Результати пошуку:

На запит «Українська академія наук» знайдено записів: 161.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.3(4Укр)-7кр
Ч48

Приступа, С.

        Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук [Текст] : збірник / С. Приступа. -

Рубрики: Левицький О. - про нього
Історія української науки - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): історія черкаського краю

 
2 63.4(4Укр)
М34

        Матеріали XVIII конференції Інституту археології АН УРСР, присвяченої 50-річчю Академії наук Української РСР (Київ, 1968) [Текст] : матеріали тимчасових колективів / Акад. наук УРСР, Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1972. - 335 с.

Рубрики: Археологія України

 
3 74.58(4Укр-4Чек)
У91

        Учений, людина, громадянин. Професор Юрій Лега / редкол. : В. М. Яценко (голов. ред.) [та ін.] ; автор-уклад. В. М. Лазуренко. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - 210 с.

Рубрики: Лега Ю. - про нього
Освіта вища - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Лега Ю.

Анотація:   Видання присвячено життєвому шляху професора, доктора технічних наук, академіка Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, академіка Української академії наук, академіка Академії зв'язку України, заслуженого працівника народної освіти України, ректора Черкаського державного технологічного університету, засновника і керівника наукової школи з питань розробки принципів передачі інформації з використанням шумових сигналів Леги Юрія Григоровича.

 
4 72.3(4Укр)
В35

        Хімічна будова біосфери Землі та її оточення / редкол.: С. В. Волков (голова) [та ін.]. - : 2012. - 507 с.

Рубрики: Вернадський В. І. - про нього

Ключові слова (ненормовані): Вернадський В. І. -- речовинна біосфера

Анотація:   До 150-річчя з дня народження академіка В. І. Вернадського - видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого президента Української академії наук у Ювілейній серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського" підготовлено четверте видання підсумкової "Книги життя" ученого. Монографія "Хімічна будова біосфери Землі та її оточення" є унікальним узагальненням усіх його робіт з фундаментальних проблем природознавства. Обговорюється широке коло питань, що відносяться до геохімічних особливостей Землі як планети Сонячної системи, фізико-хімічних аспектів будови Землі, формування та розвитку біосфери, особливої ролі живої речовини; викладено перспективи становлення ноосфери. У тексті та в коментарях автора багато історичних і автобіографічних відомостей, що передають неповторний колорит епохи, логіку світової наукової думки, це надає книзі значної цінності для фахівців та інтелектуалів. Чимало порушених проблем є актуальними в наш час.

 
5 72г(0)
В35

Вернадський, В. І.

        Вибрані праці / В. І. Вернадський ; пер. М. І. Кратка. - К. : Наукова думка, 2005. - 301 с.

Зміст:
  Про науковий світогляд. - С. 7-47
  З історії ідей. - С. 48-59
  Думки про сучасне значення історії знань. - С. 60-72
  Початок і вічність життя. - С. 73-99
  Наукова думка як планетне явище. - С. 100-265
  Кілька слів про ноосферу. - С. 266-275
  Перший рік Української академії наук. - С. 276-300

Рубрики: Історія науки

Ключові слова (ненормовані): філософія науки -- праці Вернадського В. І. -- біосфера -- геохімія -- ноосфера

Анотація:   У збірник ввійшли праці ученого-енциклопедиста, засновника геохімії, біогеохімії, вчення про біосферу, першого президента Української Академії Наук В. І. Вернадського, присвячені історії та філософії науки.

 
6 72.471.1(4Укр)г
У45

        Українська вільна академія наук [Текст] : ювілейне вид., присвяч. двадцятиліттю діяльності, 1945 - 1965. - Нью-Йорк : 1967. - 76 с.

Рубрики: Наукознавство - Історія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська діаспора -- Українська Вільна Академія Наук

 
7 63.3(4Укр)-283кр
У45

Щебетюк, Н.Б.

        Діяльність Української академії сільськогосподарських наук у період її організаційного становлення (1957 р.) [Текст] : сборник / Н.Б. Щебетюк. -

 
8 72.3(4Укр)
В35

        Володимир Іванович Вернадський і Україна [Текст] : Кн. 1 Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / авт.-уклад.: О. С. Онищенко, А. Г. Загородній, С. В. Волков [та ін.]. - : 2011. - 700 с.

Рубрики: Вернадський В. І. - про нього
Наукознавство - Наукові праці

Ключові слова (ненормовані): Вернадський В. І. -- наукові праці Вернадського

Анотація:   У пешій книзі першого тому "Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність (1918 - 1921)" вперше чи в повному обсязі та з науковими коментарями публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль вченого в організації науки та освіти в Україні, а також праці В. І. Вернадського, що висвітлюють його участь у започаткованні Академії наук і вищої школи в Україні, діяльність як очільника Комісії зі створення Української академії наук, Тимчасового комітету із заснування Національної бібліотеки України, Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора функції наукових товариств та комітетів. У цій книзі приміщено низку вступних статей, зокрема вступне слово Президента НАН України академіка Б. Є. Патона до серії; колективну вступну статтю, присвячену внеску В. І. Вернадського в розвиток різних наукових напрямів; спеціальний огляд "В. І. Вернадський і Україна"; запропоновано археографічні принципи підготовки видання.

 
9 72.3(4Укр)
В35

        Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського / Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - : 2012. - 832 с.

Рубрики: Вернадський В. І. - про нього
Історія наукознавства - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Вернадський В. І. -- класифікація мінералів -- самородні елементи -- тверді самородні елементи -- рідкі самородні елементи -- металоїди -- історія

Анотація:   Видання є п’ятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського», ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого. Книга містить окремі розділи з найвідоміших монографій вченого з мінералогії, а також його статті, що стосуються мінералогії України та організації геолого-мінералогічних досліджень при Українській академії наук. Вибрані праці з мінералогії супроводжує добірка цитат із приватних і службових листів В.І. Вернадського про завдання мінералогії та організацію наукової роботи. Згруповані за проблемами геологічних наук цитати з листів доповнюють наукову спадщину вченого з цих питань. Другу частину книги складають статті відомих українських вчених про В. Вернадського, написані раніше чи спеціально до теперішнього ювілею. Коментарі українських учених розкривають внесок великого дослідника мінерального світу в науку і його далекоглядність. Статті написані відомими спеціалістами в галузі мінералогії – від сучасників великого вченого до нинішніх.

 
10 91.9:26.8
П47

        Степан Позняк [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка Львівського нац. ун-ту ім. І. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 144 с.

Рубрики: Позняк С. - о нем
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): грунтознавство -- географія грунтів -- бібліографія сільського господарства

Анотація:   У бібліографічному покажчику подаються дати життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності, а також бібліографія наукових публікацій українського вченого-географа, грунтознавця, академіка Академії наук вищої школи України, академіка Української екологічної академії наук, доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри грунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка Степана Павловича Позняка.

 
11 72.4(4Укр)я6
Н34

        Науковий потенціал України. Київський літопис ХХІ століття [Текст] : присвяч. 90-річчю Нац. акад. наук України / Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. мистецтв України, Акад. інженерних наук України [та ін. - К. : Стройкова Л. І., 2009. - 263 с.

Рубрики: Наукознавство

Ключові слова (ненормовані): наук України -- Транспортна академія України -- Академія будівництва України -- Українська технологічна академія

Анотація:   Збірка висвітлює дев'яносторічну плідну діяльність Національної академії педагогічних наук України. Подано інформацію про діяльність Національної академії інженерних наук України, Транспортної академії України, Української технологічної академії та Української академії архітектури. Вшановано імена вчених, що зробили вагомий внесок у розвиток світової та вітчизняної науки.

 
12 4г(4Укр)
В42

        Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945 - 1956) [Текст] : збірник документів і матеріалів / Укр. акад. аграрних наук, Державна наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграрна наука, 2008

Рубрики: Історія сільського господарства - Нормативні документи

Анотація:   Дана книга є продовженням видання історико-бібліографічної серії "Аграрна наука України в документах і матеріалах" (заснованої професором В. А. Вергуновим - директором ДНСГБ УААН у 2001 р.). Книга присвячена проблемі розвитку аграрної науки в системі установ Національної академії наук України в 1945-1956 рр. (У той період - Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки.) Вперше в історії вітчизняної аграрної науки системно, мовою документів і матеріалів, висвітлено роль Національної академії наук України в організації, керівництві науковими дослідженнями в галузі сільського господарства та широкого впровадження їх результатів у сільськогосподарське виробництво. Подаються відомі та маловідомі документи, документи з діяльності Президії АН, Відділу сільськогосподарських наук, його установ та провідних учених.

 
13 20д(4Укр)
Т56

Тома, Л. В.

        Володимир Вернадський / Л. В. Тома. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 128 с.

Рубрики: Вернадський В. І. - про нього
Історія науки - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Вернадський В. І.

Анотація:   В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину; теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був "хрещеним батьком" багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання національного питання в Україні.

 
14 9(с)27
Л15

Ладивір, І. І.

        Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською німеччиною / І. І. Ладивір ; відп. ред. Ф. П. Шевченко. - К. : Наукова думка, 1970. - 176 с.

Рубрики: Історія України - Велика Вітчизняна війна

Ключові слова (ненормовані): визволення України -- діяльність вчених в роки війни

Анотація:   У книзі, написаній на матеріалах, більшість яких вперше використовується в літературній праці, висвітлюється діяльність вчених Академії наук Української РСР у роки Великої Вітчизняної війни: на фронтах бойових дій, в партизанських загонах і підпіллі, серед трудящих радянського тилу. Показано роль науковців у проведенні партійно-політичної роботи серед бійців Червоної Армії, їх активну участь у зміщенні обороноздатності країни. Читач знайде матеріал про вклад учених України в розвиток науки і культури, у відбудову народного господарства республіки.

 
15 91.9:20.1
М80

        Мороз Петро Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. : (до 70-річчя з дня нар.) / М-во аграрної політики України, Уманський держ. аграрний ун-т, Наук. б-ка. - Умань : 2006. - 66 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Мороз П. І. -- охорона природи -- сільське господарство

Анотація:   У виданні висвітлено основні етапи життя, наукову, педагогічну, творчу діяльність Академіка Академії наук вищої школи України, Української екологічної Академії наук, лісівничої Академії наук України, Академії інженерних наук України та Міжнародної слов'янської Академії наук, доктора с.-г. наук, професора, Лауреата академічної відзнаки нагороди Ярослава Мудрого - Петра Івановича Мороза.

 
16 63.1(4Укр)5-8
С20

Сарбей, В. Г.

        Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848-1922 рр.) [Текст] : життєпис, бібліографія його праць і праць про нього / В. Г. Сарбей, Л. Г. Москвич ; наук. ред. В. А. Смолій. - К. : 1998. - 151 с.

Рубрики: Левицький О. І. - про нього видатний укр. вчений-історик
Історія України - Персоналія

Анотація:   Вперше на основі першоджерельних документальних матеріалів так докладно висвітлюється життєвий шлях і так широко характеризується дослідницько-творчий доробок академіка заснованої 1918 р. Української академії наук, одного з її президентів Ореста Івановича Левицького (1848-1922 рр.). Уперше подана повна біографія його друкованих праць і праць про нього, хронологічно доведена включно до нинішнього 1998 року, коли суверенна незалежна Україна вшановує 150-річчя від дня народження одного з своїх вірних синів, видатного вченого-історика, етнографа, правознавця, археографа і архівіста.

 
17 91.9:65
Ш13

        Олег Шаблій [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 219 с.

Рубрики: Шаблій О. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шаблій О. І.-економіст

Анотація:   У бібліографічному покажчику подаються дати життя, наукової, педагогічної і громадської діяльності, а також бібліографія наукових публікацій українського вченого економіко-географа, українознавця і картографа, заслуженого професора Львівського університету, доктора географічних наук, академіка Академії наук вищої школи України, академіка Української екологічної академії наук, завідувача кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Івановича Шаблія.

 
18 63.1(4Укр)6-8
Л17

Лазуренко, В. М.

        Терези долі і науки. Микола Іванович Бушин: Вчитель, наставник, людина / В. Лазуренко. - Черкаси : ЦНТЕІ, 2004. - 256 с.

Рубрики: Бушин М. І. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): біографія М. І. Бушина

Анотація:   Книжка присвячена науково-педагогічній діяльності доктора історичних наук, професора, дійсного члена Української академії історичних наук, завідувача кафедри історії України та декана з роботи зі студентами-іноземцями Черкаського державного технологічного університету М.І. Бушина. Тут розповідається про досягнення наукової школи професора М.І. Бушина, подається перелік його наукових праць.

 
19 91.9:4
П84

        Професор Лихвар Данило Федорович (1902-1986) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Укр. акад. аграрних наук, Центральна наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграрна наука, 2002. - 258 с.

Рубрики: Біобібліографічні покажчики - Персоналія

Анотація:   У виданні відображено основні етапи життя, наукову, організаційну і громадську діяльність Данила Федоровича Лихваря - відомого вченого в галузі селекції та насінництва, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента Української академії сільськогосподарських наук.

 
20 87.6
С69

        Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 486 с.

Рубрики: Бех В. П. - про нього
Філософія соціальна

Ключові слова (ненормовані): Бех В. П. -- філософська антропологія -- історія політичної науки -- філософсько-методологічний аналіз -- філософія освіта

Анотація:   Видання присвячене творчому доробку відомого в Україні вченного, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії політичних наук, доктора філософських наук, кандидата соціологічних наук, першого проектора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора Володимира Павловича Беха. Ця наукова праця містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності вченого, висвітлено коло наукових інтересів фахівця, подано хронологічний покажчик друкованих праць, представлені роботи докторів та кандидатів наук, що входять до складу оригінальної наукової школи з проблем ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем.

 
21 63.3(4Укр)54-8
О37

Оглоблин, О.

        Люди старої України та інші праці / О. Оглоблин ; ред. : Л. Р. Винар ; упоряд. : А. Атаманенко. - Острог : Острозька академія, 2000. - 454 с.

Рубрики: Гудович А. - про нього
Історія України - Персоналія
Україна

Анотація:   До збірки наукових праць визначного українського історика, Почесного Президента Української Вільної Академії Наук у США, Почесного Президента Українського Історичного Товариства Олександра Петровича Оглоблина ввійшли твори про відомих українських культурних діячів XVIII ст. Включено до збірки і працю Дмитра Олександровича Оглоблина про редактора часопису "Киевская старина" Олександра Степановича Лашкевича. Видається з нагоди 100-річчя від дня народження О.П. Оглоблина.

 
22 63.2
С71

        Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця, академіка Української Могилянсько-Мазепинської Академії наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири [Текст] : у 2 ч. Ч. 1. - : 2002. - 436 с.

Зміст:
  Дмитрієнко М.  Портрет історика очима його колег. Curriculum vitae / М. Дмитрієнко. - С. 7-36
  Іщенко Я.  Становлення міської геральдики України та перспективи її розвитку: ретроспективний огляд і сучасні тенденції поступу / Я. Іщенко. - С. 38-50
  Гречило А.  Українське геральдичне товариство / А. Гречило. - С. 50-55
  Попельницька О.  Балабухи, Григоровичі-Барські, Гудими, Киселівські та Рибальські: найбільші землевласники Київського Подолу XVII-XVIII ст. (топографічний та генеалогічний аспекти) / О. Попельницька. - С. 56-70
  Іщенко Я.  Товариство "Геральдична палата" / Я. Іщенко. - С. 71-76
  Тоїчкін Д.  Шабля як об'єкт дослідження історичного зброєзнавства: еволюційний аспект / Д. Тоїчкін. - С. 78-107
  Анісімов К.  Однострої Збройних Сил України: одяг військових формувань 1917-1920 рр. (за архівними матеріалами) / К. Анісімов. - С. 108-117
  Чмир М.  Військові урядовці та адміністративні старшини армії УНР 1919-1922 рр.: однострої, відзнаки, ранги / М. Чмир. - С. 118-132
  Бурков В.  К истории скандинавской группы государственных эмблем и символов / В. Бурков. - С. 134-143
  Бузало В.  Грамоти як атрибут "нагородного суверенітету" / В. Бузало. - С. 143-154
  Клименко О.  Металеві і паперові бони російських та польських військових частин розквартированих на території Західної України у 1879-1939 рр. / О. Клименко, А. Клименко. - С. 156-174
  Дмитрієнко М.  Дизайн та елементи захисту державних грошових знаків УНР 1917-1918 рр. / М. Дмитрієнко. - С. 174-187
  денедныеРябченко П.  Денежные займы в нашей жизни / П. денедныеРябченко. - С. 188-201
  Федорив П.  Классификация бумажных денежных знаков России / П. Федорив. - С. 202-208
  Левченко В.  Статус сучасної нумізматичної продукції (монети, жетони, токени, медалі на монетних ронделях, паперові гроші, грошові сурогати, нагороди - ордени, медалі, відзнаки тощо) (загальна термінологія) / В. Левченко. - С. 209-212
  Дзира Я.  Творчість Шевченка і літопис Величка / Я. Дзира. - С. 214-248
  Дзира І.  Козацькі літописи в історичній спадщині Михайла Антоновського / І. Дзира. - С. 248-270
  Горбик В.  Проблеми дослідження історико-культурної спадщини України / В. Горбик. - С. 272-279
  Ульяновський В.  Історія "предметів" культу як свідчення сакральних і політичних чинників його еволюції: святий царевич Димитрій / В. Ульяновський. - С. 280-300
  Шудря М.  Як голова, то й булава... Історичні етюди / М. Шудря. - С. 302-309
  Копилов С.  Іван Лашнюков: штрихи до наукової біографії / С. Копилов. - С. 310-319
  Маркітан Л.  Джерела до вивчення життя та наукової діяльності президента ВУАН Д. К. Заболотного / Л. Маркітан. - С. 320-333
  Леонтович О.  Мої полтавські Леонтовичі / О. Леонтович. - С. 334-340
  Гуць М.  Тарас Шевченко та сербська лірична пісня / М. Гуць. - С. 342-354
  Савчук Ю.  Фрагмент студій над прапорами Стародубського полку XVIII ст. / Ю. Савчук. - С. 366-378
  Жданович А.  Этнический и сословный состав жителей беларуских и украинских городов Речи Посполитой XVIII ст. / А. Жданович. - С. 380-388
  Скорейко Г.  Австрійські урядові переписи другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як джерело вивчення історії західноукраїнських земель / Г. Скорейко. - С. 389-402
  Ясь О.  Персональна бібліографія істориків України (матеріали до бібліографії бібліографій) / О. Ясь. - С. 404-424

Рубрики: Дзира Я. І. - про нього
Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця Ярослава Івановича Дзири. Серед публікацій - статті з проблем, які досліджує у своїй науковій творчості Я. Дзира, а також новітні розробки в галузі СІД. Розрахована на фахівців в галузі спеціальних знань історичної науки, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю.

 
23 63.2
С71

        Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця, академіка Української Могилянсько-Мазепинської Академії наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири [Текст] : у 2 ч. Ч. 2. - : 2002. - 503 с.

Зміст:
  Стус В.  Дещо з думок наших попередників про національне питання в Україні та про її сьогодення / В. Стус. - С. 11-27
  Сергійчук В.  Відносини Богдана Хмельницького з Кримським ханством: документи свідчать / В. Сергійчук. - С. 28-34
  ГосторгБілокінь С.  Щоденник Федора Ернста про діяльність Гостору та пограбування українських музеїв / С. Білокінь. - С. 35-53
  Мицик Ю.  З дипломатичної кореспонденції гетьмана Михайла Ханенка / Ю. Мицик. - С. 54-82
  Брайчевський М.  Проблема давньоруського ренесансу та "Слово о полку Ігоревім" / М. Брайчевський. - С. 82-93
  Косик В.  Про уряд УНР у Варшаві й Тараса Бульбу-Боровця (деякі аспекти історії 1939-1945 років) / В. Косик. - С. 94-106
  Дмитрієнко М.  Листівки ОУН як джерело з історії національно-визвольного руху / М. Дмитрієнко, Л. Маркітан. - С. 107-124
  Кук В.  Артем Ведель-Ведельський (1767-1808 рр.) (арешт та ув'язнення: огляд документів) / В. Кук. - С. 125-136
  Дашкевич Я.  Довкола "Хроніки міста Львова" Дениса Зубрицького / Я. Дашкевич. - С. 137-148
  Шевчук В.  Генеза українського козацтва / В. Шевчук. - С. 150-164
  Степанков В.  "Реляція панів комісарів Острозької комісії" (вересень 1670 р.) як джерело дослідження політичної історії Правобережного гетьманства / В. Степанков. - С. 164-177
  Михальський І.  Партійна періодична преса як джерело з історії українських політичних партій початку ХХ ст. / І. Михальський. - С. 178-193
  Пилипів В.  Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник соборності України (липень-листопад 1919 р.) / В. Пилипів. - С. 193-204
  Конопацький Є.  Співробітництво України та Греції в галузі освіти у 1990-х рр.: огляд основних історико-правових джерел / Є. Конопацький. - С. 204-226
  Коваль В.  Порівняльний джерелознавчий аналіз проекту мирного договору, запропонованого українською стороною і остаточного варіанту мирного договору, укладеного між УНР та Четверним Союзом 9 лютого 1918 р. / В. Коваль. - С. 227-236
  Калакура Я.  Перші кроки реорганізації архівної справи в підросійській Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Я. Калакура, І. Войцехівська. - С. 238-247
  Матяш І.  Яскрава постать української науки: Сергій Маслов і архівна справа / І. Матяш. - С. 247-267
  Мищак І.  Науково-інформаційна діяльність архівних установ України (друга половина 1950 - перша половина 1960 рр.) / І. Мищак. - С. 268-277
  Мага І.  Рукописна спадщина В. О. Романовського / І. Мага. - С. 278-286
  Попельницька О.  Київський Поділ XVII-XVIII ст.: історіографічний аспект / О. Попельницька. - С. 288-304
  козацтвоВерменич Я.  Запорозьке козацтво як об'єкт наукових зацікавлень Д. І. Яворницького / Я. козацтвоВерменич. - С. 304-314
  Антонович М.  Гарвардська невдала концепція шевченкознавства (аналіз праці проф. Дж. Грабовича "Шевченко як міфотворець". - Кембрідж, 1982. - 212 с.) / М. Антонович. - С. 314-323
  Попова Т.  К вопросу о периодизации историографии: проблема понятий и категорий / Т. Попова. - С. 324-345
  Козуб Л.  Українські громади 60-90-х рр. ХІХ ст. в оцінці М. П. Драгоманова / Л. Козуб. - С. 346-356
  Юркова О.  Історично-археографічний інститут: плани та діяльність (лютий-листопад 1934 р.) / О. Юркова. - С. 358-370
  Реєнт О.  Зубатовські організації в Україні: історико-теоретичні аспекти вивчення / О. Реєнт. - С. 371-377
  Дмитренко А.  До історії створення Юридичного товариства при Київському Університеті Святого Володимира / А. Дмитренко. - С. 378-382
  Барановська Н.  Інформація про Чорнобильську катастрофу та ліквідацію її наслідків у всесвітній мережі INTERNET / Н. Барановська. - С. 384-402

Рубрики: Дзира Я. І. - про нього
Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Збірка наукових праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця Ярослава Івановича Дзири. Серед публікацій - статті з проблем документалістики, документознавства, архівознавства, історіографії, які досліджує у своїй науковій творчості Я. Дзира, а також новітні розробки в галузі СІД.

 
24 63.3(4Укр)-282.2кр
У45

        Український селянин [Текст] : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велика реформа 1861 року". Вип. 2 / Ін-т історії України НАН України, НДІ селянства. - Черкаси : 2001. - 130 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Реформатські процеси в аграрній сфері другої половини XIX - поч. XX ст. / О. П. Реєнт. - С. 6-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузьмінський А. І.  Основні аспекти реформи 1861 р. / А. І. Кузьмінський. - С. 11-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозов А. Г.  Зародження кооперативного руху в Україні / А. Г. Морозов. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Реформа 1861 року в Україні: історіософський та джерелознавчий аспекти / В. В. Гоцуляк. - С. 18-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панченко П. П.  Скасування кріпацтва (1861) як засіб соціально-економічної модернізації тоталітарної Російської імперії / П. П. Панченко, С. С. Падалка. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бундак О. А.  Становлення індустріальних відносин у волинському селі у передреформенний період / О. А. Бундак. - С. 30-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олешко П. С.  Особливості запровадження аграрних реформ 50-60-х років ХІХ ст. на Волині / П. С. Олешко. - С. 34-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опанасенко В. В.  Місце дворянського стану Чернігівської губернії в проведенні земельної реформи 1861 р. / В. В. Опанасенко. - С. 40-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панишко Г. Т.  Еволюція великого землеволодіння на Волині у ІІ половині ХІХ ст. / Г. Т. Панишко. - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соловйова Т. М.  Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні у пореформенний період / Т. М. Соловйова ; Т. М. Соловьева. - С. 47-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухушина О. В.  Селянська реформа 1864 року у Царстві Польскому / О. В. Сухушина. - С. 52-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульга С. А.  Аграрна реформа 1861 року та колонізація Волині / С. А. Шульга. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андрощук О. В.  Вплив реформи 1861 р. на зміни в адміністративно-територіальному устрої українських земель в складі Російської імперії / О. В. Андрощук ; О. В. Анрощук. - С. 57-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Беренштейн Л. Ю.  Соціальні аспекти аграрних відносин в Східній Україні у другій половині ХІХ століття / Л. Ю. Беренштейн. - С. 60-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ващенко А. В.  Розбудова органів селянського громадського управління / А. В. Ващенко. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верховський М. М.  Особистості в реформі 1861 р. / М. М. Верховський. - С. 69-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ігнатенко В. В.  Вплив реформи 1861 р. на реформування української суспільно-політичної думки другої половини ХІХ ст. / В. В. Ігнатенко. - С. 73-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Звірковський І. В.  Тенденції розвитку селянства Російської імперії в пореформенний період / І. В. Звірковський. - С. 75-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крамарчук Т. Д.  Особливості української селянської міграції до Башкирії після реформ 60-70 рр. ХІХ ст. / Т. Д. Крамарчук. - С. 80-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кубальський О. Н.  Проблема реформування в аграрному секторі / О. Н. Кубальський. - С. 83-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельниченко В. М.  Аграрні відносини на Правобережній Україні напередодні відміни кріпосного права у працях І. О. Гуржія / В. М. Мельниченко. - С. 87-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мойсієнко В. М.  Урядова політика у галузі місцевого самоврядування в другій половині ХІХ ст. / В. М. Мойсієнко. - С. 89-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присяжнюк Ю. П.  "Емансипація" 1861 року очима пересічного хлібороба / Ю. П. Присяжнюк. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Темірова Н. Р.  До питання про стосунки поміщиків і селян у пореформенний період / Н. Р. Темірова. - С. 96-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронько Т. В.  Зміни в організації жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ ст. / Т. В. Тронько. - С. 100-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  Вплив селянської реформи 1861 р. на поширення ідей кооперації / І. А. Фареній. - С. 106-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко В. М.  Деякі думки з приводу реформи 1861 р. / В. М. Шевченко. - С. 108-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шатохін А. М.  Селянське питання у соціологічній думці Росії та України у післяреформенний період / А. М. Шатохін. - С. 112-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк І. М.  Особливості реалізації столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні / І. М. Власюк. - С. 116-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панченко П.  Тенденції трансформацій сільського господарства України та управління 50-80-х рр. ХХ ст. / П. Панченко. - С. 118-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потильчак О. В.  До питання про соціальну політику фашистської Німеччини щодо селянства України в роки окупації (1941-1944рр.) / О. В. Потильчак. - С. 125-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потильчак О. В.  До питання про соціальну політику фашистської Німеччини щодо селянства України в роки окупації (1941-1944рр.) / О. В. Потильчак. - С. 125-128. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України - Історія селянства

Ключові слова (ненормовані): селянська реформа 1961 р.

Анотація:   До випуску увійшли матеріали доповідей і повідомлень учасників Всеукраїнської наукової конференції "Велика реформа 1861 року", проведеної 19-20 лютого 2001 року в м. Черкаси Інститутом історії України НАН України, Черкаською обласною державною адміністрацією, Черкаським державним університетом ім. Б. Хмельницького, Українською академією історичних наук, Науково-дослідним інститутом селянства та Науковим товариством істориків-аграрників.

 
25 91.9:4
Б24

        Барабаш Орест Юліанович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1963-2007 роки : до 75-річчя від дня народження / Укр. акад. аграрних наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграрна наука, 2007. - 128 с.

Рубрики: Барабаш О. Ю. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Барабаш О. Ю. -- праці Барабаша О. Ю. -- овочівництво

Анотація:   У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідницьку, педагогічну та громадську діяльність Ореста Юліановича Барабаша - академіка Української академії аграрних наук, академіка Академії наук вищої школи України, заслуженого працівника народної освіти України, відомого вченого вгалузі овочівництва.

 
26 84(4Укр)6-5
М18

Маланюк, Є.

        Поезії з нотатників (із недрукованої спадщини) / Є. Маланюк ; підгот. текстів, упорядкув., вступ. ст. та прим. Л. Куценка. - Кіровоград : Спадщина, 2003. - 95 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Маланюка -- літературна спадщина

Анотація:   До цього видання включені недруковані поезії із письменникового архіву, що зберігається в Українській вільній академії наук у США.

 
27 65.290я73-1
Д33

Денисенко, М. П.

        Економіка підприємства: Пошук шляхів розвитку [Текст] : посібник / М. П. Денисенко. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 78 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Інноваційно-інвестційна діяльність підприємства

Ключові слова (ненормовані): інвестування -- державна економічна політика

Анотація:   У праці відомого науковця, доктора економічних наук, академіка Української технологічної академії розглянуто функції, притаманні підприємствам незалежно від економічної системи, в якій вони діють. Подано основи стимулювання інноваційно-інвестційної діяльності підприємства й ефективного залучення джерел інвестування. Розкрито сутність інновацій та інвестицій, їх взаємозв"язок з макро-, мезо і мікроеконеомічними показниками економіки. Всебічно досліджено організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства через державну економічну політику. Визначено шляхи якнайефективнішого впливу її на економіку України.

 
28 83.3(4Укр)6-8...8л6
В48

        Володимир Винниченко - художник [Текст] : [альбом] / Ін-т літератури ім. Т. Шевченка НАН України. - К. : Мистецтво, 2007. - 224 с.

Рубрики: Винниченко, В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): картини -- графіка -- живопис Винниченка В.

Анотація:   В альбомі подано мистецький доробок видатного українського письменника і державного діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951). Близько півтори сотні творів олійного живопису та графіки, а також картини, подаровані родині Винниченка закордонними українськими художниками і зарубіжними митцями, - цю неоціненну спадщину майстра слова і пензля передала в Україну в 2000 та 2002 роках згідно з заповітом його дружини Розалії Винниченко Українська Вільна Академія Наук у США. Нині ця колекція зберігається у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

 
29 95.4
З32

        Збірник праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903-1991) / Наук. т-во ім. Шевченка. - Л. : [Видавництво НТШ у Львові], 1996. - 311 с.

Зміст:
  Рудницький Л.  Василь Лев - невтомний науковець і педагог. Біографічний нарис. Список важливіших друкованих праць / Л. Рудницький. - С. 9-20
  Ленцик В.  Мій професор, товариш праці і приятель / В. Ленцик. - С. 20-24
  Храплива-Щур Л.  Кілька пожовклих витинків із часописів / Л. Храплива-Щур. - С. 24-27
  Чопик Д.  Василь Лев - літописець і дослідник процесів розмовою галицького говору / Д. Чопик. - С. 27-33
  Лесів М.  Професор Василь Лев / М. Лесів. - С. 33-39
  Горбач О.  Шведські глоси у стокгольмській копії Бериндиного "Лексикону" / О. Горбач. - С. 39-54
  Рудницький Я.  Ономастика Ужевича з 1643 року / Я. Рудницький. - С. 54-60
  Омецінський О.  Назовництво місцевостей у регіональних виданнях / О. Омецінський. - С. 60-63
  Чуб Д.  Видатний письменник, захисник мови і прав людини / Д. Чуб. - С. 63-72
  Славутич Я.  Удосконалення українського правопису / Я. Славутич. - С. 72-89
  Орэхва О.  Мастацка-ідэйная блізасьць Янкі Купалы і Тараса Шаучэнкі / О. Орэхва. - С. 89-108
  Павлів О.  Поема-містерія "Великий льох" Тараса Шевченка / О. Павлів. - С. 108-119
  Лабунька М.  Одна фраза із "Збірника Святослава 1076" у "Лисі Микиті" Івана Франка / М. Лабунька. - С. 119-123
  Жила В.  "Свинська конституція" - визначний сатиричний твір Івана Франка / В. Жила. - С. 123-131
  Баб'як П.  Наукова творчість І. Франка, основна на староєвропейському письменстві та біблійних мотивах / П. Баб'як. - С. 131-147
  Пазуняк Н.  Проблема двійника в поемах Івана Франка "Поєдинок" і "Похорон" / Н. Пазуняк. - С. 147-154
  Герус-Тарнавецька І.  Образ жінки в українському канадському фольклорі / І. Герус-Тарнавецька. - С. 154-177
  Янів В.  Автентичність почувань і родина в "Лісовій пісні" / В. Янів. - С. 177-191
  Чорній С.  Історично-філософські аспекти у драматургії Івана Кочерги / С. Чорній. - С. 191-200
  Лоза М.  Олекса Варавва (О. Кобець) / М. Лоза. - С. 200-242
  Розумний Я.  Тема зради у драматичних поемах Ліни Костенко / Я. Розумний. - С. 242-250
  Педан-Попіль Н.  Словесний живопис пейзажів Михайла Коцюбинського / Н. Педан-Попіль. - С. 250-261
  Кравченюк О.  Гергарт Гауптман і українська література / О. Кравченюк. - С. 261-177
  Падох Я.  Комісія Української Академії наук у Києві для вивчення історії українського права (1919-1933): її програма і досягнення / Я. Падох. - С. 277-289
  Лужницький Г.  Перегінсько та адміністрація столових дібр Галицької митрополії до 1939 року / Г. Лужницький. - С. 289-294
  Ленцик В.  Духовна семінарія у Львові / В. Ленцик. - С. 294-301
  Любинецька Ф.  Погляд у майбутнє українського шкільництва в еміграції / Ф. Любинецька. - С. 301-307

Рубрики: Лев В. - про нього
Історія мовознавства - Персоналія

 
30 79.3
А87

        Архівознавство. Археографія. Джерелознавство [Текст] : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 10 / Держ. ком. архівів України, Український НДІ Архівної справи та документознавства, НАН України [та. - К. : ДЦЗД НАФ, 2009. - 384 с.

Зміст:
  Матяш І.  Погляди В. М. Автократова на об'єкт і предмет архівознавства / І. Матяш. - С. 11-24
  Буряк Л.  Історико-фемінологічні студії в системі Української академії наук / Л. Буряк. - С. 24-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зозуля С.  Архівознавство та суміжні наукові галузі: проблема взаємозв'язку терміносистем / С. Зозуля. - С. 46-60
  Коник Ю.  Межові архіви Південного правобережжя України: зародження, склад, проблеми збереженості документів (кінець xviii - перша третина XIX ст.) / Ю. Коник. - С. 60-81
  Макієнко О.  Охорона земських архівів на Слобожанщині в 1920-х роках / О. Макієнко. - С. 82-91
  Вінтонів Х.  Електронні документальні колекції архівної україніки на веб-сайті Манітобського університету (Канада) / Х. Вінтонів. - С. 91-107
  Кулешов С.  Про поняття "типовий документ" у традиційному документознавстві / С. Кулешов. - С. 108-115
  Гаращук Т.  Діловодні документи Волинського дворянського депутатського зібрання: видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. XIX ст.) / Т. Гаращук. - С. 116-129
  Леміш Н.  Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині XIX ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії / Н. Леміш. - С. 130-139
  Слизький А.  Проблема надання юридичної сили службовим електронним документам / А. Слизький. - С. 140-150
  Шаповал А.  Джерела до громадсько-політичної та наукової діяльності Дмитра Володимировича Антоновича / А. Шаповал. - С. 151-162
  Патик В.  Роль В'ячеслава Ілліча Стрельського у розвитку джерелознавства / В. Патик. - С. 162-173
  Шипко Л.  Джерелознавчі студії Михайла Михайловича Бережкова (1850-1932) / Л. Шипко. - С. 173-194
  Іващук Л.  Документальні джерела Музею українських діячів науки та мистецтва при ВУАН (1918-1933) (загальний огляд) / Л. Іващук. - С. 195-210
  Старовойт С.  Особові фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження / С. Старовойт. - С. 210-224
  Ємчук О.  Участь С. І. Маслова у діяльності підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році / О. Ємчук. - С. 225-234
  Боряк О.  Архівна спадщина етнографа Василя Кравченка з родильної обрядовості українців / О. Боряк. - С. 234-240
  Серга Ж.  Свідчення документів про українізацію 20-30-х років XX ст. у Києві / Ж. Серга. - С. 241-246
  Лисаківська А.  Деякі аспекти життя української політичної еміграції в Румунії між двома світовими війнами / А. Лисаківська. - С. 246-253
  Даниленко В.  Українська історія в листівках і плакатах (із фондів Державного архіву Київської області) / В. Даниленко. - С. 254-263
  Вербіцька О.  Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні / О. Вербіцька. - С. 263-271
  Коломієць В.  Картографічні документи Білоцерківського краєзнавчого музею / В. Коломієць. - С. 272-292
  Щербак М.  Документи губернських жандармських управлінь в Україні / М. Щербак. - С. 293-299
  Клименко Т.  Документи з історії Черкаського національного університету ім Б. Хмельницького / Т. Клименко. - С. 299-307
  Петрук О.  До історії Міністерства фінансів УНР доби Директорії (на основі огляду документів фонду 1509 ЦДАВО України) / О. Петрук. - С. 308-325
  Чернецький Є.  Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольського гербу Дембно) / Є. Чернецький. - С. 326-342
  Ростислав М.  Система й мережа архівів державної архівної служби Польщі / М. Ростислав. - С. 343-364

Анотація:   До збірника увійшли статті провідних фахівців та молодих дослідників з питань теорії і практики архівної справи, джерелознавства, документознавства, в яких, зокрема, розглянуто проблему дотичності архівознавства із суміжними науками, проаналізовано сутність типових документів з точки зору традиційного документознавства, висвітлено питання надання юридичної сили службовим електронним документам тощо.

 
31 63.3(4Укр)-7кр
Ч48

        Черкаський край - земля Богдана і Тараса [Текст] : культурологічний збірник / за ред.: Б. В. Губського, В. М. Литвина, В. А. Смолія. - К. : Українські пропілеї, 2002. - 653 с.

Зміст:
  Смолій В.  Державотворча спадщина Богдана Хмельницького та сучасність / В. Смолій. - С. 18-27
  Чабан А.  Черкащина: біля джерел українського етносу / А. Чабан. - С. 28-32
  Губський Б.  Богдан Хмельницький: від державної ідеї до Української козацької держави / Б. Губський. - С. 33-45
  Савчук Ю.  Штрих до епохи Б. Хмельницького: особисті речі гетьмана України у колекціях музеїв Європи / Ю. Савчук. - С. 46-66
  Кучерук О.  Пам'ятники Шевченка на земній кулі... / О. Кучерук. - С. 67-80
  Кричевський В.  Заповідник Т. Г. Шевченка в Каневі / В. Кричевський, П. Костирко. - С. 140-143
  Качор А.  Василь Доманицький (1877-1910) / А. Качор. - С. 144-147
  Ернст Ф.  З учнівських років Шевченка-художника / Ф. Ернст. - С. 163-176
  Яковлів А.  Намісники, державці і старости господарського замку Черкаського наприкінці 15 і в 16 ст. / А. Яковлів. - С. 207-217
  Максимович М.  Бубнівська сотня / М. Максимович. - С. 218-262
  Сагарда Н.  Місто Золотоноша та його святі храми / Н. Сагарда. - С. 263-299
  Іващенко Ф.  Кропивна- місто полкове / Ф. Іващенко. - С. 300-303
  Ткаченко М.  Уманщина в 15-17 ст. / М. Ткаченко. - С. 304-338
  Кілессо С.  "Чигрине, Чигрине, мій друже єдиний..." / С. Кілессо. - С. 339-358
  Заклинський М.  Хмельницький як полководець / М. Заклинський. - С. 359-371
  Солодар О.  Останній чигиринський гетьман / О. Солодар. - С. 372-379
  Прокопенко В.  Рід: Мировичі, Полуботки / В. Прокопенко. - С. 408-429
  Максимович М.  Спогад про Золотоношу / М. Максимович. - С. 430-441
  Максимович М.  Сотник Петро Невіровський та його син, герой дванадцятого року / М. Максимович. - С. 442-452
  Бондар О.  Мужицький генерал ( Й. Гладкий) / О. Бондар. - С. 453-456
  Хаврусь С.  Стеблів у житті та творчості І. С. Нечуя-Левицького / С. Хаврусь. - С. 457-460
  Сорокер Я.  Українські теми у творчій спадщині Петра Чайковського / Я. Сорокер. - С. 460-464
  Антонова О.  Доля вченого (М. Ф. Біляшівського) / О. Антонова. - С. 465-470
  Меркур'єв В.  Іван Піддубний / В. Меркур'єв. - С. 471-481
  Дзей М.  Чарівниця української сцени (Наталя Ужвій) / М. Дзей. - С. 482-485
  Пономаренко М.  Холодноярська республіка / М. Пономаренко. - С. 486-497
  Осьмачка Т.  Павло Филипович / Т. Осьмачка. - С. 498-508
  Городинець І.  В сузір'ї бойчука (художник Іван Падалка) / І. Городинець. - С. 540-543
  Кучерук О.  Держава без армії ( до 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка) / О. Кучерук. - С. 544-577
  Розгін І.  Літопис роду Симиренків / І. Розгін. - С. 578-605
  Ярмусь С.  Памфіл Данилович Юркевич - християнський філософ / С. Ярмусь. - С. 606-612
  Приступа С.  Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук / С. Приступа. - С. 613-621
  Педаш В.  Садово-паркова архітектура Драбівщини / В. Педаш. - С. 627-629
  Клід Г.  Борис Плаксій - могутній талант / Г. Клід. - С. 640-643
  Кучеренко Л.  Золотий голос Драбівщини. До портрета Діани Петриненко / Л. Кучеренко. - С. 644-646
  Юдова-Романова К.  Черкаський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка / К. Юдова-Романова. - С. 647-649

Рубрики: Черкащина - Історія
Черкаська область

Ключові слова (ненормовані): краєзнавство Черкащини

Анотація:   Книга порушує глибокі проблеми багатовікової історії та культури Черкаського краю, висвітлює його роль у державному становленні і духовному житті України.

 
32 63.3(4Укр-4Чек)-7
Ч48

        Черкаський край - земля Богдана і Тараса [Текст] : культурологічний збірник / за ред.: Б. В. Губського, В. М. Литвина, В. А. Смолія. - К. : Українські пропілеї, 2003. - 775 с.

Зміст:
  Смолій В.  Державотворча спадщина Богдана Хмельницького та сучасність / В. Смолій. - С. 18-27
  Чабан А.  Черкащина: біля джерел українського етносу / А. Чабан. - С. 28-32
  Губський Б.  Богдан Хмельницький: від державної ідеї до Української козацької держави / Б. Губський. - С. 33-45
  Савчук Ю.  Штрих до епохи Б. Хмельницького: особисті речі гетьмана України у колекціях музеїв Європи / Ю. Савчук. - С. 46-66
  Дзюба І.  Шеченко вчора, нині і завжди / І. Дзюба. - С. 67-73
  Кучерук О.  Пам'ятники Шевченка на земній кулі... / О. Кучерук. - С. 74-88
  Скрипник А.  Примарилось на чужині... Шевченків шлях до Холодного Яру / А. Скрипник. - С. 88-128
  Кричевський В.  Заповідник Т. Г. Шевченка в Каневі / В. Кричевський, П. Костирко. - С. 140-143
  Честахівський Г.  Епізод на могилі Тараса Шевченка / Г. Честахівський. - С. 128-140
  Кобець О.  Де спочиває Тарас / О. Кобець. - С. 141-146
  Кричевський В.  Заповідник Т. Г. Шевченка в Каневі / В. Кричевський, П. Костирко. - С. 147-150
  Качор А.  Василь Доманицький (1877-1910) / А. Качор. - С. 151-154
  Гнатюк В.  Попередник Шевченкових "Гайдамаків" / В. Гнатюк. - С. 155-169
  Ернст Ф.  З учнівських років Шевченка-художника / Ф. Ернст. - С. 170-183
  Колесникова К.  Імена. Дещо про родину Варфоломія Шевченка / К. Колесникова. - С. 184-199
  Гальченко С.  Любити Шевченка - це насамперед жити за його заповітами / С. Гальченко. - С. 200-203
  Жулинський М.  Шевченко і сучасна духовна ситуація / М. Жулинський. - С. 204-212
  Хоменко В.  Шляхами нашої історії / В. Хоменко. - С. 213-222
  Яковлів А.  Намісники, державці і старости господарського замку Черкаського наприкінці 15 і в 16 ст. / А. Яковлів. - С. 223-233
  Винар Л.  Князь Дмитро Вишневецький / Л. Винар. - С. 234-285
  Максимович М.  Бубнівська сотня / М. Максимович. - С. 286-330
  Сагарда М.  Місто Золотоноша та його святі храми / Н. Сагарда. - С. 331-367
  Іващенко Ф.  Кропивна- місто полкове / Ф. Іващенко. - С. 368-371
  Ткаченко М.  Уманщина в 15-17 ст. / М. Ткаченко. - С. 372-406
  Мочульський М.  Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини / М. Мочульський. - С. 407-436
  Кілессо С.  "Чигрине, Чигрине, мій друже єдиний..." / С. Кілессо. - С. 437-456
  Заклинський М.  Хмельницький як полководець / М. Заклинський. - С. 457-469
  Солодар О.  Останній чигиринський гетьман / О. Солодар. - С. 470-477
  Щерба В.  Люди Драбівщини / В. Щерба. - С. 478-481
  Сакун К.  Селеще Шрамківка / К. Сакун. - С. 481-505
  Прокопенко В.  Рід: Мировичі, Полуботки / В. Прокопенко. - С. 506-527
  Максимович М.  Спогад про Золотоношу / М. Максимович. - С. 528-539
  Максимович М.  Сотник Петро Невіровський та його син, герой дванадцятого року / М. Максимович. - С. 540-550
  Бондар О.  Мужицький генерал / О. Бондар. - С. 551-553
  Хаврусь С.  Стеблів у житті та творчості І. С. Нечуя-Левицького / С. Хаврусь. - С. 554-557
  Сорокер Я.  Українські теми у творчій спадщині Петра Чайковського / Я. Сорокер. - С. 558-562
  Пшеничний М.  Великий польський музикант і літератор Кароль Шимановський і наш край / М. Пшеничний. - С. 563-572
  Антонова О.  Доля вченого (М. Ф. Біляшівського) / О. Антонова. - С. 573-578
  Меркур'єв В.  Іван Піддубний / В. Меркур'єв. - С. 579-589
  Дзей М.  Чарівниця української сцени (Наталя Ужвій) / М. Дзей. - С. 590-593
  Пономаренко М.  Холодноярська республіка / М. Пономаренко. - С. 594-605
  Осьмачка Т.  Павло Филипович / Т. Осьмачка. - С. 606-616
  Слабошпицький М.  Рукопис, знайдений у Куцівці / М. Слабошпицький. - С. 617-626
  Слабошпицький М.  Наближення до М. Драй-Хмари / М. Слабошпицький. - С. 627-630
  Драй-Хмара М.  Щоденникові записи, нотатки / М. Драй-Хмара. - С. 631-647
  Городинець І.  В сузір'ї бойчука (художник Іван Падалка) / І. Городинець. - С. 648-651
  Петров Б.  Що робили Гітлер і Муссоліні в Умані у серпні 1941 р. / Б. Петров. - С. 652-660
  Полєвой Б.  У наступі / Б. Полєвой. - С. 661-676
  Полєвой Б.  Командуючий фронтом Іван Черняховський / Б. Полєвой. - С. 677-679
  Кучерук О.  Держава без армії ( до 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка) / О. Кучерук. - С. 680-685
  Розгін І.  Літопис роду Симиренків / І. Розгін. - С. 686-713
  Слабошпицький М.  "Ваша серцем Т." / М. Слабошпицький. - С. 714-727
  Ярмусь С.  Памфіл Данилович Юркевич - християнський філософ / С. Ярмусь. - С. 728-734
  Приступа С.  Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук / С. Приступа. - С. 735-743
  Черненко С.  Феномен Олексія Баранникова почався в Золотоноші / С. Черненко. - С. 744-748
  Педаш В.  Садово-паркова архітектура Драбівщини / В. Педаш. - С. 749-751
  Негода М.  Мистецтво народжується з любові / М. Негода. - С. 752-758
  Вакуленко П.  В гостях у матері Василя Симоненка / П. Вакуленко. - С. 759-761
  Клід Г.  Борис Плаксій - могутній талант / Г. Клід. - С. 762-765
  Кучеренко Л.  Золотий голос Драбівщини. До портрета Діани Петриненко / Л. Кучеренко. - С. 766-768
  Юдова-Романова К.  Черкаський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка / К. Юдова-Романова. - С. 796-771
  Стадниченко В.  На прощу до Сковороди (До 280-річчя від дня народження видатного мислителя) / В. Стадниченко. - С. 772-775

Рубрики: Черкащина - Історія
Черкаська область

Ключові слова (ненормовані): краєзнавство Черкащини

Анотація:   Книга порушує глибокі проблеми багатовікової історії та культури Черкаського краю, висвітлює його роль у державному становленні і духовному житті України.

 
33 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 20-21 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України , Голов. редкол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані. - К. : Видавництво інституту історії України, 2002. - 706 с.

Зміст:
  Тронько П. Т.  Підсумки і перспективи розвитку історичного краєзнавства в Україні / П. Т. Тронько. - С. 3-13
  Савчук В. О.  Краєзнавчий рух 20-30-х рр. ХХ ст.: нове бачення проблеми / В. О. Савчук. - С. 14-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головатенко В. А.  Громадські форми охорони пам'яток культури України в середині 1920-х рр. / В. А. Головатенко. - С. 30-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крук О. І.  Українські музеї у 1940-х 1970-х рр. / О. І. Крук. - С. 46-57
  Зінченко В. А.  Проблеми внутрішнього молодіжного туризму в Україні у 70-80-ті рр. ХХ ст. (на прикладі діяльності БММТ "Спутник" ЦК ЛКСМУ) / В. А. Зінченко. - С. 58-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верменич Я. В.  Роль і місце історичної регіоналістики в системі соціогуманітарних наук / Я. В. Верменич. - С. 79-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк О. В.  Історичні основи етнополітики в Україні / О. В. Антонюк. - С. 95-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гринь О. В.  Топографічні описи Новгород-Сіверського намісництва у 80-х роках XVIII ст. / О. В. Гринь. - С. 108-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янишин Б.  Політична інституалізація народовської течії в Галичині: створення "Народної Ради" / Б. Янишин. - С. 122-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гальчак С. Д.  Подільські "остарбайтери" у нацистському рейху: умови праці та побуту / С. Д. Гальчак. - С. 142-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Себастіянська О.  Протинімецький фронт Української повстанської армії на Рівненщині / О. Себастіянська. - С. 157-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрук В. І.  Протестні ініціативи населення міст України щодо окупації Чехословаччини в 1968 р. / В. І. Дмитрук. - С. 173-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дровозюк С. І.  Народна культура і "культурна революція": історіографія гуманітарного конфлікту / С. І. Дровозюк. - С. 186-199. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лаврик Г. В.  Емігрантська історіографія 20-30-их років про політико-правове становище церкви в Україні / Г. В. Лаврик. - С. 200-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юсова Н. М.  Концепція етногенезу східних слов'ян в українській історіографії 30-40-х рр. ХХ ст. / Н. М. Юсова. - С. 216-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ченцов В. В.  Архівно-слідчі справи як джерело до історії боротьби ОУН - УПА у Придніпров'ї / В. В. Ченцов, Д. В. Арієрейський. - С. 234-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудий Г. Я.  Становлення Української академії наук за матеріалами періодики 1917-1920 рр. / Г. Я. Рудий. - С. 268-282. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білошицький С. В.  Публічна діяльність судової системи як фактор політичного життя України в 1918-1925 рр. / С. В. Білошицький. - С. 283-302. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Войналович О. О.  Історична та гуманістична обумовленість розвитку освіти національних меншин України 1917-1930 рр. ХХ ст. / О. О. Войналович. - С. 303-315. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Очеретянко С. І.  Забезпечення підручниками німецької школи в 20-х роках ХХ ст.: економічні проблеми та полвтичні дискусії / С. І. Очеретянко. - С. 316-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васильєв В. Ю.  Інформування Л. Кагановича органами ГПУ УСРР в 20-х рр. ХХ ст. / В. Ю. Васильєв. - С. 336-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подкур Р. Ю.  ВЧК - ГПУ - НКВД в партійно-державній структурі управління СРСР / Р. Ю. Подкур. - С. 350-360. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сушко О. В.  Сталінська національна політика щодо українського населення Росії (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) / О. В. Сушко. - С. 361-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Місінкевич Л. Л.  Політика партійно-державного керівництва України щодо національних меншин Поділля в 30-ті роки ХХ ст. / Л. Л. Місінкевич. - С. 372-392. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сорока Ю. М.  Політичні репресії серед населення Західної України в 1939-1941 рр. / Ю. М. Сорока. - С. 393-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Войналович В. А.  Доля римо-католицького культу в Україні в умовах політики державного атеїзму (кінець 50-х перша половина 60-х років ХХ ст.) / В. А. Войналович. - С. 405-425. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пашиніна Т. С.  Виникнення демократичного молодіжного руху в Україні (кінець 80-х початок 90-х рр. ХХ ст.) / Т. С. Пашиніна. - С. 426-447. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Струкевич О. К.  Донос, змова як складові політичної культури старшин Гетьманщини / О. К. Струкевич. - С. 448-457. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федірко А. І.  Знавець української старовини (до 200-річчя з народження М. Й. Судієнка) / А. І. Федірко. - С. 458-470. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бонь О. І.  Олекса Новицький та Михайло Грушевський: до історії взаємин / О. І. Бонь. - С. 471-485. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завальнюк О. М.  Академік В. І. Вернадський і творення національної університетської системи освіти в Україні / О. М. Завальнюк. - С. 486-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федірко О. А.  Наукова спадщина М. М. Ткаченка у вивченні історії Черніговщини / О. А. Федірко. - С. 498-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л. В.  Доля керівників Київського університету в 30-ті роки ХХ ст. / Л. В. Шевченко. - С. 511-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Русак А. В.  Харизма и коллаборационизм вождей антикоминтерновского пакта / А. В. Русак. - С. 528-554. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Реєнт О. О.  Права та свободи людини у демократичних країнах світу / О. О. Реєнт. - С. 555-587. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Адамовський В. І.  Масові депортації українського населення в 20-х першій половині 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами вищого політичного керівництва України) / В. І. Адамовський. - С. 588-610. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мусієнко І. В.  Репресії проти членів румунських політичних партій та організаційна території Чернівецької області у 1940-1941 рр. / І. В. Мусієнко. - С. 611-632. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестуля С. О.  Маловідомі сторінки політичних репресій на Полтавщині середини 40-х - поч. 50-х рр. ХХ ст. / С. О. Нестуля. - С. 633-647. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бажан О. Г.  Ресталінізація в Україні другої половини 1960-х років / О. Г. Бажан. - С. 648-662. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться у науковій обіг, розглядаються актуальні малодосліджені проблеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя України XVIII-XX ст., висвітлюється внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, розкриваються питання формування і функціонування радянської тоталітарної системи в УРСР.

 
34 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 16 / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т, каф. історії та культури України. - Переяслав-Хмельницький : [ПХДПУ], 2005. - 340 с.

Зміст:
  Макаров М. А.  Пам'яті Валентина Васильовича Сєдова / М. А. Макаров. - С. 8-11
  Седов В. В.  Освоение славянским населением Восточно-Европейской равнины / В. В. Седов. - С. 12-17. - Библиогр. в конце ст.
  Моця О. П.  Село давньоруського півдня результати і перспективи дослідження / О. П. Моця. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрашенко В. О.  Давньоруський комплекс пам'яток поблизу с. Бучак (до проблеми соціально-економічної типології давньоруських поселень) / В. О. Петрашенко. - С. 23-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бєляєва С. О.  Актуальні аспекти моделювання системи сільського господарства Південної Русі X-XIII ст. / С. О. Бєляєва. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаров М. А.  Культурный ландшафт Суздальского Ополья XI-XIII вв. и проблемы политического самоопределения Суздальской земли / М. А. Макаров. - С. 38-46
  Веремейчик Е. М.  Византийские амфоры на сельских поселениях Черниговщины / Е. М. Веремейчик, В. Ю. Коваль. - С. 47-56. - Библиогр. в конце ст.
  Розанова Л. С.  Технологические особенности в производстве кузнечной продукции с сельских поселений XI-XIII вв. на территории Белозерья / Л. С. Розанова, Н. Н. Терехова. - С. 57-62. - Библиогр. в конце ст.
  Зоценко В. М.  Наконечники ножен мечей типа I:2-P. PAULSEN в Южной Руси / В. М. Зоценко. - С. 63-72. - Библиогр. в конце ст.
  Ениосова Н. В.  Новые находки матриц для тиснения с территории Древней Руси / Н. В. Ениосова, Т. Г. Сарачева. - С. 73-83. - Библиогр. в конце ст.
  Вознесенская Г. А.  Железоделательное и кузнечное производство в Древнем Киеве / Г. А. Вознесенская, С. В. Паньков. - С. 84-87. - Библиогр. в конце ст.
  Івакін Г. Ю.  Знахідки творів кам'яної пластики з розкопок 1998 р. Михайлівського Золотоверхого монастиря / Г. Ю. Івакін, В. Г. Пуцко. - С. 88-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак М. А.  Про деякі спірні питання історичної топографії ранньосередньовічнього Києва / М. А. Сагайдак. - С. 94-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчан І. І.  Локальні оборонні споруди Верхнього Києва X-XI ст. / І. І. Мовчан, А. О. Козловський, М. М. Ієвлев. - С. 105-115
  Козак О. Д.  Особливості демографічної структури населення середньовічного Києва за даними антропології / О. Д. Козак. - С. 116-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козюба В. К.  Средняя продолжительность жизни взрослого населения Древней Руси (историко-археологический и демографический аспекты) / В. К. Козюба. - С. 123-129. - Библиогр. в конце ст.
  Рычка В. М.  Чью славу переял Переяслав? / В. М. Рычка. - С. 130-134. - Библиогр. в конце ст.
  Колибенко О. В.  Основні результати та перспективи археологічних досліджень Переяславля Руського / О. В. Колибенко. - С. 135-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бузян Г. М.  Археологічні дослідження давньоруського Переяслава протягом останнього десятиріччя / Г. М. Бузян [и др.]. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Роздобудько М. В.  Проблеми охорони та збереження визначних пам'яток давньоруського Переяслава / М. В. Роздобудько. - С. 150-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрченко О. В.  Даньоруська спадщина пізньосередньовічного Переяслава / О. В. Юрченко. - С. 155-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Иоаннисян О. М.  О двух памятниках Переяславского зодчества и об их месте в общей картине развития архитектуры Руси конца XI-первой трети XII века (Киев, Чернигов, Переяславль, Новгород и Псков в их архитектурном взаимодействии) / О. М. Иоаннисян. - С. 165-177. - Библиогр.: с.
  Беляев Л. А.  Основные тенденции в археологическом изучении архитектуры средневизантийского периода (Константинополь, Малая Азия, Древняя Русь) / Л. А. Беляев. - С. 178-181
  Зыков П. Л.  Новые исследования Дмитриевского собора во Владимире / П. Л. Зыков. - С. 182-185. - Библиогр.: с.
  Томашевський А. П.  Дослідницькі програми і особливості Овруцького проекту вивчення і збереження спадщини середньовічної Овруцької волості / А. П. Томашевський. - С. 186-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павленко С. В.  Исследование производственных комплексов Овруцкой средневековой индустрии пирофилитового сланца в 2002 году / С. В. Павленко. - С. 195-209. - Библиогр. в конце ст.
  Вовкодав С. М.  Деякі аспекти використання програмного пакету Surfer 7.04 в археологічних дослідженнях середньовіччя / С. М. Вовкодав. - С. 210-216. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Звіздецький Б. А.  Про деякі підсумки та перспективи досліджень укріплених поселень Древлянської землі VIII-XVII ст. / Б. А. Звіздецький. - С. 217-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моргунов Ю. Ю.  К вопросу о разделе южнорусских земель в 1026 г. "По Днепр" / Ю. Ю. Моргунов. - С. 221-227. - Библиогр. в конце ст.
  Кулатова І. М.  Давньоруські старожитності Кременчуцького Подніпров'я / І. М. Кулатова, К. М. Мироненко, О. Б. Супруненко. - С. 228-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пуголовок Ю. О.  До питання про ідентифікацію зернових ям з посаду літописної Лтави X-XI ст. / Ю. О. Пуголовок. - С. 235-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В. П.  Давньоруський Батурин / В. П. Коваленко, Ю. М. Ситий. - С. 237-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Готун І. А.  Експериментальна археологія в роботі Північної експедиції / І. А. Готун, А. В. Петраускас. - С. 243-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Возний І. П.  До проблеми історіографії, походження назви та часу появи літописного Василева / І. П. Возний. - С. 253-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колеснікова В. А.  До історії досліджень В. В. Хвойки у садибі М. Петровського в Києві / В. А. Колеснікова. - С. 259-266. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко О. М.  Давньоруська історія в ідеологічному обгрунтуванні політики Голокосту в Україні / О. М. Гончаренко. - С. 267-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коцур Н. І.  Діяльність органів влади та охорони здоров'я по подоланню соціальних захворювань у першій половині 1920-х рр. / Н. І. Коцур. - С. 273-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин Ю. В.  Антропонімія мешканців "Государевых описных малороссийских раскольничьих слобод" (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії) / Ю. В. Волошин. - С. 277-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Строчинська Ю.  Українське товариство Червоного Хреста: допомога населенню України в період голоду 1921-1923 рр. / Ю. Строчинська. - С. 288-291. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна Т. В.  До питання появи христовірів в Україні: спроба часової та просторової локалізації / Т. В. Нагорна. - С. 292-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коцур В. В.  Особливості терористичних актів на території Росії (2000-2004 рр.) системний аналіз / В. В. Коцур. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ігнатенко С. М.  На шляху до створення Української Академії Наук / С. М. Ігнатенко. - С. 306-310. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Котломанітова Г.  Школи України кінця XIX - початку XX століть: світоглядні парадигми / Г. Котломанітова, Н. В. Ігнатенко. - С. 311-319. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смакота Л. В.  Сучасна історіографія професійної компетентності вчителів початкових класів / Л. В. Смакота, Н. В. Ігнатенко. - С. 320-328. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т. М.  Василь Сімович - історик освіти і науки / Т. М. Когут, Н. В. Ігнатенко. - С. 329-334. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Сєдов В. В. - про нього російський археолог
Археологія України

Анотація:   До збірника увійшли матеріали наукового семінару "Актуальні пробеми давньоруської археології" за участю науковці України та Росії, що відбувся 12-14 травня 2004 року у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

 
35 81.2Ук
Т48

Ткаченко, О. Б.

