Результати пошуку:

На запит «класична теорія» знайдено записів: 146.


Бібліографічний опис Вибрати
1 87.6
К21

Карась, А.

        Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях [Текст] : монографія / А. Карась. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 520 с.

Зміст:
  Контекст Західної цивілізації і свобода. - С. 11-28
  Християнське одкровення. - С. 28-43
  Від міської громади до республіки. - С. 43-51
  Т. Гоббс про свободу, громадянське суспільство і державу. - С. 52-64
  Дж. Лок: спільнотворення громадянського суспільства. - С. 64-98
  Пошуки республіканських передумов соціальності. - С. 99-110
  Адам Фергюсон: етничний дискурс громадянського суспільства. - С. 110-134
  Громадське суспільство з погляду консерватора і революціонера: полеміка про свободу і рівність між Е. Берком і Т. Пейном. - С. 134-148
  І. Кант: громадський стан як здійснення свободи. - С. 149-1179
  Громадське суспільство як проблема метафізики Гегеля. - С. 180-233
  Громадське суспільство як умова підтримки демократії: теорія А. де Товквілля. - С. 234-257
  Чинники підтримки демократії і свободи. - С. 257-269
  Між "новим націоналізмом" і "новою свободою". - С. 269-281
  Антоніо Росміні: релігійно-правова модель громадського суспільства. - С. 282-313
  "Царство свободи" поза громадським суспільством: марксистська компенсація рівності. - С. 314-344
  Дискурсивні принципи і соціально-політична практика марксизму. - С. 344-350
  Альтернатива Масарика- Неру. - С. 350-357
  Особливості інтерпретації громадянського суспільства у ХХ столітті. - С. 358-386
  Теорія Джорджа Макліна. - С. 386-402
  Загроза громадянському суспільству. - С. 402-405
  Контури семіотичної інтерпретації. - С. 405-425
  Поняття і структура громадянського суспільства. - С. 425-429
  Європа і Україна: ретроспектива зближення. - С. 429-444
  Україна: соціальний маргінес чи самоврядна спільнота?. - С. 444-481

Рубрики: Філософія соціальна - Філософія історії

Ключові слова (ненормовані): соціальна філософія -- громадянське суспільство -- історія філософії -- теорія громадського суспільства -- свобода -- рівність -- демократія -- закони -- чинники підтримки

Анотація:   У монографії розглядаються витоки та еволюція ідеї громадського суспільства в пов'язанасті з дискурсивно-етничними практиками здійснення свободи. Проаналізовано класичні теорії та деякі некласичні інтерпретації громадського суспільства. Виявлено недетерміністичні передумови соціальних змін у новітніх умовах. Зроблено спробу висвітлити розвиток громадянського суспільства як семіотично-дискурсивний процес з урахуванням зокрема особливостей українського соціального і культурного розвитку.

 
2 65.02(0)
Б68

        Економічна теорія використання простору і класична теорія розміщення виробництва [Текст] : монография. -

Ключові слова (ненормовані): теорія ренти -- теорія кілець -- теорія загальної рівноваги Айсарда

 
3 22.315
Р31

Ребенко, О. Л.

        Основи сучасної теорії взаємодіючих квантових полів [Текст] : проект "Наукова книга" : монографія / О. Л. Ребенко. - К. : Наукова думка, 2007. - 538 с.

Рубрики: Фізика - Теорія квантових полів

Ключові слова (ненормовані): класична теорія вільних полів -- класична теорія взаємодіючих полів -- вторинне квантування полів -- квантова теорія взаємодіючих полів

Анотація:   Монографія присвячена систематичному викладенню основ сучасної квантової теорії поля. На відмінну від попередніх видань тут подано більш детальний аналіз логічного та математичного обгрунтування лагранжевого та гамільтованого підходів, описано проблеми введення взаємодії між полями, квантування тощо. Детально викладена теорія матриці розсіяння у рамках як теорії збурень, так і строгих методів конструктивної та евклідової теорії поля. Коротко викладені існуючі аксіоматичні підходи до квантової теорії полів, а також евклідова аксіоматична теорія. Останній розділ присвячений проблемам побудови квантового калібрувального поля методом континуальних інтегралів, розглянуто моделі електромагнітних, слабких і сильних взаємодій та існуючі підходи до їх об'єднання.

 
4 95.4
П52

Киченко, О.С.

        Функції образного слова у міфологізованому смисловому контексті (класичні теорії образу і проблеми функціональної поетики) [Текст] : сборник научных трудов / О. Киченко. -

Ключові слова (ненормовані): теорії образного слова -- символ

 
5 65.02(0)я73-1
Л63

Лісовицький, В. М.

        Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Лісовицький. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

Рубрики: Історія економіки

Ключові слова (ненормовані): теорія -- класична школа економічної науки -- еволюція класичної школи -- критика класичної школи -- економічне вчення марксизму -- маржиналізм

Анотація:   В навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямків економічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору.

 
6 65.010.11я73-1
Т48

Ткач, А. А.

        Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Ткач ; рец. : А. О. Задоя [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): теорія -- класичний інституціоналізм -- еволюційний інституціоналізм -- трансакційні витрати -- права власності -- теорема Коуза -- теорія контрактів -- теорія фірми

Анотація:   Розглянуті основні категорії і проблеми нової інституціональної економічної теорії в контексті класичного і нових напрямів інституціоналізму що розкривають основний зміст дисципліни "Інституціональна економіка".

 
7 22.251.1
Р51

Римар, О. М.

        Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини [Текст] : монографія / О. М. Римар. - Л. : Видавництво ЛДУ БДЖ, 2010. - 230 с.

Рубрики: Механіка - Теорія пружності

Ключові слова (ненормовані): теорія міцності -- розв'язання задач -- еквівалентні напруження -- система переміщень Буссінеска-Черруті

Анотація:   В монографії викладено в доступній формі результати авторських досліджень теорії контактної взаємодії тіл подвійної кривини. Основна увага звернена на узагальнені класичною теорією Буссінеска-Черруті задачі про контакт двох тіл під дією зовнішніх зусиль. Перша - про дію нормального зусилля стискання. Друга - про одночасну дію в контакті нормального та одноправлених дотичних зусиль, зв'язаних законом Амонтона-Кулона. Для обох задач сформовано нові коректні крайові умови та одержано нові розв'язки, підтверджені відомими експериментальнами дослідженнями.

 
8 87.6
Б55

Бех, Ю. В.

        Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі [Текст] : [монографія] / Ю. В. Бех, А. І. Слєпцов. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2012. - 404 с.

Рубрики: Філософія соціальна - Теорія управління

Ключові слова (ненормовані): управління соціальними мережами -- сучасна філософія управління Інтернетом -- логічне управління -- філософія управління

Анотація:   У монографії розглядаються сучасні ідеї, принципи, методи і формальні моделі складних систем управління у контексті становлення загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними і стемами. Виклад ґрунтується на філософії класичної теорії управління із зворотним зв’язком,??використанні методів математичного й імітаційного моделювання. Виокремлюються загальні і особливі властивості складних систем автоматичного управління і систем управління автоматизованих виробництві. Досліджуються принципи управління інформаційними технологіями для найскладніших систем, будь-коли створених людством, – операційних систем комп’ютерних технологій і глобальної мережі Internet.??Різноманіття і спільність принципів управління ілюструються актуальними завданнями управління в соціальних мережах і моделями лінгвістичного інтелектуального управління.

 
9 22.236.37я73-1
П27

Перестюк, М. О.

        Теорія стійкості [Текст] : навч. посіб. / М. О. Перестюк, О. С. Чернікова. - К. : Київський університет, 2012. - 104 с.

Зміст:
  Перший метод Ляпунова. - С. 3-51
  Метод функцій Ляпунова. - С. 52-100

Рубрики: Механіка - Динаміка

Ключові слова (ненормовані): стійкість розв'язків лінійних систем -- теорема Ляпунова -- функції Ляпунова -- дисипативні системи -- конвергентні системи

Анотація:   У посібнику, який містить два розділи "Перший метод Ляпунова" і "Метод функцій Ляпунова", стисло викладено основи класичної теорії стійкості. Зміст відповідає програмам спеціальних дисциплін "Стійкість розв'язків диференціальних рівнянь" і "Функції Ляпунова", що вивчаються на механіко-математичному факультеті.

 
10 83.3(4Укр)6-00
З41

Зборовська, Н. В.

        Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури [Текст] : монографія / Н. В. Зборовська ; наук. консультант М. Г. Жулинський. - К. : Академвидав, 2006. - 502 с.

Рубрики: Історія української літератури - Психоаналіз літератури

Ключові слова (ненормовані): психоісторія літератури -- онтогенез -- філогенез -- класичний цикл -- новітня українська література -- психоісторія модерної української літератури -- постмодерний цикл

Анотація:   У монографії розгорнуто авторський проект психоісторії української літератури. Вперше поєднано символічну теорію класичного психоаналізу, що приховує у собі код національної державності, з практикою новітньої української літератури, яка у своїх пророчих текстах моделює код української державності. Зіставлено аристократичний проект української літератури, де утверджується код національної державності, з маргінальними, в яких він руйнується. Основою дослідження є розрізнення імперського і національного суб'єктів у психоісторії літератури, що проявляється на психологічному, мовному, світоглядному і релігійному рівнях.

 
11 71.0я73-1
О75

        Основи культурології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України, Одеський держ. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.

Рубрики: Культурологія

Ключові слова (ненормовані): класичні теорії цивілізацій -- релігія в системі культури -- техніка в системі культури -- історія культури -- первісна культура

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.

 
12 87.812
О58

Оніщенко, О.

        Художня творчість: проект некласичної естетики [Текст] : монографія / О. Оніщенко. - К. : Інститут культурології АМУ, 2008. - 230 с.

Рубрики: Філософія - Естетика

Ключові слова (ненормовані): теорія художньої творчості -- самоаналіз митця -- некласична естетика -- художній проект

Анотація:   У монографії розглядається феномен художньої творчості - одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині ХІХ -ХХ ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Гюйо, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Е. Панофскі та ін). Автор використовує потенціал міжнародного діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовах ХХІ ст. У монографії реконструйовано один із наріжних принципів некласичної естетики - паритетний підхід. Теоретико-методологічниі розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабораторій видатних митців світу - Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейга, К. Манна, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.

 
13 22.314я73-1
В14

Вакарчук, І. О.

        Квантова механіка [Текст] : Підруч. / І.О. Вакарчук. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 784 с.

Рубрики: Фізика - Механіка квантова

Ключові слова (ненормовані): класичною -- рух частинки -- теорія збурень -- взаємодія атома з електромагнітним полем -- релятивістська квантова механіка -- теорія розсіяння

Анотація:   У підручнику подано послідовний виклад фізичних основ і математичного апарату квантової механіки та її застосування до різних задач. Матеріал книжки відповідає стандартній університетській програмі курсу квантової механіки й охоплює всі її розділи. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям зв'язку фізичних явищ із фундаментальною величиною - хвильовою функцією та її фазою, принципові суперпозиції, філософському трактуванню ймовірносної концепції квантової механіки, квантовій інформації. Подано також багато прикладів-задач, серед яких поряд із традиційними є оригінальні та такі, що їх звичайно не включають до підручників. Розв'язки цих невеличких проблем дадуть змогу читачеві глибше зрозуміти основний матеріал і контролювати його засвоєння. Нарис творення квантової механіки та історичні екскурси, що супроводжують основний матеріал, містять знання, які є необхідним елементом культури фізика. Невід'ємною частиною підручника є відступи та виноски, де подано цікаві задачі, часом може, несподівані, наведено аналогії з класичної механіки, теорії музики, мистецтва... Мета цього - звернути увагу читача на зв'язки між різними явищами, що охоплюють і людську діяльність, та продемонструвати силу й універсальність математики в їх аналізі.

 
14 22.127я73-1
К47

Клакович, Л. М.

        Теорія алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Клакович, С. М. Левицька, О. В. Костів. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 140 с.

Рубрики: Математика обчислювальна - Алгоритми

Ключові слова (ненормовані): оцінювання алгоритмів -- властивості алгоритмів -- класичні алгоритмічні системи -- важкорозв'язні задачі -- розробки ефективних алгоритмів -- алгоритмічна система

Анотація:   Розглянуто основні поняття та проблеми теорії алгоритмів; описано класичні алгоритмічні системи: нормальні алгоритми Маркова, рекрусивні функції, машини Тьюрінга, Поста, РАМ-машини; досліджено клас важкорозв'язних задач. Наведено деякі методи розробки ефективних алгоритмів. До кожної теми складено низку завдань для самостійної роботи.

 
15 22.171я73-2
Р12

Рабик, В. М.

        Основи теорії ймовірностей [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / В. М. Рабик. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 176 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): теорії ймовірності -- класична ймовірність -- статистична ймовірність -- додавання ймовірностей -- ймовірність гіпотез -- диспресія випадкової величини -- закон великих

Анотація:   В навчальний посібник увійшли розділи теорії ймовірностей, рекомендовані освітньо-професійною програмою Міністерства вищої освіти і науки України для студентів економічних та інженерних спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами та задачами для самостійної роботи. Основу посібника складає курс лекцій, який читався автором протягом багатьох років для студентів економічного та інженерних факультетів Львівського державного аграрного університету та інших ВНЗ.

 
16 74.20я73-1
Г16

Галузинський, В. М.

        Педагогіка: теорія та історія [Текст] : посібник для вузів / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. - К. : Вища школа, 1995. - 237 с.

Зміст:
  Загальні основи педагогіки. - С. 4-66
  Теорія виховання. - С. 67-143
  Терія навчання і освіти - дидактика. - С. 144-196
  Теорія змісту, організації та управління навчально - виховним процесом. Школознавство. - С. 197-226

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Теорія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): система освіти в Україні -- дидактичні основи процесу навчання -- методи і засоби навчання -- принципи навчання -- види

Анотація:   Викладено класичні основи теорії педагогіки, тенденції її розвитку та особливості цього процесу в Україні. Розглядаються в єдиному комплексі проблеми загальної педагогіки, методики виховної роботи, історії педагогіки і педагогічної майстерності. Висвітлюються основні положення теорії сучасного виховання в історичному і гносеологічному аспектах. Показано шляхи втілення педагогічної теорії в практику загальноосвітньої середньої школи країни. Враховано нові здобутки досліджень у галузі педагогіки. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну " Педагогіка ".

 
17 65.012.332в631
Е45

        Економіко-математичні моделі економічного зростання [Текст] : монографія / О. О. Бакаєв, В. І. Грицено, Л. І. Бажан та ін.; ред. : С. Ю. Ноткіна. - К. : Наукова думка, 2005. - 190 с.

Зміст:
  Економічне зростання та його складові. - С. 5-64
  Теоретичні моделі економічного зростання. - С. 65-110
  Сучасні підходи до економічного зростання. - С. 111-146
  Практика використання економіко-математичних моделей як інструменту удосконалення методів управління економікою. - С. 147-181
  Використання моделей економічного зростання в розвинених країнах та в країнах, що розвиваються. - С. 147-155
  Економетричні моделі економічного зростання для країн із перехідною економікою. - С. 155-176
  Особливості перехідної економіки України та економічне зростання. - С. 176-181

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): економічне зростання -- економіко-математичні моделі -- теорії економічного зростання

Анотація:   У монографії розглянуто теоретичні узагальнення щодо сутності економічного зростання, його показники, типи та фактори, що впливають на темпи зростання. Наведено економіко-математичні моделі класичної економічної теорії: кейнсіанські, посткейнсіанські, неокласичні. Розглянуто моделі, які враховують сучасний розвиток економічних систем не тільки розвинених країн, а й тих, що розвиваються, та країн з перехідною економікою. Поданий матеріал систематизовано, що дає змогу враховувати найбільш суттєві фактори впливу на економічне зростання на сучасному етапі розвитку.

 
18 22.17я73-1
О75

        Основи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навч. посіб. для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових навч. закл. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький, О. П. Приставка, П. О. Приставка. - К. : КВІЦ, 2003. - 432 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): дискретний ймовірнісний простір -- довільний ймовірнісний простір -- випадкові величини -- граничні теореми -- випадкові процеси -- первинний статистичний аналіз

Анотація:   У посібнику систематично, на сучасному науковому рівні, стосовно задач інформаційного забезпечення автоматизованої обробки результатів спостережень і імітаційного моделювання, викладено класичні розділи теорії імовірностей та статистичні процедури обчислювальної технології систем обробки даних.

 
19 65.012я73-1
М23

Манків, Г. Н.

        Макроекономіка [Текст] : підручник для України / Грегорі Н. Манків ; наук. ред. пер. з англ. : С. Панчишина. - К. : Основи, 2000. - 588 с.

Рубрики: Макроекономіка - Загальна теорія

Ключові слова (ненормовані): відкрита економіка -- гроші -- інфляція -- економічне зростання -- економічні коливання -- безробіття -- фіскальна політика -- монетарна політика -- інвестиції -- теорія

Анотація:   Цей відомий американському читачеві спеціалізований підручник з макроекономіки українською мовою видається вперше. Переклад зроблено з останнього, четвертого видання, яке щойно вийшло у США. Зазначене видання значною мірою перероблено і доповнено новим матеріалом. Автор вдало поєднує поглиблений аналіз сучасних економічних моделей з доступністю і стислістю викладання матеріалу. Подано принципи кейнсіанської і класичної економічних теорій та моделі, розроблені за останні десятиліття. Особливу увагу приділено питаням виробництва і розподілу національного доходу, економічного зростання, безробіття, грошей та інфляці, відкритої економіки, економічних коливань та фіскальної і монетарної політики. Підручник містить цікавий фактичний матеріал, приклади практичного використання теоретичних положень. Для зручності найширшого кола читачів подано "Словник понять і термінів" базової економічної термінології.

 
20 66.1(0)5я73-1
К43

Кирилюк, Ф. М.

        Політологія Нової доби [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк. - К. : Академія, 2003. - 303 с.

Рубрики: Політологія

Ключові слова (ненормовані): класичний марксизм -- теорія політики Макса Вебера -- політичні погляди Карла Каутського -- теорія еліт Вільфредо Парето -- політичний

Анотація:   У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу.

 
21 65.584.2
Б91

Бураковський, І.

        Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. - К. : Основи, 2000. - 241 с.

Зміст:
  Основи класичної теорії міжнародної торгівлі. - С. 7-36
  Неокласична теорія міжнародної торгівлі. - С. 36-59
  Порівняльна перевага та забезпеченість країни факторами виробництва. - С. 71-111
  Альтернативні концепції міжнародної торгівлі. Внутрішньогалузевий обмін. - С. 116-144
  Інструменти зовнішньоторгівельної політики.. - С. 163-204
  Деякі практичні аспекти зовнішньоторгівельної політики. - С. 216-241

Рубрики: Економіка світова - Торгівля міжнародна

Анотація:   У книжці в стислій формі аналізуються основні складові частини сучасної теорії міжнародної торгівлі. Поруч з розглядом класичної та неокласичної концепції міжнародного торговельного обміну дається характеристика найбільш відомих альтернативних моделей. З позицій неокласичного аналізу розглядається механізм інструментів зовнішньоторговельної політики та наслідки його застосування, теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції. Книжка знайомить читача з роботами відомих закордонних вчених-економістів з проблем міжнародної торгівлі, які поки що маловідомі українській науковій громадськості.

 
22 22.21я73-1
Є41

Єжов, С. М.

        Класична механіка [Текст] : підруч. для фіз. ф-тів ун-тів / С. М. Єжов, М. В. Макарець, О. В. Романенко. - К. : Київський університет, 2008. - 480 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): класична механіка -- Закони Ньютона -- Закони збереження у системі частинок -- рух у центральному полі -- розсіювання частинок

Анотація:   Висвітлено розділи теорії, що вважаються класичними та є основою побудови навчальних програм більшості університетів. Схема викладання відображає історію розвитку дисципліни - від векторної механіки Ньютона до аналітичної динаміки: детально розглянуто апарат механіки Ньютона (із традиційними застосуваннями до задачі руху у центральному полі та розсіяння), аналітичної механіки Лагранжа, канонічних рівнянь руху, теорії канонічних перетворень і варіаційного принципу. Окрему увагу приділено основам механіки суцільного середовища на феноменологічному рівні. Для ілюстрації тверджень у мінімальному обсязі наведено задачі.

 
23 83 кр
К47

        Класична спадщина і художнє мислення [Текст] : до 60-річчя М.І.Борецького. - Дрогобич : Коло, 2001. - 226 с.

Зміст:
  Проблеми теорії культури. - С. 6-32
  Історіософія і символізм культури. - С. 44-81
  Класичні традиції і художнє мислення новітніх епох. - С. 85-158
  Методологічні проблеми літературознавчих досліджень. - С. 169-178

Рубрики: Борецький М. І. - про нього дослідник античності
Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): теорія культури -- методологія літературознавства -- жанротворення -- лінгвосеміотика тексту -- поетика

Анотація:   Збірник, присвячений 60-річчю М.І.Борецького, висвітлює актуальні методологічні проблеми сучасного літературознавства, зокрема, рецепцію класичних ідей у новітній словесності. Провідна ідея книги полягає у ствердженні постійного історико- культурного діалогу між класичною творчістю і сучасним художнім процесом.Авторів цікавлять проблеми жанротворення, сюжетно- композиційної єдності, поетики, лінгвосемітики тексту.

 
24 67.0
Д42

Джолос, С. В.

        Етатистські основи державності [Текст] : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 252 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): етатистська політико-правова теорія -- цінність держави -- класична етатистська держава

Анотація:   Монографія кандидата юридичних наук С. В. Джолоса присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико-історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обгрунтовано визначну цінність держави. Розкрито поняття, види та особливості сучасної держави. Сформульовано поняття етатизму та етатистської держави. Виявлено єство класичної етатистської держави та сутність, особливості статистики і динаміки та основні засади ефективності функціонування сучасної етатистської держави.

 
25 83.011.7
Н34

Науменко, А. М.

        Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики) [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / А. М. Науменко. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 416 с.

Рубрики: Теорія літератури - Поетика

Ключові слова (ненормовані): аналіз художнього тексту -- лінгвопоетика -- одиниці тексту -- порівняльний аналіз тексту

Анотація:   Навчальний посібник зіставляє й характеризує класичні та новітні теорії вивчення тексту (насамперед художнього) і на цій базі обгрунтовує новий, оригінальний, комплексний підхід до нього, щоб розкрити перш за все прагматичну функцію лінгвальної і нелінгвальної одиниці тексту (тобто задум автора і його стильове втілення). Цей лінгвопоетичний (або філологічний) аналіз вдало і виразно проілюстровано на багатьох німецькомовних , українських та російських текстах).

 
26 22.3я73-1
В68

Воловик, П. М.

        Фізика [Текст] : підруч. для ун-тів : повний курс в одному томі / П. М. Воловик. - К. : Перун, 2005. - 864 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): фізичні основи механіки -- молекулярна фізика -- термодинаміка -- електрика -- електромагнетизм -- оптика -- атомна фізика -- ядерна фізика

Анотація:   У книзі на основі досягнень сучасної фізики та її практичного застосування послідовно і цілісно викладено зміст основного, базового курсу фізики для технічних, технологічних та педагогічних університетів. В ній розглянуто основи класичної механіки, спеціальної теорії відносності, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, оптики, атомної фізики, елементи квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра й елементарних частинок. У кожному розділі дається необхідна кількість прикладів розв'язування різноманітних задач (всього їх у книзі понад 300), ознайомлення з якими сприятиме підготовці студентів до вивчення загальноінженерних та спеціальних дисциплін. Виклад теоретичного матеріалу та розв'язування задач автор здійснює на основі сучасного математичного апарату.

 
27 88. я21
К77

Крайніков, Е. В.

        Психологія розвитку [Текст] : словник-довідник / Е. В. Крайніков. - К. : Арістей, 2004. - 260 с.

Рубрики: Психологія вікова - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку людини -- психічний розвиток в отногенезі -- дослідження в галузі психології -- психологія зрілого віку -- геронтопсихологія

Анотація:   Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати найсучасніших досліджень у галузі психології розвитку; охоплені усі вагомі персоналії та школи, що займалися відповідною проблематикою. Найбільша увага традиційно приділяється проблематиці дитячої психології. Разом з тим, у словнику представлені матеріали з психології зрілого віку та геронтопсихології. Концепція словника побудована таким чином, що читачеві подається цілісне уявлення про психологію розвитку, а окремі інтерпретування у зв'язку з дотичними до них. З цією метою у статях словника широко використані перехресті посилання на інші поняття.

 
28 63.3(0)-7я73-2
Т33

        Теорія та історія світової і вітчизняної культури [Текст] : курс лекцій / Бичко А. Д., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін.. - К. : Либідь, 1992. - 392 с.

Зміст:
  Предмет і методологія теорії та історії світової і вітчизняної культури. - С. 7-64
  Світова культура в історичному контексті. - С. 65-162
  Історична типологія культури. - С. 163-310
  Мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку. - С. 311-384
  Соціокультурний контекст викладання твору (замість післямови). - С. 385-389

Рубрики: Історія культури

Ключові слова (ненормовані): основні етапи розвитку культури -- історія та теорія мистецтва

Анотація:   Це один з перших навчальних посібників, присвячених питанням теорії та історії світової і вітчизняної культури. Послідовно викладаються основні етапи розвитку культури, розглядаються специфіка класичних та сучасних її теорій. Значна увага приділяється питанням історії української культури, соціальної зумовленості її тематичного та жанрового розвитку. Окремий розділ присвячений історії та теорії мистецтва. Представлені нові уявлення філософів та мистецтвознавців щодо напрямів і способів подальшого розвитку мистецтва.

 
29 65.02(0)
Б68

Блауг, М.

        Економічна теорія в ретроспективі [Текст] : монографія / М. Блауг; пер. з англ. І. Дзюба. - К. : Основи, 2001. - 670 с.

Зміст:
  Меркантилізм. - С. 30-36
  Фізіократія. - С. 42-48
  Сміт А.  Путівник по "Багатству народів" / К. Маркс. - С. 52-76
  Теорія народонаселення. - С. 78-85
  Система Рікардо. - С. 96-113
  Закон ринків Се. - С. 149-163
  Теорія перевиробництва Малтуса. - С. 164-173
  Мід Д.С.  Принципи політичної економії / Д.С. Мід. - С. 176-213
  Марксова економічна наука. - С. 214-247
  Маркс К.  Путівник по "Капіталу" / К. Маркс. - С. 248-268
  Виникнення граничної корисності: абсолютистське чи релятивістське тлумачення?. - С. 270-281
  Джевонс. - С. 282-289
  Курно про максимізацію прибутку. - С. 290
  Дюпюї та французька інженерна традиція. - С. 292-293
  Теорія граничної продуктивності Тюнена. - С. 294-295
  Маршалова економічна наука: корисність і попит. - С. 299-334
  Гранична продуктивність і ціни виробничих факторів. - С. 382-444
  Теорія відсотка Бем-Баверка. - С. 446-452
  Середній період виробництва. - С. 453-466
  Теорія відсотка Фішера. - С. 471-482
  Загальна рівновага Вальраса. - С. 506-512
  Економічна теорія добробуту Парето. - С. 523-544
  Економічна теорія використання простору і класична теорія розміщення виробництва. - С. 546-559
  Неокласична теорія грошей, відсотка і цін. - С. 560-584
  Кейнсівська система. - С. 584-592

Рубрики: Економічна теорія

 
30 65.01
Б83

Бортіс, Г.

        Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 557 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): політична економія -- система політичної економії -- класико-кейнсіанська політична економія -- альтернативна теорія економічної політики -- неокласична теоретична

Анотація:   Банкротство центрально планового соціалізму та проблеми, виникають при капіталістичній системі, зумовлюють необхідність пошуку серединного шляху між двома доктринами. В цій книжці показано, що синтез класичної та Кейнсової економічних теорій може служити основою цієї серединної системи. Спочатку розглядається монетарно-виробнича економіка, а далі автор розробляє систему, що пов'язує політичну економію з іншими суспільними науками, - соціологією, правом, політологією (у традиційному розумінні), підкреслюючи таким чином єдність суспільних наук.

 
31 60.822
Р32

Рева, О. М.

        Рішення на кожному кроці і... з посмішкою [Текст] : посібник для допитливих / О. М. Рева. - Кіровоград : Поліграфічні послуги, 2007. - 308 с.

Рубрики: Управління соціальне - Прийняття рішення

Ключові слова (ненормовані): прийняття раціональних рішень -- психологічна теорія рішень -- менеджмент управління -- теорія ігор -- прийняття управлінських рішень -- контроль ризику

Анотація:   У посібнику в науково-популярній формі викладені основні методи, алгоритми, технології прийняття раціональних рішень з використанням експертних процедур. Особлива увага приділяється процесам вибору в умовах ризику. Розглянуті класичні критерії та основи теорії ігор. Визначені характерні риси людини, які впливають на її поведінку під час прийняття рішення.

 
32 65.012
Г65

Гончар, М. С.

        Фондовий ринок і економічний ріст / М. С. Гончар. - : Обереги, 2001. - 826 с.

Зміст:
  Класична теорія контрактів з опціонами. - С. 8-410
  Економіка за умов невизначеності. - С. 411-689
  Фондовий ринок. - С. 690-812

Рубрики: Економічна теорія - Математична економіка

Ключові слова (ненормовані): теорія контрактів з опціонами -- теорія випадкових процесів -- статистична теорія вартості -- ринок цінних паперів -- економетрія -- теорія

Анотація:   У монографії викладено теорію контрактів з опціонами, страхування, економічної рівноваги, економічної динаміки та моделювання процесів на фондовому ринку. Розрахована на науковців і спеціалістів-практиків, що займаються моделюванням економічних процесів, застосуванням теорії опціонів для розрахунків справедливої ціни контракту з опціоном і геджових стратегій інвесторів на фондовому, валютному та інших ринках, розробкою економічної політики на макроекономічному й регіональному рівнях.

 
33 87.3(0)6я73-1
Е74

Єрмоленко, А. М.

        Комунікативна практична філософія [Текст] : підручник / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 487 с.

Рубрики: Історія філософії - Практична філософія

Ключові слова (ненормовані): філософІя практична -- комунікативна трансформація філософії -- етичні норми -- комунікативна теорія суспільства -- етика та політика -- етика та

Анотація:   Підручник присвячено висвітленню проблем сучасної практичної філософії як прикладної етики, які розробляють на засадах комунікативної парадигми К.-О. Апель, Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Кульман, П. Ульріх, В. Гьосле. Це проблеми дискурсивного обгрунтування принципів моралі, взаємовідношення універсалістських норм з цінностями традиційних етосів соціокультурних життєвих форм, функціонування моральних належностей у системах сучасного суспільства - політиці, економіці, науці тощо. Зміст комунікативної теорії розкривається у порівнянні з класичною філософією моралі, а також на тлі дискусії її представників з теоретиками постмодернізму, неоконсерватизму, комунітаризму, неомарксизму, системної теорії тощо. Обгрунтовується значення комунікативної етики відповідальності для ціннісної переорієнтації та духовно-морального оновлення суспільства, розв'язання політичних та етнічних конфліктів, вирішення екологічних проблем. Праця містить також переклади статей провідних представників комунікативної філософії К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, В. Гьосле.

 
34 60.5я73-1
С40

Сірий, Є. В.

        Соціологія; Загальна теорія; Історія розвитку; Спеціальні та галузеві теорії [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти / Є. В. Сірий; М-во освіти і науки України. - К. : Атіка, 2004. - 480 с.

Рубрики: Соціологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): дослідження -- протосоціологія -- класична соціологія -- соціологія Росії -- новітня соціологія -- галузеві соціологічні теорії -- символічний інтеракціонізм -- неофункціоналізм -- постмодернізм

Анотація:   Задумом автора було якнайширше охопити значущі складові елементи у структурі соціологічних знань: від загальної соціологічної теорії, історії соціології - до практично-методологічних та галузево-прикладних його складових.

 
35 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 3 (30) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2003. - 142 с.

Зміст:
  Киченко О.  Функції образного слова у міфологізованому смисловому контексті (класичні теорії образу і проблеми функціональної поетики) / О. Киченко. - С. 3-6
  Мацапура В.  Роман П. Куліша "Михайло Чарнішенко, или Малороссия восемдесят лет назад": особливості проблематики і літературний контекст / В. Мацапура. - С. 7-10
  Зінченко Н.  Гумор і сатира в ідеологічних творах І. С. Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 10-13
  Онищенко Т.  Образ України у творчості Мусія Кононенка / Т. Онищенко. - С. 13-16
  Ленська С.  Деякі стильові домінанти лірики Наталії Лівицької-Холодної / С. Ленська. - С. 16-19
  Ковальчук Т.  Символіка світоглядної парадигми в поезії Ліни Костенко / Т. Ковальчук. - С. 20-27
  Скобельська О.  Рецепція Гоголівської художньої картини світу в українській "Химерній прозі" / О. Скобельська. - С. 28-30
  Дереза Л.  До питання про фольклорні та літературні джерела казки С. Аксакова "Червоненька квіточка" / Л. Дереза. - С. 30-34
  Лавров В.  "Завиднілася і на донській землі кровиця..." (зображення повстання донських козаків навесні 1918 року у романі М. Шолохова "Тихий Дон") / В. Лавров. - С. 38-41
  Чередник Л.  Пушкінські мотиви у повісті М. Булгакова "Записки на манжетах" / Л. Чередник. - С. 41-43
  Маркович Я.  Жанрова організація роману Б. Пастернака "Доктор Живаго" в оцінці критиків і літературознавців / Я. Маркович. - С. 44-48
  Кушнірова Т.  Символіка кольорів у трилогії Андрія Платонова "Котлован\" / "Чевенгур". - С.  "Ювенільне море"\"
  Репало Я.  "Природа, мир, тайник вселенной..." (ідейно-естетична функція пейзажу в ліриці Бориса Пастернака) / Я. Репало. - С. 54-57
  Троцик О.  Еволюція образу ліричної героїні в поемі "У самого моря" А.Ахматової / О. Троцик. - С. 57-59
  Ніколенко О.  Із історії жанрів японської лірики (танка, ренга, хоку) / О. Ніколенко. - С. 62-68
  Корж Г.  Деякі особливості романів Е. Уортон "Притулок радості\" / К. шопін "Пробудження" та У. Кезер "Моя Антонія"\". - С. Г. Корж. - 68-71,
  Безобразова Л.  Перестороги Івліна Во (1903-1966) / Л. Безобразова. - С. 75-77
  Корнєва Л.  Григорій Сковорода як оратор / Л. Корнєва. - С. 78-82
  Тупиця О.  Проблема визначення безеквівалентних одиниць сучасної української мови / О. Тупиця. - С. 85-90
  Валюх З.  Дериваційні відношення між конкретною і типовою парадигмами у словотворі / З. Валюх. - С. 102-107
  Валюх Г.  Ресурси ад'єктивного словотвору сучасної англійської мови / Г. Валюх. - С. 107-110

 
36 22.3
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Фізико-математичні науки Вип. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 266 с.

Зміст:
  Верьовкіна Г. В.  Інтерполяційні зображення для деяких класів випадкових полів / Г. В. Верьовкіна. - С. 7-9
  Гудзенко С. В.  Відношення Гріна на фактор степені нескінченної симетричної групи / С. В. Гудзенко. - С. 10-13
  Єфіменко С. В.  Розподіл відстаней між трьома випадковими точками на сфері / С. В. Єфіменко, К. В. Рибасов. - С. 14-16
  Жучок Ю. В.  Про декомпозиції повної напівгрупи матриць / Ю. В. Жучок. - С. 17-20
  Кандрьонкін А.  Про клас інверсних моноїдів ко-скінченних порядкових автоморфізмів множини Z / А. Кандрьонкін. - С. 21-23
  Кулаковська І. В.  Сагайдаки та індекси квазіфробеніусових кілець / І. В. Кулаковська. - С. 24-27
  Личак Д. П.  Глобальна класифікація функцій з простими особливостями на поверхнях / Д. П. Личак. - С. 28-31
  Романенко С. О.  Ймовірність банкрутства страхової компанії з випадковими субгауссовими величинами полісів та субгауссовими страховими виплатами / С. О. Романенко. - С. 32-35
  Таращанський М. Т.  Про існування доповнення у гратах підалгебр булевої алгебри / М. Т. Таращанський, Н. Ю. Щестюк. - С. 36-38
  Швиров В. В.  Проективні модулі над напівланцюговими кільцями / В. В. Швиров. - С. 39-43
  Яковенко Т. О.  Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp / Т. О. Яковенко. - С. 44-48
  Богданов В. Р.  Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини / В. Р. Богданов. - С. 51-56
  Ковальчук Б. П.  Імпульсне моментне збудження руху резервуару з рідиною при похилому русі системи / Б. П. Ковальчук, О. С. Лимарченко. - С. 57-60
  Креневич А. П.  Дослідження асимптотичної еквівалентності сингулярних диференціальних рівнянь з нелінійною правою частиною / А. П. Креневич. - С. 61-64
  Куценко О. Г.  Аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі термопружності, що відповідає термоудару двошарового циліндру / О. Г. Куценко, О. М. Харитонов, Г. М. Зражевський. - С. 65-70
  Лібов Д.  Осесиметричні коливання циліндра / Д. Лібов. - С. 71-74
  Моргунов М. О.  Згин пружної смуги штампом / М. О. Моргунов, В. І. Острик. - С. 75-78
  Мосеєнков Б. І.  Про ідеї та асимптотичні методи нелінійної механіки академіка М. М. Боголюбова та їх подальший розвиток і специфіка застосування цих знань в освіті студентів державних університетів України / Б. І. Мосеєнков, Ю. Б. Мосеєнков. - С. 79-84
  Сахно Н. В.  Визначення критичних розмірів несуцільностей в теплообмінних трубах парогенераторів АЕС з ВВЕР для обгрунтування критерію глушіння труб / Н. В. Сахно [и др.]. - С. 85-90
  Таран Є. Ю.  Реологічна поведінка розведеного розчину макромолекул Зімма у течіях з однорідним полем швидкості / Є. Ю. Таран, Р. Я. Кондрат. - С. 91-96
  Демиденко С. В.  Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності / С. В. Демиденко. - С. 99-102
  Завершинський М. В.  Моделювання механіки зміщень м'яких тканин тіла людини / М. В. Завершинський. - С. 103-106
  Копитіна І. О.  Інструментальні програмні засоби динамічної інкапсуляції мультимедійної інформації у WEB сторінки / І. О. Копитіна. - С. 107-112
  Марценюк В. П.  Фармакокінетична модель керування патологічним процесом / В. П. Марценюк, І. Є. Андрущак. - С. 113-118
  Мащенко С. О.  Достатні умови індивідуальної оптимальності / С. О. Мащенко. - С. 119-124
  Нікітін А. В.  Теореми існування і єдності розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі / А. В. Нікітін. - С. 125-128
  Омардибірова В. Н.  Модель вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів / В. Н. Омардибірова. - С. 129-134
  Полоцький С. В.  Про моменти збіжних випадкових рядів та границь мартингалів, пов'язаних з гіллястим випадковим блуканням / С. В. Полоцький. - С. 135-140
  Порхун О. В.  Алгоритм пошуку оптимальної вибірки для вирішення задач класифікації багатовимірних об'єктів, його обчислювальна складність / О. В. Порхун. - С. 141-144
  Репецький С. П.  Теорія спінового транспорту в магнітовпорядкованих кристалах / С. П. Репецький, О. Г. Наконечний, Б. В. Стащук. - С. 145-148
  Терещенко В. М.  Принцип зводимості в задачах обчислювальної геометрії / В. М. Терещенко. - С. 149-154
  Черниш Р. І.  Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери / Р. І. Черниш. - С. 155-158
  Шарапов М. М.  Ймовірносний метод розв'язку одної перколяційної задачі / М. М. Шарапов. - С. 159-162
  Безпалий Є. В.  Стимульоване оксидування поверхні Si(001) в присутності субмоношарового покриття хрому / Є. В. Безпалий [и др.]. - С. 165-168
  Григорук В. І.  Відновлення профілю поверхні за відліками двох часткових похідних у двокоординатному лазерному скануючому диференційно-фазовому мікроскопі / В. І. Григорук, Ю. В. Пільгун, Є. М. Смирнов. - С. 169-174
  Григорук В. І.  Міліметрова рефлектометрія тіла людини та води / В. І. Григорук, С. Г. Понежа. - С. 175-178
  Данько В. П.  Вплив аберацій голографічних мікролінз та параметри сенсора хвильового фронту / В. П. Данько. - С. 179-181
  Івашко М. А.  Особливості поведінки ВАХ манганітів під дією електричних та магнітних полів / М. А. Івашко, В. Ю. Малишев, О. В. Прокопенко. - С. 182-184
  Клешич М. М.  Використання мікроконтролера ATtiny 2313 для розгортки спектру монохроматора / М. М. Клешич [и др.]. - С. 185-189
  Коротков П. А.  Декомпозиція та моделювання спектра КР підсилення в одномодових оптичних волокнах / П. А. Коротков, Г. С. Фелінський. - С. 190-199
  Сутягіна Н. С.  Двоканальний сканер хвильового фронту детектування локальних особливостей поверхні / Н. С. Сутягіна, М. М. Котов, В. А. Нікірін. - С. 200-203
  Юдіна О. С.  Зв'язний стан масиву джозефсонівських контактів / О. С. Юдіна, О. В. Прокопенко. - С. 204-206
  Юштін К. Е.  Похибка вимірювання об'єктів з фазовою анізотропією динамічним Мюллер-поляриметром з модуляцією фазового зсуву / К. Е. Юштін, О. П. Толочин. - С. 207-212
  Альохін О. Д.  Ван-дер-Ваальсова модель газу флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки / О. Д. Альохін, Б. Ж. Абдікарімов, Л. А. Булавін. - С. 215-218
  Барабаш Ю. М.  Застосування вейвлет-перетворень до вивчення кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах / Ю. М. Барабаш [и др.]. - С. 219-228
  Ващенко В. М.  Алгоритм викриття ознак підготовки землетрусу з осередком у сейсмонебезпечних районах засобами системи сейсмічного групування ГЦСК НКАУ / В. М. Ващенко, Ю. О. Гордієнко, В. М. Мамарєв. - С. 229-234
  Ващенко В. М.  Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних граток / В. М. Ващенко, Є. А. Лоза, Ж. І. Патлашенко. - С. 235-242
  Макара В. А.  Структурний стан вуглецю в кераміці системи TiB2 - C отриманої методом твердофазного синтезу / В. А. Макара, І. Ф. Казо, О. Д. Мавланова. - С. 243-246
  Мельниченко М. М.  Вплив хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на антивідбиваючі характеристики / М. М. Мельниченко. - С. 247-250
  Ніколюк П. К.  Дегібридизація в сполуках RAI2Si2 / П. К. Ніколюк, В. Г. Дзісь. - С. 251-256
  Пурський О. І.  Теплопровідність простих молекулярних речовин при фазовому переході кристал-рідина / О. І. Пурський, В. М. Сисоєв. - С. 257-262
  Стащук В. С.  Вплив структурних перетворень на оптичні властивості тонких плівок кобальту / В. С. Стащук, Р. І. Хакімов, О. П. Полянська. - С. 263-266

Анотація:   У віснику містяться результати нових дослдіджень у різних галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики.

 
37 О45

Ожеван, М. А.

        Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства [Текст] : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов. - Київ : Видавництво НІСД, 2017. - 272 с.

Рубрики: Соціологія суспільства

Ключові слова (ненормовані): конвергентне суспільство -- філософська техно-антропологія -- трансгуманізм -- ліберизм -- інформаційне суспільство -- інноваційні рейтинги України

Анотація:   У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов'язаного з новою якістю технологічних втручань у природу людини. Розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознаки трансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху. Ґрунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови "цифрового суверенітету"). Окремішньо проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу. Піддано ґрунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в контексті розвитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови національної інноваційної системи.

 
38 22.161.8я73-1
М74

Моклячук, М. П.

        Варіаційне числення. Екстремальні задачі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Моклячук. - К. : 2004. - 384 с.

Рубрики: Математичний аналіз - Теорія екстремальних задач

Ключові слова (ненормовані): екстремуми функцій однієї змінної -- задачі Лагранжа -- теорема Хана-Банаха -- частинні похідні -- формула Тейлора -- теорема Люстерніка

Анотація:   Викладена теорія варіаційного числення. Показано як розв'язувати класичні задачі (задачі Лагранжа, Больца, ізопериметричні задачі тощо). Наведені основні положення теорії оптимального керування, в основу якої покладено принципи максимуму Понтрягіна, що узагальнює принцип невизначених множників Лагранжа. За принципом максимуму та методом динамічного програмування розв'язанні задачі Майера, Лагранжа, Больца. Серед цих задач, зокрема, задача про посадку космічного апарата на поверхню Місяця, про запуск штучного супутника Землі. Принцип максимуму Понтрягіна застосовано для аналізу економічної моделі Леонт'єва.

 
39 31.211я73-1
О75

        Основи теорії кіл [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, Рибін І. О. ; за ред. В. - Х. : Компанія СМІТ, 2008. - 559 с.

Рубрики: Електротехніка - Електричне коло

Ключові слова (ненормовані): часовий метод аналізу перехідних процесів -- класичний метод аналізу перехідних процесів -- перехідні процеси в колах -- характеристика

Анотація:   У другій частині підручника розглянуто такі теми: аналіз перехідних процесів класичним, часовим і операторним методами; багатоплюсники; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл; нелінійні кола. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв'язування задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

 
40 22.161я73-1
Л99

        Математичний аналіз підруч. для мат. спец. ун-тів : у 2 ч.. - : 1992. - 495 с.

Рубрики: Математичний аналіз - Диференціальне числення

Ключові слова (ненормовані): диференціальне числення -- интегральне числення -- ряди -- математичний аналіз

Анотація:   Викладено класичний математичний аналіз з основами теорії функцій дійсної та комплексної змінних, а також елементи функціонального аналізу. Розглянуто топологічне і метричне поняття границі послідовності. Повністю висвітлено теорію дійсного числа за Вейєрштрассом. Диференціальне числення побудовано на ідеях Ферма - Лангранжа для функцій дійсної та комплексної змінних. В интегральному численні розглядається інтеграл Ньютона - Лейбніца. Досить повно викладено теорію інтегралів Рімана й Стілтьєса. Значну увагу приділено практичним застосуванням похідної й інтеграла.

 
41 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 210 с.

Зміст:
  Тимченко А.  Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / А. Тимченко. - С. 5-8
  Гаврилюк Н.  Традиційні сюжети: архетип дерева / Н. Гаврилюк. - С. 8-11
  Касмалиев  "Трагическое\" / "судьба" в европейской эстетической мысли\". - С.  Касмалиев. - 12-16,
  Табакова Г.  Міжродовий статус ліричної прози / Г. Табакова. - С. 22-25
  Стороха Б.  До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до XX століття / Б. Стороха. - С. 25-30
  Кибалка Е.  Образ океана в волшебной сказке и научной фантастике / Е. Кибалка. - С. 31-37
  Малішевська І.  Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська. - С. 37-40
  Матвєєва О.  Жанрова специфіка літературного щоденника / О. Матвєєва. - С. 41-47
  Корнієнко І.  Трансмодалізація оповіді в романі (на матеріалі роману Ірен Неміровскі "Собаки та вовки") / І. Корнієнко. - С. 47-54
  Лівицька І.  "В лабіринтах людської душі" (історія дослідження художнього психологізму української літератури) / І. Лівицька. - С. 54-60
  Захарчук Н.  Філософія Шопенгауера й постмодернізм / Н. Захарчук. - С. 61-63
  Шавошкина Н.  Особливості реалізації топосів свята та маски в східнослов'янському постмодернізмі (на матеріалі російської та української прози) / Н. Шавошкина. - С. 64-70
  Деревецька А.  Категорії автора і читача у світлі художньої комунікації на матеріалі роману "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича / А. Деревецька. - С. 70-73
  Бербенець Л.  Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець. - С. 74-77
  Венгринюк Х.  Центр як фобія у новелах Тадеуша Ружевича "Гріх" і Тані Малярчук "Родимка" / Х. Венгринюк. - С. 78-82
  Коржовська О.  Вияв авторської свідомості у "Слові про закон і благодать!" Іларіона / О. Коржовська. - С. 83-90
  Блик О.  Роль співця у києворуській та скальдичній поезії доби середньовіччя (на прикладі "Слова о полку Ігоревім") / О. Блик. - С. 90-93
  Романова О.  "Пісня про хрестовий похід на альбігойців": ідейна структура / О. Романова. - С. 93-97
  Герасимчук С.  Загадка як алегоричний прийом у "Житії Ольги" / С. Герасимчук. - С. 97-100
  Дубініна К.  Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у "Пересторозі") / К. Дубініна. - С. 101-103
  Денисенко О.  Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / О. Денисенко. - С. 103-107
  Косянчук О.  До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук. - С. 107-110
  Журавльова С.  "Ліствиця" прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою "Алфавит собранный, римами сложенный...") / С. Журавльова. - С. 110-115
  Бойко С.  Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції сьогодення) / С. Бойко. - С. 115-118
  Шевченко Л.  "Ласарільйо з Тормеса" як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески / Л. Шевченко. - С. 119-122
  Борщ С.  "Тлумачна палея" в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ. - С. 123-126
  Александрович Т.  Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди / Т. Александрович. - С. 126-130
  Козачук К.  Ідея справедливості у системі творчих координат раннього Шевченка (до виходу "Кобзаря" 1840 р.) / К. Козачук. - С. 131-136
  Вербицька Л.  Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Л. Вербицька. - С. 137-142
  Оладько Т.  Іронія як чинник жанрових модуляцій у п'єсі Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) "Розумний і дурень" / Т. Оладько. - С. 143-149
  Брижіцька І.  Жіночі образи у творах Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими / І. Брижіцька. - С. 150-153
  Ходюк О.  Українська жіноча література кінця XIX - початку XX століття та тема жінки у творчості Галини Комарівни / О. Ходюк. - С. 153-159
  Грабенко Т.  Художній тип селянина в оповіданні Грицька Григоренка "Переселенці (з дому і додому)" / Т. Грабенко. - С. 159-162
  Антіпова І.  Драма і обряд: взаємодія (на матеріалі української драматургії кінця XIX - початку XX століття) / І. Антіпова. - С. 162-169
  Баранова І.  Драматична поема "Одержима": новий етап становлення діалогу Лесі Українки / І. Баранова. - С. 170-175
  Казанова О.  Структурно-композиційні чинники ритмізації наративу в "Поезіях у прозі" кінця XIX - початку XX століття / О. Казанова. - С. 176-180
  Лях Т.  Екзистенційна проблема самотності у новелістиці Марка Черемшини / Т. Лях. - С. 180-186
  Антоненко А.  Пафос життєствердження в новелі Степана Васильченка "На калиновім мості" / А. Антоненко. - С. 187-190
  Цалапова О.  Хронотоп лісу в казці раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Леся Українка) / О. Цалапова. - С. 190-195
  Стасюк Г.  Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей / Г. Стасюк. - С. 195-202
  Філіп Ю.  Своєрідний мікросвіт літератури для дітей на Буковині / Ю. Філіп. - С. 202-205

Анотація:   До сімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури.

 
42 22.183я73-1кр
Ж24

Жалдак, М. І.

        Основи теорії і методів оптимізації [Текст] : навч. посіб. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 608 с.

Рубрики: Математика прикладна

Ключові слова (ненормовані): теоретичні основи оптимізації -- умови екстрему -- чисельні методи оптимізації -- програмне забезпечення обчислювальної техніки

Анотація:   У посібнику викладено основи теорії і методів оптимізації. Зокрема розглядаються класичні методи знаходження екстремумів функції однієї і багатьох змінних, метод множників Лангранжа; основні поняття опуклого аналізу: опуклі множини і функції та їх властивості, поняття субградієнта і субдиференціала опуклої функції; необхідні і достатні умови екстремуму; елементи теорії Двоїстості в опуклому програмуванні; наближені методи одновимірної оптимізації для унімодальних функцій; чисельні методи безумовної та умовної оптимізації; непрямі і прямі методи стохастичного програмування; загальні принципи побудови керованих систем оптимізації; основні можливості використання деяких систем комп'ютерної математики та обробки даних для розв'язування екстремальних задач.

 
43 60.5я73-1
Ч49

Черниш, Н. Й.

        Соціологія [Текст] : підручник за рейтингово-модульною системою навчання / Н. Й. Черниш. - К. : Знання, 2009. - 468 с.

Рубрики: Соціологія - Загальний розвиток

Ключові слова (ненормовані): класична соціологія -- німецька формальна соціологія -- емпірична соціологія -- теорія постіндустріального суспільства -- постмодернізм -- українська соціологія -- суспільство і природа

Анотація:   У підручнику з позицій класичної і новітньої світової та української соціологічної думки подано змістовний виклад матеріалу відповідно до програми з соціології та вимог міністерства освіти і науки України з урахуванням принципів Болонської декларації європейських університетів. Видання складено з двох теоретичних модулів, які містять знання про сучасне суспільство, суб'єктів соціального життя та головні сфери їхньої життєдіяльності. Після опанування матеріалів модулів передбачено перевірку засвоєння знань студентами за допомогою тестів, вправ, завдань різних груп складності, що здійснюється як протягом семестру, так і на іспиті чи заліку.

 
44 65в631я73-1
Е45

        Економетрика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Черняк, О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. В. Баженова. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 359 с.

Рубрики: Економічна математика - Економетрія

Ключові слова (ненормовані): класична економетрика -- проста лінійна регресія -- економетричні задачі -- множинна лінійна регресія -- модель лінійної регресії -- системи одночасних рівнянь -- теорія

Анотація:   Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевірки статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Окремо розглянуто побудування систем економетричних рівнянь. Представлено теорію аналізу часових рядів, а також додаткові розділи економетрики: моделі з лаговими змінами, векторну авторегресію, коінтеграцію та векторну модель корекції похибок, моделі з обмеженими залежними змінними та моделі з панельними даними. Надано численні приклади на основі реальних даних української економіки. Проілюстровано можливості спеціалізованого пакета прикладних програм EViews і пакетів Nathematica i Microsoft Excel для розв'язування економетричних задач.

 
45 87 я73-1
С21

Саух, П. Ю.

        Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Ю. Саух ; М-во освіти і науки України ; Центр навч. л-ри. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): Нового часу -- німецька класична філософія -- філософія марксизму -- світова філософія -- теорія пізнання -- теорія діалектики -- соціальна філософія

Анотація:   Навчальний посібник розроблений за навчальною програмою, яка має три рівні:"Вступ до філософії","Філософія","Соціальна філософія". До навчального курсу філософії в опорних конспектах, чітко визначених інфомаційних блоках і висновках по кожній темі додаються конрольні запитання, індивідуальні завдання, тести та ігрові матеріали, які можуть бути використані як для організації навчального процесу, так і для самоконтролю студентів.

 
46 87.4я73-1
К64

Конверський, А. Є.

        Логіка (традиційна та сучасна) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Є. Конверський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 535 с.

Рубрики: Логіка традиційна

Ключові слова (ненормовані): теорії імен -- функціональний аналіз у логіці -- поняття -- судження -- умовивід -- аргументація -- сучасна логіка -- некласична логіка -- багатозначна

Анотація:   Підручник складається із двох книг: "Традиційна логіка" і "Сучасна логіка". У першій книзі "Традиційна логіка" у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення. Значна увага приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізованої логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і доведень у межах спеціальних формалізованих мов. У другій книзі "Сучасна логіка" розглядаються передумови виникнення сучасної логіки, обгрунтовується поділ предикативів, здійснюється типологія і аналіз формально-логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикативів. Ця книга містить також досить ретельний опис витоків некласичної логіки, аналіз канонічних систем багатозначної логіки. На підставі логіко-філософського аналізу в ній характеризуються підрозділи системи модальної логіки. Запропонований підручник сприятиме прищепленню елементів культури мислення, а також підвищенню інтересу до сучасної логічної науки.

 
47 87.4я73-1
К64

Конверський, А. Є.

        Логіка (традиційна та сучасна) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. Є. Конверський. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 536 с.

Рубрики: Логіка

Ключові слова (ненормовані): мислення -- мова -- формалізація -- семантичний аналіз виразів природної мови -- функціональний аналіз -- історія логіки -- поняття -- судження -- умовивід

Анотація:   Підручник складається із двох книг "Традиційна логіка" і "Сучасна логіка". У першій книзі "Традиційна логіка" у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення. Значна увагу приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізованої логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і доведень у межах спеціальних формалізованих мов. У другій книзі "Сучасна логіка" розглядаються передумови виникнення сучасної логіки, обгрунтовується поділ класичної логіки на логіку висловлювань і логіку предикатів, здійснюється типологія і аналіз формально-логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикатів. Ця книга містить також досить ретельний опис витоків некласичної логіки, аналіз канонічних систем багатозначної логіки. На підставі логіко-філософського аналізу в ній характеризуються підрозділи системи модальної логіки.

 
48 66.4
А43

        Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 93 Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 200 с.

