Результати пошуку:

На запит «психологія» знайдено записів: 738.


Бібліографічний опис Вибрати
1 88.47я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія правова -- психологія кримінальна -- психологія злочинного діяння -- психологія слідчих дій -- психологічні основи допиту -- психологія судової

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
2 88.47 я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. - К. : Каравела, 2003. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія правова -- психологія кримінальна -- психологія злочиннного діяння -- психологія слідчих дій -- психологічні основи допиту -- психологія судової

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
3 88.47 я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 380 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): Правова психологія -- Виправна психологія -- Кримінальна психологія

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
4 88.57 я73-1
П86

        Психологія: виклад основ психології релігії [Текст] : підручник / під ред. Ю. Макселона ; пер. з пол. Т. Чорновіл. - Л. : Свічадо, 1998. - 319 с.

Зміст:
  Основні напрями й засоби психології. - С. 11
  Методи сучасної психології. - С. 39-49
  Біологічні основи поведінки. - С. 51
  Почуттєво-емоційне життя людини. - С. 77-102
  Людина в процесі пізнавання. - С. 105-140
  Людські дії та вчинки. - С. 143-169
  Особистість. - С. 171-198
  Функціонування людини в суспільному контексті. - С. 201-224
  Особа в групі. - С. 227-247
  Людина-істота релігійна. - С. 249-272
  Динаміка релігійності. - С. 275-302

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку і виховання -- суспільна психологія -- клінічна психологія -- суспільна психологія -- загальна психологія -- психофізіологія -- біхевіоризм -- психоаналіз

Анотація:   Психологія...-універсальний огляд основних тем і доктрин психологічної служби, побудований у формі унверсального підручника. Містить цілісний виклад, починаючи від історії психологічної проблематики та характеритики найважливіших доктрин, через біологічні основи та розгляд аспектів індивідуальної психологічної поведінки людини до життя особистості в суспільному контексті; вінчають книгу розділи, присвячені проблематиці психології релігії. Матеріал добре структований, доступний для читачів різного рівня підготовки.

 
5 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; авт. ідеї та наук. консультант : В. О. Татенко ; голов. ред. С. В. - К. : Либідь, 2005. - 916 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія давнього Китаю -- психологія давньої Індії -- антична психологія -- міфологічна психологія -- психологічна природа анімізму -- психологія Середніх

Анотація:   На широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до ХVII ст. Використання вчинкового принципу в історії психології дає змогу глибоко розкрити особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи.

 
6 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологія педагогічна -- психічний розвитку дитини -- психологія дошкільного дитинства -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія особистості

Анотація:   В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
7 88.840я73-5
Л63

Лисянська, Т. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 224 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія учіння -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної праці -- практичні завдання з психології

Анотація:   Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема "Предмет, завдання і методи педагогічної психології", "Психологія учіння", "Психологія навчання", "Психологія виховання", "Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожна тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.

 
8 88.49я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков. - К. : Професіонал, 2007. - 397 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія комерційної таємниці -- психологія інтелектуальної власності -- "грошова" поведінка -- психологія багатства -- психологія бідності -- психологія реклами -- економічна

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, характеризовано її складові, розглянуто особливості економічної поведінки. У полі зору авторів - ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено також ставленню до власності, психології комерційної таємниці та психології підприємництва. Широко представлено як результати власних досліджень, так і досвід іноземних фахівців, зокрема російських економічних психологів. Друге, перероблене видання посібника доповнено такими розділами, як поведінка споживача та психологія реклами. Висвітлення актуальних проблем, передусім урахування особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у господарській діяльності, безперечно, сприятиме вдосконаленню економічної поведінки читачів.

 
9 88.3я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- діяльність особистості -- інтелектуальна сфера особистості -- емоційно-вольова сфера особистості -- психологія інтелекту -- психологія емоцій

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки, основні аспекти психології особистості (індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні передмови різноманітної діяльності тощо.

