Результати пошуку:

На запит «методика викладання фізичної культури» знайдено записів: 49.


Бібліографічний опис Вибрати
1 74.267.5я73-1
А80

Ареф'єв, В.Г.

        Методика викладання фізичної культури в школі [Текст] : навч. посіб. / В.Г. Ареф'єв ; М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти. - К. : 1995. - 134 с.

Рубрики: Методика навчання фізичної культури

Ключові слова (ненормовані): фізкультура в школі

 
2 75.715,1кр
С17

Самоха, А. Р.

        Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичної культури зі спортивної боротьби та методики викладання / А. Р. Самоха ; рец.: В. П. Іващенко, Л. І. Чипиленко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 68 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Борьба

Ключові слова (ненормовані): технічна підготовка борців -- тактика спортивної боротьби

 
3 75.711 я73-1кр
А86

Артюшенко, О. Ф.

        Легка атлетика. Теорія і методика викладання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Артюшенко ; рец. : Л. В. Волков, С. М. Канішевський, А. І. Стеценко. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 631 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Легка атлетика

Ключові слова (ненормовані): легкоатлетичні вправи -- історія легкої атлетики -- легка атлетика в Україні -- техніка легкоатлетичних вправ -- види легкої атлетики

Анотація:   Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів факультетів фізичної культури педагогічних інститутів та університетів, а також для широкого кола спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту.

 
4 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді [Текст] : VI Всеукраїнська студ. наук. конф., (Черкаси, 18-19 травня 2004 р.) / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 470 с.

Зміст:
  Методологія та культурологія. - С. 3-37
  Педагогіка і конкретні методики. - С. 38-54
  Проблеми практичної психології. - С. 55-105
  Проблеми загальної психології. - С. 106-113
  Всесвітня історія. - С. 114-139
  Історія України. - С. 140-166
  Правознавство. - С. 167-174
  Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - С. 175-194
  Українська література. - С. 195-199
  Українське мовознавство. - С. 200-218
  Методика викладання мови і культура мовлення. - С. 219-230
  Журналістика та видавнича справа. - С. 231-237
  Зарубіжна література. - С. 238-248
  Загальне та російське мовознавство. - С. 249-253
  Англійська мова. - С. 254-279
  Німецька мова. - С. 280-294
  Біохімія. - С. 295-305
  Зоологія. - С. 306-316
  Ботаніка. - С. 317-328
  Фізіологія. - С. 329-343
  Загальна та неорганічна хімія. - С. 344-366
  Органічна хімія. - С. 367-373
  Фізика. - С. 374-404
  Математика. - С. 405-413
  Комп'ютерні технології. - С. 414-427
  Економіка, комерція та підприємництво. - С. 428-469

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота студента

Ключові слова (ненормовані): наукові дослідження студентів -- дослідницька робота студентів

 
5 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 Педагогіка. Психологія. Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Переяслав-Хмельницький : Видавництво ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2011. - 513 с.

Зміст:
  Андрушкевич Ф.  Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід / Ф. Андрушкевич. - С. 3-8
  Аннєнкова І.  Управління якістю освіти у ВНЗ / І. Аннєнкова. - С. 9-13
  Артюшенко А.  Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи рухових навичок як складової особистісної мобільності / А. Артюшенко. - С. 14-18
  Багно Ю.  Структурно-компонентний аналіз педагогічної діяльності вчителя / Ю. Багно. - С. 19-22
  Бідюк І.  Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні / І. Бідюк. - С. 23-26
  Білоусько Л.  Алгоритм використання матеріалізованих засобів наочності в навчанні елементів математики старших дошкільників / Л. Білоусько. - С. 27-32
  Бєлєнка Г.  Інтерактивні методи в сучасній педагогічній науці / Г. Бєлєнка, О. Тарасова. - С. 33-38
  Брехунець А.  Визначення структури та особливостей розвитку технічних здібностей учнів основної школи / А. Брехунець. - С. 39-42
  Васенко В.  Історико-педагогічні реалії графічної освіти учнівської молоді в умовах інформаційного суспільства / В. Васенко, В. Васенко. - С. 43-47
  Васенко В.  Удосконалення графічної грамоти молодших школярів у пізнавальній діяльності на уроках трудового навчання / В. Васенко. - С. 48-52
  Волков В.  Концептуальні основи навчально-виховного процесу розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки / В. Волков. - С. 53-57
  Горовенко О.  Самопрезентація як засіб підвищення професіоналізму вчителя / О. Горовенко. - С. 58-62
  Доброскок І.  Постать Івана Семеновича Орлая у процесі становлення та розвитку університетської освіти в Україні / І. Доброскок. - С. 63-68
  Довбня Л.  Педагогічні засади історичних чергувань приголосних г, к, х // ж, ч, ш // з, ц, с у процесі підготовки філолога-україніста / Л. Довбня, Т. Товкайло. - С. 69-72
  Довбня П.  Засоби формування інформаційної культури педагога-математика: можливості та прроблеми застосування / П. Довбня. - С. 73-77
  Дробот Н.  Ділова гра як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів іноземних мов / Н. Дробот, М. Шемуда. - С. 78-80
  Дуплійчук О.  Технологія колажування як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога / О. Дуплійчук. - С. 81-85
  Єршова О.  Проблеми збереження національної ідентичності й освітянських цінностей у процесі європеїзації та глобалізації України / О. Єршова, Т. Бабина. - С. 86-91
  Живицький В.  Виховання професійно-творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в мистецькому освітньому просторі / В. Живицький. - С. 92-96
  Іващенко А.  Студентське самоврядування в ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" / А. Іващенко. - С. 97-101
  Кебкало Т.  Викладання медико-біологічних дисциплін у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи / Т. Кебкало, О. Палієнко, Т. Єрічева. - С. 102-106
  Коваленко О.  Погляди А. Г. Готалова-Готліба на розвиток системи народної освіти в Україні (1920-1924 рр.) / О. Коваленко. - С. 107-111
  Ковальова Н.  Основні принципи інноваційної педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі / Н. Ковальова. - С. 112-115
  Кожевнікова Л.  Деякі методичні принципи розвитку вокального інтонування на фортепіано в майбутніх учителів музики / Л. Кожевнікова
  Козлова В.  Упровадження здоров'язберігальних технологій у процес фізичного виховання студентів / В. Козлова. - С. 119-123
  Коцур Н.  Здоров'я зберігальні технології у процесі підготовки майбутніх учителів / Н. Коцур. - С. 124-128
  Красюк Л.  Використання ефективних засобів на уроках культури в процесі розвитку витривалості молодших школярів / Л. Красюк. - С. 129-132
  Куйбіда В.  Використання народних анатомо-фізіологічних термінів у підготовці біологів / В. Куйбіда, В. Лопатинська. - С. 133-137
  Лаун С.  Особливості розвитку ініціативності особистості майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки / С. Лаун. - С. 138-141
  Лебедєва А.  Позаурочна музично-творча діяльність як засіб формування естетичного ставлення школярів до дійсності / А. Лебедєва. - С. 142-146
  Левченко І.  Управління підготовкою фахівців у ВНЗ у світлі концепції Болонського процесу / І. Левченко. - С. 147-151
  Лохвицька Л.  Організація безпечного середовища як запоруки розвитку дітей дошкільного віку / Л. Лохвицька. - С. 152-155
  Луців С.  З історії становлення шкільного театру у світі / С. Луців. - С. 156-160
  Люріна Т.  Організаційно-педагогічні основи адаптивної системи навчання молодших школярів: аспект особистісно орієнтованого підходу / Т. Люріна. - С. 161-164
  Ляшко Л.  Формування патріотичних якостей у молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. Ляшко, М. Ляшко. - С. 165-167
  Мазоха Д.  Актуальність професійної підготовки педагога у світлі положень Болонської декларації / Д. Мазоха, Т. Рожко. - С. 168-172
  Макаренко В.  Теоретичні основи формування морально-етичних цінностей у школярів 1-4 класів засобами українського народознавства / В. Макаренко, В. Стеценко. - С. 173-177
  Молодиченко В.  Основні напрями підготовки майбутніх педагогів до краєзнавчої освіти молодших школярів / В. Молодиченко. - С. 178-181
  Мулик І.  Розповідання як засіб розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку / І. Мулик. - С. 182-186
  Невмержицький О.  Виховання студентів ВНЗ в сенсі педагогічної антропології / О. Невмержицький. - С. 187-192
  Нікітчина С.  Соціально-психологічні проблеми професійного здоров'я сучасного студентства / С. Нікітчина. - С. 193-198
  Оніпко В.  Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації дослідницьких проектів / В. Оніпко. - С. 199-205
  Онищенко Н.  Особливості підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Онищенко. - С. 206-209
  Панченко В.  Професійна підготовка майбутніх учителів до розвитку творчої активності молодших школярів на уроках математики / В. Панченко. - С. 210-213
  Петровська К.  Мотиви участі молоді в неформальних групах та об'єднаннях / К. Петровська. - С. 214-217
  Півень О.  Розвиток проблемного навчання в професійній та середній освіті США та Канади / О. Півень. - С. 218-221
  Підборський Ю.  Ігрові технології в навчанні / Ю. Підборський, Л. Ткаченко. - С. 222-226
  Постова С.  Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки вчителів до педагогічного спілкування / С. Постова. - С. 227-233
  Почиваліна Г.  Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності громадянського виховання / Г. Почиваліна. - С. 234-236
  Почтовюк С.  Проблеми формування критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики / С. Почтовюк. - С. 237-240
  Рідей Н.  Європейська асоціація университетів наук про життя та фонд екологічної освіти Європи - сприяння розвитку / Н. Рідей. - С. 241-245
  Різник Л.  Соціально-педагогічний захист дитинства у структурі соціалізації особистості / Л. Різник. - С. 246-249
  Сайковська В.  С. М. Реформатський - основоположик хімічної освіти / В. Сайковська. - С. 250-253
  Сембрат А.  Історичний аспект розвитку вмінь педагогічного спілкування майбутнього вчителя / А. Сембрат. - С. 254-258
  Сергійчук О.  Професійна компетентність учителя як умова розвитку сучасної національної школи / О. Сергійчук. - С. 259-263
  Ситніков О.  Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників / О. Ситніков. - С. 264-269
  Симоненко О.  Сутність та структура інноваційного потенціалу педагога / О. Симоненко. - С. 270-273
  Теренко О.  Змістові характеристики навчання в жіночих вищих освітніх інституціях США / О. Теренко. - С. 274-277
  Тонконог Н.  Моделювання професійної діяльності сучасного вчителя / Н. Тонконог. - С. 278-282
  Усик О.  Структура і зміст соціокультурної компетентності як складової пофесійної компетентності майбутнього педагога-філолога / О. Усик. - С. 283-287
  Філоненко О.  Підсумковий етап літньої виховної практики студентів університету в дитячих оздоровчих таборах / О. Філоненко. - С. 288-292
  Федорчук А.  структурно-функціональна модель підготовки вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю / А. Федорчук. - С. 293-296
  Царук В.  Процес формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів / В. Царук. - С. 297-301
  Черньонков Я.  Проблема індивідуалізації підготовки вчителів іноземних мов під час педагогічних практик / Я. Черньонков. - С. 302-306
  Черниш Н.  Компетентнісний підхід до вивчення лірики в основній школі (мета, принципи) / Н. Черниш. - С. 307-310
  Шаповал Л.  Підсумковий контроль з методики викладання біології в контексті КМСОНП / Л. Шаповал. - С. 311-314
  Шапран О.  Наукові підходи до педагогічного моделювання інноваційної підготовки майбутнього вчителя / О. Шапран. - С. 315-318
  Шапран Ю.  Формування методології інноваційного освітнього простору у вищій школі / Ю. Шапран. - С. 319-322
  Шевчук Л.  Засоби та методи навчання прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Л. Шевчук. - С. 323-327
  Шолом Г.  Особливості формування критичного мислення в учнів на уроках інформатики / Г. Шолом. - С. 328-336
  Янц Н.  Роль проблемного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя / Н. Янц. - С. 337-341
  Анікєєва Т.  Особливості соціально-психологічної допомоги сім'ям дітей з аутизмом / Т. Анікєєва, Т. Кириченко. - С. 342-345
  Бочаріна Н.  Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога / Н. Бочаріна. - С. 346-350
  Василькевич Я.  Моделювання процесу дослідження в навчанні: порівняльний аналіз структур наукового дослідження і педагогічного процесу / Я. Василькевич. - С. 351-355
  Волошина В.  Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійної діяльності / В. Волошина. - С. 356-360
  Герасіна С.  Теоретичні засади розвитку ділової контактності студентської молоді у структурі психологічної готовності до професійної самореалізації / С. Герасіна. - С. 361-366
  Грейліх О.  Теоретичні аспекти проблеми емпатії в дітей молодшого шкільного віку / О. Грейліх, Л. Смашна. - С. 367-370
  Гуріна З.  Деякі аспекти дослідження емпатії в дітей дошкільного віку / З. Гуріна, Я. Кожевнікова. - С. 371-374
  Іщенко В.  Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах Болонського процесу / В. Іщенко. - С. 375-378
  Кікінеджі О.  Гендерна експертиза Державного стандарту початкової освіти / О. Кікінеджі. - С. 379-384
  Кириченко Т.  Механізми саморегуляції поведінки як психологічні умови формування особистості / Т. Кириченко. - С. 385-389
  Лила М.  Внесок психологів України - учасників Другої світової війни - у розбудову національної науки / М. Лила. - С. 390-394
  Федосєєва І.  Особливості співвідношення особистісних змінних підлітків із ментальною формою толерантності-інтолерантності / І. Федосєєва. - С. 395-400
  Ходан В.  Активна і пасивна саморегуляція як шлях до міцного здоров'я і розкриття космічної свідомості / В. Ходан. - С. 401-407
  Шапран В.  Види ініціативності та їх класифікація / В. Шапран. - С. 408-413
  Бойчук М.  Державна влада і громадянське суспільство в умовах становлення демократичного устрою / М. Бойчук. - С. 414-418
  Гаєвська О.  Деякі методологічні міркування щодо національних проектів розвитку України / О. Гаєвська. - С. 419-422
  Грица Ю.  Громадянське суспільство: сутність, генеза, особливості становлення в Україні / Ю. Грица. - С. 423-428
  Жижко Т.  Модель некласичного університету / Т. Жижко. - С. 429-434
  Зражевський С.  Особливості язичницьких компонентів у ментальному полі релігійної свідомості українського народу / С. Зражевський. - С. 435-438
  Кравченко О.  Уявлення про досконале в українській бароковій філософії / О. Кравченко. - С. 439-443
  Левченко Л.  Роль жінки в суспільстві (соціально-філософський аналіз) / Л. Левченко. - С. 444-448
  Малинка Ю.  Філософські аспекти виховання толерантної особистості / Ю. Малинка. - С. 449-454
  Панченко Л.  Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л. Панченко. - С. 455-459
  Покась В.  Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти / В. Покась. - С. 460-465
  Потужній О.  Пріоритетні напрями соціально-гуманітарної оцінки глобалізації / О. Потужній. - С. 466-470
  Рик С.  Специфіка виникнення і функціонування педагогічних міфів у суспільстві / С. Рик. - С. 471-476
  Рубан А.  Політико-культурологічні зв'язки і аспекти філософії освіти / А. Рубан. - С. 477-480
  Харьковщенко Ю.  Релігія в геополітичних проектах Кирило-мефодіївського Товариства / Ю. Харьковщенко. - С. 481-485
  Харченко Л.  Прояви політичної свідомості особистості в умовах сучасного українського суспільства / Л. Харченко. - С. 486-490
  Юхименко Н.  Філософія освіти діяльно-творчої особистості (діалектика соціальних потреб) / Н. Юхименко. - С. 491-495
  Коцур Д.  Кластеризація текстових документів з використанням апарату нейронних мереж / Д. Коцур. - С. 496-500

 
6 74
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : зб. наук. пр. : до 170-річного ювілею. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи Вип. 3 / М-во освіти і науки України. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 210 с.

Зміст:
  Вернидуб Р. М.  З впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : практичні кроки / Р. М. Вернидуб. - С. 3-17
  Биковська О. В.  Профільне навчання учнів в умовах позашкільного навчального закладу / О. В. Биковська. - С. 17-23
  Білий Л. Г.  Управління професійним вищим навчальним закладом в сучасних умовах : стан та проблеми вдосконалення / Л. Г. Білий. - С. 23-31
  Бабкова С. В.  Мала академія наук України як допрофесійно-орієнтований ступінь безперервної освіти учнівської молоді / С. В. Бабкова, Г. В. Синякевич. - С. 31-37
  Будняк Т. Г.  Особливості національного навчання і виховання молоді у творчій спадщині М. П. Драгоманова / Т. Г. Будняк. - С. 37-42
  Дмитроца О. С.  Роль екологічної освіти та екологічного виховання в становленні екологічної культури / О. С. Дмитроца. - С. 42-50
  Дябел Л. І.  Шляхи забезпечення соціально-педагогічних умов у процесі соціалізації студентів-першокурсників / Л. І. Дябел. - С. 50-58
  Іванова С. М.  Типологія комп'ютерно орієнтованих навчально-виховних середовищ та їх операційна придатність для формування елементів логічного мислення дошкільників / С. М. Іванова. - С. 58-63
  Касянова Г. В.  Факторні моделі інтелекту та можливості їх використання в методиці фізики / Г. В. Касянова. - С. 64-69
  Козир А. В.  Характеристика складових ознак професійної майстерності керівника шкільного хорового колективу / А. В. Козир. - С. 69-75
  Ковчина І. М.  Технологічні аспекти підготовки студентів педагогічного університету до соціально-правової діяльності / І. М. Ковчина. - С. 75-84
  Кутова Н. А.  Викладання жіночих і гендерних досліджень у вищій школі : теоретико-методологічні засади / Н. А. Кутова. - С. 85-93
  Левінець Н. В.  Аналіз стану готовності студентів до застосування народних традицій у фізичному вихованні дошкільників / Н. В. Левінець. - С. 93-96
  Левшенко Т. С.  До питання естетико-виховної спрямованості підготовки майбутнього вчителя музики / Т. С. Левшенко. - С. 97-100
  Лозовецька В. Т.  Особливості формування компетентності фахівця через відтворення реальних умов праці / В. Т. Лозовецька. - С. 100-105
  Лук'яненко Г. І.  Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування культури харчування учнів 5 - 9 класів / Г. І. Лук'яненко. - С. 105-110
  Лупійко Л. В.  Метод проблемного навчання у формуванні екологічної культури дошкільників / Л. В. Лупійко. - С. 110-113
  Люшук К.  Дослідження ролі інноваційних педагогічних технологій у зосвоєнні науково-природничих знань / К. Люшук. - С. 114-118
  Мізерна О. О.  Організація корекційної роботи з агресивними підлітками / О. О. Мізерна. - С. 118-120
  Нак М. М.  Історичний аналіз розвитку методів розв'язання алгебраїчних задач / М. М. Нак. - С. 120-124
  Непомняща Г. І.  Проблема формування математичних понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща. - С. 124-128
  Петренко С. А.  Творча діяльність педагога як важливий засіб формування у дошкільників основних рухових умінь і навичок / С. А. Петренко. - С. 128-132
  Постернак Н. О.  Сутність і значення рейтингової системи оцінки знань студентів / Н. О. Постернак. - С. 133-136
  Савченко Р. А.  Методичні рекомендації по проведенню лабораторних занять з курсу "Теоріїї і методики музичного виховання дітей" / Р. А. Савченко. - С. 136-140
  Сергієнко В. П.  Реалізація міжпредметних зв'язків фізики і математики в технічному вищому навчальному закладі / В. П. Сергієнко, Т. В. Скубій. - С. 140-144
  Семенов І. В.  Моделюючі педагогічні програмні засоби в підготовці вчителя трудового навчання / І. В. Семенов. - С. 144-148
  Сидорчук Л. А.  Мета і сутність виховання культури особистої безпеки / Л. А. Сидорчук. - С. 148-152
  Сергієва С. Л.  Роль дидактичних (сюжетно-рольових) ігор у вивченні іноземної мови в початковій школі / С. Л. Сергієва. - С. 152-156
  Слободянюк Т. Б.  Особливості організації навчальної роботи із застосуванням модульних завдань / Т. Б. Слободянюк. - С. 156-161
  Снігур О. М.  Засоби інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя / О. М. Снігур. - С. 161-165
  Тарара А. М.  Особливості підготовки студентів до конструювання технічних об'єктів і розвитку їх творчих здібностей / А. М. Тарара. - С. 165-169
  Тимошенко А. Л.  Роль соціальної реклами у формуванні ціннісної системи молоді / А. Л. Тимошенко. - С. 169-173
  Торопова І. В.  Значення особистої громадянської позиції педагога у вихованні молоді (на матеріалах творчої спадщини Ф. А. В. Дістервега) / І. В. Торопова. - С. 173-177
  Хижна О. П.  Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності в умовах педагогічного університету / О. П. Хижна. - С. 177-184
  Хомич І. М.  Формування первинних навичок хорового співу в дітей молодшого шкільного віку на уроках музики в загальноосвітніх школах / І. М. Хомич. - С. 184-188
  Шубка О. В.  Актуальність соціального захисту молоді в Україні на сучасному етапі / О. В. Шубка. - С. 188-194
  Юрженко В. В.  Які концепції повинні формувати зміст предмету "Трудове виховання" / В. В. Юрженко. - С. 194-199
  Яковець А. В.  Експериментальне обгрунтування ефективності підготовки майбутніх військових перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Яковець. - С. 199-206

 
7 74.584(4Укр)кр
В55

        Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири [Текст] : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф., 29-30 квітня 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 212 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Педагогічна майстерність викладача як чинник професійної підготовки майбутніх фахівців / А. І. Кузьмінський. - С. 3-4
  Лодатко Є. О.  Концептуальні засади моделювання в педагогіці / Є. О. Лодатко. - С. 5-7
  Семергей Н. В.  Сучасні моделі освіти в культурологічному дискурсі / Н. В. Семергей. - С. 7-9
  Петрова Н. М.  Модель педагогічної системи формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін / Н. М. Петрова. - С. 9-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янушевский В. Н.  Подготовка преподавателей филологических дисциплин в вузе на основе педагогического моделирования их профессионального развития / В. Н. Янушевский. - С. 11-13
  Гнезділова К. М.  Моделювання соціальної діяльності майбутнього фахівця у закладах вищої освіти / К. М. Гнезділова. - С. 13-15
  Хращевська О. О.  Моделювання професійної діяльності в курсі "Освітній дизайн" / О. О. Хращевська. - С. 15-16
  Дроздова І. П.  Моделі професійної підготовки студентів ВНЗ нефілологічного профілю у процесі формування особистості фахівця / І. П. Дроздова. - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чистякова Л. О.  Характеристика компонентів моделі готовності майбутніх вчителів трудового навчання до організації позаурочної художньо-трудової діяльності учнів / Л. О. Чистякова. - С. 18-19
  Чирчик С. В.  Перспективи математичного моделювання в дизайн-освіті / С. В. Чирчик. - С. 19-20
  Кірей К. О.  Компетентнісний підхід у системі підготовки майбутніх фахівців економічного профілю / К. О. Кірей. - С. 21-23
  Макодзей Л. І.  Сутність поняття "професійна компетентність" / Л. І. Макодзей. - С. 23-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гора В. А.  Комунікативна компетентність майбутніх керівників оперативно-ритуальної служби цивільного захисту / В. А. Гора. - С. 25-26
  Касярум К. В.  Комунікативна компетенція майбутнього викладача вищої школи / К. В. Касярум. - С. 26-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Супряга Т. В.  Самоосвітня компетентність - важлива умова дидактичної адаптації студентів першого курсу / Т. В. Супряга. - С. 27-30
  Буркова Л. В.  Методи формування професійних компетентностей у фахівців соціонімічних професій / Л. В. Буркова. - С. 30-32
  Гуріненко І. Ю.  Формування медіакомпетентності як готовності курсантів ВНЗ МНС України до масово-роз'яснювальної роботи / І. Ю. Гуріненко. - С. 32-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко О. М.  Структура валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів / О. М. Бондаренко. - С. 34-36
  Секрет І. В.  Психолого-педагогічні передумови формування іншомовної професійної компетентності у студентів вищих навчальних закладів / І. В. Секрет. - С. 36-38
  Омельченко Л. М.  Психологічний супровід інноваційної педагогічної діяльності / Л. М. Омельченко. - С. 38-40
  Лісіна Л. О.  Концепція підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій / Л. О. Лісіна, І. О. Склярова. - С. 40-42
  Опанасенко Н. І.  Технології навчання майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою / Н. І. Опанасенко. - С. 42-44
  Ярыгина Н. А.  Формирование профессиональной мобильности будущих специалистов экономического профиля средствами дипломного проектирования / Н. А. Ярыгина. - С. 44-48
  Степанюк К. І.  Особливості ефективного використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк. - С. 48-49
  Осадченко І. І.  Освітня значущість застосування ситуаційної методики навчання / І. І. Осадченко. - С. 49-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луценко Г. В.  Інформаційні портали як засіб підвищення ефективності наукової роботи студентів / Г. В. Луценко. - С. 52-53
  Пашивкіна К. В.  Інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів: проблеми й перспективи / К. В. Пашивкіна, М. Ю. Мартиненко. - С. 53-54
  Чорнойван О. М.  Сучасні інформаційні технології та методика у підготовці фахівців / О. М. Чорнойван, О. А. Романець. - С. 55-56
  Савенко Д.  Використання інформаційно-телекомунікаційний технологій при викладанні дисциплін природничо-математичного циклу у ВНЗ / Д. Савенко. - С. 57
  Творун О. В.  Аналіз поглядів на впровадження інформаційних технологій у навчанні студентів / О. В. Творун. - С. 58
  Чорна Р. В.  Особливості комп'ютерної підготовки майбутніх медичних працівників / Р. В. Чорна. - С. 58-59
  Байда О.  До питання актуальності підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання оздоровчих технологій у фізичному вихованні школярів / О. Байда. - С. 59-61
  Бобрик О. Б.  Реалізація педагогічної майстерності через впровадження освітніх інновацій / О. Б. Бобрик. - С. 61-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчан Л. В.  Вища освіта в Австралії та варіанти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра / Л. В. Мовчан. - С. 63-64
  Біда О. А.  Активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: психолого-педагогічні основи / О. А. Біда, О. П. Савченко. - С. 65-66
  Закордонець Н. І.  Роль і місце іноземної мови у процесі формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери туризму / Н. І. Закордонець. - С. 66-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Н. М.  Особливості підготовки вчителів іноземних мов початкової школи в Австрії / Н. М. Когут. - С. 68-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куліш І. М.  Наньянгський технологічний університет та англійська мова для аспірантів / І. М. Куліш. - С. 70-71
  Яцишин Н. П.  Адаптація зарубіжного досвіду підготовки викладачів іноземних мов у контексті Болонського процесу / Н. П. Яцишин. - С. 71-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Береза В. О.  Принцип організації вивчення іноземної мови в умовах формування критичного мислення філологів: теоретичний аспект / В. О. Береза. - С. 73-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єнигін Д. В.  Роль проективних умінь у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов / Д. В. Єнигін. - С. 75-76
  Іщенко Л. І.  Проблема навчання автентичному читанню студентів ВНЗ / Л. І. Іщенко. - С. 76-77
  Каменська І. Б.  Результати експериментального навчання майбутніх менеджерів англомовної професійно-мовленнєвої взаємодії / І. Б. Каменська. - С. 77-79
  Каменський О. І.  Посилення мотивації самостійної навчальної іншомовної діяльності студентів-економістів засобами комп'ютерних технологій / О. І. Каменський. - С. 79-81
  Бєляєва О.  Про результати експериментального навчання латинської мови за фаховим спрямуванням студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / О. Бєляєва. - С. 81-83
  Ярыгин А. Н.  Инновационно-ориентированная учебно-исследовательская среда подготовки специалистов / А. Н. Ярыгин. - С. 83-85
  Красько Т. В.  Сучасні проблеми магістерської підготовки фахівців в Україні / Т. В. Красько. - С. 85-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пахолко С. А.  Навчання зі скороченим терміном підготовки бакалаврів у контексті Болонського процесу / С. А. Пахолко. - С. 86-87
  Галушка Н. В.  Шляхи та умови розвитку творчих здібностей студентів при вивченні української літератури / Н. В. Галушка. - С. 87-88
  Лугіна О.  Досвід Польщі в організації дошкільної освіти / О. Лугіна. - С. 88-89
  Кресан Т. Д.  Проблема підготовки педагогів дошкільної освіти у США / Т. Д. Кресан. - С. 90-91
  Грабовий А. К.  Теоретичні засади формування готовності майбутніх учителів хімії до використання хімічного експерименту в навчанні хімії у загальноосвітніх навчальних закладах / А. К. Грабовий. - С. 91-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривов'яз О. О.  О. І. Астахов про значення саморобних приладів у шкільному хімічному експерименті / О. О. Кривов'яз. - С. 94-95
  Логвина С. А.  Теоретические основы формирования иноязычного потенциального словаря студентов / С. А. Логвина. - С. 95-96
  Мальчук І. І.  Психолого-педагогічні аспекти навчання методам прикладної статистики студентів соціального фаху / І. І. Мальчук. - С. 97
  Мамчич Т. І.  До питання використання математичних методів у професійній освіті / Т. І. Мамчич. - С. 97-98
  Матвєєва Г. В.  Обгрунтування психолого-педагогічної підготовки екскурсознавців у вищій школі туристичного спрямування / Г. В. Матвєєва. - С. 98-99
  Зобенько Н. А.  Основні вимоги, до змісту та форм підготовки майбутніх фахівців з соціальної роботи в Україні / Н. А. Зобенько. - С. 99-102
  Михайліченко Ю. В.  До питання використання позитивного досвіду Великої Британії в підготовці фахівців соціальної роботи у національних умовах / Ю. В. Михайліченко. - С. 102-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Неручок М. В.  Окремі аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у закладах системи охорони здоров'я / М. В. Неручок. - С. 104-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколаєнко Л. Г.  Постановка мети у миследіяльності вчителя музики при доборі музичної інформації / Л. Г. Ніколаєнко. - С. 106-108
  Овчинникова М. В.  Сучасна класифікація дослідницьких вмінь учителів математики / М. В. Овчинникова. - С. 108-110
  Онопрієнко О. В.  Мотиви обрання студентами професії / О. В. Онопрієнко, Н. В. Антонець, Г. В. Донцова. - С. 110-111
  Олексієнко Я. І.  Значення особистісно орієнтованого фізичного виховання у системі "викладач-студент" у ВНЗ / Я. І. Олексієнко, Г. В. Донцова. - С. 111-113
  Пляченко Т. М.  Процес формування особистості керівника учнівського музично-інструментального колективу / Т. М. Пляченко. - С. 113-115
  Чуносов М. А.  Специфика формулирования требований к подготовке социальных педагогов к деятельности в сфере профилактики правонарушений / М. А. Чуносов. - С. 115-117
  Калинин А. Н.  К вопросу об актуальности программы адаптации преподавателей экономических дисциплин к профессионально-педагогической деятельности в летном учебном заведении / А. Н. Калинин. - С. 118-120
  Снісаренко А. Г.  Аналіз сучасного стану професійно-психологічної підготовки начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / А. Г. Снісаренко. - С. 120-122
  Кобилянський О. В.  Навчання з безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів економічного спрямування / О. В. Кобилянський. - С. 122-124
  Полозенко О. В.  Психологічна підготовка соціальних педагогів / О. В. Полозенко. - С. 124-125
  Ткаченко В. В.  Актуальні проблеми підготовки фахівців-соціологів у вищих навчальних закладах / В. В. Ткаченко. - С. 125-126
  Руда О. Ю.  Проблеми розвитку екологічно орієнтованого мислення майбутнього фармацевта / О. Ю. Руда, О. В. Романенко. - С. 127
  Сав'юк Г. П.  Інтегрований підхід до викладання предметів математично-природничого циклу при підготовці майбутніх вчителів початкових класів / Г. П. Сав'юк, О. М. Ткачук. - С. 128-129
  Бабенко К. П.  Науково-методичні підручники і посібники для студентів закладів вищої освіти / К. П. Бабенко. - С. 130-131
  Сокол Т. Г.  Забезпечення навчальною літературою процесу підготовки фахівців сфери туризму в Польщі та Болгарії / Т. Г. Сокол. - С. 131-133
  Чобітько М. Г.  Застосування індивідуального та диференційованого навчання у професійній підготовці учителів / М. Г. Чобітько. - С. 133-134
  Пакушина Л. З.  Застосування діяльнісного підходу при викладанні курсу "Вікова фізіологія, валеологія та психогігієна" / Л. З. Пакушина. - С. 134-136
  Голуб Т. П.  Науково-дослідницька робота як засіб особистісного розвитку студентів / Т. П. Голуб. - С. 136-138
  Карпенко Ю. П.  Основні етапи здійснення науково-дослідної роботи студентів у предметних гуртах / Ю. П. Карпенко. - С. 138-139
  Бобрик О. Б.  Роль технічних засобів навчання при організації самостійної роботи студентів / О. Б. Бобрик, С. І. Лєщенко. - С. 140-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коростелева Л. А.  Проблемы подготовки экспертов-бухгалтеров в современных экономических условиях / Л. А. Коростелева. - С. 142-144
  Фролов В. Д.  Особливості визначення професійно важливих якостей фахівців на прикладі ННІ природничих наук / В. Д. Фролов. - С. 144-146
  Анісімова Л. С.  Дидактичні функції системи педагогічних засач при організації взаємодії викладача та студента - майбутнього вчителя початкових класів / Л. С. Анісімова. - С. 146-147
  Каплун А. В.  Професійна підготовка кваліфікованого фахівця у Болгарії і Польщі у євроінтеграційному вимірі / А. В. Каплун. - С. 148-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касярум С. О.  Природничо-наукова компетенція фахівця інженерного профілю / С. О. Касярум. - С. 150-152
  Король В. М.  Контроль навчальних досягнень студентів / В. М. Король. - С. 152-153
  Боровик Т. М.  Оцінка професійної підготовки педагогічних працівників / Т. М. Боровик. - С. 153-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коростелев А. А.  Аналитическая деятельность внутришкольного управления / А. А. Коростелев. - С. 155-158
  Бельмаз Я. М.  Принципи та джерела оцінювання діяльності викладачів вищої школи у США / Я. М. Бельмаз. - С. 158-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абабілова Н. М.  Особистісно-управлінський компонент конкурентоздатнсоті майбутніх перекладачів / Н. М. Абабілова. - С. 160
  Горчакова О. А.  Особливості діяльності керівника в навчальному закладі з поліетнічним складом учнів / О. А. Горчакова. - С. 161-162
  Касярум Н. В.  Освітні організації, їх структура та причини конфліктів у них / Н. В. Касярум. - С. 162-163
  Савченко О. П.  Управління знаннями в освітніх організаціях / О. П. Савченко. - С. 163-165
  Корешкова С. П.  Освітні послуги іноземним студентам в Австралії / С. П. Корешкова. - С. 165-166
  Супряга Т. В.  Демократизація та гуманізація взаємодії керівника навчального закладу і педагогічного колективу як стратегічна лінія ефективної управлінської діяльності / Т. В. Супряга, Я. В. Бабенко. - С. 167-169
  Роганова М.  Освітній та соціокультурний простір вищого навчального закладу як один з чинників виховання духовної культури сучасного студента / М. Роганова. - С. 169-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Амеліна С. М.  Гуманізація процесу формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців / С. М. Амеліна. - С. 172-173
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні ідеї раннього середньовіччя / І. Л. Вікторенко. - С. 173-174
  Андрущенко Н. О.  До проблеми взаємин "викладач - студент" у системі вищої освіти / Н. О. Андрущенко. - С. 174-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мішук І. М.  Педагогічна комунікація в діяльності учителів гуманітарного профілю / І. М. Мішук. - С. 176-178
  Івашко О. А.  Полікультурний освітній простір вищого навчального закладу в республіці Польща / О. А. Івашко. - С. 178-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк Н. П.  Сучасні орієнтири духовності та вищий навчальний заклад МНС України / Н. П. Вовк, С. А. Мукомел. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаркавенко О. В.  Психолого-педагогічні умови підготовки жінки до майбутнього стану материнства / О. В. Гаркавенко. - С. 182-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корман М. М.  Передумови соціально-психологічної адаптації першокурсників до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / М. М. Корман, Г. В. Кучер. - С. 184-186
  Мандрик Л. М.  Гендерна культура як результат гендерного виховання молоді / Л. М. Мандрик. - С. 186-187. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пономаренко О. В.  Історико-теоретичний аспект проблеми лідерства / О. В. Пономаренко. - С. 188-190
  Іщук С. В.  Морально-етичні якості особистості соціального працівника / С. В. Іщук. - С. 190-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Почиваліна Г. В.  Технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до громадянського виховання в масах гуманістичної парадигми сучасної освіти / Г. В. Почиваліна. - С. 192-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Процаі Л.  Ідея організації взаємодії сім'ї та школи В. А. Євтушевського / Л. Процаі. - С. 195-196
  Раскалінос В. М.  Самоаналіз як чинник становлення особистості майбутнього педагога / В. М. Раскалінос. - С. 196-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тайбішлак В.  Вплив мережі Інтернет на формування комунікативної культури старших підлітків / В. Тайбішлак. - С. 198-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чикалова Т. Г.  Значення етнопедагогічної складової у процесі формування особистості майбутнього вчителя / Т. Г. Чикалова. - С. 201-202
  Чубенко В. А.  Виховання особистості в коледжі - процес цілісний і безперервний / В. А. Чубенко. - С. 203-204
  Шелег Т. В.  Вплив творчої спадщини Т. Г. Шевченка на формування гендерної культури студентів / Т. В. Шелег. - С. 204-205
  Романець О. А.  Взаємовідносини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця / О. А. Романець. - С. 205-207

Рубрики: Освіта вища

Ключові слова (ненормовані): професійна підготовка фахівців -- становлення особистості фахівця -- освітній менеджмент -- управління якістю освіти

Анотація:   У збірнику висвітлено актуальні педагогічні, психологічні і соціальні проблеми вищої школи, пов'язані з національними пріоритетами і європейськими орієнтирами її розвитку.

 
8 74.58
Н73

        Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 39 / М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр вищ. освіти. - К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. - 202 с.

Зміст:
  Марігодов В. К.  Експертне оцінювання ефективності методів наукових досліджень і творчості / В. К. Марігодов, Ю. В. Матвєєв. - С. 3-8
  Хоменко М. П.  Особливості підготовки фахівців в умовах формування аграрного сектору економіки / М. П. Хоменко, Т. Д. Іщенко. - С. 8-18
  Білик Л. І.  Про реалії та перспективи перебудови виховного процесу на основі європейських стандартів вищої освіти / Л. І. Білик. - С. 18-27
  Сейдамедова З. С.  Тестування: вивчення досвіду США / З. С. Сейдамедова. - С. 27-33
  Левшин М. М.  Системно-діяльнісне навчання як засіб реалізації інтегративного підходу (на прикладі вивчення курсів математики та інформатики) / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. Ріжняк. - С. 33-49
  Сітшаєва З. З.  Про методику розвитку алгоритмічного мислення учнів на заняттях з "Інформатики" й "Програмування" / З. З. Сітшаєва. - С. 49-57
  Сімкіна І. М.  Впровадження навчальних програм для ПЕОМ у викладанні математики в технікумах / І. М. Сімкіна. - С. 57-67
  Лаврентьєва Г. П.  Вплив комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці до школи / Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова. - С. 67-77
  Жорнова О.  Формування понятійного мислення студента в контексті його становлення суб'єктом культури / О. Жорнова. - С. 77-83
  Жорнова О.  Соціокультурний контекст проблем викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі / О. Жорнова. - С. 83-90
  Машталір А. М.  Технологія формування творчої особистості курсанта / А. М. Машталір. - С. 90-97
  Романенко Ю. А.  Технологія моніторингу навчання хімії: експеримент / Ю. А. Романенко. - С. 97-107
  Мітрясова О. П.  До питання про розвиток змісту хімічної освіти для студентів аграрних університетів / О. П. Мітрясова. - С. 107-116
  Гавров Є. В.  Деякі аспекти формування просторового мислення студентів / Є. В. Гавров. - С. 116-124
  Параскевич С. П.  Графічні "задачі"-"пастки" з алгебри та початків аналізу / С. П. Параскевич. - С. 124-134
  Леонов О. З.  Про підвищення ефективності позанавчальної роботи з фізичного виховання студентів / О. З. Леонов. - С. 134-142
  Коротоєєва-Камінська В. О.  Тенденції українознавчого спекту змісту педагогічної освіти України (післявоєнні роки ХХ ст.) / В. О. Коротоєєва-Камінська. - С. 142-155
  Ткачова Н. А.  Модель структури правосвідомості / Н. А. Ткачова. - С. 155-166
  Свистун В. І.  Сучасна підготовка студентів до управлінської діяльності в світлі творчої спадщини А.С. Макаренка / В. І. Свистун. - С. 166-176
  Білявський Г. О.  Перспективи і проблеми розвитку освіти для еколого-збалансованого розвитку України / Г. О. Білявський, Н. І. Тимошенко. - С. 176-183
  Яременко Н.  Проблема організації ігрової діяльності учнів у педагогічній спадщині Григорія Ващенка / Н. Яременко. - С. 183-188
  Лобур М. С.  Професійно значущі якості молодших спеціалістів сфери харчування: аналіз результатів теоретико-експериментального дослідження / М. С. Лобур. - С. 188-195
  Пащенко Т. М.  Засоби активізації пізнавальної діяльності в процесі самостійної роботи студентів / Т. М. пащенко. - С. 195-200

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні інновації

Ключові слова (ненормовані): рефомування виховного процесу -- просторове мислення студентів -- методологія викладання інформатики -- комп'ютерні технології в освіті

Анотація:   Розглядаються проблемні питання освітньої галузі щодо вступу України до Євросоюзу та шляхи перебудови вихового процесу у вищій школі; деякі питання методології використання інформатики і програмування, особливості використання комп'ютерних технологій в освіті. Показано деякі аспекти формування просторового мислення студентів; підвищення ефективності позанавчальної роботи з фізичного виховання студентів.

 
9 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді [Текст] : VII Всеукр. студ. наук. конф., (Черкаси, 19-20 квітня 2005 р.) / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 296 с.

Зміст:
  Фізика. - С. 3-14
  Економіка, комерція та підприємництво. - С. 15-39
  Методика викладання мови та культура мовлення. - С. 40-42
  Журналістика і видавнича справа. - С. 43-45
  Українська література. - С. 46-61
  Українська література. - С. 62-68
  Англійська мова. - С. 69-98
  Німецька мова. - С. 99-105
  Біохімія. - С. 106-116
  Ботаніка. - С. 117-121
  Зоологія. - С. 122-134
  Органічна хімія. - С. 135-138
  Загальна та неорганічна хімія. - С. 139-159
  Практична психологія. - С. 160-185
  Педагогіка і конкретні методики. - С. 186-203
  Зарубіжна література. - С. 204-206
  Загальне та російське мовознавство. - С. 207-227
  Історія України. - С. 228-238
  Всесвітня історія. - С. 239-242
  Правознавство. - С. 243-244
  Теорія і методика фізичного виховання та спорту. - С. 245-262
  Політологія та культурологія. - С. 263-278
  Фізіологія. - С. 279-296

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота студента

Ключові слова (ненормовані): дослідницька робота студента -- наукові дослідження студентів

 
10 74.584
В43

        Викладач і студент: умови особистісного і професійного зростання [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2009 р., [м. Черкаси] / М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 188 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Роль вищого навчального закладу у збереженні й зміцненні здоров'я студентів / А. І. Кузьмінський. - С. 3-6
  Лук'янова Л.  Сучасні тенденції освіти дорослих / Л. Лук'янова. - С. 6-9
  Савченко О. П.  Викладач вищої школи: вимоги сучасності / О. П. Савченко, А. О. Савченко. - С. 9-10
  Терентьєва Н. О.  Підготовка національної еліти у педагогічних вищих навчальних закладах України / Н. О. Терентьєва. - С. 11-12
  Дырдин Д. А.  Инновационная деятельность педагогического коллектива как условие развития образования / Д. А. Дырдин. - С. 12-14
  Горбач Г. М.  Особливості професійного становлення викладача / Г. М. Горбач. - С. 14-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боровик Т. М.  Особливості процесу адаптації викладачів-початківців / Т. М. Боровик. - С. 16-17
  Бобрик О. І.  Викладач вищої школи як менеджер освіти / О. І. Бобрик. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карловська Г. В.  Підготовка та підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов у ВНЗ України / Г. В. Карловська. - С. 20-21
  Зіноватна О. М.  Особливості навчальних програм у магістеріумах США / О. М. Зіноватна. - С. 21-22
  Корєшкова С. П.  Досвід австралійських ВНЗ в організації проведення проектних робіт і курсових проектів / С. П. Корєшкова. - С. 23-24
  Махина Н. В.  Проблеми педагогічної освіти в Німеччині та шляхи їх вирішення / Н. В. Махина. - С. 24-25
  Гнезділова К. М.  Модель сучасного фахівця. Моделювання освітньо-професійної підготовки майбутнього фахівця. Моделювання професійної діяльності у процесі підготовки майбутніх фахівців / К. М. Гнезділова. - С. 25-28
  Шара С. О.  Прогностична модель особистісного і професійного зростання молодого викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю / С. О. Шара. - С. 28-30
  Пляченко Т. М.  Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики / Т. М. Пляченко. - С. 30-32
  Базильчук Л. В.  Модель формування готовності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в школі / Л. В. Базильчук. - С. 32-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гришенкова Е. Г.  Структура профессиональной компетентности специалиста-лингвиста / Е. Г. Гришенкова. - С. 34-36
  Волик Л.  Нові грані професіограми: соціальний педагог-аніматор / Л. Волик. - С. 36-39
  Гордійчук А. В.  Іншомовна комунікативна компетенція як передумова підготовки до міжкультурного спілкування / А. В. Гордійчук. - С. 39-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дудко Л. А.  Структура особистісного та професійного потенціалу конкурентоспроможного спеціаліста в умовах ринкової економіки / Л. А. Дудко. - С. 41-42
  Мазур Н. І.  Зміст професіоналізму майбутнього викладача педагогіки / Н. І. Мазур. - С. 42-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шахмуратова А. Н.  Диагностика уровня развития личностной культуры преподавателей и студентов / А. Н. Шахмуратова. - С. 45-48. - Библиогр. в конце ст.
  Фадєєв В. І.  Особливості формування позитивного іміджу освітньої організації / В. І. Фадєєв, М. В. Фадєєва. - С. 49-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовий А. К.  Педагогічні тести як засіб діагностики якості експериментальної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 52-54
  Онуфрієнко Н. О.  Діагностичний підхід до моделювання професійної готовнсоті майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін / Н. О. Онуфрієнко. - С. 54-55
  Цимбал О.Ю.  Вивчення ставлення викладача до інноваційних технологій у навчальному процесі / О. Ю. Цимбал. - С. 55-56
  Андріяко Ю. В.  Модель задоволення потреб споживачів параметрами продукту освітньої діяльності / Ю. В. Андріяко, Т. Ю. Андріяко. - С. 57-59
  Пріма Р. М.  Концептуальні засади формування професійно мобільного вчителя школи першого ступеня в умовах університетської освіти / Р. М. Пріма. - С. 59-61
  Вовк О. І.  Принципи засвоєння мовного матеріалу при формуванні англомовної граматичної компетенції / О. І. Вовк. - С. 61-63
  Одарченко Н. І.  Порівняльний аналіз якості знань абітурієнтів і результатів навчання студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів - важливий крок до створення стандартів освіти / Н. І. Одарченко, О. В. Бондар, П. І. Загряжська. - С. 63-64
  Чепурна М. В.  До питання особистісно орієнтованої професійної освіти / М. В. Чепурна. - С. 64-65
  Гора В. А.  Визначення поняття "готовність до професійної діяльності" / В. А. Гора. - С. 65-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жукович-Дородних Н. М.  Історія та сучасність фахової підготовки студентів економічних спеціальностей / Н. М. Жукович-Дородних. - С. 68-69
  Калабухова С. В.  Специфіка викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / С. В. Калабухова. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боть О. М.  Автоматизована інформаційна система дистанційної підтримки навчальної дисципліни / О. М. Боть, Г. В. Луценко. - С. 71-72
  Лебедик Л. В.  Етапи технології проектування і реалізації педагогічної підготовки магістрів економіки / Л. В. Лебедик. - С. 72-74
  Анісімова Л. С.  Сучасні вимоги до педагогічних задач як засобу підготовки майбутніх вчителів початкових класів / Л. С. Анісімова. - С. 74-75
  Антонець Н. В.  Стан розвитку і функціональних можливостей деяких показників дихальної системи студентів / Н. В. Антонець, Н. М. Винник, О. Г Гниденко. - С. 75-77
  Антонець А. В.  Особливості організаційно-методичної моделі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу / А. В. Антонець. - С. 77-79
  Жовнірук А. І.  Організація мнемічної діяльності студентів засобами аудіювання на заняттях з англійської мови / А. І. Жовнірук. - С. 79-80
  Кобилянський О. В.  Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності спеціалістів, працівників і посадових осіб / О. В. Кобилянський. - С. 81-82
  Колісник В. Ю.  Основні засади рівнорівневого підходу до навчання іноземної мови студентів немовних факультетів / В. Ю. Колісник. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лодатко Є. О.  Різнорівневі реалізації дидактичних систем / Є. О. Лодатко. - С. 84-85
  Куліш І. М.  Щодо значення поняття "іноземна мова спеціального призначення" / І. М. Куліш. - С. 85-86
  Міронова М. Ю.  Підготовка психологів у системі післядипломної освіти: закордонний досвід / М. Ю. Міронова. - С. 87-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білик Л. І.  Формування здоров'язберігаючих компетенцій у майбутніх випускників вищих закладів освіти / Л. І. Білик, О. С. Кожем'якін. - С. 88-89
  Ніколаєнко Л. Г.  Формування естетико-екологічної культури майбутнього вчителя музики / Л. Г. Ніколаєнко. - С. 89-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олексієнко Я. І.  Про особливості професійної діяльності викладача фізичного виховання та стан його здоров'я / Я. І. Олексієнко, І. О. Дудник. - С. 91-93
  Осадченко І. І.  Дидактико-психологічні проблеми застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів / І. І. Осадченко. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Покалюк В. М.  Усвідомлення майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби МНС України завдань професійної адаптації в ході навчання в профільному ВНЗ / В. М. Покалюк. - С. 97-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагун І. Г.  "Дослідницьке навчання" людей третього віку в університетах Німеччини / І. Г. Сагун. - С. 100-102
  Романець О. А.  Сучасна концепція підготовки фахівців з бухгалтерського обліку для агропромислового виробництва / О. А. Романець. - С. 102-104
  Касярум О. П.  Застосування елементів інноваційних технологій при викладанні дисциплін прикладного математичного напряму / О. П. Касярум. - С. 104-107
  Вікторенко І. Л.  Проблема людини в античній філософії / І. Л. Вікторенко. - С. 107-109
  Архипова С. П.  Творчість, творча особистість і творча зрілість у контексті акмеології / С. П. Архипова. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукьянова М. И.  Обеспечение профессионального и личностного роста педагога посредством организации супервизорской поддержки / М. И. Лукьянова, А. А. Безгин. - С. 114-117
  Драгієва Л. В.  Проблема формування педагогічної творчості майбутніх педагогів / Л. В. Драгієва. - С. 117-118
  Володина Т. В.  Об обучении стратегий поведения педагогов в трудных жизненных ситуациях / Т. В. Володина. - С. 118-121
  Гордієнко Ю. В.  Вплив занять пауерліфтингом на вербальну поведінку та самооцінку жінки / Ю. В. Гордієнко, А. І. Стеценко. - С. 121-123
  Карпенко Ю. П.  Організація науково-дослідної роботи студентів у медичному коледжі / Ю. П. Карпенко. - С. 123-125
  Біда О. А.  Концептуальні підходи до визначення змісту методики викладання природознавства / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко. - С. 125-127
  Чобітько М. Г.  Співвідношення особистісного і професійного самовизначення вчителя / М. Г. Чобітько. - С. 127-128
  Кушнірик Н.  Творчий розвиток дітей дошкільного віку - першочергове завдання вихователя / Н. Кушнірик. - С. 128-129
  Онопрієнко О. В.  Інноваційні напрями розвитку системи фізичного виховання дітей дошкільного віку / О. В. Онопрієнко, В. Д. Винник, С. І. Сокотун. - С. 129-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапчук О. Є.  Взаємодія особистісного і професійного становлення сучасного учителя / О. Є. Остапчук. - С. 131-133
  Патькова Н. Ю.  О самочувствии педагогов в процессе профессиональной деятельности / Н. Ю. Патькова, Е. М. Никонова. - С. 133-135
  Снісар О. А.  Роль викладача вищої школи в організації ефективного навчання на засадах проблемності / О. А. Снісар. - С. 135-137
  Соловей Л. С.  До проблеми відповідності професійної туристичної освіти вимогам суспільства і часу / Л. С. Соловей. - С. 137-138
  Суродина О. В.  О компонентах профессионально-педагогической культуры учителя / О. В. Суродина. - С. 138-141
  Юрчак В. В.  Формування музично-теоретичних знань і вмінь майбутнього вчителя музики / В. В. Юрчак. - С. 141-143
  Постригач Н. О.  Педагогічна підготовка грецького вчителя для застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі / Н. О. Постригач. - С. 143-144
  Шустова Л. П.  Воспитателю о гендерной идентичности ребенка-дошкольника: этапы и механизмы ее становления / Л. П. Шустова. - С. 145-147
  Завітренко Д.  Формування в майбутніх учителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів у процесі самостійної роботи / Д. Завітренко. - С. 147-149
  Пастир Ю. І.  Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя до спрямування процесу соціалізації молодшого школяра / Ю. І. Пастир. - С. 149-151
  Касярум С.О.  Місце фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці майбутніх інженерів у вищій технічній школі / С. О. Касярум. - С. 151-153
  Кравцов В. О.  Теоретичні підходи до інтерпретації методологічної культури майбутнього вчителя / В. О. Кравцов. - С. 153-155
  Ященко Ю. В.  Педагогічні умови вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності менеджерів туризму / Ю. В. Ященко. - С. 155-157
  Мехеда А. М.  Природоохоронне виховання учнівської молоді у 80-х роках ХХ століття на прикладі учбових стежок природи / А. М. Мехеда. - С. 157-158
  Чорна Р. В.  Використання комп'ютерної техніки в процесі підготовки фармацевтів / Р. В. Чорна. - С. 158-160
  Касярум Н. В.  Використання рефлексії в процесі професійної підготовки вчителя сільської школи / Н. В. Касярум. - С. 160-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черепєхіна О. А.  Рефлексивне середовище як чинник формування професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ / О. А. Черепєхіна. - С. 165-166
  Сергиенко И. М.  Условия создания диадического субъекта в педагогической системе / И. М. Сергиенко. - С. 166-169
  Бивала О. Г.  Місце куратора в процесі адаптації студентів-першокурсників / О. Г. Бивала. - С. 169-170
  Черкашина Т. В.  Процесс формирования сознания на принципах морали / Т. В. Черкашина. - С. 170-171
  Король В. М.  Дослідження проблеми лідера групи і лідерства / В. М. Король. - С. 171-173
  Зінченко А. В.  До проблеми формування комунікативної толерантності студентів вищих навчальних закладів / А. В. Зінченко. - С. 173-175
  Капля А. М.  Педагогічна підтримка гуманістичного спілкування у процесі соціалізації курсанта вищого навчального закладу МНС України / А. М. Капля. - С. 175-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрчук С. М.  Формування морально-вольових якостей студентів у процесі дозвіллєво-спортивної діяльності / С. М. Юрчук. - С. 177-179
  Назаренко Н. В.  Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології / Н. В. Назаренко. - С. 179-181
  Касярум К. В.  Проблема формування у майбутніх викладачів ВНЗ готовності до професійного спілкування / К. В. Касярум, О. П. Савченко. - С. 181-182
  Онопрієнко О. В.  Адаптація молоді до студентського середовища / О. В. Онопрієнко, Н. М. Винник, О. Г. Гниденок. - С. 182-183

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічна діяльність викладача

Ключові слова (ненормовані): освітній менеджмент -- стандарти вищої освіти України -- педагогічна творчість педагога -- майбутній вчитель музики -- майбутній психолог -- викладач

Анотація:   В збірнику висвітлено актуальні педагогічні, психологічні і соціальні проблеми вищої школи та досвід вищих навчальних закладів з особистісного і професійного зростання Викладач і студент у навчально-виховному процесі.

