Результати пошуку:

На запит «Українська література ХІХ століття» знайдено записів: 65.


Бібліографічний опис Вибрати
1 83.3(4Укр)я4
У45

        Українська література ХІХ - початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації [Текст] : [наук. зб.] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : 2014. - 420 с.

Зміст:
  Жулинський М.  Троє українців у "Північній Пальмірі" / М. Жулинський. - С. 17-26
  Блик О.  Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик. - С. 27-36
  Бондар М.  Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, паралелі, розмежування / М. Бондар. - С. 37-59
  Левчик Н.  Творчість Марка Вовчка українською мовою як світоглядно-естетичний феномен / Н. Левчик. - С. 60-88
  Гаджилова Г.  У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський - драматург / Г. Гаджилова. - С. 89-111
  Добродомова О.  Драматичні твори Сидора Воробкевича: традиційне й індивідуальне / О. Добродомова. - С. 112-127
  Бондар М.  Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар. - С. 128-146
  Ушкалов Л.  Правда і кривда як наскрізні образи творчості Панаса Мирного / Л. Ушкалов. - С. 147-161
  Бойко Н.  Проза другої половини XIX ст. як літературне проектування / Н. Бойко. - С. 162-180
  Бойко Н.  Мала проза О. Кониського: до питання формозмістового новаторства / Н. Бойко. - С. 181-194
  Мороз Л.  Особливості жанру української класичної трагікомедії / Л. Мороз. - С. 195-214
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 215-231
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 232-242
  Левчик Н.  Проблематика націєтворення в поезії Михайла Сарицького: образно-стильовий аспект / Н. Левчик. - С. 243-253
  Бартко О  Етнографізм в українській літературі початку XX століття очима сучасників / О Бартко. - С. 254-264
  Левчик Н.  Рецепція світової літератури в творчості Бориса Грінченка / Н. Левчик. - С. 265-272
  Камінчук О.  Семантика концепту любові в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-оцінний аспект / О. Камінчук. - С. 273-282
  Мороз Л.  Дещо з історії осмислення українського символізму кінця XIX - початку XX ст. / Л. Мороз. - С. 283-310
  Кузнецов Ю.  Психоаналітична інтерпретація етюда М. Коцюбинського "Лялечка" / Ю. Кузнецов. - С. 311-323
  Камінчук О.  Поезія Миколи Вороного і український символізм / О. Камінчук. - С. 324-345
  Камінчук О.  Світоглядно-естетичний синтез поезії Григорія Чупринки / О. Камінчук. - С. 346-360
  Скупейко Л.  Прометей vs Христос: феноменологія трагічної свідомості (в рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко. - С. 361-375
  Скупейко Л.  Леся Українка й (анти)християнство / Л. Скупейко. - С. 376-87
  Камінчук О.  Структурно-семантична бінарність художнього дискурсу поезії Степана Чарнецького / О. Камінчук. - С. 388-399
  Матвєєва О.  Концепція національного відродження в романі Володимира Винниченка "Хочу!" / О. Матвєєва. - С. 400-407

Рубрики: Історія української літератури XIX-XX ст. - Персоналія

 
2 83.3(4Укр)6-1
Н28

        Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - першої половини ХХ століття / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 232 с.

Зміст:
  Баран Є. М.  Художня майстерність історичних оповідань Ореста Левицького / Є. М. Баран. - С. 5-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хороб С. І.  Драма в новелі: проза Василя Стефаника крізь призму драматургічних категорій / С. І. Хороб. - С. 26-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піхманець Р. В.  Природа художніх символів Василя Стефаника / Р. В. Піхманець. - С. 61-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вальнюк Б. І.  Художній хронотоп пенталогії Богдана Лепкого "Мазепа" / Б. І. Вальнюк. - С. 106-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хороб С. І.  Драматичний конфлікт у п'єсах Володимира Винниченка / С. І. Хороб. - С. 143-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андрухович Ю. І.  Особливості стилістики Богдана-Ігоря Антонича / Ю. І. Андрухович. - С. 160-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мафтин Н. В.  Сюжет і композиція ранніх новел та оповідань Ірини Вільде / Н. В. Мафтин. - С. 198-228. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): історичні оповідання Левицького -- історичні оповідання Барана Є. -- проза Стефаника -- проза Піхманця -- пенталогія Лепкого -- енталогія Вальнюка

Анотація:   У монографії досліджуються поліаспектні вияви поетики (загальна, конкретна, зіставно-типологічна та ін.), її своєрідність у Василя Стефаника, Володимира Винниченка, Богдана-Ігоря Антонича, Богдана Лепкого, Ореста Левицького та Ірини Вільде. На матеріалі різножанрових епічних, ліричних і драматичних творів української літератури кінця ХІХ - першої половини ХХ століття розглядаються численні засоби, прийоми вираження поетики як на рівні змістової, так і на рівні формотворчої організації новели, оповідання, роману, вірша, драми, загалом на рівні системно організованої єдності, художньої цілості. Водночас у книзі пропонуються різноманітні підходи її авторів до аналізу творчості названих письменників.

 
3 83.3(4Пол)-8
М42

Медицька, М.

        Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття: рецепція і типологія / М. Медицька ; наук. ред. В. Матвіїшин. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2008. - 316 с.

Рубрики: Виспянський С. - про нього
Історія польської літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Виспянський С.: польський драматург -- літературна компаративістика -- творчість Виспянського -- літературознавча рецепція -- історико-символістська драматургія Виспянського -- історико

Анотація:   Уперше в українській літературній компаративістиці системно вивчається важлива проблема українсько-польських літературно-мистецьких взаємин кінця ХІХ - початку ХХ століття. Досліджується творчість видатного польського драматурга, театрального діяча і художника Станіслава Виспянського (1869-1907) в його контактно-генетичних та порівняльно-типологічних вимірах українського письменства та мистецтва зламу минулих століть. На основі багатого літературного, архівного й літературознавчого матеріалу та періодики, вперше введених до наукового обігу, здійснена спроба реконструювання цілісної картини рецепції і зіставлення творів польського автора й українських поетів та драматургів.

 
4 83.3(4Укр)6р30я73-1
С40

Сиротенко, В. П.

        Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): методика викладання української літератури -- Відродження -- шістдесятництво -- модернізм

Анотація:   Посібник "Історія української літератури ХХ ст. Навчальний посібник рекомендовано МОН України" - Сиротенко В.П. носить комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. Відповідно кожен з блоків розбито на модулі, як-от: „Формування модерністських напрямків у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття”, „Українське літературне Відродження”, „Методика викладання української літератури як наука ”, „Література ХХ століття як шкільний предмет” тощо. Отже, матеріал з історії української літератури охоплює період від зародження модерністської літератури до 80-х років включно, відповідно і методична частина висвітлює методичні підходи до вивчення творчості українських письменників саме цього історико-літературного відтинку. Автори, особливо коли йдеться про питання дискусійного характеру, намагаються висловити власні думки і судження, водночас не подаючи їх як єдино можливі і правильні. Це сприятиме виробленню в реципієнтів посібника власних оцінок, стимулюватиме розвиток творчого самостійного мислення. Посібник розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів історії літератури та її методики у ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл та старшокласників, усіх, хто цікавиться українською літературою ХХ сторіччя.

 
5 83.3(4Укр)6-8
М42

Медицька, М. С.

        Мирослава [Текст] : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М. С. Медицька ; упорядкув. Т. Ткачук ; ред. С. Хороб. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2012. - 352 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна компаративістика -- Медицька М. С. -- польська драматургія -- творчість Виспянського

Анотація:   До книги передчасно померлого літературознавця Мирослави Медицької (Хороб) (1978 - 2010) увійшли опубліковані в українських та польських виданнях наукові статті із зарубіжної літератури і компаритивістики, виступи на Всеукраїнських та закордонних конференціях. Разом із попередньо виданими книгами авторки "Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця ХІХ - початку ХХ століття: рецепція і типологія" і "Порівняльне літературознавство (Українська література в світовому контексті") вони витворюють своєрідну концепцію дослідження українського і польського письменства. У книзі також вміщено спогади, статті і рецензії про життя і творчість Мирослави Медицької (Хороб), матеріали до бібліографії.

 
6 95.43
К38

Булаховська, Ю.

        Микола Гоголь. "Українська школа" в польській і російській літературах ХІХ та XX століть [Текст] : сборник / Ю. Булаховська. -

Ключові слова (ненормовані): Компаративістика -- Романтичні елементи -- реалістичні елементи; художні елементи

 
7 83.3(4Укр)6-8...4
Н34

Нахлік, Е. К.

        Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог [Текст] : монографічне дослідження / Е. К. Нахлік ; Львів. від-ня ін-ту літ. Ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Л. : 2001. - 92 с.

Зміст:
  Етапи життя. - С. 8
  Навчання і рання творчість (до 1901 р.). - С. 9
  Педагогічна і науково-громадська діяльність у Перемишлі (1901-1914). - С. 17
  Під час воєнного лихоліття (1914-1918). - С. 25
  Художня проза та літературознавчі розвідки. - С. 30
  Новелістика:від натуралізму до декадансу і символізму. - С. 31
  Містерія "Ой у рідному краю та на Дикому Полі". - С. 61
  Літературознавчі дослідження. - С. 66
  Критика про Ореста Авдиковича. - С. 71

Рубрики: Овдикович О. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Анотація:   Пропоноване видання- перше монографічне дослідження життєвого і творчого шляху Ореста Львовича Авдиковича (2877-1918)- забороненого в добу комуністичного тоталітаризму західноукраїнського письменника і літературознавця, автора кількох книжок прози, грунтовних розвідок про творчість Л. Василовича- Сапогінського, О. Кониського та М. Шашкевича. Його літературна, наукова й педагогічна діяльність була пов'язана зі Львовом і Перемишлем. Авдиковичева новелістика розвивалася в руслі "Нової школи" в українській літературі на зламі ХІХ- ХХ століть, поєднавши в собі натуралістичні та символістичні тенденції доби; його декадентський цикл "Демон руїни" передував художнім шуканням модерністичного угрупування "Молода Муза", а містерія "Ой у рідному краю та на Дикому Полі" стала одним з перших творів, присвячених січовим стрільцям. Розгляд Авдиковичевого доробку подано в широкому контексті українського та європейського письменства (Маковей, І. Франко, М. Яцків, С. Єфремов, П. Пшибишевський, Е. Золя та ін.)

 
8 83.3(4Укр)5-021
М45

Мейзерська, Т. С.

        Re-presence: Відлуння Сходу в українській літературі ХІХ ст. [Текст] : зб. наук. ст. / Т. С. Мейзерська. - О. : Астропринт, 2009. - 156 с.

Зміст:
  Франко І.  Притча про двох рабів / І. Франко. - С. 6-9
  До питання про орієнтальні наративи в українській літературі ХІХ століття. - С. 12-24
  Типологія гностицизму в творчості І. Франка. - С. 25-33
  Трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті літературознавчих пошуків і проблем ХХ століття. - С. 34-55
  "Китайський культурний тип" в освітленні І. С. Нечуя-Левицького. - С. 46-53
  У роздумах про "Блаженного мужа" (Псалом перший в українському історико-літературному контексті). - С. 57-70
  Франко І.  Притча про життя / І. Франко. - С. 71-74
  Заголовок у структурно-функціональній організації притч І. Франка. - С. 75-84
  Франко І.  Притча про сліпця і хромця / І. Франко. - С. 85-92
  "Притча про сліпця і хромця": символіка "сліпоти" у творчості І. Франка. - С. 93-104
  Мотиви жертовності у поетичній творчості І. Франка. - С. 105-117
  Франко І.  Судьба / І. Франко. - С. 118
  Поняття "краси в орієнтальним стилі": переклад І. Франком поезії "Тисячі і однієї ночі". - С. 119-125
  Трансформація давньоарабського сюжету в поемі І. Франка "Абу-Касимові капці". - С. 126-133
  "Пальмове гілля. Екзотичні поезії" А. Кримського: до проблеми сучасних інтерпретацій. - С. 134-142
  Індійські мотиви як засіб антиколоніальної риторики І. С. Нечуя-Левицького : індуська легенда "Скривджені і нескривджені". - С. 143-155

Рубрики: Історія української літератури - Творчість Франка

Ключові слова (ненормовані): Франко і орієнтальні стилі -- інтерпретації

 
9 83.3(4Укр)-022
Т48

Ткачук, М. П.

        Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 463 с.

Зміст:
  Наративні параметри української літератури першої половини XIX століття. - С. 20-105
  Художній дискурс української поезії останньої третини XIX століття. - С. 106-185
  Наративні конструкції творів XIX - поч. XX століття. - С. 186-326
  Модерністський дискурс Богдана Лепкого. - С. 186-212
  Міфопоетика Богдана Лепкого в контексті модерністського міфомислення його доби. - С. 212-238
  Сюжет і фабула в наративній логіці новел Богдана Лепкого. - С. 238-272
  Наративний світ новели "Злодій" Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики. - С. 272-293
  Збірка "Карби" Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку ХХ століття. - С. 293-302
  Наративна структура оповідання Леся Мартовича "мужицька смерть". - С. 302-310
  "Роман про Трістана та Ізольду" Ж. Бедьє та поема "Ізольда Білорука" Лесі Українки: компаративний дискурс. - С. 310-326
  Скомплікованість наративних форм у текстах ХХ століття. - С. 327-461
  Художні обрії української прози 20-30-х років ХХ століття. - С. 327-341
  Майстерність викладових форм новел Аркадія Любченка. - С. 341-346
  Наратив прозових творів Валер'яна Підмогильного. - С. 346-365
  Художній наратив прозових текстів Івана багряного. - С. 365-383
  Художні виміри творчості уласа Самчука. - С. 383-394
  Фокалізаційний код у романі "Марія" Уласа Самчука. - С. 394-402
  Гетеродієгетичний наратор як творець фікційного світу романів Михайла Стельмаха. - С. 402-425
  Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір". - С. 425-436
  Наративне поле "магічного реалізму" Валерія Шевчука. - С. 436-457
  Постмодерний наратив роману "Рекреації" Юрія Андруховича. - С. 457-461

Рубрики: Історія української літератури - Персоналії
Україна

Ключові слова (ненормовані): наративні форми -- літературні стилі -- художній дискурс -- Котляревський І. -- Гоголь М. В. -- Квітка-Основ`яненко Г

Анотація:   У книзі окреслюються наративні, тобто оповідні виміри творів українського письменництва ХІХ-ХХ століть. Простежується типологія нараторів, естетичні функції оповідача з народу у творах Івана Котляревського, Миколи Гоголя, Григорія Квітки-Основ`яненка, Марка Вовчка, Юрія Федьковича, який демократизував українську літературу. Розглядається ліричний наратив української поезії останньої третини ХІХ століття, висвітлюється модерністська розповідна стратегія Богдана Лепкого, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича, а також компаративний дискурс поеми "Ізольда Білорука" Лесі Українки. Окремий розділ присвячено прозі ХХ століття, зокрема скомплікованим викладовим формам. Водяться нові наратологічні терміни.

 
10 81.2Ук-418
В27

        Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики [Текст] : 253 000 сл. / авт., кер. проекту, голов. ред. В. Т. Бусел, уклад. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега. - К. : Перун, 2008. - 888 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   До "Зведеного словника" включені слова, що вживалися в художній літературі ХІХ - ХХ століть, поняття фольклорно-етнографічного характеру щодо українського менталітету, господарської діяльності, ремесел, шлюбних і родинних взаємин, обрядів, вірувань, музичної культури, пісень, танців, декоративного мистецтва тощо.

 
11 83.3(4Укр)5я73-3
У45

        Українська література XIX століття [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студентів філол. спец. вищ. навч. закл. / упоряд. Н. М. Гаєвська ; голов. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2006. - 1328 с.

Рубрики: Історія української літератури - Хрестоматія

Анотація:   У хрестоматії вміщено твори 60 письменників, які виступали в літературі впродовж ХІХ ст. - від початку 90-х років. Поряд із знаними митцями представлено творчість майстрів слова, мало відомих сучасному читачеві. Широко використано матеріали архівів. Окрім художніх творів, подано тексти літературно-критичних праць М. Костомарова, М. Шашкевича, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка та ін. Видання містить біографічні довідки про письменників, бібліографію творів та праць про них.

 
12 83.3(4Укр)5-8...4 кр
Н59

        Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість [Текст] : Всеукр. наук. конф., 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. І. С. Нечуя-Левицького : [зб. пр.] / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкас. облдержадміністрація. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 549 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Духовний простір Черкащини і Нечуй-Левицький / А. Кузьмінський. - С. 7-11
  Хаврусь С.  Духовність, моральність і естетизм у житті та творчості Івана Нечуя Левицького / С. Хаврусь. - С. 12-25
  Зінченко Н.  Джерела духовності І. С. Нечуя-Левицького: полтавські сторінки в житті і творчості письменника / Н. Зінченко. - С. 26-33
  Нежива Л.  І. Нечуй-Левицький у спогадах Марії Загірньої / Л. Нежива. - С. 34-39
  Коваленко В.  "тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 40-66
  Печарський А.  Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість у психоаналітичному вимірі / А. Печарський
  Корпанюк М.  Націєцентризм публіцистики Івана Нечуя-Левицького / М. Корпанюк. - С. 80-89
  Зборовська Ніла  Іван Нечуй-Левицький як історик літератури / Ніла Зборовська. - С. 97-104
  Бондар М.  Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар. - С. 105-123
  Мариненко Ю.  Творчість І. Нечуя-Левицького 1900-х років (аксіологічний аспект) / Ю. Мариненко. - С. 124-134
  Наєнко М.  Іван Нечуй-Левицький і модернізм / М. Наєнко. - С. 135-138
  Сулима М.  Повість Івана Нечуя-Левицького "Без пуття" і її місце у творчості письменника / М. Сулима. - С. 139-144
  Шупта-В'язовська О.  Преімпресіонізм у творчості І. С. Нечуя-Левицького / О. Шупта-В'язовська. - С. 145-150
  Сивкова І.  Жанрово-стильова природа повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки і матушки" / І. Сивкова. - С. 151-167
  Бернадська Н.  "Батьком роману є Нечуй-Левицький": сучасне прочитання романістики Івана Нечуя-Левицького / Н. Бернадська. - С. 168-175
  Бойко н.  Історична проза І. Нечуя-Левицького у контексті літератури другої половини ХІХ ст.: проблемно-тематичні та жанрові пошуки / н. Бойко. - С. 176-183
  Скорина Л.  "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького / Л. Скорина. - С. 184-194
  Мороз Л.  "Міщанська комедія" чи трагіфарс? / Л. Мороз. - С. 195-199
  Сінченко О.  Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І. Нечуй-Левицький та Б. Грінченко / О. Сінченко. - С. 200-208
  Жигун В.  Роман І. Нечуя-Левицького "Хмари": онірокритичний аспект / В. Жигун. - С. 209-214
  Надточій О.  Риси публіцистичного типу творчості у романі І. Нечуя-Левицького "Хмари" / О. Надточій. - С. 215-220
  Кошова І.  Семантика кольору у творчості Івана Нечуя-Левицького / І. Кошова. - С. 221-251
  Бурлака Г.  І. С. Нечуй-Левицький і М. С. Грушевський: літературні взаємини / Г. Бурлака
  Волинець Ю.  Особливості (творення) образу Богдана Хмельницького в історичній прозі Івана Нечуя-Левицького / Ю. Волинець
  Зарва В.  Модель героя ліберала-реформатора, культурника в романі "Хмари" І. Нечуя-Левицького / В. Зарва. - С. 267-276
  Кавун Л.  Повість Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" і мімезис / Л. Кавун. - С. 277-283
  Кудряшова О.  Поетичні формули у казці І. С. Нечуя-Левицького "Скривджені і нескривджені" / О. Кудряшова. - С. 284-289
  Амбіцька А.  Архетипи розіп'ятого Бога і хресної дороги в повісті І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря" / А. Амбіцька. - С. 290-301
  Пахаренко Н.  Засоби характеротворення в "Афонському пройдисвіті" І. Нечуя-Левицького / Н. Пахаренко. - С. 302-306
  Ткалич І.  Семантика і структура іронії у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" / І. Ткалич. - С. 307-313
  Новак Н.  Іван Нечуй-Левицький - гуморист / Н. Новак. - С. 314-316
  Поліщук В.  Іван Нечуй-Левицький і Михайло Старицький: жанрова типологія історичних романів / В. Поліщук. - С. 317-331
  Мейзерська Т.  Індійські мотиви як засіб антиколоніальної риторики І. С. Нечуя-Левицького: індуська легенда "Скривджені і нескривджені" / Т. Мейзерська. - С. 332-339
  Ромащенко Л.  Польський "текст" у житті і творчості І. С. Нечуя-Левицького / Л. Ромащенко. - С. 340-353
  Щербіна С.  М. Лєсков - І. Нечуй-Левицький: типологічні дослідження / С. Щербіна. - С. 354-361
  Клименко Т.  Звичаєво-обрядові елементи як інтертекстуальні компоненти у повістях І. Нечуя-Левицького / Т. Клименко. - С. 362-368
  Абрамова І.  Художня диференціація етнопсихологічних типів українця у прозі І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 383-394
  Гончарук В.  Уявлення наших предків про небесні світила - основа української міфології (за працею І. Нечуя- Левицького "Світогляд українського народу") / В. Гончарук. - С. 395-400
  Темченко А.  Образ воїна - громовика в українській міфології (на матеріалі фольклорних засобів І. Нечуя-Левицького) / А. Темченко. - С. 401-405
  Ярмоленко Н.  Сучасні записи ліричних пісень, зібраних І. С. Нечуєм-Левицьким: динаміка традиції / Н. Ярмоленко. - С. 406-414
  Шляхова В.  Педагогічні погляди Івана Нечуя-Левицького / В. Шляхова. - С. 415-419
  Мануйкін О.  І.С. Нечуй-левицький про школу і літературну освіту молоді / О. Мануйкін. - С. 420-426
  Кучеренко Н.  Національне виховання через творчість І. Нечуя-Левицького / Н. Кучеренко. - С. 427-430
  Симоненко Т.  Робота над розвитком умінь та навичок учнів складати твори -описи місцевості (на матеріалі творів І. Нечуя-Левицького) / Т. Симоненко. - С. 431-437
  Лонська Л.  Постать І. С. Нечуя-Левицького на тлі відродження української мови / Л. Лонська. - С. 451-457
  Кочерга Г.  І. С. Нечуй-Левицький у контексті історико-лінгвістичних досліджень / Г. Кочерга. - С. 469-478
  Калько М.  Дієслівна палітра словесного живопису І. С. Нечуя-Левицького / М. Калько. - С. 479-485
  Журавльова Н.  Індивідуально марковані та традиційні вирази ввічливості в листах І. С. Нечуя-Левицького / Н. Журавльова. - С. 486-491
  Калько В.  Фразеологізми з компаративним компонентом у мові творів І. Нечуя-Левицького / В. Калько. - С. 492-498
  Гаврилова Т.  Топонімія творів І. Нечуя-Левицького / Т. Гаврилова. - С. 499-504
  Мартинова Г.  Середньонаддніпрянські діалектні риси в мові творів І. С. Нечуя-Левицького / Г. Мартинова. - С. 505-511
  Денисенко З.  Конотативна аура оповідання І. С. Нечуя-Левицького "Баба Параска та баба Палажка" / З. Денисенко. - С. 512-519
  Левченко Т.  Назви одягу як засіб вираження історичного часу в "Кайдашевій сім'ї" І. Нечуя-Левицького / Т. Левченко. - С. 520-524
  Щербина Т.  Назви одягу у творах І. Нечуя-Левицького / Т. Щербина. - С. 525-532
  Чубань Т.  Граматична сутність звертань у повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" / Т. Чубань. - С. 533-536
  Орлан М.  Прижиттєві видання творів І. С. Нечуя-Левицького у фондах наукової бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / М. Орлан. - С. 537-540
  Фіть Л.  До історії видань творів Івана Нечуя-Левицького (з історії видавничої справи на Черкащині) / Л. Фіть. - С. 541-545

Рубрики: Нечуй-Левицький І. С.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Нечуя-Левицького

Анотація:   У збірнику вміщені статті учасників наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження класика української культури Івана Семеновича Нечуя- Левицького. Проблематика досліджень є вельми різноманітною: теоретико-літературні, історико-літературні, мовні аспекти, інтерпретація текстів і порівняльні студії, фольклористика, етнографія та ін.

 
13 83.3(4Укр)5-8...4
С40

Сірка, Й.

        Історичний аспект двомовности в українській літературі ХІХ ст. [Текст] : на прикладі творчости Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. - Ужгород : Мистецька лінія, 2008. - 88 с.

Рубрики: Куліш П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): український романтизм -- Куліш П. - автор російськомовних творів -- естетичні погляди Куліша -- українці в російській

Анотація:   В "Історичному аспекті..." Йосифа Сірки, професора Зігенського університету, який тепер мешкає в Канаді, автора численних наукових і науково-популярних праць, а також підручників, йдеться про двомовність в українській літературі ХІХ ст. на прикладі творчості Пантелеймона Куліша. У стислій формі автор намагається довести, що вільний дух української нації, який зазнав у ХІХ столітті жорстоких переслідувань та заборон, не вдалося знищити. Через форму двомовності, як феноменального явища світової літератури, утвердив себе як дух окремої нації, яка багата не тільки героїзмом, але й історичними постатями в літературі та в мистецтві в цілому.

 
14 83.3(4Укр)я73-3
П35

        Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX століття [Текст] : хрестоматія. Ч. 1 / за ред. Б. І. Мельничука, М. І. Юрійчука. - Чернівці : Прут, 2001. - 800 с.

Рубрики: Федькович Ю. А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Буковина

Ключові слова (ненормовані): пісенні джерела буковини

Анотація:   До першої частини хрестоматії ввійшли зразки пісенного фольклору Буковини, твори двадцяти дев'яти українськиї письменників краю другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття, що відповідають потребам сучасної національної школи, програмі курсу літератури рідного краю.

 
15 76.120.8
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістика як всесвіт [Текст] : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 511 с.

Зміст:
  Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури ХІХ століття. - С. 320-327
  Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова. - С. 327-331
  Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша. - С. 331-338
  Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу "Історії літератури руської"). - С. 338-358
  Теоретичне осмислення "нової драми" в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного. - С. 358-369
  Категорії індукції та дедукції в естетиці Івана Франка. - С. 369-376
  Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики. - С. 376-384
  Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі "Зоря" 1888-1889 років). - С. 386-394
  Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим у журналі "Народ": дискурс прихованої полеміки. - С. 394-404
  Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета "Рідне слово". - С. 404-415
  Бінарна опозиція "Україна - Московщина" в публіцистиці Гната Хоткевича 1017 року. - С. 415-424
  "Судилося бути Україною\" / або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)\". - 424-430,
  Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного. - С. 430-434
  Становлення історіографії історії української журналістики: "Киевская старина". - С. 436-442
  Катерина Серажим: журналістика як дискурс. - С. 442-448
  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика. - С. 448-453
  Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці. - С. 453-458
  Валентин Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики. - С. 458-469
  Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови. - С. 469-478
  Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне. - С. 478-488
  Степан Кость - історик західноукраїнської преси першої половини ХХ століття. - С. 488-499

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): теорія журналістики -- аналітична журналістика -- журналістська освіта -- регіональні мас-медіа -- тоталітарна журналістика -- медіакритика -- історія журналістики -- Франко

Анотація:   Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка Академії наук вищої освіти України за відділенням "Масова комунікація", висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, методології медіадосліджень, історії української журналістики, літературної критики, публіцистики, історіографії сучасного журналістикознавства. Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналістики та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

 
16 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
17 83.3(4Укр)6
М36

Мацевко-Бекерська, Л. В.

        Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ століть у дзеркалі наратології [Текст] : монографія / Л. В. Мацевко - Бекерська. - Л. : Кальварія, 2008. - 408 с.

Зміст:
  Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства. - С. 10-75
  Наративний формат жанрово-композиційних особливостей художнього тексту. - С. 76-293
  Українська мала проза кінця xix - початку XX ст.: наративна специфіка образотворення. - С. 294-383

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): наративний дискурс -- художній текст -- жанрово-композиційна конфігурація малої прози -- гомодієтичний наратив -- гетеродієтичний наратив -- образотворення з

Анотація:   У книжці досліджено наративні аспекти формування індивідуальної авторської стратегії письменників, які репрезентують українську літературу, зокрема, малу прозу кінця ХІХ - початку ХХ ст.: М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, Л. Мартиновича, М. Черемшини, В. Винниченка, А. Тесленка та ін. Функція наратора розглядається у контексті вивчення жанрово-композиційної і тематичної своєрідності літературного процесу зламу століть. У форматі наратологічної термінології досліджено тексти, що увиразнюють ознаки оповідання, новели, а також їх варіанти. В основу роботи покладене розуміння центральної ролі наратора у конкретизації художнього часопростору літературного твору.

 
18 83.3(4Укр)6-022.4
Н73

Новик, О. П.

        Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму [Текст] : монографія / О. П. Новик ; наук. ред. Л. В. Ушкалов. - Х. : Майдан, 2011. - 367 с.

Рубрики: Історія української літератури - Літературні напрямки

Ключові слова (ненормовані): український романтизм -- бароко в романтизмі -- барокові мотиви -- образи в літературі українського

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню барокових традицій в літературі українського романтизму. Розглядаються шляхи передачі й форми побутування традицій барокового письменства у творах письменників ХІХ століття. До аналізу залучаються твори відомих українських романтиків (Є. Гребінки, И. Костомарова, А. Метлинського, Т. Шевченка, П. Куліша, О. Стороженка, Я. Щоголева та ін.) і корпус текстів барокових авторів ( П. Могили, Л. Барановича, А. Радивиловського, І. Галятовського, І. Величковського та ін.).

 
19 83.3У1-8...4
К43

Кирилюк, Є.

        Іван Котляревський та українська література / Є. Кирилюк. - К. : Дніпро, 1969. - 349 с.

Зміст:
  Еней був парубок моторний. - С. 195-142
  Примати українського народного театру. - С. 142-161
  Перший український водевіль. - С. 161-168
  Будеш, батьку панувати.... - С. 168-182
  Слідами Котляревського І.. - С. 182-210
  Творчий розвиток традицій Котляревського І.. - С. 210-232
  Котляревський у світлі критики другої половини XIX-початку ХХ століття. - С. 232-276
  Століття "Енеїди". - С. 276-312
  Котляревський і сучасність. - С. 312-349

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Минає два століття від того часу, коли в тихій Полтаві народився велетень українського слова Іван Котляревський. У монографії лауреата Ленінської премії Євгена Кирилюка широко, докладно, документовано висвітлюється доба, що породила великого письменника, його життєвий і творчий шлях, всебічно аналізуються його безсмертні твори "Енеїда", "Наталка Полтавка","Москаль-чарівник". Особливу увагу в книжці приділено впливові Котляревського на весь літературний процес ХІХ-початку ХХ століття, на творчий розвиток його традицій талановитими українськими письменниками, традицій народності й реалізму. У дослідженні читач знайде аналіз критичної літератури про автора "Енеїди" та "Наталки Полтавки".

 
20 83.3(4Укр)6я72-3
У45

        Українська література [Текст] : хрестоматія для 10 кл. згідно з новими учбовими програмами / упоряд. : Т. О. Харахоріна, Т. В. Ткачук, В. С. Адаменко. - Донецьк : БАО, 2002. - 943 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): хрестоматія -- українська література

Анотація:   В хрестоматію включено основні тексти творів українських письменників і поетів, чия творчість вивчається в 10-му класі згідно з новою програмою для загальноосвітніх шкіл і охоплює період з 70-х років ХІХ століття до новітньої літератури.

 
21 83.3(4Пол)
Н34

Нахлік, Є.

        Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики / Є. Нахлік. - Л. : [б. в.], 2010. - 287 с.

Зміст:
  Образ і проблема України у творчості Юліуша Словацького. - С. 5-24
  Українські та польські елементи у "Срібному сні Саломеї" Юліуша Словацького. - С. 25-38
  Юліуш Словацький і художні шукання українських письменників (деякі питання типології та рецепції). - С. 39-60
  Актуальні проблеми українсько-польських літературних зв'язків ХІХ-ХХ століть. - С. 61-78
  Український Вернигора в польському письменстві та малярстві. - С. 83-94
  Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров у перцепції Юзефа-Богдана Залеського. - С. 95-104
  Українські письменники ХІХ ст. про "українську школу" в польському романтизмі (від Тараса Шевченка до Івана Франка). - С. 105-147
  Українські літератори, які писали польською мовою (ХІХ - початок ХХ ст.). - С. 148-156
  Польські літератори, які писали українською мовою. - С. 157-271

Рубрики: Словацький Ю. - про нього
Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Словацький Ю. -- образ України у творчості Словацького Ю. -- творчість Словацького -- українсько-польська компаративістика -- польські

Анотація:   У книжці вміщено дослідження, статті, рецензію та вступ дискусії, присвячені українсько-польським літературним зв'язкам і типологічним паралелям ХІХ-го, почасти ХХ століття, зокрема творчості Ю. Словацького, Ю.-Б. Залеського та інших представників "української школи" в польській літературі, її сприйняттю й освоєнню серед українських літераторів (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, І. Франко, Д. Павличко, Р. Лубківський та ін.), польській та українській рецепції козака-пророка Вернигори, польськомовній творчості українських письменників та україномовній-польських (з висвітлення українського доробку маловідомих авторів Т. Падури, Я. Комарницького, Г. Відорта, А. Шашкевича, К.-А. Гейнича, Я. Позняка, К. Ценглевича, М. Попеля, Ю. Горошкевича, І.-К. Цибульського, Б. Щуцького, Г. Яблонського, А. Любовича, Л. Венглинського, Д. Бонковського, П. Горбковського, П. Свєнціцького, З. Малаховського та ін.).

 
22 83.3У1-8...4
М71

Мішук, Р. С.

        Співець душі народної [Текст] : до 150-річчя від дня народження І. С. Нечуя-Левицького / Р. С. Мішук. - К. : Знання УРСР, 1987. - 48 с.

Рубрики: Нечуй-Левицький І. С.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): життєвий шлях І. С. Нечуя-Левицького -- творчість Нечуя-Левицького І.

Анотація:   Розкривається життєвий і творчий шлях класика української літератури І. С. Нечуя-Левицького-талановитого творця художніх образів різних соціальних прошарків населення другої половини ХІХ століття.

 
23 83.3(0)6-022.88
Б61

Біла, А.

        Символізм / А. Біла. - К. : Темпора, 2010. - 271 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): французький символізм -- символізм в творчості Верлена -- українські символісти

Анотація:   Книга Анни Білої присвячена символізму як провідному естетичному напряму кінця ХІХ - початку ХХ століття і - як типу світогляду. Авторка подає глибоке багатопланове дослідження цього явища, зокрема зосереджуючись на питанні становлення символізму як художнього напряму в літературі. У центрі уваги дослідниці - еволюція цього руху на українському грунті, його основні етапи та характеристики, представники і послідовники.

 
24 84(4Укр)1-4
С24

Свидницький, А.

        Люборацькі / уклад. Р. Мовчан. - К. : А.С.К., 2006. - 640 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема національної культури -- українська проза

Анотація:   У книзі вміщено твори класика української літератури Анатолія Свидницького (1834-1871), в яких розповідається про життя, звичаї, традиції українців у першій половині і середині ХІХ століття. Позначені неповторними прикметами самобутнього таланту автора, вони витримали іспит часом і сьогодні залишаються цікавими для широкого загалу читачів.

 
25 83.3Ук1-8...4
П43

Погребенник, Ф. П.

        Ольга Кобилянська [Текст] : до 125-річчя від дня народження / Ф. П. Погребенник. - К. : 1988. - 48 с.

Рубрики: Кобилянська О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Кобилянської О.

Анотація:   У брошурі на багатому фактичному матеріалі простежується формування у складних суспільно-політичних умовах кінця ХІХ-початку ХХ століття демократичних ідейно-естетичних поглядів письменниці, розвиток її самобутнього таланту. Розкриваються основні особливості художньої спадщини класика української літератури, чия творчість своєю кращою частиною увійшла в золотий культурний фонд нашого народу, служила і служить взаємозбагаченню і взаємозближенню всіх людей доброї волі.

 
26 84(4Укр)6-4
Г67

Горак, Р.

        Між вогнями: повість-документ.; Микола Устиянович: роман-есе [Текст] : художня література / Р. Горак, Я. Гнатів; ред. В.Т. Звенигородський. - Л. : Каменяр, 1994. - 536 с.

Рубрики: Устиянович М. - про нього
Українська художня література - Персоналія

Анотація:   Побудовані на багатому архівному матеріалі, досі мало дослідженому, повість- документ " Між вогнями " та роман- есе " Микола Устиянович " відтворюють важливий період змагань за українське національне відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ століття, започаткованих славнозвісною " Руською трійцею ", а після смерті Маркіяна Шашкевича продовжених Миколою Устияновичем - автором ліричних поезій, що стали народними піснями, перших п'єс у Галичині, перших повістей в українській літературі.

 
27 84(4Укр)6-5
К53

        Книга про батька. Українські поети XIX - XX століть [Текст] : антологія / упорядкув. та передм. В. Л. Чуйка. - К. : Криниця, 2013. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія про батька

Анотація:   "Антологія української поезії "Книга про Батька" видається в Україні вперше. Це видання унікальне в історії української і світової літератури. Відродження та утвердження споконвічних духовних та моральних цінностей українського народу, навчання і виховання молодого покоління в дусі глибокої шаноби до батька, до своєї родини, а відтак і високих почуттів патріотизму і гуманізму – саме такий зміст і мету має ця книга. До неї ввійшли поезії, присвячені батьку та батьківству, українських авторів ХІХ-ХХІ століть. Серед поетів – класики, широко знані і визнані майстри слова, а поруч з ними – представники молодої генерації української поезії, а також представлені поети української діаспори. Загалом до видання включено понад 320 імен. Наприкінці вміщено біографічні довідки про авторів."

 
28 63.3(4Укр)5-4я73-1
К29

Катренко, А. М.

        Український національний рух XIX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 Перша половина XIX ст. / А. М. Катренко. - К. : Київський університет, 1998. - 89 с.