 
10 88.8я73-2
К95

Кутішенко, В. П.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 126 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія молодшого школяра -- психологія підліткового віку -- психологія старшокласників -- психологія навчання -- психологічне виховання

Анотація:   Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальної програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової категорії та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання.

 
11 88.8я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Каравела, 2007. - 400 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи педагогічної психології -- психологія дошкільного віку -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія підлітка -- психологія юнацького

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
12 88.47я73-1
К64

Коновалова, В. О.

        Юридична психологія [Текст] : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологічний аналіз діяльності людини -- емоції -- почуття -- особистість -- психологічні основи процесуальної діяльності -- слідча діяльність -- психологія

Анотація:   Пропонований підручник - це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі "людина-право". Докладно викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

 
13 88.49я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков. - К. : Професіонал, 2006. - 397 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психолгія

Ключові слова (ненормовані): психологія інтелектуальної власності -- психологія комерційної таємниці -- психологія багатства і бідності -- психологія реклами -- економічна психологія підприємництва

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, схарактеризовано її складові, розглянуто особливості економічної поведінки. У полі зору авторів - ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено також ставленню до власності, психології комерційної таємниці та психології підприємництва. Широко представлено як результати власних досліджень, так і досвід іноземних фахівців, зокрема російських економічних психологів. Друге, перероблене видання посібника доповнено такими розділами, як поведінка споживача та психологія реклами. Висвітлення актуальних проблем, передусім урахування особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у господарській діяльності, безперечно, сприятиме вдосконаленню економічної поведінки читачів.

 
14 88.47я73-1
Ю70

        Юридична психологія [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 360 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості злочинця -- нормативна регуляція соціальної поведінки -- девіантна поведінка особистості -- психологічна масовидна поведінка -- психологія слідчої

Анотація:   Підручник підготовлено відповідно до програми курсу "Юридична психологія" для вищих навчальних закладів освіти МОН України. У ньому висвітлюються: категорійно-понятійний апарат науки, його специфіка та закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки; психологічні особливості особи злочинця та злочинних груп; предмет, завдання та основні проблеми правової та кримінальної психології, психології процесуальної та непроцесуальної діяльності, психології юридичної праці, пенітенціарної психології та інших напрямів правоохоронної діяльності.

 
15 88.840я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія навчання -- психологія вчителя -- управління особистісним розвитком учня -- управління психічним розвитком учня -- психологія

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і запитання для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник.

 
16 88.374я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Вікова психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 470 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія молодшого школяра -- психологія підліткового віку -- психологія юнацького віку -- психологія ранньої дорослості

Анотація:   Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Вікова психологія". В ньому розкриті сутність, предмет, теоретичні засади, методи вікової психології та ін.

 
17 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2 Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик ; голов. ред. В. М. Куценко ; ред. С. М. Каверіна. - К. : Либідь, 2006. - 560 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія малих груп

Ключові слова (ненормовані): психологія малих груп -- психологія великих соціальних груп -- психологія масових явищ -- соціальна психологія міжгрупових відносин -- масова

Анотація:   Підручник містить узагальнені й систематизовані знання із соціальної психології груп, міжгрупової взаємодії та прикладної соціальної психології. В ньому всебічно розкрито динамічні характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і міжгрупових відносин. Чільне місце посідає розгляд провідних напрямів та основних сфер застосування прикладної соціальної психології, специфіки прикладних досліджень.

 
18 88.5я73-1
О75

        Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008. - 495 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія міжособових стосунків -- соціальна перпепція -- комунікація -- психологія впливу -- міжгрупові відносини -- психологія великих груп -- психологія середніх

Анотація:   В посібнику аналізується психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, впливу, який справляють люди одне на одного. У перше включено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і соціальної психології особистості. Приділено увагу практичному інструментарію соціальних психологів.

