Результати пошуку:

На запит «основи» знайдено записів: 6141.
Показано першу 1000 записів.


Бібліографічний опис Вибрати
1 74.580.268я73-1
П31

Петрук, В. Г.

        Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / В. Г. Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 144 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): наукова робота студентів -- основи моделювання -- основи теоретичних досліджень -- охорона довкілля -- екологія -- екологічні дослідження

Анотація:   В начальному посібнику подані основи ноуково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей вузів. У посібнику внесено такі розділи: основи організації науково-дослідної роботи студентів, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальних досліджень, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивченні даного курсу.

 
2 65.050я73-5
Ф27

Фатхутдинов, Р. А.

        Организация производства [Текст] : практикум / Р. А. Фатхутдинов, Л. А. Сивкова. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 155 с.

Зміст:
  Основы теории организации. - С. 54-59
  Проектирование структуры организации. - С. 60-67
  Основы организации труда. - С. 68-77
  Организация планирования производства. - С. 78-100
  Основы организации инновационной деятельности. - С. 101-112
  Основы организации управления качеством продукции и сертификации. - С. 113-123
  Организация основных производственных процессов. - С. 124-137
  Основы организации вспомогательного и обслуживающего производств. - С. 138-154

Рубрики: Управление экономикой - Организация производства

Ключові слова (ненормовані): основы теории организации -- проектирование структурных организаций -- организация планирование производства -- организация основных производственных процессов -- основы организации

Анотація:   Учебное пособие содержит понятийный аппарат по курсу "Организация производства" и практические задания по темам: основы теории организации; проектирование структуры организации; основы организации труда; организация планирования производства; основы организации инновационной деятельности; основы организации управления качеством продукции и сертифицированием товара; организации основных производственных процессов; основы организации вспомогательного и обслуживающего производств.

 
3 87.251.1я73-1
В61

Вовк, С. М.

        Філософські основи природознавства [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Вовк. - Чернівці : Рута, 2002. - 296 с.

Рубрики: Філософія - Методологія науки

Ключові слова (ненормовані): основи природознавства -- онтологічні основи -- онтологічні засади античного природознавства -- онтологічні засади натурфілософії відродження -- філософія природознавства нового

Анотація:   В першій частині підручника всебічно й глибоко розкривається багатовимірна єдність логіко-гносеологічних основ природознавства, найсуттєвіші особливості формування багатомірного світогляду та цілісного динаміко-статистично-імовірнісного образу "фізико-математичної цілісності". У другій частині підручника всебічно розкривається онтологічні основи природознавства, головні шляхи становлення багатофакторної методологічної парадигми та багатомірні основи сучасного фізико-математичного природознавства.

 
4 67.401.13(4Укр)
Н73

Новицький, Г. В.

        Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України [Текст] : монографія / Г. В. Новицький ; рец. : В. П. Тихий [та ін.]. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 495 с.

Рубрики: Право адміністративне
Україна

Ключові слова (ненормовані): законодавство -- нормативно-правове регулювання національної безпеки -- організаційно-правові основи -- національна безпека США -- національна безпека ФРН

Анотація:   У монографії на підставі узагальнення теоретичних та емпіричних матеріалів з питань забезпечення національної безпеки України, міжнародного досвіду досліджуються теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України. Зокрема, визначені поняття "національної безпеки" як правової категорії, "забезпечення національної безпеки" з позиції системно-функціонального підходу. На цій основі переосмислено проблему об'єктів національної безпеки, започатковано систематизацію законодавства та відпрацьовано основи нормотворчості у згаданій сфері. У результаті запропоноване цілісне бачення організаційних і правових основ забезпечення національної безпеки України.

 
5 40я73-1
О72

Осадчий, О. С.

        Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Осадчий. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 294 с.

Рубрики: Сільське господарство

Ключові слова (ненормовані): основи грунтознавства -- основи землеробства -- агрохімія -- основи рослинництва -- основи овочівництва -- плодівництво -- тваринництво

Анотація:   Курс "Основи сільського господарства" охоплює основні ланки аграрного виробництва і включає наступні розділи: грунтознавство, землеробство, агрохімію, власне рослиництво (рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво.

 
6 20.1я73-1
С91

Сухарев, С. М.

        Основи еколоії та охорони довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391 с.

Зміст:
  Екологія як наука: Основні завдання та структура сучасної екології. - С. 9-24
  Вплив екологічних факторів на живі організми. - С. 25-54
  Популяційна екологія. - С. 55-67
  Екологія біотичних угрупувань: Організація і функціонування екологічних систем. - С. 68-103
  Біосфера Землі як глобальна екосистема. - С. 104-117
  Роль антропогенної діяльності для біосфери. - С. 118-135
  Наслідки антропогенного впливу на довкілля: Основи охорони довкілля. - С. 136-326
  Основи екологічної безпеки. - С. 327-366

Рубрики: Охорона природи

Ключові слова (ненормовані): довкілля -- антропогенний вплив -- основи екологічної безпеки

Анотація:   Навчальний посібник "Основи екології та охорони довкілля" призначений для навчання студентів як екологічних, так і неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Опанування матеріалу навчального посібника дозволить зрозуміти роль сучасної екології в питанні виживання людської цивілізації. В навчальному посібнику розкрито теоретичні основи та методологію охорони довкілля, його значення в сучасному світі. Показані практичні напрямки вирішення ряду сучасних екологічних проблем, розглянуто систему екологічної безпеки. Навчальний посібник буде корисним при вивченні таких дисциплін, як "Основи екології", "Загальна екологія", "Нормування антропогенного навантаження", "Екологічна безпека" тощо.

 
7 67(4Укр) я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 748 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- основи правосвідомості -- основи правової культури -- основи правового виховання -- основи

Анотація:   У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних органів.

 
8 67я73-1
О75

        Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Запорізький нац. ун-т, М-во освіти і науки України. - Запоріжжя : Видавництво Запорізького національного університету, 2013. - 292 с.

Зміст:
  Основи теорії держави і права України. - С. 7-28
  Історія держави і права України. - С. 29-46
  Основи конституційного права України. - С. 47-68
  Основи цивільного та сімейного права України. - С. 69-87
  Основи житлового права України. - С. 88-108
  Основи трудового права та право соціального захисту населення України. - С. 109-128
  Основи господарського права України. - С. 129-150
  Основні засади земельного права України. - С. 151-170
  Основні засади екологічного права України. - С. 171-191
  Основи адмістративного права України. - С. 192-212
  Основи фінансового права України. - С. 213-233
  Основи кримінального права України. - С. 234-251
  Основи кримінального процесуального права України. - С. 252-270
  Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні. - С. 271-291

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): історія держави і права -- правоохоронна діяльність в Україні

Анотація:   Пропонований практикум підготовлений відповідно до програми курсу "Основи правознавства" для студентів вищих навчальних закладів неюридичного профілю й має комплексний характер. Враховуючи запровадження національної системи вищої освіти до Болонського процесу, складовою якого виступає запровадження кредитно-модульної системи, особливого значення набуває здійснення належного контролю за якістю знань студентів. Для реалізації цього завдання розроблено тести і таблиці, вправи на порівняння, глосарій з теорії держави й права, історії держави й права України, конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального та інших галузей права. Він служитиме доповненням при розкритті відповідних тем із дисципліни "Основи правознавства".

 
9 65.291.21я73-1
Б53

Бєсєдін, М. О.

        Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід [Текст] : підручник (модульний варіант) для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.

Рубрики: Економіка підприємства

Ключові слова (ненормовані): соціальна відповідальність -- управлінська думка -- стратегія управління -- прийняття рішень -- сполучні процеси -- функції управління -- стратегічне планування -- побудов

Анотація:   Підручник підготовлений відповідно до типової програми з нормативної дисципліни Основи менеджменту, яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту організацій. За основу структуризації курсу взятий підручник М. Мескона, А. Альберта, та Ф. Хедорі "Основи менеджменту", з урахуванням сучасних досягнень вітчизняного менеджменту. Начальний курс сформований в системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. По кожній темі дається оцінка професійних ситуацій, на основі яких в кінці вивчення дисципліни студенти виконують навчально-дослідні роботи. Зв'язок змісту дисципліни з сучасним методичним забезпеченням дозволяє студентам активізувати процес пізнання, а викладачам мати ефективний дидактичний механізм керування їхньою навчально-творчою діяльністю.

 
10 39.471.11
Г74

Гофманн-Велленгоф, Б.

        Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б. Гофманн-Велленгоф, К. Легат, М. Візер ; пер. з англ. за ред. : Я. С. Яцківа. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 449 с.

Рубрики: Транспорт водний

Ключові слова (ненормовані): основи навігації -- фізичні основи навігації -- навігаційні карти -- наземна навігація -- астрономічна навігація -- наземна радіонавігація -- супутникова навігація

Анотація:   Ця книжка подає енциклопедичний огляд навігації складається із трьох частин. У першій вміщено історичний огляд, викладено математичні та фізичні основи навігації, а також відомості про навігаційні карти. У другій частині розглядаються методи позиціювання, включно із наземною, астрономічною, супутниковою, інерційною навігаціями та навігацією на основі зображень, а також інтегрована навігація. Головними темами третьої частини є маршрутизація та скеровування. В останніх розділах коротко описано коло застосувань навігації на суходолі, у морі та в повітрі й космосі, подано оцінку перспектив розвитку галузі.

 
11 65.050я73-1
Г85

Гріфін, Р. В.

        Основи менеджменту [Текст] : підруч. для студентів екон. спец. / Рикі В. Гріфін, В. Яцура. - Л. : БаК, 2001. - 605 с.

Зміст:
  Вступ до менеджменту. - С. 1-96
  Планування. - С. 97-204
  Організація діяльності. - С. 205-314
  Лідерство. - С. 315-494
  Контролювання. - С. 495-567
  Засоби планування та ухвалення рішень. - С. 568-597

Рубрики: Менеджмент

Ключові слова (ненормовані): головні тенденції світового рину -- базові теоретичні основи менеджменту

Анотація:   Це перша фундаментальна праця з менеджменту, виконана спільно американськими й українськими вченими та адаптована до українських умов. За її основу взято підручник Рикі В. Гріфіна, професора університету Texas А&M (США) "Основи менеджменту. Головні концепції та застосування" (2-е вид., 2000). Підручник відображає головні тенденції світового ринку і базової освітньої літератури в галузі менеджменту, орієнтує на використання практичних підходів та унікальних за природою інтерактивних методів навчання студентів. Ця книга є водночас теоретичним і практичним виданням, яке допоможе як у вивченні базових теоретичних основ менеджменту, так і у практичній щоденній роботі менеджера будь-якого рівня в Україні.

 
12 32.852
Ф53

Філінюк, М. А.

        Основи негатроніки [Текст] : монографія. Т. 1 Теоретичні і фізичні основи негатроніки / М. А. Філінюк ; ред. : Т. Ягельська ; рец. : В. М. Кичак [та ін.]. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 455 с.

Рубрики: Електроніка - Напівпровідникова електроніка

Ключові слова (ненормовані): основи негатроніки -- R-негатрон -- С-неготрон -- L-негатрон -- фізичні основи негатроніки -- тунельний ефект -- ефект Ганна

Анотація:   В монографії розглянуті теоретичні і фізичні основи негатроніки. Проведено аналіз параметрів напівпровідникових негатронів. Розглянуті принципи побудови та надані результати досліджень комбінованих динамічних негатронів. Обгрунтована теорія узагальнених перетворювачів імітансу, яка лежить в основі створення комбінованих динамічних негатронів.

 
13 65.433я73-1
С59

Сокол, Т. Г.

        Основи туристичної діяльності [Текст] : підручник / Т. Г. Сокол ; за заг. ред. : В. Ф. Орлова. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.

Рубрики: Економіка туризму - Туристична індустрія

Ключові слова (ненормовані): туризму -- професійна етика туристичної діяльності -- основи туроперейтінгу -- основи екскурсознавства -- безпека туристичних подорожей -- страхування в туризмі

Анотація:   У підручнику описані основні основи туризму як соціально-економічного явища, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структури за видами й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані контрольні запитання та завдання.

 
14 28.04
Г42

Гершензон, С. М.

        Основы современной генетики / С. М. Гершензон. - К. : Наукова думка, 1983. - 560 с.

Рубрики: Генетика

Ключові слова (ненормовані): основы наследственности -- мутации -- регуляция активности генов -- строение хромосом -- генетическая инженерия -- генетические основы селекции -- эволюция -- генетика

Анотація:   В книге изложены основные положения современной генетики в форме синтеза данных классической и молекулярной генетики. Рассматриваются вопросы менделизма, хромосомная теория наследственности (включая генетику пола и сцепление генов), цитоплазматическая наследственность, молекулярные основы хранения и передачи генетической информации тонкое строение гена, регуляция действия генов у прокариотов и эукариотов, молекулярные механизмы мутационного процесса, генетические процессы, играющие роль в эволюции, генетические основы селекции, некоторые вопросы медицинской генетики, задачи и возможности генетической инженерии.

 
15 28.072
Л45

        Основы биохимии в 3 т. : [пер. с англ.] / науч. ред. Н. М. Амельянчик. - : 1985. - 365 с.

Рубрики: Биохимия

Ключові слова (ненормовані): биологическая химия -- биомолекулы -- биохимия

Анотація:   Новая книга американского биохимика представляет собой фундаментальное учебное пособие, предназначенное для изучения основ биологической химии. Главная задача автора - объяснение молекулярной логики биологических систем, позволяющей понять основы функционирования живых организмов. В русском переводе книга выходит в трех томах. Первый том посвящен молекулам, образующим химическую основу живой природы. Последовательно рассмотрены следующие вопросы: роль воды в организме, структура и функции аминокислот, пептидов, белков, ферментов, витаминов, микроэлементов, углеводов и липидов. Предназначена для биологов разных специальностей, медиков, студентов (в первую очередь) и всех лиц, интересующихся молекулярными основами процессов жизнедеятельности.

 
16 67(4Укр)я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : пам'яті акад. Копєйчикова В. В. / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О. Карпенко [та ін.]. - К. : Правова єдність, 2009. - 790 с.

Рубрики: Правознавство - Держава і право

Ключові слова (ненормовані): основи еклогічного права -- земельне право -- цивільне право -- господарське право -- основи житлового права -- основи сімейного права

Анотація:   У підручнику розглянуто теорію та історію держави і права, основи конституційного, муніципального. трудового, екологічного, земельного, цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарського процесуального, житлового, сімейного, фінансового, адміністративного, кримінального права, а також основи утворення і функціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів і організацій України.

 
17 75.0я73-1кр
Ф50

        Фізіологія спортивної діяльності [Текст] : підруч. для студ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / А. С. Ровний, В. М. Ільїн, В. С. Лизогуб, О. О. Ровна. - Х. : Видавництво ХНАДУ, 2015. - 556 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Фізіологія спорту

Ключові слова (ненормовані): основи розвитку фізичних якостей -- фізіологічна характеристика спортивного тренування -- фізіологічні основи розвитку тренованості -- фізіологічні основи спортивного

Анотація:   Підручник складається із двох частин. "Загальні фізіологічні закономірності при забезпеченні спортивної діяльності" в якій наведено матеріали, що стосуються закономірностей формування і управління рухами та фактори, що впливають на спеціальну спортивну працездатність. В другій частині "Фізіологічна характеристика спеціальної спортивної діяльності" викладена характеристика стану організму при спортивній діяльності; фізіологічні і психологічні основи формування рухових навичок; фізіологічна характеристика спортивного тренування і основи розвитку тренованості; фізіологічні особливості спортивного відбору.

 
18 75.13я73-1
С32

Сергієнко, Л. П.

        Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти [Текст] : підручник / Л. П. Сергієнко. - К. : КНТ, 2010. - 773 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт

Ключові слова (ненормовані): основи теорії тестів -- методологія тестування -- основи теорії оцінок -- метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів

Анотація:   Викладено теоретичні основи спортивної метрології, метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей спортсменів, підготовки до змагальної діяльності спортсменів, метрологічне забезпечення рухової підготовки різних груп населення.

 
19 74.580
Р35

Рейзенкінд, Т. Й.

        Дидактичні основи професійної підготовки вчителя музики в педуніверситеті [Текст] : [монографія] / Т. Й. Рейзенкінд. - Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2006. - 638 с.

Зміст:
  Методологічні засади професійної підготовки вчителя музики у контексті неперервної освіти. - С. 24-166
  Семантична модель професійної підготовки вчителя музики. - С. 167-319
  Професійна підготовка вчителя музики у контексті особистісно орієнтованого навчання. - С. 320-356
  Сучасні педагогічні технології в професійній підготовці вчителя музики. - С. 357-441
  Дидактичні основи оволодіння комп'ютерними технологіями вчителя музики. - С. 442-487
  Етапи впровадження педагогічних технологій у професійну підготовку вчителя музики. - С. 488-539

Рубрики: Дидактика вищої школи - Принципи навчання

Ключові слова (ненормовані): підготовка вчителя музики -- неперервна професійна освіта -- творчий розвиток особистості -- особистісно-орієнтоване навчання, -- інтегративне навчання.

Анотація:   Монографія присвячена аналізу сучасних підходів обгрунтування та впровадження дидактичних основ професійної підготовки вчителя музики у контексті євроінтеграційних процесів. Автор розглядає дидактичні основи з точки зору висвітлення провідних закономірностей принципів навчання та виховання, інтегративним показником яких є організація неперервної професійної освіти. У роботі подана характеристика класифікації дидактичних принципів за ознакою стратегії формування когнітивних смислів і творчого розвитку особистості, аналізується семантична модель професійної підготовки учителя музики поліхудожнього профілю, проявом якої є забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, застосування сучасних педагогічних технологій на основі організації інтегративного навчання.

 
20 85.158я73-1
К90

Куленко, М.

        Основи графічного дизайну [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / М. Куленко. - К. : Кондор, 2006. - 490 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Графіка

Ключові слова (ненормовані): прикладна графіка -- основи композиції -- рисунок -- гравюра -- техніка гравюри -- графіка шрифту -- графічний дизайн

Анотація:   Подані теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну: основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну. Зібрані, систематизовані та досліджені головні закономірності композиції знаків - індексів провідних фірм за останні 30 років, дана їх характеристика та кваліфікація. Розроблена програма та коротка методика навчального процесу предмету "Графічний дизайн". Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників, авторськими творами та численими роботами студентів. Вміщений Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

 
21 60.9(4Рос)я73-1
О75

        Основы социальной работы [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по направлению и спец. "Социальная работа" / Н. И. Бабкин, П. Д. Павленок, А. И. Яковлев [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 368 с.

Рубрики: Социальная работа - Основы социальной работы
Россия

Ключові слова (ненормовані): основы социальной работы -- политологические основы социальной работы -- педагогика и социальная работа -- психологические методы социальной работы

Анотація:   В учебнике рассматриваются теоретико-методологические и практические проблемы социальной работы в России и за рубежом.

 
22 38.761.204я73-1
Ф50

        Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод [Текст] : підруч. для студ. хіміко-технол. і екол. спец. вищ. закл. освіти / за заг. ред. : А. К. Запольського. - К. : Лібра, 2000. - 552 с.

Рубрики: Будівництво - Технологія очищення стічних вод

Ключові слова (ненормовані): характеристика стічних вод -- водопостачання -- каналізація промислових підприємств -- очищення стічних вод -- біологічне очищення води -- комплексна переробка

Анотація:   Висвітлено фізико-хімічні основи технологічних процесів водопідготовки та очищення стічних вод різних галузей промисловості. Описано характеристику забруднень та вимоги до якості очищеної води. Детально розглянуто теоретичні основи водопідготовки та очищення стічних вод від завислих, колоїдно-дисперсних, молекулярно-та йонорозчинних речовин. Підручник відповідає програмам "Теоретичні основи водопідготовки і очищення стічних вод", "Технологія очищення води", "Технологія знешкодження та утилізації відходів і вторинних матеріалів хімічних виробництв" та іншим, які читаються студентам вищих навчальних закладів.

 
23 22.317.1
К82

Кричевский, И. Р.

        Понятия и основы термодинамики / И. Р. Кричевский. - М. : Химия, 1970. - 438 с.

Рубрики: Физика - Термодинамика

Ключові слова (ненормовані): термодинамика

Анотація:   Книга написана на основе лекций по термодинамике, которые автор периодически, начиная с 1929 года, читал различным группам слушателей, преимущественно научным сотрудникам и аспирантам Государственного научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности. Замысел книги полностью сохранен во втором издании. В текст внесены многочисленные дополнения. В книге излагаются понятия и основы классической термодинамики. Автор избегает преподносить их читателям аксиоматически, в готовом виде, сразу на современном уровне, но стремится знакомить читателей с происхождением и развитием понятий и созданием основ термодинамики.

 
24 74.20я73-1
Я48

Якса, Н. В.

        Основи педагогічних знань [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Якса. - К. : Знання, 2007. - 358 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): основи педагогіки -- дидактика -- теорія навчання -- виховна система шкіл -- методи педагогічної діагностики -- цілісний педагогічний процес -- педагогічна

Анотація:   Цей навчальний посібник створено на основі апробованого курсу лекцій, аналізу психологічної та загально-педагогічної літератури й практики. Посібник відображає як загальноприйняті положення сучасної педагогіки, так і особисту позицію автора. За структурою посібник складається із трьох частин ("Загальні основи педагогіки", "Дидактика. Загальна теорія навчання", "Теорія виховання"), які у свою чергу складаються із розділів. Кожен розділ чітко структурований, логічно вибудований, ілюстрований необхідними рисунками, таблицями і схемами. В кінці розділів наводяться питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєних знань.

 
25 88.573я73-2
О75

        Основи загальної та юридичної психології [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Правова єдність, 2011. - 224 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): риси юриста -- психічні властивості особистості -- психологічні основи проведення окремих слідчих дій -- основи судово-психологічної експертизи

Анотація:   Курс лекцій підготовлений відповідно до програми курсу "Юридична психологія", схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом. У ньому розглянуті предмет, об'єкт, методи та система юридичної психології, викладені основи загальної психології та психології досудового слідства.

 
26 65.291.21я73-1
О75

Осовська, Г. В.

        Основи менеджменту [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Г. В. Осовська. - К. : Кондор, 2003. - 556 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Менеджмент організації

Ключові слова (ненормовані): основи управління -- функції менеджменту -- організація і менеджери -- планування менеджменту -- стратегічний менеджмент -- трудова активність менеджера -- теорія

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управляння. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки. Особлива увага звертається на питання керівництва та лідерства, організацію управлінської праці та робочого місця менеджера.

 
27 22.3я72-4
С14

Садовий, А. І.

        Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування [Текст] : навч. посіб. / А. І. Садовий, Ю. Г. Лега. - К. : Кондор, 2003. - 384 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): основи статки -- механічні коливання -- гідростатика -- молекулярна фізика -- газові закони -- теплота -- термодинаміка -- вологість повітря -- електрика -- магнетизм

Анотація:   Навчальний посібник призначений допомогти учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та студентам вузів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи теоретичного матеріалу; наведено приклади розв'язування задач до розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для самостійної роботи як українською, так і російською мовами; після кожної задачі наведено відповіді.

 
28 52.522.15я73-1
Б90

Бужієвська, Т. І.

        Основи медичної генетики [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернетів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Т. І. Бужієвська. - К. : Здоров'я, 2001. - 134 с.

Рубрики: Медицинская генетика

Ключові слова (ненормовані): МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

Анотація:   Висвітлено основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організму. Посібник містить сучасні відомості про методи генетичного обстеження та спадкові хвороби: вади розвитку, захворювання, пов"язані зі спадковими порушеннями різних видів метоболізму, опис фармакогенетичних ензимопатій, деяких первинних імунодифицитів та онкозахворювань. У ньому наведені сучасні можливості лікування та профілактики спадкової патології, основи медико-генетичного моніторінгу, медичні аспекти генної інженерії. Закінчується посібник контрольними питаннями до окремих розділів та задачами з медико-генетичного консультування, наводиться генетичний глосарій основних термінів та симптомів.

 
29 67я73-1
К64

Кононенко, І. В.

        Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. в схемах і табл. / І. В. Кононенко. - К. : Кондор, 2008. - 170 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- Конституційне право України -- трудове право -- цивільне право -- сімейне право

Анотація:   Відповідно до завдань навчальної дисципліни посібник сприятиме ефективному засвоєнню понять та категорій, дії механізму правового регулювання, основних положень законодавства України, а також основ судової системи, правоохоронної діяльності. По кожній темі пропонуються оригінальні схеми, а в кінці надається змістовний тлумачний словник.

 
30 67(4Укр) я73-1
Ш83

Шпиталенко, Г. А.

        Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко; ред. І. П. Лаврінчука. - К. : Каравела, 2004. - 376 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права

Анотація:   Відповідно до завдання навчальної дисципліни, посібник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права, як конституційне, господарське, житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохороної діяльності та інших галузей права. До кожної теми наведені питання для самоконтролю й завдання для практичних занять, список сучасної правової літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт.

 
31 32.85я73-1
Ф88

Фридрихов, С. А.

        Физические основы электронной техники [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Электронная техника" / С. А. Фридрихов, С. М. Мовнин. - М. : Высшая школа, 1982. - 607 с.

Рубрики: Электроника

Ключові слова (ненормовані): физические основы электронной техники

Анотація:   В книге рассмотрены свойства основных элементарных частиц; закономерности классического движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; основы квантовой механики, квантовой теории излучения, атомной и молекулярной спектроскопии, электронной теории твердого тела; физические основы эмиссионной электроники; электрические явления в газах и плазме. Учебник может быть также использован студентами специальностей "Физическая электроника", "Радиофизика", "Физика полупроводников и диэлектриков", аспирантами и инженерами.

 
32 38.582
М79

Моргун, А. С.

        Моделювання ефекту взаємодії системи "будівля-фундамент-основа" числовим методом граничних елементів [Текст] : монографія / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 132 с.

Рубрики: Будівництво

Ключові слова (ненормовані): фундамент -- математичне моделювання

Анотація:   У монографії наведено теоретичні основи дослідження взаємодії групи паль методом граничних елементів, результати числових досліджень взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Робота основ досліджена як лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії.

 
33 67(4Укр) я73-1
Ш83

Шпиталенко, Г. А.

        Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко ; рец. : М. І. Мельник, С. І. Шимон. - К. : Каравела, 2008. - 375 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): трудове право -- правові основи соціального захисту -- правові основи охорони здоров'я -- кримінальне право -- правоохоронна діяльність

Анотація:   Відповідно до завдання навчальної дисципліни, посібник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права, як конституційне, господарське, житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохороної діяльності та інших галузей права. До кожної теми наведені питання для самоконтролю й завдання для практичних занять, список сучасної правової літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт.

 
34 28.070я73-1
К17

Калинин, Ф. Л.

        Основы молекулярной биологии [Текст] : [пособие] / Ф. Л. Калинин. - К. : Вища школа, 1978. - 486 с.

Рубрики: Биология - Молекулярная биология

Ключові слова (ненормовані): биологические процессы -- биологическая система -- молекулярные основы жизни -- нуклеиновые кислоты -- структура белка -- мембрана -- ДНК

Анотація:   В пособии на основе молекулярного строения и электронно-микроскопического изображения рассмотрены структура и функция мембран, строение и функция белков, нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, синтез белка, химические основы наследственности, биологическое движение, самосборка биологических структур, механизмы биологической регуляции и другие проблемы. Сущность биологических явлений, связь между структурой и функцией, между отдельными звеньями метаболизма показаны на различных уровнях клеточной организации.

 
35 65.050я73-1
М92

Мухин, В. И.

        Основы теории управления [Текст] : учеб. для вузов / В. И. Мухин. - М. : Экзамен, 2003. - 255 с.

Зміст:
  Концептуальные основы теории управления. - С. 11-65
  Теоретические основы управления. - С. 70-127
  Методологически основы управления. - С. 136-240

Рубрики: Экономика - Теория управления

Ключові слова (ненормовані): ЭКОНОМИКА -- ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Анотація:   В учебном пособии рассмотрены концептуальные, теоретические и методологические основы теории управления. Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с программной дисциплины "Основы теории управления".

 
36 95.4
Н34

Галаган, Р.

        Мікроелектрод з мідної амальгами на платиновій основі в інверсійній вольтамперовій основі в інверсійній вольтамперометрії розчинів pb (ІІ),cd(II) [Текст] : сборник / Р. Галаган, В. Бочарнікова, Т. Нелень. -

Ключові слова (ненормовані): Хімія

 
37 67.62 я73-1
С16

Салтевський, М. В.

        Криміналістика (у сучасному викладі) [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2005. - 588 с.

Рубрики: Держава і право - Криміналістика

Ключові слова (ненормовані): основи криміналістичної тактики -- засоби криміналістичної тактики -- тактика провадження слідчих дій -- методологічні основи криміналістичної методики -- основи

Анотація:   У підручнику подається сучасний виклад криміналістики як науки. Розглядаються методологічні засади криміналістики та технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації, криміналістичні слідознавство та механоскопія, основи і засоби криміналістичної тактики, основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров'я, волі й гідності людини тощо.

 
38 67(4Укр)я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 848 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- історія держави і права України -- адміністративне право -- конституційне право

Анотація:   У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.

 
39 67(4Укр)я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підручник / А. І. Берлач [та ін.]. - К. : Правова єдність, 2008. - 792 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- громадянське суспільство -- основи теорії права -- правова поведінка -- основи конституційного права України -- муніципальне

Анотація:   У підручнику розглянуто теорію та історію держави і права, основи конституційного, муніципального, трудового, екологічного, земельного, цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарського процесуального, житлового, сімейного, фінансового, адміністративного, кримінального права, а також основи утворення і функціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів і організацій України.

 
40 67(4Укр) я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 847 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- основи конституційного права -- адміністративне право України -- історія держави і права

Анотація:   У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.

 
41 88.840я73-1
З63

Зинченко, В. П.

        Психологические основы педагогики (Психологические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина- В. В. Давыдова [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Зинченко, С. Ф. Горбова, Н. Д. Гордеева. - М. : Гардарики, 2002. - 431 с.

Зміст:
  Живое знание: вызов науке и образованию. - С. 13-36
  Парадоксы психологии. Путь к свободному действию. - С. 60-84
  Психология и педагогика мышления. - С. 90-123
  Рассудок и разум. - С. 147-206
  Размышление о живой памяти. - С. 230-269
  Работа понимания. - С. 273-286
  Человек и мир как текст. Вавилонское столпотворение. - С. 292-310
  Космогонические представления о семиосфере. - С. 324-350
  Размышления о душе и духовном развитии человека. - С. 361-392

Рубрики: Психология педагогическая - Психология обучения

Ключові слова (ненормовані): развивающее обучение

Анотація:   Центральное место в книге отведено анализу мышления, его развитию как основной цели развивающего и развивающегося обучения ( по системе Д.Б. Эльконина- В. В. Давыдова). Рассматриваются психологические аспекты аксиологии образования, место образования среди важнейших сфер человеческой деятельности. Водятся представления о семиосфере ( когитосфере), о живом знании и живой памяти. Особый интерес представляют разделы, посвященные принципам психологической педагогики, психологии понимания и их роли в обучении и воспитании, размышления о душе и духовном развитии человека.

 
42 32.95я73-1
Т33

        Теорія радіолокаційних систем [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Ф. Бондаренко, В. В. Вишнівський, В. П. Долгушин [та ін.]. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 383 с.

Рубрики: Електроніка - Радіолокаційна система

Ключові слова (ненормовані): основи статистичної теорії -- радіолокаційні сигнали -- радіолокаційні вимірювання -- розділення радіолокаційних сигналів -- цифрова обробка радіолокаційних сигналів -- цифрова

Анотація:   Викладено основи статистичної теорії синтезу й аналізу оптимальних систем виявлення та вимірювання параметрів радіолокаційних сигналів на фоні внутрішнього шуму приймача. Розглянуто завдання вирішення з використанням апарата тіл невизначеності сигналів і нові методи " надрозділення". Значну увагу приділено основам цифрової обробки (ЦО) сигналів. Подано оригінальний матеріал побудови систем ЦО при вирішенні ряду актуальних прикладних завдань, зокрема, системи адаптивної обробки на основі матричних ортогональних проектів. Викладено питання побудови систем пасивної локації.

 
43 74в кр
М74

        Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода [Текст] : междунар. сб. науч. трудов : в 2 ч. Ч. 2 / Российская акад. естествознания, М-во образования и науки Ульяновской обл., Ульяновский ин-т повышения квалификации. - Черкассы : УИПКПРО, 2014. - 204 с.

Зміст:
  Халимов Р. М.  Профессиональное развитие педагогов Республики Татарстан: аксиологический аспект / Р. М. Халимов. - С. 6-8
  Матюшин В. Н.  Содействие становлению профессионализма молодых педагогов: аксиологический подход / В. Н. Матюшин. - С. 8-13
  Лодатко Е. А.  Интеллектуальное развитие учителя начальных классов: аксиологический аспект / Е. А. Лодатко. - С. 13-20
  Евтушенко Н. В.  Аксиологический подход к развитию общекультурной компетентности учителей математики / Н. В. Евтушенко. - С. 21-25
  Кобозева И. С.  Аксиологический потенциал профессиональной деятельности педагога-музыканта / И. С. Кобозева. - С. 26-29
  Галацкова И. А.  Стажировочная площадка как модель профессиональной среды, обеспечивающая современное качество образования / И. А. Галацкова. - С. 30-35
  Морозова М. М.  Рефлексия как составляющая профессиональной компетентности педагога / М. М. Морозова, В. Н. Морозова. - С. 36-40
  Гнедова С. Б.  Современные подходы к проблеме самоактуализации и рефлексии личности педагога / С. Б. Гнедова. - С. 40-44
  Кротова Л. М.  Рефлексия в деятельности педагога / Л. М. Кротова. - С. 44-50
  Титаренко В. К.  Применение проективных рисуночных экспресс-текстов в работе педагога-психолога как средство для развития рефлексии у педагогов / В. К. Титаренко. - С. 50-55
  Хайрудинова Р. И.  Особенности формирования гуманистических ценностей у педагогов и родителей детей с ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования / Р. И. Хайрудинова. - С. 56-60
  Володина Т. В.  Проблемы профессиональных трудностей педагога на этапе реализации инклюзивного образования / Т. В. Володина. - С. 60-65
  Бородачева М. А.  Специфика работы учителя-логопеда общеобразовательной школы в условиях инклюзивного образования / М. А. Бородачева. - С. 65-69
  Рюгина-Семенова М. В.  Профессиональное здоровье педагога / М. В. Рюгина-Семенова. - С. 69-74
  Краснова С. Г.  Социально-психологические условия достижения и сохранения профессионального здоровья педагогов / С. Г. Краснова. - С. 74-78
  Шелкова О. А.  Здоровый педагог - здоровые дети / О. А. Шелкова [и др.]. - С. 79-85
  Патькова Н. Ю.  Технологии ортобиоза как фактор здоровьесберегающей профессиональной деятельности педагога / Н. Ю. Патькова. - С. 86-90
  Волкова И. В.  Эмоциональный интеллект как ценность профессиональной деятельности педагога ДОУ / И. В. Волкова. - С. 91-94
  Жукова И. В.  Совершенствование коммуникативно-речевых и социально-психологических умений педагогов ДОУ / И. В. Жукова. - С. 95-97
  Соколова Т. Н.  Психологическое сопровождение эмоционального благополучия воспитанников ДОУ / Т. Н. Соколова. - С. 98-103
  Ахметова Г. Ф.  Формирование у учащихся акмеологической позиции как ценностный ориентир в системе воспитывающей деятельности школы / Г. Ф. Ахметова. - С. 103-108
  Табарданова Т. Б.  Способы передачи духовно-нравственных ценностей в сельской школе / Т. Б. Табарданова. - С. 109-112
  Романишин Р. Я.  Формирование предметной математической компетентности у младших школьников на основе принципов аксиологического подхода / Р. Я. Романишин. - С. 113-119
  Скворцова С. А.  Обучение младших школьников решению сюжетных математических задач на основе принципов аксиологического подхода / С. А. Скворцова. - С. 119-135
  Тюрина Е. А.  Ценностная ориентация педагога на формирование личностных компетенций у младших школьников / Е. А. Тюрина. - С. 136-138
  Бакулина О. Е.  Освоение технологии продуктивного чтения в начальной школе / О. Е. Бакулина. - С. 138-140
  Умнова Л. Н.  Освоение тестовых технологий в начальной школе / Л. Н. Умнова. - С. 141-144
  Уланова Ю. А.  Особенности преподавания математики в гуманитарных классах / Ю. А. Уланова, С. А. Любимова. - С. 144-148
  Татарникова И. В.  Формирование отношения учащихся к русскому языку как духовной ценности народа / И. В. Татарникова. - С. 149-152
  Хусниярова Г. Н.  Поликультурное воспитание младших школьников как фактор формирования национального самосознания / Г. Н. Хусниярова. - С. 153-159
  Кузина Н. В.  Формирование поликультурной компетентности учащихся на уроках английского языка / Н. В. Кузина. - С. 160-164
  Гинятуллина Л. М.  Поликультурное воспитание учащихся на внеурочных занятиях / Л. М. Гинятуллина. - С. 164-168
  Шустова Л. П.  Опыт формирования толерантности и социокультурной идентичности подростков в условиях дополнительного образования / Л. П. Шустова, В. В. Гриценко, Н. С. Бодина. - С. 168-172
  Сосновских Н. В.  Психолого-педагогические аспекты развития ценностно-смысловой сферы личности в старшем школьном возрасте / Н. В. Сосновских. - С. 172-177
  Агаджанова Э. Р.  Формирование представлений о ценности семьи в системе жизненных ориентаций личности / Э. Р. Агаджанова. - С. 178-183
  Кузнецова Н. И.  Экономическое образование и воспитание младших школьников как ценное экономическое благо / Н. И. Кузнецова, С. С. Левушкина. - С. 183-187
  Кротова Л. М.  Проблемы организации ценностно-ориентированной деятельности в системе среднего профессионального образования / Л. М. Кротова. - С. 187-191
  Вершинина И. П.  Роль творческой деятельности в процессе подготовки технолога- конструктора швейных изделий / И. П. Вершинина. - С. 191-195

Рубрики: Образование - Аксиология образования

Анотація:   Международный сборник научных трудов издается в рамках Украино-Российского проекта "Ценностные ориентиры современного оразования", инициированного Донецким областным благотворительным фондом содействия образовательным интеллектуальным инвестициям и Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования. Авторы статей - представители педагогической науки России, Украины, Польши, работники системы образования - раскрывают теоретические основы и практику моделирования образовательного пространства на основе аксиологического подхода.

 
44 22.251
Н16

Нагірний, Т. С.

        Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки II [Текст] : [монографія] / Т. С. Нагірний, К. А. Червінка. - Л. : Растр-7, 2014. - 168 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): моделі локально неоднорідного термопружного твердого тіла -- пружні тіла -- деформівний твердий шар -- тіла циліндричної геометрії -- тіла

Анотація:   У монографії з використанням методів термодинаміки неврівноважених процесів та механіки суціального середовища запропоновано підхід до побудови моделей, що враховують структурну неоднорідність матеріалу та геометричну неоднорідність реальної поверхні тіла. На прикладі модельних задач для тіл простої геометричної конфігурації вивчено ефекти, спричинені цими неоднорідностями. Значну увагу присвячено дослідженню розмірних ефектів, у тому числі межі міцності, ефективних модулів пружності, а також їх багатошкальності.

 
45 74в кр
М74

        Моделирование образовательной среды на основе аксиологического подхода [Текст] : междунар. сб. науч. трудов : в 2 ч. Ч. 1 / Российская акад. естествознания, М-во образования и науки Ульяновской обл., Ульяновский ин-т повышения квалификации. - Черкассы : УИПКПРО, 2014. - 236 с.

Зміст:
  Руссков Д. С.  Аксиология педагогической философии / Д. С. Руссков. - С. 21-25
  Сенченко А. Я.  Духовность человека как проблема для самого человека: аксиологическое измерение / А. Я. Сенченко. - С. 26-37
  Данилов С. В.  Ценность инновационных процессов как фактора развития региональной системы образования / С. В. Данилов. - С. 38-53
  Лукьянова М. И.  Аксиологические ориентиры организации научно-методического сопровождения реализации образовательных и профессионального стандартов / М. И. Лукьянова. - С. 54-63
  Нечаев М. П.  Создание детско-взрослой образовательной общности на основе ценностей современного воспитания / М. П. Нечаев. - С. 63-70
  Шустова И. Ю.  Детско-взрослая общность: пространство формирования ценностей ребенка / И. Ю. Шустова. - С. 71-80
  Калинина Н. В.  Ценности инклюзивного образования: активная помощь или развитие адаптационных ресурсов / Н. В. Калинина. - С. 81-86
  Пелех Ю. В.  Психолого-педагогические особенности подготовки современного руководителя сферы государственного управления: аксиокомпетентностный подход / Ю. В. Пелех, С. С. Якубовская. - С. 87-98
  Булынин А. М.  Аксиологический подход к проблемам образовательной практики вуза / А. М. Булынин. - С. 99-104
  Бевз В. Г.  Моделирование инновационной образовательной среды в педагогическом университете / В. Г. Бевз. - С. 105-111
  Гребенюк Т. Б.  Формирование индивидуальности будущего педагога как тенденция гуманизации высшего педагогического образования / Т. Б. Гребенюк. - С. 112-117
  Евсович Р. В.  Формирование личности специалиста в контексте гуманизации и гуманитаризации высшего образования периода "Перестройки": теоретический аспект реформы / Р. В. Евсович. - С. 118-129
  Копытова Л. И.  Использование аксиологического подхода в процессе преподавания философии / Л. И. Копытова. - С. 130-135
  Чернышев Д. А.  Будущий педагог-воспитатель как субъект учебно-воспитательной деятельности современного общеобразовательного учреждения / Д. А. Чернышев. - С. 135-144
  Гнездилова К. Н.  Вопрос о взаимосвязи корпоративных ценностей вуза и мотивации преподавателей / К. Н. Гнездилова. - С. 144-153
  Тадеева М. И.  Особенности подготовки учителя иностранных языков к преподаванию в начальной школе: страны Вышеградской четверки / М. И. Тадеева, Ю. П. Павлович. - С. 153-162
  Глузман Н. А.  Ценностные ориентации будущих учителей начальных классов как составляющая аксиологического компонента педагогической культуры / Н. А. Глузман. - С. 163-171
  Грабовый А. К.  Аксиологический компонент методических компетентностей будущих учителей химии / А. К. Грабовый. - С. 172-181
  Пардала А. Я.  Современный ЕГЭ по математике и математика для студентов первокурсников в Польше: опыт, проблемы и перспективы / А. Я. Пардала. - С. 182-198
  Акуленко И. А.  Дидактический компьютерный комплекс как средство сопровождения методической подготовки будущего учителя математики профильной школы / И. А. Акуленко. - С. 198-205
  Роганова М. В.  Ценностные основы духовной реабилитации студентов с ограниченными физическими возможностями в условиях высшего учебного заведения / М. В. Роганова. - С. 206-214
  Федченко Ю. А.  Рефлексия в процессе профессионального саморазвития магистрантов специфических категорий педагогического профиля / Ю. А. Федченко. - С. 215-219
  Жежель Л. В.  Потенциалы образовательной среды военного вуза применительно к целям ценностно-ориентированного воспитания курсантов / Л. В. Жежель. - С. 220-223
  Нетребина О. Ю.  Ценностная составляющая профессиональной культуры менеджера по туризму / О. Ю. Нетребина. - С. 224-229
  Борисов В. В.  Модель гендерного поведения учителя технологии в представлениях студенческой молодежи / В. В. Борисов, Я. В. Бобылева. - С. 229-235

Рубрики: Образование - Аксиология образования

Анотація:   Международный сборник научных трудов издается в рамках Украино-Российского проекта "Ценностные ориентиры современного образования", инициированного Донецким областным благотворительным фондом содействия образовательным интеллектуальным инвестициям и Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования. Авторы статей - представители педагогической науки России, Украины, Польши, работники системы образования - раскрывают теоретические основы и практику моделирования образовательного пространства на основе аксиологического подхода.

 
46 65.26я73-1
Р53

Риполь- Сарагоси, Ф. Б.

        Основы оценочной деятельности [Текст] : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" / Ф.Б. Риполь-Сарагоси. - М. : Книга-сервис, 2002. - 240 с.

Зміст:
  Основные методологические положения по оценке. - С. 12-88
  Основы нормативно-правовой базы процесса оценки. - С. 89-130
  Учетно-аналитическое обеспечение процесса оценки. - С. 131-200
  Основы финансовой математики для выполнения оценочной деятельности. - С. 201-236

Рубрики: Финансы - Экономические категории оценки
Россия

Анотація:   Учебное пособие посвящено рассмотрению на основе зарубежного и отечественного опыта характерных проблем оценочной деятельности в Российской Федерации. Представлены методологические положения по оценке, основы нормативно-правовой базы процесса оценки, его учетно-аналитическое обеспечение. Изложены некоторые разделы финансовой математики применительно к оценке.

 
47 30.10
Ш13

Шабатура, Ю. В.

        Основи теорії і практики інтервальних вимірювань [Текст] : монографія / Ю. В. Шабатура. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - 167 с.

Зміст:
  Обгрунтування фізичних та математичних основ теорії інтервальних вимірювань. - С. 10-22
  Розробка класифікації методів вимірювання часу та часових інтервалів в теорії інтервальних вимірювань. - С. 23-64
  Інформаційно-вимірювальні системи інтервального типу. - С. 65-115
  Моделі і оцінки похибок інтервальних вимірювань. - С. 116-127
  Прикладне використання методів теорії інтервальних вимірювань у вирішенні задач науки і техніки. - С. 128-157

Рубрики: Техніка вимірювань - Інтервальні вимірювання

Анотація:   У монографії здійснено обгрунтування фізичних і математичних основ теорії інтервальних вимірювань як нового розділу загальної теорії вимірювань. Сформульовано визначення інформаційно-вимірювальної системи інтервального типу, в основі функціонування яких лежить використання часу як універсального засобу вимірювання фізичних величин. Розглянуто приклади практичного застосування методів теорії інтервальних вимірювань.

 
48 74.20я73-1
Л65

Лихачев, Б. Т.

        Педагогика. Курс лекций [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. учеб. завед. / Б. Т. Лихачев. - М. : Юрайт, 2000. - 523 с.

Зміст:
  Теоретико - методологические основы педагогики. - С. 13-128
  Общие основы организации целостного учебно -воспитательного процесса. - С. 129-273
  Содержание целостного педагогического процесса. - С. 274-475
  Проблемы народного образования, школоведения и педагогической науки. - С. 476-521

Рубрики: Педагогика - Педагогический процесс

Ключові слова (ненормовані): основные категории педагогики -- педагогическое мышление -- педагогическое общение -- нравственное воспитание -- критерии нравственного воспитания -- методы обучения -- функции

Анотація:   Пособие создано на основе экспериментальной программы по педагогике. В его структурную основу положены закономерности развития педагогического процесса. По - новому, с учетом плюралистических подходов раскрываются теоретико - методологические и общие основы педагогики. особое внимание уделено психологическим аспектам педагогических явлений, пониманию детской личности как субъекта воспитания и обучения. Методы воспитания впервые рассматриваются в качестве системы способов, охватывающей взаимодействие детей и взрослых на всех этапах целостного учебно - воспитательного процесса. При изложении теории и методов обучения учтены новаторские идеи педагогов - практиков. Содержание учебно - воспитательного процесса раскрыто на основе современных научно - педагогических принципов и анализируется с учетом изменений, происходящих в системе общественных отношений и форм общественного сознания.

 
49 74.20я73-2
Л65

Лихачев, Б. Т.

        Педагогика. Курс лекций [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / Б. Лихачев. - М. : Юрайт, 1999. - 464 с.

Зміст:
  Теоретико - методологические основы педагогики. - С. 7-86
  Общие основы организации целостного учебно - воспитательного процесса. - С. 87-216
  Содержание целостного педагогического процесса. - С. 217-413
  Проблемы народного образования, школоведения и педагогической науки. - С. 414-459

Рубрики: Педагогика - Педагогический процесс

Ключові слова (ненормовані): учебно - воспитательный процесс -- диалектика педагогического процесса -- теория обучения -- формы обучения -- эстетическое воспитание -- педагогическое искусство и

Анотація:   Пособие создано на основе экспериментальной программы по педагогике. В его структурную основу положены закономерности развития педагогического знания и логика целостного педагогического процесса. По - новому, с учетом плюралистических подходов раскрываются теоретико - методологические и общие основы педагогики. Значительное внимание уделено психологическим аспектам педагогических явлений, пониманию детской личности как субъекта воспитания и обучения. Методы воспитания впервые рассматриваются в качестве системы способов, охватывающей взаимодействие детей и взрослых на всех этапах целостного учебно - воспитательного процесса. При изложении теории и методов обучения учтены новаторские идеи педагогов - практиков. Содержание учебно - воспитательного процесса раскрыто на основе современных научно - педагогических принципов и анализируется с учетом изменений, происходящих сегодня в системе общественных отношений и форм общественного сознания.

 
50 28.071.0я73-1
Ш95

Шуба, Я. М.

        Основи молекулярної фізіології іонних каналів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. М. Шуба ; відп. ред. П. Г. Костюк. - К. : Наукова думка, 2010. - 448 с.

Рубрики: Біофизика - Молекулярна фізика

Ключові слова (ненормовані): дослідження мембранних іонних каналів -- лігандкеровані іонні канали -- метаботропні рецептори -- калієві канали -- потенціалзалежні іонні канали -- канали

Анотація:   Навчальний посібник написано на основі спецкурсу з біофізики іонних каналів, який читається на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому представлено сучасні уявлення про класифікацію і молекулярну будову іонних каналів плазматичної мембрани тваринних клітин, отримані на основі молекулярно-біологічного клонування їх генів, мутагенезу, структурно-функціональних досліджень гетерологічно експресованих каналів й аналізу зображень з високою роздільною здатністю кристалізованих канальних білків. Висвітлено роль іонних каналів у фізіологічних і патологічних процесах.

 
51 74.262.23-266
С16

Сальник, І. В.

        Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи [Текст] : монографія / І. В. Сальник. - Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 324 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Методика навчання фізики

Ключові слова (ненормовані): віртуальне навчання фізики -- реальне навчання фізики -- система шкільного фізичного експерименту

Анотація:   В монографії на основі історико-філософського та науково-методичного аналізу феномену "віртуальне" та "віртуальна реальність" конкретизовано та визначено сутність поняття "віртуальне навчальне середовище" в дидактиці фізики, запропоновано сферичну модель віртуальної освіти, яка найбільшою мірою відповідає сучасній парадигмі освіти, що грунтується на засадах синергетики. Відтак, з'ясована дидактична сутність синергетичного підходу до процесу навчання фізики в старшій школі та обгрунтовані напрямки практичної реалізації синергетичних принципів у контексті функціонування системи навчального фізичного експерименту. Виявлені сучасні тенденції розвитку системи навчального фізичного експерименту дозволили визначити його нові функції, що пов'язані із особливостями віртуально орієнтованого навчального середовища. Запропоновано нові методичні підходи та подано розроблену нову модель системи навчального експерименту в старшій школі на основі взаємозв'язку віртуального та реального.

 
52 81.24-91
Н63

Ніколаєва, С. Ю.

        Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва ; ред. К. І. Онищенко. - К. : Ленвіт, 2008. - 285 с.

Рубрики: Методика навчання іноземної мови

Ключові слова (ненормовані): основи іноземних мов -- формування мовленнєвої компетенції -- компетенція в аудіюванні -- компетенція в говорінні -- компетенція у читанні

Анотація:   Посібник містить схеми і таблиці до курсу методики викладання іноземних мов, які укладено на основі аналізу новітніх досліджень у галузі мовної освіти. Побудований на нових концептуальних засадах, він цілком відповідає програмі вищих навчальних закладів з підготовки майбутніх філологів.