        Українська мова: сьогодення й історична перспектива / О. Б. Ткаченко ; наук. ред. Г. П. Півторак. - К. : Наукова думка, 2014. - 512 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): соціолінгвістична класифікація мов світу -- українська культура -- мовна стійкість українців -- європейське мовне

Анотація:   Працю знаного мовознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України О. Б. Ткаченка присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) у зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу, а також засобам подолання кризових моментів їх розвитку. Написана в популярній формі, книга призначається всім шанувальникам української мови. Вона буде особливо необхідною для державних службовців, політиків, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів.

 
36 91.9:83
І48

        Микола Ільницький [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во освіти України, Наук. б-ка Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 254 с.

Рубрики: Ільницький М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У бібліографічному покажчику відображений творчий і науковий доробок відомого українського письменника і вченого, члена-кориспондента Національної академії наук України, професора Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувача відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України Ільницького Миколи Миколайовича. До покажчика включені окремі видання його літературознавчих праць, поетичних творів, художніх перекладів, записів народних пісень, історико-літературні та літературно-критичні статті, рецензії тощо. Відображені також праці, які упорядкував чи редагував вчений. У покажчику подана також література про М. Ільницького.

 
37 84(4Укр)6-4
Б61

Білоусов, Є. В.

        Агатангел Кримський - учений та письменник [Текст] : художньо-докум. повість для дітей / Є. В. Білоусов. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 278 с.

Рубрики: Кримський А. Ю. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Кримський А.

Анотація:   Художньо-документальна повість "Агатангел Кримський - учений та письменник" розповідає про життя і творчість визначного українського вченого, письменника, сходознавця, історика української мови, одного з фундаторів Академії Наук України, академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871 - 1942 рр.). Новий твір Євгена Білоусова продовжує багатотомний авторський проект "Відомі та знамениті".

 
38 63.3(4Укр)6
У45

        Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика [Текст] : зб. статей. Вип. 5 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : 2001. - 220 с.

Зміст:
  Смольніцька М. К.  Колегія Павла Галагана: маловідомі сторінки історії / М. К. Смольніцька. - С. 14-26
  Люзняк М.  Товариство "Просвіта" у Львові і проблема популяризації видань (поч. ХХ ст.) / М. Люзняк. - С. 27-32
  Зайцева З. І.  Наука та науковці на сторінках "Ruthenische Revue" (1903-1905 рр.) / З. І. Зайцева. - С. 33-44
  Герасимова Г. П.  Українське наукове товариство і меценатство (1907-1921 рр.) / Г. П. Герасимова. - С. 45-57
  Дорогих Л. В.  Аматорське мистецтво в Україні на початку ХХ ст. / Л. В. Дорогих. - С. 58-64
  Стрілець В. В.  Ставлення українських радикал-демократів до національних меншин України (1904-1930-ті роки) / В. В. Стрілець. - С. 65-70
  Телячий Ю. В.  Іван Стешенко: трагедія українського інтелігента / Ю. В. Телячий. - С. 70-73
  Кравченко А. А.  Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917-1920 рр.) / А. А. Кравченко. - С. 74-81
  Рабенчук О. П.  Робсельінспекція як інструмент політики українізації (1920-30-ті роки) / О. П. Рабенчук. - С. 82-88
  Водотика С. Г.  Соціокультурна характеристика наукової інтелігенції УСРР 20-х років ХХ ст. / С. Г. Водотика. - С. 89-93
  Ашаренкова Н. Г.  Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20-30 рр. ХХ ст.) / Н. Г. Ашаренкова. - С. 93-102
  Жилюк С. І.  Протестантський рух та Обновленська церква в Україні в 20-х роках ХХ ст. : особливості міжконфесійних відносин / С. І. Жилюк. - С. 103-113
  Янковська О. В.  О. С. Чапківський: нарис життя та діяльності (1884-1938 рр.) / О. В. Янковська. - С. 114-119
  Юсова Н. М.  Яков Павлович Прилипко: історик, археолог, етнограф (1925-1978) / Н. М. Юсова. - С. 120-127
  Липинський В. В.  До історіографії розвитку нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки / В. В. Липинський. - С. 128-133
  Бондарчук П. М.  Проблеми українізації профспілкового апарату (1920-ті роки) / П. М. Бондарчук. - С. 134-144
  Бачинський Д. В.  Українська інтелігенція - основна рушійна сила "українізації" / Д. В. Бачинський. - С. 144-153
  Верменич Я. В.  Наступ на українське відродження в ході згортання політики українізації / Я. В. Верменич. - С. 154-159
  Ковальчук О. О.  Національно-культурний розвиток українців в СРСР поза УСРР в контексті політики коренізації (20-ті -початок 30-х рр. ХХ ст.) / О. О. Ковальчук. - С. 166-186
  Дзьобак В. В.  Т. Бульба-Боровець: політична і військова діяльність (1941 р.) / В. В. Дзьобак. - С. 187-192
  Романюк І. М.  Вплив сектантських та інших релігійних течій на селянство у 50-ті - першій половині 60-х років ХХ ст. / І. М. Романюк. - С. 193-200
  Тюрменко І. І.  Іван Огієнко- дослідник духовної культури східних слов'ян / І. І. Тюрменко. - С. 200-204
  Недужко Ю. В.  Роль засобів масової Інформації в кампанії української діаспори по відзначенню Тисячоліття хрещення Руси-України / Ю. В. Недужко. - С. 205-212
  Даниленко В. М.  Українська наука в 1990-і роки / В. М. Даниленко. - С. 3-14

Рубрики: Історія України

Анотація:   Наукові дослідження, вміщені у даному випуску, висвітлюють питання культурної, громадсько-політичної та наукової історії України ХХ століття. Порівняно з попередніми випусками, коло проблем вміщених статей значно розширене за тематикою. Велика увага приділена вивченню історії наукових та культурних центрів - Національної академії наук України, Колегії Павла Галагана, Українського наукового товариства "Просвіта" та ін., діяльності визначних діячів українського руху кінця ХІХ - середини ХХ століття, проблемам історії освіти, церкви та міжконфесійних відносин. Продовжено також дослідження тем "українізації", діяльності ВЧК, життя української діаспори та інтелігенції.

 
39 83.3(4Укр)1
Є94

Єфремов, С. О.

        Літературно-критичні статті / С. О. Єфремов. - К. : Дніпро, 1993. - 349 с.

Зміст:
  Соловей Е.  На шляху до синтезу / Е. Соловей. - С. 5-14
  Вне закона: к истории цензуры в России. - С. 14-48
  В поисках новой красоты. - С. 48-121
  Котляревський. - С. 121-141
  Між двома душами. - С. 141-153
  Муза гніву та зневір'я. - С. 153-172
  Іван Тобілевич. - С. 172-186
  Поезія всепрощення. - С. 186-193
  Без синтезу. - С. 216-235
  Гармонійний талант. - С. 235-244
  Страчене життя. - С. 244-254
  Літературний автопортрет Шевченка. - С. 254-281
  Історія письменства в працях акад. М.Ф. Сумцова. - С. 281-287
  Провіяний Куліш. - С. 287-294
  Без хліба. - С. 294-314
  Марія Грінченкова. - С. 314-318
  Максимович в історії української самосвідомості. - С. 318-322
  Грінченко. - С. 322-333

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературні дослідження Єфремова С.

Анотація:   На літературний небосхил повертається ім'я і критичний доробок С. О. Єфремова (186-1939), видатного літературознавця, віце-президента Всеукраїнської академії наук, автора відомої двотомної "Історії українського письменства", яку Микола Зеров назвав "каноном" української літератури. С.О.Єфремов належав до плеяди одержимих, тих будівничих науки про літературу, які працювали на цьому терені, саме українському, плідно і пристрасно, залишивши нащадкам численну творчу спадщину, доля якої така ж трагічна, як і її автора. До збірника увійшли дослідження з питань історії літератури (Котляревський, Максимович, Гоголь, Шевченко, Леся Українка, Коцюбинський, Олесь), статті та художньо-мистецькі пошуки багатьох майстрів слова, про тернистий шлях поступу нашої літератури...

 
40 91.9:81
М31

        Лариса Терентіївна Масенко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека. - К. : Києво-Могилянська академія, 2012. - 156 с.

Рубрики: Масенко Л. Т. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Масенко Л. Т.

Анотація:   Це видання продовжує серію "Вчені НаУКМА", започатковану 1999 року. Бібліографічний покажчик репрезентує праці та публікації відомого українського мовознавця, провідного фахівця з соціолінгвістики, автора низки досліджень у галузі українського мовознавства, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного університету "Києво-Могилянська академія" Лариси Терентіївни Масенко. Для науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком філологічної науки в Україні.

 
41 901
Г95

Гуржій, І. О.

        Видатні радянські історики [Текст] : біографічні нариси / І. О. Гуржій, В. С. Петренко ; ред. З. О. Єрмакова. - К. : Радянська школа, 1969. - 248 с.

Анотація:   В книзі розповідається про видатних істориків Радянського Союзу, а також про успіхи, яких досягла історична наука за 50 років Радянської влади. До книги включено нариси про академіків і членів-кореспондентів Академії наук СРСР та всіх Академії наук союзних республік і заслужених діячів науки Української РСР.

 
42 63.3(4Укр)52-282.2
Я45

Якименко, М. А.

        Переселення селян з України на Далекий Схід в епоху ринкових реформ кінця ХІХ - початку ХХ ст. / М. А. Якименко. - Полтава : Інтер Графіка, 2003. - 130 с.

Рубрики: Історія України - Історія селянства

Ключові слова (ненормовані): скасування кріпосного права -- столипінська аграрна реформа -- переселенська політика царизму -- українські переселенці

Анотація:   Книга доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства Полтавської державної аграрної академії М. А. Якименка є першим в історичній науці комплексним дослідженням процесу переселення українських селян на територію далекосхідної окраїни Російської імперії епохи ринкових реформ другої половини XIX - початку XX ст.

 
43 74.483(4Укр)
Х43

Хижняк, З. І.

        Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. - К. : Aкадемія, 2003. - 184 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): Острозька школа -- Київська братська школа -- ректори Київської братської школи -- Петро Могила -- Лаврська школа

Анотація:   Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формуванням його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу, для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд - для англійців, Соборна - для французів, Карловий університет - для чехів, Ягеллонський - для поляків.

 
44 83.3(4)
С48

        Слов'янські літератури [Текст] : доповіді : ХІІ Міжнар. з'їзд славістів (Краків, 27 серп. - 2 верес. 1998 р.) / НАН України, Український ком. славістів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Українська книга, 1998. - 172 с.

Зміст:
  Бовсунівська Т.  Типологічна ідентифікація українського преромантизму / Т. Бовсунівська. - С. 4-16
  Вервес Г.  Іван Франко і європейські літературознавчі та фольклористичні школи його доби / Г. Вервес. - С. 17-38
  Ільницький М.  Філософія "Бронзових м'язів" (Порівняльна характеристика спортивних віршів Казимєжа Вєжинського і Богдана-Ігоря Антонича) / М. Ільницький. - С. 39-56
  Копистянська Н.  Хронотоп як аспект вивчення слов'янського романтизму ( на матеріалі західно-слов'янських літератур у європейському контексті) / Н. Копистянська. - С. 57-74
  Крутікова Н.  Пушкін і слов'янські літератури / Н. Крутікова, Ю. Булаховська, А. Волков. - С. 75-104
  Нахлік Є.  Історіософські погляди П. Куліша в типологічному контексті слов'янського романтизму ( М. Гоголь, М. Грабовський, З. Красінський, Ц. Норвід, П. Прерадович) / Є. Нахлік. - С. 105-138
  Скупейко Л.  Драма-феєрія Лесі Українки "Лісова пісня" в контексті міфопоетичної свідомості слов'ян / Л. Скупейко. - С. 139-154
  Штонь Г.  Контекстуальний європеїзм сучасної української поезії / Г. Штонь. - С. 155-170

Рубрики: Історія слов'янських літератур

Ключові слова (ненормовані): український преромантизм -- слов'янський романтизм -- європеїзм сучасної української поезії

Анотація:   До збірника увійшли доповіді вчених Національної Академії наук та вузів України до чергового ХІІ Міжнародного з'їзду славістів. Проблематика і теми доповідей перейняті потребою співвіднести запити сучасної філологічної науки України з духовними реаліями часу.

 
45 63.3(4Укр)-283кр
У45

        Український селянин [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 5 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : 2002

Зміст:
  Михайлюк Ю. М.  Умови та характер розвитку основних галузей господарства населення Середнього Подніпров'я у Литовські часи / Ю. М. Михайлюк. - С. 4-8
  Івангородський К. В.  Методологічні аспекти дослідження селянського чинника в етносоціальних процесах на Середньому Подніпров'ї в XVI-першій половині XVII ст. / К. В. Івангородський. - С. 8-12
  Боєчко В. Ф.  Соціально-економічні аспекти розвитку Правобережної України у контексті визвольних змагань середини XVII ст. / В. Ф. Боєчко. - С. 12-14
  До питання аграрної політики І. Виговського / Ю. О. Чабан. - С. 14-16
  Шкрібітько О. О.  Розвиток землеробства в монастирських вотчинах степової України у XVII-XVIII ст. / О. О. Шкрібітько. - С. 16-21
  Острась Є. С.  Врожайність зернових культур на Лівобережній Україні в другій половині XVIIІ ст. / Є. С. Острась. - С. 21-27
  Бакало Р. Г.  Розробка та запровадження столипінського аграрного законодавства / Р. Г. Бакало. - С. 27-30
  Бабенко Л. Л.  Аграрна галузь Полтавщини в перші десятиліття існування губернії (перша половина XIX ст.) / Л. Л. Бабенко. - С. 30-34
  Темірова Н. Р.  Поміщики Бобринські / Н. Р. Темірова. - С. 34-40
  Світленко С. І.  Постать Мусія Кононенка у контексті формування і становлення національної свідомості українського селянина пореформенної доби / С. І. Світленко. - С. 40-44
  Грон В. В.  Капіталістичні перетворення в аграрному секторі економіки Наддніпрянської України у контексті національного розвитку другої половини XIX ст. / В. В. Грон. - С. 44-48
  Костик Є. П.  Микола Левитський-організатор артільного руху / Є. П. Костик. - С. 48-51
  Десятніков І. В.  Становище українського селянства як передумова поширення найманої праці у сільському господарстві України в кінці XIX-початку XX ст. / І. В. Десятніков. - С. 51-54
  Якименко М. А.  Діяльність Полтавського губернського земства по реалізації переселенської політики царату в роки столипінської аграрної реформи / М. А. Якименко. - С. 59-62
  Сулига І. Г.  Земства і селянська кооперація в Правобережній Україні на початку ХХ ст. / І. Г. Сулига. - С. 59-62
  Дубінський В. А.  Аграрне питання в програмних документах Української демократичної партії / В. А. Дубінський. - С. 62-64
  Волошко О. О.  Підзаконна нормотворчість гетьманської адміністрації по врегулюванню аграрних відносин (травень-грудень 1981 р.) / О. О. Волошко. - С. 64-67
  Дудка В. І.  Економічна характеристика аграрного сектору Полтавщини 1917-1918 рр. / В. І. Дудка, Л. Г. Дудка. - С. 67-73
  Шатохін А. М.  Селянське питання у соціологічній думці Росії та України в післяреформенний період / А. М. Шатохін. - С. 73-76
  Буравченко Р. В.  К вопросу о превращении болгарского крестьянского движения в политическое (1905-1908 гг.) / Р. В. Буравченко, А. В. Крапивин. - С. 76-82
  Морозов А. Г.  Тернистий шлях сільськогосподарської кооперації в добу НЕПу / А. Г. Морозов. - С. 82-88
  Москальов Б. Г.  Розробка більшовиками концепції технічної модернізації аграрного сектору та досвід США / Б. Г. Москальов, Н. П. Москальова. - С. 88-92
  Святець Ю. А.  Безпосівні селянські господарства в роки нової економічної політики / Ю. А. Святець. - С. 92-95
  Шевченко С. І.  Діяльність в Україні Комітету сербів, хорватів і словенців з допомоги голодуючим у 1923 р. / С. І. Шевченко. - С. 95-98
  Кравченко В. І.  Радянська політика щодо заможного селянства України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) / В. І. Кравченко, В. М. Лазуренко. - С. 98-100
  Маленко В. М.  Аграрна політика Румунії на окупованих українських (південно-бесарабських) землях в 20-30-ті рр. ХХ ст. / В. М. Маленко. - С. 100-103
  Данилюк Д. Д.  Колективізація і міграційні процеси на Закарпатті у кінці 40-х рр. ХХ ст. / Д. Д. Данилюк, В. В. Міщанин. - С. 103-109
  Нікілієв О. Ф.  Інженерна служба села: стан і проблеми формування кадрового потенціалу у повоєнний період (середина 40-х-початок 50-х рр. ХХ ст.) / О. Ф. Нікілієв. - С. 109-113
  Романюк І. М.  Шкільне будівництво на селі в 1950-х- першій половині 60-х рр. / І. М. Романюк. - С. 113-116
  Лубко І. М.  Спроби організаційно-економічного подолання кризи колгоспного виробництва в середині 50-х- на початку 60-х рр. / І. М. Лубко. - С. 116-120
  Соціально-економічний тип дрібного товаровиробника в українському селі 1920-х рр. / О. О. Сушко. - С. 120-131
  Георгізов Г.  Українізація як результат тимчасового консенсусу між українським традиціоналізмом і більшовицьким пролеткультом / Г. Георгізов. - С. 131-134
  Десятніков О. В.  Передумови застосування найманої праці в селянських господарствах України в умовах НЕПу / О. В. Десятніков. - С. 134-137
  Перехрест О. Г.  Сільське господарство Лівобережної України наприкінці літа-взимку 1943 року: деякі питання стану та наслідків господарювання / О. Г. Перехрест. - С. 137-141
  Потильчак О.  Трудова експлуатація українського селянства у роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) / О. Пот
  Григорчук П. С.  До питання правового забезпечення аграрної реформи в Україні на сучасному етапі / П. С. Григорчук, О. А. Мельничук. - С. 144-147
  Конфітовський В.  Проблеми розвитку аграрного сектору України та їх законодавче врегулювання (1990-2001 рр.) / В. Конфітовський. - С. 147-151
  Морозов А. Г.  Розвиток законодавчої бази реформування аграрних відносин (1990-2001 рр.) / О. М. Лисенко. - С. 151-154
  Мойсієнко В. М.  Трансформація форм власності на землю в сучасній Україні / В. М. Мойсієнко, Ю. В. Байдін. - С. 154-157
  Підлісний Ю. І.  Проблема селянської кооперації у приватизованому аграрному секторі економіки України / Ю. І. Підлісний. - С. 157-162
  Сухушина О. В.  Питання розвитку сучасного сільського господарства Чехії у програмі Чеської соціал-демократичної партії / О. В. Сухушина. - С. 162-163
  Масненко В. В.  Цукрова галузь промислового комплексу України та Черкащини за роки незалежності / В. В. Масненко. - С. 163-166
  Марцинюк І. М.  Зміна кількості сільського населення Черкащини у 1989-2002 роках: основні фактори та їх співвідношення / І. М. Марцинюк. - С. 166-168
  Здоровцов О. І.  Демографічна характеристика сільського населення Черкаської області: тенденції 90-х рр ХХ ст. / О. І. Здоровцов, М. А. Шатохіна. - С. 168-171
  Фомичева І. В.  Структурні грані перетворення на території Донецької області на сучасному етапі / І. В. Фомичева. - С. 171-173
  Хромово-Баранова О. Л.  Проблеми розвитку технічної бази сільського господарства / О. Л. Хромово-Баранова. - С. 173-175
  Шипік Н. Ф.  Рух сільського населення України в 1979-1989 роках / Н. Ф. Шипік. - С. 175-178
  Зернова О. Г.  Колгоспи України в 60-ті роки ХХ століття / О. Г. Зернова. - С. 178-181
  Ігнатенко В. В.  Консерватизм і сучасне українське селянство (до проблеми ренесансу селянської ідеології) / В. В. Ігнатенко. - С. 182-196
  Оніпко Т. В.  Благодійна діяльність жінок у селах Полтавщини ХІХ -початку ХХ ст. / Т. В. Оніпко, О. В. Оніщенко. - С. 187-190
  Новікова О. М.  Суспільно-політичний і трудовий портрет жінки українського села 30-х рр. ХХ ст. / О. М. Новікова. - С. 191-193
  Ватрушкіна О. В.  Діяльність жінвідділів в радянській Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) / О. В. Ватрушкіна. - С. 194-196
  Музичко О. Є.  Історія українського селянства доби Великого князівства Литовського у дослідженнях Ф. І. Леонтовича / О. Є. Музичко. - С. 197-199
  Вінтонів О. О.  Соціально-економічне та правове становище західноукраїнського селянства XV-XVIII ст. в працях істориків-аграрників Львівської школи / О. О. Вінтонів. - С. 200-202
  Корновенко С. В.  Висвітлення податкової політики Б. Хмельницького щодо селянства у вітчизняній історіографії в 20-х- на початку 80-х рр. ХХ ст. / С. В. Корновенко. - С. 203-210
  Дерлеменко В. В.  Видатні постаті сільськогосподарських інформаційних консультаційно-освітніх служб на території України в кінці ХІХ- на початку ХХ століття / В. В. Дерлеменко. - С. 210-213
  Кривчик Г. Г.  Джерелознавчі проблеми дослідження соціального розвитку українського села у 60-80-ті рр. ХХ ст. / Г. Г. Кривчик. - С. 213-217
  Мельниченко В. М.  Проблема аграрної історії Черкащини в краєзнавчих дослідженнях 90-х років ХХ ст. (історіографічний аспект) / В. М. Мельниченко, М. В. Поставнича. - С. 217-219
  Вергунов В. А.  Становлення та розвиток науково-дослідних установ, організацій, навчальних закладів аграрного профілю Української академії аграрних наук / В. А. Вергунов, З. П. Кірпаль. - С. 219-224
  Бундак О. А.  Проблеми сучасного українського села на сторінках "Українського історичного журналу" (1990-2000 рр.) / О. А. Бундак. - С. 225-229
  Капустян Г. Т.  Дослідження соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в українському селі 1920-х років тогочасною вітчизняною історіографією / Г. Т. Капустян. - С. 229-233
  Присяжнюк Ю. П.  Традиції господарювання як мірило українсько-єврейських відносин на селі (ХІХ- початок ХХ ст.) / Ю. П. Присяжнюк. - С. 234-239
  Фареній І. А.  Поширення ідей кооперації в українському селі (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) / І. А. Фареній. - С. 239-245
  Топка Р. В.  Суспільно-політичний світогляд українського селянства під час першої російської революції (на матеріалах наказів та ухвал до І Державної Думи) / Р. В. Топка. - С. 244-247
  Михайлюк О. В.  Щодо ролі національного чинника в формуванні політичної поведінки українського селянства часів революції та громадянської війни (1917-1920 рр.) / О. В. Михайлюк. - С. 247-250
  Ковальова Н. А.  До питання про мотивацію участі українського селянства в революційних подіях 1917-1921 рр.: соціально-економічний і психологічний аспект / Н. А. Ковальова. - С. 250-254
  Дроздюк С. І.  Політична культура українського селянства у 20-30 рр. ХХ ст. (до історіографії питання) / С. І. Дроздюк. - С. 254-257
  Моргун В. А.  Релігійні аспекти розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні / В. А. Моргун. - С. 258-264
  Якуба К. І.  Патріотизм як складова менталітету українського селянина / К. І. Якуба. - С. 264-269
  Солодка Л. М.  Світоглядні уявлення селянина про землю та їх вплив на формування української ментальності / Л. М. Солодка. - С. 270-273
  Шнира В. В.  Православна церква в українському селі (1917-1925 рр.) / В. В. Шнира. - С. 273-276

Рубрики: Історія України - Аграрні відносини

 
46 76.123(4Укр)
У45

        Українська періодика: історія і сучасність [Текст] : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / НАН України, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Л. : Видавництво ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. - 676 с.

Зміст:
  Романюк М.  Науково-дослідний центр періодики: здобутки, проблеми біографістики і просопографії / Романюк М.. - С. 3-12
  Нечиталюк М.  До питання про світогляд Івана Франка (нові матеріали) / М. Нечиталюк. - С. 13-28
  Сидоренко Н.  Столітній ювілей національної преси у Східній Україні як привід для роздумів / Н. Сидоренко. - С. 28-32
  Михайлин І.  Методологічні особливості історії української журналістики як галузі наукового пізнання / І. Михайлин. - С. 32-38
  Лизанчук В.  Суть журналістської інформації: національно-гуманістичне життєствердження чи руйнування української духовності? / В. Лизанчук. - С. 38-43
  Сербенська О.  "Мєрило праведноє" в журналістській діяльності: засади Івана Франка / О. Сербенська. - С. 43-48
  Ріпей М.  До питання взаємин автора і редактора: з редакторського досвіду Івана Франка / М. Ріпей. - С. 48-52
  Комариця М.  "Говорім щиро": дискусія у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка / М. Комариця. - С. 52-60
  Гдакович М.  Франковий дискурс у галицькій пресі 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Гдакович. - С. 60-65
  Черниш Н.  Іван Франко та енциклопедична справа / Н. Черниш. - С. 65-72
  Габор В.  Постать Івана Франка на сторінках часопису "Буковина" 1898 р. - у рік його 25-літнього ювілею літературної діяльності / В. Габор. - С. 72-80
  Блинова Н.  Соціокультурна метонімія у публіцистиці І. Я. Франка (1878-1907 рр.) / Н. Блинова. - С. 80-89
  Галушко М.  Становлення і розвиток українських часописів м. Тернополя кінця ХІХ ст. - 1939 р. / М. Галушко. - С. 89-93
  Гарасим В.  Українська преса першої хвилі еміграції на теренах Північної Америки та її роль у національно-культурному житті нації / В. Гарасим. - С. 93-97
  Волобуєва А.  Політична преса Києва кінця ХІХ - початку ХХ ст. / А. Волобуєва. - С. 97-101
  Уварова О.  До історії заснування грецькомовної періодики в Одесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст / О. Уварова. - С. 101-103
  Вдовиченко Т.  Розвток етнічної періодики в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.) / Т. Вдовиченко. - С. 103-106
  Савченко О.  Антимонархічна спрямованість газети РУП "Селянин" / О. Савченко. - С. 106-110
  Полвинчак Ю.  Проблеми становлення національної преси наддніпрянської України початку ХХ ст.: газета "Киевлянин" про видання "Хлібороб" / Ю. Полвинчак. - С. 110-117
  Сидоренко О.  Ідеї "хліборобської сім'ї" на сторінках київського журналу "Рілля" (1910 - 1914, 1917 рр.) / О. Сидоренко. - С. 117-122
  Старченко Т.  Київська театральна періодика початку ХХ ст. / Т. Старченко. - С. 122-125
  Астапенко Т.  До історії видання "Известий Одесскоого библиографического общества" (1911 - 1917 рр.) / Т. Астапенко. - С. 125-128
  Крупський І.  Пресово-пропогандистська діяльність Союзу визволення України / І. Крупський. - С. 128-133
  Пархітько О.  Проблематика одеської студентсько-учнівської преси 1917 - 1918 рр. / О. Пархітько. - С. 133-136
  Шевченко О.  Газети Черкащини у період утвердження радянської влади в Україні (перша половина 1920-х рр.) / О. Шевченко, С. Шамара. - С. 141-142
  Середа О.  Мистецька проблематика на шпальтах часопису "Життя і Мистецтво" / О. Середа. - С. 142-146
  Брайлян Н.  Фахові часописи української еміграції у Чехословаччині (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Брайлян. - С. 146-154
  Тимошик А.  Паризький журнал "Тризуб" (1925 - 1940): передумови становлення та організація роботи редакції / А. Тимошик. - С. 154-162
  Завойська Л.  Видавнича діяльність української еміграції у Західній Європі та Канаді (20-ті - кінець 50-х рр. ХХ ст.) / Л. Завойська. - С. 162-165
  Катола О.  Тематика публікацій часопису "Світ" (1931 р.) / О. Катола. - С. 165-170
  Кравченко С.  Шляхи української еміграції в Польщі: часопис "Наш світ" луцького періоду (1935 - 1936 рр.) / С. Кравченко. - С. 170-173
  Ковпак В.  "Коритися буду законам чесної гри": часопис "Спорт" (1936 - 1937 рр.) у корпусі української преси Галичини / В. Ковпак. - С. 173-180
  Кулеша Н.  Часопис "Український Вісник" (1937 - 1945 рр.) - "форматор загальної опінії в найкращому її розумінні" / Н. Кулеша. - С. 180-188
  Атаманенко А.  "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946 - 1948 рр.) / А. Атаманенко, М. Хімка. - С. 188-195
  Самотий Р.  Стінна преса Технічних фахових курсів (Львівської політехніки) у роки Другогої світової війни / Р. Самотий. - С. 195-200
  Кангієва Е.  Журнал "Kirim" - періодичне видання кримсько-татарської діаспори в Туреччині / Е. Кангієва. - С. 200-205
  Чарник О.  Українська преса в Центральному каталозі польських періодичних видань у Національній бібліотеці в Варшаві / О. Чарник. - С. 205-207
  Непомянящий А.  Вивчення російськомовної дорадянської періодичної преси Таврійської губернії в сучасному кримознавстві / А. Непомянящий, В. Бобков. - С. 207-212
  Левицька Л.  Газети України ХХ ст.: До проблеми бібліографування / Л. Левицька. - С. 212-216
  Сковронська І.  Матеріали до вивчення української еміграційної преси в англомовному середовищі (історіографічний аспект) / І. Сковронська. - С. 216-220
  Титаренко Д.  Діяльніть батальйону пропоганди U щодо організації роботи періодичних видань на окупованій території України (1941 - 1944 рр.) / Д. Титаренко. - С. 220-223
  Гончарук Т.  Міжнародний транзит Броди - Одеса на шальтах газети "Одесский вестник" першої половини ХІХ ст. / Т. Гончарук. - С. 224-227
  Шершун Т.  "Одесский вестник" як джерело з історії купецтва Південної України першої половини ХІХ ст. / Т. Шершун. - С. 227-229
  Синявська О.  Проблема української мови на сторінках газети "Одесский вестник" на початку 1860-х рр. / О. Синявська. - С. 229-233
  Грєбцова І.  "Циркуляр по управлению одесским учебным округом" як історичне джерело (60 - 70-ті рр. ХІХ ст.) / І. Грєбцова. - С. 233-237
  Лисенко Л.  Провенієції україномовної періодики ХІХ - початку ХХ ст. як джерело вивчення історії формування бібліотечного зібрання "Світська періодика ХІХ - початку ХХ ст." у НБУВ / Л. Лисенко. - С. 237-240
  Полюх О.  Львівські друкарі другої половини ХІХ ст. (за матеріалами часописів з друкарської справи Львова ХІХ ст.) / О. Полюх. - С. 240-245
  Стрельбіцька Н.  До історії періодики органів самоврядування Правобережної України і Подільської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Стрельбіцька. - С. 245-251
  Петрова Н.  Весільна обрядовість українців Південно-Західної України в регіональних студіях кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Петрова. - С. 251-256
  Трембіцький А.  Статті-огляди церковної періодики Є. Сіцінського як важливе джерело дослідження української історії та культури / А. Трембіцький. - С. 256-262
  Школьна О.  Українська тематика в російськомовних часописах Полтавщини початку ХХ ст. (за матеріалами "Трудова ПУАК" та "Хуторянина") / О. Школьна. - С. 262-264
  Падюка Н.  Етностатистика і етнокартографія на сторінках часописів "Rutheniche Revue" (1903 -1905 рр.) і "Ukrainische Rundschau" (1906 - 1916 рр.) / Н. Падюка. - С. 264-269
  Буда А.  "Пластовий Табор" як джерело до історії молодіжної організації Пласт / А. Буда. - С. 269-272
  Рудий Г.  Проблема цензури і захисту свободи преси на сторінках газет України 1917 - 1920 рр. / Г. Рудий. - С. 272-278
  Шеремет О.  Культурно-мистецьке життя Станіслава на сторінках часописів 1919 р. / О. Шеремет. - С. 278-281
  Чубай У.  Проблема творення національної Церкви на сторінках кам'янець-подільського часопису "Наш Шлях" (1919 - 1920 рр.) / У. Чубай. - С. 281-286
  Гринів Г.  Формування української книжкової культури (за матеріалами часопису "Книжка" (1921 - 1923 рр.) / Г. Гринів, Л. Льода, Н. Савчин. - С. 286-289
  Кунанець Н.  Бібліотеки українських молодіжних та студентських товариств у Львові (за матеріалами часопису "Поступ" 1921 - 1924 рр.) / Н. Кунанець. - С. 289-294
  Кунанець Б.  Бібліотечна діяльність українського Пласту (за матеріалами газети "Український Пласт" : 1923 - 1925 рр.) / Б. Кунанець. - С. 294-298
  Вакульчук О.  Музично-бібліографічна інформація в українській радянській періодиці 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Вакульчук. - С. 298-304
  Денека О.  Особливості культурного життя українських емігрантів у висвітленні часопису "Тризуб" (Париж) / О. Денека. - С. 305-310
  Передирій В.  Матеріали про історію українських визвольних змагань на сторінках "Нової Зорі" (1926 - 1939 рр.) / В. Передирій. - С. 310-313
  Підгірна В.  Діяльність бібліотек товариства "Рідна Школа" (за матеріалами часопису "Рідна Школа" (1927 - 1939 рр.) / В. Підгірна. - С. 313-319
  Федорів М.  Культурно-освітня тематика публікацій газети "Ленінська молодь" (1940 - 1941 рр.) / М. Федорів. - С. 319-325
  Шановська О.  Демократична преса як важливе джерело дослідження історії Народного руху України (1989 - 1999 рр.) / О. Шановська. - С. 325-329
  Бортнікова А.  Преса Волині - джерело вивчення історії Помаранчевої революції в краї / А. Бортнікова. - С. 329-332
  Романишин Ю.  Повстанська преса про польсько-українські взаємини / Ю. Романишин. - С. 332-336
  Новосад О.  Публікації "Радянська Волинь" про родину Лесі Українки - Косачів (1989 - 1992 рр.) / О. Новосад. - С. 336-342
  Король В.  Суспільно-політична ситуація 1990 - 1991 рр. на сторінках армійської преси (за матеріалами газети "Ленинское знамя" ("Народна армія") / В. Король. - С. 342-346
  Чиркова М.  Роль архівних установ в українському суспільстві (за публікаціями "Зорі Полтавщини") / М. Чиркова. - С. 346-352
  Сілкова Г.  Реферативний журнал "Політика. Політичні науки" як джерело інформації про суспільно-політичне життя України / Г. Сілкова. - С. 352-356
  Костенко М.  Історичний розвиток теоретико-методичних засад документознавчих досліджень (за матеріалами вітчизняних періодичних видань) / М. Костенко. - С. 356-359
  Демченко В.  Глобальне та національне: українська преса у пошуках свого місця в громадянському суспільстві / В. Демченко. - С. 360-363
  Буряк В.  Інтелектуальна модель української публіцистики і нова парадигма часу / В. Буряк. - С. 363-369
  Зелінська Н.  Роль наукового книговидання у формуванні сучасного інтелектуального середовища / Н. Зелінська. - С. 369-373
  Демченко С.  Роль сучасної української преси у становленні "демократії - комунікації" / С. Демченко. - С. 373-377
  Фінклер Ю.  Чи є коректним термін "теорія журналістики"? / Ю. Фінклер. - С. 377-379
  Житарюк М.  Сучасні домінанти української журналістики / М. Житарюк. - С. 379-383
  Мацько В.  Журналістика як один із різновидів творчої діяльності / В. Мацько. - С. 383-387
  Казакова Т.  Концепція європейської пражурналістики у працях П. М. Федченка: методологія пошуку / Т. Казакова. - С. 387-392
  Приступенко Т.  Взаємодія ЗМІ і судової влади у контексті євроінтеграції України / Т. Приступенко. - С. 392-398
  Костенко Н.  Політичні новини провідних каналів українського телебачення / Н. Костенко, В. Іванов. - С. 398-401
  Войтович Н.  Політична реклама та контрреклама в ЗМІ України на виборах 2004 р. / Н. Войтович. - С. 401-403
  Биканова А.  Трансформація української телееліти: суспільно політичні виклики / А. Биканова. - С. 403-406
  Квасниця О.  Українська політична еліта - до і після революції / О. Квасниця. - С. 406-407
  Курнацька А.  Сучасна текстова інформація у контексті комунікаційних змін / А. Курнацька. - С. 407-412
  Артамонова І.  Газета - текст: засоби сегментації / І. Артамонова. - С. 412-417
  Шевченко В.  Створення ефективної публікації / В. Шевченко. - С. 417-422
  Адам О.  Впорядкування матеріалу в друкованих ЗМК: соціальний та аудиторний контексти / О. Адам. - С. 422-425
  Гаврилюк І.  Системність мікрообразів у художній та публіцистичних творах / І. Гаврилюк. - С. 425-428
  Конюхова Л.  Особливості актуалізації думки в газетних заголовках / Л. Конюхова. - С. 428-432
  Мамонтова Е.  Конституційний процес на сторінках вітчизняної преси (1991 - 1996 рр.) / Е. Мамонтова. - С. 432-440
  Бойко А.  Чи варто відокремлювати церковні мас-медіа від держави? (Правові аспекти функціонування ЗМІ в інформаційному полі України) / А. Бойко. - С. 440-446
  Закревська О.  Етичні аспекти в сучасній церковній пресі: проблеми планування сім'ї / О. Закревська. - С. 446-448
  Степанюк О.  Інформаційно-аналітичні видання в системі періодичних видань України / О. Степанюк. - С. 448-451
  Мітчик О.  До характеристики інформаційного простору Рівненщини / О. Мітчик. - С. 451-454
  Лобода С.  Педагогічна публіцистика як специфічний жанр педагогічної літератури / С. Лобода. - С. 454-457
  Кіт Н.  Типи реципієнтів друкованої інформації у журналі для дошкільників / Н. Кіт. - С. 457-460
  Бабенко Ж.  Місце вітчизняних періодичних видань для організаторів дитячого та юнацького читання у системі засобів їх інформаційного забезпечення (90-ті рр. ХХ ст.) / Ж. Бабенко. - С. 460-465
  Грень З.  Типологічні особливості українських універсальних ділових тижневиків / З. Грень. - С. 465-467
  Худенко Н.  Становлення, розвиток та основні засади функціонування української ділової періодики / Н. Худенко. - С. 467-472
  Папікян А.  Функції та структура засобів масової інформації Збройних сил України / А. Папікян. - С. 472-474
  Огар Е.  Реклама в ЗМІ як джерело формування дитячої субкультури / Е. Огар. - С. 474-479
  Хавкіна Л.  Новітній період розвитку української реклами та формування рекламного міфу в контексті змін у вітчизняному журналістському просторі кінця ХХ - початку ХХІ ст. / Л. Хавкіна. - С. 479-484
  Васьківський Ю.  Нова ера української реклами / Ю. Васьківський. - С. 484-487
  М'яснянкіна Л.  Стилістичне використання епітетів у газетній рекламі / Л. М'яснянкіна. - С. 487-491
  Пода О.  Гендерний аналіз жіночих маргінальних груп (за матеріалами українських жіночих часописів перших десятиліть ХХ ст. / О. Пода. - С. 491-494
  Кобинець А.  Рекламна служба щоденника "Громадська думка" / "Рада" (1905 - 1914): оригінальність подання рекламних образів / А. Кобинець. - С. 494-499
  Богуславська Ю.  Періодика як індикатор національної політики СРСР під час проведення Всесоюзних переписів населення (друга половина ХХ ст.) / Ю. Богуславська. - С. 499-504
  Василик Л.  Дискурс національної ідеї в публіцистиці журналу "Сучасність" (1992 - 2005 рр.) / Л. Василик. - С. 504-508
  Бездрабко В.  "Студії з архівної справи та документознавства" як фахове видання з документознавства / В. Бездрабко. - С. 508-514
  Бідзіля Ю.  Проблеми становлення ромської газети "Романі Яг" / Ю. Бідзіля. - С. 514-522
  Левчук М.  Преса Православної церкви Волині: тематичний аспект (за матеріалами часописів "Дзвони Волині\" / "Волинь православна")\". - С. М. Левчук. - 522-525,
  Бахаєва Л.  Журнал "Дикое поле": жанрово-тематичні особливості / Л. Бахаєва. - С. 525-527
  Тимочко М.  "Галицьке юнацтво" - газета дітей Львова / М. Тимочко. - С. 527-529
  Онуфрів С.  Українські мас-медіа про євроінтеграцію України / С. Онуфрів. - С. 529-533
  Шестакова Е.  Карнавалізація криміналу в сучасній пресі / Е. Шестакова. - С. 533-538
  Кукушкін О.  Формування українського ринку періодичних видань для чоловіків (1990 - 2005 рр.) / О. Кукушкін. - С. 538-540
  Дисак Ф.  Марко Вовчок - у журналістиці / Ф. Дисак. - С. 541-546
  Музичко О.  Публікації М. Ф. Комарова в періодичних виданнях Західної України / О. Музичко. - С. 546-550
  Кириченко Р.  Українські автори на сторінках франкомовних часописів ХІХ - початку ХХ ст. (за фондами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Р. Кириченко. - С. 550-559
  Романюк С.  "Наука, штука, література": тематичний аспект публіцистики Олександра Барвінського в часописі "Руслан" (1897 - 1914 рр.) / С. Романюк. - С. 559-564
  Трегуб М.  Роман Яросевич - політичний та громадський діяч, журналіст, редактор / М. Трегуб. - С. 564-568
  Мельничук Я.  Співпраця Ольги Кобилянської з галицькою пресою 1920 - 1930-х рр. / Я. Мельничук. - С. 568-572
  Костриця М.  Михайло Грушевський - публіцист і Житомирщина / М. Костриця. - С. 572-574
  Чабан М.  Микола Стасюк - політик, журналіст і редактор / М. Чабан. - С. 574-582
  Процик М.  Життєвий шлях і публіцистична діяльність Володимира Винниченка / М. Процик. - С. 582-592
  Кость С.  Проблеми визвольної боротьби у публіцистиці С. Бандери / С. Кость. - С. 592-597
  Литвин Т.  Колекція пероідики в приватній бібліотеці Івана Крип'якевича / Т. Литвин. - С. 597-602
  Сніцарчук Л.  "Освідомлення українського політичного Я": публіцистика Зенона Пеленського / Л. Сніцарчук. - С. 602-607
  Наконечна З.  Микола Голубець про українську пресу (за матеріалами галицьких періодичних видань) / З. Наконечна. - С. 607-611
  Домбровська Є.  Листи Петра Кривоносюка до Богдана Заклинського з приводу видання дослідження "Українські учителі в літературі" / Є. Домбровська. - С. 611-616
  Гробатюк В.  Публікації Микити Годованця на сторінках журналу "Село" / В. Гробатюк. - С. 616-618
  Качкан В.  Alteri vivas opartet, si tibi vis vivare - кредо науковця-публіциста Володимира Целевича / В. Качкан. - С. 618-632
  Моісеєва Т.  Журналістська спадщина Дмитра Нитченка / Т. Моісеєва. - С. 632-635
  Сілевич Л.  Є. Ю. Пеленський і часопис "Українська книга" (1937 - 1941 рр.) / Л. Сілевич. - С. 635-638
  Храмович Х.  Національна ідея у післявоєнній публіцистиці Дениса Квітковського (1946 - 1949 рр.) / Х. Храмович. - С. 638-643
  Галич В.  Публіцистична й редакторська діяльність Олеся Гончара / В. Галич. - С. 643-647
  Тимошик М.  Роман Іванченко - засновник української школи в теорії редагування та видавничої справи / М. Тимошик. - С. 647-653
  Горбань Г.  Святомир Фостун - громадський діяч, письменник, редактор тижневика "Українська думка" (Лондон) / Г. Горбань. - С. 653-665

Рубрики: Історія друку - Українські періодичні видання

Анотація:   Збірник скомпонований із виступів учасників традиційної (дев'ятої) конференції, на якій обговорювалися актуальні проблеми українського пресознавства. У доповідях і повідомленнях аналізуються методологічні принципи опрацювання періодичних видань, досліджується процес діяльності мас-медіа в сучасних умовах, порушуються актуальні питання існування інформаційного простору України, вивчається публіцистичний набуток маловідомих і визначних працівників пера.

 
47 84(4Укр)6-5я4
Ш83

Шпак, В. К.

        Серпневий зорепад [Текст] : вибр. поезії / В. К. Шпак. - Черкаси : Засвітки, 2000. - 175 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- тема патріотизму в поезії

Анотація:   Вірші Валерія Шпака, доктора філологічних наук, професора, академіка двох академій світу, автора багатьох навчальних посібників та підручників для вузів - неординарний феномен у сьогоденній українській поезії. Його творам, написаним у різні роки, притаманна людська щирість, і понад усе, - глибокий патріотизм, непідробна любов до рідної землі і її людей.

 
48 83.3(4Укр)
А38

        Академічна "Історія української літератури" [Текст] : В 10 т.: Матеріали засідань наук.- ред. комісії, "Круглих столів", ін. наук. обговорень та плани томів / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 162 с.

Зміст:
  Дончик В.  Про "Історію літератури, якої досі не було" / В. Дончик. - С. 4-14
  Дончик В.  Якою ми бачимо нову академічну "Історію української літератури?" / В. Дончик. - С. 14-16
  Дончик В.  Про концептуальні засади та методологічні принципи нової академічної "Історії української літератури" в 10 томах / В. Дончик. - С. 16-21

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Анотація:   У цій книжці зібрано матеріали обговорень, які відбувалися впродовж останніх двох років в Академії наук, в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка, на різних наукових зібраннях та "круглих столах" і були присвячені питанням створення нової "Історії української літератури " від давнини до сучасності. Від перших окреслень концепції цієї фундаментальної колективної праці в 10 томах, означення її методологічних та інтерпретаційних принципів і засад, основоположних наскрізних проблем до виявлення вже в процесі писання роботи дискусійних і спірних моментів, актуальних аспектів і "вузьких місць" - усе це та багато іншого так чи так, виразно чи в першому наближенні розглядалося на спеціальних форумах науковців столиці та інших міст України.

 
49 63.3(4Укр)-283кр
У45

        Український селянин [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 Спеціальний: Матеріали V Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України , Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 330 с.

Зміст:
  Капустян Г. Т.  Слово про вчителя / Г. Т. Капустян. - С. 8-10
  Данилов В. П.  Сталинизм и советское общество / В. П. Данилов. - С. 10-16
  Кульчицький С. В.  Місце Джеймса Мейса в українській історії / С. В. Кульчицький. - С. 16-21
  Тригуб П. М.  М. С. Ліванов-видатний український агроном останньої чверті XVIII ст. / П. М. Тригуб. - С. 21-24
  Мойсієнко В. М.  Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність О. О. Русова / В. М. Мойсієнко. - С. 24-27
  Василик І. Б.  Аграрні проекти Костя Левицького / І. Б. Василик. - С. 27-31
  Морозова С. А.  Відтворення природних умов давніх історичних часів: геополітичні аспекти / С. А. Морозова. - С. 31-32
  Ткачук-Ферков О. В.  Середньовічна історія Закарпаття в оцінці угорських істориків XIX-початку ХХ ст. / О. В. Ткачук-Ферков. - С. 32-36
  Вінтонів О. О.  Фільварок в умовах кризи феодального господарства та шляхи його відбудови в XVII- XVIIIст..: і історіографія проблеми / О. О. Вінтонів. - С. 36-39
  Ластовський В. В.  Аграрно-господарський стан православної церкви в україні наприкінці XVII-XVIII ст. в оцінці вітчизняної історіографії ХХ ст. / В. В. Ластовський. - С. 39-42
  Товстоп'ят Л. М.  Розвиток сільського господарства Закарпаття в кінці XVIII-на початку ХХ століття в оцінці І.Г. Шульги / Л. М. Товстоп'ят. - С. 42-44
  Любич О. А.  Історіографія соціально-економічного становища Чернігівщини в першій половині XIX ст. / О. А. Любич. - С. 44-47
  Масненко В. В.  Селянство в історичній концепції Михайла Грушевського / В. В. Масненко. - С. 47-50
  Євсєєнко С. А.  Селянський рух у 1905-1907 рр. в Україні (радянська історіографія проблеми) / С. А. Євсєєнко. - С. 50-54
  Губа П. І.  Соціально-економічні перетворення в українському селі у період національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: на сторінках преси / П. І. Губа. - С. 54-57
  Земзюліна Н. І.  Земельна політика П. Скоропадського в радянській та зарубіжній історіографії / Н. І. Земзюліна. - С. 57-59
  Боєчко В. Ф.  Соціально-економічна політика радянської влади в українському селі періоду НЕПу в оцінці вітчизняної історіографії 20-х років ХХ ст. / В. Ф. Боєчко. - С. 59-64
  Дровознюк С. І.  Українське селянство і національний церковний рух 20-х рр.ХХ ст.: історіографія / С. І. Дровознюк. - С. 64-78
  Нікілєв О. Ф.  Виробнича інтелігенція українського села в історіографії: проблеми і стан вивчення процесу формування соціальної верстви / О. Ф. Нікілєв. - С. 68-73
  Гоцуляк В. В.  Новітня історіографія Столипінської аграрної реформи в Україні / В. В. Гоцуляк. - С. 68-73
  Ігнатенок В. В.  Проблеми хліборобської еліти в Україні в розрізі синергетичної наукової парадигми / В. В. Ігнатенок. - С. 76-78
  Лазуренко В. М.  Аграрна історія України: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі Черкащини) / В. М. Лазуренко. - С. 78-82
  Мельниченко В. М.  Календар українського селянина / В. М. Мельниченко. - С. 82-83
  Михайлюк О. В.  Праця як ритуал у селянській культурі / О. В. Михайлюк. - С. 83-86
  Ковальков О. Л.  Система трудових заборон у традиційних часових уявленнях українців / О. Л. Ковальков. - С. 86-90
  Темченко А. І.  Вербально-символічні позначення хвороб та потойбічного світу в лікувальних практиках селянських знахарів / А. І. Темченко. - С. 90-93
  Корнєв А. Ю.  Доба Хмельниччини і селянська правда в пісенній епіці / А. Ю. Корнєв. - С. 93-95
  Лохматова А. І.  Інститут сільських писарів України в другій половині XIX ст. / А. І. Лохматова. - С. 95-98
  Драч О. О.  Сільська школа в Україні: особливості організації навчального процесу (друга половина XIX-початок ХХ ст.) / О. О. Драч. - С. 98-101
  Попова Н. Н.  Проблеми стосовно залучення селянства до реалізації українського національного проекту: рецепція інтелігенції у третій чверті XIX ст. / Н. Н. Попова. - С. 101-104
  Голдіна С. О.  Діяльність антистарообрядницької місії на Лівобережній Україні наприкінці XIX-початку ХХ ст.) / С. О. Голдіна. - С. 104-107
  Петренко І. М.  Роль приватної ініціативи у розвитку сільських церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України наприкінці XIX-початку ХХ ст. / І. М. Петренко. - С. 107-110
  Присяжнюк Ю. П.  Освідченість як атрибут етнокультури українського селянства Наддніпрянської України: тенденції еволюції та перші спроби осмислення феномена на початку ХХ ст. / Ю. П. Присяжнюк. - С. 110-113
  Дулгерова О. М.  Роль товариства "Просвіта" у формуванні національної свідомості українського селянства на початку ХХ століття / О. М. Дулгерова. - С. 113-115
  Георгізов Г. М.  Народна освіта як основоположний засіб впливу радянської ідеології / Г. М. Георгізов, І. Л. Георгізова. - С. 115-118
  Москальов Б. Г.  Із історії інженерної освіти в Україні наприкінці 20-х на початку 30-х років / Б. Г. Москальов, Н. П. Москальова. - С. 118-121
  Кукса Н. Г.  Нові форми культурно-масової роботи в українському селі у 20-ті роки ХХ століття / Н. Г. Кукса. - С. 121-124
  Щебетюк Н. Б.  Діяльність Української академії сільськогосподарських наук у період її організаційного становлення (1957 р.) / Н. Б. Щебетюк. - С. 124-127
  Щербакова О. В.  Історичний досвід організації сільського шкільництва в Україні в підросійську та радянську добу (60-ті роки. XIX ст.-80-ті рр.ХХ ст.) / О. В. Щербакова, Л. Л. Прокопенко. - С. 127-131
  Мельниченко О. В.  Утворення та діяльність сільських музеїв Черкащини в 1950-1990-х рр. / О. В. Мельничекно. - С. 131-133
  Коваленко Я. Ю.  Стан української освіти на селі у 90-ті рр. ХХ ст. / Я. Ю. Коваленко. - С. 133-136
  Михайлюк Ю. М.  Адміністративно-господарська діяльність черкаських і канівських старост кінця XV-першої половини XVI ст. / Ю. М. Михайлюк. - С. 136-140
  Івангородський К. В.  Формування селянської верстви південних староств Київського воєводства в другій половині XVI-першій половині XVII ст.: специфіка умов і соціальних відносин / К. В. Івангородський. - С. 140-144
  Нечитайло В. В.  Розвиток козацьких господарств фермерського типу в Лівобережній Україні після скасування гетьманства (60-ті рр. XVIII ст.) / В. В. Нечитайло. - С. 144-146
  Шевченко С. І.  Серби-поміщики в Центральній Україні (кінець XVIII-початок ХХ ст.) / С. І. Шевченко. - С. 146-150
  Філаретова Л. М.  Господарська діяльність військових поселень Півдня України / Л. М. Філаретова. - С. 150-153
  Венгер Н. В.  Аграрна колонізація?До питання про формування особливої економічної зони на території сільськогосподарських менонітських колоній Півдня України (перша половина XIX ст). / Н. В. Венгер. - С. 153-156
  Бундак О. А.  Розвиток волинського містечка в першій половині XIX ст. / О. А. Бундак. - С. 156-160
  Тараненко С. П.  Пожежне законодавство та його регіональна специфіка в Південній Україні в другій половині XIX-на початку ХХ ст. / С. П. Тараненко. - С. 160-164
  Десятніков І. В.  Структура найманих сільськогосподарських робітників України в кінці XIX-початку ХХ століття / І. В. Десятніков. - С. 164-168
  Коваленко В. О.  Шляхи вирішення селянського питання в економічній думці Російської імперії кінця XIX-на початку ХХ ст. / В. О. Коваленко. - С. 168-171
  Куліков В. О.  Селянське питання в Україні наприкінці XIX-на початку ХХ ст. (За матеріалами Харківської області) / В. О. Куліков. - С. 171-174
  Вакулик В. В.  Еволюція внутрішніх взаємовідносин науково-практичної ветеринарії Наддніпрянщини в епоху розвитку капіталізму (кінець XIX-початок ХХ ст.) / В. В. Вакулик. - С. 174-177
  Маслов М. П.  Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX-20-х рр. ХХ ст.: техніко-технологічні аспекти / М. П. Маслов. - С. 177-181
  Житков О. А.  Національний аспект аграрного питання в програмних документах українських партій на початку ХХ ст. / О. А. Житков. - С. 181-184
  Герасименко О. В.  Революційна українська партія в боротьбі за селянство / О. В. Герасименко. - С. 184-187
  Доморослий В. І.  Діяльність українських депутатів щодо вирішення аграрного питання в першій Державній Думі Росії / В. І. Доморослий, М. В. Костюк. - С. 187-191
  Шевченко В. М.  Еволюція приватної земельної власності на Правобережній Україні у 1906-1914 рр. (За результатами поточних досліджень) / В. М. Шевченко. - С. 191-194
  Реєнт О. П.  Сільське господарство України в роки Першої світової війни / О. П. Реєнт. - С. 194-205. - земельні ресурси в роки війни
  Дудка В. І.  Трансформація великого землеволодіння у Лівобережній Наддніпрянщині напередодні революції 1917-1920 рр. / В. І. Дудка, Л. Г. Дудка. - С. 205-208
  Малиновський Б. В.  Аграрна політика центральних держав в Україні, літо-осінь 1918 р.: збереження та збір врожаю / Б. В. Малиновський. - С. 208-211
  Корновенко С. В.  Аграрна політика Гетьманату: теоретичний аспект / С. В. Корновенко. - С. 211-214. - приватна власність на землюі
  Кізюн В. К.  Становлення органів селянського самоврядування на Півдня України в 1917-1920 рр. / В. К. Кізюн. - С. 214-217
  Ковальова Н. А.  Питання власності на землю у психології селян періоду революції та громадянської війни в Україні 1917-1921 рр. / Н. А. Ковальова. - С. 217-221
  Токар Н. М.  Кооперативна діяльність В. Доманицького / Н. М. Токар. - С. 221-224. - Доманицький В. -історик, етнограф
  Фареній І. А.  До проблеми поширення ідей кооперації в селянському середовищі (початок ХХ ст.) / І. А. Фареній. - С. 224-227
  Костик Є. П.  Кооперативне видавництво "Книгоспілка" та українське село у 1920-х рр. / Є. П. Костик. - С. 227-230
  Морозов А. Г.  Суспільно-політичні обставини діяльності селянських кооперативних організацій у добу НЕПу / А. Г. Морозов. - С. 230-235
  Биченко С. М.  Спеціалізована сільськогосподарська кооперація-важливий фактор підвищення ефективності селянських господарств у добу НЕПу / С. М. Биченко. - С. 235-237
  Волошкевич Г. А.  Споживча кооперація України в умовах кризи хлібозаготівель 1927-1929 рр. / Г. А. Волошкевич. - С. 237-240
  Крамар Ю. В.  Політика воєводи Г. Юзевського стосовно української кооперації на Волині у міжвоєнний період / Ю. В. Крамар. - С. 240-244
  Капустян Г. Т.  Злам Непу / Г. Т. Капустян. - С. 244-247
  Десятніков О. В.  Оплата праці найманих сільськогосподарських робітників в індивідуальних селянських господарствах України і період НЕПу / О. В. Десятніков. - С. 247-250
  Смирнов В. М.  Ідеологічні та суспільно-політичні чинники при наданні гуманітарної допомоги селянству України в період НЕПу / В. М. Смирнов. - С. 250-253
  Марочко В. І.  Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920-30-х рр.: історико-теоретичний аспект / В. І. Марочко. - С. 253-257
  Паскаленко В. Є.  Заможний селянин в добу НЕПу: комуністична доктрина та економічні реалії / В. Є. Паскаленко. - С. 257-259
  Котляр Ю. В.  Організації селян на Півдня України в 1921-1928 рр. / Ю. В. Котляр. - С. 259-265
  Святець Ю. А.  Регіональні особливості організації селянського господарства України навесні 1926 р. / Ю. А. Святець. - С. 265-270
  Малєєва Т. І.  Кустарні заняття українського селянства у 1927-29 рр. (Реконструкція за матеріалами архівних справ) / Т. І. Малєєва. - С. 270-273
  Міняйло С. А.  Податкова реформа 1930-1932 рр. в українському селі / С. А. Міняйло. - С. 270-273
  Солодка-Фазелі Л. М.  Голод 1933 року як метод впливу радянської влади на традиційну ментальність українських селян / Л. М. Солодка-Фазелі. - С. 275-277
  Дорошко М. С.  Граф Бобринський наших днів (Про роль П. Постишева у погромі українських націонал-комуністів у 1933-1936 рр.) / М. С. Дорошко. - С. 277-280
  Бабенко Л. Л.  Селянський фактор в антирелігійній політиці більшовицької держави у міжвоєнний період: реалії протистояння / Л. Л. Бабенко. - С. 280-284
  Хаджирадєва В. П.  Аграрні перетворення в Бесарабії в 1940-1941 рр. / В. П. Хаджирадєва. - С. 284-286
  Перехрест О. Г.  Стан та відродження тваринницької галузі сільського господарства Хмельниччини після визволення від нацистських окупантів (квітень-грудень 1944 року) / О. Г. Перехрест. - С. 286-290
  Романюк І. М.  Соціально-економічне та культурне становище сільських населених пунктів Українського Подунав'я в 1940-х на початку 1950-х років / І. М. Романюк. - С. 290-292
  Бокій Н. М.  З історії колективізації на Рівненщині: 40-50-ті рр. ХХ ст. / Н. М. Бокій. - С. 292-295
  Терещенко Т. В.  Соціальний протест українського селянства у період післявоєнної відбудови народного господарства (на матеріалах Центральної України) / Т. В. Терещенко. - С. 296-299
  Рибак І. В.  Реконструкція сільського житла (друга половина 50-70-х рр. ХХ ст.): зміни, труднощі, проблеми / І. В. Рибак. - С. 299-302
  Лубко І. М.  Кукурудзяна програма М. С. Хрущова та її вплив на стан сільського господарства УРСР / І. М. Лубко. - С. 302-307
  Кузнецов О. А.  Демографічна ситуація в українському селі у 70-ті -першій половині 90-х рр. 20 ст. / О. А. Кузнецов. - С. 307-311
  Мазур О. О.  Спроба інтенсифікації сільського господарства України на початку 80-х рр .ХХ ст. / О. О. Мазур. - С. 311-314
  Мельничук Т. А.  Динаміка чисельності та територіального розміщення сільського населення України (1989-2001 рр.) / Т. А. Мельничук. - С. 314-315
  Лисенко А. І.  Місце сільської жінки в соціально-економічному життя України (1991-2001 рр.) / А. І. Лисенко. - С. 315-317
  Бушин М. І.  Особливості перебудови діяльності клубних установ у сільській місцевості (1990-2000 рр.) / М. І. Бушин, С. В. Мальцева. - С. 317-319
  Здоровцев О. І.  Сільськогосподарське виробництво як соціоекосистема: сучасний стан та перспективи / О. І. Здоровцев, А. Н. Шатохін. - С. 319-323

Рубрики: Історія України - Селянство
Україна

 
50 78.34(4Укр)751.1
Б59

        Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність [Текст] : зб. статей / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : Науково-видавничий центр Національної бібіотеки України ім. В. І. Вернадського, 2007. - 253 с.