 
11 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 296 с.

Зміст:
  Войцеховська М. М.  Структура захворюваності школярів деяких районів Черкаської області / М. М. Войцеховська. - С. 9-11
  Гаркуша І. С.  Функціональні проби та скринінгові тести на забезпечення організму вітамінами / І. С. Гаркуша. - С. 12-14
  Гриб С. О.  Полівітамінні комплекси та БАДи особливості компонентного складу та впливу на організм / С. О. Гриб. - С. 15-17
  Компанієць І. В.  До питання про вивчення алкалоїдів у рослинах / І. В. Компанієць, В. О. Ткаченко. - С. 18-20
  Максименко Л. І.  Структура захворюваності дітей шкільного віку Кам'янського району та оцінка причин екологічного характеру / Л. І. Максименко. - С. 21-23
  Порожня А. О.  Вплив вітамінів С та вітамінів В2 на окремі показники психоемоційного профілю організму / А. О. Порожня. - С. 24-26
  Проненко Т. О.  Метаболіти дихотомічного розкладу глюкозо-6-фосфату при різному забезпеченні організму вітаміном В1 / Т. О. Проненко. - С. 27-29
  Пухир Т. В.  Вплив додаткової вітамінізації вітамінами В2 та С на показники імунного профілю / Т. В. Пухир. - С. 30-33
  Смакограй В. М.  Особливості ідентифікації С-авітамінозних станів / В. М. Смакограй. - С. 34-36
  Сосновська С. В.  Аналіз ймовірних причин та структури захворюваності дітей шкільного віку Черкаського району / С. В. Сосновська. - С. 37-39
  Шамрай Ю. О.  Вплив фітопрепаратів із сировини Echinacea Purpurea на показники лейкоцитарної формули / Ю. О. Шамрай, Н. В. Донець. - С. 40-42
  Бондар К. О.  Вплив бактеріальних біопрепаратів на ріст та розвиток рослин Triticum Vulgare / К. О. Бондар. - С. 44-45
  Бразалій В. А.  Біологічні особливості деяких сортів грунтопокривних троянд / В. А. Бразалій. - С. 46-48
  Брайко Я.  Видовий склад і еколого-фауністична характеристика комах плодових культур / Я. Брайко, І. Цівіна. - С. 49-52
  Гаврилюк Ю. В.  Рідкісні лікарські рослини Луганської області / Ю. В. Гаврилюк, Д. І. Червяк. - С. 53-55
  Голянська І. В.  Біологічні властивості та агротехніка вирощування однорічних квіткового-декоративних рослин / І. В. Голянська. - С. 56-58
  Горєлова О. О.  Біолого-екологічна характеристика роду Alnus Mill / О. О. Горєлова. - С. 59-60
  Калашник М. С.  Шкідники родини попелиці (Aphodoidea) тепличних оранжерейних рослин / М. С. Калашник. - С. 62-64
  Конограй В. А.  Зміни рослинності території Кременчуцького водосховища під дією рекреаційного навантаження / В. А. Конограй. - С. 65-66
  Лавріненко К. В.  Поліморфізм у популяціях колорадського жука Черкської області / К. В. Лавріненко. - С. 67-69
  Матвієвська І. О.  Біогологічні особливості та агротехніка вирощування деяких квітково-декоративних рослин / І. О. Матвієвська. - С. 70-72
  Міхлік А. В.  Про результати дослідження видового складу та добової активності гедзів Біловодського району Луганської області / А. В. Міхлік. - С. 73-75
  Педан Н. П.  Видовий склад особливості біології плазунів урочища "Холодний Яр" / Н. П. Педан. - С. 76-78
  Поліщук О. І.  Біологічні особливості та використання декоративних рослин в оформленні територій вищих навчальних закладів / О. І. Поліщук. - С. 79-80
  Сабатівська В. Д.  Досвід від розведення деяких безхвостих земноводних у Черкаському зоопарку / В. Д. Сабатівська. - С. 81-82
  Спрягайло Д. О.  Перспективи використання афідофагів у біологічному захисті рослин / Д. О. Спрягайло. - С. 83-85
  Федоренко Ю. П.  Екологічні особливості представників ряду голубоподібні в умовах міста Черкаси / Ю. П. Федоренко. - С. 86-87
  Хльобас І. М.  Біологічні особливості квітниково-декоративних рослин та їх використання при своренні парапетів / І. М. Хльобас. - С. 88-90
  Шевчук Т. М.  Синантропна флора с. Кучківка Лисянського району Черкаської області / Т. М. Шевчук. - С. 91-92
  Бойко Д. А.  Агроекологічні умови формування елементів продуктивності пшениці в лісостепу України / Д. А. Бойко. - С. 94-96
  Вознюк Л. В.  Шляхи реалізації екологічної пластичності сортів ярої пшениці / Л. В. Вознюк. - С. 97-99
  Гармідер А. М.  Сучасний стан популяції каштанової молі на території м. Черкаси та її шкодочинна дія на насадження гідрокаштану звичайного / А. М. Гармідер. - С. 100-112
  Гладун В. О.  Використання морфометричних ознак синантропних видів рослин як біомаркерів стану техногенно трансформованого середовища / В. О. Гладун. - С. 103-104
  Дика К. О.  Фітоіндикація як метод діагностики впливу забруднювачів на атмосферне середовище урбосистеми / К. О. Дика. - С. 105-107
  Калашник Ю. В.  Вміст мікроелементів та сірки у грунтах аграрних формувань Чигиринського району Черкаської області у зв'язку з виробничою діяльністю / Ю. В. Калашник. - С. 108-110
  Кравченко М. С.  Оцінка якості води Кременчуцького водосховища за макрофітами / М. С. Кравченко. - С. 111-113
  Культенко Р. В.  Аквальні об'єкти Черкащини в системі формування національної екомережі / Р. В. Культенко. - С. 114-115
  Круть В. В.  Регіональні природоохоронні об'єкти як елементи формування екологічної мережі Черкащини / В. В. Круть. - С. 116-117
  Молчанова А. П.  Використання Allium-тесту для оцінки якості питної води / А. П. Молчанова. - С. 118-120
  Ніколаєва О. С.  Вплив урбанізованого середовища на морфологічні показники стопи дівчат / О. С. Ніколаєва. - С. 121-123
  Осадча І. Ю.  Морфометрична характеристика вегетативних і генеративних органів бур'янів в посівах сільськогосподарських культур / І. Ю. Осадча. - С. 124-126
  Пашкевич О. О.  Перспективи оголошення заповідного урочища місцевого значення "Скомороха" / О. О. Пашкевич. - С. 127-128
  Тертичний Б. В.  Геомеханічні чинники грунтового середовища як складова біологічної консервації важких металів / Б. В. Тертичний. - С. 129-130
  Рак В. С.  Аналіз основних показників родючості грунтів Черкаської області / В. С. Рак. - С. 131-133
  Ратушна Н. С.  Інтегральний показник стабільності розвитку як індикатор ступення антропогенного навантаження міських екосистем (на прикладі тополі пірамідальної (Populus Pyramidalai L.) / Н. С. Ратушна. - С. 134-136
  Сліпченко Ю. А.  Еколого-енергетичні аспекти вирощування енергетичних рослин в Україні / Ю. А. Сліпченко. - С. 137-139
  Ухань І. І.  Стан екологічної безпечності шкільних приміщень загальноосвітньої школи / І. І. Ухань. - С. 140-142
  Хоменко Ю. М.  Вплив алелопатично активних речовин деяких декоративних рослин на насіння крес-салату / Ю. М. Хоменко. - С. 143-144
  Худолій Ю. В.  Індикація дальності та інтенсивності впливу Черкаської промислової агломерації на урбоекосистеми за реакціями клену гостролистого (Acer Platanoides L.) / Ю. В. Худолій. - С. 145-147
  Штаферун В.  Вермикультура, як ефективний засіб утилізації органічних відходів / В. Штаферун, Ю. Чалапай. - С. 148-151
  Битко Т. Л.  Поєднання фосфоресцентної та ексиплексної емісії для створення високоефективних органічних світловипромінюючих діодів / Т. Л. Битко. - С. 153-156
  Воробйова Д. О.  Встановлення окремих валідаційних параметрів при якісному визначенні канабіноїдів методом тонкошарової хроматографії / Д. О. Воробйова, К. П. Король, С. В. Шкурдода. - С. 157-159
  Келеберда А. М.  Відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом / А. М. Келеберда. - С. 160-161
  Перетятько В. О.  Дослідження комплексів йонів перехідних металів з тетрамерами тетраокса [8]циркулену / В. О. Перетятько. - С. 162-165
  Подиряко А. С.  Електропровідність водно-діоксинових розчинів лізин (L-лізин) гідрохлориду / А. С. Подиряко. - С. 166-167
  Сень Ю. А.  Порівняльний аналіз будови та ІЧ-спектрів молекул тетраокса-, тетратіа- та тетраселенациркулену / Ю. А. Сень. - С. 168-171
  Стромило С. В.  Квантово-хімічне дослідження спектрів поглинання біс-індоліну конденсованого антраценом / С. В. Стромило, Г. В. Баришніков. - С. 172-174
  Тищенко О. В.  Електрохімічне окиснення глутамінової кислоти на платиновому електроді / О. В. Тищенко. - С. 175-176
  Тищенко Я. В.  Електрохімічний процес окиснення розчину лізину на платиновому електроді / Я. В. Тищенко. - С. 177-178
  Хмара А. В.  Дослідження електронної структури одновимірних та двовимірних матеріалів на основі біфенілену / А. В. Хмара. - С. 179-182
  Шкурдода С. В.  Застосування методу "фіксації" часу утримання (Retentintimelocking, RTL) у газовій хроматографії з мас селективним детектором при дослідженні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С. В. Шкурдода, В. В. Пасічник, І. О. Томіленко. - С. 183-185
  Кандиба Ж. І.  Організація навчальної діяльності в LMS Moodle у вищому навчальному закладі / Ж. І. Кандиба. - С. 187-188
  Кріковцев С. В.  Розробка Web-орієнтованої автоматизованої інформаційної системи НМЗД / С. В. Кріковцев. - С. 189-191
  Лисенко М. М.  Розробка системи управління тиристорним електропроводом двигуна постійного струму / М. М. Лисенко. - С. 192-194
  Манжара В. В.  Розробка автоматичної системи регулювання режимів роботи піролізного котла / В. В. Манжара. - С. 195-197
  Мороз А. П.  Розробка вимірювальної системи на базі апаратної платформи Arduino під керуванням Labview / А. П. Мороз. - С. 201-203
  Нестеренко П. І.  Електронно-механічний блок універсального маніпулятора / П. І. Нестеренко. - С. 204-205
  Проценко А. П.  Розробка автоматизованого апаратно-програмного забезпечення централізованого управління інженерними системами житлових приміщень / А. П. Проценко. - С. 207-209
  Салогор В. В.  Розробка автоматизованої системи крапельного зрощення плодоовочевих культур / В. В. Салогор. - С. 210-212
  Семенець Т. О.  Розробка АСУ ТП для твердопаливних котлів засобами TIA Portal / Т. О. Семенець. - С. 213-218
  Спицький В. В.  Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації засобами Labview / В. В. Спицький. - С. 217-220
  Шолудько Р. М.  Автоматизована система формування електронного розкладу / Р. М. Шолудько. - С. 221
  Цилінська Я. В.  Розробка онлайн-сервісу для створення GIFT архіву з медіа файлами, що викорстовуються для імпорту тестів в систему дистанційного навчання Moodle / Я. В. Цилінська. - С. 222-224
  Ціон Д. П.  Розробка інформаційно-аналітичної системи "Web-програмування: репетитор" / Д. П. Ціон, М. О. Щербина. - С. 224-227
  Римар Д. В.  Розробка автоматизованої системи формування розкладу занять / Д. В. Римар. - С. 228-229
  Бабич М. Ю.  Використання математичних матричних ігор на промисловості / М. Ю. Бабич. - С. 231-232
  Божко А. В.  Метод мажоризації при доведенні нерівностей / А. В. Божко. - С. 233-234
  Березовська А. О.  Обчислення деяких сум / А. О. Березовська. - С. 235
  Буряченко К. О.  Дослідження вимірності ядра задачі Діріхле в крузі / К. О. Буряченко, П. Ю. Пономарьова. - С. 236-238
  Діденко А. О.  Інверсія еліпса / А. О. Діденко. - С. 239
  Зазарченко Н. В.  Особливості підготовки учнів до олімпіади з математики / Н. В. Зазарченко, В. В. Мельник. - С. 240
  Ясінська К. І.  Кочення кола по Астроїді / К. І. Ясінська. - С. 241
  Борисенко Н. Д.  Різні способи розв'язування квадратних рівнянь / Н. Д. Борисенко. - С. 243-244
  Гордієнко А. М.  Практичне застосування відсотків у задачах з економіки / А. М. Гордієнко. - С. 245-248
  Горшкова М. Л.  Прикладні задачі в шкільному курсі геометрії / М. Л. Горшкова. - С. 249-250
  Кравець А. В.  Трапеція у задачах / А. В. Кравець. - С. 251-252
  Невмивака М. О.  Складання багатоваріантних задач при вивченні теми "Відрізки та їх вимірювання" / М. О. Невмивака. - С. 253-254
  Сириця Б. П.  Додаткові побудови при розв'язуванні геометричних задач / Б. П. Сириця. - С. 255-256
  Хохлачова Т. Ю.  Розв'язування задач на відповідність / Т. Ю. Хохлачова. - С. 257-258
  Черниш Т. К.  До питання векторного методу розв'язування геометричних задач / Т. К. Черниш. - С. 25-9261
  Чхало Ю. М.  Застосування методу проектів у навчанні математики / Ю. М. Чхало. - С. 262-263
  Шинкаренко О. В.  Розв'язування нестандартних задач за допомогою кругів Ейлера-Венна / О. В. Шинкаренко. - С. 264-265
  Глущенко А. М.  Автоматичне виділення області з тестом на зображенні / А. М. Глущенко. - С. 267-270
  Гуляйло Л. Ю.  Web-орієнтований програмний продукт для оцінювання рівня банкрутства підприємства / Л. Ю. Гуляйло. - С. 271-272
  Заїченко О. О.  Розробка завдань для дистанційного вивчення мови програмування РНР / О. О. Заїченко. - С. 273
  Косменюк С. А.  Алгоритм зозулі для пошуку глобального безумовного мінімуму функції / С. А. Косменюк. - С. 274-275
  Марченко С. В.  Моделювання електроміграції вакансій і перевірка ідеї "Gurrent crowding" / С. В. Марченко. - С. 276-278
  Підлісний О. М.  Моделі представлення структури зображення / О. М. Підлісний. - С. 279-281
  Тімофєєв О. С.  Методи стенографічного приховування інформації у растові зображення / О. С. Тімофєєв. - С. 282-283
  Безпальчук В. М.  Перевірка термодинамічної валідності тривимірної середньопольової кінетичної моделі / В. М. Безпальчук. - С. 285
  Дерев'янко С. І.  Розрахунок впливу додавання третього компонента до системи Cu-Ti на енергію сегрегації в процесах коміркового розпаду / С. І. Дерев'янко. - С. 286-287
  Морозович В. В.  Вплив зовнішної стохастичної сили на дифузію атомів за наявності рухомих та нерухомих пасток / В. В. Морозович. - С. 288
  Ніколенко Ю. В.  Пороутворення в об'ємі проміжної фази Cu3Sn: вплив структури мідної підложки при рекреаційній взаємодії з оловом / Ю. В. Ніколенко. - С. 289
  Римар О. М.  Застосування середньопольової кіенетичної моделі до аналізу конкуренції фаз / О. М. Римар. - С. 290-291
  Сторожук Н. В.  Аналіз тонкої структури кристалів методами рентгенівської дифракції / Н. В. Сторожук. - С. 292-293

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих учених "Родзинка-2015" представлено праці молодих учених за напрямками: "Біологія", "Ботаніка, зоологія", "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Хімія", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Математика", "Методика викладання математики", "Прикладна математика", "Фізика і комп'ютерне моделювання фізичних процесів".

 
12 74
І74

        Інформаційні технології в освіті [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 6 / МОН України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - 265 с.

Зміст:
  Співаковський О. В.  Проведення обчислювального експерименту засобами системи дистанційного вивчення курсу "Основи алгоритмізації та програмування" / О. В. Співаковський [и др.]. - С. 11-22
  Морзе Н. В.  Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти / Н. В. Морзе [и др.]. - С. 23-31
  Петухова Л. Є.  Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Є. Петухова. - С. 32-37
  Андрієвський Б. М.  Прогностичність як складова інноваційно-освітніх технологій / Б. М. Андрієвський. - С. 38-41
  Гончарова О. М.  Використання кейс-методу у викладанні фахових дисциплін майбутнім економістам / О. М. Гончарова, Г. Є. Чепорова. - С. 42-47
  Шарко В. Д.  Інформатична компетентність як складова професійної компетентності вчителя / В. Д. Шарко. - С. 48-55
  Морзе Н. В.  Інформаційно-комунікаційні технології - як засіб підвищення якості заочної освіти / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова. - С. 56-67
  Одінцов В. В.  Використання програмного модуля "калькулятор" для розв'язування шкільних фізичних задач / В. В. Одінцов, Т. О. Вінник. - С. 68-71
  Кузьмич В. І.  Нестандартні задачі при вивченні властивостей функцій / В. І. Кузьмич. - С. 72-75
  Валько Н. В.  Процедура усереднення у математичному моделюванні / Н. В. Валько. - С. 76-78
  Шишко Л. С.  Про формування професійної інформаційної культури майбутнього вчителя математики / Л. С. Шишко, І. Є. Черненко. - С. 79-84
  Алексейчук И. В.  Картографический алгоритм эффективной отбраковки векторных объектов / И. В. Алексейчук, А. И. Вейцблит. - С. 85-92
  Пермінова Л. А.  Використання комп'ютерних засобів у процесі самоосвіти майбутніх педагогів / Л. А. Пермінова. - С. 93-96
  Носенко Т. І.  Використання соціального сервісу Google-групи в навчально-педагогічній діяльності / Т. І. Носенко. - С. 97-100
  Гудирева О. М.  Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О. М. Гудирева. - С. 101-112
  Кравцов Г. М.  Технології створення та методика використання інтерактивної довідки в системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет" / Г. М. Кравцов [и др.]. - С. 113-117
  Берман В. П.  До питання про методологічні основи формування дивергентного мислення майбутніх вчителів математики / В. П. Берман, Т. В. Леванда. - С. 118-122
  Сінько Ю. І.  Інформаційно-методичне забезпечення курсу "Математична логіка та теорія алгоритмів" / Ю. І. Сінько. - С. 123-129
  Григор'єва В. Б.  Використання інформаційних комп'ютерних технологій в геометричній підготовці майбутніх вчителів математики / В. Б. Григор'єва. - С. 130-135
  Джежуль Т. С.  Комп'ютерна підтримка процесу формування фахової компетентності майбутніх судноводіїв під час вивчення спецкурсу "Сферична тригонометрія" / Т. С. Джежуль. - С. 136-140
  Доброштан О. О.  Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення її якості / О. О. Доброштан. - С. 141-146
  Єфіменко В. С.  Основна школа як важливий етап формування інформаційної компетентності фахівця / В. С. Єфіменко. - С. 147-153
  Ковтушенко І. П.  Реалізація принципів універсальності в системі дистанційного викладання курсу "Основи алгоритмізації та програмування" за допомогою інформаційного середовища дистанційного навчання ВЕБ ОАП / І. П. Ковтушенко. - С. 154-158
  Колечинцева Т.  Тестові програми як засіб здійснення диференційованого підходу до контролю та корегування навчальних досягнень учнів з фізики / Т. Колечинцева. - С. 159-162
  Коткова В. В.  Філософсько-методологічні аспекти процесів інформатизації та комп'ютеризації освіти / В. В. Коткова. - С. 163-168
  Сметанюк Л. В.  Графічний метод розв'язування задач з параметрами за допомогою ППЗ "БН" "Алгебра 7-9" / Л. В. Сметанюк. - С. 169-177
  Сокол И.  Компьютерная поддержка обучения будущих судоводителей мореходной астрономии / И. Сокол. - С. 178-181
  Хачіров Т.  Вчитель інформатики як компетентний системний адміністратор / Т. Хачіров. - С. 182-188
  Бібік Г.  Застосування програмно-педагогічних засобів навчання у процесі вивчення математики як умова формування інформатичної компетентності школярів / Г. Бібік. - С. 189-194
  Боровік О. М.  Підготовка вчителя фізики до проектування інформаційно-навчальних середовищ / О. М. Боровік. - С. 195-202
  Лаврик А. В.  Qt как средство кроссплатформенной разработки / А. В. Лаврик, Д. В. Кутецкий. - С. 203-209
  Гай Н. О.  Використання комп'ютерних технологій у міжпредметних проектах під час навчальної практики з фізики / Н. О. Гай. - С. 210-215
  Алфьоров Є. А.  Використання web та мультимедіа технологій при вивченні гуманітарних наук: web-мультимедіа енциклопедія "Вільям Шекспір і Ренесанс" / Є. А. Алфьоров. - С. 216-225
  Максимович М. Б.  Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікативних технологій / М. Б. Максимович. - С. 226-231

Рубрики: Освіта вища - Інформаційні технології

 
13 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 3 (36) / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2012. - 139 с.

Зміст:
  Виселко І. В.  Адміністративна субкультура в інтердисциплінарному векторі осмислення / І. В. Виселко. - С. 3-9
  Дранник В. А.  Лідерство як засіб вдосконалення процесу управління в трудовому колективі службовців / В. А. Дранник. - С. 10-15
  Жовновата В. О.  Соціальна справедливість як концепт / В. О. Жовновата. - С. 16-22
  Захарчук Н. В.  Філософсько-соціологічний аспект категорії "толерантність" та її роль у міжкультурній комунікації / Н. В. Захарчук. - С. 23-28
  Зуєв В. М.  Поняття технології у новітньому філософському дискурсі / В. М. Зуєв. - С. 29-35
  Мелащенко О. М.  Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету / О. М. Мелащенко. - С. 36-41
  Ніколаєнко Н. В.  Аксіологічний вимір новітніх біотехнологічних практик / Н. В. Ніколаєнко. - С. 42-48
  Потіщук О. О.  Методологічні стратегії соціальної історії науки / О. О. Потіщук. - С. 49-55
  Стецюра К. О.  Природа та специфіка буття медіатекстів у культурній картині світу сучасного суспільства / К. О. Стецюра. - С. 56-62
  Цюпак І. Г.  Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору / І. Г. Цюпак. - С. 63-69
  Винославська О. В.  Теоретичний аналіз методичних підходів до дослідження психологічної культури викладачів технічного університету / О. В. Винославська. - С. 70-77
  Кононець М. О.  Взаємозв'язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця / М. О. Кононець. - С. 78-85
  Цимбал І. В.  Когнітивні утруднення і процеси читання іншомовних наукових текстів та шляхи їх подолання / І. В. Цимбал. - С. 86-92
  Буцька Л. В.  Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів / Л. В. Буцька. - С. 97-105
  Вихляєв Ю. М.  Інноваційна методика навчання технічного прийому підрізка зліва у студентів-початківців / Ю. М. Вихляєв, О. М. Чечиньова. - С. 106-111
  Доценко О. В.  Оптимізація процесу навчання підлітків, що займаються спортивним орієнтуванням / О. В. Доценко. - С. 112-117
  Дудорова Л. Ю.  Особливості застосування педагогічних технологій у викладанні туризму / Л. Ю. Дудорова. - С. 118-123
  Зенина И. В.  Оценка функционального состояния вестибулярной системы в поддержании статического равновесия у студентов / И. В. Зенина. - С. 124-129
  Хіміч І. Ю.  Особливості проведення навчального заняття оздоровчого плавання зі студентами технічних ВНЗ / І. Ю. Хіміч. - С. 130-136

 
14 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 99 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 168 с.

Зміст:
  Савченко О. П.  Актуальні проблеми організації діяльності студентського самоврядування у сучасних умовах функціонування системи вищої освіти України / О. П. Савченко. - С. 3-8
  Триус Ю. В.  Сучасні педагогічні концепції і підходи у діяльності вищого навчального закладу / Ю. В. Триус. - С. 8-15
  Коломієць О. Г.  Інтерактивне навчання в системі професійної підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності / О. Г. Коломієць. - С. 15-19
  Антонець Н. В.  Формування духовності особистості засобами фізичної культури і спорту / Н. В. Антонець, Р. А. Мальований, В. Д. Фролов. - С. 19-24
  Яресько К. В.  Формування інтелектуальних умінь майбутніх фінансистів як складової якості професійної освіти / К. В. Яресько, Д. М. Тюріна. - С. 24-29
  Гриневич В. В.  Реформування вищої освіти України в умовах Болонського процесу / В. В. Гриневич. - С. 29-35
  Меншо Г. М.  Гармонізація особистості майбутнього педагога у контексті формування індивідуального стилю спілкування / Г. М. Меншо, О. І. Мешко. - С. 35-40
  Коломієць О. М.  Гуманізація математичної освіти майбутнього фахівця / О. М. Коломієць, В. П. Крижанівська. - С. 40-44
  Касярум О. П.  Моніторинг навчального процесу за результатами сесійного контролю рівня знань студентів / О. П. Касярум, С. О. Касярум. - С. 44-50
  Терентьєва Н. О.  Компоненти політехнічної освіти (коротка характеристика політехнічно значущих якостей особистості та політехнічних технологій) / Н. О. Терентьєва. - С. 50-54
  Тихоновська М. І.  Щодо питання соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів / М. І. Тихоновська. - С. 54-58
  Колбіна Т. В.  Критерії діагностики ефективності педагогічного формування міжкультурної комунікації студентів-економістів / Т. В. Колбіна. - С. 58-62
  Мамчич Т. І.  Підвищення рівня статистичної грамотності випускників ВНЗ як завдання сучасної вищої школи / Т. І. Мамчич. - С. 62-66
  Славінська Т. Б.  Актуальні проблеми організації фахової практики студентів психологічних факультетів / Т. Б. Славінська. - С. 66-70
  Климова К. Я.  Філософсько-методологічні передумови розвитку мовнокомунікативної професійної компетенції майбутнього вчителя / К. Я. Климова. - С. 70-74
  Іщенко М. П.  Актуальні питання методики і методології викладання політології у вищих навчальних закладах України / М. П. Іщнко, О. М. Іщенко. - С. 74-85
  Повідайчик О. С.  Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника / О. С. Повідайчик. - С. 85-90
  Марковська О. П.  Особливості професійного та особистісного ставлення психологів-консультантів / О. П. Марковська. - С. 90-94
  Бондар Т. І.  Про педагогічне керівництво навчально-виховною роботою у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар. - С. 94-100
  Козубовська І. В.  Використання досвіду Великої Британії у практичній підготовці фахівців соціальної роботи в Україні / І. В. Козубовська, А. Р. Досін. - С. 100-103
  Снєдкова Л. А.  Формування змісту інструментальної підготовки студентів вищих навчальних закладів / Л. А. Снєдкова. - С. 103-108
  Канюк О. Л.  Сучасні підходи до соціокультурної освіти майбутніх спеціалістів у процесі вивчення іноземних мов / О. Л. Канюк. - С. 108-112
  Тополянський С. І.  Правова інформатика для соціальних працівників з погляду переходу до європейської освіти / С. І. Тополянський. - С. 112-116
  Головін М. Б.  Діагностика рівня навчальних досягнень студентів при освоєнні програмування як діяльності / М. Б. Головін. - С. 116-121
  Борейко Н. Ю.  Розробка моделі фахівця-інженера / Н. Ю. Борейко. - С. 121-126
  Архипова С. П.  Ідея вибору і свободи в освітньому просторі вищого навчального закладу / С. П. Архипова. - С. 126-131
  Балицька А. А.  Гендерний аналіз адаптації курсантів !-го курсу до навчання у вищому навчальному закладі пожежно-технічного профілю / А. А. Балицька, В. М. Покалюк. - С. 131-138
  Щербина Т. В.  Використання тестів як методу контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення діалектології / Т. В. Щербина. - С. 138-143
  Олексієнко Я. І.  Формування здорового способу життя підлітків у сім'ї засобами фізичної культури / Я. І. Олексієнко, І. А. Усатова. - С. 143-148
  Вікторенко І. Л.  Антропологічна орієнтація професійного вчителя як педагогічна проблема / І. Л. Вікторенко. - С. 148-155
  Гнезділова К. М.  Роль педагогічної діагностики у професійній діяльності викладача закладу вищої освіти / К. М. Гнезділова. - С. 155-159
  Руденко В. М.  Використання інтерактивних технологій на заняттях з дисциплін мовознавчого та методичного спрямування у ВНЗ / В. М. Руденко. - С. 159-163

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): організація навчання -- форми навчання -- нові педагогічні технології -- пізнавальна діяльність студентів -- професійна освіта

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неперервність професійної освіти та ін.

 
15 74.584(4Укр)кр
В95

        Вища школа України : поступ у майбутнє [Текст] : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практ. конф., Черкаси, 25-26 квіт. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 120 с.

Зміст:
  Савченко О. П.  Проблеми організації діяльності студентського самоврядування у сучасних умовах функціонування системи вищої освіти України / О. П. Савченко. - С. 3-4
  Архипова С. П.  Ідея вибору і свободи в освітньому просторі вищого навчального закладу / С. П. Архипова. - С. 4-5
  Герасімова Н. Є.  Роль емпатії у системі педагогічної діяльності / Н. Є. Герасімова. - С. 11-12
  Антонець Н. В.  Формування духовності особистості засобами фізичної культури і спорту / Н. В. Антонець, Р. А. Мальований, В. Д. Фролов. - С. 14-16
  Гармаш О. І.  Значення формування мотивації у молоді до занять фізичними вправами / О. І. Гармаш, Я. І. Олексієнко. - С. 24-25
  Остапенко Н. М.  Понятійно-термінологічні проблеми розмежування категорій "компетенція\" / "компетентність". - С.  "компетентнісний підхід до навчання" в лінгводидактиці вищої школи\"
  Рибалка Л. В.  Теоретичні засади індивідуалізації навчання / Л. В. Рибалка. - С. 30-31
  Цапок О. М.  Проблеми реформування журналістської освіти в Україні / О. М. Цапок. - С. 31-32
  Василенко М. П.  Формування комунікативних умінь у студентів-філологів у рамках курсу "Теорія та практика комунікації" / М. П. Василенко. - С. 39
  Герасимова І. В.  Сутність професійного спілкування менеджера / І. В. Герасимова. - С. 39-40
  Присяжнюк Л. А.  Проблема підготовки вчителя для сільської початкової школи в історії педагогічної думки / Л. А. Присяжнюк. - С. 43-44
  Ігнатенко І. А.  Формування дослідницьких умінь у студентів біологічного факультету університету / І. А. Ігнатенко. - С. 45-46
  Олексієнко Я. І.  Формування професійності педагога у навчально-виховному процесі / Я. І. Олексієнко, О. І. Дудник. - С. 46-48
  Тихолоз В. В.  До питання про формування інтересу студентів до вивчення курсу "Історія педагогіки" / В. В. Тихолоз. - С. 48-51
  Демченко О. П.  Формування професійного ідеалу в майбутніх учителів початкових класів / О. П. Демченко. - С. 52-53
  Шляхова В. В.  Удосконалення мовленнєвої вправності студентів-україністів / В. В. Шляхова. - С. 54-55
  Іщенко М. П.  Актуальні питання методики і методології викладання політології у вищих навчальних закладах України / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. - С. 65-67
  Голуб Н. Б.  Психологічні засади навчання риторики у вищих навчальних педагогічних закладах / Н. Б. Голуб. - С. 68-69
  Грабовий А. К.  Форми і методи самостійної роботи студентів з методики і техніки шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 72-73
  Антонець Н. В.  Проблема сформованості духовних якостей у студентів / Н. В. Антонець, Г. В. Донцова, В. Д. Фролов. - С. 81-82
  Василенко Н. В.  Аналіз порушень орфоепічної реалізації голосних фонем української мови у вимові арабомовних студентів / Н. В. Василенко. - С. 87-89
  Архипова К. М.  Культура ділового спілкування банківських працівників / К. М. Архипова. - С. 94-96

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні технології
Україна

Ключові слова (ненормовані): самоврядування у ВНЗ -- стандарти вищої школи -- навчально-виховний процес у ВНЗ -- Болонський процес -- нові технології

Анотація:   У збірнику висвітлено актуальні педагогічні, психологічні і соціальні проблеми розвитку вищої школи та досвід вищих навчальних закладів України з модернізації навчально-виховного процесу.

 
16 95.43
Х39

        Збірник наукових праць [Текст] : Педагогічні науки Вип. 39 / Херсонський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Херсон : ХДУ, 2005. - 327 с.

Зміст:
  Федяєва В. Л.  Культура, освіта, традиції у сімейному вихованні як об'єкти наукових досліджень / В. Л. Федяєва. - С. 10-14
  Калініна Л. М.  Інформаційне забезпечення управління в практиці функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: стан і реалії / Л. М. Калініна. - С. 14-21
  Кузьменко В. В.  Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко. - С. 21-27
  Лопушинський І. П.  Закріплення статусу державної та мов національних меншин у конституціях і конституційних актах на етнічних українських землях (XI - друга половина XX століття) / І. П. Лопушинський. - С. 27-33
  Проців Л. З.  Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домантовича і В. Підмогильного) / Л. З. Проців. - С. 33-37
  Слюсаренко Н. В.  Трудове навчання дівчат у школах Херсонщини кінця 50-х - початку 60-х років XX століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 38-44
  Степанова О. А.  Ретрансляція доброчесності у спадщині філософів українського відродження / О. А. Степанова. - С. 44-48
  Варнавська І. В.  Формування виразності мовлення учнів 6 класу на уроках української мови / І. В. Варнавська. - С. 50-53
  Горошкіна О. М.  Реалізація комунікативної змістової лінії програми в профільній школі / О. М. Горошкіна. - С. 54-56
  Граненко Н. В.  Чи можна управляти навчальним процесом за допомогою оцінок? / Н. В. Граненко. - С. 56-60
  Гриценко І. В.  Гра як один із провідних видів навчальної діяльності молодшого школяра / І. В. Гриценко. - С. 60-63
  Дружененко Р. С.  Національно-культурний текст - засіб формування мовленнєвих умінь і навичок учнів / Р. С. Дружененко. - С. 63-67
  Заболотна І. О.  Естетичність як комунікативна ознака мовлення учнів / І. О. Заболотна. - С. 67-69
  Засименко В. В.  Комунікація як засіб навчання письма (на матеріалі офіційно-ділових текстів) / В. В. Засименко. - С. 69-73
  Казанчан А. К.  Базові компоненти конструкторсько-технологічної підготовки учнів та місце креслення у цьому процесі / А. К. Казанчан. - С. 73-77
  Корець О. М.  Педагогічні умови формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами іноземної мови / О. М. Корець. - С. 78-81
  Котик Т. М.  Загальна характеристика і структура понятійної системи української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик. - С. 81-87
  Ляшкевич А. І.  Структура мовленнєвого спілкування / А. І. Ляшкевич. - С. 87-90
  Матюха Г. В.  Технологія формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами англомовної комунікації / Г. В. Матюха. - С. 91-93
  Мельник Т. В.  Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів / Т. В. Мельник. - С. 93-97
  Милостива О. І.  Психологічні основи формування лексичних навичок в учнів 5-го класу на уроках російської мови / О. І. Милостива. - С. 97-100
  Нікітіна А. В.  Аналіз категорії комунікативності тексту в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна. - С. 100-104
  Павлик О. А.  Формування комунікативних умінь на уроках української мови як другої / О. А. Павлик. - С. 104-107
  Попова Л. О.  Засвоєння мовленнєвих понять учнями 5-7 класів у процесі вдосконалення монологічного мовлення / Л. О. Попова [и др.]. - С. 108-111
  Резніченко Н. О.  Методичні передумови роботи з виразними засобами художнього тексту на уроках російської мови / Н. О. Резніченко. - С. 111-114
  Решнова С. Ф.  Класифікація типових недоліків з хімії, що виникають в знаннях і уміннях учнів / С. Ф. Решнова. - С. 114-119
  Савельєва Н. В.  Формування комунікативних умінь російськомовних першокласників на початковому етапі навчання української мови / Н. В. Савельєва. - С. 119-125
  Чепок Р. В.  Міжпредметні зв'язки як умова реалізації конструкторсько-технологічного підходу в навчанні кресленню / Р. В. Чепок. - С. 125-129
  Шор А. Л.  Формування усного мовлення учнів 5-го класу на уроках рідної мови / А. Л. Шор. - С. 129-132
  Шоробура І. М.  Методичне забезпечення шкільної географії / І. М. Шоробура. - С. 132-136
  Бондарева Г. І.  Виховання соціальної стійкості як інтегрованої якості особистості старшокласника / Г. І. Бондарева. - С. 138-141
  Волкова С. В.  Використання компаративного підходу до аналізу моральної проблематики українських та англійських фолькльорних творів / С. В. Волкова. - С. 141-145
  Гайдамака І. Г.  Педагогічна культура батьків як основа сімейного укладу / І. Г. Гайдамака. - С. 145-150
  Городинська І. В.  Змістовий компонент позакласної роботи з фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / І. В. Городинська. - С. 150-155
  Кузьменко Ю. В.  Категорія "культура праці" в дослідженнях науковців / Ю. В. кузьменко. - С. 155-161
  Татаринова С. О.  Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова. - С. 161-164
  Чепела І. І.  Культуротворча діяльність та виховання студентської молоді: проблема самореалізації / І. І. Чепела. - С. 164-168
  Юркова Т. Ф.  Роль екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення підлітків до природи / Т. Ф. Юркова. - С. 168-173
  Яцула Т. В.  Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування у клубному об'єднанні школярів / Т. В. Яцула. - С. 173-177
  Артемова Л. В.  Національне виховання фахівців у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова. - С. 179-185
  Бондаренко Г. П.  Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів-економістів ВНЗ на термінологічній основі / Г. П. Бондаренко. - С. 185-189
  Бородіна Н. С.  Психологічні чинники професійного засвоєння студентами-філологами лінгводидактичної термінології / Н. С. Бородіна. - С. 189-192
  Босак Н. Ф.  Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь. - С. 193-196
  Бутенко В. Г.  Сучасний стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти і виховання молоді в Україні / В. Г. Бутенко. - С. 197-199
  Валько М. І.  Формування творчої особистості майбутніх інженерів у процесі їх практичної підготовки / М. І. Валько. - С. 200-203
  Верещака М. П.  Методика модульної перевірки знань студентів при вивченні курсу "Електроніка з основами радіоелектроніки" / М. П. Верещака. - С. 203-206
  Гедвілло О. І.  Формування технологічних знань та вмінь майбутніх вчителів трудового навчання / О. І. Гедвілло, І. О. Носова. - С. 206-211
  Горіна Ж. Д.  Проблема автентичності тексту в аспекті культурологічно зорієнтованої лінгводидактики / Ж. Д. Горіна. - С. 211-215
  Діневич Г. Ю.  Проблеми й перспективи застосування САПР на кафедрі технології машинобудування Херсонського національного технічного університету / Г. Ю. Діневич, О. В. Малигіна. - С. 215-220
  Довженко І. В.  Лексичні особливості професійного мовлення студентів навчальних закладів сфери побутового обслуговування / І. В. Довженко. - С. 220-223
  Дроздова О. А.  Національні стереотипи поведінки як проблема міжкультурної комунікації / О. А. Дроздова, Г. О. Халимоник. - С. 224-228
  Дубовик Л. П.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до проектування виробів інтер'єрного призначення / Л. П. Дубовик. - С. 228-232
  Заболотська О. О.  Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська. - С. 233-236
  Знамеровська Н. П.  Художньо-конструкторська підготовка як один із аспектів удосконалення готовності студентів до майбутньої діяльності / Н. П. Знамеровська. - С. 236-240
  Іванова О. В.  Іноземна мова як основа міжкультурної комунікації / О. В. Іванова. - С. 240-244
  Кавєріна О. Г.   / О. Г. Кавєріна. - С. 244-249
  Корнілов О. А.  Про викладання курсу опору матеріалів для інженерів-педагогів / О. А. Корнілов. - С. 249-253
  Корольва О. П.  Культура педагогічного спілкування: сутність, структура поняття / О. П. Корольва. - С. 253-257
  Красильникова Г. В.  Оновлення стандартів освіти України - шлях до Європи / Г. В. Красильникова, О. В. Голодинська. - С. 257-260
  Красножан Ж. В.  Формування прфесійного мовлення у студентів-філологів (на матеріалі курсу ("Вступ до мовознавства") / Ж. В. Красножан. - С. 260-263
  Кулик С. М.  Види та функції професійної адаптації особистості / С. М. Кулик. - С. 263-267
  Кух А. М.  Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики / А. М. Кух. - С. 267-274
  Кух О. М.  Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кух, А. М. Кух. - С. 274-279
  Кучерява О. А.  Педагогічний дискурс у сфері професійної комунікації (теоретичний і дидактичний аспекти) / О. А. Кучерява. - С. 279-283
  Лимаренко Л. І.  Метод "фізичної дії" як засіб формування психотехніки керівника театрального колективу / Л. І. Лимаренко. - С. 283-287
  Максимчук Ю. В.  Підготовка викладачів іноземних мов до використання у процесі роботи основних засобів естетико-виховного впливу на студентів / Ю. В. Максимчук. - С. 288-291
  Окуневич Т. Г.  Роль критеріїв норми у формуванні культури мовлення студентів-філологів / Т. Г. Окуневич. - С. 291-294
  Олексенко В. П.  Формування культури емоційного мовлення студентів / В. П. Олексенко, О. В. Волошин. - С. 294-298
  Панченко С. М.  Моніторинг у системі післядипломної освіти / С. М. Панченко. - С. 298-302
  Педорич А. В.  Застосування програмованого навчання у навчальних дисциплінах профілю"Автосправа" / А. В. Педорич. - С. 303-307
  Пентилюк М. І.  Комунікативна лінгвістика: теорія і практика / М. І. Пентилюк. - С. 307-312
  Пономарьова О. М.  Деякі аспекти художньої інтеграції мистецтв у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів / О. М. Пономарьова. - С. 313-315
  Разумна Г. І.  Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів трудового навчання до естетичного виховання учнів / Г. І. Разумна. - С. 316-319
  Расова Т. М.  Вимоги до занять з іноземної мови у немовних вузах / Т. М. Расова. - С. 320-322
  Рускуліс Л. В.  Формування комунікативних умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови / Л. В. Рускуліс. - С. 322-325
  Сейдаметова З. С.  Роль дисципліни "Конкретна математика" в підготовці фахівців з інформатики і прикладної математики / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. - С. 325-330
  Серьожникова Р. К.  Розвиток інтересу до професійно-творчої діяльності майбутнього викладача в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Р. К. Серьожникова. - С. 330-334
  Сидоренко В. К.  Психологічні критерії професійного самовизначення / В. К. Сидоренко, О. М. Саух. - С. 335-341
  Гедвілло О. І.  Особливості впровадження в учбовий процес комп'ютерних технологій / О. І. Гедвілло, О. О. Василенко. - С. 343-346
  Гончарова О. М.  Дидактичний аналіз засобів нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова. - С. 346-350
  Коржова Л. С.  Нові технології навчання у сучасній вищій школі / Л. С. Коржова. - С. 350-354
  Мисловська С. К.  Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчально-методичного комплексу / С. К. Мисловська, Г. В. Касьянова. - С. 354-359
  Носов П. С.  Особливості розробки комп'ютерних тестових методик у адаптивному навчанні / П. С. Носов. - С. 359-363
  Тархан Л. З.  Інформаційно-розвиваючі програми - компонент вдосконалення дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / Л. З. Тархан, З. Н. Сейдаметова. - С. 363-369

 
17 20р30
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі [Текст] : XIX Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф.; м. Полтава, 17-18 трав. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. - Полтава : Астрая, 2012. - 470 с.