Зміст:
  Чичелашвили В.  Вклад организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в преодоление глобального кризиса / В. Чичелашвили. - С. 5-7
  Камінський Є. Є.  Прискорення геополітичного часу і соціальна диференціація актори міжнародних відносин / Є. Є. Камінський. - С. 11-16
  Рижков М. М.  Геополітичний вибір для Туреччини: досвід для України / М. М. Рижков. - С. 17-22
  Макаренко Є. А.  Інновації як стратегія виходу з глобальної кризи: підходи і перспективи / Є. А. Макаренко. - С. 23-28
  Зернецька О. В.  Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальних та національних медіа / О. В. Зернецька. - С. 29-35
  Білан Н. І.  Інтернет і глобалізація: соціокультурні аспекти / Н. І. Білан. - С. 36-41
  Валевська І. А.  Уроки економічної кризи для України: від посилення держави до стабільного суспільного розвитку / І. А. Валевська. - С. 42-46
  Добржанська О. Л.  Інформаційно-комунікативні технології залучення іноземних інвестицій в період глобальної кризи / О. Л. Добржанська. - С. 47-49
  Шевченко О. В.  Проблеми державного брендінгу в умовах кризи: сучасна політична думка / О. В. Шевченко. - С. 50-56
  Резнікова Н. В.  Досвід антикризових заходів країн світу та механізми протидії фінансовій кризі: висновки для України / Н. В. Резнікова. - С. 57-62
  Погорська І. І.  Американський глобалізм: аналітичний потенціал теорії міжнародних відносин / І. І. Погорська. - С. 63-72
  Фесенко М. В.  Антикризові заходи адміністрації Б. Обами в умовах фінансово-економічних потрясінь світової економіки / М. В. Фесенко. - С. 73-79
  Ялі М. Х.  Ризики другої хвилі глобальної економічної кризи / М. Х. Ялі. - С. 80-85
  Годлюк А. М.  Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму / А. М. Годлюк. - С. 86-94
  Швець О. В.  Перспективи розвитку українського ринку інтернет-реклами в період глобальної кризи / О. В. Швець. - С. 95-98
  Авраменко В. В.  Антикризова політика Франції в умовах євроінтеграції / В. В. Авраменко. - С. 99-102
  Васильєва М. О.  Нова парадигма ефективності зарубіжної допомоги розвитку / М. О. Васильєва. - С. 103-107
  Виговська О. С.  Система забезпечення інформаційної безпеки України в період глобальної кризи / О. С. Виговська. - С. 108-113
  Вилінський С. І.  Вплив міжнародних організацій на політику енергетичної безпеки Європи / С. І. Вилінський. - С. 114-119
  Гнатюк О. В.  Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) / О. В. Гнатюк. - С. 120-122
  Єдамова А. М.  Особливості формування інвестиційної політики держави в умовах міжнародної політичної конкуренції / А. М. Єдамова. - С. 123-127
  Полубатко Н. С.  Цивілізаційний вимір світової фінансово-економічної кризи / Н. С. Полубатко. - С. 128-134
  Терес А. В.  Грошово-кредитна система країн Центрально-Східної Європи в умовах світової фінансової кризи / А. В. Терес. - С. 135-140
  Шинкаренко І. В.  Використання Україною податкових важелів регулювання економіки в умовах фінансової кризи / І. В. Шинкаренко. - С. 141-143
  Рибченко Т. О.  Послідовність зовнішньої політики Б. Обами в умовах глобальної економічної кризи в контексті політики Дж. Буша-молодшого / Т. О. Рибченко. - С. 144-150
  Кулешова К. І.  Вплив турецької моделі зовнішньої політики на політику держав пострадянського простору / К. І. Кулешова. - С. 151-159
  Кириченко І. О.  Співробітництво Організації Американських Держав та Сполучених Штатів Америки у сфері інформаційної безпеки / І. О. Кириченко. - С. 160-164
  Луценко А. В.  Інформаційний вимір геополітичного протиборства США та Росії в інформаційному просторі України / А. В. Луценко. - С. 165-168
  Сергієнко Я. В.  Проблема інституційного реформування ЄС в програмах політичних груп Європейського парламенту / Я. В. Сергієнко. - С. 169-173
  Щепанківський В. Г.  Еволюція поняття образу країни в класичних геополітичних теоріях / В. Г. Щепанківський. - С. 174-178
  Яневський А. С.  Особливості зовнішньополітичного позиціонування у щорічному зверненні президента США 2010 "Про стан нації" / А. С. Яневський. - С. 179-183
  Кравцевич К. С.  Порівняння методологічних підходів Кіссінджера та Бзежинського до розробки зовнішньої та безпекової політики США / К. С. Кравцевич. - С. 184-189
  Кучмій О. П.  Вплив світової фінансової кризи на розвиток інформаційної сфери / О. П. Кучмій. - С. 190-196

Анотація:   В основу збірника покладено матеріали Міжнародного круглого столу "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи (політичний, економічний, соціальний та безпековий аспекти)", проведеного 30 січня 2010 року.

 
49 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 37 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2007. - 748 с.

Зміст:
  Оніщенко Н. М.  Значення та роль правопізнавальних конструкцій у загальній теорії держави і права / Н. М. Оніщенко. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пархоменко Н. М.  Принципи побудови системи джерел права / Н. М. Пархоменко. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копієвська О. Р.  Щодо реалізації культурної функції у країнах Європейського Союзу / О. Р. Копієвська. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Котюк І. І.  Пізнання у сфері судочинства в системі інших видів пізнання / І. І. Котюк. - С. 21-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шахман Н. В.  Правові аспекти протиправного переривання вагітності / Н. В. Шахман. - С. 27-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борщевський І. В.  Теоретичні засади кодифікації законодавства / І. В. Борщевський. - С. 31-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галунько В. В.  Напрями правової протидії рейдерству / В. В. Галунько. - С. 36-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрієнко Ю. М.  Українська правосвідомість за дослідженнями зарубіжжя: персоналії, звичаї, новації / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 41-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрієнко І. В.  Проблема українського правового прогресу: критерії та показники / І. В. Дмитрієнко. - С. 50-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Окунєв І. С.  Проблема правосуб'єктності як складова теорії правового статусу суб'єкта права / І. С. Окунєв. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заєць А. Г.  Тлумачення правових норм у сучасних умовах: функції та методи / А. Г. Заєць. - С. 66-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біба О. А.  Класифікація форм державного устрою в сучасній юридичній науці / О. А. Біба. - С. 71-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко М. Г.  Поняття, ознаки і сутність правового закону / М. Г. Кравченко. - С. 79-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Риженко Ю. М.  Система права: теоретико-правові аспекти розгляду / Ю. М. Риженко. - С. 85-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовська Г. М.  Методологічні та теоретичні аспекти дослідження правового забезпечення функціонування освіти України в 1917-1921 рр. / Г. М. Грабовська. - С. 92-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзейко Ж. О.  Проблеми розуміння законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі XIX - поч. XX ст. / Ж. О. Дзейко. - С. 98-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комарницький Д. С.  Юридична відповідальність держави перед особою як основа побудови соціальної та правової держави в Україні / Д. С. Комарницький. - С. 104-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паламарчук О. С.  Судова система Франції: історія розвитку та сучасності / О. С. Паламарчук. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саблук С. А.  Принципи правового статусу дитини / С. А. Саблук. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарчук А. С.  До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології / А. С. Захарчук. - С. 122-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грін О. О.  Правове регулювання найму (оренди) майна і житлових приміщень (квартир) у Закарпатській Україні (1945-1946 р.) / О. О. Грін. - С. 126-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головко Л. О.  Особливості генези права власності в Україні, Словаччині та Чехії: порівняльний аналіз / Л. О. Головко. - С. 135-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Озель В. І.  Вплив християнства на формування сімейного права за часів княжої доби / В. І. Озель. - С. 150-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинюк Р. С.  Нормативне визначення суб'єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності / Р. С. Мартинюк. - С. 156-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Назаров І. В.  Система органів судової влади України / І. В. Назаров. - С. 162-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слідченко І. Д.  Щодо стратегії реформування механізму державної влади та інституту конституційної юстиції в Україні (проблемний аналіз) / І. Д. Слідченко. - С. 167-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жерьобкіна В. А.  Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина / В. А. Жерьобкіна. - С. 178-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Намясенко О. К.  Характеристика поняття окремої думки в судді Конституційного Суду України / О. К. Намясенко. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суржинський М. І.  Конституційно-правове регулювання громадянства України / М. І. Суржинський. - С. 189-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець О. О.  Основні функції та повноваження управлінь юстиції щодо підвищення кваліфікації юристів органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. О. Кравець. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єгорова В. С.  Щодо правосуб'єктності суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова. - С. 206-212. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бобокал О. М.  Правове регулювання порядку в'їзду іноземців в Україну і виїзду з України / О. М. Бобокал. - С. 212-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костишин Р. В.  Передвиборна агітація як юридична категорія / Р. В. Костишин. - С. 218-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкурат А. М.  Конституційне закріплення принципу незалежності суддів в Україні / А. М. Шкурат. - С. 226-229. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондарчук О. В.  Особливості конституційно-правового закріплення інституту недоторканності депутата в зарубіжних країнах / О. В. Бондарчук. - С. 230-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Є. В.  Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах / Є. В. Ткаченко. - С. 234-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сав'як О. В.  Конституційно-правовий звичай, конституційна звичаєвість та конституційна традиція: проблеми ідентифікації категорій / О. В. Сав'як. - С. 240-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кафарський В. В.  Поняття та види підсудності адміністративних справ / В. В. Кафарський. - С. 247-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смирнов А. М.  Взаємодія міліції громадської безпеки ОВС із населенням: проблеми теорії та практики / А. М. Смирнов. - С. 255-259. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плахотнюк Н. Г.  Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: стан та перспективи удосконалення / Н. Г. Плахотнюк. - С. 260-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пашков С. М.  Організаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції / С. М. Пашков. - С. 267-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бортняк К. В.  Про особливості адміністративно-правового статусу працівника податкової служби / К. В. Бортняк. - С. 271-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каменська Н. П.  Платники податків як суб'єкти адміністративного права й адміністративних правовідносин / Н. П. Каменська. - С. 276-282. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клим О. В.  Сучасний стан адміністративного законодавства, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності / О. В. Клим. - С. 282-288. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрельченко О. Г.  Класифікація заходів стимулювання в системі публічного управління / О. Г. Стрельченко. - С. 288-294. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головкова О. М.  Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності / О. М. Головкова. - С. 294-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергейчук О. А.  Поняття законності в державному управлінні: адміністративно-правового характера / О. А. Сергейчук. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапчук В. С.  Адміністративно-правові аспекти статусу засновників суб'єктів господарювання / В. С. Лапчук. - С. 306-309. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бортняк В. А.  Концептуальні засади застосування адміністративного арешту активів відповідно до поточного законодавства / В. А. Бортняк. - С. 310-315. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гридасов Ю. В.  Адміністративно-господарська складова права власності в Україні / Ю. В. Гридасов. - С. 316-318. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколаєнко К. В.  Діяльність з надання адміністративних послуг в Україні: загальна характеристика / К. В. Ніколаєнко. - С. 319-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Муратова Д. Б.  Адміністративно-правовий статус пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України / Д. Б. Муратова. - С. 325-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Авторгов А. М.  Адміністративна відповідальність державних виконавців / А. М. Авторгов. - С. 332-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боднарчук О. Г.  Роль демократизації освіти у формуванні духовних якостей працівників пенітенціарної системи / О. Г. Боднарчук. - С. 339-345. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимченко Г. П.  Співвідношення нормативного вираження принципів та їх змісту / Г. П. Тимченко. - С. 346-353. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сонін О. Є.  Про зміст категорії "інтерес" у трудовому праві / О. Є. Сонін. - С. 353-358. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвінова М. В.  Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами / М. В. Логвінова. - С. 359-365. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устименко Т. П.  Шляхи подолання "рейдерства" в Україні / Т. П. Устименко. - С. 365-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андрушко А. В.  Основні проблеми загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві / А. В. Андрушко. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Філіп'єв А. О.  Межі застосування в Україні іноземного приватного права / А. О. Філіп'єв. - С. 377-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Співак М. В.  Особисті немайнові права в цивільному законодавстві окремих країн світу / М. В. Співак. - С. 383-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярова Т. М.  Право на захист як суб'єктивне цивільне право / Т. М. Ярова. - С. 390-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зеліско А. В.  Перетворення споживчих товариств у господарські товариства / А. В. Зеліско. - С. 396-402. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Другова В. А.  Виділення в натурі об'єкта нерухомого майна як умова його перебування предметом іпотеки / В. А. Другова. - С. 402-408. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макагон О. В.  Правове значення законодавства Ради Європи для захисту прав та інтересів працівників-мігрантів, які є громадянами України / О. В. Макагон. - С. 408-414. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщук С. І.  Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук. - С. 414-419. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратьєва Н. М.  Право на укладення договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності / Н. М. Кондратьєва. - С. 419-425. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Негода О. А.  Правові проблеми визначення поняття сім'ї / О. А. Негода. - С. 426-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черткова Ю. В.  Відносини з приводу нагляду у сфері праці як предмет трудового права / Ю. В. Черткова. - С. 433-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хорт Ю. В.  Обмеження переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії: порівняльно-правовий аналіз / Ю. В. Хорт. - С. 439-445. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волосенко С. О.  Принцип змагальності та засоби масової інформації / С. О. Волосенко. - С. 445-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва Н. К.  Податковий кодекс України: пошук оптимальної моделі / Н. К. Ісаєва. - С. 450-454. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Монаєнко А. О.  Правове регулювання розподілу грошових коштів держави на фінансування науки / А. О. Монаєнко. - С. 455-461. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пивовар Ю. І.  Правові та організаційні особливості проведення зустрічної звірки та ревізії за вилученими документами при взаємодії органів міліції і Державної контрольно-ревізійної служби / Ю. І. Пивовар. - С. 461-468. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семчик О. О.  До питання про фінансово-правовий статус держави / О. О. Семчик. - С. 468-474. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Ю. В.  Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникненню неплатоспроможності банківської установи / Ю. В. Василенко. - С. 474-480. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Река В. А.  Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування / В. А. Река. - С. 480-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ящищак О. Р.  Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак. - С. 489-495. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Перощук З. І.  Напрями удосконалення національного законодавства щодо розширення бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування / З. І. Перощук. - С. 495-502. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бусуйок Д. В.  Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі / Д. В. Бусуйок. - С. 503-508. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шем'яков О. П.  Проблеми забезпечення принипу балансу суспільних і приватних інтересів при припиненні права користування надрами / О. П. Шем'яков, І. В. Хохлова. - С. 508-513. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Большаков В. Н.  Інформаційно-пошукова діяльність та аналіз науково-технічної літератури, як метод моніторингу в АПК України / В. Н. Большаков. - С. 514-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Настечко К. О.  Оформлення прав на земельні ділянки: щодо визначення поняття / К. О. Настечко. - С. 519-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яремак З. В.  Поняття та особливості системи державних кадастрів природних ресурсів / З. В. Яремак. - С. 525-532. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чиж Ю. В.  Правове регулювання суспільних відносин у сфері користування земельними ресурсами / Ю. В. Чиж. - С. 532-539. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. В.  Міжнародні норми прав людини та законодавство України щодо затримання та взяття під варту / О. В. Дерев'янко. - С. 540-547. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибачук М. В.  Феномен терористки-смертниці / М. В. Рибачук. - С. 547-550. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудим В. В.  Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації / В. В. Гудим. - С. 551-553. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крет Г. Р.  Порядок закриття кримінальних справ за наявності підстав, передбачених деякими нормами Особливої частини КК України / Г. Р. Крет. - С. 554-558. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доросинська Г. М.  Порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради / Г. М. Доросинська. - С. 558-562. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Строган А. Ю.  Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу / А. Ю. Строган. - С. 563-568. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мамедов (Маммадов) Р.  Международно-правовые проблемы военной деятельности государств в бассейне Каспийского моря в постсоветский период / Р. (Маммадов) Мамедов. - С. 569-576. - Библиогр. в конце ст.
  Навроцький В. В.  Історія виникнення та генезис субсидіарного захисту шукачів притулку / В. В. Навроцький. - С. 576-583. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Водянніков О. Ю.  Зобов'язання щодо національного режиму в сфері непрямого оподаткування у праві СОТ / О. Ю. Водянніков. - С. 584-590. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кубієвич С. П.  Окремі питання імплементації міжнародно-правових стандартів прав людини в Україні / С. П. Кубієвич. - С. 590-596. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярошко О. З.  Політико-правове закріплення концептуальних засад зовнішньої політики України (1990-1993 рр.) / О. З. Ярошко. - С. 596-604. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палій Є. В.  Правовий статус кредитних угод Міжнародного Банку реконструкції та розвитку / Є. В. Палій. - С. 605-611. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соснін О. В.  Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України / О. В. Соснін. - С. 612-621. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Співак В. М.  Глобалізація у людському вимірі / В. М. Співак. - С. 626-636. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гладуняк І. В.  Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління / І. В. Гладуняк. - С. 636-643. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярош О. Б.  Розвиток гендерної рівності у Республіці Польщі / О. Б. Ярош. - С. 644-647. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушанський В. В.  Дострокові парламентські вибори з естетичного й етичного погляду / В. В. Бушанський. - С. 648-653. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко С. С.  Політико-правова база документів, що протидіють етнократії (рівень ООН) / С. С. Бойко. - С. 653-664. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куташев І. В.  Ідея об'єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка / І. В. Куташев. - С. 664-669. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Траверсе О. О.  Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. / О. О. Траверсе. - С. 670-676. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорняк М. М.  Томаш Гаррі Масарик про національний принцип як основу демократичної стабільної Європи / М. М. Нагорняк. - С. 676-678. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чижова О. М.  Прагматичні тенденції у змінах ціннісних політичних орієнтацій сучасної молоді / О. М. Чижова. - С. 678-686. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кафарський О. В.  Основні напрямки подальшого розвитку національного законодавства в сфері сільського туризму / О. В. Кафарський. - С. 686-694. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець В. В.  Проблема визначення типів легітимного панування в класичній політичній теорії / В. В. Волинець. - С. 694-702. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сабанадзе Ю. В.  Теоретичні підходи до дослідження груп інтересів / Ю. В. Сабанадзе. - С. 702-708. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добіжа В. В.  Культура політичної участі владної еліти у процесах інституціоналізації громадянського суспільства / В. В. Добіжа. - С. 708-717. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козьма В. В.  Пострадянська декомпозиція соціальної структури українського суспільства: концепції середнього класу / В. В. Козьма. - С. 717-724. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрченко Є. О.  Теоретико-методологічні підходи до аналізу поняття виборчих технологій / Є. О. Юрченко. - С. 724-732. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукуруз О. В.  Влада та опозиція в умовах демократизації українського суспільства / О. В. Кукуруз. - С. 733-739. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Право адміністративне

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держава і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

 
50 15(09)(075.3)
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навч. по спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець ; ред. В. Г. Петік. - К. : Вища школа, 1976. - 440 с.

Зміст:
  Предмет, методологічні основи та головні етапи історії психології. - С. 9-54
  К. Маркс, Ф. Енгельс про методологічні основи наукової психології. - С. 55-73
  Психологія як природнича наука. - С. 79-120
  Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду. - С. 122-173
  Психологія народів та її елементи. - С. 174-217
  Психологія поведінки та її детермінантів. - С. 218-270
  Психологія дії. - С. 271-291
  Розвиток В. І. Леніним марксистської методології психологічних досліджень. - С. 292-315
  Напрями, школи і системи радянської психології. - С. 315-412

Рубрики: Сеченов І. М. - про нього
Історія психології - Історико-психологічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): класичний біхевіоризм -- психологія цілісності -- принципи антропологічної психології -- рефлекторна теорія психіки -- психофізичний паралелізм -- психологія "колективних уявлень

Анотація:   Даний посібник, створений на основі марксистської методології, охоплює найважливіші історичні етапи розвитку психологічної науки, насамперед формування наукової психології- зарубіжної та вітчизняної, у зв'язку з ідеологічною боротьбою, розвитком інших наук і культури в цілому.

 
51 М74

Моклячук, М. П.

        Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації [Текст] : навч. посіб. / М. П. Моклячук. - Київ : Київський університет, 2014. - 256 с.

Рубрики: Математика - Задачі з варіаційного числення

Ключові слова (ненормовані): задачі варіаційногочислення -- задачі Больца -- задачі Лагранжа -- ламані екстремалі -- задачі оптимального керування -- задача оптимальної швидкодії -- задачі

Анотація:   Викладено методи розв'язування задач варіаційного числення, способи розв'язування класичних задач Лагранжа, Больца, ізопериметричних задач. Наведено основні положення теорії оптимального керування, в основу якої покладено принцип максимуму Понтрягіна та принцип оптимальності Беллмана. Розв'язано задачі Майєра, Лагранжа, Больца. Близько 500 задач запропоновано для самостійної роботи.

 
52 65.02(0)я73-1
І90

        Історія економічних учень [Текст] : підручник / Л. Я. Корнійчук [и др.] ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. - К. : Видавництво КНЕУ, 1999. - 564 с.

Рубрики: Історія економічної думки
Україна

Ключові слова (ненормовані): класична політична економія -- вчення соціалістів-утопістів -- марксистська економічна теорія -- німецька національна політекономія -- маржиналізм -- економічна думка

Анотація:   У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позиції сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.

 
53 22.2я73-1
М33

Матвєєв, О. М.

        Механіка і теорія відносності [Текст] : навч. посіб. для студентів фіз. спец. вузів : [пер. з рос.] / О. М. Матвєєв. - К. : Вища школа, 1993. - 287 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): механіка і теорія відносності -- кінематика -- динаміка

Анотація:   Виклад починається з аналізу релятивістських уявлень простору і часу та перетворень Лоренца. Поряд з класичною кінематикою і динамікою викладено основні положення і висновки релятивістської кинематики і динаміки. До більшості параграфів дано приклади, які ілюструють застосування теорії до розв'язання задач. До всіх розділів дано задачі для самостійного розв'язання.

 
54 83.0 я73-1
З41

Зборовська, Н.

        Психоаналіз і літературознавство [Текст] : посібник / Н. Зборовська. - К. : Академвидав, 2003. - 392 с.

Рубрики: Теорія літератури - Художній метод

Ключові слова (ненормовані): авангардна літературна теорія ХХ ст. -- аналітична психологія -- структурний психоаналіз -- Франко і. і психоаналітика -- нетрадиційна герменевтика

Анотація:   У посібнику розглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського ) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленого, а також вплив фройдизму та постфройдизму на модерністську мистецьку практику й авангардну літературну теорію ХХ ст. - сюрреалізм, нетрадиційну герменевтику, структуралізм, постструктуралізм, феміністичну літературну критику тощо. Простежено синтез психоаналізу з філософією та лінгвістикою на основі найновішого повороту гуманітарних наук до мови, а також поструктуралістський критицизм логоцентризму. Проаналізовано вплив психоаналітичної парадигми на руйнування традиційної патріархальної культури та моделювання нового культурного простору. Західна деконструкція класичних моделей культурного світу пов'язана з українським літературознавством.

 
55 М86

Мочерний, С. В.

        Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 487 с.

Ключові слова (ненормовані): класична політична економіка -- економічні погляди марксизм-ленінізму -- маржиналізм -- економічна теорія -- посткейнсіанство -- українські економісти -- концепція державного

Анотація:   В даному посібнику вперше в історії Вітчизняної економічної думки основна увага приділяється комплексному критичному аналізу сучасних західних економічних концепцій та теорій, які набули значного поширення в українській економічній літературі та підтримуються багатьма нашими вченими. Та частина пропонованої роботи, в якій з'ясовуються традиційні погляди західних авторів (акцент в них робиться здебільшого на їх поглядах з найдавніших часів до початку XX ст.), розглядається стисло і з більш глибоким критичним осмисленням теоретико-методологічних засад таких концепцій.

 
56 22.34я73-2
О62

        Оптика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Астропринт, 1999. - 69 с.

Рубрики: Оптика

Ключові слова (ненормовані): електромагнітні хвилі -- світло в діелектриках -- електронна теорія дисперсії

Анотація:   Конспект лекцій з оптики для студентів фізичних факультетів класичних університетів. За своїм змістом курс лекцій максимально наближений до програми відповідного розділу фізики.

 
57 22.21я73-1кр
Б90

Бугаєнко, Г. О.

        Основи класичної механіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бугаєнко ; за ред.: А. А. Мартинюка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 212 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): класична механіка -- динаміка Ньютона -- динаміка Лагранжа -- динаміка Гамільтона -- динаміка Ейнштейна -- теорія відносності -- кінематика

Анотація:   Розглядається динаміка Ньютона, аналітична динаміка Лагранжа і Гамільтона, релятивістська динаміка Ейнштейна. В усіх трьох частинах матеріал систематизується на основі спеціально розроблених наочних схем. В них відображено глибоку внутрішню єдність і ідентичність структур трьох частин динаміки при всій відомості методів, розроблених в кожній з них.

 
58 87.632.4
І26

Ігнатьєв, В. А.

        Націософія: соціально-філософський аналіз [Текст] : [монографія] / В. А. Ігнатьєв ; [наук. ред. В. П. Бех]. - К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 208 с.

Рубрики: Філософія соціальна - Націософія

Ключові слова (ненормовані): теорія соціальної філософії -- націософія і постмодернізм -- глобалізація соціального пізнання

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню фундаментально філософських проблем класичної традиції тлумачення націоналізму крізь призму онтологічної, методологічної та історико-філософської проблематики, що закладає теоретичну основу для формування філософського дискурсу нації в соціальній філософії. Виділення філософського предмету дослідження нації (націософії) і відділення останньої від загальної теорії нації (націології) дозволяє окреслити і дослідити фундаментально філософські джерела, які містять в собі теорії націоналізму. Останні виявляють комплекс протиріч, що формуються не тільки практичними, а й внутрішньо-філософськими процесами. Тому націоналізм, окрім суспільних та ідеологічних явищ, можна розглядати як філософський дискурс, що утворюється на межі парадигмальних змін у самій філософії.

 
59 83.002.1
С91

        Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 487 с.

Рубрики: Літературознавство порівняльне

Ключові слова (ненормовані): теорія компаративістики -- порівняльне літературознавство -- взаємодія літератур -- порівняльна і світова література -- контекст національної літератури -- література і

Анотація:   Пропоноване видання має на меті сприяти виходу вітчизняної компаративістики на світовий рівень. "Антологія" містить статті, розвідки й розділи з монографій відомих учених світу, в яких висвітлюються ключові проблеми теорії й методики компаративних досліджень. У виданні подано окремі праці як класичної (Д. Чижевський, В. Жирмунський), так і сучасної компаративістики, проте основну увагу приділено саме новітнім підходам та концепціям порівняльного вивчення літературних явищ. Відбір матеріалів здійснюється таким чином, щоби він відбивав основний вектор руху в цій галузі, його характерні парадигми й тенденції, зокрема інтегрування й трансформації порівняльним літературознавством концепцій і методологій феноменології, герменевтики, структуралізму, рецептивної естетики, інтертекстуальності тощо.

 
60 65.02(0)я73-1
М13

Мазурок, П. П.

        Історія економічних учень у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок. - К. : Знання, 2006. - 478 с.

Рубрики: Сміт А. - о нем
Історія економіки - Історія економічних вчень

Ключові слова (ненормовані): класична школа політичної економії -- економічне вчення соціалістів-утопістів -- марксистська економічна теорія -- маржиналізм -- кейнсіанство -- інституціоналізм -- неокласичні

Анотація:   У навчальному посібнику вперше в Україні у формі запитань і відповідей розкривається історія виникнення і розвитку економічних учень, аналізується багатоманітність концептуальних підходів до трактування економічних явищ та процесів у різних теоріях і вченнях. Посібник устаткований тестовими контрольними завданнями, словником основних термінів, списком рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. За змістом посібник відповідає новій програмі навчальної дисципліни "Історія економічних учень",

 
61 65
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія Економіка Вип. 4 (41) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2013. - 274 с.

Зміст:
  Внукова Н. М.  Ієрархія факторів ризиків банку при овердрафтному кредитуванні / Н. М. Внукова, О. В. Мовчан. - С. 6-10
  Ножова Г. М.  Вплив спрощеної системи оподаткування на фінансовий стан суб'єктів малого підприємництва / Г. М. Ножова, Н. І. Ценклер, Я. М. Бойко. - С. 11-15
  Бачо Р. Й.  Оцінка ролі місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової безпеки органів місцевого самоврядування / Р. Й. Бачо, Н. М. Гапак, Е. Й. Иллар. - С. 16-25
  Прус Л. Р.  Аналіз використання технічних засобів митного контролю у морських пунктах пропуску : вітчизняний та світовий досвід / Л. Р. Прус, І. В. Несторишен, С. В. Бодров. - С. 26-31
  Сержанов В. В.  Утилізаційний збір на автомобілі в Україні / В. В. Сержанов, Г. І. Костьов'ят. - С. 31-34утилізаційний збір. - система автореціклінгу
  Копилюк О. І.  Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи / О. І. Копилюк. - С. 34-39
  Осташ С. В.  Роль комерційних банків в активізації інвестиційної діяльності в Україні та регіоні / С. В. Осташ, Н. В. Булеца. - С. 39-45
  Копилов А. А.  Державні заощадження і фондовий ринок / А. А. Копилов. - С. 45-48
  Коваль В. Ю.  Формування депозитних ресурсів в комерційних банках Закарпатського регіону / В. Ю. Коваль. - С. 49-53
  Заславська О. І.  Особливості формування та реалізації кредитно-інвестиційної стратегії банків / О. І. Заславська. - С. 54-59
  Щербан М. Д.  Характеристика розвитку державного регулювання кредитної кооперації в Україні / М. Д. Щербан. - С. 60-66
  Малишко Є. О.  Вибір фінансової стратегії суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення / Є. О. Малишко. - С. 66-71
  Сокол С. В.  Удосконалення механізму банківського кредитування / С. В. Сокол, Р. О. Тесьолкін. - С. 71-75
  Півняк Ю. В.  Теорії й моделі фінансової стабільності : макроекономічний підхід / Ю. В. Півняк. - С. 76-81
  Даньків Й. Я.  Співпраця університетів і підприємств на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин України / Й. Я. Даньків, М. С. Попович, Ю. Я. Волошина. - С. 81-84
  Бережнюк І. Г.  Систематизація класифікаційних ознак митних ризиків / І. Г. Бережнюк, О. В. Джумурат. - С. 85-89
  Маргіта Н. О.  Проблеми та перспективи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку в Україні / Н. О. Маргіта. - С. 89-93
  Глубіш Л. Я.  Державний вплив на соціальні аспекти системи продовольчого забезпечення / Л. Я. Глубіш. - С. 94-103
  Югас Е. Ф.  Каузальна індукція в аналізі та моделюванні економічних процесів / Е. Ф. Югас, К. С. Туряниця. - С. 103-107
  Кучеренко С. А.  Безробіття в транформаційній економіці та напрями його подолання / С. А. Кучеренко, С. В. Сушко. - С. 108-112
  Берча О. М.  Сучасний стан та перспективи розвитку партнерства університетів та бізнесу (на матеріалах ДВНЗ "УжНУ") / О. М. Берча, К. А. Сочка. - С. 113-119
  Бережанський М. М.  Еволюція наукових підходів щодо інновацій / М. М. Бережанський. - С. 120-126
  Староста О. П.  Запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування та його вплив на економіку України / О. П. Староста. - С. 126-130
  Лінтур І. В.  Особливості регулювання інвестування в економіку України в умовах трансформацій / І. В. Лінтур. - С. 130-133
  Грига В. Ю.  Економічна динаміка регіонального розвитку в Україні / В. Ю. Грига. - С. 134-139
  Молнар О. С.  Теоретичні основи розробки регіональної програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу в системі стратегії соціально-економічного розвитку Закарпаття / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, В. Й. Даньків. - С. 140-147
  Пойда-Носик Н. Н.  Аналіз розвитку та оцінка інвестиційного процесу туристично-рекреаційної галузі Закарпатської області / Н. Н. Пойда-Носик, І. І. Січка. - С. 148-157
  Шпеник Т. К.  Аналіз соціально-економічного стану Закарпатської області з точки зору розвитку туристичної галузі / Т. К. Шпеник. - С. 157-165
  Гургула О. М.  Проблеми зайнятості в Закарпатській області та шляхи їх вирішення / О. М. Гургула. - С. 166-169
  Слава С. С.  Еволюція управління витратами на якість продукції / С. С. Слава, В. Ю. Горбоконь, В. І. Павлович. - С. 170-176
  Лобов С. П.  Методи оцінки економічного ефекту від використання автоматизованих інформаційних систем при плануванні закупівель / С. П. Лобов. - С. 176-181
  Ільчук П. Г.  Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук. - С. 181-187
  Куценко М. А.  Порівняльний аналіз вартості підготовки кадрів для системи цивільного захисту / М. А. Куценко. - С. 187-191
  Яцко М. В.  Доступність фінансової звітності підприємств Закарпатської області : стан та перспективи / М. В. Яцко, Л. Б. Яцко. - С. 191-199
  Попель С. А.  Міжнародні морські вантажні перевезення : сучасний стан та перспективи участі в них України / С. А. Попель, О. В. Неліпович, К. Д. Мотюк. - С. 200-204
  Мошак О. В.  Економічна діагностика в системі управління діяльністю підприємств лісового господарства Закарпатської області / О. В. Мошак. - С. 205-209
  Рудніченко Є. М.  Формування моделі впливу суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства / Є. М. Рудніченко. - С. 209-217
  Щипанова О. В.  Тенденції розвитку світової індустрії венчурного капіталу на сучасному етапі / О. В. Щипанова. - С. 223-228
  Фендик В. М.  Забезпечення зобовязань : контроль та документальне оформлення господарських операцій / В. М. Фендик. - С. 229-236
  Яковенко О. В.  Правові засади здійснення електронних перевірок органами доходів і зборів / О. В. Яковенко, В. А. Туржанський. - С. 237-240
  Кесарчук Г. С.  Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам / Г. С. Кесарчук. - С. 240-246
  Шулла Р. С.  Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку "директ-костинг" : зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці / Р. С. Шулла, М. М. Повідайчик. - С. 247-254
  Фендик В. М.  Контроль забезпечень зобов'язань та розвиток новітніх облікових систем в Україні / В. М. Фендик. - С. 255-262
  Грицак О. С.  Підходи до оподаткування операцій застави : обліковий аспект / О. С. Грицак. - С. 263-266

 
62 67.91
З51

Земан, І. В.

        Наука міжнародного права у Львівському університеті [Текст] : монографія / І. В. Земан ; за наук. ред. В. М. Репецького. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 319 с.

Рубрики: Міжнародне право

Ключові слова (ненормовані): класичного міжнародного права -- міжнародне право у Львівському університеті -- дипломатичні студії -- студії авіаційного права -- теорія міжнародного

Анотація:   У монографії проведено аналіз основних етапів розвитку міжнародно-правової докторини у Львівському університеті. Наведено аргументи спадковості міжнародно-правової науки впродовж історії діяльності університету, а також проведено порівняльно-правовий аналіз концепцій науковців Львівського університету з поглядами їхніх сучасників у західній міжнародно-правовій доктрині. Окрему увагу приділено методології наукових досліджень вчених - міжнародників Львівського університету.

 
63 67.0
Г61

Головатий, С.

        Верховенство права [Текст] : [монографія] : у 3 кн. Кн. 1 Від ідеї - до доктрини / С. Головатий ; ред. : Н. Олександренко, О. Сухолотюк. - К. : Фенікс, 2006. - 624 с.

Рубрики: Правознавство - Держава і право

Ключові слова (ненормовані): історія держава іправа -- верховенство права у філософській спадщині античних мислителів -- Цицеронове розуміння права -- американська Декларація

Анотація:   Праця про верховенство права як доктрину конституційної теорії та як принцип юридичної практики. Досліджується генеалогія ідеї верховенства права, становлення та сутність доктрини верховенства права як однієї з провідних у ліберальній течії юридичної наукової думки. Розкривається значення цієї доктрини для теорії практики новітнього українського конституціоналізму на основі: теоретичної спадщини античних мислителів; середньовічної пам'ятки права - Великої Хартії 1215 р.; класичних творів теоретиків європейського лібералізму епохи Просвітництва; доробку представників наукової школи природнього права; політико-юридичних документів, породжених двома революціями XVIII ст. - американської Декларації незалежності 1776 р. та французької Декларації прав людини і громадянина 1789 р.; праць основоположника доктрини верховенства права англійського професора Альберта Дайсі (ХІХ ст.); аналізу її розвитку в другій половині ХХ ст. в рамках конституційної теорії як англосаксонської, так і континентально-європейської системи права. Розкривається зміст юридичного принципу верховенства права на основі доробку інституційних та експертних органів ООН (Міжнародної комісії юристів), Ради Європи, Європейського Союзу та з урахуванням тлумачної діяльності Європейського Суду з прав людини у Страсбурзі. Досліджуються питання зародження і розвитку українського конституціоналізму, утвердження верховенства права в Україні та труднощі, що супроводжують цей процес, зумовлені спадщиною російської культурної традиції, наслідками марксизму-ленінізму та догматизмом юридичного позитивізму радянського зразка. Подається аналіз верховенства права як основоположного принципу новітнього українського конституційного права. Пропонується докірнно відмінний від панівного у вітчизніній науці погляд на природу українського основоположного акту - Конституції 1996р.

 
64 87я73-1
Щ61

Щерба, С. П.

        Філософія: короткий виклад [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, М. Г. Тофтул, О. А. Заглада [та ін.]. - К. : Кондор, 2003. - 352 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): класична німецька філософія -- марксистська філософія -- російська філософія -- проблеми філософії -- філософське розуміння світу -- людина -- свідомість -- діалектика -- теорія

Анотація:   В посібнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності, актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії.

 
65 65.02(0)я73-1
І90

        Історія економічних учень [Текст] : підруч.: У 2 ч. Ч. 1 / за ред. В. Д. Базилевича, авт. кол.: В. Д. Базилевич, П. М. Леоненко, Н. І. - К. : Знання, 2005. - 568 с.

Рубрики: Історія економіки

Ключові слова (ненормовані): класична політична економія -- економічні аспекти соціалістичних учень -- історична школа в політичній економії -- маржиналізм -- становлення неокласичної економічної теорії

Анотація:   Підручник містить цілісний і систематизований виклад широкої панорами наукових традицій та ідей з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічіних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема подається доступно, лаконічно, інформаційно насичено, із необхідними ілюстративними матеріалами. Автори наводять історичні портрети епох, цікаві факти, інтелектуальні біографії видатних вчених-економістів, стислий аналіз структури та основних проблем їхніх фундаментальних економічних творів, широко використовують історичні порівняння, рисунки, таблиці, схеми, графіки тощо. Особливу цінність підручнику надає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем сучасної економічної теорії, мікро- та макроекономіки, зіставлення та грунтовний аналіз теоретичних підходів, ідей, які взаємодіють і розвиваються в рамках основних парадигм ХХІ ст. У підручнику наводяться списки першоджерел, спеціальної літератури та словник історико-економічних термінів.

 
66 74.262
К20

Капіносов, А. М.

        Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / А. М. Капіносов. - Х. : Основа, 2006. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Урок математики

Ключові слова (ненормовані): планування вивчення алгебри -- планування вивчення геометрії

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні і практичні основи технології вивчення математики за класичним дидактичним методом - саме він покладений в основу рівневої дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Стислий виклад теорії, технології проілюстрований різноманітними дидактичними матеріалами.

 
67 22.161.5
В52

Вірченко, Н.

        Класичні й узагальнені багатопараметричні функції [Текст] : монографія / Н. Вірченко, В. Гайдей. - К. : Задруга, 2008. - 228 с.

Рубрики: Математичний аналіз

Ключові слова (ненормовані): Гама-функція -- Дзета-функція -- Міттаг-Лефлерова функція -- гіпергеометричні функції -- багатопараметричні функції -- невизначені інтеграли

Анотація:   Монографію присвячено вивченню багатопараметричних узагальнень таких класичних вже функцій як Гаусова гіпергеометрична функція, вироджена гіпергеометрична функція, Бесселева та Міттаг-Лефлерова функція. Застосовано теорію цих функцій до розв'язування диференціальних рівнянь дробового порядку, обчислення інтегралів, побудови узагальнень гама-, бета- та дзета- функцій.

 
68 24.5я73-4кр
Б11

Білий, О. В.

        Задачі з фізичної хімії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Білий, Л. М. Біла. - К. : Фітосоціоцентр, 2010. - 490 с.

Рубрики: Хімія фізична - Задачі з фізичної хімії

Ключові слова (ненормовані): хімічна термодинаміка -- фазові рівноваги -- розчини неелектролітів -- поверхневі явища -- хімічна кінетика -- електрохімія

Анотація:   Посібник побудований за класичним принципом. Автори намагались зробити його самодостатнім. Зокрема, кожному новому розділу чи параграфу передає необхідний, стисло поданий мінімум теорії, приклади розв'язування типових задач, подано достатній набір задач (понад 930) різного рівня складності для самостійного розв'язування, наявність у додатках необхідного довідкового матеріалу, математичний мінімум та основні фізико-хімічні формули з усіх розділів теоретичного курсу робить збірник універсальним з погляду зручності і доступності використання у вищих навчальних закладах з різним рівнем та обсягом викладання фізичної хімії.

 
69 22.122я73-1
К82

Кривий, С. Л.

        Вступ до некласичної математичної логіки [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, які навч. за напрямом підготовки " Комп'ютерні науки" / С. Л. Кривий, О. І. Провотар. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 205 с.

Рубрики: Математика - Математична логіка

Ключові слова (ненормовані): множини -- відношення -- транзиційні системи -- скінченні автомати -- числення предикатів

Анотація:   Розглядаються основні поняття класичної логіки висловлювань і предикатів, а також основні поняття і методи некласичних логік, таких як модальна і лінійна темпоральна логіка. Щоб викладення цих понять було зрозумілим, необхідно використання основ теорії множин і відношень. Цим пояснюється наявність першого розділу в посібнику. Основну увагу звернуто на висвітлення методів перевірки виконуваності й доведення основних властивостей у перелічних логіках. Зокрема, для лінійної темпоральної логіки розглядається метод семантичного табло, який у вітчизняній літературі зовсім не висвітлений. Використання цього методу для верифікації властивостей заданих формул призводить до відповідних проблем теорії скінченних автоматів над нескінченними словами. Тому в посібнику є розділи, присвячені цим автоматам та їхнім основним властивостям.

 
70 83.3(4Укр)я72-1
А21

Авраменко, О. М.

        Українська література. 10 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, акад. курс) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. - К. : Грамота, 2010. - 279 с.

Рубрики: Історія української літератури - Шкільний курс 10 кл.

Ключові слова (ненормовані): класичний реалізм -- ранній модернізм

Анотація:   Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури. Він містить відомості з теорії літератури; біографічні матеріали про письменників; огляд літературної спадщини майстрів слова; багатий ілюстративний матеріал та ін.

 
71 83.7 я73-1
М36

Мацько, Л. І.

        Риторика [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища школа, 2003. - 311 с.

Рубрики: Риторика - Теорія ораторського мистецтва

Ключові слова (ненормовані): історія риторики -- антична риторика -- вітчизняна риторика -- теоретична риторика -- інвенція -- диспозиція -- елокуція -- акція -- види красномовства -- гомілетика

Анотація:   Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.

 
72 60.5я73-2
Ч49

Черниш, Наталія

        Соціологія [Текст] : курс лекцій : конспект. вип. 2 / НаталіяЧерниш. - Львів : Кальварія, 1996. - 80 с.

Рубрики: Соціологія

Ключові слова (ненормовані): класична соціологія -- Е. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зіммель, Ф. Тьонніс -- етапи розвитку вітчизняної соціології

Анотація:   У посібнику розглянуто загальні, спеціальні та галузеві теорії соціології, методологію і методику емпіричних досліджень. Матеріал структурно поділено на лекції (15 тем основної частини) і модулі (2 практичних заняття), які дають змогу контролювати засвоєння та використання набутих знань, умінь та навичок. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

 
73 65.9(4Укр)272 я73-1
С69

        Соціальна робота [Текст] : навчальний посібник. Кн. 2 / Ін-т вищ. освіти АПН України; Держ. центр соц. служб для молоді. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.

Рубрики: Соціальна робота - Теорія соціальної роботи
Україна

Анотація:   Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від з'ясування предмета, завдання та структури курсу соцільної роботи, розкриття генези соцільної роботи у вітчизняній теорії та практиці, пояснення природи, сутності, форм, методів та напрямків соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в здійсненні гуманітарної політики України. Характерним для викладання матеріалу є постійний порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних напрацювань з теорії і практики соціальної роботи.

 
74 22.171я72-4
В75

Вороная, Л. В.

        Перші кроки в теорію ймовірностей. Задачі та їх розв'язання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Вороная, В. О. Сенчевський. - Х. : Основа, 2009. - 175 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): елементи комбінаторики -- теорія ймовірностей -- дискретні випадкові величини -- трикутник Паскаля -- схема Бернуллі -- формула Муавра -- формула Пуассона

Анотація:   У посібнику розглядаються різні підходи до визначення ймовірності події: класичний, заснований на підрахунку кількості рівноможливих наслідків досвіду. Посібник містить виклад теоретичного матеріалу, розв'язання 263 задач.

 
75 65в661 я73-1
Ш25

Шарапов, О. Д.

        Економічна кібернетика [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. - К. : Видавництво КНЕУ, 2005. - 232 с.

Рубрики: Кібернетика

Анотація:   У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу "Економічна кібернетика", висвітлено основні положення економічної кібернетики, наведено відомості про класичні кібернетичні підходи до дослідження соціально-економічних систем та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, теорії інформації, теорії автоматичного управління та регулювання. Стисло викладено сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики, зокрема синергетичні методи і методи нелінійної динаміки, та запропоновано приклади їх застосування в економіці.

 
76 83.3(7США)
А87

        Архетипна критика американської літератури / С. М. Пригодій, В. В. Зіневич, Ю. Р. Матасова та ін.. - Сімф. : Кримський Архів, 2008. - 254 с.

Зміст:
  Пригодій С.  Архетипний вимір "Книги шкіців" Вашингтона Ірвінга / С. Пригодій. - С. 15-24
  Пригодій С.  Оніризм води й землі в романі Н. Готорна "Мармуровий фавн" / С. Пригодій. - С. 25-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пригодій С.  Міф, історія та фітосимволіка (в оповіданні Н. Готорна "Золото царя Мідаса") / С. Пригодій. - С. 33-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пригодій С.  Архетипіка оповідання Н. Готорна "Мінотавр" / С. Пригодій. - С. 43-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пригодій С.  Міфокритика поезії Едгара По / С. Пригодій. - С. 52-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пригодій С.  Архитипологія повісті В. Г. Симмса "Грейлинг, або вбивцю знайдуть" / С. Пригодій. - С. 61-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пригодій С.  Архетипіка дитячого універсуму Марка Твена / С. Пригодій. - С. 81-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матасова Ю.  Архетипне прочитання романістики Ф. С. Фіцджеральда / Ю. Матасова. - С. 91-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіневич В.  Ідея Н. Фрая, К. Юнга, Ф. Ніцше у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда / В. Зіневич. - С. 145-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яковенко І.  Першостихії в романістиці Фленнері О'Коннор / І. Яковенко. - С. 196-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яковенко І.  Архаїка новели Карсон Маккаллерс "Балада про сумне кафе" / І. Яковенко. - С. 247-252. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія американської літератури - Теорія архетипу

Анотація:   Уперше в Україні американська література розглядається архетипово. Класичні твори В. Ірвінга, Н. Готорна, Е. По, В. Симмса, Марка Твена, Ф. С. Фіджеральда, Фл. О'Коннор і К. Маккллерс аналізуються в світлі теорій Дж. Фрейзера, К. Юнга, М. Еліаде, Г. Башляра, Н. Фрая, Р. Жірара.

 
77 22.183я73-1
Б26

Бартіш, М. Я.

        Дослідження операцій [Текст] : підручник. Ч. 3 Ухвалення рішень і теорія ігор / М. Я. Бартіш, І. М. Дудзяний. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 278 с.

Ключові слова (ненормовані): задачі ухвалення рішень -- задачі багатокритеріальної оптимізації -- багатокритеріальний вибір альтернативів -- ухвалення рішень в умовах невизначеності -- статичні

Анотація:   Висвітлено фундаментальні положення однокритеріальних і багатокритеріальних детермінованих задач ухвалення рішення та задач ухвалення рішення в умовах невизначеності (ризик, цілковита невизначеність і конфлікт інтересів). Детально розглянуто базові положення та головні моделі теорії ігор (стратегічні та нестратегічні ігри, статистичні та динамічні ігри, ігри з довершеною та недовершеною інформацією тощо). Розглянуто ігрові моделі таких економічних об'єктів, як класична дуополія Курно, дуополія Курно з асиметричною інформацією, дуополія та парадокс Бертрана, добровільне фінансування суспільного блага, аукціони.

 
78 П78

        Проблеми сучасного літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 23 / МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т. - Одеса : Астропринт, 2016. - 240 с.

Зміст:
  Ковальчук Г.  Високий науковий потенціал україноцентричних студій Наталі Кузякіної / Г. Ковальчук. - С. 11-26. - Текст англ. мовою
  Поліщук Я.  Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка / Я. Поліщук. - С. 27-39
  Синявська Л.  Способи трансформації драматичних текстів / Л. Синявська. - С. 40-52
  Слюсаренко М.  Жанрові особливості кінорецензії / М. Слюсаренко. - С. 53-62
  Стеблина Н.  Жанр та комунікаційна ситуація (за матеріалами видання "National Geographic - Україна") / Н. Стеблина. - С. 63-76
  Богданова О.  Ад и чистилище в повести Н. Гоголя "Шинель" / О. Богданова. - С. 77-91
  Мостова Л.  Сценічна доля творів М. Старицького і Одеса / Л. Мостова. - С. 92-99
  Подлісецька О.  Європейське спрямування Лесі Українки - літературознавця, критика, прозаїка / О. Подлісецька. - С. 100-107
  Рева-Лєвашкова Л.  Постать Тараса Шевченка в культурі неореалістів / Л. Рева-Лєвашкова. - С. 108-116
  Гнатюк М.  Про Емму Андієвську та маркетинговий бренд "Нью-Йоркська група" / М. Гнатюк. - С. 117-127
  Змінчак Н.  Наративна специфіка прози Валентина Тарнавського / Н. Змінчак. - С. 128-139
  Коваленко А.  Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив / А. Коваленко. - С. 140-149
  Кутила В.  Трансформація архаїчних жанрових форм у трилогії Юрія Щербака / В. Кутила. - С. 150-159
  Помогайбо Ю.  Современный немецкий роман для подростков (В. Херрндорф, "Tschick") / Ю. Помогайбо. - С. 160-172
  Стас Т.  Історизм мислення у прозі І. І. Білика / Т. Стас. - С. 173-184
  Фокина С.  Авторский ракурс музыкальной эротики в стихотворении Полины Барсковой "Отражение" / С. Фокина. - С. 185-190
  Мазур І.  Російсько-африканські зв'язки: культурні і літературні контексти / І. Мазур. - С. 191-202. - Текст польською мовою
  Шевченко Т.  Комунікативна тактика інтимізації в есеїстиці О. Забужко, М. Матіос, С. Пиркало / Т. Шевченко. - С. 203-213

Анотація:   До збірника увійшли статті з проблем теорії літератури та критики, з питань поетики художнього твору, в яких висвітлюються різні аспекти індивідуальної творчості, компаративістики, літературного процесу в українській, російській та інших літературах класичного періоду та XX-XXI століття, подаються рецензії та хроніка подій з наукового життя.

 
79 87я73-1
П44

Подольська, Є. А.

        Філософія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Подольська. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): структура філософії -- метафізична філософія -- класична філософія -- сучасна філософія -- синтез культурних традицій -- українська філософська думка -- світова

Анотація:   У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал.

 
80 74.262
С31

Сенчевський, В. О.

        Перші кроки в теорію ймовірностей [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. О. Сенчевський. - Х. : Основа, 2008. - 124 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): комбінаторика -- дискретні випадкові величини -- обчислення ймовірностей -- схема Бернуллі -- формула Муавра -- формула Пуассона -- розв'язання задач

Анотація:   Посібник призначений для навчання учнів 6-11 класів статистики, ймовірності й комбінаторики. У ньому розглядаються різні підходи до визначення ймовірності події: класичний, заснований на підрахунку кількості рівноможливих наслідків досліду. Посібник містить виклад теоретичного матеріалу, зразки розв'язання задач, завдання для самостійної роботи (разом з відповідями).

 
81 67.404.91(4Укр)
П50

        Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика [Текст] : [монографія] / З. С. Варналій, Г. М. Волянська, В. М. Кампо [та ін.] ; за ред. : З. С. - К. : Знання України, 2005. - 380 с.

Рубрики: Право цивільне - Господарське право

Ключові слова (ненормовані): приватна власність -- державна економічна політика -- політико-правова модель розвитку малого підприємництва -- детінізація підприємницької діяльності -- легалізація

Анотація:   У монографії розкриваються проблеми політико-правового регулювання підприємництва в умовах його переходу до класичної моделі розвитку.

 
82 С48

Слободянюк, О. В.

        Механіка [Текст] : підручник / О. В. Слободянюк. - Київ : Київський університет, 2016. - 480 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): механічний рух -- опис механічного руху -- закони Ньютона -- рух відносно неінерціальних систем відліку -- закон збереження -- динаміка

Анотація:   Розглянуто основні поняття та закони механіки Ньютон, а також основи релятивістської механіки переважно в аспекті її порівняння з механікою Ньютона, висвітлено застосування цих законів до уряду класичних задач. Охоплено всі розділи фізичних спеціальностей університетів, які традиційно містяться в навчальних програмах. Значну увагу приділено коректному введенню базових понять і фізичних величин, описанню й тлумаченню лекційних демонстрацій. Наведено приклади проявів законів механіки в природі та їх використання в науці та техніці. Показано, що перевагу слід віддавати безкоординатному (векторному і тензорному) запису співвідношень між фізичними величинами як фізично більш прозорому.

 
83 22.36я73-1
Б90

Булавін, Л. А.

        Молекулярна фізика [Текст] : підручник / Л. А. Булавін, Д. А. Гаврюшенко, В. М. Сисоєв ; за заг. ред. Л. А. Булавіна. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

Рубрики: Фізика молекулярна

Ключові слова (ненормовані): основи термодинаміки -- молекулярно-кінетична теорія -- молекулярна система -- фазові переходи -- поверхневі явища -- явища переносу в молекулярних

Анотація:   У підручнику викладено основи термодинаміки та молекулярно-кінетичної теорії газів, рідин і твердих тіл. У сучасному вигляді представлена фізика фазових переходів та явищ переносу в молекулярних системах. На основі новітніх експериментальних та теоретичних досліджень розроблено оригінальні підходи до висвітлення класичних проблем молекулярної фізики.

 
84 95.4
М54

        Метода математики [Текст] : [наук.-метод. результати сучасн. математики]. № 13 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Л. : Сорока Т., 2013. - 32 с.

Зміст:
  Гаврилів О. С.  Функції над банаховим простором зі значеннями в банаховому просторі / О. С. Гаврилів. - С. 3-4
  Сухорольський М. А.  Побудова розв'язків рівняння Гельмгольца з використанням біортогональних систем функцій / М. А. Сухорольський. - С. 4-14
  Дудзяний І. М.  Розв'язки антагоністичної гри у чистих стратегіях / І. М. Дудзяний. - С. 14-19
  Гаврилів О. С.  До теорії побудови біологічного комп'ютера / О. С. Гаврилів. - С. 20
  Гаврилів О. С.  Про класичне означення означених правильних інтегральних ланцюгових дробів / О. С. Гаврилів, Т. В. Іванел. - С. 20-21
  Лужецький Б. М.  Про використання теорії систем лінійних рівнянь в теорії систем рівнянь / Б. М. Лужецький. - С. 21
  Гаврилів О. С.  До опису агресивної дифузії / О. С. Гаврилів. - С. 22-23
  Гаврилів О. С.  Про деякі обмеження многочленів комплексної змінної / О. С. Гаврилів. - С. 22-23
  Дудзяний І. М.  Реалізація рекурентних співвідношень у С++ / І. М. Дудзяний. - С. 24-28
  Гаврилів О. С.  До віднайдення границі послідовності на підставі буквального застосування теорем про границі / О. С. Гаврилів, В. К. Іванел, В. В. Якубовський. - С. 28-29

Рубрики: Математика

 
85 87.6
Т86

Тур, М. Г.

        Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів [Текст] : монографія / М. Г. Тур. - К. : ПАРАПАН, 2006. - 396 с.

Рубрики: Філософія соціальна - Легітимація соціальних інститутів

Ключові слова (ненормовані): моделі легітимації -- легітимація суспільства -- соціальні інститути -- онтологічно-сакральна легітимація -- філософська рефлексія -- процедурна легітимація -- легітимація політики

Анотація:   У монографії шляхом порівняння експлікуються методологічні засади легітимації соціальних інститутів у межах дискурсивно-етничної концепції К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, системно-аналітичної теорії Н. Лумана, теорії справедливості Дж. Роулза, критики гранднаративів Ж.-Ф. Ліотара. повторного опису словників Р. Рорті, мовних матриць Р. Барта.

 
86 З43

Звонська, Л. Л.

        Грецька епіграфіка і палеографія [Текст] : підручник / Л. Л. Звонська. - Київ : Київський університет, 2016. - 311 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Епіграфіка

Ключові слова (ненормовані): пергамент -- папірус -- історія грецької палеографії -- типи письма -- білінгви -- палімсести -- грецька каліграфія -- книжкова культура

Анотація:   У книзі описується історія грецької рукописної справи від доалфавітної доби до книжного письма. Представлені типи грецького письма й оформлення тексту в різні історичні періоди (крито-мікенський, архаїчний, класичний, елліністичний, візантійський) та на різних видах писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені таблички, папірус, пергамент, папір. Викладаються основи критики і герменевтики написів, розглядаються діалектні особливості написів та алфавітів; палеографічна частина знайомить з історією та теорією текстології, папірології, кодикології. Книга ілюстрована відомими й показовими в навчальному плані епіграфічними та палеографічними джерелами, таблицями графіки грецького унціалу і мінускула різних періодів.

 
87 87.3(Фр)6
Р50

Рікер, П.

        Право і справедливість [Текст] : науково- популярна література / П. Рікер; відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг, пер. з фр. О. Сирцова, В. - К. : Дух і літера, 2002. - 218 с.

Рубрики: Рікер П.
Історія філософії Франції - Персоналія
Франція

Ключові слова (ненормовані): право і мораль -- суб'єкт права -- теорія справедливості Джона Роулза -- совість і закон -- філософські вчення

Анотація:   Нова книга Поля Рікера, одного з найвидатніших філософів сучасності, присвячена питанням філософії права, взаємозв'язку моралі, права і політики, які розглядаються на тлі класичної філософської традиції від Платона й Арістотеля до Лейбніца, Канта і Гегеля. Серед мислителів нашої межі епох філософ аналізує тези Х. Арендт, Д. Роулза і Ч. Тейлора. Своєю метою Поль Рікер проголошує виведення правової проблематики із затінення, зумовленого політизацією теми насильства в ХХ столітті. Генезу уявлень про справедливе й несправедливе Поль Рікер визначає через первинне входження людини у сферу права з вигуком обурення: "Це справедливо !"... Поль Рікер розвиває "філософію, в якій право могло б бути визначеним у своїй ненасильницькій специфічності, коли сторони судового процесу зазнають впливу взаємопорозуміння, що може призвести до їхнього замирення". "Право і справедливість" - грунтовний внесок у сучасну правову науку і, водночас, блискучий взірець практичної філософії, адресованої науковцям правничого профілю та всім, кому не байдужа актуальна дискусія про беззаконня і закон, про реальні підвалини громадянського суспільства та правової держави.