Рубрики: Історія України - Український національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- українська література -- українське

Анотація:   Системно викладено численні факти з історії зародження та розгортання нового українського національного руху в Наддніпрянській Україні на першому етапі /кінець XVIII-середина 40-х років ХІХ ст./, з'ясовано роль Т. Г. Шевченка и Кирило-Мефодіївського товариства в переході його до наступного вищого етапу.

 
29 84(4Укр)6-4
Д75

Дрофань, А. П.

        Буремна тиша [Текст] : роман / А. П. Дрофань. - К. : Радянський письменник, 1984. - 471 с.

Рубрики: Васильченко С. - о нем
Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): Васильченко С. в літературі -- тема видатні постатті -- педагогічна діяльність Васильченка С.

Анотація:   Новий роман відомого українського радянського письменника - це широке історико-біографічне полотно, в якому вперше в нашій літературі засобами художнього слова висвітлюються найважливіші драматично напружені події життя, педагогічної діяльності й творчості видатного українського прозаїка, драматурга Степана Васильченка. Образ письменника змальовується на тлі громадсько-суспільного руху в Росії та на Україні кінця ХІХ - початку XX століть.

 
30 74.261.8Ук
В35

Вертій, О. І.

        З'ясування народних джерел творчості письменника в школі [Текст] : посіб. для вчителя / О. І. Вертій. - Полтава : Друкарська майстерня, 2009. - 132 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): Федькович Ю. -- Куліш П. -- Нечуй-Левицький І. -- Грабовський П. -- Франко І.

Анотація:   У посібнику узагальнюється досвід роботи автора та науково-дослідної лабораторії "Національні підстави вивчення української мови та літератури в школі", яка працює на базі ряду шкіл м. Сум та Сумської області. Розроблено систему методичних прийомів по формуванню національної самосвідомості учнів під час з'ясування народних джерел та національних особливостей творчості письменників ХІХ століття.

 
31 84(4Укр)1
К90

Куліш, П.

        Повість про Український народ [Текст] : [твори] / П. Куліш ; упоряд., передм., пер., прим. й авт. ред. О. Шокало. - К. : Український світ, 2005. - 383 с.

Рубрики: Українська художня література - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): український народ в літературі -- тема долі української нації -- козаччина

Анотація:   Книжка містить три унікальні твори Пантейлемона Куліша (1819-1897), які він створив у різні періоди свого життя і в яких постає визначним історіософом, автобіографом, філософом, народознавцем, педагогом, культурологом, релігієзнавцем, публіцистом, поетом, драматургом. Першодруки цих творів побачили світ у 40-х, 60-х, 70-х роках ХІХ століття, й два з них (історіософський і філософсько-публіцистично-поетичний) одразу було конфісковано й знищено (збереглося лише по кілька примірників). Це видання повертає раритети великого українського творця й мислителя в національний культурний простір.

 
32 83.3(4Укр)5 я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. спец. вузів : у 2 кн. Кн. 1 Перші десятиріччя XIX ст. / М. Т. Яценко, О. І. Гончар, Б. А. Деркач; за ред. Т. Т. Яценка. - К. : Либідь, 1995. - 368 с.

Рубрики: Гулак-Арметовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Котляревський І. -- Гулак-Артемовський П. -- Квітка-Основ'яненко Г. -- Гребінка Є. -- Просвітительський реалізм -- Романтизм -- Сентименталізм

Анотація:   У навчальному посібнику в умовах ліквідації ідеологічного диктату і усяких заборон об'єктивного дослідження творчості українських письменників відтворюється літератутний процес в Україні XIX століття. У першій книзі розглядається процес формування літературних напрямків (просвітительський реалізм, сентименталізм), становлення і функціонування поетичних родів і жанрів, зародження літературної критики перших десятиріч ХІХ ст. Детально аналізується творчість І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, С.Г ребінки та інших письменників тієї доби.

 
33 83.3(4Укр)-021
А46

Александрова, Г. А.

        Помежів'я (українське порівняльне літературознавство кінця ХІХ - першої третини ХХ століття) [Текст] : монографія / Г. А. Александрова. - К. : Київський університет, 2009. - 415 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературний процес -- компаративістика -- спадщина Котляревського -- міжлітературна комунікація

Анотація:   У монографії досліджено теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства в Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Уперше залучено до обігу значну кількість маловідомих порівняльних студій. З'ясовано джерела формування порівняльно-історичного напряму в українській науці; окреслено його еволюційні етапи. Визначено національну своєрідність, особливості українського порівняльного літературознавства, що інтегрувало різні аспекти вивчення літератури.

 
34 76.120.8
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія Журналістика Вип. 34, Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 310 с.

Зміст:
  Демченко В.  Комунікація без інформації, або чи прийде "комунікаційне суспільство" на зміну "інформаційному"? / В. Демченко. - С. 4-9
  Корконосенко С.  Журналістика : разом з людиною і культурою / С. Корконосенко. - С. 10-15
  Лизанчук В.  Засоби масової інформації і проблема лікування українців від синдрому набутого малоросійства / В. Лизанчук. - С. 16-23
  Лось Й.  Орієнтири сучасної медійної сфери західного світу / Й. Лось. - С. 24-32
  Михайлин І.  Як царський уряд першкоджав українському державотворенню : війна з читачем української преси / І. Михайлин. - С. 33-40
  Семенець О.  Екологія людини у світі медіа / О. Семенець. - С. 41-46
  Сідоров В.  Аксіологія журналістики і ціннісний аналіз медіасфери : парадигма і метод вивчення / В. Сідоров. - С. 47-65
  Бондаренко Т.  Етичні дилеми в площині соціокомунікаційної діади журналіст - аудиторія / Т. Бондаренко. - С. 66-72
  Бурдега Т.  Концептуально-змістові особливості російської теми у публіцистиці Д. Донцова (1913 - 1921) / Т. Бурдега. - С. 73-86
  Величко З.  До поняття "малої батьківщини" : рецепція західноукраїнських публіцистів 20 - 30-х років ХХ століття / З. Величко. - С. 87-93
  Вишневський М.  Участь Івана Франка в полеміці про українську мову та літературу в 90-х роках ХІХ ст. / М. Вишневський. - С. 94-100
  Залізняк Ю.  Страх у журналістиці : деструктор і стимул суспільних змін / Ю. Залізняк. - С. 101-108
  Колісник Ю.  Подолання рудиментів тоталітаризму в інформаційному просторі України / Ю. Колісник. - С. 109-115
  Комова М.  Ресурси соціальної наукової комунікації в аспекті розвитку українського термінознавства у роки незалежності України / М. Комова. - С. 116-122
  Кузнецова О.  Громадянський гуманізм - основа морального вибору демократичних журналістів України / О. Кузнецова. - С. 123-129
  Кулешник О.  Комунікативні особливості взаємодії/протидії медіа і суспільства / О. Кулешник. - С. 130-136
  Лернатович В.  Постмодерний обскурантизм сучасних ЗМІ / В. Лернатович. - С. 137-141
  Лубкович І.  Вибір засобів досягнення мети у журналістиці / І. Лубкович. - С. 142-150
  Мар'їна Л.  Сучасна журналістика і культура : спільність генезису / Л. Мар'їна. - С. 151-157
  Паславський І.  Основні етапи протидії українському бізнесу. Роль і позиції ЗМІ / І. Паславський. - С. 158-172
  Пирогова К.  Формування громадської думки про державотворчі процеси під час передвиборчої кампанії 2010 р. у Запорізькій пресі / К. Пирогова. - С. 173-177
  Полякова Г.  Роль кримської преси в формуванні міжнаціональної терпимості / Г. Полякова. - С. 178-182
  Попіль Д.  Український постмодернізм у дзеркалі медіа / Д. Попіль. - С. 183-187
  Романчук О.  Роль науково-популярної літератури у пропаганді знань / О. Романчук. - С. 188-194
  Рудик М.  Журналістська майстерність крізь призму поглядів Володимира Здоровеги / М. Рудик. - С. 195-201
  Синичич Г.  Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ - початку ХХ століття : історіографія питання / Г. Синичич. - С. 202-212
  Чернявська Л.  Соціальний простір державотворчого дискурсу ЗМІ / Л. Чернявська. - С. 213-217
  Драган-Іванець Н.  Комунікативні установки в персвазивному тексті / Н. Драган-Іванець. - С. 219-225
  Капелюшний А.  Мовна компетентність телевізійних журналістів у їхніх прямоефірних виступах / А. Капелюшний. - С. 226-230
  Конюхова Л.  Синтаксичні засоби сугестії в мові телереклами / Л. Конюхова. - С. 231-236
  Самуляк О.  Детермінуючі риси мережевих ЗМІ / О. Самуляк. - С. 237-241
  Федоренко О.  Категорія емоційної оцінки в реалізації комунікативних завдань журналіста / О. Федоренко. - С. 242-248
  Фенько Н.  Функціональна специфіка інтертексту в медіакритичному творі / Н. Фенько. - С. 249-254
  Яценко А.  Заголовковий дискурс новинних випусків "1+1\" / "СТБ" : порівняльний аспект\". - С. А. Яценко. - 255-260,
  Яцимірська М.  Наука про комунікування : генеза, засади, мова / М. Яцимірська. - С. 261-266
  Баранюк О.  Напрями удосконалення навичок макетування у майбутніх видавців / О. Баранюк. - С. 268-273
  Дроздова А.  Авторське редагування вставних новел (на матеріалах творчості О. Гончара) / А. Дроздова
  Лозинський М.  Видавнича діяльність Івана Огієнка і монаший чин Василіян на початку ХХ ст. / М. Лозинський. - С. 280-283
  М'яснянкіна Л.  Категорія авторитету в рекламному тексті / Л. М'яснянкіна. - С. 284-289
  Нікіфорчук М.  Контент-аналіз як складова управлінської діяльності редактора / М. Нікіфорчук. - С. 290-296
  Ріпей М.  Іван Франко - редактор (до 155-ліття від дня народження) / М. Ріпей. - С. 297-303

 
35 83.3(4Укр)5-8
Б24

Барабаш, Ю. Я.

        Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; вид. рада П. А. Загребельний (голова вид. ради) та ін. ; авт. передм. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 744 с.

Зміст:
  Від автора. - С. 5-6
  Панченко В.  "Велика трійця" українського духу: концепції та версії Юрія Барабаша. - С. 7-19
  Дух животворить. - С. 20-365
  Коли забуду тебе, Єрусалиме.... - С. 366-721
  Покажчик імен. - С. 722-741

Рубрики: Сковорода Г. С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): феномен Сковороди -- моральне самовдосконалення -- еврістичні підходи -- витоки Гоголя -- гоголівське бароко -- Шевченків україноцентризм -- християнські цінності

Анотація:   Книга Юрія Барабаша складається з двох частин - монографії "Дух животворить..." і відзначеного Національною премією ім. Тараса Шевченка дослідження "Коли забуду тебе, Єрусалиме...", котрі різняться за багатьма параметрами: ХVІІІ - ХІХ століття, Григорій Сковорода - та Микола Гоголь і Тарас Шевченко... Широке історично-культурне тло, подробиці біографії та довкілля, "повільне вчитування" в сковородинівські тексти - і вибіркова зосередженість, з порівняльно-типологічним поглядом, на вузлових моментах спадщини Гоголя і Шевченка. Авторовий задум полягає в тому, щоб через розгляд постатей і творчого спадку "Великої трійці" українського духу, спираючись на компаративістську методологію і крос-культурний аналіз, оприявнити внутрішню сув`язь і глибинну триєдність цих митців, вияскравити, бодай частково, сутнісні риси процесу тяглості в становленні й розвої національної літератури за майже столітній відтінок часу

 
36 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 426 с.

Зміст:
  Нестеренко Л.  Ретроспективний аналіз раннього абсолютизму в Європі в контексті сучасних досліджень проблем державотворення / Л. Нестеренко. - С. 5-11
  Мандрик М.  "Історія Русів" та її роль в утвердженні української державницької ідеї / М. Мандрик. - С. 11-15
  Чорновол І.  Політичні концепції київської "Старої Громади": від проросійського народництва до "нової ери" / І. Чорновол. - С. 15-25
  Круглашов А.  Творячи минуле: образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.) / А. Круглашов. - С. 25-32
  Винниченко І.  Регіональні форми самоорганізації українців на території нинішніх пострадянських держав у ХІХ - ХХ століттях / І. Винниченко. - С. 41-47
  Журба М.  Національно-культурний аспект діяльності громадських об'єднань України в умовах більшовицького режиму (20-30-ті рр. ХХ ст.) / М. Журба. - С. 47-52
  Поспєлов А.  Локальні конфлікти 1970-х - початку 1990-х років: проблеми пошуку в сучасній українській історичній науці / А. Поспєлов. - С. 52-55
  Гелей С.  Степан Томашівський про шляхи розв'язання українського питання в польській державі / С. Гелей. - С. 55-62
  Нагорняк М.  Статус і гарантії прав національних меншин в Україні та Польщі в рамках Європейської конвенції захисту прав національних меншин (порівняльний аналіз) / М. Нагорняк. - С. 62-65
  Ротар Н.  Національна освіта в системі політичних цінностей в Україні періоду національно-визвольних змагань / Н. Ротар. - С. 66-72
  Бисага Ю.  Національно-державні пріоритети українців у 20-ті рр. ХХ ст. і міжнародно-правові механізми їх відбору та втілення / Ю. Бисага. - С. 72-77
  Ярош Б.  До проблеми висвітлення політичної історії західноукраїнських земель 30-50-х років ХХ століття / Б. Ярош. - С. 77-82
  Васюта О.  Витоки та розвиток руху "зелених" в Україні / О. Васюта. - С. 82-88
  Киян Т.  Українська демократія на зламі тисячоліть. Ретроспектива, стан, перспективи (до 10-ліття суверенності) / Т. Киян. - С. 88-93
  Федуняк С.  Демократизація українського суспільства в контексті глобальних процесів / С. Федуняк. - С. 93-96
  Голованова Н.  Політичне сьогодення України: інерція чи вибір? / Н. Голованова. - С. 96-103
  Мельничук І.  Сучасні методики дослідження українсько-російських відносин / І. Мельничук. - С. 103-105
  Орінчай Н.  Європейський вибір України: внутрішні та зовнішні чинники / Н. Орінчай. - С. 106-115
  Стрільчук Л.  Єврорегіон "Буг": історія та сучасність / Л. Стрільчук. - С. 115-119
  Гринчук І.  Сучасна українська політична еліта: пошук ролей, що затягнувся / І. Гринчук. - С. 119-122
  Мащенко І.  Алгоритми дослідження проблеми відродження культур національних меншин в Україні / І. Мащенко. - С. 122-125
  Бабич Н.  Історія і політологія в історії української літературної мови / Н. Бабич. - С. 126-128
  Марусик Т.  До питання визначення поняття "інтелігенція України" / Т. Марусик. - С. 129-133
  Буркут І.  Етнополітичні конфлікти сучасності: спроби регулювання та профілактики / І. Буркут. - С. 133-138
  Струтинський В.  Польське суспільство на межі тисячоліть: проблеми та перспективи розвитку / В. Струтинський. - С. 138-145
  Заремський В.  Політична система посткомуністичної Польщі 90-х років: деякі аспекти становлення / В. Заремський. - С. 145-149
  Бурдяк В.  Особливості формування болгарської політичної культури / В. Бурдяк. - С. 149-155
  Мельник О.  Проблеми місцевого самоврядування в Україні / О. Мельник. - С. 155-162
  Бусленко В.  Передумови та чинники багатопартійності в західному регіоні України / В. Бусленко. - С. 162-164
  Мігалатюк В.  Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Мігалатюк. - С. 164-170
  Дорошенко А.  Інституалізація організованої злочинності як фактор сучасної української політики / А. Дорошенко. - С. 170-174
  Панченко П.  Деформуючий монополізм КПРС - КПУ в розробці та здійсненні аграрної політики в умовах України (60-70-ті роки ХХ ст.) / П. Панченко, С. Падалка. - С. 174-179
  Тельвак В.  Формування світогляду та наукових зацікавлень Михайла Грушевського (до 1886 року) / В. Тельвак. - С. 180-186
  Гирич І.  Перспективи джерельних видань грушевськознавства / І. Гирич. - С. 186-188
  Будзинський О.  Михайло Грушевський та українська освіта / О. Будзинський. - С. 188-190
  Бурлака Г.  Ранні літературні твори Михайла Грушевського: становлення особистості / Г. Бурлака. - С. 190-195
  Кучеренко М.  Слідами Грушевських. Лісники / М. Кучеренко. - С. 195-197
  Матяш І.  Останній автограф Олександра Грушевського / І. Матяш. - С. 197-199
  Самчук В.  Головні засади громадсько-політичної та наукової діяльності М. С. Грушевського в еміграції / В. Самчук. - С. 200-205
  Мельников Д.  Грушевський М. про виховання молоді історією / Д. Мельников. - С. 206-210
  Панькова С.  Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в контексті розвитку грушевськознавчих студій / С. Панькова. - С. 210-214
  Наулко В.  Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії / В. Наулко. - С. 215-216
  Кожолянко Г.  Духовний світ українців: погляд через тисячоліття / Г. Кожолянко. - С. 217-222
  Болтрик Ю.  Комунікаційні магістралі Скіфії - України / Ю. Болтрик. - С. 222-229
  Мафтин Л.  Традиції українського родинного виховання у формуванні національної свідомості дитини / Л. Мафтин. - С. 229-232
  Кожолянко А.  Історико-етнологічне дослідження української новорічної обрядовості С. Килимником у період канадської еміграції / А. Кожолянко. - С. 233-237
  Юзефчик О.  Невідомі сторінки історії ВУАН: діяльність кабінету музичної етнографії (1922-1935рр.) / О. Юзефчик. - С. 238-241
  Козубовський Г.  Київська митрополія і відновлення державності в ХІV ст. (за нумізматичними і писемними пам'ятками) / Г. Козубовський. - С. 241-246
  Музиченко Я.  Втрати в українській етнокультурній спадщині за часів Другої світової війни / Я. Музиченко. - С. 247-252
  Гоян М.  Пізнання України через нумізматику / М. Гоян. - С. 252-254
  Забашта Р.  До історії ідейно-образної системи християнських намогильних пам'ятників України (образ раю) / Р. Забашта. - С. 254-258
  Юсова Н.  Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 259-264
  Кушпетюк О.  Церковні давньосховища як осередки пошуку та збереження історичних пам'яток Волині / О. Кушпетюк. - С. 264-271
  Чеховський І.  Витоки народного культу апостола Андрія як господаря звірів в українців Карпатського регіону / І. Чеховський. - С. 271-281
  Старков В.  До питання про ігрову культуру українців / В. Старков. - С. 281-284
  Трачук О.  Експериментальна археологія / О. Трачук. - С. 284-288
  Чабан А.  Середнє Подніпровя на історичній карті України (проблеми дослідження регіональної історії) / А. Чабан. - С. 288-296
  Панченко Ю.  Стеатитова індустрія неоліту Півдня України / Ю. Панченко. - С. 296-299
  Юсов С.  Нарочиті хрести в світлі вітчизняної етнографічної науки кінця ХІХ - початку ХХ ст. / С. Юсов. - С. 299-305
  Юсова Н.  До проблеми становлення палеокостюмологічного напрямку міждисциплінарних досліджень / Н. Юсова. - С. 305-311
  Мисько Ю.  Археологічне вивчення християнських старожитностей Буковини / Ю. Мисько. - С. 311-316
  Михайлина Л.  Сакральна символіка у старожитностях райковецької культури / Л. Михайлина. - С. 317-323
  Пивоваров С.  Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини / С. Пивоваров. - С. 323-329
  Чучко М.  Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев'яного храму ХYIІ - ХІХ ст. / М. Чучко. - С. 329-333
  Сиволап М.  Археологічні підстави праіндоєвропейської складової українського національного міфу / М. Сиволап. - С. 334-342
  Захар'єв В.  Нові давньоруські курганні могильники Пониззя / В. Захар'єв. - С. 342-347
  Слепенюк Г.  Театральне мистецтво в добу української держави гетьмана П. Скоропадського / Г. Слепенюк. - С. 347-351
  Зіневич Н.  Циганознавчі студії академіка О. П. Баранникова / Н. Зіневич. - С. 352-353
  Буркало В.  Осьовий час і проблема визрівання духу христосвідомості в Україні / В. Буркало. - С. 353-359
  Хамайко Н.  Пережитки дохристиянських вірувань у давньоруських прикрасах Чернігівського Полісся / Н. Хамайко. - С. 359-364
  Відейко М.  Доісторичні поселення України (мідний і бронзовий віки) / М. Відейко. - С. 364-368
  Кралюк П.  До питання про етнічний розвиток у Київській Русі / П. Кралюк. - С. 368-373
  Возний І.  Житлові споруди населення Північної Буковини в ХІІ - ХІV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / І. Возний. - С. 374-379
  Рідуш Б.  Поширення печерних монастирів у середньому Подністров'ї / Б. Рідуш. - С. 380-387
  Присяжнюк Ю.  методологічний інструментарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Ю. Присяжнюк. - С. 387-392
  Винар Л.  Олександер Мезько-Оглоблин: пляни видання творчої спадщини історика / Л. Винар. - С. 393-395
  Атаманенко А.  Історіографічні аспекти праці Олександра Оглоблина "Люди Старої України" / А. Атаманенко. - С. 396-402

Рубрики: Історія України

Анотація:   До третього тому увійшли матеріали сьомої та восьмої секцій, а також підсумкові документи Конгресу і привітання його учасникам. Перша з названих секцій займалася проблемою грушевськознавства. Робота останньо

 
37 63.3(4Укр)
А48

        Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії [Текст] : матеріали Других всеукр. драгоманівських читань молодих істориків, 14 березня 2008 р., [м. Київ] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2009. - 300 с.

Зміст:
  Мельник О.  Емпіричні характеристики катакомбних поховань Криворіжжя / О. Мельник. - С. 12-15
  Лобач Д.  Генеза меча на території Київської Русі (ІХ - ХІІІ ст.) / Д. Лобач. - С. 15-18
  Пилипчук Я.  Монгольське завоювання Північного Кавказу та Приазов'я (1237 - 1239 рр.) / Я. Пилипчук. - С. 19-22
  Малолєткіна Д.  Негативний стереотип жінки як гендерна проблема західноєвропейського Середньовіччя / Д. Малолєткіна. - С. 22-26
  Хмельницький Р.  Білоцерківські сторінки політичної біографії Богдана-Зіновія Хмельницького (травень - червень 1948 р.) / Р. Хмельницький. - С. 26-36
  Сакало О.  Типологія домогосподарства Гетьманщини другої половини ХYІІІ ст. (на прикладі с. Савинці Пирятинської першої сотні Лубенського полку) / О. Сакало. - С. 37-40
  Гнидюк О.  Концепція виховання дитини у добу Просвітництва (на прикладі аналізу уривка з роботи Жан-Жака Руссо "Еміль, або Про виховання") / О. Гнидюк. - С. 40-44
  Нагорна Т.  Еволюція правових норм у релігійній сфері на українських землях Російської імперії у кінці ХYІІІ - першій половині ХІХ ст. / Т. Нагорна. - С. 45-47
  Іщенко Ж.  Українське питання в політиці французького уряду напередодні Вітчизняної війни 1812 року / Ж. Іщенко. - С. 47-49
  Гренишен А.  Суспільно-політична природа державного управління в губерніях Російської імперії першої половини ХІХ ст. / А. Гренишен. - С. 49-51
  Хададова Ф.  Селянські варти на Волині в подіях Польського повстання 1863 - 1864 рр. / Ф. Хададова. - С. 51-54
  Корольов Г.  Федералістська ідея Михайла Грушевського в контексті "довгого ХІХ століття" / Г. Корольов. - С. 55-58
  Шеремета Ю.  Агатангел Кримський про галицький національно-визвольний рух ХІХ ст. / Ю. Шеремета. - С. 58-60
  Полєтаєв Г.  Ставлення М. П. Драгоманова до проблем європейського соціалізму / Г. Полєтаєв. - С. 60-63
  Мишко М.  Російська імперія та Північний Кавказ : репрезентація емоцій у художній літературі / М. Мишко. - С. 63-67
  Цубенко В.  Українське (Харківське) військове поселення кавалерії : історико-правовий аспект функціонування (1817 - 1857 рр.) / В. Цубенко. - С. 67-70
  Срібна М.  Еволюція національно-визвольного руху Ірландії у ХІХ ст. / М. Срібна. - С. 70-72
  Панченко В.  Судові органи Волинської губернії у першій половині ХІХ ст. / В. Панченко. - С. 72-75
  Савчинський В.  Інститут інспектора друкарень, літографій і книжкової торгівлі у системі цензурних органів Російської імперії в другій половині ХІХ ст. / В. Савчинський. - С. 75-77
  Огієнко О.  Окремі аспекти взаємовідносин земських установ і губернаторів Правобережної України на початку ХХ ст. / О. Огієнко. - С. 77-80
  Католик А.  До історії організації земської медицини на Чернігівщині / А. Католик. - С. 80-83
  Радчук А.  Роль теоретико-політичної спадщини М. П. Драгоманова у формуванні ідеологічних засад програм політичних партій Наддніпрянської України початку ХХ ст. / А. Радчук. - С. 83-85
  Демуз І.  Антиукраїнські виступи П. Струве як елемент суспільної дискусії в Російській імперії на початку ХХ ст. / І. Демуз. - С. 85-89
  Аджиєва Л.  Діяльність природничо-історичного музею Таврійського земства у 1899 - 1914 рр. : науково-прикладний аспект / Л. Аджиєва. - С. 90-95
  Вітюк О.  Діяльність юридичного відділу Подільського Губревкому (1918 - 1920 рр.) / О. Вітюк. - С. 95-98
  Двірна К.  Учительські профспілки 1917 - 1918 рр. : сторінками журналу "Вільна українська школа" / К. Двірна. - С. 98-101
  Манько Г.  "Статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки" від 28 квітня 1918 р. і Конституція України від 28 червня 1996 р. : порівняльний аналіз / Г. Манько. - С. 101-103
  Манько М.  Зовнішня політика урядів Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії / М. Манько. - С. 104-106
  Прядко І.  Організаційні форми становлення приватної промисловості в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) / І. Прядко. - С. 106-109
  Мальований О.  Проблема європейського економічного співробітництва в політико-економічних дискусіях 20-х рр. ХХ ст. / О. Мальований. - С. 109-112
  Костюк Є.  Участь профспілок у вирішенні трудових конфліктів на державних підприємствах УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / Є. Костюк. - С. 112-116
  Шевченко О.  Військово-хімічне співробітництво Радянського Союзу та Веймарської Німеччини / О. Шевченко. - С. 116-120
  Пригодська Л.  Нацистська політика в галузі освіти та виховання (30-ті - 40-ві рр. ХХ ст.) / Л. Пригодська. - С. 120-123
  Кислинська І.  Утримання іноземних військовополонених та інтернованих у радянських таборах на території України (1939 - 1953 рр.) / І. Кислинська. - С. 124-127
  Романенко Т.  Головліт РНК УРСР (1941 - 1945 рр.) : організаційно-структурний аспект / Т. Романенко. - С. 127-130
  Саєнко Н.  Особливості організаційно-кадрового забезпечення табірної системи НКВС для військовополонених на території УРСР (вересень - жовтень 1939 р.) / Н. Саєнко. - С. 130-132
  Михайлюк М.  До питання про військово-поліцейське управління в Україні періоду нацистської окупації / М. Михайлюк. - С. 132-137
  Афоніна І.  Фінансова реформа уряду Е. Коха в Рейхскомісаріаті "Україна" / І. Афоніна. - С. 137-140
  Маріонда С.  Аграрна політика нацистської окупаційної влади на території генеральної округи "Дніпропетровськ" у 1941 - 1943 рр. / С. Маріонда. - С. 140-142
  Проненко А.  До питання карної відповідальності іноземних військовополонених - військових злочинців у Радянському Союзі (1941 - 1955 рр.) / А. Проненко. - С. 142-145
  Галич О.  До питання про антисемітські настрої мешканців визволеного Києва (1943 - 1944 рр.) : на матеріалах архівів радянських спецслужб / О. Галич. - С. 145-147
  Тєрентьєв М.  Перевірочно-фільтраційні пункти НКВС для "переміщених осіб" на території України у 1944 р. / М. Тєрентьєв. - С. 148-151
  Шляхтич Р.  Боротьба радянської влади проти Української греко-католицької церкви у повоєнний час / Р. Шляхтич. - С. 152-154
  Лісовська О.  Розвиток матеріально-технічної бази українського села (1964 - 1985 рр.) / О. Лісовська. - С. 155-157
  Анпілогова Т.  Розвиток табірного руху в 60-ті рр. ХХ ст. : організація літнього відпочинку й оздоровлення дітей і молоді Луганщини / Т. Анпілогова. - С. 158-160
  Мазуренко О.  Значення "Празької весни" для розвитку демократичних традицій у Чехословаччині / О. Мазуренко. - С. 160-163
  Падалка В.  Ідея самостійності України в програмі Української робітничо-селянської спілки / В. Падалка. - С. 163-165
  Люта Л.  До питання про час виникнення першої в Україні правозахисної організації / Л. Люта. - С. 166-167
  Абакумова В.  До питання про впровадження української мови у вітчизняне кіновиробництво (друга половина 80-х - початок 90-х рр. ХХ ст.) / В. Абакумова. - С. 167-169
  Воронов С.  Народний Рух України та формування багатопартійної вітчизняної політичної системи у кінці 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. / С. Воронов. - С. 169-172
  Мельничук І.  Роль жінки у політичному житті да державному управлінні сучасною Україною / І. Мельничук. - С. 172-174
  Гула К.  Ірландська Республіканська Армія та врегулювання Північноірландського конфлікту (1990 - 2007 рр.) / К. Гула. - С. 175-178
  Коптєва К.  Євразійство у зовнішній та внутрішній політиці Росії ХХ ст. / К. Коптєва. - С. 178-180
  Мирленко І.  Зовнішня політика США на початку ХХІ ст. / І. Мирленко. - С. 180-182
  Хавер Т.  Теоретичні засади інтеграційних процесів другої половини ХХ ст. Вибір шляху України / Т. Хавер. - С. 182-184
  Куник С.  Російсько-американські відносини у 1991 - 2000 рр. : стабільність чи нове протистояння? / С. Куник. - С. 185-187
  Наюк А.  Процес упровадження євро та його наслідки / А. Наюк. - С. 188-189
  Лега А.  Особливості застосування українських військових підрозділів у міжнародних миротворчих операціях / А. Лега. - С. 190-193
  Погорєлова І.  Роль Китайської Народної Республіки у вирішенні Північнокорейської ядерної проблеми / І. Погорєлова. - С. 193-196
  Цендра Н.  Рада у справах релігій при Кабінеті Міністрів України : організаційні форми та політико-правові напрямки діяльності (1991 - 1994) / Н. Цендра. - С. 196-200
  Лєбєдєва Л.  Сталий розвиток людства і географічне середовище / Л. Лєбєдєва. - С. 200-204
  Шандра І.  Часопис гірничопромисловців Донбасу та Придніпровя (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) / І. Шандра. - С. 205-207
  Петришин М.  Утворення централізованої держави у Франції : історіографія проблеми / М. Петришин. - С. 207-210
  Любасюк А.  Конфлікт світської та духовної влади в середньовічній Європі : історіографія проблеми / А. Любасюк. - С. 210-213
  Безгубенко І.  Містика в джерелах Середньовіччя / І. Безгубенко. - С. 213-217
  Микитчук С.  Українське козацтво в оцінці П. Куліша / С. Микитчук. - С. 217-219
  Бех М.  Вплив західної дипломатії на трансформаційні процеси в Османській імперії періоду танзімату : історіографія питання / М. Бех. - С. 219-222
  Кеда М.  Актуальні проблеми історії нового часу у науковій спадщині М. Н. Петрова / М. Кеда. - С. 222-228
  Вітолін О.  Рецепції натурфілософії В. І. Вернадського у етнографічній концепції Л. М. Гумільова / О. Вітолін. - С. 228-230
  Кривонос К.  Школа "Анналів" в історіографії ХХ століття / К. Кривонос. - С. 230-233
  Куриленко О.  Соціально-економічна історія України першої половини ХІХ ст. : деякі аспекти новітньої вітчизняної історіографії / О. Куриленко. - С. 233-236
  Бранчук О.  Політичні погляди Вячеслава Липинського в оцінці новітньої історіографії / О. Бранчук. - С. 236-238
  Єловських У.  Дипломатичне листування Міністерства закордонних справ Австро-Угорщини як джерело з історії українсько-німецьких відносин березня - квітня 1918 р. / У. Єловських. - С. 238-243
  Коваленко О.  Історіографічні засади дослідження українсько-польських культурних зв'язків 2000 - 2005 рр. / О. Коваленко. - С. 243-245
  Милько В.  Українознавчі студії Південно-Західного Відділу Імператорського російського географічного товариства / В. Милько. - С. 245-249
  Крамар О.  Громадські об'єднання міжвоєнної України у зовнішній політиці більшовицького режиму : проблеми історіографії / О. Крамар. - С. 249-252
  Кукуруза Ж.  Проблеми реформування народної освіти в Україні в добу "відлиги" : історіографічний огляд / Ж. Кукуруза. - С. 252-255
  Якобчук Н.  Історичні та літературні твори Миколи Гоголя у дослідженні І. М. Каманіна / Н. Якобчук. - С. 256-259
  Горобець С.  До питання датування перебування на сотенному уряді Івана Рашевського / С. Горобець. - С. 260-262
  Кирієнко О.  Пантелеймон Куліш і царська цензура / О. Кирієнко. - С. 262-264
  Вадько Н.  Особистість як осереддя світоглядних пошуків Пантелеймона Куліша / Н. Вадько. - С. 265-267
  Гальчинський Б.  Микола Віталійович Лисенко у громадському русі Києва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / Б. Гальчинський. - С. 268-271
  Вегера Л.  Громадсько-політична діяльність Івана Огієнка у 1917 - 1920 рр. / Л. Вегера. - С. 271-272
  Хом'якова Л.  Громадська та науково-організаційна діяльність Агатангела Кримського / Л. Хом'якова. - С. 273-275
  Кліш А.  Кирило Студинський як дослідник життя та творчості М. П. Драгоманова / А. Кліш. - С. 275-277
  Андрієвська О.  Дипломатична діяльність В'ячеслава Липинського / О. Андрієвська. - С. 277-280
  Ковальчук В.  Мистецький феномен О. Довженка в умовах радянського тоталітаризму / В. Ковальчук. - С. 280-283
  Тимків І.  Михайло Палій - представник української еміграції в Америці / І. Тимків. - С. 284-287
  Русанов Ю.  Вплив ліберальної філософії та дворянського походження на формування світогляду Івана Петрункевича / Ю. Русанов, Н. Котельницький. - С. 287-292
  Іваненко О.  Національно-культурний рух на Чернігівщині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Іваненко. - С. 292-294

 
38 74.58кр
У31

        Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти та освіти. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 140 с.

