Результати пошуку:

На запит «Педагогічна психологія» знайдено записів: 187.


Бібліографічний опис Вибрати
1 88.840я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): методологія педагогічної психології -- психологія учня -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної діяльності вчителя

Анотація:   Сучасний педагог повинен не лише досконально володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особтистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Особистість учителя і учня, особливості їх відносин розкрито у пропонованому посібнику. Він містить інформацію про методологічні і теоретичні основи педагогічної психології, її історію, закономірності і динаміку психічного розвитку та формування особистості, психологічні основи учіння і навчання, методи педагогічного управління цими процесами.

 
2 88.8я73-2
К95

Кутішенко, В. П.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 126 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): старшокласників -- психологія навчання -- психологічне виховання особистості -- психологія формування особистості -- психологія педагогічної діяльності -- психологія особистості вчителя

Анотація:   Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальної програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової категорії та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання.

 
3 88.840я73-1
Г61

Головінський, І.

        Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.

Зміст:
  Психологія як наука. - С. 23-32
  Педагогічна і шкільна психологія. - С. 46-62
  Фізичний, розумовий і психічний розвиток та взаємозв'язок між ними. - С. 68-84
  смислові недомагання. - С. 86-96
  Мова і мовні проблеми. - С. 98-109
  Розумове недорозвинення. - С. 109-135
  Учні з недомаганням в учінні. - С. 135-145
  Емоційні та психічні збурення. - С. 145-165
  молодеча злочинність, бездомні діти, наркоманія та алкоголізм. - С. 165-179
  Талановиті й обдаровані учні. - С. 179-193
  Виховання та його філософічні основи. - С. 193-204
  Виховання і самовиховання у контексті вікової психології. - С. 204-213
  Філософічно-психологічні погляди Григорія Сковороди і Тараса Шевченка. - С. 220-224
  Вишкіл учителів і шкільних психологів. - С. 237-253

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Шкільна психологія -- Розумове недорозвинення -- Виховання -- Самовиховання -- Вікова психологія -- Григорій Сковорода -- шевченко тарас

Анотація:   Праця відомого американського професора у галузі педагогічної психології Івана Головінського друкується у перекладі на сучасну українську мову. Ця книга-нове слово в українській педагогічній та психологічній науці. Вона охоплює матеріал, який включає університетський курс із педагогічної психології,що читається в університетах США, Європи та України. Книга цікава і як теоретичний посібник, і як практичне керівництво для роботи. Крім того, автор репрезентує власний погляд на ряд проблем педагогічної психології, зокрема окремий розділ присвячено педагогічним поглядам Г.Сковороди та Т.Шевченка.

 
4 88.840я73-5
Л63

Лисянська, Т. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 224 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія учіння -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної праці -- практичні завдання з психології

Анотація:   Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема "Предмет, завдання і методи педагогічної психології", "Психологія учіння", "Психологія навчання", "Психологія виховання", "Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожна тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.

 
5 88.840я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної діяльності -- психологічна структура педагогічної діяльності -- психологія вчителя -- професійна деформація -- психологія аномальних випадків -- психологія

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і запитання для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник.

 
6 88.4я73-1
К26

Карпенко, Є. В.

        Вікова та педагогічна психологія: Актуальні студії сучасних українських учених [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Карпенко. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 152 с.

Зміст:
  Психологія дошкілля. - С. 6-25
  Психологія молодшого шкільного віку. - С. 26-34
  Психологія підліткового віку. - С. 35-47
  Психологія юнацтва. - С. 48-63
  Психологія дорослості. - С. 64-76
  Психологія навчання і розвитку. - С. 77-90
  Психологія виховання. - С. 91-109
  Психологія педагогічної діяльності. - С. 110-122
  Професіоналізація майбутніх психологів. - С. 123-132

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психологічні основи аксіогенезу особистості -- духовний розвиток молоді -- психологія професійного розвитку особистості -- дослідження Калмикової

Анотація:   У навчальному посібнику представлені новітні дослідження сучасних українських науковців у галузі вікової та педагогічної психології. Посібник орієнтований на допомогу студентам вишів у поглибленому самостійному вивченні навчальних дисциплін "Вікова психологія" і "Педагогічна психологія", сприяє оволодінню ними матеріалу з теми, а також орієнтує молодих науковців у актуалльних тенденціях дослідження особливостей становлення особистості, її навчання і виховання. У ньому вміщено фрагменти досліджень вітчизняних вчених, перелік запитань для обговорення і самоконтролю, самопідготовки, глосарій, список літератури та іменний покажчик.

 
7 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібн. / О. І. Власова. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. - 247 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія морального виховання -- характер -- психологія сімейного виховання -- психологія педагогічної діяльності -- психологія психологічної служби

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
8 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 399 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія морального виховання -- характер -- психологія сімейного виховання -- психологія педагогічної діяльності -- психологія психологічної служби

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
9 88.8я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Каравела, 2007. - 400 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи педагогічної психології -- психологія дошкільного віку -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія підлітка -- психологія юнацького

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
10 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічна -- психічний розвитку дитини -- психологія дошкільного дитинства -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія особистості підлітка

Анотація:   В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
11 88.4я73-1кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Вікова та педагогічна психологія: самостійна робота студентів заочного відділення [Текст] : метод. рек. / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 66 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): теми контрольних робіт з вікової психології -- теми контрольних робіт з педагогічної психології

Анотація:   Зміст посібника сприятиме формуванню у студентів навичок самостійної роботи, а також виробленню в них дослідницького підходу до вивчення курсу вікової та педагогічної психології.

 
12 88.8я723
К14

Казарновська, Г. Б.

        Загальна, вікова і педагогічна психологія [Текст] : зб. завдань : навч. посіб. для пед. училищ / Г. Б. Казарновська, О. П. Долинна. - К. : Вища школа, 1990. - 144 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): особистість -- мовна діяльність -- воля -- темперамент -- здібності -- вікова психологія -- педагогічна психологія

Анотація:   У посібнику подано запитання за змістом тем, передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді серед наведених кількох відповідей. Психологічний аналіз текстів та відповіді учні можуть давати усно і письмово.

 
13 88.40 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Психологія педагогічної діяльності [Текст] : Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / В.А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 335 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна адаптація вчителів -- практична робота в школі -- конфлікти у педагогічній діяльності -- психологія педагогічна

Анотація:   Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста, тощо. Головна мета посібника-показати реальні умови для професійної адаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи.

 
14 88.8 я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток -- онтогенез -- проблема вікової періодизації -- психологія дошкільного віку -- психологія дітей шкільного віку -- психологія старшокласників

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини TCTS - інформаційного пакета.

 
15 88.840я73-2
З12

Забродський, М. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : курс лекцій : для студ. вищ. навч. закл. освіти, які навч. за спец. "Педагогіка" / М. М. Забродський. - К. : МАУП, 2000. - 100 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ -- ВИХОВАНННЯ, МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ -- НАВЧАННЯ, процес учіння -- ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, спілкування -- педагогічна перцепція

Анотація:   Розглянуто особливості та закономірності розвитку особистості в умовах здійснення навчального і виховного процесу, проаналізовано психологічну природу процесів навчання і виховання. Для студентів, вчителів, практикуючих психологів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

 
16 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологія немовлячого періоду -- психологія молодшого школяра -- психологія особистості -- психологія особистості в юнацькому

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
17 88.59я73-1
К61

Коломінський, Н. Л.

        Психологія педагогічного менеджменту / Н. Л. Коломінський. - К. : Видавництво МАУП, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Психологічні особливості процесу управління в установах освіти. - С. 5-59
  Соціально-психологічні проблеми взаємодії менеджера освіти з іншими людьми. - С. 59-159

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): педагогічний менеджмент -- соціально-психологічний клімат в колективі -- національна школа України -- психологія спілкування -- розв'язування конфліктів

Анотація:   Посібник містить науково-обгрунотовані психологічні рекомендації щодо здійснення процесу управління установами освіти в умовах розбудови національної школи України. Актуальні проблеми психології спілкування, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, удосконалення стилю керівництва в установах освіти, запобігання та розв'язування конфліктів аналізуються з точки зору досягнень сучасної світової психології. Пропонуються конкретні шляхи оптимального вирішення цих проблем в сучасних умовах. Посібник містить психологічні тести, анкети, які мають загальне визнання у світовій психології, а також такі, що розроблені автором.

 
18 88.40 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці [Текст] : наук.-метод. посіб. для підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів / І. М. Цимбалюк; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2004. - 147 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність педагога -- педагогічна комунікація -- переконання -- педагогічна техніка -- навіювання -- педагогічний такт -- педагогічні конфлікти -- управління конфліктами

 
19 88.8я73-1
В42

Видра, О. Г.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія навчання -- діяльність вчителя -- психологія виховання особистості

Анотація:   Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та грунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості, практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної частини наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформлення студентами висновків, а також питання для контролю та захисту результатів вивчення кожної теми.

 
20 88
А48

        Актуальні проблеми психології [Текст] : зб. наук. пр. Т. 9 Ч. 4 Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. - 460 с.

Зміст:
  Чепа М.-Л. А.  Утвердженння україномовного дискурсу в російськомовному оточенні / М.-Л. А. Чепа. - С. 6-19
  Болтівець С. І.  Психологічні чинники розвитку української мовотворчості та мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка / С. І. Болтівець. - С. 20-33
  Чепелєва Н. В.  Психолінгвістичні механізми створення діалогічного навчального тексту викладачами ВНЗ / Н. В. Чепелєва. - С. 34-44
  Слободяник Н. В.  Психологічні засади формування мовної компетенції майбутніх журналістів з урахуванням впливу дво- та багатомовності / Н. В. Слободяник. - С. 45-59
  Барашева Д.  Феномен профессионального изучения иностранного языка. Психологические трудности лингвокультурной идентификации / Д. Барашева. - С. 60-70
  Білоусько Л.  Українська математична лексика як своєрідний засіб розвитку мовлення і мислення дошкільника / Л. Білоусько. - С. 71-78
  Борисова О.  Психологічний вплив музики на особистість як засіб адаптації до нового соціального середовища / О. Борисова, О. Неутрієвська. - С. 79-85
  Бурлакова І. А.  Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі / І. А. Бурлакова. - С. 86-96
  Гончар О.  Гендерні особливості прояву ідентичності в процесі соціальної взаємодії / О. Гончар. - С. 97-105
  Городецька О.  Проблема культури мовлення в науково-педагогічній спадщині Івана Верхратського / О. Городецька. - С. 106-112
  Горпинюк І. Л.  Мовно-історичні аспекти етнонаціонального самоусвідомлення / І. Л. Горпинюк. - С. 113-122
  Гошовська Д.  Адекватна моральна самооцінка підлітків як умова успішної гендерної соціалізації / Д. Гошовська. - С. 123-133
  Гошовський Я.  Медіально-рефлексійний тренінговий підхід у контексті ресоціалізації депривованої особистості / Я. Гошовський. - С. 134-144
  Громова Н. М.  Діалогічні відносини з іншомовним художнім текстом як чинник його розуміння / Н. М. Громова. - С. 145-155
  Касян Л. Г.  Генеза митця як мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 156-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король Л. Д.  Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу / Л. Д. Король. - С. 167-176
  Кривонос І. В.  Досліждження українського національно характеру вченими української діаспори / І. В. Кривонос. - С. 177-185
  Кривопишина О. А.  Дослідження індивідуальної специфіки часо-просторових матриць літературної творчості / О. А. Кривопишина. - С. 186-195
  Кудря В. В.  Український рух за рівні гендерні правовідносини / В. В. Кудря. - С. 196-202
  Куєвда В. Т.  Мовленнєво-свідомісні й звичаєво-поведінкові кореляти життєбезпеки особистості / В. Т. Куєвда. - С. 203-214
  Куценко-Лада Г. В.  Топоси психологічної проблематизації поняття "мовна картина світу" / Г. В. Куценко-Лада, Л. П. Сиволоцька, Л. В. Тєнькова. - С. 215-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко С. І.  Відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу студентів в екзаменаційний період / С. І. Лазуренко. - С. 238-248
  Лозова О. М.  Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення / О. М. Лозова. - С. 249-256
  Макаренко Н. М.  Активізація пізнавальної активності студетнів факультету іноземних мов при вивченні курсу психології шляхом розвитку креативності їх мислення / Н. М. Макаренко. - С. 257-266
  Маценко Ж. М.  Філософсько-психологічні парадигми духовності: трансісторичний аспект / Ж. М. Маценко. - С. 267-282
  Мельник І. Я.  Формування когнітивно-мотиваційних складових просоціальної поведінки молодшого школяра методами психологічного впливу / І. Я. Мельник. - С. 283-293
  Мрака Н. М.  Співвідношення свідомого та несвідомого у творчій уяві / Н. М. Мрака. - С. 294-302
  Нікітчина С.  Мотивація дидактичнго спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина. - С. 303-311
  Попик Ю. В.  Спільна діяльність як умова соціального становлення підлітків / Ю. В. Попик. - С. 312-320
  Романовська Л. І.  Роль професійного вибору в становленні картини світу юнаків / Л. І. Романовська. - С. 321-329
  Рождественський Ю. Т.  Становлення психологічного тезаурусу у працях навчителів Київської братської школи / Ю. Т. Рождественський. - С. 330-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самойленко Н.  Психологические особенности подготовки учителя в контексте реформы языкового образования в вузах Украины / Н. Самойленко. - С. 373-380
  Семенюченко О. В.  Процес етимомологізації у психологічній герменевтиці / О. В. Семенюченко. - С. 381-391
  Турбан В. В.  Становлення поняття ідеал і етичне судження / В. В. Турбан. - С. 392-401
  Чепа М.-Л. А.  Насильство в сім'ї: народні засоби запобігання / М.-Л. А. Чепа. - С. 402-415
  Чернякова О.  Психологічний взаємозвязок між мовленнєвими системами різних мов / О. Чернякова. - С. 416-424
  Чуба О. Є.  Усвідомлення професійного вибору майбутнього вчителя як чинник становлення його життєвої успішності / О. Є. Чуба. - С. 425-434
  Шенцева Н.  Психологическое содержание понятия "успех" в традиционной российской культуре / Н. Шенцева. - С. 435-444
  Яремчук О. В.  Спадкоємність історичної традиції як етнокультурна міфотворчість суб'єкта / О. В. Яремчук. - С. 445-458

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психолінгвістика -- психологія етнічна -- етнопсихологія -- соціальна психологія особистості -- психологія педагогічна -- психологія навчання -- психологія історична

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної української психології. Зокрема розглядаються психологічні особливості навчання українською мовою за напрямками: психолінгвістика, комунікативна компетентність викладача, розвиток мовотворчості, розвиток мовної особистості, розуміння тексту, особливості викладацької діяльності. До збірника включено статті з психології української мовотворчості. Збірник адресований викладачам, студентам, працівникам у галузі наукової та практичної психології, педагогам, соціальним працівникам.

 
21 88.504я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль керівництва -- конфліктна взаємодія

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
22 88.1(4Укр)
С76

        Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку [Текст] : монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 306 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська психологічна думка -- психологічна освіта -- вікова психологія Сікорського -- педагогічна психологія Сікорського -- українська індигенна психологія

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психолгічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні. Сформульовано визначальні концепції розвитку психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність.

 
23 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк. - Рівне : Принт Хауз, 2003. - 136 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): історія психології -- основи патопсихології -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетськую освітою, викладено стислий зміст курсів із психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихології.

 
24 88.69я73-1
П86

        Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу [Текст] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : Імекс-ЛТД, 2013. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологічні особливості -- психологічна діагностика -- духовна культура педагогів

Анотація:   У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій - опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгвої взаємодії та інших форм психологічної роботи.

 
25 88.40я73-5
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної комунікативності -- психологічний аналіз конфліктів -- психологія діяльності викладача -- тематика рефератів -- методика самостійної роботи студента

Анотація:   У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

 
26 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія загальна -- патопсихологія -- епілепсія -- аутичні розлади -- неврози -- психопатія -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетською освітою, викладено стислий зміст курсів з психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихологій.

 
27 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закл. та курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 710 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- індивідуальність -- системний підхід до навчання -- вікові особливості учнів -- дидактика -- научіння -- учитель -- батьки і учні -- навчальна діяльність -- психолого-педагогічна

Анотація:   Посібник присвячено аналізу психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
28 88.594
Ф91

Фролов, П. Д.

        Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : метод. посіб. / П. Д. Фролов. - К. : Міленіум, 2008. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): вплив на особистість -- психологія інформаційного впливу на свідомість -- формування світогляду -- педагогічна психологія -- політична освіта дітей

Анотація:   Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. Зокрема, розкрито прогностичні можливості експертних опитувань, методів дослідження індивідуальної свідомості, а також деяких комп'ютерних програм аналізу тексту. Автор пропонує численні методики, які можуть бути використані шкільними психологами для оцінювання прогностичної компетентності осіб, котрих планується залучити як експертів, вивчення і моніторингу динаміки політичних настанов школярів, а також виявлення учнів з підвищеною чутливістю до інформаційних впливів.

 
29 74.204.2 я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. : І. - К. : Богданов А. М., 2008. - 462 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- мовна культура вчителя -- комунікативність учителя -- уява вчителя -- педагогічний такт -- індивідуальна бесіда -- майстерність спілкування

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
30 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 351 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія педагогічної взаємодії викладача і студента -- психологічний аналіз конфліктів -- психологія особистості викладача -- психологічна діяльність викладача

Анотація:   У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і предсталено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.

 
31 88.1(4Укр) я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (Остання чверть XIX- перша половина ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Данилюк. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- дитяча психологія -- творчість Балея С. -- дослідження етнопсихологічних феноменів -- психологія у творчості Стефаника В. -- спадщина

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах України кінця ХІХ- першої половини ХХ століття на засадах культурологічного підходу. Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток вітчизняної психології.

 
32 74.580.4
П86

        Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України [Текст] : [довідник] / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2006. - 302 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): педагогічний університет -- Дніпопетровський національний університет -- Донецький інститут психології і підприємства -- Слов'янський державний педагогічний університет

Анотація:   У збірнику подається узагальнений матеріал про психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України, розкриваються основні напрями їх наукової діяльності. Представлена розгорнута інформація про науково-методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної науки. Значне місце відведено кадровому потенціалу зазначених кафедр, аналізу його якісного складу. Наводиться інформація про співпрацю психолого-педагогічних кафедр з навчальними та науковими закладами України, в т. ч. з Академією педагогічних наук України, Національною академією наук України, підрозділами Міністерства освіти і науки України та іншими міністерствами, місцевими органами управління в галузі освіти та загальноосвітніми закладами.

 
33 74.200.536
П86

        Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти [Текст] : монографія / [Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 248 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Виховання трудове в школі

Ключові слова (ненормовані): профорієнтаційна робота -- особистість інноваційного педагога -- інноваційна культура -- логіко-психологічний аналіз

Анотація:   У монографії знайшли своє відображення результати дослідження "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти", виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації і психології професійного розвитку у 2011 - 2013 рр. У змісті висвітлено концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-еконмічних реалій. Монографія містить добре систематизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, що необхідні для проведення успішної профорієнтаційної роботи. Цікавими і, безперечно, актуальним напрямами дослідження є визначення психологічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника саморозвитку суб'єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ розвитку психологічної готовності учнівської молоі до професійного навчання за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття.

 
34 88.6я73-1кр
Т33

        Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів [Текст] : метод. рек. для вчителів шкіл, працівників соц.-психологічних служб, викладачів пед. ін-тів і ун-тів / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 125 с.

Зміст:
  Завдання професійної орієнтації у виборі професії педагога. - С. 6-10
  Психологічна теорія діяльності як методологічна основа професійного відбору педагогів. - С. 11-15
  Структура та система психолого-педагогічного відбору. - С. 17-24
  Обгрунтування психолого-педагогічних рекомендацій до професійного відбору педагогів. - С. 25-34
  психолого-педагогічна діагностика майбутнього абітурієнта. - С. 35-36
  Тестові завдання на вступні іспити. - С. 36-106
  Психометричні методики, що застосовуються на вступних іспитах після проведення тестових випробувань. - С. 107-122

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- професія педагога -- педагогіка школи -- профорієнтація учня -- абітурієнт

Анотація:   Основна мета посібника - ознайомити вчителів загальноосвітніх шкіл, працівників психологічних та соціально-психологічних служб, викладачів педагогічних інститутів і університетів з теоретичними і методичними основами профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів.

 
35 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 9 / М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Вища школа, 1981. - 136 с.

Зміст:
  Білодід О. І.  Інтернаціоналізація мовного життя народів СРСР / О. І. Білодід, Г. Л. Кобко. - С. 3-8
  Мацько Л. І.  Звуконаслідувальні слова в українській мові / Л. І. Мацько. - С. 9-24
  Грипас Н. Я.  Контекстуальні засоби вираження поняття "багато". Мікрополе множинності осіб / Н. Я. Грипас. - С. 24-29
  Середа Ф. Я.  Прикметники на -кий у східнослов'янських мовах / Ф. Я. Середа. - С. 30-36
  Могильник Л. Ф.  Явище вставки звуків (інтерфіксації) у процесі деривації відінфінітивних іменників на -ство в давньоруській і східнослов'янських мовах / Л. Ф. Могильник. - С. 36-45
  Харчук О. В.  Акцентуаційна характеристика прикметникових компаративів / О. В. Харчук. - С. 45-50
  Леонова М. В.  Словотвір іменників спільного роду / М. В. Леонова. - С. 51-57
  Тимченко М. П.  Словотворчо-семантична і функціональна характеристика якісних відіменникових прикметників із суфіксом -н- у сучасній українській мові / М. П. Тимченко. - С. 57-62
  Давидова Л. П.  Субстантивні словосполучення з віддієслівним іменником у ролі стрижневого слова / Л. П. Давидова. - С. 63-69
  Сердюк М. Г.  Абревіатури і співвідносні з ними слова та словосполучення / М. Г. Сердюк. - С. 69-76
  Плющ М. Я.  Ад'єктивні словосполучення з залежною словоформою орудного відмінка / М. Я. Плющ. - С. 76-81
  Халчанська О. В.  Причинова конструкція з прийменником від + родовий відмінок в українській мові у співвідносності з російською / О. В. Халчанська. - С. 81-88
  Терлак З. М.  Ад'єктивні сполуки з залежною словоформою в родовому відмінку / З. М. Терлак. - С. 88-95
  Авксентьєв Л. Г.  Синонімія фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови / Л. Г. Авксентьєв. - С. 96-103
  Крейтор А. М.  Міжмовні формальні аналогізми / А. М. Крейтор. - С. 104-110
  Семеренко Г. В.  Суфіксальне творення здрібнілих і пестливих іменників чоловічого роду в давньоруській мові / Г. В. Семеренко. - С. 110-117
  Могила О. А.  Ареальна і структурно-семантична характеристика назв хмар у говорах української мови / О. А. Могила. - С. 117-125
  Ковтун В. О.  Психолого-педагогічні особливості вивчення лексики в IV класі середньої школи / В. О. Ковтун, В. В. Онищенко. - С. 126-131

Анотація:   Збірник присвячений питанням теорії мовознавчої науки, розробкам з різних розділів сучасної української літературної мови, стилістики, історії мови та діалектології. Вміщено статті з проблем педагогічної психології.

 
36 88.8я73-1
К89

Кузікова, С. Б.

        Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Кузікова. - Суми : Університетська книга, 2006. - 384 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- психоаналіз -- психорокекційна ситуація -- психорокекційна практика -- лікувальна педагогіка -- психологія Альфреда Адлера -- Гештальтпсихологія -- трансактний аналіз

Анотація:   У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках посібника подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, а також авторську розробку психологічної програми корекції і розвитку особистості в підлітковому віці.

 
37 74.20
К64

Коніг, А.

        Бесіда з учнем / А. Коніг. - К. : Оптима, 2005. - 144 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- процес виховання -- вихователь -- інтегроване виховання -- комунікативні інтеграції -- спілкування -- емоції учня -- види розмов

Анотація:   У книзі йдеться про бесіди, які вчителі, класні керівники, соціальні педагоги та шкільні психологи проводять з учнями. В її основу лягло переконання, що секрет ефективного виховання полягає у позитивному ставленні вчителя до учня. Проте цього недостатньо: учні мають відчувати позитивне ставлення з боку вчителя, а це вимагає добрих навичок спілкування.

 
38 88.840
К78

Красновський, В. М.

        Гуманізація шкільної освіти: психологічний вимір [Текст] : монографія / В. М. Красновський. - К. : Наукова думка, 2007. - 152 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психічні стани учнів -- соціальна ситуація розвитку учня -- гуманізація виховної роботи -- гуманізація освіти

Анотація:   У монографії аналізуються психічні стани в контексті уявлень загальної, вікової та педагогічної психології. Поліпшення психічних станів учнів розглядається як вияв і як механізм гуманізації навчального процесу. Проаналізовано соціальну ситуацію розвитку як психологічне поняття, особливості соціальної ситуації сучасного підлітка і шляхи її удосконалення через гуманізацію навчально-виховного процесу. У монографії висвітлено результати спеціальних досліджень автора з обговореної проблематики.

 
39 88.837я73-1
П86

        Психодіагностика особистості підлітка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-бакалаврів пед. і психолог. спец. / Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2009. - 136 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): пояснювальна записка -- програми психологічної практики -- характеристика особистості підлітка -- психологічна діагностика

Анотація:   У навчально-методичному посібнику викладено мету, зміст, завдання психологічної (пропедевтичної) практики для майбутніх педагогів та психологів, які опанували курси загальної, вікової та педагогічної психології. Програма практики складає один змістовний модуль, що містить засоби психодіагностики основних сфер особистості.

 
40 88.840
Г61

        Педагогічна і шкільна психологія [Текст] : научно-популярная литература. -

Ключові слова (ненормовані): Педологія -- Радянська педагогіка -- Американська педагогіка

 
41 74.58 я86
Г16

        Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 "Практична психологія" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" / розроб. стандарту: Т. С. Яценко, А. І. Кузьмінський, П. В. Теслюк [та ін.]. - К. : Видавництво Міністерства освіти і науки України, 2004. - 325 с.

Рубрики: Освіта вища - Стандартизація спеціальності "Практична психологія"

Ключові слова (ненормовані): ОКХ -- ОПП -- підготовка бакалавра з практичної психології

 
42 74.580.266я73-1
П24

        Педагогічна практика студентів математичних спеціальностей фізико-математичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : метод. посіб. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 95 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Педагогічна практика студентів

Ключові слова (ненормовані): програма проведення педагогічної практики -- керівник педагогічної практики -- права студента-практиканта -- обов'язки студента-практиканта -- норми

Анотація:   Методичний посібник підготовлений професором кафедри математики і методики математики, доктором педагогічних наук Слєпкань З.І. та доцентом кафедри педагогіки, кандидатом педагогічних наук Кушнірук С.А. В посібнику використані схеми завдань кафедр психології і педагогічної творчості, представлені доктором психологічних наук, доцентом Гузій С.В.

 
43 88.40
П86

        Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 296 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): педагогічна діяльність -- психологія навчання студентів -- психофізіологічна готовність студентів -- культура спілкування -- оптимізація готовності студентів до педагогічної

Анотація:   У монографії викладені теоретико-методологічні і практичні основи психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності. Перший розділ монографії присвячений розгляду теоретико-методологічних засад подібного забезпечення. У другому розділі наведені, особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності в сучасних умовах, визначені під час проведених колективом авторів монографії емпіричних досліджень, і в третьому - надаються методичні рекомендації щодо оптимізації психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності. Зокрема авторами розроблені та апробовані підходи, методи, заходи, які можуть застосуватися з цією метою.

 
44 74.0кр
Ф79

        Формування загальнолюдських цінностей засобами едукаційного процесу в закладах освіти [Текст] : Другі Всеукр. пед. читання, присвяч. дню народж. Михайла Павловича Гусака, м. Черкаси, 22 грудня 2006 р. / МОН України, Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 128 с.

Рубрики: Гусак М. П. - про нього
Історія педагогіки - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Гусак М. П. -- спогади про М. П. Гусака

Анотація:   У матеріалах Всеукраїнських педагогічних читань розкривається досвід роботи та використання в закладах освіти продуктивних ідей відомого педагога, науковця, журналіста, громадського діяча, завідувача кафедри педагогіки і психології Черкаського педагогічного інституту Михайла Павловича Гусака.

 
45 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ. Т. 1 / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2008. - 420 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- навчання -- учіння -- державний стандарт освіти -- зміст освіти -- самоосвіта -- системний підхід до навчання

Анотація:   Посібник присвячений аналіз психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
46 72кр
Н34

        Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доповідей III Всеукр. наук.-практ. конф.; Черкаси, 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки та права [та. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 291 с.

Зміст:
  Аветісян А. А.  Моделі управління ризиками в підприємницькій діяльності / А. А. Аветісян, О. В. Черевко. - С. 8-12
  Балозян Д. Р.  Кулхантинг як інструмент визначення сучасних напрямків розвитку в маркетингу / Д. Р. Балозян, В. В. Мірошник. - С. 12-14
  Бозан М. О.  Процедура врегулювання банкрутства підприємства: міжнародний та вітчизняний досвід / М. О. Бозан, С. П. Міхно. - С. 14-17
  Вакуленко А. О.  Економічний потенціал підприємства: методологія та організація / А. О. Вакуленко, В. В. Чередниченко. - С. 17-20
  Вердієва Е  Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е Вердієва, І. П. Мігус. - С. 20-23
  Вертега Ж. Ю.  Важливі аспекти роздрібної торгівлі в умовах невизначеності / Ж. Ю. Вертега, В. В. Мірошник. - С. 24-27
  Водолєєва І. В.  Перспективи розвитку Інтернет-маркетингу в Україні / І. В. Водолєєва, В. В. Мірошник. - С. 27-28
  Гончаренко А. С.  Актуальні проблеми управління розвитком персоналу / А. С. Гончаренко, В. В. Чередниченко. - С. 29-31
  Давиденко М. В.  Проблеми антикризового управління підприємством / М. В. Давиденко, В. В. Білик. - С. 32-34
  Джалалова О. А.  Теоретичні підходи до визначення поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства" / О. А. Джалалова, І. П. Мігус. - С. 34-36
  Дорошенко К. К.  Сучасні тенденції стратегії розвитку організації в умовах конкуренції / К. К. Дорошенко, С. П. Міхно. - С. 36-38
  Кедесь О. В.  Матеріальна мотивація персоналу / О. В. Кедесь, В. В. Чередниченко. - С. 38-41
  Клопотенко Ю. С.  Соціальна мотивація персоналу / Ю. С. Клопотенко, В. В. Чередниченко. - С. 41-44
  Круковес Т. А.  Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообігу торговельного підприємства / Т. А. Круковес, С. П. Міхно. - С. 44-48
  Кузьменко О. В.  Документування маркетингових заходів / О. В. Кузьменко, В. В. Мірошник. - С. 48-51
  Куценко Д. М.  Електронна комерція: сутність та проблеми правового регулювання / Д. М. Куценко. - С. 51-54
  Лазаренко А. О.  Прихований маркетинг як найбільш ефективний спосіб просування товару / А. О. Лазаренко, В. В. Мірошник. - С. 54-56
  Левченко Н. В.  Управління мотивацією персоналу фірми / Н. В. Левченко, В. В. Чередниченко. - С. 57-60
  Лоскучерева М. І.  Управління персоналом готельних підприємств / М. І. Лоскучерева, В. В. Чередниченко. - С. 60-63
  Лоян В. В.  Математичні методи й моделі дослідження маркетингу / В. В. Лоян, В. В. Мірошник. - С. 63-66
  Маліцька В. О.  Соціально-етичний маркетинг у сфері послуг / В. О. Маліцька, В. В. Мірошник. - С. 66-68
  Малимон Ю. А.  Управління державними фінансами за допомогою органів казначейства / Ю. А. Малимон, В. В. Чередниченко. - С. 68-71
  Маяцька Л. В.  Сучасні концепції управління персоналом готельних підприємств / Л. В. Маяцька, В. В. Чередниченко. - С. 71-74
  Мельник В. О.  Маркетингове дослідження ринку логістичних послуг України на карті глобальних логістичних мереж / В. О. Мельник, В. В. Мірошник. - С. 75-76
  Некрасова О. В.  Банківський маркетинг майбутнього / О. В. Некрасова, Н. П. Мішутіна. - С. 77-78
  Немерич Н. С.  Організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві / Н. С. Немерич, В. В. Мірошник. - С. 79-81
  Оніщенко А. О.  Проблеми та перспективи співпраці ОЕС України та Європи щодо виконання екологічних вимог / А. О. Оніщенко, О. В. Сотула. - С. 81-83
  Павленко Ю. О.  Маркетингова стратегія підприємства / Ю. О. Павленко, В. В. Мірошник. - С. 84-86
  Паруля В.  Проблеми та перспективи кредитування сільськогосподарських підприємств / В. Паруля, Н. П. Мішутіна. - С. 87-88
  Пономаренко Т. П.  Удосконалення цінової політики підприємства / Т. П. Пономаренко, С. П. Міхно. - С. 89-92
  Савченко А. П.  Сучасні тенденції розвитку прямого маркетингу в Україні / А. П. Савченко, В. В. Мірошник. - С. 92-94
  Самойленко В. Л.  Роль бренду в маркетингу / В. Л. Самойленко, В. В. Мірошник. - С. 95-97
  Сільченко О.  Основні теоретичні та методологічні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника при кредитуванні на прикладі АТ "Укрексімбанк" / О. Сільченко, І. В. Карбівничий. - С. 98-100
  Сліпченко Ю. В.  Методологічні основи управління персоналом / Ю. В. Сліпченко, В. В. Чередниченко. - С. 100-103
  Тібенко В. М.  Проблеми повернення населенню валютних кредитів у сучасних економічних умовах в Україні / В. М. Тібенко, Н. В. Зачосова. - С. 103-106
  Федоренко К. І.  Проблеми маркетингу банківських інновацій в Україні / К. І. Федоренко, І. П. Мігус. - С. 107-108
  Федорішин І. Є.  Маркетинг персоналу організації / І. Є. Федорішин, В. В. Мірошник. - С. 108-110
  Хлиновська М. О.  Господарство на прикладі анкети готельної мережі "Reikarts" / М. О. Хлиновська, В. В. Чередниченко. - С. 111-115
  Холод Л. В.  Агресивний маркетинг та доцільність його використання / Л. В. Холод, В. В. Мірошник. - С. 115-117
  Хоменко М. О.  Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент просування товару на зовнішній ринок / М. О. Хоменко, В. В. Мірошник. - С. 117-120
  Черненко К. Р.  Основні методи реалізації системи мотивації на підприємствах туристичної сфери / К. Р. Черненко, В. В. Чередниченко. - С. 120-123
  Шевченко Є. Г.  Моральна мотивація персоналу / Є. Г. Шевченко, В. В. Чередниченко. - С. 124-126
  Шпундра О. О.  Роль інформації в управлінському процесі / О. О. Шпундра, В. В. Чередниченко. - С. 127-129
  Юсіф Н. О.  Необхідність маркетингового аудиту в умовах невизначеності ринку / Н. О. Юсіф, В. В. Мірошник. - С. 130-132
  Андріяко Ю. В.  Організаційно-педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки / Ю. В. Андріяко, Т. Ю. Андріяко. - С. 133-137
  Балакіна А. П.  Управління конфліктами та стресами / А. П. Балакіна, В. В. Чередниченко. - С. 137-141
  Бевзенко А. В.  Керівництво розвитком мислення дітей / А. В. Бевзенко, В. В. Чередниченко. - С. 141-143
  Біда А. П.  Особливості організації навчання обдарованих дітей у США / А. П. Біда. - С. 143-146
  Грищенко М. М.  Психологічні "правила" звільнення працівника / М. М. Грищенко, В. В. Чередниченко. - С. 146-150
  Гулян Р. С.  Педагог як організатор навчально-виховного процесу / Р. С. Гулян, В. В. Чередниченко. - С. 150-153
  Дем'яненко Ж. А.  Сутність понять "розвиток\" / "саморозвиток". - С.  "самовиховання"\"
  Друзяка С. М.  Управління процесом сімейного виховання в дошкільному навчальному закладі / С. М. Друзяка, В. В. Чередниченко. - С. 156-159
  Дяченко І. Г.  Управління самостійністю дошкільника / І. Г. Дяченко, В. В. Чередниченко. - С. 159-162
  Ємець Я. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / Я. О. Ємець, В. В. Чередниченко. - С. 162-164
  Зорочкіна Т. С.  Роль дослідницького підходу в організації самостійної роботи студентів / Т. С. Зорочкіна. - С. 165-167
  Ільченко В. О.  Управління процесом виховання учнівського колективу / В. О. Ільченко, В. В. Чередниченко. - С. 167-169
  Ковтун Я. П.  Категорія числа збірних імен / Я. П. Ковтун. - С. 169-171
  Кошман Ю. С.  Фасилітація, як процес організації групової роботи / Ю. С. Кошман, В. В. Чередниченко. - С. 173-176
  Крайова В. М.  Управління конфліктами в організації / В. М. Крайова, В. В. Чередниченко. - С. 176-178
  Ланська М. С.  Етико-психологічні основи субординації керівника та підлеглих / М. С. Ланська, В. В. Чередниченко. - С. 178-181
  Ляховець О. О.  Особливості морального виховання у молодшому шкільному віці / О. О. Ляховець. - С. 182-184
  Мамон М. М.  Сталий розвиток суспільства України / М. М. Мамон. - С. 184-187
  Мироненко І. Є.  Процес формування морального розвитку у дітей дошкільного віку / І. Є. Мироненко, В. В. Чередниченко. - С. 188-191
  Никогда Я. І.  Шляхи розвитку пізнавальних здібностей у дошкільників / Я. І. Никогда. - С. 192-194
  Паламарчук О. І.  Підготовка педагогічних кадрів нової генерації професійно-технічної освіти / О. І. Паламарчук. - С. 194-196
  Парубченко М. С.  Роль вихователя у розвитку народної гри дітей дошкільного віку / М. С. Парубченко, О. В. Тютюнник. - С. 196-200
  Россоха М. Ю.  Ефективність управління процесом професійної підготовки фахівців / М. Ю. Россоха. - С. 200-203
  Сапатрило В. В.  Проблема поєднання людини і професії / В. В. Сапатрило, В. В. Чередниченко. - С. 203-205
  Семеніна О. П.  Роль вихователя в управлінні ігровою діяльністю дитини / О. П. Семеніна, В. В. Чередниченко. - С. 206-207
  Сіренко Ю. С.  Вплив стресу на рівень ефективності праці персоналу / Ю. С. Сіренко, В. В. Чередниченко. - С. 207-211
  Слюсар Т. А.  Сутність, зміст і функції педагогічної діагностики професійної компетентності / Т. А. Слюсар. - С. 211-213
  Стулій А. В.  Організація самостійної роботи студентів / А. В. Стулій, В. В. Чередниченко. - С. 213-215
  Ткаченко К. О.  Роль комунікативних процесів у професійній підготовці вчителя початкових класів / К. О. Ткаченко. - С. 215-217
  Ткаченко В. В.  Роль здоров'язбережувальної діяльності у професійній підготовці вчителя фізичної культури / В. В. Ткаченко. - С. 218-220
  Цьома О. Ю.  Психологія маркетингу: методи впливу на споживача / О. Ю. Цьома, В. В. Мірошник. - С. 220-224
  Бабченко Л.  Проблеми продовольчої безпеки України / Л. Бабченко, М. Білан, О. В. Сотула. - С. 225-228
  Бужин О. О.  Продовольча безпека: удосконалена методика вибудови загального складу продукції сільського господарства / О. О. Бужин. - С. 228-231
  Горячківська І. В.  Економічна безпека підприємства в інформаційній економіці / І. В. Горячківська, О. В. Черевко. - С. 231-235
  Зачосова Н. В.  Форензік як сучасний інструмент протидії загрозам економічній безпеці фінансових посередників / Н. В. Зачосова. - С. 235-238
  Карабан Л. О.  Аналіз фінансової безпеки України / Л. О. Карабан, О. В. Сотула. - С. 239-241
  Коваль О. В.  Управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві / О. В. Коваль, С. П. Міхно. - С. 242-244
  Коцюбинська В. В.  Основні складові системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В. В. Коцюбинська, О. М. Тулуб. - С. 244-248
  Люта Н. В.  Кіберзлочини як сучасна загроза фінансовій безпеці банків та їх клієнтів / Н. В. Люта, Н. В. Зачосова. - С. 248-251
  Міненко М. В.  Проблема невизначеності в процесі забезпечення економічної безпеки / М. В. Міненко. - С. 252-254
  Притула М. Л.  Характер неформального сектору економіки з точки зору економічної безпеки держави / М. Л. Притула, І. П. Мігус. - С. 255-261
  Фімяр С. В.  Особливості інвестиційного ціноутворення на інноваційні продукти / С. В. Фімяр. - С. 261-265
  Цікало О. Ю.  Реалізація фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки / О. Ю. Цікало, О. В. Черевко. - С. 266-268
  Черевко О. В.  Реформи банківського сектору у контексті економічної безпеки / О. В. Черевко. - С. 268-270
  Шевчук А. М.  Проблема інвестиційної безпеки в Україні / А. М. Шевчук, О. В. Сотула. - С. 271-273
  Шмагун Ю. І.  Необхідність дослідження елементів маркетингового середовища для підтримки фінансової безпеки підприємства / Ю. І. Шмагун, В. В. Мірошник. - С. 274-276
  Сисоєнко Н. В.  Сучасні стан і рівень пожежної безпеки в Україні та світі / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 277-281
  Сисоєнко Н. В.  Системно-компонентний підхід при дослідженні умов праці працівників / Н. В. Сисоєнко, Н. П. Черненко. - С. 282-284
  Сисоєнко Н. В.  "Професійне вигорання" як актуальна проблема сучасності / В. А. Щолокова, В. В. Чередниченко. - С. 284-287
  Щолокова В. А.  Управління безпекою підприємств готельно-ресторанного комплексу. - С. 288-290

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасної науки у сфері економічних, педагогічних наук, психології, національної безпеки та охорони праці.

 
47 72кр
Н34

        Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф., м. Черкаси, 21 вересня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 100 с.

Зміст:
  Білопрани Я. П.  Моніторинг інвестиційного потенціалу організації та напрями його зростання / Я. П. Білопрани, О. М. Герасименко. - С. 5-7
  Васенко В. К.  Особливості боротьбі з відмиванням "Брудних" грошей в Україні / В. К. Васенко. - С. 7-12
  Галіба Ю. С.  Розширення можливостей підприємства за допомогою інвестицій / Ю. С. Галіба, О. М. Герасименко. - С. 13-15
  Герасименко О. М.  Еволюція розвитку управління ризиками в світі / О. М. Герасименко. - С. 15-17
  Грабовська В. А.  Концепція самоменеджменту / В. А. Грабовська, В. А. Красномовець. - С. 18-20
  Денисенко М. П.  Економічна безпека в системі національної безпеки / М. П. Денисенко, С. В. Бреус. - С. 20-24
  Зинченко Н. В.  Визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК / Н. В. Зинченко. - С. 24-27
  Коваленко І. В.  Державне регулювання інвестиційною діяльністю / І. В. Коваленко, О. М. Герасименко. - С. 27-29
  Корольова Н. М.  Конкурентоспроможність персоналу як фактор, що визначає стратегію управління трудовими ресурсами підприємств залізничого транспорту / Н. М. Корольова. - С. 29-32
  Кочанова Д. Д.  Інвестиційно-інваційна діяльність як фактор ефективного розвитку вітчизняних підприємств / Д. Д. Кочанова, О. М. Герасименко. - С. 33-35
  Красномовець В. А.  Теоретичні основи самоменеджменту / В. А. Красномовець. - С. 36-38
  Мазур В. О.  Моделі застосування інноваційних фінансових інструментів / В. О. Мазур. - С. 39-41
  Матвійчук І. О.  Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І. О. Матвійчук. - С. 42-44
  Медведовська Т. П.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України / Т. П. Медведовська. - С. 45-47
  Мігус І. П.  Рейдерство: сутність, види та заходи захисту / І. П. Мігус. - С. 47-51
  Назаренко О. В.  Пошук і обгрунтування стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства / О. В. Назаренко, О. М. Герасименко. - С. 51-53
  Новикова И. В.  Особенности организации инновационной деятельности на ЮГЕ России / И. В. Новикова. - С. 53-56
  Осадча В. Ю.  управління реальними інвестиціями на підприємстві / В. Ю. Осадча, О. М. Герасименко. - С. 56-58
  Пастух О. Ю.  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Ю. Пастух, О. М. Герасименко. - С. 58-60
  Притула М. В.  Походження терміна та сучасні визначення логістики / М. В. Притула, В. А. Красномовець. - С. 60-63
  Рябоконь К. О.  Види маркетингових стратегій / К. О. Рябоконь, А. С. Пасєка. - С. 63-65
  Срібна В. В.  Теоретичні аспекти кадрового забезпечення в системі маркетингу / В. В. Срібна, В. А. Красномовець. - С. 66-68
  Федоренко Р. В.  Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції підприємства / Р. В. Федоренко, В. А. Красномовець. - С. 68-71
  Цікало О. Ю.  Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту / О. Ю. Цікало, В. А. Красноммовець. - С. 71-73
  Юхименко В. С.  Формування комплексу маркетингу на підприємстві / В. С. Юхименко, В. А. Красномовець. - С. 73-76
  Ярова М. А.  Сутність та роль стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства / М. А. Ярова, О. М. Герасименко. - С. 76-78
  Батечко Н. Г.  До питання інформаційної культури магістрів / Н. Г. Батечко, О. В. Вощевська. - С. 79-81
  Варнавська І. В.  Морально-психологічна готовність фахівців спортивного напряму в умовах вищої школи / І. В. Варнавська. - С. 72-84
  Караван Ю. В.  Використання інтернету для особистісного розвитку студента при вивченні хімії / Ю. В. Караван, М. С. Ташак, А. О. Саницька. - С. 85-87
  Медведовська Т. П.  Проектування інноваційних технологій навчання у вищій технічній освіті України / Т. П. Медведовська. - С. 87-89
  Ногінська А. О.  Роль самостійної роботи в процесі фахової підготовки студентів / А. О. Ногінська. - С. 89-92
  Демчена Б. Г.  Робота збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону при випробуванні на згин / Б. Г. Демчена, О. Я. Литвиняк. - С. 93-96

Рубрики: Менеджмент - Управління персоналом

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасні науки у сфері економічних, юридичних, філологічних, педагогічних наук, психології, технічних наук та сільського господарства, ветеринарії і біології.

 
48 Н34

        Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доп. II всеукр. наук.-практ. заоч. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених, 17-19 жовтня 2013 р. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки та права [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 254 с.

Зміст:
  Антонюк Ю. М.  Сучасні погляди на трактування поняття "достатність капіталу банку" / Ю. М. Антонюк, М. Г. Дмитренко. - С. 8-10
  Апостолюк Т. Г.  Ефективність маркетингової діяльності на підприємствах України / Т. Г. Апостолюк, О. О. Кравченко. - С. 10-13
  Аветісян А. А.  Моделі управління ризиками в сфері послуг / А. А. Аветісян, В. В. Чередниченко. - С. 13-17
  Безвершенко А. Ю.  Сучасні погляди на трактування поняття "лізинг" / А. Ю. Безвершенко, М. Г. Дмитренко. - С. 17-19
  Безкоровайний О. І.  Еколого-економічні індикатори діагностики регіональної системи / О. І. Безкоровайний. - С. 19-21
  Білоножко О. В.  Трактування поняття інформаційний моніторинг / О. В. Білоножко, М. Г. Дмитренко. - С. 21-23
  Биченко А. В.  Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи / А. В. Биченко, І. П. Мігус. - С. 23-26
  Борсенко А. С.  Сучасні погляди на трактування поняття "інвестиційна діяльність банків" / А. С. Борсенко, М. Г. Дмитренко. - С. 26-29
  Вакуленко Н. М.  Саморегулювання як конкурентна перевага будівельних організацій / Н. М. Вакуленко. - С. 29-31
  Возносименко Н. В.  Сучасні погляди на трактування поняття "дорогоцінні" та "банківські" метали / Н. В. Возносименко, О. М. Бартош. - С. 32-33
  Гелеверя В. В.  Ризик як невід'ємна категорія функціонування банківських установ / В. В. Гелеверя, І. В. Карбівничий. - С. 34-37
  Герасименко Б. О.  Управління кадровою політикою підприємства / Б. О. Герасименко, В. В. Чередниченко. - С. 37-40
  Герасименко О. М.  Періодизація розробки комплексної системи управління ризиками / О. М. Герасименко. - С. 40-43
  Гладун Я. І.  Цінова політика підприємства та методика розрахунку оптимального рівня цін / Я. І. Гладун, О. О. Кравченко. - С. 43-45
  Головань О. В.  Маркетингові стратегії як наслідок методів мінімізації ризику / О. В. Головань, В. Ю. Гопка, О. О. Кравченко. - С. 45-47
  Головко О. М.  Мотивація персоналу як один із факторів підвищення продуктивності праці / О. М. Головко, І. П. Мігус. - С. 47-50
  Горенич Я. Р.  Оцінка кредитоспроможності позичальника / Я. Р. Горенич, Л. М. Барабан. - С. 50-56
  Горячківська І. В.  Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств / І. В. Горячківська, О. М. Герасименко. - С. 57-60
  Грабова Н. М.  Оцінка фінансової стійкості діяльності підприємства на сучасному етапі / Н. М. Грабова, О. М. Герасименко. - С. 60-62
  Грицишин А. Г.  Сучасні погляди вітчизняних науковців на трактування поняття "прибуток банку" / А. Г. Грицишин, О. М. Бартош. - С. 63-64
  Даниленко А. О.  Дослідження сутності поняття "вклад (депозит)" та його класифікація / А. О. Даниленко, С. В. Запорожець. - С. 65-68
  Деркач А. В.  Особливості маркетингової політики в історії розвитку бренду ТМ "Roshen" / А. В. Деркач, О. О. Кравченко. - С. 68-71
  Дібровенко М. В.  Бенчмаркінг, як спосіб вдосконалити маркетингову систему управління підприємством / М. В. Дібровенко, О. О. Кравченко. - С. 71-74
  Добродієва М. М.  Вивчення трактування "прибуток банку" у працях науковців / М. М. Добродієва, В. В. Оніщенко. - С. 74-75
  Джулай М. О.  Інвестиційний проект як економічна категорія / М. О. Джулай, В. С. Потлатюк. - С. 76-78
  Жуков Г. В.  Трактування поняття "управління портфелем фінансових інвестицій банку" / Г. В. Жуков, В. В. Оніщенко. - С. 78-80
  Ільєнко Н. С.  Сучасні погляди на трактування поняття "короткостроковий кредит" / Н. С. Ільєнко, В. В. Оніщенко. - С. 80-82
  Качур А. М.  Вивчення трактувань "фінансова безпека в банках" у працях вітчизняних вчених / А. М. Качур, І. П. Мігус. - С. 82-85
  Калініченко О. В.  Вивчення трактувань поняття "депозитна політика" банківської установи / О. В. Калініченко, В. В. Оніщенко. - С. 85-87
  Карпушенко Л. В.  Економічна сутність витрат банку / Л. В. Карпушенко, О. М. Бартош. - С. 87-89
  Казимір Р. С.  Сучасний стан трудового потенціалу України / Р. С. Казимір, В. В. Чередниченко. - С. 89-93
  Кириленко В. В.  Сучасні погляди на трактування поняття "корпоративні цінні папери" / В. В. Кириленко, І. П. Мігус. - С. 93-94
  Кобзар О. О.  Маркетингові інформаційні системи в управлінні підприємством / О. О. Кобзар, О. О. Кравченко. - С. 95-97
  Колінько І. О.  Внутрішня система фінансового моніторингу банку та її реалізація в сучасній банківській практиці / І. О. Колінько, В. В. Оніщенко. - С. 97-99
  Короткий К. С.  Сучасні погляди вітчизняних науковців на трактування поняття "фінансові інструменти" / К. С. Короткий, І. П. Мігус. - С. 99-102
  Кулик В. О.  Практичні рекомендації щодо управління активами підприємства / В. О. Кулик, В. В. Чередниченко. - С. 102-104
  Кушнірук А. О.  Теоретичні основи визначення кількісних та якісних факторів впливу на рівень виробітку будівельного підприємства / А. О. Кушнірук. - С. 105-107
  Лихограй Д. В.  Сучасні інструменти інтернет-маркетингу / Д. В. Лихограй, О. О. Кравченко. - С. 108-110
  Лохманова А. О.  Дослідження трактування поняття "витрати банку" / А. О. Лохманова, О. М. Бартош. - С. 110-111
  Лук'янчук О. С.  Моделювання у маркетингових дослідженнях / О. С. Лук'янчук, О. О. Кравченко. - С. 112-115
  Лихочас Я. В.  Сучасні тенденції розвитку банківського маркетингу / Я. В. Лихочас, О. О. Кравченко. - С. 116-119
  Лисиченко С.  Помилки управління персоналом в контексті сучасного бізнесу / С. Лисиченко, В. В. Чередниченко. - С. 119-121
  Малиновська І. В.  Маркетинг як інструмент антикризового управління підприємством / І. В. Малиновська, О. О. Кравченко. - С. 121-124
  Мараховська Г. А.  Державне регулювання банківської діяльності / Г. А. Мараховська, І. В. Карбівничий. - С. 125-127
  Марченко І. С.  Сучасне трактування поняття "довгострокове кредитування" / І. С. Марченко, І. В. Карбівничий. - С. 127-128
  Мілейко А. А.  Сучасні погляди на трактування поняття "фінансові інвестиції" / А. А. Мілейко, І. П. Мігус. - С. 129-131
  Мостовенко Н. В.  Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу / Н. В. Мостовенко, В. С. Патлатюк. - С. 131-134
  Оленюк О. І.  Визначення поняття "іпотека" та "іпотечне кредитування" / О. І. Оленюк, Л. М. Барабан. - С. 134-136
  Пономаренко Р. В.  Ефективний нагляд НБУ - елемент забезпечення стабільності банківської системи України / Р. В. Пономаренко, І. В. Карбівничий. - С. 136-138
  Притула М. Л.  Феномен корпоративної соціальної відповідальності / М. Л. Притула, І. П. Мігус. - С. 138-142
  Саражин А. С.  Інноваційний аспект взаємин менеджера з клієнтами / А. С. Саражин, В. В. Чередниченко. - С. 142-144
  Сердюк К. В.  Стан та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / К. В. Сердюк, О. О. Кравченко. - С. 145-147
  Сілаєва М. С.  Завдання маркетингу на підприємствах індустрії краси / М. С. Сілаєва, О. О. Кравченко. - С. 147-150
  Сушко С. В.  Вторинне використання відходів як елемент екологічного маркетингу на підприємствах Черкаської області / С. В. Сушко, О. О. Кравченко. - С. 150-153
  Свистільник А. Ю.  Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: відмінності та особливості / А. Ю. Свистільник, О. О. Кравченко. - С. 154-157
  Синявська Я. І.  Репутаційний менеджмент: особливості оцінки репутації підприємства / Я. І. Синявська, О. О. Кравченко. - С. 157-159
  Танцюра В. В.  Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "прибуток" / В. В. Танцюра, Л. М. Барабан. - С. 160-164
  Тарахтій О. А.  Сучасні погляди на трактування поняття "вексель" / О. А. Тарахтій, І. П. Мігус. - С. 165-167
  Ташланова Я. В.  Особливості управління персоналом в туристичній сфері / Я. В. Ташланова, В. В. Чередниченко. - С. 167-171
  Терещенко І. В.  Сучасні погляди на трактування поняття "вклади населення" / І. В. Терещенко, В. С. Потлатюк. - С. 172-173
  Ціпуринда О. О.  Механізм фінансового моніторингу в банку, що базується на оцінці ризиків / О. О. Ціпуринда, Л. М. Барабан. - С. 173-176
  Цистан І. В.  Сучасні погляди вітчизняних науковців на трактування поняття "інвестиційний кредит" / І. В. Цистан, І. В. Карбівничий. - С. 177-179
  Фесун Я. С.  Розвиток сучасного маркетингу: проблеми і перспективи / Я. С. Фесун, О. О. Кравченко. - С. 179-181
  Фімяр С. В.  Напрямки удосконалення державного регулювання банківської діяльності в Україні / С. В. Фімяр. - С. 182-184
  Чередниченко В. В.  Специфіка управління персоналом в сучасних умовах / В. В. Чередниченко. - С. 184-187
  Шавлак В. В.  Шляхи удосконалення маркетингової товарної політики підприємства / В. В. Шавлак, О. О. Кравченко. - С. 187-190
  Шльончак В. В.  Теоретичні аспекти та особливості трактування економічної категорії "кредитно-інвестиційна стратегія банку" / В. В. Шльончак, В. С. Потлатюк. - С. 190-193
  Боковня В. М.  Комп'ютерне піратство в Росії / В. М. Боковня. - С. 194-197
  Іващенко В. А.  Правове регулювання реалізації прав на раціоналізаторські пропозиції в Україні / В. А. Іващенко. - С. 198-200
  Куценко Д. М.  Розписка як "інструмент" укладення договору позики / Д. М. Куценко. - С. 200-203
  Міняйло О. В.  Правова охорона промислових зразків в ЄС, державах-членах / О. В. Міняйло. - С. 203-206
  Рубенян Г. Д.  Виключне право дозволяти використовувати торговельну марку / Г. Д. Рубенян. - С. 207-208
  Смик Т. Є.  Актуальні проблеми ефективного управління дошкільним навчальним закладом / Т. Є. Смик, В. В. Чередниченко. - С. 209-212
  Циплюк А. М.  Дидактична ефективність використання здоров'язбережувальних технологій в освітньому середовищі дошкільного навчального закладу / А. М. Циплюк. - С. 212-214
  Сисоєнко Н. В.  Сучасні проблеми професійної захворюваності та охорони праці працюючого населення / Н. В. Сисоєнко, Н. П. Черненко. - С. 215-217
  Черненко Н. П.  Актуальні проблеми попередження харчових отруєнь в закладах громадського харчування / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 218-221
  Брусенцова М. Ю.  Дослідження розвитку основних типів вібраційних транспортуючих машин в техніці / М. Ю. Брусенцова, К. В. Васильківський. - С. 222-225
  Дорошук Ю. В.  Концептуальні підходи до обгрунтування заходів з підвищення енергетичної ефективності об'єктів невиробничого призначення / Ю. В. Дорошук, А. С. Максимов. - С. 226-228
  Пахомов Ю. Д.  Фізико-хімія динамічного контакту поверхонь пари "метал-карботекстоліт" / Ю. Д. Пахомов, Л. Я. Мідак. - С. 229-232
  Сеньковський О. В.  Вплив механічних і теплофізичних властивостей суміжних поверхонь на антифрикційні властивості карбопластиків за ХМА-технологією / О. В. Сеньковський, Г. О. Сіренко, Л. Я. Мідак. - С. 232-234
  Дудченко Н. В.  Зарубіжний досвід правового забезпечення та регулювання стану економічної безпеки банківських установ / Н. В. Дудченко. - С. 235-237
  Зачосова Н. В.  Роль та місце податкової безпеки у системі фінансової безпеки учасників ринку фінансових послуг / Н. В. Зачосова. - С. 237-240
  Мехеда Н. Г.  Роль соціальної політики в забезпеченні соціальної безпеки: європейський досвід та українські реалії / Н. Г. Мехеда. - С. 240-243
  Міненко М. В.  Особливість діяльності охоронних агенцій в процесі забезпечення економічної безпеки підприємств / М. В. Міненко. - С. 243-246
  Притула М. Л.  Політична безпека України як головна складова національної безпеки / М. Л. Притула, І. П. Мігус. - С. 246-248
  Шпиця І. М.  Вплив системи національної освіти на економічне зростання України / І. М. Шпиця, І. П. Мігус. - С. 249-253

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасної науки у сфері економічних, юридичних, філологічних, педагогічних наук, психології, технічних наук, ветеринарії, біології та національної безпеки.

