження (багатодобовий пробіг, включаючи пробіг на 1 000 миль). У роботі використані традиційні клініко-лабораторні методи дослідження, а також нові методики, які до цього часу не застосовувалися у спортивній медицині (лазерна кореляційна спектроскопія, моноцитограми, визначення рівня молекул середньої маси).

 
23 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 130 с.

Зміст:
  Микитин Т. В.  Біологія, екологічні особливості та видовий склад мурашок комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Касова гора" / Т. В. Микитин, В. П. Стефурак. - С. 5-9.
  Зорій Б. В.  До питання про сезонні зміни в угрупуваннях Staphlindae (Coleoptera, Insecta) підстилки букового лісу заказника "Козакова долина" / Б. В. Зорій, А. Г. Сіренко. - С. 9-15.
  Єльцов А. Л.  Мікроеволюційні процеси в популяціях Leptinotarsa Decemlineata (Say, 1824) під впливом застосування інсектицидів, Аналіз процесів 2004-2006 років. / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 16-35.
  Слободян О. М.  Аналіз мікроеволюційних процесів карпатських популяцій Trichius fasciatus L. по частотах зустрічі фенів забарвлення волосків на передньоспинці імаго / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 35-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грицуляк Б. В.  Характер структурних змін в яєчку в умовах рентгенівського опромінення / Б. В. Грицуляк, О. Я. Глодан, Г. І. Пташник. - С. 42-44.
  Купчак С. В.  Зміни вмісту глікогену у м'язах грудної кінцівки собаки після порушення кровопостачання та інервації / С. В. Купчак. - С. 44-50.
  Грицуляк В. Б.  Ультраструктурні зміни в яєчку в умовах рентгенівського опромінення / В. Б. Грицуляк [и др.]. - С. 50-52.
  Спаська А. М.  Особливості морфології паренхіми і гемомікроциркуляторного русла яєчка щурів в нормі та після його експериментального проколювання / А. М. Спаська. - С. 53-57.
  Случик І. Й.  Мітотична активність меристеми вегетативних бруньок представників роду Populus L. в умовах урбанізованого середовища / І. Й. Случик, І. Й. Івасюк. - С. 58-60.
  Воробель А. В.  Аналіз факторів ризику гіпертензії у студентів Прикарпатського національного університету (ПНУ) імені Василя Стефаника / А. В. Воробель. - С. 60-67.
  Малиновська І. М.  Вплив типу фітоценозу на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у грунті багаторічного перелогу / І. М. Малиновська. - С. 68-75.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 3. Статистичні характеристики. Кореляційний та регресійний аналізи / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 76-89.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 4. Розподіл особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та ялини звичайної (Рicea abies) за нормальним законом Гаусса / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 90-98.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 5. Статистичні характеристики. Дисперсійний аналіз: статистична рівність ряду математичних сподівань особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra l.) та ялини звичайної (Picea abies) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 98-118.
  С   / С

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових дослідженьз актуальних проблем біології: зоології, популяційної біології, фізіології і анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії та грунтознавства, математичних методів у біології.

 
24 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 136 с.

Зміст:
  Кузярін О. Т.  Флористичне та фітоценотичне різноманіття заплавних екосистем басейну верхів'я Західного Бугу / О. Т. Кузярін. - С. 5-7.
  Буняк В. І.  Аналіз флори урочища "Зимір" в передгір'ї Чорногори / В. І. Буняк, В. І. Гнєздилова, Н. Л. Антків. - С. 8-15.
  Климишин О. С.  Сукцесійна трансформація корінних трав'яних фітоценосистем високогір'я Українських Карпат / О. С. Климишин. - С. 15-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук С. Є.  Еколого-ценотичний аналіз флори узлісь широколистяних лісів нижнього гірського поясу північно-східного мегасхилу Українських Карпат та Прикарпаття / С. Є. Шевчук. - С. 23-26.
  Шумська Н. В.  Гідрофільна рослинність нижньої течії ріки Стримби (Передкарпаття) / Н. В. Шумська. - С. 26-29.
  Григорова А. С.  Флора Bryophyta Довбушанських Горган / А. С. Григорова. - С. 29-33.
  Кизим А. А.  Сезонна динаміка угрупувань Geometridae (Lepidoptera, Insecta) в умовах Передкарпаття та прилеглого лісостепу / А. А. Кизим. - С. 34-42.
  Бідичак Р. М.  Фауна Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) заказника "Козакова долина" / Р. М. Бідичак. - С. 42-49.
  Шпарик В. Ю.  Сирфіди (Diptera, Syrphidae) природного заповідника "Горгани" / В. Ю. Шпарик. - С. 49-55.
  Ковальчук А. А.  Переопис Vorticella striata Dujardin, 1848 / А. А. Ковальчук. - С. 55-57.
  Заброда В. В.  Ареалогічний аналіз фауни справжніх пильщиків (Tenthredinidae, Hymenoptera) північного мегасхилу Українських Карпат (по Городкову) / В. В. Заброда. - С. 58-62.
  Мотуляк А. П.  Стереологічний аналіз динаміки пострадіаційних змін лімфоцитів білої пульпи селезінки ювенільних мишей радіочутливої лінії BAL/c / А. П. Мотуляк [и др.]. - С. 63-66.
  Данилюк О. В.  Преадаптація дріжджів Saccharomyces cerevisiae пероксидом водню до стресу, спричиненого оцтовою кислотою / О. В. Данилюк, Т. О. Кангіна, Г. М. Семчишин. - С. 67-71.
  Сіренко О. Г.  ІЧ-спектральний аналіз олій горішків сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та сосни кедрової сибірської (Pinus sibirica Du Tour.) / О. Г. Сіренко [и др.]. - С. 72-88.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глодан О. Я.  Вплив на пареніхму передміхурової залози щурів настою суріпиці звичайної (Barbara vulgaris) / О. Я. Глодан. - С. 89-91.
  Пташник Г. І.  Гістоструктура звивистих сім'яних трубочок при варикозному розширенні вен сім'яного канатика та оболонок яєчка / Г. І. Пташник. - С. 92-94.
  Омельковець Я. А.  Порівняння деяких морфометричних показників крові квакші звичайної (Hyla aroborea) та земноводних інших екологічних груп / Я. А. Омельковець, М. В. Березок. - С. 94-97.
  Ельцов А. Л.  Мікроеволюційні процеси в популяціях Leptinitarsadecemlineata (Say, 1824) під впливом застосування інсектицидів / А. Л. Ельцов, А. Г. Сіренко. - С. 98-107.
  Слободян О. М.  Ізоляція популяцій та її вплив на мікроеволюційні процеси в популяціях Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) / О. М. Слободян. - С. 107-113.
  Третяк В. Р.  Вплив температури на фенотипічну мінливість природних популяцій виду Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (Diptera, Syrphidae) / В. Р. Третяк. - С. 114-120.
  Cлучик В. М.  Особливості математичного аналізу та інтерпретації даних екогенетичних досліджень / В. М. Cлучик, М. М. Миленька. - С. 127-130.

Анотація:   У Віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії (біологічні науки), агрохімії тощо.

 
25 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 52 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2003. - 138 с.

Зміст:
  Боєчко Л. О.  Процеси глікозилювання білків за умов експериментального алоксанового діабету у тварин / Л. О. Боєчко. - С. 3-8
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення дії вітамінних комплексів на динаміку ліпідних фракцій у сироватці крові тварин / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, Н. В. Чепчуренко. - С. 9-13
  Гаврилюк М. Н.  Сучасний стан лебедя-шипуна на Черкащині / М. Н. Гаврилюк. - С. 14-18
  Глазирін І. Д.  Особливості змін психофізіологічних функцій студентів факультету фізичної культури в процесі адаптації до навчальної діяльності / І. Д. Глазирін, А. Г. Балізевський, Ю. Войнар. - С. 19-25
  Говоруха Т. М.  Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т. М. Говоруха, М. Ю. Макарчук, С. П. Весельський. - С. 26-29
  Голяка С. К.  Зв'язок індивідуально-типологічних особливостей ВНД з особистісними властивостями людини / С. К. Голяка. - С. 30-34
  Горенко З. А.  Роль холінорецепторів в тироксинових ефектах на жовчоутворення / З. А. Горенко. - С. 35-40
  Єжова О. О.  Психофізіологічні показники школярів в залежності від мікросоціального оточення / О. О. Єжова, Л. М. Басанець, О. І. Іванова. - С. 41-46
  Запорожець О. П.  Вікова динаміка функцій короткочасної зорової пам'яті та зв'язок її з рівнем функціональної рухливості нервових процесів у дітей-спортсменів молодшого шкільного віку / О. П. Запорожець. - С. 47-52
  Коваленко С. О.  Кардіодинаміка у чоловіків різного рівня фізичної активності (17-23 років) / С. О. Коваленко. - С. 53-57
  Коробейников Г. В.  Возрастные особенности переработки информации при психомоторной и умственной деятельности человека / Г. В. Коробейников. - С. 58-73
  Кудій Л. І.  Ритм дихання у чоловіків 17-23 років при різних видах навантаження / Л. І. Кудій. - С. 74-78
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку та типологічних властивостей ВНД у осіб старшого шкільного віку / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. Є. Меньших. - С. 79-86
  Осипенко В. В.  Міська спонтанна рослинність як об'єкт екологічного моніторингу / В. В. Осипенко. - С. 87-95
  Палатний Т. П.  Вивчення дії фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у печінці щурів / Т. П. Палатний, П. І. Янчук, В. І. Комаренко. - С. 96-99
  Палатний Т. П.  Дослідження діапазонів дії фокусованого ультразвуку з оборотними змінами опору нервової тканини / Т. П. Палатний, Ю. П. Горго. - С. 100-109
  Соколенко В. Л.  Вплив психоемоційного навантаження на показники гуморального імунітету у осіб, що мають різні групи крові / В. Л. Соколенко, С. В. Соколенко, В. К. Підгорний. - С. 110-114
  Спрягайло О. А.  Самоплідність та перехресна плодовитість нових сортів груші / О. А. Спрягайло. - С. 115-120
  Федорчук С. В.  Помилки та швидкість переробки інформації у операторів електростанцій / С. В. Федорчук, В. І. Тараненко, Ю. П. Горго. - С. 121-126
  Черненко Н. П.  Швидкість переробки інформації різної складності при пред'явленні різних кольорів / Н. П. Черненко, В. С. Лизогуб, Т. В. Кожемяко. - С. 127-130
  Юхименко Л. І.  Серцевий ритм у студентів під час нервово-емоційного напруження / Л. І. Юхименко, В. С. Лизогуб, С. В. Фуртатова. - С. 131-135

Рубрики: Україна

Ключові слова (ненормовані): глікозилювання білків -- вітамінні комплекси -- психофізичні показники -- холінорецептори -- кардіодинаміка -- серцевий ритм -- переробка інформація

Анотація:   Науковий журнал містить статті, у яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
26 28я21
Г52

Глазко, В. І.

        Словник сучасних біологічних термінів [Текст] : навч. вид. / В. І. Глазко; для вчителів біології загальноосвіт. навч. заклад. та студ. біологічних спец. вузів. - Х. : Основа, 2003. - 96 с.

Рубрики: Довідкові видання - Біологічний словник

Анотація:   У словнику представлені основні терміни, які почали використовуватися в біологічній науці протягом останніх кількох років.

 
27 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 105 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 149 с.

Зміст:
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення дії вітамінів групи В на обмін холестерину в організмі / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 3-7
  Домчін В. І.  Особливості поведінки лані європейської (Dama dama L.) на території Півдня України / В. І. Домчін. - С. 7-15
  Зима І. Г.  Нейродинаміка електричної активності головного мозку людини в стані пролонгованого спокою / І. Г. Зима. - С. 15-23
  Конограй В. А.  Етапи і напрямки досліджень рослинності штучних водосховищ України та їх аналіз / В. А. Конограй. - С. 23-31
  Коробейніков Г. В.  Комплексна діагностика функціональних станів борців греко-римського стилю високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков. - С. 31-38
  Коцан І. Я.  Особливості просторової синхронізації альфа-ритму у жінок з різним рівнем інтелекту при виконанні завдань конвергентного типу / І. Я. Коцан, Н. О. Козак. - С. 38-43
  Кравченко Ю. В.  Імпульсно-періодична гіпоксія як метод прискорення адаптації до умов високогір'я / Ю. В. Кравченко, В. М. Ільїн, О. Л. Євтушенко. - С. 43-49
  Кудій Л. І.  Рівень серцево-дихального синхронізму в стані спокою та при дозованих навантаженнях в осіб з різною частотою дихання / Л. І. Кудій, С. М. Хоменко, С. В. Фуртатова. - С. 49-55
  Куценко Т. В.  Особливості функціонування підсистем обробки інформації при здійсненні помилкових реакцій людини / Т. В. Куценко, Н. Б. Філімонова. - С. 55-62
  Лизогуб В. С.  Переробка сенсомоторної інформації різної складності у людей різного віку та фізичної підготовленості / В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко, О. О. Безкопильний. - С. 62-72
  Лисенко О. М.  Структура функціональної підготовленності висококваліфікованих веслярів на байдарках, які спеціалізуються на змагальних дистанціях різної тривалості / О. М. Лисенко. - С. 72-84
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку та сенсомоторної реактивності учнів середнього шкільного віку / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, В. О. Пустовалов. - С. 84-92
  Парчамі Г.С.  Вплив десмопресину на рівень холерезу у щурів / Г.С. Парчамі, Г. О. Самоніна, Л. С. Співак. - С. 92-98
  Петренко Ю. О.  Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / Ю. О. Петренко. - С. 98-108
  Рибалко А. В.  Вплив короткочасної зорової депрівації на стан та хвильові процеси у центральній гемодинаміці / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко. - С. 108-115
  Садовская Ю. Я.  Характерологические особенности личности в системе спортивной деятельности / Ю. Я. Садовская, В. А. Боженов. - С. 115-122
  Свояк Н. І.  Наукове обгрунтування критеріїв безпечного використання інсекто-акарициду "Препарпт 30-В" / Н. І. Свояк, І. Г. Анісімова, Л. П. Запривода. - С. 122-129
  Соколенко С. В.  Кореляція показників специфічного імунітету у обстежених за умов психоемоційного навантаження / С. В. Соколенко, В. Л. Соколенко. - С. 129-135
  Токар С. І.  Вплив локального охолодження на центральну та периферійну гемодинаміку студентів / С. І. Токар. - С. 135-141
  Юхименко Л. І.  Психофізіологічні показники організму школярів в різних умовах навчальної діяльності / Л. І. Юхименко, С. М. Хоменко. - С. 141-147

Рубрики: Україна

Ключові слова (ненормовані): дія вітамінів -- рослинність штучних водосховищ -- альфа-ритм у жінок -- серцево-дихальний синхронізм -- помилкові реакції людини

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
28 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 71 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 137 с.

Зміст:
  Базілевський А.  Особливості морфосоматичного розвитку студентів різного профілю навчання / А. Базілевський, Ю. Войнар, Д. Новарецький. - С. 3-9
  Боєчко Ф. Ф.  Забезпечення вітамінами осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. - С. 9-20
  Бужин О. А.  Комплексна регуляція статті потомства у ссавців / О.А. Бужин. - С. 20-26
  Гаврилюк М. Н.  Обліки зимуючих птахів у районі очистних споруд м. Черкаси в 2001-2004 рр. / М.Н. Гаврилюк. - С. 26-31
  Глазирін І. Д.  Фізичний розвиток та статеве дозрівання сучасних дівчат пубертатного періоду / І.Д. Глазирін. - С. 31-37
  Ілюха Л. М.  Вплив запаху олії м'яти перцевої на показники розумової працездатності людини / Л.М. Ілюха. - С. 37-46
  Каленіченко О. В.  Вплив сонячної активності на варіабельність серцевого ритму / О.В. Каленіченко, С.О. Коваленко, В.В. Рибалко. - С. 46-51
  Коваль І. В.  Особливості вуглеводного обміну рослин роду Rosa L / І.В. Коваль. - С. 51-60
  Лизогуб В. С.  Переробка інформації різної складності та модальності особами з різними індівідуально-типологічними властивостями ВНД / В.С. Лизогуб, Н.П. Черненко, Т.В. Кожемяко. - С. 60-68
  Макаренко М. В.  Нейродинамічні властивості спортсменів рісної кваліфікації та спеціалізації / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, О.П. Безкопильний. - С. 68-74
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку школярів з різними типологічними властивостями ВНД / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, В.О. Пустовалов. - С. 74-82
  Малтков Н. В.  Динамика адаптивных возможностей организма под влиянием средств физической реабилитации / Н.В. Малтков. - С. 82-90
  Маликов Н. В.  функциональная подготовленность триатлонистов высшей квалификации и новые методы ее экспресс-диагностики / Н.В. Маликов. - С. 90-97
  Свояк Н. І.  Вивчення динаміки залишкових кількостей препарату 30-В методом тонкошарової хроматографії / Н.І. Свояк, Ю.Г. Бондаренко. - С. 97-104
  Рожкова І. М.  Гістофізіологічні зміни щитоподібної залози щурів в умовах одночасної хронічної дії нітратів і фізичного тренування / І.М. РожкоаВ. - С. 104-111
  Сисоєнко Н. В.  особливості адаптації дітей різного віку до умов навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах нового типу / Н.В. Сисоєнко
  Соколенко С. В.  Вплив психоемоційного навантаження на показники специфічного імунітету в осіб, що мають різні фенотипи гаптоглобіну / С.В. Соколенко, В.Л. Соколенко. - С. 117-122
  Хоменко С. М.  Нейродинамічні властивості учнів молодшого шкільного віку та успішність навчання / С.М. Хоменко, Ю.П. Ядвіга. - С. 122-127
  Юхименко Л. І.  Особливості динаміки психофізіологічних функцій в онтогенезі людей 18-27 років / Л.І. Юхименко. - С. 127-134

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
29 74.264.5
Р58

        Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Біологічні секції МАН

Ключові слова (ненормовані): учнівські дослідження з біології -- наукова робота школярів

Анотація:   У посібнику розглянуто питання організації і проведення учнівських дослідження біологічних секцій Малої академії наук. Надаються практичні рекомендації щодо вибору теми дослідження, проведення експерементів, оформлення і представлення результатів роботи.

 
30 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали IV наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 100 с.

Зміст:
  Андрієнко О. Д.  Диференціація властивостей психофізіологічних функцій дітей і підлітків різного ступеня біологічної зрілості / О. Д. Андрієнко. - С. 3.
  Андрійчук Ю. М.  Стан кардіореспіраторної системи та фізична працездатність юних волейболістів / Ю. М. Андрійчук. - С. 4.
  Базілевський А. Г.  Пристосування психофізіологічних функцій студенток фізкультурного профілю до навчальної діяльності в процесі їх професійної підготовки / А. Г. Базілевський [и др.]. - С. 5.
  Бесчасний С. П.  Пристосувальні реакції імунної системи в умовах слухової сенсорної депривації / С. П. Бесчасний, О. М. Гасюк. - С. 6.
  Бірюкова Т. В.  Типологічні особливості реакції кардіогемодинаміки на фізичне навантаження у дітей з вадами слуху / Т. В. Бірюкова. - С. 7.
  Боєчко Ф. Ф.  Вплив додаткової вітамінізації на показники психо-емоційного профілю / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 8.
  Вадзюк С. Н.  Зв'язок успішності навчання та професійної діяльності водіїв тролейбуса з властивостями психофізіологічних функцій / С. Н. Вадзюк, Т. М. Білінська. - С. 9.
  Вадзюк С. Н.  Сила та лабільність нервової системи осіб, які здобувають професію "електрогазозварник" / С. Н. Вадзюк, Л. Г. Федунчик. - С. 10.
  Вадзюк С. Н.  Психологічні особливості лікарів терапевтичної практики / С. Н. Вадзюк, К. М. Варнавський. - С. 11.
  Вареник В. В.  Формування психологічної готовності газодимозахисників-рятувальників МНС України / В. В. Вареник, М. А. Кришталь. - С. 12.
  Выхованец Ю. Г.  Компьютерный комплекс для биомедицинских исследований / Ю. Г. Выхованец [и др.]. - С. 13.
  Гасюк О. М.  Сенсорна депривація як фактор формування змін пристосувальних реакцій серцево-судинної системи в умовах розумового навантаження / О. М. Гасюк. - С. 14.
  Голікова В. В.  Психофізіологічна оцінка типів реагування курсантів морських ВНЗ на навчальне навантаження / В. В. Голікова. - С. 15.
  Головченко І. В.  Особливості церебральної гемодинаміки вертебрально-базилярної системи у дітей віком 8-12 років з дитячим церебральним паралічем / І. В. Головченко. - С. 16.
  Голяка С. К.  Вплив нервово-психічного напруження на швидкість переробки інформації стрільців з різними властивостями темпераменту / С. К. Голяка. - С. 17.
  Горго Ю. П.  Психофізіологічна діагностика та зміни функціональних станів організму людини в період алаптації до екстремальних умов працедіяльності / Ю. П. Горго [и др.]. - С. 18.
  Гордійчук В. І.  Особливості морфофункціонального розвитку сільських підлітків та юнаків в зв'язку із завданнями профвідбору / В. І. Гордійчук. - С. 19.
  Грищенко О. В.  Особливості регіонарної гемодинаміки в спокої та антиортостазі людей з різною фізичною підготовленістю і спрямованістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 20.
  Дегтяренко Т. В.  Перспектива реалізації комплексного нейропсихологічного підходу при розвиваючому навчанні дітей дошкільного віку / Т. В. Дегтяренко, О. С. Іванова. - С. 21.
  Дегтяренко Т. В.  Індивідуальні психофізіологічні особливості підлітків з різним станом соматичного здоров'я за об'єктивними параметрами зорової аферинтація / Т. В. Дегтяренко, О. В. Ушан. - С. 22.
  Демченко Н. О.  Показники церебральної гемодинаміки каротидної системи хлопчиків дошкільного віку з логоневрозом / Н. О. Демченко. - С. 23.
  Довгаль В. І.  Проблеми професійної орієнтації та професійного відбору школярів із затримкою психічного розвитку / В. І. Довгаль. - С. 24.
  Дудоладова А. В.  Емоційна дезорганізація професійної діяльності в контексті підготовки майбутніх перекладачів / А. В. Дудоладова. - С. 25.
  Єна А. І.  Проект порядку психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки / А. І. Єна. - С. 26.
  Єна Т. А.  Психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Т. А. Єна. - С. 27.
  Желамська Н. О.  Особливості зонального розподілу альфа-активності ЕЕГ школярів з різним рівнем сили нервових процесів / Н. О. Желамська, А. І. Поручинський. - С. 28.
  Запорожець О. П.  Розвиток психофізіологічних властивостей як чинник успішності розумової праці спортсменів молодшого шкільного віку / О. П. Запорожець. - С. 29.
  Зима І. Г.  Відмінності ЕЕГ-характеристик людини в стані пролонгованого спокою в залежності від типу емоційної реакції / І. Г. Зима [и др.]. - С. 30.
  Клименко Г. В.  Взаємозв'язок між розумовою і фізичною працездатністю у студенток військового технічного ВНЗ / Г. В. Клименко. - С. 31.
  Кокун О. М.  Особливості та передумови професійного вибору на етапі оптації / О. М. Кокун. - С. 32.
  Корінчак Л. М.  Корекція функціональних характеристик студентів при фізичних навантаженнях з урахуванням біоритмів / Л. М. Корінчак, Ю. П. Горго. - С. 33.
  Коробейніков Г. В.  Особливості формування психофізіологічної організації у спортсменів високого класу / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 34.
  Коробейніков Г. В.  Ритм серця у юних борців з різним психофізіологічним станом / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 35.
  Корольчук В. М.  Стресостійкість як адаптивний потенціал особистості / В. М. Корольчук. - С. 36.
  Корольчук М. С.  Основні поняття та категорії адаптації / М. С. Корольчук. - С. 37.
  Косаренко О. О.  Особистісні особливості та їх зв'язок із силою нервових процесів в учнів середнього шкільного віку / О. О. Косаренко, О. Б. Спринь, І. М. Рожков. - С. 38.
  Кремечек Г. А.  Оптимізація навчального процесу шляхом його раціональної організації і унормування навчання студента / Г. А. Кремечек, Л. Д. Олешко. - С. 39.
  Куценко Т. В.  Обробка інформації у осіб із різним рівнем вербальної креативності / Т. В. Куценко. - С. 40.
  Ламбуцька Ж. А.  Психофізіологічне забезпечення професійного навчання / Ж. А. Ламбуцька. - С. 41.
  Ластков Д. О.  Оценка функционального состояния студентов с учетом пищевого статуса / Д. О. Ластков, Т. А. Выхованец. - С. 42.
  Лисенко О. М.  Індивідуальні особливості спортсменів та застосування позатренувальних факторів в спорті вищих досягнень / О. М. Лисенко. - С. 43.
  Лях Ю. Е.  Стабилометрия в диагностике нарушений координации движений / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 44.
  Лях Ю. Е.  Оценка состояния организма под воздействием экстремальной криотерапии / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 45.
  Маврич С. И.  Взаимосвязь мотивации и результатов психофизиологической экспертизы у мастеров-взрывников, занятых на подземных работах / С. И. Маврич, А. В. Ивасенко. - С. 46.
  Макаренко М. В.  Диференціально-психологічні аспекти професійного відбору з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей нервової діяльності / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 47.
  Макаренко М. В.  Комп'ютерний пристрій "Діагност-2" для дослідження та оцінки нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 48.
  Малхазов О. Р.  До питання про метод діагностики ступеню сформованості сенсомоторного поля індивіда / О. Р. Малхазов. - С. 49.
  Маслюк В. В.  Особливості показників латентних періодів сенсомоторних реакцій залежно від віку та статі / В. В. Маслюк. - С. 50.
  Матюха О. В.  Зв'язок частоти та амплітуди альфа-ритму ЕЕГ з властивостями нейродинамічних процесів / О. В. Матюха [и др.]. - С. 51.
  Матюха О. В.  Професійно-важливі показники інтелекту та нейродинаміки для діяльності в особливих умовах та їх зв'язки між собою / О. В. Матюха [и др.]. - С. 52.
  Мельнікова О. З.  Дослідження медіаторних механізмів впливу довготривалого стресу на потужність сумарної фонової електричної активності префронтальної зони кори великих півкуль мозку / О. З. Мельнікова, В. П. Ляшенко. - С. 53.
  Меньших О. Е.  Оцінка психофізіологічного та фізичного розвитку хлопців і дівчат 13-16 років / О. Е. Меньших, К. П. Малоног. - С. 54.
  Миронова Г. И.  Оценка эффективности дэнс-терапии в клинической практике / Г. И. Миронова [и др.]. - С. 55.
  Моисеенко Е. В.  Цветовая преференция и коррекция нарушений психофизиологического статуса человека / Е. В. Моисеенко. - С. 56.
  Моренко А. Г.  Вікові особливості когерентних зв'язків в корі головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ при здійсненні тонкої рухової діяльності / А. Г. Моренко, Т. В. Владичко, О. С. Павлович. - С. 57.
  Незавітіна Т. С.  Стійкість до стресу як провідна професійноважлива якість у суднових операторів / Т. С. Незавітіна, Л. М. Шафран. - С. 58.
  Пархоменко Т. В.  До питання вдосконалення психологічної підготовки рятівників / Т. В. Пархоменко, Д. Кичко, К. Корж. - С. 59.
  Плиска О. І.  Залежність функціонального стану студентів від фізичного навантаження за даними велоергометрі / О. І. Плиска, В. В. Подпала. - С. 60.
  Поляков О. А.  Вікова інволюція психофізіологічних показників і проблема забезпечення працездатності осіб старшого віку / О. А. Поляков, О. С. Томаревська. - С. 61.
  Портніченко В. І.  Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір'я / В. І. Портніченко [и др.]. - С. 62.
  Поручинська Т. Ф.  Просторовий розподіл кореляційних зв'язків тета-хвиль ЕЕГ в осіб з різною силою нервових процесів / Т. Ф. Поручинська, О. Р. Дмитроца. - С. 63.
  Псядло Е. М.  Тест кчсм у вивченні психофізіологічного стану операторів / Е. М. Псядло [и др.]. - С. 64.
  Радченко Ю. А.  Особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації у змагальний період / Ю. А. Радченко. - С. 65.
  Редька І. В.  Психофізіологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / І. В. Редька. - С. 66.
  Рибалко А. В.  Вплив монохромного світла різного рівня інтенсивності на центральну гемодинаміку та хвильові процеси серцевого ритму / А. В. Рибалко [и др.]. - С. 67.
  Розік А. І.  Вплив класичної та рок-музики на просторовий розподіл тета-активності ЕЕГ мозку людини у стані спокою / А. І. Розік. - С. 68.
  Самокиш І. І.  Загальний функціональний стан головного мозку дівчаток молодшого шкільного віку при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І. І. Самокиш, А. І. Босенко. - С. 69.
  Семків Т. Б.  Деякі особливості розумової працездатності учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору / Т. Б. Семків. - С. 70.
  Сергієнко Ю. П.  Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності працівників правоохоронних органів / Ю. П. Сергієнко. - С. 71.
  Сидоренко Г. Г.  Аналіз впливу аміназину та карбамазепіну на біоелектричну активність неокортесу щурів на фоні розвитку стрес-реакції / Г. Г. Сидоренко, Т. Г. Чаус, В. П. Ляшенко. - С. 72.
  Сисоєнко Н. В.  Особливості адаптації до навчального навантаження учнів середнього шкільного віку при переході на предметне навчання / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 73.
  Ситник Р. М.  Становлення психофізіологічних характеристик учнів середнього шкільного віку під впливом функціональної музики / Р. М. Ситник, О. А. Гуменна. - С. 74.
  Степанська А. В.  Зв'язок властивостей нервових процесів з психофізіологічними функціями та успішністю навчання учнів вечірньої школи / А. В. Степанська. - С. 75.
  Супрунович В. О.  Діагностика і формування деяких психофізіологічних функцій футболістів / В. О. Супрунович, І. Д. Глазирін. - С. 76.
  Томащук В. С.  Оцінка психофізіологічного стану висококваліфікованих борців в динаміці тренувального процесу / В. С. Томащук, В. М. Ільїн, М. М. Михайлович. - С. 77.
  Федорчук С. В.  Оцінка успішності діяльності за показниками реакції на рухомий об'єкт у операторів електростанцій / С. В. Федорчук [и др.]. - С. 78.
  Філіппов М. М.  Теоретичні і практичні аспекти психофізіології як міждисциплінарної галузі знань / М. М. Філіппов. - С. 79.
  Фуртатова С. В.  Зміна психофізіологічних показників протягом навчального дня у дітей молодшого шкільного віку з хронічними захворюваннями окремих систем організму / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 80.
  Харковлюк-Балакіна Н. В.  Інформаційна оцінка психофізіологічного забезпечення працездатності операторів різного віку / Н. В. Харковлюк-Балакіна, Ю. П. Горго. - С. 81.
  Черненко Н. П.  Зв'язок основних нервових процесів з вегетативними реакціями серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку при виконанні розумової роботи різного ступеня складності / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 82.
  Чижик В. В.  Біологічний вік підлітків у спортивному профвідборі / В. В. Чижик, А. М. Сітовський. - С. 83.
  Чумаєва Ю. В.  Оцінка ефективності реабілітації пожежних-рятувальників за показниками психофізіологічного стану / Ю. В. Чумаєва [и др.]. - С. 84.
  Чуприна Е. И.  Оптимизация сроков повторных психофизиологических обследований в задачах профессионального отбора / Е. И. Чуприна, Г. И. Миронова. - С. 85.
  Шафран Л. М.  Професійно важливі якості робітників транспорту: психофізіологічний аналіз / Л. М. Шафран. - С. 86.
  Швайко С. Є.  Просторова синхронізація хвиль бета-діапазону при мислительній діяльності у підлітків / С. Є. Швайко, О. Ю. Пахолюк, О. Р. Дмитроца. - С. 87.
  Швець А. В.  Програма операторської діяльності військовослужбовців / А. В. Швець [и др.]. - С. 88.
  Шейко В. І.  Особливості імунологічного статусу та функціонального стану вищих відділів центральної нервової системи в умовах імуностимуляції на фоні інформаційно-емоційного стресу / В. І. Шейко, В. М. Макаренко. - С. 89.
  Шерер Н. В.  Психофізіологічні особливості адаптації студентів до навчання в університеті / Н. В. Шерер. - С. 90.
  Шкуропат А. В.  Показники середньої частоти базового ритму ЕЕГ приглухуватих підлітків / А. В. Шкуропат. - С. 91.
  Шмалєй С. В.  Вибір професійної оцінки розвитку витривалості у студентів / С. В. Шмалєй. - С. 92.
  Янчук П. І.  Дослідження впливу ендотеліну-1 на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / П. І. Янчук [и др.]. - С. 93.

Рубрики: Фізіологія людини

Анотація:   До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки і присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуально-типологічних властивостей ВНД в успішності професійної діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини.

 
31 28.7я73-1
Ю71

Юрій, М. Ф.

        Антропологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2008. - 421 с.

Рубрики: Антропологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): антропометрія -- морфологія -- вікова антропологія -- конституціональна антропологія -- антропогенез -- сучасні примати -- викопні примати -- людина і природа -- первісне

Анотація:   Даний посібник являє собою короткий виклад та аналіз основних проблем сучасної антропологічної науки, систематизованих згідно з навчальною програмою. Послідовно розглянуті комплексна методико-біологічна проблема конституції, етапи, фактори та закономірності історико-еволюційного й індивідуального розвитку людини, антропологічні аспекти адаптації, біологічна мінливість людини, генетичні процеси в популяціях сучасної людини, проблеми етнічної антропології та расогенезу.

 
32 28.902я73-1
Г65

Гонський, Я. І.

        Біохімія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІY рівнів акредитації / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський; за ред. Я. І. Гонського. - Т. : Укрмедкнига, 2002. - 744 с.

Рубрики: Біохімія організму

Ключові слова (ненормовані): хімія білків -- ферменти -- вітаміни -- метаболічні процеси -- біохімія гормонів -- біологічні мембрани -- біоенергетика -- обімін вуглеводів -- ліпіди -- клінічна

Анотація:   У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м'язів, печінки, нирок, висвітлено механізми функціонування імунної системи та структуру і функції мебранних утворень у клітинах. Наведено матеріали з клінічної біохімії та молекулярної біології. Велику роль відведено висвітленню регулюції метаболічних процесів і порушень при найпоширеніших патологічних станах печінки, нирок, серцево-судинної системи, ендокринних органів, спадкових захворювань. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено типові тестові завдання з різних розділів біохімії та відповіді на них, а також тлумачний словник найпоширеніших біохімічних термінів.

 
33 51.23я73-1
Д46

Димань, Т. М.

        Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Димань, М. М. Барановський, Г. О. Білявський ; наук. ред. : Т. М. Димань. - К. : Лібра, 2006. - 302 с.

Рубрики: Медицина - Гігієна харчування

Ключові слова (ненормовані): фізіологія харчування -- харчовий раціон -- безпечність харчових продуктів -- харчова цінність продуктів -- біологічна цінність харчових продуктів -- санітарно

Анотація:   У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено концептуальні та практичні аспекти екотрофології - нової для нашої країни науки, теоретичний каркас якої тільки формується. Особливу увагу приділено екологічним проблемам харчування, розкрито санітарно-гігієнічне значення їжі. Наведено дані про харчову та біологічну цінність харчових продуктів, їхню збалансованість у харчовому раціоні, енергетичні потреби різних вікових і професійних груп населення. Викладено основи зберігання й індентифікації харчової продукції. Представлено сучасні фізико-хімічні та біохімічні методи дослідження складу і властивостей харчових продуктів.

 
34 81.2Ук-434
М29

Мартинова, Л. П.

        Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник / Л. П. Мартинова. - Х. : Основа, 2011. - 125 с.

Рубрики: Мова українська

Анотація:   Запропонований українсько-російський та російсько-український словник охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук - хімії, фізики. Словник містить понад дві тисячі слів.

 
35 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Ю. Л. Трофімова, Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Антонович. - К. : Либідь, 2003. - 558 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямкам науково-прикладної та практичної психології.

 
36 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
37 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2000. - 558 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- структура сучасної психології -- особистість -- когнітивна сфера особистості -- пам'ять -- увага -- мислення -- інтелект -- уява

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльності та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
38 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2008. - 560 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
39 28.860,7я73-2
М29

Маруненко, І. М.

        Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни [Текст] : курс лекцій для студ. небіологічних спец. вищ. пед. навч. закл / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с.

Рубрики: Анатомія людини

Анотація:   Посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу "Анатомія і фізіологія людини з основами шкільної гігієни", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Крім того, до кожної теми лекцій уведено науково-популярну інформацію під рубриками "З історії науки", "Еволюційний процес", "Важливо знати, що...","Цікаво знати, що".

 
40 28.693.33я73-1кр
Б28

        Батрахогерпетологія [Текст] : посібник / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Everest, 2010. - 175 с.

Рубрики: Зоологія - Батрахогерпетологія

Ключові слова (ненормовані): земноводні -- амфібії -- плазуни -- рептилії

Анотація:   Посібник містить теоретичні відомості про особливості морфології, анатомії, біологічні цикли, чисельність, поширення, значення в природі та практичній діяльності людини, охорону та систематику представників класів Земноводні та Плазуни. У виданні подано рекомендації для проведення лабораторних робіт з батрахогерпетології - науки про земноводних та плазунів. Розроблено тестові завдання для проведення поточного та модульного контролю знань студентів. Надано рекомендації для самостійного вивчення окремих тем зазначеної дисципліни.

 
41 28.903я73-1
П38

Плиска, О. І.

        Фізіологія [Текст] : навчальний посібник для студентів природничих факультетів педагогічних навчальних закладів / О. І. Плиска. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 362 с.

Рубрики: Фізіологія людини

Ключові слова (ненормовані): фізіологія збудливих тканин -- регуляція фізіологічних функцій -- принципи біологічної регуляції -- нервова регуляція фізіологічних функцій -- система травлення

Анотація:   У навчальному посібнику на основі сучасних досягнень науки висвітлюються механізми функціонування як окремих структурних елементів організму, так і його органів і систем в цілому.

 
42 28.072я73-5кр
Б63

        Біохімія [Текст] : практикум (динаміка) : [навч. посіб. для студ. ун-тів] / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь, Н. В. Чепчуренко. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2007. - 274 с.

Рубрики: Біохімія

Ключові слова (ненормовані): динамічна біохімія -- обмін речовин -- обмін енергії -- біологічне окислення -- обмін білків -- обмін нуклеїнових кислот -- обмін вуглеводів

Анотація:   Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, спеціальність "Біологія". Основне завдання практикуму закріплення теоретичних знань студентів та формування практичних умінь і навичок на основі застосування досягнень сучасної біохімічної науки. Структура посібника включає теоретичний матеріал та практичні роботи, що стосуються окремих розділів динамічної біохімії, а також завдання для самоконтролю знань і самостійної роботи студентів.

 
43 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 8 (221) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Босовський М. В.  Методика вивчення теореми про перехід до границі у нерівностях / М. В. Босовський, О. П. Бочко. - С. 3-7
  Вашерук А. В.  Интернет-технологии при разработке подсистемы методологического обеспечения дистанционного обучения немецкого языка в неязыковых вузах / А. В. Вашерук [и др.]. - С. 8-12
  Ващук О. В.  Психолого-педагогічні передумови розвитку акдемічної обдарованості старшокласників / О. В. Ващук. - С. 13-17
  Демченко О. Г.  Одна особлива функція і методика її вивчення / О. Г. Демченко, І. Ю. Ткаченко, В. М. Шкуренко. - С. 18-22
  Драч О. О.  Предметна система навчання у вищій жіночій школі Російської імперії: досвід упровадження / О. О. Драч. - С. 22-27
  Демченко О. Г.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох заданих кіл / О. Г. Демченко, Н. В. Давиденко, К. С. Запорожець. - С. 28-32
  Євсєєва О. Г.  Експериментальна перевірка ефективності методичної системи діяльнісного навчання математики студентів технічного університету / О. Г. Євсєєва. - С. 32-41
  Каленюк О. М.  Виховний вплив сакрального мистецтва на формування духовності майбутнього художника-педагога / О. М. Каленюк. - С. 42-46
  Маршицька В. В.  Про використання мультимедійних технологій у процесі викладання навчальних дисциплін у ВНЗ / В. В. Маршицька. - С. 47-54
  Моторіна В. Г.  Моніторин якості освіти: теоретичний аспект / В. Г. Моторіна. - С. 54-58
  Махомета Т. М.  Науковий гурток з аналітичної геометрії як один із видів позанавчальної науково-дослідної роботи студентів / Т. М. Махомета. - С. 58-63
  Назаренко Н. В.  Застосування нових педагогічних технологій у процесі навчання студентів інформатики / Н. В. Назаренко. - С. 64-68
  Прищепа С. М.  Особистісна активність як основа життєдіяльності школяра / С. М. Прищепа. - С. 69-74
  Прокопенко Н. С.  Підготовка вчителів до проведення моніторингових досліджень з математики / Н. С. Прокопенко. - С. 75-79
  Радзієвська І. В.  Психолого-педагогічні основи організації компетентнісно орієнтваного начання майбутніх медичних фахівців / І. В. Радзієвська. - С. 79-85
  Сердюк З. О.  Деякі аспекти профільного навчання математики в школі / З. О. Сердюк. - С. 85-91
  Соловйов В. М.  Проблеми побудови прогностичних моделей професійної підготовки вчителів педагогічних ВНЗ / В. М. Соловйов. - С. 91-96
  Софієнко О. К.  Формування мотивації до навчання математики у студентів біологічних спеціальностей / О. К. Софієнко. - С. 96-100
  Стадник О. О.  Наукові проекти з природничих наук як засіб форування дослідницько-пошукових здібностей школярів / О. О. Стадник. - С. 100-105
  Ткаченко І. Ю.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від ліній другого порядку / І. Ю. Ткаченко. - С. 105-109
  Третяк М. В.  Формування функціонального мислення студентів першого курсу при вивченні математичного аналізу / М. В. Третяк. - С. 109-115
  Тютюн Л. А.  Формування пофесійної компетентності майбутніх учителів математики в процесі вивчення аналітичної геометрії / Л. А. Тютюн. - С. 115-122
  Хараджян Н. А.  Нові тенденції професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики / Н. А. Хараджян. - С. 122-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хотунов В. І.  Наступність навчання математики в коледжі / В. І. Хотунов. - С. 131-136
  Цапок О. М.  Фаховий гурток із журналістики як одна з форм навчання студентів / О. М. Цапок. - С. 137-142
  Шкуренко В. М.  Одна особлива функція і методика її викладання / В. М. Шкуренко. - С. 142-147

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
44 75.1
Д78

Дрюков, В. О.

        Науково-методичне та медичне забезпечення спортсменів у спорті найвищих досягнень [Текст] : монографія / В. О. Дрюков, Т. Є. Містулова. - К. : Науковий світ, 2004. - 278 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт

Ключові слова (ненормовані): підготовка спортсменів -- медичне забезпечення підготовки спортсменів України -- медичне забезпечення в Олімпійському спорті -- контроль спортивних тренувань

Анотація:   В монографії розглянуті питання науково-методичного та медичного забезпечення (НМ та МЗ) підготовки збірних команд країни як головної риси сучасного олімпійського спорту та неодмінної умови його успішного існування, розкривається зв'язок між різними галузями науки та спорту найвищих досягнень, показані перспективи подальшого розвитку НМ та МЗ.

 
45 74.204.2
Р64

        Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007 р. : XIV Каришинські читання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Ін-т. - Полтава : [Астрая], 2007. - 487 с.