Зміст:
  Онищенко О.  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: історія, сучасний стан, проблеми та завдання / О. Онищенко. - С. 5-25
  Вилегжаніна Т.  Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку / Т. Вилегжаніна. - С. 26-40
  Павленко Р.  Національна наукова медична бібліотека України в системі охорони здоров'я / Р. Павленко. - С. 41-57
  Кобзаренко А.  Історичні аспекти розвитку Національної бібліотеки України для дітей / А. Кобзаренко. - С. 58-70
  Вергунов В.  Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук - скарбниця національного виміру / В. Вергунов. - С. 71-96
  Рогова П.  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: історія і сучасність / П. Рогова. - С. 97-114
  Виноградова О.  Державна історична бібліотека України - перлина національної культури / О. Виноградова, О. Михайлова, А. Скорохватова. - С. 114-131
  Височіна Г.  Формування інформаційного потенціалу Державної науково-технічної бібліотеки України / Г. Височіна. - С. 132-149
  Войцехівська Г.  З літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Г. Войцехівська. - С. 150-172
  Саприкін Г.  Нескінченна молодість Державної бібліотеки для юнацтва / Г. Саприкін. - С. 173-190
  Ботушанська О.  Скарбниці культури -175 / О. Ботушанська. - С. 191-210
  Танько О.  Історія та сьогодення Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / О. Танько. - С. 211-231
  Кириленко О.  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка: короткий історичний нарис / О. Кириленко. - С. 232-241
  Бурчак О.  Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського українського товариства сліпих: становлення та розвиток / О. Бурчак. - С. 242-249

Рубрики: Бібліотечна справа - Бібліотечна мережа України

Ключові слова (ненормовані): національні бібліотеки -- найбільші бібліотеки України -- історія бібліотек -- наукова діяльність -- бібліографічна робота -- фонди бібліотек

Анотація:   У збірнику вміщені матеріали, які висвітлюють історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України як головних бібліотечно - інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Відомості подано у нерозривному зв'язку з історією держави, використано багатий фактографічний матеріал, який раніше не був опублікований. Автори статей багато уваги приділяють характеристиці та історії формування унікальних фондів, висвітлюють роль їх засновників, осмислюють сучасні інноваційні процеси у діяльності бібліотек. Видання адресоване працівникам бібліотек, архівів, музеїв, студентам і викладачам бібліотечних закладів, усім тим, хто цікавиться історією національної культури.

 
51 91.9:5
Т65

        Ісаак Михайлович Трахтенберг [Текст] : [біобібліогр. покаж.] / Нац. акад. наук України. - К. : Наукова думка, 2008. - 109 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Анотація:   У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, викладацької, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі профілактичної медицини, академіка Академії медичних наук України, члена-кореспондента Національної академії наук України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академічних премій з профілактичної медицини Академії медичних наук України І. М. Трахтенберга. Наукові праці І. М. Трахтенберга охоплюють широке коло питань: гігієна і фізіологія праці, токсикологія, фармокологія, медична екологія, історія медицини тощо. Хронологічний покажчик знайомить з науковим доробком ученого.

 
52 83.3(4Укр)5-8...6
Н37

        Наш Шевченко [Текст] : збірник- альманах у сторіччя смерти поета 1861 - 1961 / Український народний союз, Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (Нью-Йорк). - Джерсі-Сіті : Свобода, 1961. - 256 с.

Зміст:
  Куліш П.  Немає з нас ні одного достойного / П. Куліш. - С. 6-7
  Шевченко Т. Г.  Заповіт / Т. Г. Шевченко. - С. 7-8
  Антонич Б.  Шевченко / Б. Антонич. - С. 8-9
  Лепкий Б.  Не вмер поет / Б. Лепкий. - С. 415-16
  Кульчицький О.  Поет-борець-мученик / О. Кульчицький. - С. 17-21
  Лотоцький О.  Державницький світогляд Шевченка / О. Лотоцький. - С. 21-34
  Маланюк Є.  На тризні / Є. Маланюк. - С. 34
  Гарасевич А.  В Тарасову ніч / А. Гарасевич. - С. 34-35
  Луців Л.  Бо москалі чужі люди / Л. Луців. - С. 35-50
  Маланюк Є.  Шевченко / Є. Маланюк. - С. 50
  Славутич Я.  Аральська ніч / Я. Славутич. - С. 50
  Нехода І.  Верба / І. Нехода. - С. 50-51
  Кравців Б.  Небезпечний Кобзар / Б. Кравців. - С. 51-61
  Кедрин І.  Шевченко і українська політична думка / І. Кедрин. - С. 63-71
  Давиденко В.  Не забули пом'янути / В. Давиденко. - С. 71-84
  Карманська П.  Пам'ятник Шевченка в Києві / П. Карманська. - С. 84-85
  Мудрий В.  Культ Шевченка в Галичині / В. Мудрий. - С. 85-89
  Лободовський Й.  Тарас Шевченко / Й. Лободовський. - С. 89-91
  Драган А.  Шевченко і американські українці / А. Драган. - С. 91-101
  Мишуга Л.  У Шевченкові роковини / Л. Мишуга. - С. 101-105
  Маланюк Є.  А Вашингтон таки діждеться Шевченка / Є. Маланюк. - С. 105-116
  Керницький І.  Ліпше з Лінкольном / І. Керницький. - С. 116-117
  Бачинський Л.  Друковане слово Тараса Шевченка в Америці / Л. Бачинський. - С. 117-121
  Шевченко Т.  Ред стаття з англійського Українського тижневика, 1934 / Т. Шевченко. - С. 121-122
  Меннінг К.  Шевченко в англійській літературі / К. Меннінг. - С. 122-126
  Малюца А.  Портрети Шевченка в творчості Архипенка / А. Малюца. - С. 126-130
  Архипенко О.  Чому я готовив погруддя Тараса Шевченка / О. Архипенко. - С. 130-132
  Дорошенко В.  З кола Шевченкових знайомих / В. Дорошенко. - С. 133-145
  Деркач М.  Нездійснена мрія / М. Деркач. - С. 145-149
  Тарнавський О.  Оксана / О. Тарнавський. - С. 149-153
  Савичев М.  Моє знайомство з Тарасом Шевченком / М. Савичев. - С. 153-161
  Падох Я.  Процес Шевченка / Я. Падох. - С. 161-174
  Черкасенко С.  Пам'яті Шевченка / С. Черкасенко. - С. 176-177
  Ковалів П.  Вплив народної поезії на поетичну мову Шевченка / П. Ковалів. - С. 177-183
  Маланюк Є.  Гамалія / Є. Маланюк. - С. 183-184
  Рудницький А.  Шевченко і музика / А. Рудницький. - С. 184-191
  Рудницький Я.  З Шевченкового назовництва / Я. Рудницький. - С. 191-193
  Стефанович О.  Шевченко / О. Стефанович. - С. 193-194
  Стецюк В.  Наукове товариство ім.Шевченка / В. Стецюк. - С. 194-199
  Шевельов Ю.  Українська Вільна академія наук у США / Ю. Шевельов. - С. 199-203
  Вагилевич К.  До Тараса / К. Вагилевич. - С. 206-207
  Вигляд, характер і вдача Шевченка. - С. 203-205
  З останніх хвилин Шевченкового життя. - С. 205-206
  Культурна комісія УНС: У сторіччя смерті Тараса Шевченка. - С. 9-10
  Лікарський документ про хворобу і смерть Шевченка. - С. 207-208
  Портрет Тараса Шевченка. - С. 5-6
  У 50-річчя смерті Шевченка. - С. 208-211
  Пророк України. - С. 174-176
  Спільний протокол УНС і НТШ для вшанування пам'яті Шевченка. - С. 10-11
  Шевченко про себе. - С. 11-15
  Шевченкові думи. - С. 16-17
  Шевченкові думи. - С. 61-63

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

 
53 63.3(4Рос)
Н28

        Нариси історії Росії [Текст] : наук.-попул. вид., пер. з рос. / Б. В. Ананьїч [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Чубар'яна. - К. : Ніка-Центр, 2007. - 800 с.

Рубрики: Історія Росії

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- удільна Русь -- Русь під владою Орди -- московське царство -- перша громадянська війна -- Російська імперія

Анотація:   Запропоновані українському читачеві "Нариси історії Росії" допомагають розібратися в складних процессах минулих епох, відійти від старих і нових стереотипів і водночас зберегти й розвинути кращі традиції вітчизняної історіографії, накопичені за багато десятиріч. Автори книги - чільні російські науковці, члени Спільної російсько-української комісії істориків, що створена рішенням Президії Російської академії наук і Президії Національної академії наук України, викладають свої погляди на російську історію, маючи на увазі, що існують також інші ідеї, гіпотези, концепції та підходи в сучачсній російській історичній науці.

 
54 72.471.1(4)
А38

        Академії наук країн Європи у 2 кн. : монографія / О. М. Березовський, Т. В. Варава, О. І. Вербіцька [та ін.]. - : 2012. - 1140 с.

Рубрики: Наукознавство - Академія наук країн Європи

Ключові слова (ненормовані): австрійська академія наук -- Національна академія наук Білорусі -- болгарська академія наук -- лондонське Королівське товариство -- афінська академія

Анотація:   Монографія присвячена історії, розвитку та сучасному стану академій наук країн Європи. У книзі комплексно відображено становлення, структурну організацію та основні напрями наукових досліджень академій наук європейських країн. Як складова європейського наукового простору розглядається українська академічна наука.

 
55 72.471.1(4)
А38

Індиченко, Г.

        Академії наук країн Європи у 2 кн. : монографія / Г. Індиченко. - : 2012. - 648 с.

Рубрики: Наукознавство - Академія наук країн Європи

Ключові слова (ненормовані): академія наук Албанії -- академія наук і мистецтва Боснії і Герцовини -- Папська академія наук -- данська Королівська

Анотація:   Монографія присвячена історії, розвитку та сучасному стану академій наук країн Європи. У книзі комплексно відображено становлення, структурну організацію та основні напрями наукових досліджень академій наук європейських країн. Як складова європейського наукового простору розглядається українська академічна наука.

 
56 63.1(4Укр)я73-2
К17

Калакура, Я. С.

        Українська історіографія [Текст] : курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2012. - 512 с.

Рубрики: Історіографія історії України

Ключові слова (ненормовані): академія -- доба Гетьманщини -- національно-державне відродження України -- радянізація української історичної науки -- сталінський тоталітаризм

Анотація:   Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація заро-дження і розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено характеристиці витоків і особливостей розвитку української історичної думки, її розвитку в княжу добу, в козацько-гетьманські часи, в період перебування українських земель у межах Російської та Австро-Угорської імперій, а також у часи визвольних змагань за відновлення і зміцнення державної незалежності України.??Простежується внесок в українську історичну науку провідних істо-риків, наукових осередків та інституцій не тільки материкової України, а й української діаспори. Розвиток української історіографії розглядається на тлі європейської історичної науки. Для професійних істориків, викладачів, учителів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією, наукою та культурою.??

 
57 91.9:81
В42

        Видання інституту української мови НАН України (1991-2007) [Текст] : до 90-річчя НАН України : бібліогр. покаж. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - К. : Бураго Д., 2008. - 322 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Анотація:   У бібліографічному покажчику, який присвячено 90-річчю Національної академії наук України, вміщено всі колективні та індивідуальні праці співробітників за часів існування наукової установи. Описано книжкові видання ( монографії, словники, підручники, брошури), статті, рецензії, матеріали виступів на наукових конференціях, з'їздах, конгресах.

 
58 76.120.8
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістика як всесвіт [Текст] : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 511 с.

Зміст:
  Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури ХІХ століття. - С. 320-327
  Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова. - С. 327-331
  Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша. - С. 331-338
  Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу "Історії літератури руської"). - С. 338-358
  Теоретичне осмислення "нової драми" в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного. - С. 358-369
  Категорії індукції та дедукції в естетиці Івана Франка. - С. 369-376
  Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики. - С. 376-384
  Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі "Зоря" 1888-1889 років). - С. 386-394
  Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим у журналі "Народ": дискурс прихованої полеміки. - С. 394-404
  Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета "Рідне слово". - С. 404-415
  Бінарна опозиція "Україна - Московщина" в публіцистиці Гната Хоткевича 1017 року. - С. 415-424
  "Судилося бути Україною\" / або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)\". - 424-430,
  Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного. - С. 430-434
  Становлення історіографії історії української журналістики: "Киевская старина". - С. 436-442
  Катерина Серажим: журналістика як дискурс. - С. 442-448
  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика. - С. 448-453
  Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці. - С. 453-458
  Валентин Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики. - С. 458-469
  Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови. - С. 469-478
  Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне. - С. 478-488
  Степан Кость - історик західноукраїнської преси першої половини ХХ століття. - С. 488-499

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): теорія журналістики -- аналітична журналістика -- журналістська освіта -- регіональні мас-медіа -- тоталітарна журналістика -- медіакритика -- історія журналістики -- Франко

Анотація:   Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка Академії наук вищої освіти України за відділенням "Масова комунікація", висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, методології медіадосліджень, історії української журналістики, літературної критики, публіцистики, історіографії сучасного журналістикознавства. Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналістики та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

 
59 91.9:33
П32

        Геннадій Григорович Півняк [Текст] : [бібліогр. покажч.] / НАН України. - К. : Наукова думка, 2010. - 120 с.

Рубрики: Півняк Г. Г. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Півняк Г. Г.

Анотація:   етапи життя, науокової, педагогічної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі гірничої і металургійної електроенергетики, доктора технічних наук, професора, акадеіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії НАН України ім. Лебедєва, члена бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, віце-президента Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректора Національного гірничого університету Г. Г. Півняка.

 
60 91.9:74
К89

        Кузьмінський Анатолій Іванович: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Кузьмінський А. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Кузьмінський А. І. -- праці Кузьмінського А. І.

Анотація:   У бібліографічному покажчику із серії "Бібліографія вчених України" представлено наукові праці відомого українського науковця, вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, ректора Черкаського національного унверситету імені Богдана Хмельницького Кузьмінського Анатолія Івановича.

 
61 91.9:66
Л64

        Володимир Михайлович Литвин [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України, Книжкова палата України ім. І. Федорова. - К. : КММ, 2011. - 296 с.

Рубрики: Литвин В. М. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Литвин В. М.

Анотація:   Бібліографічний покажчик підготовлено до 55-річчя від дня народження та 30-річчя початку наукової діяльності вченого-історика, академіка Національної академії наук України, академіка Академії правових наук, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, відомого українського політика Володимира Михайловича Литвина. До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів про життя, наукову та політичну діяльність В. М. Литвина; друкованих праць ученого; видань, укладачем яких є вчений; робіт під редакцією вченого (всього 2223 записи).

 
62 72.4(4Укр)ф
Н34

        Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / НАН України. - К. : Академперіодика, 2010. - 84 с.

Зміст:
  Радченко А. І.  Стан виходу журналів Національної академії наук України. Консультаційно-методична діяльність науково-видавничої ради НАН України у вирішенні актуальних питань наукової періодики / А. І. Радченко. - С. 10-15
  Яцків Т. М.  Створення єдиного інформаційного наукового простору - нагальна задача вчених, видавців та розповсюджувачів друкованої продукції / Т. М. Яцків. - С. 16-18
  Осинський С. П.  Традиційність та сучасність наукової періодики / С. П. Осинський. - С. 21-24
  Тихонкова І. О.  Міжнародні бази даних наукової літератури Scopus, Index Copernicus, DOAJ, elibrery, российский индекс научного цитирования відкривають нові можливості для наукових журналів України. Досвід журналу "Biopolymers and cell" / І. О. Тихонкова. - С. 27-32
  Язвинська М. В.  До питання про співпрацю журналів НАН України з "Центральноєвропейським журналом суспільних і гуманітарних наук" / М. В. Язвинська. - С. 33-35
  Воскобойнікова-Гузєва О. В.  Наукові видання України в Інтернет-просторі / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - С. 36-43
  Платонов О. Д.  Про засади інформатизації періодичних видань НАН України / О. Д. Платонов. - С. 45-60
  Добровольська А. Б.  Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту / А. Б. Добровольська. - С. 61-70
  Кавуненко Л. П.  Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України / Л. П. Кавуненко [и др.]. - С. 71-80

Рубрики: Наукознавство - Наука України

Анотація:   До збірника увійшли статті, присвячені актуальним питанням організації світового інформаційного простору і присутності у ньому української науки.

 
63 60
Р64

        Розвиток соціогуманітарних досліджень у національній академії наук України 1999 - 2003 [Текст] : до 85-річчя Національної академії наук України / І. Ф. Куркас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко, І. М. Дзюба. - К. : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2003. - 216 с.

Рубрики: Соціологія - Суспільство

Ключові слова (ненормовані): наукові дослідження -- економічне зростання -- сходознавство -- комп'ютерна лінгвістика -- фольклористика -- етнологія -- історія України -- екологічна політика

Анотація:   Книга є своєрідним звітом про наукову та науково-організаційну діяльность Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України протягом 1999-2003 років, підготовленим до 85-річчя Національної академії наук України. Узагальнено наукові здобутки академічних установ соціогуманітарного профілю, їх внесок у наукове обгрунтування шляхів подальшої розбудови української державності, здійснення суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних перетворень.

 
64 85.313(4Укр)
Ю20

Юзефчик, О. Л.

        Діяльність кабінету музичної етнографії ВУАН у контексті розвитку української музичної фольклористики кінця XIX - першої третини XX ст. [Текст] : монографія / О. Л. Юзефчик; відп. ред. С. Й. Грица. - К. : 2004. - 200 с.

Зміст:
  Культурна ситуація в Україні в 1920-1930-хх рр.. - С. 55-66
  Робота по обладнанню Кабінету музичної етнографії ВУАН і його функціонування як наукової інституції. - С. 66-74
  Збирання й дослідження кабінетом музичної етнографії ВУАН українського музичного фольклору. - С. 74-90
  Збирання й дослідження Кабінетом музичної етнографії ВУАН народної музики національних меншин. - С. 90-97
  Науково-дослідницька діяльність К.В.Квітки, керівника Кабінету музичної етнографії ВУАН(1922-1923 рр.). - С. 97-108
  Внесок В.Й. Харкова в українську музичну фольклористику. - С. 108-125
  Фольклористична діяльність М. П. Гайдая в 1920-1930-х рр.. - С. 125-141
  Дослідник єврейської народної музики М.Я. Береговський. - С. 141-147

Рубрики: Мистецтво музичне - Кабінет музичної етнографії
Україна

Ключові слова (ненормовані): музика національних меншин -- єврейська народна музика -- музичне мистецтво

Анотація:   Дана монографія присвячена комплексному дослідженню багатогранної дяльності Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської академії наук (ВУАН) у 1920-х першій половині 1930-х рр. На основі архівних джерел, наукових праць і матеріалів преси висвітлюється збирацька, науково-дослідницька й популяторська робота керівника Кабінету К.Квітки та співробітників - М. Гайдая, В.Харкова, М.Береговського.

 
65 З21

        Олег Каленикович Закусило [Текст] : матеріали до бібліографії (1972-2012) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2012. - 128 с.

Рубрики: Закусило О. К. - про нього
Бібліографія історична - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): Закусило О. К.

Анотація:   Репрезентуються праці українського вченого в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики, першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, доктора фізико-математичних наук, професора Олега Калениковича Закусила. Бібліографічний покажчик знайомить читача з науковим доробком вченого та літературою про його життя та діяльність.

 
66 83.3У1-8...4
Н60

Ніженець, А. М.

        Григорій Сковорода : Пам'ятні місця на Україні / А. М. Ніженець, І. П. Стогній. - К. : Наукова думка, 1984. - 94 с.

Зміст:
  Виразник дум народних. - С. 5-16
  Полтавщина: рідна оселя і меморіальна садиба в Чорнухах. - С. 16-20
  Київщина: Київська академія у Переяславі- Хмельницькому. - С. 39-45
  Харківщина: Харківський колегіум у Бабаях. - С. 59-63
  Літературно-меморіальний музей у Сковородинівці. - С. 63-77
  Живий у пам'яті народній. - С. 77-93

Рубрики: Сковорода Г. С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Полтавська область

Анотація:   Читачеві представлена книга про місця перебування прославленого українського філософа і поета-від Чорнух, де народився виразник дум народних, до Києва з його світочем науки та освіти- Академією, Переяслав-Хмельницького та Харкова, інших міст і сіл, де побував філософ, і до останнього пристанища- Сковородинівки, де він похований і де знаходиться Державний літературно- меморіальний музей. Книга відображає немало нових фактів про життя та діяльність Г.С. Сковороди, про міста та села України, з якими пов'язано його ім'я.

 
67 63.51(4Укр)-3
Н73

        Новітні міфи та фальшивки про походження українців [Текст] : збірник. - К. : Темпора, 2008. - 136 с.

Зміст:
  Чому питання про походження українців виходить за межі археології та історії?. - С. 7-10
  Галушко К.  Битий шлях від археології до нацизму, або які "теорії" ми обговорюємо / С. Сегеда. - С. 11-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Півторак Г.  Витримки з виступів на круглому столі "Міфологізація походження українців" / Н. Бурдо. - С. 29-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Залізняк Л.  Україногенеза в тумані міфології / М. Відейко. - С. 33-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Отрощенко В.  Міфологізація етногенезу українців / В. Лучик. - С. 51-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда С.  Міфологізація походження українців (проблема Трипілля" / Л. Залізняк. - С. 67-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдо Н.  Трипільська культура і Україна. - С. 75-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Відейко М.  Пригоди священної Аратти. - С. 87-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лучик В.  До питання про автентичність так званої "В (е) лесової Книги". - С. 109-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Залізняк Л.  Походження українського народу. Аналіз концепції. - С. 117-135. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Етнологія історична

Ключові слова (ненормовані): етногенез українців -- Трипільська культура -- походження українського народу

Анотація:   Книга є збірником статей і виступів науковців низки українських академічних та освітніх інституцій, підготовлених у рамках круглого столу "Міфологізація походження українців", який відбувся в лютому 2007 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Вміщені тут матеріали висвітлюють ставлення учених до різноманітних псевдонаукових та псевдопатріотичних теорій походження українського етносу і застерігають від політизації та ідеологізації науки, зокрема історії та археології.

 
68 83.3(4Укр)5-8л6
П42

        Повернені шевченківські раритети [Текст] : до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. Вільна Акад. Наук у США. - Дніпродзержинськ : Андрій, 2010. - 286 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. Г. -- перший музей Шевченка -- Канівська святиня -- скульптурна шевченкіани

Анотація:   У книзі "Повернені шевченківські раритети" представлено репродукції з оригінальних гравюр, рукописів, світлин, листів, унікальних видань ( першого "Кобзаря" 1840 року та кількох саморобних рукописних "Кобзарів, які поширювалися серед читачів у другій половині ХІХ ст.), а також інші матеріали, що були вивезені з України в 1943 році. Процес їх повернення розпочався ще на початку 1990-х років, а завершився в 2006 році, коли Українська Вільна Наука США передала найцініші матеріали, які достойно поповнили рукописну і книжково-документальну шевченкіану Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

 
69 72.4(4Укр)
Н34

        Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 6 / НАН України. - К. : Академперіодика, 2012. - 78 с.

Зміст:
  Вакаренко О. Г.  Рада з книговидання при міжнародній асоціації Академії Наук та її роль у популяризації наукових видань / О. Г. Вакаренко. - С. 7-9
  Кавуненко Л. П.  Можливості електронного доступу до наукових журналів НАН України / Л. П. Кавуненко, О. П. Костриця. - С. 10-15
  Колодніцький В. М.  Аналіз цитування статей журналу "Сверхтвердые материалы" з метою прогнозу та підвищення його імпакт-фактора / В. М. Колодніцький. - С. 16-19
  Крючин А. А.  Значення видання українського реферативного журналу "Джерело" для розвитку наукових комунікацій в Україні / А. А. Крючин, Л. Й. Костенко, Н. М. Мініна. - С. 20-23
  Кубарєв С. В.  Практические аспекты допечатной подготовки изданий / С. В. Кубарєв. - С. 24-28
  Куземська Н. П.  Українська термінологія наукової періодики / Н. П. Куземська. - С. 29-33
  Мележик О. О.  Інформаційне повідомлення про журнал "Вісник Національної Академії Наук України" / О. О. Мележик. - С. 34-35
  Мриглод О. І.  Українська наукова академічна періодика : ступінь "видимості" / О. І. Мриглод. - С. 36-44
  Радченко А. І.  Про науковий журнал, ВАК України та наукометричні системи (до питання про вимоги до наукових періодичних фахових видань) / А. І. Радченко. - С. 45-52
  Рева Л. Г.  Часопис "Слово і час" та українська літературна біографіка початку ХХІ століття / Л. Г. Рева. - С. 53-60
  Тихонкова І. О.  Джентльменський набір журналу. Що? Де? Скільки це нам коштуватиме і чи варто воно того? / І. О. Тихонкова. - С. 61-67
  Харченко В. О.  Проблеми інтеграції української наукової періодики в міжнародну спільноту / В. О. Харченко. - С. 68-70

 
70 67
А43

        Актуальні проблеми держави і права [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 / редкол. С. В. Ківалов ( гол. ред.) та ін.. - О. : Юридична література, 2003. - 432 с.

Зміст:
  Ківалов С. В.  Основні напрямки реформування адміністративного права / С.В. Ківалов. - С. 3-8
  Авер'янов В. Б.  Реформування українського адміністративного права: необхідність переосмислення теоретичних постулатів / В.Б. Авер'янов. - С. 8-12
  Пасенюк О. М.  Розвиток адміністративної юстиції як складова адміністративної та судової реформи / О.М. Пасенюк. - С. 13-17
  Добин Е. В.  Место и роль норм административного права в регулировании общественных отношений в Украине / Е.В. Добин. - С. 17-25
  Голосніченко І. П.  Проблеми адміністративного процесу на сучасному етапі розвитку української держави / І.П. Голосніченко. - С. 26-31
  Битяк Ю. П.  Правові засади та напрямки розвитку кадрової політики в Україні / Ю.П. Битяк. - С. 32-36
  Рябченко О. П.  Вдосконалення взаємодії контролюючих та правоохоронних органів у процесі боротьби з "легалізацією" тіньових доходів / О.П. Рябченко. - С. 36-42
  Фрицький О. Ф.  Співвідношеня конституційно-правової відповідальності з адміністративно-правовою відповідальністю / О.Ф. Фрицький, Л.Л. Лобянська. - С. 43-47
  Якимчук М. К.  Проблеми правового регулювання служби в органах прокуратури України / М.К. Якимчук. - С. 47-51
  Біла Л. Р.  Право на державну службу та механізм його реалізації / Л.Р. Біла. - С. 52-58
  Пережняк Б. А.  Управління в соціально-культурній сфері: стан та перспективи реформування / Б.А. Пережняк. - С. 58-62
  Бекерська Д. А.  Аналіз рівня оподаткування і обсягу видатків бюджетів за напрямками у консолідованому бюджеті / Д.А. Бекерська. - С. 62-67
  Царьова Л. К.  Адміністрування податків в Україні як елемент державного адміністрування / Л.К. Царьова. - С. 68-72
  Харитонова О. І.  Деякі питання визначення предмета науки та галузі адміністративного права / О.І. Харитонова. - С. 73-77
  Картузова І. О.  Проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин / І.О. Картузова. - С. 78-84
  Залюбовська І. К.  Законодавче забезпечення парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: сучасність та перспективи (Проект Закону України "Про основні засади парламентського контролю в україні") / І.К. Залюбовська. - С. 84-89
  Додіна Є. Є.  Адміністративні суди як важлива гарантія захисту прав громадян / Є.Є. Додіна. - С. 90-93
  Серафімов В. В.  Норми адміністративного права, які забезпечують правопорядок у торговельному мореплавстві у правовій системі держави / В.В. Серафімов. - С. 93-95
  Тодощак О. В.  Основні напрямки попередження порушень в митних органах / О.В. Тодощак. - С. 95-97
  Диновський Д. М.  Проблеми трансформування сучасного адміністративного права у формуванні вітчизняної ювенальної політики / Д.М. Диновський. - С. 97-102
  Грохольський В. Л.  Доктринальні засади щодо концепції реформування адміністративного права / В.Л. Грохольський, П.М. Білий. - С. 102-106
  Нечитайленко А. О.  Деякі проблеми організаційного, фінансового, і матеріально-технічного забезпечення судів і суддів / А.О. Нечитайленко, С.Л. Кошарновська. - С. 106-110
  Продайко С. В.  Забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки - важлива складова частина адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті / С.В. Продайко. - С. 111-116
  Лук'янець Д. М.  Управлінські аспекти в концепції адміністративної відповідальності / Д.М. Лук'янець. - С. 116-120
  Галянтин М. К.  Співвідношення правових категорій "охорона" та "захист" промислової власності / М.К. Галянтин. - С. 121-134
  Никифорак М. В.  Досвід крайового адміністративного управління Буковиною у складі Австрії (1849-1918) / М.В. Никифорак. - С. 135-139
  Кравцова Т. М.  Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності / Т.М. Кравцова. - С. 139-143
  Стефанов С. О.  Статус державного департаменту України з питань виконання покарань / С.О. Стефанов. - С. 144-147
  Ярмакі Х. П.  Адміністративний нагляд міліції / Х.П. Ярмакі. - С. 148-153
  Юрченко М. М.  Адміністративна реформа та регіони / М.М. Юрченко. - С. 153-158
  Воротіна Н. В.  Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади у сфері формування та виконання державного бюджету України / Н.В. Воротіна. - С. 158-162
  Педько Ю. С.  Принципи адміністративного судочинства / Ю.С. Педько. - С. 162-166
  Илиев И. В.  Место и роль юриста в правовом государстве и гражданском обществе в Республике Болгария / И.В. Илиев. - С. 166-169
  Куян І. А.  Питання вдосконалення системи органів адміністративної юрисдикції в сфері охорони довкілля / І.А. Куян. - С. 170-172
  Хорощак Н. В.  Питання законодавчого розмежування основних та додаткових адміністративних стягнень / Н.В. Хорощак. - С. 173-176
  Настюк В. Я.  Норми митного права в системі соціально-правових регуляторів / В.Я. Настюк. - С. 177-181
  Гладун З. С.  Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров'я / З.С. Гладун. - С. 181-186
  Голосніченко Д. І.  Систематизуючі фактори митного права / Д.І. Голосніченко. - С. 186-188
  Гаврилюк Р. О.  Особливості правового статусу органів, що безпосередньо здійснюють податкову діяльність держави / Р.О. Гаврилюк. - С. 188-193
  Куйбіда Р. О.  Проблеми розмежування адміністративної та конституційної юрисдикцій / Р.О. Куйбіда. - С. 193-195
  Ніколаєва Л.  Завдання і особливості сучасної правової підготовки працівників державних органів управління / Л. Ніколаєва. - С. 197-198
  Курінний Є. В.  Стадії реалізації об'єкта адміністративного права / Є.В. Курінний. - С. 198-200
  Баранов С. О.  До питання про систематизацію законодавства України, що встановлює адміністративну відповідальність у сфері дорожнього руху / С.О. Баранов. - С. 200-204
  Плахотнюк Н.  До питання про визначення в адміністративному праві поняття посадової особи державної служби в Україні / Н. Плахотнюк. - С. 204-207
  Якимчук Н. Я.  Теоретико-методологічні питання поняття управління державними фінансами / Н.Я. Якимчук. - С. 208-211
  Рижков Г.  Конституційно-правові вимоги до управлінської діяльності / Г. Рижков. - С. 211-214
  Мартьянов І. В.  Нагляд прокуратури і контроль державних органів - способи забезпечення законності в державному управлінні / І.В. Мартьянов. - С. 214-217
  Тимощук В. П.  Окремі проблеми законодавчого врегулювання адміністративної процедури / В.П. Тимощук. - С. 217-220
  Школик А. М.  Демократизація процедур адміністративного нормотворення / А.М. Школик. - С. 221-225
  Ієрусалимова І. О.  Роль духовних гарантій прав і свобод громадянина у сфері державного управління / І.О. Ієрусалимова. - С. 225-227
  Бережной А. В.  Адміністративно-правові проблеми примусового лікування осіб хворих на наркоманію / А.В. Бережной. - С. 228-232
  Кравченко Л. М.  Щодо правової природи валютного контролю / Л.М. Кравченко. - С. 232-236
  Бакалінська О. О.  Питання застосування заходів адміністративної відповідальності до порушників конкурентного законодавства / О.О. Бакалінська. - С. 236-241
  Остапович Г. М.  Заходи адміністративного примусу до саморегулюючих організацій ринку цінних паперів / Г.М. Остапович. - С. 241-246
  Косаняк В.  Окремі аспекти спорідненості ознак методу правового регулювання в адміністративному і фінансовому праві щодо ступеня визначеності прав і обов'язків учасників правовідносин / В. Косаняк. - С. 247-259
  Чорноус В. Я.  Кабінет Міністрів України в контексті "українського варіанту" змішаної форми правління / В.Я. Чорноус. - С. 259-263
  Курило В. І.  Організаційно-правовий аспект застосування зброї і спецзасобів працівниками недержавних охоронних підприємств / В.І. Курило. - С. 263-267
  Микитенко Л. А.  Організаційно-правові питання державного регулювання рекламної діяльності / Л.А. Микитенко. - С. 268-272
  Аносенков А. А.  Питання запровадження адміністративно-правового механізму реалізації прав громадян на свободу пересування / А.А. Аносенков. - С. 272-276
  Дорогих В. М.  Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу - пошук шляхів оптимізації / В.М. Дорогих. - С. 277-280
  Армаш Н. О.  Особливості відповідальності керівних органів виконавчої влади / Н.О. Армаш. - С. 280-284
  Бедний О. І.  Проблемні питання юридичної відповідальності службовців органів місцевого самоврядування / О.І. Бедний. - С. 284-289
  Виноградова Л. Є.  Дисциплінарне провадження щодо судді / Л.Є. Виноградова. - С. 289-294
  Кравцов Д.  Вплив інвестиційного процесу на здійснення адміністративної реформи в Україні / Д. Кравцов. - С. 294-296
  Краснов В. В.  Порядок придбання вогнепальної зброї громадянами в Україні / В.В. Краснов. - С. 297-301
  Стрельников А. В.  Державне регулювання рекламної діяльності / А.В. Стрельников. - С. 301-304
  Федотов О. П.  Організаційно-правові засади по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / О.П. Федотов. - С. 305-310
  Попов О. В.  Організація контролю щодо захисту прав "моряків" - громадян України / О.В. Попов. - С. 311-315
  Харченко В. Ф.  Поняття функцій органів виконавчої влади / В.Ф. Харченко. - С. 315-321
  Бояринцева М. А.  Особливості спеціального адміністративно-правового статусу громадянина України / М.А. Бояринцева. - С. 321-328
  Пожидаєва М. А.  Особливості правовідносин, які складаються при справлянні єдиного податку / М.А. Пожидаєва. - С. 329-334
  Жароїд І. В.  Щодо форм реалізації компетенції апарату державного управління України / І.В. Жароїд. - С. 335-339
  Перепелюк В. Г.  Державне нормативне регулювання за адміністративним та фінансовим правом / В.Г. Перепелюк. - С. 340-345
  Лиса О. Я.  Місце медичного обслуговування населення у державній системі соціального захисту (адміністративно-правовий аспект) / О.Я. Лиса. - С. 345-349
  Томкіна О. О.  Постанови кабінетну Міністрів України: особливості форми і змісту (окремі аспекти) / О.О. Томкіна. - С. 349-354
  Дерець В. А.  Підпорядкування в управлінських відносинах, в яких перебувають органи виконавчої влади / В.А. Дерець. - С. 355-358
  Старцев О.  Визначення принципів побудови системи спеціальних заходів юридичної відповідальності державних службовців органів виконавчої влади / О. Старцев. - С. 359-362
  Кратюк О. П.  Організація взаємодії податкових і митних органів України / О.П. Кратюк. - С. 362-365
  Грибок І. О.  Презумпція правомірності вимог суб'єкта звернення в інституті адміністративного оскарження / І.О. Грибок. - С. 365-367
  Усенко Р. А.  Фактор правозастосовчого органу і фінансові санкції / Р.А. Усенко. - С. 367-370
  Рудой К. М.  Адаптація адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / К.М. Рудой. - С. 371-375
  Шамрай І. А.  Правові проблеми регулювання НБУ банківської діяльності шляхом видання нормативно-правових актів / І.А. Шамрай. - С. 375-377
  Бриков В. В.  Адміністративно-правовий режим конфіденційної інформації в банківській діяльності / В.В. Бриков. - С. 378-383
  Янюк Н. В.  Нові підходи у визначенні понять "посадова особа" і "службова особа" / Н.В. Янюк. - С. 383-387
  Коваль В. М.  Кадри апеляційних судів: проблеми формування / В.М. Коваль. - С. 388-395
  Кормич Б. А.  Типологія методів правового регулювання обігу інформації з метою інформаційної безпеки / Б.А. Кормич. - С. 395-399
  Собовий О.  Характеристика основних обов'язків державних службовців / О. Собовий. - С. 399-404
  Осадчий А.  Процесуальний аспект запровадження адміністративної юстиції в Україні / А. Осадчий. - С. 404-408
  Неугодніков А.  Адміністративне судочинство Німеччини / А. Неугодніков. - С. 408-413
  Андрійко О. Ф.  Питання розвитку адміністративного права України та окремих його інститутів / О.Ф. Андрійко. - С. 413-417
  Коваленко В. Л.  Сучасні проблеми правового регулювання державної служби / В.Л. Коваленко. - С. 417-421
  Кравець В. Р.  Щодо визначення поняття атестації державних службовців / В.Р. Кравець. - С. 422-426

Рубрики: Правознавство

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми становлення, розвитку та реформування адміністративного права України. Ці статті стали результатом наукових досліджень вчених і практиків, а також науково-теоретичної дискусії, яка відбулася на ІІІ Національній науково-теоретичній конференції "Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування", і засновниками якої виступили: Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Одеська національна юридична академія, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Київський регіональний центр АПрН України. У збірнику також надруковані праці молодих вчених.

 
71 91.9:67
П68

        Права і свободи людини та громадянина [Текст] : матеріали до бібліографії : пр. Львів. лабораторії прав людини і громадянина. Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства Вип.5 / Акад. правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. - Л. : 2006. - 264 с.

Зміст:
  Філософія і теорія прав людини. - С. 4-65
  Міжнародні акти з прав людини. - С. 66-85
  Права людини в різних державах (загальна характеристика). - С. 86-106
  Окремі види прав людини. - С. 107-167
  Права окремих соціальних груп. - С. 168-196
  Гарантії прав і свобод людини. - С. 197-249
  Вивчення, пропаганда та дослідження прав людини. - С. 250-259

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Правові науки

Ключові слова (ненормовані): теорія прав людини -- міжнародні акти з прав людини -- права людини в різних державах -- права окремих

Анотація:   У пропонованій збірці вперше в Україні представлено матеріали до бібліографії друкованих праць, присвячених загальнотеоретичним та галузевим проблемам прав і свобод людини та громадянина. Зафіксовано праці, які друкувалися українською, російською та англійською мовами як в Україні так і за її межами. Ці матеріали, які накопичувалися Львівською лабораторією прав людини і громадянина Академії правових наук України протягом 1996-2005 рр., включають 3731 працю із зазначеної тематики.

 
72 95.45
Н34

        Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : Т. 4 Студії з поля історії української науки і техніки / Наук. т-во ім. Шевченка (Львів), Комісія історії науки і техніки. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2000. - 288 с.

Зміст:
  Романів О.  "Хроніка наукового товариства ім. Шевченка\" / як особливе джерело для студій з української історіографії\". - С. О. Романів. - 10-18,
  Коновець О.  Розвиток природничих і технічних знань в Україні (від найдавніших часів до XVI ст.) / О. Коновець. - С. 19-38
  Рудик С.  Ветеринарна медицина козацької доби / С. Рудик. - С. 39-54
  Соколов В.  Техніка і технічна книга в Україні у другій половині XVIII ст. / В. Соколов. - С. 55-66
  Добровольський В.  Математика у Київському університеті в 30-40 рр. XIX ст. / В. Добровольський. - С. 67-84
  Руда С.  Товариства природознавців при Харківському університеті (XIX-початок XX ст.) / С. Руда. - С. 85-98
  Пилипчук О.  Михайло Максимович як дослідник природи / О. Пилипчук, Т. Пічкур. - С. 99-111
  Онопрієнко В.  Перша університетська кафедра української історії / В. Онопрієнко. - С. 112-120
  Кощій Л.  Київські з'їзди природознавців та їх роль у розвитку науки та освіти / Л. Кощій. - С. 121-132
  Гайда Р.  Наукові дослідження українських фізиків - дійсних членів НТШ / Р. Гайда. - С. 133-148
  Люзняк М.  Діяльність учених НТШ: шляхи до "вільної наукової праці рідною мовою" / М. Люзняк. - С. 149-163
  Савчук В.  Біля витоків фізики горіння та вибухів в Україні: ескіз наукової біографії А. Е. Малиновського / В. Савчук. - С. 164-174
  Головацький І.  Деякі штрихи до історії розвитку біологічної хемії в Україні / І. Головацький. - С. 175-190
  Пилип'юк В.  Науково-технічний прогрес і фотомистецтво / В. Пилип'юк. - С. 191-197
  Щербань Т.  Технічна та природна секція в Українському науковому товаристві / Т. Щербань. - С. 198-209
  Матвєєва Л.  Національна академія наук України: реформа 1928 р. / Л. Матвєєва. - С. 210-228
  Луговський О.  Як було закрито Інститут транспортної механіки АН УРСР / О. Луговський. - С. 229-241
  Ранюк Ю.  Український історик К. Штепа, німецький фізик Ф. Гоутерманс та "російська чистка" / Ю. Ранюк. - С. 242-272
  Копил О.  З історії ракетобудування в Україні / О. Копил. - С. 273-286

Рубрики: Наукознавство - Історія НТШ

 
73 63.3(4Укр)я73-1
К66

Кормич, Л. І.

        Історія України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. - К. : Алерта, 2004. - 408 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): формування державності у східних слов'ян -- давньоруське суспільство -- історія українських земель

Анотація:   Підручник з історії України є вже четвертим виданням такого типу в Одеській національній юридичній академії. Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних досягнень в історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії - це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів - матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке професійне вивчення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини. В підручнику розглянуто основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.

 
74 63.3(4Укр)62ю
П53

        Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття [Текст] : невідомі док. з архівів спецслужб. Т. 7 Голодомор в Україні 1932-1933 / Галузевий держ. архів Служби безпеки України, М-во внутр. справ і адмін. Республіки Польща, Ін. - Варшава : [Інститут національної пам'яті?], 2008. - 1205 с.

Рубрики: Історія України - Голодомор

Ключові слова (ненормовані): архівні матеріали польських спецслужб -- архівні матеріали українських спецслужб -- геноцид українського

Анотація:   Книга підготовлена до друку співробітниками Інституту національної пам'яті, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. В ній опубліковано документи, що стосуються голоду в Україні у першій половині тридцятих років. Це документи радянської спецслужби, польської військової розвідки та дипломатичних служб. Крім цього, в томі вміщено матеріали польської поліції й адміністрації, що стосуються реакцій українців, які проживали в ІІ Республіці Польщі, на інформацію про трагічні події за Збручем.

 
75 67
В53

        Вісник Академії правових наук України [Текст] : зб. наук. праць. №3(30)-2002 / Акад. правових наук України. - Х. : Право, 2002. - 242 с.

Зміст:
  Рабінович П.  Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнювання змісту й меж / П. Рабінович. - С. 3-9
  Нижник Н.  Роль кадрової політики в реалізації функцій держави / Н. Нижник. - С. 9-16
  Дашковська О.  Гендер і право: логіко-понятійгтй аналіз / О. Дашковська. - С. 16-22
  Тодика Ю.  Фактори реалізації Конституції України / Ю. Тодика. - С. 22-31
  Колісник В.  Проблема співвідношення понять "національний" та " етнічний" доцільності їх використання у наукових дослідженнях / В. Колісник. - С. 31-40
  Яворський В.  Принципи сучасного виборчого права України / В. Яворський. - С. 40-50
  Фомін А.  Інститут державної мови в Російській Федерації, критичний погляд з боку / А. Фомін. - С. 50-61
  Харитонов Є.  Перші кодифікації цивільного законодавства в Україні ХХ і ХХІ століть: збереження старого чи початок нового права / Є. Харитонов. - С. 61-72
  Бойко І.  Надання судового самоврядування вірменській громаді м. Львова (XIV-XVIII століття) / І. Бойко. - С. 72-81
  Титов В.  Розвиток американської юридичної логіки наприкінці 1950- на початку 1960-х років / В. Титов. - С. 81-92
  Спасибо-Фатєєва І.  Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні / І. Спасибо-Фатєєва. - С. 92-103
  Селіванов А.  Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? / А. Селіванов. - С. 103-110
  Шишка Р.  Немайнові права автора / Р. Шишка. - С. 110-122
  Жилінкова І.  Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України / І. Жилінкова. - С. 122-131
  Кондик П.  Правові аспекти визначення статусу військового майна / П. Кондик. - С. 131-140
  Варфоломєєва Т.  Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту / Т. Варфоломєєва. - С. 140-151
  Антипенко В.  Загальні підходи в оцінці міжнародно-правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання інших кризових явищ / В. Антипенко. - С. 151-160
  Журавель В.  Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування / В. Журавель. - С. 160-166
  Синчук В.  розслідування вбивств: шляхи вдосконалення та оптимізації / В. Синчук. - С. 166-172
  Абрамова В.  Поняття помилки судового експерта / В. Абрамова. - С. 172-180
  Христова Г.  Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу / Г. Христова. - С. 180-188
  Гавриш Т.  Особливості процесуального статусу осіб, викликаних для участі у впровадженні по кримінальній справі в порядку міжнародної правової допомоги / Т. Гавриш. - С. 188-198
  Гриненко С.  Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності / С. Гриненко. - С. 198-206
  Бурлай Є.  Філософський виклик недосконалій правовій реальності / Є. Бурлай, О. Петришин. - С. 206-213
  Ємельянов В.  Теоретичні засади і практика боротьби з тероризмом / В. Ємельянов. - С. 213-217
  Сибілова Н.  Міжнародна науково-практична конференція з проблем і перспектив судової реформи в Україні / Н. Сибілова, О. Шило, Л. Москвич. - С. 217-226
  Кальман О.  Про міжнародну науково-практичну заключну конференцію українсько-американської Науково-дослідницької Програми при Академії правових наук України / О. Кальман, В. Зайда. - С. 226-229
  Борисов В.  Науковий семінар з підбиття підсумків Конкурсу № 6 за Програмою малих грантів / В. Борисов, С. Гізімчук. - С. 229-236

Рубрики: Право України

Ключові слова (ненормовані): права людини -- кадрова політика -- гендер

 
76 26.891(4Укр)
Т73

Тронько, П. Т.

        Краєзнавство у відродженні духовності та культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П. Т. Тронько ; ред.: Ф. П. Шевченко. - К. : Рідний край, 1994. - 108 с.

Зміст:
  Краєзнавство у відродженні історичної пам'яті, багатовікових традицій українського народу. - С. 6-21
  Історико-краєзнавчі дослідження в системі Національної академії наук. - С. 22-31
  Літопис рідного краю. - С. 31-38
  Історико-культурна спадщина України і сучасність. - С. 39-46
  Дослідження і увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з історією українського козацтва. - С. 47-52
  Вшанування героїв битви під Берестечком. - С. 52-54
  Вивчення і збереження історичних міст і сіл як один з напрямків розвитку краєзнавства. - С. 54-65
  Проблеми церковної історії та культури в контексті краєзнавчої роботи. - С. 66-72
  Державний музей народної архітектури та побуту - унікальний заклад культури в Україні. - С. 72-77
  Проблеми підготовки "Зводу пам'яток історії та культури". - С. 77-83
  Київ: історико-культурна спадщина. - С. 83-89
  Берегти і розвивати осередки народної художньої творчості. - С. 89-94
  Основні завдання та напрямки роботи відділу регіональних проблем історії України. - С. 94-99

Рубрики: Краєзнавство - Всеукраїнська спілка краєзнавців

Анотація:   В книзі висвітлюються основні проблеми розвитку краєзнавства на сучасному етапі. Основна увага приділена питанням збереження історико-культурної спадщини українського народу, увічнення його багатовікових традицій, становлення наукових і громадських форм дослідження рідного краю

 
77 63.3(4Укр)6-8
П37

        Микола Плав'юк: Україна - життя моє [Текст] : у 3 т. Т. 3 Та долю іншу він обрав - душі неспокій: на пошану Миколи Плав'юка / НАН України, Ін-т біограф. досліджень Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. - 1068 с.

Зміст:
  Литвин В.  Десятиліття, що варте століть / В. Литвин. - С. 23-29
  Кінах А.  Економіка України: перехід до довгострокової стратегії зростання / А. Кінах. - С. 30-41
  Семиноженко В.  Гуманітарні вектори національного прогресу / В. Семиноженко. - С. 56-63
  Ющенко В.  Україна- тернистий шлях до демократії / В. Ющенко. - С. 64-72
  Плющ І.  Україна на перехресті тисячоліть: традиція українського парламентаризму / І. Плющ. - С. 73-84
  Костенко Ю.  Політична система України - проблеми розвитку / Ю. Костенко. - С. 85-98
  Тарасюк Б.  Україна у світовому співтоваристві та перспективи розвитку міжнародних відносин у ХХІ столітті / Б. Тарасюк. - С. 99-109
  Лавринович О.  Правова реформа в УКраїні / О. Лавринович. - С. 110-112
  Стоян О.  Профспілковий рух в умовах утвердження незалежності України / О. Стоян. - С. 140-152
  Онищенко О.  Громадянське суспільство: тенденції і проблеми становлення в УКраїні / О. Онищенко. - С. 153-161
  Лубченко І.  Українська журналістика: з владою і народом чи між владою і народом ? / І. Лубченко. - С. 167-179
  Ключковський Ю.  Концепція розвитку регіонів і становлення національної держави в УКраїні / Ю. Ключковський. - С. 197-202
  Пухтинський М.  Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України - сторінки історії, мета діяльності, доробок / М. Пухтинський. - С. 209-216
  Омельченко О.  Столиця України: вчора, сьогодні, завтра / О. Омельченко. - С. 225-231
  Дмитрієнко М.  Правнича ситуація з міською геральдикою в Україні у світлі закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та наша гербова спадщина / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук. - С. 241-251
  Молодцов О.  Інститут лобізму в сфері захисту інтересів місцевого самоврядування України: стан та перспективи / О. Молодцов. - С. 252-263
  Максим'юк С.  В краю Черемоша й Прута. Снятин древній і молодий / С. Максим'юк. - С. 264-272
  Погорілко В.  Конституційний статус Президента України / В. Погорілко. - С. 285-304
  Яцків Я.  Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї / Я. Яцків, Ю. Канигін, С. Бублик. - С. 333-341
  Лук'яненко Л.  Національна ідея: історико-гносеологічний підхід, поняття національної ідеї / Л. Лук'яненко. - С. 365-379
  Брюховецький В.  Києво-Могилянська академія: стратегія відродження і розвитку / В. Брюховецький. - С. 385-401
  Нижник н.  Державне управління: проблеми фахової підготовки / н. Нижник, Р. Ільясов. - С. 402-411
  Шевченко В.  Вища освіта на донеччині в ХХ ст. / В. Шевченко. - С. 430-443
  Пасічник І.  Острозька Академія в історії української освіти та культури / І. Пасічник. - С. 444-452
  Бакіров В.  Розвиток вищої освіти та науки на Харківщині у 18- 20 ст. / В. Бакіров, С. Посохов. - С. 453-463
  Сухомлинська О.  Етнопедагогіка як засіб полікультурного виховання / О. Сухомлинська. - С. 464-471
  Максименко С.  Українська психологія на шляху до самодостатності: генетичний підхід / С. Максименко. - С. 472-485
  Калакура Я.  Українська історична думка на тлі національної ідеї / Я. Калакура. - С. 530-537
  Чишко В.  Історико-біографічні дослідження в українській історіографії ХХ століття / В. Чишко. - С. 538-550
  Лисенко О.  Доброчинність як вияв національної солідарності в роки Другої Світової війни / О. Лисенко. - С. 559-571
  Кульчицький С.  Історичне місце української радянської державності / С. Кульчицький. - С. 572-590
  Білокінь С.  Механізми державного масового терору в історичній практиці СРСР / С. Білокінь. - С. 591-610
  Литвин С.  Початковий період діяльності Державного центру Української Народної Республіки в екзилі (1921-1926) / С. Литвин. - С. 611-614
  Андрусишин Б.  Центральна Рада і становлення незалежного профспілкового руху / Б. Андрусишин. - С. 625-645
  Верстюк В.  Становлення державно-політичної системи УНР та пошуки державотворчої стратегії (грудень 1918-січень 1919 рр.) / В. Верстюк. - С. 646-670
  Калініченко В.  Національно-визвольний рух на Слобожанщині наприкінці XIX-на початку ХХ ст. / В. Калініченко, С. Наумов. - С. 680-688
  Шевчук В.  Тома Євлевич та його "Лабіринт" - пам'ятка українського державотворення з 1625 р. / В. Шевчук. - С. 688-705
  Сенченко М.  Книжкова палата України / М. Сенченко. - С. 757-764
  Дубас О.  Книжка в інформаційному просторі сучасної України (деякі роздуми про долю української книжки) / О. Дубас. - С. 764-773
  Вихованець І.  Українське словникарство- сьогодні і завтра / І. Вихованець. - С. 801-807
  Філарет  Церковна справа- питання національної безпеки Української Держави / Філарет. - С. 819-826
  Мар'ян кардинал Яворський  Роль філософії у моральному відродженні суспільства / кардинал Яворський Мар'ян. - С. 826-830
  Филипович Л.  Формування релігійної свідомості українського народу / Л. Филипович. - С. 831-845
  Колодний А.  Сучасна ретроспектива православ'я України як вияв його історії / А. Колодний. - С. 862-871
  Степовик Д.  Про національний контекст сучасної ікони / Д. Степовик. - С. 872-880
  Кононенко П.  Пилип Орлик і український конституційний процес / П. Кононенко, т. Кононенко. - С. 881-896
  Добровольський О.  Забутий поет. Невідомі сторінки життєпису Михайла Петренка / О. Добровольський. - С. 896-901
  Бутич І.  До питання про археографічну діяльність Олександра Лазаревського / І. Бутич. - С. 901-912
  Добржанський О.  Степан Смаль-Стоцький - ідеолог українського національного руху на Буковині / О. Добржанський. - С. 913-921
  Завальнюк О.  Михайло Грушевський і проблема створення Українського національного університету / О. Завальнюк. - С. 945-954
  Даниленко В.  Петро Холодний - освітній діяч, митець, патріот України / В. Даниленко, Ю. Телячий. - С. 972-982
  Солдатенко В.  Сторінка емігрантської долі Володимира Винниченка / В. Солдатенко. - С. 986-1000
  Качкан В.  Мирослав Ірчан: повернення / В. Качкан. - С. 1000-1014
  Войцехівська І.  Всеволод Петрів: повернення в УКраїну / І. Войцехівська. - С. 1014-1022
  Череватенко Л.  Недоспівана пісня Івана Ірлявського / Л. Череватенко. - С. 1042-1047
  Кучер В.  Андрій Мельник / В. Кучер. - С. 1047-1066

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): етнопедагогіка -- вища освіта -- політична ситуація -- національний прогрес -- парламентаризм -- світове співтовариство -- міжнародні відносини -- профспілковий рух -- Острозька

Анотація:   Пропонована збірка наукових і публіцистичних праць діячів вітчизняного політичного істеблішмента, науки, освіти, мас-медіа, письменницького корпусу охоплює широкий спектр новітньої історії, минувшини України, розмаїту панораму соціально-економічних та політичних проблем, які турбують сьогодні громадян незалежної держави.

 
78 95.43
Х21

        Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" [Текст] : Т. 13 Кн. 2 Проблеми економіки та філології / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". - Х. : НУА, 2007. - 306 с.

Зміст:
  Воробъев Е. М.  Формирование институциональной сферы системы АПК / Е. М. Воробъев, Г. И. Нетреба. - С. 7-15. - Библиогр. в конце ст.
  Гурьева И. В.  Обоснование выбора метода определения прибыли как важнейшего критерия эффективности при анализе инвестиционной привлекательности проекта / И. В. Гурьева. - С. 15-28. - Библиогр. в конце ст.
  Дахнова Е. Е.  Механизм ценообразования на инфраструктурные услуги / Е. Е. Дахнова. - С. 28-38. - Библиогр. в конце ст.
  Довгаль Г. В.  Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г. В. Довгаль, Н. И. Данько. - С. 38-50. - Библиогр. в конце ст.
  Довгаль Е. А.  К вопросу об эффективности региональной интеграции стран с трансформационной экономикой / Е. А. Довгаль. - С. 50-57. - Библиогр. в конце ст.
  Кирик Т. Н.  Инвестиционная привлекательность объекта как оценка соответствия требованиям инвестора / Т. Н. Кирик. - С. 57-65. - Библиогр. в конце ст.
  Нежуріна І. С.  Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві / І. С. Нежуріна. - С. 65-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нечипорук Л. В.  Актуальні питання розвитку страхового ринку України / Л. В. Нечипорук. - С. 74-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панкратова Е. Н.  Развитие институционального содержания дохода хозяйствующих субъектов в условиях рыночной трансформации / Е. Н. Панкратова. - С. 83-92. - Библиогр. в конце ст.
  Сомова О. Є.  Порядок оцінки довгострокової ефективності підприємства з метою визначення рівня його конкурентоспроможності / О. Є. Сомова. - С. 92-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Строкович Г. В.  Проблеми оцінки нематеріальних активів і інтелектуального капіталу / Г. В. Строкович. - С. 99-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Л. А.  Обучение английскому языку в контексте диалога культур / Л. А. Артеменко, В. С. Полина. - С. 109-121. - Библиогр. в конце ст.
  Гаврилова А. И.  Роль грамматики в обучении французскому языку в Украине и русскому языку во Франции / А. И. Гаврилова, П. В. Джандоева, И. В. Дюмез. - С. 121-131. - Библиогр. в конце ст.
  Кальниченко О. О.  Витоки західного перекладознавства: Ієронім Стридонський / О. О. Кальниченко, В. О. Подміногін. - С. 131-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Концідайло Р. В.  Історичні передумови створення нових правил перекладу Джоном Драйденом / Р. В. Концідайло. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куринова Т. В.  Концепт РОДИНА в английской лексикографии / Т. В. Куринова. - С. 158-163. - Библиогр. в конце ст.
  Михайлова Л. В.  Культура речи как важнейшая составляющая коммуникации / Л. В. Михайлова. - С. 163-170. - Библиогр. в конце ст.
  Молодчая Н. С.  Специфика понимания семантических окказионализмов / Н. С. Молодчая. - С. 170-181. - Библиогр. в конце ст.
  Мухортова И. В.  Традиционные и инновационные методики преподавания английского языка / И. В. Мухортова. - С. 181-187. - Библиогр. в конце ст.
  Пермінова А. О.  Творчість Емілі Дікінсон очима українських та російських перекладачів (на прикладі 118-го та 126-го вірішів) / А. О. Пермінова. - С. 187-204. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полина А. В.  Метонимическая номинация концепта БОГ в религиозном и светском дискурсах / А. В. Полина. - С. 204-213. - Библиогр. в конце ст.
  Помазан І. О.  Геральдична поезія в шкільній практиці епохи бароко на Україні / І. О. Помазан. - С. 213-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ребрій О. В.  Лексико-граматичні особливості перекладу текстів дипломатичного дискурсу / О. В. Ребрій. - С. 225-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенкова Т. М.  "Пригоди Тома Сойєра" в російських перекладах / Т. М. Тимошенкова. - С. 236-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хмара Г. В.  Суфіксальний спосіб творення номенів одягу і взуття в сучасній українській мові / Г. В. Хмара. - С. 246-253. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хорошилова Ю. О.  До питання про реалізацію принципу ввічливості в мовленнєвому акті реквестиві / Ю. О. Хорошилова. - С. 253-262. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шестакова Е. Н.  Концепт ИМЯ ЧЕЛОВЕКА в английской лексикографии / Е. Н. Шестакова. - С. 262-268. - Библиогр. в конце ст.
  Якимчук А. П.  Відтворення національного стилю та елементів чужості в перекладацькій діяльності Ф. Шляєрмахера та В. Гумбольдта / А. П. Якимчук. - С. 268-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пиковец Н. Л.  Стратегический процесс управления инвестиционной деятельностью предприятия / Н. Л. Пиковец. - С. 283-290. - Библиогр. в конце ст.
  Шахрай В. В.  Исследование механизма возмещения НДС как способа кредитования предприятий / В. В. Шахрай. - С. 290-296. - Библиогр. в конце ст.

Анотація:   У ХІІІ томі "Вчених записок", який складається з двох відносно самостійних книг, вміщено праці українських дослідників, які аналізують багатоаспектні проблеми розвитку суспільства в умовах кардинальних змін, що відбуваються в сучасному світі. У першій книзі зібрано статті, в яких розкриваються соціально-економічні, політичні, філософські, правові, історичні аспекти розвитку та функціонування сучасних освітніх систем, а також представлено результати дослідження щодо спеціальних та галузевих соціологічних теорій, правознавства та історіографії. У цій книзі читачі знайдуть такі традиційні рубрики "Вчених записок", як "Наука в НУА", презентація наукових та науково-методичних видань 2006 року, кращі роботи студентів та магістрів академії. У другій частині видання висвітлюються питання економічного життя країни, взаємодії економіки і права в умовах системної трансформації суспільства, а також проблеми літературознавства, перекладу, соціо- та прагмалінгвістики.

 
79 83.3(4Укр)6-8...4
П16

Панченко, В.

        "Бо я - українець" [Текст] : літ. портр. Володимира Винниченка / В. Панченко. - К. : Веселка, 2003. - 37 с.

Рубрики: Винниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Винниченко В.

Анотація:   Одним із найпопулярніших українських письменників початку ХХ століття був Володимир Винниченко (1880-1951), революціонер-підпільник, Голова Генерального Секретаріату Центральної Ради. Саме про цього видатного письменника й політика розповідає доктор філологічних наук, професор, віце-президент Києво-Могилянської Академії Володимир Панченко.

 
80 95.43
Х21

        Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" [Текст] : Т. 13 Кн. 1 Актуальні проблеми освіти / Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія". - Х. : НУА, 2007. - 292 с.