 
19 88.1 я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. - К. : Ельга, Ника-Центр, 2004. - 248 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологія середніх віків -- психологія епохи Відродження -- психологія нового часу -- зарубіжна психологія відкритої кризи -- розвиток

Анотація:   Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчального плану дисципліни "Історія психології". Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання. Персональний внесок мислителів античної філософсько-психологічної думки, середніх віків та нового часу. Особливе місце відводиться проблемам розвитку психологічної думки, розробленим вітчизняними вченими та вченими ближнього й далекого зарубіжжя.

 
20 88
А48

        Актуальні проблеми психології [Текст] : зб. наук. пр. Т. 9 Ч. 4 Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. - 460 с.

Зміст:
  Чепа М.-Л. А.  Утвердженння україномовного дискурсу в російськомовному оточенні / М.-Л. А. Чепа. - С. 6-19
  Болтівець С. І.  Психологічні чинники розвитку української мовотворчості та мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка / С. І. Болтівець. - С. 20-33
  Чепелєва Н. В.  Психолінгвістичні механізми створення діалогічного навчального тексту викладачами ВНЗ / Н. В. Чепелєва. - С. 34-44
  Слободяник Н. В.  Психологічні засади формування мовної компетенції майбутніх журналістів з урахуванням впливу дво- та багатомовності / Н. В. Слободяник. - С. 45-59
  Барашева Д.  Феномен профессионального изучения иностранного языка. Психологические трудности лингвокультурной идентификации / Д. Барашева. - С. 60-70
  Білоусько Л.  Українська математична лексика як своєрідний засіб розвитку мовлення і мислення дошкільника / Л. Білоусько. - С. 71-78
  Борисова О.  Психологічний вплив музики на особистість як засіб адаптації до нового соціального середовища / О. Борисова, О. Неутрієвська. - С. 79-85
  Бурлакова І. А.  Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі / І. А. Бурлакова. - С. 86-96
  Гончар О.  Гендерні особливості прояву ідентичності в процесі соціальної взаємодії / О. Гончар. - С. 97-105
  Городецька О.  Проблема культури мовлення в науково-педагогічній спадщині Івана Верхратського / О. Городецька. - С. 106-112
  Горпинюк І. Л.  Мовно-історичні аспекти етнонаціонального самоусвідомлення / І. Л. Горпинюк. - С. 113-122
  Гошовська Д.  Адекватна моральна самооцінка підлітків як умова успішної гендерної соціалізації / Д. Гошовська. - С. 123-133
  Гошовський Я.  Медіально-рефлексійний тренінговий підхід у контексті ресоціалізації депривованої особистості / Я. Гошовський. - С. 134-144
  Громова Н. М.  Діалогічні відносини з іншомовним художнім текстом як чинник його розуміння / Н. М. Громова. - С. 145-155
  Касян Л. Г.  Генеза митця як мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 156-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король Л. Д.  Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу / Л. Д. Король. - С. 167-176
  Кривонос І. В.  Досліждження українського національно характеру вченими української діаспори / І. В. Кривонос. - С. 177-185
  Кривопишина О. А.  Дослідження індивідуальної специфіки часо-просторових матриць літературної творчості / О. А. Кривопишина. - С. 186-195
  Кудря В. В.  Український рух за рівні гендерні правовідносини / В. В. Кудря. - С. 196-202
  Куєвда В. Т.  Мовленнєво-свідомісні й звичаєво-поведінкові кореляти життєбезпеки особистості / В. Т. Куєвда. - С. 203-214
  Куценко-Лада Г. В.  Топоси психологічної проблематизації поняття "мовна картина світу" / Г. В. Куценко-Лада, Л. П. Сиволоцька, Л. В. Тєнькова. - С. 215-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко С. І.  Відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу студентів в екзаменаційний період / С. І. Лазуренко. - С. 238-248
  Лозова О. М.  Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення / О. М. Лозова. - С. 249-256
  Макаренко Н. М.  Активізація пізнавальної активності студетнів факультету іноземних мов при вивченні курсу психології шляхом розвитку креативності їх мислення / Н. М. Макаренко. - С. 257-266
  Маценко Ж. М.  Філософсько-психологічні парадигми духовності: трансісторичний аспект / Ж. М. Маценко. - С. 267-282
  Мельник І. Я.  Формування когнітивно-мотиваційних складових просоціальної поведінки молодшого школяра методами психологічного впливу / І. Я. Мельник. - С. 283-293
  Мрака Н. М.  Співвідношення свідомого та несвідомого у творчій уяві / Н. М. Мрака. - С. 294-302
  Нікітчина С.  Мотивація дидактичнго спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина. - С. 303-311
  Попик Ю. В.  Спільна діяльність як умова соціального становлення підлітків / Ю. В. Попик. - С. 312-320
  Романовська Л. І.  Роль професійного вибору в становленні картини світу юнаків / Л. І. Романовська. - С. 321-329
  Рождественський Ю. Т.  Становлення психологічного тезаурусу у працях навчителів Київської братської школи / Ю. Т. Рождественський. - С. 330-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самойленко Н.  Психологические особенности подготовки учителя в контексте реформы языкового образования в вузах Украины / Н. Самойленко. - С. 373-380
  Семенюченко О. В.  Процес етимомологізації у психологічній герменевтиці / О. В. Семенюченко. - С. 381-391
  Турбан В. В.  Становлення поняття ідеал і етичне судження / В. В. Турбан. - С. 392-401
  Чепа М.-Л. А.  Насильство в сім'ї: народні засоби запобігання / М.-Л. А. Чепа. - С. 402-415
  Чернякова О.  Психологічний взаємозвязок між мовленнєвими системами різних мов / О. Чернякова. - С. 416-424
  Чуба О. Є.  Усвідомлення професійного вибору майбутнього вчителя як чинник становлення його життєвої успішності / О. Є. Чуба. - С. 425-434
  Шенцева Н.  Психологическое содержание понятия "успех" в традиционной российской культуре / Н. Шенцева. - С. 435-444
  Яремчук О. В.  Спадкоємність історичної традиції як етнокультурна міфотворчість суб'єкта / О. В. Яремчук. - С. 445-458