 
88 22.31я73-1
В14

Вакарчук, І. О.

        Вступ до проблеми багатьох тіл [Текст] : навч. посіб. для студентів фіз. спец. вищ. закл. освіти / І. О. Вакарчук. - Л. : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. - 219 с.

Рубрики: Фізика - Квантова механіка

Ключові слова (ненормовані): квантова механіка багатьох тіл

Анотація:   Посібник присвячений викладу в термінах сучасної фізики конденсованих середовищ основ термодинаміки та статистичної механіки систем взаємодіючих частинок у газовій та рідкій фазах. Він охоплює класичні і квантові системи, ефекти, пов'язані з нелінійними флюктуаціями, взаємозв'язок між потенціалами міжчастинкових взаємодій та структурними характеристиками невпорядкованих систем. Виклад матеріалу в посібнику проводиться на високому рівні суворості і це робить його цінним для вивчення основ статистичної теорії конденсованих середовищ тими, хто ще неознайомлений зі спеціальними розділами статистичної фізики та квантової механіки.

 
89 74.262
Б88

Бродський, Я. С.

        Події, ймовірності, частоти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. С. Бродський. - Х. : Основа, 2007. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): теорія ймовірності -- математична статистика -- геометрична ймовірність -- трикутник Паскаля -- комбінаторне правило множення -- скриньки Бертрана -- олімпіадні завдання

Анотація:   Посібник призначений для навчання учнів 7-8 класів статистики, ймовірності й комбінаторики. У ньому розглядаються різні підходи до визначення ймовірності події: класичний, заснований на підрахунку кількості рівноможливих наслідків досліду; статистичний, який дозволяє робити висновки на підставі результатів великої кількості проведених експериментів; геометричний, що передбачає використання властивостей геометричних фігур, результати вимірювання геометричних величин. Посібник складається з двох розділів, які відображають концентричний підхід до навчання. Перший розділ призначений для учнів 7-го класу. У другому розділі, призначеному для учнів 8-го класу, розглядаються ті самі елементи статистики, ймовірності, комбінаторики, що розглядались у першому, але на вищому рівні за рахунок поглиблення матеріалу. О крім того, має місце й деяке його розширення. Посібник містить виклад теоретичного матеріалу, зразки розв'язання задач, завдання для самостійної роботи ( разом з відповідями і вказівками), а також контрольні завдання (окремо для учнів 7 і 8 класів), що складаються із задач різного характеру та рівня складності.

 
90 87
Ф56

        ФІлософські обрії [Текст] : наук.-теорет. журн. № 23 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. - Полтава : Видавництво ПДПУ, 2010. - 264 с.

Зміст:
  Мигаль С.  Мартін Хайдеггер як фашиствуючий філософ / С. Мигаль. - С. 3-19
  Гоян І.  Філософські обгрунтування в емпіричній психології кінця XIX - початку XX ст. (Г. Еббінгауз) / І. Гоян. - С. 20-32
  Миронов А.  Самітність як ірраціональний розвиток особистості у філософії С. Кіркегора / А. Миронов. - С. 33-45
  Лозова Т.  Творчість Климента Смолятича як парадигма філософствування в духовній культурі Давньої Русі / Т. Лозова. - С. 46-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цебрій І.  Земля і Всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського / І. Цебрій. - С. 59-70
  Литвин О.  Історіософські погляди М. П. Драгоманова на "українське питання" в Європі в кінці XIX століття та сучасні українські інтенції / О. Литвин. - С. 70-86
  Шаповал В.  Раціональне, ірраціональне і надраціональне в свободі / В. Шаповал. - С. 87-97
  Пантелєєва І.  Антична людина в контексті культури дозвілля / І. Пантелєєва. - С. 98-109
  Кудря О.  Принцип коеволюції в контексті ноосферної концепції В. Вернадського / О. Кудря. - С. 110-123
  Карнаух Б.  Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності / Б. Карнаух. - С. 124-135
  Шенгерій Л.  Некласична логіка в контексті некласичної раціональності / Л. Шенгерій. - С. 136-145
  Владлена І.  Симетрія в сучасних фізичних теоріях: філософський аспект / І. Владлена. - С. 146-156
  Кравченко П.  Розум як жертва віри в етиці античного скептицизму / П. Кравченко, С. Москаленко. - С. 157-173
  Молодиченко В.  Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості / В. Молодиченко. - С. 174-186
  Базалук О.  Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання / О. Базалук. - С. 187-200
  Тимошенко О.  Інтелектуально-творча суть освітніх інновацій / О. Тимошенко. - С. 201-212
  Барабаш О.  Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекція Старого Завіту і християнства / О. Барабаш. - С. 213-228
  Ігнатуша О.  ВПЦР як центральна ланка УАПЦ: досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) / О. Ігнатуша. - С. 229-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фесенко А.  Релігійна ідентичність. Вияви на Донеччині в II пол. 60-х - 80-ті рр. XX ст. / А. Фесенко, І. Папаяні. - С. 245-261

 
91 66.0 я73-1
П50

        Політологія: Наука про політику [Текст] : підручник для вузів / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, М. І. Горлач ; заг. ред. В. Г. Кремінь, М. - Х. : "Едінорог", 2001. - 639 с.

Рубрики: Політологія - Розвиток політичної думки

Ключові слова (ненормовані): політична думка -- наука про політику

Анотація:   Підручник- спроба систематитизованого викладення курсу науки про політику-політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається суттєвість ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлена теорія політичної влади, суб'єктивні аспекти політики, суттєвість політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу.Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб'єкта влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб'єкта влади і політики. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України. Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів. Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.

 
92 22.317.24я73-1
Б90

Булавін, Л. А.

        Фізика фазових переходів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Булавін, В. М. Сисоєв. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 400 с.

Рубрики: Фізика - Фізика фазових переходів

Ключові слова (ненормовані): теорія фазових переходів -- флуктуаційна теорія критичних явищ -- фазові переходи у бінарних розчинах -- особливості метастабільних станів

Анотація:   Викладено основи фізики фазових переходів і критичних явищ. Розглянуто теоретичні та експериментальні аспекти цього розділу фізики здебільшого на прикладах фазових переходів рідина - пара та рідина - рідина. Подано оригінальні підходи до висвітлення класичних проблем фізики фазових переходів і критичних явищ.

 
93 87я73-3
Ф56

        Філософія. Від витоків до сьогодення [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / за ред. Л. В. Губерського. - К. : Знання, 2009. - 621 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософська віра -- метафізичні розмисли -- філософська думка -- філософія та світогляд -- філософія буття -- філософське розуміння природи -- філософія

Анотація:   Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

 
94 83.3(4Укр)6-6
Ш24

Шаповал, М.

        Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб'єктні реляції української драми [Текст] : монографія / М. Шаповал ; наук. ред. О. Г. Астаф'єв. - К. : Автограф, 2009. - 352 с.

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): теорія інтертексту -- генеза -- термінологія -- типологія -- функціонування -- однотекстова референція -- інтертекстуальність -- системно-текстова референція -- наративні стратегії інтертекстуальності

Анотація:   Досліджено українську драматургію в аспекті впливу міжтекстових та міжсуб'єктних відношень на семантику, стилістику, жанрову природу драматичного твору. На основі уточненої класифікації інтертекстуальних елементів та адаптованої до специфіки драми комунікативної моделі художнього твору проаналізовано найбільш інформативний корпус сучасної української драматургії, розкрито рух читацьких та авторських стратегій інтертекстуальності у текстах класичного, некласичного й неонекласичного типів драматургічного письма.

 
95 95.4
М54

        Метода математики [Текст] : наук.-метод. результати сучасної математики : [зб. наук. ст.]. Вип. 7 / т-во ім. Стефана Банаха. - Л. : Сорока Т., 2009. - 24 с.

Зміст:
  Сявавко М.  Некласична математика: причини виникнення, засадничі поняття, приклади застосувань / М. Сявавко. - С. 3-9
  Гаврилів О. С.  Деякі аспекти теорії міри / О. С. Гаврилів. - С. 10-11
  Гаврилів О. С.  Загальне рівняння ламаної / О. С. Гаврилів, О. С. Столярчук. - С. 11-12
  Столярчук О. С.  Про вигляд функції, продовженої парним чи непарним чином / О. С. Столярчук, В. К. Іванел. - С. 12-13
  Гаврилів О. С.  Правила записування функції дійсної змінної / О. С. Гаврилів. - С. 13-15
  Багриновський Ю. В.  Про деякі обмеження в комбінаториці / Ю. В. Багриновський, В. К. Іванел. - С. 15
  Гаврилів О. С.  До рівняння Максвелла зсуву / О. С. Гаврилів. - С. 16-17
  Гаврилів О. С.  Функціонал від квадратної матриці природнього формування / О. С. Гаврилів. - С. 17
  Новіков Л. О.  Багатовимірність часу, ультрагіперболічні рівняння та їх розв'язки / Л. О. Новіков, А. Ф. Обшта. - С. 18

 
96 22.1р30
Т33

        Теорія та методика навчання фізики / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - : 2004. - 462 с.

Зміст:
  Александров В.Д.  Изменение и дополнение к курсу общей физики, ориентированного на строительные специальности / В. Д. Александров, И. В. Сельская. - С. 3-8
  Атаманчук П.С.  Елементи цілеорієнтації експериментальної діяльності студентів з фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. - С. 8-16
  Балабай Р.М.  Побудова кутового розподілу електронної густини в атомі для різних станів / Р. М. Балабай, Л. В. Скірко. - С. 16-21
  Беднарський В.В.  Особливості комп'ютерного тестування студентів у межах блочно-модульної системи навчання фізики / В. В. Беднарський, Н. Л. Дон, Г. П. Чуйко. - С. 21-25
  Безлепкин А.А.  Эффект компенсации внешнего магнитного поля при процессах намагничивания / А. А. Безлепкин, С. П. Кунцевич. - С. 25-30
  Бендес Ю.П.  Удосконалення методики вивчення газових законів / Ю. П. Бендес [и др.]. - С. 30-34
  Бершадский Ф.Г.  Изучение механических затухающих колебаний с помощью пружинного маятника / Ф. Г. Бершадский, И. Я. Гордиенко. - С. 34-38
  Бешевли Б.И.  Использование предпочтительного метода изложения в курсе общей физики / Б. И. Бешевли, С. К. Полтинова. - С. 38-40
  Бешевли Б.И.  Решение нестандартных задач по физике, как способ самостоятельной работы учащихся / Б. И. Бешевли, С. В. Символокова. - С. 40-44
  Бойко Г.М.  Активізація творчої сомостійності студентів під час проведення лабораторних робіт з астрофізики / Г. М. Бойко. - С. 44-50
  Бондаренко М.А.  Перетворення Лапласа в задачах стійкості стиснутих стержнів / М. А. Бондаренко [и др.]. - С. 50-57
  Борис М.М.  Графічний спосіб розв'язування задач на зіткнення абсолютно пружних тіл з комп'ютерним моделюванням / М. М. Борис [и др.]. - С. 57-60
  Борщ В.В.  Щодо поліпшення розв'язування задач з електротехнічних дисциплін / В. В. Борщ, В. Г. Шебітченко, Н. Є. Єрмілова. - С. 60-62
  Брандес В.М.  Цілісниий підхід у вивченні фізики на основі використання дидиктичного матеріалу "Компакт-фізика" / В. М. Брандес, Л. М. Овандер. - С. 62-67
  Вайданич В.І.  Особливості навчання фізики фахівцями технічних спеціальностей в умовах реалізації сучасних інтеграційних процесів / В. І. Вайданич [и др.]. - С. 72-77
  Валійов Б.М.  Радіоактивність аерозолів / Б. М. Валійов, В. Д. Єгоренков, Ю. О. Ніколенко. - С. 77-82
  Варминський М.В.  Особенности применения тестовой методики по физике при переходе на модульно-кредитную систему обучения / М. В. Варминський [и др.]. - С. 82-89
  Василівський С.Ю.  Інтенсифікація навчального процесу на лабораторних заняттях з фізики за допомогою програмних продуктів / С. Ю. Василівський. - С. 89-94
  Войтович І.С.  Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання комп'ютерної техніки в професійній діяльності / І. С. Войтович, Ю. М. Галатюк. - С. 94-100
  Волчанський В.В.  Оцінка ефективності методики використання математики при вивченні фізики / В. В. Волчанський, З. Ю. Філер. - С. 100-108
  Вышинский В.Т.  Лабораторный практикум при изучении теоретической механики / В. Т. Вышинский, С. Р. Рахманов, С. Г. Сподин. - С. 108-118
  Гаврилова Т.В.  Моделирование установки для определения момента инерции твердых тел / Т. В. Гаврилова, А. И. Кудин, А. В. Шевченко. - С. 118-122
  Галатюк Ю.М.  Принцип системної єдності у викладанні фундаметальних і спеціальних дисціплін як засіб підготовки творчого учителя фізики / Ю. М. Галатюк, В. І. Тищук. - С. 122-129
  Галаченко Т.Є.  Активізація вивчення розділів термодинаміки в школі / Т. Є. Галаченко. - С. 129-133
  Горбач В.Н.  Компьютерное моделирование интерференционных картин в фотоупругости / В. Н. Горбач, А. А. Волгин. - С. 133-137
  Горшкова Г.А.  Шляхи підвищення знань з фізики слухачів підготовчого відділення / Г. А. Горшкова, Т. С. Савкіна. - С. 137-142
  Григорович А.Г.  Методика організації та проведення літньої навчальної практики з фізики в Дрогобицькому педагогічному ліцеї / А. Г. Григорович, О. В. Заяць, Р. М. Хлопик. - С. 142-146
  Grytsay V.I.  Studying biophysical conditions of forming ordered and chaotic structures on the example mathematical model / V. I. Grytsay. - С. 146-151
  Губин Н.С.  О физических основах источника тока / Н. С. Губин. - С. 151-155
  Дворник О.В.  Програмний пакет "Xtest" для комп'ютерного тестування студентів з фізики / О. В. Дворник [и др.]. - С. 160-165
  Денисенко О.І.  Функції розподілу в лабораторному практикумі з фізики / О. І. Денисенко. - С. 165-169
  Дудьянова Е.В.  Построение семантического конспекта как один из видов организации учебной деятельности будущих преподавателей физики / Е. В. Дудьянова. - С. 169-173
  Єчкало Ю.В.  Модернізація формування поняття "електромагнітне поле" / Ю. В. Єчкало, О. А. Коновал. - С. 173-178
  Задорожній М.І.  Електронний зошит для лабораторних робітз фізики / М. І. Задорожній, В. М. Задорожній. - С. 178-183
  Зайцев Г.Л.  Использование информационных и вычислительных технологий в курсе "Детали машины" / Г. Л. Зайцев. - С. 183-191
  Ивахненко Ник. Н.  Роль практических занятий в процессе изучения общего курса физики / Ник. Н. Ивахненко, Нат. Н. Ивахненко. - С. 187-191
  Іващенко В.П.  Використання інформаційних технологій при вивчені теоретичної механіки у НМетАУ / В. П. Іващенко [и др.]. - С. 194-201
  Иващенко В.П.  Применение компьютерных технологий при изучении раздела / В. П. Иващенко, Ю. А. Мушенков, С. В. Зданевич. - С. 194-201
  Кадченко В.М.  Використання елктронних моделей при вивченні електропровідності матеріалів / В. М. Кадченко, Д. Ю. Путілов. - С. 201-207
  Ківа В.О.  Сучасні технічні засоби навчання у ВНЗ / В. О. Ківа. - С. 207-211
  Корсак К.В.  Реліктові фотони і проблема визначення інерціальної системи відліку в курсах механіки / К. В. Корсак, О. І. Косенко. - С. 211-221
  Крот Ю.Є.  Деякі маловідомі факти з історії фізики та її творців / Ю. Є. Крот. - С. 221-241
  Кузьменко Г.М.  Формування мотивації вивчення фізики у вищому закладі освіти / Г. М. Кузьменко, Кузьменко.М.Г.. - С. 241-244
  Куліш В.В.   / В. В. Куліш [и др.]. - С. 244-253
  Кумченко Я.А.  Уточнение закона смещения Вина с учетом резонаторной природы излучения абсолютного черного тела / Я. А. Кумченко. - С. 253-257
  Кумченко Я.А.  Резонаторная природа силовых взаимодействий и ограниченность принципа корпускулярно-волнового дуализма / Я. А. Кумченко. - С. 257-260
  Курбатов Ю.А.  Релявистоское ограничение формированию черных дыр / Ю. А. Курбатов. - С. 260-264
  Кух А.М.  Особливості проведення інтегрованих лабораторних робіт / А. М. Кух, С. В. Шленчак. - С. 264-271
  Лагунов И.М.  Система диагностики знаний студентов по программно-лабораторному комплексу курса общей физики / И. М. Лагунов. - С. 280-287
  Лагунов И.М.  Применение тренинговых техник в программно-лабораторном комплексе по курсу общей физики / И. М. Лагунов, Т. П. Гордиенко. - С. 280-287
  Лагунов И.М.  Методика развития педагогической технологии на примере декомпозиции физического практикума / И. М. Лагунов, А. В. Сергеев. - С. 287-296
  Лучицький Р.М.  Навчання культури наукового експерименту як складова непреривної фундаментальної підготовки студентів у ВНЗ / Р. М. Лучицький. - С. 296302
  Люхтан Е.А.  Электронное методическое пособие к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики / Е. А. Люхтан, В. Н. Горбач, С. П. Гоков. - С. 302-310
  Маліновська С.І.  Активізаці навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання курсу "Теорія механізмів і машин та деталі машин" / С. І. Маліновська. - С. 310-313
  Менумеров Р.М.  Использование методов вариационного исчисления при изучении законов распространения света / Р. М. Менумеров, Ш. Ю. Абитова. - С. 313-318
  Москвин П.П.  Аналоговые устройства автоматизации лабораторных установок для изучения физических процессов в электронных приборах / П. П. Москвин, Д. К. Верба, С. А. Прищенко. - С. 318-323
  Мушенков Ю.А.  До застосування нового підходу при викладанні курсу теоретичної механіки для немеханічних інженерних спеціальностей / Ю. А. Мушенков, Н. В. Каряченко. - С. 323-325
  Наумчук Н.В.  Базисное проектирование курса физики / Н. В. Наумчук, И. Д. Романенко. - С. 325-330
  Нечипорук А.Ю.  Опыт создания и использования в учебном процессе мультимедийного учебного курса и электронной библиотеки "Спин-волновая электродинамика и электроника" / А. Ю. Нечипорук, В. В. Данилов, И. В. Зависляк. - С. 330-336
  Погребняк В.Г.  Роль фізики у технічній освіті / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань. - С. 336-341
  Погребняк В.Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні фізики / В. Г. Погребняк, І. Д. Романенко, С. В. Горбань. - С. 341-346
  Погребняк В.Г.  Самостійна робота студентів з фізики / В. Г. Погребняк, І. Д. Романенко, С. В. Горбань. - С. 346-351
  Половина М.Н.  Енергія зв'язку і радіоактивності ядер / М. Н. Половина, Р. С. Тутик, О. А. Щербак. - С. 351-355
  Посудін Ю.І.  Двоступенева система фізичної та біофізичної освіти в вищих аграрних навчальних закладах / Ю. І. Посудін. - С. 355-358
  Пустынникова И.Н.  Один из способов систематизации знаний и умений студентов (на примере геометрической оптики) / И. Н. Пустынникова. - С. 358-362
  Романенко И.Д.  Использование жидких кристаллов в вузовском лабораторном практикуме / И.Д. Романенко
  Румянцев А.Ю.  Проблемы современного астрономического образования / А. Ю. Румянцев, Т. А. Серветник. - С. 369-384
  Солдатова Є.Д.  Про методику використання методу кореляційних функцій М.М. Боголюбова в курсі "термодинаміка й статистична фізика" / Є. Д. Солдатова. - С. 384-387
  Спольник А.И.  Законы сохранения и управления движения в курсе общей физики / А.И. Спольник, М. А. Чегорян, И. В. Волчок. - С. 387-389
  Стогова Т.В.  Активизация мышления курсантов как путь повышения результативности усвоения курса физики / Т. В. Стогова. - С. 389-392
  Супрунова Ю.А.  Программная поддержка контроля знаний студентов по курсу "Теория электрических и магнитных цепей" / Ю. А. Супрунова. - С. 392-394
  Сусь Б.А.  Фотон як особлива частинка двоїстої породи / Б. А. Сусь [и др.]. - С. 394-400
  Ситников О.П.  Рідкі кристали у фізичному навчальному експерименті / О. П. Ситников. - С. 400-409
  Тарасенко Н.Л.  Методика оценки погрешностей измерений на лабораторных работах по физике / Н. Л. Тарасенко. - С. 409-414
  Теплицький І.О.  Віртуальний фізичний лабораторний практикум як актуальна проблема сучасної дидактики / І. О. Теплицький, С. О. Семеріков. - С. 414-422
  Федорук С.О.  Фізика елементарних частинок у курсі загальної фізики / С. О. Федорук, А. М. Шкільна. - С. 422-427
  Філер З.Ю.  Теорія, історія та застосування віброгасника / З. Ю. Філер. - С. 427-432
  Фролова А.Ю.  Про розщеплення енергетичних рівнів в класичній фізиці / А.Ю. Фролова, В. І. Хохлов. - С. 432-441
  Хрисанов В.А.  Модель для изучения колебательных свойств твердого тела / В. А. Хрисанов. - С. 441-447
  Цоцко В.И.  К вопросу о единицах измерений физических величин / В. И. Цоцко. - С. 447-451
  Юрченко О.В.  Польовий транзистор та його використання / О. В. Юрченко. - С. 451-455

Рубрики: Методика навчання фізики в ВНЗ - Методика навчання фізики в школі

Ключові слова (ненормовані): загальна фізика -- перетворення Лапласа -- теоретична механіка -- варіаційне обчислення -- історія фізики -- модульно-кредитная система навчання -- електромагнітне

Анотація:   Збірник містить статті з різних аспектів дидактики фізики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання фізики та застосування засобів нових інформаційних технологій навчання фізики у шкільній та вузівській практиці.

 
97 87я73-1
Ф56

        Філософія [Текст] : підруч. для студентів вищ. закладів освіти / І. В. Бичко, І. В. Бойченко, М. І. Бойченко та ін.. - К. : Либідь, 2001. - 408 с.

Зміст:
  Людиномірність предмета філософії. - С. 14-31
  Філософські образи буття в історії культури. - С. 32-49
  Питання про суть буття. Буття, суще, світ. - С. 50-61
  Буття та життя. - С. 62-77
  Розмаїття форм буття. - С. 78-92
  Континуальність буття. - С. 93-110
  Життєвотворчість людського буття: проблема свободи. - С. 111-125
  Свідомість як духовна діяльність. - С. 144-161
  Пізнання як творчість. Проблема істини. - С. 162-171
  Шляхи і способи пізнавального освоєння світу. - С. 172-182
  Досвідно-практичні джерела пізнання. Логіко-дискурсивний та інтуїтивний рівні пізнавального процесу. - С. 182-194
  Соціальна філософія як система знань: предмет, методи, структура, функції. - С. 195-198
  Парадигми і напрями філософського осягнення суспільного життя. - С. 199-208
  Основні виміри дослідження соціальних інститутів. - С. 209-219
  Сучасні соціальні теорії. - С. 220-229
  Філософія історії в системі світоглядних форм осмислення історичного процесу. - С. 230-267
  Основні напрями розвитку філософії історії: класичний етап. - С. 268-303
  Формування та розвиток некласичної філософії історії. - С. 304-340
  Філософія історії як галузь пізнання: об'єкт, предмет, співвідношення з іншими галузями знання. - С. 341-372
  Основні виміри філософії історії. - С. 372-406

Рубрики: Філософія загальна

Анотація:   У підручнику автори переосмислюють традиційний монологічний, моністичний підхід до програми викладання філософії у вищій школі, відмовляються від жорстко альтернативного тлумачення філософії за формулою: або матеріалізм, або ідеалізм. Натомість пропонується діалогічний, плюралістичний підхід та сучасне гуманістичне, екологічно виважене розуміння філософського знання з елементами творчого діалогу щодо відмінних позицій.

 
98 63.3(5)
С92

        Сходознавство [Текст] : № 13-14 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К. : Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 2001. - 166 с.

Зміст:
  Бубенок О.  Сведения древнерусских летописей о родословной ясов Южной и Северо-Восточной Руси / О. Бубенок. - С. 2-13
  Огнєва О.  Тибет: гори, герої, гірські божества / О. Огнєва. - С. 14-22
  Ратиани Н.  Некоторые элементы свадебного ритуала (По "Одиссее" Гомера) / Н. Ратиани. - С. 23-27
  Столяр Т.  Кланові коріння японського соціуму / Т. Столяр. - С. 28-37
  Таран М.  Американо-китайські відносини та фактор безпеки Тайваню в 1990-ті роки (Сприйняття Вашингтоном деяких конфліктних аспектів) / М. Таран. - С. 38-49
  Туренко О. С.  Страх як соціально-культурний феномен періоду ранніх цивілізацій Близького Сходу / О. С. Туренко. - С. 50-61
  Циганкова Е. Г.  Нотатки до історії тюркології в Україні / Е. Г. Циганкова. - С. 62-73
  Яценко Б. П.  Склад факторів економічного розвитку Японії в 2-й половині XX ст. / Б. П. Яценко. - С. 74-81
  Рыбалкин В. С.  Трактовка деривации в традиционной арабской грамматике / В. С. Рыбалкин. - С. 82-95
  Гамоцька Ю.  Висвітлення теорії імамату в шиїтській релігійно-доктринальній літературі / Ю. Гамоцька. - С. 96-103
  Ганцева О.  Особливості перської мови у період перської класичної літератури / О. Ганцева. - С. 104-117
  Дрига І.  Іменні сполуки і їх синтагматичні обмеження в османотурецькому реченні / І. Дрига. - С. 118-132
  Комар О.  "Кубрат" і "Велика Булгарія": проблеми джерелознавчого аналізу / О. Комар. - С. 133-155
  Хамрай О.  НАСБ: до інтерпретації в термінах контенсивної типології / О. Хамрай. - С. 156-166

Рубрики: Орієнталістика

 
99 63.1(0)
З39

Зашкільняк, Л.

        Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 228 с.

Зміст:
  Початки історичної свідомості. Антична історіографія.. - С. 9-36
  Теологічна історія європейського середньовіччя. - С. 37-61
  Історіографія європейського ренесанса: критична історія (15-16 ст.). - С. 62-82
  Історична думка Бароко і Просвітництва (17-18 ст.): філософська історія. - С. 83-109
  Світ ідей романтичної історіографії. - С. 110-123
  Позитивізм і соціологічна історія. - С. 124-132
  Історична соціологія К. Маркса. - С. 133-135
  Німецька класична історіографія. - С. 136-140
  Інтелектуальний перелом на рубежі століть. (XIX-XX ст.). - С. 141-145
  Соціологічна історія Макса Вебера. - С. 146-148
  Історико-соціологічні теорії початку XX ст.. - С. 148-151
  Марксизм і історія. - С. 152-162
  Школа "Аннали" - 1: "нова історична наука". - С. 163-167
  Філософія історії у XX столітті. - С. 168-188
  Нові тенденції у розвитку науки. - С. 189-190
  Марксизм і неомарксизм в історії. - С. 191-195
  Школа "Аннали" - 2: "глобальна історія". - С. 196-198
  "Нова наукова історія". - С. 199-205
  Школа "Аннали" - 3: антропологічна історія. - С. 206-207
  Історія та інформатика. - С. 208-209
  Структурна антропологія та історія. - С. 210-211
  Нарративна філософія історії. - С. 212-215
  Замість епілога: кінець історії?. - С. 216-218

Рубрики: Історіографія - Методи дослідження

Анотація:   Вперше у вітчизняній історичній літературі зроблено спробу подати узагальнену картину формування і розвитку історичної думки від її зародження до кінця 20 століття, окреслити її взаємозв'язок з різними формами суспільної свідомості на конкретних етапах еволюції суспільства та її членів. На сторінках книжки читач зустрінеться з маловідомими в Україні теоритичними течіями і школами західноєвропейської та американської історіографії, знайде пізнавальний матеріал для розуміння процесу вивчення історіі у попередні часи, а також проблем, які доводиться розв'язувати сучасним історикам в Україні й за кордоном. У підсумку це дозволить скласти власне враження про загальний стан історичної науки у світі на передодні 20 століття.

 
100 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземні мови Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2001. - 319 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Граматична система і типологія мовних змін / Р. Помірко. - С. 3-10
  Паславська А.  Генеративна граматика як теорія мови: основні положення та методика дослідження / А. Паславська. - С. 11-21
  Галенко І.  Відгуки професорів А. Гавронського і Т. Лера- Сплавінського на ранні наукові праці Є. Куриловича / І. Галенко. - С. 22-26
  Василевська О.  Вчення римських граматиків про порядок слів / О. Василевська. - С. 27-32
  Федушинська Р.  До питання стандарту в південноафриканському варіанті англійської мови / Р. Федушинська. - С. 33-37
  Маркелова С.  Стилістична роль та особливості авторського передтексту п'єсах театру абсурду (на матеріалі п''єс С. Беккета та Г. Пінтера) / С. Маркелова. - С. 38-43
  Гулкевич С.  Семантико-функціональні особливості прийменника at в сучасній англійській мові / С. Гулкевич. - С. 44-49
  Островська О.  Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі / О. Островська. - С. 50-54
  Саноцька Л.  Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса "Осінній щоденник" (на матеріалі зіставного аналізу поеми "Осінній щоденник" Л. Макніса та "Гяур" Д. Г. Байрона) / Л. Саноцька. - С. 55-63
  Буньо О.  Стилістичне функціонування лексико-семантичного угрупування слів, що позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі / О. Буньо. - С. 64-70
  Черкас Н.  Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О' Коннор "Мудра кров" та "несамовиті виходять переможцями" / Н. Черкас. - С. 71-75
  Петрик Т.  Семантико-стилістична валентність ергативних дієслів з суфіксами -ify, -ize, -ate / Т. Петрик. - С. 76-83
  Потятник У.  Сленгова лексика в засобах масової інформації (соціопсихологічні та семантико-стилістичні аспекти) / У. Потятник. - С. 84-91
  Лотоцька К.  Графічна образність та роль у поезії Роджера Макгофа / К. Лотоцька. - С. 92-96
  Ванівська О.  Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідних засобів їх творення в англійській мові / О. Ванівська. - С. 97-102
  Ляшенко Т.  Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії / Т. Ляшенко. - С. 103-111
  Пташник С.  Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Пташник. - С. 112-120
  Ткачук Н.  Імпліцитна темпоральність та засоби її вираження в сучасній німецькій мові / Н. Ткачук. - С. 121-132
  Салаган Г.  Прикметникові деривати з пасивним значенням в німецькій мові / Г. Салаган. - С. 133-139
  Попович М.  Граматична концепція мовної детермінованості / недетермінованості іменника вчених Пор-Рояля / М. Попович. - С. 140-149
  Піскозуб З.  Абстрактні іменник і преціозність: інтродукція в мову XVII століття / З. Піскозуб. - С. 150-156
  Хвощевський Р.  Мовний повтор як стратегія натякання (на матеріалі сучасної французької мови) / Р. Хвощевський. - С. 157-167
  Байцар І.  Генеза та семантико-стилістична характеристика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. Байцар. - С. 168-177
  Карпа О.  Структурно-семантична комбінаторика дієслова faire у сучасній французькій мові / О. Карпа. - С. 178-183
  Рак О.  Вигуки іншомовного походження у французькій мові / О. Рак. - С. 184-189
  Кукуруза І.  Фонетико-морфологічна варіантність слова та його прагматична і комунікативна функції / І. Кукуруза. - С. 190-195
  Думашівський Я.  Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський. - С. 196-201
  Курудз О.  Лексичні синоніми на позначення флоролексем (на основі трактатів Катона "Dt agricultura" та Воррона "Rerum rustikarum") / О. Курудз. - С. 202-209
  Петришин М.  Семантичні зв'язки твірних параметричних прикметників та похідних прислівників (на матеріалі гомеровського епосу) / М. Петришин. - С. 210-216
  Романюк І.  Структурно-семантичні особливості дериватів з префіксами com- і dis- у пізній латині / І. Романюк. - С. 217-222
  Бий М.  До питання про назви їжі в грецькій мові Нового заповіту (назви хліба та його компонентів) / М. Бий. - С. 223-232
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Віри Річ / Р. Зорівчак. - С. 233-267
  Ковальська І.  Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як проблема перекладу (на матеріалі української та англійської мов) / І. Ковальська. - С. 243-250
  Головач У.  Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) / У. Головач. - С. 251-260
  Кравець О.  Зарубіжні вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барнівських / О. Кравець. - С. 261-267
  Захаров Ю.  Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Ю. Захаров. - С. 268-276
  Поліщук Н.  міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С. Т. Колрідж, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі) / Н. Поліщук. - С. 277-287
  Кушнір І.  Французьке прочитання повісті "Земля" О. Кобилянської / І. Кушнір. - С. 288-295
  Гольберг М.  Уроки В. М. Жирмунського / М. Гольберг. - С. 296-305
  Шевчук Н.  Особливості жанрової природи "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Шевчук. - С. 306-313

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   Вісник Львівського національного університету, серія "Іноземні мови" присвячено проблемам сучасного мовознавства, науковим дослідженням в галузі германських, романських, класичних мов, а також перекладовничим та літературознавчим студіям. Розглядаються сучасні проблеми семантики, граматики, лексикології, фонетики, стилістики тощо.

 
101 66.4 я73-1
Ш48

Шепєлєв, М. А.

        Теорія міжнародних відносин [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами "Міжнародні відносини", "Політологія" / М. А. Шепєлєв; за ред. Д. В. Табачника. - К. : Вища школа, 2004. - 622 с.

Зміст:
  Класичні геополітичні концепції. - С. 169-200
  Геополітична концепція А.Т. Мехена. - С. 178-180
  Геополітична концепція Х. Маккіндера. - С. 180-183
  Геополітична концепція Н. Спайкмена. - С. 183-185
  Геополітична концепція європейська. - С. 185-188
  Німецька геополітична школа. - С. 188-200
  Сучасні геополітичні концепції. - С. 201-220
  Цивілізаційний вимір міжнародних відносин. - С. 233-263
  Сутність цивілізаційного підходу. - С. 233-237
  Теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського. - С. 237-239
  Цивілізаційна теорія О. Шпенглера. - С. 239-242
  Теорія локальних цивілізацій А.Дж. Тойнбі. - С. 242-250
  Концепція "зіткнення цивілізацій" С. Хантінгтона. - С. 250-255
  Цивілізаційна концепція О. Кузнецова. - С. 255-257
  Теорія міжнародних систем М. Каплана. - С. 269-273
  Теорія міжнародних систем С. Хоффмана. - С. 273-275
  Теорія міжнародних систем Р. Роузкранца. - С. 275-276
  Глобальні процеси сучасності. - С. 566-613

Рубрики: Політика світова - Міжнародні відносини

Ключові слова (ненормовані): міжнародні дослідження -- методологія міжнародних досліджень -- історія міжнародних відносин -- політичний ідеалізм -- політичний реалізм -- геополітика -- політичний простір

Анотація:   Підручник містить аналіз теоретико-методологічних засад, передумов формування і процесу розвитку науки про міжнародні відносини, сутності принципів функціонування, основних тенденцій і закономірностей розвитку міжнародних відносин. Значну увагу приділено геополітичному та цивілізаційному вимірам міжнародних відносин, проблемам міжнародних конфліктів і безпеки.

 
102 74
І74

        Інформаційні технології в освіті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. - 156 с.

Зміст:
  Співаковський О. В.  Особливості ІТ-управління у вищих навчальних закладах / О. В. Співаковський. - С. 9-15. - Текст англ. мовою
  Нікітченко М. С.  Навчання теорії програмування: методологія та основні поняття / М. С. Нікітченко. - С. 16-21. - Текст англ. мовою
  Владимирова М. В.  До питання навчання ІТ-спеціалістів у класичних університетах / М. В. Владимирова [и др.]. - С. 22-29. - Текст англ. мовою
  Львов М. С.  Адаптація учбового плану бакалавра спеціальності "Інформатика" Херсонського державного університету до Computing Curricula (CC) / М. С. Львов, В. С. Песчаненко. - С. 30-34
  Львов М. С.  Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета / М. С. Львов. - С. 35-41
  Кравцов Г. М.  Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу / Г. М. Кравцов. - С. 42-46
  Шарко В. Д.  Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичними компонентами діяльності вчителя / В. Д. Шарко. - С. 47-53
  Білорусов С. Г.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерами / С. Г. Білорусов. - С. 54-58
  Гарднер Г. Г.  Роль українських університетів при створенні "технологічних інкубаторів" / Г. Г. Гарднер. - С. 59-61. - Текст англ. мовою
  Федорченко К. А.  Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузом / К. А. Федорченко. - С. 62-65
  Головін М. Б.  Зміст підготовки висококваліфікованого фахівця з інформаційних комп'ютерних технологій у контексті когнітивних процесів (на прикладі програмування) / М. Б. Головін. - С. 66-73
  Якусевич Ю. Г.  Особливості моделі дистанційного навчання в освітньому порталі / Ю. Г. Якусевич. - С. 74-78
  Гнєдкова О. О.  Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет") / О. О. Гнєдкова, А. О. Козьміна. - С. 79-84
  Острей О. Р.  Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освіти / О. Р. Острей. - С. 85-89
  Осадчий В. В.  Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами комп'ютерно-орієнтованої системи навчання / В. В. Осадчий. - С. 90-94
  Осадча К. П.  Проблеми використання ресурсів інтернет у професійній підготовці магістрантів / К. П. Осадча. - С. 95-98
  Васильєва Г. І.  Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті: шляхи реалізації / Г. І. Васильєва, Г. П. Досенко. - С. 99-105
  Зайцева Т. В.  Використання освітнього порталу для дистанційного навчання / Т. В. Зайцева. - С. 106-109
  Кисла І. Г.  Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу / І. Г. Кисла. - С. 110-113
  Круглик В. С.  Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні / В. С. Круглик. - С. 114-119
  Трофименко В. І.  Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій / В. І. Трофименко. - С. 120-124
  Шишко Л. С.  Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу "Алгебра, 7 клас" / Е. О. Козловський. - С. 125-129
  Сінько Ю. І.  Методичні рекомендації вивчення теми "Нормальні форми для формул алгебри висловлень" з використанням інтегрованого програмного середовища "МатЛог". - С. 130-139
  Козловський Е. О.  Интерактивные обучающие модули в системах дистанционного обучения. - С. 140-143

Рубрики: Освіта вища - Інформаційні технології

 
103 95.4
Г85

        Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціолог. вісник. № 8 / під. ред. О. С. Столярчука. - Л. : Сорока Т., 2010. - 32 с.

Зміст:
  Гаврилів О. С.  Ймовірностні аспекти роботи в деяких нескінченновимірних просторах / О. С. Гаврилів. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крет І. З.  Методичні засади обгрунтування напрямів реструктуризації підприємства / І. З. Крет, О. Ю. Ємельянов, Н. І. Крет. - С. 5-10
  Гаврилів О. С.  Про структурування націоналізму / О. С. Гаврилів. - С. 10-12
  Ємельянов О. Ю.  Дослідження впливу чинників, що зумовлюють вибір портфелю фінансово-інвестиційних стратегій підприємства / О. Ю. Ємельянов, В. А. Гришко, І. З. Крет. - С. 12-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одарченко М. М.  Інтерпретація філософії Гегеля у філософсько-герменевтичному вченні В. Дільтея та його послідовників / М. М. Одарченко. - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дорошенко С. І.  Дослідження історії політичної думки: контекст сучасних підходів французьких учених / С. І. Дорошенко. - С. 20-24
  Гаврилів О. С.  Про гіллясті ланцюгові дроби типу класичних ланцюгових / О. С. Гаврилів. - С. 24-25
  Гаврилів О. С.  До техніки складання бізнес-плану / О. С. Гаврилів. - С. 25-26
  Гаврилів О. С.  До теорії триатомної іонної молекули, складеної з двох хімічних елемнтів / О. С. Гаврилів. - С. 27
  Полтавська битва Петра І 20 червня 1709 р. - 30 червня 1709 р.. - С. 28-30

Ключові слова (ненормовані): реструктуризація підприємства -- націоналізм -- українська нація -- фінансово-інвестиційна діяльність підприємств -- німецька філософія -- філософія Гегеля

 
104 83.002.1
З38

        Захід - Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства [Текст] : антологія / наук. проект, заг. ред. Л. Грицик. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 376 с.

Зміст:
  Грицик Л.  Сутності та якості сучасного порівняльного літературознавства / Л. Грицик. - С. 5-12
  Баснет С.  Роздуми над літературною компаративістикою ХХІ століття / С. Баснет. - С. 13-21
  Вайсштайн У.  "Рецепція" та "Дія" / У. Вайсштайн. - С. 21-37
  Еллестрьом Л.  Теоретичний підхід до медіа трансформацій / Л. Еллестрьом. - С. 38-48
  Брагінський В.  Проблеми типології середньовічних літератур Сходу / В. Брагінський. - С. 49-74
  Храбата З.  Зауваги до компаративістики / З. Храбата. - С. 75-82
  Сватонь В.  Поняття та контексти компаративного мислення / В. Сватонь. - С. 83-102
  Касперський Е.  Літературознавча компаративістика і діалог / Е. Касперський. - С. 103-145
  Домбровський М.  Дискурс як предмет компаративістики / М. Домбровський. - С. 146-159
  Крисовський О.  Література і живопис у порівняльних дослідженнях / О. Крисовський. - С. 160-172
  Геймей А.  Культурологічна компаративістика: інтерпретація та екзистенція / А. Геймей. - С. 173-185
  Чоранеску Александру  Принципи порівняльного літературознавства / Чоранеску Александру. - С. 186-197
  Ратіані І.  Кордони національних літератур і порівняльного літературознавства / І. Ратіані. - С. 198-205
  Модебадзе І.  Теорія інтертекстуальності та сучасні порівняльні дослідження: "джерело прихованого смутку" Бесо Хведелідзе та "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова / І. Модебадзе. - С. 206-213
  Айтач Г.  Порівняльне літературознавство / Г. Айтач. - С. 214-225
  Аднан Караісмаїлоглу  Класична турецька та іранська літератури в порівняльних дослідженнях / Аднан Караісмаїлоглу. - С. 226-235
  Джума А.  Літературна соціологія та компаративне літературознавство за межами взаємовпливу мистецтва і науки / А. Джума. - С. 236-250
  Себуктекін Х.  Чому саме порівняльне літературознавство? / Х. Себуктекін. - С. 251-264
  Рахія Мамед кизи Гейбуллаєва  Спричиненість літературних універсалій у літературознавчих дослідженнях / Рахія Мамед кизи Гейбуллаєва. - С. 265-296
  Стеткевич Я.  Самуд у класичній арабській поезії: неоднозначність сприйняття / Я. Стеткевич. - С. 297-312
  Юе Дайюнь  Національне та інтернаціональне в порівняльному літературознавстві / Юе Дайюнь. - С. 313-325
  Осадча Ю.  Порівняльне літературознавство в Японії / Ю. Осадча. - С. 326-345
  Каваморі Хіроші  Від структурного аналізу казок до вивчення культури туризму / Каваморі Хіроші. - С. 346-359
  Бондаренко І.  Японська поезія в контексті світової літератури / І. Бондаренко. - С. 360-369
  Кім Сук Вон  Порівняльне літературознавство в республіці Корея / Сук Вон Кім. - С. 370-375

Рубрики: Літературознавство - Компаративістика

Ключові слова (ненормовані): культурологічна компаративістика

Анотація:   Представлені в антології найновіші публікації європейських та східних компаративістів (статті, фрагменти із наукових монографій) розкривають основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства, зв'язок його з історією й теорією літератури, методологічний плюралізм досліджень.

 
105 65.012.1
С42

Скворцов, І. Б.

        Парадокси, догми і реальність економічної теорії: Мікроекономіка для економістів [Текст] : монографія / І. Б. Скворцов. - Л. : Львівська політехніка, 2007. - 339 с.

Зміст:
  Критичний аналіз методології класичної мікроекономіки. - С. 7-15
  Основи методології мікроекономіки. - С. 15-28
  Критичний аналіз методів формалізованого дослідження. - С. 28-41
  Категорійний апарат, закони і принципи макроекономіки. - С. 41-57
  Ринковий механізм у сфері обігу. - С. 58-131
  Ринковий механізм у сфері виробництва. - С. 132-213
  Елементи галузевого планування. - С. 214-328

Рубрики: Економічна теорія - Мікроекономіка

Ключові слова (ненормовані): ринковий механізм -- сфера обігу -- функція попиту -- функція пропозиції -- сфера виробництва -- витрати виробництва -- прибуток -- конкретний ринок

Анотація:   У монографії викладено методологічні основи утворення формалізованого категорійного апарату і застосування його для моделювання ринкової економіки. Показано основні методи кількісного дослідження різних видів ринку. Обгрунтовується доцільність застосування для дослідження ринкових структур системи економетричних і константних показників та елементів "фізичної економіки". Показано практичне застосування формалізованого дослідження функцій попиту та пропозиції для різних ринків і теоретичного обгрунтування ціни продукції.

 
106 83.3(4Укр)
Н72

        Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : зб. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2005. - 260 с.

Зміст:
  Скупейко Л.  Література - Історія - Нація / Л. Скупейко. - С. 5-8
  Дончик В.  Про історію літератури, якої досі не було / В. Дончик. - С. 9-27
  Сивокінь Г.  Сучасність української літератури в історичній перспективі / Г. Сивокінь. - С. 28-38
  Денисова Т.  Чи можна створити історію літератури в позаісторичну добу? / Т. Денисова. - С. 39-53
  Поліщук Я.  Альтернативна історія літератури - постмодерна парадигма / Я. Поліщук. - С. 54-62
  Ушкалов Л.  Карфаген нашої "народності" має бути зруйнований: дещо про "комплекс Burns'a-Jasmin'a" / Л. Ушкалов. - С. 63-76
  Шумило Н.  Ідея національного літературного розвитку (фрагмент із перманентного обговорення) / Н. Шумило. - С. 77-85
  Мороз Л.  Триєдність як основа універсалізму (національне - загальнолюдське - духове) / Л. Мороз. - С. 86-100
  Іванишин П.  Національно-екзистенсійна методологія: герменевтична актуалізація / П. Іванишин. - С. 101-116
  Денисюк І.  Кілька міркувань щодо концепції нової української літератури (із приводу сучасного підручника) / І. Денисюк. - С. 117-129
  Сорока М.  Чи є панацея від міфу про Антея в українській літературі діаспори? / М. Сорока. - С. 130-140
  Гундорова Т.  Літературний канон і міф / Т. Гундорова. - С. 141-153
  Кодак М.  Системогенеза авторської свідомості: теорія та проблеми історії літератури / М. Кодак. - С. 154-162
  Костюк В.  Художня новизна та її вичерпність в історично-літературній еволюції / В. Костюк. - С. 163-169
  Демська-Будзуляк Л.  Зміна поколінь - реальність проблеми? / Л. Демська-Будзуляк. - С. 170-173
  Астаф'єв О.  Уроки психосинтезу: біття для читача / О. Астаф'єв. - С. 174-179
  Мишанич О.  Проблеми вивчення давньої та класичної української літератури / О. Мишанич. - С. 180-188
  Білоус П.  Давньоукраїнська література: аспекти ідентичності / П. Білоус. - С. 189-212
  Пелешенко Ю.  Українська література пізнього середньовіччя: деякі аспекти дослідження / Ю. Пелешенко. - С. 213--219
  Бондар М.  Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності / М. Бондар. - С. 220-233
  Моторнюк І.  То якою ж має бути "історія української літератури?" / І. Моторнюк. - С. 234-259

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): вивчення давньої української літератури -- література і нація -- література і постмодернізм -- літературний канон і міф

 
107 95.4
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 18 Економіка / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Academia, 2000. - 84 с.

Зміст:
  Бажан Ю. М.  Інноваційна теорія економічного розвитку: М.Туган-Барановський, Й.Шумпетер і проблеми перехідної економіки України. / Ю. М. Бажан. - С. 3-7
  Головецький В. О.  "Динамо" (Київ) та "ера технологічної революції\" / або Як створити свою силіковану долину\". - С. В. О. Головецький. - 7-12,
  Еріна А. М.  Поєднання моделей регресійного і дисперсійного аналізу в соціально-економічних дослідженнях / А. М. Еріна. - С. 12-18
  Злупко С. М.  Теорія сільськогосподарських коливань Володимира Тимошенка і динамикак сільського господарства України / С. М. Злупко. - С. 18-24
  Krasnikova L.  Analysis and Modelling of Ukrainian Energy Sector / L. Krasnikova, O. Tkachova. - С. 24-26
  Кудін С. М.  Тенденції формування і використання основних виробничих фондів м'ясної промисловості України / С. М. Кудін. - С. 26-31
  Купець О. В.  Безробіття в умовах реформування економіки України / О. В. Купець. - С. 31-38
  Лук'яненко І. Г.  Попит на гроші. Ілюстрація класичного підходу / І. Г. Лук'яненко. - С. 38-42
  Ляшенко О. І.  Динамічна рівновага виробництва і цін продукції у відкритій економіці / О. І. Ляшенко. - С. 38-42
  Милошик В. І.  Проблеми визначення трансакційних витрат / В. І. Милошик. - С. 46-51
  Pivnenko S.  Barter Economy in the New Institional Perspective / S. Pivnenko. - С. 51-57
  Піонтківський Р. В.  Чи присутній мотив заміщення активів в українській доларизації / Р. В. Піонтківський. - С. 57-64
  Сизоненко В. О.  Інноваційне підприємство - форма реалізації інтелектуальної власності / В. О. Сизоненко, Л. В. Овчаренко. - С. 64-72
  Степаненко Т. М.  Конкурентна стратегія держави як основна передумова сталого індустріального розвитку країни / Т. М. Степаненко. - С. 72-82

Рубрики: Економічний розвиток - Перехідна економіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): інновації -- математичні моделі економіки -- аналіз економіки України -- конкуренція

Анотація:   Збірник наукових статей співробітників кафедри економічної теорії На УКМА присвячено актуальним проблемам економіки України. У статтях викладено результати наукових досліджень з різних проблем становлення ринкових відносин в Україні як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні.

 
108 95.4
Г75

        Гріш і математика [Текст] : [мат.-екон.-соціол. вісник]. № 15 / Т-во ім. Стефана Банаха. - Л. : Сорока Т. Б., 2015. - 20 с.

Зміст:
  Гаврилів О. С.  Про неоднорідні абстрактні рівняння Фредгольма першого роду в банаховому просторі / О. С. Гаврилів. - С. 3-5
  Гаврилів О. С.  Аспекти ізоморфності підпростору ймовірностного простору деякому підпростору класичного координатного гільбертового простору / О. С. Гаврилів. - С. 6-7
  Петрушка Т. О.  Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції: прогресивні технології і система чинників / Т. О. Петрушка, А. В. Симак, І. З. Крет. - С. 7-11
  Гаврилів О. С.  Прихована схема впровадження "ноу-хау" / О. С. Гаврилів. - С. 11-12
  Крук І. С.  Причини поразки козацької держави Богдана Хмельницького / І. С. Крук, І. І. Слобода. - С. 12-14
  Гаврилів О. С.  До механічної теорії електрона на навколоядерній орбіті атома / О. С. Гаврилів. - С. 15
  Гаврилів О. С.  Щодо умов активації хімічної реакції / О. С. Гаврилів. - С. 16
  Крук О. С.  Штурми Азов Петром Першим / О. С. Крук. - С. 16-17
  Гаврилів О. С.  Основні філософські засади обгрунтування і існування надлюдини / О. С. Гаврилів. - С. 17

Рубрики: Математика

 
109 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 63 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2014. - 428 с.

Зміст:
  Гладкий С. О.  Правове самопізнання як предмет комплексного дослідження: концептуальні аспекти / С. О. Гладкий. - С. 3-9
  Львова О. Л.  Інтегративна теорія права як баланс протилежних ідей / О. Л. Львова. - С. 10-17
  Міма І. В.  Окремі питання категоріального закріплення християнсько-правових традицій у праві / І. В. Міма. - С. 17-23
  Зінченко О. В.  Юридичні конструкції як засіб регулятивного впливу на право / О. В. Зінченко. - С. 23-28
  Минькович-Слободяник О. В.  Правова і політична культура як невід'ємні складові громадянського суспільства / О. В. Минькович-Слободяник. - С. 29-34
  Сапарова А. О.  Некласичні інтерпретації підходу правових трансплантантів / А. О. Сапарова. - С. 35-40
  Бурлуцький О. В.  Аналіз генезису історико-правових аспектів розвитку законодавства, пов'язаного з науковими відкриттями в Україні / О. В. Бурлуцький. - С. 41-46
  Комар Е. Г.  Особливості розвитку вітчизняної господарсько-правової системи регулювання будівельної діяльності у радянський період / Е. Г. Комар. - С. 47-52
  Попревич В. М.  Особливості кримінальної відповідальності за лісопорушення у період 1955-1990 рр. / В. М. Попревич. - С. 52-58
  Бойко В. В.  Державно-правове регулювання виробництва та збуту алкогольних напоїв в європейських державах доби феодалізму / В. В. Бойко. - С. 59-65
  Проскуров М. В.  Набувальна давність на українських землях та в Російській імперії / М. В. Проскуров. - С. 66-70
  Худояр Л. В.  Становлення принципу рівності у міському праві Правобережної і Лівобережної України козацько-гетьманської доби / Л. В. Худояр. - С. 70-74
  Антонов В. О.  Місце та роль загальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення національної безпеки / В. О. Антонов. - С. 75-81
  Борисова К. С.  Право на житло в системі конституційних прав людини і громадянина / К. С. Борисова. - С. 81-85
  Лісовська Ю. П.  Адміністративно-правові засоби захисту інформаційної безпеки в сфері комерційної реклами / Ю. П. Лісовська. - С. 86-92
  Співак М. В.  Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров'я / М. В. Співак. - С. 93-99
  Левчук С. М.  Адміністративні послуги органів доходів і зборів у податковій сфері: поняття та ознаки / С. М. Левчук. - С. 99-106
  Кулініч О. О.  Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова правомірності його розповсюдження / О. О. Кулініч. - С. 107-112
  Короєд С. О.  Заочний розгляд в цивільному судочинстві: питання ефективності / С. О. Короєд. - С. 112-117
  Таликін Є. А.  Система процесуальних форм перегляду судових актів у господарському судочинстві: загальні засади розбудови / Є. А. Таликін. - С. 117-125
  Касумова А. Б.  Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди пацієнтам / А. Б. Касумова. - С. 125-130
  Білан О. П.  Інтереси держави і суспільства у Цивільному законодавстві України / О. П. Білан. - С. 131-138
  Устименко Т. П.  Спадкування права на земельну ділянку в Україні / Т. П. Устименко. - С. 138-144
  Венедіктов С. В.  Щодо сучасного стану реформування трудового законодавства в Україні / С. В. Венедіктов
  Спіцина Г. О.  Щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія / Г. О. Спіцина. - С. 150-155
  Орлова Н. Г.  Щодо важливості письмової форми трудових договорів з моряками / Н. Г. Орлова. - С. 155-161
  Черкасов О. В.  До питання правовідносин юридичної відповідальності у трудовому праві / О. В. Черкасов. - С. 161-167
  Павловський А. Б.  Сучасний стан організації фінансового контролю у сфері державних закупівель / А. Б. Павловський. - С. 168-174
  Барбашова Н. В.  Проблема екологічної модернізації підприємств України: правовий аспект / Н. В. Барбашова. - С. 175-179
  Гиренко І. В.  Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України / І. В. Гиренко. - С. 180-185
  Муравська М. Л.  Значення та зміст права на створення штучних водних об'єктів / М. Л. Муравська. - С. 185-191
  Гайдаржи Х. А.  Розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську переробну кооперацію в незалежній Україні / Х. А. Гайдаржи. - С. 191-196
  Шпарик Н. Я.  Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України / Н. Я. Шпарик. - С. 196-201
  Ландіна А. В.  Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя / А. В. Ландіна, огли Аскеров Д. М.. - С. 202-208
  Письменний Д. П.  Сучасні проблеми збирання доказів у професійній діяльності слідчого / Д. П. Письменний. - С. 208-213
  Луценко Ю. В.  Дійове каяття як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України / Ю. В. Луценко, О. В. Микитчик. - С. 213-219
  Жук О. М.  Ресоціалізація та її роль у соціальній адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі / О. М. Жук. - С. 219-225
  Назимко Є. С.  Особливості покарання неповнолітніх відповідно до закону "Про неповнолітніх правопорушників" Ісламської Республіки Афганістан / Є. С. Назимко. - С. 225-230
  Хабло О. Ю.  Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні / О. Ю. Хабло. - С. 231-237
  Терещук А. О.  Поняття та особливості корисливо-насильницької злочинності в Україні / А. О. Терещук. - С. 237-242
  Северінова О. Б.  Дослідження проблем міжнародно-правового захисту прав національних меншин в українській науці до 1914 р. / О. Б. Северінова. - С. 243-251
  Отрош М. І.  Міжнародно-правовий вимір джерел церковного права на Заході після розділення церков / М. І. Отрош. - С. 252-258
  Отрош В. М.  Особливості міжнародної правосуб'єктності суверенного військового оренду госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти / В. М. Отрош. - С. 258-264
  Коваль Д. О.  Механізми контролю за виконанням Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту / Д. О. Коваль. - С. 264-269
  Храпач С. В.  До питання щодо правового змісту поняття космічного об'єкта / С. В. Храпач. - С. 269-275
  Вітман К. М.  Особливості політики консолідації в Україні / К. М. Вітман. - С. 276-282
  Береза А. В.  Білі книги адміністративних реформ у Великій Британії / А. В. Береза. - С. 282-287
  Хмелько І. С.  Парламентська інституціоналізація: погляд західної політичної науки / І. С. Хмелько, Є. В. Перегуда. - С. 287-293
  Співак В. М.  Політика держави в процесі формування і розвитку людського капіталу в Україні / В. М. Співак. - С. 293-299
  Отрешко В. С.  Стратегічні орієнтири розбудови сучасної української держави / В. С. Отрешко. - С. 300-305
  Тімашова В. М.  Структура та функції політичної сфери: регулятивні та управлінські аспекти / В. М. Тімашова. - С. 306-312
  Чижова О. М.  Єдність раціонального та ірраціонального в прагматичній політиці / О. М. Чижова. - С. 312-318
  Явір В. А.  Расизм і дискримінація у спорті: міжнародно-правовий досвід протидії / В. А. Явір. - С. 318-324
  Асланов С. А.  Особливості дестабілізації етнополітичної ситуації в Україні: заборона ідеологій / С. А. Асланов. - С. 324-331
  Кукуруз О. В.  Політика і право в сфері релігії: сучасні тенденції в Україні / О. В. Кукуруз. - С. 331-337
  Місержи С. Д.  Особливості викладання політології у вищих медичних навчальних закладах України / С. Д. Місержи. - С. 337-343
  Костиря І. О.  Стратегічний курс китайської дипломатії: "м'яка сила" та комплексна потужність / І. О. Костиря, О. І. Дікарєв. - С. 343-350
  Згурська В. Л.  Громадянин як співвиробник публічних послуг у політиці участі / В. Л. Згурська. - С. 350-355
  Макаренко Л. П.  Значення комунікації в процесі демократичних перетворень політичної системи / Л. П. Макаренко. - С. 355-361
  Москаленко О. П.  Засоби досягнення компромісних рішень в Україні / О. П. Москаленко. - С. 361-367
  Хайтам Н. Р.  Арабо-мусульманський світ в іспанських мас-медіа: політична інтерпретація / Н. Р. Хайтам. - С. 368-373
  Варинський В. О.  Мережева (он-лайнова) комунікація як джерело формування соціального капіталу / В. О. Варинський. - С. 374-380
  Притуленко В. В.  Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів / В. В. Притуленко. - С. 380-386
  Донченко К. А.  Про реформування моделі територіальної організації влади (в контексті ініціатив Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ) / К. А. Донченко. - С. 386-392
  Матвієнко А. С.  Вплив політичних партій на територіальні реформи у Європі / А. С. Матвієнко. - С. 392-396
  Софінська І. Д.  Громадянство у зв'язку з інвестицією: конституційно-правовий аналіз / І. Д. Софінська. - С. 397-406
  Кацин М. Ю.  Політико-поравові концепції європейської економічної міждержавної інтеграції (1919-1932 рр.) / М. Ю. Кацин. - С. 406-412
  Каспрук-Варивода І. Я.  Відносини держав Веймарського трикутника та України в контексті розширення Європейського Союзу на Схід / І. Я. Каспрук-Варивода. - С. 412-420

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

 
110 22.1я4кр
П78

        Проблеми математичної освіти (ПМО - 2009) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 7-9 квітня 2009р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 290 с.

