Результати пошуку:

На запит «Педагогічна психологія» знайдено записів: 143.


Бібліографічний опис Вибрати
1 88.840я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): методологія педагогічної психології -- психологія учня -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної діяльності вчителя

Анотація:   Сучасний педагог повинен не лише досконально володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особтистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Особистість учителя і учня, особливості їх відносин розкрито у пропонованому посібнику. Він містить інформацію про методологічні і теоретичні основи педагогічної психології, її історію, закономірності і динаміку психічного розвитку та формування особистості, психологічні основи учіння і навчання, методи педагогічного управління цими процесами.

 
2 88.8я73-2
К95

Кутішенко, В. П.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 126 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): старшокласників -- психологія навчання -- психологічне виховання особистості -- психологія формування особистості -- психологія педагогічної діяльності -- психологія особистості вчителя

Анотація:   Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальної програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової категорії та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання.

 
3 88.840я73-1
Г61

Головінський, І.

        Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.

Зміст:
  Психологія як наука. - С. 23-32
  Педагогічна і шкільна психологія. - С. 46-62
  Фізичний, розумовий і психічний розвиток та взаємозв'язок між ними. - С. 68-84
  смислові недомагання. - С. 86-96
  Мова і мовні проблеми. - С. 98-109
  Розумове недорозвинення. - С. 109-135
  Учні з недомаганням в учінні. - С. 135-145
  Емоційні та психічні збурення. - С. 145-165
  Молоднеча злочинність, бездомні діти, наркоманія та алкоголізм. - С. 165-179
  Талановиті й обдаровані учні. - С. 179-193
  Виховання та його філософічні основи. - С. 193-204
  Виховання і самовиховання у контексті вікової психології. - С. 204-213
  Філософічно-психологічні погляди Григорія Сковороди і Тараса Шевченка. - С. 220-224
  Вишкіл учителів і шкільних психологів. - С. 237-253

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Шкільна психологія -- Розумове недорозвинення -- Виховання -- Самовиховання -- Вікова психологія -- Григорій Сковорода -- шевченко тарас

Анотація:   Праця відомого американського професора у галузі педагогічної психології Івана Головінського друкується у перекладі на сучасну українську мову. Ця книга-нове слово в українській педагогічній та психологічній науці. Вона охоплює матеріал, який включає університетський курс із педагогічної психології,що читається в університетах США, Європи та України. Книга цікава і як теоретичний посібник, і як практичне керівництво для роботи. Крім того, автор репрезентує власний погляд на ряд проблем педагогічної психології, зокрема окремий розділ присвячено педагогічним поглядам Г.Сковороди та Т.Шевченка.

 
4 88.840я73-5
Л63

Лисянська, Т. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 224 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія учіння -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної праці -- практичні завдання з психології

Анотація:   Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема "Предмет, завдання і методи педагогічної психології", "Психологія учіння", "Психологія навчання", "Психологія виховання", "Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожна тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.

 
5 88.840я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної діяльності -- психологічна структура педагогічної діяльності -- психологія вчителя -- професійна деформація -- психологія аномальних випадків -- психологія

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і запитання для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник.

 
6 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 399 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія морального виховання -- характер -- психологія сімейного виховання -- психологія педагогічної діяльності -- психологія психологічної служби

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
7 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібн. / О. І. Власова. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. - 247 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія морального виховання -- характер -- психологія сімейного виховання -- психологія педагогічної діяльності -- психологія психологічної служби

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
8 88.8я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Каравела, 2007. - 400 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи педагогічної психології -- психологія дошкільного віку -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія підлітка -- психологія юнацького

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
9 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічна -- психічний розвитку дитини -- психологія дошкільного дитинства -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія особистості підлітка

Анотація:   В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
10 88.8я723
К14

Казарновська, Г. Б.

        Загальна, вікова і педагогічна психологія [Текст] : зб. завдань : навч. посіб. для пед. училищ / Г. Б. Казарновська, О. П. Долинна. - К. : Вища школа, 1990. - 144 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): особистість -- мовна діяльність -- воля -- темперамент -- здібності -- вікова психологія -- педагогічна психологія

Анотація:   У посібнику подано запитання за змістом тем, передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді серед наведених кількох відповідей. Психологічний аналіз текстів та відповіді учні можуть давати усно і письмово.

 
11 88.40 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Психологія педагогічної діяльності [Текст] : Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / В.А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 335 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна адаптація вчителів -- практична робота в школі -- конфлікти у педагогічній діяльності -- психологія педагогічна

Анотація:   Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста, тощо. Головна мета посібника-показати реальні умови для професійної адаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи.

 
12 88.8 я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток -- онтогенез -- проблема вікової періодизації -- психологія дошкільного віку -- психологія дітей шкільного віку -- психологія старшокласників

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини TCTS - інформаційного пакета.

 
13 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологія немовлячого періоду -- психологія молодшого школяра -- психологія особистості -- психологія особистості в юнацькому

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
14 88.59я73-1
К61

Коломінський, Н. Л.

        Психологія педагогічного менеджменту / Н. Л. Коломінський. - К. : Видавництво МАУП, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Психологічні особливості процесу управління в установах освіти. - С. 5-59
  Соціально-психологічні проблеми взаємодії менеджера освіти з іншими людьми. - С. 59-159

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): педагогічний менеджмент -- соціально-психологічний клімат в колективі -- національна школа України -- психологія спілкування -- розв'язування конфліктів

Анотація:   Посібник містить науково-обгрунотовані психологічні рекомендації щодо здійснення процесу управління установами освіти в умовах розбудови національної школи України. Актуальні проблеми психології спілкування, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, удосконалення стилю керівництва в установах освіти, запобігання та розв'язування конфліктів аналізуються з точки зору досягнень сучасної світової психології. Пропонуються конкретні шляхи оптимального вирішення цих проблем в сучасних умовах. Посібник містить психологічні тести, анкети, які мають загальне визнання у світовій психології, а також такі, що розроблені автором.

 
15

Карпенко, Є.

        Вікова та педагогічна психологія / Є. Карпенко. - : 2014

 
16 88.40 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці [Текст] : наук.-метод. посіб. для підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів / І. М. Цимбалюк; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2004. - 147 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність педагога -- педагогічна комунікація -- переконання -- педагогічна техніка -- навіювання -- педагогічний такт -- педагогічні конфлікти -- управління конфліктами

 
17 88.8я73-1
В42

Видра, О. Г.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія навчання -- діяльність вчителя -- психологія виховання особистості

Анотація:   Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та грунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості, практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної частини наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформлення студентами висновків, а також питання для контролю та захисту результатів вивчення кожної теми.

 
18 88
А48

        Актуальні проблеми психології [Текст] : зб. наук. пр. Т. 9 Ч. 4 Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. - 460 с.

Зміст:
  Чепа М.-Л. А.  Утвердженння україномовного дискурсу в російськомовному оточенні / М.-Л. А. Чепа. - С. 6-19
  Болтівець С. І.  Психологічні чинники розвитку української мовотворчості та мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка / С. І. Болтівець. - С. 20-33
  Чепелєва Н. В.  Психолінгвістичні механізми створення діалогічного навчального тексту викладачами ВНЗ / Н. В. Чепелєва. - С. 34-44
  Слободяник Н. В.  Психологічні засади формування мовної компетенції майбутніх журналістів з урахуванням впливу дво- та багатомовності / Н. В. Слободяник. - С. 45-59
  Барашева Д.  Феномен профессионального изучения иностранного языка. Психологические трудности лингвокультурной идентификации / Д. Барашева. - С. 60-70
  Білоусько Л.  Українська математична лексика як своєрідний засіб розвитку мовлення і мислення дошкільника / Л. Білоусько. - С. 71-78
  Борисова О.  Психологічний вплив музики на особистість як засіб адаптації до нового соціального середовища / О. Борисова, О. Неутрієвська. - С. 79-85
  Бурлакова І. А.  Проблема професійного здоров'я сучасного студенства у соціально-психологічному вимірі / І. А. Бурлакова. - С. 86-96
  Гончар О.  Гендерні особливості прояву ідентичності в процесі соціальної взаємодії / О. Гончар. - С. 97-105
  Городецька О.  Проблема культури мовлення в науково-педагогічній спадщині Івана Верхратського / О. Городецька. - С. 106-112
  Горпинюк І. Л.  Мовно-історичні аспекти етнонаціонального самоусвідомлення / І. Л. Горпинюк. - С. 113-122
  Гошовська Д.  Адекватна моральна самооцінка підлітків як умова успішної гендерної соціалізації / Д. Гошовська. - С. 123-133
  Гошовський Я.  Медіально-рефлексійний тренінговий підхід у контексті ресоціалізації депривованої особистості / Я. Гошовський. - С. 134-144
  Громова Н. М.  Діалогічні відносини з іншомовним художнім текстом як чинник його розуміння / Н. М. Громова. - С. 145-155
  Касян Л. Г.  Генеза митця як мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 156-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король Л. Д.  Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу / Л. Д. Король. - С. 167-176
  Кривонос І. В.  Досліждження українського національно характеру вченими української діаспори / І. В. Кривонос. - С. 177-185
  Кривопишина О. А.  Дослідження індивідуальної специфіки часо-просторових матриць літературної творчості / О. А. Кривопишина. - С. 186-195
  Кудря В. В.  Український рух за рівні гендерні правовідносини / В. В. Кудря. - С. 196-202
  Куєвда В. Т.  Мовленнєво-свідомісні й звичаєво-поведінкові кореляти життєбезпеки особистості / В. Т. Куєвда. - С. 203-214
  Куценко-Лада Г. В.  Топоси психологічної проблематизації поняття "мовна картина світу" / Г. В. Куценко-Лада, Л. П. Сиволоцька, Л. В. Тєнькова. - С. 215-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко С. І.  Відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу студентів в екзаменаційний період / С. І. Лазуренко. - С. 238-248
  Лозова О. М.  Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення / О. М. Лозова. - С. 249-256
  Макаренко Н. М.  Активізація пізнавальної активності студетнів факльтету іноземних мов при вивченні курсу психології шляхом розвитку креативності їх мислення / Н. М. Макаренко. - С. 257-266
  Маценко Ж. М.  Філософсько-психологічні парадигми духовності: трансісторичний аспект / Ж. М. Маценко. - С. 267-282
  Мельник І. Я.  Формування когнітивно-мотиваційних складових просоціальної поведінки молодшого школяра методами психологічного впливу / І. Я. Мельник. - С. 283-293
  Мрака Н. М.  Співвідношення свідомого та несвідомого у творчій уяві / Н. М. Мрака. - С. 294-302
  Нікітчина С.  Мотивація дидактичнго спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина. - С. 303-311
  Попик Ю. В.  Спільна діяльність як умова соціального становлення підлітків / Ю. В. Попик. - С. 312-320
  Романовська Л. І.  Роль професійного вибору в становленні картини світу юнаків / Л. І. Романовська. - С. 321-329
  Рождественський Ю. Т.  Становлення психологічного тезаурусу у працях навчителів Київської братської школи / Ю. Т. Рождественський. - С. 330-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самойленко Н.  Психологические особенности подготовки учителя в контексте реформы языкового образования в вузах Украины / Н. Самойленко. - С. 373-380
  Семенюченко О. В.  Процес етимомологізації у психологічній герменевтиці / О. В. Семенюченко. - С. 381-391
  Турбан В. В.  Становлення поняття ідеал і етичне судження / В. В. Турбан. - С. 392-401
  Чепа М.-Л. А.  Насильство в сім'ї: народні засоби запобігання / М.-Л. А. Чепа. - С. 402-415
  Чернякова О.  Психологічний взаємозвязок між мовленевими системами різних мов / О. Чернякова. - С. 416-424
  Чуба О. Є.  Усвідомлення професійного вибору майбутнього вчителя як чинник становлення його життєвої успішності / О. Є. Чуба. - С. 425-434
  Шенцева Н.  Психологическое содержание понятия "успех" в традиционной российской культуре / Н. Шенцева. - С. 435-444
  Яремчук О. В.  Спадкоємність історичної традиції як етнокультурна міфотворчість суб'єкта / О. В. Яремчук. - С. 445-458

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психолінгвістика -- психологія етнічна -- етнопсихологія -- соціальна психологія особистості -- психологія педагогічна -- психологія навчання -- психологія історична

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної української психології. Зокрема розглядаються психологічні особливості навчання українською мовою за напрямками: психолінгвістика, комунікативна компетентність викладача, розвиток мовотворчості, розвиток мовної особистості, розуміння тексту, особливості викладацької діяльності. До збірника включено статті з психології української мовотворчості. Збірник адресований викладачам, студентам, працівникам у галузі наукової та практичної психології, педагогам, соціальним працівникам.

 
19 88.54я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль керівництва -- конфліктна взаємодія

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
20 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк. - Рівне : Принт Хауз, 2003. - 136 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): історія психології -- основи патопсихології -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетськую освітою, викладено стислий зміст курсів із психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихології.

 
21 88.69я73-1
П86

        Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу [Текст] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : Імекс-ЛТД, 2013. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологічні особливості -- психологічна діагностика -- духовна культура педагогів

Анотація:   У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій - опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгвої взаємодії та інших форм психологічної роботи.

 
22 88.40я73-5
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної комунікативності -- психологічний аналіз конфліктів -- психологія діяльності викладача -- тематика рефератів -- методика самостійної роботи студента

Анотація:   У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

 
23 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія загальна -- патопсихологія -- епілепсія -- аутичні розлади -- неврози -- психопатія -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетською освітою, викладено стислий зміст курсів з психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихологій.

 
24 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., асп., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 710 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- індивідуальність -- системний підхід до навчання -- вікові особливості учнів -- дидактика -- научіння -- учитель -- батьки і учні -- навчальна діяльність -- психолого-педагогічна

Анотація:   Посібник присвячено аналізу психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
25 88.594
Ф91

Фролов, П. Д.

        Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : метод. посіб. / П. Д. Фролов. - К. : Міленіум, 2008. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): вплив на особистість -- психологія інформаційного впливу на свідомість -- формування світогляду -- педагогічна психологія -- політична освіта дітей

Анотація:   Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. Зокрема, розкрито прогностичні можливості експертних опитувань, методів дослідження індивідуальної свідомості, а також деяких комп'ютерних програм аналізу тексту. Автор пропонує численні методики, які можуть бути використані шкільними психологами для оцінювання прогностичної компетентності осіб, котрих планується залучити як експертів, вивчення і моніторингу динаміки політичних настанов школярів, а також виявлення учнів з підвищеною чутливістю до інформаційних впливів.

 
26 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 351 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної взаємодії викладача і студента -- психологічний аналіз конфліктів -- психологія особистості викладача -- психологічна діяльність викладача

Анотація:   У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і предсталено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.

 
27 74.204.2 я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. : І. - К. : Богданов А. М., 2008. - 462 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- мовна культура вчителя -- комунікативність учителя -- уява вчителя -- педагогічний такт -- індивідуальна бесіда -- майстерність сплкування

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
28 88.1(4Укр) я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (Остання чверть XIX- перша половина ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Данилюк. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- дитяча психологія -- творчість Балея С. -- дослідження етнопсихологічних феноменів -- психологія у творчості Стефаника В. -- спадщина

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах України кінця ХІХ- першої половини ХХ століття на засадах культурологічного підходу. Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток вітчизняної психології.

 
29 74.580.4
П86

        Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України [Текст] : [довідник] / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2006. - 302 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): педагогічний університет -- Дніпопетровський національний університет -- Донецький інститут психології і підприємства -- Слов'янський державний педагогічний університет

Анотація:   У збірнику подається узагальнений матеріал про психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України, розкриваються основні напрями їх наукової діяльності. Представлена розгорнута інформація про науково-методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної науки. Значне місце відведено кадровому потенціалу зазначених кафедр, аналізу його якісного складу. Наводиться інформація про співпрацю психолого-педагогічних кафедр з навчальними та науковими закладами України, в т. ч. з Академією педагогічних наук України, Національною академією наук України, підрозділами Міністерства освіти і науки України та іншими міністерствами, місцевими органами управління в галузі освіти та загальноосвітніми закладами.

 
30 88.840я73-1кр
Т33

        Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів [Текст] : метод. рек. для вчителів шкіл, працівників соц.-психологічних служб, викладачів пед. ін-тів і ун-тів / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 125 с.

Зміст:
  Завдання професійної орієнтації у виборі професії педагога. - С. 6-10
  Психологічна теорія діяльності як методологічна основа професійного відбору педагогів. - С. 11-15
  Структура та система психолого-педагогічного відбору. - С. 17-24
  Обгрунтування психолого-педагогічних рекомендацій до професійного відбору педагогів. - С. 25-34
  психолого-педагогічна діагностика майбутнього абітурієнта. - С. 35-36
  Тестові завдання на вступні іспити. - С. 36-106
  Психометричні методики, що застосовуються на вступних іспитах після проведення тестових випробувань. - С. 107-122

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- професія педагога -- педагогіка школи -- профорієнтація учня -- абітурієнт

Анотація:   Основна мета посібника - ознайомити вчителів загальноосвітніх шкіл, працівників психологічних та соціально-психологічних служб, викладачів педагогічних інститутів і університетів з теоретичними і методичними основами профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів.

 
31 88.840
К78

Красновський, В. М.

        Гуманізація шкільної освіти: психологічний вимір [Текст] : монографія / В. М. Красновський. - К. : Наукова думка, 2007. - 152 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психічні стани учнів -- соціальна ситуація розвитку учня -- гуманізація виховної роботи -- гуманізація освіти

Анотація:   У монографії аналізуються психічні стани в контексті уявлень загальної, вікової та педагогічної психології. Поліпшення психічних станів учнів розглядається як вияв і як механізм гуманізації навчального процесу. Проаналізовано соціальну ситуацію розвитку як психологічне поняття, особливості соціальної ситуації сучасного підлітка і шляхи її удосконалення через гуманізацію навчально-виховного процесу. У монографії висвітлено результати спеціальних досліджень автора з обговореної проблематики.

 
32 88.8я73-1
К89

Кузікова, С. Б.

        Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Кузікова. - Суми : Університетська книга, 2006. - 384 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- психоаналіз -- психорокекційна ситуація -- психорокекційна практика -- лікувальна педагогіка -- психологія Альфреда Адлера -- Гештальтпсихологія -- трансактний аналіз

Анотація:   У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках посібника подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, а також авторську розробку психологічної програми корекції і розвитку особистості в підлітковому віці.

 
33 74.20
К64

Коніг, А.

        Бесіда з учнем / А. Коніг. - К. : Оптима, 2005. - 144 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- процес виховання -- вихователь -- інтегроване виховання -- комунікативні інтеграції -- спілкування -- емоції учня -- види розмов

Анотація:   У книзі йдеться про бесіди, які вчителі, класні керівники, соціальні педагоги та шкільні психологи проводять з учнями. В її основу лягло переконання, що секрет ефективного виховання полягає у позитивному ставленні вчителя до учня. Проте цього недостатньо: учні мають відчувати позитивне ставлення з боку вчителя, а це вимагає добрих навичок спілкування.

 
34 88.837я73-1
П86

        Психодіагностика особистості підлітка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-бакалаврів пед. і психолог. спец. / Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2009. - 136 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): пояснювальна записка -- програми психологічної практики -- характеристика особистості підлітка -- психологічна діагностика

Анотація:   У навчально-методичному посібнику викладено мету, зміст, завдання психологічної (пропедевтичної) практики для майбутніх педагогів та психологів, які опанували курси загальної, вікової та педагогічної психології. Програма практики складає один змістовний модуль, що містить засоби психодіагностики основних сфер особистості.

 
35 74.58 я86
О72

        Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 "Практична психологія" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" / розроб. стандарту: Т. С. Яценко, А. І. Кузьмінський, П. В. Теслюк [та ін.]. - К. : Видавництво Міністерства освіти і науки України, 2004. - 325 с.

Рубрики: Освіта вища - Стандартизація спеціальності "Практична психологія"

 
36 74.580.266я73-1
П24

        Педагогічна практика студентів математичних спеціальностей фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : метод. посіб. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 95 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Педагогічна практика студентів

Ключові слова (ненормовані): програма проведення педагогічної практики -- керівник педагогічної практики -- права студента-практиканта -- обов'язки студента-практиканта -- норми

Анотація:   Методичний посібник підготовлений професором кафедри математики і методики математики, доктором педагогічних наук Слєпкань З.І. та доцентом кафедри педагогіки, кандидатом педагогічних наук Кушнірук С.А. В посібнику використані схеми завдань кафедр психології і педагогічної творчості, представлені доктором психологічних наук, доцентом Гузій С.В.

 
37 74.0кр
Ф79

        Формування загальнолюдських цінностей засобами едукаційного процесу в закладах освіти присвячені дню народження Михайла Павловича Гусака [Текст] : Другі Всеукр. пед. читання, присвяч. дню народж. Михайла Павловича Гусака; М. Черкаси, 22 груд. 2006 р. / МОН України, Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 128 с.

Рубрики: Гусак М. П. - про нього
Історія педагогіки - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Гусак М. П. -- спогади про М. П. Гусака

Анотація:   У матеріалах Всеукраїнських педагогічних читань розкривається досвід роботи та використання в закладах освіти продуктивних ідей відомого педагога, науковця, журналіста, громадського діяча, завідувача кафедри педагогіки і психології Черкаського педагогічного інституту Михайла Павловича Гусака.

 
38 88.40
П86

        Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 296 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): педагогічна діяльність -- психологія навчання студентів -- психофізіологічна готовність студентів -- культура спілкування -- оптимізація готовності студентів до педагогічноїдіяльності

Анотація:   У монографії викладені теоретико-методологічні і практичні основи психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності. Перший розділ монографії присвячений розгляду теоретико-методологічних засад подібного забезпечення. У другому розділі наведені, особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності в сучасних умовах, визначені під час проведених колективом авторів монографії емпіричних досліджень, і в третьому - надаються методичні рекомендації щодо оптимізації психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності. Зокрема авторами розроблені та апробовані підходи, методи, заходи, які можуть застосуватися з цією метою.

 
39 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ. Т. 1 / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2008. - 420 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- навчання -- учіння -- державний стандарт освіти -- зміст освіти -- самоосвіта -- системний підхід до навчання

Анотація:   Посібник присвячений аналіз психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
40 65кр
Н34

        Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф.; м. Черкаси, 21 верес. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 100 с.

Зміст:
  Білопрани Я. П.  Моніторинг інвестиційного потенціалу організації та напрями його зростання / Я. П. Білопрани, О. М. Герасименко. - С. 5-7
  Васенко В. К.  Особливості боротьбі з відмиванням "Брудних" грошей в Україні / В. К. Васенко. - С. 7-12
  Галіба Ю. С.  Розширення можливостей підприємства за допомогою інвестицій / Ю. С. Галіба, О. М. Герасименко. - С. 13-15
  Герасименко О. М.  Еволюція розвитку управління ризиками в світі / О. М. Герасименко. - С. 15-17
  Грабовська В. А.  Концепція самоменеджменту / В. А. Грабовська, В. А. Красномовець. - С. 18-20
  Денисенко М. П.  Економічна безпека в системі національної безпеки / М. П. Денисенко, С. В. Бреус. - С. 20-24
  Зинченко Н. В.  Визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК / Н. В. Зинченко. - С. 24-27
  Коваленко І. В.  Державне регулювання інвестиційною діяльністю / І. В. Коваленко, О. М. Герасименко. - С. 27-29
  Корольова Н. М.  Конкурентоспроможність персоналу як фактор, що визначає стратегію управління трудовими ресурсами підприємств залізничого транспорту / Н. М. Корольова. - С. 29-32
  Кочанова Д. Д.  Інвестиційно-інваційна діяльність як фактор ефективного розвитку вітчизняних підприємств / Д. Д. Кочанова, О. М. Герасименко. - С. 33-35
  Красномовець В. А.  Теоретичні основи самоменеджменту / В. А. Красномовець. - С. 36-38
  Мазур В. О.  Моделі застосування інноваційних фінансових інструментів / В. О. Мазур. - С. 39-41
  Матвійчук І. О.  Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І. О. Матвійчук. - С. 42-44
  Медведовська Т. П.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України / Т. П. Медведовська. - С. 45-47
  Мігус І. П.  Рейдерство: сутність, види та заходи захисту / І. П. Мігус. - С. 47-51
  Назаренко О. В.  Пошук і обгрунтування стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства / О. В. Назаренко, О. М. Герасименко. - С. 51-53
  Новикова И. В.  Особенности организации инновационной деятельности на ЮГЕ России / И. В. Новикова. - С. 53-56
  Осадча В. Ю.  Управліния реальними інвестиціями на підприємстві / В. Ю. Осадча, О. М. Герасименко. - С. 56-58
  Пастух О. Ю.  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Ю. Пастух, О. М. Герасименко. - С. 58-60
  Притула М. В.  Походження терміна та сучасні визначення логістики / М. В. Притула, В. А. Красномовець. - С. 60-63
  Рябоконь К. О.  Види маркетингових стратегій / К. О. Рябоконь, А. С. Пасєка. - С. 63-65
  Срібна В. В.  Теоретичні аспекти кадрового забезпечення в системі маркетингу / В. В. Срібна, В. А. Красномовець. - С. 66-68
  Федоренко Р. В.  Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції підприємства / Р. В. Федоренко, В. А. Красномовець. - С. 68-71
  Цікало О. Ю.  Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту / О. Ю. Цікало, В. А. Красноммовець. - С. 71-73
  Юхименко В. С.  Формування комплексу маркетингу на підприємстві / В. С. Юхименко, В. А. Красномовець. - С. 73-76
  Ярова М. А.  Сутність та роль стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства / М. А. Ярова, О. М. Герасименко. - С. 76-78
  Батечко Н. Г.  До питання інформаційної культури магістрів / Н. Г. Батечко, О. В. Вощевська. - С. 79-81
  Варнавська І. В.  Морально-психологічна готовність фахівців спортивного напряму в умовах вищої школи / І. В. Варнавська. - С. 72-84
  Караван Ю. В.  Використання інтернету для особистісного розвитку студента при вивченні хімії / Ю. В. Караван, М. С. Ташак, А. О. Саницька. - С. 85-87
  Медведовська Т. П.  Проектування інноваційних технологій навчання у вищій технічній освіті України / Т. П. Медведовська. - С. 87-89
  Ногінська А. О.  Роль самостійної роботи в процесі фахової підготовки студентів / А. О. Ногінська. - С. 89-92
  Демчена Б. Г.  Робота збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону при випробуванні на згин / Б. Г. Демчена, О. Я. Литвиняк. - С. 93-96

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасні науки у сфері економічних, юридичних, філологічних, педагогічних наук, психології, технічних наук та сільського господарства, ветеринарії і біології.

 
41 88.840
Т87

Туріщева, Л. В.

        Психологія управління / Л. В. Туріщева; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 156 с.

Зміст:
  Мушинський В.П.  Психологічний портрет учителя (тести для педагогів) / В.П. Мушинський

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): керівник педагогічного колективу -- керівництво педагогічним колективом -- психологічні аспекти керівництва навчальним процесом -- психологічний портрет учителя -- особливості

Анотація:   У посібнику пропонуються психологічні тести, спрямовані на вимірювання особливостей особистості і компонентів діяльності, найбільш значущих для успішної роботи в педагогіці. Діагностичні методики виконують функцію самопізнання, можуть проводитися як методом самотестування, так і за допомогою фахівця-психолога. Отримані результати допоможуть підвищити рівень психологічної компетентності педагогічних працівників.

 
42 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- індивідуальність -- системно-структурний підхід до навчання -- види научінь -- навчальна діяльність -- комунікація спілкування

Анотація:   Посібник присвячений одним з центральних тем психології навчання і дидактики як дуже складних інтегрованих процесів активності, діяльності, учіння, методів та принципів навчання. Проаналізовано підхід до діяльності, учіння, методів та принципів навчання на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
43 65р30я73-1
А42

Аксьонова, О. В.

        Методика викладання економічних дисциплін [Текст] : навч. посіб. для викл. і студ. / О. В. Аксьонова. - К. : Видавництво КНЕУ, 2006. - 708 с.

Рубрики: Методика навчання економіки в ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): економічні дисципліни -- економічна освіта -- економічне мислення -- економічні тренінги -- економічні ігри -- економічне навчання -- інтелект-карти

Анотація:   У посібнику, що має міжпредметний характер, розкриваються сучасні методичні основи викладання економічеих дисциплін у різних навчальних закладах. Він створенний на базі інтеграції сучасних досягнень вітчизняної і за рубіжної педагогічної та економічної психології і педагогіки, а також багаторічного досвіду автора з викладання економічних дисциплін. Методика викладання розглядається як шлях розвитку мислення студентів в економічному навчанні в напрямі підвищення його креактивності та інноваційності. Особливу увагу приділено проблемам економічного мислення студентів, сучасним технологіям і методикам навчання, інноваційним методикам розвитку творчого мислення та ін.

 
44 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. : Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2006. - 203 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): пізнавальні процеси -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- увага -- процеси цілепокладання -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості

Анотація:   У пропонованому посібнику наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей фукціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
45 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології [Текст] : [навч. посіб.] для студ. пед. ун-тів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2000. - 204 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- дослідження відчуття -- дослідження сприймання -- дослідження пам'яті -- дослідження уваги -- дослідження мислення -- дослідження уяви

Анотація:   Цей посібник - перше видання українською мовою, в якому наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей функціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
46 74.489
П24

        Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір [Текст] : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : 2008. - 532 с.

Зміст:
  Кремень В.  Інновація в контексті науки і освітньої практики / В. Кремень. - С. 8-16.
  Зязюн І.  Педагогічна арт-терапія як естетична фасцинація / І. Зязюн. - С. 17-30.
  Ничкало Н.  Педагогіка і психологія праці в контексті розвитку людського капіталу / Н. Ничкало. - С. 30-40.
  Гончаренко С.  Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес : від репродуктивної педагогіки до педагогіки творчо-креативної / С. Гончаренко, В. Кушнір. - С. 40-66.
  Сисоєва С.  Освіта і особистість в умовах цивілізаційних змін / С. Сисоєва. - С. 66-75.
  Щербак О.  Проблеми професійно-педагогічної освіти у педагогічній теорії / О. Щербак. - С. 75-86.
  Солдатенко М.  Теоретико-методологічні аспекти пізнавальної діяльності / М. Солдатенко. - С. 87-96.
  Семеног О.  Концепт педагогічне спілкування в українській літературі / О. Семеног. - С. 96-103.
  Марченко О.  Формування методологічної культури учителя-дослідника як педагогічна проблема / О. Марченко. - С. 104-113.
  Орлов В.  Методологічні підходи до визначення сучасних основ художньо-педагогічної освіти / В. Орлов. - С. 114-122.
  Отич О.  Методологічні та методичні питання організації і проведення наукового дослідження з проблем мистецької освіти / О. Отич. - С. 122-129.
  Лактионова Г.  Навчальні програми для прийомних батьків як феномен сучасного національного освітнього простору / Г. Лактионова. - С. 131-140.
  Дубасенюк О.  Моніторинг показників якості освіти в умовах діяльності навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся" / О. Дубасенюк. - С. 141-149.
  Усатенко Т.  Країнознавство : постнекласичний проект / Т. Усатенко. - С. 149-158.
  Сігаєва Л.  Модернізація системи освіти дорослих у незалежній Україні / Л. Сігаєва. - С. 158-174.
  Соломаха С.  Художньо-естетичний світогляд як стрижень культурного розвитку викладачів мистецьких дисциплін / С. Соломаха. - С. 174-183.
  Агейкіна-Старченко Т.  Генезис мистецької освіти ХХ століття / Т. Агейкіна-Старченко. - С. 183-188.
  Перепелиця П.  Експериментальні пошуки з проблем педагогічної психології і психології праці / П. Перепелиця, В. Рибалка, Е. Помиткін. - С. 189-197.
  Яворська Г.  Вплив нетипових ситуацій на працівників органів внутрішніх справ : педагогічний аспект / Г. Яворська, С. Яворський. - С. 197-214.
  Штома Л.  Творча лабораторія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України / Л. Штома. - С. 214-217.
  Пилипчук В.  Соціально-політичні аспекти розвитку системи освіти в Україні (1917 - 1920 рр.) / В. Пилипчук. - С. 217-230.
  Абашкіна Н.  Написання дипломних робіт у ВНЗ Німеччини як поєднання навчальної і наукової роботи / Н. Абашкіна. - С. 230-240.
  Пуховська Л.  Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в світовому освітньому просторі / Л. Пуховська. - С. 240-252.
  Авшенюк Н.  Європейські підходи до формування архітектури ступенів вищої освіти в умовах Болонського процесу / Н. Авшенюк. - С. 252-260.
  Кудін В.  Педагогічна освіта і сучасність / В. Кудін. - С. 262-272.
  Хомич Л.  Формування духовності майбутнього вчителя у цілісному педагогічному процесі / Л. Хомич. - С. 272-280.
  Десятов Т.  Особливості навчання за модульними програмами, що базуються на компетенціях / Т. Десятов. - С. 280-293.
  Биков В.  Особливості модельного подання функціонування досліджуваних систем / В. Биков. - С. 293-302.
  Молчанова А.  Сучасність педагогічного досвіду А. С. Макаренка / А. Молчанова. - С. 302-316.
  Султанова Л.  Особливості розвитку національної системи вищої освіти / Л. Султанова. - С. 317-325.
  Пєхота О.  Індивідуалізація як системоутворювальна умова підвищення якості педагогічної освіти / О. Пєхота. - С. 326-331.
  Лук'янова Л.  Екологічний компонент змісту неперервної освіти дорослої людини / Л. Лук'янова. - С. 332-340.
  Нікітчина С.  Інтелектуальна власність у контексті науково-педагогічної творчості майбутніх учителів / С. Нікітчина. - С. 341-348
  Шестопалюк О.  Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх учителів / О. Шестопалюк. - С. 348-358.
  Панченко В.  Проблема розвитку інтелектуальної культури сучасного педагога / В. Панченко. - С. 358-365.
  Аніщенко О.  Проблема стилів педагогічного спілкування у контексті здоров'язберігаючої педагогіки / О. Аніщенко. - С. 365-375.
  Запорожцева Ю.  Професійний розвиток учителя іноземної мови в умовах післядипломної освіти / Ю. Запорожцева. - С. 375-379.
  Литвинова Н.  Психологічні передумови розвитку інтересу до виробничої діяльності в учнівської молоді / Н. Литвинова. - С. 379-386.
  Побірченко Н.  Психологічний опис професійної адаптації випускників ПТНЗ до умов ринкової праці / Н. Побірченко. - С. 386-393.
  Черепанова Г.  Підготовка педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів ПТНЗ : аксіологічний підхід / Г. Черепанова. - С. 393-400.
  Вовк М.  Явище десакралізації у культурологічному вимірі фольклористичної підготовки педагога / М. Вовк. - С. 400-405.
  Сергеєва Л.  Актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ на основі компетентнісного підходу / Л. Сергеєва. - С. 406-414.
  Лещенко М.  Наратив у дискурсі педагогічної майстерності / М. Лещенко. - С. 416-428.
  Біда О.  Ствердження педагогічної майстерності викладача через творчість / О. Біда, К. Ліневич. - С. 428-435.
  Радкевич В.  Обгрунтування моделі професійного навчання в системі "педагогічна майстерня майстра художнього ремесла" / В. Радкевич. - С. 435-444.
  Гуревич Р.  Інтеграційні тенденції в підготовці вчителя технологій / Р. Гуревич. - С. 445-455.
  Онищук Л.  Сутність і зміст професійної компетентності вчителя / Л. Онищук. - С. 455-463.
  Коновець С.  Від арт-теорапії до креативних освітніх технологій / С. Коновець. - С. 463-475.
  Грищенко О.  Інноваційні технології в умовах неперервної освіти / О. Грищенко. - С. 475-482.
  Ковальчук В.  Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів : інноваційні підходи / В. Ковальчук. - С. 482-493.
  Макаренко О.  Педагогічне спостереження у практиці роботи інженера-педагога / О. Макаренко. - С. 494-500.
  Носаченко І.  Реалізація дидактичних принципів в ігрових технологіях навчання / І. Носаченко. - С. 500-508.
  Лавріненко О.  Теорія та практика оволодіння основами педагогічної майстерності у вищих закладах освіти України періоду національно-державного відродження (1917 - 1921 рр.) / О. Лавріненко. - С. 509-526.

 
47 88я73-1
П14

Палеха, Ю. І.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. - К. : Європейський університет, 2001. - 164 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Психолого-педагогічні технології

Анотація:   Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з метою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, підготовки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків.

 
48 88.3я73-5
З14

        Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- методи загальної психології -- пізнавальна сфера людини -- емоційно-вольова сфера людини -- особистість у діяльності

Анотація:   Практикум призначений для грунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

 
49 88в
Г93

        Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл [та ін.] ; за ред. Г. О. Балла. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 98 с.

Зміст:
  Балл Г. О.  Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті / Г. О. Балл. - С. 5-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколенко О. О.  Гуманістичний потенціал діяльнісної парадигми / О. О. Ніколенко. - С. 26-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мєдінцев В. О.  Головні риси і перспективи розбудови діалогічних підходів та процедур у психології / В. О. Мєдінцев. - С. 49-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Російчук Т. А.  Концепція внутрішнього мовлення як осереддя методологічних перетворень вікової та педагогічної психології в контексті діалогічної парадигми / Т. А. Російчук. - С. 67-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балл Г. О.  Чи є творчість атрибутом особистості? (спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) / Г. О. Балл. - С. 88-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, автори зосереджуються на методологічній стороні гуманістичної орієнтації у психології, розкриваючи вказану сторону у двох взаємопов'язаних аспектах. Перший з них пов'язаний з обгрунтуванням того, що принцип діалогу (ключовий для сучасного гуманізму) має бути поширений на діяльність у методологічній царині. Другий аспект передбачає конкретнішу характеристику діалогічної парадигми - і як засобу відображення сутісних рис процесів, що їх вивчає й намагається оптимізувати психолог (зокрема, процесів психічного розвитку дитини), і як принципу взаємодії різних теоретичних підходів і настанов, якими він керується у своїй дослідницькій та практичній роботі.

 
50 74.200.51 я73-1
В54

        Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. - К. : ІЗМН, 1997. - 250 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Громадянське виховання

Ключові слова (ненормовані): громадянськість учнів -- психологія виховання -- національна самосвідомість -- учитель і громадянськість школяра -- самовиховання громадянськості -- народознавчі основи -- громадянська

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини - незалежної України. Розглянуто сутність громадськості, психолого-педагогічні та народознавчі основи її формування, а також вікові особливості розвитку їх у школярів; обгрунтовано ефективні форми й засоби народознавчої роботи з виховання громадських якостей. Подано розробки окремих уроків, виховних заходів, методичні рекомендації щодо їх проведення, а також витяги з документів, нормативних актів України про громадянство.

 
51 74.00я73-1
Щ61

Щербань, П. М.

        Прикладна педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. педагог. навчальних закладів / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2002. - 215 с.

Зміст:
  Формування всебічно розвиненої особистості. - С. 91-103
  Самовдосконалення особистості та критерії вихованості. - С. 109-116
  Діяльність дитячих та юнацьких громадських організацій. - С. 116-119
  Позашкільні навчально-виховані заклади. - С. 119-122
  Гармонізація родинного і суспільного виховання. - С. 122-140
  Психологія педагогічного менеджменту. - С. 152-162
  Культура педагогічного спілкування. - С. 182-191
  Запобігання конфліктним ситуаціям у навчальному процесі. - С. 204-214

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): дидактика вищої школи -- теорія виховання -- управління закладами освіти -- педагогічна майстерність

Анотація:   У вигляді структурно-тематичних схем висвітлено курси: "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності", "Педагогічна культура", "Управління навчально-виховним процесом". Уміщено анкети, тести, практичні поради та методичні рекомендації майбутнім учителям. До кожного розділу подано підсумкові запитання і завдання, теми для рефератів і списки рекомендованої літератури.

 
52 22.1р30
Т33

        Теорія та методика навчання математики / М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. - : 2006. - 397 с.

Зміст:
  Жалдак М. І.  Програма спеціального курсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі геометрії загальноосвітніх навчальних закладів" / М. І. Жалдак [и др.]. - С. 4-11.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жалдак М.І.  Програма спеціального к урсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітніх навчальних закладів" / М. І. Жалдак [и др.]. - С. 12-20.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горох В. П.  Використання пакету DERIVE в курсі аналітичної геометрії / В. П. Горох. - С. 21-27.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Працьовитий М. В.  Програмна підтримка курсу "Математичні методи в психології" для студентів спеціальності "Психологія" педагогічного вузу / М. В. Працьовитий, Я. В. Гончаренко, І. Д. Чепорнюк. - С. 28-35.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочко В. І.  Використання комп'ютерних математичних систем у навчанні чисельним методам / В. І. Клочко. - С. 36-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васильєва Л. В.  Використання пакету MAPLE для розв'язання задач математичного програмування / Л. В. Васильєва, І. А. Гетьман. - С. 48-51.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепорнюк І. Д.  Використання інформаційних технологій в процесі навчання математичного програмування / І. Д. Чепорнюк. - С. 52-59.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко С. П.  Використання програми АDVANCED GRAFER при розв'язуванні нерівностей / С. П. Ткаченко. - С. 60-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк А. І.  Багаторядковий калькулятор / А. І. Вовк, А. В. Гірник. - С. 65-67.
  Вовк А. І.  Засоби інтерактивного спілкування математиків в інтернеті / А. І. Вовк, А. В. Гірник. - С. 68-71.
  Моторіна В. Г.  Концепція професійної підготовки майбутнього вчителя математики в умовах модернізації освіти / В. Г. Моторіна. - С. 79-84.
  Волков Ю. І.  Елементи конкретної математики в професійній підготовці вчителя / Ю. І. Волков, Н. М. Войналович. - С. 85-88.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крамаренко Т. Г.  Деякі методичні аспекти реалізації наступності математичної освіти у школі та вузі / Т. Г. Крамаренко. - С. 93-95.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корольський В. В.  Вивчення шкільного курсу математики в педагогічному вузі за європейською кредитно-трансферною системою / В. В. Корольський, О. В. Лобас. - С. 99-102.
  Віхрова О. В.  Деякі аспекти проблемного навчання математики / О. В. Віхрова, А. М. Легостаєва. - С. 107-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прудкий О. С.  Використання фізики та інформатики на уроках математики / О. С. Прудкий, З. Ю. Філер. - С. 113-117.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Титов С. Д.  Узагальнення переходу до двоїстих задач в лінійному програмуванні / С. Д. Титов. - С. 118-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богатинська Н. В.  Можливості формування просторової уяви учнів при вивченні геометрії в основній школі / Н. В. Богатинська, О. О. Кокова. - С. 126-129.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваненко Л. О.  Формалізація в геометрії / Л. О. Іваненко. - С. 130-134.
  Дітчук Р. Л.  Аналогія як метод навчання та її застосування у стереометрії / Р. Л. Дітчук, І. В. Корнейчук. - С. 135-141.
  Мартиненко О. В.  Поняття вектора у шкільному курсі математики / О. В. Мартиненко, О. П. Маслов. - С. 142-145.
  Ульшин П. І.  Використання перетворень площини в задачах на побудову / П. І. Ульшин, І. В. Мединська. - С. 146-150.
  Ульшин П. І.  Поверхні постійної кривини та їх використання / П. І. Ульшин, А. А. Орел. - С. 151-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богатинська Н. В.  Дидактичне значення алгоритмів у навчанні учнів розв'язуванню математичних задач / Н. В. Богатинська, Л. О. Черних. - С. 155-159.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Віхрова О. В.  Формування в учнів уміння аналізу при розв'язуванні задач / О. В. Віхрова. - С. 160-163.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черних Л. О.  Використання елементів теорії навчальних задач в методичній підготовці майбутніх вчителів математики / Л. О. Черних, Н. В. Богатинська. - С. 164-167.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черних Л. О.  Розвиток математичної мови школярів у процесі розв'язування текстових задач / Л. О. Черних, О. І. Матієк. - С. 168-171.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Небратенко О. В.  Аналитический и геометрический подходы к решению задач с параметрами, сводящихся к исследованию квадратичной функции / О. В. Небратенко, Т. А. Ярхо. - С. 172-179.. - Библиогр. в конце ст.
  Ульшин П. І.  Про використання методу математичної індукції у викладанні математики / П. І. Ульшин, Н. О. Пиреу. - С. 180-182.
  Ткаченко С. П.  Двочленні рівняння і нерівності / С. П. Ткаченко. - С. 183-191.. - Библиогр. в конце ст.
  Черних Л. О.  Навчання учнів доведенню при вивченні нерівностей в курсі алгебри середньої школи / Л. О. Черних, Т. С. Армаш. - С. 192-197.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Філер З. Ю.  Перевірка як засіб навчання у вищій школі / З. Ю. Філер. - С. 199-204.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проказа А. Т.  Физико-математическая междисциплинарность в образовательном процессе / А. Т. Проказа, В. П. Хмель. - С. 208-212.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ломаева Т. В.  О специфике преподавания курса "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" для студентов специальности "Физика" / Т. В. Ломаева. - С. 213-217.
  Волчанский В. В.  Оптимизация курсов математики и физики за счет усиления межпредметных связей / В. В. Волчанский, З. Е. Филер, А. Н. Бурмистров. - С. 218-223.. - Библиогр. в конце ст.
  Монако Т. П.  Роль математики в профессиональном становлении студентов экономических специальностей / Т. П. Монако. - С. 224-228.
  Шепеленко О. В.  Деякі аспекти викладання вищої математики студентам економічного профілю / О. В. Шепеленко. - С. 229-233.
  Рудь І. Б.  Зв'язок вищої математики з дисциплінами економічного профілю / І. Б. Рудь. - С. 234-237.
  Цибуленко О. В.  Неперервна математична підготовка студентів за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. В. Цибуленко, В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 238-242.
  Лещинський О. Л.  Математична складова пропедевтики ризикології у школі та вищому закладі освіти / О. Л. Лещинський, О. В. Школьний. - С. 243-250.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максименко С. Ф.  Использование прикладных задач при изучении курса "Математика для экономистов" студентами заочной формы обучения экономических специальностей / С. Ф. Максименко, А. А. Горшкова, М. А. Кислова. - С. 251-253.. - Библиогр. в конце ст.
  Поттосина С. А.  О формальном аппарате дискретной математики в подготовке специалистов в области моделирования и управления социально-экономическими системами / С. А. Поттосина, И. Г. Савосько. - С. 254-263.. - Библиогр. в конце ст.
  Титов С. Д.  Типові розрахунки практичного курсу "Математичне програмування" для економічних спеціальностей / С. Д. Титов. - С. 264-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вірченко Н. В.  Методика проведення практиктичних занять із вищої математики / Н. В. Вірченко. - С. 268-273.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дрєєв О. М.  Використання спеціалізованих методик розрахунків у викладанні математики / О. М. Дрєєв, З. Ю. Філер. - С. 274-278.
  Драчева И. А.  Методика обучения решению неопределенных интегралов с учетом ассоциативной памяти студентов / И. А. Драчева, Т. Г. Ершова, Н. В. Ивановский. - С. 283-287.. - Библиогр. в конце ст.
  Сорока Л. І.  Ймовірносно-статистичні методи: межі застосування / Л. І. Сорока. - С. 291-293.
  Задорожня Т. М.  Елементи контролю та корекції при вивченні стохастики / Т. М. Задорожня. - С. 294-298.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астионенко И. А.  Вероятностные задачи на треугольнике Тэрнера / И. А. Астионенко, А. Н. Хомченко. - С. 299-302.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабанов К. И.  Испытания Бернулли как простейший случай рекуррентных событий / К. И. Кабанов, Т. И. Лукащук. - С. 303-304.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Серебреніков В. М.  Рівняння Колмогорова для ймовірності станів марковських процесів / В. М. Серебреніков, Н. І. Марченко. - С. 305-307.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горзій Т. О.  Вузівська лекція в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т. О. Горзій, В. Г. Моторіна, І. Т. Сіра. - С. 308-311.
  Евсеева Е. Г.  Реализация деятельностного подхода при модульно-рейтинговой организации / Е. Г. Евсеева. - С. 312-324.. - Библиогр. в конце ст.
  Пенина Г. Г.  Вопросы обучения математике в рамках кредитно-модульной системы / Г. Г. Пенина, В. М. Дрибан. - С. 325-328.
  Розуменко А. О.  Організація діяльності студентів при вивченні теми "Пряма та площина в просторі" в умовах модульно-рейтингової форми навчання / А. О. Розуменко, А. М. Розуменко. - С. 329-332.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корольський В. В.  Кредитно-модульна технологія при навчанні математичного аналізу в педвузах / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв. - С. 338-342.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Евсеева Е. Г.  Семантический конспект по теории множеств / Е. Г. Евсеева, А. И. Савин. - С. 343-350.. - Библиогр. в конце ст.
  Філер З. Ю.  Метод нев'язки при розв'язуванні нерівностей у вузівському курсі математики / З. Ю. Філер, С. П. Ткаченко. - С. 351-355.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко И. Н.  Z-плотность подмножеств Z / И. Н. Величко. - С. 356-360.
  Віхрова О. В.  Використання тестових завдань при вивченні аналітичної геометрії у ВНЗ / О. В. Віхрова, І. П. Приступа. - С. 361-365.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ульшин П. І.  Вивчення властивостей деяких ліній на поверхні в топологічному просторі / П. І. Ульшин, Д. М. Чабаненко. - С. 366-369.
  Козуб Н. А.  Квадратуры Ньютона-Котеса: интуиция, линейность, иерархия / Н. А. Козуб, А. Н. Хомченко. - С. 370-373.. - Библиогр. в конце ст.
  Крючковський В. В.  Рівняння четвертого степеня як об'єкт для дослідницької роботи студентів з дисципліни "Обчислювальна математика" / В. В. Крючковський, А. А. Хомченко, О. В. Цибуленко. - С. 374-378.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Серебреніков В. М.  Деякі методи нелінійного програмування при розв'язанні задач оптимізації / В. М. Серебреніков, О, М. Карнаух О. - С. 379-384.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Методика навчання математики - Інформаційні технології навчання

Анотація:   Збірник містить статті з різних аспектів дидактики математики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено питанням розвитку комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики та модернізації математичної освіти в контексті орієнтирів Болонського процесу.

 
53 88.836
З33

        Запобігання відхиленням у поведінці школярів / Б. С. Кобзар, Є. І. Пєтухов, І. О. Литвинов ; за ред.: Б. С. Кобзаря, Є. - К. : Вища школа, 1992. - 143 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія поведінки дитини

Ключові слова (ненормовані): психологія діяльності і поведінки дітей -- педагогічна занедбаність дитини -- запобігання відхилень у моральній поведінці учнів -- важковиховувані

Анотація:   У методичному посібнику розглянуто питання сутності педагогічної занедбаності в різні вікові періоди розвитку дитини. Подано загальну характеристику стосунків педагогічно занедбаних школярів з дорослими і ровесниками, визначається зміст профілактичної роботи щодо запобігання відхиленням у моральній поведінці. Велику увагу приділено аналізові специфічних особливостей поведінки важковиховуваних дітей.