 
49 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- індивідуальність -- системно-структурний підхід до навчання -- види научінь -- навчальна діяльність -- комунікація спілкування

Анотація:   Посібник присвячений одним з центральних тем психології навчання і дидактики як дуже складних інтегрованих процесів активності, діяльності, учіння, методів та принципів навчання. Проаналізовано підхід до діяльності, учіння, методів та принципів навчання на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
50 88.840
Т87

Туріщева, Л. В.

        Психологія управління / Л. В. Туріщева; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 156 с.

Зміст:
  Мушинський В.П.  Психологічний портрет учителя (тести для педагогів) / В.П. Мушинський

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): керівник педагогічного колективу -- керівництво педагогічним колективом -- психологічні аспекти керівництва навчальним процесом -- психологічний портрет учителя -- особливості

Анотація:   У посібнику пропонуються психологічні тести, спрямовані на вимірювання особливостей особистості і компонентів діяльності, найбільш значущих для успішної роботи в педагогіці. Діагностичні методики виконують функцію самопізнання, можуть проводитися як методом самотестування, так і за допомогою фахівця-психолога. Отримані результати допоможуть підвищити рівень психологічної компетентності педагогічних працівників.

 
51 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології [Текст] : [навч. посіб.] для студ. пед. ун-тів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2000. - 204 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- дослідження відчуття -- дослідження сприймання -- дослідження пам'яті -- дослідження уваги -- дослідження мислення -- дослідження уяви

Анотація:   Цей посібник - перше видання українською мовою, в якому наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей функціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
52 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. : Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2006. - 203 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): пізнавальні процеси -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- увага -- процеси цілепокладання -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості

Анотація:   У пропонованому посібнику наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей фукціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
53 65р30я73-1
А42

Аксьонова, О. В.

        Методика викладання економічних дисциплін [Текст] : навч. посіб. для викл. і студ. / О. В. Аксьонова. - К. : Видавництво КНЕУ, 2006. - 708 с.

Рубрики: Методика навчання економіки в ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): економічні дисципліни -- економічна освіта -- економічне мислення -- економічні тренінги -- економічні ігри -- економічне навчання -- інтелект-карти

Анотація:   У посібнику, що має міжпредметний характер, розкриваються сучасні методичні основи викладання економічеих дисциплін у різних навчальних закладах. Він створенний на базі інтеграції сучасних досягнень вітчизняної і за рубіжної педагогічної та економічної психології і педагогіки, а також багаторічного досвіду автора з викладання економічних дисциплін. Методика викладання розглядається як шлях розвитку мислення студентів в економічному навчанні в напрямі підвищення його креактивності та інноваційності. Особливу увагу приділено проблемам економічного мислення студентів, сучасним технологіям і методикам навчання, інноваційним методикам розвитку творчого мислення та ін.

 
54 В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія психологічні науки Вип. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 158 с.

Зміст:
  Баклицький І.  Особливості ієрархії мотивів учіння студентів-психологів / І. Баклицький. - С. 3-11. - Текст англ. мовою
  Галецька І.  Уявлення про ідеального викладача в студентів з різною мотивацією до навчання / І. Галецька, О. Гунько. - С. 12-20
  Горбаль І.  Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. Горбаль, А. Кравчук. - С. 21-28
  Грабовська С.  Культурний капітал як психологічний феномен: методологічні аспекти емпіричного вимірювання / С. Грабовська. - С. 29-37
  Жигайло Н.  Особливості готовності осіб похилого віку до засвоєння вікових змін / Н. Жигайло, Х. Хомік. - С. 38-45
  Квас О.  С. В. Балей - творець напрямів у польсько-українській гуманістиці XX ст. / О. Квас. - С. 46-57
  Кікінкджі О.  Психологічні детермінанти гендерного самовизначення особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського сучспільства / О. Кікінкджі. - С. 58-67
  Кочергіна І.  Психологічне насильство над жінкою: причини і наслідки / І. Кочергіна. - С. 68-76
  Левус Н.  Етнічні авто- та гетеростереотипи у підлітковому віці / Н. Левус, А. Трофимлюк. - С. 77-87
  Макаренко С.  Формування професійно-психологічних якостей у діяльності практичного психолога / С. Макаренко. - С. 88-96
  Партико Т.  Провідні механізми психічного захисту особистості у ранній та пізній дорослості / Т. Партико, М. Єсип. - С. 97-104. - Текст англ. мовою
  Рибак О.  Цінності та ціннісні орієнтації, їхнє значення у розвитку особистості / О. Рибак. - С. 105-113
  Сеник О.  Емпіричне дослідження збалансованої часової перспективи студентів / О. Сеник. - С. 114-125
  Стельмах О.  Структурно-змістові компоненти професійної Я-концепції майбутніх рятівників / О. Стельмах. - С. 126-133
  Стець В.  Особливості роботи психолога з військовослужбовцями - учасниками бойових дій / В. Стець. - С. 133-141
  Штепа О.  Ресурсний стан: психологічний аналіз та інтерпретація / О. Штепа. - С. 142-149

Анотація:   У Віснику висвітлено широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психологі, розглянуто деякі аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу, проаналізовано актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології та ін.

 
55 74.489
П24

        Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір [Текст] : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : 2008. - 532 с.

Зміст:
  Кремень В.  Інновація в контексті науки і освітньої практики / В. Кремень. - С. 8-16
  Зязюн І.  Педагогічна арт-терапія як естетична фасцинація / І. Зязюн. - С. 17-30
  Ничкало Н.  Педагогіка і психологія праці в контексті розвитку людського капіталу / Н. Ничкало. - С. 30-40
  Гончаренко С.  Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес : від репродуктивної педагогіки до педагогіки творчо-креативної / С. Гончаренко, В. Кушнір. - С. 40-66
  Сисоєва С.  Освіта і особистість в умовах цивілізаційних змін / С. Сисоєва. - С. 66-75
  Щербак О.  Проблеми професійно-педагогічної освіти у педагогічній теорії / О. Щербак. - С. 75-86
  Солдатенко М.  Теоретико-методологічні аспекти пізнавальної діяльності / М. Солдатенко. - С. 87-96
  Семеног О.  Концепт педагогічне спілкування в українській літературі / О. Семеног. - С. 96-103
  Марченко О.  Формування методологічної культури учителя-дослідника як педагогічна проблема / О. Марченко. - С. 104-113
  Орлов В.  Методологічні підходи до визначення сучасних основ художньо-педагогічної освіти / В. Орлов. - С. 114-122
  Отич О.  Методологічні та методичні питання організації і проведення наукового дослідження з проблем мистецької освіти / О. Отич. - С. 122-129
  Лактионова Г.  Навчальні програми для прийомних батьків як феномен сучасного національного освітнього простору / Г. Лактионова. - С. 131-140
  Дубасенюк О.  Моніторинг показників якості освіти в умовах діяльності навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся" / О. Дубасенюк. - С. 141-149
  Усатенко Т.  Країнознавство : постнекласичний проект / Т. Усатенко. - С. 149-158
  Сігаєва Л.  Модернізація системи освіти дорослих у незалежній Україні / Л. Сігаєва. - С. 158-174
  Соломаха С.  Художньо-естетичний світогляд як стрижень культурного розвитку викладачів мистецьких дисциплін / С. Соломаха. - С. 174-183
  Агейкіна-Старченко Т.  Генезис мистецької освіти ХХ століття / Т. Агейкіна-Старченко. - С. 183-188
  Перепелиця П.  Експериментальні пошуки з проблем педагогічної психології і психології праці / П. Перепелиця, В. Рибалка, Е. Помиткін. - С. 189-197
  Яворська Г.  Вплив нетипових ситуацій на працівників органів внутрішніх справ : педагогічний аспект / Г. Яворська, С. Яворський. - С. 197-214
  Штома Л.  Творча лабораторія Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України / Л. Штома. - С. 214-217
  Пилипчук В.  Соціально-політичні аспекти розвитку системи освіти в Україні (1917 - 1920 рр.) / В. Пилипчук. - С. 217-230
  Абашкіна Н.  Написання дипломних робіт у ВНЗ Німеччини як поєднання навчальної і наукової роботи / Н. Абашкіна. - С. 230-240
  Пуховська Л.  Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в світовому освітньому просторі / Л. Пуховська. - С. 240-252
  Авшенюк Н.  Європейські підходи до формування архітектури ступенів вищої освіти в умовах Болонського процесу / Н. Авшенюк. - С. 252-260
  Кудін В.  Педагогічна освіта і сучасність / В. Кудін. - С. 262-272
  Хомич Л.  Формування духовності майбутнього вчителя у цілісному педагогічному процесі / Л. Хомич. - С. 272-280
  Десятов Т.  Особливості навчання за модульними програмами, що базуються на компетенціях / Т. Десятов. - С. 280-293
  Биков В.  Особливості модельного подання функціонування досліджуваних систем / В. Биков. - С. 293-302
  Молчанова А.  Сучасність педагогічного досвіду А. С. Макаренка / А. Молчанова. - С. 302-316
  Султанова Л.  Особливості розвитку національної системи вищої освіти / Л. Султанова. - С. 317-325
  Пєхота О.  Індивідуалізація як системоутворювальна умова підвищення якості педагогічної освіти / О. Пєхота. - С. 326-331
  Лук'янова Л.  Екологічний компонент змісту неперервної освіти дорослої людини / Л. Лук'янова. - С. 332-340
  Нікітчина С.  Інтелектуальна власність у контексті науково-педагогічної творчості майбутніх учителів / С. Нікітчина. - С. 341-348
  Шестопалюк О.  Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх учителів / О. Шестопалюк. - С. 348-358
  Панченко В.  Проблема розвитку інтелектуальної культури сучасного педагога / В. Панченко. - С. 358-365
  Аніщенко О.  Проблема стилів педагогічного спілкування у контексті здоров'язберігаючої педагогіки / О. Аніщенко. - С. 365-375
  Запорожцева Ю.  Професійний розвиток учителя іноземної мови в умовах післядипломної освіти / Ю. Запорожцева. - С. 375-379
  Литвинова Н.  Психологічні передумови розвитку інтересу до виробничої діяльності в учнівської молоді / Н. Литвинова. - С. 379-386
  Побірченко Н.  Психологічний опис професійної адаптації випускників ПТНЗ до умов ринкової праці / Н. Побірченко. - С. 386-393
  Черепанова Г.  Підготовка педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів ПТНЗ : аксіологічний підхід / Г. Черепанова. - С. 393-400
  Вовк М.  Явище десакралізації у культурологічному вимірі фольклористичної підготовки педагога / М. Вовк. - С. 400-405
  Сергеєва Л.  Актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ на основі компетентнісного підходу / Л. Сергеєва. - С. 406-414
  Лещенко М.  Наратив у дискурсі педагогічної майстерності / М. Лещенко. - С. 416-428
  Біда О.  Ствердження педагогічної майстерності викладача через творчість / О. Біда, К. Ліневич. - С. 428-435
  Радкевич В.  Обгрунтування моделі професійного навчання в системі "педагогічна майстерня майстра художнього ремесла" / В. Радкевич. - С. 435-444
  Гуревич Р.  Інтеграційні тенденції в підготовці вчителя технологій / Р. Гуревич. - С. 445-455
  Онищук Л.  Сутність і зміст професійної компетентності вчителя / Л. Онищук. - С. 455-463
  Коновець С.  Від арт-терапії до креативних освітніх технологій / С. Коновець. - С. 463-475
  Грищенко О.  Інноваційні технології в умовах неперервної освіти / О. Грищенко. - С. 475-482
  Ковальчук В.  Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів : інноваційні підходи / В. Ковальчук. - С. 482-493
  Макаренко О.  Педагогічне спостереження у практиці роботи інженера-педагога / О. Макаренко. - С. 494-500
  Носаченко І.  Реалізація дидактичних принципів в ігрових технологіях навчання / І. Носаченко. - С. 500-508
  Лавріненко О.  Теорія та практика оволодіння основами педагогічної майстерності у вищих закладах освіти України періоду національно-державного відродження (1917 - 1921 рр.) / О. Лавріненко. - С. 509-526

 
56 88я73-1
П14

Палеха, Ю. І.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. - К. : Європейський університет, 2001. - 164 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Психолого-педагогічні технології

Анотація:   Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з метою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, підготовки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків.

 
57 88.3я73-5
З14

        Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- методи загальної психології -- пізнавальна сфера людини -- емоційно-вольова сфера людини -- особистість у діяльності

Анотація:   Практикум призначений для грунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

 
58 88в
Г93

        Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл [та ін.] ; за ред. Г. О. Балла. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 98 с.

Зміст:
  Балл Г. О.  Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті / Г. О. Балл. - С. 5-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколенко О. О.  Гуманістичний потенціал діяльнісної парадигми / О. О. Ніколенко. - С. 26-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мєдінцев В. О.  Головні риси і перспективи розбудови діалогічних підходів та процедур у психології / В. О. Мєдінцев. - С. 49-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Російчук Т. А.  Концепція внутрішнього мовлення як осереддя методологічних перетворень вікової та педагогічної психології в контексті діалогічної парадигми / Т. А. Російчук. - С. 67-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балл Г. О.  Чи є творчість атрибутом особистості? (спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) / Г. О. Балл. - С. 88-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, автори зосереджуються на методологічній стороні гуманістичної орієнтації у психології, розкриваючи вказану сторону у двох взаємопов'язаних аспектах. Перший з них пов'язаний з обгрунтуванням того, що принцип діалогу (ключовий для сучасного гуманізму) має бути поширений на діяльність у методологічній царині. Другий аспект передбачає конкретнішу характеристику діалогічної парадигми - і як засобу відображення сутісних рис процесів, що їх вивчає й намагається оптимізувати психолог (зокрема, процесів психічного розвитку дитини), і як принципу взаємодії різних теоретичних підходів і настанов, якими він керується у своїй дослідницькій та практичній роботі.

 
59 74.200.51 я73-1
В54

        Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. - К. : ІЗМН, 1997. - 250 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Громадянське виховання

Ключові слова (ненормовані): громадянськість учнів -- психологія виховання -- національна самосвідомість -- учитель і громадянськість школяра -- самовиховання громадянськості -- народознавчі основи -- громадянська

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини - незалежної України. Розглянуто сутність громадськості, психолого-педагогічні та народознавчі основи її формування, а також вікові особливості розвитку їх у школярів; обгрунтовано ефективні форми й засоби народознавчої роботи з виховання громадських якостей. Подано розробки окремих уроків, виховних заходів, методичні рекомендації щодо їх проведення, а також витяги з документів, нормативних актів України про громадянство.

 
60 74.00я73-1
Щ61

Щербань, П. М.

        Прикладна педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. педагог. навчальних закладів / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2002. - 215 с.

Зміст:
  Формування всебічно розвиненої особистості. - С. 91-103
  Самовдосконалення особистості та критерії вихованості. - С. 109-116
  Діяльність дитячих та юнацьких громадських організацій. - С. 116-119
  Позашкільні навчально-виховані заклади. - С. 119-122
  Гармонізація родинного і суспільного виховання. - С. 122-140
  Психологія педагогічного менеджменту. - С. 152-162
  Культура педагогічного спілкування. - С. 182-191
  Запобігання конфліктним ситуаціям у навчальному процесі. - С. 204-214

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): дидактика вищої школи -- теорія виховання -- управління закладами освіти -- педагогічна майстерність

Анотація:   У вигляді структурно-тематичних схем висвітлено курси: "Педагогіка", "Основи педагогічної майстерності", "Педагогічна культура", "Управління навчально-виховним процесом". Уміщено анкети, тести, практичні поради та методичні рекомендації майбутнім учителям. До кожного розділу подано підсумкові запитання і завдання, теми для рефератів і списки рекомендованої літератури.

 
61 22.1р30
Т33

        Теорія та методика навчання математики / М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. - : 2006. - 397 с.

Зміст:
  Жалдак М. І.  Програма спеціального курсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі геометрії загальноосвітніх навчальних закладів" / М. І. Жалдак [и др.]. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жалдак М.І.  Програма спеціального к урсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітніх навчальних закладів" / М. І. Жалдак [и др.]. - С. 12-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горох В. П.  Використання пакету DERIVE в курсі аналітичної геометрії / В. П. Горох. - С. 21-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Працьовитий М. В.  Програмна підтримка курсу "Математичні методи в психології" для студентів спеціальності "Психологія" педагогічного вузу / М. В. Працьовитий, Я. В. Гончаренко, І. Д. Чепорнюк. - С. 28-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочко В. І.  Використання комп'ютерних математичних систем у навчанні чисельним методам / В. І. Клочко. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васильєва Л. В.  Використання пакету MAPLE для розв'язання задач математичного програмування / Л. В. Васильєва, І. А. Гетьман. - С. 48-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепорнюк І. Д.  Використання інформаційних технологій в процесі навчання математичного програмування / І. Д. Чепорнюк. - С. 52-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко С. П.  Використання програми advanced GRAFER при розв'язуванні нерівностей / С. П. Ткаченко. - С. 60-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк А. І.  Багаторядковий калькулятор / А. І. Вовк, А. В. Гірник. - С. 65-67
  Вовк А. І.  Засоби інтерактивного спілкування математиків в інтернеті / А. І. Вовк, А. В. Гірник. - С. 68-71
  Моторіна В. Г.  Концепція професійної підготовки майбутнього вчителя математики в умовах модернізації освіти / В. Г. Моторіна. - С. 79-84
  Волков Ю. І.  Елементи конкретної математики в професійній підготовці вчителя / Ю. І. Волков, Н. М. Войналович. - С. 85-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крамаренко Т. Г.  Деякі методичні аспекти реалізації наступності математичної освіти у школі та вузі / Т. Г. Крамаренко. - С. 93-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корольський В. В.  Вивчення шкільного курсу математики в педагогічному вузі за європейською кредитно-трансферною системою / В. В. Корольський, О. В. Лобас. - С. 99-102
  Віхрова О. В.  Деякі аспекти проблемного навчання математики / О. В. Віхрова, А. М. Легостаєва. - С. 107-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прудкий О. С.  Використання фізики та інформатики на уроках математики / О. С. Прудкий, З. Ю. Філер. - С. 113-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Титов С. Д.  Узагальнення переходу до двоїстих задач в лінійному програмуванні / С. Д. Титов. - С. 118-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богатинська Н. В.  Можливості формування просторової уяви учнів при вивченні геометрії в основній школі / Н. В. Богатинська, О. О. Кокова. - С. 126-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваненко Л. О.  Формалізація в геометрії / Л. О. Іваненко. - С. 130-134
  Дітчук Р. Л.  Аналогія як метод навчання та її застосування у стереометрії / Р. Л. Дітчук, І. В. Корнейчук. - С. 135-141
  Мартиненко О. В.  Поняття вектора у шкільному курсі математики / О. В. Мартиненко, О. П. Маслов. - С. 142-145
  Ульшин П. І.  Використання перетворень площини в задачах на побудову / П. І. Ульшин, І. В. Мединська. - С. 146-150
  Ульшин П. І.  Поверхні постійної кривини та їх використання / П. І. Ульшин, А. А. Орел. - С. 151-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богатинська Н. В.  Дидактичне значення алгоритмів у навчанні учнів розв'язуванню математичних задач / Н. В. Богатинська, Л. О. Черних. - С. 155-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Віхрова О. В.  Формування в учнів уміння аналізу при розв'язуванні задач / О. В. Віхрова. - С. 160-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черних Л. О.  Використання елементів теорії навчальних задач в методичній підготовці майбутніх вчителів математики / Л. О. Черних, Н. В. Богатинська. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черних Л. О.  Розвиток математичної мови школярів у процесі розв'язування текстових задач / Л. О. Черних, О. І. Матієк. - С. 168-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Небратенко О. В.  Аналитический и геометрический подходы к решению задач с параметрами, сводящихся к исследованию квадратичной функции / О. В. Небратенко, Т. А. Ярхо. - С. 172-179. - Библиогр. в конце ст.
  Ульшин П. І.  Про використання методу математичної індукції у викладанні математики / П. І. Ульшин, Н. О. Пиреу. - С. 180-182
  Ткаченко С. П.  Двочленні рівняння і нерівності / С. П. Ткаченко. - С. 183-191. - Библиогр. в конце ст.
  Черних Л. О.  Навчання учнів доведенню при вивченні нерівностей в курсі алгебри середньої школи / Л. О. Черних, Т. С. Армаш. - С. 192-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Філер З. Ю.  Перевірка як засіб навчання у вищій школі / З. Ю. Філер. - С. 199-204. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проказа А. Т.  Физико-математическая междисциплинарность в образовательном процессе / А. Т. Проказа, В. П. Хмель. - С. 208-212. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ломаева Т. В.  О специфике преподавания курса "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" для студентов специальности "Физика" / Т. В. Ломаева. - С. 213-217
  Волчанский В. В.  Оптимизация курсов математики и физики за счет усиления межпредметных связей / В. В. Волчанский, З. Е. Филер, А. Н. Бурмистров. - С. 218-223. - Библиогр. в конце ст.
  Монако Т. П.  Роль математики в профессиональном становлении студентов экономических специальностей / Т. П. Монако. - С. 224-228
  Шепеленко О. В.  Деякі аспекти викладання вищої математики студентам економічного профілю / О. В. Шепеленко. - С. 229-233
  Рудь І. Б.  Зв'язок вищої математики з дисциплінами економічного профілю / І. Б. Рудь. - С. 234-237
  Цибуленко О. В.  Неперервна математична підготовка студентів за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. В. Цибуленко, В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 238-242
  Лещинський О. Л.  Математична складова пропедевтики ризикології у школі та вищому закладі освіти / О. Л. Лещинський, О. В. Школьний. - С. 243-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максименко С. Ф.  Использование прикладных задач при изучении курса "Математика для экономистов" студентами заочной формы обучения экономических специальностей / С. Ф. Максименко, А. А. Горшкова, М. А. Кислова. - С. 251-253. - Библиогр. в конце ст.
  Поттосина С. А.  О формальном аппарате дискретной математики в подготовке специалистов в области моделирования и управления социально-экономическими системами / С. А. Поттосина, И. Г. Савосько. - С. 254-263. - Библиогр. в конце ст.
  Титов С. Д.  Типові розрахунки практичного курсу "Математичне програмування" для економічних спеціальностей / С. Д. Титов. - С. 264-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вірченко Н. В.  Методика проведення практиктичних занять із вищої математики / Н. В. Вірченко. - С. 268-273. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дрєєв О. М.  Використання спеціалізованих методик розрахунків у викладанні математики / О. М. Дрєєв, З. Ю. Філер. - С. 274-278
  Драчева И. А.  Методика обучения решению неопределенных интегралов с учетом ассоциативной памяти студентов / И. А. Драчева, Т. Г. Ершова, Н. В. Ивановский. - С. 283-287. - Библиогр. в конце ст.
  Сорока Л. І.  Ймовірносно-статистичні методи: межі застосування / Л. І. Сорока. - С. 291-293
  Задорожня Т. М.  Елементи контролю та корекції при вивченні стохастики / Т. М. Задорожня. - С. 294-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астионенко И. А.  Вероятностные задачи на треугольнике Тэрнера / И. А. Астионенко, А. Н. Хомченко. - С. 299-302. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабанов К. И.  Испытания Бернулли как простейший случай рекуррентных событий / К. И. Кабанов, Т. И. Лукащук. - С. 303-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Серебреніков В. М.  Рівняння Колмогорова для ймовірності станів марковських процесів / В. М. Серебреніков, Н. І. Марченко. - С. 305-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горзій Т. О.  Вузівська лекція в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т. О. Горзій, В. Г. Моторіна, І. Т. Сіра. - С. 308-311
  Евсеева Е. Г.  Реализация деятельностного подхода при модульно-рейтинговой организации / Е. Г. Евсеева. - С. 312-324. - Библиогр. в конце ст.
  Пенина Г. Г.  Вопросы обучения математике в рамках кредитно-модульной системы / Г. Г. Пенина, В. М. Дрибан. - С. 325-328
  Розуменко А. О.  Організація діяльності студентів при вивченні теми "Пряма та площина в просторі" в умовах модульно-рейтингової форми навчання / А. О. Розуменко, А. М. Розуменко. - С. 329-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корольський В. В.  Кредитно-модульна технологія при навчанні математичного аналізу в педвузах / В. В. Корольський, Д. Є. Бобилєв. - С. 338-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Евсеева Е. Г.  Семантический конспект по теории множеств / Е. Г. Евсеева, А. И. Савин. - С. 343-350. - Библиогр. в конце ст.
  Філер З. Ю.  Метод нев'язки при розв'язуванні нерівностей у вузівському курсі математики / З. Ю. Філер, С. П. Ткаченко. - С. 351-355. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко И. Н.  Z-плотность подмножеств Z / И. Н. Величко. - С. 356-360
  Віхрова О. В.  Використання тестових завдань при вивченні аналітичної геометрії у ВНЗ / О. В. Віхрова, І. П. Приступа. - С. 361-365. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ульшин П. І.  Вивчення властивостей деяких ліній на поверхні в топологічному просторі / П. І. Ульшин, Д. М. Чабаненко. - С. 366-369
  Козуб Н. А.  Квадратуры Ньютона-Котеса: интуиция, линейность, иерархия / Н. А. Козуб, А. Н. Хомченко. - С. 370-373. - Библиогр. в конце ст.
  Крючковський В. В.  Рівняння четвертого степеня як об'єкт для дослідницької роботи студентів з дисципліни "Обчислювальна математика" / В. В. Крючковський, А. А. Хомченко, О. В. Цибуленко. - С. 374-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Серебреніков В. М.  Деякі методи нелінійного програмування при розв'язанні задач оптимізації / В. М. Серебреніков, О, М. Карнаух О. - С. 379-384. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Методика навчання математики - Інформаційні технології навчання

Анотація:   Збірник містить статті з різних аспектів дидактики математики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено питанням розвитку комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики та модернізації математичної освіти в контексті орієнтирів Болонського процесу.

 
62 88.840
П86

        Психологічна наука, вчитель, учень / за ред. члена-кор АПН СРСР проф. В. І. Войтка. - Київ : Радянська школа, 1979. - 182 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія шкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психологічні фактори навчально виховного процесу -- навчання і психічний розвиток учнів -- взаемини учителя і учня -- індувідуальний

Анотація:   Істотну допомогу вчителеві в його діяльності подае психологічна наука. Зв'язок психології з соціальною і педагогічною практикою, озброєння вчителя психологічними знаннями, врахування індивідуальних і особистісних характеристик дітей у навчально-виховному процесі і щоденному спілкуванні-ось короткий перелік проблем, які висвітлюються в цій книжці.

 
63 88.836
З33

        Запобігання відхиленням у поведінці школярів / Б. С. Кобзар, Є. І. Пєтухов, І. О. Литвинов ; за ред.: Б. С. Кобзаря, Є. - К. : Вища школа, 1992. - 143 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія поведінки дитини

Ключові слова (ненормовані): психологія діяльності і поведінки дітей -- педагогічна занедбаність дитини -- запобігання відхилень у моральній поведінці учнів -- важковиховувані

Анотація:   У методичному посібнику розглянуто питання сутності педагогічної занедбаності в різні вікові періоди розвитку дитини. Подано загальну характеристику стосунків педагогічно занедбаних школярів з дорослими і ровесниками, визначається зміст профілактичної роботи щодо запобігання відхиленням у моральній поведінці. Велику увагу приділено аналізові специфічних особливостей поведінки важковиховуваних дітей.

 
64 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
65 88 я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / О. М. Степанов , М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психології -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- емоційно-вольова сфера -- темперамент -- характер -- здібності -- педагогічний процес -- система освіти -- зміст

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи.Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності,емоціно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
66 74.04(0)
Т48

Ткачова, Н. О.

        Ціннісні парадигми освіти [Текст] : збірник / Н. О. Ткачова; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 128 с.

Зміст:
  Тягло О. В.  Актуальність ціннісних парадигм освіти / О.В. Тягло. - С. 11-12
  Дмитренко Т. О.  Ціннісні освіти парадигми / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько. - С. 12-18
  Клепко С. Ф.  Цінності буття і цінності освіти в контексті глобалізації / С.Ф. Клепко. - С. 18-39
  Ткачова Н. О.  Роль та зміст освітніх цінностей в умовах трансформації українського суспільства / Н.О. Ткачова. - С. 39-55
  Венедиктов В. С.  Ціннісні програми освіти та державні стандарти вищої професійної освіти / В.С. Венедиктов, В.Л. Петренко, В.І. Чуб. - С. 55-63
  Попова О. В.  Провідні теоретичні концепції освітньої інноватики на Заході в 60-80-ті роки ХХ століття / О.В. Попова. - С. 64-68
  Гавриш І. В.  Аксіологічні освітні орієнтири високорозвинених країн: історичний аспект / І.В. Гавриш. - С. 68-77
  Ткачов С. І.  Відбір і реалізація провідних цінностей у системі громадянської освіти України / С.І. Ткачов. - С. 77-85
  Юр'єва К. А.  Національні та етнічні цінності освіти / К.А. Юр'єва. - С. 85-91
  Хомуленко Т. Б.  Авторитарна і демократична парадигма в цінностях освіти / Т.Б. Хомуленко. - С. 92-98
  Штефан Л. А.  Людина - найвища цінність / Л.А. Штефан. - С. 98-101
  Кузнєцова А. Ф.  Духовність людини як основна складова нової парадигми освіти / А.Ф. Кузнєцова. - С. 101-104
  Кулиш Ю. С.  Актуальность проблемы изучения ценностных ориентаций / Ю.С. Куліш. - С. 104-107
  Гриньова В. М.  Педагогічна культура вчителя / В.М. Гриньова. - С. 108-114
  Покроєва Л. Д.  Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти - важливий чинник реформування освітньої галузі / Л.Д. Покроєва. - С. 114-118
  Наумов Б. М.  Теорія і технологія цілісної педагогічної діяльності як орієнтир нової практики освіти / Б.М. Наумов. - С. 118-122
  Жовтоніжко І. М.  Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей / І.М. Жовтоніжко. - С. 122-128

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Збріка статей містить окремі матеріали "круглого столу", засідання якого відбулось у вересні 2004 року в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди. У засідання взяли участь відомі педагоги, психологи, юристи, філософи, економісти та інші фахівці. Організатори "круглого столу": Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, Науково-дослідний інститут педагогіки та психології ім. В.О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Навчально-методичний центр МВС України, Національний університет внутрішніх справ.

 
67 88.8 кр
В11

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 Серія Психолого-педагогічні науки / М-во вищ. освіти України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1997. - 157 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  Розвиток дослідницької культури майбутніх учителів як засіб творчого зростання фахівців / С. П. Архипова. - С. 3-6
  Фірсова Л. С.  Роль народного мистецтва у системі національного виховання молоді / Л. С. Фірсова. - С. 6-11
  Савченко Л. В.  Народна педагогіка про формування національної гідності молоді / Л. В. Савченко. - С. 11-15
  Нінова Т. С.  Готовність майбутніх учителів хімії до розв'язування завдань екологічної освіти і виховання учнів / Т. С. Нінова. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підласий А. І.  До питання формалізації педагогічних знань / А. І. Підласий. - С. 21-27
  Прокопенко Л. І.  Педагогічний потенціал творчої спадщини Лесі Українки / Л. І. Прокопенко. - С. 27-34
  Омеляненко С. В.  Формування пізнавальної спрямованості майбутніх учителів початкових класів / С. В. Омеляненко. - С. 34-38
  Ярмоленко О. Д.  Використання надбань української педагогіки у системі підготовки студентів педагогічних вузів / О. Д. Ярмоленко. - С. 38-43
  Гарбузенко Л. В.  Формування естетичної культури майбутніх учителів засобами українського народного побуту / Л. В. Гарбузенко. - С. 43-46
  Завіна В.Т.  Технологія контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів / В. Т. Завіна. - С. 46-51
  Бочарнікова В. М.  Провідні функції контролю навчальної діяльності студентів / В. М. Бочарнікова. - С. 51-58
  Бака М. І.  Роль мистецтва в духовному відродженні національної свідомості українського народу / М. І. Бака. - С. 58-61
  Свириденко О. О.  Спільна діяльність соціального педагога та класного керівника щодо попередження правопорушень серед учнівської молоді / О. О. Свириденко. - С. 61-66
  Заремба В. О.  Проблема формування педагогічного мислення майбутніх учителів / В. О. Заремба. - С. 66-71
  Король В. М.  Особливості спілкування викладачів із студентами / В. М. Король. - С. 71-74
  Касярум Н. В.  Попередження педагогічної занедбаності / Н. В. Касярум. - С. 74-77
  Міщенко Т. М.  Підготовка майбутніх учителів до роботи з патріотичного виховання школярів ( на матеріалі гуртковї роботи) / Т. М. Міщенко. - С. 77-83
  Шипота Г. С.  Психолого- педагогічна компетентність як передумова професійної підготовки бібліотекаря дитячої бібліотеки / Г. С. Шипота. - С. 83-85
  Рибалко Л. В.  Індивідуалізація навчання як умова формування готовності майбутніх педагогів до неперервної освіти / Л. В. Рибалко. - С. 85-89
  Даник А. А.  Стан і проблеми формування готовності дітей до сімейно-побутової праці у сучасній українській родині / А. А. Даник. - С. 89-94
  Демченко С. О.  Педагогічні умови становлення професіоналізму технічних вузів / С. О. Демченко. - С. 94-96
  Даниленко М. В.  Іманентні особливості професійної адаптації сільської молоді / М. В. Даниленко. - С. 96-101
  Кретова О. І.  Дещо з історії застосування ідей системного підходу в педагогіці / О. І. Кретова. - С. 101-106
  Стахурська І. М.  Готовність учнів до колективної діяльності / І. М. Стахурська. - С. 106-110
  Коновальчук В. І.  Проблема психокорекції психологів-практиків / В. І. Коновальчук. - С. 110-113
  Сергиенко И. М.  Диалоги взаимодействия учителя и учеников / И. М. Сергиенко. - С. 113-118. - Библиогр. в конце ст.
  Артюшенко О. Ф.  Типологія процесу фізичного виховання і спортивної підготовки / О. Ф. Артюшенко. - С. 118-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голуб Н. Б.  Приципи відбору власне української лексики для занять з мови в 5-7 класах / Н. Б. Голуб. - С. 125-130
  Остапенко Н. М.  Використання краєзнавчого матеріалу на уроках розвитку зв'язного мовлення учнів / Н. М. Отапенко. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пугач Л. Д.  Обучение монологической речи учащихся педагогических классов филологического профиля / Л. Д. Пугач. - С. 135-142. - Библиогр. в конце ст.
  Тарасенкова Н. А.  Змістовно-графічні інтерпретації планіметричних задач як засіб навчання / Н. А. Тарасенкова. - С. 142-149
  Шляхова В. В.  Словесний опис зовнішності як комунікативне уміння / В. В. Шляхова. - С. 142-149

Рубрики: Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): народна педагогіка -- українська педагогіка -- патріотичне виховання -- екологічна освіта -- фізичне виховання -- спортивна підготовка -- народне мистецтво

Анотація:   У журналі вміщено статті з актуальних питань теорії освіти, навчання, виховання та психології. У публікаціях досліджуються проблеми формування педагогічної майстерності учителів, технологіях удосконалення навчально-виховного процесу, системності у підході до педагогічних явищ.

 
68 88.415-724
П63

Постова, К. Г.

        Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів [Текст] : монографія / К. Г. Постова. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 96 с.

Рубрики: Психологія вікова - Дитяча психологія

Ключові слова (ненормовані): концепція дослідницьких здібностей -- розвиток дослідницьких здібностей -- дослідницькі здібності обдарованих підлітків

Анотація:   Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей. Запропоновано та теоретично й експериментально обгрунтовано модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей підлітків.

 
69 88.83я73-1
В42

        Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. А. Снігур, О. А. Хижняк, Є. М. Подтергера ; за ред. Л. А. Снігур. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 576 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Військова психологя

Ключові слова (ненормовані): психологія військового колективу -- вольові якості особистості -- психологічні особливості управління військовими колективами -- основи військової педагогіки -- військова дидактика -- педагогічні

Анотація:   У підручнику викладено основи військової психології і педагогіки для майбутніх вчителів допризовної підготовки середніх загальноосвітніх шкіл спеціальності "Захист Вітчизни", теоретико-методичні основи виховного процесу, спрямованого на формування особистості військовослужбовця як професіонала і патріота з високим рівнем громадянськості.

 
70 74.57я73-1
К64

Кондратенко, В.

        Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації [Текст] : навч. посіб. для студентів дефектол. ф-тів вищ. навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов. - К. : КНТ, 2006. - 72 с.

Рубрики: Педагогіка спеціальна - Логопедія

Ключові слова (ненормовані): клініко-фізіологічна характеристика заїкання -- напрями психолого-педагогічної реабілітації заїкуватих -- фізіологія заїкання -- класифікація заїкання -- профілактика заїкання

Анотація:   У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань етіології, патогенезу заїкання, реабілітації заїкуватих у психофізіології, психології та корекційній педагогіці. Представлені клінічні та психолого-педагогічні характеристики різних форм заїкання, інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Матеріал посібника відповідає програмі і навчальним планам відділення логопедії дефектологічного факультету. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів та вчителів.

 
71 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2009" [Текст] : зб. матеріалів XI Всеукр. студ. наук. конф., 23 - 24 квіт. 2009, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 180 с.

Зміст:
  Бочарнікова Я. В.  Модернізація вищої освіти в Україні / Я. В. Бочарнікова. - С. 8-9
  Гарачук Т. В.  Забезпечення ефективності виховного впливу на формування особистості / Т. В. Гарачук. - С. 10-12
  Деревянко А. Ю.  Природа в системі естетичного виховання школярів / А. Ю. Деревянко. - С. 13-14
  Дуплій О. О.  Обдарованість як соціально-педагогічний феномен / О. О. Дуплій. - С. 15-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордюк А. С.  Особистісно-орієнтований підхід як основа організації навчально-виховного процесу у ВНЗ / А. С. Кордюк. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нефьодова К. Р.  Ідеї родинної педагогіки та їх формування в період існування слов'янських племен / К. Р. Нефьодова. - С. 21-23
  Романенко К. С.  Використання дидактичний ігор в процесі викладання англійської мови в початковій школі / К. С. Романенко. - С. 24-26
  Савісько В. С.  Дидактичні вимоги до організації самостійної роботи учнів / В. С. Савісько. - С. 27-28
  Чернега Н. В.  Використання методу проектів на уроках фізики в 11 класі / Н. В. Чернега, Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко. - С. 29-31
  Чернецька А. О.  Роль адаптаційного періоду у формуванні особистості в колективі / А. О. Чернецька. - С. 32-34
  Батир Т. В.  Соціалізація підлітків в клубах за місцем проживання / Т. В. Батир. - С. 36-37
  Гриценко Т. С.  Діагностика причин розлучень молодих сімей / Т. С. Гриценко. - С. 38-39
  Довгань О. В.  Соціально-педагогічна діяльність Товариства Червоного Хреста України / О. В. Довгань. - С. 40-42
  Єфремова Н. Ю.  Щодо соціальної роботи з ВІЛ-позитивними дітьми у Черкаському обласному відділенні Всеукранської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" / Н. Ю. Єфремова. - С. 43-45
  Журба Т. В.  Формування духовного здоров'я студентської молоді / Т. В. Журба. - С. 45-46
  Златкіна К. О.  Дослідження проблеми працевлаштування української жіночої молоді у діяльності жіночих громадських об'єднань (на прикладі Черкаського жіночого центру) / К. О. Златкіна. - С. 47-48
  Карпова В. В.  Лідерство як психологічний феномен / В. В. Карпова. - С. 49-50
  Когут Ю. В.  Соціально-педагогічна робота з волонтерами в Україні / Ю. В. Когут. - С. 51-52
  Копитова І. А.  Сім'я яка складається з двох "Я" / І. А. Копитова. - С. 53-54
  Корнілова А. О.  Люди похилого віку: якість їхнього життя / А. О. Корнілова. - С. 55-56
  Коробкова Л. О.  Соціальний супровід прийомної сім'ї: теоретико-методичний аспект / Л. О. Коробкова. - С. 57-60
  Кущенко Т. М.  Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дитину-інваліда / Т. М. Кущенко. - С. 61-63
  Ліпчанська М. В.  Система пенсійного забезпечення в Україні / М. В. Ліпчанська. - С. 64-65
  Лимар Ю. В.  Формування здорового способу життя учнів як напрям соціально-педагогічної роботи / Ю. В. Лимар. - С. 66-67
  Литвин Ю. М.  Соціально-педагогічні аспекти попередження протиправної поведінки підлітків / Ю. М. Литвин. - С. 68-71
  Литвиненко М. П.  Технології соціально-педагогічної роботи з жінками / М. П. Литвиненко. - С. 70-71
  Мациєва Л. В.  Соціалізація дітей в прийомних сім'ях / Л. В. Мациєва. - С. 72-73
  Мірошніченко І. С.  Зміст і можливості прийомів самовиховання / І. С. Мірошніченко. - С. 74-75
  Перута І. І.  Чинники соціалізації молодих спеціалістів у трудових колективах / І. І. Перута. - С. 76-77
  Підгорна О. І.  Між двома світами / О. І. Підгорна. - С. 78-79
  Різник І. В.  Основні напрями соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Різник. - С. 80-81
  Русанова О. С.  Система соціальної роботи щодо профілактики правопорушень серед підлітків / О. С. Русанова. - С. 82-84
  Сікалова Л. С.  Використання інтерактивних методів роботи з наркозалежною молоддю (на прикладі діяльності Черкаського благодійного фонду "Інсайт") / Л. С. Сікалова. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Соціальні проблеми "дітей вулиці" / М. М. Скиба. - С. 87-88
  Фень Ю. О.  Особливості соціалізації дитини в неповні й сім'ї / Ю. О. Фень. - С. 89-90
  Чурніта О. В.  Самовиховання особистості школяра / О. В. Чурніта. - С. 91
  Юхименко І. В.  Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах / І. В. Юхименко. - С. 92
  Адешелідзе М. О.  Психологічна готовність учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи до тестування / М. О. Адешелідзе. - С. 94-95
  Бідуля Н. М.  Роль процесу малювання в розитку дітей, що мають порушення інтелекту / Н. М. Бідуля. - С. 96-98
  Брюх О. М.  Розлучення як соціально-психологічна проблема / О. М. Брюх. - С. 99-101
  Будяк Д. Л.  Психологічні витоки української гостинності / Д. Л. Будяк, А. С. Тен. - С. 102-103
  Будяк Д. Л.  Адаптація студентів першого курсу до навчання у вузі / Д. Л. Будяк. - С. 104-107
  Вербицька О. М.  Психологічні тенденції формування професійної деформації вчителів / О. М. Вербицька. - С. 108-109
  Гагаріна Г. А.  Вплив стилів сімейного виховання на розвиток особистості / Г. А. Гагаріна. - С. 112
  Григоренко Ю. В.  Жіночий мазохізм як культурний феномен слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 113-114
  Іньєва Є. К.  Психологічна адаптація дітей з фізичними вадами / Є. К. Іньєва. - С. 116
  Коваленко В. М.  Психолого-методологічний аспект проблеми формування цінностей людини / В. М. Коваленко. - С. 117-118
  Косяк Я. О.  Психологічні особливості стосунків між чоловіком та жінкою / Я. О. Косяк. - С. 119-120
  Краснобай В. П.  Вирішення конфліктів та шляхи їх попередження / В. П. Краснобай. - С. 121-122
  Куций В. А.  Професійне та особистісне самовизначення у підлітковому та юнацькому віці / В. А. Куций, К. С. Литвинов. - С. 123-125
  Линник А. О.  Поняття психічного та психологічного здоров'я в контексті фахової підготовки майбутнього психолога-практика / А. О. Линник. - С. 126-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисинкович В. Л.  Деструкції сімейних відносин як основна детермінанта дитячих неврозів / В. Л. Лисинкович. - С. 129-130
  Магур О. О.  Вплив едіпової залежності суб'єкта на вибір партнера / О. О. Магур. - С. 131-132
  Марковський В. В.  Різновиди девіантної поведінки сучасної молоді / В. В. Марковський. - С. 134-136
  Мостова М. М.  Психологчні особливості впливу депресії на особистість / М. М. Мостова. - С. 137-138
  Мордвинчук С. А.  Культурно-исторический подход к толкованию сновидений / С. А. Мордвинчук. - С. 139-141
  Нерода А. А.  Проблема об'єктних відносин у контексті психодинамічної теорії / А. А. Нерода. - С. 142-143
  Сергієнко І. М.  Роль діалогічної взаємодії у корекції життєвого сценарію особистості / І. М. Сергієнко, М. М. Нєкрасова
  Нікітіна Л. Л.  Маніпуляція як психологічне явище / Л. Л. Нікітіна. - С. 146-147
  Панченко В. В.  Мова як сакральне явище у дослідженнях видатних психологів та філософів / В. В. Панченко. - С. 148-149
  Поліщук С. С.  Як студенту сподобатись викладачу / С. С. Поліщук. - С. 150-151
  Ризун М. П.  Лудоманія як механічна залежність та її роль у життєвому самовизначенні молоді / М. П. Ризун. - С. 153-154
  Сергієнко І. М.  Використання предметної моделі у роботі психолога з підлітками / І. М. Сергієнко, А. В.. Рудас. - С. 155-156
  Сватченко Л. О.  Роль гендерних стереотипів і установок прасім'ї на вибір суб'єктом шлюбного партнера / Л. О. Сватченко. - С. 157-159
  Сіденко Ю. О.  Гендерний аспект розвитку ціннісних орієнтацій студентів / Ю. О. Сіденко. - С. 160-162
  Сіренко Т. А.  Формування страхів в онтогенетичному розвитку людини / Т. А. Сіренко. - С. 163-164
  Славінська І. П.  Гендерні стереотипи на шляху кар'єрного зростання / І. П. Славінська. - С. 165-166
  Супруненко Я. В.  Феномен заздрості та його наслідки для особистості / Я. В. Супруненко. - С. 167-168
  Франчук О. В.  Значення самовиховання в життєдіяльності суб'єкта / О. В. Франчук. - С. 169-171
  Хижняк Т. В.  Земні стихії як засіб психологічної самодопомоги / Т. В. Хижняк. - С. 172-174
  Шафоростова О. А.  Творче самовираження як засіб попередження агресивної поведінки підлітка / О. А. Шафоростова. - С. 175-176
  Шевченко С. О.  Танцювальна психотерапія як метод формування позитивних міжстатевих взаємовідносин / С. О. Шевченко, І. М. Сергієнко. - С. 177-178
  Шепель В. Ф.  Психологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / В. Ф. Шепель. - С. 179-180

Рубрики: Педагогіка вищої освіти

Ключові слова (ненормовані): наукова робота студентів -- формування особистості -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- психологія сім'ї -- практична психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2009" серії "Психолого-педагогічні науки" представлені наукові статті студентів з актуальних питань педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, загальної та практичної психології.

 
72 74.200.56я73-1кр
Я92

Яценко, Л. В.

        Гендерні особливості підготовки старшокласників до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Яценко, В. Г. Постовий. - Переяслав-Хмельниц. : Майдаченко І. С., 2009. - 257 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Гендерна освіта

Ключові слова (ненормовані): теорія гендерних відносин -- гендерне виховання -- підготовка старшокласників до сімейного життя

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми гендерного виховання старшокласників у сучасних умовах взаємодії сім'ї та різних типів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори - кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л. В. та кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Постовий В. Г. глибоко аналізують проблеми гендерних відносин в зарубіжній та вітчизняній педагогіці і психології. На основі експериментального дослідження автори розкривають методику використання існуючих педагогічних та соціально-психологічних умов гендерного виховання старшокласників у сім'ї і школі. Посібник має теоретико-прикладне спрямування і сприяє критичному осмисленню еволюції гендерного виховання молодого покоління з позицій реалізацій гуманістичного підходу.

 
73 74.560я73-1
Ж68

Жигірь, В. І.

        Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. - К. : Кондор, 2012. - 338 с.

Ключові слова (ненормовані): психологія професійної педагогіки -- професійне виховання -- професійно-педагогічна культура викладача -- теорія вищої освіти -- методика вищої освіти

Анотація:   Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця ХХІ ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

 
74 88я73-1
О75

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. : А. В. Семенової. - К. : Знання, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Школи, напрями та основні концепції в психології. - С. 16-19
  Методи психолого-педагогічних досліджень. - С. 19-40
  Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи (темпераменту). - С. 42-48
  Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості. - С. 49-50
  Типологія Е. Кречмера. - С. 51-52
  Шкала темпераментів В. Шелдона. - С. 52-53
  Акцентуація особистості. - С. 167-168
  Комунікація. - С. 179-185
  "Я - концепція". - С. 199-215
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - С. 238-246
  Педагогічні парадигми. - С. 246-257
  Тест-питальник Г. Айзенка (ЕРІ). - С. 257-263
  Тест Г Айзенка на визначення коефіцієнта інтелекту. - С. 284-295

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- біопсихічні властивості людини -- типи нервової системи -- типологічні теорії особистості -- психічні процеси -- вольова сфера

Анотація:   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонского процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

 
75 88р30я73-1
С40

Сисоєва, С. О.

        Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу психологія та педагогіка [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю дистанційної форми навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок. - Кременчук : Щербатих О. В., 2008. - 60 с.

Рубрики: Методика навчання психології у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): психіка -- свідомість -- самосвідомість -- емоційно-вольова сфера особистості -- мислення -- уява -- виховання

Анотація:   Методичні рекомендації створено в комплекті з підручником та хрестоматією з психології та педагогіки, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форми навчання, робочим зошитом та тестами для контролю знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка".

 
76 88.53 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологічні проблеми спілкування -- конфліктні ситуації у спілкуванні -- процес спілкування -- педагогічне спілкування -- етика спілкування -- діловий етикет

Анотація:   Змістом навчального посібника охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести.

 
77 88.56
Б36

Бевз, Г. М.

        Дитина в прийомній сім'ї: Нотатки психолога / Г. М. Бевз, І. В. Пеша ; за заг. ред. О. О. Яременка. - К. : Український інститут соціальних досліджень, 2001. - 101 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): виховання в прийомній сім'ї -- форми сімейного виховання -- сімейне виховання дітей-сиріт -- прийомне батьківство -- психологія

Анотація:   У книжці розглядаються психолого-педагогічні аспекти становлення, практичної діяльності та подальшого розвитку інституту прийомної сім'ї як форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, альтернативної вихованню в інтернатних закладах.

 
78 88.3 я73-2
Ц58

Цигульська, Т. Ф.

        Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. / Т. Ф. Цигульська. - К. : Наукова думка, 2000. - 190 с.

Рубрики: Психологія прикладна

Ключові слова (ненормовані): предмет психології -- стан психології -- соціально-психологічні явища -- структура і активність особистості -- воля -- стрес

Анотація:   У посібнику розглянуто проблеми загальної та прикладної психології, курс лекцій з якої автор викладає у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблеми критичного творчого мислення, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Велика увага приділена прикладним аспектам психології, зокрема способам подолання стресу, прийомам ефективного спілкування та самовиховання волі.

 
79 74.489кр
А43

        Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Десятов, С. О. Захаренко, Н. Є. Герасімова [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 192 с.