Зміст:
  Буринська Н. М.  До проблеми формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Н. М. Буринська. - С. 18-19.
  Грабовий А. К.  Про забезпечення шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 19-20.
  Виговська О. І.  Особистісно-орієтоване навчання: авторська концепція / О. І. Виговська. - С. 30-32.
  Кожевников В. М.  Вивчення наступності профільної школи і вищого навчального закладу / В. М. Кожевников. - С. 57-64.
  Коссак Г. М.  Освітні тенденції підготовки майбутніх вчителів у зв'язку з новими вимогами школи / Г. М. Коссак. - С. 66-68.
  Кравченко О. В.  Роль лекції в становленні наукової творчості студентів / О. В. Кравченко, Т. В. Поліщук. - С. 68-69.
  Крамущенко Л. В.  Управління процесом професійного розвитку вчителів / Л. В. Крамущенко, С. О. Шматченко. - С. 70-73.
  Крат Р. В.  Особливості розробки цільового та змістового компонентів у побудові спецкурсів / Р. В. Крат. - С. 73-75.
  Кузнєцова Л. М.  Спрямування наукової творчості майбутніх вчителів у напрямі розробки індивідуального підходу до навчання учнів з акцентуаціями характеру / Л. М. Кузнєцова. - С. 79-81.
  Кузнецова Н. В.  Понятийно-терминологический анализ категорий педагогическое мастерство и организационная культура менеджера образования / Н. В. Кузнецова. - С. 81-82.
  Курко К. В.  Досвід творчої діяльності як компонент змісту освіти майбутнього вчителя / К. В. Курко. - С. 82-84.
  Куцериб Т.  Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та магістрів у вищій школі України / Т. Куцериб. - С. 84-86.
  Лисяк О. О.  Формування компетентності студентів, як важливої складової роботи майбутнього вчителя / О. О. Лисяк, О. А. Даценко. - С. 86-88.
  Лук'яненко О. В.  Використання принципів староруського світогляду у творчій ініциативі учителя ХХІ століття / О. В. Лук'яненко. - С. 88-90.
  Магомедова Т. Ю.  Позашкільна освіта - це невід'ємна ланка в системі суспільного еаціонального виховання підростаючого покоління / Т. Ю. Магомедова. - С. 91-93.
  Монастирська С. С.  Формування наукової творчості студентів у процесі викладання біологічних дисциплін / С. С. Монастирська, М. О. Хом'як, Р. Д. Стецик. - С. 93-94.
  Опара М. М.  Синтез навчання і науки / М. М. Опара. - С. 95-97.
  Паливода М. Г.  До питання про наукову роботу студентів-заочників / М. Г. Паливода, Л. К. Паливода. - С. 97-98.
  Пацай Н.  Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами / Н. Пацай. - С. 98-100.
  Плиска О. І.  Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу науково-педагогічних і наукових закладів - шлях до залучення до наукової творчості вчителів та студентів / О. І. Плиска, О. В. Рубан. - С. 100-101.
  Проць Н. І.  Формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителя / Н. І. Проць. - С. 102-103.
  Рибалка О. Я.  Валеологічна освіта - шлях до самопізнання і самоудосконалення студентської молоді / О. Я. Рибалка. - С. 103-104.
  Святська Т. М.  Навчально-творча діяльність студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки / Т. М. Святська. - С. 104-106.
  Сердюк О. Г.  Головне завдання викладача - створення освітнього середовища для студентів в ході вивчення фахових дисциплін / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 106-108.
  Сердюк О. Г.  Формування толерантності, конструктивності й демократичності у викладача вищої школи / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 108-109.
  Сидорович М.  Методологічні знання як чинник розвитку наукової творчості та закладання основ теоретичного мислення в учнівської молоді / М. Сидорович. - С. 109-112.
  Слободянюк Д. І.  Погляди Рене Декарта на нервову систему людини: філософський і науковий аспекти / Д. І. Слободянюк, В. Ю. Нор. - С. 112-113.
  Слободянюк Д. І.  Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда / Д. І. Слободянюк, М. Г. Теслюк. - С. 113-115.
  Совгіра С. В.  Об'єктивна необхідність та особливості природоохоронної роботи в сучасній вищій та загальноосвітній школі / С. В. Совгіра. - С. 116-117.
  Сотула О. В.  Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. П. Карашина / О. В. Сотула. - С. 117-119.
  Стражнікова І. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання природознавства / І. В. Стражнікова, Л. В. Ілійчук. - С. 119-121.
  Ташкинова Е. Г.  Роль компетентностного похдода в системе среднего специального образования / Е. Г. Ташкинова. - С. 121-122.
  Ткаченко А. В.  Історія трудового дитячого корпусу у відображенні вітчизняного і зарубіжного макаренкознавства / А. В. Ткаченко. - С. 122-124.
  Упатова І. П.  Творчість учителя під час підготовки і проведення диференційованого контролю, умови успішності його здійснення / І. П. Упатова. - С. 125-126.
  Хлонь Н. В.  Формування творчої активнсоті студентів при вивченні геології / Н. В. Хлонь. - С. 126-127.
  Хмеловська С. О.  Питання підвищення рівня екологічної освіти в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. - С. 127-128.
  Цебржинский О. И.  К биологическим предпосылкам творчества / О. И. Цебржинский. - С. 128-131.
  Цзихуа Ли  Использование идей В. А. Сухомлинского для создания модели современной китайской школы / Ли Цзихуа. - С. 131-133.
  Цуруль О. А.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі науково-дослідницької роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 133-134.
  Чорний А. В.  Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна / А. В. Чорний, Т. О. Чорна. - С. 134-135.
  Шаповалова Л. В.  Зміст реформ LMD/ECTS та особливості її впровадження у Франції / Л. В. Шаповалова. - С. 135-137.
  Шарко В. Д.  До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики / В. Д. Шарко. - С. 137-139.
  Шашко В. І.  Особистісна культура Д. І. Менделєєва як виховний фактор розвитку пізнавальної діяльності учня / В. І. Шашко. - С. 139-140.
  Шиян Н. І.  Творчість як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / Н. І. Шиян. - С. 140-144.
  Шмалєй С. В.  Професійна діяльність вчителя з розвитку творчих здібностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 144-146.
  Шмалєй С. В.  Періодизація інноваційного досвіду у вітчизняній педагогіці ХХ століття / С. В. Шмалєй. - С. 146-150.
  Яланська С. П.  Формування творчості майбутніх учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська. - С. 150-152.
  Александров М. Г.  Особливості спецкурсів для підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін при профільному навчанні / М. Г. Александров, О. В. Маслов, Л. М. Александрова. - С. 153-154.
  Бажан А. Г.  Роль педагогічних практик у професійному становленні студентів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 154-156.
  Бажан А. Г.  Виробнича науково-педагогічна практика магістрантів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 156-158.
  Бендус Т. О.  Дослідження гармонії / Т. О. Бендус, К. М. Кравченко. - С. 158-159.
  Бернацька К. В.  Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру (за методикою В. В. Бойко) / К. В. Бернацька. - С. 159-161.
  Білик В. Г.  Самостійна робота студентів як засіб розвитку ініціативи та творчості майбутнього вчителя / В. Г. Білик. - С. 161-162.
  Білоус О. В.  Розвиток творчого мислення у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / О. В. Білоус. - С. 162-163.
  Біляковська О. О.  Оцінювання навчальних досягнень учнів як важлива складова формування творчого вчителя / О. О. Біляковська. - С. 164-166.
  Блажко О. А.  Підготовка майбутнього вчителя хімії до організації навчально-дослідної роботи школярів / О. А. Блажко, Т. М. Дабіжук. - С. 166-167.
  Борщевич Л. В.  Розвиток творчої ініціативи студентів на заняттях з дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" / Л. В. Борщевич. - С. 167-168.
  Височан Л. М.  Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації (1959-1991 рр.) / Л. М. Височан. - С. 168-172.
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Гомля. - С. 172-175.
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик ботаніки в околицях міста Полтава / Л. М. Гомля, Д. А. Давидов. - С. 175-176.
  Грабовий А. К.  Педагогічне проектування як чинник експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 176-178.
  Даценко О. А.  Формування професійних якостей майбутнього вчителя для діяльності керівника школи / О. А. Даценко, І. В. Кривошапка. - С. 178-180.
  Деркач Т. М.  Розвиток творчості майбутніх вчителів хімії в січасних умовах / Т. М. Деркач, О. К. Рожко. - С. 180-181.
  Іщенко Т. С.  Педагогічна творчість вчителя: пошуки та перспективи / Т. С. Іщенко. - С. 181-183.
  Кійко Т. Б.  До питання про актуальність медико-біологічних знань в системі професійної підготовки майбутнього вчителя / Т. Б. Кійко, А. О. Міненок. - С. 183-184.
  Ковальчук Б. В.  Розвиток професійних зжібностей як основа творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / Б. В. Ковальчук, Л. О. Ковальчук. - С. 184-186.
  Ковальчук Г. Я.  Проблемне навчання - засіб розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя біології / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів. - С. 186-188.
  Лупаренко С. Є.  Підготовка вчителя до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко. - С. 188-190.
  Малаканова Л. В.  Дослідження студентом власної гармонії / Л. В. Малаканова. - С. 190-192.
  Марюхно О.  Профільне навчання як чинник індивідуалізації процесу навчання / О. Марюхно. - С. 192-194.
  Миронович Ю. З.  Розвиток інтересу до наукової діяльності студентів педагогічного університету / Ю. З. Миронович, Л. Ф. Пашко. - С. 194-196.
  Молокопой С. Н.  Личностно-ориентировочный подход к подготовке студентов как будущих преподавателей географии / С. Н. Молокопой. - С. 196-198.
  Мороз Ю. М.  Значимість фізичної культури і спорту в державній політиці / Ю. М. Мороз. - С. 198-199.
  Накемпій О. М.  Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів предметів природничо-математичного циклу в процесі професійно-педагогічної підготовки / О. М. Накемпій. - С. 199-201.
  Ніколаєнко Н. В.  Специфіка прояву атракції у студентів вищої школи / Н. В. Ніколаєнко, Н. О. Чпйкіна. - С. 201-203.
  Орлова Л. Д.  Розвиток творчості майбутнього вчителя з біології в процесі професійно-педагогічної підготовки / Л. Д. Орлова, Я. М. Кириленко. - С. 204-206.
  Пивовар Н. М.  Здоров’язбереження через психотерапію педагогічного спілкування / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 206-210.
  Подмаркова К. М.  Тестування як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / К. М. Подмаркова, О. Л. Гаркович. - С. 210-213.
  Савонова О. В.  Роль автоматизованої системи тестування "CamomileNet" на базі lnternet-технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Савонова. - С. 213-215.
  Самусенко Ю. В.  Виховання наукою / Ю. В. Самусенко. - С. 215-217.
  Самусенко Ю. В.  Наукова творчість в підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко, Ю. І. Дивоняк. - С. 217-219.
  Страшко С. В.  Соціальне замовлення на підготовку вчителя-валеолога / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. С. Ясинська. - С. 219-221.
  Ткаченко О. Л.  Організація навчального діалогу в процесі підготовки вчителів географії / О. Л. Ткаченко. - С. 221-223.
  Фруктова Я. С.  Учнівські робочі зошити як засіб стимуляції педагогічної творчості майбутніх вчителів / Я. С. Фруктова, О. В. Князева. - С. 223-225.
  Хоменко П. В.  Узагальнення знань з хімії в аспекті функціональності / П. В. Хоменко. - С. 225-227.
  Черчата Л. М.  Роль самостійної роботи у формуванні творчої особисточті вчителя / Л. М. Черчата. - С. 227-229.
  Шинкаренко В. І.  Формування творчої активності студентів у вищій педагогічній школі / В. І. Шинкаренко. - С. 229-230.
  Шумська С. І.  Творчий підхід до фізичного виховання студентів з особливими потребами / С. І. Шумська. - С. 230-232.
  Шупта І. М.  Методи наукових досліджень у конфліктології / І. М. Шупта. - С. 232-233.
  Атаманенко О.  Науково-дослідницька робота студентів та учнів як одна з форм диференційованого навчання / О. Атаманенко, Ю. В. Самусенко. - С. 233-235.
  Бесєдіна І. С.  Науково-дослідницька ауково-дослідна робота учнів, як метод поглиблення знань з біології / І. С. Бесєдіна, Я. М. Макаренко. - С. 235-236.
  Білик В. Г.  Роль технічних засобів навчання у формуванні та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / В. Г. Білик, А. Г. Ткаченко. - С. 237-238.
  Борщевич Л. В.  Організація дослідницької діяльності школярів / Л. В. Борщевич, Я. В. Жульова. - С. 238-240.
  Брижак Л. М.  Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології / Л. М. Брижак. - С. 240-242.
  Брюховецька І. В.  Роль хімічного експерименту у формуванні діяльнісного підходу при викладанні хімії у школі / І. В. Брюховецька. - С. 242-243.
  Брюховецька І. В.  Хімічний гурток як один з чинників формування та реалізації науково-дослідницьких інтересів учнів / І. В. Брюховецька, А. М. Прийма. - С. 243-245.
  Буйдіна О. О.  Комунікативна активність учнів - одна з вимог модернізації шкільної освіти / О. О. Буйдіна. - С. 245-248.
  Булгакова Н. Б.  Самостійна робота як процес формування науково-дослідницьких умінь студентів / Н. Б. Булгакова. - С. 248-250.
  Васильченко М. В.  Проблеми адиктивної поведінки учнів підліткового віку / М. В. Васильченко. - С. 250-252.
  Вербицька О. І.  Поняття професійної компетентності педагогічних кадрів / О. І. Вербицька. - С. 252-253.
  Вербицький В. В.  Роль тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ" у екологічній освіті шкільної молоді України / В. В. Вербицький, В. Г. Надворний. - С. 253-258.
  Власенко Н. О.  Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Антропологія" / Н. О. Власенко. - С. 258-260.
  Галицька Н. Є.  Дидактична гра "кросворд" як засіб розвитку творчих здібностей учнівської молоді під час формування біологічних понять / Н. Є. Галицька. - С. 260-262.
  Гапон С. В.  Напрямки науково-дослідницької роботи учнів у роботі наукових гуртків / С. В. Гапон, В. В. Гапон. - С. 262-264.
  Гапон С. В.  Мохоподібні як об'єкт вивчення науково-дослідницьких робіт студентів та учнів / С. В. Гапон, І. Е. Рева. - С. 264-265.
  Гаркович О. Л.  Сучасні форми наукової творчості школярів / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 265-268.
  Гвоздецька Г. В.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання як новий підхід до організації самоосвти студентів / Г. В. Гвоздецька. - С. 268-269.
  Гладкий М. О.  Роль навчальних експериментів в організації шкільного дослідництва / М. О. Гладкий. - С. 269-272.
  Гнітій Н. В.  Принципи відбору інформації ЗМІ для формування та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / Н. В. Гнітій. - С. 272-273.
  Гонжак Н. Д.  Організація науково-дослідницької діяльності учнів як засіб формування мотивації до навчання / Н. Д. Гонжак, Т. О. Півень. - С. 274-275.
  Горзій Т. О.  Індивідуальні навчально-дослідні завдання, як засіб розвитку творчих здібностей особистості майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки / Т. О. Горзій, І. Л. Макарова. - С. 275-276.
  Горобець Н. В.  Гра в організації особистісно орієнтованого навчання на уроках природознавства / Н. В. Горобець. - С. 276-278.
  Гринюк О. С.  Дослідницька діяльність майбутнього вчителя, як умова творчого підходу до професії / О. С. Гринюк. - С. 278-280.
  Гузь В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як засіб формування їх екологічної культури / В. В. Гузь. - С. 280-282.
  Гуріненко Н. О.  Розвиток творчої пізнавальної діяльності школярів в курсі екології / Н. О. Гуріненко, С. О. Галушко. - С. 282-283.
  Дем'яненко М. М.  Особливості організації науково-дослідницької діяльності / М. М. Дем'яненко. - С. 283-285.
  Деркач М. В.  Сучасний стан пам'яток природи Решетилівського району (Полтавська область) / М. В. Деркач, Л. Б. Савченко. - С. 285-287.
  Джурка Г. Ф.  Визначення фотометричним методом кадмію в грунті / Г. Ф. Джурка, В. Г. Бенедіс, М. В. Волобуєв. - С. 288-290.
  Джурка Г. Ф.  Науково-дослдіницькі підходи до вивчення ьіотехнологічних виробництв / Г. Ф. Джурка, Н. Олефір. - С. 290-294.
  Джурка Г. Ф.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні теми "електроліз" / Г. Ф. Джурка, О. С. Цимбал. - С. 294-297.
  Джурка Г. Ф.  Ефективність використання індивідуальної роботи під час викладання теми "сульфатна кислота" / Г. Ф. Джурка, О. В. Шкурупій. - С. 297-303.
  Жара Г. І.  Уроки основ здоров'я: точка зору учнів / Г. І. Жара. - С. 303-305.
  Закалюжний В. М.  Вплив науково-дослідної роботи студентів на підготовку сучасного вчителя біології / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця. - С. 305-307.
  Іщенко В. І.  До проблеми біологічного навчального змісту в середній школі / В. І. Іщенко, Т. С. Іщенко. - С. 307-308.
  Калайда О. В.  Про деякі аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді / О. В. Калайда. - С. 309-310.
  Калініченко Л. І.  Динамічні лідерство - важливий чинник успішного розвитку навчального закладу / Л. І. Калініченко. - С. 310-311.
  Калугін О. М.  Болонський процес та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вищій школі / О. М. Калугін [и др.]. - С. 311-313.
  Кисла О. Г.  Інтеграція як умова підвищення професійної компетентності спеціаліста / О. Г. Кисла, Н. Н. Чайченко. - С. 313-315.
  Кіросір Л.  Зміст та організація дослідницької роботи в школі в зимовий час / Л. Кіросір. - С. 315-318.
  Коваль А. А.  Умови ефективнсоті науково-дослідної роботи студентів / А. А. Коваль, С. Ю. Чечрткіна. - С. 318-319.
  Коваль А. А.  Використання окремих форм науково-дослідної роботи студентів у навчально-виховному процесі / А. А. Коваль, С. Ю. Чечотіна. - С. 319-321.
  Ковальова Л. П.  Науково-дослідницька діяльність студентів природничо-географічного профілю навчання як чинник зростання професійної майстерності / Л. П. Ковальова. - С. 321-323.
  Ковальчук О. В.  Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з екології / О. В. Ковальчук, О. О. Грустілін. - С. 323-324.
  Ковальчук О. В.  Про наукову роботу учнів у середніх та позашкільних навчальних закладах / О. В. Ковальчук, Я. М. Ханик, О. О. Грустілін. - С. 324-326.
  Кононенко Н. О.  Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко. - С. 326-328.
  Криворучко А. В.  Значення варіативного компонента у підготовці учня до наукової творчості / А. В. Криворучко. - С. 328-329.
  Левченко Ю. П.  Науково-дослідні завдання при викладанні ботанічних дисциплін з використанням відомостей про рідкісні рослини (на прикладі косариків тонких) / Ю. П. Левченко, Л. Д. Орлова. - С. 329-331.
  Оніпко В. В.  Самостійні науково-дослідні завдання та їх значення для професійної підготовки студентів / В. В. Оніпко, Н. Т. Максименко. - С. 332-333.
  Машкіна Л. В.  Коли краса - поруч / Л. В. Машкіна. - С. 333-334.
  Мірошніченко Т. В.  Роль науково-дослідної роботи у розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів / Т. В. Мірошніченко. - С. 334-336.
  Момот Ю. В.  Типологія навчальних проектів при вивчення хімії / Ю. В. Момот. - С. 336-338.
  Моцак Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Л. В. Моцак. - С. 338-340.
  Мучичка І. І.  Науково-дослідницька діяльність учнів як складова методики формування методологічних знань на уроках хімії / І. І. Мучичка, В. М. Дзямко. - С. 340-342.
  Надєєн В. В.  Психологічна компетенція викладача / В. В. Надєєн. - С. 342-344.
  Нізовцева А. В.  Способи реалізації дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцева. - С. 344-346.
  Оніпко В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. як чинник зростання рівня пізнавальної самостійності / В. В. Оніпко, О. І. Риндіна. - С. 346-348.
  Орлова Л. Д.  Організація науково-дослідницької роботи учнів при вивченні рідкісних рослин / Л. Д. Орлова, О. В. Коваль. - С. 348-350.
  Попельнюх В. В.  Форми організації науково-дослідної діяльності на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх, Н. О. Стецюк. - С. 350-351.
  Попович А. П.  Воспитание физических качеств старшеклассников в учебно-тренировочных группах ДЮСШ средствами гандбольной подготовки / А. П. Попович. - С. 351-352.
  Прийма А. М.  Основні засади екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / А. М. Прийма, І. В. Брюховецька. - С. 353-354.
  Прус І. Є.  До проблем науково-дослідницької роботи учнів у сучасній школі / І. Є. Прус. - С. 354-356.
  Речицький О. Н.  Науково-дослідницька діяльність студентів на базі лабораторії органічного синтезу / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - С. 365-358.
  Самойленко С. С.  Організація групової навчальної діяльності школярів на уроках-семінарах / С. С. Самойленко. - С. 358-360.
  Севастьян Л. О.  Розвиток творчих здібностей школярів у процесі організації учнівської науково-дослідницької діяльності при викладанні шкільного курсу хімії / Л. О. Севастьян, С. Ф. Сосновська. - С. 360-362.
  Сенецька Т. І.  Проблемно-розвиваючі досліди, як один із шляхів пізнавальної активності учнів / Т. І. Сенецька. - С. 362-363.
  Солоп В. В.  Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району / В. В. Солоп, Н. О. Стецюк. - С. 363-364.
  Сорокіна Г. Ю.  Науково-дослідницька діяльність у професійній підготовці фахівців зв'язку / Г. Ю. Сорокіна. - С. 364-366.
  Староста В. І.  Формування науково-дослідницьких умінь студентів під час вивчення теми "Адсорбція" курсу колоїдної хімії / В. І. Староста, В. М. Дзянко. - С. 366-367.
  Стеблій О. В.  Інформатизація навчання на уроках та позакласній діяльності з хімії / О. В. Стеблій, С. В. Пустовіт. - С. 367-369.
  Стецюк Н. О.  Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) / Н. О. Стецюк, І. О. Лугова. - С. 369-371.
  Стець Н. В.  Факультативні заняття на тему "харчові добавки" в курсі хімії середньої школи / Н. В. Стець, С. О. Хмеловська, А. А. Нога. - С. 371-372.
  Титаренко В. П.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / В. П. Титаренко. - С. 372-376.
  Титаренко О. О.  Підготовка учнів до проведення дослідів / О. О. Титаренко. - С. 376-378.
  Федоренко Ю. В.  Системно-діяльнісний підхід як основа використання інтерактивного спілкування на уроках іноземної мови / Ю. В. Федоренко. - С. 380-382.
  Федченко С. В.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін / С. В. Федченко, В. М. Федченко. - С. 382-384.
  Ходько Л. М.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі дослідницького методу навчання / Л. М. Ходько, В. І. Магда. - С. 384-386.
  Цина А. Ю.  Організація самостійної науково-дослідної роботи студентів / А. Ю. Цина. - С. 387-391.
  Анічкіна О. В.  Підвищувати рівень методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / О. В. Анічкіна, О. І. Мацієвський. - С. 400-401.
  Арестенко В. В.  Формування практичних умінь і навиків у студентів за допомогою електронного підручника з хімічної технології / В. В. Арестенко, Л. П. Тришкина. - С. 401-403.

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали, присвячені сучасним проблемам розвитку наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції.

 
46 74.00
Р64

        Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: IV Слов'янські пед. читання (30 червня-1 липня) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конгр. / М-во освіти і науки України; АПН України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін.. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 338 с.

Зміст:
  Ничкало Н.  Становлення і розвиток наукових шкіл як міжнародна історико-педагогічна проблема / Н. Ничкало. - С. 10-11
  Кремень В. Г.  Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні / 3-6
  Зязюн І. А.  Духовні чинники елітарної особистості / І. А. Зязюн. - С. 15-19
  Мацеевски Я.  Общественно-правовая ситуация учителя в Польше и государствах европейского союза / Я. Мацеевски. - С. 23-26
  Філіпчук Г. Г.  Культурологічна основа сучасної школи / Г. Г. Філіпчук. - С. 26-29
  Сташак Б.  Інтегроване навчання / Б. Сташак. - С. 29-32
  Круль Р.  Учитель как носитель ценностей в формировании личности / Р. Круль. - С. 37-41
  Graca T.  Jak byc tworczym i refleksyjnym nauczycielem / T. Graca. - С. 41-45
  Руденко В. М.  Проблема педагогічної рефлексії культури в умовах глобалізації освіти / В. М. Руденко. - С. 47-50
  Селезнев Н. В.  Об истоках нового направления в педагогике - педагогической антропологии / Н. В. Селезнев, В. Е. Селезнев. - С. 51-53
  Лощенова І. Ф.  Теоретичні засади полікультурної освіти / І. Ф. Лощенова. - С. 53-54
  Самохвалова С. Ю.  воспитание толерантности / С. Ю. Самохвалова. - С. 54-56
  Кретова О. І.  Проблема діалогу та педагогічної комунікації у полікультурному соціумі / О. І. Кретова, П. В. Кретов. - С. 56-59
  Морозов А. Г.  Виховання в суспільстві свідомості об'єктивної необхідності переходу на засади сталого цивілізаційного розвитку / А. Г. Морозов, С. А. Морозова. - С. 59-62
  Івашкевич Ю. В.  Функціонально-знакова природа іронії / Ю. В. Івашкевич. - С. 59-62
  Олійник В. В.  Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України у період глобалізації / В. В. Олійник. - С. 66-68
  Панова Л. Д.  Виховання людини культури у полікультурному просторі / Л. Д. Панова, Б. И. Перили. - С. 68-69
  Распопова С. О.  Православна традиція як джерело розвитку духовності й культури у полікультурному освітньому просторі / С. О. Распопова. - С. 69-71
  Слюсаренко Н. В.  Реалізація завдань полікультурної освіти в процесі трудової підготовки молоді (друга половина ХХ століття) / Н. В. Слюсаренко. - С. 73-74
  Черток Л. П.  Диалог культур - основной принцип поликультурного образования / Л. П. Черток. - С. 76-77
  Фадеева С. И.  Моделирование системы личностно-ориентированного образования в школе адаптивного развития личности / С. И. Фадеева, Л. Д. Лысак. - С. 77-78
  Хайруддинов М. А.  Проблемы национально-ориентированного воспитания в контексте становления украинской нации и приоритетов социально-экономического развития страны (на материале крымскотатарской этнопедагогики) / М. А. Хайруддинов. - С. 77-78
  Пилипчук В. В.  Особливості релігійної філософії як антропологічної складової педагогіки / В. В. Пилипчук. - С. 80-83
  Баранов А. А.  Гуманистические перспективы контроля знаний учащихся в личностно-ориентированном процессе обучения / А. А. Баранов, Н. В. Колоколова. - С. 83-84
  Бодненко Т. В.  Удосконалення методичної структури уроків фізики як шлях формування у учнів пізнавального інтересу / Т. В. Бондаренко. - С. 85
  Власенко В. М.  Місце і роль експерименту в системі контролю знань, умінь та навичок учнів з фізики / В. М. Власенко. - С. 85-86
  Гриценко В. Г.  Перевірка вмінь розв'язування фізичних задач засобами комп'ютерних технологій / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко. - С. 86-87
  Ильевич Т. П.  Организация интерактивного обучения в условиях личностно-ориентированного образования / Т. П. Ильевич, А. В. Мельничук, В. Е. Лозовский. - С. 89-90
  Михайлюк І. Р.  Проектування навчального середовища засобом інтерактивних комп'ютерних курсів / І. Р. Михайлюк. - С. 92-94
  Павленко О. А.  Дидактичні засади організації контролю педагогічних систем / О. А. Павленко. - С. 94
  Романовская Н. В.  Технология проектного обучения в образовательном процессе / Н. В. Романовская, Л. Д. Диордица. - С. 94-95
  Скутельник Г. П.  Новые подходы к изучению немецкого языка / Г. П. Скутельник. - С. 96-97. - обучение немецкому языку
  Тарасенкова Н. А.  Обучение математике и семиотика: точки соприкосновения / Н. А. Тарасенкова. - С. 97-98
  Шакун Н. В.  Діагностика - окрема галузь науки чи функція перевірки якості знань? / Н. В. Шакун. - С. 98-99
  Шинкаренко Е. Г.  Формирование интереса одаренных детей к изучению курса геометрии / Е. Г. Шинкаренко. - С. 99-100
  Павлик О. А.  Сучасні технології мовної освіти як засіб розвитку особистості школяра / О. А. Павлик. - С. 100-102
  Морозова С. А.  На шляху до європейської системи екологічної освіти / С. А. Морозова. - С. 102-104
  Коломинский Я. Л.  Развитие психологической культуры учащихся как фактор психологического здоровья / Я. Л. Коломинский. - С. 106-108
  Герасимова І. В.  До питання адаптації першокурсників в умовах навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 108-109
  Герасимова Н. Е.  Етапи адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Е. Герасимова. - С. 109-110
  Глазиріна В. М.  Особливості мотивації навчання студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 110-111
  Горбач Г. М.  Роль емпатійного рефлексивного слухання в процесі вивчення учнями іноземної мови / Г. М. Горбач. - С. 111-112
  Вінник Н. Д.  Розвиток психологічної компетентності як складової творчої готовності педагогічних працівників / Н. Д. Вінник. - С. 112-114
  Волошко Н. І.  Збереження фізичного та психічного здоров'я в умовах навчання / Н. І. Волошко. - С. 114-115
  Ігнатович О.  Саморозвиток та самоактуалізація психологічної культури практичних психологів у творчій професійній самодіяльності / О. Ігнатович. - С. 115-117
  Белановская О. В.  Знак как психологический механизм развития личности / О. В. Белановская. - С. 120-122
  Становських З. Л.  Основні напрямки оптимізації професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці / З. Л. Становських. - С. 122-123
  Кузьменко Г. О.  Впровадження досвіду аналітичної психології у вирішенні проблеми психічного здоров'я студентів / Г. О. Кузьменко. - С. 123-124
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Розкриття креативного потенціалу особистості як умова ефективного засвоєння іноземної мови студентами університету / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 124-125
  Лозовский В. Е.  Психологическая служба в условиях личностно-ориентированного обучения на основе интерактивных технологий / В. Е. Лозовский, Л. П. Диордица. - С. 125-127
  Мошенська Л. В.  Особливості використання творів образотворчого мистецтва у психологічній діагностиці / Л. В. Мошенська. - С. 127-128
  Мукомел С. А.  Пасторальний тренінг - як спосіб цілеспрямованого формування духовної сфери особистості учнів / С. А. Мукомел. - С. 128-129
  Недбаева С. В.  Реализация антропологического подхода в подготовке учителя средствами психологической практики / С. В. Недбаева. - С. 29-30
  Гончарук Т. О.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку толерантної особистості / Т. О. Гончарук. - С. 130-132
  Зязюн Л.  Як міністри освіти і культури Франції започаткували і реалізують державну програму "Мистецтво в школі?" / Л. Зязюн. - С. 139-144
  Бубела О. В.  Педагогическое общение как одно из важнейших условий и средств развития личности / О. В. Бубела. - С. 145-146
  Вакулик І. І.  Проблема становлення особистості у процесі вивчення дисципліни "сімейно-побутова культура та домашня економіка" / І. І. Вакулик. - С. 146
  Вовкочин Л. Ю.  Проблема формування громадянськості молоді як важливої складової моделі сучасного виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 146-147
  Выхор С. Т.  К проблеме реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном поцессе школы / С. Т. Выхор. - С. 147-149
  Галашко М. І.  Громадська освіта студентів в процесі фізкультурно-спортивних занять / М. І. Галашко. - С. 149-150
  Гаврина А. Л.  Микросоциум семьи в воспитании ребенка / А. Л. Гаврина. - С. 150-151
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 151-153
  Дахно Р. А.  Особистісно-орієнтований едукаційний процес як психолого-педагогічна умова профілактики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх закладів / Р. А. Дахно
  Дулатбеков Н. О.  Правовое воспитание как фактор формирования поликультурной компетентности личности / Н. О. Дулатбеков, Т. К. Туркенов. - С. 154-156
  Іванова І. В.  Гендерна автобіографія як метод самодіагностики та саморозвитку особистості в полікультурному освітньому просторі / І. В. Іванова. - С. 156-158
  Ильевич С. Л.  Адаптивно-инновационное развитие воспитательных систем в условиях личностно-ориентированного образования / С. Л. Ильевич. - С. 158-159
  Кикинежди О. М.  К проблеме формирования гендерной культуры молодежи / О. М. Кикинежди, В. А. Рамих. - С. 160-161
  Ковчина І. М.  Деякі тенденції соціально-правового захисту дітей та молоді у європейських країнах / І. М. Ковчина. - С. 161-164
  Колоколова Н. В.  Некоторые аспекты воспитания нравственных отношений учащихся в школе гуманитарной культуры / Н. В. Колоколова, Л. Н. Кара. - С. 164-165
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 165
  Кулакова Т. Б.  Профессиограмма как важный компонент диагностики будущей деятельности педагога / Т. Б. Кулакова. - С. 165-167
  Лебедєва І. О.  Дитяча безпритульність як соціально-педагогічна категорія / І. О. Лебедєва. - С. 167-168
  Мельничук Л. Д.  Социально здоровая семья как основополагающий фактор социализации личности / Л. Д. Мельничук. - С. 168-169
  Мосийчук И. П.  Предпочтение локальных национальных черт в искусстве / И. П. Мосийчук. - С. 169-170
  Набенюк М. В.  Личностно-ориентированное взаимодействие как основа развития личности учащегося / М. В. Набенюк, В. С. Веснин. - С. 170-171
  Набенюк М. В.  Моделирование личности выпускника школы в рамках поликультурного образовательного пространства / М. В. Набенюк, М. Р. Просянкина. - С. 171-172
  Николау Л. Л.  К проблеме обеспечения успешной адаптации ученика при переходе со ступени начального образования в основную / Л. Л. Николау. - С. 172-173
  Погольша О. Н.  Воспитание у школьников общечеловеческих и национальных нравственных ценностей / О. Н. Погольша. - С. 173-174
  Попова М. С.  Роль мистецтва у розвитку творчого потенціалу підлітка / М. С. Попова. - С. 174-175
  Рись М. Ю.  Творча самореалізація - передумова розвитку особистості підлітка / М. Ю. Рись. - С. 175-176
  Чемерицький О. Д.  Підвищення правової культури старшокласників в процесі позашкільних занять спортом / О. Д. Чемерицький. - С. 176-177
  Шароватова О. П.  Роль домашнього виховання у формуванні особистості дитини / О. П. Шароватова. - С. 178-179
  Шишкина А. И.  Теоретико-практический анализ структуры толерантной личности / А. И. Шишкина. - С. 179-180
  Шурпа О. А.  Проектная деятельность как средство развития личности учащихся / О. А. Шурпа. - С. 180-181
  Терентьєва Н. О.  Полікультурне виховання як основа міжкультурного спілкування / Н. О. Терентьєва. - С. 181-183
  Топор А. В.  Педагогические аспекты экологического воспитания младших школьников / А. В. Топор. - С. 183-184
  Трофимова Н. М.  Нравственность - принцип педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного процесса / Н. М. Трофимова, Н. Б. Трофимова, Л. Ши. - С. 184-186
  Отич О. М.  Мистецтво у розвитку особистості / О. М. Отич. - С. 187-189
  Флегонтова Н. М.  Сучасні наукові підходи до педагогічної організації культурного дозвілля школярів / Н. М. Флегонтова. - С. 189-190
  Селезнев В. М.  Характер современного воспитательного влияния на школьников среды и общества / В. М. Селезнев. - С. 190-192
  Носаченко І. М.  Удосконалення економічної підготовки особистості в системі неперервної професійної освіти / І. М. Носаченко. - С. 192-194
  Кузьменко В. В.  Полікультурна освіта та її вплив на формування у школярів наукової картини світу / В. В. Кузьменко. - С. 194-195
  Байдацька Н. М.  Актуальність проблеми інформаційного забезпечення моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах / Н. М. Байдацька. - С. 197-198
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 198
  Ігнатенко І. А.  Подив як основа формування мотивації науково-дослідницької діяльності студентів біологічного факультету університету, передумова та ключовий момент формування дослідницьких умінь / І. А. Ігнатенко. - С. 198-201
  Лещенко І. Т.  Інформаційні технології як стратегічний напрям у модернізації системи неперервної професійної освіти / І. Т. Лещенко. - С. 201-202
  Агошкова О. В.  Дифференцированный подход в развитии культуры познания студентов / О. В. Агошкова. - С. 202-203
  Алферов А. Д.  О предмете педагогической психологии и ее преподавании / А. Д. Алферов, М. А. Лубянова. - С. 203-205
  Абрамова В. В.  Формирование прфессиональных компетенций будущего педагога по физической культуре / В. В. Абрамова, Л. А. Батуева, Т. В. Романюк. - С. 205-206
  Архипова С. П.  Професійна компетентність соціального працівника в структурі його професіоналізму / С. П. Архипова. - С. 207-208
  Бабин И. И.  Значение компетенции в определении целей, формировании норм и стандартов качества высшего образования / И. И. Бабин, В. А. Рамих. - С. 208-210
  Балицька А. А.  Роль викладача-наставника у запобіганні конфліктних ситуацій в студентському колективі / А. А. Балицька. - С. 210-211
  Бондаренко Д. М.  Поняття тьютор і тьюторинг у системі дистанційного навчання / Д. М. Бондаренко. - С. 211-212
  Василенко М. П.  Диалогизация учебного процесса как определяющий фактор прфессионализации личности / М. П. Василенко. - С. 212-213
  Гнезділова К. М.  Формування мотиваційного компоненту готовності майбутніх вчителів математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 218-219
  Горюнова Л. В.  Особенности формирования профессионального мобильного специалиста в системе опережающего профессионального образования / Л. В. Горюнова. - С. 219-221
  Грабовий А. К.  Концептуальні засади вдосконалення шкільного хімічного експерименту та експериментальної підготовки вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 221-222
  Дорошко О. М.  Роль поликультурного пространства вуза в формировании экологической культуры будущих учителей / О. М. Дорошко. - С. 225
  Кара Л. Н.  К вопросу о сущности информационной культуры как педагогической цели высшей школы / Л. Н. Кара. - С. 225-226
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 226-227
  Кулик Л. О.  Розвиток творчих здібностей студентів на основі вивчення процесу творення видатних фізиків / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, О. О. Богатирьов. - С. 230-232
  Кучеряну С. Г.  Исследование готовности студентов к межэтничному общению / С. Г. Кучеряну. - С. 232-233
  Михеева Е. В.  К вопросу о формировании ценностного отношения к будущей профессии как компоненте профессионального самоопределения студента / Е. В. Михеева. - С. 233-234
  Некоз І. В.  Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення іноземних мов / І. В. Некоз. - С. 234-235
  Савченко О. П.  Студентське самоврядування: мета, суть, завдання / О. П. Савченко. - С. 239-241
  Черноглазова Л. С.  Формирование профессионально-нравственной культуры будущего социального педагога / Л. С. Черноглазова. - С. 242-243
  Чикалкина Н. Л.  Роль курсовых работ по педагогике в воспитании профессиональных качеств у студентов / Н. Л. Чикалкина. - С. 243-244
  Чуракова О. В.  Підвищення внутрішньої мотивації соціального працівника як умова формування його професійної компетентності / О. В. Чуракова. - С. 244-245
  Шишкина О. И.  Анализ деловых конфликтов между студентами и преподавателями вуза / О. И. Шишкина. - С. 245-246
  Шиянов Е. Н.  Развитие студента как субъекта образовательного процесса / Е. Н. Шиянов. - С. 246-248
  Ставропольцева С. В.  Роль активных методов обучения в развитии личностно значимых качеств будущего специалиста / С. В. Ставропольцева. - С. 248-249
  Фастовець О. О.  Етапи підготовки менеджерів з туризму в Україні / О. О. Фастовець. - С. 249-250
  Харченко О. М.  До проблеми підвищення адаптації майбутніх працівників до умов та процесу діяльності / О. М. Харченко. - С. 250-251
  Хлебников В. Ф.  Реализация педагогических условий подготовки будущего учителя биологии к формированию экологической культуры старшекласников / В. Ф. Хлебников, Е. В. Черникова. - С. 251-253
  Триус Ю. В.  Система формування інформаційної культури як важлива складова професійної підготовки фахівців нової генерації / Ю. В. Триус. - С. 255-256
  Соломаха С. О.  Активізуючі технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / С. О. Соломаха. - С. 260-261
  Ржевська Н. Ф.  Професійна підготовка дорослих в системі неперервної професійної освіти / Н. Ф. Ржевська. - С. 261-263
  Касярум С. О.  Особливості впровадження текстового методу у навчальний процес вищого навчального закладу / С. О. Касярум. - С. 263-264
  Кляцька Л. М.  Адаптація методу case study до навчання природничо-математичних дисциплін у ВНЗ / Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко. - С. 266-267
  Шляхова В. В.  Суржикізація мовлення студентів / В. В. Шляхова. - С. 267-270
  Дзега В. Д.  Розвиток прфесійної компетентності та автономної діяльності сільського вчителя в умовах полікультурного освітнього простору / В. Д. Дзега. - С. 273-276
  Звезда Л. М.  К вопросу о профессиональной и творческой готовности руководителя и педагога / Л. М. Звезда. - С. 277-278
  Ілляшенко Н. Г.  Школа - вуз: зв'язки і проблеми / Н. Г. Ілляшенко, Н. М. Гордієнко. - С. 279-280
  Ильевич Т. П.  Отдельные аспекты проблемы развития профессиональной культуры педагога-воспитателя / Т. П. Ильевич, С. Л. Ильевич. - С. 280-281
  Касярум Н. В.  Деформоване обличчя сільської школи (аналіз структури сучасної сільської школи) / Н. В. Касярум, А. І. Кузмінський. - С. 282-287
  Лещенко А. А.  Домашнє навчання - самодостатній компонент допрофесійної підготовки учнівської молоді в США / А. А. Лещенко. - С. 287-289
  Лук'янець І. В.  Сучасні вимоги до професійних якостей вчителя початкової школи в контексті європейської інтеграції / І. В. Лук'янець. - С. 290-291
  Мазоха Д. С.  Безперервність у системі формування професіоналізму вчителя-класовода / Д.С. Мазоха. - С. 291-292
  Каплун А. З.  З досвіду реформування професійної освіти Польщі / А. З. Каплун. - С. 297-300
  Гушлевська І. В.  Коло актуальних ідей, що ідуть в основу трансформації функцій і ролей вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська. - С. 300-301
  Матвієнко О.  Із досвіду реформування системи середньої освіти в Португалії / О. Матвієнко. - С. 301-304
  Боєчко Ф. Ф.  Показники функціонального стану організму за умов гіподинамії та стресу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 305-308
  Бондаренко О. М.  Розвиток валеологічних знань в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 308-309
  Самоха Р. А.  Проблеми реабілітації та оздоровлення засобами фізичної культури / Р. А. Самоха. - С. 316-317
  {"Супряга Т. В.\"  \"Супряга Т. В."} / {"Виховання у учнів прагнення до здорового способу життя в туристській діяльності\". - С. \"Виховання у учнів прагнення до здорового способу життя в туристській діяльності"}
  Фролов В. Д.  Оцінка результатів нормативних вимог з фізичного виховання як шлях покращення якості навчально-виховного процесу / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, О. П. Верещагіна. - С. 320-321

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірці висвітлюються актуальні філософські, соціальні, психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в полікультурному освітньому просторі слов'янських країн.

 
47 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 4(55) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 134 с.

Зміст:
  Роїк О. М.  Вимірювання опору біологічних тканин для задач медичної діагностики / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, О.М. Ткаченко. - С. 5-19
  Мороз О. О.  Історія аграрних реформ в Україні / О.О. Мороз. - С. 9-17
  Сірко А. В.  Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А.В. Сірко. - С. 17-24
  Мороз О. В.  Особливості оцінки харчової продукції з урахуванням потреб споживачів / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук. - С. 24-30
  Бурдело М. Й.  Вимірювання параметрів чотириелементних RL-двополюсників в скалярних режимах / М.Й. Бурдело. - С. 41-46
  Лежнюк П. Д.  Вторинні критерії та індикатори подібності в задачах оптимального керування / П.Д. Лежнюк, Н.В. Собчук. - С. 46-52
  Колесник І. С.  Моделі і методи для аналізу і оптимізації інвестиційних проектів / І.С. Колесник, Т.М. Боровська, В.А. Северілов. - С. 56-62
  Штовба С. Д.  Мурашині алгоритми оптимізації / С.Д. Штовба, О.М. Рудий. - С. 62-70
  Лужецький В. А.  Моделі ущільнення текстів на основі абстрактних синтаксичних дерев / В.А. Лужецький, М.В. Моторний. - С. 70-76
  Романюк О. Н.  Використання конусної моделі пікселя для антиаліайзингу відрізків прямих / О.Н. Романюк, М.С. Курінний. - С. 76-82
  Мартинюк Т. Б.  Особливості використання позрізової обробки для сегментації багатоградаційних зображень / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом'юк, Я.Г. Скорюкова. - С. 82-89
  Філинюк М.А.  Визначення параметрів фізичної моделі двозатворного польового транзистора Шотки / М.А. Філинюк, Д.В. Гаврілов, Л.Б. Ліщинська. - С. 93-97
  Мокін Б. І.  До питання побудови ефективного опису змістовної частини тестів у форматі XML / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, М.П. Боцула. - С. 97-102
  Ляховченко Н. В.  Психолого-педагогічні, соціальні та економічні аспекти вибору професії випускниками шкіл / Н.В. Ляховченко. - С. 102-105
  Дереч В. Д.  Про ранг елемента напівгрупи / В.Д. Дереч. - С. 113-116
  Дензанов Г. О.  Біоконверсія природних фосфатів / Г.О. дензанов, Г.Д. Петрук, Н.В. Резидент. - С. 116-121

Рубрики: Освіта вища - Освіта технічна

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук.Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої школи.

 
48 28.072.532
М59

        Мікробний синтез флавінів [Текст] : монографія / А. А. Сибірний, Д. В. Федорович, Ю. Р. Борецький, А. Я. Вороновський ; ред. : Н. А. - К. : Наукова думка, 2006. - 192 с.

Зміст:
  Флавіни, їх метаболічні функції та практичне застосування. - С. 7-21
  Біосинтез флавінів та метаболічна регуляція цього процесу. - С. 22-59
  Генетичний контроль біосинтезу рибофлавіну. - С. 60-106
  Транспорт рибофлавіну в мікроорганізм. - С. 107-133
  Біотехнологічне отримання флавінів. - С. 134-152

Рубрики: Біохімія

Ключові слова (ненормовані): вітаміни -- рибофлавіни -- флавіни -- мікробіологія -- мікроорганізми

Анотація:   У монографії розглянуто досягнення в галузі дослідження мікробного синтезу флавінів різними групами про- та еукаріотичних мікроорганізмів, генетичного контролю й молекулярних механізмів регуляції цього процесу, конструювання біотехнологічних продуцентів рибофлавіну методами класичної селекції, метаболічної інженерії, а також використання мікроорганізмів для промислового отримання вітаміну В2. Підсумовано результати досліджень синтезу флавінів у дріджів, які протягом майже 40 років проводив заслужений діяч науки УРСР, професор Г.М. Шавловський і продовжують його учні та послідовники. Флавіни відіграють важливу роль у метаболізмі прокаріотичних та еукаріотичних організмів. Вони залучені у процеси клітинного дихання, детоксикації ароматичних сполук, важких металів, мікросомального окиснення, біолюмінесценції, фототропізму, репарації, здатні індукувати оксидативний стрес і захищати клітину від нього. Рибофлавін є незамінним компонентом їжі людини та кормів сільськогосподарських тварин, а також цінним профілактичним і лікувальним засобом. Схарактеризовано структуру і функції флавінів, що утворюються різними групами мікроорганізмів, їх біологічну роль, основні типи реакції, які каталізуються флавіновими ферментами, ферментивні етапи утворення рибофлавіну, флавінових коферментів і метаболічну регуляцію цього процесу. Велику увагу приділено генетичному контролю та молекулярним механізмам регуляції синтезу флавінів на прикладі класичних модельних систем і флавіногенних організмів, розглянуто особливості систем транспорту рибофлавіну в клітину (пермеаз та екскретаз вітаміну В2), наведено інформацію про шляхи селекції промислових продуцентів рибофлавіну, технологію його біосинтезу.

 
49 95.45
Н34

        Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 4 Студії з поля історії української науки і техніки / Наук. т-во ім. Шевченка (Львів), Комісія історії науки і техніки. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2000. - 288 с.

Зміст:
  Романів О.  "Хроніка наукового товариства ім. Шевченка\" / як особливе джерело для студій з української історіографії\". - С. О. Романів. - 10-18,
  Коновець О.  Розвиток природничих і технічних знань в Україні (від найдавніших часів до XVI ст.) / О. Коновець. - С. 19-38
  Рудик С.  Ветеринарна медицина козацької доби / С. Рудик. - С. 39-54
  Соколов В.  Техніка і технічна книга в Україні у другій половині XVIII ст. / В. Соколов. - С. 55-66
  Добровольський В.  Математика у Київському університеті в 30-40 рр. XIX ст. / В. Добровольський. - С. 67-84
  Руда С.  Товариства природознавців при Харківському університеті (XIX-початок XX ст.) / С. Руда. - С. 85-98
  Пилипчук О.  Михайло Максимович як дослідник природи / О. Пилипчук, Т. Пічкур. - С. 99-111
  Онопрієнко В.  Перша університетська кафедра української історії / В. Онопрієнко. - С. 112-120
  Кощій Л.  Київські з'їзди природознавців та їх роль у розвитку науки та освіти / Л. Кощій. - С. 121-132
  Гайда Р.  Наукові дослідження українських фізиків - дійсних членів НТШ / Р. Гайда. - С. 133-148
  Люзняк М.  Діяльність учених НТШ: шляхи до "вільної наукової праці рідною мовою" / М. Люзняк. - С. 149-163
  Савчук В.  Біля витоків фізики горіння та вибухів в Україні: ескіз наукової біографії А. Е. Малиновського / В. Савчук. - С. 164-174
  Головацький І.  Деякі штрихи до історії розвитку біологічної хемії в Україні / І. Головацький. - С. 175-190
  Пилип'юк В.  Науково-технічний прогрес і фотомистецтво / В. Пилип'юк. - С. 191-197
  Щербань Т.  Технічна та природна секція в Українському науковому товаристві / Т. Щербань. - С. 198-209
  Матвєєва Л.  Національна академія наук України: реформа 1928 р. / Л. Матвєєва. - С. 210-228
  Луговський О.  Як було закрито Інститут транспортної механіки АН УРСР / О. Луговський. - С. 229-241
  Ранюк Ю.  Український історик К. Штепа, німецький фізик Ф. Гоутерманс та "російська чистка" / Ю. Ранюк. - С. 242-272
  Копил О.  З історії ракетобудування в Україні / О. Копил. - С. 273-286

Рубрики: Історія науки

 
50 88.352я73-1
Г55

Глузман, О.В.

        Агресія та її глибинно-психологічні джерела (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) [Текст] : навч. посіб. з курсу "Основи психокорекції" для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Глузман, А. Е. Мелоян, Л. Г. Туз. - К. : Освіта України, 2006. - 256 с.

Зміст:
  Проблема агресії в українському психоаналізі. - С. 11-16
  Мотивація агресивної поведінки суб'єкта. - С. 16-31
  Біологічний підхід у дослідження агресії. - С. 31-41
  Взаємозв'язок агресії та страху: символічне вираження в народній творчості та міфології. - С. 41-51
  Об'єктні відношення суб'єкта та їх взаємозв'язок з агресією. - С. 51-60
  Дослідження закономірностей об'єктних відношень у практичній роботі з предметною моделлю. - С. 60-73
  Мортідно-агресивні тенденції суб'єкта та їх вияв у аналітико-корекційній дискусії в групі АСПН. - С. 74-106
  Психоаналіз малюнків та його науково-аналітична інтерпретація. - С. 106-166
  Самоаналіз учасників АСПН за методикою "Привласнення чужого малюнка з метою самопізнання агресивних тенденцій". - С. 167-184
  Узагальнення теоретичних і практичних аспектів дослідження глибинних витоків агресивності. - С. 184-186
  Психоаналіз авторських малюнків. - С. 186-223
  Психоаналітична робота з предметною моделлю та неавторським малюнком (картиною М. Реріха "Мадонна Лаборис". - С. 224-241

Рубрики: Психічні процеси - Агресія

Ключові слова (ненормовані): психологічні процеси -- психологічні стани -- психоаналіз -- психокорекція

Анотація:   Навчальний посібник авторів Глузмана О.В., Мелоян А.Е., Туз Л.Г., написаний у відповідності з одним із розділів навчального курсу підготовки психологів-практиків "Основи психокорекції". У книзі висвітлюються малодосліджені у психологічній науці і практиці питання глибинно-психологічних витоків агресії. Посібник вміщує як теоретичні аспекти проблеми агресії, так і практичні розробки, що включають окремі методики глибинно-психологічного пізнання психіки суб'єкта.

 
51 74.264
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України. - Полтава : Астрая, 2009. - 416 с.