Зміст:
  Швец В. А.  О новых, актуальных исследованиях в области теории и методики обучения математики / В. А. Швец. - С. 22-23
  Ачкан В. В.  Реалізація компетентнісного підходу як один із напрямків реформування шкільної математичної освіти (на прикладі змістової лінії рівнянь та нерівностей у старшій школі) / В. В. Ачкан. - С. 25-27
  Бараболя М. М.  До питання перспектив викладання математики в старшій школі / М. М. Бараболя. - С. 27-28
  Бойко Л. М.  Хронологічні зв'язки математики і фізики у нових програмах 12 річної школи / Л. М. Бойко. - С. 29-30
  Варущик Н. П.  Діалогові форми навчання математики в класах математичного профілю / Н. П. Варущик. - С. 30-31
  Гальченко Д. О.  Формування в учнів умінь математичного моделювання через систему прикладних задач / Д. О. Гальченко, О. В. Мамон. - С. 31-32
  Гегеле Д. Ф.  Технология поэтапного формирования исследования целых рациональных уравнений стандартного вида / Д. Ф. Гегеле, В. И. Горбачев. - С. 33-34
  Гегеле С. В.  Обучение учащихся построению стереометрического чертежа с использованием компьютерной презентации / С. В. Гегеле. - С. 34-35
  Германова Ж. Г.  Усвоение общелогических и частно-математических методов доказательства неравенств в треугольнике / Ж. Г. Германова. - С. 35-36
  Гібалова Н. В.  Математична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах європейського освітнього простору / Н. В. Гібалова, В. А. Ржеко. - С. 37-38
  Глобін О. І.  Особливості переходу до профільного навчання математики / О. І. Глобін. - С. 38-39
  Грамбовська Л. В.  Таксономія цілей особистісно орієнтованого навчання планіметрії / Л. В. Грамбовська. - С. 39-40
  Грицик Т. А.  До питання диференціації домашніх завдань з математики у профільних класах / Т. А. Грицик. - С. 40-42
  Євтушенко Н. В.  Відображення проблем математичної освіти у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Н. В. Євтушенко. - С. 42-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарійченко Ю. О.  Про різні типи тестових завдань з математики / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний. - С. 43-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капіносов А. Н.  Рівневий підхід у навчанні доведенням в курсі геометрії 7-9 класів / А. Н. Капіносов, А. А. Лешкович. - С. 45-46
  Кирилюк Л. Л.  Проблема основ математичного моделювання в теорії і практиці навчання алгебри в основній школі / Л. Л. Кирилюк. - С. 46-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирюхина Н. Ю.  Формирование внешнеречевого уровня решения систем рациональных уравнений с двумя переменными стандартного вида / Н. Ю. Кирюхина, В. И. Горбачев. - С. 48-49
  Коваленко Д. В.  Інтегровані уроки "математика-природознавство" / Д. В. Коваленко. - С. 49-50
  Ковальська Н. А.  Ставлення учнів основної школи до вивчення геометрії / Н. А. Ковальська. - С. 50-52
  Кравченко З. І.  Особливості формування математичних компетентностей старшокласників / З. І. Кравченко. - С. 52-53
  Крамаренко Т. Г.  Впровадження навчальних проектів як один із факторів посилення мотивації учіння математики / Т. Г. Крамаренко [и др.]. - С. 53-54
  Красницький М. П.  Забезпечення динамічності узагальнення і систематизації стереометричних знань учнів / М. П. Красницький. - С. 55-56
  Кунцевич О. Ю.  Развитие эстетической культуры учащихся старших классов при изучении математики в условиях реформирования школы / О. Ю. Кунцевич. - С. 56-57
  Курганская А. В.  Элементы историзма при обучении математики / А. В. Курганская. - С. 57-59
  Латотин Л. А.  От глобального упорядочения к маленьким теориям / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. - С. 61-62
  Ліщинський О. Л.  Поглиблення мотивації вивчення математики в профільних класах загальноосвітньої школи / О. Л. Ліщинський, О. В. Школьний. - С. 62-63
  Лисова М. И.  Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении комбинаций сферы с многогранниками / М. И. Лисова. - С. 63-65
  Лосєва Н. М.  Елективні курси з математики як основний інструмент індивідуалізації навчання у старшій школі / Н. М. Лосєва, К. С. Луковська. - С. 65-66
  Мануилов А. А.  Поэтапное формирование внутреннего уровня решения целых рациональных неравенств стандартного вида / А. А. Мануилов, В. И. Горбачев. - С. 66-67
  Милушев В. Б.  Некоторые аспекты преемственности при изучении основных числовых множеств / В. Б. Милушев, Д. Г. Френкев. - С. 67-68
  Милушева-Бойкина Д. В.  Развитие творческого мышления учащихся при обучении математике / Д. В. Милушева-Бойкина, Р. П. Маврова. - С. 69
  Моначенко Г. В.  Програмований контроль як один з засобів перевірки рівня навчальних досягнень учнів при вивченні математики / Г. В. Моначенко. - С. 70-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Москаленко Ю. Д.  До проблеми розвитку інтелектуального потенціалу особистості / Ю. Д. Москаленко, В. О. Марченко. - С. 71-73
  Науменко А. А.  Інтерактивне навчання і розвиток пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення геометрії / А. А. Науменко. - С. 73-74
  Нестеренко А. М.  До питання аналізу помилок, які допускають учні старшої школи під час тестування з математики / А. М. Нестеренко. - С. 74-75
  Овчинникова Т.А.  Рівнева диференціація в умовах профільного навчання / Т. А. Овчинникова. - С. 75-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Параскевич С. П.  Комп'ютерно зорієнтований урок математики як педагогічна проблема / С. П. Параскевич. - С. 77-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полякова Н. М.  Програмне забезпечення застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики / Н. М. Полякова. - С. 78-80
  Попко О. Ю.  Робота з обдарованими учнями в школі / О. Ю. Попко. - С. 80-81
  Прус А. В.  Міжпредметні зв'язки як елемент прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії / А. В. Прус. - С. 81-82
  Пучковська Т. О.  Некоторые направления формирования основных компонентов познавательной культуры учащихся при изучении математики в школе / Т. О. Пучковська. - С. 82-84
  Семеняко А. Н.  Использование элементов теории графов при обучении математике / А. Н. Семеняко. - С. 84-85
  Сердюк З. О.  Використання аналогій під час вивчення математики / З. О. Сердюк. - С. 86-87
  Сильченко Н. А.  Алгоритмический способ решения проблем в заданиях по стереометрии / Н. А. Сильченко. - С. 87-89
  Симан С. М.  Конструктивний елемент використання динамічної наочності на уроках геометрії / С. М. Симан. - С. 90-91
  Скворцова С. О.  Наступність у навчанні розв'язування сюжетних математичних задач / С. О. Скворцова. - С. 90-91
  Тарковська О. О.  Розвиток особистості в умовах диференційованого навчання стереометрії / О. О. Тарковська. - С. 92-93
  Фриз І. В.  Диференційований підхід у процесі вивчення об'ємів і площ поверхонь геометричних тіл / І. В. Фриз. - С. 93-94
  Харченко В. М.  Використання інформаційних технологій при вивченні геометрії в 7-9 класах / В. М. Харченко. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цибаньов М. В.  Роль арифметики у розвитку мислення / М. В. Цибаньов, В. Л. Великін. - С. 96-97
  Чашечникова О. С.  Проявление установок учащихся в процессе обучения математике / О. С. Чашечникова. - С. 97-98
  Черкаська Л. П.  Передумови здійснення ефективної корекції навчальних досягнень учнів з математики / Л. П. Черкаська. - С. 98-100
  Шиперко С. Г.  Застосування дидактичних ігор на уроках математики з використанням комп'ютерних технологій / С. Г. Шиперко, Л. В. Масько, О. В. Меденець. - С. 100-101
  Шишенко І. В.  Активізація пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів на уроках математики / І. В. Шишенко. - С. 101-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шумигай С. М.  Формування в учнів основної школи інтересу до вивчення математики / С. М. Шумигай. - С. 102-104
  Юхименко О. В.  Особливості навчання учнів розв'язуванню задач з геометрії в професійно-технічному навчальному закладі / О. В. Юхименко. - С. 104-105
  Авраменко О. В.  Підходи до активізації професійної підготовки студентів в умовах кредитно-модульної системи / О. В. Авраменко, С. О. Шлянчак. - С. 106-107
  Антонець А. В.  Психолого-педагогічні передумови формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів / А. В. Антонець. - С. 107-109
  Барболіна Т. М.  Особливості перевірки вмінь і навичок при вивченні лінійного програмування / Т. М. Барболіна. - С. 109-110
  Бевз В. Г.  Вивчення історії математики в умовах кредитно-модульної системи / В. Г. Бевз. - С. 110-111
  Бовт Д. А.  Индивидуализация процесса обучения с помощью экспертных систем / Д. А. Бовт. - С. 112
  Бондаренко З. В.  Про розвивальні можливості проблемного методу з урахуванням змістових ліній інформатики і математики / З. В. Бондаренко, В. І. Клочко. - С. 114-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Vasylevska A. O.  Bilingual teaching of physics / A. O. Vasylevska, A. M. Gusak. - С. 116-118
  Власенко К. В.  Полісистемний підхід до розробки змісту технологій навчання математики майбутніх інженерів-машинобудівників / К. В. Власенко. - С. 118-119
  Волянська О. Є.  Використання мультимедійних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів математики / О. Є. Волянська. - С. 121-122
  Горда І. М.  Психологічні передумови організації моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих навчальних аграрних закладів / І. М. Горда. - С. 124-125
  Демченко С. О.  Удосконалення методичної роботи як однієї із складових професійної діяльності викладача / С. О. Демченко. - С. 129-130
  Демченко О. Г.  Дослідження ліній рівня однієї функції / О. Г. Демченко, К. І. Галасун. - С. 130
  Демченко С. О.  Самоосвітня діяльність викладача фахових дисциплін / Демченко С. О. , Н. А. Кришталь. - С. 130-131
  Драганюк С. В.  Методичні примітки з лінійної алгебри / С. В. Драганюк, М. Д. Мартинчук. - С. 131-132
  Євсеєва О. Г.  Реалізація діяльнісного підходу при підсумковому оцінюванні у формі тестування / О. Г. Євсеєва. - С. 132-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жидков О. Е.  З досвіду впровадження елементів програми "Інтел® Навчання для майбутнього" при викладанні на математичному факультеті Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / О. Е. Жидков. - С. 134
  Забранський В. Я.  До питання концепції самостійної роботи з вищої математики в економічному ВНЗ / В. Я. Забранський, Н. В. Вінніченко. - С. 135-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Закорчевна С. А.  Оцінювання у процесі викладання вищої математики в аграрному ВНЗ / С. А. Закорчевна. - С. 136-137
  Іванова С. В.  Використання проектної технології навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів математики / С. В. Іванова. - С. 137-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилащук С. А.  Розвиток інженерного мислення у процесі навчання вищої математики / С. А. Кирилащук. - С. 139-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кляцька Л. М.  Особливості викладння курсу "Алгебра та геометрія" для спеціальності "Прикладна математика" / Л. М. Кляцька, Ю. Ю. Лещенко. - С. 140-142
  Ковальчук Ю. О.  Досвід використання на аудиторних заняттях електронної системи зворотного зв'язку з аудиторією TurningPoint / Ю. О. Ковальчук, С. В. Тезікова. - С. 142-143
  Коломієць О. М.  Використання таблиць під час навчання аналітичної геометрії / О. М. Коломієць. - С. 143-144
  Коломієць С. В.  Роль викладача у підвищенні якості вищої освіти в умовах реалізації Болонської декларації / С. В. Коломієць. - С. 144-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комиссаренко Е. В.  Руководство и контроль над основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов в процессе изучения высшей математики / Е. В. Комиссаренко. - С. 146-147
  Кондратьєва О. М.  Використання семіотичного аспекту навчання вищої математики з метою попередження помилок у знаннях студентів / О. М. Кондратьєва. - С. 147-148
  Кошова О. П.  Особливості формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів в процесі професійної пыдготовки / О. П. Кошова. - С. 148-150
  Кривовяз О. І.  Соціонічна діагностика як фактор диференційованого підходу до процесу навчання / О. І. Кривовяз. - С. 150-151
  Кузьмінський А. І.  Методичні компетентності майбутнього вчителя математики / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. - С. 151-152
  Крылова Т. В.  Адаптация студентов к условиям обучения высшей математике в вузах посредством ПМК / Т. В. Крылова, Е. М. Гулеша. - С. 153-154
  Кулик Л.О.  Використання математичного апарату при розв'язуванні дослідницьких задач з фізики / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, Т. М. Христенко. - С. 154-155
  Кучерява О. Ю.  Форми та види позааудиторної роботи з математики в педагогічному університеті / О. Ю. Кучерява. - С. 155-156
  Левандовская И. В.  Особенности преподавания дисциплины "Исследование операций" / И. В. Левандовская. - С. 157-158
  Лещенко С. В.  Планування групової навчальної діяльності з математики студентів ВНЗ аграрного профілю / С. В. Лещенко. - С. 158-159
  Лозанчин А. Л.  Затруднения студентов по теме "Множество и отношения на множестве" и пути их преодоления / А. Л. Лозанчин. - С. 159-161
  Максимова Т. С.  Особливості викладання теоретичного матеріалу при формуванні досвіду самоосвітньої діяльності майбутніх інженерів / Т. С. Максимова. - С. 161-162
  Мартиненко О. В.  Семінар як форма роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / О. В. Мартиненко, Н. М. Довганич. - С. 162-164
  Мартиненко О. В.  Форми організації навчання комплексного аналізу в педагогічних університетах / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник. - С. 164-165
  Матяш Л. О.  Про деякі аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л. О. Матяш. - С. 166-167
  Матяш О. І.  Фахові компетенції вчителя математики в умовах 12-річної школи / О. І. Матяш. - С. 167-168
  Можей Н. П.  Интеграционные процессы и обучение высшей математике / Н. П. Можей. - С. 168-170
  Москаленко Л. П.  Застосування знаково-символьних засобів на практичних заняттях з вищої математики / Л. П. Москаленко. - С. 170-171
  Москаленко О. А.  Систематизація та узагальнення знань і вмінь у системі підготовки учителів математики / О. А. Москаленко, О. В. Коваленко. - С. 171-172
  Надточій С. Л.  Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів математики в курсі теорії ймовірностей і математичної статистики / С. Л. Надточій. - С. 172-173
  Наконечна Л. Й.  Про один із варіантів системи контролю за якістю самостійної роботи студентів / Л. Й. Наконечна. - С. 173-175
  Ненька Р. В.  Прикладні задачі з вищої математики у вищих навчальних закладах аграрного профілю / Р. В. Ненька. - С. 175-176
  Овсієнко Ю. І.  Методика формування навчальних цілей і завдань навчання математики у ВНЗ аграрного профілю / Ю. І. Овсієнко. - С. 176-177
  Орлова Н. Д.  Об организации самостоятельной работы в вузе / Н. Д. Орлова. - С. 178-179
  Полюхович Н. В.  Дидактический материал как основа обучения прикладным задачам по теме "Дифференциальные уравнения" / Н. В. Полюхович. - С. 179-182
  Розуменко А. О.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу теорії ймовірностей та елементів математичної статистики студентами вищих педагогічних навчальних закладів / А. О. Розуменко. - С. 183-184
  Рокіцький І. О.  До питання оволодіння студентами знань з сучасної алгебри / І. О. Рокіцький. - С. 184-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудь Ю. Г.  Особливості вивчення дисципліни "Алгоритми та методи обчислень" в контексті вимог Болонського процесу / Ю. Г. Рудь. - С. 186-187
  Рычка С. А.  Некоторые аспекты построения обучающей компьютерной анимации / С. А. Рычка, Ю. Ю. Лещенко. - С. 187-188
  Савін О. І.  Навчальний посібник, що забезпечує реалізацію діяльнісного підходу у навчанні / О. І. Савін. - С. 188-189
  Семеніхіна О. В.  Використання пакету Excel для організації ітераційних наближень / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня. - С. 189-191
  Сидоренко-Николашина Е. Л.  Повышение эффективности усвоения математических понятий путем их кластеризации / Е. Л. Сидоренко-Николашина. - С. 191-192
  Словак К. І.  Організація контролю самостійної роботи студентів в умовах модульно-рейтингової технології навчання / К. І. Словак. - С. 192-193
  Слинько В. І.  Міжнародне визнання досліджень українських вчених в галузі методики викладння математики / В. І. Слинько. - С. 194
  Соловйов В. М.  Професійні компетенції фахівців у галузі інформаційних технологій / В. М. Соловйов, І. С. Мінтій. - С. 194-196
  Соловйов В. М.  Мікронавчання як основа мобільного навчання / В. М. Соловйов, С. О. Семеріков, І. О. Теплицький. - С. 196-197
  Соловйов В. М.  Web-CKM SAGE в дослідженні складних систем / В. М. Соловйов, С. В. Шокалюк. - С. 197-199
  Сорока Л. І.  Про деякі шляхи оптимізації навчального процесу на прикладі викладання лінійної алгебри / Л. І. Сорока. - С. 199-200
  Стеблянко П. О.  Презентація навчального посібника "Математичне моделювання технологічних процесів" / П. О. Стеблянко. - С. 200-201
  Степанец В. Я.  Подготовка нового поколения специалистов-математиков для предприятий электроники / В. Я. Степанец. - С. 201-202. - Библиогр. в конце ст.
  Тихонова В. В.  Розв'язок задач на дослідження деяких властивостей елементарних рекурентно заданих числових послідовностей як пропедевтика вивчення спеціальних дисциплін студентами комп'ютерно орієнтовних спеціальностей / В. В. Тихонова, В. А. Гроза, О. Л. Лещинський. - С. 203-204
  Третяк М. В.  Контрприклади в теорії ймовірностей / М. В. Третяк. - С. 204-205
  Триус Ю. В.  Спецкурс "Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики" для студентів-магістрів математичних спеціальностей / Ю. В. Триус. - С. 205-207
  Удовиченко О. М.  Використання комп'ютерних технологій при вивченні математичного аналізу / О. М. Удовиченко, О. П. Маслов. - С. 207-208
  Філєр З. Ю.  Пошук комплексних коренів / З. Ю. Філєр, Г. М. Дрєєва. - С. 208-210
  Філєр З. Ю.  Проблеми гармонічного аналізу / З. Ю. Філєр, О. М. Дрєєв. - С. 210-212
  Філєр З. Ю.  Вивчення нелінійних диференціальних рівнянь / З. Ю. Філєр, О. І. Музиченко. - С. 212-214
  Фонарюк О. В.  Проектувальна діяльність майбутніх учителів математики як категорія педагогічної науки / О. В. Фонарюк. - С. 215-216
  Черняева С. В.  Развитие программ обучения математике в инженерном образовании / С. В. Черняева, И. В. Эглите. - С. 216-217
  Чухрай З. Б.  Спрямованість навчальних посібників з вищої математики на формування дослідницьких здібностей майбутнього економіста / З. Б. Чухрай. - С. 218-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шаповалова Н. В.  Оптимальне поєднання класичних методів розв'язування задач на побудову із застосуванням інформаційних технологій / Н. В. Шаповалова, Л. Л. Панченко. - С. 219-220
  Шмигевський М. В.  Застосування методів диференціального числення в економічному аналізі / М. В. Шмигевський. - С. 221-222
  Шульга Н. В.  Сутність і структура інтегрованих індивідуальних навчально-дослідницьких завдань міжпредметного характеру у навчанні математики студентів ВНЗ економічного спрямування / Н. В. Шульга. - С. 222-223. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юракова М. В.  Мотивация как средство систематизации знаний / М. В. Юракова. - С. 224-226
  Ярмошук І. В.  З історії інклюзивного навчання / І. В. Ярмошук. - С. 226-227
  Березюк Т. П.  Дидактичні умови здійснення наступності в математичній освіті учнів школи і студентів ВНЗ економічного профілю / Т. П. Березюк. - С. 228-229
  Благодир Л. А.  Формування самостійної діяльності старшокласників як передумова успішного навчання у вищих навчальних закладах / Л. А. Благодир, Ф. К. Благодир. - С. 229-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борозенець Н. С.  Проблема наступності в навчанні елементів теорії ймовірностей та математичної статистики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах / Н. С. Борозенець. - С. 231-232
  Бровка Н. В.  О формировании интегративных творческих умений при обучении будущих преподавателей математики / Н. В. Бровка. - С. 232-233
  Брусило З. О.  Наступність шкільної та вищої освіти / З. О. Брусило, О. І. Скафа. - С. 234-235
  Вакульчик В. С.  Преемтсвенность обучения математике в средней и высшей школах на примере изучения темы "Системы линейных уравнений" / В. С. Вакульчик [и др.]. - С. 235-237
  Варварецкая Г. А.  Приоритетная роль самостоятельной работы в высшей школе по Болонской системе образования / Г. А. Варварецкая, Т. И. Климова, Т. М. Сапронова. - С. 237-238
  Зелепугіна І. М.  Про шляхи удосконалення системи наступності математичної освіти / І. М. Зелепугіна, Л. С. Попова, Н. Т. Сеннікова. - С. 238-239
  Іщенко Г. В.  Розв'язування задач з параметрами як один із засобів реалізації наступності навчання математики / Г. В. Іщенко. - С. 239-240
  Кепчик Н. В.  О затруднениях, возникающих у студентов-биологов при изучении теории вероятностей / Н. В. Кепчик, О. Ю. Кушель. - С. 240-241
  Кірман В. К.  Характеристика об'єктів засвоєння змістової лінії функцій при поглибленому вивченні математики / В. К. Кірман. - С. 242-243
  Корецька В. О.  Принцип наступності навчання математики в умовах лекційно-практичної системи / В. О. Корецька. - С. 243-244
  Крилова Т. В.  Можливі шляхи відродження якісної математичної підготовки школярів і студентів / Т. В. Крилова. - С. 244-246
  Лагно В. І.  Роль і місце малої академії наук в системі математичної підготовки учнів до вступу і навчання у вищих навчальних закладах / В. І. Лагно, О. С. Мельниченко. - С. 246-247
  Лутфуллін М. В.  Систематизація знань студентів-першокурсників з елементарної математики / М. В. Лутфуллін. - С. 247-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лутченко Л. І.  Методологічні засади аступності між загальноосвітніми та вищими навчальними закладами / Л. І. Лутченко, Т. О. Фадєєва, Ю. В. Яременко. - С. 248-250
  Майсеня Л. И.  Школа - колледж - университет: преемственность содержания математического образования / Л. И. Майсеня, В. Э. Жавнерчик. - С. 250-251
  Малишко О. О.  Теоретичны основи використання апарату математичного анализу для розв'язування задач середньої школи / О. О. Малишко. - С. 251-252
  Нак М. М.  Наступність при вивченні методів та способів розв'язування алгебраїчних задач у школі і педагогічному вузі / М. М. Нак. - С. 253-254
  Омельченко О. М.  Наступність у викладанні деяких розділів геометрії в загальноосвітній школі та аналітичної геометрії в інженерних вищих навчальних закладах / О. М. Омельченко. - С. 254-255
  Петренко С. В.  Про наступність навчання математики у середній та вищій школах / С. В. Петренко. - С. 255-257
  Реутова І. М.  Наступність у навчанні векторної алгебри та аналітичної геометрії між старшою школою технічного профілю та технічним ВНЗ / І. М. Реутова. - С. 257-258
  Сверчевська І. А.  Розвиток конструктивних умінь старшокласників / І. А. Сверчевська. - С. 258-260
  Семенець Л. М.  Проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників / Л. М. Семенець. - С. 260-261
  Семенець С. П.  Математична освіта в контексті розвивального підходу / С. П. Семенець. - С. 261-262
  Сиренко С. Н.  Содержательные особенности типовой учебной программы по дисциплине "Основы высшей математики" для специальности "Социология" / С. Н. Сиренко, О. А. Велько. - С. 263-265

Рубрики: Методика навчання математики у ВНЗ

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють основні напрямки сучасного реформування системи математичної освіти в Україні. Розглядаються питання, пов'язані з проблемами змісту й методики організації математичної підготовки молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Обговорюються проблеми забезпечення якості освіти в усіх її ланках.

 
111 87
Ф56

        Філософські обрії [Текст] : наук.-теорет. журн. № 24 / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Титов В.  Американський трансценденталізм і філософія права / В. Титов. - С. 5-19
  Шенгерій Л.  Методологія. логіка, аналітика в класичній європейській філософії / Л. Шенгерій. - С. 20-29
  Карівець І.  Крішнамурті та Вітгенштайн про факт. Постнекласичне дослідження / І. Карівець. - С. 30-44
  Башенко І.  Філософія трагедії М. О. Бердяєва / І. Башенко. - С. 45-52
  Киричок О.  "Слово о полку Ігоревім" та політична етика середньовічної доби / О. Киричок. - С. 53-65
  Кравченко П.  Про значущість гуманітарної освіти в Україні / П. Кравченко, Є. Андрос. - С. 66-79
  Мельник А.  Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці / А. Мельник. - С. 80-96
  Маца К.  Принцип Всеєдності в системі сучасних наукових теорій / К. Маца. - С. 97-109
  Руденко І.  Інновації: сутність і процес становлення / І. Руденко. - С. 110-120
  Вощенко В. Ю.  Інноваційні потреби адаптації схематичних конструкторів історії К. Маркса і А. Тойнбі / В. Ю. Вощенко. - С. 121-131
  Москалик Г.  Філософія професійних орієнтацій особистості в транзитному суспільстві / Г. Москалик. - С. 132-142
  Андрос О.  Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи / О. Андрос. - С. 143-154
  Усанов І.  Неоміфологія постсучасної особистості / І. Усанов, Л. Усанова. - С. 155-166
  Колодний А.  Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль / А. Колодний. - С. 167-182
  Сідоркіна О.  Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні / О. Сідоркіна. - С. 183-193
  Сідоркіна О.  Альтернативи соціальних змін у сучасній релігійній свідомості в Україні / О. Сідоркіна. - С. 183-193
  Помаз Ю.  Особливості атеїстичної політики і стан об'єктів культового призначення в середині 1960-х - на початку 1970-х років в Україні / Ю. Помаз. - С. 194-208
  Кравченко В.  Теологічний персоналізм Короля Войтили (Іонна Павла II) / В. Кравченко. - С. 209-221
  Бабенко Л.  Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернатива / Л. Бабенко. - С. 222-236

 
112 87
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія філософсько-політологічні студії Вип. 5 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 341 с.

Зміст:
  Голубович О.  Соціокультурні аспекти інтеграційних процесів у добу глобалізації / О. Голубович. - С. 7-15
  Остапець І.  Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо / І. Остапець. - С. 16-24
  Наконечний А.  Національна ідея як інтегрований чинник у філософській думці України другої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка) / А. Наконечний. - С. 25-33
  Гусір І.  Моральна відповідальність у сучасному соціокультурному дискурсі / І. Гусір. - С. 34-41
  Денисенко В.  Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади / В. Денисенко. - С. 42-52
  Руднєва А.  Формування державної стратегії інформаційної війни України / А. Руднєва. - С. 53-61
  Орлов С.  Кореляція політики та морально-етичних норм у межах постмодерного суспільства / С. Орлов. - С. 62-71
  Матвієнків С.  Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні / С. Матвієнків, В. Штерн. - С. 72-78
  Майор О.  Становлення німецького федералізму: політико правові та історичні аспекти / О. Майор. - С. 79-85
  Хома Н.  Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні / Н. Хома. - С. 86-94
  Угрин Л.  Громадська ідентичність в Україні: проблеми формування і становлення / Л. Угрин. - С. 95-105
  Кремень Т.  Політична апатія: причини, наслідки / Т. Кремень. - С. 106-110
  Сорба О.  Інституалізація насильства як фактор політичної нетерпимості у сучасному українському суспільстві / О. Сорба. - С. 111-122
  Буричко З.  Концепт "мінімальної держави": порівняльний аналіз у сучасних теоріях лібералізму / З. Буричко. - С. 123-132
  Колодій А.  Про феномен революції в контексті сучасності / А. Колодій. - С. 133-143
  Шестак Н.  Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем / Н. Шестак. - С. 144-155
  Савойська С.  Еволюція розвитку мовної політики: методи, принципи та підходи дослідження / С. Савойська. - С. 156-163
  Гиря Г.  Нові форми революцій в сучасному глобалізованому світі: суть та особливості вияву / Г. Гиря. - С. 164-170
  Приймак Л.  Принципи консолідації політичного режиму / Л. Приймак. - С. 171-176
  Бунь В.  Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології "лійки причиновості" / В. Бунь. - С. 177-188
  Гарбадин А.  Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб'єкта в політиці в Новий час / А. Гарбадин. - С. 189-199
  Цебенко О.  Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI-початку XVII ст. / О. Цебенко. - С. 200-209
  Буник В.  Універсалізація: суть і головні ознаки / В. Буник. - С. 210-219
  Параняк П.  Постановка проблеми та спроба наукового осмислення поняття "толерантність" у філософсько-політичній думці Нового часу / П. Параняк. - С. 220-229
  Ланюк Є.  Діалогічність політики і естетитки у чвітоглядній парадигмі цивілізацій Стародавнього Сходу / Є. Ланюк. - С. 230-240
  Кривенко С.  Слово як семантичний елемент політичного дискурсу / С. Кривенко. - С. 241-248
  Хомин І.  Теоретичні аспекти аналізу міжпартійних взаємодій в Україні / І. Хомин. - С. 249-259
  Бессараб Т.  Чинники суспільно-політичних трансформацій країн Латиноамериканського континенту / Т. Бессараб. - С. 260-270
  Кірієнко О.  Принципи побудови індивідуальної ідентичності в епохи модерну і постмодерну: підхід З. Баумана / О. Кірієнко. - С. 271-278
  Мартиняк Ю.  Постмарксизм у контексті дослідження політичного: підходи до трактування / Ю. Мартиняк. - С. 279-287
  Мотрен С.  Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії / С. Мотрен. - С. 288-300
  Козак Т.  Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст / Т. Козак. - С. 301-306
  Сорокопуд М.  Прагматизм як метод підвищення ефективності політичних рішень / М. Сорокопуд. - С. 307-314
  Ткачук А.  "Революція гідності": політологічний аналіз / А. Ткачук. - С. 322-328
  Шипунов Г.  Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення / Г. Шипунов. - С. 329-338

Рубрики: Філософія - Методологія науки

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

 
113 76.120.8
Ж92

        Журналістика [Текст] : наук. зб. Вип. 6 (31) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. - 208 с.

Зміст:
  Школьна О.  Націєтворча програма часопису "Дніпрові хвилі" / О. Школьна. - С. 5-12
  Хітрова Т.  Сільськогосподарські часописи Запорізького краю в системі спеціалізовано-фахової періодики регіону початку XX ст. / Т. Хітрова. - С. 13-18
  Гандзюк В.  Діяльність Армії УНР часів Директорії на Східному Поділлі у лютому-липні 1919 р. (за матеріалами газет) / В. Гандзюк. - С. 18-29
  Кравченко С.  Відображення міжнаціональних взаємин у Волинській пресі 20-30-х рр. XX ст.: провідні тенденції / С. Кравченко. - С. 29-38
  Приступенко Т.  Журналістська етика в контексті свободи слова в Україні / Т. Приступенко, І. Блохін. - С. 39-50
  Колісник Ю.  Журналістика УРСР в умовах тотального контролю (на матеріалах журнальної періодики 50-80-х рр.) / Ю. Колісник. - С. 50-63
  Житарюк М.  Моделі тексту в структурі соціокультурного моделювання журналістики: перспективні методи (аналогії і конструювання) / М. Житарюк. - С. 63-67
  Бахметьєва А.  Сучасні форми співробітництва класичного університету та громадських організацій у процесі підготовки регіональних журналістів / А. Бахметьєва. - С. 67-73
  Ілляшенко М.  Концепція популярного журналу про класичне мистецтво (досвід французьких видань) / М. Ілляшенко. - С. 73-80
  Пода О.  Квір і мас-медіа / О. Пода. - С. 80-83
  Юричко А.  Національні інтереси держави у контексті інформаційної безпеки України / А. Юричко. - С. 84-92
  Левчук М.  Дмитро Богдашевський - публіцист, журналіст і редактор / М. Левчук. - С. 93-99
  Василик Л.  Концептосфера публіцистики Івана Дзюби / Л. Василик. - С. 100-110
  Півторак М.  Творча лабораторія публіцистів Мирослава Ірчана та Данила Лобая / М. Півторак. - С. 110-116
  Дишко С.  Публіцистика М. Сріблянського (Шаповала) на сторінках "Української хати" / С. Дишко. - С. 116-121
  Очеретяний В.  Журналістико-публіцистична діяльність Максима Славинського / В. Очеретяний. - С. 121-128
  Горбатюк М.  Діяльність Андрія Ніковського як журналіста, редактора, видавця / М. Горбатюк. - С. 128-136
  Богуславський О.  Завдання політичної пропаганди і публіцистики у творчій спадщині О. Назарука та В. Липинського / О. Богуславський. - С. 137-145
  Моісеєва Т.  Перший український часопис в Австралії: особливості становлення та специфіки розвитку / Т. Моісеєва. - С. 145-153
  Денисюк Н.  Періодизація розвитку преси польської незалежної самоврядної профспілки "Солідарність" (1980-1989) / Н. Денисюк. - С. 153-165
  Роговий В.  Публікації газети "Краківські вісті" про підтримку українського студентства в роки Другої світової війни / В. Роговий. - С. 165-171
  Головаченко Т.  Матеріали на історичну тематику в сучасних ЗМІ (на прикладі журналу "Корреспондент") / Т. Головаченко, І. Гук. - С. 172-178
  Брязгунова О.  Особливості подорожнього нарису в сучасній пресі (за матеріалами газети "Вечірній Київ") / О. Брязгунова. - С. 178-181
  Криницька О.  Авторські телепередачі: типологія та роль ключових фраз / О. Криницька. - С. 182-187
  Рутян К.  Війна девізів-штампів у парламентській передвиборній кампанії України (2006) / К. Рутян. - С. 187-195
  Дашковський А.  Публічна дипломатія США на Близькому Сході / А. Дашковський. - С. 195-200

Рубрики: Журналістика - ЗМІ

Анотація:   У збірнику висвітлюються суттєві питання історії, теорії і практики журналістики; розглядаються проблеми становлення та функціонування засобів масової інформації в Україні та за її межами; досліджується творчість видатних діячів на публіцистичній ниві.

 
114 22.19
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія прикладна математика та інформатика Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 182 с.

Зміст:
  Абрамчук В.  Ефективні ітераційні методи розв'язування систем лінійних рівнянь / В. Абрамчук, І. Абрамчук, А. Вешемірський. - С. 5-13
  Астаф'єва М.  Доповнення слабко регулярних лінійних розширень динамічниих систем до регулярних / М. Астаф'єва, В. Кулик, Н. Степаненко. - С. 13-23
  Бартіш Н.  Трикрокові ітераційні алгоритми розв'язування систем нелінійних рівнянь / Н. Бартіш, Н. Огородник. - С. 23-32
  Грипинськаа Н.  Оцінка похибки наближення функцій некласичною мажорантою Ньютона / Н. Грипинськаа, Г. Цегелик. - С. 32-36
  Недашковська А.  Аналіз стійкості алгоритму матричної лінеаризації для систем поліномінально-нелінійних матричних рівнянь / А. Недашковська. - С. 36-51
  Щестюк Н.  Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині / Н. Щестюк. - С. 51-62
  Вербіцький А.  Скінченноелементна апроксимація задачі флатера пластини / А. Вербіцький, В. Вербіцький. - С. 62-68
  Власюк А.  Математичне моделювання впливу термічного розширення на надлишкові напори в насичених грунтах / А. Власюк, П. Мартинюк. - С. 68-78
  Гачкевич О.  Числова методика розв'язування задач термомеханіки тіл у разі охолодження в процесі високотемпературного випалювання / О. Гачкевич, В. Михайлишин, А. Равська-Скотнічна. - С. 78-93. - відпалювання; охолодження ; теорія теплопровідності
  Дияк І.  Числова ефективність гібридних скінчено-граничноелементних апроксимацій задач теорії ружності на підставі методу декомпозиції області / І. Дияк, І. Макар, І. Прокопишин. - С. 93-101
  Копитко М.  Дослідження фільтрації рідини в пористих криволінійних шарах числово-аналітичним методом / М. Копитко. - С. 101-108
  Лопух Н.  Алгоритми розрахунку гідродінамічних параметрів течії газу в трубопроводах / Н. Лопух [и др.]. - С. 108-118
  Мартинович Б.  Побудова аналітичного розв'язку першої крайової задачі двовимірної теорії пружності в двозв'язній концентричній некруговій області у прямолінійно-анізотропному середовищі / Б. Мартинович. - С. 118-126
  Махніцький Р.  Стійкість шаруватих циліндричних оболонок з рівноважними розшаруваннями / Р. Махніцький, Н. Щербина, І. Бутитер. - С. 126-134
  Муха І.  Комп'ютерне моделювання нелінійних процесів теплопровідності у тоностінних тілах складної форми / І. Муха, Д. Неспляк. - С. 134-141
  Ніколаєв О.  Аналіз пружно-деформованогостану трансверсально ізотропного сфероїда зі сфероїдною порожниною / О. Ніколаєв, Ю. Щербакова. - С. 141-157
  Ревенко В.  Новий аналітично-числовий метод розв'язування крайової задачі для еліптичних рівнянь високого порядку / В. Ревенко. - С. 148-157
  Сінчук Ю.  Експоненціальні апроксимації МСЕ для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії-реакції / Ю. Сінчук, Г. Шинкаренко. - С. 157-170
  Єлейко Я.  Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників / Я. Єлейко, А. Музинчук. - С. 170-179

Рубрики: Математика обчислювальна - Інформатика

Анотація:   У Віснику опубліковано оригінальні результати з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

 
115 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 109 Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2007. - 164 с.

Зміст:
  Козловець М. А.  Сучасна культурна глобалізація й національна ідентичність / М. А. Козловець. - С. 5-13
  Кушерець Т. В.  Соціальні рухи як новий тип колективного суб'єкта історії / Т. В. Кушерець. - С. 14-22
  Проценко І. П.  Маргінальність як ознака українського історичного дискурсу / І. П. Проценко. - С. 22-31
  Абаніна Н. С.  Аналіз генези поняття "Соціальний опір" у соціально-філософській думці / Н. С. Абаніна. - С. 31-42
  Пономарьов О. С.  Філософія міжкультурного діалогу в системі відносин транзитивних соціумів / О. С. Пономарьов, С. А. Шпатенко. - С. 42-51
  Цимбал Т. В.  Історія української еміграції до Росії (досвід філософської рефлексії) / Т. В. Цимбал. - С. 51-60
  Лебідь А. Є.  Критики та дискурсійні практики філософії французького постструктуралізму / А. Є. Лебідь. - С. 60-68
  Павлова О. Ю.  Диференціальна теорія здібностей в "трансцендентальному емпіризмі" Ж. Дельоза / О. Ю. Павлова. - С. 68-74
  Радіонова Г. В.  Риси до портрету тотальності: погляд Е. Левінаса (досвід філософської рефлексії) / Г. В. Радіонова. - С. 74-82
  Лобик Л. О,  Філософсько-методологічні аспекти розвитку освіти в сучасній Україні / Л. О, Лобик. - С. 82-90
  Чобітько М. Г.  Перехід від когнітивної до особистісної парадигми в освіті-веління часу / М. Г. Чобітько. - С. 90-101
  Стадник М. М.  Пізнання у біблійній традиції / М. М. Стадник. - С. 101-107
  Богатая Л. Н.  Об эволюции философских концептов / Л. Н. Богатая. - С. 107-115
  Починок І. Б.  Проблема наукової легітимації гуманітарного знання / І. Б. Починок. - С. 115-122
  Лаута О. Д.  Парадигмальні константи класичного ідеалу раціональності / О. Д. Лаута. - С. 122-128
  Науменко В. Ю.  Раціональність/Іррааціональність пізнання у сучасному психоаналітичному дискурсі / В. Ю. Науменко. - С. 128-135
  Процишин В. М.  Етика в структурі сучасного філософсько-гуманітарного знання / В. М. Процишин. - С. 135-140
  Гнатищак Г. Т.  Проблема дискурсивної етики у філософії Юргена Габермаса / Г. Т. Гнатищак. - С. 140-147
  Охріменко Г. В.  Етичні категорії добра та зла в українській полемічній літературі кінця 16 ст. (на прикладі творів представників острозького культурно-освітнього осередку) / Г. В. Охріменко. - С. 147-153
  Котовська О. П.  Vita Contemplativa et Vinf Асtiva в українській полемічній традиції / О. П. Котовська. - С. 153-163

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): гносеологія -- філософія освіти -- етика -- філософія культури

Анотація:   Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії та соціальної філософії етики та релігієзнавства. Серед його авторів - учасники Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Сучасний філософсько-гуманітарний дискурс: напрями та переспективи" (м. Черкаси, жовтень 2007 р.)

 
116 87
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія філософсько-політологічні студії Вип. 4 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 250 с.

Зміст:
  Альчук М.  Права людини: філософсько-правовий дискурс / М. Альчук. - С. 7-14
  Денисенко В.  Дискурс свободи в класичному лібералізмі та неолібералізмі / В. Денисенко. - С. 15-25
  Наконечний А.  Національна ідея як інтегрований чинник у філософській думці України першої половини ХІХ ст. (на прикладі творчості діячів "Pуської трійці" та Т. Шевченка) / А. Наконечний. - С. 26-35
  Остапець І.  Особливості формування поняття свободи у філософії Нового часу (логіко-гносеологічний аспект) / І. Остапець. - С. 36-43
  Остапець Ю.  Місцеві вибори в Україні 2010 р.: загальнонаціональний та регіональний вимір / Ю. Остапець. - С. 44-50
  Буричко З.  Раціональний порядок та ідеальна демократія у концепції Генрі Сиджвіка / З. Буричко. - С. 51-60
  Шерман О.  Волосся як візуальний компонент іміджу політичного лідера: діахронія, синхронія, гендер / О. Шерман. - С. 61-70
  Бунь В.  Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії: операціоналізація ключових понять електоральних теорій / В. Бунь. - С. 71-80
  Хома Н.  Основні підходи до типології моделей соціальної держави / Н. Хома. - С. 81-88
  Пробийголова Н.  Міфологізація масової свідомості під час політичної кризи / Н. Пробийголова. - С. 89-97
  Майор О.  Місцеве управління та самоврядування в структурі німецького федералізму / О. Майор. - С. 98-103
  Шестак Н.  Еволюція партійної системи України (1991-2012): характеристика етапів та перспективи / Н. Шестак. - С. 104-110
  Шипунов Г.  Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення / Г. Шипунов. - С. 111-118
  Орлов С.  Трансформація політичної системи в сучасній Україні: проблеми інституційного аналізу / С. Орлов. - С. 119-134
  Гарбадин А.  Симптоматичність чужинства у межах політико-дискурсивних практик з концентрацією Юлії Крістевої / А. Гарбадин. - С. 135-141
  Варинський В.  Політичний механізм формування соціального капіталу / В. Варинський. - С. 142-149
  Параняк П.  Політична та культурна толерантність: критерії оцінки / П. Параняк. - С. 150-161
  Мартиняк Ю.  Особливості осмислення часових вимірів політичного: Ю. Габермас та Ж. Бодрійяр / Ю. Мартиняк. - С. 162-169
  Кривенко С.  Дискурс-аналіз політичних процесів: різноманітність підходів / С. Кривенко. - С. 170-176
  Бессараб Т.  Зміна політико-економічного вектора розвитку латиноамериканського континенту / Т. Бессараб. - С. 177-184
  Мотрен С.  Глобальна демократія як принцип міжцивілізаційного діалогу в контексті світ-системних трансформацій / С. Мотрен. - С. 185-196
  Ланюк Є.  Естетика політичних теорій епохи Відродження / Є. Ланюк. - С. 197-210
  Буник В.  Методологічні принципи дослідження проблеми універсалізації політичних процесів у сучасному глобалізованому світі / В. Буник. - С. 211-219
  Сорокопуд М.  Концептуалізація нації як політичного феномену в модерних теоріях нації та націоналізму європейських мислителів / М. Сорокопуд. - С. 220-229
  Курило М.  Еліта і маса у системі суб'єкт-об'єктних політичних відносин: теоретико-методологічний підхід / М. Курило. - С. 230-239
  Гиря Г.  Сутність політичних революцій: концептуальні підходи / Г. Гиря. - С. 240-246

Рубрики: Політологія - Методологія політичної науки

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

 
117 74.584(4Укр)
П24

        Педагогічна освіта в Україні і Польщі: реалії та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка, Р. Кухи ; пер. : Н. Горук [та ін.]. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 348 с.

Зміст:
  Кошманова Т.  Проблеми сучасної філософії освіти в Україні у контексті ідей конструктивізму / Т. Кошманова. - С. 10-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герцюк Д.  Педагогічна освіта в Україні: історичні паралелі й сучасність / Д. Герцюк. - С. 23-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вишневський О.  Педагогіка розвитку / О. Вишневський. - С. 36-49
  Сявавко Є.  Українська етнопедагогіка в системі педагогічної освіти / Є. Сявавко. - С. 50-67
  Васянович Г.  Сучасні аспекти педагогічної етики вчителя / Г. Васянович. - С. 68-77
  Швед М.  Професіоналізм і компетентність як важливі складові акмеологічної культури педагога / М. Швед. - С. 78-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руснак І.  Початкова школа України на шляху трансформацій і змін / І. Руснак. - С. 89-99
  Ремажевська В.  Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, в Україні / В. Ремажевська. - С. 100-110
  Сікорський П.  Модульні навчальні технології як основа інтеграції середньої та вищої освіти / П. Сікорський. - С. 111-121
  Равчина Т.  Організація взаємодії викладача і студента у контексті оновленої педагогічної парадигми / Т. Равчина. - С. 122-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цюра С.  Професійна підготовка вчителя у контексті педагогічної методології / С. Цюра. - С. 136-145
  Заячківська Н.  Інститут вихователя в загальноосвітній школі та його підготовка в умовах класичних університетів України / Н. Заячківська, Н. Яремчук. - С. 146-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вербицька П.  Сучасні підходи до історичної освіти студентської молоді / П. Вербицька. - С. 158-165
  Когут С.  Система професійної підготовки соціального педагога в Україні: розвиток і реалії / С. Когут. - С. 166-178
  Лещак Т.  Педагогіка у Львівському університеті: генеза і розвиток / Т. Лещак. - С. 179-187

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Розглянуто питання становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні та Польщі. Зосереджено увагу на актуальних проблемах теорії і практики підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів.

 
118 81И
Ю14

        Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: "Людина. Мова. Комунікація" [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 294 с.

Зміст:
  Абрамова Ю. В.  Функциональный аспект исследования британской паремии / Ю. В. Абрамова. - С. 13-14
  Агеева И. В.  Об онтологическом статусе отрицательного высказывания / И. В. Агеева. - С. 15-17
  Андрієнко Т. П.  Термінологізація як відображення процесу взаємодії між науковою та побутовою картинами світу / Т. П. Андрієнко. - С. 17-19
  Антонова В. Ф.  Проблема соотношения интертекстуальности и аллюзии / В. Ф. Антонова. - С. 19-21
  Астаніна Н. А.  Якісні зміни лексико-семантичної структури англомовних лексичних інновацій (на матеріалі запозичень українського і російського субстандартів) / Н. А. Астаніна. - С. 21-22
  Бабенко М. Ю.  Парадигматичний та синтагматичний аспекти вивчення англійських прикметників волевиявлення / М. Ю. Бабенко. - С. 23-25
  Бабич Е. Н.  Ложь, манипуляция, лицемерие в системе иллокутивных типов / Е. Н. Бабич. - С. 25-27
  Балюта Е. Г.  Утворення та функціонування семантичних неологізмів в англійській мові сфери екології / Е. Г. Балюта. - С. 27-29
  Белогуб А. Л.  Библейское имя на географической карте мира / А. Л. Белогуб. - С. 31-33
  Безуглая Л. Р.  Непрямой дискурс как сфера реализации прагматической импликации / Л. Р. Безуглая. - С. 33-35
  Бірюков А. В.  Українсько-російська мовна пара у вітчизняних системах машинного перекладу / А. В. Бірюков. - С. 35-37
  Бубнова И. А.  Репрезентация концепта абстрактного имени в индивидуальном сознании / И. А. Бубнова. - С. 37-39
  Быценко Т. А.  К вопросу о соотношении эмоций и оценок в дискурсе негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 39-41
  Васильева М. А.  Когнитивная метафора "политическая борьба - это спорт/игра" в языковой политической картине мира Великобритании / М. А. Васильева. - С. 41-43
  Васік Ю. А.  Адресант як фактор риторичної стратегії політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 43-45
  Вергун Т. И.  Интерпретация эмоционального состояния собеседника в процессе коммуникации / Т. И. Вергун. - С. 45-47
  Вишнивецкая М. А.  Вопросительные предложения с сочетаниями ou non (pas) и oui ou non в современном французском языке / М. А. Вишнивецкая. - С. 47-49
  Віротченко С. А.  Проксемна поведінка комунікантів у ситуації переконання / С. А. Віротченко. - С. 49-50
  Вробьева И. И.  Дискурсивные характеристики внутренней речи / И. И. Вробьева. - С. 52-54
  Вракина В. В.  Прагматические правила в современном английском языке / В. В. Вракина. - С. 54-56
  Галуцьких І. А.  Словотворчий потенціал ядерних лексем англійської та німецької мов: зіставний аспект / І. А. Галуцьких. - С. 56-58
  Гладка В. А.  Особливості семантичного взаємозв'язку відносиних займеників з іншими розрядами займеників французької мови / В. А. Гладка. - С. 58-60
  Головацька Н. Г.  Кореляція семантичних таксоманій / Н. Г. Головацька. - С. 60-62
  Гоменюк Г. А.  До визначення інвективної лексики / Г. А. Гоменюк. - С. 62-64
  Гонтаренко Н. М.  Дейктичні функції темпорально-локативних відношень / Н. М. Гонтаренко. - С. 64-66
  Горячева Т. В.  Оценочность как вид семантической стратегии / Т. В. Горячева. - С. 66-68
  Горнакова Е. А.  Различия в экстралингвистических знаниях и успешность коммуникации / Е. А. Горнакова. - С. 68-69
  Гостюк Т. М.  Особливості використання сполучників wel, da, denn у сучасній німецькій мові / Т. М. Гостюк. - С. 70-72
  Грек Л. В.  Переклад цитат-біблеїзмів в постмодерністському тексті ( на матеріалі роману Ю. Андруховича " перверзія") / Л. В. Грек. - С. 72-74
  Гриценко М. И.  Прагматические свойства немецких модальных частиц / М. И. Гриценко. - С. 74-76
  Грошко Т. В.  Суб'єкт номінації / Т. В. Грошко. - С. 76-78
  Денисенко С. Н.  Дослідження фразеології на сучасному етапі розвитку германського мовознавства / С. Н. Денисенко. - С. 81-82
  Дмитренко В. А.  Комическое как эстетическая категория / В. А. Дмитренко. - С. 82-84
  Дмитренко В. А.  Специфика фольклора как системы / В. А. Дмитренко. - С. 84-86
  Дмитренко Ю. А.  Типологические черты французской поэзии / Ю. А. Дмитренко. - С. 86-88
  Єнікєєва С. М.  Словотвір як трансрівень мовної системи / С. М. Єнікєєва. - С. 88-90
  Ємельянова О. В.  Комунікативна типологія адресата / О. В. Ємельянова. - С. 90-92
  Ємець О. В.  Тропи у сучасних американських політичних та економічних текстах як перекладознавча проблема (на матеріалі статей журнала "Newsweek" / О. В. Ємець. - С. 92-94/
  Ейгер Г. В.  О категориях языка / Г. В. Ейгер. - С. 94-95
  Жарковская И. В.  Проблемы номинаций со значением "conelict " в современном английском языке / И. В. Жарковская. - С. 95-97
  Завєтна Т. С.  Британські парламентські дебати як тип дискурсу / Т. С. Завєтна. - С. 97-99
  Задорожна І. П.  Порівняльний аналіз кількісних характеристик іменників, дієслів і прикметників у фразеології німецької мови / І. П. Задорожна. - С. 99-101
  Задунай В. В.  Интерпретация понятий нормы и отклонения во французской стилистике / В. В. Задунай. - С. 101-104
  Згурська В. Г.  Лексичні інновації як вербальне відбиття нових концептів: передумови та особливості їх виникнення / В. Г. Згурська. - С. 104-106
  Змиева И. В.  Когнитивная Карта добра в английской языковой картине мира / И. В. Змиева. - С. 106-109
  Знаменская И. В.  Когнитивные механизмы терминообразования и принцип экономии речевых усилий / И. В. Знаменская. - С. 109-111
  Зубач О. А.  Механізми граматико-семантичних змін колористичної фразотворчої номінації / О. А. Зубач. - С. 111-112
  Ікалюк Л. М.  Функціонально-семантичні поля, виражені порівняльною конструкцією AS...AS / Л. М. Ікалюк. - С. 113-115
  Касьянова В. Г.  Аналіз сучасних психотехнологій у формуванні ішомовної текстової діяльності студентів / В. Г. Касьянова. - С. 115-118
  Кирилюк С. В.  Дискурсні дослідження передтекстового антропоцентризму казок братів Грімм / С. В. Кирилюк. - С. 118-120
  Клименко О. В.  Міркування як тематичний компонент новели / О. В. Клименко. - С. 122-1124
  Козлова Т. О.  Самоорганизация культурных концептов и эволюция лексической системы / Т. О. Козлова. - С. 124-126
  Коломієць К. М.  З історіх запозичень з англійської мови в німецькій / К. М. Коломієць. - С. 129-131
  Кринь С. Н.  Метафора в лингвопрагматическом аспекте / С. Н. Кринь. - С. 133-135
  Костенко В. Г.  Економічні медичні терміни в синонімічних рядах англійської мови / В. Г. Костенко. - С. 137-139
  Криворучко С. И.  К вопросу о перлокутивном компоненте речевого акта / С. И. Криворучко. - С. 139-141
  Кузнєцова Г. В.  Когнітивний аспект вивчення семантичних зрушень у фразеологічних одиницях / Г. В. Кузнєцова. - С. 145-147
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія в німецькій мові / Л. П. Кургут, П. Т. Гусева. - С. 148-149
  Кутоян А. К.  Паронимическая аттракция в англоязычной драматургии / А. К. Кутоян. - С. 150-152
  Ларченко В. В.  Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлинвокультурной коммуникации / В. В. Ларченко. - С. 152-154
  Лисичкіна І. О.  Адресність у контексті телевізійної реклами / І. О. Лисичкіна. - С. 156-158
  Мамчур І. І.  Архаїчні лексико-граматичні структури в творчості Езри Паунда та Ігоря Костецького / І. І. Мамчур. - С. 166-167
  Мартынюк А. П.  Лексические средства конструирования гендера в дискурсе / А. П. Мартынюк. - С. 168-169
  Мастерова О. Я.  Фельетон как тип художественно-публицистического текста иронической окраски / О. Я. Мастерова. - С. 170-172
  Минкин Л. М.  Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин. - С. 180-182
  Михайлова Е. В.  О различных подходах изучению порядка слов / Е. В. Михайлова. - С. 182-184
  Михилев А. Д.  Художественная литература и коммуникация: культурологический и образовательно-воспитательный аспекты / А. Д. Михилев. - С. 186-189
  Мукатаєва Я. В.  Стилістичні засоби вираження гумору та сатири в німецьких шванках / Я. В. Мукатаєва. - С. 191-193
  Обелец Ю. А.  Иерархия возможных миров художественного текста / Ю. А. Обелец. - С. 197-198
  Образцова Е. М.  Межязыковая универсальность когнитивного фактора в линейной организации высказывания / Е. М. Образцова. - С. 198-201
  Паповянц Э. Г.  Перлокутивная функция речевого акта угрозы / Э. Г. Паповянц. - С. 210-212
  Пасічник Г. П.  Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник. - С. 212-215
  Пахомова Т. А.  О филологическом образовании / Т. А. Пахомова. - С. 215-217
  Подміногін В. О.  Концепція перекладу періоду класичного німецького романтизму / В. О. Подміногін. - С. 217-220
  Присяжнюк О. Я.  Временная организация диалектной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 224-226
  Сімонок В. П.  Термінологія і мовна політика / В. П. Сімонок. - С. 241-243
  Скриль О. І.  Лінгвістичні особливості і функції мови костюму ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Олівер Твіст". та повісті М. Гоголя "Шинель") / О. І. Скриль. - С. 243-245
  Сніховська І. Е.  Ігрема в комунікативному контексті мовної ігри / І. Е. Сніховська. - С. 247-249
  Соколець І. І.  Лінгвістика і міжкультурна комунікація / І. І. Соколець. - С. 249-251
  Тучина Н. В.  Оновлення мовної освіти в Україні і національні підручники / Н. В. Тучина. - С. 261-263
  Федотова М. А.  Диалог художественного произведения как дискурс / М. А. Федотова. - С. 265-267
  Фролова І. Є.  Холістична прагматика та теорія дискурсу / І. Є. Фролова. - С. 269-271
  Чередниченко В. О.  Основні причини трансформації нових фразеологізмів сучасної англійської мови / В. О. Чередниченко. - С. 271-273
  Чуприна Н. Н.  Пародия как специфическое лингвостилистическое явление / Н. Н. Чуприна. - С. 275-278
  Шевченко І. С.  Становлення когнітивно-комунікативної епістеми в лінгвістиці / І. С. Шевченко. - С. 282-284
  Шумская О. Н.  Антропологическая поэтика в рецептивной критике Г. Р. Яусса / О. Н. Шумская. - С. 288-290
  Яценко М. А.  Выражение гендерных нормативных установок в номинативной системе английского языка / М. А. Яценко. - С. 292-293

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Ключові слова (ненормовані): функціональна стилістика

Анотація:   До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики.