Зміст:
  Десятов Т. М.  Концепції впрповадження сучасних стандартів професійної педагогічної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. М. Десятов. - С. 5-21
  Захаренко С. О.  Формування культури педагогічного спілкування студента - майбутнього вчителя освітнього закладу / С. О. Захаренко. - С. 22-39
  Свириденко О. О.  Проектування професійних ситуацій як засіб підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ / О. О. Свириденко. - С. 40-55
  Лещенко І. Т.  Проблема формування професійної компетентності засобами інформаційно-комп'ютерних технологій / І. Т. Лещенко. - С. 56-74
  Конограй В. В.  Професійна підготовка майбутніх вчителів умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору / В. В. Конограй. - С. 75-87
  Герасімова Н. Є.  Історичний екскурс у теоретико-методологічні передумови розуміння сутності внутрішньоособистісних конфліктів / Н. Є. Герасімова. - С. 88-108
  Раджабова С. Ш.  Індетифікація та її вплив на формування психіки / С. Ш. Раджабова. - С. 109-128
  Герасимова І. В.  Теоретичні основи формування комунікативних умінь у майбутніх менеджерів готельно-туристичної індустрії / І. В. Герасимова. - С. 129-154
  Глазиріна В. М.  Формування мотиваційного компоненту навчальної діяльності студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 155-173
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Аспекти становлення особистості студентів ВНЗ у професійній психології / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 174-191

Рубрики: Освіта вища

Ключові слова (ненормовані): розвиток вищої педагогічної освіти України

Анотація:   У монографії "Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти" вміщені наукові статті фахівців з питань теорії і технологій педагогіки та психології вищої школи. Співвідношення психології та педагогіки вищої школи, обгрунтування змісту, умов здійснення компетентнісного підходу, виокремлення інноваційних чинників її розвитку; результати досліджень по реалізації технологічного підходу у педагогічній освіті та надання їй особистісної зорієнтованої спрямованості - ось далеко не повний спектр проблем та питань, до висвітлення та спроби розв'язання яких звертаються автори данної роботи. Публікації видання адресовані науковцям, дослідникам психолого-педагогічних та управлінських проблем розвитку освітньої справи в Україні.

 
80 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Філ-студія, 2006. - 316 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психологія комунікативної взаємодії викладача зі студентами -- студентське самоврядування -- протиріччя і конфлікти у педагогічній взаємодії -- виховання

Анотація:   У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", конспекти лекції до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

 
81 88.3я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2009. - 576 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- мозок і психіка -- діяльність -- особистість -- пізнавальна сфера особистості -- увага -- відчуття -- сприймання -- пам'ять

Анотація:   Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

 
82 74.200
Є72

Єрмаков, І. Г.

        Виховання життєтворчості: моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. - Х. : Основа, 2006. - 219 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховання

Ключові слова (ненормовані): виховні системи

Анотація:   У чому полягає сутність виховної системи сучасної школи? Як реалізувати життєтворчий потенціал навчального закладу? Як виховувати учня - суб'єкта культури і власної життєтворчості? Як діагностувати та визначити рівень зрілості виховної системи школи? На ці та інші актуальні питання становлення і розвитку школи у контексті педагогіки і психології життєтворчості відповідає практико зорієнтований збірник, співтворцями якого є педагогічні колективи, директори і заступники директорів шкіл Святошинського району міста Києва. Значна увага приділяється проблемам моделювання виховних систем, розкриттю їх типологічної специфіки і самобудості.

 
83 88.59 я73-2
М48

Мельник, Л. П.

        Психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л. П. Мельник. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 176 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості менеджера

Анотація:   Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеритики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

 
84 88.40я73-1
П86

        Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Видавництво КНЕУ, 2008. - 329 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): планування навчання -- мотивація навчання -- організація навчання -- контроль навчання -- управління навчанням учнів -- педагогічне спілкування -- педагогічні конфлікти

Анотація:   У посібнику викладено основні положення щодо управління навчальною діяльністю учнів різних категорій, що грунтуються на психологічних закономірностях розвитку особистості.

 
85 74.202.60я73-1кр
К89

Кузьмінський, А. І.

        Технологія і техніка шкільного уроку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. - К. : Знання, 2010. - 335 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Ключові слова (ненормовані): типи навчання -- педагогічні інваріанти -- урок -- підготовка вчителя до уроку -- функції вчителя -- вчитель - вихователь

Анотація:   Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Головна увага зосереджена на обгрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.

 
86 74.20 я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академія, 2002. - 528 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): розвиток шкільництва -- розвиток педагогічної думки

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

 
87 88.83я73-1
В42

        Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для військових вузів / Б. М. Олексієнко, С. Д. Максименко, Д. В. Іщенко [та ін.]. - Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1998. - 562 с.

Зміст:
  Роль та місце військової психології і педагогіки в діяльності особового складу військових формувань України. - С. 5-13
  Психологія особистості. - С. 14-27
  Методи психології та педагогіки. - С. 28-43
  Психологічні характеристики військової діяльності та військовослужбовця. - С. 44-80
  Соціально-психологічна характеристика військового колективу. - С. 81-98
  Психологія взаємовідносин у підрозділі. - С. 99-126
  Психологія міжособистісного спілкування. - С. 127-150
  Конфлікти у військових колективах і шляхи їх вирішення. - С. 151-159
  Психологічне забезпечення військової служби. - С. 160-190
  Військово-педагогічний процес як система. - С. 191-226
  Організаційно-педагогічні основи навчання. - С. 227-327
  Акмеологічні основи професіоналізму в навчанні та вихованні. - С. 328-373
  Виховна робота в підрозділі. - С. 374-466
  Індивідуальна виховна робота в підрозділі. - С. 467-492
  Самовиховання військовослужбовців і керівництво ним. - С. 493-507
  Педагогічний аналіз системи підготовки особового складу в зарубіжних арміях. - С. 508-531

Рубрики: Психологія військова

Ключові слова (ненормовані): Збройні Сили України -- психологія військово службоця

Анотація:   У підручнику з урахуванням сучасних досягнень науки розглядаються теоретико-методологічні і практичні питання війської психології та педагогіки. У ньому науково обгрунтовані шляхи, умови і фактори ефективного вирішення актуальних проблем військового навчання і виховання, морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ. Для досягнення високих результатів у навчально-виховному процесі пропонуються продуктивні моделі, алгоритми й технології. Книга має на меті озброїти військові кадри сучасною теорією і практикою ефективного психолого-педагогічного забезпечення військової служби.

 
88 П86

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома ; за ред. О. - Київ : Київський університет, 2015. - 406 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологія студента -- психологія викладача ВНЗ -- психодіагностичний практикум

Анотація:   На основі методології компетентнісного підходу узагальнено психолого-педагогічний досвід, теоретичні розробки та новітні емпіричні дослідження актуальної психологічної проблематики сучасного вищого навчального закладу, висвітлено психологічні питання організації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості основних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та адміністрації вищих навчальних закладів.

 
89 88
М58

        Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 150-річчя з дня народження Г. І. Челпанова) [Текст] : Дод. 3 № 1 Вища освіта України / відп. ред.: І. П. Маноха. - : 2012. - 456 с.

Зміст:
  Маноха И. П.  Г. И. Челпанова: более века спустя (к началам научной психологии) / И. П. Маноха. - С. 7-12
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Экзистенциальный аспект творчества Г. И. Челпанова: метафизическое истолкование категории опыта / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 13-22
  Баженов А. В.  Гносеологическая оценка методов изучения природы психического образа (по материалам наследия школы Г. И. Челпанова) / А. В. Баженов. - С. 23-27
  Заболотна В. О.  Етико-психологічне осмислення внутрішнього світу людини в працях Г. І. Челпанова / В. О. Заболотна. - С. 28-33
  Бондаренко Т. Є.  Формування творчого рівня методичної компетентності майбутніх учителів біології / Т. Є. Бондаренко. - С. 36-41
  Воскобойнікова Г. Л.  Психолого-педагогічні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання основ здоров'я у початковій школі / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 42-47
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю.  Акмеологічні технології як засіб формування довершеної особистості курсанта / Н. Ю. Гребінь-Крушельницька. - С. 48-54
  Манько В. М.  Мотивація студентів до навчання: теорія та практика / В. М. Манько, Т. П. Федорина. - С. 55-62
  Медведовська Т. П.  Інноваційна лекція як засіб пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів / Т. П. Медведовська. - С. 63-67
  Москальова Л. Ю.  Психологічно-педагогічна діагностика морально-етичної культури у майбутніх учителів в сучасних умовах роботи вищих навчальних закладів / Л. Ю. Москальова. - С. 68-72
  Пелипчук С. М.  Педагогічний аспект формування суб'єктності студента у навчальній діяльності / С. М. Пелипчук. - С. 73-77
  Хренова В. В.  Використання інтелект-карт у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / В. В. Хренова. - С. 78-83
  Бершадська О. В.  Формування культури міжсуб'єктної взаємодії студентів засобами активного соціально-психологічного навчання / О. В. Бершадська. - С. 86-91
  Большакова А. М.  Гендерні особливості готовності осіб юнацького віку до вікових змін / А. М. Большакова. - С. 92-98
  Бистрова Ю. О.  Психолого-педагогічний супровід професійної соціалізації з вадами зору / Ю. О. Бистрова. - С. 99-104
  Голота М.  Ціннісні орієнтації у підлітковому віці як предмет психологічного аналізу / М. Голота. - С. 105-111
  Гура Т.  Теоретико-методичні засади підвищення ефективності оволодіння майбутніми фахівцями психологічними знаннями / Т. Гура. - С. 112-118
  Жихарева Л. В.  Вплив дитячо-батьківських стосунків на розвиток психіки дитини у вітчизняних та зарубіжних підходах / Л. В. Жихарева. - С. 119-123
  Зелінська Т. М.  Практична допомога амбівалентним клієнтам на засадах мотиваційного інтерв'ю / Т. М. Зелінська. - С. 124-129
  Кузьминова Е. А.  Психологические факторы формирования чувств вины и стыда / Е. А. Кузьминова, А. С. Кочарян. - С. 130-135
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Історико-психологічний погляд на еволюцію жіночої сексуальності / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 136-141
  Мілютіна К. Л.  Трансформація ідентичності особистості у сучасному суспільстві / К. Л. Мілютіна. - С. 142-148
  Мошенська Л. В.  До питання про глибинно-психологічні передумови виникнення наркотичної залежності / Л. В. Мошенська. - С. 149-153
  Орєхова Л. І.  Категорія образного мовлення в дослідженнях О. Потебні як історичний здобуток педагогіки майбутнього / Л. І. Орєхова. - С. 154-161
  Сіткар В.  Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В. Сіткар. - С. 162-169
  Скорик М. М.  Історія психології на роздоріжжі: методичний колапс чи нові стратегії дисциплінарного письма? / М. М. Скорик. - С. 170-180
  Степаненко Л. М.  Особливості забезпечення технологічного процесу професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами / Л. М. Степаненко. - С. 185-191
  Трихліб Л. Ю.  Батьківське ставлення як фактор емоційного розвитку дитини / Л. Ю. Трихліб. - С. 192-197
  Чемодурова Ю. М.  Професійний розвиток особистості: психологічні фактори та бар'єри / Ю. М. Чемодурова. - С. 198-203
  Штепа О. С.  Вікові особливості психологічної ресурсності особистості / О. С. Штепа. - С. 204-209
  Яворська О. В.  Типи мотивації розлучення у жінок / О. В. Яворська. - С. 210-216
  Вовкочин Л. Ю.  Формування нової української ментальності у системі сучасного українського виховання / Л. Ю. Вовкочин, Р. В. Тесля. - С. 219-223
  Ісаєнко С. А.  Виховний ідеал підростаючого покоління у філософсько-педагогічних ідеях Заходу та Сходу / С. А. Ісаєнко, Є. В. Яковенко-Глушенкова. - С. 224-230
  Канарова О. В.  Духовно-моральне виховання учнівської молоді: історія та сучасність / О. В. Канарова. - С. 231-236
  М'язова І. Ю.  Теорії гумору у філософській традиції / І. Ю. М'язова. - С. 237-242
  Рудаківська С. В.  Сутнісні характеристики екологічного світогляду / С. В. Рудаківська. - С. 243-250
  Чепурна А. Б.  Конформізм. Експеримент. Науково-популярний кінофільм / А. Б. Чепурна. - С. 251-255
  Азатьян В. И.  Психолого-педагогические основы организации самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих авиадиспетчеров / В. И. Азатьян. - С. 258-263
  Гладкова В. М.  Технологічний підхід до особистісно-професійного самовдосконалення керівника навчального закладу / В. М. Гладкова. - С. 264-269
  Гузенко В. А.  Досвід виховання творчої особистості на прикладі творчого об'єднання гуртків театрального напряму / В. А. Гузенко. - С. 270-276
  Даньшева С. О.  Роль професійної мобільності в системі факторів формування конкурентоздатності випускників технічного університету / С. О. Даньшева. - С. 277-282
  Завірюха В. В.  Психолого-педагогічні принципи інноваційного навчання / В. В. Завірюха. - С. 283-288
  Заяць О.  Базові особливості та принципи модернізації управління сучасною вітчизняною освітою / О. Заяць, М. Гладкевич. - С. 289-296
  Коваль С. М.  Гендерна сегрегація середніх освітніх закладів США: сучасність та перспективи / С. М. Коваль. - С. 297-301
  Ковтун О. В.  Педагогічні умови формування загальномовленнєвих умінь у майбутніх авіаційних операторів / О. В. Ковтун. - С. 302-308
  Ковтун К. В.  Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Фінляндії / К. В. Ковтун. - С. 309-314
  Краснощок А. В.  Характеристика педагогічних умов ефективного формування загальнокультурної компетентності майбутніх правооохоронців / А. В. Краснощок. - С. 315-319
  Кристопчук Т. Є.  Підвищення кваліфікації та дистанційна освіта у країнах ЄС у педагогічній теорії: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук. - С. 320-326
  Маруненко І. М.  Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на Болонський процес / І. М. Маруненко, О. Д. Мойсак. - С. 327-331
  Мудрак М. А.  Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти / М. А. Мудрак. - С. 332-336
  Ніколаєнко Ю. О.  Іншомовна комунікативна культура як складник професійної культури майбутніх фахівців аграрного профілю / Ю. О. Ніколаєнко. - С. 337-342
  Петренко Л. М.  Особистісний аспект моделі розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного закладу / Л. М. Петренко. - С. 343-349
  Рахманов В. О.  Інформатизація як складова професійної підготовки у вищому технічному закладі / В. О. Рахманов. - С. 350-355
  Рябенко М. І.  Суб'єкти профілактики проявів ознак корупції в навчально-виховному процесі ВНЗ / М. І. Рябенко. - С. 356-363
  Сапрыгина Н. В.  Психологический феномен понимания и его проявление в коммуникации / Н. В. Сапрыгина. - С. 364-371
  Скрипник І. М.  Кейс-метод як приклад інтерактивного навчання студентів-медиків клінічним дисциплінам / І. М. Скрипник [и др.]. - С. 372-377
  Торічний О. В.  Результати допрофесійного формування готовності юнаків до навчання у вищих військових навчальних закладах / О. В. Торічний. - С. 378-386
  Ферт О. Г.  Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру, як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні: аналіз досягнень та проблемних питань" / О. Г. Ферт. - С. 387-394
  Фоміних Н. Ю.  Принципи організації самостійної роботи з англійської майбутніх інженерів з інформаційних технологій / Н. Ю. Фоміних. - С. 395-401
  Холостенко Т. В.  Професійний портрет директора дитячо-юнацької спортивної школи / Т. В. Холостенко. - С. 402-407
  Чепурна М. В.  До питання про місію університету в західноєвропейській професійній освіті / М. В. Чепурна. - С. 408-412
  Череднік Д. Л.  Психолого-педагогічні умови формування конкурентноздатності майбутнього інженера / Д. Л. Череднік. - С. 413-417
  Черток Л. П.  Здобутки та проблеми вищої та неперервної освіти Швейцарії та України в контексті Болонського процесу / Л. П. Черток. - С. 418-424
  Шандрук С. І.  Мотивація американських вчителів до професійної діяльності / С. І. Шандрук. - С. 425-430
  Шнремета М. М.  Впровадження компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / М. М. Шнремета. - С. 431-435
  Штельмах О. В.  Методика складання завдань тестового моніторингу з іноземної мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності / О. В. Штельмах. - С. 436-442
  Якушева Є. М.  Когнітивний компонент професійної самосвідомості працівників пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з низьким рівнем конструктивності стратегії подолаючої поведінки / Є. М. Якушева. - С. 443-448

Рубрики: Челпанов Г. І. - про нього

Анотація:   У тематичному випуску вміщені наукові статті фахівців з нагоди 150-річчя видатного вітчизняного психолога, філософа й педагога, фундатора наукової психології Г. І. Челпанова. У збірнику представлені історичні аспекти становлення психології як самостійної науки та роль Г. І. Челпанова у цьому процесі наприкінці XIX - на початку XX століть. Здійснений огляд новітньої педагогіки як технології плекання довершеної особистості. Психологія XXI століття представлена у сукупності її здобутків та перспектив, теоретичних пошуків та емпіричних надбань. Філософія людини, суспільства і культури постала у контексті найбільш актуальних проблем, що визначаються як змістові виміри третього тисячоліття. Ще один актуальний тематичний напрям вміщених у збірнику матеріалів - психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні.

 
90 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - Житомир : Волинь, 2008. - 232 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- особистісна свобода -- психологічна культура -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
91 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - К. : Зень О., 2007. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- психологічна культура -- особистісна свобода -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
92 95.4
Д36

        Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] : Вип. 1 Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 404 с.

Зміст:
  Рогова П. І.  Інформаційна діяльність бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань / П. І. Рогова. - С. 9-13
  Рогова П. І.  Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / П. І. Рогова, В. І. Лутовинова, Т. В. Добко. - С. 16-36
  Бейліс Л. І.  Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках / Л. І. Бейліс. - С. 37-44
  Петрова Л. Г.  Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві : соціально-педагогічний аспект / Л. Г. Петрова. - С. 44-53
  Пустовіт Г. П.  Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах / Г. П. Пустовіт. - С. 53-60
  Разумцева Г. І.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників / Г. І. Разумцева. - С. 60-66
  Сизов Б. Н.  Библиотеки и образование : обеспечение доступа граждан к современным знаниям / Б. Н. Сизов, Т. С. Маркарова. - С. 67-76
  Павленко Р. І.  Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства / Р. І. Павленко, Т. А. Остапенко. - С. 76-80
  Дерлеменко В. В.  Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної науки, освіти і практики сільськогосподарськими бібліотеками України / В. В. Дерлеменко. - С. 81-90
  Горбенко Н. А.  Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні / Н. А. Горбенко. - С. 92-101
  Плужнікова Н. С.  Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Н. С. Плужнікова, Л. М. Бондар. - С. 102-110
  Мацібора Н. Г.  Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору / Н. Г. Мацібора. - С. 111-120
  Яценко Г. М.  Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : стан і перспективи розвитку / Г. М. Яценко. - С. 121-128
  Коваленко І. Й.  Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко. - С. 129-137
  Судіна Т. О.  Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації / Т. О. Судіна. - С. 137-149
  Яценко О. М.  Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави / О. М. Яценко. - С. 149-159
  Пономаренко Л. О.  Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко. - С. 160-172
  Тарасова Н. І.  Використання можливостей АБІС "ІРБІС" у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики / Н. І. Тарасова, О. В. Пекур. - С. 172-179
  Тишковець О. К.  Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / О. К. Тишковець. - С. 179-190
  Ніколюк Л. І.  Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки : культурно-освітній аспект / Л. І. Ніколюк. - С. 190-199
  Шкира О. І.  Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди / О. І. Шкира. - С. 200-207
  Лобановська І. Г.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних бібліотек : напрями впровадження / І. Г. Лобановська. - С. 210-220
  Савенкова Л. В.  Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті / Л. В. Савенкова. - С. 220-231
  Овсак О. С.  Практичний досвід використання сучасного скануючого обладнання для оцифрування книжкових фондів бібліотек. ATIZ DIY - нова генерація книжкових сканерів / О. С. Овсак. - С. 231-234
  Солов'яненко Д. В.  Веб-технології другого покоління : огляд основних тенденцій / Д. В. Солов'яненко. - С. 234-259
  Торлин И. Г.  Виртуальная справка - перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей / И. Г. Торлин. - С. 260-265
  Непляха О. С.  Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : стан, перспективи розвитку / О. С. Непляха. - С. 266-273
  Залітко Л. М.  Читальна зала фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронних інформаційних технологій / Л. М. Залітко. - С. 274-278
  Самчук Л. І.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського / Л. І. Самчук. - С. 280-288
  Вербова В. В.  Система вибіркового розповсюдження інформації : теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / В. В. Вербова. - С. 289-298
  Хемчян І. І.  Координаційні зв'язки - основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України / І. І. Хемчян. - С. 298-308
  Здановська В. П.  Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. П. Здановська. - С. 309-323
  Зініченко Л. В.  Регіональні аспекти науково-методичної роботи з бібліотечними кадрами / Л. В. Зініченко. - С. 323-329
  Конончук О. Б.  Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / О. Б. Конончук. - С. 329-336
  Григоренко Т. В.  Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини : стратегія розвитку / Т. В. Григоренко. - С. 336-342
  Сімоненко Н. Є.  Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації / Н. Є. Сімоненко. - С. 342-349
  Білоус В. С.  Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету / В. С. Білоус. - С. 349-357
  Зуева Е. М.  Действующие модели информационно-библиотечного обеспечения общеобразовательных учреждений России / Е. М. Зуева. - С. 358-366
  Дяченко Н. І.  Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі : стан, проблеми, перспективи / Н. І. Дяченко. - С. 366-375
  Гонік Є. Г.  Участь обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні мережі електронних бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області / Є. Г. Гонік. - С. 376-383
  Колосай Л. А.  Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів / Л. А. Колосай. - С. 384-394

Рубрики: Бібліотечна справа - Інформаційна діяльність бібліотек

 
93 74.00
П24

        Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, Науково-метод. центр середньої заг. освіти МОН України, Акад. пед. наук України. - К. : ЛОГОС, 2000. - 308 с.

Зміст:
  Даниленко Л. І.  Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці / Л. І. Даниленко. - С. 6-11
  Сидоренко О. Л.  Управління освітніми інноваційними процесами / О. Л. Сидоренко. - С. 12-14
  Довбищенко В. І.  До проблеми правового забезпечення інноваційної освітньої діяльності / В. І. Довбищенко. - С. 14-16
  Ващенко Л. М.  Науково-організаційне забезпечення інноваційної діяльності в системі шкільної освіти м. Києва / Л. М. Ващенко. - С. 17-19
  Ельникова Г. В.  Сутність і механізм адаптивного управління загальною середньою освітою / Г. В. Ельникова. - С. 19-24
  Косинська О. А.  Управління педагогічними нововведеннями / О. А. Косинська, В. П. Гончарова. - С. 24-26
  Логвіна-Бик Т. А.  Проблеми педагогічного керівництва інноваційним освітнім процесом / Т. А. Логвіна-Бик. - С. 27-29
  Данилова Г. С.  Проблеми методичного менеджменту в сфері освіти та шляхи їх вирішення / Г. С. Данилова. - С. 29-33
  Конец С. Я.  Сутність заробітної плати в рионкових умовах господарювання / С. Я. Конец. - С. 34-35
  Калініна Л. М.  Моделі управлінської діяльності керівника школи / Л. М. Калініна. - С. 35-42
  Остапчук О. Є.  Особливості педагогічної діяльності інноваційних закладів освіти / О. Є. Остапчук. - С. 42-45
  Серкіс Ж.  Організаційна культура інноваційного закладу освіти / Ж. Серкіс. - С. 45-48
  Федорова Н. Ф.  Школа-лабораторія наукової установи в системі інноваційної діяльності / Н. Ф. Федорова. - С. 49-52
  Чернуха Гадзецька К. М.  Рух до нової школи: вибір шляху / Гадзецька К. М. Чернуха. - С. 52-55
  Островерхов Н. М.  Проблеми управління авторськими закладами освіти / Н. М. Островерхов. - С. 56-60
  Цуканова Т. О.  Особливості управління навчальним закладом приватної форми власності / Т. О. Цуканова. - С. 60-65
  Погрібна Н. С.  Проблеми організації особистісно орієнтованого навчального процесу у середній школі / Н. С. Погрібна. - С. 66-70
  Холодова Г. В.  Дитячий садок - початкова школа: сутність, перспективи розвитку / Г. В. Холодова. - С. 70-74
  Самодрин А. П.  Виховання свідомої відповідальності за майбутнє в умовах профільно-диференційованої школи / А. П. Самодрин. - С. 74-77
  Арюшкіна Л. М.  Про основні положення діяльності обласного багатопрофільного ліцею, як інноваційного закладу освіти / Л. М. Арюшкіна, С. В. Петренко. - С. 78-81
  Чупріна М. О.  Система економічної освіти у фінансовому ліцеї м. Києва / М. О. Чупріна, Ю. В. Шукевич. - С. 81-84
  Сергієнко В. О.  Досвід проведення атестації навчальних закладів у Вовчанському районі Харківської області / В. О. Сергієнко, М. А. Струкова. - С. 84-87
  Городова Н. М.  Модель управління системою виховного процесу в сільській школі / Н. М. Городова. - С. 88-89
  Струманський В. П.  Організаційно-ініціативна суть нестандартних форм і змісту у вирішенні актуальних проблем національного виховання / В. П. Струманський. - С. 90-93
  Зайченко О. І.  Раціоналізація праці апарату районного відділу освіти / О. І. Зайченко. - С. 93-97
  Полякова Г. А.  Створення умов для професійного розвитку вчителів через систему контрольно-аналітичної діяльності / Г. А. Полякова. - С. 97-100
  Трошкін О. В.  Інноваційно-акмеологічний супровід процесу розвитку ініціативи фахівця / О. В. Трошкін. - С. 101-105
  Борова Т. А.  Корекція та самокорекція управлінської діяльності учня / Т. А. Борова. - С. 106-108
  Сергеєва Л. М.  Досвід, ідеї, перспективи формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ / Л. М. Сергеєва. - С. 108-112
  Грищенко О. А.  Діяльність школи нового типу / О. А. Грищенко. - С. 112-115
  Дусавицький О. К.  Розвивальне навчання: теорія і практика / О. К. Дусавицький. - С. 116-123
  Ільченко В. Р.  "Довкілля" - освітня програма майбутнього / В. Р. Ільченко. - С. 123-129
  Гуз К. Ж.  Методологічні основи експериментальної перевірки освітньої програми / К. Ж. Гуз. - С. 129-134
  Бібік Н. М.  Теоретичні засади моделі особистісно орієнтованого навчання за програмою "Крок за кроком" / Н. М. Бібік. - С. 134-138
  Волченкова Г.  Програма "Крок за кроком": здобутки й перспективи / Г. Волченкова. - С. 138-144
  Чернявська Л. Н.  Програма "Крок за кроком": новий тип взаємин з родинами / Л. Н. Чернявська. - С. 144-149
  Софій Н.  Навчання демократії за освітньою концепцією "Крок за кроком" / Н. Софій. - С. 149-155
  Коляденко В. А.  Інноваційна діяльність в сучасній науці та технологіях / В. А. Коляденко. - С. 155-158
  Касьянова О.  Розвиток педагогічного моніторингу в теорії та шкільній практиці / О. Касьянова. - С. 160-162
  Рогова П. І.  Інформаційне забезпечення інноваційно-освітнього процесу / П. І. Рогова. - С. 162-165
  Степашко В.  Історія розвитку систем дистанційної освіти / В. Степашко. - С. 165-167
  Морзе Н. В.  Організація дистанційного навчання на базі використання основних можливостей Інтернет / Н. В. Морзе, П. С. Умань. - С. 167-174
  Ротаєнко П. А.  Комп'ютерна мультимедія як засіб навчання / П. А. Ротаєнко, Н. І. Самойленко, Ю. О. Дорошенко. - С. 175-180
  Чашко Л. В.  Аудіовізуальна інформація як інноваційний засіб навчання / Л. В. Чашко. - С. 180-182
  Дмитренко І. І.  Використання можливостей мережі INTERNET у системі освіти / І. І. Дмитренко. - С. 182-184
  Дорошенко Ю. О.  Особливості застосування комп'ютерно-інформаційних технологій навчання математики в початковій школі / Ю. О. Дорошенко, Н. П. Листопад. - С. 184-190
  Головко Н. І.  Організація самостійної роботи учнів на уроках з використанням засобів відеоінформації / Н. І. Головко. - С. 190-193
  Волинський В. П.  Інноваційні технології і дидактичні засоби навчання / В. П. Волинський. - С. 193-195
  Черней С.  Інноваційні засоби навчання як об'єкт проектно-методологічної роботи в педагогіці / С. Черней. - С. 195-198
  Онкович Г. В.  Твори пресфотографії як засоби зорової наочності та методика їх використання на заняттях з розвитку мовлення / Г. В. Онкович. - С. 199-202
  Індило Л. Д.  Проблема формування культури мовлення майбутнього вчителя / Л. Д. Індило. - С. 203-205
  Киричук О.  Педагогічна система як об'єкт психології управління / О. Киричук. - С. 205-211
  Карамушка Л. М.  Психологічне забезпечення управління освітніми закладами як складова інноваційного підходу / Л. М. Карамушка. - С. 211-215
  Болтівець С. І.  Методологічні основи психогігієни інноваційної практики / С. І. Болтівець. - С. 216-217
  Чудакова В. П.  Психолого-педагогічні засоби самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу особистості / В. П. Чудакова. - С. 217-219
  Максименко Л. І.  Психологічне забезпечення педагогічних інновацій / Л. І. Максименко. - С. 220-222
  Гордієнко Т. А.  Автоматизоване місце психолога учбового закладу / Т. А. Гордієнко. - С. 222-227
  Головченко А. Ф.  Психологічна готовність керівників шкіл до гуманізації управління як важливий фактор управління інноваціями в освіті / А. Ф. Головченко. - С. 227-231
  Буркова Л. В.  Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті / Л. В. Буркова. - С. 231-238
  Козлова О. Г.  Основні стратегії педагогічного впливу при традиційному та інноваційному підходах до навчання / О. Г. Козлова. - С. 239-245
  Бориско Н. Ф.  В нове сторіччя - з новими підручниками / Н. Ф. Бориско. - С. 246-249
  Ільченко В. Р.  Дидактичні основи освітньої програми "Довкілля" / В. Р. Ільченко, Є. Ж. Гуз. - С. 249-253
  Редько В. Г.  Інтегрований підручник іноземної мови для середньої школи як засіб реалізації оновленого змісту освіти / В. Г. Редько. - С. 254-257
  Даниленко Г. Д.  Інтерактивність та системність при вивченні властивостей твердого тіла в курсі шкільної фізики / Г. Д. Даниленко. - С. 257-260
  Ляшенко А. Х.  Інтеграція в астрономії і астрономія в інтеграції змісту освіти / А. Х. Ляшенко, Г. В. Сухорукова. - С. 260-262
  Топузов О. М.  Проблемне навчання георгафії як засіб формування творчої особистості / О. М. Топузов. - С. 262-266
  Топузова А. В.  Перспективи розвитку пізнавальної самостійності учнів у процесі діяльності позашкільних закладів освіти / А. В. Топузова. - С. 266-268
  Старовойт Л. Я.  Застосування інноваційних технологій навчання у вищих професійних училищах / Л. Я. Старовойт. - С. 268-272
  Нещадим М. І.  Методологія інноваційних перетворень у системі військової освіти / М. І. Нещадим. - С. 272-276
  Мащенко О. М.  Формування цілісного уявлення учнів 5-6 класів про систему природничонаукових знань / О. М. Мащенко. - С. 277-280
  Протасова Н. Г.  Синергетичний підхід до управління інноваційними процесами у післядипломній освіті / Н. Г. Протасова. - С. 280-284
  Набока Б. С.  Інформаційно-технологічна розбудова освіти як чинник підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Б. С. Набока. - С. 285-288
  Талапканич М. Ю.  Активізація інноваційної діяльності у післядипломному навчанні вчителів / М. Ю. Талапканич, С. І. Жупанин, Н. В. Попович. - С. 288-291
  Макагон К. В.  Науково-методичний супровід педагогічних інновацій в умовах післядипломної освіти / К. В. Макагон. - С. 291-293
  Сагарда В. В.  Інновації в підготовці педагогічних кадрів / В. В. Сагарда. - С. 293-296
  Шимов Ю. Ю.  Основи дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Ю. Ю. Шимов. - С. 296-298
  Ткачук Т.  Диференціація змісту підготовки керівників шкіл у Німеччині / Т. Ткачук. - С. 299-303

Анотація:   Наукові праці відображають сучасні погляди на освітні інновації, зокрема на основні проблеми інноватики в сучасній теорії та практиці, інноваційний зміст навчання, виховання, управління. Збірник розрахований на практичних і наукових працівників системи освіти та інших зацікавлених осіб щодо педагогічних інновацій.

 
94 88я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Основи психології [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, С. А. Мукомел. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 220 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- психологія особистості -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- характер -- темперамент -- здібності

Анотація:   Курс дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як у сім'ї, так і в трудовому колективі.

 
95 88
К90

        Культуротвірна функція психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко [та ін.] ; за ред. Г. О. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 264 с.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Ключові слова (ненормовані): психологічна культура -- культурно-історичний вимір психологічної науки -- модуси культури -- комунікація -- психологічна підтримка становлення особистості -- дослідження

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, характеризується культуротвірна функція психологічної науки. Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдосконаленні педагогічної, наукової економічної, політичної культури, культури сімейних відносин тощо. У монографії окреслюються провідні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманнах окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя.

 
96 74я25
К17

        Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік [Текст] : до 15-річчя ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського : [реком. посіб.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2013. - 212 с.

Рубрики: Довідкові видання - Календар знаменних і пам'ятних дат

Ключові слова (ненормовані): пам'ятні дати у галузі освіти

Анотація:   Щорічний рекомендаційний посібник містить відомості про визначні дати та події з історії вітчизняної й світової освіти, педагогіки, психології та філософії (із них - 458 дат присвячено персоналіям), та має три розділи: "Визначі дати року", "Перелік визначних і пам'ятних дат за місяцями", "Науковці НАПН України - ювіляри 2014".

 
97 74.20я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2005. - 559 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито основні питання загальних засад педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Киїіської Русі до сьогодення.

 
98 74.20я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академія, 2000. - 543 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): дидактика -- школознавство -- історія педагогіки

Анотація:   У посібнику розкрито основні питання загальних засад педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Киїіської Русі до сьогодення.

 
99 72.641р30
О64

        Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою [Текст] : (комплект дидактичних матеріалів) / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред.: В. І. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 164 с.

Зміст:
  Саюк В. І.  Основи наукових досліджень / В. І. Саюк, Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій. - С. 4-16
  Ануфрієва О. Л.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / О. Л. Ануфрієва. - С. 17-33
  Ануфрієва О. Л.  Економіка освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 34-45
  Ануфрієва О. Л.  Менеджмент освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 46-58
  Ануфрієва О. Л.  Основи проектної діяльності / О. Л. Ануфрієва. - С. 59-75
  Волянюк Н. Ю.  Інформаційні технології у вищій школі / Н. Ю. Волянюк. - С. 76-83
  Волянюк Н. Ю.  Психологія вищої школи / Н. Ю. Волянюк. - С. 84-90
  Гузій Н. В.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / Н. В. Гузій. - С. 91-98
  Осокіна Ю. С.  Філософія освіти / Ю. С. Осокіна. - С. 99-104
  Скоробогатько Н. М.  культурологія / Н. М. Скоробогатько. - С. 105-120
  Скоробогатько Н. М.  Логіка наукового дослідження / Н. М. Скоробогатько. - С. 121-127
  Чернишова Є. Р.  Спецкурс / Є. Р. Чернишова. - С. 128-136
  Чернишова Є. Р.  Педагогічний моніторинг якості освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 136-144
  Чернишова Є. Р.  Основні засади формування якості вищої освіти України на шляху до Європейського простору вищої освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 144-148
  Чернишова Є. Р.  Інформаційні технології в освіті / Є. Р. Чернишова. - С. 149-153
  Чернишова Є. Р.  Вища освіта України і Болонський процес / Є. Р. Чернишова. - С. 154-158
  Чернишова Є. Р.  Світовий досвід підготовки наукових кадрів у країнах СНД (Білорусь, Казахстан, Росія) / Є. Р. Чернишова. - С. 158-162

Рубрики: Наукознавство - Наукові праці

Ключові слова (ненормовані): економіка освіти -- філософія освіти -- вища освіта України -- психологія вищої школи

Анотація:   У дидактичних матеріалах містяться програми навчальних дисциплін і спецкурсів для організації навчання аспірантів і здобувачів. Вони, на думку авторів, дадуть аспірантам і здобувачам цілісне уявлення про науку як систему знань і засіб пізнання, сформують погляди на методологію наукового дослідження, покажуть значення і можливості педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, дадуть можливість практично познайомитися з технологією проектної діяльності тощо.

 
100 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 75 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 176 с.

Зміст:
  Бондаренко О. М.  Розвиток здравотворчих ідей в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 3-7
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 8-13
  Береза В. О.  Особливості стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів при навчанні практичної граматики англійської мови / В. О. Береза. - С. 13-17
  Василенко М. П.  Речевые ситуации и коммуникативная деятельность учителя: компоненты анализа / М. П. Василенко. - С. 18-22
  Войцях Т. В.  Вивчення проблем комунікативної культури та психічних відхилень у поведінці дітей із проблемних сімей / Т.В. Войцях. - С. 23-25
  Войцях Т. В.  Готовність педагога до управління виховним процесом / О. В. Волошенко. - С. 26-29
  Герасимова І. В.  Формування особистості першокурсників в період їх адаптації до умов навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 30-32
  Герасимова Н. Є.  Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Є. Герасимова. - С. 32-35
  Глазиріна В. М.  Роль комунікативних бар'єрів у спілкуванні студентської молоді / В.М. Глазиріна. - С. 35-37
  Гнезділова К. М.  Формування операційної компоненти готовності майбутнього вчителя математики до реалізації наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 38-42
  Голуб С. В.  Використання інструментарію інформаційного моделювання для формування творчої особистості / С. В. Голуб, Л. В. Семененко. - С. 43-45
  Гора О. В.  Розвиток професійної освіти на Кіровоградщині (ХХ - початок ХХІ століть) / О. В. Гора. - С. 45-52
  Горбач Г. М.  Роль мовленнєвої культури в процесі ефективного спілкування вчителя з учнями / Г. М. Горбач. - С. 53-55
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 56-64
  Демиденко Т. М.  Формування творчої особистості вчителя у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності / Т. М. Демиденко. - С. 64-67
  Демченко С. О.  Структура професійно-педагогічної компетентності викладача спеціальних технічних дисциплін / С. О. Демченко. - С. 68-74
  Зав'ялова Л. І.  Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти / Л. І. Зав'ялова. - С. 74-77
  Зобенько Н. А.  Профілактика наркоманії серед підлітків в діяльності соціально-психологічної служби / Н. А. Зобенько [и др.]. - С. 78-84
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 85-89
  Коломиец Е. Г.  Формирование духовно моральной личности / Е. Г. Коломиец. - С. 90-92
  Коновальчук В. І.  До проблеми психологічного здоров'я особистості (глибинно психологічний аспект) / В.І. Коновальчук. - С. 93-98
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 99-103
  Кузьменко Г. О.  Забезпечення психічного здоров'я студентів на засадах досвіду аналітичної психології / Г. О. Кузьменко. - С. 104-107
  Куліш І. М.  Спрямованість навчального процесу на збереження здоров'я студентів / І. М. Куліш. - С. 108-113
  Майборода Г. Я.  Соціалізація особистості: педагогічний аспект / Г. Я. Майборода. - С. 113-117
  Махиня Н. В.  Система професійної підготовки вчителя у Німеччині: тенденції становлення та розвитку / Н. В. Махиня. - С. 117-120
  Мойсеєнко Р. М.  Формування індивідуальності майбутнього вчителя в процесі індивідуальної роботи / Р. М. Мойсеєнко. - С. 121-124
  Мотирьов В. В.  Проблема множинності інтелекту в навчанні іншомовного спілкування / В. В. Мотирьов. - С. 125-128
  Мошенська Л. В.  Твори образотворчого мистецтва як метод дослідження несвідомої сфери психіки / Л. В. Мошенська. - С. 128-133
  Некоз І. В.  Рівні розвитку пізнавальних інтересів студентів та методики їх діагностики / І. В. Некоз. - С. 133-137
  Пакушина Л. З.  Дисципліни медико-соціального спрямування як засіб формування здорового способу життя майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 137-141
  Попова М. С.  Розвиток творчого потенціалу учнів підліткового віку шляхом комплексу мистецтв / М. С. Попова. - С. 141-145
  Пульбере В. А.  Глобализация и проблемы образования / В. А. Пульбере. - С. 145-147
  Савченко О. П.  Еволюція розвитку підходів до організації процесу навчання іноземними мовами / О. П. Савченко. - С. 148-155
  Титаренко Л. М.  Ділові ігри як засіб формування екологічної компетентності студентів університетів / Л. М. Титаренко. - С. 155-159
  Чемерис І. М.  Теоретико-методологічні аспекти використання масово-комунікаційних джерел в практиці навчання іноземної мови майбутніх журналістів / І. М. Чемерис. - С. 160-164
  Числова Є. А.  Проблема формування системного мислення учнів і студентів у сучасній педагогіці / Є. А. Числова. - С. 165-171

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): управління виховним процесом -- соціально-психологічна адаптація студентів -- неперервна освіта -- психологічне здоров'я особистості -- профілактика наркоманії

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неприривність професійної освіти та ін.

 
101 74.204.2
В20

Васянович, Г. П.

        Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) [Текст] : монографія / Г. Васянович; наук. ред. І. А. Зазюн. - К. : 2002. - 232 с.

Зміст:
  Методологічні основи виховання морально-правової відповідальності педагога. - С. 23-31
  Проблема морально-правової відповідальності у філософсько-педагогічному контексті. - С. 60-131
  Проблема взаємозв'язку моральної ї правової відповідальності та педагогічної практики. - С. 154-198

Рубрики: Етика професійна - Педагогічна етика

Ключові слова (ненормовані): професійна етика -- педагогічна етика -- моральна відповідальність -- педагогічний колектив

Анотація:   У монографії розкривається походження, зміст,взаємозв'язок і правової відповідальності та формування її у педагога. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки (філософії, педагогіки, психології, етики, права) з метою висвітлення гуманістичного аспекту морально-правової відповідальності особистості. Аналіз проблеми грунтується на парадигмальному підході.

 
102 74.20 я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 528 с.

Рубрики: дидактика вищої школи - Підручник

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорія навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

 
103 74.900.56
Г57

Говорун, Т. В.

        Батькам про статеве виховання дітей / Т. В. Говорун, О. М. Шарган. - К. : Радянська школа, 1990. - 158 с.

Рубрики: Педагогіка сімейна - Статеве виховання в сім'ї

Ключові слова (ненормовані): статеве виховання дітей -- психологія хлопчиків і дівчаток -- раннє дитинство -- проблеми важкого віку -- благоденство родини -- душевна

Анотація:   У книжці розглядаються питання статевого виховання дітей, підготовки їх до подружнього життя. Автори висвітлюють особливості психології хлопчиків і дівчаток різного віку, показують, як життя, побут, приклад батьків впливають на виховання майбутнього сім'янина. Для батьків, учнів і студентів педагогічних навчальних закладів.

 
104 88.840
П86

        Психологічна спадщина К. Д. Ушинського / за ред.: Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1963. - 234 с.

Зміст:
  Окремі питання теорії економічного аналізу. - С. 5-61
  Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності. - С. 62-121
  Аналіз фінансових результатів підприємства. - С. 122-142
  Аналіз фінансового стану підприємства. - С. 143-233

Рубрики: Психологія соціальна - Історична психология

Ключові слова (ненормовані): психологічна спадщина К.Д.Ушинського -- відчуття за К.Д. Ушинським -- мислення за К. Д. Ушинським

Анотація:   В історії вітчизняної психологічної думки блискучі сторінки належать видатному російському педагогу, основоположникові нашої педагогічної психолоії К.Д. Ушинському. Цей збірник статей присвячується його психологічній спадщині.

 
105 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (21), Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 197 с.

Зміст:
  Бенькович Є. Р.  Проблеми впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес на прикладі регіонального закладу вищої освіти / Є. Р. Бенькович, Т. А. Холошня. - С. 7-10
  Біла Г. М.  Стратегія і тактика індивідуальної роботи педагога і педагога-наставника / Г. М. Біла. - С. 11-14
  Бургун І. В.  Роль психолого-педагогічних дисциплін у формуванні пізнавальної самостійності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. В. Бургун. - С. 15-19
  Верхоланцев Г. О.  Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти / Г. О. Верхоланцев. - С. 20-23
  Волкова А. М.  Шляхи підвищення якості викладання психології у вищих технічних закладах освіти / А. М. Волкова. - С. 24-25
  Глигало Ю. В.  Професійні потреби педагогічних працівників освітніх закладів / Ю. В. Глигало. - С. 26-32
  Литвин О. В.  Професійне самовизначення старшокласників у системі довузівської освіти технічного університету / О. В. Литвин. - С. 33-37
  Заставнюк О. О.  Кваліметричний метод вимірювання результатів психолого-педагогічних досліджень / О. О. Заставнюк. - С. 38-42
  Кицкай Л. І.  Економічна культура як складова економічної освіти / Л. І. Кицкай. - С. 43-47
  Самойленко Н. Б.  Необхідність удосконалення підготовки вчителів до використання методу проектів у педагогічній діяльності / Н. Б. Самойленко. - С. 48-52
  Красильник Ю. С.  Професійна підготовка викладача вищого навчального закладу освіти як педагогічна проблема / Ю. С. Красильник. - С. 53-57
  Кривопишина О. А.  Проблеми вивчення психології літературної творчості в умовах мультипарадигмального етапу розвитку гуманітарних наук / О. А. Кривопишина. - С. 58-63
  Кучерак І. в.  Когнітивно-операційна підсистема готовності до професійного спілкування: структура, компоненти, функції / І. в. Кучерак. - С. 64-67
  Лобода Ю. Г.  Професійна підготовка майбутніх інженерів за допомогою комп'ютерно-інтегрованих технологій / Ю. Г. Лобода. - С. 68-72
  Павленко О. О.  Використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. О. Павленко. - С. 78-85
  Панов С. Ф.  Професійна підготовка технічних перекладачів в умовах впровадження кредитно-модульної системи навчання / С. Ф. Панов. - С. 86-89
  Пеньковець О. В.  Становлення та розвиток інформаційних технологій навчання: історичний аспект / О. В. Пеньковець. - С. 90-93
  Періг І. М.  Діагностика креативності студентів / І. М. Періг. - С. 94-98
  Побережна Л. Л.  Культурне середовище вищого навчального закладу як простір формування стилю і способу життя студентів / Л. Л. Побережна. - С. 99-101
  Погоріла І. О.  Психолого-педагогічні умови формування особистості фахівця у вищих навчальних закладах / І. О. Погоріла, О. В. Романенко. - С. 102-105
  Постоюк Н. В.  Сучасний погляд на формування політехнічних знань у науково-педагогічній діяльності Д. Л. Сергієнка / Н. В. Постоюк. - С. 106-110
  Редько О. В.  Вплив чинників сучасної системи навчання на розвиток індивідуально-гендерної стратегії професійної самореалізації / О. В. Редько. - С. 111-116
  Романюк Л. В.  Механізми розвитку суб'єктивного ставлення до цінностей і смислів у процесі психолого-педагогічної освіти / Л. В. Романюк. - С. 117-120
  Симоненко С. В.  Використання комп'ютерних технологій у викладанні професійної англійської мови / С. В. Симоненко. - С. 121-123
  Тернавська Т. А.  Проблема методичного інструментарію вивчення рівня інтелекту як складової пізнавальної активності студентів вищих освітніх закладів України / Т. А. Тернавська. - С. 124-127
  Бондарчук О. І.  Самоменеджмент як умова особистісного розвитку керівників освітніх організацій / О. І. Бондарчук. - С. 128-132
  Чистовська І. П.  Проектна діяльність як засіб формування педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / І. П. Чистовська. - С. 133-136
  Чугаєва Н. Ю.  Психологічні характеристики викладача як чинник ефективності педагогічної взаємодії / Н. Ю. Чугаєва. - С. 137-140
  Шамельханова Н. А.  Психолого-педагогические условия формирования исследовательской культуры будущих инженеров / Н. А. Шамельханова. - С. 141-144
  Шамлян К. М.  Професійна самосвідомість викладача-психолога / К. М. Шамлян. - С. 145-149
  Шеховцова В. И.  Проектные умения инженеров-педагогов компьютерного профиля как основная составлящая их проектной культуры / В. И. Шеховцова. - С. 150-155
  Ященко Е. М.  Саморозвиток особистості впроцесі професійної підготовки / Е. М. Ященко. - С. 156-160

Рубрики: Психологія

 
106 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 / редкол.: І. П. Маноха (голова) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2010. - 580 с.

Зміст:
  Бреусенко-Кузнецова А. А.  Позиция С. Л. Рубинштейна на перекрестке методологических традиций / А. А. Бреусенко-Кузнецова. - С. 20-30
  Католіченко О. В.  С. Л. Рубінштейн про розвиток сенсорних здібностей у дітей / О. В. Католіченко. - С. 31-36
  Лось К. В.  Індивідуальні стилі мисленнєвої діяльності в контексті суб'єкт-діяльнісного підходу С. Л. Рубінштейна / К. В. Лось. - С. 37-43
  Маноха И. П.  "Творческая самодеятельность\" / профессиональный потенциал. - С.  призвание и назначение человека (к вопросу о подлинных открытиях С. Л. Рубинштейна в психологии) \"
  Семенов И. Н.  Этапы развития творческой индивидуальности С. Л. Рубинштейна и уровни его научно-исследовательской деятельности / И. Н. Семенов. - С. 60-74
  Старинская Н. В.  С. Л. Рубинштейн о психике как целостной системе / Н. В. Старинская. - С. 75-80
  Бугерко Я. М.  Рефлексивно-методологічний аналіз психологічних досліджень рефлексії / Я. М. Бугерко. - С. 82-89
  Василькевич Я.  Емпіричне дослідження особливостей співвідношення стильових і продуктивних характеристик інтелектуальної діяльності / Я. Василькевич. - С. 90-96
  Говорун Т. В.  Суб'єктність як психологічна основа егалітарної педагогічної парадигми / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - С. 97-104
  Захарко О.  Методологічні аспекти порівняльного аналізу структури мотивації дозвіллєвої та навчальної діяльності студентів / О. Захарко. - С. 105-111
  Іванова Н. Г.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку фахівця: проблеми, недоліки, перспективи / Н. Г. Іванова. - С. 112-118
  Кабиш-Рибалка А. В.  Особисте ставлення студентів до законів психології як умова їх професійного становлення / А. В. Кабиш-Рибалка. - С. 119-126
  Католик Г. В.  Психотерапія в контексті світоглядної, мистецької та наукової ідентифікації / Г. В. Католик. - С. 127-141
  Кириленко Т. С.  Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості / Т. С. Кириленко. - С. 142-146
  Клюйкова-Цобенко В. О.  Екологічність особистісної трансформації у процесі дослідження індивідуальної міфології / В. О. Клюйкова-Цобенко. - С. 147-153
  Коваль М.  Переживання кризи середини життя в контексті аналітичного підходу / М. Коваль. - С. 154-161
  Корольчук В. М.  Теоретико-методологічні основи емпіричного дослідження стресостійкості особистості / В. М. Корольчук. - С. 162-167
  Корольчук М. С.  Проблеми психодіагностики прогнозу успішності діяльності / М. С. Корольчук. - С. 168-173
  Кочубейник О. М.  "Позиція дослідника" в процедурах якісного дослідження / О. М. Кочубейник. - С. 174-180
  Левус Н.  Порівняльний аналіз методик дослідження креативності / Н. Левус. - С. 181-190
  Подшивалкіна В. І.  Методологічні проблеми використання методів інтерв'ю в психології / В. І. Подшивалкіна. - С. 191-195
  Свинаренко Р. М.  Часові типи потенціалу самореалізації особистості / Р. М. Свинаренко. - С. 196-201
  Щербина Л. Ф  Концепція розвитку теоретичного мислення психолога-практика: загальні підходи / Л. Ф Щербина. - С. 202-208
  Юрчинська Г. К.  Можливості психологічної підтримки становлення фахівців підтримуючих професій методом психодрами / Г. К. Юрчинська. - С. 209-216
  Яремчук О. В.  Етнокультурна міфотворчість українців у процесі створення консолідованого національного міфу: формувальний експеримент / О. В. Яремчук. - С. 217-224
  Айвазян Л. Ю.  Проблеми використання тестів у дослідженні суб'єктивного відчуття самотності / Л. Ю. Айвазян. - С. 226-231
  Кочарян А. С.  Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований (на примере симптомокомплекса маскулинности/феминности) / А. С. Кочарян. - С. 232-240
  Кучеренко Є. В.  Теоретичні засади оптимізації розвитку професійного самовизначення майбутніх психологів / Є. В. Кучеренко. - С. 241-247
  Мілютін К. Л.  Методи діагностики видів та стратегій адаптивності дорослих / К. Л. Мілютін. - С. 248-252
  Напрасна О. Б.  Реорієнтація у психоконсультуванні / О. Б. Напрасна. - С. 253-258
  Романенко О. В.  Порівняння у хірургів та студентів - майбутніх лікарів факторів особистості, що мають спадкову схильність / О. В. Романенко, І. О. Погоріла. - С. 259-268
  Саврасов В. П.  Тест креативних схильностей особистості та проблеми його ефективності / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 269-275
  Слободянюк І. А.  Діагностика і терагностика в психологічному консультуванні і психотерапії / І. А. Слободянюк, О. І. Мироненко. - С. 276-280
  Васютинський В. О.  Соціально-психологічні властивості спільноти / В. О. Васютинський. - С. 282-293
  Водоп'ян К. О.  Взаємозв'язок індивідуального стилю спілкування підлітка та його самооцінка / К. О. Водоп'ян. - С. 294-301
  Кабиш-Рибалка Т. В.  Розвиток соціальної обдарованості особистості у студентів-психологів / Т. В. Кабиш-Рибалка. - С. 302-307
  Лук'яненко Н. М.  Формування усвідомленого батьківства у ВІЛ-інфікованих вагітних / Н. М. Лук'яненко. - С. 308-316
  Лучинкіна А. І.  Особливості психологічного консультування підлітків у Інтернет-мережі / А. І. Лучинкіна. - С. 317-322
  Оленич А. К.  Особливості використання часових міфологем у рекламній комунікації / А. К. Оленич. - С. 323-327
  Петренко О. В.  Психологічні та соціокультурні аспекти оптимізації взаємодії в льотних екіпажах цивільної авіації / О. В. Петренко. - С. 328-334
  Самойлюк М.  Рівень домагань як кількісний показник мотивації досягнення кандидата на робоче місце / М. Самойлюк. - С. 335-347
  Синельников Р. Ю.  Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв'язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді / Р. Ю. Синельников. - С. 348-355
  Шкуро В. П.  Психологічна готовність менеджерів до соціального проектування / В. П. Шкуро. - С. 356-363
  Щербатюк Б. А.  Емпіричний аналіз ціннісної картини світу в умовах економічної та політичної нестабільності / Б. А. Щербатюк. - С. 364-372
  Алєксєєва Л. В.  Застосування тренінгових технологій в процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості / Л. В. Алєксєєва. - С. 374-381
  Заболотна Н. М.  Соціально-психологічний тренінг як метод підготовки практичних психологів в структурі навчальної програми / Н. М. Заболотна. - С. 382-387
  Запорожець Т. О.  Групова рефлексія професійних проблем соціальними працівниками при роботі з прийомними сім'ями / Т. О. Запорожець. - С. 388-397
  Зеленін В. В.  Коучинг як сучасна концепція практичної психології / В. В. Зеленін. - С. 398-406
  Коломійцева О. В.  Окремі шляхи організації роботи з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих учнів на основі сприймання музики / О. В. Коломійцева. - С. 407-414
  Кравец Е.  Особенности обучения психологов методам создания частной психологической практики / Е. Кравец. - С. 415-421
  Осика О. В.  Роль групової психокорекції в системі морального становлення школяра / О. В. Осика. - С. 422-428
  Погорільська Н. І.  Застосування тренінгових технологій при підготовці пілотів цивільної авіації / Н. І. Погорільська. - С. 429-433
  Семків І. І.  Опис розробки методики "Довіра" / І. І. Семків. - С. 434-439
  Тюптя О. В.  Технологія вирішення проблемної ситуації клієнта / О. В. Тюптя. - С. 440-449
  Городнова Н. М.  Організація проведення тренінгу з формування здорового способу життя у дітей та молоді / Н. М. Городнова. - С. 450-455
  Гринечко А.  Аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці (емпіричний аспект) / А. Гринечко. - С. 458-464
  Гуслякова О. Ю.  Інноваційна система викладання іноземних мов в школі та її розвивальний потенціал / О. Ю. Гуслякова, О. А. Горчакова. - С. 465-471
  Заболотна В. О.  Зміна ролі і специфіки освітнього процесу в інформаційну епоху (етичний аспект) / В. О. Заболотна. - С. 472-477
  Ерсьозоглу Рукіе  Роль керівника навчального закладу в управлінні педагогічними конфліктами / Ерсьозоглу Рукіе, О. А. Горчакова. - С. 478-483
  Юрчинська Г. К.  Досвід прикладного застосування аналітичного професіографування для професійної діагностики / Г. К. Юрчинська, О. В. Кащенко. - С. 484-492
  Кошечко Н.  Порівняльна характеристика емпіричних досліджень розвитку пізнавальних інтересів особистості у науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна / Н. Кошечко. - С. 493-497
  Кузменко Н. М.  Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму (1700-1784 рр.) / Н. М. Кузменко. - С. 498-502
  Ма Фен  Совершенствование имиджа учебного заведения в процессе модернизации образования / Ма Фен. - С. 503-510
  Марушкевич А. А.  Огляд та рецензії навчальних видань початку XX століття в аналізі Григорія Васьковича / А. А. Марушкевич. - С. 511-516
  Маріуц І. О.  Дослідження якості вищої освіти в Румунії / І. О. Маріуц. - С. 517-521
  Машковська М. С.  Метод гри як важлива складова педагогічного виховання / М. С. Машковська. - С. 522-526
  Мошенська Л. В.  Психологічні передумови та наслідки ускладненої сепарації від батьків / Л. В. Мошенська. - С. 527-532
  Ортікова Н. В.  Проблема підготовки майбутніх психологів на сучасному етапі / Н. В. Ортікова. - С. 533-539
  Рашковська В. І.  Християнське мистецтво у розвитку креативного мислення особистості майбутнього вчителя / В. І. Рашковська. - С. 540-546
  Савоста А. В.  Проблема ефективності психологічного супроводу педагогічного процесу / А. В. Савоста. - С. 547-552
  Третьякова Ю. В.  Особливості проектування та використання електронного підручника / Ю. В. Третьякова. - С. 553-558
  Федосєєва І. В.  Теоретичний аналіз технологій формування толерантності в підлітків / І. В. Федосєєва. - С. 559-565
  Щєлко В. О.  Можливості та обмеження інтерактивних педагогічних технологій як засобу інформації навчально-виховного процесу і становлення нової освітньої парадигми в Україні / В. О. Щєлко. - С. 566-579

Рубрики: Рубінштейн С. Л. - про нього

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності текстів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
107 88я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006. - 520 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- спілкування -- пізнавальна діяльність -- емоційно-вольова сфера -- психологія індивідуальності -- теорії освіти і навчання -- методика

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
108 84(4Укр)6-4
Г65

Гончар, О. Т.