 
54 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
55 88 я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / О. М. Степанов , М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психології -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- емоційно-вольова сфера -- темперамент -- характер -- здібності -- педагогічний процес -- система освіти -- зміст

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи.Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності,емоціно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
56 74.04(0)
Т48

Ткачова, Н. О.

        Ціннісні парадигми освіти [Текст] : збірник / Н. О. Ткачова; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 128 с.

Зміст:
  Тягло О. В.  Актуальність ціннісних парадигм освіти / О.В. Тягло. - С. 11-12
  Дмитренко Т. О.  Ціннісні освіти парадигми / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько. - С. 12-18
  Клепко С. Ф.  Цінності буття і цінності освіти в контексті глобалізації / С.Ф. Клепко. - С. 18-39
  Ткачова Н. О.  Роль та зміст освітніх цінностей в умовах трансформації українського суспільства / Н.О. Ткачова. - С. 39-55
  Венедиктов В. С.  Ціннісні програми освіти та державні стандарти вищої професійної освіти / В.С. Венедиктов, В.Л. Петренко, В.І. Чуб. - С. 55-63
  Попова О. В.  Провідні теоретичні концепції освітньої інноватики на Заході в 60-80-ті роки ХХ століття / О.В. Попова. - С. 64-68
  Гавриш І. В.  Аксіологічні освітні орієнтири високорозвинених країн: історичний аспект / І.В. Гавриш. - С. 68-77
  Ткачов С. І.  Відбір і реалізація провідних цінностей у системі громадянської освіти України / С.І. Ткачов. - С. 77-85
  Юр'єва К. А.  Національні та етнічні цінності освіти / К.А. Юр'єва. - С. 85-91
  Хомуленко Т. Б.  Авторитарна і демократична парадигма в цінностях освіти / Т.Б. Хомуленко. - С. 92-98
  Штефан Л. А.  Людина - найвища цінність / Л.А. Штефан. - С. 98-101
  Кузнєцова А. Ф.  Духовність людини як основна складова нової парадигми освіти / А.Ф. Кузнєцова. - С. 101-104
  Кулиш Ю. С.  Актуальность проблемы изучения ценностных ориентаций / Ю.С. Куліш. - С. 104-107
  Гриньова В. М.  Педагогічна культура вчителя / В.М. Гриньова. - С. 108-114
  Покроєва Л. Д.  Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти - важливий чинник реформування освітньої галузі / Л.Д. Покроєва. - С. 114-118
  Наумов Б. М.  Теорія і технологія цілісної педагогічної діяльності як орієнтир нової практики освіти / Б.М. Наумов. - С. 118-122
  Жовтоніжко І. М.  Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей / І.М. Жовтоніжко. - С. 122-128

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Збріка статей містить окремі матеріали "круглого столу", засідання якого відбулось у вересні 2004 року в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди. У засідання взяли участь відомі педагоги, психологи, юристи, філософи, економісти та інші фахівці. Організатори "круглого столу": Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, Науково-дослідний інститут педагогіки та психології ім. В.О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Навчально-методичний центр МВС України, Національний університет внутрішніх справ.

 
57 88.8 кр
В11

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 Серія Психолого-педагогічні науки / М-во вищ. освіти України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1997. - 157 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  Розвиток дослідницької культури майбутніх учителів як засіб творчого зростання фахівців / С. П. Архипова. - С. 3-6
  Фірсова Л. С.  Роль народного мистецтва у системі національного виховання молоді / Л. С. Фірсова. - С. 6-11
  Савченко Л. В.  Народна педагогіка про формування національної гідності молоді / Л. В. Савченко. - С. 11-15
  Нінова Т. С.  Готовність майбутніх учителів хімії до розв'язування завдань екологічної освіти і виховання учнів / Т. С. Нінова. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підласий А. І.  До питання формалізації педагогічних знань / А. І. Підласий. - С. 21-27
  Прокопенко Л. І.  Педагогічний потенціал творчої спадщини Лесі Українки / Л. І. Прокопенко. - С. 27-34
  Омеляненко С. В.  Формування пізнавальної спрямованості майбутніх учителів початкових класів / С. В. Омеляненко. - С. 34-38
  Ярмоленко О. Д.  Використання надбань української педагогіки у системі підготовки студентів педагогічних вузів / О. Д. Ярмоленко. - С. 38-43
  Гарбузенко Л. В.  Формування естетичної культури майбутніх учителів засобами українського народного побуту / Л. В. Гарбузенко. - С. 43-46
  Завіна В.Т.  Технологія котрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів / В. Т. Завіна. - С. 46-51
  Бочарнікова В. М.  Провідні функції контролю навчальної діяльності студентів / В. М. Бочарнікова. - С. 51-58
  Бака М. І.  Роль мистецтва в духовному відродженні національної свідомості українського народу / М. І. Бака. - С. 58-61
  Свириденко О. О.  Спільна діяльність соціального педагога та класного керівника щодо попередження правопорушень серед учнівської молоді / О. О. Свириденко. - С. 61-66
  Заремба В. О.  Проблема формування педагогічного мислення майбутніх учителів / В. О. Заремба. - С. 66-71
  Король В. М.  Особливості спілкування викладачів із студентами / В. М. Король. - С. 71-74
  Касярум Н. В.  Попередження педагогічної занедбаності / Н. В. Касярум. - С. 74-77
  Міщенко Т. М.  Підготовка майбутніх учителів до роботи з патріотичного виховання школярів ( на матеріалі гуртковї роботи) / Т. М. Міщенко. - С. 77-83
  Шипота Г. С.  Психолого- педагогічна компетентність як передумова професійної підготовки бібліотекаря дитячої бібліотеки / Г. С. Шипота. - С. 83-85
  Рибалко Л. В.  Індивідуалізація навчання як умова формування готовності майбутніх педагогів до неперервної освіти / Л. В. Рибалко. - С. 85-89
  Даник А. А.  Стан і проблеми формування готовності дітей до сімейно-побутової праці у сучасній українській родині / А. А. Даник. - С. 89-94
  Демченко С. О.  Педагогічні умови становлення професіоналізму технічних вузів / С. О. Демченко. - С. 94-96
  Даниленко М. В.  Іманентні особливості професійної адаптації сільської молоді / М. В. Даниленко. - С. 96-101
  Кретова О. І.  Дещо з історії застосування ідей системного підходу в педагогіці / О. І. Кретова. - С. 101-106
  Стахурська І. М.  Готовність учнів до колективної діяльності / І. М. Стахурська. - С. 106-110
  Коновальчук В. І.  Проблема психокорекції психологів-практиків / В. І. Коновальчук. - С. 110-113
  Сергиенко И. М.  Диалоги взаимодействия учителя и учеников / И. М. Сергиенко. - С. 113-118. - Библиогр. в конце ст.
  Артюшенко О. Ф.  Типологія процесу фізичного виховання і спортивної підготовки / О. Ф. Артюшенко. - С. 118-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голуб Н. Б.  Приципи відбору власне української лексики для занять з мови в 5-7 класах / Н. Б. Голуб. - С. 125-130
  Остапенко Н. М.  Використання краєзнавчого матеріалу на уроках розвитку зв'язного мовлення учнів / Н. М. Отапенко. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пугач Л. Д.  Обучение монологической речи учащихся педагогических классов филологического профиля / Л. Д. Пугач. - С. 135-142. - Библиогр. в конце ст.
  Тарасенкова Н. А.  Змістовно-графічні інтерпретації планіметричних задач як засіб навчання / Н. А. Тарасенкова. - С. 142-149
  Шляхова В. В.  Словесний опис зовнішності як комунікативне уміння / В. В. Шляхова. - С. 142-149

Рубрики: Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): народна педагогіка -- українська педагогіка -- патріотичне виховання -- екологічна освіта -- фізичне виховання -- спортивна підготовка -- народне мистецтво

Анотація:   У журналі вміщено статті з актуальних питань теорії освіти, навчання, виховання та психології. У публікаціях досліджуються проблеми формування педагогічної майстерності учителів, технологіях удосконалення навчально-виховного процесу, системності у підході до педагогічних явищ.

 
58 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2009" [Текст] : зб. матеріалів XI Всеукр. студ. наук. конф., 23 - 24 квіт. 2009, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 180 с.

Зміст:
  Бочарнікова Я. В.  Модернізація вищої освіти в Україні / Я. В. Бочарнікова. - С. 8-9
  Гарачук Т. В.  Забезпечення ефективності виховного впливу на формування особистості / Т. В. Гарачук. - С. 10-12
  Деревянко А. Ю.  Природа в системі естетичного виховання школярів / А. Ю. Деревянко. - С. 13-14
  Дуплій О. О.  Обдарованість як соціально-педагогічний феномен / О. О. Дуплій. - С. 15-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордюк А. С.  Особистісно-орієнтований підхід як основа організації навчально-виховного процесу у ВНЗ / А. С. Кордюк. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нефьодова К. Р.  Ідеї родинної педагогіки та їх формування в період існування слов'янських племен / К. Р. Нефьодова. - С. 21-23
  Романенко К. С.  Використання дидактичний ігор в процесі викладання англійської мови в початковій школі / К. С. Романенко. - С. 24-26
  Савісько В. С.  Дидактичні вимоги до організації самостійної роботи учнів / В. С. Савісько. - С. 27-28
  Чернега Н. В.  Використання методу проектів на уроках фізики в 11 класі / Н. В. Чернега, Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко. - С. 29-31
  Чернецька А. О.  Роль адаптаційного періоду у формуванні особистості в колективі / А. О. Чернецька. - С. 32-34
  Батир Т. В.  Соціалізація підлітків в клубах за місцем проживання / Т. В. Батир. - С. 36-37
  Гриценко Т. С.  Діагностика причин розлучень молодих сімей / Т. С. Гриценко. - С. 38-39
  Довгань О. В.  Соціально-педагогічна діяльність Товариства Червоного Хреста України / О. В. Довгань. - С. 40-42
  Єфремова Н. Ю.  Щодо соціальної роботи з ВІЛ-позитивними дітьми у Черкаському обласному відділенні Всеукранської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" / Н. Ю. Єфремова. - С. 43-45
  Журба Т. В.  Формування духовного здоров'я студентської молоді / Т. В. Журба. - С. 45-46
  Златкіна К. О.  Дослідження проблеми працевлаштування української жіночої молоді у діяльності жіночих громадських об'єднань (на прикладі Черкаського жіночого центру) / К. О. Златкіна. - С. 47-48
  Карпова В. В.  Лідерство як психологічний феномен / В. В. Карпова. - С. 49-50
  Когут Ю. В.  Соціально-педагогічна робота з волонтерами в Україні / Ю. В. Когут. - С. 51-52
  Копитова І. А.  Сім'я яка складається з двох "Я" / І. А. Копитова. - С. 53-54
  Корнілова А. О.  Люди похилого віку: якість їхнього життя / А. О. Корнілова. - С. 55-56
  Коробкова Л. О.  Соціальний супровід прийомної сім'ї: теоретико-методичний аспект / Л. О. Коробкова. - С. 57-60
  Кущенко Т. М.  Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дитину-інваліда / Т. М. Кущенко. - С. 61-63
  Ліпчанська М. В.  Система пенсійного забезпечення в Україні / М. В. Ліпчанська. - С. 64-65
  Лимар Ю. В.  Формування здорового способу життя учнів як напрям соціально-педагогічної роботи / Ю. В. Лимар. - С. 66-67
  Литвин Ю. М.  Соціально-педагогічні аспекти попередження протиправної поведінки підлітків / Ю. М. Литвин. - С. 68-71
  Литвиненко М. П.  Технології соціально-педагогічної роботи з жінками / М. П. Литвиненко. - С. 70-71
  Мациєва Л. В.  Соціалізація дітей в прийомних сім'ях / Л. В. Мациєва. - С. 72-73
  Мірошніченко І. С.  Зміст і можливості прийомів самовиховання / І. С. Мірошніченко. - С. 74-75
  Перута І. І.  Чинники соціалізації молодих спеціалістів у трудових колективах / І. І. Перута. - С. 76-77
  Підгорна О. І.  Між двома світами / О. І. Підгорна. - С. 78-79
  Різник І. В.  Основні напрями соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Різник. - С. 80-81
  Русанова О. С.  Система соціальної роботи щодо профілактики правопорушень серед підлітків / О. С. Русанова. - С. 82-84
  Сікалова Л. С.  Використання інтерактивних методів роботи з наркозалежною молоддю (на прикладі діяльності Черкаського благодійного фонду "Інсайт") / Л. С. Сікалова. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Соцальні проблеми "дітей вулиці" / М. М. Скиба. - С. 87-88
  Фень Ю. О.  Особливості соціалізації дитини в неповні й сім'ї / Ю. О. Фень. - С. 89-90
  Чурніта О. В.  Самовиховання особистості школяра / О. В. Чурніта. - С. 91
  Юхименко І. В.  Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах / І. В. Юхименко. - С. 92
  Адешелідзе М. О.  Психологічна готовність учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи до тестування / М. О. Адешелідзе. - С. 94-95
  Бідуля Н. М.  Роль процесу малювання в розитку дітей, що мають порушення інтелекту / Н. М. Бідуля. - С. 96-98
  Брюх О. М.  Розлучення як соціально-психологічна проблема / О. М. Брюх. - С. 99-101
  Будяк Д. Л.  Психологічні витоки української гостинності / Д. Л. Будяк, А. С. Тен. - С. 102-103
  Будяк Д. Л.  Адаптація студентів першого курсу до навчання у вузі / Д. Л. Будяк. - С. 104-107
  Вербицька О. М.  Психологічні тенденції формування професійної деформації вчителів / О. М. Вербицька. - С. 108-109
  Гагаріна Г. А.  Вплив стилів сімейного виховання на розвиток особистості / Г. А. Гагаріна. - С. 112
  Григоренко Ю. В.  Жіночий мазохізм як культурний феномен слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 113-114
  Іньєва Є. К.  Психологічна адаптація дітей з фізичними вадами / Є. К. Іньєва. - С. 116
  Коваленко В. М.  Психолого-методологічний аспект проблеми формування цінностей людини / В. М. Коваленко. - С. 117-118
  Косяк Я. О.  Психологічні особливості стосунків між чоловіком та жінкою / Я. О. Косяк. - С. 119-120
  Краснобай В. П.  Вирішення конфліктів та шляхи їх попередження / В. П. Краснобай. - С. 121-122
  Куций В. А.  Професійне та особистісне самовизначення у підлітковому та юнацькому віці / В. А. Куций, К. С. Литвинов. - С. 123-125
  Линник А. О.  Поняття психічного та психологічного здоров'я в контексті фахової підготовки майбутнього психолога-практика / А. О. Линник. - С. 126-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисинкович В. Л.  Деструкції сімейних відносин як основна детермінанта дитячих неврозів / В. Л. Лисинкович. - С. 129-130
  Магур О. О.  Вплив едіпової залежності суб'єкта на вибір партнера / О. О. Магур. - С. 131-132
  Марковський В. В.  Різновиди девіантної поведінки сучасної молоді / В. В. Марковський. - С. 134-136
  Мостова М. М.  Психологчні особливості впливу депресії на особистість / М. М. Мостова. - С. 137-138
  Мордвинчук С. А.  Культурно-исторический подход к толкованию сновидений / С. А. Мордвинчук. - С. 139-141
  Нерода А. А.  Проблема об'єктних відносин у контексті психодинамічної теорії / А. А. Нерода. - С. 142-143
  Сергієнко І. М.  Роль діалогічної взаємодії у корекції життєвого сценарію особистості / І. М. Сергієнко, М. М. Нєкрасова
  Нікітіна Л. Л.  Маніпуляція як психологічне явище / Л. Л. Нікітіна. - С. 146-147
  Панченко В. В.  Мова як сакральне явище у дослідженнях видатних психологів та філософів / В. В. Панченко. - С. 148-149
  Поліщук С. С.  Як студенту сподобатись викладачу / С. С. Поліщук. - С. 150-151
  Ризун М. П.  Лудоманія як механічна залежність та її роль у життєвому самовизначенні молоді / М. П. Ризун. - С. 153-154
  Сергієнко І. М.  Використання предметної моделі у роботі психолога з підлітками / І. М. Сергієнко, А. В.. Рудас. - С. 155-156
  Сватченко Л. О.  Роль гендерних стереотипів і установок прасім'ї на вибір суб'єктом шлюбного партнера / Л. О. Сватченко. - С. 157-159
  Сіденко Ю. О.  Гендерний аспект розвитку ціннісних орієнтацій студентів / Ю. О. Сіденко. - С. 160-162
  Сіренко Т. А.  Формування страхів в онтогенетичному розвитку людини / Т. А. Сіренко. - С. 163-164
  Славінська І. П.  Гендерні стереотипи на шляху кар'єрного зростання / І. П. Славінська. - С. 165-166
  Супруненко Я. В.  Феномен заздрості та його наслідки для особистості / Я. В. Супруненко. - С. 167-168
  Франчук О. В.  Значення самовиховання в життєдіяльності суб'єкта / О. В. Франчук. - С. 169-171
  Хижняк Т. В.  Земні стихії як засіб психологічної самодопомоги / Т. В. Хижняк. - С. 172-174
  Шафоростова О. А.  Творче самовираження як засіб попередження агресивної поведінки підлітка / О. А. Шафоростова. - С. 175-176
  Шевченко С. О.  Танцювальна психотерапія як метод формування позитивних міжстатевих взаємовідносин / С. О. Шевченко, І. М. Сергієнко. - С. 177-178
  Шепель В. Ф.  Психологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / В. Ф. Шепель. - С. 179-180

Рубрики: Педагогіка вищої освіти

Ключові слова (ненормовані): наукова робота студентів -- формування особистості -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- психологія сім'ї -- практична психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2009" серії "Психолого-педагогічні науки" представлені наукові статті студентів з актуальних питань педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, загальної та практичної психології.

 
59 74.200.56я73-1кр
Я92

Яценко, Л. В.

        Гендерні особливості підготовки старшокласників до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Яценко, В. Г. Постовий. - Переяслав-Хмельниц. : Майдаченко І. С., 2009. - 257 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Гендерна освіта

Ключові слова (ненормовані): теорія гендерних відносин -- гендерне виховання -- підготовка старшокласників до сімейного життя

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми гендерного виховання старшокласників у сучасних умовах взаємодії сім'ї та різних типів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори - кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л. В. та кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Постовий В. Г. глибоко аналізують проблеми гендерних відносин в зарубіжній та вітчизняній педагогіці і психології. На основі експериментального дослідження автори розкривають методику використання існуючих педагогічних та соціально-психологічних умов гендерного виховання старшокласників у сім'ї і школі. Посібник має теоретико-прикладне спрямування і сприяє критичному осмисленню еволюції гендерного виховання молодого покоління з позицій реалізацій гуманістичного підходу.

 
60 74.560я73-1
Ж68

Жигірь, В. І.

        Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. - К. : Кондор, 2012. - 338 с.

Ключові слова (ненормовані): психологія професійної педагогіки -- професійне виховання -- професійно-педагогічна культура викладача -- теорія вищої освіти -- методика вищої освіти

Анотація:   Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця ХХІ ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

 
61 88я73-1
О75

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. : А. В. Семенової. - К. : Знання, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Школи, напрями та основні концепції в психології. - С. 16-19
  Методи психолого-педагогічних досліджень. - С. 19-40
  Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи (темпераменту). - С. 42-48
  Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості. - С. 49-50
  Типологія Е. Кречмера. - С. 51-52
  Шкала темпераментів В. Шелдона. - С. 52-53
  Акцентуація особистості. - С. 167-168
  Комунікація. - С. 179-185
  "Я - концепція". - С. 199-215
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - С. 238-246
  Педагогічні парадигми. - С. 246-257
  Тест-питальник Г. Айзенка (ЕРІ). - С. 257-263
  Тест Г Айзенка на визначення коефіцієнта інтелекту. - С. 284-295

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- біопсихічні властивості людини -- типи нервової системи -- типологічні теорії особистості -- психічні процеси -- вольова сфера

Анотація:   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонского процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

 
62 88.53 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологічні проблеми спілкування -- конфліктні ситуації у спілкуванні -- процес спілкування -- педагогічне спілкування -- етика спілкування -- діловий етикет

Анотація:   Змістом навчального посібника охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести.

 
63 88.56
Б36

Бевз, Г. М.

        Дитина в прийомній сім'ї: Нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пеша ; за заг. ред. О. О. Яременка. - К. : Український інститут соціальних досліджень, 2001. - 101 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): виховання в прийомній сім'ї -- форми сімейного виховання -- сімейне виховання дітей-сиріт -- прийомне батьківство -- психологія

Анотація:   У книжці розглядаються психолого-педагогічні аспекти становлення, практичної діяльності та подальшого розвитку інституту прийомної сім'ї як форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативної вихованню в інтернатних закладах.

 
64 88.3 я73-2
Ц58

Цигульська, Т. Ф.

        Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. / Т. Ф. Цигульська. - К. : Наукова думка, 2000. - 190 с.

Рубрики: Психологія прикладна

Ключові слова (ненормовані): предмет психології -- стан психології -- соціально-психологічні явища -- структура і активність особистості -- воля -- стрес

Анотація:   У посібнику розглянуто проблеми загальної та прикладної психології, курс лекцій з якої автор викладає у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблеми критичного творчого мислення, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Велика увага приділена прикладним аспектам психології, зокрема способам подолання стресу, прийомам ефективного спілкування та самовиховання волі.

 
65 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Філ-студія, 2006. - 316 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психологія комунікативної взаємодії викладача зі студентами -- студентське самоврядування -- протиріччя і конфлікти у педагогічній взаємодії -- виховання

Анотація:   У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", конспекти лекції до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

 
66 88.3я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2009. - 576 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- мозок і психіка -- діяльність -- особистість -- пізнавальна сфера особистості -- увага -- відчуття -- сприймання -- пам'ять

Анотація:   Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

 
67 74.200
Є72

Єрмаков, І. Г.

        Виховання життєтворчості: моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. - Х. : Основа, 2006. - 219 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховання

Ключові слова (ненормовані): виховні системи

Анотація:   У чому полягає сутність виховної системи сучасної школи? Як реалізувати життєтворчий потенціал навчального закладу? Як виховувати учня - суб'єкта культури і власної життєтворчості? Як діагностувати та визначити рівень зрілості виховної системи школи? На ці та інші актуальні питання становлення і розвитку школи у контексті педагогіки і психології життєтворчості відповідає практико зорієнтований збірник, співтворцями якого є педагогічні колективи, директори і заступники директорів шкіл Святошинського району міста Києва. Значна увага приділяється проблемам моделювання виховних систем, розкриттю їх типологічної специфіки і самобудості.

 
68 88.59 я73-2
М48

Мельник, Л. П.

        Психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л. П. Мельник. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 176 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості менеджера

Анотація:   Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеритики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

 
69 88.40я73-1
П86

        Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Видавництво КНЕУ, 2008. - 329 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): планування навчання -- мотивація навчання -- організація навчання -- контроль навчання -- управління навчанням учнів -- педагогічне спілкування -- педагогічні конфлікти

Анотація:   У посібнику викладено основні положення щодо управління навчальною діяльністю учнів різних категорій, що грунтуються на психологічних закономірностях розвитку особистості.

 
70 74.202.60я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Технологія і техніка шкільного уроку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. - К. : Знання, 2010. - 335 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Ключові слова (ненормовані): типи навчання -- педагогічні інваріанти -- урок -- підготовка вчителя до уроку -- функції вчителя -- вчитель - вихователь

Анотація:   Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Головна увага зосереджена на обгрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

 
71 74.20 я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академія, 2002. - 528 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): розвиток шкільництва -- розвиток педагогічної думки

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

 
72 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - К. : Зень О., 2007. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- психологічна культура -- особистісна свобода -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
73 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - Житомир : Волинь, 2008. - 232 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- особистісна свобода -- психологічна культура -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
74 95.4
Д36

        Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] : Вип. 1 Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 404 с.

Зміст:
  Рогова П. І.  Інформаційна діяльність бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань / П. І. Рогова. - С. 9-13.
  Рогова П. І.  Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / П. І. Рогова, В. І. Лутовинова, Т. В. Добко. - С. 16-36.
  Бейліс Л. І.  Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках / Л. І. Бейліс. - С. 37-44.
  Петрова Л. Г.  Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві : соціально-педагогічний аспект / Л. Г. Петрова. - С. 44-53.
  Пустовіт Г. П.  Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах / Г. П. Пустовіт. - С. 53-60.
  Разумцева Г. І.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників / Г. І. Разумцева. - С. 60-66.
  Сизов Б. Н.  Библиотеки и образование : обеспечение доступа граждан к современным знаниям / Б. Н. Сизов, Т. С. Маркарова. - С. 67-76.
  Павленко Р. І.  Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства / Р. І. Павленко, Т. А. Остапенко. - С. 76-80.
  Дерлеменко В. В.  Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної науки, освіти і практики сільськогосподарськими бібліотеками України / В. В. Дерлеменко. - С. 81-90.
  Горбенко Н. А.  Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні / Н. А. Горбенко. - С. 92-101.
  Плужнікова Н. С.  Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Н. С. Плужнікова, Л. М. Бондар. - С. 102-110.
  Мацібора Н. Г.  Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору / Н. Г. Мацібора. - С. 111-120.
  Яценко Г. М.  Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : стан і перспективи розвитку / Г. М. Яценко. - С. 121-128.
  Коваленко І. Й.  Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко. - С. 129-137.
  Судіна Т. О.  Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації / Т. О. Судіна. - С. 137-149.
  Яценко О. М.  Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави / О. М. Яценко. - С. 149-159.
  Пономаренко Л. О.  Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічнихз питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко. - С. 160-172.
  Тарасова Н. І.  Використання можливостей АБІС "ІРБІС" у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики / Н. І. Тарасова, О. В. Пекур. - С. 172-179.
  Тишковець О. К.  Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / О. К. Тишковець. - С. 179-190.
  Ніколюк Л. І.  Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки : культурно-освітній аспект / Л. І. Ніколюк. - С. 190-199.
  Шкира О. І.  Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди / О. І. Шкира. - С. 200-207.
  Лобановська І. Г.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних бібліотек : напрями впровадження / І. Г. Лобановська. - С. 210-220.
  Савенкова Л. В.  Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті / Л. В. Савенкова. - С. 220-231.
  Овсак О. С.  Практичний досвід використання сучасного скануючого обладнання для оцифрування книжкових фондів бібліоьек. ATIZ DIY - нова генерація книжкових сканерів / О. С. Овсак. - С. 231-234.
  Солов'яненко Д. В.  Веб-технології другого покоління : огляд основних тенденцій / Д. В. Солов'яненко. - С. 234-259.
  Торлин И. Г.  Виртуальная справка - перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей / И. Г. Торлин. - С. 260-265.
  Непляха О. С.  Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : стан, перспективи розвитку / О. С. Непляха. - С. 266-273.
  Залітко Л. М.  Читальна зала фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронних інформаційних технологій / Л. М. Залітко. - С. 274-278.
  Самчук Л. І.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського / Л. І. Самчук. - С. 280-288.
  Вербова В. В.  Система вибіркового розповсюдження інформації : теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / В. В. Вербова. - С. 289-298.
  Хемчян І. І.  Координаційні зв'язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України / І. І. Хемчян. - С. 298-308.
  Здановська В. П.  Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. П. Здановська. - С. 309-323.
  Зініченко Л. В.  Регіональні аспекти науково-методичної роботи з бібліотечними кадрами / Л. В. Зініченко. - С. 323-329.
  Конончук О. Б.  Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / О. Б. Конончук. - С. 329-336.
  Григоренко Т. В.  Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини : стратегія розвитку / Т. В. Григоренко. - С. 336-342.
  Сімоненко Н. Є.  Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації / Н. Є. Сімоненко. - С. 342-349.
  Білоус В. С.  Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету / В. С. Білоус. - С. 349-357.
  Зуева Е. М.  Действующие модели информационно-библиотечного обеспечения общеобразовательных учреждений России / Е. М. Зуева. - С. 358-366.
  Дяченко Н. І.  Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі : стан, проблеми, перспективи / Н. І. Дяченко. - С. 366-375.
  Гонік Є. Г.  Участь обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні мережі електронних бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області / Є. Г. Гонік. - С. 376-383.
  Колосай Л. А.  Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів / Л. А. Колосай. - С. 384-394.

 
75 74.00
П24

        Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, Науково-метод. центр середньої заг. освіти МОН України, Акад. пед. наук України. - К. : ЛОГОС, 2000. - 308 с.

Зміст:
  Даниленко Л. І.  Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці / Л. І. Даниленко. - С. 6-11
  Сидоренко О. Л.  Управління освітніми інноваційними процесами / О. Л. Сидоренко. - С. 12-14
  Довбищенко В. І.  До проблеми правового забезпечення інноваційної освітньої діяльності / В. І. Довбищенко. - С. 14-16
  Ващенко Л. М.  Науково-організаційне забезпечення інноваційної діяльності в системі шкільної освіти м. Києва / Л. М. Ващенко. - С. 17-19
  Ельникова Г. В.  Сутність і механізм адаптивного управління загальною середньою освітою / Г. В. Ельникова. - С. 19-24
  Косинська О. А.  Управління педагогічними нововведеннями / О. А. Косинська, В. П. Гончарова. - С. 24-26
  Логвіна-Бик Т. А.  Проблеми педагогічного керівництва інноваційним освітнім процесом / Т. А. Логвіна-Бик. - С. 27-29
  Данилова Г. С.  Проблеми методичного менеджменту в сфері освіти та шляхи їх вирішення / Г. С. Данилова. - С. 29-33
  Конец С. Я.  Сутність заробітної плати в рионкових умовах господарювання / С. Я. Конец. - С. 34-35
  Калініна Л. М.  Моделі управлінської діяльності керівника школи / Л. М. Калініна. - С. 35-42
  Остапчук О. Є.  Особливості педагогічної діяльності інноваційних закладів освіти / О. Є. Остапчук. - С. 42-45
  Серкіс Ж.  Організаційна культура інноваційного закладу освіти / Ж. Серкіс. - С. 45-48
  Федорова Н. Ф.  Школа-лабораторія наукової установи в системі інноваційної діяльності / Н. Ф. Федорова. - С. 49-52
  Чернуха Гадзецька К. М.  Рух до нової школи: вибір шляху / Гадзецька К. М. Чернуха. - С. 52-55
  Островерхов Н. М.  Проблеми управління авторськими закладами освіти / Н. М. Островерхов. - С. 56-60
  Цуканова Т. О.  Особливості управління навчальним закладом приватної форми власності / Т. О. Цуканова. - С. 60-65
  Погрібна Н. С.  Проблеми організації особистісно орієнтованого навчального процесу у середній школі / Н. С. Погрібна. - С. 66-70
  Холодова Г. В.  Дитячий садок - початкова школа: сутність, перспективи розвитку / Г. В. Холодова. - С. 70-74
  Самодрин А. П.  Виховання свідомої відповідальності за майбутнє в умовах профільно-диференційованої школи / А. П. Самодрин. - С. 74-77
  Арюшкіна Л. М.  Про основні положення діяльності обласного багатопрофільного ліцею, як інноваційного закладу освіти / Л. М. Арюшкіна, С. В. Петренко. - С. 78-81
  Чупріна М. О.  Система економічної освіти у фінансовому ліцеї м. Києва / М. О. Чупріна, Ю. В. Шукевич. - С. 81-84
  Сергієнко В. О.  Досвід проведення атестації навчальних закладів у Вовчанському районі Харківської області / В. О. Сергієнко, М. А. Струкова. - С. 84-87
  Городова Н. М.  Модель управління системою виховного процесу в сільській школі / Н. М. Городова. - С. 88-89
  Струманський В. П.  Організаційно-ініціативна суть нестандартних форм і змісту у вирішенні актуальних проблем національного виховання / В. П. Струманський. - С. 90-93
  Зайченко О. І.  Раціоналізація праці апарату районного відділу освіти / О. І. Зайченко. - С. 93-97
  Полякова Г. А.  Створення умов для професійного розвитку вчителів через систему контрольно-аналічної діяльності / Г. А. Полякова. - С. 97-100
  Трошкін О. В.  Інноваційно-акмеологічний супровід процесу розвитку ініціативи фахівця / О. В. Трошкін. - С. 101-105
  Борова Т. А.  Корекція та самокорекція управлінської діяльності учня / Т. А. Борова. - С. 106-108
  Сергеєва Л. М.  Досвід, ідеї, перспективи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ / Л. М. Сергеєва. - С. 108-112
  Грищенко О. А.  Діяльність школи нового типу / О. А. Грищенко. - С. 112-115
  Дусавицький О. К.  Розвивальне навчання: теорія і практика / О. К. Дусавицький. - С. 116-123
  Ільченко В. Р.  "Довкілля" - освітня програма майбутнього / В. Р. Ільченко. - С. 123-129
  Гуз К. Ж.  Методологічні основи експериментальної перевірки освітньої програми / К. Ж. Гуз. - С. 129-134
  Бібік Н. М.  Теоретичні засади моделі особистісно орієнтованого навчання за програмою "Крок за кроком" / Н. М. Бібік. - С. 134-138
  Волченкова Г.  Програма "Крок за кроком": здобутки й перспективи / Г. Волченкова. - С. 138-144
  Чернявська Л. Н.  Програма "Крок за кроком": новий тип взаємин з родинами / Л. Н. Чернявська. - С. 144-149
  Софій Н.  Навчання демократії за освітньою концепцією "Крок за кроком" / Н. Софій. - С. 149-155
  Коляденко В. А.  Інноваційна діяльність в сучасній науці та технологіях / В. А. Коляденко. - С. 155-158
  Касьянова О.  Розвиток педагогічного моніторингу в теорії та шкільній практиці / О. Касьянова. - С. 160-162
  Рогова П. І.  Інформаційне забезпечення інноваційно-освітнього процесу / П. І. Рогова. - С. 162-165
  Степашко В.  Історія розвитку систем дистанційної освіти / В. Степашко. - С. 165-167
  Морзе Н. В.  Організація дистанційного навчання на базі використання основних можливостей Інтернет / Н. В. Морзе, П. С. Умань. - С. 167-174
  Ротаєнко П. А.  Комп'ютерна мультимедія як засіб навчання / П. А. Ротаєнко, Н. І. Самойленко, Ю. О. Дорошенко. - С. 175-180
  Чашко Л. В.  Аудіовізуальна інформація як інноваційний засіб навчання / Л. В. Чашко. - С. 180-182
  Дмитренко І. І.  Використання можливостей мережі INTERNET у системі освіти / І. І. Дмитренко. - С. 182-184
  Дорошенко Ю. О.  Особливості застосування комп'ютерно-інформаційних технологій навчання математики в початковій школі / Ю. О. Дорошенко, Н. П. Листопад. - С. 184-190
  Головко Н. І.  Організація самостійної роботи учнів на уроках з використанням засобів відеоінформації / Н. І. Головко. - С. 190-193
  Волинський В. П.  Інноваційні технології і дидактичні засоби навчання / В. П. Волинський. - С. 193-195
  Черней С.  Інноваційні засоби навчання як об'єкт проектно-методологічної роботи в педагогіці / С. Черней. - С. 195-198
  Онкович Г. В.  Твори пресфотографії як засоби зорової наочності та методика їх використання на заняттях з розвитку мовлення / Г. В. Онкович. - С. 199-202
  Індило Л. Д.  Проблема формування культури мовлення майбутнього вчителя / Л. Д. Індило. - С. 203-205
  Киричук О.  Педагогічна система як об'єкт психології управління / О. Киричук. - С. 205-211
  Карамушка Л. М.  Психологічне забезпечення управління освітніми закладами як складова інноваційного підходу / Л. М. Карамушка. - С. 211-215
  Болтівець С. І.  Методологічні основи психогігієни інноваційної практики / С. І. Болтівець. - С. 216-217
  Чудакова В. П.  Психолого-педагогічні засоби самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу особистості / В. П. Чудакова. - С. 217-219
  Максименко Л. І.  Психологічне забезпечення педагогічних інновацій / Л. І. Максименко. - С. 220-222
  Гордієнко Т. А.  Автоматизоване місце психолога учбового закладу / Т. А. Гордієнко. - С. 222-227
  Головченко А. Ф.  Психологічна готовність керівників шкіл до гуманізації управління як важливий фактор управління інноваціями в освіті / А. Ф. Головченко. - С. 227-231
  Буркова Л. В.  Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті / Л. В. Буркова. - С. 231-238
  Козлова О. Г.  Основні стратегії педагогічного впливу при традиційному та інноваційному підходах до навчання / О. Г. Козлова. - С. 239-245
  Бориско Н. Ф.  В нове сторіччя - з новими підручниками / Н. Ф. Бориско. - С. 246-249
  Ільченко В. Р.  Дидактичні основи освітньої програми "Довкілля" / В. Р. Ільченко, Є. Ж. Гуз. - С. 249-253
  Редько В. Г.  Інтегрований підручник іноземної мови для середньої школи як засіб реалізації оновленого змісту освіти / В. Г. Редько. - С. 254-257
  Даниленко Г. Д.  Інтерактивність та системність при вивченні властивостей твердого тіла в курсі шкільної фізики / Г. Д. Даниленко. - С. 257-260
  Ляшенко А. Х.  Інтеграція в астрономії і астрономія в інтеграції змісту освіти / А. Х. Ляшенко, Г. В. Сухорукова. - С. 260-262
  Топузов О. М.  Проблемне навчання георгафії як засіб формування творчої особистості / О. М. Топузов. - С. 262-266
  Топузова А. В.  Перспективи розвитку пізнавальної самостійності учнів у процесі діяльності позашкільних закладів освіти / А. В. Топузова. - С. 266-268
  Старовойт Л. Я.  Застосування інноваційних технологій навчання у вищих професійних училищах / Л. Я. Старовойт. - С. 268-272
  Нещадим М. І.  Методологія інноваційних перетворень у системі військової освіти / М. І. Нещадим. - С. 272-276
  Мащенко О. М.  Формування цілісного уявлення учнів 5-6 класів про систему природничонаукових знань / О. М. Мащенко. - С. 277-280
  Протасова Н. Г.  Синергетичний підхід до управління інноваційними процесами у післядипломній освіті / Н. Г. Протасова. - С. 280-284
  Набока Б. С.  Інформаційно-технологічна розбудова освіти як чинник підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Б. С. Набока. - С. 285-288
  Талапканич М. Ю.  Активізація інноваційної діяльності у післядипломному навчанні вчителів / М. Ю. Талапканич, С. І. Жупанин, Н. В. Попович. - С. 288-291
  Макагон К. В.  Науково-методичний супровід педагогічних інновацій в умовах післядипломної освіти / К. В. Макагон. - С. 291-293
  Сагарда В. В.  Інновації в підготовці педагогічних кадрів / В. В. Сагарда. - С. 293-296
  Шимов Ю. Ю.  Основи дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Ю. Ю. Шимов. - С. 296-298
  Ткачук Т.  Диференціація змісту підготовки керівників шкіл у Німеччині / Т. Ткачук. - С. 299-303

Анотація:   Наукові праці відображають сучасні погляди на освітні інновації, зокрема на основні проблеми інноватики в сучасній теорії та практиці, інноваційний зміст навчання, виховання, управління. Збірник розрахований на практичних і наукових працівників системи освіти та інших зацікавлених осіб щодо педагогічних інновацій.

 
76 88я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Основи психології [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, С. А. Мукомел. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 220 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- психологія особистості -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- характер -- темперамент -- здібності

Анотація:   Курс дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як у сім'ї, так і в трудовому колективі.

 
77 74я25
К17

        Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік [Текст] : до 15-річчя ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського : [реком. посіб.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2013. - 212 с.

Рубрики: Довідкові видання - Календар знаменних і пам'ятних дат

Ключові слова (ненормовані): пам'ятні дати у галузі освіти

Анотація:   Щорічний рекомендаційний посібник містить відомості про визначні дати та події з історії вітчизняної й світової освіти, педагогіки, психології та філософії (із них - 458 дат присвячено персоналіям), та має три розділи: "Визначі дати року", "Перелік визначних і пам'ятних дат за місяцями", "Науковці НАПН України - ювіляри 2014".

 
78 74.20я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академія, 2000. - 543 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): дидактика -- школознавство -- історія педагогіки

Анотація:   У посібнику розкрито основні питання загальних засад педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Киїіської Русі до сьогодення.

 
79 74.20я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2005. - 559 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито основні питання загальних засад педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Киїіської Русі до сьогодення.

 
80 72.641р30
О64

        Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою [Текст] : (комплект дидактичних матеріалів) / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред.: В. І. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 164 с.

Зміст:
  Саюк В. І.  Основи наукових досліджень / В. І. Саюк, Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій. - С. 4-16
  Ануфрієва О. Л.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / О. Л. Ануфрієва. - С. 17-33
  Ануфрієва О. Л.  Економіка освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 34-45
  Ануфрієва О. Л.  Менеджмент освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 46-58
  Ануфрієва О. Л.  Основи проектної діяльності / О. Л. Ануфрієва. - С. 59-75
  Волянюк Н. Ю.  Інформаційні технології у вищій школі / Н. Ю. Волянюк. - С. 76-83
  Волянюк Н. Ю.  Психологія вищої школи / Н. Ю. Волянюк. - С. 84-90
  Гузій Н. В.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / Н. В. Гузій. - С. 91-98
  Осокіна Ю. С.  Філософія освіти / Ю. С. Осокіна. - С. 99-104
  Скоробогатько Н. М.  Культорологія / Н. М. Скоробогатько. - С. 105-120
  Скоробогатько Н. М.  Логіка наукового дослідження / Н. М. Скоробогатько. - С. 121-127
  Чернишова Є. Р.  Спецкурс / Є. Р. Чернишова. - С. 128-136
  Чернишова Є. Р.  Педагогічний моніторинг якості освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 136-144
  Чернишова Є. Р.  Основні засади формування якості вищої освіти України на шляху до Європейського простору вищої освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 144-148
  Чернишова Є. Р.  Інформаційні технології в освіті / Є. Р. Чернишова. - С. 149-153
  Чернишова Є. Р.  Вища освіта України і Болонський процес / Є. Р. Чернишова. - С. 154-158
  Чернишова Є. Р.  Світовий досвід підготовки наукових кадрів у країнах СНД (Білорусь, Казахстан, Росія) / Є. Р. Чернишова. - С. 158-162

Рубрики: Наукознавство - Наукові праці

Ключові слова (ненормовані): економіка освіти -- філософія освіти -- вища освіта України -- психологія вищої школи

Анотація:   У дидактичних матеріалах містяться програми навчальних дисциплін і спецкурсів для організації навчання аспірантів і здобувачів. Вони, на думку авторів, дадуть аспірантам і здобувачам цілісне уявлення про науку як систему знань і засіб пізнання, сформують погляди на методологію наукового дослідження, покажуть значення і можливості педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, дадуть можливість практично познайомитися з технологією проектної діяльності тощо.

 
81 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 75 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 176 с.

Зміст:
  Бондаренко О. М.  Розвиток здравотворчих ідей в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 3-7
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 8-13
  Береза В. О.  Особливості стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів при навчанні практичної граматики англійської мови / В. О. Береза. - С. 13-17
  Василенко М. П.  Речевые ситуации и коммуникативная деятельность учителя: компоненты анализа / М. П. Василенко. - С. 18-22
  Войцях Т. В.  Вивчення проблем комунікативної культури та психічних відхилень у поведінці дітей із проблемних сімей / Т.В. Войцях. - С. 23-25
  Войцях Т. В.  Готовність педагога до управління виховним процесом / О. В. Волошенко. - С. 26-29
  Герасимова І. В.  Формування особистості першокурсників в період їх адаптації до умов навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 30-32
  Герасимова Н. Є.  Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Є. Герасимова. - С. 32-35
  Глазиріна В. М.  Роль комунікативних бар'єрів у спілкуванні студентської молоді / В.М. Глазиріна. - С. 35-37
  Гнезділова К. М.  Формування операційної компоненти готовності майбутнього вчителя математики до реалізації наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 38-42
  Голуб С. В.  Використання інструментарію інформаційного моделювання для формування творчої особистості / С. В. Голуб, Л. В. Семененко. - С. 43-45
  Гора О. В.  Розвиток професійної освіти на Кіровоградщині (ХХ - початок ХХІ століть) / О. В. Гора. - С. 45-52
  Горбач Г. М.  Роль мовленнєвої культури в процесі ефективного спілкування вчителя з учнями / Г. М. Горбач. - С. 53-55
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 56-64
  Демиденко Т. М.  Формування творчої особистості вчителя у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності / Т. М. Демиденко. - С. 64-67
  Демченко С. О.  Структура професійно-педагогічної компетентності викладача спеціальних технічних дисциплін / С. О. Демченко. - С. 68-74
  Зав'ялова Л. І.  Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти / Л. І. Зав'ялова. - С. 74-77
  Зобенько Н. А.  Профілактика наркоманії серед підлітків в діяльності соціально-психологічної служби / Н. А. Зобенько [и др.]. - С. 78-84
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 85-89
  Коломиец Е. Г.  Формирование духовно моральной личности / Е. Г. Коломиец. - С. 90-92
  Коновальчук В. І.  До проблеми психологічного здоров'я особистості (глибинно психологічний аспект) / В.І. Коновальчук. - С. 93-98
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 99-103
  Кузьменко Г. О.  Забезпечення психічного здоров'я студентів на засадах досвіду аналітичної психології / Г. О. Кузьменко. - С. 104-107
  Куліш І. М.  Спрямованість навчального процесу на збереження здоров'я студентів / І. М. Куліш. - С. 108-113
  Майборода Г. Я.  Соціалізація особистості: педагогічний аспект / Г. Я. Майборода. - С. 113-117
  Махиня Н. В.  Система професійної підготовки вчителя у Німеччині: тенденції становлення та розвитку / Н. В. Махиня. - С. 117-120
  Мойсеєнко Р. М.  Формування індивідуальності майбутнього вчителя в процесі індивідуальної роботи / Р. М. Мойсеєнко. - С. 121-124
  Мотирьов В. В.  Проблема множинності інтелекту в навчанні іншомовного спілкування / В. В. Мотирьов. - С. 125-128
  Мошенська Л. В.  Твори образотворчого мистецтва як метод дослідження несвідомої сфери психіки / Л. В. Мошенська. - С. 128-133
  Некоз І. В.  Рівні розвитку пізнавальних інтересів студентів та методики їх діагностики / І. В. Некоз. - С. 133-137
  Пакушина Л. З.  Дисципліни медико-соціального спрямування як засіб формування здорового способу життя майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 137-141
  Попова М. С.  Розвиток творчого потенціалу учнів підліткового віку шляхом комплексу мистецтв / М. С. Попова. - С. 141-145
  Пульбере В. А.  Глобализация и проблемы образования / В. А. Пульбере. - С. 145-147
  Савченко О. П.  Еволюція розвитку підходів до організації процесу навчання іноземними мовами / О. П. Савченко. - С. 148-155
  Титаренко Л. М.  Ділові ігри як засіб формування екологічної компетентності студентів університетів / Л. М. Титаренко. - С. 155-159
  Чемерис І. М.  Теоретико-методологічні аспекти використання масово-комунікаційних джерел в практиці навчання іноземної мови майбутніх журналістів / І. М. Чемерис. - С. 160-164
  Числова Є. А.  Проблема формування системного мислення учнів і студентів у сучасній педагогіці / Є. А. Числова. - С. 165-171

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): управління виховним процесом -- соціально-психологічна адаптація студентів -- неперервна освіта -- психологічне здоров'я особистості -- профілактика наркоманії

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неприривність професійної освіти та ін.

 
82 74.204.2
В20

Васянович, Г. П.

        Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) [Текст] : монографія / Г. Васянович; наук. ред. І. А. Зазюн. - К. : 2002. - 232 с.

Зміст:
  Методологічні основи виховання морально-правової відповідальності педагога. - С. 23-31
  Проблема морально-правової відповідальності у філософсько-педагогічному контексті. - С. 60-131
  Проблема взаємозв'язку моральної ї правової відповідальності та педагогічної практики. - С. 154-198

Рубрики: Етика професійна - Педагогічна етика

Ключові слова (ненормовані): професійна етика -- педагогічна етика -- моральна відповідальність -- педагогічний колектив

Анотація:   У монографії розкривається походження, зміст,взаємозв'язок і правової відповідальності та формування її у педагога. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки (філософії, педагогіки, психології, етики, права) з метою висвітлення гуманістичного аспекту морально-правової відповідальності особистості. Аналіз проблеми грунтується на парадигмальному підході.

 
83 74.20 я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 528 с.

Рубрики: дидактика вищої школи - Підручник

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорія навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

 
84 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (21), Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 197 с.