Зміст:
  Деркач О. А.  Сучасний стан Полтавського міського парку / О. А. Деркач. - С. 5-6
  Гриньова М. В.  Фахове середовище природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 6-15
  Бех І. Д.  Психологічні засади побудови виховного простору особистості / І. Д. Бех. - С. 16-18
  Василечко В. О.  Хімічний аспект навчально-методичного забезпечення екологічних дисциплін у вищій школі / В. О. Василечко, Я. Ф. Ломницька, Я. П. Скоробогатий. - С. 18-21
  Величко Л. П.  Реалізація змістової лінії "Методи дослідження в хімії" / Л. П. Величко. - С. 21-22
  Власенко К. В.  Експериментальна перевірка сформованості інтенсивної навчальної діяльності студентів ВТНЗ у процесі навчання вищої математики / К. В. Власенко. - С. 22-23
  Галицький О. Г.  Шляхи удосконалення методики фізики та астрономії / О. Г. Галицький, М. П. Пришляк. - С. 24-25
  Гриценко Л. И.  Основные типы обучения в современной педагогике / Л. И. Гриценко. - С. 25-28
  Дяченко В. Д.  Нуклеофільне приєднання по подвійному С=С зв'язку / В. Д. Дяченко, О. Ю. Кашнер, Ю. В. Самусенко. - С. 28-31
  Євтух М. Б.  Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух. - С. 31-33
  Зязюн І. А.  Підготовка вчителя до забезпечення якості освітньо-виховного процесу в Україні / І. А. Зязюн. - С. 34-38
  Ничкало Н. Г.  Професійна педагогіка і педагогіка праці : проблеми взаємозв'язку в умовах ринкової економіки / Н. Г. Ничкало. - С. 38-45
  Орлов В. Д.  Специфіка навчального процесу з хімії у ВНЗ на сучасному етапі розвитку України / В. Д. Орлов, Л. О. Іваненко. - С. 45-46
  Фролов А. А.  Разработка наследия А. С. Макаренко как фактор развития современной педагогики (постановка проблемы) / А. А. Фролов. - С. 46-48
  Шиян Н. І.  Індивідуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів хімії у процесі фахової підготовки / Н. І. Шиян. - С. 48-51
  Авременко В. О.  Краєзнавчий матеріал як фактор забезпечення міжкультурної комунікації / В. О. Авременко. - С. 52-54
  Аксенов С. И.  Расширение и развитие педагогического опыта А. С. Макаренко на основе успешной деятельности трудовой колонии имени М. Горького : 1925 - 1928 гг. / С. И. Аксенов. - С. 54-55
  Базюк О. В.  Розвиток комунікативних якостей майбутніх учителів / О. В. Базюк, М. В. Ворона. - С. 55-59
  Безнос О. О.  Проведення благодійних аукціонів для дітей з обмеженими можливостями / О. О. Безнос. - С. 59-60
  Біляковська О. О.  Формування у студентів системи фундаментальних знань у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін / О. О. Біляковська, О. М. Горіна. - С. 60-62
  Близнюк О. А.  Виховання емпатії майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці / О. А. Близнюк, В. В. Шмойло. - С. 62-64
  Боярська Т. Ю.  Проблеми туристської роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Т. Ю. Боярська. - С. 64-66
  Вишар Є. В.  Сучасні методи впровадження освітніх технологій при викладанні природничих наук / Є. В. Вишар. - С. 66-69
  Воскобойнікова Г. Л.  Впровадження технології компетентнісно-орієнтованого навчання дисциплін медико-валеологічного циклу для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 69-70
  Гаркович О. Л.  Формування дослідницького освітнього середовища при вивченні хімії у старшій профільній школі / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 70-72
  Гирін О. В.  Адаптація організму молодших школярів до мікроклімату в школі / О. В. Гирін, І. В. Шматок. - С. 72-74
  Глушко В. В.  Способи запобігання емоційного "вигорання" майбутніх учителів / В. В. Глушко, Т. А. Яковенко. - С. 74-77
  Головач Л. В.  Управління якістю професійного навчання у сфері цивільного захисту, як вимога забезпечення єдиного підходу до його змісту / Л. В. Головач. - С. 77-78
  Горщук О. М.  Організація дослідницької діяльності школярів у процесі вивчення географії засобами інноваційних технологій / О. М. Горщук. - С. 78-80
  Гриньова М. В.  Психологія статевого виховання школярів / М. В. Гриньова, О. В. Джорухова. - С. 80
  Грицай Н. Б.  Поняття про методичне мислення майбутнього вчителя біології / Н. Б. Грицай. - С. 81-83
  Джурка Г. Ф.  Генеза проблеми розробки та впровадження комп'ютерного освітнього середовища у контексті Болонського процесу / Г. Ф. Джурка. - С. 83-87
  Дмитренко І. С.  Метод проектів як невід'ємна частина сучасної освіти / І. С. Дмитренко. - С. 87-89
  Довга М. Ю.  Поняття та діагностика професійного вигорання вчителів / М. Ю. Довга, Т. І. Шпильова. - С. 89-90
  Долгачова О. А.  Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у вивченні природничих дисциплін (на прикладі вивчення фізики) / О. А. Долгачова. - С. 91-92
  Дулій В. О.  Сучасні проблеми методики викладання біології в освітніх закладах / В. О. Дулій. - С. 93-95
  Жамардій В. О.  Методологічні основи здоров'язберігаючих технологій в освіті / В. О. Жамардій. - С. 95-96
  Жгут О. А.  Комплексний підхід до формування екологічної культури школярів на уроках біології і в позаурочний час / О. А. Жгут, Л. В. Чернобровкіна. - С. 97-99
  Желєзняк А. А.  Фактори конфліктів у педагогічному колективі / А. А. Желєзняк. - С. 99-100
  Желєзняк А. А.  Технологія управління педагогічними конфліктами / А. А. Желєзняк. - С. 100-101
  Жук К. О.  Психолого-емоційна адаптація майбутніх вчителів початкових класів до роботи в шкільному закладі / К. О. Жук, І. М. Верхогляд. - С. 101-103
  Завальнюк О. Л.  До питання тестового контролю і оцінювання знань студентів / О. Л. Завальнюк. - С. 104-105
  Земляна Т. М.  Формування екологічної культури учнівської молоді засобами змістовного дозвілля / Т. М. Земляна. - С. 106-107
  Зінчик І. І.  Шляхи удосконалення харчування школярів / І. І. Зінчик. - С. 107-109
  Зубко Є. С.  Проблеми підготовки вчителів валеологічних дисциплін / Є. С. Зубко, С. О. Ковальова. - С. 109-111
  Игнатенко В. М.  Еще раз о роли решения задач в подготовке специалиста / В. М. Игнатенко, С. И. Кшнякина. - С. 111-113
  Илалтдинова Е. Ю.  Современное российское макаренковедение / Е. Ю. Илалтдинова. - С. 113-115
  Іщенко Т. А.  Організація рефлексивної здоров'язберігаючої взаємодії з учнями в навчальному процесі / Т. А. Іщенко. - С. 115-117
  Кавчак В. С.  Польова практика у системі еколого-естетичної підготовки вчителів початкових класів / В. С. Кавчак, Я. Я. Павлишак
  Каплуновська О. О.  Прикладна спрямованість варіативної складової змісту хімічної освіти у старшій школі / О. О. Каплуновська. - С. 118-120
  Кобернік С. Г.  Навчальні програми з географії для основної школи та шляхи їх удосконалення / С. Г. Кобернік. - С. 121-123
  Ковальчук Б. В.  Обгрунтування змісту математичної освіти як педагогічна умова розвитку математичного мислення фахівців природничих спеціальностей / Б. В. Ковальчук. - С. 123-125
  Козороз Т. М.  Аналіз управління як командної роботи / Т. М. Козороз. - С. 125-126
  Копилець Ю. О.  Здорове харчування - здоровий організм / Ю. О. Копилець. - С. 129-130
  Кордонська А. В.  Організація студентського самоврядування / А. В. Кордонська. - С. 130-131
  Кращенко Ю. П.  Ефективність виховання лідерських якостей майбутніх учителів у Полтавському молодіжному проекті "Школа місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього" / Ю. П. Кращенко. - С. 134-137
  Кривошапка І. В.  Толерантність при підготовці магістрантів природничих дисциплін / І. В. Кривошапка. - С. 137-138
  Криленко В. І.  Соціальні аспекти економічної безпеки / В. І. Криленко. - С. 138-140
  Кукелко К. Р.  Агресія та конфліктність у студентському середовищі вищого педагогічного навчального закладу / К. Р. Кукелко. - С. 141-142
  Куліш С. М.  Нові дослідження з історії педагогіки та проблеми використання педагогічного досвіду у сучасних українських університетах / С. М. Куліш. - С. 143-145
  Кушнєрова Т. Є.  Самостійна робота як один із провідних аспектів особистісно-орієнтованих технологій / Т. Є. Кушнєрова. - С. 145-147
  Лавріненко Л. Ю.  Міждисциплінарні зв'язки як умова наукової організації навчально-виховного процесу / Л. Ю. Лавріненко. - С. 147-148
  Лукашова Н. І.  Виховний потенціал історії науки у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя хімії / Н. І. Лукашова. - С. 148-150
  Малаканова Л. В.  Психолого-педагогічні основи викладання природничих дисциплін / Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна. - С. 150-153
  Могильна Ю. К.  Стимулювання пізнавальної активності учнів / Ю. К. Могильна, Ю. І. Боловацька. - С. 155-156
  Монастирська С. С.  Організація та науково-практичне забезпечення самостійної роботи студентів з біохімії / С. С. Монастирська, Л. П. Баб'як. - С. 156-157
  Мордач І.  Організація допрофільної підготовки в ЗНЗ / І. Мордач. - С. 158
  Мороз Т. В.  Формування адекватної самооцінки майбутніх вчителів / Т. В. Мороз, М. І. Лоцько, В. Г. Чмілевська. - С. 159-160
  Нечипоренко М. Г.  Співпраця дітей, батьків та вчителів при вивченні природничих дисциплін / М. Г. Нечипоренко, Л. М. Нечипоренко, Г. О. Данилова. - С. 160-162
  Носик О. М.  Особливості розвитку лідерських якостей майбутніх учителів природничих дисциплін / О. М. Носик, М. М. Ступак, К. А. Хрипко. - С. 164-167
  Пивовар Н. М.  Християнські цінності - через родинне виховання / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 167-168
  Писанець Ю.  Умови самореалізації дитини в соціумі / Ю. Писанець. - С. 168-169
  Пістряк К. С.  Використання педагогічної діагностики в управлінській діяльності менеджера ЗНЗ / К. С. Пістряк, В. Д. Шпильовий. - С. 169-170
  Попов В. Д.  Про розвиток пізнавальних інтересів учнів до фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 170-172
  Предик А. А.  Значення предметного уроку з природознавства в навчально-виховному процесі початкової школи / А. А. Предик. - С. 173-175
  Прокопчук Н. О.  Розвиток лідерських якостей у сучасних керівників шкіл / Н. О. Прокопчук. - С. 175-177
  Рева В. В.  Запобігання агресивності та конфліктності майбутніх учителів / В. В. Рева. - С. 179-181
  Рендюк С. П.  Модернізація педагогічної і навчально-пізнавальної діяльності в процесі формування природничо-математичної компетентності студентів / С. П. Рендюк. - С. 181-183
  Розумейко Ю. О.  Залежність фізичного і психічного здоров'я дитини від морально-психологічного клімату в сім'ї / Ю. О. Розумейко, М. М. Іванченко. - С. 183-185
  Ромашко Т. П.  Порівняльна характеристика квантово-хімічних розрахункових методик / Т. П. Ромашко. - С. 185-186
  Сидоренко М. І.  Методика проведення хімічного експерименту при вивченні теми "Каталіз" в ЗОШ / М. І. Сидоренко. - С. 189-191
  Сігіда Т. В.  Психолого-педагогічні основи використання гуманітарних знань при викладанні предметів природознавчих дисциплін / Т. В. Сігіда. - С. 191-193
  Соляр Л. В.  Роль сучасних технологій навчання у формуванні технологічної грамотності і професійного інтелекту при викладанні спецдисциплін / Л. В. Соляр. - С. 193-194
  Стадник О. Г.  Проблема визначення поняття "засоби навчання" в педагогічній літературі / О. Г. Стадник. - С. 194-196
  Тарабун К. І.  Розвиток уваги і уяви майбутніх учителів / К. І. Тарабун, Т. С. Лещенко. - С. 196-200
  Ткачук Г. С.  Сучасна природнича освіта і популяризація хімії / Г. С. Ткачук. - С. 202-204
  Тхор А. С.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів під час аудиторних занять / А. С. Тхор. - С. 208-210
  Харчинська К. П.  Використання інтерактивних методів навчання на уроках економічної і соціальної географії світу / К. П. Харчинська, Л. П. Ковальова. - С. 212-215
  Чумак М. В.  Розвиток креативності майбутніх учителів природничих дисциплін / М. В. Чумак, Ю. П. Жерьобкіна. - С. 219-221
  Страшко С. В.  Теоретико-методичні основи підготовки вчителя основ здоров'я в Україні / С. В. Страшко. - С. 238-242
  Горда Т. М.  Методичні аспекти забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні фізики / Т. М. Горда. - С. 258-259
  Іваненко Л. О.  Методична система дистанційного навчання культури здоров' студентів педагогічних університетів / Л. О. Іваненко. - С. 273-275
  Іваниця А. В.  Сучасні погляди на сімейне виховання / А. В. Іваниця. - С. 275-277
  Лукащук Т. І.  Методи активації самостійної роботи студентів на заняттях з вищої математики / Т. І. Лукащук. - С. 301-303
  Рябуха А. Ю.  Науково-методичне забезпечення при підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій / А. Ю. Рябуха. - С. 331-332
  Сторожева О. М.  Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії / О. М. Сторожева. - С. 333-334
  Шевчук К. Д.  Характеристика інтерактивних методів навчання природничих дисциплін в педагогічному процесі вищої школи / К. Д. Шевчук. - С. 347-349
  Штонда Є. М.  Принципи проектування ефективної технології формування математичної культури / Є. М. Штонда. - С. 351-352
  Андронов В. А.  Екологізація педагогічної діяльності у контексті збереження сучасного розвитку людства / В. А. Андронов, О. П. Шароватова. - С. 355-357
  Староста В. І.  Вітчизняні дослідники в галузі екологічної освіти / В. І. Староста, Т. І. Ігнатко. - С. 357-358
  Аркушина Г. Ф.  Значення науково-дослідницької діяльності студентів природничо-географічного факультету у формуванніекологічної компетентності майбутнього вчителя / Г. Ф. Аркушина. - С. 363-364
  Бигар Г. П.  Сутність та значення екологічних тенденцій у вищій школі / Г. П. Бигар. - С. 366-369
  Бойченко В. С.  Екологічні вміння як структурно-змістовий компонент екологічної культури особистості / В. С. Бойченко, Т. П. Танько. - С. 369-370
  Гуран С. В.  Напрями реалізації національної стратегії екологічної освіти в Польщі / С. В. Гуран. - С. 381-382
  Єжевська О. С.  Роль задач екологічного змісту у формуванні екологічного мислення студентів / О. С. Єжевська, Г. Т. Бубенщикова. - С. 385-387
  Краева Л. И.  Формирование экологической культуры студентов на занятиях по педагогике / Л. И. Краева, И. Ю. Краева. - С. 389-390
  Левчук Н. В.  Сутнісні характеристики компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін у галузі екологічної освіти / Н. В. Левчук. - С. 393-394
  Смоляр Н. О.  Екологічний аспект краєзнавчої роботи студентів природничого факультету Полтавського педагогічного університету / Н. О. Смоляр, О. Р. Ханнанова. - С. 410-412
  Шепенюк І. М.  Екологічна освіта дорослих як ланка неперервної освіти / І. М. Шепенюк. - С. 412-414
  Лукашова Н. І.  Виховний потенціал історії науки у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя хімії / Н. І. Лукашова, С. М. Лукашов. - С. 416-418
  Джурка Г. Ф.  В. І. Вернадський - ініціатор вивчення і поширення методу полярографії в СРСР / Г. Ф. Джурка. - С. 430-434
  Іноземцев В. А.  Педагогічна спадщина М. І. Пирогова і сучасність / В. А. Іноземцев. - С. 434-435
  Самусенко Ю. В.  Педагогічний феномен А. П. Каришина / Ю. В. Самусенко. - С. 439-442

 
18 22.1р30
Т33

        Теорія та методика навчання фізики / М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - : 2004. - 462 с.

Зміст:
  Александров В.Д.  Изменение и дополнение к курсу общей физики, ориентированного на строительные специальности / В. Д. Александров, И. В. Сельская. - С. 3-8
  Атаманчук П.С.  Елементи цілеорієнтації експериментальної діяльності студентів з фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. - С. 8-16
  Балабай Р.М.  Побудова кутового розподілу електронної густини в атомі для різних станів / Р. М. Балабай, Л. В. Скірко. - С. 16-21
  Беднарський В.В.  Особливості комп'ютерного тестування студентів у межах блочно-модульної системи навчання фізики / В. В. Беднарський, Н. Л. Дон, Г. П. Чуйко. - С. 21-25
  Безлепкин А.А.  Эффект компенсации внешнего магнитного поля при процессах намагничивания / А. А. Безлепкин, С. П. Кунцевич. - С. 25-30
  Бендес Ю.П.  Удосконалення методики вивчення газових законів / Ю. П. Бендес [и др.]. - С. 30-34
  Бершадский Ф.Г.  Изучение механических затухающих колебаний с помощью пружинного маятника / Ф. Г. Бершадский, И. Я. Гордиенко. - С. 34-38
  Бешевли Б.И.  Использование предпочтительного метода изложения в курсе общей физики / Б. И. Бешевли, С. К. Полтинова. - С. 38-40
  Бешевли Б.И.  Решение нестандартных задач по физике, как способ самостоятельной работы учащихся / Б. И. Бешевли, С. В. Символокова. - С. 40-44
  Бойко Г.М.  Активізація творчої сомостійності студентів під час проведення лабораторних робіт з астрофізики / Г. М. Бойко. - С. 44-50
  Бондаренко М.А.  Перетворення Лапласа в задачах стійкості стиснутих стержнів / М. А. Бондаренко [и др.]. - С. 50-57
  Борис М.М.  Графічний спосіб розв'язування задач на зіткнення абсолютно пружних тіл з комп'ютерним моделюванням / М. М. Борис [и др.]. - С. 57-60
  Борщ В.В.  Щодо поліпшення розв'язування задач з електротехнічних дисциплін / В. В. Борщ, В. Г. Шебітченко, Н. Є. Єрмілова. - С. 60-62
  Брандес В.М.  Цілісниий підхід у вивченні фізики на основі використання дидиктичного матеріалу "Компакт-фізика" / В. М. Брандес, Л. М. Овандер. - С. 62-67
  Вайданич В.І.  Особливості навчання фізики фахівцями технічних спеціальностей в умовах реалізації сучасних інтеграційних процесів / В. І. Вайданич [и др.]. - С. 72-77
  Валійов Б.М.  Радіоактивність аерозолів / Б. М. Валійов, В. Д. Єгоренков, Ю. О. Ніколенко. - С. 77-82
  Варминський М.В.  Особенности применения тестовой методики по физике при переходе на модульно-кредитную систему обучения / М. В. Варминський [и др.]. - С. 82-89
  Василівський С.Ю.  Інтенсифікація навчального процесу на лабораторних заняттях з фізики за допомогою програмних продуктів / С. Ю. Василівський. - С. 89-94
  Войтович І.С.  Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання комп'ютерної техніки в професійній діяльності / І. С. Войтович, Ю. М. Галатюк. - С. 94-100
  Волчанський В.В.  Оцінка ефективності методики використання математики при вивченні фізики / В. В. Волчанський, З. Ю. Філер. - С. 100-108
  Вышинский В.Т.  Лабораторный практикум при изучении теоретической механики / В. Т. Вышинский, С. Р. Рахманов, С. Г. Сподин. - С. 108-118
  Гаврилова Т.В.  Моделирование установки для определения момента инерции твердых тел / Т. В. Гаврилова, А. И. Кудин, А. В. Шевченко. - С. 118-122
  Галатюк Ю.М.  Принцип системної єдності у викладанні фундаметальних і спеціальних дисціплін як засіб підготовки творчого учителя фізики / Ю. М. Галатюк, В. І. Тищук. - С. 122-129
  Галаченко Т.Є.  Активізація вивчення розділів термодинаміки в школі / Т. Є. Галаченко. - С. 129-133
  Горбач В.Н.  Компьютерное моделирование интерференционных картин в фотоупругости / В. Н. Горбач, А. А. Волгин. - С. 133-137
  Горшкова Г.А.  Шляхи підвищення знань з фізики слухачів підготовчого відділення / Г. А. Горшкова, Т. С. Савкіна. - С. 137-142
  Григорович А.Г.  Методика організації та проведення літньої навчальної практики з фізики в Дрогобицькому педагогічному ліцеї / А. Г. Григорович, О. В. Заяць, Р. М. Хлопик. - С. 142-146
  Grytsay V.I.  Studying biophysical conditions of forming ordered and chaotic structures on the example mathematical model / V. I. Grytsay. - С. 146-151
  Губин Н.С.  О физических основах источника тока / Н. С. Губин. - С. 151-155
  Дворник О.В.  Програмний пакет "Xtest" для комп'ютерного тестування студентів з фізики / О. В. Дворник [и др.]. - С. 160-165
  Денисенко О.І.  Функції розподілу в лабораторному практикумі з фізики / О. І. Денисенко. - С. 165-169
  Дудьянова Е.В.  Построение семантического конспекта как один из видов организации учебной деятельности будущих преподавателей физики / Е. В. Дудьянова. - С. 169-173
  Єчкало Ю.В.  Модернізація формування поняття "електромагнітне поле" / Ю. В. Єчкало, О. А. Коновал. - С. 173-178
  Задорожній М.І.  Електронний зошит для лабораторних робітз фізики / М. І. Задорожній, В. М. Задорожній. - С. 178-183
  Зайцев Г.Л.  Использование информационных и вычислительных технологий в курсе "Детали машины" / Г. Л. Зайцев. - С. 183-191
  Ивахненко Ник. Н.  Роль практических занятий в процессе изучения общего курса физики / Ник. Н. Ивахненко, Нат. Н. Ивахненко. - С. 187-191
  Іващенко В.П.  Використання інформаційних технологій при вивчені теоретичної механіки у НМетАУ / В. П. Іващенко [и др.]. - С. 194-201
  Иващенко В.П.  Применение компьютерных технологий при изучении раздела / В. П. Иващенко, Ю. А. Мушенков, С. В. Зданевич. - С. 194-201
  Кадченко В.М.  Використання елктронних моделей при вивченні електропровідності матеріалів / В. М. Кадченко, Д. Ю. Путілов. - С. 201-207
  Ківа В.О.  Сучасні технічні засоби навчання у ВНЗ / В. О. Ківа. - С. 207-211
  Корсак К.В.  Реліктові фотони і проблема визначення інерціальної системи відліку в курсах механіки / К. В. Корсак, О. І. Косенко. - С. 211-221
  Крот Ю.Є.  Деякі маловідомі факти з історії фізики та її творців / Ю. Є. Крот. - С. 221-241
  Кузьменко Г.М.  Формування мотивації вивчення фізики у вищому закладі освіти / Г. М. Кузьменко, Кузьменко.М.Г.. - С. 241-244
  Куліш В.В.   / В. В. Куліш [и др.]. - С. 244-253
  Кумченко Я.А.  Уточнение закона смещения Вина с учетом резонаторной природы излучения абсолютного черного тела / Я. А. Кумченко. - С. 253-257
  Кумченко Я.А.  Резонаторная природа силовых взаимодействий и ограниченность принципа корпускулярно-волнового дуализма / Я. А. Кумченко. - С. 257-260
  Курбатов Ю.А.  Релявистоское ограничение формированию черных дыр / Ю. А. Курбатов. - С. 260-264
  Кух А.М.  Особливості проведення інтегрованих лабораторних робіт / А. М. Кух, С. В. Шленчак. - С. 264-271
  Лагунов И.М.  Система диагностики знаний студентов по программно-лабораторному комплексу курса общей физики / И. М. Лагунов. - С. 280-287
  Лагунов И.М.  Применение тренинговых техник в программно-лабораторном комплексе по курсу общей физики / И. М. Лагунов, Т. П. Гордиенко. - С. 280-287
  Лагунов И.М.  Методика развития педагогической технологии на примере декомпозиции физического практикума / И. М. Лагунов, А. В. Сергеев. - С. 287-296
  Лучицький Р.М.  Навчання культури наукового експерименту як складова непреривної фундаментальної підготовки студентів у ВНЗ / Р. М. Лучицький. - С. 296302
  Люхтан Е.А.  Электронное методическое пособие к выполнению лабораторных работ по курсу общей физики / Е. А. Люхтан, В. Н. Горбач, С. П. Гоков. - С. 302-310
  Маліновська С.І.  Активізаці навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання курсу "Теорія механізмів і машин та деталі машин" / С. І. Маліновська. - С. 310-313
  Менумеров Р.М.  Использование методов вариационного исчисления при изучении законов распространения света / Р. М. Менумеров, Ш. Ю. Абитова. - С. 313-318
  Москвин П.П.  Аналоговые устройства автоматизации лабораторных установок для изучения физических процессов в электронных приборах / П. П. Москвин, Д. К. Верба, С. А. Прищенко. - С. 318-323
  Мушенков Ю.А.  До застосування нового підходу при викладанні курсу теоретичної механіки для немеханічних інженерних спеціальностей / Ю. А. Мушенков, Н. В. Каряченко. - С. 323-325
  Наумчук Н.В.  Базисное проектирование курса физики / Н. В. Наумчук, И. Д. Романенко. - С. 325-330
  Нечипорук А.Ю.  Опыт создания и использования в учебном процессе мультимедийного учебного курса и электронной библиотеки "Спин-волновая электродинамика и электроника" / А. Ю. Нечипорук, В. В. Данилов, И. В. Зависляк. - С. 330-336
  Погребняк В.Г.  Роль фізики у технічній освіті / В. Г. Погребняк, С. В. Горбань. - С. 336-341
  Погребняк В.Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні фізики / В. Г. Погребняк, І. Д. Романенко, С. В. Горбань. - С. 341-346
  Погребняк В.Г.  Самостійна робота студентів з фізики / В. Г. Погребняк, І. Д. Романенко, С. В. Горбань. - С. 346-351
  Половина М.Н.  Енергія зв'язку і радіоактивності ядер / М. Н. Половина, Р. С. Тутик, О. А. Щербак. - С. 351-355
  Посудін Ю.І.  Двоступенева система фізичної та біофізичної освіти в вищих аграрних навчальних закладах / Ю. І. Посудін. - С. 355-358
  Пустынникова И.Н.  Один из способов систематизации знаний и умений студентов (на примере геометрической оптики) / И. Н. Пустынникова. - С. 358-362
  Романенко И.Д.  Использование жидких кристаллов в вузовском лабораторном практикуме / И.Д. Романенко
  Румянцев А.Ю.  Проблемы современного астрономического образования / А. Ю. Румянцев, Т. А. Серветник. - С. 369-384
  Солдатова Є.Д.  Про методику використання методу кореляційних функцій М.М. Боголюбова в курсі "термодинаміка й статистична фізика" / Є. Д. Солдатова. - С. 384-387
  Спольник А.И.  Законы сохранения и управления движения в курсе общей физики / А.И. Спольник, М. А. Чегорян, И. В. Волчок. - С. 387-389
  Стогова Т.В.  Активизация мышления курсантов как путь повышения результативности усвоения курса физики / Т. В. Стогова. - С. 389-392
  Супрунова Ю.А.  Программная поддержка контроля знаний студентов по курсу "Теория электрических и магнитных цепей" / Ю. А. Супрунова. - С. 392-394
  Сусь Б.А.  Фотон як особлива частинка двоїстої породи / Б. А. Сусь [и др.]. - С. 394-400
  Ситников О.П.  Рідкі кристали у фізичному навчальному експерименті / О. П. Ситников. - С. 400-409
  Тарасенко Н.Л.  Методика оценки погрешностей измерений на лабораторных работах по физике / Н. Л. Тарасенко. - С. 409-414
  Теплицький І.О.  Віртуальний фізичний лабораторний практикум як актуальна проблема сучасної дидактики / І. О. Теплицький, С. О. Семеріков. - С. 414-422
  Федорук С.О.  Фізика елементарних частинок у курсі загальної фізики / С. О. Федорук, А. М. Шкільна. - С. 422-427
  Філер З.Ю.  Теорія, історія та застосування віброгасника / З. Ю. Філер. - С. 427-432
  Фролова А.Ю.  Про розщеплення енергетичних рівнів в класичній фізиці / А.Ю. Фролова, В. І. Хохлов. - С. 432-441
  Хрисанов В.А.  Модель для изучения колебательных свойств твердого тела / В. А. Хрисанов. - С. 441-447
  Цоцко В.И.  К вопросу о единицах измерений физических величин / В. И. Цоцко. - С. 447-451
  Юрченко О.В.  Польовий транзистор та його використання / О. В. Юрченко. - С. 451-455

Рубрики: Методика навчання фізики в ВНЗ - Методика навчання фізики в школі

Ключові слова (ненормовані): загальна фізика -- перетворення Лапласа -- теоретична механіка -- варіаційне обчислення -- історія фізики -- модульно-кредитная система навчання -- електромагнітне

Анотація:   Збірник містить статті з різних аспектів дидактики фізики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання фізики та застосування засобів нових інформаційних технологій навчання фізики у шкільній та вузівській практиці.

 
19 74.58
Н73

        Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 45 / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - К. : Видавництво інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - 181 с.

Зміст:
  Марігодов В. К.  Особливості технології ігрових практичних занять як основа діяльності майбутніх фахівців / В. К. Марігодов. - С. 3-7
  Іщенко Т. Д.  Професіоналізм викладача як основа якісної підготовки майбутнього інженера / Т. Д. Іщенко, Н. А. Демешкант, М. П. Хоменко. - С. 7-9
  Гавров Є. В.  Методологічний підхід до виконання креслень оптимального складу / Є. В. Гавров. - С. 9-14
  Швець В. Д.  Програмування навчальної діяльності студентів на практичних заняттях з магнетизму за допомогою графів / В. Д. Швець. - С. 14-18
  Сейдаметова З. С.  Зміст та модульна організація навчальної дисципліни "Структура даних і аналіз алгоритмів" / З. С. Сейдаметова. - С. 18-23
  Кожемякіна Н. І.  Професійна мобільність як особистісно-професійна якість менеджерів-аграріїв / Н. І. Кожемякіна. - С. 23-29
  Кубіцький С. О.  Соціально-психологічне супроводження військової служби - важливе завдання військових психологів / С. О. Кубіцький, Г. Р. Дубровинський. - С. 29-33
  Лукін В. Є.  Використання опорних сигналів у процесі репрезентації навчальних матеріалів у системі дистанційного навчання / В. Є. Лукін. - С. 33-37
  Драч І. І.  Розвиток творчих здібностей студентів - важлива складова підготовки майбутніх фахівців / І. І. Драч. - С. 37-42
  Желавський О. Б.  Дидактичні принципи формування математичних понять у студентів економічних спеціальностей / О. Б. Желавський. - С. 42-48
  Довженко І. В.  Рольова гра як засіб удосконалення культури спілкування у майбутній професійній діяльності фахівців сфери гостинності / І. В. Довженко. - С. 48-52
  Максимчук Б. А.  Сутність готовності майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності з фізичної культури / Б. А. Максимчук. - С. 52-59
  Панасевич Д. Б.  Принципи та правила визначення кваліфікації випускників вищих навчальних закладів України (для інженерно-технічних напрямів і спеціальностей) / Д. Б. Панасевич. - С. 59-66
  Калашник Н. С.  Історично-культурні засади формування естетичних смаків української мови / Н. С. Калашник. - С. 66-71
  Олексенко В. М.  Виховна діяльність у процесі професійного становлення студентської молоді / В. М. Олексенко. - С. 71-77
  Асауленко Л. М.  Викладання української мови та літератури у контексті інноваційних технологій / Л. М. Асауленко. - С. 77-83
  Василенко Т. А.  Філософія виховання людини Фр. Фребеля / Т. А. Василенко. - С. 77-83
  Гайдучик Г. М.  Активні методи навчання під час вивчення економічних дисциплін / Г. М. Гайдучик, Т. Б. Іванюк. - С. 88-93
  Кущ Т. О.  Професійно-діяльнісний компонент як концептуальний вимір проектування змісту професійної підготовки молодших спеціалістів з ресторанної справи / Т. О. Кущ. - С. 93-100
  Удалов Г. Г.  Мотивація праці за умов ринкової економіки / Г. Г. Удалов. - С. 100-103
  Вахрушева Т. Ю.  Методичні засади інтерактивних лекцій / Т. Ю. Вахрушева, Л. Г. Кайдалова. - С. 103-107
  Тупота А. Д.  Вивчення особистості студента / А. Д. Тупота. - С. 107-113
  Шупик В.  Побратими / В. Шупик. - С. 113-117
  Геращенко С. І.  До проблеми формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики / С. І. Геращенко. - С. 117-120
  Головко М. В.  Концепція та методологія історико-методичного дослідження / М. В. Головко. - С. 120-125
  Латигіна Н. А.  Констатуюючі ознаки демократії / Н. А. Латигіна. - С. 125-132
  Отраднова О.  Відповідальність навчальних та навчально-виховних закладів за шкоду, завдану малолітніми та неповнолітніми особами / О. Отраднова. - С. 132-135
  Нагорська Т. В.  Еволюція досліджень риторики та її проблематика / Т. В. Нагорська. - С. 135-139
  Волощук І.  Практичні аспекти теоретичних проблем з'ясування сутності обдарованості / І. Волощук, М. Супруненко. - С. 139-147
  Демешкант Н. А.  Екологічний світогляд як невід'ємна складова загального світогляду особистості / Н. А. Демешкант. - С. 147-151
  Корнєв Р. С.  Дистанційне навчання як засіб формування інформаційної культури економіста-аграрника / Р. С. Корнєв, І. М. Буцик. - С. 151-155
  Сейко Н. А.  Київський навчальний округ як осередок доброчинної діяльності у сфері освіти XIX-початку XX ст. / Н. А. Сейко. - С. 155-162
  Круковська І. М.  З історії становлення медичної освіти Волині / І. М. Круковська. - С. 162-165
  Борейко О. М.  Типологія громадських товариств Волині (друга половина XIX-початок XX ст.) / О. М. Борейко. - С. 165-172
  Левківський М. В.  Постмодерністська парадигма освіти / М. В. Левківський. - С. 172-177
  Лобур М. С.  Дослідження готовності викладачів ВНЗ I-II рівнів акредитації до формування професійно значущих якостей у майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування / М. С. Лобур. - С. 177-179

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні технології
Україна

Ключові слова (ненормовані): випускники ВНЗ -- Фребель Ф.: педагогічні погляди -- особистість студента -- дистанційне навчання -- медична освіта -- інтерактивні лекції -- активні

Анотація:   У збірнику розглянуті актуальні питання підвищення ефективності навчального процесу, удосконалення методики викладання; розвитку творчих здібностей студентів як важливої складової підготовки майбутніх фахівців. Запропоновано основні принципи та правила визначення кваліфікації вітчизняних випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за освітньо-професійними програмами інженерно-технічних напрямів і спеціальностей.

 
20 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014, м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Гриб С. О.  Адаптивність та адаптаційні можливості за умов дефіциту вітамінів в організмі / С. О. Гриб. - С. 9-10
  Гуліоненко В. Ю.  Особливості сучасної діагностики гострих та хронічних форм НСУ / В. Ю. Гуліоненко. - С. 11-12
  Іванченко Т. О.  Вплив вітамінного комплексу "Гексавіт" на окремі показники вуглеводного обміну / Т. О. Іванченко. - С. 13-15
  Сірченко Я. А.  Окремі показники азотистого балансу при різному забезпеченні організму вітаміном C / Я. А. Сірченко. - С. 16-17
  Смакограй В. М.  Петехіальна проба як показник забезпечення організму вітаміном C / В. М. Смакограй. - С. 18-19
  Ухань І. І.  Екологічність приміщення необхідне для роботи та відпочинку / І. І. Ухань. - С. 20-21
  Шковира М. М.  Структура захворювання дітей Черкаського регіону / М. М. Шковира. - С. 22-23
  Бабиченко І. С.  Оцінка ресурсного потенціалу лісів на території урочища Холодний Яр Чигиринського району Черкаської області / І. С. Бабиченко. - С. 25-27
  Ващенко О. В.  Мікробіологічна активність грунту за різних систем удобрення / О. В. Ващенко. - С. 28-30
  Ганжа О. Г.  Актуальні проблеми покращення екологічного стану водного басейну річки Стрижень на Чернігівщині / О. Г. Ганжа. - С. 31-32
  Гармідер А. М.  Екологія та відносна чисельність каштанової мінуючої молі на території м. Черкаси та її шкодочинна дія / А. М. Гармідер. - С. 33-35
  Гладун В. О.  Біолого-екологічні особливості синантропних видів рослин центрального лісостепу України / В. О. Гладун. - С. 36-38
  Грибута Н. О.  Вплив урбанізованого середовища на мінливість морфометричних параметрів вегетативних та генеративних органів липи серцелистої (Tilia cordata Mill) / Н. О. Грибута. - С. 39-41
  Добуш Х.  Моніторинг грунтів черкаської області / Х. Добуш. - С. 42-44
  Коваленко М. А.  Моніторинг загрози антропогенного фактору на навколишнє середовище / М. А. Коваленко. - С. 45-47
  Конякін С. М.  Ландшафтна репрезентативність поліфункціональних заповідних об'єктів черкащини / С. М. Конякін, Н. М. Корнелюк. - С. 48-50
  Коробко О. О.  Геоінформаційна система як засіб моніторингу урбоекосистем / О. О. Коробко. - С. 51-52
  Кравченко М. С.  Використання методу біоіндикації для аналізу стану водних об'єктів / М. С. Кравченко. - С. 53-54
  Лавріненко В. В.  Сучасні екологічні проблеми України / В. В. Лавріненко. - С. 55-57
  Мазур Ю. В.  Агроекологічний моніторинг в інтенсивному землеробстві / Ю. В. Мазур. - С. 58-59
  Мазур Ю. В.  Еколого-агрохімічне обстеження грунтів аграрних формувань Чигиринського району Черкаської області у зв'язку з виробничою діяльністю / Ю. В. Мазур, Ю. В. Мелешко. - С. 60-62
  Ніколаєва О. С.  Дослідження впливу середовища існування на фенотипічні особливості українців / О. С. Ніколаєва. - С. 63-65
  Осадча І. Ю.  Структура популяцій деяких видів бур'янів у посівах сільськогосподарських культур / І. Ю. Осадча. - С. 66-68
  Сліпченко Ю. А.  Закономірності поширення синтаксонів рослинності Канівського природного заповідника / Ю. А. Сліпченко. - С. 69-70
  Толюпа О. І.  Біоіндикація стану навколишнього середовища за допомогою деревних рослин / О. І. Толюпа. - С. 71-73
  Хоменко Ю. М.  Значення алелопатичної взаємодії організмів у формуванні біоценозів / Ю. М. Хоменко. - С. 74-76
  Шевченко С. В.  Вплив аеротехногенного забруднення довкілля на якість пилку деяких деревних рослин / С. В. Шевченко. - С. 77-79
  Шкурат Е. В.  Екологічна оцінка якості питної води централізованих та децентралізованих джерел водопостачання м. Сміла / Е. В. Шкурат. - С. 80-82
  Галенко Н. С.  Заміщення Gd на Y в 124 ВТНП-кераміці / Н. С. Галенко. - С. 84
  Засенко О. М.  Динаміка електроокиснення амінокислот різної будови в лужних розчинах / О. М. Засенко, О. А. Лут. - С. 85
  Культенко Я. О.  Визначення канабіноїдов методом тонкошарової хроматографії / Я. О. Культенко, Д. О. Воробйова, С. В. Шкурдода. - С. 86-88
  Лациба А. М.  Непряме спектрофотометричне визначення тіоціонатів N,N,N',N'-тетраетилбензидином / А. М. Лациба, О. С. Погребняк. - С. 89
  Муратова А.  Надпровідні матеріали та перспективи їх використання / А. Муратова, М. Хрипта. - С. 90-92
  Стромило Є. В.  Квантово-хімічне дослідження спектрів поглинання комплексів БІС{5-(9-крбазоліл)-2-феніл-1,2,3-бензотриазолато-N,C2'}ацетил-ацетонат родпо(III) з три-(9-гексилкарбазол-3-іл)аміном / Є. В. Стромило, Г. В. Баришніков. - С. 93-95
  Хмара А. В.  Спектры КР кортикостероидных гормонов в области низких частот (DFT-расчет и эксперимент) / А. В. Хмара, Г. В. Баришников. - С. 96-98
  Цибко О. І.  Микроструктура зразка SmBa2Cu4O8 одержаного методом твердофазного синтезу / О. І. Цибко, О. О. Бруско. - С. 99
  Юрченко Т. С.  Застосування хронопотенціометрії з контрольованим синосоїдним струмом для дослідження та аналізу механізму електроокиснення аніліну / Т. С. Юрченко. - С. 100-102
  Яворський В. М.  Хронопотенціометричні дослідження процесу відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом / В. М. Яворський, О. П. Шевченко. - С. 103
  Брагінець Я. С.  Криптографічне хешування даних на прикладі функції MD5 / Я. С. Брагінець. - С. 105-106
  Дзюба В. А.  Використання ітераційних методів при моделюванні технічних процесів в складних системах / В. А. Дзюба, П. О. Стеблянко. - С. 107-108
  Коваленко Л. І.  Кодування та розпізнавання інформації за допомогою QR-кодів / Л. І. Коваленко. - С. 109
  Кучер О. І.  Реалізація окремих алгоритмів розпізнавання мови людини / О. І. Кучер. - С. 110
  Моргун М. Г.  Програмне забезпечення приладу для перевірки каналів зв'язку / М. Г. Моргун. - С. 111-112
  Підлісний О. М.  Реалізація деяких методів для структурного аналізу та розпізнавання зображення / О. М. Підлісний. - С. 113
  Рудас В. П.  Розробка ігрового ПЗ із використанням framework-у LibGDX / В. П. Рудас. - С. 114
  Бала В. В.  Метод об'єму в шкільному курсі стереометрії / В. В. Бала. - С. 116
  Божко А. В.  Правило Декарта та теорія мажоризації / А. В. Божко, К. І. Босовська. - С. 117
  Бондаренко М. В.  Елементи порядку [p 2] в групі Zp...Zp / М. В. Бондаренко. - С. 118
  Богун Л. М.  Відео-лабораторія вчителя математики / Л. М. Богун. - С. 119-120
  Вдовиченко І. В.  Дослідження втрачених та появи сторонніх коренів під час розв'язування тригонометричних рівнянь / І. В. Вдовиченко. - С. 121-122
  Древаль Н. Ю.  Про геометричне місце ортоцентрів трикутника / Н. Ю. Древаль. - С. 123-124
  Кириченко Т. М.  Тор та його властивості / Т. М. Кириченко. - С. 125
  Мазана О. В.  До питання проведення практично-проектних занять з математики / О. В. Мазана. - С. 126-127
  Малий А. О.  Дослідницька діяльність учнів на уроках математики / А. О. Малий. - С. 128-129
  Невмивака М. О.  Задачі, що провокують / М. О. Невмивака. - С. 130-131
  Олексієнко А. А.  Аналіз нормативних документів щодо вивчення курсу алгебри основної школи у східнослов'янських країнах / А. А. Олексієнко. - С. 132-133
  Отамась О. В.  Сингулярний розклад матриці у курсі лінійної алгебри / О. В. Отамась. - С. 134
  Паніна К. М.  Стійкість математичного маятника, який взаємодіє зі струною / К. М. Паніна. - С. 135-136
  Роєнко М. О.  Використання програми під час вивчення поверхонь 2-го порядку / М. О. Роєнко. - С. 137
  Сагач В. І.  Поняття марківського випадкового процесу / В. І. Сагач. - С. 138-139
  Сущенко О. А.  Геометричні місця точок, рівновіддалених від трьох множин / О. А. Сущенко. - С. 140-141
  Терещенко В. А.  Ізооптичні криві еліпса, гіперболи та параболи / В. А. Терещенко. - С. 142
  Тупікіна К. І.  Візуалізація функції комплексної змінної за допомогою математичних пакетів / К. І. Тупікіна. - С. 143-144
  Чепурна А. М.  Ізодозні криві / А. М. Чепурна. - С. 145
  Бондаренко Ю. А.  Моделювання роботи систем з цифровими регуляторами / Ю. А. Бондаренко. - С. 147-148
  Бурган О. В.  Методика розробки WEB-орієнтованих систем тестування / О. В. Бурган. - С. 149-151
  Кісанов Ю. З.  Аналіз параметрів електромережі за допомогою цифрового вимірювального пристрою / Ю. З. Кісанов. - С. 152-154
  Коломієць Т. І.  Система автоматизації контролю та управління параметрами мікроклімату в теплицях / Т. І. Коломієць. - С. 155-156
  Лисенко М. М.  Розробка мікропроцесорного контролера управління частотою обертів двигуна постійного струму / М. М. Лисенко. - С. 157-158
  Мельник С. В.  Розробка блоку управління користувачами WEB-орієнтованої системи тестування / С. В. Мельник. - С. 159-160
  Мороз А. П.  Розробка програмного забезпечення віртуального лабораторного стенду засобами LABVIEW / А. П. Мороз. - С. 161-162
  Ожиндович Л. М.  Розробка блоку управління банком тестових завдань WEB-орієнтованої системи тестування / Л. М. Ожиндович. - С. 163-164
  Семенець Т. О.  Розробка системи управління мікроконтролерним пристроєм засобами LABVIEW / Т. О. Семенець. - С. 165-167
  Соколова О. С.  Моделювання системи управління інноваційним розвитком кафедри фізики / О. С. Соколова. - С. 168-169
  Солдатов А. О.  Автоматизована електромеханічна система підготовки питної води приватного будинку / А. О. Солдатов. - С. 170-171
  Цилінська Я. В.  Універсальний багатофункціональний полівимірювальний контролер / Я. В. Цилінська. - С. 172-173Цилінська Я В
  Ципочкіна М. О.  Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи формування бібліографічного опису інформаційних ресурсів / М. О. Ципочкіна. - С. 174-175
  Чернявський О. В.  Промислова система контролю та управління виробництвом рідкого спиртового палива з біомаси / О. В. Чернявський. - С. 176-178
  Біляєва А. П.  Інноваційні підходи до створення дидактичних матеріалів для уроків з фізики / А. П. Біляєва, О. М. Шолудько. - С. 180-181
  Бонь Н. Р.  Створення експрес-контрольних робіт для учнів 11 класу з фізики / Н. Р. Бонь. - С. 182-18184
  Грінько І. А.  Методичні аспекти організації індивідуальної роботи студентів з фізики / І. А. Грінько, Л. В. Хало. - С. 185-186
  Дехтяренко Р. С.  Особливості розробки WEB-уроків з фізики з використанням COOGLE SITES / Р. С. Дехтяренко. - С. 187-189
  . - С. 190-192Моргунова А аМетодика створення тестів для проведення експрес-контролю з оптики в 11 класі
  Розробка індивідуальних завдань з оптики для студентів фізичних спеціальностей / О. О. Муха. - С. 193-194
  Пасинкова О. В.  Педагогічні програмні засоби з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів / В. В. Старіков. - С. 195-196
  Шемшур Н. М.  Створення тестових завдань на відповідність для проведення контрольних робіт з фізики / І. Ю. Шмалюк. - С. 197-198
  Галат І. Г.  Дослідження реакційної дифузії на границі системи CU-SN / О. А. Атамась. - С. 200
  Дерев'янко С. І.  Моделювання ефекту гравітаційного мікролінзування галактиками / О. І. Гордієнко, Ю. В. Лісняк. - С. 201
  Зраєв Д. О.  Експериментальне дослідження кінетики росту фази під дією постійного електричного струму в системі мідь-олово / В. О. Дєєв, А. А. Тімофєєв. - С. 202-204
  Кравчук О. В.  Монте-Карло моделювання утворення стехіометричних проміжних фаз із сильною залежністю міжатомної взаємодії від ближнього порядку / ARRAY(0x27c42d0). - С. 205-207
  Морозович В. В.  Моделювання дифузії атомів за наявності пасток під дією зовнішньої стохастичної сили / А. О. Півненко. - С. 208
  Бакум І. М.  Статистичний розподіл показників успішності студентів / А. А. Тімофєєв. - С. 210-211
  Вельченко О. В.  Емулятор машини Тюрінга / Є. Чорний. - С. 212-213
  Гайфулліна О. В.   / Н. Л. Андреюк. - С. 214-216
  Довгаль О. О.  Прогноз розвитку українського Інтернету / В. Бовшик. - С. 217-218
  Красовський П. А.  Емулятор машини Поста / А. О. Дубровна. - С. 219-220
  Муха О. О.  Інформатизація суспільства та сутність інформаційних технологій / Н. М. Дудник, О. І. Луценко. - С. 221-222
  Старіков В. В.  Прогнозування потужності суперкомп'ютерів / С. М. Дудник. - С. 223-224
  Шмалюк І. Ю.  Гібридний оптимізаційний алгоритм розкрою для системи автоматизованного проектування в галузі легкої промисловості / Л. М. Ліщенко. - С. 225-227
  Атамась О. А.  Кьюінг як складова комунікативного компоненту формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу / А. О. Хомяк. - С. 229-231
  Гордієнко О. І.  Вдосконалення морально-вольових якостей курсантів вищих навчальн их закладів державной служби України з надзвичайних ситуацій засобами фізичної культури і спорту / А. О. Хомяк. - С. 232-233
  Дєєв В. О.  Зв'язок різновидів індивідуальної підготовленості футболістів 11-14 років / А. О. Хомяк. - С. 234-235
  Крюков І.  Вплив довжини та маси тіла на силову підготовленість школярів чоловічої статі / А. О. Хомяк. - С. 236-238
  Півненко А. О.  Аналіз техніко-тактичних дій в захисті на прикладі виступів жіночої збірної команди ЧНУ у змаганнях з волейболу / А. О. Хомяк. - С. 239-241
  Тімофєєв А. А.  Підвищення влучності виконання кидків м'яча в кошик у юних баскетболистів / А. О. Хомяк. - С. 242-244
  Чорний Є.  Особливості фізичної підготовленості студентів фізкультурно-спортивних спеціальностей / А. О. Хомяк. - С. 245
  Андреюк Н. Л.  Фізична культура як складова культури суспільства / А. О. Хомяк. - С. 247-248
  Бовшик В.  Статеві відмінності між психофізіологічними показниками спортсменів різних видів спорту / А. О. Хомяк. - С. 249-251
  Дубровна А. О.  Особливості функціонального стану серцево-судинної системи дітей та підлітків / А. О. Хомяк. - С. 252-254
  Дудник Н. М.  Хвильова структура серцевого ритму при психоемоційному навантаженні у жінок в різних фазах оваріального циклу / А. О. Хомяк. - С. 255-257
  Дудник С. М.  Зміни показників крові у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку при захворюванні на гострий бронхіт. - С. 258-259
  Ліщенко Л. М.  Прояв реакції серцево-судинної системи на ортопробу в чоловіків із різним вегетотавним тонусом / ARRAY(0x285c050). - С. 260-262
  Хомяк А. О.  Особливості ЕЕГ-характеристик в умовах розумового навантаження. - С. 263-265

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих науковців в галузі природничих та комп'ютерних наук за напрямами: біохімія, екологія та охорона навколишнього середовища, хімія, прикладна математика та методика навчання математики, фізика та методика викладання фізики, комп'ютерне моделювання фізичних процесів, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, теорія і методика фізичного виховання і спорту, фізіологія.

 
21 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 81 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 173 с.

Зміст:
  Архипова С. А.  Акмеологічні знання- новий інтегративний напрям у системі підготовки фахівців / С. А. Архипова. - С. 3-9
  Лодатко Є. О.  Діагностика розвиненості математичної культури вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 9-14
  Тарасенкова Н. А.  Поелементарна діагностика якості знань студентів з теми"Раціональні нерівності" / Н. А. Тарасенкова, О. П. Воловик. - С. 14-18. - педагогічна діагностика
  Омеляненко С. В.  Готовність майбутніх соціальних педагогів до управління конфліктом у педагогічному процесі / С. В. Омеляненко. - С. 18-21
  Акімова О. В.  Деякі підходи до розвитку творчого мислення майбутнього вчителя / О. В. Акімова. - С. 21-25
  Акуленко І. А.  Використання активних методів навчання у процесі формування особистісних якостей майбутніх спеціалістів математики / І. А. Акуленко, Л. М. Кляцька. - С. 25-29
  Антонець М. О.  Моніторинг якості бухгалтерської аграрної освіти при входження у Болонський процес / М. О. Антонець, О. С. Колодій. - С. 29-35
  Бадер В. І.  Теоретичні засади побудови електронного підручника з лінгводидактики / В. І. Бадер. - С. 35-38
  Байдацька Н. М.  Моніторинг змісту педагогічної діяльності як фактор впливу на навчально-виховний процес професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі недержавної форми власності / Н. М. Байдацька. - С. 38-41
  Вікторенко І. Л.  Суть і значення самостійної роботи студентів у вищій школі / І. Л. Вікторенко. - С. 41-45
  Грабовий А. К.  Діяльнісний підхід як складова експериментальної підготовки вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 45-49
  Денисенко З. М.  Семантичний чинник у побудові словосполучення : лінгводидактичний аспект / З. М. Денисенко. - С. 49-53
  Демченко С. О.  Систематичний підхід у психолого-педагогічній підготовці викладачів вищих технічних закладів освіти / С. О. Демченко. - С. 53-57
  Завіна В. І.  Мотиваційний критерій сформованості інтелектуально-пізнавальної компетентності майбутніх вчителів / В. І. Завіна. - С. 57-61
  Іваницький О. І.  Відображення комп'ютерного аспекту підготовки майбутнього вчителя фізики у професіограмі / О. І. Іваницький. - С. 61-65
  Коваль Т. В.  Використання фольклорно-етнографічних традицій у вихованні національної самосвідомості майбутніх учителів початкових класів і музики / Т. В. Коваль. - С. 65-69
  Капля А. М.  Соціальне становлення курсантської та студентської молоді / А. М. Капля. - С. 69-72
  Ковтун Н. О.  Роль інтерактивних методів навчання журналістських жанрів у формуванні комунікативних компетентностей студентів / Н. О. Ковтун. - С. 72-78
  Король В. М.  Підготовка батьків до сімейного виховання / В. М. Король. - С. 78-83
  Крамаренко Т. Г.  Удосконалення методики викладання математики через використання комп'ютерних технологій / Т. Г. Крамаренко. - С. 83-85
  Крилова Т. В.  Шляхи розвитку дистанційного навчання / Т. В. Крилова, О. М. Гулєша. - С. 85-87
  Касярум С. О.  Деякі результати дослідження проблеми розробки моделі педагогічної технології при викладанні фундаментальних дисциплін у вищій школі / С. О. Касярум. - С. 87-92
  Махиня Н. В.  Особливості післядипломної освіти педагогів у ФРН / Н. В. Махиня. - С. 92-95
  Куліш І. М.  Використання ділової гри при вивченні курсу "Основи наукової комунікації іноземною мовою" / І. М. Куліш. - С. 95-98
  Логутіна Н. В.  Впровадження нових методичних технологій для формування готовності до професійного іншомовного спілкування в економічному ВНЗ / Н. В. Логутіна. - С. 98-101
  Мойсєєнко Р. М.  Особистісні фактори професійного становлення майбутнього вчителя / Р. М. Мойсєєнко. - С. 101-104
  Некоз І. В.  Вплив формування пізнавального інтересу до іноземної мови на професійну діяльність майбутніх фахівців / І. В. Некоз. - С. 104-106
  Омеляненко В. Л.  Технологія аналізу й оцінювання навчальної праці студентів на засадах кредитно-модульної системи / В. Л. Омеляненко, В. Н. Омеляненко. - С. 106-110
  Нестеренко А. М.  Використання сучасних технологій на практичних заняттях у системі довузівської математичної підготовки при вищих закладах освіти / А. М. Нестеренко. - С. 110-114
  Пруцакова О. Л.  Освіта сталого розвитку як один з видів полікультурної освіти / О. Л. Пруцакова. - С. 114-117
  Остапенко Н. М.  Педагогічна діагностика та лінгводидактична підготовка магістрів-філологів / Н. М. Остапенко. - С. 117-120
  Самоха Р. А.  Проблеми створення сучасних технологій фізичного виховання у вищій школі / Р. А. Самоха. - С. 120-124
  Роганова М. В.  Теоретико-методологічні засади виховання духовної культури студентської молоді / М. В. Роганова. - С. 124-129
  Савченко О. П.  Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу / О. П. Савченко. - С. 129-133
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна підготовка-одна з необхідних умов підготовки конкурентноспроможних фахівців в умовах університетської освіти / Н. О. Терентьєва. - С. 133-137
  Усеінова Л. Ю.  Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів / Л. Ю. Усеінова. - С. 137-141
  Числова Є. А.  Етапи цілеспрямованого формування системного мислення у студентів під час вивчення основних наук / Є. А. Числова. - С. 141-144
  Хорошайло О. С.  Актуальні проблеми виховання студентів вищих навчальних закладів / О. С. Хорошайло, Н. В. Голубицька, Ю. В. Калугіна. - С. 144-147
  Тархан Л. З.  Концептуальні підходи до професійно-інженерної підготовки інженерів-педагогів / Л. З. Тархан, Ю. О. Шереметьєва. - С. 147-152
  Щербатюк Л. Б.  Використання елементів дистанційної освіти у роботі із студентами заочної форми навчання / Л. Б. Щербатюк. - С. 152-155
  Чемерис І. М.  Преса як засіб формування професійної компетентності / І. М. Чемерис. - С. 155-159
  Симоненко Т. В.  Робота над розвитком професійно-комунікативних вмінь та навичок студентів-філологів тлумачити лінгвістичні терміни / Т. В. Симоненко. - С. 159-163
  Бакланова М. Л.  Основні тенденції навчання математичних дисциплін у коледжах / М. Л. Бакланова. - С. 163-171

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені висвітленню актуальних проблем організації навчально-виховної роботи у системі вищої освіти України на сучасному етапі її реформування.У публікаціях досліджуються провідні проблеми модернізації вищих навчальних закладів, впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи, діагнозування рівня навчальних досягнень студентів, проблемам розвитку особистості студента у вищій школі.

 
22 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 80-річчя Г. Р. Передрій, 10-11 лютого 2005 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 420 с.