 
53 32.852
Ф53

Філінюк, М. А.

        Основи негатроніки [Текст] : монографія. Т. 2 Прикладні аспекти негатроніки / М. А. Філінюк ; ред. Т. Ягельська ; рец. : В. М. Кичак [та ін.]. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 308 с.

Рубрики: Електроніка - Напівпровідникові прилади

Ключові слова (ненормовані): інформаційні пристрої -- невзаємні інформаційні пристрої -- комбіновані динамічні негатрони -- комбіновані транзисторні негатрони -- вимірювання параметрів фізичних негатронів

Анотація:   В монографії розглянуті теоретичні і фізичні основи негатроніки. Проведено аналіз параметрів напівпровідникових негатронів. Розглянуті принципи побудови та надані результати досліджень комбінованих динамічних негатронів. Обгрунтована теорія узагальнених перетворювачів імітансу, яка лежить в основі створення комбінованих динамічних негатронів.

 
54 32.85я73-1
О75

        Основи технічної електроніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. Кн. 2 Схемотехніка / В. І. Бойко [и др.] ; рец. : О. В. Кириленко ; ред. : В. С. Зацарний. - К. : Вища школа, 2007. - 510 с.

Рубрики: Електроніка - Енергетична електроніка

Ключові слова (ненормовані): випрямлячі змінного струму -- стабілізатори напруги -- безперебійні джерела живлення -- імпульсні джерела живлення -- безпереривні сигнали -- RC-підсилювачі

Анотація:   Викладено основи схемотехніки, розглянуто принципи дії, подано розрахунки аналогових, цифрових та імпульсних пристроїв електронних систем на основі напівпровідникових приладів, інтегральних операційних підсилювачів й інтегральних логічних мікросхем ТТЛ, МОН, КМОН типів, принципи побудови схем пристроїв енергетичної електроніки та систем керування пристроями електроніки на базі мікропроцесорів і мікроконтролерів.

 
55 68.43
Д21

Дах,

        Техніка бою. Основи [Текст] : Т. 1 Ч. 2 / Ганс фон Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. О. Фешовець. - Львів : Астролябія, 2015. - 160 с.

Рубрики: Військова справа - Техніка бою

Ключові слова (ненормовані): розквартирування -- вартова служба -- військові марші -- командування відділенням -- взвод -- укріплення території -- розвідка -- убезпечення війська

Анотація:   Фундаментальний швейцарський підручник з основ загальновійськового бою від автора "Тотального опору". У ньому детально і доступно описано техніки сучасного бою і командування військовими підрозділами, розвідки і диверсійної роботи, особливості застосування зброї, будування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, правила організації маршу та розквартирування, постачання війська, санітарної служби, військового вишколу тощо. Професійний, але пристрасний текст військового фахівця і патріота має потужний мотиваційний потенціал, а доповнений рисунками, схемами і таблицями, може бути легко засвоєний. Призначається для офіцерів, сержантів, рядових Збройних Сил України, а також усіх, хто хоче належно підготуватися до захисту своєї країни від агресії ворога та збільшити свої шанси на виживання у бою. У цій частині розкрито принципи розквартирування, вартової служби, транспортування та організації маршів, а також основи командування взводом і відділенням, укріплення місцевості, розвідки й убезпечення.

 
56 88.504я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія груп -- дитяча психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
57 74.20
А62

Амонашвили, Ш. А.

        Психологические основы педагогики сотрудничества [Текст] : книга для учителя / Ш. А. Амонашвили. - К. : Освита, 1991. - 111 с.

Рубрики: Педагогика - Педагогический процесс

Ключові слова (ненормовані): нравственное воспитание -- эстетическое воспитание -- познавательные возможности ребенка -- сотрудничество учителя с детьми -- педагогическая наука -- семейное воспитание

Анотація:   В основу пособия положены тексты лекций о личностно - гуманном подходе к ребенку, методах работы учителя с шестилетками, психолого - педагогических принципах и основах семейного воспитания, прочитанные известным ученым в Киевском государственном пединституте им. М. П. Драгоманова. Для учителей, методистов, руководителей школ, студентов педвузов.

 
58 22.127я73-1
Д69

Дорошенко, А. Ю.

        Алгеброалгоритмічні основи програмування. Об'єктивна орієнтованість та паралелізм [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ю. Дорошенко, Г. С. Фінін, Г. О. Цейтлін. - К. : Наукова думка, 2004. - 457 с.

Рубрики: Математика - Теорія алгоритмів

Ключові слова (ненормовані): парадигми паралельних обчислень -- об'єктно-орієнтовані середовища -- алгеброалгоритмічні засоби -- мова XML -- алгебродинамічні моделі -- теорія Клонів

Анотація:   Підручник присвячений основам та застосуванням алгоритміки - сучасного напряму досліджень високорівневих моделей алгоритмів і програм, основаних на досягненнях алгебри алгоритміки, універсальних у застосуванні, простих і доступних для сприйняття. Особливе місце відведно визначальним парадигмам сучасного програмування ком'ютерних обчислень - паралелізму та об'єктній орієнтації, що стали загальновизнаними і досягли широкого розповсюдження. Розглянуто використання алгебр алгоритмів та їх семантичних моделей для опису синхронних та асинхронних паралельних обчислень зі спільною та розподіленою пам'ятью. Викладено алгеброалгоритмічні засоби формалізації об'єктно-орієнтованих обчислень, моделі та засоби для формалізованого проектування та розробки паралельних і об'єктно-орієнтованих програм. Описано апарат алгоритміки, покладений в основу практичної інформаційної технології та відповідних інструментальних систем відкритого типу, орієнтованих на широке коло користувачів і різноманітні застосування.

 
59 22.314я73-1
Т19

Тарасов, Л. В.

        Основы квантовой механики [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. В. Тарасов. - М. : Высшая школа, 1978. - 286 с.

Рубрики: Физика - Квантовая механика

Ключові слова (ненормовані): квантовая механика

Анотація:   В книге дано обстоятельное и систематическое изложение основ нерелятивистской квантовой механики, предназначенное для лиц впервые знакомящихся с предметом. В первой главе в качестве введения в квантовую механику рассмотрена специфика физики микрообъектов. Во второй главе на основе представлений об амплитудах вероятностей рассмотрены вопросы физики микроявлений (интерференция амплитуд, принцип суперпозиции, специфика измерительного акта, причинность в квантовой механике); подробно проанализированы простейшие квантомеханические системы - микрообъекты с двумя базисными состояниями. В третьей главе рассмотрен аппарат квантовой механики как синтез физических идей и теории линейных операторов. Для демонстрации работы аппарата приведен ряд специально отобранных примеров и задач. Для студентов технических и педагогических вузов, а также может быть использована инженерами различного профиля.

 
60 28.081я73-1
Б61

Білявський, Г. О.

        Основи екології: теорія та практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. - К. : Лібра, 2002. - 351 с.

Зміст:
  Теоретичні аспекти сучасної екології. - С. 9-163
  Практикум. - С. 179-321

Рубрики: Екологія

Ключові слова (ненормовані): основи екології -- природокористування

Анотація:   У першій теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаемозв'язках біосфери, техносфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування. У другій частині ( практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять з визначення екологічного стану повітря, водних об'єктів, грунтів, рослин,тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.

 
61 28.93я73-1
Ю94

Юхименко, Л. І.

        Фізіологія системи травлення з основами раціонального харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Юхименко, С. М. Хоменко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 240 с.

Рубрики: Фізіологія людини - Фізіологія травлення

Ключові слова (ненормовані): шлунково-кишковий тракт -- секреція -- травлення -- всмоктування -- обмін речовин -- енергетичний обмін -- раціональне харчування -- харчові продукти -- харчові

Анотація:   У посібнику на основі даних сучасної фізіології розглянуто спеціальний курс по вивченню фізіології системи травлення з врахуванням основ раціонального харчування. Послідовно висвітлена будова травної системи, розглянуті шляхи регуляції травних функцій, обмінних процесів організму людини, а також вимог до раціонального збалансованого харчування.

 
62 65.433я73-1
Б12

Бабарицька, В. К.

        Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятіяно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2004. - 288 с.

Рубрики: Економіка туризму

Анотація:   Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпечення турпродукту. Розкривається сутність понять "туризм","турист","турпослуга","турпродукт" і класифікаційних підходів в сфері гостинності і туризму. Розкриваються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування і продавців турпродукту,зміст передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи і метод проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів.

 
63 88.3
Р82

Рубинштейн, С. Л.

        Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 1999. - 720 с.

Рубрики: Психология - Методология психологии

Ключові слова (ненормовані): основы памяти -- виды и типы памяти -- воображение -- развитие мышления -- функции речи -- эмоциональные особенности личности -- волевые

Анотація:   Классический труд С. Л. Рубинштейна "Основы общей психологии" относится к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, безупречная ясность сделали учебник настольной книгой для нескольких поколений психологов. Учебник написан в соответствие с программой подготовки психологов и педагогов по учебному курсу "Общая психология". В нем с учетом современных достижений психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, состояния и свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности.

 
64 22.37я73-1
О53

Оленич, І. Б.

        Фізичні основи нанотехнологій [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Оленич. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 232 с.

Зміст:
  Фундаментальні явища у наноструктурах. - С. 9-70
  Нанотехнології. - С. 71-137
  Наноструктури і наноприлади. - С. 138-224

Рубрики: Фізика твердих тіл

Ключові слова (ненормовані): квантове обмеження -- нанолітографія -- прилади наноелектроніки

Анотація:   У посібнику викладено основи сучасних нанотехнологій. Висвітлено фундаментальні електронні явища у низьковимірних об'єктах, які лежать в основі пристроїв наноелектроніки, наведено базові принципи, основні підходи і засоби одержання наноматеріалів.

 
65 І20

Іванов, В. Г.

        Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : підручник / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ; за заг. ред. В. Г. Іванова. - Харків : Право, 2015. - 312 с.

Рубрики: Інформатика

Ключові слова (ненормовані): персональні комп'ютери -- організація комп'ютерної інформації -- система Windows 7

Анотація:   На підставі програми навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки: зміст понять "інформація" і "знання", архітектура персональних ЕОМ, способи організації зберігання і доступу до комп'ютерної інформації, основні методи роботи в операційній системі Microsoft Windows 7, стандартні програми, що входять до операційної системи Windows 7, а також прийоми роботи у MS Word 2010 і MS Excel 2010. Представлено методи автоматизованого перекладу електронних документів і принципи роботи в автоматизованих бібліотечних комплексах, антивірусні засоби захисту данних, а також програмні і системні засоби їх архівації, принципи функціонування Internet і використання електронної пошти, пошуку й отримання інформації з Internet, у тому числі роботи з програмою-пейджером ICQ, програмою IP-телефонії Skype та створення блогів. Показано можливості соціальних і пірінгових мереж, інтернет-магазинів, програми Google Планета Земля, а також описано методи створення і публікації власних Web- документів.

 
66 65.246я73-1
Г60

Голінько, В. І.

        Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Голінько. - Д. : НГУ, 2010. - 271 с.

Рубрики: Охорона праці - Техніка безпеки

Ключові слова (ненормовані): праці -- система управління охорони праці -- правове регулювання охорони праці -- основи фізіології -- гігієна праці -- безпека праці

Анотація:   Розглянуто загальні законодавчі й організаційно-правові питання, санітарно-гігієнічні, технічні та профілактичні заходи та засоби щодо збереження працездатності та здоров'я людини у процесі її трудової діяльності, які складають основу охорони праці в Україні.

 
67 22.313.2я73-1
Г61

Головко, Д. Б.

        Загальні основи фізики: електродинаміка [Текст] : навч. посіб. для студентів техн. вищ. навч. закл. / Д. Б. Головко, А. А. Маляренко, Ю. Л. Ментковський. - К. : Либідь, 1994. - 125 с.

Рубрики: Фізика - Електродинаміка

Ключові слова (ненормовані): електродинаміка

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основні закони електрики та магнетизму. На основі рівнянь Максвелла обгрунтовується існування електромагнітних хвиль, з'ясовується електромагнітна природа світла. Висвітлено основи спеціальної теорії відносності Ейнштейна. Вміщено контрольні завдання та запитання для самоперевірки.

 
68 К68

Королько, В. Г.

        Связи с общественностью: научные основы, методика, практика [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 868 с.

Рубрики: Массовая коммуникация - Паблик Рилейшнз

Ключові слова (ненормовані): основы паблик рилейшнз -- этика паблик рилейшнз -- корпоративная культура -- PR-программы -- международные паблик рилейшнз -- искусство коммуникации

Анотація:   Лучший учебник по связям с общественностью (паблик рилейшнз), в котором в развернутом виде отражены современные достижения теории и практики и искусства коммуникаций между организациями и важными для них группами особенного интереса. Он отвечает как международным стандартам, так и постановлениям руководящих органов Украины относительно подготовки специалистов в этой области. В книге изложены методологические и методические основы учебной дисциплины "Связи с общественностью " с учетом отечественного и международного опыта в названной сфере, учебник пополнен новейшими документами и примерами из практики паблик рилейшнз в сфере бизнеса, политики, связей с международной общественностью.

 
69 67.0я73-1
О75

        Основы государства и права Украины в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / А. С. Васильев, Л. М. Зилковская. - Х. : Одиссей, 2000. - 416 с.

Рубрики: Правоведение - Теория государства и права
Украина

Ключові слова (ненормовані): основы государства и права

Анотація:   Учебное пособие написано в соответствии с программой дисциплины "Основы государства и права", включено в состав программ вступительных экзаменов в юридические вузы и юридические факультеты университетов.

 
70 34.327я73
О75

        Основи металургійного виробництва металів і сплавів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Ф. Чернега, В. С. Богушевський, Ю. Я. Говтянський [та ін.] ; за ред. Д. Ф. - К. : Вища школа, 2006. - 503 с.

Рубрики: Металургія

Ключові слова (ненормовані): металургія сталі -- металургія чавуну -- металізація залізорудних матеріалів -- виробництво феросплавів -- виробництво кольорових металів -- електрометалургія -- металургія і

Анотація:   Висвітлено металургійні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та процеси виробництва основних кольорових металів. Описано технології переплавних процесів - електрометалургію й позапічне рафінування рідких сплавів і металів, характеристики шихтових матеріалів та способи їх підготовки. Викладено фізико-хімічні основи металургійних процесів, устаткування металургійних цехів, а також екологічні проблеми металургійного виробництва.

 
71 42.112.6
А26

        Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса [Текст] : [монографія]. Ч. 1 Добір попередників і оптимізація системи удобрення / С. П. Полторецький, В. Я. Білоножко, Н. М. Полторецька, А. П. Березовський ; за ред. С. - Умань : Візаві, 2016. - 256 с.

Рубрики: Сільське господарство - Рослинництво

Ключові слова (ненормовані): насіння проса -- сівба проса

Анотація:   У монографії наведено теоретичні узагальнення та вирішення наукової проблеми формування високоякісного насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України шляхом добору кращих попередників, оптимізації умов мінерального живлення, строків, способів сівби і норм висіву, строків та способів скошування й обмолоту з урахуванням сортових відмінностей і екологічних умов. Визначено, що насіннєва продуктивність проса є функцією взаємодії природних, сортових, технологічних і екологічних чинників. Обгрунтовано умови формування насіння проса з високими посівними якостями та врожайними властивостями. Створено моделі управління посівними властивостями насіння та прогнозування їх змін у поколіннях. Удосконалено основні елементи агротехнології проса на насінницькі цілі, методичні принципи та методологічні основи комплексного оцінювання посівних кондицій насіння проса на основі інтегрованого показника якості. Розвинено наукові положення щодо формування насіннєвих посівів проса в ланці "сорт - агротехнологія - екологіічні умови".

 
72 31.27-01я73
П58

Попов, В. П.

        Основы теории цепей [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению "Радиотехника" / В. П. Попов. - М. : Высшая школа, 2000. - 574 с.

Рубрики: Электротехника - Теория электрических цепей

Ключові слова (ненормовані): теория электрических цепей

Анотація:   В учебнике изложены основы теории линейных электрических цепей с сосредоточенными и распределенными параметрами в установившемся и переходном режимах, а также основы анализа нелинейных резистивных цепей на постоянном токе и при гармоническом воздействии. Рассмотрены цепи с управляемыми источниками, невзаимные четырехполюсники, идеальные операционные усилители, преобразоатели сопротивления и активные фильтры. Второе издание учебника выходило в 1998 году.

 
73 60.542.2я73-1
О75

        Основи теорії гендеру [Текст] : навч. посіб. / редкол. : М. М. Скорик (відп. ред.), В. П. Агеєва, Л. С. Кобелянська. - К. : К. І.С., 2004. - 536 с.

Рубрики: Соціологія груп - Гендерна соціологія

Ключові слова (ненормовані): теорія гендеру -- гендер у політиці -- гендер у ЗМІ -- правові аспекти гендеру -- гендер і релігія -- гендерні

Анотація:   Навчальний посібник "Основи теорії гендеру" спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику гендерних досліджень як предмета міждисциплінарного вивчення. Тут систематизовано викладено як основи гендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах. Структура посібника побудована за модульною системою та містить розділи, що можуть бути висвітлені в рамках окремих навчальних дисциплін - філософії, соціології, політології, правознавства, літературознавства, мовознавства тощо.

 
74 74.262
К20

Капіносов, А. М.

        Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / А. М. Капіносов. - Х. : Основа, 2006. - 141 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Урок математики

Ключові слова (ненормовані): планування вивчення алгебри -- планування вивчення геометрії

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні і практичні основи технології вивчення математики за класичним дидактичним методом - саме він покладений в основу рівневої дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Стислий виклад теорії, технології проілюстрований різноманітними дидактичними матеріалами.

 
75 42.112.6
А26

        Агробіологічні та екологічні основи насіннєзнавства проса [Текст] : [монографія]. Ч. 2 Оптимізація параметрів сівби та умов збору врожаю / С. П. Полторецький, В. Я. Білоножко, Н. М. Полторецька, А. П. Березовський ; за ред. С. - Умань : Візаві, 2016. - 224 с.

Рубрики: Сільське господарство - Рослинництво

Ключові слова (ненормовані): сівба проса

Анотація:   У монографії наведено теоретичні узагальнення та вирішення наукової проблеми формування високоякісного насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України шляхом добору кращих попередників, оптимізації умов мінерального живлення, строків, способів сівби і норм висіву, строків та способів скошування й обмолоту з урахуванням сортових відмінностей і екологічних умов. Визначено, що насіннєва продуктивність проса є функцією взаємодії природних, сортових, технологічних і екологічних чинників. Обгрунтовано умови формування насіння проса з високими посівними якостями та врожайними властивостями. Створено моделі управління посівними властивостями насіння та прогнозування їх змін у поколіннях. Удосконалено основні елементи агротехнології проса на насінницькі цілі, методичні принципи та методологічні основи комплексного оцінювання посівних кондицій насіння проса на основі інтегрованого показника якості. Розвинено наукові положення щодо формування насіннєвих посівів проса в ланці "сорт - агротехнологія - екологіічні умови".

 
76 28.903,7я73-1
П37

Плахтій, П. Д.

        Фізіологічні основи фізичного виховання школярів [Текст] : навч. посіб. для студентів ф-тів фіз. культури пед. ун-тів та ін-тів / П. Д. Плахтій. - Кам'янець-Подільський : Видавець Мошак М. І., 2001. - 236 с.

Рубрики: Фізіологія - Вікова фізіологія

Ключові слова (ненормовані): вікова фізіологія -- фізіологічні основи фізичного виховання школярів -- фізичне виховання школярів

Анотація:   В посібнику висвітлені основні теоретичні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології м'язів, фізичного виховання та спорту. Особлива увага приділена характеристиці станів організму, що виникають при м'язовій діяльності, аналізу фізіологічних механізмів, що лежать в основі формування рухових навичок та розвитку рухових здібностей учнів. Посібник можуть використовувати також тренери, методисти оздоровчих центрів, спортсмени, вчителі.

 
77 88.48
З63

Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д.

        Основы сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - С. Пб. : Речь, 2010. - 172 с.

Рубрики: Психология прикладная - Сказкотерапия

Ключові слова (ненормовані): задачи сказкотерапевта -- принципы сказкотерапии -- основы сказкотерапии -- метафоры -- логика консультирования -- основные виды сказок

Анотація:   В каждом из нас немало жизненных программ, заложенных не нами, а другими людьми, которых мы встретили на своем жизненном пути. Представляете, сколько в нашем внутреннем мире сказочных сюжетов?! И какой же из них наш собственный? Во всех этих хитросплетениях старается разобраться сказкотерапевт. И особенно это касается нас, взрослых. Поэтому мы утверждаем: сказкотерапия - это "взрослый метод"! Чтобы разбираться с хитросплетениями судеб и внутренних процессов взрослых, помогать развивать таланты детям, поддерживать подростков, сказкотерапевту нужны основания. Эти основания, или основы сказкотерапии, изложены здесь, в книге, которую Вы держите в руках.

 
78 32.848-041
О72

Осадчук, В. С.

        Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від'ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 184 с.

Рубрики: Радіотехніка - Генератори електричних коливань

Ключові слова (ненормовані): математична модель ГЕК -- НЕМТ - транзисторні структури

Анотація:   У монографії розглядаються питання побудови генераторів електричних коливань з електричною і оптичною перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від'ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптично і електрично керованих генераторів в діапозоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статистичних і динамічних характеристик активних елементів генераторів за допомогою яких удосконалено квазілінійну і нелінійну моделі генераторів на основі транзисторних структур з від'ємним опором. Отримані аналітичні співвідношення можна використовувати для інженерного розрахунку генераторів із заданими характеристиками.

 
79 22.174я73-1
О75

        Основи дискретної математики [Текст] : підручник / Ю. В. Капітонова, С. Л. Кривий, О. А. Летичевський та ін.; ред. Т. С . Мельник. - К. : Наукова думка, 2002. - 580 с.

Рубрики: Математика дискретна

Ключові слова (ненормовані): теорія автоматів -- множини -- відношення -- комбінаторика -- теорія графів -- моделі алгоритмів і програм -- формальні граматики -- формальні мови

Анотація:   Мета підручника - систематичне викладення методів та засобів дискретної математики як інструментарію при обробці інформації в комп'ютерах. Висвітлюються основні математичні властивості тієї чи іншої теорії разом з фактами, необхідними для розв'язання задач. Матеріал подається на основі аксіоматичного методу і може служити основою для таких спецкурсів, як бази даних і бази знань, теорія автоматів, системи штучного інтелекту, комп'ютерна алгебра, геометрія тощо.

 
80 67.401.0(4Укр)я73-1
Л17

Лазор, О. Д.

        Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. - 520 с.

Рубрики: Право адміністративне

Ключові слова (ненормовані): Президент України -- Верховна Рада України -- Судова влада України -- система місцевого самоврядування -- публічна служба в Україні

Анотація:   Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібниом з актуальної дисциплііни вузівського навчального процесу - основи державного управління та місцевого самоврядування. Зміст викладеного матеріалу представлений 16 темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв'язки; функціонування інституту публічної служби в Україні.

 
81 66.031.1я73-1
О75

        Основи демократії [Текст] : навч.-метод. комплекс / МОН України, Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Вовчок О. Ю., 2006. - 164 с.

Рубрики: Політологія - Демократія

Ключові слова (ненормовані): громадянське суспільство -- права людини -- політичні партії -- система урядування

Анотація:   Навчально-методичний комплекс "Основи демократії" як презентація проблеми демократії на навчально-методичному рівні містить методичні розробки до нового курсу в обсязі його змісту, методичних рекомендацій до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання, підсумкових тестів, методичних рекомендацій до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, контрольних питань до заліку, а також основ демократії у визначеннях, схемах, класифікаціях.

 
82 65.246я73-1
М82

Москальова, В. М.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Москальова. - К. : Професіонал, 2005. - 664 с.

Рубрики: Економіка праці - Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): законодавство про охорону праці -- основи фізіології -- гігієна праці -- виробнича санітарія -- техніка безпеки -- пожежна безпека

Анотація:   У підручнику висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні принципи державної політики в цій галузі. Розглянуто питання основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, наведено гігієнічні характеристики основних шкідливих виробничих чинників та особливості їх біологічної дії на організм людини, а також заходи профілактики. Наведено основні вимоги до техніки безпеки при організації робочих місць, представлено матеріали про основні причини аварій і травмонебезпечних ситуацій під час експлуатації технологічного обладнання, технічних систем та про вжиті заходи безпеки.

 
83 74.560
К59

Козловська, І. М.

        Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи) [Текст] : монографія / І. М. Козловська ; за ред. : С. У. Гончаренка. - Л. : Світ, 1999. - 301 с.

Рубрики: Освіта професійно-технічна - Підготовка фахівців

Ключові слова (ненормовані): інтеграція знань -- дидактична інтеграція -- інтеграція і освіта

Анотація:   У монографії проаналізовано основи дидактики в контексті інтеграції знань. Послідовно розглянуто історико-філософські, загальнонаукові, логіко-гносеологічні, дидактичні та методичні проблеми інтеграції в освіті. Обгрунтовано методологічні та концептуальні засади інтеграції знань та дидактичну систему інтегративно-предметного навчання на основі законів та положень теорії дидактичної інтеграції. Пропонується модель інтеграції знань у професійно-технічній школі.

 
84 51.2я72-1
О75

        Основи здоров'я. 2 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. - К. : Алатон, 2012. - 136 с.

Рубрики: Основи здоров'я - Шкільний курс 2 кл.

Ключові слова (ненормовані): здоровий спосіб життя -- охорона природи -- безпека життєдіяльності для молодших школярів

Анотація:   Підручник "Основи здоров'я" створено відповідно до програми з основ здоров'я для учнів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

 
85 72.5я73-1
О75

        Основи наукових досліджень [Текст] : навч. підруч. / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред.: В. І. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 144 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): наукові кадри -- методи наукових досліджень -- дисертаційна робота -- етичні основи наукової діяльності -- правові основи наукової діяльності

Анотація:   У підручнику подано основні відомості про організацію науки в Україні та особливості підготовки кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито методологічні засади наукового пізнання та творчості, пошуку й опрацювання наукової інформації. Значне місце відведено методам наукового дослідження та практичного використання їх у науковій діяльності. У підручнику розглянуто і докладно висвітлено етапи планування та проведення наукового дослідження, опрацювання результатів експерименту. Підручник містить рекомендації та вимоги щодо оформлення результатів досліджень.

 
86 60.842я73-1
К68

Королько, В. Г.

        Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Соціологія" / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 831 с.

Рубрики: Соціальне управління - Зв'язки з громадськістю

Ключові слова (ненормовані): основи паблик рілейшенз -- корпоративна культура і паблик рілейшенз -- етика паблик рілейшенз -- громадська думка -- управління PR -- PR - технології

Анотація:   Кращий вітчизняний підручник зі зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз), у якому цілком відображені сучасні досягнення теорії і практики, науки і мистецтва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. Він відповідає вимогам як міжнародної асоціації паблик рілейшнз, так і постановам керівних органів України щодо підготовки фахівців у цій сфері. У книзі викладено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни "Зв'язки з громадськістю" з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник поповнено новітніми документами та прикладами з практики паблик рілейшнз у сфері бізнесу, політичного життя, зв'язків із міжнародною громадкістю.

 
87 39.63-02
Т33

        Теоретические основы проектирования ствольных управляемых ракет [Текст] : монография / под ред. : О. П. Коростелева ; рец. : А. П. Ковтуненко, В. В. Зубарев. - К. : Defense Express Library, 2007. - 445 с.

Рубрики: Техника - Ствольные управляемые ракеты

Ключові слова (ненормовані): боевые ракеты -- аэродинамика ракеты -- компановка ракеты -- рулевой привод -- бортовые информационно-измерительные системы -- боевая часть -- двигательное

Анотація:   В монографии изложены основы теории проектирования ствольных управляемых ракет, в том числе методы определения аэродинамических характеристик и внешних нагрузок, действующих на ракету, и расчета проектных параметров составных частей ракеты. Рассмотрены вопросы построения структурных схем систем управления и рулевых приводов ракеты, способы улучшения их динамических характеристик. Предложен порядок расчета ракетного двигателя на твердом топливе, бортовой информационно-измерительной системы, боевой части и средств автоматизированного контроля ракеты. Наряду с теоретическими основами проектирования ствольных управляемых ракет в монографии рассмотрены также вопросы методического обеспечения всесторонних испытаний ракет, ввода их в эксплуатацию и ее организации, продления сроков пригодности ракет и их утилизации.

 
88 67.0
Д42

Джолос, С. В.

        Етатистські основи державності [Текст] : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 252 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): етатистська політико-правова теорія -- цінність держави -- класична етатистська держава

Анотація:   Монографія кандидата юридичних наук С. В. Джолоса присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико-історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обгрунтовано визначну цінність держави. Розкрито поняття, види та особливості сучасної держави. Сформульовано поняття етатизму та етатистської держави. Виявлено єство класичної етатистської держави та сутність, особливості статистики і динаміки та основні засади ефективності функціонування сучасної етатистської держави.

 
89 87.3(4Рос)6-688
К49

Клизовский, А. И.

        Основы миропонимания Новой Эпохи / А. И. Клизовский. - М. : ФАИР, 2010. - 813 с.

Рубрики: История философии России

Ключові слова (ненормовані): Закон перевоплощения -- Закон кармы -- сознание -- психическая энергия -- беспредельность -- Новый Мир -- эзотерика -- учение Рериха

Анотація:   А. И. Клизовский - ученик и последователь Е. И. Рерих и Н, К. Рериха. Его книга "Основы миропонимания Новой Эпохи" - первый опыт масштабного философского осмысления космической эволюции человечества и единых законов жизни на основе Учения Живой Этики и Теософии. Автор, беззаветно преданный светлым идеям Учения, пробуждает мысль, вводит в область высшего знания, дарит радость приобщения к велим идеям Посвященных, готовит дух человечества к встрече Новой Эры, призывающей Нового Человека.

 
90 65.246я73-1
О75

        Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 222 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): лабораторні роботи з основ охорони праці

Анотація:   В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності" та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуальне з позицій сьогодення.

 
91 38.582
М79

Моргун, А. С.

        Комп'ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів [Текст] : монографія / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 162 с.

Рубрики: Будівництво

Ключові слова (ненормовані): фундамент -- математичне моделювання -- прикладення потужного числового МГЕ -- висотні будівлі числових МГЕ -- математичне моделювання нелінійної задачі

Анотація:   У монографії викладено сучасні ком'ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів. Прикладення потужного числового МГЕ до розв'язання лінійних та нелінійних задач геомеханіки та процесу осідання грунтових основ і допустимих навантажень на них обгрунтовано теоретичними викладами, підкріплено та проілюстровано даними числових розрахунків. Сподіваємось, викладений матеріал стимулюватиме подальші теоретичні та прикладні дослідження використання МГЕ в механіці грунтів та розвитку проблеми заглиблених споруд в цілому.

 
92 81.006-923
К93

Куранова, С. І.

        Основи психолінгвістики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Куранова. - К. : Академія, 2012. - 208 с.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Ключові слова (ненормовані): основи етнопсихолінгвістики -- вікова психолінгвістика -- теорії міжкультурної комунікації -- комунікативна поведінка мовної особистості -- тестові завдання з психолінгвістики

Анотація:   Психолінгвістика - наука про взаємозв'язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки становить концептуальну основу, проблемну структуру і зміст навчального посібника.

 
93 24.239
И48

Ильченко, А. Я.

        Основы теории цветности органических красителей [Текст] : [монография] / А. Я. Ильченко. - К. : Наукова думка, 2012. - 264 с.

Рубрики: Химия органическая - Органические красители

Ключові слова (ненормовані): основы теории цветности -- цветность симметричных катионных красителей -- цветность симметричных анионных красителей -- цветность несимметричных полиметиновых красителей

Анотація:   В монографии обобщены и систематизированы основные закономерности теории цветности органических красителей, устанавливающие зависимость их спектрально-люминесцентных свойств от строения молекул. Показано, что сравнительно простые квантово-химические методы в приближении Паризера - Парра - Попла могут быть полезным и надежным инструментом для объяснения и предсказания спектров поглощения красителей разнообразного строения. Для изучения спектров поглощения несимметричных красителей широко использована количественная зависимость между девиациями и электронодонорностями концевых групп, гетероциклических остатков, предложена шкала электронодонорностей. Основы теории цветности органических красителей позволяют осуществлять дизайн новых красителей с практически полезными свойствами.

 
94 28.05я73-1
С56

Согур, Л. М.

        Основи біології та генетики людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Согур. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 188 с.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): біологія клітини -- поділ клітин -- основи генетики -- основи антопогенетики

Анотація:   В навчальному посібнику викладено елементарний хімічний склад живих організмів, будову вірусів, прокаріотів та еукаріотичної клітини. Наведено сучасні уявлення про організацію потоку енергії та інформації в клітині, а також про поділ клітин. Висвітлено основні закономірності генетики, особливості вивчення спадковості, мінливості генетики, особливості вивчення спадковості, мінливості та біології індивідуального розвитку людини.

 
95 65.256я73-1
О75

        Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна, Н. А. Іваннікова та ін.. - К. : Кондор, 2007. - 252 с.

Рубрики: Економіка праці - Ціноутворення

Ключові слова (ненормовані): державне регулювання -- кон'юктура ринку -- стратегія ціноутворення -- иди цін -- встановлення ціни -- цінова політика підприємств -- ціноутворення

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлені основи методики ціноутворення. Особлива увага приділяється теоретичним основам ціноутворення, визначенню політики і стратегії встановлення цін. У посібнику передбачені контрольні питання, приклади розв'язування задач, завдання для самостійної роботи, тести, графічні диктанти. Особлива увага приділяється формуванню цін з урахуванням конкурентоздатності товару.

 
96 51.2я72-1
О75

        Основи здоров'я. 3 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. - К. : Алатон, 2013. - 160 с.

Рубрики: Валеологія - Шкільний курс 3 кл.

Анотація:   Підручник "Основи здоров'я" створено відповідно до навчальної програми з основ здоров'я для учнів 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров'я і гармонійного розвитку учнів.

 
97 83.002.1я73-1
С30

Семків, Р.

        Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. Семків. - Київ : Смолоскип, 2015. - 74 с.

Рубрики: Літературознавство - Порівняльне літературознавство

Ключові слова (ненормовані): основи компаративістики -- формати письма -- вертуальні читацькі щоденники

Анотація:   Пропонуємо увазі читачів навчально-методичний посібник про особливості викладання курсу "Основи компаративістики". Видання містить інформацію про кілька форматів подачі матеріалу: лекція, читання, дискусія, письмо, а також план самого курсу і вичерпний список літератури до нього.

 
98 88.492я73-1
М79

Моргун, В. Ф.

        Основи психологічної діагностики [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов. - К. : Слово, 2009. - 464 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): основи психологічної діагностики -- типології діагностичних методів -- діагностика пізнавальних здібностей -- математико-статистична обробка психодіагностики -- статистичні гіпотези

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Спираючись на фундаментальні праці Б. Г. Ананьєва, А. Анастазі, Л. С. Виготського, Л. Ф. Бурлачука, Ю. З. Гільбуха, К. М. Гуревича, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, С. Д. Максименка, С. Л. Рубінштейна, О. Г. Шмельова та ін., особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об'єктивного, суб'єктивного та проективного підходів. Подано матиматико-статистичні процедури обробки діагностичних даних за допомогою пакету комп'ютерних програм SPSS. У додатках наведено інструктивно-методичні матеріали для семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи.

 
99 22.344.5я73-1
Ф50

        Физические основы квантовой радиофизики [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / Ленингр. Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Л. : Издательство Ленинградского университета, 1985. - 319 с.

Рубрики: Физика - Физические основы квантовой радиофизики

Ключові слова (ненормовані): физические основы квантовой радиофизики -- радиоспектроскопия

Анотація:   В пособии впервые в учебной литературе систематизированно излагаются физические основы методов квантовой радиофизики (ЯМР, ЭПР, ЯКР, двойных резонансов, микроволновой газовой спектроскопии, квантовой радиоэлектроники и квантовой магнитометрии), рассматривается возможность их практического использования. Для студентов старших курсов физических, химических, биологических и геологических факультетов университетов. Может быть полезно также аспирантам и специалистам в области квантовой радиофизики.

 
100 22.181
К43

Кириченко, І. О.

        Математичні основи теорії вогневих дуелей [Текст] : монографія / І. О. Кириченко, Л. Г. Раскін. - Х. : Видавництво військового інституту ВВ МВС України, 2005. - 289 с.

Рубрики: Математичне моделювання - Безперервне лінійне програмування

Ключові слова (ненормовані): математичні моделі -- теорія вогневих дуелей -- теорія керуючих систем -- аналітичні та числові методи синтезу стратегій управління

Анотація:   Книга присвячена проблемам математичного моделювання процесів вогневого протиборства бойових систем. Предметом вивчення у монографії є вогневі дуелі - короткочасне вогневе зіткнення двох противників, коли вони обмінюються обмеженим числом взаємних вогневих ударів. Теоретичною основою для побудови математичних моделей таких дуелей е теорія безпепервного лінійного програмування (БЛП) та теорія берперервних ігор. Надається визначення, функціональна класифікація вогневих комплексів та вогневих дуелей (ВД); викладаються математичні моделі та методики аналізу ефективності повітряних, протиповітряних, залпових, снайперських та засідкових ВД. Викладена теорія безпепервного лінійного програмування. При цьому надається формування канонічної задачі БЛП, задачі БЛП з двостороннім обмеженням, та розповідальна задача БЛП. Вивчаються властивості цих задач, розробляються наближені та точні методи їх вирішення. На основі цих математичних моделей оптимізації розробляються аналітичні та числові методи вирішення задач перевірки статистичних гіпотез методами теорії БЛП. Розглянуті моделі оптимізації в лінійних функціональних просторах, так і для їхнього безпосереднього використання при вирішенні практичних і дослідницьких задач у галузі військової науки.

 
101 32.973.203.1я72-5кр
П19

Пасічна, Л. І.

        Сто вправ до курсу "Основи комп'ютерної графіки" [Текст] : практикум / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 44 с.

Ключові слова (ненормовані): засоби комп'ютерної графіки -- графічний редактор PAINT -- векторна графіка -- растровий графічний редактор -- створення анімації

Анотація:   Практикум містить сто вправ до курсу за вибором з інформатики "Основи комп'ютерної графіки" загальоосвітньої школи. Для вивчення курсу базовим є підручник В. С. Березовського, В. О. Потієко, І. О. Завадського "Основи комп'ютерної графіки". До практикуму увійшли вправи різної складності для набуття учнями практичних навичок роботи з графічними об'єктами. Частина завдань має покроковий опис порядку їх виконання.

 
102 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закл. та курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 710 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): учнів -- дидактика -- научіння -- учитель -- батьки і учні -- навчальна діяльність -- психолого-педагогічна основа -- психологія і педагогіка

Анотація:   Посібник присвячено аналізу психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
103 65.011.14
К68

Коротченко, А. Л.

        Капитал. Теоретические основы капитала [Текст] : монография / А. Л. Коротченко. - К. : НТУУ "КПИ", 2008. - 96 с.

Рубрики: Экономическая теория - Капитал

Ключові слова (ненормовані): экономический микропроцесс -- рентабельность -- прибыль и стоимость товара -- предприятия по труду -- системы доход-потребление -- конкуренция -- инфляция

Анотація:   Теоретические основы капитала являются математическим обоснованием экономической деятельности любой экономической системы и взаимодействия экономических систем. Знание теоретических основ капитала даст возможность прогнозировать экономическое состояние страны, поможет формированию в стране эффективного собственника и государственного директора любой экономической системы, а также чиновника государственного аппарата и законодательных органов.

 
104 32.973.203
Б36

Бевз, О. М.

        Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню [Текст] : монографія / О. М. Бевз, Р. Н. Квєтний. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 96 с.

Рубрики: Інформатика прикладна

Ключові слова (ненормовані): криптографічні методи захисту -- формування лінійного перетворення -- потоковий шифр -- методи шифрування у комп'ютерних системах

Анотація:   У монографії розроблено методи та алгоритми шифрування на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню. Основу монографії склали результати досліджень в рамках кандидатської дисертації О. М. Бевз, що були виконанні на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету за участю та під керівництвом доктора технічних наук, професора Р. Н. Квєтного.

 
105 60.561.328
А64

        Аналітичні висновки за результатами соціологічних досліджень у рамках річної програми "Ментальні основи вибору" / Київський ін-т проблем управління ім. Горшеніна. - К. : Юнівест ПреПрес, 2008. - 52 с.

Рубрики: Соціологія - Соціологія виборів

Ключові слова (ненормовані): ментальні основи вибору українців -- політичні орієнтації населення України

Анотація:   Науковий звіт Інституту Горшеніна підводить підсумок річної соціологічної дослідницької програми "Ментальні основи вибору". Метою дослідження було вивчення причин і чинників, що впливають на усвідомленість українських громадян при підході до вибору. У книзі досліджуються різні міфи, стереотипи, фобії українських громадян, залежність вибору від зовнішніх і внутрішніх чинників, відношення респондентів до геополітичних, морально-етичних і побутових питань, а також до питань функціонування інститутів влади. Науковий звіт містить матеріал, який буде особливо цінним для політиків, політологів, соціологів, соціальних психологів, студентів вищих учбових закладів.

 
106 74.204.1
Т33

        Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : монографія / Г. В. Єльникова, А. Г. Гуралюк, В. І. Куценко [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 219 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): керівник загальної середньої освіти -- управління школою -- фахова компетентність керівників школи -- оцінювання результатів діяльності ЗНЗ

Анотація:   Основною метою поданого дослідження є розробка теоретичних, методичних та технологічних засад підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ загальної середньої освіти до оцінювання результатів діяльності шкіл. Розробка математичного апарату оцінювання здійснена на основі кваліметричного підходу, визначення змісту оцінювання - на основі компетентнісного підходу. У дослідженні розглядається система підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, яка розкриває її зміст (опис змістового модуля), структуру: дві очні сесії (установча і підсумкова), етап дистанційного навчання та технологію їх здійснення. Особлива увага надається розкриттю науково-обгрунтованої системи оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях. Науквому аналізу підлягають методологічні теоретичні та методичні складові оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

 
107 35.119я73-1
У80

Устянич, Є. П.

        Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів: конструкції, технології, управління [Текст] : навч. посіб. для студ. хім. спец. і спец. "Охорона навколишнього середовища і раціон. використання природн. ресурсів" / Є. П. Устянич. - Л. : Українська академія друкарства, 2008. - 400 с.

Рубрики: Хімічна технологія - Капсулювання дисперсних матеріалів

Ключові слова (ненормовані): плівкоутворювач -- геометрія зони контакту -- гідродинаміка завислого шару -- гідродинаміка капсулювання -- тепло-масообмін при капсулюванні -- математична модель

Анотація:   В книзі викладено теоретичні основи, технології іапаратне оформлення процесів капсулювання дисперсних матеріалів фізичними методами, зокрема в апаратах псевдозрідженого шару (ПШ) і його модифікаціях, показано закономірності утворення плівкового покриття на частинках. Розглянуто фізико-хімічні та реологічні аспекти плівкоутворюючих систем (розчинів), сили взаємодії між частинками. Встановлено граничні співвідношення розмірів частинок і краплин розчину на основі геометрії капілярної манжети в зоні контакту і взаємодії сил розриву і когезійних сил. Показано особливості гідродинаміки і тепло-масообміну в ПШ при капсулюванні. Встановлено взаємозв'язок параметрів, які визначають область стабільності процесу, границю переходу процесу капсулювання у режим грануляції.

 
108 22.251в631.0
Н16

Нагірний, Т.

        Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки І [Текст] : монографія / Т. Нагірний, К. Червінка. - Л. : Сполом, 2012. - 263 с.

Рубрики: Механіка - Наномеханіка

Ключові слова (ненормовані): тверді розчини -- моделі пружного тіла -- термодинамічні моделі неферомагнітних електропровідних твердих тіл -- основи механіки простих наноматеріалів

Анотація:   З використанням методів термодинаміки нерівноважніх процессів та нелінійної механіки запропоновано підхід до побудови моделей, що враховують структурну неоднорідність матеріалу, а також інерційність процессів, що протікають у тілі. На прикладі модельних задач для пружного, термопружного, електропровідного неферомагнітного твердих тіл та бінарного твердого розчину вивчено ефекти, пов'язані з приповерхневою неоднорідністю, зокрема розмірні ефекти, та інтерційністю. Запропоновано підхід до побудови основ механіки простих наноматеріалів.

 
109 65.01
Д30

Дементьев, В. В.

        Власть: экономический анализ: основы экономической теории власти [Текст] : монография / В. В. Дементьев; Донецкий национальный технический ун-т. - Донецк : Каштан, 2003. - 200 с.

Зміст:
  Дементьев В.  Природа власти: микроэкономический анализ / В. Дементьев. - С. 18-44
  Дементьев В.  Отношение власти: основные элементы и структура / В. Дементьев. - С. 45-131
  Дементьев В.  Макроэкономика власти: экономика как система власти / В. Дементьев. - С. 132-187

Рубрики: Экономическая теория - Экономический анализ

Ключові слова (ненормовані): макроэкономика власти -- микроэкономический анализ -- концептуальные основы экономической власти

Анотація:   В монографии рассмотрены концептуальные основы экономической власти. Определено содержание власти и властной составляющей в экономических взаимодействиях. Проанализированы элементы структуры отношений экономической власти. Экономическая система рассмотрена как система власти. Показано влияние системы власти на функционирование экономики.

 
110 74.264.8
Ш37

Шевчук, О. А.

        Основи здоров'я [Текст] : конспект уроків 9 кл. / О. А. Шевчук. - К. : Шкільний світ, 2009. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання валеології в школі

Ключові слова (ненормовані): здоров'я -- уроки валеології в школі -- розробки уроків курсу Основи здоров'я для 9 кл.

Анотація:   Книжка спрямована на вивчення складових індивідуального (духовного, психічного, фізичного) та соціального здоров'я людини. Містить розробки уроків курсу "Основи здоров'я" для 9-го класу згідно з програмою для 12-річної школи.

 
111 88.3
Р82

Рубинштейн, С. Л.

        Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн ; сост., авт. коммент. и послесл. : А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. - С. Пб. : Питер, 2002. - 710 с.

Рубрики: Психология

Ключові слова (ненормовані): методы психологии -- история психологии -- проблема развития в психологии -- инстинкт -- интеллект -- психика животных -- сознание человека -- ощущения

Анотація:   Классический труд С. Л. Рубинштейна "Основы общей психологии" относится к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального материала, безупречная ясность методологических принципов сделали "Основы..." настольной книгой для нескольких поколений психологов, педагогов, философов.

 
112 32.852
Ф53

Філинюк, М. А.

        Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі [Текст] : монографія / М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська. - Вінниця : Видавництво ВНТУ, 2009. - 273 с.

Рубрики: Електроніка - Напівпровідникові пристрої

Ключові слова (ненормовані): Шотткі -- чотириплюсники -- польовий транзистор Шотткі -- основа ПТШ -- частотно-вибіркові пристрої -- генераторні пристрої -- вимірювання параметрів ПТШ

Анотація:   В монографії розглядаються питання дослідження потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі та проектування інформаційних пристроїв на їх основі. Визначено імітансні характеристики чотириполюсників в режимі малого сигналу, досліджено вплив температури та напруги живлення і керування на параметри різних типів узагальнених перетворювачів імітансу.

 
113 52.5я73-1
З17

        Основы общей патофизиологии. - : 1999. - 618 с.

Рубрики: Медицина клиническая

Ключові слова (ненормовані): патологическая физиология -- болезнь -- реактивность организма -- патофизиология клетки -- нарушения периферического кровообращения -- патофизиология воспаления -- иммунопатология -- аллергия -- стресс

Анотація:   Учебное пособие содержит курс общей нозологии, медицинской конституционологии и общей патологии. Рассматриваются не только структурно-молекулярные, но и информационные механизмы развития типовых патологических процессов. Последовательно анализируются повреждение и вызываемые им ответные реакции отдельных клеток, органов и тканей, а также целостного организма. В материале пособия содержится подробное изложение основ иммунологии и иммунопатологии, что позволяет рассматривать его и в качестве руководства при изучении этих медико-биологических дисциплин. Кроме этого детально рассматривается учение о стрессе и смежные аспекты ответных реакций организма в экстремальных условиях. Учебное пособие не уступает зарубежным аналогам по содержанию. Авторы стремились с современных позиций объяснить классические проявления реакции живых систем на повреждение. В книге уделяется должное внимание наиболее плодотворным концепциям прошлого, включая те из них, которые в течение многих лет не находили должного освещения в российской учебной литературе, излагаются новейшие данные об этиологии и патогенезе многих заболеваний. В основу книги положено более 1100 источников, многие из которых никогда не выходили в свет на русском языке. Учебное пособие может быть также полезно как руководство для последипломного обучения врачей.

 
114 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ. Т. 2 / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2008. - 440 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): контрольно-оцінювальні складові навчання -- дидактичні принципи учнів -- психолого-педагогічні основи навчання -- психологічні методики -- педагогічні методики

Анотація:   Посібник присвячено аналіз психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
115 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - К. : 2005. - 416 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): особистість -- психологія діяльності -- мова і спілкування -- міжособистісні відносини -- психологія малих груп -- психологія міжгрупової взаємодії -- парапсихологія

Анотація:   У посібнику поданий основний мінімум матеріалу по учбовому курсу "Основи психології", яким повинен оволодіти студент, вивчаючи у вузі цю дисципліну. Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими судент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу "Основи психології" доповнений темами по біоенергетиці людини, екстрасенсориці, парапсихології, метапсихології, конфліктології, психологічними оздоровчими методиками і техніками.

 
116 20.1
Р83

Рудько, Г. І.

        Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення [Текст] : монографія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. - К : Маклаут, 2008. - 320 с.

Рубрики: Охорона природи - Геоекологія

Ключові слова (ненормовані): екологія атмосфери -- екологія кліматичних ресурсів -- екологія гідросфери Землі -- екологія літосфери -- екологія водних ресурсів -- екологія мінерально

Анотація:   У монографії розглянуто актуальні проблеми конструктивної геоекології як базової основи для оцінки взаємодії суспільства і природи. Розкрито теоретичні й методичні основи нового напряму в екології. Наведено результати оцінки екологічного стану геосфер Землі та процедури охорони їх ресурсів. Визначено підходи до особливостей коструювання та умов функціонування техноприродних геосистем. Особливу увагу приділено стратегії та методології використання земних надр. Визначено наукову й методологічну бази конструктивно-екологічної концепції, умови її практичного використання на конкретних прикладах.

 
117 65.9(4Укр)-56я73-1
О75

        Основи інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Федоренко, Д. В. Степанов, М. П. Денисенко та ін.; за наук. ред. : В. - К. : Алерта, 2004. - 431 с.

Рубрики: Економіка України - Інвестиційно-інноваційна діяльність

Ключові слова (ненормовані): державне регулювання інвестиційної діяльності -- напрями інвестиційної стратегії -- інвестиційний проект -- іноземне інвестування економіки України -- інноваційні інвестиції

Анотація:   В навчальному посібнику розкриваються сутність і зміст одного з найважливіших напрямків економічної науки - інвестознавства, її зв'язок з міжнародними основами діяльності, розкриваються внутрішня проблема скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його ефективності. Розглядаються питання інновацій як шляхів улосконалення інвестиційної привабливості та залучення внутрішніх резервів. Одним з таких резервів може й повинне стати страхування, тому у навчальному посібнику приділена велика увага питанням прогнозування збору страхових премій, як основа внутрішніх інвестицій. Крім того велике місце в інвестиційному процесі займає освіта.

 
118 32.973.2
А35

Азаров, О. Д.

        Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю [Текст] : монографія / О. Д. Азаров. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 231 с.