Зміст:
  Бенькович Є. Р.  Проблеми впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес на прикладі регіонального закладу вищої освіти / Є. Р. Бенькович, Т. А. Холошня. - С. 7-10.
  Біла Г. М.  Стратегія і тактика індивідуальної роботи педагога і педагога-наставника / Г. М. Біла. - С. 11-14.
  Бургун І. В.  Роль психолого-педагогічних дисциплін у формуванні пізнавальної самостійності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. В. Бургун. - С. 15-19.
  Верхоланцев Г. О.  Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти / Г. О. Верхоланцев. - С. 20-23.
  Волкова А. М.  Шляхи підвищення якості викладання психології у вищих технічних закладах освіти / А. М. Волкова. - С. 24-25.
  Глигало Ю. В.  Професійні потреби педагогічних працівників освітніх закладів / Ю. В. Глигало. - С. 26-32.
  Литвин О. В.  Професійне самовизначення старшокласників у системі довузівської освіти технічного університету / О. В. Литвин. - С. 33-37.
  Заставнюк О. О.  Кваліметричний метод вимірювання результатів психолого-педагогічних досліджень / О. О. Заставнюк. - С. 38-42.
  Кицкай Л. І.  Економічна культура як складова економічної освіти / Л. І. Кицкай. - С. 43-47.
  Самойленко Н. Б.  Необхідність удосконалення підготовки вчителів до використання методу проектів у педагогічній діяльності / Н. Б. Самойленко. - С. 48-52.
  Красильник Ю. С.  Професійна підготовка викладача вищого навчального закладу освіти як педагогічна проблема / Ю. С. Красильник. - С. 53-57.
  Кривопишина О. А.  Проблеми вивчення психології літературної творчості в умовах мультипарадигмального етапу розвитку гуманітарних наук / О. А. Кривопишина. - С. 58-63.
  Кучерак І. в.  Когнітивно-операційна підсистема готовності до професійного спілкування: структура, компоненти, функції / І. в. Кучерак. - С. 64-67.
  Лобода Ю. Г.  Професійна підготовка майбутніх інженерів за допомогою комп'ютерно-інтегрованих технологій / Ю. Г. Лобода. - С. 68-72.
  Павленко О. О.  Використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. О. Павленко. - С. 78-85.
  Панов С. Ф.  Професійна підготовка технічних перекладачів в умовах впровадження кредитно-модульної системи навчання / С. Ф. Панов. - С. 86-89.
  Пеньковець О. В.  Становлення та розвиток інформаційних технологій навчання: історичний аспект / О. В. Пеньковець. - С. 90-93.
  Періг І. М.  Діагностика креативності студентів / І. М. Періг. - С. 94-98.
  Побережна Л. Л.  Культурне середовище вищого навчального закладу як простір формування стилю і способу життя студентів / Л. Л. Побережна. - С. 99-101.
  Погоріла І. О.  Психолого-педагогічні умови формування особистості фахівця у вищих навчальних закладах / І. О. Погоріла, О. В. Романенко. - С. 102-105.
  Постоюк Н. В.  Сучасний погляд на формування політехнічних знань у науково-педагогічній діяльності Д. Л. Сергієнка / Н. В. Постоюк. - С. 106-110.
  Редько О. В.  Вплив чинників сучасної системи навчання на розвиток індивідуально-гендерної стратегії професійної самореалізації / О. В. Редько. - С. 111-116.
  Романюк Л. В.  Механізми розвитку суб'єктивного ставлення до цінностей і смислів у процесі психолого-педагогічної освіти / Л. В. Романюк. - С. 117-120.
  Симоненко С. В.  Використання комп'ютерних технологій у викладанні професійної англійської мови / С. В. Симоненко. - С. 121-123.
  Тернавська Т. А.  Проблема методичного інструментарію вивчення рівня інтелекту як складової пізнавальної активності студентів вищих освітніх закладів України / Т. А. Тернавська. - С. 124-127.
  Бондарчук О. І.  Самоменеджмент як умова особистісного розвитку керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук. - С. 128-132.
  Чистовська І. П.  Проектна діяльність як засіб формування педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / І. П. Чистовська. - С. 133-136.
  Чугаєва Н. Ю.  Психологічні характеристики викладача як чинник ефективності педагогічної взаємодії / Н. Ю. Чугаєва. - С. 137-140.
  Шамельханова Н. А.  Психолого-педагогические условия формирования исследовательской культуры будущих инженеров / Н. А. Шамельханова. - С. 141-144.
  Шамлян К. М.  Професійна самосвідомість викладача-психолога / К. М. Шамлян. - С. 145-149.
  Шеховцова В. И.  Проектные умения инженеров-педагогов компьютерного профиля как основная составлящая их проектной культуры / В. И. Шеховцова. - С. 150-155.
  Ященко Е. М.  Саморозвиток особистості впроцесі професійної підготовки / Е. М. Ященко. - С. 156-160.

Рубрики: Психологія

 
85 88я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006. - 520 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- спілкування -- пізнавальна діяльність -- емоційно-вольова сфера -- психологія індивідуальності -- теорії освіти і навчання -- методика

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
86 88я73-1
С77

Старовойтенко, Н. В.

        Основи психології та педагогіки: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 336 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- особистість -- емоції -- почуття -- воля -- здібності -- психологія спілкування -- психологія конфлікту -- психологія колективу -- творчі роботи

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні основи психології і педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики психолого-педагогічних знань студентів. Задачі, поетичні твори, притчі, студентські творчі роботи, подані в посібнику, стануть дидактичним матеріалом для виконання практичних завдань та способом формування психолого-педагогічної культури.

 
87 88.840я73-1
П86

        Психологія і педагогіка життєтворчості [Текст] : навч.- метод. посіб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч., Ін-т пед. АПН України. - : 1996. - 792 с.

Зміст:
  Нова школа нової України на зламі століть. - С. 10-31
  Життя особистості як соціально-психологічне явище. - С. 31-80
  Життєвий шлях особистості. - С. 93-148
  Складові життєтворчості. - С. 156-193
  Технологія життєтворчості. - С. 204-253
  Педагогічний потенціал життєтворчості. - С. 268-781

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання

Ключові слова (ненормовані): життєтворчість особистості -- духовний розвиток особистості -- саморозвиток особистості -- управління виховнням -- творчий потенціал учнів

Анотація:   У чому полягає суть життєтворчості? Як виховати учня- суб'єктів культури і власної життєтворчості? Як підвищити статус навчальних закладів у вирішенні важливої психолого-педагогічної проблеми- духовного розвитку і саморозвитку особистості? Як навчити вихованців мистецтва життя, технологіїї життєтворчості? На ці та інші актуальні питання особистісно зорієнтованого навчання і виховання відповідає навчально-методичний посібник, авторами якого є вчені НАН України, Інституту педагогіки АПН України, викладачі вузів, психологи, практичні працівники різних типів навчальних закладів. Значна увага приділяється різним аспектам життєвого шляху особистості; реалізації її творчого потенціалу, культурі життєвого самовизначення. У посібнику вперше розкривається технологія програмно-цільового управління виховним процесом.

 
88 84(4Укр)6-4
Г65

Гончар, О. Т.

        Вибране [Текст] : літ.-худ. вид. / О. Т. Гончар ; уклад., авт. передм. О. Савченко. - Х. : Прапор, 2008. - 720 с.

Зміст:
  Твоя зоря
  Тронка
  Бригантина

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема праці -- тема війни

Анотація:   Роман Олеся Гончара «Тронка» у свій час став новаторським словом в українській літературі. Життя і смерть, війна і мир, радощі буття і трагедії, вірність обов’язку і зрада усі ці поняття, їх боротьба та взаємодія є і будуть незалежно від часу вічними. Про все це і розповідає у своєму творі видатний український письменник. В «Тронці», мабуть, чи не вперше були розкриті глибини людської психології в умовах невпинного прогресу, коли водночас сплітаються минуле, сучасне та майбутнє. Повість "Бригантина" про «трудних» дітей і вчителів, які працюють у спецшколі для юних правопорушників, про повсякденний педагогічний подвиг, а також про духовну красу наших сучасників - самовідданих підкорювачів «української Сахари» в пониззі Дніпра, про їх нелегкі долі і славні трудові звершення. «Бригантина» - це поетичний гімн людинолюбству, довір'ю до юного громадянина, віри в його духовний розвій.

 
89 81.2Ан-48
А64

        Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 187 с.

Рубрики: Довідкові видання - Термінологічний словник

Анотація:   Основу словника складає вузькоспеціальна термінологія, а також слова та словосполучення для більш детального описання понять, що є необхідною умовою підготовки, написання та презентації англомовних доповідей, авторефератів, критичних оглядів або анотування наукових статей з питань психології та педагогіки.

 
90 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" [Текст] : зб. матеріалів XIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 368 с.

Зміст:
  Аліценко О. О.  Порівняльна характеристика акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю / О. О. Аліценко. - С. 10-12
  Балака О. Г.  Джерела права соціального захисту: поняття та осбливості / О. Г. Балака. - С. 13-14
  Баранов В. О.  Нові підходи до концепції державного суверенітету в умовах формування Європейського Союзу / В. О. Баранов. - С. 15-16
  Варданян Л. А.  Гарантії принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону / Л. А. Варданян. - С. 17-19
  Демерлій Т. Ю.  Щодо кваліфікації умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини / Т. Ю. Демерлій. - С. 20-22
  Десятник А.  Правові проблеми сучасного розширення ЄС / А. Десятник. - С. 23-24
  Джолос С. В.  Збройні сили як визначна підвалина державності / С. В. Джолос. - С. 25-27
  Дудка Г. О.  Напрям адміністративної реформи в Україні на сучасному етапі / Г. О. Дудка. - С. 28-30
  Жан К. В.  Експлуатація людей в контексті ст.149 КК України / К. В. Жан. - С. 31-32
  Кисіль Т. О.  Патентування винаходів громадян України в іноземних державах / Т. О. Кисіль. - С. 33-35
  Колісник О. С.  Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку і безпеки під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / О. С. Колісник. - С. 36-37
  Колосова О. О.  Проблеми безробіття та шляхи їх вирішення у період УНР часів Директорії / О. О. Колосова. - С. 38-40
  Коновал В. І.  Аспекти державної політики соціального захисту окремих категорій населення в Україні / В. І. Коновал. - С. 41-42
  Конваленко Д. С.  Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави / Д. С. Конваленко. - С. 43-45
  Корновенко В. С.  Прокуратура СРСР у 1933-1945 рр. / В. С. Корновенко. - С. 46-47
  Кручак Я. В.  Проблема розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Я. В. Кручак. - С. 48-50
  Кульбашний А.  Відмінність житлового приміщення від нежитлового в контексті розвитку житлового законодавства України / А. Кульбашний. - С. 51-52
  Листопад Д. О.  Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Д. О. Листопад. - С. 53-55
  Макаренко А. В.  Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності / А. В. Макаренко. - С. 56-58
  Міщенко С. В.  Створення суду присяжних в Україні преваги та недоліки / С. В. Міщенко. - С. 59-60
  Мойсієнко А. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках СОТ / А. В. Мойсієнко. - С. 61-63
  Обідало О. М.  До питання впровадження інституту пробації / О. М. Обідало. - С. 64-65
  Оржеховська А. О.  Концептуальні підходи до правової природи Європейського Союзу / А. О. Оржеховська. - С. 66-67
  Подорожна Т. С.  Конституція України - документ перехідного періоду / Т. С. Подорожна. - С. 68
  Прилуцький П. В.  Теоретична проблема визначення поняття "доказ" в кримінальному судочинстві України / П. В. Прилуцький. - С. 69-70
  П'яннікова А. Г.  Аналіз міжнародних договорів, укладених Україною, у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності / А. Г. П'яннікова. - С. 71-72
  Радзієвський Р. В.  Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / Р. В. Радзієвський. - С. 73-75
  Рибалка О. В.  Доказове значення захисника в кримінальному процесі / О. В. Рибалка. - С. 76-77
  Рожковська Д. Ю.  Норми транспортного права / Д. Ю. Рожковська. - С. 78-79
  Рубенян Г. Д.  Форма цивільно-правового договору як умова його дійсності / Г. Д. Рубенян. - С. 80-82
  Сокуренко О. М.  Проблемні питання визначення питання диверсії, та її місце в системі особливої частини КК України / О. М. Сокуренко. - С. 83-84
  Тараненко С. С.  Матеріальна відповідальність роботодавця в проекті Трудового кодексу України / С. С. Тараненко. - С. 85-87
  Трапізонян А. Г.  Концептуальні підходи до типологізації державно-правових режимів / А. Г. Трапізонян. - С. 88-89
  Тростіна С. В.  Новизна винаходу - критерій патентноздатності в патентному праві України / С. В. Тростіна. - С. 90-91
  Фесак П. О.  Захист прав інтелектуальної власності в Україні / П. О. Фесак. - С. 92-93
  Шевельов О. М.  Правовий статус військовополоненних відповідно до норм міжнародного гуманітарного права / О. М. Шевельов. - С. 94-96
  Шевченко П.  Інститут виборчої застави: світовий та український вимір / П. Шевченко. - С. 97-100
  Анісіфорова Т. С.  Сутність і фактори формування стилів політичного лідерства / Т. С. Анісіфорова, Ю. В. Терещенко. - С. 102-103
  Артеменко О. О.  Сучасні шляхи реформування казначейського обслуговування в Україні / О. О. Артеменко. - С. 104-105
  Базаєва Н. О.  Використання політичних ПР технологій в Україні / Н. О. Базаєва. - С. 106-107
  Безпала С. В.  Соціальні аспекти трансформації державного управління в Україні / С. В. Безпала. - С. 108-109
  Денисенко О. І.  Державне управління в сфері туристичної галузі / О. І. Денисенко. - С. 110-111
  Дубина І. М.  Державна підтримка місцевого самоврядування як умова розвитку територіальної громади / І. М. Дубина. - С. 112-113
  Коляда М. А.  Особливості державотворення в Україні в період Директорії / М. А. Коляда. - С. 114-115
  Кропивняк І. А.  Оптимізація системи державних закупівель в Україні запорука максимальної економії та ефективності в державному управлінні / І. А. Кропивняк. - С. 116-118
  Лисечко Т. В.  Механізми державного управління в системі податкової служби України / Т. В. Лисечко. - С. 119-121
  Литвиненко Н. П.  Законодавче та нормативне регулювання діяльності органів місцевого самоврядуванняв зарубіжних країнах (на прикладі досвіду Німеччини, Франції та США) / Н. П. Литвиненко. - С. 122-124
  Ляшко Н. В.  Відкритість і демократичність державного управління як фактор ефективності зв'язків з громадськістю / Н. В. Ляшко. - С. 125-127
  Медушівська Н. Л.  Значення діяльності органів самоорганізації населення як самостійного суб'єкта місцевого самоврядування на сучасному етапі становлення демократичного громадянського суспільства / Н. Л. Медушівська. - С. 128-130
  Палій І. М.  Державна політика зайнятості як складова соціально-економічної політики / І. М. Палій. - С. 131-132
  Пінчук Є. П.  Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування / Є. П. Пінчук. - С. 133-134
  Таджиєва О. С.  Законність в державному управлінні: поняття та гарантії забезпечення / О. С. Таджиєва. - С. 135-136
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 138-140
  Анненкова О. В.  Педагогічні погляди і сучасність Й. Песталоцці / О. В. Анненкова. - С. 141-142
  Бойко Л. І.  Готовність учителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Л. І. Бойко. - С. 143-144
  Брезентович Г. В.  Вплив релігійного виховання на становлення особистості молодшого школяра / Г. В. Брезентович. - С. 145-146
  Валяєва О. Ю.  Роль зовнішнього вигляду вчителя в професійній діяльності / О. Ю. Валяєва. - С. 147-148
  Васюта О. І.  Професійно важливі уміння соціального працівника щодо охорони і збереження власного здоров'я / О. І. Васюта. - С. 149-150
  Гаврюшенко О. Д.  Питання професійної майстерності вчителя в історії педагогічних вчень / О. Д. Гаврюшенко. - С. 151-152
  Григоренко М. О.  Роль учителя у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку / М. О. Григоренко. - С. 153-154
  Дащенко А. А.  Використання дистанційного навчання в сучасних умовах / А. А. Дащенко. - С. 155-157
  Денисенко Ю. І.  Мовленнєва культура майбутнього вчителя / Ю. І. Денисенко. - С. 158-159
  Дмитренко Ю. Ю.  Педагогічні умови формування колективу академічної групи студентів університету / Ю. Ю. Дмитренко, Н. А. Єжель, М. В. Сомова. - С. 160-162
  Ємець І. С.  Роль МАН у формуванні наукового світогляду учнів / І. С. Ємець. - С. 163-164
  Зеленська М. В.  Роль мотиваційного компоненту в навчальній діяльності студента / М. В. Зеленська. - С. 165-166
  Заруба Я. А.  Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського і сучасність / Я. А. Заруба. - С. 167-168
  Карпань І. В.  Гуманістичні погляди В. О. Сухомлинського / І. В. Карпань. - С. 169-171
  Кияниця Ю. Ю.  Феномен педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка / Ю. Ю. Кияниця. - С. 172
  Коленіченко Т. І.  Особливість соціальної мобільності в умовах закладу соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко. - С. 173-175
  Колесник О. Ю.  Питання морального виховання в товорчості Ліни Костенко / О. Ю. Колесник. - С. 176-178
  Коморанець Ю. В.  Педагогічні погляди Лесі Українки / Ю. В. Коморанець. - С. 179-181
  Котиченко А. А.  Родинне виховання в Японії / А. А. Котиченко. - С. 182-183
  Кравець М. С.  Феномен Олександра Антоновича Захаренка / М. С. Кравець. - С. 184-185
  Куліш О. О.  Просвітницькі ідеї Григорія Сковороди / О. О. Куліш. - С. 186-187
  Лесич А. М.  Казкотерапія як форма корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодшешкільного віку / А. М. Лесич. - С. 188-190
  Лисненко Н. В.  Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників / Н. В. Лисненко. - С. 191-192
  Лихачова С. В.  Впровадження мультимедійного обладнання в едукаційний процес / С. В. Лихачова. - С. 193
  Мазовецька Н. М.  Використання наукової спадщини В. О. Сухомлинськогоз гендерного виховання учнів / Н. М. Мазовецька. - С. 194-195
  Макаренко С. В.  Макаренко Володимир Миколайович - заслужений вчитель України / С. В. Макаренко. - С. 196-198
  Маляренко Ж. А.  Педагогічні погляди і просвітницька діяльність О. В. Духновича / Ж. А. Маляренко. - С. 199-201
  Меланіна О. С.  Ліплення як метод естетичного виховання молодших школярів / О. С. Меланіна. - С. 202-203
  Мільчевська Г. С.  Особливості організації виховної роботи в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку / Г. С. Мільчевська. - С. 204-205
  Мороз А. А.  Використання інноваційних технологій у школі / А. А. Мороз. - С. 206-207
  Надолінський Д. В.  Цінність освіти у процесі сталого розвитку суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 208-209
  Омельченко О. О.  Методика формування граматичних умінь у дітей молодшого шкільного віку / О. О. Омельченко. - С. 210-211
  Остапенко А. К.  Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 212-213
  Панасенко Я. С.  Гуманістичні погляди в творчості Олександра Антоновича Захаренка / Я. С. Панасенко. - С. 214-216
  Патлачук В. В.  Психокорекція у роботі з дошкільниками / В. В. Патлачук. - С. 217-219
  Пінчук Н. О.  Дистанційне навчання в системі неперервної освіти / Н. О. Пінчук. - С. 220-221
  Полтавець І. В.  Корекція тривожності у молодших школярів / І. В. Полтавець. - С. 222-224
  Попенко О. І.  Престиж і професія вчителя - антоніми чи синоніми 21 столяття? / О. І. Попенко. - С. 225-227
  Прищепа С. М.  Сутність особистісної активності школяра / С. М. Прищепа. - С. 228-229
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 230-232
  Руденко О. І.  Підгрунтя патріотизму, або чи здатна наша держава виховати національно свідомих? / О. І. Руденко. - С. 233-235
  Сапрон А. А.  Проблема формування загальнолюдських цінностей / А. А. Сапрон. - С. 236-237
  Смислова О. В.  Професійна підготовка майбутніх перекладачів на основі компетентнісного підходу / О. В. Смислова. - С. 238-239
  Соловей Ю. О.  Неадекватна поведінка дітей / Ю. О. Соловей. - С. 240-242
  Сорочинська Т.  Організаційні засади навчально-виховного процесу Острозького педагогічного училища (1939-1950-ті рр.) / Т. Сорочинська. - С. 243-244
  Сткблівська А. В.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / А. В. Сткблівська. - С. 245-246
  Стех Є. О.  Професійно-технічний навчальний заклад як середовище становлення патріотичності учнівської молоді / Є. О. Стех. - С. 147-248
  Тимчук К. М.  Підручники з іноземних мов для ЗНЗ: національні чи автентичні? / К. М. Тимчук. - С. 249-250
  Турченко К. П.  Самовиховання як складова формування особистості / К. П. Турченко. - С. 251-252
  Тютенко О.  Роль інтерактивних методів навчання на уроках математики в початковій школі / О. Тютенко. - С. 253-255
  Устименко С. С.  Система педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах / С. С. Устименко. - С. 256-258
  Федоренко Н. Г.  Психологічна готовність першокласників до навчання в школі / Н. Г. Федоренко. - С. 259-262
  Хижняк Л. В.  Формування педагогічної майстерності вчителя початкових класів / Л. В. Хижняк. - С. 263-265
  Чайка С. Г.  Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини / С. Г. Чайка. - С. 266-267
  Черепинська І. С.  Відносини батьків та дітей / І. С. Черепинська. - С. 268-269
  Чернуцька А. В.  Учитель учителів К. Д. Ушинський / А. В. Чернуцька. - С. 270-271
  Швець В. В.  Поняття мораль та її вплив на формування особистості в народних традиціях / В. В. Швець. - С. 272-273
  Шевченко О. І.  Формування комунікативної компетентності з використанням розмовних формул на заняттях іноземної мови у ВНЗ / О. І. Шевченко. - С. 274-275
  Шелегон А. П.  Питання соціально захисту дітей / А. П. Шелегон. - С. 276-278
  Шепетун Л. П.  Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання / Л. П. Шепетун. - С. 279-280
  Шляхетко Н. В.  Оргінальність і креативність авторської О. А. Захаренка загальнооствітньої середньої школи с. Сахнівки / Н. В. Шляхетко. - С. 281-282
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології Powerpoint з метою попередження інтерфенції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 283-284
  Юрченко Т. С.  Інтеграція дітей з особливими потребами у звичайні шкільні колективи / Т. С. Юрченко. - С. 285-286
  Ярмолич І. Д.  Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту / І. Д. Ярмолич. - С. 287-289
  Бобошко А. М.  Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми у спеціальних навчальних закладах / А. М. Бобошко. - С. 291-292
  Бондар М. Ю.  Державний захист соціальних сиріт (на прикладі функціонування Черкаського обласного дитячого будинку "Малятко") / М. Ю. Бондар. - С. 293-294
  Бондаревська Н. М.  Реалізація права інвалідів на отримання освіти / Н. М. Бондаревська. - С. 295-296
  Бондарук І. Ф.  Вплив сімейного середовища на формування адиктивної поведінки особистості підлітка / І. Ф. Бондарук. - С. 297-298
  Василенко М. О.  Умови продуктивної комунікативної діяльності соціального педагога / М. О. Василенко. - С. 299-300
  Величко О. В.  Організація групової соціальної роботи / О. В. Величко. - С. 301-302
  Вісітаєва Р. Б.  Захисний припис як спеціальна форма попередження насильства в сім'ї / Р. Б. Вісітаєва. - С. 303-304
  Воскреса С. П.  Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / С. П. Воскреса. - С. 305-306
  Гашинський І. О.  Соціальний захист та соціальне забезпечення дітей з обмежиними функціональними можливостями / І. О. Гашинський. - С. 307-308
  Дзюба А. О.  Проблема стигми та дискримінації ВІЛ-позитивних осіб в Україні / А. О. Дзюба. - С. 309-310
  Діденко І. В.  Використання обрядів у соціально-педагогічній роботі з дітьми / І. В. Діденко. - С. 311-312
  Довгань О.  Соціально-педагогічна діяльність керівників гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах / О. Довгань. - С. 313-314
  Дубова В. А.  Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю в дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 315-317
  Забара Н. І.  Особливості соціальної роботи з інвалідами / Н. І. Забара. - С. 318-319
  Звягіна О. К.  Особливості пенсійного забезпечення у XX столітті / О. К. Звягіна. - С. 320-321
  Лецко А. В.  Дитяча безпритульність і шляхи її подолання у 20-30 роки XX століття / А. В. Лецко. - С. 322-323
  Ліва Н. Ю.  Особливості соціальної роботи з "дітьми вулиці" зарубіжний досвід / Н. Ю. Ліва. - С. 324-326
  Максимчук О. О.  Методи соціально-виховної роботи з вихованцями панітенціарних закладів / О. О. Максимчук. - С. 327-328
  Манзенко С. С.  Соціальна робота з неблагополучними сім'ями / С. С. Манзенко. - С. 329-330
  Мірошниченко І. С.  Художня література як засіб соціально-педагогічної роботи / І. С. Мірошниченко. - С. 331-332
  Неїжпапа Л. С.  Критарії та рівні сформованості показників професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів / Л. С. Неїжпапа. - С. 333-334
  Ніколаєва О. О.  Моделі консультативної роботи щодо вирішення сімейних конфліктів у діяльності соціального працівника / О. О. Ніколаєва. - С. 335-336
  Полонська Є. В.  Міжнародне партнерство у реалізації соціальних проектів із залученням волонтерів / Є. В. Полонська. - С. 337-338
  Радченко К. В.  Соціальна робота з сім'ями, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку / К. В. Радченко. - С. 339-340
  Собовий С. Ю.  Залучення молоді до громадської діяльності через популяризацію волонтерського руху / С. Ю. Собовий. - С. 341-342
  Соляник М. Г.  Огляд діяльності установ, що працюють з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / М. Г. Соляник. - С. 343-344
  Теліженко А. М.  Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога / А. М. Теліженко. - С. 345-347
  Тимчик О. В.  Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію / О. В. Тимчик, Л. М. Прокопенко. - С. 348
  Ткаченко Т. М.  Сучасний стан процесу ресоціалізації умовно засуджених осіб у Черкаській області / Т. М. Ткаченко. - С. 349-350
  Тесленко М. М.  Актуальні питання екологічної психології / М. М. Тесленко. - С. 352-354
  Терещенко М. В.  Влияние родителей на развитие личности ребенка в дошкольном возрасте / М. В. Терещенко. - С. 355-357
  Лисак Ю. Ю.  Вплив дитячої сексуальності на виникнення тривоги / Ю. Ю. Лисак. - С. 358-359
  Мазовецька Н. М.  Проблема істерії: ретроспектива поглядів та доцільність використання терміну / Н. М. Мазовецька. - С. 360-361
  Новик Л. М.  Особистісна автономія як складова суб'єктності особистості юнаків / Л. М. Новик. - С. 362-364
  Щербакова Е. В.  Сказкотерапия как инструмент работы практического психолога / Е. В. Щербакова. - С. 365-366

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): юридичні науки -- інтелектульна власність -- державне управління -- місцеве самоврядування -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- педагогіка -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2012" представлені наукові праці молодих вчених за напрямами: "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Державне управління і соціально-політичні науки", "Психолого-педагогічні науки".

 
91 74.584
А48

        Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 432 с.

Зміст:
  Миколайчук Н. С.  Механізм забезпечення інноваційно спрямованого розвитку легкої промисловості України / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба, М. М. Миколайчук. - С. 13-28.
  Коваленко М. А.  Концепції управління територіальними господарськими комплексами / М. А. Коваленко. - С. 29-34.
  Плющ Р. М.  Систематизація моделей організації у місцевому самоврядуванні як об'єкта управління / Р. М. Плющ. - С. 35-42.
  Плющ В. О.  Теоретико-методологічні засади дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С. 43-49.
  Лопушинський І. П.  Державна мовна політика Республіки Казахстан: досвід для України / І. П. Лопушинський. - С. 50-56.
  Поліхронова В. В.  Освітня парадигма інформаційного суспільства / В. В. Поліхронова. - С. 57-61.
  Яценко А. А.  Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. - С. 62-74.
  Пермінова Л. А.  Формування менеджерської культури керівника навчального закладу / Л. А. Пермінова. - С. 75-80.
  Кайдановська О. О.  Шляхи модернізації системи освіти на архітектурному факультеті технічного університету / О. О. Кайдановська. - С. 81-87.
  Тимофієнко В. М.  Модернізація вищої технічної освіти на сучасному етапі її розвитку / В. М. Тимофієнко. - С. 88-92.
  Сусоров В. Д.  Формування в студентської молоді якостей організатора / В. Д. Сусоров. - С. 93-96.
  Федотова О. Н.  Современная научная парадигма мироздания для высшей школы / О. Н. Федотова. - С. 97-102.
  Мудрік І. В.  Структурно-функціональні моделі самоуправління фізичним вихованням / І. В. Мудрік. - С. 103-107.
  Погребний В. В.  Міжнародні організації про фізичне виховання і спорт жінок / В. В. Погребний. - С. 108-110.
  Мудрік В. І.  Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту / В. І. Мудрік. - С. 111-115.
  Шаталов Д. В.  Нормативна база планування та розробка методики її формування на промисловому підприємстві / Д. В. Шаталов. - С. 116-119.
  Винославська О. В.  Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти / О. В. Винославська, Г. О. Козлакова. - С. 123-130.
  Ладоренко О. В.  Інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти / О. В. Ладоренко. - С. 131-132.
  Ситник С. А.  Інтегративне навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців як педагогічна проблема / С. А. Ситник. - С. 133-139.
  Фоменко Н. С.  Педагогические условия применения компьютерных средств при обучении иностранному языку в техническом вузе / Н. С. Фоменко. - С. 140-143.
  Литвин С. В.  Упровадження технології проблемного навчання у вищих технічних навчальних закладах освіти / С. В. Литвин, Ю. П. Велика. - С. 144-149.
  Крючковський В. В.  Проблемний виклад основних теорем диференціального числення. Теорема Тейлора / В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 150-155.
  Стефанович Н. Я.  Удосконалення організації самостійної роботи студентів / Н. Я. Стефанович. - С. 156-159.
  Хоботова Э. Б.  Интенсификация самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях / Э. Б. Хоботова, В. В. Даценко. - С. 160-161.
  Бардачев Ю. Н.  Эффективность и перспективы использования проблемного обучения в техническом вузе / Ю. Н. Бардачев, В. В. Крючковский, Т. В. Маломуж. - С. 162-167.
  Зоріна І. А.  Аспекти викладання математики в технічному ВНЗ / І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко. - С. 168-170.
  Гандзюк Л. А.  Організація самостійної та індивідуальної роботи в системі підготовки техніків-технологів швейного виробництва / Л. А. Гандзюк. - С. 171-175.
  Максимочкіна О. В.  Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття з суспільних дисциплін / О. В. Максимочкіна. - С. 176-178.
  Глухов Г. М.  Проблеми формування педагогічної майстерності викладача цивільної оборони у вищому технічному закладі / Г. М. Глухов. - С. 179-182.
  Чебан Т. М.  Запровадження активних методів навчання як звсіб підготовки економістів нової генерації / Т. М. Чебан, Т. М. Примак. - С. 183-189.
  Сморжанюк Т. П.  Шляхи вдосконалення методики викладання економічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Т. П. Сморжанюк. - С. 190-197.
  Мандрик Я. І.  Проблема вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / Я. І. Мандрик. - С. 198-200.
  Фролова М. Э.  Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в высшем техническом учебном заведении / М. Э. Фролова, Н. А. Круглая. - С. 201-205.
  Рідкоус О. В.  Гуманістичні основи формування готовності вчителя до створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус. - С. 206-211.
  Корольова Н. В.  Формування професійно-педагогічних умінь у майбутніх викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін / Н. В. Корольова. - С. 212-215.
  Вострікова В. В.  Психолого-педагогічна характеристика випускника багатопрофільного ліцею / В. В. Вострікова. - С. 218-222.
  Бойко Л. М.  Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування / Л. М. Бойко. - С. 225-228.
  Швидкий В. О.  Професійна я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий. - С. 229-235.
  Євдокімова О. О.  Програма формування психологічної культури студентів / О. О. Євдокімова. - С. 236-241.
  Пономаренко Л. А.  Соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування студента і викладача вищого навчального закладу / Л. А. Пономаренко. - С. 242-248.
  Семенченко Ф. Г.  Психологічні проблеми викладача і студента в аудиторії / Ф. Г. Семенченко. - С. 249-256.
  Найдьонов О. Г.  Роль гуманітарних дисциплін у формуванні системи духовних цінностей студентів / О. Г. Найдьонов. - С. 257-260.
  Запорожець Я. В.  Складові культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів / Я. В. Запорожець. - С. 261-266.
  Бутенко В. Г.  Естетичний світогляд та його структура / В. Г. Бутенко. - С. 267-271.
  Лужкова О. О.  До питання формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних закладів / О. О. Лужкова. - С. 272-277.
  Літікова О. І.  Розвиток індивідуалного стилю діяльності майбутнього економіста в процесі іншомовної підготовки / О. І. Літікова. - С. 278-281.
  Бабіч Л. В.  Про необхідність розвитку естетичного світосприйняття студентів технічних університеттів / Л. В. Бабіч, Л. А. Курят. - С. 282-287.
  Пинзеник О. М.  Діагностика професійної майстерності викладача вищої школи / О. М. Пинзеник. - С. 288-295.
  Пономарьов О. С.  Творчі чинники розвитку особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. - С. 296-299.
  Плис М. А.  Факторы формирования у студентов мотивации к обучению / М. А. Плис. - С. 300-304.
  Малиновська О. О.  До питання сутності творчого ставлення до професійної діяльності / О. О. Малиновська. - С. 305-309.
  Одінцов М. В.  Формування здорового способу життя студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Одінцов. - С. 310-312.
  Радкович Л. А.  Актуальні проблеми виховання студентської молоді в системі вищої технічної освіти / Л. А. Радкович. - С. 313-317.
  Бургун І. В.  Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні психолого-педагогічних дисциплін / І. В. Бургун. - С. 318-321.
  Бабатіна С. І.  Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання / С. І. Бабатіна, Л. В. Змієвська. - С. 322-328.
  Кожин В. Н.  Логико-гносеологические основания педагогического образования в магистратуре и аспирантуре / В. Н. Кожин. - С. 329-331.
  Романовський О. О.  Співвідношення традиційного і інноваційного в процесі викладання філософії / О. О. Романовський. - С. 332-335.
  Голдун Л. І.  Проблеми формування особистості в сучасній системі освіти в Україні / Л. І. Голдун. - С. 336-341.
  Харченко С. В.  Розвиток особистості студентів в умовах навчання у вищій школі / С. В. Харченко. - С. 342-347.
  Яковенко О. В.  Шляхи вдосконалення роботи університетської бібліотеки / О. В. Яковенко, М. Момоток. - С. 348-351.
  Боянжу М. Г.  Педагогическое общение и его особенности в вузе / М. Г. Боянжу. - С. 352-362.
  Андрусенко А. О.  Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. О. Андрусенко. - С. 363-367.
  Тимофієнко Ю. В.  До проблем валеологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Тимофієнко. - С. 368-373.
  Шевченко Ю. А.  Роль та функції професійно-педагогічної освіти в підготовці майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С. 376-385.
  Свиридов О. Ф.  Мовна компетенція: екстралінгвістичні аспекти в навчанні перекладу з англійської мови / О. Ф. Свиридов. - С. 386-389.
  Болдіна О. В.  Психологічні аспекти виховання молодших школярів / О. В. Болдіна. - С. 390-396.

 
92 88.482я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 261 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): завдання спеціальної психології -- психофізичні порушення -- соціально-психологічні особливості -- психічні захворювання -- психологічна реабілітація -- психологічна готовність вчителя

Анотація:   Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 
93 91.9:74
І29

        Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - О. : Черкасов М. П., 2010. - 124 с.

Рубрики: Ушинський, К. Д. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ушинський К. Д.

Анотація:   Даний бібліографічний покажчик із серії "Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Констянтина Дмитровича Ушинського (1824-1971) - найавторитетнішого педагога ХІХ століття, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підгрунття, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання. У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа, його погляди на зміст виховання і навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991-2099 рр. в Україні та світі.

 
94 74.40(7)
Ж70

Жижко, О. А.

        Професійна освіта маргінальних груп населення Мексики та Венесуели: становлення і розвиток [Текст] : монографія / О. А. Жижко. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 503 с.

Рубрики: Освіта професійна - Маргіналість

Ключові слова (ненормовані): маргінальний верств населення -- маргінальні групи населення -- професійна освіта маргінальних груп населення в Україні

Анотація:   Монографія присвячена проблемі професійної освіти маргінальних верств населення. Автором встановлено, що основною ознакою професійної освіти маргінальних груп населення є не тільки її залежність від дидактичних й виховних чинників, а й тісний зв'язок з соціальними, еономічними, політичним факторами розвитку суспільства, тобто її міждисциплінарність. Формування змісту професійної освіти маргіналів вимагає урахування взаємодії таких наукових дисциплін, як соціологія і психологія маргіналізму, професійна педагогіка, андрагогіка, кожна з яких має власні концептуальні схеми, форми визначення данної проблеми та методи наукових досліджень. У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади проблеми, надана історія становлення та проаналізований вихідний педагогічний контекст розбудови системи професійної освіти маргінальних верств населення у Мексицій Венесуелі, схарактеризовані організаційні науково-педагогічні та методичні стратегії державних та громадських організацій щодо вирішення проблем данного сектора системи освіти, розглянуті його конкретні зміст, форми і методи.

 
95 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 , м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 480 с.

Зміст:
  Аркуша О. В.  Діалогічні методи на уроці / О. В. Аркуша. - С. 11-13
  Бакунець Я. О.  Розвиток педагогічних ідей Марії Монтессорі як гуманіста освіти / Я. О. Бакунець. - С. 14-17
  Бенда В. В.  Роль іграшки як засобу всебічного і гармонійного виховання дітей / В. В. Бенда. - С. 18-20
  Бесарабська Ю. О.  Форми та методи соціалізації підлітків у діяльності молодіжних організацій / Ю. О. Бесарабська. - С. 21-24
  Бобир О. В.  Сутність національної системи виховання / О. В. Бобир. - С. 25-27
  Божко Н. С.  Суть материнської школи Я. А. Коменського / Н. С. Божко. - С. 28-30
  Вербельчук Ю. М.  Народне виховання у творчості К. У. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 31-32
  Вихристюк Т. В.  Братські школи в Україні / Т. В. Вихристюк. - С. 33-35
  Войденко Ю. А.  Афінська система виховання і навчання / Ю. А. Войденко. - С. 36-38
  Воронцова Д. О.  Деякі педагогічно-правові аспекти дитячої безпритульності / Д. О. Воронцова. - С. 39-40
  Гетьман В. М.  Виховання і школа в Древньому Римі / В. М. Гетьман. - С. 41-43
  Горбатетнко П. О.  Козацька педагогіка як феноменальне явище / П. О. Горбатетнко. - С. 44-45
  Грабарєва К. П.  Проблеми виховання у виправних закладах та їх вирішення / К. П. Грабарєва. - С. 46-48
  Гриб С. Є.  Готовність використовувати тестові технології як складова професійної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу / С. Є. Гриб. - С. 49-51
  Гук А. В.  Ф. Ницше о вопросах образования / А. В. Гук. - С. 52-53
  Гумен Ю. В.  Учитель - більше ніж професія / Ю. В. Гумен. - С. 54-55
  Гутник В. В.  До питань процесу розвитку, виховання особистості / В. В. Гутник. - С. 56-57
  Дашевська Ю. С.  Місце всебічного розвитку у формуванні особистості дитини / Ю. С. Дашевська, Ю. В. Нечко. - С. 58-59
  Демченко В. В.  Педагогічна концепція Джона Дьюї / В. В. Демченко. - С. 60-62
  Десятніков М. А.  Виховання самураїв у Середньовічній Японії / М. А. Десятніков. - С. 63-65
  Добрицька І. В.  Проблемне навчання на уроках української мови / І. В. Добрицька. - С. 66-68
  Донець Н. В.  Функції уваги в навчально-виховному процесі / Н. В. Донець. - С. 69-70
  Дорогій О. В.  Використання заохочення і покарання як методів виховання / О. В. Дорогій. - С. 71-72
  Дубовий В. Ю.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / В. Ю. Дубовий. - С. 73-75
  Жеребцова В. А.  З досвіду роботи гімназії №4 м. Світловодськ / В. А. Жеребцова. - С. 76-77
  Ївженко В. О.  Авторська школа О. А. Захаренка / В. О. Ївженко. - С. 78-80
  Квартальова А. С.  Модульно-розвивальне навчання в Черкаській гімназії №9 ім. О. М. Луценка / А. С. Квартальова. - С. 81-82
  Кичко Д. В.  Темперамент рятувальника / Д. В. Кичко. - С. 83-85
  Коберник М. П.  К. Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини / М. П. Коберник. - С. 86-89
  Компанієць О. В.  Просвітницька діяльність Ісмаїла Гаспринського / О. В. Компанієць. - С. 90-92
  Колле В. А.  Формування духовних цінностей майбутнього рятівника / В. А. Колле, М. М. Литвин. - С. 93
  Конограй В. В.  Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / В. В. Конограй. - С. 94-96
  Корнієнко І. А.  Педагог-організатор (тьютор) - нова педагогічна позиція в освітньому процесі / І. А. Корнієнко. - С. 97-99
  Кравченко К. М.  Актуальність ідей А. С. Макаренка в сучасній виховній системі молоді / К. М. Кравченко. - С. 100-101
  Кудря Я. В.  Покарання і заохочення: за і проти / Я. В. Кудря. - С. 102-104
  Кузьменко А. В.  Етапи розвитку освіти у м. Кам'янка / А. В. Кузьменко. - С. 105-106
  Курбала Я. С.  З досвіду взаємодії навчальних закладів на прикладі Ладижинської ЗОШ I-III ступенів Уманської районної ради / Я. С. Курбала. - С. 107-108
  Курочкіна І. В.  Педагогічні погляди та ідеї Лесі Українки / І. В. Курочкіна. - С. 109-111
  Кухаренко А. В.  Ідеї гуманізму у творчості Григорія Савовича Сковороди / А. В. Кухаренко. - С. 112-114
  Латиш Н. А.  Ініціація - перша інституалізована форма виховання дітей / Н. А. Латиш, Я. Р. Фінько. - С. 115-116
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна та наукова діяльність Б. Д. Крупницького / Т. Б. Легоняк. - С. 117-118
  Лесич А. М.  Роль сімейного виховання на розвиток обдарованої дитини / А. М. Лесич. - С. 119-121
  Майоренко О. О.  Розвиток вищої жіночої освіти в Україні в кінці XIX - на початку XX століття / О. О. Майоренко. - С. 122-124
  Маковоз А. О.  До подолання проблеми книгофобії / А. О. Маковоз. - С. 125-127
  Максименко Л. І.  Спільна виховна робота школи, сім'ї та громаськості / Л. І. Максименко. - С. 128-129
  Маслюк Н. В.  Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди / Н. В. Маслюк. - С. 130-132
  Мачуська І. Г.  З історії розвитку козацької педагогіки / І. Г. Мачуська. - С. 133-135
  Мишко І. В.  Внесок Петра Могили в розвиток української освіти / І. В. Мишко. - С. 130-137
  Молчанович А. А.  Взгляды Конфуция на воспитания и обучение / А. А. Молчанович. - С. 138-139
  Низенко Н. С.  Домашнє навчання - нова освітня система в світі / Н. С. Низенко. - С. 140-142
  Обженська А. І.  Особливості виховання у східних слов'ян у дохристиянський період / А. І. Обженська. - С. 143-144
  Омельченко О. О.  Методика проведення позакласних заходів під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 145-148
  Панухнік І. О.  Особливості освіти в Стародавньому Єгипті / І. О. Панухнік. - С. 149-151
  Пархоменко Ю. М.  Соціально-педагогічні ідеї С. Ф. Русової / Ю. М. Пархоменко. - С. 152-154
  Пашук І. П.  Стан жіночої освіти в Україні в XIX ст. / І. П. Пашук. - С. 155-157
  Погасій Ю. В.  Проблеми сучасної системи освіти: актуальність вальдорфської педагогіки / Ю. В. Погасій. - С. 158-159
  Подзьолкіна Н. О.  Виховання юнацтва в національній скаутскій організації "Пласт" / Н. О. Подзьолкіна. - С. 160-162
  Поліщук Р.  Аспект фізичного здоров'я в педагогічній системі Константина Ушинського / Р. Поліщук. - С. 163-166
  Почапенська М. І.  Ліцейна республіка в місті Городище / М. І. Почапенська. - С. 167-168
  Пресняков С. О.  Система початкової освіти в Німеччині / С. О. Пресняков. - С. 169-171
  Протасова Ж. В.  Педагогічна діяльність Бориса Грінченка / Ж. В. Протасова. - С. 172-174
  Редька Я. С.  Роль педагога у попередженні суїцидів серед підлітків та молоді / Я. С. Редька. - С. 175-177
  Руденко О. В.  Відповідальність, совість, високі життєві цінності під час розвитку особистості / О. В. Руденко. - С. 178-180
  Рустамян А. С.  Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості / А. С. Рустамян. - С. 181-182
  Савченко В. Г.  Проблеми виховання в оповіданнях Степана Васильченка / В. Г. Савченко. - С. 183-185
  Синчихін Ю. М.  Особливості взаємодії вербальної і невербальної комунікації в процесі спілкування / Ю. М. Синчихін, Т. В. Пархоменко, Д. О. Тимошенко. - С. 186-187
  Скляр В. О.  Проблеми формування акторської і педагогічної майстерності вчителя / В. О. Скляр. - С. 188-190
  Слободяник Т. В.  Новаторство О. А. Захаренка та утвердження його ідей в авторській школі / Т. В. Слободяник. - С. 191-193
  Смик Т. Є.  Пренатальна та перинатальна педагогіки як етап соціокультурного розвитку суспільства / Т. Є. Смик. - С. 194-196
  Сосновська С. В.  Педагогічні проблеми етнічної та національної самосвідомості особистості / С. В. Сосновська. - С. 197-198
  Сторожук О. П.  Реалізація ідей Шалви Олександровича Амонашвілі в Єрківській ЗОШ I-III ступенів ім. Героя України В. М. Чорновола / О. П. Сторожук. - С. 199-200
  Ступніченко О. А.  Педагогіка співробітництва А. О. Амонашвілі / О. А. Ступніченко. - С. 201-203
  Ус Т. А.  Психолого-педагогічні особливості підліткового віку / Т. А. Ус. - С. 204-206
  Усова К. С.  Сакральна роль казки як засобу у процесі виховання / К. С. Усова. - С. 207-208
  Феш Ю. П.  Патріотичне виховання школярів / Ю. П. Феш. - С. 209-210
  Холодна А. В.  Вплив Аристотеля на виховання і становлення особистості О. Македонського / А. В. Холодна, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 211-213
  Циганок А.  Проблеми родинного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. Циганок. - С. 214-216
  Цимай С. М.  Розвиток шкільництва в період Гетьманату / С. М. Цимай. - С. 217-219
  Чернякова Т. С.  Формування компетенцій на уроках української мови та літератури / Т. С. Чернякова. - С. 220-222
  Чистовська Ю. Ю.  Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки старшокласників / Ю. Ю. Чистовська. - С. 223-225
  Шаматова А. Р.  Педагогіка Середньовіччя / А. Р. Шаматова. - С. 26-228
  Шевченко І. В.  Роль бібліотек у навчальному процесі / І. В. Шевченко. - С. 229-230
  Шевченко Т. С.  З досвіду роботи дискусійного клубу "Сапфір" (Пам'яті Ольги Василівни Тодчук) / Т. С. Шевченко. - С. 231-233
  Шляхетко Н. В.  Проблема реалізації набутих знань в університеті на початку педагогічної діяльності у школі / Н. В. Шляхетко. - С. 234-235
  Шорнікова Н. Ю.  До проблеми виховання і навчання діей-сиріт / Н. Ю. Шорнікова. - С. 236-237
  Щокіна І. О.  Система патріотичного виховання у Ватутінській ЗОШ № 2 ім. М. Ф. Ватутіна / І. О. Щокіна. - С. 238-240
  Щукіна А. М.  Авторська школа О. А. Захаренка - провідник ідей педагогіки співробітництва / А. М. Щукіна. - С. 241-242
  Алімова А. О.  Вплив мистецтва на естетичне виховання дітей дошільного віку / А. О. Алімова, А. І. Король. - С. 244-245
  Балакіна А. П.  Естетичне виховання дошкільника - складова гармонійного розвитку дитини / А. П. Балакіна. - С. 246-248
  Бевзенко А. В.  Роль дидатичної гри в розвитку дитини / А. В. Бевзенко, Я. О. Ємець. - С. 249-250
  Буханиста Л. О.  Особливості дитячої адаптації до умов дошкільного навчального закладу / Л. О. Буханиста. - С. 251-253
  Гончаренко І. А.  Математика як наука і навчальний предмет у початковій школі / І. А. Гончаренко, О. О. Фесенко. - С. 254-255
  Григоренко М. О.  Розвивальні можливості "дизайн-освіти" в початковій школі / М. О. Григоренко. - С. 256-258
  Гулян Р. С.  Виховання у дітей дошкільного віку уявлень про сім'ю / Р. С. Гулян. - С. 259-261
  Дерев'янко Л. О.  Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання / Л. О. Дерев'янко. - С. 262-264
  Друзяка С. М.  Форми співробітництва батьків і педагогів дошкільних закладів / С. М. Друзяка. - С. 265-267
  Дяченко І. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку / І. Г. Дяченко. - С. 268-270
  Забула К. С.  Розвиток інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи / К. С. Забула. - С. 271-274
  Зорочкіна Т. С.  Розвиток творчої особистості молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна. - С. 275-276
  Ільченко В. О.  Іграшка як засіб розвитку малят / В. О. Ільченко. - С. 277-279
  Коломієць Л. С.  Проектування та організація сюжетно-рольових ігор з дітьми п'ятого року життя / Л. С. Коломієць. - С. 280-281
  Котляренко О. О.  Театралізовані ігри як засіб художнього розвитку малят / О. О. Котляренко. - С. 282-284
  Крайова В. М.  Сенсорне виховання молодших дошкільників на заняттях / В. М. Крайова. - С. 285-286
  Крапопова Я. А.  Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок самоконтролю / Я. А. Крапопова. - С. 287-289
  Луценко І. О.  Використання різних методів занять з "Основ природознавства" для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / І. О. Луценко. - С. 290-292
  Малимон Ю. А.  Художня образність мультиплікації як засіб морального виховання дітей / Ю. А. Малимон. - С. 293-295
  Мацюк А. В.  Особливості психологічного розвитку дитини першого року життя / А. В. Мацюк. - С. 296-297
  Маринченко О. Ю.  Вплив телебачення на розвиток дітей / О. Ю. Маринченко, Ю. О. Соловей. - С. 298-300
  Мироненко І. Є.  Гра як метод виховання дітей дошкільного віку / І. Є. Мироненко. - С. 301-303
  Омельченко О. О.  Мотиви успішного формування професійної культури вчителя математики / О. О. Омельченко. - С. 303-306
  Панченко Н. Ю.  Розвиваючі можливості іграшок для дітей 2-3 року життя / Н. Ю. Панченко. - С. 307-309
  Парубченко М. С.  Особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку / М. С. Парубченко. - С. 310-312
  Патлайчук В. В.  Проблеми навчання обдарованих дітей / В. В. Патлайчук. - С. 313-315
  Семеніна О. П.  Використання ігрових прийомів в навчанні дошкільників / О. П. Семеніна. - С. 316-317
  Стулій А. В.  Народна гра як засіб розвитку фізичних якостей дітей / А. В. Стулій. - С. 318-319
  Федорченко Н. Г.  Особливості уяви та її розвитку в дошкільному та молодшому шкільному віці / Н. Г. Федорченко. - С. 320-321
  Шелудько Я. О.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / Я. О. Шелудько. - С. 322-324
  Шпундра О. О.  Нетрадиційні форми організації навчання дітей-дошкільників на заняттях / О. О. Шпундра. - С. 325-326
  Ярмолич І. Д.  Методика розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку / І. Д. Ярмолич. - С. 327-329
  Атаманська К. І.  Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутнього соціального педагога / К. І. Атаманська. - С. 331-333
  Бондарук І. Ф.  Соціально-психологічні ризики виникнення адикцій в осіб дорослого віку / І. Ф. Бондарук. - С. 334-335
  Варивода Т. В.  Соціальна робота в контексті культури постмодернізму / Т. В. Варивода. - С. 336-338
  Гареєва О. Е.  Соціальна робота з людьми, які мають обмежені можливості в територіальних центрах соціального обслуговування / О. Е. Гареєва. - С. 339-340
  Гвоздь Л. Г.  Проблеми соціальної адаптації випускників інтернатних закладів / Л. Г. Гвоздь. - С. 341-343
  Дика І. Г.  Особистісні риси соціального працівника / І. Г. Дика. - С. 344-346
  Дорошенко О. В.  Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення в умовах громадської організації (пропозиції щодо соціальної інтеграції вихованців ЧМГО "Шкоал Віра") / О. В. Дорошенко. - С. 347-350
  Конобріцький О. В.  Формування здорового способу життя, як складової соціальної роботи з молоддю / О. В. Конобріцький. - С. 351-353
  Котолуп М. С.  Аналіз труднощів у спілкуванні підлітків як першого етапу соціально-педагогічної корекції / М. С. Котолуп. - С. 354-356
  Курінна В. О.  Особливості соціальної роботи з неповними сім'ями / В. О. Курінна. - С. 357-359
  Мазан В. Ю.  До питання про адаптацію людей похилого віку в нових соціальних умовах / В. Ю. Мазан. - С. 360-362
  Масловська К. О.  Медіазаняття як спосіб формування медіакультури майбутніх соціальних педагогів / К. О. Масловська. - С. 363-365
  Микитенко К. С.  Система профорієнтаційної роботи з молоддю в Україні / К. С. Микитенко. - С. 366-367
  Мироненко А. В.  Професійна орієнтація молоді як спосіб мотивації до праці / А. В. Мироненко. - С. 368-370
  Писанко А. О.  Досвід боротьби з дитячою та молодіжною делінквентністю в XX столітті / А. О. Писанко. - С. 371-373
  Поліщук О. О.  До питання про волонтерство як ресурс соціальної роботи / О. О. Поліщук. - С. 374-376
  Ткаченко Т. М.  До питання ресоціалізації засуджених / Т. М. Ткаченко. - С. 377-379
  Тур А. І.  Бездоглядність та безпритульність дітей, як соціально-педагогічна проблема / А. І. Тур. - С. 380-382
  Уйсімбаєва М. В.  Соціальна активність як умова розвитку соціальності особистості / М. В. Уйсімбаєва. - С. 383-385
  Чістякова Т. Ю.  Особливості державної молодіжної політики в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 386-388
  Александрук К. В.  Роль сім'ї у формуванні тривожності дітей молодшого шкільного віку / К. В. Александрук. - С. 390-391
  Багінський Б.Ю.  Проблема внутрішньо-особистісного конфлікту в юнацькому віці / Б. Ю. Багінський. - С. 392-393
  Баранова М. В.  Віртуалізація особистості та створення максимально сприятливого Я-образу / М. В. Баранова. - С. 394-396
  Білоножко Ю. І.  Соціально-психологічний тренінг як ефективний засіб розвитку лідерських якостей / Ю. І. Білоножко. - С. 397-398
  Братаніч О. С.  Психогімнастика у психокорекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання / О. С. Братаніч. - С. 399-400
  Васильєва А. А.  Детермінанти виникнення кризи середнього віку / А. А. Васильєва. - С. 401-402
  Вежлівцева О. І.  Мотиви злочину як психологічна проблема / О. І. Вежлівцева. - С. 403-404
  Велько Ю. С.  Реклама як метод управління людьми / Ю. С. Велько. - С. 405-406
  Волинець Ж. О.  Етнічний комплекс меншовартості / Ж. О. Волинець. - С. 407-409
  Воронецька А. А.  Фантазія як складова творчасті активності молодших школярів / А. А. Воронецька. - С. 410-411
  Голуб О. П.  Особливості формування самооцінки в підлітковому віці / О. П. Голуб. - С. 412-413
  Грива В. В.  Дослідження Брюса Дойла феномену індигно серед старшокласників і студентів / В. В. Грива. - С. 414-416
  Деліна О. С.  Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій і акцентуацій характеру в підлітковому віці / О. С. Деліна. - С. 417-419
  Дибець Н. В.  Основні напрями роботи психолога з вагітними жінками / Н. В. Дибець. - С. 420-422
  Заруба А. О.  Філософсько-психологічний аналіз харизматичного лідерства / А. О. Заруба. - С. 423-424
  Ілленко А. В.  Психолого-педагогічні основи навчання дітей шестилітнього віку / А. В. Ілленко. - С. 425-426
  Косінова О. Д.  Транзакційний аналіз як метод надання психологічної допомоги суб'єкту / О. Д. Косінова. - С. 427-429
  Кузнєцова А. І.  Специфіка розвитку особистості дитини в неповній сім'ї / А. І. Кузнєцова. - С. 430-432
  Курбала Я. С.  Сновидіння як продукт діяльності підсвідомості / Я. С. Курбала. - С. 433-435
  Лещенко Ю. В.  Проблема формування уявлень майбутніх фахівців про свій професійний шлях / Ю. В. Лещенко. - С. 436-438
  Мельник І. В.  Проблема тривожності у дітей молодшого шкільного віку / І. В. Мельник. - С. 439-441
  Мендусь Н. В.  Психоаналітичне трактуваня поняття "амбівалентність" / Н. В. Мендусь. - С. 442-444
  Нечипоренко О. О.  Психологічні передумови лідерства / О. О. Нечипоренко. - С. 445-446
  Олешко С. О.  Парні танці як засіб розвитку міжособистісних стосунків / С. О. Олешко. - С. 447-449
  Омельченко М. В.  Особливості формування навиків емоційної саморегуляції у студентів-психологів / М. В. Омельченко. - С. 450-451
  Пастух О. В.  Позитивний вплив застосування психоделічних речовин з позиції трансперсональної психології с. Грофа / О. В. Пастух. - С. 452-453
  Петрунь Т. Б.  Особливості післяпологової депресії / Т. Б. Петрунь. - С. 454-456
  Пооріла К. Ю.  Соціально-психологічні фактори формування системи цінностей молодої сім'ї / К. Ю. Пооріла. - С. 457-458
  Рак Г. В.  Психологічні аспекти подружньої невірності / Г. В. Рак. - С. 459-461
  Ричка В. В.  Вікові особливості дитячої агресивності / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 462-463
  Ричка В. В.  Психологічні типи злочинців / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 464-466
  Руденко Д. С.  Внесок теорій А. Фрейд та М. Кляйн у дитячий психоаналіз / Д. С. Руденко. - С. 467-469
  Трач М. Р.  Використання проективних методик у діяльності практичного психолога / М. Р. Трач. - С. 470-472
  Федосенко І. В.  Емоційні переживання у спортсменів / І. В. Федосенко. - С. 473-475
  Хирса І. В.  Музикотерапія та її терапевтичний вплив на особистість дошкільника / І. В. Хирса. - С. 476-477
  Щербатюк І. А.  Психологічний зміст інтернет-залежності / І. А. Щербатюк. - С. 478-479

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: педагогіка і конкретні методики, дошкільна та початкова освіта, соціальна робота та соціальна педагогіка, психологія.