        Вибране [Текст] : літ.-худ. вид. / О. Т. Гончар ; уклад., авт. передм. О. Савченко. - Х. : Прапор, 2008. - 720 с.

Зміст:
  Твоя зоря
  Тронка
  Бригантина

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема праці -- тема війни

Анотація:   Роман Олеся Гончара «Тронка» у свій час став новаторським словом в українській літературі. Життя і смерть, війна і мир, радощі буття і трагедії, вірність обов’язку і зрада усі ці поняття, їх боротьба та взаємодія є і будуть незалежно від часу вічними. Про все це і розповідає у своєму творі видатний український письменник. В «Тронці», мабуть, чи не вперше були розкриті глибини людської психології в умовах невпинного прогресу, коли водночас сплітаються минуле, сучасне та майбутнє. Повість "Бригантина" про «трудних» дітей і вчителів, які працюють у спецшколі для юних правопорушників, про повсякденний педагогічний подвиг, а також про духовну красу наших сучасників - самовідданих підкорювачів «української Сахари» в пониззі Дніпра, про їх нелегкі долі і славні трудові звершення. «Бригантина» - це поетичний гімн людинолюбству, довір'ю до юного громадянина, віри в його духовний розвій.

 
109 81.2Ан-48
А64

        Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 187 с.

Рубрики: Довідкові видання - Термінологічний словник

Анотація:   Основу словника складає вузькоспеціальна термінологія, а також слова та словосполучення для більш детального описання понять, що є необхідною умовою підготовки, написання та презентації англомовних доповідей, авторефератів, критичних оглядів або анотування наукових статей з питань психології та педагогіки.

 
110 74.100.51
С91

        Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. рекомендації / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова [та ін.] ; за ред. Т. О. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

Рубрики: Педагогіка дошкільна

Ключові слова (ненормовані): загальнолюдські цінності -- ціннісна орієнтація дітей -- сімейна школа -- дошкільна освіта

Анотація:   Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької роботи лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України на тему "Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі". У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці.

 
111 88.840я73-1
П86

        Психологія і педагогіка життєтворчості [Текст] : навч.- метод. посіб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч., Ін-т пед. АПН України. - : 1996. - 792 с.

Зміст:
  Нова школа нової України на зламі століть. - С. 10-31
  Життя особистості як соціально-психологічне явище. - С. 31-80
  Життєвий шлях особистості. - С. 93-148
  Складові життєтворчості. - С. 156-193
  Технологія життєтворчості. - С. 204-253
  Педагогічний потенціал життєтворчості. - С. 268-781

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання

Ключові слова (ненормовані): життєтворчість особистості -- духовний розвиток особистості -- саморозвиток особистості -- управління виховнням -- творчий потенціал учнів

Анотація:   У чому полягає суть життєтворчості? Як виховати учня- суб'єктів культури і власної життєтворчості? Як підвищити статус навчальних закладів у вирішенні важливої психолого-педагогічної проблеми- духовного розвитку і саморозвитку особистості? Як навчити вихованців мистецтва життя, технологіїї життєтворчості? На ці та інші актуальні питання особистісно зорієнтованого навчання і виховання відповідає навчально-методичний посібник, авторами якого є вчені НАН України, Інституту педагогіки АПН України, викладачі вузів, психологи, практичні працівники різних типів навчальних закладів. Значна увага приділяється різним аспектам життєвого шляху особистості; реалізації її творчого потенціалу, культурі життєвого самовизначення. У посібнику вперше розкривається технологія програмно-цільового управління виховним процесом.

 
112 88я73-1
С77

Старовойтенко, Н. В.

        Основи психології та педагогіки: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 336 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- особистість -- емоції -- почуття -- воля -- здібності -- психологія спілкування -- психологія конфлікту -- психологія колективу -- творчі роботи

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні основи психології і педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики психолого-педагогічних знань студентів. Задачі, поетичні твори, притчі, студентські творчі роботи, подані в посібнику, стануть дидактичним матеріалом для виконання практичних завдань та способом формування психолого-педагогічної культури.

 
113 З38

        Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.) [Текст] : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж.) / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, НБ ім. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 112 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Ключові слова (ненормовані): Захаренко О. А.

Анотація:   У покажчику, підготовленому як спільний проект кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, подано життєпис та бібліографічну інформацію, пов'язану з практичною й науковою діяльністю академіка Національної академії педагогічних наук України, Народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка.

 
114 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 Дод. 2 до № 2 Психологічні науки: проблеми і здобутки / редкол.: В. Г. Кремень [та ін.] ; відп. ред. вип. І. П. Маноха. - Київ : Гнозис, 2011. - 312 с.

Зміст:
  Милош Ч.  Порабощенный разум / Ч. Милош. - С. 17-55
  Алимова З. У.  Особенности становления ценностных ориентаций будущих психологов-практиков в период обучения в вузе / З. У. Алимова. - С. 57-62
  Андрющенко К. О.  Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога / К. О. Андрющенко. - С. 63-68
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  О праве на существование метафизических теорий личности / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 69-75
  Вакарєв Є. С.  Відмінності в структурі темпераменту чоловіків і жінок / Є. С. Вакарєв. - С. 76-82
  Воронюк І. В.  Багатовимірний системний підхід у дослідженні особистісної конструктивності старшокласників / І. В. Воронюк. - С. 83-90
  Дереча А. А.  Особливості структурного профілю креативності дітей молодшого шкільного віку / А. А. Дереча. - С. 91-98
  Зорій Н. І.  Методологія екзистенціальної психології в контексті сучасності / Н. І. Зорій. - С. 99-105
  Карп'юк Ю. Я.  Християнська мораль як засіб дослідження абсолютної цінності людини / Ю. Я. Карп'юк. - С. 106-111
  Мілютіна К. Л.  Психологічне застосування лінгвістичного аналізу тексту у дослідженні соціо-культурного компоненту адаптеми / К. Л. Мілютіна. - С. 112-118
  Семків І.  Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І. Семків. - С. 119-124
  Султанова И. В.  Динамика развития эмоциональной устойчивости студентов-первокурсников на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении (констатирующий эксперимент) / И. В. Султанова. - С. 125-134
  Василькевич Я. З.  Проблема діагностики креативності: ефективність тестів / Я. З. Василькевич. - С. 136-142
  Горбенко О. Б.  Особистісно орієнтований підхід у процесі музично-інструментальної підготовки майбутніх учителів музики / О. Б. Горбенко. - С. 143-148
  Колодич О. Б.  Психологічна діагностика особливостей мимовільного та довільного запам'ятовування у дітей із затримкою психічного розвитку / О. Б. Колодич. - С. 149-155
  Макарчук Н. О.  Психологічна специфіка саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук. - С. 156-162
  Мошенська Л. В.  Особистісна зрілість: межі інтерпретації / Л. В. Мошенська. - С. 163-170
  Поляничко О. М.  Психодіагностична робота психолога із використанням художніх картин / О. М. Поляничко. - С. 171-177
  Бойко А. В.  Суспільні зміни сучасної сім'ї в соціумі / А. В. Бойко. - С. 185-190
  Головльова О. В.  До питання дослідження подружніх взаємин у міжнаціональних сім'ях України / О. В. Головльова. - С. 191-196
  Грудцина М. В.  Развитие эмоционального интеллекта студентов вуза / М. В. Грудцина. - С. 197-203
  Ковалевская А. А.  Экспериментальное исследование страхов младших школьников / А. А. Ковалевская. - С. 204-209
  Кравчина Т. В.  Культура сприйняття як чинник розуміння та інтерпретації іншомовного наукового тексту / Т. В. Кравчина. - С. 210-215
  Огульчанський С. С.  Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім'ї / С. С. Огульчанський. - С. 216-223
  Самойлюк М. О.  Значення емоційного інтелекту в ситуації прийняття управлінського рішення / М. О. Самойлюк. - С. 224-230
  Тимченко А. Г.  Соціально-психологічні ознаки прояву агресивності в юнацькому віці / А. Г. Тимченко. - С. 231-235
  Антонець М. О.  Застосування нових тренінгів у викладанні гуманітарних дисциплін / М. О. Антонець. - С. 237-242
  Захарова Л. Г.  Сучасний стан та перспективи використання тренінгових технологій у професійній діяльності соціального працівника / Л. Г. Захарова. - С. 243-248
  Кірєєва У. В.  Модель розвитку позитивної Я-концепції майбутніх соціальних педагогів / У. В. Кірєєва. - С. 249-254
  Рудюк О.  Груповий тренінг як засіб психологічної корекції переживання професійних криз у безробітних / О. Рудюк. - С. 255-260
  Чуркіна К.  Формування гендерних установок хлопчиків та дівчаток у контексті впливу ціннісних пріоритетів в сім'ї / К. Чуркіна. - С. 261-266
  Вікторова Л. В.  Психолінгвістичні передумови формування компетенції в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів на заняттях з румунської мови / Л. В. Вікторова. - С. 268-274
  Войскобойнікова Г. Л.  Організація особистісно орієнтованого навчання основ здоров'я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку молодших школярів / Г. Л. Войскобойнікова. - С. 275-279
  Гончарова Н. Г.  До питання ефективності сучасних педагогічних технологій у рамках модульно-рейтингової системи / Н. Г. Гончарова. - С. 280-284
  Давидов П. Г.  Психологічні підходи до формування креативного мислення студентів технічних ВНЗ / П. Г. Давидов. - С. 285-292
  Лашкул В. А.  Психологічні передумови формування професійно-етичної компетентності студентів ветеринарних факультетів / В. А. Лашкул. - С. 293-297
  Сухоніна Н. С.  Особистісний розвиток майбутніх вчителів-дефектологів у рамках використання технології кооперованого навчання / Н. С. Сухоніна. - С. 298-304
  Шубенко Н. О.  Педагогічні умови ефективності технології формування медіакультури майбутнього вчителя музики / Н. О. Шубенко. - С. 304-309

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
115 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 Дод. 2 до № 2 Психологічні науки: проблеми і здобутки / редкол.: В. Г. Кремень [та ін.] ; відп. ред. вип. І. П. Маноха. - Київ : Гнозис, 2011. - 312 с.

Зміст:
  Милош Ч.  Порабощенный разум / Ч. Милош. - С. 17-55
  Алимова З. У.  Особенности становления ценностных ориентаций будущих психологов-практиков в период обучения в вузе / З. У. Алимова. - С. 57-62
  Андрющенко К. О.  Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога / К. О. Андрющенко. - С. 63-68
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  О праве на существование метафизических теорий личности / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 69-75
  Вакарєв Є. С.  Відмінності в структурі темпераменту чоловіків і жінок / Є. С. Вакарєв. - С. 76-82
  Воронюк І. В.  Багатовимірний системний підхід у дослідженні особистісної конструктивності старшокласників / І. В. Воронюк. - С. 83-90
  Дереча А. А.  Особливості структурного профілю креативності дітей молодшого шкільного віку / А. А. Дереча. - С. 91-98
  Зорій Н. І.  Методологія екзистенціальної психології в контексті сучасності / Н. І. Зорій. - С. 99-105
  Карп'юк Ю. Я.  Християнська мораль як засіб дослідження абсолютної цінності людини / Ю. Я. Карп'юк. - С. 106-111
  Мілютіна К. Л.  Психологічне застосування лінгвістичного аналізу тексту у дослідженні соціо-культурного компоненту адаптеми / К. Л. Мілютіна. - С. 112-118
  Семків І.  Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І. Семків. - С. 119-124
  Султанова И. В.  Динамика развития эмоциональной устойчивости студентов-первокурсников на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении (констатирующий эксперимент) / И. В. Султанова. - С. 125-134
  Василькевич Я. З.  Проблема діагностики креативності: ефективність тестів / Я. З. Василькевич. - С. 136-142
  Горбенко О. Б.  Особистісно орієнтований підхід у процесі музично-інструментальної підготовки майбутніх учителів музики / О. Б. Горбенко. - С. 143-148
  Колодич О. Б.  Психологічна діагностика особливостей мимовільного та довільного запам'ятовування у дітей із затримкою психічного розвитку / О. Б. Колодич. - С. 149-155
  Макарчук Н. О.  Психологічна специфіка саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук. - С. 156-162
  Мошенська Л. В.  Особистісна зрілість: межі інтерпретації / Л. В. Мошенська. - С. 163-170
  Поляничко О. М.  Психодіагностична робота психолога із використанням художніх картин / О. М. Поляничко. - С. 171-177
  Бойко А. В.  Суспільні зміни сучасної сім'ї в соціумі / А. В. Бойко. - С. 185-190
  Головльова О. В.  До питання дослідження подружніх взаємин у міжнаціональних сім'ях України / О. В. Головльова. - С. 191-196
  Грудцина М. В.  Развитие эмоционального интеллекта студентов вуза / М. В. Грудцина. - С. 197-203
  Ковалевская А. А.  Экспериментальное исследование страхов младших школьников / А. А. Ковалевская. - С. 204-209
  Кравчина Т. В.  Культура сприйняття як чинник розуміння та інтерпретації іншомовного наукового тексту / Т. В. Кравчина. - С. 210-215
  Огульчанський С. С.  Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім'ї / С. С. Огульчанський. - С. 216-223
  Самойлюк М. О.  Значення емоційного інтелекту в ситуації прийняття управлінського рішення / М. О. Самойлюк. - С. 224-230
  Тимченко А. Г.  Соціально-психологічні ознаки прояву агресивності в юнацькому віці / А. Г. Тимченко. - С. 231-235
  Антонець М. О.  Застосування нових тренінгів у викладанні гуманітарних дисциплін / М. О. Антонець. - С. 237-242
  Захарова Л. Г.  Сучасний стан та перспективи використання тренінгових технологій у професійній діяльності соціального працівника / Л. Г. Захарова. - С. 243-248
  Кірєєва У. В.  Модель розвитку позитивної Я-концепції майбутніх соціальних педагогів / У. В. Кірєєва. - С. 249-254
  Рудюк О.  Груповий тренінг як засіб психологічної корекції переживання професійних криз у безробітних / О. Рудюк. - С. 255-260
  Чуркіна К.  Формування гендерних установок хлопчиків та дівчаток у контексті впливу ціннісних пріоритетів в сім'ї / К. Чуркіна. - С. 261-266
  Вікторова Л. В.  Психолінгвістичні передумови формування компетенції в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів на заняттях з румунської мови / Л. В. Вікторова. - С. 268-274
  Войскобойнікова Г. Л.  Організація особистісно орієнтованого навчання основ здоров'я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку молодших школярів / Г. Л. Войскобойнікова. - С. 275-279
  Гончарова Н. Г.  До питання ефективності сучасних педагогічних технологій у рамках модульно-рейтингової системи / Н. Г. Гончарова. - С. 280-284
  Давидов П. Г.  Психологічні підходи до формування креативного мислення студентів технічних ВНЗ / П. Г. Давидов. - С. 285-292
  Лашкул В. А.  Психологічні передумови формування професійно-етичної компетентності студентів ветеринарних факультетів / В. А. Лашкул. - С. 293-297
  Сухоніна Н. С.  Особистісний розвиток майбутніх вчителів-дефектологів у рамках використання технології кооперованого навчання / Н. С. Сухоніна. - С. 298-304
  Шубенко Н. О.  Педагогічні умови ефективності технології формування медіакультури майбутнього вчителя музики / Н. О. Шубенко. - С. 304-309

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
116 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / редкол.: І. П. Маноха (голова) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2008. - 380 с.

Зміст:
  Білоус О. В.  Психосемантичне дослідження образу екологічної ситуації / О. В. Білоус. - С. 10-15
  Василькевич Я. З.  Когнітивні чинники пошукової активності як детермінанти креативності особистості / Я. З. Василькевич. - С. 16-25
  Драпей А. А.  Взаємозв'язок статевої ідентичності та сексуальної поведінки дівчат підліткового та раннього юнацького віку / А. А. Драпей. - С. 26-32
  Заїка В. М.  Проблема психологічної діагностики життєвих криз людини / В. М. Заїка. - С. 33-39
  Іщенко І. Г.  Обгрунтування методів та методик діагностики професійної придатності фахівців в системі "людина-людина" / І. Г. Іщенко. - С. 40-46
  Каліщук С. М.  Залежність суб'єктивної категоризації особистості від контекстних факторів та розвиваючого впливу / С. М. Каліщук, В. С. Меншикова. - С. 53-59
  Карамушка Л. М.  Предмет, основні завдання та особливості розвитку організаційної психології / Л. М. Карамушка. - С. 60-70
  Коношевич В. В.  Танатична тривога та суб'єктивне переживання часу особистістю / В. В. Коношевич. - С. 71-77
  Корольчук М. С.  Проблеми психодіагностики та прогнозу діяльності в професійному відборі / М. С. Корольчук. - С. 78-84
  Кравчук С. Л.  Психологічні чинники сором'язливості особистості / С. Л. Кравчук. - С. 85-91
  Крайнюк В. М.  Особливості дослідження первинної стресостійкості особистості / В. М. Крайнюк. - С. 92-98
  Маноха І. П.  Психологія XXI століття: історія науки на перетині світоглядно-пізнавальних криз / І. П. Маноха. - С. 99-108
  Мошенська Л. В.  Роль символу в дослідженні глибинних характеристик психіки / Л. В. Мошенська. - С. 116-120
  Пальм Г. А.  Методика исследования смысложизненных концепций / Г. А. Пальм. - С. 121-127
  Тернавська Т. А.  Вивчення розвитку невербальної креативності як складової пізнавальної активності студентів університету / Т. А. Тернавська. - С. 128-132
  Швець Є.  Проблеми експериментального методу в психології / Є. Швець. - С. 133-138
  Богословский А. А.  Диагностика изменений личности по эпилептическому типу / А. А. Богословский. - С. 140-151
  Ващук М. С.  Рівні прояву трансгенераційних феноменів / М. С. Ващук. - С. 152-157
  Горбань Г. О.  Психодіагностика як галузь сучасної психологічної практики / Г. О. Горбань. - С. 158-162
  Грищенко Г. В.  Основні методи психодіагностики професійної придатності / Г. В. Грищенко. - С. 163-170
  Малишева К. О.  Методологічні парадокси у нейропсихологічній діагностиці екзекутивних функцій / К. О. Малишева. - С. 171-175. - екзекутивні функції
  Пятанчук Ю. С.  Особенности диагностики психических состояний личности в психологии: эмпирический и методологический аспекты / Ю. С. Пятанчук. - С. 176-181
  Шевченко А. В.  Вклад тілесної компоненти у дослідження мотивації афіліації особистості / А. В. Шевченко. - С. 182-189
  Агулов М. В.  Діагностування особливостей семантичної інтерпретації соціальних взаємодій старшокласниками / М. В. Агулов. - С. 192-196
  Васютинський В. О.  Колективно-феноменологічний зміст творення спільноти / В. О. Васютинський. - С. 197-209
  Власова О. І.  Актуальні проблеми вимірювання у соціально-психологічних дослідженнях / О. І. Власова. - С. 210-216
  Гавриловська К.  Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави / К. Гавриловська. - С. 217-223
  Ісаєнко В. В.  Психологічні чинники кохання та любові / В. В. Ісаєнко. - С. 224-228
  Кириченко В. В.  Експериментальний дизайн дослідження уявлення персоналу про ситуацію організаційних змін / В. В. Кириченко. - С. 229-235
  Корнєв О. М.  Теоретико-прикладні аспекти використання тренінгів у формуванні професійної компетентності працівників ОВС / О. М. Корнєв. - С. 236-241
  Лось К. В.  Індивідуальна стратегія емпатування як чинник розвитку емпатійних вмінь / К. В. Лось. - С. 242-246
  Лучинкіна А. І.  Дослідження впливу розвитку класу на статусні положення девіантів / А. І. Лучинкіна. - С. 247-252
  Маноха Д. С.  Проблема оцінки ефективності методів телевізійної політичної реклами: змістові, правові та прикладні аспекти / Д. С. Маноха. - С. 253-257
  Рудська А. І.  Прояви особистісного соціально-психологічного потенціалу індивіда в політичній діяльності / А. І. Рудська. - С. 258-265
  Сергієчко І. М.  Діалогічна взаємодія у процесі активного соціально-психологічного навчання як метод особистісної трансформації / І. М. Сергієчко. - С. 266-272
  Васильєва М. О.  Ефективність використання тренінгового методу у процесі формування професійної рефлексії майбутніх фахівців з соціальної роботи / М. О. Васильєва. - С. 274-279
  Вахоцька І. О.  Роль соціально-психологічного тренінгу в розвиток комунікації в студентській групі / І. О. Вахоцька. - С. 280-286
  Кравченко Ю. В.  Проблемно-орієнтований підхід соціального працівника у групових формах роботи / Ю. В. Кравченко. - С. 287-292
  Максимова Н. Ю.  Застосування тренінгових технологій у роботі з представниками груп соціального ризику / Н. Ю. Максимова. - С. 293-298
  Никоненко Ю. В.  Дослідження емоційної складової у структурі соціальних здібностей студентів з функціональними обмеженнями / Ю. В. Никоненко. - С. 299-305
  Семенова Ю. С.  Емоційна сфера психотравмованого підлітка: проблематика і особливості експериментального дослідження / Ю. С. Семенова. - С. 306-310
  Швабл Ю. М.  Методологические проблемы психодиагностики в тренинговом процессе / Ю. М. Швабл. - С. 311-315
  Булатевич Н. М.  Проблеми адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу / Н. М. Булатевич. - С. 318-324
  Іванцова О. П.  Модульно-рейтингова система у сучасних дослідженнях / О. П. Іванцова. - С. 3250-331
  Каряка І. В.  Педагогічна настанова як фактор розвитку музично-образного мислення старших дошкільників / І. В. Каряка. - С. 332-338
  Киричук В. О.  Особистісний розвиток учнів засобами психолого-педагогічного проектування / В. О. Киричук. - С. 339-346
  Олійник О. О.  Особливості психокорекційної роботи у формуванні самооцінки старших дошкільників / О. О. Олійник. - С. 347-352
  Перепелюк Т. Д.  Прояв егоцентризму в старших підлітків / Т. Д. Перепелюк. - С. 353-359
  Саврасов М. В.  Досвід та майстерність педагога як чинники професійної вербальної взаємодії / М. В. Саврасов. - С. 360-366
  Тарасова О. В.  Розвиток професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю через упровадження інформаційних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців / О. В. Тарасова. - С. 367-372
  Туриніна О. Л.  Вплив особливостей референтного мікросередовища взаємодії на особистісно-професійний розвиток студентів / О. Л. Туриніна. - С. 373-378
  Туриніна О. Л.  Вплив особливостей референтного мікросередовища взаємодії на особистісно-професійний розвиток студентів / О. Л. Туриніна. - С. 373-378

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
117 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" [Текст] : зб. матеріалів XIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 368 с.

Зміст:
  Аліценко О. О.  Порівняльна характеристика акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю / О. О. Аліценко. - С. 10-12
  Балака О. Г.  Джерела права соціального захисту: поняття та осбливості / О. Г. Балака. - С. 13-14
  Баранов В. О.  Нові підходи до концепції державного суверенітету в умовах формування Європейського Союзу / В. О. Баранов. - С. 15-16
  Варданян Л. А.  Гарантії принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону / Л. А. Варданян. - С. 17-19
  Демерлій Т. Ю.  Щодо кваліфікації умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини / Т. Ю. Демерлій. - С. 20-22
  Десятник А.  Правові проблеми сучасного розширення ЄС / А. Десятник. - С. 23-24
  Джолос С. В.  Збройні сили як визначна підвалина державності / С. В. Джолос. - С. 25-27
  Дудка Г. О.  Напрям адміністративної реформи в Україні на сучасному етапі / Г. О. Дудка. - С. 28-30
  Жан К. В.  Експлуатація людей в контексті ст.149 КК України / К. В. Жан. - С. 31-32
  Кисіль Т. О.  Патентування винаходів громадян України в іноземних державах / Т. О. Кисіль. - С. 33-35
  Колісник О. С.  Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку і безпеки під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / О. С. Колісник. - С. 36-37
  Колосова О. О.  Проблеми безробіття та шляхи їх вирішення у період УНР часів Директорії / О. О. Колосова. - С. 38-40
  Коновал В. І.  Аспекти державної політики соціального захисту окремих категорій населення в Україні / В. І. Коновал. - С. 41-42
  Конваленко Д. С.  Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави / Д. С. Конваленко. - С. 43-45
  Корновенко В. С.  Прокуратура СРСР у 1933-1945 рр. / В. С. Корновенко. - С. 46-47
  Кручак Я. В.  Проблема розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Я. В. Кручак. - С. 48-50
  Кульбашний А.  Відмінність житлового приміщення від нежитлового в контексті розвитку житлового законодавства України / А. Кульбашний. - С. 51-52
  Листопад Д. О.  Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Д. О. Листопад. - С. 53-55
  Макаренко А. В.  Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності / А. В. Макаренко. - С. 56-58
  Міщенко С. В.  Створення суду присяжних в Україні преваги та недоліки / С. В. Міщенко. - С. 59-60
  Мойсієнко А. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках СОТ / А. В. Мойсієнко. - С. 61-63
  Обідало О. М.  До питання впровадження інституту пробації / О. М. Обідало. - С. 64-65
  Оржеховська А. О.  Концептуальні підходи до правової природи Європейського Союзу / А. О. Оржеховська. - С. 66-67
  Подорожна Т. С.  Конституція України - документ перехідного періоду / Т. С. Подорожна. - С. 68
  Прилуцький П. В.  Теоретична проблема визначення поняття "доказ" в кримінальному судочинстві України / П. В. Прилуцький. - С. 69-70
  П'яннікова А. Г.  Аналіз міжнародних договорів, укладених Україною, у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності / А. Г. П'яннікова. - С. 71-72
  Радзієвський Р. В.  Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / Р. В. Радзієвський. - С. 73-75
  Рибалка О. В.  Доказове значення захисника в кримінальному процесі / О. В. Рибалка. - С. 76-77
  Рожковська Д. Ю.  Норми транспортного права / Д. Ю. Рожковська. - С. 78-79
  Рубенян Г. Д.  Форма цивільно-правового договору як умова його дійсності / Г. Д. Рубенян. - С. 80-82
  Сокуренко О. М.  Проблемні питання визначення питання диверсії, та її місце в системі особливої частини КК України / О. М. Сокуренко. - С. 83-84
  Тараненко С. С.  Матеріальна відповідальність роботодавця в проекті Трудового кодексу України / С. С. Тараненко. - С. 85-87
  Трапізонян А. Г.  Концептуальні підходи до типологізації державно-правових режимів / А. Г. Трапізонян. - С. 88-89
  Тростіна С. В.  Новизна винаходу - критерій патентноздатності в патентному праві України / С. В. Тростіна. - С. 90-91
  Фесак П. О.  Захист прав інтелектуальної власності в Україні / П. О. Фесак. - С. 92-93
  Шевельов О. М.  Правовий статус військовополоненних відповідно до норм міжнародного гуманітарного права / О. М. Шевельов. - С. 94-96
  Шевченко П.  Інститут виборчої застави: світовий та український вимір / П. Шевченко. - С. 97-100
  Анісіфорова Т. С.  Сутність і фактори формування стилів політичного лідерства / Т. С. Анісіфорова, Ю. В. Терещенко. - С. 102-103
  Артеменко О. О.  Сучасні шляхи реформування казначейського обслуговування в Україні / О. О. Артеменко. - С. 104-105
  Базаєва Н. О.  Використання політичних ПР технологій в Україні / Н. О. Базаєва. - С. 106-107
  Безпала С. В.  Соціальні аспекти трансформації державного управління в Україні / С. В. Безпала. - С. 108-109
  Денисенко О. І.  Державне управління в сфері туристичної галузі / О. І. Денисенко. - С. 110-111
  Дубина І. М.  Державна підтримка місцевого самоврядування як умова розвитку територіальної громади / І. М. Дубина. - С. 112-113
  Коляда М. А.  Особливості державотворення в Україні в період Директорії / М. А. Коляда. - С. 114-115
  Кропивняк І. А.  Оптимізація системи державних закупівель в Україні запорука максимальної економії та ефективності в державному управлінні / І. А. Кропивняк. - С. 116-118
  Лисечко Т. В.  Механізми державного управління в системі податкової служби України / Т. В. Лисечко. - С. 119-121
  Литвиненко Н. П.  Законодавче та нормативне регулювання діяльності органів місцевого самоврядуванняв зарубіжних країнах (на прикладі досвіду Німеччини, Франції та США) / Н. П. Литвиненко. - С. 122-124
  Ляшко Н. В.  Відкритість і демократичність державного управління як фактор ефективності зв'язків з громадськістю / Н. В. Ляшко. - С. 125-127
  Медушівська Н. Л.  Значення діяльності органів самоорганізації населення як самостійного суб'єкта місцевого самоврядування на сучасному етапі становлення демократичного громадянського суспільства / Н. Л. Медушівська. - С. 128-130
  Палій І. М.  Державна політика зайнятості як складова соціально-економічної політики / І. М. Палій. - С. 131-132
  Пінчук Є. П.  Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування / Є. П. Пінчук. - С. 133-134
  Таджиєва О. С.  Законність в державному управлінні: поняття та гарантії забезпечення / О. С. Таджиєва. - С. 135-136
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 138-140
  Анненкова О. В.  Педагогічні погляди і сучасність Й. Песталоцці / О. В. Анненкова. - С. 141-142
  Бойко Л. І.  Готовність учителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Л. І. Бойко. - С. 143-144
  Брезентович Г. В.  Вплив релігійного виховання на становлення особистості молодшого школяра / Г. В. Брезентович. - С. 145-146
  Валяєва О. Ю.  Роль зовнішнього вигляду вчителя в професійній діяльності / О. Ю. Валяєва. - С. 147-148
  Васюта О. І.  Професійно важливі уміння соціального працівника щодо охорони і збереження власного здоров'я / О. І. Васюта. - С. 149-150
  Гаврюшенко О. Д.  Питання професійної майстерності вчителя в історії педагогічних вчень / О. Д. Гаврюшенко. - С. 151-152
  Григоренко М. О.  Роль учителя у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку / М. О. Григоренко. - С. 153-154
  Дащенко А. А.  Використання дистанційного навчання в сучасних умовах / А. А. Дащенко. - С. 155-157
  Денисенко Ю. І.  Мовленнєва культура майбутнього вчителя / Ю. І. Денисенко. - С. 158-159
  Дмитренко Ю. Ю.  Педагогічні умови формування колективу академічної групи студентів університету / Ю. Ю. Дмитренко, Н. А. Єжель, М. В. Сомова. - С. 160-162
  Ємець І. С.  Роль МАН у формуванні наукового світогляду учнів / І. С. Ємець. - С. 163-164
  Зеленська М. В.  Роль мотиваційного компоненту в навчальній діяльності студента / М. В. Зеленська. - С. 165-166
  Заруба Я. А.  Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського і сучасність / Я. А. Заруба. - С. 167-168
  Карпань І. В.  Гуманістичні погляди В. О. Сухомлинського / І. В. Карпань. - С. 169-171
  Кияниця Ю. Ю.  Феномен педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка / Ю. Ю. Кияниця. - С. 172
  Коленіченко Т. І.  Особливість соціальної мобільності в умовах закладу соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко. - С. 173-175
  Колесник О. Ю.  Питання морального виховання в творчості Ліни Костенко / О. Ю. Колесник. - С. 176-178
  Коморанець Ю. В.  Педагогічні погляди Лесі Українки / Ю. В. Коморанець. - С. 179-181
  Котиченко А. А.  Родинне виховання в Японії / А. А. Котиченко. - С. 182-183
  Кравець М. С.  Феномен Олександра Антоновича Захаренка / М. С. Кравець. - С. 184-185
  Куліш О. О.  Просвітницькі ідеї Григорія Сковороди / О. О. Куліш. - С. 186-187
  Лесич А. М.  Казкотерапія як форма корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодше шкільного віку / А. М. Лесич. - С. 188-190
  Лисненко Н. В.  Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників / Н. В. Лисненко. - С. 191-192
  Лихачова С. В.  Впровадження мультимедійного обладнання в едукаційний процес / С. В. Лихачова. - С. 193
  Мазовецька Н. М.  Використання наукової спадщини В. О. сухомлинського гендерного виховання учнів / Н. М. Мазовецька. - С. 194-195
  Макаренко С. В.  Макаренко Володимир Миколайович - заслужений вчитель України / С. В. Макаренко. - С. 196-198
  Маляренко Ж. А.  Педагогічні погляди і просвітницька діяльність О. В. Духновича / Ж. А. Маляренко. - С. 199-201
  Меланіна О. С.  Ліплення як метод естетичного виховання молодших школярів / О. С. Меланіна. - С. 202-203
  Мільчевська Г. С.  Особливості організації виховної роботи в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку / Г. С. Мільчевська. - С. 204-205
  Мороз А. А.  Використання інноваційних технологій у школі / А. А. Мороз. - С. 206-207
  Надолінський Д. В.  Цінність освіти у процесі сталого розвитку суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 208-209
  Омельченко О. О.  Методика формування граматичних умінь у дітей молодшого шкільного віку / О. О. Омельченко. - С. 210-211
  Остапенко А. К.  Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 212-213
  Панасенко Я. С.  Гуманістичні погляди в творчості Олександра Антоновича Захаренка / Я. С. Панасенко. - С. 214-216
  Патлачук В. В.  Психокорекція у роботі з дошкільниками / В. В. Патлачук. - С. 217-219
  Пінчук Н. О.  Дистанційне навчання в системі неперервної освіти / Н. О. Пінчук. - С. 220-221
  Полтавець І. В.  Корекція тривожності у молодших школярів / І. В. Полтавець. - С. 222-224
  Попенко О. І.  Престиж і професія вчителя - антоніми чи синоніми 21 століття? / О. І. Попенко. - С. 225-227
  Прищепа С. М.  Сутність особистісної активності школяра / С. М. Прищепа. - С. 228-229
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 230-232
  Руденко О. І.  Підгрунтя патріотизму, або чи здатна наша держава виховати національно свідомих? / О. І. Руденко. - С. 233-235
  Сапрон А. А.  Проблема формування загальнолюдських цінностей / А. А. Сапрон. - С. 236-237
  Смислова О. В.  Професійна підготовка майбутніх перекладачів на основі компетентнісного підходу / О. В. Смислова. - С. 238-239
  Соловей Ю. О.  Неадекватна поведінка дітей / Ю. О. Соловей. - С. 240-242
  Сорочинська Т.  Організаційні засади навчально-виховного процесу Острозького педагогічного училища (1939-1950-ті рр.) / Т. Сорочинська. - С. 243-244
  Сткблівська А. В.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / А. В. Сткблівська. - С. 245-246
  Стех Є. О.  Професійно-технічний навчальний заклад як середовище становлення патріотичності учнівської молоді / Є. О. Стех. - С. 147-248
  Тимчук К. М.  Підручники з іноземних мов для ЗНЗ: національні чи автентичні? / К. М. Тимчук. - С. 249-250
  Турченко К. П.  Самовиховання як складова формування особистості / К. П. Турченко. - С. 251-252
  Тютенко О.  Роль інтерактивних методів навчання на уроках математики в початковій школі / О. Тютенко. - С. 253-255
  Устименко С. С.  Система педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах / С. С. Устименко. - С. 256-258
  Федоренко Н. Г.  Психологічна готовність першокласників до навчання в школі / Н. Г. Федоренко. - С. 259-262
  Хижняк Л. В.  Формування педагогічної майстерності вчителя початкових класів / Л. В. Хижняк. - С. 263-265
  Чайка С. Г.  Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини / С. Г. Чайка. - С. 266-267
  Черепинська І. С.  Відносини батьків та дітей / І. С. Черепинська. - С. 268-269
  Чернуцька А. В.  Учитель учителів К. Д. Ушинський / А. В. Чернуцька. - С. 270-271
  Швець В. В.  Поняття мораль та її вплив на формування особистості в народних традиціях / В. В. Швець. - С. 272-273
  Шевченко О. І.  Формування комунікативної компетентності з використанням розмовних формул на заняттях іноземної мови у ВНЗ / О. І. Шевченко. - С. 274-275
  Шелегон А. П.  Питання соціально захисту дітей / А. П. Шелегон. - С. 276-278
  Шепетун Л. П.  Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання / Л. П. Шепетун. - С. 279-280
  Шляхетко Н. В.  Оргінальність і креативність авторської О. А. Захаренка загальнооствітньої середньої школи с. Сахнівки / Н. В. Шляхетко. - С. 281-282
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології Powerpoint з метою попередження інтерфенції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 283-284
  Юрченко Т. С.  Інтеграція дітей з особливими потребами у звичайні шкільні колективи / Т. С. Юрченко. - С. 285-286
  Ярмолич І. Д.  Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту / І. Д. Ярмолич. - С. 287-289
  Бобошко А. М.  Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми у спеціальних навчальних закладах / А. М. Бобошко. - С. 291-292
  Бондар М. Ю.  Державний захист соціальних сиріт (на прикладі функціонування Черкаського обласного дитячого будинку "Малятко") / М. Ю. Бондар. - С. 293-294
  Бондаревська Н. М.  Реалізація права інвалідів на отримання освіти / Н. М. Бондаревська. - С. 295-296
  Бондарук І. Ф.  Вплив сімейного середовища на формування адиктивної поведінки особистості підлітка / І. Ф. Бондарук. - С. 297-298
  Василенко М. О.  Умови продуктивної комунікативної діяльності соціального педагога / М. О. Василенко. - С. 299-300
  Величко О. В.  Організація групової соціальної роботи / О. В. Величко. - С. 301-302
  Вісітаєва Р. Б.  Захисний припис як спеціальна форма попередження насильства в сім'ї / Р. Б. Вісітаєва. - С. 303-304
  Воскреса С. П.  Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / С. П. Воскреса. - С. 305-306
  Гашинський І. О.  Соціальний захист та соціальне забезпечення дітей з обмежиними функціональними можливостями / І. О. Гашинський. - С. 307-308
  Дзюба А. О.  Проблема стигми та дискримінації ВІЛ-позитивних осіб в Україні / А. О. Дзюба. - С. 309-310
  Діденко І. В.  Використання обрядів у соціально-педагогічній роботі з дітьми / І. В. Діденко. - С. 311-312
  Довгань О.  Соціально-педагогічна діяльність керівників гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах / О. Довгань. - С. 313-314
  Дубова В. А.  Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю в дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 315-317
  Забара Н. І.  Особливості соціальної роботи з інвалідами / Н. І. Забара. - С. 318-319
  Звягіна О. К.  Особливості пенсійного забезпечення у XX столітті / О. К. Звягіна. - С. 320-321
  Лецко А. В.  Дитяча безпритульність і шляхи її подолання у 20-30 роки XX століття / А. В. Лецко. - С. 322-323
  Ліва Н. Ю.  Особливості соціальної роботи з "дітьми вулиці" зарубіжний досвід / Н. Ю. Ліва. - С. 324-326
  Максимчук О. О.  Методи соціально-виховної роботи з вихованцями пенітенціарних закладів / О. О. Максимчук. - С. 327-328
  Манзенко С. С.  Соціальна робота з неблагополучними сім'ями / С. С. Манзенко. - С. 329-330
  Мірошниченко І. С.  Художня література як засіб соціально-педагогічної роботи / І. С. Мірошниченко. - С. 331-332
  Неїжпапа Л. С.  критерії та рівні сформованості показників професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів / Л. С. Неїжпапа. - С. 333-334
  Ніколаєва О. О.  Моделі консультативної роботи щодо вирішення сімейних конфліктів у діяльності соціального працівника / О. О. Ніколаєва. - С. 335-336
  Полонська Є. В.  Міжнародне партнерство у реалізації соціальних проектів із залученням волонтерів / Є. В. Полонська. - С. 337-338
  Радченко К. В.  Соціальна робота з сім'ями, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку / К. В. Радченко. - С. 339-340
  Собовий С. Ю.  Залучення молоді до громадської діяльності через популяризацію волонтерського руху / С. Ю. Собовий. - С. 341-342
  Соляник М. Г.  Огляд діяльності установ, що працюють з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / М. Г. Соляник. - С. 343-344
  Теліженко А. М.  Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога / А. М. Теліженко. - С. 345-347
  Тимчик О. В.  Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію / О. В. Тимчик, Л. М. Прокопенко. - С. 348
  Ткаченко Т. М.  Сучасний стан процесу ресоціалізації умовно засуджених осіб у Черкаській області / Т. М. Ткаченко. - С. 349-350
  Тесленко М. М.  Актуальні питання екологічної психології / М. М. Тесленко. - С. 352-354
  Терещенко М. В.  Влияние родителей на развитие личности ребенка в дошкольном возрасте / М. В. Терещенко. - С. 355-357
  Лисак Ю. Ю.  Вплив дитячої сексуальності на виникнення тривоги / Ю. Ю. Лисак. - С. 358-359
  Мазовецька Н. М.  Проблема істерії: ретроспектива поглядів та доцільність використання терміну / Н. М. Мазовецька. - С. 360-361
  Новик Л. М.  Особистісна автономія як складова суб'єктності особистості юнаків / Л. М. Новик. - С. 362-364
  Щербакова Е. В.  Сказкотерапия как инструмент работы практического психолога / Е. В. Щербакова. - С. 365-366

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): юридичні науки -- інтелектульна власність -- державне управління -- місцеве самоврядування -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- педагогіка -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2012" представлені наукові праці молодих вчених за напрямами: "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Державне управління і соціально-політичні науки", "Психолого-педагогічні науки".

 
118 74.584
А48

        Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 432 с.

Зміст:
  Миколайчук Н. С.  Механізм забезпечення інноваційно спрямованого розвитку легкої промисловості України / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба, М. М. Миколайчук. - С. 13-28
  Коваленко М. А.  Концепції управління територіальними господарськими комплексами / М. А. Коваленко. - С. 29-34
  Плющ Р. М.  Систематизація моделей організації у місцевому самоврядуванні як об'єкта управління / Р. М. Плющ. - С. 35-42
  Плющ В. О.  Теоретико-методологічні засади дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С. 43-49
  Лопушинський І. П.  Державна мовна політика Республіки Казахстан: досвід для України / І. П. Лопушинський. - С. 50-56
  Поліхронова В. В.  Освітня парадигма інформаційного суспільства / В. В. Поліхронова. - С. 57-61
  Яценко А. А.  Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. - С. 62-74
  Пермінова Л. А.  Формування менеджерської культури керівника навчального закладу / Л. А. Пермінова. - С. 75-80
  Кайдановська О. О.  Шляхи модернізації системи освіти на архітектурному факультеті технічного університету / О. О. Кайдановська. - С. 81-87
  Тимофієнко В. М.  Модернізація вищої технічної освіти на сучасному етапі її розвитку / В. М. Тимофієнко. - С. 88-92
  Сусоров В. Д.  Формування в студентської молоді якостей організатора / В. Д. Сусоров. - С. 93-96
  Федотова О. Н.  Современная научная парадигма мироздания для высшей школы / О. Н. Федотова. - С. 97-102
  Мудрік І. В.  Структурно-функціональні моделі самоуправління фізичним вихованням / І. В. Мудрік. - С. 103-107
  Погребний В. В.  Міжнародні організації про фізичне виховання і спорт жінок / В. В. Погребний. - С. 108-110
  Мудрік В. І.  Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту / В. І. Мудрік. - С. 111-115
  Шаталов Д. В.  Нормативна база планування та розробка методики її формування на промисловому підприємстві / Д. В. Шаталов. - С. 116-119
  Винославська О. В.  Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти / О. В. Винославська, Г. О. Козлакова. - С. 123-130
  Ладоренко О. В.  Інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти / О. В. Ладоренко. - С. 131-132
  Ситник С. А.  Інтегративне навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців як педагогічна проблема / С. А. Ситник. - С. 133-139
  Фоменко Н. С.  Педагогические условия применения компьютерных средств при обучении иностранному языку в техническом вузе / Н. С. Фоменко. - С. 140-143
  Литвин С. В.  Упровадження технології проблемного навчання у вищих технічних навчальних закладах освіти / С. В. Литвин, Ю. П. Велика. - С. 144-149
  Крючковський В. В.  Проблемний виклад основних теорем диференціального числення. Теорема Тейлора / В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 150-155
  Стефанович Н. Я.  Удосконалення організації самостійної роботи студентів / Н. Я. Стефанович. - С. 156-159
  Хоботова Э. Б.  Интенсификация самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях / Э. Б. Хоботова, В. В. Даценко. - С. 160-161
  Бардачев Ю. Н.  Эффективность и перспективы использования проблемного обучения в техническом вузе / Ю. Н. Бардачев, В. В. Крючковский, Т. В. Маломуж. - С. 162-167
  Зоріна І. А.  Аспекти викладання математики в технічному ВНЗ / І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко. - С. 168-170
  Гандзюк Л. А.  Організація самостійної та індивідуальної роботи в системі підготовки техніків-технологів швейного виробництва / Л. А. Гандзюк. - С. 171-175
  Максимочкіна О. В.  Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття з суспільних дисциплін / О. В. Максимочкіна. - С. 176-178
  Глухов Г. М.  Проблеми формування педагогічної майстерності викладача цивільної оборони у вищому технічному закладі / Г. М. Глухов. - С. 179-182
  Чебан Т. М.  Запровадження активних методів навчання як звсіб підготовки економістів нової генерації / Т. М. Чебан, Т. М. Примак. - С. 183-189
  Сморжанюк Т. П.  Шляхи вдосконалення методики викладання економічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Т. П. Сморжанюк. - С. 190-197
  Мандрик Я. І.  Проблема вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / Я. І. Мандрик. - С. 198-200
  Фролова М. Э.  Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в высшем техническом учебном заведении / М. Э. Фролова, Н. А. Круглая. - С. 201-205
  Рідкоус О. В.  Гуманістичні основи формування готовності вчителя до створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус. - С. 206-211
  Корольова Н. В.  Формування професійно-педагогічних умінь у майбутніх викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін / Н. В. Корольова. - С. 212-215
  Вострікова В. В.  Психолого-педагогічна характеристика випускника багатопрофільного ліцею / В. В. Вострікова. - С. 218-222
  Бойко Л. М.  Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування / Л. М. Бойко. - С. 225-228
  Швидкий В. О.  Професійна я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий. - С. 229-235
  Євдокімова О. О.  Програма формування психологічної культури студентів / О. О. Євдокімова. - С. 236-241
  Пономаренко Л. А.  Соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування студента і викладача вищого навчального закладу / Л. А. Пономаренко. - С. 242-248
  Семенченко Ф. Г.  Психологічні проблеми викладача і студента в аудиторії / Ф. Г. Семенченко. - С. 249-256
  Найдьонов О. Г.  Роль гуманітарних дисциплін у формуванні системи духовних цінностей студентів / О. Г. Найдьонов. - С. 257-260
  Запорожець Я. В.  Складові культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів / Я. В. Запорожець. - С. 261-266
  Бутенко В. Г.  Естетичний світогляд та його структура / В. Г. Бутенко. - С. 267-271
  Лужкова О. О.  До питання формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних закладів / О. О. Лужкова. - С. 272-277
  Літікова О. І.  Розвиток індивідуалного стилю діяльності майбутнього економіста в процесі іншомовної підготовки / О. І. Літікова. - С. 278-281
  Бабіч Л. В.  Про необхідність розвитку естетичного світосприйняття студентів технічних університетів / Л. В. Бабіч, Л. А. Курят. - С. 282-287
  Пинзеник О. М.  Діагностика професійної майстерності викладача вищої школи / О. М. Пинзеник. - С. 288-295
  Пономарьов О. С.  Творчі чинники розвитку особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. - С. 296-299
  Плис М. А.  Факторы формирования у студентов мотивации к обучению / М. А. Плис. - С. 300-304
  Малиновська О. О.  До питання сутності творчого ставлення до професійної діяльності / О. О. Малиновська. - С. 305-309
  Одінцов М. В.  Формування здорового способу життя студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Одінцов. - С. 310-312
  Радкович Л. А.  Актуальні проблеми виховання студентської молоді в системі вищої технічної освіти / Л. А. Радкович. - С. 313-317
  Бургун І. В.  Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні психолого-педагогічних дисциплін / І. В. Бургун. - С. 318-321
  Бабатіна С. І.  Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання / С. І. Бабатіна, Л. В. Змієвська. - С. 322-328
  Кожин В. Н.  Логико-гносеологические основания педагогического образования в магистратуре и аспирантуре / В. Н. Кожин. - С. 329-331
  Романовський О. О.  Співвідношення традиційного і інноваційного в процесі викладання філософії / О. О. Романовський. - С. 332-335
  Голдун Л. І.  Проблеми формування особистості в сучасній системі освіти в Україні / Л. І. Голдун. - С. 336-341
  Харченко С. В.  Розвиток особистості студентів в умовах навчання у вищій школі / С. В. Харченко. - С. 342-347
  Яковенко О. В.  Шляхи вдосконалення роботи університетської бібліотеки / О. В. Яковенко, М. Момоток. - С. 348-351
  Боянжу М. Г.  Педагогическое общение и его особенности в вузе / М. Г. Боянжу. - С. 352-362
  Андрусенко А. О.  Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. О. Андрусенко. - С. 363-367
  Тимофієнко Ю. В.  До проблем валеологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Тимофієнко. - С. 368-373
  Шевченко Ю. А.  Роль та функції професійно-педагогічної освіти в підготовці майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С. 376-385
  Свиридов О. Ф.  Мовна компетенція: екстралінгвістичні аспекти в навчанні перекладу з англійської мови / О. Ф. Свиридов. - С. 386-389
  Болдіна О. В.  Психологічні аспекти виховання молодших школярів / О. В. Болдіна. - С. 390-396

 
119 88.482я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 261 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): завдання спеціальної психології -- психофізичні порушення -- соціально-психологічні особливості -- психічні захворювання -- психологічна реабілітація -- психологічна готовність вчителя

Анотація:   Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 
120 74.40(7)
Ж70

Жижко, О. А.

        Професійна освіта маргінальних груп населення Мексики та Венесуели: становлення і розвиток [Текст] : монографія / О. А. Жижко. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 503 с.

Рубрики: Освіта Мексики - Професійна освіта соціальних груп населення

Ключові слова (ненормовані): маргінальні групи населення -- професійна освіта маргінальних груп населення

Анотація:   Монографія присвячена проблемі професійної освіти маргінальних верств населення. Автором встановлено, що основною ознакою професійної освіти маргінальних груп населення є не тільки її залежність від дидактичних й виховних чинників, а й тісний зв'язок з соціальними, еономічними, політичним факторами розвитку суспільства, тобто її міждисциплінарність. Формування змісту професійної освіти маргіналів вимагає урахування взаємодії таких наукових дисциплін, як соціологія і психологія маргіналізму, професійна педагогіка, андрагогіка, кожна з яких має власні концептуальні схеми, форми визначення данної проблеми та методи наукових досліджень. У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади проблеми, надана історія становлення та проаналізований вихідний педагогічний контекст розбудови системи професійної освіти маргінальних верств населення у Мексиці й Венесуелі, схарактеризовані організаційні науково-педагогічні та методичні стратегії державних та громадських організацій щодо вирішення проблем данного сектора системи освіти, розглянуті його конкретні зміст, форми і методи.

 
121 91.9:74
І29

        Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - О. : Черкасов М. П., 2010. - 124 с.

Рубрики: Ушинський, К. Д. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ушинський К. Д.

Анотація:   Даний бібліографічний покажчик із серії "Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Констянтина Дмитровича Ушинського (1824-1971) - найавторитетнішого педагога ХІХ століття, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підгрунття, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання. У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа, його погляди на зміст виховання і навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991-2099 рр. в Україні та світі.

 
122 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Психолого-педагогічні науки Ч. 2 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 252 с.