Рубрики: Комп'ютерна техніка

Ключові слова (ненормовані): інформаційно-вимірювальні системи -- оброблення аналогових систем

Анотація:   У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як швидкодії, так і точності аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі.

 
119 65.012я73-1
К93

Куркін, М. В.

        Мікроекономіка: Основи ринкової поведінки [Текст] : навч. посіб. / М. В. Куркін. - Х. : НУЦІО "КримАрт", 2001. - 456 с.

Рубрики: Економічна теорія - Мікроекономіка

Ключові слова (ненормовані): ринок -- промислові підприємства -- трансформаційна економіка -- виробничо-господарська діяльність

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються економічні основи формування ринкової поведінки промислових підприємств у зв'язку з вимогами нестабільного внутрішнього та зовнішнього середовища трансформаційної економіки. Методичні основи розробки стратегій виживання та економічного зростання промислових підприємств в умовах ринкового реформування складає орієнтація їх виробничо-господарської діяльності на організаційний та інноваційний розвиток.

 
120 65.01я73-1
Г17

Гальчинський, А. С.

        Основи економічної теорії [Текст] : підруч. для підготовки молодих спеціалістів / А. С. Гальчинський, П. С. Ещенко, Ю. І. Палкін. - К. : Вища школа, 1995. - 471 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): розвиток -- ринок -- ринкова економіка -- ринок грошей -- основи підприємництва -- економічне -- гроші -- світовий ринок -- світова валютна система

Анотація:   У підручнику згідно з програмою курсу розкрито загальні основи розвитку економіки, що грунтуються на багатоманітності форм власності на засоби виробництва. Основну увагу приділено товарному виробництву і ринку в економічному розвитку суспільства. Розкриття змісту ринкових відносин є провідною економічною доктриною курсу. Послідовно висвітлені теми, присвячені первинній ланці господарювання, національному господарству України в умовах формування змішаної економіки, розподілу життєвих засобів, господарському механізму і сучасному світовому господарству.

 
121 28.081я73-1
Ф33

Федоренко, О. І.

        Основи екології [Текст] : підручник / О. І. Федоренко, О. І. Бондар, А. В. Кудін. - К. : Знання, 2006. - 544 с.

Рубрики: Екологія

Ключові слова (ненормовані): біосфера -- екосистема -- екологічні проблеми -- глобальні екологічні проблеми -- раціональне природокоритсування -- моніторинг навколишнього середовища -- екотоксикологія -- економіка природокористування

Анотація:   Розглядається основні поняття і закони сучасної екології, структура та етапи розвитку біосфери, основні закономірності функціонування екосистем. Детально аналізуються глобальні екологічні проблеми, що потребують невідкладного вирішення, основні антропогенні чинники деградації біосфери та джерела хімічного й радіаційного забруднення довкілля, їх вплив на якість життя і здоров'я людини. Висвітлюються принципи раціонального природокористування та охорони довкілля, зв'язок стану довкілля із соціальними проблемами людини і суспільства, основи екологічного менеджменту та аудиту. Розкривається важливість еклогічного виховання, освіти та культури населення у вирішенні еклогічних проблем. Значна увага приділяється діяльності міжнародних природоохоронних організацій, міжнародним конференціям та основам міжнародного екологічного права.

 
122 67(4Укр) я73-1
Ш83

Шпиталенко, Г.А.

        Основи правознавства [Текст] : Навч. посіб. / Р.Б. Шпиталенко. - К. : Каравела, 2003. - 384 с.

Рубрики: Правознавство

Анотація:   Відповідно до завдання навчальної дисципліни, посібник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних надпрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання , базових законодавчих положень за такими галузями права,як конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, трудове,господарське, житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохоронної діяльності та інших галузей права. До кожної теми наведені питання для самоконтролю й завдання для практичних занять, список сучасної правової літератури для самостійного засвоєння матеріалу, підготовки рефератів, контрольних , курсових та дипломних робіт.Матеріали посібника викладено у доступній для сприйняття формі, з унаочненням викладу змісту дисципліни"Основи правознавства".

 
123 65.59(4Укр)я73-1
Г79

Гребельник, О. П.

        Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник, О. О. Романовський. - К. : Демур, 2003. - 296 с.

Рубрики: Економіка міжнародна - Зовнішньоекономічна діяльність
Україна

Ключові слова (ненормовані): національна економіка -- нетарифні методи регулювання -- митно-тарифна система -- експортно-імпортні операції -- орендні операції -- зустрічна торгівля

Анотація:   У навчальному посібнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із зовнішьоторговельною та зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності, система регулювання цього виду діяльності, характеристика інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та структуру зовнішньоекономічного контакту. Велику увагу приділено аналізу основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності: експертно-імпортним операціям, зустрічній торгівлі, як формі виходу підприємств на зовнішній ринок, орендним операціям. Висвітлено основи організації та функціонування підприємств з іноземними інвестиціями на території України. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами.

 
124 65.290-21я73-1
Ж42

Жданов, С. А.

        Основы теории экономического управления предприятием [Текст] : учебник / С. А. Жданов. - М. : Финпресс, 2000. - 384 с.

Рубрики: Экономика предприятия - Управление предприятием

Ключові слова (ненормовані): хозяйственный механизм предприятия -- массовое производство -- самофинансирование -- экономический анализ -- управление качеством продукции -- графические модели управления -- экономическая

Анотація:   В учебнике дано систематическое изложение: основных закономерностей экономического функционирования предприятия и их применения при анализе эффективности его деятельности, контроле настоящего и прогнозировании будущего функционирования, подготовке и принятии управленческих решений. Изложены основы теории построения статистических и динамических, аналитических и графических моделей и методов планирования объемных показателей выпуска продукции, необходимых финансовых средств, ценообразования продукции, обоснования прибыли, выбора типа и экономического обоснования технологии производства. рассмотрены вопросы управления качеством продукции, методы и модели оптимизации долговечности, эффективность применения унификации и обновления продукции, технологии практического применения основ теории экономического управления принятии решений для условий устойчивого функционирования предприятия.

 
125 22.183я73-1кр
Ж24

Жалдак, М. І.

        Основи теорії і методів оптимізації [Текст] : навч. посіб. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 608 с.

Рубрики: Математика прикладна

Ключові слова (ненормовані): теоретичні основи оптимізації -- умови екстрему -- чисельні методи оптимізації -- програмне забезпечення обчислювальної техніки

Анотація:   У посібнику викладено основи теорії і методів оптимізації. Зокрема розглядаються класичні методи знаходження екстремумів функції однієї і багатьох змінних, метод множників Лангранжа; основні поняття опуклого аналізу: опуклі множини і функції та їх властивості, поняття субградієнта і субдиференціала опуклої функції; необхідні і достатні умови екстремуму; елементи теорії Двоїстості в опуклому програмуванні; наближені методи одновимірної оптимізації для унімодальних функцій; чисельні методи безумовної та умовної оптимізації; непрямі і прямі методи стохастичного програмування; загальні принципи побудови керованих систем оптимізації; основні можливості використання деяких систем комп'ютерної математики та обробки даних для розв'язування екстремальних задач.

 
126 74.203.2 я73-1
К56

Ковальчук, Л. О.

        Основи педагогічної майстерності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Ковальчук. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 604 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): навчально-виховний процес -- педагогічна культура вчителя -- професійна майстерність вчителя -- педагогічна техніка вчителя -- педагогічне спілкування -- невербальна

Анотація:   У посібнику визначено змістовний компонент кожної теми; зазначено види самостійної роботи студентів; розроблено методичні рекомендації до організації та проведення практично-семінарських занять під час вивчення студентами курсу "Основи педагогічної майстерності"; розроблено дидактичні матеріали до вивчення окремих тем; запропоновано діагностичний блок для здійснення контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів, професійно-педагогічних якостей тощо. Матеріали цього випуску сприятимуть осмисленню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни "Основи педагогічної майстерності".

 
127 31.211я73-1
О75

        Основи теорії кіл [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, Рибін І. О. ; за ред. В. - Х. : Компанія СМІТ, 2008. - 559 с.

Рубрики: Електротехніка - Електричне коло

Ключові слова (ненормовані): метод дослідження кіл -- нестаціонарний режим -- багатополюсники -- параметри -- довгі лінії -- основи синтезу електричних кіл -- нелінійні кола

Анотація:   У другій частині підручника розглянуто такі теми: аналіз перехідних процесів класичним, часовим і операторним методами; багатоплюсники; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл; нелінійні кола. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв'язування задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

 
128 74.20 я73-1 кр
О57

Омеляненко, В. Л.

        Педагогіка.Частина 1. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика) [Текст] : Навч. посібник для студентів пед навч. закладів / В. Л. Омеляненко, В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничук, С. В. Омеляненко. - Кіровоград : 1997. - 130 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Теорія навчання

Ключові слова (ненормовані): основи педагогіки -- процес навчання

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються основні теми загальних основ педагогіки, теорії навчання, визначені завдання для самостійної роботи студентів і самоконтролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу. Приділена певна увага опорним схемам, які допоможуть більш грунтовно засвоїти навчальний матеріал.

 
129 65.052.2я73-1
Ш35

Швець, В. Є.

        Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Швець. - К. : Каравела, 2008. - 240 с.

Рубрики: Бухгалтерський облік

Ключові слова (ненормовані): бухгалтерський баланс -- рахунки бухгалтерського обліку -- бухгалтерські документи -- інвентаризація -- облікові реєстри -- методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

Анотація:   У підручнику викладено основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Подано історико-еволюційний шлях розвитку і становлення бухгалтерського обліку в Україні з використанням ілюстрацій фактичного матеріалу. Розкрито зміст основ функціонування облікової системи, можливості та порядок застосування спеціальних знань з бухгалтерського обліку слідчими органами і суду при розгляді економічних правопорушень.

 
130 83.3(4Укр)5-8...4кр
Л58

Лімборський, І. В.

        Творчість Григорія Квітки-Основ'яненка: Генеза художньої свідомості, європейський контекст, поетика [Текст] : монографія / І. В. Лімборський ; рец. : О. С. Киченко, В. К. Шпак. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 108 с.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко, Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): поетика -- просвітницький реалізм -- просвітницький класицизм -- сентименталізм -- рококо -- Квітка-Основ'яненко

Анотація:   У монографії розглядається складна еволюція творчості Г. Квітки-Основ'яненка, аналізується поетика його творів у контексті європейської літератури першої половини ХІХ століття. З нових, незаангажованих позицій досліджується своєрідність художнього мислення письменника, відзеркалення у його творах: таких напрямків, як просвітницький класицизм, сентименталізм, рококо. У монографії переосмислюється також місце у творчості письменника просвітницького реалізму.

 
131 65.9(4Укр)843-18я73-1
Г79

Гребельник, О. П.

        Основи митної справи [Текст] : навч. посіб. / О. П. Гребельник. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 600 с.

Рубрики: Право митне
Україна

Ключові слова (ненормовані): ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Анотація:   У навчальному посібнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу приділено аналізу митних режимів: експорту, реекспорту, імпорту, реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню) митному складу, магазину митної торгівлі та ін. Висвітлено основи організації та здійснення системи митного контролю та митного оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується практичнимим рекомендаціями та прикладами.

 
132 65в4
Б82

Бор, М. З.

        Основы экономических исследований: логика, методология, организация, методика [Текст] : научно-популярная литература / М. З. Бор. - М. : ДИС, 1998. - 141 с.

Зміст:
  Логические основы исследования. - С. 7-73
  Методологические основы исследований. - С. 79-103
  Организационные и методологические основы исследования. - С. 103-127

Рубрики: Экономика России - Методология экономики

Ключові слова (ненормовані): логика в системе наук о мышлении -- логическое мышление -- закон тождества -- закон противоречия -- законы логического , правильного

Анотація:   В книге рассматривается процесс научных исследований в экономике в единстве трех основных аспектов: Логического, Методологического и Организационно-методического. Основная идея книги- помочь деловым людям и начинающим исследователям в области экономики овладеть основами Логики, Методологии, Организации и Методики научных исследований; активизировать из интерес к самостоятельному изучению проблемы теории и практики исследовательской деятельности.

 
133 65.240я73-1
К38

Кибанов, А. Я.

        Основы управления персоналом [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 304 с.

Зміст:
  Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. - С. 7-42
  Основы формирования системы управления персоналом. - С. 43-88
  Основы кадрового планирования. - С. 89-125
  Технология найма, оценки и отбора персонала. - С. 126-170
  Технология управления профориентацией, адаптацией и обучением персонала. - С. 171-194
  Технология управления развитием и поведением персонала. - С. 195-244
  Управление эффективностью деятельности персонала. - С. 245-274
  Оценка эффективности управления персоналом. - С. 275-299

Рубрики: Экономика - Управление персоналом

Ключові слова (ненормовані): ЭКОНОМИКА -- УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ -- МЕНЕДЖМЕНТ

Анотація:   В учебнике рассмотрены основы управления персоналом: теория, философия, концепция, закономерности, принципы и методы управления персоналом; методология формирования стратегии и системы управления персоналом, кадровой политики и кадрового планирования; технология управления персоналом и его развитием: наем, оценка, отбор, подбор и расстановка, аттестация, профориентация, адаптация, обучение, управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом, мотивация и стимулирование трудового поведения персонала; методики разработки проектов повышения эффективности управления персоналом, оценки затрат на персонал, оценки экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом.

 
134 88.83я73-1
В42

        Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. А. Снігур, О. А. Хижняк, Є. М. Подтергера ; за ред. Л. А. Снігур. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 576 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Військова психологя

Ключові слова (ненормовані): основи військової педагогіки -- військова дидактика -- педагогічні основи процесу виховання воїнів -- принципи виховання воїнів -- педагогічна культура

Анотація:   У підручнику викладено основи військової психології і педагогіки для майбутніх вчителів допризовної підготовки середніх загальноосвітніх шкіл спеціальності "Захист Вітчизни", теоретико-методичні основи виховного процесу, спрямованого на формування особистості військовослужбовця як професіонала і патріота з високим рівнем громадянськості.

 
135 88я73-1
В18

Варій, М. Й.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психічні стани -- основи психології діяльності -- спілкування -- психологічні основи національної безпеки -- соціально-психологічні особливості злочинних груп

Анотація:   У навчалдьному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

 
136 67я73-1
П43

Погорілко, В. Ф.

        Правознавство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. - К. : Каравела, 2011. - 592 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- історія держави та права України -- конституційне право -- адміністративне право

Анотація:   Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров'я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права. До кожної теми наведені запитання для самостійної перевірки знань.

 
137 74.20я73-1
П24

        Педагогіка в запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. - К. : Знання, 2006. - 252 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи

Ключові слова (ненормовані): основи педагогіки -- теорія виховання -- дидактика -- школознавство -- види навчання -- дитячі організації -- юнацькі організації

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогіки, теорії виховання і навчання, керування навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі. В основу викладу матеріалу покладено проблемність. Посібник складається з чотирьох розділів: "Загальні основи педагогіки", "Теорія виховання", "Дидактика"; "Школознавство". За змістом посібник відповідає програмі курсу "Педагогіка", що читається студентами педагогічних навчальних закладів.

 
138 67.400.23(4Укр)
Ф84

Француз, А. Й.

        Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України [Текст] : (концептуальний та нормативний аналіз) : монографія / А. Й. Француз ; відп. ред. О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2005. - 516 с.

Зміст:
  Концептуальні засади аналізу політичних систем і науково-теоретичні проблеми їх класифікації. - С. 17-90
  Поняття демократії в контексті дослідження політичних систем. - С. 90-110
  Конституційно-правові основи формування демократичної політичної системи. - С. 111-161
  Конституційні засади демократичного розвитку держави в Україні. - С. 162-195
  Правові гарантії прямої демократії як умова демократизації політичної системи. - С. 196-245
  Інститути представництва в демократичних політичних системах. - С. 245-275
  Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі. - С. 275-302
  Громадянське суспільство у його взаємозв'язку з демократичною державою. - С. 303-340
  Чинники дестабілізації демократичних політичних систем і правові способи їх запобігання. - С. 340-359
  Відкритість державної влади в контексті аналізу правового регулювання інформаційних відносин в Україні. - С. 360-404
  Нормативно-правові основи боротьби з корупцією та бюрократизмом. - С. 404-456

Рубрики: Право конституційне - Конституціоналізм
Україна

Ключові слова (ненормовані): політичні системи -- конституція -- демократична політична система -- демократична держава -- громадянське суспільство -- демократизація системи державної влади

Анотація:   У монографії висвітлюються конституційно-правові основи формування в Україні демократичної політичної системи з точки зору загального концептуального аналізу поняття демократичної політичної системи, як воно тлумачиться у сучасній правовій та політичній науці, а також нормативної характеристики чинного законодавства як фактора забезпечення процесів демократизації політичної системи в Україні. Автор надає характеристики основних теоретико-методологічних підходів у дослідженні політичних систем, аналізує взаємовплив та взаємозв'язок процесів конституційного, правового та політичного розвитку України, що охоплюють становлення конституціоналізму, вдосконалення системи законодавства, підвищення рівня забезпечення рівня забезпеченості основних принципів демократичної й правової держави, розвиток ефективної партійної системи, зміцнення традицій парламентаризму, та формування в ній політичної системи демократичного типу. Особлива увага приділяється проблематиці правового забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства як основних елементів політичної системи України та питанням створення надійних механізмів запобігання найнебезпечнішим явищем у суспільстві й державі, які гальмують сучасні процеси демократизації.

 
139 28.912
С56

        Современные представления о системе гемостаза [Текст] : монография / Г. Л. Волков, Т. Н. Платонова, А. Н. Савчук [и др.]. - К. : Наукова думка, 2005. - 296 с.

Рубрики: Биохимия организма - Система гемостаза

Ключові слова (ненормовані): основы свертывания крови -- система свертывания крови -- система фибринолиза плазмы крови -- плазминоген -- ингибиторы плазминогена -- нарушения функционирования

Анотація:   В монографии представлены теоретические и практические аспекты биохимических механизмов и процессов, которые лежат в основе функционирования системы гемостаза. Приведены последние данные о функционировании основных звеньев системы гемостаза, их взаимодействии и взаиморегуляции, что является основой физиологического протекания биохимических процессов, направленных на поддержку жидкого состояния крови. Содержатся наиболее существенные сведения об основных белковых молекулах - факторах системы свертывания крови и фибринолиза, физиологических антикоагулянтах и ингибиторах фибринолитической системы; о процессах, лежащих в основе синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Рассмотрены сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, структура и функции тромбоцитов, их активация, агрегация и участие в формировании тромба. Широко отображены патологические изменения, происходящие в системе гемостаза при разных заболеваниях. Освещены методические и методологические подходы для современной и качественной диагностики состояния системы гемостаза при различных патологиях.

 
140 74.9
Г34

        Гендерні основи духовного розвитку сім'ї [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 06-07 грудня 2006 р., м. Черкаси / Управління у справах молоді та спорту Черкас. облдержадміністрації, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : 2006. - 130 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  Сім'я як інститут соціального виховання / С. П. Архипова. - С. 10-14
  Башей О. О.  Роль духовних ціннісних орієнтацій у процесі інтеграції сім'ї / О. О. Башей. - С. 14-17
  Білогородська О. С.  Виховання в любові - проблема духовності сучасної сім'ї / О. С. Білогородська. - С. 17-22
  Богдан Т. В.  Корекція дестабілізації сімейних стосунків за допомогую методу психодрами / Т. В. Богдан. - С. 22-25
  Бабенко К. А.  Символізація в контексті духовного розвитку особистості / К. А. Бабенко. - С. 25-27
  Вакуленко Н. М.  Вплив християнства на формування в українців високоморальних сімейних цінностей / Н. М. Вакуленко. - С. 27-30
  Гайдай І. В.  Родинні традиції як фактор духовного розвитку сім'ї / І. В. Гайдай. - С. 30-32
  Гайдай І. В.  Моральне виховання як фактор духовного розвитку дитини у сім'ї / І. В. Гайдай, В. В. Талалаєвська. - С. 32-35
  Герасимова Н. Є.  Вплив сімейного виховання на формування особистості / Н. Є. Герасимова. - С. 35-36
  Горбач Г. М.  Вплив взаємовідносин у сім'ї на формування самооцінки у юнацькому віці / Г. М. Горбач. - С. 36-39
  Дорошенко І. М.  Батько як вихователь дітей / І. М. Дорошенко, А. О. Гончеренко. - С. 39-41
  Демиденко Т. М.  Соціально-педагогічні проблеми сучасної молодої сім'ї / Т. М. Демиденко. - С. 41-45
  Дударенко І. С.  Вплив сім'ї на формування концептуальної позиції особистості / І. С. Дударенко. - С. 45-49
  Іржавська В. А.  Виховання в сім'ї без конфліктів / В. А. Іржавська. - С. 49-53
  Зобенько Н. А.  Функціональна неадекватність сім'ї як фактор посилення явища бездоглядності дітей / Н. А. Зобенько. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карнарук Б. М.  Сім'я нові часи - нові проблеми / Б. М. Карнарук, Я. О. Драчук. - С. 60-62
  Коломієць О. Г.  Сім'я в уявленні сучасної молоді / О. Г. Коломієць. - С. 62-65
  Капля А. М.  Вплив духовного розвитку сім'ї на процесі соціалізації курсантської та студентської молоді / А. М. Капля. - С. 65-68
  Корольчук Т. О.  Макаренко про духовний розвиток дитини в сім'ї / Т. О. Корольчук. - С. 68-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанфарова Н.  Мама / Н. Казанфарова. - С. 70-71
  Казанфарова Н.  Який він - світ? / Н. Казанфарова. - С. 71
  Король В. М.  Актуальність проблеми сімейного виховання / В. М. Король. - С. 71-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Питання сімейного виховання у педагогічній спадщині Я. А. Коменського / О. І. Кретова. - С. 77-80
  Майборода Г. Я.  До питання духовності сім'ї / Г. Я. Майборода. - С. 80-83
  Моложава Л. В.  Сповідь матері / Л. В. Моложава. - С. 83-84
  Мошенська Л. В.  Сім'я та проблема соціалізації студентської молоді / Л. В. Мошенська. - С. 85-88
  Мукомел С. А.  Особливості формування духовних цінностей особистості в сім'ї / С. А. Мукомел. - С. 88-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олексієнко Я. І.  Роль сім'ї у формуванні фізичного та духовного розвитку дитини / Я. І. Олексієнко. - С. 91-95
  Пархоменко Т. В.  Особливості розвитку дитини сім'ї, узалежненій від алкоголю / Т. В. Пархоменко. - С. 95-99
  Супряга Т. В.  Культура взаємин в сім'ї як основа формування позитивної "Я - концепції" дитини / Т. В. Супряга. - С. 101-103
  Святка О. О.  Особливості прояву психологічних опорів у процесі сімейного виховання / О. О. Святка. - С. 103-106
  Тютюнник О. В.  Духовний розвиток дитини в сім'ї як фактор формування імунітету до виживання наркотичних засобів / О. В. Тютюнник. - С. 106-110
  Фірсова Л. С.  Етноестетичне виховання дітей в українській родині / Л. С. Фірсова. - С. 110-113
  Ченбай І. В.  Збереження зв'язків прийомної дитини з біологічною сім'єю як необхідна умова функціонування прийомної сім'ї / І. В. Ченбай. - С. 113-117
  Швидка С. О.  Підготовка молоді до створення сім'ї / С. О. Швидка. - С. 117-120
  Юрчук С. М.  Основи формування морально-вольових якостей засобами фізичної культури і спорту / С. М. Юрчук. - С. 120-122
  Ярмоленко О. Д.  Педагогічні архетипи сімейного виховання / О. Д. Ярмоленко, Н. М. Ярмоленко. - С. 122-127

Рубрики: Педагогіка сімейна - Родинне виховання

Анотація:   Збірник містить матеріали учасників науково-практичної конференції "Гендерні основи духовного розвитку сім'ї", присвяченій різним аспектам підвищення рівня духовних взаємостосунків сім'ї.

 
141 67я72-1
Н30

Наровлянський, О. Д.

        Правознавство. 10 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, акад. рівень) / О. Д. Наровлянський. - К. : Грамота, 2010. - 231 с.

Рубрики: Правознавство - Шкільний курс 10 кл.

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- основи теорії права -- основи публічного права України -- основи приватного права України -- вибори

Анотація:   Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях.

 
142 22.3
С71

Спасский, Б. И.

        Физика для философов / Б. И. Спасский. - М. : Издательство Московского университета, 1989. - 187 с.

Рубрики: Физика

Ключові слова (ненормовані): физика для философов

Анотація:   В основу этой книги положены лекции по курсу "Основы современной физики", которые автор читал на философском факультете МГУ. В пособии основное внимание уделяется фундаментальным и методологическим вопросам физики в той мере, в какой это нужно будушим философам. Структура книги отражает современные взгляды на основы физической науки: за "Механикой" следует "Электродинамика", далее "Волны", "Основы специальной теории относительности", "Теория тяготения", "Физика тепловых явлений" и "Атомные и ядерные процессы". Изложение не перегружено частными и техническими деталями, используется минимальный математический аппарат, большое внимание уделено историческому развитию физических понятий. Для студентов философских специальностей вузов, специализирующихся по философским вопросам физики.

 
143 67я73-1
М75

Молдован, В. В.

        Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): законодавство України -- конституційне законодавство -- основи цивільного законодавства -- сімейне законодавство -- основи трудового законодавства -- основи кримінального законодавства

Анотація:   Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.

 
144 83.3(4Укр)-118
Г12

Гаврилюк, Н. І.

        Український поліметричний вірш [Текст] : монографія / Н. І. Гаврилюк. - К. : Фенікс, 2009. - 250 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поліметрія у творчості Шевченко -- поліметрія у творчості Малишка -- поліметрія у творчості Драча -- вертепна драма Чубая

Анотація:   У монографії розглядається проблема українського поліметричного вірша, малодосліджена в українському віршознавстві. Автор аналізує витоки поліметрії в українській поезії, виокремлюючи народнопісенний поліритмічний вірш і книжий нерівноскладовий вірш. У праці здійснено спробу простежити, як на цій основі, поєднуючись із елементами силабо-тонічного віршування, постають різні типи поліметричного вірша: ті, які домінантною мають безпосередньо народнопісенну складову основи (Тарас Шевченко), ті, які сприймають цю складову опосередковано (Андрій Малишко, актуалізуючи й видозмінюючи тип поліметрії, вживаний Т. Шевченком), а також ті, в яких народнопісенна основа виступає елементом виключно ліричного вірша або ліричних елементів епіко-драматичної конструкції (Іван Драч). Книжка складова основи, домінуючи в поліметричному вірші, розвивається в її "високому" (Микола Бажан, Григорій Чубай) чи "низькому" постмодерному, ігровому різновиді (Юрій Андрухович, Сергій Жадан).

 
145 65.246я73-1
О92

        Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кучерявий, Ю. Є. Павлюк, А. Д. Кузик, Кучерявий С. В. ; за ред. : В. - Л. : Оріяна-Нова, 2007. - 367 с.

Рубрики: Охорона праці - Техніка безпеки

Ключові слова (ненормовані): основи гігієни праці -- вплив метеорологічних факторів -- організм людини -- гігієна розумової праці -- забруднення навколишнього середовища -- основи

Анотація:   У навчальному посібнику подаються нормативно-правові та організаційні засади охорони праці, висвітлюються основи техніки безпеки, праці, виробничої гігієни і санітарії та пожежної безпеки.

 
146 65.9(4УКР)321я73-1
Б48

Березівський, П.С.

        Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. агроном спец. вищ. аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / П.С. Березівський;. - Л. : Українські технології, 2002. - 543 с.

Зміст:
  Предмет, метод та завдання науки "Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях". - С. 5-14
  Роздержавлення та приватизація в сільському господарстві, реформування відносин власності. - С. 17-29
  Види підприємств і об'єднань, їх організаційно-економічні основи. - С. 37-51
  Організаційно-економічні основи селянських (фермерських) господарств. - С. 55-69
  Внутрішньогосподарське планування в аграрних формуваннях. - С. 73-96
  Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх розміри і поєднання галузей. - С. 99-111
  Земельні ресурси, їх використання та організація земельної території аграрних формувань. - С. 115-139
  Організація використання засобів виробництва в аграрних формуваннях. - С. 143-169
  Організація матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. - С. 175-180
  Організація використання трудових ресурсів в аграрних формуваннях. - С. 183-200
  Нормування праці в рослинницьких галузях. - С. 207-219
  Оплата праці та організація матеріального стимулювання в аграрних формуваннях. - С. 227-242
  Господарський розрахунок в аграрних формуваннях. - С. 247-257
  Форми господарювання у підприємствах та об'єднаннях. - С. 261-270
  Загальні питання організації галузей рослинництва. - С. 275-288
  Організація основних виробничих процесів в рослинництві. - С. 290-353
  Організація садівництва і виноградарства. - С. 359-370
  Організація кормовиробництва. - С. 375-391
  Основи організації галузей тваринництва. - С. 397-414
  Основи фінансового господарства аграрних формувань та аналіз їх діяльності. - С. 417-425
  Підприємництво як вид економічної діяльності. - С. 429-442
  Економічні та правові засади підприємництва. - С. 445-458
  Підприємництво в сільському господарстві. Агробізнес. - С. 461-478
  Організаційні заходи підприємництва. - С. 483-498
  Організаційні форми підприємництва. - С. 503-507
  Підприємництво із залученням іноземного капіталу. - С. 511-520

Рубрики: Економіка - організація підприємства

Ключові слова (ненормовані): економіка

Анотація:   Навчальний посібник написано відповідно до типової програми дисципліни. Висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу аграрних формувань і його використання, основ раціональної організації і нормування праці в рослинницьких галузях, організації галузей рослинництва і тваринництва, основ підприємництва і підприємницької діяльності в сільському господарстві. Значну увагу приділено питанням роздержавлення та приватизації в сільському господарстві, реформуванню відносин власності і земельних відносин.

 
147 22.3я73-1
В68

Воловик, П. М.

        Фізика [Текст] : підруч. для ун-тів : повний курс в одному томі / П. М. Воловик. - К. : Перун, 2005. - 864 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): фізичні основи механіки -- молекулярна фізика -- термодинаміка -- електрика -- електромагнетизм -- оптика -- атомна фізика -- ядерна фізика

Анотація:   У книзі на основі досягнень сучасної фізики та її практичного застосування послідовно і цілісно викладено зміст основного, базового курсу фізики для технічних, технологічних та педагогічних університетів. В ній розглянуто основи класичної механіки, спеціальної теорії відносності, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, оптики, атомної фізики, елементи квантової механіки, квантової статистики, фізики твердого тіла, фізики атомного ядра й елементарних частинок. У кожному розділі дається необхідна кількість прикладів розв'язування різноманітних задач (всього їх у книзі понад 300), ознайомлення з якими сприятиме підготовці студентів до вивчення загальноінженерних та спеціальних дисциплін. Виклад теоретичного матеріалу та розв'язування задач автор здійснює на основі сучасного математичного апарату.

 
148 67(4Укр)я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. М. Колодій (кер. авт. кол.), І. В. Опришко, С. Е. Демський та ін. ; за. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 638 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): основи Конституційного права України -- трудове право України -- правові основи соціального захисту в Україні -- екологічне право

Анотація:   У посібнику в формі доступних лекцій дається історія виникнення держави і права, розкриваються поняття держави, права, правотворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглядаються основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, соціальне, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне та чинної системи правоохоронних органів.

 
149 32.973.203
К20

Капшій, О. В.

        Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень [Текст] : монографія / О. В. Капшій, О. І. Коваль, Б. П. Русин. - Л. : Сполом, 2008. - 208 с.

Рубрики: Інформатика прикладна

Ключові слова (ненормовані): теорія вейвлету -- побудова вейвлет-функцій -- втратна компресія зображень -- стиск зображень -- приховане марковське дерево -- вейвлет-піраміда

Анотація:   Монографія присвячена розробці нових підходів до задач попередньої обробки та компресії зображень з використанням методів на базі вейвлет-перетворення. Основний наголос у монографії робиться на математичному моделюванні даних у вейвлет-просторі. Викладено базові основи вейвлет-перетворення даних та запропоновано новий метод побудови вейвлет-фільтрів на основі апарату теорії полюсів. Проаналізовано методи компресії даних і, з урахуванням результатів, розроблено ефективний алгоритм втратного стиску зображень. Аналітично виведено вираз для нижньої межі Шенона залежності необхідного бітового ресурсу від внесених у дані спотворень, для джерел, які описуються узагальненим гаусівським законом розподілу, за середньоквадратичного критерію якості, а також розроблено методику перевірки інтервалу його творчості. Детально розглянуто різні варіанти математичної моделі приховане маарковське дерево та алгоритми фільтрації і сегментації зображень на їх основі. Розроблено новий алгоритм швидкої ініціалізації параметрів моделі. Запропоновано ряд модифікацій моделі, які дають можливість врахувати більше залишкових кореляційних зв'язків між вейвлет-коефіцієнтами. Це поліпшило роботу алгоритмів попередньої обробки зображень, побудованих на основі цієї моделі.

 
150 67(4 Укр)я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підручник / С.Є. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій (кер. авт. кол.) ; ред. В. В. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 736 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): право -- правоохоронна діяльність -- основи приватизаційного права -- основи господарського права -- основи земельного права -- основи правової поведінки

Анотація:   Підручник містить основні положення з курсу теорії держави і права, конституційного права та окремих галузей права. Підготовлений відповідно до програми для вступників вищих навчальних закладів за юридичною спеціальністю.

 
151 32.811я73-1
Ю20

Юзвишин, И. И.

        Основы информациологии [Текст] : учеб. для высш. и сред. учеб. заведений, курсов повышения квалификации и самообразования / И. И. Юзвишин. - М. : Международное издательство Информациология; Высшая школа, 2000. - 517 с.

Зміст:
  концепцтуальная сущность информациологии. - С. 27-131
  Информациология естествознания. - С. 132-237
  Информациологические основы биосферы. - С. 238-324
  Информациология социальной сферы. - С. 325-369
  Информациологические и практические основы информатизации. - С. 370-465

Рубрики: Радиоэлектроника - Теория информации

Анотація:   В учебнике обобщена теория и практика информациологической деятельности ООН, ЮНЕСКО, государственных структур, парламентов, религиозных конфессий, НИИ и вузов, известных ученых, преподавателей, специалистов, государственных и общественных деятелей, лауреатов Нобелевской, международных и государственных премий в таких областях, как информация, информатизация, информациология, физика, химия, математика, биология, астрономия, медицина, история, социология, экономика, информатика, политика, философия, культурология, информациологические ресурсы и технологии, СМИ, информациологическая безопасность и др. Приведен анализ естественных, социально-гуманитарных и технических наук на основе принципа информациологического подхода, исследованы картины мира, предложена новая информациогенно-вакуумная модель мироздания. Весь материал, изложенный в учебнике, является своего рода энциклопедией, в которой можно найти ответы на многие вопросы.

 
152 88.6я73-1кр
Т33

        Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів [Текст] : метод. рек. для вчителів шкіл, працівників соц.-психологічних служб, викладачів пед. ін-тів і ун-тів / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 125 с.

Зміст:
  Завдання професійної орієнтації у виборі професії педагога. - С. 6-10
  Психологічна теорія діяльності як методологічна основа професійного відбору педагогів. - С. 11-15
  Структура та система психолого-педагогічного відбору. - С. 17-24
  Обгрунтування психолого-педагогічних рекомендацій до професійного відбору педагогів. - С. 25-34
  психолого-педагогічна діагностика майбутнього абітурієнта. - С. 35-36
  Тестові завдання на вступні іспити. - С. 36-106
  Психометричні методики, що застосовуються на вступних іспитах після проведення тестових випробувань. - С. 107-122

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- професія педагога -- педагогіка школи -- профорієнтація учня -- абітурієнт

Анотація:   Основна мета посібника - ознайомити вчителів загальноосвітніх шкіл, працівників психологічних та соціально-психологічних служб, викладачів педагогічних інститутів і університетів з теоретичними і методичними основами профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів.

 
153 65.052.9(4Укр)я73-1
П18

Партин, Г. О.

        Бухгалтерський облік: основи теоріі та практики [Текст] : Навч. посіб. / Г.О. Партин. - К. : Знання, 2000. - 245 с.

Зміст:
  Поняття бухгалтерського обліку, його концептуальна основа та завдання. - С. 6-15
  Предмет, метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку. - С. 22-32
  Балансове узагальнення. - С. 40-46
  Система розрахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису. - С. 52-69
  Документування та інвентаризація господарських операцій і майна підприємств. - С. 78-86
  Суть та призначення облікової реєстрації. - С. 92-105
  Форми бухгалтерського обліку. - С. 108-123
  Організація бухгалтерського обліку та формування бухгалтерської звітності підприємств. - С. 128-132

Рубрики: Економіка України - Бухгалтерський облік

Ключові слова (ненормовані):

Анотація:   У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, зокрема питання принципів, предмету, методу та методичних прийомів бухгалтерського обліку, технологіі відображення господарських операцій та бухгалтерських рахунків, суті і завдань первинної документаціі, облікової реєстраціі та формування бухгалтерської звітності. Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року.

 
154 67.401
О64

        Організаційно-правові основи стратегії національної й воєнної безпеки України [Текст] : практичні аспекти держ. управління / М. І. Шпура, І. В. Романов, Ф. В. Саганюк та ін.. - К. : ННДЦ ОТіВБ, 2006. - 239 с.

Зміст:
  Стратегія національної безпеки України. - С. 7
  Навколишнє середовище національної безпеки України. - С. 7-13
  Національні стратегічні цілі та завдання. - С. 13-26
  Реалізація стратегії: основні механізми та завдання. - С. 26-40
  Стратегія воєнної безпеки України. - С. 41-42
  Навколишнє середовище безпеки. - С. 43-48
  Засади воєнної політики України. - С. 48-52
  Забезпечення воєнної безпеки України. - С. 52-54
  Реалізація стратегії. - С. 54-60
  Можливості і ресурси. - С. 60-64
  Засади стратегічного планування соціального та економічного розвитку України. - С. 65-69
  Система стратегічного планування. - С. 69-75
  Порядок розроблення концептуальних і програмних документів соціального і економічного розвитку та їх реалізації. - С. 75-78
  Контроль за формуванням та використанням державних програм. - С. 78-80
  Повноваження та відповідальність суб'єктів державного стратегічного планування соціального та економічного розвитку України. - С. 80-82
  Фактори та чинники, що впливають на розвиток Воєнної організації держави. - С. 83-90
  Засади розвитку та діяльності. - С. 90-92
  Організація та функції. - С. 92-116
  Засади забезпечення воєнної безпеки. - С. 116-127
  Фінансове та адміністративно-технічне забезпечення. - С. 127-128
  Законодавчі основи Воєнної організації держави. - С. 128-136
  Концепція реформування структур безпеки і оборони в контексті Євроатлантичної інтеграції та адміністративної реформи в Україні. - С. 137-140
  Система органів виконавчої влади. - С. 140-161
  Організація державної служби. - С. 161-168
  Територіальний устрій та система місцевого самоврядування. - С. 168-169
  Забезпечення реформування структур безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції та адміністративної реформи в Україні. - С. 169-174
  Заключні положення. - С. 174-176
  Термінологічний словник. - С. 176-180
  Комплексна цільова програма запобігання і усунення зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці України. - С. 181-184
  Середовище формування національних цілей та засад державної політики щодо їх реалізації. - С. 184-188
  Національні стратегічні цілі. - С. 188-189
  Демократична відповідальна держава. - С. 189-199
  Безпека держави у контексті безпеки особи і суспільства. - С. 199-200
  Економіка добробуту. - С. 200-212
  Соціально-справедливе солідарне суспільство. - С. 212-224
  Через духовне відродження до суспільної злагоди та гармонійного розвитку особистості. - С. 224-233

Рубрики: Право адміністративне

Анотація:   В основу даної книги увійшли запропоновані авторами проекти концептуальних нормативно-правових актів стратегічного рівня, які розроблені ними з урахуванням пропозицій провідних установ та організацій держави з питань національної безпеки і оборони України, інші їх наукові напрацювання і розробки з проблем державного управління.

 
155 72.52я73-1
П14

Палеха, Ю. І.

        Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2013. - 334 с.

Зміст:
  Наука як система уявлень про дійсність. - С. 8-56
  Основи методології науково-дослідної роботи. - С. 57-103
  Організація наукових досліджень. - С. 104-137
  Інформаційне забезпечення наукових досліджень. - С. 138-177
  Підведення підсумків наукових досліджень. - С. 178-221
  Організація наукової діяльності. - С. 222-260
  Науково-дослідна робота студентів. - С. 261-301

Рубрики: Наукознавство - Наукова робота

Анотація:   У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт. Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

 
156 65.9(4Рос)272я73-1
О75

        Основы социальной работы [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по направлению и спец ."Социальная работа". - М. : ИНФРА-М, 2002. - 394 с.

Зміст:
  Методологические основы социальной работы. - С. 5-113
  Основные направления социальной работы в условиях реформирования в России. - С. 114-304
  Управление социальной работой и ее кадры. - С. 305-344
  Зарубежный опыт социальной работы: общее и особенное. - С. 345-386

Рубрики: Экономика зарубежных стран
Россия

Ключові слова (ненормовані): основы социальной работы -- теоретико-методологические и практические проблемы социальной работы -- социальная работа в России -- социальная

Анотація:   В учебнике рассматриваются теоретико-методологические и практические проблемы социальной работы в России и за рубежом.

 
157 65.291.21я73-1
О75

Осовська, Г. В.

        Основи менеджменту [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2006. - 662 с.

Зміст:
  Суть, роль і методологічні основи менеджменту. - С. 9-72
  Закони, закономірності та принципи менеджменту. - С. 73-107
  Історія розвитку менеджменту. - С. 108-149
  Організації як об'єкти управління. - С. 150-220
  Функції та технологія менеджменту. - С. 221-244
  Планування як загальна функція менеджменту. - С. 245-301
  Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. - С. 302-379
  Мотивація як загальна функція менеджменту. - С. 380-407
  Контроль як загальна функція менеджменту. - С. 408-429
  Регулювання як загальна функція менеджменту. - С. 430-449
  Методи менеджменту. - С. 450-479
  Управлінські рішення. - С. 480-519
  Інформація і комунікації в менеджменті. - С. 520-553
  Керівництво та лідерство. - С. 554-602
  Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. - С. 603-629
  Природа організаційних змін та управління ними. - С. 630-661

Рубрики: Економіка - Менеджмент

Ключові слова (ненормовані): класифікація функцій менеджменту -- форми комунікацій -- соціальні методи управління

Анотація:   У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція управлінської думки. Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальній відповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень.

 
158 65.292.34
А91

Астапова, Г.В.

        Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності [Текст] : монографія / Г. В. Астапова ; наук. ред. : В. І. Щелкунов. - К. : НАУ, 2006. - 244 с.

Зміст:
  Теорія корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності. - С. 7-60
  Умови і проблеми розвитку корпоративного сектору в Україні та за рубежем. - С. 61-84
  Проблеми корпоративного управління авіапідприємствами і механізми їх вирішення. - С. 85-111
  Концептуальний підхід до формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством в Україні. - С. 112-153
  Розроблення методичного забезпечення ефективності організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством. - С. 154-212

Рубрики: Економіка підприємства - Корпоративне управління авіапідприємством

Ключові слова (ненормовані): корпорації авіапідприємств

Анотація:   Розглянуто соціально-економічну сутність корпоративного управління в авіасекторі, охарактеризовано моделі й методи корпоративного управління, досліджено сутність та структуру організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством, визначено критерії ефективності, розроблено теоретичні напрями його якісного поліпшення ефективності. Обгрунтовано концепцію корпоративного управління на основі трудової власності. Розроблено доповнення до чинного методичного забезпечення організації дії системи економічного і матеріального стимулювання працівників-власників авіакорпорації. Подано розроблене методичне забезпечення процесу перерозподілу індивідуальних пайових фондів працівників-власників авіакорпорацій. Розглянуто методи оцінювання якості керівництва авіакорпорацією.

 
159 51.204.0я73-1
Я46

Якобчук, А. В.

        Основи медичної валеології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. - К. : Кондор, 2014. - 254 с.

Зміст:
  Основи індивідуального здоров'я людини. - С. 6-56
  Валеологія способу життя. - С. 57-79
  Екологічна валеологія і психогігієна. - С. 80-99
  Причини захворювань людини та їх профілактика. - С. 100-112
  Людина - храм тіла та царство духа. - С. 113-161
  Психічне здоров'я людини. - С. 162-180
  Інтегральне управління здоров'ям людини. - С. 181-245

Рубрики: Валеологія - Здоровий спосіб життя

Ключові слова (ненормовані): біосфера -- екологічні фактори здоров'я людини -- коефіцієнт життєстійкості населення

Анотація:   Навчальний посібник дисципліни "Основи медичної валеології" для спеціальності 7. 050201 "Менеджмент організацій" спеціалізація: "Менеджмент з організації охорони здоров'я" підготовлено відповідно до навчальної програми ПВНЗ "Європейський університет", побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров'я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових здоров'я і факторів, що його формують.

 
160 65.9(4Укр)28я73-1
І44

Ілляшенко, С. М.

        Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2002. - 250 с.

Зміст:
  Управління інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком у перехідній економіці. - С. 9-44
  Економічні основи управління формуванням ринку екологічних інновацій. - С. 45-93
  Методичні засади управління процесами формування ринку екологічних інновацій. - С. 94-137
  Ресурсне забезпечення процесу управління формуванням ринку екологічних інновацій. - С. 138-177
  Практичні аспекти економічного управління формуванням ринку екологічних інновацій. - С. 178-203

Рубрики: Економіка управління - Економічні основи управління

Анотація:   У монографії розглядаються методологічні і теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів у перехідній економіці на основі розробки та просування на ринку (формування ринку) екологічних інновацій. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.

 
161 88.57 я73-1
П86

        Психологія: виклад основ психології релігії [Текст] : підручник / під ред. Ю. Макселона ; пер. з пол. Т. Чорновіл. - Л. : Свічадо, 1998. - 319 с.

Зміст:
  Основні напрями й засоби психології. - С. 11
  Методи сучасної психології. - С. 39-49
  Біологічні основи поведінки. - С. 51
  Почуттєво-емоційне життя людини. - С. 77-102
  Людина в процесі пізнавання. - С. 105-140
  Людські дії та вчинки. - С. 143-169
  Особистість. - С. 171-198
  Функціонування людини в суспільному контексті. - С. 201-224
  Особа в групі. - С. 227-247
  Людина-істота релігійна. - С. 249-272
  Динаміка релігійності. - С. 275-302

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку і виховання -- суспільна психологія -- клінічна психологія -- суспільна психологія -- загальна психологія -- психофізіологія -- біхевіоризм -- психоаналіз

Анотація:   Психологія...-універсальний огляд основних тем і доктрин психологічної служби, побудований у формі унверсального підручника. Містить цілісний виклад, починаючи від історії психологічної проблематики та характеритики найважливіших доктрин, через біологічні основи та розгляд аспектів індивідуальної психологічної поведінки людини до життя особистості в суспільному контексті; вінчають книгу розділи, присвячені проблематиці психології релігії. Матеріал добре структований, доступний для читачів різного рівня підготовки.

 
162 66.4(4Укр)3
Ш63

Шипілова, Л. М.

        Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки [Текст] : монографія / Л. М. Шипілова. - К. : Інститут проблем національної безпеки, 2005. - 218 с.

Зміст:
  Політика безпеки - як об'єкт наукового аналізу. - С. 14-84
  Формування методики обгрунтування поняттєво-категорійного апарату основ політики безпеки України. - С. 85-152
  Поняттєво-категорійний апарат - як система знань про політику безпеки. - С. 153-174

Рубрики: Політика зовнішня
Україна

Ключові слова (ненормовані): Європейська інтеграція -- Євроатлантична інтеграція

Анотація:   У монографії, запропоновано методику обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки, зроблено спробу уточнити побудову і логічну організацію дослідження даного апарату, систематизувати як предмет, так і об'єкт дослідження; обгрунтовано принципово новий підхід удосконалення поняттєво-категорійного апарату стратегії воєнної безпеки суспільства і держави. Для розв'язання зазначеного питання пропонується метод удосконалення і обгрунтування основних понять і категорій стратегії воєнної безпеки суспільства і держави, який полягає у непротирічливій єдності висновків і рекомендацій в галузі безпеки, воєнної науки. При цьому пріоритет надається базовим принципам; запропоновано систему політологічних понять, якими стратегія і політика безпеки України могла б оперувати. Однією з нових проблем автором розглянуто проблему формування поняттєво-категорійного апарату стратегії безпеки України.

 
163 65.050я73-1
Ш38

Шегда, А. В.

        Основы менеджмента [Текст] : Учебное пособие / А.В. Шегда. - К. : Знання, 1998. - 512 с.

Зміст:
  Теоретические основы менеджмента. - С. 13-22
  Практические аспекты менеджмента. - С. 448-488

Рубрики: Управление экономикой - Основы менеджмента

Ключові слова (ненормовані): основы менеджмента -- предпринимательская деятельность

Анотація:   В учебном пособии обобщен и адаптирован к условиям Украины огромный опыт современного менеджмента. Основное внимание уделено вопросам организации эффективного управления в условиях предпринимательской деятельности, подготовке профессиональных управляющих, способных обеспечить долговременный коммерческий успех. В конце каждой главы, даются вопросы для обсуждения на практических и семинарских занятиях. Они нацелены на закрепление материала, его глубокое осмысление и выработку навыков управленческого мышления.

 
164 65.01
О15

        Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовая теория) / В. М. Власова [и др.] ; под ред. : В. М. Власова. - : Финансы и статистика, 1996. - 496 с.

Зміст:
  Основы экономической теории. - С. 3-160
  Начала маркетинга. - С. 160-372
  Финансовый менеджмент. - С. 372-482

Рубрики: Экономическая теория - Рыночная экономика

Ключові слова (ненормовані): монополия -- конкуренция -- рыночные отношения -- маркетинг -- реклама -- ценовая политика -- продвижение товара -- стратегический маркетинг -- финансовый менеджмент -- ценные

Анотація:   Предлагаемая книга - это диалог с молодым читателе, перед которым стоит вопрос: :"С чего начать , если хочешь стать предпринимателем ?" Авторы в популярной, увлекательной форме, с чувством юмора раскрывают начинающим бизнесменам не только основы экономической теории, но и пути использования этих знаний на практике.

 
165 67.9(4Укр)304.15 я73-1
М59

Мікульонок, І. О.

        Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - К. : Ліра-К: Політехніка НТУУ "КПІ", 2005. - 232 с.

Рубрики: Право цивільне - Авторське право

Ключові слова (ненормовані): захист інтелектуальної власності -- промислова власність -- правова охорона винаходів -- правова охорона корисних моделей -- закон україни про

Анотація:   Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

 
166 20(4УКР)я73-1
Я73

Яришева, Н. Ф.

        Основи природознавства. Природа України [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. / Н. Ф. Яришева. - К. : Вища школа, 1995. - 335 с.

Рубрики: Охорона природи
Україна

Ключові слова (ненормовані): природні умови України -- клімат України -- грунти України -- води України -- природні зони України -- рослинний світ України

Анотація:   Подаються відомості про природні умови, рослинний і тваринний світ України відповідно до специфіки використання зазначеного матеріалу у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою".

 
167 60.72я73-1
С79

Стеценко, С. Г.

        Демографічна статистика з основами демографії [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освіт.- проф. програмою бакалавра зі спец. "Екон. статистика" / С. Г. Стеценко; ред. І. В. Туз. - К. : Вища школа, 2005. - 416 с.