Зміст:
  Барбитова А. Д.  Типология личности К. Г. Юнга и воспитательная деятельности классного руководителя / А. Д. Барбитова. - С. 3-4
  Баркан Н. А.  Педагогическое взаимодействие преподавателя со студентами в учебном процессе / Н. А. Баркан, С. Е. Покровская. - С. 4-5
  Безух Ю. С.  Література, як основний засіб впровадження полікультурної освіти в школах США / Ю. С. Безух. - С. 5-7
  Біда А. П.  Розвиток вищої освіти під час реформи у Великій Британії / А. П. Біда. - С. 7-8
  Бойко О. М.  Освіта дорослих на початковому етапі ліквідації неписьменності в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Бойко. - С. 8-10
  Бондаренко Г. В.  Хвилеподібна модернізація реальних училищ (80-90 роках ХІХ століття) / Г. В. Бондаренко. - С. 10-11
  Вієгорова А.  Підготовка викладачів основної школи на педагогічних факультетах Словаччини / А. Вієгорова. - С. 11-12
  Вовкочин Л. Ю.  Формування громадянськості майбутніх учителів як складової їхньої професійної культури / Л. Ю. Вовкочин. - С. 12-15
  Гайдай І. В.  Педагогічні умови, як важливий аспект у підготовці студентів ВНЗ до роботи педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 15-16
  Гарачук Т. В.  Визначення сутності поняття "обдарованість" / Т. В. Гарачук. - С. 16-18
  Герасименко Н. О.  Основні принципи навчання студентів іноземної мови у вищому педагогічному навчальному закладі / Н. О. Герасименко. - С. 18-19
  Герасімова Н. Є.  Гендерна ідентифікація особистості менеджера в його професійній підготовці / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. - С. 19-21
  Глазиріна В. М.  Роль ціннісних орієнтацій в формуванні особистості студентів-випускників / В. М. Глазиріна. - С. 21-23
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи / К. М. Гнезділова. - С. 23-24
  Гончар І. Г.  Російський педагог К. Вентцель - борець за вільне виховання / І. Г. Гончар. - С. 24-26
  Горбач Г. М.  Становлення професійної "Я - концепції" / Г. М. Горбач. - С. 26-28
  Граматик Н. В.  Екологічна відповідальність як психолого-педагогічна категорія / Н. В. Граматик. - С. 28-30
  Гуріненко І. Ю.  Технологія формування медіа-компетентності магістрів та майбутніх державних інспекторів пожежної безпеки / І. Ю. Гуріненко. - С. 30-32
  Демченко О. М.  Самоорганізація вчителя як педагогічна проблема / О. М. Демченко. - С. 32-33
  Дзеціна І. В.  Формування особистості на уроках української мови та літератури / І. В. Дзеціна. - С. 33-34
  Демиденко Т. М.  Принципи створення предметно-ігрового середовища в родині / Т. М. Демиденко, Н. Є. Яценко. - С. 34-36
  Дударенко І. С.  Підготовка фазівців у контексті професійної деонтології / І. С. Дударенко. - С. 36-38
  Зорочкіна Т. С.  Створення умов для обдарованих дітей у школах нового типу / Т. С. Зорочкіна. - С. 38-39
  Ісаченко В. П.  Павло Гнатович Житецький в контексті культурно-просвітницького руху України (кінця ХІХ - початку ХХ століття) / В. П. Ісаченко. - С. 39-41
  Касярум С. О.  Формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю на основі моделювання педагогічних технологій навчання / С. О. Касярум. - С. 41-42
  Кацевич Л. О.  Особливості формування особистості учнів початкових класів / Л. О. Кацевич [и др.]. - С. 42-44
  Квас В. М.  Недоліки організації самостійної роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів / В. М. Квас. - С. 44-45
  Коляда Н. М.  Піонерські форпости 20 - 30-тих років ХХ ст.: до історії питання / Н. М. Коляда. - С. 45-47
  Корінна Г. О.  Проблема статево-рольової соціалізації в умовах сьогодення / Г. О. Корінна. - С. 47-48
  Коробова Л. О.  Голодомор як чинник соціального явища безпритульності в україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Л. О. Коробова. - С. 48-50
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 50-51
  Кравченко О. О.  Пролетарська культурно-просвітницька організація (1917 - 1932 рр.) як педагогічний феномен / О. О. Кравченко. - С. 51-53
  Крамаренко А. М.  Система природничої підготовки магістрів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу / А. М. Крамаренко. - С. 53-54
  Кузьменко Л. І.  Особливості формування особистості людини засобами музично-теоретичних предметів та уроків фортепіано / Л. І. Кузьменко, Т. М. Баранова, Л. В. Демченко. - С. 54-56
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Психологія креативної особистості жінки / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 56-58
  Кучай О. В.  Головні аспекти комп'ютеризації навчання / О. В. Кучай. - С. 58-60
  Кучай Т. П.  Цілі і завдання екологічної підготовки майбутнього вчителя / Т. П. Кучай. - С. 60-62
  Кушнірик Н. Я.  Соціальне оточення та розвиток творчих здібностей дошкільника в ньому / Н. Я. Кушнірик. - С. 62-63
  Лаврентьєва О.  Готовність студентів до проектної діяльності як наукова і практична проблема професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Лаврентьєва, Л. Савченко. - С. 63-64
  Ландирєва Т. Г.  Формування особистості, людини засобами хімії та біології / Т. Г. Ландирєва, Н. В. Дяченко. - С. 64-66
  Литвин О. В.  Психолого-педагогічна підготовка до материнства як фактор гармонійного внутрішньоутробного розвитку дитини / О. В. Литвин. - С. 66-68
  Луценко Г. В.  CDIO - ініціатива у контексті інженерної освіти / Г. В. Луценко. - С. 68-70
  Ляховець О. О.  Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання / О. О. Ляховець. - С. 70-71
  Малихін О. В.  Організаційно- структурний компонент системи самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 71-73
  Мартинюк О. В.  Перспективи впровадження прогресивного досвіду США у вітчизняну систему професійної освіти магістрів перекладу / О. В. Мартинюк. - С. 73-74
  Матрос О. О.  Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького / О. О. Матрос. - С. 74-76
  Матукова Г.  Питання формування пізнавальної діяльності студентів-першокурсників економічного профілю / Г. Матукова, М. Москалець. - С. 76-77
  Махиня Н. В.  Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови в технічних ВНЗ / Н. В. Махиня. - С. 77-78
  Мішіна Л. М.  Особистісно орієнтоване навчання як ефективний підхід до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студента / Л. М. Мішіна. - С. 78-80
  Мохірєва Ю. А.  Теоретичні основи використання художнього розпису у системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Ю. А. Мохірєва. - С. 80-81
  Нестеренко Т.  Використання сучасних підходів до формування соціальної компетентності у молодших школярів / Т. Нестеренко. - С. 81-82
  Нікітенко О.  З історії розвитку гри як передумови становлення навчальної діяльності / О. Нікітенко. - С. 82-83
  Омельченко М. І.  Формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності / М. І. Омельченко. - С. 83-85
  Осипенко О. С.  Актуальність досліджень полікультурних аспектів освіти в сучасних умовах / О. С. Осипенко. - С. 85-86
  Паладьєв А. Ф.  Зародження вітчизняної гімназійної освіти в першій половині ХІХ століття / А. Ф. Паладьєв. - С. 86-87
  Палієнко А. М.  Особливості професійно орієнтованого навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 87-89
  Палієнко А. М.  Формування англомовної граматичної компетенції у студентів немовних факультетів вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. - С. 89-90
  Пічкур М. О.  Теоретичний аналіз проблеми формування професійної культури вчителя образотворчого мистецтва / М. О. Пічкур. - С. 90-91
  Потапюк Л. М.  Роль культурно-освітніх товариств у вихованні національної свідомості молоді / Л. М. Потапюк. - С. 91-93
  Прокопенко Л. І.  Новаторська педагогічна система О. А. Захаренка / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, М. В. Картель. - С. 93-95
  Радул О. С.  Використання культу тварин у вихованні дітей східних слов'ян VI - ХІІ століть / О. С. Радул. - С. 95-96
  Рогальська Н. В.  Підготовка магістрів дошкільної освіти в аспекті нових підходів до дитинства / Н. В. Рогальська. - С. 95-97
  Савченко Н. С.  Історико-педагогічна реконструкція становлення позашкільної освіти у Польщі / Н. С. Савченко. - С. 97-98
  Савченко Ю. А.  Формування особистості засобами світової літератури / Ю. А. Савченко. - С. 98-99
  Садова В. В.  трансформация цілей історико-педагогічної освіти студентів вищого навчального закладу / В. В. Садова. - С. 99-101
  Сайковська В. В.  Науково-педагогічна діяльність видатного хіміка С. М. Реформатського / В. В. Сайковська. - С. 101-103
  Салманова О. В.  Об осознанном отношении будущих педагогов к формированию собственного имиджа / О. В. Салманова. - С. 103-105
  Сандецька О. О.  Міжнародна співпраця у галузі освіти дорослих / О. О. Сандецька ; О. О. Сндецька. - С. 105-106
  Свириденко О. О.  Насильство в сім'ї: причини, наслідки, протидія / О. О. Свириденко, Ю. О. Порпленко. - С. 106-108
  Семенова М. Г.  Особливості навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 108-109
  Сєргєєва О. В.  Напрями професійної підготовки перекладачів-референтів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва. - С. 109-111
  Сіняговська І. Ю.  Структура лінгводидактичної моделі формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету / І. Ю. Сіняговська. - С. 111-112
  Степанюк К. І.  Педагогічна практика як фактор формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк. - С. 112-114
  Сухоставська Л. О.  Педагогічна практика як невіддільна складова загальної професійної підготовки майбутніх педагогів і психологів у ВНЗ / Л. О. Сухоставська. - С. 114-115
  Тарасова О. В.  Використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин / О. В. Тарасова. - С. 115-117
  Титаренко О. І.  Культура мовлення як спосіб саморозвитку особистості / О. І. Титаренко, В. А. Депутат. - С. 117-118
  Тичинська О. В.  Національна ініціатива трансформації шкільного консультування США / О. В. Тичинська. - С. 118-119
  Удовіченко Г. М.  Психолого-педагогічний аналіз понять: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, предметна компетенція / Г. М. Удовіченко. - С. 119-121
  Черкашина Т. В.  Іноваційні технології виховання в умовах університетської освіти / Т. В. Черкашина. - С. 121-123
  Черноусова Н. М.  Виховання позитивного лідера дитячого колективу засобами корекційної педагогічної підтримки / Н. М. Черноусова. - С. 123-125
  Чичук В. М.  Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів засобами інформаційно-комунікативних технологій / В. М. Чичук. - С. 125-127
  Чорна О. А.  Деякі аспекти наукових пошуків у сфері дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу / О. А. Чорна. - С. 127-129
  Швидка С. О.  Збереження здоров'я студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / С. О. Швидка. - С. 129-130
  Ярошинська О. О.  Перспективи досліджень професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. О. Ярошинська. - С. 130-132

Рубрики: Освіта вища

 
39 83.3(4Укр)-4
Б51

Бернадська, Н. І.

        Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція [Текст] : монографія / Н. І. Бернадська. - К. : Академвидав, 2004. - 368 с.

Зміст:
  Український роман XIX століття: генезис і становлення жанру. - С. 7-95
  Трансформація і розширення жанрових форм українського роману 20-х років ХХ ст.. - С. 96-180
  Теоретичні проблеми роману в українській літературній критиці 20-х років ХХ ст.. - С. 180-193
  Канон соцреалістичного роману. - С. 194-210
  Жанрові проблеми постмодерністського роману. - С. 211-221
  Становлення жанрових номінацій в українській літературі та їх сучасне трактування. - С. 222-238
  Стратегія літературознавчої науки ХХ ст. у галузі жанрової теорії. - С. 238-257
  Роман як жанр: сучасні проблеми інтерпретації. - С. 257-307
  Жанрові модифікації роману ХХ ст.. - С. 307-334

Рубрики: Історія української літератури - Українське літературознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): жанри українського роману -- російськомовні українські романи -- соцреалістичний роман -- постмодерністський роман

Анотація:   У монографії досліджено теоретичні питання роману в контексті проблем його становлення і розвитку у вітчизняному письменстві. Окреслено основні генеологічні підходи до вивчення цього жанру в минулому і сучасному, здійснено спробу створення його теоретичної моделі з урахуванням досягнень світової літературознавчої думки. Простежено етапи становлення українського роману від витоків до постмодерністського дискурсу, а також його рецепцію в літературно-критичних і наукових розвідках середини ХІХ-ХХ ст.

 
40 95.43
Х23

        Збірник наукових праць [Текст] : Серія Історія та географія Вип. 21-22 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, МОН України. - Х. : Майдан, 2006. - 258 с.

Зміст:
  Бабай Л. В.  Вплив загальноросійських і місцевих з'їздів мукомелів на розвиток мукомельної промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ сторіччя / Л. В. Бабай. - С. 3-4
  Щеліхова В. В.  Селянські промисли на Слобожанщині в 60 - 70-х рр. ХІХ ст. / В. В. Щеліхова. - С. 5-7
  Медалієва О. З.  "Наукові записки Черкаського державного педагогічного інституту" / О. З. Медалієва. - С. 7-9
  Ванда В. В.  Основні проблеми в період становлення та розвитку профспілки освітян Харківщини / В. В. Ванда. - С. 9-11
  Трубчанінов М. А.  Ринкова еволюція селянського господарства Харківської губернії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / М. А. Трубчанінов. - С. 11-15
  Сушко В. А.  Семантичні аналогії понять "хата" та "домовина" (за матеріалами поховальної обрядовості Слобожанщини) / В. А. Сушко. - С. 15-17
  Уманець О. М.  Музейна справа у Харківській губернії в післяреформенний період у радянській історіографії: проблеми дослідження / О. М. Уманець. - С. 17-18
  Стрілець В. В.  "Люботинська республіка": призабута сторінка харківської історії / В. В. Стрілець. - С. 18-20
  Кравченко О. В.  Благодійні установи для дітей у Харкові (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / О. В. Кравченко. - С. 20-25
  Дмитрієва О. Є.  Військовополонені чехи та словаки в Харківській губернії в 1914 - 1917 роках / О. Є. Дмитрієва. - С. 25-27
  Баличева Л. В.  З історії розвитку запобіжних заходів пожежної охорони в Харківській губернії у ХІХ столітті / Л. В. Баличева. - С. 28-30
  Мотенко Я. В.  Розвиток селянського руху в Харківській губернії за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) / Я. В. Мотенко. - С. 31-33
  Кряж С. В.  Передумови консолідації консервативних сил Харківської губернії (вересень 1917р. - квітень 1918 р.) / С. В. Кряж. - С. 33-36
  Робак І. Ю.  Створення і діяльність "Общества ночных дежурств врачей в г. Харькове" / І. Ю. Робак. - С. 36-39
  Лиман С. І.  З історії харківської медієвістики в 60-х - першій половині 80-х рр. ХІХ ст.: професор Андрій Миколайович Стоянов / С. І. Лиман. - С. 39-43
  Білостоцький М. О.  Діячі харківської літератури під впливом сталінської ідеології в післявоєнний період / М. О. Білостоцький. - С. 43-45
  Кавун М. Е.  Проблема "війна і місто": Катеринослав часів Кримської війни 1853 - 1856 рр. / М. Е. Кавун. - С. 45-49
  Янченко С. М.  Стан шкільних приміщень початкової школи Харківщини у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / С. М. Янченко. - С. 49-52
  Підлісний Д. В.  Проблеми становлення системи місцевих органів влади і управління Харківської губернії за часів Гетьманату П. Скоропадського / Д. В. Підлісний. - С. 52-55
  Чернікова І. В.  Заснування та діяльність інституту крайових інспекторів з охорони пам'яток матеріальної культури на Харківщині (1926 - 1932 рр.) / І. В. Чернікова. - С. 55-57
  Мартинова І. С.  Боротьба учнів середніх навчальних закладів Харкова за вдосконалення системи середньої освіти (початок ХХ століття) / І. С. Мартинова. - С. 57-61
  Сорочан Н. А.  Становлення радянського державного апарату управління освітою і культурою на Харківщині в 1917 - 1920 роках / Н. А. Сорочан. - С. 61-64
  Гавриленко О. О.  Вільне Козацтво і продовольча політика Української Центральної Ради / О. О. Гавриленко. - С. 65-68
  Гирка Л. В.  Вплив християнства на розвиток Слобожанщини / Л. В. Гирка, Ю. М. Гирка. - С. 68-69
  Зелений М. В.  Заключний етап походу князя Ігоря на половців (9 - 12 травня 1185 року) / М. В. Зелений. - С. 69-72
  Субота М. П.  Знахідка іконки Алківіада / М. П. Субота. - С. 72-74
  Чаркіна Т. І.  Становлення німецької історичної школи в політекономії (др. пол. ХІХ ст.) / Т. І. Чаркіна. - С. 74-77
  Гончарова О. С.  Становлення та діяльність культурно-освітніх установ Харківщини у 20-х - на початку 30-х років: національний аспект / О. С. Гончарова. - С. 77-82
  Дьякова О. В.  Рух опору на Харківщині / О. В. Дьякова. - С. 82-85
  Крапив'янський С. М.  Регіональна історія Чернігівщини в контексті підручника Ф. Г. Турченка "Новітня історія України. Частина перша. 1917 - 1945 рр. 10 клас" / С. М. Крапив'янський. - С. 85-88
  Болбат Т. В.  Становлення національно-демократичних громадських об'єднань на сході України (1989 р.) / Т. В. Болбат. - С. 88-90
  Кучин С. П.  Еволюція грошової системи в Україні в середині ХІХ століття: передумови, особливості та результати грошової реформи Єгора Францевича Канкріна / С. П. Кучин. - С. 90-94
  Саманцова О. В.  Форми та напрями благодійної діяльності підприємців Бахмутської повіту другої половини ХІХ ст. / О. В. Саманцова. - С. 94-96
  Кононова Ю. В.  Реалізація основних ідей Болонської декларації у вищій освіті країн Європи / Ю. В. Кононова. - С. 96-99
  Тріпутіна Н. П.  Розвиток геодезичної освіти в Україні. 1920-ті роки / Н. П. Тріпутіна. - С. 99-101
  Терефера Н. В.  Радянське підпілля на півдні Одещини у боротьбі проти румунського окупаційного режиму (1941 - 1944 рр.) / Н. В. Терефера. - С. 101-103
  Остапенко С. В.  Державотворчі погляди Михайла Грушевського / С. В. Остапенко. - С. 103-108
  Нікітін Ю. О.  Фінансова діяльність органів міського самоврядування на прикладі Чернігівської губернії в 70-ті рр. ХІХ ст. / Ю. О. Нікітін. - С. 108-110
  Захарченко М. В.  Організація та діяльність дошкільних дитячих закладів в українському селі в першій половині 20-х років ХХ ст. / М. В. Захарченко. - С. 110-112
  Вороніна М. С.  Боротьба харків'янок за виборчі права в Російській імперії на початку ХХ століття / М. С. Вороніна. - С. 112-115
  Балера О. В.  Роль єврейських організацій України в налагодженні українсько-ізраїльських зв'язків у 1990-х - на початку 2000-х років / О. В. Балера. - С. 115-118
  Білополий В. В.  Історія рідного краю: села Дніпропетровщини / В. В. Білополий, С. Г. Руденко. - С. 118-121
  Алфьоров М. А.  Керівництво зовнішніми міграціями в Донбас в 1946 - 1947 рр. / М. А. Алфьоров. - С. 121-123
  Разиграєв О. В.  Теренова організація структур польської поліції в контексті краєзнавчих досліджень Волинського воєводства міжвоєнного періоду / О. В. Разиграєв. - С. 123-125
  Калиушко Л. В.  До питання про теоретико-методологічні засади дослідження Полтавської битви 1709 р. / Л. В. Калиушко. - С. 125-127
  Шамара С.  Соціальні колізії сільського духовенства у власному середовищі, у стосунках із місцевою владою та українським традиційним суспільством (локальне дослідження) / С. Шамара. - С. 127-131
  Новиков І. О.  Штрихи до біографії Ф. І. Фелькнера - гірничозаводського діяча Росії й України першої половини ХІХ століття / І. О. Новиков. - С. 132-134
  Бондар Н. О.  Організаційна діяльність Української партії комуністів-боротьбистів на Харківщині в 1919 - 1920 роках / Н. О. Бондар. - С. 134-137
  Кучемко М. М.  Боротьба із безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні у роки НЕПу / М. М. Кучемко. - С. 137-141
  Плиско Т. Л.  Співробітництво між Харковом та Нюрнбергом у галузі освіти (кінець 80-х - 90-ті роки ХХ століття) / Т. Л. Плиско. - С. 143-147
  Маслов М. П.  Основні етапи вдосконалення механізму для розмелювання зерна на селянських млинах України в ХІХ - першій третині ХХ сторіччя / М. П. Маслов. - С. 147-152
  Арзуманова Т. В.  Участь населення у виборчих кампаніях як критерій визначення його довіри до дій органів державної влади (на прикладі виборів у Харківській і Воронезькій губерніях у 1924 р.) / Т. В. Арзуманова. - С. 152-155
  Тельвак В. В.  Краєзнавство Дрогобиччини в дослідженнях Михайла Грушевського / В. В. Тельвак, В. П. Тельвак. - С. 155-157
  Педич В. П.  Галицьке краєзнавство в дослідженнях Михайла Грушевського / В. П. Педич. - С. 157-159
  Бугрій В. С.  Система краєзнавчої підготовки майбутніх учителів у педагогічних навчальних закладах України (20-ті рр. ХХ ст.) / В. С. Бугрій. - С. 159-162
  Сєряков С. О.  Висвітлення проблематики освітньої діяльності Львівського єзуїтського колегіуму у 1648 - 1700 рр. в "Історії шкіл ..." Ю. Лукашевича / С. О. Сєряков. - С. 162-166
  Реформат М. І.  Використання методу проектів у краєзнавчій роботі / М. І. Реформат. - С. 166-167
  Кудлай Л. К.  Створення учнівського краєзнавчого клубу - проблеми і перспективи / Л. К. Кудлай. - С. 167-170
  Бондаренко Г. В.  Краєзнавча освіта - важливий аспект виховання патріота і громадянина / Г. В. Бондаренко. - С. 170-172
  Євтушенко Н. А.  Роль географічного краєзнавства у вивченні географії та в екологічній освіті учнів / Н. А. Євтушенко. - С. 172-175
  Кириченко Т. Б.  Географічне краєзнавство як спосіб виховання підростаючого покоління / Т. Б. Кириченко. - С. 175-176
  Конельська І. М.  Застосування краєзнавчого принципу в етнопедагогічних та здоров'єзберігаючих технологіях / І. М. Конельська, Н. М. Терлецька. - С. 176-178
  Конон Ю. М.  Шевченківський національний музей-заповідник у Каневі у формуванні етнічної свідомості українців (1925 - 2005 рр.) / Ю. М. Конон. - С. 178-179
  Лихвар Л. А.  Роль краєзнавчої роботи у процесі формування світогляду учнів на уроках географії та позаурочний час / Л. А. Лихвар. - С. 179-181
  Мельниченко В. М.  Історико-краєзнавчі аспекти фахової підготовки педагогічних працівників (на прикладі Черкаської області) / В. М. Мельниченко. - С. 181-183
  Поставнича М. В.  Роль засобів масової інформації в розвитку історичного краєзнавства в регіоні (на прикладі Черкаської області) / М. В. Поставнича. - С. 184-186
  Преснякова Н. П.  Історико-краєзнавча робота як основа пошуково-дослідницької діяльності школярів (з досвіду роботи) / Н. П. Преснякова. - С. 186-188
  Приймачук В. В.  Запровадження системної краєзнавчої роботи в діяльності сучасного вчителя / В. В. Приймачук. - С. 188-191
  Семенова М. О.  Етнокультурне виховання школярів засобами науково-дослідницької діяльності у галузі польової етнографії / М. О. Семенова. - С. 191-193
  Ходос М. М.  Інтегрований краєзнавчий курс у загальноосвітній школі / М. М. Ходос. - С. 194-196
  Лазурко Л. М.  Дослідження історії Львова на сторінках часопису "Історичний квартальник" (1887 - 1914 рр.) / Л. М. Лазурко. - С. 196-198
  Лесніченко В. А.  Використання праць І. О. Гуржія при висвітленні проблеми торгівлі на Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття / В. А. Лесніченко. - С. 198-199
  Саманцов О. П.  Деякі аспекти сучасної історіографії про кам'яновугільну та металургійну промисловість Донецько-Придніпровського економічного регіону кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. П. Саманцов. - С. 199-201
  Шалашна Н. М.  Опрацювання вітчизняних рукописних збірок як джерела краєзнавчих досліджень у ХІХ столітті / Н. М. Шалашна. - С. 201-203
  Сєрякова В. І.  Головні напрямки роботи музею бойової слави в сучасній школі / В. І. Сєрякова. - С. 204-205
  Городянина М. Ю.  Краєзнавча діяльність православної церкви у Причорномор'ї і на Кубані / М. Ю. Городянина. - С. 205-210
  Снагощенко В. В.  Регіональна культурно-освітня спадщина в експозиції музею педагогічного вищого навчального закладу / В. В. Снагощенко. - С. 210-212
  Ніколаєнко С. П.  З історії краєзнавства Сумщини періоду німецької окупації 1941 - 1943 рр. (за матеріалами періодичної преси) / С. П. Ніколаєнко. - С. 212-214
  Нікітенко С. І.  Розвиток туризму в умовах розбудови української держави / С. І. Нікітенко. - С. 214-216
  Маслова Л. В.  Земське сільськогосподарське музейництво в Харківській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. В. Маслова. - С. 216-218
  Бардаш О. Д.  Українське краєзнавство в Російській імперії (остання третина ХІХ ст. - 1917 р.) / О. Д. Бардаш. - С. 218-220
  Карагедова О. Г.  Людина творчого вогню: вчитель Н. П. Преснякова та її справа / О. Г. Карагедова. - С. 220-222
  Іванчишин Т. М.  Туризм як чинник активізації господарського розвитку українсько-польського пограниччя (в рамках єврорегіону "Буг") / Т. М. Іванчишин. - С. 222-225
  Луценко С. М.  Потенціал краєзнавчої роботи в загальноосвітньому закладі / С. М. Луценко. - С. 225-227
  Жадько Г. М.  Роль туризму та географічного краєзнавства в пізнавальній діяльності учнів / Г. М. Жадько. - С. 228-229
  Прусенко В. І.  Краєзнавча робота в школі: традиційні та новітні технології / В. І. Прусенко. - С. 230-231
  Єгудас В. Д.  Краєзнавча робота в школі / В. Д. Єгудас. - С. 231-235
  Пархоменко О. В.  Основні напрямки краєзнавчої роботи Борисівської центральної бібліотечної системи / О. В. Пархоменко. - С. 235-238
  Жернова А. В.  Основні напрямки діяльності шкільного краєзнавчого музею / А. В. Жернова, М. П. Маслов. - С. 238-240
  Сушко Н. В.  Досвід державного регулювання міжнародного туризму та його впровадження на Україні / Н. В. Сушко. - С. 240-242
  Нікітіна І. П.  Вивчення слов'янської міфології в 7 класі / І. П. Нікітіна. - С. 243-245
  Соловйов С. П.  Життя та творчість Олексія Миколайовича Бекетова / С. П. Соловйов. - С. 246-247
  Панова О. С.  Проблеми евакуації, збереження закладів освіти і науки Харкова і Харківської області та їх подальша доля / О. С. Панова. - С. 247-250
  Плиско Л. М.  Протиборство сил "малої війни" з гітлерівськими окупантами (деякі аспекти історіографії проблеми) / Л. М. Плиско. - С. 250-254

 
41 79.3(4Укр)
У45

        Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи [Текст] : наук. доповіді Всеукр. конф. (19 - 20 листоп. 1996 р.) : [у 2-х ч.]. Ч. 2 / Голов. архівне упр. при Кабінеті Міністрів України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства [та. - К. : 1997. - 264 с.

Зміст:
  Гуртовенко Т.  Інформаційна культура як підгрунтя фахової ментальності сучасного архівіста / Т. Гуртовенко. - С. 3-7
  Селіверстова К.  Тенденції розвитку професійної освіти архівістів України у контексті світового досвіду / К. Селіверстова. - С. 8-15
  Ларин М.  Роль ВНИИДАД в подготовке научных кадров и повышении квалификации работников государственных архивов, архивных и делопроизводственных служб / М. Ларин. - С. 16-20
  Палієнко М.  Основні тенденції розвитку архівної освіти в країнах Західної Європи / М. Палієнко. - С. 21-25
  Гордієнко Л.  Про досвід і проблеми підготовки архівістів у Київському державному інституті культури / Л. Гордієнко. - С. 26-28
  Сінкевич Є.  З досвіду викладання архівознавства та проведення архівної практики на історико-правознавчому факультеті Херсонського державного педагогічного інституту / Є. Сінкевич. - С. 29-30
  Філімонов С.  Архивоведение в симферопольском государственном университете / С. Філімонов. - С. 31-32
  Царьова Н.  До проблеми викладання архівознавства на базі науково-методичного кабінету архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України, м. Львів / Н. Царьова. - С. 33-36
  Кулешов С.  Документознавство в системі наук документально-комунікативного циклу / С. Кулешов. - С. 37-40
  Фецинець В.  З досвіду розроблення програми занять з архівознавства для учнів загальноосвітніх шкіл / В. Фецинець. - С. 41-45
  Порохнюк Г.  Архівознавча література у фондах НДБ ЦДА / Г. Порохнюк. - С. 46-48
  Шаповал Ю.  Сталінський терор в Україні в світлі нововиявлених документів Служби безпеки України / Ю. Шаповал. - С. 49-56
  Омельчук Д.  Документи архівів СБУ та проблема введення їх у науковий обіг / Д. Омельчук. - С. 57-59
  Киструська Н.  Розвиток підприємництва в українських землях в умовах технічного перевороту другої половини ХІХ століття (джерелознавчий аспект) / Н. Киструська. - С. 60-67
  Ляхоцький В.  Фенікс Івана Огієнка (нововиявлені документи з фондів Центрального державного історичного архіву в м. Львові) / В. Ляхоцький. - С. 68-78
  Левенець Ю.  Сергій Єфремов і його щоденник / Ю. Левенець. - С. 79-89
  Сухих Л.  Документи з родових архівів магнатів і шляхти Волині та Правобережної України в колекціях Центрального державного історичного архіву України : історія, склад, стан науково-довідкового апарату та перспективи його розвитку / Л. Сухих. - С. 90-96
  Наулко В.  Листування Ф. К. Вовка (з фондів архівів) / В. Наулко. - С. 97-102
  Щербак М.  Матеріали жандармсько-поліцейських та судових органів царизму як джерело вивчення суспільно-політичної історії України / М. Щербак, Н. Щербак. - С. 103-107
  Левітас Ф.  Архівні документи як джерело вивчення нацистського геноциду в Україні / Ф. Левітас. - С. 108-110
  Ченцов В.  Інформаційні зведення чекістських органів як джерело для вивчення суспільно-політичного життя України в 20-х роках (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області) / В. Ченцов. - С. 111-119
  Мандебура О.  Особовий фонд М. Сумцова як джерело вивчення історії етнологічної науки в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. Мандебура. - С. 120-125
  Ступак Ф.  Добродійні товариства підтримки учнів і студентів Києва (на матеріалах ЦДІА у Києві) / Ф. Ступак. - С. 126-133
  Тюрменко І.  До проблеми творення православної духовної освіти в Холмі (листи митр. Іларіона до Л. Білецького) / І. Тюрменко. - С. 134-136
  Ляхоцька Л.  Документи ЦДАВО України як джерело дослідження управлінської діяльності міністра освіти УНР І. І. Огієнка / Л. Ляхоцька. - С. 137-146
  Ворончук І.  Архівні матеріали як джерело до вивчення української демографії XYI - XYII cn/ / І. Ворончук. - С. 147-154
  Огнєва О.  Західноєвропейська книга ХY - XYII століть. У зібранні Волинського архіву / О. Огнєва. - С. 155-156
  Лисенко Н.  До питання творчих стосунків Євгена Маланюка та Ліни Федорович-Малицької (на матеріалах архівів) / Н. Лисенко. - С. 157-162
  Марченко Н.  Архівні документи як джерело вивчення видань для дітей в Україні (1917 - 1924 рр.) / Н. Марченко. - С. 163-168
  Павленко С.  Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України / С. Павленко. - С. 169-171
  Кагамлик С.  Монастирські фонди та науково-довідковий апарат до них / С. Кагамлик. - С. 172-176
  Шевченко М.  Проблеми використання архівних матеріалів та документальних фондів при побудові музейних експозицій / М. Шевченко. - С. 177-180
  Житков О.  Особливості використання архівістами документів із проблематики міжнародних зв'язків 50 - 80-х років ХХ ст. у збірниках документів присвячених ювілеям обласних центрів України / О. Житков, С. Шевченко. - С. 181-184
  Павловська Н.  Історія українізації 20-х років (за документами ЦДАВО України) / Н. Павловська. - С. 185-190
  Платонова Н.  Фонди Держархіву МВС України та їхня роль у дослідженні історії України ХХ століття / Н. Платонова. - С. 191-195
  Скорейко Г.  Матеріали Австрійських перписів населення Буковини кінця ХYIII - початку ХХ століття у фондах Чернівецького обласного архіву / Г. Скорейко. - С. 196-201
  Добржанський О.  Документи про москофільський рух на західноукраїнських землях др. пол. / О. Добржанський. - С. 202-206
  Вуєк Л.  Аналіз фізичного стану документів Національного архівного фонду і умов їх зберігання в державних архівах України / Л. Вуєк, А. Шурубура. - С. 207-211
  Полякова Ж.  Защита архивных документов от биоповреждений / Ж. Полякова. - С. 212-215
  Новікова Г.  Деякі аспекти організаційно-методичного та технологічного забезпечення фізичного збереження документних фондів / Г. Новікова. - С. 216-219
  Макушин Є.  Особливості старіння целюлозних матеріалів / Є. Макушин. - С. 220-225
  Макушина А.  Дослідження теплового старіння паперу з різним рівнем кислотності / А. Макушина. - С. 226-230
  Братушко Ю.  Проблеми видалення забруднень льняною олією з паперу / Ю. Братушко. - С. 231-234
  Кондратюк Т.  Пошкодження пам'яток історії та культури в умовах нестабільного температурно-вологісного режиму / Т. Кондратюк, Т. Митківська. - С. 235-237
  Довгалюк В.  Забезпечення оптимального мікроклімату в музеях, архівах та бібліотеках / В. Довгалюк, О. Кушнір. - С. 238-241
  Максимович Н.  Вивчення можливості детектування займання пожежі у закритих приміщеннях за допомогою адсорбційно-напівпровідникового методу / Н. Максимович, В. Воротинцев, О. Каскевич. - С. 242-244
  Старикова Т.  Проблемы лаборатории по сохранности документов ЦГАУ / Т. Старикова. - С. 245-247
  Качановська Л.  Ліофілізовані композиції на основі колагену та синтетичного поліелектроліту для реставрації та консервації носіїв інформації / Л. Качановська, Л.Шурубура Синчук, А. Шурубура. - С. 248-251
  Субота А.  Мікологічний контроль повітря як профілактика біопошкоджень документних фондів / А. Субота, Г. Новікова. - С. 252-253
  Скобець І.  Прогнозування довговічності паперу при його зберіганні в бібліотеках і архівах / І. Скобець, Г. Новікова. - С. 254-255
  Гудимова Н.  Про екологічний паспорт фондосховища бібліотеки / Н. Гудимова. - С. 256-257
  Субота А.  Деструктивні властивості мікроміцетів, що вилучені з повітря книго- та архівосховищ Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського / А. Субота, Г. Новікова. - С. 258-259

 
42 83.002.1
Н23

Наливайко, Д. С.

        Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко ; авт. передм. М. М. Сулима. - К. : Грамота, 2008. - 782 с.

Зміст:
  Київська Русь і Західна Європа. - С. 37-90
  У ренесансній рецепції. - С. 91-159
  На переломі: кінець XVI - перша половина XVII ст.. - С. 160-246
  У західних джерелах епохи бароко. - С. 247-374
  У західних джерелах доби просвітництва. - С. 375-520
  Петрарка й Бокаччо в давній українській літературі. - С. 576-591. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження. - С. 592-617. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Історія як міф Мазепи в слов'янських і європейських літературах ХІХ ст.. - С. 618-658. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Західноєвропейська україніка початку ХІХ ст.. - С. 659-681. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Українська народна поезія в Західній Європі доби романтизму. - С. 682-717. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шукаючи єдності зі світом і людьми. Рільке і Русь. - С. 718-743. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес

Анотація:   Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття України в Західній Європі ХІ-ХVIII ст. Воно подається як довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й особливостями, що зумовлюються як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. У книжці використано великий фактичний матеріал. Для автора однаковою мірою важливі як інформація про історію і життя українського народу в тогочасних західноєвропейських дждерелах, рівень її повноти й достовірності, так і саме сприйняття, образ України з усіма його "домислами", "неточностями" тощо, що складався в реципієнтів і змінювався протягом століть.

 
43 83.3(4Укр)6
Л64

        Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2001. - 368 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Володимир Винниченко: знаний і незнаний / М. Наєнко. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арешенков Ю.  В. Винниченко як майстер підтексту (Особливості передачі концептуальної інформації в оповіданні "Кумедія з Костем) / Ю. Арешенков. - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Башкирова О.  Система опозицій у п'єсі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" / О. Башкирова. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біда Н.  Тема втраченого раю у романі В. Винниченка "Поклади золота" та поемі Дж. Мільтона "Загублений рай" / Н. Біда. - С. 17-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус Н.  Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну / Н. Білоус. - С. 22-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боярчук О.  "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - експериментальна проза: особливості сюжетотворення / О. Боярчук. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брайко О.  Естетика модернізму в поетиці новел В.Винниченка / О. Брайко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братусь І.  Володимир Винниченко як дитячий письменик / І. Братусь. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Векуа О.  "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В.Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / О. Векуа. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Водолазька С.  Концепція симулятивної реальності (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") / С. Водолазька. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волощук Л.  Співвіднесення естетичного ідеалу і дійсності у п'єсах В.Винниченка та художні форми його вираження / Л. Волощук. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна" / Н. Гаврилюк. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаєвська Н.  Україна в долі героїв В. Винниченка (на матеріалі зб. "Намисто") / Н. Гаєвська. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимчук В.  Антропоніми як засіб художньої характеристики (на прикладі творчості В. Винниченка та інших українських письмеників) / В. Герасимчук. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончар І.  Архетип трикстера у М. Гоголя та В. Винниченка ("Записки кирпатого Мефістофеля") / І. Гончар. - С. 70-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко І.  Духовний потенціал оповідань В. Винниченка / І. Гончаренко. - С. 73-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Світоглядні моделі у збірці В. Винниченка "Намисто" / А. Горбань. - С. 76-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горболіс Л.  Релігійна мораль і теорія чесності з собою у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" / Л. Горболіс. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуцул О.  Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) / О. Гуцул. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дергаль Л.  Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людина" в її героїчності / Л. Дергаль. - С. 97-103. - Бібліогр. наприкінці с
  Донченко Л.  Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова / Л. Донченко. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журба С.  Образ пророка в українській драматургії першої третини ХХ століття / С. Журба. - С. 107-111
  Зелінська Л.  Проблеми села (на матеріалі творів М. Старицького та В.Винниченка) / Л. Зелінська. - С. 111-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каменська І.  Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Vaise Meiancolidue" та В. Винниченка "Раб краси") / І. Каменська. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалів Ю.  Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі / Ю. Ковалів. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов А.  Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка / А. Козлов. - С. 127-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов Р.  Часові та просторові масштаби мислення драматурга / Р. Козлов. - С. 133-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конончук Т.  Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка / Т. Конончук. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Линченко М.  Участь В. Винниченка у творенні Першого Універсалу Центральної Ради / М. Линченко. - С. 146-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвинська С.  Національні та державницькі ідеї в драмах Володимира Винниченка "Між двох сил" та Олексія Коломійця "За дев'ятим порогом" / С. Литвинська. - С. 150-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лященко О.  Архетип дитини у драматургії В. Винниченка / О. Лященко. - С. 158-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маслянчук Т.  Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. (на матеріалах листування письменника з видавництвом "Рух") / Т. Маслянчук. - С. 162-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Про драматургічне в художньому мисленні В. Винниченка (на матеріалі повісті "Краса і сила") / С. Михида. - С. 170-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міщенко О.  Нові жіночі типи у драматургії В. Винниченка / О. Міщенко. - С. 176-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Монастирецький Л.  Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози / Л. Монастирецький. - С. 181-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) / Л. Мороз. - С. 184-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Негоденко Т.  Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка / Т. Негоденко. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панчук Л.  Вивчення творів В. К. Винниченка на уроках позакласного читання / Л. Панчук. - С. 192-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушко В.  Засоби характеротворення в прозі В. Барки й В. Винниченка / В. Пушко. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Расюк І.  Трагедія еміграції у романі В. Винниченка "Рівновага" / І. Расюк. - С. 201-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свірська Ж.  Елементи психологічного аналізу персонажів п'єси В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / Ж. Свірська. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиваченко Г.  "Конкордизм" Винниченка в екзистенціалістському дискурсі / Г. Сиваченко. - С. 207-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сірук О.  Винниченкова концепція світосприйняття ( до питання про авторський міф) / О. Сірук. - С. 217-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скиба Н.  Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) / Н. Скиба. - С. 219-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрюк Л.  Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка / Л. Стрюк. - С. 225-234
  Сулима М.  Володимир Винниченко і Нобелівська премія / М. Сулима. - С. 234-239. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Теремцова Н.  Політико-правові аспекти у житті та діяльності В. Винниченка / Н. Теремцова. - С. 239-243. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  До жанрової п'єси В. Винниченка / А. Ткаченко. - С. 243-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Т.  Вічність = Людина = Мистецтво (на матеріалі драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь") / Т. Ткаченко. - С. 247-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трошина С.  Мотив абсурду в творах В. Винниченка та В. Шевчука / С. Трошина. - С. 250-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фетодова Т.  Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира винниченка / Т. Фетодова. - С. 254-259. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фісун В.  Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми / В. Фісун. - С. 259-264. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко Л.  Елементи детективного жанру у романі В.Винниченка "Нова заповідь" / Л. Хоменко. - С. 264-268. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернова І.  Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії (на приклад п'єси Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка, Якова Мамонтова) / І. Чернова. - С. 268-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швець Г.  Національна проблематика у рецепції української діаспорної есеїстики (на матеріалі творів В. Винниченка, Є. Маланюка, Ю. Липи, У. Самчука) / Г. Швець. - С. 276-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербак С.  Специфіка дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка / С. Щербак, М. Стрюк. - С. 284-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щур Н.  Художня своєрідність ранньої драматургії Я. А. Мамонтова / Н. Щур. - С. 286-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яременко Н.  Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка / Н. Яременко. - С. 295-303. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берковець В.  Просодична організація прозового тексту (на матеріалі малої прози В. Винниченка) / В. Берковець. - С. 303-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буграк У.  Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті (на матеріалі твору В. Винниченка "Поміркований та щирий") / У. Буграк. - С. 307-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виговська А.  Антитеза у Володимира Винниченка як розвиток традиції українського поетичного синтаксису бароко / А. Виговська. - С. 313-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дідківська Л.  Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка / Л. Дідківська. - С. 317-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Л.  Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка / Л. Науменко. - С. 322-328. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожигова О.  Стилістична функція ремарки у драматичному тексті / О. Ожигова. - С. 328-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плющ Н.  Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка / Н. Плющ. - С. 332-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цоуфал Л.  Використання текстів В. К. Винниченка на уроках української мови / Л. Цоуфал. - С. 335-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка / Л. Шевченко. - С. 339-348. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривуляк О.  Комплекс революціонера у творах В. Винниченка та О. Плюща / О. Кривуляк. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандура Ю.  Творчість В. Винниченка у рецепції емігрантської преси / Ю. Бандура. - С. 352-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Л.  Прекрасне: суперечка між об'єктивізмом О. Гончара і суб'єктивізмом В. Винниченка / Л. Козакова. - С. 359-364. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Виниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Винниченко В. -- Винниченкознавство -- творчість Винниченка В.