Зміст:
  Антошенко А. С.  Жорстоке поводження з дітьми, як соціально-педагогічна проблема / А. С. Антошенко. - С. 8-10
  Бурило В. Б.  Роль професійно-етичної культури у професійній діяльності соціального працівника / В. Б. Бурило. - С. 11-13
  Гвоздь Л. Г.  Психолого-педагогічна характеристика процесу соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Г. Гвоздь. - С. 14-15
  Джулай І. В.  Підліткові правопорушення як соціально-педагогічна проблема / І. В. Джулай. - С. 16-18
  Дика І. Г.  Особливості виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів похилого віку / І. Г. Дика. - С. 19-21
  Дичко Н. І.  Особливості аутріч-роботи з особами залежних від психоактивних речовин / Н. І. Дичко. - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожня І. А.  Проблема девіантності підлітків у соціальній педагогіці / І. А. Задорожня. - С. 25-27
  Зеленько О. М.  Соцільний супровід ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД / О. М. Зеленько. - С. 28-29
  Ішкова О. Д.  Залежність від психоактивних речовин як соціальна проблема / О. Д. Ішкова. - С. 30-31
  Карпишинець Ю. В.  Вплив інформаційних ресурсів на дошлюбні практики сучасної молоді / Ю. В. Карпишинець. - С. 32-33
  Каліпачевська Т. В.  Проблеми сімей з дітьми з обмежиними фізичними можливостями: соціально-педагогічний аспект / Т. В. Каліпачевська. - С. 34-36
  Колісник Н. І.  До питання про умови соціального виховання дітей з обмеженеми можливостями / Н. І. Колісник. - С. 37-39
  Корнута В. М.  До питання про взаємодію ЗМІ і соціальної роботи / В. М. Корнута. - С. 40-41
  Криворучко Н. В.  Суїцидальна поведінка студентської молоді: причини та шляхи профілактики / Н. В. Криворучко. - С. 42-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Курінна В. О.  Проблеми неповних сімей в Україні / В. О. Курінна. - С. 45-47
  Левочко Н. О.  Права і обв'язки соціального педагога / Н. О. Левочко. - С. 48-50
  Левченко О. В.  Арт-терапія в соціальній роботі з людьми похилого віку / О. В. Левченко. - С. 51-53
  Любота І. М.  Формування сімейних ціннісних орієнтацій у молоді / І. М. Любота. - С. 54-56
  Микитенко К. С.  Особливості профорієнтаційної роботи з молоддю / К. С. Микитенко. - С. 57-59
  Мороз А. С.  Причини поширення тютюнопаління у підлітковому середовищі / А. С. Мороз. - С. 60-61
  Москаленко В. І.  Профілактика тютюнопаління серед підлітків як соціально-педагогічна проблема / В. І. Москаленко. - С. 62-63
  Очеретяна А. П.  Принципи гуманізму у ставленні до інвалідів у історичній ретроспективі / А. П. Очеретяна. - С. 64-66
  Писанко А. О.  Особливості профілактики девіантної поведінки у дитячому середовищі / А. О. Писанко. - С. 67-69
  Поліщук О. О.  Вплив переміщень на соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. О. Поліщук. - С. 70-72
  Романюк О. В.  Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема / О. В. Романюк. - С. 73-75
  Степаненко О. А.  Соціальні чинники поширення лихослів'я у підлітковому віці / О. А. Степаненко. - С. 76-78
  Танцюра І. Л.  До питання про характеристику дітей "групи ризику" / І. Л. Танцюра. - С. 79-81
  Хабурська О. В.  Особливості соціальної роботи в Україні в XIV-XVII ст. / О. В. Хабурська. - С. 82-84
  Чачко А. В.  Вимоги до особистісних якостей соціального педагога / А. В. Чачко. - С. 85-87
  Шелудько А. О.  Соціалізація дітей молодшого шкільного віку в неповній сім'ї / А. О. Шелудько. - С. 88-90
  Юрченко А. В.  Негативний вплив ЗМІ на соціалізацію підлітків / А. В. Юрченко. - С. 91-93
  Федоренко С. О.  Тенденції естетизації в контексті розвитку сучасного образотворчого мистецтва / С. О. Федоренко. - С. 95-100
  Абдулаєва О. В.  Вплив психологічної травми на розвиток особистості дитини / О. В. Абдулаєва. - С. 102-104
  Бабенко О. С.  Сутність поняття креативність / О. С. Бабенко, Т. В. Скрипаченко. - С. 105-107
  Баранова М. В.  Психологічний стрес як складова посттравматичного розладу / М. В. Баранова. - С. 108-110
  Бегеза Л. Є.  Рольова ідентичність практичних психологів навчальних закладів як чинник соціально-психологічної адаптації / Л. Є. Бегеза. - С. 111-113
  Білошиста А. В.  Психологічний зміст прийняття рішень / А. В. Білошиста. - С. 114-116
  Бойко А. О.  Соціальні страхи у юнацькому віці / А. О. Бойко. - С. 117-119
  Братаніч О. С.  Врахування невербальних засобів комунікації в психологічній практиці / О. С. Братаніч. - С. 120-122
  Бурч О. І.  Теоретичні аспекти становлення професійної ідентичності майбутнього психолога-консультанта / О. І. Бурч. - С. 123-125
  Власова К. Д.  Дослідження самооцінки та рівня домагань у студентської молоді / К. Д. Власова. - С. 126-128
  Власова Л. і.  Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців / Л. і. Власова, А. С. Гаврилян. - С. 129-131
  Волинець Ж. О.  Українська нація: етнопсихологічний погляд / Ж. О. Волинець. - С. 132-134
  Гошовська О. Я.  Маніпулятивні впливи і психологічний захист особистості в трансформаційному соціумі / О. Я. Гошовська. - С. 135-137
  Грива В. В.  Психологія виникнення сімейних конфліктів / В. В. Грива. - С. 138-140
  Григор'єва Я. О.  Особливості формування стресостійкості у студентів / Я. О. Григор'єва. - С. 141-143
  Губа Н. О.  Психологічні особливості прояву лідерських здібностей у підлітковому віці / Н. О. Губа, Ю. О. Харламова. - С. 144-145
  Дацкова А. В.  Про результати впливу мотиваційно-смислової сфери комбатантів на їхню адаптацію у після екстремальних умовах життєдіяльності / А. В. Дацкова. - С. 146-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зінченко О. Г.  Адаптація першокурсників та формування компетнтності майбутніх психологів / О. Г. Зінченко. - С. 150-151
  Ковтуненко О. В.  Вираженість професійно значущих характеристик у студентів різних курсів психологічного факультету / О. В. Ковтуненко. - С. 152-154
  Клотило А. М.  Техніка фототерапії в психологічному консультуванні / А. М. Клотило. - С. 155-156
  Малюта І. В.  До питання маніпулятивного впливу на свідомість людини / І. В. Малюта. - С. 157-158
  Маринюк М. Р.  Стилі вирішення конфлікту: гендерний аспект / М. Р. Маринюк. - С. 159-160
  Мендусь Н. В.  Стандарт материнства: соціально-психологічний аспект / Н. В. Мендусь. - С. 161-163
  Моргун А. О.  Психологічні детермінанти наркотичної залежності особистості / А. О. Моргун. - С. 164-166
  Назарук О. М.  Наратив як метод дослідження досвіду особистості / О. М. Назарук. - С. 167-169
  Овчаренко А. Г.  Символіка в картині Сальвадора Далі "Постійність пам'яті" / А. Г. Овчаренко. - С. 170-172
  Овчаренко О. В.  Ставлення молоді до власного здоров'я та проблема зловживання психоактивними речовинами / О. В. Овчаренко, Л. М. Магур. - С. 173-174
  Педько Т. П.  Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" / Т. П. Педько. - С. 175-177
  Півненко А. С.  Маніпулятивні технології у рекламі / А. С. Півненко. - С. 178-179
  Підмайстерець В. Р.  Психологічні особливості впливу кольору на споживача / В. Р. Підмайстерець. - С. 180-182
  Ренжин П. П.  Обдарованість як психологічна проблема / П. П. Ренжин. - С. 183-185
  Таран К. Л.  Зв'язок між темпераментом та академічною успішністю у студентів / К. Л. Таран. - С. 186-188
  Тептюк Ю. О.  Аналіз інтерпретація результатів формувального експерименту з розвитку стресостійкості фахівців із соціальної роботи / Ю. О. Тептюк. - С. 189-192
  Тимошенко А. т.  Сублімація як різновид психологічного захисту / А. т. Тимошенко. - С. 193-194
  Ткач Ю. В.  Ідентифікація як механізм психологічного захисту / Ю. В. Ткач. - С. 195-197
  Фоменко Т. В.  Вплив хронотопу суб'єкта на навчальну успішність у студентські роки / Т. В. Фоменко. - С. 198-200
  Харченко О. Ю.  Особливості інтерпретації сновидінь / О. Ю. Харченко. - С. 201-204
  Чорна І. О.  Соціальна та психологічна готовність дитини до школи / І. О. Чорна. - С. 205-207
  Шаріпова Д. С.  Особливості прояву психічної ригідності у професійних спортсменів-стрілків з різним спортивним стажем / Д. С. Шаріпова. - С. 208-209
  Шевчук І. В.  Особливості кризи середнього віку та шляхи її подолання / І. В. Шевчук. - С. 210-211
  Щербатюк І. А.  Помста як вид агресії / І. А. Щербатюк. - С. 212-214
  Василенко Н. М.  Зміни психофізіологічних показників під впливом емоційного збудження у студентів / Н. М. Василенко. - С. 216
  Вітько С. М.  Дослідження електрокардіографічних змін при інфаркті міокарду / С. М. Вітько. - С. 217-219
  Дудник Н. М.  Особливості серцевої діяльності у осіб з різним рівнем артеріального тиску / Н. М. Дудник, В. А. Завгородня. - С. 220-222
  Дудник С. М.  Реактивність системи крові у дітей хворих на гострий бронхіт та пневмонію / С. М. Дудник. - С. 223-224
  Канівець С. В.  Динаміка психофізіологічних функцій школярів в сучасних умовах навчання / С. В. Канівець. - С. 225-226
  Коваль Ю. В.  Морфо-функціональні особливості дітей з вадами слуху / Ю. В. Коваль, Н. М. Надточий. - С. 227-229
  Лапа К. П.  Особливості психофізіологічних функцій підлітків, що проживають на забрудненій внаслідок аврії на ЧАЕС території / К. П. Лапа. - С. 230-232
  Майстренко Я. Ю.  Переробка інформації різного ступеня складності та її зв'язок з психічними функціями / Я. Ю. Майстренко. - С. 233-234
  Улановська В. Л.  Зміни серцево-судинної системи чоловіків під впливом дозованої затримки дихання / В. Л. Улановська. - С. 235-237
  Басик В.  Розвиток координаційних здібностей у процесі занять східними єдиноборствами / В. Басик, І. Сагун. - С. 239-240
  Блищик В. С.  Тактичне мислення професійних футболістів з різним рівнем нейродинамічних функцій / В. С. Блищик. - С. 241-242
  Плотнікова А. Г.  Взаємозалежність психфізичних функцій у студентів-магістрантів спеціальності "фізичне виховання" / А. Г. Плотнікова, В. Л. Москаленко. - С. 243-245
  Тимчій А. А.  Фізична і технічна підготовленість волейболісток різних ігрових амплуа / А. А. Тимчій. - С. 246-248
  Ходосовська І. О.  Аналіз показників результативності ігрової діяльності волейболістів у зв'язку із змінами у правилах з волейболу / І. О. Ходосовська. - С. 249-251

Рубрики: Психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: соціальна педагогіка і соціальна робота, психологія, фізологія, фізичне виховання.

 
123 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 , м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 480 с.

Зміст:
  Аркуша О. В.  Діалогічні методи на уроці / О. В. Аркуша. - С. 11-13
  Бакунець Я. О.  Розвиток педагогічних ідей Марії Монтессорі як гуманіста освіти / Я. О. Бакунець. - С. 14-17
  Бенда В. В.  Роль іграшки як засобу всебічного і гармонійного виховання дітей / В. В. Бенда. - С. 18-20
  Бесарабська Ю. О.  Форми та методи соціалізації підлітків у діяльності молодіжних організацій / Ю. О. Бесарабська. - С. 21-24
  Бобир О. В.  Сутність національної системи виховання / О. В. Бобир. - С. 25-27
  Божко Н. С.  Суть материнської школи Я. А. Коменського / Н. С. Божко. - С. 28-30
  Вербельчук Ю. М.  Народне виховання у творчості К. У. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 31-32
  Вихристюк Т. В.  Братські школи в Україні / Т. В. Вихристюк. - С. 33-35
  Войденко Ю. А.  Афінська система виховання і навчання / Ю. А. Войденко. - С. 36-38
  Воронцова Д. О.  Деякі педагогічно-правові аспекти дитячої безпритульності / Д. О. Воронцова. - С. 39-40
  Гетьман В. М.  Виховання і школа в Древньому Римі / В. М. Гетьман. - С. 41-43
  Горбатетнко П. О.  Козацька педагогіка як феноменальне явище / П. О. Горбатетнко. - С. 44-45
  Грабарєва К. П.  Проблеми виховання у виправних закладах та їх вирішення / К. П. Грабарєва. - С. 46-48
  Гриб С. Є.  Готовність використовувати тестові технології як складова професійної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу / С. Є. Гриб. - С. 49-51
  Гук А. В.  Ф. Ницше о вопросах образования / А. В. Гук. - С. 52-53
  Гумен Ю. В.  Учитель - більше ніж професія / Ю. В. Гумен. - С. 54-55
  Гутник В. В.  До питань процесу розвитку, виховання особистості / В. В. Гутник. - С. 56-57
  Дашевська Ю. С.  Місце всебічного розвитку у формуванні особистості дитини / Ю. С. Дашевська, Ю. В. Нечко. - С. 58-59
  Демченко В. В.  Педагогічна концепція Джона Дьюї / В. В. Демченко. - С. 60-62
  Десятніков М. А.  Виховання самураїв у Середньовічній Японії / М. А. Десятніков. - С. 63-65
  Добрицька І. В.  Проблемне навчання на уроках української мови / І. В. Добрицька. - С. 66-68
  Донець Н. В.  Функції уваги в навчально-виховному процесі / Н. В. Донець. - С. 69-70
  Дорогій О. В.  Використання заохочення і покарання як методів виховання / О. В. Дорогій. - С. 71-72
  Дубовий В. Ю.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / В. Ю. Дубовий. - С. 73-75
  Жеребцова В. А.  З досвіду роботи гімназії №4 м. Світловодськ / В. А. Жеребцова. - С. 76-77
  Ївженко В. О.  Авторська школа О. А. Захаренка / В. О. Ївженко. - С. 78-80
  Квартальова А. С.  Модульно-розвивальне навчання в Черкаській гімназії №9 ім. О. М. Луценка / А. С. Квартальова. - С. 81-82
  Кичко Д. В.  Темперамент рятувальника / Д. В. Кичко. - С. 83-85
  Коберник М. П.  К. Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини / М. П. Коберник. - С. 86-89
  Компанієць О. В.  Просвітницька діяльність Ісмаїла Гаспринського / О. В. Компанієць. - С. 90-92
  Колле В. А.  Формування духовних цінностей майбутнього рятівника / В. А. Колле, М. М. Литвин. - С. 93
  Конограй В. В.  Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / В. В. Конограй. - С. 94-96
  Корнієнко І. А.  Педагог-організатор (тьютор) - нова педагогічна позиція в освітньому процесі / І. А. Корнієнко. - С. 97-99
  Кравченко К. М.  Актуальність ідей А. С. Макаренка в сучасній виховній системі молоді / К. М. Кравченко. - С. 100-101
  Кудря Я. В.  Покарання і заохочення: за і проти / Я. В. Кудря. - С. 102-104
  Кузьменко А. В.  Етапи розвитку освіти у м. Кам'янка / А. В. Кузьменко. - С. 105-106
  Курбала Я. С.  З досвіду взаємодії навчальних закладів на прикладі Ладижинської ЗОШ I-III ступенів Уманської районної ради / Я. С. Курбала. - С. 107-108
  Курочкіна І. В.  Педагогічні погляди та ідеї Лесі Українки / І. В. Курочкіна. - С. 109-111
  Кухаренко А. В.  Ідеї гуманізму у творчості Григорія Савовича Сковороди / А. В. Кухаренко. - С. 112-114
  Латиш Н. А.  Ініціація - перша інституалізована форма виховання дітей / Н. А. Латиш, Я. Р. Фінько. - С. 115-116
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна та наукова діяльність Б. Д. Крупницького / Т. Б. Легоняк. - С. 117-118
  Лесич А. М.  Роль сімейного виховання на розвиток обдарованої дитини / А. М. Лесич. - С. 119-121
  Майоренко О. О.  Розвиток вищої жіночої освіти в Україні в кінці XIX - на початку XX століття / О. О. Майоренко. - С. 122-124
  Маковоз А. О.  До подолання проблеми книгофобії / А. О. Маковоз. - С. 125-127
  Максименко Л. І.  Спільна виховна робота школи, сім'ї та громаськості / Л. І. Максименко. - С. 128-129
  Маслюк Н. В.  Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди / Н. В. Маслюк. - С. 130-132
  Мачуська І. Г.  З історії розвитку козацької педагогіки / І. Г. Мачуська. - С. 133-135
  Мишко І. В.  Внесок Петра Могили в розвиток української освіти / І. В. Мишко. - С. 130-137
  Молчанович А. А.  Взгляды Конфуция на воспитания и обучение / А. А. Молчанович. - С. 138-139
  Низенко Н. С.  Домашнє навчання - нова освітня система в світі / Н. С. Низенко. - С. 140-142
  Обженська А. І.  Особливості виховання у східних слов'ян у дохристиянський період / А. І. Обженська. - С. 143-144
  Омельченко О. О.  Методика проведення позакласних заходів під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 145-148
  Панухнік І. О.  Особливості освіти в Стародавньому Єгипті / І. О. Панухнік. - С. 149-151
  Пархоменко Ю. М.  Соціально-педагогічні ідеї С. Ф. Русової / Ю. М. Пархоменко. - С. 152-154
  Пашук І. П.  Стан жіночої освіти в Україні в XIX ст. / І. П. Пашук. - С. 155-157
  Погасій Ю. В.  Проблеми сучасної системи освіти: актуальність вальдорфської педагогіки / Ю. В. Погасій. - С. 158-159
  Подзьолкіна Н. О.  Виховання юнацтва в національній скаутській організації "Пласт" / Н. О. Подзьолкіна. - С. 160-162
  Поліщук Р.  Аспект фізичного здоров'я в педагогічній системі Константина Ушинського / Р. Поліщук. - С. 163-166
  Почапенська М. І.  Ліцейна республіка в місті Городище / М. І. Почапенська. - С. 167-168
  Пресняков С. О.  Система початкової освіти в Німеччині / С. О. Пресняков. - С. 169-171
  Протасова Ж. В.  Педагогічна діяльність Бориса Грінченка / Ж. В. Протасова. - С. 172-174
  Редька Я. С.  Роль педагога у попередженні суїцидів серед підлітків та молоді / Я. С. Редька. - С. 175-177
  Руденко О. В.  Відповідальність, совість, високі життєві цінності під час розвитку особистості / О. В. Руденко. - С. 178-180
  Рустамян А. С.  Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості / А. С. Рустамян. - С. 181-182
  Савченко В. Г.  Проблеми виховання в оповіданнях Степана Васильченка / В. Г. Савченко. - С. 183-185
  Синчихін Ю. М.  Особливості взаємодії вербальної і невербальної комунікації в процесі спілкування / Ю. М. Синчихін, Т. В. Пархоменко, Д. О. Тимошенко. - С. 186-187
  Скляр В. О.  Проблеми формування акторської і педагогічної майстерності вчителя / В. О. Скляр. - С. 188-190
  Слободяник Т. В.  Новаторство О. А. Захаренка та утвердження його ідей в авторській школі / Т. В. Слободяник. - С. 191-193
  Смик Т. Є.  Пренатальна та перинатальна педагогіки як етап соціокультурного розвитку суспільства / Т. Є. Смик. - С. 194-196
  Сосновська С. В.  Педагогічні проблеми етнічної та національної самосвідомості особистості / С. В. Сосновська. - С. 197-198
  Сторожук О. П.  Реалізація ідей Шалви Олександровича Амонашвілі в Єрківській ЗОШ I-III ступенів ім. Героя України В. М. Чорновола / О. П. Сторожук. - С. 199-200
  Ступніченко О. А.  Педагогіка співробітництва А. О. Амонашвілі / О. А. Ступніченко. - С. 201-203
  Ус Т. А.  Психолого-педагогічні особливості підліткового віку / Т. А. Ус. - С. 204-206
  Усова К. С.  Сакральна роль казки як засобу у процесі виховання / К. С. Усова. - С. 207-208
  Феш Ю. П.  Патріотичне виховання школярів / Ю. П. Феш. - С. 209-210
  Холодна А. В.  Вплив Аристотеля на виховання і становлення особистості О. Македонського / А. В. Холодна, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 211-213
  Циганок А.  Проблеми родинного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. Циганок. - С. 214-216
  Цимай С. М.  Розвиток шкільництва в період Гетьманату / С. М. Цимай. - С. 217-219
  Чернякова Т. С.  Формування компетенцій на уроках української мови та літератури / Т. С. Чернякова. - С. 220-222
  Чистовська Ю. Ю.  Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки старшокласників / Ю. Ю. Чистовська. - С. 223-225
  Шаматова А. Р.  Педагогіка Середньовіччя / А. Р. Шаматова. - С. 26-228
  Шевченко І. В.  Роль бібліотек у навчальному процесі / І. В. Шевченко. - С. 229-230
  Шевченко Т. С.  З досвіду роботи дискусійного клубу "Сапфір" (Пам'яті Ольги Василівни Тодчук) / Т. С. Шевченко. - С. 231-233
  Шляхетко Н. В.  Проблема реалізації набутих знань в університеті на початку педагогічної діяльності у школі / Н. В. Шляхетко. - С. 234-235
  Шорнікова Н. Ю.  До проблеми виховання і навчання діей-сиріт / Н. Ю. Шорнікова. - С. 236-237
  Щокіна І. О.  Система патріотичного виховання у Ватутінській ЗОШ № 2 ім. М. Ф. Ватутіна / І. О. Щокіна. - С. 238-240
  Щукіна А. М.  Авторська школа О. А. Захаренка - провідник ідей педагогіки співробітництва / А. М. Щукіна. - С. 241-242
  Алімова А. О.  Вплив мистецтва на естетичне виховання дітей дошільного віку / А. О. Алімова, А. І. Король. - С. 244-245
  Балакіна А. П.  Естетичне виховання дошкільника - складова гармонійного розвитку дитини / А. П. Балакіна. - С. 246-248
  Бевзенко А. В.  Роль дидатичної гри в розвитку дитини / А. В. Бевзенко, Я. О. Ємець. - С. 249-250
  Буханиста Л. О.  Особливості дитячої адаптації до умов дошкільного навчального закладу / Л. О. Буханиста. - С. 251-253
  Гончаренко І. А.  Математика як наука і навчальний предмет у початковій школі / І. А. Гончаренко, О. О. Фесенко. - С. 254-255
  Григоренко М. О.  Розвивальні можливості "дизайн-освіти" в початковій школі / М. О. Григоренко. - С. 256-258
  Гулян Р. С.  Виховання у дітей дошкільного віку уявлень про сім'ю / Р. С. Гулян. - С. 259-261
  Дерев'янко Л. О.  Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання / Л. О. Дерев'янко. - С. 262-264
  Друзяка С. М.  Форми співробітництва батьків і педагогів дошкільних закладів / С. М. Друзяка. - С. 265-267
  Дяченко І. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку / І. Г. Дяченко. - С. 268-270
  Забула К. С.  Розвиток інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи / К. С. Забула. - С. 271-274
  Зорочкіна Т. С.  Розвиток творчої особистості молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна. - С. 275-276
  Ільченко В. О.  Іграшка як засіб розвитку малят / В. О. Ільченко. - С. 277-279
  Коломієць Л. С.  Проектування та організація сюжетно-рольових ігор з дітьми п'ятого року життя / Л. С. Коломієць. - С. 280-281
  Котляренко О. О.  Театралізовані ігри як засіб художнього розвитку малят / О. О. Котляренко. - С. 282-284
  Крайова В. М.  Сенсорне виховання молодших дошкільників на заняттях / В. М. Крайова. - С. 285-286
  Крапопова Я. А.  Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок самоконтролю / Я. А. Крапопова. - С. 287-289
  Луценко І. О.  Використання різних методів занять з "Основ природознавства" для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / І. О. Луценко. - С. 290-292
  Малимон Ю. А.  Художня образність мультиплікації як засіб морального виховання дітей / Ю. А. Малимон. - С. 293-295
  Мацюк А. В.  Особливості психологічного розвитку дитини першого року життя / А. В. Мацюк. - С. 296-297
  Маринченко О. Ю.  Вплив телебачення на розвиток дітей / О. Ю. Маринченко, Ю. О. Соловей. - С. 298-300
  Мироненко І. Є.  Гра як метод виховання дітей дошкільного віку / І. Є. Мироненко. - С. 301-303
  Омельченко О. О.  Мотиви успішного формування професійної культури вчителя математики / О. О. Омельченко. - С. 303-306
  Панченко Н. Ю.  Розвиваючі можливості іграшок для дітей 2-3 року життя / Н. Ю. Панченко. - С. 307-309
  Парубченко М. С.  Особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку / М. С. Парубченко. - С. 310-312
  Патлайчук В. В.  Проблеми навчання обдарованих дітей / В. В. Патлайчук. - С. 313-315
  Семеніна О. П.  Використання ігрових прийомів в навчанні дошкільників / О. П. Семеніна. - С. 316-317
  Стулій А. В.  Народна гра як засіб розвитку фізичних якостей дітей / А. В. Стулій. - С. 318-319
  Федорченко Н. Г.  Особливості уяви та її розвитку в дошкільному та молодшому шкільному віці / Н. Г. Федорченко. - С. 320-321
  Шелудько Я. О.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / Я. О. Шелудько. - С. 322-324
  Шпундра О. О.  Нетрадиційні форми організації навчання дітей-дошкільників на заняттях / О. О. Шпундра. - С. 325-326
  Ярмолич І. Д.  Методика розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку / І. Д. Ярмолич. - С. 327-329
  Атаманська К. І.  Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутнього соціального педагога / К. І. Атаманська. - С. 331-333
  Бондарук І. Ф.  Соціально-психологічні ризики виникнення адикцій в осіб дорослого віку / І. Ф. Бондарук. - С. 334-335
  Варивода Т. В.  Соціальна робота в контексті культури постмодернізму / Т. В. Варивода. - С. 336-338
  Гареєва О. Е.  Соціальна робота з людьми, які мають обмежені можливості в територіальних центрах соціального обслуговування / О. Е. Гареєва. - С. 339-340
  Гвоздь Л. Г.  Проблеми соціальної адаптації випускників інтернатних закладів / Л. Г. Гвоздь. - С. 341-343
  Дика І. Г.  Особистісні риси соціального працівника / І. Г. Дика. - С. 344-346
  Дорошенко О. В.  Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення в умовах громадської організації (пропозиції щодо соціальної інтеграції вихованців ЧМГО "школа Віра") / О. В. Дорошенко. - С. 347-350
  Конобріцький О. В.  Формування здорового способу життя, як складової соціальної роботи з молоддю / О. В. Конобріцький. - С. 351-353
  Котолуп М. С.  Аналіз труднощів у спілкуванні підлітків як першого етапу соціально-педагогічної корекції / М. С. Котолуп. - С. 354-356
  Курінна В. О.  Особливості соціальної роботи з неповними сім'ями / В. О. Курінна. - С. 357-359
  Мазан В. Ю.  До питання про адаптацію людей похилого віку в нових соціальних умовах / В. Ю. Мазан. - С. 360-362
  Масловська К. О.  Медіазаняття як спосіб формування медіакультури майбутніх соціальних педагогів / К. О. Масловська. - С. 363-365
  Микитенко К. С.  Система профорієнтаційної роботи з молоддю в Україні / К. С. Микитенко. - С. 366-367
  Мироненко А. В.  Професійна орієнтація молоді як спосіб мотивації до праці / А. В. Мироненко. - С. 368-370
  Писанко А. О.  Досвід боротьби з дитячою та молодіжною делінквентністю в XX столітті / А. О. Писанко. - С. 371-373
  Поліщук О. О.  До питання про волонтерство як ресурс соціальної роботи / О. О. Поліщук. - С. 374-376
  Ткаченко Т. М.  До питання ресоціалізації засуджених / Т. М. Ткаченко. - С. 377-379
  Тур А. І.  Бездоглядність та безпритульність дітей, як соціально-педагогічна проблема / А. І. Тур. - С. 380-382
  Уйсімбаєва М. В.  Соціальна активність як умова розвитку соціальності особистості / М. В. Уйсімбаєва. - С. 383-385
  Чістякова Т. Ю.  Особливості державної молодіжної політики в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 386-388
  Александрук К. В.  Роль сім'ї у формуванні тривожності дітей молодшого шкільного віку / К. В. Александрук. - С. 390-391
  Багінський Б.Ю.  Проблема внутрішньо-особистісного конфлікту в юнацькому віці / Б. Ю. Багінський. - С. 392-393
  Баранова М. В.  Віртуалізація особистості та створення максимально сприятливого Я-образу / М. В. Баранова. - С. 394-396
  Білоножко Ю. І.  Соціально-психологічний тренінг як ефективний засіб розвитку лідерських якостей / Ю. І. Білоножко. - С. 397-398
  Братаніч О. С.  Психогімнастика у психокорекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання / О. С. Братаніч. - С. 399-400
  Васильєва А. А.  Детермінанти виникнення кризи середнього віку / А. А. Васильєва. - С. 401-402
  Вежлівцева О. І.  Мотиви злочину як психологічна проблема / О. І. Вежлівцева. - С. 403-404
  Велько Ю. С.  Реклама як метод управління людьми / Ю. С. Велько. - С. 405-406
  Волинець Ж. О.  Етнічний комплекс меншовартості / Ж. О. Волинець. - С. 407-409
  Воронецька А. А.  Фантазія як складова творчості активності молодших школярів / А. А. Воронецька. - С. 410-411
  Голуб О. П.  Особливості формування самооцінки в підлітковому віці / О. П. Голуб. - С. 412-413
  Грива В. В.  Дослідження Брюса Дойла феномену індигно серед старшокласників і студентів / В. В. Грива. - С. 414-416
  Деліна О. С.  Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій і акцентуацій характеру в підлітковому віці / О. С. Деліна. - С. 417-419
  Дибець Н. В.  Основні напрями роботи психолога з вагітними жінками / Н. В. Дибець. - С. 420-422
  Заруба А. О.  Філософсько-психологічний аналіз харизматичного лідерства / А. О. Заруба. - С. 423-424
  Ілленко А. В.  Психолого-педагогічні основи навчання дітей шестилітнього віку / А. В. Ілленко. - С. 425-426
  Косінова О. Д.  Транзакційний аналіз як метод надання психологічної допомоги суб'єкту / О. Д. Косінова. - С. 427-429
  Кузнєцова А. І.  Специфіка розвитку особистості дитини в неповній сім'ї / А. І. Кузнєцова. - С. 430-432
  Курбала Я. С.  Сновидіння як продукт діяльності підсвідомості / Я. С. Курбала. - С. 433-435
  Лещенко Ю. В.  Проблема формування уявлень майбутніх фахівців про свій професійний шлях / Ю. В. Лещенко. - С. 436-438
  Мельник І. В.  Проблема тривожності у дітей молодшого шкільного віку / І. В. Мельник. - С. 439-441
  Мендусь Н. В.  Психоаналітичне трактуваня поняття "амбівалентність" / Н. В. Мендусь. - С. 442-444
  Нечипоренко О. О.  Психологічні передумови лідерства / О. О. Нечипоренко. - С. 445-446
  Олешко С. О.  Парні танці як засіб розвитку міжособистісних стосунків / С. О. Олешко. - С. 447-449
  Омельченко М. В.  Особливості формування навиків емоційної саморегуляції у студентів-психологів / М. В. Омельченко. - С. 450-451
  Пастух О. В.  Позитивний вплив застосування психоделічних речовин з позиції трансперсональної психології с. Грофа / О. В. Пастух. - С. 452-453
  Петрунь Т. Б.  Особливості післяпологової депресії / Т. Б. Петрунь. - С. 454-456
  Пооріла К. Ю.  Соціально-психологічні фактори формування системи цінностей молодої сім'ї / К. Ю. Пооріла. - С. 457-458
  Рак Г. В.  Психологічні аспекти подружньої невірності / Г. В. Рак. - С. 459-461
  Ричка В. В.  Вікові особливості дитячої агресивності / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 462-463
  Ричка В. В.  Психологічні типи злочинців / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 464-466
  Руденко Д. С.  Внесок теорій А. Фрейд та М. Кляйн у дитячий психоаналіз / Д. С. Руденко. - С. 467-469
  Трач М. Р.  Використання проективних методик у діяльності практичного психолога / М. Р. Трач. - С. 470-472
  Федосенко І. В.  Емоційні переживання у спортсменів / І. В. Федосенко. - С. 473-475
  Хирса І. В.  Музикотерапія та її терапевтичний вплив на особистість дошкільника / І. В. Хирса. - С. 476-477
  Щербатюк І. А.  Психологічний зміст інтернет-залежності / І. А. Щербатюк. - С. 478-479

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: педагогіка і конкретні методики, дошкільна та початкова освіта, соціальна робота та соціальна педагогіка, психологія.

 
124 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 166 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 221 с.

Зміст:
  Арапов О. В.  Взаємозв'язок фізичного та духовного в традиціях українського народу / О. В. Арапов. - С. 3-7
  Барабаш В. А.  Теоретичні засади громадянського виховання: стан і перспективи вивчення / В. А. Барабаш. - С. 7-12
  Бачинська Є. М.  Актуальність дослідження базових соціальних цінностей у педагогічній науці / Є. М. Бачинська. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бенькович Є. Р.  Програмні комп'ютерні системи як невід'ємна складова підготовки майбутнього економіста до професійної діяльності / Є. Р. Бенькович. - С. 17-20
  Беседіна Э. В.  Підготовка конкурентноспроможних перекладачів: аспект реалізації організаційно-педагогічних умов / Э. В. Беседіна. - С. 20-24
  Бондаренко В. В.  Соціально-комунікативна активність особистості молодшого школяра як психолого-педагогічна проблема / В. В. Бондаренко. - С. 24-27
  Вишневська К. Г.  Професійно-орієнтований підхід як засіб розвитку культури спілкування студентів на заняттях з іноземної мови / К. Г. Вишневська. - С. 27-30
  Вовк О. І.  Проблема принципів засвоєння мовного матеріалу під час формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів / О. І. Вовк. - С. 31-34
  Волкова Н. В.  Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки / Н. В. Волкова. - С. 34-37
  Гагаріна Н. П.  Формування основ життєвої компетентності дошкільників засобами морально-ціннісних якостей / Н. П. Гагаріна. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк О. В.  Роль М. М. Лисенка у формуванні змісту та методики вивчення історії в загальноосвітній школі України у 60-80-роки XX ст. / О. В. Горбатюк. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуріненко І. Ю.  Медіа-засоби навчання як спосіб соціалізації курсантів у навчально-виховному процесі / І. Ю. Гуріненко. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завітренко Д. Ж.  Формування в майбутніх учителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів 8-9 класів / Д. Ж. Завітренко. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зеленько В. В.  Вербалізація психічних станів у драматичних творах Лесі Українки / В. В. Зеленько. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зорочкіна Т. С.  Підготовка вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в зарубіжних країнах / Т. С. Зорочкіна. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванова І. О.  Підготовка студентів до роботи з наступності у фізичному вихованні дітей раннього віку / І. О. Іванова. - С. 64-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кічук Я. В.  Формування правокомпетентнісного соціального педагога в умовах бінарної підготовки / Я. В. Кічук. - С. 67-72
  Коляда Н. М.  Соціокінетика дитинства: наука про дитячий рух / Н. М. Коляда. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косенко В. А.  Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів в навчальному процесі / В. А. Косенко. - С. 77-80
  Красюк І. О.  Соціально-економічні, політичні й культурно-історичні умови становлення художньої освіти на Лівобережній Україні у XIX столітті / І. О. Красюк. - С. 80-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравчук Л. В.  Теоретичні засади визначення змісту поняття "моральне виховання" / Л. В. Кравчук. - С. 84-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левандовська Л.Б.  Актуальність патріотичного виховання студентської молоді / Л. Б. Левандовська. - С. 88-89
  Лук'янова Л. Б.  Психолого-педагогічні чинники екологічної самостійної пізнавальної діяльності студентів / Л. Б. Лук'янова. - С. 90-95
  Малихіна С. В.  Питання формування пізнавальної самостійності студентів у навчально-виховному процесі / С. В. Малихіна. - С. 95-97
  Мандрик Л. М.  Проблема виховання гендерної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. М. Мандрик. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартін А. М.  Аналіз навчальних планів з природничих дисциплін у середніх навчальних закладах II половина XIX - початок XX століття / А. М. Мартін. - С. 102-105
  Матукова Г. І.  Використання професійних ситуацій і проектів на заняттях у вищій школі економічного профілю / Г. І. Матукова. - С. 106-110
  Мехеда А. М.  Природоохоронний рух учнівської молоді у школах Радянської України як складова природоохоронного просвітництва (50-60 роки xx століття) / А. М. Мехеда. - С. 110-114
  Охріменко О. В.  Формування особистості студентів в умовах навчально-тренувального процесу засобами фізичної культури / О. В. Охріменко, Є. А. Побиванець. - С. 114-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пальшкова І. О.  Педагогічна діагностика як складова професійної культури майбутніх учителів початкової школи / І. О. Пальшкова. - С. 118-122
  Пащенко М. І.  Модульно-розвивальна система навчання в формуванні активності студентів / М. І. Пащенко. - С. 122-126
  Пащенко Л. І.  Значення образотворчого мистецтва в системі професійної підготовки дизайнера інтер'єру / Л. І. Пащенко. - С. 127-129
  Попович Н. Є.  Готовність до діяльності як інтегральна характеристика особистості / Н. Є. Попович. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапюк Л. М.  Діяльність західноукраїнських жіночих товариств у боротьбі за національне відродження / Л. М. Потапюк. - С. 134-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопенко Л. І.  Лицар суворої доброти / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда. - С. 140-142
  Прокопенко Л. І.  Робота школи передового досвіду з проблеми тестового контролю / Л. І. Прокопенко, С. Є. Гриб. - С. 142-147
  Радзівіл Т. А.  Особливості навчання музики молодших школярів у сільській школі / Т. А. Радзівіл. - С. 147-150
  Радул О. С.  Просвітницька діяльність Стефана Зизанія / О. С. Радул. - С. 151-153
  Рацул А. Б.  Формування громадянської компетентності як інтегрованої якості особистості майбутнього вчителя / А. Б. Рацул, О. А. Рацул. - С. 154-159
  Рогальська І. П.  Підготовка педагогічних кадрів до роботи з дітьми в умовах навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад" / І. П. Рогальська. - С. 159-162
  Рогальська Н. В.  Проблема формування готовності майбутніх домашніх педагогів до професійної діяльності / Н. В. Рогальська. - С. 162-165
  Свириденко О. О.  Сучасні аспекти виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О. О. Свириденко, С. В. Чеченчик. - С. 165-168
  Скічко Л. С.  Ціннісно-орієнтована підготовка майбутніх педагогів / Л. С. Скічко. - С. 168-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанова Т. М.  Проблема навчання в освітньо-виховній роботі дошкільних закладів у 50 рр. xx століття / Т. М. Степанова. - С. 171-175
  Тарапака Н. В.  Співпраця та співтворчість учителів та учнів у навчальній діяльності / Н. В. Тарапака. - С. 176-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терентьєва Н. О.  Розвиток інноваційного мислення у магістрантів педагогічних вищих навчальних закладів / Н. О. Терентьєва. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Урста Г. О.  Психолінгвістичний аспект освітнього простору / Г. О. Урста. - С. 183-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко О. С.  Сутність і структура поняття "субкультура вчителя" у сучасній науці / О. С. Харченко. - С. 186-189
  Червонець І. В.  Сутність самореалізації в професійному становленні вчителя / І. В. Червонець. - С. 189-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шерер Н. В.  Профілактика виникнення аддиктивної поведінки в студентському середовищі / Н. В. Шерер. - С. 194-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкваріна Т. М.  Теоретичні основи програми педагогічні практики з курсу "Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку" / Т. М. Шкваріна. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкуренко О. В.  Професійно-педагогічна комунікація майбутніх учителів початкових класів / О. В. Шкуренко. - С. 202-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яворський А. А.  Модель формування професійної самоорганізації майбутнього викладача на педагогічних практиках / А. А. Яворський. - С. 205-209
  Ярошенко Т. І.  Психологія кольору в професійній та творчій діяльності майбутнього дизайнера іетер'єру / Т. І. Ярошенко. - С. 209-212
  Yershova O. P.  Drafting perspectives for Ukrainian higher education / O. P. Yershova. - С. 212-215. - Текст англ. мовою

 
125 88.80
Н20

Найдьонов, М. І.

        Психологія престижності професій [Текст] : монографія / М. І. Найдьонов. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 160 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): престижність професії -- соціально-психологічний вимір престижності професій

Анотація:   У монографії опрацьовується проблемне поле психології престижності професій. Проаналізовано здобутки зарубіжної та української науки, розглянуто роль престижності в професійному виборі особистості на соціально-психологічному рівні. Представлено дані всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 року. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійснення на ринку праці. Адресується науковцям, аспірантам, студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам.

 
126 74
Р64

        Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992 - 2002 [Текст] : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 1 / АПН України. - Х. : ОВС, 2002. - 640 с.

Зміст:
  Ярмаченко М. Д.  Десятиріччя становлення Академії педагогічних наук України / М. Д. Ярмаченко. - С. 3-9
  Кремень В. Г.  Поступ до нової філософії освіти в Україні / В. Г. Кремень. - С. 9-23
  Мадзігон В. М.  Інформатизація в контексті демократизації освіти в Україні / В. М. Мадзігон. - С. 23-37
  Сухомлинська О. В.  Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру / О. В. Сухомлинська. - С. 37-54
  Прокопенко І. Ф.  Економічна освіта: теоретичні і методичні питання / І. Ф. Прокопенко. - С. 55-69
  Бех І. Д.  Особистісно-орієнтований виховний процес - сходження до людяності / І. Д. Бех. - С. 69-83
  Бондар В. І.  Інтегративні властивості педагогічних понять та їх врахування у процесі поетапного вивчення педагогічних дисциплін / В. І. Бондар. - С. 83-95
  Лозова В. І.  Стратегічні питання сучасної дидактики / В. І. Лозова. - С. 95-109
  Сидоренко О. Л.  Становлення конкурентних відносин в освітянській сфері України: регіональний аспект / О. Л. Сидоренко. - С. 109-116
  Бойко А. М.  Концептуальні основи особистісно-соціального виховання / А. М. Бойко. - С. 116-133
  Кононко О. Л.  Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти: суть та стратегія впровадження у практику / О. Л. Кононко. - С. 134-147
  Бутенко В. Г.  Основи духовного розвитку учнівської молоді у процесі художньо-естетичної освіти / В. Г. Бутенко. - С. 147-159
  Кравець В. П.  Психолого-педагогічні аспекти сексуальної підготовки учнівської молоді до подружнього життя / В. П. Кравець. - С. 160-172
  Кузь В. Г.  Наукові засади діяльності комплексу "школа - дошкільна установа" / В. Г. Кузь. - С. 172-183
  Хайруліна В. М.  Турбота про вчителя - запорука майбутнього (із досвіду роботи українського колежу ім. В. О. Сухомлинського) / В. М. Хайруліна. - С. 183-200
  Троцко Г. В.  Теоретичні питання формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя / Г. В. Троцко. - С. 200-209
  Савченко О. Я.  Етапи реформування змісту шкільної освіти в Україні за роки незалежності / О. Я. Савченко. - С. 210-227
  Філіпчук Г. Г.  Громадянське суспільство й освіта в контексті глобальних і етнонаціональних процесів / Г. Г. Філіпчук. - С. 227-242
  Ляшенко О. І.  Якість освіти: проблеми оцінювання, моніторингу та управління / О. І. Ляшенко. - С. 243-249
  Гончаренко С. У.  Методика як наука / С. У. Гончаренко. - С. 250-258
  Богуш А. М.  Парадигма "дитинства" в контексті розвитку особистості дошкільника / А. М. Богуш. - С. 258-270
  Арцишевський Р. А.  Методологічні засади оновлення змісту освіти / Р. А. Арцишевський. - С. 270-284
  Мальований Ю. І.  Гуманізація змісту шкільної освіти / Ю. І. Мальований. - С. 284-291
  Соф'янц Е. М.  Варіативна складова змісту освіти як засіб гуманізації навчально-виховного процесу / Е. М. Соф'янц. - С. 292-298
  Мацько Л. І.  Актуальні проблеми реалізації стратегії мовної освіти в Україні / Л. І. Мацько. - С. 298-310
  Біляєв О. М.  Лінгводидактика: становлення і розвиток / О. М. Біляєв. - С. 310-322
  Вашуленко М. С.  Початкова мовна освіта у контексті реформування загальноосвітньої школи / М. С. Вашуленко. - С. 322-338
  Мартинова Р. Ю.  Компоненти змісту навчання іноземних мов в ієрархічній послідовності оволодіння ними / Р. Ю. Мартинова. - С. 338-350
  Бурда М. І.  Зміст шкільного курсу математики як предмет методичного дослідження / М. І. Бурда. - С. 350-360
  Шищенко П. Г.  Геграфічна освіта в Україні: завдання, зміст, структура / П. Г. Шищенко. - С. 360-371
  Жалдак М. І.  Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу / М. І. Жалдак. - С. 371-383
  Ільченко В. Р.  Особистісно орієнтована модель природничонаукової освіти "Довкілля" / В. Р. Ільченко. - С. 383-393
  Гузик М. П.  Особистісно орієнтована дидактична система загальноосвітньої школи / М. П. Гузик. - С. 393-410
  Бібік Н. М.  Система формування пізнавальних інтересів молодших школярів / Н. М. Бібік. - С. 410-423
  Сологуб А. І.  Моніторинг якості креативної освіти ліцеїстів / А. І. Сологуб. - С. 423-433
  Шут М. І.  Навчання фізики в системі професійної підготовки вчителя / М. І. Шут, В. П. Сергієнко. - С. 434-442
  Максименко С. Д.  Теоретико-методологічні засади генетичного дослідження психіки / С. Д. Максименко. - С. 443-452
  Яценко Т. С.  Функційно-структурний підхід до розуміння психіки у її внутрішній динаміці / Т. С. Яценко. - С. 452-468
  Машбиць Ю. І.  Психологічні механізми навчання: теоретико-методологічні аспекти / Ю. І. Машбиць. - С. 469-481
  Моляко В. О.  Психологія творчості - нова парадигма дослідження конструктивної діяльності / В. О. Моляко. - С. 481-491
  Смульсон М. Л.  Проектувально-технологічна парадигма дослідження інтелекту / М. Л. Смульсон. - С. 491-503
  Чепелєва Н. В.  Теоретико-методологічні засади психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва. - С. 503-516
  Боришевський М. Й.  Психологічні детермінанти особистісної саморегуляції поведінки / М. Й. Боришевський. - С. 516-527
  Киричук О. В.  Духовно-катарсична активність особи: сутність, функції, педагогічне стимулювання / О. В. Киричук. - С. 527-537
  Балл Г. О.  Особистісна надійність та її співвідношення з особистісною свободою / Г. О. Балл. - С. 537-549
  Татенко В. О.  До проблеми автентичності людського буття: парадигма вчинку / В. О. Татенко. - С. 550-563
  Титаренко Т. М.  Вічне прагнення до життєвих змін (до психологічної природи вибору) / Т. М. Титаренко. - С. 563-579
  Донченко О. А.  Фрактальна природа людини і педагогіка / О. А. Донченко. - С. 579-589
  Карамушка Л. М.  Особливості психологічного забезпечення управління освітніми організаціями / Л. М. Карамушка. - С. 589-600
  Панок В. Г.  Становлення і розвиток практичної психології в освітній системі України / В. Г. Панок. - С. 601-612
  Бондар В. І.  Дидактичні та соціально-педагогічні аспекти розвитку спеціального навчання дітей з обмеженими психофізичними можливостями / В. І. Бондар. - С. 613-630

Анотація:   Збірник присвячений десятиріччю Академії педагогічних наук України. Висвітлюються основні напрямки наукових досліджень членів академії психолого-педагогічного спрямування. Значне місце посідають проблеми модернізації освіти в Україні та впровадження сучасних стандартів загальноосвітньої і професійної шкіл.

 
127 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 2 (30) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - Київ : КІБіТ, 2016. - 136 с.

Зміст:
  Боровик П. М.  Принципи оподаткування та проблеми їх дотримання на сучасному етапі розвитку податкових відносин / П. М. Боровик, А. А. Лесь. - С. 3-4
  Голик Л.  Охорона навколишнього природного середовища та проблеми її фінансового забезпечення / Л. Голик, Т. Шарахова. - С. 4-5
  Горбенко Д. А.  Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник. - С. 5-6
  Грабова В. Г.  Особливості правового регулювання внутрішньої торгівлі України / В. Г. Грабова. - С. 6-8
  Думанський О. А.  Сучасні проблеми вітчизняного ринку грошей / О. А. Думанський, Л. Я. Горська. - С. 8-10
  Дяченко А. Г.  Проблеми вітчизняного ринку цінних паперів / А. Г. Дяченко, С. В. Бортніченко. - С. 11-12
  Зозуля Н.  Бюджетне фінансування розвитку аграрної сфери економіки України / Н. Зозуля, А. Цвігун. - С. 12-13
  Король В.  Проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні / В. Король, Л. В. Полешко. - С. 13-15
  Крисак А. О.  Проблеми розвитку малих підприємств в Україні та шляхи їх вирішення / А. О. Крисак. - С. 15-17
  Марьєнко М. С.  Фінансування закладів і програм соціального забезпечення молоді та неповнолітніх / М. С. Марьєнко, Л. І. Черненко. - С. 17-18
  Пасічник О.  Проблеми соціального захисту інвалідів в Україні / О. Пасічник, М. Вишневська. - С. 18-19
  Пасічник В.  Кругообіг оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах України / В. Пасічник. - С. 19-20
  Пасічник Я.  Особливості кредитування аграрних підприємств України / Я. Пасічник. - С. 20-21
  Петінал Б.  Стан та перспективи розвитку ринку молока в Україні / Б. Петінал. - С. 21-22
  Петришина Я.  Фінансова рівновага бізнес-структур / Я. Петришина, А. Петріченко. - С. 22-23
  Пилявець В. М.  Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні / В. М. Пилявець. - С. 23-25
  Пилявець І. М.  Нормативно-правова база обліку виробничих запасів на аграрних підприємствах України / І. М. Пилявець. - С. 25-26
  Побережнюк І. П.  Безготівкові розрахунки в діяльності підприємств України / І. П. Побережнюк. - С. 27-28
  Присяжнюк В. Ю.  Соціальна робота в Україні в умовах децентралізації / В. Ю. Присяжнюк. - С. 28-29
  Савчук В.  Страховий ринок України: проблеми та перспективи / В. Савчук, М. Кавун. - С. 30-31
  Сеник О.  Зовнішній ринок збуту електроенергії в Україні / О. Сеник, Л. В. Полешко. - С. 31-32
  Туголуков С. І.  Фінансова децентралізація: сучасний стан та ризики впровадження / С. І. Туголуков. - С. 32-33
  Яцько Б.  Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах АПК України / Б. Яцько. - С. 33-34
  Андронов А.  Управленческие решения в функциональной системе менеджмента в организации / А. Андронов. - С. 35-36
  Богдан А.  Фактори ефективної діяльності команди / А. Богдан. - С. 36-37
  Борисова В.  Ключевые аспекты организационного развития в современном бизнесе / В. Борисова. - С. 38-39
  Бурдельова І.  Специфіка і особливості управлінської діяльності / І. Бурдельова. - С. 39-40
  Дубровіна К.  Мотивація, як функція менеджменту / К. Дубровіна. - С. 40-42
  Заболотна І.  Аналіз теорій мотивації в історії розвитку управління персоналом / І. Заболотна. - С. 42-44
  Звольський А.  Демотивация сотрудников: причины возникновения и способы борьбы / А. Звольський. - С. 44-46
  Клочко О. В.  Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів в умовах суспільних трансформаційних процесів / О. В. Клочко. - С. 46-48
  Ковшун Я.  Особливості ділового спілкування у сфері бізнесу / Я. Ковшун. - С. 48
  Кукурудза А. О.  Фінансовий менеджмент дохідності бізнесу / А. О. Кукурудза, Н. С. Щербина. - С. 49
  Лавренюк А.  Управління конфліктами в організації / А. Лавренюк. - С. 49-51
  Михаленко А.  Коммуникативная компетентность и менеджмент организаций / А. Михаленко. - С. 51-53
  Монстович-Артем'єва П.  Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах України / П. Монстович-Артем'єва. - С. 53-54
  Моргун К.  Особенности подбора персонала в современных организациях Украины / К. Моргун. - С. 54-56
  Мошковская А. А.  Сущность и виды стимулирования в управлении персоналом / А. А. Мошковская. - С. 56-58
  Нименко А.  Анализ теории мотивации в современном менеджменте / А. Нименко. - С. 58-59
  Полешко Л. В.  Порівняльний аналіз моделей управління персоналом / Л. В. Полешко. - С. 59-60
  Савчук Г.  Напрями підвищення ефективності менеджменту персоналу туристичної організації / Г. Савчук. - С. 60-62
  Сірика А.  Маркетингове середовище компанії / А. Сірика, А. Чернега. - С. 62
  Скороход Т.  Глобалізація як чинник розвитку туризму у XXI столітті / Т. Скороход. - С. 63-64
  Хоцевич М.  Проблеми мотивації робітників / М. Хоцевич. - С. 64-65
  Шевчук А.  Багаторівневий маркетинг: актуальність та перспективи розвитку / А. Шевчук. - С. 65-66
  Антіпов О.  Психологічні особливості професійного становлення фахівців / О. Антіпов. - С. 67
  Белан А.  Профессиональная адаптация персонала / А. Белан. - С. 67-68
  Белозуб Б.  Соціально-психологічні особливості проявів делінквентної поведінки неповнолітніх / Б. Белозуб. - С. 69
  Богдан А.  Особливості розвитку уваги дітей дошкільного віку / А. Богдан. - С. 69-70
  Борисова В.  Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління / В. Борисова. - С. 70-71
  Борисова В.  Індивідуальний підхід у вихованні підлітків та старшокласників / В. Борисова. - С. 72
  Валідуда О.  Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління / О. Валідуда. - С. 73-74
  Варченко І.  Посттравматичний синдром учасників військових дій / І. Варченко. - С. 74-75
  Гармаш І.  Психологічна робота з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку / І. Гармаш. - С. 75-76
  Демяненко М.  Проблема соціальних відносин дітей і батьків у сім'ї / М. Демяненко. - С. 76-77
  Дубравська Н. М.  Дитячі страхи: психологічний дискурс / Н. М. Дубравська. - С. 77-79
  Євсєєва Л. І.  Поняття "проблеми" сім'ї. Стабілізуючий фактор "проблеми" комунікацій сім'ї, можливості психотерапії / Л. І. Євсєєва. - С. 80-81
  Карявка Д.  Психологічний вплив батьківської депривації на неадекватність самооцінки підлітка / Д. Карявка. - С. 81-82
  Корж В.  Професійна рефлексія майбутнього психолога / В. Корж. - С. 82-83
  Лежух І.  Агресивність молодшого школяра / І. Лежух. - С. 83-84
  Музика К.  Роль примирних процедур у вирішенні трудового конфлікту / К. Музика. - С. 84-85
  Остапчук Д.  Проблеми впливу телебачення на фізичне і психічне здоров'я дитини / Д. Остапчук. - С. 85-87
  Паламарчук Х.  Медіа-вплив на свідомість конкурентоспроможної особистості / Х. Паламарчук. - С. 87-89
  Прокопенко І.  Соціально-педагогічна та психологічна робота з попередження адиктивної поведінки серед неповнолітніх / І. Прокопенко. - С. 89-91
  Сеновят Ю.  Психологія сучасного формування я-концепції в ранній юності / Ю. Сеновят. - С. 91
  Синепольська М.  Тенденції розвитку мотиваційно-ціннісних особливостей професійної діяльності студентів-психологів / М. Синепольська. - С. 92
  Сорока А.  Адаптація школярів до навчання в основній школі як психолого-педагогічна проблема / А. Сорока. - С. 92-94
  Талько А.  Насильство в сім'ї як детермінанта девіантної поведінки дитини / А. Талько. - С. 94-95
  Тригубенко А.  Роль психолога у профорієнтаційній роботі / А. Тригубенко. - С. 95-96
  Хоцевич М.  Основні психологічні фактори скоєння злочинів непонолітніми / М. Хоцевич. - С. 97-98
  Хоцевич М.  Типологія особистості злочинців у діяльності з виявлення, запобігання та розслідування злочинів / М. Хоцевич. - С. 98-99
  Шкребтієнко Л. П.  Роль художнього слова у вихованні патріотичних почуттів дітей старшого віку / Л. П. Шкребтієнко. - С. 100-101
  Вакуленко В.  Анімізм у віруваннях народів світу / В. Вакуленко. - С. 102-103
  Василевич Т.  Сучасна економічна, політична, культурна ситуація в КНДР / Т. Василевич. - С. 103-105
  Гейко П.  Функціонування УПЦКП на тимчасово окупованих територіях України / П. Гейко. - С. 105-107
  Гривник А.  Особа Митрополита Володимира / А. Гривник. - С. 107-108
  Корольова Н.  Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології / Н. Корольова. - С. 108-110
  Костюченко А.  Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та її вплив на міжконфесійні відносини в українській державі / А. Костюченко. - С. 111-112
  Краєвська В.  Специфіка сучасної гендерної політики церкви АСД / В. Краєвська. - С. 111-113
  Павленко Д.  Зустріч Патріарха РПЦ Кирила та Папи Римського: причини та наслідки / Д. Павленко. - С. 113-114
  Петлюк В.  Оцінка ВРЦіРО щодо суспільно-політичної ситуації в Україні / В. Петлюк. - С. 115-117
  Роговченко М.  Трустичний потенціал Житомирщини: Радомишльської папірні / М. Роговченко. - С. 117-120
  Сорока А.  Компетентісний підхід у сучасній освіті / А. Сорока. - С. 120-121
  Хомік В.  Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича / В. Хомік. - С. 121-123
  Хоцевич М.  Національні особливості етикету арабських країн / М. Хоцевич. - С. 123-124
  Чутченко С. А.  Зародження української православної теології в Київській Русі / С. А. Чутченко. - С. 124-125
  Шевченко А.  Соціально значуща діяльність церкви АСД / 125-127
  Шемет І.  Місце та роль УГКЦ у Революції Гідності 201-2014 рр. / І. Шемет. - С. 127-128
  Шкіль С. О.  Релігієзнавчий аналіз наративів патріарха Кирила / С. О. Шкіль. - С. 128-131
  Яценко В.  Формування нової парадигми державно-церковних відносин у постреволюційний період 2013-2016 років / В. Яценко. - С. 131-132

 
128 74.560.42
П24

        Педагог професійної школи [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. - К. : Науковий світ, 2001. - 354 с.