Зміст:
  Гриньова М. В.  До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 3-6
  Бурда М. І.  Проблеми науково-методичного супроводження профільної школи / М. І. Бурда. - С. 6-8
  Лосєва Н. М.  Творча активність викладача як умова розвитку творчості студента / Н. М. Лосєва, А. І. Дзундза. - С. 8-10
  Пащенко В. О.  Традиції природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. О. Пащенко
  Пєхота О. М.  Педагогічні умови формування суб'єктності майбутнього педагога / О. М. Пєхота. - С. 12-14
  Шмалєй С. В.  Науково-педагогічна робота вчителя по формуванню компетентностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 14-16
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, В. Ю. Крикунова. - С. 17-18
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, Ю. В. Ширай. - С. 18-19
  Волкова Н. Н.  Качество высшего образования как объект системного исследования / Н. Н. Волкова. - С. 19-21
  Галатюк Ю. М.  Розвиток творчості майбутніх учителів фізики на основі діяльнісної теорії навчання / Ю. М. Галатюк. - С. 22-24
  Жара Г. І.  Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять як педагогічна проблема / Г. І. Жара. - С. 24-26
  Кобернік С. Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік. - С. 26-28
  Колодочка В. В.  Погляди В. І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка. - С. 28-30
  Левцун А. А.  Самостійність студента як умова формування творчої особистості вчителя / А. А. Левцун. - С. 30-32
  Магда В. І.  Пізнавальний інтерес - умова та етапи формування / В. І. Магда. - С. 32-34
  Мирошник О. Г.  Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя як чинник його соціально-психологічної поведінки / О. Г. Мирошник, Л. П. Плужник. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моторна Л. В.  Теоретичне обгрунтування компонентівпрофесійної спрямованості навчання природничонаукових дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Л. В. Моторна. - С. 36-38
  Пашко Л. Ф.  Підготовка вчителя до викладання природознавства в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 38-40
  Семеновська Л. А.  Утілення ідеї політехнізму в змісті вітчизняної навчальної літератури (друга половина XIX - перша половина XXст.) / Л. А. Семеновська. - С. 40-42
  Харченко А. С.  Структура мотивації навчання молодших школярів / А. С. Харченко. - С. 42-46
  Цина В.  Студентське самоврядування XXI століття : хто дерегує оркестром? / В. Цина. - С. 46-48
  Цуруль О. А.  Формування професіоналізму майбутнього вчителя у процесі самостійної роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 48-49
  Чернобель О.  Лекційно-семінарська технологія навчання в школі / О. Чернобель. - С. 49-51
  Шевчук С. М.  Витоки географічної освіти та науки у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (до 75 річчя створення природничо-географічного факультету) / С. М. Шевчук. - С. 51-54
  Штепа К. А.  Формування сприятливого комунікативного середовища сучасного уроку / К. А. Штепа, Ю. С. Зірка. - С. 54-56
  Яланська С. П.  Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчості студентів природничого факультету / С. П. Яланська, Н. О. Лоза. - С. 56-58
  Субота Н. П.  Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального середовища при організації дослідницької діяльності студентів із природничих дисциплін / Н. П. Субота. - С. 59-61
  Шпильовий В. Д.  Управління проектами - невід'ємна складова підготовки майбутнього керівника у будь-якій галузі / В. Д. Шпильовий. - С. 61-62
  Безуса О. Л.  Використання інформаційних технологій на уроках фізики / О. Л. Безуса. - С. 62-64
  Волошко Л. Б.  Застосування фреймових технологій при вивченні дисциплін природничого циклу / Л. Б. Волошко, Н. Л. Бабич. - С. 65-66
  Гомля Л. М.  Еволюція способів руху рослин як об'єкт наукових досліджень / Л. М. Гомля, А. І. Михайлюк, Н. О. Лоза. - С. 66-68
  Гуріненко Н. О.  Підготовка майбутнього вчителя біології до експериментальної роботи в ВНЗ / Н. О. Гуріненко, О. Я. Рибалка. - С. 68-70
  Коваленко В.  Роль об'єднання ідей і методів у сучасному природознавстві для розвитку нанотехнологій / В. Коваленко. - С. 70-72
  Кшнякина С. И.  Роль научно-исследовательской деятельности студента в формировании специалиста / С. И. Кшнякина, Т. И. Вертинская. - С. 72-74
  Максименко Н. Т.  Проблемне навчання як елемент дослідницької діяльності при вивченні курсу "Мікробіологія з основами вірусології" / Н. Т. Максименко. - С. 74-76
  Мегалінська Г. П.  Дослідження впливу деяких бактерій, грибів та водоростей на мембрани ерітроцитів крові людини / Г. П. Мегалінська, В. І. Даниленко, С. В. Страшко. - С. 76-78
  Нізовцев А. В.  Дослідницька діяльність студентів / А. В. Нізовцев. - С. 78-80
  Оніпко В. В.  Дослідницька діяльність по біології та сільськогосподарській праці / В. В. Оніпко. - С. 81-83
  Паливода М. Г.  Щодо екологічної освіти на факультетах (відділеннях) гуманітарного профілю ВУЗів / М. Г. Паливода. - С. 84-85
  Пустовіт С. В.  Дослідницька діяльність студентів у курсі "Комп'ютерна хімія" / С. В. Пустовіт. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Використання методу моделювання у процесі викладання методики навчання біології у педагогічному ВУЗі / М. М. Скиба, Т. Є. Буяло. - С. 86-88
  Стрижак С. В.  Роль методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович. - С. 89-90
  Цапов В. О.  Формування економічної культури як ефективний засіб гуманізації освіти / В. О. Цапов, С. Г. Цапова. - С. 90-92
  Чеботарьова Л. В.  Дослідницька робота майбутніх вчителів біології під час польової практики з фізіології рослин / Л. В. Чеботарьова. - С. 92-95
  Шитова О. А.  Елементи дослідницької діяльності учнів ліцею при вивченні фізики в умовах безперервної освіти / О. А. Шитова, Г. К. Шурко. - С. 95-97
  Шулдик В. І.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності / В. І. Шулдик, Т. М. Гензьора, С. П. Бердега. - С. 97-99
  Шурко Г. К.  Наступність в дослідницькій і проектній діяльності ліцеїстів та студентів в умовах безеперервної професійної освіти / Г. К. Шурко, І. Л. Шурко. - С. 100-101
  Астахова Л. Є.  Ботанічні екскурсії у професійній підготовці майбутніх учителів біології / Л. Є. Астахова, Г. В. Муж. - С. 102-104
  Бажан А. Г.  Сучасні особливості організації навчальних практик на природничому факультеті / А. Г. Бажан. - С. 104-106
  Закалюжний В. М.  Застосування матеріалів з друкованою основою при проведенні навчальної польової практики з зоології безхребетних / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль. - С. 106-108
  Лащенко В. Ф.  Навчальні екскурсії як засіб пізнання природи / В. Ф. Лащенко. - С. 108-110
  Надєєн В. В.  Вивчення павуків у процесі навчально-польових практик по зоології безхребетних / В. В. Надєєн. - С. 110-111
  Олексенко Т. Д.  Організація навчальних екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Д. Олексенко. - С. 112-113
  Орлова Л. Д.  Роль польових практик при вивченні курсу "Лікарські рослини" у вищій школі / Л. Д. Орлова, Н. Д. Лужаниця, Н. О. Власенко. - С. 113-116
  Семеніхіна К. А.  Екскурсія з природознавства на тему: "Комахоїдні рослини нашого краю" / К. А. Семеніхіна, А. В. Семеніхін, В. Ф. Лащенко. - С. 116-117
  Сердюк О. Г.  Навчальна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення студента / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 117-119
  Сорокина Г. А.  Особенности организации и проведения экскурсий на Луганщине / Г. А. Сорокина. - С. 119-121
  Теслюк М. Г.  Вивчення виноградових (Vitaceae Lindl.) під час польових практик з ботаніки / М. Г. Теслюк. - С. 121-122
  Шишкіна Ю. О.  Екскурсія як важлива форма навчання природознавства в школі / Ю. О. Шишкіна. - С. 122-123
  Буринська Н. М.  З досвіду формування екологічної свідомості в учнів / Н. М. Буринська. - С. 127-128
  Дмитриков В. П.  Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитриков, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко. - С. 128-131
  Опара М. М.  Лісосмуги на захисті врожаю від суховіїв / М. М. Опара. - С. 131-132
  Беседіна І. С.  Популяризація мікологічних знань (з досвіду роботи кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / І. С. Беседіна, Я. М. Макаренко. - С. 132-134
  Дехтяренко С. Г.  Впровадження сучасних природоохоронних концепцій у старшій школі з використанням диференційованих задач природничо-наукових дисциплін / С. Г. Дехтяренко, О. П. Корж. - С. 134-136
  Мелаш В. Д.  Критерії оцінювання екологічної компетентності учнів / В. Д. Мелаш. - С. 136-138
  Новописьменний С. А.  Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи / С. А. Новописьменний, І. А. Погребняк. - С. 139-140
  Попельнюх В. В.  Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парук "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 140-141
  Попельнюх В. В.  Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 142-143
  Скиба Ю. А.  Формування економічних знань у майбутніх фахівців-екологів шляхом впровадження навчально-методичного комплексу з курсу "Економіка природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - С. 143-145
  Стецюк Н. О.  Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова. - С. 145-148
  Стецюк Н. О.  Науково-практичні семінари як форма еколого-валеологічної освіти / Н. О. Стецюк [и др.]. - С. 148-151
  Юркова Т. Ф.  Сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості / Т. Ф. Юркова. - С. 151-153
  Величко Л. П.  Про особливості використання програмно-методичного комплексу "Органічна хімія, 10-11класи" / Л. П. Величко. - С. 154-156
  Гриньова М. В.  Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка. - С. 156-158
  Максимов О.  Інтегруюча функція фізико-хімічних методів в орієнтації учнів на природничі науки / О. Максимов. - С. 158-159
  Моргун О. Г.  Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / О. Г. Моргун, І. Г. Зезекало. - С. 160-163
  Сологуб А. І.  Профільна креативна хімічна освіта природничо-наукових ліцеїв / А. І. Сологуб. - С. 163-168
  Шиян Н. І.  Форми та методи навчання в класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н. І. Шиян, І. Г. Зазекало. - С. 168-173
  Близнюк С. О.  Зміст шкільного курсу хімії у Великій Британії / С. О. Близнюк. - С. 173-175
  Воробйова Л. Л.  Методика підготовки до проведення уроку хімії з використанням мультимедійних засобів (на прикладі вивчення теми "Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва") / Л. Л. Воробйова. - С. 175-176
  Галицька М. А.  Хімічна складова вищої освіти майбутніх інженерів - екологів / М. А. Галицька. - С. 177-179
  Гінтовт М. С.  Форми і методи навчання хімії при вивченні простих речовин / М. С. Гінтовт. - С. 179-182
  Горбунова І.  Нетрадиційні форми роботи при вивченні хімічної кінетики / І. Горбунова, В. І. Магда. - С. 182-184
  Грабовий А. К.  Структура інноваційної діяльності майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 184-186
  Джурка Г. Ф.  Д. І. Менделєєв про проблеми освіти й організації науки / Г. Ф. Джурка. - С. 186-189
  Джурка Г. Ф.  Історизм і практичні експерименти у шкільному курсі хімії / Г. Ф. Джурка, І. І. Голінько. - С. 189-192
  Іваха Т. С.  Організація самостійної роботи студентів в опрацюванні теоретичних питань методики навчання школярів хімії / Т. С. Іваха. - С. 192-195
  Канюка Е. Ю.  Роль активной кислотности (PH) в процессе созревания мяса свиней / Е. Ю. Канюка, А. Л. Гаркович, И. Б. Баньковская. - С. 195-197
  Куленко О.  Використання напівмікрометоду на уроках хімії / О. Куленко. - С. 197-198
  Лутфуллін В. С.  Проблеми змісту та якості в педагогічній спадщині Д. І. Менделєєва / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюцька В. О.  Значущість форм і методів навчання хімії у стимулюванні інтелектуальної активності та самостійності студентів / В. О. Мацюцька, С. С. Тимоха. - С. 203-205
  Нінова Т. С.  Гуманістичного орієнтовані учбові задачі з хімії як засіб формування гуманістичного розвиненої особистості / Т. С. Нінова. - С. 205-207
  Новохацька К. Г.  Методика формування пізнавального інтересу при вивченні органічної хімії / К. Г. Новохацька, Ю. В. Самусенко. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійніченко А. В.  Використання опорних сигналів при вивченні теми лужні метали в шкільному курсі хімії / А. В. Олійніченко, В. І. Шинкаренко. - С. 211-213
  Полупаненко О. Г.  Комплексне використання засобів комп'ютерних технологій навчання у підготовці майбутніх вчителів хімії / О. Г. Полупаненко. - С. 213-215
  Пугинська Л. В.  Саморобні прилади для вивчення адсорбції / Л. В. Пугинська. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Роль фундаментальних дисциплін у підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко. - С. 217-220
  Семенюк О. І.  Використання інтерактивних методів навчання хімії у ВНЗ III рівнів акредитації / О. І. Семенюк. - С. 220-222
  Стукаленко Ю. В.  Про деякі підходи до реалізації наступності в викладанні хімії в умовах навчального комплексу "Ліцей - ВНЗ" / Ю. В. Стукаленко, Г. К. Шурко. - С. 222-225
  Філоненко І. О.  Формування пізнавальної активності та самостійності старшокласників в умовах профільного навчання хімії / І. О. Філоненко. - С. 225-227
  Форостовська Т. О.  Медіаосвіта як один із шляхів гуманітаризації хімічної освіти / Т. О. Форостовська. - С. 227-228
  Форостовська Т. О.  Використання ігрових прийомів на уроках хімії як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів / Т. О. Форостовська, О. О. Скрипник. - С. 228-229
  Шевченко Ю. В.  Ділова гра як ресурс активного навчання на факультативних заняттях з хімії / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда. - С. 230-231
  Янкив К. Ф.  Газовые законы смещают химическое равновесие. Актуальность исследования / К. Ф. Янкив. - С. 231-233
  Біда О. А.  Посібник "Дидактичний матеріал при вивченні біології тварин" для вчителів та студентів / О. А. Біда. - С. 237-238
  Горащук В. П.  Метод словесно-образного, емоційно-вольового управління станом людини / В. П. Горащук. - С. 238-240
  Гуз К. Ж.  Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. - С. 240-242
  Ільченко В. Р.  Самостійна робота учнів як метод навчання / В. Р. Ільченко. - С. 243-245
  Іонов І. А.  Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г. С. Сковороди / І. А. Іонов, Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук. - С. 245-247
  Калініна Л. М.  Сутність загальнонаукового поняття "Інформація" / Л. М. Калініна. - С. 247-249
  Кушнір В. А.  Особливості інноваційних задач у навчанні математики / В. А. Кушнір. - С. 249-251
  Субота Н. П.  Семантика валеології у викладанні предмету "Основи здоров'я" / Н. П. Субота [и др.]. - С. 251-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танько Т. П.  Розробка питань музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів у 20-х роках / Т. П. Танько. - С. 252-254
  Бендус Т. О.  Практична спрямованість змісту особистісноорієнтованої природничої освіти / Т. О. Бендус, Л. В. Малаканова. - С. 255-256
  Білик Н. І.  Підготовка магістрів за напрямом "Природознавство" засобом інтерактивного навчання / Н. І. Білик. - С. 256-259
  Біляковська О. О.  Моделювання контрольно-оцінювальних систем у профільній школі / О. О. Біляковська. - С. 259-261
  Виговська О.  Концепція людини: відмінна ознака і суть / О. Виговська. - С. 261-263
  Ворона В. С.  Вивчення алелопатичних взаємодій рослин у шкільному курсі біології / В. С. Ворона. - С. 263-264
  Ворона Л. І.  Динаміка розвитка Малої академії наук Полтавщини та особливості її становлення як позашкільного закладу / Л. І. Ворона. - С. 265-268
  Гавриленко О. М.  Модульне формування готовності майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / О. М. Гавриленко. - С. 268-270
  Гавриленко С. М.  Становлення системного підходу в біології та екології / С. М. Гавриленко. - С. 271-272
  Гомля Л. М.  Навчальний посібник з курсу "Еволюційне вчення": необхідність сьогодення / Л. М. Гомля. - С. 272-273
  Горащук О. С.  Діяльність педуніверситету з упровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / О. С. Горащук. - С. 273-279
  Даниленко Є. В.  Характеристика коміксу як навчання в курсі природознавста / Є. В. Даниленко. - С. 272-280
  Діденко О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти / О. Є. Діденко. - С. 281-282
  Довга Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров'я школярів / Т. Я. Довга. - С. 282-283
  Дяченко-Богун М. М.  Етапи формування організаційно-педагогічної моделі природоохоронного виховання старшокласників / М. М. Дяченко-Богун. - С. 284-286
  Завальнюк О. Л.  Умови формування готовності студентів - майбутніх педагогів до здорового способу життя / О. Л. Завальнюк. - С. 286-288
  Ільченко О.  Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О. Ільченко. - С. 288-290
  Колесник О. П.  Гендерна педагогіка / О. П. Колесник. - С. 290-292
  Колесник О. П.  Гендерний підхід в освіті / О. П. Колесник. - С. 292-293
  Компанієць Є. В.  Особливості управління інноваціями в нових економічних та суспільних умовах / Є. В. Компанієць, М. Г. Теслюк. - С. 293-295
  Костюченко К. Є.  Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів / К. Є. Костюченко. - С. 295-296
  Коц С. М.  Вплив на показники роботи зорового аналізатора розслаблення / С. М. Коц, В. П. Коц. - С. 296-299
  Кравченко А. С.  Підвищення ефективності навчання школярів за умов впровадження інноваційних підходів / А. С. Кравченко, Л. М. Лопатенко. - С. 299-300
  Кравченко К. М.  Мотиваційний компонент змісту особистісно орієнтованої природничої освіти / К. М. Кравченко, Л. В. Малаканова. - С. 300-302
  Криворучко А. В.  Особистісно орієнтований процес навчання студентів / А. В. Криворучко. - С. 302-304
  Кузьменко Г. Д.  Нові підходи до профілактики ВІЛ/СНІДУ / Г. Д. Кузьменко. - С. 305-306
  Лапа М. О.  Експериментальна перевірка ефективності методики формування педагогічної взаємодії вчителя і учнів на принципах толерантності / М. О. Лапа. - С. 306-309
  Литвиненко В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб. - С. 309-310
  Ляшенко А.  Наступність формування в учнів цілісності знань про природу / А. Ляшенко. - С. 310-311
  Кривошапка І. В.  Сучасна філософія природничої освіти / І. В. Кривошапка. - С. 312-314
  Медяник О. Д.  Нові підходи до використання лікарських рослин у офіційній медицині (на прикладі мати-й-мачухи) / О. Д. Медяник, А. Г. Скоряк. - С. 314-316
  Новоселецький С. В.  Поняття лідерства з погляду сучасних вчених / С. В. Новоселецький, Є. І. Тягло. - С. 316-318
  Оніщенко Н.  Українські тенденції освітньої євро інтеграції (українські освітні тенденції в контексті євро інтеграції) / Н. Оніщенко, А. В. Ткаченко. - С. 318-319
  Пащенко С.  Міжпредметні зв'язки у підготовці вчителів природничого напряму / С. Пащенко. - С. 319-321
  Петюренко А. П.  Структура технолії формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційно-коп'ютерних технологій у професійній діяльності / А. П. Петюренко. - С. 321-322
  Пилипенко С. В.  Особливості засвоєння технології "Навчання у співробітництві" студентами факультету технологій та дизайну / С. В. Пилипенко. - С. 322-326
  Пінський О. О.  Питання організації роботи учнів сільських малокомплектних шкіл та викладання дисциплін природничого циклу / О. О. Пінський. - С. 326-327
  Писаренко О. В.  З досвіду викладання інтегративного курсу "Я і Україна" в початкових класах / О. В. Писаренко. - С. 327-329
  Пивовар Н. М.  Технология "Мастерская" / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская. - С. 329-333
  Полапа А. І.  Розвиток психомоторних здібностей дітей засобами хореографії / А. І. Полапа. - С. 333-335
  Полапа А. І.  Особливості діяльності балетмейстера в процесі управління дитячим хореографічним колективом / А. І. Полапа. - С. 335-338
  Попова О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ / О. П. Попова. - С. 338-341
  Рибалко Ю.  Особистісно-орієнтований підхід у фізичному виховані студентської молоді / Ю. Рибалко. - С. 341-343
  Рибалко Л.  Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л. Рибалко. - С. 343-345
  Рожкова Н. Г.  Семінарське заняття з педагогіки у вигляді круглого столу на тему: "Особливості спілкування в педагогічному процесі" / Н. Г. Рожкова. - С. 345-347
  Рогова П. І.  Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у вдосконаленні бібліотечної галузі / П. І. Рогова. - С. 347-348
  Руденко Є. В.  Особливості розв'язання педагогічних конфліктів у сільській школі / Є. В. Руденко. - С. 349-350
  Рябуха А. Ю.  Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізики до використання сучасних інформаційних технологій / А. Ю. Рябуха, Н. В. Бєляєва. - С. 351-352
  Савонова О. В.  Стандартизація контролю навчальних досягнень студентів з валеологічних дисциплін / О. В. Савонова. - С. 352-354
  Сігіда Т. В.  Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т. В. Сігіда. - С. 355-356
  Скоряк А. Г.  Нові підходи до методики викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах / А. Г. Скоряк. - С. 356-358
  Смирнова З. М.  Современные приемы используемые в преподавании естественно-научных дисциплин / З. М. Смирнова. - С. 358-360
  Соболенко Л. Ю.  Мікрофлора повітря та методи її дослідження в шкільних умовах / Л. Ю. Соболенко, І. В. Красноштан. - С. 361-363
  Сопко М. С.  Аналіз особливостей мотиваційного компоненту готовності майбутнього педагога до організації групової роботи учнів / М. С. Сопко. - С. 363-365
  Степанова О. В.  Дослідження ефективності управління конфліктом у ДЮСША / О. В. Степанова. - С. 365-368
  Страшко С. В.  Валеология - путь к познанию природы человека / С. В. Страшко. - С. 368-371
  Страшко С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / С. В. Страшко, С. С. Дем'яненко, К. В. Палієнко. - С. 371-372
  Тадеєв П. О.  Математична освіта майбутніх вчителів фізики: історія та перспективи / П. О. Тадеєв, О. В. Купріян. - С. 372-375
  Теслюк М. Г.  Організація педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах як домінуюча спрямованість в управлінні сучасної школи / М. Г. Теслюк. - С. 375-377
  Фруктова Я. С.  Включення питань бібліотеки у зміст профільного навчання / Я. С. Фруктова. - С. 377-379

Рубрики: Методика навчання природничих наук

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали присвячені сучасним проблемам методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Статті представляють інтерес для наукових наукових працівників, викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів, учителів.

 
52 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 6(63) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 282 с.

Зміст:
  Дубовой В. М.  Застосування алгоритмічної моделі до оптимізації інформаційно-обчислювальних систем в умовах невизначеності / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. - С. 9-13
  Азаров О. Д.  Математична модель активності акупунктури людини на основі інформативних параметрів біологічно-активних точок / О. Д. Азаров, О. Я. Галан, А. В. Снігур. - С. 14-19
  Петрук В. Г.  Система газового аналізу для газифікованих житлових приміщень / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, В. А. Іщенко. - С. 20-24
  Приходько С. Б.  Контроль імпульсних змін значень параметрів сохастичних диференційних систем / С. Б. Приходько. - С. 25-29
  Безносик Ю. О.  Синтез реактивних масообмінних мереж / Ю. О. Безносик, Л. М. Бугаєва, Г. О. Сатюха. - С. 30-35
  Колесник І. С.  Оптимальне управління системою котлоагрегатів / І. С. Колесник, С. Л. Хміль. - С. 36-40
  Боровська Т. М.  Адаптивна система для оптимального розподілу навантаження між хімічними реакторами / Т. М. Боровська, А. С. Васюра, І. С. Колесник. - С. 41-46
  Білинський Й. Й.  Дослідження чистоти рідини в електростатичному полі / Й. Й. Білинський, О. С. Городецька. - С. 47-50
  Джигирей І. М.  Використання нелінійного програмування для моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств / І. М. Джигирей, О. О. Квітка. - С. 51-55
  Дубова С. Г.  Раціоналізація структури персоналу в системі заходів підвищення конкурентоспроможності підприємств / С. Г. Дубова. - С. 56-59
  Лялюк О. Г.  Модель інтегрованого еколого-економічного управління інвестиційним процесом будівництва / О. Г. Лялюк, О. Г. Чухряєв. - С. 60-65
  Квєтна І. Р.  Прогнозування змін ринкової вартості титулів власності / І. Р. Квєтна. - С. 66-72
  Багацький В. О.  Система обліку та контролю комунальних послуг з точки зору споживача / В. О. Багацький, Н. М. Красноруцька, Л. Л. Тишковська. - С. 73-78
  Білоконь Т. М.  Вдосконалення механізмів санації вітчизняних підприємств / Т. М. Білоконь. - С. 79-84
  Мокін В. Б.  Ідентифікація математичної моделі гідрологічних процесів на гідропості "Селище" річки Південний Буг / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт. - С. 85-88
  Мокін Б. І.  Математичне моделювання невизначених параметрів режиму електромереж з допомогою слабких множин / Б. І. Мокін, В. В. Камінський. - С. 89-96
  Мокін Б. І.  Математична модель для оцінки стану колектора тягового двигуна трамвая / Б. І. Мокін, С. О. Жуков. - С. 97-100
  Рогальський Б. С.  Моделі багатокритеріальної оцінки визначення та прогнозування електричних навантажень гірничих підприємств: модульний підхід / Б. С. Рогальський, Ю. А. Лисогор. - С. 101-109
  Маренич К. М.  Аналіз параметрів систем "тиристорний регулятор напруги - асинхронний генератор" як елемента навантаження приводного блоку під час випробувань / К. М. Маренич, О. М. Бурлака, С. В. Василець. - С. 110-116
  Володарський Є. Т.  Аналіз фазових режимів вимірювання параметрів чотириелементних моделей електротехничних об'єктів / Є. Т. Володарський, М. Й. Бурбело. - С. 117-120
  Бурикін О. Б.  Керування транзитними втратами потужності в електроенергетичних системах / О. Б. Бурикін. - С. 121-125
  Рогальський Б. С.  Економічні еквіваленти реактивної потужності (ЕЕРП) та їх використання / Б. С. Рогальський, О. М. Нанака. - С. 126-129
  Кулик В. В.  Підвищення ефективності функціонування АСКОЕ засобами аналізу чутливості / В. В. Кулик, Д. С. Пискляров. - С. 130-137
  Бурбело М. Й.  Аналіз втрат потужності в електричних мережах за умов несиметрії та несинусоїдності напруг і струмів / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко, С. М. Бурбело. - С. 138-141
  Кутін В. М.  Визначення технічного стану ізоляції розподільних мереж напругою 6-10 кВ з урахуванням впливу несиметрії параметрів ізоляції відносно землі / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. - С. 142-146
  Кутін В. М.  Дослідження кидків струму намагнічування силових трансформаторів / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський. - С. 147-150
  Терешкевич Л. В.  Зниження рівня несиметрії напруг в процесі керування конденсаторними установками в електричних розподільчих мережах в умовах наявності післядій / Л. В. Терешкевич, М. І. Цибульський. - С. 151-156
  Мокін О. Б.  Експерементальне визначення еквівалентного статичного моменту навантаження та еквівалентного моменту інерції масових мас електропивода трамвая, приведеного до умовної осі / О. Б. Мокін. - С. 157-159
  Пашенко А. В.  Формування бази даних в АСКОЕ для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах / А. В. Пашенко. - С. 160-165
  Демов О. Д.  Підвищення ефективності керування дискретними потужностями конденсаторних установок в електричних мережах промислових підприємств / О. Д. Демов, А. Ж. Войнаровський. - С. 166-170
  Рогальський Б. С.  Про необхідність створення передумов для оптимального (за критеріями мінімальних втрат) управління потужністю батарей конденсаторів на стадії проектування / Б. С. Рогальський, С. О. Кузьмінська, Г. Б. Завальнюк. - С. 171-174
  Ткаченко С. Й.  Математичне моделювання двофазних течій у державних системах / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанов. - С. 175-179
  Рогальський Б. С.  Спосіб визначення категорії гірських порід за труднощами екскавації / Б. С. Рогальський, Ю. П. Войтюк. - С. 180-186
  Ткаченко С. Й.  Моделювання інтенсивності теплообміну до багатокомпонентних органічних сумішей / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Резидент. - С. 187-192
  Ратушняк Г. С.  Контроль параметрів температурних напорів в одно- та багатофазних середовищ / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. - С. 193-195
  Ніколайчук І. І.  Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери / І. І. Ніколайчук, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц. - С. 196-199
  Шахновський А. М.  Досвід оптимізації технологічних схем водоспоживання вітчизняних промислових підприємств / А. М. Шахновський, Г. О. Статюха, О. О. Квітка. - С. 200-205
  Шекета В. І.  Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І. Шекета, Л. М. Гобир. - С. 206-213
  Москвіна С. М.  Моделювання процесу випалювання цегли / С. М. Москвіна, Д. О. Ковалюк. - С. 214-219
  Гнатчук Є. Г.  Моделювання нечіткого логічного висновку процесу діагностування комп'ютерних засобів / Є. Г. Гнатчук. - С. 220-224
  Бурєнніков Ю. А.  Оптимізація гідророзподільника для гідроприводів з пропорційним електрогідравличним регулюванням / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський. - С. 225-229
  Мокін В. Б.  Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / В. Б. Мокін, Т. Н. Мокіна, О. В. Слободянюк. - С. 230-234
  Гладківська О. В.  Про одну задачу ідентифікації для моделі розвитку рослини / О. В. Гладківська. - С. 235-241
  Бурбело М. Й.  Формування математичних моделей вимірювальних систем установок симетрування / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко. - С. 242-251

Рубрики: Автоматика - Інформаційно-вимірювальна техніка

Ключові слова (ненормовані): автоматика -- інформаційно-вимірювальна техніка -- економіка -- менеджмент -- екологія -- енергетика -- електротехніка -- інформаційні технології -- комп'ютерна техніка

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 
53 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : зб. наук. ст. Т. 33 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 82 с.

Зміст:
  Оржеховская В.М.  Превентивна педагогіка - нова філософія виховання / В. М. Оржеховская. - С. 3-7
  Голубєва М.О.  Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуації / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 7-12
  Медвідь Л.А.  Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні з козацької доби / Л. А. Медвідь. - С. 12-16
  Мєщанінов О.П.  Концепція сталого розвитку університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 16-22
  Кравченко Л.С.  Стан здоров'я та фізичної підготовленості у структурі мотиваційних потреб до занять фізичною культурою і спортом студентів НаУКМА / Л. С. Кравченко, В. В. Макареня, О.А Зеленюк. - С. 22-26
  Жуков О.В.  Здоров'я викладача як гуманітарна складова ефективної професійної діяльності / О. В. Жуков. - С. 26-28
  Зеленюк О.В.  Теоретичні засади оздоровчо-профілактичної спрямованості фізичного виховання студентської молоді / О. В. Зеленюк, В. В. Забузова, О. А. Зеленюк. - С. 28-30
  Збанацький С.В.  Використання комп'ютерних програм MS Excel, StarOffce CALC при інтерпретації результатів тестування рухової підготовленості стедентів НаУКМА / С. В. Збанацький, Л. В. Гордієнко. - С. 30-34
  Лахманюк Т.В.  Загальна фізична підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівці / Т. В. Лахманюк, В. М. Горборуков. - С. 34-37
  Щербина Ю.В.  Сторінки новітньої історії гирьового спорту в Україні / Ю. В. Щербина. - С. 37-39
  Копилов О.М.  Характеристика стану фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА (1999-2000,2000-2001 рр.) / О. М. Копилов, А. М. Сотула. - С. 39-41
  Остафійчук Я.Ф.  Валеологічна характеристика студентів Івано-Франківського державного медичного училища / Я. Ф. Остафійчук. - С. 41-44
  Краснов В.П.  Залежність показників біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів від обсягу фізичних навантажень / В. П. Краснов, С. І. Присяжнюк. - С. 44-47
  Васьківська С.В.  Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні / С. В. Васьківська. - С. 47-55
  Гордієнко В.І.  Організаційна культура професійно-освітнього середовища / В. І. Гордієнко. - С. 55-60
  Копець Л.В.  Теоритичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття / Л. В. Копець. - С. 60-67
  Музиченко Л.В.  Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності / Л. В. Музиченко. - С. 67-70
  Яковенко О.В.  Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень / О. В. Яковенко. - С. 70-73
  Кабаченко Н.В.  Особливості застосування екологічного підходу в практиці соціальної роботи / Н. В. Кабаченко, Т. В. Семигіна. - С. 73-79

Рубрики: Педагогіка соціальна

Ключові слова (ненормовані): Хмельницький Б. - економічні погляди -- фізичне виховання студентів

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються у галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи

 
54 66.3(4Укр),5
У45

        Україна в нас єдина [Текст] : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18-20 серпня 2006 р. / редкол. : Д. Павличко (ред., уклад.), В. М. Зуєв (відп. ред., уклад.), Л. М. Кононко (уклад. - К. : Екопаксервіс, 2007. - 294 с.

Зміст:
  Шестакова А.  Стратегічні підходи до формування українського громадянського суспільства / А. Шестакова. - С. 19-23.
  Зуєв В.  Впровадження технологій розвитку суспільства: креативний характер і управління / В. Зуєв. - С. 26-32.
  Білозір О.  "Український дім" як культурно-інформаційний центр за кордоном / О. Білозір. - С. 33-36.
  Шлемко О.  Модель народного театру Івана Франка в контексті сучасності / О. Шлемко. - С. 39-45.
  Бабенко І.  Новий погляд на вирішення проблеми соціального сирітства в Україні / І. Бабенко. - С. 51-56.
  Шкамбара М.  Роль і значення діяльності Світової Федерації Українських Жіночих Організацій в діаспорі та в Україні / М. Шкамбара. - С. 61-63.
  Троян В.  Жінка в українській науці: реалії та перспективи / В. Троян, Н. Таран. - С. 63-69.
  Горішна О.  Пріоритетні заходи щодо покращення стану здоров'я дітей України / О. Горішна. - С. 79-81.
  Пиріг Л.  Здоров'я населення України та його охорона / Л. Пиріг. - С. 81-85.
  Лисиченко Г.  Проблеми енергетики й екологічної безпеки України / Г. Лисиченко. - С. 87-97.
  Вовченко В.  Регенез як біологічна закономірність: природа онкологічних захворювань / В. Вовченко. - С. 99-103.
  Хоролець Л.  Проблеми трудової міграції під опікою Уповноваженого з прав людини / Л. Хоролець. - С. 106-112.
  Гаюк В.  Перший пурпурант Римо-Католицької церкви в Україні / В. Гаюк. - С. 125-127.
  Докаш В.  Доктринальне обгрунтування і практична реалізація принципів "соціального служіння" протестантських церков / В. Докаш. - С. 127-131.
  Климов В.  Інститут християнських монастирів у сучасній Україні: динаміка, діяльність, проблеми / В. Климов. - С. 131-136.
  Гудима А.  Історія українського християнства: сучасне бачення / А. Гудима. - С. 138-141.
  Здіорук С.  Статус Помісної Церкви в Україні: церковно-правові та релігійно-політичні аспекти / С. Здіорук. - С. 142-147.
  Колодний А.  Актуальні проблеми релігійного життя України / А. Колодний. - С. 147-150.
  Решетніков Ю.  Законодавче регулювання державно-церковних відносин у контексті європейського вектора розвитку України / Ю. Решетніков. - С. 159-161.
  Титаренко В.  Харизматизм у релігійному житті України / В. Титаренко. - С. 161-163.
  Филипович Л.  Роль релігійної діаспори в самоідентифікації українців за кордоном / Л. Филипович. - С. 164-167.
  Шевченко В.  Українська релігійна місійність та її христоцентричний вимір ( на прикладі дослідницьких напрацювань В. Липинського і Ю. Липи) / В. Шевченко. - С. 167-170.
  Нові тенденції в діяльності протестантських спільнот в Україні. - С. 170-174.
  Зуєва В.  Роль Михайла Грушевського в становленні й розвитку української літературної мови / О. Скрипнюк. - С. 181-186.
  Божук Л.  Перспективи розвитку освіти в укрїнському зарубіжжі: державна політика і громадська ініціатива / О. Скрипнюк. - С. 186-188.
  Василенко В.  Які мови в Україні потребують спеціальної охорони: колізія між національним законом і міжнародними зобов'язаннями держави / О. Скрипнюк. - С. 188-197.
  Демченко Т.  Сучасний стан і перспективи розвитку політики наукового співробітництва з іноземними науково-дослідними установами в правовій сфері / О. Скрипнюк. - С. 201-205.
  Чепелюк В.  Побудова громадянського суспільства в Україні як передумова успішної протидії корупції / И. Н. Агеева, В. И. Чеглатонев. - С. 208-211.
  Недужко Ю.  Українська діаспора США в боротьбі за демократію та державну незалежність України (середини 40-х - кінець 60-х рр. XX ст.) / Т. Н. Скоробогатов. - С. 211-215.
  Каганець І.  Раціоналізація держави / О. В. Хитра. - С. 216-220.
  Тихий В.  Проблеми повноважень Конституційного Суду України / Н. А. Хрущ, Ю. Б. Валуєв. - С. 227-230.
  Скрипнюк О.  Судова влада в умовах демократичної трансформації України / Н. А. Хрущ, Ю. Б. Валуєв. - С. 230-232.
  Концепція державної мовної політики України. - С. 284-294.
  Агеева И. Н.  Современные концепции маркетинга в стратегическом планировании / Р. В. Бойко, Н. В. Українець. - С. 103-106.
  Скоробогатов Т. Н.  Использование логистических элементов латерального маркетинга как способ привлечения потребителей рекреационных услуг / Н. І. Майорова, Н. Цимбал. - С. 106-110.
  Мних О. Б.  Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства / А. М. Вічевич, Н. Я. Вовк. - С. 110-123.
  Хитра О. В.  Трансформація культури організації в процесі корпоративної інтеграції у міжнародному бізнесі / Л. А. Коваль, С. А. Романчук. - С. 123-131.
  Сокирник І. В.  Стратегічні зміни в контексті стратегії розвитку оптових торговельних підприємств на регіональному ринку / Т. О. Зінчук. - С. 132-141.
  Хрущ Н. А.  Методологічні підходи до формування стратегії розвитку підприємства / О. С. Новікова, А. О. Новіков. - С. 141-146.
  Бичікова Л. А.  Проблемні питання фізичної дистрибуції в сучасних умовах / О. З. Стожок. - С. 146-150.
  Бойко Р. В.  Маркетингове дослідження телевізійного простору з метою проведення ефективної комунікаційної політики / О. В. Проскурович. - С. 150-154.
  Майорова Н. І.  Дослідження рекламного ринку України / Л. В. Новошинська. - С. 154-158.
  Вічевич А. М.  Екологічна складова управління / Н. М. Соломянюк. - С. 159-162.
  Коваль Л. А.  Діагностика сприйнятливості персоналу до інновацій в ринкових умовах / Л. В. Новошинська. - С. 162-166.
  Зінчук Т. О.  Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора України та ЄС: порівняльний аналіз / Н. М. Соломянюк. - С. 167-171.
  Новікова О. С.  Зміни корпоративного середовища в умовах переходу до постіндустріального суспільства / І. В. Бойчук. - С. 172-175.
  Стожок О. З.  Інноваційна діяльність як складова зростання доходів населення Житомирщини / В. М. Момот, А. Г. Осиевский, А. Педченко. - С. 176-179.
  Проскурович О. В.  Маркетинговые исследования в системе Internet / С. О. Сіренко, А. С. Тернова, Р. Г. Жарлінська. - С. 180-186.
  Новошинська Л. В.  Інноваційні аспекти міжнародного маркетингу / О. М. Мельникович. - С. 186-189.
  Соломянюк Н. М.  Особливості аналізу при проведенні прикладних маркетингових досліджень / В. В. Ортинська. - С. 189-194.
  Бойчук І. В.  Стратегічні пріоритети розвитку промислового маркетингу в Україні / А. А. Жигулин. - С. 197-200.
  Момот В. М.  Аналитический подход к формированию оптимального инвестиционного портфеля в условиях рисков / О. В. Лях. - С. 201-205.
  Сіренко С. О.  Методичні аспекти продуктової інноваційної політики комерційного банку / Н. М. Куреда, О. О. Головань. - С. 206-210.
  Мельникович О. М.  Особливості та проблеми маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі / М. І. Лагун, О. В. Липчанська. - С. 210-214.
  Ортинська В. В.  Проблеми інформаційного забезпечення розробки стратегій маркетингу / О. М. Галенко, Г. В. Булкот. - С. 215-218.
  Жигулин А. А.  Управление предприятием по целям в контексте маркетинг-менеджмент / А. А. Оністрат, О. С. Герасименко. - С. 219-221.
  Лях О. В.  Зайнятість. рівень освіти та адаптивні можливості майбутньої робочої сили в старих промислових регіонах / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич. - С. 222-227.
  Куреда Н. М.  Сучасний підхід до організації дистрибуції пивної продукції / В. Г. Рахміль. - С. 228-232.
  Лагун М. І.  Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій, заснованих на дискотуванні / Н. Я. Чемера. - С. 233-237.
  Галенко О. М.  Процес ліквідації підприємства в обліковій системі / І. В. Гвоздецька, В. І. Охота. - С. 238-240.
  Оністрат А. А.  Структурна класифікація користувачів фінансової звітності / І. М. Галак. - С. 241-243.
  Ковальчук С. В.  Інноваційні підходи до формування конкурентного потенціалу підприємства на засадах маркетинг-логістики / І. Є. Пащук. - С. 244-248.
  Рахміль В. Г.  Використання рейтингових оцінок у фінансовій діяльності підприємства / К. В. Каленський. - С. 248-253.
  Чемера Н. Я.  Теоретичні засади формування кадрової політики підприємств / Ю. А. Стельмащук. - С. 253-259.
  Гвоздецька І. В.  Суть та особливості міжнародного маркетингу, його роль у розвитку підприємництва / Є. М. Забурмеха. - С. 259-262.
  Галак І. М.  Оцінка конкурентної стратегії молокопереробних підприємств на національному рівні: сутність та механізми реалізації / І. В. Шварц. - С. 263-267.
  Пащук І. Є.  Ефективність організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва регіону / Є. М. Забурмеха. - С. 267-272.
  Каленський К. В.  Маркетингова стратегія як основи корпоративного управління підприємством / І. В. Шварц. - С. 272-275.
  Стельмащук Ю. А.  Інформаційне забезпечення фінансово-інвестиційного аналізу. - С. 276-280.
  Забурмеха Є. М.  Маркетингові підходи до інтеграційних процесів українського страхового ринку / Є. М. Забурмеха. - С. 280-283.
  Шварц І. В.  Методичні основи оцінювання антикризового потенціалу підприємства / І. В. Шварц. - С. 284-288.

Анотація:   Збірник містить матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, які висвітлюють досягнення, проблеми і перспективи розвитку України та українського зарубіжжя.

 
55 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 186 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 177 с.

Зміст:
  Афоніна Ю. В.  Методологічні засади педагогічної технології формування інформаційної культури суб'єктів освітнього процесу / Ю. В. Афоніна. - С. 3-6
  Базиль Л. О.  Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх словесників у процесі дослідницької діяльності / Л. О. Базиль. - С. 7-11
  Белень А. І.  Академік з Надросся / А. І. Белень. - С. 12-15
  Бєляк О. М.  Мовленнєва діяльність студентів як лінгводидактична проблема / О. М. Бєля. - С. 15-19
  Богуш А. М.  Сутність феномену дитинства та погляди на нього вітчизняних, російських і американських учених / А. М. Богуш. - С. 19-23
  Будяк Л. В.  Соціально-педагогічні умови інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітній простір України / Л. В. Будяк. - С. 23-27
  Вовкочин Л. Ю.  До питання формування нової української ментальності у системі громадянського виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 27-29
  Герасимчук А. Ю.  Архаїчні традиції родинного виховання на Волині кінця XIX початку XX ст.: сучасний погляд / А. Ю. Герасимчук. - С. 30-33
  Горбач Г. М.  Шкільні засоби моасової інформації у виховній діяльності Сахнівської середньої школи / Г. М. Горбач, С. О. Захаренко. - С. 33-35
  Демьяненко В. Г.  Формирование национальной гордости учеников на уроках биологии / В. Г. Демьяненко. - С. 35-38
  Денисюк І. А.  Виховні можливості творів для дітей українських просвітителів II половини XIX ст. в аспекті духовності (на матеріалі творчості О. Кониського, Б. Грінченка та М. Грінченко) / І. А. Денисюк. - С. 38-43
  Десятник К. В.  Діагностика сформованості духовності молодших школярів за показниками емоційно-мотиваційного критерію / К. В. Десятник. - С. 43-46
  Зіноватна О. М.  Диверсифікація магістерських програм у США (на прикладі філологічних спеціалностей) / О. М. Зіноватна. - С. 46-49
  Іванова Ю. Ю.  Особливості самовизначення особистості майбутнього соціального педагога / Ю. Ю. Іванова. - С. 49-52
  Квас В. М.  Використання технології портфоліо в системі вищої освіти / В. М. Квас. - С. 53-56
  Коваленко С. О.  Врахування особливостей розумової працездатності дівчат у різні фази біологічного циклу для їх навчання в умовах ВНЗ / С. О. Коваленко, О. І. Дворчук. - С. 56-59
  Коваль П. М.  Вплив мистецтва на психічний стан людини в процесі навчально-виховної і професійної діяльності / П. М. Коваль. - С. 59-63
  Коробчук Л. І.  Використання інноваційних технологій у процесі професійної підготовки фахівця-еколога / Л. І. Коробчук. - С. 63-66
  Косенко В. А.  Питання самостійної діяльності в сучасній педагогічній науці / В. А. Косенко. - С. 66-69
  Кочубей Т. Д.  Взаємодія сім'ї і школи в реалізації концепції громадянського виховання у системі шкільної освіти США / Т. Д. Кочубей. - С. 69-73
  Кучай О. В.  Професійні компетенції майбутніх учителів інформатики в Польщі / О. В. Кучай. - С. 73-76
  Кушик Л. М.  Розвиток середньої медичної освіти на території України у другій половині XIX - на початку XX ст. / Л. М. Кушик. - С. 76-81
  Любченко І. І.  Розвиок логічного мислення у старших дошкільників: до постановки проблеми / І. І. Любченко. - С. 82-85
  Люленко С. О.  Формування здорового способу життя як головної цінності сучасної людини / С. О. Люленко. - С. 85-89
  Ляховець О. О.  Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей у молодших школярів / О. О. Ляховець. - С. 89-92
  Малихін О. В.  Організаційно-структурний компонент системи організації навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 92-98
  Москалець М. М.  Питання змісту і сутності умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів / М. М. Москалець. - С. 98-100
  Орлова Н. В.  Психо-нейрологічні аспекти підгрунтя освіти дорослих / Н. В. Орлова. - С. 100-103
  Осадченко І. І.  Критерії технологічності ситуаційного навчання / І. І. Осадченко. - С. 104-110
  Пальшкова І. О.  Вивчення рівня сформованості професійної культури майбутніх вчителів початкової школи / І. О. Пальшкова. - С. 110-115
  Пархоменко Т. В.  Формування духовних цінностей майбутнього керівника управління освітою / Т. В. Пархоменко, С. А. Ігревська. - С. 115-118
  Прибора Т. О.  Особливості роботи з обдарованими дітьми у навчальному процесі / Т. О. Прибора. - С. 118-122
  Рацул А. Б.  Особливості емоційної сфери підлітків у процесі реалізації їхньої коммунікативної функції / А. Б. Рацул. - С. 122-127
  Савченко Н. С.  Формування особистості на засадах трансгресивного підходу у польській педагогіці / Н. С. Савченко. - С. 127-132
  Свириденко О. О.  Етнопедагогічні засади формування особистості / О. О. Свириденко, Ю. О. Порпленко. - С. 132-134
  Семеног О. М.  Сьогодення філологічних професій: соціальне замовлення чи реалізація особистісних потреб / О. М. Семеног. - С. 135-139
  Совгіра С. В.  Методика визначення вихідного рівня сформованості екологічного світогляду студентів / С. В. Совгіра. - С. 139-144
  Товканець Г. В.  Економічний університет в Братиславі та його роль у розвитку вищої економічної освіти Словаччини / Г. В. Товканець. - С. 145-149
  Токарь Є. Б.  Еволюція поняття "якість": від стародавньої філософії до сучасної педагогіки / Є. Б. Токарь. - С. 149-154
  Файнман І. Б.  Структура професійної самореалізації майбутніх авіадиспетчерів / І. Б. Файнман. - С. 154-158
  Федоров О. В.  Культурні детермінанти підприємництва / О. В. Федоров. - С. 158-163
  Флегонтова Н.  Підготовка майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу / Н. Флегонтова. - С. 163-167
  Черкашина Т. В.  Реалізація принципів загальнолюдської моралі в умовах сучасного освітнього середовища / Т. В. Черкашина. - С. 167-170
  Черненко О. М.  Екологічна політика в державі / О. М. Черненко. - С. 170-173

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний та вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
56 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 1 (29) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2013. - 104 с.

Зміст:
  Погодін А. І.  Тріангуляція квазіпотрійної системи CuBr -Cu2 - P2S5 / А. І. Погодін, О. П. Кохан, А. М. Соломон. - С. 3-6.
  Сідей В. І.  Щодо кристалічної структури фази Y-Al2O3 / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 7-9.
  Козьма А. А.  Особливості утворення та термоелектричні властивості полікристалів сполуки Tl2SnSe3 / А. А. Козьма [и др.]. - С. 10-13.
  Тацькар А. Р.  Тріангуляція квазіпотрійної системи Tl2Se-SnSe2-Sb2Se3 / А. Р. Тацькар [и др.]. - С. 14-19.
  Роман Л. Ю.  Координаційні сполуки Zn(II) з саліцилальгідразоном бензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 20-28.
  Ортікова В. В.  Координаційні сполуки 3d-металів з йод-янтарною кислотою як потенційні йодвміщуючі препарати / В. В. Ортікова, С. Ю. Чундак, В. М. Бузаш. - С. 29-33.
  Чмиленко Ф. О.  Визначення рухливих форм з використанням ультразвуку на стадії пробопідготовки / Ф. О. Чмиленко, Н. М. Смітюк. - С. 34-39.
  Сухарева О. Ю.  Спектрофотометричне визначення Al(III) та Fe (III) у питних водах / О. Ю. Сухарева, М. Ю. Онисько, Я. Р. Базель. - С. 40-45.
  Лавра В. М.  Хіміко-аналітичні властивості основних барвників торгової марки "Базакрил" / В. М. Лавра, М. Речло, Я. Р. Базель. - С. 46-49.
  Фізер М. М.  Синтез і біологічна активність нових Se-, Te-вмісних похідних тіазолотриазолу / М. М. Фізер [и др.]. - С. 50-54.
  Козак О. М.  Синтез і біологічна активність нових Те-вмісних похідних 3-аліл-2-алкіллтіо- 4-оксотієно [2,3-d] піримідину / О. М. Козак [и др.]. - С. 55-60.
  Свалявин Н. І.  Галогенгетероциклізація похідних 6-пропаргілтіо-4-оксопірахзоло [3,4-d] піримідину / Н. І. Свалявин [и др.]. - С. 61-63.
  Гомонай В. І.  Особливості гетерогенного перетворення н-алканів на деяких складних оксидних каталізаторах / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 64-66.
  Мільович С. С.  Вплив клиноптилоліту на вміст Cd2+у грунтах та якість сільськогосподарської продукції / С. С. Мільович, В. І. Гомонай, О. І. Кондрич. - С. 67-70.
  Симканич О. І.  Фоновий моніторинг вмісту важких металів та радіонуклідів у грунтах національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк. - С. 71-77.
  Сасин С. М.  Оцінка рівня екологічної освіти і виховання студентів / С. М. Сасин, І. І. Чонка. - С. 78-83.
  Галла-Бобик С. В.  Дослідження якості води із індивідуальних свердловин у селі Минай / С. В. Галла-Бобик, М. І. Бартасюк. - С. 84-86.
  Трапезнікова Л. В.  Екологічний стан поверхневих та грунтових вод басейну р. Іршава / Л. В. Трапезнікова, І. І. Монич, Ю. В. Хрипта. - С. 87-93.
  Глух О. С.  Сейсмічно індуковані зміни вмісту сполук ртуті у підземних водах Закарпаття / О. С. Глух, М. В. Драгунська, А. В. Сичевська. - С. 94-96.

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та еколоії у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій , а також матеріали, присвячені ювілеям.

 
57 95.45
Н34

        Праці наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 13 Студії з поля історії української науки і техніки / Наукове товариство ім. Шевченка (Львів), Комісія історії науки і техніки. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2004. - 296 с.

Зміст:
  Романів О.  Чергова ювілейна віха в історії української науки (до 130-ліття Наукового товариства ім. Шевченка) / О. Романів. - С. 6-14
  Храмова-Баранова О.  Становлення метрологічних уявлень у Київській Русі / О. Храмова-Баранова. - С. 17-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глєбова А.  Теоретична інтерпретація дослідів Герца у працях Ф. Н. Шведова та Й. Й. Косоногова 1890-1891 / А. Глєбова. - С. 25-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дупленко Ю.  Історичні традиції дослідження в Україні проблем старіння / Ю. Дупленко. - С. 61-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудик С.  До історії джерел лікарської освіти в Україні / С. Рудик. - С. 74-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Константинов В.  Інженерний музей КПІ: історія, досвід / В. Константинов. - С. 95-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербань Т.  З історії залізничого транспорту в Україні / Т. Щербань. - С. 105-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вергунов В.  Нотатки до теоретичних засад історії розвитку грунтообробної техніки / В. Вергунов, О. Мудрук. - С. 120-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завальнюк О.  Організація та діяльність Київської обласної сільськогосподарської дослідної станції (10-20-ті роки XX ст.) / О. Завальнюк. - С. 138-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда С.  Наукові товариства - організатори перших морських та прісноводних біологічних станцій в Україні / С. Руда. - С. 153-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Т.  Колегія Павла Галагана в перші роки своєї діяльності (1871-1874) / Т. Ткаченко. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайцева З.  Вчені архівні комісії як складова частина українського наукового співтовариства кінця XIX - початку XX ст. / З. Зайцева. - С. 176-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коновець О.  Наукова комунікація в Україні в 20-30-х роках XX століття / О. Коновець. - С. 195-206. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анікіна О.  Українські наукові та науково-популярні журнали з агрономії у 20-х роках XX століття / О. Анікіна. - С. 207-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гавриленко К.  Формування системи національної аграрної періодики в Україні (перша третина XX століття) / К. Гавриленко. - С. 219-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потятиник Б.  Медіаекологія: вступне слово до нового наукового напряму / Б. Потятиник. - С. 234-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Онопрієнко В.  Іван Лучицький: слово на спомин / В. Онопрієнко. - С. 243-251. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боярська Л.  Микола Бекетов - видатний український вчений / Л. Боярська. - С. 252-278. - Библиогр. в конце ст.
  Шатаєв В.  Діяльність О. Бородіна в журналі "Инженер" (1882-1898) / В. Шатаєв. - С. 279-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луговський О.  Вклад академіка Л. Шубенка-Шубіна в українську науку / О. Луговський. - С. 285-294. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Лучицький І. В. - про нього видатний фахівець з медієвістики, дослідник історії і релігійних рухів
Історія науки
Україна

 
58 24кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 87 Серія Хімічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 160 с.

Зміст:
  Найдан В. М.  Взаємодія ненасичених сполук з солями арилдіозонію в присутності нейтральних нуклеофілів / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 3-12
  Найдан В. М.  Взаємодія акрилонітрилу, стиролу, бутадієну і ізопрену з тризаміщеними жирно-ароматичними триазенами / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 13-19
  Найдан В. М.  Діазореакції з 1-арилсульфоніл-1, 3-бутадієнами / В. М. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 20-27
  Найдан В. М.  Взаємодія стиролу з 1-арил-3, 3-диметил-1-триазенами в присутності SO2 і оптична активність продуктів реакції / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, С. Г. Юхимчук. - С. 28-31
  Листван В. М.  Акіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, препаративні можливості / В. М. Листван, В. В. Листван, А. М. Шекель. - С. 32-42
  Бальон Я. Г.  Деякі досягнення у синтезі тиреоїдних гормогнів / Я. Г. Бальон, О. В. Сімуров. - С. 43-53
  Бальон Я. Г.  Синтез та біологічні властивості цукрозамінників / Я. Г. Бальон, О. В. Сімуров. - С. 54-63
  Боєчко Ф. Ф.  Застосування органічних барвників для ідентифікації білкових фракцій рідин організму, розділених методами зонального електрофорезу на твердих носіях / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 64-75
  Сегеда А. С.  Використання титан нітридного індикаторного електрода для амперометричного титрування хрому (VI) / А. С. Сегеда, Р. Л. Галаган. - С. 76-85
  Сегеда А. С.  Нові індикаторні електроди в амперометричному титруванні з двома індикаторними електродами / А. С. Сегеда, С. В. Мамуня. - С. 86-92
  Сегеда А. С.  Нові індикаторні електроди в амперометричному титруванні з двома індикаторними електродами / А. С. Сегеда, Н. Ю. Печкоріна. - С. 93-103
  Савченко М. А.  Якісне екстракційно-хроматографічне визначення арсену в біологічному матеріалі з концентруванніям методом мокрої мінералізації / М. А. Савченко, А. С. Сегеда. - С. 104-112
  Бойко В. І.  Визначення катіонів важких металів методом адсорбційної інверсійної вольтамперометрії на вугільно-пастових електродах / В. І. Бойко, О. В. Білий, В. М. Бочарнікова. - С. 113-119
  Лут О. А.  Електрохімічні дослідження водних розчинів аспарагінової кислоти / О. А. Лут, О. В. Білий. - С. 120-125
  Нінова Т. С.  Визначення вмісту плюмбум (II) йонів у грунтах методом прямої потенціометрії / Т. С. Нінова. - С. 126-130
  Мінаєва В. О.  Дослідження будови дієтилдитіокарбаматних комплексів Ni(II), Cu(II) та Cd(II) методом РМ3 / В. О. Мінаєва, В. Є. Федоров, І. І. Осипенкова. - С. 131-140
  Кукуєва В. В.  Дослідження механізму інгібуючої дії фосформісних вогнегасних речовин / В. В. Кукуєва, О. Ю. Федоришин. - С. 141-144
  Єлагін Г. І.  До питання про перспективність водневих двигунів внутрішнього згорання / Г. І. Єлагін, Ю. В. Проценко, О. Г. Чепурна. - С. 145-147
  Мизюк В. Л.  Особливості спектрів ЯМР1Н алкілбензоатів і алкілбензоїлформіатів / В. Л. Мизюк, Г. І. Єлагін, В. В. Шибанов. - С. 148-158

Рубрики: Хімічні науки - Наукові матеріали

Анотація:   Науковий журнал містить статті, у яких розглядаються проблеми хімічних наук.

 
59 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 4 (51) Серія "Педагогічні науки" / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 212 с.

Зміст:
  Сидоренко В.  Концепція формування змісту освітньої галузі "Технологія" / В. Сидоренко, В. Юрженко. - С. 3-10
  Лозовецька В.  Компетентнісний підхід у професійній підготовці сучасного викладача / В. Лозовецька. - С. 10-18
  Шпак В.  Науково-методичні основи інтерактивної технології в історії педагогіки / В. Шпак. - С. 18-24
  Семеновська Л.  Професійна компетентність майбутнього вчителя: альтернатива наукових пошуків / Л. Семеновська. - С. 24-31
  Мегем Є.  Системний підхід в дослідженні проектно-технологічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / Є. Мегем. - С. 31-38
  Левченко С.  Особистісно-орієнтоване виховання офіцерів збройних сил України, єдність та наступність етапів цього процесу / С. Левченко. - С. 38-42
  Титаренко О.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / О. Титаренко. - С. 42-50
  Шиян Н.  Використання технології модульно-рейтингового навчання у процесі підготовки вчителя / Н. Шиян. - С. 50-60
  Оніпко В.  Особливості впровадження кредитно-модульної системи при вивченні біологічних дисциплін / В. Оніпко, С. Гапон. - С. 60-69
  Цина А.  Визначення мети і змісту контрольних заходів за самостійною роботою студентів при вивченні вузівських дисциплін / А. Цина. - С. 69-74
  Алік Н.  Формування організаційно-методичної самостійності майбутніх учителів трудового навчання / Н. Алік. - С. 74-80
  Кузьменко П.  Вплив міжпредметних зв'язків з основ інформатики на засвоєння студентами знань з інженерної та комп'ютерної графіки / П. Кузьменко. - С. 80-85
  Безобразова Л.  Опорні сигнали в організації самостійної роботи студентів / Л. Безобразова, П. Киридон. - С. 85-89
  Олійник Л.  Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього офіцера-зв'язківця: проблема визначення / Л. Олійник. - С. 89-96
  Савенко І.  Графічний дизайн в Україні (до проблеми становлення) / І. Савенко. - С. 96-104
  Год Н.  Педагогічна проблематика в трактаті Еразма Роттердамського "Виховання християнського государя" / Н. Год. - С. 104-114
  Коберник О.  Життєва активність учнів як індикатор ефективності навчально-виховного процесу в школі / О. Коберник. - С. 115-122
  Ткачук С.  Педагогічні умови трудового виховання старшокласників на традиціях і звичаях українського народу / С. Ткачук. - С. 122-131
  Кузьменко Ю.  Культура праці учня як складова культури навчальної діяльності / Ю. Кузьменко. - С. 131-136
  Титаренко В.  Естетика виховання в трудовому навчанні школярів / В. Титаренко. - С. 136-143
  Кузьменко В.  Самостійна робота школярів у процесі трудової підготовки як засіб формування цілісної наукової картини світу (20 роки XX століття) / В. Кузьменко. - С. 143-149
  Зімакова Л.  Роль мистецтва слова в процесі соціалізації особистості / Л. Зімакова. - С. 149-155
  Котух Н.  Теоретична аргументація змісту підготовки вчителів до особистісно-орієнтованої комунікації / Н. Котух. - С. 155-161
  Гриценко Л.  Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "Нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. - С. 161-170
  Кравченко Л.  Інноваційний менеджмент освіти як фактор масштабного оновлення організації / Л. Кравченко. - С. 170-179
  Слюсаренко Н.  Трудова підготовка хлопців і дівчат у загальноосвітніх школах Херсонської губернії початку XX століття / Н. Слюсаренко. - С. 179-185
  Борисова Т.  Пріоритетні напрямки ергономічного аналізу об'єктів праці учнів / Т. Борисова. - С. 185-191
  Саєнко Т.  Підготовка студентів до організації роботи гуртка з виготовлення персонажів для лялькових вистав / Т. Саєнко. - С. 191-201
  Антонович Є.  Життя і творчість подвижниць українського народу мистецтва / Є. Антонович. - С. 201-202
  Ярошенко О.  Новий погляд на професійне навчання / О. Ярошенко, Н. Чайченко. - С. 202-204

Рубрики: Педагогіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): теорія педагогіки -- проблеми вищої школи -- історія педагогічної науки -- креативнеі навчання -- виховний процес

Анотація:   У збірнику наукових праць представлений досвід практичної діяльності та результати наукових розвідок учених, викладачів, докторантів, аспірантів з актуальних проблем вищої школи та історії педагогічної науки, теоретико-практичних засад навчання і виховання. Значна увага приділяється проблемам креативності й творчості суб'єктів педагогічного процесу.