Рубрики: Демографія - Статистика демографічна

Ключові слова (ненормовані): склад населення -- безробіття -- основи статистичного дослідження -- основні методи стандартизації -- відтворення населення -- методи проведення перепису населення

Анотація:   У підручнику відображено сучасний рівень світової демографічної науки і демографічної ситуації. Розглянуто теорію демографічної революції, особливості в різних країнах світу та в Україні. Викладено основні методи вивчення демографічного і соціально-економічного складу населення, систему методів аналізу руху населення, сисатему й особливості аналізу основних демографічних процесів і відтворення населення, методи статистичного спостереження руху і стану населення. Приділено увагу особливостям проведення першого Всеукраїнгського перепису населення 2001 р.

 
168 20.1я73-2
З68

Злупко, С.

        Основи екогомології [Текст] : текст лекцій і програмно-методичне забезпечення / С. Злупко; ред. М. Мартиняк. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 242 с.

Рубрики: Охорона природи - Екогомологія

Ключові слова (ненормовані): екогомологічні системи -- органічний розвиток природи і суспільства -- людина і довкілля

Анотація:   Ці тексти лекцій - перша спроба цілісного викладу суті, основ екогомології, назва якої народилася на початку 80-х років ХХстоліття і була апробована у низці досліджень, що присвячені органічному розвиткові людини і довкілля, а також у процесі вивчення одноіменного спецкурсу на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у2001 році.

 
169 541.4(075.3)
Б48

Березин, И. В.

        Основы физической химии ферментативного катализа [Текст] : учеб. пособие для хим. и биохим. специальностей вузов / И. В. Березин, К. Мартинек. - М. : Высшая школа, 1977. - 280 с.

Рубрики: Химия физическая - Ферментативные реакции

Ключові слова (ненормовані): ХИМИЯ -- ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Анотація:   1. Ферментативные реакции - Физико-химические основы - Учебники и пособия.

 
170 20.1я73-1
К69

Корсак, К. В.

        Основи екології [Текст] : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотник. - К. : МАУП, 2000. - 235 с.

Рубрики: Екологія - Антропогенні фактори середовища

Ключові слова (ненормовані): аутоекологія -- популяційна екологія -- синекологія -- екологія великих систем -- природні ресурси -- забруднення атмосфери -- радіаційне забруднення -- озонові діри

Анотація:   У посібнику стисло і послідовно викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Для студентів коледжів, технікумів та вищих навчальних закладів.

 
171 31
К57

        Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности [Текст] : монография / А. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, А. В. Сенецкий, Н. Ю. Бабак. - Х. : Ин-т проблем машиностроения НАН Украины, 2014. - 320 с.

Рубрики: Энергетика - Энергосбережение

Ключові слова (ненормовані): топливно-энергетический комплекс -- турбинные технологии -- математические модели энергоустановок -- малые энергоисточники

Анотація:   Монография посвящена решению важной проблемы повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на основе внедрения энергосберегающих мероприятий. Выполнен анализ состояния и потенциала развития мировой и базовой энергетики Украины. Показано, что значительные резервы содержатся в "малой" энергетике, являющейся главным потребителем топливно-энергетических ресурсов. Рассмотрено такое направление энергосбережения как внедрение когенерационных технологий с использованием паровых турбин малой мощности на различных рабочих телах. Проведен анализ имеющихся производителей и номенклатуры выпускаемых паровых турбин малой мощности. Представлены подходы к решению задач энергосбережения и оптимизации режимов мини - ТЭЦ. В качестве примеров даны варианты технико-экономических обоснований реализации энергосберегающих технологий при установке паровых турбин малой мощности.

 
172 74.102.414я73-1
С14

Сазонова, А. В.

        Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Сазонова. - К. : Слово, 2010. - 244 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Дидактика природничо-математичної освіти

Ключові слова (ненормовані): основа природничо-математичної освіти дошкільників -- ігри природничо-математичної спрямованості -- система виховання Марії Монтессорі -- система розвивальних

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюються особливості організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички Кюзенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо.

 
173 38.45
Д76

Друкований, М. Ф.

        Основи розрахунку і технологія влаштування підлоги [Текст] : монографія / М. Ф. Друкований, М. О. Лівінський. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 217 с.

Рубрики: Будівництво - Архітектурні конструкції

Ключові слова (ненормовані): конструктивно-технологічні рішення підлоги -- прошарок -- стяжка підлоги -- гідроізоляція підлоги -- теплоізоляція підлоги -- основа підлоги -- покриття підлоги

Анотація:   В монографії подаються відомості про досвід улаштування різних видів підлоги у вітчизняній і зарубіжній практиці, методи розрахунку підлоги, методичні рекомендації і технологічна карта влаштування монолітної хімічностійкої полімеробетонної підлоги для підприємств м'ясомолочної промисловості.

 
174 87.25
К65

Копнин, П.В.

        Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин ; редкол. : Б. М. Кедров (общ. ред.), И. Г. Герасимов (отв. ред. т. - М. : Мысль, 1974. - 566 с.

Рубрики: Философия

Ключові слова (ненормовані): теория общего равновесия -- теория отражения -- теория познания -- научное познание -- гносеология науки

Анотація:   В книге публикуются две монографии П.В. Копнина - "Введение в марксистскую гносеологию" и "Логические основы науки". В этих преемственно связанных работах автор исследует гносеологические и логические понятия, как научная проблема, факт, логика науки и др., анализ которых имеет большое значение для развития методологии научного познания. В работах уделяется большое внимание соотношению философии и специальных наук.

 
175 65.012я722
Б72

Бобров, В. Я.

        Основи ринкової економіки і підприємництва [Текст] : підруч. для учнів і студ. проф.-техн. навч. закл. / В. Я. Бобров; ред. В. В. Півень. - К. : Вища школа, 2003. - 720 с.

Рубрики: Економічна теорія - товарне виробництво

Ключові слова (ненормовані): конкуренція -- демонополізація економіки -- ринок робочої сили -- управління в ринковій економіці -- фінанси -- інфляція

Анотація:   У підручнику в двох фундаментальних розділах висвітлено актуальні проблеми ринкової економіки та підприємництва на основі економічної теорії. Зміст і структура підручника втілюють сучасні надбання вітчизняної та світової економічної науки. Перший розділ присвячено висвітленню базових методологічних положень економічної теорії у політекономічному аспекті. У другому розділі досліджено питання теорії ринкового механізму, його дії на мікро- та макрорівні, а також у світовій економіці. Виклад матеріалу охоплює не тільки проблеми сучасного розвитку економіки України та інших держав, а й перспективи майбутньої інноваційної динаміки і прогресу суспільства у ХХІ ст.

 
176 26.325.14(4Укр)
Д72

Драгомирецкий, А.В.

        Золотоносные формации центральной части Украинского щита (закономерности размещения, основы прогноза и поисков, оценка перспектив) [Текст] : монография / А.В. Драгомирецкий; Одесский нац. ун-т им. М.И. Мечникова. - О. : Астропринт, 2001. - 228 с.

Зміст:
  Обзор исследований по металлогении золота и постановка задачи. - С. 5-10
  Металлогения золота центральной части Украинского щита(закономерности размещения и типы золотоносных формаций). - С. 11-119
  Особенности минерально-геохимической зональности золоторудных объектов. - С. 110-125
  Проблемы систематики эндогенных золотоносных формаций. - С. 126-131
  Общие принципы и главные факторы прогноза золотоносных формаций. - С. 132-179
  Генетическая модель золоторудных процессов в гранитоидных комплексах Украинского щита (золотосодержащие рудно-магматические системы ультраметаморфизма). - С. 180-188
  Концепция поисков золота в докембрии Украинского щита. - С. 189-195

Рубрики: Геология - Золоторудная минерализация

Анотація:   В монографии проанализированы особенности размещения золоторудной минерализации в пределах рудоконтролирующих структур разного уровня.Рассмотрены основы прогнозирования золотоносных докембрийских формаций центральной части Украинского щита с использованием нетрадиционных минералогических методов оценки потенциальной золотоносности.Предложена модель золоторудных процессов в ультраметаморфогенных комплексах.Рассматриваются некоторые методологические и методические аспекты поисков и типизации золоторудных объектов в докембрийских комплексах.

 
177 А44

Акуленко, І. А.

        Основи криптології [Текст] : матеріали міжпредметного курсу за вибором (математика та інформатика) для учнів 9-х кл. із поглибл. вивч. математики, 10-х кл., які вивч. математику (інформатику) на профільному рівні : [навч.-метод. посіб. для учнів і вчителів] / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 225 с.

Рубрики: Криптологія

Ключові слова (ненормовані): симетричні криптосистеми -- асиметричні криптосистеми

Анотація:   Посібник містить довідкові навчальні матеріали, поурочні розробки та загальні методичні рекомендації щодо змісту, форм організації й проведення занять курсу за вибором з основ криптології у 9-х класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчальних закладах. У посібнику додатково представлені системи задач, спрямовані на формування вмінь учнів з програмування в процесі реалізації розглянутих алгоритмів шифрування.

 
178 22.161я73-1
Ф65

        Основы математического анализа [учеб. для студентов мат. отд-ний ун-тов]. - : 1999. - 440 с.

Рубрики: Математический анализ - Дифференциальное исчисление

Ключові слова (ненормовані): дифференциальное исчисление -- интегральное исчисление -- математический анализ

Анотація:   Учебник отличается систематическим и строгим изложением основ математического анализа. Материал излагается в логической последовательности и сопровождается примерами, облегчающими процесс усвоения теоретических положений курса. Автор уделяет особое внимание прикладному значению анализа как в самой математике, так и в смежных областях знания - в физике, механике и технике. Завершает первый том исторический очерк возникновения основных идей математического анализа, а в конце второго тома помещен очерк дальнейшего развития математического анализа.

 
179 22.13я73-1кр
А44

Акуленко, І. А.

        Основи криптології [Текст] : матеріали курсу за вибором для учнів 9-х кл. із поглибленим вивч. математики. Ч. 1 Симетричні криптосистеми / [І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 112 с.

Рубрики: Математика - Теорія чисел

Ключові слова (ненормовані): симетричні криптосистеми -- афінні шифри -- класичні шифри

Анотація:   Посібник містить довідкові навчальні матеріали, поурочні розробки та загальні методичні рекомендації щодо змісту, форм організації й проведення занять курсу за вибором з основ криптології у 9-х класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчальних закладах. У посібнику додатково представлені системи задач, спрямовані на формування вмінь учнів з програмування в процесі реалізації розглянутих алгоритмів шифрування.

 
180 65.011.33
С13

Савчук, С. И.

        Основы теории конкурентоспособности / С. И. Савчук ; под науч. ред. Б. В. Буркинского. - Мариуполь : Рената, 2007. - 520 с.

Рубрики: Экономическая теория - Рыночная экономика

Ключові слова (ненормовані): экономические системы -- конкуренция -- конкурентоспособность продукции -- конкурентоспособность субъектов экономики -- фактор конкурентоспособности -- конкурентное преимущество -- конкурентная борьба -- измерение

Анотація:   В монографии изложены теоретико-методологические и методические основы теории конкурентоспроможности как основного ядра экономической теории конкуренции. Систематизируется, уточняется и развивается понятийно- категориальный аппарат этой теории в направлении обеспечения более точного отражения экономических явлений, объектов и процессов и их важнейших признаков, строгости и однозначности формулировок определений основных научных понятий и категорий, достижения взаимной согласованности и внутренней непротиворечивости понятийно-категориальной системы теории. Анализируются известные методологические и методические подходы к оценке различных характеристик конкуренции и конкурентоспособности субъектов экономики всех иерархических уровней, уточняется сфера возможного и наиболее эффективного применения наиболее распространенных методов. Развивается концепция конкурентоспособности, основанная на идее сопоставления результатов функционирования экономических субъектов в конкурентной и неконкурентной средах. Предлагаются новые методические подходы к количественной оценке конкурентоспособности таких субъектов, основанные на этой концепции и демонстрирующие ее возможности и перспективы дальнейшего развития.

 
181 88я73-2
Б81

Бондарчук, Е. И.

        Основы психологии и педагогики [Текст] : курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук ; отв. ред. И. В. Хронюк. - К. : Издательство МАУП, 2001. - 167 с.

Рубрики: Психология личности

Ключові слова (ненормовані): психология личности -- психические процессы -- психическое состояние личности -- деятельность личности -- общение личности -- процесс обучения -- система обучения

Анотація:   В предлагаемом курсе лекций приведены основные психологические и педагогические понятия и категории, а также их характеристика. Особое внимание уделено психологии личности; раскрыты психологические механизмы становления личности и ее взаимодействия с другими людьми. Изложены основы педагогики; рассмотрены основные вопросы дидактики и теории воспитания исходя из требований к образованию на современном этапе.

 
182 22.161я73-1
К52

Клюев, В. В.

        Основы математического анализа. Множество действительных чисел [Текст] : эксперимент. программир. учеб. пособие / В. В. Клюев. - К. : Радянська школа, 1967. - 221 с.

Рубрики: Математический анализ - Теория действительных чисел

Ключові слова (ненормовані): введение в анализ -- множество действительных чисел -- теория действительных чисел -- математический анализ

Анотація:   В данном пособии сделана попытка органически соединить программированное обучение с традиционными формами организации учебного процесса на математической специальности в пединституте. По содержанию пособие является пропедевтическим курсом математического анализа и включает элементы теории множеств, элементы теории континуума и некоторые разделы школьного курса математики. По форме книга является программой обучения, состоящей из одной лекции, пособия для программированного обучения с машинным или матричным контролем и упражнений для математических семинаров и математических кружков. Книга может быть использована преподавателями математического анализа в пединституте как основа для организации всей учебной работы по теме "Множество действительных чисел".

 
183 32.811.4
Я72

Яремчук, Ю. Є.

        Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей [Текст] : монографія / Ю. Є. Яремчук. - Вінниця : Книга-Вега, 2002. - 136 с.

Рубрики: Кібернетика - Теорія інформації

Ключові слова (ненормовані): кодування

Анотація:   В монографії запропонований новий клас рекурентних послідовностей, під час обчислення елементів яких використовуються рекурентні співвідношення з коефіцієнтами, що пов'язані з початковими елементами послідовностей. Проведено дослідження представників цього класу (Vk та Uk - послідовностей), за результатами якого встановлені та доведені їх ластивості. Розроблені два варіанти методів прискореного обчислення елементів Vk - послідовності для великих значень індексу елементів. На основі Vk та Uk - послідовностей розроблені методи шифрування інформації, які є модифікаціями відомих методів Ель-Гамаля та Шаміра і забезпечують за певних умов меншу складність обчислень, ніж відомі методи, при такому ж рівні криптостійкості. Розроблені пакет програм та структури спеціалізованих процесів для шифрування інформації за модифікованими методами.

 
184 66.031.1р30кр
І98

Іщенко, М. П.

        Основи демократії [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, П. І. Гаман, О. М. Іщенко ; за ред. М. П. Іщенка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 104 с.

Рубрики: Методика навчання політології у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): самостійна робота -- критерії оцінювання знань -- дистанційне навчання

Анотація:   Основи демократії - навчальна дисципліна, що спрямована на те, щоб узагальнити дані про устрій сучасної демократичної держави та забезпечення прав і свобод громадянина. Вона розглядає системи норм права, які регулюють відносини, що складаються в процесі взаємодії індивіда та суспільства, громадянина та держави; визначає шляхи реформування правової системи та правозахисних механізмів; вивчає трансформацію цілей та функцій сучасної держави в умовах суспільних змін.

 
185 65.01я73-1
О75

        Основи економічної теорії [Текст] : підруч. / Ю. В. Ніколенко, А. В. Демківський, Л. І . Вергун; ред. Ю. В. Ніколенко. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 540 с.

Рубрики: Економічна теорія

Анотація:   На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлються основні питання економічної теорії-моделі суспільного розвитку, система відносин власності, принципи розподілу чистого продукту, формування доходів населення та ін. Розскриваються принципові відмінності предмета курсу економічної теорії.Значна увага приділяється розкриттю категорій товарного виробництва і ринку, закономірностей функціонування фінансово-кредитної системи в умовах переходу до ринкової економіки, простежується історія розвитку українських грошей.

 
186 28.4я73-5
Г51

Гичко, А. А.

        Лабораторні роботи по мікробіології з основами вірусології [Текст] : для студентів біол. ф-тів та технол. від-ня екон. -прав. коледжу / А. А. Гичко. - Черкаси : ЧеркасЦНТЕІ, 1999. - 93 с.

Рубрики: Мікробіологія

Ключові слова (ненормовані): мікробіологія -- вірусологія

Анотація:   В зв'язку з тим, що посібник також рекомендований для студентів економіко-правового коледжу, в ньому представлені досить грунтовно роботи, що пов'язані з харчовими продуктами і зберігання продуктів від псування при наявності мікроорганізмів. Крім того в посібнику дається список самостійних робіт на вибір студентів, є розділ "Цікаво знати", дидактичний матеріал, а саме малюнки, що стосуються мікробіології з основами вірусології.

 
187 65.32я73-1
Д79

Дубенок, Н. Н.

        Землеустройство с основами геодезии [Текст] : учеб. пособ. / Н. Н. Дубенок; А. С. Шуляк. - М. : Колос, 2003. - 320 с.

Рубрики: Экономика сельского хозяйства - Землеустройство

Ключові слова (ненормовані): земля -- земельный фонд -- земельный кадастр -- севооборот -- карты -- атлас -- природоиспользование -- геодезийное обеспечение -- измерение линий на местности

Анотація:   Учебное пособие состоит из пяти глав, включающих следующие вопросы: земля как средство производства в сельском хозяйстве и объект землеустройства; экологическое обоснование землеустройства; геодезическое обеспечение землеустройства; основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности; контроль состояния и картографирование динамики сельскохозяйственных ресурсов.

 
188 65.011.3
Г84

Грималюк, А. В.

        Сверхпредпринимательство (Методологические основы концепции двухуровневой рыночной экономики) / А. В. Грималюк. - О. : Астропринт, 2006. - 528 с.

Рубрики: Экономическая теория - Рыночная экономика

Ключові слова (ненормовані): двухуровневая рыночная экономика -- предпринимательство -- смысл сверхпредпринимательства -- научно-производственное отношение -- сложная деятельность -- творческая нация -- сложный труд

Анотація:   Сверхпредпринимательство рассматривается в книге как централизованное создание новых и модернизация действующих предприятий для последующей рыночной продажи. Предполагается, что, когда такое новое предприятие уже создано и начало нормально работать, оно продается в частные руки для того, чтобы его дальнейшее функционирование происходило на обычной рыночно-конкурентной основе. Тем самым сверхпредпринимательство выступает как "верхний этаж" двухуровневой рыночной системы, представляющей собой единство централизованного развития и конкурентного функционирования рыночной экономики. Таким образом, концепция двухуровневой рыночной экономики разделяет механизм функционирования и механизм развития как два различных, хотя и тесно взаимосвязанных уровня единой рыночной системы.

 
189 28.04я73-1
Г34

        Генетика з основами селекції [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Стрельчук, С. В. Демідов, Г. Д. Бердишев та ін.. - К. : Фітосоціоцентр, 2000. - 292 с.

Рубрики: Генетика - Генна інженерія

Ключові слова (ненормовані): генетичні основи селекції -- система схрещувань -- біологічна та соціальна спадковість -- генетична інженерія -- біотехнологія -- імуногенетика -- охорона генофонду

Анотація:   Підручник з генетики і селекції для біологічних спеціальностей університетів, педагогічних, медичних та сільськогосподарських вузів, написаний викладачами Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. В підручнику систематично викладені основні розділи класичної генетики на прикладах життєвих циклів про- і еукаріот. Простежується розвиток сучасних перспективних напрямків генетики: генетичної інженерії, імуногенетики, генетики людини. Досить детально викладені історія розвитку генетики на Україні, застосування досягнень генетики в селекційному процесі, системі схрещувань, поліплоїдії, мутагенезі, молекулярній і біохімічній генетиці, явищі гетерозису. В кінці книги подається словник основних генетичних термінів. Ілюстраційний матеріал представлений понад 200 рисунками.

 
190 22.379.2я73-1
Г20

Гаркуша, Ж. М.

        Основы физики полупроводников [Текст] : учеб. для учащихся техникумов по специальности "Производство полупроводниковых приборов" / Ж. М. Гаркуша. - М. : Высшая школа, 1982. - 244 с.

Рубрики: Физика твердого тела - Физика полупроводников

Ключові слова (ненормовані): физика полупроводников -- полупроводники

Анотація:   В учебнике дано описание основных закономерностей строения твердого тела на основе современных квантовомеханических представлений: рассмотрены наиболее важные электрофизические свойства, явления и эффекты, наблюдаемые в твердых телах, кинетические и контактные явления, термоэлектрические и фотоэлектрические свойства полупроводников и электронные процессы, протекающие в тонких пленках.

 
191 28.02я73-1
К66

Корж, О. П.

        Основи еволюції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Корж. - Суми : Університетська книга, 2006. - 380 с.

Рубрики: Біологія загальна - Еволюція

Ключові слова (ненормовані): мікроеволюція -- макроеволюція -- синтетична теорія еволюції -- мутація -- популяційні хвилі -- ізоляція -- природний добір -- адаптація -- видоутворення -- еволюція онтогенезу

Анотація:   Навчальний посібник "Основи еволюції" містить три розділи: "Мікроеволюція", " Макроеволюція" та "Шляхи розвитку життя". Кожний розділ завершується тестами для самоконтролю з метою встановлення студентами рівня засвоєння викладеного матеріалу. Призначений для вивчення курсу "Теорія еволюції" та самостійного більш детального опрацювання окремих тем студентами спеціальностей "Біологія", "Екологія", інших природничих напрямків.

 
192 87я73-1
Р49

Рибченко, С. М.

        Основи філософських знань в структурно-логічних схемах та таблицях [Текст] : навч.-метод. посіб. для викл. та студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації та вчителів старш. шк. / С. М. Рибченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 126 с.

Рубрики: Філософія загальна

Ключові слова (ненормовані): історія філософії -- філософська думка в Україні -- онтологія -- гносеологія -- соціальна філософія -- філософський аналіз суспільства -- філософська концепція

Анотація:   Даний навчально-методичний посібник подає навчальний матеріал з курсу "Основи філософських знань" у вигляді структурно-логічних схем.

 
193 20.1я73-1
Б28

Батлук, В. А.

        Основи екології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Батлук. - К. : Знання, 2007. - 519 с.

Рубрики: Екологія

Ключові слова (ненормовані): структура природного середовища -- біогеохімічний кругообіг речовин у природі -- прикладні аспекти екології -- забруднення навколишнього середовища -- стихійні

Анотація:   У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізовано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище. Описано взаємодію людини й природного середовища, прикладні аспекти екології, висвітлено глобальні проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відходами, питання контролю за станом довкілля (повітряного і водного) та його охорони. Розглянуто проблеми утилізації відходів і створення виробництв на основі маловідходних і безвідходних технологічних процесів, екологічні проблеми літосфери та охорони біосфери, руйнування природних екосистем Землі. Розроблемо стратегію і тактику збереження та розвитку життя на нашій планеті. Важливе місце приділено екологічним проблемам України.

 
194 88я73-1кр
С50

Смалиус, Л. Н.

        Основи професійного самовдосконалення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підгот. 6.030102 "Психологія", 6.030103 "Практична психологія" / Л. Н. Смалиус. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): феномен самовдосконалення -- видатні психологи -- професійна діяльність психолога -- самовдосконалення

Анотація:   У навчально-методичному посібнику охарактеризовано значення феномену самовдосконалення як складової життєвого і творчого шляху особистості у різні історичні епохи. Основна увага приділена основним видам самовдосконалення та опис структури цього процесу, обгрунтовано доцільність формування у майбутніх психологів мотивації досягнення на основі вибору професійного ідеалу, представлено модель професійної діяльності психола. У якості практичних рекомендацій у посібнику вміщено структурування (структуровано) етапів процесу професійного самовдосконалення, розглянуто основні засоби самонавчання та самовиховання, запропоновано ряд рекомендацій для студентів щодо ефективної організації розвитку та вдосконалення особистісних та професійних якостей психолога.

 
195 75.1
З38

Зациорский, В. М.

        Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. - М. : Советский спорт, 2009. - 200 с.

Рубрики: Физкультура и спорт

Ключові слова (ненормовані): методы воспитания силы -- силовые упражнения -- методы воспитания быстроты -- выносливость -- ловкость -- гибкость -- воспитание физических качеств

Анотація:   Эта книга - переиздание фундаментального труда известного отечественного теоретика спорта. В ней излагаются основы теории и методики воспитания физических качеств спортсмена как одной из важных сторон спортивной тренировки.

 
196 87.75я72-3
О75

        Основи християнської етики. 5 кл. [Текст] : хрестоматія / уклад. І. Є. Мазур ; ред. В. М. Жуковський. - К. : Літера, 2007. - 248 с.

Рубрики: Етика - Християнська етика

Ключові слова (ненормовані): християнська мораль -- духовність -- моральне виховання -- Біблія -- добро і зло -- сумління -- праведність і вірність -- Закони Божі

Анотація:   Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з курсу "Основи християнської етики" для 5 класу. В ній подано твори відомих українських поетів і письменників з морально-етичної тематики.

 
197 88 я73-1
М15

Макарова, Л. І.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / Л. І. Макарова, Й. М. Гах. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 116 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Навчальний посібник розкриває основи психології та педагогіки, засвоєння яких дає можливість отримати відповідні знання про закономірності психічного розвитку людини. Структура посібника відповідає вимогам програми та змісту лекційного курсу, орєнтованого на вивчення найбільш актуальних положень вітчизняної та зарубіжної психології та педагогіки.

 
198 28.4я73-5кр
Г51

Гичко, А. А.

        Лабораторні роботи по мікробіології з основами вірусології [Текст] : для студентів біол. ф-тів та технол. від-ня екон. -прав. коледжу / А. А. Гичко. - Черкаси : ЧДУ, 1998. - 93 с.

Рубрики: Мікробіологія

Ключові слова (ненормовані): мікробіологія -- вірусологія

Анотація:   В зв'язку з тим, що посібник рекомендований також і для студентів економіко-правового коледжу, у ньому представлені досить грунтовно роботи, що пов'язані з харчовими продуктами і зберіганням продуктів від псування при наявності мікроорганізмів. В посібнику дається список самостійних робіт на вибір студентів, є розділ "Цікаво знати", дидактичний матеріал, а саме малюнки, що стосуються до мікробіології з основами вірусології.

 
199 81.2Ан-923.7
О75

        Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / В. К. Шпак, Л. П. Дєгтярьова, І. І. Могілей та ін.; за ред. В. К. - К. : Знання, 2005. - 310 с.

Рубрики: Перекладознавство - Теорія перекладу

Ключові слова (ненормовані): граматика англійської мови -- лексика англійської мови

Анотація:   Пропонований навчальний посібник складається з 20 модулів, кожен з яких є одиницею навчальної системи, покладеної в основу комплексу. Кожгний модуль містить чотири блоки, спрямовані на роботу зі складними лексичними зворотами та специфічними граматичними конструкціями. Додатки включають перелік найчастіше вживаних абревіатур та скорочень, оригінальні текстові матеріали для аудиторної та самостійної роботи.

 
200 65.28я73-1
Г55

Глухов, В. В.

        Экономические основы экологии [Текст] : Учеб. / В.В. Глухов; Т.П. Некрасова. - С. Пб. : Питер, 2003. - 384 с.

Рубрики: Економіка - економіка екології

Ключові слова (ненормовані): ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ -- РЕСУРСИ ПЛАНЕТИ -- ВПЛИВ ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ -- МЕТОДИ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ -- ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА

Анотація:   В учебнике представлены методические основы, позволяющие оценить экологическую ситуацию в мире, влияние предприятия на окружающую среду. Даны характеристики ресурсов планеты. Рассмотрены вопросы экономической оценки ресурсов и комплексной экономической оценки прородоохранных мероприятий, управления природоохранной деятельностью.

 
201 81.2Р-91
Б82

Борисова, Е. Г.

        Лингвистические основы РКИ. Педагогическая грамматика русского языка [Текст] : учеб. пособ. / Е. Г. Борисова, А. Н. Латышева. - М. : Флинта: Наука, 2003. - 208 с.

Рубрики: Методика обучения русскому языку

Ключові слова (ненормовані): описание русского языка -- русский как иностранный -- фонетика -- лингводидактика -- грамматика -- синтаксис -- активная грамматика -- лексика -- диалог

Анотація:   В основу книги положено курс лекций по русскому языку как иностранному (РКИ), который был прочитан студентам, магистрам и преподавателям русского языка как иностранного, повышающим свою квалификацию. В первой главе книги кратко изложены основные черты направления, которое, если говорить о разных языках, можно назвать педагогической лингвистикой. Книга дает преподавателям сведения об организации и функционировании русской языковой системы -фонетической, грамматической, лексической ее частей. Это та информация, которая нужна для владения русским языком и которую в том или ином виде включают в курсы русского языка как иностранного.

 
202 28.04я73-1
Л67

Лишенко, І. Д.

        Генетика з основами селекції [Текст] : навч. посіб. для студентів природн. -геогр. ф-тів пед. навч. закл. / І. Д. Лишенко. - Київ : Вища школа, 1994. - 416 с.

Рубрики: Генетика

Ключові слова (ненормовані): генетика -- спадковість -- генетичні основи селекції

Анотація:   Подано основні розділи генетики і селекції. Особливо грунтовно висвітлено ті питання генетичної теорії, які мають важливе світоглядне значення та сприяють вирішенню окремих екологічних, сільскогосподарських, медичних, біотехнологічних і соціальних проблем.

 
203 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2006. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): управління охороною праці -- травматизм -- професіональні захворювання -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- безпека процесів праці

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
204 65.049(4Укр)
С91

Суховірський, Б. І.

        Регіональна стратегія економічного розвитку України (Теоретичні та прикладні основи геоекономіки) [Текст] : монографія / Б. І. Суховірський. - К. : Видавництво КНЕУ, 2000. - 154 с.

Зміст:
  Теорія і практика сучасного регіоналізму. - С. 7-21
  Особливості європейського регіоналізму. - С. 29-41
  Регіоналізація відкритої економіки України. - С. 53-70
  Геоекономічні чинники розвитку господарства України. - С. 75-94
  Території пріоритетного розвитку України. - С. 97-103
  Перспективи формування єврорегіону "Східне Полісся". - С. 113-117
  Регіональна програма відкритої економіки (на прикладі Чернігівської області). - С. 125-135
  Програмні засади формування стратегії єврорегіону "Східне Полісся". - С. 137-145

Рубрики: Економіка України - Геоекономіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): економічний розвиток -- європейський регіоналізм -- сучасний регіоналізм -- геоекономічні чинники -- інтелігенція -- вільні економічні зони

Анотація:   Уперше у вітчизняній економічній літературі досліджується регіональна стратегія розвитку на основі геоекономічних чинників. Особлива увага приділяється теоретичним і прикладним проблемам сучасного регіоналізму. Аналізуються принципи європейського регіоналізму і перспективні форми світогосподарської інтеграції України. Найбільш грунтовно і критично розглядається вітчизняний досвід створення вільних економічних зон, єврорегіонів співробітництва. У монографії подані програмні засади формування стратегії єврорегіону "Східне Полясся".

 
205 65.9(4Укр)248я73-1
Г85

Грищук, М. В.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Грищук. - К. : Кондор, 2005. - 239 с.

Рубрики: Охорона праці - Трудове законодавство

Ключові слова (ненормовані): виробничий травматизм та захворюваність -- законодавча та нормативна база України про охорону праці -- фізіологія праці -- гігієна

Анотація:   Мета цього підручника - допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 31 липня 1997 р.

 
206 Я64

Яновська, Е. С.

        Ізотопи в хімії. Теоретичні основи методу ізотопних міток [Текст] : навч. посіб. / Е. С. Яновська. - Київ : Київський університет, 2012. - 160 с.

Рубрики: Хімія фізична

Ключові слова (ненормовані): основи будови атомних ядер -- ізотопні ефекти -- радіоактивність -- ядерні реакції -- ядерні реактори -- українські АЕС

Анотація:   У навчальному посібнику шляхом ознайомлення з сучасними теоріями будови, закономірностями стабільності та радіоактивного розпаду автоматних ядер і проходження ядерних реакцій створює теоретичні передумови і стане у пригоді студентам хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів щодо застосування методу ізотопних міток у наукових дослідженнях та виробничих процесах.

 
207 67(4Укр) я73-1
Ш83

Шпиталенко, Г. А.

        Основи правознавства [Текст] : навч. посібник / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. - К. : Каравела, 2005. - 376 с.

Рубрики: Правознавство
Україна

Анотація:   Віповідно до завдання навчальної дисципліни посібник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як конституційне, цивільне, кримінальне , адміністративне, трудове, господарське , житлове, екологічне та земельне право, а також з основ судової системи, правоохоронної діяльності та інших галузей права. До кожної теми наведено питання для самоконтролю й завдання для практичних занять, список сучасної правової літератури для самостійного опрацювання матеріалу, підготовки рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт.

 
208 85.13я73-1
К78

Красноголовець, О. С.

        Основи скульптури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Красноголовець. - К. : Знання, 2008. - 171 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Скульптура

Ключові слова (ненормовані): композиція в скульптурі -- ліплення -- формомодулі

Анотація:   Це один із перших в Україні навчальних посібників з мистецтва скульптури. В основу книги покладено досвід викладання мистецтва скульптури студентам Національного педагогічного університету імені М. П. Драгаманова. У посібнику послідовно розкриваються найважливіші етапи роботи над творами скульптури. Поряд зі всебічним висвітленням безпосередньо процесу творення скульптури особлива увага приділяється методиці роботи майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, який повинен уміти не тільки малювати чи ліпити, створювати оригінальні художні твори, а й навчати учнів творити художні образи. У посібнику наведено численні ілюстрації, які допоможуть учням, студентам опанувати теоретичний матеріал, сформувати необхідні уміння і навички.

 
209 78.34(0)757.1
Д74

Дригайло, В. Г.

        Основы организации работы библиотеки вуза [Текст] : науч.-практическое пособ. / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 624 с.

Рубрики: Библиотечное дело - Библиотеки вузов

Ключові слова (ненормовані): глобализация и библиотека -- профессиональные объединения библиотек -- вузовская библиотека -- организация работы библиотеки ВУЗА -- структура библиотеки -- отделы

Анотація:   В книге, на основании глубокого изучения теории и практики организации работы библиотеки вуза, показаны роль и место библиотеки в век глобализации, на пути от информационного общества к обществу знаний. Раскрыты научные основы деятельности библиотеки вуза, охарактеризованы основные регламентирующие документы, структура библиотеки, организация работы отделов и технологических процессов, планирование, учет, отчетность, нормы и нормативы, методы создания комфортных условий для пользователей и сотрудников, формирование информационной культуры. Освещена работа с кадрами, конфликты в библиотеке и их разрешение, методы оценки качества и эффективности труда сотрудников, коллегиальных и совещательных органов.

 
210 28.991.7я73-1
Ш95

Шульговский, В. В.

        Основы нейрофизиологии [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Психология" и "Биология" / В. В. Шульговский. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 275 с.

Рубрики: Физиология человека

Ключові слова (ненормовані): физиология человека -- физиология головного мозга -- нейрофизиология

Анотація:   В книге изложены современные представления о функции клеток и нервной регуляции, а также о комплексной иерархической регуляции основных видов деятельности организма. В основу книги положены курсы лекций, прочитанных автором в течение ряда лет в МГУ им. М. В. Ломоносова и Гуманитарном институте.

 
211 65.441.357я73-1
Р59

Роглєв, Х. Й.

        Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв; Київський ун-т туризму, екон. і права. - К. : Кондор, 2005. - 408 с.

Рубрики: Економіка - управління готелем

Ключові слова (ненормовані): основи готельної справи -- організаційна структура управління готелем -- управління обслуговуванням гостей -- служба бронювання у готелі -- служба

Анотація:   У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелем, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі. У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнеси-процеси в готелі. Наведено велику бібліографію.

 
212 81.2Ан-923.7
О75

        Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Шпак, Л. П. Дєгтярьова, І. І. Могілей, Т. М. Колодич ; за ред. В. - К. : Знання, 2007. - 311 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): артикль -- граматичні омоніми -- службові слова -- модальні дієслова -- функції перекладу слів -- інфінітив -- інфінітивні конструкції -- герундій -- пасивний

Анотація:   Пропонований навчальний посібник складається з 20 модулів, кожен з яких є одиницею навчальної системи, покладеної в основу комплексу. Кожний модуль містить чотири блоки, спрямовані на роботу зі складними лексичними зворотами та специфічними граматичними конструкціями. Додатки включають перелік найчастіше вживаних абревіатур та скорочень, оригінальні текстові матеріали для аудиторної та самостійної роботи.

 
213 67.400(4Укр)я73-1
Л63

Лисенков, С. Л.

        Основи конституційного процесуального права [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.

Рубрики: Право конституційне - Вибори
Україна

Ключові слова (ненормовані): референдум -- Верховна рада -- комісії Верховної Ради -- народні депутати -- Конституційний суд -- місцева державна адміністрація -- місцеве самоврядування

Анотація:   Книга підготовлена на основі лекцій з ряду провідних тем курсу "Конституційне процесуальне право України", що протягом кількох останніх років читались автором студентам Академії адвокатури України та слухачам Національної академії внутрішніх справ України. Матеріал подається відповідно до чинного законодавства за станом на 1 вересня 2006 року.

 
214 28.991.782я73-1
Ч15

Чайченко, Г. М.

        Основы физиологии высшей нервной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов биол. и филос. специальностей вузов / Г. М. Чайченко. - К. : Вища школа, 1987. - 170 с.

Рубрики: Физиология человека

Ключові слова (ненормовані): физиология высшей нервной деятельности человека и животных -- физиология человека -- физиология животных

Анотація:   В пособии излагаются основные положения физиологии высшей нервной деятельности человека и животных, особенно условно-рефлекторной деятельности их организма, аналитико-синтетической деятельности мозга, типологические свойства нервной системы. Освещаются вопросы физиологии врожденного поведения организма, современного понимания механизмов сна и гипноза, механизма образования условных рефлексов, проблемы памяти, сознания, физиологические основы рассудочной деятельности животных, психической деятельности человека и др.

 
215 65.9(4Укр)248 я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський; за ред. М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2004. - 408 с.

Рубрики: Економіка України - Охорона праці
Україна

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної диципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються оціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонизуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
216 74.267.5 я73-1
М33

Матвеев, Л. П.

        Теория и методика физической культуры: Общ. основы теории и методики физ. воспитания; Теоретико- метод. аспекты спорта и проф.- прикл. форм физ. культуры) [Текст] : учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. - М. : Физкультура и спорт, 1991. - 542 с.

Рубрики: Методика обучения физической культуры и спорта

Анотація:   Учебник написан в соответствии с программой по модификации профилирующей дисциплине нового учебного плана институтов физической культуры. В учебнике содержится материал по основной части данной дисциплины- общим основам теории и методики физического воспитания, а также по специализированным разделам предмета- теоретико-методическим аспектам спорта ( как одного из основных компонентов физической культуры) и профессионально- прикладных форм физической культуры)

 
217 67.9(4Укр) я72-1
О75

        Основи правознавства [Текст] : підруч. для 9 го кл. загальноосвіт. навч. закладів / наук. ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк, А. П. Закалюк та ін.; pа заг. - К. : Юридична думка, 2004. - 423 с.

Рубрики: Правознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): держава і право -- конституційне право -- адміністративне право -- цивільне право -- земельне право -- сімейне право -- трудове право

Анотація:   Відповідно до програми навчального курсу "Основи правознавства", затвердженої Міністерством освіти і науки України, дається виклад найважливіших положень теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, земельного, сімейного,трудового, кримінального та інших галузей права.

 
218 26.3я73-1
С24

Свинко, Й. М.

        Геологія з основами палеонтології [Текст] : підруч. для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. - Київ : Вища школа, 1995. - 254 с.

Рубрики: Геологія

Ключові слова (ненормовані): геологія -- палеонтологія

Анотація:   Розглянуто форму і розміри Землі, її будову, фізичні властивості, походження. Описано природоутворювальні й найважливіші для промислової розробки мінерали, геодинамічні процеси і характер утворення гірських порід, основні структурні елементи земної кори та їх розвиток. Значну увагу приділено основам палеонтології та історичної геології, закономірностям утворення і поширення корисних копалин.

 
219 65.433-803.8я73-1
В26

Ведмідь, Н. І.

        Основи рекламної діяльності в туризмі [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко, В. В. Білик. - К. : КНТЕУ, 2007. - 104 с.

Рубрики: Економіка туризму - Реклама

Ключові слова (ненормовані): реклама -- рекламно-інформаційна робота -- маркетингові комунікації -- громадські зв'язки -- спонсорство -- меценатство -- рекламний бізнес -- рекламний бюджет

Анотація:   Посібник містить методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Основи рекламної діяльності в туризмі", організації самостійної роботи, виконання практичних завдань, порядку і критеріїв оцінювання знань студентів, а також теоретичні та практичні завдання зі створення дієвої системи управління рекламною діяльністю підприємств туристичної індустрії.

 
220 75.1я73-1
Г52

Глазирін, І. Д.

        Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. для студентів вузів / І. Д. Глазирін. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2003. - 351 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Фізичне виховання

Ключові слова (ненормовані): диференційоване виховання

Анотація:   У навчально- методичному посібнику розглянуто актуальні проблеми основ диференційованого фізичного виховання дітей різного віку, статі, особливостей біологічного дозрівання, описані методики визначення темпів їх морфофункціонального розвитку та рухової підготовки в системі урочних і індивідуальних занять на прикладі юнаків старшого шкільного віку.

 
221 22.192я73-1
Т89

Турчак, Л. И.

        Основы численных методов [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. И. Турчак, П. В. Плотников. - М. : Физматлит, 2003. - 301 с.

Рубрики: Математика вычислительная - Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений

Ключові слова (ненормовані): аппроксимация функций -- дифференцирование и интегрирование -- системы линейных уравнений -- нелинейные уравнения -- обыкновенные дифференциальные уравнения -- уравнения с

Анотація:   Содержит основные сведения о численных методах, необходимых для первоначального знакомства с предметом. Излагаются основы численных методов для систем линейных и нелинейных уравнений, а также дифференциальных и интегральных уравнений. Имеется много задач, примеров и алгоритмов для облегчения понимания логической структуры рассматриваемых методов и их использования в расчетах на компьютерах.

 
222 32.859я73-1
О75

        Основы промышленной электроники [Текст] : учеб. для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / В. Г. Герасимов, О. М. Князьков, А. Е. Краснопольский, В. В. Сухоруков. - М. : Высшая школа, 1986. - 335 с.

Рубрики: Электроника - Промышленная электроника

Ключові слова (ненормовані): промышленная электроника

Анотація:   Изложены физические основы, принципы действия, конструкции и характеристики дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, фотоэлектрических и оптоэлектронных приборов и приборов визуальной индикации; описаны типовые узлы современных электронных устройств. В третьем издании учебника основное внимание уделено применению интегральных микросхем, введен материал по приборам визуальной индикации, оптоэлектронике, микропроцессорам, расширены сведения о цифровой технике. Второе издание книги вышло в 1978 году.

 
223 28.6я73-1
К56

Ковальчук, Г. В.

        Зоологія з основами екології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г. В. Ковальчук. - Суми : Університетська книга, 2003. - 592 с.

Рубрики: Зоологія загальна - Одноклітинні організми

Ключові слова (ненормовані): абіотичні фактори екології -- біотичні фактори екології -- популяції тварин -- екологічні піраміди -- антропогенні фактори екології -- охорона тварин

Анотація:   У посібнику подано матеріал з основ екології тварин з екологічним описом головних систематичних груп їх. Висвітлено питання філогенії, морфології, фізіології, етології, охорони тварин, ролі у біоценозах та їх значення для людини.

 
224 26.17я73-1
Л99

Ляшенко, Д. О.

        Картографія з основами топографії [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. О. Ляшенко. - К. : Наукова думка, 2008. - 184 с.

Рубрики: Геодезія та картографія

Ключові слова (ненормовані): системи -- математична основа карт -- проектування карт -- геоінформаційна система -- картографічна генералізація -- атласи -- топографія -- система топографічних карт

Анотація:   Розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасної картографії: теорія картографічних проекцій, способів картографічного зображення, генералізації. Викладено етапи створення карт, використання картографічних джерел і напрями застосування геоінформаційних систем у картографії. Наведено короткі відомості про топографо-геодизичні роботи, що здійснюються для створення карт.

 
225 75.4
Н74

Новокрещенов, В. В.

        Управление сферой физической культуры и спорта: правовые и организационные основы взаимодействия [Текст] : монография / В. В. Новокрещенов. - Ижевск : ИжГТУ, 2006. - 137 с.

Рубрики: Физкультура и спорт - Организация физкультуры

Анотація:   В монографии рассматриваются правовые и организационные вопросы управления сферой физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Особое внимание уделено системе взаимодействия в управлении, ее правовой основе и организационной структуре в свете нового федерального законодательства по разграничению полномочий между органами государственной власти на федеральном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации, а также некоторым вопросам управления сферой физической культуры и спорта на уровне местного самоуправления и их взаимодействию в целях более эффективного функционирования.

 
226 85.128я73-1
О54

Олійник, О. П.

        Основи дизайну інтер'єру [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. - К. : Видавництво НАУ, 2011. - 228 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Основи дизайну інтер'єру

Ключові слова (ненормовані): ітер'єр виробничих приміщень -- ітер'єр офісних приміщень -- ітер'єр громадських приміщень -- ітер'єр житлових

Анотація:   У посібнику викладено основи розроблення дизайн-проектів інтер'єрів різних за складністю і призначенням. Розглянуто принципи та дизайнерські прийоми, способи перепланування квартири та офісного простору, методи ефективного використання житлової та робочої площі. Запропоновано варііанти вирішення різнопланових приміщень за функціональним призначенням.

 
227 51.2я72-1
Б77

Бойченко, Т.

        Основи здоров'я [Текст] : експерим. посіб. для учнів 7-8 кл. / Т. Бойченко, Н. Колотій ; за заг. ред. О. О. Яременка. - К. : Видавництво Державного інституту проблем сім'ї та молоді, 2004. - 104 с.

Рубрики: Валеологія - Здоровий спосіб життя

Ключові слова (ненормовані): правила безпеки -- безпека харчування -- оздоровчі системи -- культура здоров'я -- шкідливі звички підлітків -- спілкування підлітків -- соціальна

Анотація:   Експериментальний посібник "Основи здоров'я" (1 рівень) розрахований на учнів 7 - 8 класів, які починають вивчення курсу. Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров'я. Кожен розділ представлений теоретичними матеріалами завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров'я та сформувати навички здорового способу життя.

 
228 24.7я73-1
М57

Мигалина, Ю. В.

        Основи хімії та фізико-хімії полімерів [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Мигалина, О. П. Козарь. - К. : Кондор, 2010. - 326 с.

Рубрики: Хімія ВМС

Ключові слова (ненормовані): властивості високомолекулярних сполук -- синтез високомолекулярних сполук -- хімічні перетворення полімерів -- хімічні волокна -- пластичні маси -- каучук

Анотація:   В підручнику викладені основи хімії, фізико-хімії і фізики високомолекулярних сполук, питання будови і синтезу полімерів, їх хімічного перетворення, роглядаються найважливіші представники більшості класів синтетичних і природних полімерних сполук, їх властивості методи переробки, всебічно висвітлюються шляхи використання їх народному господарстві. Особлива увага приділяється високомолекулярним сполукам, які використовуються у легкій промисловості.

 
229 74.20я73-1
Л72

Лозова, В. І.

        Теоретичні основи виховання і навчання [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. І. Лозова. - Х. : ОВС, 2002. - 398 с.

Зміст:
  Лозова В.  Сутність і принципи процесу виховання / В. Лозова. - С. 25-58
  Лозова В.  Змістовний компонент виховного процесу / В. Лозова. - С. 59-125
  Лозова В.  Методи виховання / В. Лозова. - С. 126-153
  Лозова В.  Дитина і сім'я / В. Лозова. - С. 154-173
  Лозова В.  Дитина і колектив / В. Лозова. - С. 174-196
  Лозова В.  Процес навчання / В. Лозова. - С. 208-219
  Лозова В.  Принципи навчання / В. Лозова. - С. 220-249
  Лозова В.  Зміст навчання / В. Лозова. - С. 250-274
  Лозова В.  Види, концепції навчання, авторські педагогічні ідеї / В. Лозова. - С. 275-310
  Лозова В.  Методи навчання / В. Лозова. - С. 311-333
  Лозова В.  Форми організації навчання / В. Лозова. - С. 334-360
  Лозова В.  Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів / В. Лозова. - С. 361-383

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Теорія виховання

Ключові слова (ненормовані): дидактика вищої школи -- принципи навчання -- методи виховання

Анотація:   У посібнику викладені основні положення теорії виховання й дидактики курсу "Педагогіка" на основі сучасних освітніх технологій. Зміст навчально-виховного процесу аналізується з урахуванням змін, які відбуваються в системі громадських відносин, свідомості особистості.

 
230 32
М23

Манаев, Е. И.

        Основы радиоэлектроники / Е. И. Манаев. - М. : Радио и связь, 1990. - 511 с.

Рубрики: Электроника - Радиоэлектроника

Ключові слова (ненормовані): радиоэлектроника

Анотація:   Излагаются основы радиоэлектроники. Описываются элементы электронных цепей. Рассматриваются основные электронные устройства: усилители, генераторы, модуляторы, детекторы и т. п.; методы передачи и приема сигналов, влияние шумов и помех. По сравнению со вторым изданием (1985 г.) полнее отражены вопросы применения интегральных микросхем, полевых транзисторов, операционных усилителей. Выделена новая глава, посвященная микропроцессорам. Издание является производственным и предназначено для широкого круга специалистов, работающих в различных областях радиотехники, может быть также полезно студентам вузов радиотехнических и радиофизических специальностей.

 
231 74.00я73-1
В88

Вульфов, Б. З.

        Основы педагогики [Текст] : учеб. пособ. / Б. З. Вульфов. - М. : УРАО, 2000. - 614 с.

Рубрики: Педагогика - Теория воспитания

Ключові слова (ненормовані): этнопедагогика -- семейная педагогика -- нетрадиционная педагогика -- трудные дети -- педагогический процесс -- системы воспитания -- профессия педагога -- педагогическая рефлексия

Анотація:   Пособие сочетает элементы учебника, сборника упражнений и хрестоматии по курсу " Основы педагогики". В первой части - "Лекции, ситуации, первоисточники" - дается теоретический материал, подобранные по темам курса, ситуации и размышления студентов, вопросы для самопроверки, списки литературы, фрагменты книг и статей и рецензии-рекомендации отдельных изданий по проблемам воспитания и обучения. Вторая часть - "Опыт, рефлексия, словарь" - включает статьи и эссе по актуальным проблемам теории и практики воспитания, теоретический анализ и опыт педагогической рефлексии и посвященные ей хрестоматийные тексты, краткий педагогический словарь.

 
232 30.2-05я73-1
Т41

Тимченко, А. А.

        Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки" : у 2-х кн. Кн. 2 Основи системного підходу та системного аналізу об'єктів нової техніки / А. А. Тимченко ; ред. Ю. Г. Лега. - К. : Либідь, 2004. - 287 с.

Рубрики: Техніка - Проектування

Ключові слова (ненормовані): системне проектування -- автоматизовані системи керування -- програмування процесів розвитку -- об'єкти нової техніки (ОНТ) -- життєві цикли

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основні концепції системного підходу та системного аналізу, орієнтовані на вирішення проблеми побудови проектного рішення, і методичні положення щодо розробки систем логіко-динамічного класу. Приділено увагу детальному розгляду моделей систем із керованою структурою на основі логіко-динамічних систем.

 
233 74.24
П12

Павлютенков, Є. М.