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психолінгвістика -- психологія етнічна -- етнопсихологія -- соціальна психологія особистості -- психологія педагогічна -- психологія навчання -- психологія історична

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної української психології. Зокрема розглядаються психологічні особливості навчання українською мовою за напрямками: психолінгвістика, комунікативна компетентність викладача, розвиток мовотворчості, розвиток мовної особистості, розуміння тексту, особливості викладацької діяльності. До збірника включено статті з психології української мовотворчості. Збірник адресований викладачам, студентам, працівникам у галузі наукової та практичної психології, педагогам, соціальним працівникам.

 
21 88.47я73-1
К64

Коновалова, В. О.

        Юридична психологія [Текст] : підруч. для студ. юридичних спец. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - К. : Ін-Юре, 2005. - 422 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічні властивості особистості -- психологія процесуальної діяльності -- психологічні слідчої діяльності -- психологія судової діяльності -- кримінальна психологія

Анотація:   Пропонований підручник - це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі "людина - право". Детально викладені методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукової діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

 
22 88.57я73-1
П71

Предко, О. І.

        Психологія релігії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Предко. - К. : Академвидав, 2008. - 343 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія релігії -- філософія Сковороди -- релігія у філософії Шлейєрмахера -- психологія релігії Західної Європи -- психологія релігії України

Анотація:   У підричнику з урахуванням сучасних наукових надбань розглянуто витоки і сутність психології релігії як науки, її становлення і основні напрями розвитку, проаналізовано відношення "людина-Бог", в контексті психологічного осягнення релігії досліджено такі духовно-психологічні феномени, як релігійні почуття, молитва у богословському і філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню викладених у ньому положень сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 
23 88.1(4Укр) я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (Остання чверть XIX- перша половина ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Данилюк. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): психологія -- дитяча психологія -- творчість Балея С. -- дослідження етнопсихологічних феноменів -- психологія у творчості Стефаника В. -- спадщина

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах України кінця ХІХ- першої половини ХХ століття на засадах культурологічного підходу. Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток вітчизняної психології.