Зміст:
  Передерій Г. Р.  Про вивчення рідної мови в школі / Г. Р. Передерій. - С. 22-34
  Мацько Л. І.  Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти / Л. І. Мацько. - С. 35-40
  Пентилюк м. Я.  Державний стандарт мовної освіти у світлі сучасної методики української мови / м. Я. Пентилюк. - С. 41-47
  Скуратівський Л. В.  Проблеми мовленнєвого розвитку учнів основної школи та шляхи їх розв'язання у процесі навчання української мови / Л. В. Скуратівський. - С. 48-54
  Шелехова Г. Т.  Інноваційні підходи до укладання нової програми української (рідної) мови для 5-12 класів / Г. Т. Шелехова. - С. 55-59
  Шляхова В. В.  До проблеми особистісно зорієнтованого навчання мови / В. В. Шляхова. - С. 60-64
  Голуб Н. Б.  До проблеми бар'єрів у спілкуванні студентів / Н. Б. Голуб. - С. 65-68
  Остапенко Н. М.  Особливості використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 69-75
  Симоненко Т. В.  Формування професійно-комунікативних умінь студентів філологічних факультетів / Т. В. Симоненко. - С. 76-83
  Шульгіна В. І.  Специфіка розробки тестів для самоконтролю з української мови / В. І. Шульгіна, Т. А. Головко. - С. 84-85
  Горошкіна О. М.  Лінгводидактичний потенціал підручника української мови / О. М. Горошкіна. - С. 86-93
  Шульга Т. А.  Збагачення мовлення студентів факультету фізичної культури професійною лексикою / Т. А. Шульга. - С. 94-97
  Романенко Ю. О.  До проблеми творення науково-навчальних тестів (комунікативно-стратегічний аспект) / Ю. О. Романенко. - С. 98-104
  Задорожня Н. П.  Захищаємо свої знання нестандартно (Тематичне оцінювання з української мови у 6 класі I семестр) / Н. П. Задорожня. - С. 105-110
  Ковтун Н. О.  Науково-теоретичні основи факультативних занять з української мови / Н. О. Ковтун. - С. 111-116
  Поліщук В. Т.  Образ міста (Києва) у прозі Михайла Старицького / В. Т. Поліщук. - С. 118-123
  Градовський А. В.  Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. В. Градовський. - С. 124-131
  Пахаренко В. І.  Батько грандіозного проєкту (Підходи до сучасного прочитання "Енеїди" І. Котляревського в школі) / В. І. Пахаренко. - С. 132-140
  Кавун Л. І.  Художнє втілення ідеї "азіатського Ренесансу" в художній прозі ваплітян / Л. І. Кавун. - С. 141-145
  Ромащенко Л. І.  Ліричне відлуння минулого: історичні асоціації в поезії В. Симоненка / Л. І. Ромащенко. - С. 146-153
  Скорина Л. В.  Спільне і відмінне в художній концепції романів "Тіні в раю" Е. М. Ремарка та на "Твердій землі" У. Самчука / Л. В. Скорина. - С. 154-160
  Майорова О. І.  Проблематика романістики Р. Федоріва періоду 90-х років як явище художньої еволюції письменника / О. І. Майорова. - С. 161-166
  Полєщук Г. Я.  Поетика антифактивних станів у прозових творах М. Вінграновського / Г. Я. Полєщук. - С. 167-173
  Копиця В. Є.  Художня версія образу Ісуса Христа в поезії В. Герасим'юка / В. Є. Копиця. - С. 174-180
  Мартинова Г. І.  Картографування як джерело вивчення говірок Черкащини / Г. І. Мартинова. - С. 182-187
  Селіванова О. О.  Особливості когнітивної проекції поетичного синтаксису (на матеріалі творів Ліни Костенко) / О. О. Селіванова. - С. 188-194
  Непийвода Н. Ф.  Стилістичний аспект масової комунікації / Н. Ф. Непийвода. - С. 195-204
  Степаненко М. І.  Семантична поліфункціональність ідентичних щодо формально-граматичної структури речень із просторовими поширювачами / М. І. Степаненко. - С. 205-211
  Мусієнко В. П.  Засади дослідження семантики міри в українській мові / В. П. Мусієнко. - С. 212-215
  Шитик Л. В.  Явища синхронної перехідності в системі складного речення / Л. В. Шитик. - С. 216-222
  Савченко і. С.  Особливості пунктуаційного оформлення речень із вставними і вставленими конструкціями / і. С. Савченко. - С. 223-227
  Калько М. і.  Туман філософії - у краплині граматики (аспектологічні нотатки) / М. і. Калько. - С. 228-238
  Гаврилова Т. О.  До питання про антропонімікон творів В. Симоненка / Т. О. Гаврилова. - С. 239-242
  Непийвода Ф. А.  Юрій Шевельов: портрет в інтер'єрі української лінгвістики / Ф. А. Непийвода. - С. 243-249
  Погрібний І. І.  Фонові особливості демонологічних міфонімів української мови (лінгвокраїнознавчий аспект) / І. І. Погрібний. - С. 250-256
  Лонська Л. І.  Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості газетного мовлення сучасного періоду / Л. І. Лонська. - С. 257-263
  Христіанінова Р. О.  Формально-синтаксична організація складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова. - С. 264-270
  Бондаренко Т. Г.  Процеси семантичної модифікації лексем у мові ЗМІ / Т. Г. Бондаренко. - С. 271-278
  Цапок О. М.  Специфіка мовного вираження внутрішньої краси людини у поезії українських шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 279-283
  Кочерга Г. В.  До проблеми мотиваційних особливостей українських відіменникових дієслів-полісемантів / Г. В. Кочерга. - С. 284-292
  Калько В. В.  Мотивація назв лікарських рослин у когнітивно-ономасіологічному аспекті / В. В. Калько. - С. 293-239
  Денисенко З. М.  Конотативне семантичне узгодження / З. М. Денисенко. - С. 300-305
  Ярмоленко Г. А.  Критерії встановлення напрямку похідності в парах "дієслово-іменник" / Г. А. Ярмоленко. - С. 306-309
  Іванченко О. В.  Стабільність словопорядку як одна з головних ознак фразеологізованих предикативних конструкцій / О. В. Іванченко. - С. 310-314
  Заскалета В. П.  Функціонування складнопідрядних означальних речень зі сполучним словом иже в пам'ятках української мови / В. П. Заскалета. - С. 315-321
  Тищенко Т. М.  Внутрішнє членування подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя / Т. М. Тищенко. - С. 322-328
  Зелінська О. Ю.  Семантичні процеси у педагогічній лексиці української мови XVI-XVIII ст. / О. Ю. Зелінська. - С. 329-336
  Денисюк В. В.  Варіювання антропонімів на фонетичному рівні в українській мові початку XVIII ст. (на матеріалі літопису Самійла Величка) / В. В. Денисюк. - С. 337-341
  Таран А. А.  Поліфункціональність інфінітива з позиції теорії перехідності / А. А. Таран. - С. 342-347
  Чорновол Г. В.  До питання функціональності сучасних термінологічних словників (на матеріалі галузевих економічних праць) / Г. В. Чорновол. - С. 348-353
  Красовська О. М.  Метафоричне багатство епістолярного тексту Лесі Українки / О. М. Красовська. - С. 354-357
  Рясна О. О.  "Історія стародавньої руської словесності" М. Максимовича: історія видання, структура, зміст / О. О. Рясна. - С. 358-364
  Литвин І. М.  Мотивація українських відсубстантивних прислівників у когнітивно-ономасіологічному аспекті / І. М. Литвин. - С. 365-369
  Корновенко Л. В.  Лінгвістичні засади комунікативно-прагматичного вивчення звертань / Л. В. Корновенко. - С. 370-374
  Калита О. М.  Способи вербальної репрезентації іронічної позиції автора в тексті / О. М. Калита. - С. 375-381
  Павликівська Н. М.  Відтопонімні похідні в українській псевдонімії / Н. М. Павликівська. - С. 382-391
  Кравець Л. В.  Проблема метафори в лінгвістичній традиції / Л. В. Кравець. - С. 392-396
  Руденко Н. П.  Засоби вираження умовного синтаксичного способу в простому реченні з умовною модальністю / Н. П. Руденко. - С. 397-402
  Божко В. В.  Функціонування іншомовних назв осіб у ЗМІ кінця XX початку XXI століття / В. В. Божко. - С. 403-409
  Мех Н. О.  До розуміння філософських проблем вітчизняного та зарубіжного мовознавства / Н. О. Мех. - С. 410-415
  Квітка О. М.  Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень із цільовою семантикою / О. М. Квітка. - С. 416-419

Анотація:   У ювілейному збірнику, присвяченому 80-річчю з дня народження визначного ученого-методиста - кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Романівни Передерій, вміщено праці провідних науковців України, а також її учнів - професорсько-викладацького складу факультету української філології та журналістики Черкаського національного університету ім Б. Хмельницького. Тематика статей охоплює питання методики викладання української мови у середній та вищій школі, лінгвістичні та літеоратурознавчі проблеми.

 
23 74.584
А48

        Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 432 с.

Зміст:
  Миколайчук Н. С.  Механізм забезпечення інноваційно спрямованого розвитку легкої промисловості України / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба, М. М. Миколайчук. - С. 13-28
  Коваленко М. А.  Концепції управління територіальними господарськими комплексами / М. А. Коваленко. - С. 29-34
  Плющ Р. М.  Систематизація моделей організації у місцевому самоврядуванні як об'єкта управління / Р. М. Плющ. - С. 35-42
  Плющ В. О.  Теоретико-методологічні засади дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С. 43-49
  Лопушинський І. П.  Державна мовна політика Республіки Казахстан: досвід для України / І. П. Лопушинський. - С. 50-56
  Поліхронова В. В.  Освітня парадигма інформаційного суспільства / В. В. Поліхронова. - С. 57-61
  Яценко А. А.  Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. - С. 62-74
  Пермінова Л. А.  Формування менеджерської культури керівника навчального закладу / Л. А. Пермінова. - С. 75-80
  Кайдановська О. О.  Шляхи модернізації системи освіти на архітектурному факультеті технічного університету / О. О. Кайдановська. - С. 81-87
  Тимофієнко В. М.  Модернізація вищої технічної освіти на сучасному етапі її розвитку / В. М. Тимофієнко. - С. 88-92
  Сусоров В. Д.  Формування в студентської молоді якостей організатора / В. Д. Сусоров. - С. 93-96
  Федотова О. Н.  Современная научная парадигма мироздания для высшей школы / О. Н. Федотова. - С. 97-102
  Мудрік І. В.  Структурно-функціональні моделі самоуправління фізичним вихованням / І. В. Мудрік. - С. 103-107
  Погребний В. В.  Міжнародні організації про фізичне виховання і спорт жінок / В. В. Погребний. - С. 108-110
  Мудрік В. І.  Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту / В. І. Мудрік. - С. 111-115
  Шаталов Д. В.  Нормативна база планування та розробка методики її формування на промисловому підприємстві / Д. В. Шаталов. - С. 116-119
  Винославська О. В.  Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти / О. В. Винославська, Г. О. Козлакова. - С. 123-130
  Ладоренко О. В.  Інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти / О. В. Ладоренко. - С. 131-132
  Ситник С. А.  Інтегративне навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців як педагогічна проблема / С. А. Ситник. - С. 133-139
  Фоменко Н. С.  Педагогические условия применения компьютерных средств при обучении иностранному языку в техническом вузе / Н. С. Фоменко. - С. 140-143
  Литвин С. В.  Упровадження технології проблемного навчання у вищих технічних навчальних закладах освіти / С. В. Литвин, Ю. П. Велика. - С. 144-149
  Крючковський В. В.  Проблемний виклад основних теорем диференціального числення. Теорема Тейлора / В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 150-155
  Стефанович Н. Я.  Удосконалення організації самостійної роботи студентів / Н. Я. Стефанович. - С. 156-159
  Хоботова Э. Б.  Интенсификация самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях / Э. Б. Хоботова, В. В. Даценко. - С. 160-161
  Бардачев Ю. Н.  Эффективность и перспективы использования проблемного обучения в техническом вузе / Ю. Н. Бардачев, В. В. Крючковский, Т. В. Маломуж. - С. 162-167
  Зоріна І. А.  Аспекти викладання математики в технічному ВНЗ / І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко. - С. 168-170
  Гандзюк Л. А.  Організація самостійної та індивідуальної роботи в системі підготовки техніків-технологів швейного виробництва / Л. А. Гандзюк. - С. 171-175
  Максимочкіна О. В.  Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття з суспільних дисциплін / О. В. Максимочкіна. - С. 176-178
  Глухов Г. М.  Проблеми формування педагогічної майстерності викладача цивільної оборони у вищому технічному закладі / Г. М. Глухов. - С. 179-182
  Чебан Т. М.  Запровадження активних методів навчання як звсіб підготовки економістів нової генерації / Т. М. Чебан, Т. М. Примак. - С. 183-189
  Сморжанюк Т. П.  Шляхи вдосконалення методики викладання економічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Т. П. Сморжанюк. - С. 190-197
  Мандрик Я. І.  Проблема вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / Я. І. Мандрик. - С. 198-200
  Фролова М. Э.  Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в высшем техническом учебном заведении / М. Э. Фролова, Н. А. Круглая. - С. 201-205
  Рідкоус О. В.  Гуманістичні основи формування готовності вчителя до створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус. - С. 206-211
  Корольова Н. В.  Формування професійно-педагогічних умінь у майбутніх викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін / Н. В. Корольова. - С. 212-215
  Вострікова В. В.  Психолого-педагогічна характеристика випускника багатопрофільного ліцею / В. В. Вострікова. - С. 218-222
  Бойко Л. М.  Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування / Л. М. Бойко. - С. 225-228
  Швидкий В. О.  Професійна я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий. - С. 229-235
  Євдокімова О. О.  Програма формування психологічної культури студентів / О. О. Євдокімова. - С. 236-241
  Пономаренко Л. А.  Соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування студента і викладача вищого навчального закладу / Л. А. Пономаренко. - С. 242-248
  Семенченко Ф. Г.  Психологічні проблеми викладача і студента в аудиторії / Ф. Г. Семенченко. - С. 249-256
  Найдьонов О. Г.  Роль гуманітарних дисциплін у формуванні системи духовних цінностей студентів / О. Г. Найдьонов. - С. 257-260
  Запорожець Я. В.  Складові культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів / Я. В. Запорожець. - С. 261-266
  Бутенко В. Г.  Естетичний світогляд та його структура / В. Г. Бутенко. - С. 267-271
  Лужкова О. О.  До питання формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних закладів / О. О. Лужкова. - С. 272-277
  Літікова О. І.  Розвиток індивідуалного стилю діяльності майбутнього економіста в процесі іншомовної підготовки / О. І. Літікова. - С. 278-281
  Бабіч Л. В.  Про необхідність розвитку естетичного світосприйняття студентів технічних університетів / Л. В. Бабіч, Л. А. Курят. - С. 282-287
  Пинзеник О. М.  Діагностика професійної майстерності викладача вищої школи / О. М. Пинзеник. - С. 288-295
  Пономарьов О. С.  Творчі чинники розвитку особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. - С. 296-299
  Плис М. А.  Факторы формирования у студентов мотивации к обучению / М. А. Плис. - С. 300-304
  Малиновська О. О.  До питання сутності творчого ставлення до професійної діяльності / О. О. Малиновська. - С. 305-309
  Одінцов М. В.  Формування здорового способу життя студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Одінцов. - С. 310-312
  Радкович Л. А.  Актуальні проблеми виховання студентської молоді в системі вищої технічної освіти / Л. А. Радкович. - С. 313-317
  Бургун І. В.  Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні психолого-педагогічних дисциплін / І. В. Бургун. - С. 318-321
  Бабатіна С. І.  Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання / С. І. Бабатіна, Л. В. Змієвська. - С. 322-328
  Кожин В. Н.  Логико-гносеологические основания педагогического образования в магистратуре и аспирантуре / В. Н. Кожин. - С. 329-331
  Романовський О. О.  Співвідношення традиційного і інноваційного в процесі викладання філософії / О. О. Романовський. - С. 332-335
  Голдун Л. І.  Проблеми формування особистості в сучасній системі освіти в Україні / Л. І. Голдун. - С. 336-341
  Харченко С. В.  Розвиток особистості студентів в умовах навчання у вищій школі / С. В. Харченко. - С. 342-347
  Яковенко О. В.  Шляхи вдосконалення роботи університетської бібліотеки / О. В. Яковенко, М. Момоток. - С. 348-351
  Боянжу М. Г.  Педагогическое общение и его особенности в вузе / М. Г. Боянжу. - С. 352-362
  Андрусенко А. О.  Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. О. Андрусенко. - С. 363-367
  Тимофієнко Ю. В.  До проблем валеологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Тимофієнко. - С. 368-373
  Шевченко Ю. А.  Роль та функції професійно-педагогічної освіти в підготовці майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С. 376-385
  Свиридов О. Ф.  Мовна компетенція: екстралінгвістичні аспекти в навчанні перекладу з англійської мови / О. Ф. Свиридов. - С. 386-389
  Болдіна О. В.  Психологічні аспекти виховання молодших школярів / О. В. Болдіна. - С. 390-396

 
24 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 189 Серія Педагогічні науки Ч. 3 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 138 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Проблеми формування освітнього та культурного простору сучасного вищого навчального закладу / А. І. Кузьмінський. - С. 3-7
  Покалюк В. М.  Усвідомлення курсантами ВНЗ МНС України завдань адаптації до умов професійної діяльності / В. М. Покалюк. - С. 8-12
  Коростіянець Т. П.  Індивідуальність як предмет психолого-педагогічного аналізу / Т. П. Коростіянець. - С. 12-18
  Василенко Н. В.  Критерії обсягу фонетичного матеріалу з української мови для іноземних студентів / Н. В. Василенко. - С. 18-22
  Волкова Л. В.  Психолого-педагогічні вимоги до процесу організації та проведення ділової гри з іноземної мови / Л. В. Волкова. - С. 22-27
  Цимбал О. Ю.  Аналіз окремих результатів експериментального навчання щодо формування суб'єктної позиції студента / О. Ю. Цимбал. - С. 27-32
  Надточий О.  Інноваційні підходи до викладання жанру подорожнього нарису / О. Надточий. - С. 32-37
  Бондаренко О. М.  Удосконалення процесу формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів / О. М. Бондаренко. - С. 37-42
  Король В. М.  Наступність у спілкуванні вчителя з учнями ЗОШ і викладача зі студентами ВНЗ / В. М. Король. - С. 42-48
  Карловська Г. В.  Удосконалення кваліфікації викладачів іноземних мов у ВНЗ України / Г. В. Карловська. - С. 49-52
  Бугайова О. М.  До методики навчання учнів тригонометричним функціям з використанням інноваційних технологій / О. М. Бугайова. - С. 52-61
  Коростильов А. А.  Проектування підготовки управлінських кадрів до аналітичної діяльності / А. А. Коростильова, Є. С. Лодатко. - С. 61-71
  Лукьянова М. И.  Роль и место школьной психологической службы в гуманизации педагогической деятельности и развитии профессиональной готовности учителя к реализации личностно ориентированного подхода / М. И. Лукьянова. - С. 71-81
  Махиня Н. В.  Освітній менеджмент в умовах побудови європейського освітнього простору / Н. В. Махиня. - С. 81-84
  Комашко Н. В.  Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп'ютерної графіки / Н. В. Комашко. - С. 85-89
  Касярум С. О.  Специфіка формування природничо-наукової компетенції у майбутніх інженерів при вивченні природничо-наукових дисциплін / С. О. Касярум. - С. 89-99
  Цаподой С. В.  Використання засобів фізичної культури в процесі підготовки дітей до школи / С. В. Цаподой, С. І. Сокотун, І. А. Усатова. - С. 99-102
  Чорнуцька О. В.  Фізичне виховання студентів з послабленим станом здоров'я, які займаються в спеціальних медичних групах / О. В. Чорнуцька. - С. 102-108
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи як педагогічна проблема сучасності / К. М. Гнезділова. - С. 108-111
  Касярум Н. В.  Тестування як провідний метод діагностики рівня навчальних досягнень студентів / Н. В. Касярум, О. П. Касярум. - С. 111-122
  Усатова І. А.  Сформованість окремих показників у структурі психофізичного потенціалу професійного розвитку студентів ВНЗ / І. А. Усатова. - С. 122-127
  Касярум К. В.  Психологічні засади комунікативної компетенції викладача вищої школи / К. В. Касярум. - С. 127-131
  Фролов В. Д.  Професійно-прикладна підготовка фахівця іноземної мови / В. Д. Фролов. - С. 132-135

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний та вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
25 А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 532 с.

Зміст:
  Білоха О. Ю.  Особливості екологічного виховання на уроках математики у початковій школі / О. Ю. Білоха [и др.]. - С. 16-18
  Близнюк А. М.  Основні підходи до соціалізації дітей шостого року життя / А. М. Близнюк [и др.]. - С. 19-20
  Близнюк А. М.  Педагогічні умови розвитку математичних здібностей в учнів початкових класів / А. М. Близнюк [и др.]. - С. 21-22
  Бойко Я. С.  Особливості планування виховної роботи в початковій школі / Я. С. Бойко [и др.]. - С. 23-26
  Бондаренко В. В.  До питання психологічних особливостей учнів початкових класів / В. В. Бондаренко [и др.]. - С. 27-28
  Брайко А. О.  Профілактика девіантної поведінки в учнів / А. О. Брайко [и др.]. - С. 29-31
  Василюк Д. М.  Особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку / Д. М. Василюк [и др.]. - С. 32-33
  Воловик Т. О.  Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів / Т. О. Воловик [и др.]. - С. 34-37
  Волошин А. А.  Тривожність як психологічний феномен / А. А. Волошин [и др.]. - С. 38-41
  Дембінська І. В.  Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики / І. В. Дембінська [и др.]. - С. 41-43
  Денисенко Л. О.  Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах / Л. О. Денисенко [и др.]. - С. 44-46
  Єрьоменко В. В.  Роль ігор у навчанні дітей молодшої групи / В. В. Єрьоменко [и др.]. - С. 47-49
  Іллєнко А. В.  Гра як засіб розвитку дитини молодшого шкільного віку / А. В. Іллєнко [и др.]. - С. 50-53
  Калюжна Ж. В.  Сутність та характеристика труднощів навчання молодших школярів / Ж. В. Калюжна [и др.]. - С. 54-56
  Кармазіна Ю. Ю.  Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Ю. Ю. Кармазіна [и др.]. - С. 57-59
  Кисіль Т. О.  Соціалізація молодших школярів у процесі формування національно-духовних цінностей / Т. О. Кисіль [и др.]. - С. 60-61
  Клебан І. М.  Значення жанрів усної народної творчості у формуванні знань про рідний край / І. М. Клебан [и др.]. - С. 62-64
  Клімук І. М.  Особливості використання української народної казки у початковій школі / І. М. Клімук [и др.]. - С. 65-67
  Коваленко А. В.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / А. В. Коваленко [и др.]. - С. 68-70
  Коваль Н. В.  Цілі вивчення маематики в початкових класах / Н. В. Коваль [и др.]. - С. 71-73
  Колос В. А.  Розумове виховання дітей у творчій грі / В. А. Колос [и др.]. - С. 74-76
  Коник І. І.  Використання засобів наочності на уроках математики у початкових класах / І. І. Коник [и др.]. - С. 77-78
  Копієвська К. І.  Ігрові форми навчання природознавству в початковій школі / К. І. Копієвська [и др.]. - С. 79-82
  Костроміна В. О.  Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів / В. О. Костроміна [и др.]. - С. 83-85
  Коцюруба Н. І.  Формуванн в молодших школярів позитивного ставлення до навчання / Н. І. Коцюруба [и др.]. - С. 86-88
  Кравченко М. В.  Мовленнєва готовність дошкільника до навчання в школі / М. В. Кравченко [и др.]. - С. 89-92
  Кравченко А. В.  Роль сім'ї у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я дитини / А. В. Кравченко [и др.]. - С. 93-95
  Манько А. В.  Нестандартні уроки у початковій школі / А. В. Манько [и др.]. - С. 96-98
  Медяник А. І.  Зміст поняття "педагогічна занедбаність" молодших школярів / А. І. Медяник [и др.]. - С. 99-101
  Муха Д. М.  Розвиток дітей дошкіьного віку засобами різних вправ та ігор за системою М. Монтессорі / Д. М. Муха [и др.]. - С. 102-104
  Недбайло Г. М.  Формування знань про світ професій в учнів початкових класів / Г. М. Недбайло [и др.]. - С. 105-108
  Неліна М. О.  Ігрові вправи та завдання розвитку у дітей комунікативних здібностей / М. О. Неліна [и др.]. - С. 109-110
  Нижник Д. О.  Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості у дітей дошкільного віку / Д. О. Нижник [и др.]. - С. 111-114
  Олексенко В. О.  Роль учителя початкової школи у розвитку особистості молодшого школяра / В. О. Олексенко [и др.]. - С. 115-117
  Олексенко І. В.  Розвивальний вплив різних видів іграшок на дітей дошкільного віку / І. В. Олексенко [и др.]. - С. 118-119
  Опалінська Ю. П.  Гуманістична парадигма вальдорфського виховання / Ю. П. Опалінська [и др.]. - С. 120-122
  Павленко А. О.  Погляди М. Монтессорі на розвиток мовлення дітей дошкільного віку / Д. О. Панасенко [и др.]. - С. 123-125
  Панасенко Д. О.  Роль дитячого фольклору у розвитку особистості дитини дошкільного віку / О. О. Панченко [и др.]. - С. 126-127
  Панасенко Д. О.  Вплив казки на формування особистості дошкільника / Н. Ю. Панченко [и др.]. - С. 128-130
  Панченко О. О.  Дослідно-експериментальна робота як основний метод ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з властивостями природи / Н. Ю. Панченко [и др.]. - С. 131-133
  Панченко Н. Ю.  Особливості формування математичних уявлень у дошкільників / М. В. Пилявська [и др.]. - С. 134-135
  Панченко Н. Ю.  Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання / Т. В. Прилуцька [и др.]. - С. 136-137
  Пилявська М. В.  Ознайомлення з навколишнім світом на основі матеріалів зони "космічного виховання" (згідно технології М. Монтессорі) / Ф. У. Рахімова [и др.]. - С. 138-140
  Прилуцька Т. В.  Історія становлення сучасного суспільного дошкільного виховання / Ф. У. Рахімова [и др.]. - С. 141-143
  Рахімова Ф. У.  Формування обчислювальних навичок на уроках математики в молодших школярів / А. С. Рахманіна [и др.]. - С. 144-146
  Рахімова Ф. У.  Формування громадянської компетентності молодших школярів / Л. М. Сезько [и др.]. - С. 147-149
  Рахманіна А. С.  Застосування особистісно орієнтованого підхода у процесі навчання молодших школярів / А. О. Слюсаренко [и др.]. - С. 150-151
  Сезько Л. М.  Готовність старших дошкільників до навчання у школі / В. А. Строкань [и др.]. - С. 152-154
  Слюсаренко А. О.  Інтерактивне навчання на уроках математики / В. А. Строкань [и др.]. - С. 158-160
  Строкань В. А.  Роль виховного потенціалу уроку математики в початковій школі / В. А. Строкань [и др.]. - С. 161-163
  Ступніченко О. А.  Формування навичок гуманістично-ціннісного спілкування молодших школярів / О. А. Ступніченко [и др.]. - С. 164-166
  Стугак А. А.  Проведення корекційної роботи із дітьми, які мають затримку психічного розвитку (ЗПР) / А. А. Стугак [и др.]. - С. 167-169
  Тимченко О. С.  Художнє оформлення дошкільного закладу / О. С. Тимченко [и др.]. - С. 170-172
  Тищенко К. О.  Корекційно-розвивальна робота з дітьми дошкільного віку / К. О. Тищенко [и др.]. - С. 173-175
  Ткач В. А.  Екологічне виховання молодших школярів на уроках математики / В. А. Ткач [и др.]. - С. 176-177
  Ткач В. А.  Соціальний розвиток дітей дошкільного віку засобами казки / В. А. Ткач [и др.]. - С. 179-180
  Улич О. І.  Розвиток дітей з діагнозом ранній дитячий аутизм та аутичними проявами в поведінці за допомогою занять та ігор / О. І. Улич [и др.]. - С. 181-183
  Хандюк В. В.  Інтерактивні методи навчання в початковій школі / В. В. Хандюк [и др.]. - С. 184-186
  Хоменко О. С.  Творчий учитель - основа успішності учнів початкової школи / О. С. Хоменко [и др.]. - С. 187-189
  Хрящевська Т. В.  Роль сім'ї в адаптації дитини раннього віку до умов дошкільного навчального навчального закладу / Т. В. Хрящевська [и др.]. - С. 190-191
  Чмир К. С.  Ігрова діяльність на уроках математики в початковій школі / К. С. Чмир [и др.]. - С. 192-194
  Чумак Ю. Ю.  Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів початкових класів на уроках української мови / Ю. Ю. Чумак. - С. 195-197
  Шевчук А. Ю.  Формування критичного мислення на уроках української мови в початковій школі / А. Ю. Шевчук. - С. 198-200
  Штрик Ю. А.  Педагогічні умови які сприяють формуванню гуманістичного виховання молодших школярів / Ю. А. Штрик [и др.]. - С. 201-203
  Шумська А. І.  Форми організації художньої праці з дітьми дошкільного віку / А. І. Шумська [и др.]. - С. 204-207
  Юрко Р. Ю.  Природа як засіб естетичного виховання дошкільників / Р. Ю. Юрко [и др.]. - С. 208-209
  Яременко І. О.  Проблеми змісту трудового виховання дітей дошкільного віку / І. О. Яременко. - С. 211-212
  Білоус А. В.  Освітня діяльність Лесі Українки / А. В. Білоус [и др.]. - С. 214-216
  Бондаренко В. А.  Значення педагогічної культури для учителя образотворчого мистецтва / В. А. Бондаренко [и др.]. - С. 217-218
  Бондарчук Я. В.  До питання розвитку андрогогіки у Європі та США / Я. В. Бондарчук [и др.]. - С. 219-222
  Брижатова Т. В.  Природовідповідність та дитиноцентризм у трактаті Ж. Ж. Руссо "Еміль, або про виховання" / Т. В. Брижатова [и др.]. - С. 223-226
  Бринько О. І.  Педагогічні засади розвитку мислення на уроках математики / О. І. Бринько [и др.]. - С. 227-229
  Васюк А. С.  Роль математики у формуванні творчої особистості учня / А. С. Васюк [и др.]. - С. 230-231
  Виноградова І. А.  Погляди В. О. Сухомлинського на родинне виховання / І. А. Виноградова [и др.]. - С. 232-234
  Войцехівська А. А.  Типові помилки вчителя-початківця / А. А. Войцехівська [и др.]. - С. 235-237
  Войцешук О. В.  "Навчай, виховуй, поважай" - життєве кредо педагогів / О. В. Войцешук [и др.]. - С. 238-240
  Гомон Н. В.  Педагогічна креативність як один з компонентів педагогічної обдарованості / Н. В. Гомон [и др.]. - С. 241-243
  Гребенюк О. М.  До проблеми здоров'язберігаючої компетентності у сучасній школі / О. М. Гребенюк [и др.]. - С. 244-247
  Денисюк І. І.  Гурткова робота як засіб формування потреби студентів до професійного саморозвитку / І. І. Денисюк [и др.]. - С. 248-250
  Деревінська І. М.  Актуальність ідей Олександра Астряба - засновника української школи методики викладання / І. М. Деревінська [и др.]. - С. 251-253
  Джулай В. А.  Педагогічні ідеї Я. Корчака / В. А. Джулай [и др.]. - С. 254-257
  Довгаль Л. В.  Наукові засади управління інноваційною діяльністю у загальноосвітніх навчальних закладах / Л. В. Довгаль. - С. 258-260
  Йоненко Д. О.  Інноваційні методи виховання / Д. О. Йоненко [и др.]. - С. 261-262
  Калашник І. С.  Доцільність розвитку освіти дорослих в Україні / І. С. Калашник [и др.]. - С. 263-264
  Канюка Б. В.  Пам'яті Тканка Олександра Васильовича / Б. В. Канюка [и др.]. - С. 265-267
  Каракай В. С.  Оптимізація фізичного розвитку та зміцнення здоров'я учнів як пріоритетні цілі фізкультурної освіти та спортивного виховання / В. С. Каракай [и др.]. - С. 268-270
  Касярум І. С.  Політехнічна складова у професійній підготовці фахівців спеціальності "Середня освіта" (трудове навчання та технології)" / І. С. Касярум. - С. 271-273
  Коваленко А. О.  Організація навчально-виховного процесу в Києво-Могилянській академії / А. О. Коваленко [и др.]. - С. 274-277
  Козацька І. В.  Періодизація процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина XX століття) / І. В. Козацька [и др.]. - С. 278-280
  Кондратішина О. І.  Вчитель - це не професія, це покликання / О. І. Кондратішина [и др.]. - С. 281-283
  Коструб Ю. М.  Місце народної педагогіки у формуванні особистості дитини / Ю. М. Коструб [и др.]. - С. 284-286
  Коцюба Т. В.  Суспільна роль учителя у сучасній виховній системі / Т. В. Коцюба [и др.]. - С. 287-288
  Кузьменко О. Ю.  Педагогічні погляди О. Строніна на виховання особистості в колективі / О. Ю. Кузьменко [и др.]. - С. 289-291
  Ластівка О. С.  Формування національної самосвідомості школярів під час уроків та в позаурочний час у Вознесенській ЗОШ I-III ст. Золотоніського району Черкаської області / О. С. Ластівка [и др.]. - С. 292-293
  Міцевич Л. А.  Формування комплексного підходу під час проведення виховних заходів / Л. А. Міцевич [и др.]. - С. 294-296
  Оладенко Ю. С.  Значення освітньої діяльності та педагогічних поглядів Костянтина Ушинського / Ю. С. Оладенко [и др.]. - С. 300-302
  Омелюх І. В.  Педагогіка толерантності в початковій школі / І. В. Омелюх [и др.]. - С. 303-304
  Отнякіна С. В.  Із історії спеціалізованої школи I-III ступеніі №33 ім. В. Симоненка / С. В. Отнякіна [и др.]. - С. 305-307
  Пасічник І. В.  Роль батька у формуванні особистості дитини / І. В. Пасічник [и др.]. - С. 308-309
  Пацьора Я. В.  Роль вчителя у моєму житті / Я. В. Пацьора [и др.]. - С. 310-312
  Педько О. О.  Який має бути вчитель / О. О. Педько [и др.]. - С. 313-315
  Поліщук В. С.  Пластичне мистецтво на уроках образотворчого мистецтва в школі / В. С. Поліщук [и др.]. - С. 316-318
  Поліщук О. М.  Виховання, школа і педагогічна думка Київської Русі / О. М. Поліщук [и др.]. - С. 319-321
  Поляруш Д. Ю.  Шляхи та засоби реалізації патріотичного виховання / Д. Ю. Поляруш [и др.]. - С. 322-325
  Порпленко В. В.  Виховні особливості української народної пісні / В. В. Порпленко [и др.]. - С. 326-328
  Смульська М. І.  Із історії становлення черкаського колегіуму "Берегиня" / М. І. Смульська [и др.]. - С. 329-331
  Соляник К. О.  Гуманно-особистісна педагогіка Ш. О. Амонашвілі / К. О. Соляник [и др.]. - С. 332-333
  Тесля К. М.  Значущість педагогічних настанов Василя Сухомлинського у сучасній виховній традиції / К. М. Тесля [и др.]. - С. 334-335
  Хоменко Д. В.  Дидактичні погляди Адольфа Дістервега / Д. В. Хоменко [и др.]. - С. 336-338
  Басиста Д. І.  Ціннісні орієнтації студентів / Д. І. Басиста [и др.]. - С. 340-342
  Братаніч О. С.  Невербальні прояви обману / О. С. Братаніч [и др.]. - С. 343-345
  Гаврилян А. С.  Специфіка роботи з людьми, що пережили втрату / А. С. Гаврилян [и др.]. - С. 348-350
  Гальченко Т. О.  До проблеми діагностики страхів у дітей молодшого шкільного віку / Т. О. Гальченко [и др.]. - С. 351352
  Даниленко Н. О.  Психологічні захисти та їх функції / Н. О. Даниленко [и др.]. - С. 353-355
  Добровольська Л. В.  Специфіка агресивної поведінки в підлітковому віці / Л. В. Добровольська [и др.]. - С. 356-357
  Задорожна О. В.  Особливостві розвитку гри у дітей із раннім дитячим аутизмом / О. В. Задорожна [и др.]. - С. 358-359
  Колісніченко Ю. М.  Проективні методи у роботи з дітьмм / 360-361
  Малюта І. В.  Маніпулятивний вплив під час ділового спілкування / І. В. Малюта [и др.]. - С. 362-364
  Мулявка А. І.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини / А. І. Мулявка [и др.]. - С. 365-367
  Порожня О. Ю.  Вплив дитини з обмеженими можливостями на психічний розвиток здорових сіблінгів у сім'ї / О. Ю. Порожня [и др.]. - С. 368-370

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

 
26 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка. № 1 (25) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2009. - 218 с.

Зміст:
  Волков О. Г.  Дискурс соціалізму: сенси і суперечності / О. Г. Волков. - С. 7-11
  Галушко М.  Динаміка трансформації повсякденних форм у культурі постмодерну / М. Галушко. - С. 12-16
  Герчанівська П. Е.  Методологічні аспекти культурологічного дослідження української народної релігійної культури як суспільно-функціонуючого феномена / П. Е. Герчанівська. - С. 17-21
  Даренська В. М.  Сакральність простору традиційного українського житла / В. М. Даренська. - С. 22-26
  Дербак А. П.  Філософсько-педагогічне розуміння особистості / А. П. Дербак, В. П. Ситнік. - С. 27-31
  Злочевська М. В.  Концептуальний вимір філософії діалогізму / М. В. Злочевська. - С. 32-35
  Ковальова С. Б.  Системний підхід до інноватики - вимоги часу / С. Б. Ковальова. - С. 36-41
  Майданюк І. З.  Свобода як цінність права у філософській спадщині Станіслава Оріховського / І. З. Майданюк. - С. 42-45
  Рубанець О. М.  Когнітивні аспекти математичного пізнання в розвитку науки / О. М. Рубанець. - С. 46-51
  Сірокуров Є. О.  Концепція особистості в сучасній православній антропології і проблема глобалізації / Є. О. Сірокуров. - С. 52-56
  Блохіна І. О.  Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ / І. О. Блохіна. - С. 57-60
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  К Марсу через форточку: углубленный анализ совместной сказки / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 61-69
  Веремеєнко О. В.  Психологічний аналіз соціального середовища молодіжної волонтерської організації / О. В. Веремеєнко. - С. 70-74
  Гуцол С. Ю.  Мода как неомифологический нарратив / С. Ю. Гуцол. - С. 75-80
  Гущина Т. Ю.  Особенности становления самоотношения в студенческом возрасте / Т. Ю. Гущина. - С. 81-85
  Жирун О. А.  Вплив психологічної готовності до професійної діяльності на формування професійної самосвідомості / О. А. Жирун. - С. 86-90
  Кононець М. О.  Етико-психологічні особливості професійно-педагогічної соціалізації студентів технічного університету / М. О. Кононець. - С. 91-94
  Пампуха Л. О.  Гендерні аспекти ефективного менеджменту / Л. О. Пампуха. - С. 95-99
  Предко С.  Мотиваційна детермінація схильності до ризику у спортсменів-підводників / С. Предко. - С. 100-103
  Семенцова О. М.  Функціональна модель процесу спілкування / О. М. Семенцова. - С. 104-108
  Ходосенко О. Ю.  Експериментальне вивчення інтелектуальних якостей особистості старшого дошкільника на початковому етапі оволодіння грою у шахи / О. Ю. Ходосенко. - С. 109-115
  Ярослав Л. О.  Конфліктологічна компетентність як предмет психологічного дослідження / Л. О. Ярослав. - С. 116-119
  Бойко Г. Л.  Досвід розвитку фітнесу в Росії / Г. Л. Бойко, Н. В. Кузьменко. - С. 120-124
  Гнатовская Л. Ю.  Роль мультимедийных средств в обучении инженеров английскому языку / Л. Ю. Гнатовская. - С. 125-128
  Захарова Л. М.  Мовна реалізація та переклад складних термінологічних утворень на матеріалі технічних підмов) / Л. М. Захарова. - С. 129-133
  Карпюк І. Ю.  Експериментальна модель організації навчальних занять фізичним вихованням на основі системного підходу / І. Ю. Карпюк. - С. 134-138
  Кирмач Г. А.  Філософські, психологічні та соціально-педагогічні основи виховання цінності іншої людини / Г. А. Кирмач. - С. 139-143
  Ключка С. І.  Формування парадигми культури здоров'я як складової екологічної компетентності у студентів технічних навчальних закладів / С. І. Ключка. - С. 144-147
  Коломієць С. С.  Психолого-педагогічні передумови застосування інтерактивних методик навчання у вищій технічній школі в аспекті Болонського процесу / С. С. Коломієць. - С. 148-152
  Кофанова О. В.  Удосконалення програми з хімії з урахуванням міждисциплінарних зв'язків / О. В. Кофанова, Т. М. Назарова. - С. 153-157
  Михайлова Л. М.  Естетичне виховання молоді: компетентнісний підхід / Л. М. Михайлова. - С. 158-162
  Назаренко О. І.  Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування / О. І. Назаренко. - С. 163-167
  Погоріла І. О.  Дослідження індивідуально-типологічних рис учня медичного ліцею та його соціальної активності / І. О. Погоріла, О. В. Романенко. - С. 168-170
  Пузирьов Є. В.  Активні методи навчання у військовій освіті: історичний аспект / Є. В. Пузирьов. - С. 171-175
  Стрілковська Н. П.  Інноваційний проект як форма реалізації інноваційної політики вищого навчального закладу / Н. П. Стрілковська. - С. 176-181
  Тарасова О. В.  Про деякі проблеми формування професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю в сучасних умовах / О. В. Тарасова. - С. 182-186
  Тарнавская Т. В.  Ролевые игры как метод оценивания качества языковой подготовки в неязыковом вузе / Т. В. Тарнавская. - С. 187-191
  Тимощук Н. М.  Інформаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв / Н. М. Тимощук, О. О. Дакалюк, А. А. Гарник. - С. 192-195
  Шпірко П. Ф.  Сучасні та інноваційні підходи викладання англійської мови для студентів інженерних факультетів / П. Ф. Шпірко. - С. 196-200

 
27 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 6 (259) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Авшенюк Н. М.  Транснаціональна програмна мобільності у системах вищої освіти розвинених англомовних країн / Н. М. Авшенюк. - С. 3-7
  Біда О. А.  Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів / О. А. Біда, О. В. Кучай, В. М. Бурлинський. - С. 8-10
  Гирила О. С.  Морально-етичні та соціальні аспекти виховання майбутнього сім'янина в Російській Федерації / О. С. Гирила. - С. 10-13
  Гоцинець І. Л.  Зміст компетенцій автономної навчальної діяльності студентів мовного ВНЗ / І. Л. Гоцинець. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єршова Л. М.  Трансформація змісту, дієвості та спрямованості купецького виховного ідеалу на Україні (XIX - початок XX ст.) / Л. М. Єршова. - С. 18-22
  Зобенко Н. А.  Теоретичні аспекти проблеми емоціного вигорання соціальних педагогів / Н. А. Зобенко. - С. 22-25
  Зорочкіна Т. С.  Особливості обдарованої дитини в навчально-виховному процесі початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 26-28
  Камінська О. М.  Формуавння професійно-ціннісних орієнтацій студентської молоді як педагогічна проблема / О. М. Камінська. - С. 28-32
  Коваль В. О.  Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога / В. О. Коваль. - С. 33-36
  Комар О. С.  Організація творчої роботи студентів із заголовками автентичних спортивних текстів (прагматичний аспект) / О. С. Комар. - С. 37-40
  Кохан І. І.  Естетичне виховання в процесі формування особистості майбутнього інженера-педагога / І. І. Кохан. - С. 40-43
  Квас В. М.  Веб-квест як інноваційна інформаційна технологія навчання студентів у вищих навчальних закладах / В. М. Квас. - С. 43-46
  Кравчук О. В.  Формування патріотичних цінностей у майбутніх учителів початкової школи при вивченні дисципліни "Людина і світ з методикою викладання" / О. В. Кравчук. - С. 46-49
  Лавренчук Ю. М.  Розвиток гуманістичних концепцій М. І. Пирогова та М. О. Корфа / Ю. М. Лавренчук. - С. 49-53
  Лодатко Є. О.  Кластеризація соціокультурного простору і когнітивні метафори в педагогічному моделюванні / Є. О. Лодатко. - С. 53-58
  Мацепура Л.  Формування креативних здібностей дошкільників в процесі вивчення англійської мови / Л. Мацепура. - С. 58-63
  Михайлюк М.  Становлення інжереної освіти в Україні / М. Михайлюк. - С. 63-69
  Несторук Н. А.  Роль методичної підготовки інженерів-педагогів при проведенні експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін / Н. А. Несторук. - С. 69-74
  Остапенко Н. Н.  Есе як жанр роботи учнів та як форма рефлексії в інтерактивній технології навчання / Н. Н. Остапенко. - С. 74-77
  Палій Ю. В.  Просвітницька діяльність греків Криму у XIX столітті / Ю. В. Палій. - С. 78-81
  Пастирська І. Я.  Загальнопедагогічний характер проблеми інтеграції змісту природничих й гуманітарних дисциплін / І. Я. Пастирська. - С. 81-85
  Перута І. І.  Акмеологія - основа професійного зростання майбутніх соціальних працівників / І. І. Перута. - С. 85-89
  Радул О. С.  Оволодіння дітьми жіночими видами праці в народній педагогіці східних слов'ян VI-XIII ст. / О. С. Радул. - С. 89-94
  Сосяк М. М.  Можливості застосування кейс-методу при формуванні англомовної професійно методичної компетенції студентів / М. М. Сосяк. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанова Н. М.  Філософські передумови виникнення соціальних концепцій довіри / Н. М. Степанова. - С. 99-104
  Степанюк К.  Дослідницькі вміння майбутніх учителів початкової школи: дидактично-методичний аспект / К. Степанюк. - С. 105-108
  Слюсар Т. А.  Нестандартні підходи до викладання природничих дисциплін при підготовці вчителів початкових класів / Т. А. Слюсар. - С. 108-111
  Ткаченко В. В.  Психолого-педагогічні підходи щодо формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров'язберігаючих технологій / В. В. Ткаченко. - С. 111-114
  Ткаченко К. О.  Природа та структура комунікативного процесу в професійній діяльності вчителя початкових класів / К. О. Ткаченко. - С. 114-116
  Торчинська Т.  Використання краєзнавчого матеріалу для формування патріотичних цінностей у молодших школярів / Т. Торчинська. - С. 116-119
  Турчак А. Л.  Здоров'язберігаючі проекти як засіб формування відповідального ставлення студентів факультету фізичного виховання до свого здоров'я / А. Л. Турчак. - С. 119-123
  Узікова О. В.  Синтез мистецтв у творчості художника та композитора - М. К. Чюрльоніса / О. В. Узікова. - С. 123-128
  Хомич Л. О.  Родинне виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Л. О. Хомич, Н. Комашко. - С. 128-130
  Цимбал-Слатвінська С. В.  Формування світогляду в радянській школі (за матеріалами часопису "Советская педагогика") / С. В. Цимбал-Слатвінська. - С. 130-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шамрай О. Г.  Роль керівника у професійній адаптації молодих учителів / О. Г. Шамрай. - С. 133-136
  Шевчук І. В.  Підготовка майбутнього вчителя до здійснення патріотичного виховання молодших школярів засобами математики / І. В. Шевчук. - С. 136-140
  Щербань І. Ю.  Інноваційна діяльність викадача іноземної мови / І. Ю. Щербань. - С. 140-144
  Кучай Т. П.  Громадянське виховання - невід'ємна частина освітнього процесу і державної політики США / Т. П. Кучай. - С. 144-146

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
28 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. №32 (245) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Савченко О. П.  Сутність педагогічної культури майбутніх учителів на сучасному етапі / О. П. Савченко. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куліш І. М.  Особливості мовної політики Сингапуру / І. М. Куліш. - С. 7-12
  Коляда Н. М.  Історія становлення перших допіонерських дитячих об’єднань в Україні на початку XX ст. / Н. М. Коляда. - С. 13-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Войтко В. В.  Суть та характеристики особистісно-орієнтованого виховання / В. В. Войтко. - С. 22-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касярум К.В.  Діагностичні засади розвитку комунікативної компетенції майбутнього викладача / К. В. Касярум. - С. 27-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіноватна О. М.  Поняття професія в освітньому дискурсі США та України: кроскультурний аналіз / О. М. Зіноватна. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванова І. В.  Культура як центральна категорія культурологічного підходу до навчання професійного іншомовного спілкування / І. В. Іванова. - С. 336-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Механікова О. О.  Деякі підходи до вдосконалення організації навчального процесу при підготовці студентів за спеціальністю облік і аудит / О. О. Механікова. - С. 41-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устименко-Косоріч О. А.  Фактори розвитку баянно-акордеонної школи Сербії / О. А. Устименко-Косоріч. - С. 47-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О.  Етичні цінності сестринської справи: зарубіжний досвід / О. Кравченко. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасин М. Л.  Сравнение компетентностного и академического подхода к профессиональному образованию в области информатики / М. Л. Герасин. - С. 56-60. - Библиогр. в конце ст.
  Дутка Г.  Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх економістів: інформаційний підхід / Г. Дутка. - С. 60-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Надточій О.  Жанр коментарю: до проблеми методики викладання / О. Надточій. - С. 66-71
  Подолянська-Калько Н. О.  Мовна освіта як педагогічна проблема. До проблеми дефініцій мовної освіти та філології / Н. О. Подолянська-Калько. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гора В. А.  Професійне спілкування у діяльності фахівців служби цивільного захисту МНС України / В. А. Гора. - С. ділове спілкування
  Герасімова Н. Є.  Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки / Н. Є. Герасімова. - С. 80-84
  Семенець С. П.  Урок математики в розвивальному навчанні / С. П. Семенець. - С. 84-89
  Атаманчук Ю. М.  Щодо стану практичної готовності випускників економічних факультетів ВНЗ працювати в умовах ринкової економіки / Ю. М. Атаманчук. - С. 90-92. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Литвин О. В.  Вплив батьківської сім’ї на виховання материнства як значущої соціальної цінності сучасної жінки / О. В. Литвин. - С. 92-97
  Ведмедюк А. Д.  Організаційно-педагогічні умови формування мотивації студентів до самостійних занять фізичними вправами / А. Д. Ведмедюк. - С. 98-102. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Кравцова Т.  Науково-освітня діяльність педагогів-медиків у вітчизняній педагогічній думці другої половини XIX - початку XX століття / Т. Кравцова. - С. 102-108. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Герасимова І. В.  Психологічна парадигма копінг-поведінки особистості / І. В. Герасимова. - С. 108-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король В. М.  Організаційно-педагогічні умови формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки в процесі професійної підготовки / В. М. Король. - С. 111-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мандрик Я. С.  Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх диспетчерів координаційного центру пошуку і рятування / Я. С. Мандрик. - С. 121-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яблочніков С. Л.  Аспекти управління розвитком освітніх процесів і систем на засадах системно-кібернетичного підходу / С. Л. Яблочніков. - С. 127-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жлудько В. М.  Евристичний потенціал ігрового дизайну лялькового театру на заняттях образотворчого циклу у початковій школі / В. М. Жлудько. - С. 132-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касярум Я. О.  Педагогічні умови формування готовності майбутнього фахівця економічного профілю до компетентної професійної діяльності в умовах корпоративних інформаційних систем / Я. О. Касярум. - С. 137-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суркова К. В.  Моделювання засвоєння змісту електронного лабораторного практикуму з планування польотів / К. В. Суркова, А. Ю. Константінова. - С. 141-146. - Бібліогр. наприкінці ст.

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й післядипломної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти професійної освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки.

 
29 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 3 (256) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Бабушко С. Р.  Особливості корпоративного навчання персоналу індустрії гостинності / С. Р. Бабушко. - С. 3-7
  Бахмат Н. В.  Тенденції підготовки фахівця вищої кваліфікації та її відображення в Інтернет-просторі / Н. В. Бахмат. - С. 7-13
  Бондарук Я. В.  Освітні реформи США як один із головних факторів впливу на організацію навчального процесу у системі підвищення кваліфікації вчителів у XX ст. / Я. В. Бондарук. - С. 13-17
  Боровицкая М. В.  Вопросы бухгалтерского образования на современном этапе развития экономики / М. В. Боровицкая, В. М. Ермичев. - С. 17-20
  Вишневська Е.  Оцінювання ефективності післядипломної підготовки вчителів / Е. Вишневська. - С. 20-25. - Текст польською мовою
  Довбенко С.  Зміст дослідно-експериментальної роботи з формування діалогічної культури майбутніх учителів початкової школи / С. Довбенко. - С. 25-30
  Задільська Г. М.  Проектна методика навчання практичного курсу англійської мови студентів мовної спеціальності ВНЗ / Г. М. Задільська. - С. 30-34
  Іванніков С. І.  Експериментальне дослідження підготовленості майбутніх учителів початкової школи до застосування у фізичному вихованні учнів індивідуально-диференційованого підходу / С. І. Іванніков. - С. 34-39
  Ільман В.  Соціально-психологічні аспекти психологічної готовності до шкільного навчання дітей із сільської місцевості / В. Ільман. - С. 39-43
  Коваль В.  Проблема становлення професійної компетентності учителя-філолога / В. Коваль. - С. 43-48
  Кононец Н. В.  Ресурсно-орієнтоване навчання інформатики в аграрному коледжі (цикл загальноосвітньої підготовки) / Н. В. Кононец. - С. 48-52
  Кузава І. Б.  Особливості медико-психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку / І. Б. Кузава. - С. 52-56
  Куц М. О.  Пошук сучасних засобів інтенсифікації навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах / М. О. Куц. - С. 56-60
  Кучай О. В.  Роль сімейного виховання у дошкільному віці / О. В. Кучай. - С. 61-63
  Кучай Т. П.  Емоційна культура - запорука педагогіки співробітництва вчителя з учнями / Т. П. Кучай, Ю. Баленко. - С. 63-65
  Логвінова Я. О.  Зміст і організація дослідно-експериментальної роботи з формування екологічної компетентності майбутнього викладача біології / Я. О. Логвінова. - С. 65-71
  Лукашів В. Б.  Інформаціна культура особистості у сучасній професійній освіті / В. Б. Лукашів. - С. 71-74
  Некоз І. В.  Модульно-рейтинговий контроль як один з важливіших мотивуючих факторів процесу навчання / І. В. Некоз. - С. 74-77
  Павлов Ю. О.  Критеріальний аналіз результатів експериментальної роботи щодо формування у ПТНЗ професійного здоров'я майбутніх фахівців / Ю. О. Павлов. - С. 77-83
  Пальшкова І. О.  Система педагогічної освіти й особливості оцінювання у ВНЗ в Китайській народній республіці / І. О. Пальшкова. - С. 83-89
  Рацул А. В.  Застосування інтерактивних технологій у викладанні іноземних мов у вищій школі / А. В. Рацул. - С. 89-94
  Смагін І. І.  Методична, навчально-методична науково-методична робота педагога: підходи до розмежування змісту понять / І. І. Смагін. - С. 94-99
  Сулим Н.  Моделі підготовки вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії / Н. Сулим. - С. 99-103
  Стратан-Артишкова Т.  Основи композиторської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Т. Стратан-Артишкова. - С. 103-107
  Стріхар О. І.  експериментальні дослідження із застосуванням принципу інтеграції в навчанні музичному мистецтву дітей / О. І. Стріхар. - С. 107-111
  Тамбовська Х. В.  Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню інтелектуальної культури майбутніх вчителів початкової школи / Х. В. Тамбовська. - С. 111-116
  Тесцова О. О.  Вплив Дж. Локка на формування ідеології реформаторської педагогіки / О. О. Тесцова. - С. 116-122
  Турчак А. Л.  Науково-педагогічна спадщина класиків медичної науки про шкідливий вплив алкоголю на організм людини / А. Л. Турчак. - С. 122-127
  Фролова О. В.  Особливості реалізації соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на усвідомлення ролі етнічних стереотипів у спілкуванні / О. В. Фролова. - С. 127-134
  Шаверський С. Л.  Особливості професійної діяльності юриста / С. Л. Шаверський. - С. 134-138
  Швидка С. О.  Соціальний розвиток особистості дитини дошкільного віку в умовах сім'ї / С. О. Швидка. - С. 138-142
  Шнайдер В. В.  Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины "Логистика" / В. В. Шнайдер, М. В. Зейц. - С. 142-145
  Яцик М. Р.  Формуавння професійної компетентності майбутніх економістів як інтердисциплінарна педагогічна проблема / М. Р. Яцик. - С. 145-149

Рубрики: Освіта професійна

Анотація:   Матріали "Вісника" присвячені актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемем вищої і середньої школи й післядипломної освіти. У публікаціях досліджується: різні аспекти професійної освіти; проблеми організзації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджмента; аналізується міжнародний та вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, вчителям, а також усім, хто цікавиться психолого-педагогічною та соціально-економічною проблематикою професійної освіти.