Зміст:
  Астахова В. И.  Смена образовательных стратегий в условиях глобализации / В. И. Астахова. - С. 7-19. - Библиогр. в конце ст.
  Подольская Е. А.  Особенности социально-образовательных отношений в контексте постмодернизационных трансформаций / Е. А. Подольская. - С. 19-32. - Библиогр. в конце ст.
  Михайлева Е. Г.  Интеллект как фактор элитарности / Е. Г. Михайлева. - С. 32-44. - Библиогр. в конце ст.
  Козыренко В. П.  Роль информатизации в становлении непрерывного образования (Опыт интегрированного научно-образовательного комплекса ХГУ "НУА") / В. П. Козыренко, О. В. Лазаренко. - С. 44-53. - Библиогр. в конце ст.
  Бірюкова М. В.  Проектування розвитку вищої освіти в регіоні на основі технологій соціального партнерства / М. В. Бірюкова. - С. 53-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астахова Е. В.  Кредитно-модульная система и учебная нагрузка преподавателя: корреляция взаимоотношений / Е. В. Астахова. - С. 61-69. - Библиогр. в конце ст.
  Тимошенков И. В.  Модель выбора учебного заведения: неоклассическая интерпретация / И. В. Тимошенков. - С. 69-80. - Библиогр. в конце ст.
  Костаков Г. И.  О языковой ситуации в образовании Харьковщины / Г. И. Костаков. - С. 80-85. - Библиогр. в конце ст.
  Чибісова Н. Г.  Роль освітнього середовища у формуванні сценаріїв становлення особистості / Н. Г. Чибісова. - С. 85-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глоба Л. В.  Сучасні методи роботи з учнями на уроках іноземної мови в контексті європейських стандартів: проблеми переходу / Л. В. Глоба. - С. 96-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корниенко В. Н.  Особенности попечительского движения в образовании трансформирующегося общества / В. Н. Корниенко. - С. 105-111. - Библиогр. в конце ст.
  Козодавлев О. А.  Контроль за политической благонадежностью высших учебных заведений Харьковского учебного округа в годы революционного кризиса 1905-1907 гг. / О. А. Козодавлев. - С. 111-121. - Библиогр. в конце ст.
  Назарко О. І.  Інноваційна діяльність та професійне вдосконалення вчителя в контексті модернізації освітнього простору / О. І. Назарко. - С. 121-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хорошев О. М.  Використання історичного підходу у викладанні навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах МНС України / О. М. Хорошев. - С. 132-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Филиппова О. А.  "Прошлое" как социальный капитал: школьные учебники истории и проблема формирования национальной идентичности / О. А. Филиппова. - С. 138-147. - Библиогр. в конце ст.
  Розенфельд Ю. Н.  Особенности системы высшего образования в США / Ю. Н. Розенфельд, Н. М. Шептуха. - С. 147-154. - Библиогр. в конце ст.
  Малєєва Н. В.  Проблеми соціальної (професійної) адаптації військових льотчиків після звільнення в період реформування збройних сил / Н. В. Малєєва. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Недогонов Д. В.  Функционализм производства как базовый параметр классификации производственного персонала / Д. В. Недогонов. - С. 165-175. - Библиогр. в конце ст.
  Шеченко Н. В.  Персональный менеджмент - основа успешной карьеры / Н. В. Шеченко. - С. 175-186. - Библиогр. в конце ст.
  Мачулина И. И.  Творческая активность личности как необходимое условие ее социализации / И. И. Мачулина. - С. 186-194. - Библиогр. в конце ст.
  Подгорески А.  Социальные технологии и принятие решения / Шаронова С. А.. - С. 194-206. - Библиогр. в конце ст.
  Астахов В. В.  К вопросу о пременении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и использовании русского языка: правовой аспект / В. В. Астахов. - С. 209-220. - Библиогр. в конце ст.
  Кравчина И. Б.  К вопросу о родовом объекте незаконного оборота радиоактивно загрязненных продуктов питания или иной продукции / И. Б. Кравчина. - С. 220-226. - Библиогр. в конце ст.
  Шишкіна Є. К.  Необов'язковий грошовий обіг України 1914-1925 рр.: сучасна історіографія проблеми / Є. К. Шишкіна. - С. 229-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириллова Н. И.  Научные стажировки отечественных ученых и студентов: история вопроса / Н. И. Кириллова. - С. 239-250. - Библиогр. в конце ст.
  Астахова В. И.  Образование нуждается в обновлении как целостный, неделимый организм / В. И. Астахова. - С. 253-264. - Библиогр. в конце ст.
  Астахова Е. В.  XIV Международная студенческая конференция "Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы" / Е. В. Астахова. - С. 264-266
  Козыренко В. П.  Экспертные оценки элементов учебного процесса (межвузовская научно-методическая конференция) / В. П. Козыренко, А. А. Янцевич. - С. 266-268
  Довгаль Е. А.  Системная трансформация общества: экономические и правовые аспекты (Вторая межвузовская научно-практическая Интернет-конференция) / Е. А. Довгаль. - С. 268-269
  Розенфельд Ю. Н.  Багалеевские чтения в Народной украинской академии / Ю. Н. Розенфельд. - С. 269-272

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   У ХІІІ томі "Вчених записок", який складається з двох відносно самостійних книг, вміщено праці українських дослідників, які аналізують багатоаспектні проблеми розвитку суспільства в умовах кардинальних змін, що відбуваються в сучасному світі. У першій книзі зібрано статті, в яких розкриваються соціально-економічні, політичні, філософські, правові, історичні аспекти розвитку та функціонування сучасних освітніх систем, а також представлено результати дослідження щодо спеціальних та галузевих соціологічних теорій, правознавства та історіографії. У цій книзі читачі знайдуть такі традиційні рубрики "Вчених записок", як "Наука в НУА", презентація наукових та науково-методичних видань 2006 року, кращі роботи студентів та магістрів академії. У другій частині видання висвітлюються питання економічного життя країни, взаємодії економіки і права в умовах системної трансформації суспільства, а також проблеми літературознавства, перекладу, соціо- та прагмалінгвістики.

 
81 82.0
З61

Зілинський, О.

        Вибрані праці з фольклористики [Текст] : до 90-річчя з дня народж. : у 2 кн. Кн. 2 / О. Зілинський ; голов. ред. Г. Скрипник ; упоряд. М. Мушинка. - К. : 2013. - 579 с.

Рубрики: Фольклористика - Теорія фольклору

Ключові слова (ненормовані): народні пісні -- думи -- балади

Анотація:   У двотомнику представено народнознавчі студії відомого україніста, славіста, фольклориста та літературознавця з Чехії, наукового співробітника Чехословацької академії наук у Празі доктора Ореста Зілинського. Багатогранні й глибокі праці вченого з історії фольклористики, дослідження обрядовості, епічної творчості, особливо походження дум та народних балад, упорядковані іноземним членом НАН України професором зі Словаччини Миколою Мушинкою, є синтезом європейської та української наукової думки. Роботи О. Зілинського актуальні для нинішніх дослідників, адже ряд питань, до яких він звертався, продовжує перебувати у сфері наукового дискурсу сучасної фольклористики. Теоретичні засади поєднуються в них з використанням різних методів і підходів та доступністю викладу. Видання зацікавить фольклористів, етнологів, істориків, аспірантів та студентів кафедр слов'янської філології, а також широке коло шанувальників народної творчості.

 
82 83.3(4Укр)5-8
Д75

Дрофань, Л.

        Берегиня [Текст] : збірник біографічної інформації / Л. Дрофань. - К. : Молодь, 2004. - 206 с.

Рубрики: Пчілка О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка Л. -- Драгоманов М. -- Пчілка О.

Анотація:   Ця книжка про Олену Пчілку- неординарну постать, яка витворила цілу епоху в історії української культури. Вона розвивала всі літературні жанри, з-під її талановитого пера вийшли повісті, оповідання, новели, нариси, оригінальні поетичні твори та поеми, прозові і поетичні переклади творів світової класики, наукові розвідки, дитячі прозові, поетичні та драматичні твори. Як член- кореспондент Академії наук здійснювала наукову робот. А ще- громадський діяч, педагог, редактор, видавець... Цей перелік можна продовжувати. Вона знала в історії нашої культури як сестра Михайла Драгоманова, мати Лесі Українки. Усі її шестеро дітей були надзвичайно талановитими, володіли художнім словом. Повною мірою неоцінена за життя, замовчувана і в тоталітарні часи, Олена Пчілка була справжнім талантом, мужньою особистістю, непокореною свободолюбною натурою із гордою і щедрою душею. У пропонованому виданні відтворено яскраві сторінки її життєвої і творчої біографії, залучено до широкого вжитку її недруковані твори, нотатки, листи, які ще й досі невідомі широкому загалу і зберігаються у різних архівах.

 
83 91.9:74
Л83

        Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України [Текст] : матеріали до біобібліографії / НАПН наук України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Знання, 2010. - 64 с.

Рубрики: Луговий В. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Луговий В.: доктор педагогічних наук

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії"Академіки НАПН України" висвітлює життя та діяльність Володимира Іларіоновича Лугового, доктора педагогічних наук, професора, академіка, віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту вищої освіти НАПН України. У виданні представлено науковий доробок ученого за останні роки його наукової діяльності (2005-2010) - монографії, підручник, навчальний посібник, програма, статті в енциклопедіях, тези доповідей та повідомлень, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що проводжуються, українською та російською мовами.

 
84 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
85 63.3(4Укр)6-7
У45

        Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі [Текст] : зб. наук. пр. / Посольство Турецької Республіки в Україні, НАН України, НБ України імені В. І. Вернадського [та ін. - К. : Київський університет, 2011. - 295 с.

Зміст:
  Дашкевич Я.  Турецько-українські зв'язки в першій чверті XX століття / Я. Дашкевич. - С. 6-12
  Дуднік О.  Українсько-турецькі міждержавні відносини в контексті геополітичної ситуації в Чорноморському регіоні на початку XX-XXI століття / О. Дуднік. - С. 13-27
  Солонська Н.  "Головним партнером України в творенні чорноморської дійсності є безперечно Туреччина"... / Н. Солонська. - С. 27-31
  Биковський Л.  Напрямки всеукраїнської високошкільної політики / Л. Биковський. - С. 31-46
  Чубарова Р.  Роль України у геополітичних інтересах Туреччини / Р. Чубарова. - С. 46-55
  Никитина М.  Современные украинско-турецкие экономические отношения: тенденции и перспективы / М. Никитина. - С. 55-58
  Біляєва С.  Українсько-турецьке співробітництво в галузі історико-археологічних досліджень османського періоду: сучасність та перспективи / С. Біляєва. - С. 58-62
  Руликівський С.  Українсько-турецький освітній діалог на сучасному етапі / С. Руликівський. - С. 62-64
  Індиченко Г.  Академія наук Туреччини: історія фундації та перспективи розвитку / Г. Індиченко. - С. 64-74
  Черниш Н.  Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського / Н. Черниш. - С. 75-81
  Циганкова Е.  Розвиток тюркології в радянські часи / Е. Циганкова. - С. 81-88
  Якубова Т.  Турецько-татарське прикордоння в історичних матеріалах фондів Інституту рукопису, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ / Т. Якубова. - С. 89-94
  Чухліб Т.  Україна, Європа, османи: 1590-ті - 1683 - 1920-ті / Т. Чухліб. - С. 95-103
  Гріваков К.  Урядова політика Туреччини в розбудові туристичної індустрії / К. Гріваков. - С. 104-108
  Сергійчук І.  Турецька провінція Мугла - партнер Сумщини / І. Сергійчук. - С. 108-113
  Купчик О.  "Використовуючи один одного": взаємовідносини між УСРР і Турецькою Республікою на початку 1920-х років / О. Купчик. - С. 119-126
  Полотнюк Я.  Мевляна Джеляледдін Румі / Я. Полотнюк. - С. 128-144
  Солонська Н.  Джеляледдін Румі - визначний представник світової літератури / Н. Солонська. - С. 145-149
  Дерменджі О.  Мевляна як феномен світової літератури / О. Дерменджі. - С. 149-160
  Мавріна О.  Постать Джеляледдіна Румі в науковій спадщині А. Кримського / О. Мавріна. - С. 160-162
  Покровська І.  Музей Мевляни у місті Конья / І. Покровська. - С. 162-165
  Прушковська І.  Поети-містики як провісники суфізму / І. Прушковська. - С. 166-168
  Озуйгун А.  Жанр сіясетнаме в літературі дивану / А. Озуйгун. - С. 169-176
  Сенчило Н.  Соцреалістичні мотиви у творчості поетів початку XX століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) / Н. Сенчило. - С. 178-185
  Дрига І.  Історія тюркських мов в Україні: досвід вивчення, 2000-2007 років / І. Дрига. - С. 186-193
  Шаглі Г.  Мова як універсальний виразник етнокультури / Г. Шаглі. - С. 194-200
  Баукова А.  Іслам як визначальний чинник кримсько-татарської культури / А. Баукова. - С. 201-213
  Широков К.  Лінгвістичні засади та системотехнічні рішення турецькомовної комп'ютерної лексикографії / К. Широков, О. Рабулець, В. Підвойний. - С. 214-235
  Галенко О.  Про степові джерела української та турецької культур / О. Галенко. - С. 236-257
  Джелаліддін Румі та його епоха. - С. 263-287

Рубрики: Джелаліддін Румі - про нього
Історія Туреччини - Зовнішня політика

Ключові слова (ненормовані): українсько-турецькі міждержавні відносини -- українсько-турецьке культурне співробітництво -- життя і творчість Джелаліддіна Румі

Анотація:   У збірник наукових праць включено статті та повідомлення, виголошені на Міжнародній науковій конференції, яка відбулася 8 листопада 2007 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Матеріали конференції утворюють два розділи. У статтях першого розділу висвітлюються різні аспекти українсько-турецького співробітництва в минулому та на сучасному етапі, зокрема, в політичній та економсічній сферах, а також розвитку української тюркології та понтознавчих студій. Другий розділ присвячений питанням українсько-турецького мовно-літературного та культурного діалогу Зокрема, у статтях цього розділу розглядається творчий спадок Мевляни Джеляледдіна Румі, який збагатив скарбницю не лише турецької, а й світової літератури та культури. Окрему увагу приділено мовознавчим питанням: досвіду вивчення тюркських мов в Україні, лінгвістичним засадам та системотехнічним рішенням турецькомовної комп'ютерної лексикографії тощо.

 
86 74.580.4
П86

        Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України [Текст] : [довідник] / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2006. - 302 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): Академії педагогічних наук України -- Київський національний університет ім. Шевченка Т. -- Інститу історії та філософії педагогічної освіти -- Інститут соціальної роботи та управління НПУ ім. Драгоманова М. П. -- Інститу природничо-географічної освіти та екології -- Переяслав-Хмельницький державний

Анотація:   У збірнику подається узагальнений матеріал про психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України, розкриваються основні напрями їх наукової діяльності. Представлена розгорнута інформація про науково-методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної науки. Значне місце відведено кадровому потенціалу зазначених кафедр, аналізу його якісного складу. Наводиться інформація про співпрацю психолого-педагогічних кафедр з навчальними та науковими закладами України, в т. ч. з Академією педагогічних наук України, Національною академією наук України, підрозділами Міністерства освіти і науки України та іншими міністерствами, місцевими органами управління в галузі освіти та загальноосвітніми закладами.

 
87 67
А43

        Актуальні проблеми правознавства [Текст] : наук. збірник ЮІ ТАНГ. Вип. 5 / Тернопільська акад. нар. господарства, Юрид. ін-т. - Т. : ЮІ ТАНГ, 2002. - 276 с.

Зміст:
  Братасюк М.  До проблеми герменевтичного аналізу права / М. Братасюк. - С. 7-17
  Кравчук М.  Збройні сили - гарант суверенітету Української держави (організаційно-правовий аналіз військового будівництва України 1920 рр.) / М Кравчук. - С. 17-27
  Паньків Є.  Національно- культурна політика Української Центральної Ради як складова державотворення (березень 1917-квітень 1918 рр.) / Є. Паньків, О. Гомотюк. - С. 27-35
  Сливка С.  Психологія юридичної праці: філософський аспект / С. Сливка. - С. 35-42
  Трофим'як Б.  Січовики К. Трильовський, Р. Дашкевич, брати Коссаки у процесі відродження військових формувань України (1900-1921 рр.) / Б. Трофим'як. - С. 42-54
  Череватюк В.  Деякі методи і шляхи вдосконалення семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн / В. Череватюк. - С. 54-60
  Гуменюк О.  Я-концепція -інтегральна складова психологічної самоорганізації людини / О. Гуменюк. - С. 60-67
  Братасюк В.  Соціокультурна детермінація західноєвропейського правового мислення / В. Братасюк. - С. 67-77
  Грабовська Г.  Правове закріплення управління освіти в період діяльності Центральної Ради / Г. Грабовська. - С. 77-82
  Качур В.  Соціально-політична боротьба за реформи у Канаді в 40 роках ХХ ст. / В. Качур. - С. 82-87
  Меленко С.  Консолідація як синкретичний вид систематизації нормативно-правових актів / С. Меленко. - С. 87-92
  Михайлюк В.  Проблеми регулювання земельних відносин за часів Центральної Ради( березень-квітень 1918 рр.) висновки та уроки / В. Михайлюк. - С. 92-95
  Кравчук В.  Громадянське суспільство у світових політико-правових вченнях / В. Кравчук. - С. 95-101
  Радібова І.  магдебурзьке право і українська громада / І. Радібова. - С. 101-106
  Щипакіна Л.  Нація, держава, національно-державницька ідеологія / Л. Щипакіна. - С. 106-111
  Ільків М.  Адміністративно-правове оформлення Статусу Західної України Радянською владою після розділення Польщі у 1939 році / М Ільків. - С. 111-123
  Подковенко Т.  Конституція та конституційні акти Української Центральної Ради : історико-правовий аспект / Т. Подковенко. - С. 123-131
  Яремко О.  Ідея суверенітету і його проблеми / О. Яремко. - С. 131-139
  Федоров М.  Проблеми правового регулювання створення та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку / М. Федоров. - С. 139-144
  Цимбалістий Т.  Деякі аспекти удосконалення правового регулювання у сфері державної безпеки і оборони / Т. Цимбалістий. - С. 144-149
  Лунь З.  До питання проблеми удосконалення механізму забезпечення правової охорони Конституції україни / З. Лунь. - С. 149-154
  Гетманцев О.  Мета функціонування цивільного процесу як системи цивільних процесувальних відносин / О. Гетманцев. - С. 154-161
  Паліюк В.  Справедливість при визначенні розміру моральної (немайнової) шкоди за позовами до ЗМІ / В. Паліюк. - С. 161-165
  Годяк А.  Поняття і зміст державно-ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в Україні / А. Годяк. - С. 165-171
  Ковальчук О.  Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні / О. Ковальчук. - С. 171-175
  Наулік Н.  Конституційно-правовий статус Захисника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. Наулік. - С. 175-178
  Жукорська Я.  Правонаступництво України щодо договорів колишнього СРСР / Я. Жукорська. - С. 178-182
  Підлісний В.  Проблеми державного регулювання у сфері виробництва та розповсюдження СD-дисків / В. Підлісний. - С. 182-188
  Чудик-Білоусова Н.  об'єкт військового майнового правопорушення / Н. Чудик-Білоусова. - С. 188-194
  Никифорак В.  Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності / В. Никифорак. - С. 194-199
  Процьків Н.  Особливості розірвання цивільно-правових договорів за угодою сторін / Н. Процьків. - С. 199-204
  Хатнюк Н.  Помилка як підстава визнання угоди недійсною / Н. Хатнюк. - С. 204-2-7
  Кондратьєва Л.  Законне представництво неповнолітніх у цивільному процесі України / Л. Кондратьєва. - С. 207-212
  Кириленко В.  Основні міждержавні організаційно-правові інтеграційні інститути і участь у них України / В. Кириленко, Ю Юрашко. - С. 212-221
  Шумський П.  Актуальні проблеми підготовки юридичних кадрів / П. Шумський. - С. 221-227
  Король В.  Участь народних засідателів у розгляді та вирішення кримінальних справ і зміст засади гласності кримінального процесу / В. Король. - С. 227-233
  Ященко В.  Психосоціальні умови кримінальних дій неповнолітніх / В. Ященко. - С. 233-237
  Левенець І.  Профілактика суспільно-небезпечних діянь хворих на психічні розлади в світлі сучасних демократичних реформ у законодавстві і організації психіатричної допомоги населенню / І. Левенець. - С. 237-242
  Двилюк М.  Деякі погляди на криміналістичне дослідження холодної зброї / М. Двилюк, Я. Венгриняк. - С. 242-245
  Репешко П.  Правове регулювання придбання вогнепальної зброї в штаті Пенсільванія, США / П. Репешко. - С. 245-248
  Рисін О.  Конституційні засади реформування системи судових органів в умовах формування правової держави в Україні / О. Рисін. - С. 248-253
  Благодир А.  Примусове проведення обшуку і огляду житла та іншого володіння особи / А. Благодир. - С. 253-257
  Гостюк В.  Окреміі питання переходу прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами / В. Гостюк. - С. 257-263
  Комзюк Л.  Правове регулювання статусу патентних повірених у Польщі: досвід для України / Л. Комзюк. - С. 263-267

Рубрики: Правовознавство

Анотація:   Автори наукових статей з правових наук-викладачі та аспіранти (здобувачі) Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства.

 
88 67
В53

        Вісник Академії правових наук України [Текст] : зб. наук. пр. № 4 (43) / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.. - Х. : Право, 2005. - 254 с.

Зміст:
  Селіванов В.  Поняття і категорії в процесі історичного розвитку юридичної науки / В. Селіванов. - С. 3-15
  Спасибо-Фатєєва І.  Правовий аспект інновацій в українських реаліях / І. Спасибо-Фатєєва. - С. 15-23
  Рабінович С.  Антропосоціальні основи цивільно-правової рівності / С. Рабінович. - С. 23-33
  Погребняк С.  Додержання принципу пропорційності як умова правомірності нормативно-правових актів / С. Погребняк. - С. 33-43
  Максимов С.  Філософсько-правова концепція вічного миру Канта і сучасність / С. Максимов. - С. 44-51
  Гончаренко В.  Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час перебування в її складі західноукраїнських земель / В. Гончаренко. - С. 52-60
  Ніконова Л.  Мажоритарна та пропорційна системи народного представництва: з історії політико-правової дискусії / Л. Ніконова. - С. 60-67
  Скрипнюк О.  Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні / О. Скрипнюк. - С. 68-79
  Лук'янов Д.  Загороджувальний бар'єр: політичний вплив та правова оцінка / Д. Лук'янов, Г. Пономарьова. - С. 79-86
  Тодика О.  Політична корупція у сфері здійснення народовладдя / О. Тодика. - С. 86-93
  Мамутов В.  Актуалізація предмета досліджень і викладання цивільного права / В. Мамутов, О. Звєрєва. - С. 94-99
  Яркіна Н.  Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав / Н. Яркіна. - С. 99-115
  Томчишен С.  Консенсуальна природа договору майнового найму / С. Томчишен. - С. 107-115
  Битяк Ю.  Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування / Ю. Битяк. - С. 116-123
  Шевчук С.  Принцип рівності у європейському та порівняльному конституційному праві (до рішення Конституційного Суду України у справі про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) / С. Шевчук. - С. 124-134
  Щокін Ю.  Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять "практика" і opinio juris / Ю. Щокін. - С. 135-144
  Степанюк А.  Зовнішня форма правового регулювання в міжнародному приватному праві / А. Степанюк. - С. 145-154
  Коновалова В.  Методика розслідування злочинів: оптимальні системи слідчих дій / В. Коновалова. - С. 155-160
  Юрченко О.  Можливості застосування новітніх технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної системи захисту промислової власності / О. Юрченко. - С. 160-172
  Наден О.  Щодо методологічних засад розуміння кримінального права (у зв'язку з дослідженнями проблем кримінально-правового регулювання) / О. Наден. - С. 172-181
  Дашковська О.  Гендерна рівність в умовах модернізації ісламу: правові аспекти / О. Дашковська. - С. 182-187
  Любченко П.  Реформа територіального устрою як чинник розвитку місцевого самоврядування в Україні / П. Любченко. - С. 187-197
  Рогова О.  Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз / О. Рогова. - С. 198-206
  Уварова О.  Про зміст і форму правозастосовних актів / О. Уварова. - С. 207-213
  Шабуніна А.  Приватноправові та публічно-правові тенденції у розвитку трудового права в країнах Західної Європи / А. Шабуніна. - С. 213-220

Рубрики: Право адміністративне

Ключові слова (ненормовані): проблеми правової науки -- філософія права -- історія держави і права -- конституційне право -- цивільне право -- адміністративне право

 
89 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 2 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1997. - 330 с.

Зміст:
  Тронько П. Т.  Національна Академія наук України в організації та проведенні історико-краєзнавчої діяльності / П. Т. Тронько. - С. 1-10
  Шевчук О. А.  Питання мовної політики у програмних документах та діяльності українських правозахисних організацій / О. А. Шевчук. - С. 10-17
  Савчук О. В.  Краєзнавчі програми увічнення імен визначних діячів української культури у 60-80-х рр. XX ст. / О. В. Савчук. - С. 17-26
  Шевченко Л. В.  Природнича та краєзнавча діяльність вчених Київського університету у другій половині XIX ст. / Л. В. Шевченко. - С. 26-34
  Крук О. І.  Наукова і творча інтелігенція в реалізації державних та громадських програм в 60-80-ті рр. / О. І. Крук. - С. 34-45
  Свіч В. А.  В. Н. Каразін - засновник Харківського університету / В. А. Свіч. - С. 47-58
  Міхєєв В. К.  Харківський державний університет як регіональний центр освіти: історія і сучасність / В. К. Міхєєв, С. М. Куделко. - С. 58-60
  Бонь О. І.  О. П. Новицький і діяльність української громади в Москві / О. І. Бонь. - С. 61-79
  Рудий Г. Я.  Товариства "Просвіта" за доби Центральної Ради у висвітленні української преси / Г. Я. Рудий. - С. 79-89
  Верменич Я. В.  Діяльність О. Я. Шумського по здійсненню політики українізації / Я. В. Верменич. - С. 89-103
  Шеремета О. В.  Деякі аспекти профспілкової роботи в робітничих колективах підприємств України в роки першої повоєнної п'ятирічки (1946-1950 рр.) / О. В. Шеремета. - С. 103-111
  Скляренко Д. Є.  Україна в міжнародній ситуації 1920 року (україно-польський аспект) / Д. Є. Скляренко. - С. 113-134
  Войналович О. О.  Шкільна освіта для національних меншин в Україні 20-х років: до питання формування її організаційних засад / О. О. Войналович. - С. 136-148
  Савчук В. О.  Громадські та наукові форми краєзнавства у вивченні історії, культури національних меншин у 20-30-х рр. XX ст. / В. О. Савчук. - С. 148-163
  Посохов С. І.  Церква і розвиток освіти в Слободській Україні (XVIII - поч. XIX ст.) / С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова. - С. 165-174
  Бажан О. Г.  Громадський рух за легалізацію Української греко-католицької церкви в Україні в 60-80-х рр. / О. Г. Бажан. - С. 174-193
  Войналович В. А.  Політико-правові засади національно-релігійної політики в Україні кінця 50-х - першої половини 60-х років / В. А. Войналович. - С. 193-217
  Подкур Р. Ю.  Інформаційно-аналітичні матеріали ВУНК-ДПУ як джерело до вивчення діяльності політичних партій на Поділлі / Р. Ю. Подкур. - С. 219-237
  Бондарчук Ю. П.  Кадрові втрати українських залізниць в ході масових операцій ДПУ-НКВС УСРР по очищенню прикордонної смуги" / Ю. П. Бондарчук. - С. 239-246
  Ченцов В.  Упокорення селянства / В. Ченцов, Д. Архірейський. - С. 246-266
  Григор'єва Т. Ф.  Колективізація по-стайківські / Т. Ф. Григор'єва. - С. 266-280
  Данилюк Ю. З.  З в'язниці уже не вийшов (Є. Д. Сташевський) / Ю. З. Данилюк. - С. 282-286
  Маньковська Р. В.  Діяльність Є. Ю. Спаської на ниві музейництва / Р. В. Маньковська. - С. 286-293
  Очеретенко В. І.  Системі не скорився (М. І. Корнилович) / В. І. Очеретенко. - С. 293-299
  Скляренко Є. М.  Життя, віддане науці / Є. М. Скляренко. - С. 300-319
  Савченко І. В.  Реабілітувати посмертно.... (Д. В. Єрмаков) / І. В. Савченко. - С. 319-324

Анотація:   Збірник статей присвячений актуальним малодослідженим проблемам громадсько-політичного, культурного і релігійного життя в Україні (XIX-XX ст.). Висвітлюються міжнародні зв'язки УРСР у 20-х роках XX ст., подвижницька діяльність української інтелігенції в період здійснення політики українізації в 20-30-х рр., її участь в краєзнавчому русі 60-80-х рр., тяжкі наслідки карально-репресивної політики радянської тоталітарної системи 20-80-х рр. Більшість статей написана на основі нових архівних матеріалів.

 
90 63.3(4Укр)622
Г61

        Голодомор 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом [Текст] : монографія / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 359 с.

Зміст:
  Василенко В.  Методологія правової оцінки Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні як злочину геноциду / В. Василенко. - С. 13-773
  Антонович М.  Голодомор 1932 - 1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації / М. Антонович. - С. 74-94
  Бондар К.  Правова кваліфікація Голодомору 1932 - 1933 років як геноциду за Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього / К. Бондар. - С. 95-119
  Журбелюк Г.  Заподіяння розумових розладів під час Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як елемент злочину геноциду / Г. Журбелюк. - С. 120-136
  Микуляк В.  Застосування міжнародного звичаєвого та договірного права для правової кваліфікації Голодомору 1932 - 1933 років в Україні / В. Микуляк. - С. 137-160
  Курінний О.  Українська спільнота Північного Кавказу як об'єкт Голодомору 1932 - 1933 років / О. Курінний. - С. 161-172
  Футей Б.  Міжнародно-правова відповідальність за геноцид: справедливість у судах / Б. Футей. - С. 172-187
  Крахмальова К.  Голодомор 1932 - 1933 років в україні та питання відповідальності іноземних компаній / К. Крахмальова. - С. 188-204

Рубрики: Історія України - Геноцид

Ключові слова (ненормовані): Голодомор

Анотація:   Монографія є спільним проектом кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія», в якій зібрані наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників – дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вона є узагальненням досліджень, які здійснювалися кафедрою міжнародного права в рамках постійно діючого щорічного наукового семінару «Голодомор в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» і міжнародного права», що відбувався під час Днів науки НаУКМА протягом 2007-2012 років.??Розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932-1933 рр. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.

 
91 74.03(4Укр)6-8кр
Ш19

Шамрай, О. Г.

        Олександр Антонович Захаренко [Текст] : пам'яті Олександра Антоновича Захаренка - присвячується / О. Г. Шамрай, О. Г. Гончарик. - Черкаси : Вертикаль, 2012. - 96 с.

Рубрики: Захаренко О. А. - про нього
Історія педагогіки - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Захаренко О. А. -- Сахнівська школа

Анотація:   У пропонованій книзі із краєзнавчої серії "Видатні люди Кам'янщини" висвітлюється життєвий і педагогічний шлях О. А. Захаренка - відомого українського педагога, державного і громадського діяча, одного із зачинателів педагогіки співробітництва, директора авторської школи у селі Сахнівка. За час трудової діяльності він неодноразово обирався депутатом різних рівнів - від сільської Ради до Верховної Ради СРСР (1986 - 1991). Вагомий внесок у розвиток освіти відзначено державними нагородами - орденами Леніна та "Знак Пошани", багатьма медалями. Удостоєний почесних звань "Народний учитель СРСР", "Заслужений учитель УРСР", знака "Відмінник освіти СРСР". Обирався дійсним членом Академії педагогічних наук України та членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР.

 
92 63.1(4Укр)5-8
Щ61

Щербань, Т. О.

        Тимофій Дмитрович Флоринський, 1854 - 1919 / Т. О. Щербань. - К. : Видавництво Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2004. - 200 с.

Рубрики: Флоринський Т. Д. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Флоринський Т. Д. як історик

Анотація:   Книжку присвячено життю, науковій та педагогічній діяльності вченого-славіста і візантіста, професлра Київського університету, члена-кореспондента Петербурзької академії наук Тимофія Дмитровича Флоринського (1854 -1919). Докладно розглянуто праці вченого в царині візантійсько-слов'янських відносин, з питань рецепції візантійського права на Балканах, у галузях джерелознавства та бібліографії, які стали помітним внеском у формування наукових підвалин візантинознавства та славістики. Реконструйовано його роль Т. Д. Флоринського в громадських установах, визначено його роль як організатора і учасника наукових заходів з проблем славістики. Висвітлено українофобні погляди Т. Д. Флоринського, його ставлення до української мови. Доведено, що реакційна і хибна теорія Т. Д. Флоринського з українського питання була аргументовано спростовна його сучасниками - видатними вченими України.

 
93 91.9:63.4кр
Н54

        Тетяна Нераденко [Текст] : біобібліогр. нарис (до 55-річчя від дня народж.) / Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Черкаське територіальне від-ня Малої акад. наук України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 60 с.

Рубрики: Нераденко Т. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Нераденко Т. М. -- українська археологія

Анотація:   У брошурі розповідається про життєвий шлях археолога, краєзнавця та педагога Нераденко Тетяна Миколаївни. Висвітлюється початок наукової діяльності, який був пов'язаний з російською археологією Північнокавказького регіону, розповідається про подальший шлях науковця як громадяна України. Подається основний зміст та результати багаторічної краєзнавчої діяльності в галузях музеєзнавства, охорони пам'яток історії та культури, туризму. Розповідається про педагогічну діяльність по залученню обдарованої учнівської молоді до краєзнавства та участі у роботі Малої академії наук України. Висвітлюється археологічна діяльність Т. М. Нераденко, підсумовуються результати багаторічних розкопок відомого поселення доби нео-енеоліту Молюхів Бугор. Подається список друкованих наукових та науково-популярних статей, буклітів та виступів на науково-практичних конференціях, методичних розробок та рекомендацій, окремих видань та архівних матеріалів, що складається із понад 230 праць, підготовлених протягом 1975 - 2012 рр.

 
94 Я22

        Натурфілософські праці / редкол.: В. П. Мельник, М. В. Кашуба, І. С. Захара, пер. з лат. І. С. - Львів : 2018. - 768 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): властивості природного субстанційного тіла -- космологія -- уранологія -- астрологія -- стойхеологія -- психологія -- метеорологія

Анотація:   Уперше представлено український переклад частини латиномовного рукописного філософського курсу професора Києво-Могилянської академії Стефана Яворського, який викладав його у 1692 - 1693 рр. Тому містить природничо-наукові розділи курсу, які засвідчують прихильність професора до другої схоластики, водночас демонструють глибоку кризу схоластичних ідей, що ілюструють спроби С. Яворського надати своєму викладу практичного спрямування. Природничо-науковим розділам цього курсу філософії протистоять уже опубліковані курси натурфілософії професорів КМА першої половини XVIII ст., які відверто тяжіють до науки Нового часу, демонструючи поступ і справжній переворот у викладанні філософії.

 
95 95.4
Х21

        Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" [Текст] : Т. 11 / Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія". - Х. : НУА, 2005. - 708 с.

Зміст:
  Астахова В. И.  Некоторые вопросы стратегии и тактики современного вуза (из опыта работы Народной украинской академии) / В. И. Астахова. - С. 7-32
  Бєлова Л. О.  Про роль виховної роботи у створенні нової моделі випускника ВНЗ / Л. О. Бєлова. - С. 33-43
  Астахова Е. В.  Болонский процесс: варианты подходов / Е. В. Астахова. - С. 44-53
  Астахова В. В.  Конкуренция вузов в неконкурентной правовой среде / В. В. Астахова. - С. 54-76
  Астахова Е. В.  Основные направления трансформации института образования / Е. В. Астахова. - С. 76-83
  Александров Ю. А.  Модульный принцип подготовки специалистов и интервальная шкала оценки знаний / Ю. А. Александров, В. М. Зарюкин, А. А. Янцевич. - С. 84-103
  Гончаренко М. Л.  Образование как фактор глобализации / М. Л. Гончаренко. - С. 104-111
  Нестеренко Е. И.  О реформировании высшего образования Франции в контексте Болонского процесса / Е. И. Нестеренко. - С. 112-122
  Мунтян В. С.  К вопросу о философии культуры / В. С. Мунтян. - С. 123-129
  Козыренко В. П.  Компьютерное тестирование на государственных экзаменах / В. П. Козыренко, В. А. Кирвас. - С. 130-134
  Бірюкова М. В.  Інноваційний підхід до управління освітою регіону / М. В. Бірюкова. - С. 135-141
  Чибісова Н. Г.  Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як чинник формування студентської молоді / Н. Г. Чибісова. - С. 153-160
  Бондар О. В.  Фінансування дошкільної системи виховання у 20-30-ті роки ХХ ст.: історичний аспект проблеми / О. В. Бондар. - С. 179-188
  Ожийова О. М.  Про необхідність формування єдиного освітньо-виховного простору "сім'я - навчальний заклад" / О. М. Ожийова. - С. 204-211
  Потапова Ж. Е.  Тема образования и воспитания в истории немецкой литературы / Ж. Е. Потапова. - С. 212-222
  Розенфельд Ю. Н.  Технология манипулирования в избирательной компании / Ю. Н. Розенфельд. - С. 223-236
  Михайлева Е. Г.  Трансформация сущности и роли интеллектуальной элиты как субъекта общественного развития / Е. Г. Михайлева. - С. 236-245
  Тимошенков И. В.  Человеческий капитал как эвристическая метафора / И. В. Тимошенков. - С. 246-259
  Чибисова Н. Г.  Роль культурно-образовательной среды региона в формировании личности / Н. Г. Чибисова, Т. В. Зверко. - С. 260-267
  Мачуліна І. І.  Зміна освітньої парадигми в умовах реформування українського суспільства / І. І. Мачуліна. - С. 267-278
  Сахненко О. І.  До питання про стратегію фінансування системи освіти / О. І. Сахненко. - С. 279-288
  Масалитина Е. Е.  Различия в подходе к экономике образования - за выбором будущее / Е. Е. Масалитина. - С. 289-296
  Ніколаєва А. Ю.  Інтернаціоналізація як форма адаптації вищої форми освіти до умов глобалізації / А. Ю. Ніколаєва. - С. 297-304
  Нестеренко П. В.  Правовые аспекты материального обеспечения государственных высших учебных заведений / П. В. Нестеренко. - С. 305-311
  Красуля М. А.  Исследование взаимосвязи умственной и физической деятельности / М. А. Красуля. - С. 312-318
  Ермакова Т. Г.  Функциональные характеристики современных образовательных систем / Т. Г. Ермакова. - С. 319-335
  Лисица Н. М.  Поиск стратегий достижения профессионального успеха: процедура и результаты / Н. М. Лисица, О. Н. Кислова, О. В. Скорынина. - С. 336-349
  Бутенко А. П.  Проблема міжнаціональних відносин у теоретичному доробку М. Міхновського / А. П. Бутенко. - С. 350-358
  Воробьев Е. М.  Структуризация и моделирование инновационного процесса на микроуровне / Е. М. Воробьев, Т. В. Тарасенко. - С. 361-367
  Яременко В. Г.  Институциональные изменения в экономике: общесистемные предпосылки и механизмы / В. Г. Яременко, О. Л. Яременко. - С. 368-376
  Довгаль О. А.  До питання про функціональні цілі політики комплексного протекціонізму / О. А. Довгаль. - С. 377-385
  Довгаль Г. В.  Особливості формування ринку землі в умовах системної трансформації економіки / Г. В. Довгаль. - С. 385-390
  Иванова О. А.  Экономическая оценка выгодности создания производственных и коммерческих запасов / О. А. Иванова. - С. 391-399
  Решетняк Е. И.  Анализ существующих подходов прогнозирования вероятности банкротства малых предприятий / Е. И. Решетняк, А. Г. Бреславец. - С. 401-408
  Данько Н. И.  Системный подход к реструктуризации предприятия / Н. И. Данько. - С. 409-417
  Пелихова Е. Ф.  Экономичность как фактор конкурентноспособности техники / Е. Ф. Пелихова. - С. 419-425
  Басманова О. Є.  Концепція оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / О. Є. Басманова. - С. 426-435
  Строкович Г. В.  Алгоритм здійснення інвестиційної діяльності / Г. В. Строкович. - С. 435-439
  Комир Л. И.  Государственное регулирование природопользования / Л. И. Комир. - С. 440-445
  Перелигін М. М.  Методи оцінки якості хліба та хлібобулочних виробів / М. М. Перелигін. - С. 446-452
  Тимошенкова Т. М.  "Безумный мир" Ивлина Во / Т. М. Тимошенкова. - С. 455-467
  Джандоєва П. В.  Перекладацькі прийоми і трансформації, що використовуються в науково-технічному перекладі / П. В. Джандоєва. - С. 468-480
  Ротова Н. В.  Особливості рецепції античних образів та мотивів у творчості І. Сенченка / Н. В. Ротова. - С. 481-489
  Карпенко Е. В.  Инновационный и традиционный подходы к преподаванию английского языка как второго иностранного / Е. В. Карпенко, Т. Л. Полякова. - С. 490-496
  Ребрій О. В.  Методика підготовки навчальних матеріалів для майбутніх перекладачів / О. В. Ребрій, О. І. Панченко. - С. 497-505
  Михайлова Л. В.  Системно-деятельностный подход к изучению речевого акта в прагмалингвистике / Л. В. Михайлова. - С. 506-510
  Медведь М. Н.  Прагматический аспект перевода предложений, организованных по модели THERE-V-N(MOD)-L, на русский язык / М. Н. Медведь. - С. 511-517
  Бублик И. В.  Ирония как способ экспликации этологем агрессии / И. В. Бублик. - С. 518-531
  Быценко Т. А.  Косвенные способы реализации речевых актов экспрессивов негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 432-439
  Кальниченко О. А.  Історія перекладу та думок про переклад у Стародавньому Римі (3 ст. до н. е. - 5 ст. н. е.) / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. - С. 540-565
  Молочная Н. С.  Факторы понимания семантических окказионализмов / Н. С. Молочная. - С. 566-576
  Астахова В. І.  Соціальний захист тих, хто навчає, і тих, хто навчається (Міжнародна науково-практична конференція) / В. І. Астахова. - С. 579-581
  Гайков А. А.  Проблема преемственности образовательных программ / А. А. Гайков. - С. 581-583
  Шантырь О. В.  Интеллектуальный капитал как структурный элемент национального богатства / О. В. Шантырь. - С. 589-595
  Савинова А. Б.  Мотивация и оплата труда в условиях рынка / А. Б. Савинова. - С. 596-602
  Нагиев А. С.  События 11 сентября 2001 года: влияние на высшее образование США / А. С. Нагиев. - С. 603-610
  Науменко Е. А.  Компенсационный пакет компании как важный элемент в процессе мотивации сотрудников в современных условиях / Е. А. Науменко. - С. 611-617
  Корченков Е. В.  Обоснование инвестирования в новую продукцию / Е. В. Корченков. - С. 618-629
  Золотарева О. Н.  Методы управления затратами на предприятиях / О. Н. Золотарева. - С. 630-638
  Дякив А. Л.  Маркетинговое бюджетирование предприятий / А. Л. Дякив. - С. 637-645
  Митина А. Н.  Особенности формирования жизненных ценностей руководителя / А. Н. Митина. - С. 646-651
  Белова Ю. М.  Венчурное инвестирование инноваций / Ю. М. Белова. - С. 652-657
  Костоглодова М. Ю.  Некоторые аспекты активизации инвестиционной деятельности в Украине / М. Ю. Костоглодова. - С. 658-663
  Василевская Е. В.  Развитие модульно-рейтинговой системы образования в контексте индивидуализации учебного процесса / Е. В. Василевская. - С. 664-672

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): історія освіти -- соціологія освіти -- економічні аспекти розвитку освіти -- правові аспекти розвитку освіти -- культурологічні аспекти розвитку

Анотація:   Збірник складено згідно з основними напрямками дослідної роботи, що ведеться в ХГУ "НУА". Зокрема висвітлено питання історії і соціології освіти, економіки, правові і культурологічні аспекти розвитку освіти, проблеми, пов'язані з інноваційними підходами до вивчення іноземних мов, до використання інформаційних технологій у навчальному процесі в умовах глобалізації та інтеграції освітніх систем, ідей і принципів Болонської декларації. Подано інформацію про наукові конференції і семінари, що проводилися в НУА протягом минулого навчального року, а також про нові наукові і науково-методичні видання академії. Видання є фаховим з економічних, історичних, соціологічних та філологічних наук.

 
96 67.401.121(4Укр)
В55

        Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання [Текст] : [норм. зб.]: [у 2 частинах]. Ч. 1 / М-во юстиції України, М-во освіти і науки України. - К. : Форум, 2006. - 1616 с.

Зміст:
  Про освіту (Закон УРСР від 23.05.1991 № 1060-XII). - С. 18-48
  Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про освіту" (Постанова Верховної Ради УРСР від 04.06.1991 № 1144-XII). - С. 49-50
  Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") (постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896). - С. 51-92
  Питання Фонду сприяння освіті при Міністерстві освіти України (постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1993 № 968). - С. 93-94
  Про День працівників освіти (Указ Президента України від 11.09.1994 р. № 513/94). - С. 94
  Про Положення про національний заклад (установу) України (Указ Президента України від 16.06.1995 № 451/95). - С. 94-96
  Про деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу національного (Указ Президента України від 29.04.1996 № 304/96). - С. 97-98
  Про затвердження Положення про державний навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074). - С. 99-118
  про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24. 05.1997 № 507). - С. 119-1522
  Про створення єдиної системи військової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410). - С. 1523
  Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (постава Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65). - С. 153-159
  Про розроблення державних стандартів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 № 1247). - С. 160-166
  Про стан, напрямки реформування і фінансування освіти в України (постанова Верховної Ради України від 21.06.2001 № 2551-III). - С. 167-171
  Про податкові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні (Указ Президента України від 09.10.2001 № 941/2001). - С. 172-175
  Про вищу освіту (Закон Верховної Ради України від 17.01.2002 № 2984-III). - С. 175-231
  Про Національну доктрину розвитку освіти (Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002). - С. 232-2491
  Про застосування Закону України "Про вищу освіту" (наказ МОН України від 10.05.2002 № 296). - С. 2491-250
  Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1223). - С. 250-255
  Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу (наказ МОН від 05.02.2003 № 60). - С. 256-262
  Про удосконалення Міноборони України, МОН України, МОЗ України служби запасу (наказ Міноборони України, МОН України, МОЗ України від 10.02.2003 № 31/68/53). - С. 263-2636
  Про затвердження програми розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах сфери освіти і науки на 2003-2008 роки (наказ МОН України від 28.03.2003 № 188). - С. 2636-26312
  Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України (наказ МОН України, Академії педагог. наук України від 30.05.2003 № 334/31). - С. 26313-26323
  Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми і функціонування української мови на 2004-2010 роки (наказ МОН України від 14.11.2003 № 759). - С. 26323-26328
  Про порядок відображення у бухгалтерському обліку пільгових кредитів для здобуття освіти (лист Державного казначейства від 02.02.2004 № 07-04/205-905). - С. 26329-26330
  Про проведення парламентських слухань з порядком денним "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні" (Постанова Верховної Ради України від 05.02.2004 № 1443-IV). - С. 26330-264
  Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України (Указ Президента України від 17.02.2004 № 199/2004). - С. 2641-2642
  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України "держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах" (справа про доступність і безоплатність освіти) (рішення Конституційного Суду від 04.03.2004 № 5-рп/2004). - С. 26421-264210
  Про Рекомендації парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання" (Постанова Верховної Ради України від 20.04.2004 № 1689-IV). - С. 264211-264218
  Про виконання рішень колегії Міністерства освіти і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України (наказ МОН України від 12.05.2004 № 386). - С. 264219-264222
  Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні" (Постанова Верховної Ради України від 04.06.2004 № 1755-IV). - С. 2643-26415
  Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 841). - С. 26416-26417
  Про заходи МОЗ України на виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої світи в Україні" (наказ МОЗ України від 31.08.2004 № 439). - С. 26417-26420
  Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 1183). - С. 26421-26428
  Про внеснення змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих начальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (наказ МОН України від 01.12.2004 № 893, дердавна реєстрація: від 27.01.2005 № 109/10389). - С. 26429-26430
  Про затвердження Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для інформаційного та документального забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти (ІВС "ОСВІТА") (наказ МОН України від 15.12.2004 № 939, державна реєстрація: від 29.12.2004 № 1669/10268). - С. 26431-26437
  Про заходи щодо забезпечення виконання у 2005 році Державної програми інформування громадськості зпитань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки (розповсюдження Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 963-р). - С. 26438-26445
  Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності - громадського суспільства та основа інноваційного розвитку (рішення МОН україни від 24.04.2005 № 3/2-4). - С. 26446-26457
  Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2005 № 324). - С. 26458-264167
  Про подолання проявів бюрократизму в освіті (наказ МОН України від 17.05.2005 № 297). - С. 264168-264169
  Про план заходів МОН України щодо виконання у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" (наказ МОН України від 09.06.2005 № 349). - С. 264170-264176
  Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні (Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005). - С. 264177-264181
  Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 р. № 395-р "Деякі питання забезпечення виконання Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" (наказ МОЗ України від 21.07.2004 № 370). - С. 264182-264185
  Про співробітництво Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства освіти і науки (наказ Мінпраці та соціальної політики, МОН України від 22.07.2005 № 232/430). - С. 264186-264187
  Щодо надання податкового кредиту за навчання дитини в інтернатурі і магістратурі медичного університету (лист ДПА України від 26.07.2005 №14645/7/17-3117) (витяг). - С. 264188-264190
  Про затвердження Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України (наказ Міносвіти України від 12.05.1996 № 146, державна реєстрація: 294/1319 від 12.06.1996). - С. 265-267
  Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138). - С. 2671-2676
  Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами (постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38). - С. 268-271
  Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (наказ Міносвіти від 27ю10.1997 № 383/239/131, Мінфіну від 27.10.1997 № 383/239/131, Мінекономіки від 27.10.1997.№ 383/239/131, державна реєстрація від: 12.12.1997 № 596/2400). - С. 272-278
  Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України (наказ Міносвіти від 27.10.1999 № 370, державна реєстрація: від 19.11.1999 № 800/4093). - С. 279-281
  Про Міністерство освіти і науки України (Указ Президента України від 07.06.2000 № 773/2000). - С. 283-293
  Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326). - С. 294-301
  Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України від 07.11.2000 № 522, державна реєстрація: від 26.12.2000 № 946/5167). - С. 3011-30116
  Про утворення Державної інспекції навчальних закладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 886). - С. 302-303
  Про Всеукраїнську студентську раду (Указ Президента України від 22.11.2001 № 1128/2001). - С. 303-304
  Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів (постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1614). - С. 305-308
  Про створення при Міністерстві освіти і науки України та Міністерстві праці та соціальної політики України Ради з питань освіти інвалідів (наказ МОН України, Мінпраці та соцполітики від 07.07.2003 № 443/191). - С. 309-3094
  Про надання роз'яснень щодо необхідності ліцензування діяльності з надання послуг по оволодінню навичками спілкування іноземними мовами (лист Держпідприємництва України від 10.02.2004 № 727). - С. 3095-3096
  Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України (рішення МОН України від 23.04.2004 № 5/6-3). - С. 3096-30916
  Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти (потанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200). - С. 310-326
  Про затвердження Типового положення про фахову раду з ліцензування та акредитації вищих закладів освіти та Типового положення про регіональну експертну раду (центр) з ліцензування та атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану з одержанням загальної середньої та професійної освіти (наказ Міносвіти від 11.03.1996 № 72, державна реєстрація: від 26.03.1996 № 140/1165). - С. 327-339
  Про затвердження Положення про державну атестацію вищих закладів освіти (наказ Міносвіти від 22.05.1996 № 165, державна реєстрація: від 06.06.1996 № 270/1295). - С. 340-343
  Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації (постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.1997 № 78). - С. 3431-3434
  Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978). - С. 344-348
  Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів). - С. 349-357
  Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи (наказ МОН від 14.01.2002 № 16, державна реєстрація: від 30.01.2002 № 81/6369). - С. 358-361
  Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації (наказ МОН від 04.06.2002 № 321, державна реєстрація: від 12.06.2002 № 499/6787). - С. 362-363
  Про ліцензування освітніх послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380). - С. 3631-36313
  Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення (наказ МОН від 24.11.2003 № 781, державна реєстрація: від 12.12.2003 № 1154/8475). - С. 36314-36320
  Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (наказ МОН від 24.12.2004 № 847, державна реєстрація: від 19.01.2004 № 71/8670). - С. 36321-36324
  Про підсумки ліцензування за новою процедурою та шляхи її вдосконалення (рішення МОН України від 23.04.2004 № 5/12-6). - С. 36325-36327
  Щодо акредитації напряму (спеціальності) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (рішення Державної акредитаційної комісії від 15.03.2004 № 292ДАК) (витяг). - С. 36328-36330
  Про затвердження Умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України (рішення Міносвіти 22.09.1993 № 353, державна реєстрація: від 29.09.1993 № 139). - С. 364-368
  Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами (наказ МОН від 11.03.2002 № 183, державна реєстрація: від 03.04.2002 № 329/6617). - С. 369-372
  Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (наказ МОН від 25.03.2003 № 169). - С. 373-3821
  Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України (наказ МВС України від 25.03.2003 № 287, державна реєстрація: від 04.04.2003 № 265/7586). - С. 3822-38214
  Про надання роз'яснень щодо порядку створення, ліцензування та діяльності приватного закладу освіти (лист Держпідприємництва України від 09.02.2005 № 742). - С. 383-384
  Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України (наказ МОН України від 18.03.2005 № 164, державна реєстрація: від 22.03.2005 № 321/10601). - С. 384-398

Рубрики: Освіта вища - Управління освітою

Ключові слова (ненормовані): вища освіта в Україні -- правове регулювання -- нормативно-правові документи

Анотація:   Видання є першим офіційним і найбільш повним друкованим збірником чинних нормативно-правових актів вищих органів влади України, Конституційного Суду України, Міністерства освіти і науки України, Вищої атестаційної комісії України у сфері вищої освіти. У збірнику наводяться акти, що регулюють питання: управління в галузі вищої освіти; ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів; умов трудової діяльності керівників, професорсько-викладацького складу, у тому числі укладання трудового контракту, оплати праці, атестації, відпустки, стаж роботи тощо. Головна увага приділена викладу нормативного забезпечення організації навчального процесу. Ретельно упорядковані акти, що регулюють наукову діяльність у вищих навчальних закладах, питання підготовки і захисту дисертаційних робіт, присвоєння наукових ступенів і вчених звань.

 
97 63.3(4Укр)
У45

        Український історичний збірник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Ін-т історії України НАН України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2008. - 504 с.

Зміст:
  Жданович О.  Антична спадщина як складова християнської культури / О. Жданович. - С. 8-16
  Волощук М.  Проблема васальної (?) підлеглості князів Ігоревичів Чернігівських від угорського короля Ендре II: джерела, історіографія, постановка проблеми / М. Волощук. - С. 18-25
  Безпалько В.  Забезпечення підводами і стаціями посольської служби в обов'язках адміністрації Київської землі (до 1569 р.) / В. Безпалько. - С. 26-31
  Каріков С.  Реформаторська діяльність Йоганна Бухенхагена (20-і-50-1 рр. XVI ст.) / С. Каріков. - С. 32-39
  Вирський Д.  Українське козацтво у хроніці Я. І. Петриція (бл. 1622 та 1637 рр.) / Д. Вирський. - С. 40-45
  Кононенко В.  Гетьманьщина в контексті суспільно-політичних ідей та уявлень Східної Європи (кінець XVII - перша половина XVIII ст.) / В. Кононенко. - С. 46-58
  Стецик Ю.  Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інститути управління (кінець XVII-XVIII ст.) / Ю. Стецик. - С. 59-65
  Слизькоух А.  Заходи малоросійського генерал-губернатора П. О. Румянцева по реформуванню поштового зв'язку в Україні / А. Слизькоух. - С. 66-79
  Вороніна В.  Законодавчі ініціативи Павла I у сфері судочинства / В. Вороніна. - С. 80-91
  Романова О.  Стереотипи магічного мислення в контексті українських, російських та білоруських замовлянь (кінець XVIII - початок XX ст.) / О. Романова. - С. 100-112
  Пономарьов О.  Російсько-румунські взаємини у світлі вирішення східного питання (липень 1876 - квітень 1877 рр.) / О. Пономарьов. - С. 113-127
  Шевченко В.  Правове регулювання банкірської діяльності у підросійській Україні / В. Шевченко. - С. 133-139
  Коляда І.  "Свято української інтелігенції" - відкриття пам'ятника А. І. Котляревському у Полтаві 30-31 серпня 1903 р. / І. Коляда. - С. 140-151
  Шевченко О.  Участь Тита Войнаровського у парцеляції земель Східної Галичини / О. Шевченко. - С. 152-158
  Кривобок О.  Консервативно-націоналістичні загальноросійські політичні партії на Чернігівщині на початку XX століття / О. Кривобок. - С. 159-172
  Ковальчук Т.  Спроби реформування засад управління українських єпархій Російської Православної Церкви на початку XX століття / Т. Ковальчук. - С. 173-180
  Короткова О.  Зміни у соціальній свідомості селян України в період реформ 1906-1916 рр. / О. Короткова. - С. 181-184
  Скальський В.  Політичне життя польської громади під час Української революції (березень 1917-квітень 1918 рр.) / В. Скальський. - С. 185-202
  Тимченко Р.  Причини та передумови укладання акту злуки 22 січня 1919 р. / Р. Тимченко. - С. 203-212
  Кудактін О.  Відділ у справах національних меншин (ВНМ) НКВС та його місцеві органи (1921-1924 рр.) / О. Кудактін. - С. 213-222
  Тітова Н.  Польське та українське населення Поділля 1920-1931-х років: проблеми міжнаціонального співіснування / Н. Тітова. - С. 223-229
  Блащук С.  Діяльнісь підкомісії з підготовки до видання "Руської Правди" при археографічній комісії Академії Наук СРСР (1 червня 1928 - 7 березня 1929 рр.) / С. Блащук. - С. 230-240
  Шевчук Ю.  Політичні репресії проти чеської інтелігенції на Житомирщині на рубежі 1920-1930-х рр. XX ст. / Ю. Шевчук. - С. 241-250
  Рибченко Л.  Морально-психологічний стан населення визволених територій Лівобережної України у 1941-1943 рр. (на основі фондової колекції Національного музею історії Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр.) / Л. Рибченко. - С. 251-265
  Кощій Ю.  Роль Гіблартару у завойовницьких планах фашистської коаліції у роки Другої Світової Війни / Ю. Кощій. - С. 276-282
  Стоцький Я.  Доля чернецтва, духовенства і парохій УГКЦ у західних областях України у 1950-1953 рр. / Я. Стоцький. - С. 283-293
  Бондарчук П.  Особливості релігійної ситуації в Україні (друга половина 1960-х - середина 1980-х років) / П. Бондарчук. - С. 294-316
  Янчук Л.  Європейська інтеграція Словацької республіки (1933-2004 рр.) / Л. Янчук. - С. 317-324
  Михайлов В.  Концепція збройних сил України XVII - першої половини XVIII ст. у працях Олени Апанович / В. Михайлов. - С. 326-336
  Бондар В.  Сучасна історіографія аграрної історії України другої половини XIX - початку XX ст. на сторінках "Українського історичного журналу" / В. Бондар. - С. 337-351
  Заброварний С.  Економічні погляди Михайла Грушевського / С. Заброварний. - С. 352-368
  Корольов Г.  Дихотомія української ідеї як основа автономістсько-федералістських поглядів М. Грушевського / Г. Корольов. - С. 369-382
  Лейберов О.  Оцінки "трудового принципу" директорії УНР у сучасній вітчизняній історіографії / О. Лейберов. - С. 383-389
  Пелешко А.  Національно-визвольна боротьба грецького народу проти османського панування у вітчизняних та зарубіжних працях / А. Пелешко. - С. 390-402
  Лаас Н.  Англомовні праці про становище Російської православної церкви в україні в період пізнього сталінізму та перебування при владі М. Хрущова / Н. Лаас. - С. 403-418
  Демуз І.  Діаспорна література про українське питання в Російській імперії на початку XX століття / І. Демуз. - С. 419-426

Анотація:   Збірник складають праці молодих вчених Інституту історії України НАН України, інших наукових і освітніх вітчизняних та зарубіжних установ. Розкривається широко коло проблем української та всесвітньої історії з найдавніших часів до сучасності.

 
98 28.592.7
М34

        Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним, 23-24 вересня 1998 р. / Київський ун-т ім. Т. Шевченка, Ботан. сад ім. О. В. Фоміна, Укр. фітосоціол. центр. - Київ : Фітосоціоцентр, 1998. - 240 с.