        Основи управління школою [Текст] : методичні рекомендації / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2006. - 173 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління школою

Ключові слова (ненормовані): методи управління -- управлінський цикл -- психологія управління -- ситуативний менеджмент -- якості керівника -- лідер

Анотація:   У книзі розкриті наукові засади управління школою, характеризуються основні поняття, принципи, функції, методи управління, управлінський цикл; основи психології управління.

 
234 32.859я73-1
Р83

Руденко, В. С.

        Основы промышленной электроники [Текст] : учеб. для студентов техн. вузов / В. С. Руденко, В. И. Сенько, В. В. Трифонюк. - К. : Вища школа, 1985. - 399 с.

Рубрики: Электроника - Промышленная электроника

Ключові слова (ненормовані): промышленная электроника

Анотація:   В учебнике рассмотрены основы теории, принцип действия, технические показатели в области применения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Приведены принципы построения, анализ физических процессов, расчет и проектирование устройств промышленной электроники, усилителей, генераторов, импульсных устройств, устройств преобразовательной техники. Особое внимание уделено проектированию устройств на интегральных микросхемах. Учебник может быть также использован инженерами, работающими в области полупроводниковой техники и микроэлектроники.

 
235 65.012я73-1
О80

Отрошко, О. В.

        Основи економічної теорії: макроекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 223 с.

Рубрики: Економічна теорія - Макроекономіка

Ключові слова (ненормовані): економічні системи -- відносини власності -- ринкова економіка -- ціни -- економічні цикли -- теорія зайнятості -- кейнсіанська теорія зайнятості -- фінанси

Анотація:   У навчальному посібнику в доступній формі викладено основи макроекономіки. Особливу увагу приділено висвітленню традиційно центральних проблем макроекономічної науки, пов'язаних з пошуками шляхів забезпечення повної зайнятості, стабільного рівня цін та сталого економічного зростання. Посібник містить 16 розділів, у яких в цілому розкривається проблематика, передбачена програмою курсу "Макроекономіка". Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. У кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів і понять.

 
236 65.013я73-1
О75

        Основи стійкого розвитку [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2005. - 654 с.

Рубрики: Економічна теорія - Економічний розвиток

Ключові слова (ненормовані): основа розвитку -- розвиток динамічних систем -- соціально-економічний розвиток -- біорізноманіття -- антропогенні проблеми довкілля -- раціональне природокористування -- екологічна

Анотація:   На прикладі процесів і явищ у природі і суспільстві розглядаються закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв'язки енергетичної та інформаційної характеристик трансформаційних процесів. Формулюються передмови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття "стійкий розвиток соціально-економічних систем", базові принципи, методи та інструментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

 
237 26.0в6
М36

Маца, К. А.

        Теоретико-методологические основы географического исследования земли как планетарной системы [Текст] : монография / К. А. Маца. - Полтава : Издательство ПУЭТ, 2015. - 266 с.

Рубрики: География - Исследования земли

Ключові слова (ненормовані): земная планетарная система -- Земля

Анотація:   Изложены теоретические и методологические основы исследования Земли как целостной системной иерархии. Обосновывается концепция земной планетарной системы (ЗПС), разработанная автором. Анализируются структурно-функциональная организация и историко-генетическое единство ЗПС. Исследуется планетарная ниша человека и общества, дается новое определение их природы. Показана методологическая роль концепции ЗПС в развитии географической науки, географического образования и географической культуры в Украине.

 
238 32.85
Ж59

Жеребцов, И. П.

        Основы электроники / И. П. Жеребцов. - Л. : Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.

Рубрики: Электроника

Ключові слова (ненормовані): электроника

Анотація:   Описываются физические процессы в полупроводниковых и электровакуумных приборах, в интегральных микросхемах и некоторых специальных приборах современной электроники, устройство, характеристики и параметры приборов, а также некоторые особенности их применения. Настоящее издание дополнено материалами по пьезоэлектронике, акустоэлектронике, магнитоэлектронике, квантовой электронике, криоэлектронике, хемотронике и молекулярной электронике. Сокращены главы по электронным лампам. Четвертое издание выходило в 1985 году. Производственное издание предназначено для инженерно-технических работников и может быть использовано также студентами вузов и техникумов, изучающим основы радиоэлектроники.

 
239 28.860,7я73-2
М29

Маруненко, І. М.

        Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни [Текст] : курс лекцій для студ. небіологічних спец. вищ. пед. навч. закл / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с.

Рубрики: Анатомія людини

Анотація:   Посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу "Анатомія і фізіологія людини з основами шкільної гігієни", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Крім того, до кожної теми лекцій уведено науково-популярну інформацію під рубриками "З історії науки", "Еволюційний процес", "Важливо знати, що...","Цікаво знати, що".

 
240 67.404.3я73-1
М59

Мікульонок, І. О.

        Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - К. : Політехніка, 2008. - 232 с.

Рубрики: Право цивільне - Авторське право

Ключові слова (ненормовані): авторське право -- інтелектуальна власність та Інтернет -- правова охорона винаходів -- патентні дослідження -- ліцензування -- міжнародне співробітництво

Анотація:   Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

 
241 74.04(4Укр)я73-1
Є57

Єльникова, Г. В.

        Основи адаптивного управління [Текст] : курс лекцій / Г. В. Єльникова. - К. : ЦІППО АПН, 2003. - 133 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління освітою

Ключові слова (ненормовані): освітній моніторинг -- загальна середня освіта -- адаптивне управління

Анотація:   Посібник містить навчальний план, програму і теоретичний матеріал, що розкривають філософські основи виникнення і адаптивного управління, його сутність, зміст, організаційну структуру, технологію. Особлива увага надається функціональному призначенню і місцю адаптивного управління. Наводиться моніторинг визначається як механізм адаптивного управління. наводиться інструментальна база освітнього моніторингу на різних рівнях організації загальної середньої освіти (ЗСО), розглядаюся способи розробки кваліметричних моделей діяльності у сфері ЗСО та їх використання на різних рівнях управління. Описується технологія адаптивного управління, яка включає методи, засоби і способи його організації та здійснення.

 
242 28.081я73-1
О54

Олійник, Я. Б.

        Основи екології [Текст] : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. - К. : Знання, 2012. - 558 с.

Рубрики: Екологія - Екосистеми

Ключові слова (ненормовані): екологія -- біосфера -- екологічні фактори -- глобальна екосистема -- природні ресурси -- природно-ресурсний потенціал біосфери -- основи екології людини

Анотація:   У підручнику розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв'язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини - нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.

 
243 51.283я73-1
К75

Коцур, Н. І.

        Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Коцур. - Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2004. - 576 с.

Рубрики: Медицина - Гігієна підлітків

Ключові слова (ненормовані): харчування дітей раннього віку -- фізичний розвиток дітей -- нервово-психічний розвиток дітей -- гігієна органів дихання -- гігієна

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються питання охорони материнства й дитинства в Україні, проблеми здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, гігієни окремих органів і систем, профілактики захворювань і першої допомоги при нещасних випадках, гігієнічні основи організації життя дітей, особливості їх виховання і навчання в дошкільних закладах.

 
244 53.541я73-1
М30

Марченко, О. К.

        Основы физической реабилитации [Текст] : учебн. для студ. высш. учебн. завед. / О. К. Марченко. - К. : Олимпийская литература, 2012. - 528 с.

Рубрики: Медицина - Лечебная физкультура

Ключові слова (ненормовані): двигательная активность -- классификация физических упражнений -- массаж -- механотерапия -- трудотерапия -- дозирование физической нагрузки -- комплексная восстановительная терапия -- реабилитация

Анотація:   В учебнике представлены новые положения и современные данные литературы, которые содержат теоретический и практический материал по применению основных средств физической реабилитации в восстановительной терапии лиц с различной патологией. Систематизирован материал по основам построения частной методики реабилитации больных с разнообразными травмами, деформациями и заболеваниями. Обобщены оригинальные концепции по механизму лечебного действия физических упражнений с учетом восстановления основных физических качеств человека, таких, как сила, быстрота, скорость, выносливость, гибкость, ловкость и координация движений, которые играют важнейшую роль в осуществлении жизнедеятельности всех систем организма.

 
245 22.21я73-1кр
Б90

Бугаєнко, Г. О.

        Основи класичної механіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бугаєнко ; за ред.: А. А. Мартинюка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 212 с.

Рубрики: Механіка

Ключові слова (ненормовані): класична механіка -- динаміка Ньютона -- динаміка Лагранжа -- динаміка Гамільтона -- динаміка Ейнштейна -- теорія відносності -- кінематика

Анотація:   Розглядається динаміка Ньютона, аналітична динаміка Лагранжа і Гамільтона, релятивістська динаміка Ейнштейна. В усіх трьох частинах матеріал систематизується на основі спеціально розроблених наочних схем. В них відображено глибоку внутрішню єдність і ідентичність структур трьох частин динаміки при всій відомості методів, розроблених в кожній з них.

 
246 65.291я73-1
Т44

Тирпак, І. В.

        Основи економіки та організації підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2012. - 268 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Підприємницька діяльність

Ключові слова (ненормовані): види підприємницької діяльносты -- форми підприємницької діяльності -- менеджмент підприємницької діяльності -- маркетинг у підприємницькій діяльності -- виробничо-господарська

Анотація:   У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи стіворення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому надаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки і організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід.

 
247 65в641я73-1
К78

Красс, М. С.

        Основы математики и ее приложение в экономическом образовании [Текст] : Учебник / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов; рец. : Ю. Н. Гордеев. - : Дело, 2000. - 688 с.

Рубрики: Математический анализ

Ключові слова (ненормовані): случайные величины -- графический метод ; ; параметрическое программирование -- теория вероятности -- математический анализ -- алгебра линейная -- уравнения дифференциальные -- теория

Анотація:   Изложены основы математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, теории вероятностей. Приведены основные элементы теории и методы оптимизации, используемые в различных экономических приложениях. Представлено большое число разнообразных задач, имеется обширная подборка задач для самостоятельных упражнений и контрольных заданий. Материал полностью соответствует государственному образовательному стандарту высшего образования для экономических специальностей.

 
248 22.19я73-1
Ж86

Жуковська, О. А.

        Основи інтервального аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Жуковська. - К. : Освіта України, 2009. - 136 с.

Рубрики: Математика обчислювальна

Ключові слова (ненормовані): інтервальна арифметика -- система лінійних рівнянь -- інтервальний коефіцієнт -- інтервальні матриці -- інтервальний аналог методу Крамера -- інтервальний варіант

Анотація:   У посібнику викладено основи інтервальної арифметики та методи розв'язування систем лінійних інтервальних рівнянь. Наведено оригінальні інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику та інтервальні моделі оцінки особистої кваліфікації експерта, а також модель оцінки ємності ринку в умовах інтегрвальної невизначеності.

 
249 67.401.0я73-1
О75

        Основи теорії державного управління [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.]. - Донецьк : Друк-інфо, 2012. - 304 с.

Рубрики: Право адміністративне - Державне управління

Ключові слова (ненормовані): теорії держави -- принципи державного управління -- система конституційної економіки -- цільовий аспект державного управління -- функції державного управління

Анотація:   У посібнику розглянуто теоретичні засади та передумови виникнення держави і державного управління, проаналізовано державне управління як системне суспільне явище, визначено цілі, функції і методи державного управління, окреслено інституціональні рамки побудови системи державного управління на засадах конституційної економіки, запропоновано деякі підходи до оцінки ефективності державного управління. У навчальному посібнику містяться питання для перевірки рівня засвоєння матеріалу змістового модулю, запропоновано теми для виконання індивідуальних завдань самостійної роботи змістового модулю "Основи теорії державного управління".

 
250 81.2-4
Л59

        Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії [Текст] : [монографія] / В. А. Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков [та ін.]. - К. : Довіра, 2010. - 296 с.

Рубрики: Мовознавство - Лексикографія

Ключові слова (ненормовані): тлумачна лексикографія -- теорія лексикографічних систем -- системно-лінгвістичні аспекти тлумачного Словника української мови

Анотація:   У монографії викладено лінгвістичні та системотехнічні принципи створення великих тлумачних лексонів - основних об'єктів національної лексикографії. Сформульовано теоретичні підходи до побудови великих словників на основі розроблених авторами теорії лексикографічних систем і теорії семантичних станів.

 
251 65.01я73-1
О75

        Основы предпринимательской деятельности :Экономическая теория [Текст] : учеб. пособ. для студентов сред. спец. учеб. заведений / В.М. Власова, Д.Л. Волков, С.Н. Кулаков и др.. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 175 с.

Зміст:
  Введение в экономику. - С. 3-17
  Экономический выбор. - С. 418-30
  Собственность и предпринимательство. - С. 31-40
  Товар. - С. 41-58
  Деньги. - С. 59-67
  Спрос и предложение. - С. 68-99
  Рыночное равновесие. - С. 100-115
  Монополия и конкуренция. - С. 116-127
  Издержки производства и прибыль. - С. 128-154
  Простейшая модель поведения фирмы. - С. 155-171

Рубрики: Экономика предприятия

Ключові слова (ненормовані): экономика -- экономическая теория -- предпринимательская деятельность -- экономический выбор -- товар -- деньги -- спрос

Анотація:   В популярной, увлекательной форме расскрыты основы экономической теории и пути использования их на практике. Рассмативаются возможности экономического выбора, понятия собственности, товара, денег, издержек производства, прибыли.

 
252 31.4
И15

Ибрагимов, М. Х.

        Атомная энергетика. Физические основы [Текст] : [учеб. пособие для втузов] / М. Х. Ибрагимов. - М. : Высшая школа, 1987. - 126 с.

Рубрики: Энергетика атомная

Ключові слова (ненормовані): энергетика -- ядерная физика -- нейтронная физика -- физика ядерных реакторов -- ядерные энергетические установки -- физические основы атомной энергетики

Анотація:   В пособии в краткой форме приведены сведения необходимые для тех, кто будет иметь отношение к атомной энергетике: строение атомного ядра и особенности ядерных реакций, деление ядра, устройство ядерного реактора, атомные источники энергии. Рассмотрены проблемы и перспективы атомной энергетики применительно к актуальным задачам, поставленным научно-технической революцией.

 
253 65.291.3я73-5
Ж35

Жарська, І. О.

        Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. - Одеса : Атлант, 2016. - 263 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Маркетинг

Ключові слова (ненормовані): основи маркетингу -- маркетингові дослідження -- сегментування -- позиціонування -- товарна політика підприємства -- маркетингова політика розподілу -- маркетингова комунікативна політика

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності.

 
254 88.54 я73-1
Ц98

Цюрупа, М. В.

        Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - К. : Кондор, 2004. - 172 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): конфліктологія -- історія становлення конфліктологічних знань -- природа конфлікту -- структура конфлікту -- анатомія конфлікту -- типологія конфліктів -- динаміка конфлікту

Анотація:   Навчальний посібник "Основи конфліктології та теорії переговорів" підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів "Конфліктології" та "Теорії ведення переговорів". На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного житя, як економіка, туристичний бізнес, висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі.

 
255 60.8я73-1
О75

        Основы социального управления [Текст] : учеб. пособ. для студентов вузов / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев, А. Г. Гладышев и др.. - М. : Высшая школа, 2001. - 271 с.

Зміст:
  Теория и история социального управления. - С. 8-62
  Основные функции социального управления. - С. 63-125
  Система социального управления. - С. 126-174
  Внешняя среда и функции главных субъектов управления. - С. 175-234

Рубрики: Экономика России - Социальное управление

Ключові слова (ненормовані): экономика -- основы социального управления

Анотація:   Данное учебное пособие является первым опытом научного и практического осмысления проблем социального управления как самостоятельной отрасли научного знания. В нем в единой логике представлены базовые категории науки, ее основные законы, принципы и функции и обоснована система управляющего воздействия в единстве всех ее компонентов, дана характеристика всех циклов управленческой деятельности и всех ее субъектов, от которых прежде всего зависит эффективность управленческого труда.

 
256 32.811.4
Н59

Нечаев, В. И.

        Элементы криптографии. Основы теории защиты информации [Текст] : [учеб. пособие для ун-тов и пед. вузов] / В. И. Нечаев. - М. : Высшая школа, 1999. - 107 с.

Рубрики: Кибернетика - Кодирование

Ключові слова (ненормовані): кодирование -- криптография -- цифровое шифрование -- криптографические системы -- коды -- теория защиты информации -- азбука морзе -- цифирь Петра I

Анотація:   Книга является первым учебным пособием по теории защиты информции, фундаментом которой является прикладная теория чисел. В ее основу положены лекции, читавшиеся автором на математическом факультете Московского педагогического государственного университета. В книге рассматриваются современные методы шифрования по открытому ключу и электронная подпись. В ней также содержится интересный исторический очерк развития криптографии. В качестве приложений даны азбука морзе (русский вариант), цифирь Петра I для П. А. Толстого, греческий алфавит, Таблица Виженера и др.

 
257 65.261
К26

Карпінський, Б. А.

        Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння [Текст] : монографія / Б. А. Карпінський. - Л. : Логос, 2005. - 496 с.

Зміст:
  Теоретичні основи територіальної збалансованості фінансової системи. - С. 47-80
  Методологія розрахунку валового регіонального продукту як чинники збалансованості фінансової системи. - С. 81-104
  Методологічні особливості інвестиційної привабливості як методу регулювання збалансованістю фінансової системи. - С. 105-126
  Особливості впливу окремих чинників на всеукраїнську збалансованість фінансової системи (у регіональному розрізі). - С. 127-214
  Оцінка та порівняння дії закону збалансованості фінансової системи на основі показникової бази регіонів України. - С. 215-289
  Оцінка та порівняння загальнодержавної збалансованості фінансової системи України. - С. 290-310
  Оцінка та порівняння величини збалансованості фінансової системи та окремих чинників впливу на її узагальнений результат. - С. 311-370

Рубрики: Фінанси - Фінансова система

Ключові слова (ненормовані): інвестиції -- збалансованість фінансової системи в Україні

Анотація:   Вперше у системному вигляді подана методологія збалансованості фінансової системи, визначено понятійний апарат щодо неї на рівнях: регіон- держава-світ та відповідний інструментарій. Зокрема, запропоновано методику розрахунку визначальних показників впливу на збалансованість фінансової системи - валового регіонального продукту, інвестиційної привабливості та ризику. Синтезовано закон збалансованості фінансової системи і на його основі виділено рівень її збалансованості. Наведено концепційні засади щодо формування організаційних структур, які можуть комплексно оцінювати фінансові тенденції середовища, а також вносити обгрунтовані пропозиції для усунення розбалансованості відповідних систем. Проведено оцінку і порівняння рівня збалансованості фінансової системи України на регіональному та державному рівнях. На основі рейтингових підходів здійснено порівняння регіонів України на предмет їх збалансованості. Відкрито феномен впливу іноземних інвестицій на збалансованість фінансової системи території, які можуть неоднозначно діяти на її стійкість. Сформовано основи нового наукового напрямку - збалансованості фінансової системи.

 
258 22.3я73-1
Г82

Грибов, Л. А.

        Основы физики [Текст] : учеб. для студентов естеств. -науч. направлений высш. учеб. заведений / Л. А. Грибов, Н. И. Прокофьева. - М. : Гардарика, 1998. - 556 с.

Рубрики: Физика

Ключові слова (ненормовані): физика

Анотація:   Изложены основы классической и релятивистской механики, термодинамики, включая элементы неравновесной, молекулярной физики, теории электромагнитных явлений, оптики и теории строения вещества на молекулярном уровне. Особое внимание уделяется вопросам перехода от существующего к качественно новому и самоорганизации в неживой и живой природе. Специальная глава посвящена демонстрации плодотворности применения открытых в физике общих закономерностей к теории познания окружающего мира, к проблемам управления и к пониманию общественных процессов. Для студентов естественно-научных специальностей вузов и системы бакалаврата. Может быть использован в технических вузах с сокращенным курсом физики.

 
259 65.290-923я722
О75

Власова, В. М.

        Основы предпринимательской деятельности: Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пос. для студентов сред. спец. учеб. заведений / В. М. Власова, Д. Л. Волков, С. А. Старов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 125 с.

Зміст:
  Финансы предприятия и налоги. - С. 5-31
  Кредит. Поведение предприятий на рынке банковских ссуд. - С. 38-53
  Ценные бумаги. Поведение предприятия на рынке ценных бумаг. - С. 59-72
  Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - С. 78-100
  Учет и отчетность фирмы. - С. 107-119

Рубрики: Экономика организаций

Ключові слова (ненормовані): финансовый менеджмент -- учет и отчетность предприятий -- внешнеэкономическая деятельность предприятий -- поведение предприятий на рынке банковских ссуд

Анотація:   Авторы в популярной, увлекательной форме, с чувством юмора раскрывают не только основы экономической теории, но и пути использования этих знаний на практике. Рассматриваются организация финансов, поведение предприятий на рынке банковских ссуд и ценных бумаг, внешнеэкономическая деятельность, учет и отчетность предприятий, налогообложение.

 
260 32.852
Ф53

Філинюк, М. А.

        Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів [Текст] : монографія / М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - 189 с.

Рубрики: Електроніка - Напівпровідникова електроніка

Ключові слова (ненормовані): параметри динамічних негатронів -- нелінійні електричні кола -- математичне моделювання -- автоматика

Анотація:   В монографії розглядаються питання дослідження нелінійних властивостей динамічних негатронів, а також проектування елементів та пристроїв автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів. Проведено аналіз сучасних пристроїв автоматики та розроблено нові інформаційні пристрої на базі динамічних негатронів різного функціонального призначення. Визначено Y-параметри динамічних негатронів на біополярних транзисторах для режиму великого сигналу.

 
261 67.400.12(4Укр)я73-2
Л63

Лисенков, С. Л.

        Основи конституційного процесуального права України [Текст] : курс лекцій / С. Л. Лисенков. - К. : Форум, 2005. - 238 с.

Рубрики: Право конституційне - Органи контрольної влади

Ключові слова (ненормовані): Конституційне процесуальне право України -- порядок діяльності Верховної Ради України -- робота народних депутатів України -- діяльність Конституційного

Анотація:   Видання, яке Ви тримаєте в руках, по суті є першою спробою започаткувати створення відповідної навчально-методичної бази з курсу "Конституційне процесуальне право України" і сприяти його успішному засвоєнню студентами. Книга підготовлена на основі лекцій з ряду провідних тем зазначеного курсу, що протягом останніх кількох років читались автором студентам Академії адвокатури України та слухачам Національної академії внутрішніх справ України. Матеріал подається відповідно до чинного законодавства за станом на 1 квітня 2005 року.

 
262 С48

Слободяник, М. С.

        Хімія з основами геохімії [Текст] : навч. посіб. / М. С. Слободяник, О. В. Петренко, Е. С. Яновська. - Київ : Київський університет, 2015. - 352 с.

Рубрики: Хімія

Ключові слова (ненормовані): язок -- хімічна реакція -- класи неорганічних сполук -- оксино-відновні реакції -- електроліз -- розчини -- неметалічні елементи -- основи геохімії

Анотація:   Викладено основні поняття й закони загальної хімії, хімічний зв'язок, найважливіші положення хімічної термодинаміки, теорію електролітичної дисоціації й розчинів, окисно-відновні процеси. Прослідковано тісний зв'язок між будовою атомів хімічних елементів, їхнім положенням у Періодичний системі й хімічними властивостями. Подано загальну хімічну характеристику металічних і неметалічних елементів. Окремим розділом викладено характеристику найважливіших класів неорганічних сполук.

 
263 65в631
Г65

Гончар, М. С.

        Математичні основи інформаційної економіки [Текст] : монографія / М. С. Гончар. - К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, 2007. - 464 с.

Рубрики: Економіка математична

Ключові слова (ненормовані): модель інформаційної економіки -- прийняття рішень фірмами -- технологія виробництва -- керування економічними системами -- модель міжгалузевого балансу -- алгоритми

Анотація:   В монографії вперше систематично викладено побудовану автором нову концепцію опису економіки, в якій вибір споживачів та прийняття рішень фірмами визначаються інформацією, наявною в економічних агентів, та є взаємозалежними між собою. Сформульовано аксіоми вибору споживачів та прийняття рішень фірмами, які визначають випадкові поля вибору споживачів та прийняття рішень фірмами. Побудовано теорію відсутності арбітражу в таких економічних системах. Закладено основи керування економічними системами та створено математичну теорію розділу створеного проудукту в економічних системах. Запропоновано теорію економічних систем. Знайдено умови стабільності економічних систем щодо можливих зовнішньо-економічних впливів.

 
264 32.973.2я73-1
Х72

Холмогоров, В.

        Основы Web-мастерства [Текст] : учеб. курс / В. Холмогоров. - СПб. : Питер, 2001. - 350 с.

Рубрики: Компьютерные программы

Ключові слова (ненормовані): web-программирование -- web-дизайн -- создание web-страниц -- создание web-сайта -- графический дизайн

Анотація:   В этой книге сделана попытка объединить под одной обложкой справочное издание по основам сетевых технологий с самоучителем по web-дизайну. По мере знакомства с предлагаемым материалом читатель не только узнает об истории развития, структуре и базовых принципах функционирования Интернета, но и овладеет основными приемами создания web-узлов, а также получит множество практических советов по web-дизайну. Уже на начальном этапе изучения этй книги, руководствуясь приведенными в тексте примерами, он сможет создать и опубликовать в Интернете собственную домашнюю страничку, которая по мере ознакомления с новыми разделами может превратиться в полнофункциональный web-сайт. Эта книга - универсальное пособие для начинающих пользователей Всемирной сети, желающих освоить профессию web-мастера.

 
265 88.504я73-1
Ц98

Цюрупа, М. В.

        Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - Київ : Кондор, 2015. - 170 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): типологія конфлікту -- структура конфлікту -- анатомія конфлікту -- об'єднана типологія конфліктів -- роз'вязування конфліктів -- типи переговорів

Анотація:   Навчальний посібник "Основи конфліктології та теорії переговорів" підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів "Конфлітології" та "Теорії ведення переговорів". На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі.

 
266 74.00я73-2
С31

Сенько, Ю. В.

        Гуманитарные основы педагогического образования [Текст] : курс лекций : учеб. пособ. для студ. высш. пед учеб. завед. / Ю. В. Сенько. - М. : Академия, 2000. - 240 с.

Рубрики: Образование высшее - Педагогическое образование

Ключові слова (ненормовані): детерминация учебной деятельности студента -- новое мышление в педагогическом образовании -- гуманизация образовательной среды -- подготовка педагога -- педагогическая

Анотація:   В пособии раскрываются гуманитарные основы общего и профессионального образования и в связи с этим - широкий спектр проблем: от методологии педагогической деятельности до ее анализа как решения непрерывного ряда задач обучения и воспитания. Основное внимание уделяется формированию у будущего педагога нового педагогического мышления, способствующего приобщению его к культуре как воплощению человеческих ценностей и смыслов. Книга может быть использована преподавателями высшей школы, институтов повышения квалификации работников образования, учителями и руководителями образовательных учреждений.

 
267 88.50я73-1
Н20

Найдьонова, Л. А.

        Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу [Текст] : підруч. для слухачів системи післядипломної освіти / Л. А. Найдьонова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 244 с.

Зміст:
  Психологічні аспекти світу медіа. Рефлексивне управління взаємодією. - С. 7-104
  Психологічні механізми впливу медіа на психіку дитини. Рефлексивна гра і критичне мислення. - С. 105-166
  Медіанасильство та агресивність. Рефлексивний капітал спільноти. - С. 167-210
  Медіарозваги та позитивний вплив медіа. Рефлексивні функції. - С. 211-238

Рубрики: Психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): медіапсихологія -- функції рефлексії -- медіаосвітній практикум

Анотація:   В експериментальному підручнику зібрано необхідний обсяг інформаційно-методичного матеріалу для підготовки слухачів системи післядипломної педагогічної освіти з проблем психологічного впливу сучасних медіа та рефлексивних способів опанування найгостріших викликів інформаційного суспільства. Рефлексія трактується як переосмислення, тобто перебудова системи смислів, що поєднують у взаємодії різних суб'єктів. Засвоєння курсу медіапсихології на основах рефлексивного підходу розглядається як необхідна складова розвитку медіакомпетентності педагога.

 
268 4я73-5
О75

        Основи сільского господарства [Текст] : практикум : навч. посіб. для студентів природн. -геогр . ф-тів пед. ін-тів / Б. М. Польський, М. І. Стеблянко, Р. Д. Чмир, В. С. Яворський. - Київ : Вища школа, 1992. - 261 с.

Рубрики: Сільське господарство

Ключові слова (ненормовані): сільське господарство

Анотація:   Практикум включає розділи з основ грунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, овочівництва і садівництва, тваринництва. Подано сучасні методики визначення властивостей грунта, якості насіння, кормів та інших показників, важливих до сільскогосподарського виробництва. Описано спрощені демонстраційні методи проведення лабораторних робіт, які можна застосувати в умовах середньої школи. У другому виданні (перше вийшло у 1983 р.) ботанічну характеристику видів рослин дано за системою А. Л. Тахтаджяна, охарактерізовано сільскогосподарські сорти рослин і породи тварин.

 
269 72.52я73-1
К60

Колесников, О. В.

        Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Колесников. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 144 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): наукова інтуїція -- методи теоретичних досліджень -- методи експериментальних досліджень -- видатні вчені людства

Анотація:   У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень.

 
270 74.202.684.1
Д44

        Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : монографія / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина ; за наук. ред. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 304 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Технічні засоби навчання

Ключові слова (ненормовані): аудіовізуальні електронні засоби -- дидактичні основи аудіовізуальних електронних засобів -- дослідження аудіовізуальних електронних засобів

Анотація:   У монографії розглянуто дидактичні освнови створення аудіовізувальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи.

 
271 65.050я73-1
Р58

Робінс, С. П.

        Основи менеджменту [Текст] : підручник / С. П. Робінс ; пер. з англ. А. Олійник та ін.. - К. : Основи, 2002. - 671 с.

Рубрики: Економічне управління - Теорія економічного управління

Анотація:   Книжка знайомить читача з базовими концепціями сучасної теорії управління та еволюцією управлінської думки в передових країнах Заходу. підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту- планування, організації, керівництва й контролю. Автори докладно розглядають такі питання, як стосунки менеджера і працівника, мотивація професіоналів, формування довіри до керівного складу, насильство на робочому місці.

 
272 65.29я73-1
В49

Виноградська, А. М.

        Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Виноградська ; рец. : С. Р. Вахтін [та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 541 с.

Рубрики: Економіка підприємства

Ключові слова (ненормовані): види підприємництва -- соціальна відповідальність підприємництва -- форми підприємництва -- бізнес-план підприємництва -- кар'єра у бізнесі -- державна

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи підприємництва на професійному рівні з метою набуття теоретичних знань та практичних навичок у прийнятті рішень щодо вибору виду підприємницької діяльності, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства, вибору власної кар'єри у бізнесі.

 
273 81.112
В12

Вавіленкова, А. І.

        Теоретичні основи аналізу електронних текстів [Текст] : [монографія] / А. І. Вавіленкова. - Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. - 192 с.

Рубрики: Мовознавство - Електронні тексти

Ключові слова (ненормовані): аналітична обробка текстової інформації -- формалізація текстової інформації -- логіко-лінгвістичні моделі текстової інформації -- автоматизований лінгвістичний аналіз

Анотація:   Викладено теоретичні основи комп'ютерної обробки текстової інформації у розрізі моделей та алгоритмів формалізації, аналізу і порівняння електронних документів. Запропоновано методологію автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації як основного засобу екстракції знань з речень природної мови. Розкрито основні принципи порівняльного аналізу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови. Розроблено концепцію автоматизованого лінгвістичного аналізу електронних текстів.

 
274 74.03(0)кр
П50

Поліщук, Р. В.

        Про здорове тіло і здоровий дух. Фізичне здоров'я як педагогічна проблема та основа гармонійного розвитку особистості: світовий досвід [Текст] : монографія / Р. В. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 94 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): гармонійний розвиток особистості -- фізичне здоров'я -- етнопедагогіка -- українські педагоги

Анотація:   У монографічному дослідженні аналізується нагромаджений світовою педагогічною думкою досвід збереження, зміцнення і розвитку фізичного здоров'я як основи та невід'ємної складової всебічного й гармонічного розвитку особистості. Акцентується увага на важливості народної педагогіки для гартування здоров'я дитини, на різноманітних мотиваційних чинниках, які обумовлювали та обумовлюють увагу до проблеми фізичного здоров'я.

 
275 65.050я73-5
О75

Осовська, Г. В.

        Основи менеджменту [Текст] : практикум: навч. посібник для студентів спец. 7.050201 "Менеджмент організацій": у 3 ч. Ч.1 / Г. В. Осовська, Г. В. Осовська, І. В. Копитова, Т. І. Грінчук. - Житомир : ЖІТІ, 1999. - 267 с.

Рубрики: Менеджмент

Ключові слова (ненормовані): практикум по менеджменту

Анотація:   В першій частині практикуму викладені методологічні основи менеджменту, розкриті функції управління. Велика частина присвячена питанням документації та діловодства в системі управління. Кожна тема доповнюється розглядом управлінських ситуацій, практичними завданнями, тестами.

 
276 88вя73-1
Н62

Никандров, В. В.

        Методологические основы психологии [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Никандров. - С. Пб. : Речь, 2008. - 235 с.

Рубрики: Психология

Ключові слова (ненормовані): внутренняя структура психологии -- внешняя структура психологии -- философские основы психологии -- принципы психологии -- системные описание в психологии

Анотація:   В пособии излагаются основные сведения по методологии науки в целом и специфические методологические требования к психологических направлений как помощь в самостоятельной работе.

 
277 28.070
В37

Вершигора, А. Е.

        Основы иммунологии [Текст] : учебное пособие / А. Е. Вершигора; зав. ред. А. В. Федотов. - К. : Головное издательство, 1980. - 504 с.

Рубрики: Биология молекулярная - Иммунология

Анотація:   Систематически изложены основы иммунологии. Освещены главные направления развития этой науки за последние годы. Основное внимание уделено учению об антигенах и антителах, аллергии и биологии иммунного ответа. Во второе издание включены новые разделы: очерк развития иммунологии, противоопухолевый иммунитет, иммунитет и старение, неспецифические факторы резистентности. Существенно дополнены главы: антигены, антитела, иммунологическая толерантность и биология иммунного ответа. Приведены словарь терминов, предметный указатель и перечень периодических изданий по иммунологии.

 
278 81.2Лат-923.33
Р32

Ревак, Н. Г.

        Латинська мова та основи біологічної термінології [Текст] : підручник / Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим, О. Ю. Назаренко. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 406 с.

Рубрики: Мова латинська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): латинський алфавіт -- грецький алфавіт -- дифтонги -- латинські прислів'я -- зоологічна термінологія

Анотація:   Стисло викладено основи фонетики, морфології, синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та поглиблюють теоретичні знання. Наведено латинські прислів'я і крилаті вислови, які мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також латинсько-український та українсько-латинський словники.

 
279 35.115-51я73-1
Ц20

Царьова, З.М.

        Основи теорії хімічних реакторів. Комп'ютерний клас [Текст] : Підручник для студентів хімічних спеціальностей / З. М. Царьова, Л. Л. Товажнянський, Е. І. Орлова. - Х. : НТУ "ХПІ", 2002. - 615 с.

Зміст:
  Хімічні реакції:складання та аналіз математичного опису. Комп'ютерне моделювання.. - С. 23-97
  Хімічні процеси:складання та аналіз математичного опису.Комп'ютерне моделювання. - С. 110-170
  Хімічні реактори: складання та аналіз математичного опису. Комп'ютерне моделювання. - С. 176-281
  Комп"ютерне моделювання хімічних реакторів з внутрішнім теплообміном. - С. 286-332
  Ідентифікація кінетичних та гідродинамічних моделей з використанням ПЕОМ.. - С. 345-379
  Основні поняття та загальна характеристика хіміко-технологічних систем. - С. 391-403
  Розрахунок стаціонарних режимів хіміко-технологічних систем. - С. 408-416
  Комп'ютерне моделювання промислових автотермічних реакторів синтезу аміаку. - С. 420-455
  Комп"ютерне моделювання автотермічних реакторних систем синтезу аміаку. - С. 462-566
  Довідково-інформаційні дані для розв'язання задач. - С. 579-606

Рубрики: Хімічна технологія - Хімічні процеси

Ключові слова (ненормовані): теорія хімічних реакторів

Анотація:   Розглянуто основи теорії хімічних реакторів на базі комп'ютерного моделювання.Підручник також містить 29 навчальних прикладів комп'ютерного моделювання мовою Basis і більше 100 навчально-тренувальних завдань для самостійної роботи. Особливу увагу приділено системам реактор-теплообмінний пристрій та комп'ютерному моделюванню реактора синтеза аміаку.

 
280 30.10
Ш12

Шабатура, Ю. В.

        Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами [Текст] : монографія / Ю. В. Шабатура. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 324 с.

Рубрики: Метрологія - Ініормаційно-вимірювальні системи

Ключові слова (ненормовані): часові інтервали -- побудова вимірювальних каналів -- вимірювальні перетворення

Анотація:   У монографії розроблені і науково обгрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування нової технології вимірювання фізичних величин на основі їх представлень часовими інтервалами, які формулюються у вигляді тривалості імпульсних процесів, що визначається на фіксованих амплітудних рівнях. Розроблені нові принципи побудови вимірювальних каналів, методи та засоби проведення вимірювальних перетворень, які дозволяють здійснювати інженерне проектування вимірювальних систем на засадах запропонованої технології вимірювання.

 
281 88я73-2
Б81

Бондарчук, Е. И.

        Основы психологии и педагогики [Текст] : курс лекций / Е. И. Бондарчук. - К. : МАУП, 1999. - 168 с.

Рубрики: Психология-педагогика - Основы психологии

Ключові слова (ненормовані): ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ -- ПСИХИКА -- ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ -- ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИКИ -- ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ -- ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ -- МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Анотація:   В предлагаемом курсе лекций приведены основные психологические и педагогические понятия и категории, а также их характеристика. Особое внимание уделено психологии личности; раскрыты психологические механизмы становления личности и ее взаимодействия с другими людьми. Изложены основы педагогики; рассмотрены основные вопросы дидактики и теории воспитания исходя из требований к образованию на современном этапе. Для студентов, преподавателей и всех, кто желает самостоятельно получить начальную психо-педагогическую подготовку.

 
282 66.02
М52

Мере, Ж.

        Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Ж. Мере ; пер. з фр. Л. Кононович. - Л. : Кальварія, 2003. - 216 с.

Рубрики: Політологія - Політична влада

Ключові слова (ненормовані): праці Жерара Мере

Анотація:   Дослідження Жерара Мере обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття сувернітету. Праці Жерара Мере спрямовані на критичний аналіз метафізичних основ res pulica.

 
283 24.21я73-1
Д54

Днепровский, А. С.

        Теоретические основы органической химии [Текст] : строение, реакц. способность и механизмы реакций орган. соединений : учеб. для студентов хим. специальностей высш. учеб. заведений / А. С. Днепровский, Т. И. Темникова. - Л. : Химия, 1991. - 559 с.

Рубрики: Химия органическая

Ключові слова (ненормовані): теоретические основы органической химии

Анотація:   Систематизированы и обобщены сведения по строению, реакционной способности и механизмам реакций органических соединений. Показана взаимосвязь реакционной способности и термодинамических характеристик молекул с их строением, рассмотрена роль нон-радикальных стадий в органических процессах. Второе издание переработано с учетом новых теоретических представлений и физико-химических исследований. Первое издание учебника вышло в 1979 году.

 
284 67.404.3я73-1
М59

Мікульонок, І. О.

        Основи інтелектуальної власності [Текст] : [навч. посіб.] / І. О. Мікульонок. - К. : Політехніка, 2011. - 232 с.

Рубрики: Право цивільне - Авторське право

Ключові слова (ненормовані): захист інтелектуальної власності -- промислова власність -- правова охорона винаходів -- правова охорона корисних моделей -- закон україни про

Анотація:   Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

 
285 75.15
О75

        Основы персональной тренировки [Текст] : кн. для фитнес тренера / под ред.: Р. В. Эрла, Т. Р. Бехля ; пер. с англ. И. Андреев ; спец. ред. - К. : Олимпийская литература, 2012. - 724 с.

Рубрики: Физкультура и спорт - Персональные тренировки

Ключові слова (ненормовані): функции мышечной системы -- функции скелетной системы -- биоэнергетика -- биомеханика -- адаптация при силовой тренировке -- аэробная тренировка -- оценка

Анотація:   Книга, которую вы держите в руках, - наиболее полное и авторитетное издание, посвященное основам персональной тренировки, незаменимое научное пособие для всех, кто готовится стать или уже работает персональным фитнес-тренером.

 
286 81.0-923
Я96

Яшенкова, О. В.

        Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Яшенкова. - К. : Академія, 2011. - 300 с.

Рубрики: Мовознавство - Теорія мовної комунікації

Ключові слова (ненормовані): типологія комунікації -- умови комунікативної успішності -- мовна комунікація в етнокультурному аспекті

Анотація:   Успіх професійної діяльності та особистого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навички. Їх опануванню сприятиме матеріал пропонованого навчального посібника, який спрямовує на вивчення основ сучасної теорії мовної комунікації, актуальних досліджень природи комунікативних процесів, ознак і чинників комунікативної вправності та причин комунікативних невдач.

 
287 22.38я73-1
К61

Колпаков, П. Е.

        Основы ядерной физики [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов / П. Е. Колпаков. - М. : Просвещение, 1969. - 399 с.

Рубрики: Физика ядерная

Ключові слова (ненормовані): ядерная физика

Анотація:   В книге изложены основы ядерной физики как одного из крупных разделов современной физики, изучающего специфические формы материи и движения. В ней кратко рассматривается проблема ядерных сил и современные представления о структуре атомных ядер, освещаются экспериментальные методы ядерной физики и физики элементарных частиц.

 
288 67.911.11я73-1
О75

        Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 215 с.

Рубрики: Право міжнародне - Права людини

Ключові слова (ненормовані): демократія -- концепції демократії -- правовий статус людини -- реформування судової системи -- Європейський захист прав людини -- органи внутрішніх

Анотація:   Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина. Висвітлюються ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є проблемними у сфері державного будівництва та реформування правової системи України. Проаналізовано зарубіжну практику створення та розвитку демократичних інститутів. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін".

 
289 28.081я73-1
О75

        Основи екології та охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, А. І Кидисюк [та ін.]. - Л. : Афіша, 1999. - 234 с.

Рубрики: Екологія - Біосфера

Ключові слова (ненормовані): екосистеми -- популяційна екологія -- екологічні фактори -- екологічні закони -- екологічне забруднення -- екологічний моніторинг -- екологічна експертиза -- біосфера -- антропогенні

Анотація:   Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів.

 
290 51.2р30я73-1кр
Б81

Бондаренко, О. М.

        Діагностичні завдання до семінарських занять з дисципліни БЖД (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання / О. М. Бондаренко ; рец. : В. П. Коцюруба, Н. В. Сисоєнко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 68 с.

Рубрики: Медицина - Безпека життєдільності

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання з БЖД -- тестові завдання з охорони праці

Анотація:   Посібник відповідає програмам та концепції навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Основи охорони праці", затверджених Міністерством освіти і науки України.

 
291 88.411.9
К90

Кулагин, Б. В.

        Основы профессиональной психодиагностики / Б. В. Кулагин. - Л. : Медицина, 1984. - 216 с.

Рубрики: Психология практическая - Психодиагностика

Ключові слова (ненормовані): профессиография -- корреляция -- валидность -- нервная система -- психомоторика -- интеллект -- исследования свойств темперамент -- характер -- исследования свойств личности

Анотація:   В монографии излагаются теоретические и методические основы профессиональной психодиагностики, которая состоит в исследовании и оценке свойств человека в целях профессионального отбора, профориентации, решении системы практических вопросов по оптимизации профессиональной деятельности. В работе дан анализ отечественной и зарубежной литературы по сущности и методикам оценки свойств нервной системы, психомоторики, интеллекта, темперамента , характера, мотивационной сферы личности. Изложены вопросы валидности и надежности тестов, анализа профессиональной деятельности.

 
292 28.860я21кр
Т49

        Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / уклад. : О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Г. В. Луценко та ін.. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 170 с.

Рубрики: Біологія - Словник-довідник

Ключові слова (ненормовані): анатомо-фізіологічні особливості дитини

Анотація:   Підготовлений нами словник-довідник містить довідково-інформаційний матеріал та тлумачення понад 700 термінологічних статей-довідок з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики.

 
293 67.75
Ф95

Фурса, С. Я.

        Нотаріальний процес: Теоретичні основи. [Текст] : монографія / С. Я. Фурса. - К. : Істина, 2002. - 320 с.

Зміст:
  Наука про нотаріат в Україні. - С. 8-62
  Теорія нотаріального процесу. - С. 63-122
  Юридична природа нотаріальних правовідносин. - С. 123-204
  Загальні і спеціальні правила та особливості вчинення нотаріального провадження. - С. 205-279

Рубрики: Правоохоронні органи - Нотаріат

Ключові слова (ненормовані): нотаріальні процеси

Анотація:   Головний напрямок цього монографічного дослідження - обгрунтування теоретичних основ нотаріальної думки, теорії нотаріального процесу та властивих йому нотаріальних процесуальних правовідносин. Значна увага приділяється інституту представництва в нотаріальному процесі, особливостям нотаріально- адміністративних і нотаріальних процесуальних правовідносин, спірним правовідносинам, особливостям охорони і захисту прав суб'єктів нотаріального процесу як у загальній процедурі вчинення нотаріальних проваджень, так і привчиненні окремих із них.

 
294 65.263кр
Т33

        Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т технологій та. - К. : Маклаут, 2013. - 464 с.

Рубрики: Фінанси - Інвестування

Ключові слова (ненормовані): інвестиційна безпека держави -- дестабілізація економічного розвитку -- інвестиційна політика -- інвестиційна діяльність підприємств -- фондовий ринок -- інвестиційна безпека

Анотація:   У монографії висвітлено методологічні основи формування економічної безпеки національної економіки, зокрема, інвестиційно-інноваційний аспект. Особлива увага приділена місцю інновацій та приватно-державному партнерству в економічній безпеці національної економіки, діагностиці стану економічної безпеки об'єктів економіки, методичним положенням моніторингу безпеки, методологічним підходам до оцінки ефективності інноваційних програм та проектів по забезпеченню економічної безпеки об'єктів національної економіки.

 
295 22.33я73-1
Т17

Тамм, И. Е.

        Основы теории электричества [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. фак. ун-тов / И. Е. Тамм. - М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1976. - 616 с.

Рубрики: Физика - Электричество

Ключові слова (ненормовані): электричество

Анотація:   При жизни автора книга выдержала восемь изданий. Предназначена для лиц, владеющих дифференциальным и интегральным исчислениями и векторной алгеброй; основы же векторного анализа излагаются в тексте по мере надобности. Основной целью этого курса является выяснение физического смысла и содержания основных положений теории электричества; по сравнению с этой целью формально-логической стройности, строгости и общности изложения отводилась лишь соподчиненная роль.

 
296 88.22я73-1
Г93

Губко, О. Т.

        Основи зоопсихології [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Т. Губко ; за ред. С. Болтівця. - К. : Світогляд, 2006. - 192 с.

Рубрики: Зоопсихология

Ключові слова (ненормовані): психіка тварин -- пам'ять тварин -- мислення тварин -- свідомість тварин -- самоідентифікація тварин

Анотація:   У навчальному посібнику системно викладено основні етапи виникнення та становлення науки про психіку тварин, предмет і методи зоопсихології. На основі узагальнення великого масиву експериментального матеріалу, автор висвітлив основні психічні процеси і властивості психіки тварин.

 
297 88.840
О66

Орлов, Ю. М.

        Психологические основы воспитания и самовоспитания / Ю. М. Орлов, Н. Д. Творогова , И. И. Косарев. - М. : Высшая школа, 1989. - 63 с.

Рубрики: Психология педагогическая - Формирование личности учащихся

Ключові слова (ненормовані): самосовершенствование личности -- формирования личности -- самовоспитание и учебная деятельность -- методы воспитания

Анотація:   В брошюре раскрываются психологические основы воспитания и самовоспитания учащихся профессионально-технических училищ. Рассматривается влияние учебной группы на процесс формирование личности и ее самосовершенствования, показывает взаимосвязь самовоспитания с учебной и воспитательной работой, приводит примерное содержание бесед с учащимися по самовоспитанию.

 
298 88.54я73-1
Ц98

Цюрупа, М. В.

        Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - К. : Кондор, 2008. - 170 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): типологія конфлікту -- структура конфлікту -- анатомія конфлікту -- об'єднана типологія конфліктів -- роз'вязування конфліктів -- типи переговорів

Анотація:   Навчальний посібник "Основи конфліктології та теорії переговорів" підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів "Конфлітології" та "Теорії ведення переговорів". На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі.

 
299 28.6я73-1
К56

Ковальчук, Г. В.

        Зоологія з основами екології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Ковальчук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 615 с.

Рубрики: Зоологія - Охорона тварин

Ключові слова (ненормовані): підцарство одноклітинні -- саркомастігофори -- апікомплексні типи -- підцарство багатоклітинні -- губки -- кишковопорожнинні -- черви -- членистоногі -- молюски -- хордові -- риби -- земноводні

Анотація:   У навчальному посібнику подано матеріал з основ екології тварин з екологічним описом головних систематичних груп. Висвітлені питання філогенії, морфології, фізіології, етології, охорони тварин, ролі в біоценозах та значеннях їх для людини.

 
300 75.01я73-1кр
Ф44

Фесак, О. Ю.

        Тестові завдання з біохімії й біохімічних основ фізичного виховання [Текст] : [навч. посіб. для студ. базового напрямку "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини"] / О. Ю. Фесак, О. О. Безкопильний. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 176 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Фізичне виховання

Ключові слова (ненормовані): тестові питання з фізичного виховання -- статистична біохімія -- динамічна біохімія -- біохімія білків -- вітаміни

Анотація:   У виданні викладено 1500 тестових питань з основних тем розділів статистичної й динамічної біохімії навчального курсу біохімії й біохімічних основ фізичного виховання для проведення поточного та підсумкового контролюзнань і визначення кількісної оцінки засвоєння матеріалу.

 
301 66.031.1я73-1
О75

        Основи демократії [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. А. Колодій. - Л. : Астролябія, 2009. - 832 с.

Рубрики: Політика внутрішня - Демократія

Ключові слова (ненормовані): передмови демократії -- громадське суспільство і демократія -- історія української демократії -- функції громадської думки -- мас-медіа в

Анотація:   У підручнику подано ґрунтовний виклад основних тем, що стосуються демократичного розвитку суспільства. Демократичний лад та його невід’ємні складові розглянуті з погляду нормативного ідеалу, наближення до нього в країнах стійкої демократії, шляхів та способів утвердження демократії в Україні. Особливу увагу звернено на важливість верховенства права, конституціоналізму, законності дій усіх інституцій влади та дійових осіб політики, визнання й дотримання ними демократичних правил та процедур, налагодження розвиненої, ефективної системи правосуддя, впровадження сучасних форм адміністративної діяльності. Автори висвітлюють значення різних форм громадянської участі, функціонування організованого й активного громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та громадської думки як демократичних інституцій, а також партій, виборів, діяльності організованих груп інтересів, через які здійснюється безперервний зв’язок громадян і влади. Значне місце в книзі відведено аналізу сучасних викликів демократичній державі та способів реагування на них через здійснення економічної, соціальної, етнокультурної, гендерної та освітньої політик. Підручник адресовано викладачам і студентам, які вивчають у вузах курс «Основи демократії», інші суміжні дисципліни, а також громадянам, залученим до різноманітних форм демократичної освіти усіх рівнів. Він стане в нагоді й тим, хто прагне самостійно підвищити рівень своєї демократичної освіченості та культури, глибше зрозуміти проблеми демократичного розвитку України.

 
302 65.052.8я73-1
О75

        Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 327 с.