 
30 74.204.2
Р64

        Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007 р. : XIV Каришинські читання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Ін-т. - Полтава : [Астрая], 2007. - 487 с.

Зміст:
  Буринська Н. М.  До проблеми формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Н. М. Буринська. - С. 18-19
  Грабовий А. К.  Про забезпечення шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 19-20
  Виговська О. І.  Особистісно-орієтоване навчання: авторська концепція / О. І. Виговська. - С. 30-32
  Кожевников В. М.  Вивчення наступності профільної школи і вищого навчального закладу / В. М. Кожевников. - С. 57-64
  Коссак Г. М.  Освітні тенденції підготовки майбутніх вчителів у зв'язку з новими вимогами школи / Г. М. Коссак. - С. 66-68
  Кравченко О. В.  Роль лекції в становленні наукової творчості студентів / О. В. Кравченко, Т. В. Поліщук. - С. 68-69
  Крамущенко Л. В.  Управління процесом професійного розвитку вчителів / Л. В. Крамущенко, С. О. Шматченко. - С. 70-73
  Крат Р. В.  Особливості розробки цільового та змістового компонентів у побудові спецкурсів / Р. В. Крат. - С. 73-75
  Кузнєцова Л. М.  Спрямування наукової творчості майбутніх вчителів у напрямі розробки індивідуального підходу до навчання учнів з акцентуаціями характеру / Л. М. Кузнєцова. - С. 79-81
  Кузнецова Н. В.  Понятийно-терминологический анализ категорий педагогическое мастерство и организационная культура менеджера образования / Н. В. Кузнецова. - С. 81-82
  Курко К. В.  Досвід творчої діяльності як компонент змісту освіти майбутнього вчителя / К. В. Курко. - С. 82-84
  Куцериб Т.  Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та магістрів у вищій школі України / Т. Куцериб. - С. 84-86
  Лисяк О. О.  Формування компетентності студентів, як важливої складової роботи майбутнього вчителя / О. О. Лисяк, О. А. Даценко. - С. 86-88
  Лук'яненко О. В.  Використання принципів староруського світогляду у творчій ініциативі учителя ХХІ століття / О. В. Лук'яненко. - С. 88-90
  Магомедова Т. Ю.  Позашкільна освіта - це невід'ємна ланка в системі суспільного національного виховання підростаючого покоління / Т. Ю. Магомедова. - С. 91-93
  Монастирська С. С.  Формування наукової творчості студентів у процесі викладання біологічних дисциплін / С. С. Монастирська, М. О. Хом'як, Р. Д. Стецик. - С. 93-94
  Опара М. М.  Синтез навчання і науки / М. М. Опара. - С. 95-97
  Паливода М. Г.  До питання про наукову роботу студентів-заочників / М. Г. Паливода, Л. К. Паливода. - С. 97-98
  Пацай Н.  Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами / Н. Пацай. - С. 98-100
  Плиска О. І.  Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу науково-педагогічних і наукових закладів - шлях до залучення до наукової творчості вчителів та студентів / О. І. Плиска, О. В. Рубан. - С. 100-101
  Проць Н. І.  Формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителя / Н. І. Проць. - С. 102-103
  Рибалка О. Я.  Валеологічна освіта - шлях до самопізнання і самоудосконалення студентської молоді / О. Я. Рибалка. - С. 103-104
  Святська Т. М.  Навчально-творча діяльність студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки / Т. М. Святська. - С. 104-106
  Сердюк О. Г.  Головне завдання викладача - створення освітнього середовища для студентів в ході вивчення фахових дисциплін / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 106-108
  Сердюк О. Г.  Формування толерантності, конструктивності й демократичності у викладача вищої школи / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 108-109
  Сидорович М.  Методологічні знання як чинник розвитку наукової творчості та закладання основ теоретичного мислення в учнівської молоді / М. Сидорович. - С. 109-112
  Слободянюк Д. І.  Погляди Рене Декарта на нервову систему людини: філософський і науковий аспекти / Д. І. Слободянюк, В. Ю. Нор. - С. 112-113
  Слободянюк Д. І.  Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда / Д. І. Слободянюк, М. Г. Теслюк. - С. 113-115
  Совгіра С. В.  Об'єктивна необхідність та особливості природоохоронної роботи в сучасній вищій та загальноосвітній школі / С. В. Совгіра. - С. 116-117
  Сотула О. В.  Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. П. Карашина / О. В. Сотула. - С. 117-119
  Стражнікова І. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання природознавства / І. В. Стражнікова, Л. В. Ілійчук. - С. 119-121
  Ташкинова Е. Г.  Роль компетентностного похдода в системе среднего специального образования / Е. Г. Ташкинова. - С. 121-122
  Ткаченко А. В.  Історія трудового дитячого корпусу у відображенні вітчизняного і зарубіжного макаренкознавства / А. В. Ткаченко. - С. 122-124
  Упатова І. П.  Творчість учителя під час підготовки і проведення диференційованого контролю, умови успішності його здійснення / І. П. Упатова. - С. 125-126
  Хлонь Н. В.  Формування творчої активнсоті студентів при вивченні геології / Н. В. Хлонь. - С. 126-127
  Хмеловська С. О.  Питання підвищення рівня екологічної освіти в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. - С. 127-128
  Цебржинский О. И.  К биологическим предпосылкам творчества / О. И. Цебржинский. - С. 128-131
  Цзихуа Ли  Использование идей В. А. Сухомлинского для создания модели современной китайской школы / Ли Цзихуа. - С. 131-133
  Цуруль О. А.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі науково-дослідницької роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 133-134
  Чорний А. В.  Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна / А. В. Чорний, Т. О. Чорна. - С. 134-135
  Шаповалова Л. В.  Зміст реформ LMD/ECTS та особливості її впровадження у Франції / Л. В. Шаповалова. - С. 135-137
  Шарко В. Д.  До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики / В. Д. Шарко. - С. 137-139
  Шашко В. І.  Особистісна культура Д. І. Менделєєва як виховний фактор розвитку пізнавальної діяльності учня / В. І. Шашко. - С. 139-140
  Шиян Н. І.  Творчість як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / Н. І. Шиян. - С. 140-144
  Шмалєй С. В.  Професійна діяльність вчителя з розвитку творчих здібностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 144-146
  Шмалєй С. В.  Періодизація інноваційного досвіду у вітчизняній педагогіці ХХ століття / С. В. Шмалєй. - С. 146-150
  Яланська С. П.  Формування творчості майбутніх учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська. - С. 150-152
  Александров М. Г.  Особливості спецкурсів для підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін при профільному навчанні / М. Г. Александров, О. В. Маслов, Л. М. Александрова. - С. 153-154
  Бажан А. Г.  Роль педагогічних практик у професійному становленні студентів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 154-156
  Бажан А. Г.  Виробнича науково-педагогічна практика магістрантів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 156-158
  Бендус Т. О.  Дослідження гармонії / Т. О. Бендус, К. М. Кравченко. - С. 158-159
  Бернацька К. В.  Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру (за методикою В. В. Бойко) / К. В. Бернацька. - С. 159-161
  Білик В. Г.  Самостійна робота студентів як засіб розвитку ініціативи та творчості майбутнього вчителя / В. Г. Білик. - С. 161-162
  Білоус О. В.  Розвиток творчого мислення у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / О. В. Білоус. - С. 162-163
  Біляковська О. О.  Оцінювання навчальних досягнень учнів як важлива складова формування творчого вчителя / О. О. Біляковська. - С. 164-166
  Блажко О. А.  Підготовка майбутнього вчителя хімії до організації навчально-дослідної роботи школярів / О. А. Блажко, Т. М. Дабіжук. - С. 166-167
  Борщевич Л. В.  Розвиток творчої ініціативи студентів на заняттях з дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" / Л. В. Борщевич. - С. 167-168
  Височан Л. М.  Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації (1959-1991 рр.) / Л. М. Височан. - С. 168-172
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Гомля. - С. 172-175
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик ботаніки в околицях міста Полтава / Л. М. Гомля, Д. А. Давидов. - С. 175-176
  Грабовий А. К.  Педагогічне проектування як чинник експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 176-178
  Даценко О. А.  Формування професійних якостей майбутнього вчителя для діяльності керівника школи / О. А. Даценко, І. В. Кривошапка. - С. 178-180
  Деркач Т. М.  Розвиток творчості майбутніх вчителів хімії в сучасних умовах / Т. М. Деркач, О. К. Рожко. - С. 180-181
  Іщенко Т. С.  Педагогічна творчість вчителя: пошуки та перспективи / Т. С. Іщенко. - С. 181-183
  Кійко Т. Б.  До питання про актуальність медико-біологічних знань в системі професійної підготовки майбутнього вчителя / Т. Б. Кійко, А. О. Міненок. - С. 183-184
  Ковальчук Б. В.  Розвиток професійних зжібностей як основа творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / Б. В. Ковальчук, Л. О. Ковальчук. - С. 184-186
  Ковальчук Г. Я.  Проблемне навчання - засіб розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя біології / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів. - С. 186-188
  Лупаренко С. Є.  Підготовка вчителя до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко. - С. 188-190
  Малаканова Л. В.  Дослідження студентом власної гармонії / Л. В. Малаканова. - С. 190-192
  Марюхно О.  Профільне навчання як чинник індивідуалізації процесу навчання / О. Марюхно. - С. 192-194
  Миронович Ю. З.  Розвиток інтересу до наукової діяльності студентів педагогічного університету / Ю. З. Миронович, Л. Ф. Пашко. - С. 194-196
  Молокопой С. Н.  Личностно-ориентировочный подход к подготовке студентов как будущих преподавателей географии / С. Н. Молокопой. - С. 196-198
  Мороз Ю. М.  Значимість фізичної культури і спорту в державній політиці / Ю. М. Мороз. - С. 198-199
  Накемпій О. М.  Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів предметів природничо-математичного циклу в процесі професійно-педагогічної підготовки / О. М. Накемпій. - С. 199-201
  Ніколаєнко Н. В.  Специфіка прояву атракції у студентів вищої школи / Н. В. Ніколаєнко, Н. О. Чпйкіна. - С. 201-203
  Орлова Л. Д.  Розвиток творчості майбутнього вчителя з біології в процесі професійно-педагогічної підготовки / Л. Д. Орлова, Я. М. Кириленко. - С. 204-206
  Пивовар Н. М.  Здоров’язбереження через психотерапію педагогічного спілкування / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 206-210
  Подмаркова К. М.  Тестування як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / К. М. Подмаркова, О. Л. Гаркович. - С. 210-213
  Савонова О. В.  Роль автоматизованої системи тестування "CamomileNet" на базі lnternet-технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Савонова. - С. 213-215
  Самусенко Ю. В.  Виховання наукою / Ю. В. Самусенко. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Наукова творчість в підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко, Ю. І. Дивоняк. - С. 217-219
  Страшко С. В.  Соціальне замовлення на підготовку вчителя-валеолога / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. С. Ясинська. - С. 219-221
  Ткаченко О. Л.  Організація навчального діалогу в процесі підготовки вчителів географії / О. Л. Ткаченко. - С. 221-223
  Фруктова Я. С.  Учнівські робочі зошити як засіб стимуляції педагогічної творчості майбутніх вчителів / Я. С. Фруктова, О. В. Князева. - С. 223-225
  Хоменко П. В.  Узагальнення знань з хімії в аспекті функціональності / П. В. Хоменко. - С. 225-227
  Черчата Л. М.  Роль самостійної роботи у формуванні творчої особисточті вчителя / Л. М. Черчата. - С. 227-229
  Шинкаренко В. І.  Формування творчої активності студентів у вищій педагогічній школі / В. І. Шинкаренко. - С. 229-230
  Шумська С. І.  Творчий підхід до фізичного виховання студентів з особливими потребами / С. І. Шумська. - С. 230-232
  Шупта І. М.  Методи наукових досліджень у конфліктології / І. М. Шупта. - С. 232-233
  Атаманенко О.  Науково-дослідницька робота студентів та учнів як одна з форм диференційованого навчання / О. Атаманенко, Ю. В. Самусенко. - С. 233-235
  Бесєдіна І. С.  Науково-дослідницька ауково-дослідна робота учнів, як метод поглиблення знань з біології / І. С. Бесєдіна, Я. М. Макаренко. - С. 235-236
  Білик В. Г.  Роль технічних засобів навчання у формуванні та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / В. Г. Білик, А. Г. Ткаченко. - С. 237-238
  Борщевич Л. В.  Організація дослідницької діяльності школярів / Л. В. Борщевич, Я. В. Жульова. - С. 238-240
  Брижак Л. М.  Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології / Л. М. Брижак. - С. 240-242
  Брюховецька І. В.  Роль хімічного експерименту у формуванні діяльнісного підходу при викладанні хімії у школі / І. В. Брюховецька. - С. 242-243
  Брюховецька І. В.  Хімічний гурток як один з чинників формування та реалізації науково-дослідницьких інтересів учнів / І. В. Брюховецька, А. М. Прийма. - С. 243-245
  Буйдіна О. О.  Комунікативна активність учнів - одна з вимог модернізації шкільної освіти / О. О. Буйдіна. - С. 245-248
  Булгакова Н. Б.  Самостійна робота як процес формування науково-дослідницьких умінь студентів / Н. Б. Булгакова. - С. 248-250
  Васильченко М. В.  Проблеми адиктивної поведінки учнів підліткового віку / М. В. Васильченко. - С. 250-252
  Вербицька О. І.  Поняття професійної компетентності педагогічних кадрів / О. І. Вербицька. - С. 252-253
  Вербицький В. В.  Роль тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ" у екологічній освіті шкільної молоді України / В. В. Вербицький, В. Г. Надворний. - С. 253-258
  Власенко Н. О.  Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Антропологія" / Н. О. Власенко. - С. 258-260
  Галицька Н. Є.  Дидактична гра "кросворд" як засіб розвитку творчих здібностей учнівської молоді під час формування біологічних понять / Н. Є. Галицька. - С. 260-262
  Гапон С. В.  Напрямки науково-дослідницької роботи учнів у роботі наукових гуртків / С. В. Гапон, В. В. Гапон. - С. 262-264
  Гапон С. В.  Мохоподібні як об'єкт вивчення науково-дослідницьких робіт студентів та учнів / С. В. Гапон, І. Е. Рева. - С. 264-265
  Гаркович О. Л.  Сучасні форми наукової творчості школярів / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 265-268
  Гвоздецька Г. В.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання як новий підхід до організації самоосвти студентів / Г. В. Гвоздецька. - С. 268-269
  Гладкий М. О.  Роль навчальних експериментів в організації шкільного дослідництва / М. О. Гладкий. - С. 269-272
  Гнітій Н. В.  Принципи відбору інформації ЗМІ для формування та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / Н. В. Гнітій. - С. 272-273
  Гонжак Н. Д.  Організація науково-дослідницької діяльності учнів як засіб формування мотивації до навчання / Н. Д. Гонжак, Т. О. Півень. - С. 274-275
  Горзій Т. О.  Індивідуальні навчально-дослідні завдання, як засіб розвитку творчих здібностей особистості майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки / Т. О. Горзій, І. Л. Макарова. - С. 275-276
  Горобець Н. В.  Гра в організації особистісно орієнтованого навчання на уроках природознавства / Н. В. Горобець. - С. 276-278
  Гринюк О. С.  Дослідницька діяльність майбутнього вчителя, як умова творчого підходу до професії / О. С. Гринюк. - С. 278-280
  Гузь В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як засіб формування їх екологічної культури / В. В. Гузь. - С. 280-282
  Гуріненко Н. О.  Розвиток творчої пізнавальної діяльності школярів в курсі екології / Н. О. Гуріненко, С. О. Галушко. - С. 282-283
  Дем'яненко М. М.  Особливості організації науково-дослідницької діяльності / М. М. Дем'яненко. - С. 283-285
  Деркач М. В.  Сучасний стан пам'яток природи Решетилівського району (Полтавська область) / М. В. Деркач, Л. Б. Савченко. - С. 285-287
  Джурка Г. Ф.  Визначення фотометричним методом кадмію в грунті / Г. Ф. Джурка, В. Г. Бенедіс, М. В. Волобуєв. - С. 288-290
  Джурка Г. Ф.  Науково-дослдіницькі підходи до вивчення біотехнологічних виробництв / Г. Ф. Джурка, Н. Олефір. - С. 290-294
  Джурка Г. Ф.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні теми "електроліз" / Г. Ф. Джурка, О. С. Цимбал. - С. 294-297
  Джурка Г. Ф.  Ефективність використання індивідуальної роботи під час викладання теми "сульфатна кислота" / Г. Ф. Джурка, О. В. Шкурупій. - С. 297-303
  Жара Г. І.  Уроки основ здоров'я: точка зору учнів / Г. І. Жара. - С. 303-305
  Закалюжний В. М.  Вплив науково-дослідної роботи студентів на підготовку сучасного вчителя біології / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця. - С. 305-307
  Іщенко В. І.  До проблеми біологічного навчального змісту в середній школі / В. І. Іщенко, Т. С. Іщенко. - С. 307-308
  Калайда О. В.  Про деякі аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді / О. В. Калайда. - С. 309-310
  Калініченко Л. І.  Динамічні лідерство - важливий чинник успішного розвитку навчального закладу / Л. І. Калініченко. - С. 310-311
  Калугін О. М.  Болонський процес та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вищій школі / О. М. Калугін [и др.]. - С. 311-313
  Кисла О. Г.  Інтеграція як умова підвищення професійної компетентності спеціаліста / О. Г. Кисла, Н. Н. Чайченко. - С. 313-315
  Кіросір Л.  Зміст та організація дослідницької роботи в школі в зимовий час / Л. Кіросір. - С. 315-318
  Коваль А. А.  Умови ефективнсоті науково-дослідної роботи студентів / А. А. Коваль, С. Ю. Чечрткіна. - С. 318-319
  Коваль А. А.  Використання окремих форм науково-дослідної роботи студентів у навчально-виховному процесі / А. А. Коваль, С. Ю. Чечотіна. - С. 319-321
  Ковальова Л. П.  Науково-дослідницька діяльність студентів природничо-географічного профілю навчання як чинник зростання професійної майстерності / Л. П. Ковальова. - С. 321-323
  Ковальчук О. В.  Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з екології / О. В. Ковальчук, О. О. Грустілін. - С. 323-324
  Ковальчук О. В.  Про наукову роботу учнів у середніх та позашкільних навчальних закладах / О. В. Ковальчук, Я. М. Ханик, О. О. Грустілін. - С. 324-326
  Кононенко Н. О.  Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко. - С. 326-328
  Криворучко А. В.  Значення варіативного компонента у підготовці учня до наукової творчості / А. В. Криворучко. - С. 328-329
  Левченко Ю. П.  Науково-дослідні завдання при викладанні ботанічних дисциплін з використанням відомостей про рідкісні рослини (на прикладі косариків тонких) / Ю. П. Левченко, Л. Д. Орлова. - С. 329-331
  Оніпко В. В.  Самостійні науково-дослідні завдання та їх значення для професійної підготовки студентів / В. В. Оніпко, Н. Т. Максименко. - С. 332-333
  Машкіна Л. В.  Коли краса - поруч / Л. В. Машкіна. - С. 333-334
  Мірошніченко Т. В.  Роль науково-дослідної роботи у розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів / Т. В. Мірошніченко. - С. 334-336
  Момот Ю. В.  Типологія навчальних проектів при вивчення хімії / Ю. В. Момот. - С. 336-338
  Моцак Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Л. В. Моцак. - С. 338-340
  Мучичка І. І.  Науково-дослідницька діяльність учнів як складова методики формування методологічних знань на уроках хімії / І. І. Мучичка, В. М. Дзямко. - С. 340-342
  Надєєн В. В.  Психологічна компетенція викладача / В. В. Надєєн. - С. 342-344
  Нізовцева А. В.  Способи реалізації дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцева. - С. 344-346
  Оніпко В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. як чинник зростання рівня пізнавальної самостійності / В. В. Оніпко, О. І. Риндіна. - С. 346-348
  Орлова Л. Д.  Організація науково-дослідницької роботи учнів при вивченні рідкісних рослин / Л. Д. Орлова, О. В. Коваль. - С. 348-350
  Попельнюх В. В.  Форми організації науково-дослідної діяльності на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх, Н. О. Стецюк. - С. 350-351
  Попович А. П.  Воспитание физических качеств старшеклассников в учебно-тренировочных группах ДЮСШ средствами гандбольной подготовки / А. П. Попович. - С. 351-352
  Прийма А. М.  Основні засади екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / А. М. Прийма, І. В. Брюховецька. - С. 353-354
  Прус І. Є.  До проблем науково-дослідницької роботи учнів у сучасній школі / І. Є. Прус. - С. 354-356
  Речицький О. Н.  Науково-дослідницька діяльність студентів на базі лабораторії органічного синтезу / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - С. 365-358
  Самойленко С. С.  Організація групової навчальної діяльності школярів на уроках-семінарах / С. С. Самойленко. - С. 358-360
  Севастьян Л. О.  Розвиток творчих здібностей школярів у процесі організації учнівської науково-дослідницької діяльності при викладанні шкільного курсу хімії / Л. О. Севастьян, С. Ф. Сосновська. - С. 360-362
  Сенецька Т. І.  Проблемно-розвиваючі досліди, як один із шляхів пізнавальної активності учнів / Т. І. Сенецька. - С. 362-363
  Солоп В. В.  Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району / В. В. Солоп, Н. О. Стецюк. - С. 363-364
  Сорокіна Г. Ю.  Науково-дослідницька діяльність у професійній підготовці фахівців зв'язку / Г. Ю. Сорокіна. - С. 364-366
  Староста В. І.  Формування науково-дослідницьких умінь студентів під час вивчення теми "Адсорбція" курсу колоїдної хімії / В. І. Староста, В. М. Дзянко. - С. 366-367
  Стеблій О. В.  Інформатизація навчання на уроках та позакласній діяльності з хімії / О. В. Стеблій, С. В. Пустовіт. - С. 367-369
  Стецюк Н. О.  Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) / Н. О. Стецюк, І. О. Лугова. - С. 369-371
  Стець Н. В.  Факультативні заняття на тему "харчові добавки" в курсі хімії середньої школи / Н. В. Стець, С. О. Хмеловська, А. А. Нога. - С. 371-372
  Титаренко В. П.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / В. П. Титаренко. - С. 372-376
  Титаренко О. О.  Підготовка учнів до проведення дослідів / О. О. Титаренко. - С. 376-378
  Федоренко Ю. В.  Системно-діяльнісний підхід як основа використання інтерактивного спілкування на уроках іноземної мови / Ю. В. Федоренко. - С. 380-382
  Федченко С. В.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін / С. В. Федченко, В. М. Федченко. - С. 382-384
  Ходько Л. М.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі дослідницького методу навчання / Л. М. Ходько, В. І. Магда. - С. 384-386
  Цина А. Ю.  Організація самостійної науково-дослідної роботи студентів / А. Ю. Цина. - С. 387-391
  Анічкіна О. В.  Підвищувати рівень методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / О. В. Анічкіна, О. І. Мацієвський. - С. 400-401

Рубрики: Освіта вища - Підготовка вчителів природничих спеціальностей

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали, присвячені сучасним проблемам розвитку наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції.

 
31 95.43
У59

        Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 1 (21) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2007. - 372 с.

Зміст:
  Грошевий Ю. М.  Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні / Ю. М. Грошевий. - С. 6-17
  Наливайко Л. Р.  Теорія соціальної функції сучасної української держави в умовах політичних та економічних перетворень / Л. Р. Наливайко. - С. 13-17
  Ярош Д. В.  Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради / Д. В. Ярош. - С. 18-22
  Кісіль З. Р.  Безпримусовий порядок дотримання норм права у демократичному суспільстві як фактор протидії деформації правової культури / З. Р. Кісіль. - С. 23-27
  Ковтонюк А. М.  Ганс Кельзен і його чиста теорія права / А. М. Ковтонюк. - С. 28-32
  Русенко С. Я.  Організаційно-правові засади функціонування митних органів на Західних землях України (1919 - 1922 рр.) / С. Я. Русенко. - С. 33-39
  Барабаш Ю. Г.  "Глобалізаційний" виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз / Ю. Г. Барабаш. - С. 40-46
  Цимбалістий Т. О.  Правова природа актів Конституційного Суду України / Т. О. Цимбалістий. - С. 47-55
  Степанов С. А.  Парадокс недвижимых вещей: постановка проблемы / С. А. Степанов. - С. 56-63
  Кондратьєв Р. І.  Перші кроки на шляху створення пан'європейської кодифікації приватного права / Р. І. Кондратьєв, Р. О. Стефанчук. - С. 64-66
  Стефанчук Р. О.  Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення / Р. О. Стефанчук. - С. 67-83
  Білоусов Ю. В.  Структура справ окремого провадження за новим процесуальним кодексом України / Ю. В. Білоусов. - С. 84-89
  Гринько С. Д.  Дигести Юстиніана як джерело римського права / С. Д. Гринько. - С. 90-96
  Павлов А. А.  О прощении долга как способе прекращения гражданско-правовых обязательств / А. А. Павлов. - С. 97-103
  Юдин А. В.  Категория "добросовестности" в гражданском процессуальном праве / А. В. Юдин. - С. 104-113
  Дрішлюк В. І.  До питання про ознаки публічного договору / В. І. Дрішлюк. - С. 114-116
  Бондаренко-Зелінська Н. Л.  До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. - С. 117-130
  Поліщук О. Ю.  Права споживача при придбанні ним продукції у кредит / О. Ю. Поліщук. - С. 131-135
  Демчук А. М.  Зберігання на товарному складі зі знеособленням / А. М. Демчук. - С. 136-140
  Кошиль Ю. В.  Роль каузи у тлумаченні договору / Ю. В. Кошиль. - С. 141-145
  Кужко О. С.  Особливості послуг, що надаються за договором транспортного експедирування / О. С. Кужко. - С. 146-151
  Лукасевич-Крутник І. С.  Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник. - С. 152-157
  Луцик М. Л.  Права сторін договору транспортного експедирування / М. Л. Луцик. - С. 158-163
  Костяшкін І. О.  До питання правового регулювання припинення прав на землю / І. О. Костяшкін. - С. 164-169
  Плахотнюк Н. Г.  Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом / Н. Г. Плахотнюк. - С. 170-177
  Шелухін М. Л.  Правовий статус органів внутрішніх справ на транспорті та шляхи його оптимізації / М. Л. Шелухін. - С. 178-183
  Головашевич О. О.  Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб / О. О. Головашевич. - С. 184-187
  Мінаєва О. М.  Правова природа обліку елементів об'єкту оподаткування / О. М. Мінаєва. - С. 188-193
  Томчук І. О.  Протидія злочину давання хабара: деякі аспекти / І. О. Томчук. - С. 193-199
  Капліна О. В.  Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання / О. В. Капліна. - С. 200-207
  Герасимчук О. П.  Визнання особи потерпілим від злочину / О. П. Герасимчук. - С. 208-213
  Сорока А. З.  Особливості правового статусу іноземних громадян, які беруть участь у кримінальному судочинстві / А. З. Сорока. - С. 213-217
  Чуприна Е. П.  Теоретические предпосылки изучения взаимодействия следователя и эксперта / Е. П. Чуприна. - С. 218-223
  Михайлишин О. Р.  Виявлення й усунення слідчих помилок при попередньому розгляді кримінальної справи / О. Р. Михайлишин. - С. 224-231
  Лозінська С. В.  До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект / С. В. Лозінська. - С. 232-239
  Мамонтова Е. В.  Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід / Е. В. Мамонтова. - С. 240-245
  Комар Ю. М.  Інноваційні механізми державного впливу на інтегрування національної системи контролю знань студентів-управлінців в болонський процес / Ю. М. Комар. - С. 245-251
  Гаман Т. В.  Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій / Т. В. Гаман. - С. 252-258
  Іншин М. І.  Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні / М. І. Іншин. - С. 259-262
  Молодожен Ю. Б.  Про стан надання послуг у територіальних громадах базового рівня Одеської області / Ю. Б. Молодожен. - С. 263-269
  Мороз О. Ю.  Особливості становлення та проблеми вдосконалення місцевого самоврядування в Україні / О. Ю. Мороз. - С. 270-274
  Смішко Л. В.  Аналіз процесів професійного розвитку кадрового счкладу місцевого самоврядування: регіональний аспект / Л. В. Смішко. - С. 275-283
  Підгородецька С. М.  До питання залучення інвестицій в економіку України / С. М. Підгородецька, Г. Г. Зелик. - С. 284-288
  Чуприна О. О.  Інформаційні логістичні системи в забезпеченні ефективного управління складськими операціями / О. О. Чуприна, О. О. Казанська. - С. 289-293
  Чернушкіна О. О.  Продуктивність виробництва і способи її оцінювання / О. О. Чернушкіна. - С. 294-298
  Хаустова К. М.  Головні пріоритети в інвестиційно-інноваційній діяльності лісопромислових підприємств Закарпатської області / К. М. Хаустова. - С. 299-302
  Мельниченко С. В.  Інформаційний ринок: елемент механізму управління туризмом / С. В. Мельниченко. - С. 303-308
  Терещенко Т. В.  Організація та розвиток транскордонного співробітництва в контексті інтеграційної політики в Україні / Т. В. Терещенко. - С. 308-314
  Арзянцева Д. А.  Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров'я / Д. А. Арзянцева. - С. 315-322
  Баланда А. Л.  Державне регулювання ринку праці в контексті забезпечення національної безпеки України / А. Л. Баланда. - С. 323-329
  Тельнов А. С.  Інноваційна активність персоналу як передумова високої якості праці / А. С. Тельнов. - С. 330-335
  Синчак В. П.  Гетерогенний зміст податків і зборів у системі оподаткування сільського господарства / В. П. Синчак. - С. 336-342
  Манько І. О.  Страховий брокер та його основні функції / І. О. Манько. - С. 343-347
  Кулинич Р. О.  Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів України (на основі розрахунку відхилень від середніх величин) / Р. О. Кулинич. - С. 348-351
  Заїкіна В. В.  Аналіз адаптації студентів-першокурсників до навчання за кредитно-модульною системою / В. В. Заїкіна. - С. 352-356

Анотація:   Науковий часопис є періодичним науковим виданням із проблем правознавства, економіки та управління. Також на сторінках цього збірника можна знайти наукові статті із мовознавства, філософії, соціології, проблем освітньої діяльності та методики викладання.

 
32 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 97 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 168 с.

Зміст:
  Амеліна С. М.  До проблеми формування кутьтури діалогу у системі неперервної освіти / С. М. Амеліна. - С. 3-7
  Романенко С. І.  Індивідуалізація навчання як один із засобів розвитку особистості майбутнього економіста / С. І. Романенко. - С. 7-10
  Берестецька Н. В.  Технологія подолання комунікативних бар'єрів курсантами-прикордонниками / Н. В. Берестецька. - С. 10-14
  Підгурська В.  Аналіз лексичних особливостей мовлення студентів-практикантів у площині формування мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів / В. Підгурська. - С. 14-18
  Капля А. М.  Вплив органів студентського та курсантського самоврядування на процес соціалізації курсантів ВНЗ МНС України / А. М. Капля. - С. 18-22
  Корєшкова А. М.  Деякі інновації в інженерній освіті Австралії / А. М. Корєшкова. - С. 22-24
  Лодатко Є. О.  Діагностування методико-математичної підготовленості вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 24-35
  Мошенська Л. В.  Суть та значення поняття трансферу в психоаналітичній практиці / Л. В. Мошенська. - С. 35-38
  Олексієнко Я. І.  Роль загальноосвітньої школи у формуванні здорового способу життя учнів засобами фізичної культури / Я. І. Олексієнко. - С. 38-41
  Присяжнюк Л. А.  Проблема підготовки вчителя для сільської початкової школи в історії педагогічної думки / Л. А. Присяжнюк. - С. 41-49
  Сагун І. Г.  Основні напрями реформ навчальних планів у технічних вищих навчальних закладах Німеччини / І. Г. Сагун. - С. 49-52
  Василенко М. П.  Формування професійних комунікативних умінь у студентів-філологів у рамках курсу "Теорія та практика комунікації" (4курс) / М. П. Василенко. - С. 52-58
  Василенко Н. В.  Вплив фонетичної інтерференції на процес реалізації голосних фонем української мови арабськими студентами / Н. В. Василенко. - С. 58-63
  Грабовий А. К.  Форми і методи самостійної роботи студентів з методики і техніки шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 63-68
  Кожем'якін О. С.  Організація та управління самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах / О. С. Кожем'якін. - С. 68-72
  Олешко Т. О.  Деякі методичні аспекти організації навчального процесу в умовах впровадження кредитно-модульної системи / Т. О. Олешко, В. І. Трофименко. - С. 72-77
  Барно Т. О.  Формування особистості студента у вищому навчальному закладі / Т. О. Барно. - С. 77-85
  Голуб Н. Б.  Психологічні засади навчання риторики у вищих навчальних педагогічних закладах / Н. Б. Голуб. - С. 85-90
  Грушко О. В.  Контроль якості навчальної діяльності студента у процесі вивчення курсу "Вступ до спеціальності" / О. В. Грушко. - С. 90-94
  Дернова Т. А.  Використання активних методів навчання під вивчення іноземної мови / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 94-99
  Іванова І. В.  Культурологічне оновлення процесу навчання студентів іншомовного професійного спілкування / І. В. Іванова. - С. 99-103
  Лапшин І. М.  Полікультурний аспект у професійній підготовці фахівця початкової освіти / І. М. Лапшин. - С. 103-107
  Лещинський О. П.  Управління якістю у вищій освіті США і Великої Британії / О. П. Лещинський. - С. 107-110
  Ніщук Г. М.  Рорвиток навичок роботи з науковою літературою у студентів вищих педагогічних закладів у контексті формування інформаційної культури / Г. М. Ніщук. - С. 110-115
  Мальчук І. І.  Досвід використання інформаційних технологій при викладанні прикладної статистики студентам нематематичних спеціальностей / І. І. Мальчук. - С. 115-119
  Капська А. Й.  З досвіду організації соціального забезпечення / А. Й. Капська. - С. 119-125
  Карпенко О. Г.  Цілісність соціальної роботи як професійної діяльності / О. Г. Карпенко. - С. 125-130
  Боцюра О. А.  Використання критерію Манна-Уітні для аналізу результатів тестування / О. А. Боцюра. - С. 130-135
  Понікаровська С. В.  Діалог суб'єктів навчання та заняття з іноземної мови як невід'ємна частина навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі / С. В. Понікаровська. - С. 135-138
  Саєнко Н. В.  Розвиток духовного потенціалу студентів ВНЗ засобами іноземної мови / Н. В. Саєнко. - С. 138-143
  Мантуленко С. В.  Готовність до профільного навчання як важлива характеристика інноваційної діяльності майбутнього вчителя / С. В. Мантуленко. - С. 143-147
  Бондаренко О. В.  До проблеми підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи / О. В. Бондаренко. - С. 147-150
  Антонець Н. В.  Проблема сформованості духовних якостей студента / Н. В. Антонець, Г. В. Донцова, В. Д. Фролов. - С. 150-153
  Герасімова Н. Є.  Емпатія у системі педагогічної діяльності / Н. Є. Герасімова. - С. 153-157
  Ведмедюк А. Д.  Фізкультурно-спортивна діяльність як провідний фактор здорового способу життя / А. Д. Ведмедюк, О. П. Верещагіна, І. О. Дудник. - С. 157-160
  Шаповал А.  До проблеми адекватності сприйняття інформації емоційного змісту / А. В. Шаповал. - С. 160-164

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): становлення вищої школи -- форми навчання -- нові педагогічні технології -- пізнавальна діяльність студентів -- неперервна професійна освіта

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неперервність професійної освіти та ін.

 
33 74.262.23кр
А43

        Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 26-28 квітня, м. Черкаси / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 124 с.

Зміст:
  Атаманчук П. С.  Управління компетентнісно-світоглядним становленням майбутнього вчителя фізики / П. С. Атаманчук, О. М. Ніколаєв. - С. 3-5
  Бодненко Т. В.  Застосування комп'ютерних технологій під час вивчення технічних дисциплін / Т. В. Бодненко, В. М. Власенко, В. І. Савченко. - С. 5-6
  Боркач Є. І.  Професійна підготовка вчителів фізики в Угорщині в рамках двоступеневої моделі / Є. І. Боркач. - С. 7-8
  Бурдейна Н. Б.  Навчально-методичні комплекси для особистісно зорієнтованого навчання фізики / Н. Б. Бурдейна, Л. Ю. Благодаренко. - С. 8-10
  Бутенко Т. І.  Особливості методики організації лабораторного практикуму з фізики по вивченню лазерної мас-спектрометрії / Т. І. Бутенко, С. О. Колінько, О. Ю. Кулик. - С. 11-12
  Величко С. П.  Особливості використання інформаційно-комунікаційних засобів у процесі навчання фізики в авіаційних ВНЗ / С. П. Величко, О. В. Задорожна. - С. 12-14
  Власенко В. М.  Кількісне оцінювання знань / В. М. Власенко. - С. 14-16
  Войтович І. С.  Роль фізичних дисциплін у підготовці студентів інформатичних спеціальностей / І. С. Войтович. - С. 16-18
  Ілляшенко Н. Г.  Про деякі особливості викладання дисципліни "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" на спеціальності "Фізика" в класичному університеті / Н. Г. Ілляшенко. - С. 18-21
  Ісичко Л. В.  Організація самостійної роботи студентів при вивченні фізики у вищій школі / Л. В. Ісичко. - С. 21-23
  Касярум С. О.  Технології розвитку критичного мислення у процесі вивчення курсу "Фізика" / С. О. Касярум. - С. 24-27
  Качан В. М.  Особливості підготовки вчителів фізики до використання веб-орієнтованих інформаційних технологій / В. М. Качан, В. Г. Гриценко. - С. 27-29
  Коробова І. В.  Шляхи оволодіння проектувальною компетенцією майбутніми учителями фізики / І. В. Коробова. - С. 29-31
  Кулик Л. О.  Особливості впровадження у навчальний процес фізики задач з некоректно сформульованою умовою / Л. О. Кулик. - С. 32-34
  Луценко Г. В.  Використання середовища LabView у навчальному процесі для створення модулів обробки графічних даних / Г. В. Луценко. - С. 34-35
  Луценко Гр. В.  Інформаціна і наукова підготовка майбутнього фахівця-фізика в умовах фундаменталізації професійної освіти / Гр. В. Луценко. - С. 35-36
  Матвійчук О. В.  Аналіз поняття наступності навчання в психолого-педагогічних дослідженнях / О. В. Матвійчук. - С. 37-38
  Мєняйлов С. М.  Проблемні задачі як основа проблемно-орієнтованого навчання фізики у вищій школі / С. М. Мєняйлов, С. Л. Максимов, І. А. Сліпухіна. - С. 38-39
  Олексієнко Н. В.  Контекстний підхід до викладання фундаментальних дисциплін природничого циклу при підготовці інженерів електро- і радіотехнічних спеціальностей / Н. В. Олексієнко, Р. М. Дідковський, О. Ю. Кулик. - С. 39-41
  Подласов С. О.  Аналіз якості системи тестових завдань з курсу загальної фізики / С. О. Подласов, В. П. Бригінець. - С. 41-43
  Пустовий О. М.  Вивчення нових матеріалів і технологій в курсі загальної фізики / О. М. Пустовий. - С. 43-44
  Рибалко А. В.  Система завдань для керування та діагностики пізнавальної діяльності студентів нефізичних спеціальностей ВНЗ / А. В. Рибалко. - С. 44-46
  Садовий М. І.  Специфіка навчальної та науково-дослідної роботи на завершальних етапах підготовки вчителя фізики / М. І. Садовий. - С. 47-49
  Сергієнко В. П.  Використання комп'ютерної програми LabVIEW у процесі вивчення фізико-технічних дисциплін / В. П. Сергієнко, Т. В. Бодненко. - С. 49-51
  Сердюк З. О.  Особливості вивчення навчальної дисципліни "Математичний аналіз" для студентів фізичних спеціальностей ВНЗ / З. О. Сердюк. - С. 51-52
  Сільвейстр А. М.  Особливості вивчення курсу загальної фізики студентами нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / А. М. Сільвейстр. - С. 53-54
  Слободяник О.  Самостійна робота студентів у процесі підготовки до фізичного практикуму / О. Слободяник. - С. 54-56
  Сусь Б. А.  Активізація самостійної розумової діяльності студентів під час лекційних занять / Б. А. Сусь, А. І. Міночкін, О. Б. Кравченко. - С. 57-59
  Ткаченко А. В.  Критерії, показники та рівні активізації пізнавальної діяльності студентів / А. В. Ткаченко. - С. 59-62
  Точиліна Т. М.  Теоретичні та методичні основи розробки методичної системи ефективного навчання фізиці у технічному університеті / Т. М. Точиліна. - С. 62-65
  Трифонова О. М.  Формування узагальнених теоретичних знань та експериментальних умінь майбутніх учителів фізики в педагогічному ВНЗ / О. М. Трифонова. - С. 66-68
  Філіпенко І. І.  Керування та корекція пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення фізики / І. І. Філіпенко, В. Ю. Луценко. - С. 68-71
  Благодаренко Л. Ю.  Методичні підходи до роботи з навчальною літературою у процесі вивчення фізики / Л. Ю. Благодаренко, С. Л. Василенко, С. О. Новикова. - С. 72-74
  Благодаренко Л. Ю.  Стандартизація освіти як головний чинник становлення системи навчання фізики у загальноосвітній школі / Л. Ю. Благодаренко, М. І. Шут, В. В. Чернявський. - С. 74-75
  Бузько В. Л.  Розв'язування задач як засіб формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення фізики у 7-му класі / В. Л. Бузько. - С. 76-78
  Галатюк М. Ю.  Розвиток навчально-пізнавальної компетентності: проблема пріоритетності методів навчання / М. Ю. Галатюк. - С. 78-80
  Галатюк Т. Ю.  Навчально-пізнавальна діяльність і методологічна культура у навчанні фізики / Т. Ю. Галатюк, Ю. М. Галатюк. - С. 80-82
  Горобець О. А.  Елементи ейдетики при вивченні фізики / О. А. Горобець. - С. 82-84
  Грудинін Б. О.  Проектно-дослідницька діяльність учнів з фізики (11 клас) / Б. О. Грудинін. - С. 85-86
  Дробін А. А.  Вивчення сталої Планка у курсі фізики середньої школи / А. А. Дробін. - С. 86-88
  Заболотний В. Ф.  Електронний засіб навчального призначення "Фізика-7" / В. Ф. Заболотний. - С. 89-91
  Засєкін Д. О.  Дворівневий підручник з фізики для профільної школи / Д. О. Засєкін. - С. 91-92
  Іваницька Н. А.  Тенденції змін методичних підходів до навчання фізики початку XX століття / Н. А. Іваницька. - С. 92-94
  Кузьменко О. С.  Деякі проблеми профільного навчання з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах / О. С. Кузьменко. - С. 94-96
  Кульчицкий В.  Вивчення електричних струмів у різних середовищах на основі системи фундаментальних фізичних понять у профільних класах та на технічних спеціальностях вузів / В. Кульчицкий. - С. 97-98
  Мисліцька Н. А.  Реалізація принципу історизму під час вивчення фізики в умовах інформатизації освіти / Н. А. Мисліцька. - С. 98-100
  Моклюк М. О.  Вивчення теми "Електричне поле" з використанням демонстраційних комп'ютерних моделей / М. О. Моклюк, А. В. Старчеус. - С. 100-101
  Остапчук М. В.  Розвиток в учнів критичного мислення (на прикладі розділу гідро- аеростатики в курсі фізики основної школи) / М. В. Остапчук. - С. 101-103
  Пасічна Л. І.  Використання веб-уроків у шкільному курсі фізики / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний. - С. 103-104
  Савченко В. Ф.  Проблема формування уявлень учнів середньої школи про фізичні величини / В. Ф. Савченко. - С. 105-106
  Суховірська Л. П.  Проблемні питання навчання фізики на основі синергетичного підходу в профільній школі / Л. П. Суховірська, М. І. Садовий. - С. 106-109
  Федчишин О. М.  Експериментальні завдання - основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення фізики / О. М. Федчишин. - С. 109-110
  Цехмійстер В. А.  Сучасна наукова картина світу як важливий орієнтир у формуванні компетентнісно-світоглядних якостей учнів / В. А. Цехмійстер. - С. 111-113
  Чайковська І. А.  Формування предметних компетентностей учнів старшої школи засобами інформаційно-комунікативних технологій / І. А. Чайковська. - С. 114-115
  Чернецький І. С.  Проектування навчальних середовищ на основі фрактальних властивостей їх складових / І. С. Чернецький. - С. 115-117
  Чижська Т. Г.  Корегування методика навчання фізики з урахуванням сучасних тенденцій гуманізації шкільної освіти / Т. Г. Чижська. - С. 117-120

Рубрики: Методика навчання фізики у ВНЗ

Анотація:   У збірнику висвітлено актуальні проблеми методики навчання фізики, пов'язані з національними пріоритетами і європейськими орієнтирами її розвитку.

 
34 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 112 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2007. - 168 с.