Зміст:
  Кремень В.  Сучасні проблеми філософії педагогічної освіти / В. Кремень. - С. 3-7
  Зязюн І.  Педагогічний професіоналізм у контексті професійної свідомості / І. Зязюн. - С. 8-17
  Ничкало Н.  Проблеми підготовки педагогів для сучасної професійної школи у системі неперервної освіти / Н. Ничкало. - С. 17-31
  Щербак О.  Нові підходи до підготовки педагогічних кадрів для закладів професійної освіти / О. Щербак. - С. 31-39
  Нещадим М.  Принципи стандартизації вищої військової освіти / М. Нещадим. - С. 40-44
  Олійник П.  Педагогічна інноватика - один із шляхів підвищення ефективності підготовки інженерно-педагогічних кадрів / П. Олійник. - С. 45-49
  Джантіміров А.  Організація різнорівневої підготовки педагогічних кадрів / А. Джантіміров. - С. 50-53
  Філь В.  До питання про розробку державних стандартів інженерно-педагогічної освіти / В. Філь. - С. 54-58
  Олійник В.  Реформування управління системою післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників / В. Олійник. - С. 58-64
  Вороніна О.  Виховання професійної самостійності студентів у процесі викладання психології / О. Вороніна. - С. 64-68
  Бутівщенко С.  Деякі аспекти управління розвитком професійної освіти у 20-ті роки XX століття / С. Бутівщенко. - С. 68-73
  Атаманюк В.  Розвиток критичного мислення у майбутнього педагога / В. Атаманюк, Г. Бушок. - С. 74-78
  Літвінов Б.  Трудова підготовка молоді і особливості інженерно-педагогічної освіти / Б. Літвінов. - С. 78-81
  Кваша Б.  Проблемы гуманизации профессионального образования / Б. Кваша. - С. 82-89
  Радченко О.  Психологічна діагностика у професійному становленні студента / О. Радченко. - С. 89-92
  Куклін О.  Формування у майбутніх фахівців професійниїх умінь і навичок комерційної діяльності / О. Куклін. - С. 92-98
  Орлов В.  Стандарти освіти і професійна культура / В. Орлов, Є. Судаков. - С. 98-102
  Каткова Т.  Обгрунтування моделі компетентного випускника інституту підприємництва / Т. Каткова. - С. 102-107
  Радкевич В.  Відбір змісту професійно-художньої освіти в закладах профтехосвіти України / В. Радкевич. - С. 111-117
  Бельченко В.  Умови професійного становлення сучасного педагога закладу профтехосвіти / В. Бельченко. - С. 117-120
  Козловська і.  Розвиток інтеграції та диференціації у формуванні цілісної системи знань учнів професійно-технічної школи / і. Козловська. - С. 121-125
  Шевчук Л.  Розвиток професійної компетентності педагогів закладів профтехосвіти / Л. Шевчук. - С. 125-129
  Кольцов В.  Особливості проведення лабораторно-практичних робіт із спеціальної технології / В. Кольцов. - С. 130-134
  Калошин В.  Особливості психолого-педагогічної підготовки військового викладача / В. Калошин, М. Домбровський. - С. 134-137
  Якимович Т.  До питання взаємозв'язку теоретичного і виробничого навчання / Т. Якимович. - С. 142-145
  Домінський О.  Науково-технічна творчість студентів коледжу в галузі радіоелектроніки / О. Домінський. - С. 145-148
  Рябко Л.  Організація навчально-виховного процесу у вищих професійних училищах / Л. Рябко, Г. Капельників. - С. 148-151
  Ковальчук Е.  Деякі підходи до відбору змісту навчання в закладах профтехосвіти / Е. Ковальчук. - С. 151-155
  Собко Я.  Роль навчально-наукових-виробничих комплексів у вдосконаленні підготовки майбутніх фахівців / Я. Собко. - С. 155-159
  Чудовська Г.  Розвиток науково-теоретичного мислення учнів ВПУ сільськогосподарського профілю при вивченні загальної біології / Г. Чудовська. - С. 160-165
  Хорошилова Н.  культурологічна підготовка педагога професійної школи / Н. Хорошилова. - С. 166-168
  Ярошенко М.  Проблеми правового виховання майбутніх майстрів виробничого навчання / М. Ярошенко. - С. 168-172
  Рябикіна Г.  Форми і методи позаудиторної роботи з креслення / Г. Рябикіна. - С. 172-175
  Рудавін О.  Ступенева підготовка гірничих техніків-електромеханіків, майстрів виробничого навчання / О. Рудавін. - С. 175-178
  Ізмайлов С.  Особливості економічного навчання в умовах ступеневої професійно-технічної освіти / С. Ізмайлов. - С. 178-180
  Веретинський О.  Інтегрування знань учнів про властивості матеріалів у ПТУ сільськогосподарського профілю / О. Веретинський. - С. 186-190
  Баранов О.  Підготовка інженерів-педагогів до реалізації принципу наступності навчання в школі та ПТУ / О. Баранов. - С. 190-194
  Внукова О.  Національне виховання студентів коледжу у процесі вивчення політології / О. Внукова. - С. 194-199
  Литвин А.  Принцип наступності у ступеневій професійній освіті / А. Литвин. - С. 203-208
  Сапельникова Т.  Психологічні аспекти підготовки інженерів-педагогів електроінженерних дисциплін / Т. Сапельникова. - С. 208-212
  Сергєєва Л.  Організація переддипломної практики у професійному училищі / Л. Сергєєва. - С. 212-217
  Храбан А.  Управління виробничим навчанням у системі ступеневої технічної освіти / А. Храбан. - С. 218-222
  Талалуєва Н.  Підготовка педагогічних кадрів для закладів професійної освіти України на початку 20-х років XX століття / Н. Талалуєва. - С. 223-227
  Маслова В.  Організація науково-дослідної роботи студентів індустріально-педагогічних технікумів / В. Маслова. - С. 235-238
  Коломієць Д.  Інтегративні практично-дослідні завдання при підготовці інженера-педагога / Д. Коломієць. - С. 241-245
  Цвілик С.  Наступність у викладанні нарисної геометрії та креслення / С. Цвілик. - С. 245-247
  Штельмах І.  Основні напрями використання персонального комп'ютера у ВПУ / І. Штельмах. - С. 250-254
  Лук'янова Л.  Дидактичні вимоги до підручника "Основи екології" / Л. Лук'янова. - С. 254-258
  Коваленко О.  Методична підготовка в системі професійно-педагогічної освіти інженерів-педагогів / О. Коваленко. - С. 258-262
  Щепіло О.  Математичні методи у розв'язанні економічних задач / О. Щепіло. - С. 262-268
  Носаченко І.  Методи ігрового навчання в закладах профтехосвіти / І. Носаченко. - С. 269-272
  Полякова Т.  Методичне забезпечення математичної підготовки учнів професійних навчальних закладів / Т. Полякова. - С. 272-276
  Платонова О.  Впровадження елементів модульно-рейтингової системи при вивченні предмета "Економіка" / О. Платонова. - С. 277-280
  Федорчук Л.  Проблеми науково-методичного забезпечення діяльності професійно-технічних училищ деревообробного профілю / Л. Федорчук. - С. 281-284
  Парубок О.  Ділові ігри на заняттях професійної підготовки працівників пожежної охорони / О. Парубок. - С. 285-288
  Баріхашвілі І.  До питання про дистанційне навчання інженерно-педагогічних кадрів / І. Баріхашвілі. - С. 289-292
  Лазарєва Л.  Пізнавальна самостійність та оцінка знань студентів коледжу / Л. Лазарєва. - С. 292-297
  Оверченко В.  Самостійна робота як спосіб розвитку творчих здібностей студентів / В. Оверченко. - С. 297-301
  Білоцький М.  Програмне забезпечення викладання предмета "Комп'ютерне діловедення" у коледжі / М. Білоцький, О. Сергієнко. - С. 302-308
  Гуревич Р.  Нові інформаційні технології в інженерно-педагогічній освіті / Р. Гуревич, Л. Коношевський, В. Сумський. - С. 311-317
  Власенко К.  Впровадження модульно-рейтингової технології при вивченні предмета "Нарисна геометрія. Інженерна графіка" / К. Власенко. - С. 318-323
  Бутівщенко С.  Організація діяльності середніх спеціальних навчальних закладів України в 20-ті роки XX століття / С. Бутівщенко, С. Кикоть. - С. 323-327
  Нікітенко В.  Етапи діагностики конфліктних ситуацій серед учнів закладів профтехосвіти / В. Нікітенко. - С. 328-333

Рубрики: Освіта професійно-технічна

Анотація:   Науковий збірник висвітлює сучасні проблеми педагогічної освіти в Україні, проблеми підготовки педагогів для сучасної професійної школи, а також питання управління системою післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, педагогічних інновацій в професійній освіті.

 
129 51.2
З46

        Здоров'я та освіта [Текст] : матеріали I Всеукр. наук. -метод. конф. / М-во освіти та науки України, Донец. обл. держ. адмін., Донец. обл. упр. по фіз. - Донецьк : ДонДУ, 2000. - 416 с.

Рубрики: Гігієна

Ключові слова (ненормовані): культура здоров'я в педагогічному процесі -- валеологія в педагогічному процесі -- здоров'я школярів -- здоров'я

Анотація:   До збірки матеріалів I Всеукраїнської науково-методичної конференції входять тези та статті провідних вчених України, країн СНД в галузі педагогіки, психології, валеології, фізичного виховання, спортивного тренування, професійно-прикладної фізичної підготовки, медицини, біології, біофізики, нетрадиційних методів фізичної культури, спортивної медицини та з інших проблем, які стосуються здоров'я населення. Матеріали конференції містять результати експериментальних досліджень, спостережень, узагальнення досвіду роботи, різноманітні методи та засоби, які підвищують ефективність оздоровчої роботи з населенням та учнівською молоддю.

 
130 95.4
Д36

        Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] : Вип. 4 Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. акад. пед. наук України. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 598 с.

Зміст:
  Рогова П. І.  Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи / П. І. Рогова. - С. 11-33
  Маркарова Т. С.  Научно-информационное обеспечение современной педагогической науки и системы образования / Т. С. Маркарова. - С. 34-44
  Татарчук Л. М.  Інтегрований галузевий інформаційний ресурс Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН: теоретичні та науково-практичні аспекти створення / Л. М. Татарчук. - С. 44-51
  Артемов Ю. І.  Інформаційний простір і бібліотечне середовище: термінологічний дискурс / Ю. І. Артемов. - С. 52-59
  Лобановська І. Г.  Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / І. Г. Лобановська. - С. 59-67
  Заліток Л. М.  Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" як один із сегментів популяризації сухомлиністики / Л. М. Заліток. - С. 68-75
  Пономаренко Л. О.  Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку / Л. О. Пономаренко. - С. 76-84
  Вараксіна Н. В.  Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна. - С. 84-98
  Хемчян І. І.  Вплив науково-методичної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на інноваційний розвиток освітянських бібліотек України / І. І. Хемчян. - С. 98-110
  Мацібора Н. Г.  Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України / Н. Г. Мацібора. - С. 110-119
  Лисиця Н. В.  Бібліографічна продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Н. В. Лисиця, Н. А. Стельмах. - С. 120-128
  Біла Л. О.  Інформаційні ресурси бібліотек ВНЗ III-IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. О. Біла. - С. 128-138
  Копилова А. В.  Бібліотеки сучасних інститутів післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку / А. В. Копилова. - С. 138-152
  Ніколаєнко Н. М.  Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії / Н. М. Ніколаєнко. - С. 152-157
  Білоус В. С.  Електронна бібліотека - основа інтегрованої технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до інформації / В. С. Білоус. - С. 158-164
  Кемпе В. Ю.  Повнота надходження підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України 2010-2012 років видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи / В. Ю. Кемпе. - С. 166-178
  Файфер Н. В.  Іноземні видання XVIII - поч. XX ст. у фондах ДНПБ України В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі / Н. В. Файфер, О. В. Дроншкевич, І. П. Білоцерківець. - С. 179-187
  Доркену А. М.  Колекція "Мініатюрних книг у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / А. М. Доркену. - С. 187-197
  Помчалова О. Г.  Заголовки індивідуальних авторів в авторитетних записах як засіб підвищення доступності інформації в електронному каталозі наукової бібліотеки / О. Г. Помчалова. - С. 197-207
  Зоріна Н. Є.  База даних авторитетного файла "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського - важливий елемент інтеграції / Н. Є. Зоріна. - С. 207-218
  Коваленко С. Г.  Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / С. Г. Коваленко. - С. 218-229
  Грудініна Н. Д.  Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Д. Грудініна. - С. 229-239
  Зарванська І. В.  Концептуальна каталогізація в організації доступу до знань / І. В. Зарванська. - С. 239-246
  Огер Ю. М.  Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського / Ю. М. Огер. - С. 246-253
  Ушакова Л. М.  Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід / Л. М. Ушакова. - С. 254-259
  Голиш Г. М.  Про деякі зауваження до першого випуску середніх таблиць ББК / Г. М. Голиш. - С. 259-263
  Прохоренко О. М.  Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД / О. М. Прохоренко, Т. С. Павленко. - С. 263-270
  Кирій С. В.  Розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу через масову роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / С. В. Кирій. - С. 270-281
  Шкира О. І.  Комфорт бібліотечного простору як запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця / О. І. Шкира. - С. 281-286
  Баланюк Т. М.  Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Т. М. Баланюк. - С. 287-294
  Зотова В. А.  Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інформаційному просторі університету / В. А. Зотова. - С. 294-300
  Дікунова О. Д.  Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності / О. Д. Дікунова. - С. 300-305
  Слотюк Г. М.  Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини / Г. М. Слотюк. - С. 306-312
  Петрушенко О. Ю.  WEB 2. 0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя / О. Ю. Петрушенко, Ю. В. Петрушенко. - С. 312-320.
  Прокопчук В. С.  Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін. - С. 320-328
  Гадомський В. С.  Інтернет-сервіси в роботі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / В. С. Гадомський. - С. 328-334
  Клименко Т. Є.  Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка) / Т. Є. Клименко. - С. 334-341
  Хемчян І. І.  Науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек України в умовах реформування системи національної освіти / І. І. Хемчян. - С. 343-352
  Рубан А. І.  Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення / А. І. Рубан. - С. 352-367
  Марченко Н. П.  Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню / Н. П. Марченко. - С. 367-375
  Спринчук Н. О.  Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів шляхом інтеграції елементів медіаосвіти в навчальний процес закладів післядипломної освіти / Н. О. Спринчук. - С. 375-380
  Чекан О. І.  Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до використання комп'ютерних технологій / О. І. Чекан. - С. 380-387
  Гриценко А. П.  Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси / А. П. Гриценко. - С. 387-393
  Дитинник Л. В.  Підвищення компетентності майбутнього педагога бібліотечно-інформаційними засобами / Л. В. Дитинник. - С. 393-399
  Лобановська І. Г.  Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології / І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна. - С. 402-531
  Копилова А. В.  Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010-2012 роках / А. В. Копилова. - С. 532-568
  Рубан А. І.  Дитина і книга: погляд крізь призму часу / А. І. Рубан. - С. 570-592

Рубрики: Бібліотечна справа - Інформаційні ресурси бібліотеки

Анотація:   Збірник містить матеріали, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами НДР "Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науковій педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2011-2013 рр.), а також доповіді, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції "Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу" (9-11 листопада 2013 р.), в яких розглядаються питання розроблення й поглиблення організаційних, теоретичних і технологічних засад створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського з педагогічної та психологічної наук та їхнього впровадження в діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

 
131 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 47 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 92 с.

Зміст:
  Кондратюк О.П.  Теоретико-методологічні підходи до розробки концепцій виховання молоді в історії педагогічної думки / О. П. Кондратюк. - С. 3-7
  Сватко Ю.І.  Освіта у світі Людини і глобальні виклики часу (освітня стратегія ЮНЕСКО та національні пріоритети України) / Ю. І. Сватко. - С. 7-14
  Ващенко О.О.  Сучасна вища економічна освіта в Чехії та Україні: теоретичні засади і практичний досвід / О. О. Ващенко, М. О. Голубєва. - С. 14-18
  Медвідь Л.А.  Економічна освіта в контексті формування загальної системи освіти України / Л. А. Медвідь, І. Б. Міщенко. - С. 18-22
  Бахтіярова Х.Ш.  Експертиза компетентності майбутнього фахівця та викладача української мови у ВНЗ економічного спрямування / Х. Ш. Бахтіярова, В. В. Пабат. - С. 22-26
  Приходькіна Н.О.  Сучасні проблеми гендерної освіти у вищих навчальних закладах України / Н. О. Приходькіна. - С. 26-31
  Голубєва І.В.  Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у форматі дистаційного навчання у ВНЗ США / І. В. Голубєва. - С. 31-36
  Кульбабська Ю.В.  Проблеми викладання курсу "Українська мова професійного спрямування" у ВНЗ України / Ю. В. Кульбабська. - С. 36-39
  Гірник А.М.  Соціально-психологічна експертиза ціннісно-когнітивної складової політичної поведінки кримчан / А. М. Гірник, В. О. Саламатов. - С. 39-45
  Макаренко О.М.  Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О. М. Макаренко, І. В. Федосєєва. - С. 45-49
  Копець Л.В.  Особливості сприйняття інших людей професійними психологами / Л. В. Копець. - С. 49-56
  Бондар А.Я.  Взаємодія мовних і ментальних структур у формуванні національної самосвідомості (на прикладі української та російської мов) / А. Я. Бондар, Е. М. Макаренко. - С. 56-60
  Гордієнко В.І.  Аналіз методів дослідження організаційної культури професійно-освітніх середовищ / В. І. Гордієнко. - С. 60-67
  Брик О.М.  Особливості участі практичних психологів в оптимізації процесу управління колективами вітчизняних MLM- фірм / О. М. Брик. - С. 67-73
  Яковенко О.В.  Психологічні стратегії ефективного розв'язання проблеми / О. В. Яковенко. - С. 73-77
  Семигіна Т.В.  ВІЛ/СНІД на сторінках українських газет і журналів: соціальний аспект проблеми / Т. В. Семигіна, І. В. Зубець, І. М. Грига. - С. 77-84
  Тюптя Л.Т.  Проектування в соціальній роботі / Л.Т. Тюптя, Д. О. Пузікова. - С. 84-89

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): дистаційне навчання у ВНЗ США -- ВІЛ/СНІД-соціальний аспект проблеми

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються в галузі психології, педагогіки та соціальної роботи.

 
132 74.202.59я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Сугестопедагогіка: новітні освітні технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський ; наук. ред. А. Й. Сиротенко. - К. : Кондор, 2005. - 352 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Сугестопедагогіка

Ключові слова (ненормовані): основи сугестопедагогіки -- гіпнопедія -- сугестопедія -- релаксопедія -- сугестопедична модель ХЕТсоД -- сугестопедагогічне школознавство

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається сугестопедагогіка як психотерапевтична течія педагогіки. Визначаються її джерела. Висвітлюються зв'язки з сугестологією, психотерапевтикою, психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та основами театрального мистецтва. Викладаються основи теорії навчання та виховання у світлі головних напрямів сугестопедагогіки: гіпнопедії, релаксопедії, сугестопедії. Останні показані у взаємозв'язках та взаємовпливі. Виявлено причини, що привели до згасання гіпнопедичного напряму, а також ті з них, що заважають широкому впровадженню у педагогічну практику релаксопедії та сугестопедії. Обумовлюється необхідність створення сугестопедичної моделі ХЕТвоД.

 
133 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 1 (334) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 152 с.

Зміст:
  Барсукова Н. С.  Зміст педагогічних умов формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Н. С. Барсукова. - С. 3-8
  Благун Н. М.  Виховні аспекти соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним заладом / Н. М. Благун. - С. 8-15
  Бондар Т. І.  Стратегії реалізації в Україні права на вищу освіту молоді з особлививми потребами / Т. І. Бондар. - С. 15-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимова І. В.  Проблеми діалогу у психології / І. В. Герасимова, Н. Є. Герасімова. - С. 25-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голубнича Л. О.  Понятійний апарат педагогічної історіографії / Л. О. Голубнича. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальчук Д. К.  Управління трансфером освітніх технологій як чинник підвищення якості освіти у ВНЗ / Д. К. Ковальчук. - С. 36-41
  Кондрашова Л. В.  Педагогика успешности как теоретическая основа подготовки будущего учителя к гуманизации образовательного процесса в современной школе / Л. В. Кондрашова. - С. 41-50
  Куліш І. М.  Особливості педагогічної освіти Сінгапуру / І. М. Куліш. - С. 50-56
  Лісіна Л. О.  Теоретичні основи формування проектної культури майбутнього вчителя / Л. О. Лісіна. - С. 57-66
  Лаппо В. В.  Духовно-ціннісне самовизначення особистості студента в освітньому просторі вищої школи / В. В. Лаппо. - С. 66-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Л. С.  Теоретичні засади формування професійно-педагогічних цінностей майбутніх учителів / Л. С. Левченко. - С. 73-81
  Моісеєва О. В.  Вдосконалення якості освіти у ВНЗ шляхом впровадження інтерактивних технологій / О. В. Моісеєва. - С. 81-89
  Оліяр М. П.  Системно-синергетична модель формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. П. Оліяр. - С. 86-97
  Павленко О. О.  Формування методичної культури майбутнього викладача економіки в системі методичної підготовки / О. О. Павленко. - С. 97-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пілюгіна Т. В.  Тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності працівників фіскальної служби у вищих навчальних закладах на сучасному етапі / Т. В. Пілюгіна. - С. 107-114
  Поліщук Р. В.  Проблема педагогічного досвіду в діяльності А. С. Макаренка / Р. В. Поліщук. - С. 114-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сігетій І. П.  Інформаційний підхід до управління освітнім процесом: система ключових понять / І. П. Сігетій. - С. 122-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарарак Н. Г.  Тенденції реформування системи ціннісних орієнтацій студентів вищих закладів мистецької освіти на початку XXI століття / Н. Г. Тарарак. - С. 130-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко Ю. В.  Педагогічні комунікації: діалог - текст - розуміння / Ю. В. Тимошенко. - С. 138-147. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
134 74.00
М95

        Мистецтво життєтворчості особистості [Текст] : наук.-метод. посіб. у 2 ч. Ч. 1 Теорія і технологія життєтворчості / ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. - 391 с.

Зміст:
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 12-23
  Культура і освіта. Світоглядні аспекти. - С. 24-38
  Людське життя як цілісність. - С. 39-74
  Цивілізація напередодні ХХІ століття: зміна основ життєустрою. - С. 75-101
  Картина життя особистості у перехідний період українського суспільства. - С. 102-146
  Життєві цінності та пріоритети молодої людини. - С. 147-168
  Ідентичність особистості та її зміни. - С. 169-205
  Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови. - С. 206-237
  Становлення особистості як суб'єкта життєтворчості. - С. 238-273
  Ролі, які ми вибираємо: життєтворчість і доля. - С. 274-300
  Життєве проектування: концепція і психологічний механізм. - С. 301-341
  Особистісні труднощі у здійсненні життєвої перспективи. - С. 342-363
  Проблема смерті та вічності у світосприйманні особистості. - С. 364-374

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи, взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник "Мистецтво життєтворчості особистості", авторами якого є вчені Інституту соціології НАН України, Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, Інституту педагогіки АПН України, практичні працівники різних навчальних закладів. Тут вперше в науковій літературі системно викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної України напередодні ХХІ століття.

 
135 74.200я73-1
О57

Омеляненко, В. Л.

        Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2008. - 415 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховння

Ключові слова (ненормовані): концепції виховання -- народна педагогіка -- національне виховання -- процес виховання -- об`єкт виховання -- суб`єкт виховання -- засоби

Анотація:   Спираючись на досягнення сучасної науки, зокрема педагогіки, психології, соціології, філософії, автори посібника розкривають найважливіші теоретичні й методичні проблеми сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Розкрито сутність, місце й роль педагогіки в життєдіяльності сучасного суспільства, принципи, методи і засоби виховання молодого покоління, шляхи досягнення виховної мети. Значна увага приділена надбанням української народної педагогіки, релігійної педагогіки, питанням формування взаємовідносин особистості у колективі, педагогічним засадам оптимізації спілкування.

 
136 88.52 я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Акмеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 397 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологія виховання -- самовизначення -- самореалізація -- евристика -- евриологія -- період акме -- психофізичні основи -- синергізм -- автосугестопедичні основи

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обгрунтовують можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичної акмеологій.

 
137 74.002.5
М48

Мельничук, Ю. Л.

        Основи козацько-лицарського виховання [Текст] : 25-й річниці козацької педагогіки присвяч. / Ю. Л. Мельничук. - К. : Золоті Ворота, 2012. - 296 с.

Рубрики: історія української педагогіки - Козацька педагогіка

Ключові слова (ненормовані): українське козацтво -- психологія українського казацтва -- українська козацька духовність -- козацько-лицарські традиції -- козацько-лицарське виховання

Анотація:   Книжку присвячено дослідженню проблем козацько-лицарського виховання засобами козацької педагогіки учнів і студентів, формування в них сили волі і сили духу, глибокого розуму і високої духовності, готовності і практичних умінь будувати Українську державу. Розкриваються недостатньо досліджені історико-педагогічні засади козацько-лицарського виховання нових поколінь української молоді впродовж віків. Виявляються заборонені чужими авторитарними режимами і забуті високоефективні ідеї та засоби козацької педагогіки. Обгрунтовуються шляхи, форми, методи і прийоми виховання в дітей і молоді історичної пам'яті, національної гідності, інших чеснот лицарської моралі.

 
138 88.946
П86

        Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. ювілейної наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2001 р. / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 190 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): практична психологія -- психологічні служби систем освіти України -- терапевтична психологія -- психокорекція -- регіональна психологічна служба -- психологічна служба

Анотація:   До цього збірника увійшли тези доповідей на конференції та матеріали досліджень з актуальних питань розвитку і функціонування психологічної служби системи освіти в Україні. Зокрема, висвітлюються теоретико-методологічні питання психологічної служби, різні аспекти психологічної допомоги як дітям у процесі їх навчання та виховання, так і педагогічним колективам, питання підготовки та підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби тощо.

 
139 88.8я73-1
К26

Карпенко, Н. В.

        Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Карпенко. - К. : Каравела, 2010. - 247 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): діагностика обдарованості дитини -- психологічна готовність дитини до школи -- урок психології

Анотація:   Посібник містить у собі методики, що допоможуть обстежити психічний розвиток дитини будь-якого періоду, починаючи з одного року до десяти років (раннього віку, дошкільного, молодшого шкільного віку). Методики розміщені у такому порядку, у якому їх слід використовувати при організації обстеження дитини. Ефективність застосування перевірена у роботі з психологами-практиками, методистами, вихователями та зі студентами під час педагогічних практик.

 
140 95.43
В53

        Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (9) / М-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-т "КПІ". - К. : Політехніка, 2003. - 230 с.

Зміст:
  Ільїн В. В.  Інтелектуальна астенія: егологічний дискурс в гуманістику ренесансу / В.В. Ільїн. - С. 7-14
  Лазарєва А. О.  Об'єктивні та суб'єктивні фактори формування українського менталітету / А.О. Лазарєва. - С. 23-30
  Мандрагеля В. А.  Військова освіта у контексті трансформації характеру війн, способів насильства: сучасні тенденції / В.А. Мандрагеля. - С. 31-38
  Новіков Б. В.  Розвиток поняття творчості в історії європейської філософії / Б.В. Новіков. - С. 39-58
  Рубанець О. М.  Істина і цінність в класичному природознавстві (когнітивний аспект) / О.М. Рубанець. - С. 59-70
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Анализ структуры русских народных заговоров / А.А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 71-85
  Винославська О. В.  Психологічні проблеми реалізації науково-педагогічними працівниками етичних норм професійної діяльності / О.В. Винославська. - С. 85-95
  Власенко А. Б.  Організація самостійної роботи студентів під час вивчення психології в інституті післядипломної освіти / А.Б. Власенко. - С. 95-100
  Сидорук Г. І.  Психологічні та лінгвістичні аспекти усного перекладу: мистецтво та навички перекладача / Г.І. Сидорук. - С. 101-104
  Шпак Р. А.  Шляхи оптимізації психічних станів спеціалістів підрозділів зв'язку / Р.А. Шпак. - С. 105-110
  Яценко Т. С.  Мотивація агресивної поведінки суб'єкта / Т.С. Яценко, С.М. Аврамченко, А.Е. Мелоям. - С. 111-129
  Вієвська М. Г.  Роль імітаційно-ігрових технологій у забезпеченні якості університетської освіти / М.Г. Вієвська. - С. 129-132
  Вознюк О. М.  Аналіз практики інтеграції гуманітарних знань студентів у технічних університетах / О.М. Вознюк. - С. 133-139
  Горіна О. М.  Психолого-педагогічні проблеми покращення засвоєння знань з фізики у технічному вузі / О.М. Горіна. - С. 147-150
  Кизименко Л. Д.  Психолого-педагогічні проблеми освіти інженерів / Л.Д. Кизименко. - С. 151-154
  Кокарєва А. М.  Особливості вивчення природничих дисциплін за допомогою інформаційних технологій навчання / А.М. Кокарєва. - С. 155-161
  Коновалова К. К.  Психологічні знання як основа педагогічної новації / К.К. Коновалова, О.Л. Зайченко. - С. 161-166
  Павленко О. О.  Проблемне навчання як засіб формування творчої особистості в умовах сучасного економічного вузу / О.О. Павленко. - С. 167-172
  Пузирьов Є. В.  Педагогічна творчість викладача технічного ВНЗ / Є.В. Пузирьов. - С. 173-180
  Романова Н. Ф.  Визначення видів соціальної допомоги в студентському середовищі під час навчання у вищому навчальному закладі / Н.Ф. Романова. - С. 181-190
  Сидоренко С. І.  Гармонізація освітніх систем країн Європи через Болонський процес / С.І. Сидоренко. - С. 191-206
  Смирнова М. І.  Самостійна робота студентів як засіб формування мовної компетенції / М.І. Смирнова. - С. 207-212
  Чашечникова О. С.  Деякі аспекти формування здатності до самоосвіти та самовдосконалення під час навчання / О.С. Чашечникова. - С. 213-218

Рубрики: Філософія

 
141 74.58
Н73

        Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 16 / М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти. - К. : ІСДО, 1996. - 215 с.

Зміст:
  Дмитренко Г. А.  Стратегічний менеджмент; концепція системного підходу до управління освітою / Г. А. Дмитренко, Л. П. Одерій. - С. 3
  Погребняк В. П.  Атестація науково-педагогічних кадрів в Україні / В. П. Погребняк. - С. 22
  Івашов М. Ф.  Системний аналіз у пошуку та розв'язанні найгостріших соціально-економічних проблем освіти України / М. Ф. Івашов. - С. 29
  Яценко Т. С.  Проблема інтеграції та дезінтеграції у практичній психології / Т. С. Яценко, Кміт Я. М.. - С. 35
  Панасенко Д. Б.  Порівняльний аналіз освітньо-професіних програм підготовки бакалаврів в Україні в Росії (технічні напрями) / Д. Б. Панасенко, В. С. Черненко. - С. 43
  Войтович М. С.  Економічні аспекти розвитку педагогічних технологій / М. С. Войтович. - С. 55
  Шиян Б. М.  Державні вимоги до фізичного виховання (авторський проект) / Б. М. Шиян. - С. 58
  Козлакова Г. О.  Формування узагальненої рейтингової оцінки спеціаліста при впровадженні проблемно-орієнтованих навчальних комплексів(ПО ІНК) / Г. О. Козлакова. - С. 72
  Омелянович Л. О.  Організація контролю знань студентів / Л. О. Омелянович. - С. 77
  Мамаєв Л. М.  Адаптація студентів-випускників ліцею в умовах вузу / Л. М. Мамаєв. - С. 82
  Фліпенко Т. В.  Методичні проблеми викладання фінансових дисциплін / Т. В. Фліпенко. - С. 85
  Кондратюк С. О.  Методологічні аспекти викладання курсу "Теорія ймовірностей і математична статистика " у ВТНЗ / С. О. Кондратюк. - С. 88
  Сусь Б. А.  Проблемний підхід як засіб активізації самостійної роботи студентів / Б. А. Сусь. - С. 92
  Блохіна І. О.  Проблеми найстарішої вузівської бібліотеки / І. О. Блохіна. - С. 97
  Голитьбіна А. В.  Із досвіду роботи науково-технічної бібліотеки Державної академії легкої промисловості України / А. В. Голитьбіна. - С. 101
  Павловська Н. Г.  Із досвіду роботи бібліотеки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури / Н. Г. Павловська. - С. 105
  Татарчук Е. В.  Головна лабораторія вузу / Е. В. Татарчук. - С. 107
  Левченко Н. О.  Етапи розвитку і становлення бібліотеки Ніжинського педагогічного інституту / Н. О. Левченко. - С. 109
  Рябоконь О. В.  Теоретичні і практичні аспекти конструювання оптимального підручника для самостійного вивчення іноземної мови / О. В. Рябоконь. - С. 119
  Мальковський Г. Ю.  Алгоритм визначення відмінків німецьких іменників / Г. Ю. Мальковський. - С. 124
  Мальковський Г. Ю.  Із досвіду алгоритмізації у навчанні англійської граматики / Г. Ю. Мальковський. - С. 129
  Ляшенко О. І.  Концептуальні засади навчання фізики у середній школі / О. І . Ляшенко. - С. 139
  Желюк О. М.  Еволюція методики і техніки навчального фізичного експерименту на основі засобів сучасної електроніки / О. М. Желюк. - С. 144
  Галатюк Ю. М.  Модульний підхід до організації самостійних досліджень з фізики / Ю. М .Галатюк. - С. 153
  Логвінв-Бмк Т. А.  Педагогічне керівництво диференційованим навчанням предметів природничого циклу учнів старших класів / Т. А. Логвінв-Бмк. - С. 160
  Самойленко П. В.  Екологічні ідеї та поняття у шкільному курсі хімії і методичне забезпечення їх засвоєння старшокласників / П. В. Самойленко. - С. 174
  Руденко О. О.  Політкультурна освіта поляків в україні / О. О. Руденко. - С. 182
  Галич О. А.  Мемуаристика як один із засобів активізації інтересу до вивчення літератури у школі / О. А. Галич. - С. 187
  Бессалова Т. В.  Михальчук-засновник наукової української діалектології / Т. В. Бессалова. - С. 196
  Ткачов В. О.  Звичаї та обряди слов'янських поселень Полісся у курсі народознавства / В. О. Ткачов. - С. 205

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні технології

Ключові слова (ненормовані): технології навчання -- реформування освіти -- багатоступенева освіта -- вузівська бібліотека

Анотація:   Висвітлюються питання реформування освіти у нових соціально-економічних умовах розвитку суспільства, розглядається методологія факторно-критеріальних кваліметричних моделей стратегічного менеджменту високоякісної багатоступеневої освіти, дається порівняльний аналіз освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів в Україні в Росії, описуються етапи розвитку й досвід провідних вузівських бібліотек, йдеться про розвиток творчих здібностей і учнів загальноосвітньої школи тощо.

 
142 88.5
Н34

        Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. статей. Вип. 16 (19) / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2007. - 358 с.

Зміст:
  Барно О. М.  Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Барно. - С. 3-12
  Барно Т. О.  Педагогічна інновація як засіб соціалізації сучасної молоді / Т. О. Барно. - С. 12-20
  Володарська Н. Д.  Релігійна соціалізація і життєва стратегія особистості із соматичними вадами / Н. Д. Володарська. - С. 20-29
  Гейко Є. В.  Проблема цілісності особистості в контексті особистісного зростання / Є. В. Гейко. - С. 30-38
  Дідук І. А.  Соціальні уявлення як компонент соціального научіння / І. А. Дідук. - С. 38-47
  Колісник О. П.  Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості / О. П. Колісник. - С. 47-57
  Кочарян А. С.  Психолого-педагогические аспекты реализации социокультурных дискурсов маскулинности/фемининности в педагогических моделях / А. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 57-63
  Кочубейник О. М.  Стиль як феномен життєвого простору особистості / О. М. Кочубейник. - С. 63-70
  Миколенко Н. В.  Сознание как диалогическое отношение в эстетико-философской концепции М. М. Бахтина / Н. В. Миколенко. - С. 70-78
  Медникова А. И.  Проблема определения самосознания в отечественной психологии / А. И. Медникова. - С. 78-86
  Остапенко А. А.  Основы теории моделирования многомерной педагогической реальности / А. А. Остапенко. - С. 87-97
  Петрунько О. В.  Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою / О. В. Петрунько. - С. 98-104
  Резнікова О. А.  Суб'єктний підхід до психології особистості, що адаптується / О. А. Резнікова, О. Г. Солодухова. - С. 104-108
  Слюсаревський М. М.  Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб'єктного потенціалу особистості / М. М. Слюсаревський. - С. 109-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татенко В. О.  Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб'єктно-вчинкового підходу / В. О. Татенко. - С. 127-140
  Тітов І. Г.  Психолого-педагогічне проектування експериментального навчання, спрямованого на розвиток творчої уяви в структурі суб'єктності молодших школярів / І. Г. Тітов. - С. 141-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штепа О. С.  Дефініція особистісної зрілості / О. С. Штепа. - С. 149-157
  Білоус Р. М.  Психологічний супровід особистісно зорієнтованої освіти / Р. М. Білоус. - С. 158-164
  Гнатів І. В.  Формування моральної норми у дошкільному віці / І. В. Гнатів. - С. 164-172
  Горецкая А. Н.  Современные дискурсы нетрадиционной сексуальности / А. Н. Горецкая. - С. 172-178
  Гузенко В. А.  Місце мотивації досягнення в структурі особистості студентів / В. А. Гузенко. - С. 178-184
  Данилова Т. Н.  Психологические особенности личностного профиля ревнивых людей / Т. Н. Данилова. - С. 184-191
  Заїка В. М.  Особливості трансформації особистості при подоланні кризових ситуацій у житті людини / В. М. Заїка, Л. Г. Перетятько. - С. 191-199
  Клибайс Т. В.  Исследование атрибутивного стиля личности: новый подход / Т. В. Клибайс. - С. 199-204
  Кляпець О. Я.  Життєві завдання особистості як умова реалізації її шлюбно-сімейних домагань / О. Я. Кляпець. - С. 205-214
  Кологривова Е. І.  Особливості впливу особистісних прагнень на переживання суб'єктивного благополуччя / Е. І. Кологривова. - С. 214-220
  Кочарян А. С.  Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова. - С. 221-229
  Ларіна Т. О.  Роль життєстійкості у формуванні життєвих домагань особистості / Т. О. Ларіна. - С. 229-233
  Лец Ю. А.  Исследование уровня личной ответственности учащихся старших классов в условиях развивающего обучения / Ю. А. Лец. - С. 234-240
  Лєпіхова Л. А.  Особистісна зрілість як чинник реалістичності життєвих завдань та домагань / Л. А. Лєпіхова. - С. 240-247
  Массанов А. В.  Психологічні бар'єри в діяльності особистості / А. В. Массанов. - С. 248-257
  Меерович М. И.  Формирование качеств творческой личности в учебном процессе как требование экономики / М. И. Меерович. - С. 257-263
  Меєрович М. Й.  Психологічні особливості адиктивної поведінки особистості / М. Й. Меєрович. - С. 263-267
  Моргун В. Ф.  "Багатовимірний опитувальник мотивації кохання" як критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун. - С. 268-277
  Посохова В. В.  Адикція як перешкода на шляху особистісного зростання молодої людини / В. В. Посохова. - С. 278-284
  Резнікова О. А.  Особистість як суб'єкт адаптації / О. А. Резнікова. - С. 284-290
  Саврасов В. П.  Діагностика інтелектуального розвитку старших школярів як невід'ємна складова контролю ефективності шкільного навчання / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 291-298
  Татенко Н. О.  Життєві завдання особистості як умова реалізації життєвого успіху / Н. О. Татенко. - С. 299-303
  Титаренко Т. М.  Життєві завдання особистості як соціально психологічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко. - С. 304-311
  Тітов І. Г.  Особливості розв'язання підлітками творчих задач в умовах різних емоціогенних ситуацій / І. Г. Тітов, О. В. Карась. - С. 311-319
  Тодорів Л. Д.  Роль індивідуального гендерного досвіду в інтерпретації статевої поляризації / Л. Д. Тодорів. - С. 320-327
  Цуканова Ю. Б.  Індивідуальна вираженість ілюзії паралелограма та часова організація психіки / Ю. Б. Цуканова. - С. 327-330
  Черемних К. О.  Професійний вимір самоздійснення особистості / К. О. Черемних. - С. 330-336
  Юдіна Н. О.  Дослідження особливостей полімотивації студентів / Н. О. Юдіна. - С. 336-345
  Яновська Т. А.  Вплив інтегрованої освіти на розумовий розвиток дитини молодшого шкільного віку / Т. А. Яновська. - С. 346-352

Анотація:   У цьому випуску збірника вміщено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями" (м. Полтава, 19-21 квітня 2007 р.). Розробляюься теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості. Обговорюється проблема багатовимірності особистості в контексті психологічної теорії та практики.

 
143 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 2 (35) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2004. - 195 с.

Зміст:
  Хомич Л.  Духовний розвиток особистості студента / Л. Хомич. - С. 4-9
  Карапузова Н.  Система виховної роботи на психолого-педагогічному факультеті / Н. Карапузова, О. Федій, В. Підгорна. - С. 9-17
  Кузьменко Г.  Психолого-педагогічне підгрунтя прикладної спрямованості практичних занять з фізики / Г. Кузьменко. - С. 17-21
  Маценко Н.  Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів у процесі навчання іноземної мови / Н. Маценко. - С. 21-29
  Стиркіна Ю.  Аналіз зарубіжного досвіду використання електронної пошти у навчанні іноземної мови / Ю. Стиркіна. - С. 30-35
  Сулаєва Н.  Особливості підготовки / Н. Сулаєва. - С. 36-40
  Березан В.  Курс "методика естетичної грамотності" у системі професійної підготовки соціальних педагогів / В. Березан. - С. 40-44
  Коваленко О.  Методика експертної оцінки рівня професійно-педагогічної підготовки студента / О. Коваленко. - С. 45-52
  Зімакова Л.  Мистецько-соціалізуючі педагогічні уміння майбутніх учителів початкових класів / Л. Зімакова. - С. 52-58
  Семеног О.  Інноваційні технології у мовній освіті майбутнього вчителя української словесності / О. Семеног. - С. 58-62
  Дем'янко Н.  "Весняночка" В.М. Верховинця та її педагогічне значення / Н. Дем'янко. - С. 63-66
  Бережинська Т.  Формування готовності до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у системі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / Т. Бережинська. - С. 67-73
  Мороз Ю.  Організація самостійних занять з оздоровлення учнів молодшого шкільного віку / Ю. Мороз. - С. 73-82
  Приходько Ю.  Формування комунікативної компетенції старшокласників на сучасному етапі / Ю. Приходько. - С. 82-87
  Чайкіна Н.  Активні методи навчання у курсі "психологія сім'ї" / Н. Чайкіна. - С. 87-92
  Язиков О.  Особистісно-орієнтована виховна система приватної школи та принципи її функціонування / О. Язиков. - С. 92-97
  Коваленко Т.  Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення українського народного костюму / Т. Коваленко. - С. 98-107
  Карапузова І.  Педагогічна підтримка: визначення поняття / І. Карапузова. - С. 107-111
  Пащенко В.  Іван Огієнко: учений, богослов, патріот / В. Пащенко. - С. 112-120
  Год Б.  Гуманістичне виховання у Німеччині в епоху Європейського відродження (ХУ-XVII ст.) / Б. Год. - С. 120-130
  Шпак В.  Філантропізм як фундамент зародження ідеї реабілітаційної педагогіки у XVIII ст. / В. Шпак. - С. 130-144
  Гриньова М.  Механізми управлінської діяльності менеджера / М. Гриньова. - С. 145-153
  Цебрій І.  Управлінський імідж (історико-ретроспективний погляд на проблему) / І. Цебрій. - С. 154-158
  Пахомова Н.  Історико-педагогічний аспект розв'язання проблеми мовленнєвої готовності дітей дошкільного віку / Н. Пахомова. - С. 159-165
  Вашак О.  Історичні аспекти розвитку методичної служби дошкільного виховання на Полтавщині / О. Вашак. - С. 166-170
  Ковалевська Н.  Історико-ретроспективний аналіз становлення інституту домашніх вихователів / Н. Ковалевська. - С. 170-180

 
144 95.4
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (6) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "КПІ". - К. : Політехніка, 2002. - 214 с.

Зміст:
  Абрамов В. І.  Філософсько-методологічні основи визначення діагностичної функції у соціальному пізнанні / В. І. Абрамов. - С. 7-17
  Димитрова Л. М.  На шляху до новоєвропейських соціально- політичних теорій / Л. М. Димитрова. - С. 17-23
  Ковальчук Н. Д.  Мотив шляху в міфопоетичній свідомості українського етносу / Н. Д. Ковальчук. - С. 23-27
  Кукса Т. В.  Концепції націєтворення у науковій спадщині В. Старосольського / Т. В. Кукса. - С. 27-37
  Препотенська М. П.  Риторика буденності / М. П. Препотенська. - С. 37-53
  Приходько Т. В.  Групова природа "стилю життя": соціологічний аспект / Т. В. Приходько. - С. 53-59
  Тимченко С. К.  Роль музики і музичної культури у соціальному формуванні особистості / С. К. Тимченко. - С. 59-65
  Шкепу М. О.  Деякі аспекти феноменології румунського фольклору в контексті етнічних особливостей ропредметнення західноєвропейської культури / М.О. Шкепу. - С. 65-73
  Бреусенко-Кузнецов О. А.  Символика экзистенциально значимых состояний в психологически содержательных текстах / О. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 73-91
  Винославська О. В.  Особливості соціально-психологічного клімату в науково-педагогічному колективі кафедри технічного університету / О. В. Винославська. - С. 91-101
  Власенко А. Б.  Розвиток творчої активності студентів під час науково-дослідницької роботи / А. Б. Власенко. - С. 101-105
  Волянюк Н. Ю.  Теоретичні основи проблеми професіоналізації суб"єкта діяльності / Н. Ю. Волянюк. - С. 105-115
  Гридковець Л. М.  Гуманістичні напрями психологічної практики у вищих навчальних закладах / Л.М. Гридковець. - С. 115-121
  Жирун О. А.  Комунікативна компетентність редактора: структура та принципи / О. А. Жирун. - С. 121-129
  Завгородня О. В.  Образотворча обдарованість як предмет психологічного дослідження / О. В. Завгородня. - С. 129-137
  Наконечна О. В.  Конфліктність та конфліктостійкість як риси особистості / О. В. Наконечна. - С. 137-141
  Бойко А. Л.  Нормализация веса и функционального состояния студенток НТУУ "КПИ" посредством электростимуляции / А. Л. Бойко. - С. 141-147
  Вихляев Ю. М.  Технічні засоби для корекції розладів опорно-рухового апарату студентів та спортсменів / Ю. М. Вихляев. - С. 147-157
  Ионов В. А.  Медико-психологическая служба вуза / В. А. Ионов, А. Л. Корепанов, А. А. Слободянюк. - С. 157-161
  Козлакова Г. О.  Педагогічні дослідження з природничої освіти: аналітичний огляд авторефератів / Г. О. Козлакова, А. М. Кокарєва. - С. 161-171
  Мірошник С. І.  Розвиток творчості в гуманістичній філософії та психології / С. І. Мірошник. - С. 171-191
  Мочалов Д. Э.  Объективно-ориентированный подход в систематизации методов научных исследований / Д. Э. Мочалов. - С. 183-191
  Полухін Ю. В.  Основні положення цілеспрямованого розвитку особистості фахівця в системі професійно-прикладної психофізичної підготовки (ПППП) / Ю. В. Полухін, О. І. Некрашевич. - С. 191-199
  Топиліна Н. В.  Реализация межпредметных связей в начальной школе (на примере дисциплин математики, трудового обучения и художественного труда) / Н. В. Топиліна, Г. И. Растопчинова. - С. 199-214

Рубрики: Психологія

 
145 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : Х Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 181 с.

Зміст:
  Артеменко І. В.  Основні форми організації навчання у вищій школі / І. В. Артеменко. - С. 7-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Байда І. А.  Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі / І. А. Байда. - С. 10-12
  Бердніков О. С.  Особливості музичного сприймання та педагогічні проблеми його розвитку в учнів початкових класів / О. С. Бердніков. - С. 13-15
  Варенька І. В.  Втілення ідей Василя Сухомлинського в сучасному суспільстві на прикладі Павлиської школи / І. В. Варенька. - С. 16-18
  Вуйцик О. М.  Використання народних традицій у вихованні учнів / О. М. Вуйцик. - С. 19-20
  Глобенко Ю. І.  Нестандартний урок як форма організації навчання в сучасній початковій школі / Ю. І. Глобенко. - С. 21-22
  Гресько Н. Г.  Методичні особливості використання тестів як форми поточного контролю / Н. Г. Гресько. - С. 23-25
  Грицієнко А. І.  Роль естетичного виховання у встановленні естетичної свідомості особистості / А. І. Грицієнко. - С. 26-28
  Дворчук О. І.  Використання спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні педагогіки в університеті / О. І. Дворчук. - С. 29-31
  Дишлюк А. О.  Специфіка використання наочних методів навчання в початковій школі / А. О. Дишлюк. - С. 32-33
  Дєєв С. В.  Моделювання ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ / С. В. Дєєв. - С. 34-36
  Завадська М. О.  Формування математичних компетентностей учнів профільної школи (на прикладі класів економічного профілю) / М. О. Завадська. - С. 37-39
  Зубенко Н. А.  Виховання взаємин між особою і колективом на прикладі педагогічної компетенції Василя Сухомлинського / Н. А. Зубенко. - С. 40-41
  Івченко О. О.  М. О. Максимович - відомий вчений-педагог / О. О. Івченко. - С. 42-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян А. І.  Чи є нагальною потреба виховання захисників української державності? / А. І. Касян. - С. 45-47
  Кобенко О. В.  Здійснення міжпредметних зв'язків в процесі навчання математики та інформатики в загальноосвітній школі / О. В. Кобенко. - С. 48-49
  Коберник І. С.  Педагогічні погляди П. Ф. Лестафта / І. С. Коберник, С. О. Распопова. - С. 50-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кодь К. М.  Педагогічна культура спілкування як складова загальної культури / К. М. Кодь. - С. 52-54
  Корнієнко С. М.  Виховання соціально зрілої особистості студента ВНЗ: зміни у контексті європейської інтеграції / С. М. Корнієнко. - С. 55-57
  Кутецька З. О.  Мистецтво орнаменту на уроках декоративного малювання в початковій школі / З. О. Кутецька. - С. 58-60
  Кучеренко Т. П.  Інтелектуальна підготовка студента та шляхи формування зацікавленості до навчання / Т. П. Кучеренко. - С. 61-64
  Лісай А. С.  Погляди В. О. Сухомлинського на місце директора школи в керівництві навчально-виховною роботою як організатора педагогічного колективу / А. С. Лісай. - С. 65-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ложка О. В.  Використання інтерактивних технологій в процесі навчання / О. В. Ложка. - С. 68-69
  Лук'яненко О. М.  Місце та роль студентського самоврядування у вищому навчальному закладі / О. М. Лук'яненко. - С. 70-71
  Мельник Ю. С.  Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України / Ю. С. Мельник. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. Ю.  Розвиток соціальної впевненості у дітей дошкільників / О. Ю. Молчанова. - С. 76-79
  Науменко О. О.  Пріоритети національного виховання в Україні / О. О. Науменко. - С. 80-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наумова І. С.  Особливості організації роботи, щодо подолання неуважності у молодших школярів / І. С. Наумова. - С. 83-85
  Новак А. В.  Формування громадянських якостей підростаючого покоління - запорука щасливого майбутнього української держави / А. В. Новак. - С. 86
  Плахтій І. О.  Образ ідеального учителя / І. О. Плахтій. - С. 87-88
  Поліщук А. І.  Педагогічні умови формування соціального досвіду дітей дошкільного віку / А. І. Поліщук. - С. 89-91
  Романенко К. С.  Теоретичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проведення дидактичних ігор / К. С. Романенко. - С. 92-93
  Суховій І. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості з педагогічних поглядів О. А. Захаренка / І. О. Суховій. - С. 94-95
  Бойко О. М.  Соціально-педагогічна робота з сім'єю в умовах розлучення / О. М. Бойко. - С. 97-99
  Варенька І. В.  Соціально-економічний аспект проблеми ВІЛ/СНІДу / І. В. Варенька. - С. 100-101
  Воронюк К. М.  Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу / К. М. Воронюк. - С. 102-103
  Глобенко Ю. І.  Виховний вплив загальноосвітнього закладу на здоровий спосіб життя школярів / Ю. І. Глобенко. - С. 104-106
  Григоренко Ю. В.  Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми / Ю. В. Григоренко. - С. 107-108
  Діхтяренко В. В.  Розвиток інноваційних форм опіки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування / В. В. Діхтяренко. - С. 109-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяченко Н. В.  Соціалізація особистості в умовах інтернатного закладу / Н. В. Дяченко. - С. 112-115
  Запорожець С. О.  Мобінг як психолого-педагогічна проблема / С. О. Запорожець. - С. 116-118
  Ковальчук Л. В.  Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи в умовах вулиці / Л. В. Ковальчук. - С. 119-121
  Красножон Т. В.  Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище / Т. В. Красножон. - С. 122-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лимар Ю. В.  Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект / Ю. В. Лимар. - С. 125-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляпкало Н. А.  Роль сім'ї та школи у формуванні особистості підлітка / Н. А. Ляпкало. - С. 128-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наумова І. С.  Основи доброго виховання дітей у сім'ї / І. С. Наумова. - С. 132-134
  Петренко Л. М.  Спектр соціально-психологічних феноменів соціалізації сучасної студентської молоді України / Л. М. Петренко. - С. 135-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарко Ю. А.  Соціально-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі / Ю. А. Шарко. - С. 137-139
  Яковенко О. М.  Життєвий успіх очима молоді / О. М. Яковенко. - С. 140-141
  Агапова А. І.  Система спеціалізованої допомоги дітям із порушеннями опорно-рухового апарату / А. І. Агапова. - С. 143-145
  Бабинський Д. Я.  Особистісна рефлексія як чинник розвитку лідерських якостей особистості у майбутніх психологів / Д. Я. Бабинський. - С. 146-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воскресенська О. В.  Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів / О. В. Воскресенська. - С. 149-151
  Григоренко Ю. В.  Специфіка формування гендерних стереотипів слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 152-153
  Гуцал А. Л.  Психологічні механізми сприйняття рекламної продукції дітьми / А. Л. Гуцал. - С. 154-156
  Добровольська К. П.  Писхологічні проблеми наркозалежної молоді / К. П. Добровольська. - С. 157-159
  Куйбіда І. В.  Подружні конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення / І. В. Куйбіда. - С. 160-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ліщинська Ю. В.  Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини / Ю. В. Ліщинська. - С. 163-165
  Малишева І. Б.  Фактори формування агресивних тенденцій підлітка / І. Б. Малишева. - С. 166-168
  Мудрак О. В.  Зміни особистісних рис партнерів у перші роки подружнього життя / О. В. Мудрак. - С. 169-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко Т. А.  Психологічні особливості формування інтимних відносин людини / Т. А. Сіренко. - С. 172-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тугова М. А.  Особливості українського національного характеру / М. А. Тугова. - С. 174-175
  Шабанова А. В.  Предпосылки возникновения и развития гендерных исследований в психологии / А. В. Шабанова. - С. 176-178
  Шийчук А. О.  Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину / А. О. Шийчук. - С. 179-181. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та психологія.