 
60 28.081я73-1
Б77

Бойчук, Ю. Д.

        Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навчальний посібник для студентів вузів / Ю. Д. Бойчук; Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - Суми : Університетська книга, 2002. - 284 с.

Зміст:
  Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи. - С. 8-18
  Взаємодія живих організмів із навколишнім середовищем. - С. 19-49
  Біосфера - жива оболонка Землі. - С. 50-72
  Антропогенний вплив на біосферу. - С. 73-79
  Літосфера. - С. 80-91
  Гідросфера. - С. 92-120
  Атмосфера. - С. 121-146
  Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. - С. 147-158
  Екологічні проблеми енергетики. - С. 159-183
  Екологічні проблеми міського середовища і містобудування. - С. 184-194
  Забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини. - С. 195-207
  Рослинний світ та його охорона. - С. 208-223
  Тваринний світ та його охорона. - С. 224-236
  Природно-заповідні території та Червоні книги в системі збереженя ландшафтного і біологічного різноманіття. - С. 237-249
  Наукові основи раціонального природокористування та управління навколишнім середовищем. - С. 250-268
  Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі. - С. 269-281

Рубрики: Екологія - Охорона навколишного середовища

Ключові слова (ненормовані): екологія як наука -- екологія біосфери -- екологія літосфери -- антропогенний фактор екології -- екологія атмосфери -- екологія гідросфери -- екологія

Анотація:   Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері , які викликаються антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища - вчення про біосферу, уявлення про екосистемиі закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров'я людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

 
61 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 163 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 160 с.

Зміст:
  Андріяко Т. Ю.  Задоволення потреб споживачів продуктом освітньої діяльності (теоретичні аспекти) / Т. Ю. Андріяко. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чобітько М. Г.  Особистісне і професійне самовизначення майбутнього вчителя / М. Г. Чобітько. - С. 9-15
  Рикова Л. Л.  Структурні і функціональні моделі, що використовуються у викладанні природничих і математичних наук / Л. Л. Рикова. - С. 15-20
  Коростылева А. А.  Влияние системы повышения квалификации на развитие ключевых компетенций специалистов / А. А. Коростылева, А. Н. Ярыгин, Н. А. Ярыгина. - С. 20-26
  Кічук Я. В.  Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищій школі / Я. В. Кічук. - С. 26-30
  Атлягузова Е. И.  Формирование у студентов технологических компетенций в области автоматизированного проектирования / Е. И. Атлягузова, Н. Г. Пудовкина. - С. 31-34
  Пляченко Т. М.  Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики / Т. М. Пляченко. - С. 34-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопенко Л. І.  Зміст та структура навчальної програми спецкурсу для студентів біологічних спеіальностей "Підготовка вчителя біології до роботи з обдарованими дітьми" / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, К. А. Лінєвич. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радул О.  Перші українські доктори: Юрій Дрогобич / О. Радул. - С. 45-49
  Махиня Н. В.  Педагогічна освіта в Німеччині: стереотипи та труднощі / Н. В. Махиня. - С. 50-52
  Балабанова К. Є.  Основні характеристики комунікативної компетенції майбутнього фахівця / К. Є. Балабанова. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко А. І.  Соціальні вимоги до реформування освіти / А. І. Бойко. - С. 55-59
  Горбач Г. М.  Деякі особливості педагогічного спілкування / Г. М. Горбач. - С. 59-62
  Пятькова Н. Ю.  К вопросу о профессиональном здоровье учителя: результаты мини-исследования / Н. Ю. Пятькова, Е. М. Никонова. - С. 62-66
  Драгієва Л. В.  Творчий потенціал майбутнього фахівця трудового навчання: стан та перспективи розвитку / Л. В. Драгієва. - С. 66-70
  Король В. М.  Лідер групи і лідерство / В. М. Король. - С. 70-75
  Жукович-Дородних Н. М.  Експерементальна перевірка ефективності формування професійних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ I-II рівнів акредитації в процесі фахової підготовки / Н. М. Жукович-Дородних. - С. 76-81
  Зіноватна О. М.  Вища освіта в США: навчальний компонет у магістерських програмах різного типу / О. М. Зіноватна. - С. 82-86
  Кардаш І. М.  Культура та естетика мовлення як засіб формування професійних якостей майбутніх педагогів / І. М. Кардаш. - С. 86-90
  Коваленко Л. Г.  Про один із підходів до оптимізації процесу підготовки вчителів технологій / Л. Г. Коваленко. - С. 90-95
  Корєшкова С. П.  Сумісне навчання як досвід інноваційних процесів в освіті Австралії / С. П. Корєшкова. - С. 95-98
  Лебедик Л. В.  Технологія проектування і реалізації педагогічної підготовки магістрів економіки / Л. В. Лебедик. - С. 98-102
  Кукуленко-Лукянець І. В.  Вплив Я-концепції на науково-педагогічну діяльність жінки / І. В. Кукуленко-Лукянець. - С. 103-105
  Назаренко Н. В.  Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології / Н. В. Назаренко. - С. 105-108
  Остапчук О. Є.  Педагогічне проектування як умова становлення системи професійної діяльності майбутнього учителя / О. Є. Остапчук. - С. 108-113
  Постригач Н. О.  Сратегії реформування професійної підготовки майбутнього вчителя у Грецькій республіці / Н. О. Постригач. - С. 113-117
  Прозор О. П.  Організація мікрогрупової аудиторної навчальної діяльності студентів / О. П. Прозор. - С. 117-120
  Куліш І. М.  Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення" / І. М. Куліш. - С. 120-122
  Сагун І.  Використання Інтернету в подальшій освіті людей похилого віку / І. Сагун. - С. 123-126
  Стельмащук О.  Система підготовки майбутнього вчителя у Великобританії: професіограма, кваліфікації, компетенції / О. Стельмащук. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терещук Д. Г.  Моделювання мовленнєвих симуляцій для формування вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування / Д. Г. Терещук. - С. 131-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тришин В. В.  Сучасні системи дистанційної освіти в Україні / В. В. Тришин. - С. 136-141
  Фадєєв В. І.  Характеристика тенденцій розвитку сучасної вищої освіти / В. І. Фадєєв. - С. 141-145
  Шара С. О.  Модель особистісного і професійного зростання молодого викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю / С. О. Шара. - С. 145-151
  Юрчак В. В.  Методи формування професійних якостей майбутнього вчителя музики в процесі музично-теоретичної підготовки / В. В. Юрчак. - С. 151-156

 
62 65.052.2кр
О17

        Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 16-18 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 291 с.

Зміст:
  Яценко В. М.  Формування інвестиційних ресурсів в Україні / В. М. Яценко. - С. 3-4.
  Гавриленко В. О.  Проблеми впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах / В. О. Гавриленко. - С. 5-8.
  Сльозко Т. М.  Актуальні проблеми бухгалтерського обліку / Т. М. Сльозко. - С. 8-10.
  Могилова М. М.  Відмінності в підходах до переоцінки основних засобів сільського господарства / М. М. Могилова. - С. 11-12.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васьков В. Н.  Біологічні активи тваринництва - практичні аспекти їх обліку / В. Н. Васьков. - С. 13-14.
  Бразілій Н. М.  Зміна облікової політики / Н. М. Бразілій. - С. 15-16.
  Федорченко О. Є.  Сутність дебіторської заборгованості та її значення в управлінні господарською діяльністю підприємства / О. Є. Федорченко. - С. 17-18.
  Грицишен Д. О.  Категорія капіталу в системі бухгалтерського обліку країн зони поширення ісламу / Д. О. Грицишен. - С. 19-20.
  Шигун М. М.  Якість звітної інформації як гарантія реалізації вимог її користувачів / М. М. Шигун. - С. 21-22.
  Євдокимов В. В.  Комп'ютерна система бухгалтерського обліку як складова управлінської інформацінйої системи підприємства / В. В. Євдокимов. - С. 23-24.
  Семчук І. В.  Консолідована фінансова звітність: становлення та необхідність складання за МСФЗ / І. В. Семчук. - С. 25-26.
  Остапчук Т. П.  Доходи бюджетних установ: проблеми визнання / Т. П. Остапчук. - С. 26-28.
  Боримська К. П.  Інформаційна місткість рахунків бухгалтерського обліку як основа ефективного функціонування системи управління підприємства / К. П. Боримська. - С. 28-30.
  Андрусяк В. М.  Шляхи удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банках / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк. - С. 31-32.
  Луговська А. В.  Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України / А. В. Луговська. - С. 33-34.
  Скорнякова Ю. Б.  Амортизаційні відрахування в інвестиційному плануванні / Ю. Б. Скорнякова. - С. 35-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сікєтіна Н. Г.  Оптимізація прибутку підприємства за рахунок сегментації ринку / Н. Г. Сікєтіна. - С. 37-38.
  Загородній А. Г.  Аналіз фінансових результатів у системі управління діяльністю підприємства / А. Г. Загородній, М. С. Білик, Г. І. Кіндрацька. - С. 39-40.
  Пастернак Я. П.  Особливості обліку напівфабрикатів на підприємствах лакофарбової промисловості / Я. П. Пастернак. - С. 41-43.
  Пронько Л. М.  Аналіз використання власності в аграрних підприємствах / Л. М. Пронько. - С. 43-45.
  Копняк Н. І.  Основні проблеми розподілу непрямих витрат / Н. І. Копняк, К. В. Копняк. - С. 45-47.
  Чабан В. М.  Проблеми організації розрахунків в сучасних умовах господарювання / В. М. Чабан. - С. 47-49.
  Гаврилюк В. П.  Психологічні аспекти бухгалтерського обліку доходів підприємств / В. П. Гаврилюк. - С. 49-51.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головай Н. М.  Особливості обліку інтелектуального капіталу і його удосконалення / Н. М. Головай. - С. 51-53.
  Луців Н. П.  Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства / Н. П. Луців. - С. 53-55.
  Брадул О. М.  Структурна будова КІСО (комп'ютерної інформаційної системи обліку) діяльності корпорацій / О. М. Брадул. - С. 55-56.
  Вєдмєдєва Я. С.  Методологічні аспекти обліку благодійних внесків бюджетних установ / Я. С. Вєдмєдєва. - С. 56-58.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сладка С. В.  Проблеми обліку нематеріальних активів / С. В. Сладка. - С. 58-60.
  Левун І. В.  Аналіз нормативно-правового забезпечення обліку трастових послуг / І. В. Левун. - С. 60-61.
  Іванова Н. А.  Вплив запровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" на програму аудиторської перевірки / Н. А. Іванова. - С. 62-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесленко Т. І.  Відображення в обліку податкового боргу з податку на прибуток у зв'язку з реструктуризацією або визнанням його безнадійним / Т. І. Тесленко. - С. 65-67.
  Бурлий Г. Л.  Основні принципи формування облікової політики підприємства / Г. Л. Бурлий. - С. 67-69.
  Іванченко А. В.  Проблема існування законодавчих прогалин, які дозволяють легально ухилятись від оподаткування / А. В. Іванченко. - С. 69-72.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ларіков В. Ю.  Ефективність впровадження засобів автоматизації в обліку витрат ремонтного виробництва / В. Ю. Ларіков. - С. 72-74.
  Штик Ю. В.  Особливості обліку доходів за будівельними контрактами / Ю. В. Штик. - С. 75-77.
  Гонта О. І.  Проблеми контролю якості процесів іноземного інвестування та транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта. - С. 78-80.
  Осадча Ю. М.  Особливості оцінки об'єктів нерухосмості / Ю. М. Осадча. - С. 81-82.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жиглей І. В.  Бухгалтерський облік соціальних пільг та гарантій підприємства: інформація для управління / І. В. Жиглей. - С. 82-84.
  Кутидзе Л. С.  Координація виробничих коопераційних зв'язків в регіоні / Л. С. Кутидзе, І. Я. Максименко. - С. 84-86.
  Ротова Т. А.  Особливості контролю за діяльністю страхових організацій / Т. А. Ротова. - С. 87-88.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О. В.  Економічний аналіз в системі економічних наук: міжпредметні зв'язки / О. В. Олійник, Т. В. Барановська. - С. 89-90.
  Хаустова К. М.  Особливості стратегічного аналізу в процесі інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / К. М. Хаустова. - С. 91-92.
  Шафранська Т. Ю.  Напрямки аналізу фінансової стійкості малого підприємства / Т. Ю. Шафранська. - С. 92-94.
  Яценко М. В.  Аналіз фінансових показників підприємств птахівництва / М. В. Яценко. - С. 94-96.
  Дутчак Г. М.  Розбіжності у трактуванні визначення фінансового аналізу в працях вітчизняних і зарубіжних науковців / Г. М. Дутчак. - С. 97-99.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондіус І. С.  Аналіз методів і моделей прогнозування стійкого розвитку регіону / І. С. Кондіус. - С. 99-101.
  Лахтіонова Л. А.  Економічна категорія "ліквідність" сучасного фінансового аналізу в умовах розвитку ринкових підприємницьких відносин / Л. А. Лахтіонова. - С. 101-104.
  Козіцька Н. О.  Аналіз давальницьких схем в системі зовнішньоекономічної діяльності України / Н. О. Козіцька. - С. 104-107.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриліцька А. В.  Поліпшення контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах з застосуванням ПЕОМ / А. В. Гриліцька. - С. 107-109.
  Крот С. В.  Особливості формування власного капіталу кредитної спілки / С. В. Крот. - С. 109-111.
  Гонта О. І.  Проблеми контролю якості процесів іноземного інвестування та транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта. - С. 111-113.
  Демиденко С. Л.  Проблеми організації економічного аналізу / С. Л. Демиденко, В. В. Демиденко. - С. 114-115.
  Олексюк І. В.  Проблеми та удосконалення обліку та аналізу необоротних матеріальних активів / І. В. Олексюк. - С. 116-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомяков В. І.  Вплив регіонального розвитку на якість середовища проживання / В. І. Хомяков, О. І. Журба. - С. 119-121.
  Шинкаренко О. М.  Державне регулювання аграрного сектору України / О. М. Шинкаренко. - С. 123-124.
  Приліпка О. В.  Економічна ефективність вирощування овочевих культур в закритому грунті / О. В. Приліпка. - С. 124-126.
  Кезнецова С. А.  Якість облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання / С. А. Кезнецова. - С. 126-128.
  Величко О. В.  Напрями подолання безробіття в сільській місцевості / О. В. Величко. - С. 129-130.
  Максюта-Гонтарук Т. М.  Окремі аспекти ціноутворення на молокопродукти / Т. М. Максюта-Гонтарук. - С. 130-132.
  Яценко О. В.  Роль інновацій в економічному розвитку українських підприємств / О. В. Яценко. - С. 132-134.
  Кость Я. О.  Діагностика фінансового стану підприємств / Я. О. Кость. - С. 134-135.
  Бондур Т. О.  Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів рослинництва в сучасних умовах господарювання / Т. О. Бондур. - С. 136-137.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коденчук К. А.  Процесно-ресурсний підхід до класифікації економічних об'єктів / К. А. Коденчук. - С. 138-139.
  Данько Н. М.  Проблемні питання бурякоцукрової галузі / Н. М. Данько. - С. 140-141.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Станкевич Ю. Ю.  Особливості соціально-економічного розвитку домогосподарств у різних регіонах України / Ю. Ю. Станкевич. - С. 142-143.
  Плакса Ю. В.  Организация судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине / Ю. В. Плакса. - С. 144-145.
  Бабич М. М.  Оцінка правового регулювання функціонування фермерських господарств / М. М. Бабич. - С. 145-146.
  Товт К. С.  Вплив сфери послуг на соціально-економічний розвиток регіону / К. С. Товт. - С. 147-148.
  Уманська В. Г.  Концепція формування і функціонування регіонального ринку цукру / В. Г. Уманська. - С. 148-150.
  Россоха В. В.  Проблеми становлення власності в умовах транзитивної економіки / В. В. Россоха. - С. 150-152.
  Грабовський Д. О.  Роль і місце малого підприємництва в розвитку аграрного виробництва / Д. О. Грабовський. - С. 152-153.
  Давиденко Н. М.  Організація системи бюджетування корпоративних підприємств в АПК / Н. М. Давиденко. - С. 154-155.
  Єлісєєва О. К.  Моніторинг конкурентного стану промислових підприємств / О. К. Єлісєєва. - С. 155-157.
  Загорная Т. О.  Формирование приоритетов региональной промышленной политики: сценарный подход / Т. О. Загорная. - С. 157-158.
  Водянка Л. Д.  Чинники підвищення інновацыйного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка. - С. 159-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гужавина И. В.  Оценка финансовой устойчивости предприятия / И. В. Гужавина. - С. 161-162.
  Яценко Ю. О.  Фінансове вирівнювання як об'єктивна необхідність соціально-економічних змін / Ю. О. Яценко. - С. 163-165.
  Вінічук О. О.  Основи будування фінансової структури на будівельному підприємстві при формуванні системи бюджетування / О. О. Вінічук. - С. 165-167.
  Халда Н. О.  Напрями підвищення ефективності соціального розвитку регіонів України / Н. О. Халда. - С. 168-170.
  Онищенко В. О.  Методологічні засади моніторингу інноваційного розвитку регіону / В. О. Онищенко, О. В. Комеліна. - С. 170-172.
  Оппельд Л. І.  Регіональні проблеми системи охорони здоров'я в Україні / Л. І. Оппельд. - С. 173-174.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко А. М.  Особливості механізму електронної біржової торгівлі / А. М. Шевченко. - С. 175-176.
  Польова Н. М.  Сучасний стан та проблеми стратегічного розвитку інноваційної діяльності в Україні / Н. М. Польова. - С. 177-179.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касьянова Н. В.  Основа методології економічного зростання підприємства / Н. В. Касьянова. - С. 179-181.
  Чечетова Н. Ф.  Роль держави у регулюванні банківських ризиків / Н. Ф. Чечетова. - С. 181-183.
  Спаських О. Ю.  Механізм управління регіональною власністю / О. Ю. Спаських. - С. 184-185.
  Ткаченко Ю. В.  Специфіка забезпечення економічної безпеки регіону / Ю. В. Ткаченко. - С. 185-186.
  Спаських Н. М.  Сутність іпотечної системи / Н. М. Спаських. - С. 187-188.
  Миндра І. А.  Функціонально-територіальна структура АПК / І. А. Миндра. - С. 188-191.
  Любченко О. М.  Організаційно-правові засади економічного розвитку регіонів / О. М. Любченко. - С. 191-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко О. В.  Реструктуризація сектору цукру Польщі - приклади для України / О. В. Коваленко. - С. 194-195.
  Горобець В. В.  Удосконалювання рівня раціонального використання нафтових ресурсів / В. В. Горобець. - С. 196-197.
  Свідерська І. Ю.  Визначення стратегії розвитку регіону / І. Ю. Свідерська. - С. 198-199.
  Нагорний Є. В.  Ефективний розвиток агропромислової інтеграції / Є. В. Нагорний. - С. 200-202.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук І. Й.  Методологічні основи стратегічного прогнозування розвитку економіки АПК / І. Й. Ткачук. - С. 202-204.
  Бойко А. В.  Ринкові принципи інвестування в основі реалізації соціально-економічного потенціалу регіону / А. В. Бойко. - С. 204-206.
  Андрієнко О. Г.  Проблеми включення транспортно-заготівельних витрат до собівартості продукції хлібоперкарської промисловості / О. Г. Андрієнко. - С. 207-208.
  Чубань В. С.  Аналіз тенденції розвитку ринку зерна. Ціновий аспект / В. С. Чубань. - С. 209-210.
  Кривов'язюк І. В.  Моніторинг, контролінг і діагностика підприємств: систематизація та узагальнення процесів / І. В. Кривов'язюк. - С. 212-214.
  Македон В. В.  Формування вартості проекту злиття або поглинання / В. В. Македон. - С. 214-216.
  Остудімова В. А.  Фінансове управління системою аграрної науки та освіти в Україні / В. А. Остудімова. - С. 216-218.
  Сологуб М. П.  Формування регіонального продовольчого комплексу / М. П. Сологуб, Г. Г. Смаглій. - С. 218-220.
  Акаев Ш. М.  Бухгалтерские и налоговые последствия выбора базисных условий поставки при заключении внешнеэкономического контракта / Ш. М. Акаев, О. А. Сизоненко. - С. 220-221.
  Король Г. О.  Інформаційне забезпечення системи матеріального стимулювання персоналу до випуску якісної продукції на підприємствах машинобудування / Г. О. Король, І. М. Ізвєкова. - С. 222-223.
  Коломцева А. О.  Ресурсный подход к формированию инновационного потенциала промышленного предприятия / А. О. Коломцева. - С. 223-225.
  Полднева А. В.  Особенности моделирования логистических систем / А. В. Полднева. - С. 225-227.
  Король Г. О.  Інформаційне забезпечення системи оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів вищих навальних закладів / Г. О. Король, Н. П. Потрус, М. В. Куцинська. - С. 227-229.
  Бобирь О. І.  Переваги інвестування у фізичну культуру і спорт в контексті проведення в Україні Євро-2012 / О. І. Бобирь, В. В. Шевченко. - С. 229-230.
  Хамініч С. Ю.  Наукоємність як критерій якості освіти / С. Ю. Хамініч, К. В. Копійко. - С. 231-232.
  Півоварова О. Б.  Логістика в системі сучасних економічних наук / О. Б. Півоварова, С. О. Сутиріна. - С. 233-234.
  Задувайло Л. М.  Основоположні засади розбудови суспільства знань в Україні / Л. М. Задувайло. - С. 235-237.
  Ткаченко Н. В.  Стрес-тести у системі управління страховою компанією / Н. В. Ткаченко. - С. 237-239.
  Бойко К. В.  Методи оцінювання ефективності хеджування / К. В. Бойко. - С. 239-242.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравцова Л. В.  Методичні підходи до забезпечення якості житлово-комунальних послуг / Л. В. Кравцова. - С. 242-244.
  Ларікова С. С.  Розподіл витрат по наданню маркетингових послуг за функціонально-вартісним методом / С. С. Ларікова. - С. 244-247.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солоха М. В.  Синергетичний підхід щодо оцінки економічних явищ / М. В. Солоха, Г. С. Зикова. - С. 247-249.
  Савченко І. В.  Моделювання розвитку соціально-економічних систем / І. В. Савченко, Н. В. Рибалко. - С. 249-250.
  Загоруйко І. О.  Проблеми інтерпретації рівнянь моделі незбалансованої виробничої системи / І. О. Загоруйко. - С. 251-253.
  Балабан І. І.  Економічні інтереси суб'єктів екологічного страхування / І. І. Балабан. - С. 253-255.
  Даниленко С. М.  Роль приватного капіталу у фінансуванні наукових розробок та дослідно-конструкторських робіт / С. М. Даниленко. - С. 255-257.
  Опрофат В. І.  Економетричне прогнозування інвестиційних перспектив Черкаського регіону / В. І. Опрофат. - С. 257-259.
  Танцюра О. А.  Інтернет-платежі - перспективна форма розрахунків / О. А. Танцюра. - С. 259-260.
  Лютова Г. М.  Трансформація національної фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів / Г. М. Лютова, О. О. Гончаренко. - С. 260-262.
  Муренко А. А.  Основні аспекти соціального захисту населення в регіонах України на ринку житла / А. А. Муренко. - С. 262-264.
  Кошулько О. П.  Місце людського і інтелектуального капіталів у системі управління підприємством / О. П. Кошулько. - С. 264-266.
  Лебєдєва М. В.  Структурна перебудова трансформаційної економіки / М. В. Лебєдєва. - С. 267-268.
  Коваленко Г. М.  Методи покращення роботи з боржниками пенсійного фонду / Г. М. Коваленко, Ю. Г. Йосипенко. - С. 268-271.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дробниця А. Г.  Проблемні питання оцінки та переоцінки основних засобів / А. Г. Дробниця. - С. 272.
  Єрмоленко В. А.  Проблема цілей у суспільному відтворенні / В. А. Єрмоленко. - С. 273-274.
  Ганзенко А. А.  Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської області / А. А. Ганзенко. - С. 275-276.
  Кобко В. І.  Процес інвестування та проблеми фінансової оцінки фірми / В. І. Кобко, Л. Ю. Тернова, А. В. Кобко. - С. 277-278.
  Шинкаренко О. М.  Державне регулювання аграрного сектору України / О. М. Шинкаренко. - С. 278-279.
  Чирков С. О.  Регіональна модель інвестування / С. О. Чирков. - С. 280-282.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарапа О. М.  Спрощений облік на малих підприємствах: переваги та недоліки / О. М. Шарапа. - С. 282-285.
  Пономаренко Л. О.  Економіка регіонів: стан та перспективи політики розвитку / Л. О. Пономаренко. - С. 285-286.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Економічний облік

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють стратегічні питання управління підприємницькою діяльністю та його облікове, аналітичне і контрольне забезпечення.

 
63 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 2 (30) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2013. - 104 с.

Зміст:
  Антал И. П.  Обзор спектрофотометрических методик определения триптанов в фармацевтических препаратах и субстанциях / И. П. Антал. - С. 3-11.
  Сідей В. І.  Щодо кристалічної структури тернарного селеніду Tl4SnSe4 / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 12-14.
  Козьма А. А.  Взаємодія компонетів у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4-Tl9BiSe6 / А. А. Козьма. - С. 15-22.
  Зубака О. В.  Дослідження термічної стійкості сполук Me2TeBr6(I6) де Me-K, Rb,Cs / О. В. Зубака, Є. Ю. Переш, В. І. Сідей. - С. 23-27.
  Мотря С. Ф.  Дослідження взаємодії в системі CuSbSe2 - <> / С. Ф. Мотря [и др.]. - С. 28-31.
  Нетреба Е. Е.  Синтез и исследование молекулярной и кристалической структуры биядерного комплекса нитрата иттербия (III) C 4, 4, 10, 10-тетраметил-1, 3, 7, 9-тетраазоспиро [5.5] ундекан-2, 8-дионом / Е. Е. Нетреба. - С. 32-36.
  Роман Л. Ю.  Координаційні сполуки Zn(II) і Cd(II) з гідразидом2-хлорбензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 37-45.
  Мельниченко Н. О.  Тверді розчини на основі клатрату і типу Ba8Ge43[]3 ([] - вакансія) з перехідними елементами / Н. О. Мельниченко. - С. 46-49.
  Сухарев С. М.  Взаємодія деяких 3d-металів з 1-аніліно(тіоксо)метил-3-метил-4, 5-дигідро-1H-5-піразолоном в присутності астрафлоксину FF / С. М. Сухарев [и др.]. - С. 50-55.
  Янкович Г. Є.  Аналітичний сигнал та селективність при кінетично-потенціометричному визначенні бору / Г. Є. Янкович, М. В. Феріцал, Я. І. Студеняк. - С. 56-61.
  Кут М. М.  Взаємодія похідних тіоетерів тіазоло [4,5-d] піримідинів з електрофільними реагентами / М. М. Кут [и др.]. - С. 62-65.
  Цмур Ю. Ю.  Синтез 1, 2-біс (n-карбоксифеніл)-0-карборану / Ю. Ю. Цмур. - С. 66-70.
  Усенко Р. М.  Синтез солей s-триазоло-1, 3-тіазинію й тіазоло-s-триазолію електрофільною бромоциклізацією алкенільних тіоетерів 3-меркапто-1, 2, 4-триазолу / Р. М. Усенко, Н. І. Соломон, М. В. Сливка. - С. 71-75.
  Гомонай В. І.  Фактори, що впливають на утворення кисневмісних сполук при окисненні C1-C2-вуглеводнів / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 76-80.
  Яцимирський А. В.  Обчислення pKa ароматичних сульфокислот для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі / А. В. Яцимирський. - С. 81-83.
  Гомонай В. І.  Механізм каталітичного окиснення C1-C2-вуглеводнів / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 84-88.
  Стець М. В.  Гамма-спектрометрія крові людини в післячорнобильський період. Визначення часу / М. В. Стець [и др.]. - С. 89-95.

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та еколоії у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій , а також матеріали, присвячені ювілеям.

 
64 43.2
А22

        Автохтонні та інтродуковані рослини [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 / НАН України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка". - Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. - 176 с.

Зміст:
  Косенко І. С.  Найважливіші досягнення у науковій роботі НДП "Софіївка" НАН України у 2009 році / І. С. Косенко. - С. 6-10
  Горобець Н.В.  Неморфогенний калюсогенез представників роду Corylus l. залежно генотипу та метеорологічних умов / Н. В. Горобець. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левчук Л. В.  Ginkgo biloba L. в Одессе / Л. В. Левчук [и др.]. - С. 16-20. - Библиогр. в конце ст.
  Мазуренко В. Д.  Особливості періоду спокою інтродукованих видів та форм роду Robinia l. в умовах Умані / В. Д. Мазуренко, Л. В. Вегера. - С. 21-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз О. К.  Вирощування саджанців троянд, перспективних для паркових композицій / О. К. Мороз, І. Л. Дениско, В. С. Банк. - С. 25-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Николаева Н. Я.  Основные этапы развития рода Rosa L. / Н. Я. Николаева, В. В. Петрушенко. - С. 31-34. - Библиогр. в конце ст.
  Опалко О. А.  Посттравматичні регенераційні процеси у представників роду Malus Mill. / О. А. Опалко. - С. 35-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рахметов Д. Б.  Результати вивчення малопоширених овочевих інтродуцентів в Україні / Д. Б. Рахметов, Н. М. Смілянець. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко І. І  Основи захисту смородини чорної в зоні лісостепу України / І. І Хоменко [и др.]. - С. 47-50
  Чорна Г. А.  Рослинні раритети Уманського району / Г. А. Чорна, А. А. Куземко, І. П. Діденко. - С. 51-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Monder M. J.  The role of historical roses cultivated in the botanical garden of the Polish academy of sciences in Warsaw in breeding new cultivars = Роль історичних троянд, культивоаних у ботанічному саду Польської академії наук у Варшаві, у селекції нових сортів / M. J. Monder. - С. 58-67. - Текст англ. мовою
  Мамедов Т. С.  Фенология некоторых декоративных растений в условиях Апшерона / Т. С. Мамедов, В. М. Новрузов, Ш. А. Гюльмамедова. - С. 69-73
  Мамедов Т. С.  Динамическое развитие надземных органов цветочно-декоративных растений / Т. С. Мамедов, В. М. Новрузов, Ш. А. Гюльмамедова. - С. 74-78
  Петрушенко В. В.  Сравнительная биоэкологическая характеристика Rosa Canina L. и R. Canina "Одесcкий" в условиях интродукции / В. В. Петрушенко, Н. Я. Николаева, А. Н. Слюсаренко. - С. 79-81
  Пономаренко В. О.  Розвиток генеративних органів представників роду Juniperus L. у Лісостепу України / В. О. Пономаренко, В. М. Грабовий. - С. 82-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дениско І. Л.  До питання окулірування троянд групи Patio / І. Л. Дениско. - С. 89-92
  Мамчур Т. В.  Особливості вирощування сортів порічки в умовах закритого грунту здерев'янілими стебловими живцями / Т. В. Мамчур, А. Ф. Балабак. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шлапак В. П., Пукас С. С.  Sofora Japonica L. у Правобережному Лісостепу та Степу України / В. П., Пукас С. С. Шлапак В. П.. - С. 99-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Адаменко В. Д.  Цінність представників роду Beta L. для селекції буряка цукрового / В. Д. Адаменко. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Адаменко Д. М.  Вихідний матеріалу для селекції моркви / Д. М. Адаменко, В. В. Поліщук, Н. Ф. Карабанчук. - С. 111-114
  Колдар Л. А.  Органогенез у троянд групи patio в умовах культури in vitro / Л. А. Колдар, М. В. Небиков, І. Л. Дениско. - С. 114-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косенко І. С.  Удосконалення способів мікроклонального розмноження Corylus colurna L. / І. С. Косенко, А. І. Опалко, М. В. Небиков. - С. 119-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Меженський В. М.  Еволюційні зміни при селекційному покращенні хеномелеса як плодової культури / В. М. Меженський. - С. 126-132
  Слободяник Л. М.  Господарськобіологічні особливості інтродукованих сортів яблуні на підщепі М. 9 / Л. М. Слободяник. - С. 132-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Труш С. Г.  Закономірності успадковування цукристості і принципи створення багатонасінних запилювачів буряку цукрового з високими гібридизаційними можливостями / С. Г. Труш. - С. 138-141
  Эйгес Н. С.  Некоторые направления использования ценных признаков хемомутантов озимой пшеницы / Н. С. Эйгес [и др.]. - С. 142-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко А. О.  Результати трансгресивної селекції цикорію коренеплідного / А. О. Яценко. - С. 152-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Roversi A.  On the fruiting habitus of 19 sweet cherries cultivars in North Italy = Про структуру плодоношення 19 сортів черешні в Північній Італії / A. Roversi [и др.]. - С. 158-165
  Крицька Т. В.  Динамічні тенденції та шляхи збереження фіторізноманіття в урбаноценозах міста Одеси / Т. В. Крицька. - С. 166-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз П. І.  Еколого-біологічні принципи підбору рослин для озеленення міст і населених пунктів / П. І. Мороз, О. К. Мороз. - С. 171-173

Рубрики: Ботаніка - Дендрологічні парки

Анотація:   У збірнику опубліковано теоретичні, експериментальні, оглядові та методичні статті з актуальних питань ботаніки, фізіології, інтродукції, генетики й селекції, збереження і примноження глобального та локального біорізноманіття, дендрології, історії старовинних парків, садово-паркового будівництва, лісових культур і фітомеліорації. Призначений для дендрологів, науковців-біологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів біологічних та агрономічних спеціальностей. Видання підготовлене Національним дендропарком "Софіївка" НАН України.

 
65 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 44 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. - 744 с.

Зміст:
  Нагребельний В. П.  В авангарді української державно-правової науки (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відзначив 60-річний ювілей) / В. П. Нагребельний. - С. 3-13
  Костюк В. Л.  Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк. - С. 14-19
  Міма І. В.  Деякі аспекти визначення типу держави залежно від місця релігійних норм у правовій системі країни / І. В. Міма. - С. 19-25
  Коссе Д. Д.  Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д. Д. Коссе. - С. 25-31
  Лобода Ю. П.  Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект / Ю. П. Лобода. - С. 31-37
  Андріюк В. В.  Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування / В. В. Андріюк. - С. 37-44
  Кельман М. С.  Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман. - С. 44-49
  Мельник В. П.  Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення / В. П. Мельник. - С. 50-54
  Павлусів Н. М.  Філософсько-правовий аналіз образів справедливості у творах художньої літератури (на прикладі творів західноукраїнських письменників кінця XIX - початку XX ст.) / Н. М. Павлусів. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотова О. В.  Допустимість застосування аналогії в галузях права / О. В. Колотова. - С. 60-65
  Тужик В. В.  Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик. - С. 66-70
  Костюк Н. П.  Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. - С. 70-76
  Балаклицький І. І.  Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави / І. І. Балаклицький. - С. 76-82
  Коритько Д. Г.  Нагородне право: стан дослідження проблематики / Д. Г. Коритько. - С. 82-88
  Штанько А. О.  Об'єктивні та суб'єктивні чинники правопорушень / А. О. Штанько. - С. 89-94
  Бахновська І. П.  Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки / І. П. Бахновська. - С. 94-100
  Гримасюк П. О.  Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П. О. Гримасюк. - С. 101-105
  Дмитрієнко І. В.  Українська правова культура як нормативне небіологічне явище / І. В. Дмитрієнко. - С. 105-110
  Сенчук В. В.  Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В. В. Сенчук. - С. 110-116
  Краковська А. Є.  Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження / А. Є. Краковська. - С. 117-124
  Зуєва А. М.  Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу / А. М. Зуєва. - С. 125-128
  Прокопов Д. Є.  Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть / Д. Є. Прокопов. - С. 129-136
  Анохін О. М.  Коран і хасиди імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич / О. М. Анохін. - С. 136-142
  Грін О. О.  Перший з'ізд народних Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю / О. О. Грін. - С. 142-147
  Верес М. М.  Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки / М. М. Верес. - С. 148-153
  Коваль Т. Ф.  Співвідношення системи покарань Руської правди та правових пам'яток Новгородської землі: історико-правове дослідження / Т. Ф. Коваль. - С. 153-160
  Шевчук-Бєла Я. В.  Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку XX ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла. - С. 160-166
  Баймуратов М. О.  Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко. - С. 167-172
  Кулив И. О. оглы  Понятие и содержание термина "безопасность" / И. О. оглы Кулив, С. Х. кызы Муршудова. - С. 173-180
  Крутов В. В.  Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Крутов. - С. 180-187
  Грицаєнко Л. Р.  Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України / Л. Р. Грицаєнко. - С. 188-193
  Бабенко К. А.  Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права / К. А. Бабенко. - С. 194-200
  Григор'єв В. А.  Публічність і самостійність самоврядної (публічної) влади / В. А. Григор'єв. - С. 200-204
  Гомонай В. В.  Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В. В. Гомонай. - С. 204-211
  Берназюк І. М.  Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми / І. М. Берназюк. - С. 212-217
  Дерев'янко С. М.  Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко. - С. 218-223
  Царук Л. С.  Новий проект закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? / Л. С. Царук. - С. 224-231
  Шрамко Ю. Т.  Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Т. Шрамко. - С. 232-238
  Потьомкін А. О.  Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до Конституції України / А. О. Потьомкін. - С. 238-244
  Котляревська Г. М.  Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД / Г. М. Котляревська. - С. 245-249
  Ященко Р. Ю.  Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С. 249-258
  Бондарчук О. В.  Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканості в Україні та Російській Федерації / О. В. Бондарчук. - С. 258-263
  Дерець В. А.  Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") / В. А. Дерець. - С. 264-270
  Завальна Ж. В.  Щодо питання про можливість договірного регулювання адміністративних відносин / Ж. В. Завальна. - С. 270-274
  Пашков С. М.  Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / С. М. Пашков. - С. 275-278
  Синкова О. М.  Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова. - С. 278-284
  Пасічніченко С. В.  Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства / С. В. Пасічніченко. - С. 284-289
  Єщук О. М.  Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власності / О. М. Єщук. - С. 289-292
  Волкович О. Ю.  Проблемні питання визначення поняття, змісту державного управління господарськими товариствами / О. Ю. Волкович. - С. 292-297
  Браславський Л. Б.  Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів / Л. Б. Браславський. - С. 298-302
  Єфремова О. П.  Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова. - С. 302-309
  Дідескуль А. Л.  Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль. - С. 309-314
  Пивовар І. В.  Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину / І. В. Пивовар. - С. 314-321
  Сенченко Л. В.  Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демократичної політики в Україні / Л. В. Сенченко. - С. 321-236
  Ватрас В. А.  До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. А. Ватрас. - С. 327-332
  Зарандия Т. Д.  Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т. Д. Зарандия, Т. В. Джугели. - С. 333-340
  Рудко Б. Б.  Історичний і порівняльний аналіз права власності на об'єкти нерухомості / Б. Б. Рудко. - С. 340-346
  Другова В. А.  Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису / В. А. Другова. - С. 347-353
  Коваленко К. В.  Щодо визначення поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ / К. В. Коваленко. - С. 354-359
  Волков С. С.  Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю / С. С. Волков. - С. 359-363
  Панталієнко Я. П.  Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій / Я. П. Панталієнко. - С. 363-368
  Шевченко Г. М.  Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами / Г. М. Шевченко. - С. 369-374
  Менджул М. В.  Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій / М. В. Менджул. - С. 375-380
  Плахтіна І. В.  Правове становище товарних бірж / І. В. Плахтіна. - С. 381-385
  Зубков С. О.  Правові проблеми цивільного обороту незавершених об'єктів будівництва / С. О. Зубков. - С. 386-391
  Апанасенко А. М.  До питання про підстави диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин / А. М. Апанасенко. - С. 391-396
  Кириченко В. Є.  Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. / В. Є. Кириченко. - С. 397-405
  Оніщик Ю. В.  Податкова правосуб'єктність організації - практика податку / Ю. В. Оніщик. - С. 406-410
  Буличева Н. А.  Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. - С. 411-416
  Кузьменко О. А.  Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин / О. А. Кузьменко. - С. 416-421
  Курило В. І.  Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков. - С. 422-426
  Киндюк Б. В.  Правові засади охорони українських лісів в часи революції та громадянської війни / Б. В. Киндюк, Д. А. Апотовський. - С. 426-430
  Хохлова І. В.  Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - С. 430-434
  Хом'яченко С. І.  Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок / С. І. Хом'яченко. - С. 434-438
  Томин О. О.  Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об'єктів тваринного світу / О. О. Томин. - С. 438-442
  Нечипорук Л. Д.  Право власності на об'єкти тваринного світу / Л. Д. Нечипорук. - С. 442-447
  Мендик Л. В.  Поняття та особливості правової охорони лісів / Л. В. Мендик. - С. 448-452
  Гурська Г. А.  Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська. - С. 452-456
  Литвинець В. М.  Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності / В. М. Литвинець. - С. 457-463
  Розновська С. Б.  Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська. - С. 463-459
  Берзін П. С.  Проблеми систематизації наслідків у специфічних конституціях складів злочинів / П. С. Берзін. - С. 470-476
  Назаров В. В.  Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні / В. В. Назаров. - С. 477-484
  Анчукова М. В.  Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / М. В. Анчукова. - С. 484-491
  Шеховцова Л. І.  Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України / Л. І. Шеховцова. - С. 492-496
  Жукова Т. С.  Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії / Т. С. Жукова. - С. 496-502
  Андрушко А. В.  Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) / А. В. Андрушко. - С. 502-509
  Головчук В. А.  Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів / В. А. Головчук. - С. 509-515
  Козлюк Л. Г.  Віктимна поведінка неповнолітніх жертв статевих злочинів / Л. Г. Козлюк. - С. 515-520
  Ганова Г. О.  Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей / Г. О. Ганова. - С. 520-526
  Тарасевич Т. Ю.  Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич. - С. 526-531
  Омельянчик С. В.  Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку в міській місцевості (на підставі дослідження правопорушень, вчинених у місті Запоріжжя) / С. В. Омельянчик. - С. 532-537
  Скітейкін М. Ю.  Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) / М. Ю. Скітейкін. - С. 537-544
  Мозгова В. А.  Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В. А. Мозгова. - С. 543-548
  Карпов О. Н.  Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав протидіють злочинам економічного спрямування / О. Н. Карпов. - С. 549-553
  Панько Н. А.  Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні / Н. А. Панько. - С. 553-559
  Попович Ю. І.  Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України / Ю. І. Попович. - С. 559-565
  Логін С. В.  Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект / С. В. Логін. - С. 565-573
  Гусак А. П.  Кримінально-правоі ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини / А. П. Гусак. - С. 573-577
  Міщенко С. Г.  Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С. Г. Міщенко. - С. 578-581
  Рудник Т. В.  Щодо питання підпорядкування органів і установ виконання покарань Державного департаменту з питань виконання покарань Міністерству юстиції країни / Т. В. Рудник. - С. 582-587
  Ткачук Ю. О.  Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення / Ю. О. Ткачук. - С. 588-591
  Сурнін А. О.  Правові аспекти розробки професіограми службової діяльності судді суду загальної юрисдикції / А. О. Сурнін. - С. 592-597
  Айман Абу-аль Хадж  Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств / Айман Абу-аль Хадж. - С. 598-605
  Чернявська О. Л.  Правові засади регулювання режиму ріки Дніпро як частини системи європейських внутрішніх водних шляхів / О. Л. Чернявська. - С. 605-609
  Аношина Н.-Т. Ю.  Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр. / Н.-Т. Ю. Аношина. - С. 610-613
  Хоббі Ю. С.  Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету / Ю. С. Хоббі. - С. 614-619
  Фанін І. С.  Перспективи розвитку військово-технічного співробіництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі / І. С. Фанін. - С. 620-626
  Павлюк М. В.  Відносини Україна-НАТО у контексті міжнародних угод / М. В. Павлюк. - С. 626-632
  Лініченко Д. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст / Д. В. Лініченко. - С. 632-637
  Отрош М. І.  Активне і пасивне право посольства Святого Престолу / М. І. Отрош. - С. 638-645
  Вітман К. М.  Протидія екстремісткій діяльності: уроки російської моделі етнонаціональної політики для України / К. М. Вітман. - С. 646-653
  Погорська І. І.  Американські підходи до глобального політичного врядування: міжнародно-інституційний аспект / І. І. Погорська. - С. 654-660
  Вільчинська І. Ю.  Особливості мотивів політичної участі як форми залучення до суспільно-політичного життя / І. Ю. Вільчинська. - С. 660-666
  Горбатенко І. А.  Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи / І. А. Горбатенко. - С. 666-672
  Недбай В. В.  Технології електронного (e-government) і мобільного (m-government) уряду у взаємодії держави та суспільства / В. В. Недбай. - С. 673-678
  Іжа М. М.  Небезпека федералізації та формації для регіонального рівня / М. М. Іжа. - С. 679-683
  Співак В. М.  Глобалізація та її вплив на політичну систему суспільства / В. М. Співак. - С. 683-691
  Бикова Т. В.  Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку / Т. В. Бикова. - С. 691-699
  Дмитрієнко Ю. М.  Чому українська правова свідомість - українська? / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 699-707
  Оніщенко К. О.  Витоки та перші спроби застосування інституту національно-культурної автономії / К. О. Оніщенко. - С. 708-715
  Асланов С. А.  Правова база етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 715-722
  Кунець І. С.  Депортовані з Польщі українці в УРСР: критерії вибору місця поселення / І. С. Кунець. - С. 722-730
  Хорошко В.  Національна безпека України в світлі політичної теорії / В. Хорошко. - С. 731-733
  Никифорак В. М.  Нове дослідження про транснаціональні корпорації як учасників цивільно-правових відносин / В. М. Никифорак. - С. 733-735

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
66 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 Педагогіка. Психологія. Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Переяслав-Хмельницький : Видавництво ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2011. - 513 с.