 
119 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 96 Серія Філософія / голов. редкол. : В. В. Масненко (голов. ред.) та ін.; редкол. сер. : О. В. Марченко (відп. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 160 с.

Зміст:
  Тур М. Г.  Постметафізичне розуміння політики: стратегії легітимації / М. Г. Тур. - С. 5-15
  Проценко І. П.  Проблема початку (начала) української історії: філософсько-методологічний аспект / І. П. Проценко. - С. 16-25
  Шпак В. Т.  Історія суспільства - система потоків людської діяльності у їх взаємодії / В. Т. Шпак. - С. 26-33
  Кожем'якіна О. М.  Соціально-філософські аспекти взаємодії політичної довіри та відповідальності / О. М. Кожем'якіна. - С. 34-39
  Зуєв А. В.  Деструкція особистості в умовах мас-медійної реальності / А. В. Зуєв. - С. 40-46
  Мойсієнко В. М.  Дворянський елітаризм: політико-філософський аналіз / В. М. Мойсієнко, С. В. Джолос. - С. 47-53
  Дмитренко М. Й.  Феномен спілкування і його статус у соціокультурному ареалі / М. Й. Дмитренко. - С. 54-58
  Дуйкін В. Р.  Філософський текст як предмет феноменологічного дослідження / В. Р. Дуйкін. - С. 59-65
  Зайцева С. Л.  Природа енергейного дискурсу / С. Л. Зайцева. - С. 66-72
  Вільчинська С. В.  Кордологічна структура як підстава персоналістичної концептуалізації / С. В. Вільчинська. - С. 73-78
  Шевченко З. В.  Експлікація принципу індивідуалізму в німецькій класичній філософії / З. В. Шевченко. - С. 79-87
  Предко О. І.  Моральнісно-духовні виміри "віри - надії - любові" в святоотцівській думці / О. І. Предко. - С. 88-94
  Лубська М. В.  Вплив ісламського теоретичного богослов'я на мусульманське право / М. В. Лубська. - С. 95-101
  Гудима І. П.  Філософсько-теологічні концептуалізації відношення "Бог-Світ" та апроксимація чуда / І. П. Гудима. - С. 102-110
  Дроздова Т. О.  Прблема теодицеї у творчості Т. Г. Шевченка / Т. О. Дроздова. - С. 111-118
  Шашкова Л. О.  Вплив методологічних орієнтирів епохи на психологічне висвітлення проблем людського буття / Л. О. Шашкова. - С. 119-125
  Руденко І. І.  М. Райдеггер про нетехнічну суть техніки / І. І. Руденко. - С. 126-133
  Полянська В. І.  Ідеї космізму у формалістичному мистецтві Росії початку XX століття / В. І. Полянська. - С. 134-141
  Герасимчук В. А.  "Магічний театр" Г. Гессе і Дж. Фаузла: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості? / В. А. Герасимчук. - С. 142-151
  Радзюн О. В.  Проблема взаємодії митця і мистецтва в естетиці Ж. Марітена / О. В. Радзюн. - С. 152-158

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософська рефлексія політичного буття людини -- теорія та історія філософії -- філософія моралі та релігії -- філософія науки

Анотація:   Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії та філософії історії, політики, науки, культури, освіти.

 
120 74
Д92

Д'юї, Д.

        Демократія і освіта [Текст] : монографія / Д. Д'юї; пер. з англ. М. Олійник та ін.. - Л. : Літопис, 2003. - 289 с.

Зміст:
  Освіта як життєва потреба. - С. 7-14
  Освіта як функція суспільства. - С. 15-25
  Освіта як орієнтація. - С. 25-37
  Освіта як зростання. - С. 39-49
  Підготування, розгортання і формальна дисципліна. - С. 49-61
  Консервативна і прогресивна освіта. - С. 61-68
  Демократична концепція освіти. - С. 69-82
  Мета освіти. - С. 69-83
  Природний розвиток і суспільна корисність як мета. - С. 91-100
  Інтерес і дисципліна. - С. 101-111
  Досвід і мислення. - С. 113-122
  Роль мислення у вихованні та навчанні. - С. 123-132
  Природа методу. - С. 133-145
  Зміст навчання і його природа. - С. 145-154
  Гра і праця в навчальному процесі. - С. 155-164
  Про важливість географії та історії. - С. 165-175
  Наука під час навчання. - С. 175-185
  Цінності освіти. - С. 185-199
  Праця і довкілля. - С. 199-209
  Інтелектуальне і практичне навчання. - С. 175-184
  Фізичні та суспільні науки: натуралізм і гуманізм. - С. 221-232
  Індивід та світ. - С. 233-245
  Професійні аспекти освіти. - С. 245-256
  Філософія освіти. - С. 257-267
  Теорії знання. - С. 267-277
  Теорії етики. - С. 277-289

Рубрики: Д'юї Д.
Філософія освіти
США

Ключові слова (ненормовані): Філософія освіти

Анотація:   Праця відомого американського філософа й педагога Д. Д'юї вже стала класичним підручником для багатьох поколінь студентів Західних університетів. Автор окреслює головні завдання освіти, розглядає її суспільні й культурні функції, вказує на роль мислення, досвіду, дисципліни, праці і гри в освітньому процесі. Освіта, на думку автора, має бути переусім демократичною. Її основне призначення- не тільки давати знання, а й формувати моральну та суспільну позицію учнів.

 
121 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 99 Питання класичної філології № 25 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 128 с.

Зміст:
  Гарасимчук С. І.  Формоутворення і семантика неправильних, складних і відкладних дієслів у докласичній латині / С. І. Гарасимчук. - С. 3-8
  Глущенко Л. М.  Genetivus partitivus та genetivus generis з субстантивом в структурі у Ціцерона / Л. М. Глущенко. - С. 8-13
  Домбровський Р. О.  Суфікс -illu в пізній латині / Р. О. Домбровський. - С. 13-16
  Компанець Т. М.  Основні принципи номінації орнітологічної лексики латинської мови (на матеріалі римської природничо-наукової літератури) / Т. М. Компанець. - С. 16-22
  Мах Т. С.  Лексика і фразеологія виноградарства і виноробства у латинській мові / Т. С. Мах. - С. 22-27
  Мисловська Л. В.  Лексична синонімія прикметників з оціночним значенням "приємний" (на матеріалі листів М. Туллія Ціцерона) / Л. В. Мисловська. - С. 28-32
  Оліщук Р. Л.  Структурні типи складних прикметників типу бахувріхі в латинській мові / Р. Л. Оліщук. - С. 32-39
  Пилипів О. Г.  Походження терміна praepositio і еволюція його семантики в римській лінгвістичній науці / О. Г. Пилипів. - С. 40-44
  Ревак Н. Г.  Синтактико-стилістичні питання (варваризми, солецизми, метаплазми) в "Ars Grammatica" Теренція Скавра / Н. Г. Ревак. - С. 44-50
  Сафроняк О. В.  Становлення термінів-назв частин мови у древньогрецькій граматичній теорії / О. В. Сафроняк. - С. 50-58
  Сенів М. Г.  Способи творення і семантична характеристика вторинних прийменників у латинській мові / М. Г. Сенів. - С. 58-66
  Смольська Л. Ю.  Про частиномовну приналежність дієприкметника / Л. Ю. Смольська. - С. 66-71
  Чернюх Б. В.  Поняття і терміни категорії часу у творах римських граматиків / Б. В. Чернюх. - С. 72-78
  Шарипкін С. С.  До вживання інструментального відмінку в надписі лінійного письма Б. / С. С. Шарипкін. - С. 79-82
  Березникова Н. И.  Применение статистических методов при исследовании вариативности в греческом языке / Н. И. Березникова. - С. 83-89
  Павленко Л. В.  Полікрат, Метіох, Парфенопа: античний і середньовічний розвиток романного сюжету / Л. В. Павленко [и др.]. - С. 90-106
  Пащина Л. В.  Римська поетична метафора і відтворення її українською мовою (на матеріалі перекладу А. Содомори поеми Овідія "Метаморфози") / Л. В. Пащина. - С. 98-106
  Поляков А. Н.  Биографическое и историческое у Плутарха: проблема критериев / А. Н. Поляков. - С. 107-111
  Цанава Р. А.  Страсть и реальность в мифе об аргонавтах / Р. А. Цанава. - С. 111-116
  Цісик А. З.  До питання про визначення та характеристику образу автора в "Фалісіях" Теокріта. II. Образ Лікіда / А. З. Цісик. - С. 116-122
  Швед Е. В.  Риторичні засоби при зображенні класової боротьби в "Історії" Тіта Лівія / Е. В. Швед. - С. 123-126

Рубрики: Історія мовознавства - Античне мовознавство

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання класичної філології, зокрема римська поетична метафора та її передача засобами української мови, біографічне та історичне у Плутарха, пропонуються оригінальні версії реконструкції одного з міфічних ядер сказання про аргонавтів та ін.

 
122 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 82 Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 168 с.

Зміст:
  Братасюк М. Г.  Гуманістичні ідеї в німецькій ірраціональній традиції епохи пізнього середньовіччя / М. Г. Братасюк. - С. 5-10
  Дуйкін В. Р.  Концептуальні основи філософії історії П.Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін. - С. 10-16
  Проценко І. П.  Осьове значення Київської Русі в українській історії: філософсько-історичний аналіз / І. П. Проценко. - С. 16-25
  Данилюк А. Л.  Карл-Густав Юнг : боротьба з "тінню" / А. Л. Данилюк. - С. 25-32
  Кулєшов О. В.  Апологія філософії ("ідея" П. Д. Юркевича в контексті сучасного філософського процесу) / О. В. Кулєшов. - С. 32-42
  Івашкевич Ю. В.  Трагічна іронія в філософії А. Шопенгауера / Ю. В. Івашкевич. - С. 42-47
  Шашкова Л. О.  Формування історичного погляду на природу в класичній науці / Л. О. Шашкова. - С. 47-56
  Лагойда К. І.  Проблемне поле філософії освіти / К. І. Лагойда. - С. 56-62
  Кохан В. В.  Можливості науки як соціального інституту індустріального суспільства / В. В. Кохан. - С. 62-69
  П'янзін С. Д.  Помислена думка є правдою / С. Д. П'янзін. - С. 69-74
  Радзюн О. В.  Бердяєв і Гейзенберг: проблема співвідношення інтуїтивного і раціонального в науковому пізнанні та мистецтві / О. В. Радзюн. - С. 74-80
  Корчовий П. О  Співвідношення інтуїтивного і раціонального в науковому пізнанні та мистецтві / П.О Корчовий. - С. 80-88
  Бойко А. І.  Соціальне партнерство як фактор сучасного суспільного розвитку / А. І. Бойко. - С. 88-93
  Копилов В. О.  Філософія політики: проблема генези філософської рефлексії світу політичного / В. О. Копилов. - С. 93-97
  Богданов В. С.  Феномен соціального впливу в контексті провідних західних теорій / В. С. Богданов. - С. 97-103. - індивідуальна і суспільна свобода
  Марченко О. В.  Ідея богошукання в координатах вітчизняного філософствування / О. В. Марченко. - С. 103-109
  Харьковщенко Є. А.  Софійність Києво-християнської спадщини в релігійно-філософській традиції Кирило-Мефодіївського товариства / Є. А. Харьковщенко. - С. 109-115
  Майстренко С. В.  Релігійна мораль і підприємництво / С. В. Майстренко. - С. 115-120
  Гудима І. П.  Зміст і поняття "чудо" / І. П. Гудима. - С. 120-131
  Дроздова Т. О.  Добро і зло у творчості Шевченка: аспекти гріха, покари, спокути і прощення / Т. О. Дроздова. - С. 131-142
  Прочишин В. М.  Спілкування та самотність як модуси людського буття / В. М. Прочишин. - С. 142-146
  Видриган М. В.  Проблема евтаназії у фокусі людської свободи і свавілля / М. В. Видриган. - С. 146-153
  Батуріна І. І.  Моральний ідеал суспільства та етика бізнесу / І. І. Батуріна. - С. 153-161
  Марчук М. Г.  Методологічні пошуки у сфері філософії гуманітарних наук / М. Г. Марчук. - С. 161-165
  Бродецький О. Є.  Актуальні проблеми світоглядного самовизначення сучасної молоді / О. Є. Бродецький. - С. 165-166

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): історія філософії -- філософія науки, освіти, культури -- релігієзнавство -- етика -- спілкування -- самотність -- релігійна мораль -- філософія політики

 
123 67.1(0)
А72

        Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відп. ред. : С. Головатий ; пер. : А. Фролкін [та. - К. : Книги для бізнесу, 2008. - 988 с.

Зміст:
  Платон  Держава / Платон. - С. 13-89
  Аристотель  Політика / Аристотель. - С. 91-129
  Цицерон  Про державу / Цицерон. - С. 131-167
  Цицерон  Про закони / Цицерон. - С. 169-203
  Цицерон  Про природу богів / Цицерон. - С. 204-218
  Magna Carta 1215 р.. - С. 219-234
  Гобс Т.  Левіатан / В. Мономах. - С. 235-326
  Лок Д.  Два трактати про врядування / В. Мономах. - С. 327-352
  Пуфендорф С.  Про обов'язки людини і громадянина / В. Мономах. - С. 353-359
  Руссо Ж.  Суспільний договір / В. Мономах. - С. 363-385
  Монтеск'є Ш.  Дух законів / В. Мономах. - С. 387-443
  Декларація незалежності США 1776 р.. - С. 444-448
  Французька декларація прав людини і громадянина 1789 р.. - С. 449-452
  Медисон  Федераліст №48 / В. Мономах. - С. 453-458
  Медисон  Федераліст №51 / Ф. Прокопович. - С. 459-464
  Гемілтон  Федераліст №78 / С. Оріховський-Роксоланин. - С. 465-474
  Пейн Т.  Права людини / В. Мономах. - С. 475-507
  Дайсі А.  Вступ до вчення про право конституції / Ф. Прокопович. - С. 511-530
  Роулз Д.  Теорія справедливості / С. Оріховський-Роксоланин. - С. 531-541
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.. - С. 542-567
  Практика Європейського суду з прав людини. - С. 568
  Справа "Гонсбі проти Греції". - С. 568-615
  Справа "Брумареску проти Румунії". - С. 616-653
  Справа "Кайсин та інші проти України". - С. 654-663
  Справа "Совтрансавто-Холдинг" проти України". - С. 664-712
  Мономах В.  Повчання / В. Мономах. - С. 715-728
  Прокопович Ф.  Духовний регламент / Ф. Прокопович. - С. 729-188
  Оріховський-Роксоланин С.  Напучення королеві польському Сигізмунду Августу / С. Оріховський-Роксоланин. - С. 789-838
  Кістяківський Б.  Соціальні науки і право / Б. Кістяківський. - С. 839-896
  Драгоманов М.  Проект Статуту Української спілки "Вільний Союз" / М. Драгоманов. - С. 897-988

Рубрики: Платон
Історія правових вчень - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): праці видатних мислителів

Анотація:   У виданні зібрано кращі зразки розвитку ліберальної правничої думки та політико-юридичних документів. Збірка містить витяги з праць видатних мислителів античних часів та Середньовіччя, класичних творів епохи Просвітництва, а також переклади визначних документів, зокрема Великої Хартії Вольностей 1215 р., Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. та Французької Декларації прав людини 1789 р. Вперше наводиться переклад українською мовою уривків праць Альберта Дайсі та Джона Ролза, де втлумачено доктрину верховенства права. Видання також містить текст Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та кращі зразки практики Європейського суду з прав людини, завдяки якій забезпечується розвиток принципу верховенства права у сучасній Європі. Крім того, увазі читачів запропоновано уривки з шести праць українських мислителів, що поділяли та розвивали ідеї політичного лібералізму в Україні.

 
124 80(4Ан)
А64

        Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Алефіренко Л. Б.  Багатозначність суфіксів як вияв системно-функціональної обумовленості семантики похідного слова / Л. Б. Алефіренко. - С. 3-8
  Білоус І. М.  Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструкторів у фразеологічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус. - С. 8-14
  Данилюк Л. В.  Присвійність як граматична категорія / Л. В. Данилюк. - С. 15-19
  Капустян І. І.  Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / І. І. Капустян. - С. 20-26
  Коваленко М. М.  Особливості поетичної структури та мови англійського просвітницького роману XVIII століття в літературно-критичному висвітленні / М. М. коваленко. - С. 26-31
  Колбіна Н. В.  Семіотика й лінгвістичні дослідження: основні проблеми, поняття й напрямки / Н. В. Колбіна. - С. 32-42
  Копач О. О.  "В очікуванні Годо" Семюела Беккета як драма абсурду / О. О. Копач. - С. 43-48
  Кравченко В. Л.  Риторичні засоби представлення концепту ЄВРОПА в англомовному євроінтеграційному дискурсі / В. Л. Кравченко. - С. 48-53
  Криницька Н. І.  Символ "Інь-Янь" як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька. - С. 54-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапочка В. О.  До питання про "хибних друзів перекладача" / В. О. Лапочка. - С. 69-76
  Луньова Т. В.  Лінгвокогнітивні особливості репрезентації філософського діалогу в художньому тексті (на матеріалі англомовних романів кінця XX століття) / Т. В. Луньова. - С. 76-86
  Ponomarenko O. O.  On Dscriminations between Fantasy and Science Fiction / O. O. Ponomarenko. - С. 87-94
  Разуменко О. А.  Концептуальний простір поетичного тексту: онтологічний і гносеологічний ракурси / О. А. Разуменко. - С. 94-105
  Shakhova N. O.  The Problem of the Unity of Man and Nature in Victorian Society in Tess of the d' Urbervilles by Thomas Hardy / N. O. Shakhova. - С. 105-113
  Шкарупа Н. О.  Виховання толерантності через культуру англомовних країн / Н. О. Шкарупа. - С. 113-121
  Шрамко Р. Г.  Поняття "власна назва" в руслі номінативних теорій англійської лінгвістики XX століття (на матеріалі концепцій Готтлоба Фреге, Бертрана Рассела та Сола Кріпке) / Р. Г. Шрамко. - С. 121-129
  Щевлюкова Т. М.  Використання інформаційних технологій у підготовці вчителів іноземних мов / Т. М. Щевлюкова. - С. 129-134

Анотація:   У збірнику порушуються актуальні проблеми граматики і словотвору англійської мови, вивчаються семіотичні, стилістичні та гендерні аспекти мовних одиниць та проблеми перекладу. Аналізуються різножанрові твори класичної та сучасної англомовної літератури. Розглядаються актуальні педагогічні та методичні питання.

 
125 85.11
С91

        Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 45 / МОН України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. - Київ : Видавництво КНУБА, 2016. - 420 с.

Зміст:
  Бармашина Л. М.  Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища / Л. М. Бармашина. - С. 5-13
  Дідіченко М. О.  Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст / М. О. Дідіченко. - С. 13-18
  Васевич М. Л.  Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI-XVII ст. / М. Л. Васевич. - С. 19-25
  Гегер А. Д.  Дискретні методи формалізації рекурсивних систем в об'єктах дизайну / А. Д. Гегер. - С. 26-30
  Горбик О. О.  Архітектура Стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність / О. О. Горбик. - С. 31-35
  Данієлян А. Є.  Система прийняття рішень при проектуванні об'єктів еко-архітектури / А. Є. Данієлян. - С. 36-44
  Дубинский В. П.  Глобализм и новые архитектурные стили / В. П. Дубинский, А. В. Весна. - С. 44-55
  Кедровський П. П.  До питання визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції / П. П. Кедровський, І. П. Кедровська. - С. 56-63
  Кудряшева И. В.  Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье / И. В. Кудряшева, А. С. Мартыненко. - С. 64-74
  Лукомська З. В.  Шляхи збереження історичних оборонних споруд XVII-XVIII ст. на території Західної України / З. В. Лукомська. - С. 75-86
  Орленко М. І.  Становлення української реставраційної школи / М. І. Орленко. - С. 87-97
  Понкало С. І.  Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця XIX - початку XX ст. / С. І. Понкало. - С. 98-108
  Стоцько Р. З.  Особливості архітектури будівель Львівського університету періоду XVI-XX століть / Р. З. Стоцько. - С. 109-116
  Субін-Кожевнікова А. С.  Дослідження стилістичних особливостей прибуткових будинків м. Вінниці кінця XIX - початку XX століть / А. С. Субін-Кожевнікова. - С. 117-123
  Хороша О. І.  Дослідження класичного палацу графів Тишкевичів кінця XVIII - початку XX століття на Вінниччині / О. І. Хороша. - С. 124-131
  Тарас В. Я.  Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень у сільській місцевості Галичини / В. Я. Тарас. - С. 132-145
  Биваліна М. В.  Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій / М. В. Биваліна. - С. 146-151
  Бондар О. В.  Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту / О. В. Бондар. - С. 151-160
  Габрель М. М.  Проблеми та принципи гуманізації житлового середовища мікрорайонів забудови 70-х років XX ст. / М. М. Габрель. - С. 160-169
  Голик Й. М.  Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної структури міста / Й. М. Голик, Н. Ю. Кіс. - С. 169-174
  Гасенко Л. В.  Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю / Л. В. Гасенко. - С. 175-180
  Главацький О. З.  Архітектурно-просторова організація та криміногенність адміністративних районів м. Львова / О. З. Главацький. - С. 181-195
  Грицак М. М.  Музейні об'єкти у планувальній структурі історичного міста (на прикладі Львова та Вроцлава) / М. М. Грицак. - С. 196-203
  Завальный А. В.  Бизнес-парк как элемент регулирования городской застройки / А. В. Завальный, Т. А. Черноносова, М. С. Колоша. - С. 203-213
  Каменський В. І.  Взаємодія планувальної структури та містобудівної композиції як основа міського архітектурного середовища / В. І. Каменський. - С. 214-222
  Каплінська М. В.  Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей / М. В. Каплінська. - С. 222-230
  Гелла О. І.  Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920-1930 рр. / О. І. Гелла, Л. В. Качемцева. - С. 230-236
  Краснослободцева Е. В.  Анализ информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом / Е. В. Краснослободцева. - С. 237-246
  Кравченко К. С.  Експлуатація покрівель, як додатковий територіальний ресурс, в умовах щільної міської забудови / К. С. Кравченко, А. М. Плешкановська. - С. 247-253
  Любицький Р. І.  "On-street parking " в історичному місці / Р. І. Любицький. - С. 253-263
  Муха Т. О.  Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів / Т. О. Муха, В. С. Токар. - С. 264-268
  Павлова А. В.  Особливості використання поняття "ордер" у розвитку архітектури / А. В. Павлова. - С. 269-281
  Панченко Т. Ф.  Аналіз наукових досліджень історії формування курортно рекреаційних комплексів / Т. Ф. Панченко, А. І. Гудзенко. - С. 281-290
  Пеньков В. О.  Щодо водовідведення з вулиць і доріг міста на техногенно-деформованих територіях / В. О. Пеньков. - С. 290-296
  Покладок О. В.  Архітектурно-планувальні трансформації дачних будинків в пострадянський період (на прикладі Львова) / О. В. Покладок. - С. 296-307
  Устінова І. І.  Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем / І. І. Устінова. - С. 308-313
  Чубарова А. В.  Сутнісні першооснови та відтворювальний феномен матеріально-інформаційної структури міст / А. В. Чубарова. - С. 314-320
  Яценко В. О.  Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні / В. О. Яценко. - С. 321-327
  Бобровник О. В.  Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин / О. В. Бобровник. - С. 328-331
  Ботвіновська С. І.  Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок / С. І. Ботвіновська. - С. 332-339
  Книш В. І.  Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) / В. І. Книш. - С. 339-353
  Ковальська О. Є.  Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів / О. Є. Ковальська. - С. 353-356
  Маланюк В. Я.  Особливості застосування нових технологій у дизайні вітрин / В. Я. Маланюк. - С. 357-361
  Пономаренко А. Р.  Тенденції та проблематика формування студентських гуртожитків / А. Р. Пономаренко, Л. М. Бармашина. - С. 362-367
  Поцелуєва Н. В.  Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні / Н. В. Поцелуєва. - С. 368-374
  Обрізків А. В.  Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об'єднаних територіальною громадою / А. В. Обрізків. - С. 374-379
  Сафронова О. О.  Тенденції розвитку сучасного дерев'яного домобудівництва / О. О. Сафронова, І. В. Антоненко, Н. С. Гусєва. - С. 379-390
  Стоцько Р. З.  Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської Духовної Семінарії / Р. З. Стоцько. - С. 391-397
  Рзаєва А. Д.  Сучасні проблеми та тендеції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору / А. Д. Рзаєва. - С. 398-402
  Яблонська Г. Д.  Простір ознак багатоквартирного житла / Г. Д. Яблонська. - С. 403-413

Рубрики: Архітектура - Містобудування

Анотація:   В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови.

 
126 83.391-8...
С44

        Сковорода Г. С. - письменник, філософ, педагог [Текст] : тези міжвузівської наукової конференції пам'яті Г. С. Сковороди, проведені з нагоди 200-річчя від часу його смерті, [Черкаси, 9 листопада 1994 р.] / Черкаський держ. пед. ін-т управління освіти, Черкаський держ. пед. ін-т. - Черкаси : 1994. - 102 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Сковорода і сучасність / А. І. Кузьмінський. - С. 1-6
  Поліщук В. Т.  Коврайські вершини Сковороди / В. Т. Поліщук. - С. 6-10
  Говорун Д. І.  Г. С. Сковорода- засновник української класичної філософії / Д. І. Говорун. - С. 10-13
  Братко К. В.  Вчення Сковороди як спроба філософської та культурної альтернативи / К. В. Братко. - С. 13-15
  Кузьмук Я. Р.  Г. С. Сковорода і ранньоєвропейський романтизм / Я. Р. Кузьмук, Л. М. Хабайло. - С. 15-17
  Дуйкін В. Р.  Платон в інтерпретації Г. С. Сковороди і П. Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін. - С. 17-19
  Пахаренко В. І.  Світосприймання Г. Сковороди як вияв української душі / В. І. Пахаренко. - С. 19-22
  Масненко В. В.  Д. Донцов та М. Шлемкевич про роль сковородинської людини в українській духовній традиції / В. В. Масненко. - С. 22-25
  Проценко І. П.  Проблема структури буття у філософії Г.Сковороди / І. П. Проценко, Б. В. Починок. - С. 25-27
  Марченко О. В.  Проблема щастя в моральній філософії Г. Сковороди / О. В. Марченко. - С. 27-29
  Василенко Г. Л.  Гуманістична спадщина Г. Сковороди в контексті сучасності / Г. Л. Василенко. - С. 29-31
  Процишин В. М.  Особливості антропологічної концепції Г. Сковороди в контексті естетичного аналізу / В. М. Процишин. - С. 31-33
  Угнівенко С. М.  Концепції сродної праці у філософсько-етичній теорії Г. Сковороди / С. М. Угнівенко. - С. 33-35
  Чорній І. П.  Протестантська трудова етика і концепція спорідненої праці Григорія Сковороди / І. П. Чорній. - С. 35-37
  Квак А. І.  Пошук внутрішнього ідеалу у творчості Г. Сковороди / А. І. Квак. - С. 37-38
  Асташова О. І.  До проблеми співвідношення "філософії серця" Г. Сковороди і М. Гоголя / О. І. Асташова. - С. 38-39
  Тур М. Г.  Алегорика, символіка, емблематика у творчості Г. Сковороди / М. Г. Тур. - С. 39-41
  Гоцуляк В. В.  Г. Сковорода-світло на історичних шляхах України / В. В. Гоцуляк. - С. 41-43
  Мицик В. Ф.  Лицарство духа / В. Ф. Мицик. - С. 43-45
  Чобітько М. Г.  Основи самовизначення і вольового вибору у психологічних поглядах Г. Сковороди / М. Г. Чобітько. - С. 45-47
  Вауліна О. В.  Біля витоків суспільно-політичної думки України. Г.С. Сковорода / О. В. Вауліна, Т. К. Жук. - С. 47-49
  Тимошенко Ю. В.  Про жанрову палітру творів Г. С. Сковороди / Ю. В. Тимошенко. - С. 49-51
  Киченко О. С.  Пісня 10-а "Саду божественних пісень"№ н. Сковороди: спроба структурного аналізу / О. С. Киченко. - С. 51-54
  Голосова Т. М.  Час як складова ідеї в байках Г. Сковороди / Т. М. Голосова. - С. 54-56
  Немченко І. В.  Образ Г. Сковороди в повісті М. Івченка "Напоєні дні" / І. В. Немченко. - С. 56-58
  Немченко Г. В.  Інтерпретація філософських поглядів Г. Сковороди у романі "Предтеча" Вас. Шевчука / Г. В. Немченко. - С. 58-60
  Корновенко С. В.  Реалізація філософської думок Г. С. Сковороди у його збірці "Сад божественних пісень" / С. В. Корновенко. - С. 60-62
  Леденьов В. Г.  Григорій Сковорода в поезії Арсена Тарковського / В. Г. Леденьов. - С. 62-64
  Король В. М.  Педагогічна спадщина Г. Сковороди і сучасність / В. М. Король. - С. 64-66
  Омеляненко В. Л.  Погляди Г. Сковороди на особистість учителя / В. Л. Омеляненко. - С. 66-70
  Окуневич Т. Г.  Етнопедагогічна основа поглядів Г. С. Сковороди на виховання і навчання / Т. Г. Окуневич. - С. 70-72
  Майборода Г. Я.  Традиції української етнопедагогіки у творчості Г.С.Сковороди / Г. Я. Майборода. - С. 72-74
  Тищенко Л. В.  Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині Г.С. Сковороди / Л. В. Тищенко. - С. 74-75
  Мішкурова В. Ф.  Питання дидактики у спадщині Г.С. сковороди / В. Ф. Мішкурова, Д. І. Пащенко, М. І. Пащенко. - С. 75-76
  Столяренко О. В.  Гуманістичні ідеї Г. Сковороди у пратиці морального виховання засобами народознавства / О. В. Столяренко. - С. 76-78
  Тихолоз В. В.  Роль і місце самоосвіти в педагогічних поглядах Г.С. Сковороди / В. В. Тихолов. - С. 78-80
  Деник А. А.  Г. С.Сковорода про роль батьків як природних вихователів людини / А. А. Деник. - С. 80-82
  Прокопенко Л. І.  Деякі проблеми сімейного виховання у творчій спадщині Г.С. Сковороди / Л. І. Прокопенко. - С. 82-84
  Чужиков В. І.  Етноцентричне, загальнолюдське у виховній системі Г.С. Сковороди / В. І. Чужиков. - С. 84-87
  Калько М. І.  До проблеми оцінки мовних особливостей творчої спадщини Г.С. Сковороди / М. І. Калько. - С. 87-88
  Непийвода Ф. А.  Г. С. Сковорода в історії української літературної мови / Ф. А. Непийвода. - С. 88-90
  Распопова С. О.  Особливості мови творів Г. С. Сковороди / С. О. Распопова. - С. 90-92
  Демченко В. М.  Національно-мовне середовище як детермінанта творчості Г. Сковороди / В. М. Демченко. - С. 92-94
  Селіванова О. О.  Композитні лексеми у творах Г. С. Сковороди / О. О. Селіванова. - С. 94-96
  Мусієнко В. П.  Лексикографічна практика Г. Сковороди / В. П. Мусієнко, Л. М. Хоменко. - С. 96-98
  Проценко Л. В.  Найліпша окраса життя / звертання до М. Ковалинського в епістолярії Г.С. Сковороди/ / Л. В. Проценко. - С. 96-98

Рубрики: Сковорода Г. С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософська спадщина Сковороди -- теорія літератури -- педагогічна спадщина Сковороди

 
127 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка №2 (23) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2008. - 150 с.

Зміст:
  Бойко А.  Демократизація - детермінанта розвитку освіти / А. Бойко. - С. 7-10
  Даренская В. Н.  Нравственные императивы восточнославянской крестьянской культуры / В. Н. Даренская. - С. 11-15
  Ільїна Г. В.  Проблема ідентичності в класичній та некласичній філософії / Г. В. Ільїна. - С. 16-22
  Куц В. А.  Праця і розвиток особистості / В. А. Куц. - С. 23-25
  Михайленко Р. В.  Суспільний розвиток і власність / Р. В. Михайленко. - С. 26-30
  Рубан О. В.  Гендерні ролі в Україні, сучасний етап: зміна світоглядних стереотипів / О. В. Рубан. - С. 31-33
  Рубанець О. М.  Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки / О. М. Рубанець. - С. 34-39
  Федосова Г. Л.  Етична складова наукової діяльності у сфері інформаційних технологій / Г. Л. Федосова. - С. 40-45
  Винославська О. В.  Особливості пректування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи / О. В. Винославська, Г. В. Ложкін. - С. 46-50
  Гуцол С. Ю.  Эссеизм как феномен идентификации мифологической целостности / С. Ю. Гуцол. - С. 51-56
  Гузенко С. М.  Психологічне значення передшлюбних випробувань у сюжетах чарівних казок / С. М. Гузенко. - С. 57-61
  Карамушка Л. М.  Предмет та основні завдання психології управління змінами в організації (як актуального напряму досліджень організаційної психології) / Л. М. Карамушка. - С. 62-66
  Креденцер О. В.  Психологічна допомога українським підприємцям у вирішенні професійних проблем як актуальне завдання економічної психології / О. В. Креденцер. - С. 67-74
  Кривопишина О. А.  Новітня теорія тексту і системно-стратегічний підхід / О. А. Кривопишина. - С. 75-78
  Павлик Н. В.  Почуттєво-моральна теорія людини у працях М. Я. Грота як теоретико-методологічна парадигма у вивченні проблеми морального розвитку особистості / Н. В. Павлик. - С. 79-84
  Сизко Г. І.  Теоретичний аналіз проблеми становлення у майбутніх педагогів гуманного ставлення до людей з фізичними вадами / Г. І. Сизко. - С. 85-89
  Філь О. А.  Розвиток основних характеристик конкурентоздатності персоналу освітніх організацій як актуальна проблема економічної психології / О. А. Філь. - С. 90-95
  Алексєєв О. М.  Процедури адаптивного тестового контролю знань / О. М. Алексєєв. - С. 96-100
  Бойчук Ю. Д.  Сутність та компоненти еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя / Ю. Д. Бойчук. - С. 101-104
  Васильєв В. В.  Моделі стилів управлінської діяльності в закладах системи соціального захисту населення / В. В. Васильєв. - С. 105-109
  Карамушка В. І.  Політика в галузі освіти для сталого розвитку / В. І. Карамушка. - С. 110-114
  Кміта Є. В.  Методологічні аспекти вивчення елементів авіаційної англійської мови у зіставленні з елементами рідної мови в Росії / Є. В. Кміта. - С. 115-118
  Кравчук Г. В.  Підготовка експериментальної перевірки методики навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення іноземною мовою на основі текстів науково-технічної реклами у вищому технічному навчальному закладі / Г. В. Кравчук. - С. 119-122
  Лузан М. В.  Розвиток музично-творчих здібностей школярів у Великій Британії / М. В. Лузан. - С. 123-125
  Полюк І. С.  Особливості та прийоми оволодіння лексичним матеріалом студентами немовних факультетів / І. С. Полюк, Л. В. Бондар. - С. 126-130
  Яцюк Л. А.  Упражнения как средство для развития рецептивных лексических навыков / Л. А. Яцюк, Л. Н. Коломиец. - С. 131-134

 
128 24кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 175 Серія Хімічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 156 с.

Зміст:
  Kryachko E. S.  On the bifunctional character of bonding of gold clusters: anchor and non-classical X-H---Au hydrogen bondings - nano-biophisical aspects = Про біфункціональний характер зв'язку кластерів золота: анкорний та некласичний X-H---Au водневий зв'язки - нано-біофізичні аспекти / E. S. Kryachko. - С. 3-10
  Influence of external magnetic field on annihilation of the triplet excitons in langmuir-blodgett films = Вплив магнітного поля на ангіляцію триплетних екситонів у плівках Ленгмюра-Блоджетт. - С. 10-13
  Triplet-Triplet enegry transfer in nanosized Langmuir-Blodgett films = Триплет-триплетний перенос енергії в нанорозмірних плівках Ленгмюра-Блоджетт. - С. 13-16
  Кucherenko M. G.  Laser induced molecular oxygen photoprocesses in polymeric coils and globules doped by dyes = Лазероіндуковані фотопроцеси за участю молекулярного кисню в полімерних клубках і глобулах, що активовані барвниками / A. B. Zakharov, V. V. Ivanov, A. V. Luzanov. - С. 17-22
  Konopla M. M.  Photochromism of rhodamine sensitized complexes of Co(II) in nanoscale structured films of polyvinyl alcohol hydrogel = Фотохромні властивості наноструктурованих плівок гідрогелю полівінілового спирту з комплексами хлориду Co(II) і родаміну / B. Minaev [и др.]. - С. 23-25
  Aldongarov A.  Separation of Tris-from bis-products of hexacoordinated silicon complexes = Відокремлення трис- від біс-продуктів гекса-координованих комплексів кремнію / A. B. Zakharov, V. V. Ivanov, A. V. Luzanov. - С. 26-28
  Мінаєв Б. П.  Low-frequency vibrational spectra of testosterone,estradiol and estriol = Низькочастотні коливальні спектри тестостерону, естрадіолу та естріолу / B. Minaev [и др.]. - С. 28-33
  Квантово-химическое исследование нанокомпозиций на основе полидигексилсиланов. - С. 34-37
  Наноразмерные пленки гидрогелей производных целлюлозы для сенсоров выдыхаемого ацетона. - С. 37-43
  Скляренко С. К.  Піроелектричні та діелектричні властивості плівок полівініліденфториду / A. B. Zakharov, V. V. Ivanov, A. V. Luzanov. - С. 43-47
  Поведінка інтеркалатних гібридів конфігурації неорганічний напівпровідник - струмо провідний полімер в зовнішньому електричному та магнітному полях. - С. 48-51
  Використання наноструктур кремнію в фотоелектричних перетворювачах. - С. 51-54
  Екстремальне та квантово-хімічне моделювання процесів утворення позитивних і негативних іонів аденіну електронним ударом. - С. 54-57
  Математична модель електрокаталітичної інтенсифікації горіння твердого палива. - С. 57-65
  Галаган Р. Л.  Відтворюваність та інформативність циклічних диференціальних хронопотенціограм на платиновому мікроелектроді у хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом. - С. 65-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Minaev B.  Analysis of deformation vibrations of the 10,20-bis(4-hexoxyphenyl)-porphins and of its complex with zinc by dft method = Анализ деформаційних коливань 10,20-біс(4-гексоксифеніл)-порфіну та його комплексу з цинком методом теорії функціоналу густини / B. Minaev [и др.]. - С. 75-87
  Лобурець А. Т.  Співдифузія літію і стронцію на грані (112) вольфраму / А. Т. Лобурець, С. О. Заїка, Н. Б. Сененко. - С. 88-90
  Электролюминесценция полимерных нанокомпозитов на основе PFO-POSS. - С. 91-94
  Бондарчук С. В.  Теоретичне дослідження взаємодії вінілетилового етеру з хлоридом пара-бромофенілдіазонію в умовах реакції Меєрвейна / С. В. Бондарчук [и др.]. - С. 94-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Электролюминесценция металлоорганических комплексов в синем диапазоне спектра: Zn2L2 в поливинилкарбазоле. - С. 100-105
  DFT calculations of Ru- and Rh-based complexes for dye-sensitized solar cells = DFT розрахунки комплексів Ru та Rh для сенсибілізованих барвниками сонячних батарей. - С. 106-111
  Фазові переходи в субмоношарових плівках, адсорбованих на атомно-анізотропних гранях. - С. 111-116
  Zakharov A. B.  Electron correlations and пі-electron response properties for large conjugated systems = Електронна кореляція та пі-електронні відгуки спряжених систем на зовнішні збурення / A. B. Zakharov, V. V. Ivanov, A. V. Luzanov. - С. 116-119
  Иванова Н. М.  Определение энергий взаимодействия в межмолекулярных комплексах ZnS c 4-пентен-2-ин-1-олом / Н. М. Иванова, З. М. Мулдахметов. - С. 120-125
  Смалиус В. В.  Хлорарилювання 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієнів / В. В. Смалиус. - С. 125-131
  Gladka L. I.  Determination of effective diffusion coefficients for inhomogeneous media = Визначення ефективних дифузійних коефіцієнтів для неоднорідних середовищ / L. I. Gladka, Yu. O. Lyashenko. - С. 131-135
  Эффекты спин-орбитального взаимодействия при активации кислорода металлосодержащими ензимами и гемоглобином. - С. 135-147

 
129 95.43
К38

        Наукові записки Інституту журналістики [Текст] : Т. 24 Липень - вересень / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво Інституту журналістики, 2006. - 207 с.

Зміст:
  Гоян О. Я.  Фактори організації підприємницької діяльності в радіоефірі та теорія комерційного радіомовлення / О. Я. Гоян. - С. 18-25
  Сащук Г. М.  Формування національного телепростору - функція держави / Г. М. Сащук. - С. 26-31
  Симоніна Н. В.  Новітні жанри української тележурналістики: розвиток інфотейнменту / Н. В. Симоніна. - С. 32-37
  Андрющенко М. І.  Філософські аспекти іміджу телебачення / М. І. Андрющенко. - С. 38-42
  Гоян В. В.  Телебачення в контексті історіографічної традиції сучасного журналістикознавства: стислий огляд та характеристика основних джерел 60-80-х рр. XX ст. / В. В. Гоян. - С. 43-49
  Кошак К. О.  Форми і методи створення телепрограм для дітей і юнацтва / К. О. Кошак. - С. 50-56
  Павленко Л. Г.  Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення / Л. Г. Павленко. - С. 57-62
  Юсипович А. В.  Типи програм розважального телебачення України / А. В. Юсипович. - С. 63-68
  Нагорняк М. В.  Типологія мовних помилок ведучих інформаційних програм Національного радіо / М. В. Нагорняк. - С. 69-74
  Черемних І. В.  Стратегія програмування українського телевізійного ефіру / І. В. Черемних. - С. 75-81
  Головчук О. В.  Утворення провладних медіахолдингів у регіонах (на основі проведеного опитування керівників українських телекомпаній) / О. В. Головчук. - С. 82-88
  Шальман Т. М.  Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика / Т. М. Шальман. - С. 89-94
  Мамалига А. І.  Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп'єс І. Хоменка та В. Фоменка) / А. І. Мамалига, Д. В. Данильчук. - С. 95-105
  Ворожко Т. В.  Основні чинники впливу на формування редакційного вибору для елітної преси США та телеканалу ABC / Т. В. Ворожко. - С. 106-109
  Зелінченко О. А.  Порівняльна характеристика диктора і ведучого / О. А. Зелінченко. - С. 110-114
  Захарченко А. П.  Моделі взаємовпливу технічного прогресу та розвитку публіцистики / А. П. Захарченко. - С. 115-120
  Слесарчук Я. Л.  Журналістика конфлікту: медіатор чи провокатор? / Я. Л. Слесарчук. - С. 121-125
  Школьна О. Д.  Штрихи до радіоісторії (за архівними матеріалами 20-30-х рр.) / О. Д. Школьна. - С. 126-128
  Чекмишев О. В.  Діяльність ЗМІ під час парламентських виборів на прикладі матеріалів моніторингу загальнонаціональних телеканалів (листопад 2005 - березень 2006) / О. В. Чекмишев, Л. А. Ярошенко. - С. 129-141
  Миронченко В. Я.  Навчальні передачі та їх роль у навчальному процесі / В. Я. Миронченко. - С. 152-157
  Єлісовенко Ю. П.  Спеціальність у тенетах професії чи навпаки? / Ю. П. Єлісовенко. - С. 158-161
  Чечель Н. П.  Процес глобалізації та українська телерадіоосвіта XXI ст. / Н. П. Чечель. - С. 162-167
  Щербакова О. А.  Бути чи не бути риторичній складовій у телерадіоосвітніх координатах України? (До проблеми моделювання сучасної системи фахової підготовки аудіовізуальних журналістів) / О. А. Щербакова. - С. 168-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко І. А.  Зв'язок часів (радіодрама як засіб поєднати сучасні високі технології і класичні гуманітарні пріоритети у медіаосвіті) / І. А. Хоменко. - С. 176-180
  Іванов В. Ф.  Моніторинг передвиборної кампанії в новинах та рекламі 10 провідних телеканалів / В. Ф. Іванов, Н. В. Костенко. - С. 189-192
  Федорчук Л. П.  Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ / Л. П. Федорчук. - С. 193-195
  Щегельська О. О.  Інтерв'ю в українському телевізійному мовленні / О. О. Щегельська. - С. 196-198
  Гресько О. В.  Громадське(суспільне) мовлення: світовий контекст / О. В. Гресько. - С. 199-201
  Мудренко М. В.  Телевізійне інтерв'ю як метод збирання інформації / М. В. Мудренко. - С. 202-207

 
130 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 11 (224) Серія Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Ситніченко Л. А.  Справедливість в постмодерних філософських дискурсах / Л. А. Ситніченко. - С. 3-9
  Кулешов О. В.  Філософія інформації - нова галузь філософії чи нова філософська парадигма? / О. В. Кулешов. - С. 9-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терешкун О. Ф.  Техногенна цивілізація як реалізація проекту ліберальної нуки і техніки / О. Ф. Терешкун. - С. 16-23
  Шевчук Д. М.  Сучасна філософська рефлексія феномену політичного: особливості розуміння і критики / Д. М. Шевчук. - С. 23-28
  Артеменко П. А.  Морфологія мобільності в соціальній мультитопології / П. А. Артеменко. - С. 29-34
  Ширкова І. В.  Природа рівності у теоріях справедливості в контексті аксіології / І. В. Ширкова. - С. 34-40
  Годзь Н. Б.  Філософські підстави розуміння потреби інтерпретації екології та футурології у контексті тлумачення проблеми постлюдини та постдовкілля / Н. Б. Годзь. - С. 40-46
  Коломієць О. Г.  Розвиток міжкультурних комунікацій як фактор подолання агресії / О. Г. Коломієць. - С. 46-51
  Арістова А. В.  Геоконфесійні виміри світової міграції / А. В. Арістова. - С. 52-58
  Білецька Б. Г.  Взаємозв'язок релігійної ідентифікації та символізації / Б. Г. Білецька. - С. 58-64
  Соломаха І. Г.  Релігійна віра: етичний вимір / І. Г. Соломаха. - С. 64-70
  Волошин В. В.  Гипотеза в религиоведении / В. В. Волошин. - С. 70-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратьєва І. В.  Давні східні православні церкви: освіта і духовність коптської церкви / І. В. Кондратьєва. - С. 78-85
  Годованець Н. І.  Релігієзнавчо-правова сутність змісту "Сахіху" аль-Бухарі / Н. І. Годованець. - С. 85-91
  Баранько Я. С.  Канонічне право: історія та методологія дослідження / Я. С. Баранько. - С. 91-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хілько Є. В.  Роль православ'я у подоланні християнської схизми в творчому спадку Митрополита Калліста / Є. В. Хілько. - С. 97-103
  Горбаченко Т. Г.  Інновації та інноваційна діяльність: понятійний контекст / Т. Г. Горбаченко. - С. 104-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Повторева С. М.  Застосування структурної методології в творчості О. Забужко / С. М. Повторева. - С. 110-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кадикало А. М.  Про співвідношення онтологічних статусів реальності та дійсності у контексті філософії та науки / А. М. Кадикало. - С. 117-122
  Готинян-Журавльова В. В.  Класичний погляд на вимірювання за допомогою шкал і потреби сучасної науки / В. В. Готинян-Журавльова. - С. 122-127
  Лавринович О. А.  Проблеми трансформації вітчизняної системи вищої освіти / О. А. Лавринович. - С. 127-133
  Ципко В. В.  Інноваційні засади профільованого навчання філософії майбутніх дизайнерів в університеті технічного напряму / В. В. Ципко. - С. 134-140
  Дорожко І. І.  Рефлексія комунікативного повороту в питанні дослідження родинного виховання / І. І. Дорожко. - С. 140-146

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософія соціальна -- філософія науки -- філософія освіти -- релігієзнавство

Анотація:   Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії та філософії історії, філософії освіти і науки, релігієзнавства. У публікаціях досліджуються різні аспекти теорії справедливості, аналізуються особливості трансформаційних змін сучасної техногенної цивілізації, висвітлюється динаміка й специфіка релігійних процесів у сучасному світі, розглядаються філософські проблеми інноваційної, науково-дослідної та освітньої діяльності.

 
131 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 51 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. - 768 с.