 
24 88.8 я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія дітей шкільного віку -- психологія старшокласників -- психологія учня -- тематика курсових робіт з психології

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини TCTS - інформаційного пакета.

 
25 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія немовлячого періоду -- психологія молодшого школяра -- психологія особистості -- психологія особистості в юнацькому віці -- психосоціальний розвиток

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
26 88. я21
К77

Крайніков, Е. В.

        Психологія розвитку [Текст] : словник-довідник / Е. В. Крайніков. - К. : Арістей, 2004. - 260 с.

Рубрики: Психологія вікова - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку людини -- психічний розвиток в отногенезі -- дослідження в галузі психології -- психологія зрілого віку -- геронтопсихологія

Анотація:   Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати найсучасніших досліджень у галузі психології розвитку; охоплені усі вагомі персоналії та школи, що займалися відповідною проблематикою. Найбільша увага традиційно приділяється проблематиці дитячої психології. Разом з тим, у словнику представлені матеріали з психології зрілого віку та геронтопсихології. Концепція словника побудована таким чином, що читачеві подається цілісне уявлення про психологію розвитку, а окремі інтерпретування у зв'язку з дотичними до них. З цією метою у статях словника широко використані перехресті посилання на інші поняття.

 
27 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 399 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- психологія навчальної діяльності -- научіння й учіння -- психологічні теорії учіння -- здібності в навчальній діяльності

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
28 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібн. / О. І. Власова. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. - 247 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- психологія навчальної діяльності -- научіння й учіння -- психологічні теорії учіння -- здібності в навчальній діяльності

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
29 88.49 я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія управління [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 568 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології управління -- історія психології управління -- особистість у психологічному управлінні -- психологія організації -- психологія управління людськими ресурсами

Анотація:   Посібник є однією з перших системних спроб у сучасній практиці вищої школи узагальнити й систематизувати знання з психології управління: феномен, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. У ньому всебічно розкрито соціально-психологічні особливості управління, психологію управлінської діяльності, психологічні особливості особистості й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми.

 
30 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2005. - 446 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість у групі -- соціальна психологія спілкування -- комунікація в міжособистісних відносинах -- соціальна психологія груп -- соціальна

Анотація:   Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особистостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, характеризовано провідні напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

 
31 88.1(0) я73-1
Ж86

Жуков, С. М.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія країн Сходу -- психологія в Україні -- російська психологія -- психологія зарубіжних країн

Анотація:   Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією. Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна б було назвати: "Забуті та пропущені сторінки історії психології".

 
32 88.2я73-1
Г94

Гуменюк, О. Г.

        Основи загальної та юридичної психології [Текст] : підруч. за рейтингово-модульною системою навчання / О. Г. Гуменюк. - К. : КНТ, 2012. - 590 с.

Зміст:
  Основи загальної психології. - С. 14-362
  Основи юридичної психології. - С. 363-570

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- міні-модуль -- розвиток особистості -- емоційно-вольова сфера -- психологія конфлікту -- психологія юридичної праці -- кримінальна психологія

Анотація:   У підручнику, який побудований за принципом модульності, розкриті основні теоретичні положення загальної та юридичної психології. До кожного модуля та міні-модуля пропонуються психологічні задачі, тести та кросворди.

 
33 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2002. - 632 с.