Зміст:
  Андрушкевич Ф.  Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід / Ф. Андрушкевич. - С. 3-8.
  Аннєнкова І.  Управління якістю освіти у ВНЗ / І. Аннєнкова. - С. 9-13.
  Артюшенко А.  Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи рухових навичок як складової особистісної мобільності / А. Артюшенко. - С. 14-18.
  Багно Ю.  Структурно-компонентний аналіз педагогічної діяльності вчителя / Ю. Багно. - С. 19-22.
  Бідюк І.  Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні / І. Бідюк. - С. 23-26.
  Білоусько Л.  Алгоритм використання матеріалізованих засобів наочності в навчанні елементів математики старших дошкільників / Л. Білоусько. - С. 27-32.
  Бєлєнка Г.  Інтерактивні методи в сучасній педагогічній науці / Г. Бєлєнка, О. Тарасова. - С. 33-38.
  Брехунець А.  Визначення структури та особливостей розвитку технічних здібностей учнів основної школи / А. Брехунець. - С. 39-42.
  Васенко В.  Історико-педагогічні реалії графічної освіти учнівської молоді в умовах інформаційного суспільства / В. Васенко, В. Васенко. - С. 43-47.
  Васенко В.  Удосконалення графічної грамоти молодших школярів у пізнавальній діяльності на уроках трудового навчання / В. Васенко. - С. 48-52.
  Волков В.  Концептуальні основи навчально-виховного процесу розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки / В. Волков. - С. 53-57.
  Горовенко О.  Самопрезентація як засіб підвищення професіоналізму вчителя / О. Горовенко. - С. 58-62.
  Доброскок І.  Постать Івана Семеновича Орлая у процесі становлення та розвитку університетської освіти в Україні / І. Доброскок. - С. 63-68.
  Довбня Л.  Педагогічні засади історичних чергувань приголосних г, к, х // ж, ч, ш // з, ц, с у процесі підготовки філолога-україніста / Л. Довбня, Т. Товкайло. - С. 69-72.
  Довбня П.  Засоби формування інформаційної культури педагога-математика: можливості та прроблеми застосування / П. Довбня. - С. 73-77.
  Дробот Н.  Ділова гра як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів іноземних мов / Н. Дробот, М. Шемуда. - С. 78-80.
  Дуплійчук О.  Технологія колажування як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога / О. Дуплійчук. - С. 81-85.
  Єршова О.  Проблеми збереження національної ідентичності й освітянських цінностей у процесі європеїзації та глобалізації України / О. Єршова, Т. Бабина. - С. 86-91.
  Живицький В.  Виховання професійно-творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в мистецькому освітньому просторі / В. Живицький. - С. 92-96.
  Іващенко А.  Студентське самоврядування в ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" / А. Іващенко. - С. 97-101.
  Кебкало Т.  Викладання медико-біологічних дисциплін у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової ситеми / Т. Кебкало, О. Палієнко, Т. Єрічева. - С. 102-106.
  Коваленко О.  Погляди А. Г. Готалова-Готліба на розвиток системи народної освіти в Україні (1920-1924 рр.) / О. Коваленко. - С. 107-111.
  Ковальова Н.  Основні принципи інноваційної педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі / Н. Ковальова. - С. 112-115.
  Кожевнікова Л.  Деякі методичні принципи розвитку вокального інтонування на фортепіано в майбутніх учителів музики / Л. Кожевнікова
  Козлова В.  Упровадження здоров'язберігальних технологій у процес фізичного виховання студентів / В. Козлова. - С. 119-123.
  Коцур Н.  Здоров'язберігальні технології у процесі підготовки майбутніх учителів / Н. Коцур. - С. 124-128.
  Красюк Л.  Використання ефективних засобів на уроках культури в процесі розвитку витривалості молодших школярів / Л. Красюк. - С. 129-132.
  Куйбіда В.  Використання народних анатомо-фізіологічних термінів у підготовці біологів / В. Куйбіда, В. Лопатинська. - С. 133-137.
  Лаун С.  Особливості розвитку ініціативності особистості майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки / С. Лаун. - С. 138-141.
  Лебедєва А.  Позаурочна музично-творча діяльність як засіб формування естетичного ставлення школярів до дійсності / А. Лебедєва. - С. 142-146.
  Левченко І.  Управління підготовкою фахівців у ВНЗ у світлі концепції Болонського процесу / І. Левченко. - С. 147-151.
  Лохвицька Л.  Організація безпечного середовища як запоруки розвитку дітей дошкільного віку / Л. Лохвицька. - С. 152-155.
  Луців С.  З історії становлення шкільного театру у світі / С. Луців. - С. 156-160.
  Люріна Т.  Організаційно-педагогічні основи адаптивної системи навчання молодших школярів: аспект особистісно орієнтованого підходу / Т. Люріна. - С. 161-164.
  Ляшко Л.  Формування патріотичних якостей у молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. Ляшко, М. Ляшко. - С. 165-167.
  Мазоха Д.  Актуальність професійної підготовки педагога у світлі положень Болонської декларації / Д. Мазоха, Т. Рожко. - С. 168-172.
  Макаренко В.  Теоретичні основи формування морально-етичних цінностей у школярів 1-4 класів засобами українського народознавства / В. Макаренко, В. Стеценко. - С. 173-177.
  Молодиченко В.  Основні напрями підготовки майбутніх педагогів до краєзнавчої освіти молодших школярів / В. Молодиченко. - С. 178-181.
  Мулик І.  Розповідання як засіб розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку / І. Мулик. - С. 182-186.
  Невмержицький О.  Виховання студентів ВНЗ в сенсі педагогічної антропології / О. Невмержицький. - С. 187-192.
  Нікітчина С.  Соціально-психологічні проблеми професійного здоров'я сучасного студенства / С. Нікітчина. - С. 193-198.
  Оніпко В.  Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації дослідницьких проектів / В. Оніпко. - С. 199-205.
  Онищенко Н.  Особливості підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Онищенко. - С. 206-209.
  Панченко В.  Професійна підготовка майбутніх учителів до розвитку творчої активності молодших школярів на уроках математики / В. Панченко. - С. 210-213.
  Петровська К.  Мотиви участі молоді в неформальних групах та об'єднаннях / К. Петровська. - С. 214-217.
  Півень О.  Розвиток проблемного навчання в професійній та середній освіті США та Канади / О. Півень. - С. 218-221.
  Підборський Ю.  Ігрові технології в навчанні / Ю. Підборський, Л. Ткаченко. - С. 222-226.
  Постова С.  Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки вчителів до педагогічного спілкування / С. Постова. - С. 227-233.
  Почиваліна Г.  Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності громадянського виховання / Г. Почиваліна. - С. 234-236.
  Почтовюк С.  Проблеми формування критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики / С. Почтовюк. - С. 237-240.
  Рідей Н.  Європейська асоціація университетів наук про життя та фонд екологічної освіти Європи - сприяння розвитку / Н. Рідей. - С. 241-245.
  Різник Л.  Соціально-педагогічний захист дитинства у структурі соціалізації особистості / Л. Різник. - С. 246-249.
  Сайковська В.  С. М. Реформатський - основоположик хімічної освіти / В. Сайковська. - С. 250-253.
  Сембрат А.  Історичний аспект розвитку вмінь педагогічного спілкування майбутнього вчителя / А. Сембрат. - С. 254-258.
  Сергійчук О.  Професійна компетентність учителя як умова розвитку сучасної національної школи / О. Сергійчук. - С. 259-263.
  Ситніков О.  Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників / О. Ситніков. - С. 264-269.
  Симоненко О.  Сутність та структура інноваційного потенціалу педагога / О. Симоненко. - С. 270-273.
  Теренко О.  Змістові характеристики навчання в жіночих вищих освітніх інституціях США / О. Теренко. - С. 274-277.
  Тонконог Н.  Моделювання професійної діяльності сучасного вчителя / Н. Тонконог. - С. 278-282.
  Усик О.  Структура і зміст соціокультурної компетентності як складової пофесійної компетентності майбутнього педагога-філолога / О. Усик. - С. 283-287.
  Філоненко О.  Підсумковий етап літньої виховної практики студентів університету в дитячих оздоровчих таборах / О. Філоненко. - С. 288-292.
  Федорчук А.  структурно-функціональна модель підготовки вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю / А. Федорчук. - С. 293-296.
  Царук В.  Процес формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів / В. Царук. - С. 297-301.
  Черньонков Я.  Проблема індивідуалізації підготовки вчителів іноземних мов під час педагогічних практик / Я. Черньонков. - С. 302-306.
  Черниш Н.  Компетентнісний підхід до вивчення лірики в основній школі (мета, принципи) / Н. Черниш. - С. 307-310.
  Шаповал Л.  Підсумковий контроль з методики викладання біології в контексті КМСОНП / Л. Шаповал. - С. 311-314.
  Шапран О.  Наукові підходи до педагогічного моделювання інноваційної підготовки майбутнього вчителя / О. Шапран. - С. 315-318.
  Шапран Ю.  Формування методології інноваційного освітнього простору у вищій школі / Ю. Шапран. - С. 319-322.
  Шевчук Л.  Засоби та методи навчання прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Л. Шевчук. - С. 323-327.
  Шолом Г.  Особливості формування критичного мислення в учнів на уроках інформатики / Г. Шолом. - С. 328-336.
  Янц Н.  Роль проблемного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя / Н. Янц. - С. 337-341.
  Анікєєва Т.  Особливості соціально-психологічної допомоги сім'ям дітей з аутизмом / Т. Анікєєва, Т. Кириченко. - С. 342-345.
  Бочаріна Н.  Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога / Н. Бочаріна. - С. 346-350.
  Василькевич Я.  Моделювання процесу дослідження в навчанні: порівняльний аналіз структур наукового дослідження і педагогічного процесу / Я. Василькевич. - С. 351-355.
  Волошина В.  Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійної діяльності / В. Волошина. - С. 356-360.
  Герасіна С.  Теоретичні засади розвитку ділової контактності студентської молоді у структурі психологічної готовності до професійної самореалізації / С. Герасіна. - С. 361-366.
  Грейліх О.  Теоретичні аспекти проблеми емпатії в дітей молодшого шкільного віку / О. Грейліх, Л. Смашна. - С. 367-370.
  Гуріна З.  Деякі аспекти дослідження емпатії в дітей дошкільного віку / З. Гуріна, Я. Кожевнікова. - С. 371-374.
  Іщенко В.  Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах Болонського процесу / В. Іщенко. - С. 375-378.
  Кікінеджі О.  Гендерна експертиза Державного стандарту початкової освіти / О. Кікінеджі. - С. 379-384.
  Кириченко Т.  Механізми саморегуляції поведінки як психологічні умови формування особистості / Т. Кириченко. - С. 385-389.
  Лила М.  Внесок психологів України - учасників Другої світової війни - у розбудову національної науки / М. Лила. - С. 390-394.
  Федосєєва І.  Особливості співвідношення особистісних змінних підлітків із ментальною формою толерантності-інтолерантності / І. Федосєєва. - С. 395-400.
  Ходан В.  Активна і пасивна саморегуляція як шлях до міцного здоров'я і розкриття космічної свідомості / В. Ходан. - С. 401-407.
  Шапран В.  Види ініціативності та їх класифікація / В. Шапран. - С. 408-413.
  Бойчук М.  Державна влада і громадянське суспільство в умовах становлення демократичного устрою / М. Бойчук. - С. 414-418.
  Гаєвська О.  Деякі методологічні міркування щодо національних проектів розвитку України / О. Гаєвська. - С. 419-422.
  Грица Ю.  Громадянське суспільство: сутність, генеза, особливості становлення в Україні / Ю. Грица. - С. 423-428.
  Жижко Т.  Модель некласичного університету / Т. Жижко. - С. 429-434.
  Зражевський С.  Особливості язичницьких компонентів у ментальному полі релігійної свідомості українського народу / С. Зражевський. - С. 435-438.
  Кравченко О.  Уявлення про досконале в українській бароковій філософії / О. Кравченко. - С. 439-443.
  Левченко Л.  Роль жінки в суспільстві (соціально-філософський аналіз) / Л. Левченко. - С. 444-448.
  Малинка Ю.  Філософські аспекти виховання толерантної особистості / Ю. Малинка. - С. 449-454.
  Панченко Л.  Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л. Панченко. - С. 455-459.
  Покась В.  Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти / В. Покась. - С. 460-465.
  Потужній О.  Пріоритетні напрями соціально-гуманітарної оцінки глобалізації / О. Потужній. - С. 466-470.
  Рик С.  Специфіка виникнення і функціонування педагогічних міфів у суспільстві / С. Рик. - С. 471-476.
  Рубан А.  Політико-культурологічні зв'язки і аспекти філософії освіти / А. Рубан. - С. 477-480.
  Харьковщенко Ю.  Релігія в геополітичних проектах Кирило-Мефодієвського Товариства / Ю. Харьковщенко. - С. 481-485.
  Харченко Л.  Прояви політичної свідомості особистості в умовах сучасного українського суспільства / Л. Харченко. - С. 486-490.
  Юхименко Н.  Філософія освіти діяльно-творчої особистості (діалектика соціальних потреб) / Н. Юхименко. - С. 491-495.
  Коцур Д.  Кластеризація текстових документів з використанням апарату нейронних мереж / Д. Коцур. - С. 496-500.

 
67 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16.
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22.
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27.
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <<Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41.
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47.
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52.
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61.
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68.
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76.
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81.
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85.
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90.
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94.
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99.
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107.
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110.
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115.
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
68 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9.
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16.
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22.
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30.
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35.
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44.
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49.
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54.
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61.
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66.
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71.
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78.
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85.
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91.
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97.
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104.
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110.
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116.
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121.
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129.
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
69 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Хімія Вип. №1 (27) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. - 114 с.

Зміст:
  Барчій І. Є.  3D - область гомогенних сполук Tl6SI4 та Tl6SeI4 / І. Є. Барчій [и др.]. - С. 6-11.
  Сідей В. І.  Параметри зв'язкової валентності для іонної пари Sn2+/Cl / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 12-14.
  Малаховська-Росоха Т. О.  Фазові рівноваги в системах на основі тернарної сполуки Sn2P2S6 / Т. О. Малаховська-Росоха [и др.]. - С. 15-18.
  Погодін А. І.  Одержання монокристалів тетрарних галогенхалькогедінів купруму Cu6PS5HaI - I, Br) / А. І. Погодін, О. П. Кохан. - С. 19-21.
  Філеп М. Й.  Взаємодія компонентів у тернарних взаємних системах Tl2S+PbSe - Tl2Se+PbS та Tl2S+PbTe - Tl2Te+PbS / М. Й. Філеп, І. Є. Барчій, М. Ю. Сабов. - С. 22-24.
  Данкулинець В. Е.  Інтеркаляція шаруватих оксидів кобальту та феруму органічними катіонами / В. Е. Данкулинець, Р. Т. Марійчук, А. М. Соломон. - С. 25-30.
  Роман Л. Ю.  Синтез, структура та властивості координаційних сполук Cd(II) з саліцилальгідразоном 2-хлорбензенової кислоти / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак, Р. Т. Марійчук. - С. 31-39.
  Кормош Ж. О.  I3 - селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду / Ж. О. Кормош. - С. 40-42.
  Воронич О. Г.  Тест-метод визначення аскорбінової кислоти / О. Г. Воронич, К. В. Бреусова, О. М. Чепинець. - С. 43-46.
  Сухарева О. Ю.  Визначення цинку в кухонній солі методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії / О. Ю. Сухарева, С. М. Сухарев. - С. 47-51.
  Ляшин Я. Є.  Лінійно-колориметричне визначення летких третинних аліфатичних амінів на прикладі триетиламіну / Я. Є. Ляшин, Я. І. Студеняк. - С. 52-57.
  Чмиленко Ф. О.  Використання ультразвукових полів в аналізі гумінових та фульвокислот чорноземів / Ф. О. Чмиленко, Н. М. Смітюк, Я. Д. Сафонова. - С. 58-63.
  Усенко Р. М.  Нові підходи в синтезі поліфункціональних похідних симетричних триазолів / Р. М. Усенко [и др.]. - С. 64-68.
  Кареняко В. О.  Взаємодія ненасичених тіоетерів тієнопіримідину з арилтелуртригалогенідами / В. О. Кареняко [и др.]. - С. 69-72.
  Кривов'яз А. О.  Комп'ютерна оцінка біологічної активності сполук на основі нікотинової кислоти / А. О. Кривов'яз, О. О. Кривов'яз, В. Г. Лендєл. - С. 73-76.
  Фізер М. М.  Особливості галогенування 5-аліламіно-4-арилоїл-2,4-дигідро-3H-1,2,3-триазол-3-тіонів / М. М. Фізер, М. В. Сливка, В. Г. Лендєл. - С. 77-80.
  Головко Н. І.  Алкілування піразоло [3,4-D] піримідин-4,6-дионів / Н. І. Головко [и др.]. - С. 81-85.
  Голуб Н. П.  Дослідження впливу концентрації промотора на кінетику розчинення поверхневих шарів титану / Н. П. Голуб [и др.]. - С. 86-89.
  Гомонай В. І.  Дослідження рівня забруднення атмосферного повітря м. Ужгорода протягом 2011 року / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 90-95.
  Чонка І. І.  Якість вод мінеральних джерел на території Закарпаття / І. І. Чонка. - С. 96-100.
  Глух О. С.  Залежність ступеня узгодженості думок експертів від масштабу вирішуваної екологічної проблеми / О. С. Глух, О. М. Свищо. - С. 101-104.
  Поп О. М.  Моніторинг часових варіацій радіонуклідів Rn та Cs / О. М. Поп. - С. 105-109.

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього середовища та методики викладання хімії та екології у вищій школі.

 
70 22
Ф94

        Фундаментальні орієнтири науки: Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія [Текст] : зб. ст. за матеріалами проектів ДФФД / Б-ка держ. фонду фундаментальних дослідж.. - К. : Академперіодика, 2005. - 294 с.

Зміст:
  Марченко В. О.  Асимптотична поведінка розв'язків лінійних і нелінійних задач математичної фізики / В. О. Марченко. - С. 7-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко І. В.  Побудова і дослідження методів та інформаційних технологій розв'язання оптимізаційних дискретних задач великої розмірності / І. В. Сергієнко. - С. 23-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко О. А.  Геометрія підмноговидів у ріманових просторах / О. А. Борисенко [и др.]. - С. 43-57.
  Згуровський М. З.  Метод розподілу ресурсів між альтернативними проектами / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова, П. І. Бідюк. - С. 57-71.
  Губарєв В. Ф.  Комплексне рішення задачі керування та ідентифікації багатовимірної динамічної системи / В. Ф. Губарєв [и др.]. - С. 71-86.
  Григоренко Я. М.  Розробка підходів до визначення напруженого стану та динамічних характеристик неоднорідних оболонок та систем із них / Я. М. Григоренко [и др.]. - С. 87-102.
  Бурак Я. Й.  Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тіл / Я. Й. Бурак. - С. 103-119.
  Горбачук М. Л.  Еволюційні задачі математичної фізики / М. Л. Горбачук, В. І. Горбачук. - С. 120-138.
  Самойленко Ю. С.  Спектральні теореми для зображень *-алгебр та їх застосування / Ю. С. Самойленко, М. В. Заводовський. - С. 139-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мелков Г. А.  Обернення процесів релаксації, обумовлених пружним розсіюванням хвиль та коливань / Г. А. Мелков, Ю. В. Кобилянський. - С. 154-169.
  Локтєв В. М.  Механізм утворення доменної структури та індуковані формою явища в антиферомагнетиках / В. М. Локтєв, О. В. Гомонай. - С. 169-178.
  Стасюк І. В.  Кореляційні ефекти в енергетичних спектрах та динамічному відгуку матеріалів з вузькими зонами провідності та іонних провідниках / І. В. Стасюк [и др.]. - С. 179-193.
  Сугаков В. Й.  Фазові перетворення в напівпровідниках під дією електромагнітного та ядерного опромінень / В. Й. Сугаков, О. М. Шевцова, А. А. Чернюк. - С. 194-208.
  Шамрай К. П.  Аномальні процеси нагріву та переносу, стимульовані інтенсивними високочастотними полями в густій низькотемпературній плазмі / К. П. Шамрай. - С. 208-218.
  Гроза А. Д.  Властивості р-поляризованих нелінійних поверхневих поляритонів / А. Д. Гроза, П. Я. Ревнюк. - С. 219-238.
  Барабаш Ю. М.  Синергетичні механізми структурної регуляції реакцій біологічних макромолекул / Ю. М. Барабаш [и др.]. - С. 239-260.
  Міліневський Г. П.  Дослідження динаміки збурень та довгострокових змін верхньої атмосфери та клімату в Антарктиці / Г. П. Міліневський. - С. 260-275.
  Шульман Л. М.  Спектроскопічне, фотометричне та поляриметричне вивчення активних процесів у кометах та їх теоретичне моделювання / Л. М. Шульман. - С. 275-291.

Анотація:   Цей збірник статей містить підсумкові огляди результатів наукових досліджень за найважливішими проектами сьомого конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень математичного і фізичного спрямувань. У поданих матеріалах - фундаментальні дослідження, що стосуються розв'язків задач математичної фізики, оптимізаційних дискретних задач великої розмірності, динамічних характеристик неоднорідних систем, моделювання нерівноважних процесів у багатокомпонентних твердих тілах; вивчення прцесів релаксації, механізму утворення доменної структури, кореляційних ефектів в іонних провідниках, аномальних процесів у низькотемпературній плазмі, фазових перетворень у напівпровідниках, моделювання активних процесів у кометах.

 
71 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Адамова О. М.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки нікотинової кислоти на платиновому мікроелектроді / О. М. Адамова, Я. В. Богуславська. - С. 8-10.
  Барышников Г. В.  Квантово-химическое исследование геометрического и электронного строения селенофен-сопряженного RU-органического красителя-сенсибилизатора / Г. В. Барышников. - С. 11-13.
  Баришніков Г. В.  Квантово-хімічні дослідження геометричної будови П-діастероізомерів 5-бензиліден-2-тіоксотіазолідин-4-ону / Г. В. Баришніков, А. Т. Підгорна. - С. 14-16.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко Я. О.  Визначення якості рослинної олії / Я. О. Величко. - С. 17-18.
  Дрижак А. С.  Хімія гуматстабілізованих наночастинок срібла у водному розчині / А. С. Дрижак. - С. 19-20.
  Глазков Є. В.  Вплив "кисневої" і "водневої" областей потенціалів поляризації платинового мікроелектрода на відтворення циклічних диференціальних хронопотенціограм "швидкість зміни потенціалу-потенціал" / Є. В. Глазков, В. В. Мельник. - С. 21-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глазков Є. В.  Електроокиснення органічних речовин на платиновому електроді з наноструктурними елементами / Є. В. Глазков, В. С. Шевченко. - С. 24-26.
  Григор'єва В. В.  Вплив розчину фонового електроліту на роботу цинк(ІІ)-йонселетивного електроду / В. В. Григор'єва. - С. 27-29.
  Дудник М. А.  Синтез триазену на основі норсульфазолу і його взаємодія з ненасиченими сполуками в присутності сульфур(IV) оксиду / М. А. Дудник, І. В. Роздобудько, Н. С. Ващенко. - С. 30-31.
  Канаев А. Ю.  Регулирование структуры пеносиликатов, получаемых из отходов промышленных предприятий / А. Ю. Канаев. - С. 32-36.
  Небукина И. А.  Влияние ионов металлов на молекулярную структуру и свойства фунгицидов / И. А. Небукина. - С. 37-38.. - Библиогр. в конце ст.
  Рубанова І. Д.  Можливості використання метада хромато-мас-спектрометрії для аналізу медичних препаратів, що містять аніліди / І. Д. Рубанова, М. М. Візір. - С. 39-41.
  Суботін В. В.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки пірокатехіну на платиновому мікроелектроді / В. В. Суботін, А. В. Олійник. - С. 42-44.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тутубаліна О. В.  Вплив середовища та концентрації аніонів водного розчину індиферентного електроліту на чутливість визначення гідрохінону хронопотенціометрією з контрольованим синусоїдним струмом / О. В. Тутубаліна, Т. В. Єгорова. - С. 45-47.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таджиєва О. С.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки нікотинаміду на платиновому мікроелектроді / О. С. Таджиєва, Є. В. Глазков. - С. 48-50.
  Бойко Ю. М.  Визначення біологічно-активних форм вітаміну С в продуктах харчування / Ю. М. Бойко. - С. 51-52.
  Дворник О. І.  Вплив вітамінних комплексів на окремі показники ліпідного обміну / О. І. Дворник. - С. 53.
  Кононенко Т. І.  Динаміка показників лейкоцитарної формули у мешканців територій посиленого радіоекологічного контролю / Т. І. Кононенко, В. В. Шара. - С. 54-55.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпань Л. М.  Забезпечення організму водо- та жиророзчинними вітамінами / Л. М. Корпань. - С. 56.
  Петровська К. Ю.  Дослідження залежності вмісту аскорбінової кислоти в тканинах деяких видів мохоподібних від вмісту хлорофілу в умовах нижнього Придніпров'я / К. Ю. Петровська. - С. 57-59.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сомова М. В.  Вплив забезпеченості вітамінами на окремі показники азотистого обміну / М. В. Сомова. - С. 60-61.
  Чичук І. А.  Динаміка вмісту нітратів в овочах за різних умов зберігання / І. А. Чичук. - С. 62-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабяк О. Р.  Стан та динаміка вилову промислових видів риб Кременчуцького водосховища в адмінмежах Черкаської області в умовах ведення рибодобувного промислу та рибного господарства / О. Р. Бабяк. - С. 64-65.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дорошенко А. В.  Різноманітність лікарських рослин у флорі Дахнівського мікрорайону міста Черкаси / А. В. Дорошенко. - С. 66-67.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піроженко Ю. О.  Черви-паразити людини в Черкаській області та боротьба з ними / Ю. О. Піроженко. - С. 68-70.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябокінь В. Г.  Результати досліджень впливу мінерального живлення на декоративні ознаки деяких сортів хризантем / В. Г. Рябокінь. - С. 71-72.
  Скакун Н. С.  Біологічні особливості колорадського жука в умовах Черкаської області / Н. С. Скакун. - С. 73-76.
  Сумський Ю. О.  Орнітофауна риборозплідних ставків ДП "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб" / Ю. О. Сумський. - С. 77-79.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щибря Н. М.  Акароїдні кліщі Черкаської області та їх значення / Н. М. Щибря. - С. 80-83.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юхненко К. Г.  До вивчення мірмекофауни м. Черкаси / К. Г. Юхненко. - С. 84-85.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабяк О. Р.  Стан та проблеми заповідання особливо цінних природних територій в Черкаській області / О. Р. Бабяк, О. Ю. Бабяк. - С. 86-88.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар Ю. С.  Оцінка екологічного ризику на фоні відновлення в аграрних формуваннях Черкаської області / Ю. С. Бондар. - С. 89-91.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воловик Р. О.  Оцінка екологічного стану атмосферного середовища м. Черкаси методом ліхеноіндикації / Р. О. Воловик. - С. 92-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воскобойніков П. В.  Залежність якості рибної продукції від абіотичних складових екосистеми водних об'єктів / П. В. Воскобойніков. - С. 94-95.
  Галушко О. С.  Інноваційний підхід до здійснення моніторингу Кременчуцького водосховища методами зоологічної біоіндикації / О. С. Галушко. - С. 96-97.
  Дусенбаева Д. С.  Особенности переработки отходов обогащения полиметаллических руд горно-обогатительнх комплексов Казахстана / Д. С. Дусенбаева. - С. 98-99.
  Жёлтиков Ю. В.  Перспектива использования микроорганизмов для улучшения почвенного плодородия / Ю. В. Жёлтиков. - С. 100-102.
  Зеннова А. Б.  Проблемы экологии и транспорта / А. Б. Зеннова. - С. 103-104.
  Ковязіна В. О.  Фітоіндикаційні дослідження забруднення атмосфери / В. О. Ковязіна, Л. І. Жицька. - С. 105-106.
  Колісник О. М.  Асиметрія листків берези як метод біоіндикації якості навколишнього середовища / О. М. Колісник, Т. П. Гончаренко. - С. 107-108.
  Куделіна А. О.  Стан популяцій звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) в урочищі Холодний Яр / А. О. Куделіна. - С. 109.
  Кучеренко Т. В.  Оцінка безпеки харчових продуктів на вміст харчових добавок / Т. В. Кучеренко, Т. П. Гончаренко. - С. 110-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лінська Ю. О.  Якість готельних послуг, як якість екологічної безпеки проживання людини в готельних комплексах України / Ю. О. Лінська. - С. 113-114.
  Савицька Я. А.  Вплив мікрохвильових пристроїв побутового застосування на користувача / Я. А. Савицька, В. В. Пасльон. - С. 115-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таратута Л. О.  Дослідження проблеми впливу використання пестицидів на екологічну якість овочів / Л. О. Таратута. - С. 119-121.
  Шашков Д. В.  Свойства системных инсектицидов / Д. В. Шашков. - С. 122.
  Гулевата Т. Ю.  Нейродинамічні показники дітей молодшого шкільного віку / Т. Ю. Гулевата. - С. 123-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карпенко В. А.  Вивчення прояву дихальної синусової аритмії у чоловіків з різною частотою дихання / В. А. Карпенко. - С. 126-128.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козина Д. В.  Зміни психо-фізіологічних показників під впливом емоційного збудження / Д. В. Козина. - С. 129-131.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко І. М.  Структура локомоторних рухів у дітей / І. М. Кравченко. - С. 132-134.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миронюк В. А.  Дослідження рівня серцево-дихального синхронізму у молодих чоловіків за різних умов / В. А. Миронюк. - С. 135-137.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мітрофанова І. О.  Дослідження периферичної гемодинаміки в умовах різних гравітаційних навантажень / І. О. Мітрофанова. - С. 138-140.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Небилиця Ю. Г.  Захворювання на системні колагенози у мешканців черкаського регіону / Ю. Г. Небилиця. - С. 141-143.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Острова І. В.  Особливості дихання з опором у спортсменів / І. В. Острова. - С. 144-146.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тодоровська К.  Порівняльний аналіз деяких показників фізичного здоров'я ваги старшокласників середньоосвітніх шкіл різної форми навчання / К. Тодоровська. - С. 147-149.
  Гнідаш А. В.  Фітнес як ефективна система оздоровлення студентів / А. В. Гнідаш. - С. 150-152.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комарова О.  Порівняльна характеристика швидкості рухової реакції студентів-магістрантів різних форм навчання / О. Комарова [и др.]. - С. 153-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рапотенко А. В.  Психологічна підготовка команди як важливий фактор перемоги / А. В. Рапотенко. - С. 155-157.
  Руденко Є. В.  Обгрунтування комплексної оцінки фізичної підготовленості учнів з урахуванням рівнів їх фізичного та нейродинамічного розвитку / Є. В. Руденко. - С. 158-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сальнікова І. М.  Ефективність методики "Balltest" для вдосконалення ігрового і тактичного мислення юних гандболісток / І. М. Сальнікова. - С. 161-163.
  Шапошнікова К.О.  Особливості технічної підготовленості юних каратистів / К. О. Шапошнікова. - С. 164-166.
  Вишемірська Т. В.  Кубічні В-сплайни / Т. В. Вишемірська. - С. 167-170.
  Галасун К. І.  Дослідження деяких алгебраїчних кривих / К. І. Галасун. - С. 171.
  Глущенко В. В.  Тести при вивченні математики у ВНЗ / В. В. Глущенко. - С. 172-173.
  Grigoriev A. V.  Analysis and optimization of a long horizontal rectangilar fin array in laminar natural convection: a genetic algorithm approach / A. V. Grigoriev, A. V. Frolov. - С. 174-175.
  Гурська А. Ю.  Базиси Грьобнера поліномінальних кілець над скінченними полями / А. Ю. Гурська. - С. 176.
  Дуброва А. А.  Функції та ряди росту груп / А. А. Дуброва. - С. 177.
  Жила В. В.  Деякі аспекти дослідження груп верхніх унітрикутних матриць 3-4-го порядку / В. В. Жила. - С. 178-179.
  Жура Т. В.  Стохастичні матриці в лінійній алгебрі / Т. В. Жура. - С. 180-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Використання квадратичних лишків і нелишків в криптології / Я. І. Іващенко. - С. 182-183.
  Ільченко Т. П.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від заданої точки та еліпса / Т. П. Ільченко. - С. 184.
  Калініченко Д. С.  Узагальнення еволюти кривої / Д. С. Калініченко. - С. 185.
  Коваль Ю. В.  Конверсія рент / Ю. В. Коваль. - С. 186.
  Кропивко Н. М.  Псевдопрості числа і тестування простоти / Н. М. Кропивко. - С. 187-188.
  Молдован І. В.  Задача про трисекцію кута / І. В. Молдован. - С. 189-190.
  Піскова О. М.  Збурений рух маятника при взаємодії зі струною / О. М. Піскова. - С. 191.
  Речка А. О.  Вимушені субгармонічні коливання в хаотичній системі / А. О. Речка. - С. 192.
  Сахно І. С.  Методи вибіркових обстежень / І. С. Сахно. - С. 193.
  Терех О. Я.  До питання навчання доведення в курсі геометрії основної школи / О. Я. Терех. - С. 194-195.
  Трегубенко А. Б.  Нестійкість лінійних квазіперіодичних систем / А. Б. Трегубенко. - С. 196-198.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федорова К. В.  Комп'ютерне моделювання ефекту впорядкування та розпаду бінарного сплаву / К. В. Федорова. - С. 199-200.
  Федорчук В. Л.  Роль задач на побудову перерізів многогранників при вивченні стереометрії / В. Л. Федорчук. - С. 201-202.
  Цимбал С. С.  Условия устойчивости движения квазипериодических систем в критических случаях / С. С. Цимбал. - С. 203-204.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко К. С.  Про деякі особливості вивчення теми "кільця" в курсі "алгебра і теорія чисел" у ВНЗ / К. С. Черненко. - С. 205-206.
  Шкуренко В. М.  Геометричний зміст аргумента гіперболічних функцій / В. М. Шкуренко, І. Ю. Ткаченко. - С. 207.
  Волкова Н. С.  Особливості проектування медичних експертних систем / Н. С. Волкова. - С. 208-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин М. В.  Використання локальних бінарних шаблонів для розпізнання облич / М. В. Волошин. - С. 211.
  Єремеєв Б. М.  Параметризація ЕКГ сигналу, як засіб первинного представлення даних в експертних системах / Б. М. Єремеєв. - С. 212.
  Канівець О. В.  Застосування понятійно-тезисної моделі для автоматизації контролю знань в середніх загальноосвітніх закладах / О. В. Канівець. - С. 213-215.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошіль В. М.  Ресторанний бізнес: автоматизація як засіб збільшення прибутків / В. М. Кошіль, З. М. Гадецька. - С. 216-217.
  Небилиця А. Ю.  Виявлення світлових маркерів методом кон'юнкційної кореляції / А. Ю. Небилиця. - С. 218-219.
  Приходько Д. С.  Визначення характерних точок довільних кривих за їх растровим представленням / Д. С. Приходько. - С. 220-222.
  Плахотня А. В.  Перспективи впровадження комп'ютерних технологій в практику закріплення знань екологічних законів та візуалізації природних і техногенних процесів / А. В. Плахотня, О. С. Жицький. - С. 223-225.
  Прядко С. П.  Оптимізація структури обчислювального кластеру / С. П. Прядко. - С. 226-229.
  Боть О. М.  Розробка автоматизованої інформаційної системи методичного забезпечення дисципліни / О. М. Боть. - С. 230-231.
  Ппадянець А. В.  Розробка автоматизованої системи управління проектом засобами Microsoft Project / А. В. Ппадянець. - С. 232-234.
  Світличний Е.  Створення спеціалізованого аналого-цифрового перетворювача / Е. Світличний, А. Савісько. - С. 235-236.
  Товкач С. С.  Розробка інтерфейсу системи обміну даними засобами Labview / С. С. Товкач. - С. 237-239.
  Бутенко Д. В.  Вплив збіднення складу материнської фази на швидкість зародкоутворення на ранніх стадіях / Д. В. Бутенко. - С. 240-242.
  Кам'янецький О. Е.  Астрономічний комплекс з системою автоматичного гідування / О. Е. Кам'янецький, М. С. Попович. - С. 243-244.
  Козловский А. Н.  Эффективность преобразования излучения с повышением частоты в молекулярных бихромофорах с гетероаннигиляцией / А. Н. Козловский. - С. 245-247.. - Библиогр. в конце ст.
  Селегей Я. В.  Установка та методика дослідження електроміграції в сплаві Pb-Sn / Я. В. Селегей. - С. 248.
  Семененко І. В.  Визначення розмірної залежності рівноважної концентрації твердого розчину над поверхнею наночастинки у бінарному сплаві / І. В. Семененко. - С. 249.
  Семененко І. В.  Моделювання розпаду та гомогенізації в бінарній порошковій системі / І. В. Семененко, С. В. Кравчук. - С. 250.
  Сокур О. П.  Електронна мікроскопія / О. П. Сокур, М. В. Мишка, О. М. Уперенко. - С. 251.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): хімія -- біохімія -- зоологія -- екологія -- фізіологія -- методика фізичного виховання -- прикладна математика -- комп'ютерні технології -- автоматика -- фізика

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за напрямами: хімія, біохімія, ботаніка, зоологія, екологія, фізіолгія, теорія і методика фізичного витховання і спорту, прикладна математика, комп'ютерні науки, автоматика та управління, фізика.

 
72 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 53 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. - 704 с.

Зміст:
  Шемшученко Ю. С.  Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю. С. Шемшученко, О. В. Кресін. - С. 3-7.
  Плавич В. П.  Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні / В. П. Плавич. - С. 7-12.
  Харченко Г. Г.  Проблематика абсолютності речових прав у правовій науці / Г. Г. Харченко. - С. 12-18.
  Ткачова Н. А.  Ідеологічна функція держави та її роль у правовому регулюванні суспільних відносин / Н. А. Ткачова. - С. 19-24.
  Риндюк В. І.  Ревізія законодавства як необхідна умова його удосконалення / В. І. Риндюк. - С. 24-31.
  Фатхутдінов В. Г.  Психологічна модель механізму впливу екстремізму та деструктивного тоталітаризму на особистість футбольного вболівальника / В. Г. Фатхутдінов. - С. 31-36.
  Міма І. В.  До питання визначення релігійно-нормативного факту / І. В. Міма. - С. 36-42.
  Заморська Л. І.  Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції / Л. І. Заморська. - С. 43-48.
  Кабанець Н. І.  Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) / Н. І. Кабанець. - С. 48-55.
  Перепелюк А. М.  Природа правозастосування як елемента правової системи / А. М. Перепелюк. - С. 55-60.
  Мілетич О. О.  Теоретичні аспекти завдання шкоди в результаті здійснення ззловживання правом / О. О. Мілетич. - С. 60-64.
  Мазан Л. М.  Поняття "дія нормативно-правових актів у часі" в контексті сучасного праворозуміння / Л. М. Мазан. - С. 65-71.
  Шацька Б. І.  Судовий прецедент : форми обходу / Б. І. Шацька. - С. 71-77.
  Лисюк І. І.  Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк. - С. 77-84.
  Іщенко І. А.  Спеціальні ознаки правового регулювання : проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення / І. А. Іщенко. - С. 85-91.
  Денисюк М. В.  Правовий механізм контролю громадянським суспільством діяльності органів державної влади / М. В. Денисюк. - С. 91-96.
  Балаклицький А. І.  Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства : загальнотеоретична характеристика / А. І. Балаклицький. - С. 96-101.
  Андрущакевич Ю. В.  Поняття та риси правозастосовчої конкретизації / Ю. В. Андрущакевич. - С. 101-107.
  Рудик П. А.  До питання повної назви та опублікування оригіналу конституції Пилипа Орлика / П. А. Рудик. - С. 108-113.
  Корнієнко П. С.  Будівництво залізниць на території України (історико-правовий аспект) / П. С. Корнієнко. - С. 113-117.
  Дячук Л. В.  Конкубінат у візантійському праві класичної доби / Л. В. Дячук. - С. 117-123.
  Мартинюк О. В.  Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (Х - перша половина ХYII ст.) / О. В. Мартинюк. - С. 123-128.
  Маланій О. Я.  Правове регулювання тривалості робочого часу та часу відпочинку законодавством Другої Речі Посполитої (1918 - 1939 рр.) / О. Я. Маланій. - С. 128-134.
  Озель В. І.  Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у Х - ХІХ ст. (історико-правовий аспект) / В. І. Озель. - С. 134-139.
  Іванова Т. М.  Конституційно-правові засади організації місцевої влади Української РСР / Т. М. Іванова. - С. 139-145.
  Єпур М. В.  Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві ХYI ст. / М. В. Єпур. - С. 145-151.
  Берназюк Я. О.  Розпорядження Президента України як один з видів актів глави держави / Я. О. Берназюк. - С. 152-158.
  Григор'єв В. А.  Повноваження Конституційного Суду України : проблеми реалізації і необхідність систематизації / В. А. Григор'єв. - С. 158-164.
  Француз-Яковець Т. А.  Здійснення законодавчих повноважень європейськими двопалатними парламентами / Т. А. Француз-Яковець. - С. 164-170.
  Шаповал Т. В.  Про поняття корінних народів та їх права : нормативно-правовий аспект / Т. В. Шаповал. - С. 170-174.
  Бутирський А. А.  Судова система республіки Болгарія : зміст та особливості / А. А. Бутирський. - С. 175-180.
  Розвадовський В. І.  Підстави та порядок застосування конституційно-правової відповідальності до сільського, селищного, міського голови у формі дострокового припинення повноважень / В. І. Розвадовський. - С. 180-186.
  Антонов В. О.  Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України / В. О. Антонов. - С. 186-190.
  Словська І. Є.  Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту / І. Є. Словська. - С. 191-196.
  Журба Я. М.  Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду / Я. М. Журба. - С. 196-202.
  Тиріна М. П.  Теоретичні аспекти конституційного регулювання біологічних прав та свобод людини в Україні / М. П. Тиріна. - С. 202-207.
  Руденко В. Ю.  Проблеми реалізації соціально-економічних прав і свобод в Україні та їх вплив на правозахисну функцію прокуратури / В. Ю. Руденко. - С. 207-211.
  Безносик А. О.  Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду / А. О. Безносик. - С. 211-215.
  Тимченко Г. П.  Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві / Г. П. Тимченко. - С. 216-220.
  Кравчук О. О.  Адміністративні правовідносини у сфері управління майном державної власності / О. О. Кравчук. - С. 220-227.
  Полюхович В. І.  Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України / В. І. Полюхович. - С. 227-232.
  Ширшикова Р. М.  Сутнісний аналіз ефективності реалізації нормативно-правових актів центральними органами виконавчої влади України / Р. М. Ширшикова. - С. 232-238.
  Короєд С. О.  Адміністративний процес як форма юридичної діяльності / С. О. Короєд. - С. 238-243.
  Кудря В. О.  Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ / В. О. Кудря. - С. 243-248.
  Мацелик Т. О.  Класифікація об'єктів адміністративного права / Т. О. Мацелик. - С. 248-253.
  Ковальчук Н. М.  Поєднання різних видів заходів торговельного захисту : теорія та практика / Н. М. Ковальчук. - С. 254-260.
  Яковенко О. О.  Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління / О. О. Яковенко. - С. 260-265.
  Починок К. Б.  Стандартизація та сертифікація в контексті адміністративної реформи в Україні / К. Б. Починок. - С. 265-271.
  Крупко М. О.  Правосвідомість водіїв та пішоходів як головний чинник дисципліни на автошляхах України / М. О. Крупко. - С. 271-276.
  Ткачова Т. М.  Механізм реалізації права громадян на звернення до органів державної виконавчої влади / Т. М. Ткачова. - С. 276-282.
  Канзафарова І. С.  Біржові договори як різновид купівлі-продажу / І. С. Канзафарова. - С. 283-288.
  Москаленко О. В.  Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності / О. В. Москаленко. - С. 288-294.
  Волощенко Т. М.  Абстрактні збитки як захист законного інтересу / Т. М. Волощенко. - С. 294-301.
  Цесарський Ф. А.  Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі / Ф. А. Цесарський. - С. 301-306.
  Коробенко Н. П.  Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні / Н. П. Коробенко. - С. 306-311.
  Коваль В. М.  Застосування принципів права, дія яких поширюється на майнові відносини у сфері господарювання / В. М. Коваль. - С. 311-317.
  Вахонєва Т. М.  Географічні карти та атласи як об'єкти авторського права / Т. М. Вахонєва. - С. 317-324.
  Коструба А. В.  Нормотворчі засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві / А. В. Коструба. - С. 324-330.
  Катеринчук К. В.  Ототожнення за формою вираження творів або їх частин / К. В. Катеринчук, О. В. Войтко. - С. 330-333.
  Ізарова І. О.  Правова природа договорів підряду у сфері проектування / І. О. Ізарова. - С. 334-339.
  Никитченко Н. В.  До питання попередження порушення прав та інтересів суб'єктів господарювання / Н. В. Никитченко. - С. 340-344.
  Шумило М. М.  Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі / М. М. Шумило. - С. 344-351.
  Михайлишин-Бейчук О. Л.  Договір охорони пам'яток культурної спадщини / О. Л. Михайлишин-Бейчук. - С. 351-356.
  Мусієнко Б. Ю.  Міжнародний досвід розбудови та функціонування трудової юстиції / Б. Ю. Мусієнко. - С. 357-361.
  Савченко Б. Г.  До питання фідуціарності та правової природи договору управління майном / Б. Г. Савченко. - С. 362-367.
  Бернацький М. В.  Правовий режим непридатного для проживання житла / М. В. Бернацький. - С. 367-373.
  Кулинич О. П.  Право приватної власності на земельну ділянку як об'єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич. - С. 373-378.
  Ущапівська Л. В.  Правові проблеми створення об'єднань громадян в Україні / Л. В. Ущапівська. - С. 378-384.
  Горяйнов А. М.  Самозахист як засіб приватного правового примусу / А. М. Горяйнов. - С. 384-390.
  Дядюк Є. М.  Проблеми обмеження свободи суб'єктів господарювання : контроль та вплив / Є. М. Дядюк. - С. 390-395.
  Павлюк Н. М.  Суб'єкти права на обов'язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н. М. Павлюк. - С. 395-399.
  Нечипоренко В. В.  До питання щодо стану та песпектив розвитку цивільно-правового інституту перестрахування в Україні / В. В. Нечипоренко. - С. 399-404.
  Саленко В. Ю.  До питання про правові наслідки недійсності господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко. - С. 405-410.
  Гетьманцев Д. О.  Щодо питання про суб'єктний склад фінансово-правового зобов'язання / Д. О. Гетьманцев. - С. 411-417.
  Головкін О. В.  Співвідношення і взаємодія державного та громадського контролю в галузі охорони довкілля в Україні / О. В. Головкін. - С. 418-426.
  Бугера С. І.  Проблеми вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її переробки / С. І. Бугера. - С. 426-431.
  Юрескул В. А.  Щодо законодавчо закріпленої процедури отримання екологічної інформації / В. А. Юрескул. - С. 431-436.
  Марфіна Н. В.  Актуальні питання організації державного управління лісовим господарством в Україні / Н. В. Марфіна. - С. 437-443.
  Ярощук В. Г.  Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки / В. Г. Ярощук. - С. 443-449.
  Кронда О. Ю.  Об'єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронення радіоактивних відходів / О. Ю. Кронда. - С. 449-454.
  Кіндюк Б. В.  Принципи українського лісового права / Б. В. Кіндюк. - С. 454-460.
  Кваша О. О.  Посередництво у хабарництві як особливий вид співучасті у злочині / О. О. Кваша. - С. 461-467.
  Мостепанюк Л. О.  Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування / Л. О. Мостепанюк. - С. 467-472.
  Ахтирська Н. М.  Поняття методології судового пізнання та витоки її формування / Н. М. Ахтирська. - С. 472-477.
  Фаринник В. І.  Доручення розслідування справи декільком слідчим / В. І. Фаринник. - С. 478-482.
  Зубрицький М. І.  Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя / М. І. Зубрицький. - С. 482-491.
  Шведова Г. Л.  До питання про протидію корупції в Україні : політико-кримінологічний аспект / Г. Л. Шведова. - С. 492-497.
  Загурський О. Б.  Концепції кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський. - С. 497-502.
  Поліщук С. М.  Можливості удосконалення роботи зі слідами деліктної зброї / С. М. Поліщук. - С. 502-509.
  Щедров І. В.  Терористична організація як різновид злочинної організації / І. В. Щедров. - С. 509-514.
  Міщук І. П.  Погроза щодо захисника чи представника особи як ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст.398 КК України / І. П. Міщук. - С. 514-519.
  Войтович І. І.  Процесуальне становище органу дізнання як суб'єкта провадженння невідкладних слідчих дій / І. І. Войтович. - С. 519-525.
  Міщенко М. О.  Щодо запровадження кримінальної відповідальності за викрадення культурних цінностей / М. О. Міщенко. - С. 525-530.
  Орловський Б. М.  Інститут необхідної оборони : порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський. - С. 530-534.
  Наливайко Є. О.  Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства / Є. О. Наливайко. - С. 535-539.
  Тропін З. В.  Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії в системі засобів вирішення спорів сучасного міжнародного права / З. В. Тропін. - С. 540-546.
  Кравченко С. С.  Вплив прагматизму на розвиток юриспруденції Сполучених Штатів Америки / С. С. Кравченко. - С. 546-551.
  Короткий Т. Р.  Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища / Т. Р. Короткий. - С. 552-560.
  оглу Гулиев А. Д.  История террора - история борьбы за власть и влияние? / Гулиев А. Д. оглу. - С. 560-565.
  Котенко О. М.  Міжнародно-правові принципи в регулюванні транзиту енергоносіїв / О. М. Котенко. - С. 566-572.
  Трощенко І. О.  Роль регламенту "Рим ІІ" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС / І. О. Трощенко. - С. 572-576.
  Огли Мамєдов І. А.  Правовий статус міжнародної організації з міграції / Мамєдов І. А. Огли. - С. 576-582.
  Вітман К. М.  Невизнані держави пострадянського та постсоціалістичного простору : шлях до міжнародного визнання / К. М. Вітман. - С. 583-589.
  Вільчинська І. Ю.  Основні теоретичні положення когнітивних комунікативно-маніпулятивних теорій політичної мотивації / І. Ю. Вільчинська. - С. 589-596.
  Латигіна Н. А.  Дефініція демократії в сучасному розумінні / Н. А. Латигіна. - С. 596-602.
  Монолатій І. С.  Інститутні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорської імперії : фактор етнічних політичних акторів Галичини і Буковини / І. С. Монолатій. - С. 602-609.
  Береза А. В.  Чинники підвищення демократичності управлінських мереж / А. В. Береза. - С. 609-615.
  Хома Н. М.  Американський досвід функціонування соціальної держави / Н. М. Хома. - С. 615-621.
  Смірнова В. О.  Деякі особливості філософських та кратологічних досліджень проблематики політичної волі / В. О. Смірнова. - С. 622-629.
  Асланов С. А.  Про деякі особливості реалізації державної етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 629-633.
  Рудницький С. В.  Категорія "механізм" та її гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя / С. В. Рудницький. - С. 633-639.
  Черник П. П.  Грузинсько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії / П. П. Черник. - С. 640-646.
  Коваль І. В.  Законодавчі основи і досвід державно-церковних відносин у країнах колишньої "народної демократії" / І. В. Коваль. - С. 646-653.
  Панкулич Л. А.  Особливості реформування адміністративно-територіального устрою Польщі / Л. А. Панкулич. - С. 654-659.
  Северинова О. Б.  Досвід та основні перспективи формування толерантності у Росії / О. Б. Северинова. - С. 659-667.
  Масич В. В.  Регулювання використання комунікативних можливостей інтернету / В. В. Масич. - С. 667-672.
  Прилуцький І. О.  Розвиток інститутів громадянського суспільства і стан свободи засобів масової інформації в Україні / І. О. Прилуцький. - С. 672-678.
  Дереко В. Н.  Прийняття воєнно-політичних рішень США як складова національної безпеки / В. Н. Дереко. - С. 678-683.
  Мостіпан О. М.  Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем / О. М. Мостіпан. - С. 683-689.
  Завгороднюк М. О.  Цивілізаційна проблематика в умовах глобальних трансформацій / М. О. Завгороднюк. - С. 690-695.

 
73 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 5(68) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 170 с.

Зміст:
  Іщенко В. А.  Дослідження математичної моделі вимірювань мікроконцентрації газів на основі методу інтегрувальної сфери / В. А. Іщенко, В. Г. Петрук. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабан В. Я.  Автоматичний стаціонарний пост спостереження за забрудненням атмосферного повітря "Атмосфера-10" / В. Я. Грабан, І. Л. Міхеєва, М. О. Орлов. - С. 6-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моставлюк А. С.  Вимірювання ефективності НВЧ екстрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнта відбиття та прохідної потужності / А. С. Моставлюк. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабатура Ю. В.  Нові технології магнітогідродинамічної очистки води та інформаційно-вимірювальна система для контролю його роботи / Ю. В. Шабатура, А. М. Грицюк. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрук В. Г.  Контрольно-вимірювальна система для дослідження оптичних параметрів біотканин / В. Г. Петрук [и др.]. - С. 18-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрук В. Г.  Розробка системи контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ / В. Г. Петрук [и др.]. - С. 22-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчик П. М.  Засоби автоматизованого контролю екологічних параметрів нафтопродуктів / П. М. Турчик, І. В. Васильківський. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Євсєєва М. В.  Екологічно безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості / М. В. Євсєєва [и др.]. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайловська М. В.  Застосування біоконвеєра для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва / М. В. Михайловська. - С. 41-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопчук С. П.  Утилізація залишків хлорвмісних пестицидів / С. П. Прокопчук, Р. В. Петрук. - С. 45-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джигирей І. М.  Екологічні технологія: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств / І. М. Джигирей, О. О. Квітка. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баран Б. А.  Екологія людини та мобільний зв'язок / Б. А. Баран, О. Я. Березнюк, В. М. Голонжка. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкірко І. В.  Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину / І. В. Шкірко. - С. 59-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Статюха Г. А.  Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием / Г. А. Статюха, Б. Н. Комаристая. - С. 63-66. - Библиогр. в конце ст.
  Василінич Т. М.  Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд сульфатами та гідросульфатами лужних металів / Т. М. Василінич, Г. Д. Петрук. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовський В. А.  Рідіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область) / В. А. Грабовський [и др.]. - С. 70-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дубовик І. В.  Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного розвитку / І. В. Дубовик, Т. Ф. Козловська. - С. 75-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іутинська Г. О.  Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів / Г. О. Іутинська. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антоновський О. Г.  Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим / О. Г. Антоновський [и др.]. - С. 82-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ходаківська О. В.  Ефективність вирощування кормових культур в умовах радіактивного забруднення / О. В. Ходаківська. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цюпко Ф. І.  Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів / Ф. І. Цюпко [и др.]. - С. 91-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокій Б. І.  Екологічні та економічні аспекти створення повітряних акумулюючих електростанцій / Б. І. Мокій. - С. 95-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борук С. Д.  Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энерноресурсов / С. Д. Борук, А. В. Юзик, Д. В. Горобець. - С. 104-106. - Библиогр. в конце ст.
  Кулик М. П.  Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища / М. П. Кулик. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюк Д. В.  Економіко-математичні та еколого-енергетичні аспекти використання сухої біомаси як альтернативного джерела енергії / Д. В. Мацюк. - С. 111-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Риахи Р.  Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств / Р. Риахи [и др.]. - С. 114-118. - Библиогр. в конце ст.
  Статюха Г. О.  Алгоритм прийняття рішення при оцінюванні впливів на навколишнє середовище / Г. О. Статюха [и др.]. - С. 119-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокін В. Б.  Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів / В. Б. Мокін [и др.]. - С. 124-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіскінд Ю. Л.  Підсистема "Вода і скиди" автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Ю. Л. Зіскінд [и др.]. - С. 128-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіскінд Ю. Л.  Розробка підсистеми "Викиди" автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Ю. Л. Зіскінд [и др.]. - С. 132-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокрий В. І.  Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку / В. І. Мокрий, В. П. Кучерявий. - С. 136-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азарова А. О.  Побудова систем підтримки прйняття рішень зі стратегічного управління підприємством на базі апарату комплексної цільової програми / А. О. Азарова, О. В. Форонова. - С. 140-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коц І. В.  Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів / І. В. Коц, О. В. Березюк. - С. 146-149. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Охорона природи

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 
74 74.484(4Укр)
В55

        Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17-18 жовтня 2013 р.; м. Житомир / М-во охорони здоров'я України, Житомирський ін-т медсестринства. - Житомир : ТОВ 505, 2013. - 328 с.