Рубрики: Бухгалтерський облік - Аудит

Ключові слова (ненормовані): види аудиту -- організація аудиту в Україні -- організація процесу аудиту -- етапи аудиту -- помилки в аудиті -- аудиторські

Анотація:   У навчальному посібнику стисло викладено матеріал для самостійного вивчення курсу "Основи аудиту" відповідно до освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 р. і Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. №140-V. Практична частина містить комплекс завдань, спрямованих на закріплення знань студентів з теорії і практики аудиту.

 
303 22.373.1я73-1
С87

Струков, Б. А.

        Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / Б. А. Струков, А. П. Леванюк. - М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. - 239 с.

Рубрики: Физика твердого тела

Ключові слова (ненормовані): сегнетоэлектрические явления в кристаллах -- электрические свойства твердых тел

Анотація:   В книге излагаются основы физики сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. Обсуждаются принципиальные вопросы феноменологической теории сегнетоэлектричества, связь феноменологического подхода с модельными теориями. Сегнетоэлектричество рассматривается как часть более общей проблемы структурных фазовых превращений в кристаллах. С общих позиций анализируются свойства собственных и несобственных сегнетоэлектриков, сегнетоэлектриков с несоразмерной фазой, основные черты критических явлений при структурных сегнетоэлектрических и несегнетоэлектрических фазовых перходах. Обсуждаются простые модели, позволяющие проследить основные взаимодействия, приводящие к спонтанной электрической поляризации, и установить связь с феноменологической теорией. Для студентов, аспирантов, научных работников, специализирующихся в области физики твердого тела.

 
304 71.0я73-1
О75

        Основи культурології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України, Одеський держ. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.

Рубрики: Культурологія

Ключові слова (ненормовані): проблеми культурогенезу -- теоретичні схеми культурно-історичних змін -- класичні теорії цивілізацій -- релігія в системі культури -- техніка

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.

 
305 28.081я73-1
О75

        Основи екології та соціоекології [Текст] : навч. посіб. / Львів. електротехнікум зв'язку. - Л. : Афіша, 1998. - 209 с.

Рубрики: Екологія - Антропогенні фактори середовища

Ключові слова (ненормовані): природне середовище -- біосфера -- екосистеми -- екологія популяцій -- радіоактивне забруднення -- соціоекологія літосфери -- соціоекологія грунту -- соціоекологія атмосфери -- соціоекологія

Анотація:   У розділі 1 навчального посібника розглядаються основи екології: людське суспільство і середовище його існування, сучасні уявлення про структуру природного середовища, поняття про біосферу, екосистеми та їх місце в організації биосфери, екологія популяцій, екологічні фактори і їх вплив на життєдіяльність організмів. У другому розділі розглядається вплив людської діяльності на довкілля.

 
306 72.5я73-1
Б41

Бейлін, М. В.

        Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Бейлін. - Х. : Видавництво ХДАФК, 2012. - 184 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): синергія -- синергетика -- методи наукових досліджень -- публікація досліджень -- техніка наукових досліджень -- мистецтво наукової полеміки -- психологія наукової

Анотація:   Підручник призначений для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та призначення для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях. Докладно висвітлені такі питання,як методика і техніка виконання та подання результатів наукових досліджень, уміння вести публічну дискусію. Розглянуто окремі аспекти психології наукової творчості та основні науково-етичні проблеми.

 
307 74.261.4-21кр
Е50

        Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / С. Г. Чемеркін, С. Я. Єрмоленко, А. Ю. Пономаренко, В. В. Шляхова. - К. : Максимум, 2010. - 55 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- орфоепія -- графіка -- лексикологія -- фразеологія -- морфологія -- синтаксис -- диктант -- твір -- переказ -- інновація української мови

Анотація:   У виданні представлено концепцію електронного підручника з української мови, який побудовано на українознавчій основі. Концепція передбачає використання різних типів електронної комунікації. Запропоновано новий підхід до вивчення української мови з використанням певного типу соціальної мережі, яка може бути сформована у головному центрі вивчення українознавства.

 
308 65.246я73-1
К59

Козяр, М. М.

        Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. - К. : Кондор, 2012. - 452 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): основи техніки безпеки -- нормативне регулювання охорони праці -- індивідуальний захист людини -- колективні засоби захисту -- цивільний захист

Анотація:   Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

 
309 74.204.2
М30

Марченко, О. Г.

        Основи педагогічної майстерності / О. Г. Марченко. - Х. : Основа, 2009. - 112 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): професійна етика учителя -- педагогічна діяльність -- педагогічний процес -- професійна взаємодія вчителя -- педагогічне спілкування -- професійна майстерність вчителя

Анотація:   У книзі представлена розробка курсу "Основи педагогічної майстерності" для вчителів навчальних закладів. Матеріали курсу можуть бути використані для організації психолого-педагогічного семінару, підготовки методичних нарад і засідань педагогічної ради, самоосвіти педагогів.

 
310 22.11я73-1
Т69

Тріщ, Б. М.

        Основи вищої математики: Теореми, приклади і задачі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. М. Тріщ. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 404 с.

Рубрики: Алгебра - Лінійна алгебра

Ключові слова (ненормовані): числові множини -- диференціальне числення функції -- інтегральне числення функцій -- функції багатьох змінних -- числові ряди -- степеневі ряди

Анотація:   Наведено головні означення і теореми векторної алгебри, аналітичної геометрії, лінійної алгебри й основ математичного аналізу, описано розв'язування типових задач і наведено задачі для самостійного розв'язування. Велика кількість задач для самостійного розв'язування дає змогу використовувати посібник як збірник задач. Особливу увагу приділено задачам економічного змісту. Запропоновано деякі моделі, для опису яких використовують методи вищої математики.

 
311 22.37я73-1
С40

Сиротин, Ю. И.

        Основы кристаллофизики [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей высш. учеб. заведений / Ю. И. Сиротин, М. П. Шаскольская. - М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979. - 639 с.

Рубрики: Физика твердого тела

Ключові слова (ненормовані): кристаллофизика -- физика кристаллов

Анотація:   Книга представляет собой наиболее полное руководство по кристаллофизике. В ней изложены основные сведения по кристаллографии, электростатика и теория упругости кристаллов, пьезоэлектричество, основы кристаллооптики и кристаллоакустики, кристаллофизические аспекты термодинамики, теория фазовых переходов в кристаллах, применение антисимметрии и магнитной симметрии в кристаллофизике, обобщение принципа Онсагера на магнитные кристаллы, кристаллофизические вопросы нелинейной оптики и акустики и др. В книге дан математический аппарат, необходимый для понимания и активного усвоения предмета, приведены многочисленные справочные таблицы.

 
312 88я73-1
С77

Старовойтенко, Н. В.

        Основи психології та педагогіки: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 336 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- особистість -- емоції -- почуття -- воля -- здібності -- психологія спілкування -- психологія конфлікту -- психологія колективу -- творчі роботи

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні основи психології і педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики психолого-педагогічних знань студентів. Задачі, поетичні твори, притчі, студентські творчі роботи, подані в посібнику, стануть дидактичним матеріалом для виконання практичних завдань та способом формування психолого-педагогічної культури.

 
313 22.151.21
Ш64

Широков, П. А.

        Краткий очерк основ геометрии Лобачевского / П. А. Широков. - М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. - 76 с.

Рубрики: Геометрия - Неевклидова геометрия

Ключові слова (ненормовані): геометрия Лобачевского -- неевклидова геометрия -- гиперболическая геометрия

Анотація:   Книга представляет собой очень сжатое, но тщательно выполненное изложение основ геометрии Лобачевского, и ее можно рекомендовать для первого ознакомления с геометрической системой, носящей имя ее творца. Но это не означает, что читается она без труда. Для школьников старших классов, учителей математики средней школы. Первое издание книги выходило в 1955 году.

 
314 88.52я73-1
А87

Архипова, С. П.

        Основи акмеології [Текст] : навч. посіб. / С. П. Архипова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 128 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): акме -- професіоналізм особистості -- професіоналізм у соціальній роботі -- професійна компетентність -- самовдосконалення -- саморозвиток -- професійна творчість -- самовиховання -- самодіагностика

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як міждисциплінарної галузі знань у системі наук про людину. Обгрунтовуються теоретико-методологічні основи акмеології; закономірності і етапи змін зрілої особистості впродовж акме-періоду її життя; сутнісні характеристики головних умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку. Висвітлюються шляхи актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Значну увагу приділено питанням самовдосконалення людини, розвитку професійної компетентності та професійного самовдосконалення соціальних педагогів та соціальних працівників.

 
315 65.291.21
К79

Крейчман, Ф. С.

        Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности / Ф. С. Крейчман. - М. : ВШПП, 2009. - 487 с.

Рубрики: Менеджмент

Ключові слова (ненормовані): акционерное предприятие -- стратегическое управление предприятием -- эффективность труда -- менеджер -- конкурентоспособность продукции -- маркетинг -- финансовая политика предприятия -- налоговая

Анотація:   Рассматриваются концепция формирования акционерной собственности на основе демократизации управления и мотивации эффективного труда на акционерном предприятии. Представленный материал имеет особую ценность для руководства, стремящегося вывести свое предприятие из кризисного состояния и поддержать его конкурентоспособность в рыночных условиях.

 
316 28.903я73-1
О75

        Основы физиологии человека [Текст] : учебн. для студ. высш. учебн. завед., обуч. по медицин. и биологич. спец. / Н. А. Агаджанян [и др.] ; под ред. Н. А. Агаджаняна. - М. : РУДН, 2005. - 409 с.

Рубрики: Физиология человека

Ключові слова (ненормовані): история физиологии -- физиология возбудимых тканей -- физиология центральной нервной системы -- вегетативная нервная система -- железы внутренней секреции

Анотація:   В учебнике в соответствии с программой представлены все разделы физиологии человека. Наиболее полно изложены главы "Вегетативная нервная система", "Железы внутренней секреции", "Центральная нервная система", "Анализаторы". В главе "Физиология дыхания" дается новая полная классификация гипоксий, созданная одним из авторов. В учебнике впервые излагаются основы физиологических функций организма в связи с данными по фармакологической коррекции их нарушений.

 
317 22.236.35я73-1
О75

        Основы теории колебаний [Текст] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей высш. учеб. заведений / В. В. Мигулин, В. И. Медведев, Е. Р. Мустель, В. Н. Парыгин. - М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1978. - 391 с.

Рубрики: Механика - Теория колебаний

Ключові слова (ненормовані): теория колебаний

Анотація:   В книге представлены общие свойства колебательных процессов, происходящих в радиотехнических, оптических, механических и других системах, а также различные качественные и количественные методы их изучения. Значительное внимание уделено рассмотрению параметрических, автоколебательных и других нелинейных колебательных систем. Изучение описанных в книге колебательных систем и процессов в них приведено известными методами теории колебаний без подробного изложения и обоснования самих методов. Главное внимание уделено выяснению принципиальных особенностей изучаемых колебательных процессов на основе рассмотрения физически обоснованных моделей реальных систем с использованием наиболее адекватных методов анализа.

 
318 75.02я73-1кр
О75

        Основи молекулярної генетики м'язової діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / В. М. Ільїн, С. Б. Дроздовська, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. - К. : Олімпійська література, 2013. - 112 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Спортивна генетика

Ключові слова (ненормовані): основи молекулярної біології -- генетика -- молекулярна генетика м'язової діяльності -- генетичні маркери -- транскрипція ДНК -- спортивна фармакогенетика

Анотація:   Посібник складається з чотирьох розділів, які містять коротку історичну довідку про становлення та розвиток генетики як науки, основні теоретичні поняття з молекулярної біології та інформацію про сучасні геномні технології. У посібнику розкрито особливості розвитку нового розділу спортивної генетики - молекулярної генетики рухової діяльності людини. В межах цього розділу подано детальну інформацію про гени, що беруть участь у процесі адаптації організму до інтенсивних фізичних навантажень та виступають як маркери фізичних якостей у спорті.

 
319 28.666я73-1
Т78

Трускавецький, Є. С.

        Гістологія з основами ембріології [Текст] : підруч. для студ. природн. спец. вищ. пед. навч. закл. / Є. С. Трускавецький, Р. К. Мельниченко. - К. : Вища школа, 2005. - 328 с.

Рубрики: Зоологія - Гістологія

Ключові слова (ненормовані): гістологія окремих тканин -- структура тканини -- класифікація тканин

Анотація:   Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології. Схарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу, описано розвиток людини і хордових тварин, післязародковий розвиток організмів, розкрито питання будови та функцій епітальних, сполучних, м'язових і нервової тканини.

 
320 22.181я73-1
Б30

Бахрушин, В. Є.

        Математичні основи моделювання систем [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Бахрушин. - : Видавництво КПУ, 2009. - 224 с.

Рубрики: Математична кібернетика - Математичне моделювання систем

Ключові слова (ненормовані): аналіз стійкості систем -- статистичне моделювання систем -- оптимізаційне моделювання систем -- кореляційний аналіз -- регресійні моделі -- метод Монте

Анотація:   Подано відомості про класифікацію систем та методів їх моделювання, теоретичні основи та математичні методи моделювання складних систем. Розглянуто приклади побудови й дослідження математичних моделей, що досліджуються за допомогою аналітичних і чисельних методів; критерії та методи визначення стійкості систем; постановки й алгоритми розв'язування оптимізаційних задач; застосування методу статистичних випробувань при моделюванні систем; особливості побудови й дослідження регресійних моделей.

 
321 22.2я73-1
Х15

Хайкін, С. Е.

        Фізичні основи механіки [Текст] : навч. посіб. для ун-тів : [пер. з рос.] / С. Е. Хайкін. - К. : Радянська школа, 1966. - 743 с.

Рубрики: Механіка - Фізичні основи механіки

Ключові слова (ненормовані): фізичні основи механіки

Анотація:   У книзі докладно в доступній формі висвітлено фізичні закономірності механіки. Розраховано на студентів вузів фізико-математичних факультетів університетів і педагогічних інститутів, а також буде корисною для вчителів фізики середньої школи.

 
322 88.411.9я73-1
Г65

Гончарова, Н. О.

        Основи професійної орієнтації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Гончарова. - К. : Слово, 2010. - 167 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна орієнтація -- напрямки профорієнтаційної роботи -- професійна інформація -- професійна діагностика -- професійна консультація -- професійний добір -- професійна адаптація

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи професійної орієнтації та узагальнено досвід профорієнтаційної роботи. Запропонований матеріал знайомить з метою, задачами та методами професійної орієнтації. Розкриваються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішності засвоєння навчального матеріала.

 
323 88я73-5
С81

Столяренко, Л. Д.

        Основы психологии [Текст] : практикум / Л. Д. Столяренко ; ред., сост. Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2000. - 576 с.

Рубрики: Психология - Психология личности

Ключові слова (ненормовані): восприятие, внимание, память -- мышление -- психодиагностика -- интеллект, креативность

Анотація:   Учебное пособие содержит теоретический анализ основ психодиагностики. Предназначено для студентов вузов, изучающих курс "Психология и педагогика", "Психодиагностика", а также для практических психологов и всех, интересующихся проблемами психодиагностики, самопознания и самосовершенствования.

 
324 63.214я73-1кр
Г60

Голиш, Л. Г.

        Генеалогія та основи соціального етикету [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Голиш ; конс. Г. М. Голиш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 68 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Генеалогія

Ключові слова (ненормовані): етикет -- культура поведінки -- модульні контрольні роботи -- система оцінювання знань -- тематика кваліфікаційних робіт

Анотація:   Посібник містить навчально-методичні матеріали з університетського курсу "Генеологія та основи соціального етикету": Програму, матеріали лекцій, семінарів, самостійної роботи, запитання для різних видів контролю, критерії оцінювання, списки рекомендованої літератури тощо.

 
325 22.18я73-1
К70

Коршунов, Ю. М.

        Математические основы кибернетики [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автоматика и телемеханика" / Ю. М. Коршунов. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 494 с.

Рубрики: Математическая кибернетика

Ключові слова (ненормовані): теория оптимального управления -- теория игр -- теория статистических решений -- статистические игры -- теория расписаний -- теория массового обслуживания

Анотація:   Изложены основы математического аппарата, используемого при исследовании и описании кибернетических моделей и методов оптимизации сложных систем. По сравнению с изданем 1980 г. в книгу добавлены новые разделы по векторным производным, многомерному нормальному распределению и гауссовским марковским случайным процессам, матричным моделям систем, фильтрации сигналов и др.

 
326 66.031.1р30кр
І98

Іщенко, М. П.

        Основи демократії [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів і слухачів магістратури держ. служби денної, заочної та екстернатної форм навч. / М. П. Іщенко, П. І. Гаман, О. М. Іщенко ; за ред. М. П. Іщенка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 231 с.

Рубрики: Методика навчання політології у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): самостійна робота -- критерії оцінювання знань -- теми рефератів -- теми курсових робіт -- теми магістерських робіт

Анотація:   Основи демократії - навчальна дисципліна, що спрямована на те, щоб узагальнити дані про устрій сучасної демократичної держави та забезпечення прав і свобод громадянина. Вона розглядає системи норм права, які регулюють відносини, що складаються в процесі взаємодії індивіда та суспільства, громадянина та держави; визначає шляхи реформування правової системи та правозахисних механізмів; вивчає трансформацію цілей та функцій сучасної держави в умовах суспільних змін.

 
327 22.38я73-1
Г61

Головко, Д. Б.

        Загальні основи фізики. Атомна і субатомна фізика [Текст] : навч. посіб. для студентів техн. вищ. навч. закл. / Д. Б. Головко, А. А. Маляренко, Ю. Л. Ментковський. - Київ : Либідь, 1994. - 101 с.

Рубрики: Фізика - Атомна фізика

Ключові слова (ненормовані): атомна фізика -- субатомна фізика

Анотація:   Викладено загальні основи атомної і субатомної фізики. Значна увага приділяється одновимірним квантовомеханічним моделям з прямокутними потенціальними бар'єрами та ямами, виведено формулу Планка за Єйнштейном, що розкриває роль вимушеного (стимульованого) випромінювання.. Вміщено контрольні завдання та запитання для самоперевірки.

 
328 65.050.03я73-1
З38

Зацеркляний, М. М.

        Основи економічної кібернетики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников ; рец. : П. М. Коюда, В. О. Філатов, О. Ю. - Чернівці : Наші книги, 2008. - 390 с.

Рубрики: Управління економікою - Економічна кібернетика

Ключові слова (ненормовані): менеджмент -- теорія систем -- теорія інформації -- ентропія -- економіко-математичні моделі -- економічні виробничі функції -- фінансування малих підприємств

Анотація:   Упосібнику викладені основи економічної кібернетики, при цьому особлива увага звернута на побудову економіко-математичних моделей.

 
329 32я73-1
С95

Сисоєв, В. М.

        Основи радіоелектроніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл / В. М. Сисоєв. - К. : Вища школа, 2004. - 279 с.

Рубрики: Радіоелектроніка

Ключові слова (ненормовані): Електричні сигнали -- радіоелектронні кола -- радіолокаційні системи -- Системи телебачення

Анотація:   З мінімальним використанням математичного апарату з позиції теорії чотириполюсників розглянуто фізичні основи побудови, принцип дії та різновиди й сособливості застосування основних елементів радіоелектронних кіл (резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, напівпровідникових приладів тощо), елементів радіоелектронних пристроїв (електричних фільтрів, підсилювачів, перетворювачів, генераторів електричних сигналів) і деяких найпоширеніших радіоелекронних пристороїв та систем (радіомовних, телевізійних, радіолокаційних, обчислювальних). Звернуто увагу на особливості вивчення зазначених елементів і пристроїв у курсі фізики загальноосвітньої школи та їх використання в навчальному обладнанні , постановці фізичного експерименту, позакласній роботі, дитячій технічній творчості тощо.

 
330 74.580.054.5
Б33

Башавець, Н. А.

        Теоретичні основи формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців-економістів [Текст] : монографія / Н. А. Башавець. - К. : Фенікс, 2011. - 418 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Економічна освіта

Ключові слова (ненормовані): санітарно-гігієнічне виховання -- здоровий спосіб життя

Анотація:   Розглянуто програму виховання студента-економіста як культурної особистості, яка визначає власне здоров'я як цінність, а здоров'язбережувальні дії - засобом досягнення соціального успіху. Подано характеристику поняття "культура здоров'язбереження" та пов'язаних із ним понять. Розкрито теоретичну основу формування культури здоров'язбереження. Досліджено психолого-педагогічні проблеми формування культури здоров'язбереження. Запропоновано модель формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутнії фахівців - економістів.

 
331 74.580.54
О64

        Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / В. І. Мудрік, О. З. Леонов, І. В. Мудрік [та ін.] ; за ред. В. І. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 204 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Виховання фізичне у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): фізичний розвиток студентів -- фізичне самовдосконалення -- експериментальне дослідження фізичного виховання

Анотація:   У монографії досліджено організаційні, нормативні, методичні, теоретичні основи фізичного виховання студентів з позицій теорії виховання. Експериментально досліджено формування цінностей і потреб студентів, ефективність нових форм організації занять з урахуванням інтересів і потреб студентів. Теоретично обгрунтовано зміст таких понять як "фізична культура особистості", "ціннісне ставлення студентів до особистого здоров'я", "відповідальне ставлення до рухової (активності) діяльності", "рухові якості особистості".

 
332 67.404.91я73-1
К84

Крупка, Ю. М.

        Правові основи підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Крупка. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 479 с.

Рубрики: Право цивільне - Підприємницьке право

Ключові слова (ненормовані): економічна конкуренція -- реєстрація суб'єктів підприємства -- договори -- відповідальність у сфері підприємництва -- лізинг -- комерційне посередництво -- інноваційна

Анотація:   У навчальному посібнику на основі норм чинного законодавства висвітлені основні правові інститути господарського права, які регулюють підприємницьку діяльність (поняття підприємницької діяльності; державне регулювання підприємницької діяльності; договірні відносини у сфері підприємництва; правові засади захисту економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва та ін.). Розглядаються особливості окремих видів підприємницької діяльності. Звертається увага на проблеми правового регулювання окремих підприємницьких відносин.

 
333 51.23я73-1
Д46

Димань, Т. М.

        Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Димань, М. М. Барановський, Г. О. Білявський ; наук. ред. : Т. М. Димань. - К. : Лібра, 2006. - 302 с.

Рубрики: Медицина - Гігієна харчування

Ключові слова (ненормовані): фізіологія харчування -- харчовий раціон -- безпечність харчових продуктів -- харчова цінність продуктів -- біологічна цінність харчових продуктів -- санітарно

Анотація:   У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено концептуальні та практичні аспекти екотрофології - нової для нашої країни науки, теоретичний каркас якої тільки формується. Особливу увагу приділено екологічним проблемам харчування, розкрито санітарно-гігієнічне значення їжі. Наведено дані про харчову та біологічну цінність харчових продуктів, їхню збалансованість у харчовому раціоні, енергетичні потреби різних вікових і професійних груп населення. Викладено основи зберігання й індентифікації харчової продукції. Представлено сучасні фізико-хімічні та біохімічні методи дослідження складу і властивостей харчових продуктів.

 
334 88.492я73-1
В23

Вашека, Т. В.

        Основи психологічної практики [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Т. В. Вашека. - К. : НАУ-ДРУК, 2009. - 200 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психологічне консультування -- професія практичного психолога -- консультативна робота -- сімейне консультування -- психологічна допомога клієнтам

Анотація:   Містить головні поняття дисципліни "Основи психологічної практики". Розглянуто основні консультативні та психокорекційні техніки роботи з клієнтами.

 
335 22.379.1
Б91

Бурак, Я.

        Основи локально градієнтної теорії діелектриків [Текст] : монографія / Я. Бурак, В. Кондрат, О. Грицина. - Ужгород : Ліра, 2011. - 207 с.

Рубрики: Фізика твердих тіл

Ключові слова (ненормовані): рівняння балансу маси -- рівняння електромагнітного поля -- рівняння балансу ентропії -- електромагнітне поле -- локальне зміщення мас -- аномалія

Анотація:   У монографії викладено основи локально градієнтної теорії неферомагнітних діелектричних тіл, яка грунтується на врахуванні поряд із деформаційними, тепловими та електромагнітними процесами також локального зміщення маси. Показано можливість застосування побудованої теорії для опису та вивчення поверхневої неоднорідності електромеханічних полів, розклинювального тиску, аномалії Міда, високочастотної диспресії пружних хвиль, термопляризаційного ефекту тощо.

 
336 63.211я73-1
П32

Підгаєцький, В. В.

        Основи теорії та методології джеролознавства з історії України XX століття [Текст] : навч. посіб. для іст. ф-тів ун-тів / В. В. Підгаєцький. - Д. : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. - 392 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Джерелознавство

Ключові слова (ненормовані): системна методологія джерелознавства -- методологія кліометрики -- модельна методологія джерелознавства -- знакова методологія джерелознавства -- джерелознавчі дослідження -- масові джерела

Анотація:   У підручнику викладено основні положення теорії та методології джерелдознавства з історії України ХХ ст. Визначено, сформульовано і описано методологічну парадигму джерелознавства, до складу якої входять системна, модельна і знакова методологія. Значна увага приділена біосоціальній природі моделювання і обгрунтуванню його провідної ролі у процесі джерелознавчих досліджень, а також аналізу природи масових і самодостатніх джерел. В основу роботи покладена ідея залучення і використання в історичній науці загальнонаукового і теоретико-методологічного досвіду.

 
337 22.3я73-1
Б94

        Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. - : 2001. - 440 с.

Рубрики: Механіка - Фізичні основи механіки

Ключові слова (ненормовані): фізичні основи механіки -- електромагнетизм -- електрика і магнетизм

Анотація:   Містить систематичний виклад програмного матеріалу з механіки, електрики та магнетизму. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню зв'язку ії з природничими науками, математикою, технікою.

 
338 65.01я73-1
М86

Мочерний, С. В.

        Основи економічної теорії [Текст] : підручник / С. В. Мочерний, С. Г. Скотний. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 600 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): економічні закони -- функції економічної теорії -- економічна політика -- економічне мислення -- соціально-економічні процеси -- основні закони діалектики

Анотація:   Видання підготовлено до основних вимог програми навчальної дисципліни "Основи економічної теорії", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для студентів вищих навчальних закладів. У ньому оптимально викладено теоретичні питання сучасної економічної науки та результати зарубіжної і вітчизняної практики господарювання.

 
339 51.2я73-1
М42

        Медико-біологічні основи валеології [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, 2000. - 406 с.

Рубрики: Валеологія

Ключові слова (ненормовані): фізіологія здоров'я дітей і підлітків -- акселерація -- психологія здоров'я дітей і підлітків -- здоров'я

Анотація:   У навчальному посібнику на основі даних медико-біологічних дисциплін розглядаються актуальні питання охорони фізичного і психічного здоров'я людини, зокрема охорони здоров'я школярів в процесі навчання. Акцентується увага на основних компонентах здорового способу життя, тестуванні рівня здоров'я, використанні фізичних вправ як одного з найпотужніших засобів оздоровлення людини. Навчальний посібник буде також корисним вчителям валеології, фізичного виховання і біології, фахівцям спеціальних навчальних закладів.

 
340 65.01я73-1
М69

Михайлов, А. П.

        Основы рыночной экономики. Экономическая теория [Текст] : Учеб. пособие / А. П. Михайлов, Д. Д. Шило. - К. : Европейский университет финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, 2000. - 248 с.

Рубрики: Экономическая теория - Рыночная экономика

Ключові слова (ненормовані): теория цен -- товарное производство -- монополия -- олигополия -- циклические колебания в экономике -- валютные отношения -- предпринимательство -- экономическая роль

Анотація:   В учебном пособии на основе обобщения мировой экономической мысли раскрыто содержание основных положений экономической теории рынка - модели общественного развития, отношения собственности, национальный доход и национальное богатство, циклическое развитие экономики, предпринимательство, хозяйственная деятельность предприятий, аграрные отношения, экономика и образование и др., в том числе и применительно к Украине.

 
341 31.21я73-1
Т33

        Теоретические основы электротехники учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" : [в 3 т.]. - : 2003. - 575 с.

Рубрики: Электротехника

Ключові слова (ненормовані): электротехника

Анотація:   Во втором томе изложены методы анализа переходных процессов в электрических цепях, особое внимание уделено их численному анализу. Рассмотрены методы синтеза и диагностики электрических цепей, анализа четырехполюсников, а также установившихся и переходных процессов в электрических цепях с распределенными параметрами. Анализируются элементы нелинейных электрических цепей, приводится расчет нелинейных электрических и магнитных цепей. Даны основы теории колебаний и методов расчета переходных процессов в нелинейных электрических цепях. В учебник включены разделы, способствующие самостоятельному изучению сложного теоретического материала. Все разделы сопровождаются вопросами, упражнениями и задачами. К большинству из них приведены ответы и решения. Учебник предназначен для студентов высших технических учебных заведений, в первую очередь электротехнического и электоэнергетического направлений.

 
342 68.80
Б61

Біленчук, П. Д.

        Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства [Текст] : монографія / П. Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява ; за ред. П. Д. Біленчука. - К. : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 464 с.

Рубрики: Військова справа - Військова вогнестрільна зброя

Ключові слова (ненормовані): зброєзнавство -- зброєзнавчі дослідження -- правове регулювання обігу вогнестрільної зброї -- дозвільна система в Україні -- законодавство України "Про

Анотація:   В монографії розглядаються історіографічні, теоретичні та методологічні основи зброєзнавства, дається соціально-правова характеристика законодавчого забезпечення обігу вогнестрільної зброї в світі (Австрії, Бельгії, Великобританії, Канаді, Молдові, Німеччині, Польщі, Росії, США, Словакії, Чехії, Швеції і Україні). Висвітлюється дозвільний порядок регулювання обігу зброї і дається характеристика юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства.

 
343 74.262
Ф88

Фридман, Л. М.

        Психолого-педагогические основы обучения математике в школе [Текст] : учителю математики о пед. психологии / Л. М. Фридман. - М. : Просвещение, 1983. - 157 с.

Рубрики: Психология педагогическая - Психология обучения

Ключові слова (ненормовані): психология обучения математике в школе -- психолого-педагогические основы обучения математике в школе

Анотація:   В книге рассматриваются вопросы психолого-педагогического анализа содержания и структуры общеобразовательного курса математики, развития мышления в процессе обучения математике, ученика как объекта и субъекта процесса обучения математике, деятельности ученика в процессе обучения математике, организации процесса обучения математике, формирования навыков и умений при решении математических задач. Особое внимание в книге обращено на формирование положительной мотивации школьников при обучении математике.

 
344 65.433я73-1
С59

Сокол, Т. Г.

        Основи туризмознавства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Сокол. - К. : 2006. - 75 с.

Рубрики: Економіка туризму

Ключові слова (ненормовані): теорія туризму -- менеджмент туризму -- класифікація туризму -- види туризму -- форми туризму

Анотація:   Навчальний посібник представляє короткий виклад основ туризмознавства, дає визначення основних понять і термінів, що ними оперує туристична галузь, розкриває сутність туризму як соціального явища, розглядає принципи та види класифікації у туризмі.

 
345 88я73-1кр
Я92

Яценко, Т. С.

        Психологічні основи групової психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. "Психологія" / Т. С. Яценко; ред. П. Л. Пироженко. - К. : Либідь, 1996. - 263 с.

Рубрики: Психологія практична - Групова психокорекція

Ключові слова (ненормовані): активне соціально-психологічне навчання -- психомалюнок

Анотація:   У посібнику висвітлено теоретичні основи, організаційні принципи й методи групової психокорекції, загальні тенденції захисної поведінки на макро-, мезо- та мікрорівнях, що об'єктивуються на емпіричному матеріалі комплексу тематичних психомалюнків.

 
346 88.492
Р81

Рощин, А.

        Основы корпоративного тренинга / А. Рощин. - К. : ЛОГОС, 2010. - 120 с.

Рубрики: Психология практическая - Тренинги

Ключові слова (ненормовані): собственно тренинг -- техническая основа организации тренингов -- специализация тренингов -- посттренинговая деятельность -- тренинг и национальный менталитет -- тренер

Анотація:   Книга посвящена разностороннему освещению вопросов подготовки, организации и проведения корпоративных тренингов. Изложенный материал позволит систематизировать и расширить представление о тренингах, а также избежать разнообразных ошибок в процессе их проведения.

 
347 65.052я73-1
С91

Сухарева, Л. А.

        Контроллинг - основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. - К. : Ніка-Центр, Ельга, 2002. - 208 с.

Зміст:
  Сущность контроллинга, причины его возникновения и особенности развития в управлении экономикой. - С. 5-29
  Контроллинг в системе управления предприятием. - С. 30-38
  Оперативный контроллинг в управлении микроэкономикой. - С. 39-54
  Организационная структура предприятия, ориентированная на оперативный контроллинг. - С. 55-65
  Информационное обеспечение оперативного контроллинга. - С. 66-77
  Управленческий учет в информационном обеспечении контроллинга. - С. 78-93
  Основной инструментарий функционирования оперативного контроллинга. - С. 94-112
  Методические процедуры внедрения оперативного контроллинга в управление предприятием. - С. 113-124
  Реализация процедур контроллинга по определению влияния отклонений затрат на сырье и материалы и чистой выручки на величину алгоритма "Затраты-прибыль". - С. 125-203

Рубрики: Управление экономикой - Учет

Ключові слова (ненормовані): контроллинг -- микроэкономика -- построение учетно-аналитической системы (УАС)

Анотація:   В книге освещается довольно сложный блок организационно-методических вопросов, касающихся построения учетно-аналитической системы (УАС), синтезирующей элементы учета, анализа, контроля и планирования на основе трансформированной учетно-экономической информации, обеспечивающей управление ресурсами предприятия.

 
348 67.938
Ю78

Юрова, Н. М.

        Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации [Текст] : монография / Н. М. Юрова. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 352 с.

Рубрики: Право международное частное - Международное гражданское процессуальное право
Российская Федерация

Ключові слова (ненормовані): правовая система Российской Федерации

Анотація:   В монографии на основе глубокого анализа доктрины, изучения и обобщения результатов российской, международной судебной и иной правоприменительной практики обосновывается существование в международном праве самостоятельной отрасли права - международного гражданского процессуального права. Исследуются теоретические положения - понятие, содержание, источники, предмет, принципы этой отрасли. Рассматриваются проблемы реализации в Российской Федерации норм международного права, регламентирующие вопросы гражданского процесса, а также отдельных институтов международного гражданского процессуального права.

 
349 28.088
Н34

        Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Текст] : матеріали другої наук. конф. молодих учених м. Львова (Львів, 14 грудня 1999 року). Вип. 2 / Ін-т екології Карпат НАН України, Укр. ботан. тов-во, Ліга діячів заповідної справи України. - Львів : Ліга-Прес, 2000. - 76 с.

Рубрики: Охорона живої природи

Ключові слова (ненормовані): Бориславське нафтове родовище -- урбоекосистеми -- національний природний парк "Сколівські Бескиди" -- гумусові горизонти

Анотація:   Другий випуск тематичного збірника Інституту екології Карпат НАН України "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" містить матеріали Другої наукової конференції молодих учених м. Львова, що відбулася 14 грудня 1999 року.

 
350 67.408.131.11
З48

Зеленецький, В. С.

        Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом [Текст] : науково-практ. посіб. / В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов. - Х. : Кроссроуд, 2006. - 80 с.

Рубрики: Право кримінальне - Тероризм

Ключові слова (ненормовані): тероризм -- боротьба з міжнародним тероризмом

Анотація:   Робота присвячена розробці концептуальних основ визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Проводиться аналіз наукових положень, антитерористичного законодавства та міжнародних документів і висвітлюються сутнісні ознаки тероризму як явища реальної дійсності і як злочинного діяння. Пропонується авторський варіант визначень основних категорій і понять у сфері боротьби з тероризмом, а також програма теоретичної підготовки кадрів для органів, що ведуть боротьбу з тероризмом, і термінологічні характеристики відповідних явищ і понять.

 
351 65.32-51
Т66

Третяк, А. М.

        Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування [Текст] : монографія / А. М. Третяк. - Л. : Сполом, 2011. - 520 с.

Рубрики: Економіка АПК - Економіка сільського господарства

Ключові слова (ненормовані): теорія земельного капіталу -- економічна теорія власності на землю -- оцінка вартості земельного капіталу

Анотація:   Вперше в Україні досліджені сутність та поняття земельного капіталу, його місце в складі природного капіталу та національного багатства країни, висвітлено складові земельного капіталу, його значення в розбудові економічної теорії та економіки землекористування, роль суспільних інститутів діяльності людини в розвитку земельного капіталу. Викладено економічну теорію власності на землю, зокрема, розкрито поняття і сутність прав як економічних складових власності на землю, розкрито сутність системи економічних та правових відносин приналежності і відносинах прав власності на землю та їх роль у визначенні ефективності використання земельного капіталу. Здійснено обгрунтування основних складових формування та системи функціонування земельного капіталу. Досліджено теоретико-методологічні основи оцінки вартості земельного капіталу і сформульовано цілісну систему інститутів формування та функціонування земельного капіталу в Україні.

 
352 76.17я73-1
С89

Супрун, Л. В.

        Основи видавничої справи [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Журналістика" / Л. В. Супрун. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. - 76 с.

Рубрики: Видавнича справа - Редагування

Ключові слова (ненормовані): національні видавничі стандарти -- міжнародні видавничі стандарти -- правове регулювання -- редакційно-видавнича справа в Україні -- редакторські професії

Анотація:   Посібник містить розроблені відповідно до кредитно-модульної системи навчання лекцій та практичні заняття з першої частини курсу "Основи видавничої справи і редагування". Особлива увага звернена на самостійну роботу студентів, зорієнтовану на розвиток їхніх фахових здібностей.

 
353 22.193я73-1
М91

Мусіяка, В. Г.

        Основи чисельних методів механіки [Текст] : підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл., які навч. за напрямом " Механіка" / В. Г. Мусіяка. - К. : Вища освіта, 2004. - 240 с.

Рубрики: Математика обчислювальна

Ключові слова (ненормовані): наближення функцій -- чисельне диференціювання -- чисельне інтегрування -- нелінійні алгебраїчні рівняння -- задачі лінійної алгебри -- звичайні диференціальні рівняння

Анотація:   Викладено основи класичних чисельних методів, які використовуються у наближенні функцій, чисельному диференціювання та інтегруванні, при розв'язанні алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь. Особливості їх реалізації продемонстровано на математичних моделях, до яких зводяться задачі механіки.

 
354 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ. Т. 1 / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2008. - 420 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- навчання -- учіння -- державний стандарт освіти -- зміст освіти -- самоосвіта -- системний підхід до навчання

Анотація:   Посібник присвячений аналіз психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
355 65.9(4Укр)261.8 я73-1
К90

Кулаковська, Л. П.

        Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації / Л. П. Кулаковська; Ю. В. Піча. - К. : Каравела, 2002. - 504 с.

Рубрики: Економіка України - Фінанси

Ключові слова (ненормовані): аудиторські докази -- аудиторські звіти -- організація аудиту в Україні

Анотація:   Вперше в Україні видається навчальний посібник, в якому разом з теоретичним матеріалом подаються для самостійного опрацювання студентами типові вправи, тести та завдання з основ аудиту, які розроблені згідно чинного законодавства України та сучасної аудиторської практики. Посібник підготовлено у відповідності з навчальною програмою курсу для студентів, які навчаються за спеціальностями "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Облік та аудит". Посібник забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

 
356 88.3я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Київський університет, 2003. - 88 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психіка -- психологічне дослідження -- психологія особистості -- психічні стани

Анотація:   Розглянуто основні уявлення про світ психологічних знань з урахуванням новітніх здобутків сучасної науки, розкрито орієнтацію психології на досягнення гармонії психологічного життя особистості на основі самопізнання, саморозвитку, самотворення.

 
357 67.911.11я73-1
О75

        Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін [Текст] : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В.В. Пашутін, І. Я. Тодоров. - К. : Знання, 2006. - 216 с.

Рубрики: Право міжнародне - Права людини

Ключові слова (ненормовані): демократія -- правовий статус людини -- Європейський захист прав людини -- міліція -- пенітенціарна система -- кримінальна юстиція

Анотація:   Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина. Висвітлюються ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є проблемними у сфері державного будівництва та реформування правової системи України. Проаналізовано зарубіжну практику створення та розвитку демократичних інститутів. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін".

 
358 65.050.9(4Укр)я73-1
Б72

Бобров, В. Я.

        Основи ринкової економіки [Текст] : підручник / В. Я. Бобров. - : Либідь, 1995. - 320 с.

Рубрики: Економічна теорія - Ринкова економіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): мікроекономіка -- макроекономіка -- конкуренція -- фінансова система -- банківська система -- кредит -- ринок цінних паперів -- менеджмент -- маркетинг -- управління в

Анотація:   У підручнику вперше в Україні, виходячи з надбань світової та вітчизняної економічної думки, викладено новий курс "Основи ринкової економіки" Дається грунтовне тлумачення найважливіших категорій і законів ринкового механізму. Особлива увага звертається на розкриття суті таких нових для нашої економіки понять, як менеджмент, менеджер, маркетинг та ін. Теоретичні положення і висновки пов'язуються із сьогоднішніми завданнями України в умовах переходу її економки до ринку, ілюструються таблцями, графіками, схемами. Підручник містить докладний термінологічний словник.

 
359 53(077)
Д31

        Механика, молекулярная физика, основы электродинамики. - : 1978. - 350 с.

Рубрики: Методика обучения физике в школе

Ключові слова (ненормовані): методика и техника физического эксперимента -- методика и техника демонстрационных опытов по физике -- методика обучения физике

Анотація:   В книге изложены методика и техника физического эксперимента по механике, молекулярной физике, основам электродинамики.

 
360 51.2я72-1
Б77

Бойченко, Т.

        Основи здоров'я [Текст] : експерим. посіб. для учнів 7-8 кл. / Т. Бойченко, Н. Колотій ; за заг. ред. О. О. Яременка. - К. : Видавництво Державного інституту проблем сім'ї та молоді, 2005. - 111 с.

Рубрики: Валеологія - Здоровий спосіб життя

Ключові слова (ненормовані): правила безпеки -- безпека харчування -- оздоровчі системи -- культура здоров'я -- шкідливі звички підлітків -- спілкування підлітків -- соціальна

Анотація:   Експериментальний посібник "Основи здоров'я" (ІІ рівень) розрахований на учнів 7-8 класів, які починають вивчення курсу. Посібник містить матеріали стосовно фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров'я. Кожний розділ представлений теоретичними матеріалами та практичними завданнями, які допоможуть учням дізнатися про здоров'я та сформувати навички здорового способу життя.

 
361 65.9(4Укр)
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. П. Гандзюк , Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - : Каравела, 2000. - 408 с.

Рубрики: Економіка праці - Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): виробничий травматизм -- перша лікарська допомога -- пожежна безпека -- безпека процесів праці -- виробнича санітарія -- гігієна праці -- психологія

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
362 84(4Укр)1
К32

Квітка-Основ'яненко, Г.

        Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко ; уклад., авт. передм. О. Борзенко, рец. Н. Гафурова. - Х. : Прапор, 2008. - 480 с.

Зміст:
  Салдацький патрет. - С. 40-54
  Маруся. - С. 55-123
  Конотопська відьма. - С. 124-187
  Козир-дівка. - С. 188-233
  Сердешна Оксана. - С. 234-275
  Щира любов. - С. 275-322
  Перекотиполе. - С. 323-345
  Сватання на Гончарівці. - С. 346-403
  Шельменко-денщик. - С. 404-456

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема українського народу

Анотація:   Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру.

 
363 83.0я73-1
П21

Пахаренко, В. І.

        Основи теорії літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2007. - 294 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): основи віршування -- літературний процес -- авторський стиль -- фольклор -- ренесанс -- класицизм -- романтизм -- сентименталізм -- бароко -- модернізм -- неоромантизм -- неокласицизм

Анотація:   У пропонованому посібнику формулюються основні теоретико-літературні поняття: мистецтво та його види, художній образ, деталь, зміст і форма твору, жанрова система, композиція, художня мова, віршування, літературний процес, авторський стиль, методи, напрями, поняття про художність. Теоретичний матеріал розкривається у процесі естетико-стильового аналізу багатьох визначних творів української літератури від давнини до сьогодення.

 
364 О75

        Основи теорії електричних кіл [Текст] : у 3-х кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область / М. Б. Гумен , А. М. Гуржій, В. М. Співак ; за ред. : М. Б. Гумена. - К. : Вища школа, 2003. - 399 с.

Рубрики: Енергетика - Електроенергетика

Ключові слова (ненормовані): елементи електричних кіл -- графи електричних кіл -- резистивні електричні кола -- лінійні динамічні системи -- інтеграл згортки -- лінійні

Анотація:   Наведено основи теорії лінійних кіл як складових інформаційних систем. Викладено сучасні підходи до побудови математичних моделей електричних кіл, різні методи аналізу проходження сигналів через ці кола. Розглянуто часові характеристики та їхні особливості як електричних кіл у цілому, так і їхніх елементів, а також основні складові теорії чотириполюсників, частотної фільтрації, стійкості, кіл зі зворотним зв'язком.

 
365 88я73-1
О75

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. : А. В. Семенової. - К. : Знання, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Школи, напрями та основні концепції в психології. - С. 16-19
  Методи психолого-педагогічних досліджень. - С. 19-40
  Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи (темпераменту). - С. 42-48
  Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості. - С. 49-50
  Типологія Е. Кречмера. - С. 51-52
  Шкала темпераментів В. Шелдона. - С. 52-53
  Акцентуація особистості. - С. 167-168
  Комунікація. - С. 179-185
  "Я - концепція". - С. 199-215
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - С. 238-246
  Педагогічні парадигми. - С. 246-257
  Тест-питальник Г. Айзенка (ЕРІ). - С. 257-263
  Тест Г Айзенка на визначення коефіцієнта інтелекту. - С. 284-295

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- біопсихічні властивості людини -- типи нервової системи -- типологічні теорії особистості -- психічні процеси -- вольова сфера

Анотація:   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонского процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

 
366 65.050я73-5
О75

Осовська, В. Г.

        Основи менеджменту [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" : у 3 ч. Ч. 2 / В. Г. Осовська, І. В. Копитова. - Житомир : ЖІТІ, 1999. - 287 с.

Рубрики: Управління економікою - менеджмент

Ключові слова (ненормовані): головні процеси менеджменту -- управлінню інноваційною діяльністю -- інформаційне забезпечення управлінської праці

Анотація:   В другій частині практикуму розглядаються головні процеси менеджменту, наукові основи організації управління праці та шляхи забезпечення ефективної діяльності організації. Особлива вага приділяєтьс питанням організації роботи працівників апарату управління, прийняттю управлінських рішень, вибору методів управління в діяльності керівника, інформаційному забезпеченню управлінської праці, а також управлінню інноваційною діяльністю та ризиком. Теоретичний матеріал доповнений тестами, управлінськими ситуаціями, діловими іграми.

 
367 51.2я72-1
В75

Воронцова, Т. В.

        Основи здоров'я. 5 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, І. А. Репік. - К. : Алатон, 2005. - 176 с.

Рубрики: Валеологія - Шкільний курс 5 кл.

Анотація:   Підручник "Основи здоров'я" розроблено відповідно до програми МОН України. Його зміст базується на сучасній концепції здоров'я і безпеки з урахуванням вікових особливостей учнів, основних сфер їх життєдіяльності , актуальних потреб і проблем, завдань найближчого розвитку, а також сезонного характеру деяких факторів ризику. Навчання здоров'ю здійснюється на засадах розвитку життєвих навичок. Це передбачає формування соціально-психологічних компетентностей, які допомагають учням вести здоровий і продуктивний спосіб життя, адекватно сприймати себе і навколишніх, будувати позитивні міжособистісні сосунки, успішно розв'язувати щоденні проблеми, керувати стресами.

 
368 41.31я73-1
В75

Воробйова, Л. І.

        Генетичні основи селекції рослин і тварин [Текст] : навч. посіб. для студ. біологічних спец. вищ. навч. закл. / Л. І. Воробйова, О. В. Тагліна ; рец. : Ю. В. Бондаренко [та ін.]. - Х. : Ранок, 2007. - 223 с.

Рубрики: Сільське господарство - Рослинництво

Ключові слова (ненормовані): біологія тварин -- розмноження тварин -- сорти рослин -- породи тварин -- генна інженерія у рослинництві -- генна інженерія у

Анотація:   У навчальному посібнику викладено теоретичні основи селекції рослин і тварин, методи добору та оцінки селекційного матеріалу. Розглянуто особливості біології розмноження, росту й розвитку рослин і тварин, типи мінливості, що використовуються у селекційній роботі. Особливу увагу приділено інбредній депресії, гетерозису та їх значенню в селекції, напрямкам сільськогосподарської біотехнології.

 
369 65.30-32я73-1
В22

Вачевський, М. В.

        Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський; за ред. М. В. Вачевського. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 254 с.

Рубрики: Економіка промисловості - Промисловий маркетинг

Анотація:   У книзі викладаються теоретичні і практичні основи промислового маркетингув в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять студентів, які оволодівають професією менеджера, маркетолога, його принципи, форми, товарну політику, маркетингові дослідження промилосвого підприємства в сучасних економічних умовах, ціноутворення в промисловому маркетингу. У посібнику наведено структуру фінансового маркетингу, маркетинг рекреаційній індустрії в Карпатському регіоні, розкрито феномен маркетингової культури та вплив маркетингу на формування місцевих бюджетів. У додатку наведено приклади типових уроків, що стосуються вивчення маркетингу в навчальних закладах та інші приклади даної проблеми.

 
370 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовська ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 384 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): державне соціальне страхування -- Законодавство про працю -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- електробезпека -- правила безпеки

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
371 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підручник для студентів вищих навчальнних закладів / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2005. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): законодавча та нормативна база з охорони праці -- служба охорони праці -- травматизм -- професійні захворювання -- фізіологія праці

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
372 67.401.143(4Укр)я73-1
П68

        Правові основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, Б. М. Грек [та ін.] ; за відп. ред. Л. - К. : КНТ, 2008. - 416 с.

Рубрики: Право адміністративне - Управління зовнішньоекномічною діяльностю

Ключові слова (ненормовані): державне регулювання зовнішньої торгівлі -- зовнішньоекономічні договори -- міжнародні розрахунки -- валютні операції -- страхування зовнішньоекономічної діяльності -- бартерні операції

Анотація:   Підручник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також інших нормативно-правових актів України. Структура і зміст підручника визначаються програмою навчального курсу "Правові основи зовнішньоекономічної діяльності".

 
373 67.910.621(4)я73-1
Т98

Тюріна, О. В.

        Основи права Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Тюріна. - К. : Ліпкан О. С., 2012. - 100 с.

Рубрики: Право міжнародне - Право міжнародних організацій

Ключові слова (ненормовані): Європейський Союз -- європейські співтовариства -- Європейський суд -- правовий статус людини в ЄС -- конкурентне право ЄС -- структура

Анотація:   Навчальний посібник охоплює питання курсу "Основи права Європейського Союзу", що містять в програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі гуманітарних наук.

 
374 84(4Укр)1
К32

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.

        Конотопська відьма [Текст] : літ.-худ. вид. / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. - Донецьк : БАО, 2008. - 416 с.

Зміст:
  Маруся. - С. 5-115
  Мертвецький Великдень. - С. 115-142
  Конотопська відьма. - С. 143-244
  Сердешна Оксана. - С. 245-312
  Сватання на Гончарівці. - С. 313-405

Рубрики: Українська художня література - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): українська драматургія

Анотація:   До цього збірника ввійшли вибрані твори видатного класика вітчизняної літератури Григорія Федоровича Квітки-Основ'янинка (1778-1843), який став основоположником нової української прози.

 
375 32.973.203я73-1
О75

        Основи надійності цифрових систем [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за напрямком "Комп'ютерна інженерія" / В. С. Харченко, В. Я. Жихарев, В. М. Ілюшко та ін.; за ред. В. С. - Х. : Національний аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2004. - 572 с.