 
146 88.23я73-1
Т45

Тітов, І. Г.

        Вступ до психофізіології [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Тітов. - К. : Академвидав, 2011. - 296 с.

Зміст:
  Загальні засади психофізіології. - С. 7-92
  Психофізіологія суб’єктивного відображення. - С. 93-217
  Основні прикладні галузі психофізіології. - С. 218-291

Рубрики: Психологія - Психофізіологія

Ключові слова (ненормовані): функції нервової тканини -- теорія функціональних систем у психофізіології -- психофізіологія мотивації -- психофізіологія пам’яті -- психофізіологія уваги

Анотація:   Пояснити загадковість зв’язку психічного і фізіологічного, душі і тіла намагалися ще в античні часи. Однак із науковим пізнанням його виникало все більше запитань і менше відповідей. У теперішні дні взаємозалежність психіки та її нейрофізіологічних механізмів досліджує психофізіологія, яка є ядром нейронаук (нейрофізіології, біохімії, молекулярної генетики мозку та ін.), спрямованих на пошук фізіологічних закономірностей психічної діяльності та поведінки людини. На цій проблематиці зосереджений пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито загальні засади психофізіології, нейрофізіологічні основи психічних процесів, механізмів психіки і проявів психічного (мотивації, пам’яті, уваги, мислення і мовлення, емоцій, свідомості і неусвідомленого психічного), рухової активності та свідомості людини, а також прикладне значення психофізіологічних досліджень для професійної діяльності, клінічної та педагогічної практик. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, учителям, вихователям, усім, кого цікавлять загадки людського мозку і свідомості.

 
147 88
М34

        Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 року) [Текст] : Т. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Т-во психологів. - Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. - 398 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  К вопросу о познании внутренней динамики психического / Т. С. Яценко. - С. 8-14
  Кісарчук З. Г.  Сучасна парадигма психотерапевтичної допомоги: вихідні поняття / З. Г. Кісарчук. - С. 15-17
  Аврамченко  Архетипна символіка як засіб пізнання невідомого змісту психіки суб'єкта / Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. - С. 18-20
  Антонець М. О.  Використання християнських принципів для створення щасливої родини / М. О. Антонець. - С. 20-23
  Алещенко В. І.  Військова психологія: становлення та перспективи / В. І. Алещенко. - С. 23-25
  Бабрикіна І. В.  Особливості структури шкільних страхів у молодших школярів і підлітків / І. В. Бабрикіна. - С. 26-28
  Бацилєва О. В.  Роль догравідарної психологічної підготовки у формуванні материнської сфери / О. В. Бацилєва. - С. 28-33
  Беседіна Н. О.  Роль несвідомих аспектів установки у регуляції поведінки людини / Н. О. Беседіна. - С. 33-34
  Білозерська І. О.  Репрезентаці феномену едіпової залежності у міфології / І. О. Білозерська, І. В. Сірик. - С. 34-37
  Бондар Г. О.  Адаптація представників ризикованих професій до екстремальних умов роботи / Г. О. Бондар. - С. 37-40
  Борисюк А. С.  Соціально-психологічна модельстановлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога / А. С. Борисюк. - С. 40-43
  Вайда В. С.  Вплив сімейних конфліктів на розвиток особистості підлітка / В. С. Вайда. - С. 44-46
  Васюк К. М.  Особливості форм егоцентризму в юнацькому віці / К. М. Васюк. - С. 47-48
  Веретяннікова Ю. С.  Система життєвих смислів та цінностей у майбутніх практичних психологів / Ю. С. Веретяннікова. - С. 49-50
  Видолоб Н.  Особливості психологічного консультування підлітка / Н. Видолоб. - С. 50-53
  Вільдгрубе С. О.  Феномен ціннісного самостановлення особистості в психології розвитку / С. О. Вільдгрубе. - С. 53-57
  Горбань Г. О.  Модель соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття управлінського рішення / Г. О. Горбань. - С. 57-58
  Гурова О. В.  Вивчення ролі засобів музичної терапії в процесі саморегуляції особистості / О. В. Гурова. - С. 59-60
  Дармостук Н. В.  Актуальные проблемы психологии материнства в гендерном и полоролевом контексте / Н. В. Дармостук. - С. 60-64
  Жидко М. Є.  Методологічні проблеми побудови топології психотерапевтичного контакту / М. Є. Жидко. - С. 64-68
  Зінзюк Л. А.  Тренінгові технології як ефективний метод формування особистості компетентного фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк. - С. 68-70
  Кадишева Л. Б.  Взаємозв'язок показників почуття власної гідності та психологічних чинників особистості (за Р. Кеттелом) / Л. Б. Кадишева. - С. 71-74
  Касьянова А. Ю.  Особливості психодіагностики та психотерапії дітей з функціональними захворюваннями кишечника / А. Ю. Касьянова. - С. 74-76
  Кіясь А. В.  Зв'язок копінг-стратегій вчителів у педагогічній взаємодії з учнями з їх особистісними характеристиками / А. В. Кіясь. - С. 77-79
  Козубай Н. Ф.  Особисливості професійного стресу у менеджерів будівельних та проектних організацій / Н. Ф. Козубай. - С. 80-83
  Кононець М. О.  Система дігностичних методик для вивчення професійної етики підприємців / М. О. Кононець. - С. 83-88
  Корчакова Н. В.  Психологічний аналіз феномену батьківства / Н. В. Корчакова. - С. 88-91
  Кочарян О. С.  Особливості полорольової ідентичності у дівчат, що навчаються у системі моностатевого навчання / О. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 92-95
  Крейдун Н. П.  До проблеми девіантного досвіду особистості / Н. П. Крейдун. - С. 95-98
  Кузікова С. Б.  Формування суб'єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги / С. Б. Кузікова. - С. 98-102
  Кулаков Р. С.  Психологічна підтримка професійних випробувань старшокласників на етапі їх профільного навчання / Р. С. Кулаков. - С. 102-105
  Кульчицька Н. Б.  Робота офіцера-психолога щодо підготовки особового складу до несення служби у судових вартах / Н. Б. Кульчицька. - С. 105-107
  Лазуренко С. І.  Установка як складне психофізіологічне утворення / С. І. Лазуренко. - С. 107-110
  Лановенко І. І.  Розвиток психолого-юридичних досліджень в Україні: актуальні напрями та перспективи / І. І. Лановенко. - С. 110-112
  Макарова Л. І.  Навчальний тренінг: методика підготовки та проведення / Л. І. Макарова, Л. М. Романкова. - С. 112-117
  Максимова В. М.  Застосування музики у психотерапевтичному процесі / В. М. Максимова. - С. 117-120
  Мельник Н. Ю.  К вопросу о любви как маркере субъектности / Н. Ю. Мельник. - С. 120-121
  Мороз Р. А.  Феномен сімейного наративу в сучасній психології сім'ї / Р. А. Мороз. - С. 121-124
  Мошенська Л. В.  Практичні аспекти дослідження несвідомих змістів психіки / Л. В. Мошенська. - С. 124-128
  Осадько О. Ю.  Проблема становлення психологічної захищеності вчителя / О. Ю. Осадько. - С. 128-130
  Осьодло В. І.  Зміст та особливості професійної діяльності психолога у військах (силах) / В. І. Осьодло. - С. 130-132
  Петренко Т. М.  Можливості застосування імпліцитних методів у психологічній практиці / Т. М. Петренко. - С. 132-136
  Плескач Б. В.  Проблеми психотерапевтичної допомоги онкологічним хворим / Б. В. Плескач. - С. 136-138
  Рєпіна О. Г.  Якість життя як основа саногенетичної парадигми у дослідженні психологічного здоров'я / О. Г. Рєпіна. - С. 138-140
  Рибалка В. В.  Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичних психологів / В. В. Рибалка. - С. 140-144
  Романенко О. В.  Психологічні аспекти викладання генетики студентам - медикам та студентам - медичним психологам / О. В. Романенко. - С. 145-151
  Францева А. Н.  Психосемантическое исследование ведущих смыслов организационной аттракции / А. Н. Францева. - С. 151-154
  Харченко О. Б.  Психологічні чинники гелотофобії як однієї з форм прояву гумору / О. Б. Харченко. - С. 154-157
  Черевач Н. Ю.  Подолання проявів мовної тривожності при оволодінні іноземною мовою за допомогою кооперативного методу навчання / Н. Ю. Черевач. - С. 157-161
  Карамушка Л. М.  Зміст та структура тренінгу "Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку органів державної влади" / Л. М. Карамушка. - С. 162-166
  Кокун О. М.  Теоретичні та практичні засади психологічного забезпечення професійного становлення особистості / О. М. Кокун. - С. 167-171
  Антонова В. О.  Вплив ультранизьких температур на психофізіологічний стан людини / В. О. Антонова. - С. 173-176
  Аршава І. Ф.  Проблеми саморегуляції здоров'єзберігаючої поведінки / І. Ф. Аршава. - С. 176-179
  Ботіна Л. Й.  Про дослідження психологічних особливостей мовленнєвої комунікації в науковому товаристві (гендерний аспект) / Л. Й. Ботіна. - С. 180-183
  Бугайова Н. М.  Віртуальна реальність, як складова розвитку сучасного суспільства / Н. М. Бугайова. - С. 184-185
  Булгакова О. Ю.  Небезпечна поведінка в усвідомленні дітей підліткового віку / О. Ю. Булгакова. - С. 185-189
  Вакуліч Т. М.  Психологічні основи профілактики і корекції віктимної поведінки особистості / Т. М. Вакуліч. - С. 189-193
  Ващук М. С.  Дослідження психологічної готовності до материнства у жінок із безпліддям / М. С. Ващук. - С. 194-195
  Віноградова В. Є.  Виділення стилів навчальності слухачів як психологічний механізм вдосконалення процесу підвищення кваліфікації державних службовців / В. Є. Віноградова, В. Р. Міляєва. - С. 195-198
  Водолазька О. О.  Співвідношення показників соціального інтелекту та рівня домагань психологів / О. О. Водолазька. - С. 198-200
  Войтенко Е. В.  Роль памяти в процессе литературного творчества / Е. В. Войтенко. - С. 200-205
  Гріньова О. М.  Формування професійних здібностей майбутніх учителів засобами тренінгу / О. М. Гріньова. - С. 205-209
  Грисенко Н. В.  Роль "позитивних" рис характеру у попередженні емоційного вигорання педагога / Н. В. Грисенко. - С. 209-213
  Давискиба І. П.  Особливості емоційних переживань батьків у сучасній сім'ї / І. П. Давискиба. - С. 213-216
  Данилишина С. І.  Психологічна структура професійної свідомості спеціаліста / С. І. Данилишина. - С. 216-220
  Дударенко І. С.  Задачі групової психокорекції у контексті аксіологічних проблем / І. С. Дударенко. - С. 220-224
  дусавицький О. К.  Розвиток особистості у системі розвивального навчання / О. К. дусавицький. - С. 224-227
  Жирун О. А.  Моральна свідомість як чинник професійної ідентичності / О. А. Жирун. - С. 227-229
  Заболотна В. О.  Актуальні проблеми організаційної психології (етичний аспект) / В. О. Заболотна. - С. 230-235
  Зонтов О. В.  Самоконтроль депривованих підлітків / О. В. Зонтов. - С. 235-236
  Казанжи М. Й.  Ціннісні орієнтації фасилятивних осіб / М. Й. Казанжи. - С. 237-240
  Каламаж Р. В.  Проблемні аспекти професійної підготовки майбутніх юристів в контексті соціономності професії / Р. В. Каламаж. - С. 240-243
  Карпенко В. В.  Творче мислення юриста: шляхи дослідження / В. В. Карпенко. - С. 244-245
  Карпілянський Д. А.  Практичні аспекти розвитку управління людськими ресурсами прикордонних підрозділів / Д. А. Карпілянський. - С. 245-249
  Кацеро А. О.  Когнітивна складність стереотипів професій студентів спеціальностей різного профілю / А. О. Кацеро. - С. 249-252
  Козубай Н. Ф.  Особливості професійного стресу у менеджерів будівельних та проектних організацій / Н. Ф. Козубай. - С. 252-255
  Колосович О. С.  Психологічне забезпечення безробітних / О. С. Колосович. - С. 255-257
  Кононюк М. О.  Делінквентність неповнолітніх як юридико-психологічна проблема / М. О. Кононюк. - С. 257-260
  Коробіцина М. Б.  Дослідження впливу безконтрольного перегляду телебачення на формування уяви та світосприйняття дитини / М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава. - С. 260-263
  Кошлань І. Г.  Специфіка тривожності у підлітків з різним типом емоційності / І. Г. Кошлань. - С. 263-267
  Креденцер О. В.  Дослідження психологічної готовності підприємців до професійної діяльності в сфері торгівельного бізнесу / О. В. Креденцер. - С. 267-269
  Кузнєцова О. В.  Психологічні ресурси професійної адаптації майбутніх менеджерів / О. В. Кузнєцова, А. Б. Омельченко. - С. 269-273
  Купрєєва О. І.  Вплив функціональних обмежень на "Я-концепцію" студентів з інвалідністю / О. І. Купрєєва. - С. 273-276
  Лоза О. О.  Функціональна природа перфекціонізму / О. О. Лоза. - С. 276-278
  Луньов В. Є.  Експертна оцінка як метод визначення особливостей юридичного мислення працівників оперативного розшуку / В. Є. Луньов. - С. 278-280
  Манилова Л. М.  Про можливості розвитку потенціалу розумових здібностей молодших підлітків / Л. М. Манилова. - С. 280-284
  Мойзріст О. М.  Порушення харчової поведінки як залежність (теоретичний аналіз літературних джерел) / О. М. Мойзріст. - С. 284-286
  Мойсеєва О. Є.  Психологічні прийоми конструктивної взаємодії з дітьми / О. Є. Мойсеєва. - С. 287-289
  Москальов М. В.  Основні підходи до вивчення психологічних особливостей управління змінами в організації / М. В. Москальов. - С. 289-293
  Москальова А. С.  Психологічні особливості комунікативних бар'єрів в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова. - С. 293-297
  Мул С. А.  Психотехніка з формування стресовитривалості у персоналу / С. А. Мул. - С. 297-300
  Нежинська О. О.  Особливості гендерних стереотипів керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська. - С. 300-305
  Нікітіна О. П.  Психологічна зумовленість особистісного відношення до грошей в системі відношень юнака / О. П. Нікітіна. - С. 305-308
  Остап'юк З. О.  Психологічні проблеми формування перекладацької компетентності сучасного науковця / З. О. Остап'юк. - С. 309-312
  Панченко Л. В.  Питання професійної адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві / Л. В. Панченко, І. Ю. Басараб. - С. 313-317
  Панченко Л. В.  Предиспонуючі чинники девіантної поведінки у підлітків і психологічна корекція / Л. В. Панченко, Н. А. Зозуль. - С. 317-321
  Панченко О. А.  Психологічний аналіз особистості пацієнтів з функціональною патологією хребта / О. А. Панченко [и др.]. - С. 321-325
  Пеньковська Н. М.  Особливості управлінського консультування як виду професійної діяльності психолога / Н. М. Пеньковська. - С. 325-327
  Панченко О. А.  Оцінка психічного стану часто хворіючих дітей групи ризику по туберкульозу / О. А. Панченко [и др.]. - С. 327-330
  Самошкіна Л. М.  Діагностичні можливості казки: пошук нових методичних рішень / Л. М. Самошкіна. - С. 331-333
  Саннікова А. О.  Джерела психологічних труднощів сценічної діяльності виконавців / А. О. Саннікова. - С. 333-336
  Семків Т. Б.  Особливості короткотривалої пам'яті учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору / Т. Б. Семків. - С. 336-338
  Стадник Г. А.  Психологічні особливості саморозуміння майбутніх практичних психологів / Г. А. Стадник. - С. 338-340
  Тур'ян О. В.  Зміни індивідуальних цінностей приватних та державних охоронців у ході професійної діяльності / О. В. Тур'ян. - С. 340-345
  Федунчик Л. Г.  Особливості професійної спрямованості осіб, які здобувають професію електрогазозварник / Л. Г. Федунчик. - С. 345-346
  Юрчинська Г. К.  Аналітична професіограма діяльності суддів господарських судів: особливості розробки та результати практичного застосування / Г. К. Юрчинська, О. В. Кащенко. - С. 346-349
  Яновсиса С. Г.  Особливості грошової мотивації підприємців / С. Г. Яновсиса. - С. 349-351
  Яновський М. І.  Дослідження психологічного впливу структури кіномонтажу на глядача / М. І. Яновський. - С. 351-355
  Ярмиш І. О.  Внутрішньоособистісний рольовий конфлікт у жінок - працівників органів МВС / І. О. Ярмиш. - С. 355-357
  Шейко Е. П.  Психологічні критерії ефективної професійної діяльності менеджерів / Е. П. Шейко. - С. 357-360
  Філь О. А.  Психологічні фактори конкурентоздатності банків / О. А. Філь. - С. 360-362
  Швабл Ю. М.  Спосіб життя як базова категорія екологічної психології / Ю. М. Швабл. - С. 363-365
  Гурлєва Т. С.  Якість життя як умова розвитку особистості: орієнтири психологічної допомоги / Т. С. Гурлєва. - С. 366-368
  Баранова С. В.  Психологічні особливості сприйняття часу зрілої особистості / С. В. Баранова. - С. 368-370
  Вилюжанина Т. А.  Психологическая безопасность образовательной среды как компонент категории "качество жизни" / Т. А. Вилюжанина. - С. 370-374
  Заброцький М. М.  Екопсихологічний вимір педагогічної взаємодії / М. М. Заброцький. - С. 374-376
  Килимник О. С.  "Бажане" як структурний компонент якості буття особистості / О. С. Килимник. - С. 376-377
  Матвієнко О. В.  Про деякі психологічні аспекти підвищення якості життя молоді на шляху реалізації ідеї здорового суспільства в Україні / О. В. Матвієнко. - С. 378-380
  Педаш Ю. Г.  Екологічна культура як невід'ємний чинник сучасної підприємницької діяльності / Ю. Г. Педаш. - С. 380-383
  Пінчук О.  Методологія створення позитивного іміджу державної монополії на прикладі залізничної галузі / О. Пінчук. - С. 383-385
  Семенихина А. В.  Психологические особенности выбора брачного партнера / А. В. Семенихина. - С. 385-388
  Харченко В. Є.  Проблеми соціальної адаптації в умовах трансформації суспільства / В. Є. Харченко. - С. 388-391
  Царенко Л. Г.  Дискурс здоров'я як предмет психологічного дослідження / Л. Г. Царенко. - С. 391-394
  Костюкова К. В.  Екопсихологічний підхід до проблеми якості життя / К. В. Костюкова. - С. 395-396

Анотація:   У збірнику широко представлено проблематику психології розвитку, генетичної психології; висвітлено методологічні орієнтири сучасної психології. Показано значення концепції саморозвитку особистості Г. С. Костюка та її евристичний потенціал у контексті нагальних викликів сьогодення. Досліджуються також соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у сучасному суспільстві; реалізуються новітні підходи до проблеми прикладних напрямів сучасної психологічної науки (медична, організаційна, юридична психологія); в річищі екологічного підходу висвітлено проблему якості життя як умови розвитку особистості та інші актуальні проблеми.

 
148 74.58кр
У31

        Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти та освіти. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 140 с.

Зміст:
  Барбитова А. Д.  Типология личности К. Г. Юнга и воспитательная деятельности классного руководителя / А. Д. Барбитова. - С. 3-4
  Баркан Н. А.  Педагогическое взаимодействие преподавателя со студентами в учебном процессе / Н. А. Баркан, С. Е. Покровская. - С. 4-5
  Безух Ю. С.  Література, як основний засіб впровадження полікультурної освіти в школах США / Ю. С. Безух. - С. 5-7
  Біда А. П.  Розвиток вищої освіти під час реформи у Великій Британії / А. П. Біда. - С. 7-8
  Бойко О. М.  Освіта дорослих на початковому етапі ліквідації неписьменності в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Бойко. - С. 8-10
  Бондаренко Г. В.  Хвилеподібна модернізація реальних училищ (80-90 роках ХІХ століття) / Г. В. Бондаренко. - С. 10-11
  Вієгорова А.  Підготовка викладачів основної школи на педагогічних факультетах Словаччини / А. Вієгорова. - С. 11-12
  Вовкочин Л. Ю.  Формування громадянськості майбутніх учителів як складової їхньої професійної культури / Л. Ю. Вовкочин. - С. 12-15
  Гайдай І. В.  Педагогічні умови, як важливий аспект у підготовці студентів ВНЗ до роботи педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 15-16
  Гарачук Т. В.  Визначення сутності поняття "обдарованість" / Т. В. Гарачук. - С. 16-18
  Герасименко Н. О.  Основні принципи навчання студентів іноземної мови у вищому педагогічному навчальному закладі / Н. О. Герасименко. - С. 18-19
  Герасімова Н. Є.  Гендерна ідентифікація особистості менеджера в його професійній підготовці / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. - С. 19-21
  Глазиріна В. М.  Роль ціннісних орієнтацій в формуванні особистості студентів-випускників / В. М. Глазиріна. - С. 21-23
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи / К. М. Гнезділова. - С. 23-24
  Гончар І. Г.  Російський педагог К. Вентцель - борець за вільне виховання / І. Г. Гончар. - С. 24-26
  Горбач Г. М.  Становлення професійної "Я - концепції" / Г. М. Горбач. - С. 26-28
  Граматик Н. В.  Екологічна відповідальність як психолого-педагогічна категорія / Н. В. Граматик. - С. 28-30
  Гуріненко І. Ю.  Технологія формування медіа-компетентності магістрів та майбутніх державних інспекторів пожежної безпеки / І. Ю. Гуріненко. - С. 30-32
  Демченко О. М.  Самоорганізація вчителя як педагогічна проблема / О. М. Демченко. - С. 32-33
  Дзеціна І. В.  Формування особистості на уроках української мови та літератури / І. В. Дзеціна. - С. 33-34
  Демиденко Т. М.  Принципи створення предметно-ігрового середовища в родині / Т. М. Демиденко, Н. Є. Яценко. - С. 34-36
  Дударенко І. С.  Підготовка фазівців у контексті професійної деонтології / І. С. Дударенко. - С. 36-38
  Зорочкіна Т. С.  Створення умов для обдарованих дітей у школах нового типу / Т. С. Зорочкіна. - С. 38-39
  Ісаченко В. П.  Павло Гнатович Житецький в контексті культурно-просвітницького руху України (кінця ХІХ - початку ХХ століття) / В. П. Ісаченко. - С. 39-41
  Касярум С. О.  Формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю на основі моделювання педагогічних технологій навчання / С. О. Касярум. - С. 41-42
  Кацевич Л. О.  Особливості формування особистості учнів початкових класів / Л. О. Кацевич [и др.]. - С. 42-44
  Квас В. М.  Недоліки організації самостійної роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів / В. М. Квас. - С. 44-45
  Коляда Н. М.  Піонерські форпости 20 - 30-тих років ХХ ст.: до історії питання / Н. М. Коляда. - С. 45-47
  Корінна Г. О.  Проблема статево-рольової соціалізації в умовах сьогодення / Г. О. Корінна. - С. 47-48
  Коробова Л. О.  Голодомор як чинник соціального явища безпритульності в україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Л. О. Коробова. - С. 48-50
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 50-51
  Кравченко О. О.  Пролетарська культурно-просвітницька організація (1917 - 1932 рр.) як педагогічний феномен / О. О. Кравченко. - С. 51-53
  Крамаренко А. М.  Система природничої підготовки магістрів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу / А. М. Крамаренко. - С. 53-54
  Кузьменко Л. І.  Особливості формування особистості людини засобами музично-теоретичних предметів та уроків фортепіано / Л. І. Кузьменко, Т. М. Баранова, Л. В. Демченко. - С. 54-56
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Психологія креативної особистості жінки / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 56-58
  Кучай О. В.  Головні аспекти комп'ютеризації навчання / О. В. Кучай. - С. 58-60
  Кучай Т. П.  Цілі і завдання екологічної підготовки майбутнього вчителя / Т. П. Кучай. - С. 60-62
  Кушнірик Н. Я.  Соціальне оточення та розвиток творчих здібностей дошкільника в ньому / Н. Я. Кушнірик. - С. 62-63
  Лаврентьєва О.  Готовність студентів до проектної діяльності як наукова і практична проблема професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Лаврентьєва, Л. Савченко. - С. 63-64
  Ландирєва Т. Г.  Формування особистості, людини засобами хімії та біології / Т. Г. Ландирєва, Н. В. Дяченко. - С. 64-66
  Литвин О. В.  Психолого-педагогічна підготовка до материнства як фактор гармонійного внутрішньоутробного розвитку дитини / О. В. Литвин. - С. 66-68
  Луценко Г. В.  CDIO - ініціатива у контексті інженерної освіти / Г. В. Луценко. - С. 68-70
  Ляховець О. О.  Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання / О. О. Ляховець. - С. 70-71
  Малихін О. В.  Організаційно- структурний компонент системи самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 71-73
  Мартинюк О. В.  Перспективи впровадження прогресивного досвіду США у вітчизняну систему професійної освіти магістрів перекладу / О. В. Мартинюк. - С. 73-74
  Матрос О. О.  Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького / О. О. Матрос. - С. 74-76
  Матукова Г.  Питання формування пізнавальної діяльності студентів-першокурсників економічного профілю / Г. Матукова, М. Москалець. - С. 76-77
  Махиня Н. В.  Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови в технічних ВНЗ / Н. В. Махиня. - С. 77-78
  Мішіна Л. М.  Особистісно орієнтоване навчання як ефективний підхід до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студента / Л. М. Мішіна. - С. 78-80
  Мохірєва Ю. А.  Теоретичні основи використання художнього розпису у системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Ю. А. Мохірєва. - С. 80-81
  Нестеренко Т.  Використання сучасних підходів до формування соціальної компетентності у молодших школярів / Т. Нестеренко. - С. 81-82
  Нікітенко О.  З історії розвитку гри як передумови становлення навчальної діяльності / О. Нікітенко. - С. 82-83
  Омельченко М. І.  Формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності / М. І. Омельченко. - С. 83-85
  Осипенко О. С.  Актуальність досліджень полікультурних аспектів освіти в сучасних умовах / О. С. Осипенко. - С. 85-86
  Паладьєв А. Ф.  Зародження вітчизняної гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття / А. Ф. Паладьєв. - С. 86-87
  Палієнко А. М.  Особливості професійно орієнтованого навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 87-89
  Палієнко А. М.  Формування англомовної граматичної компетенції у студентів немовних факультетів вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. - С. 89-90
  Пічкур М. О.  Теоретичний аналіз проблеми формування професійної культури вчителя образотворчого мистецтва / М. О. Пічкур. - С. 90-91
  Потапюк Л. М.  Роль культурно-освітніх товариств у вихованні національної свідомості молоді / Л. М. Потапюк. - С. 91-93
  Прокопенко Л. І.  Новаторська педагогічна система О. А. Захаренка / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, М. В. Картель. - С. 93-95
  Радул О. С.  Використання культу тварин у вихованні дітей східних слов'ян VI - ХІІ століть / О. С. Радул. - С. 95-96
  Рогальська Н. В.  Підготовка магістрів дошкільної освіти в аспекті нових підходів до дитинства / Н. В. Рогальська. - С. 95-97
  Савченко Н. С.  Історико-педагогічна реконструкція становлення позашкільної освіти у Польщі / Н. С. Савченко. - С. 97-98
  Савченко Ю. А.  Формування особистості засобами світової літератури / Ю. А. Савченко. - С. 98-99
  Садова В. В.  трансформация цілей історико-педагогічної освіти студентів вищого навчального закладу / В. В. Садова. - С. 99-101
  Сайковська В. В.  Науково-педагогічна діяльність видатного хіміка С. М. Реформатського / В. В. Сайковська. - С. 101-103
  Салманова О. В.  Об осознанном отношении будущих педагогов к формированию собственного имиджа / О. В. Салманова. - С. 103-105
  Сандецька О. О.  Міжнародна співпраця у галузі освіти дорослих / О. О. Сандецька ; О. О. Сндецька. - С. 105-106
  Свириденко О. О.  Насильство в сім'ї: причини, наслідки, протидія / О. О. Свириденко, Ю. О. Порпленко. - С. 106-108
  Семенова М. Г.  Особливості навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 108-109
  Сєргєєва О. В.  Напрями професійної підготовки перекладачів-референтів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва. - С. 109-111
  Сіняговська І. Ю.  Структура лінгводидактичної моделі формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету / І. Ю. Сіняговська. - С. 111-112
  Степанюк К. І.  Педагогічна практика як фактор формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк. - С. 112-114
  Сухоставська Л. О.  Педагогічна практика як невіддільна складова загальної професійної підготовки майбутніх педагогів і психологів у ВНЗ / Л. О. Сухоставська. - С. 114-115
  Тарасова О. В.  Використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин / О. В. Тарасова. - С. 115-117
  Титаренко О. І.  Культура мовлення як спосіб саморозвитку особистості / О. І. Титаренко, В. А. Депутат. - С. 117-118
  Тичинська О. В.  Національна ініціатива трансформації шкільного консультування США / О. В. Тичинська. - С. 118-119
  Удовіченко Г. М.  Психолого-педагогічний аналіз понять: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, предметна компетенція / Г. М. Удовіченко. - С. 119-121
  Черкашина Т. В.  Іноваційні технології виховання в умовах університетської освіти / Т. В. Черкашина. - С. 121-123
  Черноусова Н. М.  Виховання позитивного лідера дитячого колективу засобами корекційної педагогічної підтримки / Н. М. Черноусова. - С. 123-125
  Чичук В. М.  Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів засобами інформаційно-комунікативних технологій / В. М. Чичук. - С. 125-127
  Чорна О. А.  Деякі аспекти наукових пошуків у сфері дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу / О. А. Чорна. - С. 127-129
  Швидка С. О.  Збереження здоров'я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / С. О. Швидка. - С. 129-130
  Ярошинська О. О.  Перспективи досліджень професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. О. Ярошинська. - С. 130-132

Рубрики: Освіта вища

 
149 60.9(4Укр)я73-1
С69

        Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Текст] : навч. посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. Ч. 5 Практична психологія у соціальній роботі / Держ. центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. - К. : ДЦССМ, 2003. - 262 с.

Зміст:
  Практична психологія у соціальній роботі. - С. 6-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Індивідуальні особливості вищої нервової діяльності людини та їх значення для соціальної роботи. - С. 16-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні кризи особоистості та їх врахування в роботі з різними віковими категоріями. - С. 29-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сензитивні періоди у психічному розвитку особистості та необхідність реалізації їх можливостей. - С. 37-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особистісні труднощі і проблеми підлітків. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  До проблеми соціальної психології груп. - С. 49-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Структура, механізми та моделі спілкування. - С. 65-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні аспекти сексуально-інтимної підготовки школярів до шлюбу. - С. 69-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічні особливості соціально-педагогічної діяльності. - С. 82-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Позиції психолога-консультанта у консультативному процесі. - С. 89-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічна діагностика: основні методи, їх характеристика і особливості використання. - С. 94-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Психологічна діагностика особистісної тривожності підлітків та деякі способи її подолання. - С. 104-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості використання проективних графічних методик в психологічній діагностиці особистості. - С. 116-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смисложиттєві цінності та рольове моделювання поведінки "економічної людини". Практикум. - С. 126-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проективний метод психодіагностики "внутрішньої картини здоров'я". - С. 137-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Організаційно-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу. - С. 142-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості роботи практичного психолога із соціально-педагогічно занедбаними дітьми. - С. 154-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості психологічної корекції емоційної сфери підлітків. - С. 157-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості. - С. 167-183. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Особливості оцінки і розвитку пам'яті у підлітків. - С. 183-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Використання нових інформаційних технологій у практичній психології. - С. 200-246
  Навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів. - С. 247-260

Рубрики: Соціальна робота - Теорія соціальної роботи

Анотація:   У посібнику розглядаються актуальні проблеми підвищення кваліфікації практичних психологів з точки зору теорії і практики психологічної служби у сфері соціальної роботи. Висвітлене широке коло питань теоретичного плану, поданий ряд практичних методик з успіхом можуть бути використані практичними психологами центрів соціальних служб для молоді.

 
150 88.8я73-1
П82

Проскура, О. В.

        Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками [Текст] : Навч. посіб. / О. В. Проскура. - К. : Освіта, 1998. - 199 с.

Зміст:
  Психологічні та педагогічні питання наступності дошкільної і початкової шкільної освіти. - С. 7-25
  Теоретичні засади періодизації психічного розвитку та визначення особливостей дошкільного і шкільного дитинства. - С. 33-44
  Психологічна готовність до школи. Її структура зміст. - С. 47-72
  Розвиток соціальної та пізнавальної активності першокласників в умовах навчання. - С. 79-100
  Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками. - С. 109-128
  Психологічний практикум. - С. 133-183

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): психологічна готовність дітей до школи -- соціальна активність першокласників -- пізнавальна активність першокласників -- самооцінка вчителя -- індивідуалізація роботи

Анотація:   Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.

 
151 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. №1 (214) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 150 с.

Зміст:
  Зязюн І. А.  Екзистенціальні особливості педагогічної дії / І. А. Зязюн. - С. 3-7
  Ничкало Н. Г.  Прогностичне значення педагогічних ідей академіка Олександра Захаренка / Н. Г. Ничкало. - С. 7-12
  Кузмінський А. І.  Формування працелюбності в учнів як важливий чинник збереження і зміцнення їхнього здоров'я у педагогічній теорії і практиці О. А. Захаренка / А. І. Кузмінський. - С. 12-18
  Авшенюк Н. М.  Трансцендентальні імперативи розвитку вищої освіти у XXI столітті: прогнози і перспективи / Н. М. Авшенюк. - С. 19-23
  Авшенюк Н. М.  Американські підходи до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу обдарованої студентської молоді / Н. М. Авшенюк. - С. 23-27
  Аніщенко О. В.  Скарбниця педагогічних ідей Олександра Захаренка у контексті розвитку сучасної загальноосвітньої школи / О. В. Аніщенко. - С. 27-31
  Арапов О. В.  Питання збереження і зміцнення здоров'я в письменних пам'ятках IX-XVI ст. / О. В. Арапов. - С. 31-35
  Бекирова А. Р.  Методические рекомендации по формированию основ гражданской культуры учащихся 1-х классов во внеурочной деятельности / А. Р. Бекирова. - С. 36-44
  Боголій В. М.  Ідейне спрямування педагогічної діяльності академіка Олександра Захаренка / В. М. Боголій. - С. 42-46
  Василенко О. В.  Розвиток проблеми морально-етичних відносин "учитель - учень" у педагогічних працях минулого століття / О. В. Василенко. - С. 46-51
  Вітренко А. В.  Професійно-педагогічна культура як складова підготовки майбутнього вчителя: сталий розвиток / А. В. Вітренко. - С. 51-55
  Вовкочин Л. Ю.  До питання підготовки керівника сучасного загальноосвітнього навчального закладу / Л. Ю. Вовкочин, Р. В. Тесля. - С. 55-57
  Волошин П. М.  Основні напрями виховання громадянськості школярів на уроках музика / П. М. Волошин. - С. 57-61
  Гаряча С. А.  Школа як простір істини в гуманній педагогіці О. Захаренка та Ш. Амонашвілі / С. А. Гаряча. - С. 61-64
  Гнатюк П. В.  О преподавании английского языка в магистратуре механико-математического факультета КНУ им. Шевченко / П. В. Гнатюк, И. Л. Иванов. - С. 64-67
  Голуб Л. І.  Австралійські підходи до розвитку школи як полікультурного освітнього середовища / Л. І. Голуб. - С. 68-71
  Гордійчук А. В.  Формування міжкультурної професійної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови / А. В. Гордійчук. - С. 71-74
  Даниленко Л. І.  Інновації у педагогічній спадщині О. А. Захаренка / Л. І. Даниленко. - С. 75-78
  Дорошенко Т. В.  Проблема педагогічної компетентності та готовності до професійної самореалізації вчителя у творчій спадщині О. А. Захаренка / Т. В. Дорошенко. - С. 78-83
  Дяченко Л. М.  Розвиток особистісної компетентності майбутніх учителів середньої школи у ФРН / Л. М. Дяченко. - С. 83-87
  Зінченко С. В.  Ціннісні орієнтаії у професійній діяльності педагогів сучасної школи / С. В. Зінченко. - С. 87-90
  Лавріненко О. А.  Витоки педагогічної майстерності Олександра Захаренка / О. А. Лавріненко. - С. 90-94
  Лук'янова Л. Б.  Неформальна освіта дорслих як невід'ємна складова освіти впродовж життя / Л. Б. Лук'янова. - С. 94-97
  Мелешко В. В.  Розвиток виховного потенціалу сільської школи на гуманістичних ідеях О. Захаренка / В. В. Мелешко. - С. 97-100
  Постригач Н. О.  Підготовка вчителів для демократичного громадянства в загальноєвропейському контексті / Н. О. Постригач. - С. 100-105
  Радзівіл Т. А.  Інноваційна підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів / Т. А. Разівіл. - С. 105-108
  Сігаєва Л. Є.  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя / Л. Є. Сігаєва. - С. 109-112
  Січко Л. С.  Удосконалення системи освіти України - проблеми сьогодення / Л. С. Січко. - С. 113-115
  Скляніченко К.  Критичне мислення як фактор формування в учнів національної свідомості на уроках історії України / К. Скляніченко. - С. 115-120
  Сулима О. В.  Компетентнісний підхід у сучасній дошкільній освіті: досвід Федеративної Республіки Німеччини / О. В. Сулима. - С. 120-124
  Уйсімбаєва Н. В.  Розвиток творчої активності студентів / Н. В. Уйсімбаєва. - С. 124-127
  Шамрай О. Г.  Управління сучасною школою в контексті педагогічних ідей О. А. Захаренка (на прикладі Кам'янського району) / О. Г. Шамрай. - С. 127-131
  Шандрук С. І.  Професійна перепідготовка американського вчителя на засадах особистісного та андрологічного підходів / С. І. Шандрук. - С. 131-135
  Шишова І. О.  Особливості дослідження феномену "дошкільне дитинство" у психології та педагогіці / І. О. Шишова, А. Б. Рацул. - С. 135-140
  Яненко О. А.  Структура, критерії та рівні сформованості професійної мобільності майбутнього педагога-музиканта / О. А. Яненко. - С. 140-143
  Акуленко І. А.  Соціалізація особистості: теоретичний і практичний аспекти у процесі підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 143-146

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
152 88.8-7я73-1
Р49

Рибалка, В. В.

        Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого [Текст] : посібник / В. В. Рибалка. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 220 с.

Зміст:
  Психологічна характеристика праці особистості. - С. 8-74
  Психолого-педагогічні питання трудового виховання, навчання та професійної підготовки особистості до праці. - С. 75-179
  Психологічні умови ефективного здійснення особистістю трудової та професійної діяльності. - С. 180-205

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Психологія вчителя

Ключові слова (ненормовані): психологічна характеристика трудової діяльності -- психологічна структура особистості працівника -- психограма професії -- темперамент особистості трудівника -- культурно-психологічний

Анотація:   У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудвої діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого - шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.

 
153 74.00
Р64

        Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: IV Слов'янські пед. читання (30 червня-1 липня) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конгр. / М-во освіти і науки України; АПН України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін.. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 338 с.

Зміст:
  Ничкало Н.  Становлення і розвиток наукових шкіл як міжнародна історико-педагогічна проблема / Н. Ничкало. - С. 10-11
  Кремень В. Г.  Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні / 3-6
  Зязюн І. А.  Духовні чинники елітарної особистості / І. А. Зязюн. - С. 15-19
  Мацеевски Я.  Общественно-правовая ситуация учителя в Польше и государствах европейского союза / Я. Мацеевски. - С. 23-26
  Філіпчук Г. Г.  Культурологічна основа сучасної школи / Г. Г. Філіпчук. - С. 26-29
  Сташак Б.  Інтегроване навчання / Б. Сташак. - С. 29-32
  Круль Р.  Учитель как носитель ценностей в формировании личности / Р. Круль. - С. 37-41
  Graca T.  Jak byc tworczym i refleksyjnym nauczycielem / T. Graca. - С. 41-45
  Руденко В. М.  Проблема педагогічної рефлексії культури в умовах глобалізації освіти / В. М. Руденко. - С. 47-50
  Селезнев Н. В.  Об истоках нового направления в педагогике - педагогической антропологии / Н. В. Селезнев, В. Е. Селезнев. - С. 51-53
  Лощенова І. Ф.  Теоретичні засади полікультурної освіти / І. Ф. Лощенова. - С. 53-54
  Самохвалова С. Ю.  воспитание толерантности / С. Ю. Самохвалова. - С. 54-56
  Кретова О. І.  Проблема діалогу та педагогічної комунікації у полікультурному соціумі / О. І. Кретова, П. В. Кретов. - С. 56-59
  Морозов А. Г.  Виховання в суспільстві свідомості об'єктивної необхідності переходу на засади сталого цивілізаційного розвитку / А. Г. Морозов, С. А. Морозова. - С. 59-62
  Івашкевич Ю. В.  Функціонально-знакова природа іронії / Ю. В. Івашкевич. - С. 59-62
  Олійник В. В.  Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України у період глобалізації / В. В. Олійник. - С. 66-68
  Панова Л. Д.  Виховання людини культури у полікультурному просторі / Л. Д. Панова, Б. И. Перили. - С. 68-69
  Распопова С. О.  Православна традиція як джерело розвитку духовності й культури у полікультурному освітньому просторі / С. О. Распопова. - С. 69-71
  Слюсаренко Н. В.  Реалізація завдань полікультурної освіти в процесі трудової підготовки молоді (друга половина ХХ століття) / Н. В. Слюсаренко. - С. 73-74
  Черток Л. П.  Диалог культур - основной принцип поликультурного образования / Л. П. Черток. - С. 76-77
  Фадеева С. И.  Моделирование системы личностно-ориентированного образования в школе адаптивного развития личности / С. И. Фадеева, Л. Д. Лысак. - С. 77-78
  Хайруддинов М. А.  Проблемы национально-ориентированного воспитания в контексте становления украинской нации и приоритетов социально-экономического развития страны (на материале крымскотатарской этнопедагогики) / М. А. Хайруддинов. - С. 77-78
  Пилипчук В. В.  Особливості релігійної філософії як антропологічної складової педагогіки / В. В. Пилипчук. - С. 80-83
  Баранов А. А.  Гуманистические перспективы контроля знаний учащихся в личностно-ориентированном процессе обучения / А. А. Баранов, Н. В. Колоколова. - С. 83-84
  Бодненко Т. В.  Удосконалення методичної структури уроків фізики як шлях формування у учнів пізнавального інтересу / Т. В. Бондаренко. - С. 85
  Власенко В. М.  Місце і роль експерименту в системі контролю знань, умінь та навичок учнів з фізики / В. М. Власенко. - С. 85-86
  Гриценко В. Г.  Перевірка вмінь розв'язування фізичних задач засобами комп'ютерних технологій / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко. - С. 86-87
  Ильевич Т. П.  Организация интерактивного обучения в условиях личностно-ориентированного образования / Т. П. Ильевич, А. В. Мельничук, В. Е. Лозовский. - С. 89-90
  Михайлюк І. Р.  Проектування навчального середовища засобом інтерактивних комп'ютерних курсів / І. Р. Михайлюк. - С. 92-94
  Павленко О. А.  Дидактичні засади організації контролю педагогічних систем / О. А. Павленко. - С. 94
  Романовская Н. В.  Технология проектного обучения в образовательном процессе / Н. В. Романовская, Л. Д. Диордица. - С. 94-95
  Скутельник Г. П.  Новые подходы к изучению немецкого языка / Г. П. Скутельник. - С. 96-97. - обучение немецкому языку
  Тарасенкова Н. А.  Обучение математике и семиотика: точки соприкосновения / Н. А. Тарасенкова. - С. 97-98
  Шакун Н. В.  Діагностика - окрема галузь науки чи функція перевірки якості знань? / Н. В. Шакун. - С. 98-99
  Шинкаренко Е. Г.  Формирование интереса одаренных детей к изучению курса геометрии / Е. Г. Шинкаренко. - С. 99-100
  Павлик О. А.  Сучасні технології мовної освіти як засіб розвитку особистості школяра / О. А. Павлик. - С. 100-102
  Морозова С. А.  На шляху до європейської системи екологічної освіти / С. А. Морозова. - С. 102-104
  Коломинский Я. Л.  Развитие психологической культуры учащихся как фактор психологического здоровья / Я. Л. Коломинский. - С. 106-108
  Герасимова І. В.  До питання адаптації першокурсників в умовах навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 108-109
  Герасимова Н. Е.  Етапи адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Е. Герасимова. - С. 109-110
  Глазиріна В. М.  Особливості мотивації навчання студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 110-111
  Горбач Г. М.  Роль емпатійного рефлексивного слухання в процесі вивчення учнями іноземної мови / Г. М. Горбач. - С. 111-112
  Вінник Н. Д.  Розвиток психологічної компетентності як складової творчої готовності педагогічних працівників / Н. Д. Вінник. - С. 112-114
  Волошко Н. І.  Збереження фізичного та психічного здоров'я в умовах навчання / Н. І. Волошко. - С. 114-115
  Ігнатович О.  Саморозвиток та самоактуалізація психологічної культури практичних психологів у творчій професійній самодіяльності / О. Ігнатович. - С. 115-117
  Белановская О. В.  Знак как психологический механизм развития личности / О. В. Белановская. - С. 120-122
  Становських З. Л.  Основні напрямки оптимізації професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці / З. Л. Становських. - С. 122-123
  Кузьменко Г. О.  Впровадження досвіду аналітичної психології у вирішенні проблеми психічного здоров'я студентів / Г. О. Кузьменко. - С. 123-124
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Розкриття креативного потенціалу особистості як умова ефективного засвоєння іноземної мови студентами університету / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 124-125
  Лозовский В. Е.  Психологическая служба в условиях личностно-ориентированного обучения на основе интерактивных технологий / В. Е. Лозовский, Л. П. Диордица. - С. 125-127
  Мошенська Л. В.  Особливості використання творів образотворчого мистецтва у психологічній діагностиці / Л. В. Мошенська. - С. 127-128
  Мукомел С. А.  Пасторальний тренінг - як спосіб цілеспрямованого формування духовної сфери особистості учнів / С. А. Мукомел. - С. 128-129
  Недбаева С. В.  Реализация антропологического подхода в подготовке учителя средствами психологической практики / С. В. Недбаева. - С. 29-30
  Гончарук Т. О.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку толерантної особистості / Т. О. Гончарук. - С. 130-132
  Зязюн Л.  Як міністри освіти і культури Франції започаткували і реалізують державну програму "Мистецтво в школі?" / Л. Зязюн. - С. 139-144
  Бубела О. В.  Педагогическое общение как одно из важнейших условий и средств развития личности / О. В. Бубела. - С. 145-146
  Вакулик І. І.  Проблема становлення особистості у процесі вивчення дисципліни "сімейно-побутова культура та домашня економіка" / І. І. Вакулик. - С. 146
  Вовкочин Л. Ю.  Проблема формування громадянськості молоді як важливої складової моделі сучасного виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 146-147
  Выхор С. Т.  К проблеме реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном поцессе школы / С. Т. Выхор. - С. 147-149
  Галашко М. І.  Громадська освіта студентів в процесі фізкультурно-спортивних занять / М. І. Галашко. - С. 149-150
  Гаврина А. Л.  Микросоциум семьи в воспитании ребенка / А. Л. Гаврина. - С. 150-151
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 151-153
  Дахно Р. А.  Особистісно-орієнтований едукаційний процес як психолого-педагогічна умова профілактики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх закладів / Р. А. Дахно
  Дулатбеков Н. О.  Правовое воспитание как фактор формирования поликультурной компетентности личности / Н. О. Дулатбеков, Т. К. Туркенов. - С. 154-156
  Іванова І. В.  Гендерна автобіографія як метод самодіагностики та саморозвитку особистості в полікультурному освітньому просторі / І. В. Іванова. - С. 156-158
  Ильевич С. Л.  Адаптивно-инновационное развитие воспитательных систем в условиях личностно-ориентированного образования / С. Л. Ильевич. - С. 158-159
  Кикинежди О. М.  К проблеме формирования гендерной культуры молодежи / О. М. Кикинежди, В. А. Рамих. - С. 160-161
  Ковчина І. М.  Деякі тенденції соціально-правового захисту дітей та молоді у європейських країнах / І. М. Ковчина. - С. 161-164
  Колоколова Н. В.  Некоторые аспекты воспитания нравственных отношений учащихся в школе гуманитарной культуры / Н. В. Колоколова, Л. Н. Кара. - С. 164-165
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 165
  Кулакова Т. Б.  Профессиограмма как важный компонент диагностики будущей деятельности педагога / Т. Б. Кулакова. - С. 165-167
  Лебедєва І. О.  Дитяча безпритульність як соціально-педагогічна категорія / І. О. Лебедєва. - С. 167-168
  Мельничук Л. Д.  Социально здоровая семья как основополагающий фактор социализации личности / Л. Д. Мельничук. - С. 168-169
  Мосийчук И. П.  Предпочтение локальных национальных черт в искусстве / И. П. Мосийчук. - С. 169-170
  Набенюк М. В.  Личностно-ориентированное взаимодействие как основа развития личности учащегося / М. В. Набенюк, В. С. Веснин. - С. 170-171
  Набенюк М. В.  Моделирование личности выпускника школы в рамках поликультурного образовательного пространства / М. В. Набенюк, М. Р. Просянкина. - С. 171-172
  Николау Л. Л.  К проблеме обеспечения успешной адаптации ученика при переходе со ступени начального образования в основную / Л. Л. Николау. - С. 172-173
  Погольша О. Н.  Воспитание у школьников общечеловеческих и национальных нравственных ценностей / О. Н. Погольша. - С. 173-174
  Попова М. С.  Роль мистецтва у розвитку творчого потенціалу підлітка / М. С. Попова. - С. 174-175
  Рись М. Ю.  Творча самореалізація - передумова розвитку особистості підлітка / М. Ю. Рись. - С. 175-176
  Чемерицький О. Д.  Підвищення правової культури старшокласників в процесі позашкільних занять спортом / О. Д. Чемерицький. - С. 176-177
  Шароватова О. П.  Роль домашнього виховання у формуванні особистості дитини / О. П. Шароватова. - С. 178-179
  Шишкина А. И.  Теоретико-практический анализ структуры толерантной личности / А. И. Шишкина. - С. 179-180
  Шурпа О. А.  Проектная деятельность как средство развития личности учащихся / О. А. Шурпа. - С. 180-181
  Терентьєва Н. О.  Полікультурне виховання як основа міжкультурного спілкування / Н. О. Терентьєва. - С. 181-183
  Топор А. В.  Педагогические аспекты экологического воспитания младших школьников / А. В. Топор. - С. 183-184
  Трофимова Н. М.  Нравственность - принцип педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного процесса / Н. М. Трофимова, Н. Б. Трофимова, Л. Ши. - С. 184-186
  Отич О. М.  Мистецтво у розвитку особистості / О. М. Отич. - С. 187-189
  Флегонтова Н. М.  Сучасні наукові підходи до педагогічної організації культурного дозвілля школярів / Н. М. Флегонтова. - С. 189-190
  Селезнев В. М.  Характер современного воспитательного влияния на школьников среды и общества / В. М. Селезнев. - С. 190-192
  Носаченко І. М.  Удосконалення економічної підготовки особистості в системі неперервної професійної освіти / І. М. Носаченко. - С. 192-194
  Кузьменко В. В.  Полікультурна освіта та її вплив на формування у школярів наукової картини світу / В. В. Кузьменко. - С. 194-195
  Байдацька Н. М.  Актуальність проблеми інформаційного забезпечення моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах / Н. М. Байдацька. - С. 197-198
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 198
  Ігнатенко І. А.  Подив як основа формування мотивації науково-дослідницької діяльності студентів біологічного факультету університету, передумова та ключовий момент формування дослідницьких умінь / І. А. Ігнатенко. - С. 198-201
  Лещенко І. Т.  Інформаційні технології як стратегічний напрям у модернізації системи неперервної професійної освіти / І. Т. Лещенко. - С. 201-202
  Агошкова О. В.  Дифференцированный подход в развитии культуры познания студентов / О. В. Агошкова. - С. 202-203
  Алферов А. Д.  О предмете педагогической психологии и ее преподавании / А. Д. Алферов, М. А. Лубянова. - С. 203-205
  Абрамова В. В.  Формирование прфессиональных компетенций будущего педагога по физической культуре / В. В. Абрамова, Л. А. Батуева, Т. В. Романюк. - С. 205-206
  Архипова С. П.  Професійна компетентність соціального працівника в структурі його професіоналізму / С. П. Архипова. - С. 207-208
  Бабин И. И.  Значение компетенции в определении целей, формировании норм и стандартов качества высшего образования / И. И. Бабин, В. А. Рамих. - С. 208-210
  Балицька А. А.  Роль викладача-наставника у запобіганні конфліктних ситуацій в студентському колективі / А. А. Балицька. - С. 210-211
  Бондаренко Д. М.  Поняття тьютор і тьюторинг у системі дистанційного навчання / Д. М. Бондаренко. - С. 211-212
  Василенко М. П.  Диалогизация учебного процесса как определяющий фактор прфессионализации личности / М. П. Василенко. - С. 212-213
  Гнезділова К. М.  Формування мотиваційного компоненту готовності майбутніх вчителів математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 218-219
  Горюнова Л. В.  Особенности формирования профессионального мобильного специалиста в системе опережающего профессионального образования / Л. В. Горюнова. - С. 219-221
  Грабовий А. К.  Концептуальні засади вдосконалення шкільного хімічного експерименту та експериментальної підготовки вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 221-222
  Дорошко О. М.  Роль поликультурного пространства вуза в формировании экологической культуры будущих учителей / О. М. Дорошко. - С. 225
  Кара Л. Н.  К вопросу о сущности информационной культуры как педагогической цели высшей школы / Л. Н. Кара. - С. 225-226
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 226-227
  Кулик Л. О.  Розвиток творчих здібностей студентів на основі вивчення процесу творення видатних фізиків / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, О. О. Богатирьов. - С. 230-232
  Кучеряну С. Г.  Исследование готовности студентов к межэтничному общению / С. Г. Кучеряну. - С. 232-233
  Михеева Е. В.  К вопросу о формировании ценностного отношения к будущей профессии как компоненте профессионального самоопределения студента / Е. В. Михеева. - С. 233-234
  Некоз І. В.  Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення іноземних мов / І. В. Некоз. - С. 234-235
  Савченко О. П.  Студентське самоврядування: мета, суть, завдання / О. П. Савченко. - С. 239-241
  Черноглазова Л. С.  Формирование профессионально-нравственной культуры будущего социального педагога / Л. С. Черноглазова. - С. 242-243
  Чикалкина Н. Л.  Роль курсовых работ по педагогике в воспитании профессиональных качеств у студентов / Н. Л. Чикалкина. - С. 243-244
  Чуракова О. В.  Підвищення внутрішньої мотивації соціального працівника як умова формування його професійної компетентності / О. В. Чуракова. - С. 244-245
  Шишкина О. И.  Анализ деловых конфликтов между студентами и преподавателями вуза / О. И. Шишкина. - С. 245-246
  Шиянов Е. Н.  Развитие студента как субъекта образовательного процесса / Е. Н. Шиянов. - С. 246-248
  Ставропольцева С. В.  Роль активных методов обучения в развитии личностно значимых качеств будущего специалиста / С. В. Ставропольцева. - С. 248-249
  Фастовець О. О.  Етапи підготовки менеджерів з туризму в Україні / О. О. Фастовець. - С. 249-250
  Харченко О. М.  До проблеми підвищення адаптації майбутніх працівників до умов та процесу діяльності / О. М. Харченко. - С. 250-251
  Хлебников В. Ф.  Реализация педагогических условий подготовки будущего учителя биологии к формированию экологической культуры старшеклассников / В. Ф. Хлебников, Е. В. Черникова. - С. 251-253
  Триус Ю. В.  Система формування інформаційної культури як важлива складова професійної підготовки фахівців нової генерації / Ю. В. Триус. - С. 255-256
  Соломаха С. О.  Активізуючі технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / С. О. Соломаха. - С. 260-261
  Ржевська Н. Ф.  Професійна підготовка дорослих в системі неперервної професійної освіти / Н. Ф. Ржевська. - С. 261-263
  Касярум С. О.  Особливості впровадження текстового методу у навчальний процес вищого навчального закладу / С. О. Касярум. - С. 263-264
  Кляцька Л. М.  Адаптація методу case study до навчання природничо-математичних дисциплін у ВНЗ / Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко. - С. 266-267
  Шляхова В. В.  Суржикізація мовлення студентів / В. В. Шляхова. - С. 267-270
  Дзега В. Д.  Розвиток прфесійної компетентності та автономної діяльності сільського вчителя в умовах полікультурного освітнього простору / В. Д. Дзега. - С. 273-276
  Звезда Л. М.  К вопросу о профессиональной и творческой готовности руководителя и педагога / Л. М. Звезда. - С. 277-278
  Ілляшенко Н. Г.  Школа - вуз: зв'язки і проблеми / Н. Г. Ілляшенко, Н. М. Гордієнко. - С. 279-280
  Ильевич Т. П.  Отдельные аспекты проблемы развития профессиональной культуры педагога-воспитателя / Т. П. Ильевич, С. Л. Ильевич. - С. 280-281
  Касярум Н. В.  Деформоване обличчя сільської школи (аналіз структури сучасної сільської школи) / Н. В. Касярум, А. І. Кузмінський. - С. 282-287
  Лещенко А. А.  Домашнє навчання - самодостатній компонент допрофесійної підготовки учнівської молоді в США / А. А. Лещенко. - С. 287-289
  Лук'янець І. В.  Сучасні вимоги до професійних якостей вчителя початкової школи в контексті європейської інтеграції / І. В. Лук'янець. - С. 290-291
  Мазоха Д. С.  Безперервність у системі формування професіоналізму вчителя-класовода / Д.С. Мазоха. - С. 291-292
  Каплун А. З.  З досвіду реформування професійної освіти Польщі / А. З. Каплун. - С. 297-300
  Гушлевська І. В.  Коло актуальних ідей, що ідуть в основу трансформації функцій і ролей вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська. - С. 300-301
  Матвієнко О.  Із досвіду реформування системи середньої освіти в Португалії / О. Матвієнко. - С. 301-304
  Боєчко Ф. Ф.  Показники функціонального стану організму за умов гіподинамії та стресу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 305-308
  Бондаренко О. М.  Розвиток валеологічних знань в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 308-309
  Самоха Р. А.  Проблеми реабілітації та оздоровлення засобами фізичної культури / Р. А. Самоха. - С. 316-317
  ARRAY(0x2553558)  ARRAY(0x25b9b00) / ARRAY(0x25904e8). - С. ARRAY(0x1f6d2e0)
  Фролов В. Д.  Оцінка результатів нормативних вимог з фізичного виховання як шлях покращення якості навчально-виховного процесу / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, О. П. Верещагіна. - С. 320-321

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірці висвітлюються актуальні філософські, соціальні, психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в полікультурному освітньому просторі слов'янських країн.