 
96 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 166 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 221 с.

Зміст:
  Арапов О. В.  Взаємозв'язок фізичного та духовного в традиціях українського народу / О. В. Арапов. - С. 3-7
  Барабаш В. А.  Теоретичні засади громадянського виховання: стан і перспективи вивчення / В. А. Барабаш. - С. 7-12
  Бачинська Є. М.  Актуальність дослідження базових соціальних цінностей у педагогічній науці / Є. М. Бачинська. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бенькович Є. Р.  Програмні комп'ютерні системи як невід'ємна складова підготовки майбутнього економіста до професійної діяльності / Є. Р. Бенькович. - С. 17-20
  Беседіна Э. В.  Підготовка конкурентноспроможних перекладачів: аспект реалізації організаційно-педагогічних умов / Э. В. Беседіна. - С. 20-24
  Бондаренко В. В.  Соціально-комунікативна активність особистості молодшого школяра як психолого-педагогічна проблема / В. В. Бондаренко. - С. 24-27
  Вишневська К. Г.  Професійно-орієнтований підхід як засіб розвитку культури спілкування студентів на заняттях з іноземної мови / К. Г. Вишневська. - С. 27-30
  Вовк О. І.  Проблема принципів засвоєння мовного матеріалу під час формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів / О. І. Вовк. - С. 31-34
  Волкова Н. В.  Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки / Н. В. Волкова. - С. 34-37
  Гагаріна Н. П.  Формування основ життєвої компетентності дошкільників засобами морально-ціннісних якостей / Н. П. Гагаріна. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк О. В.  Роль М. М. Лисенка у формуванні змісту та методики вивчення історії в загальноосвітній школі України у 60-80-роки XX ст. / О. В. Горбатюк. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуріненко І. Ю.  Медіа-засоби навчання як спосіб соціалізації курсантів у навчально-виховному процесі / І. Ю. Гуріненко. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завітренко Д. Ж.  Формування в майбутніх учителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів 8-9 класів / Д. Ж. Завітренко. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зеленько В. В.  Вербалізація психічних станів у драматичних творах Лесі Українки / В. В. Зеленько. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зорочкіна Т. С.  Підготовка вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в зарубіжних країнах / Т. С. Зорочкіна. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванова І. О.  Підготовка студентів до роботи з наступності у фізичному вихованні дітей раннього віку / І. О. Іванова. - С. 64-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кічук Я. В.  Формування правокомпетентнісного соціального педагога в умовах бінарної підготовки / Я. В. Кічук. - С. 67-72
  Коляда Н. М.  Соціокінетика дитинства: наука про дитячий рух / Н. М. Коляда. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косенко В. А.  Розвиток пізнавальної самостійності молодшихшколярів в навчальному процесі / В. А. Косенко. - С. 77-80
  Красюк І. О.  Соціально-економічні, політичні й культурно-історичні умови становлення художньої освіти на Лівобережній Україні у XIX столітті / І. О. Красюк. - С. 80-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравчук Л. В.  Теоретичні засади визначення змісту поняття "моральне виховання" / Л. В. Кравчук. - С. 84-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левандовська Л.Б.  Актуальність патріотичного виховання студентської молоді / Л. Б. Левандовська. - С. 88-89
  Лук'янова Л. Б.  Психолого-педагогічні чинники екологічної самостійної пізнавальної діяльності студентів / Л. Б. Лук'янова. - С. 90-95
  Малихіна С. В.  Питання формування пізнавальної самостійності студентів у навчально-виховному процесі / С. В. Малихіна. - С. 95-97
  Мандрик Л. М.  Проблема виховання гендерної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. М. Мандрик. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартін А. М.  Аналіз навчальних планів з природничих дисциплін у середніх навчальних закладах II половина XIX - початок XX століття / А. М. Мартін. - С. 102-105
  Матукова Г. І.  Використання професійних ситуацій і проектів на заняттях у вищій школі економічного профілю / Г. І. Матукова. - С. 106-110
  Мехеда А. М.  Природоохоронний рух учнівської молоді у школах Радянської України як складова природоохоронного просвітництва (50-60 роки xx століття) / А. М. Мехеда. - С. 110-114
  Охріменко О. В.  Формування особистості студентів в умовах навчально-тренувального процесу засобами фізичної культури / О. В. Охріменко, Є. А. Побиванець. - С. 114-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пальшкова І. О.  Педагогічна діагностика як складова професійної культури майбутніх учителів початкової школи / І. О. Пальшкова. - С. 118-122
  Пащенко М. І.  Модульно-розвивальна система навчання в формуванні активності студентів / М. І. Пащенко. - С. 122-126
  Пащенко Л. І.  Значення образотворчого мистецтва в системі професійної підготовки дизайнера інтер'єру / Л. І. Пащенко. - С. 127-129
  Попович Н. Є.  Готовність до діяльності як інтегральна характеристика особистості / Н. Є. Попович. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапюк Л. М.  Діяльність західноукраїнських жіночих товариств у боротьбі за національне відродження / Л. М. Потапюк. - С. 134-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопенко Л. І.  Лицар суворої доброти / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда. - С. 140-142
  Прокопенко Л. І.  Робота школи передового досвіду з проблеми тестового контролю / Л. І. Прокопенко, С. Є. Гриб. - С. 142-147
  Радзівіл Т. А.  Особливості навчання музики молодших школярів у сільській школі / Т. А. Радзівіл. - С. 147-150
  Радул О. С.  Просвітницька діяльність Стефана Зизанія / О. С. Радул. - С. 151-153
  Рацул А. Б.  Формування громадянської компетентності як інтегрованої якості особистості майбутнього вчителя / А. Б. Рацул, О. А. Рацул. - С. 154-159
  Рогальська І. П.  Підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми в умовах навчально-виховних комплексів "дошкільний навальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад" / І. П. Рогальська. - С. 159-162
  Рогальська Н. В.  Проблема формування готовності майбутніх домашніх педагогів до професійної діяльності / Н. В. Рогальська. - С. 162-165
  Свириденко О. О.  Сучасні аспекти виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. О. Свириденко, С. В. Чеченчик. - С. 165-168
  Скічко Л. С.  Ціннісно-орієнтована підготовка майбутніх педагогів / Л. С. Скічко. - С. 168-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанова Т. М.  Проблема навчання в освітньо-виховній роботі дошкільних закладів у 50 рр. xx століття / Т. М. Степанова. - С. 171-175
  Тарапака Н. В.  Співпраця та співтворчість учителів та учнів у навчальній діяльності / Н. В. Тарапака. - С. 176-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терентьєва Н. О.  Розвиток інноваційного мислення у магістрантів педагогічних вищих навчальних закладів / Н. О. Терентьєва. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Урста Г. О.  Психолінгвістичний аспект освітнього простору / Г. О. Урста. - С. 183-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко О. С.  Сутність і структура поняття "субкультура вчителя" у сучасній науці / О. С. Харченко. - С. 186-189
  Червонець І. В.  Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя / І. В. Червонець. - С. 189-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шерер Н. В.  Профілактика виникнення аддиктивної поведінки в студентському середовищі / Н. В. Шерер. - С. 194-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкваріна Т. М.  Теоретичні основи програми педагогічні практики з курсу "Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку" / Т. М. Шкваріна. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкуренко О. В.  Професійно-педагогічна комунікація майбутніх учителів початкових класів / О. В. Шкуренко. - С. 202-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яворський А. А.  Модель формування професійної самоорганізації майбутнього викладача на педагогічних практиках / А. А. Яворський. - С. 205-209
  Ярошенко Т. І.  Психологія кольору в професійній та творчій діяльності майбутнього дизайнера іетер'єру / Т. І. Ярошенко. - С. 209-212
  Yershova O. P.  Drafting perspectives for Ukrainian higher education / O. P. Yershova. - С. 212-215. - Текст англ. мовою

 
97 74.560.42
П24

        Педагог професійної школи [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. - К. : Науковий світ, 2001. - 354 с.

Зміст:
  Кремень В.  Сучасні проблеми філософії педагогічної освіти / В. Кремень. - С. 3-7.
  Зязюн І.  Педагогічний професіоналізм у контексті професійної свідомості / І. Зязюн. - С. 8-17.
  Ничкало Н.  Проблеми підготовки педагогів для сучасної професійної школи у системі неперервної освіти / Н. Ничкало. - С. 17-31.
  Щербак О.  Нові підходи до підготовки педагогічних кадрів для закладів професійної освіти / О. Щербак. - С. 31-39.
  Нещадим М.  Принципи стандартизації вищої військової освіти / М. Нещадим. - С. 40-44.
  Олійник П.  Педагогічна інноватика - один із шляхів підвищення ефективності підготовки інженерно-педагогічних кадрів / П. Олійник. - С. 45-49.
  Джантіміров А.  Організація різнорівневої підготовки педагогічних кадрів / А. Джантіміров. - С. 50-53.
  Філь В.  До питання про розробку державних стандартів інженерно-педагогічної освіти / В. Філь. - С. 54-58.
  Олійник В.  Реформування управління системою післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників / В. Олійник. - С. 58-64.
  Вороніна О.  Виховання професійної самостійності студентів у процесі викладання психології / О. Вороніна. - С. 64-68.
  Бутівщенко С.  Деякі аспекти управління розвитком професійної освіти у 20-ті роки XX століття / С. Бутівщенко. - С. 68-73.
  Атаманюк В.  Розвиток критичного мислення у майбутнього педагога / В. Атаманюк, Г. Бушок. - С. 74-78.
  Літвінов Б.  Трудова підготовка молоді і особливості інженерно-педагогічної освіти / Б. Літвінов. - С. 78-81.
  Кваша Б.  Проблемы гуманизации профессионального образования / Б. Кваша. - С. 82-89.
  Радченко О.  Психологічна діагностика у професійному становленні студента / О. Радченко. - С. 89-92.
  Куклін О.  Формування у майбутніх фахівців професійниїх умінь і навичок комерційної діяльності / О. Куклін. - С. 92-98.
  Орлов В.  Стандарти освіти і професійна культура / В. Орлов, Є. Судаков. - С. 98-102.
  Каткова Т.  Обгрунтування моделі компетентного випускника інституту підприємництва / Т. Каткова. - С. 102-107.
  Радкевич В.  Відбір змісту професійно-художньої освіти в закладах профтехосвіти України / В. Радкевич. - С. 111-117.
  Бельченко В.  Умови професійного становлення сучасного педагога закладу профтехосвіти / В. Бельченко. - С. 117-120.
  Козловська і.  Розвиток інтеграції та диференціації у формуванні цілісної системи знань учнів професійно-технічної школи / і. Козловська. - С. 121-125.
  Шевчук Л.  Розвиток професійної компетентності педагогів закладів профтехосвіти / Л. Шевчук. - С. 125-129.
  Кольцов В.  Особливості проведення лабораторно-практичних робіт із спеціальної технології / В. Кольцов. - С. 130-134.
  Калошин В.  Особливості психолого-педагогічної підготовки військового викладача / В. Калошин, М. Домбровський. - С. 134-137.
  Якимович Т.  До питання взаємозв'язку теоретичного і виробничого навчання / Т. Якимович. - С. 142-145.
  Домінський О.  Науково-технічна творчість студентів коледжу в галузі радіоелектроніки / О. Домінський. - С. 145-148.
  Рябко Л.  Організація навчально-виховного процесу у вищих професійних училищах / Л. Рябко, Г. Капельників. - С. 148-151.
  Ковальчук Е.  Деякі підходи до відбору змісту навчання в закладах профтехосвіти / Е. Ковальчук. - С. 151-155.
  Собко Я.  Роль навчально-наукових-виробничих комплексів у вдосконаленні підготовки майбутніх фахівців / Я. Собко. - С. 155-159.
  Чудовська Г.  Розвиток науково-теоретичного мислення учнів ВПУ сільськогосподарського профілю при вивченні загальної біології / Г. Чудовська. - С. 160-165.
  Хорошилова Н.  Культорологічна підготовка педагога професійної школи / Н. Хорошилова. - С. 166-168.
  Ярошенко М.  Проблеми правового виховання майбутніх майстрів виробничого навчання / М. Ярошенко. - С. 168-172.
  Рябикіна Г.  Форми і методи позаудиторної роботи з креслення / Г. Рябикіна. - С. 172-175.
  Рудавін О.  Ступенева підготовка гірничих техніків-електромеханіків, майстрів виробничого навчання / О. Рудавін. - С. 175-178.
  Ізмайлов С.  Особливості економічного навчання в умовах ступеневої професійно-технічної освіти / С. Ізмайлов. - С. 178-180.
  Веретинський О.  Інтегрування знань учнів про властивості матеріалів у ПТУ сільськогосподарського профілю / О. Веретинський. - С. 186-190.
  Баранов О.  Підготовка інженерів-педагогів до реалізації принципу наступності навчання в школі та ПТУ / О. Баранов. - С. 190-194.
  Внукова О.  Національне виховання студентів коледжу у процесі вивчення політології / О. Внукова. - С. 194-199.
  Литвин А.  Принцип наступності у ступеневій професійній освіті / А. Литвин. - С. 203-208.
  Сапельникова Т.  Психологічні аспекти підготовки інженерів-педагогів електроінженерних дисциплін / Т. Сапельникова. - С. 208-212.
  Сергєєва Л.  Організація переддипломної практики у професійному училищі / Л. Сергєєва. - С. 212-217.
  Храбан А.  Управління виробничим навчанням у системі ступеневої технічної освіти / А. Храбан. - С. 218-222.
  Талалуєва Н.  Підготовка педагогічних кадрів для закладів професійної освіти України на початку 20-х років XX століття / Н. Талалуєва. - С. 223-227.
  Маслова В.  Організація науково-дослідної роботи студентів індустріально-педагогічних технікумів / В. Маслова. - С. 235-238.
  Коломієць Д.  Інтегративні практично-дослідні завдання при підготовці інженера-педагога / Д. Коломієць. - С. 241-245.
  Цвілик С.  Наступність у викладанні нарисної геометрії та креслення / С. Цвілик. - С. 245-247.
  Штельмах І.  Основні напрями використання персонального комп'ютера у ВПУ / І. Штельмах. - С. 250-254.
  Лук'янова Л.  Дидактичні вимоги до підручника "Основи екології" / Л. Лук'янова. - С. 254-258.
  Коваленко О.  Методична підготовка в системі професійно-педагогічної освіти інженерів-педагогів / О. Коваленко. - С. 258-262.
  Щепіло О.  Математичні методи у розв'язанні економічних задач / О. Щепіло. - С. 262-268.
  Носаченко І.  Методи ігрового навчання в закладах профтехосвіти / І. Носаченко. - С. 269-272.
  Полякова Т.  Методичне забезпечення математичної підготовки учнів професійних навчальних закладів / Т. Полякова. - С. 272-276.
  Платонова О.  Впровадження елементів модульно-рейтингової системи при вивченні предмета "Економіка" / О. Платонова. - С. 277-280.
  Федорчук Л.  Проблеми науково-методичного забезпечення діяльності професійно-технічних училищ деревообробного профілю / Л. Федорчук. - С. 281-284.
  Парубок О.  Ділові ігри на заняттях професійної підготовки працівників пожежної охорони / О. Парубок. - С. 285-288.
  Баріхашвілі І.  До питання про дистанційне навчання інженерно-педагогічних кадрів / І. Баріхашвілі. - С. 289-292.
  Лазарєва Л.  Пізнавальна самостійність та оцінка знань студентів коледжу / Л. Лазарєва. - С. 292-297.
  Оверченко В.  Самостійна робота як спосіб розвитку творчих здібностей студентів / В. Оверченко. - С. 297-301.
  Білоцький М.  Програмне забезпечення викладання предмета "Комп'ютерне діловедення" у коледжі / М. Білоцький, О. Сергієнко. - С. 302-308.
  Гуревич Р.  Нові інформаційні технології в інженерно-педагогічній освіті / Р. Гуревич, Л. Коношевський, В. Сумський. - С. 311-317.
  Власенко К.  Впровадження модульно-рейтингової технології при вивченні предмета "Нарисна геометрія. Інженерна графіка" / К. Власенко. - С. 318-323.
  Бутівщенко С.  Організація діяльності середніх спеціальних навчальних закладів України в 20-ті роки XX століття / С. Бутівщенко, С. Кикоть. - С. 323-327.
  Нікітенко В.  Етапи діагностики конфліктних ситуацій серед учнів закладів профтехосвіти / В. Нікітенко. - С. 328-333.

Рубрики: Освіта професійно-технічна

Анотація:   Науковий збірник висвітлює сучасні проблеми педагогічної освіти в Україні, проблеми підготовки педагогів для сучасної професійної школи, а також питання управління системою післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, педагогічних інновацій в професійній освіті.

 
98 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 47 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 92 с.

Зміст:
  Кондратюк О.П.  Теоретико-методологічні підходи до розробки концепцій виховання молоді в історії педагогічної думки / О. П. Кондратюк. - С. 3-7
  Сватко Ю.І.  Освіта у світі Людини і глобальні виклики часу (освітня стратегія ЮНЕСКО та національні пріоритети України) / Ю. І. Сватко. - С. 7-14
  Ващенко О.О.  Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоритичні засади і практичний досвід / О. О. Ващенко, М. О. Голубєва. - С. 14-18
  Медвідь Л.А.  Економічна освіта в контексті формування загальної системи освіти України / Л. А. Медвідь, І. Б. Міщенко. - С. 18-22
  Бахтіярова Х.Ш.  Експертиза компетентності майбутнього фахівця та викладача української мови у ВНЗ економічного спрямування / Х. Ш. Бахтіярова, В. В. Пабат. - С. 22-26
  Приходькіна Н.О.  Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України / Н. О. Приходькіна. - С. 26-31
  Голубєва І.В.  Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистаційного навчання у ВНЗ США / І. В. Голубєва. - С. 31-36
  Кульбабська Ю.В.  Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України / Ю. В. Кульбабська. - С. 36-39
  Гірник А.М.  Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан / А. М. Гірник, В. О. Саламатов. - С. 39-45
  Макаренко О.М.  Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О. М. Макаренко, І. В. Федосєєва. - С. 45-49
  Копець Л.В.  Особливості сприйняття інших людей професійними психологами / Л. В. Копець. - С. 49-56
  Бондар А.Я.  Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов) / А. Я. Бондар, Е. М. Макаренко. - С. 56-60
  Гордієнко В.І.  Аналіз методів дослідження організаційної культури професійно-освітніх середовищ / В. І. Гордієнко. - С. 60-67
  Брик О.М.  Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM- фірм / О. М. Брик. - С. 67-73
  Яковенко О.В.  Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми / О. В. Яковенко. - С. 73-77
  Семигіна Т.В.  ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми / Т. В. Семигіна, І. В. Зубець, І. М. Грига. - С. 77-84
  Тюптя Л.Т.  Проектування в соціальній роботі / Л.Т. Тюптя, Д. О. Пузікова. - С. 84-89

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): дистаційне навчання у ВНЗ США -- ВІЛ/СНІД-соціальний аспект проблеми

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються в галузі психології, педагогіки та соціальної роботи.

 
99 74.202.59я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Сугестопедагогіка: новітні освітні технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський ; наук. ред. А. Й. Сиротенко. - К. : Кондор, 2005. - 352 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Сугестопедагогіка

Ключові слова (ненормовані): основи сугестопедагогіки -- гіпнопедія -- сугестопедія -- релаксопедія -- сугестопедична модель ХЕТсоД -- сугестопедагогічне школознавство

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається сугестопедагогіка як психотерапевтична течія педагогіки. Визначаються її джерела. Висвітлюються зв'язки з сугестологією, психотерапевтикою, психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та основами театрального мистецтва. Викладаються основи теорії навчання та виховання у світлі головних напрямів сугестопедагогіки: гіпнопедії, релаксопедії, сугестопедії. Останні показані у взаємозв'язках та взаємовпливі. Виявлено причини, що привели до згасання гіпнопедичного напряму, а також ті з них, що заважають широкому впровадженню у педагогічну практику релаксопедії та сугестопедії. Обумовлюється необхідність створення сугестопедичної моделі ХЕТвоД.

 
100 74.002.5
М48

Мельничук, Ю. Л.

        Основи козацько-лицарського виховання [Текст] : 25-й річниці козацької педагогіки присвяч. / Ю. Л. Мельничук. - К. : Золоті Ворота, 2012. - 296 с.

Рубрики: історія української педагогіки - Козацька педагогіка

Ключові слова (ненормовані): українське козацтво -- психологія українського казацтва -- українська козацька духовність -- козацько-лицарські традиції -- козацько-лицарське виховання

Анотація:   Книжку присвячено дослідженню проблем козацько-лицарського виховання засобами козацької педагогіки учнів і студентів, формування в них сили волі і сили духу, глибокого розуму і високої духовності, готовності і практичних умінь будувати Українську державу. Розкриваються недостатньо досліджені історико-педагогічні засади козацько-лицарського виховання нових поколінь української молоді впродовж віків. Виявляються заборонені чужими авторитарними режимами і забуті високоефективні ідеї та засоби козацької педагогіки. Обгрунтовуються шляхи, форми, методи і прийоми виховання в дітей і молоді історичної пам'яті, національної гідності, інших чеснот лицарської моралі.

 
101 88.52 я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Акмеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 397 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологія виховання -- самовизначення -- самореалізація -- евристика -- евриологія -- період акме -- психофізичні основи -- синергізм -- автосугестопедичні основи

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обгрунтовують можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичної акмеологій.

 
102 74.00
М95

        Мистецтво життєтворчості особистості [Текст] : наук.-метод. посіб. у 2 ч. Ч. 1 Теорія і технологія життєтворчості / ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. - 391 с.

Зміст:
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 12-23
  Культура і освіта. Світоглядні аспекти. - С. 24-38
  Людське життя як цілісність. - С. 39-74
  Цивілізація напередодні ХХІ століття: зміна основ життєустрою. - С. 75-101
  Картина життя особистості у перехідний період українського суспільства. - С. 102-146
  Життєві цінності та пріоритети молодої людини. - С. 147-168
  Ідентичність особистості та її зміни. - С. 169-205
  Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови. - С. 206-237
  Становлення особистості як суб'єкта життєтворчості. - С. 238-273
  Ролі, які ми вибираємо: життєтворчість і доля. - С. 274-300
  Життєве проектування: концепція і психологічний механізм. - С. 301-341
  Особистісні труднощі у здійсненні життєвої перспективи. - С. 342-363
  Проблема смерті та вічності у світосприйманні особистості. - С. 364-374

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи, взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник "Мистецтво життєтворчості особистості", авторами якого є вчені Інституту соціології НАН України, Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, Інституту педагогіки АПН України, практичні працівники різних навчальних закладів. Тут вперше в науковій літературі системно викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної України напередодні ХХІ століття.

 
103 74.200я73-1
О57

Омеляненко, В. Л.

        Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2008. - 415 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховння

Ключові слова (ненормовані): концепції виховання -- народна педагогіка -- національне виховання -- процес виховання -- об`єкт виховання -- суб`єкт виховання -- засоби

Анотація:   Спираючись на досягнення сучасної науки, зокрема педагогіки, психології, соціології, філософії, автори посібника розкривають найважливіші теоретичні й методичні проблеми сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Розкрито сутність, місце й роль педагогіки в життєдіяльності сучасного суспільства, принципи, методи і засоби виховання молодого покоління, шляхи досягнення виховної мети. Значна увага приділена надбанням української народної педагогіки, релігійної педагогіки, питанням формування взаємовідносин особистості у колективі, педагогічним засадам оптимізації спілкування.

 
104 88.8я73-1
К26

Карпенко, Н. В.

        Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Карпенко. - К. : Каравела, 2010. - 247 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): діагностика обдарованості дитини -- психологічна готовність дитини до школи -- урок психології

Анотація:   Посібник містить у собі методики, що допоможуть обстежити психічний розвиток дитини будь-якого періоду, починаючи з одного року до десяти років (раннього віку, дошкільного, молодшого шкільного віку). Методики розміщені у такому порядку, у якому їх слід використовувати при організації обстеження дитини. Ефективність застосування перевірена у роботі з психологами-практиками, методистами, вихователями та зі студентами під час педагогічних практик.

 
105 88.946
П86

        Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. ювілейної наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2001 р. / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 190 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): практична психологія -- психологічні служби систем освіти України -- терапевтична психологія -- психокорекція -- регіональна психологічна служба -- психологічна служба

Анотація:   До цього збірника увійшли тези доповідей на конференції та матеріали досліджень з актуальних питань розвитку і функціонування психологічної служби системи освіти в Україні. Зокрема, висвітлюються теоретико-методологічні питання психологічної служби, різні аспекти психологічної допомоги як дітям у процесі їх навчання та виховання, так і педагогічним колективам, питання підготовки та підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби тощо.

 
106 95.43
В53

        Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (9) / М-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-т "КПІ". - К. : Політехніка, 2003. - 230 с.

Зміст:
  Ільїн В. В.  Інтелектуальна астенія: егологічний дискурс в гуманістику ренесансу / В.В. Ільїн. - С. 7-14
  Лазарєва А. О.  Об'єктивні та суб'єктивні фактори формування українського менталітету / А.О. Лазарєва. - С. 23-30
  Мандрагеля В. А.  Військова освіта у контексті трансформації характеру війн, способів насильства: сучасні тенденції / В.А. Мандрагеля. - С. 31-38
  Новіков Б. В.  Розвиток поняття творчості в історії європейської філософії / Б.В. Новіков. - С. 39-58
  Рубанець О. М.  Істина і цінність в класичному природознавстві (когнітивний аспект) / О.М. Рубанець. - С. 59-70
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Анализ структуры русских народных заговоров / А.А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 71-85
  Винославська О. В.  Психологічні проблеми реалізації науково-педагогічними працівниками етичних норм професійної діяльності / О.В. Винославська. - С. 85-95
  Власенко А. Б.  Організація самостійної роботи студентів під час вивчення психології в інституті післядипломної освіти / А.Б. Власенко. - С. 95-100
  Сидорук Г. І.  Психологічні та лінгвістичні аспекти усного перекладу: мистецтво та навички перекладача / Г.І. Сидорук. - С. 101-104
  Шпак Р. А.  Шляхи оптимізації психічних станів спеціалістів підрозділів зв'язку / Р.А. Шпак. - С. 105-110
  Яценко Т. С.  Мотивація агресивної поведінки суб'єкта / Т.С. Яценко, С.М. Аврамченко, А.Е. Мелоям. - С. 111-129
  Вієвська М. Г.  Роль імітаційно-ігрових технологій у забезпеченні якості університетської освіти / М.Г. Вієвська. - С. 129-132
  Вознюк О. М.  Аналіз практики інтеграції гуманітарних знань студентів у технічних університетах / О.М. Вознюк. - С. 133-139
  Горіна О. М.  Психолого-педагогічні проблеми покращення засвоєння знань з фізики у технічному вузі / О.М. Горіна. - С. 147-150
  Кизименко Л. Д.  Психолого-педагогічні проблеми освіти інженерів / Л.Д. Кизименко. - С. 151-154
  Кокарєва А. М.  Особливості вивчення природничих дисциплін за допомогою інформаційних технологій навчання / А.М. Кокарєва. - С. 155-161
  Коновалова К. К.  Психологічні знання як основа педагогічної новації / К.К. Коновалова, О.Л. Зайченко. - С. 161-166
  Павленко О. О.  Проблемне навчання як засіб формування творчої особистості в умовах сучасного економічного вузу / О.О. Павленко. - С. 167-172
  Пузирьов Є. В.  Педагогічна творчість викладача технічного ВНЗ / Є.В. Пузирьов. - С. 173-180
  Романова Н. Ф.  Визначення видів соціальної допомоги в студентському середовищі під час навчання у вищому навчальному закладі / Н.Ф. Романова. - С. 181-190
  Сидоренко С. І.  Гармонізація освітніх систем країн Європи через Болонський процес / С.І. Сидоренко. - С. 191-206
  Смирнова М. І.  Самостійна робота студентів як засіб формування мовної компетенції / М.І. Смирнова. - С. 207-212
  Чашечникова О. С.  Деякі аспекти формування здатності до самоосвіти та самовдосконалення під час навчання / О.С. Чашечникова. - С. 213-218

Рубрики: Філософія

 
107 74.58
Н73

        Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 16 / М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти. - К. : ІСДО, 1996. - 215 с.

Зміст:
  Дмитренко Г. А.  Стратегічний менеджмент; концепція системного підходу до управління освітою / Г. А. Дмитренко, Л. П. Одерій. - С. 3
  Погребняк В. П.  Атестація науково-педагогічних кадрів в Україні / В. П. Погребняк. - С. 22
  Івашов М. Ф.  Системний аналіз у пошуку та розв'язанні найгостріших соціально-економічних проблем освіти України / М. Ф. Івашов. - С. 29
  Яценко Т. С.  Проблема інтеграції та дезінтеграції у практичній психології / Т. С. Яценко, Кміт Я. М.. - С. 35
  Панасенко Д. Б.  Порівняльний аналіз освітньо-професіних програм підготовки бакалаврів в Україні в Росії (технічні напрями) / Д. Б. Панасенко, В. С. Черненко. - С. 43
  Войтович М. С.  Економічні аспекти розвитку педагогічних технологій / М. С. Войтович. - С. 55
  Шиян Б. М.  Державні вимоги до фізичного виховання (авторський проект) / Б. М. Шиян. - С. 58
  Козлакова Г. О.  Формування узагальненої рейтингової оцінки спеціаліста при впровадженні проблемно-орієнтованих навчальних комплексів(ПО ІНК) / Г. О. Козлакова. - С. 72
  Омелянович Л. О.  Організація контролю знань студентів / Л. О. Омелянович. - С. 77
  Мамаєв Л. М.  Адаптація студентів-випускників ліцею в умовах вузу / Л. М. Мамаєв. - С. 82
  Фліпенко Т. В.  Методичні проблеми викладання фінансових дисциплін / Т. В. Фліпенко. - С. 85
  Кондратюк С. О.  Методологічні аспекти викладання курсу "Теорія ймовірностей і математична статистика " у ВТНЗ / С. О. Кондратюк. - С. 88
  Сусь Б. А.  Проблемний підхід як засіб активізації самостійної роботи студентів / Б. А. Сусь. - С. 92
  Блохіна І. О.  Проблеми найстарішої вузівської бібліотеки / І. О. Блохіна. - С. 97
  Голитьбіна А. В.  Із досвіду роботи науково-технічної бібліотеки Державної академії легкої промисловості України / А. В. Голитьбіна. - С. 101
  Павловська Н. Г.  Із досвіду роботи бібліотеки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури / Н. Г. Павловська. - С. 105
  Татарчук Е. В.  Головна лабораторія вузу / Е. В. Татарчук. - С. 107
  Левченко Н. О.  Етапи розвитку і становлення бібліотеки Ніжинського педагогічного інституту / Н. О. Левченко. - С. 109
  Рябоконь О. В.  Теоретичні і практичні аспекти конструюввання оптимального підручника для самостійного вивчення іноземної мови / О. В. Рябоконь. - С. 119
  Мальковський Г. Ю.  Алгоритм визначення відмінків німецьких іменників / Г. Ю. Мальковський. - С. 124
  Мальковський Г. Ю.  Із досвіду алгоритмізації у навчанні англійської граматики / Г. Ю. Мальковський. - С. 129
  Ляшенко О. І.  Концептуальні засади навчання фізики у середній школі / О. І . Ляшенко. - С. 139
  Желюк О. М.  Еволюція методики і техніки навчального фізичного експерименту на основі засобів сучасної електроніки / О. М. Желюк. - С. 144
  Галатюк Ю. М.  Модульний підїід до організації самостійних досліджень з фізики / Ю. М .Галатюк. - С. 153
  Логвінв-Бмк Т. А.  Педагогічне керівництво диференційованим навчанням предметів природничого циклу учнів старших класів / Т. А. Логвінв-Бмк. - С. 160
  Самойленко П. В.  Екологічні ідеї та поняття у шкільному курсі хімії і методичне забезпечення їх засвоєння старшокласників / П. В. Самойленко. - С. 174
  Руденко О. О.  Політкультурна освіта поляків в україні / О. О. Руденко. - С. 182
  Галич О. А.  Мемуаристика як один із засобів активізації інтересу до вивчення літератури у школі / О. А. Галич. - С. 187
  Бессалова Т. В.  Михальчук-засновник наукової української діалектології / Т. В. Бессалова. - С. 196
  Ткачов В. О.  Звичаї та обряди слов'янських поселень Полісся у курсі народознавства / В. О. Ткачов. - С. 205

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні технології

Ключові слова (ненормовані): технології навчання -- реформування освіти -- багатоступенева освіта -- вузівська бібліотека

Анотація:   Висвітлюються питання реформування освіти у нових соціально-економічних умовах розвитку суспільства, розглядається методологія факторно-критеріальних кваліметричних моделей стратегічного менеджменту високоякісної багатоступеневої освіти, дається порівняльний аналіз освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів в Україні в Росії, описуються етапи розвитку й досвід провідних вузівських бібліотек, йдеться про розвиток творчих здібностей і учнів загальноосвітньої школи тощо.

 
108 88.5
Н34

        Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. статей. Вип. 16 (19) / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2007. - 358 с.

Зміст:
  Барно О. М.  Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Барно. - С. 3-12.
  Барно Т. О.  Педагогічна інновація як засіб соціалізації сучасної молоді / Т. О. Барно. - С. 12-20.
  Володарська Н. Д.  Релігійна соціалізація і життєва стратегія особистості із соматичними вадами / Н. Д. Володарська. - С. 20-29.
  Гейко Є. В.  Проблема цілісності особистості в контексті особистісного зростання / Є. В. Гейко. - С. 30-38.
  Дідук І. А.  Соціальні уявлення як компонент соціального научіння / І. А. Дідук. - С. 38-47.
  Колісник О. П.  Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості / О. П. Колісник. - С. 47-57.
  Кочарян А. С.  Психолого-педагогические аспекты реализации социокультурных дискурсов маскулинности/фемининности в педагогических моделях / А. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 57-63.
  Кочубейник О. М.  Стиль як феномен життєвого простору особистості / О. М. Кочубейник. - С. 63-70.
  Миколенко Н. В.  Сознание как диалогическое отношение в эстетико-философской концепции М. М. Бахтина / Н. В. Миколенко. - С. 70-78.
  Медникова А. И.  Проблема определения самосознания в отечественной психологии / А. И. Медникова. - С. 78-86.
  Остапенко А. А.  Основы теории моделирования многомерной педагогической реальности / А. А. Остапенко. - С. 87-97.
  Петрунько О. В.  Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою / О. В. Петрунько. - С. 98-104.
  Резнікова О. А.  Суб'єктний підхід до психології особистості, що адаптується / О. А. Резнікова, О. Г. Солодухова. - С. 104-108.
  Слюсаревський М. М.  Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб'єктного потенціалу особистості / М. М. Слюсаревський. - С. 109-127.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татенко В. О.  Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб'єктно-вчинкового підходу / В. О. Татенко. - С. 127-140.
  Тітов І. Г.  Психолого-педагогічне проектування експериментального навчання, спрямованого на розвиток творчої уяви в структурі суб'єктності молодших школярів / І. Г. Тітов. - С. 141-149.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штепа О. С.  Дефініція особистісної зрілості / О. С. Штепа. - С. 149-157.
  Білоус Р. М.  Психологічний супровід особистісно зорієнтованої освіти / Р. М. Білоус. - С. 158-164.
  Гнатів І. В.  Формування моральної норми у дошкільному віці / І. В. Гнатів. - С. 164-172.
  Горецкая А. Н.  Современные дискурсы нетрадиционной сексуальности / А. Н. Горецкая. - С. 172-178.
  Гузенко В. А.  Місце мотивації досягнення в структурі особистості студентів / В. А. Гузенко. - С. 178-184.
  Данилова Т. Н.  Психологические особенности личностного профиля ревнивых людей / Т. Н. Данилова. - С. 184-191.
  Заїка В. М.  Особливості трансформації особистості при подоланні кризових ситуацій у житті людини / В. М. Заїка, Л. Г. Перетятько. - С. 191-199.
  Клибайс Т. В.  Исследование атрибутивного стиля личности: новый подход / Т. В. Клибайс. - С. 199-204.
  Кляпець О. Я.  Життєві завдання особистості як умова реалізації її шлюбно-сімейних домагань / О. Я. Кляпець. - С. 205-214.
  Кологривова Е. І.  Особливості впливу особистісних прагнень на переживання суб'єктивного благополуччя / Е. І. Кологривова. - С. 214-220.
  Кочарян А. С.  Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова. - С. 221-229.
  Ларіна Т. О.  Роль життєстійкості у формуванні життєвих домагань особистості / Т. О. Ларіна. - С. 229-233.
  Лец Ю. А.  Исследование уровня личной ответственности учащихся старших классов в условиях развивающего обучения / Ю. А. Лец. - С. 234-240.
  Лєпіхова Л. А.  Особистісна зрілість як чинник реалістичності життєвих завдань та домагань / Л. А. Лєпіхова. - С. 240-247.
  Массанов А. В.  Психологічні бар'єри в діяльності особистості / А. В. Массанов. - С. 248-257.
  Меерович М. И.  Формирование качеств творческой личности в учебном процессе как требование экономики / М. И. Меерович. - С. 257-263.
  Меєрович М. Й.  Психологічні особливості адиктивної поведінки особистості / М. Й. Меєрович. - С. 263-267.
  Моргун В. Ф.  "Багатовимірний опитувальник мотивації кохання" як критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун. - С. 268-277.
  Посохова В. В.  Адикція як перешкода на шляху особистісного зростання молодої людини / В. В. Посохова. - С. 278-284.
  Резнікова О. А.  Особистість як суб'єкт адаптації / О. А. Резнікова. - С. 284-290.
  Саврасов В. П.  Діагностика інтелектуального розвитку старших школярів як невід'ємна складова контролю ефективності шкільного навчання / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 291-298.
  Татенко Н. О.  Життєві завдання особистості як умова реалізації життєвого успіху / Н. О. Татенко. - С. 299-303.
  Титаренко Т. М.  Життєві завдання особистості як соціально психологічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко. - С. 304-311.
  Тітов І. Г.  Особливості розв'язання підлітками творчих задач в умовах різних емоціогенних ситуацій / І. Г. Тітов, О. В. Карась. - С. 311-319.
  Тодорів Л. Д.  Роль індивідуального гендерного досвіду в інтерпретації статевої поляризації / Л. Д. Тодорів. - С. 320-327.
  Цуканова Ю. Б.  Індивідуальна вираженість ілюзії паралелограма та часова організація психіки / Ю. Б. Цуканова. - С. 327-330.
  Черемних К. О.  Професійний вимір самоздійснення особистості / К. О. Черемних. - С. 330-336.
  Юдіна Н. О.  Дослідження особливостей полімотивації студентів / Н. О. Юдіна. - С. 336-345.
  Яновська Т. А.  Вплив інтегрованої освіти на розумовий розвиток дитини молодшого шкільного віку / Т. А. Яновська. - С. 346-352.

Анотація:   У цьому випуску збірника вміщено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями" (м. Полтава, 19-21 квітня 2007 р.). Розробляюься теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості. Обговорюється проблема багатовимірності особистості в контексті психологічної теорії та практики.

 
109 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 2 (35) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2004. - 195 с.

Зміст:
  Хомич Л.  Духовний розвиток особистості студента / Л. Хомич. - С. 4-9
  Карапузова Н.  Система виховної роботи на психолого-педагогічному факультеті / Н. Карапузова, О. Федій, В. Підгорна. - С. 9-17
  Кузьменко Г.  Психолого-педагогічне підгрунтя прикладної спрямованості практичних занять з фізики / Г. Кузьменко. - С. 17-21
  Маценко Н.  Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів у процесі навчання іноземної мови / Н. Маценко. - С. 21-29
  Стиркіна Ю.  Аналіз зарубіжного досвіду використання електронної пошти у навчанні іноземної мови / Ю. Стиркіна. - С. 30-35
  Сулаєва Н.  Особливості підготовки / Н. Сулаєва. - С. 36-40
  Березан В.  Курс "методика естетичної грамотності" у системі професійної підготовки соціальних педагогів / В. Березан. - С. 40-44
  Коваленко О.  Методика експертної оцінки рівня професійно-педагогічної підготовки студента / О. Коваленко. - С. 45-52
  Зімакова Л.  Мистецько-соціалізуючі педагогічні уміння майбутніх учителів початкових класів / Л. Зімакова. - С. 52-58
  Семеног О.  Інноваційні технології у мовній освіті майбутнього вчителя української словесності / О. Семеног. - С. 58-62
  Дем'янко Н.  "Весняночка" В.М. Верховинця та її педагогічне значення / Н. Дем'янко. - С. 63-66
  Бережинська Т.  Формування готовності до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у системі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / Т. Бережинська. - С. 67-73
  Мороз Ю.  Організація самостійних занять з оздоровлення учнів молодшого шкільного віку / Ю. Мороз. - С. 73-82
  Приходько Ю.  Формування комунікативної компетенції старшокласників на сучасному етапі / Ю. Приходько. - С. 82-87
  Чайкіна Н.  Активні методи навчання у курсі "психологія сім'ї" / Н. Чайкіна. - С. 87-92
  Язиков О.  Особистісно-орієнтована виховна система приватної школи та принципи її функціонування / О. Язиков. - С. 92-97
  Коваленко Т.  Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення українського народного костюму / Т. Коваленко. - С. 98-107
  Карапузова І.  Педагогічна підтримка: визначення поняття / І. Карапузова. - С. 107-111
  Пащенко В.  Іван Огієнко: учений, богослов, патріот / В. Пащенко. - С. 112-120
  Год Б.  Гуманістичне виховання у Німеччині в епоху Європейського відродження (ХУ-XVII ст.) / Б. Год. - С. 120-130
  Шпак В.  Філантропізм як фундамент зародження ідеї реабілітаційної педагогіки у XVIII ст. / В. Шпак. - С. 130-144
  Гриньова М.  Механізми управлінської діяльності менеджера / М. Гриньова. - С. 145-153
  Цебрій І.  Управлінський імідж (історико-ретроспективний погляд на проблему) / І. Цебрій. - С. 154-158
  Пахомова Н.  Історико-педагогічний аспект розв'язання проблеми мовленнєвої готовності дітей дошкільного віку / Н. Пахомова. - С. 159-165
  Вашак О.  Історичні аспекти розвитку методичної служби дошкільного виховання на Полтавщині / О. Вашак. - С. 166-170
  Ковалевська Н.  Історико-ретроспективний аналіз становлення інституту домашніх вихователів / Н. Ковалевська. - С. 170-180

 
110 95.4
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (6) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "КПІ". - К. : Політехніка, 2002. - 214 с.

Зміст:
  Абрамов В. І.  Філософсько-методологічні основи визначення діагностичної функції у соціальному пізнанні / В. І. Абрамов. - С. 7-17
  Димитрова Л. М.  На шляху до новоєвропейських соціально- політичних теорій / Л. М. Димитрова. - С. 17-23
  Ковальчук Н. Д.  Мотив шляху в міфопоетичній свідомості українського етносу / Н. Д. Ковальчук. - С. 23-27
  Кукса Т. В.  Концепції націєтворення у науковій спадщині В.Старосольського / Т. В. Кукса. - С. 27-37
  Препотенська М. П.  Риторика буденності / М. П. Препотенська. - С. 37-53
  Приходько Т. В.  Групова природа "стилю життя": соціологічний аспект / Т. В. Приходько. - С. 53-59
  Тимченко С. К.  Роль музики і музичної культури у соціальному формуванні особистості / С. К. Тимченко. - С. 59-65
  Шкепу М. О.  Деякі аспекти феноменології румунського фольклору в контексті етнічних особливостей ропредметнення західноєвропейської культури / М.О. Шкепу. - С. 65-73
  Бреусенко-Кузнецов О. А.  Символика экзистенциально значимых состояний в психологически содержательных текстах / О. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 73-91
  Винославська О. В.  Особливості соціально-психологічного клімату в науково-педагогічному колективі кафедри технічного університету / О. В. Винославська. - С. 91-101
  Власенко А. Б.  Розвиток творчої активності студентів під час науково-дослідницької роботи / А. Б. Власенко. - С. 101-105
  Волянюк Н. Ю.  Теоретичні основи проблеми професіоналізації суб"єкта діяльності / Н. Ю. Волянюк. - С. 105-115
  Гридковець Л. М.  Гуманістичні напрями психологічної практики у вищих навчальних закладах / Л.М. Гридковець. - С. 115-121
  Жирун О. А.  Комунікативна компетентність редактора: структура та принципи / О. А. Жирун. - С. 121-129
  Завгородня О. В.  Образотворча обдарованість як предмет психологічного дослідження / О. В. Завгородня. - С. 129-137
  Наконечна О. В.  Конфліктність та конфліктостійкість як риси особистості / О. В. Наконечна. - С. 137-141
  Бойко А. Л.  Нормализация веса и функционального состояния студенток НТУУ "КПИ" посредством электростимуляции / А. Л. Бойко. - С. 141-147
  Вихляев Ю. М.  Технічні засоби для корекції розладів опорно-рухового апарату студентів та спортсменів / Ю. М. Вихляев. - С. 147-157
  Ионов В. А.  Медико-психологическая служба вуза / В. А. Ионов, А. Л. Корепанов, А. А. Слободянюк. - С. 157-161
  Козлакова Г. О.  Педагогічні дослідження з природничої освіти: аналітичний огляд авторефератів / Г. О. Козлакова, А. М. Кокарєва. - С. 161-171
  Мірошник С. І.  Розвиток творчості в гуманістичній філософії та психології / С. І. Мірошник. - С. 171-191
  Мочалов Д. Э.  Объективно-ориентированный подход в систематизации методов научных исследований / Д. Э. Мочалов. - С. 183-191
  Полухін Ю. В.  Основні положення цілеспрямованого розвитку особистості фахівця в системі професійно-прикладної психофізичної підготовки (ПППП) / Ю. В. Полухін, О. І. Некрашевич. - С. 191-199
  Топиліна Н. В.  Реализация межпредметных связей в начальной школе (на примере дисциплин математики, трудового обучения и художественного труда) / Н. В. Топиліна, Г. И. Растопчинова. - С. 199-214

Рубрики: Психологія

 
111 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : Х Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 181 с.