Анотація:   Наукові розвідки присвячено актуальним проблемам українського літературознавства. У збірнику наукових праць подано літературознавчі та мовознавчі дослідження з проблем виниченкознавства.

 
44 65.02(4Укр)
Ф47

Фещенко, В. М.

        Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини XIX- початок ХХ ст. [Текст] : монографія / В. М. Фещенко; М-во освіти і науки України; Київ. нац. економ. ун-т. - К. : Видавництво КНЕУ, 2003. - 187 с.

Зміст:
  Українська економічна думка другої половини XIX-початку ХХ ст. про генезис ринкових відносин в Україні. - С. 8-51
  Питання монополії та конкуренції в українській економічній літературі другої половини XIX-початку ХХ століття. - С. 61-90
  Економічні кризи та циклічний характер розвитку ринкового господарства у висвітленні українських економістів. - С. 104-121
  Українські економісти про місце та роль держави в регулюванні ринкових процесів. - С. 134-148

Рубрики: Економіка - Ринкова економіка

Ключові слова (ненормовані): РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО -- СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ -- РИНКОВА ЕВОЛЮЦІЯ -- МОНОПОЛІЇ -- РИНКОВІ ПРОЦЕСИ -- ЕКОНОМІЧНА ДУМКА -- РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ -- ЕКОНОМІЧНІ

Анотація:   У монографії розглядаються питання генезису ринкового господарства в українській економічній думці другої половини ХІХ- початку ХХ ст. У контексті розвитку світової економічної теорії висвітлюється внесок українських вчених у розробку найбільш важливих проблем ринкової еволюції: конкуренції та монополії, сутності ринкового механізму, проблем підприємництва, економічних коливань та кон"юнктури, регулярних можливостей державного впливу на ринкові процеси. Акцентується увага на новаторських дослідженнях українських економістів М.Тугана-Барановського, О.Білимовича, Є. Слуцького, С.Булгакова та ін., які за рівнем постановки та ступенем розробки окремих проблем ринкового господарства випереджали подібні напрацювання у світовій економічній думці.

 
45 63.3(4Укр)-282.2кр
У45

        Український селянин [Текст] : праці науково-дослідного інституту селянства. Вип. 3 Спеціальний: Матеріали ІІІ Всеукраїнського симпозіумі з проблем аграрної історії 17-18 травня 2001 року (Черкаси-Мліїв) / Ін-т історії України НАН України, НДІ селянства. - Черкаси : 2001. - 368 с.

Зміст:
  Кульчицький С. В.  НЕП в загальноісторичному контексті / С. В. Кульчицький. - С. 7-9
  Панченко П. П.  Проблема історіографії аграрних відносин в контексті державотворення в Україні / П. П. Панченко. - С. 9-15
  Лях Р. Д.  Напрямки вивчення історії колгоспів / Р. Д. Лях. - С. 15-16
  Тригуб П. М.  Господарське життя південноукраїнського села у перше повоєнне десятиліття 1946-1955 рр.) / П. М. Тригуб. - С. 16-22
  Романцов В. М.  Українське селянство у добу утворення козацької держави: висвітлення проблеми у працях М. Костомарова / В. М. Романцов. - С. 22-26
  Рахно О. Я.  Олександр Русов- дослідник українського пореформенного села / О. Я. Рахно. - С. 26-32
  Крот В. А.  Аграрне питання в публіцистиці М. С. Грушевського / В. А. Крот. - С. 32-34
  Олашин М. В.  Проблема соціальних рухів у західноукраїнському селі другої половини ХІХ століття у новій вітчизняній історіографії / М. В. Олашин. - С. 34-37
  Вінтонів О. О.  Професор Дмитро Леонідович Похилевич- засновник львівської школи аграрної історії / О. О. Вінтонів. - С. 37-40
  Водотика С. Г.  Особливості менталітету вчених-істориків УРСР 20-х років ХХ століття / С. Г. Водотика. - С. 40-47
  Дровозюк С. І.  Духовне життя українського селянства в умовах утвердження тоталітарного ладу: історіографія проблеми / С. І. Дровозюк. - С. 47-52
  Герасименко О. В.  Методичні аспекти вивчення селянського руху другої половини ХІХ-початку ХХ століття у науковій спадщині М. Н. Лещенка / О. В. Герасименко. - С. 52-55
  Серікова О. В.  Історія розвитку наукових сільськогосподарських бібліотек України / О. В. Серікова. - С. 55-57
  Кірпаль З. П.  Відображення історії аграрної науки України в архівних фондах / З. П. Кірпаль. - С. 57-58
  Басун Н. Ф.  Архівний фонд науково-дослідних установ УААН як основа джерелознавчих досліджень з розвитку аграрної науки (до питань комплектування) / Н. Ф. Басун. - С. 58-59
  Пірко В. О.  Топографічні описи Харківського намісництва кінця XVIII століття як джерело до історії культури селян Слобожанщини / В. О. Пірко. - С. 59-64
  Рогальчук Л. Ю.  Періодичні видання сільськогосподарської тематики: статистичний аналіз / Л. Ю. Рогальчук. - С. 64-65
  Анікіна О. П.  Періодичні видання сільськогосподарських товариств в Україні кінця ХІХ- початку ХХ століття як джерелознавча база наукових досліджень / О. П. Анікіна. - С. 65-66
  Щиголь А. С.  "Южно-Русская сельскохозяйственная газета" (1896-1920) -видання Харківського товариства сільського господарства як джерело вивчення розвитку сільського господарства та сільськогосподарської бібліографії / А. С. Щиголь. - С. 66-67
  Капустян Г.  Часопис "Радянський селянин"- як історичне джерело для дослідження суспільно-політичного життя українського села 1920-х рр. / Г. Капустян. - С. 67-71
  Маслак О. Г.  Висвітлення суспільно-економічних ідеалів селянства сучасної України в іноземній літературі / О. Г. Маслак. - С. 71-72
  Гриценко Н. Ф.  Інформаційні потреби читачів ЦНСГБ УААН / Н. Ф. Гриценко. - С. 72
  Світайло В. К.  Предметний каталог ЦНСГБ УААН як засіб задоволення тематичних запитів користувачів: сучасний стан і перспективи / В. К. Світайло. - С. 72-73
  Дермеленко Т. Ф.  Створення української аграрної біографістики як складової частини аграрної історії та національної сільськогосподарської бібліографії / Т. Ф. Дермеленко ; Т. Ф. Дермеленуо. - С. 73-75
  Зінченко Л. О.  Український репертуар сільськогосподарської книги у фонді ЦНСГБ УААН: проблема та перспективи дослідження / Л. О. Зінченко, С. О. Сова. - С. 75-77
  Сиволап М. П.  Коротка характеристика Середньодніпровських пам'яток ямної культурно-історичної області / М. П. Сиволап. - С. 77-80
  Рассамакін Ю. Я.  Біля витоків землеробства Північного Причорномор'я / Ю. Я. Рассамакін. - С. 80-83
  Бурдо Н. Б.  Ранній етап землеробського суспільства між Дністром та Дніпром (Трипілля А) / Н. Б. Бурдо. - С. 83-84
  Рижов С. М.  Особливості ідеологічних уявлень трипільських племен за матеріалами святилища поселення Конівка / С. М. Рижов. - С. 84-86
  Відейко М. Ю.  Розвиток раннього землеробства та шлях до цивілізації межиріччі Південного Буга та Дніпра / М. Ю. Відейко. - С. 86-87
  Романчук Л. О.  Сільськогосподарські функції ландшафтів у давньо-слов'янський час / Л. О. Романчук. - С. 87-88
  Готун І. А.  Дослідження сільських пам'яток епохи Київської Русі в Україні / І. А. Готун, О. П Моця. - С. 88-92
  Михайлюк Ю. М.  Сільська община Середнього Подніпров'я в контексті державотворчих процесів на Русі у IX-першій половині XІV століття / Ю. М. Михайлюк. - С. 92-97
  Бодрухін В. М.  Зміни в сільськогосподарському виробництві напередодні удільної доби: стан наукової розробки проблеми / В. М. Бодрухін. - С. 97-100
  Івангородський К. В.  Селянство Середнього Подніпров'я в кінці XV-першій половині XVII століття як етносоціальний елемент / К. В. Івангородський. - С. 100-108
  Вирський Д. С.  Світова економічна система та Козацька революція середини XVII століття / Д. С. Вирський. - С. 108-106
  Пиріг П. В.  З історії землеволодіння на Чернігівщині в другій половині XVII століття / П. В. Пиріг. - С. 106-110
  Гоцуляк В. В.  Земельне законодавство та система судочинства в Україні часів Гетьманщини / В. В. Гоцуляк. - С. 110-113
  Ластовський В. В.  Особливості аграрно- економічного стану чорного духовенства на Лівобережній Україні у XVII столітті / В. В. Ластовський. - С. 113-115
  Кожолянко Г. К.  Землеволодіння та землекористування на Буковині в кінці XIX ст. / Г. К. Кожолянко, А. Г. Кожолянко. - С. 115-118
  Бундак О. А.  Селянське землеволодіння і землекористування дореформенної Волині / О. А. Бундак. - С. 118-121
  Левченко Л. Л.  Межування земель в Миколаївсько-Севастопольському військовому губернаторстві в першій чверті XIX ст. / Л. Л. Левченко. - С. 121-126
  Мельниченко М. В.  Винокурна промисловість Правобережної України у дореформенний період / М. В. Мельниченко. - С. 126-127
  Шевченко В. М.  Реформа 1861 р: незавершеність чи досягнення мети? / В. М. Шевченко. - С. 127-131
  Якименко М. А.  Економічна ефективність індивідуального селянства (фермерського) госпродарства Лівобережної України в епоху утвердження і розвитку ринкових відносин (1861-1917 рр.) / М. А. Якименко. - С. 131-136
  Краснікова О. М.  Кредитна система сільськогосподарського виробництва на Полтавщині в епоху вільного підприємництва (1861-1917 рр.) / О. М. Краснікова. - С. 136-140
  Малєєва Т. І.  Особистості розвитку промислів з обробки шкіри у Полтавській губернії (1880-1910) / Т. І. Малєєва. - С. 140-146
  Крамарчук Т. Д.  Становище українських селян-переселенців у Башкирії наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття / Т. Д. Крамарчук. - С. 146-151
  Довжук І. В.  Селянство як резерв формування промислового робітництва Наддніпрянської України (кінець ХІХ-початку ХХ ст.) / І. В. Довжук. - С. 151-153
  Гандиш А. М.  Чернігівське земство і сільськогосподарська освіта / А. М. Гандиш. - С. 153-155
  Горбаньов В. В.  Становище в аграрному секторі Харківської губернії на початку ХХ ст. / В. В. Горбаньов. - С. 155-158
  Мудрук О. С.  До питання історії плуга на початку ХХ століття / О. С. Мудрук. - С. 158-159
  Метка Л.  Гончарство у селянських господарствах на рубежі ХІХ-ХХ століть / Л. Метка. - С. 159-163
  Росновський М. Т.  Технологія вирощування луб'яних культур в селянських господрствах України кінця ХІХ- початку ХХ століття в контексті сучасних методів господарювання / М. Т. Росновський, М. І. Пустовий. - С. 163-166
  Гайдай Л. І.  Використання агрономії в селянських господарствах Правобережної України (1906-1914 рр.) / Л. І. Гайдай. - С. 166-170
  Рудакова І. В.  Огляд релігійності українських селян на загальноконфесійному фоні Правобережної України другої половини ХІХ століття / І. В. Рудакова. - С. 170-173
  Присяжнюк Ю. П.  Вплив ринкової трансформації суспільства на ментальні імперитиви українських хліборобів посткріпосницької епохи / Ю. П. Присяжнюк. - С. 173-177
  Мойсієнко В. М.  Характерні риси правового статусу селянства в пореформенний період / В. М. Мойсієнко. - С. 177-179
  Драч О. О.  Створення мережі початкових шкіл в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ століття / О. О. Драч. - С. 179-181
  Тронько Т. В.  Зміни в організації жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття / Т. В. Тронько. - С. 181-186
  Цибуленко Л. О.  Аграрний сектор муніципальної економіки Одеси, Миколаєва і Херсона в кінці ХІХ- на початку ХХ століття як форма поєднання громадського землеволодіння та приватного землекористування / Л. О. Цибуленко. - С. 186-190
  Цибуленко Г. В.  Роль кредитспілок Херсонської губернії у перетворенні дрібного виробника на повноправного суб'єкта ринкового простору / Г. В. Цибуленко. - С. 190-196
  Фареній І. А.  Вплив просвітницької діяльності кооперації та соціальний та культурний розвиток українського селянства (початок ХХ століття) / І. А. Фареній. - С. 195-199
  Коваленко С. Д.  Професор П. В. Будрін-організатор дослідних робіт з проблем селекції польових культур на Україні / С. Д. Коваленко. - С. 199-200
  Темірова Н. Р.  Сільськогосподарське виробництво у великих поміщицьких маєтках Правобережної України на початку ХХ століття / Н. Р. Темірова. - С. 200-208
  Дудка В.  Безземельні господарства на Полтавщині напередодні революції 1917-1920 років / В. Дудка. - С. 203-205
  Земзюліна Н. І.  Аграрне питання в програмних документах українських національних партій на початку ХХ століття / Н. І. Земзюліна. - С. 205-209
  Павко А. І.  З історії Української селянської партії / А. І. Павко. - С. 209-211
  Ковальова Н. А.  Соціально-економічний аспект аграрної політики українських урядів періоду революції 1917-1921 рр. / Н. А. Ковальова. - С. 211-215
  Волошко О. О.  "Всеросійський союз безземельних власників" на захисті принципу приватної власності (літо-осінь 1917 р.) / О. О. Волошко. - С. 215-219
  Берестовий А. І.  Політичні ідеали селянства в роки української революції (за часів Директорії) / А. І. Берестовий. - С. 219-221
  Михайлюк О. В.  Революція та загострення соціокультурного антагонізму між містом і селом / О. В. Михайлюк. - С. 221-224
  Богуславська В. Г.  Розробка концептуальних основ народної освіти та перші кроки її організації в Україні за доби Центральної Ради (березень- квітень 1918 років) / В. Г. Богуславська. - С. 224-227
  Костенко Р. В.  Основні тенденції розвитку сільського господарства в Україні 20-і на початку 30-х рр. / Р. В. Костенко. - С. 227-228
  Маленко В. В.  НЕП в сільському господарстві Одещини 1921-1929 роки / В. В. Маленко. - С. 228-230
  Корновенко С. В.  Трансформація податкової політики радянської влади в українському селі на початку НЕПу / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов. - С. 230-236
  Лазуренко В. М.  Особливості участі заможного селянства України у виборчому процесі в 1921-1923 рр. / В. М. Лазуренко. - С. 236-240
  Шевченко С. І.  Перший радянський голод на Україні і допомога міжнародних організацій (на прикладі Єлисаветградського повіту, весна-літо 1922 р.) / С. І. Шевченко. - С. 240-244
  Філіппов К. В.  Досвід сільськогосподарської кооперації в ринковій трансформації аграрного сектора економіки України в 20-ті роки ХХ століття / К. В. Філіппов. - С. 244-247
  Звірковський І. В.  Напрямки державного регулювання розвитку селянського господарства в період НЕПу на Україні / І. В. Звірковський. - С. 247-250
  Шевченко О. І.  Знайома незнайомка: образ селянки Катеринославщини періоду НЕПу (1921-1925 рр.) / О. І. Шевченко. - С. 250-253
  Бабенко Л. Л.  Більшовицька політика в галузі торгівлі на селі у 20-х на початку 30-х років в Україні / Л. Л. Бабенко. - С. 253-256
  Святець Ю. А.  Статистичний аналіз економічної ефективності і селянських господарств України на початку НЕПу: компаративний аспект / Ю. А. Святець. - С. 256-260
  Костюкова О. М.  Здійснення культурно-політосвітньої роботи серед селянства засобами екскурсій в 20-х роках ХХ століття на Україні / О. М. Костюкова. - С. 260-263
  Мусієнко В. Є.  Зміцнення колгоспів України у другій половині 30-х рр.: історична закономірність чи ідеологічна догма? / В. Є. Мусієнко. - С. 263-267
  Рибак І. В.  Рух за перебудову соціальної сфери села у часи" колгоспного неонепу": форми та наслідки (1934-1936) / І. В. Рибак. - С. 267-271
  Прилуцький В. І.  Участь молоді в житті українського села під час проведення насильницької колективізації / В. І. Прилуцький. - С. 271-276
  ЕФіменко Г. Г.  Становище селян Старобільщини у 1930-і рр. / Г. Г. ЕФіменко. - С. 276-281
  Міщанин В.  Як знищували господаря-власника на Полтавських чорноземах у 1920-х-1930-х роках (Деякі сторінки з історії села Глинського Зіньківського району Полтавської області) / В. Міщанин. - С. 281-287
  Голиш Г. М.  Колгоспна Чапаєвка 30-х років, як міфологізована модель радянської модернізації українського села / Г. М. Голиш. - С. 287-290
  Вергунов В. А.  Проблема організації сільськогосподарської дослідної справи на Україні в 20-30-х роках ХХ століття / В. А. Вергунов. - С. 290-291
  Кабачій Р.  Діяльність сталінського та гітлерівського тоталітаризму, як чинник суспільного розколу українського селянства (на прикладі Херсонщини) / Р. Кабачій. - С. 291-294
  Веселова О. М.  Післявоєнний сталінський голодомор (1946-1947 рр.) / О. М. Веселова. - С. 294-298
  Нікілєв О. Ф.  Керівна ланка матеріального виробництва українського села: особливості формування і функціонування у повоєнний період (середина 40-х- перша половина 50-х років ХХ століття) / О. Ф. Нікілєв. - С. 298-302
  Овчаренко О. І.  Деякі аспекти аграрної реформи в Польщі 1945-1960 рр. / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. - С. 302-305
  Марчук В. В.  До проблеми визначення етапів державної політики щодо особистих підсобних господарств сільського населення в 1955-1965 роках / В. В. Марчук, С. М. Тимченко. - С. 305-310
  Гаврилов В. М.  Селянська реприватизація землі та боротьба з нею радянської влади / В. М. Гаврилов. - С. 310-316
  Лубко І. М.  Суб'єктивний фактор в аграрних перетвореннях середини 50-х- початку 60-х рр. / І. М. Лубко. - С. 316-319
  Романюк І. М.  Спроби реформування сільського господарства у 1950-х - на початку 1960-х рр. / І. М. Романюк. - С. 319-322
  Ковпак Л. В.  Участь України в реалізації проекту освоєння цілинних земель (1954-1961 рр.) / Л. В. Ковпак. - С. 322-324
  Москальов Б. Г.  Проблеми ефективного використання сільськогосподарської техніки в період "розвинутого соціалізму" / Б. Г. Москальов. - С. 324-327
  Кузнецов О. А.  Агропромисловий комплекс України в 70-х- першій половині 80-х років ХХ століття: соціально-демографічний аналіз / О. А. Кузнецов. - С. 327-330
  Яніцька С. П.  Трансформації аграрних відносин в українському селі в контексті історизму (80-і роки ХХ століття) / С. П. Яніцька. - С. 330-333
  Білан С. О.  Демографічні аспекти життєдіяльності сільськогосподарських товаровиробників в сучасній Україні / С. О. Білан. - С. 333-336
  Гончарук Н. Б.  Правові засади утвердження приватної власності в аграрному секторі економіки України / Н. Б. Гончарук. - С. 36-343
  Кропивко О. М.  Зміни в соціальному статусі сільського населення в процесі реформування аграрного сектора економіки України / О. М. Кропивко. - С. 343-348
  Лавонюк Л. П.  Зростання ролі місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку сучасного українського села / Л. П. Лавонюк. - С. 348-351
  Масненко В. В.  Аграрна складова української національної свідомості: теоретичне осмислення та реальна історична практика / В. В. Масненко. - С. 351-357
  Поплавська С. Х.  Кооперація в Україні: історія відродження / С. Х. Поплавська. - С. 357-358
  Хурманець Г. Г.  Кооперація у міжнародному економічному співробітництві / Г. Г. Хурманець. - С. 358-359
  Хвіст В. О.  Особливості міграції населення України в 1990-х роках / В. О. Хвіст. - С. 359-360
  Шатохін А. М.  Соціально-психологічні особливості колективної та індивідуальної сільськогосподарської праці / А. М. Шатохін, О. І. Здоровцев. - С. 360-363
  Шоботенко О. А.  Стан екології меліорованих земель українського Полісся / О. А. Шоботенко. - С. 363-366

Рубрики: Історія України - Аграрні відносини

Ключові слова (ненормовані): аграрна історія

Анотація:   До випуску включені доповіді і повідомлення учасників ІІІ Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, який був проведений 17-18 травня 2001 року (Черкаси-Мліїв) Інститутом історії України НАН України, Черкаським державним університетом імені Богдана Хмельницького, Науково-дослідним інститутом селянства та Науковим товариством істориків-аграрників. Матеріали згруповані в тематичні рубрики і подані згідно хронологічної послідовності висвітлених в них проблем.

 
46 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 348 с.

Зміст:
  Винокур І.  Початок і поширення християнства в Україні / І. Винокур. - С. 5-9
  Балух В.  Апостольська місія Св. Андрія і проблема християнізації "Великої Скіфії" / В. Балух, Б. Бондарюк. - С. 9-15
  Білецький Б.  Боротьба за відродження української православної церкви в умовах національно-визвольної революції (1917 - 1920 рр.) / Б. Білецький, В. Карпо. - С. 15-20
  Нямцу А.  Біблія і українська культура ХХ ст. / А. Нямцу. - С. 20-24
  Копилов А.  Україно-болгарське церковне співробітництво та його роль у національно-державному відродженні Болгарії (70-ті роки ХІХ ст.) / А. Копилов. - С. 24-29
  Кралюк П.  Християнство й українська середньовічна інтелігенція / П. Кралюк. - С. 30-33
  Рудакова І.  Про релігійність українських селян Правобережної України на сторінках періодичної преси (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / І. Рудакова. - С. 33-37
  Ластовський В.  Переяславсько-Бориспільська єпархія в історіографії ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Ластовський. - С. 37-41
  Галуха Л.  Українська православна спільнота у ІІ Речі Посполитій / Л. Галуха. - С. 41-44
  Салюк А.  Роль церкви у національному самовизначенні українців Холмщини і Підляшшя : ретроспективний аналіз / А. Салюк, Д. Салюк. - С. 45-51
  Тимошенко Л.  Спірні питання історії Берестейської унії / Л. Тимошенко. - С. 52-61
  Марчук В.  Історія Греко-католицької церкви : концепція дослідження / В. Марчук. - С. 62-65
  Галагіда І.  Українське греко-католицьке духовенство на західних і північних землях Польщі у 1947 - 1957 рр. / І. Галагіда. - С. 65-70
  Василяускене А.  Связи кардинала Й. Слипого с членами Академии наук католиков-литовцев / А. Василяускене. - С. 70-74
  Кияк М.  Російська католицька церква східного обряду / М. Кияк. - С. 74-77
  Подаляк Н.  Покатоличення Київської Русі в планах папи Григорія YІІ / Н. Подаляк. - С. 77-80
  Антофійчук В.  Християнська аксіологія в українській літературі ХХ століття / В. Антофійчук. - С. 85-90
  Сирота Р.  Українське питання у зовнішній політиці Великої Британії в роки Другої світової війни / Р. Сирота. - С. 95-104
  Бутко С.  Роль радянського партизанського руху в боротьбі проти ОУН і УПА та поглиблення українсько-польського конфлікту в 1943 - 1944 рр. / С. Бутко. - С. 104-109
  Гаврилюк О.  Політика радянізації в західному регіоні України наприкінці Другої світової війни / О. Гаврилюк. - С. 109-114
  Никифорук М.  Україна в перші тижні радянсько-німецької війни : проблеми вивчення / М. Никифорук. - С. 114-119
  Киричук Ю.  Самостійницькі ідеї Миколи Міхновського в боротьбі за українську державу в українському національному русі 40-х рр. ХХ ст. / Ю. Киричук, В. Мороховський. - С. 119-123
  Сербин Р.  "Велика Вітчизняна війна" як політичний міт у радянській і пострадянській Україні / Р. Сербин. - С. 123-126
  Русначенко А.  Українсько-польський конфлікт у Галичині в 1940-х роках / А. Русначенко. - С. 126-134
  Верига В.  Політична концепція дивізії "Галичина" / В. Верига. - С. 134-139
  Вол Б.  Українська історіографія діяльності УГКЦ у роки німецької окупації (1941 - 1944) / Б. Вол, О. Сурмач. - С. 139-144
  Фуртак І.  Вища медична освіта у Львові 1942 - 1944 рр. / І. Фуртак. - С. 144-148
  Дацків І.  Втрати історико-культурного надбання України у роки Другої світової війни / І. Дацків. - С. 148-152
  Вегеш М.  Окупація Карпатської України - увертюра до початку Другої світової війни (1938 - 1939 рр.) / М. Вегеш. - С. 153-157
  Житарюк Н.  Основні категорії біженців і переміщених осіб з Радянського Союзу після Другої світової війни та їх ставлення до репатріації в СРСР / Н. Житарюк. - С. 157-160
  Патриляк І.  Військові плани ОУН(Б) у світлі інструкцій революційного проводу, виданих у березні 1940 - травні 1941 року / І. Патриляк. - С. 160-169
  Горват Л.  Участь українців Мараморощини в Другій світовій війні / Л. Горват. - С. 169-171
  Олешко П.  Польське та українське велике землеволодіння на Волині в ІІ-й пол. ХІХ - поч. ХХ ст. / П. Олешко, Г. Панишко. - С. 177-181
  Загуляєв Т.  Поляки на Наддніпрянщині у першій половині ХІХ ст. / Т. Загуляєв. - С. 181-183
  Гуйванюк М.  Українсько-польське протистояння у Галичині на початку ХХ ст. (на прикладі переслідувань січового руху польськоюадміністрацією краю) / М. Гуйванюк. - С. 183-187
  Поліщук О.  До питання про поширення національно-визвольних ідей серед поляків Правобережної України на початку ХХ ст. / О. Поліщук. - С. 187-189
  Горук А.  Буковинська Полонія у ХІХ - на поч. ХХ ст. у персоналіях / А. Горук. - С. 189-194
  Усенко П.  Зигмунд Сєраковський - польський син України : історичний портрет у світлі епохи / П. Усенко. - С. 195-200
  Шваб Л.  Українські перспективи Варшавського договору 1920 р. / Л. Шваб. - С. 200-204
  Кравчук Л.  Тадеуш Чацький - реформатор освіти на Волині / Л. Кравчук, В. Кравчук. - С. 205-209
  Федина В.  До питання українсько-польських стосунків після визвольних змагань 1917 - 1920 років / В. Федина. - С. 210-215
  Шваб А.  Національний склад переселенців з Волині в контексті еміграційної політики ІІ Речі Посполитої / А. Шваб. - С. 215-221
  Давидюк Р.  Українсько-польський діалог на Волині в 30-ті роки ХХ століття / Р. Давидюк. - С. 221-227
  Матійченко В.  Поляки на Волині : адміністративний устрій, населення (1921 - 1939 рр.) / В. Матійченко. - С. 227-232
  Комар В.  Концепція прометеїзму пілсудчиків і українське питання (1926 - 1939 рр.) / В. Комар. - С. 232-237
  Старух О.  Польські політичні партії і організації та самовизначення України за доби Української Центральної Ради / О. Старух. - С. 237-242
  Баран З.  Польська влада та українська громадськість у Галичині (1919 - 1923 рр.) / З. Баран. - С. 242-249
  Панасюк В.  Україномовне шкільництво на Волині у 1920 - 1930-ті роки : проблеми статусу та можливостей / В. Панасюк. - С. 249-255
  Великочий В.  Національно-культурна політика ЗУНР у контексті українсько-польських відносин (1918 - 1919) / В. Великочий. - С. 266-270
  Жерноклеєв О.  "Товариство приятелів Гуцульщини" в контексті етнополітики Польщі у 30-ті роки ХХ ст. / О. Жерноклеєв. - С. 270-273
  Висоцький Р.  Питання українського підпілля у внутрішній політиці Польщі (1923 - 1939) / Р. Висоцький. - С. 282-289
  Бухало Г.  До проблеми порозуміння між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою і польським патріотичним підпіллям (1942 - 1947 рр.) / Г. Бухало. - С. 290-294
  Борчук С.  Українське питання в політиці польського еміграційного уряду в Лондоні / С. Борчук. - С. 294-299
  Федорчак П.  Депортація українців з Польщі та поляків із західних областей України (1944 - 1946) / П. Федорчак, Т. Федорчак. - С. 299-306
  Цепенда І.  Українська громада Польщі в умовах національної ізоляції (1948 - 1956) / І. Цепенда. - С. 306-310
  Трофимович В.  Польське питання в українській національній ідеї (1939 - 1945) / В. Трофимович. - С. 310-315
  Дрозд Р.  Ставлення польських властей щодо повернення українців на рідні землі в 1947 - 1989 рр. / Р. Дрозд. - С. 315-320
  Колесник В.  Прикордонне співробітництво України та Польщі у другій половині ХХ століття / В. Колесник. - С. 321-324
  Швидюк  Газета "Наше слово" у відстоюванні національних прав українців Польщі / Швидюк. - С. 324-329
  Моцок В.  Польська меншина в Україні в 1990-х рр. : досвід національного життя / В. Моцок. - С. 329-333
  Довгалюк Х.  Депортація українського населення з Польщі 1944 - 1946 рр. Політика уряду щодо депортованих / Х. Довгалюк. - С. 333-341

Рубрики: Історія України

Анотація:   У другому томі вміщені матеріали третьої, четвертої, п'ятої та шостої секцій. Робота першої з них присвячувалась 2000-літтю Християнства та поширенню його в Україні. Наступна секція займалася українськими проблемами під час Другої світової війни. Пята секція працювала у двох підсекціях. Загалом тут були зібранідоповіді про взаємини україхнців з поляками протягом ХІХ-ХХ ст. В першій підсекції увага концентрувалася на добі пізнього середньовіччя та новому часі. Друга підсекція займалась проблемою у новітній час. На засіданнях шостої секції розглядалися питання політики та політичної думки в Україні.

 
47 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 19 / Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії. - Т. : Астон, 2007. - 536 с.

Зміст:
  Роздобутько М.  Бронзова шестипелюсткова розетка із кіммерійським знаком / М. Роздобутько, О. Якименко. - С. 38-41
  Колибенко О.  Вали дитинця Середньовічного Переяслава (до історії нищення археологічної пам'ятки) / О. Колибенко, С. Павленко. - С. 42-52
  Журухіна О.  Намистини київського подолу / О. Журухіна. - С. 53-61
  Павленко С.  Дослідження В. М. Щербаківським давньоруських курганних могильників Переяслава у 1914 році / С. Павленко. - С. 62-75
  Вовкодав С.  Методика моделювання давніх комунікаційних мереж шляхом ГІС - аналізу / С. Вовкодав. - С. 76-82
  Юрченко О.  Некрополі Переяслава XVII - XVIII / О. Юрченко. - С. 83-88
  Кобиленко О.  Археологічні дослідження Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (1993 - 2005 рр.) / О. Кобиленко, О. Кобиленко. - С. 89-102
  Котлярова Л.  Діяльність радянської влади по знищенню традиційної обрядовості на Переяславщині у другій половині ХХ ст. / Л. Котлярова. - С. 103-107
  Лоха В.  Козацькі полковники Переяслава XVII - XVIII ст.: походження, привілеї, права / В. Лоха. - С. 108-118
  Войтенко Ю.  Основні засади функціонування цивільної служби в Російській імперії на кінець xviii - першій третині ХІХ століття / Ю. Войтенко. - С. 119-123
  Щербак Н.  Процес русифікації Правобережної України у другій чверті ХІХ століття / Н. Щербак. - С. 124-128
  Дудар В.  Громадсько-політична діяльність духовенства Почаївської Свято-Успенської лаври в ХІХ ст. / В. Дудар. - С. 129-133
  Михальченко А.  Реформа міського самоврядування та її особливості / А. Михальченко. - С. 134-140
  Вєтрова Г.  Діяльність промислової буржуазії Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст. / Г. Вєтрова. - С. 141-148
  Соловйова Т.  Становлення і діяльність комерційного училища в Переяслові на початку ХХ ст. / Т. Соловйова, О. Ткаченко. - С. 149-151
  Опанащук П.  Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906 - 1914 рр. ) / П. Опанащук. - С. 152-158
  Демуз І.  Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми / І. Демуз. - С. 159-165
  Коцур А.  Спроби обговорення "Українського питання" під час парламентських дебатів державної думи (1906 - 1917 рр.) / А. Коцур, В. Дмитрушко. - С. 166-170
  Білецький Б.  Подвижник українського православ'я (до 125 - річчя від дня народження І. І. Огієнка) / Б. Білецький, Г. Коцур. - С. 171-178
  Лисенко А.  Антирадянський виступ бригади О. Богунського / А. Лисенко. - С. 179-184
  Розовик Д.  Культурно-освітня робота громадських організацій Київщини у роки національно-демократичної революції (1917 - 1920) / Д. Розовик. - С. 185-191
  Хмельницька Л.  Ставлення державних та партійних установ УСРР до російської національної меншини в умовах українізації / Л. Хмельницька. - С. 192-196
  Тарапон О.  Розвиток освіти на Переяславщині в 20 - 30-х рр. ХХ ст. / О. Тарапон, О. Лукашевич. - С. 197-208
  Товкун Л.  Академік О. В. Корчак-Чепурківський - основоположник кафедри народного здоров'я, гігієни і санітарії при ВУАН / Л. Товкун. - С. 209-214
  Зленко А.  Комсомол в культурному будівництві України 1920-х років. Історіографія / А. Зленко. - С. 215-221
  Коцур В.  Національна свідомість селянства 20 - 30-х рр. ХХ ст. в контексті української історіографії / В. Коцур, Л. Хмельницька. - С. 222-229
  Пшеничний Т.  Протестний рух колективізації в Україні 1930 - 1931 рр. (на матеріалах Південно-Східних областей України) / Т. Пшеничний. - С. 230-234
  Сацький П.  Міжнародний статус УРСР на початку Другої світової війни у процесі зміцнення безпеки СРСР на західних кордонах / П. Сацький. - С. 235-240
  Потапенко Я.  Переяславщина у період радянсько-німецької війни 1941 - 1945 / Я. Потапенко. - С. 241-248
  Гончаренко О.  Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії ( за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон. - С. 249-254
  Нікітчин О.  Академік В. Є. Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки / О. Нікітчин. - С. 255-259
  Левчук К.  Становлення та розвиток ветеранських організацій України в 90-і роки ХХ ст. / К. Левчук. - С. 259-269
  Дем'яненко В.  Політичні аспекти ментальності українців / В. Дем'яненко. - С. 270-277
  Максимова М.  Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П. В. Голубовського / М. Максимова. - С. 278-284
  Мареш Т.  Переяслав в истории польского государства - обзор польских учебников по истории / Т. Мареш. - С. 285-295
  Яценко Л.  Гендерні теорії: історико-педагогічний аналіз / Л. Яценко. - С. 296-303
  Метелиця О.  Волонтерський рух в Україні: наступність і сучасний стан (1990-ті рр. - поч. ХХІ ст.) / О. Метелиця. - С. 304-309
  Горденко С.  Науково-освітня діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича (1842 - 1931) / С. Горденко. - С. 310-314
  Костенко О.  Стан загальної освіти Київщини у першій половині ХІХ ст. / О. Костенко. - С. 315-321
  Коцур Н.  Внесок учених-гігієністів у розвиток соціальної гігієни в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.) / В. Коцур. - С. 322-336
  Коцур В.  Глобальний вимір російського тероризму в контексті історичного розвитку людства / В. Коцур. - С. 332-336
  Гаврилко М.  Історіографія непу в період сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - перша половина 1950-х років) / М. Гаврилко. - С. 337-350
  Коцур В.  Висвітлення непу в суспільно-політичний та історико-економічній літературі 1920-х років / В. Коцур. - С. 351-382
  Гуз А.  Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення: напрями та результати роботи (1990 - 2005 рр.) / А. Гуз. - С. 383-389
  Котломанітова Г.  До питання підготовки вчительства початкових народних шкіл 2-ї половини ХІХ століття / Г. Котломанітова, Н. Ігнатенко. - С. 390-396
  Ігнатенко Н.  Історіографія проблеми релігійного виховання в системі шкільної освіти 2-ї половини ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Ігнатенко, Г. Котломанітова. - С. 397-405
  Ігнатенко М.  Відтворення ринкових трансформацій економіки України на інвестиційний процес у сільскому господарстві / М. Ігнатенко. - С. 406-415
  Чорномаз Б.  Проблема усної історії в сучасних дослідженнях історії України / Б. Чорномаз. - С. 416-417
  Нагайко Т.  Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі / Т. Нагайко. - С. 418-423
  Пастушенко Т.  Створення української асоціації усної історії / Т. Пастушенко. - С. 424-430
  Кісь О.  Усна історія: теоретичні засади та методика автобіографічного дослідження / О. Кісь. - С. 431-439
  Лукашевич О.  Переяславщина в 1930-х рр. (на матеріалах усних свідчень) / О. Лукашевич. - С. 440-446
  Рибченко Л.  Історія Карпатської Січі у спогадах рядового вояка (за матеріалами підготовки музейної експозиції) / Л. Рибченко, Я. Пасічко. - С. 447-451
  Лисенко О.  Українські "остарбайтери" як предмет соціальної і усної історії / О. Лисенко. - С. 452-457
  Гончаренко О.  Свідчення учасників ліквідаційних акцій цивільного населення окупованої нацистами України як історичне джерело / О. Гончаренко. - С. 458-463
  Лапан Т.  Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині / Т. Лапан. - С. 464-473
  Дацюк Г.  Тема визвольних змагань у контексті усної історії. Жіночій досвід / Г. Дацюк. - С. 474-480
  Грінченко Г.  Примусова праця у третьому Рейху: усні свідчення очевидців / Г. Грінченко. - С. 481-488
  Гуркіна С.  Особливості проекту усної історії інституту історії церкви "образ сили духу: жива історія підпільного життя Української греко-католицької церкви, 1946 - 1989" / С. Гуркіна. - С. 489-494
  Бондар Г.  "Рустикалізація" Львова: міжнаціональні взаємини мешканців міста в 1950 - 1980-х рр. / Г. Бондар. - С. 495-502

Рубрики: Історія України - Наукові записки

Анотація:   Збірник присвячено 20 - річному ювілею заснування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. До нього увійшли матеріали з історії вузу та історичного факультету, а також наукові статті з різноманітних проблем української етнографії, археології, історії України з історичного минулого Переяславщини. Окремим розділом представлено матеріали науково-практичного семінару "Метод усної історії: теорія та практика застосування", що став одним з перших в україні наукових зібрань, присвячених проблема усної історії.