Зміст:
  Оніщенко Н. М.  До питання про розвиток демократичного права / Н. М. Оніщенко. - С. 3-11
  Гарасимів Т. З.  Філософсько-правове розуміння злочину / Т. З. Гарасимів. - С. 11-17
  Бобровник С. В.  Конфлікт і компроміс у рішеннях міжнародних судових інституцій як міжнародній складовій правотворчості України / С. В. Бобровник. - С. 17-26
  Галай А. О.  Способи залучення організацій громадянського суспільства до реалізації прав пацієнтів в Україні / А. О. Галай. - С. 26-32
  Михайлів М. О.  Форма правочину та правові наслідки її недотримання / М. О. Михайлів. - С. 32-37
  Опольська Н. М.  Принципи правового захисту дитини / Н. М. Опольська. - С. 38-43
  Дутка Г. І.  Права жінок у сучасних умовах розвитку державності / Г. І. Дутка, О. М. Кузнєцова. - С. 43-48
  Мельничук О. Ф.  Поняття та види суб’єктів освітніх правовідносин / О. Ф. Мельничук. - С. 48-54
  Юрчишин В. Д.  Поняття та ознаки правової експертизи проектів нормативно-правових актів / В. Д. Юрчишин. - С. 54-60
  Шуліма А. О.  чинність та дія закону: розмежування понять / А. О. Шуліма. - С. 60-71
  Ісмайлов К. Ю.  Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на систему джерел права України / К. Ю. Ісмайлов. - С. 71-76
  Тарнавська М. І.  Критерій морального оцінювання у правозастосуванні: структурно-функціональний аналіз / М. І. Тарнавська. - С. 77-82
  Мохонько А. В.  Право як соціально-нормативний регулятор / А. В. Мохонько. - С. 82-89
  Зубенко А. В.  Особливості поняття, структури, змісту та форми інтерпретаційних актів / А. В. Зубенко. - С. 89-94
  Лисюк І. І.  Призначення та роль соціальних норм у регулюванні суспільних відносин / І. І. Лисюк. - С. 95-100
  Куціпак О. В.  Правова політика як засіб організації правового життя / О. В. Куціпак. - С. 100-105
  Богушова І. В.  Методологічні засади визначення критеріїв типології держав / І. В. Богушова. - С. 105-109
  Ступак А. Л.  Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин / А. Л. Ступак. - С. 109-114
  Козенко Ю. О.  Поведінка особи: історико-правове узагальнення / Ю. О. Козенко. - С. 114-120
  Прилуцький І. О.  Свобода ЗМІ як основа громадянського суспільства і правової держави / І. О. Прилуцький. - С. 120-125
  Совенко Б. В.  Зміст, відмінності та співвідношення понять канонічне право» та церковне право» / Б. В. Совенко. - С. 126-130
  Зінченко О. В.  Сутнісна характеристика юридичних конструкцій / О. В. Зінченко. - С. 130-136
  Кіндюк Б. В.  Причини ухвалення та основні положення закону про ліси урср від 3 листопада 1923 р. / Б. В. Кіндюк. - С. 137-146
  Дячук Л. В.  Волевиявлення суб’єктів шлюбу в класичний період історії візантійського права / Л. В. Дячук. - С. 146-152
  Волошкевич Г. А.  Організаційно-правові принципи та механізм функціонування перших українських споживчих товариств (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) / Г. А. Волошкевич. - С. 152-159
  Боднарчук Ю. Ю.  Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944–1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук. - С. 159-165
  Челпан Р. В.  Діяльність радянської держави щодо охорони лісів від пожеж: нормативно-правовий аспект / Р. В. Челпан. - С. 166-170
  Шевчук-Бєла Я. В.  Заселення і правове становище молдавського населення Катеринославської та Херсонської губерній у XVIII - XIX ст. / Я. В. Шевчук-Бєла. - С. 171-175
  Білак (Тесленко) М. В.  Політична єдність суспільства і держави / (Тесленко) М. В. Білак. - С. 176-181
  Волошин Ю. О.  До питання визначення змістовної та видової характеристики категорій "інтеграція" та "правова інтеграція" у доктрині конституційного права / Ю. О. Волошин. - С. 181-187
  Прієшкіна О. В.  Теоретичні та практичні аспекти гарантій конституційного ладу України / О. В. Прієшкіна. - С. 187-191
  Борденюк В. І.  Деякі питання створення двопалатного парламенту в Україні у контексті зарубіжного досвіду / В. І. Борденюк. - С. 192-199
  Сухонос В. В.  Поняття і сутність правового статусу прокуратури України / В. В. Сухонос. - С. 199-203
  Ставнійчук М. І.  Деякі аспекти розуміння нації як суб’єкта конституційного права / М. І. Ставнійчук. - С. 204-209
  Антонов В. О.  Національна безпека як складовий елемент національного суверенітету / В. О. Антонов. - С. 210-213
  Богашева Н. В.  Типологія об’єднань громадян: види чи організаційно-правові форми? / Н. В. Богашева. - С. 214-221
  Давиденко Р. Д.  Основні вимоги до подання звернення до Конституційного Суду України / Р. Д. Давиденко. - С. 221-230
  Масензов О. І.  Історико-правові аспекти становлення та розвитку місця і ролі парламенту в сфері забезпечення національної безпеки та оборони / О. І. Масензов. - С. 225-230
  Беззубов Д. О.  Правова структура та принципи побудови системи національної безпеки в Україні / Д. О. Беззубов. - С. 231-236
  Лещенко О. Д.  Виборчі спори: до визначення онтології видової характеристики / О. Д. Лещенко. - С. 236-247
  Гайовий В. І.  Муніципальні відзнаки: проблеми законодавчого регулювання в Україні / В. І. Гайовий. - С. 247-252
  Галай В. О.  Особливості захисту прав людини у сфері охорони здоров’я шляхом звернення до адміністративного судочинства / В. О. Галай. - С. 253-257
  Лазур Я. В.  Деякі аспекти імплементації в Україні світових стандартів забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління / Я. В. Лазур. - С. 258-263
  Ігонін Р. В.  Проблеми функціонування органів суддівського самоврядування у сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції / Р. В. Ігонін. - С. 263-268
  Кравчук О. О.  Питання удосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних із передачею в оренду державного майна / О. О. Кравчук. - С. 268-275
  Чернуха М. М.  Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М. М. Чернуха. - С. 275-281
  Єфремова О. П.  Становлення і розвиток правового регулювання конкурсу в державній службі України / О. П. Єфремова. - С. 281-287
  Починок К. Б.  Технічні комітети зі стандартизації як суб’єкти адміністративно-правового регулювання в Україні / К. Б. Починок. - С. 287-293
  Віхров О. П.  Абсолютні та абсолютно-відносні господарські правовідносини / О. П. Віхров. - С. 294-300
  Дей М. О.  Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з охорони праці з правовою системою Європейського Союзу / М. О. Дей. - С. 301-307
  Суслова В. В.  Окремі концептуальні засади господарсько-правового регулювання саморегульованої діяльності / В. В. Суслова. - С. 301-313
  Ковальчук Я. В.  Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов’язкову частку в спадщині / Я. В. Ковальчук. - С. 313-317
  Синенко С. В.  Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту в країнах ближнього зарубіжжя / С. В. Синенко. - С. 318-325
  Кафарський О. В.  Особливості земельних та аграрних відносин у сфері сільського туризму України / О. В. Кафарський. - С. 325-331
  Гладьо Ю. О.  Визнання недійсними правочинів (договорів) про відступлення права вимоги / Ю. О. Гладьо. - С. 331-338
  Андріїв В. В.  Суб’єкти правовідносин із соціального страхування / В. В. Андріїв. - С. 338-342
  Бабенко В. О.  Особливості звільнення державних службовців / В. О. Бабенко. - С. 342-348
  Голобородько В. О.  Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального правового регулювання / В. О. Голобородько. - С. 348-352
  Твердовський І. М.  Заборона дискримінації у сфері праці: міжнародно-правовий аспект / І. М. Твердовський. - С. 352-357
  Батова В. О.  Окремі питання умов патентоздатності корисної моделі / В. О. Батова. - С. 358-364
  Трубіцин Д. В.  Відсторонення працівника від роботи з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору / Д. В. Трубіцин. - С. 364-369
  Іванюта Н. В.  Деякі аспекти забезпечення позову в господарському судочинстві / Н. В. Іванюта. - С. 369-375
  Ковалишин О. Р.  Забезпечення позову в корпоративних спорах / О. Р. Ковалишин. - С. 375-381
  Кульчій О. О.  Проблеми визначення предмета договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників / О. О. Кульчій. - С. 381-387
  Малицька І. Д.  Функції заробітної плати та стан їх виконання в Україні / І. Д. Малицька. - С. 387-392
  Юдіцький О. Л.  Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівель: зарубіжний досвід / О. Л. Юдіцький. - С. 392-398
  Острівний І. М.  Моделювання організаційно-правових форм вищих навчальних закладів приватної форми власності / І. М. Острівний. - С. 398-404
  Ровинський Ю. О.  Особливості застосування заходів податково-правового примусу в Україні / Ю. О. Ровинський. - С. 405-412
  Селезньова О. М.  Банківська інформація: концептуальні засади та пропозиції до нормативно-правової регламентації / О. М. Селезньова. - С. 412-416
  Ющенко І. М.  Бюджетне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку / І. М. Ющенко. - С. 417-422
  Дічкова О. В.  Відповідальність за бюджетні правопорушення, допущені на першій стадії бюджетного процессу / О. В. Дічкова. - С. 422-428
  Шухнін А. С.  Місце публічних грошових фондів у фінансово-правових відносинах / А. С. Шухнін. - С. 428-434
  Бєлікова О. В.  Проблеми правового регулювання та державного контролю за діяльністю учасників ринку цінних паперів України / О. В. Бєлікова. - С. 434-440
  Свириденко Г. В.  Правові аспекти фінансової діяльності публічного акціонерного товариства / Г. В. Свириденко. - С. 440-446
  Вівчаренко О. А.  Окремі аспекти контролю за використанням та охороною земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С. 447-454
  Джуган В. О.  Правове регулювання державної водної політики в Україні / В. О. Джуган. - С. 455-460
  Сидор В. Д.  Поняття земельного законодавства України / В. Д. Сидор. - С. 460-465
  Смовж К. О.  Гірниче підприємство як суб’єкт гірничо-правових відносин / К. О. Смовж. - С. 466-471
  Дейнега М. А.  Правове регулювання агролісотехнічної меліорації земель в Україні: стан та перспективи розвитку / М. А. Дейнега. - С. 471-477
  Бейкун А. Л.  Науково-методологічні аспекти вдосконалення управлінсько-правових інструментів охорони природних ресурсів та реалізації права природокористування в аграрному секторі / А. Л. Бейкун. - С. 477-483
  Моїсєєв О. М.  Висновок експерта в криміналістичних технологіях / О. М. Моїсєєв. - С. 484-489
  Король В. В.  Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах як прояв рівності учасників судового процессу / В. В. Король, Л. В. Мединська. - С. 489-495
  Гречанюк С. К.  Організація взаємодії органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України з неурядовими інституціями / С. К. Гречанюк. - С. 495-500
  Полянський Є. Ю.  Проблемні питання доктрини призначення кримінальних покарань в США: сучасний стан та перспективи / Є. Ю. Полянський. - С. 500-506
  Задоя К. П.  Застосування дидактичного принципу систематичності та послідовності при викладанні нормативного курсу кримінальне право. Особлива частина (на прикладі теми злочини проти основ національної безпеки) / К. П. Задоя. - С. 507-510
  Лошицький М. В.  Деякі питання примусового виконання мирової угоди / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С. 510-519
  Віскунов В. В.  Проблеми кримінальної відповідальності та покарання за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу / В. В. Віскунов. - С. 519-522
  Беньківський В. О.  Встановлення причинового зв’язку в кримінальному праві: сучасний аспект / В. О. Беньківський. - С. 523-525
  Бісюк О. С.  Окрема думка судді в кримінальному процесі / О. С. Бісюк. - С. 525-531
  Ліхолєтова Ю. А.  Питання підвищення ефективності запобіжної діяльності судів щодо рецидивної злочинності молоді / Ю. А. Ліхолєтова. - С. 531-536
  Марєєв В. В.  Злочини, пов’язані з ненаданням або неналежним наданням медичної допомоги чи медичних послуг / В. В. Марєєв. - С. 537-542
  Діброва А. І.  Сутність та співвідношення термінів "криміналістичний облік" і "кримінальна реєстрація" / А. І. Діброва. - С. 543-547
  Дударець Д. В.  Причиновий зв'язок у злочинах залишення в небезпеці та ненадання допомоги за КК України / Д. В. Дударець. - С. 547-552
  Броневицька О. М.  Кримінально-правова юрисдикція України згідно з принципом пріоритету міжнародних договорів / О. М. Броневицька. - С. 553-560
  Калинюк Н. М.  До питання про генезис інституту очної ставки як слідчої дії / Н. М. Калинюк. - С. 560-567
  Злагода О. В.  Організація взаємодії слідчих та оперативних служб овс при розкритті й розслідуванні злочинів, пов’язаних із викраденням людей / О. В. Злагода. - С. 567-572
  Андрусяк Г. М.  Співрозмірність як умова правомірності необхідної оборони / Г. М. Андрусяк. - С. 573-579
  Грамацький Е. М.  Сучасні уніфікаційні процеси в Європі у контексті міжнародного приватного права / Е. М. Грамацький. - С. 580-584
  Абдуллоев Ф. А.  Правосудие не может быть рекомендательным / Ф. А. Абдуллоев. - С. 584-593
  Гулиев А.  Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее / А. Гулиев. - С. 593-599
  Кривак В. В.  Проблеми визначення поняття "територіальне море" та його закріплення у конвенції ООН з морського права 1982 р. / В. В. Кривак. - С. 599-607
  Мельник Н. С.  Функція визначення загальної політики МОП / Н. С. Мельник. - С. 607-612
  Гурнак Л. В.  Модель визнання держав, що виникли внаслідок розпаду федерацій (на прикладі Югославії) / Л. В. Гурнак. - С. 613-619
  Халаджи В. В.  Європейська політика сусідства - причини її появи, еволюції та подальші перспективи розвитку / В. В. Халаджи. - С. 619-623
  Прокопчук Ю. М.  Імплементація міжнародних норм про працю у трудове право України / Ю. М. Прокопчук. - С. 623-629
  Ляхівненко С. М.  Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики / С. М. Ляхівненко. - С. 629-636
  Приліпко А. В.  Правовий статус іноземних підрозділів військово-морських сил під час конфліктів неміжнародного характеру / А. В. Приліпко
  Щипцов О. О.  Самооцінка діяльності держави прапора як засіб забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері торговельного мореплавства / О. О. Щипцов. - С. 640-644
  Дунаєва Л. М.  Управління як соціальна функція владно організованої діяльності / Л. М. Дунаєва. - С. 645-650
  Вітман К. М.  Проблеми вдосконалення антидискримінаційного законодавства України / К. М. Вітман. - С. 650-656
  Мироненко П. В.  Процес зміни форми правління в Україні: основні чинники і результати / П. В. Мироненко. - С. 656-662
  Хома Н. П.  Розвиток ідей про соціальну державу у світовій політико-правовій думці / Н. П. Хома. - С. 663-669
  Береза А. В.  Парадокс посередника у запровадженні електронної демократії / А. В. Береза. - С. 669-673
  Іжа М. М.  Територія як важливий елемент процесу державотворення / М. М. Іжа. - С. 673-678
  Долматов І. В.  Концепція природних кордонів та її модернізовані інтерпретації в політико-правових дослідженнях / І. В. Долматов. - С. 679-684
  Рубан Ю. Г.  Проблема взаємодії влади і суспільства в сучасних вітчизняних наукових дослідженнях / Ю. Г. Рубан. - С. 684-689
  Гордєєв В. В.  Правова природа юридичного факту / В. В. Гордєєв. - С. 690-695
  Згурська В. Л.  До питання про захист прав і свобод людини в Україні, забезпечення її соціальних інтересів / В. Л. Згурська. - С. 695-699
  Михальчук Н. В.  Формування теоретико-методологічних підходів до дослідження політичного стереотипу / Н. В. Михальчук. - С. 700-705
  Сарафінчан Л. Н.  Розвиток політичного життя Румунії після вступу до НАТО та Європейського Союзу / Л. Н. Сарафінчан, Ю. С. Борісов. - С. 706-711
  Добржанська О. О.  Багатосторонній вимір східного партнерства / О. О. Добржанська. - С. 711-716
  Северинова О. Б.  Толерантність: концептуальні межі розуміння / О. Б. Северинова. - С. 716-721
  Федів Ю. О.  Проблема українських іммігрантів та біженців до країн західної європи часів Першої світової війни / Ю. О. Федів. - С. 721-726
  Грицяк Д. І.  Державна мовна політика: основні чинники та завдання / Д. І. Грицяк. - С. 727-732
  Марусик К. О.  Ідеологічні комісії ЦК КПРС (1958-1964 рр.) як механізм тоталітарного контролю за інтелігенцією / К. О. Марусик. - С. 732-738
  Юрлов М. М.  Політологічний аналіз історичних передумов створення ООН / М. М. Юрлов. - С. 739-744
  Добржанська І. М.  Розробка стратегій гендерного розвитку в Україні та Росії: порівняльний аналіз / І. М. Добржанська. - С. 745-752
  Ціцуашвілі Н. І.  Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика / Н. І. Ціцуашвілі. - С. 753-758
  Наумкіна С. М.  Новий погляд на сутність і основні виміри глобалізації / С. М. Наумкіна. - С. 759-761

Рубрики: Юридичні науки

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії дерави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
132 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 340 с.

Зміст:
  Бартко Т. В.  Сім актуальних речей, які ввела в моду Коко Шанель / Т. В. Бартко. - С. 9-11
  Божко Н. С.  Бойові дії сербських військ в 1914-1915 роках / Н. С. Божко, Ю. А. Войденко. - С. 12-14
  Буцак М. В.  Постмодернізм в західноєвропейській архітектурі / М. В. Буцак. - С. 15-17
  Вихристюк Т. В.  Діяльність Ю. Пілсудського в роки Першої світової війни / Т. В. Вихристюк. - С. 18-20
  Голосій С. С.  Авіація Першої світової війни / С. С. Голосій. - С. 21-23
  Грабарєва К. П.  Діяльність Т. Г. Масарика в роки Першої світової війни / К. П. Грабарєва. - С. 24-26
  Ключник Б. В.  Роль революційних процесів у формуванні нових стилів образотворчого мистецтва / Б. В. Ключник. - С. 27-28
  Ключник Б. В.  В'єтнамська війна очима американського суспільства / Б. В. Ключник, Л. О. Волошко. - С. 29-30
  Коваленко А. О.  Музичне мистецтво Стародавнього Китаю / А. О. Коваленко. - С. 31-33
  Ковальська Г. Б.  Продовольча допомога Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського Союзу військовослужбовцям і цивільному населенню упродовж 1914-1916 рр. / Г. Б. Ковальська. - С. 34-36
  Корольова І. А.  Рок-музика крізь призму історії / І. А. Корольова. - С. 37-39
  Кузьменко А. В.  Участь Чорногорії в Першій світовій війні / А. В. Кузьменко. - С. 40-43
  Кузьменко А. В.  Фредерік Шопен - музикальний геній / А. В. Кузьменко, В. А. Чоботарьова. - С. 44-46
  Мачуська І. Г.  Створення і діяльність Південнослов'янського комітету / І. Г. Мачуська. - С. 47-49
  Нечуйвітер В. Р.  Олександр VI: життєві мініатюри Папи Борджиа / В. Р. Нечуйвітер. - С. 50-52
  Ремез А. С.  Сюрреалізм - це я! / А. С. Ремез. - С. 53-54
  Сліпокоєнко Р. О.  Каролінгське відродження / Р. О. Сліпокоєнко. - С. 55-57
  Сліпокоєнко Р. О.  Особливості першого періоду підводної війни / Р. О. Сліпокоєнко, А. В. Холодна. - С. 58-60
  Слободяник Т. В.  Чайна церемонія як вияв японської культурної традиції / Т. В. Слободяник. - С. 61-63
  Шаматова А. Р.  До питання поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса на історію / А. Р. Шаматова. - С. 64-66
  Шевченко М. М.  Життя і діяльність Вана Седжона / М. М. Шевченко. - С. 67-69
  Бобир О. В.  Деякі аспекти видавничої і редакторської діяльності Огієнка І. І. / О. В. Бобир. - С. 71-73
  Божко Н. С.  Окупаційний порядок в селі Білозір'я / Н. С. Божко. - С. 74-76
  Ігнатенко Ю. В.  Боротьба більшовиків з націонал-ухильниками / Ю. В. Ігнатенко. - С. 77-79
  Козлан М. В.  Розвиток навколо футбольного руху в Центральній Україні / М. В. Козлан. - С. 80-83
  Корецька В. В.  Зовнішня торгівля Підросійської України в пореформений період (друга половина XIX початок XX століття) / В. В. Корецька. - С. 84-88
  Корсун Ю. В.  Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX-на початку XX століття / Ю. В. Корсун. - С. 89-91
  Медведенко І. В.  Боротьба ОУН Бандери за незалежність України / І. В. Медведенко. - С. 92-94
  Пастух Р. Р.  Геополітичні обставини виникнення держави Б. Хмельницького / Р. Р. Пастух. - С. 95-97
  Протасова Ж. В.  Зміни в системі гендерного устрою українського суспільства у період радянської модернізації / Ж. В. Протасова. - С. 98-101
  Рак В. Ю.  Ікар Черкащини - Тодось Осмачка / В. Ю. Рак. - С. 102-103
  Ремез А. С.  Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. / А. С. Ремез. - С. 104-106
  Тимошенко Б. А.  Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року / Б. А. Тимошенко. - С. 107-109
  Цимай С. М.  Ігор Сікорський - видатний інженер-авіаконтсруктор / С. М. Цимай. - С. 110-112
  Чернушенко М. М.  Внесок Петра Могили в розвиток освіти України / М. М. Чернушенко. - С. 113-115
  Чоботарьова В. А.  Федір Кричевський: митець і реформатор / В. А. Чоботарьова. - С. 116-118
  Шаматова А. Р.  Становище жінки у середньовіччі: гендерні аспекти / А. Р. Шаматова. - С. 119-121
  Бартко Т. В.  Від чотирьох стихій до принципу єдності форм буття / Т. В. Бартко. - С. 123-125
  Гончаренко В. А.  До проблеми екзистенційного відчаю у філософських шуканнях С. К'єркегора / В. А. Гончаренко. - С. 126-127
  Грама Т. Б.  Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду / Т. Б. Грама. - С. 128-130
  Коломієць І. В.  Специфіка китайської духовної культури в контексті даосизму / І. В. Коломієць. - С. 131-132
  Кравченко К. Ю.  Визначення онтологічного статусу твору мистецтва в філософії М. Хайдеггера / К. Ю. Кравченко. - С. 133-135
  Літвін Я. О.  Роль сакральної символіки в конструюванні релігійної ідентичності людини / Я. О. Літвін. - С. 136-138
  Носоченко О. О.  Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта / О. О. Носоченко. - С. 139-141
  Петрушко О. А.  Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі / О. А. Петрушко. - С. 142-144
  Петрушко О. А.  Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі / О. А. Петрушко. - С. 142-144
  Реп'ях Ю. С.  Вчення про душу у філософії Піфагора / Ю. С. Реп'ях. - С. 145-147
  Самойленко Ю. О.  Проблематика тлумачення нових форм релігії, та причин їх виникнення в сучасному суспільстві / Ю. О. Самойленко. - С. 148-149
  Сірош Д. В.  Архетип "жінка-богиня" в язичницьких релігіях / Д. В. Сірош. - С. 150-151
  Слинько Ю. І.  Філософські погляди на волю А. Шопенгауера і Ф. Ніцше / Ю. І. Слинько. - С. 152-153
  Хіманін Є. Д.  Релігія, як основа духовної культури суспільства / Є. Д. Хіманін. - С. 154-155
  Хропко Ю. О.  Християнство як основа відродження української духовності / Ю. О. Хропко. - С. 156-157
  Шевченко І. В.  Музика сфер у філософії Піфагора / І. В. Шевченко. - С. 158-159
  Шейх М. Н.  Відмінності між знаком та образом у концепції образної свідомості Ж.-П. Сартра / М. Н. Шейх. - С. 160-161
  Бойко А.  Створення інституту адвокатури в Російській імперії та проблеми її кадрового забезпечення / А. Бойко. - С. 163-165
  Герасимик В. М.  Сутність і особливості кар'єри державного службовця / В. М. Герасимик. - С. 166-167
  Голоднюк В. В.  Види державної служби в Україні та їх правова характеристика / В. В. Голоднюк. - С. 168-170
  Гуськова М. М.  Зарубіжний досвід публічної служби / М. М. Гуськова. - С. 171-173
  Єременко М. І.  Фінансовий моніторинг: сутність і значення / М. І. Єременко. - С. 174-176
  Жук Т. О.  Державна реєстрація торгової марки як спосіб захисту / Т. О. Жук. - С. 177-180
  Іващенко В. А.  Нормативне регулювання авторського права в українських землях на початку XX ст. / В. А. Іващенко. - С. 181-183
  Іващенко І. І.  Особливості державної служби як соціального інституту / І. І. Іващенко. - С. 184-186
  Компанієць І. В.  Політична культура / І. В. Компанієць. - С. 187-189
  Кононенко А. М.  Відповідальність сторін за порушення умов нерозголошення комерційної таємниці / А. М. Кононенко. - С. 190-192
  Кравець О. С.  Психологічні особливості державних службовців / О. С. Кравець. - С. 193-195
  Кравченко О. О.  Піратство в сфері музичного шоу-бізнесу / О. О. Кравченко. - С. 196-198
  Кульбачна О. А.  Диференціація правового регулювання праці в аграрному секторі виробництва / О. А. Кульбачна, П. А. Рожнова. - С. 199-202
  Курятник В. І.  Основні шляхи і принципи реформування місцевого самоврядування в Україні / В. І. Курятник. - С. 203-204
  Лила І. О.  Особливості виникнення та використання авторських прав на початковому етапі створення програми організації мовлення / І. О. Лила. - С. 205-207
  Лисенко Т. Д.  Шляхи вдосконалення системи соціального забезпечення державних службовців в Україні / Т. Д. Лисенко. - С. 208-209
  Лупан О. О.  Історичні витоки та передумови виникнення корупції в Україні / О. О. Лупан. - С. 210-212
  Музиченко В. І.  Службові права державного службовця / В. І. Музиченко. - С. 213-215
  Пацьора Д. С.  Типи радикального злочинця у праці Чезаре Ломброзо "Анархісти" / Д. С. Пацьора. - С. 216-217
  Порохняк Н. О.  Мотивація та стимулювання як складові оптимізації системи управління персоналом / Н. О. Порохняк. - С. 218-220
  Рубан А.  Правосвідомість українського суспільства: проблеми та перспективи / А. Рубан. - С. 221-223
  Савчук Є. В.  Місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень / Є. В. Савчук. - С. 224-226
  Сокуренко О. М.  Альтернативні види покарання позбавленню волі / О. М. Сокуренко. - С. 227-228
  Тетьора І. С.  Реклама як самостійний об'єкт авторського права / І. С. Тетьора. - С. 229-231
  Труба О. П.  Проблеми вдосконалення системи запобігання корупції в Україні / О. П. Труба. - С. 232-233
  Тіщенко С. В.  Поняття "вітчим" і "мачуха" у нормах Кримінального кодексу України / С. В. Тіщенко. - С. 234-236
  Черницький Є. П.  Відмежування сепаратизму від тероризму за кримінальним правом України / Є. П. Черницький. - С. 237-238
  Бондуровська К. Ю.  Аналіз фундаментальних та технічних індикаторів / К. Ю. Бондуровська. - С. 240-241
  Вуяхевич Д. С.  Використання спектрального аналізу при дослідженні динаміки складних систем / Д. С. Вуяхевич, О. В. Литвин. - С. 242-244
  Дейнека Ю. В.  Дослідження транспортної логістичної системи з позицій теорії складності / Ю. В. Дейнека. - С. 245-246
  Засядько О. А.  Застосування графів видимості при дослідженні кризової динаміки банківських систем / О. А. Засядько. - С. 247-249
  Кузьмич Н. В.  Порівняльний аналіз деяких фондових індексів методом мережного кореляційного аналізу / Н. В. Кузьмич. - С. 250-252
  Лазаренко А. О.  Застосування мережних мір складності при дослідженні когнітивних процесів / А. О. Лазаренко, І. Є. Водолєєва. - С. 253-255
  Левочко Н. В.  Рекурентний аналіз як ефективний метод дослідження фондового ринку / Н. В. Левочко. - С. 256-257
  Лоян В. В.  Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір / В. В. Лоян, М. О. Хоменко. - С. 258-260
  Мельник М. М.  Застосування методів нейронних мереж у прогнозуванні економічної динаміки на валютному ринку / М. М. Мельник. - С. 261-263
  Орляцький О. П.  Елементи кластерного аналізу світового валютного ринку / О. П. Орляцький. - С. 264-266
  Очеретний О. К.  Дослідження стану світової банківської системи методом мережевого кореляційного аналізу / О. К. Очеретний. - С. 267-269
  Попадик М. С.  Вейвлет-ентропія як передвісник кризових явищ складних економічних систем / М. С. Попадик, Я. В. Костяна. - С. 270-271
  Федорішин І. Є.  Особливості застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги в макроекономіці / І. Є. Федорішин, В. О. Сергеєв. - С. 272-274
  Церковний Є. С.  Особливості використання методу ковзної середньої та індикатору RSI для автоматизованої торгової системи / Є. С. Церковний. - С. 275-277
  Цокало О. Л.  Кластерний аналіз євроінтеграційних процесів / О. Л. Цокало. - С. 278-279
  Чмир О. В.  Рекурентний аналіз світового фінансового ринку / О. В. Чмир. - С. 280-282
  Шепель О. В.  Порівняльний аналіз класичних моделей фондового ринку / О. В. Шепель. - С. 283-284
  Бабецька М. М.  Мотивація персоналу на підприємствах в галузі туризму / М. М. Бабецька. - С. 286-288
  Ворчук К. В.  Сутність поняття "дестинація" при організації туризму / К. В. Ворчук. - С. 289-291
  Второва Т. В.  Парарекреаційні ресурси: місце у структурі рекреаційно-туристських ресурсів / Т. В. Второва. - С. 292-294
  Гасанова Р. С.  Екотуризм на прикладі міжнародної еколого-туристичної організації / Р. С. Гасанова. - С. 295-296
  Гончаренко А. І.  Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні / А. І. Гончаренко. - С. 297-298
  Грищенко М. М.  Анімація в туризмі: поняття, класифікація, чинники / М. М. Грищенко. - С. 299-301
  Євона А. С.  Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства / А. С. Євона. - С. 302-304
  Колесник Н. В.  Принципи збалансованого розвитку туризму в Україні / Н. В. Колесник. - С. 305-307
  Кононенко Н. О.  Управління якістю послуг як запорука привабливості вітчизняної сфери туризму / Н. О. Кононенко. - С. 308-309
  Кошман Ю. С.  Міська гра як один з інструментів побудови іміджу міста / Ю. С. Кошман. - С. 310-312
  Кузьменко О. В.  Антикризовий менеджмент в системі управління туристським підприємством / О. В. Кузьменко. - С. 313-314
  Лопушенко К. І.  Поняття міжнародного туризму та його значення для економіки України / К. І. Лопушенко. - С. 315-317
  Марченко І. О.  Пригодницький туризм та його екзотичні види / І. О. Марченко. - С. 318-319
  Мироненко Т. В.  Наукова діяльність державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура" в Черкаській області / Т. В. Мироненко. - С. 320-321
  Нікітін В. С.  Управління якістю туристичного продукту / В. С. Нікітін. - С. 322-323
  Орінко О. С.  Театрально-меморіальна спадщина Марка Лукича Кропивницького на Кіровоградщині / О. С. Орінко. - С. 324-325
  Сапатрило В. В.  Механізми державного регулювання туризму / В. В. Сапатрило. - С. 326-328
  Сіренко Ю. С.  Принципи та умови формування регіональної рекреаційної політики України / Ю. С. Сіренко. - С. 329-330
  Харченко Т. В.  Греція як напрям виїздного туризму / Т. В. Харченко. - С. 331-332
  Черненко К. Р.  Інноваційні засади розвитку туризму в Україні / К. Р. Черненко. - С. 333-335
  Шевченко І. С.  Поняття містичного туризму та його різновиди / І. С. Шевченко. - С. 337-338

 
133 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 39 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2008. - 760 с.

Зміст:
  Дудченко В. В.  Про "суще" та "належне" у праві / В. В. Дудченко. - С. 3-10
  Лощихін О. М.  Правові проблеми реалізації економічних функцій сучасної держави / О. М. Лощихін. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Аніщук Н. В.  Еволюція прав жінок у контексті викорінення гендерного насильства / Н. В. Аніщук. - С. 19-23
  Мірошниченко М. І.  Ідеологія потестарності (до питання онтологічної і формальної мотивації категорії права) / М. І. Мірошниченко. - С. 23-28
  Дмитрієнко Ю. М.  Поняття "правова мета" у правових категоріях "наявний правовий стан української правової свідомості" та "цільовий правовий стан української правової свідомості": пошуки критеріїв логічного та нормативного співвіднесення / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 29-39
  Заморська Л. І.  Логіко-структурні закономірності щодо визначених норм права / Л. І. Заморська. - С. 40-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрельцова О. В.  Актуальні питання джерел права в аспекті правоутворення / О. В. Стрельцова. - С. 47-53
  Корж Є. М.  Механізм реалізації інформаційної функції права у діяльності органів внутрішніх справ України / Є. М. Корж. - С. 53-58
  Шакірзянова І. В.  Політичний і державний режими: сучасні погляди та характеристики / І. В. Шакірзянова. - С. 58-62
  Красовська В. Г.  Правові стимули (поняття, ознаки, види) / В. Г. Красовська. - С. 62-68
  Дородний П. Г.  Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління / П. Г. Дородний. - С. 68-73
  Колотова О. В.  Поняття та сутність прогалин у праві / О. В. Колотова. - С. 74-81
  Сунєгін С. О.  Правова сім'я та правова система: співвідношення категорій, підходи до вивченя та рівні визначення / С. О. Сунєгін. - С. 81-86
  Міма І. В.  Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм / І. В. Міма. - С. 86-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васянович О. А.  Вплив основних постулатів ісламу на формування права мусульман / О. А. Васянович. - С. 93-98
  Гольцова О. Є.  Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння / О. Є. Гольцова. - С. 98-103
  Кириченко О. М.  Критерії класифікації органічних законів у системі джерел права України / О. М. Кириченко. - С. 103-109
  Коструба В. В.  Місцеве самоврядування у Швеції / В. В. Коструба. - С. 109-114
  Євгеньєва А. М.  Проблеми правового регулювання участі громадськості у законодавчому прцесі України / А. М. Євгеньєва. - С. 114-121
  Коцюба А. Є.  Юридичний світогляд і методологія правознавства / А. Є. Коцюба. - С. 121-126
  Мухамєдова Е. Е.  Історичний розвиток прав і свобод особи / Е. Е. Мухамєдова. - С. 126-131
  Гладкий С. О.  Кооперація як об'єкт історико-правового пізнання у контексті системного підходу / С. О. Гладкий. - С. 132-139
  Єфремова Н. В.  Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. / Н. В. Єфремова. - С. 139-147
  Галунько В. В.  Державна функція охорони соціалістичної власності як чинник геноциду українського народу (1932-1933) / В. В. Галунько. - С. 147-152
  Ковальчук В. Б.  Про державний суверенітет та легітимність державної влади у політико-правовому вченні Томаса Гоббса / В. Б. Ковальчук. - С. 153-161
  Грін О. О.  Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) / О. О. Грін. - С. 161-168
  Шамрай В. В.  Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі / В. В. Шамрай. - С. 168-173
  Попович О. С.  Регулювання цивільно-правових відносин у вірменських громадах Поділля (XIV-XVIII) / О. С. Попович. - С. 174-179
  Кафарський В. І.  Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень / В. І. Кафарський. - С. 180-186
  Мартинюк Р. С.  Конституційний суд України у системі стримувань і противаг / Р. С. Мартинюк. - С. 186-193
  Дір І. Ю.  Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи / І. Ю. Дір. - С. 193-196
  Волошин Ю. О.  Досвід конституційних реформ в Іспанії у світлі процесів європейської міжнародної інтеграції: класична модель переходу від диктатури до демократії / Ю. О. Волошин. - С. 196-203
  Максименко С. В.  Міграційна політика України: онтологічні та гносеологічні підходи щодо визначення її поняття, предмета та функцій / С. В. Максименко. - С. 204-211
  Клочков В. Г.  Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду за дотримання та застосуванням прав і свобод особистості / В. Г. Клочков. - С. 211-215
  Сліденко і. Д.  "Неоране поле" українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції / і. Д. Сліденко. - С. 215-220
  Мяловицька Н. А.  Особливості конституційно-правового статусу автономних утворень у Швейцарії / Н. А. Мяловицька. - С. 221-226
  Мазур М. В.  Прецеденти Європейського суду з прав людини у системі джерел конституційного права України / М. В. Мазур. - С. 226-232
  Копча В. В.  Реформа місцевого публічного управління у Словацькій Республіці в контексті вступу до ЄС / В. В. Копча. - С. 232-242
  Нестеренко О. В.  Правозахисні організації в механізмі забезпечення права на доступ до інформації / О. В. Нестеренко. - С. 235-242
  Хоруженко О. О.  Упровадження міжнародної норми якості ISO 9001:2000 у роботі органів місцевого самоврядування в Україні / О. О. Хоруженко. - С. 242-249
  Бровченко Н. В.  Юридичні факти у конституційному праві України: проблеми визначення дефініції та виділення кваліфікаційних ознак / Н. В. Бровченко. - С. 249-256
  Припхан І. І.  Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин / І. І. Припхан. - С. 256-262
  Омельченко Н. Л.  Законодавча функція у системі функцій Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко. - С. 262-268
  Севрюков В. В.  Щодо періодизації становлення та розвитку конституційних гарантій забезпечення прав національних меншин та корінних народів України / В. В. Севрюков. - С. 268-276
  Руденко В. Ю.  Правозахисна функція органів прокуратури / В. Ю. Руденко. - С. 276-280
  Дзюбановський Ю. І.  Поняття та ознаки реалізації конституційного права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні / Ю. І. Дзюбановський. - С. 280-285
  Федоров И. В.  Роль органов местного самоуправления в становлении социальной работы в территориальной громаде: теоретические подходы к пониманию становления системы / И. В. Федоров. - С. 285-294
  Полюхович В. І.  Характеристика фондового ринку через призму його класифікації за критеріями організаційних засад функціонування / В. І. Полюхович. - С. 295-299
  Мінченко Р. М.  Проблеми децентралізації державної влади і їх взаємодія з місцевим самоврядуванням в Україні / Р. М. Мінченко. - С. 299-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фелик В. І.  Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві / В. І. Фелик. - С. 308-315
  Волкович О. Ю.  Державна реєстрація суб'єктів господарювання як необхідна складова діяльності адміністративних процедур у державному управлінні / О. Ю. Волкович. - С. 315-320
  Ніколаєнко К. В.  Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг в Україні / К. В. Ніколаєнко. - С. 320-326
  Співак М. В.  Правові проблеми та перспективи застосування статей 45 та 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення / М. В. Співак. - С. 326-333
  Липа В. А.  Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу / В. А. Липа. - С. 333-338
  Прилипко С. М.  Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства / С. М. Прилипко. - С. 339-344
  Кучеренко І. М.  Проблеми розвитку житлового законодавства України / І. М. Кучеренко. - С. 345-351. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимченко Г. П.  Проблеми вибору належного суду (підсудності) з огляду на принципи цивільного процесуального права / Г. П. Тимченко. - С. 352-358
  Бошицький Ю. Л.  Загальні аспекти охорони права на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі / Ю. Л. Бошицький. - С. 359-364
  Костюк В. Л.  Поняття та ознаки трудової правосуб'єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі / В. Л. Костюк. - С. 365-370
  Звєрєва О. В.  Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів / О. В. Звєрєва. - С. 370-376
  Ясінська Л. Е.  Особливості розвитку нотаріату на західноукраїнських землях / Л. Е. Ясінська. - С. 376-382
  Смолярова М. Л.  Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / М. Л. Смолярова. - С. 383-387
  Коритко Л. Я.  Загальна характеристика суб'єктів господарювання у Східній Галичині та в Буковині, що здійснювали фінансову діяльність в австро-угорський період (1867-1918) / Л. Я. Коритко. - С. 387-394
  Чомахашвілі О. Ш.  До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки / О. Ш. Чомахашвілі. - С. 394-399
  Островерх А. М.  Гарантійні виплати: теорія і практика / А. М. Островерх. - С. 399-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черевко П. П.  Правове регулювання прийняття про реорганізацію юридичних осіб приватного права / П. П. Черевко. - С. 404-409
  Огнев'юк Г. З.  Особливості представництва у сфері інтелектуальної власності / Г. З. Огнев'юк. - С. 409-414
  Стреля М. И.  Роль интеллектуальной собственности в развитии экономической системы Украины / М. И. Стреля. - С. 414-422
  Суслова В. В.  Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу / В. В. Суслова. - С. 422-426
  Іщук С. І.  Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук. - С. 427-431
  Чернадчук В. Д.  Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу / В. Д. Чернадчук. - С. 432-439
  Монаєнко А. О.  Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки / А. О. Монаєнко. - С. 439-443
  Пилипишин С. С.  Правове регулювання розрахунків за допомогою систем динстанційного обслуговування / С. С. Пилипишин. - С. 443-447
  Чорноус О. В.  Правові аспекти надрокористування у виключній (морській) економічній зоні України / О. В. Чорноус. - С. 448-453
  Настечко О. Д.  Особливості прийняття державно-управлінських рішень у фері природокористування та охорони довкілля / О. Д. Настечко. - С. 453-459
  Палехов Д. О.  Правова процедура стратегічної екологічної оцінки / Д. О. Палехов. - С. 459-466
  Литвинець В. М.  Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю / В. М. Литвинець. - С. 466-472
  Тарасюк В. М.  Правова природа земельного аукціону / В. М. Тарасюк. - С. 472-477
  Антонюк У. В.  Кримінально-правова охорона довкілля у сфері залізничного транспорту / У. В. Антонюк. - С. 478-485
  Берзін П. С.  Використання поняття "умовна фінансова одиниця" у кримінальному кодексі Азербайджанської республіки (на прикладі злочинів у сфері економічної діяльності) / П. С. Берзін. - С. 486-489
  Анчукова М. В.  Щодо захисту державної таємниці за кримінальним кодексом України / М. В. Анчукова. - С. 490-498
  Медицький І. Б.  Ігроманія як фонове явище злочинності (постановка проблеми) / І. Б. Медицький. - С. 498-504
  Єзерський Р. Б.  Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки / Р. Б. Єзерський. - С. 504-512
  Бондар І. В.  Проблеми визначення умов індивідуальної злочинної поведінки в установах виконання покарань закритого типу на сучасному етапі реформування кримінально-виконавчої системи України / І. В. Бондар. - С. 512-517
  Беньківський В. О.  Причиновий зв'язок і проблема розмежування складів злочинів / В. О. Беньківський. - С. 517-520
  Тимченко Л. Л.  Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток / Л. Л. Тимченко. - С. 520-525
  Якимець О. І.  Принципи застосування криміналістичних науково технічних засобів у цивільному процесі / О. І. Якимець. - С. 525-532
  Дякур М. Д.  Відмежування замаху на злочин від готування до злочину / М. Д. Дякур. - С. 532-537
  Задоя К. П.  Об'єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) в сфері службової діяльності / К. П. Задоя. - С. 537-543
  Тихонова О. В.  Суб'єкти використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням / О. В. Тихонова. - С. 543-550
  Петечел О. Ю.  Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих на досудовому процесі / О. Ю. Петечел. - С. 550-553
  Камінська А. В.  Роль даних, що стосуються особи обвинуваченого у забезпеченні його прав / А. В. Камінська. - С. 553-557
  Дроздович Н. Л.  Психологічна сутність внутрішнього переконання судді / Н. Л. Дроздович. - С. 557-560
  Кучевська С. П.  Об'єкт злочину у контексті гармонізації кримінального кодексу України зі статутом міжнародного кримінального суду / С. П. Кучевська. - С. 560-568. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисова О. В.  Некоторые этапы становления уголовно-правовых норм об ответственности за применение пыток / О. В. Денисова. - С. 568-574
  Скільська Л. Д.  Техніко-тактичні особливості використання відеозапису у процесі огляду місця події / Л. Д. Скільська. - С. 574-578
  Буткевич О. В.  Міжнародне морське право у добу середньовіччя / О. В. Буткевич. - С. 579-586
  Фединяк Г. С.  Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному притватному праві / Г. С. Фединяк. - С. 586-591
  Хорошаєв Є. С.  Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС / Є. С. Хорошаєв. - С. 591-599
  Курченко С. В.  Роль и значение международных неправительственных организаций в становлении и развитиии мирового гражданского общества / С. В. Курченко. - С. 599-606
  Львова Е. О.  Международное экономическое право: онтологические и аксиологические подходы к определению понятия / Е. О. Львова. - С. 606-611
  Грицаенко Л. Л.  Проблеми правової природи та правосуб'єктності Європейського Союзу / Л. Л. Грицаенко. - С. 611-620
  Пшевлоцька Т. О.  Європейський ордер на арешт як форма уніфікації кримінального права між державами-членами Європейського Союзу / Т. О. Пшевлоцька. - С. 620-627
  Ганберов Д. М. оглы  Правила международного экологического правав национальном законодательстве Азербайджанской Республики / Д. М. оглы Ганберов. - С. 627-634
  Цирфа Ю. А.  Еволюція відносин США та В'єтнаму після завершення війни в Індокитаї та їх вплив на систему регіональної стабільності / Ю. А. Цирфа. - С. 635-638
  Алєксєєнко І. В.  Інтеграція Європи: демократичний виклик чи виклик демократії? / І. В. Алєксєєнко. - С. 639-645
  Співак В. М.  Еволюція інституту сім'ї у процесі глобалізації / В. М. Співак. - С. 645-652
  Нагорняк М. М.  Національна ідея і гуманістичний ідеал (за Т. Г. Масариком) / М. М. Нагорняк. - С. 652-655
  Бушанський В. В.  Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості / В. В. Бушанський. - С. 655-660
  Дубас О. П.  Ціннісно-комунікативний простір як об'єкт політологічного аналізу / О. П. Дубас. - С. 661-667
  Верлан-Кульшенко О. О.  Співпраця територіальних громад з громадськими організаціями та громадскістю як одна із форм децентралізації влади в Румунії / О. О. Верлан-Кульшенко. - С. 668-673
  Логвинчук В. В.  Особливості сучасної множинної парадигми розуміння толерантності / В. В. Логвинчук. - С. 673-676
  Цебенко С. Б.  Соціально-економічні права людини в інтерпритації сучасного православ'я (на матеріалах соціальної доктрини російської православної церкви) / С. Б. Цебенко. - С. 677-682
  Сабанадзе Ю. В.  Роль клану як групи тиску в перехідних суспільствах / Ю. В. Сабанадзе. - С. 683-689
  Дівак В. В.  Сепаратизм як соціально-політичне явище: сутність і причини виникнення / В. В. Дівак. - С. 690-695
  Строган А. Ю.  Охорона та захист прав і свобод національних меншин у правовій демократичній державі та розвинутому громадянському суспільстві / А. Ю. Строган. - С. 695-701
  Запарнюк В. В.  Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. / В. В. Запарнюк. - С. 702-710
  Пивоварова А. С.  Основні аспекти українсько-польського стратегічного партнерства / А. С. Пивоварова. - С. 710-716. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярошко О. З.  Особливості прцесу формування зовнішньої політики України на початку 90-х років XX ст. / О. З. Ярошко. - С. 717-725. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кубай І. М.  Проект "мирної організації" європейських держав Їржі з Подєбрад як середньовічний прообраз сучасних міжнародних організацій / І. М. Кубай. - С. 725-733
  Юрченко Є. О.  Стратегія електорального циклу у виборчих технологіях / Є. О. Юрченко. - С. 733-736
  Малашенко Л. О.  Державна інформаційна політика в Україні: формування засад електронної демократії / Л. О. Малашенко. - С. 737-744
  Гуцало М. Г.  Теорія і практика реалізації антитерористичних стратегій провідними країнами світу / М. Г. Гуцало. - С. 744-749

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

 
134 80
Н34

        Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 2 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2001. - 622 с.

Зміст:
  Кравченко Л.  Прізвища на -ський в антропонімії Лубенщини / Л. Кравченко. - С. 3-9
  Крамар Н.  "Зовнішня історія" французької мови, її статус та особливості мовного дискурсу в Квебеку / Н. Крамар. - С. 9-20
  Кремзикова С.  Особливості синтезу твірної основи та суфікса в старофранцузькому словотворі (на матеріалі словотвірних типів іменників з -ement) / С. Кремзикова. - С. 20-26
  Критська В.  Займенники у науковому тексті / В. Критська. - С. 27-30
  Кур'янова В.  Комунікативна категорія цілісності висловлювання в молодіжній політиці / В. Кур'янова. - С. 30-32
  Курудз О.  Словотвірна структура ботанічної лексики на основі твору Плінія "Historia naturalis"(16, 17, 18 книги) / О. Курудз. - С. 32-36
  Лаврінець О.  Складносурядне речення зі "спільним підметом" та "спільним присудком" / О. Лаврінець. - С. 36-43
  Лазер О.  Фонетичні особливості койне / О. Лазер. - С. 43-48
  Ласінська Т.  Архаїчна лексика у творчості письменника ХІХ ст. Уолта Уїтмена та її переклад / Т. Ласінська. - С. 48-53
  Леушина Л.  Греческие адъективы с *U- основой и имена на - / Л. Леушина. - С. 58-60
  Лефтерова О.  Імплікативність, її характер і рівень реалізації при перекладі художнього тексту / О. Лефтерова. - С. 60-65
  Лимар Ю.  Просодичні та синтаксичні засоби ритмізації тексту (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія) / Ю. Лимар. - С. 65-68
  Литвиненко О.  До характеристики основних рис консонантизму "Книжиці для господарства" (1788) / О. Литвиненко. - С. 69-74
  Луцюк М.  Книга Буття : витоки згідно з традицією Pristercodex (P) / М. Луцюк. - С. 75-79
  Майстренко М.  Сильна особистість у ранніх малярських творах Шевченка / М. Майстренко. - С. 87-91
  Макарова Л.  Про деякі труднощі перекладу українських і російських інфінітивних та складних конструкцій новогрецькою мовою / Л. Макарова, Т. Коновалова. - С. 92-95
  Маликова Л.  Моделирование лексической базы неродного языка (прикладной аспект рассмотрения) / Л. Маликова. - С. 95-103
  Малиновська І.  Постнекласичний погляд на переклад / І. Малиновська. - С. 103-109
  Матвєєва О.  Характеристика структури художнього тексту та механізми введення в нього портретного опису / О. Матвєєва. - С. 110-116
  Миронова В.  Ускладнені прості речення та їх трансформація у складнопідрядні речення в актовій середньовічній латині (на матеріалі латиномовних актових записів кінця ХV - початку ХVІ ст.) / В. Миронова. - С. 117-123
  Миронова Г.  Деривационно-номинативные процессы в восточнославянских языках / Г. Миронова. - С. 123-130
  Михайлова О.  Теоретичні аспекти вивчення архаїзмів / О. Михайлова. - С. 130-134
  Морозова Н.  Вимовний стиль як чинник динаміки усного дискурсу / Н. Морозова. - С. 142-146
  Мосенкіс Ю.  Крітський гімн Богові Сонця - перший твір античної літератури / Ю. Мосенкіс. - С. 146-149
  Мочар О.  Координативні дієслівні сполучення у сучасній англійській мові (лінгвометодичний та прагматичний аспекти) / О. Мочар. - С. 150-154
  Назаревич Г.  Транспозиція прикметників у прислівники / Г. Назаревич. - С. 154-157
  Назаренко Л.  Національна своєрідність чеських та українських стійких порівнянь в аспекті транслатології / Л. Назаренко. - С. 157-161
  Назарчук Р.  Референтно спеціалізовані дієслова у контексті теорії концептуальної семантики Р. Джекендоффа / Р. Назарчук. - С. 161-166
  Науменко Л.  Вивчення культурологічних універсалій в курсі ділової англійської мови / Л. Науменко, Л. Стрельникова. - С. 166-167
  Непоп Л.  Калькування як прояв мовної інтерференції / Л. Непоп. - С. 168-174
  Ничаюк С.  Латинізми в "Енеїді" І. Котляревського / С. Ничаюк. - С. 175-178
  Нікітіна Ф.  Компаративістика - наріжний камінь теоретичного мовознавства / Ф. Нікітіна. - С. 178-182
  Носенко Т.  Українська література в зацікавленнях румунських дослідників : імена, напрямки, підходи / Т. Носенко. - С. 182-188
  Осауленко О.  Латиномовна епічна поема Симона Пекаліда De bello Ostrogiano як літературна пам'ятка XVI століття / О. Осауленко. - С. 188-194
  Паламарчук О.  Про деякі явища чесько-української інтерференції / О. Паламарчук. - С. 198-204
  Пахолок З.  Повторення у матеріальних і абстрактних системах / З. Пахолок. - С. 205-210
  Пашкова Н.  Про одну карпатську етимологію С. В. Семчинського / Н. Пашкова. - С. 210-212
  Песоцкая И.  Концепт "болезнь" в русской наивной картине мира / И. Песоцкая. - С. 216-223
  Петришин М.  Дериваційний потенціал параметричних прикметників (на матеріалі гомерівського епосу) / М. Петришин. - С. 223-232
  Підвойний В.  Основні етапи розвитку турецького мовознавства / В. Підвойний. - С. 232-238
  Поліщук А.  Вільне фонемне варіювання дифтонгів в британській та загальноамериканській вимовних нормах / А. Поліщук. - С. 238-240
  Попова Т.  Способи аналізу та інтерпретації тлумачень етичних концептів / Т. Попова. - С. 241-244
  Почепецька Т.  Незакінчене висловлювання : номінативні та прагматичні аспекти / Т. Почепецька. - С. 244-248
  Предибайло В.  Прислівники у складі етимологічного гнізда із коренем псл. *cin- / В. Предибайло. - С. 248-250
  Пузиренко Я.  Лексикографічне засвідчення назв осіб жіночої статі / Я. Пузиренко. - С. 251-257
  Пухальська Н.  До питання ідентичності лексем volatile : птах на матеріалі латинського та українського текстів і глави "Книги Буття" / Н. Пухальська. - С. 257-264
  П'яст Н.  Принципи номінації української номенклатури предметів посуду / Н. П'яст. - С. 264-271
  Рабанюк Л.  Семантична структура генітивно-квантитативних речень / Л. Рабанюк. - С. 271-276
  Радван Д.  Лінгвістична модель аналізу теорії фонеми / Д. Радван. - С. 276-281
  Рак О.  Мовні одиниці, що входять/не входять до складу вигуків / О. Рак. - С. 281-287
  Ревак Н.  Основні напрямки в розвитку римської "Ars grammatica" / Н. Ревак. - С. 287-294
  Рогач Л.  Семантика лінгвістичних термінів української та англійської мов / Л. Рогач. - С. 294-298
  Рожина А.  Гете и литература Древнего Рима / А. Рожина. - С. 298-303
  Рожченко З.  Ідиш-українські мовні контакти. Обрії вивчення / З. Рожченко. - С. 303-309
  Романюк І.  Префікси зі значенням віддалення ab-, de-, ex- у пізній латині / І. Романюк. - С. 309-315
  Романюк Т.  Типологія ірреальномодальних значень простого речення в сучасній українській мові / Т. Романюк. - С. 315-319
  Романюк Ю.  Прихована граматика анафоричного еліпса / Ю. Романюк. - С. 319-325
  Савченко І.  Актуальні напрямки дослідження лексичної омонімії / І. Савченко. - С. 332-337
  Сахарова О.  Мовні стереотипи сучасного Києва (соціолінгвістичний аспект) / О. Сахарова. - С. 337-343
  Селиванова Е.  Исследовательские принципы парадигмального пространства современной лингвистики / Е. Селиванова. - С. 343-351
  Селігей П.  Про походження і смисл терміна внутрішня форма мови / П. Селігей. - С. 351-357
  Семенець О.  Концепти лексем доля й воля в ідіолекті Євгена Маланюка / О. Семенець. - С. 357-364
  Семчинська Н.  Мова як система вирішення конфліктів (теорія оптимальності і проблема несуперечливого опису мови) / Н. Семчинська. - С. 364-372
  Сенів М.  Засоби вираження просторового дейксису у латинській і сучасних мовах / М. Сенів. - С. 372-380
  Сергєєва Г.  Запозичення термінів як резутьтат процесу взаємодії мов на рівні терміносистем (у контексті сучасного розвитку суспільства) / Г. Сергєєва. - С. 380-387
  Синиця В.  Деякі аспекти термінації назв хвороб з іменем власним в латинській медичній терміносистемі / В. Синиця. - С. 387-391
  Сімонок В.  Антонімія - мовне вираження логічної протилежності / В. Сімонок. - С. 391-396
  Скалозуб Л.  Типологія відношень у структурах складів українського мовлення / Л. Скалозуб, О. Бас-Кононенко, Л. Хоменко. - С. 397-407
  Скрастінш І.  Дискусія між аналогістами та аномалістами у трактаті Варрона "Про латинську мову" / І. Скрастінш. - С. 408-411
  Скугаревська О.  Графічне моделювання трансформаційних процесів у перекладі / О. Скугаревська. - С. 411-418
  Смольська Л.  Розвиток семантики лексеми у грецькій мові / Л. Смольська, Р. Оліщук. - С. 418-422
  Собуцький М.  Характер, ритм, трагедійна перипетія (інтертекст до Софоклової "Антігони") / М. Собуцький. - С. 422-426
  Содомора П.  Ритмічна організація Гомерової "Одіссеї" та її наслідування в українських перекладах (до питання про національні форми гекзаметра) / П. Содомора. - С. 426-433
  Ставицька Л.  Суржик : соціо- та етнопсихологічні передумови виникнення і побутування / Л. Ставицька. - С. 433-436
  Старко В.  Концепт-ситуативні вирази як матеріал для концептуального аналізу (на прикладі концепту Game) / В. Старко. - С. 436-443
  Стрельчук Г.  Флексійна варіантність іменників чоловічого роду у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 448-455
  Теряєв Д.  Міжзвуковий інтервал в акустичній структурі мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) / Д. Теряєв. - С. 455-460
  Тищенко О.  Номінація лексико-тематичної групи "Дари, придане, викупи" у слов'янських мовах (на матеріалі обрядової родинної термінології) / О. Тищенко. - С. 461-466
  Ткач Л.  Українсько-польська двомовність і семантичний розвиток лексики української мови в галицько-буковинському культурному середовищі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (до окреслення проблеми) / Л. Ткач. - С. 466-475
  Третьякова К.  Метафоризація власних та загальних імен як засіб творення омонімів (на матеріалі класичних мов) / К. Третьякова. - С. 475-480
  Труб В.  О коммуникативной структуре предикатов веры / В. Труб. - С. 480-489
  Тягунова М.  Интерференция как причина нарушения языкового баланса в условиях украинско-русского билингвизма (на примере киевских русскоязычных газет) / М. Тягунова, Н. Хруцкая. - С. 489-494
  Фабіан М.  Специфіка типологічного дослідження різноструктурних мов / М. Фабіан. - С. 494-500
  Харитонова Є.  Прийменникова система давньогрецької мови в діахронії (Гомер - Ксенофонт - Новий Завіт) / Є. Харитонова. - С. 500-505
  Хархан С.  Антитеза як мовний засіб формування ритму прози в листах з твору Фукідіда "Історія" / С. Хархан. - С. 505-514
  Ходаковська О.  До питання фонетичної варіативності в системі вокалізму в українській мові кінця XVIII - І пол. ХІХ ст. на Слобожанщині (за словником мови творів Г. Квітки-Основ'яненка) / О. Ходаковська. - С. 514-520
  Цапок О.  Константа краси у концептосистемі українського народу / О. Цапок. - С. 520-525
  Чемес В.  Суб'єктивне і об'єктивне в оцінці проблем вживання державної мови представниками різних соціальних груп мовців (зіставний аспект) / В. Чемес. - С. 526-533
  Чередниченко О.  Українська інтерлінгвістика : проблеми і перспективи / О. Чередниченко. - С. 533-536
  Черниш Т.  Кореневі субстантиви у гнізді праслов. *vьr-/ var- / Т. Черниш. - С. 540-544
  Чернухін Є.  Юридичний словник ХІІ ст. за грецьким кодексом ІР НБУВ, ф. І : 137 / Є. Чернухін. - С. 544-548
  Чернюх Б.  Проблема латинського дієслівного виду у мовознавстві ХХ століття / Б. Чернюх. - С. 548-551
  Чиркова І.  Про можливість моделювання частини мови в термінах графем / І. Чиркова. - С. 552-556
  Шабат-Савка С.  Комунікативні аспекти питальної модальності / С. Шабат-Савка. - С. 556-562
  Шанін Ю.  Про семантику терміна SEDES у працях М. І. Пирогова / Ю. Шанін. - С. 562-563
  Шаповал Н.  Про деякі особливості становлення антропонімійних систем у французькій та слов'янських мовах / Н. Шаповал. - С. 564-569
  Швед Е.  Функціонально-стилістичні можливості мовних засобів контрасту у промовах історичних осіб твору Т. Лівія "Історія" / Е. Швед. - С. 569-578
  Шведов С.  Этимолого-деривационное гнездо в лексике французского языка / С. Шведов. - С. 576-583
  Шевченко Г.  Міжнаціональний контекст поезії Т. Шевченка в літературознавчих студіях О. Білецького / Г. Шевченко. - С. 584-587
  Шевченко Л.  Лінгвістичний пошук в дискурсі постмодерних методологій : український контекст / Л. Шевченко. - С. 587-593
  Штефанюк Н.  Мовознавство і науково-технічний прогрес / Н. Штефанюк. - С. 593-596
  Шульгіна В.  Інформема як одиниця інформативної лінгвістики / В. Шульгіна. - С. 596-602
  Яранцева О.  Деякі спостереження під час роботи над "Російсько-українсько-латинським тлумачним словником термінів космічної медицини" / О. Яранцева. - С. 606-608
  Ярмоленко Г.  Проблема мотивації в науці про мову / Г. Ярмоленко. - С. 608-611

Рубрики: Семчинський С. В. - про нього

 
135 83
К47

        Класична спадщина й сучасний літературний процес [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. М. І. Борецького (Дрогобич, 27-28 вересня 2011 р.) / Дрогобицький держ. педагог. ун-т ім. І. Франка; філол. ф-т, каф. світової л-ри. - Дрогобич : Просвіт, 2012. - 237 с.