Зміст:
  Бланковська Т. П.  Цитоембріологічні дослідження рослин в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова / Т. П. Бланковська. - С. 13-16
  Горб О. В.  Анатомічні особливості придатків діаспор квіткових рослин, адаптованих до мірмекохорії / О. В. Горб. - С. 16-20
  Гришко В. Н.  Анатомическое строение листьев некоторых древесных растений, произрастающих в условиях загрязнения окружающей среды / В. Н. Гришко, В. И. Кучма, Д. В. Радзион. - С. 20-24
  Макрушина Є. М.  Зв'язок морфологічних пропорцій ембріонів з життєздатністю організмів нового покоління / Є. М. Макрушина. - С. 38-41
  Ругузов И. А.  Морфофункциональная неоднородность микроспор голосеменных и эволюция семенных растений / И. А. Ругузов, Л. У. Склонная. - С. 44-47
  Склонная Л. У.  Гаметогенез и оплодотворение у хвойных и эфедровых / Л. У. Склонная, А. И. Ругузова. - С. 50-56
  Ткаченко Н. М.  Анатомічні дослідження рослин ученими Української фармацевтичної академії / Н. М. Ткаченко, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін. - С. 56-60
  Байрак О. М.  Історія геоботанічних досліджень на території Лівобережного Придніпров'я / О. М. Байрак. - С. 64-67
  Білокінь С. І.  І. П. Білокінь: шлях у науці / С. І. Білокінь. - С. 68-71
  Васильєва Т. В.  Внесок учених Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова в розвиток ботанічної науки впродовж ХХ сторіччя / Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко. - С. 71-75
  Войтюк Б. Ю.  Борщов І. Г. - професор кафедри ботаніки Київського університету ім. Т. Шевченка / Б. Ю. Войтюк, В. І. Діденко. - С. 75-76
  Гапон С. В.  Історія вивчення мохоподібних Лівобережного лісостепу України / С. В. Гапон. - С. 77-80
  Генов А. П.  Історія ботанічних досліджень в Українському степовому природному заповіднику / А. П. Генов. - С. 81-86
  Голда Д. М.  Школа С. Г. Навашина: Г. А. Левитський / Д. М. Голда. - С. 86-89
  Дарієнко Т. М.  Історія досліджень грунтових водоростей гірського Криму / Т. М. Дарієнко. - С. 95-96
  Дзюба Т. П.  Історія дослідження рослинності рисових систем / Т. П. Дзюба. - С. 96-101
  Дубина Д. В.  Історія досліджень вищої водної флори і рослинності України / Д. В. Дубина. - С. 101-105
  Дудка І. О.  Мікологічні дослідження в Україні / І. О. Дудка, В. М. Соломахіна. - С. 105-108
  Кондратюк С. Я.  До історії ліхенології в Україні / С. Я. Кондратюк. - С. 116-120
  Кондратюк С. Я.  Альфред Миколайович Окснер (до 100-річчя з дня народження) / С. Я. Кондратюк. - С. 120-125
  Куземко А. А.  Рослинність річкових долин України: історія, стан та перспективи досліджень / А. А. Куземко. - С. 125-131
  Кучерява Л. Ф.  Єлизавета Модестівна Брадіс - вчений та вчитель / Л. Ф. Кучерява. - С. 135-137
  Масюк Н. П.  Олександр Вікторович Топачевський (до 100-річчя від дня народження) / Н. П. Масюк, В. М. Соломахіна. - С. 147-149
  Мезев-Крічфалушій Г. М.  З історії дослідження флори Закарпаття: Пал Кітайбель та Адам Вальдштейн / Г. М. Мезев-Крічфалушій, К. М. Кишко. - С. 153-157
  Миронюк В. І.  Експериментальна альгологія на Україні / В. І. Миронюк, Т. В. Паршикова. - С. 157-160
  Мшанецька Н. В.  Історія флористичних досліджень Малого Полісся (Україна) / Н. В. Мшанецька. - С. 160-166
  Нечитайло В. А.  Зоря Харкевича / В. А. Нечитайло. - С. 166-169
  Олефіренко В. В.  Історія геоботанічних досліджень лісів Придніпровської височини / В. В. Олефіренко. - С. 173-178
  Осіюк Л. М.  Альгологічні дослідження у Київському університеті Св. Володимира / Л. М. Осіюк. - С. 190-197
  Сікура Й. Й.  Шляхами Вавилова. Ботанічні експедиції інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України / Й. Й. Сікура. - С. 198-202
  Соломахіна В. М.  Пам'яті С. Ф. Морочковського(1897-1962) / В. М. Соломахіна. - С. 204-205
  Соломахіна В. М.  Дмитро Костянтинович Зеров - вчений і педагог (20.09.1895-20.12.1971) / В. М. Соломахіна. - С. 205-207
  Стогодюк О. В.  До питання про вивчення лишайникових угрупувань в Україні / О. В. Стогодюк. - С. 207-209
  Чорна Г. А.  Флористичні дослідження Й. К. Пачоського на Уманщині / Г. А. Чорна. - С. 229-232
  Чорней І. І.  Історія флористичних досліджень в Північній Буковині / І. І. Чорней, В. В. Буджак. - С. 233-235
  Актуальні проблеми морфології та цитоембріології рослин. - С. 3-62
  Історія ботанічних досліджень в Україні. - С. 63-235

Ключові слова (ненормовані): Навашин С. Г.

Анотація:   В збірнику наведено матеріали наукових читань, присвячені актуальним проблемам морфології та цитоембріології рослин, а також загальним та спеціальним проблемам історії ботаніки в Україні.

 
99 79.3(4Укр)
У45

        Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи [Текст] : наук. доповіді Всеукр. конф. (19 - 20 листоп. 1996 р.) : [у 2-х ч.]. Ч. 1 / Голов. архівне упр. при Кабінеті Міністрів України, Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства [та. - К. : 1997. - 380 с.

Зміст:
  Киструська Н.  Розбудова архівної справи в Україні : проблеми та перспективи / Н. Киструська. - С. 5-14
  Сохань П. С.  Національна архівна інформаційна система України : стан і перспективи / П. С. Сохань. - С. 15-19
  Кульчицький С. В.  Співдружність архівістів і науковців / С. В. Кульчицький. - С. 20-22
  Пиріг Р. Я.  Сучасне архівне будівництво і вітчизняне архівознавство / Р. Я. Пиріг. - С. 23-28
  Ляхоцький В. П.  До проблеми визначення оптимальної моделі архівної справи в сучасній Україні / В. П. Ляхоцький. - С. 29-36
  Дубровіна Л. А.  Архівознавчі аспекти концепції інформатизації архівної справи в Україні / Л. А. Дубровіна. - С. 37-41
  Калакура Я. С.  Сучасна концепція архівознавчої освіти / Я. С. Калакура. - С. 42-47
  Пристайко В. І.  Як починалася реабілітація / В. І. Пристайко. - С. 48-55
  Путро О. І.  Архівний фонд Національної Академії Наук України як складова частина НАФ : історія та сучасні проблеми / О. І. Путро. - С. 56-61
  Слончак Н. М.  Проблеми джерелознавчого та архівознавчого аналізу кінофотодокументів / Н. М. Слончак. - С. 62-64
  Чишко В. С.  Український біографічний словник : джерельна база / В. С. Чишко. - С. 65-70
  Денисенко А. В.  Публікації архівних документів на сторінках часопису "Пам'ять століть\" / щорічника "Історичний календар"\". - С. А. В. Денисенко. - 71-73,
  Войцехівська І. Н.  Вітчизняна архівістика в особах : актуальні проблеми дослідження / І. Н. Войцехівська. - С. 74-79
  Александрова О. К.  До питання розробки національної програми зберігання бібліотечних та архівних фондів / О. К. Александрова. - С. 80-82
  Боряк Г. В.  Теоретико-методичні розробки в галузі наукового описування 20-х - початку 30-х років / Г. В. Боряк. - С. 83-94
  Климова К. І.  До історії Національного архівного фонду України (документальні колекції київських науково-історичних товариств : склад та джерела формування) / К. І. Климова. - С. 95-100
  Гісцова Л. З.  До історії родових і особових фондів землевласників Правобережної України XYI - поч. ХХ ст. / Л. З. Гісцова. - С. 101-106
  Шандра В. С.  Київське генерал-губернаторство (1832 - 1914) : генеза, функціонування, структура / В. С. Шандра. - С. 107-115
  Філімонова С. Б.  Архивное дело в Крыму в конце ХЫХ - начале ХХ века / С. Б. Філімонова. - С. 116-117
  Папакін Г. В.  Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постновки проблеми / Г. В. Папакін. - С. 118-123
  Ульяновський В. І.  Церковні архіви : історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації / В. І. Ульяновський. - С. 124-129
  Матяш І. Б.  Репресоване архівознавство / І. Б. Матяш. - С. 130-137
  Чиркова М. Ю.  Утилізація архівів та стан архівної справи на Полтавщині у 20-х роках / М. Ю. Чиркова. - С. 138-140
  Делеган М. В.  До питання про історію архівної справи на Закарпатті / М. В. Делеган. - С. 141-150
  Кубік В. С.  Організація та діяльність окружних архівних управлінь на Хмельниччині (1925 - 1930 рр.) / В. С. Кубік. - С. 151-156
  Алтухова О. І.  Архів Хмельницької області в роки окупації (1941 - 1945) / О. І. Алтухова. - С. 157-158
  Савенок Л. А.  Науково-дослідна діяльність архівів у 1920-х роках : до питання про роль і місце організації історичних досліджень / Л. А. Савенок. - С. 159-161
  Страшко В. В.  Описання актових книг у ЦДІАК України / В. В. Страшко. - С. 162-166
  Світленко С. І.  Про особливості джерельної бази українського архівознавства / С. І. Світленко. - С. 167-172
  Водотика С. Г.  Михайло Грушевський і українська археографія 1920-х років / С. Г. Водотика. - С. 173-176
  Різниченко С. Я.  Земства Правобережної України : структура та основні напрямки діяльності / С. Я. Різниченко. - С. 177-182
  Храпунова Л. М.  Архив Крымского краеведческого музея / Л. М. Храпунова. - С. 183-184
  Амеліна Л. О.  Особові архівні фонди художників у Національному художньому музеї. Загальна характеристика / Л. О. Амеліна. - С. 185-188
  Діденко Л. М.  Документальні матеріали в фондах Білоцерківського державного краєзнавчого музею / Л. М. Діденко. - С. 189-190
  Верба І. В.  Архівна діяльність Олександра Оглоблина в Україні / І. В. Верба. - С. 191-195
  Васько Л. М.  Матеріали до словника архівних діячів на сторінках часопису "Архіви України" / Л. М. Васько. - С. 196-198
  Коваленко О. Б.  Павло Федоренко як архівіст і археограф / О. Б. Коваленко. - С. 199-204
  Абросимова С. В.  Д. І. Яворницький - архівіст / С. В. Абросимова. - С. 205-208
  Мицик Ю. А.  Листи І. М. Каманіна до М. С. Грушевського / Ю. А. Мицик. - С. 209-212
  Крячок М. І.  Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) / М. І. Крячок. - С. 213-220
  Воронов в. І.  О. М. Лазаревський як архівіст та архівознавець / в. І. Воронов. - С. 221-224
  Непомнящий А. А.  Арсеній Іванович Маркевич і розвиток архівної справи в Криму / А. А. Непомнящий. - С. 225-235
  Зуб Т. І.  Видатні архівісти Чернігівщини / Т. І. Зуб. - С. 236-243
  Тимків Т. М.  З досвіду створення фонду колекції перших архівістів області / Т. М. Тимків. - С. 244-246
  Врублевський В. Г.  Служіння історії / В. Г. Врублевський, Л. І. Стрельська. - С. 247-249
  Луценко Є. М.  Внесок М. В. Довнар-Запольського в джерелознавство України / Є. М. Луценко. - С. 250-252
  Коваль О. М.  В. Модзалевський і архівна реформа в Україні (1918 - 1920) / О. М. Коваль. - С. 253-259
  Юркова О. В.  Опрацювання фондів Московського "Древлехранилища" співробітниками історичних установ М. С. Грушевського у другій половині 1920-х років : забута форма організації архівно-історичних дослідів / О. В. Юркова. - С. 260-263
  Дідун Н. В.  Архівна та едиційна діяльність М. Д. іванишева (до 185-річчя від дня народження) / Н. В. Дідун. - С. 264-267
  Бурім Д. В.  До історії конфлікту 1930 - 1931 рр. в українському науковому інституті в Берліні : листи Дмитра Дорошенка і Олександра Скорописа-Йолтуховського до голови Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка у Львові проф. Івана Раковського / Д. В. Бурім. - С. 268-279
  Любовець Г. В.  Архівні ресурси України та їхні взаємозв'язки з інформаційними потоками соціально-політичного характеру / Г. В. Любовець, В. О. Чигрін. - С. 280-283
  Новохатський К. Є.  До розробки концепції забезпечення національних інтересів України в галузі архівної справи / К. Є. Новохатський. - С. 284-287
  Бутич І. Л.  До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду України / І. Л. Бутич. - С. 288-294
  Болотенко Ю.  Доступ, приватність та розсекречення урядової інформації в Канаді / Ю. Болотенко. - С. 295-299
  Музичук О. В.  Організація архівної освітньої служби (з досвіду роботи архівів Франції) / О. В. Музичук. - С. 300-301
  Шевченко С. І.  Перспективи зовнішньо-економічної діяльності архівів України / С. І. Шевченко. - С. 302-305
  Хайрнасов М.  Підходи до інтеграції бібліотечних та архівних ресурсів в інформаційному просторі / М. Хайрнасов, А. Дешко, А. Слівак. - С. 306-317
  Метальникова Н.  Модель организации архивной службы (на примере Госархива Донецкой области) / Н. Метальникова. - С. 318-327
  Нодь Ф.  Про діяльність обласних архівів Угорщини / Ф. Нодь. - С. 328-329
  Колобов О.  Проблеми формування профілю архіву в звязку з комплектуванням документами особового походження / О. Колобов. - С. 330-332
  Сендик З.  Комплектування державних архівів України документами особового походження : історія, сучасний стан і перспективи / З. Сендик. - С. 333-341
  Маковська Н.  До концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні / Н. Маковська. - С. 342-343
  Захарченко Т.  Автоматизовані інформаційно-пошукові системи архівних установ України та проблеми їхньої експлуатації / Т. Захарченко. - С. 344-348
  Брайчевський С.  Перспективи створення інформаційної інфраструктури в галузі біографічних досліджень / С. Брайчевський. - С. 349-352
  Стрельчук Н.  Внесок академіка МАН О. Матковського в дослідження документів з історії Македонії періоду турецького панування / Н. Стрельчук. - С. 353-355
  Гончарова Н.  Проблеми документування інноваційної діяльності / Н. Гончарова. - С. 356-358
  Ткачова Л.  Основні напрями та проблематика документознавчих досліджень (за результатами аналізу публікацій 1975 - 1995 рр.) / Л. Ткачова. - С. 359-364
  Яценко О.  Організація інформаційного забезпечення бібліографічними джерелами баз даних / О. Яценко. - С. 365-366
  Гуртовенко Т.  Інформаційна культура : синтелектуальність поняття / Т. Гуртовенко. - С. 367-370
  Муха Л.  Перспективи інтеграції діяльності у питаннях законодавчого захисту та державної реєстрації документальної спадщини в бібліотечній та архівній справі / Л. Муха. - С. 371-374
  Атанасовські А.  Вклад Бранко Панова в розвиток архівної справи Македонії / А. Атанасовські, Н. Стрельчук. - С. 375-376

 
100 66.5(4Укр)
К93

Курас, І. Ф.

        Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст] : науково- популярна література / І. Ф. Курас; НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. - К. : Генеза, 2004. - 736 с.

Зміст:
  Виклики часу і еволюція етнополітичного знання. - С. 21-65
  Нові риси геополітичного виміру сучасної України. - С. 65-99
  Підстави української ідеї (еволюція в контексті пошуку етноісторичних моделей). - С. 99-143
  Етнополітичні засади державотворення в Україні. - С. 143-189
  Пошук гармонії в контексті нового регіоналізму. - С. 189-297
  Українці, корінні народи і національні меншини: проблеми гармонізації. - С. 297-361
  Етноконфесійні реалії. - С. 361-409
  Мовна політика: здобутки і проблеми. - С. 409-487
  Політика і культура. - С. 487-525
  Діаспора та міграції: нові реалії, нові проблеми. - С. 525-587
  Етнополітична культура в Україні. - С. 587-615
  Суспільні трансформації і суспільні науки: проблеми методології. - С. 617-633
  Концептуальні засади визначення національної ідеї. - С. 633-648
  Інтеграція репатріантів в українське суспільство і завдання української науки. - С. 648-660
  Проблемні питання розвитку відносин із сусідніми країнами в контексті державної політики України щодо національних меншин. - С. 660-685
  Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України 1999-2003. - С. 685-717
  22 січня- День Соборності України. - С. 717-728
  Доленосний акт (85-річчя Акту Злуки). - С. 728-734

Рубрики: Політологія - Етнополітологія

Ключові слова (ненормовані): Етнополітологія

Анотація:   Пропонована увазі читача праця є продовженням книги "Етнополітика: історія і сучасність", яка побачила світ п'ять років тому. Вона являла собою окремі наукові доповіді, виступи, інтерв'ю з широкого спектра етнополітичних проблем в їх історичному та сьогоденному вимірах. За минулі роки зроблено чимало для поглиблення наукових досліджень у цій царині. Саме життя додало чимало нового, що просто раніше не могло бути предметом вивчення. Зрештою, відбулося головне-становлення нової галузі суспільствознавства- етнополітології як науки. Аналізові основних здобутків, а ще більше-невирішених проблем і перспектив їх розв'язання присвячується ця нова праця.

 
101 63.3(4Укр)кр
Г95

        Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 7 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 392 с.

Зміст:
  Гуржій О. І.  Про нереалізовані плани вченого (деякі версії і міркування) / О. І. Гуржій. - С. 8-10
  Шевченко С. І.  Стан вивчення археологічних пам'яток Буго-Дніпровського межиріччя в публікаціях 1764-1864 рр. / С. І. Шевченко. - С. 11-13
  Отземко О. В.  Мемуарні джерела в російській історіографії XIX - початку XX ст. / О. В. Отземко. - С. 13-16
  Тарасов С. В.  Період Руїни у висвітленні Сергія Соловйова / С. В. Тарасов. - С. 16-19
  Дегтярьов С. І.  Чиновництво другої половини XVIII - середини XIX ст. у працях українських дослідників / С. І. Дегтярьов. - С. 19-21
  Куниця З. М.  Історіографія декабристського руху в Україні / З. М. Куниця. - С. 21-23
  Щебликіна А. О.  Проблеми жіночого виховання та освіти на сторінках "Журнала для воспитания" (1857-1860 рр.) / А. О. Щебликіна. - С. 23-25
  Яковенко О. В.  Концепція вивчення давньоруського язичництва доби запровадження християнства в праці Євгена Анічкова "Язичництво і Давня Русь" / О. В. Яковенко. - С. 25-27
  Кондратьєва Д. А.  Постать Пантелеймона Куліша у науковій літературі / Д. А. Кондратьєва, Н. Р. Темірова. - С. 27-29
  Постольник І. В.  Український вимір аграрної реформи 1848 р. в Австрійській імперії: історіографія / І. В. Постольник. - С. 29-31
  Безверха В. М.  Проблема походження болгар у праці Васіла Златарского "История на Былгарката держава през средните векове" / В. М. Безверха. - С. 31-33
  Тельвак В. В.  Михайло Грушевський та "Київська старовина" / В. В. Тельвак, В. П. Тельвак. - С. 33-37
  Крайсвітня Ю. В.  Українська історіографія переселенського руху з українських губерній в роки Столипінської аграрної реформи / Ю. В. Крайсвітня. - С. 37-39
  Панасюк О. П.  Проблема державотворення Білоруської народної Республіки в білоруській історіографії / О. П. Панасюк. - С. 40-41
  Пятницькова І. В.  Українська кооперація другої половини XIX - на початку XX ст. у радянській історіографії / І. В. Пятницькова. - С. 42-44
  Гедз В. А.  Діяльність Костя Штеппи в окупованому Києві (1941-1943 рр.): історіографія / В. А. Гедз. - С. 44-8
  Романцова Н. І.  Діяльність Михайла Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори / Н. І. Романцова. - С. 48-50
  Клинова-Дацюк Г. Д.  Постать гетьмана Івана Мазепи на сторінках журналу "Український історик" / Г. Д. Клинова-Дацюк. - С. 50-53
  Василенко Д. П.  Розвиток повоєнної радянської шкільної освіти в Україні за історіографічними джерелами 1940-60-х рр. / Д. П. Василенко. - С. 53-54
  Щербатюк В. М.  Стан дослідження махновського селянського повстанського руху у сучасній українській історичній науці / В. М. Щербатюк. - С. 55-58
  Гудзь В. В.  Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія / В. В. Гудзь. - С. 59-61
  Маслак В. І.  Причини української Національно-визвольної війни середини XVII ст. очима сучасних польських істориків / В. І. Маслак. - С. 61-63
  Івангородський К. В.  Концепція етногенезу східних слов'ян Едуарда Загорульського / К. В. Івангородський. - С. 63-67
  Лопацька Н. М.  Дерманський пом'яник - джерело до історії Дерманського монастиря (кінець XVI - перша половина XVII ст.) / Н. М. Лопацька. - С. 68-71
  Стельникович С. В.  Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941-1944 рр.) / С. В. Стельникович. - С. 71-73
  Жигло В. В.  Типологічна класифікація архівних документів з історії німецької окупації українських земель у роки Другої світової війни / В. В. Жигло. - С. 73-76
  Дмитренко А. А.  Утворення та діяльність Народного комісаріату у закордонних справах УРСР (1944-1945 рр.) у мемуарній літературі / А. А. Дмитренко. - С. 76-79
  Печеніна Н. А.  Реабілітація жертв сталінізму в Україні (на матеріалі архіву Дніпропетровської області) / Н. А. Печеніна. - С. 79-82
  Ралко Р. С.  Студентський будівельний загін м. Києва (1960-1980-і рр.): джерела вивчення / Р. С. Ралко. - С. 82-84
  Чорна Н. М.  Джерельна база дослідження сучасних українсько-польських відносин / Н. М. Чорна. - С. 84-88
  Романова О. М.  Проблема походження слова "русалка": східнослов'янські варіації / О. М. Романова. - С. 88-90
  Руднік Д. Г.  Роль боярства в різних землях Київської Русі: порівняльний аналіз / Д. Г. Руднік. - С. 91-93
  Прохорова А. Ю.  Гендерний аспект політичної доктрини англійської тираноборчої думки (За трактатом Кристофера Гудмена) / А. Ю. Прохорова. - С. 93-95
  Литвин Д. С.  Характер майбутньої війни у поглядах Олександра Свєчина та Володимира Тріандафіллова / Д. С. Литвин. - С. 95-100
  Красилюк Я. В.  Фотографія як джерело історичного дослідження / Я. В. Красилюк. - С. 101-103
  Салата С.  Нарис історії створення і розвитку університетських обсерваторій України / С. Салата. - С. 104-107
  Пасічник Н. О.  Вплив камералістики на становлення фінансової та фінансово-правової наук в українських університетах XIX ст. / Н. О. Пасічник. - С. 107-110
  Кругляк М. Е.  Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині XIX - на початку XX ст. / М. Е. Кругляк. - С. 110-113
  Швець В. В.  Навчально-виховний процес у Полтавському кадетському корпусі (на матеріалах спогадів Михайла Домонтовича) / В. В. Швець. - С. 113-115
  Драч О. О.  Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини XIX - початку XX ст.: загальноімперські тенденції та регіональні особливості / О. О. Драч. - С. 115-118
  Кравченко О. В.  Товариства фізичного виховання та захисту дітей в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / О. В. Кравченко. - С. 118-121
  Новіцька Ю. Й.  Науково-педагогічна діяльність Юліана Схрамма в Кракові за часів Австро-Угорської монархії / Ю. Й. Новіцька. - С. 121-122
  Волошенко В. О.  Тематичне спрямування селянського читання у російських і таємних польських школах Правобережної України на зламі XIX-XX ст. / В. О. Волошенко. - С. 122-126
  Ніколіна І. І.  Становлення та розвиток польської загальноосвітньої школи в УСРР на початку 1920-х рр. / І. І. Ніколіна. - С. 127-129
  Пацай Т. А.  Польське етнографічне товариство у Львові: міжнародна співпраця за умов міжвоєнного часу / Т. А. Пацай. - С. 129-132
  Горькова А. О.  Пам'яткоохоронна діяльність музейних установ (1920-30-і рр.) / А. О. Горькова. - С. 132-134
  Демочко Г. Л.  Науково-дослідна робота Харківського медичного інституту щодо оборони країни в 1920-30-х рр. / Г. Л. Демочко. - С. 134-136
  Чернуха О. В.  Формування системи професійної освіти працівників ОВС Харківщини в 1920-х рр. / О. В. Чернуха. - С. 137-139
  Георгізов Г. М.  Радянська освіта - основоположний елемент соціокультурного середовища України 1920-х рр. / Г. М. Георгізов. - С. 139-141
  Компанієнко О. В.  Функціонування освіти для дорослих у 1920 - середині 40-х рр. / О. В. Компанієнко. - С. 141-143
  Лук'яненко О. В.  Педагогічна освіта у повоєнній Україні / О. В. Лук'яненко. - С. 143-145
  Каюк А. О.  Наука і освіта України в повоєнний період (1944-1956 рр.) / А. О. Каюк. - С. 145-147
  Поливач М. А.  Науково-організаційна діяльність і вплив на становлення Української сільськогосподарської академії Павла Пшеничного / М. А. Поливач. - С. 147-149
  Муляр Г. В.  Петро Ричков - подвижник пам'яткоохоронної справи / Г. В. Муляр. - С. 149-152
  Лановюк Л. П.  Музейна культура Національного університету біоресурсів і природокористування України та його відокремлених підрозділів / Л. П. Лановюк. - С. 152-154
  Карпенко В. В.  Родина Симиренків у світлі "сімейної історії" / В. В. Карпенко. - С. 155-159
  Медвідь І. А.  Іван Франко та духовенство: аспекти дружніх відносин і співпраці / І. А. Медвідь. - С. 159-161
  Діанова Н. М.  Проповідницька діяльність херсонського архієпископа Никанора (Бровковича) / Н. М. Діанова. - С. 161-164
  Яковенко Г. Г.  Домашні учителі та їхня підготовка у Полтавській губернії (XIX - початок XX ст.) / Г. Г. Яковенко. - С. 164-166
  Кондратюк М. М.  Зовнішній вигляд гімназисток Російської імперії кінця XIX - початку XX ст. / М. М. Кондратюк. - С. 166-168
  Крот В. О.  Співпраця Євгена Чикаленка та Дмитра Яворницького в галузі української культури на початку XX ст. / В. О. Крот. - С. 168-170
  Приймак О. О.  Громадсько-політична діяльність В'ячеслава Липинського напередодні Першої світової війни / О. О. Приймак. - С. 170-172
  Анпілогова Т. Ю.  Роль громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності на Донбасі (1920-і - початок 30-х рр.) / Т. Ю. Анпілогова. - С. 173-175
  Оніпко Т. В.  Доброчинна діяльність споживчої кооперації України у XX - на початку XXI ст. / Т. В. Оніпко. - С. 175-178
  Земзюліна Н. І.  Роль кооперації у становленні "нової жінки" (перша чверть XX ст.) / Н. І. Земзюліна. - С. 178-179
  Дорошенко О. М.  Катерина Непомяща: соціально-професійний портрет бібліотекаря / О. М. Дорошенко. - С. 179-181
  Маркова С. В.  Формування "нової людини" як засіб розширення соціальної бази радянської влади на селі / С. В. Маркова. - С. 181-184
  Бушин М. І.  Жив, працював, здобував! (Штрихи до портрета Івана Лутака) / М. І. Бушин. - С. 184-186
  Литвиненко О. Є.  Проблема житлового забезпечення інтелігенції УСРР у 1920-х рр. / О. Є. Литвиненко. - С. 186-188
  Бортник Л. В.  Участь Корпусу охорони прикордоння у культурному і соціальному житті Волинського воєводства (1930-і рр.) / Л. В. Бортник. - С. 188-190
  Сушик І. В.  Соціальний захист найбільш вразливих верств населення Волині як частина повоєнної історії повсякдення / І. В. Сушик. - С. 190-193
  Поліщук А. С.  Сфера охорони здоров'я мешканців Поділля у середині 1960-80-х рр. / А. С. Поліщук. - С. 193-196
  Мартиненко Н. М.  Постулати здоров'я українських старожилів / Н. М. Мартиненко. - С. 196-198
  Стешиц О. С.  Освітньо-професійна та морально-культурна характеристика партійного керівництва Української РСР у 1965-1982 рр. / О. С. Стешиц. - С. 199-202
  Гайдай О. Ю.  Пам'ятники Леніну як об'єкт політики пам'яті в Черкаській області / О. Ю. Гайдай. - С. 202-204
  Мельничук І. А.  Козацька старшина як нова політична еліта українського народу: причини державотворчого успіху (кінець XVI - перша половина XVII ст.) / І. А. Мельничук. - С. 205-208
  Жук О. М.  Етносоціальний склад українських поселень у складі Польщі до 1569 р. / О. М. Жук. - С. 208-211
  Харсун О. В.  Міста українського порубіжжя під впливом політики Речі Посполитої у XVIII ст.: релігійна площина взаємовідносин / О. В. Харсун. - С. 211-213
  Дмитренко В. А.  Сповідні розписи як джерело дослідження парафіяльного духовенства Гетьманщини XVIII ст. / В. А. Дмитренко. - С. 213-215
  Богуцька А. Л.  Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. / А. Л. Богуцька. - С. 215-217
  Циганенко Л. Ф.  Чисельність дворянства міста Тучкова та фортеці Ізмаїл у першій третині XIX ст. / Л. Ф. Циганенко. - С. 218-220
  Яшин В. О.  Демографічні та соціально-культурні аспекти розвитку єврейських громад південноукраїнського регіону в другій половині XIX ст. / В. О. Яшин. - С. 220-222
  Тимець І. В.  Жіноча праця на тютюнових підприємствах Галичини кінця XIX - початку XX ст. (за матеріалами газети "Robotnik w fabrykach tytoniu") / І. В. Тимець. - С. 222-225
  Овчаренко Л. М.  Успадкування гончарських знань у підросійській Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. / Л. М. Овчаренко. - С. 225-228
  Устенко А. А.  Соціальний статус інтелігенції УСРР 1920-х рр. / А. А. Устенко. - С. 228-230
  Новікова О. М.  Демографічні характеристики жіноцтва УСРР-УРСР (1930-і рр.) / О. М. Новікова. - С. 231-232
  Дяків В. М.  Суспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні / В. М. Дяків. - С. 232-238
  Горло Н. В.  Переселення в південні області України доби спорудження Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. XIX ст.) / Н. В. Горло. - С. 238240
  Несправна М. В.  Ставрографічні дослідження на Дніпропетровщині / М. В. Несправна. - С. 241-243
  Векленко В. О.  Комплекс дрібної культової пластики як джерело до етнічної і конфесійної історії Старосинявського району Хмельницької області / В. О. Векленко, М. В. Несправна. - С. 244-246
  Ликова О. Г.  Перший керамологічний щорічник "Українське гончарство" / О. Г. Ликова. - С. 247-249
  Лапшин С. А.  Компетенція призначення на державні посади в добу правління гетьманського уряду як елемент інкорпораційної політики Російської імперії / С. А. Лапшин. - С. 250-252
  Панченко В. С.  Мирові суди Волинської губернії у боротьбі з крадіжками (1870-ті рр. - початок XX ст.) / В. С. Панченко. - С. 252-256
  Верховцева І. Г.  "Волосні суди у нас усюди не вдалися": селянське правосуддя в Росії пореформенної доби / І. Г. Верховцева. - С. 256-259
  Борисенко Н. М.  Шкільна політика уряду Російської імперії другої половини XIX ст.: аналіз складових і провідні тенденції / Н. М. Борисенко. - С. 259-261
  Єрмілов В. С.  Губернські та повітові з'їзди земських лікарів Півдня України / В. С. Єрмілов. - С. 261-264
  Михайлов О. І.  Реформування державних банківських установ та їх значення для дворянства Бессарабської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. І. Михайлов. - С. 264-266
  Степник З. М.  Економічна політика Російської імперії щодо розвитку винокурної промисловості в Наддніпрянській Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) / З. М. Степник. - С. 266-268
  Мазур О. О.  Становлення селекції та насінництва цукрових буряків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. О. Мазур. - С. 268-270
  Гайдай О. М.  Діяльність товариств і установ цукрової промисловості Російської імперії / О. М. Гайдай. - С. 270-272
  Гончарова Н. О.  Дворяни та організація трудової допомоги в південноукраїнських губерніях наприкінці XIX ст. / Н. О. Гончарова. - С. 273-275
  Кантемирова Р. М.  Сільські кустарні промисли Полтавської губернії кінця XIX - початку XX ст. у статистичних оглядах і звітах / Р. М. Кантемирова. - С. 275-277
  Фареній І. А.  Доля херсонських артілей Миколи Левитського / І. А. Фареній
  Силка О. З.  Основні напрями діяльності громадських сільськогосподарських товариств (на прикладі об'єднань Борзянського повіту, Чернігівської губернії) / О. З. Силка. - С. 280-282
  Ковальова Н. А.  Обговорення проблем селянства на II та III з'їздах РСДРП: витоки ідеї "аграрної революції" / Н. А. Ковальова. - С. 282-285
  Синявська Л. І.  Зміни у кам'яновугільній промисловості Донбасу за роки Першої світової війни / Л. І. Синявська. - С. 285-287
  Попенко Я. В.  Встановлення українсько-болгарських міждержавних відносин за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) / Я. В. Попенко. - С. 288-290
  Ситник О. М.  Ідейно-політичний характер селянського анархізму в Україні 1917-1921 рр. / О. М. Ситник. - С. 290-293
  Сидорович О. С.  Споживча кооперація у суспільному житті України XX ст. / О. С. Сидорович. - С. 293-295
  Вісин В. В.  Розвиток української сільської споживчої кооперації у Волинському воєводстві (середина 1920 - початок 30-х років) / В. В. Вісин. - С. 295-297
  Мартинюк Я. М.  Адміністративний нагляд за діяльністю сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період / Я. М. Мартинюк. - С. 297-300
  Москаленко В. Г.  Історія становлення строків виборчого процесу в УРСР (1920-30-ті рр.) / В. Г. Москаленко. - С. 300-303
  Сокирська В. В.  Адміністративна реформа 1920-х рр. і російсько-українське прикордоння / В. В. Сокирська. - С. 303-306
  Харламов М. І.  Діяльність тимчасових волосних інструкторів у справі боротьби з вогнем в УСРР на початку 1920-х рр. / М. І. Харламов. - С. 306-308
  Діденко К. В.  Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим з відкриттям Будинків вчених в Україні (1920-і рр.) / К. В. Діденко. - С. 308-310
  Білан С. О.  "Гігантоманія" в галузі сільського господарства України (30-і рр. XX ст.) / С. О. Білан. - С. 311-312
  Білоус О. П.  Становлення радянського партизанського руху в Україні (червень-грудень 1941 р.): загальний огляд проблеми / О. П. Білоус, М. Ю. Шевченко. - С. 312-316
  Кочерга Н. К.  "Просвіти" Полтавщини в умовах німецької окупації (1941-1942 рр.) / Н. К. Кочерга, В. Я. Ревегук. - С. 316-318
  Лаврут О. О.  Матеріальне становище закладів освіти УРСР у перші повоєнні роки (на матеріалах Сталінської області) / О. О. Лаврут. - С. 318-321
  Ільїн В. Г.  Особливості розвитку Першої міської клінічної лікарні Харкова у 1950--60-х рр. / В. Г. Ільїн. - С. 321-324
  Зіньковський С. О.  Управління промисловістю і будівництвом УРСР у 1957-1965 рр. / С. О. Зіньковський. - С. 324-327
  Сидоров К. С.  Економічні взаємини МТС із колгоспами у 1950-х рр. на Житомирщині / К. С. Сидоров. - С. 327-329
  Кулікова Т. О.  Продаж сільськогосподарської техніки машино-тракторних станцій колгоспам УРСР у 1958-1959 рр. / Т. О. Кулікова. - С. 329-332
  Савицька І. С.  Особливості релігійної ситуації на території України в 1964-1985 рр. / І. С. Савицька. - С. 332-334
  Сергєєв А. В.  Громадсько-політичні організації Донеччини та Закарпаття у процесі реалізації української державної ідеї на рубежі 1980-90-х рр. / А. В. Сергєєв. - С. 335-337
  Калініченко К. С.  Сучасний стан і напрями розбудови туристичної галузі Черкащини / К. С. Калініченко. - С. 337-339
  Чепіженко В. В.  Непевне мистецтво бути монархом: Ричард II (1389-1399 рр.) / В. В. Чепіженко. - С. 340-342
  Скрипник О. М.  Перша Опіумна війна: початок занепаду могутності Імперії Цин / О. М. Скрипник. - С. 342-345
  Лоштун О. Б.  Особливості розвитку благодійної діяльності у США (кінець XIX - початок XX ст.) / О. Б. Лоштун. - С. 345-347
  Священко З. В.  Концепція аграрних перетворень у Російській імперії на початку XX ст.: погляд Олександра Кривошеїна / З. В. Священко. - С. 347-350
  Пасічна Ю. Г.  Віктор Чернов і аграрна політика Тимчасового уряду / Ю. Г. Пасічна. - С. 350-352
  Боєчко В. Ф.  Питання польсько-німецького кордону на Паризькій мирній конференції 1919 р. / В. Ф. Боєчко. - С. 352-354
  Сацький П. В.  Селянська складова українського питання у системі міжнародних відносин на початку 1920-х рр. / П. В. Сацький. - С. 354-356
  Боримський В. В.  Віддзеркалення польсько-українського союзу на сторінках "Газети Варшавської " / В. В. Боримський. - С. 356-358
  Овчаренко О. І.  Раппальський вибір / О. І. Овчаренко. - С. 358-361
  Кірєєва В. О.  Реалізація політики "українізації" на Кубані у 20-30-х рр. XX ст. / В. О. Кірєєва, С. В. Корновенко. - С. 361-363
  Давлєтов О. Р.  Ріхард Дарре - від агронома-колонізатора до міністра продовольства та сільського господарства Третього рейху: штрихи до політичного портрету / О. Р. Давлєтов. - С. 363-367
  Подобєд О. А.  Вивчення іноземних мов українцями у німецьких і австрійських таборах переміщених осіб (друга половина 1940 - початок 50-х рр.) / О. А. Подобєд. - С. 367-368
  Ковальський С. В.  Гало Пласа: політичний портрет миротворця / С. В. Ковальський. - С. 369-371
  Золотарьова Я. І.  Політика США із захисту прав людини щодо СРСР у 1977-1980 рр.: методи та інституалізація / Я. І. Золотарьова. - С. 371-373
  Дем'янчук Ю. А.  Пострадянський простір: через інтеграцію до глобалізації / Ю. А. Дем'янчук. - С. 374-376
  Кожухар О. І.  Іслам і влада в пострадянських країнах Центральної Азії / О. І. Кожухар. - С. 376-379
  Піткевич В. В.  Сутність акцій російських молодіжних організацій "Молодежное Единство" і "Идущие вместе" у 2000-2005 рр. / В. В. Піткевич. - С. 379-381
  Мухін Є. О.  Роль політичних сил Словацької Республіки в процесі інтеграції до Європейського Союзу / Є. О. Мухін. - С. 382-384
  Усатенко І. А.  Китай як наступний гегемон капіталістичної світосистеми: погляд Іммануїла Валлерстайна / І. А. Усатенко. - С. 384-387

Анотація:   Збірник наукових праць містить статті про життєвий і творчий шлях відомого українського вченого І. О. Гуржія, а також праці вченого, що не були опубліковані за його життя. Видання продовжує традицію публікації наукових матеріалів учених, викладачів і працівників провідних навчально-наукових установ з найбільш актуальних питань історичного розвитку України, Росії та країн Європи. Збірник дає можливість ознайомитися із новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, методології історії, етносоціального, демографічного, культурного та духовного розвитку на різних історичних етапах як на українських землях, так і поза їхніми межами.

 
102 63.3(4Укр)6
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1998. - 212 с.

Зміст:
  Шевченко Л. В.  Краєзнавча діяльність наукового товариства / Л. В. Шевченко. - С. 1-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крук О. І.  Створення етнографічних експозицій як один з напрямків розвитку українського музейництва у 1960-80-х роках / О. І. Крук. - С. 13-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бонь О. І.  Олексій Петрович Новицький в українському пам'яткоохоронному русі в 20-ті роки ХХ ст. / О. І. Бонь. - С. 21-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук О. А.  Новий етап в піднесенні українського національного руху в другій половині 80-х-90-х рр ХХ ст. / О. А. Шевчук. - С. 30-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук О. В.  Наукова, творча інтелігенція України і становлення системи пам'яткоохоронної роботи у 60-х рр. ХХ ст. / О. В. Савчук. - С. 38-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук В. О.  Становлення організаційних форм краєзнавчої роботи на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст. / В. О. Савчук. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Посохова Л. Ю.  З історії благодійної діяльності на Слобожанщині у XVIII - перший половині ХІХ ст. / Л. Ю. Посохова. - С. 57-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудий Г. Я.  Проблеми вищої школи в період революції і громадянської війни в Україні 1917-1920 рр. у відображенні публіцистики / Г. Я. Рудий. - С. 62-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шеремета О. В.  До питання про становище дітей в Україні в перші повоєнні роки (1946-1950 рр.) / О. В. Шеремета. - С. 70-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронько П. Т.  З історії бойової співдружності ВПС СРСР і США, цивільного населення України в роки Другої світової війни / П. Т. Тронько. - С. 79-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скляренко Д. Є.  Участь УСРР у переговорах і підписанні Ризького мирного договору 1921 р. / Д. Є. Скляренко. - С. 93-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Очеретянко В. І.  Грудневі 1923 р. події на Соловках / В. І. Очеретянко. - С. 105-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гавриленко І.  "Визнавати себе українцем стало більш небезпечним, аніж за царату" / І. Гавриленко, В. Ченцов. - С. 112-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондарчук Ю. П.  Каральні операції органів НКВС України по вилученню "троцькістсько-зінов'євських елементів" на залізничному транспорті / Ю. П. Бондарчук. - С. 125-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грогор'єва Т. Ф.  Кримінальна справа "Чорний орел" / Т. Ф. Грогор'єва. - С. 136-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бажан О. Г.  Формування ідеології та правової бази для переслідування інакодумства в Україні в другій половині 1950-70-х рр. / О. Г. Бажан. - С. 144-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верменич Я. В.  Євген Чикаленко - громадський діяч, публіцист, меценат / Я. В. Верменич. - С. 159-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк Ю. З.  Один з організаторів українського краєзнавства (М. Г. Криворотченко) / Ю. З. Данилюк, О. П. Юренко. - С. 174-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маньковська Р. В.  Ф. А. Козубовський - директор Інституту історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук / Р. В. Маньковська. - С. 189-196. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подкур Р. Ю.  Інформаційно-аналітичні матеріали колишніх спецслужб як джерело до вивчення релігійних процесів на Поділлі 20-30-х рр. ХХ ст. / Р. Ю. Подкур. - С. 197-208. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Чикаленко С. - про нього
Історія України

Ключові слова (ненормовані): Чикаленко С.

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
103 67
В53

        Вісник Академії правових наук України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3(42) / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), М. В. Цвік, Ю. В. Баулін та ін.. - Х. : Право, 2005. - 297 с.

Зміст:
  Людина, вчений, педагог (до ювілею В. В. Сташина). - С. 3-8
  Рабінович П.  Інструментальна цінність об'єктивного юридичного права / Г. Авдеєєва. - С. 8-20
  Костенко О  Людський фактор у праві (дослідження з позиції соціального натуралізму) / О. Дашковська. - С. 20-31
  Бурлай Є.  До питання про функції права / О. Ярошенко. - С. 31-42
  Погребняк С.  Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності / В. Гуцель. - С. 42-54
  Погорілко В.  Конституційні основи українського державотворення і розвиток безпосереднього народовладдя в Україні / Д. Войтенко. - С. 64-65
  Савчин М.  Президент України у конституційній системі: забезпечення контитуїтету та належного функціонування публічної влади главою держави / А. Ткачова. - С. 65-76
  Жук Н.  Про конституційне реформування влади / А. Ткачова. - С. 76-84
  Єрмолаєв В.  Деякі питання юридичної природи Переяславського акта 1654 р. / А. Ткачова. - С. 84-90
  Козаченко А.  Полтавське земство. Підготовка до впровадження земських установ / Д. Войтенко. - С. 90-101
  Цвєтков В.  Проблеми методологічного забезпечення вітчизняного державного управління / В. Гуцель. - С. 101-113
  Фіночко Ф.  Предмет адмінстративного права: дискусійна проблематика / О. Ярошенко. - С. 113-120
  Спасибо-Фатєєва І.  Не створюйте протилежності / О. Дашковська. - С. 120-130
  Жилінкова І.  Превентивний спосіб захисту права власності / Г. Авдеєєва. - С. 130-136
  Стефанчук Р.  До питання про особисті немайнові відносини як структурну складову предмета цивільного права / В. Батиргареєва. - С. 136-149
  Задихайло Д.  Держава та економічне ринкове середовище: господарсько-правовий контекст / М. Панов. - С. 149-161
  Харицький В.  Державні цінні папери: до питання про класифікацію / В. Борисов, О. Пащенко. - С. 161-168
  Грошевий Ю.  Роль професіональної правосвідомості судді у формуванні рішення суду: примінально-процесуальний аспект. - С. 168-180
  Борисов В.  До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. - С. 180-190
  Панов М.  Об'єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України). - С. 190-200
  Батиргареєва В.  Жіноча рецидивна злочинність в Україні. - С. 200-211
  Авдеєєва Г.  Проблеми використання спеціальних знань при дослідженні контрафактної аудіовізуальної продукції. - С. 211-219
  Дашковська О.  Дискримінація за ознакою статі: деякі загальнотеоретичні аспекти. - С. 219-226
  Ярошенко О.  До питання розмежування єдності та диференціації правового регулювання праці з іншими правовими категоріями. - С. 226-234
  Гуцель В.  Принцип субсидарності та його роль у реалізації функцій держави (на прикаді країн Європейського Союзу). - С. 234-243
  Войтенко Д.  Методологічний статус обгрунтування в юриспруденції. - С. 243-250
  Ткачова А.  Зміст та основні риси громадських робіт. - С. 250-259

Рубрики: Правознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): юридичне право -- адміністративне право -- право власності -- немайнові відносини

 
104 95.45
Н34

        Праці Наукового товариства Ім. Шевченка [Текст] : зб. на пошану В. Панасюка. Т. 16 Матеріалознавство і механіка матеріалів / Наукове товариство ім. Шевченка (Львів). - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2006. - 404 с.

Зміст:
  Володимир Панасюк (з нагоди 80-річчя від дня народження). - С. 7-11
  Короткий огляд наукових досліджень і здобутків В. Панасюка. - С. 12-20
  Основні біографічні дати та фрагменти біографії В. Панасюка. - С. 21-36
  Ювілей інституту та 50-річчя В. Панасюка. - С. 37-48
  В. Панасюк - депутат Верховної Ради СРСР. - С. 49-60
  Панасюк і досягнення наукового Львова. - С. 61-86
  8-ма Міжнародна конференція з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій. - С. 89-96
  Some stages of the development of fracture mechanics in the Ukraine. - С. 133-152
  Панасюк В.  Механіка руйнування матеріалів - новий науковий напрям / В. Панасюк. - С. 153-180
  Панасюк В.  О важнейших задачах исследования по физико-химической механике конструкционных материалов / В. Панасюк. - С. 181-194
  Панасюк В.  Фізико-хімічна механіка конструкційних матеріалів: здобутки та перспективи / В. Панасюк. - С. 195-230
  Панасюк В.  Природознавство на порозі ХХІ століття (до 125-тих роковин НТШ). Вступне слово / В. Панасюк. - С. 231-232
  Панасюк В.  Механіка матеріалів і проблеми науково-технічного прогресу / В. Панасюк. - С. 233-240
  Панасюк В.  Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України / В. Панасюк. - С. 241-249
  Панасюк В.  Внесок академіка Г. В. Карпенка у розбудову ФМІ / В. Панасюк. - С. 250-258
  Наукові конференції з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій. - С. 259-288
  Створення Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (УТМРМ) і вступ України до Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS). - С. 289-318
  Регіон: стратегія науково-технічного та економічного прогресу. - С. 319-340
  Голова Львівської обласної організації товариства "Знання" України. - С. 341-350
  Президент Львівського крайового товариства "Рідна школа". - С. 351-380

Рубрики: Панасюк В. - про нього
Технічні науки

Ключові слова (ненормовані): механіка руйнування матеріалів -- Українське товариство з механіки руйнування матеріалів -- стратегія науково-технічного прогресу

 
105 86.23(4Укр)
І90

        Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Кн. 1 / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігій, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії. - Л. : Логос, 2012. - 840 с.

Зміст:
  Швецов М.  Походження і розвиток буддизму в степу Східної Європи у YII - XY ст. / М. Швецов. - С. 3-14
  Гаюк І.  Прадіонісійські корені християнства / І. Гаюк. - С. 15-27
  Вовк І.  Література стародавньої Месопотамії : шумеро-вавілонські джерела Старого Завіту / І. Вовк. - С. 27-35
  Мадуров Д.  Брахманизм Серебряных Болгар / Д. Мадуров. - С. 36-41
  Кожолянко Г.  Початковий етап соціалізації дітей у дохристиянські часи та святе таїнство християнського хрещення в українців / Г. Кожолянко. - С. 41-51
  Ципишев С.  Використання хліба, хлібопекарської сировини та інвентаря у будівельній обрядовості Карпат і Полісся (згідно власних польових матеріалів) / С. Ципишев. - С. 52-61
  Кожолянко О.  Календарні зимові свята та обряди українців Буковини у етнологічних дослідженнях другої половини ХІХ ст. / О. Кожолянко. - С. 61-67
  Бєлікова Н.  Міфологічні повір'я та перекази шахтарів Донбасу / Н. Бєлікова, О. Бєліков. - С. 75-84
  Соболєва О.  Мусульманські святині Криму : типологія та обрядові практики / О. Соболєва. - С. 85-95
  Верховцева І.  Християнська спадщина українського Подунав'я / І. Верховцева, О. Пригарін. - С. 107-115
  Галуйко Р.  Богословська полеміка іконоборців та іконошанувальників на Константинопольсько-Влахернському соборі 754 р. / Р. Галуйко. - С. 116-127
  Гусєв В.  Собор святого рівноапостольного князя Володимира в Херсонесі як перлина православ'я / В. Гусєв. - С. 127-135
  Кустарьова Л.  Християнство та розвиток естетичної свідомості Київської Русі / Л. Кустарьова. - С. 136-142
  Борейко Ю.  Концепція "симфонії влад" у системі державно-церковних відносин Київської Русі / Ю. Борейко. - С. 143-148
  Олійников В.  Обрання митрополитом Київським русина Іларіона / В. Олійников. - С. 149-157
  Любащенко В.  Богослужбові рукописи Галицько-Волинської Русі ХІІ - ХIY cт. у європейських книгозбірнях / В. Любащенко. - С. 157-170
  Гриневич Т.  Інтерпретації проблем історії православної церкви у Речі Посполитій ХYІ ст. у міжвоєнній польській історіографії / Т. Гриневич. - С. 171-179
  Анцишкін І.  Святі, пророцтва та легенди часів визвольної війни українського народу середини XYII ст. / І. Анцишкін. - С. 180-189
  Менько В.  Теорії походження православних церковних братств : особливості інтерпретації в українській історичній науці наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / В. Менько. - С. 189-196
  Ковтун Х.  Книга чуд Сокальської ікони Пресвятої Богородиці як джерело до вивчення хворіб ранньомодерного часу / Х. Ковтун. - С. 197-206
  Матковська О.  Роль Замойської академії в розвитку і становленні гуманістичних ідей в Україні / О. Матковська. - С. 206-215
  Шустова Ю.  Символика сердца в изданиях типографии Львовского братства XYII - XYIII вв. / Ю. Шустова. - С. 216-241
  Кісіль В.  Джерела до історії церкви у томах "Сводной Галицко-Русской летописи съ 1600 по 1700 годъ" А. Петрушевича / В. Кісіль. - С. 242-256
  Лазорак Б.  Молодші церковні братства Львівсько-Галицько-Кам'янецької єпархії у XYIII ст. : спроба контекстуального аналізу / Б. Лазорак. - С. 256-272
  Хіхлач Б.  Освіта парафіяльного уніатського духовенства на Поділлі у XYIII ст. / Б. Хіхлач. - С. 273-280
  Лисий А.  Шаргородська василіанська школа та її викладачі і учні / А. Лисий. - С. 280-293
  Водзяновська І.  Дві хвилі ліквідації василіанських монастирів в Російській імперії на прикладі Правобережної України / І. Водзяновська. - С. 294-302
  Кукса Н.  "Описание благочестивых заграничных в короне польской" Мельхіседека Значка-Яворського Свято-Іллінської церкви в Суботові / Н. Кукса. - С. 303-306
  Шульга Я.  Записи речових та натуральних дарів у поменнику Пустинно-Миколаївської обителі XYIII ст. : спроба системного аналізу / Я. Шульга. - С. 307-316
  Петренко І.  Взаємодія парафії і сільської громади як механізми управління повсякденними шлюбно-сімейними відносинами мирян XYIII ст. (на прикладі парафій Російської Православної церкви) / І. Петренко. - С. 316-325
  Третяк Л.  Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. Третяк. - С. 325-334
  Буланова Н.  Формування етноконфесійного простору Катеринославщини в останній чверті XYIII - ХІХ ст. / Н. Буланова. - С. 334-344
  Моісєєнко Л.  Православні секти духовного християнства в Катеринославській губернії : перший етап розвитку / Л. Моісєєнко. - С. 344-353
  Кізлова А.  Шановані ікони в сакрумі Киево-Печерської лаври (кінець XYIII - перші десятиліття ХХ ст. ) / А. Кізлова. - С. 354-365
  Шеретюк Р.  "Православний стандарт" будівництва та обладнання інтер'єрів культових споруд Греко-Уніатської церкви як один із засобів етноконфесійної політики російського самодержавства першої половини ХІХ ст. / Р. Шеретюк. - С. 366-375
  Діанова Н.  Діяльність Катеринославської вченої архівної комісії : церковно-релігійний аспект / Н. Діанова. - С. 375-384
  Гудима Н.  Землеволодіння православних монастирів Південної Київщини у ХІХ ст. / Н. Гудима. - С. 384-391
  Сергієнко В.  Організація та функціонування Харківського Озерянського братства в 1864 - 1917 рр. / В. Сергієнко. - С. 392-401
  Тхоржевська Т.  Лютеранські німецькі громади на Півдні України у ХІХ ст. / Т. Тхоржевська. - С. 401-409
  Підлужна О.  Протисектантська місійна робота РПЦ на Волині (кін. ХІХ - 1920-ті рр. ХХ ст.) / О. Підлужна. - С. 410-419
  Кузеванов В.  История христианства в Украине ХІХ века : компаративистский анализ / В. Кузеванов. - С. 436-444
  Педич В.  Церковно-релігійна проблематика в українській історіографії Галичини ХІХ ст. / В. Педич, В. Тельвак. - С. 445-454
  Скочиляс І.  Церковні печатки Варязького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії ХІХ - початку ХХ ст. / І. Скочиляс. - С. 454-467
  Колб Н.  Зміна релігійного обряду в Галичині кінця ХІХ століття : приклад "тучапської справи" / Н. Колб. - С. 467-479
  Галик В.  Взаємини Івана Франка з греко-католицьким священником з Верховинщини - Іваном Попелем / В. Галик. - С. 489-503
  Черчович І.  Жінка в родині греко-католицького священника у Галичині другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / І. Черчович. - С. 503-516
  Стородуб А.  Всеукраїнська православна церковна рада : персональний склад та обставини припинення участі в роботі Всеукраїнського Собору 1918 року / А. Стородуб. - С. 517-530
  Передерій І.  Участь В'ячеслава Липинського у пам'яткоохоронній діяльності за часів української революції (1917 - 1919 рр.) / І. Передерій. - С. 531-538
  Росовський В.  Освітня діяльність римо-католицького духовенства на Правобережній Україні в добу війни і українських визвольних змагань (1914 - 1921 рр.) / В. Росовський. - С. 538-548
  Кісь Н.  Поширення на початку ХХ ст. антиклерикальних ідей в Галичині та греко-католицька церква / Н. Кісь. - С. 548-558
  Безсмертний А.  Конфесійна структура населення Волинського воєводства в міжвоєнний період / А. Безсмертний. - С. 559-566
  Орлевич І.  Львівська Ставропігія міжвоєнного періоду : відстоювання права патронату у релігійних процесах / І. Орлевич. - С. 567-584
  Паламар І.  Про життя і силу молитви о. Северіяна Гнатюка, Василіанина (1918 - 1994) / І. Паламар. - С. 585-592
  Тиміш Л.  Отець Лукань - дослідник історії церкви / Л. Тиміш. - С. 593-599
  Гриник Г.  Євреї в Кристинополі / Г. Гриник. - С. 599-608
  Михайлуца М.  Румунська окупація і релігійна політика в "Трансністрії" (1941 - 1942 рр.) / М. Михайлуца. - С. 609-616
  Остащук В.  Релігійна політика румунської адміністрації в початкових та середніх навчальних закладах міста Одеси в 1941 - 1944 рр. / В. Остащук. - С. 616-622
  Преловська І.  Пінський Собор УАПЦ 8 - 10 лютого 1942 р. та його наслідки (до 70-ї річниці Собору) / І. Преловська. - С. 623-628
  Савчук І.  Історико-церковна проблематика на сторінках часопису "Україна" / І. Савчук. - С. 629-639
  Олійник М.  Боротьба влади з "чудесами" та "оновленнями" у Кам'янецькій окрузі на Поділлі (1923 р.) / М. Олійник. - С. 640-644
  Яцюк М.  Інституалізація політичної складової внутрішньоцерковної кризи в Харківській єпархії Українського Екзархату Руської Православної Церкви у 30-х роках ХХ ст. / М. Яцюк. - С. 645-654
  Киридон А.  Рік 1933. Голос протесту та болю Греко-католицької церкви / А. Киридон. - С. 654-665
  Бублик Т.  Доля єпархіального духовенства Львівської архиєпархії в час першої радянської окупації (1939 - 1941) / Т. Бублик. - С. 666-680
  Третяк Л.  Професійна кар'єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945 - 1964 рр. / Л. Третяк. - С. 681-688
  Бережко К.  Депортація Свідків Єгови 1951 року як спроба повного знищення релігійної громади на території України / К. Бережко. - С. 689-697
  Бойко Р.  Діяльність органів НКВД з ліквідації Української Греко-Католицької церкви в Галичині у 1944 - 1946 рр. / Р. Бойко. - С. 705-716
  Єгрешій О.  Священник Ярослав Сірецький : історія арешту / О. Єгрешій. - С. 716-727
  Боруцька О.  Підпільна діяльність Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) в часи радянського тоталітарного режиму у 60-х роках ХХ ст. / О. Боруцька. - С. 727-745
  Будз К.  Вплив Другого Ватиканського Собору (1962 - 1965 рр.) на релігійне життя українських греко-католиків у підпіллі / К. Будз. - С. 745-756
  Помаз Ю.  Культові споруди у контексті лібералізації стратегічного курсу радянської держави щодо РПЦ / Ю. Помаз. - С. 757-767
  Лахно О.  "Розкол у розколі" або ескалація конфлікту поміж Євангельських християн-баптистів упродовж 1975 - 1985 рр. / О. Лахно. - С. 767-777
  Лук'яненко О.  "Атеїстична варта" освітян у добу відлиги / О. Лук'яненко. - С. 777-787
  Филипович Г.  Роль патріарха Йосипа Сліпого в самозбереженні діаспори українців / Г. Филипович. - С. 787-794
  Скочиляс І.  Київське християнство та унійна традиція : десятилітня програма церковно-історичних студій (2012 - 2021 роки) / І. Скочиляс. - С. 804-813
  Васіляускене Др. Алдона  Слуга божий Альфонсас Ліпнюнас : в художніх пам'ятках / Др. Алдона Васіляускене. - С. 814-827

 
106 74.58
П48

        Покликання університету [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. О. Гомілко. - К. : Янко, 2005. - 304 с.

Зміст:
  Габріелян О.  Вища освіта в епоху глобалізації (уривок з авторської студії "Болонський процес як інноваційна освітня технологія. Український вектор") / О. Габріелян. - С. 178-198
  Ярошенко Т.  Електронні журнали: можливості ХХІ століття для науки та освіти України / Т. Ярошенко. - С. 168-178
  Купе Т.  Стан економічної освіти та досліджень в Україні / Т. Купе. - С. 198-203. - економічні дослідження
  Грига І.  Охорона здоров'я - фахівців з політики, економіки та менеджменту / І. Грига. - С. 214-224
  Семигіна Т.  Соціальна робота: 10 років утвердження в Академії та поза нею / Т. Семигіна. - С. 203-214
  Стрішенець Н.  Вивчення досвіду зарубіжних університетських бібліотек: питання термінології / Н. Стрішенець. - С. 163-168
  Петрина Н.  Інтеграція і партнерство університетських бібліотек як перспектива подальшого розвитку бібліотечно-інформаційного сервісу / Н. Петрина. - С. 143-149
  Шемаєва Г.  Трансформація бібліотеки вищого навчального закладу за сучасних умов / Г. Шемаєва. - С. 140-143
  Горбаченко Т.  Культурологічна функція університетської бібліотеки / Т. Горбаченко. - С. 149-154
  Пашкова Н.  Трансформація бібліотечного обслуговування для потреб дистанційної освіти: досвід США / Н. Пашкова. - С. 159-163
  Барабаш С.  Інформаційна грамотність користувача - базова умова ефективного використання інформації / С. Барабаш. - С. 154-159
  Фостер Г.  Освіта в галузі журналістики та комунікацій у США / Г. Фостер. - С. 222-234
  Ісаєвич Я.  Українознавство - україністика - українські студії: термінологія, обсяг, суспільний контекст / Я. Ісаєвич. - С. 266-279
  Гундорова Т.  На перехресті: ідея університету та глобалізація / Т. Гундорова. - С. 263-266
  Горбаченко Т.  Рукописна церковнослов'янська книга у духовному житті українського народу / Т. Горбаченко. - С. 279-282
  Вакуленко М.  Що таке українська латиниця і "з чим її їдять" / М. Вакуленко. - С. 289-294
  Висоцька Н.  Українознавство на тлі регіональних студій / Н. Висоцька, О. Пронкевич. - С. 282-289
  Мінаков М.  Чи потрібен нам університет? / М. Мінаков. - С. 260-265
  Хомяк Р.  У прицілі - журналістика в Україні / Р. Хомяк. - С. 241-246
  Квіт С.  Журналістська освіта на Могилянському тлі / С. Квіт. - С. 234-241
  Кульчицький С.  Університетська освіта і наука в Україні / С. Кульчицький. - С. 246-250
  Зубрицька М.  Що таке університет? / М. Зубрицька. - С. 258-260
  Кірсенко М.  Вітчизняний університет на тлі доби: активи та перспективи / М. Кірсенко. - С. 250-258
  Шевченко І.  Зовнішні комунікації як засіб формування іміджу бібліотеки навчального закладу / І. Шевченко. - С. 138-140
  Гомілко О.  Ідея університету під питанням фулбрайтівців / О. Гомілко. - С. 66-71
  Мінаков М.  Саморефлексія університету і наукова практика / М. Мінаков. - С. 56-66
  Симчич М.  Ідея університету і національна держава / М. Симчич. - С. 85-90
  Кулаков А.  Ідея університету: неочевидні очевидності / А. Кулаков. - С. 73-85
  Култаєва М.  Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" / М. Култаєва. - С. 46
  Багачевська-Хомяк М.  Кілька слів про американську освіту / М. Багачевська-Хомяк. - С. 19-24
  Попович М.  Модель сучасного університету / М. Попович. - С. 16-19
  Горський В.  Ідея університету та "університетська філософія" / В. Горський. - С. 24-31
  Єрмоленко А.  Ідея університету та університетська практична філософія / А. Єрмоленко. - С. 39-46
  Пролеєв С.  Культурно-історичне покликання університету / С. Пролеєв. - С. 31-39
  Богачевська-Хомяк М.  Етика в освіті: випробовування риторикою / М. Богачевська-Хомяк. - С. 90-92
  Денисенко О.  Академічна нечесність (приклад Херсонщини) / О. Денисенко. - С. 126-128
  Мироненко Т.  Комплексні заходи щодо розвитку етики освіти у правовій державі / Т. Мироненко. - С. 124-126
  Баран Г.  На шляху до розвитку етнічних цінностей в освіті / Г. Баран. - С. 128-129
  Малиновська В.  Бібліотека університету: ідеї, реалії, перспективи / В. Малиновська. - С. 134-138
  Ромакін В.  Верховенство закону як основний принцип етики освіти / В. Ромакін. - С. 129-134
  Науменко А.  Про філософію освітньої етики та гуманізацію сучасного навчання / А. Науменко. - С. 120-124
  Мещанінов О.  Університет у постіндустріальному соціумі / О. Мещанінов. - С. 100-105
  Култаєва М.  Пострадянські та західні етичні норми освіти: комплементарність чи конфлікт інтерпретацій? / М. Култаєва. - С. 92-100
  Півнева Л.  Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна-США) / Л. Півнева. - С. 105-110
  Адамс Г.  Міркуючи про наслідки: що чекає український університет, якщо не відбувається змін в етиці освіти / Г. Адамс. - С. 116-120
  Пронкевич О.  Кодекс честі чи конфлікт цінностей? / О. Пронкевич. - С. 110-116
  Вакуленко М.  Що таке українська латиниця і "з чим її їдять". - С. 289-294

Рубрики: Освіта вища - Університетська освіта

Ключові слова (ненормовані): модель сучасного університету -- американська освіта -- етика педагогічна -- бібліотека ВНЗ

Анотація:   Книга представляє спільний проект Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта та Фулбрайтівського товариства, основною метою якого є розгорнення широкого обговорення освіти в Україні, зокрема статусу та перспектив університету як потужного культурного феномену зростання та зміцнення людського мислення. Значний обсяг поданих наукових статей, повідомлень та коментарів становить доробок присвячених даній темі фулбрайтівських конференцій. Дається аналіз ідеї університету, етики в університетській освіті, ролі в ній бібліотеки, статусу нових університетських студій та українознавства в університеті. Очікується, що вихід цієї збірки буде сприяти посиленню публічного виміру українського інтелектуального життя, в якому справа розуму набуває сенсу громадської відповідальності та соціально значимого вчинку.