 
48 63.3(4Укр)5
П78

        Проблеми історії України XIX - початку XX ст. [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 18 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Видавництво інституту історії України, 2011. - 306 с.

Зміст:
  Смолій В. А.  Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення / В. А. Смолій. - С. 4-6
  Реєнт О. П.  Велика реформа 1861 р.: погляд із ХХІ століття / О. П. Реєнт. - С. 7-24
  Бундак О. А.  Селянська реформа 1861 р. на сторінках "Українського селянина" / О. А. Бундак. - С. 25-32
  Житніков О. В.  Селянська реформа 1861 р.: огляд американської історіографії другої половини ХХ ст. / О. В. Житніков. - С. 33-40
  Івангородський К. В.  Проблематика реформи 1861 р. на сторінках часопису "Український селянин" за перше десятиліття ХХІ ст. / К. В. Івангородський. - С. 41-52
  Лазуренко В. М.  Дискусії щодо визначення об'єктивних параметрів заможності селянських господарств періоду НЕПу у науковій літературі 20-х рр. ХХ ст. / В. М. Лазуренко, А. Г. Морозов. - С. 53-59
  Орлик В. М.  До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії / В. М. Орлик. - С. 59-64
  Присяжнюк Ю. П.  Міждисциплінарний підхід у сучасному селянознавстві: досвід білоруської історіографії / Ю. П. Присяжнюк. - С. 65-71
  Темірова Н. Р.  Реформа 1861 р. через призму поглядів іноземних дослідників / Н. Р. Темірова. - С. 72-77
  Десятніков І. В.  Реформа 1861 р. та формування виробничих відносин у сільському господарстві України / І. В. Десятніков. - С. 78-84
  Земзюліна Н. І.  Велика реформа 1861 р. і актуалізація "жіночого питання" в Російській імперії / Н. І. Земзюліна. - С. 85-90
  Мельниченко В. М.  Аграрна реформа 1861 р. на Черкащині та її наслідки / В. М. Мельниченко. - С. 91-94
  Молчанов В. Б.  Вплив селянської реформи 1861 р. на добробут населення України / В. Б. Молчанов. - С. 95-104
  Орлик С. В.  Проекти оподаткування нерухомого майна в Російській імперії в 50-60-х рр. ХІХ ст. / С. В. Орлик. - С. 105-112
  Шевченко В. М.  Скасування кріпосного права в межах Російської імперії і політичний рух / В. М. Шевченко. - С. 113-121
  Гавеля Б. Р.  Політична культура українського народу в умовах цензурного й поліцейського нагляду ХІХ ст. / Б. Р. Гавеля. - С. 121-128
  Берестовий А. І.  Грошові та натуральні повинності українського селянства у другій половині ХІХ ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков. - С. 129-133
  Ващенко А. В.  Повітові з'їзди мирових посередників у структурі органів управління Російської імперії 1861-1874 рр.: законодавчо-правовий аспект / А. В. Ващенко. - С. 134-140
  Десятніков О. В.  Застосування ручної праці у сільському господарстві України в 20-ті рр. ХХ ст. / О. В. Десятніков. - С. 141-147
  Іващенко В. А.  Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 - грудень 1918 рр.) / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко. - С. 148-153
  Рахно О. Я.  Діяльність статистичного відділення Чернігівського губернського земства по дослідженню пореформенного села / О. Я. Рахно. - С. 154-162
  Фареній І. А.  Селянське господарювання в системі товарно-ринкових відносин пореформених десятиліть / І. А. Фареній. - С. 163-171
  Шара Л. М.  Господарська діяльність черніговського самоврядування у пореформену добу / Л. М. Шара. - С. 172-179
  Доросевич М. В.  Ліберальна інтерпретація наслідків реформи 1861 р. для селянського господарства наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / М. В. Доросевич. - С. 180-187
  Капустян Г. Т.  Лев Миколайович Літошенко про відродження сільського господарства в умовах нової економічної політики / Г. Т. Капустян. - С. 188-191
  Мойсієнко В. М.  Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. / В. М. Мойсієнко. - С. 192-199
  Подалка С. С.  Соціально-економічні наслідки селянської реформи 1861 р. в теоретичній спадщині М. П. Драгоманова (за матеріалами видань "Громади") / С. С. Подалка, С. С. Подалка. - С. 200-206
  Усенко П. Г.  Ініціативи З. Сєраковського у сфері реформ 1860-х рр. / П. Г. Усенко. - С. 207-222
  Драч О. О.  Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти / О. О. Драч. - С. 223-230
  Єрмілов В. С.  Медична допомога селянам Херсонської губернії у період, що передував земські медицині / В. С. Єрмілов. - С. 231-236
  Михайлюк О. В.  Традиціоналізм селянської культури / О. В. Михайлюк. - С. 237-243
  Марочко В. І.  Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в УСРР 1920-х рр. / В. І. Марочко. - С. 244-255
  Еткіна І. І.  Реалізація аграрної політики Гетьманату П. Скоропадського в Чернігівській губернії / І. І. Еткіна. - С. 256-264
  Капустян С. С.  Формування сталінського командно-репресивного режиму (на прикладі щоденника І. І. Штіца) / С. С. Капустян. - С. 265-269
  Корновенко С. В.  Погляди П. М. Врангеля на сутність та шляхи вирішення аграрного питання / С. В. Корновенко. - С. 270-276
  Лозовий В. С.  Правосвідомість українського селянства та його суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) / В. С. Лозовий. - С. 277-284
  Савченко Г. П.  Аграрне питання в контексті розвитку українського руху в російській армії (березень-травень 1917 р.) / Г. П. Савченко. - С. 285-293
  Горбань Т. Ю.  Проблема формування нації та національної свідомості у поглядах українських громадсько-політичних діячів початку ХХ ст. / Т. Ю. Горбань. - С. 294-301

Рубрики: Історія України

Анотація:   Пропоноване видання є вісімнадцятим випуском наукових студій відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Видання продовжує традицію публікації результатів науково-дослідницької діяльності співробітників, аспірантів та здобувачів відділу, працівників провідних вітчизняних наукових установ та викладачів вищих навчальних закладів України. Представлений черговий випуск присвячений проблемам Великої реформи 1861 р. та особливостям її впровадження в Україні, а також значенню і наслідкам, котрі вона мала для історичного вітчизняного поступу.

 
49 80кр
В54

        Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 222 с.

Зміст:
  Афанасьєва О. С.  Передумови виникнення феміністичної літературної критики: до історії питання / О. С. Афанасьєва. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белоусова Н. К.  Специфика конфликта пьесы А. П. Чехова "Вишневый сад" / Н. К. Белоусова. - С. 13-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський А. В.  Історія виникнення та етапи становлення компаративістики / А. В. Градовський, В. А. Градовський. - С. 19-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гур'єва В. В.  Поезія Е. Е. Каммінгса в літературно-критичних студіях другої половини ХХ - початку ХХІ століття / В. В. Гур'єва. - С. 29-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський В. А.  "Я вірю в лагідну владу розуму, що керує людьми" (проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея" Б. Брехта) / В. А. Градовський. - С. 35-41
  Заїковська О. М.  Локуси канадської ідентичності / О. М. Заїковська. - С. 41-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Иванова Н. П.  Трансформация мотива безумия в поэтической практике русского романтизма / Н. П. Иванова. - С. 47-53. - Библиогр. в конце ст.
  Киченко О. С.  Парадокси стилю: Гоголь в "Історії російської літератури ХІХ століття" Дмитра Чижевського / О. С. Киченко. - С. 53-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козюра О. В.  Англійська література ХХ століття: шляхи розвитку / О. В. Козюра. - С. 60-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корніцький О. Ю.  Рецепція Д. Г. Лоуренса в зарубіжному літературознавстві / О. Ю. Корніцький. - С. 67-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костюк Т. П.  Формульность и каноничность массовой литературы / Т. П. Костюк. - С. 86-91. - Библиогр. в конце ст.
  Павкін Д. М.  Чи писав Дж. Р. Р. Толкієн фентезі, або теорія жанрів у світлі прототипної семантики / Д. М. Павкін. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова О. В.  Взаємодія літератури та кіно: спроба аналізу / О. В. Романова. - С. 100-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шуба Ю. В.  Реконструкция биографического начала в творчестве М. Спарк / Ю. В. Шуба. - С. 107-114
  Юрова І. Ю.  Інтертекстуальний простір української літератури на еміграції (на прикладі творчості І. Костецького та Ю. Клена) / І. Ю. Юрова. - С. 115-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко М. П.  Образ России в языковой картине мира украинцев (на материале ассоциативного эксперимента) / М. П. Василенко. - С. 123-130
  Велівченко В. Ф.  Роль комунікативно-прагматичного чинника в з'ясуванні системно-функціональних характеристик англійського артикля / В. Ф. Велівченко. - С. 130-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голубнича О. І.  Висловлювання звинувачення і комунікативна ситуація його функціонування (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 140-146
  Корновенко Л. В.  Цветообозначения в художественном тексте: когнитивно-прагматический аспект / Л. В. Корновенко. - С. 147-153. - Библиогр. в конце ст.
  Кресан Е. Я.  Мифологема поезд как интерсемиотический феномен / Е. Я. Кресан. - С. 154-158
  Кулешова Л. Н.  Номинативная функция профессиональной лексики (на примере медицинской терминологии) / Л. Н. Кулешова. - С. 159-165. - Библиогр. в конце ст.
  Мех Н. О.  Образи мови в науковому дискурсі / Н. О. Мех. - С. 165-170
  П'єцух О. І.  Використання засобів привернення уваги реципієнтів в електронних текстах ЗМІ (на матеріалі сучасного політичного медіатексту) / О. І. П'єцух. - С. 171-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Л. В.  Teorika gatunku polskiej badaczki Stefanii Skwarczynskiej / Л. В. Потапенко. - С. 176-179
  Береза В. О.  Принципи сучасної освіти філологів в умовах оптимізації процесу їхньої едукації / В. О. Береза. - С. 180-186
  Вовк О. І.  Формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів: норма й узус / О. І. Вовк. - С. 186-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань В. В.  Використання евристичної бесіди на заняттях із зарубіжної літератури / В. В. Горбань. - С. 192-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський А. В.  Підготовка майбутніх учителів-словесників до організації аналізу художнього твору / А. В. Градовський. - С. 199-207
  Киба Л. М.  Інтегрування завдань із теорії мовної комунікації у навчання розмовної англійської мови / Л. М. Киба. - С. 207-211
  Рудакова Л. П.  Взаємодія соціокультурної інформації в рідній та іноземній культурах / Л. П. Рудакова. - С. 211-219. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Анотація:   У збірнику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам літературознавчого пошуку, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
50 83.3(4Укр)6-8...4кр
М34

        Матеріали всеукраїнських Єфремовських читань, [Черкаси, 26-27 вересня 1996 р. ; 17-18 жовтня 2001р.] / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Шевченка; Черкаський держ. ун-т ім. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2002. - 200 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Сергій Єфремов як історична і літературна постать / М. Наєнко. - С. 7-12
  Соловей Е.  Суспільна і літературна доба в "Щоденнику" Сергія Єфремова / Е. Соловей. - С. 12-22
  Ткаченко А.  Стиль, напрям, метод, тип творчості: до осмислення естетичної концепції С. Єфремова / А. Ткаченко. - С. 22-29
  Пахаренко В.  Суспільна й естетична цінність публіцистики С. О. Єфремова / В. Пахаренко. - С. 29-35
  Поліщук В.  Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків / В. Поліщук. - С. 35-38
  Мануйкін О.  Сергій Єфремов і доля української книги / О. Мануйкін. - С. 39-43
  Голомб Л.  Українська лірика у світлі літературознавчої концепції Сергія Єфремова / Л. Голомб. - С. 43-46
  Ярмоленко Н.  Український героїчний епос в історико-літературній концепції С. О. Єфремова / Н. Ярмоленко. - С. 46-48
  Тимошенко Ю.  С. О. Єфремов як дослідник давнього письменства / Ю. Тимошенко. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Градовський А.  "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовська. - С. 52-53
  Продан І.  Тарас Шевченко в працях Сергія Єфремова / І. Продан. - С. 54-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазурик В.  Творча спадщина Тараса Шевченка в оцінках Сергія Єфремова / В. Мазурик. - С. 60-63
  Танана Р.  З любов'ю до Кобзаря / Р. Танана. - С. 63-66
  Градовський А.  Сергій Єфремов про дезидерати в кулішезнавстві / А. Градовський. - С. 66-68
  Немченко І.  Сергій Єфремов про Василевських / І. Немченко. - С. 68-71
  Скорина Л.  До проблеми оцінки Сергієм Єфремовим творчого доробку Спиридона Черкасенка / Л. Скорина. - С. 71-74
  Наєнко М.  Сергій Єфремов як історична і літературна постать / М. Наєнко. - С. 78-83
  Соловей Е.  Сергій Єфремов: Доля і спадщина (до виходу нового видання вибраних праць) / Е. Соловей. - С. 83-95
  Чабан А.  С. О. Єфремов - видатний політичний діяч України / А. Чабан. - С. 96-98
  Кузьмінський А.  Національний аспект світоглядної концепції Сергія Єфремова / А. Кузьмінський. - С. 98-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івашкевич Т.  Література як вид мистецтва (Рецепція Сергія Єфремова) / Т. Івашкевич. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко Ю.  Інтерпретаційна парадигма літературознавства і тлумачно-аксіологічний аспект єфремівської методології / Ю. Тимошенко. - С. 106-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Світоглядні аспекти фольклорних творів у щоденниках Сергія Єфремова / Н. Ярмоленко. - С. 117-125
  Смірнова Н.  Українська народна творчість і журналістика у працях Сергія Єфремова / Н. Смірнова. - С. 125-129
  Береза І.  Рецепція давньоукраїнської літератури в новім письменстві в оцінці Сергія Єфремова / І. Береза. - С. 130-133
  Ромащенко Л.  Проповідницьке (казнодійне) письменство в оцінці Сергія Єфремова і сучасна історична проза / Л. Ромащенко. - С. 134-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хавкіна Л.  Сергій Єфремов про ранній український романтизм / Л. Хавкіна. - С. 139-142
  Градовський А.  Величезної ваги робота: Сергій Єфремов про українське письменство першої половини ХІХ ст. / А. Градовський. - С. 142-146
  Любченко В.  Сергій Єфремов про Івана Котляревського / В. Любченко. - С. 146-150
  Борзенко О.  "Від літературщини до літератури" (С. Єфремов про Григорія Квітку) / О. Борзенко. - С. 150-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пахаренко В.  Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова / В. Пахаренко. - С. 153-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рясна О.  "Новий етап у розвитку громадської думки на Україні" (діяльність Михайла Максимовича в оцінках Сергія Єфремова) / О. Рясна. - С. 159-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скиба О.  Сергій Єфремов дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова / О. Скиба. - С. 163-166
  Поліщук В.  Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) / В. Поліщук. - С. 166-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сивкова І.  Українська проза кін. ХІХ - поч. ХХ ст. у критичній інтерпретації Сергія Єфремова / І. Сивкова. - С. 177-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ганюкова К.  Сергій ЄФремов про українську історичну повість ХІХ - поч. ХХ ст. / К. Ганюкова. - С. 186-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Український театр і драматургія 20-х років ХХ століття в інтерпретації Сергія Єфремова (на матеріалі щоденникових записів) / Л. Скорина. - С. 189-195
  Кавун Л.  ВАПЛІТЕ і ваплітяни в літературознавстві Сергія Єфремова / Л. Кавун. - С. 195-198. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Єфремов С. О. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Єфремов С. О.

Анотація:   Збірник містить матеріали Других (секція літератури) і Третіх Всеукраїнських Єфремовських читань, які відбулися відповідно в 1996 і 2001 роках з нагоди 120- і 125-річчя з дня народження видатного українського громадського діяча, публіциста, вченого-літературознавця, академіка, віце-президента ВУАН Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939).

 
51 95.43
М59

        Наукові праці [Текст] : Т. 76 Вип. 63 Серія Історичні науки / Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили. - Миколаїв : Видавництво МДГУ, 2008. - 176 с.

Зміст:
  Скрипник Л. В.  Політичні наслідки Полтавської битви 1709 р. для Гетьманщини / Л. В. Скрипник. - С. 6-10
  Дмитрик С. В.  Морський поштовий зв'язок на півдні України в ХVІІІ - XI ст.Х ст. / С. В. Дмитрик. - С. 11-15
  Хрящевська Л. М.  Іноземні колоністи півдня України кінця ХVІІІ - середини XI ст.Х ст. / Л. М. Хрящевська. - С. 16-20
  Докашенко В. М.  Одержавлення профспілок у колі статутних повноважень (середина 50-х - середина 60-х рр. ХХ ст.) / В. М. Докашенко. - С. 21-27
  Лисак В. Ф.  Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950-х - 1960-х рр. / В. Ф. Лисак. - С. 28-32
  Федоренко Я. А.  Розвиток системи сільської торгівлі в другій половині 1950-х - першій половині 1960-х років / Я. А. Федоренко. - С. 33-35
  Яшан О. О.  Соціальна поведінка населення України в роки окупації (1941 - 1944 рр.) : витоки ментальності / О. О. Яшан. - С. 36-39
  Акунін О. С.  Селянство півдня України в другій половині 40-х рр. ХХ ст. / О. С. Акунін. - С. 40-44
  Шановська О. А.  Українська інтелігенція в революціях початку і кінця ХХ ст. : особливості національного менталітету / О. А. Шановська. - С. 45-49
  Коваленко І. Г.  Формування та функціонування Партії зелених України і взаємодія її з європейськими "зеленими" організаціями / І. Г. Коваленко. - С. 50-52
  Березовська Т. В.  Зовнішньополітичний аспект публіцистичних виступів російської преси кінця 70-х - початку 80-х рр. ХІХ ст. / Т. В. Березовська. - С. 54-59
  Тригуб П. М.  До питання про основні напрямки зовнішньополітичної діяльності українських урядів періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. / П. М. Тригуб. - С. 60-64
  Бєлкін Ю. В.  Палестинська проблема і позиція Української РСР (у контексті зовнішньої політики Радянського Союзу) / Ю. В. Бєлкін. - С. 65-68
  Шевчук О. В.  "Тайванська проблема" у міжнародних відносинах та перспективи її вирішення / О. В. Шевчук, Х. М. Надрага. - С. 69-74
  Чередниченко Л. Б.  Аграрна політика Європейського Союзу / Л. Б. Чередниченко. - С. 75-78
  Фірсов О. В.  Особливості стратегії та тактики козацького війська за часів гетьмана П. Сагайдачного / О. В. Фірсов. - С. 80-83
  Луговий О. М.  Британці на візантійській військовій службі в ХІ - ХІІ ст. : історіографічний та джерелознавчий аспекти / О. М. Луговий. - С. 85-88
  Романцова Н. І.  Молдавська авантюра Д. Вишневецького : до історіографії проблеми / Н. І. Романцова. - С. 89-94
  Давидова Н. В.  Наукова інтелігенція у громадсько-політичному русі за запровадження української мови в навчальних закладах та державних установах наприкінці ХІХ ст. - у 1920 р. : історіографія проблеми / Н. В. Давидова. - С. 95-105
  Фрондзей Я. Р.  Жіночі організації України та відображення їх діяльності в періодичній пресі / Я. Р. Фрондзей. - С. 106-108
  Богданова Т. Є.  Енергетичний фактор у міжнародних відносинах (огляд наукової літератури) / Т. Є. Богданова. - С. 109-112
  Діброва С. С.  Листування Я. П. Новицького з видавцями - як джерело вивчення творчої лабораторії дослідника / С. С. Діброва. - С. 113-118
  Малина В. В.  Стовпо- і пнеподібні кам'яні хрести в Україні / В. В. Малина. - С. 120-138
  Романенко І. С.  Кобзарське мистецтво на загальноросійських археологічних з'їздах / І. С. Романенко. - С. 139-143
  Чубіна Т. Д.  Трагедія Гертруди Потоцької / Т. Д. Чубіна. - С. 145-148
  Дорошенко О. М.  Біографічний нарис родини Скаржинських (перша половина ХVІІІ - початок ХХ століть) / О. М. Дорошенко. - С. 149-152
  Коваль Г. П.  Діяльність Ананьївської міської думи в галузі промисловості та торгівлі наприкінці 1860-х - у 1917 роках / Г. П. Коваль. - С. 154-157
  Морозова О. С.  Становлення україномовної школи на Миколаївщині / О. С. Морозова. - С. 158-160

 
52 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. наук. конгрес, Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 418 с.

Зміст:
  Костишин С.  Визначний центр освіти і науки (до 125-річчя Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича) / С. Костишин. - С. 5-7
  Винар Л.  Українське Історичне Товариство з перспективи 35 років (1965-2000) / Л. Винар. - С. 8-18
  Жуковський А.  Роль християнства в житті українського народу. Історичні орієнтири про релігію і церкву в Україні / А. Жуковський. - С. 19-25
  Плав'юк М.  Друга світова війна. Необхідність нової оцінки / М. Плав'юк. - С. 26-28
  Бауер М.  Стан і перспективи розвитку історичної освіти у національній школі / М. Бауер. - С. 29-34
  Реєнт О.  Концептуальні проблеми розвитку сучасної історичної науки в Україні / О. Реєнт. - С. 34-37
  Макар Ю.  Наукові історичні дослідження в Чернівецькому університеті / Ю. Макар. - С. 37-41
  Верига В.  Визвольна боротьба українців у Другій світовій війні у сучасній історіографії / В. Верига. - С. 41-55
  Домбровський О.  До питання схеми ранньої історії України / О. Домбровський. - С. 55-61
  Ричка В.  Українська медієвістика: сучасний стан і перспективи досліджень / В. Ричка. - С. 61-63
  Зашкільняк Л.  Україна і Польща у ХХ столітті: між конфронтацією і союзом / Л. Зашкільняк. - С. 63-74
  Дьомін О.  Історія міжнародних відносин раннього нового часу в сучасній українській історіоргафії / О. Дьомін. - С. 78-81
  Макар Ю.  Поширення діяльності УІТ в Україні / Ю. Макар. - С. 82-84
  Сакада Л.  Феномен "Українського історика": журнал Українського Історичного Товариства в українській історіографії другої половини ХХ століття / Л. Сакада. - С. 84-87
  Ластовський В.  "Український історик": проблема православного духовенства в Україні ХVІІІ-го ст. / В. Ластовський. - С. 88-91
  Гаврилюк С.  Осередок Українського Історичного Товариства ім. М. Грушевського при Волинському державному університеті ім. Лесі Українки / С. Гаврилюк. - С. 91-93
  Хмарський В.  Одеський осередок УІТ: утворення і перспективи діяльності / В. Хмарський. - С. 93-95
  Кочубей Ю.  Українська історична наука і сходознавство / Ю. Кочубей. - С. 96-100
  Джуравець Ю.  Українська освіта в Канаді / Ю. Джуравець. - С. 100-103
  Фрунчак С.  Світовий Конгрес Вільних Українців: основні віхи суспільно-політичної діяльності (до 1991 р.) / С. Фрунчак. - С. 103-110
  Завальнюк О.  І. І. Огієнко : "працювати разом на користь рідної України" (до історії Камянець-Подільського державного українського університету) / О. Завальнюк. - С. 110-115
  Прокопчук В.  Українознавчі студії в Австралії / В. Прокопчук. - С. 115-120
  Масненко В.  Розвиток національної свідомості українців ХХ ст. : новітня вітчизняна історіографія проблеми / В. Масненко. - С. 120-128
  Сахновський Є.  Українська історіографія : логіко-гносеологічний аналіз поняття / Є. Сахновський. - С. 128-132
  Маврін О.  Окупація Криму німецькими військами у 1918 р. у світлі західної історіографії та археографічних видань / О. Маврін. - С. 132-134
  Сворак С.  Політична інспірація та проведення "справи вчителів" у західному регіоні України на рубежі 40-х - 50-х років / С. Сворак. - С. 134-140
  Мицик Ю.  З канадської архівної україніки / Ю. Мицик. - С. 140-145
  Сич О.  До питання про хронологічні межі історії Нового часу / О. Сич. - С. 146-149
  Васильчук В.  Соціально-економічні та політичні передумови переселенських акцій в Україні в кінці ХYІІІ на початку ХІХ ст. / В. Васильчук. - С. 150-155
  Бажан О.  Український національно-визвольний рух (друга половина 1950-х - 80-ті рр. : основні течії, географія, система репресій) / О. Бажан. - С. 155-159
  Русначенко А.  Кадрова складова розвитку сучасної історичної науки / А. Русначенко. - С. 159-161
  Баженов Л.  Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори (1921 - 2000 рр.) / Л. Баженов. - С. 161-165
  Філінюк А.  Політичне становище українського населення правобережжя на зламі ХYІІІ - ХІХ ст. / А. Філінюк. - С. 165-169
  Ботушанський В.  Еволюція аграрних відносин на Буковині у пореформенний період (1848 - 1914 рр.) / В. Ботушанський. - С. 169-171
  Григорець О.  Літературно-мистецька інтелігенція Буковини (друга половина 40-х - поч. 50-х рр.) / О. Григорець. - С. 172-176
  Дутчак І.  Український молодіжний рух на Буковині на початку ХХ ст. / І. Дутчак. - С. 176-180
  Мігалатюк В.  Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. Мігалатюк. - С. 180-185
  Піддубний І.  Питання Буковини у російсько-румунських стосунках 1914 - 1916 рр. / І. Піддубний. - С. 186-191
  Шертвітєне Н.  Українсько-білоруське громадянське спілкування у Вільнюсі 20 - 30-х років ХХ ст. (за матеріалами архівів і періодики) / Н. Шертвітєне. - С. 196-201
  Горний М.  Збереження традиційної культури вихідців з Холмщини і Підляшшя в умовах незалежної української держави / М. Горний. - С. 207-210
  Жалоба І.  Підприємницька діяльність Льва Сапєги в 40-70-х роках ХІХ ст. (на прикладі залізничного будівництва) / І. Жалоба. - С. 210-215
  Салюк А.  Поширення ідей української державності в середовищі українців Холмщини і Підляшшя (1908-1918) / А. Салюк. - С. 215-219
  Фуртак І.  Започаткування вищої медичної освіти на західних етнічних українських землях / І. Фуртак. - С. 219-222
  Королько А.  А. Петрушевич і події 1848-1849 років у східній Галичині / А. Королько. - С. 223-226
  Шологон Л.  Діяльність товариства "Українська школа" у Чернівцях (1887-1940 рр.) / Л. Шологон. - С. 226-231
  Михайлик А.  Значення Ісаковецької митниці у зовнішній торгівлі південно-західного краю другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / А. Михайлик. - С. 232-234
  Ботушанський О.  Основні форми селянської кооперації на Буковині (кінець 80-х років ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Ботушанський. - С. 234-237
  Гарат Р.  Особливості діяльності товариства "Просвіта" на Прикарпатті початку ХХ ст. / Р. Гарат. - С. 237-240
  Дутчак П.  Громадська діяльність західноукраїнського жіноцтва міжвоєнного періоду в галузі охорони здоров'я / П. Дутчак. - С. 240-246
  Зайцева З.  Заснування та деякі аспекти діяльності Українського наукового товариства в 1907-1914 рр. / З. Зайцева. - С. 246-252
  Ботушанський В.  Австро-турецьке прикордонне розмежування на Буковині за Баламутівською конвенцією 2 липня 1776 р. / В. Ботушанський, М. Сайко. - С. 252-257
  Масан О.  Участь українців у хрестових походах у південно-східну Прибалтику та на Близький Схід у ХІІ - ХІІІ ст. / О. Масан. - С. 257-264
  Брицький П.  Причини невдачі волинської групи у Другому Зимовому поході / П. Брицький, В. Сідак. - С. 264-272
  Бондарчук П.  Мовна політика більшовиків в Україні на початку 20-х років / П. Бондарчук. - С. 272-275
  Гривул Т.  Підготовка організацією українських націоналістів військового повстання проти радянської влади у західних областях УРСР (1939-1941 рр.) / Т. Гривул. - С. 275-281
  Бачинський Д.  Інтелігенція в українізаційних процесах (20-ті роки ХХ ст.) / Д. Бачинський. - С. 282-284
  Герегова С.  До проблеми формування педагогічних кадрів у західному регіоні України (друга половина 40-х років) / С. Герегова. - С. 285-288
  Мизак Н.  Визвольна боротьба ОУН, УПА засобами підпільних видань у південних районах Тернопільської області / Н. Мизак. - С. 288-293
  Маркова С.  Хлібозаготівлі і голод 1932-1933 рр. на Поділлі / С. Маркова. - С. 293-297
  Шевченко В.  Трагічна доля українського "куркульства" / В. Шевченко. - С. 297-303
  Богів О.  Місце карпатоукраїнського фактора в центрально-європейській передвоєнній кризі (1938-1939 рр.) / О. Богів. - С. 303-308
  Задорожний В.  Політичний портрет Августина Волошина / В. Задорожний. - С. 308-312
  Даниленко В.  Педагогічна спадщина Володимира Дурдуківського (1874-1938) / В. Даниленко. - С. 313-316
  Литвин М.  Проблеми дослідження військової історії України ХХ століття / М. Литвин. - С. 316-319
  Рубльов О.  Дослідження проблеми тоталітарного минулого в сучасній українській історіографії / О. Рубльов. - С. 319-325
  Карліна О.  Роль міста в аграрному суспільстві: деякі аспекти проблеми / О. Карліна. - С. 325-330
  Шульга С.  Проблеми національних меншин у дослідженнях з історії Волині / С. Шульга. - С. 330-334
  Добржанський О.  Українська історіографія історії Буковини / О. Добржанський. - С. 335-339
  Атаманенко А.  Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії др. пол. ХYІІІ - перш. пол. ХІХ ст. (на прикладі перших узагальнюючих праць з історії України) / А. Атаманенко. - С. 339-344
  Коцур А.  Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. / А. Коцур. - С. 345-348
  Телячий Ю.  Актуальність питання дослідження історії реформи української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917 - 1920) / Ю. Телячий. - С. 348-350
  Бадяк В.  Переселенська акція українців із Закерзоння: історіографічний огляд / В. Бадяк. - С. 351-356
  Васюта С.  Історіографія та історіософія досліджень радянського екоциду в Україні / С. Васюта. - С. 356-362
  Гаврилюк С.  Проблеми становлення історико-краєзнавчих досліджень Волині, Холмщини та Підляшшя у вітчизняній історичній науці кінця ХХ століття / С. Гаврилюк. - С. 362-368
  Ясінський Б.  Україніка у бібліотеці Конгресу США / Б. Ясінський. - С. 368-370
  Монолатій І.  Національна політика Польщі в Галичині міжвоєнного періоду в історіографії ФРН / І. Монолатій. - С. 370-373
  Осачук С.  Невідоме джерело про східногалицьке питання 1919-1920 рр. з архіву міністерства закордонних справ Німеччини / С. Осачук, К. Шестакова. - С. 374-376
  Кураєв О.  Аграрна політика гетьмана української держави П. Скоропадського у світлі західної наукової літератури / О. Кураєв. - С. 377-379
  Гнатчук О.  Відображення діяльності українських жіночих організацій на Буковині в періодичній пресі на початку ХХ століття / О. Гнатчук. - С. 380-384
  Заполовський В.  Перша світова війна на Буковині: спроба історіографічного аналізу / В. Заполовський. - С. 385-391
  Кучерук О.  Останній паспорт Євгена Коновальця (до генези українсько-литовських стосунків між двома світовими війнами) / О. Кучерук. - С. 391-395
  Марущенко О.  Історики України про дослідження вченими української діаспори актуальних проблем історії Другої світової війни / О. Марущенко. - С. 396-401
  Холодницький В.  Становлення радянських адміністративних органів влади на території Північної Буковини та Північної Бессарабії / В. Холодницький. - С. 401-411

Рубрики: Історія України

Анотація:   До збірника увійшли доповіді на першому пленарному засіданні, а також матеріали засідань першої і другої секцій. Перша з них присвячувалася історії виникнення Українського Історичного Товариства та аналізові його діяльності. Друга секція займалася актуальними проблемами української історичної науки, зокрема розглядалися питання вітчизняної історії та історіографії та джерелознавства.

 
53 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 22 / Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії. - Переяслав-Хмельниц. : 2009. - 308 с.