Рубрики: Обчислювальна техніка - Прикладні інформаційні системи

Ключові слова (ненормовані): цифрові системи -- надійність цифрових систем -- надійність програмних засобів цифрових систем -- теорія надійності цифрових систем -- надійність

Анотація:   Розглянуто основні поняття теорії надійності та живучості цифрових систем. Подано аналіз чинників, які впливають на надійність таких систем, а також напрямків її забезпечення. Дано класифікацію показників надійності та живучості й описано методики їх розрахунку для різних типів систем (нерезервованих і резервованих, з відновленням і без нього) з урахуванням дефектів як апаратних, так і програмних засобів. Проаналізовано принципи проектування і технічної реалізації резервованих систем із різними типами надмірності (структурної, інформаційної, часової, версійної). Викладено основи експериментальної оцінки і керування надійністю цифрових систем. Запропоновано методи оцінки та забезпечення живучості елементів і систем.

 
376 74.04(4Укр)
П86

        Психологічні та економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій [Текст] : тези наук.-практ. конф. (22-23 травня 2008р., м. Біла Церква) / Лабораторія організаційної психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України, Київський обласний інститут післядипломної. - К. : Науковий світ, 2008. - 136 с.

Рубрики: Освіта вища - Управління освітою

Ключові слова (ненормовані): освітні організації -- післядипломна педагогічна освіта -- технологія психологічної підготовки менеджерів

Анотація:   Видання с першим в Україні збірником тез наукових матеріалів із психологічних та економічних основ організаційного розвитку освітніх організацій. Представлені матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими науковцями та практиками.

 
377 76.120.8 я73-1
М69

Михайлин, І. Л.

        Основи журналістики [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Михайлин. - К. : Центр учбової літератури, 2002. - 284 с.

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): репортаж -- газета -- брифінги -- тележурналістика -- прес-реліз -- жовта преса -- соціальна позиція журналіста

Анотація:   У даній книзі викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста - "Основи журналістики". Тут представлені найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інфоормації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.

 
378 67.400.12(4Укр)
П60

Портнов, А. В.

        Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні [Текст] : монографія / А. В. Портнов. - К. : ЛОГОС, 2008. - 154 с.

Рубрики: Право конституційне - Конституційний Суд

Ключові слова (ненормовані): конституційні процесуальні відносини -- конституційне судочинство -- конституційний контроль -- історія виникнення конституційного правосуддя -- характеристика конституційного судочинства -- конституційне

Анотація:   Монографічна робота вперше в українській правовій літературі узагальнює сучасні підходи до теоретичного осмислення конституційного судочинства, із застосуванням методологічних основ процесуального права розкриває структуру, зміст і стадії реалізації Конституційним Судом України конституційної юрисдикції. В роботі знайшли відображення основні питання специфіки дослідження в процесі розгляду справ правових відносин, що складає предмет конституційності.

 
379 22.151.6я73-1кр
С79

Стеблянко, П. О.

        Основи диференціальної геометрії (застосування сучасних комп'ютерних технологій, зокрема системи МatLab) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Стеблянко, О. М. Коломієць. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 203 с.

Рубрики: Геометрія - Геометрія диференціальна

Ключові слова (ненормовані): теоретичні відомості -- комп'ютерний пакет MatLab -- розв'язання задач -- графіка

Анотація:   Посібник містить основні відомості курсу "Диференціальна геометрія". Навчальний матеріал поділено на два змістові блоки "Теорія кривих", "Теорія поверхонь". До кожного блоку наведено приклади розв'язування типових задач курсу, запропоновано систему задач, індивідуальні завдання. У посібнику викладено основи та приклади застосування системи MatLab у дослідженні кривих та поверхонь.

 
380 76.120.8я73-1
М69

Михайлин, І. Л.

        Основи журналістики [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Михайлин. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 496 с.

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): масово-інформаційна діяльність -- інфраструктура журналістики -- журналістська діяльність -- спеціальні функції журналістики -- метод журналістики -- виготовлення внутрішньої інформації

Анотація:   У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста - "Основи журналістики". Тут подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін.

 
381 81.2Лат-923
С75

Ставнюк, В. В.

        Юридична латина: основи граматики, вибрані юридичні терміни, формули, сентенції / В. В. Ставнюк. - К. : Аквілон-Плюс, 1997. - 151 с.

Рубрики: Мова латинська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): юридичні терміни -- юридичні сентенції -- наголос у латинській мові -- частини мови (латинської)

Анотація:   У посібнику в доступній формі викладено основи латинської граматики. У другій частині наведено 1162 юридичні терміни, формули, найуважніші крилаті вислови-сентенції, а також міжнародний гімн студентів, "Gaudeamus".

 
382 65.01я73-1
К56

Ковальчук, В. М.

        Загальні основи ринкової економіки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. - Т. : Астон, 1994. - 228 с.

Рубрики: Економічна теорія - Ринкова економіка

Ключові слова (ненормовані): економічна система -- структура ринку -- підприємництво -- ринкова конкуренція -- нагромадження капіталу -- конкуренція -- макроекономіка -- соціальний захист -- світова економіка

Анотація:   Начальний посібник призначений для студентів вищих учбових закладів, коледжів, слухачів ліцеїв, учнів технікумів, училищ, професійнх училищ, школярів, для всіх, хто вивчає економічну теорію, цікавляться проблемами переходу України від адміністративно-командної до ринкової економічної системи. Він також може використовуватись викладачами середніх спеціальних і професійних учбових закладів, учителями середніх шкіл, гімназій і ліцеїв, які ведуть курси ринкової екноміки, основ економічних знань, як підручник для навчального процесу.

 
383 65в4я73-1
М16

Макогон, Ю. В.

        Основи наукових досліджень в економіці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко. - Донецьк : Альфа-прес, 2007. - 144 с.

Рубрики: Економіка - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): методи наукових досліджень -- інформаційні забезпечення -- Ihterhet -- проведення наукових досліджень

Анотація:   Розглянуто основні положення, пов'язані з організацією проведення наукових досліджень в економіці, подано методологічні основи наукового дослідження. Висвітлені питання організації і проведення наукового дослідження та його інформаційного забезпечення.

 
384 65я729
М86

Мочерний, С. В.

        Основи економічних знань: Запитання і відповіді [Текст] : Посібник / С. В. Мочерний. - К. : Феміна, 1996. - 272 с.

Рубрики: Економічна теорія - Ринкова економіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): економічна теорія -- НТР -- товарне виробництво -- ринкова економіка -- монополія -- маркетинг -- менеджмент -- макроекономіка -- економічний суверенитет України -- світове

Анотація:   Це перший в Україні посібник з курсу "Основи економічних знань", у якому економічні явища, закони, категорії розглядаються через призму запитань і відповідей. Головна мета його - допомогти учневі, студентові в аналізі проблемних ситуацій, у практичному використанні знань. Викладачеві видання прислужиться в урізноманітненні навчального процесу в школі, гімназії, ліцеї, технікумі, коледжі, в актуалізації самостійної работи учня і студента.

 
385 67.021 я73-1
К73

Котюк, В.О.

        Основи держави і права [Текст] : Навч. посібник / В.О. Котюк. - К. : Атіка, 2001. - 431 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): правонаступність України -- конституційне законодавство України -- трудове законодавство -- цивільне законодавство -- сімейне законодавство -- земельне законодавство -- екологічне законодавство

Анотація:   У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета "Основи правознавства" на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник суттєво перероблений, доповнений на підставі нової Конституції України 1996 року та іншого законодавства.

 
386 30.3я73-1
К65

        Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. - : 2003. - 343 с.

Рубрики: Матеріалознавство

Ключові слова (ненормовані): фізика напівпровідників -- властивості діаелектриків -- магнітні властивості твердих тіл -- конструкційні матеріали -- металеві сплави -- неметалеві матеріали -- методи

Анотація:   Подано основи фізики явищ, які відбуваються в діелектриках, напівпровідниках, провідниках, магнітних та інших матеріалах, і фізичні аспекти кінетики процесів, що призводять до руйнування матеріалів. Наведено класифікацію матеріалів та описано їх електричні, фізико-хімічні й механічні властивості, а також основні закономірності кінетики дефектів структури та механічного руйнування. Розглянуто технології вивчення структури матеріалів, їх виробництва й обробки.

 
387 65.9(4Укр)-823.2-21я73-1
С88

Студеняк, І. П.

        Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг: Опорний конспект [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. - К. : Кондор, 2007. - 152 с.

Рубрики: Економіка України - Стандартизація

Ключові слова (ненормовані): якість послуг -- контроль якості -- науково-методичні основи сертифікації -- національна система сертифікації України -- міжнародна система сертифікації

Анотація:   У даному опорному конспекті розглядаються основні поняття, пов'язані зі стандартизацією, управлінням якістю і сертифікацією товарів та послуг. Окрему увагу приділено функціонуванню державної системи стандартизації в Україні, її взаємозв'язки з міжнародними організаціями, міжнародному досвіду стандартизації та сертифікації товарів і послуг.

 
388 74.268.96
М54

        Методическое пособие "Задание по основам экономики" [Текст] : Рабочая тетрадь / Н. Бережная, Г. Довгопол, Г. Крамарова и др.. - : Эней, 1996. - 126 с.

Рубрики: Методика обучения экономики в школе

Ключові слова (ненормовані): задачи по экономике -- кроссворды по экономике -- словарь экономических терминов

Анотація:   Методическое пособие предназначено для учащихся старших классов общеобразовательных и специализированных школ. Составлено с использованием новейших методических разработок, нацеленных на творческое восприятие учебного материала. Может применяться как для самостоятельной работы, так и для контроля знаний по курсу "Основы экономической теории"

 
389 32.85я73-1
О75

        Основи технічної електроніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. Кн. 1 Теорія електронних кіл / М. Б. Гумен [та ін.] ; рец. : О. В. Кириленко ; ред. : В. С. Зацарний. - К. : Вища школа, 2007. - 727 с.

Рубрики: Електроніка - Теорія електронних кіл

Ключові слова (ненормовані): графи електронних кіл -- елементи електронних кіл -- лінійні резистивні кола -- лінійні динамічні кола -- частотний аналіз електронних

Анотація:   Висвітлено основи теорії лінійних і нелінійних кіл як складових електронних систем. Викладено сучасні підходи до побудови математичних моделей та різні методи аналізу процесів у лінійних і нелінійних електронних колах. Розглянуто частотні й часові характеристики та їх особливості як електронних кіл, частотної фільтрації, стійкості кіл зі зворотним зв'язком. Наведено питання застосування нелінійних електронних кіл для перетворення та генерування сигналів, приклади й завдання для поточного тестування і контролю, задачі для самостійного та індивідуального розв'язування згідно з вимогами до навчальної літератури для ВНЗ країн, що приєдналися до Болонського процесу.

 
390 32.973.203я73-1
Л73

Локазюк, В. М.

        Засади систем підтримки прийняття рішень на основі комп'ютерних систем та їх компонентів [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Системне програмування" вищ. техн. навч. закл. / В. М. Локазюк, О. В. Іванов, В. Ю. Тітова. - Хмельницький : Гонта А. С., 2010. - 337 с.

Рубрики: Інформатика прикладна

Ключові слова (ненормовані): експертні системи -- штучні нейронні мережі в СППР -- прикладні системи підтримки прийняття рішень

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються питання проектування, практичного застосування і оцінки ефективності систем підтримки прийняття рішень (СППР). Дається загальна характеристика задач, розв'язування СППР, та етапи їх реалізації. На основі узагальнення інформації з літературних джерел дано короткий опис питань особливостей людино-машинних процедур прийняття рішень, математичних моделей їх представлення та опрацювання, прийняття рішень в умовах невизначеності. Описані типові задачі та засоби інтелектуального аналізу даних. Розглянуто ряд прикладів практичної реалізації інформаційно-розрахункових та інтелектуальних СППР. Наведено критерії та методи оцінки ефективності СППР, зокрема ефективності процесу діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв.

 
391 22.161я73-1
Ф65

        Основы математического анализа [учеб. для студентов мат. отд-ний ун-тов]. - : 2001. - 440 с.

Рубрики: Математический анализ - Дифференциальное исчисление

Ключові слова (ненормовані): дифференциальное исчисление -- интегральное исчисление -- математический анализ

Анотація:   Учебник отличается систематическим и строгим изложением основ математического анализа. Материал излагается в логической последовательности и сопровождается примерами, облегчающими процесс усвоения теоретических положений курса. Автор уделяет особое внимание прикладному значению анализа как в самой математике, так и в смежных областях знания - в физике, механике и технике. Том первый заканчивается историческим очерком возникновения основных идей математического анализа, а в конце второго тома помещен очерк дальнейшего развития математического анализа.

 
392 65.246я73-1
К59

Козяр, М. М.

        Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. - К. : Кондор, 2011. - 452 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): основи техніки безпеки -- управління охороною праці -- організація охорони праці -- безпеки життєдіяльності -- колективні засоби захисту -- цивільний

Анотація:   Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

 
393 32.811в631я73-1
М34

        Математичні основи теорії телекомунікаційних систем [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом "Телекомунікації" / В. В. Поповський, С. О. Сабурова, В. Ф. Олійник та ін.; за заг. ред. : В. - Х. : Компанія СМІТ, 2006. - 564 с.

Рубрики: Кібернетика математична - Телекомунікаційні системи

Ключові слова (ненормовані): математична кібернетика -- теорія масового обслуговування -- управляючі системи -- теорія зв'язку

Анотація:   Підручник присвячений викладенню основних структурних та функціональних математичних моделей та методів, що створюють основу теорії телекомунікаційних систем. Як базові використано моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної та морфогенетичної концепцій.

 
394 65.298я73-1
Г74

Гофман, Н. Ф.

        Основы внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. - : Питер, 2001. - 208 с.

Зміст:
  Сущность и основные виды внешнеэкономической деятельности. - С. 7-19
  Экспортно-импортные операции. - С. 15-19
  Современные формы международной торговли. - С. 19-31
  Современные методы международной торговли. - С. 31-41
  Международные посреднические операции. - С. 41-47
  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. - С. 47-63
  Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. - С. 63-113
  Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. - С. 113-165
  Международный маркетинг на предприятии. - С. 165-187
  Цены во внешней торговле. - С. 187-197

Рубрики: Экономика мировая - Внешнеэкономическая деятельность

Ключові слова (ненормовані): внешняя торговля -- посредники -- государственное регулирование -- международный маркетинг -- валютное регулирование

Анотація:   В учебном пособии в доступной форме излагаются принципы и механизмы организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятия, приводятся нормативно - законодательные акты, технология внешнеторговых операций, техника заключения контрактов. Достаточно подробно рассматриваются вопросы продажи на внешнем рынке сырьевых товаров, машин, оборудования, ноу-хау, услуг и т.п., методологические основы формирования цен на экспортные и импортные товары.

 
395 65.246я73-1
О75

        Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр. - К. : Кондор, 2011. - 462 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): небезпечні ситуації -- основи техніки безпеки -- державне управління охорони -- економічні аспекти охорони праці -- долікарська медична допомога

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

 
396 67.404.3(4Укр)я73-1
Л17

Лазебний, В. С.

        Основи інтелектуальної власності та її захисту [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. - К. : Ліра-К, 2011. - 158 с.

Рубрики: Право цивільне - Авторське право

Ключові слова (ненормовані): європейська регіональна патентна система -- євразійська регіональна патентна система -- авторське право -- комерційна таємниця -- основи винахідницької діяльності

Анотація:   У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути - авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їх аналіз ведеться як із позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій галузі, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам.

 
397 65.01я73-1
М86

Мочерний, С. В.

        Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. - К. : Академія, 2009. - 502 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): теоретичні проблеми мікроекономіки -- теорія макроекономіки -- перехідна економіка -- світове господарство -- міжнародні економічні відносини -- економічні аспекти глобальних

Анотація:   Утретьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- і макроекономіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.

 
398 40.21я73-1
Щ61

Щербань, І. М.

        Основи агрометеорології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Щербань. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 223 с.

Рубрики: Сільське господарство - Агрометеорологія

Ключові слова (ненормовані): земна атмосфера -- фітоклімат -- розвиток рослин -- агрогідрологічні властивості грунту -- погодні умови -- основи агрокліматології

Анотація:   Викладено основні питання агрометеорології. Досліджено сучасні методи оцінки клімату з позицій сільськогосподарського виробництва та принципи агрокліматичного районування, вплив змін клімату на сільськогосподарське виробництво. Розглянуто небезпечні для сільського господарства явища погоди та обгрунтовано заходи боротьби з ними.

 
399 22.171я73-2
Р12

Рабик, В. М.

        Основи теорії ймовірностей [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / В. М. Рабик. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 176 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): лекції з теорії ймовірності -- класична ймовірність -- статистична ймовірність -- додавання ймовірностей -- ймовірність гіпотез -- диспресія випадкової величини

Анотація:   В навчальний посібник увійшли розділи теорії ймовірностей, рекомендовані освітньо-професійною програмою Міністерства вищої освіти і науки України для студентів економічних та інженерних спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами та задачами для самостійної роботи. Основу посібника складає курс лекцій, який читався автором протягом багатьох років для студентів економічного та інженерних факультетів Львівського державного аграрного університету та інших ВНЗ.

 
400 4.200.3
К90

Куликова, Л. Н.

        Педагогические основы самовоспитания ученического коллектива старшеклассников / Л. Н. Куликова. - Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 1989. - 152 с.

Рубрики: Педагогика средней школы - Самовоспитание коллектива

Ключові слова (ненормовані): ученический коллектив -- самовоспитание коллектива -- учителя и старшеклассники

Анотація:   Автор монографии рассматривает теоретические основы самовоспитания ученического коллектива, даются характеристика и особенности процесса самовоспитания коллектива, выясняются пути и средства повышения эффективности этого процесса. Для преподавателей педагогики, специалистов и учителей, изучающих эту проблему.

 
401 74.244.6я73-1
О75

        Основи інклюзивної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [та ін.] ; за заг. ред. А. - К. : А.С.К., 2012. - 307 с.

Рубрики: Освіта середня - Інклюзивна освіта

Ключові слова (ненормовані): спеціальна освіта -- інклюзивне навчання -- модифікація курикулуму -- адаптація курикулуму -- індивідуальний навчальний план -- оцінювання учнів -- інструментарій оцінювання

Анотація:   У навчально-методичному посібнику представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти. Висвітлюються питання диференційованого викладання та оцінювання навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб тощо. Для поглибленого вивчення пропонуються корисні ресурси, які складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених, зокрема, канадських.

 
402 22.315
Р31

Ребенко, О. Л.

        Основи сучасної теорії взаємодіючих квантових полів [Текст] : проект "Наукова книга" : монографія / О. Л. Ребенко. - К. : Наукова думка, 2007. - 538 с.

Рубрики: Фізика - Теорія квантових полів

Ключові слова (ненормовані): групи симетрій елементарних частинок -- класична теорія вільних полів -- класична теорія взаємодіючих полів -- вторинне квантування полів

Анотація:   Монографія присвячена систематичному викладенню основ сучасної квантової теорії поля. На відмінну від попередніх видань тут подано більш детальний аналіз логічного та математичного обгрунтування лагранжевого та гамільтованого підходів, описано проблеми введення взаємодії між полями, квантування тощо. Детально викладена теорія матриці розсіяння у рамках як теорії збурень, так і строгих методів конструктивної та евклідової теорії поля. Коротко викладені існуючі аксіоматичні підходи до квантової теорії полів, а також евклідова аксіоматична теорія. Останній розділ присвячений проблемам побудови квантового калібрувального поля методом континуальних інтегралів, розглянуто моделі електромагнітних, слабких і сильних взаємодій та існуючі підходи до їх об'єднання.

 
403 36.99я73-1
Р78

Ростовський, В. С.

        Теоретичні основи технології громадського харчування. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Ростовський. - К. : Кондор, 2006. - 197 с.

Рубрики: Кулінарія - Технологія громадського харчування

Ключові слова (ненормовані): теплова обробка продуктів -- перетворення жирів -- перетворення вуглеводів -- перетворення вітамінів -- зберігання харчових продуктів -- харчові барвники -- кулінарна

Анотація:   У навчальному посібнику викладені теоретичні основи кулінарної обробки харчових продуктів та її вплив на їхню харчову цінність, дається характеристика технологічних процесів. Розглянуті питання стосовно зміни білкових речовин, цукрів, крохмалю, вуглеводів в умовах теплової кулінарної обробки. Велика увага приділяється збереженню вітамінів у готовій кулінарній продукції, а також чинникам, що впливають на зміну кольору харчових продуктів тваринного й рослинного походження при кулінарній обробці.

 
404 65.01я73-1
М86

Мочерний, С. В.

        Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. - К. : Академія, 2005. - 502 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): теоретичні проблеми мікроекономіки -- теорія макроекономіки -- перехідна економіка -- світове господарство -- міжнародні економічні відносини -- економічні аспекти глобальних

Анотація:   У другому, доповненому, виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- і макроекономіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики.

 
405 53.58я2
Ш37

Шевага, В. М.

        Довідник рефлексотерапевта з основами мануальної терапії / В. М. Шевага. - Л. : Світ, 1994. - 280 с.

Рубрики: Медицина - Довідник

Ключові слова (ненормовані): рефлексотерапія -- мануальна терапія

Анотація:   Висвітлені методи рефлексотерапії, топографія біологічно активних точок із вказанням їх сегментної іннервації з метою добору рецептів для лікування захворювань нервової і серцево-судинної систем, захворювань лор-органів, органів дихання і травневого тракту, захворювань шкіри, очей, опорно-рухового апарату, жіночих статевих органів, а також для застосування рефлексотерапії в урології і педіатрії. Викладені основи мануальної діагностики і терапії при остеохондрозі хребта. Для практичних лікарів усіх спеціальностей, які цікавляться питаннями рефлексотерапії і мануальної терапії, студентів медичних інститутів.

 
406 67.401.133.1(4Укр)я73-1
Г46

Гіда, Є. О.

        Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Гіда. - К. : Ліпкан О. С., 2011. - 123 с.

Рубрики: Право адміністративне - Правоохоронна діяльність міліції
Україна

Ключові слова (ненормовані): принципи міліцейської деонтології -- функції міліцейської деонтології -- роль міліцейської деонтології -- міліція України -- професійна етика -- права людини

Анотація:   Навчальний посібник охоплює питання курсу "Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції", що містяться в програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані МВС України для вищих навчальних закладів, що готують кадри для служб і підрозділів міліції за напрямом "Правоохоронна діяльність". Навчальний посібник сприяє отриманню вичерпної інформації про особисті та професійні вимоги, що висуваються до працівників міліції, формування світоглядних позицій майбутніх правоохоронців, про їх майбутню професію, про найважливіші професійні стандарти, що склалися у світовій практиці стосовно належної діяльності міліції.

 
407 67.400.3(4Укр)я73-1
А67

Аніщук, Н. В.

        Основи гендерного права України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Аніщук. - О. : Фенікс, 2013. - 208 с.

Рубрики: Право конституційне - Правовий статус людини

Ключові слова (ненормовані): гендерна юриспруденції -- соціальна цінність гендерного права -- гендерна правотворчість в Україні -- система гендерного права України -- гендерно

Анотація:   Данний підручник є першою спробою у вітчизняній юриспруденції висвітлити основи гендерного права України. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права.

 
408 540
Н48

        Основы общей химии [монография : в 2 т.]. - : 1973. - 687 с.

Рубрики: Химия

Ключові слова (ненормовані): общая химия

Анотація:   Во втором томе двухтомной монографии, суммирующей основные особенности химии всех химических элементов, рассматривается химия элементов III, II, I групп периодической системы (включая лантаниды и актиниды) и триады элементов середин больших периодов (семейство железа и платиновые металлы). Из общих вопросов химии в этом томе описаны принципы физико-химического анализа, кристаллы, поляризация ионов, комплексные соединения, периодический закон как основа химической систематики. Затронуты вопросы, смежные с другими науками. Заключительный раздел посвящен ядерной химии. Для научных работников, инженеров, преподавателей специальных вуов, студентов химических специальностей вузов.

 
409 28.072
Л45

        Основы биохимии в 3 т. : [пер. с англ.] / науч. ред.: Н. М. Амельянчик, Т. И. Пономарева. - : 1985. - 731 с.

Рубрики: Биохимия

Ключові слова (ненормовані): биологическая химия -- биоэнергетика и метаболизм клеток -- биохимия

Анотація:   Во второй том фундаментального учебного пособия по биохимии вошли материалы по биоэнергетике и метаболизму клетки. Рассмотрены роль глюкозы в биоэнергетических процессах, цикл лимонной кислоты, электронный транспорт, окислительное фосфорилирование, регуляция образования АТФ, окисление жирных кислот в тканях животных, окислительный распад аминокислот, биосинтез углеводов, липидов, нуклеотидов, аминокислот, а также фотосинтез. Предназначена для биологов разных специальностей, медиков, студентов (в первую очередь) и всех лиц, интересующихся молекулярными основами процессов жизнедеятельности.

 
410 65.01я73-1
О75

        Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. спец. учеб. заведений / В. М. Власов, Д. Л. Волков, С. Н. Кулаков и др.. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 239 с.

Зміст:
  Понятие маркетинга. - С. 5-25
  Все начинается с потребности. - С. 26-53
  Товарная политика предприятия. - С. 54-83
  Рынок как объект маркетинга. - С. 84-102
  Ценовая политика предприятия. - С. 103-144
  Сбытовая политика предприятия. - С. 145-156
  Продвижение товара: цели и виды. - С. 157-177
  Продвижение: техника рекламы. - С. 178-200
  Продвижение: техника личной продажи и стимулирование сбыта. - С. 201-212
  Стратегическое маркетинговое планирование. - С. 213-232

Рубрики: Экономическая теория - Маркетинг

Ключові слова (ненормовані): экономика -- маркетинг

Анотація:   Раскрыты основы экономической теории, пути использования их на практике. Подробно рассматриваются товарная политика предприятия, рынок как объект маркетинга, ценовая и сбытовая политика, способы продвижения товара, стратегическое маркетинговое планирование.

 
411 28.072
Л45

        Основы биохимии в 3 т. : [пер. с англ.] / науч. ред. Т. И. Пономарева. - : 1985. - 1056 с.

Рубрики: Биохимия

Ключові слова (ненормовані): биологическая химия -- биохимия человека -- молекулярные механизмы передачи генетической информации -- молекулярная генетика

Анотація:   Третий том фундаментального учебного пособия по биохимии посвящен биохимии человека и включает данные по пищеварению и всасыванию, интеграции обмена веществ, гормонам и питанию человека; рассмотрены вопросы, связанные с передачей генетической информации, структурой хромосом и генов, синтезом белка и его регуляцией, процессами репарации ДНК, мутациями, рекомбинацией и клонированием генов. Предназначена для биологов разных специальностей, медиков, студентов (в первую очередь) и всех лиц, интересующихся молекулярными основами процессов жизнедеятельности.

 
412 80.9я73-1
К32

Квіт, С.

        Основи герменевтики [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Квіт. - К. : Академія, 2003. - 192 с.

Зміст:
  Квіт С.  Святий Августин / С. Квіт. - С. 38-39
  Квіт С.  Мішель де Монтень / С. Квіт. - С. 40-44
  Квіт С.  Нікколо Макіавелі / С. Квіт. - С. 40-44
  Квіт С.  Фрідріх Шлайєрмахер / С. Квіт. - С. 46-49
  Квіт С.  Вільгельм Дільтай / С. Квіт. - С. 50-54
  Квіт С.  Феноменологія Едмунда Гуссерля / С. Квіт. - С. 54-59
  Квіт С.  Філософська герменевтика. Мартін Гайдеггер / С. Квіт. - С. 59-67
  Квіт С.  Михайло Мельник / С. Квіт. - С. 102-104
  Квіт С.  Леонід Молодожанин / С. Квіт. - С. 105-107
  Квіт С.  Ярослав Дашкевич / С. Квіт. - С. 108-111
  Квіт С.  Герменевтика як літературна естетика. Хорхе Луїс Борхес / С. Квіт. - С. 112-123
  Квіт С.  Вячеслав Медвідь / С. Квіт. - С. 132-140
  Квіт С.  Евген пашковський / С. Квіт. - С. 141-148
  Регг М.  Кінець французького стилю: структуралізм і постструктуралізм в американському контексті / М. Регг. - С. 156-176
  Шумлянський С.  Влада мови та мова влади: newspeak, руссояз та укрмова / С. Шумлянський. - С. 177-190

Рубрики: Філософія - Філософські течії

Ключові слова (ненормовані): інтерпретація тексту -- кабалістика -- антична герменевтика -- християнська герменевтика -- есеїстика -- Мішель де Монтень -- романтична систематизація герменевтики -- Шлайєрмахер

Анотація:   Авторський курс Сергія Квіта "Основи герменевтики" читається на магістерських програмах з журналістики й філології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Через специфіку проблематики - герменевтика є не лише теорією, а насамперед процесом інтерпретації - посібник відповідає трьом головним завданням: історичному (концепція курсу грунтується на феномені Європи), також теоретичному і практичному.

 
413 65.01я73-1
О75

        Основи теорії економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Кушнір, Г. Є. Мазнєв, В. Г. Рижков, Л. Є. Сухомлин. - К. : Кондор, 2007. - 229 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): ринкова мікроекономіка -- макроекономіка -- основи міжнародних фінансових розрахунків

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюються основні питання загальної теорії, функціонування ринкової мікроекономіки та макроекономічного регулювання.

 
414 67.2(0)323я73-1кр
Л82

Лубко, І. М.

        Основи римського цивільного права [Текст] : практ. посіб. / І. М. Лубко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 92 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): Інституції Гая -- витяги з Інституцій Дигест Юстиніана

Анотація:   Запропонований практичний посібник покликаний ознайомити та зорієнтувати студентів у змісті навчальної дисципліни "Основи римського цивільного права" - невід'ємної складової класичної юридичної освіти. У посібнику подаються структура навчальної програми та залікового кредиту дисципліни, тематика лекційних та семінарських занять з практичними завданнями, теми рефератів та доповідей з рекомендованою для їх підготовки літературою. До посібника також увійшли методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, запропоновані напрямки навчально- дослідних завдань, визначені запитання для самоконтролю. З метою організації ефективної роботи студентів до посібника включені навчальні тексти (витяги із Інституцій Гая та Дигест Юстиніана), які необхідні їм як для ознайомлення з цими найвідомішими формами римського права, так і для практичного вирішення задач-казусів.

 
415 32.85я73-5кр
С60

Соловйов, О. М.

        Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу "Основи сучасної електроніки" / О. М. Соловйов. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 144 с.

Рубрики: Електроніка - Радіовимірні прилади

Ключові слова (ненормовані): радіотехнічні вимірювання -- радіовимірні прилади -- напівпровідникові обмежувачі -- стабілізатор напруги -- електронні лічильники-роботи лічильників -- радіоприймач супергетерогенний -- телевізійний

Анотація:   У посібнику приведені зміст та завдання до лабораторних робіт, виконання яких передбачено програмою курсу "Основи сучасної електроніки", визначена їх мета. Посібник містить основні теоретичні відомості фізичного змісту явищ і процесів, що відбуваються в електричних колах; методичні рекомендації до розрахункових завдань та порядок виконання робіт; відомості елементної бази сучасної електроніки, практичного використання радіовимірних приладів.

 
416 40.0я73-1
С29

        Сельскохозяйственная биотехнология [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по с.-х., естественнонаучными и пед. спец. и магистерским программам / авт.: Е. А. Калашникова, Е. С. Воронин и др.; под ред. В. С. Шевелухи. - М. : Высшая школа, 2003. - 469 с.

Зміст:
  Основы молекулярной биологии и молекулярной генетики. - С. 23-48
  Генетическая инженерия растений. - С. 49-76
  Клеточная и тканевая биотехнология в селекции и растениеводстве. - С. 77-160
  Биоконверсия органических отходов. - С. 297-317
  Биохимические процессы в биотехнологии. - С. 377-400
  Биотехнология и биобезопасность. - С. 401-419

Рубрики: Сельское хозяйство - Биотехнологии

Ключові слова (ненормовані): биология молекулярная -- генетика молекулярная -- инженерия генетическая -- биотехнология клеточная -- биотехнология тканевая -- биотехнология растениеводство -- биотехнология животноводства -- биотехнология

Анотація:   Второе издание учебника "Сельскохозяйственная биотехнология" (1-е - 1998 г.) отражает современное состояние и динамику развития биотехнологии и ее фундаментального ядра - биоинженерии как важнейшего приоритета науки и высоких технологий ХХI века. В нем приведены обобщенные результаты фундаментальных и прикладных исследований в области молекулярной биологии и молекулярной генетики, генетической инженерии и трансгеноза растений, животных и микроорганизмов, клеточных, тканевых и органогенных технологий, генетических основ симбиотической азотфиксации; клонального микроразмножения и клеточной селекции растений; животных и микроорганизмов, клеточных, тканевых и органогенных технологий, генетических основ симбиотической азотфиксации; клонального микроразмножения и клеточной селекции растений; трансплантации эмбрионов и клонирования животных. Показаны возможности и реальные масштабы применения биотехнологии и биоинженерии в селекции и растениеводстве, животноводстве, ветеринарной медицине, биоконверсии органических отходов, биоэнергетике, перерабатывающей промышленности и других областях АПК. Особое внимание уделено научным и правовым основам обеспечения биобезопасности в биотехнологии, биоинженерии и использовании генетически модифицированных организмов (ГМО).

 
417 75.09я73-1
Б64

Бирюков, А. А.

        Спортивный массаж [Текст] : учебн. для студ. высш. учебн.завед. / А. А. Бирюков. - М. : Академия, 2008. - 576 с.

Рубрики: Физкультура и спорт - Спортивный массаж

Ключові слова (ненормовані): основы массажа -- гигиенические основы массажа -- методы массажа -- классический массаж -- формы массажа -- аппаратный массаж -- комбинированный метод

Анотація:   Учебник создан на основе многолетнего опыта работы автора - крупнейшего специалиста в области массажа, а также новейших физиологических исследований. Широко представлены теоретические и практические сведения о механизме влияния массажа на организм человека. Изложены различные методики массажа: тренировочного, восстановительного, лечебного и т. д., которые помогут спортсменам, тренерам, массажистам и врачам готовиться к соревнованиям. Впервые даются частные методики массажа в отдельных видах спорта, а также практические советы об использовании гигиенического массажа в здоровом образе жизни: физкультурно-спортивного, бытового, производственного, банного и др.

 
418 67.400(4Укр)я73-1
Ф89

Фрицький, О. Ф.

        Конституційне право України [Текст] : підручник / О. Ф. Фрицький. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 509 с.

Рубрики: Право конституційне
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи судової влади в Україні -- територіальний устрій України -- Конституційні основи місцевого самоврядування -- Кабінет Міністрів -- Верховна

Анотація:   У підручнику на підставі положень конституційної реформи 2004-2006 рр. розглянуто особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституцію України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу; конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації і функціонування державної влади; статус Президента України; територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

 
419 32.973.203.2
Б24

Бардаченко, В. Ф.

        Таймерні нейронні елементи та структури [Текст] : монографія / В. Ф. Бардаченко, О. К. Колесницький, С. А. Василецький. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 131 с.

Зміст:
  Аналітичний огляд таймерних нейронних елементів. - С. 9-35
  Технічна реалізація оптоелектронних таймерних нейронних елементів на біспін-приладах. - С. 36-47
  Теоретичні дослідження оптоелектронних таймерних нейронних елементів на біспін-приладах. - С. 48-58
  Експериментальні дослідження оптоелектронних таймерних нейронних елементів на біспін-приладах. - С. 59-78
  Прилади застосування таймерних нейронних елементів у мережах. - С. 79-110

Рубрики: Комп'ютерне моделювання - Таймерні нейронні елементи

Ключові слова (ненормовані): штучний інтелект

Анотація:   В монографії подано результати досліджень таймерних нейронних елементів на основі біспін-приладів. Вони, на відміну від традиційних нейронних елементів з бінарним виходом, мають частотний вихід і виконують більшість функцій біологічного нейрона. Показано перспективність розробки на їх основі імпульсних нейронних мереж, які розпізнають динамічні образи, характеризуються багатозадачністю та розпізнанням з передбаченням. Наведено приклади технічної реалізації, математичні моделі та результати експериментальних досліджень таймерних нейронних елементів та структур на їх основі, оцінено їх ефективність, проведено комп'ютерне моделювання.

 
420 22.36я73-1
Б90

Булавін, Л. А.

        Молекулярна фізика [Текст] : підручник / Л. А. Булавін, Д. А. Гаврюшенко, В. М. Сисоєв ; за заг. ред. Л. А. Булавіна. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

Рубрики: Фізика молекулярна

Ключові слова (ненормовані): основи термодинаміки -- молекулярно-кінетична теорія -- молекулярна система -- фазові переходи -- поверхневі явища -- явища переносу в молекулярних

Анотація:   У підручнику викладено основи термодинаміки та молекулярно-кінетичної теорії газів, рідин і твердих тіл. У сучасному вигляді представлена фізика фазових переходів та явищ переносу в молекулярних системах. На основі новітніх експериментальних та теоретичних досліджень розроблено оригінальні підходи до висвітлення класичних проблем молекулярної фізики.

 
421 88.482я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 261 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): завдання спеціальної психології -- психофізичні порушення -- соціально-психологічні особливості -- психічні захворювання -- психологічна реабілітація -- психологічна готовність вчителя

Анотація:   Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 
422 22.3я73-1
К95

        Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П. П. Луцик. - - 532 с.

Рубрики: Фізика молекулярна

Ключові слова (ненормовані): фізичні основи механіки -- основи молекулярно-кінетичної теорії газів -- газодинаміка

Анотація:   У книжці систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики.Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосованості.

 
423 65.052.2я73-1
Д19

Даньків, Й. Я.

        Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк. - К. : Знання, 2007. - 470 с.

Рубрики: Бухгалтерський облік

Ключові слова (ненормовані): основи бухгалтерського обліку -- форми бухгалтерського обліку -- облік господарських процесів -- основи бухгалтерської звітності -- організація бухгалтерського обліку

Анотація:   У підручнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей сучасних трансформаційних перетворень в економіці України та вимог Міжнародних стандартів обліку. Автори узагальнили історичний досвід, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інші доступні джерела господарського обліку, формування і становлення бухгалтерського обліку як науки і практики, його методології, найважливіших методів і прийомів, детально розкрили системи облікової реєстрації та форми бухгалтерського обліку, організацію бухобліку та управління ним із використанням зарубіжного досвіду та сучасних інформаційних технологій.

 
424 22.343.43
М60

Милер, М.

        Голография [Текст] : (теория, эксперимент, применение) : [пер. с чеш.] / М. Милер. - Л. : Машиностроение, 1979. - 206 с.

Рубрики: Физика - Голография

Ключові слова (ненормовані): голография

Анотація:   В книге изложены основы голографии - современного метода оптической записи, воспроизводящей объемность изображения; приведены сведения из области физической оптики, на основе которых рассмотрены теоретические основы голографической записи; описаны экспериментальные и технические аспекты голографии, а также основные области ее практического применения. Предназначена для широкого круга специалистов-физиков.

 
425 32.973.2я73-1
І74

        Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютенні технології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / авт. кол. В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач. - К. : Каравела, 2003. - 464 с.

Зміст:
  Основи інформатики. - С. 10-24
  Операційні системи. - С. 25-43
  Робота в середовищі Windows. - С. 44-84
  Основи теорії алгоритмізації. - С. 85-92
  Основи програмування мовою Visual Basic. - С. 93-145
  Текстові процесори. icrosoft Word. - С. 146-210
  Табличні процесори. Microsoft Excel. - С. 211-273
  Основи роботи з базами даних. Microsoft Access. - С. 274-320
  Комп'ютерна графіка. - С. 321-390
  Системи створення презентацій та автоматичної обробки документів. - С. 391-418
  Комп'ютерні мережі. Глобальна мережа Internet. - С. 419-450
  Перспективи розвитку інформаційних технологій. - С. 451-461

Рубрики: Інформатика прикладна - Програмне забезпечення

Анотація:   Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп'ютерів. Розглянуто роботу операційних систем MS DOS, UNIX, Windows 9x. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами автоматичної конвертації, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп'ютерної графіки. Значну увагу приділено питанням створення власних програмних продуктів за допомогою середовища візуального проектування Visual Basic 6.0. У підручнику також розглянуто основи мережних технологій та роботу в глобальній мережі Internet. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

 
426 30.37
Г93

Гузь, А. Н.

        Введение в механику нанокомпозитов [Текст] : [монография] / А. Н. Гузь, Я. Я. Рущицкий, И. А. Гузь. - К. : Институт механики им. С. П. Тимошенко, 2010. - 390 с.

Рубрики: Материаловедение

Ключові слова (ненормовані): основы механики нанокомпозитов -- двухсторонние оценки в механики -- анализ волн в нанокомпозитах -- основы механики разрушения нанокомпозитов

Анотація:   Монография посвящена изложению общего подхода к построению основ механики нанокомпозитов, принципов и методов исследования, а также конкретных результатов для ряда классов задач, относящихся к проблемам статики, динамики, устойчивости и разрушения нанокомпозитов. Существенное внимание уделено построению механики нанокомпозитов как составной части структурной механики материалов. В силу вводного характера и представления общего подхода, монография может быть использована характера и представления общего подхода, монографии может быть использована как источник первоначальной информации для широкого круга специалистов по родственным проблемам естествознания и инженерных наук, желающих ознакомиться с одним из бурно развивающихся современных научно-технических направлений.

 
427 88.52 я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Акмеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 397 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологія виховання -- самовизначення -- самореалізація -- евристика -- евриологія -- період акме -- психофізичні основи -- синергізм -- автосугестопедичні основи

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обгрунтовують можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичної акмеологій.

 
428 28.991.3
Н46

        Нейроны в поведении: системные аспекты / Акад. наук СССР, Ин-т психологии. - М. : Наука, 1986. - 288 с.

Рубрики: Психология - Психофизиология

Ключові слова (ненормовані): система активности нейронов -- нейрональные механизмы -- активность нейронов мозга -- организация поведенческого континуума -- рефлекс -- корковые нейроны -- нейроны

Анотація:   Сборник составлен на основе материалов симпозиума, посвященного 85-летнему юбилею акад. П. К. Анохина, и содержит статьи по всем главным направлениям исследования нейрональных основ поведения - от изучения относительно простой нервной системы моллюсков до нейрональных основ сознательной деятельности человека. Представлена широкий спектр современных точек зрения.

 
429 28.0я73-2
І99

        Інформаційні технології в біології та медицині [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : курс лекцій / В. І. Гриценко, А. Б. Котова, М. І. Вовк [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2007. - 382 с.

Рубрики: Біологія - Інформаційні технології

Ключові слова (ненормовані): інформаційні технології в біології -- інформаційні технології в медицині -- інформаційний масив -- гістограмний аналіз -- математичне моделювання біосистеми

Анотація:   Розглянуто різні аспекти використання інформаційних технологій у біології, теоретичній та практичній медицині, охороні здоров'я. Викладено загальні та конкретні поняття щодо інформаційних технологій як технологій одержання нового знання. Наведено концептуальні основи і технологію моделювання біосистем різного рівня ієрархії, розглянуто конкретні математичні моделі біосистем з використанням диференціальних та алгебраїчних рівнянь. Описано концептуальні основи та еволюцію синтезу біотехнічних систем керування рухами та їх застосування в медичній практиці. Висвітлено основи нового напряму - біоекомедицини як міждисциплінарного узагальнення інформаційних полів знань біології, екології та медицини. Наведено архітектуру єдиного медико-інформаційного простору та роль у ньому телемедицини.

 
430 22.3я73-1
К95

        Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка [Текст] : в 3 т.. - : 2006. - 533 с.

Рубрики: Фізика загальна

Ключові слова (ненормовані): основи кінематики -- основи динаміки -- механіка твердого тіла -- механічні коливання -- механіка рідин і газів -- акустика -- тверді

Анотація:   У навчальному посібнику систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту, сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосовності.

 
431 67(4Укр) я73-1
П68

        Правознавство [Текст] : підруч. / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський [та ін.] ; за ред. В. В. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 752 с.

Рубрики: Правознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи теорії держави -- громадське суспільство і правова держава -- теорія права -- реалізація норм права -- правова культура

Анотація:   У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних органів.

 
432 22.343я73-1
К17

Калитеевский, Н. И.

        Волновая оптика [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Физика" и специальности "Оптика" / Н. И. Калитеевский. - М. : Высшая школа, 1995. - 462 с.

Рубрики: Физика - Волновая оптика

Ключові слова (ненормовані): оптика -- волновая оптика

Анотація:   В пособии рассматриваются основы электромагнитной теории света. Должное внимание уделено эксперименту. Изложение свойств электромагнитных волн базируется на уравнениях Максвелла. Даны элементы кристаллооптики, электронная теория дисперсии, подробно исследуются такие важные физические явления, как интерференция и дифракция света, изложены основы теории относительности и элементы квантовой оптики. В настоящем издании (2-е - 1978 г.) расширено изложение свойств лазеров и основ фотонной физики.

 
433 76.175.3я20
К53

Кнабе, Г. А.

        Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Г. А. Кнабе. - М. : Диалектика, 2006. - 727 с.

Рубрики: Издательское дело - Дизайн печатной продукции

Ключові слова (ненормовані): рекламный дизайн -- дизайн электронных документов -- Web-дизайн -- основы композиции -- цвет -- компьютерная графика -- символика в дизайне

Анотація:   Эта книга предназначена для тех людей, чья деятельность так или иначе связана с дизайном. Чтобы быть настоящим профессионалом в этой области, одной компьютерной грамотности мало. Совершенно необходимо знание классических основ художественной грамотности. В этой книге читатель найден ответы на самые главные вопросы дизайна полиграфической продукции - что нужно знать, и что нужно делать, чтобы его работы были действительно профессиональными и неизменно пользовались успехом. В ней систематизированы как художественные основы дизайна, так и специфика подготовки макетов для полиграфии и публикации документов в электронном виде.

 
434 65.9(4Укр)248я73-1
Ж69

Жидецький, В. Ц.

        Основи охорони праці [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закладів / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. - Л. : Афіша, 2000. - 350 с.

Зміст:
  Правові та організаційні питання охорони праці. - С. 17-94
  Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. - С. 95-200
  Основи техніки безпеки. - С. 201-296
  Пожежна безпека. - С. 297-336

Рубрики: Охорона праці

Анотація:   Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці. Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.

 
435 88.48
Б90

Булюбаш, И. Д.

        Основы супервизии в гештальт-терапии / И. Д. Булюбаш. - М. : Институт психотерапии, 2003. - 223 с.

Зміст:
  Современное представление о клинической супервизии. - С. 9-50
  Профессиональное развитие супервизора. Некоторые вопросы оценки и сертификации. - С. 52-60
  Теоретические основы супервизии в гештальт-терапии. - С. 70-81
  Алгоритм очной супервизии. Опорные точки супервизорского процесса. - С. 86-122
  Основы супервизии групповой терапии с точки зрения гештальт-подхода. - С. 128-154
  Педагогические и супервизорские аспекты обучения гештальт-терапевтов. - С. 156-173

Рубрики: Психология практическая - Гештальт-терапия

Ключові слова (ненормовані): клиническая супервизия

Анотація:   Интерес к теме супервизии и появление этой книги свидетельствуют о развитии и определенной зрелости российского психотерапевтического сообщества. А также о том, что во время "дикой" психотерапии осталось позади и среди ценностей представителей этой сферы на первое место выходят профессионализм и соответствие мировым стандартам. Книга посвящена особенностям супервизии в гештальт-терапии, однако представляет интерес и для сторонников других подходов, поскольку описывает и основные принципы супервизии, и ее модели, и супервизорские роли и отношения, и фокусы, и стили супервизии вопросы сертификации. И прежде всего- авторский алгоритм очной супервизии, процесса, помогающего терапевту осознать свои сильные стороны и ограничения, определить зоны роста и вообще интересно и продуктивно жить в своей профессии.

 
436 67.400.7
М48

Мельничук, О. С.

        Міська правова система: поняття та структура [Текст] : монографія / О. С. Мельничук. - О. : Фенікс, 2014. - 292 с.

Рубрики: Право конституційне - Міська правова система

Ключові слова (ненормовані): поняття міської правової системи -- компоненти міської правової системи

Анотація:   Монографія присвячена загальнотеоретичним основам формування міської правової системи у сучасному правовому житті. Розкриваються основи урбаністичного підходу до права, на основі якого пропонується розглядати міське право як особливий феномен, який отримує свою інституціоналізацію в міській правовій системі. Розкриваються концептуальні та структурні особливості міської правової системи, зокрема, виявляються характерні риси міського правового простору, обгрунтовується статусний вимір міської правової комунікації та міська правосвідомість.

 
437 22.3я73-1
З14

        Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. - : 1998. - 222 с.

Рубрики: Фізика - Електродинаміка

Ключові слова (ненормовані): атомна фізика -- субатомна фізика -- електродинаміка

Анотація:   У посібнику викладено основні закони електрики та магнетизму. На основі рівнянь Максвелла обгрунтовується існування електромагнітних хвиль, з'ясовується електромагнітна природа світла. Подано основи спеціальної теорії відносності Ейнштейна. Викладено основи атомной та субатомної фізики. Увагу приділено одновимірним квантовомеханічним моделям з прямокутними потенціальними бар'єрами та ямами, виведено формулу Планка за Ейнштейном, що розкриває роль вимушеного випромінювання.

 
438 65.012.332
К26

Карпінський, Б. А.

        Сталий розвиток економіки: узагальнена модель [Текст] : монографія / Б. А. Карпінський, С. М. Божко. - Л. : Логос, 2005. - 256 с.

Рубрики: Економічна теорія - Макроекономіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): економічне зростання -- науково-технічний прогрес -- модель сталого розвитку економіки -- НТП 2 -- сталий розвиток економіки

Анотація:   У монографії на єдиній основі вперше в світовій науковій літературі представлена узагальнена модель сталого розвитку економіки, як пріоритетна основа дослідження динаміки глобальних проблем людства. Окреслено еволюцію теорії економічного зростання. Вичленено розширену модель економічного зростання. Синтезовано понятійний апарат та модель сталого розвитку економіки з врахування ресурсних обмежень. Сформульовано засади науково-технічного прогресу 1-го роду та 2-го роду і відповідно його вплив на основні фонди. Виділено закон впливу сталого розвитку на продуктивність капіталу. Вичленено ефект сталого розвитку, запропоновано гіпотезу ретардації для пояснення світової тенденції до сповільнення економічного зростання. На основі системного підходу сформульована та обгрунтована узагальнена модель сталого розвитку економіки. Теоретичні висновки підкріплено практичним матеріалом.

 
439 65.582.6 я73-1
Ш46

Шемет, Т. С.

        Міжнародні фінанси [Текст] : підруч. / Т. С. Шемет; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2000. - 336 с.

Рубрики: Економіка світова - Фінанси міжнародні

Ключові слова (ненормовані): міжнародне фінансове середовище -- основи валютного обміну -- основи платіжного балансу -- міжнародні валютно-фінансові відносини

Анотація:   У підручнику "Міжнародні фінанси" викладено основні аспекти міжнародних фінансів: формування міжнародного фінансового середовища, основи валютного обміну і платіжного балансу, теоретичні засади міжнародних валютно-фінансових відносин та механізм їх функціонування. Структура та зміст підручника є підгрунтям розробки програм спеціальних курсів для поглиблення вивчення проблем міжнародних фінансів. До кожної глави додається словник основних понять, контрольні запитання з метою перевірки засвоєння матеріалі.

 
440 22.379.2я73-1
К43

Киреев, П. С.

        Физика полупроводников [Текст] : учеб. пособие для студентов втузов / П. С. Киреев. - М. : Высшая школа, 1969. - 589 с.