Зміст:
  Зварич В.  Життєвий й науково-педагогічних шлях Мирона Борецького / В. Зварич. - С. 6-10
  Содомора А.  Пісні вагантів у перекладах Мирона Борецького / А. Содомора. - С. 10-14
  Краснова Л.  Цілісність особистості. Мирон Борецький як перекладач пісень Володимира Висоцького / Л. Краснова. - С. 14-19
  Сабат Г.  Жанр байки в літературознавчих зацікавленнях Мирона Борецького / Г. Сабат. - С. 19-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біленко Т.  Слово в тексті й перекладі: спроба інтерпретації / Т. Біленко. - С. 27-32
  Ступко Н.  Два переклади латиномовної оди Адама Міцкевича / Н. Ступко. - С. 33-36
  Кашуба М.  Цицерон і стоїцизм у творчості Григорія Сковороди / М. Кашуба. - С. 38-44
  Цісик А.  Тема душевного та тілесного здоров'я у "Дистихах Катона" / А. Цісик. - С. 44-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домбровський Р.  Байки Миколи Годованця за сюжетами Езопа / Р. Домбровський, О. Назаренко. - С. 50-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернюх Б.  Покарання женихів: фольклорний сюжет в "Одісеї" / Б. Чернюх. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домбровський М.  Часовий вимір залізного віку в Тібула (1, 3, 35-50) / М. Домбровський. - С. 63-67
  Краснова Л.  Сакральний пафос й поетика перекладу І. Франка легенди "Бог і Баядера" Й. В. Гете / Л. Краснова. - С. 67-74
  Стецик М.  Біблійні образи на площинах художніх текстів Ліни Костенко / М. Стецик, Л. Баранська. - С. 74-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваночко Г.  Євангельські притчі першого періоду служіння спасителя як глибокі духовні істини / Г. Іваночко. - С. 84-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синяк Д.  Ян Непомуцен Каминский о Рашели / Д. Синяк, А. Труханенко. - С. 91-97
  Вайло К.  Особливості поетики ранньої прози Генріха Белля / К. Вайло. - С. 97-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Варнацька Г.  "Миті буття" у художній прозі Вірджинії Вулф / Г. Варнацька. - С. 105-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Манько Р.  Збігнєв Герберт та Генрік Ельзенберг: філософсько-поетичний діалог / Р. Манько. - С. 111-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киченко О.  Проблеми реконструкції у семіотичній інтерпретації Ю. М. Лотмана / О. Киченко. - С. 120-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванишин П.  Постмодернізм з національно-екзистенціальної перспективи / П. Іванишин. - С. 131-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Набитович І.  Руйнація табу: простір субкультур в українській постмодерній прозі / І. Набитович. - С. 145-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко Л.  Основні складові поетики художньої модальності (на прикладі поезії Р. М. Рільке) / Л. Кравченко. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Меньок В.  Від маргінесів літературознавства до привілейованої дисципліни: про герменевтику перекладу / В. Меньок. - С. 166-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романишин В.  Окремі аспекти герменевтики часу (Роман Інгарден, Поль Рікер, Гастон Башляр) / В. Романишин. - С. 178-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефанів Ю.  "Пломінь часовий і вічний...": Томас Стернз Еліот про поета-класика / Ю. Стефанів. - С. 186-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцик О.  Портретна характеристика персонажа як різновид композиційно-мовленнєвої форми "опис" (на матеріалі циклу оповідань І. Тургенєва "Записки охотника") / О. Куцик, М. Колечко, Г. Іваночко. - С. 195-204. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Химинець А.  Ідеологічно-політичні інтерпретації контекстів драматургії Лесі Українки Юрія Бойка-Блохина / А. Химинець. - С. 205-214. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Розлуцький І.  Аспекти національно-екзистенціальної проблематики у публіцистиці Миколи Євшана / І. Розлуцький. - С. 214-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурбан І.  Ідея народності Миколи Костомарова в контексті становлення теорії української драми / І. Бурбан. - С. 219-228
  Вишневська Г.  Вогонь як природне явище і багатоликий символ / Г. Вишневська, С. Комендант. - С. 228-237

Рубрики: Борецький М. І. - про нього
Літературознавство - Літературний процес

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Івановича Борецького, що відбулася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 27-28 вересня 2011 р. Студії охоплюють широкий спектр наукових проблем: модерністський/постмодерністський дискурс літературного процесу. Окремий розділ складають дослідження, присвячені науковій і перекладацькій спадщині Мирона Борецького.

 
136 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 23 Фізико-математичні науки / ред. кол.: В. С. Брюховецкий (голова), М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк та ін.. - К. : Академія, 2004. - 79 с.

Зміст:
  Митропольський Ю. О.  Дмитро Граве-професор Київського університету / Ю.О. Митропольський, А.М. Самойленко, М.О. Перестюк. - С. 5-9
  Булавацький В. М.  Математичне моделювання нестаціонарних теплових процесів з релаксацією на основі некласичної моделі / В.М. Булавацький, В.І. Лаврик. - С. 9-12
  Устименко В. О.  CRYPTALL-система шифрування даних усіх типів / В.О. Устименко, А. Таузан. - С. 12-16
  Кашпіровський О. І.  Про поведінку на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега / О.І. Кашпіровський, Ю.В. Митник. - С. 16-21
  Олійник Б. В.  І - універсальні метричні простори з тривіальною групою ізометрій / Б.В. Олійник. - С. 21-26
  Блонський І. В.  Про четверту Міжнародну школу-конференцію "Актуальні проблеми фізики напівпровідників" / І.В. Блонський. - С. 26-27
  Дружинін А. О.  Магнетофонні осциляції поперечного та поздовжнього магнетоопору ниткоподібних кристалів Ge / А.О. Дружинін, І.В. Павловський. - С. 27-31
  Макара В. А.  Зміна мікротвердості кристалів кремнію під впливом магнітного поля / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко. - С. 31-36
  Верцмаха Г. В.  Вплив магнітного поля на параметри прямих і непрямих екситонів у системі напівмагнітних квантових ям / Г.В. Верцмаха, С.Б. Лев, В.Й. Сугаков. - С. 36-39
  Леваш Л. В.  Інжекційні модулятори для малопотужних потоків інфрачервоного випромінювання / Л.В. Леваш, А.І. Ліптуга, М.Д. Самойлов. - С. 39-44
  Бабич В. М.  Вплив ультразвуку на транспортні явища в бездислокаційних кристалах р-Ge / В.М. Бабич, Я.М. Оліх, М.В. Тимочко. - С. 44-50
  Бойчук В. І.  Ексистон Ваньє- Мотта у двох тунельно-зв'язаних квантових точках циліндричної форми / В.І. Бойчук, В.Б. Гольський. - С. 50-53
  Оліх Я. М.  Дослідження можливості збудження ультразвукових радіальних коливань у пластинах кремнію / Я.М. Оліх, О.А. Деміденко, І.О. Лисюк. - С. 53-58
  Паньків Л. І.  Експериментальне дослідження впливу високотемпературної обробки на магнетні властивості, мікротвердість mono i polу-n-Si та на елктрофізичні характеристики структур на їх основі / Л.І. Паньків, Ю.В. Павловський, Д.В. Лабовка Д.. - С. 58-63
  Литовченко П. Г.  Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприятливості в опроміненому нейтронами кремнію / П.Г. Литовченко, О.П. Литовченко, Ю.В. Павловський. - С. 63-67
  Єсилевський С. О.  Загальна теорія іонних каналів з багатократною заселеністю / С.О. Єсилевський, В.М. Харк'янен. - С. 67-72
  Барабаш Ю. М.  Методи діагностики структурних змін у плівках мембранних білків / Ю. М. Барабаш, С. Г. Гнед, М. А. Заболотний. - С. 72-77

Рубрики: Фізика - Наукові записки

Ключові слова (ненормовані): Біофізика -- актуальні проблеми математики і фізики

Анотація:   Збірник наукових статей присвячено актуальним проблемам математики і фізики.

 
137 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Черкаси : АНТ, 2009. - 318 с.

Зміст:
  Вишневська Г. П.  Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") / Г. П. Вишневська
  Лисенко О. С.  Розгортання архетипу трагедії у драмі "Медея" Л. Разумовської / О. С. Лисенко. - С. 210-213
  Барбара Н. В.  Аксиологическая лексика как средство репрезентации украинской ментальности в дискурсе российской прессы / Н. В. Барбара. - С. 217-219
  Хрущ Л. М.  Семантична структура ебоніцизмів у сучасній американській драматургії (на матеріалі п'єси С'юзен-Лорі Паркс "TopDog/Undrdog") / Л. М. Хрущ. - С. 215-217
  Дащенко О. И.  Семантическая осложненность слова в драматическом диалоге / О. И. Дащенко. - С. 205-207
  Ситенька О. В.  Псевдоміфологічність англомовної постмодерністської прози / О. В. Ситенька. - С. 203-205
  Павкін Д. М.  Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея") / Д. М. Павкін. - С. 208-210
  Лагошняк Г. Н.  Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой / Г. Н. Лагошняк. - С. 207-208
  Замулко Л. М.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. М. Замулко. - С. 219-221
  Митягина В. А.  Коммуникативное поведение в профессиональных контекстах: этнокультурные, социальные и индивидуальные параметры / В. А. Митягина. - С. 233-237
  Компанцева Л. Ф.  Интернет-коммуникация: о сущности явления / Л. Ф. Компанцева. - С. 232-233
  Лесик І. В.  Фіксація настанови на гру при сприйнятті іронії / І. В. Лесик. - С. 239-242
  Велівченко В. Ф.  Імплікатурна реалізація емоцій мовця в сучасному англомовному художньому тексті / В. Ф. Велівченко. - С. 237-239
  Кононенко Е. В.  К вопросу о смысле заглавия повести М. Спарк "Баллада о предместье" / Е. В. Кононенко. - С. 223-225
  Гаращенко О. В.  Дослідження класифікацій фразеологічних одиниць / О. В. Гаращенко. - С. 221-223
  Радзієвська Т. В.  Репрезентація мовленнєвої події у зв'язному тексті (на матеріалі сучасного українського мас-медійного дискурсу) / Т. В. Радзієвська. - С. 228-232
  Бацевич Ф. С.  Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - С. 226-228
  Беляева М. Ю.  Фелисонимы и личная сфера человека / М. Ю. Беляева. - С. 172-175
  Марціяш М. З.  Мовна особистість в світлі білінгвізму / М. З. Марціяш. - С. 171-172
  Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами / Н. В. Бутник. - С. 178-179
  Пожидаева И. В.  Вербальная агрессия как манипулятивная технология в блогах Рунета и Укрнета / И. В. Пожидаева. - С. 175-177
  Солодка А. К.  Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості в кроскультурному аспекті / А. К. Солодка, А. Є. Округ. - С. 164-166
  Горіна Ж. Д.  Мовна особистостість у світлі феномену прецедентності / Ж. Д. Горіна. - С. 162-164
  Гладушина Р. М.  Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації / Р. М. Гладушина. - С. 169-170
  Плужникова Т. И.  На каком языке мы говорим? (к вопросу о русофонии) / Т. И. Плужникова. - С. 167-169
  Кресан О. Я.  Художній текст на терені досліджень феномену творчості / О. Я. Кресан, В. Ю. Павленко. - С. 179-183
  Романовская А. А.  Античный символ и "возрождение" мифа / А. А. Романовская. - С. 196-198
  Пацарнюк Ю.М.  Цитування як спосіб іронічної інтерпретації тексту / Ю. М. Пацарнюк. - С. 194-196
  Бублейник Л. В.  До поняття внутрішньої інтертекстуальності (ліричний і драматичний дискурси Лесі Українки) / Л. В. Бублейник. - С. 200-202
  Манаенко Г. Н.  Значение "мира текста" как основа "мира дискурса" / Г. Н. Манаенко. - С. 198-200
  Рымкевич О. Е.  Интенциональные свойства модальных когезий в публицистическом дискурсе / О. Е. Рымкевич. - С. 186-189
  Корновенко Л. В.  Актуализация семантики в социально-регулятивных обращениях: на материале художественного текста / Л. В. Корновенко. - С. 183-185
  Фокина О. В.  Моделирование интертекстуальной цепочки как механизм интерпретации газетного текста / О. В. Фокина. - С. 191-194
  Бондаренко А. І.  Проблеми інтерпретації: художній текст і світ крізь призму феноменології й рецептивної естетики / А. І. Бондаренко. - С. 189-191
  Кузенна Н.  Етикетні формули звертання в українській та англійській мовах / Н. Кузенна. - С. 290-292
  Коваленко В. М.  Про концепцію та структуру навчального посібника "Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі творів класичної та сучасної літератури Німеччини)" / В. М. Коваленко, М. О. Марченко, Л. І. Морозова. - С. 287-289
  Тканко А.  Время суток в русской языковой картине мира / А. Тканко. - С. 296-299
  Шевченко Е.  Мужские имена в русской языковой картине мира / Е. Шевченко. - С. 292-294
  Василенко М. П.  Психолого-педагогічні засади розвитку професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів: історичнй аспект / М. П. Василенко. - С. 282-283
  Прокопенко Л. І.  Лінгводидактична модель увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами / Л. І. Прокопенко. - С. 279-281
  Коваль О. М.  Аспекти використання інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / О. М. Коваль. - С. 285-287
  Крсек О. Е.  Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала / О. Е. Крсек. - С. 284-285
  Шпилевая Г.  Женские имена в русской картине мира / Г. Шпилевая. - С. 294-299
  Синицина О. В.  Суспільно-політичні погляди Т. Шевченка в публіцистиці Івана Багряного / О. В. Синицина. - С. 313-316
  Пушкар О. І.  Явище евфемії у сучасному українському політичному дискурсі / О. І. Пушкар. - С. 309-313
  Чорний О. В.  Семантика інфінітиву у значенні імперативу у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 319-320
  Черкашина І. В.  Мовленнєві акти у німецькому тексті-фейлетоні / І. В. Черкашина. - С. 316-318
  Шевченко О.  Зоонимы в русской языковой картине мира / О. Шевченко. - С. 301-303
  Кононенко Н.  Названия времен года в русской картине мира / Н. Кононенко. - С. 299-301
  Степанова Ю.  Функції індивідуально-авторських розділових знаків у складних реченнях та складних синтаксичних конструкціях (на матеріалі романів М. Стельмаха) / Ю. Степанова. - С. 305-308
  Богомазова Ю.  Номинации растений в русских пословицах и поговорках / Ю. Богомазова. - С. 303-305
  Онопрієнко Т. М.  Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів / Т. М. Онопрієнко. - С. 225-254
  Литвиненко Н. П.  Комунікативне призначення речень тестового характеру в структурі медичного дискурсу / Н. П. Литвиненко. - С. 250-252
  Шилина А. Г.  Жанр кулинарный рецепт в женских журналах: от инварианта к вариантам / А. Г. Шилина. - С. 256-258
  Марченко М. О.  Прагматичний аспект екстралінгвістичних засобів у ліричних творах Г. М. Енценсбергера / М. О. Марченко. - С. 254-256
  Черненко О. В.  Специфіка реалізації принципу кооперації у завершальній фазі конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 245-247
  Голубнича О. І.  Функціональні характеристики висловлювань звинувачення (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 242-245
  Попик И. П.  Номинация в системе дискурса / И. П. Попик. - С. 249-250
  Сачко У. М.  Погроза як форма волевиявлення мовця / У. М. Сачко. - С. 247-248
  Приймак О. І.  Комунікативні характеристики детективу / О. І. Приймак. - С. 258-260
  Остапенко Н. М.  Соціокультурний компонент у структурі комунікативної компетентності учня загальнооосвітньої школи / Н. М. Остапенко, Л. М. Кулєшова. - С. 272-275
  Новикова Э. Ю.  Дидактические аспекты преодоления коммуникативных неудач в профессиональной коммуникации / Э. Ю. Новикова. - С. 270-272
  Куліш І. М.  Англійська мова спеціального призначення та навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - С. 277-279
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 275-277
  Васюкова Н. В.  О когнитивно-прагматических особенностях организации рекламы воинской службы в сети Интернет / Н. В. Васюкова. - С. 262-264
  Киба Л. М.  Реклама як приклад зовнішньої комунікації (на прикладі реклами освітніх послуг в англомовній пресі) / Л. М. Киба. - С. 261-262
  Вовк Е. И.  Сетевые модели в обучении английскому языку / Е. И. Вовк. - С. 267-270
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 264-266
  Неклесова В. Ю.  Хрононіми сакрального скрипту / В. Ю. Неклесова. - С. 56-58
  Голубенко Л. Н.  Теория оценки в рамках когнитивного подхода / Л. Н. Голубенко. - С. 55-56
  Литвин И. Н.  Концепт заря в языковом сознании А. Блока / И. Н. Литвин. - С. 60-63
  Гураль М. И.  культурологические концепты в художественном дискурсе Марины Цветаевой / М. И. Гураль. - С. 58-60
  Гур'єва В. В.  Становлення юридичної терміносистеми як складової юридичної лінгвістики / В. В. Гур'єва. - С. 45-48
  Піньковська О. С.  Динаміка літературної норми сучасної французької мови (на прикладі молодіжних неологізмів) / О. С. Піньковська. - С. 43-45
  Селіванова О. О.  Прецедентні феномени у процесах номінації / О. О. Селіванова. - С. 51-55
  Таран А. А.  Конкурування словотвірних синонімів у засобах масової інформації / А. А. Таран. - С. 48-50
  Абламская Е. В.  Цвет в концептуальной картине мира В. В. Набокова / Е. В. Абламская. - С. 63-65
  Поздняков Д. О.  Концептуальные метафоры, лежащие в основе концепта insanity, в англоязычной картине мира / Д. О. Поздняков. - С. 76-78
  Рибалка Н. С.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 73-75
  Афанасьєва О. С.  Лінгвокогнітивний аналіз фразеологічних одиниць на позначення якісних характеристик людини (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. С. Афанасьєва. - С. 80-82
  Соколан Н. М.  Представлення архетипних імплікацій у семантиці фразеологічних одиниць / Н. М. Соколан. - С. 78-80
  Кучерява О. А.  Концепт троянда в українській поезії XX століття / О. А. Кучерява. - С. 67-69
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 65-67
  Радченко О. Ю.  Корелятивний домен "людина" в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко. - С. 71-73
  Бровченко И. В.  "Теория есть растение": спектр концептуальной метафоры в клише англоязычного научного текста / И. В. Бровченко. - С. 69-71
  Жук Т. В.  Фразеологізовані конструкції у казковому тексті / Т. В. Жук. - С. 14-16
  Тимченко О. І.  Розмитість категорій дійсності в мовному просторі українських народних загадок / О. І. Тимченко. - С. 12-14
  Мартинова Г. І.  Нерегулярні фонетичні зміни в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 18-21
  Філіпчук М.  Народне мовлення та концептуальна картина світу / М. Філіпчук. - С. 16-18
  Журавльова Н. М.  Гумор як одна з ментальних рис української епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. / Н. М. Журавльова. - С. 5-7
  Єрмоленко С. С.  Про деякі категорії "класичної" семіотики та їхнє значення для сучасного мовознавства / С. С. Єрмоленко. - С. 3-5
  Калько В. В.  Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 10-12
  Дубчак О. П.  Когнітема "чужа мова" як складова концепту "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 8-10
  Щербина Т.  Назви шкіряного взуття в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 21-24
  Юдінцева О. О.  Функціонування фітонімів der Apfel "яблуко" в текстах німецьких чарівних казок / О. О. Юдінцева. - С. 35-37
  Ковальчук И. М.  Образ сравнения в заговорах против вредителей / И. М. Ковальчук. - С. 33-35
  Любимова С. А.  Моделирование структуры концепта "Flapper" по данным ассоциативного эксперимента / С. А. Любимова. - С. 41-43
  Волкова С. В.  Поэтика американских небылиц / С. В. Волкова. - С. 37-40
  Иванова Н. И.  Эгоцентричность онимов / Н. И. Иванова. - С. 26-29
  Яворская Г. М.  Язык боли (к семантике и прагматике польского bolec) / Г. М. Яворская. - С. 24-26
  Герасименко И. А.  О семантике цветообозначений в заглавиях художественных текстов русских авторов / И. А. Герасименко. - С. 31-33
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы / Т. В. Слива. - С. 29-31
  Григораш А. М.  Україномовні назви у російськомовному газетному дискурсі (на матеріалі преси України) / А. М. Григораш. - С. 129-131
  Монарцык Н. С.  Особенности перевода индивидуально-авторских метафор у У. С. Моэма / Н. С. Монарцык. - С. 127-129
  Топчій Ю. М.  Принципи встановлення джерел лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 134-135
  Гоца Н. М.  Вживання метафоричних слів у жіночому мовленні та способи їх перекладу на українську мову / Н. М. Гоца. - С. 132-133
  Томчаковский А. Г.  культурологическая информация в вербальном и паравербальном представлении (на материале толковых словарей английского языка) / А. Г. Томчаковский. - С. 122-124
  Олійник А. Д.  Проблема девіацій та адекватності перекладу англійських науково-технічних текстів (на прикладі текстів з економічної тематики) / А. Д. Олійник. - С. 119-121
  Вербицька Т. В.  Концепт воля у перекладах Віри Річ / Т. В. Вербицька. - С. 125-127
  Худа Н. С.  Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Дж. Апдайка "Ферма" українською мовою / Н. С. Худа. - С. 124-125
  Марочкіна О. О.  Назви професій в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 136-137
  Сахарова О. В.  Осуд: мовленнєвий жанр чи вияв мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 156-158
  Штакіна Л. О.  Гендерна дихотомія як фактор просодичного акценту / Л. О. Штакіна. - С. 154-156
  Левчук І. П.  Індивідуально-авторська специфіка мікротеми "недоліки книги" в рецензіях Агатангела Кримського / І. П. Левчук. - С. 160-162
  Иванова Л. П.  Реализация категории прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова. - С. 158-160
  Глухоман І. В.  Аналіз пізнавальної рефлексії з приводу мови та мислення у працях Р. Якобсона / І. В. Глухоман. - С. 148-150
  Мусиенко В. П.  Влияние социопсихических характеристик личности на реализацию стратегий любовной коммуникации (на материале повести И. Тургенева "Первая любовь") / В. П. Мусиенко. - С. 138-147
  Якубов Дж. А.  Модальное значение "желание" и его выражение во французском языке / Дж. А. Якубов, М. Джураева. - С. 152-154
  Джусупов М. Дж.  К проблеме фоностилистики: что или че? (лингвокогнитивное описание) / М. Дж. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 150-152
  Браницька О. Ф.  Особливості вираження просторових відношень у мові / О. Ф. Браницька. - С. 95-97
  Лук'янова Г. Л.  Дієслова-катенативи у сучасній англійській мові / Г. Л. Лук'янова. - С. 93-94
  Лукінова К. І.  Англійський прийменник у діхронії / К. І. Лукінова. - С. 100-101
  Александрова В. Г.  Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення / В. Г. Александрова. - С. 98-99
  Руденко Н. П.  Предикати із значенням існування та належності (на матеріалі речень з умовною модальністю) / Н. П. Руденко. - С. 85-87
  Виноградов А. А.  Словообразовательная категория субьекта в разноструктурных языках (на материале русских и венгерских отсубстантивных существительных со значением лица) / А. А. Виноградов. - С. 83--85
  Пашис Л. О.  Древнеанглийский глагол: категория переходности/непереходности / Л. О. Пашис. - С. 90-92
  Пастухова С. Е.  Контекстуальные и семантико-прагматические свойства консекутивов английского языка / С. Е. Пастухова. - С. 87-90
  Токарчук В. А.  Ім'я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 102-103
  Черниш Т. О.  Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції / Т. О. Черниш. - С. 113-115
  Мізін К. І.  Зіставна лінгвокультурологія: пошук дослідницького інструментарію / К. І. Мізін. - С. 111-113
  Кудрявцева Н. С.  Герменевтика і перевод / Н. С. Кудрявцева. - С. 117-119
  Литвак С. Я.  Граматична категоризація світу і проблеми перекладу / С. Я. Литвак. - С. 115-117
  Коляда В. П.  Контекстуальные характеристики нереальности / В. П. Коляда, Л. Л. Емельянова. - С. 106-107
  Воробйова С. С.  Складні слова моделі N+N у сучасній англійській мові / С. С. Воробйова. - С. 104-105
  Вільчинська Т. В.  Міжмовні співвідношення як характерні риси сучасної лінгвістики / Т. В. Вільчинська. - С. 109-111
  Джусупов Н. М.  Структуры знания в смысловой природе семантико-стилистических единиц (на материале англоязычного художественного текста) / Н. М. Джусупов. - С. 107-111

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту.

 
138 95.43
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія педагогічна Вип. 22 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2007. - 302 с.

Зміст:
  Мищишин І.  Проблема реформування педагогічної освіти у класичних університетах України в контексті Болонського процесу / І. Мищишин. - С. 3-11
  Гавран М.  Теоретичні засади становлення та розвитку вищої освіти недержавної форми власності в Україні / М. Гавран. - С. 11-18
  Туманов І.  Навчальна творчість в умовах сучасної художньої культури. Закони і закономірності художньої творчості / І. Туманов. - С. 18-29
  Довгань М.  Класичні та сучасні підходи до творчого процесу / М. Довгань. - С. 29-37
  Бабкіна М.  Роль суб'єктів соціального впливу в процесі формування активної громадської позиції підлітка / М. Бабкіна. - С. 37-44
  Тернопільська В.  Теоретичні аспекти "феномена соціально-комунікативна культура" / В. Тернопільська. - С. 44-51
  Кондратенко Г.  Естетичне світосприйняття підлітків: сутність, особливості, розвиток / Г. Кондратенко. - С. 51-58
  Караманов О.  Роль музейної педагогіки у процесі соціалізації особистості / О. Караманов. - С. 58-65
  Ковальчук Л.  Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті / Л. Ковальчук. - С. 65-75
  Максимець М.  Головні концептуальні підходи до проблеми професійного становлення молодого вчителя / М. Максимець. - С. 75-84
  Кравченко Л.  Комплекс особистісних технологій самопрезентації менеджера освіти / Л. Кравченко. - С. 84-92
  Міщук І.  Процес спілкування як умова розвитку емоційно-комунікативних якостей майбутнього вчителя початкових класів / І. Міщук. - С. 92-99
  Федина В.  Психолого-педагогічні аспекти процесу підготовки фахівців-сходознавців як формування професійної компетентності / В. Федина. - С. 99-106
  Бойко О.  Прогресивні концепції і технології навчання як основа підготовки офіцерських кадрів для сухопутних військ збройних сил України / О. Бойко. - С. 106-114
  Білявська О.  Модульна організація навчального процесу під час вивчення математики у загальноосвітній школі / О. Білявська. - С. 114-121
  Бойчук Ю.  Екологія людини як інтегральна навчальна дисципліна у вищому педагогічному навчальному закладі / Ю. Бойчук. - С. 121-131
  Луцик І.  Рольова гра як засіб інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам у педагогічному коледжі / І. Луцик. - С. 131-138
  Федороць М.  Метод навчальних проектів - ефективний засіб інтелектуального розвитку студентів педагогічного коледжу / М. Федороць. - С. 138-144
  Скучинська Л.  Використання інтерактивного навчання писемного мовлення в процесі вивчення іноземної мови у вищих немовних навчальних закладах / Л. Скучинська. - С. 144-151
  Волошин М.  Модульний дидактичний процес як основа контролю за формуванням навчально-пізнавальних умінь у студентів аграрно-технічного профілю / М. Волошин. - С. 151-161
  Переяславська С.  Інтеграція дистанційного навчання у процес підготовки майбутніх учителів інформатики / С. Переяславська. - С. 161-169
  Мартинюк А.  Технологія розвитку змісту філологічних знань у студентів педагогічних коледжів / А. Мартинюк. - С. 169-176
  Ушаков А.  Образ гуманної людини як основа виховання культури вчинку / А. Ушаков. - С. 176-182
  Басюк Н.  Українська народна казка у вихованні моральних почуттів молодших школярів / Н. Басюк. - С. 182-187
  Тепла Ю.  Правове виховання як соціально-педагогічна проблема / Ю. Тепла. - С. 187-194
  Павленко І.  Історико-педагогічний аспект формування екологічної культури особистості / І. Павленко. - С. 194-200
  Романишин А.  Зміст педагогічного поняття "виховна діяльність офіцера" / А. Романишин. - С. 200-206
  Мудрий Я.  Збереження репродуктивного здоров'я cтаршокласників у процесі підготовки їх до сімейного життя / Я. Мудрий. - С. 206-212
  Бондарчук Т.  Моделі білінгвальної освіти у теорії та досвіді діяльності сучасної школи / Т. Бондарчук. - С. 212-220
  Кобилянська Л.  Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників у Російській Федерації / Л. Кобилянська. - С. 220-227
  Мукан Н.  Система неперервної професійної освіти педагогів Канади: інституції та їх діяльність / Н. Мукан. - С. 227-236
  Когут С.  Сучасна система професійної орієнтації та консультування: досвід Польщі / С. Когут. - С. 236-245
  Турська Д.  Гімназіальне навчання у Польщі - втрачений шанс реформи? / Д. Турська. - С. 245-254
  Цудак С.  Використання медійних засобів у неперервній освіті / С. Цудак. - С. 254-262
  Братиця Г.  Стратегія реформування вищої школи Німеччини у контексті Болонського процесу / Г. Братиця. - С. 262-268
  Залізняк Н.  Нео-прагматизм і критична педагогіка у підготовці майбутнього вчителя до освітньо-виховної діяльності у громаді в США / Н. Залізняк. - С. 268-274
  Круковська І.  Деякі аспекти діяльності викладачів, працівників медичних установ Волині (XIX - 30-ті роки ХХ ст.) / І. Круковська. - С. 274-281
  Шеремета О.  Взаємини Володимира Гнатюка з учителями Західної України / О. Шеремета. - С. 281-286
  Кушик М.  Особливості розвитку дидактичної думки в Україні в другій половині XIX - початку ХХ ст. / М. Кушик. - С. 286-295

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У віснику розглянуто теоретичні засади організації освіти, професійної підготовки фахівців в контексті сучасної філософії. Проаналізовано актуальні проблеми дидактики, організації сучасного виховання у середніх і вищих навчальних закладах України. Розкрито історичні аспекти розвитку української педагогіки та зарубіжний досвід організації професійної освіти.

 
139 22.1р30
Т33

        Теорія та методика навчання математики / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - : 2004. - 338 с.

Зміст:
  Беловодский В.Н.  Система открытого доступа по разделу "Дифференциальные уравнения" курса высшей математики / В. Н. Беловодский, С. П. Муравьев. - С. 3-7
  Бех О.В.  Проблематика вивчення математичних дисциплін економічними спеціальностями / О. В. Бех. - С. 7-10
  Білецька Л.С.  Прикладна спрямованість курсу математики, що вивчається на педагогічному факультеті / Л. С. Білецька [и др.]. - С. 10-15
  Білоцький М.М.  Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів / М. М. Білоцький, Л. І. Дюженкова, Г. О. Михалін. - С. 15-21
  Бобилєв Д.С.  Логічна структура курсу "Математичне програмування" та його взаємозв'язок із курсом "Дослідження операцій" / Д. С. Бобилєв. - С. 21-27
  Богатинська Н.В.  Дидактиктичне значення алгоритмів у навчанні розв'язування стереометричних задач / Н. В. Богатинська, Л. О. Черних, Г. М. Білоусова. - С. 27-32
  Босовський М.В.  Застосування задач фізичного змісту у навчанні математичного аналізу / М. В. Босовський. - С. 32-36
  Васильева Л.В.  Постановка лабораторной работы "Статистическая обработка одномерного случайного массива" в курсе теории вероятностей для студентов технических специальностей / Л. В. Васильева. - С. 36-42
  Війчук Т.І.  Прикладна спрямованість навчання математики при формуванні статистичних уявлень / Т. І. Війчук. - С. 42-45
  Дейніченко Т.І.  Сутність педагогічної підтримки та її застосування при викладанні математики / Т. І. Дейніченко. - С. 45-53
  Дрибан В.М.  Методика изложения связи нормального распределения с локальной и интегральной теоремами Лапласа / В. М. Дрибан, Г. Г. Пенина. - С. 53-57
  Єжель Л.М.  Математичні вміння на уроках біології та української мови / Л. М. Єжель, К. М. Козіна. - С. 57-61
  Задорожня Т.М.  Деякі особливості вивчення стохастики / Т. М. Задорожня. - С. 61-67
  Ілляшенко В.Я.  Професійно-педагогічна спрямованність математичної підготовки майбутніх вчителів математики / В. Я. Ілляшенко. - С. 67-74
  Кашина С.І.  Дидактичні ігри а уроках математики / С. І. Кашина, Г. Н. Середа. - С. 74-78
  Кислова М.А.  Некоторые аспекты использования различных видов контроля знаний при изучении "Высшая математика" студентами дневного отделения / М.А. Кислова, А. А. Горшкова, С. Ф. Максименко. - С. 78-82
  Клочко В.І.  Інформаційні технології як заіб осучаснення змісту курсу рядів / В. І. Клочко. - С. 82-93
  Коломієць О.М.  Методична пропедевтика в процесі навчання математичних дисциплін у вузах педагогічного профілю / О. М. Коломієць. - С. 93-95
  Корольская Л.Р.  Повышение роли теории вероятности в математической статистики в математической подготовке учителей математики / Л. Р. Корольская. - С. 95-98
  Корольский В.В.  Транзитивная роль теоремы Лагранжа в дифференциальном и интегральном исчислении / В. В. Корольский. - С. 98-101
  Корольський В. В.  К методам приближенных вычислений значений радикалов / В. В. Корольський. - С. 101-105
  Котляр Н.А.  Применение систем автоматизированного проектирования (САПР) для обучения в курсах начертательной геометрии и инженерной графики / Н. А. Котляр, Т. В. Тыщук. - С. 105-110
  Латынин С.Н.  Методические замечания к решению систем тригонометрических неравенств / С. Н. Латынин, И. В. Латынина. - С. 110-113
  Латынин С.Н.  Новые преобразования сумм и рядов вида ах / С. Н. Латынин, И. В. Латынина. - С. 113-115
  Лила Д.М.  Функції, задані диференціальними рівняннями / Д. М. Лила. - С. 115-120
  Ломаєва Т.В.  Особливості у викладанні геометрії студентам - фізикам у педагогічних університетах / Т. В. Ломаєва. - С. 120-125
  Максименко С.Ф.  Некоторые методологические вопросы преподавания курса "Теория вероятностей и математическая статистика" с точки зрения его прикладных аспектов / С. Ф. Максименко, М. А. Кислова. - С. 125-129
  Мигунова Л.В.  О методике преподавания курса "Высшая математика" в техническом вузе / Л. В. Мигунова, С. Д. Светличная. - С. 129-131
  Михайленко В.В.  Вища математика в технічному навчальному закладі: диференціювання складних та неявно заданних функцій / В. В. Михайленко, В. Б. Крижанівський. - С. 131-134
  Михайлова І.О.  Про фахоформуючий зміст загальноматематичної освіти бакалаврів інформатики / І. О. Михайлова. - С. 134-138
  Мищенко К.Ф.  Досвід розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою комп'ютера / К. Ф. Мищенко, Л. і. Бондаренко. - С. 138-143
  Нак М.М  Проблема методу при розв'язуванні алгебраїчних задач / М.М Нак. - С. 143-152
  Новікова Л.В.  Деякі шляхи подолання негативів навчальної діяльності студентів при викладанні їм вищої математики / Л. В. Новікова, К. К. Коновалова, М. І. Горбатов. - С. 153-159
  Овсієнко Ю.І.  Шляхи підвищення ефективності вивчення вищої математики у вузах / Ю. І. Овсієнко. - С. 159-164
  Орлюк Є.І.  Про деякі проблеми викладання математики у вищих технічних закладах в сучасних умовах / Є. І. Орлюк. - С. 164-170
  Павлищев В.И.  Применение формулы Тейлора при исследовании выпуклости и экстремумов функции / В. И. Павлищев, В. Е. Ткаченко. - С. 170-172
  Петрушина Л.І.  Виховання уваги на уроках математики / Л. І. Петрушина. - С. 172-176
  Попов В.М.  Необхідність впровадження елементів теорії графів при поглибленому вивченні у шкільному курсі математики / В. М. Попов, Т. В. Поліщук, Т. Л. Годованюк. - С. 176-180
  Рева Ю.Ф.  Дидактические особенности проверки знаний у студентов заочного отделения при изучении курса "Высшая математика" / Ю. Ф. Рева, М. А. Кислова. - С. 180-185
  Ринейскаят Л.Ф.  О прикладных задачах в высшей математике / Л. Ф. Ринейскаят. - С. 185-189
  Рудавський Ю.К.  Про розширення змісту вузівського курсу з теорії рядів / Ю. К. Рудавський, П. П. Костробій, М. А. Сухорольський. - С. 189-194
  Рудь І.Б.  Основи технології особистісно-орієнтованого викладання вищої математики / І. Б. Рудь. - С. 194-203
  Самарчук Н.М.  Фахова спрямованність математичної підготовки бакалаврів з економіки і менеджменту / Н. М. Самарчук. - С. 203-208
  Сорока Л.І.  Використання елементів історизму в курсі теорії ймовірностей / Л. І. Сорока. - С. 208-211
  Стара О.В.  Деякі методи активації пізнавальної діяльності студентів фізико-математичних факультетів при викладанні курсу математичного аналізу / О. В. Стара, О. Р. Гарбич. - С. 211-219
  Суліма І.М.  Організація навчального процесу при вивченні курсу "Вища математика" / І. М. Суліма, І. І. Ковтун, І. А. Нікітіна. - С. 219-224
  Тарасенкова Н.А.  Семіотичний компонент математичної підготовки студентів / Н. А. Тарасенкова. - С. 224-232
  Ткач Д.І.  Методологічні основи викладання та вивичення системної нарисної геометрії як фундаментальної науки і як навчальної дисципліни / Д. І. Ткач. - С. 249-252
  Ткаченко С.П.  Нерівності з комплексними змінними / С. П. Ткаченко. - С. 241-249
  Ульшин П.І.  Про організацію самостійної роботи студентів в процесі вивчення геометрії / П. І. Ульшин. - С. 249-252
  Ульшин П.І.  Про створення проблемних ситуацій в процесі вивчення геометрії / П. І. Ульшин, Л. П. Бела. - С. 252-255
  Ульшин П.І.  Самостійна робота учнів з геометрії / П. І. Ульшин, М. М. Гав'янець. - С. 255-260
  Ульшин П.І.  Про алгоритмізацію в геометрії / П. І. Ульшин, С. В. Кравченко. - С. 260-264
  Ульшин П.І.  Використання векторного методу в геометрії / П. І. Ульшин, І. В. Сорока. - С. 264-269
  Уткіна С.В.  Системна організація самостійної роботи першокурсників як основа адаптації / С. В. Уткіна. - С. 269-274
  Філер З.Ю.  Власні значення і вектори та їх застосування / З. Ю. Філер. - С. 274-281
  Філер З.Ю.  Основні теореми про нерівності / З. Ю. Філер, С. П. Ткаченко. - С. 281-286
  Халецька З. П.  Вивчення алгебри многочленів із застосуванням комп'ютерних засобів / Халецька З. П. , Л. В. Ізюменко. - С. 286-291
  Частоколенко І.П.  Із досвіду викладання вищої математики в пожежно-технічному ВНЗ / І. П. Частоколенко, О. М. Моргун. - С. 291-297
  Шверненко І.С.  Розвиток критичного мислення під час навчання математики в школі / І. С. Шверненко. - С. 297-304
  Швець В.О  Зміст і засоби навчання математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації фінансово-економічного профілю / В.О Швець, Г. І. Білянин. - С. 304-311
  Шепеленко О.В.  Особые случаи применения симплекс-метода / О. В. Шепеленко. - С. 311-317
  Шиян Л.Д.  Деякі аспекти системи історизації спеціальної підготовки вчителя математики вв класичному університеті / Л. Д. Шиян. - С. 317-324
  Яременко Ю.Б.  Використання опорних конспектів і схем при вивченні абстрактной алгебри / Ю. Б. Яременко, Л. І. Лутченко. - С. 324-328
  Ярхо Т.А.  О решении задачи коммивояжера методом ветвей и границ / Т. А. Ярхо. - С. 328-332

Рубрики: Методика навчання математики в ВНЗ - Методика навчання математики в школі

Ключові слова (ненормовані): математичний аналіз -- вища математика -- математична статистика -- геометрія -- пропедевтика -- теорія графів -- методика викладання математики -- диференціальні рівняння

Анотація:   Збірник містить статті з різних аспектів дидактики математики і проблем її викладання в вузі та в школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання математики та застосування засобів нових інформаційних технологій навчання математики у шкільній та вузівський практиці.

 
140 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 53 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. - 704 с.

Зміст:
  Шемшученко Ю. С.  Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю. С. Шемшученко, О. В. Кресін. - С. 3-7
  Плавич В. П.  Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні / В. П. Плавич. - С. 7-12
  Харченко Г. Г.  Проблематика абсолютності речових прав у правовій науці / Г. Г. Харченко. - С. 12-18
  Ткачова Н. А.  Ідеологічна функція держави та її роль у правовому регулюванні суспільних відносин / Н. А. Ткачова. - С. 19-24
  Риндюк В. І.  Ревізія законодавства як необхідна умова його удосконалення / В. І. Риндюк. - С. 24-31
  Фатхутдінов В. Г.  Психологічна модель механізму впливу екстремізму та деструктивного тоталітаризму на особистість футбольного вболівальника / В. Г. Фатхутдінов. - С. 31-36
  Міма І. В.  До питання визначення релігійно-нормативного факту / І. В. Міма. - С. 36-42
  Заморська Л. І.  Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції / Л. І. Заморська. - С. 43-48
  Кабанець Н. І.  Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) / Н. І. Кабанець. - С. 48-55
  Перепелюк А. М.  Природа правозастосування як елемента правової системи / А. М. Перепелюк. - С. 55-60
  Мілетич О. О.  Теоретичні аспекти завдання шкоди в результаті здійснення ззловживання правом / О. О. Мілетич. - С. 60-64
  Мазан Л. М.  Поняття "дія нормативно-правових актів у часі" в контексті сучасного праворозуміння / Л. М. Мазан. - С. 65-71
  Шацька Б. І.  Судовий прецедент : форми обходу / Б. І. Шацька. - С. 71-77
  Лисюк І. І.  Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк. - С. 77-84
  Іщенко І. А.  Спеціальні ознаки правового регулювання : проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення / І. А. Іщенко. - С. 85-91
  Денисюк М. В.  Правовий механізм контролю громадянським суспільством діяльності органів державної влади / М. В. Денисюк. - С. 91-96
  Балаклицький А. І.  Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства : загальнотеоретична характеристика / А. І. Балаклицький. - С. 96-101
  Андрущакевич Ю. В.  Поняття та риси правозастосовчої конкретизації / Ю. В. Андрущакевич. - С. 101-107
  Рудик П. А.  До питання повної назви та опублікування оригіналу конституції Пилипа Орлика / П. А. Рудик. - С. 108-113
  Корнієнко П. С.  Будівництво залізниць на території України (історико-правовий аспект) / П. С. Корнієнко. - С. 113-117
  Дячук Л. В.  Конкубінат у візантійському праві класичної доби / Л. В. Дячук. - С. 117-123
  Мартинюк О. В.  Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (Х - перша половина ХYII ст.) / О. В. Мартинюк. - С. 123-128
  Маланій О. Я.  Правове регулювання тривалості робочого часу та часу відпочинку законодавством Другої Речі Посполитої (1918 - 1939 рр.) / О. Я. Маланій. - С. 128-134
  Озель В. І.  Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у Х - ХІХ ст. (історико-правовий аспект) / В. І. Озель. - С. 134-139
  Іванова Т. М.  Конституційно-правові засади організації місцевої влади Української РСР / Т. М. Іванова. - С. 139-145
  Єпур М. В.  Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві ХYI ст. / М. В. Єпур. - С. 145-151
  Берназюк Я. О.  Розпорядження Президента України як один з видів актів глави держави / Я. О. Берназюк. - С. 152-158
  Григор'єв В. А.  Повноваження Конституційного Суду України : проблеми реалізації і необхідність систематизації / В. А. Григор'єв. - С. 158-164
  Француз-Яковець Т. А.  Здійснення законодавчих повноважень європейськими двопалатними парламентами / Т. А. Француз-Яковець. - С. 164-170
  Шаповал Т. В.  Про поняття корінних народів та їх права : нормативно-правовий аспект / Т. В. Шаповал. - С. 170-174
  Бутирський А. А.  Судова система республіки Болгарія : зміст та особливості / А. А. Бутирський. - С. 175-180
  Розвадовський В. І.  Підстави та порядок застосування конституційно-правової відповідальності до сільського, селищного, міського голови у формі дострокового припинення повноважень / В. І. Розвадовський. - С. 180-186
  Антонов В. О.  Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України / В. О. Антонов. - С. 186-190
  Словська І. Є.  Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту / І. Є. Словська. - С. 191-196
  Журба Я. М.  Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду / Я. М. Журба. - С. 196-202
  Тиріна М. П.  Теоретичні аспекти конституційного регулювання біологічних прав та свобод людини в Україні / М. П. Тиріна. - С. 202-207
  Руденко В. Ю.  Проблеми реалізації соціально-економічних прав і свобод в Україні та їх вплив на правозахисну функцію прокуратури / В. Ю. Руденко. - С. 207-211
  Безносик А. О.  Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду / А. О. Безносик. - С. 211-215
  Тимченко Г. П.  Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві / Г. П. Тимченко. - С. 216-220
  Кравчук О. О.  Адміністративні правовідносини у сфері управління майном державної власності / О. О. Кравчук. - С. 220-227
  Полюхович В. І.  Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України / В. І. Полюхович. - С. 227-232
  Ширшикова Р. М.  Сутнісний аналіз ефективності реалізації нормативно-правових актів центральними органами виконавчої влади України / Р. М. Ширшикова. - С. 232-238
  Короєд С. О.  Адміністративний процес як форма юридичної діяльності / С. О. Короєд. - С. 238-243
  Кудря В. О.  Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ / В. О. Кудря. - С. 243-248
  Мацелик Т. О.  Класифікація об'єктів адміністративного права / Т. О. Мацелик. - С. 248-253
  Ковальчук Н. М.  Поєднання різних видів заходів торговельного захисту : теорія та практика / Н. М. Ковальчук. - С. 254-260
  Яковенко О. О.  Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління / О. О. Яковенко. - С. 260-265
  Починок К. Б.  Стандартизація та сертифікація в контексті адміністративної реформи в Україні / К. Б. Починок. - С. 265-271
  Крупко М. О.  Правосвідомість водіїв та пішоходів як головний чинник дисципліни на автошляхах України / М. О. Крупко. - С. 271-276
  Ткачова Т. М.  Механізм реалізації права громадян на звернення до органів державної виконавчої влади / Т. М. Ткачова. - С. 276-282
  Канзафарова І. С.  Біржові договори як різновид купівлі-продажу / І. С. Канзафарова. - С. 283-288
  Москаленко О. В.  Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності / О. В. Москаленко. - С. 288-294
  Волощенко Т. М.  Абстрактні збитки як захист законного інтересу / Т. М. Волощенко. - С. 294-301
  Цесарський Ф. А.  Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі / Ф. А. Цесарський. - С. 301-306
  Коробенко Н. П.  Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні / Н. П. Коробенко. - С. 306-311
  Коваль В. М.  Застосування принципів права, дія яких поширюється на майнові відносини у сфері господарювання / В. М. Коваль. - С. 311-317
  Вахонєва Т. М.  Географічні карти та атласи як об'єкти авторського права / Т. М. Вахонєва. - С. 317-324
  Коструба А. В.  Нормотворчі засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві / А. В. Коструба. - С. 324-330
  Катеринчук К. В.  Ототожнення за формою вираження творів або їх частин / К. В. Катеринчук, О. В. Войтко. - С. 330-333
  Ізарова І. О.  Правова природа договорів підряду у сфері проектування / І. О. Ізарова. - С. 334-339
  Никитченко Н. В.  До питання попередження порушення прав та інтересів суб'єктів господарювання / Н. В. Никитченко. - С. 340-344
  Шумило М. М.  Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі / М. М. Шумило. - С. 344-351
  Михайлишин-Бейчук О. Л.  Договір охорони пам'яток культурної спадщини / О. Л. Михайлишин-Бейчук. - С. 351-356
  Мусієнко Б. Ю.  Міжнародний досвід розбудови та функціонування трудової юстиції / Б. Ю. Мусієнко. - С. 357-361
  Савченко Б. Г.  До питання фідуціарності та правової природи договору управління майном / Б. Г. Савченко. - С. 362-367
  Бернацький М. В.  Правовий режим непридатного для проживання житла / М. В. Бернацький. - С. 367-373
  Кулинич О. П.  Право приватної власності на земельну ділянку як об'єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич. - С. 373-378
  Ущапівська Л. В.  Правові проблеми створення об'єднань громадян в Україні / Л. В. Ущапівська. - С. 378-384
  Горяйнов А. М.  Самозахист як засіб приватного правового примусу / А. М. Горяйнов. - С. 384-390
  Дядюк Є. М.  Проблеми обмеження свободи суб'єктів господарювання : контроль та вплив / Є. М. Дядюк. - С. 390-395
  Павлюк Н. М.  Суб'єкти права на обов'язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н. М. Павлюк. - С. 395-399
  Нечипоренко В. В.  До питання щодо стану та песпектив розвитку цивільно-правового інституту перестрахування в Україні / В. В. Нечипоренко. - С. 399-404
  Саленко В. Ю.  До питання про правові наслідки недійсності господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко. - С. 405-410
  Гетьманцев Д. О.  Щодо питання про суб'єктний склад фінансово-правового зобов'язання / Д. О. Гетьманцев. - С. 411-417
  Головкін О. В.  Співвідношення і взаємодія державного та громадського контролю в галузі охорони довкілля в Україні / О. В. Головкін. - С. 418-426
  Бугера С. І.  Проблеми вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її переробки / С. І. Бугера. - С. 426-431
  Юрескул В. А.  Щодо законодавчо закріпленої процедури отримання екологічної інформації / В. А. Юрескул. - С. 431-436
  Марфіна Н. В.  Актуальні питання організації державного управління лісовим господарством в Україні / Н. В. Марфіна. - С. 437-443
  Ярощук В. Г.  Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки / В. Г. Ярощук. - С. 443-449
  Кронда О. Ю.  Об'єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронення радіоактивних відходів / О. Ю. Кронда. - С. 449-454
  Кіндюк Б. В.  Принципи українського лісового права / Б. В. Кіндюк. - С. 454-460
  Кваша О. О.  Посередництво у хабарництві як особливий вид співучасті у злочині / О. О. Кваша. - С. 461-467
  Мостепанюк Л. О.  Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування / Л. О. Мостепанюк. - С. 467-472
  Ахтирська Н. М.  Поняття методології судового пізнання та витоки її формування / Н. М. Ахтирська. - С. 472-477
  Фаринник В. І.  Доручення розслідування справи декільком слідчим / В. І. Фаринник. - С. 478-482
  Зубрицький М. І.  Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя / М. І. Зубрицький. - С. 482-491
  Шведова Г. Л.  До питання про протидію корупції в Україні : політико-кримінологічний аспект / Г. Л. Шведова. - С. 492-497
  Загурський О. Б.  Концепції кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський. - С. 497-502
  Поліщук С. М.  Можливості удосконалення роботи зі слідами деліктної зброї / С. М. Поліщук. - С. 502-509
  Щедров І. В.  Терористична організація як різновид злочинної організації / І. В. Щедров. - С. 509-514
  Міщук І. П.  Погроза щодо захисника чи представника особи як ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст.398 КК України / І. П. Міщук. - С. 514-519
  Войтович І. І.  Процесуальне становище органу дізнання як суб'єкта провадженння невідкладних слідчих дій / І. І. Войтович. - С. 519-525
  Міщенко М. О.  Щодо запровадження кримінальної відповідальності за викрадення культурних цінностей / М. О. Міщенко. - С. 525-530
  Орловський Б. М.  Інститут необхідної оборони : порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський. - С. 530-534
  Наливайко Є. О.  Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства / Є. О. Наливайко. - С. 535-539
  Тропін З. В.  Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії в системі засобів вирішення спорів сучасного міжнародного права / З. В. Тропін. - С. 540-546
  Кравченко С. С.  Вплив прагматизму на розвиток юриспруденції Сполучених Штатів Америки / С. С. Кравченко. - С. 546-551
  Короткий Т. Р.  Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища / Т. Р. Короткий. - С. 552-560
  оглу Гулиев А. Д.  История террора - история борьбы за власть и влияние? / Гулиев А. Д. оглу. - С. 560-565
  Котенко О. М.  Міжнародно-правові принципи в регулюванні транзиту енергоносіїв / О. М. Котенко. - С. 566-572
  Трощенко І. О.  Роль регламенту "Рим ІІ" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС / І. О. Трощенко. - С. 572-576
  Огли Мамєдов І. А.  Правовий статус міжнародної організації з міграції / Мамєдов І. А. Огли. - С. 576-582
  Вітман К. М.  Невизнані держави пострадянського та постсоціалістичного простору : шлях до міжнародного визнання / К. М. Вітман. - С. 583-589
  Вільчинська І. Ю.  Основні теоретичні положення когнітивних комунікативно-маніпулятивних теорій політичної мотивації / І. Ю. Вільчинська. - С. 589-596
  Латигіна Н. А.  Дефініція демократії в сучасному розумінні / Н. А. Латигіна. - С. 596-602
  Монолатій І. С.  Інститутні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорської імперії : фактор етнічних політичних акторів Галичини і Буковини / І. С. Монолатій. - С. 602-609
  Береза А. В.  Чинники підвищення демократичності управлінських мереж / А. В. Береза. - С. 609-615
  Хома Н. М.  Американський досвід функціонування соціальної держави / Н. М. Хома. - С. 615-621
  Смірнова В. О.  Деякі особливості філософських та кратологічних досліджень проблематики політичної волі / В. О. Смірнова. - С. 622-629
  Асланов С. А.  Про деякі особливості реалізації державної етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 629-633
  Рудницький С. В.  Категорія "механізм" та її гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя / С. В. Рудницький. - С. 633-639
  Черник П. П.  Грузинсько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії / П. П. Черник. - С. 640-646
  Коваль І. В.  Законодавчі основи і досвід державно-церковних відносин у країнах колишньої "народної демократії" / І. В. Коваль. - С. 646-653
  Панкулич Л. А.  Особливості реформування адміністративно-територіального устрою Польщі / Л. А. Панкулич. - С. 654-659
  Северинова О. Б.  Досвід та основні перспективи формування толерантності у Росії / О. Б. Северинова. - С. 659-667
  Масич В. В.  Регулювання використання комунікативних можливостей інтернету / В. В. Масич. - С. 667-672
  Прилуцький І. О.  Розвиток інститутів громадянського суспільства і стан свободи засобів масової інформації в Україні / І. О. Прилуцький. - С. 672-678
  Дереко В. Н.  Прийняття воєнно-політичних рішень США як складова національної безпеки / В. Н. Дереко. - С. 678-683
  Мостіпан О. М.  Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем / О. М. Мостіпан. - С. 683-689
  Завгороднюк М. О.  Цивілізаційна проблематика в умовах глобальних трансформацій / М. О. Завгороднюк. - С. 690-695

 
141 22.3
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Фізико-математичні науки Вип. 4 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 234 с.

Зміст:
  Головащук Н. С.  Критерій невід'ємновизначеності цілих квадратичних форм / Н. С. Головащук, Г. В. Крюкова. - С. 7-13
  Рябухо О. М.  Перший підручник з теорії Галуа слов'янськими мовами / О. М. Рябухо. - С. 14-21
  Семеновська Н. В.  Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. II / Н. В. Семеновська. - С. 22-25
  Яковенко Т. О.  Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека / Т. О. Яковенко, Р. Є. Ямненко. - С. 26-30
  Завгородній А. В.  Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстостінної в'язкопружної циліндричної панелі / А. В. Завгородній. - С. 33-36
  Калайда О. Ф.  Нові теореми про середнє / О. Ф. Калайда. - С. 37-38
  Карнаухов В. Г.  Активне демпфування вимушених резонансних коливань жорстко защемленої тришарової фізично нелінійної круглої пластини / В. Г. Карнаухов, Т. В. Карнаухов, Н. В. Петренко. - С. 39-42
  Лимарченко О. С.  Зародження кругової хвилі на вільній поверхні рідини в рухомуму еліпсоїді / О. С. Лимарченко, І. С. Ружицький. - С. 43-46
  Лоос І. І.  Ососиметрична деформація гнучких ортотропних конічних оболонок змінної товщини в нестаціонарному магнітному полі / І. І. Лоос. - С. 47-50
  Лях В. В.  Точний ров'язок плоскої задачі про згин силами кільцевого сектора / В. В. Лях. - С. 51-54
  Мартиненко М. М.  Розподіл температури в пружному тілі зі сферичним розрізом / М. М. Мартиненко. - С. 55-58
  Старкова О. В.  Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку / О. В. Старкова. - С. 59-62
  Акіменко В. В.  СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій / В. В. Акіменко, С. О. Митрохін. - С. 65-68
  Афонін А. О.  Про революційні стратегії з слабкою факторизацією / А. О. Афонін. - С. 69-72
  Бомба А. Я.  Математичне моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії з невизначеними ділянками меж / А. Я. Бомба, В. І. Гаврилюк. - С. 73-76
  Глибовець М. М.  Адаптована модель реалізації навчальних матеріалів як компонентів повторного використання / М. М. Глибовець, А. М. Глибовець, О. М. Корень. - С. 77-84
  Горбачук В. М.  Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадкістю та урядом / В. М. Горбачук, Н. І. Гаркуша. - С. 85-88
  Замковий О. В.  Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою розробки INGENIAS / О. В. Замковий. - С. 89-94
  Іванніков Є. Ю.  Послуга реєстрації "НР-2. Захищений журнал" для ЗОС на базі GNU/Linux з розширенням RSBAC / Є. Ю. Іванніков. - С. 95-100
  Кулян В. Р.  Про оптимізацію інвестиційної політики на основі методів математичного моделювання / В. Р. Кулян, О. С. Требіна. - С. 101-104
  Лебєдєв Є. О.  Про дифузійну апроксимацію гіллястого процесу з імміграцією / Є. О. Лебєдєв, В. В. Семенов. - С. 105-112
  Мащенко С. О.  Вибір Індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності / С. О. Мащенко. - С. 113-118
  Назарага І. М.  Модель ринку праці макроекономіки України / І. М. Назарага. - С. 119-124
  Сандраков Г. В.  Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток / Г. В. Сандраков, А. С. Крилова. - С. 125-131
  Семенков В. В.  Алгоритм оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань / В. В. Семенков, О. В. Чубенко. - С. 131-134
  Слабоспицький О. С.  Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях / О. С. Слабоспицький. - С. 135-138
  Терещенко В. М.  Особливості побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі / В. М. Терещенко, О. В. Терещенко. - С. 139-144
  Шатирко А. В.  Отримання умов абсолютної стійкості систем непрямого регулювання методом функціоналів Ляпунова-Красовського / А. В. Шатирко, Д. Я. Хусаінов. - С. 145-152
  Висоцький В. І.  Взаємодія рухомих нейтральних атомів з періодичною поверхневою структурою за умов резонансу / В. І. Висоцький, М. В. Висоцький, М. В. Максюта. - С. 155-159
  Кузнецов Г. В.  Напівпровідникові термоелектричні датчики для імпульсного витратоміра / Г. В. Кузнецов [и др.]. - С. 160-166
  Левитський С. М.  Поширення і відбивання ЛЧМ - імпульсів у неоднорідній іоносферній плазмі / С. М. Левитський. - С. 167-170
  Обуховський В. В.  Нелінійна дифузія в суміші ацетон-бензол / В. В. Обуховський, В. В. Ніконова. - С. 171-174
  Овечко В. С.  Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів / В. С. Овечко. - С. 175-178
  Абдікарімов Б. Ж.  Вплив іонів на рівняння стану розчину метанол-гексан поблизу критичної температури розшарування / Б. Ж. Абдікарімов, О. Д. Альохін, Л. А. Булавін. - С. 181-184
  Адаменко І. І.  Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. II. Теплові характеристики / І. І. Адаменко [и др.]. - С. 185-188
  Боровий М. О.  Рентгенівські спектри K-LL, K-LM та K-MM радіаційного Оже-ефекту атомів Cr, Fe, Co, Ni / М. О. Боровий, Р. М. Іщенко. - С. 189-193
  Гречко Л. Г.  Розрахунок ефективної діелектричної проникності матричних дисперсних систем з двошаровими кульовими включеннями / Л. Г. Гречко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода. - С. 195-200
  Гуменюк А. Ф.  Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об'ємного сульфіду та селеніду кадмію / А. Ф. Гуменюк, І. М. Дмитрук, М. О. Давиденко. - С. 201-206
  Гречко Л. Г.  Теория распространения электромагнитного излучения в аэрозольно-дисперсных средах / Л. Г. Гречко [и др.]. - С. 207-212
  Дегода В. Я.  Дослідження форм спектрів фотолюмінесценції фібрилярних біополімерів (волосся людини) / В. Я. Дегода [и др.]. - С. 213-216
  Корнієнко М. Є.  Квантові закономірності в водних розчинах електролітів 2. Збільшення розчинності кількох речовин, утворення нових сполук і раціональні відношення концентрації іонів у максимумах розчинності / М. Є. Корнієнко. - С. 217-224
  Прорк В. В.  Залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137 Cs/K у грунтовому розчині / В. В. Прорк. - С. 225-228
  Терез Е. І.  Вплив температури та тиску на точність визначення параметрів атмосфери при фотометричних спостереженнях в Антарктиці / Е. І. Терез, Г. А. Терез, В. М. Ващенко. - С. 229-234

Анотація:   У віснику містяться результати нових досліджень у різних галузях математики, інформатики, механіки, фізики та радіофізики.