Зміст:
  Маноха І. П.  Методи психології / І. П. Маноха. - С. 46
  Науковий метод: сутність, структура, застосування. - С. 46-48
  Загальна методика психологічного дослідження. - С. 48-53
  Методи психологічного дослідження: функціональна диференціація. - С. 58
  Моделювання та реконструювання. - С. 60
  Типологічний метод. - С. 62
  Спостереження. - С. 67
  Лабораторний і природний експеримент. - С. 69
  Бесіда, інтерв'ю, анкетування. - С. 71
  Соціометрія, референтометрія. - С. 74
  Біографічний метод, вчування. - С. 75
  Лонгітюдний, зрізів, генетико-моделюючий методи. - С. 81
  Галузі психологічної науки

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- акмеологія -- геронтопсихологія -- психологія творчості -- диференціальна психологія -- психофізіологія -- психологія реабілітації -- психодіагностики -- радіоекологічна психологія

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
34 88 я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко, І. П. Маноха [та ін.] ; за. - К. : Либідь, 2006. - 631 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- акмеологія -- геронтопсихологія -- психологія творчості -- диференціальна психологія -- психофізіологія -- психологія реабілітації -- психодіагностика -- радіоекологічна психологія

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
35 88.40я73-5
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психології вищої школи -- методи психології -- психологія студентської групи -- особистість студента -- управління навчальним процесом у ВНЗ

Анотація:   У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

 
36 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2000. - 558 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- когнітивна сфера особистості -- пам'ять -- увага -- мислення -- інтелект -- уява -- афективна сфера особистості -- поведінка

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльності та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
37 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; авт. ідеї та наук. консульт. В. О. Татенко ; голов. ред. С. В. - К. : Либідь, 2006. - 998 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психології епохи Бароко -- несвідомий фактор психічної активності -- стражденність людини у психології XVII -- самодостатність людини -- психологія

Анотація:   Книжка, що є продовженням циклу історико-психологічних праць відомого вітчизняного психолога й філософа, охопляє наступні за Відродженням епохи Бароко та просвітництва (XVII-XVIII ст.). У тісному зв'язку з громадянською та культурною історією висвітлюються оригінальні погляди на людину та її місце у світобудові. Поряд із загальновідомими іменами західноєвропейських мислителів представлено психологічні розробки їхніх українських сучасників.

 
38 15(09)(075.3)
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навч. по спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець ; ред. В. Г. Петік. - К. : Вища школа, 1976. - 440 с.

Зміст:
  Предмет, методологічні основи та головні етапи історії психології. - С. 9-54
  К. Маркс, Ф. Енгельс про методологічні основи наукової психології. - С. 55-73
  Психологія як природнича наука. - С. 79-120
  Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду. - С. 122-173
  Психологія народів та її елементи. - С. 174-217
  Психологія поведінки та її детермінантів. - С. 218-270
  Психологія дії. - С. 271-291
  Розвиток В. І. Леніним марксистської методології психологічних досліджень. - С. 292-315
  Напрями, школи і системи радянської психології. - С. 315-412

Рубрики: Сеченов І. М. - про нього
Історія психології - Історико-психологічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): психологія "колективної свідомості" -- класичний біхевіоризм -- психологія цілісності -- принципи антропологічної психології -- рефлекторна теорія психіки -- психофізичний паралелізм

Анотація:   Даний посібник, створений на основі марксистської методології, охоплює найважливіші історичні етапи розвитку психологічної науки, насамперед формування наукової психології- зарубіжної та вітчизняної, у зв'язку з ідеологічною боротьбою, розвитком інших наук і культури в цілому.

 
39 88.3 я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред С. Д. Максименка, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін.. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 704 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи психології -- розвиток психіки і свідомості -- психологія особистості -- мова і мовлення -- спілкування -- соціальні групи

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкуваня. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і її засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
40 88.7я73-1
Н63

Никоненко, Ю. П.

        Клінічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К. : КНТ, 2016. - 370 с.