 
107 94.3
Р49

        Рідний край [Текст] : наук. публіц. худож.-літ. альманах. № 1(12) / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2005. - 175 с.

Зміст:
  Степаненко М.  Президентські вибори 2004-2005 рр. і мовне питання в Україні (соціолінгвістичний аспект) / М. Степаненко. - С. 25-37
  Грищенко А.  Долі і люди (Штрихи до портрета Олекси Синявського) / А. Грищенко. - С. 37-64
  Яременко С.  Олена Пчілка про мовне оформлення періодичних видань / С. Яременко. - С. 66-72
  Колоїз Ж.  Невипадкові випадковості (про літературно-художні антропоніми та візантропонімні назви) / Ж. Колоїз. - С. 72-77
  Мазур Н.  Структура з оцінковою семантикою характеристика осіб у мемуарних тестах Євгена Чикаленка. Спогади (1861-1907) / Н. Мазур. - С. 77-83
  Азарова Л.  Частомовна сутність композитів / Л. Азарова, Н. П'яст. - С. 83-87
  Висоцький А.  Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю / А. Висоцький. - С. 87-96
  Тимкова В.  Особливості модальної модифікації двоскладних та односкладних речень / В. Тимкова. - С. 96-101
  Сарапин В.  Апеляція основоположника до зачинателя :Тарас Шевченко про Івана Котляревського / В. Сарапин. - С. 101-107
  Кравченко Л.  Художньо-естетична сутність перекладів М.Ореста з Р.Рільке / Л. Кравченко. - С. 107-117
  Кушнірова Т.  Екзистенціальні мотиви у творчості А.Платонова 1920 - початку 30-х років ХХ століття / Т. Кушнірова. - С. 117-121
  Пащенко В.  Проблема руйнації церкви в романі "Собор" Олеся Гончара / В. Пащенко. - С. 121-132
  Калашник В.  О мово, в час доріг і роздоріж ти знала все: і сходження, і болі (До 100-річчя виходу в світ Доповідної записки імператорської Академії наук " Объ отмене стісненій малорусскаго печатнаго слова") / В. Калашник, І. Шудрик. - С. 132-135
  Граб В.  Михайло Такаревський / В. Граб. - С. 135-140
  Пошивайло І.  Іван Гончар: духовні мандри Полтавщиною / І. Пошивайло. - С. 140-150
  Степаненко М.  Дім, у якому жив і творив батько української літератури (Із життя Полтавського музею Івана Котляревського) / М. Степаненко, Є. Стороха. - С. 150-164
  Кудряшов Г.  Штукар, який малює небесними фарбами / Г. Кудряшов. - С. 164-167
  Степаненко Н.  Та як же, справді, може розвиватись і посуватись мистецтво без неологізмів? / Н. Степаненко. - С. 167-171
  Кагарлицький М.  Про край, генієм Шевченка опромінений / М. Кагарлицький. - С. 171-173

 
108 67
В53

        Вісник Академії наук України [Текст] : зб. наук. пр. №1 (32) / Акад. правових наук України. - Х. : Право, 2003. - 270 с.

Зміст:
  Притика Д.  Методологічні основи організації арбітражно-судових органів в Україні / Д. Притика. - С. 18-22
  Знаменський Г.  Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект / Г. Знаменський. - С. 22-26
  Погребняк С.  Про колізії в законодавстві / С. Погребняк. - С. 26-34
  Тодика Ю.  Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні / Ю. Тодика. - С. 34-45
  Ольховський Б.  Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави / Б. Ольховський, Є. Ольховський. - С. 45-51
  Битяк Ю.  Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві / Ю. Битяк. - С. 51-61
  Сафронова І.  Голодомор в Україні на початку 30-х років ХХ сторіччя / І. Сафронова. - С. 61-70
  Єрмолаєв В.  Про компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування доби Литовсько- Руської держави і Речі Посполитої / В. Єрмолаєв. - С. 70-79
  Козаченко А.  Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини XVII-XVIII століття / А. Козаченко. - С. 79-84
  Титов В.  Рональд Дворкін про інтерпретацію нечітких висловлень у праві / В. Титов. - С. 84-93
  Сібільов М.  Зміст цивільно-правового договору / М. Сібільов. - С. 93-100
  Пучковська І.  Проблеми застави майнового комплексу підприємства / І. Пучковська. - С. 100-107
  Гайван П.  Договір купівлі-продажу і право власності на майно, що реалізується / П. Гайван. - С. 107-114
  Рабінович С.  Поняття прав людини у природно- правовій думці неотомізму / С. Рабінович. - С. 114-125
  Шило О.  Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві / О. Шило, О. Капліна. - С. 125-134
  Салтевський М.  Інформаційне забезпечення досудового слідства: теоретичний аспект / М. Салтевський. - С. 134-140
  Синчук В.  Криміналістична класифікація вбивств / В. Синчук. - С. 140-147
  Мишков Я.  Криміналістична характеристика хабарництва / Я. Мишков. - С. 147-153
  Шевчук В.  Проблеми побудови та перевірки типових версій про контрабанду / В. Шевчук. - С. 153-161
  Білецька Л.  Предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду / Л. Білецька. - С. 161-170
  Дашковська О.  Правове становище жінки наприкінці XIX століття: порівняльний аналіз / О. Дашковська. - С. 170-176
  Погорецький М.  Сутність пізнання в оперативно-розшуковій діяльності / М. Погорецький. - С. 176-185
  Шипілов Л.  До юридичного розуміння легітимації влади / Л. Шипілов. - С. 185-193
  П'янова Я.  Судовий прецедент-шлях до справедливого вирішення спору / Я. П'янова. - С. 193-202
  Сенаторов М.  Поняття потерпілого від злочину в кримінальному праві / М .Сенаторов. - С. 202-211
  Мамутов В.  До проблеми наукового забезпечення соціально-економічних і правових перетворень в Україні / В. Мамутов. - С. 211-217
  Денисов В.  Філософсько-правові засади конституційної юрисдикції: порівняльний аналіз теорії і практики / В. Денисов. - С. 217-227
  Панов М.  Міжнародна наукова конференція "Методологічні проблеми правової науки" / М. Панов, О. Петришин. - С. 227-246
  Борисов В.  Міжнародний науково-практичний семінар "Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України" / В. Борисов, Н. Гуторова, А Дорош; Громадська безпека. - С. 246-253
  Побірченко І.  Творчі зв'язки Міжнародного комерційного арбітражного суду з Академією правових наук України / І. Побірченко. - С. 253-259

Рубрики: Право України

Ключові слова (ненормовані): право -- організація арбітражно-судових органів

 
109 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 8 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 494 с.

Зміст:
  Толочко П. П.  Охорона історико-культурної спадщини на зламі тисячоліть / П. П. Толочко. - С. 3-6
  Реєнт О. П,  Погляд у третє тисячоліття. (Перспективи розвитку суспільних наук української держави) / О. П, Реєнт. - С. 6-14
  Савченко О. Я.  Стан краєзнавчої роботи в школах України та шляхи підвищення її ефективності / О. Я. Савченко. - С. 14-18
  Акуленко В. І.  Термінологічні колізії у пам'яткоохоронній сфері (міжнародні стандарти і внутрішнє законодавство) / В. І. Акуленко. - С. 19-23
  Федорук О.  Проблема реституції в контексті демократичної державності / О. Федорук. - С. 24-28
  Кот С. І.  До питання про мистецьку спадщину Михайлівського Золотоверхого Собору / С. І. Кот, Ю. А. Коренюк. - С. 29-36
  Лавренюк В.  До питання про повернення в Україну культурних цінностей (За матеріалами Тернопільського краєзнавчого музею) / В. Лавренюк. - С. 36-40
  Вечерський В. В.  Проблема відтворення визначних пам'яток історико-архітектурної спадщини України / В. В. Вечерський. - С. 40-46
  Ленченко В.  Програма відтворення видатних пам'яток історії і культури України / В. Ленченко. - С. 46-48
  Горбик В. О.  Проблеми і завдання підготовки багатотомного "Зводу пам'яток історії та культури України" / В. О. Горбик. - С. 48-53
  Андерс Г.  Актуальні проблеми практичного застосування пам'яткоохоронного законодавства в Україні / Г. Андерс. - С. 53-59
  Григор'єва Т. Ф.  З історії створення та діяльності Тимчасового комітету по розшуку старожитностей Києва / Т. Ф. Григор'єва. - С. 59-66
  Юренко С. П.  XI Археологічний з'їзд та його значення у вивченні і збереженні археологічної спадщини України / С. П. Юренко. - С. 66-71
  Нестуля О.  До історії створення Польського товариства охорони пам'яток старовини в Україні (1917 р.) / О. Нестуля. - С. 71-75
  Нестуля С.  Всеукраїнський археологічний комітет (1921-1933 рр.) / С. Нестуля. - С. 75-81
  Заремба С.  Злочин проти української церковної культури / С. Заремба. - С. 81-85
  Титова О. М.  Хронологія неолітичних пам'яток Середнього Подніпров'я / О. М. Титова. - С. 85-90
  Рак А. М.  Броварщина в давнину / А. М. Рак. - С. 90-96
  Охріменко Ю. М.  Хто мінував Успенський собор? / Ю. М. Охріменко. - С. 96-101
  Дятлов В. А.  Історія відкриття пам'яток Києво-Гнилецького монастиря / В. А. Дятлов. - С. 101-104
  Мельник Н. І.  З історії Флорівського (Вознесенського) жіночого монастиря Києва / Н. І. Мельник. - С. 104-109
  Крішевський С. Б.  Релігійні храми та їх місце в історії Бердичева / С. Б. Крішевський, Т. Г. Соболь. - С. 109-113
  Мірошник Н. С.  До питання про дослідження та реставрацію соборних храмів / Н. С. Мірошник. - С. 113-119
  Колосок Б.  До реконструкції кафедрального костьолу св. Трійці у Луцьку / Б. Колосок. - С. 120-126
  Ієвлева В. П.  Споруди київської залізниці XIX - поч. XX ст. та їх значення на сучасному етапі розвитку міста / В. П. Ієвлева. - С. 127-133
  Кокошко Н. В.  Дослідження пам'яток періоду Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.) - один з важливих етапів роботи над заводом пам'яток історії і культури / Н. В. Кокошко. - С. 133-135
  Журавель Г. Г.  Дослідження пам'яток Другої світової війни на Полтавщині / Г. Г. Журавель, В. А. Андрієць. - С. 136-138
  Данилюк Ю. З.  Ствердження негативних тенденцій у пам'яткоохоронній роботі в другій половині 40-х - першій половині 60-х рр. / Ю. З. Данилюк. - С. 139-144
  Корнілова В. О.  Українське краєзнавство в меморіальних дошках Харкова / В. О. Корнілова, Т. Л. Степаненко. - С. 145-149
  Кучерова О.  Суспільна роль жінки на теренах України в дохристиянську добу / О. Кучерова. - С. 149-154
  Гудченко З. С.  Духовно-обрядовий аспект вивчення української народної архітектури / З. С. Гудченко. - С. 154-159
  Щербина І. В.  Сучасний стан вивчення та збереження весільної пісенної традиції на Слобожанщині / І. В. Щербина. - С. 159-163
  Петрова Н. О.  Деякі аспекти вивчення коровайних обрядів в українському весіллі Одещини / Н. О. Петрова. - С. 163-168
  Шевчук О. В.  Музично-побутовий аспект культури галицького духовенства в другій половині XIX ст. / О. В. Шевчук. - С. 168-174
  Денисенко О. А.  Роль бібліотек і музеїв у збереженні історико-культурної спадщини в українській державі (1918 р.) / О. А. Денисенко. - С. 175-179
  Маньковська Р. В.  Підготовка музейних кадрів в Україні (20-30-ті рр.) / Р. В. Маньковська. - С. 179-183
  Бонь О. І.  Діяльність Музею українських діячів науки та мистецтва по збереженню нерухомих пам'яток (20-30-х рр. XX ст.) / О. І. Бонь. - С. 184-191
  Константинов В. О.  З історії створення одного з перших музеїв Лисичанська / В. О. Константинов. - С. 191-197
  Федорів Т. Ф.  Музей Степана Бандери / Т. Ф. Федорів. - С. 198-200
  Данилюк А. Г.  З досвіду відбору архітектурних експонатів у Львівському скансені / А. Г. Данилюк. - С. 201-204
  Водзинський Є. Є.  До питання розвитку заповідника "Стародавній Київ" / Є. Є. Водзинський. - С. 205-210
  Кепін Д. В.  Внесок І. Я. Франка в розвиток музейної справи України / Д. В. Кепін. - С. 201-214
  Павлухіна В. Ф.  Музеї та бібліотеки Донецької області як історико-краєзнавчі осередки (1990-ті роки) / В. Ф. Павлухіна. - С. 214-219
  Крук О. І.  Негативні тенденції в українському музейництві (кінець 50-х - перша половина 60-х рр.) / О. І. Крук. - С. 219-224
  Швидько Г. К.  Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному етапі / Г. К. Швидько. - С. 225-230
  Гетьман В. І.  Антропогенізація природних територій Степового Придніпров'я в початкові етапи заселення / В. І. Гетьман. - С. 230-237
  Стороженко І. С.  Жовтоводська битва в контексті краєзнавства Дніпропетровщини / І. С. Стороженко. - С. 238-243
  Тригуб О. П.  Перші архієпископи Херсонської єпархії (1775-1800 рр.) / О. П. Тригуб. - С. 244-248
  Шевченко В. О.  Подорож О. С. Пушкіна до Катеринослава / В. О. Шевченко, Е. Л. Бондаренко. - С. 249-254
  Абросимова С. В.  Джерелознавчий аспект історико-краєзнавчих досліджень (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) / С. В. Абросимова. - С. 255-259
  Лазебник В. І.  Історія і історики міста Дніпропетровська / В. І. Лазебник. - С. 259-265
  Степанович Є.  Першій Гірничій академії сто років (створення та перші роки діяльності) / Є. Степанович. - С. 265-271
  Мороз В. С.  Особливості заселення Присамар'я (Новосергіївська фортеця - село Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області) / В. С. Мороз. - С. 271-276
  Швидько Г.  Єпископ Феодосій Макаревський - дослідник історії Катеринославщини / Г. Швидько. - С. 276-282
  Заруба В. М.  Антін Синявський і Катеринославська вчена архівна комісія / В. М. Заруба. - С. 282-287
  Нестерцова С. М.  Роль земств у створенні бібліотечної мережі в Катеринославській губернії на рубежі XIX-XX століть / С. М. Нестерцова. - С. 287-290
  Морозова Н. Г.  Благоустрій Катеринослава (XIX - поч. XX ст.) / Н. Г. Морозова. - С. 291-295
  Андреєва Л. В.  Місце Катеринослава в проекті Чорноморсько-Балтійського водного шляху / Л. В. Андреєва. - С. 295-298
  Голуб А. І.  Маловідомі сторінки діяльності українських соціал-демократів Катеринославщини у роки Першої світової війни / А. І. Голуб. - С. 299-302
  Гончаренко М.  "Наша робота" як історичне джерело до вивчення Дніпропетровщини / М. Гончаренко. - С. 303-305
  Мицик Ю.  Юрій Семенко - український літератор з Криворіжжя / Ю. Мицик. - С. 305-310
  Чабан М.  Микола Богуславський "кобзарський батько" / М. Чабан. - С. 311-315
  Ченцов В. В.  Деякі аспекти політичного терору проти національних меншин України у 1937-38 рр. / В. В. Ченцов, Д. В. Архірейський. - С. 317-322
  Шейміна Н. М.  Трагічні форми протесту в історії дисидентського руху на Україні в 60-70-ті роки / Н. М. Шейміна. - С. 322-325
  Бажан О. Г.  Дисидентський рух на Дніпропетровщині в 1960-80-х рр. / О. Г. Бажан. - С. 326-332
  Куделко С. М.  Методи історичного дослідження в краєзнавстві / С. М. Куделко. - С. 335-337
  Петреченко І. Є.  Нововиявлений опис "О продуктах и произведениях" Чернігівського намісництва 1875 р. / І. Є. Петреченко. - С. 337-344
  Демченко Т.  Чернігівщина початку XX ст. на сторінках української мемуаристики / Т. Демченко, В. Онищенко. - С. 344-348
  Рахно О.  Діяльність Олександра Русова на півдні України / О. Рахно. - С. 348-352
  Коваленко О.  Чернігівський інститут краєзнавства / О. Коваленко. - С. 352-356
  Острянко А.  Ніжинське наукове товариство краєзнавства (1925-1930 рр.) / А. Острянко. - С. 357-361
  Фельбаба М.  Нездійснений проект: з історії підготовки скрипніковської "Української Радянської Енциклопедії" / М. Фельбаба. - С. 362-370
  Даниленко В. М.  Проблеми "українізації" робітників південних промислових регіонів УСРР (1920-ті роки) / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук. - С. 370-375
  Подкур Р. Ю.  Особові справи працівників ВУНК-ДПУ-НКВС, резидентів та інформаторів: класифікація та загальна характеристика / Р. Ю. Подкур. - С. 376-381
  Очеретянко В. І.  Цензура підготовки і видання суспільно-політичної літератури (20-30 рр.) / В. І. Очеретянко. - С. 381-386
  Антипова О. М.  Становище української національної меншини в повоєнній Польщі / О. М. Антипова. - С. 386-394
  Білошицький С.  Практика відкритих судових процесів в 20-30-х роках як засіб запровадження однопартійної політичної системи / С. Білошицький. - С. 394-402
  Рубльова Н. С.  РКЦ і світська влада в Україні - боротьба за вплив у сфері шкільної освіти (перша третина XX ст.) / Н. С. Рубльова. - С. 402-407
  Панкова Є. В.  До 140-річчя першої недільної школи у Києві / Є. В. Панкова. - С. 407-411
  Беліков Ю. А.  Харьківська міська дума: формування і склад (70 - поч. 90-х рр. XIX ст.) / Ю. А. Беліков, В. М. Духопельников. - С. 411-417
  Бакуменко О. О.  Історія земства в регіональних дослідженнях порадянського періоду / О. О. Бакуменко. - С. 417-421
  Добрунова Л. Е.  Деякі аспекти політичного життя Харкова у 1917 році / Л. Е. Добрунова. - С. 422-426
  Каніщев Г. Ю.  Історія робітничо-селянської інспекції в системі краєзнавчих досліджень / Г. Ю. Каніщев. - С. 426-430
  Радіон С. М.  Наша збройна боротьба у світлі спогадів / С. М. Радіон. - С. 431-439
  Грибанова С. В.  Екскурсійна діяльність російського військово-історичного товариства в Києві / С. В. Грибанова. - С. 439-445
  Дмитрієнко М.  Паперові грошові знаки місцевих та приватних емісій як історичне джерело / М. Дмитрієнко. - С. 446-450
  Нагорняк Т. Л.  Дослідження Донбасу в контексті історичного краєзнавства / Т. Л. Нагорняк. - С. 451-454
  Павлова О. Г.  Наталівська колекція П. І. Харитоненка / О. Г. Павлова. - С. 454-460
  Андрощук О. В.  Селянський рух на Поділлі в 1917 - квітні 1918 рр. / О. В. Андрощук. - С. 460-465
  Гунько О. В.  Становлення історико-правничої науки в системі Всеукраїнської академії наук (20-30-ті роки XX ст.) / О. В. Гунько. - С. 466-468
  Очеретянко С. І.  Згортання німецької національної освіти в Україні та посилення репресій серед освітян в 30-х роках XX ст. / С. І. Очеретянко. - С. 468-472
  Ткачук В. Б.  Розробка союзних законодавчих актів щодо адміністративних висилок в контексті репресивної політики потики партійно-державного керівництва СРСР в першій половині 20-х рр. XX ст. / В. Б. Ткачук. - С. 473-475
  Мона Ж. Н.  Софія Олександрівна Нелепинська-Бойчук в контексті української культури першої третини XX ст. / Ж. Н. Мона. - С. 475-477
  Гальчак С.  Опір та боротьба "остарбайтерів" - подолян у фашистській неволі / С. Гальчак. - С. 477-482
  Ставицька Н. П.  Згортання в Україні політики коренізації та його негативні наслідки для національних меншин / Н. П. Ставицька. - С. 483-486

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
110 37.8
П50

        Поліграфія і видавнича справа [Текст] : наук.-техн. зб. № 1 (47) / М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. - Л. : Українська академія друкарства, 2008. - 137 с.

Зміст:
  Алєксєєнко І. Р.  Наукова книга в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / І. Р. Алєксєєнко. - С. 3-6
  Яцків Я. С.  Характерні риси сучасного книговидання Національної академії наук України / Я. С. Яцків, О. Г. Вакаренко. - С. 6-8
  Зелінська Н. В.  Наукова книга в сучасному світі: тест на виживання / Н. В. Зелінська. - С. 9-17
  Данилець Ю. С.  Якість наукової книги очима автора/читача / Ю. С. Данилець [и др.]. - С. 17-21
  Осадча О. В.  Доля української книги від її народження до сьогодення / О. В. Осадча. - С. 22-26
  Грузін Д. В.  Новітні комп'ютерні технології та нові видавничі проекти / Д. В. Грузін. - С. 27-29
  Богданьок Я. В.  Досвід опрацювання енциклопедичного видання на прикладі "Енциклопедії історії України" / Я. В. Богданьок. - С. 29-35
  Лисенко І. М.  Особливості словника регіональних енциклопедій. З досвіду укладання "Валківської енциклопедії" / І. М. Лисенко. - С. 35-37
  Івасенко Л. О.  Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст / Л. О. Івасенко. - С. 37-43
  Моцяк О. М.  Роль редактора й автора у "самопросуванні" наукової книги (підготовчий та редакційно-видавничий етапи) / О. М. Моцяк. - С. 43-48
  Войскобойнікова-Гузєва О. В.  Бібліотекознавча стратегія формування фонду наукових видань національної бібліотеки / О. В. Войскобойнікова-Гузєва. - С. 49-55
  Шульга І. О.  Електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації / І. О. Шульга. - С. 55-60
  Піскозуб Л. Й.  Журнал "научная книга": моделюючи український аналог / Л. Й. Піскозуб. - С. 60-68
  Палій Д. О.  Апостольська місія наукової книги в Україні / Д. О. Палій. - С. 68-72
  Маркова В. А.  Книга в контексті соціально-комунікативного підходу: здобутки та перспективи / В. А. Маркова. - С. 73-79
  Антоник О. В.  Пропаганда книги і читання серед учнів як суспільний пріоритет: книгознавчо-педагогічний контекст / О. В. Антоник, Н. В. Жмовка. - С. 80-90
  Зубко Н. Н.  Конкурентоспроможність книги як товару / Н. Н. Зубко. - С. 90-97
  Танчин Л. М.  Особливості PR-діяльності у процесі популяризації книги та просуванні її на ринок / Л. М. Танчин. - С. 97-102
  Судин А. Ю.  Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі / А. Ю. Судин. - С. 102-108
  Солоненко В. К.  Книжные конкурсы как инструмент стимулирования качества издательской продукции / В. К. Солоненко. - С. 108-111
  Микитин Т. І.  Участь у книжкових виставково-ярмаркових заходах: організаційно-підготовчий та технічний аспекти / Т. І. Микитин. - С. 111-115
  Скорина А. С.  Маркетингові дослідження сучасного українського книгобізнесу / А. С. Скорина. - С. 115-119
  Борисенко О. м.  Фірмовий стиль друкованих видань як художнє конструювання і творча діяльність (на прикладі книжкової галузі початку XX ст. у Галичині) / О. м. Борисенко. - С. 120-123
  Штангрет А. М.  Сучасний стан зовнішньої торгівлі України папером (картоном) та друкованою продукцією / А. М. Штангрет, Б. В. Дурняк, О. В. Мельников. - С. 124-129
  Босак О.  Родина Шептицьких / О. Босак, О. Красівський. - С. 129-137

Рубрики: Поліграфія - Технологія поліграфічного виробництва

Ключові слова (ненормовані): клеї -- фотополімерні друкарські форми -- поліграфічні машини -- автоматизація друкарства -- інформаційні технології -- економіка і організацій поліграфії -- редакторські

 
111 Н34

        Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 14 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2017. - 134 с.

Зміст:
  Яцків Я. С.  Українська академічна періодика: стан і перспективи / Я. С. Яцків. - С. 11-17
  Вакаренко О. Г.  Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі / О. Г. Вакаренко. - С. 18-23
  Лень Є. Г.  Проблеми українського наукового видання та шляхи їх подолання / Є. Г. Лень. - С. 24-40
  Капіца Ю. М.  Укладання договорів між науковими установами, працівниками та видавництвами про видання наукових журналів і монографій / Ю. М. Капіца, Д. С. Махновський. - С. 43-50
  Шахбазян К. С.  Застосування в наукових публікаціях цитат із опублікованих творів, права на які належать іншим авторам / К. С. Шахбазян. - С. 51-58
  Діденко Ю. В.  Перспективи входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних / Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська. - С. 61-67
  Радченко А. І.  Стан виходу журналів Національної академії наук України: погляд у минуле / А. І. Радченко, М. В. Язвинська. - С. 68-78
  Коваль Н. В.  Відповідність академічних періодичних видань вимогам міжнародних наукометричних баз даних (на прикладі видань, співзасновниками яких є установи Відділення економіки НАН України) / Н. В. Коваль. - С. 79-84
  Крючин А. А.  Аналіз публікаційної активності вітчизняних науковців у галузі технічних наук / А. А. Крючин, Н. М. Мініна, Л. М. Овсієнко. - С. 87-92
  Тихонкова І. О.  Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection / І. О. Тихонкова. - С. 93-105
  Яцків Т. М.  Критерії оцінки наукового журналу. Цифровий ідентифікатор DOI як критерій оцінки наукового журналу / Т. М. Яцків. - С. 106-113
  Данілова А. Д.  Користування додатковими сервісами бази даних CrossRef / А. Д. Данілова. - С. 114-120
  Діденко Ю. В.  Конкурс на краще книжкове видання НАН України: методичні питання / Ю. В. Діденко, А. І. Радченко. - С. 123-126
  Каніщева В. М.  Про використання традиційних ідентифікаторів наукових видань / В. М. Каніщева. - С. 127-131

Рубрики: Наукознавство - Наукова періодика

Анотація:   До збірника увійшли авторські статті, підготовлені за матеріалами доповідей, виголошених на VII науково-практичній конференції "Наукова періодика: традиції та інновації", а також стендових доповідей та організованих майстер-класів. Статті згруповано у п'ять розділів: загальні питання діяльності наукового журналу, організація наукового періодичного видання в НАН України, сучасні електронні ресурси та розвиток наукової періодики, інформаційні повідомлення.

 
112 74
П78

        Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 6 / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч.. - К. : ІЗМН, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Денисов О. Є.  Основні положення теорії професійно-цільового навчання / О. Є. Денисов. - С. 3-8
  Головенкін В. П.  Ступені освіти та рівні кваліфікації / В. П. Головенкін, В. О. Чобіток, В. І. Шеховцов. - С. 8-14
  Пунько Б. М.  Щодо розвитку української науки й освіти в нових економічних умовах (у порядку дискусії) / Б. М. Пунько. - С. 14-24
  Геращенко І. Г.  Філософія освіти: типи сучасних методологій / І. Г. Геращенко, С. Я. Клецова. - С. 24-28
  Василенко С. Д.  Україна і Європа: взаємний розвиток освіти, культури в аспектах європейської інтеграції (історія та сучасність) / С. Д. Василенко. - С. 28-33
  Бессалова Т. В.  Організація наукових досліджень в Академії наук вищої школи України / Т. В. Бессалова. - С. 34-38
  Янкевич В. ф.  Системний аналіз у науково-методичному забезпеченні правового виховання (з погляду на питання правозахисної функції освіти) / В. ф. Янкевич, С. П. Юдіна, М. Ф. Івашов. - С. 38-40
  Гавриленко І. М.  Специфіка педагогічних відносин / І. М. Гавриленко. - С. 41-49
  Калошин В. Ф.  Педагогічні погляди К. Роджерса у контексті сучасності / В. Ф. Калошин. - С. 50-57
  Жук Ю. О.  Розв'язування дослідницьких задач з фізики із застосуванням нових інформаційних технологій / Ю. О. Жук. - С. 57-64
  Бугайов В. І.  Система специфічних прийомів організації розумової діяльності при розв'язанні задач на межі можливостей / В. І. Бугайов. - С. 64-68
  Артюх С. Ф.  Методичні аспекти регіонального навчання / С. Ф. Артюх, В. Ф. Краснопьоров, М. М. Сапіга. - С. 69-71
  Верхола А. П.  Формування знань та інтелектуальних умінь студентів у процесі їх графічної підготовки / А. П. Верхола. - С. 71-77
  Скуратівський Л. В.  Принцип гармонійного розвитку особистості / Л. В. Скуратівський. - С. 78-80
  Бугайов В. І.  Естетичне виховання у технічному вищому навчальному закладі / В. І. Бугайов. - С. 81-90
  Кононов І. Ф.  Вузівський курс філософії в умовах світоглядного плюралізму / І. Ф. Кононов. - С. 90-95
  Вашутін О. М.  Використання елементів графіки у викладання політології / О. М. Вашутін, В. Ф. Смолянюк. - С. 95-100
  Ревенко Н. Г.  Особливості маркетинга як навчальної дисципліни / Н. Г. Ревенко, С. ф. Хлуденьов, В. П. Лаліменко. - С. 101-106
  Нікітчина С. О.  Професійна орієнтація студентів-істориків у процесі індивідуалізації навчання / С. О. Нікітчина. - С. 106-109
  Штокало М. Й.  Самостійна робота студентів у вузах технологічного профілю / М. Й. Штокало. - С. 109-117
  Павленко В. С.  Творчі групи та їх роль в організації навчального процесу / В. С. Павленко, Л. В. Іщенко. - С. 117-124
  Огурцов А. П.  Попередження помилок студентів у навчальному процесі / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук. - С. 124-128
  Черних Л. О.  До проблеми удосконалення логічної підготовки майбутніх учителів математики / Л. О. Черних. - С. 128-134
  Антонова О. Є.  Розробка технології навчання майбутніх учителів базових педагогічних понять / О. Є. Антонова. - С. 135-143
  Сидорчук Н. Г.  Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Н. Г. Сидорчук. - С. 143-151
  Дубасенюк О. А.  Позиція педагога у процесі його взаємодії з учнями / О. А. Дубасенюк, Н. І. Ковальчук. - С. 151-156
  Пінкевич І. П.  Особливості методики підготовки учнів до міжнародних фізичних олімпіад / І. П. Пінкевич, Л. В. Поперенко. - С. 156-158
  Карликов Д. М.  Навчальні діафільми та відеофільми на лекціях з фізики / Д. М. Карликов, П. Д. Карликов. - С. 159-162
  Бурова А. П.  Критерії готовності дитини до навчання у школі / А. П. Бурова, Л. В. Гуаш, О. П. Долинна. - С. 162-173

Ключові слова (ненормовані): професійно-цільове навчання -- навчальний процес у ВНЗ

Анотація:   Висвітлюються основні положення теорії професійно-цільового навчання, розглядаються ступені освіти та рівні кваліфікації, йдеться про розвиток української науки та освіти в нових економічних умовах, описується специфіка педагогічних відносин, методичні аспекти регіонального навчання, формування знань та інтелектуальних умінь студентів і учнів, наводяться критерії готовності дитини до навчання у школі.

 
113 95.4
Д36

        Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського [Текст] : Вип. 2 Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 320 с.

Зміст:
  Рогова П. І.  Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : стан і шляхи розвитку / П. І. Рогова. - С. 10-27
  Воскобойнікова-Гузєва О. В.  Бібліотечно-інформаційна діяльність : наукове забезпечення / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - С. 28-35
  Вергунов В. А.  Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек : історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій / В. А. Вергунов. - С. 36-45
  Ковальчук Г. І.  Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами / Г. І. Ковальчук. - С. 46-51
  Маркарова Т. С.  Педагогическая библиотека как один из главных источников научно-информационного обеспечения современного образования / Т. С. Маркарова. - С. 52-57
  Дічек Н. П.  На шляху поширення надбань української педагогіки / Н. П. Дічек. - С. 58-65
  Артемов Ю. І.  Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань / Ю. І. Артемов. - С. 66-71
  Рева Л. Г.  Фонди слов'янських першо- і стародруків у вихованні високодуховної особистості / Л. Г. Рева. - С. 72-79
  Прокопчук В. С.  Наукова робота наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук. - С. 80-86
  Солонська Н. Г.  Основоположний принцип культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек / Н. Г. Солонська. - С. 87-93
  Хемчян І. І.  Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : здобутки десятиріччя / І. І. Хемчян. - С. 94-109
  Заліток Л. М.  В. Сухомлинський про роль книжки у вихованні духовної особистості / Л. М. Заліток. - С. 110-115
  Сошинська Я. Є.  Друковані та електронні ресурси : ступінь прихильності користувачів / Я. Є. Сошинська. - С. 118-121
  Бондар Л. М.  Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. М. Бондар, Н. С. Плужнікова. - С. 122-128
  Плужнікова Н. С.  Комплектування фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського виданнями Національної академії педагогічних наук України / Н. С. Плужнікова, Л. Л. Шапошник. - С. 129-138
  Самчук Л. І.  Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів / Л. І. Самчук. - С. 139-144
  Жесткова А. А.  Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В. О. Сухомлинського / А. А. Жесткова, В. В. Бондаренко. - С. 145-151
  Поперечна Л. А.  Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ - ІYр. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007 - 2009 рр.) / Л. А. Поперечна. - С. 152-167
  Роскина Т. И.  Повышение уровня информационного обеспечения школьных библиотек через создание корпоративных ресурсов / Т. И. Роскина, К. Н. Картузов. - С. 168-173
  Горбенко Н. А.  Теоретичні аспекти дослідження вітчизняного педагогічного журналу / Н. А. Горбенко. - С. 174-181
  Саух В. М.  Региональная распределенная информационная система управления образовательными ресурсами / В. М. Саух. - С. 182-190
  Лога Т. В.  Видання української діаспори як складова документного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т. В. Лога. - С. 191-201
  Лога Т. В.  Колекція творів Януша Корчака та література про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т. В. Лога, Н. М. Сізінцева. - С. 202-209
  Білоус В. С.  Формування та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус. - С. 210-215
  Грудініна Н. Д.  Традиційні та електронні засоби розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського / Н. Д. Грудініна. - С. 218-224
  Коваленко С. Г.  Відображення стану інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу / С. Г. Коваленко. - С. 225-232
  Зоріна Н. Є.  Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через аналітико-синтетичне опрацювання наукових збірників / Н. Є. Зоріна. - С. 233-240
  Пономаренко Л. О.  Становлення та розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко. - С. 241-250
  Коваленко І. Й.  Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко. - С. 251-255
  Савенкова Л. В.  Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року / Л. В. Савенкова. - С. 256-263
  Печенежська О. А.  Задоволення інформаційних потреб користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через персональний та міжбібліотечний абонементи / О. А. Печенежська. - С. 264-268
  Довгань О. В.  Віртуальна бібліографічна довідка - інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. В. Довгань. - С. 269-273
  Мацібора Н. Г.  Особливості історико-бібліографічного дослідження книжкових і журнальних колекцій ХІХ - початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. Г. Мацібора. - С. 274-280
  Стельмах Н. А.  Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важлива складова всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу / Н. А. Стельмах. - С. 281-288
  Заморіна Т. М.  Посібники наукової бібліографії як складова бібліографічних ресурсів України / Т. М. Заморіна. - С. 289-296
  Мозгова В. П.  Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів : спроба компаративного аналізу / В. П. Мозгова. - С. 297-307
  Бардашевська А. І.  Інноваційно-навчальні програми для шкільних бібліотек / А. І. Бардашевська. - С. 308-312
  Умаханова Б. М.  Библиотечно-информационное обслуживание в контексте поликультурного образования / Б. М. Умаханова. - С. 313-316

Рубрики: Бібліотечна справа - Інформаційні ресурси бібліотеки

Анотація:   Збірник містить статті, підготовлені фахівцями ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського за результатами НДР "Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського", а також доповіді, виголошені

 
114 63.2
С71

        Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд.: Л. П. Маркітан [та ін.]. - : 2006. - 392 с.

Зміст:
  Попельницька О.  Десятинна церква та її довкілля у ХV - XVIII ст. за писемними, картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) / О. Попельницька. - С. 4-36
  Барановська Н.  Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело вивчення Чорнобильської проблеми / Н. Барановська. - С. 37-55
  Мищак І.  Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху / І. Мищак. - С. 56-67
  Демченко Т.  Документи Чернігівської міської думи як джерело до вивчення революції 1905-1907 рр. / Т. Демченко. - С. 68-85
  Сиротенко С.  Листівки як джерело вивчення історії анархістського руху в Україні (1903-1904 р.) / С. Сиротенко. - С. 86-96
  Орлик В.  Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. / В. Орлик. - С. 97-110
  Качан Р.  Засновники Успенського собору Києво-Печерської лаври: історіографія питання / Р. Качан, С. Хведченя. - С. 112-126
  Закринична І.  Історіографія вивчення наукової творчості Михайла Марченка / І. Закринична. - С. 127-138
  Севрюк С.  До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк. - С. 139-151
  Єловських У.  Загальнотеоретичні питання вивчення мемуарів як історичного джерела: історіографія проблеми / У. Єловських. - С. 152-161
  Буряк Л.  Українська історична фемінологія ХІХ - початку ХХ ст. в контексті історіографічного аналізу / Л. Буряк. - С. 162-176
  Синельник І.  Колекції культових предметів у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: з історії формування та вивчення / І. Синельник. - С. 178-188
  Радченко Н.  Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону / Н. Радченко. - С. 189-200
  Перкун В.  Греко-католицькі печатки Правобережної Україні ХVIII- ХХ ст. / В. Перкун. - С. 202-206
  Бездрабко В.  З історії архівної справи в Болгарії: конституювання ідеї центрального державного архіву / В. Бездрабко. - С. 208-240
  Іваненко О.  До питання про використання особових архівних фондів для вивчення культурних зв'язків Франції та України у першій половині ХІХ ст. / О. Іваненко. - С. 241-250
  Ладига Л.  Архівні джерела про створення національних судових камер в Україні за часів коренізації / Л. Ладига. - С. 251-259
  історія окупаціїБогдашина О.  Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. Богдашина, В. Жигло. - С. 260-270
  Славутич Є.  Службовий одяг і мундирне забезпечення військової музики в Лівобережній Гетьманщині / Є. Славутич. - С. 272-320
  Скржинская М.  Животные - спутники и атрибуты богов в античных государствах Северного Причерноморья / М. Скржинская. - С. 322-340
  Іщенко Я.  Орден Й. Сталіна: нездійснений проект / Я. Іщенко. - С. 342-346

Рубрики: Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Черговий, тринадцятий випуск періодичного видання відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики", присвячений науковцям Інституту історії України з нагоди 70-річчя від дня його заснування. Збірка вміщує статті і рецензії з актуальних проблем архівознавства, біографістики, боністики та нумізматики, геортології, генеалогії, джерелознавства, історіографії, епістології, музеєзнавства, фалеристики, символіки та емблематики, сфрагістики, уніформології. Серед авторів видання - відомі фахівці в галузі дослідження спеціальних дисциплін, молоді вчені, докторанти і аспіранти з багатьох міст України.

 
115 72.4(4Укр)ф
Н34

        Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 11 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 158 с.

Зміст:
  Діденко Ю. В.  Відповідність академічної наукової періодики критеріям міжнародних журналів / Ю. В. Діденко. - С. 12-17
  Радченко А. І.  Система цифрових ідентифікаторів DOI для журналів НАН України / А. І. Радченко, Т. М. Яцків. - С. 18-23
  Язвинська М. В.  Реєстрація/перереєстрація видання НАН України як періодичного та фахового / М. В. Язвинська. - С. 24-30
  Колодніцький В. М.  Роль спеціальних випусків наукового журналу в підвищенні його рейтингу / В. М. Колодніцький. - С. 31-35
  Кряжич О. О.  Особливості роботи з авторами - молодими науковцями / О. О. Кряжич. - С. 36-42
  Капіца Ю. М.  Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід / Ю. М. Капіца. - С. 45-55
  Назаровець С. А.  "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С. А. Назаровець, Т. О. Ярошенко. - С. 56-59
  Кременовська І. В.  Плагіат у наукових публікаціях: матоди виявлення та викорінення / І. В. Кременовська. - С. 60-66
  Святогор О. А.  Залучення науковців до законотворчого процесу - ключова умова досягнення прогресивних змін / О. А. Святогор. - С. 67-71
  Лобузіна К. В.  Бібліотечні та семантичні веб-технології в організації доступу до наукової періодики / К. В. Лобузіна. - С. 75-80
  Балагура І. В.  Дослідження тенденцій наукової співпраці в реферативній базі даних "Україніка наукова" / І. В. Балагура. - С. 81-88
  Кавуненко Л. Ф.  Публикационная активность украинских ученых в базе даных SCOPUS / Л. Ф. Кавуненко, Е. П. Кострица, О. Г. Черногаева. - С. 89-99
  Тихонкова І. О.  Список літератури наукової статті - важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова. - С. 100-106
  Селігей П. О.  Видання етимологічної літератури: вчора і сьогодні / П. О. Селігей. - С. 113-119
  Воскобойнікова-Гузєва О. В.  Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні напрями останнього п'ятиріччя / О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Г. І. Ковальчук. - С. 120-133
  Солонська Н. Г.  Типологія та види журналів наукового спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Г. Солонська. - С. 134-140

Рубрики: Наукознавство - Наукова періодика

Анотація:   До збірника увійшли доповіді учасників V Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації", а також розроблена у ВД "Академперіодика" НАН України та представлена на конференції "Концепція формування сегмента видавничої рпродукції Національної академії наук України в електронному середовищі"

 
116 74.484.7л611
У59

        Університетські музеї: європейський досвід та українська практика [Текст] : зб. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (6 - 7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 420 с.

Зміст:
  Алексеенко М. В.  Музей книги научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: история формирования и современное состояние / М. В. Алексеенко. - С. 9-18
  Біляшівський М. М.  Зоологічний музей Київського національного університету ім. Т. Шевченка, як явище культури України / М. М. Біляшівський. - С. 39-52
  Буяльська Т. Б.  Роль і завдання художніх музеїв культурно-мистецького центру Вінницького національного технічного університету / Т. Б. Буяльська. - С. 53-64
  Григор'єва М. В.  До характеристики іменного фонду М. О. Валяшка Музею історії фармації України / М. В. Григор'єва. - С. 69-73
  Данилюк-Терещук Т. Я.  Музей Лесі Українки Волинського національного університету: історія та сучасність / Т. Я. Данилюк-Терещук. - С. 80-89
  Данілічева В. Ф.  Музей Миру / В. Ф. Данілічева. - С. 90-96
  Дмитренко А. А.  Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті імені Лесі Українки / А. А. Дмитренко, С. В. Чибирак. - С. 97-108
  Єлісеєва Т. П.  Музейний простір Харківської національної академії міського господарства / Т. П. Єлісеєва. - С. 109-119
  Казанцева Л. В.  Сучасний портрет українського університетського музею - погляд секції UMAC при ICOM України / Л. В. Казанцева. - С. 139-150
  Крачковська М. А.  Музей Одеського державного екологічного університету - історія і сучасність / М. А. Крачковська, С. В. Голубєва. - С. 164-175
  Круглова Л. Б.  Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Л. Б. Круглова. - С. 176-193
  Кузьменко Е. Я.  Авиационная наука и искусство / Е. Я. Кузьменко. - С. 194-207
  Морозов О. С.  Музейні форми роботи з книжковими пам'ятками (з досвіду роботи Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) / О. С. Морозов. - С. 249-257
  Мосцева А. П.  Музей історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і його роль у підготовці майбутнього вчителя / А. П. Мосцева. - С. 258-264
  Муравська С. В.  Вузівські музеї Західної України: спроба характеристики / С. В. Муравська. - С. 265-276
  Нестеровський В. А.  Методологічні основи оцінювання якості музейних колекцій як самостійного об'єкту державного надбання України / В. А. Нестеровський, Л. О. Волконська. - С. 277-291
  Парака Н.  Живая связь времен / Н. Парака. - С. 292-305
  Перцева Ж. Н.  Музей истории харьковского национального медицинского университета - хранитель традиций университетской культуры / Ж. Н. Перцева. - С. 306-319
  Писаревська Н. В.  Державний політехнічний музей у створенні сучасного іміджу університету / Н. В. Писаревська, Л. С. Ільясова. - С. 321-327
  Салата С. А.  Музеєфікація пам'яток історії та архітектури на прикладі астрономічної обсерваторії Київського національного університету / С. А. Салата, Л. В. Казанцева. - С. 328-337
  Самойленко Л. Г.  Місія університетського музею і його місце в структурі вищого навчального закладу та у музейній мережі міста (сторінки історії та сучасний стан / Л. Г. Самойленко. - С. 338-360
  Хаєцький О. П.  Музейний комплекс Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: історія створення та перспективи розвитку / О. П. Хаєцький. - С. 379-386
  Цимбала О. С.  Навчальний музей як центр формування й апробації професійних навичок / О. С. Цимбала. - С. 389-397
  Шидловський І. В.  Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві / І. В. Шидловський. - С. 405-413

Рубрики: Музейна справа - Університетські музеї

 
117 95.41
Н34

        Науковий вісник Академії наук вищої школи України [Текст] : № 5 (31) / Акад. наук вищої школи України. - К. : 2007. - 197 с.

Зміст:
  Юрій С. І.  Азимут становлення майбутнього керманича економіки / С. І. Юрій. - С. 5-17
  Зубок М.  "Болонізація" освіти: погляд професора і студента / М. Зубок, К. В. Моргун. - С. 17-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дудар Т.  Розвиток агропродовольчого ринку України в період глобалізації / Т. Дудар, В. Дудар. - С. 36-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Раєвський К.  Макроекономічні аспекти євроінтеграції України / К. Раєвський, В. Домрачев. - С. 47-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарапа В.  Економічна політика держави стосовно церкви у 20-60-х роках XX ст. (на матеріалах Кримського регіону) / В. Шарапа, Ю. Катунін. - С. 64-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дубина М. І.  Чи не створити нам університет політичної освіти? / М. І. Дубина, Ю. Руденко. - С. 106-114
  Тимошик М.  Хроніка наукової небайдужості й бюрократичної підлості / М. Тимошик. - С. 115-135
  Зозуля І. С.  Інтенсивна терапія гострого мозкового інсульту в умовах спеціалізованого відділення / І. С. Зозуля, В. І. Боброва. - С. 136-163
  Колесніков Г. О.  Впровадження етичних аспектів у організаційну культуру управління / Г. О. Колесніков. - С. 164-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Син української Землі. - С. 179-187

Рубрики: Михайленко В. Є. - про нього
Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): освітні процеси у вищій школі

 
118 63.3(4Укр)
І90

        Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. № 1-2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2000. - 228 с.

Зміст:
  Год Б. В.  Академік Петро Тимофійович Тронько: портрет ученого / Б. В. Год, В. Є. Лобурець. - С. 5-8
  Жученко В. С.  Міста Полтавщини в другій половині XVI - першій половині XVII ст. / В. С. Жученко, Л. В. Жученко. - С. 9-26
  Пащенко В. О.  Українська греко-католицька церква бореться / В. О. Пащенко. - С. 27-53
  Жук В. Н.  Маловідомі сторінки про антифашистське підпілля в роки Великої Вітчизняної війни на Полтавщині / В. Н. Жук. - С. 54-64
  Єрмак О. П.  Полтавський "Bодоканал" у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 роки) / О. П. Єрмак. - С. 64-84
  Крамущенко Л. В.  Уся історія колонії є історія боротьби за існування / Л. В. Крамущенко. - С. 85-91
  Тарасевич Н. М.  Перші вихованці Полтавської трудової колонії ім. М. Горького / Н. М. Тарасевич. - С. 91-95
  Стрілець В. В.  Становлення Гетьманату та Українська партія соціалістів-федералів (кінець квітня-травень 1918 року) / В. В. Стрілець. - С. 96-100
  Сітарчук Р. А.  Видавнича діяльність протестанських союзів у перші роки радянської влади в Україні / Р. А. Сітарчук. - С. 101-108
  Пиріг О. А.  Наука й політика: співвідношення в період непу / О. А. Пиріг. - С. 108-115
  Мовчан О. М.  Профспілка та опозиційний рух робітників в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / О. М. Мовчан. - С. 115-122
  Дудка В. І.  Організація селянства Полтавщини у період Української національно-демократичної революції 1917-1920 років / В. І. Дудка. - С. 127-136
  Вільховий Ю. В.  Протестанські церкви в Україні у середині 40-50-х років ХХ ст. (євангельські християни-баптисти, п'ятидесятники, адвентисти сьомого дня) / Ю. В. Вільховий. - С. 137-145
  Волошин Ю. В.  Громади старообрядців на Полтавщині у ХІХ ст. / Ю. В. Волошин. - С. 146-152
  Киридон А. М.  Обновленство в Україні: причини виникнення та спроба періодизації / А. М. Киридон. - С. 152-160
  Васильчук В. М.  Міграційні шляхи німецьких поселенців в Україні у кінці XVIII - на початку ХІХ ст. / В. М. Васильчук. - С. 161-169
  Пивоварська К. Б.  Вірменські колонії в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / К. Б. Пивоварська. - С. 169-175
  Нестуля С. І.  Софійська комісія Всеукраїнської Академії наук (1921 рік) / С. І. Нестуля. - С. 176-182
  Ольшанська Ю. В.  З історії збереження культових цінностей в Україні (ХХ ст.) / Ю. В. Ольшанська. - С. 182-194
  Нестуля О. О.  Стан пам'яток культового призначення в середині 30-х років у радянській Україні / О. О. Нестуля. - С. 194-206
  Бака М. В.  Невичерпна скарбниця знань / М. В. Бака, Л. І. Костенко, Л. Л. Цвєткова. - С. 207-211

Рубрики: Історія України
Полтавщина

Анотація:   У черговому випуску збірника містяться статті, присвячені проблемам релігії, охороні пам'яток історії і культури, історії науки та техніки, а також 55 річчю Великої Перемога та 80-річчю Полтавської трудової колонії ім. М. Горького. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, Полтавського краю.

 
119 К38

        Труди Київської духовної академії [Текст] : № 29 / Київська духовна акад., Укр. Православна Церква. - Київ : Видавництво Української Православної Церкви, 2018. - 361 с.

Зміст:
  Антоній (Паканич), митрополит  Внесок Київської духовної академії в розвиток патрології як навчальної та наукової дисципліни / (Паканич), митрополит Антоній (Паканич). - С. 13-25
  Сильвестр (Стойчев), епископ  Жизненный путь профессора Сергея Епифановича: к 100-летию со дня выдающегося киевского патролога / (Стойчев), епископ Сильвестр (Стойчев). - С. 26-34
  Бурега В. В.  Магистерская диссертация Сергея Епифановича: к истории текста / В. В. Бурега. - С. 35-46
  Соколов Л. А.  Праведник наших дней (Светлой и вечной памяти проф. С. Л. Епифановича) / Л. А. Соколов. - С. 62-68
  Конах В.  Богословское понимание пространства и времени в Священном Писании / В. Конах. - С. 69-81
  Феофан (Меджидов), архимандрит  Христология апостола Иоанна Богослова / (Меджидов), архимандрит Феофан (Меджидов). - С. 82-100
  Романенко В. И.  О трудностях и истории толкования Песни Песней / В. И. Романенко. - С. 101-121
  Головащенко С. І.  Західна біблійна наука та освіта очима професорів Київської духовної академії (друга половина XIX - початок XXст.) / С. І. Головащенко. - С. 122-128
  Бортник С. М.  Проблема авторитету в міжправославних відносинах / С. М. Бортник. - С. 129-136
  Ковач С. В.  Проблематика крещальных формул в тексте Нового Завета и ее решение в 43-й амфилохии свт. Фотия Константинопольского / С. В. Ковач. - С. 154-182
  Сильвестр (Стойчев), епископ  Нравственный облик ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра (Малеванского) в воспоминаниях современников / (Стойчев), епископ Сильвестр (Стойчев), В. В. Бурега. - С. 183-198
  Пальмов Н. Н.  Памяти преосвященного епископа Сильвестра, бывшего ректора Киевской духовной академии / Н. Н. Пальмов. - С. 199-204
  Сухова Н. Ю.  Киевская духовная академия в эпоху Великих реформ и контрреформ (по письмам учащих и учащихся) / Н. Ю. Сухова. - С. 205-216
  Андрей Ухтомский, протоиерей  Выпускник Киевской духовной академии, основоположник украинской ориенталистики сириец Тауфик Гаврилович Кезма / Ухтомский, протоиерей Андрей Ухтомский. - С. 217-234
  Брискина-Мюллер А. М.  Преподобный Паисий Величковский как игумен монастыря Симонопетра. К обстоятельствам переселения преподобного Паисия и его братства с Афона в Молдавское княжество (1763) / А. М. Брискина-Мюллер. - С. 235-257
  Чернухін Є. К.  Лист архімандрита Анатолія до графині Ольги Євтимієвни Путятіної від 22 березня 1888 р. з Токіо до Єрусалима / Є. К. Чернухін. - С. 258-265
  Вєдєнєєв Д. В.  Механізм агентурно-оперативних заходів та незаконних репресій проти Православної Церкви в Українській РСР під час "Великого терору" 1937-1938 рр. / Д. В. Вєдєнєєв. - С. 266-277
  Гиндренас А. В.  Виленская духовная семинария в период ректорства епископа Антония (Марценко), сентябрь 1924 - декабрь 1925 гг. / А. В. Гиндренас. - С. 278-290
  Данилець Ю. В.  Навчання вихідців із Підкарпатської Русі в духовних семінаріях та монастирських школах Сербської Православної Церкви (1920-1930 рр.) / Ю. В. Данилець. - С. 291-309
  Иларион (Мокрицкий), архимандрит  Формирование украинской православной диаспоры Бразилии в контексте эмиграционных процесов конца XIX - середины XX вв. / (Мокрицкий), архимандрит Иларион (Мокрицкий). - С. 310-316
  Феодосій Снігірьов, архієпископ  Попытки определения предмета, методов и целей пасторологии как богословской науки в трудах отечественных богословов XIX - XX вв. / Снігірьов, архієпископ Феодосій Снігірьов. - С. 317-322
  Антоный (Паканич), митрополит  Людина стає цілковитою особистістю тільки тоді, коли перебуває біля ніг Христа / (Паканич), митрополит Антоный (Паканич). - С. 323-326
  Віктор (Кацаба), єпископ  Шукайте спершу Царства Божого / (Кацаба), єпископ Віктор (Кацаба). - С. 327-329
  Сильвестр (Стойчев), епископ  Проповедь в день памяти святого Архангела Гавриила / (Стойчев), епископ Сильвестр (Стойчев). - С. 330-332
  Василій Яковчук, протоієрей  Проповідь на день пам'яті преподобного Нестора Літописця з нагоди Актового дня Київської духовної академії і семінарії / Яковчук, протоієрей Василій Яковчук. - С. 333-336
  Дагмар Хеллер  Совместное свидетельство Церквей относительно общественных вопросов в Германии / Хеллер Дагмар. - С. 337-345
  Решетніков В. Я.  Державне визнання документів, виданих духовними навчальними закладами, у контексті взаємодії духовної і світської освіти / В. Я. Решетніков. - С. 346-351
  Пахомов І. В.  Перспективи викладання православної психології в духовних навчальних закладах / І. В. Пахомов, М. О. Супрун. - С. 352-358

Рубрики: Історія релігійної освіти - Духовні навчальні заклади

 
120 74.58
Н73

        Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 26 / редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.. - К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2001. - 241 с.

Зміст:
  Погребняк В. П.  Міжнародні академічні обміни: світові тенденції та стан в Україні / В. П. Погребняк, О. Г. Котова. - С. 3-9
  Кобильченко В. В.  Методологічні принципи становлення особистості / В. В. Кобильченко. - С. 9-19
  Воронова А. Б.  Про САТ-технології в підготовці фахівців / А. Б. Воронова, І. Верч. - С. 20-23
  Галузяк В. М.  Класифікація стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк. - С. 23-33
  Коваленко О. Е.  Тестові завдання як засіб діагностування навчання студентів робітничих професій / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков, Н. А. Шишенко. - С. 33-39
  Цехмістрова Г. С.  Ефективність застосування модульного навчання та рейтингової системи контролю знань студентів з дисциплін економічного циклу у вищому закладі освіти / Г. С. Цехмістрова. - С. 40-53
  Замкова Н. Л.  Психологічна природа ділового спілкування / Н. Л. Замкова. - С. 53-62
  Огородник Л.  Становлення системи громадянського виховання в умовах розвитку української державності / Л. Огородник. - С. 62-67
  Сметанський М. І.  З орієнтацією на самовиховання / М. І. Сметанський. - С. 67-74
  Діденко М. М.  Формування виховної функції в процесі взаємозв'язку лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів / М. М. Діденко. - С. 74-79
  Левченко К. Б.  Деякі аспекти включення питань прав жінок до навчально-виховного процесу: аналіз методологічних підходів / К. Б. Левченко. - С. 79-87
  Долгих В. О.  Про організаційно-виховну роботу у вищому навчальному закладі / В. О. Долгих, Т. В. Пугачова. - С. 87-91
  Нейко Є. М.  Стан та проблеми виховної роботи / Є. М. Нейко [и др.]. - С. 92-96
  Білик Л. І.  Про системний підхід в організації виховного процесу / Л. І. Білик. - С. 97-104
  Шунда Н. М.  Про виховну роботу у Вінницькому державному педагогічному університеті / Н. М. Шунда. - С. 104-113
  Ушкаренко В. О.  Основні напрями виховання студентської молоді (на прикладі Херсонського державного аграрного університету) / В. О. Ушкаренко, В. Є. Гамаюнов. - С. 113-123
  Мороз Л. В.  Організація роботи методичного об'єднання кураторів студентських груп / Л. В. Мороз. - С. 123-131
  Кушнарьова Т. І.  Використання комп'ютеризованого тестового контролю читання професійно орієнтованої літератури в аграрному вищому навчальному закладі / Т. І. Кушнарьова. - С. 131-136
  Рибніков С. В.  Екологічна освіта як чинник формування системного мислення / С. В. Рибніков. - С. 136-143
  Мельник Л. П.  Психологічна підготовка жінок-менеджерів аграрних формувань в умовах вищого навчального закладу / Л. П. Мельник, Л. А. Осадча. - С. 143-147
  Мішуков О.  Національне виховання в Херсонському державноу педагогічному університеті: сьогодення та перспективи / О. Мішуков, І. Чепела. - С. 147-153
  Кубіцький С. О.  Деякі міркування щодо оцінювання професійної готовності майбутніх офіцерів / С. О. Кубіцький. - С. 154-159
  Зонь В. В.  Розумове виховання курсантів вищих військових навчальних закладів / В. В. Зонь. - С. 159-163
  Архипова С. П.  Виховання як фактор цілісного формування особистості майбутнього спеціаліста / С. П. Архипова. - С. 164-169
  Большаков В. І.  Виховати творчу особистість, будівника української держави / В. І. Большаков, Г. Г. Кривчик. - С. 169-173
  Казанжи Ф. І.  Виховуємо на народних традиціях (з досвіду роботи кабінету народознавства Південноукраїнського державного університету ім К. Д. Ушинського) / Ф. І. Казанжи, Е. С. Шапкіна. - С. 173-178
  Стмсановська Т. В.  Формування готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії / Т. В. Стмсановська. - С. 182-187
  Білоус С. Ю.  Розвиток дослідницьких здібностей учнів при складанні та розв'язуванні творчих задач з фізики (з досвіду роботи в Малій академії наук) / С. Ю. Білоус. - С. 188-196
  Величко Т. Г.  Інноваційні технології в навчальному процесі аграрноготехнікуму / Т. Г. Величко. - С. 197-202
  Новак С. З.  Тренування фізіологічного механізму ортостатичної рівноваги у фізичному вихованні школярів та студентів / С. З. Новак. - С. 202-205
  Супрун М. О.  Повернення із забуття: О. М. Щербина / М. О. Супрун. - С. 205-212
  Бондаренко В. М.  Науково-теоретичні основи міжгалузевої оцінки, управління і забезпечення безпеки праці (Охорона праці та безпеки життєдіяльності) / В. М. Бондаренко. - С. 213-225
  Шкарабура М. Г.  Деякі проблеми військової освіти жінок / М. Г. Шкарабура, М. Г. Томенко. - С. 226-234
  Дерлеменко В. В.  Підготовка фахівців з розповсюдження науково-технічної інформації в навчальному центрі нових інформаційних технологій Національної сільськогосподарської бібліотеки США / В. В. Дерлеменко. - С. 235-238

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Виховна робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): виховний процес у ВНЗ -- інноваційні технології навчання -- стилі педагогічного спілкування -- формування особистості

Анотація:   Висвітлено питання міжнародних академічних обмінів, світові тенденції і стан в Україні, методологічні принципи становлення особистості, становлення системи громадського виховання в умовах розвитку української державності, системний підхід до організації виховного процесу, розвиток дослідницьких здібностей учнів під час складання та розв'язування творчих задач з фізики. Описано науково-теоретичні основи міжгалузевої оцінки, управління і забезпечення безпеки праці.