Зміст:
  Артеменко І. В.  Основні форми організації навчання у вищій школі / І. В. Артеменко. - С. 7-9.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Байда І. А.  Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі / І. А. Байда. - С. 10-12.
  Бердніков О. С.  Особливості музичного сприймання та педагогічні проблеми його розвитку в учнів початкових класів / О. С. Бердніков. - С. 13-15.
  Варенька І. В.  Втілення ідей Василя Сухомлинського в сучасному суспільстві на прикладі Павлиської школи / І. В. Варенька. - С. 16-18.
  Вуйцик О. М.  Використання народних традицій у вихованні учнів / О. М. Вуйцик. - С. 19-20.
  Глобенко Ю. І.  Нестандартний урок як форма організації навчання в сучасній початковій школі / Ю. І. Глобенко. - С. 21-22.
  Гресько Н. Г.  Методичні особливості використання тестів як форми поточного контролю / Н. Г. Гресько. - С. 23-25.
  Грицієнко А. І.  Роль естетичного виховання у встановленні естетичної свідомості особистості / А. І. Грицієнко. - С. 26-28.
  Дворчук О. І.  Використання спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні педагогіки в університеті / О. І. Дворчук. - С. 29-31.
  Дишлюк А. О.  Специфіка використання наочних методів навчання в початковій школі / А. О. Дишлюк. - С. 32-33.
  Дєєв С. В.  Моделювання ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ / С. В. Дєєв. - С. 34-36.
  Завадська М. О.  Формування математичних компетентностей учнів профільної школи (на прикладі класів економічного профілю) / М. О. Завадська. - С. 37-39.
  Зубенко Н. А.  Виховання взаємин між особою і колективом на прикладі педагогічної компетенції Василя Сухомлинського / Н. А. Зубенко. - С. 40-41.
  Івченко О. О.  М. О. Максимович - відомий вчений-педагог / О. О. Івченко. - С. 42-44.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян А. І.  Чи є нагальною потреба виховання захисників української державності? / А. І. Касян. - С. 45-47.
  Кобенко О. В.  Здійснення міжпредметних зв'язків в процесі навчання математики та інформатики в загальноосвітній школі / О. В. Кобенко. - С. 48-49.
  Коберник І. С.  Педагогічні погляди П. Ф. Лестафта / І. С. Коберник, С. О. Распопова. - С. 50-51.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кодь К. М.  Педагогічна культура спілкування як складова загальної культури / К. М. Кодь. - С. 52-54.
  Корнієнко С. М.  Виховання соціально зрілої особистості студента ВНЗ: зміни у контексті європейської інтеграції / С. М. Корнієнко. - С. 55-57.
  Кутецька З. О.  Мистецтво орнаменту на уроках декоративного малювання в початковій школі / З. О. Кутецька. - С. 58-60.
  Кучеренко Т. П.  Інтелектуальна підготовка студента та шляхи формування зацікавленості до навчання / Т. П. Кучеренко. - С. 61-64.
  Лісай А. С.  Погляди В. О. Сухомлинського на місце директора школи в керівництві навчально-виховною роботою як організатора педагогічного колективу / А. С. Лісай. - С. 65-67.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ложка О. В.  Використання інтерактивних технологій в процесі навчання / О. В. Ложка. - С. 68-69.
  Лук'яненко О. М.  Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному закладі / О. М. Лук'яненко. - С. 70-71.
  Мельник Ю. С.  Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України / Ю. С. Мельник. - С. 72-75.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. Ю.  Розвиток соціальної впевненості у дітей дошкільників / О. Ю. Молчанова. - С. 76-79.
  Науменко О. О.  Пріоритети національного виховання в Україні / О. О. Науменко. - С. 80-82.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наумова І. С.  Особливості організації роботи, щодо подолання неуважності у молодших школярів / І. С. Наумова. - С. 83-85.
  Новак А. В.  Формування громадянських якостей підростаючого покоління - запорука щасливого майбутнього української держави / А. В. Новак. - С. 86.
  Плахтій І. О.  Образ ідеального учителя / І. О. Плахтій. - С. 87-88.
  Поліщук А. І.  Педагогічні умови формування соціального досвіду дітей дошкільного віку / А. І. Поліщук. - С. 89-91.
  Романенко К. С.  Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проведення дидактичних ігор / К. С. Романенко. - С. 92-93.
  Суховій І. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості з педагогічних поглядів О. А. Захаренка / І. О. Суховій. - С. 94-95.
  Бойко О. М.  Соціально-педагогічна робота з сім'єю в умовах розлучення / О. М. Бойко. - С. 97-99.
  Варенька І. В.  Соціально-економічний аспект проблеми ВІЛ/СНІДу / І. В. Варенька. - С. 100-101.
  Воронюк К. М.  Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу / К. М. Воронюк. - С. 102-103.
  Глобенко Ю. І.  Виховний вплив загальноосвітнього закладу на здоровий спосіб життя школярів / Ю. І. Глобенко. - С. 104-106.
  Григоренко Ю. В.  Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми / Ю. В. Григоренко. - С. 107-108.
  Діхтяренко В. В.  Розвиток інноваційних форм опіки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування / В. В. Діхтяренко. - С. 109-111.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяченко Н. В.  Соціалізація особистості в умовах інтернатного закладу / Н. В. Дяченко. - С. 112-115.
  Запорожець С. О.  Мобінг як психолого-педагогічна проблема / С. О. Запорожець. - С. 116-118.
  Ковальчук Л. В.  Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи в умовах вулиці / Л. В. Ковальчук. - С. 119-121.
  Красножон Т. В.  Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище / Т. В. Красножон. - С. 122-124.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лимар Ю. В.  Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект / Ю. В. Лимар. - С. 125-127.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляпкало Н. А.  Роль сім'ї та школи у формуванні особистості підлітка / Н. А. Ляпкало. - С. 128-131.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наумова І. С.  Основи доброго виховання дітей у сім'ї / І. С. Наумова. - С. 132-134.
  Петренко Л. М.  Спектр соціально-психологічних феноменів соціалізації сучасної студентської молоді України / Л. М. Петренко. - С. 135-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарко Ю. А.  Соціально-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі / Ю. А. Шарко. - С. 137-139.
  Яковенко О. М.  Життєвий успіх очима молоді / О. М. Яковенко. - С. 140-141.
  Агапова А. І.  Система спеціалізованої допомоги дітям із порушеннями опорно-рухового апарату / А. І. Агапова. - С. 143-145.
  Бабинський Д. Я.  Особистісна рефлексія як чинник розвитку лідерських якостей особистості у майбутніх психологів / Д. Я. Бабинський. - С. 146-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воскресенська О. В.  Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів / О. В. Воскресенська. - С. 149-151.
  Григоренко Ю. В.  Специфіка формування гендерних стереотипів слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 152-153.
  Гуцал А. Л.  Психологічні механізми сприйняття рекламної продукції дітьми / А. Л. Гуцал. - С. 154-156.
  Добровольська К. П.  Писхологічні проблеми наркозалежної молоді / К. П. Добровольська. - С. 157-159.
  Куйбіда І. В.  Подружні конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення / І. В. Куйбіда. - С. 160-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ліщинська Ю. В.  Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини / Ю. В. Ліщинська. - С. 163-165.
  Малишева І. Б.  Фактори формування агресивних тенденцій підлітка / І. Б. Малишева. - С. 166-168.
  Мудрак О. В.  Зміни особистісних рис партнерів у перші роки подружнього життя / О. В. Мудрак. - С. 169-171.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко Т. А.  Психологічні особливості формування інтимних відносин людини / Т. А. Сіренко. - С. 172-173.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тугова М. А.  Особливості українського національного характеру / М. А. Тугова. - С. 174-175.
  Шабанова А. В.  Предпосылки возникновения и развития гендерных исследований в психологии / А. В. Шабанова. - С. 176-178.
  Шийчук А. О.  Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину / А. О. Шийчук. - С. 179-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та психологія.

 
112 74.58кр
У31

        Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти та освіти. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 140 с.

Зміст:
  Барбитова А. Д.  Типология личности К. Г. Юнга и воспитательная деятельности классного руководителя / А. Д. Барбитова. - С. 3-4
  Баркан Н. А.  Педагогическое взаимодействие преподавателя со студентами в учебном процессе / Н. А. Баркан, С. Е. Покровская. - С. 4-5
  Безух Ю. С.  Література, як основний засіб впровадження полікультурної освіти в школах США / Ю. С. Безух. - С. 5-7
  Біда А. П.  Розвиток вищої освіти під час реформи у Великій Британії / А. П. Біда. - С. 7-8
  Бойко О. М.  Освіта дорослих на початковому етапі ліквідації неписьменності в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Бойко. - С. 8-10
  Бондаренко Г. В.  Хвилеподібна модернізація реальних училищ (80-90 роках ХІХ століття) / Г. В. Бондаренко. - С. 10-11
  Вієгорова А.  Підготовка викладачів основної школи на педагогічних факультетах Словаччини / А. Вієгорова. - С. 11-12
  Вовкочин Л. Ю.  Формування громадянськості майбутніх учителів як складової їхньої професійної культури / Л. Ю. Вовкочин. - С. 12-15
  Гайдай І. В.  Педагогічні умови, як важливий аспект у підготовці студентів ВНЗ до роботи педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 15-16
  Гарачук Т. В.  Визначення сутності поняття "обдарованість" / Т. В. Гарачук. - С. 16-18
  Герасименко Н. О.  Основні принципи навчання студентів іноземної мови у вищому педагогічному навчальному закладі / Н. О. Герасименко. - С. 18-19
  Герасімова Н. Є.  Гендерна ідентифікація особистості менеджера в його професійній підготовці / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. - С. 19-21
  Глазиріна В. М.  Роль ціннісних орієнтацій в формуванні особистості студентів-випускників / В. М. Глазиріна. - С. 21-23
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи / К. М. Гнезділова. - С. 23-24
  Гончар І. Г.  Російський педагог К. Вентцель - борець за вільне виховання / І. Г. Гончар. - С. 24-26
  Горбач Г. М.  Становлення професійної "Я - концепції" / Г. М. Горбач. - С. 26-28
  Граматик Н. В.  Екологічна відповідальність як психолого-педагогічна категорія / Н. В. Граматик. - С. 28-30
  Гуріненко І. Ю.  Технологія формування медіа-компетентності магістрів та майбутніх державних інспекторів пожежної безпеки / І. Ю. Гуріненко. - С. 30-32
  Демченко О. М.  Самоорганізація вчителя як педагогічна проблема / О. М. Демченко. - С. 32-33
  Дзеціна І. В.  Формування особистості на уроках української мови та літератури / І. В. Дзеціна. - С. 33-34
  Демиденко Т. М.  Принципи створення предметно-ігрового середовища в родині / Т. М. Демиденко, Н. Є. Яценко. - С. 34-36
  Дударенко І. С.  Підготовка фазівців у контексті професійної деонтології / І. С. Дударенко. - С. 36-38
  Зорочкіна Т. С.  Створення умов для обдарованих дітей у школах нового типу / Т. С. Зорочкіна. - С. 38-39
  Ісаченко В. П.  Павло Гнатович Житецький в контексті культурно-просвітницького руху України (кінця ХІХ - початку ХХ століття) / В. П. Ісаченко. - С. 39-41
  Касярум С. О.  Формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю на основі моделювання педагогічних технологій навчання / С. О. Касярум. - С. 41-42
  Кацевич Л. О.  Особливості формування особистості учнів початкових класів / Л. О. Кацевич [и др.]. - С. 42-44
  Квас В. М.  Недоліки організації самостійної роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів / В. М. Квас. - С. 44-45
  Коляда Н. М.  Піонерські форпости 20 - 30-тих років ХХ ст.: до історії питання / Н. М. Коляда. - С. 45-47
  Корінна Г. О.  Проблема статево-рольової соціалізації в умовах сьогодення / Г. О. Корінна. - С. 47-48
  Коробова Л. О.  Голодомор як чинник соціального явища безпритульності в україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Л. О. Коробова. - С. 48-50
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 50-51
  Кравченко О. О.  Пролетарська культурно-просвітницька організація (1917 - 1932 рр.) як педагогічний феномен / О. О. Кравченко. - С. 51-53
  Крамаренко А. М.  Система природничої підготовки магістрів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу / А. М. Крамаренко. - С. 53-54
  Кузьменко Л. І.  Особливості формування особистості людини засобами музично-теоретичних предметів та уроків фортепіано / Л. І. Кузьменко, Т. М. Баранова, Л. В. Демченко. - С. 54-56
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Психологія креативної особистості жінки / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 56-58
  Кучай О. В.  Головні аспекти комп'ютеризації навчання / О. В. Кучай. - С. 58-60
  Кучай Т. П.  Цілі і завдання екологічної підготовки майбутнього вчителя / Т. П. Кучай. - С. 60-62
  Кушнірик Н. Я.  Соціальне оточення та розвиток творчих здібностей дошкільника в ньому / Н. Я. Кушнірик. - С. 62-63
  Лаврентьєва О.  Готовність студентів до проектної діяльності як наукова і практична проблема професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Лаврентьєва, Л. Савченко. - С. 63-64
  Ландирєва Т. Г.  Формування особистості, людини засобами хімії та біології / Т. Г. Ландирєва, Н. В. Дяченко. - С. 64-66
  Литвин О. В.  Психолого-педагогічна підготовка до материнства як фактор гармонійного внутрішньоутробного розвитку дитини / О. В. Литвин. - С. 66-68
  Луценко Г. В.  CDIO - ініціатива у контексті інженерної освіти / Г. В. Луценко. - С. 68-70
  Ляховець О. О.  Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання / О. О. Ляховець. - С. 70-71
  Малихін О. В.  Організаційно- структурний компонент системи самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 71-73
  Мартинюк О. В.  Перспективи впровадження прогресивного досвіду США у вітчизняну систему професійної освіти магістрів перекладу / О. В. Мартинюк. - С. 73-74
  Матрос О. О.  Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького / О. О. Матрос. - С. 74-76
  Матукова Г.  Питання формування пізнавальної діяльності студентів-першокурсників економічного профілю / Г. Матукова, М. Москалець. - С. 76-77
  Махиня Н. В.  Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови в технічних ВНЗ / Н. В. Махиня. - С. 77-78
  Мішіна Л. М.  Особистісно орієнтоване навчання як ефективний підхід до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студента / Л. М. Мішіна. - С. 78-80
  Мохірєва Ю. А.  Теоретичні основи використання художнього розпису у системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Ю. А. Мохірєва. - С. 80-81
  Нестеренко Т.  Використання сучасних підходів до формування соціальної компетентності у молодших школярів / Т. Нестеренко. - С. 81-82
  Нікітенко О.  З історії розвитку гри як передумови становлення навчальної діяльності / О. Нікітенко. - С. 82-83
  Омельченко М. І.  Формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності / М. І. Омельченко. - С. 83-85
  Осипенко О. С.  Актуальність досліджень полікультурних аспектів освіти в сучасних умовах / О. С. Осипенко. - С. 85-86
  Паладьєв А. Ф.  Зародження вітчизняної гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття / А. Ф. Паладьєв. - С. 86-87
  Палієнко А. М.  Особливості професійно орієнтованого навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 87-89
  Палієнко А. М.  Формування англомовної граматичної компетенції у студентів немовних факультетів вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. - С. 89-90
  Пічкур М. О.  Теоретичний аналіз проблеми формування професійної культури вчителя образотворчого мистецтва / М. О. Пічкур. - С. 90-91
  Потапюк Л. М.  Роль культурно-освітніх товариств у вихованні національної свідомості молоді / Л. М. Потапюк. - С. 91-93
  Прокопенко Л. І.  Новаторська педагогічна система О. А. Захаренка / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, М. В. Картель. - С. 93-95
  Радул О. С.  Використання культу тварин у вихованні дітей східних слов'ян VI - ХІІ століть / О. С. Радул. - С. 95-96
  Рогальська Н. В.  Підготовка магістрів дошкільної освіти в аспекті нових підходів до дитинства / Н. В. Рогальська. - С. 95-97
  Савченко Н. С.  Історико-педагогічна реконструкція становлення позашкільної освіти у Польщі / Н. С. Савченко. - С. 97-98
  Савченко Ю. А.  Формування особистості засобами світової літератури / Ю. А. Савченко. - С. 98-99
  Садова В. В.  Трансформаця цілей історико-педагогічної освіти студентів вищого навчального закладу / В. В. Садова. - С. 99-101
  Сайковська В. В.  Науково-педагогічна діяльність видатного хіміка С. М. Реформатського / В. В. Сайковська. - С. 101-103
  Салманова О. В.  Об осознанном отношении будущих педагогов к формированию собственного имиджа / О. В. Салманова. - С. 103-105
  Сандецька О. О.  Міжнародна співпраця у галузі освіти дорослих / О. О. Сндецька. - С. 105-106
  Свириденко О. О.  Насильство в сім'ї: причини, наслідки, протидія / О. О. Свириденко, Ю. О. Порпленко. - С. 106-108
  Семенова М. Г.  Особливості навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 108-109
  Сєргєєва О. В.  Напрями професійної підготовки перекладачів-референтів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва. - С. 109-111
  Сіняговська І. Ю.  Структура лінгводидактичної моделі формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету / І. Ю. Сіняговська. - С. 111-112
  Степанюк К. І.  Педагогічна практика як фактор формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк. - С. 112-114
  Сухоставська Л. О.  Педагогічна практика як невіддільна складова загальної професійної підготовки майбутніх педагогів і психологів у ВНЗ / Л. О. Сухоставська. - С. 114-115
  Тарасова О. В.  Використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин / О. В. Тарасова. - С. 115-117
  Титаренко О. І.  Культура мовлення як спосіб саморозвитку особистості / О. І. Титаренко, В. А. Депутат. - С. 117-118
  Тичинська О. В.  Національна ініціатива трансформації шкільного консультування США / О. В. Тичинська. - С. 118-119
  Удовіченко Г. М.  Психолого-педагогічний аналіз понять: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, предметна компетенція / Г. М. Удовіченко. - С. 119-121
  Черкашина Т. В.  Іноваційні технології виховання в умовах університетської освіти / Т. В. Черкашина. - С. 121-123
  Черноусова Н. М.  Виховання позитивного лідера дитячого колективу засобами корекційної педагогічної підтримки / Н. М. Черноусова. - С. 123-125
  Чичук В. М.  Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів засобами інформаційно-комунікативних технологій / В. М. Чичук. - С. 125-127
  Чорна О. А.  Деякі аспекти наукових пошуків у сфері дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу / О. А. Чорна. - С. 127-129
  Швидка С. О.  Збереження здоров'я студенстської молоді в умовах вищого навчального закладу / С. О. Швидка. - С. 129-130
  Ярошинська О. О.  Перспективи досліджень професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. О. Ярошинська. - С. 130-132

Рубрики: Освіта вища

 
113 60.9(4Укр)я73-1
С69

        Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Текст] : навч. посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. Ч. 5 Практична психологія у соціальній роботі / Держ. центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. - К. : ДЦССМ, 2003. - 262 с.

Зміст:
  Практична психологія у соціальній роботі. - С. 6-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Індивідуальні особливості вищої нервової діяльності людини та їх значення для соціальної роботи. - С. 16-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні кризи особоистості та їхз врахування в роботі з різними віковими категоріями. - С. 29-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сензитивні періоди у психічному розвитку особистості та необхідність реалізації їх можливостей. - С. 37-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особистісні труднощі і проблеми підлітків. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  До проблеми соціальної психології груп. - С. 49-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Структура, механізми та моделі спілкування. - С. 65-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні аспекти сексуально-інтимної підготовки школярів до шлюбу. - С. 69-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні особливості соціально-педагогічної діяльності. - С. 82-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Позиції психолога-консультатнта у консультативному процесі. - С. 89-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічна діагностика: основні методи, їх характеристика і особливості використання. - С. 94-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічна діагностика особистісної тривожності підлітків та деякі способи її подолання. - С. 104-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості використання проективних графічних методик в психологічній діагностиці особистості. - С. 116-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смисложиттєві цінності та рольове моделювання поведінки "економічної людини". Практикум. - С. 126-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проективний метод психодіагностики "внутрішньої картини здоров'я". - С. 137-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Організаційно-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу. - С. 142-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості роботи практичного психолога із соціально-педагогічно занедбаними дітьми. - С. 154-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості психологічної корекції емоційної сфери підлітків. - С. 157-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості. - С. 167-183. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості оцінки і розвитку пам'яті у підлітків. - С. 183-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Використання нових інформаційних технологій у практичній психології. - С. 200-246
  Навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів. - С. 247-260

Рубрики: Соціальна робота - Теорія соціальної роботи

Анотація:   У посібнику розглядаються актуальні проблеми підвищення кваліфікації практичних психологів з точки зору теорії і практики психологічної служби у сфері соціальної роботи. Висвітлене широке коло питань теоретичного плану, поданий ряд практичних методик з успіхом можуть бути використані практичними психологами центрів соціальних служб для молоді.

 
114 88.8я73-1
П82

Проскура, О. В.

        Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками [Текст] : Навч. посіб. / О. В. Проскура. - К. : Освіта, 1998. - 199 с.

Зміст:
  Психологічні та педагогічні питання наступності дошкільної і початкової шкільної освіти. - С. 7-25
  Теоретичні засади періодизації психічного розвитку та визначення особливостей дошкільного і шкільного дитинства. - С. 33-44
  Психологічна готовність до школи. Її структура зміст. - С. 47-72
  Розвиток соціальної та пізнавальної активності першокласників в умовах навчання. - С. 79-100
  Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками. - С. 109-128
  Психологічний практикум. - С. 133-183

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): психологічна готовність дітей до школи -- соціальна активність першокласників -- пізнавальна активність першокласників -- самооцінка вчителя -- індивідуалізація роботи

Анотація:   Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.

 
115 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. №1 (214) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 150 с.

Зміст:
  Зязюн І. А.  Екзистенціальні особливості педагогічної дії / І. А. Зязюн. - С. 3-7
  Ничкало Н. Г.  Прогностичне значення педагогічних ідей академіка Олександра Захаренка / Н. Г. Ничкало. - С. 7-12
  Кузмінський А. І.  Формування працелюбності в учнів як важливий чинник збереження і зміцнення їхнього здоров'я у педагогічній теорії і практиці О. А. Захаренка / А. І. Кузмінський. - С. 12-18
  Авшенюк Н. М.  Трансцендентальні імперативи розвитку вищої освіти у XXI столітті: прогнози і перспективи / Н. М. Авшенюк. - С. 19-23
  Авшенюк Н. М.  Американські підходи до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу обдарованої студентської молоді / Н. М. Авшенюк. - С. 23-27
  Аніщенко О. В.  Скарбниця педагогічних ідей Олександра Захаренка у контексті розвитку сучасної загальноосвітньої школи / О. В. Аніщенко. - С. 27-31
  Арапов О. В.  Питання збереження і зміцнення здоров'я в письменних пам'ятках IX-XVI ст. / О. В. Арапов. - С. 31-35
  Бекирова А. Р.  Методические рекомендации по формированию основ гражданской культуры учащихся 1-х классов во внеурочной деятельности / А. Р. Бекирова. - С. 36-44
  Боголій В. М.  Ідейне спрямування педагогічної діяльності академіка Олександра Захаренка / В. М. Боголій. - С. 42-46
  Василенко О. В.  Розвиток проблеми морально-етичних відносин "учитель - учень" у педагогічних працях минулого століття / О. В. Василенко. - С. 46-51
  Вітренко А. В.  Професійно-педагогічна культура як складова підготовки майбутнього вчителя: сталий розвиток / А. В. Вітренко. - С. 51-55
  Вовкочин Л. Ю.  До питання підготовки керівника сучасного загальноосвітнього навчального закладу / Л. Ю. Вовкочин, Р. В. Тесля. - С. 55-57
  Волошин П. М.  Основні напрями виховання громадянськості школярів на уроках музика / П. М. Волошин. - С. 57-61
  Гаряча С. А.  Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / С. А. Гаряча. - С. 61-64
  Гнатюк П. В.  О преподавании английского языка в магистратуре механико-математического факультета КНУ им. Шевченко / П. В. Гнатюк, И. Л. Иванов. - С. 64-67
  Голуб Л. І.  Австралійські підходи до розвитку школи як полікультурного освітнього середовища / Л. І. Голуб. - С. 68-71
  Гордійчук А. В.  Формування міжкультурної професійної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови / А. В. Гордійчук. - С. 71-74
  Даниленко Л. І.  Інновації у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / Л. І. Даниленко. - С. 75-78
  Дорошенко Т. В.  Проблема педагогічної компетентності та готовності до професійної самореалізації вчителя у творчій спадщині О. А. Захаренка / Т. В. Дорошенко. - С. 78-83
  Дяченко Л. М.  Розвиток особистісної компетентності майбутніх учителів середньої школи у ФРН / Л. М. Дяченко. - С. 83-87
  Зінченко С. В.  Ціннісні орієнтаії у професійній діяльності педагогів сучасної школи / С. В. Зінченко. - С. 87-90
  Лавріненко О. А.  Витоки педагогічної майстерності Олександра Захаренка / О. А. Лавріненко. - С. 90-94
  Лук'янова Л. Б.  Неформальна освіта дорслих як невід'ємна складова освіти впродовж життя / Л. Б. Лук'янова. - С. 94-97
  Мелешко В. В.  Розвиток виховного потенціалу сільської школи на гуманістичних ідеях О. Захаренка / В. В. Мелешко. - С. 97-100
  Постригач Н. О.  Підготовка вчителів для демократичного громадянства в загальноєвропейському контексті / Н. О. Постригач. - С. 100-105
  Радзівіл Т. А.  Інноваційна підготовка струдентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів / Т. А. Разівіл. - С. 105-108
  Сігаєва Л. Є.  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя / Л. Є. Сігаєва. - С. 109-112
  Січко Л. С.  Удосконалення системи освіти України - проблеми сьогодення / Л. С. Січко. - С. 113-115
  Скляніченко К.  Критичне мислення як фактор формування в учнів національної свідомості на уроках історії України / К. Скляніченко. - С. 115-120
  Сулима О. В.  Компетентнісний підхід у сучасній дошкільній освіті: досвід Федеративної Республіки Німеччини / О. В. Сулима. - С. 120-124
  Уйсімбаєва Н. В.  Розвиток творчої активності студентів / Н. В. Уйсімбаєва. - С. 124-127
  Шамрай О. Г.  Управління сучасною школою в контексті педагогічних ідей О. А. Захаренка (на прикладі Кам'янського району) / О. Г. Шамрай. - С. 127-131
  Шандрук С. І.  Професійна перепідготовка американського вчителя на засадах особистісного та андрологічного підходів / С. І. Шандрук. - С. 131-135
  Шишова І. О.  Особливості дослідження феномену "дошкільне дитинство" у психології та педагогіці / І. О. Шишова, А. Б. Рацул. - С. 135-140
  Яненко О. А.  Структура, критерії та рівні сформованості професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко. - С. 140-143
  Акуленко І. А.  Соціалізація особистості: теоретичний і практичний аспекти у процесі підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 143-146

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
116 74.00
Р64

        Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: IV Слов'янські пед. читання (30 червня-1 липня) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конгр. / М-во освіти і науки України; АПН України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін.. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 338 с.

Зміст:
  Ничкало Н.  Становлення і розвиток наукових шкіл як міжнародна історико-педагогічна проблема / Н. Ничкало. - С. 10-11
  Кремень В. Г.  Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні / 3-6
  Зязюн І. А.  Духовні чинники елітарної особистості / І. А. Зязюн. - С. 15-19
  Мацеевски Я.  Общественно-правовая ситуация учителя в Польше и государствах европейского союза / Я. Мацеевски. - С. 23-26
  Філіпчук Г. Г.  Культурологічна основа сучасної школи / Г. Г. Філіпчук. - С. 26-29
  Сташак Б.  Інтегроване навчання / Б. Сташак. - С. 29-32
  Круль Р.  Учитель как носитель ценностей в формировании личности / Р. Круль. - С. 37-41
  Graca T.  Jak byc tworczym i refleksyjnym nauczycielem / T. Graca. - С. 41-45
  Руденко В. М.  Проблема педагогічної рефлексії культури в умовах глобалізації освіти / В. М. Руденко. - С. 47-50
  Селезнев Н. В.  Об истоках нового направления в педагогике - педагогической антропологии / Н. В. Селезнев, В. Е. Селезнев. - С. 51-53
  Лощенова І. Ф.  Теоретичні засади полікультурної освіти / І. Ф. Лощенова. - С. 53-54
  Самохвалова С. Ю.  воспитание толерантности / С. Ю. Самохвалова. - С. 54-56
  Кретова О. І.  Проблема діалогу та педагогічної комунікації у полікультурному соціумі / О. І. Кретова, П. В. Кретов. - С. 56-59
  Морозов А. Г.  Виховання в суспільстві свідомості об'єктивної необхідності переходу на засади сталого цивілізаційного розвитку / А. Г. Морозов, С. А. Морозова. - С. 59-62
  Івашкевич Ю. В.  Функціонально-знакова природа іронії / Ю. В. Івашкевич. - С. 59-62
  Олійник В. В.  Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України у період глобалізації / В. В. Олійник. - С. 66-68
  Панова Л. Д.  Виховання людини культури у полікультурному просторі / Л. Д. Панова, Б. И. Перили. - С. 68-69
  Распопова С. О.  Православна традиція як джерело розвитку духовності й культури у полікультурному освітньому просторі / С. О. Распопова. - С. 69-71
  Слюсаренко Н. В.  Реалізація завдань полікультурної освіти в процесі трудової підготовки молоді (друга половина ХХ століття) / Н. В. Слюсаренко. - С. 73-74
  Черток Л. П.  Диалог культур - основной принцип поликультурного образования / Л. П. Черток. - С. 76-77
  Фадеева С. И.  Моделирование системы личностно-ориентированного образования в школе адаптивного развития личности / С. И. Фадеева, Л. Д. Лысак. - С. 77-78
  Хайруддинов М. А.  Проблемы национально-ориентированного воспитания в контексте становления украинской нации и приоритетов социально-экономического развития страны (на материале крымскотатарской этнопедагогики) / М. А. Хайруддинов. - С. 77-78
  Пилипчук В. В.  Особливості релігійної філософії як антропологічної складової педагогіки / В. В. Пилипчук. - С. 80-83
  Баранов А. А.  Гуманистические перспективы контроля знаний учащихся в личностно-ориентированном процессе обучения / А. А. Баранов, Н. В. Колоколова. - С. 83-84
  Бодненко Т. В.  Удосконалення методичної структури уроків фізики як шлях формування у учнів пізнавального інтересу / Т. В. Бондаренко. - С. 85
  Власенко В. М.  Місце і роль експерименту в системі контролю знань, умінь та навичок учнів з фізики / В. М. Власенко. - С. 85-86
  Гриценко В. Г.  Перевірка вмінь розв'язування фізичних задач засобами комп'ютерних технологій / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко. - С. 86-87
  Ильевич Т. П.  Организация интерактивного обучения в условиях личностно-ориентированного образования / Т. П. Ильевич, А. В. Мельничук, В. Е. Лозовский. - С. 89-90
  Михайлюк І. Р.  Проектування навчального середовища засобом інтерактивних комп'ютерних курсів / І. Р. Михайлюк. - С. 92-94
  Павленко О. А.  Дидактичні засади організації контролю педагогічних систем / О. А. Павленко. - С. 94
  Романовская Н. В.  Технология проектного обучения в образовательном процессе / Н. В. Романовская, Л. Д. Диордица. - С. 94-95
  Скутельник Г. П.  Новые подходы к изучению немецкого языка / Г. П. Скутельник. - С. 96-97. - обучение немецкому языку
  Тарасенкова Н. А.  Обучение математике и семиотика: точки соприкосновения / Н. А. Тарасенкова. - С. 97-98
  Шакун Н. В.  Діагностика - окрема галузь науки чи функція перевірки якості знань? / Н. В. Шакун. - С. 98-99
  Шинкаренко Е. Г.  Формирование интереса одаренных детей к изучению курса геометрии / Е. Г. Шинкаренко. - С. 99-100
  Павлик О. А.  Сучасні технології мовної освіти як засіб розвитку особистості школяра / О. А. Павлик. - С. 100-102
  Морозова С. А.  На шляху до європейської системи екологічної освіти / С. А. Морозова. - С. 102-104
  Коломинский Я. Л.  Развитие психологической культуры учащихся как фактор психологического здоровья / Я. Л. Коломинский. - С. 106-108
  Герасимова І. В.  До питання адаптації першокурсників в умовах навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 108-109
  Герасимова Н. Е.  Етапи адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Е. Герасимова. - С. 109-110
  Глазиріна В. М.  Особливості мотивації навчання студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 110-111
  Горбач Г. М.  Роль емпатійного рефлексивного слухання в процесі вивчення учнями іноземної мови / Г. М. Горбач. - С. 111-112
  Вінник Н. Д.  Розвиток психологічної компетентності як складової творчої готовності педагогічних працівників / Н. Д. Вінник. - С. 112-114
  Волошко Н. І.  Збереження фізичного та психічного здоров'я в умовах навчання / Н. І. Волошко. - С. 114-115
  Ігнатович О.  Саморозвиток та самоактуалізація психологічної культури практичних психологів у творчій професійній самодіяльності / О. Ігнатович. - С. 115-117
  Белановская О. В.  Знак как психологический механизм развития личности / О. В. Белановская. - С. 120-122
  Становських З. Л.  Основні напрямки оптимізації професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці / З. Л. Становських. - С. 122-123
  Кузьменко Г. О.  Впровадження досвіду аналітичної психології у вирішенні проблеми психічного здоров'я студентів / Г. О. Кузьменко. - С. 123-124
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Розкриття креативного потенціалу особистості як умова ефективного засвоєння іноземної мови студентами університету / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 124-125
  Лозовский В. Е.  Психологическая служба в условиях личностно-ориентированного обучения на основе интерактивных технологий / В. Е. Лозовский, Л. П. Диордица. - С. 125-127
  Мошенська Л. В.  Особливості використання творів образотворчого мистецтва у психологічній діагностиці / Л. В. Мошенська. - С. 127-128
  Мукомел С. А.  Пасторальний тренінг - як спосіб цілеспрямованого формування духовної сфери особистості учнів / С. А. Мукомел. - С. 128-129
  Недбаева С. В.  Реализация антропологического подхода в подготовке учителя средствами психологической практики / С. В. Недбаева. - С. 29-30
  Гончарук Т. О.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку толерантної особистості / Т. О. Гончарук. - С. 130-132
  Зязюн Л.  Як міністри освіти і культури Франції започаткували і реалізують державну програму "Мистецтво в школі?" / Л. Зязюн. - С. 139-144
  Бубела О. В.  Педагогическое общение как одно из важнейших условий и средств развития личности / О. В. Бубела. - С. 145-146
  Вакулик І. І.  Проблема становлення особистості у процесі вивчення дисципліни "сімейно-побутова культура та домашня економіка" / І. І. Вакулик. - С. 146
  Вовкочин Л. Ю.  Проблема формування громадянськості молоді як важливої складової моделі сучасного виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 146-147
  Выхор С. Т.  К проблеме реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном поцессе школы / С. Т. Выхор. - С. 147-149
  Галашко М. І.  Громадська освіта студентів в процесі фізкультурно-спортивних занять / М. І. Галашко. - С. 149-150
  Гаврина А. Л.  Микросоциум семьи в воспитании ребенка / А. Л. Гаврина. - С. 150-151
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 151-153
  Дахно Р. А.  Особистісно-орієнтований едукаційний процес як психолого-педагогічна умова профілактики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх закладів / Р. А. Дахно
  Дулатбеков Н. О.  Правовое воспитание как фактор формирования поликультурной компетентности личности / Н. О. Дулатбеков, Т. К. Туркенов. - С. 154-156
  Іванова І. В.  Гендерна автобіографія як метод самодіагностики та саморозвитку особистості в полікультурному освітньому просторі / І. В. Іванова. - С. 156-158
  Ильевич С. Л.  Адаптивно-инновационное развитие воспитательных систем в условиях личностно-ориентированного образования / С. Л. Ильевич. - С. 158-159
  Кикинежди О. М.  К проблеме формирования гендерной культуры молодежи / О. М. Кикинежди, В. А. Рамих. - С. 160-161
  Ковчина І. М.  Деякі тенденції соціально-правового захисту дітей та молоді у європейських країнах / І. М. Ковчина. - С. 161-164
  Колоколова Н. В.  Некоторые аспекты воспитания нравственных отношений учащихся в школе гуманитарной культуры / Н. В. Колоколова, Л. Н. Кара. - С. 164-165
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 165
  Кулакова Т. Б.  Профессиограмма как важный компонент диагностики будущей деятельности педагога / Т. Б. Кулакова. - С. 165-167
  Лебедєва І. О.  Дитяча безпритульність як соціально-педагогічна категорія / І. О. Лебедєва. - С. 167-168
  Мельничук Л. Д.  Социально здоровая семья как основополагающий фактор социализации личности / Л. Д. Мельничук. - С. 168-169
  Мосийчук И. П.  Предпочтение локальных национальных черт в искусстве / И. П. Мосийчук. - С. 169-170
  Набенюк М. В.  Личностно-ориентированное взаимодействие как основа развития личности учащегося / М. В. Набенюк, В. С. Веснин. - С. 170-171
  Набенюк М. В.  Моделирование личности выпускника школы в рамках поликультурного образовательного пространства / М. В. Набенюк, М. Р. Просянкина. - С. 171-172
  Николау Л. Л.  К проблеме обеспечения успешной адаптации ученика при переходе со ступени начального образования в основную / Л. Л. Николау. - С. 172-173
  Погольша О. Н.  Воспитание у школьников общечеловеческих и национальных нравственных ценностей / О. Н. Погольша. - С. 173-174
  Попова М. С.  Роль мистецтва у розвитку творчого потенціалу підлітка / М. С. Попова. - С. 174-175
  Рись М. Ю.  Творча самореалізація - передумова розвитку особистості підлітка / М. Ю. Рись. - С. 175-176
  Чемерицький О. Д.  Підвищення правової культури старшокласників в процесі позашкільних занять спортом / О. Д. Чемерицький. - С. 176-177
  Шароватова О. П.  Роль домашнього виховання у формуванні особистості дитини / О. П. Шароватова. - С. 178-179
  Шишкина А. И.  Теоретико-практический анализ структуры толерантной личности / А. И. Шишкина. - С. 179-180
  Шурпа О. А.  Проектная деятельность как средство развития личности учащихся / О. А. Шурпа. - С. 180-181
  Терентьєва Н. О.  Полікультурне виховання як основа міжкультурного спілкування / Н. О. Терентьєва. - С. 181-183
  Топор А. В.  Педагогические аспекты экологического воспитания младших школьников / А. В. Топор. - С. 183-184
  Трофимова Н. М.  Нравственность - принцип педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного процесса / Н. М. Трофимова, Н. Б. Трофимова, Л. Ши. - С. 184-186
  Отич О. М.  Мистецтво у розвитку особистості / О. М. Отич. - С. 187-189
  Флегонтова Н. М.  Сучасні наукові підходи до педагогічної організації культурного дозвілля школярів / Н. М. Флегонтова. - С. 189-190
  Селезнев В. М.  Характер современного воспитательного влияния на школьников среды и общества / В. М. Селезнев. - С. 190-192
  Носаченко І. М.  Удосконалення економічної підготовки особистості в системі неперервної професійної освіти / І. М. Носаченко. - С. 192-194
  Кузьменко В. В.  Полікультурна освіта та її вплив на формування у школярів наукової картини світу / В. В. Кузьменко. - С. 194-195
  Байдацька Н. М.  Актуальність проблеми інформаційного забезпечення моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах / Н. М. Байдацька. - С. 197-198
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 198
  Ігнатенко І. А.  Подив як основа формування мотивації науково-дослідницької діяльності студентів біологічного факультету університету, передумова та ключовий момент формування дослідницьких умінь / І. А. Ігнатенко. - С. 198-201
  Лещенко І. Т.  Інформаційні технології як стратегічний напрям у модернізації системи неперервної професійної освіти / І. Т. Лещенко. - С. 201-202
  Агошкова О. В.  Дифференцированный подход в развитии культуры познания студентов / О. В. Агошкова. - С. 202-203
  Алферов А. Д.  О предмете педагогической психологии и ее преподавании / А. Д. Алферов, М. А. Лубянова. - С. 203-205
  Абрамова В. В.  Формирование прфессиональных компетенций будущего педагога по физической культуре / В. В. Абрамова, Л. А. Батуева, Т. В. Романюк. - С. 205-206
  Архипова С. П.  Професійна компетентність соціального працівника в структурі його професіоналізму / С. П. Архипова. - С. 207-208
  Бабин И. И.  Значение компетенции в определении целей, формировании норм и стандартов качества высшего образования / И. И. Бабин, В. А. Рамих. - С. 208-210
  Балицька А. А.  Роль викладача-наставника у запобіганні конфліктних ситуацій в студентському колективі / А. А. Балицька. - С. 210-211
  Бондаренко Д. М.  Поняття тьютор і тьюторинг у системі дистанційного навчання / Д. М. Бондаренко. - С. 211-212
  Василенко М. П.  Диалогизация учебного процесса как определяющий фактор прфессионализации личности / М. П. Василенко. - С. 212-213
  Гнезділова К. М.  Формування мотиваційного компоненту готовності майбутніх вчителів математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 218-219
  Горюнова Л. В.  Особенности формирования профессионального мобильного специалиста в системе опережающего профессионального образования / Л. В. Горюнова. - С. 219-221
  Грабовий А. К.  Концептуальні засади вдосконалення шкільного хімічного експерименту та експериментальної підготовки вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 221-222
  Дорошко О. М.  Роль поликультурного пространства вуза в формировании экологической культуры будущих учителей / О. М. Дорошко. - С. 225
  Кара Л. Н.  К вопросу о сущности информационной культуры как педагогической цели высшей школы / Л. Н. Кара. - С. 225-226
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 226-227
  Кулик Л. О.  Розвиток творчих здібностей студентів на основі вивчення процесу творення видатних фізиків / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, О. О. Богатирьов. - С. 230-232
  Кучеряну С. Г.  Исследование готовности студентов к межэтничному общению / С. Г. Кучеряну. - С. 232-233
  Михеева Е. В.  К вопросу о формировании ценностного отношения к будущей профессии как компоненте профессионального самоопределения студента / Е. В. Михеева. - С. 233-234
  Некоз І. В.  Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення іноземних мов / І. В. Некоз. - С. 234-235
  Савченко О. П.  Студентське самоврядування: мета, суть, завдання / О. П. Савченко. - С. 239-241
  Черноглазова Л. С.  Формирование профессионально-нравственной культуры будущего социального педагога / Л. С. Черноглазова. - С. 242-243
  Чикалкина Н. Л.  Роль курсовых работ по педагогике в воспитании профессиональных качеств у студентов / Н. Л. Чикалкина. - С. 243-244
  Чуракова О. В.  Підвищення внутрішньої мотивації соціального працівника як умова формування його професійної компетентності / О. В. Чуракова. - С. 244-245
  Шишкина О. И.  Анализ деловых конфликтов между студентами и преподавателями вуза / О. И. Шишкина. - С. 245-246
  Шиянов Е. Н.  Развитие студента как субъекта образовательного процесса / Е. Н. Шиянов. - С. 246-248
  Ставропольцева С. В.  Роль активных методов обучения в развитии личностно значимых качеств будущего специалиста / С. В. Ставропольцева. - С. 248-249
  Фастовець О. О.  Етапи підготовки менеджерів з туризму в Україні / О. О. Фастовець. - С. 249-250
  Харченко О. М.  До проблеми підвищення адаптації майбутніх працівників до умов та процесу діяльності / О. М. Харченко. - С. 250-251
  Хлебников В. Ф.  Реализация педагогических условий подготовки будущего учителя биологии к формированию экологической культуры старшекласников / В. Ф. Хлебников, Е. В. Черникова. - С. 251-253
  Триус Ю. В.  Система формування інформаційної культури як важлива складова професійної підготовки фахівців нової генерації / Ю. В. Триус. - С. 255-256
  Соломаха С. О.  Активізуючі технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / С. О. Соломаха. - С. 260-261
  Ржевська Н. Ф.  Професійна підготовка дорослих в системі неперервної професійної освіти / Н. Ф. Ржевська. - С. 261-263
  Касярум С. О.  Особливості впровадження текстового методу у навчальний процес вищого навчального закладу / С. О. Касярум. - С. 263-264
  Кляцька Л. М.  Адаптація методу case study до навчання природничо-математичних дисциплін у ВНЗ / Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко. - С. 266-267
  Шляхова В. В.  Суржикізація мовлення студентів / В. В. Шляхова. - С. 267-270
  Дзега В. Д.  Розвиток прфесійної компетентності та автономної діяльності сільського вчителя в умовах полікультурного освітнього простору / В. Д. Дзега. - С. 273-276
  Звезда Л. М.  К вопросу о профессиональной и творческой готовности руководителя и педагога / Л. М. Звезда. - С. 277-278
  Ілляшенко Н. Г.  Школа - вуз: зв'язки і проблеми / Н. Г. Ілляшенко, Н. М. Гордієнко. - С. 279-280
  Ильевич Т. П.  Отдельные аспекты проблемы развития профессиональной культуры педагога-воспитателя / Т. П. Ильевич, С. Л. Ильевич. - С. 280-281
  Касярум Н. В.  Деформоване обличчя сільської школи (аналіз структури сучасної сільської школи) / Н. В. Касярум, А. І. Кузмінський. - С. 282-287
  Лещенко А. А.  Домашнє навчання - самодостатній компонент допрофесійної підготовки учнівської молоді в США / А. А. Лещенко. - С. 287-289
  Лук'янець І. В.  Сучасні вимоги до професійних якостей вчителя початкової школи в контексті європейської інтеграції / І. В. Лук'янець. - С. 290-291
  Мазоха Д. С.  Безперервність у системі формування професіоналізму вчителя-класовода / Д.С. Мазоха. - С. 291-292
  Каплун А. З.  З досвіду реформування професійної освіти Польщі / А. З. Каплун. - С. 297-300
  Гушлевська І. В.  Коло актуальних ідей, що ідуть в основу трансформації функцій і ролей вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська. - С. 300-301
  Матвієнко О.  Із досвіду реформування системи середньої освіти в Португалії / О. Матвієнко. - С. 301-304
  Боєчко Ф. Ф.  Показники функціонального стану організму за умов гіподинамії та стресу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 305-308
  Бондаренко О. М.  Розвиток валеологічних знань в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 308-309
  Самоха Р. А.  Проблеми реабілітації та оздоровлення засобами фізичної культури / Р. А. Самоха. - С. 316-317
  {"Супряга Т. В.\"  \"Супряга Т. В."} / {"Виховання у учнів прагнення до здорового способу життя в туристській діяльності\". - С. \"Виховання у учнів прагнення до здорового способу життя в туристській діяльності"}
  Фролов В. Д.  Оцінка результатів нормативних вимог з фізичного виховання як шлях покращення якості навчально-виховного процесу / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, О. П. Верещагіна. - С. 320-321

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірці висвітлюються актуальні філософські, соціальні, психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в полікультурному освітньому просторі слов'янських країн.

 
117 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка №2 (23) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2008. - 150 с.

Зміст:
  Бойко А.  Демократизація - детермінанта розвитку освіти / А. Бойко. - С. 7-10.
  Даренская В. Н.  Нравственные императивы восточнославянской крестьянской культуры / В. Н. Даренская. - С. 11-15.
  Ільїна Г. В.  Проблема ідентичності в класичній та некласичній філософії / Г. В. Ільїна. - С. 16-22.
  Куц В. А.  Праця і розвиток особистості / В. А. Куц. - С. 23-25.
  Михайленко Р. В.  Суспільний розвиток і власність / Р. В. Михайленко. - С. 26-30.
  Рубан О. В.  Гендерні ролі в Україні, сучасний етап: зміна світоглядних стереотипів / О. В. Рубан. - С. 31-33.
  Рубанець О. М.  Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки / О. М. Рубанець. - С. 34-39.
  Федосова Г. Л.  Етична складова наукової діяльності у сфері інформаційних технологій / Г. Л. Федосова. - С. 40-45.
  Винославська О. В.  Особливості пректування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи / О. В. Винославська, Г. В. Ложкін. - С. 46-50.
  Гуцол С. Ю.  Эссеизм как феномен идентификации мифологической целостности / С. Ю. Гуцол. - С. 51-56.
  Гузенко С. М.  Психологічне значення передшлюбних випробувань у сюжетах чарівних казок / С. М. Гузенко. - С. 57-61.
  Карамушка Л. М.  Предмет та основні завдання психології управління змінами в організації (як актуального напряму досліджень організаційної психології) / Л. М. Карамушка. - С. 62-66.
  Креденцер О. В.  Психологічна допомога українським підприємцям у вирішенні професійних проблем як актуальне завдання економічної психології / О. В. Креденцер. - С. 67-74.
  Кривопишина О. А.  Новітня теорія тексту і системно-стратегічний підхід / О. А. Кривопишина. - С. 75-78.
  Павлик Н. В.  Почуттєво-моральна теорія людини у працях М. Я. Грота як теоретико-методологічна парадигма у вивченні проблеми морального розвитку особистості / Н. В. Павлик. - С. 79-84.
  Сизко Г. І.  Теоретичний аналіз проблеми становлення у майбутніх педагогів гуманного ставлення до людей з фізичними вадами / Г. І. Сизко. - С. 85-89.
  Філь О. А.  Розвиток основних характеристик конкурентоздатності персоналу освітніх організацій як актуальна проблема економічної психології / О. А. Філь. - С. 90-95.
  Алексєєв О. М.  Процедури адаптивного тестового контролю знань / О. М. Алексєєв. - С. 96-100.
  Бойчук Ю. Д.  Сутність та компоненти еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя / Ю. Д. Бойчук. - С. 101-104.
  Васильєв В. В.  Моделі стилів управлінської діяльності в закладах системи соціального захисту населення / В. В. Васильєв. - С. 105-109.
  Карамушка В. І.  Політика в галузі освіти для сталого розвитку / В. І. Карамушка. - С. 110-114.
  Кміта Є. В.  Методологічні аспекти вивчення елементів авіаційної англійської мови у зіставленні з елементами рідної мови в Росії / Є. В. Кміта. - С. 115-118.
  Кравчук Г. В.  Підготовка експериментальної перевірки методики навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення іноземною мовою на основі текстів науково-технічної реклами у вищому технічному навчальному закладі / Г. В. Кравчук. - С. 119-122.
  Лузан М. В.  Розвиток музично-творчих здібностей школярів у Великій Британії / М. В. Лузан. - С. 123-125.
  Полюк І. С.  Особливості та прийоми оволодіння лексичним матеріалом студентами немовних факультетів / І. С. Полюк, Л. В. Бондар. - С. 126-130.
  Яцюк Л. А.  Упражнения как средство для развития рецептивных лексических навыков / Л. А. Яцюк, Л. Н. Коломиец. - С. 131-134.