Зміст:
  Тарапон О.  Подвижник української історичної науки / О. Тарапон, О. Лукашевич, О. Гончаренко. - С. 7-18
  Кобиленко О.  Що робив боярин Слав'ята у Переяславлі Руському 23 лютого 1096 року? / О. Кобиленко. - С. 19-25
  Губочкін М.  Природно-географічні умови території с. Кропивна на Золотоніщини / М. Губочкін. - С. 26-30
  Іваненко А.  Участь козаків Переяславського полку у військових походах 30-х рр.XVIII ст. / А. Іваненко. - С. 31-35
  Циганенко Л.  Еволюція дворянської земельної власності на півдні України у другій половині XVIII - ХІХ ст. (на матеріалах Катеринославської та Херсонської губерній) / Л. Циганенко. - С. 36-42
  Білецький Б.  Юрій Лисянський - перший вітчизняний навколосвітній мореплавець / Б. Білецький, А. Коцур. - С. 43-51
  Стеценко В.  Українці у партизанському русі у Вітчизняній війні 1812 р. / В. Стеценко
  Святненко А.  Православна церква в освітній політиці самодержавства на Правобережній Україні (перша половина ХІХ ст.) / А. Святненко. - С. 56-62
  Кузьменко А.  Українська національна ідея в історичних студіях М. Максимовича / А. Кузьменко. - С. 63-68
  Ткаченко О.  Становлення спеціальної професійної освіти в Україні у ХІХ століття / О. Ткаченко, Т. Соловйова. - С. 69-73
  Ткаченко О.  Становлення спеціальної професійної освіти в Україні у ХІХ століття / О. Ткаченко, Т. Соловйова. - С. 69-73
  Коцур Н.  Наукові основи становлення і розвитку гігієни в Україні (ХІХ століття) / Н. Коцур. - С. 74-81
  Ткаченко Т.  Організаційні засади навчально-виховної діяльності колегії Павла Галагана / Т. Ткаченко, М. Ткаченко. - С. 82-86
  Дудар В.  Суспільно-політична діяльність духовенства Почаївського монастиря в умовах посилення самодержавного впливу (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / В. Дудар. - С. 87-92
  Демуз І.  Соціал-демократизм або національна свідомість: історіографія суспільно-політичного світогляду Лесі Українки / І. Демуз. - С. 93-102
  Могильний Л.  Участь Сергія Єфремова в агітаційно-пропагандистській діяльності Української радикальної партії в Російській імперії в 1905 р. / Л. Могильний. - С. 103-110
  Коцур Г.  В'ячеслав Липинський і державницька школа в Українській історіографії / Г. Коцур. - С. 111-119
  Коцур В.  Питання інтерпретації консервативних ідей В. Липинського / В. Коцур, Г. Коцур. - С. 120-129
  Лисенко А.  Наступ військ генерала А. Денікіна в Україні навесні 1919 року / А. Лисенко. - С. 130-135
  Оніпко Т.  Вплив держави на цінову політику споживчої кооперації України в 1924 - 1925 рр. / Т. Оніпко. - С. 136-143
  Сафонова Н.  Історичний аспект розвитку педагогічної освіти України в 1920-х роках ХХ століття / Н. Сафонова. - С. 144-148
  Коцур В.  Становлення ідеологічної монополії в культурі у другій половині 20-х - на початку 30-х рр. / В. Коцур, О. Тарапон. - С. 149-157
  Мірошніченко Д.  Формування політичного світогляду професора Юрія Бойка - Блохіна в 30 роках ХХ ст. / Д. Мірошніченко. - С. 158-162
  Молоткіна В.  Діяльність молодіжних громадських організацій у вищих навчальних закладах Київщини / В. Молоткіна, Л. Хмельницька. - С. 163-169
  Гаврилко М.  соціально-економічний розвиток України в умовах непу: нагромадження знань і проблема періодизації / М. Гаврилко. - С. 170-173
  Мандрик М.  Українська "п'ята колона" в Канаді та США: хто насправді вони? (комуністичні чи націоналістичні кола) / М. Мандрик. - С. 174-180
  Гончаренко О.  Інститут шлюбу в системі сімейного законодавства окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату "Україна": аналіз нормативно-правової бази (1941 - 1944 рр.) / О. Гончаренко. - С. 181-187
  Брехунець Н.  Питання русифікації освітньої сфери 50 - 80-х років ХХ ст. в сучасній історичній літературі / Н. Брехунець. - С. 188-193
  Гуз А.  Проблеми викладання правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах УРСР та в незалежній Україні: історичний аспект / А. Гуз. - С. 194-197
  Потапенко Я.  "Лінгвістичний поворот" в історичній науці: витоки, особливості та наслідки / Я. Потапенко, І. Бражник. - С. 198-202
  Дем'яненко В.  Формування громадського суспільства - умова і чинник демократичної трансформації / В. Дем'яненко, Л. Безсмертна. - С. 203-207
  Бобровнік Ю.  Сучасний молодіжний рух в Україні у період 1985 - 2008 рр.: структура, періодизація, особливості / Ю. Бобровнік. - С. 208-214
  Коцур В.  Світова спільнота та тероризм в інформаційній сфері / В. Коцур. - С. 215-220
  Гаджаман А.  Законодавче регулювання життя національних меншин в сучасній Україні: історіографічні аспекти / А. Гаджаман. - С. 221-226
  Ігнатенко М.  Особливості державної стратегії в питанні вирішення проблем земельної власності в Україні наприкінці ХХ ст. / М. Ігнатенко. - С. 227-230
  Моця Б.  Події 1918 року в контексті становлення прикордонної служби України / Б. Моця. - С. 231-238
  Костенко О.  Західноєвропейський досвід становлення сільскогосподарської освіти в ХІХ - поч. ХХ ст. / О. Костенко, Н. Красножон. - С. 239-244
  Кикоть С.  Наукові товариства дослідників природи як осередки розвитку ботанічної науки в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / С. Кикоть. - С. 245-252
  Лісовенко Т.  Історія розвитку засобів механізації обслуговування худоби при годівлі за вітчизняними патентними матеріалами / Т. Лісовенко. - С. 253-261
  Кратко О.  Київський державний університет імені Тараса Шевченка в житті та науково-освітній діяльності академіка О. П. Маркевича (30-ті - 60-ті рр. ХХ ст.) / О. Кратко. - С. 262-268
  Сухих В.  Олександр Григорович Онищенко: до біографічного портрету / В. Сухих. - С. 269-274
  Довгорук Ю.  Діяльність професора Д. О. Джовані в Київгубземвідділі Укрдержспирті (1919 - 1924 рр.) / Ю. Довгорук. - С. 275-278
  Логвинюк Т.  Журнал "Наука і суспільство": час становлення і розвитку / Т. Логвинюк. - С. 279-283
  Курок О.  Генезис наукового знання як основа розвитку грунтознавства: теоретико-методологічний аналіз / О. Курок. - С. 284-288

Рубрики: Історія України - Наукові записки

Анотація:   Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України ХІ - ХХІ ст. Аналізуються окремі історіографічні проблеми та питання духовно-культурного розвитку. До другого розділу увійшли матеріали з історії науки і техніки України.

 
54 80
Н34

        Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2001. - 622 с.

Зміст:
  Кравченко Л.  Прізвища на -ський в антропонімії Лубенщини / Л. Кравченко. - С. 3-9
  Крамар Н.  "Зовнішня історія" французької мови, її статус та особливості мовного дискурсу в Квебеку / Н. Крамар. - С. 9-20
  Кремзикова С.  Особливості синтезу твірної основи та суфікса в старофранцузькому словотворі (на матеріалі словотвірних типів іменників з -ement) / С. Кремзикова. - С. 20-26
  Критська В.  Займенники у науковому тексті / В. Критська. - С. 27-30
  Кур'янова В.  Комунікативна категорія цілісності висловлювання в молодіжній політиці / В. Кур'янова. - С. 30-32
  Курудз О.  Словотвірна структура ботанічної лексики на основі твору Плінія "Historia naturalis"(16, 17, 18 книги) / О. Курудз. - С. 32-36
  Лаврінець О.  Складносурядне речення зі "спільним підметом" та "спільним присудком" / О. Лаврінець. - С. 36-43
  Лазер О.  Фонетичні особливості койне / О. Лазер. - С. 43-48
  Ласінська Т.  Архаїчна лексика у творчості письменника ХІХ ст. Уолта Уїтмена та її переклад / Т. Ласінська. - С. 48-53
  Леушина Л.  Греческие адъективы с *U- основой и имена на - / Л. Леушина. - С. 58-60
  Лефтерова О.  Імплікативність, її характер і рівень реалізації при перекладі художнього тексту / О. Лефтерова. - С. 60-65
  Лимар Ю.  Просодичні та синтаксичні засоби ритмізації тексту (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія) / Ю. Лимар. - С. 65-68
  Литвиненко О.  До характеристики основних рис консонантизму "Книжиці для господарства" (1788) / О. Литвиненко. - С. 69-74
  Луцюк М.  Книга Буття : витоки згідно з традицією Pristercodex (P) / М. Луцюк. - С. 75-79
  Майстренко М.  Сильна особистість у ранніх малярських творах Шевченка / М. Майстренко. - С. 87-91
  Макарова Л.  Про деякі труднощі перекладу українських і російських інфінітивних та складних конструкцій новогрецькою мовою / Л. Макарова, Т. Коновалова. - С. 92-95
  Маликова Л.  Моделирование лексической базы неродного языка (прикладной аспект рассмотрения) / Л. Маликова. - С. 95-103
  Малиновська І.  Постнекласичний погляд на переклад / І. Малиновська. - С. 103-109
  Матвєєва О.  Характеристика структури художнього тексту та механізми введення в нього портретного опису / О. Матвєєва. - С. 110-116
  Миронова В.  Ускладнені прості речення та їх трансформація у складнопідрядні речення в актовій середньовічній латині (на матеріалі латиномовних актових записів кінця ХV - початку ХVІ ст.) / В. Миронова. - С. 117-123
  Миронова Г.  Деривационно-номинативные процессы в восточнославянских языках / Г. Миронова. - С. 123-130
  Михайлова О.  Теоретичні аспекти вивчення архаїзмів / О. Михайлова. - С. 130-134
  Морозова Н.  Вимовний стиль як чинник динаміки усного дискурсу / Н. Морозова. - С. 142-146
  Мосенкіс Ю.  Крітський гімн Богові Сонця - перший твір античної літератури / Ю. Мосенкіс. - С. 146-149
  Мочар О.  Координативні дієслівні сполучення у сучасній англійській мові (лінгвометодичний та прагматичний аспекти) / О. Мочар. - С. 150-154
  Назаревич Г.  Транспозиція прикметників у прислівники / Г. Назаревич. - С. 154-157
  Назаренко Л.  Національна своєрідність чеських та українських стійких порівнянь в аспекті транслатології / Л. Назаренко. - С. 157-161
  Назарчук Р.  Референтно спеціалізовані дієслова у контексті теорії концептуальної семантики Р. Джекендоффа / Р. Назарчук. - С. 161-166
  Науменко Л.  Вивчення культурологічних універсалій в курсі ділової англійської мови / Л. Науменко, Л. Стрельникова. - С. 166-167
  Непоп Л.  Калькування як прояв мовної інтерференції / Л. Непоп. - С. 168-174
  Ничаюк С.  Латинізми в "Енеїді" І. Котляревського / С. Ничаюк. - С. 175-178
  Нікітіна Ф.  Компаративістика - наріжний камінь теоретичного мовознавства / Ф. Нікітіна. - С. 178-182
  Носенко Т.  Українська література в зацікавленнях румунських дослідників : імена, напрямки, підходи / Т. Носенко. - С. 182-188
  Осауленко О.  Латиномовна епічна поема Симона Пекаліда De bello Ostrogiano як літературна пам'ятка XVI століття / О. Осауленко. - С. 188-194
  Паламарчук О.  Про деякі явища чесько-української інтерференції / О. Паламарчук. - С. 198-204
  Пахолок З.  Повторення у матеріальних і абстрактних системах / З. Пахолок. - С. 205-210
  Пашкова Н.  Про одну карпатську етимологію С. В. Семчинського / Н. Пашкова. - С. 210-212
  Песоцкая И.  Концепт "болезнь" в русской наивной картине мира / И. Песоцкая. - С. 216-223
  Петришин М.  Дериваційний потенціал параметричних прикметників (на матеріалі гомерівського епосу) / М. Петришин. - С. 223-232
  Підвойний В.  Основні етапи розвитку турецького мовознавства / В. Підвойний. - С. 232-238
  Поліщук А.  Вільне фонемне варіювання дифтонгів в британській та загальноамериканській вимовних нормах / А. Поліщук. - С. 238-240
  Попова Т.  Способи аналізу та інтерпретації тлумачень етичних концептів / Т. Попова. - С. 241-244
  Почепецька Т.  Незакінчене висловлювання : номінативні та прагматичні аспекти / Т. Почепецька. - С. 244-248
  Предибайло В.  Прислівники у складі етимологічного гнізда із коренем псл. *cin- / В. Предибайло. - С. 248-250
  Пузиренко Я.  Лексикографічне засвідчення назв осіб жіночої статі / Я. Пузиренко. - С. 251-257
  Пухальська Н.  До питання ідентичності лексем volatile : птах на матеріалі латинського та українського текстів і глави "Книги Буття" / Н. Пухальська. - С. 257-264
  П'яст Н.  Принципи номінації української номенклатури предметів посуду / Н. П'яст. - С. 264-271
  Рабанюк Л.  Семантична структура генітивно-квантитативних речень / Л. Рабанюк. - С. 271-276
  Радван Д.  Лінгвістична модель аналізу теорії фонеми / Д. Радван. - С. 276-281
  Рак О.  Мовні одиниці, що входять/не входять до складу вигуків / О. Рак. - С. 281-287
  Ревак Н.  Основні напрямки в розвитку римської "Ars grammatica" / Н. Ревак. - С. 287-294
  Рогач Л.  Семантика лінгвістичних термінів української та англійської мов / Л. Рогач. - С. 294-298
  Рожина А.  Гете и литература Древнего Рима / А. Рожина. - С. 298-303
  Рожченко З.  Ідиш-українські мовні контакти. Обрії вивчення / З. Рожченко. - С. 303-309
  Романюк І.  Префікси зі значенням віддалення ab-, de-, ex- у пізній латині / І. Романюк. - С. 309-315
  Романюк Т.  Типологія ірреальномодальних значень простого речення в сучасній українській мові / Т. Романюк. - С. 315-319
  Романюк Ю.  Прихована граматика анафоричного еліпса / Ю. Романюк. - С. 319-325
  Савченко І.  Актуальні напрямки дослідження лексичної омонімії / І. Савченко. - С. 332-337
  Сахарова О.  Мовні стереотипи сучасного Києва (соціолінгвістичний аспект) / О. Сахарова. - С. 337-343
  Селиванова Е.  Исследовательские принципы парадигмального пространства современной лингвистики / Е. Селиванова. - С. 343-351
  Селігей П.  Про походження і смисл терміна внутрішня форма мови / П. Селігей. - С. 351-357
  Семенець О.  Концепти лексем доля й воля в ідіолекті Євгена Маланюка / О. Семенець. - С. 357-364
  Семчинська Н.  Мова як система вирішення конфліктів (теорія оптимальності і проблема несуперечливого опису мови) / Н. Семчинська. - С. 364-372
  Сенів М.  Засоби вираження просторового дейксису у латинській і сучасних мовах / М. Сенів. - С. 372-380
  Сергєєва Г.  Запозичення термінів як резутьтат процесу взаємодії мов на рівні терміносистем (у контексті сучасного розвитку суспільства) / Г. Сергєєва. - С. 380-387
  Синиця В.  Деякі аспекти термінації назв хвороб з іменем власним в латинській медичній терміносистемі / В. Синиця. - С. 387-391
  Сімонок В.  Антонімія - мовне вираження логічної протилежності / В. Сімонок. - С. 391-396
  Скалозуб Л.  Типологія відношень у структурах складів українського мовлення / Л. Скалозуб, О. Бас-Кононенко, Л. Хоменко. - С. 397-407
  Скрастінш І.  Дискусія між аналогістами та аномалістами у трактаті Варрона "Про латинську мову" / І. Скрастінш. - С. 408-411
  Скугаревська О.  Графічне моделювання трансформаційних процесів у перекладі / О. Скугаревська. - С. 411-418
  Смольська Л.  Розвиток семантики лексеми у грецькій мові / Л. Смольська, Р. Оліщук. - С. 418-422
  Собуцький М.  Характер, ритм, трагедійна перипетія (інтертекст до Софоклової "Антігони") / М. Собуцький. - С. 422-426
  Содомора П.  Ритмічна організація Гомерової "Одіссеї" та її наслідування в українських перекладах (до питання про національні форми гекзаметра) / П. Содомора. - С. 426-433
  Ставицька Л.  Суржик : соціо- та етнопсихологічні передумови виникнення і побутування / Л. Ставицька. - С. 433-436
  Старко В.  Концепт-ситуативні вирази як матеріал для концептуального аналізу (на прикладі концепту Game) / В. Старко. - С. 436-443
  Стрельчук Г.  Флексійна варіантність іменників чоловічого роду у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 448-455
  Теряєв Д.  Міжзвуковий інтервал в акустичній структурі мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) / Д. Теряєв. - С. 455-460
  Тищенко О.  Номінація лексико-тематичної групи "Дари, придане, викупи" у слов'янських мовах (на матеріалі обрядової родинної термінології) / О. Тищенко. - С. 461-466
  Ткач Л.  Українсько-польська двомовність і семантичний розвиток лексики української мови в галицько-буковинському культурному середовищі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (до окреслення проблеми) / Л. Ткач. - С. 466-475
  Третьякова К.  Метафоризація власних та загальних імен як засіб творення омонімів (на матеріалі класичних мов) / К. Третьякова. - С. 475-480
  Труб В.  О коммуникативной структуре предикатов веры / В. Труб. - С. 480-489
  Тягунова М.  Интерференция как причина нарушения языкового баланса в условиях украинско-русского билингвизма (на примере киевских русскоязычных газет) / М. Тягунова, Н. Хруцкая. - С. 489-494
  Фабіан М.  Специфіка типологічного дослідження різноструктурних мов / М. Фабіан. - С. 494-500
  Харитонова Є.  Прийменникова система давньогрецької мови в діахронії (Гомер - Ксенофонт - Новий Завіт) / Є. Харитонова. - С. 500-505
  Хархан С.  Антитеза як мовний засіб формування ритму прози в листах з твору Фукідіда "Історія" / С. Хархан. - С. 505-514
  Ходаковська О.  До питання фонетичної варіативності в системі вокалізму в українській мові кінця XVIII - І пол. ХІХ ст. на Слобожанщині (за словником мови творів Г. Квітки-Основ'яненка) / О. Ходаковська. - С. 514-520
  Цапок О.  Константа краси у концептосистемі українського народу / О. Цапок. - С. 520-525
  Чемес В.  Суб'єктивне і об'єктивне в оцінці проблем вживання державної мови представниками різних соціальних груп мовців (зіставний аспект) / В. Чемес. - С. 526-533
  Чередниченко О.  Українська інтерлінгвістика : проблеми і перспективи / О. Чередниченко. - С. 533-536
  Черниш Т.  Кореневі субстантиви у гнізді праслов. *vьr-/ var- / Т. Черниш. - С. 540-544
  Чернухін Є.  Юридичний словник ХІІ ст. за грецьким кодексом ІР НБУВ, ф. І : 137 / Є. Чернухін. - С. 544-548
  Чернюх Б.  Проблема латинського дієслівного виду у мовознавстві ХХ століття / Б. Чернюх. - С. 548-551
  Чиркова І.  Про можливість моделювання частини мови в термінах графем / І. Чиркова. - С. 552-556
  Шабат-Савка С.  Комунікативні аспекти питальної модальності / С. Шабат-Савка. - С. 556-562
  Шанін Ю.  Про семантику терміна SEDES у працях М. І. Пирогова / Ю. Шанін. - С. 562-563
  Шаповал Н.  Про деякі особливості становлення антропонімійних систем у французькій та слов'янських мовах / Н. Шаповал. - С. 564-569
  Швед Е.  Функціонально-стилістичні можливості мовних засобів контрасту у промовах історичних осіб твору Т. Лівія "Історія" / Е. Швед. - С. 569-578
  Шведов С.  Этимолого-деривационное гнездо в лексике французского языка / С. Шведов. - С. 576-583
  Шевченко Г.  Міжнаціональний контекст поезії Т. Шевченка в літературознавчих студіях О. Білецького / Г. Шевченко. - С. 584-587
  Шевченко Л.  Лінгвістичний пошук в дискурсі постмодерних методологій : український контекст / Л. Шевченко. - С. 587-593
  Штефанюк Н.  Мовознавство і науково-технічний прогрес / Н. Штефанюк. - С. 593-596
  Шульгіна В.  Інформема як одиниця інформативної лінгвістики / В. Шульгіна. - С. 596-602
  Яранцева О.  Деякі спостереження під час роботи над "Російсько-українсько-латинським тлумачним словником термінів космічної медицини" / О. Яранцева. - С. 606-608
  Ярмоленко Г.  Проблема мотивації в науці про мову / Г. Ярмоленко. - С. 608-611

Рубрики: Семчинський С. В. - про нього

 
55 63.3(4Укр)52-8
В42

        Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський [Текст] : (до 150-річчя від дня народж.) : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П. - Л. : Афіша, 2010. - 328 с.

Зміст:
  Якимович Б.  Андрій Чайковський: життя, творчість, громадська діяльність та державницько-військова ідея / Б. Якимович. - С. 9-18
  Седляр О.  Літературна діяльність Андрія Чайковського як складова його громадської праці / О. Седляр. - С. 19-28
  Волинець Н.  Андрій Чайковський: Епістолярна спадщина бережанського періоду / Н. Волинець. - С. 29-36
  Погребенник В.  Белетризація мотиву зустрічі Сходу і Заходу у "Боснійських" мемуарах Андрія Чайковського / В. Погребенник. - С. 37-43
  Приймак І.  Гендерні проблеми у повісті Андрія Чайковського "Олюнька" / І. Приймак. - С. 55-59
  Ковалець Т.  Історичні постаті в романі Андрія Чайковського "Сагайдачний" / Т. Ковалець. - С. 60-68
  Ковалень Л.  Юрій Федькович та Андрій Чайковський як творці спеціальної популярної літератури / Л. Ковалень. - С. 69-77
  Кобрин Н.  Музика як складова громадської праці галицьких українців на межі ХІХ - ХХ ст.(на прикладі діяльності Андрія Чайковського) / Н. Кобрин. - С. 78-84
  Мельничук Б.  Родина Окуневських - Per ardua vitae / Б. Мельничук. - С. 95-109
  Мельник В.  Теофіл Окуневський - посол до Державної Ради / В. Мельник. - С. 110-115
  Андрусяк Т.  Правові погляди Теофіла Окуневського / Т. Андрусяк. - С. 116-126
  Чорновол І.  Пригода Теофіла Окуневського з Томиславом Розвадовським 1889 р. / І. Чорновол. - С. 127-133
  Ганіткевич Я.  Ярослав Окуневський - військовий лікар, мандрівник, публіцист, національно-культурний діяч / Я. Ганіткевич. - С. 134-148
  Гнатюк М.  Крізь призму мемуаристики (родина Окуневських в українському інтелектуальному житті кінця ХІХ - початку ХХ ст.) / М. Гнатюк. - С. 149-153
  Шкарб'юк П.  Сім'я Софії Морчевської з Окуневських і Василь Стефаник: Сага дружбу / П. Шкарб'юк. - С. 154-161
  Павчак С.  Листи з Адріятики: українці-галичани в береговій обороні Австро-угорського флоту в 1914 - 1918 рр. / С. Павчак. - С. 162-168
  Полянський О.  Омелян Терлецький - історик державницької школи, сучасник Окуневських / О. Полянський, Р. Полянська. - С. 169-175
  Васильчук М.  Омелян та Іван Білинкевичі як українські культурники і краєзнавці: творча спадщина та її доля / М. Васильчук. - С. 176-186
  Кобрин Н.  Родовід Окуневських / Н. Кобрин. - С. 197-200
  Бурлака Г.  Листування родини Окуневських / Г. Бурлака, В. Варчук, Н. Кобрин. - С. 201-226
  Арсенич П.  Окуневський Теофіл / П. Арсенич. - С. 238-239
  Кирилаш Л.  Галицький адмірал Ярослав Окуневський і його нащадки / Л. Кирилаш. - С. 242-249
  Виноградник Т.  Життя та діяльність Анастасія Окуневського ( на тлі історії роду Окуневських) / Т. Виноградник. - С. 250-253
  Кирилаш Л.  Народження письменника: хроніка одного рейсу (до 150-річчя від дня народження Ярослава Окуневського) / Л. Кирилаш. - С. 261-275
  Старик В.  Український антиколоніяльний дискурс в ХІХ столітті і сьогодні: замітки на полях / В. Старик. - С. 276-291
  Баран Є.  Ярослав Окуневський - відомий незнайомець (роздуми над книгою: Ярослав Окуневський. Листи з чужини. - Київ: Темпора, 2009. - 520с.) / Є. Баран. - С. 292-297
  Гуменюк В.  Матеріяли до бібліографії Теофіла Окуневського / В. Гуменюк, О. Седляр. - С. 301-304

Рубрики: Чайковський А. - про нього
Історія України

Ключові слова (ненормовані): Чайковський А. -- Окуневський Т.

Анотація:   Збірник наукових праць присвячений 150-річчю від дня народження видатних українських громадських, культурних та державних діячів Андрієві Чайковському (1857 - 1935) та Теофілові Окуневському (1858 - 1937). В додатку опубліковано документальні матеріали про видатну родину Окуневських, яка дала світові цілу плеяду діячів української науки, культури та політики.

 
56 83.3(4Укр)5-8...4
З41

        Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20 - 21 квіт. 2011 р. [Текст] : до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Ін-т л-ри. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 690 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Для України Шевченко завжди актуальний / А. Кузьмінський. - С. 9-14
  Тимошенко Ю.  Тарас Шевченко: прочитання як екзистенційна дія / Ю. Тимошенко. - С. 14-17
  Жулинський М.  "Жива душа поетова святая..." Шевченко: духовне здійснення слова / М. Жулинський. - С. 18-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пахаренко В.  "Князь у царстві духа" (до проблеми своєрідності світосприймання Тараса Шевченка як генія) / В. Пахаренко. - С. 26-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бовсунівська Т.  Жанрові групи поезії "Кобзаря" Тараса Шевченка / Т. Бовсунівська. - С. 37-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смілянська В.  Шевченкова "Титарівна" - синтез поеми й балади / В. Смілянська. - С. 50-56
  Ніколенко О.  Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка ("Катерина") / О. Ніколенко. - С. 57-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мостова Л.  Жанроутворюючі чинники балади в системі поетичної лексики Т. Шевченка / Л. Мостова, А. Порожнюк. - С. 68-73
  Ярошевич І.  Жанр елегії в поезії Т. Шевченка / І. Ярошевич. - С. 73-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чамата Н.  Ораторський вірш Шевченка / Н. Чамата. - С. 78-86
  Гончар Ю.  Гендерні аспекти творчого процесу Тараса Шевченка / Ю. Гончар. - С. 86-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Новик О.  Простір повістей Тараса Шевченка як ретроспектива барокової доби / О. Новик. - С. 92-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В.  Образ Тараса Шевченка в антикріпосницькому дискурсі: спроба деконструкції / В. Масненко. - С. 105-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Шевченкознавство Василя Доманицького: на підступах до "критичного розсліду..." / В. Поліщук. - С. 113-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кліш А.  Шевченкознавчі студії Кирила Студинського / А. Кліш. - С. 127-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шумило Н.  Тетралогія Гната Хоткевича про Тараса Шевченка: відоме і нове / Н. Шумило. - С. 132-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Є.  Шевченківська проблематика на сторінках часопису "Назустріч" / Є. Лебідь. - С. 143-150
  Поліщук Я.  У вимірах правди: Шевченко в інтерпретації Василя Барки / Я. Поліщук. - С. 150-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соколюк Ю.  Шевченкознавчий доробок Євгена Шабліовського / Ю. Соколюк. - С. 167-174
  Скорина Л.  "Житійний" "інтертекст" як засіб творення соцреалістичного "Міфу про Шевченка-борця" / Л. Скорина. - С. 174-187. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевердіна А.  Поліфонічність біографічного роману-пошуку Леоніда Большакова "Бувальщина про Тараса" / А. Шевердіна. - С. 187-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулєшова Л.  Релігійні погляди Т. Г. Шевченка як проблема діаспорного шевченкознавства / Л. Кулєшова. - С. 195-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Веретільник О.  "Шевченкофобія - це прихована... форма українофобії, яка набирає обертів" (І. Дзюба): про деякі грані сучасного шевченкознавства / О. Веретільник. - С. 209-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гальченко С.  До історії повернення шевченківських матеріалів зі США в Україну (1992-2006) / С. Гальченко. - С. 219-229
  Сивкова І.  Тарас Шевченко в рецепції Миколи Чернявського / І. Сивкова. - С. 230-236
  Барчан В.  Тарас Шевченко в поезії та публіцистиці Василя Гренджі-Донського / В. Барчан, О. Барчан. - С. 237-249. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харлан О.  Історіософські моделі катастрофізму у творчості Тараса Шевченка та прозі міжвоєнного двадцятиліття / О. Харлан. - С. 249-254
  Федунь М.  Образ і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській військовій мемуаристиці / М. Федунь. - С. 254-262. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрова І.  Принципи інтерпретації творчості Т. Шевченка в "Попелі імперії" Юрія Клена / І. Юрова. - С. 263-270. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Г.  Тарас Шевченко в рецепції Леоніда Первомайського / Г. Клименко. - С. 271-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельничук Б.  Невільнича поетична шевченкіана (Василь Стус, Тарас Мельничук та їхні побратими) / Б. Мельничук. - С. 280-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тпрнашинська Л.  Прочитання Шевченка крізь духовну призму шістдесятництва (Іван Дзюба, Євген Сверстюк) / Л. Тпрнашинська. - С. 293-302. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ющенко Л.  Художня концепція минулого в історичних творах Т. Шевченка і В. Кулаковського / Л. Ющенко. - С. 303-310
  Саєнко В.  Шевченкові інкрустації в романі "Чорний ворон. Залишенець" Василя Шкляра / В. Саєнко. - С. 311-330. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галаєва О.  Ілюзорність особистого щастя у творах Тараса Шевченка і Галини Пагутяк / О. Галаєва. - С. 330-337. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харчук Р.  Образ-концепт кобзаря у творчості Шевченка / Р. Харчук. - С. 338-345. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нода Л.  Т. Г. Шевченко в Казахстане. Казахские аспекты в творчестве Т. Г. Шевченко / Л. Нода. - С. 345-357
  Наєнко М.  Художня карма Шевченкового триптиху "Доля\" / "Муза". - С.  "Слава"\"
  Сінченко О.  Літературознавча рецепція циклу "В казематі" Тараса Шевченка / О. Сінченко. - С. 362-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Образ сміття/бруду/болота у творчості Т. Г. Шевченка / М. Сулима. - С. 368-374
  Калинчук А.  Балада Тараса Шевченка "У тієї Катерини": текстовий аналіз твору / А. Калинчук. - С. 374-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчанюк В.  Притчево-філософський сюжет поезії Шевченка "У бога за дверима лежала сокира" / В. Мовчанюк. - С. 378-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус П.  Конфлікт висловлювань у поемі "Марія" Тараса Шевченка / П. Білоус. - С. 391-397
  Антоновська М.  Наративна структура Шевченкової поеми "Княжна" та повітсі "Княгиня" / М. Антоновська. - С. 397-402
  Піскун О.  Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") / О. Піскун. - С. 403-415
  Хаєцький О.  Опис природи та населення Центральної Азії в листах і "Щоденнику" Т. Г. Шевченка / О. Хаєцький. - С. 416-424. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дембіцький С.  Поема Тараса Шевченка "Кавказ" і сучасність / С. Дембіцький. - С. 425-434
  Боронь О.  "Векфілдський священник" Олівера Голдсміта в інтертексті Шевченкової повісті "Художник" / О. Боронь. - С. 434-441. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляхова Ж.  Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш: історично-культурологічні джерела світорозуміння Литви і Польщі / Ж. Ляхова. - С. 442-456. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Тарас Шевченко і Станіслав Грудзінський: точки дотику / Л. Ромащенко. - С. 457-470. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрова Г.  Творчість Шевченка у прочитанні М. Петрова: компаративні аспекти / Г. Александрова. - С. 470-479. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Меленчук О.  Тарас Шевченко у взаєминах з російською літературою. Погляд Сергія Єфремова на проблему "Віссаріон Бєлінський і Тарас Шевченко" / О. Меленчук. - С. 480-489. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Я.  Тарас Шевченко і латиноамериканські іспаномовні літератури / Я. Кравець. - С. 489-500. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмоленко С.  Шевченкове слово в комунікативному аспекті / С. Єрмоленко. - С. 501-511. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  "Стань мені за рідного брата..." (віддзеркалення епістолярної ввічливості ХІХ ст. в етикеті листування Т. Шевченка з П. Кулішем) / Н. Журавльова. - С. 511-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько М.  Аспектуальні засоби вербалізації культурного коду часу в поетичному дискурсі Т. Шевченка: інгерентно-кореляційні контексти / М. Калько. - С. 519-529. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Школа Г.  Тарас Шевченко в житті і творчості Трохима Зіньківського / Г. Школа. - С. 529-534. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білокінь О.  Вектори адресатної діалогічності текстів книг вражень відвідувачів Шевченкової могили / О. Білокінь. - С. 534-546. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присяжнюк Ю.  Шевченків заповіт і рефлексія на нього знакових українських інтелектуалів-подвижників / Ю. Присяжнюк. - С. 547-557. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В.  Історична творчість Шевченка в сучасній навчальній літературі / В. Гоцуляк. - С. 557-567. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Халупко Н.  Інтерактивні технології щодо вивчення творчості Т. Г. Шевченка в системі профільної освіти / Н. Халупко. - С. 568-573
  Матковський М.  Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка / М. Матковський. - С. 573-581. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна С.  Роль української петербурзької громади у похованні Тараса Шевченка (до 150-річчя перепоховання) / С. Задорожна. - С. 581-589
  Танана Р.  В. С. Гнилосиров - довголітній охоронець Шевченкової могили / Р. Танана. - С. 590-601
  Брижицька С.  Сприйняття постаті Тараса Шевченка українськими селянами на Чернечій горі в Каневі / С. Брижицька. - С. 602-615. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорна Л.  "Ота благодать над Дніпром": із історії заповідання природи в околицях могили Тараса Шевченка (1920-1930-ті рр.) / Л. Чорна. - С. 615-623. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паращин В.  Спогади про Шевченків ювілей 1964 року / В. Паращин. - С. 624-625
  Товстоляк Н.  Каталоги Музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії формування українського шевченкознавства / Н. Товстоляк. - С. 626-635
  Нікішина Т.  Використання цитат із творів Т. Г. Шевченка в політичних дебатах на початку ХХІ століття / Т. Нікішина. - С. 635-640. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Старовойтенко І.  Шевченківська тематика на сторінках першої щоденної української газети Наддніпрянщини - "Громадська думка" (1906) / І. Старовойтенко. - С. 641-657. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рева Л.  Бібліографічна Шевченкіана в родинному архіві / Л. Рева. - С. 658-670. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Г.  Шевченкознавчі публікації викладачів Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького у фондах наукової бібліотеки ЧНУ / Г. Голиш, Л. Голиш. - С. 670-684. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербакова О.  "Не забудьте пом'янути незлим тихим словом": "Малий шевченкознавчий календар 2011" (до 150 річниці пошанування пам'яті Великого Кобзаря) / О. Щербакова. - С. 684-689

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): шевченкознавство -- історія шевченкознавства -- шевченкознавство та український літпроцес -- інтерпретація тексту -- компаративістика

Анотація:   У збірнику вміщено наукові статті учасників Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 20-21 квітня 2011 року. Наукові розвідки, згруповані в шести тематичних розділах, розкривають широкий спектр актуальних проблем шевченкознавства.

 
57 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 296 с.

Зміст:
  Піскун О.  Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") / О. Піскун. - С. 7-33
  Киченко О.  Реконструкція як складова семіотичного методу / О. Киченко. - С. 34-43
  Градовський В.  Символ як універсальна категорія естетики романтизму / В. Градовський. - С. 44-50
  Паличка Л.  Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи / Л. Паличка. - С. 51-57
  Костенко Г.  Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця ХІХ - початку ХХ століття / Г. Костенко. - С. 58-70
  Погожева К.  Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера / К. Погожева. - С. 71-76
  Шевельова-Гаркуша Н.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття / В. Поліщук. - С. 81-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудянчук І.  Цензурна історія видань творів І. С. Нечуя-Левицького в його листуванні / І. Рудянчук. - С. 91-97
  Скорина Л.  Специфіка використання франкового слова в повісті-есе романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) / Л. Скорина. - С. 98-106
  Казанова О.  Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи / О. Казанова. - С. 106-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанець К.  Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" / К. Степанець. - С. 117-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко (Синьоок) Г.  Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського / Г. Клименко (Синьоок). - С. 130-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могілей І.  Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або білий кит": сюжетний хронотоп морського простору / І. Могілей. - С. 137-145
  Градовський А.  "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея") / А. Градовський, М. Галушко. - С. 145-151
  Марценішко В.  Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріха Сенкевича / В. Марценішко. - С. 152-161
  Козюра О.  Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" / О. Козюра. - С. 161-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винокурова І.  "Картина-без-рами" (віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) / І. Винокурова. - С. 170-182
  Кошова І.  "За словом колір..." Кольорові образи творів Миколи Гоголя (стаття третя) / І. Кошова. - С. 183-191. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового / Л. Кавун. - С. 191-197
  Вертипорох О.  Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня" / О. Вертипорох. - С. 198-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мішкур В.  Анімалізм "свиня" як компонент паремій сучасної іспанської мови / В. Мішкур. - С. 208-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голоюх Л.  Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика / Л. Голоюх. - С. 214-223
  Коваль В.  Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів / В. Коваль. - С. 223-231
  Мануйкін О.  Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури в 9-11 класах (стаття друга) / О. Мануйкін. - С. 232-241
  Древаль Н.  Урок літератури рідного краю в 9 класі / Н. Древаль. - С. 241-245
  Ромащенко Л.  У кожного своя Голгофа... / Л. Ромащенко. - С. 246-250
  Ромащенко Л.  Ювілейні шмельовські читання / Л. Ромащенко. - С. 251-256
  Киченко О.  Динаміка культури в аспекті семіотики / О. Киченко. - С. 256-260
  Коваль Н.  Коронована драбина / Н. Коваль. - С. 260-268
  Мельник Ю.  Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту / Ю. Мельник. - С. 268-272

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У здвоєному випуску збірника презентуються наукові дослідження історико-літературного, теоретико-літературного, компаративного змісту, в яких аналізуються твори українського й зарубіжного письментсва різних часів. Уперше представлена рубрика "Мова художніх творів", розширена рубрика "фольклористика".