 
121 65.9(4Укр)49
Н34

        Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : Сер. "Економіка". Вип. 1 / Акад. муніципального управління. - К. : Академія муніципального управління, 2005. - 236 с.

Зміст:
  Мальчин Ю. М.  Інтелект нації та інтелектуальний капітал: проблеми формування в транзитивному суспільстві / Ю. М. Мальчин. - С. 5-14
  Кравчук Л. М.  Виклики глобалізму та інтелект нації / Л. М. Кравчук. - С. 14-26
  Філіпенко А. С.  Інтелектуальні передумови формування народної раціональної економіки України / А. С. Філіпенко. - С. 26-31
  Бобров В. Я.  Вища освіта й наука - пріоритетні напрями інтелектуалізації суспільства / В. Я. Бобров. - С. 31-41
  Євтушевський В. А.  Основні суперечності інтеграції економічної освіти України в Європейський освітянський простір / В. А. Євтушевський. - С. 41-48
  Врублевський В. К.  Інтелектуальний капітал і формування сучасної (модерної) української нації / В. К. Врублевський. - С. 48-55
  Іванова Т. В.  Оптимізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів як фактор інтелектуального розвитку держави / Т. В. Іванова. - С. 55-64
  Вергун В. А.  Потенціал економічної дипломатії як фактор реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів України / В. А. Вергун. - С. 64-75
  Гош О. П.  Об'єктивні засади формування економічного інтелектуального потенціалу України / О. П. Гош. - С. 75-83
  Клименюк М. М.  Аналіз факторів розвитку вищої освіти в Україні / М. М. Клименюк, Ю. В. Грудцина, І. С. Качарян. - С. 83-96
  Каленюк І. С.  Інтелектуалізація суспільного розвитку в міжнародному контексті / І. С. Каленюк, І. М. Чамара. - С. 96-105
  Пустовойтенко В. П.  Інтегрована система управління міським господарством та його складовими як чинник економічного і соціального прогресу / В. П. Пустовойтенко, О. М. Сегай. - С. 105-109
  Александрова В. П.  Фінансове забезпечення економіки знань / В. П. Александрова. - С. 109-114
  Павко А. І.  Гуманітарні чинники формування потенціалу українського суспільства / А. І. Павко. - С. 114-124
  Іванова Т. В.  Система економічного менеджменту - складова інтелектуального капіталу підприємства / Т. В. Іванова, О. М. Сегай. - С. 124-127
  Юрчук В. В.  Інтелектуальний потенціал України як чинник забезпечення воєнно-економічної безпеки / В.В. Юрчук, І. Б. Черкаський, Е. Б. Новіков. - С. 127-138
  Рихтюк В. Л.  Проблеми державного регулювання інноваційного підприємництва в Україні / В. Л. Рихтюк. - С. 138-149
  Бублик С.  Деякі актуальні проблеми розвитку кадрового науково-технічного потенціалу України / С. Бублик. - С. 149-155
  Бовсунівська І. В.  Інтелектуальна власність і створення вартості / І. В. Бовсунівська. - С. 155-166
  Чупайленко О. А.  Планування інноваційної діяльності на підприємстві / О. А. Чупайленко. - С. 166-174
  Федоренко С. С.  Роль цінних орієнтацій у формуванні інтелектуального капіталу нації / С. С. Федоренко, О. С. Федоренко, Л. В. Власенко. - С. 174-179
  П'ятницька Г. Т.  Розвиток інтелектуального капіталу в процесі реалізації національної інноваційної стратегії / Г. Т. П'ятницька. - С. 179-187
  Сушко Н. М.  Система професійної підготовки кадрів у контексті формування конкурентоспроможності робочої сили / Н. М. Сушко. - С. 187-196
  Юхименко П. І.  Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи / П. І. Юхименко. - С. 196-205
  Міляєва В. Р.  Сучасні підходи до формування інтелекту людини / В. Р. Міляєва. - С. 205-208
  Крилова С. А.  Філософсько-етичні та екзистенційні основи становлення сучасного інтелектуала / С. А. Крилова. - С. 208-211
  Кучера Т. М.  Культура як чинник соціально-економічного прогресу / Т.М. Кучера. - С. 211-217
  Немирівський Я. В.  Людинознавчу компетентність сучасному фахівцю-урядовцю / Я. В. Немирівський. - С. 217-226
  Шаповалов О. В.  Маркетинг на ринку освітніх послуг / О. В. Шаповалов. - С. 226-232

Рубрики: Економіка України - Економіка управління

Анотація:   Вісник висвітлює науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень щодо проблем сучасного стану та перспектив розвитку національного інтелектуального капіталу, зокрема науки, освіти, національної інноваційно-інтелектуальної моделі економіки, становлення та проблем формування господарської економічної культури.

 
122 95.41
О41

        Наукові праці [Текст] : Т. 1 / редкол. С. В. Ківалов (гол. ред.) та ін.. - О. : Юридична література, 2002. - 328 с.

Зміст:
  Ківалов С. В.  Одеська школа теорії адміністративного реформування / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. - С. 5-15
  Орзіх М. П.  Правове супровадження місцевого самоврядування в Україні / М.П. Орзіх. - С. 16-33
  Багрій-Шахматов Л. В.  Школа кримінального права Одеської національної юридичної академії / Л.В. Багрій-Шахматов, В.О. Туляков. - С. 34-43
  Харитонов Є. О.  Школа рецепції римського права в Одеській національній юридичній академії / Є.О. Харитонов. - С. 44-64
  Глиняний В. П.  Особисте і майнове положення заміжньої жінки у Систематичному Зводі законів Російської імперії 1815-1822 років / В.П. Глиняний. - С. 67-73
  Долматова Н. І.  Формування системи козацьких судів на українських землях у XIV-XV ст. / Н.І. Долматова. - С. 74-79
  Музиченко П. П.  Вплив церкви і церковного права на розвиток правової культури на українських землях у XIV-XVI ст. / П.П. Музиченко. - С. 80-90
  Стременовський С. М.  Розуміння ролі, функцій, задач місцевого самоврядування в державно-правовій науці та практиці Російської імперії (ІІ половина XIX ст.) / С.М. Стременовський. - С. 91-96
  Оборотов Ю. М.  Юридичний образ постмодерну / Ю.М. Оборотов. - С. 97-103
  Баймуратов М. О.  Функції і повноваження територіальних громад / М.О. Баймуратов. - С. 104-117
  Пережняк Б. А.  Теоретичні аспекти становлення науки муніципального права України / Б.А. Пережняк. - С. 118-136
  Батанов О. В.  Територіальні громади як первинні суб'єкти місцевого самоврядування в Україні: проблеми класифікації / О.В. Батанов. - С. 137-146
  Диновський Д. М.  Становлення місцевого самоврядування в україні у контексті проведення адміністративної реформи й формування нової регіональної політики / Д.М. Диновський, Б.А. Пережняк. - С. 147-158
  Ківалов С. В.  Спеціальні адміністративні режими: сутність та правове регулювання / С.В. Ківалов. - С. 159-170
  Біла Л. Р.  Поняття державно-службових відносин та їхня правова природа / Л.Р. Біла. - С. 171-183
  Бекерська Д. А.  Методи залучення фінансових ресурсів до економіки країни / Д.А. Бекерська. - С. 184-189
  Кормич Б. А.  Поняття національної безпеки та проблеми її нормативно-правового регулювання / Б.А. Кормич. - С. 190-198
  Іванський А. Й.  Диспозитивність у фінансовому праві України / А.Й. Іванський. - С. 199-206
  Картузова І. О.  Проблеми кодифікації адміністративного процесу у сучасний період / І.О. Картузова. - С. 207-213
  Пахомова Т. І.  Система стратегічного менеджменту в органах виконавчої влади як необхідна складова адміністративної реформи / Т.І. Пахомова. - С. 214-220
  Тодощак О. В.  Організаційно-правові основи державного захисту службовців митних органів України / О.В. Тодощак. - С. 221-227
  Харитонова О. І.  Адміністративне право як прояв публічного права / О.І. Харитонова. - С. 228-235
  Добін Є. В.  Джерела митного права Європейського співтовариства / Є.В. Добін. - С. 236-249
  Харитонов Є. О.  Прийняття нового цивільного кодексу України і досвід кодифікації цивільного законодавства Австрії / Є.О. Харитонов. - С. 250-257
  Саніахметова Н. О.  Місце підприємницького права у системі права / Н.О. Саніахметова. - С. 258-265
  Туляков В. О.  Теоретичні проблеми кримінально-правової віктимології / В.О. Туляков. - С. 266-273
  Тіщенко В. В.  Криміналістичні аспекти діяльності з розслідування злочинів / В.В. Тіщенко. - С. 274-279
  Комаха В. О.  Вони були піонерами криміналістичної думки на півдні України / В.О. Комаха. - С. 280-287
  Зелінська Н. А. (Дрьоміна)  Криза концепції "міжнародних злочинів" держав / Н.А. (Дрьоміна) Зелінська. - С. 288-294
  Гуревський В. К.  Проблема об'єкта права в інституті права приватної власності на землю / В.К. Гуревський. - С. 295-302
  Сурілова О. О.  Про зміст та сутність прав і обов'язків надрокористувачів / О.О. Сурілова. - С. 303-313
  Польовий М. А.  Основні риси розвитку циклічних уявлень про історичний процес в російській і світовій історіографії / М.А. Польовий. - С. 314-322

Рубрики: Правознавство

 
123 67
В53

        Вісник Академії правових наук України [Текст] : зб. наук. праць. № 2(33)-3(34) / Акад. правових наук України. - Х. : Право, 2003. - 839 с.

Зміст:
  Цвік М.  Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права / М. Цвік. - С. 25-37
  Тацій В.  Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Тацій. - С. 5-25
  Медведчук В.  Правова наука і правова держава: проблеми взаємозв'язку і розвитку / В. Медведчук. - С. 37-54
  Панов В.  Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти / В. Панов. - С. 54-67
  Селіванов В.  Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності / В. Селіванов. - С. 67-83
  Козюбра М.  Правовий закон: проблема критеріїв / М. Козюбра. - С. 83-96
  Головатий С.  "Верховенство закону" uersus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? / С. Головатий. - С. 96-114
  Рабінович П.  Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти / П. Рабінович. - С. 114-132
  Копиленко О.  Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу / О. Копиленко, Г. Мурашин. - С. 132-142
  Петришин О.  Громадянське суспільство - підгрунтя формування правової держави в Україні / О. Петришин. - С. 142-161
  Ярмиш О.  Актуальні проблеми історико-правових досліджень в Україні / О. Ярмиш. - С. 161-170
  Страхов М.  Методологічні основи періодизації історії держави і права / М. Страхов, О. Криворучко. - С. 170-180
  Литвин В.А.  Радянський етап вітчизняної історії: до 80-річчя утворення СРСР і 85-річчя проголошення УРСР / В.А. Литвин. - С. 180-198
  Тодика Ю.  Основні напрями наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права / Ю. Тодика. - С. 198-213
  Шемшученко Ю.  система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни / Ю. Шемшученко, В. Погорідко. - С. 213-224
  Тодика Ю.  Адміністративна реформа в Україні в аспекті розвитку конституційного процесу / Ю. Тодика. - С. 224-238
  Авер'янов В.  Виконавча влада України та її правове регулювання / В. Авер'янов. - С. 238-254
  Цвєтков В.  Державне управління: теорія, методологія, практика / В. Цвєтков. - С. 254-272
  Тимченко І.  Конституційна юстиція в Україні.- становлення і розвиток / І. Тимченко. - С. 272-287
  Тихий В.  Основні повноваження Конституційного Суду України / В. Тихий. - С. 287-301
  Нагребельний В.  Правові основи державного управління економічною сферою та їх вдосконалення / В. Нагребельний. - С. 301-313
  Воронова Л.  До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права / Л. Воронова. - С. 313-324
  Волков В.  Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні / В. Волков. - С. 324-325
  Малишева Н.  Космічне право: перспективи розвитку в міжнародному і національно-правовому контекстах / Н. Малишева
  Римаренко Ю.  Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства / Ю. Римаренко. - С. 249-359
  Бурменський М.  Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права / М. Бурменський
  Битяк Ю.  На головних напрямах державотворення / Ю. Битяк. - С. 370-385
  Антипов В.  Науково-дослідний інститут фінансового права / В. Антипов; В. Пнтипов. - С. 385-391
  Підопригора О.  Про наукову діяльність відділення цивільно-правових наук Академії правових наук України за 1993-2003 рр. / О. Підопригора. - С. 391-399
  Підопригора О.  Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України / О. Підопригора. - С. 399-414
  Сібілов М.  Договірне зобов'язання та його виконання / М. Сібілов. - С. 414-424
  Луць В.  сучасна кодифікація договірного права в україні: здобутки і проблеми / В. Луць. - С. 424-437
  Довгерт А.  Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності / А. Довгерт. - С. 437-455
  Притика Д.  Місце і роль господарських судів у судовій системі України / Д. Притика. - С. 455-467
  Комаров В.  Новелізація цивільного процесуального кодексу України / В. Комаров. - С. 467-482
  Штефан М.  Санкції цивільного процесуального права / М. Штефан. - С. 482-496
  Тиртишнікова В.  Новий Цивільний кодекс України та деякі проблеми цивільного судочинства / В. Тиртишнікова. - С. 496-500
  Крупчан О.  Про діяльність і основні завдання Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АП рН України / О., Коцюба О. Крупчан О., М. Галянтич. - С. 500-513
  Святоцький О.  До започаткування наукової діяльності у сфері інтелектуальної власності / О. Святоцький. - С. 513-521
  Шемшученко Ю.  В центрі уваги відділення - проблеми екологічного, господарського, аграрного та земельного права / Ю. Шемшученко. - С. 521-535
  Мамутов В.  Координація господарсько-правових досліджень / В. Мамутов. - С. 535-540
  Андрейцев В.  Актуальні проблеми розвитку сучасної правничої науки і освіти / В. Андрейцев. - С. 540-558
  Семчик В.  Український народ як суб'єкт права власності на землю / В. Семчик. - С. 558-567
  Знаменський Г.  Ще раз про предмет господарського права / Г. Знаменський. - С. 567-580
  Гетьман А.  Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації / А. Гетьман. - С. 580-593
  Шульга М.  Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. Шульга, В. Уркевич. - С. 593-601
  Сташис В.  Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально-правових наук / В. Сташис. - С. 601-612
  Сташис В.  Основні новели нового Кримінального кодексу України / В. Сташис. - С. 612-626
  Баулін Ю.  Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма / Ю. Баулін. - С. 626-633
  Закалюк А.  Актуальні методологічні проблеми української кримінологічної науки / А. Закалюк. - С. 633-656
  Голіна В.  Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця / В. Голіна. - С. 656-669
  Бандурко О.  Деякі проблеми застосування норм Закону України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" / О. Бандурко. - С. 669-677
  Даньшин І.  Співвідношення кримінології і соціології / І. Даньшин. - С. 677-686
  Грошевий Ю.  Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність / Ю. Грошевий. - С. 686-698
  Гончаренко В.  Деякі зауваження у зв'язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України / В. Гончаренко. - С. 698-711
  Діденко Е.  Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу / Е. Діденко. - С. 711-721
  Коновалова В.  Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів / В. Коновалова. - С. 721-732
  Шепітько В.  Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику / В. Шепітько. - С. 732-740
  Сегай І.  Судова експертологія - наука про судово-експертну діяльність / І. Сегай. - С. 740-762
  Борисов В.  Актуальні проблеми розвитку юридичної науки у галузі боротьби зі злочинністю / В. Борисов, В. Зеленецький. - С. 762-779
  Швець М.  Системна інформатизація в правовій сфері / М. Швець. - С. 779-784
  Крупчан О.  Дев'ять років діяльності Київського регіонального центру Академії правових наук України / О. Крупчан. - С. 784-800
  Кумака А.  Видавництво "Право" Академії правових наук України: здобутки, пошуки, проблеми" / А. Кумака. - С. 800-808

Рубрики: Право

 
124 74.480.278
Н34

        Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : перша Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів конф.; (м. Запоріжжя, 30 вересня - 3 жовтня 2002 р.) / МОН України, Запорізька облдержадміністрація, Ін-т вищ. освіти АПН України [та ін.]. - Запоріжжя : Видавництво ЗНТУ, 2002. - 626 с.

Зміст:
  Левківський К. М.  Студентська наука як один із чинників якості підготовки фахівців у сучасних умовах / К. М. Левківський. - С. 3-17
  Мокін Б. І.  Методологія безперервної підготовки кандидатів технічних наук від бакалаврату до аспірантури / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін. - С. 17-21
  Дєдков М. В.  Б. В. Гордєєв - фундатор проведення конкурсів студентських наукових робіт з гуманітарних наук у Запорізькому національному технічному університеті / М. В. Дєдков. - С. 22-25
  Онуфрієнко Г. С.  Лінгвістична компетенція як вагомий гарант інтелектуалізму студентської молоді в розвитку її творчих здібностей / Г. С. Онуфрієнко. - С. 26-30
  Спіцин Є. С.  Деякі шляхи вдосконалення організації позанавчальної науково-дослідної роботи студентів / Є. С. Спіцин. - С. 30-35
  Дронь М. М.  Процес інтеграції обдарованої молоді в науково-освітню діяльність вищих навчальних закладів: тенденції, закономірності, проблеми / М. М. Дронь, О. М. Полішко. - С. 36-39
  Бовт В. Д.  Проблеми та динаміка формування фахівців-дослідників в Запорізькому регіоні від школи до сучасного вченого / В. Д. Бовт. - С. 40-41
  Крикунов М. В.  Студенческие консалтинговые команды как основа организации НИРС в экономических вузах / М. В. Крикунов, А. И. Гусев, А. А. Барабаш. - С. 42-44
  Чугуєнко В. М.  Методи соціотехнічної діяльності й розвитку особистості інженера-дослідника / В. М. Чугуєнко. - С. 45-48
  Бєліков С. Б.  Науково-дослідна робота як невід'ємна складова підготовки спеціалістів високої кваліфікації, майбутніх вчених / С. Б. Бєліков, Ю. М. Внуков, Н. М. Ушакова. - С. 48-50
  Чепига М. П.  Нові концептуальні підходи до плекання наукової еліти / М. П. Чепига. - С. 51-56
  Меерович М. И.  Формирование культуры мышления как способ разрешения противоречия в системе образования / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. - С. 57-61
  Карпов А. О.  Об одной методологической концепции научной подготовки молодежи / А. О. Карпов. - С. 75-92
  Сліпченко М. І.  Технології і напрямки роботи з обдарованою молоддю у Харківському національному університеті радіоелектроніки / М. І. Сліпченко, В. О. Письменецький. - С. 93-97
  Евдокимов А. К.  Организация студенческой научно-исследовательской работы на кафедре высшего учебного заведения / А. К. Евдокимов. - С. 97-103
  Троицкий Д. И.  Как привлечь студента к инженерным наукам? / Д. И. Троицкий. - С. 103-109
  Скиба М. Є.  Активізація науково-дослідної роботи студентів / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак. - С. 109-113
  Пиявский С. А.  Развивающая структура исследовательской деятельности учащихся / С. А. Пиявский. - С. 113-119
  Кукурудза І. І.  Учень, студент, аспірант, викладач - шлях формування вченого, фахівця високої кваліфікації / І. І. Кукурудза, Г. В. Луценко. - С. 119-122
  Федорович О. Е.  НИРС ХАИ - проблемы и перспективы формирования молодого специалиста / О. Е. Федорович, А. Г. Михайлов. - С. 122-125
  Семенець В. В.  Досвід організації безперервної науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю / В. В. Семенець, М. І. Сліпченко, В. О. Письменецький. - С. 125-130
  Башков Е. А.  О некоторых психологических факторах и организации научно-технического творчества студентов на старших курсах технического вуза / Е. А. Башков, А. С. Парфенюк, Г. И. Павлова. - С. 130-134
  Степанов І. В.  Досвід структурної та науково-методичної реорганізації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Степанов. - С. 134-138
  Листопад А. А.  Условия и факторы формирования творческой активности студентов в процессе научно-исследовательской работы / А. А. Листопад, Т. И. Койчева. - С. 138-142
  Косова Г. Ф.  Неформальная система формирования научных кадров / Г. Ф. Косова. - С. 143-146
  Іващенко Ю. В.  Проблеми наукової творчості студентів / Ю. В. Іващенко. - С. 147-150
  Кацы Г. Д.  Роль студенческого научного общества в развитии познавательного интереса у студентов / Г. Д. Кацы, И. И. Гаранович, Н. А. Гарская, А. А. Кретов. - С. 150-153
  Вієвська М. Г.  Науково-дослідна робота з соціології в системі індивідуально-консультаційного навчання / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська. - С. 154-158
  Мазорчук М. С.  Научно-исследовательская работа студентов по направлению "Информационно-управляющие системы и технологии" / М. С. Мазорчук. - С. 158-160
  Гой Б. В.  Роль ініціативних студентських груп у залученні студентів до наукової діяльності у національному університеті "Львівська політехніка" / Б. В. Гой, Р. С. Юр'єв. - С. 160-162
  Кунченко В. И.  Научно-исследовательская работа студентов как проблема современного высшего образования / В. И. Кунченко. - С. 163-166
  Пащенко М. І.  Наукове співробітництво викладачів та студентів - стимул зростання професійної майстерності / М. І. Пащенко. - С. 167-169
  Нечепуренко Л. Л.  Нові підходи до організації науково-дослідної роботи студентів / Л. Л. Нечепуренко, Ю. М. Краснобокий. - С. 169-173
  Петрів В. Р.  Наукові студентські товариства у вищих навчальних закладах: становлення, проблеми та перспективи розвитку / В. Р. Петрів. - С. 173-178
  Українець А. І.  Роль конкурсів студентських наукових робіт у підготовці молодих вчених / А. І. Українець, Г. Є. Поліщук. - С. 179-181
  Гницевич В. А.  Выставки как формы привлечения студентов к научной работе / В. А. Гницевич, В. А. Давыдов, С. К. Ильдирова. - С. 181-183
  Петренко С. Н.  Интеллектуальные игры как эффективное средство развития научно-исследовательской работы студентов / С. Н. Петренко, И. В. Сименко. - С. 183-185
  Подольский Р. Ю.  Конференция как форма организации научно-исследовательской работы студентов / Р. Ю. Подольский, А. С. Трегубов, Т. Н. Самарева. - С. 186-190
  Панасенко А. І.  Досвід проведення всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів / А. І. Панасенко. - С. 190-192
  Датьков В. П.  Средства и способы формирования творческого подхода в научно-исследовательской работе студентов / В. П. Датьков, Л. Н. Антропова, П. И. Шевченко. - С. 192-195
  Садеков А. А.  Опыт комплексного планирования научно-исследовательской работы студентов в ДонГУЭТ / А. А. Садеков, О. Г. Бровко. - С. 196-199
  Осокин В. В.  Формирование специалиста высшей квалификации общими усилиями науки и практики / В. В. Осокин. - С. 200-203
  Шалупіна Т. Г.  Проблеми формування творчих здібностей студентів на індивідуально-особистісному рівні / Т. Г. Шалупіна. - С. 203-206
  Кожушко Л.  Деякі аспекти формування наукового мислення студентів / Л. Кожушко, В. М. Сівак. - С. 206-210
  Яковлева О. А.  Приобщение студентов к мировой культуре - необходимое требование воспитания научных кадров / О. А. Яковлева, Н. В. Братусь, И. Ф. Семененко [и др.]. - С. 211-216
  Павлова Г. И.  Особенности системы научно-исследовательской работы студентов в техническом вузе IV уровня аккредитации (из опыта ДонНТУ) / Г. И. Павлова, А. В. Деркач. - С. 216-219
  Лунев В. В.  Студенческая научная работа - одна из ступеней подготовки специалистов высокой квалификации / В. В. Лунев, Е. И. Меняйло. - С. 219-222
  Золотов М. С.  Роль различных форм научно-исследовательской работы студентов в формировании специалиста высокой квалификации / М. С. Золотов, Л. В. Рязанцева. - С. 222-224
  Кузнецов М. С.  Роль научно-исследовательской работы в формировании будущего специалиста / М. С. Кузнецов, Т. В. Михайленко. - С. 228-231
  Скринник З. Е.  З досвіду проведення конкурсу дипломних робіт випускників вищих закладів освіти м. Львова / З. Е. Скринник. - С. 231-234
  Максименко С. В.  Науково-дослідна діяльність студентського наукового товариства Одеської національної юридичної академії / С. В. Максименко. - С. 234-237
  Процек Е. Г.  Медико-психологические и социальные особенности организации научно-исследовательской работы студентов в современных условиях / Е. Г. Процек, С. Д. Химич. - С. 237-239
  Рыжова О. П.  Поиск новых форм развития творческой активности молодежи / О. П. Рыжова, Л. И. Усовниченко, Е. С. Зубенко. - С. 240-242
  Єфремова Н. В.  Організація і напрямки молодіжного руху в Одеській національній юридичній академії / Н. В. Єфремова. - С. 243-249
  Безотосний М. Т.  До питання про роль української ідеї та національної культури у формуванні особистості студента - майбутнього спеціаліста ХХІ століття / М. Т. Безотосний. - С. 249-253
  Блюмин С. Л.  Система подготовки одаренной молодежи к математической научно-исследовательской работе в Липецком государственном техническом университете / С. Л. Блюмин. - С. 253-259
  Гуль Ю. П.  Особенности содержания и организации научно-исследовательской работы студентов в вузе на современном этапе: "От деятельности к личности" / Ю. П. Гуль, В. С. Чмелева. - С. 260-264
  Пирогов Г. С.  Новый подход к НИРС: приоритет развития творческой личности / Г. С. Пирогов, Ю. С. Пройдак, В. П. Козинец. - С. 265-269
  Кравців Р. Й.  Особливості підготовки елітарних фахівців із числа обдарованої молоді / Р. Й. Кравців, В. М. Гунчак, М. П. Чепига. - С. 269-271
  Кошева А. В.  Основні принципи розвитку творчості студентів вищої школи в педагогіці США / А. В. Кошева. - С. 271-277
  Дронь М. М.  Модель комплексної системи впровадження наукових досліджень у навчальний процес Дніпропетровського національного університету / М. М. Дронь. - С. 277-280
  Егоров В. М.  Личность научного руководителя - главный фактор формирования личности будущего ученого / В. М. Егоров. - С. 280-282
  Шубин А. А.  Студенческие олимпиады и конкурсы как инструмент активизации процесса обучения студентов / А. А. Шубин, В. А. Сукманов. - С. 283-286
  Сєркова В. К.  Студентська олімпіада як фактор удосконалення навчання обдарованих студентів в медичних ВНЗ / В. К. Сєркова, В. М. Жебель, А. Ф. Гуменюк [та ін.]. - С. 287-289
  Матвєєва Г. А.  Студентські олімпіади - важливий засіб підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів / Г. А. Матвєєва. - С. 289-293
  Антамонов В. Х.  Украине нужны региональные студенческие олимпиады по учебным дисциплинам и упорядоченные олимпиады по специальностям / В. Х. Антамонов. - С. 295-299
  Могілевцев О. О.  Система оцінювання результатів учасників олімпіади як фактор об'єктивності / О. О. Могілевцев [и др.]. - С. 308-310
  Аксенова Е. Ю.  Методика формирования олимпиадных заданий по физике для студентов технических и сельскохозяйственных вузов Украины / Е. Ю. Аксенова, Ю. Д. Оксюк, Е. Б. Сидоренко. - С. 316-317
  Антонова О. Є.  Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя / О. Є. Антонова. - С. 328-332
  Христич І. А.  Всеукраїнська студентська олімпіада з соціальної педагогіки: здобутки в минулому, перспективи в майбутньому / І. А. Христич. - С. 333-337
  Козинець В. П.  Патентно-лицензионная работа при проведении научно-исследовательской работы студентов и освоении дисциплины "Основы научно-технического творчества" / В. П. Козинець. - С. 341-346
  Чумаков Б. М.  До питання про визначення рівня знань у студентів / Б. М. Чумаков. - С. 347-348
  Хворост В. А.  Новації у підходах до студентської науково-дослідної роботи у СумДУ / В. А. Хворост, В. О. Залога. - С. 349-353
  Лисодєд О. В.  Деякі питання проведення всеукраїнських студенських олімпіад і конкурсів з юридичних наук / О. В. Лисодєд. - С. 354-357
  Чернега О. Б.  Расширение научно-исследовательской работы студентов как фактор инновационного развития экономики / О. Б. Чернега. - С. 358-362
  Левит И. Б.  Некоторые вопросы инновационных технологий в научно-исследовательской работе студентов / И. Б. Левит, Ю. Н. Петрова, С. А. Соколов. - С. 363-367
  Джагарян Н. Д.  Інновації у вивченні історії України як засіб формування готовності студентів до наукової діяльності / Н. Д. Джагарян, Є. Ф. Старовєрова. - С. 367-370
  Карасик В. Л.  Новации в подходах к научно-исследовательской работе студентов / В. Л. Карасик. - С. 371-372
  Харченко Л. П.  Науково-дослідна робота студентів на природничому факультеті Харківського педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук, В. В. Грицайчук. - С. 373-379
  Михайлева Е. Г.  Научная работа студентов как средство практического совершенствования будущей профессиональной деятельности / Е. Г. Михайлева. - С. 379-382
  Кирієнко Н. М.  Активізація науково-дослідної роботи студентів: нові підходи, форми, методи / Н. М. Кирієнко. - С. 382-388
  Журко О. І.  Про актуальні проблеми організації науково-дослідної роботи студентів у приватному ВНЗ / О. І. Журко, Ю. В. Ткаченко. - С. 390-394
  Заїкіна В. В.  Дослідження ціннісної орієнтації студентів факультету адмінменеджменту ХІУП / В. В. Заїкіна. - С. 395-399
  Дубасенюк О. А.  Наукова школа - центр підготовки майбутніх учителів-дослідників / О. А. Дубасенюк. - С. 399-403
  Черникова И. Б.  Инновации в подходах к проведению студенческих олимпиад / И. Б. Черникова. - С. 403-406
  Бобилева В. О.  Нові підходи до мотивації науково-дослідної роботи студентів у приватному навчальному закладі / В. О. Бобилева. - С. 406-408
  Рижков С. С.  Науково-дослідна робота студентів при підготовці екологів в Українському державному морському технічному університеті / С. С. Рижков, Н. В. Гурець, А. М. Мозговий. - С. 409-413
  Сидорчук Н. Г.  Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи / Н. Г. Сидорчук. - С. 413-417
  Березненко М. П.  Особливості роботи з обдарованою молоддю у Київському національному університеті технологій та дизайну / М. П. Березненко, І. П. Остапчук. - С. 418-422
  Грицаенко Г. И.  Организационные основы научно-исследовательской работы студентов в ТГАТА / Г. И. Грицаенко. - С. 426-430
  Шубина С. В.  Совершенствование научно-исследовательской работы студентов как одна из основных программ обучения / С. В. Шубина. - С. 431-434
  Павх І. І.  Організація науково-дослідної роботи студентів у педагогічних ВНЗ / І. І. Павх. - С. 434-438
  Дуленко Л. В.  Про роль активних методів навчання хімічним дисциплінам у підвищенні рівня підготовки майбутніх спеціалістів / Л. В. Дуленко, Т. В. Нужна. - С. 438-441
  Заморський І. І.  Підходи до науково-дослідної роботи студентів у Буковинській державній медичній академії / І. І. Заморський, О. М. Плегуца, В. М. Ходоровський. - С. 441-444
  Фесенко В. П.  Проблемы и опыт научно-исследовательской работы студентов (НИРС) на хирургической кафедре медицинского ВУЗа / В. П. Фесенко, А. Г. Бутырский, А. А. Могилястый. - С. 444-448
  Ніколайчук В. І.  Екологізація науково-дослідної роботи студентів як крок на шляху стійкого розвитку України / В. І. Ніколайчук, О. Б. Колесник. - С. 449-456
  Никифоров В. В.  Городские экологические парки - качественно новый методологический уровень в организации непрерывной исследовательской работы студентов / В. В. Никифоров. - С. 456-459
  Шестакова Е. Н.  Об особенностях организации НИРС в приватныз ВУЗах (на примере ХГИ "НУА") / Е. Н. Шестакова. - С. 460-462
  Старосвит С. А.  Организация НИРС в приватном ВУЗе: взгляд студента / С. А. Старосвит. - С. 462-464
  Стаценко В. Н.  Методические аспекты работы студентов при выполнении "полевых исследований" / В. Н. Стаценко. - С. 465-468
  Зелінська Н. В.  Студентська наукова творчість (з досвіду організації безперервної науково-дослідної роботи студентів-редакторів) / Н. В. Зелінська. - С. 469-473
  Черниш Н. І.  Зміст та особливості наукової роботи студентів у спеціальних курсах редагування / Н. І. Черниш. - С. 473-476
  Тищенко О. М.  Організація науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України / О. М. Тищенко, А. А. Даник. - С. 476-479
  Приймаков О. Г.  Розробка методологічних основ наукових досліджень для курсантів та ад'юнктів Харківського інституту ВПС ім. І. Кожедуба / О. Г. Приймаков, І. М. Харченко. - С. 479-483
  Розіна О. Ю.  Сучасні підходи до роботи з творчою молоддю у ОДАХ / О. Ю. Розіна. - С. 496-499
  Чепрасова Т. І.  Науково-дослідна робота студентів як складова фундаментальної освіти / Т. І. Чепрасова. - С. 499-502
  Калязін Ю. В.  Науково-дослідна робота студентів як засіб формування особистості вчителя праці / Ю. В. Калязін, М. М. Ніколаєв, Є. Я. Прасолов. - С. 502-506
  Кравченко В. М.  Проблеми науково-дослідної роботи студентів заочної форми навчання в торговельно-економічному ВНЗ / В. М. Кравченко, С. О. Сіренко, А. С. Тернова. - С. 506-509
  Потапкін В. Ф.  Про пошук і підготовку обдарованих студентів / В. Ф. Потапкін, В. А. Федорінов. - С. 509-513
  Іващук В. О.  Проблеми розвитку регіонів як один із аспектів студентської наукової роботи / В. О. Іващук, О. М. Моісєєнко. - С. 518-522
  Алькема В. Г.  Наукова діяльність студентів як важливий інструмент формування особистості майбутнього викладача бізнес-школи / В. Г. Алькема. - С. 522-526
  Зелікман В. Д.  Організація НДРС при підготовці бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит" у національній металургійній академії України / В. Д. Зелікман. - С. 526-529
  Вишинський В. Т.  Використання інформаційних технологій в НДРС на кафедрі теоретичної механіки НМЕТАУ / В. Т. Вишинський, С. Р. Рахманов, А. М. Селегей. - С. 529-530
  Бобылев В. П.  Использование INTERNET при выполнении НИРС студентами-экологами / В. П. Бобылев, С. В. Кравцов, С. И. Дякун. - С. 535-539
  Ткач М. О.  Роль студентської наукової роботи у профорієнтації / М. О. Ткач. - С. 539-540
  Бобылев В. П.  Особенности организации НИРС при выполнении реальных дипломных работ экологического профиля / В. П. Бобылев. - С. 544-548
  Исаков М. И.  Экологическое образование и опыт работы молодежной группы естествоиспытателей Одесской региональной академии наук (МГЕОРАН) / М. И. Исаков. - С. 548-554
  Аксенова Н. Ю.  Научно-практические мероприятия как форма привлечения школьников и студентов к научной работе / Н. Ю. Аксенова. - С. 561-564
  Заворотная С. Б.  Практическое применение инновационных образовательных программ для школьников средних классов / С. Б. Заворотная. - С. 564-567
  Саран Л. А.  О преемственности в исследовательской работе в системе школа - ВУЗ (из опыта работы ЗНТУ - Запорожский технический лицей "Выбор") / Л. А. Саран, Л. П. Золотова. - С. 568-573
  Онуфрієнко В. М.  Розвиток пізнавально-творчої діяльності молоді в системі навчання МАН України / В. М. Онуфрієнко. - С. 574-576
  Соколов Е. П.  Опыт организации учебно-исследовательской работы школьников на уроках физики / Е. П. Соколов. - С. 576-580
  Д'яченко В. Д.  Управлінське забезпечення науково-дослідницької роботи учнівської молоді області / В. Д. Д'яченко. - С. 581-583
  Чеховська Л. Й.  Науково-дослідна робота в школі як умова успішної реалізації особистості / Л. Й. Чеховська. - С. 583-586
  Карпова В. И.  Стратегия работы с одаренными детьми в гимназии №28 для обеспечения непрерывной исследовательской работы от школы к ВУЗу / В. И. Карпова. - С. 586-587
  Белик Л. В.  Взаимодействие гимназии №6 и ВУЗов в формировании научно-исследовательских умений учащихся / Л. В. Белик. - С. 588-591
  Первененок С. Н.  Обеспечение непрерывной исследовательской работы от школы к ВУЗу / С. Н. Первененок. - С. 591-594
  Меерович М. И.  Современная концепция образования на основе методологии ТРИЗ как синтез филосифии, психологии и педагогики / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. - С. 604-607

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота студентів

Ключові слова (ненормовані): науково-дослідна робота студентів (НДРС) -- робота з обдарованою молоддю -- студентські олімпіади -- інноваційні підходи до наукової

 
125 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 37 Філософія та релігієзнавство / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 92 с.

Зміст:
  Горський В. С.  Структура простору історико-філософського дослідження / В. С. Горський. - С. 3-8
  Сватко Ю. І.  Предмет філософії як інструмент аналізу історико-філософської доби / Ю. І. Сватко. - С. 9-14
  Гусєв В. І.  Гносеологічні засади політичної теорії Джона Локка / В. І. Гусєв. - С. 15-23
  Бондаревська І. А.  Sensus communis і судження смаку в Канта / І. А. Бондаревська. - С. 24-28
  Мінаков М. А.  Складний горизонт досвіду і життєсвіт / М. А. Мінаков. - С. 29-34
  Кузьминська М. С.  Концептуальні складові розуміння філософії у східнохристиянському богослов'ї / М. С. Кузьминська. - С. 35-40
  Лютий Т. В.  Юродство як утілення феномену святого блаженства / Т. В. Лютий. - С. 40-44
  Обухівська О. Є.  Рецепція гегелівської філософії права в "Енциклопедії законознавства" Костянтина Неволіна / О. Є. Обухівська. - С. 45-49
  Кузьміна С. Л.  Гармонія людського мікрокосму в "Науці виховної освіти" С.С. Гогоцького / С. Л. Кузьміна. - С. 49-54
  Завгородній Ю. Ю.  Індійська філософія у творчості С.С. Гогоцького (як приклад професійної відкритості) / Ю. Ю. Завгородній. - С. 54-61
  Головащенко С. І.  Як вивчалися біблійні старожитності в Київській духовній академії / С. І. Головащенко. - С. 61-67
  Ткачук М. Л.  Київ у релігійно-філософському відродженні початку XX ст.: до постановки проблеми / М. Л. Ткачук. - С. 67-71
  Менжулін В. І.  Філософські уподобання Івана Сікорського / В. І. Менжулін. - С. 71-77
  Пастушенко Л. А.  Петро Кудрявцев: Абсолютні цінності в історико-філософському вимірі / Л. А. Пастушенко. - С. 77-82
  Комаров Р. В.  Культурний героїзм у контексті української філософської традиції (концепт Д. Донцова та В. Липинського) / Р. В. Комаров. - С. 83-86
  Зиновіїва Ю. Ю.  Сходознавчий гурток НаУКМА / Ю. Ю. Зиновіїва. - С. 87-88

Рубрики: Філософія
Україна

Ключові слова (ненормовані): історія філософії -- філософська думка України

Анотація:   Пропонований збірник наукових статей, підготовлений кафедрою філософії та релігієзнавства НаУКМА, присвячено актуальним проблемам історії всесвітньої та вітчизняної філософської думки.

 
126 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 22 / М-во освіти і науки України; Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДПУ, 2003. - 180 с.

Зміст:
  Мишуков О.  Шекспир В. и современный театр / О. Мишуков. - С. 5-8
  Шевченко С.  Візантія у системі міжнародних зв'язків Київської Русі / С. Шевченко. - С. 8-12
  Лиман І.  Православна церква на півдні України 1775-1861 рр. в публікаціях Василя Біднова / І. Лиман. - С. 12-18
  Кияк С.  Україна-Візантія: церковно-богословський аспект взаємин / С. Кияк. - С. 18-22
  Новик А.  Этнолингвистическая ситуация в поселениях мариупольских греков: по итогам экспедиции 2001-2003 гг. / А. Новик, Е. Перехвальская. - С. 22-31
  Невярович В.  Святоотеческая психотерапия как синтез византийско-русского опыта науки о душевном здоровье человека (некоторые вехи истории и перспективы) / В. Невярович. - С. 31-35
  Домановський А.  Податкова реформа 767 року Константина У Копроніма та державне регулювання торгівлі продовольством / А. Домановський. - С. 36-41
  Файда О.  Візантиністика у дисертаціях студентів Київської духовної Академії (30-ті роки XIX ст. - початок ХХ ст.) / О. Файда. - С. 41-44
  Мельник М.  Візантійський Дунай в історіографії: від "Danube d'empire' до limen Візантії / М. Мельник. - С. 44-48
  Брода М.  Византизм, славянство, Киевская Русь. Основы и горизонты теоретической перспективы Константина Леонтьева / М. Брода. - С. 53-57
  Онищенко Ю.  Исторический контекст взаимодействия культур Запада и Востока / Ю. Онищенко. - С. 57-60
  Голикова О.  Іконопис та іконотворення у християнському віровченні (вишиті образи) / О. Голикова. - С. 61-64
  Чабан Н.  Вплив Візантії на розвиток української іконографії / Н. Чабан. - С. 65-71
  Ильинская Н.  Духовной жаждою томим..." : русская поэзия и православие в культурном контексте современности / Н. Ильинская. - С. 71-80
  Куликова Л.  Античная традиция в системе византийской образованности в трудах Ф. И. Успенского / Л. Куликова. - С. 80-95
  Фелющенко І.  Досягнення художньої культури Візантії / І. Фелющенко. - С. 95-98
  Сорока В.  Роль Візантійсько-болгарського посередництва у рецепції Біблії в Україні-Русі / В. Сорока. - С. 98-105
  Чухонцева Н.  Інтерпретація культурних взаємин Візантії і Київської Русі в романі П.Загребельного "Диво" / Н. Чухонцева. - С. 105-110
  Загороднюк В.  Інтерпретація агіографічних ремінісценцій у творах І.Нечуя-Левицького (до проблеми ігіографічних ремінісценцій у візантійській та українській літературах) / В. Загороднюк. - С. 110-116
  Левченко М.  Культура Київської Русі та Візантії в історичному вимірі / М. Левченко. - С. 114-116
  Матус В.  Давня та сучасні аспекти мистецтвознавства Візантії та його відгуки у мистецтві Європи та України-Русі / В. Матус. - С. 117-120
  Коник О.  Візантія і рання слов'янська історія в "Слов'янських старожитностях" Любора Нідерле / О. Коник. - С. 121-125
  Андрєєв В.  Православна безодня" XVII ст. в історичній свідомості єврейського народу: історіографічний аспект / В. Андрєєв. - С. 125-132
  Бравцев Д.  Православ'я як фактор міжнародного конфлікту у Центральній та СXIдній Європі XVII ст.: інтерпретації в сучасній російській історіографії / Д. Бравцев. - С. 132-137
  Соколова В.  Візантійські витоки українського менталітету / В. Соколова. - С. 137-139
  Демченко В.  Від Візантії да України: антропонім як оберіг нації / В. Демченко. - С. 139-141
  Дубровська І.  Лексико-семантичне поле концептуальних метафор, що позначають стан душі людини після її смерті (на матеріалі святовітчизняної літератури) / І. Дубровська. - С. 144-147
  Лебедева Н.  Влияние Византийской языковой культуры на формирование лексического состава английского языка / Н. Лебедева, А. Шепель. - С. 147-152
  Бєлєхова Л.  Способи відтворення візантійських символів у світовій поезії епохи модернізму (зіставний аналіз словесних образів американської, канадської, російської та української поезії) / Л. Бєлєхова, Н. Бондаренко. - С. 152-158
  Мазур А.  Шляхи аналізу православних сакральних текстів / А. Мазур. - С. 158-163
  Таран Л.  В. С. Иконников: исторические взгляды / Л. Таран. - С. 163-168
  Спиваковская Е.  Русский театр XVIII века / Е. Спиваковская. - С. 169-173
  Мельников А.  Византийские традиции в становлении эпистолярной литературы Древней Руси XI - XIII веков / А. Мельников. - С. 173-178

Рубрики: Языкознание

 
127 74
Р64

        Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992 - 2002 [Текст] : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 2 / АПН України. - Х. : ОВС, 2002. - 416 с.

Зміст:
  Андрущенко В. П.  Освіта України в контексті суспільних проблем та суперечностей / В. П. Андрущенко. - С. 3-16
  Мазаракі А. А.  Модернізація вищої освіти на основі інноваційних технологій / А. А. Мазаракі. - С. 17-28
  Зязюн І. А.  Технологізація освіти в контексті удосконалення професійного розвитку особистості / І. А. Зязюн. - С. 28-44
  Кононенко В. І.  Національно-культурний компонент у системі формування сучасної мовної особистості / В. І. Кононенко. - С. 45-57
  Бар'яхтар В. Г.  Про підготовку національної наукової еліти в Україні / В. Г. Бар'яхтар, Ю. І. Горобець, В. В. Куліш. - С. 58-65
  Євтух М. Б.  Пріоритети професійної підготовки вчителя в системі університетської освіти / М. Б. Євтух. - С. 66-76
  Олійник В. В.  Цілеспрямоване фахове зростання педагогічних працівників: організаційно-педагогічний аспект / В. В. Олійник, Л. І. Даниленко. - С. 76-85
  Семиченко В.  Психологічні проблеми навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / В. Семиченко, О. І. Бондарчук. - С. 86-94
  Таланчук П. М.  З досвіду створення вищого навчального закладу нового типу (на прикладі університету "Україна") / П. М. Таланчук. - С. 94-111
  Шевченко Г. П.  Проблеми формування духовної культури молоді засобами мистецтва / Г. П. Шевченко. - С. 112-124
  Чалий О. В.  Синергетичний підхід - необхідна складова інтеграційних процесів в освіті / О. В. Чалий. - С. 125-133
  Бугай Ю. М.  Роль інженерних кадрів у формуванні українського інноваційного шляху розвитку / Ю. М. Бугай. - С. 133-147
  Ничкало Н. Г.  Неперервна професійна освіта - тенденція світова / Н. Г. Ничкало. - С. 148-162
  Баженов В. А.  Впровадження організаційних технологій неперервного професійного навчання / В. А. Баженов, Л. Є. Пелевін. - С. 162-170
  Щербак О. І.  Нові технології у професійній підготовці майбутніх фахівців / О. І. Щербак. - С. 171-182
  Биков В. Ю.  Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання / В. Ю. Биков. - С. 182-199
  Зіньковський Ю. Ф.  Моніторинг якості професійної освіти / Ю. Ф. Зіньковський. - С. 200-217
  Камінецький Я. Г.  Економічна діяльність професійно-технічних навчальних закладів в умовах ринку / Я. Г. Камінецький. - С. 217-227
  Гуржій А. М.  Моделі та методи оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів та визначення їх рейтингу / А. М. Гуржій. - С. 228-240
  Волков О. І.  Проблеми вищої професійної освіти України / О. І. Волков, К. М. Левківський. - С. 240-254
  Ступарик Б. М.  Національне виховання в закладах професійно-технічної освіти / Б. М. Ступарик. - С. 254-263
  Анненков В. П.  Особливості мотивації навчальної діяльності студентів промислово-економічного коледжу / В. П. Анненков, Л. В. Тандир. - С. 263-272
  Ківалов С. В.  Концепція модернізації освіти та механізми її впровадження / С. В. Ківалов. - С. 272-277
  Радкевич В. О.  Становленя та розвиток професійно-художньої освіти України в XX солітті / В. О. Радкевич. - С. 277-291
  Чембержі М. І.  Київська дитяча Академія мистецтв: концептуальні засади діяльності та динаміка зростання / М. І. Чембержі. - С. 292-301
  Вільчковський Е. С.  Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання / Е. С. Вільчковський. - С. 301-310
  Сисоєва С. О.  Педагогічні технології у сучасному освітньому просторі / С. О. Сисоєва. - С. 311-325
  Рибалка В. В.  Методологічні принципи побудови особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти / В. В. Рибалка. - С. 325-336
  Онищенко В. Д.  Фундаментальні педагогічні теорії: проблеми синтезу та ідентифікації / В. Д. Онищенко. - С. 336-347
  Козловська І. М.  Закони і закономірності дидактики / І. М. Козловська. - С. 348-358
  Ковальчук І. П.  Підготовка фахівців екологічного профілю у системі неперервної професійної освіти / І. П. Ковальчук. - С. 358-370
  Нікуліна А. С.  Реформування післядипломної освіти в Україні / А. С. Нікуліна. - С. 370-374
  Побірченко Н. А.  Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді / Н. А. Побірченко. - С. 374-384
  Єгорова Є. В.  Психологічне дослідження професійного самовизначення старшокласників з різним типом усвідомлення проблеми вибору професії / Є. В. Єгорова. - С. 384-394
  Литвинова Н. І.  Психологічні аспекти розвитку в учнівської молоді мотивації до творчості / Н. І. Литвинова. - С. 394-409

Анотація:   Збірник присвячений десятиріччю Академії педагогічних наук України. Висвітлюються основні напрямки наукових досліджень членів академії психолого-педагогічного спрямування. Значне місце посідають проблеми модернізації освіти в україні та впровадження сучасних стандартів загальноосвітньої і професійної шкіл.

 
128 63.3я25
І90

        Історичний календар 2003 р. [Текст] : Наук.- попул. альманах. Вип. 9 / Упоряд. А. Денисенко. - К. : 2003. - 438 с.

Зміст:
  Орленко П.  Лірична муза Володимира Сосюри / П. Орленко. - С. 21-22
  Стус Д.  Василь Стус - людина-легенда (6 січня 1938- ніч з 3 на 4 вересня 1985) / Д. Стус. - С. 23-25
  Туркевич В.  Забутий патріот (про В. Горленка, видатного етнографа) / В. Туркевич. - С. 39-40
  Денисенко А.  Військовий та державний діяч (про Драгомирова М.І.) / А. Денисенко. - С. 46-47
  Заремба С.  Василь Ломиковський та його оточення / С. Заремба. - С. 53-61
  Войцехівська І.  Всеволод Петрів - дев'ятий військовий міністр України / І. Войцехівська. - С. 66-71
  Рильський М.  Київ в історії України (з письменницьких роздумів) / М. Рильський. - С. 88-101
  Макаренко Д.  Захисник церковної архітектури ( М.О. Макаренко) / Д. Макаренко. - С. 102-104
  Малаков Д.  Слово про старшого брата ( про Георгія Васильовича Малакова 1928-1979 р.) / Д. Малаков. - С. 105-108
  Лавров Ф.  Гомер у селянській свиті ( про по кобзаря О.М. Вересая) / Ф. Лавров. - С. 119-127
  Демкевич Я.  Дмитро Донцов і боротьба навколо його спадщини / Я. Демкевич. - С. 132-144
  Орленко П.  Перший президент Академії Наук україни / П. Орленко. - С. 145-147
  Ляхоцький В.  Микола Василько: парадокси пам'яті та забуття / В. Ляхоцький. - С. 148-155
  Осташко Т.  Один з плеяди борців за самостійну Україну / Т. Осташко. - С. 178-188
  Ткачук А.  Патріарх Мстислав ( Патріарх УАПЦ С.Скрипник) / А. Ткачук. - С. 197-204
  Лавров Ф.  Чарівна муза ( про кобзаря Є. Мовчана) / Ф. Лавров. - С. 229-233
  Гомчук Л.  Письменниця Надія Кибальчич на переломі віків / Л. Гомчук. - С. 253-257
  Качкан В.  Був невміру совісним і невтомним ( сходинами життєпису Іллі Кокорудза) / В. Качкан. - С. 281-287
  Малаков Д.  Архітектор Городецький / Д. Малаков. - С. 290-294
  Наулко В.  Учений надзвичайно широкого профілю ( про Федора Вовка 1847-1918) / В. Наулко. - С. 295-301
  Брайчевський М.  Антоній Печерський / М. Брайчевський. - С. 308-310
  Телячий Ю.  Іван Стешенко: трагедія українського інтелігента / Ю. Телячий. - С. 311-314
  Денисенко А.  Історик літератури, педагог, громадський діяч ( Огоновський О.- автор фундаментального дослідження "Історія літератури Руської\" / драматург. - С.  педагог. -  організатор "Просвіти"\",\"А. Денисенко\",332-333,
  Лавров Ф.  З думою і піснею народною ( про українського кобзаря П.І. Гузя) / Ф. Лавров. - С. 373-375
  Орленко П.  Перший український прозаїк - Г. Квітка-Основ'яненко / П. Орленко. - С. 393-396
  Орленко П.  Співець Карпатського краю (А. Кос-Анатольський) / П. Орленко. - С. 397-399
  Нестеренко П.  Поезія графіки Олександра Губарева / П. Нестеренко. - С. 400-402
  Кагамлик С.  Синесій Залуцький - просвітитель Сербії / С. Кагамлик. - С. 412-416
  Денисенко А.  Проходимо крізь час ( про В.Замлинського) / А. Денисенко. - С. 424-427

Рубрики: Стус В. - про нього
Історія всесвітня

 
129 95.41
К38

        Труди Київської духовної академії [Текст] : № 20 / Київська духовна акад., Укр. Православна Церква. - К. : Видавництво Української Православної Церкви, 2014. - 378 с.

Зміст:
  Антоний (Паканич), митрополит  Митрополит Сурожский Антоний: жизненный путь и проповедническое наследие / Антоний (Паканич), митрополит. - С. 11-24
  Филоненко А. С.  Евангельская глубина встреч: керигма митрополита Сурожского Антония в "Любви всепобеждающей" / А. С. Филоненко. - С. 25-34
  Скнарь О., протоиерей  Древнеееврейские эпиграфические памятники "Остраконы из библейского Лахиша" (VI в. до Р. Х.) - прерванная переписка (палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы) / Скнарь О., протоиерей. - С. 35-54
  Головащенко С. І.  "Муж света и разума..." (видатний біблієзнавець та громадський діяч КДА кінця XIX - початку XX ст. В. П. Рибінський) / С. І. Головащенко. - С. 55-70
  Гаврилюк П., диакон  Влияние протоиерея Георгия Флоровского на православное богословие XX века / Гаврилюк П., диакон. - С. 71-93
  Бортник С. М.  Обоснование персоналистическо-экзистенциального подхода в богословии митрополита Иоанна Зизиуласа / С. М. Бортник. - С. 94-103
  Исповедник М., преподобный  Различные определения / Исповедник М., преподобный. - С. 105-112
  Каприев Г.  Очерчивание тематического поля / Г. Каприев. - С. 113-136
  Левко О. В.  Прийом зіставлення в епідейктичних промовах Трьох Святителів / О. В. Левко. - С. 137-144
  Бурега В. В.  Статут Київської духовної академії 1918 р.: нездійснені наміри / В. В. Бурега. - С. 145-186
  Сухова Н. Ю.  "Дал бы Бог, чтобы все и вся успокоились, и наступил общий мир..." (Письма протоиерея Николая Степановича Гроссу к Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому 1908-1927 гг.) / Н. Ю. Сухова. - С. 188-231
  Акишин С. Ю.  Деятельность профессора Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского в Астрахани (1919-1923 гг.) / С. Ю. Акишин. - С. 233-266
  Козловський В. П.  Філософсько-етична наука в Київській духовній академії в другій половині XXст.: етичні погляди П. Ліницького та М. Олесницького / В. П. Козловський. - С. 267-286
  Яковчук В., протодиакон  София Киевская как некрополь киевских князей: исследования саркофага и останков Ярослава Мудрого / Яковчук В., протодиакон. - С. 287-293
  Хроненко И. В.  Влияние археологических съездов на преподавание предмета церковной археологии в духовных академиях (1869-1914 гг.) / И. В. Хроненко. - С. 294-305
  Поліщук В.  Взаємини між Сербською Православною Церквою та мусульманським населенням Боснії та Герцоговини / В. Поліщук. - С. 306-327
  Лопушанський А., протоиерей  Судьба обновленческого епископа Петра (Авдашкевича): из истории обновленчества в Белоруссии / Лопушанський А., протоиерей. - С. 328-336
  Мейендорф П.  К крещальной экклезиологии / П. Мейендорф. - С. 337-347
  Кирилл (Говорун), архимандрит  Каноническая территория: векторы развития церковно-канонической категории / Кирилл (Говорун), архимандрит. - С. 349-358
  Дука О. А.  Актуальні питання співробітництва Української Православної Церкви та Державної пенітенціарної служби України: минуле і сьогодення / О. А. Дука, М. О. Супрун. - С. 359-365

 
130 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 6 (64) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Техсервіс, 2008. - 296 с.

Зміст:
  Савченко О.  Розвивальний потенціал змісту освіти у 12-річній школі / О. Савченко. - С. 5-10
  Бех І.  Цілісність особистості у виховному контексті / І. Бех. - С. 10-14
  Бойко А.  Процес упровадження інноватики в шкільну практику / А. Бойко. - С. 14-27
  Нечипоренко М.  Загальна естетична культура як педагогічна проблема / М. Нечипоренко. - С. 28-32
  Ільченко О.  Педагогічний такт вчителя в роботі з дітьми та підлітками, що потребують підвищеної педагогічної уваги / О. Ільченко. - С. 32-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко А.  Вчинкова діяльність і діагностичне спілкування як чинники гуманізації процесу виховання / А. Хоменко. - С. 39-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кіприч С.  Аналіз теоретичних поглядів на проблему спілкування вчителя з учнями / С. Кіприч. - С. 48-54
  Лісневська Н.  Компоненти здоров'язберігаючого середовища та педагогічні умови його створення / Н. Лісневська. - С. 54-62
  Петрушова М.  Засоби виховання та соціалізації молоді в умовах дозвіллєвої діяльності / М. Петрушова, А. Петрушов. - С. 63-69
  Цина В.  Основні компоненти виховання школярів на національно-культурних традиціях українського народу / В. Цина. - С. 70-75
  Онкович Г.  Медіапедагогіка та її складова / Г. Онкович. - С. 76-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гавриш І.  Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до визначення цілей інноваційної професійної діяльності / І. Гавриш. - С. 83-91
  Губа А.  Моніторинг рівнів сформованості управлінської культури майбутніх менеджерів освіти / А. Губа. - С. 91-99
  Цебрій І.  Дидактичні засади використання театрального мистецтва в системі дисциплін історичного циклу / І. Цебрій. - С. 100-109
  Кузьменко Г.  Особистісно-орієнтоване навчання на лабораторних заняттях з фізики у контексті Болонського процесу / Г. Кузьменко, М. Кузьменко. - С. 110-115
  Гончар Т.  Застосування інформаційних технологій при викладанні теми "Антропогенез" / Т. Гончар. - С. 115-121
  Степашко В.  Планування та організація науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / В. Степашко. - С. 122-132
  Шведова Я.  Вплив телебачення на соціальне становлення студентів / Я. Шведова. - С. 133-139
  Цина А.  Зміст і структура підготовки майбутніх учителів до викладання освітньої галузі "Технологія" / А. Цина. - С. 139-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пусепліна Н.  Організаційно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи засобами музейно-педагогічної діяльності / Н. Пусепліна. - С. 147-152
  Погребняк В.  Спеціальний навчальний курс "Основи компаративної педагогіки" як засіб полікультурної підготовки майбутніх учителів / В. Погребняк. - С. 153-159
  Дем'яненко Н.  Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н. Дем'яненко. - С. 161-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Год Б.  Традиції та новаторство в педагогічній думці епохи європейського Відродження / Б. Год. - С. 169-179
  Семеновська Л.  Законодавча база розвитку ідеї політехнізму в історії вітчизняної шкільної освіти (1917-1927) / Л. Семеновська. - С. 179-188
  Ільченко А.  Гуманістична педагогіка М. Монтессорі в сучасній системі освіти України / А. Ільченко. - С. 189-193
  Галів М.  Педагогічно-характерологічні ідеї Григорія Ващенка і сучасність / М. Галів. - С. 194-202
  Єрасов Б.  Особливості університетів нового часу / Б. Єрасов, Т. Тищенко. - С. 203-205
  Каліна К.  Вплив науки на формування моральних якостей студентів ВНЗ Слобожанщини кінця XIX - початку XX ст. / К. Каліна. - С. 215-219
  Дзюба Т.  Інноваційність педагогічних ідей Г. Ващенка та особливості їх використання / Т. Дзюба. - С. 220-226
  Год Н.  Еразм Роттердамський про гуманістичні методи виховання дитини / Н. Год. - С. 227-232
  Лутфуллін В.  Проблеми піднесення якості шкільної освіти у педагогічній спадщині Й. Г. Песталоцці / В. Лутфуллін. - С. 233-242
  Жиров О.  Педагогічна спрямованість української танцювальної лексики в творчій спадщині К. Василенка / О. Жиров. - С. 243-250
  Мокляк В.  Принципи навчання в працях О. М. Астряба / В. Мокляк. - С. 251-255
  Кобель Л.  Іван Франко про мету і завдання народної освіти і виховання / Л. Кобель. - С. 256-263
  Петренко Л.  Педагогічні ідеї у просвітницько-виховній діяльності І. П. Котляревського / Л. Петренко. - С. 263-269
  Фазан В.  Унесок вітчизняних педагогів у вивчення та викладання педагогічних дисциплін у Київській духовній академії (поч. XIX ст. - 40 рр. XX ст.) / В. Фазан. - С. 270-280
  Год Б.  Тьюторська технологія - важливий крок до інтернаціоналізації засобів формування українського фахівця / Б. Год. - С. 281-282

Рубрики: Песталоцці Й. Г. - про нього педагог-демократ

Анотація:   У збірнику широко представлено результати наукових розвідок учених, аспірантів, студентів з актуальних проблем вищої й загальноосвітньої школи та історії розвитку педагоічної думки, розкрито шляхи впровадження педагогічних інновацій у шкільну практику, значна увага приділяється самоздійсненню особистості майбутнього фахівця в процесі професійної педагогічної підготовки.

 
131 63.3(4Укр-4Льв)-7
Б14

        Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ століттях [Текст] : зб. матеріалів IV Міжнарод. наук. конф., 29 вересня - 1 жовтня, м. Львів. Т. 4. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Жешувський ун-т. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 496 с.