Зміст:
  Шатило В. Й.  Перспективні підходи до удосконалення підготовки медсестер в Україні / В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк, П. В. Яворський. - С. 3-7.
  Бойко М. С.  Використання інноваційних технологій навчання - запорука успіху якісної підготовки медичних сестер / М. С. Бойко, Л. М. Баленко. - С. 7-12.
  Барабаш Н. В.  Модель формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер засобами навчально-ігрового проектування / Н. В. Барабаш. - С. 12-14.
  Бичек Т. П.  Роль рейтингової системи навчання в професійній підготовці студентів-медиків / Т. П. Бичек, Т. П. Груба. - С. 14-17.
  Білик Л. С.  Виховання характеру в системі підготовки медсестри-лідера / Л. С. Білик, В. Б. Панасюк. - С. 17-19.
  Боровик О. Г.  Позанавчальна діяльність як важлива складова формування особистості майбутнього медичного працівника / О. Г. Боровик. - С. 19-21.
  Галиця В. В.  Фундаментальність біоорганічної хімії при викладанні хімічних дисциплін на спеціальності "Сестринська справа" та її інтеграція з дисциплінами медико-біологічного профілю як приклад кластерної моделі підготовки спеціаліста / В. В. Галиця, Н. М. Толмосова, П. А. Варванський. - С. 21-24.
  Головньова О. В.  Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентів медичного коледжу першого року навчання / О. В. Головньова. - С. 24-29.
  Гордійчук С. В.  Впровадження системи підготовки студентів КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" до складання ліцензованих хінтегрованих іспитів "Крок-М" тa "Крок-Б" / С. В. Гордійчук. - С. 29-31.
  Гороф'янюк Т. А.  Форми і методи роботи з батьками, спрямовані на зміцнення взаємодії коледжу та родини / Т. А. Гороф'янюк. - С. 31-35.
  Губенко І. Я.  Роль міждисциплінарної інтеграції в активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків при вивченні природничих дисциплін / І. Я. Губенко, О. В. Кухнюк, О. А. Снісар. - С. 35-38.
  Давидова В. Ф.  Бінарне заняття з клінічних дисциплін як засіб реалізації інтегративних зв'язків / В. Ф. Давидова. - С. 38-40.
  Данилюк Т. А.  Розвиток творчого потенціалу студентів через організацію науково-дослідницької роботи / Т. А. Данилюк. - С. 41-45.
  Домбровська В. В.  Система роботи куратора групи по психолого-педагогічній діагностиці особистості студента / В. В. Домбровська. - С. 45-49.
  Дрегалюк В. С.  Розвиток комунікативних компетенцій на заняттях з акушерства та гінекології / В. С. Дрегалюк. - С. 49-53.
  Дригало А. В.  Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер засобами моделювання / А. В. Дригало. - С. 53-55.
  Дяблова К. А.  Особливості формування стресостійкості студентів вищого навчального закладу / К. А. Дяблова. - С. 55-57.
  Жебрацька А. М.  Особливості виховання молоді у вищих медичних навчальних закладах / А. М. Жебрацька, Т. О. Совяк. - С. 57-59.
  Желтуцька І. Ю.  Досвід формування навичок самостійної навчальної діяльності студентів при вивченні педіатрії / І. Ю. Желтуцька. - С. 59-61.
  Жирук Л. П.  Формування особистості студента та управління процесом адаптації / Л. П. Жирук. - С. 61-65.
  Ірха П. В.  Міжпредметні та інтегровані зв'зки при вивченні природничо-математичних наук / П. В. Ірха, О. М. Ірха. - С. 65-67.
  Камишева Н. А.  Методичне забезпечення контролю рівня знань студентів / Н. А. Камишева. - С. 67-69.
  Ковальова О. В.  Роль міжпредметних зв'зків у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів медичних навчальних закладів / О. В. Ковальова. - С. 70-73.
  Козакевич О. А.  Самостійна робота студентів як розвиток і самоорганізація особистості / О. А. Козакевич. - С. 73-78.
  Колесник Л. А.  Організаційно-педагогічні умови адаптації студентів медичних коледжів до професійної діяльності у процесі фахової підготовки / Л. А. Колесник. - С. 78-82.
  Коломацький В. І.  Навчання як цілісний педагогічний процес. Шляхи удосконалення методів навчання студентів на заняттях з сестринської справи / В. І. Коломацький, Т. В. Коломацька. - С. 82-86.
  Котюк Г. І.  Використання інноваційних та інтерактивних педагогічних технологій на заняттях української та світової літератури при формуванні життєвих компетентностей студентів медичного коледжу / Г. І. Котюк. - С. 86-91.
  Кузик Ф. В.  Актуальні питання розвитку медсестринської освіти в Україні / Ф. В. Кузик, Л. О. Піц, О. І. Скорейко. - С. 91-93.
  Левківська С. М.  Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер, як наукова проблема / С. М. Левківська. - С. 94-97.
  Люшук К. Ю.  Міждисциплінірні та інтегровані зв'язки при викладанні хімії / К. Ю. Люшук. - С. 97-101.
  Мазур П.  Удосконалення професійної підготовки майбутніх медичних сестер в період модернізації освіти / П. Мазур, О. В. Батюх. - С. 101-103.
  Мазур П. Є.  Удосконалення практичної підготовки молодших спеціалістів спеціальності "Cестринська справа" / П. Є. Мазур, Л. Л. Стаднюк. - С. 103-106.
  Мазур П. Є.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки при вивченні дисципліни " Медсестринство в педіатрії" / П. Є. Мазур, Л. Б. Стецко. - С. 106-110.
  Махновська І. Р.  Обгрунтування професіограми магістрів сестринської справи / І. Р. Махновська. - С. 110-119.
  Мельник Л. А.  Шляхи запобігання виникнення стресів в організації та подолання її наслідків / Л. А. Мельник. - С. 119-120.
  Мухаровська Н. І.  Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська. - С. 121-125.
  Никитюк С. В.  Реалізація міжпредметних та інтегрованих зв'язків при вивченні фізики / С. В. Никитюк. - С. 125-128.
  Новосьолова Н. Ф.  Формування компетенцій з охорони громадського здоров'я у студентів напряму підготовки "Сестринська справа" / Н. Ф. Новосьолова. - С. 128-133.
  Павлюк С. М.  Біоетика як невід'ємна складова процесу фахової підготовки майбутнього медичного спеціаліста / С. М. Павлюк. - С. 133-136.
  Панченко М. С.  Модель творчого пошуку при викладанні медсестринства у Харківському базовому медичному коледжі № 1 / М. С. Панченко, Т. Г. Парафейник, Н. С. Харченко. - С. 136-140.
  Письменна Л. В.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки при викладанні фундаментальних медичних дисциплін / Л. В. Письменна, Т. Г. Копчук. - С. 140-142.
  Попілевич З. В.  Підготовка студентів ВМНЗ в умовах комп'ютеризації навчання при вивченні клінічних дисциплін / З. В. Попілевич, П. Є. Мазур. - С. 142-144.
  Рубан-Щуковська Т. О.  Артпедагогіка як засіб формування професійних якостей медичної сестри / Т. О. Рубан-Щуковська. - С. 144-146.
  Смолова Ж. В.  Упровадження рейтингу з предметів клінічного циклу в Лебединському медичному училищі імені професора М. І. Сітенка / Ж. В. Смолова. - С. 146-149.
  Совтус І. М.  Підвищення ефективності навчання та розвитку творчої пізнавальної активності студентів медичного коледжу шляхом проведення інтегрованих занять / І. М. Совтус, Н. М. Корнісік, І. О. Мизовець. - С. 149-154.
  Солоденко Т. А.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки на заняттях анатомії / Т. А. Солоденко, О. Р. Доскоч. - С. 154-155.
  Страшко О. В.  Ефективність використання інформаційних технологій на занятті іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ І-ІІ акредитації / О. В. Страшко. - С. 155-157.
  Сухінська Н. В.  Тестовий контроль в медсестринстві - теорія та практика / Н. В. Сухінська, Р. К. Сухінський. - С. 158.
  Федорці О. С.  Виховання у студентів ОКЗ "Дніпропетровське медичне училище" толерантного ставлення до людей, які живіть з ВІЛ / О. С. Федорці. - С. 159-162.
  Цьомик О. І.  Міжпредметна інтеграція на заняттях з внутрішньої медицини / О. І. Цьомик, О. Р. Стефанчук. - С. 162-163.
  Чижишин Б. З.  Використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні хірургії / Б. З. Чижишин. - С. 164-165.
  Чортківська М. В.  Роль міжпредметних зв'язків у процесі опанування медичною наукою / М. В. Чортківська, О. М. Ільницька, Н. А. Безпалько. - С. 166-170.
  Шарун І. Е.  Інформаційні технології як засіб покращення якості навчання у медсестринстві / І. Е. Шарун, Т. Є. Колесниченко. - С. 170-172.
  Шарун І. Е.  Якісна освіта як запорука самореалізації особистості / І. Е. Шарун, Н. О. Чорна, Л. В. Пойда. - С. 172-174.
  Шаповал Т. О.  Формування міжпредметних компетентностей на заняттях математики у медичних сестер / Т. О. Шаповал. - С. 174-179.
  Яремчук А. І.  Самовиховання, самовдосконалення - основа майбутньої професійної діяльності медичного працівника / А. І. Яремчук. - С. 179-182.
  Акуліна Л. П.  Підходи до реорганізації роботи приймального відділення в умовах реформування галузі охорони здоров'я / Л. П. Акуліна. - С. 183-187.
  Баленко Л. М.  Роль медичних сестер в профілактиці ВІЛ-інфекції та формуванні прихильності до лікування серед Віл-інфікованих / Л. М. Баленко, О. М. Щербакова, А. В. Мороз. - С. 187-191.
  Білоконь І. М.  Соціальна роль медсестринства в Україні : напрямки зрушень / І. М. Білоконь. - С. 192-194.
  Буднік В. В.  Соціально-педагогічна робота медичної сестри серед підлітків по формуванню здоров'язберігаючої компетенції / В. В. Буднік. - С. 195-196.
  Вакалюк І. П.  Відкриття залу ін'єкційної техніки - удосконалення професійної підготовки майбутніх медсестер / І. П. Вакалюк, Ю. В. Боцюрко, Г. С. Гвоздецька. - С. 196-198.
  Гайдукевич Г. А.  Природный магнетизм и методологическая ошибка в магнитотерапии / Г. А. Гайдукевич. - С. 199-206.
  Дригало А. В.  Адаптаційні особливості студентів першокурсників із сільської місцевості до навчання у вищих навчальних закладах / А. В. Дригало. - С. 206-208.
  Заблоцька І. М.  Перспективні підходи до організації медико-профілактичної допомоги пацієнтам похилого віку / І. М. Заблоцька, В. З. Свиридюк. - С. 208-218.
  Капертехова Л. В.  Стандартизація медсестринського процесу у дитячому відділенні молодшого віку закладу охорони здоров'я вторинного рівня / Л. В. Капертехова. - С. 219-220.
  Клименко І. В.  Майбутнє ринку дезінфектантів : максимальна ефективність - максимальна екологічність - максимальна безпека. Програма "АНІОСЕЙФ" / І. В. Клименко, О. В. Кирпач. - С. 220-222.
  Кордон В. М.  Професійне виховання як складова формування особистості майбутнього медичного працівника / В. М. Кордон, Т. М. Наконечна, Л. М. Грабовська. - С. 227-232.
  Кравченко І. В.  Ставлення суспільства до проблем ВІЛ, СНІДу / І. В. Кравченко. - С. 232-236.
  Кравченко В. С.  Проблеми осіб старшого віку пов'язані з харчуванням / В. С. Кравченко. - С. 236-237.
  Крочак Л. В.  Функціональні можливості скелетної мускулатури людини при фізичних навантаженнях / Л. В. Крочак, С. В. Ремезюк. - С. 238-241.
  Лавренчук А. Ф.  Профілактика артеріальної гіпертензії з урахуванням основних ускладнень в роботі сімейної медичної сестри / А. Ф. Лавренчук. - С. 242-243.
  Луцько С. М.  Роль медичної сестри у профілактиці тютюнопаління серед осіб раннього та середнього дорослого віку / С. М. Луцько. - С. 243-245.
  Марчук Д. С.  Вдосконалення навичок профілактичної роботи з населенням при підготовці медичних сестер / Д. С. Марчук. - С. 257-260.
  Петряшев І. О.  Інноваційні підходи до надання медичної допомоги населенню / І. О. Петряшев. - С. 261-263.
  Савка О. М.  Здоров'я населення та його перспективи / О. М. Савка. - С. 280-281.
  Свиридюк О. В.  Історичні аспекти проблеми здоров'язбережувальної компетентності / О. В. Свиридюк. - С. 281-291.
  Скиданчук В. В.  Професіограма медичної сестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії / В. В. Скиданчук. - С. 291-292.
  Степанова Г. М.  Роль громадського медсестринства у заходах з подолання демографічної кризи на Черкащині / Г. М. Степанова. - С. 293-296.
  Татара А. О.  Роль медичної сестри в профілактиці цукрового діабету у дітей / А. О. Татара. - С. 297-300.
  Титарчук Л. П.  Сімейна медицина - майбутнє України / Л. П. Титарчук. - С. 300-302.
  Хіміч С. Д.  Роль медичної сестри в організації і проведенні перед- та післяопераційного періоду при операціях на органах черевної порожнини та черевній стінці у пацієнтів з ожирінням / С. Д. Хіміч. - С. 302-305.
  Черкун М. С.  Етика міжособистісних і професійних відносин медичних працівників та їх відповідальність / М. С. Черкун. - С. 305-309.
  Шарлович З. П.  Залежність успіху в одужанні пацієнта від діяльності медичної сестри загальної практики сімейної медицини / З. П. Шарлович. - С. 309-312.
  Шищук Л. М.  Оздоровче плавання - здоров'я нації / Л. М. Шищук. - С. 312-313.
  Ярош А. П.  Ставлення суспільства до проблем старіння / А. П. Ярош. - С. 322-323.

 
75 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 184 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 151 с.

Зміст:
  Белых И. А.  Воздействие низких температур и озона на дрожжевые грибы Candida Albicans / И. А. Белых, А. В. Сакун, М. Грек А.. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі показники білкового і ліпідного обміну у тварин (білковий аспект) / Ф. Ф. Боєчко [и др.]. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоножко В. Я.  Методологія організації та аналіз природно-ресурсного потенціалу екологічної стежки на території урочища "Холодний Яр" / В. Я. Білоножко [и др.]. - С. 13-19
  Грищенко О. В.  Особливості церебральної і легеневої гемодинаміки в спокої та антиортостазі в людей з різною фізичною підготовленістю і спрямовністю тренуввльного процесу / О. В. Грищенко. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерій С. І.  Крес-салат (Lepidium sativum L.) як фітоіндикатор вмісту йонів важких металів у модельованій водній культурі / С. І. Дерій, М. О. Педченко. - С. 27-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зима І. Г.  Особливості динаміки мозгового електрогенезу людини в стані пролонгованого спокою в залеженості від типу її емоційної реакції (тест Бойко) / І. Г. Зима [и др.]. - С. 34-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубенко О. Г.  Роль ентомофагів в обмеженні чисельності попелиць у біоценозах луків / О. Ф. Рильський. - С. 44-47
  Іллюха Л. М.  Респіраторні хвилі, як одні із характеристичних паттернів електричної активності нюхових структур мозку / О. Ф. Рильський. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коцан І. Я.  Динаміка потужності ЕЕГ у чоловіків і жінок під час виконання комплексних завдань в умовах дефіциту часу / О. Ф. Рильський. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Дослідження оперативної пам'яті на літери та цифри у жінок і чоловіків / О. В. Спрягайло. - С. 59-65
  Лисенко О. М.  Особенности регуляции сердечного ритма у спортсменки высокого класса в условиях среднегорья / Н. І. Свояк, С. А. Морозова. - С. 65-73. - Библиогр. в конце ст.
  Макаренко М. В.  Серцевий ритм при переробці зорової інформації з різним темпом її пред'явлення / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 74-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максимович К. Ю.  Особливості реагування жінок з різним рівнем нейротизму і емпатії на емоційні зображення у різні фази менструального циклу / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 80-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Митяй І. С.  Характеристка зооморфологічних показників дятла звичайного (Dendrocopos major) / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 89-94
  Настенко Є. А.  Статистичне моделювання взаємозв'язку периферичного судинного опору і системного споживання кисню організму людини / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 94-101
  Осипенко В. В.  Ценоіндикаційні комплекси спонтанної рослинності м. Черкаси / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 101-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пелюх П. Ф.  З'ясування шляхів реалізації дії ендотеліну-1 на скоротливу та електричну активність гладеньком'язових клітин ворітної вени щура / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 106-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полетай В. М.  Вплив гербіцидів на проміжний обмін ліпідів в організмі коропа / Л. В. Репенко. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Репенко Л. В.  Фауна і екологія павуків відкритих біотопів Середнього Придніпров'я / Л. В. Репенко. - С. 111-120
  Рильський О. Ф.  Вплив аніонів солей важких металів на синтез пігментів у бактерій родів Serratia та Pseudomonas / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 120-123
  Свояк Н. І.  Екологічна оцінка якості біологічного очищення стічних вод (на прикладі Смілянского водоканалу) / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 123-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Спрягайло О. В.  Декоративні особливості культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 128-132
  Фуртатова С. В.  Роль гіпокампа в умовнорефлекторній діяльності і формуванні функціонального стану кори великих півкуль / Н. Б. Філімонова. - С. 133-138
  Філімонова Н. Б.  Розпізнавання та видалення артефактів з ЕЕГ за допомогою вейвлет-аналізу на основі функцій Кравчука. - С. 138-145

Рубрики: Ботаніка

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми фізіології людини та тварин, біохімії, екології, зоології, ботаніки. Авторами робіт є 9 докторів, 27 кандидатів наук, аспіранти та студенти з вищих навчальних закладів та наукових установ Києва, Черкас, Запоріжжя, Харкова, Луцька, Чернігова. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
76 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 47 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. - 748 с.

Зміст:
  Оніщенко Н. М.  Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко. - С. 3-9
  Дудченко В. В.  Природне право та історія (За вченням Лео Штрауса) / В. В. Дудченко. - С. 9-14
  Тимошенко В. І.  Суб'єктивний фактор громадянського суспільства / В. І. Тимошенко. - С. 14-21
  Богініч О. Л.  Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О. Л. Богініч. - С. 21-26
  Бігун В. С.  Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних / В. С. Бігун. - С. 26-33
  Ткаченко О. В.  Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід «Порівняльне правознаство і економіка» / О. В. Ткаченко. - С. 33-41
  Лазур Я. В.  Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. В. Лазур. - С. 41-45
  Заморська Л. І.  Загальнонаукова концепція категорії «система права» / Л. І. Заморська. - С. 46-50
  Зварич Р. В.  Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич. - С. 50-54
  Петлевич Н. С.  «Особистість» - основоположне поняття філософії права / Н. С. Петлевич. - С. 55-61
  Максимюк О. Д.  Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк. - С. 61-66
  Жукевич І. В.  Механізм взаємодії явних та неявних принципів права / І. В. Жукевич. - С. 66-71
  Соловйов О. В.  Відсилка та трансформація як основні юридичні інструменти національної імплементації норм міжнародного права / О. В. Соловйов. - С. 72-77
  Дзевелюк А. В.  Праворозуміння М. Ю. Чижова / А. В. Дзевелюк. - С. 77-81
  Шев'як О. В.  Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Шев'як. - С. 81-88
  Луцький І. М.  Вплив християнської етики на Перший і Другий Литовські статути / І. М. Луцький. - С. 91-94
  Гладкий С. О.  Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С. 94-100
  Кармаліта М. В.  Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права / М. В. Кармаліта. - С. 100-107
  Бедрій М. М.  Нормативно-правові акти джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XVI-XVIII ст. / М. М. Бедрій. - С. 107-112
  Костецька Т. А.  Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька. - С. 113-119
  Куян І. А.  Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян. - С. 120-126
  Делія Ю. В.  Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні / Ю. В. Делія. - С. 126-132
  Книш В. В.  Проблеми формування юридичних дефініцій у процесі дослідження конституційно-правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин / В. В. Книш. - С. 132-138
  Ковальчук В. Б.  До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук. - С. 138-143
  Вітик І. Р.  Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України / І. Р. Вітик. - С. 143-148
  Авдюгін Р. Г.  Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні / Р. Г. Авдюгін. - С. 148-152
  Грідін О. В.  Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) / О. В. Грідін. - С. 152-158
  Гайовий В. І.  Проблеми правового регулювання Інституту державних нагород / В. І. Гайовий. - С. 158-163
  Алданова К. Ю.  Деякі питання правосуб'єктності суб'єктів права законодавчої ініціативи / К. Ю. Алданова. - С. 163-170
  Куненко І. С.  Процедура внесення змін до Конституції: порівняльно-правовий аспект / І. С. Куненко. - С. 170-176
  Беззубов Д. О.  Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України (прикладний аспект) / Д. О. Беззубов. - С. 176-182
  Бойко Ю. В.  Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання / Ю. В. Бойко. - С. 182-188
  Курінний В. К.  Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого саморядування (питання аксіології) / В. К. Курінний. - С. 188-193
  Мурадян Р. М.  Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді / Р. М. Мурадян. - С. 193-197
  Провізіон Т. О.  Конституційна юстиція в Україні до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон. - С. 198-204
  Тиріна М. П.  Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика / М. П. Тиріна. - С. 205-209
  Пальчук П. М.  Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України / П. М. Пальчук. - С. 210-216
  Зьолка В. Л.  Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби України / В. Л. Зьолка. - С. 216-222
  Бевзенко В. М.  Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко. - С. 222-227
  Гречанюк С. К.  Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк. - С. 228-232
  Галунько В. В.  Ґенеза адміністративного права України / В. В. Галунько. - С. 232-238
  Шахман Н. В.  Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман. - С. 238-243
  Риженко І. М.  Форми адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання / І. М. Риженко. - С. 243-246
  Черниш І. А.  Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання / І. А. Черниш. - С. 246-250
  Юркова Є. В.  Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова. - С. 250-255
  Єщук О. М.  Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О. М. Єщук. - С. 255-258
  Пуданс-Шушлебіна К. Ю.  Посадова особа як суб'єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна. - С. 258-265
  Дьоміна С. Ю.  Уточнення понятійного апарату митного законодавства / С. Ю. Дьоміна. - С. 265-268
  Ніколаєнко К. В.  Адміністративні послуги як різновид публічних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С. 269-274
  Лафазан Ю. О.  Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв'язків із громадського МВС України / Ю. О. Лафазан. - С. 274-279
  Демянчук Ю. Г.  Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Демянчук. - С. 279-284
  Біла В. Р.  Особливості адміністративно-договірних відносин за участю органів Державної податкової служби / В. Р. Біла. - С. 285-290
  Войтенко І. С.  Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко. - С. 290-295
  Микитенко Є. В.  Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності / Є. В. Микитенко. - С. 295-301
  Дьомін І. А.  Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції / І. А. Дьомін. - С. 301-304
  Стадник М. П.  Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України / М. П. Стадник. - С. 305-311
  Тимченко Г. П.  Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Г. П. Тимченко. - С. 312-318
  Яцюк О. В.  Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О. В. Яцюк, М. П. Міщук. - С. 318-323
  Чутчева О. Г.  Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики / О. Г. Чутчева. - С. 323-330
  Лошицький М. В.  Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С. 330-337
  Звєрєва О. В.  Споживчий ринок: поняття та учасники / О. В. Звєрєва. - С. 338-343
  Мирославський С. В.  Ґенеза векселя як боргового цінного папера / С. В. Мирославський. - С. 353-347
  Шамшина І. І.  Місце суб'єкта в структурі правовідносин у трудовому праві / І. І. Шамшина. - С. 347-354
  Ізарова І. О.  До питання кодифікації законодавства в сфері містобудування / І. О. Ізарова. - С. 354-360
  Логвинчук Р. П.  Стадії укладення договору лізингу / Р. П. Логвинчук. - С. 360-364
  Нечипорук С. В.  До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін / С. В. Нечипорук. - С. 365-372
  Кизименко К. О.  Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури / К. О. Кизименко. - С. 372-377
  Кернична С. Я.  Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична. - С. 378-382
  Беседіна Т. І.  Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна. - С. 383-388
  Піляй А. О.  Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями / А. О. Піляй. - С. 388-395
  Демиденко В. П.  Щодо визначення поняття «залучення інвестицій в об'єкти нерухомості» / В. П. Демиденко. - С. 395-400
  Трач Ю. Ю.  Окремі аспекти доказування в груповому позові / Ю. Ю. Трач. - С. 400-406
  Пархоменко М. М.  Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР / М. М. Пархоменко. - С. 406-412
  Власюк І. І.  Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн / І. І. Власюк. - С. 412-417
  Волохов О. С.  Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов. - С. 418-424
  Кириченко В. Є.  Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії (пореформений законотворчий досвід) / В. Є. Кириченко. - С. 425-434
  Корж Т. І.  Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж. - С. 434-440
  Зискінд І. О.  Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком / І. О. Зискінд. - С. 440-445
  Златіна Н. Е.  Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та України / Н. Е. Златіна. - С. 446-452
  Басай В. Д.  Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В. Д. Басай, В. О. Джуган. - С. 453-458
  Антонюк У. В.  Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України / У. В. Антонюк. - С. 459-463
  Вівчаренко О. А.  Окремі проблеми захисту суб'єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко. - С. 464-468
  Малий В. Ю.  Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В. Ю. Малий, І. О. Панна. - С. 468-474
  Кафарський О. В.  Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України / О. В. Кафарський. - С. 475-480
  Ріпенко А. І.  Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А. І. Ріпенко. - С. 480-486
  Полянський Є. Ю.  Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство / Є. Ю. Полянський. - С. 487-492
  Рогатинська Н. З.  Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх / Н. З. Рогатинська. - С. 492-498
  Старко О. П.  Деякі питання кваліфікації вбивств, учених на ґрунті ревнощів / О. П. Старко. - С. 498-503
  Присяжнюк І. І.  Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) / І. І. Присяжнюк. - С. 503-509
  Щасний А. В.  Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А. В. Щасний. - С. 509-515
  Пастернак Ю. Б.  Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування / Ю. Б. Пастернак. - С. 515-521
  Культенко О. В.  Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу / О. В. Культенко. - С. 521-527
  Берднік І. В.  Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Берднік. - С. 527-533
  Логвіненко А. М.  Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвіненко. - С. 534-539
  Аніщук В. В.  Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук. - С. 539-544
  Цимбал М. М.  Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів / М. М. Цимбал. - С. 544-547
  Макаруха З. М.  Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / З. М. Макаруха. - С. 548-554
  Назаров І. В.  Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування / І. В. Назаров. - С. 555-560
  Товт М. М.  Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади / М. М. Товт. - С. 560-577
  Гіждіван Л. Ю.  Про статус транскордонних природних ресурсів / Л. Ю. Гіждіван. - С. 578-582
  Бурлак О. В.  Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини / О. В. Бурлак. - С. 583-589
  Хоббі Ю. С.  Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення / Ю. С. Хоббі. - С. 590-595
  Лініченко Д. В.  Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ / Д. В. Лініченко. - С. 595-601
  Кубієвич С. П.  Правове положення організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб'єкта міжнародного права / С. П. Кубієвич. - С. 601-611
  Водянніков О. Ю.  Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики суду ЄС / О. Ю. Водянніков. - С. 611-622
  Ализаде И.  Общий концептуальный подход к правам человек / И. Ализаде. - С. 623-628
  Вітман К. М.  Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності / К. М. Вітман. - С. 627-636
  Нельга О. В.  Перспективи становлення і розвитку української політичної нації / О. В. Нельга. - С. 636-643
  Іжа М. М.  Стимулювання розвитку регіонів: зміна підходу / М. М. Іжа. - С. 643-647
  Береза А. В.  Ототожнення виконавчої влади і приватного сектора у Новому державному управлінні / А. В. Береза. - С. 647-650
  Перегуда Є. В.  Про перспективи політичної реформи в Україні / Є. В. Перегуда. - С. 651-656
  Рудницький С. В.  Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні / С. В. Рудницький. - С. 657-662
  Логвинчук В. В.  Соціальний вимір толерантності / В. В. Логвинчук. - С. 663-667
  Чижова О. М.  Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства / О. М. Чижова. - С. 667-675
  Співак В. М.  Україна і сталий розвиток: глобальні виклики та локальні проблеми / В. М. Співак. - С. 675-682
  Мармазова Т. І.  Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві / Т. І. Мармазова. - С. 682-689
  Кирюшко М. І.  Оптимізація релігійної політики держави щодо ісламу та мусульман: загальні принципи / М. І. Кирюшко. - С. 689-695
  Постол О. Є.  Політичні партії як об'єкт політичної філософії / О. Є. Постол, А. А. Постол. - С. 695-201
  Гарат Р. М.  Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалезних Держав / Р. М. Гарат. - С. 702-708
  Васильєва І. В.  Проблеми реформування системи охорони здоров'я: деякі політико-економічні аспекти / І. В. Васильєва, С. Д. Місержи. - С. 708-715
  Пахолок В. М.  Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) / В. М. Пахолок. - С. 716-721
  Цирфа Ю. А.  Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа / Ю. А. Цирфа. - С. 721-726
  Ціцуашвілі Н. І.  Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України / Н. І. Ціцуашвілі. - С. 726-733
  Куціпак О. В.  Правове життя та правова активність: співвідношення понять / О. В. Куціпак. - С. 734-738
  Гринюк Р. Ф.  Фундаментальне дослідження з сучасного конституційного права України / Р. Ф. Гринюк. - С. 739-740
  Лазор Л. І.  Кодифікація законодавства про працю - нагальна потреба сьогодення / Л. І. Лазор. - С. 741-742

Рубрики: Юридичні науки

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
77 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14 - 15 квіт. 2011, м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 395 с.

Зміст:
  Барышников Г. В.  Теоретическое исследование электронного строения труксенового красителя S5 / Г. В. Барышников, А. Т. Подгорная. - С. 11-13
  Підгорна А. Т.  Застосування теорії Бейдера до визначення параметрів Ван-дер-Ваальсових взаємодій у димерах роданіну / А. Т. Підгорна [и др.]. - С. 14-16
  Маленко Є. М.  Взаємодія стирену з хлоридом фенілдіазонію та 1-феніл-3, 3-деметил -1-триазеном в присутності сульфур (IV)оксиду та деякі перетворення продукту реакції / Є. М. Маленко. - С. 17-19
  Сліпець А. А.  Теоретичне дослідження будови представників стероїдних гормонів прогестерона та 17-альфа-гідроксипрогестерона / А. А. Сліпець, Є. В. Мишенко. - С. 20-22
  Сафонова О. О.  Вплив підприємства харчової промисловості ЗАТ "Юрія" на атмосферу м. Черкаси / О. О. Сафонова. - С. 23-25
  Боровик В. О.  Аналіз систем екологічного менеджменту на підприємстві ТОВ "Мареллі" / В. О. Боровик, Н. В. Загоруйко, Л. Б. Ящук. - С. 26-28
  Бондаренко С. П.  Синтез триазенів на основі сульфаніламідних препаратів і їх взаємодія з ненасиченими сполуками в присутності сульфур (IV)оксисду / С. П. Бондаренко [и др.]. - С. 29-30
  Холоденко М. І.  Синтез-1-(1-нафтил)-3,3-диаметил-1-триазену і його взаємодія з бутадієном в присутності сульфур (IV)оксиду / М. І. Холоденко. - С. 31
  Микитюк О. Ю.  Теоретичне дослідження спектральних властивостей комплексу цинку з N-(хінолініл-8)-3,5-дифлуорофенілсульфоамідом / О. Ю. Микитюк, А. О. Короп, Г. В. Баришніков. - С. 32-34
  Короп А. О.  Теоретичне дослідження електронної будови молекули комплексу цинку 3(Е)-2-((4-трет-бутилфеніліміно)метил)фенолом / А. О. Короп, Ю. О. Микитюк, Г. В. Баришніков. - С. 35-37
  Глазков Є. В.  Динаміка циклічних диференціальних хронопотенціограм dE/dt=f(E) в дослідженні електрохімічної поведінки водних розчинів ароматичних амінів на платиновому мікроелектроді / Є. В. Глазков, А. В. Радченко, І. Ю. Лар. - С. 38-40
  Глазков Є. В.  Дослідження хронопотенціометрією з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки водних розчинів двохатомних фенолів на платиновому мікроелектроді / Є. В. Глазков, О. В. Тутубаліна. - С. 41-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демиденко Н. Є.  Дослідження хронопотенціометрією з контрольованм синусоїдним струмом електрохімічної поведінки водного розчину N, N-диметиланіліну на платиновому мікроелектроді / Н. Є. Демиденко, А. Є. Турбаївська. - С. 44-46
  Хлівна О. В.  Мистецтво мозаїки Михайла Ломоносова / О. В. Хлівна, Б. О. Миронюк. - С. 47-49
  Шевченко В.  Електровідновлення трихлоретанової кислоти на мідному електроді / В. Шевченко. - С. 50-52
  Бойко Ю. М.  Біохімічні маркери сполучної тканини, як показник забезпечення організму вітаміном С / Ю. М. Бойко. - С. 54-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гордієнко В. С.  Якісні показники соняшникової олії вітчизняних виробників / В. С. Гордієнко. - С. 57-58
  Карабан Г. М.  Бактеріоцини Rhizobium vitis 29 в окремих фракціях культурної рідини / Г. М. Карабан [и др.]. - С. 59-60
  Корпань Л. М.  Особливості вивчення забезпечення організму вітаміном В6 / Л. М. Корпань. - С. 61-63
  Романенко О. В.  Теоретичні передумови використання оротерапії в лікуванні резистентних до фармакологічних засобів захворювань / О. В. Романенко. - С. 64-66
  Ряболус І. О.  Уринарна екскреція кетокислот як критерій забезпечення організму вітаміном В1 / І. О. Ряболус. - С. 67-68
  Сомова М. В.  Вивчення збалансованості харчування, як важливої характерстики стану азотистого обміну в організмі / М. В. Сомова. - С. 69-70
  Валашенко С. П.  Фауна плоских червів - паразитів людини в умовах Черкаської області / С. П. Валашенко. - С. 72-73
  Дмитренко Ю. Ю.  Синантропні павуки с. Красенівка Чорнобаївського району / Ю. Ю. Дмитренко. - С. 74-76
  Додатко О. С.  Фауна та екологія шкідливих перетинчастокрилих в умовах Черкаської області / О. С. Додатко. - С. 77-78
  Дорошенко А. В.  Сучасний стан популяцій деяких видів лікарських рослин Дахнівського лісництва Черкаського району / А. В. Дорошенко. - С. 79-81
  Карпенко Ю. В.  Особливості розвитку Lixus subtilis sturm. (Coleoptera: cuculionidae)на посівах насіннєвого амаранту в Харківській області / Ю. В. Карпенко. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябокінь В. г.  Результати дослідження впливу термінів живцювання на вкоріненість деяких сортів хризантем / В. г. Рябокінь. - С. 85-88
  Скакун Н. С.  Агроекологічні особливості бурякової крихітки в умовах Черкаської області / Н. С. Скакун. - С. 89-90
  Станкевич С. В.  Біологічні особливості ріпакового квіткоїда в умовах Харківської області / С. В. Станкевич. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сумський Ю. О.  Значення риборозплідних ставків для збереження орнітофауни в районі Кременчуцького водосховища / Ю. О. Сумський. - С. 94-97
  Чикаленко З. В.  Дослідження морфології статевої динаміки, онтогенезу, ембріогенезу та екології представників роду Viviparus (Mollusca: gastropoda) / З. В. Чикаленко. - С. 98-100
  Юхименко К. Г.  Мірмекофауна міста Черкаси / К. Г. Юхименко. - С. 101-102
  Ващенко О. В.  Біоіндикація, біоіндикаторні організми та біомоніторинг прісних вод / О. В. Ващенко. - С. 104-105
  Денисенко И. О.  Эколого-химическая экспертиза воздушной среды замкнутых помещений / И. О. Денисенко, Т. П. Гончаренко. - С. 106-108
  Дмитренко М. Ю.  Черкаський міський зоопарк як природоохоронна та навчально-виховна установа / М. Ю. Дмитренко. - С. 109-119
  Заєць Р. А.  Проблема інвазійних рослин / Р. А. Заєць. - С. 111-113
  Клименко М. О.  Лікарські рослини в системі збалансованого розвитку / М. О. Клименко. - С. 114-116
  Коробчук Л. І.  Дослідження застосування компетентісно-орієнтованого підходу у формуванні майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 117-119
  Кулик М. І.  Накопичення окремих хімічних елементів в рослинній продукії м. Харкова / М. І. Кулик, Н. В. Краскова. - С. 120-122
  Лакей І. М.  Застосування методів біотестувння в оцінці життєвого циклу матеріалів / І. М. Лакей. - С. 123-125
  Лук'янчук Н. Г.  Категоріальний апарат сучасних екологічних досліджень. Актуальність і доцільність / Н. Г. Лук'янчук, М. В. Руда. - С. 126-127
  Наум Е. А.  Некоторые популяционные характеристики голландского краба Rhithropanopeus harrisi tridenata (Maitland) из придунайского озера Китай / Е. А. Наум. - С. 128-130
  Озірська О. В.  Оцінка екологічного стану річки Золотоношки в районі м. Золотоноша Черкаської області / О. В. Озірська. - С. 131-132
  Павлюченко В. В.  Сертифікація лісів України як ефективний інструмент збалансованого лісокористування / В. В. Павлюченко. - С. 133-135
  Папушой Т. І.  Оптимізація лісового фонду в Черкаській області згідно з " Концепцією розвитку лісового господарства України на період до 2015 року" / Т. І. Папушой. - С. 136-138
  Рибка К. М.  Конхіометричні та фенетичні дослідження популяцій наземних молюсків Bradybaena fruticum / К. М. Рибка. - С. 139-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Різник К.  Джерельна вода, як альтернатива питного водопостачання / К. Різник. - С. 142-143
  Хижняк О. В.  Моніторинг твердих небезпечних промислових відходів Черкаської області / О. В. Хижняк, Т. П. Гончаренко. - С. 144-146
  Гороховський Є. Ю.  Вміст секреторного матеріалу в клітинах панета мишей та щурів після введення антибіотиків / Є. Ю. Гороховський. - С. 148-149
  Гребенюк О. М.  Резервні можливості системи зовнішнього дихання дітей молодшого і середнього шкільного віку / О. М. Гребенюк. - С. 150-152
  Марченко М. В.  Вегетативне забезпечення розумової роботи різного ступеня складності / М. В. Марченко. - С. 153-156
  Плахотня О. Л.  Властивості пам'яті у дітей 10-12 років / О. Л. Плахотня. - С. 157-159
  Товстий Д. Ю.  Дослідження взаємозв'язку сили та реактивної нервової системи / Д. Ю. Товстий, Т. В. Кожемяко. - С. 160-162
  Тронь Р. А.  Вплив поліморфних варіантів гену ACE на рівні фізичної підготовленості спортсменів, які займаються швидкісно-силовими видами спорту / Р. А. Тронь. - С. 163-165
  Прудкий О. В.  Вплив занять силової спрямованості на прояв швидкісно-силових здібностей боксерів / О. В. Прудкий. - С. 167-169
  Атамась О. А.  Фітнес технології у фізичному вихованні / О. А. Атамась. - С. 170-172
  Базілевський А. Г.  Залежність тактичного мислення юних баскетболістів у нападі та захисті різновидами мислення / А. Г. Базілевський. - С. 173-175
  Руденко Є. В.  Використання комп'ютерної програми "Фізкульт-ура" з метою організаціїї диференційованого фізичного виховання учнів / Є. В. Руденко. - С. 176-179
  Артеменко Б. О.  Вплив показників швидкості рухової реакції на прояви координаційних здібностей студентів-магістрантів фізкультурного профілю навчання / Б. О. Артеменко. - С. 180-181
  Бойко Я. С.  Тактика проходження змагальної дистанції кваліфікованими велосипедистами у гонці-переслідуванні на треку / Я. С. Бойко. - С. 182-184
  Нечипоренко Д. Л.  Порівняння темпо-ритмових характеристик бігу на 400 метрів з бар'єрами у спортсмена високої кваліфікації / Д. Л. Нечипоренко. - С. 185-187
  Сарафанова О. В.  Вплив спортивного тренування на показники центральної гемодинаміки юнаків 18-20 років / О. В. Сарафанова. - С. 188-190
  Слотін А. І.  Порівняльний аналіз властивостей особистості спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації / А. І. Слотін, Д. М. Захарченко. - С. 191-192
  Хоменко І. М.  Успішність навчання студентів 1-4 курсів напряму підготовки "Фізичне виховання" / І. М. Хоменко. - С. 193-195
  Синяченко Ю. В.  Особливості побудови блочної композиції в підготовці бар'єристів високого класу / Ю. В. Синяченко. - С. 196-198
  Балаж М. С.  Характеристика стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом / М. С. Балаж. - С. 199-200
  Данилов А. В.  Использование триггерных точек в работе реабилитолога / А. В. Данилов. - С. 201-203
  Козак А. М.  Особенности соревновательной деятельности теннисистов высокой квалификации на турнирах серии "Большого Шлема" / А. М. Козак. - С. 204-205
  Стоцкая А. И.  Лечебная верховая езда, как метод коррекции двигательной дисфункции при детском церебральном параличе / А. И. Стоцкая, В. В. Брушко. - С. 206-208
  Шостак Л.  Екологічна проблема впливу глобальної зміни клімату на гірськолижний спорт / Л. Шостак, А. Лобок, М. Карташова. - С. 209-211
  Щелинская Я. Э.  Оценка питания спортсменов в игровых видах спорта для последующего улушения спортивных результатов / Я. Э. Щелинская. - С. 212-214
  Блавт О. З.  До питань занять у спеціальних медичних групах вузу зі студентами хворими на сколіоз / О. З. Блавт, Л. П. Цьовх, О. П. Безгребельна. - С. 215-217
  Пінішкевич О. С.  Аквааеробіка як інноваційний вид тренування молоді / О. С. Пінішкевич. - С. 218-219
  Шліхта Л. М.  Стретчінг як оздоровча фізичного тренування / Л. М. Шліхта. - С. 220-221
  Воробкало Л. М.  Стохастичні моделі фінансового ринку / Л. М. Воробкало. - С. 223-224
  Глущенко В. В.  Тести при вивченні математики / В. В. Глущенко. - С. 225
  Деркач М. Л.  Алгоритми факторизації в криптології / М. Л. Деркач. - С. 226-227
  Джулай Н. М.  Історичні аспекти у використанні методу інверсії / Н. М. Джулай. - С. 228-229
  Дзюба В. А.  Допоміжні функції в прямому методі Ляпунова / В. А. Дзюба. - С. 230-231
  Жовтобрюх Р. В.  Параметр як рівноправна змінна / Р. В. Жовтобрюх. - С. 232-233
  Зоря Л. В.  Комутуючі графи груп верхніх унітрикутних матриць / Л. В. Зоря. - С. 234-235
  Косян К. В.  Порівняння методів QR-рокладу матриць / К. В. Косян. - С. 236
  Кравчук А. В.  До питання про факультативні заняття з геометрії у школі / А. В. Кравчук. - С. 237-238
  Кравчук Т. В.  Застосування кубічних В-сплавів до розв'язування інтерполяційних задач / Т. В. Кравчук. - С. 239-240
  Ляшенко А. Ю.  Аналіз алгоритмів стиснення зображень з частковою втратою інформації на основі паралельних обрахунків / А. Ю. Ляшенко. - С. 241-243
  Молдован І. В.  Задачі з неприступними елементами / І. В. Молдован. - С. 244-245
  Набока С. С.  Застосування матричної алгебри в криптології / С. С. Набока. - С. 246-247
  Пірогов С. О.  Ефективність застосування пакету Mathcad для розв'язування задач теорії ймовірностей / С. О. Пірогов. - С. 248-250
  Пилипенко Т. М.  Лінійні рекурентні послідовності над скінченним полем їх застосування в криптології / Т. М. Пилипенко. - С. 251-253
  Подимський О. В.  Застосування Matlab у дослідженні кривих поверхонь / О. В. Подимський. - С. 254-255
  Приступа Т. М.  Цілочисельні функції / Т. М. Приступа. - С. 256
  Rechka A. O.  Chaotic oscillations in dynamic systems and their peculiarities / A. O. Rechka. - С. 257-258
  Русін О. О.  Допустима кількість станів кубика рубіка nxnxn / О. О. Русін. - С. 259-260
  Скляренко К. І.  Рекурентні послідовності та їх границя / К. І. Скляренко. - С. 261-262
  Терех О. Я.  До питання доведення теорем в курсі геометрії / О. Я. Терех. - С. 263-264
  Ткаченко І. Ю.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від еліпса / І. Ю. Ткаченко. - С. 265-267
  Федоров К. В.  Комп'ютерне моделювання ефекту розпаду бінарного сплаву для тривимірного випадку / К. В. Федоров. - С. 268-269
  Черненко Л. В.  Узагальнення спідронів для n-кутника / Л. В. Черненко. - С. 270-272
  Шкуренко В. М.  Асимптотика нулів однієї функції / В. М. Шкуренко. - С. 273-274
  Багінський М. Ю.  Особливості програмної реалізації сучасних шифрів / М. Ю. Багінський. - С. 276-277
  Гончар Т. О.  Система керування тестуванням програмного забезпечення / Т. О. Гончар. - С. 278
  Кловак І. В.  Візуальні засоби моделювання алгоритмів на основі модифікації мереж Петрі / І. В. Кловак. - С. 279
  Маніскевич А. А.  Особливості розробки програм з відкритим API-інтерфейсом / А. А. Маніскевич. - С. 280-281
  Волкова Н. С.  Використання біонічного підходу в управлінні технічними системами / Н. С. Волкова. - С. 282-283
  Палаш А. С.  Internet- ресурс вищого навчального закладу для абітурієнтів / А. С. Палаш. - С. 284-285
  Плотніков А. В.  Інтелектуальна інформаційна система "Конструктор діагнозів" / А. В. Плотніков. - С. 288-289
  Пучковський В. С.  Розробка геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень для компанії мобільного зв'язку / В. С. Пучковський. - С. 290-291
  Ратушний С. І.  Internet-система прискореної підготовки до іспитів / С. І. Ратушний. - С. 292-293
  Стецюк С. С.  Програма автоматизованої перевірки завдань з курсу "Основи програмування" / С. С. Стецюк. - С. 294
  Терновский С. О.  Розробка системи поліклінічного обслуговування населення / С. О. Терновский. - С. 295-297
  Волошин М. В.  Методи і засоби моделювання та розпізнавання інформаційних ділянок в автоматичних системах іридодіагностики / М. В. Волошин. - С. 298-300
  Якименко М. М.  Розпаралелювання циклів / М. М. Якименко. - С. 301
  Задорожня О. М.  Інформаційна система обліку виконання робіт в медичних закладах / О. М. Задорожня. - С. 302-303
  Єремеєв Б. М.  Створення та модифікація підсистеми захисту медичної інформації на основі мережі Петрі / Б. М. Єремеєв. - С. 304-305
  Мальцев Є. С.  Визначення ступеня необхідності створення нових систем для організації і проведення інформаційно-пошукової діяльності при виконанні дослідницьких робіт / Є. С. Мальцев. - С. 306-307
  Небилиця А. Ю.  Виділення інформативних фрагментів зображення шляхом використання бінарних операцій / А. Ю. Небилиця. - С. 308-309
  Корнійчук С. В.  Створення експертної системи з іридодіагностики / С. В. Корнійчук. - С. 310-311
  Жицький О. С.  Перспективи програмної реалізації алгоритму стиснень звукових сигналів / О. С. Жицький, А. В. Плахотин. - С. 312-314
  Наконечна О. А.  Впровадження електронного документообігу в Україні. Стан та перспективи / О. А. Наконечна. - С. 315-317
  Раптенко О. В.  Прототипні універсальні платформи ідентифікації біологічного об'єкта за деяким набором ознак / О. В. Раптенко. - С. 318-319
  Боть М. М.  Проектування вимірювальної системи для визначення теплових характеристик / М. М. Боть, О. С. Пучковский. - С. 321-323
  Власенко О. В.  Використання автоматизованої системи контролю знань як інструменту підвищення ефективності навчального процесу в школі / О. В. Власенко. - С. 324-326
  Городілов К. О.  Розробка мікропроцесорного аналізатора електричних кіл з функціями генератора та візуального контролю / К. О. Городілов. - С. 327-328
  Жуков В. Ю.  Розробка мікропроцесорної системи зняття показників з ємнісних датчиків вологості / В. Ю. Жуков. - С. 329-331
  Іщенко Є. О.  Набір віртуальних інструментів LabView для роботи з графікою / Є. О. Іщенко. - С. 332-333
  Качан В. М.  Використання мережевих навчально-методичних комплексів в університеті / В. М. Качан. - С. 334
  Обманюк І. В.  Створення автоматизованого модуля розсилання електронних сповіщень засобами Web / І. В. Обманюк. - С. 335-336
  Попадянець А. В.  Розробка автоматизованої системи управління проектом засобами Microsoft Project / А. В. Попадянець. - С. 337-339
  Раевский Н. В.  Временные затраты и характеристики точности семейства фильтров Калмана в задачах статистического оценивания параметров радиолокационных систем / Н. В. Раевский, А. А. Буткевич, А. Н. Пантелейчук. - С. 340-344. - Библиогр. в конце ст.
  Скорина О. В.  Обробка звукових даних засобами LabView / О. В. Скорина. - С. 345-346
  Стебляна Я. Г.  Обробка графічних даних засобами LabView / Я. Г. Стебляна. - С. 347-348
  Товкач С. С.  Система мікропроцесорного управління платою спряження / С. С. Товкач. - С. 349
  Юстик А. М.  Створення інформацйіно-пошукового середовища "Відділу науково-дослідної роботи Черкаського Національного Університету" / А. М. Юстик. - С. 352-353
  Гусенцова Е. С.  Математическая модель аэродинамических харктеристик проточной части охлаждающего устройства тепловоза / Е. С. Гусенцова, Ю. И. Осенин. - С. 355-358
  Луб'янська Д. В.  Визначення параметрів коміркового розпаду сплавів / Д. В. Луб'янська. - С. 359-363
  Мала М. М.  Моделювання сегрегації та дослідження кінетики розпаду бінарного сплаву / М. М. Мала, О. В. Куріна, І. В. Колісник. - С. 366-368
  Мишка М. В.  Моделювання задач теплофізики з використанням середовища LabView / М. В. Мишка. - С. 369
  Осташевська О. А.  Мезоскопічна модель реакції ВСС у багатошарових наноплівках з врахуванням тепловідведення / О. А. Осташевська, С. А. Полосухіна. - С. 372-374
  Подолян О. М.  Відновлення хімічного складу нанооболонок у процесі їх стягування / О. М. Подолян. - С. 375-377
  Радченко І. В.  Модель утворення дефектного твердого тіла з газової фази / І. В. Радченко. - С. 378-379
  Соболь С. М.  Моделювання сегрегації на границях зерен в системі Cu-Ni / С. М. Соболь. - С. 380-382
  Сокур О. П.  Дифузійний ріст фази під дією електричного струму з урахуванням існування нерівноважних вакансій / О. П. Сокур. - С. 383
  Сопіга К. В.  Моделювання розпаду бінарного сплаву у зовнішньому електричному полі / К. В. Сопіга, В. В. Турло. - С. 384-386
  Тищенко Д. В.  Врахування дії джерел і стоків вакансій у материнських фазах при реакційній дифузії у бінарній системі / Д. В. Тищенко. - С. 387
  Тютюнник Н. В.  Модель спінодального розпаду з урахуванням нерівноважних вакансій / Н. В. Тютюнник. - С. 388-390
  Дяченко П. В.  Аналіз задач та методів дослідження динаміки зубчастих передач / П. В. Дяченко. - С. 391-393

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): наукова робота молодих вчених -- фізика -- екологія -- прикладна математика -- комп'ютерні науки -- ботаніка -- фізіологія -- теорія фізичного

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2011" серії "Природничо-математичні та комп'ютерні науки" представлені наукові праці молодих вчених з актуальних питань фізики, хімії, біохімії, зоології, екології, фізіології, теорії і методики фізичного виховання і спорту, прикладної математики, комп'ютерних наук, автоматики та управління.

 
78 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 191 Серія Педагогічні науки Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 177 с.

Зміст:
  Абдулхаиров А. З.  Особенности формирования кадрового резерва предприятий туристической индустрии / А. З. Абдулхаиров. - С. 3-7
  Андрощук Л. М.  Класифікація стилів діяльності вчителя хореографії в контексті аналізу підходів до вивчення стилю діяльності педагога / Л. М. Андрощук. - С. 7-11
  Біла О. Г.  Особистісний аспект фахової підготовки психолога / О. Г. Біла, Л. М. Магур. - С. 11-14
  Бідюк Н. М.  Система професійного навчання безробітніх у США / Н. М. Бідюк. - С. 14-18
  Гайдай І. В.  Мотиваційно-ціннісний критерій готовності студентів ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 18-22
  Ганжа О. В.  Вплив творчої проблеми на формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя історії / О. В. Ганжа. - С. 22-27
  Герасимова І. В.  Організаційно-педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів / І. В. Герасимова. - С. 27-29
  Герасімова Н. Є.  Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців / Н. Є. Герасімова. - С. 29-32
  Глазиріна В. М.  Мотиваційний компонент навчальної діяльності студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 32-34
  Горбатюк Н. М.  Народність як принцип виховання в педагогічній спадщині С. Русової / Н. М. Горбатюк. - С. 34-37
  Грабова Г. О.  Особливості статевого виховання у Скандинавських країнах (Данії та Фінляндії) / Г. О. Грабова. - С. 37-40
  Дячкова О. М.  Адаптація курсантів вищого навчального закладу МНС України до умов професійної діяльності / О. М. Дячкова. - С. 40-43
  Забіяка І. М.  Проблема управління самостійною діяльністю студентів / І. М. Забіяка. - С. 44-46
  Зобенько Н. А.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки / Н. А. Зобенько. - С. 47-49
  Зорочкіна Т. С.  Проблема підтримки обдарованих учнів початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 50-53
  Коваль Л. В.  Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті розвитку сучасної початкової освіти / Л. В. Коваль. - С. 53-57
  Комар О. А.  Система взаємодії підрозділів ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної технології / О. А. Комар. - С. 58-62
  Корєшкова С. П.  Модернізація вищої освіти Австралії / С. П. Корєшкова. - С. 62-65
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх спеціалістів машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 65-68
  Кремешна Т. І.  Особливості впровадження спецкурсу "Педагогічна самоефективність майбутніх учителів музики" у процесі фахової підготовки / Т. І. Кремешна. - С. 68-72
  Кузнецова О. А.  Статеве виховання у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / О. А. Кузнецова. - С. 72-77
  Кушнірик Н. Я.  Професіоналізм майбутнього вихователя як один з важливих компонентів проботи з дошкільниками / Н. Я. Кушнірик. - С. 77-82
  Люленко С. О.  Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін / С. О. Люленко. - С. 82-86
  Матукова Г. І.  Компетентнісний напрям в освіті: досвід російської професійної школи / Г. І. Матукова. - С. 86-91
  Мішіна Л. М.  Вирішення проблеми обдарованості у педагогічній науці Сполучених Штатів Америки / Л. М. Мішіна. - С. 91-94
  Осадченко І. І.  Особливості організації та проведення педагогічної практики в умовах застосування технології ситуаційного навчання / І. І. Осадченко. - С. 95-99
  Пріма Д. А.  Феноменологія правосвідомості: теоретичні аспекти / Д. А. Пріма. - С. 100-102
  Прокопенко Л. І.  Підготовка студентів до здійснення народознавого підходу при викладанні природознавства / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, М. В. Картель. - С. 102-106
  Пузенко І. Ю.  Виховання патріотизму на уроках математики у контексті досвіду Олександра Антоновича Захаренка / І. Ю. Пузенко. - С. 106-110
  Распопова С. О.  Здоровий спосіб життя у виховних системах В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / С. О. Распопова, Т. П. Шепель. - С. 110-112
  Рогальська І. П.  Педагогіка соціалізації: особливості статевого виховання дітей дошкільного віку / І. П. Рогальська. - С. 112-116
  Рогульська О. О.  Інформаційні технології - основа побудови відкритої освітньої системи / О. О. Рогульська. - С. 116-119
  Русанова О. О.  Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів з інозамних мов у США і Канаді: порівняльний аналіз / О. О. Русанова. - С. 119-122
  Сердюк О. С.  Вплив художньої культури на естетичний розвиток школярів / О. С. Сердюк. - С. 122-125
  Слюсаренко М. А.  Модель навчання предметам природничного циклу на основі задачного підходу в педагогічному університеті / М. А. Слюсаренко. - С. 126-129
  Сметаніна Л. С.  Технологія організації алгоритмічної діяльності: результати практичного впровадження / Л. С. Сметаніна. - С. 129-133
  Совгіра С. В.  Формування і розвиток екологічної свідомості учнів середньої ланки загальноосвітньої школи / С. В. Совгіра. - С. 133-136
  Старовойтенко Н. В.  Формування у майбутніх управлінців навичок ділового спілкування в складних ситуаціях словесних баталій / Н. В. Старовойтенко [и др.]. - С. 136-139
  Стежко Ю. Г.  Розвиток мислення та мовлення в новій парадигмі освіти / Ю. Г. Стежко. - С. 139-146
  Сухоставська Л. О.  Фахова практика як складова професійної підготовки психолога у ВНЗ / Л. О. Сухоставська. - С. 147-150
  Таланова Ж. В.  Міжнародне співробітництво в упровадженні інноваційних технологій в дослідницькій підготовці / Ж. В. Таланова. - С. 150-153
  Тичинська О. В.  Професійна освіта дорослих в умовах розвитку неперервної освіти / О. В. Тичинська. - С. 153-156
  Третько В. В.  Сучасні підходи до професійної підготовки магістрів міжнародних відносин / В. В. Третько. - С. 156-159
  Черноусова Н. М.  Забезпечення педагогом-організатором розподілу та виконання доручень лідерами дитячого об'єднання "Шкільна країна" спеціальної школи-інтернату / Н. М. Черноусова. - С. 159-162
  Чичук В. М.  Зміст і складові поняття "мультимедійні технології" у працях вітчизняних і зарубіжних учених та можливості їх використання в навчальному процесі / В. М. Чичук. - С. 162-165
  Швидка С. О.  Роль педагогічно організованого дозвілля у формуванні особистості майбутнього соціального педагога / С. О. Швидка. - С. 165-168
  Яворский А. А.  Узагальнення досвіду організації та проведення практик на біологічному факультеті / А. А. Яворский. - С. 168-170
  Pyrzyk I.  Bezposrednie uwarunkowania pogladow i dzialalnosci opiekunczo-wychowawczej / I. Pyrzyk. - С. 171-173

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний та вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
79 32.81кр
І74

        Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2014) сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Черкаси, 29-31 травня 2014 р. / МОН України, НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : 2014. - 128 с.