 
58 63.3(4Укр)
У45

        Український історичний збірник, 2010 [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 13 Ч. 1 / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих учених. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Романова О.  Культи місцевих святих та тексти літератури мудрості в Єгипті наприкінці Давнього царства та за Першого перехідного періоду / О. Романова. - С. 6-20
  Хромова І.  Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет Володимира Ольгердовича / І. Хромова. - С. 22-43
  Філіпович М.  Полоцька земля у білорусько-литовській літописній традиції / М. Філіпович. - С. 44-56
  Карікова С.  Динаміка поширення лютеранства в німецьких землях у XVI ст. як складова конфесіоналізації / С. Карікова. - С. 57-67
  Дземидович О.  Велике князівство Литовське під час інтервенції Речі Посполитої в Російську державу 1609 - 1618 рр. / О. Дземидович. - С. 68-82
  Кононенко В.  Світська інтелектуальна еліта Гетьманщини у десятиліття модернізаційних проектів / В. Кононенко. - С. 83-97
  Андрєєва С.  "Кримський" вектор зовнішньої політики Коша Нової Запорозької Січі в період між російсько-турецькими війнами 1734 - 1739 рр. та 1768 - 1774 рр. / С. Андрєєва. - С. 98-109
  Шевченко А.  Вплив митної політики Російської імперії на імпортну торгівлю портів України другої половини XIX - початку ХХ ст. / А. Шевченко. - С. 110-115
  Лепеш О.  До питання про управління Південно-Західним краєм у 30 - 40-х гг. ХІХ ст. / О. Лепеш. - С. 116-121
  Куриленко О.  Земельна власність та бюджет міст Правобережної України в період 1796 - 1860-х років / О. Куриленко. - С. 122-131
  Коляда І.  Українська інтелігенція: суспільно-політична і націокультурна діяльність у 70 - 80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда. - С. 132-143
  Ярославська Л.  Вирощування технічних культур культур у структурі сільськогосподарського виробництва Правоборежної України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Л. Ярославська. - С. 144-152
  Кобрін М.  Білоруський національний рух у боротьбі за незалежність (початку ХХ ст.) / М. Кобрін. - С. 153-161
  Милько В.  Депутати від українських губерніяй та міст у Державних Думах Російської імперії: динаміка етносоціального та політичного складу (1906 - 1917 рр.) / В. Милько. - С. 162-174
  Короткова О.  Зміни ціннісних пріоритетів селянства в умовах аграрних перетворень 1906 - 1916 рр. / О. Короткова. - С. 175-181
  Кирієнко О.  Військова цензура тилових губерній Київського військового округу (1914 - 1917 рр.) / О. Кирієнко. - С. 182-192
  Леміжанська О.  Органи місцевого самоврядування в державно-політичній моделі Гетьманату П. Скоропадського (квітень - грудень 1918 року) / О. Леміжанська. - С. 193-201
  Тимченко Р.  Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р. / Р. Тимченко. - С. 202-215
  Маргулов А.  Ассирійське питання в дзеркалі радянської преси 20 - 30-х років ХХ століття / А. Маргулов. - С. 216-223
  Мельничук О.  Основні джерела доходу системи "Торгсин" в УСРР / О. Мельничук. - С. 224-231
  Горох М.  Від борошна до трактора: реалізація товарів в крамницях Чернігівської обласної контори "Торгесин" (1933 - 1935 рр.) / М. Горох. - С. 232-244
  Сиваченко І.  Нюрнберг як місце німецької колективної пам'яті про Другу світову війну / І. Сиваченко. - С. 245-251

Рубрики: Історія України

Анотація:   Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубіжних установ. Розкривається широке коло проблем української та всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності.

 
59 86.23(4Укр)
І90

        Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Кн. 1 1025-річчю хрещення України-Руси присвячується / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігій, Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії. - Л. : Логос, 2013. - 834 с.

Зміст:
  Киричук О.  Печерні сакральні пам'ятки над Дністром : дискусійні питання щодо хронології запровадження християнства в Україні / О. Киричук. - С. 3-25
  Пчелов Е.  Первые письменные известия о начале христианства на Руси / Е. Пчелов. - С. 26-36
  Усачова К.  Еволюція агіографії : між культом та літературою / К. Усачова. - С. 36-46
  Любащенко В.  Свідчення про ранні єресі в літературних джерелах середньовічної Русі / В. Любащенко. - С. 46-59
  Полонский Д.  Папа римский Лев І Великий и его христологическая доктрина в восточнославянской книжности XI ст.І - ХVІІ вв. / Д. Полонский. - С. 60-73
  Бандрівський М.  Результати історико-архітектурних досліджень північної ділянки партерних компартиментів і підвалів колишнього домініканського монастиря у Львові / М. Бандрівський. - С. 73-90
  Бандрівський М.  До проблеми локалізації МЕГАЛЄ ЕККЛЄЗІЯ руських князів у Львові / М. Бандрівський. - С. 91-107
  Жерноклеєв О.  Історичні витоки та етапи становлення третього чину / О. Жерноклеєв. - С. 108-118
  Гурська Л.  Православ'я в Польсько-Литовській державі, його етноконсолідуюча та культуротворча функції / Л. Гурська. - С. 119-130
  Тиміш Л.  Проблема християнства та церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-церковних видань / Л. Тиміш. - С. 130-141
  Кустарьова Л.  Особливості розвитку української духовної музики ХVІ - ХVІІ століть / Л. Кустарьова. - С. 142-148
  Александрович В.  Судовий процес в уряді міста Грубешева у 1642 році між яворівськими міщанами малярем Федором та Войцехом бляхівником за малярського учня Матіаса / В. Александрович. - С. 148-158
  Рамазанова Д.  К истории пребывания Иоанникия и Софрония Лихудов во Львове (источники богословского диспута) / Д. Рамазанова. - С. 158-169
  Лазорак Б.  Парафіяльно-братський архів львівської церкви св. Великомученика Теодора Тирона ХVІ - ХVІІІ ст. (за візитаціним описом 1743 р.) / Б. Лазорак. - С. 169-185
  Шустова Ю.  Реєстр продажи книг Львовской Старопигийской типографии 1788 - 1791 гг. Остапа Белявского : проблемы источниковедческого исследования / Ю. Шустова. - С. 186-212
  Водзяновська І.  Діяльність парафіяльних братств в вороновицькому деканаті (на основі візитаційних протоколів) / І. Водзяновська. - С. 213-219
  Татьяніна Ю.  Українська фунеральна традиція середини ХVІІІ ст. (латиномовний панегірик 1747 р. на честь київського митрополита Атанасія Шептицького) / Ю. Татьяніна. - С. 220-229
  Стецик Ю.  Монастирі Перемишльської єпархії у складі Святопокровської провінції ЧСВВ : відлуння реформ (1739 - 1780 рр.) / Ю. Стецик. - С. 229-237
  Циквас О.  Потоцькі як експоненти презент для духовенства Львівської унійної єпархії у ХVІІІ ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові) / О. Циквас. - С. 237-247
  Лоренс Б.  "Diarium actorum Colegij Buczacensis" як джерело відомостей про діяльність василіанської колегії в Бучачі в другій половині ХVІІІ ст. / Б. Лоренс. - С. 248-257
  Кісіль В.  Джерела до історії церкви у томах "Сводной Галицко-русской летописи съ 1700 по 1772 годъ" А. Петрушевича / В. Кісіль. - С. 257-271
  Скочиляс І.  Церковні печатки Каньчузького деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця ХVІІІ -початку ХХ ст. / І. Скочиляс. - С. 272-279
  Котовська О.  Єврейський Львів кінця ХІХ ст. : невідомі факти із життя прогресивних Мізесів та ортодоксальних Орштайнів / О. Котовська. - С. 279-289
  Колб Н.  Парламентська діяльність греко-католицького парафіяльного духовенства Галичини в 90-х роках ХІХ ст. / Н. Колб. - С. 290-304
  Гудима Н.  Стан бібліотек православних монастирів у ХІХ ст. (на прикладі провінційних православних монастирів Київської єпархії) / Н. Гудима. - С. 304-312
  Білик В.  Правові засади функціонування Луцької греко-уніатської духовної консисторії в кінці ХVІІІ - 20-х рр. ХІХ ст. / В. Білик. - С. 312-319
  Стоколос Н.  Трансформації культово-обрядової практики уніатської Холмської єпархії впродовж 30-х -першої половини 70-х рр. ХІХ ст. та їхні соціокультурні наслідки / Н. Стоколос. - С. 319-334
  Хіхлач Б.  Релігійне становище на Поділлі наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст. / Б. Хіхлач. - С. 335-344
  Єсюнін С.  Храми Римо-Католицької церкви у місті Кам'янці-Подільському та Кам'янецькому повіті Подільської губернії за візитацією 1844 року / С. Єсюнін. - С. 345-353
  Шеретюк Р.  Римо-католицький вектор місіонерської діяльності Російської православної церкви на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. / Р. Шеретюк. - С. 366-378
  Нестеренко В.  Римо-католицька церква на Поділлі на початку ХХ ст. / В. Нестеренко, В. Сторчовий. - С. 387-397
  Буланова Н.  Церковно-релігійне життя римо-католиків на Півдні України у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст. : взаємини з владою та міжконфесійні зв'язки / Н. Буланова. - С. 398-407
  Івлєва Я.  Діяльність духовенства Таврійської губернії щодо навернення сектантів до православ'я у першій половині ХІХ ст. / Я. Івлєва. - С. 407-418
  Діанова Н.  Місіонерський аспект діяльності архієпископа Інокентія (Борисова) на півдні України / Н. Діанова. - С. 419-426
  Зенько Ю.  Вплив політики самодержавства на розвиток пізньопротестантських конфесій у Полтавській губернії (кінець ХІХ - початое ХХ ст.) / Ю. Зенько. - С. 427-436
  Анцишкін І.  Протистояння секти кисельовців та РПЦ в м. Нікополі на початку ХХ ст. / І. Анцишкін. - С. 436-443
  Гаухман М.  Російська православна церква і Перша Російська революція (1905 - 1907) : політична ситуація на правобережній Україні / М. Гаухман. - С. 443-452
  Верховцева І.  Церковно-освітня діяльність в українському Подунав'ї наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / І. Верховцева. - С. 453-460
  Моісєєнко Л.  Старообрядці в Україні в ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії) / Л. Моісєєнко. - С. 461-471
  Балухтіна О.  Свічні заводи православної церкви на півдні України кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. Балухтіна. - С. 472-477
  Бабенко Л.  Ідеологічні та структурні засади діяльності органів державної безпеки у ліквідації інституціональних основ православної церкви (1920 - 1930 рр.) / Л. Бабенко. - С. 478-489
  Дудка Л.  Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920 - 1930-х років / Л. Дудка. - С. 489-499
  Савчук Т.  Модифікація проповідей православного духовенства під впливом радянської модернізації (1920 - 30-х рр. ХХ ст.) / Т. Савчук. - С. 499-505
  Татаринов С.  Антицерковные репрессии советской власти в 1920 - 30-е годы на Донбассе / С. Татаринов, С. Руденко. - С. 505-521
  Яцюк М.  Харківська єпархія Українського екзархату Руської православної церкви у 20 - 30-х роках ХХ ст. : культурно-ідеологічна й адміністративно-управлінська складова внутрішньо церковної кризи / М. Яцюк. - С. 522-533
  Кузеванов В.  Голодомор - геноцид народа Украины : методологические особенности историографического дискурса / В. Кузеванов. - С. 533-543
  Преловська І.  "Московський конкордат" 1943 р. та його наслідки для церковного життя в Україні та за кордоном / І. Преловська. - С. 544-550
  Киридон А.  Республіканська нарада уповноважених Ради у справах релігійних культів по Українській РСР (Київ, 8-11 серпня 1945 р.) / А. Киридон. - С. 550-560
  Лагодич М.  Спроба відкриття православної семінарії у Львові (1945 - 55 рр.) / М. Лагодич. - С. 561-571
  Боруцька О.  Як переконували "релігійних фанатиків\" / щоб їх сини не поступали в духовні семінарії\". - С. О. Боруцька. - 571-580,
  Оніпко Т.  Доля Самсонівської церкви міста Полтави у ХХ ст. / Т. Оніпко. - С. 581-588
  Бойко Р.  Проблеми взаємодії УГКЦ із православ'ям у кінці 1980-х - 1990-х рр. / Р. Бойко. - С. 588-599
  Лахно О.  Самвидав Спілки Церков Євангельських християн-баптистів / О. Лахно. - С. 599-611
  Бережко К.  Позиция спецслужб России к Свидетелям Иеговы : "время другое, а методы те же..." / К. Бережко. - С. 611-619
  Єгрешій О.  Штрих до соціального портрета підпільного греко-католицького священника Ярослава Сірецького / О. Єгрешій. - С. 619-627
  Субботін В.  Вектори міжконфесійних взаємин УГКЦ із РПЦ (УПЦ), УАПЦ та РКЦ після офіційної легалізації церкви в УРСР / В. Субботін. - С. 627-637
  Стародуб А.  Контакти між Регентською радою Польського Королівства та вищим керівництвом Російської православної церкви в справі організації управління Варшавською православною єпархією (вересень-жовтень 1918) / А. Стародуб. - С. 638-646
  Башинський С.  Пінський Православний Собор 1791 р. / С. Башинський. - С. 646-657
  Кукурудза А.  Митрополит Діонисій (Валединський) та "забута" Бернська загальнохристиянська конференція 1926 р. / А. Кукурудза. - С. 658-670
  Пасіцька О.  Товариство українських греко-католицьких робітниць "Будучність" під покровом Пречистої Діви Марії (1929 - 1939) / О. Пасіцька. - С. 670-675
  Дубик В.  Виховний потенціал духовної спадщини митрополита Андрея Шептицького / В. Дубик, Я. Сислюк. - С. 676-684
  Хомич М.  Відродження Української автокефальної православної церкви у 1941 - 1943 рр. (за матеріалами Державного архіву Рівненської області) / М. Хомич. - С. 684-693
  Михайлуца М.  Світло і тінь пастирського служіння православних місіонерів у "Трансністрії" (1941 - 1945 рр.) / М. Михайлуца. - С. 694-701
  Безсонова О.  Теорія конфесіоналізації як парадигма досліджень розвитку християнства в Російській імперії / О. Безсонова. - С. 702-712
  Дурновцев В.  Религиозные мотивы в историософском и историографическом опытах решения проблемы "Россия и Запад" / В. Дурновцев. - С. 712-729
  Соловьев К.  Проблема церковной унии в российской публицистике 1860-х годов / К. Соловьев. - С. 729-739
  Орлевич І.  Галицькі священники у науковому громадському житті Галичини ХІХ ст. (на прикладі отця Василя Ільницького) / І. Орлевич. - С. 739-759
  Тельвак В.  "З історії релігійної думки на Україні" Михайла Грушевського в оцінках сучасників / В. Тельвак, В. Педич, В. Тельвак. - С. 767-776
  Сидорчук Т.  До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України : за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Т. Сидорчук. - С. 776-788
  Макевич І.  Меланія Бордун - дослідниця українського духовенства ХVІІІ століття / І. Макевич. - С. 788-796
  Паламар І.  Образи галицьких священників на зламі ХІХ - ХІ ст. у книзі споминів о. Олекси Пристая / І. Паламар. - С. 796-807
  Медвідь Ф.  Культури і релігії у "Чорноморській доктрині" Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран. - С. 808-818

 
60 83.3(4Укр)4-8...4
С44

        Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства ун-ту, Нац. асоц. - Т. : Астон, 2007. - 447 с.

Зміст:
  Кашуба М.  Григорій Сковорода в контексті доби Просвітництва / М. Кашуба. - С. 6-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стогній І.  Моральні функції філософії Г. С. Сковороди / І. Стогній. - С. 14-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попов М.  Г. С. Сковорода - людина і філософ / М. Попов. - С. 24-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підборський Ю.  Ідеї морального виховання дітей у творчій спадщині Григорія Сковороди / Ю. Підборський. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Постовий В.  Велич духу і серця українського філософа Г. С. Сковороди / В. Постовий. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сирцова О.  Апокрифічна тріадологія в філософії Сковороди і тринітарний трактат Адама Зернікава / О. Сирцова. - С. 44-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юхименко Н.  Вплив ідеї "спорідненої праці" Г. Сковороди на формування філософських поглядів представників Київської філософської школи / Н. Юхименко. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тетерина-Блохин Д.  Деякі дані про родовід та оточення Г. С. Сковороди (за архівними матеріалами) / Д. Тетерина-Блохин. - С. 59-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Взаємозв'язок понять щастя і свободи у філософських поглядах Григорія Сковороди та в теософії / А. Будугай. - С. 75-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовська С.  "Споріднена праця" як запорука самовираження особистості / С. Грабовська. - С. 84-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня П.  Проблема здобуття людиною істинного знання крізь призму поглядів Г. Сковороди / П. Довбня, Д. Довбня. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О.  Пізнавальні аспекти філософії Г. Сковороди і професорів Києво-Могилянської академії / О. Кравченко. - С. 100-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузьменко А.  Історико-філософське осмислення Гргорієм Сковородою національної ідеї державності / А. Кузьменко. - С. 107-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куц В.  Григорій Сковорода - вчитель "сродної праці" і досягнення щастя / В. Куц. - С. 116-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Етично-релігійні домінанти українського світогляду у філософії серця Г. Сковороди та П. Юркевича / А. Рубан. - С. 121-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чирка Л.  Ідеал вибраної людини у філософії Г. Сковороди та Ф. Ніцше: компаративний аналіз / Л. Чирка. - С. 130-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус П.  Ейдос дороги в ліричних творах Г. Сковороди / П. Білоус. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бовсунівська Т.  Риторика мовчання і поезія Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська. - С. 146-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ любові в поетичній творчості Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 153-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ суєти у віршовій творчості Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 165-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ гріха в поезії Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 176-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погребник В.  Учительна мудрість Григорія Сковороди - лірика і байкаря / В. Погребник. - С. 188-193
  Ромащенко Л.  Художня інтерпретація постаті Григорія Сковороди в українській історичні\\\\й прозі другої половини ХХ століття / Л. Ромащенко. - С. 194-199. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Роман Варвари Чередниченко "Молодість Григорія Сковороди" / М. Сулима. - С. 200-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  Крізь призму метричної плюривалентності / А. Ткаченко. - С. 203-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Інтерпрерація як літературне і філософське явище / Г. Токмань. - С. 212-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчекно В.  Грогорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях / В. Шевчекно. - С. 219-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко К.  Символіка "греко-слов'янської" великодньої проповіді золотої доби українського Бароко (На матеріалі проповідей Лазаря Барановича) / К. Борисенко. - С. 235-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воїнов С.  А. З. Стелецький - приятель Г. Сковороди / С. Воїнов. - С. 241-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать українського філософа у поемі-симфонії П. Тичини "Сковорода" / Л. Козубенко. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать Григорія Сковороди в романі В. Шевчука "Предтеча" / Л. Козубенко. - С. 247-249. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Людина як універсальний символ життя у системі біблійної герменевтики Григорія Сковороди / Н. Левченко. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Архетип фігури, знаку, символу в прозі Г. Сковороди / Н. Левченко. - С. 254-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мишанич Я.  Людина і світ в "Історії русів". Літературний аспект (спроба порівняльного аналізу) / Я. Мишанич. - С. 265-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мостова Л.  Климентій Зіновіїв І Григорій Сковорода: до питання спадкоємності художніх ідей / Л. Мостова. - С. 272-281. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нога Г.  Григорій Сковорода. Мандрівка крізь життя. Поетична інтерпретація / Г. Нога. - С. 281-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підпалий А.  "Сковородинські думи" Володимира Підпалого як концепція світу / А. Підпалий. - С. 288-289
  Потапенко Г.  Вивчення в школі вірша Григорія Сковороди "Ой ти, пташко жовтобоко" / Г. Потапенко. - С. 289-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Сковородинівські мотиви в структурі міфосвіту Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смірнова Н.  Морально-етичні засади творчості Григорія Сковороди та Ларошфуко / Н. Смірнова. - С. 298-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима В.  Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (XVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) / В. Сулима. - С. 304-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика символів Христа і серця у прозі Г. С. Сковороди / Т. Александрович. - С. 313-321. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Розвиток сковородинівської ідеї "сродної праці" у пригодницько-шкільних повістях для дітей 1960-1980-х років (на матеріалі прози О. Огульчанського, Б. Комара, А. Давидова) / О. Будугай. - С. 322-330. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Філософські параметри художнього хронотопу роману Романа Іванчука "Орда" / К. Каплюк. - С. 331-336. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікітіна В.  Переяславці - герої творів Г. С. Сковороди / В. Нікітіна. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Григорій Сковорода та розвиток української російськомовної літератури / В. Подрига. - С. 342-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Вивчення індивідуального стилю Григорія Сковороди на заняттях з дитячої літератури у педагогічному коледжі / Л. Рудницька. - С. 350-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Філософські мотиви поеми М. Вороного "Євшан зілля" в рецепції юного читача / Л. Ткаченко. - С. 358-366. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалевська Т.  Теорія емпатичної комунікації у світлі філософських концепцій Г. Сковороди / Т. Ковалевська. - С. 368-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Функціональне навантаження ономів у творах Г. Сковороди / Т. Гаврилова. - С. 375-379. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Сутність ідеї сковородинівського самопізнання в навчально-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи / Н. Дига. - С. 380-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня Л.  Лексико-семантичні особливості мови віршів Григорія Сковороди / Л. Довбня. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожуховська Л.  Етнолігвістична концепція Григорія Сковороди в жанрі притч / Л. Кожуховська. - С. 390-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товкайло Т.  Фразеологічні одиниці в лінгвосистемі творів Григорія Сковороди / Т. Товкайло. - С. 397-400. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  До питання про духовний сенс імені та псевдоніма Григорія Сковороди (на матеріалі сковородинознавчих праць Григорія Верби) / А. Будугай. - С. 401-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутник Н.  Лексико-семантичні прийоми увиразнення тексту в прозових творах Григорія Сковороди / Н. Бутник. - С. 410-415. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупиця О.  Композиційна роль безеквівалентної лексики в поезії Г. С. Сковороди / О. Тупиця. - С. 416-423. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий у попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" (К., 1992), "Сковорода Григорій: образ мислителя" (К., 1997), "Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність" (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.

 
61 74.40
Н53

        Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 1 / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : 2001. - 392 с.

Зміст:
  Кремень В. Г.  Освіта в Україні : стан і перспективи розвитку / В. Г. Кремень. - С. 5-14
  Зязюн І. А.  Неперервна освіта як основа соціального поступу / І. А. Зязюн. - С. 15-23
  Зіньковський Ю. Ф.  Перспективи та можливості неперервної технічної освіти / Ю. Ф. Зіньковський. - С. 23-27
  Кудін В. О.  Естетичне в педагогічній методології професії / В. О. Кудін. - С. 27-29
  Товажнянський Л. Л.  Управлінська підготовка інженерів в системі неперервної професійної освіти / Л. Л. Товажнянський. - С. 30-35
  Ничкало Н. Г.  Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало. - С. 35-41
  Сисоєва С. О.  Творчий розвиток особистості в процесі неперервної професійної освіти / С. О. Сисоєва. - С. 45-53
  Лутай В. С.  Синергетична парадигма як методологічна основа неперервної освіти / В. С. Лутай. - С. 53-57
  Голобородько Є. П.  Неперервна освіта і особистість учителя / Є. П. Голобородько. - С. 58-61
  Корсак К. В.  Стандарти і освіта ХХІ століття / К. В. Корсак. - С. 61-66
  Наумов Б. М.  Про демократизацію освіти України на засадах політцентризму / Б. М. Наумов. - С. 66-71
  Лещенко М. П.  Теоретико-методологічні засади діагностики педагогічної майстерності вчителя в умовах особистісно орієнтованої системи навчання / М. П. Лещенко. - С. 71-74
  Ревун М. П.  Вища інженерна освіта в Україні : питання реформування / М. П. Ревун. - С. 75-78
  Пєхота О. М.  Особистісно орієнтовані технології в підготовці вчителя / О. М. Пєхота. - С. 81-89
  Подольська Є. А.  Інститут освіти як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства / Є. А. Подольська, А. О. Яковлев. - С. 89-94
  Астахова В. І.  Неперервна освіта : підсумки першого десятиріччя / В. І. Астахова. - С. 94-99
  Олійник М. М.  Мотивація навчання і розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти / М. М. Олійник, Ю. А. Романенко, І. В. Катанова. - С. 99-104
  Козаков В. А.  Педагогізація суспільства як передумова неперервної освіти : шляхи, досвід / В. А. Козаков, Д. І. Дзвінчук. - С. 104-111
  Романовський О. Г.  Концептуальні засади інтегральної підготовки інженерів-керівників / О. Г. Романовський. - С. 111-116
  Предборська І. М.  Теоретико-методологічні проблеми трансформації української освіти / І. М. Предборська. - С. 116-120
  Маміна О. О.  Спеціалізація в системі неперервної професійної підготовки фахівців з токсикологічної хімії / О. О. Маміна, В. С. Бондар. - С. 120-124
  Гуревич Р. С.  Принцип наступності у навчанні в контексті неперервної професійної освіти / Р. С. Гуревич, С. Д. Цвілик. - С. 124-130
  Дубасенюк О. А.  Методологічні основи теорії професійної виховної діяльності педагога / О. А. Дубасенюк. - С. 130-134
  Побірченко Н. А.  Профорієнтаційний супровід підготовки сучасного фахівця до навчання впродовж життя / Н. А. Побірченко. - С. 134-137
  Пономарьов О. С.  Управлінська культура як важлива складова системи неперервної професійної освіти / О. С. Пономарьов. - С. 137-142
  Радул В. В.  Явище соціально-педагогічної зрілості / В. В. Радул. - С. 142-147
  Астахова К. В.  Кадровий потенціал вищої школи в умовах переходу до неперервної освіти / К. В. Астохова. - С. 147-153
  Шевченко В. І.  Проблема глобального зла і статус педагога / В. І. Шевченко. - С. 154-157
  Кузнецов Г. В.  Середня школа - вищий навчальний заклад : проблеми неперервної професійної підготовки / Г. В. Кузнецов, О. М. Долгов, А. С. Головченко. - С. 158-160
  Цехмістер Я. В.  Допрофесійна підготовка учнівської молоді : теоретичний аспект / Я. В. Цехмістер. - С. 161-166
  Тарасова О. І.  Діалогіка і творчість у системі неперервної освіти / О. І. Тарасова. - С. 166-169
  Бірюкова М. В.  Регіональні особливості системи неперервної освіти / М. В. Бірюкова. - С. 169-173
  Отич О. М.  Зміст і структура підготовки вчителя початкових класів до виховної роботи в школі на матеріалі пісенного фольклору / О. М. Отич. - С. 173-178
  Коломієць А. М.  Неперервна професійна освіта в інформаційному суспільстві : дидактичний аспект / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць. - С. 178-181
  Сергеєва Л. М.  Громадянська освіта в професійно-технічних училищах : теоретико-методологічні аспекти / Л. М. Сергеєва. - С. 181-186
  Солдатенко М. М.  Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як засіб забезпечення неперервної освіти / М. М. Солдатенко. - С. 186-190
  Крюкова Д. Ф.  Методологічні особливості побудови розвивального навчання / Д. Ф. Крюкова. - С. 190-194
  Орлов В. Ф.  Методологічні засади професійного становлення фахівця / В. Ф. Орлов. - С. 194-198
  Антонова О. Є.  Загальнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя як умова ефективності неперервної освіти / О. Є. Антонова. - С. 199-202
  Довбня В. М.  Засади неперервної освіти в українській філософсько-педагогічній думці першої половини ХХ століття / В. М. Довбня. - С. 202-206
  Дацун О. В.  Теоретико-методологічні засади багатоступеневої медичної освіти / О. В. Дацун. - С. 207-211
  Смікал В. О.  Використання взаємодії мистецтв у процесі формування світоглядної культури особистості / В. О. Смікал. - С. 211-215
  Шанскова Т. І.  Тенденції соціально орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з батьками учнів у системі неперервної освіти / Т. І. Шанскова. - С. 215-219
  Грищенко Ю. В.  Розвиток системи вокальної освіти в музичних закладах освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Ю. В. Грищенко. - С. 220-224
  Яковлєв А. А.  Вплив типу культури на характер освіти / А. А. Яковлєв. - С. 224-228
  Рабош І. Т.  До проблеми гуманітаризації освіти / І. Т. Рабош. - С. 228-234
  Єгорова Є. В.  Деякі напрями та перспективи психологічного забезпечення підготовки молоді до професійного самовизначення / Є. В. Єгорова. - С. 234-237
  Іванців Л. Т.  Проблема професійної термінології : філософський аспект / Л. Т. Іванців. - С. 237-240
  Киричук О. В.  Розвиток комунікативного ядра особистості в системі неперервної освіти / О. В. Киричук. - С. 243-249
  Анненков В. П.  Самовизначення майбутнього фахівця як особиста проблема / В. П. Анненков. - С. 249-253
  Балл Г. О.  Сутність і становлення особистісної надійності у контексті проблем неперервної професійної освіти / Г. О. Балл. - С. 254-258
  Нечепоренко Л. С.  Методологія та ідеологія онто-інвайронментального формування особистості вчителя / Л. С. Нечипоренко. - С. 258-263
  Кульчицька О. І.  Проблеми обдарованості в сучасній психології / О. І. Кульчицька. - С. 263-268
  Рибалка В. В.  Психологічні засади особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти / В. В. Рибалка. - С. 268-275
  Гуревич Р. С.  Формування інформаційної культури педагога в контексті неперервної освіти / Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць. - С. 276-281
  Терещенко Ю. І.  Категорія правди в освітньо-виховному контексті / Ю. І. Терещенко. - С. 281-285
  Чернецька О. В.  Узагальнений досвід підвищення кваліфікації викладачів, як складова частина розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти / О. В. Чернецька, Т. І. Пашенко. - С. 286-289
  Коляденко Н. В.  Формування потреби у навчанні в процесі соціалізації індивіда / Н. В. Коляденко. - С. 289-295
  Мєщанінов О. П.  Розвиток особистості у системі неперервної професійної освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 295-299
  Жидецький Ю. Ц.  Розвиток особистості у ступеневій професійній освіті / Ю. Ц. Жидецький. - С. 299-305
  Пилипчук В. В.  Розвиток творчості вчителя професійної школи в умовах адаптованого колективного навчання / В. В. Пилипчук. - С. 305-310
  Ткаченко О. А.  Психологічні аспекти розвитку особистості спеціаліста у системі неперервної професійної освіти / О. А. Ткаченко. - С. 310-314
  Кондратова Н. О.  Становлення мотивації розвитку особистості в процесі неперервної освіти / Н. О. Кондратова, Н. І. Литвинова. - С. 314-319
  Гаріна М. Г.  До проблем морального виховання студентської молоді / М. Г. Гаріна, І. В. Махмутова, Л. В. Твердоступ. - С. 320-323
  Слоневська І. Б.  До проблеми формування ціннісних орієнтацій засобами зарубіжної літератури / І. Б. Слоневська. - С. 323-327
  Горбунь Е. Л.  Вузівський етап формування відповідальності майбутнього вчителя в системі неперервної професійної освіти / Е. Л. Горбунь. - С. 327-332
  Лихвар В. Д.  Розвиток художньо-творчих здібностей людини / В. Д. Лихвар. - С. 333-338
  Атрощенко Т. О.  Формування культури міжнаціонального спілкування майбутніх учителів у вивченні психолого-педагогічних дисциплін / Т. О. Антрощенко. - С. 338-341
  Романова С. М.  Напрями професійного розвитку у процесі соціалізації особистості / С. М. Романова. - С. 341-345
  Романюк Л. В.  Розвиток ціннісних орієнтацій в процесі неперервної освіти / Л. В. Романюк. - С. 345-348
  Фалько М. І.  Формування дослідницьких умінь вчителя музики в системі неперервної освіти / М. І. Фалько. - С. 349-353
  Соколова О. В.  Художня інтеграція в контексті розвитку особистості / О. В. Соколова. - С. 353-358
  Онацький В. М.  Взаємодія практичного психолога і вчителя у роботі з обдарованими дітьми / В. М. Онацький. - С. 358-367
  Гончарук Т. О.  Особливості формування установок толерантної свідомості в учнівської молоді / Т. О. Гончарук. - С. 367-370
  Кривко Р. М.  Психологічні чинники особистісного розвитку в галузі освіти / Р. М. Кривко. - С. 371-376
  Корчевна О. В.  Взаємозв'язок професійного середовища і особистісних профілів апліканта в процесі його професійної самоактуалізації / О. В. Корчевна. - С. 376-382
  Грищенко О. А.  Вплив інноваційних технологій на розвиток творчої особистості вчителя / О. А. Грищенко. - С. 382-385

 
62 63.2
С71

        Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.: Перші (міжнар.) Ястребовські читання, 20-22 жовтня 2011 р. / редкол. вип.: Г. В. Боряк (відп. ред.) [та ін.]. - : 2011. - 250 с.

Зміст:
  Бакалець О. А.  Копійка Катерини I (1725-1727 рр.) із м. Кременчука / О. А. Бакалець. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш В. А.  Трактування термінології документознавства у фаховій літературі / В. А. Барабаш, Л. В. Бондаренко. - С. 13-16
  Барановський О. А.  Розгортання запорізького гайдамацтва на новосербскому напрямку (1752-1764): джерелознавчий аналіз / О. А. Барановський. - С. 17-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бех М. В.  Килим у традиційно-побутовій культурі околічної шляхти Житомирщини / М. В. Бех. - С. 21-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко-Гагарін А. С.  Фальшиві монети у Кримському ханстві другої половини XV-XVI ст. / А. С. Бойко-Гагарін. - С. 25-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко О. В.  Самоврядування міст Російської імперії (1785-1870 рр.) у дорадянській історіографії / О. В. Бондаренко. - С. 33-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боряк Т. Г.  Концепт "україніки" у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917- сер. 1930-х рр.) / Т. Г. боряк. - С. 38-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Г. М.  Радянське та новітньоукраїнське коммеморативне монетокарбування: компаративістський аспект аналізу / Г. М. Голиш. - С. 44-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головата О. О.  Корифей автоматизації сільськогосподарського виробництва України (академік НОСОВ Григорій Романович) / О. О. Головата. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаров Е. Ю.  "Стремявидная" тамга - тамга Берке? (Джендский вклад в нумизматику Крыма) / Е. Ю. Гончаров. - С. 58-65. - Библиогр. в конце ст.
  Єрмілов В. С.  Провідна роль Херсонського земства у започаткуванні вітчизняної боротьби з епізоотіями сибірської виразки / В. С. Єрмілов. - С. 66-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н. І.  Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект / Н. І. Земзюліна. - С. 71-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко В. А.  Податкова політика Тимчасового Уряду в українському селі (лютий - жовтень 1917 р.) / В. А. Іващенко. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киридон П. В.  Рішення ХХ з'їзду КПРС як визначальний чинник інституціоналізації партійно-державної номенклатури Української РСР в умовах десталінізації / П. В. Киридон. - С. 81-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковтун І. О.  Правове регулювання рекрутської повинності в Російській імперії в 1795-1874 роках (загальний огляд) / І. О. Ковтун. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко С. В.  Заходи уряду П. Врангеля з облаштування тилового життя на підконтрольних Російській Армії територіях (1920 р.) / С. В. Корновенко. - С. 91-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костик Є. П.  До питання торгівельної діяльності в Одесі (кінець XVIII - початок XIX ст.) / Є. П. Костик. - С. 96-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коцур В. П.  Ради в політичній системі Радянської України (1920-1930 рр.) / В. П. Коцур. - С. 100-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крижанівський В. М.  До проблеми джерелознавчого вивчення документів з історії міського самоврядування ХІХ - початку ХХ ст. в українській історичній науці (1920-1986 рр.) / В. М. Крижанівський. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулешов В. С.  О судьбе и составе Киевского монетного клада 1706 г. / В. С. Кулешов. - С. 115-121. - Библиогр. в конце ст.
  Ластовський В. В.  Нумізматика на сторінках київської старовини (1882-1906 рр.) / В. В. Ластовський. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лісовська О. В.  Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.: джерельна база дослідження / О. В. Лісовська. - С. 126-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ломака О. А.  Етнографічні та лінгвістичні дослідження населення Олександрівського району Кіровоградської області (за результатами етнографічної експедиції 2011 року) / О. А. Ломака. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукашевич О. А.  Кримське ханство на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) / О. А. Лукашевич. - С. 136-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляліна Т. С.  Краєзнавча тематика в опублікованих матеріалах щомісячника русская старина / Т. С. Ляліна. - С. 144-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Москалюк М. М.  Технічний переворот у галузях обробної промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття / М. М. Москалюк. - С. 151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлик В. М.  До питання започаткування монетного карбування в державах хрестоносців (на прикладі Едеського графства) / В. М. Орлик. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Постернак О. О.  Гірничопромислова буржуазія Півдня Росії і держава: досвід взаємодії капіталу і влади в роки Першої російської революції / О. О. Постернак. - С. 163-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Реєнт О. П.  Реалізація ідеї української державності у 1917–1921 рр.: розчарування та надії / О. П. Реєнт. - С. 168-174
  Сокирська В. В.  Діяльність комітету допомоги голодуючим Великоросії» в Україні / В. В. Сокирська. - С. 175-179
  Старченко М. В.  Роль профспілок у політичній системі Радянської України (1920–1930 рр.) / М. В. Старченко. - С. 180-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тараненко О. М.  Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-і рр.) / О. М. Тараненко. - С. 187-196. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупчієнко-Кадирова Л.  Листи та листівки Д. Д. Шостаковича до Ю. С. Мейтуса / Л. Тупчієнко-Кадирова. - С. 197-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  Cпогади про минуле Ю. Г. Поліщука як джерело з історії українського селянства / І. А. Фареній. - С. 203-207
  Фісун В. П.  Метаморфози товаро-грошових знаків у прикраси доісторичної України / В. П. Фісун. - С. 208-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хромов К. К.  До проблеми інтерпретації епітета ал-Джедід» на джучидських монетах / К. К. Хромов. - С. 214-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хромова І. К.  Наслідування монет Червоної Русі з Середнього Подніпров’я / І. К. Хромова. - С. 222-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Циганенко Л. Ф.  Російські дворяни в освоєнні південноукраїнських земель (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) / Л. Ф. Циганенко. - С. 226-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чучалін О. П.  Трагічна доля єпископату Руської Православної Церкви в роки тотального наступу радянської влади / О. П. Чучалін. - С. 231-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко С. І.  Перший етап становлення радянської архівної справи в Зінов’євську (1920 – березень 1925 рр.) / С. І. Шевченко, О. М. Марченко. - С. 237-241. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Спеціальні історичні дисципліни

Ключові слова (ненормовані): нумізматика -- архівознавство -- документознавство

Анотація:   Пропоноване видання є спеціальним випуском наукового збірника "Спеціальні історичні дисципліни...". Його основу склали матеріали міжнародної наук.-практ. конференції "Перші (міжнародні) Ястребовські читання: актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки", проведеної Інститутом історії України НАН України спільно з Кіровоградським нац. техн. ун-том (20-22 жовтня 2011 р.). Він містить розвідки, присвячені актуальним проблемам СИД, зокрема, архівознавства, джерелознавства, документознавства, нумізматики, історіографії, а також історії України. Науковий доробок може бути корисним історикам, архівним, бібліотечним, музейним працівникам, науковцам, викладачам, аспірантам, студентам вузів гуманітарного профілю.

 
63 86.23(4Укр)
І90

        Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігій, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії. - Л. : Логос, 2012. - 690 с.