Зміст:
  Вжосек В.  Історіографічний статус національної історії / В. Вжосек. - С. 12-18. - Текст польською мовою
  Мальчевська-Павелєц Д.  Повсякденне життя львівських істориків в XIX столітті. Кароль Шайноха і Генрік Шмітт / Д. Мальчевська-Павелєц, Т. Павелєц. - С. 19-41. - Текст польською мовою
  Цяра С.  Повсякденне і неповсякденне життя архівістів Бернардинського архіву у Львові періоду автономії Галичини / С. Цяра. - С. 42-49. - Текст польською мовою
  Кравчик А.  Історія польської історіографії Бернарда Циффера (1878-1978) / А. Кравчик. - С. 50-69. - Текст польською мовою
  Шулякєвіч В.  Історія Львівського університету в творчості Кароля Лєвіцького / В. Шулякєвіч. - С. 70-76. - Текст польською мовою
  Стобєцкі Р.  Образ Східних Кресів в історіографії польської еміграції після 1945 р. / Р. Стобєцкі. - С. 77-92. - Текст польською мовою
  Кріль М.  Педагогічна і наукова діяльність Йозефа Маусса / М. Кріль. - С. 93-106
  Кавалєц А.  Історіософічні та методологічні погляди Францішка Сярчинського / А. Кавалєц. - С. 107-121. - Текст польською мовою
  Гурчиньскі В.  Монографічні праці Генрика Шмітта / В. Гурчиньскі. - С. 122-145. - Текст польською мовою
  Зашкільняк Л.  Іван Вагилевич на тлі свого часу та історіографії / Л. Зашкільняк. - С. 146-153
  Юльковська В.  Розповідна історія Кароля Шайнохи і Людвіка Кубалі / В. Юльковська. - С. 154-177. - Текст польською мовою
  Матерніцкі Є.  Ставлення Адама Шельонговського до ідеї соціологічної історії / Є. Матерніцкі. - С. 178-198. - Текст польською мовою
  Кондратюк К.  Науково-педагогічна діяльність Михайла Грушевського у Львові (1894-1914 рр.) / К. Кондратюк. - С. 199-208
  Гошовська М.  Бернард Каліцкі (1840-18884) - життя та історичні праці / М. Гошовська. - С. 209-239. - Текст польською мовою
  Педич В.  Основні напрями наукової діяльності історичної школи Михайла Грушевського у Львові (1894-1914 рр.) / В. Педич. - С. 240-252
  Тимошенко Л.  Антон Петрушевич - дослідник історії церкви / Л. Тимошенко. - С. 253-267
  Сєрженга П.  Литва і польсько-литовські стосунки в історичних працях Анатоля Лєвіцкого / П. Сєрженга. - С. 268-282. - Текст польською мовою
  Блаховська К.  Погляди Фридерика Папе на Ягеллонський період / К. Блаховська. - С. 283-293. - Текст польською мовою
  Коко Е.  Творчість Францішка Равіти-Гавронського щодо історії України у сприйнятті сучасної йому польської та української громадськості / Е. Коко. - С. 294-303. - Текст польською мовою
  Мейсснер А.  Педагогічні ідеї Просвітництва в дослідженнях львівських істориків виховання в 1867-1918 роках / А. Мейсснер. - С. 304-315. - Текст польською мовою
  Руда О.  Оцінка Люблінської унії 1569 р. у польській історіографії кінця XIX - початку XX ст. / О. Руда. - С. 316-331
  Олєйнік К.  Львівська медієвістика в другій половині XIX - на початку XX ст. / К. Олєйнік. - С. 332-345. - Текст польською мовою
  Попович О.  Археографічні дослідження членів НТШ у польських архівах і бібліотеках (1895-1913 рр.) / О. Попович. - С. 346-354
  Тельвак В.  Організація та діяльність Львівського грона Історичної комісії Академії Знань у Кракові / В. Тельвак. - С. 355-367
  Точек А.  Габілітації львівських істориків (1865-1918) / А. Точек. - С. 368-385. - Текст польською мовою
  Великопольська У.  Мирон Кордуба і питання теоретичної історії на сторінках "Записок НТШ" / У. Великопольська. - С. 386-395
  Лазурко Л.  Проблема становлення польської історичної науки міжвоєнного періоду на сторінках "Історичного квартальника" / Л. Лазурко. - С. 396-409
  Кольбушевська Й.  Історико-культурна рефлексія Яна Птасьніка на тлі польської історіографії міжвоєнного двадцятиріччя / Й. Кольбушевська. - С. 410-420. - Текст польською мовою
  Чорновол І.  Син "руського станьчика": Богдан Барвінський / І. Чорновол. - С. 421-434
  Міхальська-Браха Л.  Марія Брухнальська та її дослідження участі жінок в Січневому повстанні / Л. Міхальська-Браха. - С. 435-448. - Текст польською мовою
  Лаврецький Р.  Історична медієвістика на гуманітарному факультеті Лвівського університету в 1918-1939 роках / Р. Лаврецький. - С. 449-460
  Пісулінська Й.  Наукова та дидактична діяльність Чеслава Нанке у Львівському університеті Яна Казимира / Й. Пісулінська. - С. 461-473. - Текст польською мовою
  Тишкєвіч Я.  Станіслав Закшевський про племенні назви у Східній Європі IX століття / Я. Тишкєвіч. - С. 474-483. - Текст польською мовою
  Центковскі Є.  Ева Малечинська як дидактик історії / Є. Центковскі. - С. 484-493. - Текст польською мовою

Рубрики: Історіографія історії України - Історія Львова

Анотація:   Наступний том наукових праць, присвячених вивченню багатокультурного історіографічного середовища Львова XIX - першої половини XX ст., містить нариси українських та польських учених, які впродовж кількох років опрацьовують спільну тему з історії формування та розвитку львівської історіографії.

 
132 63.1(4Укр)
І90

        Історіографічна спадщина науки історії України (погляд з кінця ХХ ст.) [Текст] : Матеріали Всеукраїнської наук.-освітньої конференції, присвяч. 300-річчю народження Якова Марковича; 130-річчю народження Михайла Грушевського; 60-річчю існування Інституту історії України НАНУ (м. Глухів, грудень 1996 р.) / НАН України, Ін-т історії України; М-во освіти України, Глухівський держ. пед. ін-т. - К. : 1996. - 99 с.

Зміст:
  Смолій В. А.  Про пошук нових теоретичних та методологічних підходів до вивчення історії України / В.А. Смолій. - С. 3-4
  Ісаєвич Я. Д.  "Народницький" і "державницький" напрями української класичної історіографії в інтерпретації істориків кінця ХХ ст. / Я.Д. Ісаєвич. - С. 5-6
  Тронько П. Т.  Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність / П.Т. Тронько. - С. 7-8
  Кононенко П. П.  Українознавче джерелознавство: стан і проблеми розвитку / П.П. Кононенко. - С. 9-10
  Токар Л. К.  Українознавство: особливості становлення наукової системи знань / Л.К. Токар. - С. 10-12
  Заремба С. З.  Українське пам'яткознавство: історичний досвід і сучасність / С.З. Заремба. - С. 12-14
  Борисенко В. Й.  Іноземні автори XV - першої половини XVII ст. про Україну / В.Й. Борисенко. - С. 15-16
  Дзира Я. І.  Підсумки двохсотлітніх дослідницьких пошуків авторства "Історії Русів" / Я.І. Дзира. - С. 17-19
  Першина З. В.  Внесок істориків Півдня України в наукову розробку проблем історії України / З.В. Першина. - С. 19-21
  Шип Н. А.  Проблеми історії України у дослідженнях викладачів Київської духовної академії XIX - початку ХХ ст. / Н.А. Шип. - С. 21-23
  Крижанівська О. О.  Наукова розробка історії масонства у Київській духовній академії другої половини XIX - початку ХХ ст. / О.О. Крижанівська. - С. 24-25
  Любченко В. Б.  Великодержавницьке висвітлення українського історичного процесу в історіографічній спадщині С.Н. Щоголева / В.Б. Любченко. - С. 26-28
  Солдатенко В. Ф.  Історіографічний доробок лідерів української революції в сучасних оцінках державотворчого досвіду 1917-1920 рр. / В.Ф. Солдатенко. - С. 28-30
  Ківшар Т. І.  Видання історичної літератури за часів Української Центральної Ради / Т.І. Ківшар. - С. 30-32
  Калакура Я. С.  Історіографічний доробок української діаспори (20-80-і рр. ХХ ст.) / Я.С. Калакура. - С. 32-34
  Віднянський С. В.  Історія України в науковому доробку професорів Українського вільного університету в Празі / С.В. Віднянський. - С. 34-36
  Бездрабко В. В.  Загальні тенденції розвитку історичного краєзнавства в 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. / В.В. Бездрабко, С.М. Куделко. - С. 36-38
  Мицик Ю. А.  Дослідження історії запорозького козацтва на сучасному етапі / Ю.А. Мицик. - С. 38-40
  Ілько В. І.  Регіональна історична проблематика у контексті загальнонаціональної (на прикладі двотомника "Нариси історії Закарпаття" - Ужгород, 1993-1995) / В.І. Ілько, М.В. Олашин. - С. 40-42
  Данилюк Д. Д.  Зачинателі закарпатоукраїнської історіографії / Д.Д. Данилюк. - С. 43-44
  Дзира І. Я.  Історичні погляди П. Білецького-Носенка у романі "Зиновий Богдан Хмельницький" / І.Я. Дзира. - С. 44-46
  Машкін О. М.  "История Малой России" Д. Бантиш-Каменського як джерело для вивчення економічної діяльності іноземців в Україні / О.М. Машкін. - С. 46-48
  Хмарський В. М.  Історик А. Скальковський - "літописець воронцовської Одеси" / В.М. Хмарський. - С. 48-49
  Пінчук Ю. А.  Народ у працях М. Костомарова з історії України / Ю.А. Пінчук. - С. 49-51
  Похила Л. С.  Історіософія П. Куліша / Л. С. Похила. - С. 51-53
  Крук О. А.  Місце М. Драгоманова в українській історіографії / О.А. Крук. - С. 53-54
  Борисенко В. А.  М. Драгоманов - піонер західницького напрямку в українській історіографії / В.А. Борисенко. - С. 54-56
  Сарбей В. Г.  М. Грушевський про О. Лазаревського / В.Г. Сарбей. - С. 57-60
  Забіяка І. М.  Мемуари чотирьох поколінь роду Лазаревських як історичне джерело / І.М. Забіяка. - С. 60-62
  Попова Т. М.  М. Грушевський про О. Маркевича / Т.М. Попова. - С. 62-64
  Сергієнко Г. Я.  Найвидатніший історик українського козацтва Д. Яворницький / Г.Я. Сергієнко. - С. 64-66
  Таран Л. В.  Історіософія М. Грушевського в контексті світової історіографії / Л.В. Таран, О.Г. Самойленко. - С. 66-67
  Мельник Л. Г.  Державницька концепція історії України у творчій спадщині В. липинського / Л.Г. Мельник. - С. 68-69
  Федьков О. М.  Д. Дорошенко: періодизація життя і наукової діяльності / О.М. Федьков. - С. 70-71
  Ващенко В. П.  М. Слабченко про соціально-економічний розвиток України з середини XVII до середини XIX ст. / В.П. Ващенко. - С. 71-73
  Верба І. В.  Спогади О. Оглоблина про викладання історії України в Київському університеті в 1930-х роках / І.В. Верба. - С. 73-74
  Деркач М. А.  Гетьманська столиця Глухів - в минулому і сучасному / М.А. Деркач. - С. 75-77
  Чирва В. Ф.  Глухівський педінститут - найстаріший педвуз України / В.Ф. Чирва. - С. 77-79
  Заїка В. В.  Глухівщина - батьківщина видатних істориків та краєзнавців / В.В. Заїка. - С. 79-81
  Дмитрієнко М. Ф.  З генеалогії роду Марковичів / М.Ф. Дмитрієнко, В.В. Томазов. - С. 81-84
  Белашов В. І.  Маркович Я. і його "Щоденник" як джерельна пам'ятка української історіографії / В.І. Белашов. - С. 84-85
  Ільїн О. Л.  Вплив гуртка Я. Марковича на українське державотворення і розвиток національної ідеї / О.Л. Ільїн, В.І. Белашов. - С. 85-87
  Гурець М. П.  Народознавчі аспекти спадщини Я. Марковича / М.П. Гурець. - С. 87-89
  Ільїн О. Л.  Художнє життя України на сторінках щоденника Я. Марковича / О.Л. Ільїн. - С. 89-90
  Терлецький В. В.  П. Куліш і Марковичі (Маркевичі) / В.В. Терлецький. - С. 91-92
  Курас Г. М.  Глухівщина у житті та історичних працях П. Дорошенка / Г.М. Курас. - С. 93-94

Рубрики: Маркович Я. - про нього
історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): історіографія історії україни -- українська історична думка -- постаті історії україни

 
133 П27

        Персоналістичний вимір історії Черкащини [Текст] : матеріали Першої регіон. іст.-краєзн. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф.Бушина М. І.; 12 березня 2018 р., м. Черкаси / Черкаський держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації [та ін.]. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. - 428 с.

Зміст:
  Лазуренко В. М.  Микола Іванович Бушин: історик, краєзнавець, людина (До 80-річчя з дня народження) / В. М. Лазуренко. - С. 9-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Т. А.  Микола Іванович Бушин: життя та діяльність за документами та матеріалами / Т. А. Клименко. - С. 24-26
  Тептюк Л. М.  Наука стала сенсом його життя. Микола Іванович Бушин / Л. М. Тептюк. - С. 27-29
  Стадник І. Ю.  Внесок професора Миколи Бушина в розвиток музейної справи на Черкащині / І. Ю. Стадник. - С. 30-32
  Худолей О. С.  Справжній ентузіаст музейної справи в смт Лисянка - Бушин М. І. / О. С. Худолей. - С. 32-34
  Мельниченко В. М.  Краєзнавство Черкащини в біографіях відомих дослідників краю / В. М. Мельниченко. - С. 36-39
  Бойко А. І.  Персоналізм як життєтворчість / А. І. Бойко. - С. 40-42
  Лисенко А. І.  Регіональна персоналістика як складова сучасної історії / А. І. Лисенко. - С. 42-45
  Кожем'якіна О. М.  Філософська карта Черкащини: персоналістичні обрії / О. М. Кожем'якіна. - С. 45-48
  Куштан Д. П.  "Скільки років Черкасам?": неопублікований спадок Михайла Пономаренка / Д. П. Куштан. - С. 49-54
  Нестеренко В. І.  Д. П. Бочков - дослідник, краєзнавець, перший директор Черкаського музею / В. І. Нестеренко. - С. 55-62
  Козоріз В. П.  Розвиток історичного краєзнавства на Драбівщині / В. П. Козоріз. - С. 63-74
  Абашіна Л. О.  Приходько Іван Олексійович - журналіст і краєзнавець / Л. О. Абашіна. - С. 74-79
  Чигирик Н. В.  Лісничий і краєзнавець - Олександр Андрійович Найда / Н. В. Чигирик. - С. 80-83
  Наумчук В. М.  Ольга Петрівна Діденко - етнограф, археолог, краєзнавець (з особистого неопублікованого етнографічного архіву) / В. М. Наумчук, В. М. Хілобок. - С. 84-85
  Висоцька Л. Г.  Внесок К. Н. Гудзенка в розвиток історичного краєзнавства Черкащини / Л. Г. Висоцька. - С. 85-89
  Бровченко Н. І.  Краєзнавчий рух на Лисянщині. Крізь призму регіональної персоналізації / Н. І. Бровченко, О. І. Махиня. - С. 90-93
  Туренко Л. І.  Марія Антонівна Шкаліберда - видатний краєзнавець України / Л. І. Туренко. - С. 94-97
  Трощинська О. І.  Традиції краєзнавства Чигиринщини: минуле і сьогодення / О. І. Трощинська, Я. Л. Діденко. - С. 98-104
  Десятніков І. В.  Краєзнавець - подвижник Іркліївщини Костянтин Федорович Кушнір-Марченко / І. В. Десятніков. - С. 104-105
  Чабан А. Ю.  Достойний син Черкаської землі / А. Ю. Чабан. - С. 106-111
  Лазуренко Ю. М.  Іван Васюра - уродженець Чигиринщини, який голосував за Конституцію України / Ю. М. Лазуренко. - С. 112-114
  Ілляшенко Ю. Ю.  Іван Піддубний: життєвий шлях українського геркулеса / Ю. Ю. Ілляшенко. - С. 115-118
  Драч О. О.  Розвиток медичної освіти Черкащини як справа життя: І. Я. Губенко - ректор Черкаської медичної академії / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - С. 118-122
  Чупак Т. П.  Кам'янський період життя і творчості Сергія Носаня / Т. П. Чупак. - С. 123-128
  Гоцуляк В. В.  Повернення особистості наукової авансцени (До 124-річчя від дня народження історика, уроженця Черкащини - Бориса Дмитровича Крупницького (1894-1956 рр.)) / В. В. Гоцуляк. - С. 129-141
  Силка О. З.  Михайло Злобинець та Золотоніська українська громада / О. З. Силка. - С. 141-147
  Вєтров О. В.  Повернути українського патріота Черкащині (Пом'яник про поета-патріота світлого розуму і гарячого серця) / О. В. Вєтров. - С. 147-156
  Яшан О. О.  Іван Їжакевич: орденоносний іконописець / О. О. Яшан. - С. 156-161
  Бєляєва С. С.  Творча літературна спадщина Станіслава Буряченка / С. С. Бєляєва. - С. 161-166
  Кучма Е. В.  Микола Іванович Цибенко - талановитий письменник з Чигиринщини / Е. В. Кучма. - С. 167-169
  Кучма Е. В.  Видатний чигиринець, діяч культури - Микола Маркіянович Кучман / Е. В. Кучма. - С. 169-171
  Юрченко І. К.  Вірний син єврейського народу (До 120-річчя з дня народження Юхима Лойцкера) / І. К. Юрченко. - С. 172-174
  Волошин І. В.  Дослідження сільськогосподарської кооперації періоду нової економічної політики (1921-1929 рр.) в науковому доробку професора А. Г. Морозова / І. В. Волошин. - С. 174-177
  Герман І. В.  Черкащина у творчій, громадській та професійній діяльності Бєляєвої Світлани Станіславовни / І. В. Герман. - С. 178-180
  Шмиголь С. П.  Анастасія (Агафія) Хмельницька: нотатки до історичного портрета / С. П. Шмиголь. - С. 180-183
  Мінська О. І.  Свирид Коцур: факти і маніпуляції / О. І. Мінська. - С. 184-191
  Григоренко Т. О.  Лицар ордена Залізного Хреста Олександр Загродський / Т. О. Григоренко. - С. 192-199
  Кулик Д. В.  Командир Чигиринського партизанського загону Петро Андрійович Дубовий (1911-1969 рр.) / Д. В. Кулик. - С. 200-205
  Різник Л. Л.  Олександр Островський: трагічна доля співця козаччини / Л. Л. Різник. - С. 205-212
  Портянко Т. М.  Про роботу і покликання / Т. М. Портянко, Н. М. Пшенишна. - С. 213-215
  Пугач Н. О.  Тимофій Федорович Онопа - український музикознавець-фольклорист / Н. О. Пугач. - С. 215-218
  Єфремцева А. П.  Штрихи до портрету композитора Л. Любовського (за листами до педагога Е. А. Ліхтенштул) / А. П. Єфремцева. - С. 219-223
  Хоменко Д. В.  Серце віддане історії (до 70-річчя доктора історичних наук, професора В. В. Гоцуляка) / Д. В. Хоменко. - С. 223-231. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мушта О. А.  Відважний технік-бомбардувальник з Ребедайлівки - Іван Федорович Безпалий / О. А. Мушта. - С. 231-237
  Ярославська Л. П.  Василь Володимирович Загородній на сторожі здоров'я черкащан / Л. П. Ярославська. - С. 238-240
  Голиш Г. М.  Аграрій, очільник області, народний депутат: штрихи до портрета В. Н. Шаповала / Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця. - С. 240-247
  Ганницький С. Г.  Василь Завадський: забутий кумир / С. Г. Ганницький. - С. 247-250
  Могилка А. П.  Федір Петрович Швець - видатний український державотворець періоду УНР / А. П. Могилка. - С. 250-256
  Бурій В. М.  Василь Дергач: штрихи до біографії і творчості / В. М. Бурій. - С. 257-260
  Бурій В. М.  Володимир Гуцаленко - перекладач / В. М. Бурій. - С. 260-262
  Драч О. О.  Персоналії етнологічної науки у ЧНУ ім. Б. Хмельницького: А. І. Темченко - з "міфами" по життю / О. О. Драч, К. В. Івангородський. - С. 262-266
  Загородній В. В.  Богдан Кулинич - параолімпійський чемпіон / В. В. Загородній, Л. П. Ярославська. - С. 266-269
  Таран Г. М.  Кароль Шимановський, його близькі та родина Давидових у спогадах Маріанни Давидової / Г. М. Таран. - С. 270-276
  Назаренко Ю. С.  Життя та діяльнісь Мельхіседека Значко-Яворського / Ю. С. Назаренко. - С. 277-281
  Наконечна Я. В.  Іван Полтавець-Остряниця - наказний отаман Вільного козацтва / Я. В. Наконечна. - С. 281-286
  Жадан А. О.  Чигиринець Андрій Іванович Яковлів - видатна постать української революції / А. О. Жадан. - С. 286-290
  Капуста М. В.  До історичного портрету полковника Лавріна Капусти / М. В. Капуста. - С. 291-295
  Євона А. С.  Життєвий та творчий шлях заслуженого працівника культури УРСР Чекаля Анатолія Миколайовича / А. С. Євона. - С. 296-299
  Замша А. О.  Син своєї землі (Конопко Дмитро Юхимович - заслужений агроном України) / А. О. Замша. - С. 300-305
  Москальова Я. Р.  Педагогічна скарбниця заслуженого вчителя України - Коваленко Галини Михайлівни / Я. Р. Москальова. - С. 306-311
  Михно І. В.  Володимир Логвинович Рвачов - всесвітньо відомий вчений / І. В. Михно. - С. 312-317
  Шпаковська С. О.  Микола Іванович Висота - музикант, педагог, композитор з Чигиринщини / С. О. Шпаковська. - С. 317-322
  Перепелиця А. І.  Варфоломій Чигиринський - "Христа ради" юродивий / А. І. Перепелиця. - С. 323-329
  Гальченко С. І.  Наукова школа професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького О. Г. Перехреста з проблематики Другої світової війни / С. І. Гальченко [и др.]. - С. 329-334
  Храмова-Баранова О. Л.  Внесок Владислава Городецького в культуру Черкащини / О. Л. Храмова-Баранова, В. С. Зайцева-Дячок. - С. 335-337
  Авраменко В. П.  Діяльність Василя Гнилосирова в контексті розвитку освіти та культури в України XIX ст. / В. П. Авраменко, І. Я. Паламарчук. - С. 338-344
  Кукса Н. В.  Історико-етнографічні студії Івана Гончара: чигиринський вимір / Н. В. Кукса. - С. 344-350
  Лазуренко О. Г.  Відомі персоналії правоохоронної системи Черкащини періоду хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) / О. Г. Лазуренко. - С. 350-354
  Пшенишна Н. М.  Анатолій Костянтинович Поліщук - фундатор технічної освіти на Черкащині / Н. М. Пшенишна, Т. М. Портянко. - С. 354-357
  Синявська Л. І.  Мінаєв Борис Пилипович: штрихи до портрету вченого / Л. І. Синявська. - С. 357-360
  Нераденко Т. М.  Дослідники археології Черкащини XIX ст. - початку XX ст. (Частина I) / Т. М. Нераденко. - С. 361-367
  Нераденко Т. М.  Дослідники археології Черкащини XIXст. - початку XX ст. (Частина II) / Т. М. Нераденко, М. М. Попов. - С. 368-374
  Нераденко Т. М.  Дослідники археології Черкащини XIX ст. - початку XX ст. (Частина III) / Т. М. Нераденко, Т. В. Макаренко. - С. 375-381
  Ротте С. В.  Перший ректор Черкаського інженерно-технологічного інституту / С. В. Ротте, Н. М. Пшенишна. - С. 382-384
  Кургіна-Коваленко Т. С.  Василь Автономович Стефанович - невтомний дослідник історії Черкащини / Т. С. Кургіна-Коваленко. - С. 385-389
  Скрипник Л. В.  Чепурда Лариса Михайлівна: знаний науковець, успішний керівник та лідер в практичній роботі сфери послуг / Л. В. Скрипник, Л. В. Фрей. - С. 390-392
  Чос В. Г.  Гайдамаки на Городищині / В. Г. Чос. - С. 393-396
  Чорна Л. О.  Тарас Франко та спроба здійснення українізації під час відзначення ювілеїв Тараса Шевченка у 1961-1964 рр. / Л. О. Чорна. - С. 396-401
  Гуржій І. О.  Книжкова колекція історика та громадського діяча графа Олексія Мусіна-Пушкіна у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. О. Гуржій. - С. 401409
  Пугач Н. О.  Акторська династія Задніпровських / Н. О. Пугач. - С. 409-415
  Тренкін Ю. В.  Внесок сучасних істориків Черкащини в дослідження сільськогосподарської кооперації доколгоспного періоду / Ю. В. Тренкін. - С. 415-421
  Онопрієнко О. В.  Історія розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу в Україні / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко. - С. 421-424

Рубрики: Черкащина - Історія

Ключові слова (ненормовані): видатні постаті Черкащини

 
134 95.43
Х21

        Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" [Текст] : Т. 17 / Харківський гуманіт. ун-т "Народна українська академія". - Х. : НУА, 2011. - 624 с.

Зміст:
  Астахова В. И.  Социальный эксперимент длиною в двадцать лет / В. И. Астахова. - С. 7-22
  Астахова Е. В.  Гуманитаризация образования в условиях дегуманизации общества: противоречия, требующие осмысления / Е. В. Астахова. - С. 23-29
  Михайлева Е. Г.  Социальные проблемы высшего образования: современные векторы развертывания / Е. Г. Михайлева. - С. 30-43
  Гайков А. А.  Проблемы качества и эффективности образования в условиях реализации Болонского процесса / А. А. Гайков. - С. 44-50
  Бирченко Е. В.  Трансформация социокультурной миссии высшей школы в рыночном пространстве / Е. В. Бирченко. - С. 51-58
  Мачуліна І. І.  Методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти в Україні / І. І. Мачуліна. - С. 59-64
  Топчий Т. В.  Возможности участия Украины в международном мониторинге непрерывного образования / Т. В. Топчий. - С. 65-73
  Тимошенков І. В.  Фактори і результати освіти у дзеркалі економічного аналізу / І. В. Тимошенков. - С. 74-87
  Астахова Е. В.  Экономические особенности правового регулирования образовательной сферы / Е. В. Астахова. - С. 88-92
  Калуцька Т. Д.  Структура та перспективи розвитку іміджу державних та приватних вищих навчальних закладів в умовах жорсткої конкуренції / Т. Д. Калуцька. - С. 93-98
  Астахов В. В.  К вопросу об образовательном праве Украины / В. В. Астахов. - С. 99-119
  Подольская Е. А.  Студент с ограниченными возможностями здоровья в интегрированном образовательном пространстве: эмпирическое измерение / Е. А. Подольская. - С. 120-124
  Нечитайло И. С.  Роль вуза в формировании жизненных стратегий студентов / И. С. Нечитайло. - С. 125-131
  Усик Е. Ю.  Сетевые коммуникации личности в образовании / Е. Ю. Усик. - С. 132-139
  Бурак О. С.  Роль інституту освіти у налагодженні глобальних кроскультурних комунікацій / О. С. Бурак. - С. 140-146
  Кива Л. А.  Проблемы реформирования высшего образования в условиях трансформации украинского общества в оценках профессорско-преподавательского состава Харьковского института управления / Л. А. Кива. - С. 147-157
  Кожурина Т. А.  Возможности дистанционного образования в повышении конкурентоспособности специалиста / Т. А. Кожурина. - С. 158-165
  Корниенко В. Н.  Роль благотворительной деятельности в подготовке социальных работников: исторический аспект / В. Н. Корниенко. - С. 166-175
  Подлесный Д. В.  Отечественная высшая школа периода Революции и Гражданской войны: основные направления советских преобразований / Д. В. Подлесный. - С. 176-183
  Артеменко Л. А.  Обучение английскому как второму языку общения в учебных заведениях США / Л. А. Артеменко. - С. 184-192
  Полина В. С.  Европейский языковой портфель как инструмент оптимизации процесса формирования умения учиться / В. С. Полина. - С. 193-201
  Потапова Ж. Е.  "Professor Unrat" как отражение проблем образования в Германии конца XIX - начала XX века / Ж. Е. Потапова. - С. 202-208
  Яриз Е. М.  Использование интернет-ресурсов в формировании иноязычной компетенции студентов / Е. М. Яриз. - С. 209-213
  Панченко Д. І.  Формування перекладацької компетентності сучасних спеціалістів / Д. І. Панченко. - С. 214-219
  Кузовова Е. Н.  Использование песенного материала при обучении английскому языку в неязыковых вузах / Е. Н. Кузовова. - С. 220-224
  Данилевич С. Б.  Использование информационных технологий Data Mining для анализа образовательных процессов в вузе / С. Б. Данилевич. - С. 225-234
  Бєсов Л. М.  Історія науки і техніки як інтелектуальний ресурс системи національної освіти / Л. М. Бєсов. - С. 237-246
  Посохова Л. Ю.  Трансформації православних колегіумів України на початку XIX ст. / Л. Ю. Посохова. - С. 247-255
  Колотова Л. В.  Общества знания и общество не-знания как альтернативы развития современного социума / Л. В. Колотова. - С. 256-263
  Хижняк О. В.  Соціальна нерівність і консолідація суспільства / О. В. Хижняк. - С. 264-271
  Батаева Е. В.  Две модели карьерных стратегий / Е. В. Батаева. - С. 272-278
  Зверко Т. В.  Досуговые практики молодежи в контексте теории практик / Т. В. Зверко. - С. 279-284
  Дікова-Фаворська Д. М.  Соціальні технології в роботі з жінками, які постраждали від сімейного насильства / Д. М. Дікова-Фаворська. - С. 285-291
  Кравчина И. Б.  К вопросу о понятии и содержании конституционного права на охрану здоровья / И. Б. Кравчина. - С. 292-299
  Заярная В. С.  Социальные характеристики благотворительности: функции и типология / В. С. Заярная. - С. 300-304
  Картавцев В. В.  Анализ содержания понятия "философема" в современной научной литературе / В. В. Картавцев. - С. 305-318
  Морозова М. Г.  Технологии избирательных кампаний в Украине / М. Г. Морозова. - С. 319-324
  Мудрак М. Ю.  Коммуникация: сущность и роль в обществе / М. Ю. Мудрак. - С. 325-330
  Пастухова О. В.  Соціальний капітал: теоретичне осмислення феномена та потенціал використання в сучасних організаціях / О. В. Пастухова. - С. 331-338
  Воробьев Е. М.  Модернизация как фактор развития / Е. М. Воробьев. - С. 341-357
  Яременко В. Г.  Економічні та інституційні засади організації взаємовідносин між фіскальною і грошовою системами / В. Г. Яременко, О. Л. Яременко. - С. 358-373
  Иванова О. А.  Управление конкурентоспособностью предприятия в современных условиях хозяйствования / О. А. Иванова. - С. 374-379
  Пєстова О. А.  Інституційне забезпечення інноваційної діяльності регіонів України / О. А. Пєстова. - С. 380-385
  Строкович Г. В.  Вплив стейкхолдерів на якість функціонування підприємства / Г. В. Строкович. - С. 386-389
  Сомова О. Є.  Особливості оцінки логістичної складової конкурентоспроможності підприємств / О. Є. Сомова. - С. 390-393
  Пелихов Е. Ф.  Проблема сопоставимости в расчетах экономической эффективности новой техники / Е. Ф. Пелихов. - С. 394-400
  Чернявська Т. А.  Актуальні проблеми розвитку транспортного сектору України / Т. А. Чернявська. - С. 401-408
  Дурандіна О. В.  Аналіз інвестиційної активності держав Балтійського регіону / О. В. Дурандіна. - С. 409-412
  Степанова М. И.  Место сетевых структур в системе экономических отношений / М. И. Степанова. - С. 413-418
  Ануфриев С. О.  Институциональная среда хозяйствующего субъекта / С. О. Ануфриев. - С. 419-426
  Гавриляка О. С.  Роль взглядов Й. А. Штумпетера в формировании современных представлений об инновационном развитии хозяйствующих систем / О. С. Гавриляка. - С. 427-434
  Гринь В. П.  Методичні засади удосконалення функцій та структури управління якістю аудиторських послуг в умовах конкуренції / В. П. Гринь. - С. 435-439
  Карнаух О. В.  Дослідження і характеристика економічної сутності нематеріальних активів та їх структури / О. В. Карнаух. - С. 440-444
  Мурай А. М.  Конкурентоспроможність економіки України в сучасних умовах / А. М. Мурай. - С. 445-450
  Тимошенкова Т. М.  Парадокс как языковой прием: лингвостилистический анализ / Т. М. Тимошенкова. - С. 453-459
  Джандоева П. В.  Терминологическое словообразование, связанное з категорией рода / П. В. Джандоева. - С. 460-465
  Михайлова Л. В.  Особенности перевода вежливых конструкций (на материале английского языка XIX века) / Л. В. Михайлова. - С. 466-472
  Мариняк Р. С.  "Украдене щастя" І. Франка: проблема переступу у світоглядній системі митця / Р. С. Мариняк, І. І. Казимир. - С. 473-481
  Берест Т. М.  Космоніми як елемент поетичного мовлення кінця XX - початку XXI ст. / Т. М. Берест. - С. 482-490
  Івахненко А. О.  Вірш № 712 Е. Дікінсон у перекладі Н. Тучинської / А. О. Івахненко. - С. 491-498
  Измайлова Н. А.  Усвоение сложных слов китайскими студентами на начальном этапе изучения русского языка / Н. А. Измайлова, Чень Чао Хуа. - С. 518-523
  Молодчая Н. С.  Антропоцентричность как онтологическая характеристика семантических окказионализмов / Н. С. Молодчая. - С. 524-530
  Хильковская А. А.  Интеллигенция и интеллигентность (взаимоотношение понятий) / А. А. Хильковская. - С. 531-534

 
135 95.41
К38

        Труди Київської духовної академії [Текст] : № 16 / Київська духовна акад., Укр. Православна Церква. - К. : Видавництво Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012. - 384 с.

Зміст:
  Антоній (Паканич) (Архієпископ)  Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та його внесок в розвиток Київської духовної академії / Антоній (Паканич) (Архієпископ). - С. 13-26
  Ткачук М. Л.  "Академию бесконечно люблю...": архиепископ Василий (Богдашевский) как студент, профессор и ректор Киевской духовной академии / М. Л. Ткачук. - С. 27-56
  Козловский В. П.  Дмитрий Богдашевский как исследователь философии Канта / В. П. Козловский. - С. 57-73
  Сильвестр (Стойчев) (Игумен)  Из истории богословских дискуссий: профессора М. М. Тареев и Д. И. Богдашевский / Сильвестр (Стойчев) (Игумен). - С. 74-79
  Скнарь О. (Протоиерей)  Арамейский эпиграфический памятник "Стела из Тель-Дан" (IX в. до Р. Х.) - внебиблейский свидетель библейского дома царя Давида / О. (Протоиерей) Скнарь. - С. 81-120
  Головащенко С. И.  Славянская Библия в Киевской духовной академии: присутствие текстов и проблема исследования (XIX - начало XX в.) / С. И. Головащенко. - С. 121-130
  Новиков В. В.  Ветхозаветная экзегеза святителя Кирилла Александрийского как источник его христологии / В. В. Новиков. - С. 131-154
  Кожушний О. (Протоієрей)  Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні та стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми / Кожушний О. (Протоієрей). - С. 155-162
  Левко О. В.  Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова / О. В. Левко. - С. 163-174
  Ухтомський А. О.  Арабомовна філософія Середньовіччя / А. О. Ухтомський. - С. 175-192
  Маркелл (Павук) (Архимандрит)  Исследования профессора Киевской духовной академии В. Ф. Певницкого в области теории и практики церковного проповедничества / Маркелл (Павук) (Архимандрит). - С. 193-220
  Руденко Л. Г.  Регенти хору Київської духовної академії останньої чверті XIX - початку XX ст. та їхній внесок у збереження національної духовно-музичної спадщини / Л. Г. Руденко. - С. 221-240
  Бурега В. В.  Каноническое и юридическое положение Проавославной Церкви в монархии Габсбургов в XVIII - начале XX вв. / В. В. Бурега. - С. 251-266
  Ишин А. В.  О миссионерском наследии святителя Таврического Гурия - основателя Таврической духовной семинарии / А. В. Ишин. - С. 267-277
  Писарев А. (Диакон)  Братства преподобного Иова Почаевского и их роль в истории Русской Православной Церкви за границей / Писарев А. (Диакон), В. В. Бурега. - С. 278-293
  Филарет (Гаврин) (Игумен)  Православная Церковь в Украине в 1943-1945 гг. / Филарет (Гаврин) (Игумен). - С. 294-302
  Дацюк О., протоієрей  Чин святого Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви у XIX ст. / Дацюк О., протоієрей. - С. 303-323
  Рубский В., протоиерей  Выявление онтологического фундамента разногласий как основа полемики с протестантизмом / Рубский В., протоиерей. - С. 324-332
  Климент (Вечеря), архімандрит  Вивчення спадщини новомучеників та сповідників XX ст. в духовній школі / Климент (Вечеря), архімандрит. - С. 333-336
  Чернышов В. М.  Сектантство в церковной ограде: возможные пути преодоления проблемы / В. М. Чернышов. - С. 337-346
  Супрун Д. М.  Філантропічні ідеї XVIII-XIX ст. та їхній вплив на розвиток педагогічної науки і практики / Д. М. Супрун, М. О. Супрун. - С. 347-355
  Кондратюк А. Ю.  Церква Спаса на Берестові - важлива частина спадщини святителя Петра Могили (до питання взаємодії літургійної практики й образотворчого мистецтва могилянської доби) / А. Ю. Кондратюк. - С. 357-363
  Роман (Подлубняк), игумен  Идеал Святой Руси в духовно-музыкальном творчестве С. В. Рахманинова / Роман (Подлубняк), игумен. - С. 364-371

Рубрики: Релігієзнавство - Православ'я

 
136 79.0
П15

        Праці центру пам'яткознавства [Текст] : до 10-річчя Центру пам'яткознавства. Вип. 3. / редкол.: С. З. Заремба ( голова) та ін.. - К. : Центр пам'яткознавства НАН України, 2001. - 246 с.

Зміст:
  Заремба С. З.  До десятиліття Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПІК / С.З Заремба. - С. 3-13
  Симоненко І. М.  Вчені архівні комісії України: надбання та досвід / І.М Симоненко. - С. 13-34
  Прибєга Л. В.  До питання морфологічного аналізу пам'ятки архітектури / Л.В Прибєга. - С. 34-49
  Колосок Б. В.  Пам'ятки містобудування та їх охорона / Б.В Колосок. - С. 49-73
  Перга Т. Ю.  До історії розвитку національної паркової системи в США (кінець XIX- початок ХХ ст.) / Т.Ю Перга. - С. 73-82
  Ліховий І. Д.  Національні парки США - символ державного захисту визначних пам'яток американського народу / І.Д Ліховий. - С. 82-93
  Борисенко В. Й.  Пам'ятні місця боротьби українського народу за незалежність України в другій половині XVII ст. / В.Й Борисенко. - С. 93-109
  Денисенко Г. Г.  Проблема дослідження пам'яток воєнної історії ХХ ст. / Г.Г Денисенко. - С. 109-126
  Константинов В. О.  Про музей науки і техніки в Україні / В.О Константинов. - С. 126-142
  Палієнко В. І.  Пам'ятки ливарного виробництва (на прикладі артилерії) / В.І. Палієнко. - С. 142-158
  Стрішенець М. М.  Водяні борошномельні млини Києва / М.М Стрішенець. - С. 158-166
  Титова О. М.  Пам'ятки неолітичного мистецтва / О. М. Титова. - С. 166-176
  Кепін Д. В.  З досвіду експонування пам'яток археології у музеях Чехії та Словаччини / Д.В Кепін. - С. 176-183
  Григор'єва Т. Ф.  Ініціативи Василя і Семена Капністів щодо збереження історичних пам'яток Криму / Т.Ф Григор'єва. - С. 183-193
  Шевченко Л. В.  В. І.Стрельський-краєзнавець за покликом душі / Л.В Шевченко. - С. 194-201
  Заремба С. З.  Зустрічі на життєвих дорогах: Віталій Григорович Сарбей / С.З Заремба. - С. 201-207
  Шуба О. В.  Церковна старовина як об'єкт пам'яткознавчих досліджень / О.В Шуба. - С. 207-218
  Паскаленко В. Є.  Формування нумізматичної колекції в Церковно-археологічному музеї при Київській духовній академії / В.Є Паскаленко. - С. 218-226
  Пономаренко Л. А.  Плани й економічний опис Корсуня та його округи / Л.А Пономаренко. - С. 226-236

Рубрики: Охорона пам'ятників
Україна

Анотація:   Третій випуск збірника порушує ряд важливих проблем пам'яткознавства (з досвіду охорони пам'яток зарубіжних країн та України, про пам'ятні місця боротьби українського народу за незалежність України, дослідження пам'яток української військової історії). Важливі питання пам'яток архітектури та історико-культурного середовища порушуються в проблемних статтях про морфологічний аналіз пам'яток архітектури, вивчення та охорону пам'яток археології, науки і техніки.

 
137 67.408.122(4Укр)
В42

        Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності [Текст] : матеріали науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2005 р. / Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т вивчення проблем злочинності Акад. правових наук. - Х. : Кроссроуд, 2006. - 260 с.

Зміст:
  Баулін Ю.В.  Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за злочин у сфері господарської діяльності / Ю. В. Баулін. - С. 6-11
  Бесчастний В.М.  Кримінально-правова політика держави щодо протидії злочинам у сфері господарської діяльності / В. М. Бесчастний. - С. 11-15
  Грищук В.К.  До питання про соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння у сфері господарської діяльності / В. К. Грищук. - С. 15-18
  Хавронюк М.І.  Оцінка законодавчих пропозицій щодо змін до розділу VII Особливої частини КК України "злочини у сфері господарської діяльності" / М. І. Хавронюк. - С. 18-24
  Андрушко П.П.  Правова оцінка змін та доповнень до розділу "Злочини у сфері господарської діяльності" Особливої частини КК України / П. П. Андрушко. - С. 24-28
  Лемешко О.М.  Проблеми кваліфікації підстав звільнення від кримінальної відповідальності при вчинені злочину у сфері господарської діяльності / О. М. Лемешко. - С. 28-31
  Григор'єва М.Є.  Співвідношення підстав звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених ст. 45 та ч. 4 ст. 212 КК України / М. Є. Григор'єва. - С. 31-33
  Шаповалова О.А.  Проблеми оптимізації кримінальних покарань за злочини у сфері господарської діяльність / О. А. Шаповалова. - С. 33-36
  Денисова Т.А.  Компенсаційна функція кримінального покарання / Т. А. Денисова. - С. 36-40
  Пономаренко Ю.А.  Покарання, альтернативні позбавлення волі, в санкції статей, що передбачають відповідальність за злочини в сфері господарської діяльності / Ю. А. Пономаренко. - С. 40-43
  Попрас В.О.  Штраф як вид покарання за злочини у сфері господарської діяльності / В. О. Попрас. - С. 43-45
  Евдокимова Е.В.  Приминение ст. 69 УК Украины за преступления в сфере хозяйственной деятельности / Е. В. Евдокимова. - С. 45-47
  Гуторова Н.О.  Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності / Н. О. Гуторова. - С. 47-51
  Максимович Р.Л.  Власник приватного підприємства як суб'єкт злочинів у сфері господарської діяльності / Р. Л. Максимович. - С. 51-54
  Дзюба В.Т.  Потерпілий від злочину у сфері господарської діяльності: його види та юридичні ознаки / В. Т. Дзюба. - С. 54-61
  Навроцький В.О.  Про можливість врахування неодержаних доходів як наслідків злочинів у сфері господарської діяльності / В. О. Навроцький. - С. 61-64
  Чернявський С.С.  Деякі особливості криміналізації незаконної діяльності фінансово-промислових груп в Україні / С. С. Чернявський. - С. 64-67
  Лихова С.Я.  Проблеми співвідношення злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів проти інтелектуальної власності / С. Я. Лихова. - С. 67-71
  Юрченко О.М.  Відповідальність за злочини у сфері захисту авторського права і суміжних прав / О. М. Юрченко. - С. 71-74
  Делія Ю.В.  Відповідальність за фальшивомонетництво: порівняльно-правовий аналіз українського та зарубіжного законодавства / Ю. В. Делія, А. Ю. Федорова. - С. 74-77
  Кураш Я.М.  Окремі питання кваліфікації контрабанди / Я. М. Кураш. - С. 77-81
  Гайворонський Є.П.  Критерії визначення виду відповідальності за незаконне переміщення через державний кордон України предметів ,що мають культурну цінність / Є. П. Гайворонський. - С. 81-84
  Тихий В.П.  Проблеми кримінальної відповідальності за зайняття забороненими видами господарської діяльності / В. П. Тихий. - С. 84-87
  Берзін П.С.  Проблеми кримінальної відповідальності за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва / П. С. Берзін. - С. 87-90
  Скулиш Н.Є.  Фіктивне підприємництво в діяльності транснаціональних злочинних організацій / Н. Є. Скулиш. - С. 90-94
  Борисов В.І.  Відповідність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом міжнародним договорам України / В. І. Борисов. - С. 94-98
  Дорош Л.В.  Проблеми вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію злочинних доходів / Л. В. Дорош, О. І. Перепелиця. - С. 98-102
  Зайда В.В.  Ознаки складу злочину "незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок" (ст. 216 КК України) / В. В. Зайда. - С. 102-105
  Дмитренко Е.С.  Відповідальність за ухилення від сплати обов'язкових платежів: окремі аспекти удосконалення правового регулювання / Е. С. Дмитренко. - С. 105-108
  Брич Л.П.  Розмежування ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів з іншими складами злочинів / Л. П. Брич. - С. 108-111
  Наден О.В.  Юридичні факти в правовому регулюванні звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів / О. В. Наден. - С. 111-113
  Карпушева І.Ю.  Злочинна дія як правова експонента кримінального банкрутства / І. Ю. Карпушева. - С. 113-116
  Гізімчук С.В.  Проблеми кримінальної відповідальності за недотримання обов'язкових умов при приватизації державного майна або підприємств (ст. 235 КК України) / С. В. Гізімчук. - С. 116-119
  Яковець І.С.  Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених до позбавлення волі за злочини у сфері господарської діяльності / І. С. Яковець. - С. 119-122
  Четверикова О.С.  Організація виконання покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених за злочини у сфері господарської діяльності / О. С. Четверикова. - С. 122-125
  Любжина Т.К.  Характеристика праці, як основного засобу виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі, в тому числі жінок, засуджених за господарчі злочини / Т. К. Любжина. - С. 125-128
  Карпенко А.А.  Хозяйственная деятельность в местах лишения свободы как способ, влияющий на исправление сужденных за совершение хозяйственных преступлений / А. А. Карпенко. - С. 128-132
  Щербань С.Г.  Проблемні питання доказування у справах про злочини, які вчинені злочинною організацією у сфері господарської діяльності / С. Г. Щербань. - С. 132-135
  Добровольський С.В.  Предмет доказування у справах, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів / С. В. Добровольський. - С. 135-139
  Погорецький М.А.  Про структурні елементи кримінально-процесуального доказування / М. А. Погорецький. - С. 139-143
  Денисюк П.Д.  Про практичну цінність протокольної форми дізнання у кримінальному процесі України / Денисюк П. Д.. - С. 143-145
  Курило О.М.  Практика розгляду судами справ про злочини у сфері господарської діяльності / О. М. Курило. - С. 145-149
  Галочка Г.В.  Проблемні питання, що впливають на ефективність здійснюваного митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду / Г. В. Галочка. - С. 149-151
  Марушев А.Д.  Деякі аспекти взаємодії слідчого і ревізора до порушення кримінальної справи / А. Д. Марушев. - С. 151-154
  Гордін Л.Я.  Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп по розслідуванню злочинів у сфері господарської діяльності / Л. Я. Гордін. - С. 154-157
  Губар С.В.  Провадження у справах про злочини в кредитно-банківській сфері: історичний досвід / С. В. Губар. - С. 157-160
  Скрипіна Ю.В.  До питання щодо функцій суду на стадії досудового розслідування кримінальної справи / Ю. В. Скрипіна. - С. 160-163
  Сімакова-Єфремян Е.Б.  Проблемні питання призначення та проведення комплексної експертизи у справах про злочини у сфері господарської діяльності / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - С. 163-166
  Гайворонська В.В.  Роль адвокатури у захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарської діяльності / В. В. Гайворонська. - С. 166-168
  Зінченко І.Л.  Проблеми нормативності принципів кримінального процесу України / І. Л. Зінченко. - С. 168-170
  Шило О.Г.  Форми реалізації права на судовий захист у кримінальних справах / О. Г. Шило. - С. 170-173
  Малихіна Н.С.  Надання методичної допомоги судам: проблема визначення змісту та форм реалізації / Н. С. Малихіна. - С. 173-176
  Дудников А.Л.  Из истории правовых представлений об экономических преступлениях / А. Л. Дудников. - С. 176-179
  Журавель В.А.  Взаємодія правоохоронних та інших органів у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В. А. Журавель. - С. 179-182
  Жирний Г.Ю.  Щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / Г. Ю. Жирний. - С. 182-185
  Соколенко М.О.  Алгоритмізація як засіб вдосконалення методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / М. О. Соколенко. - С. 185-187
  Веліканов С.В.  Класифікація способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / С. В. Веліканов. - С. 187-190
  Мельник П.В.  "Відмивання" грошей в діяльності злочинних організацій / П. В. Мельник, І. В. Козич. - С. 190-194
  Кисельова С.С.  Класифікація осіб, що вчиняють злочини у сфері обігу цінних паперів / С. С. Кисельова. - С. 194-196
  Ковтуненко Л.П.  Ситуація допиту осіб, що вчинили злочини у сфері господарської діяльності / Л. П. Ковтуненко. - С. 196 -198
  Реуцкий А.В.  Способы совершения мошенничества с платежными карточками / А. В. Реуцкий. - С. 198-202
  Кальман О.Г.  Сучасні проблеми попередження злочинів у сфері господарської діяльності / О. Г. Кальман. - С. 202-207
  Дарнопих Г.Ю.  Нові зрушення в ринкових перетвореннях і криміногенні проблеми суспільства / Г. Ю. Дарнопих. - С. 207-211
  Іванов А.В.  Деякі тенденції злочинності у сфері господарської діяльності / А. В. Іванов. - С. 211-213
  Скулиш Є.Д.  Криміналізаційні процеси в господарському комплексі економіки України / Є. Д. Скулиш. - С. 213-217
  Осипова Н.П.  Онтологічні суперечності соціально-правової поведінки як джерело злочинів у сфері господарської діяльності / Н. П. Осипова. - С. 217-220
  Христич І.О.  Деякі питання вдосконалення обліку злочинів у сфері господарської діяльності / І. О. Христич. - С. 220-223
  Мірошниченко С.С.  Проблеми попередження органами прокуратури злочинів, вчинених організованими злочинними угрупуваннями у сфері господарської діяльності / С. С. Мірошниченко. - С. 223-226
  Данышин И.Н.  Криминологическая характеристика и предупреждение контрабанды / И. Н. Данышин. - С. 226-228
  Голіна В.В.  Фальсифікація продукції та інших товарів на споживчому ринку України: проблеми попередження та протидії / В. В. Голіна. - С. 228-232
  Стрельцов Є.Л.  Нові способи відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом: проблеми виявлення та попередження / Є. Л. Стрельцов. - С. 232-234
  Ємельянов В.П.  Запобігання злочинам у сфері господарської діяльності в системі заходів протидії фінансуванню тероризму / В. П. Ємельянов. - С. 234-238
  Дунаєва Т.Є.  Фактори, що обумовляють службову недбалість у сфері господарської діяльності (за матеріалами кримінальних справ) / Т. Є. Дунаєва. - С. 238-240
  Батиргареєва В.С.  Рецидивна злочинність у сфері господарської діяльності / В. С. Батиргареєва. - С. 240-243
  Кульбач С.О.  Правова активність та професійна деформація працівників державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України / С. О. Кульбач. - С. 243-246
  Сташис В.В.  Заключне слово / В. В. Сташис. - С. 246-248

Рубрики: Право кримінальне

Ключові слова (ненормовані): злочин у сфері господарства -- відповідальність за злочин

Анотація:   Видання містить матеріали науково-практичної конференції "Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності", організованої Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого та Інститутом вивчення проблем злочинності Академії правових наук України.

 
138 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 13 (226) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Благодаренко Л. Ю.  Методичні підходи до роботи з навчальною літературою у процесі вивчення фізики / Л. Ю. Благодаренко, С. Л. Василенко, С. О. Новикова. - С. 3-6
  Благодаренко Л. Ю.  Стандартизація освіти як головний чинник становлення системи навчання фізики у загальноосвітній школі / Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут, В. В. Чернявський. - С. 6-10
  Бодненко Т. В.  Використання комп'ютерних технологій при вивченні технічних дисциплін / Т. В. Бодненко, В. М. Власенко, В. І. Савченко. - С. 10-15
  Величко С. П.  Забезпечення НФЕ згідно вимог синергетичного підходу до його реалізації / С. П. Величко. - С. 16-20
  Галатюк М. Ю.  Проблема пріоритетності методів навчання в контексті розвитку навчально-пізнавальної компетентності з природничих предметів / М. Ю. Галатюк. - С. 20-25
  Галатюк Ю. М.  Методологічна культура у навчанні фізики як засіб і продукт творчої навчально-пізнавальної діяльності / Ю. М. Галатюк, Т. Ю. Галатюк. - С. 25-28
  Горобець О. А.  Прийоми ейдетики при вивченні фізики / О. А. Горобець. - С. 29-34
  Грудинін Б. О.  Проектно-дослідницька діяльність учнів з фізики (11 клас) / Б. О. Грудинін. - С. 34-40
  Дробін А. А.  З'ясування фізичного змісту сталої Планка у шкільному курсі фізики / А. А. Дробін. - С. 40-44
  Забара О. А.  Педагогічна синергетика крізь призму синергетики / О. А. Забара, С. П. Величко. - С. 44-48
  Заболотний В. Ф.  Електронний засіб навчального призначення "Фізика-7" / В. Ф. Заболотний. - С. 48-53
  Засекін Д. О.  Дворівневий підручник з фізики для профільної школи / Д. О. Засекін. - С. 53-58
  Іваницька Н. А.  Напрямки реформування фізичної освіти в Україні на початку XX століття / Н. А. Іваницька. - С. 59-63
  Коробова І. В.  Проектування уроку як засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики / І. В. Коробова. - С. 63-69
  Кузьменко О. С.  Вплив профільного навчання на формування компетентностей учнів з оптики / О. С. Кузьменко. - С. 69-74
  Кульчицький В. І.  Вивчення електричних струмів у різних середовищах на основі системи фундаментальних фізичних понять у профільних класах та на технічних спеціальностях вузів / В. І. Кульчицький. - С. 74-81
  Луценко Г. В.  Фундаменталізація української фізичної освіти в контексті нової освітньої парадигми / Г. В. Луценко. - С. 82-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матвійчук О. В.  Аналіз дослідження з проблеми наступності у навчанні фізики / О. В. Матвійчук. - С. 89-93
  Мисліцька Н. А.  Реалізація принципу історизму під час вивчення фізики в умовах інформатизації освіти / Н. А. Мисліцька. - С. 93-97
  Моклюк М. О.  Вивчення теми "Електричне поле" з використанням демонстраційних комп'ютерних моделей / М. О. Моклюк, А. В. Старчеус. - С. 97-102
  Остапчук М. В.  Розвиток в учнів критичного мислення (на прикладі розділу гідро- аеростатики в курсі фізики основної школи) / М. В. Остапчук. - С. 102-108
  Пасічна Л. І.  Використання веб-уроків у шкільному курсі фізики / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний. - С. 108-112
  Пінчук О. П.  Комплексна методика оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: компетентнісний підхід / О. П. Пінчук. - С. 112-116
  Савченко В. Ф.  Проблема формування уявлень учнів середньої школи про фізичні величини / В. Ф. Савченко. - С. 116-121
  Суховірська Л. П.  Особливості навчання фізики на основі синергетичного підходу / Л. П. Суховірська, М. І. Садовий. - С. 121-126
  Федчина О. М.  Фізичний експеримент як засіб активізації наукового пошуку учнів філологічного профілю / О. М. Федчина. - С. 126-130
  Хован І. В.  Методологічний підхід до роботи з обдарованими учнями у написанні робіт Малої Академії наук / І. В. Хован. - С. 130-134
  Чайковська І. А.  Формування предметної компетентності учнів старшої школи засобами інформаційно-комунікативних технологій / І. А. Чайковська. - С. 134-138
  Чернецький І. С.  Проектування навчальних середовищ на основі фрактальних властивостей їх складових / І. С. Чернецький. - С. 143
  Чижська Т. Г.  Актуальність модернізації методики формування природничонаукової компоненти знань в умовах гуманітаризації фізичної освіти / Т. Г. Чижська. - С. 143-148

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
139 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 60 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2013. - 588 с.

Зміст:
  Шемшученко Ю. С.  Концептуальні засади вдосконалення правового регулювання діяльності Національної академії наук України / Ю. С. Шемшученко, В. П. Нагребельний. - С. 3-13
  Оніщенко Н. М.  До питання про функціональну роль та значущість соціології права / Н. М. Оніщенко. - С. 14-20
  Плавич В. П.  Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права і внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) / В. П. Плавич. - С. 20-28
  Волинець В. В.  Забезпечення верховенства права як умова функціонуваня сучасної правової держави / В. В. Волинець. - С. 28-35
  Міма І. В.  Окремі аспекти визначення релігійного конфлікту як правової категорії / І. В. Міма. - С. 35-41
  Мисак О. І.  Міжнародно-правова відповідальність держав: окремі аспекти дослідження теорії та практики / О. І. Мисак. - С. 41-46
  Гольцова О. Є.  Нетипові соціальні регулятори як специфічні норми в системі соціального регулювання / О. Є. Гольцова. - С. 46-52
  Григоренко І. А.  Особливості правоохоронної (поліцейської) діяльності у Німеччині: теоретико-правовий аспект / І. А. Григоренко. - С. 52-58
  Калетник О. М.  До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М. Калетник. - С. 58-63
  Нелін О. І.  Інститут нотаріату в Україні та Росії (IX-XIX ст.): порівняльний аналіз / О. І. Нелін. - С. 64-69
  Оніщук М. В.  Організація влади в Україні: шляхи конституційного удосконалення / М. В. Оніщук, М. В. Савчин. - С. 70-79
  Антонов В. О.  Суспільство як об'єкт національної безпеки української держави / В. О. Антонов. - С. 79-84
  Омельченко Н. Л.  Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко. - С. 84-90
  Петришин-Дюг Г. Г.  Фінансування політичних партій: проблеми регулювання у сучасних державах / Г. Г. Петришин-Дюг. - С. 91-97
  Татенов М. Б.  Механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в некоторых странах мира / М. Б. Татенов. - С. 97-106
  Волкова Д. Є.  Рішення Європейського Суду з прав людини про свободу асоціацій у справах за участю України / Д. Є. Волкова. - С. 106-111
  Гулякевич А. В.  О необходимости оптимизации деятельности местных советов депутатов Республики Беларусь / А. В. Гулякевич. - С. 112-117
  Марчук О. Л.  До питання припинення повноважень члена Вищої ради юстиції / О. Л. Марчук. - С. 117-122
  Толкачова І. А.  Подвійне громадянство в Україні та країнах СНД: конституційно-правовий аспект / І. А. Толкачова. - С. 123-127
  Ієрусалімова І. О.  Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб, яких визнано біженцями в Україні / І. О. Ієрусалімова, Г. С. Тимчик. - С. 128-134
  Кулеба О. М.  Становлення та розвиток системи цивільного захисту на території України / О. М. Кулеба. - С. 134-140
  Кунцевич М. П.  Функції виконавчої влади / М. П. Кунцевич. - С. 140-145
  Жулавський С. А.  Фінансова відповідальність у системі юридичної відповідальності / С. А. Жулавський. - С. 146-151
  Івасин О. Р.  Окрема ухвала в адміністративному процесі як спосіб судового контролю / О. Р. Івасин. - С. 152-158
  Коцовська О. Л.  Суб'єкти адміністративно-правової охорони прав споживачів / О. Л. Коцовська. - С. 159-164
  Туи Ван Чан  Правовое регулирование молодежного туризма в развивающемся Вьетнаме / Туи Ван Чан. - С. 165-170
  Тули Х. А.  Коррупция в органах власти и противодействие ей в Ираке / Х. А. Тули. - С. 170-179
  Хаврук В. О.  Структура адміністративно-правового статусу Державної служби експортного контролю України / В. О. Хаврук. - С. 179-185
  Хуторян Н. М.  Статутні права та обов'язки сторін пенсійних правовідносин / Н. М. Хуторян. - С. 186-195
  Тімуш І. С.  Розвиток законодавства щодо цивільно-правового регулювання відшкодування моральної шкоди / І. С. Тімуш. - С. 195-201
  Соболь Є. Ю.  Правові гарантії забезпечення соціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Україні / Є. Ю. Соболь. - С. 202-208
  Синчук С. М.  Дискусійні питання теорії об'єкта соціально-страхових правовідносин / С. М. Синчук. - С. 208-213
  Мікуліна М. М.  Щодо інформаційної приватності фізичної особи / М. М. Мікуліна. - С. 214-218
  Мироненко В. П.  Місце прийомної сім'ї у системі форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / В. П. Мироненко. - С. 219-224
  Курылева О. С.  Основания прекращения трудового договора в трудовых кодексах Беларуси, России, Украины: теоретические проблемы определения понятия / О. С. Курылева. - С. 224-231
  Короэд С. О.  Вплив диспозитивності на ефективність правосуддя в цивільних справах / С. О. Короэд. - С. 231-236
  Вахонєва Т. М.  Юридичний зміст майнових прав виконавців як суб'єктів суміжних прав за законодавством України / Т. М. Вахонєва. - С. 236-244
  Борцевич П. С.  Корпоративні конфлікти: підстави виникнення та запобігання / П. С. Борцевич. - С. 244-248
  Карабань Я. А.  Поняття грошових зобов'язань у цивільному праві України / Я. А. Карабань. - С. 248-256
  Лапчевська О. Ф.  Застосування до батьків санкцій сімейно-правової відповідальності: теоретичний аспект / О. Ф. Лапчевська. - С. 256-262
  Бомбергер І. Л.  Особливості правового регулювання спеціального пенсійного забезпечення по інвалідності / І. Л. Бомбергер. - С. 262-269
  Синицька В. О.  Виконання договірних зобов'язань як елемент договірної дисципліни / В. О. Синицька. - С. 269-274