Рубрики: Физика твердого тела - Физика полупроводников

Ключові слова (ненормовані): физика полупроводников -- полупроводники

Анотація:   Книга состоит из семи глав. Первая глава служит введением в курс, в ней излагаются элементы электронной теории проводимости и модельное представление о проводимости полупроводников. Изложение зонной теории во второй главе проводится на основе теории возмущения. Статистика электронов и дырок излагается в третьей главе. Четвертая глава посвящена изложению кинетических явлений в полупроводниках на основе кинетического уравнения Больцмана. Теории рассеяния посвящена пятая глава. В шестой главе излагаются контактные и неравновесные явления на основе уравнения непрерывности. В седьмой главе изложены теории оптических и фотоэлектрических явлений в полупроводниках. В книге даются подробные выводы основных соотношений, теоретический анализ явлений иллюстрируется экспериментальным материалом.

 
441 65.050.1
К71

Космамбетова, Р. И.

        Организация стратегического управления экономикой в условиях глобализации: теория, методология, механизм [Текст] : [монография] / Р. И. Космамбетова. - Алматы : 2007. - 416 с.

Рубрики: Экономическое управление

Ключові слова (ненормовані): стратегическое управление -- стратегическое планирование -- национальная экономика

Анотація:   В монографии с учетом требований глобализации и современных условий и возможностей развития национальной экономики исследуются проблемы организации стратегического управления экономикой. Предприняты попытки дать теоретическое обоснование новой управленческой парадигмы социально-экономического развития и на ее основе раскрыть содержание характеристик (структурных отношений, процессов, функций) информационально-глобальной системы управления. На основе системного анализа стратегии социально-экономической политики и содержания реформ разработаны концептуальные основы устойчивого развития национальной экономики, модель организационного построения социально-экономической системы, организационно-экономический механизм управления экономикой. Особое внимание уделено процессам стратегического планирования социально-экономического развития Казахстана и управления трансформацией национальной экономики в условиях глобализации.

 
442 Ф59

        Фінансово-економічна грамотність [Текст] : підручник. Ч. 1 Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред.: О. Б. Жихор, О. В. Димченко. - Київ : Кондор, 2017. - 1024 с.

Рубрики: Економіка

Ключові слова (ненормовані): державні цільові фонди -- фінансова безпека держави -- основи підприємницької діяльності -- основи інвестування -- банкноти України -- монети України

Анотація:   Підручник "Фінансово-економічна грамотність" охоплює ключові аспекти побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи про облік і його роль в системі управління суб`єктами господарювання; роль аудиту в системі фінансово-господарського контролю. У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови та управління фінансовою системою України, страхуванню в активізації бізнесу, особливостям фінансів суб?єктів господарювання, питанням залучення банківських кредитів, особливостям підприємницької діяльності в кризових умовах та фінансовій безпеці суб?єктів господарювання.

 
443 67.52я73-1
С16

Салтевський, М. В.

        Криміналістика (у сучасному викладі) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2008. - 588 с.

Рубрики: Криміналістика

Ключові слова (ненормовані): основи криміналістичної тактики -- нонвербальні слідчі дії -- вербальні слідчі дії -- допит -- очна ставка -- методика розслідування злочинів

Анотація:   У підручнику подається сучасний виклад криміналістики як науки. Розглядаються методологічні засади криміналістики та технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації, криміналістичні слідознавство та механоскопія, основи і засоби криміналістичної тактики, основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров'я, волі й гідності людини тощо.

 
444 75.491.0
О54

        Олимпийский спорт [Текст] : в 2 т. Т. 2 / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова [и др.] ; под общ. ред. В. - К. : Олимпийская литература, 2009. - 696 с.

Рубрики: Физкультура и спорт - Олимпийский спорт

Ключові слова (ненормовані): основы олимпийского спорта -- допинг в спорте -- проблемы олимпийского спорта -- женщины в олимпийском спорте -- система олимпийского

Анотація:   В предлагаемом вниманию читателей втором томе монографии "Олимпийский спорт" рассмотрены принципы и структура международной олимпийской системы, важнейшие положения Олимпийской хартии, цели, задачи и основы деятельности Международного олимпийского комитета, национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, континентальных и региональных спортивных организаций. Дана характеристика видов спорта, входящих в программы Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр. Рассмотрены критерии формирования программы Игр, порядок их организации и проведения, олимпийская символика и атрибутика, олимпийские церемонии и ритуалы. Проанализированы системы олимпийской подготовки национальных команд в раде стран, занимающих ведущие позиции в мировом спорте высших достижений, экономические основы олимпийского спорта и его актуальные проблемы, в частности применение допинга, политизация, коммерциализация и др.

 
445 88.2я73-1
Г94

Гуменюк, О. Г.

        Основи загальної та юридичної психології [Текст] : підруч. за рейтингово-модульною системою навчання / О. Г. Гуменюк. - К. : КНТ, 2012. - 590 с.

Зміст:
  Основи загальної психології. - С. 14-362
  Основи юридичної психології. - С. 363-570

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): історія психології -- міні-модуль -- розвиток особистості -- емоційно-вольова сфера -- психологія конфлікту -- психологія юридичної праці -- кримінальна

Анотація:   У підручнику, який побудований за принципом модульності, розкриті основні теоретичні положення загальної та юридичної психології. До кожного модуля та міні-модуля пропонуються психологічні задачі, тести та кросворди.

 
446 32.844.2
К84

Кругляк, Ю. А.

        Наноэлектроника "Снизу - Вверх" / Ю. А. Кругляк. - Одесса : ТЭС, 2015. - 536 с.

Рубрики: Электроника квантовая - Квантовая механика

Ключові слова (ненормовані): электронный транспорт -- термоэлектрические коэффициенты -- графен -- транспортное управление Больцмана -- измерение электрофизических свойств -- электростатика -- термодинамика проводника с

Анотація:   Книга посвящена современной наноэлектронике в концепции "снизу – вверх", основы которой были заложены еще Рольфом Ландауэром, а ныне активно развиваемой Суприе Даттой, Марком Лундстромом и другими исследователями. Подробно рассмотрена обобщенная модель транспорта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, одинаково пригодная для 0D, 1D, 2D и 3D резисторов произвольного масштаба, характеризуемых любой наперед заданной дисперсией и работающих в баллистическом, диффузионном и промежуточных режимах. В первой части рассматривается классический транспорт, а во второй – квантовый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной электроники, на основе метода неравновесных функций Грина в матричном представлении вплоть до квантовой природы классики. Книга предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университетов естественно-научного профиля, как физиков, химиков, так и будущих электроинженеров. Чтобы сделать книгу доступной даже студентам младших курсов, пожалуй, достаточно знать лишь основы линейной алгебры и дифференциальных уравнений, а в области физики понадобятся лишь самые начальные сведения из квантовой механики. Вместе с тем в книге используются новые подходы в преподавании весьма сложных разделов общей физики, что позволило включить в книгу новейшие результаты в области нанофизики, в частности, спинтроники, мало известные русскоязычной университетской аудитории.??

 
447 88.5я73-1
Ц56

Циба, В. Т.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородский. - Полтава : Дивосвіт, 2009. - 336 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- теорія малої групи -- теорія великої групи -- теорія масового зібрання -- соціальний суб'єкт -- системний

Анотація:   В посібнику викладено теоретичні основи соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої групи, теорія великої групи, теорія масового зібрання розглядаються як частинні теорії соціального суб'єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем - особистості, малої і великої груп та масових зібрань. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб'єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

 
448 88.492я73-1
Т33

        Теория и практика глубинной психокорекции [Текст] : Седьмая авторская школа акад. НАПН Украины Т. С. Яценко : [учебник-практикум] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, М-во образования и науки АР. - Ялта : Издательство НПУ имени М. П. Драгоманова, 2013. - 296 с.

Рубрики: Психология практическая - Психокоррекция

Ключові слова (ненормовані): Авторская школа -- глубинно-психологическое познание -- глубинно-коррекционная работа -- психоанализ комплекса тематических рисунков И

Анотація:   Седьмая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко, проходившая в период с 25 по 30 апреля 2011 г. (г. Ялта), представляется в учебнике-практикуме составленном на основе аудио- и видеоматериалов. Раскрываются теоретические основы и инструментально-практический аспект глубинной психокоррекции по методу активного социально-психологического познания, разработанному Т. С. Яценко. Содержание учебника-практикума ориентировано на: углубление психодинамических основ глубинной психологии; понимание целостности психического в его бессознательного; уточнение методологических аспектов глубинной коррекции с учетом законов внутренней логической упорядоченности психического, на уровне сознания и бессознательного. Работа знакомит читателя с основными положениями психодинамической теории, методиками глубинной психокоррекции и функциональными особенностями их использования. Стенограммы отражают непосредственный диагностико-коррекционный процесс психоаналитической работы, проводимой Т. С. Яценко, с использованием вспомогательных визуализированных средств: комплекса тематических рисунков, предметных моделей, камней, неавторских рисунков, игрушек, топологического моделирования.

 
449 75.13я73-2кр
С73

        Спортивна метрологія (короткий лекційний курс та практикум для студентів факультетів фізичної культури і спорту) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Глазирін, В. С. Лизогуб, В. І. Бузько, Д. Наварецький. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 178 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Спортивна метрологія

Ключові слова (ненормовані): теорія вимірювання у спорті -- методологія тестів -- лабораторний практикум -- фізіометрія

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається теорія вимірювань у спорті та фізичному вихованні, висвітлюються основи теорії тестів від зародження вчення про тести до педагогічної оцінки результатів тестових вимірювань на основі математичної обробки отриманих результатів. У практикумі послідовно розглядаються методика тестування швидкісних, силових фізичних здібностей, витривалості, гнучкості та спритності, а також методи сомато- та фізіометрії. На основі отриманих результатів тестових вимірювань проводиться математична обробка даних у відповідності з принципом послідовності (від обчислення середніх значень до кореляції) та їх аналіз, висновки і рекомендації для вдосконалення навчально-тренувального процесу об'єкта тестування.

 
450 5я73-1
Л55

Лівак, П. Е.

        Основи медичних знань [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / П. Е. Лівак, В. І. Терещенко, Н. О. Товстенко. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. - 160 с.

Зміст:
  Основні принципи створення медичної служби цивільної оборони та її завдання. - С. 4-12
  Перша допомога при нещасних випадках. - С. 45-51
  Основні гострі захворювання та травми органів живота, легенів, серця, перша медична допомога. - С. 52-60
  Ліки та їх застосування. - С. 64-69
  Основи вчення про здоров'я людини, медичної деонтології. Перша медична допомога. - С. 69-74
  Радіаційні ураження, їх профілактика і перша допомога при них. - С. 75-80
  Ураження людини отруйними речовинами, перша допомога при них. - С. 80-87
  Інфекційні захворювання. - С. 87-97
  Гельмінтози та заразні перезитичні захворювання. - С. 97-109
  Венеричні хвороби і дія алкоголю на здоров'я майбутньої дитини. - С. 110-115
  Основи здорового способу життя студентів. - С. 136-159

Рубрики: Медицина - Перша медична допомога

Анотація:   Автори розглядають теоретичні та практичні аспекти надання першої медичної допомоги ураженим хімічними та біологічними субстанціями при аваріях і катастрофах на промислових підприємствах, а також при ураженнях радіоактивними речовинами та опроміненні.

 
451 65.26я73-1
К88

Кудряшов, В. П.

        Курс фінансів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кудряшов. - К. : Знання, 2008. - 431 с.

Рубрики: Фінанси

Ключові слова (ненормовані): основи оренди -- фінансові основи лізингу -- фінансові основи концесій -- приватизація майна -- державний кредит -- державні гарантії -- боргова

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії фінансів та особливості їх реалізації у практичній діяльності. Посібник устаткований необхідними схемами (78) і таблицями (18). Для поглибленого засвоєння матеріалу до кожної теми розроблено навчальні тренінги, до складу яких входять задачі, приклади розрахунків найважливіших показників фінансової діяльності, тести, контрольні запитання. В кінці книги наведено список рекомендованої літератури і перелік нормативних документів, що регламентують фінансову діяльність в Україні. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни "Фінанси" для студентів, що навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво".

 
452 51.201
М42

        Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. Г. І. Рудька. - К. : Букрек, 2015. - 724 с.

Рубрики: Медицина - Гігієна

Ключові слова (ненормовані): основа медичної геології -- підземна гідросфера України -- ресурси підземних вод -- мініральні води -- борні мінеральні води України

Анотація:   Викладено концептуальні основи медичної геології як науки, що вивчає механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини, а також результат цієї взаємодії – здоров’я і життя людини з точки зору впливу на неї геологічних процесів. Схарактеризовано основні гідрогеологічні регіони України, особливості геолого-гідрогеологічного розрізу порід і регіональні закономірності гідрогеологічних умов, хімічного складу питних підземних вод та їх вплив на здоров’я населення. Розглянуто проблеми водозабезпечення України підземними водами та вплив їх споживання на здоров’я населення. Окреслені особливості впливу хімічного складу питних та мінеральних вод на здоров’я населення. Розглянуті особливості засвоювання мікроелементів та їх роль в організмі людини. Охарактеризовані ендемічні захворювання, що виникають як результат дефіциту чи надлишку хімічних елементів, що надходять до організму людини з питною водою. Розглянуте питання захворюваності на остеопороз населення України та відначено роль мікроелементів та вітаміну D у розвитку цієї хвороби. Оцінено небезпеку для здоров’я людей порушень функціонування систем локального водопостачання. Розроблені науково-методичні основи медико-геологічного моніторингу України. Для медиків, геологів, географів, екологів, науковців, політичних та громадських діячів та широкого загалу читачів.

 
453 22.183.4я73-1
П16

Пантелеев, А. В.

        Методы оптимизации в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. - М. : Высшая школа, 2002. - 544 с.

Рубрики: Математика прикладная

Ключові слова (ненормовані): ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Анотація:   Рассмотрены аналитические методы решения задач поиска экстремума многих переменных на основе необходимых и достаточных условий. Изложены численные методы на основе необходимых и достаточных условий. Изложены численные методы нулевого, первого и второго порядков решений задач безусловной минимизации, а также численные методы поиска условного экстремума. Описаны алгоритмы решения задач линейного программирования, целочисленного программирования, транспортных задач. Приведены методы решения задач поиска безусловного и условного экстремума функционалов на основе метода вариаций. В каждом разделе кратко изложены основные теоретические сведения, приведены решения типовых примеров и задачи для самостоятельного решения.

 
454 74.489(0)
К63

        Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика [Текст] : монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 280 с.

Рубрики: Освіта вища - Модернізація педагогічної освіти

Ключові слова (ненормовані): модернізація вищої освіти -- стандарти професійної освіти -- європейська педагогічна освіта

Анотація:   У монографії колективу відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України представлено результати цілісного наукового аналізу теоретичних основ та особливостей практико-орієнтованих підходів до імплементації компетентнісного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах. Виявлено й проаналізовано ключові тенденцій запровадження компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зарубіжних країнах; розроблено концепції щодо формування професійних стандартів педагогічної освіти на основі компетентностей, а також розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ; представлено методики формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм, заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях, а також оцінювання професійної компетентності за модульними програмами. Обґрунтовано перспективні напрями удосконалення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти у зв’язку із запровадженням компетентнісно-кваліфікаційних вимірів до побудови змісту освіти в умовах входження України до європейського освітнього й наукового простору.

 
455 67.400(4Укр)я73-1
К65

        Конституційне право України [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фріцький, О. В. Городецький [та ін.] ; за ред. В. Ф. - К. : Наукова думка, 1999. - 734 с.

Рубрики: Право конституційне

Ключові слова (ненормовані): конституційно-правовий статус людини -- громадянство України і статус іноземців -- громадянські права -- політичні права -- економічні права

Анотація:   Цей перший підручник з конституційного права України, підготовлений на основі нової Крнституції України із всебічним урахуванням досягнень вітчизняної і світової наукової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому розглядаються основи теорії Конституції, загальні засади конституційного ладу України, конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади та Президента України, територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні, конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України.

 
456 28.991.782.7я73-1
Ч15

Чайченко, Г. М.

        Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учебн.пособ. для студ. биол. спец. высш. учебн.завед. : пер. с укр. изд. / Г. М. Чайченко. - К. : Вища школа, 1981. - 296 с.

Рубрики: Физиология общая - Нервная система

Ключові слова (ненормовані): деятельность головного мозга -- эволюция вышей нервной деятельности -- основы психической деятельности человека -- сон -- гипноз -- сознание -- мозг

Анотація:   В пособии изложены основные положения физиологии высшей нервной деятельности в свете современных достижений науки. Кроме традиционных разделов, посвященных особенностям условнорефлекторной деятельности организма человека и животных, динамике основных нервных процессов, аналитико-синтетической деятельности мозга, типологическим свойствам нервной системы, большое внимание уделяется освещению отдельных вопросов физиологии врожденного поведения организмов, механизмам образования условных рефлексов, проблеме памяти, филогонетической эволюции поведенческих реакций и биологическим основам рассудочной деятельности животных, физиологическим основам психической деятельности человека, современному пониманию механизмов сна и гипноза, а также значению учения о высшей нервной деятельности для философии диалектического материализма.

 
457 83.3Ук1-8...4
І45

Ільєнко, І.

        Григорій Квітка-Основ'яненко [Текст] : Біографія окремої особи / І. Ільєнко. - К. : Молодь, 1973. - 250 с.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко Г. - о нем
Історія української літератури - Персоналія
Україна

 
458 66.03
Р98

Рябека, О. Г.

        Державно-громадське управління у дискурсі демократизації суспільства [Текст] : [монографія] / О. Г. Рябека ; наук. ред. В. П. Бех. - К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 288 с.

Рубрики: Політологія - Державне управління

Ключові слова (ненормовані): громадські організації -- система державно-громадського управління

Анотація:   Монографія присвячена політологічному аналізу місця і ролі ОГС в демократизації управління суспільством, що веде до становлення СДГУ. На основі морфогенетичної функції інтересів народу розкривається походження організаційних рівнів, форм, засобів, структури і механізму державної влади. Послідовно аналізується а) механізм державного управління б) апарат державного управління, в) орган державного управління, г) інститут державного управління, д) принципи організації та діяльності апаратів державного управління і обґрунтовуються елементи громадянського суспільства, що здатні вступити у організаційну взаємодію на основі збереження провідної функції державної влади. Продуктом процесу демократизації є віртуальна наддержавна конструкція - СДГУ, що діє на основі інтегративних принципів організації і діяльності Центрів соціального партнерства з опорою на механізм соціального партнерства. Автор доводить, що СДГУ органічно вмонтована у систему саморегуляції соціального організму країни і є її інваріантом за рахунок перерозподілу функцій між ОГС і державою. Подається критеріальна база для оцінки якості організаційної взаємодії державної влади і ОГС. Доводиться, що якість функціонування СДГУ слід оцінювати за критерієм сталості соціального розвитку. У той же час міра організаційної зрілості самої СДГУ може бути критерієм ефективності процесу демократизації управління суспільством. Аналізується стан демократизації управління в Україні і визначається міра сформованості системи державно-громадського управління в країні та проблеми її саморозгортання.

 
459 24.511.2я73-1
С85

Стрижак, П. Є.

        Квантова хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Є. Стрижак. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 460 с.

Рубрики: Хімія - Квантова хімія

Ключові слова (ненормовані): основи квантово-хімічного опису -- багатоатомні молекули -- основи квантово-хімічного опису речовин -- сучасні квантово-хімічні моделі

Анотація:   У підручнику представлено курс квантової хімії, який послідовно викладається від основ квантової теорії та математичного апарату до теорії хімічного зв'язку та сучасних методів квантової хімії.

 
460 65.291.3я73-1
Г51

Гірченко, Т. Д.

        Маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик ; рец. : Г. П. Гоголь, С. К. Реверчук. - К. : ІНКОС, 2007. - 254 с.

Рубрики: Маркетинг

Ключові слова (ненормовані): основи маркетингу -- функціх маркетингу -- принципи маркетингу -- управління маркетингом -- сегментація ринку -- позиціонування продуктів на ринку -- конкуренція

Анотація:   Навчальний посібник дозволяє читачам опанувати основи соціально-етичного маркетингу, зрозуміти його функції та інструментарій впливу на споживачів, виробити ефективні стратегії позиціонування та конкурентоспроможності, ознайомлює із процесом розроблення доцільного комплексу маркетингу на основі результатів дослідження, яка охоплює товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики.

 
461 22.171я73-1
Б83

Боровков, А. А.

        Теория вероятностей / А. А. Боровков. - М. : УРСС, 1999. - 470 с.

Рубрики: Математика - Теория вероятностей

Ключові слова (ненормовані): теория вероятностей

Анотація:   Книга охватывает широкий круг вопросов, начиная с оснований теории вероятностей и заканчивая основными элементами теории случайных процессов. Сюда входят: достаточно полный аппарат современной теории вероятностей; разного рода предельные законы для сумм независимых случайных величин; теоремы о поведении траекторий, порожденных этими суммами, включая относящиеся сюда так называемые факторизационные тождества; элементы теории восстановления и различные ее приложения; цепи Маркова и эргодические теоремы для них; элементы теории информации; теория мартингалов и стохастически рекурсивных последовательностей; основы теории случайных процессов; теоремы об основных свойствах винеровских и пуассоновских процессов; функциональные предельные теоремы; элементы теории марковских, стационарных и гауссовских процессов и др. Настоящая книга написана на основе книги "Теория вероятностей", вышедшей в 1986 г. в издательстве "Наука" (г. Москва). Изданию 1986 г. предшествовали еще два издания (1972 и 1976 годов). Первое из них появилось как обработка курсов лекций, а каждое новое издание пополнялояь новыми разделами, которые делали изложение более цельным и полным. Книга может служить основой учебных курсов для студентов, обладающих достаточно хорошей математической подготовкой (в рамках двух лет математических специальностей университетов), а также для аспирантов.

 
462 65.321
М80

Мороз, О. В.

        Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства [Текст] : монографія / О. В. Мороз, О. А. Сметанюк, О. В. Лазарчук. - Вінниця : Видавництво ВНТУ, 2010. - 255 с.

Рубрики: Економіка АПК - Сільськогосподарські підприємства

Ключові слова (ненормовані): корпоративний конфлікт на підприємстві -- оцінювання конфліктів на підприємствах -- ефективність сучасного підприємства

Анотація:   Монографія присвячена розробці теоретичних і методологічних положень, прикладних рекомендацій щодо моделювання ефективності управління підприємствами на основі оцінювання та управління потенціалом корпоративного конфлікту як стратегієутворюючого фактору розвитку. Обгрунтовано роль і значення потенціалу корпоративного конфлікту як чинника підвищення ефективності функціонування сучасного вітчизняного підприємства на основі системного вдосконалення управлінського процесу, на цій основі розроблено методологічні і методичні підходи до оцінювання та моделювання ефективності такого управління, а також відповідні моделі розвитку підприємств.

 
463 30.3я73-1
С60

Солнцев, Ю. П.

        Материаловедение [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по металлург., машиностроит. и общетехн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин, Ф. Войткун. - М. : МИСИС, 1999. - 600 с.

Рубрики: Материаловедение

Ключові слова (ненормовані): материаловедение -- металловедение и термическая обработка металлов и сплавов -- неметаллические материалы

Анотація:   Изложены основы металловедения черных и цветных металлов и сплавов на их основе. Рассмотрены фундаментальные положения теории и технологии термической обработки сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов. Приведены основные закономерности формирования структуры и свойств всех групп промышленных сталей и сплавов, аморфных и радиационностойких сплавов, неметаллических материалов на основе полимеров, керамических и композиционных материалов. Даны рекомендации по их применению. Описаны процессы коррозии, формирования и изменения строения и свойств сплавов при нормальных температурах и в условиях климатического холода. Рассмотрена оценка конструкционной прочности металлов, показаны пути ее повышения. Учебник также может быть полезен студентам вузов, обучающимся по смежным специальностям, а также преподавателям, ИТР заводов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.

 
464 65.268
Б91

Бураковський, І. В.

        Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. Плотніков. - Х. : Фоліо, 2009. - 299 с.

Рубрики: Фінанси - Фінансова криза

Ключові слова (ненормовані): глобальна фінансова криза -- антикризова політика -- міжнародний валютний фонд -- іноземний капітал і економіка України -- фінансова глобалізація

Анотація:   У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної кризи та її впливу на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації. На основі цього подається характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи на Україну визначено основні проблемні точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам.

 
465 24.4я73-1
В19

        Гравиметрический и титриметрический методы анализа. - : 1989. - 319 с.

Рубрики: Химия аналитическая

Ключові слова (ненормовані): гравиметрический метод количественного анализа -- титриметрический метод количественного анализа -- весовой анализ -- объемный анализ -- аналитическая химия

Анотація:   В первой части учебника изложены основы гравиметрического и титриметрического методов анализа. Рассмотрены реакции кислотно-основного взаимодействия, осаждения, комплексообразования и окисления - восстановления, протекающие в растворах, и методы анализа на основе этих реакций. Указаны условия и области практического применения методов, их достоинства и недостатки. Изложены основы теории погрешностей, статистической обработки результатов и оценки погрешностей анализа. В конце каждой главы приведены вопросы, задачи и решение типовых задач.

 
466 22.3я72-4
Р51

Римкевич, А. П.

        Збірник задач з фізики [Текст] : для 9-11 кл. серед. шк. / А. П. Римкевич. - Х. : Олант, 2007. - 223 с.

Рубрики: Фізика - Збірник задач

Ключові слова (ненормовані): основи кінематики -- основи динаміки -- закони збереження -- молекулярна фізика -- основи термодинаміки -- електродинаміка -- електричне поле -- закони постійного

Анотація:   У книжці є задачі з усіх розділів курсу фізики 9-11 класів середньої школи. Розміщення задач відповідає структурі навчальних програм і підручників.

 
467 65.262.533
К56

Ковальчук, К. Ф.

        Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками [Текст] : монографія / К. Ф. Ковальчук, Л. М. Савчук, І. В. Вишнякова. - : ІМА-прес, 2007. - 118 с.

Рубрики: Фінанси - Фінансовий лізинг

Ключові слова (ненормовані): основи лізингу -- лізингові угоди -- аналіз класифікації видів лізингу -- лізингові платежі -- лізинговий кредит -- типи лізингових компаній

Анотація:   Монографія присвячена розробці організаційно-економічного механізму відтворення основних засобів виробництва на підприємстві на основі лізингових угод, визначення таких їх умов, при яких процес відтворення основних засобів виробництва є для підприємства ефективним. Оригінальний підхід, покладений в основу монографії, дозволив за допомогою формальних підходів здійснити генерацію множини варіантів лізингових угод та виокремити з них найбільш стійкі, ті, які реально можуть бути використані вітчизняними підприємствами. Теоретичні розробки підкріплено методологічною та методичною базою щодо вибору найприйнятнішого виду лізингової угоди як для лізингоотримувача, так і для лізингодавця.

 
468 67.402(4Укр)я73-1
В75

Воронова, Л. К.

        Финансовое право Украины [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. - Х. : Одиссей, 2007. - 159 с.

Рубрики: Право административное - Право финансовое

Ключові слова (ненормовані): право -- централизованный внебюджетный целевой фонд -- государственный долг -- обязательное государственное страхование -- банковская деятельность -- основы валютного регулирования

Анотація:   В учебном пособии на основе системного анализа раскрыто краткое содержание финансово-правовых институтов, отражающих основные моменты, характеризующие финансово-правовую отрасль. Изложение материала базируется на основе действующего законодательства. В особенной части освещены вопросы правового регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений, выделен финансово-правовой аспект некоторых комплексных отношений.

 
469 31.2я73-1
И20

Иванов, И. И.

        Электротехника [Текст] : учеб. пособие для студентов неэлектротехн. специальностей вузов / И. И. Иванов, В. С. Равдоник. - М. : Высшая школа, 1984. - 371 с.

Рубрики: Электротехника

Ключові слова (ненормовані): электротехника

Анотація:   В книге изложены основы теории электрических цепей, рассмотрены устройство, принцип действия и характеристики электрических машин, аппаратов и электроизмерительных приборов, даны методы измерения, а также основы автоматического управления электроустановками, основы электроснабжения и др.

 
470 67.400.7
М48

Мельничук, О. С.

        Міська правова система: теоретичні та нормативні засади [Текст] : монографія / О. С. Мельничук. - О. : Фенікс, 2015. - 408 с.

Рубрики: Право конституційне - Міська правова система

Ключові слова (ненормовані): міська правова система -- децентралізації державної влади -- статус міської правової системи -- структура міської правової системи -- правова

Анотація:   Монографія присвячена загальнотеоретичним основам формування міської правової системи у сучасному правовому житті. Розкриваються основи урбаністичного підходу до права, на основі якого пропонується розглядати міське право як особливий феномен, який отримує свою інституціоналізацію в міській правовій системі. Розкриваються концептуальні та структурні особливості міської правової системи, зокрема, виявляються характерні риси міського правового простору, обгрунтовується статусний вимір міської правової комунікації та міська правосвідомість.

 
471 32.973я73-1
Р83

Руденко, В. Д.

        Курс информатики [Текст] : [учеб. -метод. пособие] / В. Д. Руденко, А. М. Макарчук, М. А. Патланжоглу. - К. : Феникс, 2000. - 367 с.

Рубрики: Информатика

Ключові слова (ненормовані): аппаратное обеспечение персональных компьютеров -- программное обеспечение персональных компьютеров -- операционные системы -- текстовые редакторы -- системы подготовки текстов

Анотація:   В сжатой форме изложены основы работы на персональном компьютере. Рассмотрены прикладные системы на основе операционной системы MS-DOS и прикладные системы на основе системы Windows. Приведено большое количество примеров, контрольных вопросов и заданий для практических работ. Для учителей, учащихся старших классов.

 
472 68.9я73-1кр
С40

Сисоєнко, Н. В.

        Цивільний захист [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 308 с.

Рубрики: Цивільна оборона - Надзвичайні ситуації

Ключові слова (ненормовані): основи цивільного захисту -- класифікація надзвичайних ситуацій -- захист населення у надзвичайних ситуаціях -- усунення надзвичайної ситуації -- ліквідація

Анотація:   У посібнику викладено правові та організаційні основи цивільного захисту, представлені основні теоретичні положення та практичні засади захисту населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Розкрито основи надання першої медичноїдопомоги, оцінки та прогнозування обстановки в осередках ураження, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Значна увага приділена історичному розвитку та сучасному стану цивільного захисту в Україні та світі.

 
473 74.202.59я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Сугестопедагогіка: новітні освітні технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський ; наук. ред. А. Й. Сиротенко. - К. : Кондор, 2005. - 352 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Сугестопедагогіка

Ключові слова (ненормовані): основи сугестопедагогіки -- гіпнопедія -- сугестопедія -- релаксопедія -- сугестопедична модель ХЕТсоД -- сугестопедагогічне школознавство

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається сугестопедагогіка як психотерапевтична течія педагогіки. Визначаються її джерела. Висвітлюються зв'язки з сугестологією, психотерапевтикою, психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та основами театрального мистецтва. Викладаються основи теорії навчання та виховання у світлі головних напрямів сугестопедагогіки: гіпнопедії, релаксопедії, сугестопедії. Останні показані у взаємозв'язках та взаємовпливі. Виявлено причини, що привели до згасання гіпнопедичного напряму, а також ті з них, що заважають широкому впровадженню у педагогічну практику релаксопедії та сугестопедії. Обумовлюється необхідність створення сугестопедичної моделі ХЕТвоД.

 
474 32.973я73-5
Р83

Руденко, В. Д.

        Практичний курс інформатики [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжоглу. - Київ : Фенікс, 1999. - 303 с.

Рубрики: Информатика

Ключові слова (ненормовані): апаратне забезпечення персональних комп'ютерів -- програмне забезпечення персональних комп'ютерів -- операційні системи -- текстові редактори -- системи

Анотація:   У стислій формі викладено основи роботи на персональному компьютері. Розглянуто прикладні системи на основі операційної системи MS-DOS і прикладні системи на основі системи Windows. Приведено значну кількість прикладів, контрольних запитань і завдань для практичної роботи. Для вчителів та учнів старших класів.

 
475 28.98я73-1
Р58

Ровний, А. С.

        Фізіологія рухової активності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Ровний, В. А. Ровний, О. О. Ровна. - Х. : Видавництво ХНАДУ, 2014. - 344 с.

Рубрики: Фізіологія людини - Фізіологія рухової активності

Ключові слова (ненормовані): формування довільних рухів людини -- фізичні навантаження -- тестування фізичної працездатності -- фізіологічні основи оздоровчої фізичної культури

Анотація:   В підручнику висвітлені закономірності фізіологічних механізмів формування і управління довільними рухами людини. Викладено механізми адаптації організму людини до фізичних навантажень, як основи фізичної працездатності. Наведено фізіологічні основи оздоровчої фізичної культури та шляхи підвищення фізичної працездатності.

 
476 32.973.2
З13

Завадский, В. А.

        Компьютерная электроника / В. А. Завадский. - К. : ВЕК, 1996. - 360 с.

Рубрики: Компьютерная техника

Ключові слова (ненормовані): компьютерная электроника

Анотація:   Изложены методические и схемотехнические основы построения элементной базы современных компьютеров. В первой части рассмотрены основы схемных решений аналоговых блоков и узлов, а также использования каскадирования и обратной связи с целью получения наперед заданной точности реализации вычислительных операций. Во второй части основное внимание уделено анализу схем логических элементов, ориентированных на интегральное исполнение, и методам построения запоминающих элементов. Рассмотрено построение простейших цифровых функциональных узлов на основе логических элементов, а также общие подходы обеспечения заданной помехоустойчивости в различных элементных базисах с учетом особенности конструкции цифровых модулей. В каждой главе приведено большое количество контрольных вопросов и заданий. Наиболее важные схемы сопровождаются расчетными примерами. Большинство схем иллюстрированы реальными характеристиками. Содержание книги полностью соответствует программе курса "Компьютерная электроника". Для студентов вузов, аспирантов, а также может быть полезна инженерам и научным работникам.

 
477 65.47я73-1
П16

Панкратов, Ф. Г.

        Рекламная деятельность [Текст] : учебн. для студ. высш. и сред. учебн. завед. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. - М. : Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1998. - 242 с.

Рубрики: Реклама - Экономическая реклама

Ключові слова (ненормовані): основы рекламы -- классификация рекламных средств -- маркетинговые коммуникации -- рекламные витрины -- управление рекламной деятельностью -- рекламные агентства -- товарные

Анотація:   Это впервые издающийся в нашей стране профессиональный учебник по рекламной деятельности, рекомендованный для использования Министерством общего и профессионального образования. В нем с учетом передового зарубежного и отечественного опыта освещаются: социально-психологические основы рекламы; теория маркетинговых коммуникаций и ее применение в рекламе; правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации; классификация рекламных средств, их характеристика, эффективность применения. Специальные разделы посвящены организации и управлению рекламной деятельностью, основам разработки рекламных текстов и некоторым другим вопросам.

 
478 67(4Укр)я73-5
П68

        Правознавство [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. : С. М. Тимченка, Т. О. Коломоєць. - Суми : Університетська книга, 2007. - 218 с.

Рубрики: Правознавство - Теорія держави і права

Ключові слова (ненормовані): основи конституційного права України -- цивільне право України -- основи житлового права України -- право соціального захисту населення

Анотація:   Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу "Основи правознавства" для студентів не юридичних вищих навчальних закладів України. Практикум містить тести, завдання на визначення, порівняння, перерахування з теорії та історії держави і права, галузей системи права України.

 
479 74.20я73-5
П69

        Практикум з педагогіки [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти України. - К. : 1996. - 432 с.

Рубрики: Педагогіка - Основні поняття та терміни

Ключові слова (ненормовані): основи педагогіки -- методи і засоби навчання -- загальні методи вихованння -- естетичне виховання школярів -- методи педагогічних досліджень

Анотація:   Пропонований " Практикум з педагогіки " побудований на основі системології та її складових - технологічного контекстового підходу. Він має три розділи : " Загальні основи педагогіки ", " Дидактика " та " Теорія і методика виховання ". Кожна тема складається з теоретичного та практичного блоків. Практичний блок містить проблемні питання, різнорівневі педагогічні задачі, тексти, практичні завдання тощо. Розрахований на викладачів, студентів вищих і середніх педагогічних закладів, а також на різні категорії педагогічних працівників.

 
480 65.305.72-823.2-21я73-1
С76

        Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Богданова, Т. О. Кузьміна, С. С. Бабіч [та ін.] ; за заг. ред. Л. - К. : Кондор, 2011. - 482 с.

Рубрики: Промисловість легка - Сертифікація

Ключові слова (ненормовані): стандартизація України -- методичні основи стандартизації -- основи міжнародної стандартизації -- оцінка якості виробів легкої промисловості -- штрихове кодування

Анотація:   У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з стандартизації, управління якістю, сертифікації та акредитації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців з стандартизації і сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації.

 
481 74.560я73-1
Ж68

Жигірь, В. І.

        Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. - К. : Кондор, 2012. - 338 с.

Ключові слова (ненормовані): основи професійної педагогіки -- основи профісійної освіти -- психологія професійної педагогіки -- професійне виховання -- професійно-педагогічна культура викладача

Анотація:   Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки. У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця ХХІ ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

 
482 28.0я73-1
П33

Пирог, Т. П.

        Загальна біотехнологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П. Пирог, О. А. Ігнатова. - К. : НУХТ, 2009. - 336 с.

Рубрики: Біотехнологія - Харчові добавки

Ключові слова (ненормовані): органічних кислот -- харчова біотехнологія -- виробництво молочних продуктів -- хлібопекарство -- екологічна біотехнологія -- генетична інженерія -- основи клітинної інженерії

Анотація:   Викладено всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологічного процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіологічного синтезу, коротка характеристика основних технологій мікробного синтезу, в тому числі й мікробних імунобіологічних препаратів, а також харчової, екологічної та молекулярної біотехнології.

 
483 41.4я73-1
Б37

Бегей, С. В.

        Екологічне землеробство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Бегей. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 428 с.

Рубрики: Сільське господарство - Охорона грунтів

Ключові слова (ненормовані): родючість грунтів -- бур'яни -- сівозміни -- екологічне рільництво -- проміжні посіви -- механічний обробіток грунту -- ерозія грунтів -- система

Анотація:   Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту. Викладено основи гербології, сівозміни і насичення їх культурами проміжного вирощування з врахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін короткої ротації для реформованих державних і приватних сільськогосподарських підприємств, систему диференційованого обробітку грунту під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії; грунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства.

 
484 32.973.2-18я73-1
Ф24

Фаронов, В. В.

        Turbo Pascal [Текст] : учебн. пособ. для студ. высш. учебн.завед. / В. В. Фаронов. - С. Пб. : Питер, 2007. - 367 с.

Рубрики: Компьютерные программы

Ключові слова (ненормовані): основы -- программное обеспечение компьютера -- разработки программ в Турбо Паскале -- операторы -- элементы языка -- типы данных -- файлы

Анотація:   Книга написана известным и авторитетным в нашей стране автором по тематикам Pascal и Delphi, является наиболее полным описанием системы Turbo Pascal 7.0 и языка программирования Borland Hascal with object. Она содержит описание основ объектно-ориентированного программирования (ООП) и, в отличие от многих других изданий по Turbo Pascal, подробное описание основанной на этом подходе библиотеки Nurbo Visual Studio и других, то этот материал облегчает переход к современным инструментальным средствам разработки. Книга также содержит общие сведения о системах счисления, алгоритмах и программах, контрольные вопросы и задания, что позволяет использовать ее в качестве учебного пособия по курсам "Информатика", "Основы информатики", "Программирование на языках высокого уровня".

 
485 20.1я73-1
І62

        Інженерна екологія. Теорія і практика сталого розвитку [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов, В. М. Ісаєнко, Ю. М. Саталкін [та ін.] ; за заг. ред. В. - К. : Видавництво НАУ, 2006. - 492 с.

Рубрики: Екологія - Інженерна екологія

Ключові слова (ненормовані): основи інженерної екології -- інженерно-екологічна методологія -- екологічне чисте підприємство

Анотація:   ПІдручник містить міждисциплінарний систематизований курс навчання інженерної екології для підготовки інженерів технічних спеціальностей та інженерів-екологів з теоретичних і практичних основ екологічно збалансованого сталого розвитку виробництва, зміни моделей виробництва з упровадженням технологічних систем запобігання забрудненню навколишнього природного середовища й ефективного поводження з відходами виробництва і споживання. Висвітлено концептуальні, методологічні, нормативно-правові, технологічні й етичні основи інженерно-екологічного забезпечення переходу на екологічно чисті моделі виробництва; екологічні аспекти інноваційного розвитку з технологічним передбаченням та інвестиційних процесів створення продукції; нормативні екологічні механізми підвищення ефективності виробництва з урахуванням європейських і міжнародних вимог екологізації життєвого цикла продукції.

 
486 67.93
Р83

Руденко, О. В.

        Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС [Текст] : монографія / О. В. Руденко. - Чернівці : Рута, 2009. - 248 с.

Рубрики: Право міжнародне - Право міжнародне приватне в ЄС

Ключові слова (ненормовані): уніфікація міжнародного права -- юридична технологія приватного права -- політика ЄС -- правова політика -- 1952-2006 -- міжнародний цивільний

Анотація:   У монографії доведено, що уніфікація в ЄС на основі критерію поділу правопорядків, у вузькому сенсі, є супрауніфікацією, а в технічному сенсі -ще й інтеруніфікацією. Уніфікація міжнародного приватного права в рамках ЄС на основі того самого критерію охоплює поряд із попередніми двома типами уніфікації ще й трансуніфікацію (уніфікацію в широкому сенсі) та інтрауніфікацію (уніфікацію в найширшому сенсі) міжнародного приватного права. Встановлено, що за критерієм законодавчої спеціалізації, потрібно розрізняти уніфікацію міжнародного приватного права у широкому сенсі і вузькому сенсі. Обгрунтовано, що з 2003 р. В ЄС відбувається переорієнтація з уніфікації матеріального приватного права на уніфікацію колізійного права, та в замороженому стані залишається уніфікація єдиного європейського процесуального права, що має своїм наслідком розвиток європейського міжнародного цивільного процесуального права (конфліктного права). З'ясовано, що уніфікація на рівні супра- витісняє уніфікацію на рівні інтернаціонального правопорядку, а трансуніфікація міжнародного приватного права стає основою, минаючи інтеруніфікацію та супрауніфікацію міжнародного приватного права в ЄС.

 
487 74.04(4)
С47

        Славянский педагогический собор [Текст] : тезисы докладов I Междунар. конгресса (Тирасполь, 26-29 июня 2002 года) / Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Тирасполь : 2002. - 536 с.

Зміст:
  Берил С. И.  Интеграция профессионального образования / С. И. Берил, Ю. А. Долгов, А. И. Пульбере. - С. 6-9
  Галинский И. Н.  Гуманистическая направленность образования / И. Н. Галинский, В. В. Курило. - С. 11-14
  Фоменко В. Т.  Образование как многосферное пространство и его технологическое обеспечение / В. Т. Фоменко, И. В. Абакумова. - С. 14-16
  Власова Т. И.  Противоречия социализации учащейся молодежи в условиях современного общества / Т. И. Власова. - С. 16-17
  Левицкая И. Б.  Управление образовательным процессом как аспект педагогической культуры / И. Б. Левицкая, Т. П. Ильевич. - С. 18-20
  Остапчук О. Є.  Інноваційні педагогічні системи: проектування і управління / О. Є. Остапчук. - С. 20-22
  Чумичева Р. М.  Управление качеством дошкольного образования / Р. М. Чумичева. - С. 23-25
  Богомолова Г. П.  Миссия школы правовой культуры в воспитании детей / Г. П. Богомолова, Н. Б. Рудь. - С. 25-26
  Сухинин С. А.  Формирование толерантности при изучении этнической структуры населения полиэтничных регионов / С. А. Сухинин. - С. 26-29
  Вахницкая М. Г.  Коммуникативно-деятельностный подход в практике обучения русскому языку как второму государственном в условиях Приднестровья / М. Г. Вахницкая. - С. 30-32
  Анисимов П. А.  Информационно-образовательное пространство вуза / П. А. Анисимов, Е. В. Саломатина, С. А. Токарев. - С. 32-35
  Горюнова Л. В.  Качество педагогического образования: проблемы и решения / Л. В. Горюнова. - С. 35-38
  Кондратюк В. Л.  Общедидактические критерии формирования содержания специального и политического образования / В. Л. Кондратюк, Л. С. Курант, И. И. Бабин. - С. 38-40
  Брадик Г. М.  Из опыта работы по воспитанию здоровье созидающих подростков / Г. М. Брадик. - С. 40-42
  Гетманская Г. И.  О некоторых особенностях современного молодежного жаргона / Г. И. Гетманская. - С. 42-45
  Звезда Л. М.  Воспитание как средство и катализатор развития личности и города, с учетом национально-культурных и социально-экономических особенностей региона / Л. М. Звезда. - С. 45-48
  Романишина Л. М.  Современное культурно-информационное пространство как среда развития образовательного учреждения / Л. М. Романишина. - С. 49-51
  Землякова В. Д.  Технологические основы программно-целевого планирования развития городской гимназии в связи со стимулированием творчества педагогов / В. Д. Землякова, Ф. Е. Наварич. - С. 51-55
  Кабанюк Л. П.  Исследовательская деятельность учащихся как элемент личностно-ориентированного образования в интеграционном пространстве / Л. П. Кабанюк. - С. 55-58
  Брадик О. Ф.  Правовая культура, как основа формирования социально-инструментальных ценностей человека в социокультурном пространстве / О. Ф. Брадик. - С. 58-60
  Литвиненко С. А.  Соціально-психологічна адаптація до життя та проблема креативної особистості / С. А. Литвиненко, В. М. Ямницький. - С. 60-62
  Болдырева М. А.  Основные принципы программы учебно-воспитательной работы с учащимися-мигрантами в общеобразовательной школе / М. А. Болдырева. - С. 63-65
  Солодовникова Н. В.  Компьютер как современное техническое средство обучения / Н. В. Солодовникова, Н. Н. Щербина. - С. 65-67
  Мартынова О. Е.  Видный индийский педагог Дж. П. Найк о женском образовании / О. Е. Мартынова. - С. 67-68
  Бойко М. Н.  Технология целеполагания как основа проектирования инновационных процессов / М. Н. Бойко, И. И. Бабин. - С. 69-70
  Миколишина В. И.  Интегрированное обучение - путь к повышению качества подготовки специалиста / В. И. Миколишина. - С. 70-72
  Подгребельная Н. И.  Дистанционное образование в процессе организации профессиональной подготовки населения на Северном Кавказе / Н. И. Подгребельная, Ю. В. Сорокопуд. - С. 72-74
  Богуцкая Т. П.  Цель и содержание воспитания как условия духовно-нравственного становления личности / Т. П. Богуцкая. - С. 74-76
  Белая Т. Н.  Развитие креативности учащихся в условиях школы-комплекса / Т. Н. Белая. - С. 76-79
  Петренко М. А.  Кибернетика и синергетика в управлении школой / М. А. Петренко. - С. 79-81
  Гукаленко О. В.  Великий славянский педагог Я. А. Коменский о гуманном отношении к человеку / О. В. Гукаленко, А. Я. Данилюк. - С. 82-85
  Бондаревская Е. В.  Развитие гуманистической теории воспитания в современной России / Е. В. Бондаревская. - С. 85-87
  Кудрявцев В. Т.  Исторические формации детства и их психологическое содержание / В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалиева. - С. 87-89
  Романишина Л. М.  Профессиональное образование в контексте современной культуры / Л. М. Романишина, В. И. Микитюк. - С. 89-91
  Герасимова А. Д.  Алгоритмическая культура школьников / А. Д. Герасимова, Т. С. Пдражанец. - С. 91-93
  Дворяну В. М.  Использование опыта православной педагогики в организации и деятельности русской национальной школы / В. М. Дворяну. - С. 93-95
  Бурдиян А. Е.  Представление истории русской музыки в духовном контексте эпохи / А. Е. Бурдиян. - С. 95-97
  Илькова А. П.  Компоненты педагогической культуры в образовательном процессе / А. П. Илькова. - С. 97-100
  Поборцева Ю. И.  Литературно-музыкальный клуб "Аполлон" / Ю. И. Поборцева. - С. 100-102
  Пугавьева Р. Ф.  Толерантность как средство воспитания человека культуры / Р. Ф. Пугавьева. - С. 102-105
  Боровая В. Е.  Условия обеспечения личностно-ориентированного корригирования звуковой культуры речи детей старшего дошкольного возраста / В. Е. Боровая. - С. 105-109
  Пейкова Е. И.  Традиционная народная культура как источник духовного возрождения (на примере болгарской диаспоры СНГ) / Е. И. Лейкова, Л. Ф. Колумбина. - С. 109-110
  Савицкая Л. С.  Формирование нравственного потенциала, как основы гуманитарной культуры личности / Л. С. Савицкая. - С. 110-113
  Татарина И. А.  Культура педагогического общения как средство повышения эффективности учебного процесса / И. А. Татарина. - С. 113-115
  Демченко Л. И.  Семантические типы предиката со значением оценки в старославянском и современном русском языке / Л. И. Демченко. - С. 115-118
  Музенитова Э. А.  Решение задач речевого развития в обучении студентов / Э. А. Музенитова. - С. 118-120
  Бурдиян Л. И.  Музыковедение православной ориентации и воспитание музыкального специалиста: социально-психологический аспект / Л. И. Бурдиян. - С. 121-123
  Кисільова В. П.  Психолого-педагогічні умови персоніфікації підготовки вчителя / В. П. Кисільова. - С. 123-125
  Крутій К. Л.  Мовленнєве заняття з дітьми дошкільного віку як елемент педагогічної системи / К. Л. Крутій. - С. 125-128
  Новикова Г. П.  Педагогические условия эстетического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами искусства / Г. П. Новикова. - С. 128-133
  Татаринцева Н. Е.  Многонациональная колыбельная поэзия как средство воспитания / Н. Е. Татаринцева. - С. 133-135
  Потапешкина М. В.  К вопросу о взаимодействии частей речи в процессе эволюции морфологической системы русского языка / М. В. Потапешкина, Т. А. Ганина. - С. 135-136
  Никоненко З. А.  Изучение детей с отклонениями в развитии / З. А. Никоненко. - С. 136-138
  Плацында Н. В.  Ассоциативный метод изучения художественного текста в аспекте личностно-ориентированного подхода в воспитании учащихся / Н. В. Плацында, Н. В. Плацында. - С. 138-142
  Маковецька Н. В.  Дидактичні умови навчання старших дошкільників словотворення / Н. В. Маковецька. - С. 142-144
  Бадюл С. С.  Специфіка професійно-педагогічних цінностей вчителя початкових класів / С. С. Бадюл. - С. 144-146
  Подчаха О. В.  Риторика как коррелятивная интерпретация процесса понимания / О. В. Подчаха. - С. 146-148
  Спорыш Н. И.  Славистика и средневековая словесность Молдовы и Валахии / Н. И. Спорыш. - С. 148-150
  Яблонская Т. Н.  К проблеме обучения чтению иноязычных фабульных текстов младшими школьниками / Т. Н. Яблонская. - С. 151-153
  Максимова Г. П.  Интонация как единица педагогической коммуникации / Г. П. Максимова. - С. 153-155
  Будак С. В.  Готовность студентов к обучению английскому языку учащихся начальных классов / С. В. Будак. - С. 156-158
  Курант Л. С.  Формирование определенной системы ценностей школьника как основа успешной активной самореализации личности / Л. С. Курант, Г. Я. Жирская, И. И. Бабин. - С. 158-159
  Руденко Н. Н.  Исследование уровня развития этнической толерантности у П