Зміст:
  Кірей К. О.  Методичні засади підготовки навчального матеріалу з економічних дисциплін для електронного навчального простору / К. О. Кірей. - С. 3-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король В. М.  Шляхи реалізації багаторівневого підходу до навчання при засвоєнні змісту навчальної дисципліни і здійсненні контролю навчальних досягнень студентів / В. М. Король. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Архипова С. П.  Професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників / С. П. Архипова. - С. 15-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балицька А. А.  Адаптивні взаємодії в умовах вищого навчального закладу пожежно-технічного профілю / А. А. Балицька, В. М. Покалюк. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лодатко Є О.  Моделювання освітніх систем у контексті ціннісної орієнтації соціокультурного простору / Є О. Лодатко. - С. 32=40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк О. І.  експериментальна перевірка ефективності методики інтенсивного навчання граматичної сторони спілкування студентів - філологів - майбутніх учителів англійської мови / О. І. Вовк. - С. 40-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондарчук Л. Й.  Роль і місце перекладної економічної літератури в освітньому просторі сучасної України / Л. Й. Бондарчук. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Старовойтенко Н. В.  Формування творчої особистості майбутнього управлінця по прийняттю рішень в роботі з персоналом / Н. В. Старовойтенко, О. П. Лещинський. - С. 48-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волик Л. М.  Професійна підготовка викладачів у сфері туризму у вимірах регіонального підходу / Л. М. Волик. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горонескуль М. М.  Формування готовності фахівця технічного профілю до застосування комп'ютерного моделювання у професійній діяльності як необхідна умова його професійного зростання / М. М. Горонескуль. - С. 62-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовий А. К.  Уявний експеримент в навчанні хімії / А. К. Грабовий. - С. 66-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дегтярьова Г. А.  Нове наповнення дидактичних принципів навчання у процесі гуманізації освіти засобами інформаційних технологій при проектуванні комп'ютерно-структурних систем навчання / Г. А. Дегтярьова. - С. 71-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завалевська О. В.  Компонентно-структурний аналіз професійного самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів / О. В. Завалевська. - С. 75-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зобенько Н. А.  Соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки серед неповнолітніх у Російській федерації / Н. А. Зобенько. - С. 81-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капля А. М.  Зміст і характерні особливості соціалізації курсантів ВНЗ МНС України / А. М. Капля. - С. 87-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проценко О. Л.  До питання викладання екології студентам-економістам / О. Л. Проценко. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Климова К. Я.  Роль тестових технологій в організації саморегульованого процесу навчання української мови студентів нефілологічних факультетів педагогічних ВНЗ / К. Я. Климова. - С. 99-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожем'якін О. С.  Перспективи зростання якості вищої освіти в контексті викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" / О. С. Кожем'якін. - С. 103-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касярум С. О.  Моделювання в педагогічній теорії та у навчальному процесі в закладах вищої освіти / С. О. Касярум. - С. 110-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майстренко С. В.  Студентське самоврядування - перший крок до формування еліти нації / С. В. Майстренко. - С. 117-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гора В. А.  Спілкування як інтегральна складова професійної діяльності / В. А. Гора. - С. 120-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олексієнко Я. І.  Виховання ціннісного ставлення до власного здоров'я в молодших підлітків засобами фізичної культури в позакласній роботі / Я. І. Олексієнко. - С. 125-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куліш І. М.  Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування / І. М. Куліш. - С. 133-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапенко Н. М.  Готовність майбутнього вчителя-словесника до іноваційної методичної діяльності: теоретичний аспект / Н. М. Остапенко. - С. 138-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Польова Л. В.  Особливості підготовки менеджерів по туризму у Польщі / Л. В. Польова. - С. 144-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Патлачук В. Н.  Розуміння і тлумачення педагогічних закономірностей у навчальних посібниках з педагогіки / В. Н. Патлачук. - С. 148-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимова І. В.  Вплив комунікативних умінь на формування особистості фахівця-менеджера / І. В. Герасимова. - С. 154-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко В. М.  Ігровий підхід до інтерактивного навчання у ВНЗ: теоретичний аспект / В. М. Руденко. - С. 159-164. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
35 74.484
В43

        Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня, м. Черкаси / МОН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, ННІ пед. освіти, соц. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 176 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Проблеми формування освітнього і культурного простору сучасного вищого навчального закладу / А. І. Кузьмінський. - С. 3-4
  Кічук Н. В.  Проблема актуалізації змістового ресурсу співробітництва викладача і студента у навчальному процесі вищої школи / Н. В. Кічук. - С. 4-6
  Козацька І. В.  Перші вищі навчальні заклади в Україні / І. В. Козацька. - С. 6-8
  Гнепа О. В.  Погляди М. П. Кравчука на реформування математичної освіти у 20-30-і роки XX століття / О. В. Гнепа. - С. 8-11
  Гнезділова К. М.  Проблема наступності у світлі "освіти протягом життя" / К. М. Гнезділова. - С. 11-15
  Рогальська Н. В.  До проблеми підвищення якості вищої освіти у ВНЗ / Н. В. Рогальська. - С. 15-18
  Назаренко Н. В.  Якість знань студентів і систем її оцінювання / Н. В. Назаренко. - С. 18-19
  Куліш І. М.  Магістерські програми у світлі Болонського процесу / І. М. Куліш. - С. 19-21
  Полякова Г. А.  Формування професійно значущих якостей фахівця в освітньому середовищі вищого навчального закладу / Г. А. Полякова. - С. 21-23
  Печена Л. С.  Професійна адаптація викладачів як педагогічна категорія / Л. С. Печена. - С. 23-25
  Савченко А. О.  Професійно-важливі якості у структурі моделі викладача вищої школи / А. О. Савченко. - С. 25-26
  Пиржик І.  Дилема польської опікунської педагогіки / І. Пиржик. - С. 28--29
  Бондар Т. І.  Студенство - рівноправний партнер в управлінні вищою освітою / Т. І. Бондар. - С. 29-31
  Пічкур М. О.  Демократичні орієнтири становлення суб'єктності студентів у навчально-професійній взаємодії / М. О. Пічкур. - С. 31-33
  Цимбал О. Ю.  Динаміка змін суб'єктної позиції студента при експериментальному навчанні / О. Ю. Цимбал. - С. 33-34
  Савченко О. П.  Конфлікти у взаємодії викладача і студента / О. П. Савченко. - С. 34-37
  Лесіна Т. М.  Педагогічна взаємодія у підсистемі "викладач - студент" - передумова ініціювання анімаційної діяльності майбутніх соціальних педагогів / Т. М. Лесіна. - С. 37-39
  Король В. М.  Спілкування вчителя і учнів / В. М. Король. - С. 39-41
  Зінченко А. В.  Теоретико-методологічні основи формування комунікативної толерантності майбутнього педагога / А. В. Зінченко. - С. 41-43
  Смалиус Л. Н.  Деякі аспекти застосування психологічних знань у педагогічному спілкуванні / Л. Н. Смалиус. - С. 43-45
  Зорочкіна Т. С.  Проблема обдарованості в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених / Т. С. Зорочкіна. - С. 45-48
  Боровик Т. М.  Вплив соціального середовища на процес адаптації студентів-першокурсників / Т. М. Боровик. - С. 48-50
  Бабяк О. Р.  Інтелект і лідерство: вплив та взаємозв'язок / О. Р. Бабяк, Ю. О. Сумський. - С. 50-51
  Бивала О. Г.  Зовнішність учителя - складова педагогічної майстерності / О. Г. Бивала. - С. 51-53
  Чубенко В. А.  Виховний вплив колективу на розвиток та становлення особитості / В. А. Чубенко. - С. 54-55
  Біда О. А.  Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів / О. А. Біда, О. П. Савченко, В. М. Буринський. - С. 55-58
  Чобітько М. Г.  Рівні сформованості професіоналізму у майбутніх учителів / М. Г. Чобітько. - С. 58-59
  Кічук Я. В.  Юридична освіта студенства: пріоритети навчального діалогу / Я. В. Кічук. - С. 59-61
  Яцишин Н. П.  Становлення і розвиток особистості майбутнього юриста у процесі вивчення іноземної мови (андрагогічний аспект) / Н. П. Яцишин. - С. 61-62
  Дороніна М. С.  Формування колективних компетенцій творчих команд виробничої організації / М. С. Дороніна, А. О. Полубєдова. - С. 62-65
  Кучай О. В.  Формування професійної компетенції майбутніх учителів інформатики у педагогічній теорії / О. В. Кучай. - С. 65-66
  Касярум К. В.  Компоненти комунікативної компетенції викладача вищої школи / К. В. Касярум. - С. 67-68
  Ященко Ю. В.  Психологічні аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів / Ю. В. Ященко. - С. 69-71
  Іванова С. В.  Розвиток професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти / С. В. Іванова. - С. 71-73
  Чорнуцька О. В.  Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичного виховання / О. В. Чорнуцька. - С. 73-77
  Мельник Н. І.  Становлення і розвиток особистості фахівця з дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник. - С. 77-79
  Рогальська І. П.  Сучасні проблеми підготовки педагогічних кадрів дошкільного профілю / І. П. Рогальська. - С. 79-82
  Романенко О. В.  Роль науково-дослідної роботи у становленні творчої особистості студента -майбутнього лікаря: психолого-педагогічні аспекти / О. В. Романенко, І. О. Погоріла. - С. 82-84
  Супряга Т. В.  Сутність і структура академічної культури студента / Т. В. Супряга. - С. 84-87
  Касярум С. О.  Формування рефлексивного компоненту природничо-наукової компетенції майбутніх фахівців інженерного профілю / С. О. Касярум. - С. 89-92
  Голуб Т. П.  Організація науково-дослідної роботи студентів з точки зору системного підходу / Т. П. Голуб. - С. 92-94
  Бабко К.  Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів / К. Бабко. - С. 94-97
  Озірська О. В.  Ставлення учнів старших класів до проблеми насильства / О. В. Озірська, А. О. Куделіна. - С. 97-98
  Дмитриева Ю. Н.  Особенности переживания педагогами возрастных кризисов / Ю. Н. Дмитриева. - С. 99-101
  Кірей К. О.  До проблеми використання комп'ютерного тестування у системі підготовки майбутніх фахівців економічного профілю / К. О. Кірей, Л. О. Кірей. - С. 102-104
  Карловська Г. В.  Процес технологізації освіти / Г. В. Карловська. - С. 104-106
  Черниш К. В.  Використання ІКТ як ефективний засіб формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках української мови / К. В. Черниш. - С. 106-108
  Гордійчук А. В.  Проблема інтегрованого підходу у підготовці вчителів іноземної мови / А. В. Гордійчук. - С. 108-111
  Надточій О.  Методи викладання жанру подорожнього нарису / О. Надточій. - С. 111-114
  Погрібна О. О.  Підготовка до контрольних заходів як вид самостійної роботи студентів-першокусників (на прикладі курсу "Технологія і методи збору інформації") / О. О. Погрібна. - С. 114-116
  Колісник В. Ю.  Творчі завдання як вияв рівня підготовки студентів з іноземної мови / В. Ю. Колісник. - С. 116-119
  Сергиенко И. М.  Диалогическое взаимодействие в процессе психоаналитической интерпретации как работа с "личным знаком" / И. М. Сергиенко. - С. 119-121
  Степанюк К. І.  Дослідницькі уміння в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи / К. І. Степанюк. - С. 122-124
  Мишина А. П.  Технология рейтингового оценивания в начальной школе / А. П. Мишина. - С. 124-126
  Бадрак Т. В.  Фізична культура - необхідна частина забезпечення здорового способу життя студентів / Т. В. Бадрак. - С. 126-128
  Атамась О. А.  Необхідність впровадження технологій оздоровчого фітнесу у професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури / О. А. Атамась. - С. 128-131
  Касярум О. І.  Про місце доведень в курсі шкільної математики / О. І. Касярум. - С. 131-133
  Толочко С. В.  Методичні аспекти ефективної організації самостійної праці студента у вищому аграрному навчальному закладі / С. В. Толочко. - С. 133-135
  Чирчик С. В.  Моделювання в контексті дизайн-освіти і науки / С. В. Чирчик. - С. 136-138
  Бондаренко О. М.  Використання різних організаційно-методичних форм для формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів / О. М. Бондаренко. - С. 138-140
  Хлєстова С. С.  Педагогічні умови формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів медичного та педагогічного напряму / С. С. Хлєстова. - С. 140-143
  Чичук В. М.  Цілі навчання та їх особливості у підготовці вчителя початкових класів у Польщі / В. М. Чичук. - С. 143-145
  Бабенко К. П.  Підручник іноземної мови як засіб організації навчальної діяльності студентів / К. П. Бабенко. - С. 145-147
  Кушнірик Н. Я.  Соціалізація особистості дитини дошкільного віку у виховному процесі / Н. Я. Кушнірик. - С. 147-149
  Лугіна О. В.  Сім'я як осередок виховання дошкільника / О. В. Лугіна. - С. 149-152
  Дворчук О. І.  Особливості впливу вчителя початкових класів на психофізіологічний стан дитини в сенсетивний період її розвитку / О. І. Дворчук, К. С. Лотоцька, К. П. Ципло. - С. 152-153
  Шмиголь І. В.  Запам'ятовування як один з основних процесів пам'яті / І. В. Шмиголь. - С. 153-155
  Гавриліна О. В.  Зміст та структура дослідницьких математичних умінь старшокласників / О. В. Гавриліна. - С. 155-162
  Кузнецов І. В.  Проблеми реалізації принципу наочності при навчанні алгебри та основам математичного аналізу старшокласників / І. В. Кузнецов. - С. 162-164
  Боднар О. А.  Методика навчання теми "Тригонометричні функції" з використанням міжпредметних зв'язків у старшій школі / О. А. Боднар. - С. 164-166
  Касярум О. І.  Формування дослідницьких умінь учнів на прикладі обчислення об'ємів тіл за відомими поперечними перерізами / О. І. Касярум. - С. 166-168
  Сокотун С. І.  Виховні засоби фізичного виховання в процесі підготовки та адаптації дітей до школи / С. І. Сокотун. - С. 168-169
  Лодатко Є. О.  Про образне мислення у навчанні / Є. О. Лодатко. - С. 169-171

Ключові слова (ненормовані): сучасний вищий навчальний заклад -- якість вищої освіти -- педагогічне спілкування у ВНЗ -- взаємодія викладача і студента

 
36 74
П78

        Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 6 / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч.. - К. : ІЗМН, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Денисов О. Є.  Основні положення теорії професійно-цільового навчання / О. Є. Денисов. - С. 3-8
  Головенкін В. П.  Ступені освіти та рівні кваліфікації / В. П. Головенкін, В. О. Чобіток, В. І. Шеховцов. - С. 8-14
  Пунько Б. М.  Щодо розвитку української науки й освіти в нових економічних умовах (у порядку дискусії) / Б. М. Пунько. - С. 14-24
  Геращенко І. Г.  Філософія освіти: типи сучасних методологій / І. Г. Геращенко, С. Я. Клецова. - С. 24-28
  Василенко С. Д.  Україна і Європа: взаємний розвиток освіти, культури в аспектах європейської інтеграції (історія та сучасність) / С. Д. Василенко. - С. 28-33
  Бессалова Т. В.  Організація наукових досліджень в Академії наук вищої школи України / Т. В. Бессалова. - С. 34-38
  Янкевич В. ф.  Системний аналіз у науково-методичному забезпеченні правового виховання (з погляду на питання правозахисної функції освіти) / В. ф. Янкевич, С. П. Юдіна, М. Ф. Івашов. - С. 38-40
  Гавриленко І. М.  Специфіка педагогічних відносин / І. М. Гавриленко. - С. 41-49
  Калошин В. Ф.  Педагогічні погляди К. Роджерса у контексті сучасності / В. Ф. Калошин. - С. 50-57
  Жук Ю. О.  Розв'язування дослідницьких задач з фізики із застосуванням нових інформаційних технологій / Ю. О. Жук. - С. 57-64
  Бугайов В. І.  Система специфічних прийомів організації розумової діяльності при розв'язанні задач на межі можливостей / В. І. Бугайов. - С. 64-68
  Артюх С. Ф.  Методичні аспекти регіонального навчання / С. Ф. Артюх, В. Ф. Краснопьоров, М. М. Сапіга. - С. 69-71
  Верхола А. П.  Формування знань та інтелектуальних умінь студентів у процесі їх графічної підготовки / А. П. Верхола. - С. 71-77
  Скуратівський Л. В.  Принцип гармонійного розвитку особистості / Л. В. Скуратівський. - С. 78-80
  Бугайов В. І.  Естетичне виховання у технічному вищому навчальному закладі / В. І. Бугайов. - С. 81-90
  Кононов І. Ф.  Вузівський курс філософії в умовах світоглядного плюралізму / І. Ф. Кононов. - С. 90-95
  Вашутін О. М.  Використання елементів графіки у викладання політології / О. М. Вашутін, В. Ф. Смолянюк. - С. 95-100
  Ревенко Н. Г.  Особливості маркетинга як навчальної дисципліни / Н. Г. Ревенко, С. ф. Хлуденьов, В. П. Лаліменко. - С. 101-106
  Нікітчина С. О.  Професійна орієнтація студентів-істориків у процесі індивідуалізації навчання / С. О. Нікітчина. - С. 106-109
  Штокало М. Й.  Самостійна робота студентів у вузах технологічного профілю / М. Й. Штокало. - С. 109-117
  Павленко В. С.  Творчі групи та їх роль в організації навчального процесу / В. С. Павленко, Л. В. Іщенко. - С. 117-124
  Огурцов А. П.  Попередження помилок студентів у навчальному процесі / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук. - С. 124-128
  Черних Л. О.  До проблеми удосконалення логічної підготовки майбутніх учителів математики / Л. О. Черних. - С. 128-134
  Антонова О. Є.  Розробка технології навчання майбутніх учителів базових педагогічних понять / О. Є. Антонова. - С. 135-143
  Сидорчук Н. Г.  Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Н. Г. Сидорчук. - С. 143-151
  Дубасенюк О. А.  Позиція педагога у процесі його взаємодії з учнями / О. А. Дубасенюк, Н. І. Ковальчук. - С. 151-156
  Пінкевич І. П.  Особливості методики підготовки учнів до міжнародних фізичних олімпіад / І. П. Пінкевич, Л. В. Поперенко. - С. 156-158
  Карликов Д. М.  Навчальні діафільми та відеофільми на лекціях з фізики / Д. М. Карликов, П. Д. Карликов. - С. 159-162
  Бурова А. П.  Критерії готовності дитини до навчання у школі / А. П. Бурова, Л. В. Гуаш, О. П. Долинна. - С. 162-173

Ключові слова (ненормовані): професійно-цільове навчання -- навчальний процес у ВНЗ

Анотація:   Висвітлюються основні положення теорії професійно-цільового навчання, розглядаються ступені освіти та рівні кваліфікації, йдеться про розвиток української науки та освіти в нових економічних умовах, описується специфіка педагогічних відносин, методичні аспекти регіонального навчання, формування знань та інтелектуальних умінь студентів і учнів, наводяться критерії готовності дитини до навчання у школі.

 
37 74кр
В54

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 13 (266) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Ахметжанова Г. В.  Профессиональное становление педагога на основе развития педагогической функции / Г. В. Ахметжанова. - С. 3-8
  Айвазян Э. И.  О рабочих определениях общедидактических понятий "метод\" / "умение"\". - С. Э. И. Айвазян. - 8-11,
  Апанович Т. І.  Модель процесу підготовки майбутніх викладачів математики до застосування ІКТ у професійній діяльності / Т. І. Апанович. - С. 11-16
  Бабенко К. А.  Дослідження результативності психокорекційного впливу груп АСПН на нівелювання соціально-перцептивних викривлень у студентів / К. А. Бабенко, Т. В. Горобець. - С. 16-21
  Бабушко С. Р.  Підвищення кваліфікації працівників індустрії гостинності як складова неперервної професійної освіти / С. Р. Бабушко. - С. 21-26
  Биченко В. І.  Роль фізичної культури для підтримання здоров'я та покращення працездатності студентів / В. І. Биченко, Л. П. Ярославська, С. А. Лавренюк. - С. 26-31
  Богдан Т. В.  Застосування психодрами в дослідженні витоків внутрішньої суперечливості психіки студента / Т. В. Богдан. - С. 31-36
  Богінська Ю. В.  Організація виховної роботи зі студентами з особливими потребами / Ю. В. Богінська. - С. 36-41
  Бондаренко О. А.  Родина як освітня інституція формування особистості в творчості Т. Г. Шевченка / О. А. Бондаренко. - С. 41-46
  Валюк В. Ф.  Визначення професійної готовності майбутніх учителів хімії з позиції компетентнісного підходу / В. Ф. Валюк. - С. 46-53
  Ведмедюк А. Д.  Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання як один із провідних механізмів формування здорового способу життя / А. Д. Ведмедюк. - С. 53-58
  Вовк О. І.  Конструювання знань в аспекті когнітивної парадигми / О. І. Вовк. - С. 58-64
  Галушко М. В.  Ідеї технологізації педагогічного процесу у професійно-кваліфікаційні структурі діяльості майбутніх викладачів зарубіжної літератури / М. В. Галушко. - С. 64-71
  Гальченко О. Ю.  Вплив вікових особливостей студентів коледжів на процес формування англомовної компетентності / О. Ю. Гальченко. - С. 71-77
  Демченко А. В.  Організація виховної роботи з майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби у вищих навчальних закладах / А. В. Демченко. - С. 77-83
  Драч І. І.  Показники ефективності управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури / І. І. Драч. - С. 83-88
  Єнгаличева І. В.  Технологія проведення практичних занять в умовах ВНЗ з підготовки студентів до роботи з педагогічно занедбаними учнями / І. В. Єнгаличева. - С. 88-93
  Захаренко С. О.  Від Володимира Мономаха до Олександра Захаренка: кроки в родинному вихованні / С. О. Захаренко, Т. А. Дядик. - С. 93-98
  Касярум К. В.  Методика формування комунікативної компетентності майбутнього викладача вищої школи / К. В. Касярум. - С. 98-102
  Кірей К. О.  Ключові компетенції майбутніх фахівців економічного профілю в системі професійної освіти / К. О. Кірей. - С. 103-106
  Клочко А. О.  Інтеграція та інтерактивний підхід у теорії та практиці дидактики вищої школи / А. О. Клочко. - С. 106-110
  Коваленко О. О.  Педагогічні технології у формуванні професійного іншомовного спілкування майбутніх авіафахівців / О. О. Коваленко. - С. 110-117
  Конопляник Л. М.  Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків / Л. М. Конопляник. - С. 117-124
  Корчагина М. В.  Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию готовности будущих педагогов профессионального обучения к научно-исследовательской деятельности на младших курсах / М. В. Корчагина. - С. 124-131
  Король В. М.  спілкування в системі педагогічної діяльності вчителів / В. М. Король. - С. 131-136
  Слюсаря Т. А.  Використання нетрадиційних технологій навчання при викладанні дисципліни "Основи валеології" / Т. А. Слюсаря. - С. 136-140
  Хрулев А. Н.  Работа с детьми-сиротами в реабилитационных учреждениях как актуальное направление подготовки социальных педагогов / А. Н. Хрулев. - С. 141-146

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
38 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип.196 Серія Педагогічні науки Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 200 с.

Зміст:
  Атаманчук Ю. М.  Інформатизація управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі III-IV рівня акридитації, як умова його розвитку / Ю. М. Атаманчук. - С. 3-4
  Базиль Л. О.  Методологічні засади екзистенціоналізму в розвитку літературознавчої компетентності / Л. О. Базиль. - С. 5-9
  Барбитова А. Д.  Использование типологии личности К. Г. Юнга в вариативной воспитательной деятельности классного руководителя / А. Д. Барбитова. - С. 9-12
  Бахмат Н. В.  Моделювання як предмет психолого-педагогічних дослідженнь / Н. В. Бахмат. - С. 12-17
  Біда А. П.  Особливості системи освіти у Великій Британії / А. П. Біда. - С. 17-19
  Біда О. А.  Формування готовності до професійної діяльності учнів основної школи / О. А. Біда, Г. А. Пухальська. - С. 19-22
  Василенко М. П.  Система роботи професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів / М. П. Василенко. - С. 22-25
  Вітренко А. В.  Основи професійно-педагогічної культури на основі фільмів / А. В. Вітренко. - С. 25-28
  Герасімова Н. Є.  Внутрішньоособистісні конфлікти у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності / Н. Є. Герасімова. - С. 28-34
  Граматик Н. В.  Методологічні принципи формування екологічної відповідальності в майбутніх учителів початкових класів / Н. В. Граматик. - С. 31-34
  Гриценко В. Г.  Концепція розвитку інформаційного середовища університету / В. Г. Гриценко. - С. 34-37
  Дворчук О. І.  Методика викладання предмету "Основи валеології" для майбутніх учителів початкових класів / О. І. Дворчук, К. Ципло. - С. 37-39
  Задворна С.  Структура навчальної інформації: основні дидактичні аспекти / С. Задворна. - С. 39-43
  Іващенко О. А.  Проблема компетентнісного підходу у педагогічній теорії та практиці / О. А. Іващенко. - С. 43-48
  Казьмерчук А. В.  Наукові підходи до проблеми формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму / А. В. Казьмерчук. - С. 48-52
  Касярум С. О.  Педагогічні умови ефективного формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю / С. О. Касярум. - С. 52-54
  Квас В. М.  Теоретико-методичні аспекти конструювання змістового компонента професійної підготовки майбутніх вчителів / В. М. Квас. - С. 55-58
  Кожем'якіна І.  Передумови розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти / І. Кожем'якіна. - С. 58-61
  Кравченко О.  Професійна етика медичної сестри в історико-педагогічному контексті / О. Кравченко. - С. 62-65
  Крамаренко А. М.  Самостійна та індивідуальна робота в системі природничої підготовки майбутніх викладачів педагогіки і методики початкової освіти / А. М. Крамаренко. - С. 65-71
  Кучай О. В.  Підготовка майбутнього вчителя в сучасних умовах інформаційного суспільства / О. В. Кучай. - С. 71-74
  Кучай Т. П.  Формування нового екологічного мислення людини - шлях до збереження навколишнього середовища / Т. П. Кучай. - С. 74-77
  Кушик М. Л.  Студенти медичних навчальних закладів України другої половини XIX - початку XX ст.: питання вступу і навчання / М. Л. Кушик. - С. 77-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луценко Г. В.  Сучасні світові підходи до концепції інженерної освіти / Г. В. Луценко. - С. 82-87
  Москаленко О. М.  Характеристика періодів розвитку педагогічного краєзнавства / О. М. Москаленко. - С. 87-91
  Мошенська Л. В.  Наркотична залежність: причини та наслідки / Л. В. Мошенська. - С. 91-94
  Орлова Н. В.  Фундаментальні складові сфери процесу вивчення іноземних мов / Н. В. Орлова. - С. 94-100
  Любченко І. І.  До проблеми розвитку мислення у дитинстві: змістовий аспект / І. І. Любченко. - С. 100-103
  Ляховець О. О.  Естетичне виховання молодших школярів / О. О. Ляховець. - С. 103-106
  Нестеренко Т. С.  Зміст соціальної компетентності та особливості її формування у молодших школярів / Т. С. Нестеренко. - С. 106-108
  Нікітіна О.  Дитяча гра як першооснова виникнення навчальної діяльності / О. Нікітіна. - С. 109-111
  Нос Л. С.  Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в Канаді / Л. С. Нос. - С. 111-115
  Палієнко А. М.  Особливості формування англомовної граматичної компетенції у студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. - С. 115-120
  Палієнко А. М.  Навчання іншомовного листування студентів немовних факультетів вищих закладів освіти / А. М. Палієнко, М. Г. Семенова. - С. 120-127
  Попович О. П.  експериментальна перевірка критеріїв виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах ДЮСШ / О. П. Попович. - С. 127-134
  Пріма Д. А.  Проблема правосвідомості: ретроспективний аналіз методологічних підходів / Д. А. Пріма. - С. 134-136
  Прокопенко Л. І.  О. А. Захаренко як керівник освітнього закладу XXI століття / Л. І. Прокопенко [и др.]. - С. 136-139
  Проскуркіна Я. І.  Наступність у навчанні іноземних абітурієнтів на підготовчому факультеті: шляхи її реалізації / Я. І. Проскуркіна. - С. 139-142
  Радул О. С.  Використання культу тварин у вихованні дітей східних слов'ян VI-XIII століть / О. С. Радул. - С. 142-146
  Распопова С. О.  Психолого-педагогічні проблеми девіантної поведінки / С. О. Распопова, Ю. О. Сіденко, В. Ф. Шепель. - С. 146-148
  Сайковська В. В.  Науково-педагогічна діяльність видатного хіміка С. М. Реформаторського / В. В. Сайковська. - С. 148-151
  Салманова О. В.  Формирование имиджа будущего педагога в процессе подготовки к профессиональной деятельности / О. В. Салманова. - С. 151-154
  Сєргєєва О. В.  Особливості професійної діяльності перекладачів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва. - С. 154-158
  Совгіра С. В.  Методологія природоохоронної діяльності / С. В. Совгіра. - С. 158-161
  Степанюк К. І.  Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи засобами спецкурсу "Технологія проектування в початковій школі" / К. І. Степанюк. - С. 161-165
  Титаренко О. І.  Системний підхід до встановлення умов ефективності професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ / О. І. Титаренко. - С. 165-169
  Федорович Л. О.  Формування культури педагогічного спілкування у процесі професійної підготовки майбутніх учителів / Л. О. Федорович. - С. 169-172
  Чжай Ши  Особенности формирования мироотношения студентов музыкально-педагогических специальностей / Чжай Ши. - С. 172-176
  Чурсін М. М.  Інформаційні ресурси освітньої діяльності вищої школи: поняття й структура / М. М. Чурсін. - С. 176-180
  Шерер Н. В.  Вихованя культури безпеки - одна з сучасних складових педагогічного процесу / Н. В. Шерер. - С. 180-183
  Яворський А. А.  Психолого-педагогічні засади розвитку творчості майбутнього вчителя біології / А. А. Яворський. - С. 183-186
  Яковлева В. А.  Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності як засіб формування компетентного вчителя трудового навчання / В. А. Яковлева. - С. 186-189
  Pyrzyk I.  Elementy pedagogiki opiekunczej w dorobku Janusza Korczaka=Елементи опікунської педагогіки в доробку Януша Корчака / I. Pyrzyk. - С. 189-192
  Добрянський І. А.  Оцінка результатів експерименту по запровадженню єдиного державного екзамену в Російській Федерації: уроки для України / І. А. Добрянський. - С. 192-195

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
39 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 125 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 171 с.

Зміст:
  Дем'яненко Н. М.  Європейський регіон вищої освіти: пріоритети розвитку університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 3-7
  Овчаренко С. Г.  Історичне призначення та сучасна роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-11
  Бобрицька В. І.  Програмування курсу "педагогіка вищої школи" в умовах упровадження кредитно-модульної системи організації навчання / В. І. Бобрицька. - С. 11-18
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія як сучасна методика навчання системної організації навчально-виховного процесу у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 18-21
  Савченко О. П.  Шляхи і умови підвищення ефективності процесу дидактичної адаптації випускника ВНЗ / О. П. Савченко. - С. 21-25
  Лісіна Л. О.  Технологічний підхід у післядипломній педагогічній освіті / Л. О. Лісіна. - С. 25-30
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій у контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 34-40
  Ніколаєнко І. В.  Реформаційні процеси в шкільній математичній освіті у другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 41-46
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей майбутніх учителів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 46-49
  Онуфрієнко Н. О.  Тестовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 53-56
  Видишко Н. В.  Навчання і виховання у парадигмі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 59-62
  Іващенко Р. П.  Переваги та недоліки дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 62-66
  Боцюра О. А.  Проблеми навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 66-70
  Снісаренко А. Г.  Психічні стани, що виникають у працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в умовах надзвичайних ситуацій / А. Г. Снісаренко. - С. 71-75
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури майбутніх учителів під час професійної підготовки до управління конфліктами / Л. Ю. Москальова. - С. 75-80
  Коломієць А. М.  Особистісно орієнтовані технології у викладанні природничо-математичних дисциплін / А. М. Коломієць, В. П. Крижанівська. - С. 85-89
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система як інноваційна технологія підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 89-93
  Хоруженко Т. А.  Моніторинг якості фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання як дидактична проблема / Т. А. Хоруженко. - С. 93-96
  Герасімова Н. Є.  Професійне самовизначення особистості / Н. Є. Герасімова. - С. 96-98
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в контексті системи перевірки навчальних досягнень майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 98-103
  чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в контексті системи перевірки навчальних досягнень майбутнього педагога / О. А. чаркіна. - С. 98-103
  Остапенко Н. М.  Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на заняттях з лінгвометодичних дисциплін у контексті компетентнісного підходу / Н. М. Остапенко. - С. 104-107
  Моторна Л.  Об'єктивні основи інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 107-111
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення в збройних силах України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 111-115
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 115-119
  Шишкіна О. О.  Формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 122-125
  Фролов В. Д.  Деякі питання професійно-прикладної фізичної підготовки студентів університету / В. Д. Фролов. - С. 125-127
  Гаман П. І.  Вивчення екологічних проблем у контексті екологічного і морального виховання молоді / П. І. Гаман. - С. 128-130
  Коломієць С. В.  До питання реформування вищої освіти в умовах інформаційного суспільства / С. В. Коломієць. - С. 136-140
  Зобенько Н. А.  Аналіз стану проблеми впливу негативних факторів шкільного мікросоціуму на поведінку неповнолітніх / Н. А. Зобенько. - С. 140-144
  Одарченко Н. І.   / Н. І. Одарченко. - С. Кредитно-модульні технології навчання: їх завдання у підвищенні якості освіти
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя (теоретичний аспект) / В. І. Сипченко. - С. 147-150
  Касярум С. О.  Деякі результати моделювання змісту навчального матеріалу на основі використання граф-схем / С. О. Касярум. - С. 151-155
  Кокнова Т. А.  Методи діагностики професійних якостей за сферами індивідуальності у майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 155-159
  Гетьман І. А.  Місце і роль куратора в навчально-виховному процесі вищого технічного навчального закладу / І. А. Гетьман. - С. 159-162
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 163-166

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки.

 
40 95.43
Х39

        Збірник наукових праць [Текст] : Педагогічні науки Вип. 43 / Херсонський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Херсон : ХДУ, 2006. - 418 с.

Зміст:
  Завгородня Т. К.  Василь Пачовський - галицький педагог / Т. К. Завгородня. - С. 10-15
  Бобрицька Г. С.  Організаційно-методичні аспекти використання досліджень членів ХМТ кінця XIX - початку XX століття у формуванні навчального середовища / Г. С. Бобрицька. - С. 15-19
  Гнепа О. В.  Використання педагогічної спадщини С. Н. Бернштейна у процесі формування технологічної складової педагогічного середовища / О. В. Гнепа. - С. 19-23
  Дергач М. А.  Театральне мистецтво в педагогічній теорії та практиці А. С. Макаренка / М. А. Дергач. - С. 23-28
  Ілійчук Л. В.  Українська дитяча література як фактор формування екологічної культури молодших школярів у пресі Буковини (1919-1939 рр.) / Л. В. Ілійчук. - С. 28-33
  Ковпік С. І.  Пантелеймон Куліш про основні принципи виховання за статтею "Вихованє і наука" / С. І. Ковпік. - С. 34-36
  Колодійчук О. Я.  Психофізіологічні аспекти розвитку технічної творчості дітей та молоді Галичини у 1900-1939 рр. / О. Я. Колодійчук. - С. 36-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко Т. В.  Теоретичні положення статевого виховання школярів у вітчизняній педагогіці другої половини XX століття / Т. В. Кравченко. - С. 44-48
  Матвєєва Н. О.  Діяльність методичних об'єднань вчителів початкових класів (1945-1990 роки) / Н. О. Матвєєва. - С. 48-52
  Піц І. І.  Проблеми підвищення успішності та ініціативи учнів у засвоєнні навчального матеріалу в педагогічній спадщині В. Луціва / І. І. Піц. - С. 53-55
  Попова Н. В.  Консалтинг як інструмент розвитку сучасної освіти / Н. В. Попова. - С. 56-60
  Сараєва О. В.  Педагогічна система В. Сухомлинського: дидактичний аспект / О. В. Сараєва. - С. 60-64
  Слюсаренко Н. В.  Організація трудової підготовки школярів у загальноосвітніх школах України в 90-ті роки XX століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 64-69
  Андрєєв А. М.  Винахідницька діяльність як "полігон" для розвитку вміння формулювати і розв'язувати експериментальні задачі з фізики / А. М. Андрєєв. - С. 71-76
  Балтремус В. Є.  Особливості демократизації навчально-виховного прцесу шкіл Японії / В. Є. Балтремус. - С. 76-80
  Гуляєва Л. В.  Удосконалення лабораторного практикуму з теми "Експериментальне визначення індукції магнітного поля" / Л. В. Гуляєва. - С. 80-86
  Дедович В. М.  Комунікативні технології та інтеграція в процесі навчання фізики учнів у класах природничого профілю / В. М. Дедович, В. Ф. Савченко. - С. 86-89
  Забашта О. В.  Роль засобів наочності у формуванні сучасного навчального середовища / О. В. Забашта. - С. 89-93
  касянова Г. В.  Формування навчального середовища для розвитку інтелектуальних здібностей учнів під час навчання фізики в основній школі / Г. В. касянова. - С. 93-98
  Копаниця К. В.  Роль та місце навчально-педагогічної ситуації в освітньому середовищі / К. В. Копаниця. - С. 98-102
  Марченко О. А.  Розширення банку завдань для перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу з механіки для урахування фізико-математичного профілю навчання у старшій школі / О. А. Марченко. - С. 102-109
  Мафтин Л. В.  Концептуальні засади програми з українознавства для загальноосвітньої школи I ступеня / Л. В. Мафтин. - С. 109-114
  Мінаєв Ю. П.  Елементи методики ознайомлення учнів із синтаксичними засобами навчальних фізичних текстів / Ю. П. Мінаєв, Н. І. Тихонська. - С. 114-121
  Одайник С. Ф.  Основні характеристики і етапи формування мовленнєвих навичок / С. Ф. Одайник. - С. 121-124
  Пішенко О. В.  Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою дидактичних комп'ютерних ігор / О. В. Пішенко. - С. 124-130
  Попова Т. М.  Формування культурно-історичного освітнього середовища у процесі навчання фізики / Т. М. Попова. - С. 130-136
  Склярова І. О.  Проблемне навчання як чинник створення інтелектуального середовища на уроках математики / І. О. Склярова. - С. 136-141
  Тимофеєва В. Р.  Організація особистісно зорієнтованого освітнього середовища школярів / В. Р. Тимофеєва, О. В. Харченко. - С. 142-144
  Бутенко В. Г.  Розвиток теорії і практики естетичної освіти і виховання молоді на сучасному етапі / В. Г. Бутенко. - С. 146-149
  Александрова Г. М.  Честь і гідність у моральному зростанні особистості / Г. М. Александрова. - С. 149--155
  Бутенко Н. І.  Педагогічні умови естетизації сучасного навчально-виховного процесу / Н. І. Бутенко. - С. 156-159
  Коробова І. В.  Реалізація діагностичної функції навчально-виховного середовища у процесі творчого мислення учнів / І. В. Коробова. - С. 159-162
  Назарко І. С.  Роль освітнього середовища у формуванні етичного ставлення школярів до живих істот / І. С. Назарко. - С. 162-166
  Пустовіт Н. А.  Принципи формування компетентності школярів / Н. А. Пустовіт. - С. 166-171
  Товстоган В. С.  Психолого-педагогічне обгрунтування методики діагностики стану готовності учнів із психофізичними вадами розвитку до опанування робітничими професіями / В. С. Товстоган. - С. 171-176
  Туляєв В. В.  Зміст формули професії "художник" при самовизначенні старшокласників у сфері художньої діяльності / В. В. Туляєв. - С. 176-181
  Фруктова Я. С.  Сучасні форми позакласної роботи з учнями / Я. С. Фруктова. - С. 181-186
  Чуприна Б. В.  Використання театру ляльок в естетичному вихованні школярів молодших та середніх класів (на прикладі діяльності Херсонського обласного театру ляльок) / Б. В. Чуприна. - С. 186-189
  Барбіна Є. С.  Особливості виховання студентів вищих навчальних закладів / Є. С. Барбіна, О. А. Зуброва. - С. 191-194
  Сергієнко В. П.  Особливості навчання фізики іноземних студентів на підготовчому відділенні технічного університету / В. П. Сергієнко, О. В. Матвійчук. - С. 194-201
  Фалуш І.  Процес становлення педагога / І. Фалуш. - С. 201-209
  Адєєва О. В.  Підготовка майбутніх педагогів до валеологічного забезпечення професійної діяльності як педагогічна проблема / О. В. Адєєва. - С. 209-212
  Амеліна С. М.  Навчальний діалог у аграрному ВНЗ: переваги і проблеми / С. М. Амеліна. - С. 213-216
  Борисенко Т. Г.  Формування у майбутніх учителів музики зацікавленого ставлення до організації спільної навчальної діяльності учнів / Т. Г. Борисенко. - С. 216-219
  Бутева В. Є.  До питання про підходи до формування стратегічної компетенції читача / В. Є. Бутева. - С. 219-221
  Бутенко Л. В.  Особливості підготовки майбутніх учителів літератури до інтерпретації художніх творів / Л. В. Бутенко. - С. 221-226
  Вастльєва Р. Ю.  Культура безпечної поведінки як складова педагогічної діяльності / Р. Ю. Вастльєва. - С. 226-229
  Вачевський М. В.  Раціоналізація та її вплив на формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів / М. В. Вачевський. - С. 230-233
  Гвоздій С. П.  Інтерактивна методика підготовки студентів до викладання основ безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі / С. П. Гвоздій. - С. 234-239
  Глухова Г. Г.  Формування основ екологічної культури випускників вищих технічних закладів на засадах аксіології / Г. Г. Глухова. - С. 240-246
  Григор'єва Н. В.  Історико-математичні екскурси як складова навчального середовища при вивченні проективної геометрії / Н. В. Григор'єва. - С. 246-249
  Гризун Л. Е.  Дидактичні завдання педагогічного проектування модульної структури навчальної дисципліни як компонента освітнього середовища / Л. Е. Гризун. - С. 249-255
  Гуляєва Т. О.  Підручник із фізики як засіб формування у студентів сомоосвітніх умінь / Т. О. Гуляєва. - С. 255-260
  Довженко І. В.  Інтерактивні методи навчання україномовного спілкування у майбутній професійній діяльності фахівців сфери побуту / І. В. Довженко. - С. 261-265
  Дроздова І. П.  Розвиток навичок професійного спілкування російськомовних студентів-нефілологів у контексті когнітивної методики навчання української мови / І. П. Дроздова. - С. 265-268
  Єчкало Ю. В.  Організація самостійної роботи студентів в інноваційному навчальному середовищі / Ю. В. Єчкало. - С. 269-272
  Іванова І. В.  Основні засади навчального процесу з курсу "Безпека життєдіяльності" в Одеському національному університеті імені І. І. Мечнікова / І. В. Іванова. - С. 272-277
  Кислинська І. І.  Особливості розробки і впровадження системи ділових ігор у підготовці спеціалістів-бухгалтерів / І. І. Кислинська. - С. 277-281
  Клименюк Н. В.  Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників методами активного навчання / Н. В. Клименюк. - С. 281-288
  Колісніченко В. В.  Наукові передумови підготовки майбутніх правоохоронців до роботи з підлітками "групи ризику" / В. В. Колісніченко. - С. 288-293
  Корольова І. І.  Чинники впливу на естетичне виховання студентів вищих педагогічних закладів у процесі культуротворчої діяльності / І. І. Корольова. - С. 293-298
  Лісіна Л. О.  Проблеми соціально-психологічної адаптації вчителя-початківця в професійному середовищі / Л. О. Лісіна. - С. 298-304
  Мозговий В. Л.  Освітнє середовище як модель формування готовності до педагогічної діяльності інженера-педагога аграрного профілю / В. Л. Мозговий. - С. 304-307
  Оришко С. П.  Підготовка майбутніх учителів до організації туристсько-краєзнавчої діяльності старшокласників / С. П. Оришко. - С. 308-311
  Павленко Т. С.  Застосування технології модульного навчання при організації самостійної роботи студентів з питань промислової безпеки / Т. С. Павленко. - С. 312-316
  Палачаніна І. С.  Оновлення методики проведення лабораторних занять з фізики в недержавних вищих навчальних закладах / І. С. Палачаніна. - С. 316-320
  Перець О. Б.  До вивчення структури та функцій педагогічного проектування під час викладання природничо-математичних дисциплін / О. Б. Перець. - С. 320-324
  Пономарьова О. М.  Характерні ознаки музично-естетичних орієнтацій вчителя / О. М. Пономарьова. - С. 325-332
  Попова О. А.  когнітивний підхід до розвитку граматично правильного мовлення майбутніх учителів у двомовному середовищі / О. А. Попова. - С. 332-337
  Прокопів Л. М.  Організація творчої діяльності студентів педагогічних ВНЗ України / Л. М. Прокопів. - С. 337-341
  Рудницька Ж. О.  Засоби формування творчої особистості студента у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики / Ж. О. Рудницька, А. П. В'яла. - С. 341-345
  Сапожников С. В.  Специфічні особливості процесу екологічного виховання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації будівельного профілю / С. В. Сапожников. - С. 345-349
  Семенець Л. М.  Організація самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності в різних системах навчання / Л. М. Семенець. - С. 349-352
  Совгіра С. В.  Формування екологічних знань студентів у процесі реалізації лекційного курсу / С. В. Совгіра. - С. 353-359
  Хмельковська С. В.  Інтерактивні форми роботи з текстами у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов / С. В. Хмельковська. - С. 360-363
  Шека О. Г.  Вторинна номінація як спосіб формування концептуальної системи українського молодіжного сленгу (на прикладі концепту людина) / О. Г. Шека. - С. 363-366
  Щолок О. Б.  Інформаційно-навчальне середовище як чинник формування компетентності в майбутнього фахівця у процесі самоосвіти / О. Б. Щолок. - С. 366-370
  Яцула Т. В.  Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до створення власних технологій виховання / Т. В. Яцула. - С. 370-373
  Садовий М. І.  Роль учителя в соціалізації учнів у сучасному інформаційному середовищі / М. І. Садовий, Д. Я. Костюкевич. - С. 375-381
  Панагушина О. Є.  Актуальні проблеми соціалізації дітей підліткового віку у вільний від навчання час / О. Є. Панагушина. - С. 381-386
  Бауріна І. В.  Теоретико-методологічні засади використання комп'ютерних тестів у навчальному середовищі / І. В. Бауріна. - С. 388-392
  Заболотний В. Ф.  Впровадження засобів мультимедіа під час вивчення методики навчання фізики / В. Ф. Заболотний. - С. 392-399
  Зоря В. Д.  Електронний супровід аудиторних занять із проективної геометрії в педагогічному університеті / В. Д. Зоря, С. О. Дьяконова. - С. 400-405
  Моклюк М. О.  Вивчення фізики на базі дистанційних технологій - один із проявів сучасного освітнього середовища / М. О. Моклюк. - С. 405-410

 
41 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 21 (354) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 152 с.

Зміст:
  Кучай О. В.  Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів географії / О. В. Кучай. - С. 3-5
  Блажко Л.  Наступність у навчанні під час викладання вищої математики як засіб адаптації студентів першого курсу технічних ВНЗ / Л. Блажко. - С. 5-8
  Гук С. В.  Елементи навчального курсу підготовки фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії / С. В. Гук. - С. 9-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушнір І. І.  Стан системи розвитку маркетингової компетентності керівника вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації / І. І. Кушнір. - С. 13-18
  Квас В. М.  Особистісно-професійне самовдосконалення майбутнього вчителя / В. М. Квас. - С. 18-22
  Олексін Ю. П.  Сучасний підручних історії як засіб диференціації навчання старшокласників / Ю. П. Олексін. - С. 23-28
  Іваниця А. В.  Дослідження педагогічних засад сімейного виховання студентської молоді / А. В. Іваниця. - С. 28-32
  Зорочкіна Т. С.  Роль новітніх технологій у навчальному процесі при підготовці творчого вчителя до роботи з обдарованими дітьми / Т. С. Зорочкіна. - С. 32-36
  Волощук І. А.  Впровадження інноваційних рефлексивно-предметних ігрових технологій як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя / І. А. Волощук. - С. 36-39
  Сокол М.  Прагматика понятійно-категорійного апарату педагогічної науки / М. Сокол. - С. 40-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корсун Г. О.  Організація професійно-інформаційних центрів для молоді: європейський досвід / Г. О. Корсун. - С. 43-48
  Капля А. М.  Зміст небезпек у освітній сфері України / А. М. Капля, А. Г. Снісаренко. - С. 48-52
  Гусарова А. В.  Патріотизм як основа освітніх реформ у повоєнній Японії (1950-ті роки) / А. В. Гусарова. - С. 52-56
  Мачинська Н. І.  Формування основ педагогічної майстерності та професіоналізму вчителя початкової школи в умовах вищого навчального закладу / Н. І. Мачинська. - С. 56-60
  Федосова І.  Безперервна виробнича практика у вищих закладах інженерно-технічної освіти у 1930-х роках / І. Федосова. - С. 60-65
  Коваль І.  Компоненти правовго виховання студентів педагогічного коледжу / І. Коваль. - С. 65-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухомудренко Ю. А.  Індивідуалізація навчального процесу за допомогою інформаційних технологій / Ю. А. Сухомудренко. - С. 70-73
  Рацул А. Б.  Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу "Трудове навчання" / А. Б. Рацул, Д. Ж. Завітренко. - С. 73-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михальчук О. О.  Стандарти андрагогічного навчання для студентів педагогічних університетів Польщі / О. О. Михальчук. - С. 77-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулим О. І.  Методологічні засади формування світогляду учнів початкової школи у процесі вивчення іноземної мови / О. І. Сулим. - С. 80-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пунгіна О. А.  Розвиток та напрям діяльності мережі художніх технікумів, профшкіл, студій у 20-30-х рр. XX ст. на півдні України / О. А. Пунгіна. - С. 86-92
  Orlova N.  Teaching lexical and grammatical features of scholarly scientific english within the postgraduate courses of academic communication in english (on the basis of the material for Postgraduate Psychology Students) / N. Orlova. - С. 92-97
  Лаухіна І. С.  Лексико-синтаксичні і прагматичні особливості комерційної кореспонденції французькою мовою / І. С. Лаухіна. - С. 97-101
  Назаренко Г. А.  Виховання культури демократизму учнів старших класів у контексті компетентнісного підходу / Г. А. Назаренко. - С. 101-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапенко Е. М.  Організаційно-педагогічні умови формування інформаційної культури майбутнього лікаря / Е. М. Остапенко. - С. 106-110
  Кушнір В.  Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи: концептуальні засади / В. Кушнір. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко В. В.  Система формування педагогічного мислення майбутніх учителів / В. В. Бойченко. - С. 114-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горщенко Ю. А.  Реалізація моделі розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи / Ю. А. Горщенко. - С. 119-123
  Донченко В. І.  Наукова основа методики навчання здоров'язбережувальним технологіям студентів-медиків / В. І. Донченко. - С. 123-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарошкіна Т.  Спільне та відмінне в педагогічних ідеях К. Вентцеля та М. Монтессорі / Т. Шарошкіна. - С. 126-134
  Лещенко Г. А.  Розвиток самоконтролю майбутніх фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті в процесі навчальної діяльності / Г. А. Лещенко. - С. 134-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирян Т. І.  Європейська концепція якості вищої освіти й удосконалення освітньої діяльності медичних ВНЗ України / Т. І. Кирян. - С. 139-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура і місія сучасного університету / К. М. Гнезділова. - С. 144-147. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
42 74.264
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України. - Полтава : Астрая, 2009. - 416 с.