 
118 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 2 (20), Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 156 с.

Зміст:
  Герчанівська П. Е.  Самоідентифікація і самосвідомість творчої особистості у традиційному суспільстві в контексті проблеми "іншого" / П. Е. Герчанівська. - С. 7-11.
  Димитров В. Ю.  Комунікативістка в системі суспільних відносин / В. Ю. Димитров. - С. 12-16.
  Котовська О. П.  Діалог традицій у давньоруському любомудрії / О. П. Котовська. - С. 17-21.
  Лисенко М. В.  Інформаційне суспільство як теорія і практика сучасності / М. В. Лисенко. - С. 23-26.
  Мігалуш А. О.  Інклюзивна освіта - потреба суспільства / А. О. Мігалуш. - С. 27-32.
  Муза Д. Е.  О целях "нового мирового порядка" в историческом выборе восточнохристиянской цивилизации / Д. Е. Муза. - С. 33-37.
  Сивохин Г. А.  К вопросу о влиянии процесса модернизации на трансформацию гендерных ролей / Г. А. Сивохин. - С. 38-41.
  Ситнік В. П.  М. Міхновський про духовно-особистісні засади українського державотворення / В. П. Ситнік. - С. 42-46.
  Скринник-Миська Д. М.  Проблема людини у візії мистецтва модерну: "базова особистість" епохи / Д. М. Скринник-Миська. - С. 47-51.
  Якубіна В. Л.  Нові прояви феномену масовості та явищ, пов'язаних із ним, у суспільствах-мережах за доби "інформаційного капіталізму" / В. Л. Якубіна. - С. 52-55.
  Бастун Н. А.  Психологічні особливості статеворольової поведінки студентів технічних спеціальностей / Н. А. Бастун, С. О. Лукомська. - С. 56-59.
  Варфоломєєва О. В.  Концептуальні принципи професійного становлення психотерапевтів: акмеологічний підхід / О. В. Варфоломєєва. - С. 60-63.
  Гузенко С. М.  Життєві кризи в концепціях Л. С. Виготського та Е. Г. Еріксона / С. М. Гузенко. - С. 64-68.
  Гуцол С. Ю.  От архетипа к кенотипу: некоторые аспекты концептуального анализа мифологем / С. Ю. Гуцол. - С. 69-75.
  Кашкарьова Л. Р.  Методика визначення підвищення навчального потенціалу учнів основної школи / Л. Р. Кашкарьова. - С. 76-80.
  Кирпач Н.  Креативність особистості як передумова сходження до власного "я" / Н. Кирпач. - С. 81-83.
  Кривопишна О. А.  Образ світу як рефлексивне самоздійснення творчої особистості / О. А. Кривопишна. - С. 84-88.
  Михайлюк Л. М.  Розвиток особистості в гуманістичній психології А. Маслоу та К. Роджерса / Л. М. Михайлюк. - С. 89-92.
  Пампуха Л. О.  Тип міжособистісної взаємодії як чинник внутрішньо-особистісного рольового конфлікту жінки-керівника / Л. О. Пампуха. - С. 93-98.
  Веретенко Т. Г.  Управління навчально-освітньою діяльністю студентів засобами проектів / Т. Г. Веретенко, С. М. Соболєва. - С. 99-101.
  Гребеник Т. В.  Педагогічне пректування в управлінні громадянським вихованням студентів вищої школи / Т. В. Гребеник. - С. 102-104.
  Заволодько С. В.  Середні спеціалізовані школи мистецтв у системі освіти Великої Британії (Secondary specialist school of arts) / С. В. Заволодько. - С. 105-110.
  Кміта Є. В.  Іншомовна компетенція диспетчерів управління повітряним рухом та безпека польотів / Є. В. Кміта. - С. 116-119.
  Корсун Г. О.  Професійне самовизначення старшокласникіа як проблема теорії та методики виховання в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених / Г. О. Корсун. - С. 120-123.
  Павлова Т. П.  З досвіду впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу з іноземної мови / Т. П. Павлова, В. В. Лук'яненко. - С. 124-128.
  Саєнко Н. С.  Теоретичні основи розвитку у студентів іншомовної соціокультурної компетенції / Н. С. Саєнко. - С. 129-133.
  Тарнавская Т. В.  Методы обучения будущих авиадиспетчеров профессиональному английскому языку / Т. В. Тарнавская. - С. 134-138.
  Трегубова Г. М.  Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів / Г. М. Трегубова. - С. 139-143.
  Тюріна Д. М.  Управління самостійною роботою студентів економічних спеціальностей / Д. М. Тюріна, К. В. Яресько. - С. 144-146.

Рубрики: Філософія

 
119 60.5
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка Вип. 27-28 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. - 123 с.

Зміст:
  Алексєєва О. А.  Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього корпусу / О. А. Алексєєва, Г. І. Кишенко. - С. 6-8.
  Чепак В. В.  Проблеми освіти в класичній соціології / В. В. Чепак. - С. 9-12.
  Чернова К. О.  Українська діаспора в Республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні установки / К. О. Чернова. - С. 12-15.
  Аза Л. О.  Особливості національно-просторової ідентифікації в Україні / Л. О. Аза. - С. 15-17.
  Ручка А. О.  Національна ідентичність у контексті євроінтеграції / А. О. Ручка. - С. 17-19.
  Набруско І. Ю.  Дешифрація рекламних символів: проблеми розуміння / І. Ю. Набруско. - С. 19-22.
  Борщенко В. В.  Проблеми контент-аналізу орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами / В. В. Борщенко. - С. 22-25.
  Гранадзер Г. Б.  Шляхи визначення ефективності політичної реклами / Г. Б. Гранадзер. - С. 25-27.
  Ковтун В. Д.  Полікультурність як детермінанта формування та розвитку паркового середовища / В. Д. Ковтун. - С. 27-30.
  Кириленко Т. С.  Аналіз емоційного світу особистості: теоретичні положення, прояви та методичні прийоми / Т. С. Кириленко. - С. 30-32.
  Юрчинська Г. К.  Роль психодраматичного методу в подоланні кризи професійного навчання / Г. К. Юрчинська. - С. 32-35.
  Соснюк О. Л.  Типологія іноваційно значущих ситуацій порфесійної взаємодії / О. Л. Соснюк. - С. 35-37.
  Музичко Л. В.  Типологічні риси особистості як фактор розвитку індивідуального стилю учіння студентів / Л. В. Музичко. - С. 37-39.
  Кравчук С. Л.  Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті / С. Л. Кравчук. - С. 40-42.
  Траверсе Т. М.  Міжособистісна взаємодія у полікультурному середовищі: культурно-історичний підхід / Т. М. Траверсе. - С. 42-45.
  Трофімов А. Ю.  Психологічні та оціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки / А. Ю. Трофімов. - С. 45-48.
  Напрасна О. Б.  Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик студентів із домінуванням вербального та невербального способу переробки інформації / О. Б. Напрасна. - С. 48-51.
  Заіка Д. О.  Особливості мотивації студентів в умовах навчальної та трудової діяльності / Д. О. Заіка. - С. 51-55.
  Заіка Н. Ф.  Психологічний аналіз професійної діяльності логістів / Н. Ф. Заіка. - С. 55-58.
  Науменко А. Ю.  Аналіз стресу в сучасних умовах життєдіяльності студентської молоді та її психосоматичне здоров'я / А. Ю. Науменко. - С. 58-61.
  Фрідман О. В.  Стратегіальні практики трансформації наративу / О. В. Фрідман. - С. 61-64.
  Марушкевич А.А.  Іван Огієнко: ідеї якісного забезпечення навчального прпоцесу / А. А. Марушкевич. - С. 64-66.
  Алексєєва О. А.  Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О. А. Алексєєва. - С. 67-69.
  Панченко В. І.  Національна культура в умовах глобалізації / В. І. Панченко. - С. 70-73.
  Цимбалюк Н. М.  Основні напрями розвитку культурно-дозвіллєвих практик населення України / Н. М. Цимбалюк. - С. 73-74.
  Величко А. М.  Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціології / А. М. Величко. - С. 74-76.
  Чернова К. О.  Управління діаспорами у поліетнічному просторі / К. О. Чернова. - С. 76-78.
  Чудовська-Кандиба І. А.  Відображення стилю життя в соціальній комунікації / І. А. Чудовська-Кандиба. - С. 79-82.
  Літвінов С. В.  Змістовні та формальні аспекти представлення соціальної структури як простору статусних ознак / С. В. Літвінов. - С. 82-84.
  Король І. І.  Аксіологічний вимір проблеми істини в соціології / І. І. Король. - С. 84-87.
  Решетняк О. М.  Релігійний простір України: зміна світоглядних орієнтирів від язичнества до християнства / О. М. Решетняк. - С. 87-90.
  Шаповал-Дейнега К. Ю.  Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики ВІЛ/СНІД) / К. Ю. Шаповал-Дейнега. - С. 91-93.
  Фомічова В. М.  Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів / В. М. Фомічова. - С. 93-96.
  Власова О. І.  Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителів епохи Відродження та нового часу / О. І. Власова. - С. 96-98.
  Остапенко І. В.  Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології / І. В. Остапенко. - С. 98-100.
  Федоренко Ю. О.  Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості / Ю. О. Федоренко. - С. 100-102.
  Стась О. С.  Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей у дорослому віці / О. С. Стась. - С. 102-106.
  Ануфрієва О. В.  Засоби масової інформації як чинник життєвого орієнтування молоді / О. В. Ануфрієва. - С. 106-108.
  Чугаєва Н. Ю.  Психологічні аспекти педагогічної інтеракції / Н. Ю. Чугаєва. - С. 109-111.
  Кащенко О. В.  Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях / О. В. Кащенко. - С. 111-114.
  Тарасюк П. І.  Аналіз теоретичних проблем професійного самовизначення / П. І. Тарасюк. - С. 114-117.
  Зайцев С. В.  Особливості визначення рівня довіри особистості / С. В. Зайцев. - С. 117-119.
  Байдарова О. О.  Рефлексія як основа самоорганізації професійної діяльності соціального працівника / О. О. Байдарова. - С. 120-123.

 
120 88.353
К82

        Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю); м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. - 252 с.

Зміст:
  Атаманчук Н. М.  Кризи життєвого розвитку обдарованих дівчаток / Н. М. Атаманчук, А. В. Пасічніченко. - С. 5-9
  Байєр О. О.  Специфіка контексту як фактор травматизації жертв соціальних утисків (на прикладі радянської епохи) / О. О. Байєр. - С. 9-14
  Белова К. С.  Депривационные реакции у детей в условиях неблагоприятных факторов семьи / К. С. Белова, А. Н. Белова. - С. 15-21
  Васютинсський В. О.  Психологічний зміст міжпоколінних відмінностей відтворення культури бідності / В. О. Васютинсський. - С. 22-26
  Волошинко О. В.  Роль післядипломної педагогічної освіти у подоланні криз життєвого розвитку особистості вчителя / О. В. Волошинко. - С. 26-31
  Гончарова Н. О.  Професійне самовизначення як кризове явище юнацького віку / Н. О. Гончарова. - С. 32-40
  Горбенко Ю. Л.  Конфліктність ціннісно-смислової сфери особистості як життєва криза / Ю. Л. Горбенко. - С. 41-45
  Губіна Т. І.  Новонародженість - криза початку психічного життя / Т. І. Губіна. - С. 46-50
  Дзюба Т. М.  Криза в сучасному вимірі життєвого шляху особистості / Т. М. Дзюба. - С. 51-59
  Добродняк А. А.  Кризисная интервенция в психотерапевтической работе / А. А. Добродняк. - С. 60-67
  Калюжна Ю. І.  Психологічні особливості кризи особистості у студентському віці / Ю. І. Калюжна. - С. 68-72
  Кравченко О. Д.  Психологічні особливості міжособистісної адаптованості подружжя на початковому етапі функціонування сім'ї / О. Д. Кравченко. - С. 73-79
  Кулик М. Л.  Музикотерапія як метод регуляції психоемоційного стану у кризові періоди людей похилого віку / М. Л. Кулик. - С. 80-86
  Лавріненко В. А.  Особливості переживання смисложиттєвої кризи підлітками / В. А. Лавріненко. - С. 87-95
  Лимаренко Я. В.  Синдром выгорания и его профилактика / Я. В. Лимаренко. - С. 96-102
  Мирошнеченко А. В.  Гендерні аспекти дитячо-батьківських відносин / А. В. Мирошнеченко. - С. 103-108
  Мишко Н. М.  Девіантна поведінка підлітків як прояв кризи / Н. М. Мишко. - С. 109-115
  Момот Н. С.  Психологічні умови розвитку творчої компетентності майбутніх вчителів / Н. С. Момот. - С. 116-120
  Моргун В. Ф.  Психологічний супровід екзистенційних виборів особистості як засіб профілактики кризи перехідного періоду юнацького віку / В. Ф. Моргун. - С. 121-136
  Москаленко Л. С.  Психологічні протиріччя процессу становлення соціального статусу молодшого школяра / Л. С. Москаленко. - С. 137-144
  Неженцева В. О.  Особливості використання психологічної допомоги у подоланні життєвих криз осіб похилого віку / В. О. Неженцева. - С. 145-152
  Пасічніченко А. В.  Сім'я як чинник формування тривожності дітей дошкільного віку / А. В. Пасічніченко, Н. М. атаманчук. - С. 153-157
  Перетятько Л. Г.  Феноменологія професійного покликання особистості / Л. Г. Перетятько. - С. 157-162
  Разуваева Т. Н.  Психологические барьеры принятия нововведений в высшей школе / Т. Н. Разуваева. - С. 163-166
  Руденко С. І.  Кризи професійного становлення фахівця гуманітарно-технічного профілю навчання / С. І. Руденко. - С. 167-171
  Седих К. В.  Чи є криза в психологічній культурі? / К. В. Седих. - С. 172-187
  Собченко О. М.  Особливості психологічної готовності в особливих умовах до спілкування з пацієнтами майбутніх сімейних лікарів / О. М. Собченко. - С. 186-194
  Тесленко М. М.  Особливості формування негативних проявів у поведінці молодших школярів, що зумовлені віковою кризою / М. М. Тесленко. - С. 195-199
  Тищенко Н. М.  Методи психологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії в ситуаціях ускладненого професійного спілкування / Н. М. Тищенко. - С. 200-207
  Харченко А. С.  Особливості професійного здоров'я викладачів вишу / А. С. Харченко. - С. 208-214
  Хоменко Є. Г.  Криза у взаємодії молодшого школяра з учителем як необхідний етап розвитку їх стосунків / Є. Г. Хоменко. - С. 215-222
  Чайкіна Н. О.  Стильові особливості взаємостосунків у подружній парі / Н. О. Чайкіна. - С. 223-229
  Шарапов А. О.  Краткосрочные технологии психологического консультирования и психотерапии на основе похода Дэвида Гроува / А. О. Шарапов, О. М. никитченко. - С. 229-238
  Юдіна Н. О.  Шляхи подолання мотиваційної кризи у навчанні молодших школярів / Н. О. Юдіна. - С. 238-242
  Яновська Т. А.  Особливості кризи міжособистісних стосунків між підлітками та батьками / Т. А. Яновська. - С. 243-247

Рубрики: Психологія особистості

Анотація:   У матеріалах збірника висвітлено такі актуальні проблеми сучасної психології та психотерапії, як взаємодія сім'ї і соціальних інститутів, дослідження кризових ситуацій життєвого розвитку особистості, консультування та психотерапія сімей у кризові періоди тощо.

 
121 74.4
П84

        Професійна освіта: педагогіка і психологія [Текст] : польсько-український, українсько-польський щорічник. Вип. 13 / за ред.: Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало ; пер.: Г. Балл, І. Вільш. - Ченстохова : 2011. - 368 с.

Зміст:
  Кремень В.  Духовно-моральний вимір людиноцентризму / В. Кремень. - С. 27-37.
  Зязюн І.  Динаміка парадигм у гуманітарних науках / І. Зязюн. - С. 39-48.
  Балл Г.  Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця / Г. Балл. - С. 49-65.
  Ничкало Н.  Інновації у розвитку професійної освіти в умовах ринку праці : досвід, суперечності, перспективи / Н. Ничкало. - С. 91-103.
  Радкевич В.  Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки / В. Радкевич. - С. 117-124.
  Авшенюк Н.  Глобалізаційний вимір розвитку транснаціональної вищої освіти / Н. Авшенюк. - С. 125-131.
  Бідюк Н.  Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищої школи / Н. Бідюк. - С. 143-150.
  Хомич Л.  Полікультурна освіта в Україні і Польщі / Л. Хомич. - С. 151-157.
  Дубасенюк О.  Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів / О. Дубасенюк. - С. 161-167.
  Помиткін Е.  Здатність до керування власними емоційно-почуттєвими станами у процесі професійної діяльності вчителя / Е. Помиткін. - С. 181-189.
  Семеног О.  Ціннісні орієнтири вищої філологічної освіти у ХХІ столітті / О. Семеног. - С. 191-198.
  Аніщенко О.  Медіакомпетентність як складова професійної культури вчителя / О. Аніщенко. - С. 199-205.
  Отич О.  Педагогічно-мистецька майстерня у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання / О. Отич. - С. 207-214.
  Солдатенко М.  Проблеми управління навчально-пізнавальною діяльностю учнів і студентів / М. Солдатенко. - С. 229-236.
  Борисова С.  Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях з рукоділля / С. Борисова, В. Борисов. - С. 249-257.
  Кадемія М.  Сучасні веб-технології та їх використання в навчальній діяльності / М. Кадемія. - С. 303-309.
  Лук'янова Л.  Неформальна освіта дорослих : проблеми і перспективи / Л. Лук'янова. - С. 327-333.
  Огієнко О.  Розвиток демократичної громадянськості через освіту дорослих : європейський контекст / О. Огієнко. - С. 335-342.

 
122 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 (13) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Городецька М. О.  Антикризові стратегії для України: теоретичні та практичні аспекти / М. О. Городецька. - С. 3-4.
  Гончарук А. М.  Розвиток інвестування в АПК України / А. М. Гончарук. - С. 4-5.
  Ільченко Л. Б.  Управлінський облік як інструмент підвищення ефективності економіки підприємства / Л. Б. Ільченко. - С. 9-11.
  Кривий В. В.  Моделі і принципи стратегічного планування розвитку підприємства / В. В. Кривий. - С. 11-13.
  Мошко В. В.  Особливості антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / В. В. Мошко. - С. 15-17.
  Нікітіна О.  Проблеми економічних стосунків у малому бізнесі / О. Нікітіна. - С. 17-18.
  Пахомова Т. М.  Антикризове управління як найважливіша умова сталого розвитку підприємств / Т. М. Пахомова. - С. 19-20.
  Руда Є. А.  Проблеми розвитку енергетики України / Є. А. Руда. - С. 20-21.
  Слюсарчук Л. І.  Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук. - С. 22-25.
  Овчаренко Є. І.  Умови виробничого планування в динамічній організаційній системі / Є. І. Овчаренко. - С. 32-34.
  Соболєв В.  Проблеми утилізації твердих побутових відходів / В. Соболєв. - С. 34-36.
  Філіппов В. В.  Основні напрямки макроекономічного регулювання трансформаційної економіки України / В. В. Філіппов. - С. 38-40.
  Чернюк О. В.  Виділення однорідних регіонів України за соціально-економічними характеристиками для оптимального планування / О. В. Чернюк. - С. 43-48.
  Шевченко В. Л.  Медичне страхування в Україні: проблеми реалізації та перспективи / В. Л. Шевченко, А. В. Шевченко. - С. 48-51.
  Кончин В. І.  Роль глобального економічного середовища та економічного добробуту у пом'якшенні нерівності доходів в світовій економіці / В. І. Кончин. - С. 52-56.
  Обвинцев М.  Перспективи розвитку глобальної та української банківської системи в умовах фінансової невизначеності / М. Обвинцев. - С. 56-64.
  Слюсарчук Я. Д.  Грошова система - основа стабілізації економіки України / Я. Д. Слюсарчук. - С. 65-68.
  Войтюк М.  Актуальність і необхідність реформування та удосконалення бюджетної системи України / М. Войтюк. - С. 68-70.
  Воронько І. Л.  Фінансове оздоровлення комерційних банків як фактор економічного зростання в Україні / І. Л. Воронько. - С. 70-71.
  Кринична О.  Система забезпечення фінансового менежменту / О. Кринична. - С. 73-76.
  Мельохіна М. В.  Пропозиції щодо фінансової стабілізації в Україні / М. В. Мельохіна. - С. 77-78.
  Сарафаннікова Т.  Проблеми фінансової системи України / Т. Сарафаннікова. - С. 79-80.
  Великочий В. С.  Вибір управлінської моделі туризмом в Україні: північноамериканський вектор / В. С. Великочий. - С. 81-84.
  Биханова Ю.  Ефективна система мотивації праці - шлях до успіху підприємства / Ю. Биханова. - С. 84-86.
  Головина А.  Акио Морита - бунтарь в сфере бизнеса и менеджмента / А. Головина. - С. 93-94.
  Горбатюк В. А.  Игорь Ансофф - основатель стратегического менеджмента / В. А. Горбатюк. - С. 97-98.
  Горевая Н. С.  Активный менеджмент и маркетинг - путь к оптимизации управления предприятием / Н. С. Горевая. - С. 98-100.
  Денисюк С. Г.  Зовнішня реклама як комунікативна технологія виборчої кампанії 2010 року / С. Г. Денисюк. - С. 100-102.
  Ковальчук А.  Хостелы, как оптимальный способ организации туризма для молодежи: современное состояние и перспективы развития в Украине / А. Ковальчук. - С. 102-104.
  Ковальчук А.  Тенденції формування активної позиції України на світовому туристичному ринку / А. Ковальчук. - С. 104-107.
  Лопатенко Л. О.  Сучасні методи викладання дисциплін з менеджменту / Л. О. Лопатенко. - С. 107-109.
  Михайловська Н.  Екобезпека та екостратегія на підприємстві / Н. Михайловська. - С. 111-113.
  Новікова Н. О.  Світовий ринок туристичних послуг: особливості та перспективи / Н. О. Новікова. - С. 113-116.
  Фещенко Д.  Стандарти якості навколишнього середовища / Д. Фещенко. - С. 121-123.
  Шиманська В.  Розвиток регіонального туристичного комплексу як засіб підвищення конкурентоспроможності держави / В. Шиманська. - С. 123-124.
  Літаш Г.  Транзакційний аналіз як ефективний напрямок психотерапії / Г. Літаш. - С. 125-126.
  Панфилов Д.  Манипуляции в современном обществе / Д. Панфилов. - С. 126-129.
  Понтковський-Виховатень Б. О.  Психологічна профконсультація як крок у майбутнє / Б. О. Понтковський-Виховатень. - С. 130-133.
  Конончук А.  Наукова аргументація в рішенні "АРА" щодо вилучення гомосексуалізму з каталогу хвороб DSM / А. Конончук. - С. 133-136.
  Андрощук О.  Психологічні особливості часової переспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення / О. Андрощук. - С. 136-140.
  Погорецька Ю.  До проблеми відродження духовних орієнтацій молоді сучасного українського суспільства / Ю. Погорецька. - С. 140-142.
  Щериця С.  Профілактика адміністративних правопорушень неповнолітніх в органах внутрішніх справ / С. Щериця. - С. 142-143.
  Трофімук К.  Філософія суїцидатна як онтологічна деструкція психології особистості / К. Трофімук. - С. 143-146.
  Минаева К.  Системные расстановки как современный метод психологической помощи клиентам / К. Минаева. - С. 146-147.
  Гридковець Л. М.  Сопричасна християнська психотерапія - новий психотерапевтичний метод допомоги особистості / Л. М. Гридковець. - С. 148-149.
  Ляшенко О.  Развитие сензитивности в группе сопричастной психотерапии: системный подход / О. Ляшенко. - С. 149-154.
  Шелестова О.  Казка про себе - як дієвий засіб психотерапії / О. Шелестова. - С. 154-155.
  Шкребтієнко Л. П.  Провідна роль казки у процесі виховання патріотичних почуттів старших дошкільників / Л. П. Шкребтієнко. - С. 155-157.
  Вакула О.  Психофизиологическая подготовка беременных к рождению ребенка / О. Вакула. - С. 157-158.
  Гридковець Л. М.  Психотерапевтична метафора як супровідний засіб допомоги родині у якої народилася дитина із вадами / Л. М. Гридковець. - С. 158-160.
  Яновская Л. А.  Актуальность работы психолога в отделении детской онкологии / Л. А. Яновская. - С. 160-162.
  Тонкоголос Ю.  Основні тенденції розвитку громадянських цінностей особистості у сім'ї / Ю. Тонкоголос. - С. 163-164.
  Гридковець Л. М.  Розлучення подружжя в парадигмі християнської психології / Л. М. Гридковець. - С. 164-166.
  Пашкова Н.  Психологічна допомога особам, що пережили розлучення / Н. Пашкова. - С. 167-168.
  Пашкова Н.  Психологическое консультирование при работе с кризисными супружескими парами / Н. Пашкова. - С. 168-171.
  Кулинич В. М.  Психологічні особливості прийняття управлінських рішень / В. М. Кулинич, С. І. Щериця. - С. 173-174.
  Трофименко С.  Польський етнос через призму етнопсихології / С. Трофименко. - С. 174-176.
  Піонтковська Н.  Психолого-педагогічні проблеми профорієнтації у профільному навчанні / Н. Піонтковська. - С. 176-178.
  Кулинич В. М.  Особливості управління типами темпераменту / В. М. Кулинич, І. В. Дорошенко. - С. 178-179.
  Вербовський В. В.  Етимологія слова "ворог" в контексті філософсько-історичного процесу / В. В. Вербовський. - С. 180-182.
  Руденко В. В.  Патримоніалізм та його сучасні виміри / В. В. Руденко. - С. 185-186.
  Яковлева Е. В.  Киев - формирующийся мировой город. Задачи бизнес образования / Е. В. Яковлева. - С. 189-193.
  Атаманчук Ю.  Концептуальні засади управління якістю професійної підготовки студентів у ВНЗ / Ю. Атаманчук. - С. 193-196.
  Андрєєв М. Ф.  Байєсові послідовні рішення у задачах планування експерименту з багатьма альтернативами / М. Ф. Андрєєв. - С. 196-203.
  Біляєв М.  Особливості розвитку політичної освіти в Україні на сучасному етапі / М. Біляєв. - С. 203-204.
  Божкова Ю.  Проблеми освіти в Україні та напрями їх вирішення / Ю. Божкова. - С. 204-208.
  Булавенко С.  Модель формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи / С. Булавенко. - С. 208-216.
  Войтенко К.  Основні напрямки визначення досліджень фітонімів-запозичень / К. Войтенко. - С. 218-220.
  Подокопная Е. Ю.  Роль библиотек в формировании информационного общества в Украине / Е. Ю. Подокопная. - С. 223-226.
  Струк В.  Ідеї антропологізму в інноваційних технологіях навчання / В. Струк. - С. 228-230.
  Струк О.  Перспективи використання інформаційних технологій у ВНЗ України / О. Струк. - С. 230-232.
  Філіппов В. В.  Європейський досвід впровадження ECTS: аналіз загальних положень / В. В. Філіппов, В. В. Вербовський. - С. 234-237.
  Шевченко В. Л.  Процесс формирования общего понимания относительно компетенций выпускника высшей школы / В. Л. Шевченко, А. В. Шевченко. - С. 237-241.
  Романенко О. Я.  Здійснення вибору через подолання протистояння фундаменталізму та релятивізму за роботою П. Бергера "Похвала сумніву" / О. Я. Романенко. - С. 241-244.

 
123 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Психологічні науки Вип. 9 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Теоретико-прикладні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців / Н. А. Агаєв. - С. 1-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Акимов С. К.  Психологічні особливості поведінки користувача в мережі Інтернет як детермінанти кіберзалежності / С. К. Акимов. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асланян С. А.  Обгрунтування принципів створення медичного факультету в приватному університеті на сучасному етапі розвитку Вищої освіти в Україні / С. А. Асланян. - С. 19-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бараннік В. А.  Психологічні особливості комунікативної креативності студентів / В. А. Бараннік, Р. А. Калениченко. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Блінов О. А.  Дослідження рівня страху в особистості під час відповідальної діяльності / О. А. Блінов, О. Б. Блінова. - С. 33-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карасьова К. В.  Особливості розвитку соціально-ігрового простору дошкільника в творчій грі / К. В. Карасьова. - С. 39-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокун О. М.  Статеві та регіональні особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності / О. М. Кокун. - С. 47-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосов А. Б.  Гендерні відмінності у використанні когнітивного ресурсу спортсменами-студентами / А. Б. Колосов. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєв О. М.  Мотивація як структурний компонент професійної компетентності правоохоронця / О. М. Корнєв. - С. 65-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криворучко П. П.  Безконфліктне спілкування у студентському середовищі / П. П. Криворучко, В. М. Марченко. - С. 73-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозінська Н. С.  Можливості застосування соціально-психологічного тренінгу в особливих умовах діяльності / Н. С. Лозінська. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марченко О. В.  Проблеми розвитку комунікативної креативності у студентів ВНЗ України / О. В. Марченко. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацевко Т. М.  Професійна компетентність фахівця: поняття, сутність, зміст, структура / Т. М. Мацевко. - С. 92-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Д. В.  Розвиток психологічної придатності курсантів до професійної діяльності / Д. В. Науменко. - С. 103-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осьодло В. І.  Професійне покликання та мотиваційно-ціннісне становлення в професійному самовизначенні студентів / В. І. Осьодло, А. П. Криворучко. - С. 110-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О. І.  Психологічні засади розвитку цінності здоров'я в стратегії життя / О. І. Пилипенко. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піроженко Т. О.  Становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання / Т. О. Піроженко. - С. 127-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Примак П. Т.  Досвід дослідження змісту та типів психологічної підготовленості військовослужбовців до здійснення миротворчої діяльності / П. Т. Примак. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  П'янківська Л. В.  Вивчення ступеня вираженості синдрому "емоційного вигоряння" у працівників МНС / Л. В. П'янківська. - С. 146-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ржевський Г. М.  Теоретико-методологічні підходи до проблеми становлення професійної діяльності в психології / Г. М. Ржевський. - С. 154-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славіна Н. С.  Особливості розвитку оптимістичних почуттів дітей дошкільного віку / Н. С. Славіна. - С. 162-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Є. М.  Медико-соціальні проблеми суїцидів / Є. М. Харченко, В. М. Марченко, А. І. Бурса. - С. 172-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черезова І. О.  Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах / І. О. Черезова. - С. 181-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юдіна О. М.  Релігійні стратегії в подоланні психотравмуючих ситуацій / О. М. Юдіна. - С. 190-195. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологічні науки

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам та результатам наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки та психології викладачів, аспірантів, магістрів, співпошукачів.

 
124 74.580.43
А43

        Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, М-во праці та соц. політики України, Фонд України соц. захисту інвалідів. - К. : Україна, 2001. - 385 с.

Зміст:
  Таланчук П. М.  Наскрізне навчання - ключ до ефективності освітньої системи / П. М. Таланчук. - С. 9-18.
  Павленко В. Б.  Гуманізація навчального процесу як проблема педагогічної майстерності / В. Б. Павленко. - С. 18-27.
  Колупаєва А. А.  Проблеми державної підтримки дітей із особливими потребами в Україні / А. А. Колупаєва. - С. 27-29.
  Завірюха Л. А.  Захист інтересів дітей із особливими потребами / Л. А. Завірюха. - С. 29-38.
  Пилипенко О. І.  Превентивне виховання в контексті соціалізації студентів / О. І. Пилипенко. - С. 39-47.
  Гурлєва Т. С.  Становлення творчого життєвого задуму як форма соціалізації особистості / Т. С. Гурлєва, С. П. Осипенко. - С. 48-57.
  Мустафаєв Г. Ю.  Вивчення життєвих планів випускників шкіл для дітей з особливими потребами щодо продовження освіти у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах / Г. Ю. Мустафаєв, С. П. Синьова. - С. 58-61.
  Боднар А. Я.  Особливості професійного самовизначення студентів / А. Я. Боднар. - С. 62-65.
  Юхимук Н. Н.  Исследование проблем социальной адаптации детей и молодежи с проблемами зрения / Н. Н. Юхимук. - С. 68-73.
  Засенко Н. Ф.  Досягнення осіб із вадами слуху в Україні у підвищенні освітнього рівня / Н. Ф. Засенко, Н. В. Єфименко. - С. 77-80.
  Власенко Н. Ф.  Методико-соціальна адаптація дітей з діабетом в умовах спеціалізованої школи / Н. Ф. Власенко. - С. 80-83.
  Байкіна Н. Г.  Підготовка фахівців за спеціальностями "Олімпійський професійний спорт інвалідів" та "Тренер-викладач з інвалідного спорту" / Н. Г. Байкіна. - С. 83-89.
  Король С. В.  Становлення і розвиток пізнавальної активності людини з особливими потребами в умовах прогресивних форм організації навчання / С. В. Король. - С. 91-100.
  Киричук О. В.  Соціально-комунікативна активність дитини як фактор корекції відхилень в її індивідуальному розвитку / О. В. Киричук, С. О. Тарасюк. - С. 103-115.
  Щербаков В. С.  Онтопсихологічні засади міжособистісної взаємодії / В. С. Щербаков. - С. 115-124.
  Синьова С. П.  Вивчення структури міжособистісних стосунків інвалідів по зору в умовах студентської групи / С. П. Синьова, Т. М. Гребенюк. - С. 125-128.
  Петрук В. А.  Психологія спілкування в умовах ігрових занять / В. А. Петрук. - С. 129-135.
  Конопліцька Д. Л.  Доступність вищої освіти для інвалідів / Д. Л. Конопліцька. - С. 136-142.
  Курганов К. В.  Шкільна дезадаптація як проблема формування особистості дитини з особливими потребами / К. В. Курганов. - С. 143-150.
  Луцько К. В.  Деякі закономірності формування компенсаторно-корекційних механізмів у осіб із порушенням слухової функції / К. В. Луцько. - С. 151-159.
  Покутнєва С. А.  Компенсаторний розвиток унів із глибокими порушеннями зору як шлях реформування спеціальної початкової освіти / С. А. Покутнєва. - С. 159-164.
  Супрун М. О.  Корекційно-педагогічна спрямованість навчального процесу пенітенціарних закладів освіти / М. О. Супрун. - С. 165-169.
  Ягупов В. В.  Гуманістична парадигма навчання людей з особливими потребами / В. В. Ягупов. - С. 169-179.
  Пінчукова Л. О.  Ставлення сім'ї до студента як чинник успішності навчання / Л. О. Пінчукова. - С. 179-187.
  Крет Я. В.  Тестування і корекція психофізичного розвитку в системі навчання і виховання глухих дітей / Я. В. Крет. - С. 195-203.
  Маковецька Н. В.  Шляхи та умови навчання суфіксального словотворення дітей дошкільного віку, які мають вади мовлення / Н. В. Маковецька. - С. 204-212.
  Крутій К. Л.  Диференційований підхід до визначення змісту особистіснозорієнтованої освіти дошкільників, які мають мовленнєві вади / К. Л. Крутій. - С. 213-222.
  Вавіна Л. С.  Психолого-педагогічні засади удосконалення змісту навчання осіб із важкими вадами зору в системі їх неперервної освіти / Л. С. Вавіна. - С. 222-226.
  Кобильченко В. В.  Становлення особистості незрячого студента як психолого-педагогічна прблема / В. В. Кобильченко. - С. 227-230.
  Онкович Г. В.  Роль преси в соціалізації людей із особливими потребами / Г. В. Онкович. - С. 237-244.
  Таран І. В.  Про роль спеціальної періодичної преси в житті незрячих / І. В. Таран. - С. 244-251.
  Шевцова А. Г.  Інформаційні технології як засіб соціальної реабілітації людей із обмеженими функціями здоров'я / А. Г. Шевцова. - С. 258-265.
  Пов'якель Н. І.  Психологічні проблеми розвитку творчих здібностей людей із особливими потребами засобами арттерапії / Н. І. Пов'якель, Т. В. Улькіна. - С. 273-286.
  Черкесова І. Г.  Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб формування культурологічної компетенції людини / І. Г. Черкесова. - С. 286-291.
  Місюра В. В.  Формування культурологічної компетенції студента засобами культури і мистецтва / В. В. Місюра. - С. 298-304.
  Сафронова О.  Власне ім'я як знак української національної культури / О. Сафронова. - С. 304-310.
  Меренков Г.  Україна в іменах / Г. Меренков. - С. 311-314.
  Клименко Р. М.  Су Джок терапия как средство повышения качества жизни студентов с особенными потребностями / Р. М. Клименко. - С. 314-319.
  Мурза В. П.  Використання засобів фізичної реабілітації при порушенні постави / В. П. Мурза. - С. 322-331.
  Силантьєв Д. О.  Корекція недоліків фізичного розвитку слабкозорих дітей на заняттях з плавання / Д. О. Силантьєв. - С. 331-337.
  Бурка М. О.  Фізичні вправи при захворюванні серцево-судинної системи / М. О. Бурка. - С. 338-343.

 
125 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : зб. наук. ст. Т. 71 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 81 с.

Зміст:
  Ягупов В. В.  Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун. - С. 3-8.
  Мещанінов О. П.  Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти / О. П. Мещанінов. - С. 8-15.
  Бондар А. Я.  Проблема міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови у ВНЗ / А. Я. Бондар, Т. О. Верещагіна. - С. 15-19.
  Зеленюк О. В.  Фізичне виховання студентів із вадами здоров'я: здобутки та проблеми / О. В. Зеленюк. - С. 19-22.
  Макаренко О. М.  Соціалізація підлітка та комп'ютерна залежність / О. М. Макаренко, О. В. Постова. - С. 23-26.
  Голубєва І. В.  Стилі учіння студентів при викладанні конфліктології у ВНЗ США та України / І. В. Голубєва, А. М. Гірник. - С. 26-29.
  Приходькіна Н. О.  Стратегії впровадження ідей гендерного підходу в освітню практику ВНЗ України / Н. О. Приходькіна, М. О. Голубєва. - С. 29-34.
  Бершадська О. В.  Ставлення до психологічного знання у формуванні педагогічної позиції викладача вищої школи / О. В. Бершадська, Л. В. Копець. - С. 34-37.
  Єгорова В. В.  Болонський процес: історія питання та проблеми реалізації / В. В. Єгорова, М. О. Голубєва. - С. 37-43.
  Пов'якель Н. І.  Психологічні детермінанти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці / Н. І. Пов'якель, Н. О. Макарчук. - С. 44-49.
  Гордієнко В. І.  Психологічні портрети професійних організаційних культур / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець. - С. 50-56.
  Трач Р.  Роздуми над книгою Філіпа Лерша / Р. Трач. - С. 56-60.
  Ягупова О. В.  Проблема практичного мислення у психологічних дослідженнях / О. В. Ягупова. - С. 60-66.
  Бойко І. В.  Порушення права ВІЛ-позитивних осіб на лікування антиретровірусною терапією в умовах тимчасового затримання / І. В. Бойко, Ю. Б. Савельєва. - С. 67-72.
  Семигіна Т. В.  Доступність послуг ВІЛ-сервісних організацій України: погляди зсередини і ззовні / Т. В. Семигіна. - С. 73-79.

Анотація:   У збірнику висвітлено актуальні проблеми педагогіки і психології вищої школи та практики соціальної роботи.

 
126 74.484(4Укр)кр
В55

        Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 164 с.

Зміст:
  Іщенко М. П.  Глобалізація системи освіти у ракурсі міжкультурної комунікації / М. П. Іщенко, О. І. П'єцух. - С. 3-4.
  Марченко О. В.  Освіта як важливий елемент інформаційного суспільства / О. В. Марченко. - С. 4-5.
  Дем'яненко Н. М.  Пріоритети розвитку європейського університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 5-7.
  Лещинський О. П.  Оцінка якості університетського навчального середовища у Великій Британіі / О. П. Лещинський. - С. 7-8.
  Овчаренко С. Г.  Роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-9.
  Шаран Р. В.  Зміст професійної підготовки магістрів інформаційних систем за дистанційною формою навчання в США / Р. В. Шаран. - С. 9-10.
  Корєшкова С. П.  Комбінована вчена ступінь - досвід університету Мельбурна / С. П. Корєшкова. - С. 11-12.
  Видишко Н. В.  Досвід навчання дорослих у системі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 12-13.
  Романко Б. В.  Використання педагогічного діалогу у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко. - С. 13-14.
  Бабенко Б. В.  Тенденції підготовки фахівців з адміністрування шкіл у США / Б. В. Бабенко. - С. 14-15.
  Куклін О. В.  Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О. В. Куклін. - С. 15-17.
  Піменова О. О.  Реформаційні процеси освітньої системи вищої школи України : особливості та перспективи здійснення / О. О. Піменова. - С. 17-18.
  Сагун І. Г.  Фактори, які обмежують диференціацію вищої освіти в Німеччині / І. Г. Сагун. - С. 18-19.
  Северинюк А. В.  Інставрація вищої освіти в Україні : постановка проблеми / А. В. Северинюк. - С. 19-20.
  Бідюк Н. М.  Вплив філософських ідей на розвиток освіти дорослих в США / Н. М. Бідюк. - С. 20-22.
  Мураненко М.  Основні напрями реформування системи освіти в США / М. Мураненко. - С. 22-23.
  Кузів М. З.  Шлях до професійної підготовки : досвід Німеччини / М. З. Кузів. - С. 23-24.
  Корнещук В. В.  Типові - нетипові ситуації професійно надійної діяльності спеціаліста / В. В. Корнещук. - С. 24-25.
  Захарова І. В.  Концептуальні підходи щодо формування моделі підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. В. Захарова, Н. М. Поліщук. - С. 25-27.
  Нагорнюк Л. Є.  До проблеми створення моделі особистості журналіста / Л. Є. Нагорнюк. - С. 27-29.
  Шролик Г. П.  Компетентність майбутніх фахівців як фактор підвищення якості вищої освіти України в умовах глобалізації / Г. П. Шролик. - С. 29-30.
  Удовиченко Г. А.  Щодо умов забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г. А. Удовиченко. - С. 30-31.
  Кретова О. І.  Професійна етика перекладача як запорука його фахової компетенності / О. І. Кретова. - С. 31-32.
  Оганезова-Григоренко О. В.  Особливості формування професійної компетентності вокалістів / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 32-33.
  Будас Ю. О.  Готовність студентів до майбутньої інноваційної педагогічної діяльності : компоненти і критерії / Ю. О. Будас. - С. 33-34.
  Моторна Л.  Засади інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 34-35.
  Голуб Т. П.  Інтегрований лінгвістичний модуль у технічному університеті / Т. П. Голуб. - С. 35.
  Руденко В. М.  Комунікативна особистість студента як мета підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. М. Руденко. - С. 35-36.
  Куліш І. М.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей / І. М. Куліш. - С. 36-38.
  Каменський О. І.  Іншомовна компетентність фахівця економічного профілю / О. І. Каменський. - С. 38-39.
  Зінченко А. В.  До питання вивчення проблеми підготовки вчителя іноземних мов / А. В. Зінченко. - С. 39-40.
  Максимова-Кулішова О. М.  Особливості формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтерєру при вивченні навчальної дисципліни "Історія дизайну інтерєру і меблів" / О. М. Максимова-Кулішова, М. В. Кулішов. - С. 40-41.
  Ченбай І. В.  Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до діяльності в умовах реформування системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. В. Ченбай. - С. 41-43.
  Полюк В. С.  Аналіз дослідження процесу підготовки курсантів-прикордонників до професійного спілкування / В. С. Полюк, Н. В. Берестецька. - С. 43-44.
  Романишин М. Я.  Підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / М. Я. Романишин. - С. 44-45.
  Романенко Н. А.  Деякі аспекти застосування індивідуально-адаптивного стилю керівництва в контексті компетентнісного підходу та проблеми емоційного менеджменту / Н. А. Романенко. - С. 45-46.
  Савченко О. П.  Підготовка керівника освітнього закладу як соціально-педагогічна проблема / О. П. Савченко. - С. 46-48.
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей студентів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 48-49.
  Герасімова Н. С.  До проблем індивідуальної професійної реалізації / Н. С. Герасімова. - С. 49-50.
  Рум'янцева К. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум'янцева. - С. 50-51.
  Супряга Т. В.  Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови / Т. В. Супряга. - С. 51-53.
  Кунченко В. І.  Нові технології навчання в умовах нової парадигми освіти / В. І. Кунченко. - С. 53-54.
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій в контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 54-55.
  Кокнова Т. А.  Діагностика професійних якостей майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 55-56.
  Бобрицька В. І.  Організаційне забезпечення курсу "Педагогіка вищої школи" в умовах кредитно-модульного навчання / В. І. Бобрицька. - С. 56-57.
  Сарафанюк Е. І.  Електронне тестування як засіб контролю і самоконтролю курсантів / Е. І. Сарафанюк. - С. 57-59.
  Семенець Н. М.  Упровадження сучасних технологій навчально-виховного процесу на прикладі дисципліни "Основи охорони праці" / Н. М. Семенець. - С. 59.
  Онуфрієнко Н. О.  Текстовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 59-60.
  Земка О. І.  Тестова перевірка знань, умінь та навичок студентів-філологів у процесі вивчення літературознавчих дисциплін (на матеріалі курсу "Історія української літератури") / О. І. Земка. - С. 60-62.
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в системі професійної підготовки майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 62-63.
  Маслюк О. О.  Використання тестових методик у навчальному процесі / О. О. Маслюк. - С. 63-65.
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 65.
  Луганцева О. Г.  Тренінгові технології навчання у вищій школі / О. Г. Луганцева. - С. 65-66.
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 66-67.
  Грабовий А. К.  Проблемно-розвивальний експеримент як чинник професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 67-69.
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 69-71.
  КІрей К. О.  До питання розробки мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін у ВНЗ / К. О. КІрей. - С. 71-72.
  Дудко Л. А.  Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у вищих навчальних закладах України / Л. А. Дудко. - С. 72-73.
  Близнюк В. І.  Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / В. І. Близнюк. - С. 73-74.
  Рятовська С. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів : компетентнісний підхід / С. В. Рятовська. - С. 75-76.
  Хоруженко Т. А.  До питання моніторингу у якості фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Т. А. Хоруженко. - С. 76-77.
  Іващенко Р. П.  Щодо переваг та недоліків дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 77-78.
  Чубенко В. А.  Особливості диференціації навчання у ВНЗ 1 - 2 рівнів акредитації (на прикладі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу) / В. А. Чубенко. - С. 78-80.
  Тарасенкова Н. А.  Системний підхід як методологія теорії і методики навчання математики / Н. А. Тарасенкова. - С. 80-82.
  Лісіна Л. О.  Учитель як суб'єкт післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Лісіна. - С. 82-84.
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні чинники у формуванні педагогічної готовності майбутнього вчителя / І. Л. Вікторенко. - С. 84-85.
  Касярум Н. В.  Управління освітнім простором навчального закладу / Н. В. Касярум. - С. 85-86.
  Чорна Л. В.  Інтеграція освіти, науки і виробництва як передумова якісної підготовки майбутніх спеціалістів туристичної галузі / Л. В. Чорна. - С. 86-88.
  Боцюра О. А.  Аналіз проблем навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 88-89.
  Атаманчук Ю. М.  Самостійна робота студентів в умовах комп'ютеризації вищої освіти / Ю. М. Атаманчук. - С. 89.
  Кожемякін О. С.  Оновлення курсу "Безпека життєдіяльності" в контексті глобальних світових змін / О. С. Кожемякін. - С. 89-91.
  Слюсар Л. І.  Специфіка використання лекцій як активної форми навчання у вищих навчальних закладах освіти / Л. І. Слюсар. - С. 91-92.
  Артеменко С. В.  Актуальні проблеми інтеграції організаційних форм навчання у вищій школі / С. В. Артеменко. - С. 92.
  Шишкіна О. О.  Особливості формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 92-93.
  Бєляєва О. М.  Аналіз термінологічного словосполучення у аспекті лінгводидактики / О. М. Бєляєва. - С. 94-95.
  Касярум С. О.  Використання граф-схем при моделюванні змісту навчального матеріалу / С. О. Касярум. - С. 95.
  Чорновол Г. В.  Використання професійної термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / Г. В. Чорновол. - С. 96.
  Король В. М.  Прояв педагогічної культури викладача вищого навчального закладу в управлінні самостійною та індивідуальною роботою студентів / В. М. Король. - С. 97-98.
  Бивала О. Г.  До проблеми визначення суті поняття "самостійна робота студента" / О. Г. Бивала. - С. 98-99.
  Ткаченко А. В.  Активізація навчальної діяльності студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко. - С. 99-100.
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 100-101.
  Остапенко Н. М.  Інтеграційний характер методів навчання на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 101-103.
  Шовковий В. М.  Навчання давньогрецької мови в умовах рецептивного білінгвізму : психологічний аспект / В. М. Шовковий. - С. 103-104.
  Мукомел С. А.  Суб'єктивні очікування курсантів АПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України при вивченні курсу "Психологія" / С. А. Мукомел. - С. 104-105.
  Федоренко О. Д.  Збереження адекватності емоційних оцінок при формуванні умінь перекладу газетного тексту / О. Д. Федоренко. - С. 105-107.
  Лодатко Є. О.  Ціннісні орієнтири в математичній культурі вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 107-108.
  Осадчий В. В.  Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи / В. В. Осадчий. - С. 109-110.
  Ніколаєнко І. В.  Модернізація шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 110-111.
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна освіта як один з основних факторів інтерактивних процесів у структурі "освіта - наука - виробництво" / Н. О. Терентьєва. - С. 111-112.
  Завалко К. В.  Сутність методологічної підготовки майбутнього вчителя / К. В. Завалко. - С. 112-113.
  Михайлишин О. О.  Індивідуалізація і диференціація навчання у вищому військовому навчальному закладі / О. О. Михайлишин. - С. 113-114.
  Патлачук В. Н.  Проблема розробки якісно нових навчальних планів загальноосвітньої школи / В. Н. Патлачук. - С. 114-115.
  Тихолоз В. В.  Місце спецсемінару з гендерних досліджень у підготовці фахівців соціальної сфери / В. В. Тихолоз. - С. 115-117.
  Волик Л.  Професійна діяльність педагога як аніматора / Л. Волик. - С. 117-119.
  Донцова Г. В.  Самостійна робота студентів з фізичного виховання у ВНЗ / Г. В. Донцова, І. О. Дудник. - С. 119-121.
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя / В. І. Сипченко. - С. 121.
  Абрамчук О. В.  Становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця / О. В. Абрамчук, О. О. Федун. - С. 122-123.
  Нікіфорова Л. Б.  Форми та методи формування емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С. 124-125.
  Мірошніченко В. І.  Аналіз чинників формування патріотизму майбутніх офіцерів / В. І. Мірошніченко. - С. 125.
  Гетьман І. А.  Вплив іміджу куратора на виховний процес у вищому технічному учбовому закладі / І. А. Гетьман. - С. 126-127.
  Ведмедюк А. Д.  Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів / А. Д. Ведмедюк, І. А. Усатова, С. В. Цаподой. - С. 127-129.
  Верещагіна О. П.  Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / О. П. Верещагіна, О. В. Охріменко. - С. 129-130.
  Коваль С. М.  Зміст і етапи гендерних досліджень / С. М. Коваль. - С. 130-131.
  Герасимова І. В.  Статеворольовий підхід щодо навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 131-133.
  Серга Т. О.  Релігійні уявлення студентської молоді / Т. О. Серга. - С. 133-134.
  Олексієнко Я. І.  Навчання і його вплив на психічне здоров'я молоді / Я. І. Олексієнко, Р. А. Мальований. - С. 135-136.
  Гниденко О. Г.  Проблеми впровадження здорового способу життя у побут студентів / О. Г. Гниденко, В. А. Шахматов. - С. 136-138.
  Байда І.  Діяльність викладача вищої школи з вивчення індивідуальних особливостей соціально-психологічного розвитку особистості студента / І. Байда. - С. 138.
  Гамаш П. І.  Розвиток освіти і методики виховання підростаючого покоління / П. І. Гамаш. - С. 138-139.
  Цимбал О. Ю.  Умови формування суб'єктивної активності студентів / О. Ю. Цимбал. - С. 140.
  Кан Ю. Б.  Міжособистісна взаємодія як важливий фактор формування взаємин у дитячо-юнацькому туризмі / Ю. Б. Кан. - С. 141-142.
  Шипко А. Л.  Принципи морального виховання у туристсько-краєзнавчій діяльності / А. Л. Шипко. - С. 142-143.
  Снісаренко А. Г.  Дезадаптивні психічні стани у діяльності рятувальників / А. Г. Снісаренко. - С. 143-144.
  Медведєва О. А.  Формування професійних та особових якостей студентів / О. А. Медведєва. - С. 144-145.
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення у військових формуваннях України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 145-146.
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури як основа професійного вдосконалення майбутніх учителів / Л. Ю. Москальова. - С. 146-148.
  Кодь К.  Спілкування викладача ВНЗ як складова педагогічної культури / К. Кодь. - С. 148-150.
  Герасименко Л. В.  Зрілість як категорія акмеології / Л. В. Герасименко. - С. 150.
  Гнезділова К. М.  Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. М. Гнезділова. - С. 150-152.
  Саяпіна С. А.  Вивчення особистості студента як передумова академічної адаптації у вищому навчальному закладі / С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко. - С. 152-153.
  Корнієнко С. М.  Соціальна активність та самостійна пізнавальна діяльність як чинники формування соціально зрілої особистості студента / С. М. Корнієнко. - С. 153-154.
  Фролов В. Д.  Джерела формування інтелектуально-духовних якостей студента / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, Р. А. Мальований. - С. 154-155.
  Гора В.  Сутність і зміст службового спілкування працівників МНС України / В. Гора. - С. 155-157.
  Яковлєва Н. В.  Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва. - С. 158-159.