 
154 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка №2 (23) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2008. - 150 с.

Зміст:
  Бойко А.  Демократизація - детермінанта розвитку освіти / А. Бойко. - С. 7-10
  Даренская В. Н.  Нравственные императивы восточнославянской крестьянской культуры / В. Н. Даренская. - С. 11-15
  Ільїна Г. В.  Проблема ідентичності в класичній та некласичній філософії / Г. В. Ільїна. - С. 16-22
  Куц В. А.  Праця і розвиток особистості / В. А. Куц. - С. 23-25
  Михайленко Р. В.  Суспільний розвиток і власність / Р. В. Михайленко. - С. 26-30
  Рубан О. В.  Гендерні ролі в Україні, сучасний етап: зміна світоглядних стереотипів / О. В. Рубан. - С. 31-33
  Рубанець О. М.  Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки / О. М. Рубанець. - С. 34-39
  Федосова Г. Л.  Етична складова наукової діяльності у сфері інформаційних технологій / Г. Л. Федосова. - С. 40-45
  Винославська О. В.  Особливості пректування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи / О. В. Винославська, Г. В. Ложкін. - С. 46-50
  Гуцол С. Ю.  Эссеизм как феномен идентификации мифологической целостности / С. Ю. Гуцол. - С. 51-56
  Гузенко С. М.  Психологічне значення передшлюбних випробувань у сюжетах чарівних казок / С. М. Гузенко. - С. 57-61
  Карамушка Л. М.  Предмет та основні завдання психології управління змінами в організації (як актуального напряму досліджень організаційної психології) / Л. М. Карамушка. - С. 62-66
  Креденцер О. В.  Психологічна допомога українським підприємцям у вирішенні професійних проблем як актуальне завдання економічної психології / О. В. Креденцер. - С. 67-74
  Кривопишина О. А.  Новітня теорія тексту і системно-стратегічний підхід / О. А. Кривопишина. - С. 75-78
  Павлик Н. В.  Почуттєво-моральна теорія людини у працях М. Я. Грота як теоретико-методологічна парадигма у вивченні проблеми морального розвитку особистості / Н. В. Павлик. - С. 79-84
  Сизко Г. І.  Теоретичний аналіз проблеми становлення у майбутніх педагогів гуманного ставлення до людей з фізичними вадами / Г. І. Сизко. - С. 85-89
  Філь О. А.  Розвиток основних характеристик конкурентоздатності персоналу освітніх організацій як актуальна проблема економічної психології / О. А. Філь. - С. 90-95
  Алексєєв О. М.  Процедури адаптивного тестового контролю знань / О. М. Алексєєв. - С. 96-100
  Бойчук Ю. Д.  Сутність та компоненти еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя / Ю. Д. Бойчук. - С. 101-104
  Васильєв В. В.  Моделі стилів управлінської діяльності в закладах системи соціального захисту населення / В. В. Васильєв. - С. 105-109
  Карамушка В. І.  Політика в галузі освіти для сталого розвитку / В. І. Карамушка. - С. 110-114
  Кміта Є. В.  Методологічні аспекти вивчення елементів авіаційної англійської мови у зіставленні з елементами рідної мови в Росії / Є. В. Кміта. - С. 115-118
  Кравчук Г. В.  Підготовка експериментальної перевірки методики навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення іноземною мовою на основі текстів науково-технічної реклами у вищому технічному навчальному закладі / Г. В. Кравчук. - С. 119-122
  Лузан М. В.  Розвиток музично-творчих здібностей школярів у Великій Британії / М. В. Лузан. - С. 123-125
  Полюк І. С.  Особливості та прийоми оволодіння лексичним матеріалом студентами немовних факультетів / І. С. Полюк, Л. В. Бондар. - С. 126-130
  Яцюк Л. А.  Упражнения как средство для развития рецептивных лексических навыков / Л. А. Яцюк, Л. Н. Коломиец. - С. 131-134

 
155 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 2 (20), Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 156 с.

Зміст:
  Герчанівська П. Е.  Самоідентифікація і самосвідомість творчої особистості у традиційному суспільстві в контексті проблеми "іншого" / П. Е. Герчанівська. - С. 7-11
  Димитров В. Ю.  комунікативістика в системі суспільних відносин / В. Ю. Димитров. - С. 12-16
  Котовська О. П.  Діалог традицій у давньоруському любомудрії / О. П. Котовська. - С. 17-21
  Лисенко М. В.  Інформаційне суспільство як теорія і практика сучасності / М. В. Лисенко. - С. 23-26
  Мігалуш А. О.  Інклюзивна освіта - потреба суспільства / А. О. Мігалуш. - С. 27-32
  Муза Д. Е.  О целях "нового мирового порядка" в историческом выборе восточнохристиянской цивилизации / Д. Е. Муза. - С. 33-37
  Сивохин Г. А.  К вопросу о влиянии процесса модернизации на трансформацию гендерных ролей / Г. А. Сивохин. - С. 38-41
  Ситнік В. П.  М. Міхновський про духовно-особистісні засади українського державотворення / В. П. Ситнік. - С. 42-46
  Скринник-Миська Д. М.  Проблема людини у візії мистецтва модерну: "базова особистість" епохи / Д. М. Скринник-Миська. - С. 47-51
  Якубіна В. Л.  Нові прояви феномену масовості та явищ, пов'язаних із ним, у суспільствах-мережах за доби "інформаційного капіталізму" / В. Л. Якубіна. - С. 52-55
  Бастун Н. А.  Психологічні особливості статеворольової поведінки студентів технічних спеціальностей / Н. А. Бастун, С. О. Лукомська. - С. 56-59
  Варфоломєєва О. В.  Концептуальні принципи професійного становлення психотерапевтів: акмеологічний підхід / О. В. Варфоломєєва. - С. 60-63
  Гузенко С. М.  Життєві кризи в концепціях Л. С. Виготського та Е. Г. Еріксона / С. М. Гузенко. - С. 64-68
  Гуцол С. Ю.  От архетипа к кенотипу: некоторые аспекты концептуального анализа мифологем / С. Ю. Гуцол. - С. 69-75
  Кашкарьова Л. Р.  Методика визначення підвищення навчального потенціалу учнів основної школи / Л. Р. Кашкарьова. - С. 76-80
  Кирпач Н.  Креативність особистості як передумова сходження до власного "я" / Н. Кирпач. - С. 81-83
  Кривопишна О. А.  Образ світу як рефлексивне самоздійснення творчої особистості / О. А. Кривопишна. - С. 84-88
  Михайлюк Л. М.  Розвиток особистості в гуманістичній психології А. Маслоу та К. Роджерса / Л. М. Михайлюк. - С. 89-92
  Пампуха Л. О.  Тип міжособистісної взаємодії як чинник внутрішньо-особистісного рольового конфлікту жінки-керівника / Л. О. Пампуха. - С. 93-98
  Веретенко Т. Г.  Управління навчально-освітньою діяльністю студентів засобами проектів / Т. Г. Веретенко, С. М. Соболєва. - С. 99-101
  Гребеник Т. В.  Педагогічне пректування в управлінні громадянським вихованням студентів вищої школи / Т. В. Гребеник. - С. 102-104
  Заволодько С. В.  Середні спеціалізовані школи мистецтв у системі освіти Великої Британії (Secondary specialist school of arts) / С. В. Заволодько. - С. 105-110
  Кміта Є. В.  Іншомовна компетенція диспетчерів управління повітряним рухом та безпека польотів / Є. В. Кміта. - С. 116-119
  Корсун Г. О.  Професійне самовизначення старшокласників як проблема теорії та методики виховання в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених / Г. О. Корсун. - С. 120-123
  Павлова Т. П.  З досвіду впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу з іноземної мови / Т. П. Павлова, В. В. Лук'яненко. - С. 124-128
  Саєнко Н. С.  Теоретичні основи розвитку у студентів іншомовної соціокультурної компетенції / Н. С. Саєнко. - С. 129-133
  Тарнавская Т. В.  Методы обучения будущих авиадиспетчеров профессиональному английскому языку / Т. В. Тарнавская. - С. 134-138
  Трегубова Г. М.  Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів / Г. М. Трегубова. - С. 139-143
  Тюріна Д. М.  Управління самостійною роботою студентів економічних спеціальностей / Д. М. Тюріна, К. В. Яресько. - С. 144-146

Рубрики: Філософія

 
156 60.5
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка Вип. 27-28 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. - 123 с.

Зміст:
  Алексєєва О. А.  Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього корпусу / О. А. Алексєєва, Г. І. Кишенко. - С. 6-8
  Чепак В. В.  Проблеми освіти в класичній соціології / В. В. Чепак. - С. 9-12
  Чернова К. О.  Українська діаспора в Республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні установки / К. О. Чернова. - С. 12-15
  Аза Л. О.  Особливості національно-просторової ідентифікації в Україні / Л. О. Аза. - С. 15-17
  Ручка А. О.  Національна ідентичність у контексті євроінтеграції / А. О. Ручка. - С. 17-19
  Набруско І. Ю.  Дешифрація рекламних символів: проблеми розуміння / І. Ю. Набруско. - С. 19-22
  Борщенко В. В.  Проблеми контент-аналізу орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами / В. В. Борщенко. - С. 22-25
  Гранадзер Г. Б.  Шляхи визначення ефективності політичної реклами / Г. Б. Гранадзер. - С. 25-27
  Ковтун В. Д.  Полікультурність як детермінанта формування та розвитку паркового середовища / В. Д. Ковтун. - С. 27-30
  Кириленко Т. С.  Аналіз емоційного світу особистості: теоретичні положення, прояви та методичні прийоми / Т. С. Кириленко. - С. 30-32
  Юрчинська Г. К.  Роль психодраматичного методу в подоланні кризи професійного навчання / Г. К. Юрчинська. - С. 32-35
  Соснюк О. Л.  Типологія іноваційно значущих ситуацій порфесійної взаємодії / О. Л. Соснюк. - С. 35-37
  Музичко Л. В.  Типологічні риси особистості як фактор розвитку індивідуального стилю учіння студентів / Л. В. Музичко. - С. 37-39
  Кравчук С. Л.  Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті / С. Л. Кравчук. - С. 40-42
  Траверсе Т. М.  Міжособистісна взаємодія у полікультурному середовищі: культурно-історичний підхід / Т. М. Траверсе. - С. 42-45
  Трофімов А. Ю.  Психологічні та оціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки / А. Ю. Трофімов. - С. 45-48
  Напрасна О. Б.  Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик студентів із домінуванням вербального та невербального способу переробки інформації / О. Б. Напрасна. - С. 48-51
  Заіка Д. О.  Особливості мотивації студентів в умовах навчальної та трудової діяльності / Д. О. Заіка. - С. 51-55
  Заіка Н. Ф.  Психологічний аналіз професійної діяльності логістів / Н. Ф. Заіка. - С. 55-58
  Науменко А. Ю.  Аналіз стресу в сучасних умовах життєдіяльності студентської молоді та її психосоматичне здоров'я / А. Ю. Науменко. - С. 58-61
  Фрідман О. В.  Стратегіальні практики трансформації наративу / О. В. Фрідман. - С. 61-64
  Марушкевич А.А.  Іван Огієнко: ідеї якісного забезпечення навчального прпоцесу / А. А. Марушкевич. - С. 64-66
  Алексєєва О. А.  Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О. А. Алексєєва. - С. 67-69
  Панченко В. І.  Національна культура в умовах глобалізації / В. І. Панченко. - С. 70-73
  Цимбалюк Н. М.  Основні напрями розвитку культурно-дозвіллєвих практик населення України / Н. М. Цимбалюк. - С. 73-74
  Величко А. М.  Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціології / А. М. Величко. - С. 74-76
  Чернова К. О.  Управління діаспорами у поліетнічному просторі / К. О. Чернова. - С. 76-78
  Чудовська-Кандиба І. А.  Відображення стилю життя в соціальній комунікації / І. А. Чудовська-Кандиба. - С. 79-82
  Літвінов С. В.  Змістовні та формальні аспекти представлення соціальної структури як простору статусних ознак / С. В. Літвінов. - С. 82-84
  Король І. І.  Аксіологічний вимір проблеми істини в соціології / І. І. Король. - С. 84-87
  Решетняк О. М.  Релігійний простір України: зміна світоглядних орієнтирів від язичнества до християнства / О. М. Решетняк. - С. 87-90
  Шаповал-Дейнега К. Ю.  Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики ВІЛ/СНІД) / К. Ю. Шаповал-Дейнега. - С. 91-93
  Фомічова В. М.  Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів / В. М. Фомічова. - С. 93-96
  Власова О. І.  Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителів епохи Відродження та нового часу / О. І. Власова. - С. 96-98
  Остапенко І. В.  Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології / І. В. Остапенко. - С. 98-100
  Федоренко Ю. О.  Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості / Ю. О. Федоренко. - С. 100-102
  Стась О. С.  Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей у дорослому віці / О. С. Стась. - С. 102-106
  Ануфрієва О. В.  Засоби масової інформації як чинник життєвого орієнтування молоді / О. В. Ануфрієва. - С. 106-108
  Чугаєва Н. Ю.  Психологічні аспекти педагогічної інтеракції / Н. Ю. Чугаєва. - С. 109-111
  Кащенко О. В.  Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях / О. В. Кащенко. - С. 111-114
  Тарасюк П. І.  Аналіз теоретичних проблем професійного самовизначення / П. І. Тарасюк. - С. 114-117
  Зайцев С. В.  Особливості визначення рівня довіри особистості / С. В. Зайцев. - С. 117-119
  Байдарова О. О.  Рефлексія як основа самоорганізації професійної діяльності соціального працівника / О. О. Байдарова. - С. 120-123

 
157 88
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 12 Психологічні науки Вип. 24 (48) / МОН України. - Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 372 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  Взаємозв'язки свідомого і несвідомого та їх вплив на адаптованість суб'єкта / Т. С. Яценко. - С. 13-21
  Бердник Г. Б.  Особливості соціально-професійної адаптації майбутнього практичного психолога на етапі професійного самовизначення / Г. Б. Бердник, О. В. Царькова. - С. 21-29
  Білуха Т. І.  Розвиток особистості майбутнього психолога-практика: виховні аспекти / Т. І. Білуха. - С. 29-34
  Власова Т. В.  Некоторые практические аспекты адаптации младших школьников / Т. В. Власова, М. В. Миляева. - С. 34-38
  Галушко Л. Я.  Організаційно-методичні рекомендації для практичного психолога щодо використання засобів мистецтв у психокорекційній роботі зі старшими підлітками / Л. Я. Галушко. - С. 38-42
  Гуртовая И. В.  Супружеская адаптация зависимой личности / И. В. Гуртовая. - С. 43-48
  Дерій Н. О.  Соціально-психологічна сумісність як фактор адаптації суб'єкта до виконання шлюбно-сімейних ролей / Н. О. Дерій, Т. Б. Славінська. - С. 50-55
  Дметерко Н. В.  Рефлексивне мислення як передумова професійної адаптації психолога-практика / Н. В. Дметерко. - С. 55-59
  Єгорова О. Б.  Особливості прояву соціально-психологічної адаптації у соматичних хворих / О. Б. Єгорова, А. Е. Мелоян. - С. 60-63
  Каук И. В.  Проблема вторичного профессионального самоопределения как фактор адаптации к изменившейся жизненной ситуации / И. В. Каук. - С. 63-68
  Кононова М. М.  До проблеми дезадаптації: психофізіологічний аспект / М. М. Кононова. - С. 68-73
  Краснобай В.  Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників / В. Краснобай. - С. 73-74
  Куліш О. В.  Адаптація як необхідна умова становлення молодої сім'ї / О. В. Куліш. - С. 75-78
  Локтаева С. А.  Развитие личности и адаптация в студенческой среде / С. А. Локтаева. - С. 78-82
  Максимова Н. Ю.  Ресоціалізація особистості підлітка з девіантною поведінкою / Н. Ю. Максимова. - С. 82-88
  Мелащенко О. М.  Когнітивний креатив: адаптація до інформаційного суспільства у світлі новітніх тенденцій сучасної інформатики / О. М. Мелащенко. - С. 88-94
  Пономарьова О. Ю.  Психодіагностика адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / О. Ю. Пономарьова. - С. 95-103
  Прощай М. О.  Вплив особистісної зрілості на соціальну адаптацію учнівської молоді / М. О. Прощай. - С. 104-107
  Резникова Е. А.  Адаптация как уникальная форма взаимодействия человека с изменяющейся окружающей средой / Е. А. Резникова. - С. 107-112
  Сергієнко І. М.  Діалог із глядачем в інтерактивному психологічному театрі як фактор адаптації молодої людини до дорослого життя / І. М. Сергієнко, Ю. М. Григоренко, Є. К. Іньєва. - С. 113-120
  Сивопляс Н. В.  До проблеми дослідження феномену адаптації у психології / Н. В. Сивопляс. - С. 120-124
  Сіренко Т. А.  Особливості адаптації подружжя до прийняття сімейних ролей / Т. А. Сіренко, Л. Л. Нікітіна. - С. 125-126
  Смалиус Л. Н.  Вплив віри на процес адаптації суб'єкта / Л. Н. Смалиус. - С. 126-128
  Солодухова О. Г.  Проблеми професійної адаптації психолога-практика / О. Г. Солодухова. - С. 128-132
  Сорочинська В. Є.  Детермінанти несприятливих соціально-педагогічних факторів у студентському середовищі / В. Є. Сорочинська. - С. 132-139
  Супруненко Я. В.  Психологічний супровід вагітних та адаптація до материнства / Я. В. Супруненко. - С. 140-144
  Сухоставська Л. О.  Психічне здоров'я суб'єкта як передумова його адаптації / Л. О. Сухоставська. - С. 145-149
  Тарнавська Л. Д.  Роль психологічної служби в процесі адаптації першокурсників до нових умов навчання в університеті / Л. Д. Тарнавська. - С. 149-155
  Татаринова Е. В.  Развитие у подростков познавательного интереса к психологическому самопознанию как фактор адаптации к будущей профессиональной деятельности / Е. В. Татаринова. - С. 155-161
  Тугова М.  Адаптація дітей молодшого шкільного віку до колективу / М. Тугова. - С. 161-163
  Усатенко О. М.  Супервізорство як засіб професійної адаптації психолога - практика / О. М. Усатенко. - С. 163-168
  Фурсевич З. А.  Аналіз вивчення проблеми психосоматичної адаптації та перцепції "образу тіла" студентської молоді / З. А. Фурсевич. - С. 168-175
  Шестопалова О. П.  Професійна адаптація шкільних психологів та проблема допрофесіоналізації у становленні зрілого фахівця / О. П. Шестопалова. - С. 175-182
  Бекетова Е. С.  Проблема гармонизации внутренних противоречий средствами глубинной психокорекции как предпосылка процесса адаптации личности / Е. С. Бекетова. - С. 183-188
  Богданова Н. Н.  Саморефлексия субъекта в процессе глубинной психокоррекции / Н. Н. Богданова. - С. 189-193
  Горобець Т. В.  Роль системи психологічних захистів у адаптації суб'єкта / Т. В. Горобець. - С. 193-197
  Євтушенко І. В.  Проблема інтимних почуттів суб'єкта у міфах / І. В. Євтушенко. - С. 197-204
  Іваненко Б. Б.  Адаптаційні процеси психіки: формування та вияв механізму вимушеного повторення / Б. Б. Іваненко. - С. 205-211
  Иванова А. А.  Влияние комплекса Эдипа на проявление дезадаптации подростка / А. А. Иванова. - С. 211-215
  Калашник І. В.  Вплив деструктивних тенденцій психіки на дезадаптивну поведінку суб'єкта / І. В. Калашник, Н. В. Сивопляс. - С. 215-220
  Лифар Н. Л.  Вплив об'єктних відношень суб'єкта на його адаптацію / Н. Л. Лифар. - С. 220-224
  Магур Л. М.  Особливості формування рефлексивного мислення психолога-практика / Л. М. Магур. - С. 224-229
  Максименко Е. Г.  Формирование психологической защиты личности в онтогенезе / Е. Г. Максименко. - С. 229-236
  Овчаренко О. В.  Проблема формування успішної психічної адаптації суб'єкта / О. В. Овчаренко. - С. 236-238
  Парамонова А. А.  Нарушение объектных отношений в семьях, где дети или подростки страдают нарушениями питания / А. А. Парамонова. - С. 238-243
  Педченко О. В.  Взаємозв'язок релігійності особи з її адаптивними можливостями / О. В. Педченко. - С. 244-247
  Сірик І. В.  Вплив едіпової залежності суб'єкта на стосунки з партнером / І. В. Сірик. - С. 247-251
  Солодухов В. Л.  Метафора як внутрішня сутність казки / В. Л. Солодухов. - С. 252-255
  Туз Л. Г.  Роль психоаналітичної інтерпретації у глибинно-психологічному пізнанні / Л. Г. Туз. - С. 255-262
  Хусаинова Н. Ю.  Архетипические особенности гомосексуалов / Н. Ю. Хусаинова, А. С. Лохматова. - С. 263-265
  Шавровька Н. В.  Регресія та її вплив на міжособистісні стосунки суб'єкта / Н. В. Шавровька. - С. 265-269
  Яценко Т. С.  Взаємозв'язки психодинамічної теорії і практики / Т. С. Яценко [и др.]. - С. 269-275
  Аврамченко С. М.  Детермінанти внутрішньої суперечливості цілісної психіки / С. М. Аврамченко. - С. 276-283
  Амелина В.  "Сильная женщина плачет у окна" / В. Амелина. - С. 283-284
  Антоненко Т. Л.  Вплив морально-естетичних переживань на розвиток у студентів ціннісно-смислової сфери / Т. Л. Антоненко. - С. 285-291
  Асланян Т. С.  Особенности эмоциональной сферы женщин с синдромом "эмоционального холода" / Т. С. Асланян. - С. 291-296
  Богдан Т. В.  Функційні особливості методу психодрами у процесі психокорекційної роботи / Т. В. Богдан. - С. 296-300
  Будяк Л. В.  Проблема психологічної готовності дитини до школи / Л. В. Будяк, К. А. Бабенко. - С. 300-304
  Герман Н. І.  Материнство як психологічний феномен / Н. І. Герман. - С. 304-315
  Горбунова Н. В.  Психологічні механізми розвитку словника дітей дошкільного віку / Н. В. Горбунова. - С. 316-321
  Григоренко Ю. В.  Психоаналітичний підхід до вивчення архетипу матері на прикладі слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 321-326
  Кононова Н. М.  Вплив ідеалізованого "я" на дезадаптацію підлітка в соціумі / Н. М. Кононова, С. Г. Харенко. - С. 326-333
  Кудрявцева Л. О.  Психологічні аспекти творчості Леонардо да Вінчі / Л. О. Кудрявцева. - С. 333-338
  Кучманич І. М.  Особливості впливу стилів сімейного виховання на формування рівня домагань у підлітковому віці / І. М. Кучманич. - С. 338-344
  Лайкова И. В.  Влияние правоохранительной деятельности на программистов, работающих в системе ОВД / И. В. Лайкова. - С. 344-349
  Линник А. О.  Роль активного соціально-психологічного навчання у професійному становленні психолога / А. О. Линник. - С. 349-352
  Нечипоренко О. В.  Можливості методу АСПН у подоланні труднощів спілкування майбутніх психологів-практиків / О. В. Нечипоренко. - С. 352-355
  Парходько Г. Ю.  Дослідження впливу сімейно-об'єктних відносин на політичні переваги особистості / Г. Ю. Парходько, М. В. Яворський. - С. 355-360
  Степаненко Э. К.  Моделирование образа руководителя общеобразовательного учреждения / Э. К. Степаненко. - С. 361-366
  Чернуха І. О.  Метод системної сімейної розстановки та особливості застосування просторової моделі в активному соціально-психологічному навчанні / І. О. Чернуха. - С. 366-371

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічна адаптація особистості -- робота практичного психолога -- психодинамічна теорія Яценко Т. С. -- метод АСПН -- глибинна

Анотація:   Збірник містить наукові праці з проблем психічної адаптації; теоретико-методологічних основ професіоналізму практичних психологів; інноваційних технологій у психокорекційній практиці; теоретичних основ глибинної психокорекції. У цьому випуску представлені статті учасників V Всеукраїнського науково-практичного семінару "Методичні та теоретичні засади глибинної психокорекції: проблема психічної адаптації".

 
158 88.353
К82

        Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю); м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. - 252 с.

Зміст:
  Атаманчук Н. М.  Кризи життєвого розвитку обдарованих дівчаток / Н. М. Атаманчук, А. В. Пасічніченко. - С. 5-9
  Байєр О. О.  Специфіка контексту як фактор травматизації жертв соціальних утисків (на прикладі радянської епохи) / О. О. Байєр. - С. 9-14
  Белова К. С.  Депривационные реакции у детей в условиях неблагоприятных факторов семьи / К. С. Белова, А. Н. Белова. - С. 15-21
  Васютинсський В. О.  Психологічний зміст міжпоколінних відмінностей відтворення культури бідності / В. О. Васютинсський. - С. 22-26
  Волошинко О. В.  Роль післядипломної педагогічної освіти у подоланні криз життєвого розвитку особистості вчителя / О. В. Волошинко. - С. 26-31
  Гончарова Н. О.  Професійне самовизначення як кризове явище юнацького віку / Н. О. Гончарова. - С. 32-40
  Горбенко Ю. Л.  Конфліктність ціннісно-смислової сфери особистості як життєва криза / Ю. Л. Горбенко. - С. 41-45
  Губіна Т. І.  Новонародженість - криза початку психічного життя / Т. І. Губіна. - С. 46-50
  Дзюба Т. М.  Криза в сучасному вимірі життєвого шляху особистості / Т. М. Дзюба. - С. 51-59
  Добродняк А. А.  Кризисная интервенция в психотерапевтической работе / А. А. Добродняк. - С. 60-67
  Калюжна Ю. І.  Психологічні особливості кризи особистості у студентському віці / Ю. І. Калюжна. - С. 68-72
  Кравченко О. Д.  Психологічні особливості міжособистісної адаптованості подружжя на початковому етапі функціонування сім'ї / О. Д. Кравченко. - С. 73-79
  Кулик М. Л.  Музикотерапія як метод регуляції психоемоційного стану у кризові періоди людей похилого віку / М. Л. Кулик. - С. 80-86
  Лавріненко В. А.  Особливості переживання смисложиттєвої кризи підлітками / В. А. Лавріненко. - С. 87-95
  Лимаренко Я. В.  Синдром выгорания и его профилактика / Я. В. Лимаренко. - С. 96-102
  Мирошнеченко А. В.  Гендерні аспекти дитячо-батьківських відносин / А. В. Мирошнеченко. - С. 103-108
  Мишко Н. М.  Девіантна поведінка підлітків як прояв кризи / Н. М. Мишко. - С. 109-115
  Момот Н. С.  Психологічні умови розвитку творчої компетентності майбутніх вчителів / Н. С. Момот. - С. 116-120
  Моргун В. Ф.  Психологічний супровід екзистенційних виборів особистості як засіб профілактики кризи перехідного періоду юнацького віку / В. Ф. Моргун. - С. 121-136
  Москаленко Л. С.  Психологічні протиріччя процессу становлення соціального статусу молодшого школяра / Л. С. Москаленко. - С. 137-144
  Неженцева В. О.  Особливості використання психологічної допомоги у подоланні життєвих криз осіб похилого віку / В. О. Неженцева. - С. 145-152
  Пасічніченко А. В.  Сім'я як чинник формування тривожності дітей дошкільного віку / А. В. Пасічніченко, Н. М. атаманчук. - С. 153-157
  Перетятько Л. Г.  Феноменологія професійного покликання особистості / Л. Г. Перетятько. - С. 157-162
  Разуваева Т. Н.  Психологические барьеры принятия нововведений в высшей школе / Т. Н. Разуваева. - С. 163-166
  Руденко С. І.  Кризи професійного становлення фахівця гуманітарно-технічного профілю навчання / С. І. Руденко. - С. 167-171
  Седих К. В.  Чи є криза в психологічній культурі? / К. В. Седих. - С. 172-187
  Собченко О. М.  Особливості психологічної готовності в особливих умовах до спілкування з пацієнтами майбутніх сімейних лікарів / О. М. Собченко. - С. 186-194
  Тесленко М. М.  Особливості формування негативних проявів у поведінці молодших школярів, що зумовлені віковою кризою / М. М. Тесленко. - С. 195-199
  Тищенко Н. М.  Методи психологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії в ситуаціях ускладненого професійного спілкування / Н. М. Тищенко. - С. 200-207
  Харченко А. С.  Особливості професійного здоров'я викладачів вишу / А. С. Харченко. - С. 208-214
  Хоменко Є. Г.  Криза у взаємодії молодшого школяра з учителем як необхідний етап розвитку їх стосунків / Є. Г. Хоменко. - С. 215-222
  Чайкіна Н. О.  Стильові особливості взаємостосунків у подружній парі / Н. О. Чайкіна. - С. 223-229
  Шарапов А. О.  Краткосрочные технологии психологического консультирования и психотерапии на основе похода Дэвида Гроува / А. О. Шарапов, О. М. никитченко. - С. 229-238
  Юдіна Н. О.  Шляхи подолання мотиваційної кризи у навчанні молодших школярів / Н. О. Юдіна. - С. 238-242
  Яновська Т. А.  Особливості кризи міжособистісних стосунків між підлітками та батьками / Т. А. Яновська. - С. 243-247

Рубрики: Психологія особистості

Анотація:   У матеріалах збірника висвітлено такі актуальні проблеми сучасної психології та психотерапії, як взаємодія сім'ї і соціальних інститутів, дослідження кризових ситуацій життєвого розвитку особистості, консультування та психотерапія сімей у кризові періоди тощо.

 
159 74.4
П84

        Професійна освіта: педагогіка і психологія [Текст] : польсько-український, українсько-польський щорічник. Вип. 13 / за ред.: Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало ; пер.: Г. Балл, І. Вільш. - Ченстохова : 2011. - 368 с.

Зміст:
  Кремень В.  Духовно-моральний вимір людиноцентризму / В. Кремень. - С. 27-37
  Зязюн І.  Динаміка парадигм у гуманітарних науках / І. Зязюн. - С. 39-48
  Балл Г.  Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця / Г. Балл. - С. 49-65
  Ничкало Н.  Інновації у розвитку професійної освіти в умовах ринку праці : досвід, суперечності, перспективи / Н. Ничкало. - С. 91-103
  Радкевич В.  Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки / В. Радкевич. - С. 117-124
  Авшенюк Н.  Глобалізаційний вимір розвитку транснаціональної вищої освіти / Н. Авшенюк. - С. 125-131
  Бідюк Н.  Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищої школи / Н. Бідюк. - С. 143-150
  Хомич Л.  Полікультурна освіта в Україні і Польщі / Л. Хомич. - С. 151-157
  Дубасенюк О.  Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів / О. Дубасенюк. - С. 161-167
  Помиткін Е.  Здатність до керування власними емоційно-почуттєвими станами у процесі професійної діяльності вчителя / Е. Помиткін. - С. 181-189
  Семеног О.  Ціннісні орієнтири вищої філологічної освіти у ХХІ столітті / О. Семеног. - С. 191-198
  Аніщенко О.  Медіакомпетентність як складова професійної культури вчителя / О. Аніщенко. - С. 199-205
  Отич О.  Педагогічно-мистецька майстерня у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання / О. Отич. - С. 207-214
  Солдатенко М.  Проблеми управління навчально-пізнавальною діяльностю учнів і студентів / М. Солдатенко. - С. 229-236
  Борисова С.  Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях з рукоділля / С. Борисова, В. Борисов. - С. 249-257
  Кадемія М.  Сучасні веб-технології та їх використання в навчальній діяльності / М. Кадемія. - С. 303-309
  Лук'янова Л.  Неформальна освіта дорослих: проблеми і перспективи / Л. Лук'янова. - С. 327-333
  Огієнко О.  Розвиток демократичної громадянськості через освіту дорослих : європейський контекст / О. Огієнко. - С. 335-342

 
160 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 (13) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Городецька М. О.  Антикризові стратегії для України: теоретичні та практичні аспекти / М. О. Городецька. - С. 3-4
  Гончарук А. М.  Розвиток інвестування в АПК України / А. М. Гончарук. - С. 4-5
  Ільченко Л. Б.  Управлінський облік як інструмент підвищення ефективності економіки підприємства / Л. Б. Ільченко. - С. 9-11
  Кривий В. В.  Моделі і принципи стратегічного планування розвитку підприємства / В. В. Кривий. - С. 11-13
  Мошко В. В.  Особливості антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / В. В. Мошко. - С. 15-17
  Нікітіна О.  Проблеми економічних стосунків у малому бізнесі / О. Нікітіна. - С. 17-18
  Пахомова Т. М.  Антикризове управління як найважливіша умова сталого розвитку підприємств / Т. М. Пахомова. - С. 19-20
  Руда Є. А.  Проблеми розвитку енергетики України / Є. А. Руда. - С. 20-21
  Слюсарчук Л. І.  Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук. - С. 22-25
  Овчаренко Є. І.  Умови виробничого планування в динамічній організаційній системі / Є. І. Овчаренко. - С. 32-34
  Соболєв В.  Проблеми утилізації твердих побутових відходів / В. Соболєв. - С. 34-36
  Філіппов В. В.  Основні напрямки макроекономічного регулювання трансформаційної економіки України / В. В. Філіппов. - С. 38-40
  Чернюк О. В.  Виділення однорідних регіонів України за соціально-економічними характеристиками для оптимального планування / О. В. Чернюк. - С. 43-48
  Шевченко В. Л.  Медичне страхування в Україні: проблеми реалізації та перспективи / В. Л. Шевченко, А. В. Шевченко. - С. 48-51
  Кончин В. І.  Роль глобального економічного середовища та економічного добробуту у пом'якшенні нерівності доходів в світовій економіці / В. І. Кончин. - С. 52-56
  Обвинцев М.  Перспективи розвитку глобальної та української банківської системи в умовах фінансової невизначеності / М. Обвинцев. - С. 56-64
  Слюсарчук Я. Д.  Грошова система - основа стабілізації економіки України / Я. Д. Слюсарчук. - С. 65-68
  Войтюк М.  Актуальність і необхідність реформування та удосконалення бюджетної системи України / М. Войтюк. - С. 68-70
  Воронько І. Л.  Фінансове оздоровлення комерційних банків як фактор економічного зростання в Україні / І. Л. Воронько. - С. 70-71
  Кринична О.  Система забезпечення фінансового менеджменту / О. Кринична. - С. 73-76
  Мельохіна М. В.  Пропозиції щодо фінансової стабілізації в Україні / М. В. Мельохіна. - С. 77-78
  Сарафаннікова Т.  Проблеми фінансової системи України / Т. Сарафаннікова. - С. 79-80
  Великочий В. С.  Вибір управлінської моделі туризмом в Україні: північноамериканський вектор / В. С. Великочий. - С. 81-84
  Биханова Ю.  Ефективна система мотивації праці - шлях до успіху підприємства / Ю. Биханова. - С. 84-86
  Головина А.  Акио Морита - бунтарь в сфере бизнеса и менеджмента / А. Головина. - С. 93-94
  Горбатюк В. А.  Игорь Ансофф - основатель стратегического менеджмента / В. А. Горбатюк. - С. 97-98
  Горевая Н. С.  Активный менеджмент и маркетинг - путь к оптимизации управления предприятием / Н. С. Горевая. - С. 98-100
  Денисюк С. Г.  Зовнішня реклама як комунікативна технологія виборчої кампанії 2010 року / С. Г. Денисюк. - С. 100-102
  Ковальчук А.  Хостелы, как оптимальный способ организации туризма для молодежи: современное состояние и перспективы развития в Украине / А. Ковальчук. - С. 102-104
  Ковальчук А.  Тенденції формування активної позиції України на світовому туристичному ринку / А. Ковальчук. - С. 104-107
  Лопатенко Л. О.  Сучасні методи викладання дисциплін з менеджменту / Л. О. Лопатенко. - С. 107-109
  Михайловська Н.  Екобезпека та екостратегія на підприємстві / Н. Михайловська. - С. 111-113
  Новікова Н. О.  Світовий ринок туристичних послуг: особливості та перспективи / Н. О. Новікова. - С. 113-116
  Фещенко Д.  Стандарти якості навколишнього середовища / Д. Фещенко. - С. 121-123
  Шиманська В.  Розвиток регіонального туристичного комплексу як засіб підвищення конкурентоспроможності держави / В. Шиманська. - С. 123-124
  Літаш Г.  Транзакційний аналіз як ефективний напрямок психотерапії / Г. Літаш. - С. 125-126
  Панфилов Д.  Манипуляции в современном обществе / Д. Панфилов. - С. 126-129
  Понтковський-Виховатень Б. О.  Психологічна профконсультація як крок у майбутнє / Б. О. Понтковський-Виховатень. - С. 130-133
  Конончук А.  Наукова аргументація в рішенні "АРА" щодо вилучення гомосексуалізму з каталогу хвороб DSM / А. Конончук. - С. 133-136
  Андрощук О.  Психологічні особливості часової переспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення / О. Андрощук. - С. 136-140
  Погорецька Ю.  До проблеми відродження духовних орієнтацій молоді сучасного українського суспільства / Ю. Погорецька. - С. 140-142
  Щериця С.  Профілактика адміністративних правопорушень неповнолітніх в органах внутрішніх справ / С. Щериця. - С. 142-143
  Трофімук К.  Філософія суїцидатна як онтологічна деструкція психології особистості / К. Трофімук. - С. 143-146
  Минаева К.  Системные расстановки как современный метод психологической помощи клиентам / К. Минаева. - С. 146-147
  Гридковець Л. М.  Сопричасна християнська психотерапія - новий психотерапевтичний метод допомоги особистості / Л. М. Гридковець. - С. 148-149
  Ляшенко О.  Развитие сензитивности в группе сопричастной психотерапии: системный подход / О. Ляшенко. - С. 149-154
  Шелестова О.  Казка про себе - як дієвий засіб психотерапії / О. Шелестова. - С. 154-155
  Шкребтієнко Л. П.  Провідна роль казки у процесі виховання патріотичних почуттів старших дошкільників / Л. П. Шкребтієнко. - С. 155-157
  Вакула О.  Психофизиологическая подготовка беременных к рождению ребенка / О. Вакула. - С. 157-158
  Гридковець Л. М.  Психотерапевтична метафора як супровідний засіб допомоги родині у якої народилася дитина із вадами / Л. М. Гридковець. - С. 158-160
  Яновская Л. А.  Актуальность работы психолога в отделении детской онкологии / Л. А. Яновская. - С. 160-162
  Тонкоголос Ю.  Основні тенденції розвитку громадянських цінностей особистості у сім'ї / Ю. Тонкоголос. - С. 163-164
  Гридковець Л. М.  Розлучення подружжя в парадигмі християнської психології / Л. М. Гридковець. - С. 164-166
  Пашкова Н.  Психологічна допомога особам, що пережили розлучення / Н. Пашкова. - С. 167-168
  Пашкова Н.  Психологическое консультирование при работе с кризисными супружескими парами / Н. Пашкова. - С. 168-171
  Кулинич В. М.  Психологічні особливості прийняття управлінських рішень / В. М. Кулинич, С. І. Щериця. - С. 173-174
  Трофименко С.  Польський етнос через призму етнопсихології / С. Трофименко. - С. 174-176
  Піонтковська Н.  Психолого-педагогічні проблеми профорієнтації у профільному навчанні / Н. Піонтковська. - С. 176-178
  Кулинич В. М.  Особливості управління типами темпераменту / В. М. Кулинич, І. В. Дорошенко. - С. 178-179
  Вербовський В. В.  Етимологія слова "ворог" в контексті філософсько-історичного процесу / В. В. Вербовський. - С. 180-182
  Руденко В. В.  Патримоніалізм та його сучасні виміри / В. В. Руденко. - С. 185-186
  Яковлева Е. В.  Киев - формирующийся мировой город. Задачи бизнес образования / Е. В. Яковлева. - С. 189-193
  Атаманчук Ю.  Концептуальні засади управління якістю професійної підготовки студентів у ВНЗ / Ю. Атаманчук. - С. 193-196
  Андрєєв М. Ф.  Байєсові послідовні рішення у задачах планування експерименту з багатьма альтернативами / М. Ф. Андрєєв. - С. 196-203
  Біляєв М.  Особливості розвитку політичної освіти в Україні на сучасному етапі / М. Біляєв. - С. 203-204
  Божкова Ю.  Проблеми освіти в Україні та напрями їх вирішення / Ю. Божкова. - С. 204-208
  Булавенко С.  Модель формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи / С. Булавенко. - С. 208-216
  Войтенко К.  Основні напрямки визначення досліджень фітонімів-запозичень / К. Войтенко. - С. 218-220
  Подокопная Е. Ю.  Роль библиотек в формировании информационного общества в Украине / Е. Ю. Подокопная. - С. 223-226
  Струк В.  Ідеї антропологізму в інноваційних технологіях навчання / В. Струк. - С. 228-230
  Струк О.  Перспективи використання інформаційних технологій у ВНЗ України / О. Струк. - С. 230-232
  Філіппов В. В.  Європейський досвід впровадження ECTS: аналіз загальних положень / В. В. Філіппов, В. В. Вербовський. - С. 234-237
  Шевченко В. Л.  Процесс формирования общего понимания относительно компетенций выпускника высшей школы / В. Л. Шевченко, А. В. Шевченко. - С. 237-241
  Романенко О. Я.  Здійснення вибору через подолання протистояння фундаменталізму та релятивізму за роботою П. Бергера "Похвала сумніву" / О. Я. Романенко. - С. 241-244

 
161 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Психологічні науки Вип. 9 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Теоретико-прикладні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців / Н. А. Агаєв. - С. 1-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Акимов С. К.  Психологічні особливості поведінки користувача в мережі Інтернет як детермінанти кіберзалежності / С. К. Акимов. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асланян С. А.  Обгрунтування принципів створення медичного факультету в приватному університеті на сучасному етапі розвитку Вищої освіти в Україні / С. А. Асланян. - С. 19-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бараннік В. А.  Психологічні особливості комунікативної креативності студентів / В. А. Бараннік, Р. А. Калениченко. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Блінов О. А.  Дослідження рівня страху в особистості під час відповідальної діяльності / О. А. Блінов, О. Б. Блінова. - С. 33-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карасьова К. В.  Особливості розвитку соціально-ігрового простору дошкільника в творчій грі / К. В. Карасьова. - С. 39-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокун О. М.  Статеві та регіональні особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності / О. М. Кокун. - С. 47-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосов А. Б.  Гендерні відмінності у використанні когнітивного ресурсу спортсменами-студентами / А. Б. Колосов. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєв О. М.  Мотивація як структурний компонент професійної компетентності правоохоронця / О. М. Корнєв. - С. 65-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криворучко П. П.  Безконфліктне спілкування у студентському середовищі / П. П. Криворучко, В. М. Марченко. - С. 73-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозінська Н. С.  Можливості застосування соціально-психологічного тренінгу в особливих умовах діяльності / Н. С. Лозінська. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марченко О. В.  Проблеми розвитку комунікативної креативності у студентів ВНЗ України / О. В. Марченко. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацевко Т. М.  Професійна компетентність фахівця: поняття, сутність, зміст, структура / Т. М. Мацевко. - С. 92-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Д. В.  Розвиток психологічної придатності курсантів до професійної діяльності / Д. В. Науменко. - С. 103-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осьодло В. І.  Професійне покликання та мотиваційно-ціннісне становлення в професійному самовизначенні студентів / В. І. Осьодло, А. П. Криворучко. - С. 110-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О. І.  Психологічні засади розвитку цінності здоров'я в стратегії життя / О. І. Пилипенко. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піроженко Т. О.  Становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання / Т. О. Піроженко. - С. 127-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Примак П. Т.  Досвід дослідження змісту та типів психологічної підготовленості військовослужбовців до здійснення миротворчої діяльності / П. Т. Примак. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  П'янківська Л. В.  Вивчення ступеня вираженості синдрому "емоційного вигоряння" у працівників МНС / Л. В. П'янківська. - С. 146-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ржевський Г. М.  Теоретико-методологічні підходи до проблеми становлення професійної діяльності в психології / Г. М. Ржевський. - С. 154-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славіна Н. С.  Особливості розвитку оптимістичних почуттів дітей дошкільного віку / Н. С. Славіна. - С. 162-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Є. М.  Медико-соціальні проблеми суїцидів / Є. М. Харченко, В. М. Марченко, А. І. Бурса. - С. 172-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черезова І. О.  Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах / І. О. Черезова. - С. 181-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юдіна О. М.  Релігійні стратегії в подоланні психотравмуючих ситуацій / О. М. Юдіна. - С. 190-195. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологічні науки

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам та результатам наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки та психології викладачів, аспірантів, магістрів, співпошукачів.

 
162 74.580.43
А43

        Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, М-во праці та соц. політики України, Фонд України соц. захисту інвалідів. - К. : Україна, 2001. - 385 с.

Зміст:
  Таланчук П. М.  Наскрізне навчання - ключ до ефективності освітньої системи / П. М. Таланчук. - С. 9-18
  Павленко В. Б.  Гуманізація навчального процесу як проблема педагогічної майстерності / В. Б. Павленко. - С. 18-27
  Колупаєва А. А.  Проблеми державної підтримки дітей із особливими потребами в Україні / А. А. Колупаєва. - С. 27-29
  Завірюха Л. А.  Захист інтересів дітей із особливими потребами / Л. А. Завірюха. - С. 29-38
  Пилипенко О. І.  Превентивне виховання в контексті соціалізації студентів / О. І. Пилипенко. - С. 39-47
  Гурлєва Т. С.  Становлення творчого життєвого задуму як форма соціалізації особистості / Т. С. Гурлєва, С. П. Осипенко. - С. 48-57
  Мустафаєв Г. Ю.  Вивчення життєвих планів випускників шкіл для дітей з особливими потребами щодо продовження освіти у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах / Г. Ю. Мустафаєв, С. П. Синьова. - С. 58-61
  Боднар А. Я.  Особливості професійного самовизначення студентів / А. Я. Боднар. - С. 62-65
  Юхимук Н. Н.  Исследование проблем социальной адаптации детей и молодежи с проблемами зрения / Н. Н. Юхимук. - С. 68-73
  Засенко Н. Ф.  Досягнення осіб із вадами слуху в Україні у підвищенні освітнього рівня / Н. Ф. Засенко, Н. В. Єфименко. - С. 77-80
  Власенко Н. Ф.  Методико-соціальна адаптація дітей з діабетом в умовах спеціалізованої школи / Н. Ф. Власенко. - С. 80-83
  Байкіна Н. Г.  Підготовка фахівців за спеціальностями "Олімпійський професійний спорт інвалідів" та "Тренер-викладач з інвалідного спорту" / Н. Г. Байкіна. - С. 83-89
  Король С. В.  Становлення і розвиток пізнавальної активності людини з особливими потребами в умовах прогресивних форм організації навчання / С. В. Король. - С. 91-100
  Киричук О. В.  Соціально-комунікативна активність дитини як фактор корекції відхилень в її індивідуальному розвитку / О. В. Киричук, С. О. Тарасюк. - С. 103-115
  Щербаков В. С.  Онтопсихологічні засади міжособистісної взаємодії / В. С. Щербаков. - С. 115-124
  Синьова С. П.  Вивчення структури міжособистісних стосунків інвалідів по зору в умовах студентської групи / С. П. Синьова, Т. М. Гребенюк. - С. 125-128
  Петрук В. А.  Психологія спілкування в умовах ігрових занять / В. А. Петрук. - С. 129-135
  Конопліцька Д. Л.  Доступність вищої освіти для інвалідів / Д. Л. Конопліцька. - С. 136-142
  Курганов К. В.  Шкільна дезадаптація як проблема формування особистості дитини з особливими потребами / К. В. Курганов. - С. 143-150
  Луцько К. В.  Деякі закономірності формування компенсаторно-корекційних механізмів у осіб із порушенням слухової функції / К. В. Луцько. - С. 151-159
  Покутнєва С. А.  Компенсаторний розвиток унів із глибокими порушеннями зору як шлях реформування спеціальної початкової освіти / С. А. Покутнєва. - С. 159-164
  Супрун М. О.  Корекційно-педагогічна спрямованість навчального процесу пенітенціарних закладів освіти / М. О. Супрун. - С. 165-169
  Ягупов В. В.  Гуманістична парадигма навчання людей з особливими потребами / В. В. Ягупов. - С. 169-179
  Пінчукова Л. О.  Ставлення сім'ї до студента як чинник успішності навчання / Л. О. Пінчукова. - С. 179-187
  Крет Я. В.  Тестування і корекція психофізичного розвитку в системі навчання і виховання глухих дітей / Я. В. Крет. - С. 195-203
  Маковецька Н. В.  Шляхи та умови навчання суфіксального словотворення дітей дошкільного віку, які мають вади мовлення / Н. В. Маковецька. - С. 204-212
  Крутій К. Л.  Диференційований підхід до визначення змісту особистіснозорієнтованої освіти дошкільників, які мають мовленнєві вади / К. Л. Крутій. - С. 213-222
  Вавіна Л. С.  Психолого-педагогічні засади удосконалення змісту навчання осіб із важкими вадами зору в системі їх неперервної освіти / Л. С. Вавіна. - С. 222-226
  Кобильченко В. В.  Становлення особистості незрячого студента як психолого-педагогічна прблема / В. В. Кобильченко. - С. 227-230
  Онкович Г. В.  Роль преси в соціалізації людей із особливими потребами / Г. В. Онкович. - С. 237-244
  Таран І. В.  Про роль спеціальної періодичної преси в житті незрячих / І. В. Таран. - С. 244-251
  Шевцова А. Г.  Інформаційні технології як засіб соціальної реабілітації людей із обмеженими функціями здоров'я / А. Г. Шевцова. - С. 258-265
  Пов'якель Н. І.  Психологічні проблеми розвитку творчих здібностей людей із особливими потребами засобами арттерапії /