Зміст:
  Гриньова М. В.  До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 3-6
  Бурда М. І.  Проблеми науково-методичного супроводження профільної школи / М. І. Бурда. - С. 6-8
  Лосєва Н. М.  Творча активність викладача як умова розвитку творчості студента / Н. М. Лосєва, А. І. Дзундза. - С. 8-10
  Пащенко В. О.  Традиції природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. О. Пащенко
  Пєхота О. М.  Педагогічні умови формування суб'єктності майбутнього педагога / О. М. Пєхота. - С. 12-14
  Шмалєй С. В.  Науково-педагогічна робота вчителя по формуванню компетентностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 14-16
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, В. Ю. Крикунова. - С. 17-18
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, Ю. В. Ширай. - С. 18-19
  Волкова Н. Н.  Качество высшего образования как объект системного исследования / Н. Н. Волкова. - С. 19-21
  Галатюк Ю. М.  Розвиток творчості майбутніх учителів фізики на основі діяльнісної теорії навчання / Ю. М. Галатюк. - С. 22-24
  Жара Г. І.  Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять як педагогічна проблема / Г. І. Жара. - С. 24-26
  Кобернік С. Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік. - С. 26-28
  Колодочка В. В.  Погляди В. І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка. - С. 28-30
  Левцун А. А.  Самостійність студента як умова формування творчої особистості вчителя / А. А. Левцун. - С. 30-32
  Магда В. І.  Пізнавальний інтерес - умова та етапи формування / В. І. Магда. - С. 32-34
  Мирошник О. Г.  Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя як чинник його соціально-психологічної поведінки / О. Г. Мирошник, Л. П. Плужник. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моторна Л. В.  Теоретичне обгрунтування компонентів професійної спрямованості навчання природничонаукових дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Л. В. Моторна. - С. 36-38
  Пашко Л. Ф.  Підготовка вчителя до викладання природознавства в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 38-40
  Семеновська Л. А.  Утілення ідеї політехнізму в змісті вітчизняної навчальної літератури (друга половина XIX - перша половина XXст.) / Л. А. Семеновська. - С. 40-42
  Харченко А. С.  Структура мотивації навчання молодших школярів / А. С. Харченко. - С. 42-46
  Цина В.  Студентське самоврядування XXI століття : хто дерегує оркестром? / В. Цина. - С. 46-48
  Цуруль О. А.  Формування професіоналізму майбутнього вчителя у процесі самостійної роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 48-49
  Чернобель О.  Лекційно-семінарська технологія навчання в школі / О. Чернобель. - С. 49-51
  Шевчук С. М.  Витоки географічної освіти та науки у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (до 75 річчя створення природничо-географічного факультету) / С. М. Шевчук. - С. 51-54
  Штепа К. А.  Формування сприятливого комунікативного середовища сучасного уроку / К. А. Штепа, Ю. С. Зірка. - С. 54-56
  Яланська С. П.  Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчості студентів природничого факультету / С. П. Яланська, Н. О. Лоза. - С. 56-58
  Субота Н. П.  Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального середовища при організації дослідницької діяльності студентів із природничих дисциплін / Н. П. Субота. - С. 59-61
  Шпильовий В. Д.  Управління проектами - невід'ємна складова підготовки майбутнього керівника у будь-якій галузі / В. Д. Шпильовий. - С. 61-62
  Безуса О. Л.  Використання інформаційних технологій на уроках фізики / О. Л. Безуса. - С. 62-64
  Волошко Л. Б.  Застосування фреймових технологій при вивченні дисциплін природничого циклу / Л. Б. Волошко, Н. Л. Бабич. - С. 65-66
  Гомля Л. М.  Еволюція способів руху рослин як об'єкт наукових досліджень / Л. М. Гомля, А. І. Михайлюк, Н. О. Лоза. - С. 66-68
  Гуріненко Н. О.  Підготовка майбутнього вчителя біології до експериментальної роботи в ВНЗ / Н. О. Гуріненко, О. Я. Рибалка. - С. 68-70
  Коваленко В.  Роль об'єднання ідей і методів у сучасному природознавстві для розвитку нанотехнологій / В. Коваленко. - С. 70-72
  Кшнякина С. И.  Роль научно-исследовательской деятельности студента в формировании специалиста / С. И. Кшнякина, Т. И. Вертинская. - С. 72-74
  Максименко Н. Т.  Проблемне навчання як елемент дослідницької діяльності при вивченні курсу "Мікробіологія з основами вірусології" / Н. Т. Максименко. - С. 74-76
  Мегалінська Г. П.  Дослідження впливу деяких бактерій, грибів та водоростей на мембрани ерітроцитів крові людини / Г. П. Мегалінська, В. І. Даниленко, С. В. Страшко. - С. 76-78
  Нізовцев А. В.  Дослідницька діяльність студентів / А. В. Нізовцев. - С. 78-80
  Оніпко В. В.  Дослідницька діяльність по біології та сільськогосподарській праці / В. В. Оніпко. - С. 81-83
  Паливода М. Г.  Щодо екологічної освіти на факультетах (відділеннях) гуманітарного профілю ВУЗів / М. Г. Паливода. - С. 84-85
  Пустовіт С. В.  Дослідницька діяльність студентів у курсі "Комп'ютерна хімія" / С. В. Пустовіт. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Використання методу моделювання у процесі викладання методики навчання біології у педагогічному ВУЗі / М. М. Скиба, Т. Є. Буяло. - С. 86-88
  Стрижак С. В.  Роль методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович. - С. 89-90
  Цапов В. О.  Формування економічної культури як ефективний засіб гуманізації освіти / В. О. Цапов, С. Г. Цапова. - С. 90-92
  Чеботарьова Л. В.  Дослідницька робота майбутніх вчителів біології під час польової практики з фізіології рослин / Л. В. Чеботарьова. - С. 92-95
  Шитова О. А.  Елементи дослідницької діяльності учнів ліцею при вивченні фізики в умовах безперервної освіти / О. А. Шитова, Г. К. Шурко. - С. 95-97
  Шулдик В. І.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності / В. І. Шулдик, Т. М. Гензьора, С. П. Бердега. - С. 97-99
  Шурко Г. К.  Наступність в дослідницькій і проектній діяльності ліцеїстів та студентів в умовах безеперервної професійної освіти / Г. К. Шурко, І. Л. Шурко. - С. 100-101
  Астахова Л. Є.  Ботанічні екскурсії у професійній підготовці майбутніх учителів біології / Л. Є. Астахова, Г. В. Муж. - С. 102-104
  Бажан А. Г.  Сучасні особливості організації навчальних практик на природничому факультеті / А. Г. Бажан. - С. 104-106
  Закалюжний В. М.  Застосування матеріалів з друкованою основою при проведенні навчальної польової практики з зоології безхребетних / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль. - С. 106-108
  Лащенко В. Ф.  Навчальні екскурсії як засіб пізнання природи / В. Ф. Лащенко. - С. 108-110
  Надєєн В. В.  Вивчення павуків у процесі навчально-польових практик по зоології безхребетних / В. В. Надєєн. - С. 110-111
  Олексенко Т. Д.  Організація навчальних екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Д. Олексенко. - С. 112-113
  Орлова Л. Д.  Роль польових практик при вивченні курсу "Лікарські рослини" у вищій школі / Л. Д. Орлова, Н. Д. Лужаниця, Н. О. Власенко. - С. 113-116
  Семеніхіна К. А.  Екскурсія з природознавства на тему: "Комахоїдні рослини нашого краю" / К. А. Семеніхіна, А. В. Семеніхін, В. Ф. Лащенко. - С. 116-117
  Сердюк О. Г.  Навчальна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення студента / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 117-119
  Сорокина Г. А.  Особенности организации и проведения экскурсий на Луганщине / Г. А. Сорокина. - С. 119-121
  Теслюк М. Г.  Вивчення виноградових (Vitaceae Lindl.) під час польових практик з ботаніки / М. Г. Теслюк. - С. 121-122
  Шишкіна Ю. О.  Екскурсія як важлива форма навчання природознавства в школі / Ю. О. Шишкіна. - С. 122-123
  Буринська Н. М.  З досвіду формування екологічної свідомості в учнів / Н. М. Буринська. - С. 127-128
  Дмитриков В. П.  Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитриков, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко. - С. 128-131
  Опара М. М.  Лісосмуги на захисті врожаю від суховіїв / М. М. Опара. - С. 131-132
  Беседіна І. С.  Популяризація мікологічних знань (з досвіду роботи кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / І. С. Беседіна, Я. М. Макаренко. - С. 132-134
  Дехтяренко С. Г.  Впровадження сучасних природоохоронних концепцій у старшій школі з використанням диференційованих задач природничо-наукових дисциплін / С. Г. Дехтяренко, О. П. Корж. - С. 134-136
  Мелаш В. Д.  Критерії оцінювання екологічної компетентності учнів / В. Д. Мелаш. - С. 136-138
  Новописьменний С. А.  Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи / С. А. Новописьменний, І. А. Погребняк. - С. 139-140
  Попельнюх В. В.  Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парук "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 140-141
  Попельнюх В. В.  Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 142-143
  Скиба Ю. А.  Формування економічних знань у майбутніх фахівців-екологів шляхом впровадження навчально-методичного комплексу з курсу "Економіка природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - С. 143-145
  Стецюк Н. О.  Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова. - С. 145-148
  Стецюк Н. О.  Науково-практичні семінари як форма еколого-валеологічної освіти / Н. О. Стецюк [и др.]. - С. 148-151
  Юркова Т. Ф.  Сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості / Т. Ф. Юркова. - С. 151-153
  Величко Л. П.  Про особливості використання програмно-методичного комплексу "Органічна хімія, 10-11класи" / Л. П. Величко. - С. 154-156
  Гриньова М. В.  Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка. - С. 156-158
  Максимов О.  Інтегруюча функція фізико-хімічних методів в орієнтації учнів на природничі науки / О. Максимов. - С. 158-159
  Моргун О. Г.  Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / О. Г. Моргун, І. Г. Зезекало. - С. 160-163
  Сологуб А. І.  Профільна креативна хімічна освіта природничо-наукових ліцеїв / А. І. Сологуб. - С. 163-168
  Шиян Н. І.  Форми та методи навчання в класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н. І. Шиян, І. Г. Зазекало. - С. 168-173
  Близнюк С. О.  Зміст шкільного курсу хімії у Великій Британії / С. О. Близнюк. - С. 173-175
  Воробйова Л. Л.  Методика підготовки до проведення уроку хімії з використанням мультимедійних засобів (на прикладі вивчення теми "Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва") / Л. Л. Воробйова. - С. 175-176
  Галицька М. А.  Хімічна складова вищої освіти майбутніх інженерів - екологів / М. А. Галицька. - С. 177-179
  Гінтовт М. С.  Форми і методи навчання хімії при вивченні простих речовин / М. С. Гінтовт. - С. 179-182
  Горбунова І.  Нетрадиційні форми роботи при вивченні хімічної кінетики / І. Горбунова, В. І. Магда. - С. 182-184
  Грабовий А. К.  Структура інноваційної діяльності майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 184-186
  Джурка Г. Ф.  Д. І. Менделєєв про проблеми освіти й організації науки / Г. Ф. Джурка. - С. 186-189
  Джурка Г. Ф.  Історизм і практичні експерименти у шкільному курсі хімії / Г. Ф. Джурка, І. І. Голінько. - С. 189-192
  Іваха Т. С.  Організація самостійної роботи студентів в опрацюванні теоретичних питань методики навчання школярів хімії / Т. С. Іваха. - С. 192-195
  Канюка Е. Ю.  Роль активной кислотности (PH) в процессе созревания мяса свиней / Е. Ю. Канюка, А. Л. Гаркович, И. Б. Баньковская. - С. 195-197
  Куленко О.  Використання напівмікрометоду на уроках хімії / О. Куленко. - С. 197-198
  Лутфуллін В. С.  Проблеми змісту та якості в педагогічній спадщині Д. І. Менделєєва / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюцька В. О.  Значущість форм і методів навчання хімії у стимулюванні інтелектуальної активності та самостійності студентів / В. О. Мацюцька, С. С. Тимоха. - С. 203-205
  Нінова Т. С.  Гуманістичного орієнтовані учбові задачі з хімії як засіб формування гуманістичного розвиненої особистості / Т. С. Нінова. - С. 205-207
  Новохацька К. Г.  Методика формування пізнавального інтересу при вивченні органічної хімії / К. Г. Новохацька, Ю. В. Самусенко. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійніченко А. В.  Використання опорних сигналів при вивченні теми лужні метали в шкільному курсі хімії / А. В. Олійніченко, В. І. Шинкаренко. - С. 211-213
  Полупаненко О. Г.  Комплексне використання засобів комп'ютерних технологій навчання у підготовці майбутніх вчителів хімії / О. Г. Полупаненко. - С. 213-215
  Пугинська Л. В.  Саморобні прилади для вивчення адсорбції / Л. В. Пугинська. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Роль фундаментальних дисциплін у підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко. - С. 217-220
  Семенюк О. І.  Використання інтерактивних методів навчання хімії у ВНЗ III рівнів акредитації / О. І. Семенюк. - С. 220-222
  Стукаленко Ю. В.  Про деякі підходи до реалізації наступності в викладанні хімії в умовах навчального комплексу "Ліцей - ВНЗ" / Ю. В. Стукаленко, Г. К. Шурко. - С. 222-225
  Філоненко І. О.  Формування пізнавальної активності та самостійності старшокласників в умовах профільного навчання хімії / І. О. Філоненко. - С. 225-227
  Форостовська Т. О.  Медіаосвіта як один із шляхів гуманітаризації хімічної освіти / Т. О. Форостовська. - С. 227-228
  Форостовська Т. О.  Використання ігрових прийомів на уроках хімії як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів / Т. О. Форостовська, О. О. Скрипник. - С. 228-229
  Шевченко Ю. В.  Ділова гра як ресурс активного навчання на факультативних заняттях з хімії / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда. - С. 230-231
  Янкив К. Ф.  Газовые законы смещают химическое равновесие. Актуальность исследования / К. Ф. Янкив. - С. 231-233
  Біда О. А.  Посібник "Дидактичний матеріал при вивченні біології тварин" для вчителів та студентів / О. А. Біда. - С. 237-238
  Горащук В. П.  Метод словесно-образного, емоційно-вольового управління станом людини / В. П. Горащук. - С. 238-240
  Гуз К. Ж.  Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. - С. 240-242
  Ільченко В. Р.  Самостійна робота учнів як метод навчання / В. Р. Ільченко. - С. 243-245
  Іонов І. А.  Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г. С. Сковороди / І. А. Іонов, Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук. - С. 245-247
  Калініна Л. М.  Сутність загальнонаукового поняття "Інформація" / Л. М. Калініна. - С. 247-249
  Кушнір В. А.  Особливості інноваційних задач у навчанні математики / В. А. Кушнір. - С. 249-251
  Субота Н. П.  Семантика валеології у викладанні предмету "Основи здоров'я" / Н. П. Субота [и др.]. - С. 251-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танько Т. П.  Розробка питань музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів у 20-х роках / Т. П. Танько. - С. 252-254
  Бендус Т. О.  Практична спрямованість змісту особистісноорієнтованої природничої освіти / Т. О. Бендус, Л. В. Малаканова. - С. 255-256
  Білик Н. І.  Підготовка магістрів за напрямом "Природознавство" засобом інтерактивного навчання / Н. І. Білик. - С. 256-259
  Біляковська О. О.  Моделювання контрольно-оцінювальних систем у профільній школі / О. О. Біляковська. - С. 259-261
  Виговська О.  Концепція людини: відмінна ознака і суть / О. Виговська. - С. 261-263
  Ворона В. С.  Вивчення алелопатичних взаємодій рослин у шкільному курсі біології / В. С. Ворона. - С. 263-264
  Ворона Л. І.  Динаміка розвитка Малої академії наук Полтавщини та особливості її становлення як позашкільного закладу / Л. І. Ворона. - С. 265-268
  Гавриленко О. М.  Модульне формування готовності майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / О. М. Гавриленко. - С. 268-270
  Гавриленко С. М.  Становлення системного підходу в біології та екології / С. М. Гавриленко. - С. 271-272
  Гомля Л. М.  Навчальний посібник з курсу "Еволюційне вчення": необхідність сьогодення / Л. М. Гомля. - С. 272-273
  Горащук О. С.  Діяльність педуніверситету з упровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / О. С. Горащук. - С. 273-279
  Даниленко Є. В.  Характеристика коміксу як навчання в курсі природознавста / Є. В. Даниленко. - С. 272-280
  Діденко О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти / О. Є. Діденко. - С. 281-282
  Довга Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров'я школярів / Т. Я. Довга. - С. 282-283
  Дяченко-Богун М. М.  Етапи формування організаційно-педагогічної моделі природоохоронного виховання старшокласників / М. М. Дяченко-Богун. - С. 284-286
  Завальнюк О. Л.  Умови формування готовності студентів - майбутніх педагогів до здорового способу життя / О. Л. Завальнюк. - С. 286-288
  Ільченко О.  Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О. Ільченко. - С. 288-290
  Колесник О. П.  Гендерна педагогіка / О. П. Колесник. - С. 290-292
  Колесник О. П.  Гендерний підхід в освіті / О. П. Колесник. - С. 292-293
  Компанієць Є. В.  Особливості управління інноваціями в нових економічних та суспільних умовах / Є. В. Компанієць, М. Г. Теслюк. - С. 293-295
  Костюченко К. Є.  Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів / К. Є. Костюченко. - С. 295-296
  Коц С. М.  Вплив на показники роботи зорового аналізатора розслаблення / С. М. Коц, В. П. Коц. - С. 296-299
  Кравченко А. С.  Підвищення ефективності навчання школярів за умов впровадження інноваційних підходів / А. С. Кравченко, Л. М. Лопатенко. - С. 299-300
  Кравченко К. М.  Мотиваційний компонент змісту особистісно орієнтованої природничої освіти / К. М. Кравченко, Л. В. Малаканова. - С. 300-302
  Криворучко А. В.  Особистісно орієнтований процес навчання студентів / А. В. Криворучко. - С. 302-304
  Кузьменко Г. Д.  Нові підходи до профілактики ВІЛ/СНІДУ / Г. Д. Кузьменко. - С. 305-306
  Лапа М. О.  Експериментальна перевірка ефективності методики формування педагогічної взаємодії вчителя і учнів на принципах толерантності / М. О. Лапа. - С. 306-309
  Литвиненко В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб. - С. 309-310
  Ляшенко А.  Наступність формування в учнів цілісності знань про природу / А. Ляшенко. - С. 310-311
  Кривошапка І. В.  Сучасна філософія природничої освіти / І. В. Кривошапка. - С. 312-314
  Медяник О. Д.  Нові підходи до використання лікарських рослин у офіційній медицині (на прикладі мати-й-мачухи) / О. Д. Медяник, А. Г. Скоряк. - С. 314-316
  Новоселецький С. В.  Поняття лідерства з погляду сучасних вчених / С. В. Новоселецький, Є. І. Тягло. - С. 316-318
  Оніщенко Н.  Українські тенденції освітньої євро інтеграції (українські освітні тенденції в контексті євро інтеграції) / Н. Оніщенко, А. В. Ткаченко. - С. 318-319
  Пащенко С.  Міжпредметні зв'язки у підготовці вчителів природничого напряму / С. Пащенко. - С. 319-321
  Петюренко А. П.  Структура технології формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційно-коп'ютерних технологій у професійній діяльності / А. П. Петюренко. - С. 321-322
  Пилипенко С. В.  Особливості засвоєння технології "Навчання у співробітництві" студентами факультету технологій та дизайну / С. В. Пилипенко. - С. 322-326
  Пінський О. О.  Питання організації роботи учнів сільських малокомплектних шкіл та викладання дисциплін природничого циклу / О. О. Пінський. - С. 326-327
  Писаренко О. В.  З досвіду викладання інтегративного курсу "Я і Україна" в початкових класах / О. В. Писаренко. - С. 327-329
  Пивовар Н. М.  Технология "Мастерская" / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская. - С. 329-333
  Полапа А. І.  Розвиток психомоторних здібностей дітей засобами хореографії / А. І. Полапа. - С. 333-335
  Полапа А. І.  Особливості діяльності балетмейстера в процесі управління дитячим хореографічним колективом / А. І. Полапа. - С. 335-338
  Попова О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ / О. П. Попова. - С. 338-341
  Рибалко Ю.  Особистісно-орієнтований підхід у фізичному виховані студентської молоді / Ю. Рибалко. - С. 341-343
  Рибалко Л.  Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л. Рибалко. - С. 343-345
  Рожкова Н. Г.  Семінарське заняття з педагогіки у вигляді круглого столу на тему: "Особливості спілкування в педагогічному процесі" / Н. Г. Рожкова. - С. 345-347
  Рогова П. І.  Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у вдосконаленні бібліотечної галузі / П. І. Рогова. - С. 347-348
  Руденко Є. В.  Особливості розв'язання педагогічних конфліктів у сільській школі / Є. В. Руденко. - С. 349-350
  Рябуха А. Ю.  Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізики до використання сучасних інформаційних технологій / А. Ю. Рябуха, Н. В. Бєляєва. - С. 351-352
  Савонова О. В.  Стандартизація контролю навчальних досягнень студентів з валеологічних дисциплін / О. В. Савонова. - С. 352-354
  Сігіда Т. В.  Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т. В. Сігіда. - С. 355-356
  Скоряк А. Г.  Нові підходи до методики викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах / А. Г. Скоряк. - С. 356-358
  Смирнова З. М.  Современные приемы используемые в преподавании естественно-научных дисциплин / З. М. Смирнова. - С. 358-360
  Соболенко Л. Ю.  Мікрофлора повітря та методи її дослідження в шкільних умовах / Л. Ю. Соболенко, І. В. Красноштан. - С. 361-363
  Сопко М. С.  Аналіз особливостей мотиваційного компоненту готовності майбутнього педагога до організації групової роботи учнів / М. С. Сопко. - С. 363-365
  Степанова О. В.  Дослідження ефективності управління конфліктом у ДЮСША / О. В. Степанова. - С. 365-368
  Страшко С. В.  Валеология - путь к познанию природы человека / С. В. Страшко. - С. 368-371
  Страшко С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / С. В. Страшко, С. С. Дем'яненко, К. В. Палієнко. - С. 371-372
  Тадеєв П. О.  Математична освіта майбутніх вчителів фізики: історія та перспективи / П. О. Тадеєв, О. В. Купріян. - С. 372-375
  Теслюк М. Г.  Організація педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах як домінуюча спрямованість в управлінні сучасної школи / М. Г. Теслюк. - С. 375-377
  Фруктова Я. С.  Включення питань бібліотеки у зміст профільного навчання / Я. С. Фруктова. - С. 377-379

Рубрики: Методика навчання природничих наук

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали присвячені сучасним проблемам методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Статті представляють інтерес для наукових наукових працівників, викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів, учителів.

 
43 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 136 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 206 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Морально-етичні засади спілкування суб'єктів едукаційного процесу у вищій школі / А. І. Кузьмінський. - С. 3-7
  Головін М. Б.  Розумові та матеріалізовані дії, їх вербальне супроводження в контексті практичного навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 7-13
  Покровская С. Е.  Виды и формы способов педагогического взаимодействия преподавателя со студентами в учебном процессе / С. Е. Покровская, Н. А. Баркан. - С. 13-17
  Луганцева О. Г.  Визначення рофесійно важливих якостей соціального педагога, необхідних для ефективної роботи з сім'єю (у контексті фахової підготовки) / О. Г. Луганцева. - С. 17-22
  Лугіна О. В.  Шляхи розвитку емоційної культури майбутніх педагогів / О. В. Лугіна. - С. 22-24
  Ніколаєнко Л. Г.  Методика діагностування оперативності мислення в конструктивній діяльності з добору музичної інформації / Л. Г. Ніколаєнко. - С. 25-31
  Проворова Є. М.  Методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Є. М. Проворова. - С. 31-35
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна підготовка у педагогічних ВНЗ як основа реалізація політехнічної освіти / Н. О. Терентьєва. - С. 41-44
  Сандецька О. О.  Навчання дорослих іноземній мові як науково-педагогічна проблема / О. О. Сандецька. - С. 44-47
  Пряникова М. А.  К вопросу об эффективности интеграции занятий русского и английского языков в обучении учителей начальной школы / М. А. Пряникова. - С. 47-50
  Рибалка Л. В.  Проблема готовності майбутніх учителів до індивідуалізації навчання / Л. В. Рибалка. - С. 51-53
  Савицька О. В.  Психолого-педагогічні особливості міжособистісної взаємодії в системі "викладач-студент" / О. В. Савицька. - С. 53-56
  Сокол Т. Г.  Педагогічні аспекти створення моделі спеціаліста туристичного менеджменту та науково-методичного забезпечення його підготовки / Т. Г. Сокол. - С. 56-59
  Столярова Л. В.  Спільна музично-виконавська хорова діяльність як один із аспектів підготовки майбутнього вчителя музики до педагогічної взаємодії / Л. в. Столярова. - С. 59-62
  Віегорова А.  Основні аспекти підготовки викладачів основної школи на педагогічних факультетах Словаччини / А. Віегорова. - С. 62-67
  Татушко О. М.  До питання сутнісної характеристики поняття "суб'єктність" у контексті акмеології / О. М. Татушко. - С. 67-70
  Хоменко Т. В.  Пізнавальна активність студентів: досвід дефінітивно-компонентного аналізу / Т. В. Хоменко. - С. 70-74
  Фігурська Л. В.  Науково-методологічні основи конструювання педагогічних тестів / Л. В. Фігурська. - С. 74-79
  Чикун Н. Ю.  Психолого-педагогічні засади ефективності організації навчальної праці студента / Н. Ю. Чикун. - С. 79-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черній Л. В.  Класифікація професійних компетенцій вчителя -початківця зарубіжними науковцями / Л. В. Черній. - С. 84-87
  Чегі Т. Т.  Аналіз результатів корекційно-розвивального етапу психологічного супроводу навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ МВС / Т. Т. Чегі. - С. 87-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черепащук А. А.  Рівні сформованості та шляхи підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей / А. А. Черепащук. - С. 92-95
  Чорній М. М.  Підготовка майбутнього педагога до створення сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі: зміст і організація / М. М. Чорній. - С. 95-98
  Пляченко Т. М.  Моделювання діяльності керівника учнівського оркестру як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя музики / Т. М. Пляченко. - С. 98-104
  Деркач В. В.  Іноземні мови в початкових школах Польщі: зміни до програмної реформи / В. В. Деркач. - С. 104-109
  Герасімова Н. Є.  Підготовка спеціалістів у ВНЗ / Н. Є. Герасімова. - С. 109-112
  Галацкова І. О.  Моделювання педагогічного процесу на основі реалізації варіативних освітніх маршрутів / І. О. Галацкова. - С. 112-115
  Олексієнко Я. І.  Особливості педагогічного спілкування викладача фізичного виховання і студента у ВНЗ / Я. І. Олексієнко, Г. В. Донцова. - С. 115-119
  Савченко О. П.  Психолого-педагогічні основи організації процесу спілкування у системі "викладач-студент" / О. П. Савченко. - С. 119-122
  Сергієнко І. М.  Глибинно -психологічні проблеми реалізації діалогічної взаємодії у педагогічній системі / І. М. Сергієнко. - С. 122-124
  Дубяга С. М.  Формування вмінь імпровізації у викладача вищої школи / С. М. Дубяга. - С. 125-128
  Слесик К. М.  Комунікативна компетентність педагога як шлях виховання лідерів студентського самоврядування / К. М. Слесик. - С. 128-132
  Різник Л. М.  Окремі аспекти вдосконалення сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / Л. М. Різник. - С. 132-135
  Зобенько Н. А.  Педагогічні умови формування професійної компетентності соціального працівника / Н. А. Зобенько. - С. 136-141
  Ордіна Л. Л.  Розвиток творчих здібностей студентів у культуротворчому середовищі вищого навчального закладу / Л. Л. Ордіна. - С. 141-146
  Ніколаєнко Ю. О.  Організаційно-методична модель підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Ю. О. Ніколаєнко. - С. 146-149
  Назаренко Н. В.  Проектування інтеграційної технології навчання природничих дисциплін / Н. В. Назаренко. - С. 149-151
  Нагорнюк Л. Є.  Модель формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів на основі міжпредметного підходу / Л. Є. Нагорнюк. - С. 152-154
  Супряга Т. В.  Підготовка магістрів зі спеціальності "Управління навчальним закладом" - вимога часу / Т. В. Супряга, Я. В. Бабенко. - С. 154-157
  Кравченко Г. Ю.  Використання технології адаптивного управління в діяльності кафедр інститутів післядипломної педагогічної освіти / Г. Ю. Кравченко. - С. 157-162
  Гнезділова К. М.  Особливості викладання дисципліни "Моделювання діяльності фахівця" у процесі підготовки магістрів специфічної категорії "Педагогіка вищої школи" / К. М. Гнезділова. - С. 163-165
  Чорна Л. В.  Підходи американських учених до проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі / Л. В. Чорна, С. П. Архипова. - С. 165-168
  Цар І. О.  Сучасний стан прфесійної підготовки фахівців гуманітарного профілю / І. О. Цар. - С. 169-173
  Атаманчук Ю. М.  Інноваційність в організації самостійної роботи майбутнього фахівця в університеті / Ю. М. Атаманчук. - С. 173-176
  Лодатко Є. О.  Соціокультурні чинники професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / Є. О. Лодатко. - С. 177-181
  Касярум С. О.  Різноманітність аспектів використання моделей та моделювання у діяльності викладача вищої технічної школи / С. О. Касярум. - С. 181-184
  Вікторенко І. Л.  Професійне мислення майбутнього вчителя як антропологічний феномен / І. Л. Вікторенко. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатківська О. М.  Аналіз особливостей готовності випускників педагогічних ВНЗ до формування в учнів умінь конструювати математичні задачі / О. М. Гнатківська. - С. 188-190
  Береза В. Я.  Функції сучасної сім'ї / В. Я. Береза. - С. 190-194
  Проценко О. Л.  Страхування екологічних ризиків у європейській практиці / О. Л. Проценко. - С. 195-201

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
44 74.48
Х21

        Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть [Текст] : регіональна наук.-метод. конф., 22 лютого 2001 р. : матеріали конференції / МОН України, Головне упр. освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Рада ректорів Харківського вузівського центру [та. - Х. : Видавництво ХНУ, 2001. - 368 с.

Зміст:
  Бєлова Л. О.  Шляхи реалізації ступеневої системи безперервної освіти в навчальних закладах Харківського регіону / Л. О. Бєлова. - С. 3-6
  Бакіров В. С.  Інноваційно-методичні ресурси розвитку вищої школи / В. С. Бакіров. - С. 6-8
  Александров В. В.  Проблеми та перспективи розвитку дистанційного навчання / В. В. Александров, Г. М. Коломієць. - С. 9-10
  Артеменко А. П.  Три методичні принципи написання гіпертекстового підручника / А. П. Артеменко. - С. 10-11
  Безручко К. В.  Принципы построения системы информационного обеспечения учебного процесса в техническом вузе / К. В. Безручко, А. В. Гайдачук, В. В. Шевель. - С. 15-18
  Бляшенко Г. С.  Использование компьютера при изучении движения заряженных частиц и прохождения поляризованного света через кристаллическую пластинку / Г. С. Бляшенко, В. Н. Дубовик, А. Ю. Бережной. - С. 18-19
  Бляшенко Г. С.  Использование ПК при решении задач по механике / Г. С. Бляшенко, А. Б. Фланчик, Е. Д. Иванов. - С. 19-21
  Бубир Н. О.  Комп'ютерний навчальний посібник з топографії / Н. О. Бубир. - С. 21-23
  Вялкина С. П.  Электронный учебник по дисциплине "Технология компьютерных сетей" / С. П. Вялкина, Е. Д. Пятигорская. - С. 23-25
  Валиев Б. М.  Лекционная демонстрация по физике "динамика капли" / Б. М. Валиев, В. Д. Егоренков, В. С. Синовозова. - С. 26-27
  Гладкий И. П.  Сетевая технология обучения студентов в высшем учебном заведении / И. П. Гладкий, О. П. Алексеев, В. О. Алексеев. - С. 27-28
  Горбач В. Н.  Компьютерный модельный эксперимент в лекционном курсе и лабораторном практикуме "Физика магнитных явлений" / В. Н. Горбач, С. Н. Зиненко, А. А. Мураховский. - С. 28-32
  Дягилев В. Е.  К вопросу о необходимости перехода от традиционного образования к дистанционному (открытому) образованию / В. Е. Дягилев, В. А. Корнилова. - С. 32-33
  Дерев'янко О. А.  Методика виконання курсових робіт при підготовці магістрів / О. А. Дерев'янко, В. В. Христич. - С. 33-35
  Иванов О. А.  Автоматизация построения расписания учебных занятий в высшем учебном заведении / О. А. Иванов, В. В. Шевель. - С. 35-37
  Косуліна Н. Г.  Комп'ютерна навчальна програма з електропривода / Н. Г. Косуліна. - С. 37-40
  Корсунов А. Р.  Компьютерное моделирование адаптивных способностей сложных систем / А. Р. Корсунов. - С. 40-42
  Кивгилова Л. В.  Развитие информационных технологий в дистанционном образовании / Л. В. Кивгилова. - С. 42-45
  Куприянов А. В.  Компьютерные технологии смещают приоритеты в обучении / А. В. Куприянов, Б. М. Арпентьев. - С. 45-47
  Кухарьонок О. К.  Інформаційна система "Технологія харчування" як інструмент професійної підготовки студентів / О. К. Кухарьонок, Т. В. Коновалова, Л. М. Крайнюк. - С. 47-49
  Лахно В. И.  Компьютерно-методические приемы при подготовке радиоинженеров / В. И. Лахно, И. В. Барышев, В. М. Илюшко. - С. 49-51
  Марков О. В.  Комп'ютерні технології та сучасні демонстраційні матеріали у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу / О. В. Марков. - С. 52-54
  Метешкин К. А.  Формализация когнитивных процессов / К. А. Метешкин. - С. 54-55
  Мощенок В. И.  Использование компьютерных учебных технологий в курсе "Технология конструкционных материалов и материаловедение" / В. И. Мощенок, И. П. Гладкий, В. П. Тарабанова. - С. 55-57
  Несвит В. Ф.  Компьютерные обучающие программы в учебном процессе / В. Ф. Несвит, М. И. Несвит. - С. 57-59
  Пастухов В. І.  Комп'ютерна інформаційна система "Сільськогосподарські культури - машини - трактори" в проектуванні технологій рослинництва / В. І. Пастухов, Ю. І. Ковтун, В. Л. Лютинський. - С. 59-60
  Петренко И. П.  Практика использования персональных компьютеров в центре международного образования ХНУ при изучении русского языка как иностранного / И. П. Петренко. - С. 60-62
  Пікалова В. В.  Навчальні дослідження в шкільному курсі геометрії у середовищі пакета динамічної геометрії DG / В. В. Пікалова. - С. 62-66
  Прасул Ю. І.  Використання електронної карти ресурсного потенціалу туризму Харківської області у навчальному процесі / Ю. І. Прасул. - С. 66-68
  Пушкарь А. И.  Методика обучения сетевым информационным технологиям с использованием модели глобальной сети INTERNET / А. И. Пушкарь, В. Е. Климнюк, В. В. Калашников. - С. 68-71
  Росоха В. О.  Сучасні мультимедійні технології у викладанні іноземних мов студентами/курсантами вищих технічних навчальних закладів / В. О. Росоха, Т. М. Каптан, В. О. Гуторов. - С. 71-73
  Сироджа И. Б.  Программный комплекс для поддержки принятия решений в среде модульного образования / И. Б. Сироджа, Н. Г. Мокляк, Н. Н. Слисаренко. - С. 73-76
  Спольник А. И.  Интенсификация учебного процесса путем использования компьютеров при выполнении лабораторных работ по физике / А. И. Спольник, В. К. Шестиалтынов, Л. М. Калиберда. - С. 76-77
  Сторожев А. Г.  Новые возможности активизации учебного процесса - многоцелевая компьютерная программа "MULTY TESTS" / А. Г. Сторожев, А. А. Сторожев. - С. 78-79
  Тищенко Л. Н.  К вопросу о компьютерных технологиях в обучении / Л. Н. Тищенко, В. В. Бурлака, Ю. М. Дронник. - С. 79
  Черников А. В.  Особенности преподавания инженерно-компьютерной графики на базек пакета AUTOCAD и родственных программ / А. В. Черников, Н. Г. Сиротенко. - С. 80-81
  Шаронова Н. В.  Про проблему створення інтегрованої системи управління освітою / Н. В. Шаронова, Є. І. Бобир. - С. 81-84
  Шелегова Л. Л.  Дидактические и психологические аспекты использования дистанционного обучения при изучении иностранных языков / Л. Л. Шелегова. - С. 84-88
  Шипулин В. Д.  Обучающая геоинформационная система в ГИС-образовании специалистов городского хозяйства / В. Д. Шипулин. - С. 88-90
  Артюх С. Ф.  Совершенствование методики заочного обучения / С. Ф. Артюх, В. Ф. Красноперов. - С. 91-92
  Бакум Н. В.  Игровое проектирование - способ мотивации творческой деятельности студентов / Н. В. Бакум, А. В. Сергеева. - С. 92-94
  Безуглая Л. Р.  Прагматические аспекты преподавания иностранных языков студентам-германистам / Л. Р. Безуглая. - С. 95-96
  Бєляєв С. Б.  Роль ігрових форм навчання у формуванні творчої особистості учня / С. Б. Бєляєв. - С. 97-99
  Бережной В. М.  Активизация занятий по экономической подготовке инженеров / В. М. Бережной. - С. 99-101
  Бляшенко Г. С.  Проблемный подход при изучении некоторых вопросов электромагнетизма и оптики / Г. С. Бляшенко, В. Н. Дубовик, В. А. Летяго. - С. 101-104
  Веретенко Т. Г.  Використання активних методів навчання - необхідна умова розвитку активності та самостійності студентів у процесі педагогічної підготовки / Т. Г. Веретенко. - С. 109-113
  Генералова Н. М.  Формирование внутренней мотивации обучения в процессе самоподготовки / Н. М. Генералова, Л. Д. Филатова, М. П. Васильева. - С. 113-116
  Гимаева Ю. А.  Влияние образа специалиста на определение целей, задач и методов образования / Ю. А. Гимаева. - С. 116-117
  Говаленкова О. Л.  Підвищення активної пізнавальної діяльності студентів / О. Л. Говаленкова. - С. 117-119
  Гонтаренко Л. О.  До проблеми вдосконалення технології навчання у вищих навчальних закладах МВС / Л. О. Гонтаренко, О. В. Рябініна, С. В. Тадіян. - С. 119-121
  Горзій Т. О.  Проблемний підхід до вивчення математичних дисциплін студентами економічних спеціальностей педуніверситету / Т. О. Горзій, Л. Л. Гуліда, В. Д. Зоря. - С. 121-123
  Гриценко З. І.  Використання методів стратегічного мислення при викладанні політичних наук / З. І. Гриценко. - С. 123-124
  Денисенко И. Д.  Особенности организиции и проведения деловой игры в курсе "Основы конфликтологии" / И. Д. Денисенко. - С. 124-127
  Дягілєва Л. Д.  Система завдань випереджаючого характеру з професійною спрямованістю як спосіб підвищення та активізації професійної підготовки курсантів вузів МВС / Л. Д. Дягілєва. - С. 128-130
  Задорожный Г. В.  О "квалиметрическом" подходе к развитию высшего образования / Г. В. Задорожный, В. В. Смольников. - С. 131-133
  Игнатюк О. А.  Учебная беседа и дискуссия в системе активных методов обучения будущих инженеров-руководителей / О. А. Игнатюк. - С. 133-136
  Ільченко І. О.  Методичні аспекти підготовки фахівців Паблік Рилейшнз / І. О. Ільченко. - С. 136-139
  Калмыкова И. А.  Некоторые аспекты обучения восприятию на слух / И. А. Калмыкова, Н. Ю. Одаренко. - С. 139-142
  Кальянов В. Н.  Модульная система при изучении дисциплин триботехнического цикла / В. Н. Кальянов. - С. 142-143
  Каптан Т. Н.  Организация практических занятий по литературе в форме творческой познавательной деятельности как эффективное средство формирования духовных потребностей личности / Т. Н. Каптан. - С. 144-146
  Ключко Є. С.  Методика складання письмових іспитів з курсу політології у Харківському національному університеті / Є. С. Ключко. - С. 146-149
  Кобзарь Е. И.  Обучение научно-техническому переводу с английского языка по методу проф. В. В. Милашкевича (г. Владивосток) / Е. И. Кобзарь. - С. 151-153
  Ковальова І. О.  Активні методи навчання на заняттях зі спецкурсу "Імідж сучасного педагога" (можливості евристики) / І. О. Ковальова. - С. 153-157
  Козачкова Л. К.  Методика организации и проведения письменной контрольной работы по политологии / Л. К. Козачкова. - С. 157-159
  Корнілов О. В.  Активні методи навчання як умова формування сучасного економічного мислення / О. В. Корнілов. - С. 159-160
  Красикова Т. И.  О концепции практической подготовки студентов в колледже / Т. И. Красикова. - С. 160-162
  Куць О. М.  Тематичні реферати як одна з дійових форм поглибленого вивчення студентами курсу політології та зв'язку політичних наук з профілем навчання / О. М. Куць. - С. 162-164
  Кучеренко О. Ф.  Проблемне вивчення української пожежно-технічної термінології / О. Ф. Кучеренко, М. М. Кулєшов. - С. 164-166
  Луценко Т. Г.  Некоторые аспекты методики преподавания иностранных языков с помощью дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 166-168
  Мишина Т. В.  Методика активизации творческих способностей студентов на принципах игровых ситуаций и взаимного обучения / Т. В. Мишина. - С. 168-170
  Моторіна В. Г.  Застосування активних методів навчання в процесі професійної підготовки вчителя математики / В. Г. Моторіна. - С. 170-173
  Нагаєв В. М.  Досвід активізації навчально-творчої діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією / В. М. Нагаєв. - С. 173-175
  Нємець Л. М.  Активні методи навчання у вузі як основа розвитку особистості / Л. М. Нємець. - С. 179-181
  Олексенко В. М.  Шлях до знань у діяльності / В. М. Олексенко. - С. 182-185
  Парфенюк О. М.  Розвиток новітньої педагогічної технології вивчення сучасної української ділової мови / О. М. Парфенюк. - С. 185-188
  Петровский В. В.  Межпредметные связи в вузовских курсах истории : проблемы и перспективы / В. В. Петровский. - С. 188-190
  Подолянко В. А.  Формы и методы активизации мыслительной деятельности студентов в процессе обучения химии / В. А. Подолянко, О. Г. Маслий, Л. А. Каулько. - С. 190-192
  Полякова М. В.  О необходимости совершенствования активных методов обучения в процессе гуманизации и гуманитаризации образования / М. В. Полякова. - С. 192-194
  Пономарева О. И.  Активизация процесса обучения при подготовке инженеров-экологов по иностранному языку в техническом вузе / О. И. Пономарева. - С. 194-195
  Прилуцька А. Є.  Про методику і принципи викладання культурологічних дисциплін у системі інженерної освіти / А. Є. Прилуцька. - С. 195-197
  Резниченко Л. А.  Самостоятельная работа студентов, как один из методов активного обучения / Л. А. Резниченко, Н. К. Резниченко. - С. 197-199
  Романовский А. Г.  Инновационные технологии в управленческой подготовке руководителей / А. Г. Романовский, С. Н. Резник. - С. 199-202
  Романовский А. Г.  Активные методы формирования общей культуры инженера-руководителя / А. Г. Романовский, А. С. Пономарев, Е. Г. Лысенко. - С. 202-205
  Рябых Н. В.  Изучение структуры понятия "авторитет преподавателя" как фактора повышения активности учащихся в процессе усвоения иностранного языка / Н. В. Рябых. - С. 205-206
  Стогова Т. В.  Проблемні ситуації та інші способи активізації мислення курсантів при вивченні курса фізики / Т. В. Стогова. - С. 207-208
  Тимошенков И. В.  Метод ситуаций в преподавании маркетинга / И. В. Тимошенков. - С. 208-211
  Тимошенкова Т. М.  Поиск новых технологий в обучении иностранным языкам в Харьковском гуманитарном институте "Народная украинская академия" / Т. М. Тимошенкова, Л. А. Артеменко, П. В. Джандоева. - С. 211-214
  Тищенко Л. Н.  Структура комплексных контрольных работ по проверке остаточных знаний / Л. Н. Тищенко, С. И. Кучеренко, Ю. М. Дронник. - С. 214-215
  Чепурна О. О.  Развитие учебно-познавательной деятельности студентов в условиях адаптивной системы обучения / О. О. Чепурна. - С. 216-218
  Чигринов В. И.  Активизация обучения через управление самостоятельной работой студентов / В. И. Чигринов, С. Г. Кравченко. - С. 218-220
  Шаповалов С. А.  Роль и активизация самостоятельной работы студентов в процессе формирования у них профессиональных навыков научно-исследовательской деятельности / С. А. Шаповалов. - С. 220-221
  Шаповалов С. А.  Развитие приемов составления химических уравнений окислительно-восстановительных реакций / С. А. Шаповалов. - С. 222-225
  Шаповалова Л. Я.  Рациональная организация учебно-познавательной деятельности студентов / Л. Я. Шаповалова. - С. 225-226
  Андронов В. А.  Особенности философских подходов В. Г. Распутина в художественном осмыслении нравственно-экологических проблем современности / В. А. Андронов, М. А. Овчинников. - С. 227-228
  Баранов П. Ю.  Региональное управление в Украине с позиций европейской модели совершенства / П. Ю. Баранов, Е. А. Шарапатова. - С. 229-231
  Белов В. И.  Экологические аспекты в решении проблем автомобильного транспорта / В. И. Белов. - С. 231-233
  Богатіщев О. М.  Удосконалення форм і методів навчальної та наукової роботи студентів при вивченні курсу "Основи екології" / О. М. Богатіщев. - С. 234-236
  Бойчук Ю. Д.  Экологическое образование и воспитание студентов физико-математического факультета в педагогическом вузе / Ю. Д. Бойчук. - С. 236-239
  Борисова Е. Б.  Новые элементы вузовского образования в природоохранной сфере / Е. Б. Борисова, Ф. В. Стольберг. - С. 239-242
  Васенко А. Г.  Применение комплексной системы экологического нормирования при разработке спецкурсов для студентов-экологов / А. Г. Васенко, Е. И. Позднякова. - С. 242-244
  Газнюк Л. М.  Буття людини в соціально-екологічному вимірі / Л. М. Газнюк. - С. 244-246
  Гончаренко М. С.  Концепція безперервного валеологічного виховання та освіти в Україні / М. С. Гончаренко, Л. І. Рожкова, О. С. Береза. - С. 247-250
  Гриценко А. В.  Научно-учебный комплекс на базе НИИ и технического университета - основа экологического образования / А. В. Гриценко, В. Н. Лисьев. - С. 250-252
  Донцова А. В.  Морально-естетичні аспекти формування екологічної культури студента / А. В. Донцова. - С. 252-255
  Єфіменко Н. П.  Методика формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти / Н. П. Єфіменко, І. С. Шкурко. - С. 255-257
  Красноперова А. П.  Концепция общеобразовательного курса по основам радиохимии и радиоэкологии на химическом факультете университета / А. П. Красноперова, А. В. Черный. - С. 257-259
  Кряж И. В.  Проблемы экологизации образования при профессиональной подготовке психологов / И. В. Кряж. - С. 259-261
  Маслий О. Г.  Экологическое образование студентов, обучающихся по специальности "технология питания\" / при изучении химических дисциплин\". - С. О. Г. Маслий, В. А. Подолянко, В. А. Малышева. - 262-265,
  Некос А. Н.  Особливості проведення педагогічних практик при підготовці викладачів екології та природознавства / А. Н. Некос. - С. 265-267
  Некос В. Ю.  Діагностика якості знань - шлях до уніфікації вимог при підготовці фахівців-екологів / В. Ю. Некос, Н. Л. Ричак, Г. В. Тітенко. - С. 267-269
  Некос В. Ю.  Літні польові практики. Забаганка чи доцільність? / В. Ю. Некос, Г. В. Тітенко, Н. Л. Ричак. - С. 269-271
  Познякова Е. И.  Использование межпредметных связей и интегрированных спецкурсов в дипломном проектировании студентов-экологов / Е. И. Познякова, Э. В. Омельяненко. - С. 271-273
  Резниченко Л. А.  Формирование знаний экологических проблем на основе изучения научных экспозиций музея природы Харьковского национального университета / Л. А. Резниченко, Н. К. Резниченко. - С. 273-275
  Ромоданова Э. А.  Экологические аспекты в курсе биофизики / Э. А. Ромоданова. - С. 275-276
  Тагаев П. А.  Особенности преподавания нормативных дисциплин экологического цикла студентам экономических специальностей / П. А. Тагаев, А. Г. Ольгинский. - С. 277-280
  Тарасова О. И.  Экология и экософия : проблемы сущности и существования современной цивилизации / О. И. Тарасова. - С. 280-282
  Титаренко И. Л.  Актуальные проблемы экософии и новейшие технологии экологического образования / И. Л. Титаренко. - С. 282-285
  Тітенко Г. В.  Виховне та наукове значення природно-заповідного фонду Харківщини / Г. В. Тітенко, В. Ю. Калєкін, М. О. Соломаха. - С. 285-288
  Харченко Л. П.  Екологічна освіта та виховання студентів природничого факультету ХДПУ ім. Г. С. Сковороди / Л. П. Харченко, Г. С. Надточій, В. В. Грицайчук. - С. 288-290
  Хоботова Э. Б.  Особенности преподавания радиоэкологии на современном этапе / Э. Б. Хоботова, И. П. Пинчук. - С. 290-293
  Шаповалов С. А.  Элементы экологического образования при формировании профессиональных знаний у студентов химических специальностей / С. А. Шаповалов, В. И. Ларин. - С. 293-294
  Азаренков М. О.  Навчально-наукові комплекси. Досвід роботи та перспективи розвитку / М. О. Азаренков, А. В. Зикова, В. І. Лапшин. - С. 295-298
  Александров Ю. В.  Астрономія в системі університетської освіти / Ю. В. Александров, В. А. Захожай. - С. 298-300
  Бердута М. З.  Особливості викладання курсу з історії України в негуманітарних вузах / М. З. Бердута, О. М. Солошенко. - С. 300-301
  Бутенко В. І.  Інноваційні методики позаурочної роботи з історії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : спецкурс для студентів історичного факультету в Харківському національному університеті / В. І. Бутенко. - С. 301-303
  Гомозов Е. П.  Инвестирование в инновационный образовательный бизнес / Е. П. Гомозов, О. В. Уваров. - С. 305-306
  Гришин І. Я.  Методологічний центр новаторської діяльності (яким він є і яким він має бути) / І. Я. Гришин. - С. 306-310
  Демьянова В. Г.  Организация профессионального самовоспитания будущего преподавателя вуза в ходе педагогической стажировки / В. Г. Демьянова, Т. Г. Копыткова. - С. 310-312
  Дроздова І. П.  Концепція сучасної системи навчання української мови студентів вищих технічних закладів Східної України / І. П. Дроздова. - С. 312-314
  Дудка Н.  К вопросу о развитии технологий в системе высшего образования и их обеспечении / Н. Дудка. - С. 314-317
  Дудка М.  Щодо концепції формування інноваційної освіти / М. Дудка, О. Водотико. - С. 317-320
  Заветный С. А.  Воспитания и самовоспитание в учебном процессе как управление / С. А. Заветный. - С. 320-322
  Калмыкова И. А.  Динамика самооценки юношей и подростков в процессе творческой деятельности / И. А. Калмыкова. - С. 322-325
  Круковский Г. И.  Физическое воспитание в контексте проблем и перспектив развития высшего образования / Г. И. Круковский, В. А. Круковская. - С. 325-328
  Латынин Ю. М.  Определение основных величин и законов учебной дисциплины и сущностный метод преподавания / Ю. М. Латынин. - С. 328-332
  Михайльова К. Г.  Сучасна концепція навчання : методичні аспекти забезпечення / К. Г. Михайльова. - С. 339-341
  Посохов С. І.  Історіографічний підхід при викладанні історичних дисциплін у вищій школі : проблеми та перспективи / С. І. Посохов. - С. 343-344
  Сіромаха Н. С.  Університетські технопарки як позитивний фактор новаторської освіти / Н. С. Сіромаха. - С. 346-347
  Таньшина А. В.  Соціально-педагогічне значення університетського спецкурсу "Педагогічні основи шкільного історико-фізичного краєзнавства" / А. В. Таньшина. - С. 347-348
  Чистякова А. Б.  Создание модели обучения иностранных студентов в вузах Украины / А. Б. Чистякова. - С. 351-353
  Шалаев В. А.  Реформирование системы обучения иностранных студентов в вузе - основная задача современного этапа / В. А. Шалаев, А. Б. Чистякова. - С. 353-355
  Шумська О. О.  Роль музею красних мистецтв імператорського Харківського університету в процесі естетичної підготовки студентів / О. О. Шумська. - С. 355-359
  Яременко О. Л.  Тенденции развития подготовки экономистов в высшей школе / О. Л. Яременко. - С. 359-362

 
45 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 428 с.

Зміст:
  Семиног О.  Морфологічні норми - невід'ємна складова фахового саморозвитку дослідника / О. Семиног. - С. 6-19
  Ромащенко Л.  Мовна ситуація крізь призму сучасних соціокультурних процесів / Л. Ромащенко. - С. 20-32
  Голуб Н.  Мовні й позамовні засоби гармонізації спілкування / Н. Голуб. - С. 33-40
  Симоненко Т.  Особливості реалізації лінгво-культурологічного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі / Т. Симоненко. - С. 41-46
  Пчелінцева О.  Мовні ілюзії та мовна реальність : погляд прагматика / О. Пчелінцева. - С. 47-51
  Шляхова В.  Методика ознайомлення студентів-філологів із особливостями конфесійного стилю / В. Шляхова. - С. 52-60
  Руденко Н.  Фразеологізми з умовним значенням як засоби вираження умовного синтаксичного способу / Н. Руденко. - С. 61-65
  Шульга Т.  Мовний образ міста як об'єкт лінгвостилістики / Т. Шульга. - С. 66-72
  Руденко В.  Особливості віртуальної комунікації як окремого виду інтернет-спілкування / В. Руденко. - С. 73-78
  Остапенко Н.  Технологія дидактичної гри / Н. Остапенко, Л. Перевіспа. - С. 79-84
  Остапенко Н.  Використання інтерактивних технологій на заняттях лінгвометодичного спрямування у вищій школі / Н. Остапенко, І. Паляниця. - С. 85-90
  Гаврилова Т.  До проблеми перейменування годонімів та агоронімів / Т. Гаврилова, З. Денисенко. - С. 91-99
  Красовська О.  Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів-філологів засобами епістолярного стилю (на матеріалі листування Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 100-104
  Боть Л.  Похвала у спілкуванні "дорослий - дитина" / Л. Боть. - С. 105-108
  Руденко В.  Англійські запозичення в українській мові / В. Руденко, Л. Коваль. - С. 109-114
  Денисенко З.  Парцеляція як наукова мовознавча проблема (на матеріалі мови місцевої преси) / З. Денисенко, Н. Ергашева. - С. 115-124
  Лонська Л.  Посесивні конструкції з предикатом мати в українській мові / Л. Лонська. - С. 125-135
  Савченко І.  Українська діаспора : історичний аспект і сучасний стан розвитку рідної мови / І. Савченко. - С. 136-142
  Красовська О.  Український молодіжний сленг у Черкасах / О. Красовська, Т. Ткаченко, І. Бондарук. - С. 143-150
  Дядюра Г.  Культура наукового мовлення / Г. Дядюра, С. Мащак. - С. 151-155
  Кухарєва-Рожко В.  Культура мови та мовленнєвий етикет як компоненти комунікації менеджера / В. Кухарєва-Рожко. - С. 156-160
  Ракшанова Г.  Особливості деривації сучасного науково-технічного терміна / Г. Ракшанова. - С. 161-164
  Мельникова Л.  Проблема культури мови й телевізійне мовлення / Л. Мельникова. - С. 165-170
  Бойко Т.  Метафорична мотивація назв осіб на основі схожості ознак та способу дії в мовленні жителів міста / Т. Бойко. - С. 171-174
  Євдовська Ю.  Мотивація назв дикорослих рослин у говірці села Лозівок Черкаського району Черкаської області / Ю. Євдовська. - С. 175-182
  Шпак М.  Функціонування сурядних сполучників у північних середньо-наддніпрянських говірках / М. Шпак. - С. 183-189
  Ковтун Н.  Функціональне навантаження лексико-граматичних класів слів у черкаській радіорекламі / Н. Ковтун. - С. 190-200
  Фіть Л.  Помилки у змістовій структурі видавничої продукції видавництва "Сіяч" (м. Черкаси) / Л. Фіть. - С. 201-209
  Галат Н.  Етнонім `циган` в українських пареміях / Н. Галат. - С. 210-215
  Лоташ О.  Мовна репрезентація фізичних особливостей та номінація на позначення індивіда за результатами експерименту / О. Лоташ. - С. 216-219
  Біт-Давід М.  Формування мовної особистості засобами літератури рідного краю (за збіркою поезій Івана Дробного "В Златограї жито половіє") / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 220-227
  Іщенко А.  Знак етнокультури "чоботи" у структурі традиційного українського весільного обряду на Смілянщині / А. Іщенко, А. Рог. - С. 228-231
  Береговенко Т.  Образ жінки в романі Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти" / Т. Береговенко, Н. Коваленко. - С. 232-240
  Бойко А.  Структурні та словотворчі особливості адаптації англіцизмів в українській мові / А. Бойко, І. Савченко. - С. 241-251
  Попенко О.  Трансформація фразеологічних одиниць у сучасній пресі / О. Попенко, Л. Лонська. - С. 252-259
  Ложка О.  Лінгвокультурема "рушник" у сприйнятті десятикласників шкіл м. Черкаси / О. Ложка. - С. 260-264
  Макаренко Н.  Етимологічна характеристика назв населених пунктів Черкащини / Н. Макаренко. - С. 265-270
  Бульда І.  Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда. - С. 271-275
  Чудакова Т.  Метафорична номінація жінки в українській мові за даними асоціативного експерименту / Т. Чудакова. - С. 276-284
  Солодка Л.  Шляхи увиразнення газетних заголовків черкаських друкованих ЗМІ / Л. Солодка. - С. 285-292
  Корновенко Л.  Мовні орієнтації та уподобання студентів ЧНУ (матеріали соціолінгвістичного опитування 2010 р.) / Л. Корновенко. - С. 293-300
  Кулешова Л.  Проблема выражения модальной оценки истинности в русском языке / Л. Кулешова. - С. 301-307
  Волошина Г.  Значення газети "Літературна Україна" у мовно-культурній ідентифікації українського суспільства / Г. Волошина. - С. 308-317
  Симоненко І.  Твір-розповідь на воєнну тематику з елементами інтерв'ю (тема твору : "Ніхто не забутий, ніщо не забуто") / І. Симоненко. - С. 318-330
  Сердюкова Т.  До проблеми культури фахового мовлення. Явище плеоназму, тавтології в сучасному лексиконі / Т. Сердюкова. - С. 331-333
  Харченко С.  Особливості фразеологізмів у англійській та українській мовах / С. Харченко. - С. 334-336
  Шевченко Ж.  Образна система колисанок Смілянщини / Ж. Шевченко, І. Добрицька. - С. 337-342
  Жовновач Т.  Вимоги до мови сучасної реклами / Т. Жовновач. - С. 343-348
  Воробйова Т.  Інформативна функція прецедентних імен / Т. Воробйова. - С. 349-354
  Куліш І.  Особливості викладання іноземної мови для дорослих / І. Куліш. - С. 355-361
  Королюк Г.  Диференційований підхід до навчання іноземних мов у вищій школі / Г. Королюк. - С. 362-367
  Кузнецова Л.  Труднощі в оволодінні другою іноземною мовою на факультетах природничо-математичного напряму / Л. Кузнецова. - С. 368-372
  Цюра С.  Простір концептуальної метафори у творах С. Моема / С. Цюра. - С. 373-379
  Глущенко А.  Психологічні аспекти емоційних станів у мовленні / А. Глущенко. - С. 380-384
  Фінько Я.  Історія та ономастика села Малий Бузуків / Я. Фінько, В. Салата. - С. 385-392
  Лаговська Г.  Семантичний простір фразеологізмів у сучасній українській та англійській мовах / Г. Лаговська. - С. 393-398
  Дяченко-Лисенко Л.  Народна казка як репрезентант зооморфних атрибутів первісної "маски" / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 399-406
  Полівенко Л.  Шкільна бібліотека - фактор формування мовної культури учнів-колегіантів / Л. Полівенко. - С. 407-410
  Рогач С.  Колегіумний прес-центр як фактор міського мас-медійного простору : найновітніша регіональна молодіжна журналістика / С. Рогач, К. Рогач. - С. 411-416

 
46 74.204.2
В54

        Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. пр. Серія "Педагогічні науки" Вип. 7 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 245 с.