Зміст:
  Авраменко В. С.  Морфологический парсер русского и английского языков / В. С. Авраменко. - С. 12-13.
  Демченко А. В.  Методы графического программирования в Unreal Engine 4 / А. В. Демченко, В. Н. Пчелкин. - С. 14-16.
  Авраменко В. С.  Определение дубликатов данных на основе алгоритмов нечеткого поиска / В. С. Авраменко. - С. 18-20.
  Дражевський О. М.  Методи 3-D реконструкції за растровими зображеннями / О. М. Дражевський, Б. О. Онищенко. - С. 23.
  Бурдіна Н. А.  Розробка інтернет-аукціону / Н. А. Бурдіна. - С. 26.
  Олененко Я. А.  Особливості побудови VLAN / Я. А. Олененко. - С. 29.
  Січкар І. Б.  Багатофакторна аутентифікація користувачів / І. Б. Січкар. - С. 30.
  Солодовніков Я. І.  Web орієнтована система суддівської сигналізації / Я. І. Солодовніков, Б. О. Онищенко. - С. 32.
  Кузнецова Ю. А.  Пример вычисления метрик центральности для графа управляющего алгоритма / Ю. А. Кузнецова, И. Б. Туркин. - С. 33-34.
  Жирякова І. А.  Безпровідна передача даних між мобільними пристроями на базі технології NFC / І. А. Жирякова, Б. Г. Щербина. - С. 35-36.
  Небилиця Ю. М.  Дослідження застосування стандарту CMSIS: позитиви та обмеження / Ю. М. Небилиця, А. В. Котляренко. - С. 37-38.
  Палій М. В.  Реінженіринг програм на мові C++ для розпаралелювання за технологією OpenMP / М. В. Палій. - С. 40.
  Царик Т. Ю.  Метод експертної оцінки ризиків в умовах модульно-рейтингової системи навчання / Т. Ю. Царик [и др.]. - С. 45.
  Сполович Р. Ю.  Задачі керування типовими процесами переміщення твердих матеріалів / Р. Ю. Сполович. - С. 47-48.
  Колесніков К. В.  Алгоритм обчислення оптимального маршруту в мережах з адаптивною маршрутизацією / К. В. Колесніков, А. М. Шліхта. - С. 56-57.
  Кирсань Е. С.  Моделирование управления зоной печи с распределенными параметрами, с помощью регулятора, основанного на концепции дуального управления / Е. С. Кирсань. - С. 60-61.
  Колесніков К. В.  Нейронні мережі в задачах розподіленої схеми маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, С. С. Плаксієнко. - С. 62-63.
  Бєсєдіна С. В.  Автоматичне детектування об'єкта на зображенні / С. В. Бєсєдіна, О. М. Дражевський. - С. 67.
  Осауленко І. А.  Інформація як фактор лідерства в проектній команді / І. А. Осауленко. - С. 68.
  Голуб С. В.  Формування міжрівневих зв'язків в інформаційних системах комп'ютерного моніторингу з багаторівневим перетворенням даних / С. В. Голуб, А. С. Авраменко. - С. 69.
  Дяченко А. Ю.  Розпаралелювання процесу синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації / А. Ю. Дяченко. - С. 70.
  Голуб С. В.  Інформаційна технологія кризового моніторингу / С. В. Голуб. - С. 71.
  Ярмілко А. В.  Зниження обчислювальної складності задачі виділення візуальних ознак високоенергетичних процесів / А. В. Ярмілко. - С. 72.
  Петраченко О. Р.  Контроль якості процесу керування пошаровим 3D синтезом / О. Р. Петраченко. - С. 77.
  Супруненко О. О.  Імітаційні моделі на основі динамічних орграфів / О. О. Супруненко. - С. 79.
  Чемерис М. М.  Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами / М. М. Чемерис, В. В. Отамась. - С. 80.
  Супруненко О. О.  Гібридні моделі технологій управління на основі дискретно-подієвого моделювання / О. О. Супруненко. - С. 81-82.
  Лукаш В. І.  Технологія перетворення математичних моделей за допомогою розширених недетермінованих кінцевих автоматів для їх інтерпретації засобами контролерних систем / В. І. Лукаш. - С. 83.
  Жолонко М. М.  Моделювання розширення гідридного ядра та руху материків / М. М. Жолонко, Я. В. Гарболінський. - С. 84.
  Цибровський С. В.  Використання розширених недетермінованих кінцевих автоматів при моделюванні та верифікації моделей програм для мобільних додатків / С. В. Цибровський, А. А. Маніскевич. - С. 85-86.
  Салапатов В. І.  Технологія моделювання, верифікації та створення оптимальних програм / В. І. Салапатов. - С. 87.
  Товстоноженко О. С.  Інформаційна технологія аналізу текстових повідомлень із динамічною глибиною декомпозиції об'єкта / О. С. Товстоноженко. - С. 89.
  Жирякова І. А.  Оцінка енергетичної незалежності регіону як індикатор рівня енергетичної незалежності держави / І. А. Жирякова, К. С. Нагорна. - С. 90-91.
  Черемісіна Л. О.  Онтології при створенні бази знань інтелектуальних навчальних систем / Л. О. Черемісіна. - С. 93-94.
  Задорожня О. М.  Алгоритм перетворення інформації на базі адаптивного конструювання алгоритмів синтезу моделей / О. М. Задорожня. - С. 103.
  Палаш С. Г.  Аналіз та багаторівневе перетворення результатів мамографічних досліджень / С. Г. Палаш. - С. 107.
  Немченко В. В.  Обробка даних в системі моніторингу мобільного робота / В. В. Немченко. - С. 109-110.
  Коваленко В. В.  Особенности использования методов индуктивного моделирования и подготовки данных при анализе проблемных участков маммограмм / В. В. Коваленко. - С. 111.
  Бєсєдіна С. В.  Використання математичного моделювання в медицині / С. В. Бєсєдіна. - С. 113.
  Забитівський Я. Ю.  Застосування комп'ютерних технологій у стоматології / Я. Ю. Забитівський. - С. 119.
  Кришталь А. Ю.  Штучний інтелект при діагностуванні захворювань / А. Ю. Кришталь. - С. 117.
  Павлова Т. О.  Застосування експертних систем для персонального підбору медикаментів / Т. О. Павлова. - С. 118.
  Руденко Ю. В.  Ефективність застосування нейронних мереж в медицині / Ю. В. Руденко. - С. 119.
  Дерев'янко Д. В.  Використання нейронних мереж та дискримінантного аналізу у діагностиці при багатофакторному аналізі даних / Д. В. Дерев'янко. - С. 120-121.
  Гребенович Ю. Є.  Обчислення об'єму тривимірного об'єкту в задачі планування хірургічної операції / Ю. Є. Гребенович, Є І. Платошкін. - С. 122.
  Сопко І. В.  Дослідження впливовості факторів та біологічне дозрівання людини в технології багаторівневого перетворення інформації / І. В. Сопко. - С. 123.
  Більмаковська Л. С.  Напрямки оптимізації програмно-апаратних комплексів дослідження вестибулярної функції / Л. С. Більмаковська, Ю. М. Небелиця. - С. 124.
  Гребенович Ю. Є.  Дослідження алгоритмів морфінга протеїнів / Ю. Є. Гребенович, А. Ю. Кришталь. - С. 125.
  Небелиця А. Ю.  Мовний людино-машинний інтерфейс систем медичного призначення / А. Ю. Небелиця. - С. 126.
  Любченко К. М.  Моделювання перебігу епідемії грипу на основі клітинного автомату / К. М. Любченко, Б. А. Чепурний. - С. 127.

Рубрики: Інформатика - Сучасні комп'ютерні технології

Анотація:   В матеріалах конференції відображені основні сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій по чотирьох головних напрямках: технології системного та прикладного програмного забезпечення; моделюючих технологій; штучний інтелект; медична кібернетика, інформаційні та моделюючі технології в медицині. розглядаються різні розробки в цих галузях комп'ютерних наук.

 
80 2
В53

        Вісник Донецького національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія А. Природничі науки № 2 / МОН України, Донецький нац. ун-т. - Д. : Видавництво ДНУ, 2010. - 300 с.

Зміст:
  Волчков В. В.  О продолжении решений искаженного уравнения свертки / В. В. Волчков. - С. 7-10
  Пайков В. И.  Дифференцируемость почти всюду гомеоморфизмов пространственных областей / В. И. Пайков. - С. 11-14. - Библиогр. в конце ст.
  Возняк А. А.  О равномерных вращениях относительно наклонной оси гиростата с переменным гиростатическим моментом под действием потенциальных и гироскопических сил / А. А. Возняк. - С. 15-18
  Зыза А. В.  Об одном классе полиномиальных решений движения тела в магнитном поле / А. В. Зыза. - С. 19-23. - Библиогр. в конце ст.
  Щетинина Е. К.  Новые решения уравнений Гриоли-Пуассона в случае инвариантного соотношения / Е. К. Щетинина. - С. 24-37. - Библиогр. в конце ст.
  Алтухов Е. В.  Напряженное состояние ортотропной прямоугольной пластины / Е. В. Алтухов, А. В. Винник. - С. 29-37. - Библиогр. в конце ст.
  Алтухов Е. В.  Установившиеся колебания упругих двухслойных пластин с жесткими плоскими гранями / Е. В. Алтухов, Е. В. Куцая, М. В. Фоменко. - С. 38-46. - Библиогр. в конце ст.
  Борисюк А. О.  Генерація шуму обмеженою областю турбулентної течії в жорсткостінному каналі кругового поперечного перерізу. Частина 2. Домінування внеску квадруполів / А. О. Борисюк. - С. 47-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васільєв К. В.  Поздовжній зсув безмежного тіла з тонким доланковим пружним включенням / К. В. Васільєв, Я. М. Пастернак, Г. Т. Сулим. - С. 55-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воскобійник В. А.  Взаємні статистичні характеристики пульсацій швидкості та тиску в напівсферичному заглибленні / В. А. Воскобійник, А. В. Воскобійник. - С. 64-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дергачева Н. В.  Исследование термоупругих усилий и моментов при локальном тепловом нагреве ортотропной оболочки / Н. В. Дергачева. - С. 71-76. - Библиогр. в конце ст.
  Елагин А. В.  Нелинейные ангармонические возмущения при распространении осесимметричных продольно-сдвиговых нормальных волн в упругом цилиндре / А. В. Елагин, В. И. Сторожев. - С. 77-83. - Библиогр. в конце ст.
  Нескородев Р. Н.  Алгоритм построения областей сложной формы и его использование при решении задач плоской теории упругости / Р. Н. Нескородев. - С. 84-89. - Библиогр. в конце ст.
  Павленко А. В.  Передача нагрузки стрингером ортотропному круговому сектору с криволинейной анизотропией / А. В. Павленко. - С. 90-94. - Библиогр. в конце ст.
  Русанова О. А.  Методика расчета напряженно-деформированного состояния корпуса пороховой гидропушки / О. А. Русанова, А. Н. Семко. - С. 95-100. - Библиогр. в конце ст.
  Янчевский И. В.  Нестационарные колебания круглого асимметричного биморфа при электрическом нагружении / И. В. Янчевский. - С. 101-105. - Библиогр. в конце ст.
  Белик Т. В.  Планарные световодные струткуры в метрологическом контроле экспериментальной физики / Т. В. Белик, В. В. Данилов, Е. В. Деркаченко. - С. 106-115
  Казак О. В.  Электровихревые течения в осесимметричных сталеплавильних печах постоянного тока с подовым электродом / О. В. Казак. - С. 116-122. - Библиогр. в конце ст.
  Крыжановский В. В.  Экспериментальное исследование фазового шума ВЧ автогенератора класса Е / В. В. Крыжановский, Д. В. Чернов. - С. 123-126
  Латынин С. Н.  Применение теоремы Эвальда-Озеена к решению задач на отражение и преломление волн на слоистых кристаллических структурах / С. Н. Латынин. - С. 127-133. - Библиогр. в конце ст.
  Мелихов В. М.  Разработка рациональных параметров тепломассопереноса и гидродинамики при формировании слитков / В. М. Мелихов. - С. 134-140. - Библиогр. в конце ст.
  Недопекин Ф. В.  Теоретическая модель и экспериментальные исследования кинетики взрывной кристаллизации расплавов / Ф. В. Недопекин, А. А. Петренко. - С. 141-147
  Рассохина Ю. В.  Выходная цепь для усилителя с манипуляцией на гармониках на П-образных щелевых резонаторах / Ю. В. Рассохина, В. Г. Крыжановский, В. А. Коваленко. - С. 148-152. - щелевой резонатор; периодическая структура
  Русаков В. Ф.  Анализ движения вихревой системы по результатам магнитооптических наблюдений магнитных лавин / В. Ф. Русаков [и др.]. - С. 153-156
  Самойленко З. А.  Структурные изменения в Mg 0.54Zn 0.46Fe2O4 ферритах / З. А. Самойленко, В. С. Абрамов, Н. Н. Ивахненко. - С. 157-163. - Библиогр. в конце ст.
  Ткаченко В. С.  Отражение спиновых волн от цилиндрического магнонного кристалла с косинусоидальным профилем межслойной границы / В. С. Ткаченко. - С. 164-167
  Аникеев А. В.  К решению задачи модифицирования полифункциональных соединений / А. В. Аникеев. - С. 174-177
  Белый А. В.  Влияние ультразвука на процесс экстракции фенольных соединений из корневищ эхинацеи пурпурной / А. В. Белый, И. И. Белая, К. А. Литвяк. - С. 178-182
  Бутюгин А. В.  Улучшение биоактивных свойств артезианской воды / А. В. Бутюгин, М. З. Плевако, В. Л. Басенкова. - С. 183-185
  Величко Л. И.  Развитие новых методов введения функциональных групп в полиядерные арены / Л. И. Величко, И. Б. Фролова, Н. М. Аникеева. - С. 186-189. - Библиогр. в конце ст.
  Даценко В. В.  Разделение ионов меди и цинка в кислых сульфатных растворах / В. В. Даценко. - С. 190-195. - Библиогр. в конце ст.
  Добридін О. В.  Виділення та визначення суми рідкісноземельних елементів у люмінофорах комп'ютерних моніторів / О. В. Добридін, А. П. Долгих. - С. 196-199
  Одарюк В. В.  Антиоксидантная активность дигидроксифенилтизолов / В. В. Одарюк [и др.]. - С. 200-204
  Постников В. А.  Кинетика плавления и кристаллизации ацетата натрия тригидрата / В. А. Постников, А. Ю. Соболев, С. В. Горбань. - С. 205-210. - Библиогр. в конце ст.
  Руднев В. А.  Методы определения содержания этанола и октанового числа этанолосодержащих бензинов / В. А. Руднев [и др.]. - С. 211-218. - Библиогр. в конце ст.
  Туровский Н. А.  Катализ бензоатами тетраалкиламмония распада пероксида бензоила / Н. А. Туровский [и др.]. - С. 219-223. - Библиогр. в конце ст.
  Генчева В. І.  Біологічна активність S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну / В. І. Генчева [и др.]. - С. 224-227
  Герасимов И. Г.  Психофизиологические реакции во взаимосвязи с холинэстеразной активностью крови / И. Г. Герасимов. - С. 228-231. - Библиогр. в конце ст.
  Доценко О. І.  Сорбція метотрексату тінями еритроцитів / О. І. Доценко. - С. 232-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зуза С. Г.  Застосування методу індукції флуоресценії хлорофілу при вивченні впливу некореневого підживлення кукурудзи карбамідом / С. Г. Зуза, Я. А. Погромська, В. О. Зуза. - С. 238-243
  Комарский В. Ю.  Вплив густоти рослин та способів сівби на урожайність зерна кукурудзи в умовах східної частини степу України / В. Ю. Комарский, О. Л. Грицун, С. О. Пантюшенко. - С. 244-248
  Матвєєва Н. А.  Вміст фотосинтетичних пігментів в трансгенних рослинах циркорію з геном туберкулбзного антигена ESAT6 / Н. А. Матвєєва, О. Ю. Кваско. - С. 249-253. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлюк И. С.  Межвидовые отношения пастушковых птиц (Rallіdae) Северного Приазовья в гнездовой период / И. С. Павлюк. - С. 254-261
  Андрианов А. Ю.  Соединение разнородных компонентов конструкционного материала контейнера для радиоактивных отходов / А. Ю. Андрианов, А. В. Кулик, Д. А. Орлянский. - С. 262-268
  Дорошкевич В. С.  Продуцирование металлсвязывающих серусодержащих белков в хвое Ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) в зависимости от условий призрастания / В. С. Дорошкевич, О. М. Шендрик. - С. 269-273
  Созник А. П.  Анализ работы аэротенков и пути повышения их экологической безопасности / А. П. Созник. - С. 274-279
  Григорьев А. В.  Нечеткий метод синтеза штрихованного рисунка по цифровой фотографии / А. В. Григорьев. - С. 280-284
  Rahman M.  Effects of different structuring elements in 3D segmentation of left-coronary arteries using CT Images = Ефекти різних елементів структуризації в тривимірній сегментації ліво-коронарних артерій, використовуючи зображення комп'ютерної томографії / M. Rahman [и др.]. - С. 285-288. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Romanuke V. V.  Superoptimal mixed strategies in antagonistic games as the advantaged subset of the optimal mixid strategies set = Супероптимальні змішані стратегії в антогоністичних іграх як наділене перевагою підмножина множини оптимальних змішаних стратегій / V. V. Romanuke. - С. 289-298. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Природничі науки - Математика

Ключові слова (ненормовані): механика -- хімія -- екологія -- інформатика

Анотація:   Збірник наукових статей висвітлює результати досягнень у галузі природничих наук. Охоплює широке поле питань фізико-математичних, хімічних, біологічніх наук. Призначений для науковців, аспірантіів, студентів вищих навчальних закладів.

 
81 67.52
А43

        Актуальні проблеми криміналістики [Текст] : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., [м. Харків, 25-26 вересня 2003 р.] / Нац. юридична акад. ім. Я. Мудрого, Харківський наук.-дослід. ін-т судових експертиз ім. М. - Х. : Гриф, 2003. - 312 с.

Зміст:
  Шепітько В. Ю.  Тенденції і перспективи розвитку критміналістики (концептуальність підходів і дискусійність поглядів) / В. Ю. Шепітько. - С. 5-8.
  Дулов А. В.  Системный подход - методологическая основа криминалистики / А. В. Дулов. - С. 8-11.
  Гончаренко В. Г.  Методологічні проблеми вчення про предмет криміналістики / В. Г. Гончаренко. - С. 11-13.
  Гавло В. К.  Методологические аспекты и некоторые пути развития криминалистики / В. К. Гавло. - С. 18-21.
  Головин А. Ю.  Криминалистическая систематика как элемент общей теории криминалистики / А. Ю. Головин. - С. 31-34.
  Журавель В. А.  Систематизація кримістичних знань: погляди, пропозиції, наукові дискусії / В. А. Журавель. - С. 34-37.
  Шевчук В. М.  Криміналістична теорія тактичних операцій: проблеми та перспективи формування / В. М. Шевчук. - С. 47-50.
  Гаєнко В. І.  Про перспективи використання програмно-цільового методу в криміналістиці / В. І. Гаєнко, О. М. Литвинов. - С. 50-53.
  Хруслова Л. А.  Роль криміналістики в оптимізації обвинувальної діяльності прокурора в суді / Л. А. Хруслова. - С. 53-57.
  Финько В. Д.  Проблемы взаимосвязи криминалистики, уголовного и уголовно-процесуального права / В. Д. Финько. - С. 57-60.
  Горбачев А. В.  Теория доказательств или доказывания? / А. В. Горбачев. - С. 63-65.
  Коновалова В. Е.  Концепция криминалистической тактики: прогнозы развития / В. Е. Коновалова. - С. 66-69.
  Аверьянова Т. В.  О тактике защиты и социально-психологической характеристике / Т. В. Аверьянова. - С. 70-74.
  Комаров И. М.  Структура частной теории криминалистических операций досудебного производства / И. М. Комаров. - С. 81-84.
  Синчук В. Л.  Щодо питань вдосконалення методики рослідування вбивств / В. Л. Синчук. - С. 84-88.
  Жбанков В. А.  К вопросу о разработке криминалистической характеристики методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами / В. А. Жбанков, Т. С. Зуева. - С. 88-90.
  Тищенко В. В.  Подготовка преступления как объект криминалистического исследования / В. В. Тищенко. - С. 94-96.
  Борисенко І. В.  Нерозкриті вбивства: проблеми розслідування / І. В. Борисенко. - С. 114-117.
  Марушев А. Д.  Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности / А. Д. Марушев. - С. 117-120.
  Полстовалов О. В.  Проблемы использования гипноза в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий / О. В. Полстовалов. - С. 120-123.
  Рощинський Б. В.  Допрос как средство разоблачения сговора / Б. В. Рощинський. - С. 123-126.
  Турков К. Л.  Відтворення обстановки та обставин події як одна з найважливіших слідчих дій у процесі збирання доказів по кримінальних справах / К. Л. Турков. - С. 129-134.
  Ярамышьян Ш. Ш.  Вопросы организации следственного эксперимента при расследовании преступлений / Ш. Ш. Ярамышьян. - С. 135-137.
  Веліканов С. В.  Питання розв'язання складних слідчих ситуацій у методиці розслідування злочинів / С. В. Веліканов. - С. 140-143.
  Костенко М. В.  Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики вбивств на замовлення / М. В. Костенко. - С. 144-146.
  Ільковець Л. Б.  Проблеми методологічного забезпечення розслідування злочинів у сфері економіки / Л. Б. Ільковець. - С. 149-153.
  Герасименко А. Ю.  Некоторые вопросы организации видеозаписи при проведении осмотра места проишествия / А. Ю. Герасименко. - С. 161-164.
  Мышков Я. Е.  Назначение и производство экспертиз при расследовании взяточничества / Я. Е. Мышков. - С. 164-166.
  Халін О. В.  Деякі питання порушення кримінальної справи за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. В. Халін. - С. 173-176.
  Негребецький В. В.  Роль перевірки показань на місці при розслідуванні злочинів / В. В. Негребецький. - С. 181-184.
  Соколова Я. А.  Проведение допроса потерпевшего при расследовании похищения человека / Я. А. Соколова. - С. 187-190.
  Домашенко А. М.  Проблема тактического риска в криминалистике / А. М. Домашенко. - С. 190-193.
  Капустина М. В.  Расследование убийств: возможности судебно-медицинской єкспертизы / М. В. Капустина. - С. 193-195.
  Остроградская А. Л.  К вопросу о разработке криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации / А. Л. Остроградская. - С. 195-198.
  Клименко Н. І.  Основні напрямки, тенденції і перспективи розвитку криміналістичної техніки / Н. І. Клименко. - С. 199-202.
  Салтевский М. В.  Электронные документы в современной теории доказательств / М. В. Салтевский, В. А. Губанов. - С. 202-206.
  Комиссарова Я. В.  Организационно-процессуальные аспекты использования полиграфа как средства фиксации невербальных сигналов участников уголовного судопроизводства / Я. В. Комиссарова. - С. 212-215.
  Дрюченко А. Я.  Трасологическое исследование речевых сигналов в задачах идентификации человека по параметрам речи / А. Я. Дрюченко. - С. 218-221.
  Когут С. О.  Новітні розробки в с4удово-балістичних дослідженнях / С. О. Когут. - С. 221-223.
  Кобзарь С. И.  Основные направления оптимизации деятельности по использованию следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений / С. И. Кобзарь. - С. 223-228.
  Красюк І. П.  До питання позавідомчої судової експертизи (історичний аспект) / І. П. Красюк. - С. 236-239.
  Майлис Н. П.  О единых подходах при подготовке экспертных кадров различных ведомств / Н. П. Майлис. - С. 239-242.
  Холопова Е. Н.  Судебно-психологическая экспертиза в оценке следователей, адвокатов и судей Украины / Е. Н. Холопова, А. А. Иванова. - С. 251-254.
  Холопова Е. Н.  Судебно-психологическая экспертиза в оценке адвокатов России / Е. Н. Холопова, Т. В. Иванова. - С. 255-261.
  Бордюгов Л. Г.  Характерные особенности исследований судебной горнотехнической экспертизы / Л. Г. Бордюгов, А. А. Крупка. - С. 261-264.
  Сімакова-Єфремян Е. Б.  Сліди як об'єкти комплексної експертизи контактної взаємодії / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - С. 267-270.
  Щербаковский М. Г.  Принципы создания судебно-экспертных технологий / М. Г. Щербаковский. - С. 276-279.
  Ячина А. С.  Установление корреляционной зависимости между индивидуально-психологическими особенностями и письменной речью автора текста / А. С. Ячина, Т. В. Савкина, Н. Г. Иваненко. - С. 279-282.
  Моїсєєв О. М.  Сліди злочинної діяльності як об'єкти експертної технології / О. М. Моїсєєв. - С. 282-285.
  Дяченко Н. М.  Експертні помилки при дослідженні біологічних слідів людини та можливі шляхи їх усунення / Н. М. Дяченко. - С. 287-292.
  Шевцов С. А.  Влияние используемых (фактических и систематизированных) параметров торможения транспортных средств на выводы эксперта-автотехника / С. А. Шевцов. - С. 296-299.
  Дубонос К. В.  Причинная связь между регулировкой фар автомобиля и событием ДТП при движении в темное время суток / К. В. Дубонос. - С. 300-303.
  Бобрик Б. С.  Проблемні питання судово-експертної оцінки земель в Україні / Б. С. Бобрик. - С. 303-305.

Рубрики: Криміналістика

Анотація:   Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої найбільш важливим і сучасним проблемам криміналістичної науки і практики боротьби зі злочинністю. Викладені питання загальної теорії криміналістики, техніки, тактики та методики розслідування злочинів, провадження судових експертиз.

 
82 51.21
Г46

        Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 54 / М-во охорони здоров'я України, Акад. мед. наук України. - К : Полімед, 2009. - 463 с.

Зміст:
  Федоренко В. І.  Основні напрямки і результати наукових досліджень кафедри загальної гігієни з екологіею Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького до 110-річниці заснування кафедри / В. І. Федоренко. - С. 3-11
  Бубирь О. О.  Здоров'я населення та гігієнічна наука: тематика публікацій у провідних гігієнічих журналах / О. О. Бубирь, О. І. Тимченко. - С. 12-16
  Кіреєва І. С.  Генеральний план міста Одеси: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми / І. С. Кіреєва [и др.]. - С. 17-24
  Кіреєва І. С.  Курорт Державного значення "Слов'янськ": природні лікувальні курортні ресурси, санітарно-гігієнічні проблеми, заходи з охорони та розвитку курорту / І. С. Кіреєва [и др.]. - С. 25-32
  Кіреєва І. С.  Гігієнічні аспекти проектування сучасних птахівницьких підприємств / І. С. Кіреєва [и др.]. - С. 32-39
  Маненко А. К.  Екологічний та гігієнічний огляд зон об'єкту Яворівського загального військового полігону I категорії сухопутних військ Збройних Сил України / А. К. Маненко [и др.]. - С. 40-46
  Вашкулат М. П.  До питання щодо встановлення санітарно-захисної зони від кладовищ до населених пунктів / М. П. Вашкулат, О. М. Черевко. - С. 47-49
  Акіменко В. Я.  Гігієнічні вимоги до звукоізоляціх вікон та балконних дверей приміщень для проживання, лікування і оздоровлення / В. Я. Акіменко, П. В. Семашко. - С. 50-54
  Бабій В. Ф.  Оцінка складу транспортного потоку м. Києва / В. Ф. Бабій [и др.]. - С. 55-59
  Черненко Л. М.  Розширення інформаційних можливочтей санітарно-епідеміологічної служби при узгодженні документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів підприємств / Л. М. Черненко [и др.]. - С. 60-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рублевская Н. И.  Загрязнение атмосферного воздуха промышленных городов и здоровье детского населения Приднепровского региона / Н. И. Рублевская, Н. М. Паранько. - С. 63-66
  Картавцев О. М.  Розрахунок усереднених концентрацій забруднюючих речовин від викидів об'єктів паливно-енергетичного комплексу при визначенні експозиції в процесі оцінки ризику для здоров'я населення / О. М. Картавцев [и др.]. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фурсов И. В.  Токсико-гигиеническая оценка хромомагнезитовой пыли и ее регламентирование в атмосферном воздухе населенных мест / И. В. Фурсов. - С. 73-77
  Прокопов В. О.  Використання у водопідготовці методу хлорування преамонізацією - шлях до мінімізації утворення хлорорганічних сполук у питній воді / В. О. Прокопов [и др.]. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гринзовський А. М.  Гігігєнічне нормування фтору як провідний напрямок наукової діяльності професора Г. Д. Габовича / А. М. Гринзовський [и др.]. - С. 82-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загороднюк К. Ю.  Порівняльна оцінка нових методів підготовки води для госполарсько-питного водопостачання / К. Ю. Загороднюк [и др.]. - С. 86-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зинченко Т. И.  Эколого-гигиеническое нормирование теинкарбазон-метила в воде водоемов / Т. И. Зинченко [и др.]. - С. 92-97. - Библиогр. в конце ст.
  Гончаренко В. И.  Сравнительная характеристика качества питьевой воды из артезианских скважин после обработки в установках очистки воды в ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" / В. И. Гончаренко, Н. П. Жолудь. - С. 97-99
  Гнатюк М. С.  Дія хлориду кадмію на вікові особливості ремоделювання артерій міокарда / М. С. Гнатюк [и др.]. - С. 99-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томашевська Л. А.  Прооксидантно-антиоксидантний статус організму щурів при дії фенолу та хлороформу / Л. А. Томашевська, Т. Є. Кравчун, Н. В. Дідик. - С. 103-108
  Станкевич В. В.  Особливості проведення санітарно-епідеміологічної експертизи каналізаційних очисних споруд та установок комунального призначення / В. В. Станкевич, С. Б. Тарабарова. - С. 109-111
  Горбаческий Р. В.  Гігієнічна оцінка впливу гербіциду імазапіру на мікробіоценоз та ферментативну активність чорнозему вилугуваного / Р. В. Горбаческий, М. М. Коршун. - С. 111-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Какура І. В.  Санітарно-гігієнічна оцінка промислових відходів металургійного виробництва / І. В. Какура, А. І. Костенко. - С. 120-123
  Гончаренко В. И.  О внедрении методов санитарной очистки в городе Краматорске / В. И. Гончаренко, И. А. Галдеева, Л. В. Кучковская. - С. 124-126
  Прусов Д. Е.  Оцінка напруженого стану захисних земляних огороджень хвостосховищ як один із засобів екологічної безпеки / Д. Е. Прусов. - С. 137-130
  Осташ О. М.  Особливості ранніх імунологічних змін в організмі мишей F1 (C57BLxCBA) після нашкірних аплікацій бенз/А/ пірену і їх критеріальна значущість при дослідженні канцерогенної активності хімічних сполук / О. М. Осташ [и др.]. - С. 131-136
  Черниченко І. О.  Забруднення атмосферного повітря м. Києва: канцерогенний ризик для населення / І. О. Черниченко, Я. В. Першегуба, О. М. Литвиченко. - С. 137-143
  Абакумова А. В.  Эколого-гигиенические закономерности формирования патологиии среди взрослого населения промышленного региона Украины / А. В. Абакумова [и др.]. - С. 143-148
  Бабій В. Ф.  Порівняльна характеристика токсикологічних властивостей крупнокристалічного та волокноподібного карбіду кремнію / В. Ф. Бабій, Н. В. Баленко, О. С. Кондратенко. - С. 149-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бодров В. Г.  Гігієнічна оцінка застосування фунгіцидів Флінт СТАР 520 SC, K.C. та Скала 400 SC, K.C. на яблуневих садах і виноградниках / В. Г. Бодров [и др.]. - С. 154-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сердюк А, М.  Внутрішньолікарняні інфекції: дизенфектологічні аспекти профілактики та боротьби / А, М. Сердюк А [и др.]. - С. 160-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винарська О. І.  Оцінка імуннного статусу тварин після антигенного навантаження за ізольованого перорального впливу фенолу / О. І. Винарська [и др.]. - С. 166-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солод Т. В.  Про вдосконалення професійної підготовки працівників з питань профілактичної дезинфекції на сучасному етапі / Т. В. Солод, І. П. Пожарова. - С. 171-172
  Думанський В. Ю.  Неоінізуюче випромінюванняяк найбільш розповсюджений чинник забруднення навколишнього середовища та основні джерела його випромінювання / В. Ю. Думанський, В. М. Павлик, С. С. Галак. - С. 171-172
  Думанский В. Ю.  Неіонізуюче випрмінювання як найбільш розповсюджений чинник забруднення навколишнього середовища та основні джерела його випромінювання / В. Ю. Думанский, В. М. Павлик, С. С. Галак. - С. 173-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зотов С. В.  Вплив хлороформу та електромагнітних випромінювань на рухову активність тварин / С. В. Зотов, Л. П. Лемешко. - С. 179-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікітіна Н. Г.  Основи організації електромагнітної безпеки особового складу радіотехнічних об'єктів / Н. Г. Нікітіна, В. А. Баркевич. - С. 184-187
  Назаренко В. І.  Біологічні ефекти комбінованої дії ЕМП 50ГЦ, шуму та підвищеної температури повітря на білих щурів в хронічному експерименті / В. І. Назаренко. - С. 187-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белокриницкий В. С.  О новом понимании природы физиологических и патологических процессо в при воздействии СВЧ-поля и возможности управлять ими извне (теория и эксперименты) / В. С. Белокриницкий. - С. 196-205. - Библиогр. в конце ст.
  Бебеленко М. Г.  Гигиеническая оценка эффективности применения аэроионизации для повышения умственной работоспособности / М. Г. Бебеленко. - С. 206-208. - Библиогр. в конце ст.
  Резикина М. М.  Ослабление геомагнитного поля в многоквартирных домах различных проектов / М. М. Резикина [и др.]. - С. 209-216
  Глива В. А.  Основны напрямки інформаційного супроводу моніторингу фізичних параметрів довкілля / В. А. Глива. - С. 216-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Искра В. Д.  О воздействии линий высокого напряжения на человека / В. Д. Искра, А. А. Квицинский, В. И. Легкий. - С. 221-224
  Демчук В. В.  Контактна радіографія як метод дослідження радіоактивного забруднення довкілля / В. В. Демчук [и др.]. - С. 225-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паренюк О. Ю.  Радіоактивність дренажних систем Києва та їх роль в очищенні поверхневих біогеоценозів міста від радіонуклідів / О. Ю. Паренюк, І. М. Гудков. - С. 236-242
  Сіднєв О. Б.  Критерії комплексної радіаційної гігієнічної оцінки медичних рентгенодіагностичних апаратів / О. Б. Сіднєв. - С. 242-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщенко Л. О.  Дослідження сезонної варіабельності активності радону-222 в повітрі житлових приміщень / Л. О. Іщенко. - С. 249-252
  Депутат Ю, М.  Дослідження харчового статутсу військовослужбовців Збройних Сил України в зв'язку з фактичним та скоригованим раціоном харчування / Ю, М. Депутат Ю, М. П. Гуліч. - С. 253-262
  Скалецька Н. М.  Гігієнічна оцінка харчування дітей молодшого шкільного віку / Н. М. Скалецька. - С. 262-266. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чайка Т. П.  Опыт работы Краматорской санэпидемстанции Донецкой области, при осуществлении Госсаннадзора за предприятиями оптовой торговли, реализующими скоропортящиеся продукты / Т. П. Чайка, М. Л. Белоусова, Т. Ю. Селиверстова. - С. 266-270
  Полушкін П. М.  Сучасне харчування студентів та молоді / П. М. Полушкін [и др.]. - С. 271-274
  Полька Н. С.  Умови життєдіяльності розумово відсталих дітей в спеціальних школах-інтернатах / Н. С. Полька, Т. В. Станкевич. - С. 275-278
  Кіцула Л. М.  Стан здоров'я дітей Львівської області / Л. М. Кіцула. - С. 279-281
  Гребняк Н. П.  Гигиенические проблемы охраны здоровья абитуриентов / Н. П. Гребняк, В. В. Машинистов, С. А. Щудро. - С. 282-286
  Максименко Ю. А.  Психофізіологічні особливості учнів старших класів / Ю. А. Максименко. - С. 287-290
  Сергета І. В.  Особлиивості розвитку психофізіологічних функцій в умовах використання програми психогігієніної корекції функціонального стану організму, особливостей особистості і професійної придатності учнів і студентів, що здобувають спеціальності у сфері залізничного транспорту / І. В. Сергета, Б. Р. Боровський. - С. 290-296
  Заікіна Г. Л.  Проблема визначення складових психофізіологічної "ціні" навчальнл-пізнавальнолї діяльності школярів засобами факторного та регресійного аналізів / Г. Л. Заікіна. - С. 296-303
  Калиниченко І. О.  Аналіз методичних підходів до оцінки обсягу організованої фізичної активності дітей у навчальних закладах / І. О. Калиниченко. - С. 303-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник Ю. О.  Порівняльна харктерстика стану здоров'я підлітків-старшокласників, що мешкають в умовах різних населених місць / Ю. О. Олійник. - С. 309-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джуринська С. М.  Гігієнічна оцінка психічного розвитку дітей дошкільного віку / С. М. Джуринська. - С. 313-317
  Яцковська Н. Я.  Вплив тривалості комп'ютерної ігрової діяльності на психофізіологічний стан організму дітей / Н. Я. Яцковська, О. В. Добрянська, С. М. Джуринська. - С. 317-322
  Платонова А. Г.  Порівняльна оцінка фізичного розвитку сільських хлопців за вітчизняними стандартами та стандартами ВООЗ / А. Г. Платонова, Н. Я. Яцковська. - С. 322-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гозак С. В.  Стан здоров'я дітей з тяжкими порушеннями мовлення - вихованців шкіл-інтернатів / С. В. Гозак, Л. В. Сєрих, Т. В. Станкевич. - С. 327-331. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каруна Б. И.  Состояние имунной системы при патогенном влиянии окружающей среды у больных профессиональными аллергозами / Б. И. Каруна [и др.]. - С. 332-335
  Попов О. І  Орієнтація вальдорфських засобів розвитку пізнавальної активності у дітей на цілісну психічну структуру особистостості як фактор зміцнення здоров'я / О. І Попов [и др.]. - С. 335-339
  Богоявленська В. Ф.  Захворюваність дітей віком 4-5 років в умовах гірничо-металургійного регіону / В. Ф. Богоявленська, А. В. Харламова, О. Г. Бичова. - С. 340-344. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Москвяк Н. В.  Стан емоційної сфери дітей 6-7 років як показник шкільнох адаптації / Н. В. Москвяк. - С. 345-348
  Гончаренко В. І.  Мікробіологічна оцінка комплексного лікування біфідумбактерином дітей з дісбіозом кишечника у Краматорську / В. І. Гончаренко, Е. О. Чернова. - С. 349-352
  Полька О. О.  Вроджені вади розвитку нервової системи: питома вага в стуктурі вроджених вад розвитку / О. О. Полька [и др.]. - С. 353-356
  Линчак О. В.  Епідеміологія вроджених вад розвитку: частота та чинники ризику народження дітей з вродженими щілинами гуьи і / або піднебіння в Запорізькій області / О. В. Линчак [и др.]. - С. 357-361
  Вітовська О. П.  Ризик виникнення глаукоми в областях України / О. П. Вітовська, О. І. Тимченко. - С. 361-365
  Линчак О. В.  Ріст і маса новонароджених як показники стану генофонду населення (на прикладі немовлят Макарівського району Київської області) / О. В. Линчак [и др.]. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Латіна Г. О.  Фізіолого-гігієнічні аспекти формування професійного вигорання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Г. О. Латіна. - С. 370-375
  Строшкіна Т. В.  Динаміка стану здоров'я потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС та їх медико-санітарне забезпечення на територіальному рівні / Т. В. Строшкіна [и др.]. - С. 376-381
  Омельченко Е.  Роль спадковості у захворюваності глаукомою (історичний ракус) / Е. Омельченко [и др.]. - С. 381-384
  Ерошкина Т. В.  Заболеваемость и пути профилактики ВИЧ/СПИД в крупном промышленном регионе / Т. В. Ерошкина, В. В. Туманенко, А. В. Исаев. - С. 385-389
  Ластков Д. О.  Чинники виробничого середовища і стан здоров'я працівників на підприємстві, що виробляє вогнетриви / Д. О. Ластков [и др.]. - С. 389-394
  Засипка Л. Г.  Репродуктине здоров'я населення Півдня України в соціально-гігієнічному моніторингу / Л. Г. Засипка. - С. 395-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Евтафьев В. М.  К вопросу о проведении периодических медицинских осмотров у работников водного траспорта / В. М. Евтафьев [и др.]. - С. 399-404
  Колесюк В. С.  Динаміка психічного здоров'я військовослужбовців українського миротворчого контингенту в республіці Ірак / В. С. Колесюк. - С. 404-408
  Умрихіна Л. М.  Самооцінка киянами стану свого здоров'я в різних соціальних умовах за матеріалами вибіркового опитування респондентів / Л. М. Умрихіна. - С. 409-413. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грищенко С. В.  Территориально-экологические закономерности смертности населения Донецкой области от цереброваскулярных заболеваний / С. В. Грищенко. - С. 414-416
  Русакова Л. Т.  Математична методика встановлення складних залежностей системи "довкілля-здоров'я" / Л. Т. Русакова. - С. 417-423
  Лопін Є. Б.  Інформаційно-аналітична система обліку інфекційної, професійної та соціально-небезпечної захворюваності військовослужбовців / Є. Б. Лопін, М. Ю. Антомонов. - С. 423-430
  Волощук О. В.  Застосування методу головних компонент у вивченні характеристик звітів науково-дослідних робіт / О. В. Волощук, М. Ю. Антомонов. - С. 431-435
  Пашинська С. Л.  Оптимізація процесу формування бази даних статичної звітності санітарно-епідеміологічної служби України / С. Л. Пашинська, М. Ю. Антомонов, Л. Т. Русакова. - С. 435-439
  Турос А. О.  Екологічна свідомість сучасного суспільства в умовах екологічної кризи / А. О. Турос. - С. 439-443. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козак Н. Д.  Комплекс медико-організаційних заходів щодо формування безпечної поведінки у військовослужбовців Збройних Сил України / Н. Д. Козак. - С. 444-449

Рубрики: Гігієна

Ключові слова (ненормовані): комунальна гігієна -- гігієна атмосферного повітря -- гігієна грунтів -- гігієна води -- гігієна фізичних факторів -- радіаційна гігієна -- гігієна

Анотація:   Збірник наукових праць містить статті з гігієни населених місць, впливу на організм людини природних і соціальних чинників в умовах населених місць. Розглянуто також питання комунальної гігієни, гігієни навколишнього середовища, гігієни харчування, гігієни здоров'я населення, в тому числі підлітків і молоді та. Ряд статей присвячено еколого-гігієнічним та інформаційно-технологічим питанням впливу навколишнього середовища на здоров'я населення.

 
83 74
П78

        Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку) [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., [Київ], 19 квітня 2007 р. / М-во освіти і науки України, Київський ін-т соц. та культ. зв'язків Ім. - К. : Чайка-Всесвіт, 2007. - 335 с.

Зміст:
  Лісовський С. А.  Економіко-географічні дослідження збалансованості розвитку України та її регіонів / С. А. Лісовський. - С. 8-14
  Жарова Л. В.  Сталий розвиток: перспективи та можливості для України / Л. В. Жарова. - С. 14-21
  Корсак К. В.  Нано-, піко і фемтонауки як єдиний засіб руху до ноосфери і сталого розвитку / К. В. Корсак. - С. 21-27
  Сивограков О. В.  Национальные и местные стратегии устойчивого развития в Республике Беларусь: институциональный и демографический аспекты / О. В. Сивограков, Л. В. Фокеева. - С. 27-34
  Самерсова Н. В.  Экологизация образования в Республике Беларусь: роль национальной и местной стратегий устойчивого развития / Н. В. Самерсова. - С. 34-40
  Саєнко Т. В.  Проблеми національної освіти для збалансованого розвитку у контексті стратегії ЄЕК ООН / Т. В. Саєнко. - С. 40-46
  Ліпський П. Ю.  Основні риси освіти для сталого розвитку: наше бачення / П. Ю. Ліпський. - С. 46-57
  Багай В. В.  Сучасна типологізація моделей вищої школи у світлі сталого розвитку / В. В. Багай. - С. 57-62
  Горчаков В. Ю.  Валеологічна просвіта та освіта в світлі концепції сталого розвитку / В. Ю. Горчаков. - С. 62-67
  Кригель Б.  Развитие человека в контексте эволюции биосферы / Б. Кригель. - С. 67-73
  Заєць Р. В.  Проблеми освіти, науки та інноватики у світлі ідей екостійкого розвитку / Р. В. Заєць. - С. 74-81
  Шморгун Л. Г.  Основні пріоритети моделі вищої школи всвітлі концепції сталого розвитку / Л. Г. Шморгун. - С. 81-86
  Бітюков В. Б.  Сталий розвиток: інформаційні та філософсько-методологічні засади / В. Б. Бітюков, М. Р. Ковальський. - С. 86-92
  Сірін В. А.  Сталий розвиток суспільства як об'єкт соціологічного дослідження / В. А. Сірін. - С. 93-99
  Кобельська Г. Г.  Про межі застосування і зміст гасла "ноосферизації" / Г. Г. Кобельська. - С. 99-105
  Герасимчук З. В.  Прогнозування стійкого розвитку регіону як інструмент суспільного прогресу / З. В. Герасимчук, І. С. Кондіус. - С. 105-112
  Ковпак Т. О.  Проблеми і заходи активізації інноваційної діяльності підприємств / Т. О. Ковпак. - С. 113-116
  Гукалова І. В.  Якість життя і сталий розвиток: світоглядні позиції / І. В. Гукалова. - С. 116-122
  Юрковський А. В.  Возрастание социальных факторов во взаимодействии биосферы и ноосферы / А. В. Юрковський. - С. 122-126
  Игнатенко А. А.  В. И. Вернадский, мы и кантовские вопросы / А. А. Игнатенко. - С. 127-133
  Ромащенко В. Н.  Геополитическая угроза идеологии неолиберализма выживанию нынешней цивилизации / В. Н. Ромащенко. - С. 134-136
  Жилінська О. І.  Проблеми освітньої та науково-технічної діяльності вітчизняних ВНЗ в умовах глобалізації / О. І. Жилінська. - С. 137-142
  Безкоровайна О. В.  Проблема становлення особистісного самоствердження у контексті ноосферної освіти / О. В. Безкоровайна. - С. 142-148
  Гусєв А. М.  Зміна ментального стереотипу у студентів при вивченні БЖД та охорони праці в нових соціальних умовах / А. М. Гусєв. - С. 149-150
  Нагорнюк О. М.  Виховання екологічно свідомої особистості - запорука збалансованого розвитку суспільства / О. М. Нагорнюк. - С. 151-157
  Гнілуша Н. В.  Деякі аспекти теорії і методології екологічної освіти як нової філософії ноосферології / Н. В. Гнілуша. - С. 158-161
  Редчиць Ю. В.  Вплив релігійної освіти на здоровий спосіб життя особистості / Ю. В. Редчиць. - С. 162-165
  Вдовиченко А. М.  Духовність як вирішальний фактор освіти сталого розвитку / А. М. Вдовиченко. - С. 166-170
  Вальковець О. В.  Духовні аспекти реабілітації особистості / О. В. Вальковець. - С. 171
  Марковська Н. С.  Проблеми формування духовної ідентичності у молодіжному середовищі / Н. С. Марковська. - С. 172-175
  Мартинюк І. А.  Сенс вищої освіти у світлі концепції сталого розвитку / І. А. Мартинюк. - С. 175-178
  Шаповалова О. Г.  Освіта за умов розквіту концепції сталого розвитку / О. Г. Шаповалова. - С. 179-183
  Євсєєва О. В.  Через знання законів та закономірностей розвитку організму людини до підвищення якості здоров'я та переходу до здорового способу життя / О. В. Євсєєва. - С. 184-189
  Нестеренко М. М.  Збережемо молодь - врятуємо Україну / М. М. Нестеренко. - С. 190-193
  Руденко М. В.  Формування прихильності до здорового способу життя серед військовослужбовців / М. В. Руденко. - С. 193-200
  Ейсмунт Ю. А.  Вища екологічна освіта для сталого розвитку на післядипломному рівні: досвід США / Ю. А. Ейсмунт. - С. 200-205
  Рибніков С. Р.  Професійно-управлінська підготовка екологів у світлі ідей освіти для сталого розвитку / С. Р. Рибніков. - С. 206-208
  Лях В. В.  Екологічне виховання молодших школярів сільської школи просто неба / В. В. Лях. - С. 208-214
  Люріна Т. І.  Формування професійної компетенції в навчально-науковій сфері / Т. І. Люріна. - С. 215-216
  Степаненко Л. М.  Інноваційні підходи до формування соціально-значущих якостей майбутнього фахівця: теоретико-методологічний аспект / Л. М. Степаненко. - С. 216-217
  Чистякова Г. М.  Акмеїстичність професійного становлення педагога / Г. М. Чистякова, А. В. Лебедєва. - С. 217-220
  Кудря І. Г.  Сучасні підходи до розуміння суспільства знань / І. Г. Кудря. - С. 220-227
  Величко А. М.  Трансформація соціального престижу в сучасній освітній системі України / А. М. Величко. - С. 228-233
  Залібовська-Ільницька З. В.  Підготовка вчителя початкових класів до формування комунікативної компетентності / З. В. Залібовська-Ільницька. - С. 233-234
  Цуруль о. А.  Взаємодія "студент-викладач" у підготовці майбутнього вчителя природничих дисциплін / о. А. Цуруль. - С. 234-235
  Кокарєва А. М.  Технології інформатизації освіти / А. М. Кокарєва. - С. 235-238
  Іванова В. В.  Інтернет-залежність - загроза здорового способу життя української молоді / В. В. Іванова. - С. 238-243
  Терешина О. Б.  Міжособистісні стосунки як фактор психологічного здоров'я людини / О. Б. Терешина. - С. 243-249
  Барна М. В.  Роль емпатії у формуванні духовності сучасної молоді / М. В. Барна. - С. 249-255
  Федик І. В.  Психологические приемы развития творческого потенциала личности / І. В. Федик. - С. 255-256
  Мороз В. В.  Специфіка формування креативних умінь самостійної діяльності студентів / В. В. Мороз. - С. 256-258
  Лавриненко М. Ф.  Про критерії патріотичної вихованості учнів у контексті освіти сталого розвитку / М. Ф. Лавриненко. - С. 258-264
  Яковлєва В. А.  Формування життєвої компетентності учнів шкіл-інтернатів у процесі їх інтелектуального і соціального становлення / В. А. Яковлєва. - С. 264-270
  Мороз С. М.  Формування інтелектуально-творчих умінь у студентів / С. М. Мороз. - С. 270-271
  Москаленко А. М.  До питання про розвиток умінь педагогічного спілкування / А. М. Москаленко. - С. 271-272
  Мужилінська Я. О.  Естетичне виховання особистості: теоретико-методологічний процес / Я. О. Мужилінська. - С. 273-274
  Піддубна О. М.  Комунікативно-інформаційні технології навчання у системі підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / О. М. Піддубна
  Плотницька О. В.  Формування професійних умінь і навичок у процесі підготовки майбутнього вчителя / О. В. Плотницька, С. В. Олійник, В. О. Неретін. - С. 275-276
  Сидорчук Н. Г.  Впровадження інноваційних систем професійно-педагогічної підготовки студентів в контексті транснаціональних проблем вищої освіти / Н. Г. Сидорчук. - С. 276-278
  Шмельова Т. В.  Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання у молодших школярів засобами образотворчого мистецтва як соціаль-педагогічна проблема / Т. В. Шмельова. - С. 278-279
  Кирда А. Г.  Американський культурний аспект у вивченні англійської мови в контексті Болонського процесу / А. Г. Кирда. - С. 280-283
  Старинець Н. Г.  Роль програм зі збереження здоров'я в учбовому процесі / Н. Г. Старинець. - С. 284-286
  Корнієнко О. В.  Діагностика психосоматичного здоров'я студентів-юнаків / О. В. Корнієнко. - С. 286-292
  Панов С. Ф.  Теоретико-методичні основи підготовки перекладачів / С. Ф. Панов. - С. 292-297
  Піонтковський Д. В.  Специфіка формування професійно значущих якостей особистості майбутнього фахівця / Д. В. Піонтковський. - С. 297-299
  Боярська О. Я.  Чорнобильська катастрофа та біологічний вік неповнолітніх / О. Я. Боярська. - С. 300-304
  Горчакова Л. А.  Біоетика та харчування у перехідний до сталого розвитку період в Україні / Л. А. Горчакова. - С. 305-307
  Олійник Л. В.  Проблеми професійної освіти майбутніх фахівців гуманітарного спрямування та напрями вирішення їх в контексті Болонського процесу / Л. В. Олійник. - С. 307-313
  Олійник А. В.  Технологічний підхід у професійній підготовці фахівців-людинознавців до виховання спрямованості учнів на здоровий спосіб життя / А. В. Олійник. - С. 313-319
  Приходькіна Н. О.  Гендерний підхід в освіті: етапи та передумови виникнення / Н. О. Приходькіна. - С. 319-325
  Хміляр О. Ф.  Вплив екологічних реалій на формування світоглядних орієнтацій особистості / О. Ф. Хміляр. - С. 325-328

Рубрики: Педагогіка - Педагогічний процес

 
84 67.53
Т33

        Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во юстиції України, Харківський наук.-дослід. ін-т судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса. - Х. : Право, 2009. - 624 с.