Рубрики: Освіта вища - Глобалізація освіти

Ключові слова (ненормовані): університетське навчальне середовище -- освітня система США -- освітня система України -- вища освіта Німеччини -- підготовка вчителя початкової

 
127 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
128 75.0
П24

        Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Текст] : зб. наук. пр. № 16 / М-во освіти і науки України, Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : Видавництво ХДАДіМ, 2004. - 100 с.

Зміст:
  Жарова І. О.  Порівняльна характеристика показників опорних реакцій хворих на остеохондроз хребта та плоскостопість та хворих з "чистим" остеохондрозом після проведення курсу реабілітації / І.О. Жарова. - С. 3-8
  Козіна Ж. Л.  Характеристика факторної структури загальної фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років / Ж. Л. Козіна, Б. І. Без'язичний, О. В. Сірий. - С. 8-14
  Романчук С.  Причини, що знижують мотивацію кусантів внз до занять фізичною підготовкою і спортом / С. Романчук. - С. 14-20
  Рут Є.  Вплив туристичної діяльності на розумову працездатність і фізичний стан школярів / Є. Рут. - С. 20-29
  Філатова З. І.  Небезпека критичних ситуацій та забезпечення безпеки початкового навчання плаванню студентів спеціальних медичних груп / З. І. Філатова, Л. М. Щербак. - С. 29-36
  Цибіз Г. Г.  Вплив фізичних навантажень на стан здоров'я студентів / Г.Г. Цибіз. - С. 36-43
  Цимбалюк Ж. О.  Дослідження запам'ятовування і розпізнання рухів юними баскетболістками / Ж.О. Цимбалюк, І.В. Козєєв, Л.В. Ільницька. - С. 43-48
  Щелкунов А. О.  Соціально-педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді / А.О. Щелкунов. - С. 48-54
  Дьяченко Т. В.  Применение методов активного обучения при подготовке специалистов по физической реабилитации / Т. В. Дьяченко, А. В. Подройко, Т. Н. Бугеря. - С. 54-57
  Ивчатова Т.  Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом / Т. Ивчатова. - С. 57-63
  Когут И. А.  Оценка физической подгтовленности первокласников, обучающихся в разнотипных учебных заведениях / И.А. Когут. - С. 63-68
  Маликов Н. В.  Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки / Н.В. Маликов. - С. 68-72
  Таран Л. А.  Физическая культура и спорт в отечественном телевидении 40х-80 гг.ХХ века / Л.А. Таран. - С. 72-86
  Флегонтова В. В.  Этиологическая диагностика гнойно-воспалительных заболеваний у спортсменов-борцов / В.В. Флегонтова, В.П. Ляпин, В.Т. Германов. - С. 86-93
  Юхно Ю. А.  Биометрические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации / Ю.А. Юхно, К.В. острожной. - С. 93-98

Рубрики: Фізкультура і спорт - Підготовка спортсменів

Ключові слова (ненормовані): психологія фізичного виховання -- проблеми фізичного виховання

Анотація:   У збірнику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

 
129 74.40
Н53

        Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 1 / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : 2001. - 392 с.

Зміст:
  Кремень В. Г.  Освіта в Україні : стан і перспективи розвитку / В. Г. Кремень. - С. 5-14.
  Зязюн І. А.  Неперервна освіта як основа соціального поступу / І. А. Зязюн. - С. 15-23.
  Зіньковський Ю. Ф.  Перспективи та можливості неперервної технічної освіти / Ю. Ф. Зіньковський. - С. 23-27.
  Кудін В. О.  Естетичне в педагогічній методології професії / В. О. Кудін. - С. 27-29.
  Товажнянський Л. Л.  Управлінська підготовка інженерів в системі неперервної професійної освіти / Л. Л. Товажнянський. - С. 30-35.
  Ничкало Н. Г.  Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало. - С. 35-41.
  Сисоєва С. О.  Творчий розвиток особистості в процесі неперервної професійної освіти / С. О. Сисоєва. - С. 45-53.
  Лутай В. С.  Синергетична парадигма як методологічна основа неперервної освіти / В. С. Лутай. - С. 53-57.
  Голобородько Є. П.  Неперервна освіта і особистість учителя / Є. П. Голобородько. - С. 58-61.
  Корсак К. В.  Стандарти і освіта ХХІ століття / К. В. Корсак. - С. 61-66.
  Наумов Б. М.  Про демократизацію освіти України на засадах політцентризму / Б. М. Наумов. - С. 66-71.
  Лещенко М. П.  Теоретико-методологічні засади діагностики педагогічної майстерності вчителя в умовах особистісно орієнтованої системи навчання / М. П. Лещенко. - С. 71-74.
  Ревун М. П.  Вища інженерна освіта в Україні : питання реформування / М. П. Ревун. - С. 75-78.
  Пєхота О. М.  Особистісно орієнтовані технології в підготовці вчителя / О. М. Пєхота. - С. 81-89.
  Подольська Є. А.  Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства / Є. А. Подольська, А. О. Яковлев. - С. 89-94.
  Астахова В. І.  Неперервна освіта : підсумки першого десятиріччя / В. І. Астахова. - С. 94-99.
  Олійник М. М.  Мотивація навчання і розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти / М. М. Олійник, Ю. А. Романенко, І. В. Катанова. - С. 99-104.
  Козаков В. А.  Педагогізація суспільства як передумова неперервної освіти : шляхи, досвід / В. А. Козаков, Д. І. Дзвінчук. - С. 104-111.
  Романовський О. Г.  Концептуальні засади інтегральної підготовки інженерів-керівників / О. Г. Романовський. - С. 111-116.
  Предборська І. М.  Теоретико-методологічні проблеми трансформації української освіти / І. М. Предборська. - С. 116-120.
  Маміна О. О.  Спеціалізація в системі неперервної професійної підготовки фахівців з токсикологічної хімії / О. О. Маміна, В. С. Бондар. - С. 120-124.
  Гуревич Р. С.  Принцип наступності у навчанні в контексті неперервної професійної освіти / Р. С. Гуревич, С. Д. Цвілик. - С. 124-130.
  Дубасенюк О. А.  Методологічні основи теорії професійної виховної діяльності педагога / О. А. Дубасенюк. - С. 130-134.
  Побірченко Н. А.  Профорієнтаційний супровід підготовки сучасного фахівця до навчання впродовж життя / Н. А. Побірченко. - С. 134-137.
  Пономарьов О. С.  Управлінська культура як важлива складова системи неперервної професійної освіти / О. С. Пономарьов. - С. 137-142.
  Радул В. В.  Явище соціально-педагогічної зрілості / В. В. Радул. - С. 142-147.
  Астахова К. В.  Кадровий потенціал вищої школи в умовах переходу до неперервної освіти / К. В. Астохова. - С. 147-153.
  Шевченко В. І.  Проблема глобального зла і статус педагога / В. І. Шевченко. - С. 154-157.
  Кузнецов Г. В.  Середня школа - вищий навчальний заклад : проблеми неперервної професійної підготовки / Г. В. Кузнецов, О. М. Долгов, А. С. Головченко. - С. 158-160.
  Цехмістер Я. В.  Допрофесійна підготовка учнівської молоді : теоретичний аспект / Я. В. Цехмістер. - С. 161-166.
  Тарасова О. І.  Діалогіка і творчість у системі неперервної освіти / О. І. Тарасова. - С. 166-169.
  Бірюкова М. В.  Регіональні особливості системи неперервної освіти / М. В. Бірюкова. - С. 169-173.
  Отич О. М.  Зміст і структура підготовки вчителя початкових класів до виховної роботи в школі на матеріалі пісенного фольклору / О. М. Отич. - С. 173-178.
  Коломієць А. М.  Неперервна професійна освіта в інформаційному суспільстві : дидактичний аспект / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць. - С. 178-181.
  Сергеєва Л. М.  Громадянська освіта в професійно-технічних училищах : теоретико-методологічні аспекти / Л. М. Сергеєва. - С. 181-186.
  Солдатенко М. М.  Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як засіб забезпечення неперервної освіти / М. М. Солдатенко. - С. 186-190.
  методологічні умовиКрюкова Д. Ф.  Методологічні особливості побудови розвивального навчання / Д. Ф. Крюкова. - С. 190-194.
  Орлов В. Ф.  Методологічні засади професійного становлення фахівця / В. Ф. Орлов. - С. 194-198.
  Антонова О. Є.  Загальнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя як умова ефективності неперервної освіти / О. Є. Антонова. - С. 199-202.
  Довбня В. М.  Засади неперервної освіти в українській філософсько-педагогічній думці першої половини ХХ століття / В. М. Довбня. - С. 202-206.
  Дацун О. В.  Теоретико-методологічні засади багатоступеневої медичної освіти / О. В. Дацун. - С. 207-211.
  Смікал В. О.  Використання взаємодії мистецтв у процесі формування світоглядної культури особистості / В. О. Смікал. - С. 211-215.
  Шанскова Т. І.  Тенденції соціально орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з батьками учнів у системі неперервної освіти / Т. І. Шанскова. - С. 215-219.
  Грищенко Ю. В.  Розвиток системи вокальної освіти в музичних закладах освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Ю. В. Грищенко. - С. 220-224.
  Яковлєв А. А.  Вплив типу культури на характер освіти / А. А. Яковлєв. - С. 224-228.
  Рабош І. Т.  До проблеми гуманітаризації освіти / І. Т. Рабош. - С. 228-234.
  Єгорова Є. В.  Деякі напрями та перспективи психологічного забезпечення підготовки молоді до професійного самовизначення / Є. В. Єгорова. - С. 234-237.
  Іванців Л. Т.  Проблема професійної термінології : філософський аспект / Л. Т. Іванців. - С. 237-240.
  Киричук О. В.  Розвиток комунікативного ядра особистості в системі неперервної освіти / О. В. Киричук. - С. 243-249.
  Анненков В. П.  Самовизначення майбутнього фахівця як особиста проблема / В. П. Анненков. - С. 249-253.
  Балл Г. О.  Сутність і становлення особистісної надійності у контексті проблем неперервної професійної освіти / Г. О. Балл. - С. 254-258.
  Нечепоренко Л. С.  Методологія та ідеологія онто-інвайронментального формування особистості вчителя / Л. С. Нечипоренко. - С. 258-263.
  Кульчицька О. І.  Проблеми обдарованості в сучасній психології / О. І. Кульчицька. - С. 263-268.
  Рибалка В. В.  Психологічні засади особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти / В. В. Рибалка. - С. 268-275.
  Гуревич Р. С.  Формування інформаційної культури педагога в контексті неперервної освіти / Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць. - С. 276-281.
  Терещенко Ю. І.  Категорія правди в освітньо-виховному контексті / Ю. І. Терещенко. - С. 281-285.
  Чернецька О. В.  Узагальнений досвід підвищення кваліфікації викладачів, як складова частина розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти / О. В. Чернецька, Т. І. Пашенко. - С. 286-289.
  Коляденко Н. В.  Формування потреби у навчанні в процесі соціалізації індивіда / Н. В. Коляденко. - С. 289-295.
  Мєщанінов О. П.  Розвиток особистості у системі неперервної професійної освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 295-299.
  Жидецький Ю. Ц.  Розвиток особистості у ступеневій професійній освіті / Ю. Ц. Жидецький. - С. 299-305.
  Пилипчук В. В.  Розвиток творчості вчителя професійної школи в умовах адаптованого колективного навчання / В. В. Пилипчук. - С. 305-310.
  Ткаченко О. А.  Психологічні аспекти розвитку особистості спеціаліста у системі неперервної професійної освіти / О. А. Ткаченко. - С. 310-314.
  Кондратова Н. О.  Становлення мотивації розвитку особистості в процесі неперервної освіти / Н. О. Кондратова, Н. І. Литвинова. - С. 314-319.
  Гаріна М. Г.  До проблем морального виховання студентської молоді / М. Г. Гаріна, І. В. Махмутова, Л. В. Твердоступ. - С. 320-323.
  Слоневська І. Б.  До проблеми формування ціннісних орієнтацій засобами зарубіжної літератури / І. Б. Слоневська. - С. 323-327.
  Горбунь Е. Л.  Вузівський етап формування відповідальності майбутнього вчителя в системі неперервної професійної освіти / Е. Л. Горбунь. - С. 327-332.
  Лихвар В. Д.  Розвиток художньо-творчих здібностей людини / В. Д. Лихвар. - С. 333-338.
  Атрощенко Т. О.  Формування культури міжнаціонального спілкування майбутніх учителів у вивченні психолого-педагогічних дисциплін / Т. О. Антрощенко. - С. 338-341.
  Романова С. М.  Напрями професійного розвитку у процесі соціалізації особистості / С. М. Романова. - С. 341-345.
  Романюк Л. В.  Розвиток ціннісних орієнтацій в процесі неперервної освіти / Л. В. Романюк. - С. 345-348.
  Фалько М. І.  Формування дослідницьких умінь вчителя музики в системі неперервної освіти / М. І. Фалько. - С. 349-353.
  Соколова О. В.  Художня інтеграція в контексті розвитку особистості / О. В. Соколова. - С. 353-358.
  Онацький В. М.  Взаємодія практичного психолога і вчителя у роботі з обдарованими дітьми / В. М. Онацький. - С. 358-367.
  Гончарук Т. О.  Особливості формування установок толерантної свідомості в учнівської молоді / Т. О. Гончарук. - С. 367-370.
  Кривко Р. М.  Психологічні чинники особистісного розвитку в галузі освіти / Р. М. Кривко. - С. 371-376.
  Корчевна О. В.  Взаємозв'язок професійного середовища і особистісних профілів апліканта в процесі його професійної саморактуалізації / О. В. Корчевна. - С. 376-382.
  Грищенко О. А.  Вплив інноваційних технологій на розвиток творчої особистості вчителя / О. А. Грищенко. - С. 382-385.

 
130 95.43
В53

        Вісник Житомирського педагогічного університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 15 / ред. кол.: П. Ю. Саух (гол. ред.), П. В. Білоус, О. А. Дубасенюк та ін. - Житомир : Житомирська ДПУ ім. І. Франка, 2004. - 247 с.

Зміст:
  Слоневська І. Б.  Аксіологічні аспекти сучасної літературної освіти / І.Б. Слоневська. - С. 6-9
  Лісовський А. М.  Деякі питання аналізу художнього твору в школі / А.М. Лісовський. - С. 14-16
  Куцевол О. М.  Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури / О.М. Куцевол. - С. 19-23
  Клименко Ж. В.  Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури / Ж.В. Клименко. - С. 24-27
  Чабан Н. І.  Використання пізнавальних екскурсій у ході вивчення українського кіномистецтва / Н.І. Чабан. - С. 35-39
  Козубай В. І.  Аналіз художнього тексту як важливий чинник у процесі навчання іноземній мові / В.І. Козубай. - С. 40-41
  Светенок Л. К.  Проблема формування кваліфікованого читача в методиці викладання зарубіжної літератури на сучасному етапі / Л.К. Светенок. - С. 65-68
  Мельник А. О.  Організація навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури / А.О. Мельник. - С. 69-72
  Спірін О. М.  Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання / О.М. Спірін. - С. 83-86
  Дятленко Т. І.  Пейзаж як один із показників індивідуального авторського стилю (за творами І.Я. Франка) / Т.І. Дятленко. - С. 87-90
  Удалов В. Л.  Порівняльна характеристика принципів частково- і цілісно- системних досліджень / В.Л. Удалов, Т.В. Полежаєва. - С. 91-95
  Киченко О. С.  Постмодернізм у творчій системі ХХ століття (проблема витоків і їх інтерпретації) / О.С. Киченко. - С. 98-100
  Михида С. П.  Психологія творчості: пошук нової методології / С.П. Михида. - С. 104-108
  Лановик М. Б.  Перекладознавча концепція В. Гумбольта та її рецепція в українському літературознавстві / М.Б. Лановик. - С. 109-114
  Панасенко Н. І.  Категорія художнього часу в творчості Рея Бредбері / Н.І. Панасенко, С.Ю. Гудименко. - С. 115-118
  Гірняк М. О.  Авторська свідомість як метатекстуальна категорія / М.О. Гірняк. - С. 122-126
  Косило Н. В.  Типологічні особливості українського та англійського натуралізму в порівняльному аспекті / Н.В. Косило. - С. 135-138
  Білоус Б. П.  Естетичні передумови становлення давньоукраїнських жанрів / Б.П. Білоус. - С. 139-141
  Масловська М. В.  Українська літературна казка в контексті європейської / М.В. Масловська. - С. 142-145
  Кукса Г. М.  Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури / Г.М. Кукса. - С. 150-154
  Каліш І. В.  Жанр балади у світовій літературі / І.В. Каліш. - С. 155-158
  Малютіна Н. П.  Іронія як маркер жанрових модифікацій в умовах маргінесу української драматургії кінця XIX-початку ХХ століть / Н.П. Малютіна. - С. 159-163
  Євченко Н. В.  Авторська трансформація традиційної жанрової форми в драмі Х.Д. Граббе "Наполеон, або сто днів" / Н.В. Євченко. - С. 171-175
  Дорош Г. О.  Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття" / Г.О. Дорош. - С. 176-178
  Коляда О. В.  Міфопоетика образів Адама та Єви у п'єсі Ф. Аррабаля "Фандо та ліс" / О.В. Коляда. - С. 184-186
  Ряснянська М. М.  Мотиви екзистенції в п'єсі Едварда Олбі "Історія в зоопарку" / М.М. Ряснянська. - С. 187-188
  Ковалик М. О.  На шляху до краси: проблема вибору героїні (не загублена п'єса В.Винниченка "Дорогу красі") / М.О. Ковалик. - С. 189-192
  Цуркан І. М.  Галерея жіночих образів у романі Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк" / І.М. Цуркан. - С. 204-208
  Чайковська В. Т.  Жанри живопису в українській прозі кінця XIX-поч. ХХ ст. / В.Т. Чайковська. - С. 212-214
  Чепурко О. М.  Образи дітей в українській малій прозі кінця XIX-початку ХХ сторіччя / О.М. Чепурко. - С. 215-218
  Заяць Т. Р.  Образотворення у творах на гуцульську тематику: типологічне зіставлення / Т.Р. Заяць. - С. 232-235
  Нікітчина Г. Д.  Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської / Г.Д. Нікітчина. - С. 244-247

Рубрики: Літературознавство

 
131 20р30
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі [Текст] : XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф.; м. Полтава, 17-18 трав. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. - Полтава : Астрая, 2012. - 470 с.

Зміст:
  Деркач О. А.  Сучасний стан Полтавського міського парку / О. А. Деркач. - С. 5-6.
  Гриньова М. В.  Фахове середовище природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 6-15.
  Бех І. Д.  Психологічні засади побудови виховного простору особистості / І. Д. Бех. - С. 16-18.
  Василечко В. О.  Хімічний аспект навчально-методичного забезпечення екологічних дисциплін у вищій школі / В. О. Василечко, Я. Ф. Ломницька, Я. П. Скоробогатий. - С. 18-21.
  Величко Л. П.  Реалізація змістової лінії "Методи дослідження в хімії" / Л. П. Величко. - С. 21-22.
  Власенко К. В.  Експериментальна перевірка сформованості інтенсивної навчальної діяльності студентів ВТНЗ у процесі навчання вищої математики / К. В. Власенко. - С. 22-23.
  Галицький О. Г.  Шляхи удосконалення методики фізики та астрономії / О. Г. Галицький, М. П. Пришляк. - С. 24-25.
  Гриценко Л. И.  Основные типы обучения в современной педагогике / Л. И. Гриценко. - С. 25-28.
  Дяченко В. Д.  Нуклеофільне приєднання по подвійному С=С зв'язку / В. Д. Дяченко, О. Ю. Кашнер, Ю. В. Самусенко. - С. 28-31.
  Євтух М. Б.  Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух. - С. 31-33.
  Зязюн І. А.  Підготовка вчителя до забезпечення якості освітньо-виховного процесу в Україні / І. А. Зязюн. - С. 34-38.
  Ничкало Н. Г.  Професійна педагогіка і педагогіка праці : проблеми взаємозв'язку в умовах ринкової економіки / Н. Г. Ничкало. - С. 38-45.
  Орлов В. Д.  Специфіка навчального процесу з хімії у ВНЗ на сучасному етапі розвитку України / В. Д. Орлов, Л. О. Іваненко. - С. 45-46.
  Фролов А. А.  Разработка наследия А. С. Макаренко как фактор развития современной педагогики (постановка проблемы) / А. А. Фролов. - С. 46-48.
  Шиян Н. І.  Індивідуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів хімії у процесі фахової підготовки / Н. І. Шиян. - С. 48-51.
  Авременко В. О.  Краєзнавчий матеріал як фактор забезпечення міжкультурної комунікації / В. О. Авременко. - С. 52-54.
  Аксенов С. И.  Расширение и развитие педагогического опыта А. С. Макаренко на основе успешной деятельности трудовой колонии имени М. Горького : 1925 - 1928 гг. / С. И. Аксенов. - С. 54-55.
  Базюк О. В.  Розвиток комунікативних якостей майбутніх учителів / О. В. Базюк, М. В. Ворона. - С. 55-59.
  Безнос О. О.  Проведення благодійних аукціонів для дітей з обмеженими можливостями / О. О. Безнос. - С. 59-60.
  Біляковська О. О.  Формування у студентів системи фундаментальних знань у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін / О. О. Біляковська, О. М. Горіна. - С. 60-62.
  Близнюк О. А.  Виховання емпатії майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці / О. А. Близнюк, В. В. Шмойло. - С. 62-64.
  Боярська Т. Ю.  Проблеми туристської роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Т. Ю. Боярська. - С. 64-66.
  Вишар Є. В.  Сучасні методи впровадження освітніх технологій при викладанні природничих наук / Є. В. Вишар. - С. 66-69.
  Воскобойнікова Г. Л.  Впровадження технології компетентнісно-орієнтованого навчання дисциплін медико-валеологічного циклу для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 69-70.
  Гаркович О. Л.  Формування дослідницького освітнього середовища при вивченні хімії у старшій профільній школі / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 70-72.
  Гирін О. В.  Адаптація організму молодших школярів до мікроклімату в школі / О. В. Гирін, І. В. Шматок. - С. 72-74.
  Глушко В. В.  Способи запобігання емоційного "вигорання" майбутніх учителів / В. В. Глушко, Т. А. Яковенко. - С. 74-77.
  Головач Л. В.  Управління якістю професійного навчання у сфері цивільного захисту, як вимога забезпечення єдиного підходу до його змісту / Л. В. Головач. - С. 77-78.
  Горщук О. М.  Організація дослідницької діяльності школярів у процесі вивчення географії засобами інноваційних технологій / О. М. Горщук. - С. 78-80.
  Гриньова М. В.  Психологія статевого виховання школярів / М. В. Гриньова, О. В. Джорухова. - С. 80.
  Грицай Н. Б.  Поняття про методичне мислення майбутнього вчителя біології / Н. Б. Грицай. - С. 81-83.
  Джурка Г. Ф.  Генеза проблеми розробки та впровадження комп'ютерного освітнього середовища у контексті Болонського процесу / Г. Ф. Джурка. - С. 83-87.
  Дмитренко І. С.  Метод проектів як невід'ємна частина сучасної освіти / І. С. Дмитренко. - С. 87-89.
  Довга М. Ю.  Поняття та діагностика професійного вигорання вчителів / М. Ю. Довга, Т. І. Шпильова. - С. 89-90.
  Долгачова О. А.  Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у вивченні природничих дисциплін (на прикладі вивчення фізики) / О. А. Долгачова. - С. 91-92.
  Дулій В. О.  Сучасні проблеми методики викладання біології в освітніх закладах / В. О. Дулій. - С. 93-95.
  Жамардій В. О.  Методологічні основи здоров'язберігаючих технологій в освіті / В. О. Жамардій. - С. 95-96.
  Жгут О. А.  Комплексний підхід до формування екологічної культури школярів на уроках біології і в позаурочний час / О. А. Жгут, Л. В. Чернобровкіна. - С. 97-99.
  Желєзняк А. А.  Фактори конфліктів у педагогічному колективі / А. А. Желєзняк. - С. 99-100.
  Желєзняк А. А.  Технологія управління педагогічними конфліктами / А. А. Желєзняк. - С. 100-101.
  Жук К. О.  Психолого-емоційна адаптація майбутніх вчителів початкових класів до роботи в шкільному закладі / К. О. Жук, І. М. Верхогляд. - С. 101-103.
  Завальнюк О. Л.  До питання тестового контролю і оцінювання знань студентів / О. Л. Завальнюк. - С. 104-105.
  Земляна Т. М.  Формування екологічної культури учнівської молоді засобами змістовного дозвілля / Т. М. Земляна. - С. 106-107.
  Зінчик І. І.  Шляхи удосконалення харчування школярів / І. І. Зінчик. - С. 107-109.
  Зубко Є. С.  Проблеми підготовки вчителів валеологічних дисциплін / Є. С. Зубко, С. О. Ковальова. - С. 109-111.
  Игнатенко В. М.  Еще раз о роли решения задач в подготовке специалиста / В. М. Игнатенко, С. И. Кшнякина. - С. 111-113.
  Илалтдинова Е. Ю.  Современное российское макаренковедение / Е. Ю. Илалтдинова. - С. 113-115.
  Іщенко Т. А.  Організація рефлексивної здоров'язберігаючої взаємодії з учнями в навчальному процесі / Т. А. Іщенко. - С. 115-117.
  Кавчак В. С.  Польова практика у системі еколого-естетичної підготовки вчителів початкових класів / В. С. Кавчак, Я. Я. Павлишак
  Каплуновська О. О.  Прикладна спрямованість варіативної складової змісту хімічної освіти у старшій школі / О. О. Каплуновська. - С. 118-120.
  Кобернік С. Г.  Навчальні програми з географії для основної школи та шляхи їх удосконалення / С. Г. Кобернік. - С. 121-123.
  Ковальчук Б. В.  Обгрунтування змісту математичної освіти як педагогічна умова розвитку математичного мислення фахівців природничих спеціальностей / Б. В. Ковальчук. - С. 123-125.
  Козороз Т. М.  Аналіз управління як командної роботи / Т. М. Козороз. - С. 125-126.
  Копилець Ю. О.  Здорове харчування - здоровий організм / Ю. О. Копилець. - С. 129-130.
  Кордонська А. В.  Організація студентського самоврядування / А. В. Кордонська. - С. 130-131.
  Кращенко Ю. П.  Ефективність виховання лідерських якостей майбутніх учителів у Полтавському молодіжному проекті "Школа місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього" / Ю. П. Кращенко. - С. 134-137.
  Кривошапка І. В.  Толерантність при підготовці магістрантів природничих дисциплін / І. В. Кривошапка. - С. 137-138.
  Криленко В. І.  Соціальні аспекти економічної безпеки / В. І. Криленко. - С. 138-140.
  Кукелко К. Р.  Агресія та конфліктність у студентському середовищі вищого педагогічного навчального закладу / К. Р. Кукелко. - С. 141-142.
  Куліш С. М.  Нові дослідження з історії педагогіки та проблеми використання педагогічного досвіду у сучасних українських університетах / С. М. Куліш. - С. 143-145.
  Кушнєрова Т. Є.  Самостійна робота як один із провідних аспектів особистісно-орієнтованих технологій / Т. Є. Кушнєрова. - С. 145-147.
  Лавріненко Л. Ю.  Міждисциплінарні зв'язки як умова наукової організації навчально-виховного процесу / Л. Ю. Лавріненко. - С. 147-148.
  Лукашова Н. І.  Виховний потенціал історії науки у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя хімії / Н. І. Лукашова. - С. 148-150.
  Малаканова Л. В.  Психолого-педагогічні основи викладання природничих дисциплін / Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна. - С. 150-153.
  Могильна Ю. К.  Стимулювання пізнавальної активності учнів / Ю. К. Могильна, Ю. І. Боловацька. - С. 155-156.
  Монастирська С. С.  Організація та науково-практичне забезпечення самостійної роботи студентів з біохімії / С. С. Монастирська, Л. П. Баб'як. - С. 156-157.
  Мордач І.  Організація допрофільної підготовки в ЗНЗ / І. Мордач. - С. 158.
  Мороз Т. В.  Формування адекватної самооцінки майбутніх вчителів / Т. В. Мороз, М. І. Лоцько, В. Г. Чмілевська. - С. 159-160.
  Нечипоренко М. Г.  Співпраця дітей, батьків та вчителів при вивченні природничих дисциплін / М. Г. Нечипоренко, Л. М. Нечипоренко, Г. О. Данилова. - С. 160-162.
  Носик О. М.  Особливості розвитку лідерських якостей майбутніх учителів природничих дисциплін / О. М. Носик, М. М. Ступак, К. А. Хрипко. - С. 164-167.
  Пивовар Н. М.  Християнські цінності - через родинне виховання / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 167-168.
  Писанець Ю.  Умови самореалізації дитини в соціумі / Ю. Писанець. - С. 168-169.
  Пістряк К. С.  Використання педагогічної діагностики в управлінській діяльності менеджера ЗНЗ / К. С. Пістряк, В. Д. Шпильовий. - С. 169-170.
  Попов В. Д.  Про розвиток пізнавальних інтересів учнів до фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 170-172.
  Предик А. А.  Значення предметного уроку з природознавства в навчально-виховному процесі початкової школи / А. А. Предик. - С. 173-175.
  Прокопчук Н. О.  Розвиток лідерських якостей у сучасних керівників шкіл / Н. О. Прокопчук. - С. 175-177.
  Рева В. В.  Запобігання агресивності та конфліктності майбутніх учителів / В. В. Рева. - С. 179-181.
  Рендюк С. П.  Модернізація педагогічної і навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування природничо-математичної компетентності студентів / С. П. Рендюк. - С. 181-183.
  Розумейко Ю. О.  Залежність фізичного і психічного здоров'я дитини від морально-психологічного клімату в сім'ї / Ю. О. Розумейко, М. М. Іванченко. - С. 183-185.
  Ромашко Т. П.  Порівняльна характеристика квантово-хімічних розрахункових методик / Т. П. Ромашко. - С. 185-186.
  Сидоренко М. І.  Методика проведення хімічного експерименту при вивченні теми "Каталіз" в ЗОШ / М. І. Сидоренко. - С. 189-191.
  Сігіда Т. В.  Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань при викладанні предметів природознавчих дисциплін / Т. В. Сігіда. - С. 191-193.
  Соляр Л. В.  Роль сучасних технологій навчання у формуванні технологічної грамотності і професійного інтелекту при викладанні спецдисциплін / Л. В. Соляр. - С. 193-194.
  Стадник О. Г.  Проблема визначення поняття "засоби навчання" в педагогічній літературі / О. Г. Стадник. - С. 194-196.
  Тарабун К. І.  Розвиток уваги і уяви майбутніх учителів / К. І. Тарабун, Т. С. Лещенко. - С. 196-200.
  Ткачук Г. С.  Сучасна природнича освіта і популяризація хімії / Г. С. Ткачук. - С. 202-204.
  Тхор А. С.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів під час аудиторних занять / А. С. Тхор. - С. 208-210.
  Харчинська К. П.  Використання інтерактивних методів навчання на уроках економічної і соціальної географії світу / К. П. Харчинська, Л. П. Ковальова. - С. 212-215.
  Чумак М. В.  Розвиток креативності майбутніх учителів природничих дисциплін / М. В. Чумак, Ю. П. Жерьобкіна. - С. 219-221.
  Страшко С. В.  Теоретико-методичні основи підготовки вчителя основ здоров'я в Україні / С. В. Страшко. - С. 238-242.
  Горда Т. М.  Методичні аспекти забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні фізики / Т. М. Горда. - С. 258-259.
  Іваненко Л. О.  Методична система дистанційного навчання культури здоров' студентів педагогічних університетів / Л. О. Іваненко. - С. 273-275.
  Іваниця А. В.  Сучасні погляди на сімейне виховання / А. В. Іваниця. - С. 275-277.
  Лукащук Т. І.  Методи активації самостійної роботи студентів на заняттях з вищої математики / Т. І. Лукащук. - С. 301-303.
  Рябуха А. Ю.  Науково-методичне забезпечення при підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій / А. Ю. Рябуха. - С. 331-332.
  Сторожева О. М.  Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії / О. М. Сторожева. - С. 333-334.
  Шевчук К. Д.  Характеристика інтерактивних методів навчання природничих дисциплін в педагогічному процесі вищої школи / К. Д. Шевчук. - С. 347-349.
  Штонда Є. М.  Принципи проектування ефективної технології формування математичної культури / Є. М. Штонда. - С. 351-352.
  Андронов В. А.  Екологізація педагогічної діяльності у контексті збереження сучасного розвитку людства / В. А. Андронов, О. П. Шароватова. - С. 355-357.
  Староста В. І.  Вітчизняні дослідники в галузі екологічної освіти / В. І. Староста, Т. І. Ігнатко. - С. 357-358.
  Аркушина Г. Ф.  Значення науково-дослідницької діяльності студентів природничо-географічного факультету у формуванніекологічної компетентності майбутнього вчителя / Г. Ф. Аркушина. - С. 363-364.
  Бигар Г. П.  Сутність та значення екологічних тенденцій у вищій школі / Г. П. Бигар. - С. 366-369.
  Бойченко В. С.  Екологічні вміння як структурно-змістовий компонент екологічної культури особистості / В. С. Бойченко, Т. П. Танько. - С. 369-370.
  Гуран С. В.  Напрями реалізації національної стратегії екологічної освіти в Польщі / С. В. Гуран. - С. 381-382.
  Єжевська О. С.  Роль задач екологічного змісту у формуванні екологічного мислення студентів / О. С. Єжевська, Г. Т. Бубенщикова. - С. 385-387.
  Краева Л. И.  Формирование экологической культуры студентов на занятиях по педагогике / Л. И. Краева, И. Ю. Краева. - С. 389-390.
  Левчук Н. В.  Сутнісні характеристики компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти / Н. В. Левчук. - С. 393-394.
  Смоляр Н. О.  Екологічний аспект краєзнавчої роботи студентів природничого факультету Полтавського педагогічного університету / Н. О. Смоляр, О. Р. Ханнанова. - С. 410-412.
  Шепенюк І. М.  Екологічна освіта дорослих як ланка неперервної освіти / І. М. Шепенюк. - С. 412-414.
  Лукашова Н. І.  Виховний потенціал історії науки у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя хімії / Н. І. Лукашова, С. М. Лукашов. - С. 416-418.
  Джурка Г. Ф.  В. І. Вернадський - ініціатор вивчення і поширення методу полярографії в СРСР / Г. Ф. Джурка. - С. 430-434.
  Іноземцев В. А.  Педагогічна спадщина М. І. Пирогова і сучасність / В. А. Іноземцев. - С. 434-435.
  Самусенко Ю. В.  Педагогічний феномен А. П. Каришина / Ю. В. Самусенко. - С. 439-442.

 
132 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання мрального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - мабутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстреності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченності в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального средовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоннти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
133 74.24(4Укр)631.18кр
С36

        Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-13 травня 2000 року. Ч. 2. / М-во освіти і науки України; ЧДУ ім. Б. Хмельницького.. - Черкаси : ОІПОПП, 2000. - 90 с.

Зміст:
  Хоменко Л. П.  Поглиблене вивчення психології в сільській школі / Л.П. Хоменко. - С. 3-5
  Білуха Т. І.  Організація роботи психологічної служби в сільських школах району / Т.І. Білуха. - С. 5-7
  Здоренко Ж. І.  Організація роботи психологічної служби в сільських школах району / Ж.І. Здоренко. - С. 5-7
  Князєва Л. І.  Робота з творчо обдарованими дітьми / Л.І. Князєва. - С. 11-13
  Майданік Н. В.  Діагностика, корекція та профілактика проявів шкільної дезаптації у школярів молодшого підліткового віку / Н.В. Майданік. - С. 13-19
  Логінов Н. В.  Творчість, саморозвиток і самореалізація в роботі з обдарованими учнями / Н.В. Логінов. - С. 19-21
  Месевря О. І.  Особливості роботи вчителів української мови і літератури з творчо обдарованими дітьми / О.І. Месевря. - С. 21-23
  Даниленко Л. І.  Робота з талановитою учнівською молоддю щодо підготовки до олімпіад / Л.І. Даниленко. - С. 23-25
  Новосельський М. А.  Увага, сільський вчитель! / М.А. Новосельський. - С. 25-27
  Болсун С. А.  Учитель високого рівня педагогічної техніки як фактор формування творчо обдарованої особистості учня сільської школи / С.А. Болсун.м. - С. 27-30
  Бородчук М. І.  Очно-заочна школа для здібних сільських школярів Львівщини / І. Бородчук.м. - С. 30-31
  Гондорчин Д. Р.  Роль психологічної служби у фомуванні та розвитку особистості учнів сільських шкіл / Д.Р. Гондорчин, В.В. Химинець. - С. 31-34
  Якимчук Б. А.  Психологічні аспекти проблеми виявлення обдарованих школярів / Б.А. Якимчук. - С. 34-36
  Шулдик Г. О.  З досвіду роботи Л.В. Шабаліної-вчительки образотворчого мистецтва Ладижинської загальноосвітньої школи / Г.О. Шулдик, В.І. Шулдик. - С. 36-38
  Данилевич Л. А.  Деякі аспекти розвитку соціально-перцептивної сторони спілкування / Л.А. Данилевич. - С. 38-40
  Матізин Т. О.  Проблеми роботи з обдарованими дітьми / Т.О. Матізин. - С. 40-43
  Фурник І. В.  Організація індивідуального навчання з використанням комп'ютерної техніки / І.В. Фурник. - С. 43-44
  Перепелюк Т. Д.  Психолого-педагогічне керівницво вчителем процесом формування особистості школяра / Т.Д. Перепелюк. - С. 44-46
  Мелентьєв О. Б.  Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / О.Б. Мелентьєв. - С. 46-47
  Івашина Ю. Ю.  Учнівське масоврядування як шлях до підвищення громадської активності школярів / Ю.Ю. Івашина. - С. 47-49
  Діхтяренко С. Ю.  Опис досвіду роботи класного керівника Городницької СШ Курницького Анатолія Пилиповича / С.Ю. Діхтяренко. - С. 49-51
  Кудлаєнко В. А.  Вплив учнівського самоврядування на розвиток соціально активної, гуманістично-спрямованої, творчої особистості / В.А. Кудлаєнко. - С. 51-54
  Дубчак Р. А.  Навчання учнів сільської школи комбінованій різьбі на гурткових та факультативних заняттях / Р.А. Дубчак, О.Г. Гервас. - С. 54-55
  Ткачук С. І.  Методологічні та соціально-педагогічні передумови виховання у старшокласників сільської школи підприємливості / С.І. Ткачук. - С. 57-59
  Калініченко Н. А.  Деякі аспекти трудової підготовки учнів сільської мсцевості в умовах ринкової економіки / Н.А. Калініченко. - С. 59-62
  Сердюк І. С.  Нетрадиційні уроки з трудового навчання / І.С. Сердюк. - С. 62-63
  Сігула Т. А.  Готуємо підростаюче покоління до трудового життя / Т.А. Сігула. - С. 63-64
  Якимчук А. А.  Організація технічної творчості і її роль у трудовому навчанні і вихованні школярів / А.А. Якимчук. - С. 64-66
  Логинов А. Ю.  Дидактический материал для бесед и уроков мира / А.Ю. Логинов. - С. 66-69
  Кравченко Т. В.  Інтенсифікація навчального процесу на уроках трудового навчання / Т.В. Кравченко. - С. 69-70
  Уманська С. М.  Роль сім'ї та громадськості в організації виховної роботи в сільській школі / С.М. Уманська. - С. 70-73
  Терещук І. Я.  До питання про національне виховання на уроках трудового навчання в сільській школі / І.Я. Терещук. - С. 73-74
  Мазур Л. О.  Трудове навчання та профорієнтація у сільській школі / Л.О. Мазур. - С. 74-77
  Кловак Г.  З педагогічного досвіду народознавчої роботи сільського вчителя / Г. Кловак. - С. 77-78
  Каплун А. В.  Професійне спрямування учнів сільської школи / А.В. Каплун. - С. 78-81
  Даниленко М. В.  Орендний підряд в професійній адаптації сільських школярів / М.В. Даниленко. - С. 81-85
  Чабанюк В. В.  Роль дитячої шкільної студії у патріотичному вихованні школярі / В. В. Чабанюк. - С. 55-57

Рубрики: Освіта середня - Сільська школа

 
134 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 2 (29) / МОН України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2010. - 216 с.

Зміст:
  Богачев Р. М.  Розвиток або звиття? / Р. М. Богачев. - С. 7-12.
  Давидов П. Г.  Державна політика в сфері освіти: аксіологічний вимір / П. Г. Давидов. - С. 13-17.
  Іщенко О.  Інтернаціоналізація студентського освітнього середовища: особливості протікання процесу в Україні / О. Іщенко. - С. 18-23.
  Коваль О. А.  Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О. А. Коваль. - С. 24-28.
  Ковальова С. Б.  Інновація в суспільній перспективі / С. Б. Ковальова. - С. 29-34.
  Кудря І. Г.  Новітні підходи до феномену виробництва / І. Г. Кудря. - С. 35-39.
  Мельниченко С. В.  Соціально-філософська рефлексія діалектики бідності та багатства / С. В. Мельниченко. - С. 40-45.
  Муратова І. А.  Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти / І. А. Муратова. - С. 46-51.
  Полулях Ю. Ю.  Семіологія інформації: онтологічний аспект / Ю. Ю. Полулях. - С. 52-56.
  Рубанець О. М.  Сучасна наука в пошуках нового образу / О. М. Рубанець. - С. 57-61.
  Сторіжко Л. В.  Вирішення проблеми несвідомого в німецькій класичній філософії / Л. В. Сторіжко. - С. 62-64.
  Щербань О. О.  Символічна функція художнього образу / О. О. Щербань. - С. 65-69.
  Большакова А. М.  Опитувальник життєтворчих здібностей / А. М. Большакова. - С. 70-75.
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Сочинение легенды по опорным словам / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 76-82.
  Винославська О. В.  Вплив етичної стратегії організації на етичну поведінку менеджерів / О. В. Винославська. - С. 83-88.
  Гуцол С. Ю.  Психологічні особливості феномену футболу як неоміфологічного наративу / С. Ю. Гуцол. - С. 89-94.
  Кононець М. О.  Аналіз основних етико-психологічних проблем професійної діяльності підприємців / М. О. Кононець. - С. 95-100.
  Костіна Т. О.  Вивчення формування життєвого сценарію у психології розвитку / Т. О. Костіна. - С. 101-105.
  Кузікова С. Б.  Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості / С. Б. Кузікова, Б. О. Кузіков. - С. 106-112.
  Москаленко О. В.  Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості / О. В. Москаленко. - С. 113-117.
  Павлык Н. В.  Характерологические факторы невротического развития личности / Н. В. Павлык. - С. 118-123.
  Пішко І. О.  Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів / І. О. Пішко. - С. 124-126.
  Ашеров А. Т.  Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури / А. Т. Ашеров, В. І. Шеховцова, Ю. М. Полякова. - С. 127-131.
  Бондар Л. В.  Особливості формування компетенції у французькому професійно орієнтованому монологічному мовленні за допомогою стратегій у студентів технічних вузів просунутого ступеня / Л. В. Бондар. - С. 132-136.
  Данилевська Л. М.  Відбір змісту навчання усного аргументування англійською мовою магістрів немовних спеціальностей / Л. М. Данилевська. - С. 137-141.
  Добровська Л. М.  Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю / Л. М. Добровська. - С. 142-147.
  Квас О.  Дитинство у психолого-педагогічних дослідженнях Степана Балея / О. Квас. - С. 148-151.
  Ковш Т. О.  Формування лінгвістичного досвіду на різних етапах вивчення іноземної мови / Т. О. Ковш. - С. 159-162.
  Мелешко М. А.  Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчального середовища і особи, що навчається / М. А. Мелешко, О. А. Жирун, С. М. Денисенко. - С. 163-167.
  Метьолкіна О. М.  Етапи формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні студентів-митників / О. М. Метьолкіна. - С. 168-171.
  Погорєлова Т. Ф.  Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури / Т. Ф. Погорєлова. - С. 172-176.
  Полюк І. С.  Особливості формування професійної франкомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів / І. С. Полюк. - С. 177-181.
  Пузырев Е. В.  Формирование творческой личности преподавателя технического высшего учебного заведения / Е. В. Пузырев. - С. 182-185.
  Руда О. Ю.  Толерантність у роботі викладача з підлітками / О. Ю. Руда. - С. 186-189.
  Сичов С. О.  Сучасні підходи прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури / С. О. Сичов. - С. 190-192.
  Тарнавська Т. В.  Аналіз мовних помилок у процесі навчання англійської мови майбутніх фахівців економічного профілю / Т. В. Тарнавська. - С. 193-196.
  Саєнко Н. С.  Навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей на основі особистісно-діяльнісного підходу / Н. С. Саєнко. - С. 197-201.

 
135 74.580.25
Т65

        Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. Ч. 2 / МОН України, Нац. гірничий ун-т, Ін-т гуманіт. проблем НГУ. - Д. : НГУ, 2004. - 124 с.