Зміст:
  Вандишев В.  Філософсько-психологічне вкорінення релігійного вчення Паїсія Величковського (до 290 - річчя мислителя) / В. Вандишев. - С. 3-9
  Котовська О.  Емоційні й раціональні компоненти української церковно-релігійної полеміки кінця XYI - початку ХYII століть / О. Котовська. - С. 10-19
  Щедрін А.  Традиціоналізм Рене Генона як світоглядна парадигма : (релігієзнавчо-культурологічні виміри) / А. Щедрін. - С. 19-28
  Стасюк Л.  Феномен неоортодоксії : проблеми і виклики / Л. Стасюк. - С. 29-35
  Халецький О.  Незнаний Бог апостола Павла в світлі зростання його історично-духовних чинників / О. Халецький, О. Халецька. - С. 35-46
  Лаппо В.  Концептуалізація феномену святості у контексті філософсько-релігійних досліджень / В. Лаппо. - С. 47-53
  Гудима І.  Сучасна теологія та "аргумент Юма\" / спрямований проти чудес\". - С. І. Гудима. - 54-68,
  Рибаков С.  До питання про різноманіття релігійного досвіду / С. Рибаков. - С. 69-77
  Недзельський К.  "Наслідування Христа" - важлива передумова оновлення і осучаснення українського православ'я / К. Недзельський. - С. 77-86
  Кожем'якіна О.  Визнання іншого та релігійна толерантність у сучасному глобалізованому соціумі / О. Кожем'якіна. - С. 86-95
  Гудзенко-Александрук О.  Самореалізація як пошук та знаходження людиною бога : виклики ХХІ ст. / О. Гудзенко-Александрук. - С. 96-104
  Кузь О.  Примари і практики толерантності / О. Кузь. - С. 104-112
  Дронюк А.  Ідея священного героїзму та лицарства у філософсько-релігійних та життєвих пошуках Володимира Шаяна / А. Дронюк. - С. 112-126
  Запорожченко О.  Проблема відчуженості людини у вченні сучасного індійського містика Бхагавана Шрі Раджніша ( Ошо) / О. Запорожченко. - С. 126-134
  Рева Л.  Особистість в літературі : еволюція пошуку свого "я" / Л. Рева. - С. 135-145
  Переломова О.  Формування мовної картини світу українців на основі біблійних та художніх текстів / О. Переломова. - С. 146-153
  Гужва О.  Сковорода : його сповідь є одкровенням / О. Гужва. - С. 153-162
  Яременко В.  Шевченкові оскарження в поемі "Сон (Комедія)" за християнсько-історіософським виміром / В. Яременко. - С. 162-171
  Недзельська Н.  До питання про жіноче начало в релігійному житті України / Н. Недзельська. - С. 172-180
  Тюріна Т.  Духовний розвиток та саморозвиток особистості : релігійний підхід / Т. Тюріна, Л. Кудрик, А. Зачепа. - С. 180-185
  Гаврілова Н.  Східні релігії в сучасному українському духовному просторі / Н. Гаврілова. - С. 185-193
  Васільєва О.  Становлення духовності сучасної молоді в умовах інформаційного суспільства / О. Васільєва, Н. Мисак. - С. 194-199
  Дроботенко М.  Релігійне виховання : спроба феноменологічного аналізу / М. Дроботенко. - С. 200-206
  Коберник О.  Морально-етичні аспекти підготовки дитячих та молодіжних служителів Церкви адвентистів сьомого дня / О. Коберник. - С. 206-213
  Корж Г.  Міжпоколінна справедливість і уроки історії : релігійний і моральний виміри / Г. Корж. - С. 213-220
  Бушман І.  Релігійність як складова соціально-освітнього простору / І. Бушман. - С. 221-225
  Гордієнко М.  Релігійна інституція як атрибут націєтворення / М. Гордієнко. - С. 226-235
  Лютко О.  Релігійність як індикаційна ознака українського етносу / О. Лютко. - С. 235-338
  Шеремета О.  Релігійний аспект становлення української національної ідеї / О. Шеремета. - С. 239-244
  Недавня О.  Сучасний вплив церков та релігійних організацій на визначення української ідентичності / О. Недавня. - С. 245-253
  Різникова Я.  Релігійна та національна ідентичність : моделі взаємодії (на прикладі Одеського регіону) / Я. Різникова. - С. 253-262
  Окорокова І.  Українське неоязичництво та національна ідентичність / І. Окорокова. - С. 263-270
  Хоружий Г.  Католицька церква в контексті викликів глобалізації / Г. Хоружий. - С. 270-274
  Дубров Я.  Матрична доктрина світового порядку, протистояння цивілізацій на релігійному грунті та український геополітичний шлях / Я. Дубров, В. Гаюк. - С. 274-287
  Филипович Л.  Церква і українське суспільство (двадцятирічні підсумки порозуміння) / Л. Филипович. - С. 288-292
  Трегуб Г.  Дивергентність як інтерпретаційне поняття для релігійних процесів в Україні / Г. Трегуб. - С. 293-297
  Колодний А.  Міжцерковні протистояння в православ'ї України / А. Колодний. - С. 297-307
  Киричук О.  Український контекст православного концепту "русского мира" / О. Киричук. - С. 307-328
  Смоліна О.  Особливості відтворення й трансляції православної монастирської культури / О. Смоліна. - С. 329-337
  Козирська А.  Розвиток структури Римо-католицької церкви в Україні в контексті католицько-православних відносин (1991 - 2011) / А. Козирська. - С. 338-345
  Мосюкова Н.  Римо-католицька парафія м. Дніпропетровська в часи незалежності України / Н. Мосюкова. - С. 346-354
  Недзельська Ю.  Конфесійна преса як джерело вивчення життя православних віруючих сучасної України / Ю. Недзельська. - С. 354-363
  Бережко К.  Короткий огляд історії Свідків Єгови в Україні / К. Бережко, В. Слюпіна. - С. 363-370
  Савчук Т.  Розвиток Церкви християн віри євангельської України в 1991 - 2010 рр. : кількісний та регіональний виміри / Т. Савчук. - С. 371-376
  Грушева Т.  Соціальна активність сучасних українських протестантів / Т. Грушева. - С. 377-382
  Павляк О.  Українська Правовірна Греко- Католицька Церква - спадкоємиця підпільної Української Греко-Католицької Церкви, чи сформована структура з метою її розколу / О. Павляк. - С. 382-390
  Лазорик М.  Легалізація Української Греко-Католицької Церкви і реалізація нових можливостей для наукової та виховної роботи на медичному факультеті Ужгородського національного університету (1996 - 2011) / М. Лазорик. - С. 391-401
  Решетніков Ю.  Механізми забезпечення державно-конфесійного діалогу в Україні / Ю. Решетніков. - С. 402-411
  Малюська В.  Особливості державно-церковних відносин на сучасному етапі державотворчих процесів в Україні / В. Малюська. - С. 411-423
  Кальниш Ю.  Перспективи розвитку богословської освіти і науки в системі вищої школи України / Ю. Кальниш. - С. 424-432
  Хаварівський У.  Державна релігієзнавча експертиза в Україні : досвід та перспективи / У. Хаварівський. - С. 432-444
  Пушкар Б.  Образні типи барокової релігійності в живописі Мукачівської єпархії / Б. Пушкар. - С. 445-451
  Двойнінова О.  Йов Кондзелевич і Волинь / О. Двойнінова, І. Іванюк. - С. 452-460
  Александрович В.  Київська іконографія початку XYII століття у переказі книжкової гравюри / В. Александрович. - С. 460-471
  Шуліка В.  Пресвята Богородиця в сюжетному колі Чугуївських іконописців / В. Шуліка. - С. 484-493
  Грешлик В.  Патроціній та храмові ікони св. Великомучениці Параскеви П'ятниці церков Східної Словаччини / В. Грешлик. - С. 494-500
  Матицин О.  Проблема аналізу літературних джерел у контексті дослідження характерних рис східнохристиянської іконописної традиції / О. Матицин. - С. 501-509
  Салій А.  Образи зла в українській іконографії / А. Салій. - С. 509-513
  Куртасов О.  Особливості іконографії "Неопалима купинa" в іконопису Ветківської школи / О. Куртасов. - С. 513-519
  Стецик Ю.  Парафіяльні храми села Трускавець (XYI - перша половина ХІХ ст.) / Ю. Стецик. - С. 527-535
  Дяків М.  Стилістичні особливості меблевих форм церкви св. Трійці м. Дрогобича / М. Дяків. - С. 535-540
  Бакович О.  Ансамблевість у мистецькому облаштуванні храму св. Великомученика Димитрія у селі Ремезівці на Золочівщині / О. Бакович. - С. 558-566
  Дяків О.  Декоративне оздоблення дерев'яних та металевих хрестів Західного Поділля / О. Дяків. - С. 567-573
  Литвин Б.  Найбільші недіючі органи Львова : історія, сучасний стан і перспективи / Б. Литвин. - С. 574-581
  Кіндратюк Б.  До історії дзвонарської культури Рожнятівщини / Б. Кіндратюк, С. Семко. - С. 582-592
  Бєлак О.  Реставрація пам'ятки образотворчого мистецтва другої половини ХІХ ст. з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / О. Бєлак, А. Беліловська. - С. 598-604
  Хмільовський М.  До питання атрибуції Львівської алебастрової статуї Богородиці з дитям (з колекції Львівського музею історії релігії) / М. Хмільовський. - С. 617-638
  Брель О.  Євангелія ранньонового часу з музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" / О. Брель, Я. Діденко. - С. 638-644
  Богуш Т.  Авторські пам'ятки сакрального мистецтва в зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Т. Богуш. - С. 644-652
  Мазепа Х.  Музейна педагогіка медичного коледжу / Х. Мазепа. - С. 652-662
  Яворская С.  Горы крестов к проблеме генезиса явления / С. Яворская. - С. 663-676

 
64 86.23(4Укр)
І90

        Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Кн. 1 / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігій, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії. - Л. : Логос, 2012. - 840 с.

Зміст:
  Швецов М.  Походження і розвиток буддизму в степу Східної Європи у YII - XY ст. / М. Швецов. - С. 3-14
  Гаюк І.  Прадіонісійські корені християнства / І. Гаюк. - С. 15-27
  Вовк І.  Література стародавньої Месопотамії : шумеро-вавілонські джерела Старого Завіту / І. Вовк. - С. 27-35
  Мадуров Д.  Брахманизм Серебряных Болгар / Д. Мадуров. - С. 36-41
  Кожолянко Г.  Початковий етап соціалізації дітей у дохристиянські часи та святе таїнство християнського хрещення в українців / Г. Кожолянко. - С. 41-51
  Ципишев С.  Використання хліба, хлібопекарської сировини та інвентаря у будівельній обрядовості Карпат і Полісся (згідно власних польових матеріалів) / С. Ципишев. - С. 52-61
  Кожолянко О.  Календарні зимові свята та обряди українців Буковини у етнологічних дослідженнях другої половини ХІХ ст. / О. Кожолянко. - С. 61-67
  Бєлікова Н.  Міфологічні повір'я та перекази шахтарів Донбасу / Н. Бєлікова, О. Бєліков. - С. 75-84
  Соболєва О.  Мусульманські святині Криму : типологія та обрядові практики / О. Соболєва. - С. 85-95
  Верховцева І.  Християнська спадщина українського Подунав'я / І. Верховцева, О. Пригарін. - С. 107-115
  Галуйко Р.  Богословська полеміка іконоборців та іконошанувальників на Константинопольсько-Влахернському соборі 754 р. / Р. Галуйко. - С. 116-127
  Гусєв В.  Собор святого рівноапостольного князя Володимира в Херсонесі як перлина православ'я / В. Гусєв. - С. 127-135
  Кустарьова Л.  Християнство та розвиток естетичної свідомості Київської Русі / Л. Кустарьова. - С. 136-142
  Борейко Ю.  Концепція "симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі / Ю. Борейко. - С. 143-148
  Олійников В.  Обрання митрополитом Київським русина Іларіона / В. Олійников. - С. 149-157
  Любащенко В.  Богослужбові рукописи Галицько-Волинської Русі ХІІ - ХIY cт. у європейських книгозбірнях / В. Любащенко. - С. 157-170
  Гриневич Т.  Інтерпретації проблем історії православної церкви у Речі Посполитій ХYІ ст. у міжвоєнній польській історіографії / Т. Гриневич. - С. 171-179
  Анцишкін І.  Святі, пророцтва та легенди часів визвольної війни українського народу середини XYII ст. / І. Анцишкін. - С. 180-189
  Менько В.  Теорії походження православних церковних братств : особливості інтерпретації в українській історичній науці наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / В. Менько. - С. 189-196
  Ковтун Х.  Книга чуд Сокальської ікони Пресвятої Богородиці як джерело до вивчення хворіб ранньомодерного часу / Х. Ковтун. - С. 197-206
  Матковська О.  Роль Замойської академії в розвитку і становленні гуманістичних ідей в Україні / О. Матковська. - С. 206-215
  Шустова Ю.  Символика сердца в изданиях типографии Львовского братства XYII - XYIII вв. / Ю. Шустова. - С. 216-241
  Кісіль В.  Джерела до історії церкви у томах "Сводной Галицко-Русской летописи съ 1600 по 1700 годъ" А. Петрушевича / В. Кісіль. - С. 242-256
  Лазорак Б.  Молодші церковні братства Львівсько-Галицько-Кам'янецької єпархії у XYIII ст. : спроба контекстуального аналізу / Б. Лазорак. - С. 256-272
  Хіхлач Б.  Освіта парафіяльного уніатського духовенства на Поділлі у XYIII ст. / Б. Хіхлач. - С. 273-280
  Лисий А.  Шаргородська василіанська школа та її викладачі і учні / А. Лисий. - С. 280-293
  Водзяновська І.  Дві хвилі ліквідації василіанських монастирів в Російській імперії на прикладі Правобережної України / І. Водзяновська. - С. 294-302
  Кукса Н.  "Описание благочестивых заграничных в короне польской" Мельхіседека Значка-Яворського Свято-Іллінської церкви в Суботові / Н. Кукса. - С. 303-306
  Шульга Я.  Записи речових та натуральних дарів у поменнику Пустинно-Миколаївської обителі XYIII ст. : спроба системного аналізу / Я. Шульга. - С. 307-316
  Петренко І.  Взаємодія парафії і сільської громади як механізми управління повсякденними шлюбно-сімейними відносинами мирян XYIII ст. (на прикладі парафій Російської Православної церкви) / І. Петренко. - С. 316-325
  Третяк Л.  Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. Третяк. - С. 325-334
  Буланова Н.  Формування етноконфесійного простору Катеринославщини в останній чверті XYIII - ХІХ ст. / Н. Буланова. - С. 334-344
  Моісєєнко Л.  Православні секти духовного християнства в Катеринославській губернії : перший етап розвитку / Л. Моісєєнко. - С. 344-353
  Кізлова А.  Шановані ікони в сакрумі Киево-Печерської лаври (кінець XYIII - перші десятиліття ХХ ст. ) / А. Кізлова. - С. 354-365
  Шеретюк Р.  "Православний стандарт" будівництва та обладнання інтер'єрів культових споруд Греко-Уніатської церкви як один із засобів етноконфесійної політики російського самодержавства першої половини ХІХ ст. / Р. Шеретюк. - С. 366-375
  Діанова Н.  Діяльність Катеринославської вченої архівної комісії : церковно-релігійний аспект / Н. Діанова. - С. 375-384
  Гудима Н.  Землеволодіння православних монастирів Південної Київщини у ХІХ ст. / Н. Гудима. - С. 384-391
  Сергієнко В.  Організація та функціонування Харківського Озерянського братства в 1864 - 1917 рр. / В. Сергієнко. - С. 392-401
  Тхоржевська Т.  Лютеранські німецькі громади на Півдні України у ХІХ ст. / Т. Тхоржевська. - С. 401-409
  Підлужна О.  Протисектантська місійна робота РПЦ на Волині (кін. ХІХ - 1920-ті рр. ХХ ст.) / О. Підлужна. - С. 410-419
  Кузеванов В.  История христианства в Украине ХІХ века : компаративистский анализ / В. Кузеванов. - С. 436-444
  Педич В.  Церковно-релігійна проблематика в українській історіографії Галичини ХІХ ст. / В. Педич, В. Тельвак. - С. 445-454
  Скочиляс І.  Церковні печатки Варязького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ - початку ХХ ст. / І. Скочиляс. - С. 454-467
  Колб Н.  Зміна релігійного обряду в Галичині кінця ХІХ століття : приклад "тучапської справи" / Н. Колб. - С. 467-479
  Галик В.  Взаємини Івана Франка з греко-католицьким священником з Верховинщини - Іваном Попелем / В. Галик. - С. 489-503
  Черчович І.  Жінка в родині греко-католицького священника у Галичині другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / І. Черчович. - С. 503-516
  Стородуб А.  Всеукраїнська православна церковна рада : персональний склад та обставини припинення участі в роботі Всеукраїнського Собору 1918 року / А. Стородуб. - С. 517-530
  Передерій І.  Участь В'ячеслава Липинського у пам'яткоохоронній діяльності за часів української революції (1917 - 1919 рр.) / І. Передерій. - С. 531-538
  Росовський В.  Освітня діяльність римо-католицького духовенства на Правобережній Україні в добу війни і українських визвольних змагань (1914 - 1921 рр.) / В. Росовський. - С. 538-548
  Кісь Н.  Поширення на початку ХХ ст. антиклерикальних ідей в Галичині та греко-католицька церква / Н. Кісь. - С. 548-558
  Безсмертний А.  Конфесійна структура населення Волинського воєводства в міжвоєнний період / А. Безсмертний. - С. 559-566
  Орлевич І.  Львівська Ставропігія міжвоєнного періоду : відстоювання права патронату у релігійних процесах / І. Орлевич. - С. 567-584
  Паламар І.  Про життя і силу молитви о. Северіяна Гнатюка, Василіанина (1918 - 1994) / І. Паламар. - С. 585-592
  Тиміш Л.  Отець Лукань - дослідник історії церкви / Л. Тиміш. - С. 593-599
  Гриник Г.  Євреї в Кристинополі / Г. Гриник. - С. 599-608
  Михайлуца М.  Румунська окупація і релігійна політика в "Трансністрії" (1941 - 1942 рр.) / М. Михайлуца. - С. 609-616
  Остащук В.  Релігійна політика румунської адміністрації в початкових та середніх навчальних закладах міста Одеси в 1941 - 1944 рр. / В. Остащук. - С. 616-622
  Преловська І.  Пінський Собор УАПЦ 8 - 10 лютого 1942 р. та його наслідки (до 70-ї річниці Собору) / І. Преловська. - С. 623-628
  Савчук І.  Історико-церковна проблематика на сторінках часопису "Україна" / І. Савчук. - С. 629-639
  Олійник М.  Боротьба влади з "чудесами" та "оновленнями" у Кам'янецькій окрузі на Поділлі (1923 р.) / М. Олійник. - С. 640-644
  Яцюк М.  Інституалізація політичної складової внутрішньоцерковної кризи в Харківській єпархії Українського Екзархату Руської Православної Церкви у 30-х роках ХХ ст. / М. Яцюк. - С. 645-654
  Киридон А.  Рік 1933. Голос протесту та болю Греко-католицької церкви / А. Киридон. - С. 654-665
  Бублик Т.  Доля єпархіального духовенства Львівської архиєпархії в час першої радянської окупації (1939 - 1941) / Т. Бублик. - С. 666-680
  Третяк Л.  Професійна кар'єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945 - 1964 рр. / Л. Третяк. - С. 681-688
  Бережко К.  Депортація Свідків Єгови 1951 року як спроба повного знищення релігійної громади на території України / К. Бережко. - С. 689-697
  Бойко Р.  Діяльність органів НКВД з ліквідації Української Греко-Католицької церкви в Галичині у 1944 - 1946 рр. / Р. Бойко. - С. 705-716
  Єгрешій О.  Священник Ярослав Сірецький : історія арешту / О. Єгрешій. - С. 716-727
  Боруцька О.  Підпільна діяльність Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) в часи радянського тоталітарного режиму у 60-х роках ХХ ст. / О. Боруцька. - С. 727-745
  Будз К.  Вплив Другого Ватиканського Собору (1962 - 1965 рр.) на релігійне життя українських греко-католиків у підпіллі / К. Будз. - С. 745-756
  Помаз Ю.  Культові споруди у контексті лібералізації стратегічного курсу радянської держави щодо РПЦ / Ю. Помаз. - С. 757-767
  Лахно О.  "Розкол у розколі" або ескалація конфлікту поміж Євангельських християн-баптистів упродовж 1975 - 1985 рр. / О. Лахно. - С. 767-777
  Лук'яненко О.  "Атеїстична варта" освітян у добу відлиги / О. Лук'яненко. - С. 777-787
  Филипович Г.  Роль патріарха Йосипа Сліпого в самозбереженні діаспори українців / Г. Филипович. - С. 787-794
  Скочиляс І.  Київське християнство та унійна традиція : десятилітня програма церковно-історичних студій (2012 - 2021 роки) / І. Скочиляс. - С. 804-813
  Васіляускене Др. Алдона  Слуга божий Альфонсас Ліпнюнас : в художніх пам'ятках / Др. Алдона Васіляускене. - С. 814-827

 
65 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 58 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2012. - 728 с.

Зміст:
  Лаврик Г. В.  Теоретико-правові засади функціонування і розвитку кооперації в Україні / Г. В. Лаврик. - С. 3-9
  Макаренко Л. О.  Принцип верховенства права : проблеми розуміння та дії / Л. О. Макаренко. - С. 9-18
  Шебаніц Д. М.  Історико-правові передумови формування ідеї міжнародного співробітництва / Д. М. Шебаніц. - С. 18-24
  Бакаєв Д. С.  Правові проблеми зловживання правом в господарській діяльності / Д. С. Бакаєв. - С. 24-31
  Бондарева К. В.  Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів / К. В. Бондарева. - С. 31-37
  Юркевич Х. І.  Представницький мандат : теоретико-правовий аналіз правової природи, сутності та характерних рис / Х. І. Юркевич. - С. 38-43
  Чаплюк О. І.  Тенденції розвитку національної та міжнародної правотворчості : реалії сучасності / О. І. Чаплюк. - С. 43-49
  Тицька Я. О.  Сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення юридичної природи освітніх правових відносин / Я. О. Тицька. - С. 49-54
  Павличенко О. В.  Особливості фікцій публічного права України / О. В. Павличенко. - С. 55-59
  Лукаш Т. Л.  Основні принципи демократичності виборчого права / Т. Л. Лукаш. - С. 59-66
  Карманюк О. П.  Проблеми класифікації юридичних обов'язків / О. П. Карманюк. - С. 66-71
  Кабанець О. С.  До питання про деякі теорії демократії / О. С. Кабанець. - С. 72-77
  Гавронська Т. В.  Конституційно-правові гарантії свободи особистості / Т. В. Гавронська. - С. 77-83
  Довбня В. А.  Правові основи формування структури та компетенції НКВС УСРР (УРСР) (січень 1919 р. - березень 1946 р.) / В. А. Довбня. - С. 84-89
  Єпур М. В.  Розвиток кримінального права у Російській державі у першій половині ХVІІІ ст. / М. В. Єпур. - С. 90-95
  Коритко Л. Я.  Розвиток правової охорони земель нормами Австрійського права ХІХ - поч. ХХ ст. / Л. Я. Коритко. - С. 95-100
  Курилюк Ю. Б.  Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби в період перебування українських земель під владою Литовського князівства (ХІV - ХVІІІ ст.) / Ю. Б. Курилюк. - С. 100-104
  Вовчук М. В.  Правові акти з протидії злочинності, ухвалені в УСРР у 1921 - 1922 рр. / М. В. Вовчук. - С. 104-109
  Оніщук М. В.  Система стримувань і противаг в українській моделі організації влади : проблеми і шляхи вдосконалення / М. В. Оніщук. - С. 110-116
  Яковлєв А. А.  Конституційно-правовий досвід зміни форми державного правління в Україні (2004 - 2010 рр.) / А. А. Яковлєв. - С. 117-122
  Галус О. О.  До питання про визначення предмета загальнодержавного референдуму : вітчизняний та європейський досвід / О. О. Галус. - С. 122-128
  Віхляєв М. Ю.  Проблемні аспекти та наслідки законодавчого закріплення терміна "громадські об'єднання" у новому Законі України "Про громадські об'єднання" / М. Ю. Віхляєв. - С. 128-134
  Снігур І.  Вітчизняні наукові підходи до розуміння співвідношення функцій парламенту України / І. Снігур. - С. 134-139
  Антонов В. О.  Рада національної безпеки і оборони України як важливий суб'єкт системи забезпечення національної безпеки української держави / В. О. Антонов, О. П. Закутайло. - С. 140-141
  Подорожна Т. С.  Необхідність теоретичного дослідження поняття "конституційний процес" в конституційному праві : загальні питання / Т. С. Подорожна. - С. 144-148
  Падалко Г. В.  Функції служби в органах місцевого самоврядування в Україні : деякі питання методології дослідження / Г. В. Падалко. - С. 148-154
  Петришина-Дюг Г. Г.  Поняття та структура правового статусу політичних партій / Г. Г. Петришина-Дюг. - С. 154-163
  Масензов А. І.  Методологічні засади компетенції парламенту в сфері забезпечення національної безпеки та оборони / А. І. Масензов. - С. 163-168
  Костишин Р. В.  Конституційно-правові засади застосування української мови як важливої складової у передвиборчій агітації / Р. В. Костишин. - С. 168-173
  Ісаєнко А. В.  Зовнішньополітичні функції Кабінету Міністрів України / А. В. Ісаєнко. - С. 173-180
  Недибалюк В. Д.  Конституційне право людини на повагу до її гідності : поняття, зміст і його місце в системі прав людини / В. Д. Недибалюк. - С. 181-187
  Лєскіна І. Є.  Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні / І. Є. Лєскіна. - С. 187-192
  Ворона Д. М.  Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері міграції / Д. М. Ворона. - С. 193-197
  Суббот А. І.  Зарубіжний досвід як підгрунтя вдосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів / А. І. Суббот. - С. 197-204
  Лютіков П. С.  Розвиток поглядів учених-адміністративістів на предмет адміністративного права / П. С. Лютіков. - С. 204-210
  Хоббі Ю. С.  Інформаційна безпека туристів : проблеми та перспективи / Ю. С. Хоббі. - С. 210-216
  Беззубов Д. О.  Управлінська безпека органів внутрішніх справ України : концептуальний підхід / Д. О. Беззубов. - С. 216-222
  Лошицький М. В.  Межі втручання адміністративного судочинства у сферу адміністративно-деліктної юрисдикції / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С. 222-227
  Боднарчук О. Г.  Правові обмеження, пов'язані з проходженням державної служби в пенітенціарних установах, спрямовані на протидію корупції за законодавством України / О. Г. Боднарчук. - С. 227-234
  Баранов О. А.  Основні принципи кодифікації інформаційного законодавства / О. А. Баранов. - С. 234-241
  Малярчук І. А.  Порушення судової адміністративної справи у податкових спорах / І. А. Малярчук. - С. 241-248
  Кунцевич М. П.  Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич. - С. 248-254
  Зозуль І. В.  Презумпції в адміністративному судочинстві : деякі загальнотеоретичні аспекти / І. В. Зозуль. - С. 254-259
  Микитась А. В.  Принципи організаційно-штабної роботи в органах внутрішніх справ України / А. В. Микитась. - С. 259-264
  Шиян О. А.  До питання співвідношення понять "інновація" та "інноваційна діяльність" / О. А. Шиян. - С. 264-271
  Савранчук Л. Л.  Підстави для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні візи для в'їзду до України / Л. Л. Савранчук. - С. 272-277
  Куразов Ю. Х.  Попередження як вид адміністративного стягнення : поняття та його основні властивості / Ю. Х. Куразов. - С. 277-283
  Туи Ван Чан  Основные задачи туризма во Вьетнаме / Ван Чан Туи. - С. 283-288
  Бережна І. А.  Процесуальний статус перекладача в системі суб'єктів адміністративно-деліктного провадження / І. А. Бережна. - С. 288-297
  Яцик Т. П.  Форми взаємодії органів Державної податкової служби України із засобами масової інформації / Т. П. Яцик. - С. 297-302
  Костенко В. М.  Світовий досвід протидії корупційним проявам / В. М. Костенко. - С. 302-308
  Мельничук Н. О.  Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин / Н. О. Мельничук. - С. 309-314
  Цесарський Ф. А.  Конкретизація умов адаптації вітчизняного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів регулювання індивідуальних трудових відносин / Ф. А. Цесарський. - С. 315-320
  Короєд С. О.  Послуга держави сторонам у вирішенні приватноправових спорів - майбутнє цивільного судочинства / С. О. Короєд. - С. 320-326
  Мікуліна М. М.  Природність, фізичність, біологічність як детермінанти особистих немайнових прав / М. М. Мікуліна. - С. 326-329
  Бондар О. Г.  Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства / О. Г. Бондар. - С. 329-334
  Вахонєва Т. М.  Виробники фонограм і відеограм як суб'єкти суміжних прав / Т. М. Вахонєва. - С. 335-340
  Басай О. В.  Класифікаційні критерії для систематизації принципів цивільного права / О. В. Басай. - С. 340-347
  Харченко Г. Г.  Обмеження та обтяження речових прав : проблема розмежування / Г. Г. Харченко. - С. 347-353
  Ніжинська І. С.  Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення / І. С. Ніжинська, С. С. Ніжинський. - С. 353-359
  Просянюк О. В.  Набуття правового статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю в разі придбання права на частку третьою особою / О. В. Просянюк. - С. 359-365
  Сушко Є. О.  Акціонерні товариства з мінімальною кількістю акціонерів в Україні, Німеччині, Китаї : порівняльний аспект / Є. О. Сушко. - С. 365-370
  Колотілова І. О.  Правильне застосування норм матеріального права - умова законності судового рішення / І. О. Колотілова. - С. 370-375
  Фартушок Т. Б.  Особливості укладення трудових договорів в період Стародавньої Русі, серед запорозьких козаків та за виконання сільськогосподарських робіт в період ХVІІІ - ХІХ століть як передумова гарантування прав на оплату праці / Т. Б. Фартушок. - С. 375-379
  Золотухіна Ж. М.  Суб'єкти господарювання як учасники фінансово-правових відносин з надання державних гарантій / Ж. М. Золотухіна. - С. 379-385
  Яворський Р. І.  Правова природа договірних відносин між туроператором і турагентом / Р. І. Яворський. - С. 385-391
  Романовська Л. А.  Дієздатність дитини за цивільним законодавством / Л. А. Романовська. - С. 391-399
  Гречка Т. А.  Юридична природа та порядок застосування "публічного порядку" в міжнародному приватному праві / Т. А. Гречка. - С. 399-404
  Простибоженко Т. В.  Сутність і призначення набувальної давності крізь призму теорії її походження / Т. В. Простибоженко. - С. 404-410
  Романюк А. О.  До питання реформування законодавства України у сфері збереження та використання історичних та культурних цінностей / А. О. Романюк. - С. 410-415
  Сичевська А. М.  Захист прав власника в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану / А. М. Сичевська. - С. 415-419
  Паустовська Л. Л.  Недійсні правочини : актуальні проблеми сучасної практики / Л. Л. Паустовська. - С. 419-427
  Карякіна О. Ю.  Відносини франчайзингу як предмет правового регулювання / О. Ю. Карякіна. - С. 427-432
  Семененко М. В.  Визначення правомірності зобов'язування страховика на внесення змін до договору страхування при зміні страхового ризику або вартості майна / М. В. Семененко. - С. 432-437
  Оніщик Ю. В.  Митні органи України як суб'єкти публічної фінансової діяльності / Ю. В. Оніщик. - С. 438-443
  Кіріка Д. В.  Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні / Д. В. Кіріка. - С. 443-448
  Чернов М. М.  Дослідження проблем банківської діяльності в юридичній літературі / М. М. Чернов. - С. 448-453
  Антоненко В. В.  Функції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету / В. В. Антоненко. - С. 453-458
  Райко М. С.  Фінансова стабільність як законодавчо визнане завдання регуляторів фінансових ринків / М. С. Райко. - С. 459-467
  Плотнікова М. В.  Види правових актів Національного банку України / М. В. Плотнікова. - С. 467-472
  Гайка О. Р.  Система рішень про місцеві бюджети : особливості структури та зв'язків між елементами / О. Р. Гайка. - С. 472-477
  Юрченко О. М.  Проблеми запровадження ринку землі в Україні / О. М. Юрченко. - С. 478-483
  Федоровська О. Б.  Особливості правового статусу лікувально-оздоровчих територій / О. Б. Федоровська. - С. 483-488
  Настечко К. О.  Методологія написання дисертаційного дослідження у сфері земельного права / К. О. Настечко. - С. 489-494
  Посохова М. М.  Досвід країн Європейського Союзу в галузі правового регулювання цільового використання земель і планування територій / М. М. Посохова. - С. 494-499
  Цимбал П. В.  Способи вчинення комп'ютерних злочинів як елемент криміналістичної характеристики / П. В. Цимбал, Р. Б. Шишка, Н. С. Козак. - С. 500-505
  Бахин В. П.  Совместная деятельность адвокатов в одном уголовном судопроизводстве / В. П. Бахин, М. Е. Дырдин. - С. 505-509
  Грицаєнко Л. Р.  Реалізація принципу незалежності в діяльності прокуратури України в контексті світового досвіду / Л. Р. Грицаєнко. - С. 510-517
  Сарнавський О. М.  Кримінально-правовий захист суверенітету України / О. М. Сарнавський. - С. 518-523
  Гришко О. М.  Причини та умови вчинення корисливих злочинів щодо осіб похилого віку / О. М. Гришко. - С. 523-529
  Черковська Т. М.  Застосування принципу гендерної адекватності при вирішенні гендерних проблем в кримінально-правовій сфері / Т. М. Черковська. - С. 530-534
  Старко О. Л.  Недоліки законодавства про кримінальну відповідальність за зараження інфекційними хворобами / О. Л. Старко. - С. 534-539
  Мудряк Т. О.  Криміналістична характеристика способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами / Т. О. Мудряк. - С. 539-544
  Линник О. В.  Нормативно-правове регулювання застосування поліграфа в окремих країнах СНД / О. В. Линник. - С. 544-550
  Котюк О. І.  Засади кримінального провадження : проблеми визначення та змістовного наповнення / О. І. Котюк. - С. 550-555
  Пасека М. О.  Генезис формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики / М. О. Пасека. - С. 556-560
  Баринін А. В.  Криміналістичний аналіз засобів психологічного впливу на неповнолітню особу під час проведення слідчих дій / А. В. Баринін. - С. 561-565
  Прищепа В. І.  Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді громадських робіт / В. І. Прищепа. - С. 565-571
  Тітков К. С.  Повноваження прокурора по реалізації міжнародної співпраці у сфері кримінального провадження : окремі питання екстрадиції / К. С. Тітков. - С. 571-578
  Тімуш І. С.  Міжнародно-правові стандарти судового захисту фізичної особи у разі завдання їй шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду / І. С. Тімуш. - С. 579-585
  Ржевська В. С.  Порівняння зобов'язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами / В. С. Ржевська. - С. 585-588
  Отрош М. І.  До питання щодо правової природи конкордатів / М. І. Отрош. - С. 588-594
  Мустафаева А. И.  Международная правовая защита медицинских прав ребенка и проблемы биоэтики / А. И. Мустафаева. - С. 594-600
  Блощаневич А. В.  Вплив трансформації системи міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. на розвиток міжнародного права / А. В. Блощаневич. - С. 600-607
  Кресіна І. О.  Парадокс політичної відповідальності в парламентській республіці / І. О. Кресіна, О. М. Стойко. - С. 608-613
  Іжа М. М.  Перспективи та виклики регіонального розвитку у нових членах ЄС / М. М. Іжа. - С. 613-617
  Вітман К. М.  Закордонні українці як етнополітичний ресурс держави / К. М. Вітман. - С. 618-624
  Перглер Т. І.  Утвердження інноваційної моделі державотворення - національна стратегія розвитку України / Т. І. Перглер. - С. 624-630
  Лікарчук Н. В.  Комунікативні закономірності як фактор формування політичного іміджу / Н. В. Лікарчук. - С. 630-637
  Перегуда Є. В.  Взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої влади на сучасному етапі державотворення України / Є. В. Перегуда. - С. 637-643
  Матвієнко А. С.  Територіальна реорганізація виборчої системи Великобританії / А. С. Матвієнко. - С. 643-647
  Семченко О. А.  Перспективні напрями сучасних досліджень іміджу держави / О. А. Семченко. - С. 648-653
  Кукуруз О. В.  Політико-правові механізми посилення політичної відповідальності народних депутатів України / О. В. Кукуруз. - С. 653-659
  Щербина В. П.  Геополітичні аспекти україно-російського протистояння у газовій сфері / В. П. Щербина. - С. 659-665
  Баула О. В.  Громадські приймальні політичних партій як учасники виборчої кампанії / О. В. Баула. - С. 666-670
  Ніколаєнко Н. О.  Загальні тенденції використання адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні / Н. О. Ніколаєнко. - С. 670-676
  Сотник А. Л.  Правова політологія : передумови становлення та особливості процесу інституціоналізації / А. Л. Сотник. - С. 676-682
  Яфонкіна І. П.  Державні стандарти освіти як засіб впливу на освітню галузь України / І. П. Яфонкіна. - С. 682-687
  Ващенко О. О.  Проблема мінімізації політичних маніпуляцій у трансформаційному суспільстві / О. О. Ващенко. - С. 688-693
  Мельник А. І.  Державно-правові погляди Юліана Романчука (до постановки проблеми) / А. І. Мельник. - С. 693-700
  Богиня Т. Ю.  Судовий лобізм як сучасний політико-правовий феномен (на прикладі США) / Т. Ю. Богиня. - С. 700-705
  Лукаш Т. Л.  Ідеологія виборчого процесу : формування інститутів і виховання кадрів / Т. Л. Лукаш. - С. 705-711
  Нагребельний В. П.  Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А. П. Таранова) / В. П. Нагребельний, О. В. Батанов. - С. 715-718