Зміст:
  Коновалова В. О.  Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - С. 5-9
  Журавель В. А.  Досягнення науки і потреби практики як підґрунтя вдосконалення засобів фіксації доказової інформації / В. А. Журавель. - С. 9-21
  Лаврухин С. В.  Понятие способа совершения преступления / С. В. Лаврухин. - С. 21-29
  Крамаренко В. П.  Превенция ошибок в коммуникативных технологиях формирования вопросов при подготовке и производстве допроса / В. П. Крамаренко. - С. 30-36
  Терехович В. Н.  Проблема систематизации криминалистического знания / В. Н. Терехович, Э. В. Ниманде. - С. 36-43
  Солодов Д. А.  Тактический риск как элемент принятия и реализации процессуальных и тактических решений / Д. А. Солодов. - С. 43-49
  Комягина Ю. С.  Общие принципы криминалистической оптимизации следственных действий / Ю. С. Комягина. - С. 49-57
  Шевчук В. М.  Ситуаційна обумовленість тактичних операцій: проблеми та перспективи дослідження / В. М. Шевчук. - С. 58-67
  Булулуков О. Ю.  Прийняття рішень в умовах тактичного ризику / О. Ю. Булулуков. - С. 67-72
  Курман О. В.  Специфіка залучення спеціалістів при розслідуванні нецільового використання фінансових ресурсів / О. В. Курман. - С. 72-77
  Семеногов В. В.  Проблеми висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням / В. В. Семеногов. - С. 77-84
  Архипова А. Н.  Судебно-медицинская экспертиза волос человека при расследовании убийств "без трупа" / А. Н. Архипова, Н. Н. Китаев. - С. 84-89
  Панфилов П. Б.  Возможности судебной ольфакторной экспертизы в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / П. Б. Панфилов, В. Е. Худой, Е. Б. Стрепеткова. - С. 89-97
  Пчолкін В. Д.  Взаємодія слідчих і працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів / В. Д. Пчолкін. - С. 97-103
  Марушев А. Д.  Способи вчинення кримінального банкрутства / А. Д. Марушев. - С. 103-108
  Капустіна М. В.  Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження / М. В. Капустіна. - С. 108-113
  Фунікова О. В.  Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій / О. В. Фунікова. - С. 113-119
  Моїсєєв О. М.  Процесуальне значення допиту експерта / О. М. Моїсєєв. - С. 120-126
  Ковтуненко Л. П.  Підстави класифікації ситуацій слідчих дій / Л. П. Ковтуненко. - С. 126-132
  Алєксєйчук В. І.  Криміналістичні засоби діагностики особи невідомого злочинця під час огляду місця події / В. І. Алєксєйчук. - С. 132-138
  Авдєєва Г. К.  Роль обізнаних осіб під час фіксації доказової інформації / Г. К. Авдєєва. - С. 138-144
  Колесник І. А.  Проблеми побудови алгоритму діагностики та виявлення добросовісних помилок у показаннях свідків / І. А. Колесник. - С. 144-150
  Лазарєв А. П.  Розслідування дітовбивств: правові, процесуальні та організаційні проблеми / А. П. Лазарєв. - С. 151-155
  Синчук О. В.  Інформаційна база для побудови типових версій / О. В. Синчук. - С. 155-160
  Космина Н. Н.  Тактические особенности личного обыска и обыска транспортных средств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Н. Н. Космина. - С. 161-166
  Манжос І. О.  Проблеми побудови криміналістичної характеристики крадіжок, учинених групою неповнолітніх / І. О. Манжос. - С. 166-172
  Іванова Ю. С.  Застосування криміналістичних засобів при моделюванні особи невідомого злочинця / Ю. С. Іванова. - С. 172-177
  Макаренко Н. К.  Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню, у справах про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Н. К. Макаренко. - С. 177-184
  Сімакова-Єфремян Е. Б.  Науково-методичні проблеми комплексних судово-експертних досліджень / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - С. 185-195
  Булавина Е. Н.  Специальные знания в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан / Е. Н. Булавина. - С. 195-205
  Бордюгов Л. Г.  Интегративный характер ситуалогической экспертизы / Л. Г. Бордюгов. - С. 205-213
  Клименко Н. І.  Структура і доказове значення висновку експерта як документа, що відображує його дослідження / Н. І. Клименко, В. П. Колонюк. - С. 213-221
  Дьяченко А. Ф.  Классификация экспертных исследований на основе решаемых при их проведении задач / А. Ф. Дьяченко. - С. 221-231
  Репешко П. І.  Щодо організаційних питань забезпечення незалежності та об’єктивності судової експертизи / П. І. Репешко. - С. 231-238
  Чернецький В. В.  Правовий статус фахівця з пожежно-технічних досліджень у кримінальному процесі / В. В. Чернецький, І. В. Гальський. - С. 238-244
  Хоша В. В.  Перспективи розвитку судово-експертних установ Міністерства юстиції України в аспекті вступу до європейської системи ENFSI / В. В. Хоша, О. В. Мануленко. - С. 244-249
  Кузнєцова Т. В.  Система ознак «друкованого» почерку: перспективи та можливості вдосконалення / Т. В. Кузнєцова. - С. 250-255
  Бочарова Н. Г.  Из практики исследования подписей, выполненных путем перерисовки на просвет / Н. Г. Бочарова, Л. Г. Сухорукова, И. Г. Хахина. - С. 255-260
  Козаченко І. М.  Класифікація снарядів до пневматичної зброї / І. М. Козаченко. - С. 262-268
  Коломийцев А. В.  Особенности криминалистического исследования двухпульногоревольверного патрона травматического действия «САФАРІ-Р» / А. В. Коломийцев [и др.]. - С. 268-276
  Хижняк В. В.  Діагностика моделі пневматичної зброї / В. В. Хижняк [и др.]. - С. 276-281
  Кофанов А. В.  Деякі проблемні аспекти судово-балістичних досліджень зброї несмертельної дії / А. В. Кофанов. - С. 282-290
  Мамайчук Г. С.  Судово-балістична експертиза: проблеми класифікаційного експертного дослідження / Г. С. Мамайчук. - С. 290-297
  Арешонков В. В.  Сучасний стан, можливості та тенденції вдосконалення ідентифікаційної судово-балістичної експертизи / В. В. Арешонков. - С. 296-302
  Терехович В. Н.  Особенности формирования и формулирования выводов криминалистической экспертизы холодного оружия / В. Н. Терехович. - С. 303-305
  Щукін О. Ю.  Особливості досліджень полімерних запірних пломбувальних (контрольних) пристроїв – пломб якірного типу / О. Ю. Щукін, Е. І. Ліпська, Д. А. Радкевич. - С. 306-313
  Чорногор П. А.  Дослідження упакування наркотичних засобів під час розв’язання ідентифікаційних завдань / П. А. Чорногор, Т. В. Шабанова. - С. 313-318
  Івасишин Т. М.  Особливості дослідження місця вибуху з метою ефективного пошуку вибухової речовини, продуктів її перетворення та криміналістична інтерпретація результатів їх дослідження / Т. М. Івасишин, Ю. М. Остапюк. - С. 319-327
  Рыбальский О. В.  О целостности и верификации цифровых сигналограмм / О. В. Рыбальский, И. А. Струк. - С. 328-331
  Руднев В. А.  Установление примесей бензиновых фракций в дизельных топливах / В. А. Руднев, П. В. Карножицкий. - С. 332-337
  Хлесткова Е. А.  Криминалистическое исследование строительных материалов на основе минерального вяжущего / Е. А. Хлесткова. - С. 338-346
  Халилова Н. Ш.  Обнаружение феназепама, выделенного из биологических жидкостей, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии / Н. Ш. Халилова, М. У. Абдуллаева, М. А. Таджиев. - С. 346-348
  Лушникова Т. М.  Експертне дослідження причин утворення тріщин у деталях машин і механізмів / Т. М. Лушникова. - С. 349-352
  Пашкова О. М.  Исследование эфирного лавандового масла вэкспертной практике / О. М. Пашкова. - С. 352-356
  Балинян Т. Є.  Розв’язання діагностичних і ситуаційних (ситуалогічних) завдань судово-біологічної експертизи / Т. Є. Балинян, Л. М. Дереча. - С. 357-365
  Корчан Н. С.  Определение скорости движения транспортных средств при дорожно-транспортном происшествии путем считывания информации с электронного блока управления / Н. С. Корчан, В. А. Варлахов, В. С. Ольхов. - С. 366-371
  Маршанская О. П.  Установление экспертными методами факта движения или неподвижности пешехода в момент наезда на него транспортного средства / О. П. Маршанская. - С. 372-375
  Стабровський О. І.  Конструктивне рішення та принципи роботи системи пасивної безпеки транспортних засобів / О. І. Стабровський. - С. 376-383
  Лубенцов А. В.  Особенности экспертного исследования двигателя внутреннего сгорания автомобиля / А. В. Лубенцов, А. А. Свидерский, П. Н. Хоробрых. - С. 383-388
  Ханянц А. А.  Осмотр места дорожно-транспортного происшествия ификсация следов для их последующего экспертного исследования / А. А. Ханянц. - С. 388-393
  Калініченко А. В.  Методичний підхід щодо визначення моменту виникнення небезпеки для водія при об'їзді пішохода / А. В. Калініченко. - С. 393-397
  Сабадаш В. В.  Використання ергономічних знань при дослідженні причин нещасних випадків у виробничих людино-машинних системах / В. В. Сабадаш. - С. 398-402
  Крупка А. А.  Проблеми призначення та проведення судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці / А. А. Крупка, Ю. О. Кравченко, Л. Є. Дузь. - С. 402-407
  Тарахно Е. В.  Исследование взрывов газопаровоздушных смесей в открытом пространстве / Е. В. Тарахно, В. Н. Сырых, Р. В. Тарахно. - С. 408-413
  Безвесільний В. Д.  Експертне визначення причин вибухів, пов’язанихз руйнуванням (розгерметизацією) газових балонів / В. Д. Безвесільний. - С. 413-419
  Дмитрієв В. О.  Деякі аспекти проведення судових експертних досліджень причині наслідків виникнення наднормативних відхилень рівня напругив мережі електричного живлення споживачів / В. О. Дмитрієв [и др.]. - С. 420-424
  Шпилевой О. П.  Значення всебічного аналізу зібраних даних при встановленні причини виникнення пожежі / О. П. Шпилевой. - С. 424-429
  Каплін Р. Б.  Значення всебічного аналізу зібраних даних при встановленні причини виникнення пожежі / Р. Б. Каплін. - С. 430-433
  Логичова Ю. Ф.  Будівельно-технічні дослідження з питань визначення вартості будівництва із залученням бюджетних коштів / Ю. Ф. Логичова, І. А. Довгаль. - С. 433-437
  Паламарчук О. О.  Реконструкція та капітальний ремонт з точки зору будівельно-технічної експертизи / О. О. Паламарчук, М. М. Добрянський. - С. 437-440
  Богданчик В. В.  Деякі проблемні питання, які виникають при проведенні експертиз щодо розподілу домоволодінь в умовах реконструкції / В. В. Богданчик, В. М. Шимка. - С. 440-443
  Громова Л. М.  Проблемні моменти при вирішенні питання щодо визначення площі земельної ділянки, необхідної для користування та обслуговування будівель і споруд / Л. М. Громова, Т. Г. Дудник. - С. 443-446
  Серый В. В.  Эффективный поиск и отбор цифровых изображений / В. В. Серый. - С. 447-453
  Харабуга Ю. С.  Дослідження мобільних телефонів і смарт-карт до них у межах комп’ютерно-технічної експертизи / Ю. С. Харабуга, С. Б. Білий. - С. 454-458
  Амелин В. А.  Некоторые аспекты исследования программного обеспечения в судебной компьютерно-технической экспертизе / В. А. Амелин. - С. 459-461
  Капустник К. В.  Інформаційне забезпечення судово-економічних експертиз / К. В. Капустник, І. В. Губанова. - С. 462-465
  Хомутенко О. В.  Застосування інформаційного підходу до вивчення судово-економічної експертизи як процесу взаємопов’язаних операцій з інформацією / О. В. Хомутенко. - С. 466-470
  Рибкіна Т. М.  Місце фінансової звітності в інформаційному забезпеченні економічних досліджень / Т. М. Рибкіна. - С. 470-475
  Кузнєцова О. В.  Деякі аспекти експертного дослідження оподаткування доходів постійних представництв нерезидентів / О. В. Кузнєцова, С. О. Козуб. - С. 475-481
  Савчекно І. О.  Дослідження судово-економічною експертизою операцій при здійсненні розрахунків із використанням документарних акредитивів / І. О. Савчекно, С. І. Глущенко. - С. 481-486
  Аніщенко О. В.  Експертні дослідження донарахувань податку на додану вартість на підставі даних системи автоматизованого зіставлення / О. В. Аніщенко, Г. О. Андрусенко. - С. 486-490
  Гузенко Т. М.  Особливості досліджень нестач, надлишків товарно-матеріальних цінностей у приватних підприємців / Т. М. Гузенко. - С. 490-493
  Буколова В. В.  Особливості експертного дослідження щодо використання даних бухгалтерського обліку при визначенні доходів від продажу товарів (робіт, послуг) у податковому обліку підприємств / В. В. Буколова, С. С. Петров. - С. 493-496
  Кудряшова С. В.  Межі компетенції експерта-економіста при проведенні досліджень господарських операцій, визнанихп одатковими органами нікчемними правочинами / С. В. Кудряшова. - С. 496-500
  Пономаренко Н. І.  Проведення економічних досліджень, пов’язаних з невиплатою заробітної плати / Н. І. Пономаренко. - С. 501-505
  Мороз Т. В.  Особливості проведення судово-економічних досліджень з питань кредитування фізичних і юридичних осіб / Т. В. Мороз. - С. 505-509
  Тимкович П. В.  Особливості дослідження питань, пов’язаних з оподаткуванням податком на прибуток і податком на додану вартість інформаційно-консультаційних послуг при проведенні судово-економічних експертиз та експертних досліджень / П. В. Тимкович. - С. 510-514
  Михальський О. О.  Особливості визначення вартості фарбувальних робіт дорожніх транспортних засобів з елементами аерографії / О. О. Михальський, М. Ю. Божко. - С. 515-518
  Губарева В. М.  Актуальні питання, що виникають при оцінці якісних показників і визначенні ринкової вартості ювелірних виробів / В. М. Губарева, А. С. Посохов. - С. 519-525
  Заніна Т. А.  Співвідношення прав на фірмове найменування та товарний знак / Т. А. Заніна, О. В. Мануленко. - С. 526-531
  Ячина А. С.  Некоторые аспекты судебно-экспертного исследования виктимности несовершеннолетних при половых преступлениях / А. С. Ячина, Т. В. Савкина, О. С. Бабичева. - С. 532-538
  Гуров О. М.  Наукові розробки харківських судових медиків щодо обґрунтування діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень / О. М. Гуров [и др.]. - С. 539-544
  Панфилов П. Б.  Научные принципы использования биосенсорных средств ольфакторного исследования в судебной экспертизе / П. Б. Панфилов. - С. 545-552
  Швец С. В.  Судебно-переводческая экспертиза как новый вид судебных экспертиз / С. В. Швец. - С. 553-559
  Шустова Ю. Ю.  Голографічні захисні елементи - як один із видів захисту документів / Ю. Ю. Шустова. - С. 559-565
  Цымбал М. Л.  Роль профессора Н. С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы и криминалистики / М. Л. Цымбал, Э. Б. Симакова-Ефремян, Л. Н. Дереча. - С. 566-574
  Лесовой В. Н.  Значение работ заслуженного профессора Н. С. Бокариуса в контексте развития отечественной судебной медицины начала XX века / В. Н. Лесовой, В. А. Ольховский, В. В. Бондаренко. - С. 574-584

Рубрики: Бокариус Н. С. - о нем криминалист, судмедэксперт, основатель Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз
Криміналістика - Теорія криміналістичних досліджень

Анотація:   У виданні висвітлено сучасні проблеми криміналістики та найактуальніші питання провадження різних видів сдових експертиз і застосування спеціальних знань у судочинстві. Певну увагу приділено вдосконаленню екпертних методик. Надано наукові рекомендації щодо проведення певних експертних досліджень. Для працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, науковців, викладачів, аспіратнтів, студентів вищих навчальних закладів.

 
85 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 382 с.

Зміст:
  Карнаухов А. В.  Алгоритм Барнеса-Хата моделювання гравітаційної задачі N тіл / А. В. Карнаухов. - С. 11
  Марченко В. Ю.  Неустойчивость тонких дисков: сингулярное упругопластическое состояние / В. Ю. Марченко. - С. 12
  Семеновська І. І.  Крива, отримана коченням кардіоїди по прямій / І. І. Семеновська. - С. 13-14
  Слинько В. І.  Нові геометричні критерії в теорії оцінювання множин досяжності керованих систем / В. І. Слинько. - С. 15
  Солоненко О. Д.  Гранична поведінка інтегрального функціоналу від розв'язку стохастичного диференціального рівнянн / О. Д. Солоненко. - С. 16-17
  Білуха І. М.  Дослідження ліній, що є перетином циліндра і площини / І. М. Білуха. - С. 19-20
  Боднар С.  Комп'ютерна підтримка на уроках математики в початковій школі / С. Боднар. - С. 21-23
  Веркалець М.  Формування обчислювальних навичок молодших школярів у початковій школі / М. Веркалець. - С. 24-26
  Гнип Т. Є.  Застосування особистісно орієнтованих технологій навчання молодших школярів у процесі вивчення освітньої галузі "Математика" / Т. Є. Гнип. - С. 27-29
  Догадіна І. С.  Розв'язування задач розрізування трикутників / І. С. Догадіна. - С. 30-31
  Малій А. О.  Застосування геометричного методу до розв'язування алгебраїчних задач / А. О. Малій. - С. 32-33
  Масола О.  Особливості організації групової роботи молодших школярів на уроках математики / О. Масола. - С. 34-36
  Никитенко О. П.  Геометричне місце точок у шкільному курсі математики / О. П. Никитенко. - С. 37
  Старікова І. В.  Лабораторні роботи у навчанні математики молодших школярів / І. В. Старікова. - С. 38-39
  Тарантюк І. Р.  Структура математичної компетентності учнів молодшого шкільного віку / І. Р. Тарантюк. - С. 40-42
  Чумаченко В. О.  Задачі на доведення належності трьох точок одній прямій, чотирьох точок одному колу / В. О. Чумаченко. - С. 43
  Швець В. О.  Методика навчання розв'язування сюжетних задач / В. О. Швець. - С. 44-45
  Бондаренко В. В.  Дослідження атомістичним методом Монте-Карло нестійкості нанодротинок на контактах з'єднань / В. В. Бондаренко, Я. Ю. Осипенко. - С. 47-49
  Горьовий В. В.  Модель взаємодії голки атомно-силового мікроскопу та конденсату на поверхні зразка / В. В. Горьовий, Ю. С. Дацько. - С. 50-52
  Кам'янецький О. Е.  Описання установки для проведення обробки матеріалів за технологією SMAT / О. Е. Кам'янецький. - С. 53
  Марченко О. А.  Критерій проходження ВСС-реакції у наношаруватих фольгах в умовах зовнішнього тепловідведення / О. А. Марченко. - С. 54-56
  Надолінський Д. В.  Моделювання нерівноважних фазових переходів у моделі балістичних стрибків / Д. В. Надолінський, О. В. Кравчук. - С. 57-58
  Новикова О. В.  Области положительного эффекта Джоуля-Томсона для уравнений состояния Кэма и Лоренца / О. В. Новикова. - С. 59-61
  Осипенко Я. Ю.  Дослідження уширення спектральних ліній внаслідок полікристалічного зразка / Я. Ю. Осипенко, О. С. Соколова. - С. 62-64
  Хомутенко М. В.  Застосування різних програмних середовищ для моделювання фізичних процесів / М. В. Хомутенко. - С. 65-67
  Антіпов О. В.  Мультимедійні лекції з загального курсу фізики у ВНЗ / О. В. Антіпов, Є. А. Штрик. - С. 69
  Бондаренко Т. А.  Створення добірки графічних задач з оптики / Т. А. Бондаренко. - С. 70-71
  Бонь Н. Р.  Створення тестового експрес-контролю з ядерної фізики для учнів 11 класу / Н. Р. Бонь. - С. 72-73
  Возна В. В.  Сучасні інноваційні технології навчання фізики у середній школі / В. В. Возна. - С. 74
  Герасименко А. А.  Створення експрес-контролю з фізики для перевірки рівня знань учнів / А. А. Герасименко. - С. 75-76
  Голуб Р. В.  Удосконалення інструктивно-методичних матеріалів до курсу "Охорона праці в галузі" / Р. В. Голуб. - С. 77
  Маріна М. С.  Формування самоосвітньої компетентності майбутнього учителя фізики засобами інформаційних технологій / М. С. Маріна. - С. 78-79
  Цимбал А. М.  Удосконалення методично-інструктивних матеріалів лабораторного практикуму з механіки та молекулярної фізики для студентів фізичних спеціальностей / А. М. Цимбал, О. В. Вінницька. - С. 80
  Шемшур Н. М.  Розробка тестових завдань для проведення експрес-контролю з фізики / Н. М. Шемшур. - С. 81-82
  Шкарбан Я. П.  Розробка дидактичних матеріалів до курсу "Технічні засоби та інформаційні технології навчання" / Я. П. Шкарбан. - С. 83
  Журба К. С.  Потенціометричний сенсор для визначення 1-нафтілоцтової кислоти / К. С. Журба, Ж. О. Кормош. - С. 85-86
  Зубеня Н. В.  Дифеніл- та N, N', N'' - трифенілгуанідиній селективні електроди / Н. В. Зубеня, Ж. О. Кормош. - С. 87-89
  Культенко Я. О.  Валідація методики якісного дослідження рослинної речовини на вміст канабіноїдів методом тонкошарової хроматографії / Я. О. Культенко, О. В. Шевченко. - С. 90-93
  Лихачова С. В.  Складнооксидні матеріали складу Y3 Ba4 Cu7 O16плюс-мінус дельта / С. В. Лихачова, А. В. Хлипа. - С. 93-94
  Малахов А. М.  Квантово-хімічне дослідження електронно-спектральних властивостей сенсибілізуючих барвників на основі гібридних комплексів рутенію (II) / А. М. Малахов. - С. 95-97
  Мамайсур А. С.  Квантово-хімічне трактування електроокиснення аланіну в лужному середовищі / А. С. Мамайсур. - С. 98-99
  Матвійчук О. Ю.  Виготовлення та дослідження ПВХ-сенсора для визначення фенілантранілової кислоти / О. Ю. Матвійчук, Ж. О. Кормош. - С. 100-101
  Пономаренко М. В.  Хронопотенціометрія з контрольованим синусоїдним струмом на платиновому мікроелектроді у кількісному електроаналізі водних розчинів ароматичних амінів / М. В. Пономаренко, Т. С. Юрченко. - С. 102-104
  Ромейко О. М.  Дослідження ІЧ спектрів незаміщеного та заміщеного тетраокса [8]циркулена пара-динафтіленодифенілено-тетрафурано методом функцііоналу густини / О. М. Ромейко. - С. 105-107
  Сліпець А. А.  Будова трифеніламінових барвників JK-62 та JK-201 згідно теорії Бейдера / А. А. Сліпець. - С. 108-110
  Тіщенко О. О.  Квантово-хімічне дослідження аквакомплексів іонів перехідних металів / О. О. Тіщенко. - С. 111-112
  Ткаченко Л. І.  Теоретичне дослідження міжмолекулярних взаємодій в кристалічних упаковках прогестерону, 17 альфа-гідроксипрогестерону та тестостерону / Л. І. Ткаченко, Г. В. Баришніков. - С. 113-115
  Фатенко В. В.  Надпровідність в системі YBa2-x Sr x Cu3 Oy (0,5 більше або дорівнює 0) / В. В. Фатенко, Д. Ю. Шинкаренко. - С. 116-117
  Шепетун Л. П.  Одержання і дослідження наночастинок нікелю у матриці аморфного карбону / Л. П. Шепетун. - С. 118
  Юрченко Т. С.  Удосконалення методики виготовлення амальгамованого плівкового мікроелектрода для застосування в хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом / Т. С. Юрченко. - С. 119-121
  Бойко Л. А.  Співвідношення між метаболітами вуглеводного обміну та умов різного забезпечення організму вітаміном В1 / Л. А. Бойко. - С. 123-125
  Вдовенко О. М.  Сульфатовані та несульсатовані глікозаміноглікани за умов різного забезпечення організму вітаміном С / О. М. Вдовенко. - С. 126-128
  Єфіменко Ю. А.  Вивчення динаміки вмісту міді у рослинах / Ю. А. Єфіменко, С. В. Єфіменко, Ю. М. Бузько. - С. 129-130
  Коливушко О. Г.  Створення рекомбінантних бакуловірусів з геном D-глюкораніл С5-епімерази / О. Г. Коливушко. - С. 131-133
  Мірошник В. В.  Взаємозв'язок функціонального стану симпатико-адреналової системи з окремими психофізіологічними показниками організму / В. В. Мірошник. - С. 134-136
  Руденко В. В.  Влияние GSM излучения на реактивный ответ астроглиальных клеток мозга крыс / В. В. Руденко, Л. М. Дяченко. - С. 137-138
  Черкащенко Л. О.  Фактори, що визначають стан здоров'я студентів ЧНУ / Л. О. Черкащенко, Т. О. Скотар, Я. М. Алхімова. - С. 139-140
  Шабінська Н. Є.  Динаміка окремих показників тромбоцитарної ланки гемостазу при хірургічних втручаннях / Н. Є. Шабінська. - С. 141-144
  Бобейка Л. Т.  Роль культивованої дендрофлори в системі озеленення сільських населених пунктів / Л. Т. Бобейка. - С. 146-148
  Гамалійчук Л. А.  Синантропізація флори урочища "Білий берег" Колківського лісництва (Маневицький район, Волинська область) / Л. А. Гамалійчук, І. І. Кузьмішина. - С. 149-150
  Захарчук О. В.  Продуктивність і якість льону-довгунця залежно від елементів технології вирощування / О. В. Захарчук. - С. 151-153
  Ложкова І. Ю.  Стан мережі лісових заповідних об'єктів України / І. Ю. Ложкова. - С. 154-156
  Миколайчук А. В.  Родина Lamiaceae у природній флорі та культурі Волинської області / А. В. Миколайчук. - С. 157-158
  Бардиш Ю. В.  Флуктуаційна асиметрія деревних порід як тест- система оцінки якості навколишнього середовища / Ю. В. Бардиш. - С. 160-161
  Бондаренко С. М.  Аналіз алеолопатичного впливу культурних рослин на життєвість та життєздатність насіння гречки / С. М. Бондаренко. - С. 162
  Ващенко О. В.  Біотестування грунту після різних попередників з використанням рослинних тест-систем / О. В. Ващенко. - С. 163-164
  Ващенко О. В.  Хімічна взаємодія злакових рослин / О. В. Ващенко. - С. 165-167
  В'юник К. В.  Перспективи розвитку та вплив на довкілля підприємств харчової галузі на прикладі ПАТ "Черкасихліб" / К. В. В'юник, Л. Б. Ящук. - С. 168-170
  Грибута Н. О.  Оцінка екологічного стану території Черкаського району за інтегральним показником флуктуючої асиметрії на прикладі липи серцелистої (Tilia Cordata) / Н. О. Грибута. - С. 171-173
  Демидова А. О.  Екологічна оцінка якості води річки Тясмин на території Смілянського району Черкаської області / А. О. Демидова. - С. 174-175
  Дітяшова І. Г.  Полінози - медико-екологічна проблема сучасності / І. Г. Дітяшова. - С. 176-178
  Єфіменко С. В.  Порівняння двох методів дослідження при оцінці якості атмосферного повітря вздовж деяких автомагістралей міста Черкаси / С. В. Єфіменко, Ю. А. Єфіменко. - С. 179-180
  Калько О. Л.  Визначення впливу екологічних та спадкових факторів на розвиток онкологічних захворювань населення України / О. Л. Калько, Н. В. Загоруйко. - С. 181-182
  Конякін С. М.  Ландшафтознавчо-географічні аспекти регіональної екомережії Черкащини / С. М. Конякін. - С. 183-185
  Крижановська І. В.  Екологічний аналіз якості води у річці Інгулець / І. В. Крижановська. - С. 186-187
  Кузьковий А. В.  Моніторинг антропогенного забрудненн я грунтів міста Черкаси / А. В. Кузьковий, Т. П. Гончаренко. - С. 188-189
  Маковій М. С.  Вплив підприємства машинобудування на деревні насадження Черкаської урбосистеми / М. С. Маковій. - С. 190-191
  Мешок А. М.  Значення екологічного маркетингу для економіки України / А. М. Мешок. - С. 192-193
  Михальчук К. І.  Вплив попередників озимої пшениці на целюлозолітичну активність чорноземів / К. І. Михальчук. - С. 194-196
  Павленко О. Ю.  Екологічні аспекти роботи студента з комп'ютером / О. Ю. Павленко, Т. П. Педько. - С. 196-196
  Слободяник В. В.  Стан гідробіоценозу Кременчуцького водосховища та його зміни під впливом антропогеної діяльності / В. В. Слободяник. - С. 199-200
  Сорочан М. А.  Природні біотопи проектованого національного природного парку "Холодний яр" та їх охорона / М. А. Сорочан. - С. 201-202
  Урбанас Д. О.  Оцінка ефективності екомережі Черкаського району / Д. О. Урбанас, І. А. Чемерис. - С. 203-204
  Шандра Т. С.  Екологічна оцінка соняшникової олії різних товаровиробників / Т. С. Шандра. - С. 207-209
  Шевченко С. В.  Вплив аеротехногенного забруднення на стан деревних рослин / С. В. Шевченко. - С. 210-212
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 213-215
  Яценко М. Г.  Використання ліхенофлори для дослідження техногенного впливу на атмосферу м. Черкаси / М. Г. Яценко, Л. І. Жицька. - С. 216-217
  Бащук Л. М.  Адаптаційні можливості серцево-судинної системи школярів, пов'язані з режимом дня / Л. М. Бащук. - С. 219-220
  Бовшик В. О.  Психофізіологічні показники спортсменів різних видів спорту / В. О. Бовшик. - С. 221-222
  Власюк С. С.  Спектральна щільність потужності альфа і тета коливань ЕЕГ та амплітудно-частотні параметри працюючих м'язів під час рухів кисті у дітей / С. С. Власюк. - С. 223-225
  Гордійчук Т. М.  Аналіз просторової синхронізації біопотенціалів кори головного мозку в тета-діапазоні ЕЕГ при формуванні емоцій різного знака / Т. М. Гордійчук, О. Я. Дячук, О. А. Журавльов. - С. 228-227
  Кабачок О. С.  Особливості фізіології та показників крові жінки під час вагітності / О. С. Кабачок. - С. 228-230
  Кикоть К. І.  Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції і СНІДу в Черкаській області / К. І. Кикоть. - С. 231-232
  Киряченко Я. С.  Стан зорового аналізатора у різних категорій населення / Я. С. Киряченко. - С. 233-235
  Клімович О. В.  Особливості морфофункціональних показників фізичного розвитку обстежуваних з різним темпом старіння / О. В. Клімович. - С. 236-237
  Козинець О. Д.  Особливості адаптивної реактивності серцево-судинної системи студентів-спортсменів в умовах гравітаційних навантажень / О. Д. Козинець. - С. 238-240
  Коцан І. Я.  Особливості соціальної спрямованості досліджуваних шляхом моделювання їх соціальної поведінки / І. Я. Коцан [и др.]. - С. 241-242
  Кривенко С. П.  Особливості серцевої діяльності у жінок в різні фази біологічного циклу / С. П. Кривенко, О. І. Луценко. - С. 243-245
  Кривко О. Г.  Залежність ураження коронарного русла від показників ліпідного профілю та наявності ожиріння у чоловіків / О. Г. Кривко. - С. 246-247
  Кушнір Н. О.  Статеві особливості динаміки показників потужності повільних ритмів ЕЕГ, пов'язані з різними результатами розумової дільності / Н. О. Кушнір. - С. 248
  Ліщенко Л. М.  Особливості реакції серцево-судинної системи людей в умовах ортостатичного навантаження / Л. М. Ліщенко. - С. 249-251
  Міненко Н. В.  Психофізіологічні функції школярів в різних умовах навчання / Н. В. Міненко. - С. 252-253
  Пархомюк М. М.  Особливості електричної активності кори головного мозку в бета-діапазоні при різновалентній емоційній стимуляції / М. М. Пархомюк, Л. І. Гошко. - С. 254-255
  Руденко В. В.  Влияние GSM излучения на рективный ответ астроглиальных клеток мозга крыс / В. В. Руденко, Л. М. Дяченко. - С. 256-257
  Соботович Т. В.  Особливості сприйняття часових проміжків обстежуваними з різним біоритмом, залежно від періоду доби / Т. В. Соботович. - С. 258-260
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здоров'я / В. Фесай. - С. 261-263
  Блищик В. С.  Корекція тренувального процесу у веслуванні з використанням технології GPS / В. С. Блищик. - С. 265-267
  Бовщик В.  Формування тактичного мислення у студентів на заняттях зі спортивних ігор / В. Бовщик, Г. Дорофеєва. - С. 268-270
  Бруско К. В.  Особливості розвитку силових якостей у плавців різної кваліфікації / К. В. Бруско. - С. 271-273
  Вигорчук Ю. С.  Зміни функціонального стану спортсменів під впливом фаз місяця / Ю. С. Вигорчук, А. І. Слотін. - С. 274-275
  Гнідаш А. В.  Спортивне плавання / А. В. Гнідаш. - С. 276-278
  Костюк Ю. С.  Формування мотивації учнів основної школи до занять баскетболом , які проживають в сільській місцевості / Ю. С. Костюк. - С. 279-281
  Кривошея С. В.  Динаміка показників технічної і фізичної підготовки волейболістів різних ігрових амплуа / С. В. Кривошея. - С. 282-284
  Крюков І.  Особливості фізичної підготовленості за силовими здібностями та гнучкістю школярів чоловічої статі / І. Крюков. - С. 285-287
  Міщенко Н. І.  Координаційні здібності гімнасток 7-8 річного віку з урахуванням біологічної зрілості / Н. І. Міщенко. - С. 288-290
  Саєнко С. О.  Використання ігрових елементів на позакласних заняттях з вільної боротьби з молодшими школярами / С. О. Саєнко. - С. 291-292
  Щипанська О. В.  Техніко-тактична підготовка зв'язуючих гравців у волейболі / О. В. Щипанська. - С. 293-296
  Шепель Т. П.  Залежність якості ігрової діяльності баскетболістів 13-17 років від рівня розвитку їх тактичного мислення / Т. П. Шепель. - С. 296-298
  Булах Т. Г.  Створення Web-орієнтованої системи формування бібліографічного опису наукової літератури / Т. Г. Булах. - С. 300-301
  Згіблов О. С.  Створення програмного забезпечення автоматизованого стенду отримання та обробки графііних даних засобами LabVIEW / О. С. Згіблов. - С. 302-303
  Карпенко О. М.  Створення автоматизованої системи управління проектами в освітній сфері засобами Microsoft Project / О. М. Карпенко. - С. 304-305
  Катаєва Є. Ю.  Актуальність розробки системи розрахунку енергоефективності підприємства на базі методу проектування гібридних установок / Є. Ю. Катаєва, В. Ю. Теличко. - С. 306-307
  Кісанов Ю. З.  Методика автоматизованого моніторингу системи теплозабезпечення / Ю. З. Кісанов. - С. 308-310
  Кудлай В. Ю.  Розробка системи контролю рівня рідини та сипучих речовин в резервуарах заданої форми / В. Ю. Кудлай. - С. 311-313
  Кукса М.  Розробка системи обробки статистичних даних засоби LabVIEW / М. Кукса. - С. 314-316
  Куліковська В. О.  Передумови використанння систем дистанційного навчання у ВНЗ / В. О. Куліковська. - С. 317-318
  Кушнірьов М. О.  Створення віртуальної установки позицювання сонячного елементу засобами LabVIEW / М. О. Кушнірьов. - С. 319
  Лисенко Д. О.  Розробка блоку редагування тестових завдань Web-орієнтованої системи тестування / Д. О. Лисенко. - С. 320-321
  Савін В. В.  Розробка мобільної термінальної станції для дистанційного управління та контролю приладом в радіочастотному діапазоні 433МГЦ / В. В. Савін. - С. 322-324
  Соколов О. С.  Створення автоматизованого робочого місця "Відповідальний секретар Вісника Черкаського Університету" як елементу автоматизованої системи управління "Вісник Черкаського Університету" / О. С. Соколов, А. А. Поповиченко. - С. 325-326
  Ткаченко І. В.  Створення систем автоматизованого тестування інтернет-ресурсів / І. В. Ткаченко. - С. 327-328
  Тульвінський С. О.  Розробка автоматичної установки перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову та електричну / С. О. Тульвінський. - С. 329-331
  Ціон Д. П.  Моделювання коливань прямокутної мембрани / Д. П. Ціон, А. П. Проценко. - С. 332
  Чернявський О. В.  Розробка автоматизованого контролера для управління процесом безперервного отримання рідкого спиртового палива з біомаси / О. В. Чернявський. - С. 333-336
  Багінський М. Ю.  Дослідження метричних характеристик методів швидкої зміни моделей у вбудованих системах реального часу / М. Ю. Багінський, В. В. Коваленко. - С. 337-339
  Боднар С.  Комп'ютерна підтримка на уроках математики в початковій школі / С. Боднар. - С. 340-344
  Величко І. І.  Засоби моделюваня маршрутизації / І. І. Величко. - С. 345-346
  Гусаченко К. А.  Динамічна оптимізація баз даних / К. А. Гусаченко. - С. 347-349
  Коломієць Т. І.  Розробка мікропроцесорної системи для контролю за рівнем вологості грунту / Т. І. Коломієць. - С. 350-351
  Корольчук О. О.  Інтерактивна система планування / О. О. Корольчук. - С. 352-354
  Муха О. О.  Лінгвістичні основи інформатики / О. О. Муха. - С. 355-357
  Осадчий О. М.  Визначення просторового положення кола за його афінними спотвореннями / О. М. Осадчий. - С. 360-362
  Охналь Є. В.  Методичні засади навчання учнів середньої школи іншомовній лексиці з використанням комп'ютерних технологій / Є. В. Охналь. - С. 363-364
  Пакушин І. О.  Особливості розробки виконавців алгоритмів / І. О. Пакушин, О. А. Задвернюк, В. О. Таргоній. - С. 365
  Письменний Д. Є.  Мобільний супровід кардіологічних хворих / Д. Є. Письменний. - С. 368-369
  Рафальська О. О.  Огляд систем управління навчальним процесом / О. О. Рафальська. - С. 370-372
  Трофіменко М. А.  Удосконалений метод отримання первинних даних одиничним сенсором утилітарного робота / М. А. Трофіменко. - С. 373-375
  Шмалюк І. Ю.  Оцінка ризику цінних паперів українських підприємств / І. Ю. Шмалюк. - С. 376-381

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" серії "Природничо-математичні та комп'ютерні науки" представлені наукові статті студентів з актуальних питань математики, фізики та методики навчання матетематики і фізики, хімії, біохімії, ботаніки,екології та охорони навколишнього середовища, фізіології, фізичного виховання., комп'ютерних наук.????

 
86 60
Д22

        20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього [Текст] : ХІ наук.-практ. конф. / Нац. акад. управління, Центр перспективних соц. досліджень. - К. : Лазурит-Поліграф, 2011. - 404 с.

Зміст:
  Ільчук Л. І.  Вступне слово від організаційного комітету конференції / Л. І. Ільчук. - С. 11-12
  Попович М. В.  Суспільний прогрес як зміна цінностей / М. В. Попович. - С. 12-16
  Гузар Л. (кардинал)  Основи правильної, моральної поведінки / Гузар Л. (кардинал). - С. 16-17
  Тивончук А.  Морально-етичні засади інституту сім'ї в Україні / А. Тивончук. - С. 18-22
  Євстратій (Зоря), єпископ  Духовні цінності - головний скарб і фундамент розбудови України / Євстратій (Зоря), єпископ. - С. 22-26
  Ісіченко, І. (архиєпископ)  Культура і культ у постмодерному українському дискурсі / Ісіченко, І. (архиєпископ). - С. 27-30
  Скомаровський В. (єпископ)  Духовні цінності українського народу: випробування часом / Скомаровський В. (єпископ). - С. 31-32
  Слинько А. А.  Основной вектор политического развития в Украине / А. А. Слинько. - С. 33-34
  Олійник О. Л.  Поняття "вольності" як основа традицій урядування на українських землях у ранньомодерну добу / О. Л. Олійник. - С. 35-37
  Безбах В. Г.  Битва за Европу ( до 390-річчя Хотинської битви) / В. Г. Безбах. - С. 37-38
  Нікітіна А.  Наказні гетьмани доби Хмельниччини / А. Нікітіна. - С. 38-40
  Лазарєва В. Т.  Особливості генези державницько-правових поглядів П. Куліша: досвід і уроки для сьогодення / В. Т. Лазарєва. - С. 40-42
  Краснодемська І. Й.  Дослідження вченими української діаспори проблем українського державотворення у міжвоєнний період / І. Й. Краснодемська. - С. 43-45
  Безпаленко В. В.  Судові засади масових політичних репресій в Україні у другій половині 30-х років ХХ ст. / В. В. Безпаленко. - С. 45-48
  Горенко Л. І.  Культурні пріоритети Української держави початку ХХІ ст.: історія, теорія і практика / Л. І. Горенко. - С. 48-51
  Українеці С. О.  Культуротворчі новації та асоціативне мислення Ліни Костенко: мовний аспект реалізації / С. О. Українеці. - С. 51-53
  Самойлов М.  Генетичний зв'язок трипільської і української культури: миф чи реальність / М. Самойлов, І. Папушева. - С. 53-56
  Шеломанова-Булавка Ю. М.  Волинський дерев'яний храм: дослідження, збереження, втрачання традиційності / Ю. М. Шеломанова-Булавка. - С. 56-57
  Сергеєва Н. В.  Роль дизайну у формуванні національної і культурної самоідентифікації людини / Н. В. Сергеєва. - С. 57-59
  Мамулькіна О. Г.  Теоретичні засади формування геокультурного образу Запорізького степу / О. Г. Мамулькіна. - С. 59-61
  Короб А. М.  Українська видавнича справа на початку ХХ та ХХІ століть (аналіз проблем розвитку) / А. М. Короб. - С. 61-63
  Матвійчук О. Є.  Бібліотечні традиції і новації українського сьогоднення / О. Є. Матвійчук. - С. 63-65
  Вергелес Н. В.  Мовотворчість як елемент культуротворчості: дуалізм мови В. Стефаника / Н. В. Вергелес, Я. Я. Чорненький. - С. 65-67
  Стахів М. Р.  Художнє мовлення новелістики Василя Стефаника / М. Р. Стахів, Я. Я. Чорненький. - С. 67-68
  Мірошник О. Л.  Мова у творчості М. Т. Рильського: культурологічний аспект / О. Л. Мірошник. - С. 69-70
  Саворона Ю. С.  Семантико- стилістична характеристика іменникових фразем на позначення назв осіб у трилогії "Мазепа" Б. Лепкого / Ю. С. Саворона. - С. 70-72
  Пузій М. С.  Лексичні новації в українській мові / М. С. Пузій, М. В. Романюк, Я. Я. Чорненький. - С. 72-74
  П'янковський Р. В.  Культурологічний потенціал словника як засіб збагачення лексичного запасу людини / Р. В. П'янковський. - С. 74-75
  Білаш Н. О.  Лексико-семантичні особливості складених біологічних термінів / Н. О. Білаш. - С. 76-77
  Подольська Є. А.  Травматичні зміни в українському кризовому суспільстві / Є. А. Подольська. - С. 78-79
  Мазур Л. В.  Особливості кризи ідентичності в Україні / Л. В. Мазур. - С. 80-81
  Харьков І. В.  Духовні цінності українського суспільства / І. В. Харьков. - С. 82-83
  Осос П.  Мода та духовність / П. Осос. - С. 84-85
  Семчук Н. І.  Втрата ціннісних орієнтацій як причина кризової ситуації в Україні / Н. І. Семчук. - С. 86-87
  Кучера Т. М.  Окремі аспекти самореалізації особистості / Т. М. Кучера. - С. 87-89
  Чепінога К. С.  Стресостійкість фахівця як складова соціальної конкурентності / К. С. Чепінога. - С. 90-91
  Бабушка Л. Д.  Людиномірність як система координат духовних формоутворень / Л. Д. Бабушка. - С. 91-93
  Нікітіна І. В.  Творча взаємодія людини і соціуму: гендерний вектор / І. В. Нікітіна. - С. 93-95
  Здіорук С. І.  Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в новітню добу / С. І. Здіорук. - С. 95-98
  Афанасьєв А. О.  Проблеми формування і захисту духовних цінностей українського суспільства на сучасному етапі / А. О. Афанасьєв. - С. 98-100
  Хмільовська О. В.  Діяльність псевдорелігійних організацій як загроза національній безпеці України / О. В. Хмільовська. - С. 100-102
  Филипович Л. О.  Християнські церкви України в умовах формування громадянського суспільства / Л. О. Филипович. - С. 102-109
  Жуковський В. В.  Розвиток богослов'я як запорука побудови громадянського суспільства / В. В. Жуковський. - С. 109-113
  Брашовецька О. О.  Інститут кумівства (хрещених батьків) у сучасній православній культурі України / О. О. Брашовецька. - С. 113-115
  Остащук І. Б.  Структуротворча роль інтертекстуальності у християнській символіці / І. Б. Остащук. - С. 115-117
  Щербяк Ю. А.  Ідея патріарху Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії і перспективи / Ю. А. Щербяк. - С. 117-119
  Марчук Є.  Катехиза любові: за працею Е. Фромма " Мистецтво любові" / Є. Марчук, С. І. Присухін. - С. 120-122
  Присухін С. І.  Поняття "свобода" в неотомізмі Івана Павла ІІ / С. І. Присухін. - С. 122-124
  Лісовенко І.  Сучасне українське неоязичництво / І. Лісовенко. - С. 124-126
  Кульпіна В. Д.  Феномен духовної краси в системі харизматичних цінностей п'ятидесятництва / В. Д. Кульпіна. - С. 127-128
  Ставрояні С. С.  Роль релігієзнавства як навчальної дисципліни у вихованні моральності людини / С. С. Ставрояні. - С. 128-129
  Усатенко Т. П.  Українськість як чинник соціокультурної ідентичності / Т. П. Усатенко. - С. 130-132
  Муранова В. В.  Сутність громадянського суспільства і чинники його розвитку в сучасній Україні / В. В. Муранова. - С. 133-134
  Вишньова О. М.  Психологічні чинники системи освіти в сучасній Україні / О. М. Вишньова. - С. 134-136
  Камінська Л. Ф.  Молодіжний рух у сучасному суспільстві: сутність і призначення / Л. Ф. Камінська. - С. 136-138
  Сєрик М. П.  Участь української молоді в політичному житті держави / М. П. Сєрик. - С. 138
  Чуприк Д. Й.  Особливості правовового виховання громадян у період українського державотворення / Д. Й. Чуприк. - С. 139-140
  Фєсік О. І.  Відродження духовності і моральної свідомості підростаючого покоління як небхідний чинник виховання майбутніх державотворців / О. І. Фєсік. - С. 141-142
  Бойко С. М.  Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності / С. М. Бойко. - С. 142-144
  Молчанова А. О.  Проблема толерантності як культурологічна основа діяльності педагога / А. О. Молчанова. - С. 144-146
  Султанова Л. Ю.  Полікультурна освіта викладачів вищих нгавчальних закладів як невід'ємна складова полікультурного суспільства / Л. Ю. Султанова. - С. 146-147
  Борозинець І. М.  Сучасна інформатизація освіти як чинник інформатизації суспільства / І. М. Борозинець. - С. 148-149
  Дзвінчук Д. І.  Про державне регулювання стратегичного розвитку мистецько-культурного середовища України на основі мультикультуралізму / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, О. В. Немчук. - С. 150-151
  Козловець М. А.  Мультикультуралізм і проблема єдності українського суспільства / М. А. Козловець. - С. 152-154
  Трач Ю. В.  Культура і глобалізація: суперечності розвитку / Ю. В. Трач. - С. 154-156
  Ханас О. М.  Мультикультуралізм-деструкція національної культури чи джерело її розвитку / О. М. Ханас. - С. 156-157
  Клименко В. С.  Інформаційна культура в розрізі культурних новацій українського сьогодення / В. С. Клименко. - С. 157-159
  Кожолянко Г. К.  Науково-теоретичні аспекти"політичного русинства" західноукраїнського регіону на початку ХХІ століття / Г. К. Кожолянко. - С. 158-159
  Арзуманова Т. В.  Діяльність національних культурних товариств- запорука побудови мультикультурного громадянського суспільства в Україні (на прикладі діяльності російських товариств Харкова) / Т. В. Арзуманова. - С. 161-163
  Волкова Е. А.  Особенности российско-украинских отношений в контексте религиозной политики / Е. А. Волкова. - С. 163-165
  Газізова О. О.  Проблеми мовної самоідентифікації етичних груп Автономної Республіки Крим в умовах незалежності України / О. О. Газізова. - С. 165-167
  Маевская Л. Б.  Распространение идеологии партии под названием "Джамаат аль-Исламийя" в Украине / Л. Б. Маевская. - С. 167-168
  Киридон А. М.  Актуалізація культурно-національної ідентичності при визначенні зовнішньополітичних векторів України / А. М. Киридон. - С. 168-170
  Чугаєнко Ю. О.  Україна-Афганістан: перші кроки зі створення політико-економічних умов для двостороннього співробництва / Ю. О. Чугаєнко. - С. 170-172
  Дубров Я. О.  Україна-20: глобальні проблеми і реальність / Я. О. Дубров. - С. 172-177
  Будько О. Я.  Щодо можливих загроз національній безпеці України у 2011 році та способів їх мінімізації / О. Я. Будько. - С. 177-179
  Сірий С. В.  Зовнішня політика України в контексті формування європейського безпекового простору / С. В. Сірий. - С. 179-180
  Акулов-Муратов В. В.  Застосування сучасних наукових методів у прогнозуванні поведінки акторів-стекхолдерів у проце