Зміст:
  Вєтров Р. І.  До питання про суб'єктивні труднощі організації та викладання навчального курсу "Історія України" у вищих технічних навчальних закладах на сучасному етапі / Р. І. Вєтров, Л. В. Хлибова. - С. 13-16.
  Глазунова О. С.  Застосування відеотренінгу у риторичній підготовці магістрів державного управління / О. С. Глазунова. - С. 16-18.
  Глущенко Ю. В.  Интерактивные методы преподавания социологии как механизм воспроизводства доксического знания / Ю. В. Глущенко. - С. 18-22.
  Гончаренко В. О.  Інтерактивні методи правової освіти студентів в "юридичній клініці" / В. О. Гончаренко. - С. 22-24.
  Демичева А. В.  Лекция как метод активного обучения (на примере курса "Социология права" для студентов-социологов) / А. В. Демичева. - С. 24-28.
  Дояр Л. В.  Методика застосування українознавства у викладанні історичних дисциплін / Л. В. Дояр. - С. 30-33.
  Жданова Г. Г.  Ділова гра як один із активних методів / Г. Г. Жданова. - С. 33-36.
  Завальнюк О. М.  Інноваційні підходи до викладання історичних дисциплін у Кам'янець-Подільському державному університеті / О. М. Завальнюк. - С. 36-40.
  Зєнкін М. В.  Комплексний підхід до викладання політології: досвід та проблеми / М. В. Зєнкін, В. І. Чорнобаєв. - С. 41-43.
  Ільченко О. Н.  Психологічні аспекти сприйняття студентами норм літературної мови / О. Н. Ільченко. - С. 44-49.
  Колісник Л. О.  Навчальне дослідження як форма активізації викладання соціології в технічному університеті / Л. О. Колісник. - С. 50-53.
  Колосова Л. Н.  Методологическая культура как условие совершенствования преподавания политической науки / Л. Н. Колосова. - С. 53-56.
  Костюк Н. Г.  Нове у викладанні української мови / Н. Г. Костюк. - С. 56-60.
  Лаптурова Я. А.  Методики патриотического воспитания студентов (из опыта учебных заведений Германии) / Я. А. Лаптурова. - С. 62-65.
  Мірошниченко В. І.  Використання ігрових технологій у педагогічній підготовці офіцерських кадрів / В. І. Мірошниченко. - С. 65-71.
  Мороз В. Я.  До питання вивчення називного уявлення як синтаксичної проблеми у курсі української мови / В. Я. Мороз. - С. 71-75.
  Ніколаєвський В. М.  Соціологія студентів-несоціологів: проблеми викладання / В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко. - С. 75-82.
  Пальм Г. А.  Активные методы обучения психологии при переподготовке специалистов / Г. А. Пальм. - С. 82-85.
  Рудкевич І. В.  До питання про викладання курсу "Українська та зарубіжна культура" в сучасних вузівських умовах / І. В. Рудкевич, В. Л. Галацька. - С. 89-92.
  Савка В. Є.  До проблеми становлення системи безперервної освіти неповносправних в сучасній Україні / В. Є. Савка, С. К. Андрейчук. - С. 92-97.
  Складановская М. Г.  К вопросу о психологизации образования и месте психолого-педагогических дисциплин в системе подготовки специалиста высшей школы / М. Г. Складановская. - С. 97-103.
  Тарнопольська І. О.  Єзуїтська освітницька діяльність у Східній Європі XVI-XVII ст. як мета та засіб / І. О. Тарнопольська. - С. 103-110.
  Уманець Т. Д.  Навчання читання іншомовного тексту / Т. Д. Уманець. - С. 110-111.
  Цюп'як І. К.  Методика подолання труднощів у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) студентами негуманітарних спеціальностей / І. К. Цюп'як. - С. 112-114.
  Швец Е. Д.  Метод "case study" как один из способов реализации интегративного подхода к изучению иностранного языка / Е. Д. Швец. - С. 114-115.
  Шевякова А. В.  Психологический потенциал населения и развитие эколого-психологического образования в вузах / А. В. Шевякова. - С. 115-121.
  Ячный А. М.  Алгоритмизация процесса усвоения учебного материала / А. М. Ячный. - С. 122-124.

Рубрики: Методика навчання предмету у ВНЗ

Анотація:   У другій частині Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції вміщено статті та тези доповідей щодо спеціальної методики викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі за напрямами: політологія, соціологія, філософія, правознавство, історія, психологія, культурологія, філологія.

 
136 74.58
П86

        Психологічний ресурс простору вищої освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ. - К. : Політехніка, 2004. - 124 с.

Зміст:
  Балл Г. О.  Гуманізація загальної та професійної освіти як сприяння розвитку культури особистості / Г. О. Балл. - С. 7-17
  Бреусенко-Кузнецова А. А.  "Казни Египетские": анализ мобилизации библейского мифа в искусственном мифотворчестве / А. А. Бреусенко-Кузнецова. - С. 18-28
  Винославська О. В.  Етико-психологічні проблеми професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищої школи / О. В. Винославська. - С. 29-39
  Винославська О. В.  Розвиток практичної компоненти комунікативної компетентності майбутніх фахівців в умовах технічного університету / О. В. Винославська, Н. Г. Андрійченко. - С. 40-48
  Девтерова С. В.  Аналіз форм віртуально-мережевого спілкування в контексті розвитку основних якостей особистості підлітка / С. В. Девтерова. - С. 49-58
  Жирун О. А.  Проблема психологічної готовності майбутніх редакторів до професійної діяльності: комунікативний аспект / О. А. Жирун. - С. 59-68
  Зливков В. Л.  Комунікативна позиція викладача як фактор гуманізації вищої технічної освіти: два аспекти / В. Л. Зливков. - С. 69-76
  Карамушка Л. М.  Аналіз інноваційних підходів до професійної підготовки менеджерів освіти / Л. М. Карамушка. - С. 77-84
  Ложкін Г. В.  Особливості соціалізації в юнацькому віці / Г. В. Ложкін, Т. Ю. Гущина. - С. 85-91
  Ложкін Г. В.  Особливості та структура економічної самосвідомості / Г. В. Ложкін, Т. Ю. Гущина. - С. 92-98
  Мирошниченко А. В.  Влияние реформации на становление образования в российской империи XVIII-XIX вв. / А. В. Мирошниченко. - С. 99-111
  Монахова Н. В.  Гендер як аналітична категорія у сучасній зарубіжній психології / Н. В. Монахова. - С. 112-118

Рубрики: Освіта вища - Гуманізація освіти

Ключові слова (ненормовані): психологічна освіта

Анотація:   Розкрито сутність процесів гуманізації вищої освіти в широкому психологічному, педагогічному та культурологічному контексті.

 
137 63.3(4Укр)-7
О72

        Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. пр. Т. 10 Матеріали шостого круглого слолу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі" / МОН України, Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 2007. - 520 с.

Зміст:
  Сахацька Є. І.  Національно-державницький аспект релігійних проповідей митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / Є. І. Сахацька. - С. 3-15.
  Копилов С. А.  Із епістолярної спадщини Івана Огієнка (листи до академіка О. Шахматова та професора О. Соболевського) / С. А. Копилов. - С. 16-21.
  Філінюк А. Г.  Брати Гогоцькі і національно-культурне відродження в Правобережній Україні / А. Г. Філінюк. - С. 22-27.
  Кошель О. М.  Василь Васильович Гречулевич - один з фундаторів жіночої освіти на Поділлі та Волині у 60 - 80-х рр. ХІХ ст. / О. М. Кошель. - С. 28-32.
  Кузіна Б. С.  Маловідомі подвижники подільської споживчої кооперації / Б. С. Кузіна. - С. 33-39.
  Коваль В. В.  Аркадій Животко : Кам'янецькі сторінки біографії / В. В. Коваль. - С. 40-51.
  Трубчанінов С. В.  Військовий мандрівник Леонід Артамонов / С. В. Трубчанінов. - С. 52-62.
  Трембіцький А. М.  Просопографічна проблема вивчення подільської родини Солухи - Приходька - Герасименка - Філя / А. М. Трембіцький, А. А. Трембіцький. - С. 63-71.
  Островий В. М.  Постать В. О. Гериновича у працях подільських дослідників (1991 - 2007 рр.) / В. М. Островий. - С. 72-77.
  Григоренко О. П.  Ректор Хмельницького національного університету професор Микола Скиба - видатний організатор вищої освіти на Поділлі / О. П. Григоренко. - С. 78-88.
  Петров М. Б.  Польська громада Кам'янця-Подільського XY - XYIII ст. (адміністративно-правовий та соціальний аспекти) / М. Б. Петров. - С. 89-106.
  Стеньгач Н. О.  Епоха бароко в Речі Посполитій ХYІІ ст. : "століття рукописів та самотніх авторів" / Н. О. Стеньгач. - С. 107-114.
  Баженова С. Е.  Події Коліївщини у баченні Ю. Словацького на підставі поетичної драми " Срібний сон Саломеї" / С. Е. Баженова. - С. 115-120.
  Лубчинський А. К.  Прояви вільнодумства та церковної непокори на Поділлі в ХІХ ст. / А. К. Лубчинський. - С. 121-126.
  Український Червоний Хрест на Поділлі : основні напрямки діяльності (весна 1918 - осінь 1920 рр.)   / Червоний Хрест на Поділлі : основні напрямки діяльності (весна 1918 - осінь 1920 рр.) Український. - С. 127-134.
  Телячий Ю. В.  Українські уряди і розбудова культурно-освітньої сфери на Поділлі за Директорії УНР (1919 - 1920 рр.) / Ю. В. Телячий. - С. 135-142.
  Олійник С. В.  Культурно-мистецьке життя подолян в Добу Директорії УНР (1919 - 1920 рр.) / С. В. Олійник. - С. 143-149.
  Лозовий В. С.  Документи Центрального Державного архіву вищих органів влади та управління України як джерело до вивчення ставлення селянства до валади Директорії УНР у період її перебування на Поділлі (1919 - 1920 рр.) / В. С. Лозовий
  Савчук В. О.  Нищення Кам'янець-Подільського краєзнавства у першій половині 30-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук. - С. 160-168.
  Олійник Ю. В.  Культурно-освітня політика окупаційного режиму в Україні 1941 - 1944 рр. (на матеріалах Хмельниччини) / Ю. В. Олійник. - С. 169-177.
  Слободянюк П. Я.  Культурний і культурно-спортивний комплекс в системі ідеологізації духовно-культурного життя України у 80-х роках ХХ століття (на матеріалах Хмельниччини) / П. Я. Слободянюк. - С. 178-186.
  Нечитайло В. В.  Вивчення політичної культури в курсі політології (за матеріалами діяльності політичних і громадських організацій Хмельницької області) / В. В. Нечитайло. - С. 187-193.
  Хоптяр Ю. А.  Культурне життя Ярмолинеччини на початку ХХІ ст. / Ю. А. Хоптяр. - С. 194-198.
  Баженов Л. Б.Матеріали про розвиток краєзнавчого руху та історико-регіональних досліджень на Хмельниччині  Матеріали про розвиток краєзнавчого руху та історико-регіональних досліджень на Хмельниччині (2001 - 2007 рр.) / Л. Б.Матеріали про розвиток краєзнавчого руху та історико-регіональних досліджень на Хмельниччині Баженов. - С. 199-213.
  Касап Ж. Б.  Передумови створення давньосховища старожитностей у Кам'янці-Подільському / Ж. Б. Касап. - С. 214-217.
  Якубовський В. І.  Археологічні джерела про матеріальну і духовну культуру середньовічного Губина / В. І. Якубовський. - С. 218-228.
  Олійник І. В.  Проблема гендерної диференціації у селянському господарстві Подільської губернії на початку ХХ ст. / І. В. Олійник. - С. 229-238.
  Хіхлач Б. М.  Василіанські школи на Поділлі : становлення, діяльність, ліквідація (ХYIII - перша третина ХІХ ст.) / Б. М. Хіхлач. - С. 239-248.
  Сесак І. В.  Жіночі духовні училища православного відомства на Поділлі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / І. В. Сесак. - С. 249-254.
  Щур Л. О.  Євреї та навчальні заклади Поділля у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. О. Щур. - С. 255-263.
  Сесак І. В.  Учителі гімназій міста Кам'янця-Подільського на початку ХХ ст. / І. В. Сесак, Ю. І. Сесак. - С. 264-270.
  Мельник Е. М.  Кам'янець-Подільська українська державна селянська дівоча гімназія : проблема виживання (1919 - 1920 рр.) / Е. М. Мельник. - С. 271-280.
  Стецюк В. Б.  Кам'янець-Подільська військова юнацька школа : передумови створення, організація та початковий етап існування / В. Б. Стецюк. - С. 281-288.
  Завальнюк О. М.  Професорсько-викладацька корпорація і фундаментальна бібліотека Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918 - 1920 рр.) / О. М. Завальнюк. - С. 289-299.
  Суровий А. Ф.  Вінницький інститут народної освіти (1920-ті рр.) / А. Ф. Суровий. - С. 300-306.
  Гринько А. І.  Діяльність закладів середньо-спеціальної, професійно-технічної та партійної освіти Хмельниччини під час голодомору 1932 - 1933 рр. / А. І. Гринько. - С. 307-321.
  Комарніцький О. Б.  Студентство Кам'янець-Подільського інституту соціального виховання (педінституту) у першій половині 30-х рр. ХХ ст. : соціальний та національний склад, партійність, настрої і участь у політичних кампаніях / О. Б. Комарніцький. - С. 322-333.
  Гандзюк В. О.  Театральне мистецтво у провінційній пресі Поділля 1917 року / В. О. Гандзюк. - С. 334-345.
  Нестеренко В. А.  Часопис " Червоний кордон" як джерело вивчення історії культури та освіти на Поділлі у 1920 - 1930-ті рр. / В. А. Нестеренко. - С. 346-358.
  Посвістак О. А.  Газета "Червоний кордон" про ставлення радянського режиму до наукової і культурно-освітньої інтелігенції Кам'янеччини у 20 - 30 рр. ХХ ст. / О. А. Посвістак. - С. 359-364.
  Чубіна Т. Д.  Театр Потоцьких у Тульчині : основні віхи / Т. Д. Чубіна. - С. 365-377.
  Прокопчук В. С.  Етапи розвитку історичної бібліографії / В. С. Прокопчук. - С. 378-395.
  Завальнюк О. М.  Професійний історик, наставник молоді, громадянин-патріот (до 60-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності академіка В. С. Степанкова) / О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк. - С. 408-425.
  Завальнюк О. М.  Народився бути істориком (до 60-річчя від дня народження професора А. В. Опрі) / О. М. Завальнюк, І. А. Опря. - С. 426-434.
  Гаврищук А. П.  Учитель і наставник молоді (до 70-річчя від дня народження В. А. Радіоненка) / А. П. Гаврищук, А. Ф. Суровий. - С. 435-440.
  Гаврищук А. П.  Подвижництво на ниві українського народознавства (до 55 - річчя від дня народження Т. І. Колотила) / А. П. Гаврищук, А. Ф. Суровий. - С. 441-449.
  Копилов С. А.  Конференція істориків-литуаністів / С. А. Копилов, В. В. Газін. - С. 450-456.
  Газін В. В.  Міжнародний науковий семінар з проблем соціальної історії / В. В. Газін, А. Б. Задорожнюк. - С. 457-461.
  Прокопчук В. С.  Міжнародна науково-практична конференція з питань бібліотекознавства / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. - С. 462-466.
  Марчук Л. М.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі" / Л. М. Марчук, Ю. О. Маркітантов. - С. 467-469.
  Завальнюк О. М.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми корекційної педагогіки і психології" / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. - С. 470-477.
  Солопчук М. С.  Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти" / М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук. - С. 481-485.
  Копилов С. А.  Практична підготовка студентів-істориків до інноваційної діяльності (з досвіду роботи історичного факультету Кам'янець-Подільського державного університету) / С. А. Копилов, В. А. Дубінський. - С. 494-506.
  Трубчанінов С. В.  Вивчення методів наукового картографування історичного минулого (на прикладі карт "Геродотової Скіфії" / С. В. Трубчанінов. - С. 507-510.

 
138 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 49 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 192 с.

Зміст:
  Ткачук М.  "Енеїда" Івана Котляревського: до проблеми типології наратора / М. Ткачук. - С. 3-11
  Тимошенко Ю.  Нотатки про природу метафористики модернізму / Ю. Тимошенко. - С. 12-23
  Киченко О. С.  Ситуація постмодернізму і смислові домінанти жанру роману / О. С. Киченко. - С. 24-28
  Скорина Л.  Типологія письменницьких псевдонімів за семантичною ознакою / Л. Скорина. - С. 29-36
  Мануйкін О.  Глибинно-психологічні детермінанти у творчості В.К. Винниченка / О. Мануйкін. - С. 37-43
  Піскун О.  Вплив материнського образу на психологію Т. Осьмачки / О. Піскун. - С. 44-51
  Проценко О.  Дискурс насильства і жорстокості в романі Євгена Пашковського "Щоденний жезл" (деякі зауваги до проблеми) / О. Проценко. - С. 52-58
  Зражевська Н.  Постмодернізм та криза гуманітарного знання / Н. Зражевська. - С. 59-64
  Пахаренко В. І.  "Як кобзар співає...". До проблеми фольклорного типу мислення Т.Шевченка / В. І. Пахаренко. - С. 65-75
  Поліщук В. Т.  До питання про історіософію М. Старицького (на матеріалі повістей письменника) / В. Т. Поліщук. - С. 76-85
  Кавун Л.  Концепція людини і світу в літературі "романтики вітаїзму" / Л. Кавун. - С. 86-91
  Просалова В.  Празька поетична школа в аспекті контактних зв'язків / В. Просалова. - С. 92-98
  Ромащенко Л. І.  Легендарний кошовий: на підступах до художнього осмислення історичної постаті Івана Сірка (на матеріалі п'єси С.Черкасенка "Про що тирса шелестіла" і тетралогії В.Малика "Таємний посол") / Л. І. Ромащенко. - С. 99-105
  Синьоок Г.  Міфотворчість у поезії Б.-І. Антонича та І. Забудського / Г. Синьоок. - С. 106-110
  Пахаренко Н.  Кілька зауваг про сучасну українську еротику / Н. Пахаренко. - С. 111-115
  Градовський А.  Українське письменство як інтегрований складник світової літератури / А. Градовський. - С. 116-125
  Зарва В.  Відображення ідей західноєвропейського Просвітництва в російській літературі та філософії 18-20 ст. / В. Зарва. - С. 126-130
  Кошова І.  Проблема статі і "Homo sapiens" С. Пшибишевського / І. Кошова. - С. 131-134
  Марценішко В.  Фантастика Василя Бережного і Рея Бредбері : точки дотику / В. Марценішко. - С. 135-142
  Китова С.  Фольклорна інтерпретація опозиції тривога/мужність душі українця-воїна / С. Китова. - С. 143-153
  Хойер К.  Жіночі образи і феміністичні ідеї в типово чоловічому мистецтві рок-н-ролу / К. Хойер. - С. 154-160
  Кравченко Л.  Специфіка перекладацької манери Б. Кравціва / Л. Кравченко. - С. 161-168
  Коваленко В. М.  Проблема літературної обдарованості у психолого-педагогічній науці (теоретичний аспект) / В. М. Коваленко. - С. 169-174
  Дячок О.  Міжпредметні зв'язки на уроках літератури / О. Дячок. - С. 175-180
  Скобельська О.  Культурологічний підхід до вивчення зарубіжної літератури в школі / О. Скобельська. - С. 181-185
  Скорина Л.  "Великоформатна" проза Михайла Старицького: погляд зі сторічної віддалі / Л. Скорина. - С. 186-188

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Літературознавство

 
139 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 268 с.

Зміст:
  Андрейко Т. С.  "Самоврядний соціалізм" та політичні зміни в Югославії в 1950-1974 рр. / Т. С. Андрейко. - С. 8-10.
  Анісіфорова Т. С.  Російська держава в кінці XVI - на початку XVII століть. Сучасний час / Т. С. Анісіфорова. - С. 11-13.
  Білоокий О. В.  Монополія і традиції кочівників / О. В. Білоокий. - С. 14-16.
  Варенька І. В.  Політика Польщі щодо українського релігійного життя у період 1918-1939 рр. / І. В. Варенька. - С. 17-19.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Влізько В.  Повстання Уота Тайлера / В. Влізько. - С. 20-21.
  Жамкович Н.  Міжнародні наслідки Кубинської революції і початок карибської кризи (1959-1961 рр.) / Н. Жамкович. - С. 22-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян А. І.  Радянсько-фінляндський мирний договір 12 березня 1940 р. / А. І. Касян. - С. 24-26.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кодола І. М.  Україна - геостратегічний і воєнний фактор Другої світової війни в Європі / І. М. Кодола. - С. 27-29.
  Козовий А. А.  Селянська община після аграрної реформи 1861 року / А. А. Козовий. - С. 30-31.
  Кошова О. О.  Декрет про мир - перший зовнішньополітичний документ радянської влади / О. О. Кошова. - С. 32-33.
  Кушнірчук Я. В.  Ункіар-іскелесійський договір і проблема Чорноморських проток в першій половині XIX ст. / Я. В. Кушнірчук. - С. 34-35.
  Литвиненко О.  Вплив ідеї просвітництва на європейські монархії (на прикладі Австрійської імперії, Пруської монархії та Російської імперії) / О. Литвиненко. - С. 36-38.
  Майстренко Р. П.  Всесвітньо-історичне значення перемоги народів СРСР над нацистською Німеччиною в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Р. П. Майстренко. - С. 39-41.
  Матюха В. Л.  Ухвалення Конституції США та політична боротьба на Конституційному конвенті (травень-вересень 1787 р.) / В. Л. Матюха. - С. 42-44.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мендусь О. В.  Митна війна між Сербією та Австро-Угорщиною (1906-1908 рр.) / О. В. Мендусь. - С. 45-47.
  Новаківська М. О.  Реставрація Стюартів та політичні процеси в Англії в 1660-1688 рр. / М. О. Новаківська. - С. 48-50.
  Озеров П.  Англо-французьке суперництво в колоніальних захопленнях XVII-XVIII ст. / П. Озеров. - С. 51-53.
  Савченко А.  Утворення інформаційного бюро комуністичних і робітничих партій / А. Савченко. - С. 54-56.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безпалий О. П.  Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини XIX - початку XX ст. / О. П. Безпалий. - С. 58-60.
  Боримський В. В.  Музичне мистецтво на Черкащині в кінці XIX - на поч. XX ст. / В. В. Боримський. - С. 61-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Варенька І. В.  Соціокультурний аналіз жіночої гімназійної освіти Російської імперії в умовах модернізації (друга половина XIX ст. - початок XX ст.) / І. В. Варенька. - С. 64-66.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гетьман І.  Кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко / І. Гетьман. - С. 67-69.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глухенька О. В.  Українізація 1920-х рр. - у контексті наукового та культурного життя / О. В. Глухенька. - С. 70-71.
  Захаренко О. С.  Поляки Черкаського повіту за книгою А. В. Чугаєва "Описание и справочная книга Черкасскаго уезда Кіевскай губерніи" (1911) / О. С. Захаренко. - С. 72-73.
  Карпович С. С.  Олександр Антонович Кошиць / С. С. Карпович. - С. 74-76.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян А. І.  Указ "Об организации волосного правления в казенных имениях" від 24 серпня 1797 р. як джерело дослідження адміністративного становлення волості / А. І. Касян. - С. 77-78.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Запорожець А. В.  Основні умови формування української інтелігенції XIX ст. / А. В. Запорожець. - С. 79-81.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Котиченко А. А.  Чорноклобуцька еліта на службі у руських князів / А. А. Котиченко. - С. 82-84.
  Литвиненко О.  "Хохли" в епоху раннього модерну, модерний період і сьогодні / О. Литвиненко. - С. 85-87.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариніна Ю. В.  Голодомор 1932-1933 рр. на сторінках "Критики" останніх років / Ю. В. Мариніна. - С. 88-90.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матло М.  Робітництво в середині XIX - першій половині ХХ ст.: історіографічний огляд / М. Матло. - С. 91-93.
  Новаківська М. М.  Розвиток освіти та нові методи навчання в УРСР в 20-30 роках ХХ століття / М. М. Новаківська. - С. 94-97.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічна Ю. Г.  Соціально-економічне становище робітників підросійської України в роки Першої світової війни / Ю. Г. Пасічна. - С. 98-100.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Різник Ю. М.  Український стрілецький гумор часів Першої світової війни (на прикладі творчості Осипа Куриласа й Осипа Сорохтея) / Ю. М. Різник. - С. 101-102.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романенко Ю. А.  Маловідомі віхи життя і творчості поета-сатирика Олекси Зосимовича Бакуменка / Ю. А. Романенко. - С. 103-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цвіркун М. М.  Кафедра історії та етнології України ЧНУ ім. Б. Хмельницького: погляд із перспективи 15 років / М. М. Цвіркун. - С. 106-107.
  Швець В. В.  Українська інтелігенція та її роль у формуванні політичної свідомості селянства України (1900-1914) / В. В. Швець. - С. 108-109.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яровенко І. О.  Нарис з історії та сьогодення села Мошни / І. О. Яровенко, Н. В. Сапай. - С. 110-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дубина О. О.  Теодицея в етичній доктрині Аврелія Августина / О. О. Дубина. - С. 114-116.
  Карюк Л. М.  Структурно-світоглядний аспект тринітарного догмату в християнстві / Л. М. Карюк. - С. 117-118.
  Кисіль Т. О.  Мораль і право як засоби регуляції людської поведінки: особливості взаємозв'язку / Т. О. Кисіль. - С. 119-121.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко А. П.  Проблематика суб'єктивних засад естетичного сприйняття в середньовічній філософії / А. П. Коваленко. - С. 122-125.
  Козак Б. В.  Хто твій господар? / Б. В. Козак. - С. 126-127.
  Литвин Я. М.  Проект подолання екзистенціалізму (О.-Ф. Больнов) / Я. М. Литвин. - С. 128-129.
  Педан А. О.  Арістотель як перший європейський енциклопедист / А. О. Педан. - С. 130.
  Северенчук А. М.  Сутність етичного ідеалу стоїків (атараксії) в умовах сучасних викликів історії / А. М. Северенчук. - С. 131-132.
  Северенчук Б. М.  Соціальна філософія античності на матеріалі поглядів Платона / Б. М. Северенчук. - С. 133-134.
  Бабяк О. Р.  Роль і місце форм правління в системі державного управління України / О. Р. Бабяк, О. Ю. Бабяк. - С. 136-138.
  Бойко Ю. М.  Політика як мистецтво управління державою / Ю. М. Бойко. - С. 139-141.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гребенюк О. М.  Проблеми формування політичного лідерства в сучасній Україні / О. М. Гребенюк. - С. 142-144.
  Дробот А. П.  Проблеми формування політичної культури сучасної України / А. П. Дробот, А. О. Хіміченко. - С. 145-147.
  Зеленько О. А.  Особливості формування еліти для системи державного управління в Україні / О. А. Зеленько. - С. 148-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миронюк В. А.  Особливості формування громадянського суспільства в Україні / В. А. Миронюк. - С. 151-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плахотня О. Л.  Політичне лідерство, його суть та роль / О. Л. Плахотня. - С. 154-156.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябокінь В. Г.  Національна ідея і перспективи розбудови української державності / В. Г. Рябокінь. - С. 157-159.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соловйова А. С.  Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30-70-х рр. ХХ століття / А. С. Соловйова. - С. 160-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чичук І. А.  Реформування політичної системи і державного управління України / І. А. Чичук. - С. 163-165.
  Шариков А. А.  Значение доктрин Мартина Лютера и Жана Кальвина для политического и социально-экономического развития в Европе / А. А. Шариков. - С. 166-168.
  Дудка А. А.  Мої погляди на авторську школу О. А. Захаренка / А. А. Дудка. - С. 170-172.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванчук М. В.  Сахнівський феномен / М. В. Іванчук. - С. 173-174.
  Попенко О. І.  М. П. Драгоманов у спогадах сучасників / О. І. Попенко. - С. 175-177.
  Порпленко Ю. О.  Етнопедагогічні засади формування особистості / Ю. О. Порпленко. - С. 178-180.
  Радько Ю. М.  Порушення розумового перенавантаження учнів у навчальному процесі / Ю. М. Радько. - С. 181-183.
  Різник Ю. М.  Становлення педагогічних ідей Г. С. Сковороди / Ю. М. Різник. - С. 184-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О. І.  Коли починається доля? / О. І. Руденко. - С. 187-189.
  Фатенко В. В.  Кредитно-модульна система / В. В. Фатенко. - С. 190-191.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хижняк А. К.  Авторська школа О. А. Захаренка - авангард педагогічної думки у 60-90 роки ХХ століття / А. К. Хижняк. - С. 192-194.
  Цвіркун М. М.  Добротворення у системі виховної роботи загальноосвітньої школи / М. М. Цвіркун. - С. 195-196.
  Ченчик С. В.  Роль авторитету вихователя в творчості прогресивних діячів / С. В. Ченчик. - С. 197-199.
  Швець В. В.  Цінності сучасного життя та їх формування у процесі виховання / В. В. Швець. - С. 200-202.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачова Т. О.  Сучасні проблеми безпечного харчування студентської молоді / Т. О. Ткачова. - С. 204-207.
  Ліва Н. Ю.  Життєтворчість як процес самоорганізації студентської молоді / Н. Ю. Ліва. - С. 208-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балан В. В.  Особливості психічних порушень у дітей / В. В. Балан. - С. 212-214.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бараненко І. В.  Проблема психологічної готовності фахівця до професійної діяльності / І. В. Бараненко. - С. 215-216.
  Будяк Д. Л.  Копінг-стратегії як детермінант психічного здоров'я особистості / Д. Л. Будяк. - С. 217-218.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. П.  Сімейні суперечки дітей за любов і увагу батьків / Н. П. Василенко. - С. 219-220.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вороновська Л. О.  Психологічні чинники партнерських стосунків у подружніх відносинах / Л. О. Вороновська. - С. 221-222.
  Іванова В. К.  Виявлення творчого потенціалу / В. К. Іванова. - С. 223-224.
  Іньєва Є. К.  До проблеми соціальної адаптації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / Є. К. Іньєва, О. Г. Біла. - С. 225-226.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клепко Т. В.  Встановлення емоційних зв'язків між матір'ю і дитиною / Т. В. Клепко. - С. 227-229.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. І.  Формування саморегуляційних механізмів у практичних психологів / О. І. Колесник. - С. 230-233.
  Кулєшкова К. В.  Проблеми когнітивного дисонансу в професійній діяльності психологів / К. В. Кулєшкова. - С. 234-235.
  Линник А. О.  Пробема кохання сучасності / А. О. Линник. - С. 236-238.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масловська Т. В.  Психология семейных отношений / Т. В. Масловська. - С. 239-240.
  Посмітюха К. В.  Архетипи аніми та анімуса в архетипічній психології / К. В. Посмітюха. - С. 241-243.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ризун М. П.  Психологічні причини порушення водіями правил дорожнього руху / М. П. Ризун. - С. 244-246.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сердюк В. А.  Становлення гендерної ідентичнсоті / В. А. Сердюк. - С. 247-249.
  Сіденко Ю. О.  Роль сім'ї у вихованні дитини з особливими потребами / Ю. О. Сіденко. - С. 250-251.
  Славінська І. П.  Формування системи цінностей молодого подружжя під впливом батьківських сімей / І. П. Славінська. - С. 252-253.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фастрига Є. С.  Криза трьох років та методи її ефективного подолання / Є. С. Фастрига. - С. 254-255.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чистовська Ю. Ю.  Особливості темпераменту в осіб з психосоматичними розладами / Ю. Ю. Чистовська. - С. 256-259.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шаманська Я. О.  Психокорекція невротичних порушень у дітей / Я. О. Шаманська. - С. 260-262.
  Шафоростова О. А.  Психологічна модель розвитку онкозахворювання / О. А. Шафоростова. - С. 263-265.
  Шепель В. Ф.  Можливості використання арттерапевтичних методів у роботі з дітьми з порушеннями розвитку / В. Ф. Шепель. - С. 266-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за напрямами: "Природничо-математичні та комп'ютерні науки", "Гуманітарні науки", "Філологічні науки. Соціальні комунікації", "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Економіка, підприємництво, туризм. Державна служба"

 
140 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 (11) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 150 с.

Зміст:
  Романенко О. В.  Типологія суспільств як предмет соціальної філософії / О. В. Романенко. - С. 2-5
  Кончин В.  Геополітична та геоекономічна парадигма континентальної Європи та майбутнє України: як змінити код історії для українців ? / В. Кончин. - С. 5-13
  Островська О. А.  Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств / О. А. Островська. - С. 14-18
  Петров В.  Методичні підходи до проведення корпоративного фінансового аналізу (на прикладі транснаціональної корпорації "Pfizer") / В. Петров, М. Покотілов, В. І. Кончин. - С. 18-32
  Альохин Т.  Шляхи виходу України з світової фінансової кризи / Т. Альохин, П. М. Боровик. - С. 33-34
  Богатиренко К.  Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко, С. С. Захарчук. - С. 34-37
  Боровик П. М.  Рентні аспекти вдосконалення земельного податку / П. М. Боровик. - С. 37-45
  Задорожна Р. П.  Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна. - С. 46-52
  Величко О. В.  Проблеми фінансового забезпечення сфери освіти в ринкових умовах / О. В. Величко. - С. 50-52
  Іващенко Ю.  Особливості роздержавлення та приватизації в Україні / Ю. Іващенко, О. В. Величко. - С. 52-53
  Присяжнюк К.  Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи / К. Присяжнюк. - С. 53-55
  Чвертко Л. А.  Страховий ринок України: реалії та перспективи розвитку / Л. А. Чвертко. - С. 55-58
  Батрамєєв С.  Механізми формування деструктивної культової залежності / С. Батрамєєв, Л. М. Гридковець. - С. 59-61
  Василіка Ю.  Практичні рекомендації щодо формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі / Ю. Василіка, Л. М. Гридковець. - С. 61-63
  Гридковець Л. М.  Підготовка особистості до майбутнього шлюбу засобами сучасної школи / Л. М. Гридковець. - С. 64-68
  Гридковец Л. М.  Психологическая помощь онкобольным / Л. М. Гридковец, И. Кутепова. - С. 68-72
  Дзюба В.  Фактори виникнення агресивної поведінки в підлітковому віці / В. Дзюба, Л. М. Гридковець. - С. 72-74
  Драчук Л. І.  Характер людини в епоху італійського відродження / Л. І. Драчук. - С. 74-75
  Дубовицкая Е.А.  Юношеский возраст, особенности и проблемы развития / Е. А. Дубовицкая. - С. 75-78
  Загрива Н.  Демографічна ситуація на Житомирщині у 2001-2007 роках / Н. Загрива. - С. 79
  Іванова К.  Вплив журналістського розслідування на особистісні якості журналіста / К. Іванова, Л. М. Гридковець. - С. 79-81
  Коженко Г.  Професійно значимі психологічні якості прокурорсько-слідчих працівників / Г. Коженко, Л. М. Гридковець. - С. 82-83
  Коженко Г.  Мовленнєві особливості комунікативної діяльності працівника слідчого відділення / Г. Коженко. - С. 84-87
  Коляда Г.  Дитинознавство як феномен української культури / Г. Коляда, Л. М. Гридковець. - С. 87-88
  Кутепова И.  Трансцендентность жизненного поиска человека / И. Кутепова, Л. М. Гридковец. - С. 88-90
  Новикова А.  Психология мотивационных стимулов персонала / А. Новикова, Л. М. Гридковец. - С. 91-96
  Новосьолова Я.  Професійно значущі якості фахівців в сфері економіки / Я. Новосьолова, Н. М. Кульбіда. - С. 96-98
  Опанасюк Т.  Психологічні особливості самооцінки сучасних підлітків / Т. Опанасюк, Н. М. Кульбіда. - С. 98-100
  Палагнюк О.  Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / О. Палагнюк. - С. 100-103
  Панфилов Д.  Мужчина и женщина: от австропитека до сегодня / Д. Панфилов, Л. М. Гридковец. - С. 103-105
  Піонтковський-Вихватень Б.  Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ / Б. Піонтковський-Вихватень, Л. М. Гридковець. - С. 105-109
  Пионтковская Н.  Экология души / Н. Пионтковская, Л. М. Гридковец. - С. 109-113
  Прядун С.  Детские страхи и пути их преодоления / С. Прядун, Л. М. Гридковец. - С. 113-115
  Сиротич Н. Б.  Використання елементів "Системи виховання актора" у навчально-виховному процесі майбутніх дошкільних педагогів / Н. Б. Сиротич. - С. 115-118
  Сиротич Н. Б.  Творчий розвиток педагога як основа його успішної психолого-педагогічної діяльності / Н. Б. Сиротич. - С. 118-120
  Сольська Т.  Основні чинники формування самосвідомості в юнацькому віці / Т. Сольська, Н. М. Кульбіда. - С. 121-123
  Твердохліб Ю.  Методи оцінки ефективності соціальної реклами / Ю. Твердохліб, Л. М. Гридковець. - С. 123-125
  Ткач Р. М.  Тренинг женского развития (с использованием метафорических ассоциативных картин по сюжету сказки "Василиса") / Р. М. Ткач. - С. 125-128
  Тонкоголос Ю.  Психологічні особливості сімейних установок сучасної жінки у дошлюбному періоді / Ю. Тонкоголос, Н. М. Кульбіда. - С. 128-129
  Шикуленко А.  Эмпатия как психологическая категория / А. Шикуленко. - С. 129-131
  Шкребтієнко Л. П.  Критерії вихованості патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку / Л. П. Шкребтієнко. - С. 131-133
  Юсько Ю.  Базові принципи нормалізації сімейних стосунків / Ю. Юсько, Л. М. Гридковець. - С. 133-135
  Юськова Н.  Психологічний портрет успішного підприємця / Н. Юськова. - С. 135-137
  Ашихмина Д.  Этимология фамилий и имен славянских народов / Д. Ашихмина. - С. 138-140
  Горбатюк В.  Этимология крылатых выражений, заимствованных из английского языка / В. Горбатюк. - С. 140-142
  Дмитриева А.  Этимология произвищ западных народов / А. Дмитриева. - С. 142-143
  Бондар О.  Этимология прозвищ славянских народов / О. Бондар, М. Макаренко, Т. В. Хоменко. - С. 144-145
  Пионтковский-Выхватень Б.  Некоторые лексические образы, олицетворяющие представителей различных стран / Б. Пионтковский-Выхватень. - С. 146-147

Рубрики: Економіка світова

Ключові слова (ненормовані): проблеми економічного розвитку -- соціальна психологія

Анотація:   Збірник присвячен актуальним проблемам економіки, філософії, психології, управління, інформаційнихтехнологій, економічного аналізу сучасного стану України.У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час науково-практичної конференції Інституту "Студент-Дослідник-Фахівець"

 
141 74
Н34

        Наука і освіта [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 8-9 листопад-грудень / редкол. : О. Я. Чебикін (голов. ред.) [та ін.]. - О. : Південний науковий Центр АПН України, 2008. - 300 с.

Зміст:
  Артемьева И. С.  Психолого-педагогические особенности процесса адаптации шестилетних первоклассников к обучению в школе / И. С. Артемьева. - С. 4-7.
  Артюхина Н. В.  Танец как психокультурный феномен и средство социальной коммуникации / Н. В. Артюхина. - С. 7-10.
  Артюхіна Н. В.  Психологічні проблеми спільної творчості суб'єктів масово-комунікаційної діяльності / Н. В. Артюхіна. - С. 11-13.
  Белова М. Э.  Система тренинговых занятий как способ коррекции уровня стрессоустойчивости сотрудников негосударственных предприятий безопасности / М. Э. Белова. - С. 14-18.
  Блавацька І. Є.  Теоретичний аналіз проблеми визначення поняття психолінгвістичних здібностей до опанування іноземної мови / І. Є. Блавацька. - С. 18-23.
  Бондаревич С. М.  Індивідуально-психологічні й часові характеристики суб'єкта з "урологічним профілем" хвороби / С. М. Бондаревич. - С. 23-31.
  Велитченко Л. К.  Предметное действие как субъект-объектная детерминанта речевого развития ребенка / Л. К. Велитченко. - С. 31-35.
  Гришина Т. А.  Професійне становлення особистості майбутнього психолога з позиції екологічної психології / Т. А. Гришина. - С. 35-41.
  Джун Ван  Психологічні особливості самосприйняття в період мікрозмін в соціалізації молодшого підлітка / Джун Ван. - С. 41-47.
  Дмишко О.  Детермінанти та психологічні особливості локусу контролю особистості / О. Дмишко. - С. 47-51.
  Эрастова Л. Е.  Особенности реагирования в фрустрирующей ситуации родителей, имеющих детей с атипиями развития / Л. Е. Эрастова. - С. 51-53.
  Жогно Ю. П.  Вплив емоційного вигорання на професійну компетентність учителя / Ю. П. Жогно. - С. 53-57.
  Калина Н. Ф.  Эмпатия, эмоции и бессознательное / Н. Ф. Калина. - С. 57-61.
  Киреева З. А.  Особенности проявления понятийного мышления в подростковом возрасте / З. А. Киреева. - С. 61-64.
  Колот С. А.  Особенности развития мышления в процессе компьютерного обучения / С. А. Колот. - С. 64-68.
  Коса Н. С.  Подолання підліткової депресивності за допомогою застосування психопрофілактичної моделі / Н. С. Коса. - С. 68-72.
  Леженіна Л. М.  Методи дослідження емоційного вигорання / Л. М. Леженіна. - С. 72-75.
  Массанов А. В.  Виявлення психологічних бар'єрів у професійному самовизначенні особистості / А. В. Массанов. - С. 76-79.
  Молдавская А. В.  Интегративная телесно ориентированная терапия в решении проблем личностного роста / А. В. Молдавская. - С. 80-82.
  Пасько О. М.  Професійно важливі якості як структурний компонент компетентності фахівця ОВС / О. М. Пасько. - С. 82-86.
  Петалла О. А.  Корекція психологічного стану учнів різних шкіл за допомогою музики / О. А. Петалла. - С. 86-92.
  Подшивалкина В. И.  К вопросу об особенностях взаимодействия исследователя и информанта при проведении психологического интервью / В. И. Подшивалкина. - С. 93-95.
  Пономаренко И. Л.  Исследование особенностей эмоционального выгорания у полезависимых/поленезависимых учителей / И. Л. Пономаренко. - С. 95-99.
  Ситнік С. В.  Соціальний інтелект як елемент професійної компетентності майбутніх психологів / С. В. Ситнік, О. М. Гелевер. - С. 99-103.
  Сергеева А. В.  Особенности профессиональной идентичности будущих психологов / А. В. Сергеева. - С. 103-107.
  Снігур Л. А.  Проблема самоактуалізації особистості в умовах соціально-економічних змін / Л. А. Снігур. - С. 107-111.
  Синенький Д. В.  Особливості сприймання художнього образу студентами образотворчих спеціальностей / Д. В. Синенький. - С. 111-115.
  Чепелева Н.  Особистість та її інтегративний потенціал у контексті синдрому емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів / Н. Чепелева. - С. 115-119.
  Чуйко Г. В.  Синдром вигорання: коли він починається? / Г. В. Чуйко, І. А. Гуляс. - С. 119-123.
  Шинкарюк В. А.  Психологічні особливості формування моторно-силових навичок у старшокласників в умовах природної варіативності рухів / В. А. Шинкарюк. - С. 124-128.
  Юнг Н. В.  Психологічні особливості девіантної поведінки сучасних підлітків / Н. В. Юнг. - С. 128-132.
  Гуменикова Т. Р.  Стан підготовки фахівців педагогічної освіти до особистісно-орієнтованого виховання в контексті євроінтеграції / Т. Р. Гуменикова. - С. 133-138.
  Дзюбенко Л. В.  Концептуальні погляди С. Русової на національне виховання дітей / Л. В. Дзюбенко. - С. 138-141.
  Жаровцева Т. Г.  Педагогічна практика студентів в умовах варіативності навчання (на прикладі роботи з сім'ями дошкільників) / Т. Г. Жаровцева. - С. 142-144.
  Іванченко Є. А.  Сутність та структура системи інтегрованої професійної підготовки майбутніх економістів / Є. А. Іванченко. - С. 144-150.
  Ікуніна З. І.  Дитячо-батьківські відносини як сукупність взаємних позицій, настанов дітей та їхніх батьків стосовано один до одного / З. І. Ікуніна. - С. 151-154.
  Княжева І. А.  Спадщина К. Д. Ушинського в сучасній професійній підготовці майбутніх педагогів / І. А. Княжева. - С. 154-158.
  Кондрицька О. І.  Аксіологічні орієнтири особистісно орієнтованої моделі виховання студентської молоді / О. І. Кондрицька. - С. 159-163.
  Корнещук В. В.  Вплив сучасної системи підготовки фахівців на формування їхньої професійної надійності / В. В. Корнещук. - С. 164-168.
  Костенко Р. В.  Розвиток училищ, гімназій та шкіл у XIX - початку XX століття в Акермані / Р. В. Костенко. - С. 168-171.
  Курлянд З. Н.  Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів / З. Н. Курлянд. - С. 171-175.
  Мартинова Р. Ю.  Взаємозв'язок освітніх і практичних цілей навчання іноземних мов у середніх закладах освіти / Р. Ю. Мартинова. - С. 176-182.
  Марчук І. П.  Модель формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання / І. П. Марчук. - С. 182-185.
  Міхова Т. В.  Сутність поняття "продуктивний спосіб образотворчої діяльності" / Т. В. Міхова. - С. 186-189.
  Оганезова-Григоренко О. В.  Аналіз складових педагогічної взаємодії в процесі виховання вокаліста-виконавця / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 190-193.
  Петухова Л. Є.  Становлення поняття "інформатична компетентність" та рівні її діагностики у майбутніх учителів початкової школи / Л. Є. Петухова. - С. 193-198.
  Семенова А.  Характеристика продуктивної моделі рефлексії як механізма зміни особистісно-професійної парадигми / А. Семенова. - С. 198-202.
  Смакула О. І.  Формування професійної спрямованості студентів / О. І. Смакула. - С. 203-205.
  Ткачук А. А.  Особенности проектирования воспитательного процесса в поликультурной школе / А. А. Ткачук. - С. 205-207.
  Яновський Я. О.  Пошуково-дослідницька діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах європейської інтеграції / Я. О. Яновський. - С. 208-210.
  Батинський А. І.  Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні інженерної графіки / А. І. Батинський. - С. 211-213.
  Боднар Н. М.  Наступність у формуванні навичок скоропису / Н. М. Боднар. - С. 213-216.
  Буднік А. О.  Прецедентне ім'я як національно-культурна складова дискурсу майбутнього словесника (за результатами констатувального зрізу) / А. О. Буднік. - С. 216-220.
  Гафір О. М.  Розвиток професійної компетенції в майбутніх архітекторів Анголи, як засіб підвищення як кваліфікації / О. М. Гафір. - С. 220-222.
  Глазова В. В.  До питання про формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів у процесі навчальної діяльності / В. В. Глазова. - С. 223-226.
  Глущук Ю. О.  Технологія вимірювання рівня готовності державних службовців до аналітичної діяльності / Ю. О. Глущук. - С. 226-231.
  Денчук Є. В.  Методи викладання і сучасний підхід до їхнього вдосконалення / Є. В. Денчук. - С. 231-235.
  Іванюк Г. І.  Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. І. Іванюк. - С. 235-238.
  Ікуніна З. І.  Шляхи індивідуалізації процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна. - С. 239-243.
  Ковтун О. В.  Урахування лінгвопсихологічних характеристик усного і писемного мовлення в організації мовної освіти інженерів / О. В. Ковтун. - С. 243-248.
  Ковтун О. В.  Професійна діяльність фахівців авіаційної сфери як підгрунтя для формування їхньої автентичної мовленнєвої комунікації / О. В. Ковтун. - С. 248-253.
  Костенко Р. В.  Вплив християнства на формування ціннісної сфери особистості / Р. В. Костенко. - С. 253-255.
  Княжева І. А.  Цінності культури в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського і сучасна освіта / І. А. Княжева. - С. 256-260.
  Літовченко О. В.  Мовленнєва взаємодія дітей із заїканням: підходи до дослідження / О. В. Літовченко. - С. 260-263.
  Мартынова Р. Ю.  Лингводидактическая характеристика интегрированного обучения иностранному языку старшеклассников / Р. Ю. Мартынова. - С. 263-271.
  Петухова Л. Є.  Особливості формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / Л. Є. Петухова. - С. 271-274.
  Романюк Л. В.  Становлення цінностей в юнацькому віці шляхом особистісного самовизначення / Л. В. Романюк. - С. 274-279.
  Сушкевич И. Э.  Цели и средства обучения английскому языку учащихся начальных классов на материале внеклассных мероприятий / И. Э. Сушкевич. - С. 280-283.
  Тарарака Т. В.  Одеський навчально-виховний комплекс "Надія": шляхи та перспективи розвитку / Т. В. Тарарака. - С. 283-285.
  Ушнурцева Н. Н.  Принципы и методика поликультурного воспитания в процессе обучения младших школьников / Н. Н. Ушнурцева. - С. 285-287.
  Халимоник Г. О.  До проблеми типології перекладацьких помилок (на матеріалі близькоспоріднених мов) / Г. О. Халимоник. - С. 287-290.
  Ананченко Т.  Одеськими стежками Лесі Українки (до 120-річчя першого приїзду Лесі в Одесу) / Т. Ананченко. - С. 291-297.
  Погоріла Г. О.  Поема, присвячена Іванові Липі (урок позакласного читання на I-II курсах Одеського художнього училища за поемою миколи Вороного "Євшан-зілля") / Г. О. Погоріла. - С. 297-299.

 
142 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12.
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17.
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23.
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27.
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30.
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34.
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39.
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43.
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46.
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49.
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54.
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58.
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65.
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69.
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73.
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79.
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83.
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86.
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91.
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95.
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97.
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103.
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106.
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109.
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113.
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116.
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120.
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125.
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130.
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138.
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142.
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146.
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150.
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154.
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157.
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162.
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165.
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170.
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173.
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177.
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183.
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186.
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191.
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196.
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201.,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206.
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213.
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218.
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222.
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225.
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227.
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231.
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236.
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239.
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243.
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248.
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253.
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256.
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264.
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269.
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274.
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279.
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284.
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286.
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291.
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296.
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301.
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304.
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307.
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311.
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314.
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317.
  Хасанова Н.  Трансфоррмація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320.
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325.
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328.
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333.
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339.
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342.
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346.
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350.
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353.
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356.
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360.
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364.
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367.
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372.
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375.
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379.
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383.
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388.
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392.
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395.
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398.
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403.
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408.
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410.
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414.

 
143 83.3(4Укр)5-8...4 кр
Н59

        Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість [Текст] : Всеукр. наук. конф., 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. І. С. Нечуя-Левицького : [зб. пр.] / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкас. облдержадміністрація. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 549 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Духовний простір Черкащини і Нечуй-Левицький / А. Кузьмінський. - С. 7-11
  Хаврусь С.  Духовність, моральність і естетизм у житті та творчості Івана Нечуя Левицького / С. Хаврусь. - С. 12-25
  Зінченко Н.  Джерела духовності І. С. Нечуя-Левицького: полтавські сторінки в житті і творчості письменника / Н. Зінченко. - С. 26-33
  Нежива Л.  І. Нечуй-Левицький у спогадах Марії Загірньої / Л. Нежива. - С. 34-39
  Коваленко В.  "тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 40-66
  Печарський А.  Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість у психоаналітичному вимірі / А. Печарський
  Корпанюк М.  Націєцентризм публіцистики Івана Нечуя-Левицького / М. Корпанюк. - С. 80-89
  Зборовська Ніла  Іван Нечуй-Левицький як історик літератури / Ніла Зборовська. - С. 97-104
  Бондар М.  Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар. - С. 105-123
  Мариненко Ю.  Творчість І. Нечуя-Левицького 1900-х років (аксіологічний аспект) / Ю. Мариненко. - С. 124-134
  Наєнко М.  Іван Нечуй-Левицький і модернізм / М. Наєнко. - С. 135-138
  Сулима М.  Повість Івана Нечуя-Левицького "Без пуття" і її місце у творчості письменника / М. Сулима. - С. 139-144
  Шупта-В'язовська О.  Преімпресіонізм у творчості І. С. Нечуя-Левицького / О. Шупта-В'язов