 
142 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 24 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К. : КНЛУ, 2010. - 344 с.

Зміст:
  Бабак А. О.  Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах / А. О. Бабак, Ю. В. Андрійченко. - С. 3-9
  Байоль О. В.  Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса / О. В. Байоль. - С. 10-18
  Безпаленко А. М.  Семантичні зміни у слові в аспекті гештальту. Карта суміжності / А. М. Безпаленко. - С. 19-27
  Васильчук Л. Ф.  Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів / Л. Ф. Васильчук. - С. 28-34
  Звонська Л. Л.  Афористика класичних мов та наноєвропейські мови / Л. Л. Звонська. - С. 35-44
  Кононець Ю. В.  Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків / Ю. В. Кононець. - С. 45-51
  Костик О. І.  Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі / О. І. Костик. - С. 58-65
  Літинська Н. В.  Лінгвокультурологічне тлумачення концепту як складової частини культурного простору мовного соціуму / Н. В. Літинська. - С. 66-72
  Локота О. П.  Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови / О. П. Локота. - С. 73-79
  Мариненко П. І.  Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення / П. І. Мариненко, В. П. Пугач. - С. 80-86
  Мартинюк О. М.  неетикет як чинник на мовленнєву поведінку комунікантів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) / О. М. Мартинюк. - С. 87-94
  Мерзлікіна О. В.  Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри / О. В. Мерзлікіна, В. Л. Котенко. - С. 95-100
  Орендарчук О. Л.  Контрастивний аспект дослідження валентністних відношень дієслів to hear/чути На матеріалі англійської та української мов) / О. Л. Орендарчук. - С. 101-109
  Орличенко О. В.  Особливості структурації функціонально-семантичної категорії в іспанській мові / О. В. Орличенко, О. В. Бондарчук-Ладна. - С. 110-116
  Охріменко В. І.  Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера нейтралізації naturalmente (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 117-124
  Підіпригора Ю. Г.  Концептуально-семантичні характеристики дієслів - службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови / Ю. Г. Підіпригора. - С. 125-135
  Пригодій С. М.  Tableaux vivants у літературному тексті: взаємодія мистецтв / С. М. Пригодій. - С. 136-149
  Редковська Т. О.  Багатозначність ітеративного префікса re- в іспанській мові та реалізація у мовленні / Т. О. Редковська. - С. 150-157
  Романюк В. В.  Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні / В. В. Романюк, Н. М. Попова. - С. 158-163
  Садлівська О. І.  Місце ритмічної будови у структурі тональності / О. І. Садлівська. - С. 164-172
  Свиридюк Т. В.  Витоки ідіоматичної семантики: орієнтаційна метафора (на матеріалі промов британських прем'єр-міністрів) / Т. В. Свиридюк. - С. 173-181
  Середа Н. А.  Семантика слова в процесі номінації / Н. А. Середа. - С. 182-189
  Сидельникова Л. В.  Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма / Л. В. Сидельникова. - С. 190-199
  Сингаївська Г. В.  Національно-культурна специфіка фразеологізмів з семантикою кохання в іспанській мові / Г. В. Сингаївська, Г. В. Гризовська. - С. 200-210
  Скляренко О. Б.  Особливості використання порівнянь, як маркованого елемента жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 211-218
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель ESPASE <=> MERE як втілення архетипу матері в сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 219-227
  Сурмач О. Я.  Представлення концепту "багатство" у текстах американської художньої літератури / О. Я. Сурмач. - С. 228-234
  Турчин В. В.  Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку / В. В. Турчин. - С. 235-245
  Угрин Т. В.  Репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004-2009 роках / Т. В. Угрин. - С. 246-254
  Фурист Н. П.  Міждисциплінарний характер інтимізації як феномена комунікативної лінгвістики / Н. П. Фурист. - С. 255-262
  Харченко О. В.  Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії / О. В. Харченко. - С. 263-272
  Чорна Н. В.  Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом / Н. В. Чорна. - С. 273-281
  Шевченко Н. О.  Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів / Н. О. Шевченко. - С. 282-291
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в українсько-англійському перекладі (на матеріалі прози Оксани Забужко) / А. В. Шелудько. - С. 292-299
  Щастна Г. І.  Прагматика дискурсу переможця / Г. І. Щастна. - С. 300-306
  Юрковська М. М.  Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу / М. М. Юрковська. - С. 307-316
  Януш О. Б.  Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод / О. Б. Януш. - С. 317-323
  Яременко Ю. А.  Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі / Ю. А. Яременко. - С. 324-330
  Ярошевська М. О.  Медійна інтеракція та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) / М. О. Ярошевська. - С. 331-338

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
143 67
А43

        Актуальні проблеми держави і права [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / ред. кол.: С. В. Ківалов (гол. ред.), М. О. Баймуратов, Л. Р. Біла та ін. - О. : Юридична література, 2002. - 744 с.

Зміст:
  Ківалов С. В.  Наукова діяльність Одеської національної юридичної Академії в 2001 році / С. В. Ківалов. - С. 3-28
  Оборотов Ю. М.  Парадигми права і держави в епоху постмодерну / Ю. М. Оборотов. - С. 29-35
  Івакін О. А.  Системність методології наукового пізнання / О. А. Івакін. - С. 35-44
  Козловський А. А.  Свобода як гносеологічний принцип права / А. А. Козловський. - С. 44-49
  Сумарокова Л. М.  Судовий доказ як вид аргументації / Л. М. Сумарокова. - С. 53-56
  Крестовська Н. М.  Міжнародні стандарти прав дитини та національне законодавство України / Н. М. Крестовська. - С. 57-60
  Хашматулла Б.  Типологія правових систем сучасності (критерії класифікації правових систем) / Б. Хашматулла. - С. 68-72
  Кравченко С. П.  Психолінгвістичні аспекти дослідження мови права / С. П. Кравченко. - С. 72-76
  Бальжик И. А.  Стосунки держави і церкви: зміни акцентів / И. А. Бальжик. - С. 79-82
  Манько Д. Г.  Легалізація як правова категорія / Д. Г. Манько. - С. 86-88
  Чувакова Г. М.  Юридичний факт і соціальна ситуація / Г. М. Чувакова. - С. 89-90
  Юдін З. М.  Тлумачення міжнародного договору: загальнотеоретичний аспект / З. М. Юдін. - С. 91-94
  Забгаєв А. В.  Психологічні аспекти державної ідеології / А. В. Забгаєв. - С. 100-103
  Мельничук О. С.  Проект державного відродження І.О. Ільїна / О. С. Мельничук. - С. 103-106
  Коваль А. Ф.  Джерела та форми права в правовій концепції Станіслава Дністрянського / А. Ф. Коваль. - С. 107-111
  Дмитрієнко Ю. М.  Філософсько-правові проблеми правової свідомості: історична ретроспектива / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 123-131
  Матюшина І. І.  Лабіринти тексту та текстова реальність у філософії Ж. Деррида / І. І. Матюшина. - С. 131-135
  Нікітченко О. Є.  Свобода совісті в Україні (сучасні проблеми) / О. Є. Нікітченко. - С. 135-138
  Капустіна Н. Б.  Зміна уявлень про владу: від Ш. Монтеск'є до Р. Барта / Н. Б. Капустіна. - С. 139-141
  Черкасова В. Г.  Філософсько-правові ідеї Г. Гегеля та їхнє сучасне значення / В. Г. Черкасова. - С. 141-144
  Музиченко П.  Розвиток юриспруденції як важливого чинника правової культури на українських землях у XV-XVI століттях / П. Музиченко. - С. 148-153
  Долматова Н. І.  Роль українського козацтва у відновленні прав православної церкви / Н. І. Долматова. - С. 154-157
  Трутень В.  Українська теорія пандектного права: екзегетичні, історичні, практичні, догматичні та філософські елементи як окремі ступені розвитку нової пандектистики та їх органічна всеповнота / В. Трутень. - С. 157-164
  Єфремова Н. В.  Апостольська конституція Папи Римського Климента VIII 1595 р.: її характеристика та значення / Н. В. Єфремова. - С. 164-171
  Мироненко О. В.  Державно-правові зв'язки України з Росією за договором 1654 року / О. В. Мироненко. - С. 171-174
  Попсуєнко Л. О.  Кримінальний процес у Древній Греції (У ст. до н.е.) / Л. О. Попсуєнко. - С. 181-184
  Матвієнко Т. Є.  Проблемні питання створення Дігест Юстиніана / Т. Є. Матвієнко. - С. 184-187
  Орзіх М.  Сучасний етап конституційної реформи в Україні / М. Орзіх. - С. 188-192
  Паньков А. І.  Маніпуляції у передвиборних програмах в Україні 2002 року / А. І. Паньков. - С. 192-203
  Сліденко І. Д.  Роль конституційної юстиції в утвердженні принципу розподілу влад та системи стримувань і противаг / І. Д. Сліденко. - С. 208-213
  Федоренко В. Л.  Функції місцевих референдумів в Україні: поняття та види / В. Л. Федоренко. - С. 213-220
  Матвєєва Л. Г.  Інтерпретаційні акти конституційного Суду України / Л. Г. Матвєєва. - С. 223-227
  Панасюк В. М.  Тенденції розвитку ювенального законодавства / В. М. Панасюк. - С. 240-242
  Афанасьєва М. В.  Правове забезпечення виборчих технологій / М. В. Афанасьєва. - С. 243-246
  Пославська Л. Р.  Конституційно-правовий статус комунальної власності як економічні основи місцевого самоврядування України / Л. Р. Пославська. - С. 251-255
  Трифонов Е. Г.  Правомірність обмеження свободи вираження поглядів у контексті Європейського права / Е. Г. Трифонов. - С. 255-260
  Волошин Ю. О.  Теоретичні проблеми визначення функцій територіальних громад у складі яких є кілька етнічних колективів (національних меншин) та механізм їх реалізації / Ю. О. Волошин. - С. 280-287
  Ківалов С. В.  Правовий статус державного секретаря Міністерства / С.В. Ківалов. - С. 288-292
  Біла Л. Р.  Атестаційне провадження у державній службі / Л.Р. Біла. - С. 296-302
  Царьова Л. К.  Фінансові правопорушення: деякі причини їх скоєння та профілактика / Л.К. Царьова. - С. 302-306
  Харитонова О. І.  Поняття та ознаки адміністративних правовідносин / О.І. Харитонова. - С. 306-311
  Тодощак О.  Організаційно-правові засади управління підготовкою кадрів для митної служби / О. Тодощак. - С. 311-315
  Іванський А. Й.  Про деякі правові проблеми у діяльності державних податкових органів України / А.Й. Іванський. - С. 315-318
  Балух Д. В.  Правовий статус державної служби автомобільних доріг України / Д.В. Балух. - С. 321-324
  Дідич О. В.  Особливості адміністративно-правового регулювання ринку цінних паперів / О.В. Дідич. - С. 325-329
  Кравцов Д.  Фінансово-правові аспекти формування інвестиційної стратегії в Україні / Д. Кравцов. - С. 331-335
  Пархоменко-Цироциянц С. В.  Пільги як інструмент соціального захисту фізичних осіб - платників податків / С.В. Пархоменко-Цироциянц. - С. 335-339
  Нестеренко А. С.  Проблеми удосконалення правового регулювання фінансової автономії місцевого самоврядування / А.С. Нестеренко. - С. 347-352
  Кравець В. Р.  Історичний аспект розвитку адміністративної відповідальності / В.Р. Кравець. - С. 355-357
  Куций О. А.  Правові основи забезпечення захисту прав громадян - платників податків у податкових правовідносинах / О.А. Куций. - С. 358-362
  Кузнєцов С. О.  Поняття територіальних вод / С.О. Кузнєцов. - С. 363-367
  Кормич Б. А.  Інформація як категорія інформаційного права / Б.А. Кормич. - С. 367-373
  Федотов О. П.  Контроль за переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / О.П. Федотов. - С. 377-383
  Бойко І. Й.  Особливості застосування кодексів австрійського права в Галичині / І.Й. Бойко. - С. 391-395
  Луць Л. А.  Колізійно-правовий механізм як складова частина взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та України / Л.А. Луць. - С. 395-403
  Короткий Т. Р.  Міжнародні стандарти прав людини у сфері біомедицини / Т.Р. Короткий. - С. 404-409
  Чорнолуцький Р. В.  Правовий статус осіб і нове колізійне право України / Р.В. Чорнолуцький. - С. 434-438
  Кормич Л. І.  Права людини в ціннісних орієнтаціях українського суспільства / Л.І. Кормич, Е.А. Гансова. - С. 439-443
  Харитонов Є.  Типологія цивільного права України: порівняльно-правовий аспект / Є. Харитонов. - С. 444-450
  Кізлова О. С.  Іпотека морських суден / О.С. Кізлова. - С. 451-455
  Федосєєв П. М.  Формування концепції поруки в цивільному праві України / П.М. Федосєєв. - С. 455-461
  Сєверова Є. С.  Добровільне представництво у класичному римському праві / Є.С. Сєверова. - С. 462-467
  Цікало В.  Набувальна давність у проекті цивільного кодексу України / В. Цікало. - С. 472-476
  Дришлюк А. І.  Роль порівняльного правознавства для вдосконалення цивільного законодавства України / А.І. Дришлюк. - С. 476-480
  Сафончик О. І.  Порядок виникнення, здійснення і припинення загальної сумісної власності подружжя за законодавством України / О.І. Сафончик. - С. 481-486
  Калинюк Р. Б.  Цивільно-правові засоби захисту честі, гідності та ділової репутації суб'єктів підприємницької діяльності / Р.Б. Калинюк. - С. 486-490
  Чабан О.  Особливості захисту порушених прав інвесторів - фізичних осіб / О. Чабан. - С. 490-493
  Бек Ю. Б.  Особливості правового режиму іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах України / Ю.Б. Бек;. - С. 493-496
  Саніахметова Н. О.  Договори у підприємницькій діяльності / Н.О. Саніахметова. - С. 497-501
  Туйськ І. І.  Порушення законодавства про захист економічної конкуренції / І.І. Туйськ. - С. 509-513
  Чанишева Г. І.  Проблеми представництва у колективних трудових правовідносинах / Г.І. Чанишева. - С. 514-519
  Гуревський В. К.  Обмеження прав на землю / В.К. Гуревський. - С. 528-531
  Черемнова А. І.  Поняття права земельного сервітуту та його законодавче визначення / А.І. Черемнова. - С. 532-535
  Гавриш Н. С.  Матеріально-таксова відповідальність за забруднення та засмічення грунтів / Н. С. Гавриш. - С. 535-537
  Слюсар А. М.  Правоздатність фізичної особи як суб'єкта трудового права / А. М. Слюсар. - С. 538-540
  Гуменюк І. О.  Поняття та значення соціального ризику в системі соціального страхування / І. О. Гуменюк. - С. 540-542
  Пащенко О. М.  Система земельно-процедурних норм у структурі чинного земельного кодексу / О. М. Пащенко. - С. 543-545
  Мамич І. В.  Правове регулювання використання та охорони земель рекреаційного призначення / І. В. Мамич, С. В. Резніченко. - С. 545-551
  Поліщук В. О.  Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми правового регулювання / В. О. Поліщук. - С. 551-555
  Гудкова Л.  Роль локальних нормативних актів у встановленні умов праці / Л. Гудкова. - С. 559-563
  Глотова О. В.  Угоди з земельними ділянками в Україні / О. В. Глотова. - С. 563-567
  Бондар Л. О.  Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності / Л. О. Бондар. - С. 567-571
  Беженар Г. М.  Правові проблеми становлення та розвитку фермерства в Україні / Г. М. Беженар. - С. 571-575
  Гоштинар С. Л.  Правові проблеми ведення Державного земельного кадастру / С. Л. Гоштинар. - С. 579-582
  Мельник С. Б.  Правові аспекти діяльності суб'єктів природних монополій / С. Б. Мельник. - С. 583-587
  Ковальчук Л. А.  Українське національне відродження як культурно-історичний та етнопсихологічний феномен / Л. А. Ковальчук. - С. 588-589
  Будіянський М. Ф.  Психологія злочинних груп і злочинних організацій / М. Ф. Будіянський. - С. 595-598
  Писаренко Л. М.  Професійна культура юриста як складова у формуванні професійної майстерності / Л. М. Писаренко. - С. 604-606
  Мирошниченко Н. А.  Кваліфікація злочинів, пов'язаних із протизаконним розповсюдженням наркотиків / Н. А. Мирошниченко. - С. 607-610
  Гусак О. А.  Кваліфікація доведення до самогубства / О. А. Гусак. - С. 613-616
  Березовська Н. Л.  Загальні питання застосування до неповнолітніх покарання у вигляді виправних робіт / Н. Л. Березовська. - С. 632-636
  Білоус В.  Проблеми координації державного управління правоохоронними органами у боротьбі з економічною злочинністю / В. Білоус. - С. 646-652
  Нестерчук Л. П.  Конституційні основи побудови судової системи України / Л. П. Нестерчук. - С. 652-656
  Таварткіладзе Н. М.  Роль адвоката у кримінальному судочинстві / Н. М. Таварткіладзе. - С. 657-659
  Комаха В. О.  Науково-практична діяльність вітчизняного криміналістика С.М. Потапова в Україні / В. О. Комаха. - С. 673-676
  Орловська Н. А.  До питання визначення кримінально-правових санкцій / Н. А. Орловська. - С. 681-684
  Аркуша Л. І.  Поняття відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом / Л. І. Аркуша. - С. 684-687
  Березовський А. А.  Інститут амністії: становлення та перспективи розвитку / А. А. Березовський. - С. 687-691
  Іваненко І. В.  Кримінологічна характеристика бандитизму в Україні / І. В. Іваненко. - С. 695-699
  Мітіна О. М.  Функціонування синонімів в юридичних наукових та ділових текстах / О. М. Мітіна. - С. 726-729

Рубрики: Теорія держави і права

 
144 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. кронф. молдодих вчених; 24 -25 квітня 2014, м. Черкаси. Серія Історія. Філософія / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 238 с.

Зміст:
  Бакунець Я. О.  Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії / Я. О. Бакунець, О. В. Бобир. - С. 8-10
  Борисенко Н. М.  Заходи Міністерства народної освіти Російської імперії в сфері народної освіти у пореформений період (60-70-і рр.) / Н. М. Борисенко. - С. 11-13
  Будова К. В.  Розгортання суфражистського руху в Англії наприкінці XIX - початку XX ст. / К. В. Будова. - С. 14-16
  Вака В. В.  Джордж Вашингтон та масони / В. В. Вака, Т. Б. Легоняк. - С. 17-19
  Велика М. М .  Битва при Церськосу масиві (серпень 1914 р.) / М. М . Велика. - С. 20-22
  Воскобойник О. А.  Феномен жінки в середньовічній культурі Європи / О. А. Воскобойник, К. В. Будова. - С. 23-25
  Гончар А. М.  Військово-стратегічні плани Росії напередодні Першої світової війни / А. М. Гончар. - С. 26-28
  Гора І. В.  Витоки ірано-іракського конфлікту / І. В. Гора, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 29-31
  Горбатовська О. О.  Битви при Мартінічах і Крусах в історії Чорногорії / О. О. Горбатовська. - С. 32-34
  Гуненко Ю. М.  Ідеї власної держави в поглядах албанських ппосвітників кінця XIX - початку XX століття / Ю. М. Гуненко. - С. 35-37
  Десятніков М. А.  Вежі Азінеллі і Гарізенда - символи Болоньї / М. А. Десятніков. - С. 38-39
  Єгоров Б. А.  Фактор природи в духовній еволюції людини / Б. А. Єгоров. - С. 40-42
  Захарченко О. В.  Військово-стратегічні плани Німеччини напередодні Першої світової війни / О. В. Захарченко. - С. 43- 45
  Зінчук В. М.  Слов'янський з'їзд у Празі 1848 року / В. М. Зінчук. - С. 46-48
  Ключник Б. В.  Діяльність єврейської військової організації "Хагана" / Б. В. Ключник. - С. 49-52
  Коберник М. П.  Соціально-політичний зміст опричнини / М. П. Коберник. - С. 53-57
  Коберник М. П.  Територіальне розширення США в XIX ст. / М. П. Коберник, А. В. Малнацька. - С. 57-59
  Компанієць А. В.  Феномен морського кочівництва як невід'ємна риса критської таласократії / А. В. Компанієць. - С. 60-63
  Корецька В. В  Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія в Болгарії / В. В Корецька. - С. 64-65
  Корсун Ю. В.  Утворення та функціонування військового кордону на Балканах / Ю. В. Корсун. - С. 66-68
  Костецька О.  Евакуація сербів на острів Корфу 1915-1916 рр. / О. Костецька. - С. 69-71
  Краснопьоров В. М.  Створення таємної польової поліції вермахту, склад і структура її підрозділів у військовій зоні окупації України / В. М. Краснопьоров. - С. 72-73
  Майоренко О. О.  Зародження і становлення японського класичного театру / О. О. Майоренко, Н. С. Божко. - С. 74-76
  Низенко Н. С.  Епоха вікінгів / Н. С. Низенко, А. І. Обженська. - С. 77-79
  Пархоменко Ю. М.  Юстиніан I Великий - святий та правомірний імператор Візантійської імперії / Ю. М. Пархоменко. - С. 80-82
  Пастух Р. Р.  Боротьба за незалежність Болгарської церкви в XIX ст. / Р. Р. Пастух. - С. 83-85
  Пащук І. П.  П'ята колона в Третьому Римі: колізії у взаєминах Української православної церкви з урядом Російської імперії / І. П. Пащук. - С. 86-87
  Січкар Є. А.  Особливості архітектури народів майя / Є. А. Січкар. - С. 88-89
  Сліпокоєнко Р. О.  Щодо етимологізації терміну "франки" / Р. О. Сліпокоєнко. - С. 90-92
  Точена Ю. І.  Проблема діяльності паризької комуни в історіографії / Ю. І. Точена. - С. 93-94
  Точена Ю. І.  Розселення і повсякденне життя ассирійців на території України в XX ст. (на пркладі громади атураїв м. Золотоноша Черкаської області) / Ю. І. Точена, В. В. Руденко. - С. 95-97
  Федоренко О. П.  Політична криза в Московській державі початку XVII ст. в історіографії / О. П. Федоренко. - С. 98-100
  Цимай С. М.  Італійсько-албанські відносини в першій половині XX ст. / С. М. Цимай, С. С. Голосій. - С. 101-103
  Чернишенко О. І.  Замки Японії / О. І. Чернишенко. - С. 104-105
  Чернушенко М. М.  Основні напрямки зовнішньої політики Сербії у 1903-1908 рр. / М. М. Чернушенко. - С. 106-108
  Чупілка І. М.  Трактат Костянтина Багрянородного "Про управління імперією" як джерело з вивчення історії сербів / І. М. Чупілка. - С. 109-111
  Шаматова А. Р.  Постать Жанни Д'Арк в контексті легенд / А. Р. Шаматова, Т. В. Слободяник. - С. 112-114
  Швець В. В.  Віхи життя та військово-адміністративна діяльність генерала М. О. Домонтовича / В. В. Швець. - С. 115-117
  Амеліна О. С.  Пріорітетний напрямок козацького здобичництва другої половини XV - XVI ст. / О. С. Амеліна. - С. 119-121
  Божко Н. С.  Освітня сфера Білозір'я в роки війни та окупації / Н. С. Божко. - С. 122-124
  Бойко М. О.  Родина-невід'ємна складова базової системи цінностей старшинської верстви / М. О. Бойко, Є. В. Гуртова. - С. 125-127
  Голубнича Ю. В.  Діяльність Yong Men Christian Association у таборах інтернованої Армії УНР у Польщі (1920-1921 рр.) / Ю. В. Голубнича. - С. 128-129
  Гуртова Є. В.  Освітній рівень козацької старшини кінця XVII - початку XVIII століття - невід'ємна складова соціокультурного портрету / Є. В. Гуртова. - С. 130-132
  Демішкевич А. А.  Внесок Д. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні / А. А. Демішкевич. - С. 133-134
  Денисенко Я. А.  Зародження графіки в Україні та період її розквіту / Я. А. Денисенко. - С. 135-136
  Денисенко Я. А.  Поет природи і гармонії. Іван Павлович Похітонов / Я. А. Денисенко. - С. 137-138
  Каюк А. О.  Умови розвитку української культури у повоєнний період / А. О. Каюк. - С. 139-141
  Каюк А. О.  Драбівський район в період нацистської окупації / А. О. Каюк, Я. Романенко. - С. 142-144
  Ключник Б. В.  "Помаранчева революція" на сторінках іноземних видань / Б. В. Ключник, О. Ю. Карабін. - С. 145-147
  Краснопьорова Л. О.  Характеристика груп житлового фонду на Донеччині (1943-1964 рр.) / Л. О. Краснопьорова. - С. 148-150
  Кузьменко А. В.  Державний прапор України: історія становлення та утвердження / А. В. Кузьменко. - С. 151-152
  Курило І. П.  Прибутки українців у період хрущовської "відлиги\" / як важлива складова матеріального добробуту\". - С. І. П. Курило. - 153-154,
  Мачуська І. Г.  Архетип світового дерева в традиційній культурі України / І. Г. Мачуська. - С. 155-157
  Мельник О. О.  Особливості джерельної бази дослідження традиційних українських вірувань у відьму / О. О. Мельник. - С. 158-160
  Плішило М. Ю.  Образ минулого у Львівській неформальній пресі кінця 80-х - початку 90-х років XX століття / М. Ю. Плішило. - С. 161-162
  Пустовойт А. С.  Історичне село Вільшана на туристичних маршрутах по шевченківських місцях Черкащини / А. С. Пустовойт. - С. 163-165
  Рак В. Ю.  Куцівська церква Різдва Богородиці / В. Ю. Рак. - С. 166-167
  Романенко Я. С.  Культурно-освітній розвиток українського села в 1930-х рр. / Я. С. Романенко. - С. 168-170
  рубан В. С.  До питання про формування традицій меценатства на Слобожанщині / В. С. рубан. - С. 171-172
  Руденко В. В.  Спасо-Преображенська церква в Чигирині / В. В. Руденко. - С. 173-175
  Слободяник Т.  Тактика і стратегія морського козацького бою / Т. Слободяник. - С. 176-179
  Шакірова Д. Ф.  Відображення початкового етапу української революції 1917-1920-х рр. у листуванні В. Винниченка з Є. Чекаленком / Д. Ф. Шакірова. - С. 180-182
  Шаматова А. Р.  Соціальна реалізація "нової жінки" на прикладі О. Коллонтай / А. Р. Шаматова. - С. 183-185
  Шарпінський С. С.  Київ очима іноземців XVI ст. / С. С. Шарпінський. - С. 186-188
  Шевченко М. М.  Отаман Чорний Ворон / М. М. Шевченко. - С. 189-191
  Шкрибайло А. П.  Оцінка М. Шаповалом колоніальних засад радянської присутності в Україні / А. П. Шкрибайло. - С. 192-194
  Велика М. М.  Культурологічна концепція Ф. Ніцше / М. М. Велика, О. О. Костецька. - С. 196-197
  Горда Д. Ю.  Проблема спасіння в контексті світових релігій / Д. Ю. Горда. - С. 198-199
  Добринська Я. С.  Фалесова натурфілософія та сучасність / Я. С. Добринська. - С. 200-201
  Заволоко Ю. К.  Вплив релігії на духовний розвиток суспільства / Ю. К. Заволоко. - С. 202-203
  Івко О. С.  Проблема трактування євангелійського образу Ісуса Христа / О. С. Івко. - С. 204-205
  Калініна О. В.  Релігійний контекст життя козаків на Запорізькій Січі / О. В. Калініна. - С. 206-207
  Копицяк Ю. І.  Світоглядні основи слов'янської міфології / Ю. І. Копицяк. - С. 208-209
  Кравченко К. Ю.  "Буття" - центральна категорія онтології / К. Ю. Кравченко. - С. 210-212
  Матвієнко О. О.  Буддизм і світоглядні орієнтації сучасної західної людини / О. О. Матвієнко. - С. 213-214
  Мишенко І. М.  Вербальні символічні конструкції в "Дао-де-цзин" / І. М. Мишенко. - С. 215-216
  Носоченко О. О.  Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина / О. О. Носоченко. - С. 217-219
  Нужна І. Г.  Принцип ідеальної краси у моді та живописних канонах доби середньовіччя / І. Г. Нужна. - С. 220-221
  Педан А. О.  Пошук "внутрішньої людини" у філософії Г. Сковороди / А. О. Педан, В. А. Гончаренко. - С. 222-223
  Петрушко О. А.  Концепт любові у філософських поглядах Е. Фромма / О. А. Петрушко, В. А. Гончаренко. - С. 224-225
  Слинько Ю. І.  Причини сновидінь у трактуванні З. Фройда / Ю. І. Слинько. - С. 226-227
  Ткач І. С.  Страх як культурофілософська категорія / І. С. Ткач. - С. 228-230
  Шинкаренко А. О.  Проблема сутності душі у філософських поглядах Тертуліана / А. О. Шинкаренко. - С. 231-232
  Магльована В. П.  Критика теорії врожденних ідей в філософії Дж. Локка / В. П. Магльована, А. С. Малишева. - С. 233-235
  Малишева А. С.  Інформаційна революція в контексті проблематики реальності / А. С. Малишева. - С. 236-237

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): історія всесвітня -- історія України -- філософські науки

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих науковців в галузі філософії та історії за напрямами: всесвітня історія, історія України, філософія.

 
145 87
Ф57

        Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів [Текст] : Всеукраїнська наук.-теорет. конф. (11 - 12 жовтня 2012 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. - 344 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Соціокультурна ситуація епохи як виклик для філософії / А. І. Кузьмінський. - С. 3-10
  Павлов В. Л.  Суспільство як динамічна система / В. Л. Павлов. - С. 11-16
  Дуйкін В. Р.  Консерватизм як предмет феноменологічного дослідження / В. Р. Дуйкін. - С. 16-19
  Павлов Ю. В.  Синенергетичні рефлексії соціально-історичного пізнання / Ю. В. Павлов. - С. 19-23
  Бабина Т. Г.  Менталітет як фактор збереження національної ідентичності в умовах сучасних соціокультурних викликів / Т. Г. Бабина. - С. 23-26
  Кожем'якіна О. М.  Генеалогія феномена довіри в історії філософії / О. М. Кожем'якіна. - С. 26-29
  Глушко Т. П.  Феномен духовної економіки у перспективі соціально-філософського дискурсу / Т. П. Глушко. - С. 29-32
  Дмитренко М. Й.  Корпоративна культура як феномен соціальної відповідальності / М. Й. Дмитренко. - С. 32-38
  Руденко І. І.  Парадигми і моделі соціального пізнання / І. І. Руденко. - С. 38-40
  Дзівідзінський В. Є.  Сучасні тенденції розвитку права в глобалізованому світі / В. Є. Дзівідзінський. - С. 41-44
  Кретов П. В.  Історія та символ : краєзнавчий контекст / П. В. Кретов. - С. 44-49
  Литвин Я. М.  Екзистенціональний вимір українського шістдесятництва / Я. М. Литвин. - С. 49-51
  Остапчук Г. О.  Історія як об'єкт філософської рефлексії в творчому спадку В. Липинського / Г. О. Остапчук. - С. 51-57
  Іванов Є. В.  Особливості соціального управління в американському суспільстві / Є. В. Іванов. - С. 57-61
  Шевченко З. В.  Експлікація символічного інтеракціонізму Джорджа Міда у проекції на гендерну проблематику / З. В. Шевченко. - С. 62-64
  Кучера І. В.  Особливості трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства / І. В. Кучера. - С. 64-67
  Назаренко М. С.  Взгляд на прошлое как "кризисная панацея" / М. С. Назаренко. - С. 67-70
  Видриган М. В.  Соціально-історичні передумови тріумфу свободи у стародавніх еллінів / М. В. Видриган. - С. 71-75
  Колісник М. І.  Відчуження та його трансформація протягом ХІХ - ХХ століть / М. І. Колісник. - С. 76-78
  Беля В. В.  Формування дискурсів модернізації та антитрадиціоналізму в класичній українській соціально-філософській думці / В. В. Беля. - С. 78-80
  Ленард-Криськів І. В.  Кастократичний принцип створення української спільноти як передумова формування закритого суспільства / І. В. Ленард-Криськів. - С. 81-83
  Дубина О. О.  Мішель Фуко: технологія влади / О. О. Дубина. - С. 84-88
  Павлишин Л. Г.  Проблема існування людини у світі / Л. Г. Павлишин. - С. 89-93
  Скрицька Н. В.  Філософський смисл проблеми буття / Н. В. Скрицька. - С. 93-95
  Дондюк А. М.  Антропологічні та трансцендентальні виміри сучасних досліджень : редукційне та річ у феноменологічному знанні / А. М. Дондюк. - С. 96-100
  Зайцева С. Л.  Онтологічний зміст мови у герменевтичному досвіді людини (Г.-Г. Гадамер) / С. Л. Зайцева. - С. 100-105
  Дроздова Т. О.  Нейтральний монізм, психофізична проблема, суб'єктивність / Т. О. Дроздова. - С. 105-108
  Мозгова Т. А.  Особливості філософських вимірів буття людини в японському екзистенціоналізмі Кіотської школи / Т. А. Мозгова. - С. 108-110
  Целік Т. В.  Техногенність як виклик буттю сучасної людини : філософська оцінка / Т. В. Целік. - С. 110-114
  Мороз О. В.  Концепт гуманізму в релігійно-філософських поглядах церковних діячів Волині початку ХХ століття / О. В. Мороз. - С. 114-116
  Захаріна М. І.  До питання духовної цілісності особистості в християнській антропології В. В. Зеньківського / М. І. Захаріна. - С. 116-121
  Козак Б. В.  Мислення як горизонт / Б. В. Козак. - С. 121-123
  Гаєвська С. Р.  Символічна природа людини в філософії Е. Кассірера / С. Р. Гаєвська. - С. 123-126
  Вертель А. В.  Сознание в психоанализе Ж. Лакана / А. В. Вертель. - С. 126-129
  Гушпит-Титаренко Г. К.  Екзестенціальне неогегельянство В. І. Шинкарука / Г. К. Гушпит-Титаренко. - С. 129-131
  Борцюх В. В.  Проблема самореалізації особистості в трудовій сфері / В. В. Борцюх. - С. 132-134
  Процишин В. М.  Моральна суб'єктивація людини як проблема теоретичної та прикладної етики / В. М. Процишин. - С. 135-137
  Рассудіна К. С.  Розуміння людської особи і його наслідки в медицині / К. С. Рассудіна. - С. 138-140
  Сокуренко Е. В.  Анализ языка в британской аналитической философии (на примере работ Дж. Э. Мура и А. Дж. Айера) / Е. В. Сокуренко. - С. 141-145
  Залужна А. Є.  Моральна проблематика в контексті парадигмальних трансформацій нової онтології / А. Є. Залужна. - С. 146-148
  Хавроненко В. Д.  Етико-практична спрямованість китайської філософії / В. Д. Хавроненко. - С. 149-151
  Турчин М. Я.  Релігійно-моральні аспекти у творчості Сократа / М. Я. Турчин. - С. 151-153
  Северенчук Б. М.  Розумність як головна предикація задуму творіння світу / Б. М. Северенчук. - С. 153-158
  Фокшей Д. Л.  Мовні помилки як аспект міжособистісної комунікації / Д. Л. Фокшей. - С. 158-163
  Северенчук А. М.  Мова як базовий принцип формування суспільства (на матеріалі Едварда Сепіра) / А. М. Северенчук. - С. 163-166
  Марченко О. В.  Метаморфози духу в умовах суспільних трансформацій / О. В. Марченко. - С. 167-172
  Бойко О. П.  Поняття духовності та духовно-моральний розвиток особистості у сучасному світі / О. П. Бойко. - С. 173-175
  Соломаха І. Г.  Релігійна віра : духовний вимір / І. Г. Соломаха. - С. 175-177
  Білецька Б. Г.  Символ як домінанта релігійної ідентичності / Б. Г. Білецька. - С. 177-180
  Ємельяненко Г. Д.  Теологія і проблеми формування духовно-моральних засад сучасної особистості / Г. Д. Ємельяненко. - С. 180-182
  Коваленко В. І.  Христоцентризм - інтегральний принцип євангельського протестантизму / В. І. Коваленко. - С. 183-185
  Кондратьєва І. В.  Духовний спадок Коптської церкви / І. В. Кондратьєва. - С. 186-191
  Полуянов В. П.  Теоретико-методологические основы современного религиоведения / В. П. Полуянов. - С. 191-194
  Сокот Т. М.  Духовно-релігійні орієнтири сучасного православного чернецтва / Т. М. Сокот. - С. 195-198
  Хілько Є. В.  Православна схизма в умовах сучасного глобалізованого суспільства / Є. В. Хілько. - С. 199-201
  Співак В. В.  Бачення Антонієм Радивиловським проблеми багатства та бідності у дискурсі морального богослов'я Сходу та Заходу / В. В. Співак. - С. 201-203
  Пашковський О. С.  Особливості функціонування антикультових організацій в Україні / О. С. Пашковський. - С. 203-207
  Кондратьєва В. І.  Релігієзнавчий аспект феномену молитви / В. І. Кондратьєва. - С. 208-211
  Богдановський І. В.  Шляхи розвитку вітчизняної нетрадиційної релігійності / І. В. Богдановський. - С. 211-213
  Мудраков В. В.  "Релігійна ідіосинкразія" Ф. Ніцше як альтернатива традиційній релігійності : соціально-значущий контекст / В. В. Мудраков. - С. 214-218
  Данилюк О. Я.  Латинські чернечі ордени та згромадження в Україні : минуле і сьогодення / О. Я. Данилюк. - С. 219-222
  Сошніков А. О.  Проблеми досліджень історії національної філософської думки в Україні / А. О. Сошніков. - С. 222-225
  Мєднікова Г. С.  Методологія дослідження проблем культури в парадигмі Cultural Studies / Г. С. Мєднікова. - С. 226-228
  Братко К. В.  Визначення онтологічного статусу феномену культури і філософії Романа Інгардена / К. В. Братко. - С. 229-231
  Пушонкова О. А.  Перформенс як культурна практика / О. А. Пушонкова. - С. 232-236
  Голубенко О. В.  Відхилення, повторення та дигресивне творення нового / О. В. Голубенко. - С. 236-241
  Пуліна В. І.  Українська естетика ХІХ століття / В. І. Пуліна. - С. 241-244
  Капічіна О. О.  Семіозисне мислення як універсальний спосіб розуміння сучасного музичного мистецтва / О. О. Капічіна. - С. 244-249
  Доній Н. Є.  Концепції масової культури в українському філософсько-естетичному дискурсі / Н. Є. Доній. - С. 249-253
  Астапова-Вязьміна О. І.  Іконічність і/або індексальність як вихідні характеристики живописного твору / О. І. Астапова-Вязьміна. - С. 254-256
  Бедрань А. А.  Эстетика и философия искусства в постмодернистскую эпоху / А. А. Бедрань. - С. 256-259
  Враницька В. В.  Співвідношення естетики і мистецтва в добу постмодернізму / В. В. Враницька. - С. 259-263
  Колотова О. О.  Метаморфози ідеї "дзеркала" в естетиці доби постмодернізму / О. О. Колотова. - С. 264-266
  Царенок А. В.  Візантійські джерела естетичної думки Київської Русі / А. В. Царенок. - С. 266-270
  Корчовий П. О.  Творча здатність та зміна бачення образу у мистецтві / П. О. Корчовий. - С. 270-273
  Мах Я. А.  Платонізм та філософська концепція Ф. В. Шеллінга : наступність і протиріччя / Я. А. Мах. - С. 273-276
  Мозгова Н. Г.  Епістемологічні особливості логіки як формальної науки / Н. Г. Мозгова. - С. 277-281
  Тур М. Г.  Системна раціональність в контексті постнекласичної моделі наукової раціональності / М. Г. Тур. - С. 282-286
  Комісар Л. П.  Гіпертекст як проекція нелінійності дискурсивних практик сучасності / Л. П. Комісар. - С. 286-291
  Годзь Н. Б.  Питання розуміння потреби інтерпретації екології та футурології у контексті тлумачення проблеми постлюдини та "постдовкілля" / Н. Б. Годзь. - С. 291-295
  Мирутенко Л. Г.  Становлення предмета етики науки / Л. Г. Мирутенко. - С. 295-298
  Паламарчук Є. В.  Передумови трансдисциплінарності / Є. В. Паламарчук. - С. 298-301
  Сарнавська О. В.  Філософський огляд стану сучасної науки / О. В. Сарнавська. - С. 301-305
  Шерстюк Н. В.  Ідентифікація поняття "дискурс" : теорії та класифікації / Н. В. Шерстюк. - С. 305-309
  Довгань О. С.  Маніфестація феномену тривалості у філософській концепції часу Г. В. ляйбніця / О. С. Довгань. - С. 310-312
  Найдьонов О. Г.  Аналогове мислення в сучасній когнітології й інформаційна цивілізація / О. Г. Найдьонов. - С. 312-315
  Горбатюк Т. В.  Глобалізаційні процеси науки ХХІ ст. : грід-технології / Т. В. Горбатюк. - С. 315-319
  Гейко С. М.  Освітній простір як соціальне явище / С. М. Гейко. - С. 319-323
  Радзюн О. В.  Філософський контекст освіти епохи постмодерну / О. В. Радзюн. - С. 323-327
  Повзло О. М.  Философские аспекты современных технологий образования / О. М. Повзло. - С. 328-330
  Пьянзин С. Д.  К вопросу о роли социально-философской теории в системе вузовского образования / С. Д. Пьянзин. - С. 331-333
  Каюк Т. В.  Соціальні тенденції розвитку вітчизняного освітнього простору / Т. В. Каюк. - С. 333-337

 
146 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Текст] : матеріали Міжнарод. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка, м. Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р. Т. 1. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 1160 с.

Зміст:
  Денисюк І.  Новаторство Франка-прозаїка / І. Денисюк. - С. 7-21
  Жулинський М.  Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ / М. Жулинський. - С. 21-39
  Козак С.  Історіософський концептуалізм Івана Франка / С. Козак. - С. 39-45
  Рудницький Л.  Іван Франко й Андрей Шептицький: до історії взаємопізнання двох велетнів духа / Л. Рудницький. - С. 54-66
  Возняк С.  Людина і нація як парадигмальна основа світогляду Івана Франка / С. Возняк. - С. 73-79
  Микитчук Н.  Політичний ідеал Івана Франка - соборна українська держава / Н. Микитчук. - С. 86-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванишин П.  Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації) / П. Іванишин. - С. 96-104
  Іванишин М.  Осмислення української національної ідентичності у творах Івана Франка / М. Іванишин. - С. 104-112
  Макарчук С.  Націотворча роль етнологічних знань у баченні Івана Франка / С. Макарчук. - С. 112-120
  Мельник В.  Ідеї раціонального та ірраціонального у творчості Івана Франка: асимптони єднання / В. Мельник. - С. 120-127
  Злупко С.  Науково-світоглядна цілісність творчості Івана Франка і франкознавство / С. Злупко. - С. 127-132
  Наконечний А.  Іван Франко: від громадівського соціалізму та федералізму до ідеї державної самостійності / А. Наконечний. - С. 132-142
  Яртись А.  Проблеми державотворення у науково-теоретичній спадщині Івана Франка / А. Яртись. - С. 143-150
  Косик В.  Про політичні погляди Івана Франка / В. Косик. - С. 151-161
  Бунчук О.  Погляди Івана Франка на походження держави і права (герменевтичний та компаративістський аспекти) / О. Бунчук. - С. 161-176
  Карась А.  Проблема влади і проект "іншого світу" у поглядах Івана Франка / А. Карась. - С. 176-183
  Якубовська М.  Проблема формування громадянського суспільства у творчості Івана Франка (на прикладі роману "Перехресні стежки") / М. Якубовська. - С. 184-194
  Горбач Н.  Філософські переконання Івана Франка / Н. Горбач. - С. 208-214
  Мовчан В.  Діяльне добро - етичний вимір творчості Івана Франка / В. Мовчан. - С. 214-222
  Прісовський Є.  Іван Франко про любов, честь, роботу як моральні основи людського буття / Є. Прісовський. - С. 222-229
  Павко А.  Феномен Івана Франка / А. Павко. - С. 229-234
  манько А.  Формування естетичних поглядів Івана Франка / А. манько. - С. 234-245
  Ткачук О.  Іван Франко і Луцій Анней Сенека: стоїцизм у художній філософії Франка / О. Ткачук. - С. 246-254
  Вертій О.  Вчення Івана Франка про національну літературу і формування основоположних підстав сучасного українського літературознавства / О. Вертій. - С. 255-266
  Гром'як Р.  феноменологія естетики Івана Франка / Р. Гром'як. - С. 266-273
  Голод Р.  Позитивізм як світоглядно-філософське підгрунтя творчого методу Івана Франка / Р. Голод. - С. 274-285
  Гнатюк М.  Еволюція наукової методології Івана Франка-літературознавця / М. Гнатюк. - С. 285-295
  Салига Т.  "Ні, я не кинув каменярський молот" / Т. Салига. - С. 295-313
  Кир'янчук Б.  Герменевтичні основи поетики Івана Франка (на матеріалі творів "Смерть Каїна" та "Іван Вишенський") / Б. Кир'янчук. - С. 314-323
  Ільницький Д.  Іван Франко і Богдан-Ігор Антонич: проблема психології художньої творчості / Д. Ільницький. - С. 323-328
  Михайлин І.  Категорії дедукції та індукції в естетиці Івана Франка / І. Михайлин. - С. 328-334
  Каневська Л.  "Homo nobilis": обриси психологічного портрета Івана Франка у дзеркалі мемуаристики / Л. Каневська. - С. 342-349
  Поліщук Я.  Франкова рефлексія mimesis / Я. Поліщук. - С. 349-359
  Михида С.  Іван Франко: психопоетикальна характеристика / С. Михида. - С. 360-368
  Лещишин З.  Наративні експерименти Івана Франка: причинок до історії й теорії потоку свідомості / З. Лещишин. - С. 368-376
  Соболь В.  Іван Франко - дослідник давньої української літератури / В. Соболь. - С. 376-385
  Бичкова Т.  Іван Франко - дослідник західноукраїнських рукописних апокрифічних збірників XVII-XVIII ст. / Т. Бичкова. - С. 391-400
  Трофимчук М.  Неолатиністична проблематика у працях Івана Франка / М. Трофимчук. - С. 400-409
  Тарнашинська Л.  До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні / Л. Тарнашинська. - С. 409-421
  Шляхова Н.  Автор і читач в естетиці Олександра Потебні та Івана Франка / Н. Шляхова. - С. 421-428
  Мацяк О.  Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті теорії синтезу мистецтв / О. Мацяк. - С. 435-444
  Левчук Т.  Функціональність поетики Івана Франка / Т. Левчук. - С. 445-452
  Корнійчук В.  Естетична природа лірики Івана Франка: парадигми і модуси художності / В. Корнійчук. - С. 452-459
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 460-471
  Голомб Л.  Поезія Івана Франка циклу "В плен-ері" (збірка "Із днів журби") у світлі трактату "Із секретів поетичної творчості" / Л. Голомб. - С. 474-482
  Бандура Т.  Психологізм як стиржнева риса у відтворенні етноментальних рис українця (на матеріалі поезії збірки "Із днів журби") / Т. Бандура. - С. 482-493
  Гірняк М.  Образ автора у збірці Івана Франка "Semper tiro" / М. Гірняк. - С. 493-504
  Сьомочкіна О.  Орієнтальні строфи в поезії Івана Франка / О. Сьомочкіна. - С. 504-511
  Стрингалюк М.  Агіографічний компонент сюжетотворення в поемах Івана Франка / М. Стрингалюк. - С. 516-526
  Безхутрий Ю.  Мала проза Івана Франка 1900-х років у контексті художньої парадигми перехідної культурної епохи: модель світу і модель людини / Ю. Безхутрий. - С. 526-533
  Тхорук Р.  Франкова концепція драми як мистецького феномену: на перехресті читацького досвіду й творчості / Р. Тхорук. - С. 533-544
  Мороз Л.  Від античної класики до модернізму: з роздумів над поетикою Франкової драматургії / Л. Мороз. - С. 544-550
  Залеська-Онишкевич Л. М. Л.  Погляд Івана Франка як теоретика і практика на основі драматичної поеми "Сон Святослава" / Л. М. Л. Залеська-Онишкевич. - С. 551-556
  Хороб С.  Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга / С. Хороб. - С. 556-561
  Козир О.  Онейрологія Івана Франка: психоаналітична версія / О. Козир. - С. 562-571
  Погребенник В.  "Поеми про створення світу" Івана Франка та світоглядно-творча парадигма "матеріалізм contra ідеалізм" / В. Погребенник. - С. 572-586
  Хоменко Г.  Самовбивство як креативний код: Іван Франко та український модернізм 1920-х / Г. Хоменко. - С. 591-605. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубрицька М.  Поетика погляду в збірці Івана Франка "Зів'яле листя": рецепційно-естетична інтерпретація / М. Зубрицька. - С. 615-623
  Наєнко М.  "Зів'яле листя" як "Украдене щастя" / М. Наєнко. - С. 623-628
  Бондар Л.  Дві Франкові терцини: образ душі / Л. Бондар. - С. 628-636
  Скоць А.  Поетика пісні в художньому світі Івана Франка / А. Скоць. - С. 636-640
  Легка О.  Астральні образи в поезії Івана Франка / О. Легка. - С. 640-651
  Ткачук М.  Метафізична лірика Івана Франка / М. Ткачук. - С. 652-660
  Тихолоз Н.  "Той лісок - зразок ще первісного світа..." (Ліс у життєтворчості Івана Франка) / Н. Тихолоз. - С. 660-676
  Біленко Т.  Слово Біблії в ремінісценціях Івана Франка / Т. Біленко. - С. 676-683
  Захарчук В.  Печать Каїна: мотив перегринації та символіка тексту (на матеріалі поем Івана Франка "Смерть Каїна\" / Семюеля Кольріджа "Поема про старого мореплавця" та "Поневіряння Каїна")\". - С. В. Захарчук. - 684-692,
  Левченко Н.  Авторська інтерпретація образу Каїна у поемі Івана Франка "Смерть Каїна" / Н. Левченко. - С. 692-700
  Клим'юк Ю.  Філософська основа конфлікту поеми Івана Франка "Мойсей" / Ю. Клим'юк. - С. 709-720
  Легкий М.  Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) / М. Легкий. - С. 725-734
  Сеник Л.  Проблема "свого" і "чужого" у прозі Івана Франка / Л. Сеник. - С. 735-741
  Горнятко-Шумилович А.  Синтез барокового, готичного й романтичного у "Петріях і Добощуках" Івана Франка / А. Горнятко-Шумилович. - С. 741-753
  Крохмальний Р.  "Дух таємничий, незнаний, а сильний..." (конгерентність світів у повісті Івана Франка "Петрії й Довбщуки") / Р. Крохмальний. - С. 753-765
  Сабат Г.  Експансієтивні казки Івана Франка / Г. Сабат. - С. 765-776
  Боярська Л.  "Сойчине крило" Івана Франка: інтеграція новітніх європейських літературних пошуків / Л. Боярська. - С. 776-786
  Баб'як А.-М.  Форми оповіді та прийоми характеротворення (психологічної характеристики персонажів) у новелі "Сойчине крило" Івана Франка / А. -М. Баб'як. - С. 786-792
  Печарський А.  Синдром любові і відчуженості в оповіданні Івана Франка "Сойчине крило" / А. Печарський. - С. 792-796
  Крупка М.  Світ жінки у прозі Івана Франка / М. Крупка. - С. 796-805
  Криса Б.  Середньовічні візії Івана Франка / Б. Криса. - С. 810-814
  Гузар З.  Германітивні образи та їх розвиток у творах Івана Франка / З. Гузар. - С. 814-825
  Швець А.  "Цвіт - се кокетерія ростини..." (флористичні образи у творчості Івана Франка) / А. Швець. - С. 825-832
  Челецька М.  "З богині женщину зроблю, людину..." (жіночі образи - "двійники у поезії та прозі Івана Франка) / М. Челецька. - С. 832-845
  Тихолоз Б.  "Zwei seelen leben, ach, in meiner brust" (міфологема дводушництва у життєтворчості Івана Франка) / Б. Тихолоз. - С. 845-858
  Головань Т.  "Поема про створення світу" Івана Франка в контексті біблійної критики / Т. Головань. - С. 858-864
  Вольдан А.  "Бориславський цикл" Івана Франка в контексті польської літератури / А. Вольдан. - С. 872-880
  Кирчів Р.  Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (теоретико-методологічні аспекти) / Р. Кирчів. - С. 881-899
  Давидюк В.  Фольклористичні методи Івана Франка / В. Давидюк. - С. 899-911
  Гарасим Я.  "Студії над українськими народними піснями" Івана Франка: методологічний аспект / Я. Гарасим. - С. 911-916
  Сокіл Г.  Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка / Г. Сокіл. - С. 922-929
  Пилипчук С.  Пареміологічна концепція Івана Франка / С. Пилипчук. - С. 929-936
  Івашків В.  Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка / В. Івашків. - С. 936-945
  Мушинка М.  Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком / М. Мушинка. - С. 945-953
  Сокіл В.  Фольклорна проза у науковому доробку Івана Франка / В. Сокіл. - С. 954-959
  Остапик І.  Студія "Жіноча неволя в руських піснях народних" Івана Франка та її контекст / І. Остапик, Г. Василькевич. - С. 960-966
  Шемберко Т.  Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Т. Шемберко. - С. 967-974
  Коваль Г.  Колядки і щедрівки у фольклористичній спадщині Івана Франка / Г. Коваль. - С. 975-980
  Марків Р.  Фольклоризм повісті Івана Франка "Великий шум" / Р. Марків. - С. 997-1002
  Хороб М.  Фольклорно-міфологічний концепт новели Івана Франка "Мавка" / М. Хороб. - С. 1002-1009
  Зорівчак Р.  Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак. - С. 1010-1025
  Теплий І.  Перекладознавча проблематика Івана Франка (на матеріалі науково-критичних праць та листів) / І. Теплий. - С. 1025-1046
  Ляхова Ж.  Іван Франко - перекладач і дослідник санскритської збірки шастрів "Панчатантра" / Ж. Ляхова. - С. 1046-1056
  Сергєєва Н.  Сонети Вільяма Шекспіра у перекладі Івана Франка / Н. Сергєєва. - С. 1056-1060
  Дзера О.  Іван Франко - перекладач творів Дж. Г. Байрона / О. Дзера. - С. 1060-1070
  Бак Н.  Образно-метафорична система поеми "Queen Mab" Персі Біші Шеллі та особливості її відтворення в перекладі Івана Франка / Н. Бак. - С. 1070-1083
  Зимомря М.  Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка / М. Зимомря. - С. 1083-1091
  Маленька Т.  Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепціїї перської класичної поезії / Т. Маленька. - С. 1091-1097
  Лучук О.  "Пролог" до поеми Івана Франка "Мойсей" у різночасових перекладах англійською мовою (історико-літературний контекст) / О. Лучук. - С. 1103-1109
  Грабовецька О.  Повість Івана Франка "Захар Беркут" у перекладі англійською мовою / О. Грабовецька. - С. 1109-1117
  Науменко Н.  Російські переклади поезії Івана Франка "Земле, моя всеплодющая мати...": нове прочитання / Н. Науменко. - С. 1117-1126
  Косів Г.  Франків "Пролог" до поеми "Мойсей" у різночасових перекладах Віри Річ / Г. Косів. - С. 1126-1136
  Савчин В.  Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка / В. Савчин. - С. 1137-1144
  Шмігер Т.  Перекладознавчі ідеї Івана Франка у працях українських дослідників XX сторіччя / Т. Шмігер. - С. 1144-1153. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): світогляд Франка -- естетика Франка -- поетика Франка -- творчий метод Франка -- проза Франка -- поезія Франка -- Франко і

Анотація:   Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конгресі "Іван Франко: дух, наука,думка, воля", присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.