Зміст:
  Окса М. М.  Менеджмент якості навчання як складова управління реформаційними процесами в освіті / М. М. Окса. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Г. П.  Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі / Г. П. Шевченко. - С. 9-13
  Танько Т. П.  Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні / Т. П. Танько. - С. 14-18
  Воскобойнікова Г. Л.  Розробка навчально-методичного комплексу викладання навчального модулю "Основи анатомії і фізіології нервової системи людини" / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шуканова А. А.  Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / А. А. Шуканова. - С. 23-30
  Ільченко В. Р.  "Випереджальні організатори" знань у модульно-заліковій системі підручника" "Природознавство-10" / В. Р. Ільченко. - С. 30-34
  Линьова І. О.  Освітні інновації у системі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів / І. О. Линьова. - С. 34-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко Т. Є.  Підручник "Основи здоров'я" як засіб індивідуалізації навчання / Т. Є. Бойченко. - С. 40-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смирнов В. А.  Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку / В. А. Смирнов. - С. 46-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васільєва С. В.  Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу / С. В. Васільєва. - С. 58-62
  Зязюн І. А.  Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії / І. А. Зязюн. - С. 63-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриньова М. В.  Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини / М. В. Гриньова. - С. 73-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єфімова В. М.  Аналіз досвіду залучення майбутніх учителів природничих дисциплін до проектної діяльності з валеології / В. М. Єфімова. - С. 77-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завада В. П.  До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній профеійній діяльності / В. П. Завада. - С. 84-89
  Горяна Д. Г.  Екологічний проект як спосіб упровадження здоров'язбережувальних технологій у шкільні природничі дисципліни / Д. Г. Горяна. - С. 89-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миленкова Р. В.  Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ / Р. В. Миленкова. - С. 95-100
  Листопад О. В.  Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід / О. В. Листопад. - С. 101-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лиховид О. Р.  Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи / О. Р. Лиховид. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова І. П.  Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови / І. П. Дроздова. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корогор Н. П.  Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / Н. П. Корогор. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ворона П. В.  Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) / П. В. Ворона. - С. 125-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сорокіна Г. Ю.  Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти / Г. Ю. Сорокіна. - С. 132-136
  Сологуб А. І.  Проблеми самоорганізації особистості учнів і студентів / А. І. Сологуб. - С. 137-140
  Довга Т. Я.  Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу / Т. Я. Довга. - С. 141-145
  Отич О. М.  Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття / О. М. Отич. - С. 145-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кіприч С. В.  Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С. В. Кіприч, М. П. Римар. - С. 151-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Атанасова М. П.  Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна. - С. 155-160
  Воєнчук М. М.  Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді / М. М. Воєнчук. - С. 160-165
  Кириленко Л. Г.  Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Л. Г. Кириленко, Л. О. Голуб. - С. 165-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доброскок І. І.  Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ / І. І. Доброскок. - С. 170-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мотіна Н. І.  Тайм-менеджмент як інструмент формування часової компетенції керівника навчального закладу та його підлеглих / Н. І. Мотіна. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибницький А. В.  Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді / А. В. Рибницький, О. І. Кириленко. - С. 179-183
  Бєляєва Н. В.  Сутність та складові професійної етики майбутніх менеджерів / Н. В. Бєляєва. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стаднік О. В.  Керівництво організацією професійного відбору майбутніх працівників ДАІ / О. В. Стаднік. - С. 189-192
  Шупта І. М.  Міжкультурне співробітництво та комунікація як причина конфліктів / І. М. Шупта. - С. 192-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарічна І. М.  Педагогічна діяльність Гуто Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) / І. М. Зарічна. - С. 197-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жульова С. І.  Розробка та впровадження моделі формування готовності майбутніх вчителів основ здоров'я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД / С. І. Жульова. - С. 203-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А. В.  Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини / А. В. Ткаченко. - С. 209-215
  Зязюн Л. І.  Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених / Л. І. Зязюн. - С. 215-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Ю. М.  Особливості шкільного віку в оздоровчому процесі загальноосвітньої школи / Ю. М. Мороз. - С. 226-231. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисовець Т. М.  Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату / Т. М. Денисовець. - С. 232-236

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Анотація:   Збірник наукових праць містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів з проблем розвитку особистісно зорієнтованого навчання у підготовці майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті педагогічного діалогу.

 
47 74.480
В55

        Вища освіта України [Текст] : теорет. та наук.-метод. часопис. 3 (46) Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології Т. 3 / Ін-т вищої освіти НАПН України. - К. : Вища освіта України, 2012. - 618 с.

Зміст:
  Авраменко О. Б.  Особливості професійної діяльності педагога в системі "техносвіт-технологічна освіта" / О. Б. Авраменко. - С. 8-16
  Бойко О. В.  Основи лідерської компетентності офіцера сухопутних військ Збройних Сил України / О. В. Бойко. - С. 16-25
  Борко Т. М.  Наукова та науково-педагогічна діяльність кафедр видавничої справи та редагування в Україні у формуванні майбутніх фахівців / Т. М. Борко. - С. 25-34
  Карачун В. Я.  Транскрибування у сучасних англійсько-українських словниках як проблема / В. Я. Карачун, Ю. Г. Карачун. - С. 34-42
  Касярум С. О.  Фундаментальна підготовка майбутніх фахівців інженерного профілю в умовах сучасної вищої освіти / С. О. Касярум. - С. 43-52
  Коваленко О. М.  Розвиток нанотехнологічних знань та їх ознаки / О. М. Коваленко. - С. 52-63
  Лещенко І. Т.  Неперервна освіта як найважливіша складова життєдіяльності сучасної людини / І. Т. Лещенко. - С. 63-69
  Луценко Г. В.  Проектно-орієнтована інженерна освіта - сучасні тенденції та перспективи / Г. В. Луценко, В. П. Бевз. - С. 70-79
  Луценко Гр. В.  Компетентісний підхід до науково-дослідної роботи студентів як елемент фундаменталізації фізичної освіти / Гр. В. Луценко. - С. 80-89
  Овсієнко Ю. І.  Формування засобами математики у студентів вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю умінь дослідницької діяльності / Ю. І. Овсієнко. - С. 89-99
  Олексюк О. М.  Компетентнісний потенціал принципу фундаменталізації у вищій мистецькій освіті / О. М. Олексюк. - С. 99-106
  Онкович Г. В.  Часткові методики медіаосвіти як ресурс розвитку сучасного суспільства / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович. - С. 106-115
  Остапенко А. К.  Структурні компоненти системи підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки до професійної діяльності / А. К. Остапенко. - С. 115-121
  Остапенко Н. М.  Психолого-педагогічні особливості інтегрування фахових знань у компетентність у контексті модернізації вищої школи / Н. М. Остапенко. - С. 122-131
  Підборський Ю. Г.  Формування підготовки майбутніх учителів засобами сучасних технологій в умовах університетських комплексів / Ю. Г. Підборський. - С. 132-138
  Покалюк В. М.  Адаптація курсантів ВНЗ МНС України до умов професійної діяльності начальника караулу пожежно-рятувального підрозділу / В. М. Покалюк. - С. 138-145
  Серман Т. В.  Підготовка майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту до виховної роботи зі школярами у контексті гуманізації освітнього процесу / Т. В. Серман. - С. 145-154
  Слюсаренко О. М.  Профілізація та універсалізація топ-закладів вищої освіти у віковому, територіальному і галузевому вимірах / О. М. Слюсаренко. - С. 154-167
  Спіцин Є. С.  Проблеми вдосконалення психолого-педагогічної фахової підготовки майбутніх викладачів ВНЗ / Є. С. Спіцин. - С. 167-175
  Тадеєва М. І.  Розвиток професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов у країнах-членах Ради Європи / М. І. Тадеєва, П. О. Тадеєв. - С. 175-187
  Тимошенко О. В.  Математичне моделювання як метод підвищення якості підготовки майбутніх біологів-дослідників / О. В. Тимошенко. - С. 187-195
  Третяк О. С.  Типи (моделі) професійної підготовки пеінтенціарного персоналу в європейських країнах / О. С. Третяк. - С. 196-206
  Фролова М. Е.  Педагогічне забезпечення процесу формування дослідницьких компетентностей студентів в системі вищої економічної освіти / М. Е. Фролова. - С. 206-216
  Цимбал О. Ю.  Стан реалізації проблеми формування суб'єктної позиції студента в практиці роботи ВНЗ України / О. Ю. Цимбал. - С. 216-224
  Чорнойван Г. П.  З історії підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Російській імперії та Радянському Союзі / Г. П. Чорнойван. - С. 224-233
  Яковлєва О. В.  Феномен багатомовності та його засадничі підвалини / О. В. Яковлєва. - С. 234-246
  Боркач Є. І.  Академічна мобільність угорських студентів в умовах Болонського процесу / Є. І. Боркач. - С. 248-256
  Зіновата О. М.  Структурно-змістовні особливості магістерських програм у Сполучених Штатах Америки (на прикладі програми підготовки магістрів зі спеціалізацією у викладанні англійської мови) / О. М. Зіновата. - С. 256-262
  Зязюн Л. І.  Вплив соціальних теорій виховання на формування громадянськості в освітній системі Франції / Л. І. Зязюн. - С. 263-272
  Кучай О. В.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів у Польщі: сучасна модель / О. В. Кучай. - С. 272-279
  Кучай Т. П.  Культурні основи японського сімейного виховання / Т. П. Кучай. - С. 279-286
  Майборода В. К.  Порівняльний аналіз підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у США та Україні / В. К. Майборода, О. В. Жабенко. - С. 286-297
  Махиня Н. В.  Освіта дорослих у контексті професійної підготовки фахівця: загальноєвропейські тенденції / Н. В. Махиня. - С. 297-302
  Мельник Н. І.  Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США / Н. І. Мельник. - С. 302-310
  Невмержицький О. А.  Сучасні вимоги до освіти й антропологічні традиції у педагогіці / О. А. Невмержицький. - С. 310-320
  Нітенко О. В.  Особливості підготовки магістрів із права в Німеччині / О. В. Нітенко. - С. 320-327
  Онищенко Н. П.  Методичне забезпечення професійної підготовки студентів в умовах університетських регіональних комплексів: зарубіжний досвід / Н. П. Онищенко. - С. 327-336
  Савченко О. П.  Професійна підготовка сучасного вчителя: європейський вимір / О. П. Савченко. - С. 337-346
  Адамович І. В.  Особливості підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти / І. В. Адамович. - С. 348-358
  Бахмат Н. В.  Підготовка майбутнього вчителя до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Бахмат. - С. 358-367
  Бубнова М. Ю.  Психолого-педагогічні аспекти створення інформаційно-освітнього середовища ВНЗ / М. Ю. Бубнова. - С. 367-372
  Вечірко М. С.  Професійне самовизначення майбутніх вчителів філологічних дисциплін в умовах використання сучасних інформаційних і комунікаційних комп'ютерних технологій / М. С. Вечірко. - С. 372-383
  Гейко Ю. В.  Модель технології формування готовності майбутніх викладачів іноземних мов до здійснення дистанційного навчання / Ю. В. Гейко. - С. 383-393
  Гриценко В. Г.  Організаційно-методичні засади використання хмарних сховищ даних для роботи з навчально-методичними комплексами дисциплін / В. Г. Гриценко. - С. 393-402
  Гриценко О. М.  Використання програмних засобів автоматизації виконання тестування навчальних досягнень / О. М. Гриценко. - С. 402-409
  Данилюк С. С.  Особливості використання Інтернет-технології "відеоконференція" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів / С. С. Данилюк. - С. 409-419
  Довбня С. О.  Шляхи впровадження вітчизняного досвіду програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку / С. О. Довбня. - С. 419-427
  Жук М. І.  Використання інформаційних технологій у навчальному процесі / М. І. Жук. - С. 427-437
  Каліцева О. В.  Використання засобів медіаосвіти в процесі фахової підготовки майбутніх юристів / О. В. Каліцева. - С. 437-443
  Карташова Л. А.  Готовнісно-орієнтований підхід в системі навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей / Л. А. Карташова. - С. 444-454
  Коваленко О. В.  Педагогічні умови формування у майбутніх вихователів готовності до використання інформаційних техологій в роботі дошкільного навчального закладу / О. В. Коваленко. - С. 454-465
  Козлакова Г. О.  Методика використання мультимедійних презентацій при вивченні математичних і професійно-орієнтованих дисциплін / Г. О. Козлакова. - С. 465-474
  Костенко А. А.  Можливості застосування мультимедійних технологій в освітньому процесі / А. А. Костенко. - С. 475-481
  Лапінський В. В.  Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до інтерактивного навчання з використанням сучасних апаратно-програмних засобів / В. В. Лапінський. - С. 481-492
  Ляшенко В. П.  Информатика как источник формирования современного мировоззрения / В. П. Ляшенко, Т. А. Григорова. - С. 492-497
  Ляшенко В. П.  Дидактична модель процесу математичної підготовки фахівців інженерного спрямування з включенням інформаційно-комп'ютерних технологій / В. П. Ляшенко, О. С. Грицюк. - С. 498-505
  Мартинюк Г. Ф.  Вивчення української мови за професійним спрямуванням при дистанційній формі навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Г. Ф. Мартинюк. - С. 506-511
  Мельник І. Ю.  Комунікаційне середовище в формуванні освітнього простору. Київський національний університет культури і мистецтв / І. Ю. Мельник. - С. 511-519
  Муковіз О. П.  Інноваційні підходи до здійснення дистанційного навчання у ВНЗ / О. П. Муковіз. - С. 519-527
  Рибніков О. М.  Віртуальні форми професійної діяльності майбутнього учителя музики з використанням цифрового електронного музичного інструментарію / О. М. Рибніков. - С. 527-537
  Степко О. М.  Використання нових інформаційних технологій ООН для просвітницької діяльності у сфері вищої освіти / О. М. Степко. - С. 543-555
  Труханенко Г. М.  Інформаційний простір ліцею як умова творчого зростання вчителя / Г. М. Труханенко. - С. 555-562
  Фадєєва Т. О.  Інформаційно-комунікативні технології у професійно-методичній підготовці вчителя початкових класів / Т. О. Фадєєва. - С. 562-570
  Флегантов Л. О.  Самостійна робота студентів у web-зорієнтованій методичній системі навчання математичних дисциплін / Л. О. Флегантов. - С. 570-579
  Чайковська О. А.  До проблеми становлення цифрової культури у площині суперечностей культурного й технологічного детермінізму / О. А. Чайковська. - С. 580-585
  Чичук В. М.  Підготовка вчителів початкових класів до використання мультимедійних технологій: сучасні концепції / В. М. Чичук. - С. 585-595
  Лапінський В. В.  Психолого-педагогічна і дидактична проблематика активного навчання у сучасному навчальному середовищі / В. В. Лапінський, І. Ю. Регейло. - С. 595-605

Анотація:   У тематичному випуску часопису вміщені наукові статті фахівців з питань методології, теорії і технології педагогіки вищої школи. Співвідношення філософії освіти та педагогіки вищої школи, напрямки уточнення предмету, обгрунтування змісту, умов здійснення компетентнісного підходу, виокремлення інноваційних чинників її розвитку; конструювання моделей "ідеального випускника" та "ідеального викладача" вищих навчальних закладів; результати досліджень по реалізації технологічного підходу у вищій освіті та надання їй особистісно зорієнтованої спрямованості, концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностування (оцінювання) освітніх результатів у ВНЗ - ось далеко не повний спектр проблем та питань, до висвітлення та спроби розвязання яких звертаються автори випуску. Особлива увага приділяється обгрунтуванню філософії освіти як духовній парадигмі модернізації ВНЗ, методологічній основі педагогіки вищої школи.

 
48 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" [Текст] : зб. матеріалів XVIII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 21 квітня 2016 р. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 244 с.

Зміст:
  Гах І. В.  Використання малакологічної колекції в освітніх цілях / І. В. Гах [и др.]. - С. 4-5
  Дубенко М. П.  Стан вивченості видового складу збудників гельмінтозів у риб Кременчуцького водосховища / М. П. Дубенко [и др.]. - С. 6-7
  Калашник М. С.  Видовий склад та особливості екології попелиць (Aphidoidea) квітково-декоративних культур закритого грунту / М. С. Калашник [и др.]. - С. 8-10
  Кіт Н. С.  Лікарські рослини у флорі околиць с. Сушки Канівського району / Н. С. Кіт [и др.]. - С. 11-12
  Колодій Б. В.  Гніздова біологія грака, сороки, ворони сірої в м. Черкаси / Б. В. Колодій [и др.]. - С. 13-14
  Пуха І. М.  Значення очисних споруд міста Черкаси для зимуючих птахів / І. М. Пуха [и др.]. - С. 15-17
  Ларіонов М. С.  Вплив стимуляторів росту рослинного походження на проростання насіння томатів (Solanum lycopersicum) / М. С. Ларіонов [и др.]. - С. 18-20
  Невмивака Ю. А.  Флористичний склад та біоморфологічний аналіз дикорослих лікарських рослин околиць с. Васильків Шполянського району / Ю. А. Невмивака [и др.]. - С. 21-22
  Потурнак Є. Р.  Трофічні зв'язки мартина жовтоногого в районі Кременчуцького водосховища / Є. Р. Потурнак [и др.]. - С. 23-24
  Рябошлик О. М.  Дикорослі фітонцидоносні рослини у флорі Черкаського району / О. М. Рябошлик [и др.]. - С. 25-26
  Соловйова І. Ю.  Екологія та чисельність ластівки міської в місті Черкаси / І. Ю. Соловйова [и др.]. - С. 27-28
  Тараненко Н. С.  Ефемери та ефемероїди лісів Чигиринського району Черкаської області / Н. С. Тараненко [и др.]. - С. 29-30
  Труш Т. В.  Ценотично-таксономічний аналіз рудеральної флори Лівобережної частини Черкаської області / Т. В. Труш [и др.]. - С. 31-33
  Царь К. П.  Синантропна флора Смілянського району Черкаської області / К. П. Царь [и др.]. - С. 34-35
  Воєводкін І. І.  Розподіл серотипу вірусу папіломи людини у мешканців міста Черкаси / І. І. Воєводкін [и др.]. - С. 37-38
  Воропай І. І.  Аналіз показників кави натуральної розчинної / І. І. Воропай [и др.]. - С. 39-41
  Гаркуша І. С.  Ензимодіагностика B1-авітамінозних станів / І. С. Гаркуша [и др.]. - С. 42-44
  Гасюк Д. М.  Вплив пробіотика Лінекс та ентеросорбента Атоксіл на показники лейкоцитарної формули / Д. М. Гасюк [и др.]. - С. 45-47
  Гриб С. О.  Особливості компонентного складу полівітамінних комплексів різних виробників / С. О. Гриб [и др.]. - С. 48-50
  Засенко І. Ю.  Вплив вітамінних препаратів на імунну систему / І. Ю. Засенко [и др.]. - С. 51-53
  Зборовська К. П.  Вплив імуномодуляторів бактеріального походження на показники лейкоцитарної формули / К. П. Зборовська [и др.]. - С. 54-56
  Лисяна А. А.  Структура захворюваності дітей шкільного віку Звенигородського району / А. А. Лисяна [и др.]. - С. 57-58
  Порожня А. О.  Вплив додаткової вітамінізації на окремі показники регуляторного, психо-емоційного профілю та рейтингу здоров'я студентів / А. О. Порожня [и др.]. - С. 59-61
  Пухир Т. В.  Форми контролю забезпеченості організму вітаміном С / Т. В. Пухир [и др.]. - С. 62-63
  Сосновська С. В.  Аналіз ймовірних причин та структури захворюваності дітей шкільного віку Черкаського району / С. В. Сосновська [и др.]. - С. 64-66
  Хижняк Т. В.  Реплікативний цикл вірусу імунодефіциту людини та можливі методи його блокування / Т. В. Хижняк [и др.]. - С. 67-69
  Чупилка О. О.  Проблеми використання підсолоджувача аспартаму / О. О. Чупилка [и др.]. - С. 70-72
  Баранник Т. П.  Аналіз захворюваності населення Черкаської області на залізодефіцитні анемії / Т. П. Баранник [и др.]. - С. 74-76
  Биховська А. О.  Необхідність оптимізації мережі природно-заповідних об'єктів на території Черкаської області / А. О. Биховська [и др.]. - С. 77-78
  Веретільник І. В.  Продуктивність насінницьких агроценозів проса посівного (panicum milaceum L.) за різних попередників в умовах Правобережного лісостепу / І. В. Веретільник [и др.]. - С. 79-81
  Задоя О. О.  Оптимізація способів сівби та норм висіву в насінницьких агроценозах проса посівного (panicum milaceum L.) Правобережного лісостепу / О. О. Задоя [и др.]. - С. 82-84
  Конограй В. А.  Екологічний менеджмент територій водосховищ лісостепової зони України / В. А. Конограй. - С. 85-87
  Лобай М. О.  Перспективи розвитку екологічного туризму у Черкаській області / М. О. Лобай [и др.]. - С. 88-89
  Мірошник А. О.  Агробіологічне та екологічне обгрунтування впливу строків збирання на втрати врожаю та якість насіння проса посівного (panicum milaceum L.) в умовах Правобережного лісостепу / А. О. Мірошник [и др.]. - С. 90-92
  Молчанова А. П.  Біотестування питної води м. Черкас для оцінки її безпечності / А. П. Молчанова [и др.]. - С. 93-95
  Невідомська А. М.  Проблема інвазій чужорідних видів рослин / А. М. Невідомська [и др.]. - С. 96-98
  Солодовник Н. Ю.  Алелопатична активність деяких інвазійних рослин / Н. Ю. Солодовник [и др.]. - С. 99-101
  Сударик О. П.  Пасквальна та фенісиціальна дигресії на заплавних луках Чорнобаївського району Черкаської області / О. П. Сударик [и др.]. - С. 102-104
  Шкурдода С. В.  Екстракційне визначення тетрагідроканабінолу у низьконаркотичних сортах рослинних конопель / С. В. Шкурдода [и др.]. - С. 106-108
  Перетятько В. О.  Дослідження ароматичності тетрааза- і тетраоксаанельованих тетранафтиленів / В. О. Перетятько [и др.]. - С. 109-111
  Стромило Є. В.  Квантово-хімічне дослідження новосинтезованого флуорофора на основі карбазолвмісних замісників / Є. В. Стромило [и др.]. - С. 112-114
  Коломієць С. П.  Особливості електродної поведінки твердих фаз у методі циклічної обернено-похідної хронопотенціометрії / С. П. Коломієць [и др.]. - С. 115-116
  Стогній М. М.  Вплив йонів калію на перенапругу виділення водню / М. М. Стогній [и др.]. - С. 117-118
  Польова А. О.  Оцінка якісного та кількісного складу питної води м. Тальне / А. О. Польова [и др.]. - С. 119-120
  Нечитайло Я. А.  Синтез 1-(n-етилкарбоксифеніл)-3, 3-диметилтриаз-1-ену і його взаємодія з бута-1, 3-дієном в присутності сульфур(IV) оксиду та різних нуклеофілів / Я. А. Нечитайло [и др.]. - С. 121-122
  Харсун І. В.  Вплив структури поверхні нікелевого електроду на електрохімічний процес відновлення монохлорацетатної кислоти / І. В. Харсун [и др.]. - С. 123-124
  Курочка А. В.  Вплив гетероатома на будову та ІЧ-спектри тетраокса[8]нафтилену та тетрааза[8]нафтилену / А. В. Курочка [и др.]. - С. 125-127
  Маламуж Т. В.  Синтез ітрій ортованадату / Т. В. Маламуж [и др.]. - С. 128
  Шкурдода С. В.  Валідація покращення методики кількісного визначення канабіноїдів у рослинах типу канабіс / С. В. Шкурдода [и др.]. - С. 129-131
  Польова А. О.  Вплив антропогенних чинників на стан нітратного забруднення питної води м. Тальне / А. О. Польова [и др.]. - С. 132-133
  Денисенко О. О.  Програмний засіб відновлення розмитих зображень / О. О. Денисенко [и др.]. - С. 135
  Коваль І. М.  Аналіз передумов застосування мобільних додатків у сфері освіти / І. М. Коваль [и др.]. - С. 136-138
  Колесніков Р. Є.  Розробка системи управління електронним мобільним додатком / Р. Є. Колесніков [и др.]. - С. 139-140
  Манжара В. В.  Розробка SKADA системи на операційній системі ANDROID / В. В. Манжара [и др.]. - С. 141-143
  Мозговий В. М.  Розробка інформаційного світлодіодного табло з дистанційним керуванням / В. М. Мозговий [и др.]. - С. 144-146
  Проценко А. П.  Розробка програмного забезпечення для керування станком з ЧПУ / А. П. Проценко [и др.]. - С. 149-151
  Салогор В. В.  Розробка структурної схеми автоматизованої системи крапельного зрошення плодоовочевих культур / В. В. Салогор [и др.]. - С. 152-154
  Усенко О. М.  Розробка інформаційної системи керування роботою інтерактивної зоряної карти / О. М. Усенко [и др.]. - С. 155-157
  Черевко Д. А.  Вимірювання головних числових характеристик стану хворого / Д. А. Черевко [и др.]. - С. 158-159
  Шолудько Р. М.  Розробка інтерфейсу програмування WEB додатків / Р. М. Шолудько [и др.]. - С. 160-161
  Щербина М. О.  Розробка HTML/CSS редактора з вбудованим браузером автоматичної синхронізації / М. О. Щербина [и др.]. - С. 162-163
  Бахтін О. С.  Тривимірне узагальнення сніжинки Коха / О. С. Бахтін [и др.]. - С. 165-166
  Безпальчук О. М.  Рекурентний аналіз динамічних систем / О. М. Безпальчук [и др.]. - С. 167-169
  Діденко А. О.  Дослідження інверсного образу еліпса / А. О. Діденко [и др.]. - С. 170-171
  Лисенко К. В.  Перерізи килима Серпінського та губки Менгера / К. В. Лисенко [и др.]. - С. 172-174
  Лисенко М. В.  Фрактальні розфарбування / М. В. Лисенко [и др.]. - С. 175-176
  Лисенко С. В.  Трикутник Паскаля за модулями 2n та 3n / С. В. Лисенко [и др.]. - С. 177-178
  Луговська Н. О.  Графи комутативності груп унітрикутних матриць над кільцями лишків / Н. О. Луговська [и др.]. - С. 179-180
  Оборкін М. О.  Дослідження структури оптимального страхового портфелю / М. О. Оборкін [и др.]. - С. 181
  Ясінська К. І.  Приклади геометричних місць точок, які пов'язані з гіперболою / К. І. Ясінська [и др.]. - С. 182
  Горшкова М. Л.  Компетентнісні задачі у навчанні геометрії в основній школі / М. Л. Горшкова [и др.]. - С. 184-185
  Громова К. М.  Паралелограми у задачах / К. М. Громова [и др.]. - С. 186-188
  Захарченко Н. В.  Особливості підготовки учнів до олімпіади з математики / Н. В. Захарченко [и др.]. - С. 189
  Капуловська С. В.  Задачі зважування / С. В. Капуловська [и др.]. - С. 190-191
  Катіба Л. М.  Факультативні заняття з математики / Л. М. Катіба [и др.]. - С. 192-193
  Тарасенкова Н. А.  Задачі на трикутники / Н. А. Тарасенкова [и др.]. - С. 194-195
  Кравець А. В.  Методичні особливості теми "Трапеція" в шкільному курсі геометрії / А. В. Кравець [и др.]. - С. 196-198
  Крючка Т. В.  Задачі-лабіринти / Т. В. Крючка [и др.]. - С. 199-200
  Любіченко Я. О.  Застосування підстановки у діях з виразами / Я. О. Любіченко [и др.]. - С. 201-202
  Олексієнко А. А.  Аналіз навчального змісту теми "Функції" за підручниками з алгебри для 7 класу Білорусі, Росії та України / А. А. Олексієнко [и др.]. - С. 203-205
  Подупейко А. А.  Особливості педагогічного проектування уроку математики / А. А. Подупейко [и др.]. - С. 206-207
  Скляренко О. Ю.  Підходи до оцінювання сформованості основних груп компетентностей учнів / О. Ю. Скляренко [и др.]. - С. 208-209
  Чхало Ю. М.  Проектна технологія на уроках математики / Ю. М. Чхало [и др.]. - С. 210-211
  Шинкаренко О. В.  Розв'язування задач різними способами / О. В. Шинкаренко [и др.]. - С. 212-213
  Агаммедова Е. Ю.  Дослідження вмісту ессенціальних елементів у волоссі людини рентгено-флюоресцентрим методом / Е. Ю. Агаммедова [и др.]. - С. 215
  Галат І. Г.  Реакційна дифузія на границі системи Cu-Sn ри різних температурах відпалу / І. Г. Галат [и др.]. - С. 216
  Дерев'янко С. І.  Розрахунок впливу сегрегаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду в системі Pb-Sn / С. І. Дерев'янко [и др.]. - С. 217-218
  Дідук В. А.  Конструкція потенціостата-гальваностата для проведення електрохімічних досліджень по нанесенню металічних покриттів / В. А. Дідук [и др.]. - С. 219
  Миндрул Б. І.  Застосування рівняння Лапласа у задачах фізики наноматеріалів / Б. І. Миндрул [и др.]. - С. 220
  Морозович В. В.  Використання Монте-Карло метода для розрахунку ефективного коефіцієнта дифузії в наноструктурних двофазних середовищах / В. В. Морозович [и др.]. - С. 221
  Тютенко В. М.  Дослідження кутів змочування на мідних оксидних поверхнях різної однорідності / В. М. Тютенко [и др.]. - С. 222
  Грицаєнко Ю. А.  Розробка тестових завдань до лабораторних робіт з "Електрики і магнетизму" для студентів вищих навчальних закладів / Ю. А. Грицаєнко [и др.]. - С. 224-227
  Кутенко О. І.  Методика вивчення будови атомного ядра в курсі фізики загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Кутенко [и др.]. - С. 228-229
  Нечко Ю. В.  Експрес-контроль з механіки для студентів фізичних спеціальностей / Ю. В. Нечко [и др.]. - С. 230-232
  Таргонська І. П.  Методика і техніка проведення лекційного демонстраційного експерименту з оптики / І. П. Таргонська [и др.]. - С. 233-234
  Черненко І. Л.  Використання системи Moodle при вивченні фізичних дисциплін / І. Л. Черненко [и др.]. - С. 235-236
  Черненко М. Л.  Використання Google-Forms для організація онлайн тестувань з фізики / М. Л. Черненко [и др.]. - С. 237

Рубрики: Природничі науки

Анотація:   У збірнику представлено наукові праці молодих учених за напрямами : природничо-математичні та комп'ютерні науки, методика викладання математики та фізики.

 
49 74.20
А69

        Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік [Текст] : збірник / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 321 с.

Зміст:
  Мадзігон В. М.  Педагогічне проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього / В. М. Мадзігон. - С. 3-5
  Кизенко В. І.  Особливі освітні функції курсів за вибором у старшій школі / В. І. Кизенко. - С. 5-6
  Барановська О. В.  Експериментальне дослідження ефективності форм організації навчально-виховного процесу в профільній школі / О. В. Барановська. - С. 6-8
  Бондар С. П.  Становлення і розвиток поняття "метод навчання": історико-методологічний аналіз / С. П. Бондар. - С. 8-9
  Корсакова О. К.  Поглиблення змісту профільних загальноосвітніх предметів як дидактичний принцип / О. К. Корсакова. - С. 10-11
  Липова Л. А.  Особливості формування і реалізації спецкурсів у профільній школі / Л. А. Липова. - С. 11-12
  Осадчук Р. І.  Самостійна робота учнів у процесі узагальнення знань / Р. І. Осадчук. - С. 13-14
  Олійник Н. Ю.  Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів / Н. Ю. Олійник. - С. 14-15
  Рум'янцева Д. І.  Моделювання проектно-цільового управління навчальним закладом / Д. І. Рум'янцева. - С. 16
  Цимбалару А. Д.  Компетентно-структурний аналіз поняття "освітній простір школи" / А. Д. Цимбалару. - С. 17-18
  Волченкова Г. М.  Моделювання школи-лабораторії як відкритої соціально-педагогічної системи / Г. М. Волченкова. - С. 18-19
  Красота О. І.  Інноваційна культура вчителя / О. І. Красота. - С. 20-21
  Онопрієнко О. В.  Структурно-функціональна модель проектної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко. - С. 21-22
  Калініна Л. М.  Результати запровадження системи інформаційного забезпечення управління закладом освіти / Л. М. Калініна. - С. 22-24
  Болгаріна В. С.  Культурне середовище сучасної школи: основні напрями проектування / В. С. Болгаріна. - С. 24-25
  Островерхова Н. М.  Способи здійснення експерименту з аналізу якості уроку / Н. М. Островерхова. - С. 25-27
  Тимошко Г. М.  Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Г. М. Тимошко. - С. 27-31
  Давидова Т. М.  Здоров'яформуюча педагогіка - освіта майбутнього / Т. М. Давидова. - С. 31-32
  Климчук І. О.  Підвищення рівня економічної культури - один з компонентів підвищення якості освіти на рівні ЗНЗ / І. О. Климчук. - С. 33-34
  Тур О. М.  Формування здорового способу життя старшокласників через особистісне навчання / О. М. Тур. - С. 34-36
  Уруський В. І.  Управління методичною роботою у регіоні з використанням мережевих технологій / В. І. Уруський. - С. 36-37
  Волинський В. П.  Педагогічні можливості електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 38
  Долина В. Д.  Технологія створення електронного підручника "Трудове навчання: 7 клас" / В. Д. Долина. - С. 39-40
  Чорноус О. В.  Технологія створювання електронних підручників / О. В. Чорноус. - С. 40-41
  Красовський О. С.  Ефективність використовування електронних підручників у процесі самонавчання / О. С. Красовський. - С. 41-42
  Дічек Н. П.  Заклад Сікорських - приклад новаторських пошуків у корекційному вихованні / Н. П. Дічек. - С. 42-43
  Антонець М. Я.  Структура авторської школи Миколи Петровича Гузика / М. Я. Антонець. - С. 44-45
  Антонець Н. Б.  Гімназія О. Дучинської як перший приватний жіночий середній навчальний заклад у м. Києві / Н. Б. Антонець. - С. 45-46
  Березівська Л. Д.  Періодизація реформування шкільної освіти в Україні (1899-1991) / Л. Д. Березівська. - С. 47-48
  Бондар Л. С.  Діяльність Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчеської / Л. С. Бондар. - С. 48-50
  Куліш Т. І.  Київська дослідна трудова школа № 4 у Пущі-Водиці в контексті розвитку освіти в Україні в 20-х роках XX століття / Т. І. Куліш. - С. 50-51
  Філімонова Т. В.  Новаторська школа Івана Гуровича Ткаченка / Т. В. Філімонова. - С. 52-53
  Дутко О. М.  Ідеї М. І. Костомарова про народну просвіту / О. М. Дутко. - С. 53-54
  Пєтухова І. О.  Розвиток ідей про метод тестування початку XX століття / І. О. Пєтухова. - С. 55-56
  Шевченко С. М.  Навчально-виховна робота в дослідному дитячому будинку Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко. - С. 56-57
  Мушка О. В.  Перше комерційне училище в м. Києві у другій половині XIX століття / О. В. Мушка. - С. 58-57
  Лов'янова І. В.  Дидактичні умови формування в учнів інтелектуальних умінь / І. В. Лов'янова. - С. 59-60
  Пироженко Л. В.  Чинники реформування змісту загальної середньої освіти в Україні у середині 50-х на початку 60-х років XX століття / Л. В. Пироженко. - С. 61-62
  Смолінчук Л. С.  Дослідження колективної поведінки дітей раннього віку у спадщині О. Залужного / Л. С. Смолінчук. - С. 62-64
  Ситник О. В.  Творення шкільних підручників у 20-х роках XX століття / О. В. Ситник. - С. 64-66
  Лавринченко Н. М.  Сучасні концепції шкільної громадянської освіти у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки / Н. М. Лавринченко. - С. 66-68
  Єгоров Г. С.  Стратегія реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу / Г. С. Єгоров. - С. 68-69
  Локшина О. І.  Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. І. Локшина. - С. 69-70
  Мельниченко Б. Ф.  Шляхи реформування сучасної шкільної освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках / Б. Ф. Мельниченко. - С. 71-72
  Першукова О. О.  Основні тенденції реформування освітньої галузі "Іноземні мови" в країнах Європейського Союзу після друної світової війни / О. О. Першукова. - С. 72-73
  Борисенко І. В.  Етапи розвитку початкової освіти у Великій Британії / І. В. Борисенко. - С. 73-75
  Бутова В. О.  Реалізація принципу рівності у шкільній освіті Фінляндії / В. О. Бутова. - С. 75-76
  Волинець Л. Л.  Розвиток інформаційного супроводу загальної мистецької освіти у Франції / Л. Л. Волинець. - С. 76-78
  Глушко О. З.  Педагоги діаспори про проблеми національного виховання в українському шкільництві США та Канади / О. З. Глушко. - С. 79-80
  Нікольська Н. М.  Соціалізація школярів засобами білінгвальної освіти в країнах Європейського Союзу / Н. М. Нікольська. - С. 79-81
  Жук Ю. О.  Відкриті системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів / Ю. О. Жук. - С. 81-82
  Лукіна Т. О.  Формування системи показників якості загальної середньої освіти України / Т. О. Лукіна. - С. 83-85
  Мурніна Г. С.  Сутність читацьких умінь п'ятнадцятирічних учнів / Г. С. Мурніна. - С. 85-86
  Щекатунова Г. Д.  Оцінювання/самооцінювання діяльності ЗНЗ як ефективний метод поліпшення якості шкільної освіти / Г. Д. Щекатунова. - С. 87-88
  Ситник Д. В.  Анкетування - ефективний засіб оцінювання якості освіти / Д. В. Ситник. - С. 89-91
  Хорошковська Т. П.  Проблема читання як складова сучасного навчального процесу / Т. П. Хорошковська. - С. 91-92
  Чудакова В. П.  Оцінювання стану сформованості у педагогів готовності до інноваційної діяльності / В. П. Чудакова. - С. 93-94
  Мелешко В. В.  Впровадження моделі навчально-виховного середовища у практику сільської школи / В. В. Мелешко. - С. 95-96
  Васьківська Г. О.  Інтенсивні технології навчання у процесі формування знань про людину і суспільство в учнів старшої школи / Г. О. Васьківська. - С. 97-98
  Лопухівська А. В.  Педагогічні умови формування соціально-комунікативної активності учнів сільської школи / А. В. Лопухівська. - С. 98-99
  Башинська Т. П.  Особливості формування розвивального середовища початкової школи сільської місцевості / Т. П. Башинська. - С. 100-101
  Мельник Ю. С.  Особливості вивчення математики у профільній школі сільської місцевості / Ю. С. Мельник. - С. 101-102
  Шелехова Г. Т.  Пріоритетні напрями розвитку мовленнєвої діяльності учнів основної школи / Г. Т. Шелехова. - С. 102-104
  Бондаренко Н. В.  Найважливіші аспекти словникової роботи на уроках української мови в 5-7 класах / Н. В. Бондаренко. - С. 104-105
  Варзацька Л. О.  Проектна діяльність у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. О. Варзацька. - С. 108-106
  Фасоля А. М.  Робота з підручником в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля. - С. 106-107
  Бійчук Г. Л.  Використовування електронного навчально-методичного посібника у процесі вивчення української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук. - С. 108-109
  Паламар С. П.  Організація навчальної діяльності у процесі роботи над художньою деталлю в літературному творі / С. П. Паламар. - С. 109-110
  Шевченко З. О.  Евристичний підхід до вивчення літератури в умовах допрофільної підготовки / З. О. Шевченко. - С. 110-111
  Братко В. О.  Інтегративний підхід до вивчення зарубіжної літератури в основній школі / В. О. Братко. - С. 111-112
  Гаврилюк О. В.  Формування в учнів 5-7 класів умінь ставити запитання до тексту / О. В. Гаврилюк. - С. 113-114
  Копосов П. Г.  Взаємодія мовних знань і мовленнєвих умінь у навчально-ігровій діяльності учнів другого класу / П. Г. Копосов. - С. 114-115
  Кондратюк С. Г.  Використання сучасних методів і прийомів під час сприймання художніх творів учнями 5-6 класів / С. Г. Кондратюк. - С. 116-117
  Кратасюк Л. М.  Види інтерактивної діяльності в процесі формування задуму висловлювання / Л. М. Кратасюк. - С. 117-118
  Міхно О. П.  Дослідницька діяльність учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі вивчення української літератури / О. П. Міхно. - С. 119-120
  Логвиненко Н. М.  Способи реалізації провідного принципу природовідповідності у підручнику з української літератури (7 клас) / Н. М. Логвиненко. - С. 120-120
  Новосьолова В. І.  Реалізація системи роботи над збагачуванням мовлення учнів виражальними засобами в основній школі / В. І. Новосьолова. - С. 122-123
  Одинець І. В.  Формування в учнів системи прийомів пізнавальної діяльності (за новим підручником з української літератури для 6 класу) / І. В. Одинець. - С. 123-124
  Плетньова Л. В.  Види тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології / Л. В. Плетньова. - С. 124-125
  Сергієнко А. А.  Забезпечення діяльнісної основи уроків української літератури шляхом впроваджування групових технологій / А. А. Сергієнко. - С. 126-127
  Тименко В. М.  Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості в процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С. 127-128
  Шуневич О. М.  Формування уміння конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови / О. М. Шуневич. - С. 128-129
  Янчук О. С.  Способи добору об'єктів спостереження у процесі конструювання уроків мислення серед природи / О. С. Янчук. - С. 129-130
  Ярмолюк А. В.  Типологія вправ на вдосконалення мовлення учнів / А. В. Ярмолюк. - С. 131-132
  Яценко Т. О.  Особливості реалізації компетентнісного підходу на уроках української літератури в основній школі / Т. О. Яценко. - С. 132-133
  Хорошковська О. Н.  Особливості навчання української грамоти учнів шкіл з польською мовою навчання / О. Н. Хорошковська. - С. 134-135
  Присяжнюк Н. І.  Форми і види роботи з розвитку усного мовлення учнів других класів на уроках українського читання в школах з російською мовою навчання / Н. І. Присяжнюк. - С. 136-138
  Повхан К. З.  Особливості методики навчання усного українського мовлення учнів-угорців першого класу / К. З. Повхан. - С. 138-139
  Яновицька Н. І.  Види граматичних вправ з української мови в школах з польською мовою викладання / Н. І. Яновицька. - С. 140-141
  Гудзик І. П.  Єдність предметних і надпредметних цілей у навчанні мови / І. П. Гудзик. - С. 141-142
  Курач Л. І.  Особливості перевірки навчальних досягнень учнів з російського діалогічного мовлення / Л. І. Курач. - С. 142-144
  Сімакова Л. А.  Взаємозв'язок емоційної та інтелектуальної сфер діяльності учнів у роботі з літератури в основній школі / Л. А. Сімакова. - С. 144-145
  Снєгірьова В. В.  Система роботи з розвитку культурологічного компонента комунікативної компетенції у вивченні літератури / В. В. Снєгірьова. - С. 145-147
  Бакуліна Н. В.  Використання наочності у навчанні першокласників мови іврит / Н. В. Бакуліна. - С. 147-148
  Корсаков В. О.  Методи розвитку емоційно-ціннісного компонента комунікативної компетенції у навчанні російського письменного мовлення / В. О. Корсаков. - С. 148-150
  Пометун О. І.  Підручник з історії у профільній школі: особливості змісту і побудови / О. І. Пометун. - С. 150-152
  Власов В. С.  Тематичний контроль навчальних досягнень учнів з історії у контексті компетентнісно-орієнтованого навчання / В. С. Власов. - С. 152-154
  Малієнко Ю. Б.  Історичні факти та типологія їх у змісті шкільного курсу історії середніх віків / Ю. Б. Малієнко. - С. 154-155
  Мороз П. В.  Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 155-157
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 157-159
  Смагін І. І.  Практика підручникотворення зі шкільних суспільствознавчих предметів: кінець XVIII - початок XX століття / І. І. Смагін. - С. 160-161
  Чубукіна Т. О.  Реалізація діяльнісного підходу в методиці викладання всесвітньої історії в 6-7 класах / Т. О. Чубукіна. - С. 162-163
  Бондарук І. П.  Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках історії / І. П. Бондарук. - С. 163-165
  Журба О. В.  Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики / О. В. Журба. - С. 166-167
  Ковбасюк Т. Л.  Особливості використовування письмових джерел у навчанні історії в основній школі / Т. Л. Ковбасюк. - С. 167-169
  Михайличенко С. С.  Освітні та виховні аспекти музейної комунікації зі старшокласниками / С. С. Михайличенко. - С. 169-171
  Моцак С. І.  Позаурочна робота: її роль і місце в шкільній освіті / С. І. Моцак. - С. 171-172
  Нетьосов С. І.  Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства засобами ІКТ / С. І. Нетьосов. - С. 172-174
  Ремех Т. О.  Реалізація цілей і завдань правової освіти учнів основноі школи через впроваджування практичного курсу правознавства / Т. О. Ремех. - С. 174-176
  Шрамченко О. В.  Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст шкільного курсу вітчизняної історії у 50-80 роках XX століття / О. В. Шрамченко. - С. 176-178
  Головко М. В.  Зміст і структура підручника "Фізика-10" для профільної школи (рівень стандарту) / М. В. Головко. - С. 178-179
  Бугайов О. І.  Удосконалення змісту навчання під час вивчення гравітації та закону всесвітнього тяжіння у курсі фізики 10 класу 12-річної школи (рівень стандарту, гуманітарний профіль) / О. І. Бугайов. - С. 179-180
  Сергієнко В. П.  Форми і методи диференціації навчання фізики в старшій школі / В. П. Сергієнко. - С. 181-182
  Глобін О. І.  Математика і природничі предмети як цілісний компонент загальноосвітнього навчального середовища / О. І. Глобін. - С. 183-184
  Закота Л. А.  Особливості методичного апарату збірника самостійних робіт з фізики для учнів 10-11 класів / Л. А. Закота. - С. 184-185
  Костюкевич Д. Я.  Методичні засади навчального фізичного експерименту в умовах профільного навчання у 10-11 класах (рівень стандарту) / Д. Я. Костюкевич. - С. 185-186
  Хмара Т. М.  Розвиток пізнавального інтересу учнів в умовах профільного навчання / Т. М. Хмара. - С. 186-188
  Вашуленко О. П.  Добір системи задач для реалізації диференційованого навчання геометрії / О. П. Вашуленко. - С. 188-189
  Крячко І. П.  Вивчення питання гравітації в курсі фізики 10 класу дванадцятирічної школи (рівень стандарту) / І. П. Крячко. - С. 189-190
  Непорожня Л. В.  Реалізація змісту навчання хвильової і квантової оптики у загальноосвітніх навчальних закладах із застосуванням комп'ютерних технологій / Л. В. Непорожня. - С. 189-191
  Коваль В. С.  Використання ППЗ для контролю та оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 10 класу (рівень стандарту) / В. С. Коваль. - С. 192-193
  Корнейчук І. В.  Аналогія у шкільному курсі математики / І. В. Корнейчук. - С. 193-194
  Новосад О. П.  Навчання учнів складанню математичних задач економічного змісту / О. П. Новосад. - С. 195-196
  Мацько Н. Д.  Програмні педагогічні засоби навчання математики як засіб активізації мислення учнів / Н. Д. Мацько. - С. 198-198
  Гармаш О. В.  Система вправ як засіб управління просторовими уявленнями / О. В. Гармаш. - С. 198-199
  Гривко А. В.  Моделювання - мова прикладної математики / А. В. Гривко, В. В. Павелко. - С. 200-201
  Симан С. М.  Унаочнення навчання геометрії засобами комп'ютерної графіки в основній школі / С. М. Симан, Н. І. Салтановська. - С. 201-202
  Величко Л. П.  Відбір предметного змісту курсу органічної хімії для профільної школи / Л. П. Величко. - С. 202-203
  Буринська Н. М.  Структура навчального курсу загальної хімії у профільній школі / Н. М. Буринська. - С. 204
  Коршевнюк Т. В.  Дослідницький метод у структурі процесуального компонента профільного навчання біології / Т. В. Коршевнюк. - С. 205-206
  Матяш Н. Ю.  Змістові особливості курсу біології, 10 клас / Н. Ю. Матяш. - С. 206-207
  Шухова Е. В.  Розробка програмних вимог до рівня підготовки учнів з біології у профільній школі (фізико-математичний профіль) / Е. В. Шухова. - С. 207-208
  Вороненко Т. І.  Хімічний експеримент у змісті факультативного курсу "Хімія і довкілля" / Т. І. Вороненко. - С. 208-209
  Лашевська Г. А.  Розробляння критеріїв відбору змісту лабораторного ужиткового експерименту в курсі хімії профільної школи / Г. А. Лашевська. - С. 209-210
  Міронець Л. П.  Методичні підходи до використовування комп'ютерних технологій під час вивчення біології / Л. П. Міронець. - С. 210-211
  Сябро С. А.  Організація допрофільної підготовки учнів основної школи під час вивчення біології / С. А. Сябро. - С. 212
  Титаренко Н. В.  Розробляння навчальних тестових завдвнь з хімії для профільної школи / Н. В. Титаренко. - С. 213-214
  Топузов О. М.  Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі диференційованого навчання / О. М. Топузов. - С. 214-216
  Ісаєва Г. М.  Сутність і технологія розвитку критичного мислення / Г. М. Ісаєва. - С. 221-223
  Кравчук О. П.  Результати апробації елементів підручника "Фізична географія України: 8 клас" / О. П. Кравчук. - С. 224-226
  Яценко В. С.  Особливості викладання факультативних курсів з географії / В. С. Яценко. - С. 226-227
  Бичковська О. М.  Роль тестового контролю знань як інструменту для педагогічного оцінювання компетентностей учнів з географії / О. М. Бичковська. - С. 227-228
  Яковлева В. А.  Формування пізнавальної самостійності учнів під час вивчення економічної і соціальної географії світу / В. А. Яковлева. - С. 228-229
  Кондратюк Г. А.  Навчання основам проектування учнів 8-9 класів / Г. А. Кондратюк. - С. 229-230
  Кузьменко В. В.  Інтеграція знань учнів при застосуванні в навчальному процесі методу проектів / В. В. Кузьменко. - С. 231-232
  Слюсаренко Н. В.  Основні підходи до трудової підготовки школярів у XX столітті / Н. В. Слюсаренко. - С. 233-234
  Тарара А. М.  Особливості розвитку творчих технічних здібностей учнів у процесі їхньої проектно-технологічної діяльності / А. М. Тарара. - С. 234-236
  Бєлошпицький О. О.  Проблема розвитку просторової уяви в учнів ЗОШ / О. О. Бєлошпицький. - С. 236-239
  Дятленко С. М.  Компетентнісний підхід у профорієнтаційній роботі з учнями основної школи / С. М. Дятленко. - С. 239-240
  Левченко Т. Г.  Структура навчально-методичного комплексу з трудового навчання для основної школи / Т. Г. Левченко. - С. 244-245
  Самохін М. К.  Особливості технологічної підготовки учнів основної школи в умовах проектно технологічної діяльності / М. К. Самохін. - С. 245-248
  Ільченко В. Р.  Концептуальні основи розробляння навчальних програм з інтегрованих природознавчих курсів для старшої школи / В. Р. Ільченко. - С. 248-249
  Гуз К. Ж.  Особливості вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах / К. Ж. Гуз. - С. 250-251
  Ільченко О. Г.  Природовідповідне освітнє середовище учня початкових класів / О. Г. Ільченко. - С. 252-253
  Коваленко В. С.  Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природознавства в середній школі (хімічна складова) / В. С. Коваленко. - С. 253-255
  Рибалко Л. М.  Роль наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів / Л. М. Рибалко. - С. 255-257
  Лапінський В. В.  Сучасне навчальне середовище, його формування і використання / В. В. Лапінський. - С. 257-260
  Ротаєнко П. А.  Достовірність результатів тестування / П. А. Ротаєнко. - С. 260-261
  Базурін В. М.  Визначення поняття "дослідницькі уміння" у психолого-педагогічній літературі / В. М. Базурін. - С. 261-263
  Іценко В. В.  Автоматизація інформаційної діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / В. В. Іценко. - С. 263-264
  Осіпа Л. В.  Формування інформаційної компетентності учнів старшої школи відповідно до їхнього професійного самовизначення / Л. В. Осіпа. - С. 264-265
  Петровський С. С.  Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи / С. С. Петровський. - С. 266-267
  Самойленко Н. І.  Концептуальні положення побудови змісту підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко. - С. 267-268
  Соколовська Т. П.  Вивчення Web-технологій у шкільному курсі інформатики / Т. П. Соколовська. - С. 270-272
  Сідун М. М.  До проблеми формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи / М. М. Сідун. - С. 286-288
  Байбара Т. М.  Проблеми контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу "Я і Україна" в педагогічній практиці / Т. М. Байбара. - С. 288-289
  Коваль Н. С.  Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкових класів / Н. С. Коваль. - С. 289-291
  Мартиненко В. О.  Особливості контролю і оцінювання читацької діяльності учнів 1-2 класів / В. О. Мартиненко. - С. 291-292
  Пономарьова К. І.  Способи перевірки усного мовлення молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / К. І. Пономарьова. - С. 292-294
  Доротюк В. І.  Творча діяльність учителя в умовах профільного навчання / В. І. Доротюк. - С. 300-301
  Піддячий М. І.  Теоретико-методичні засади організації роботи профільного навчально-виховного закладу / М. І. Піддячий. - С. 302-304

Анотація:   Збірник містить стислі результати науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2007 рік.