Рубрики: Психологія медична

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія лікувально-діагностичного процесу -- психологія хворої людини -- реабілітація терапевтичних хворих -- реабілітація хворих дітей -- психологічні

Анотація:   Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: "Теоретико-методологічні основи клінічної психології", "Психологія хворої людини"; "Роль клініко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих"; "Психологія лікувально-діагностичного процесу" та "Психологічні особливості хворих із різними соматичними захворюваннями".

 
41 88.411я73-1
М19

Малхазов, О. Р.

        Психологія праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Р. Малхазов. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 206 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психології праці -- психотехніка -- основні розділи охорони праці -- інженерна психологія -- організаційна психологія -- дослідження психології праці -- професіографія

Анотація:   Викладено основні теми навчальної дисципліни "Психологія праці". В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об'єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне призначення запропонованого навчального посібника - допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об'єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння.

 
42 88.5я73-1
А73

Ануфрієва, Н. М.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2011. - 295 с.

Рубрики: Психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): психології -- особливості міжособистісних стосунків -- психологія спілкування -- соцальна психологія малих груп -- соціально-психологічний клімат -- особливості функціонування

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистіних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.

 
43 88.840я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): методологія педагогічної психології -- психологія учня -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної діяльності вчителя

Анотація:   Сучасний педагог повинен не лише досконально володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особтистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Особистість учителя і учня, особливості їх відносин розкрито у пропонованому посібнику. Він містить інформацію про методологічні і теоретичні основи педагогічної психології, її історію, закономірності і динаміку психічного розвитку та формування особистості, психологічні основи учіння і навчання, методи педагогічного управління цими процесами.

 
44 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія загальна -- патопсихологія -- епілепсія -- аутичні розлади -- неврози -- психопатія -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетською освітою, викладено стислий зміст курсів з психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихологій.

 
45 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 271 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість людини -- психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- мовна діяльність -- спілкування

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
46 88.59я73-1
В58

Власова, О. І.

        Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія організацій

Ключові слова (ненормовані): проблеми менеджменту організації -- психологічна компетентність керівника -- психологія ділових переговорів -- дослідження соціальної психології -- класифікація соціальних груп

Анотація:   У підручнику, написано з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар'єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар'єрних орієнтацій.

 
47 88.59я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2010. - 541 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія управління -- психологія особистості -- психологія управлінської діяльності -- соціально-психологічні особливості управління -- психологія управління людськими ресурсами

Анотація:   Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників тощо.

 
48 88.5я73-2
А73

Ануфрієва, Н. М.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2010. - 215 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): міжособистісні стосунки -- психологія спілкування -- соціальна психологія малої групи -- проблеми великої групи -- прикладна соціальна психологія

Анотація:   У навчально-методичному посібнику викладено загальні положення нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.

 
49 88.1я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: XIX - початок ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2007. - 830 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- міркування Куна Т. -- оптимізм -- психофізіологія органів чуття -- психологія свідомості -- психологія особистості -- психологія характеру -- сенс

Анотація:   Книжка продовжує цикл посібників автора з історії всесвітньої психології та охоплює складний і суперечливий період ХІХ - початку ХХ ст., пов'язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології.

 
50 88.5 я73-1
М82

Москаленко, В. В.

        Соціальна психологія [Текст] : підручник / В. В. Москаленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія народів -- психологія мас -- біхевіоризм -- когнітивний напрямок -- психологічний напрямок -- гуманістичний напрямок -- соціально-екологічна теорія -- теорія

Анотація:   У підручнику викладено основні теми загального курсу соціалньої психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в посібнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної психології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках соціальної психології, зокрема "техніка спілкування", "окремі моделі соціалізації" тощо. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є текстовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.

 
51 88.4я73-1
К26

Карпенко, Є. В.

        Вікова та педагогічна психологія: Актуальні студії сучасних українських учених [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Карпенко. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 152 с.

Зміст:
  Психологія дошкілля. - С. 6-25
  Психологія молодшого шкільного віку. - С. 26-34
  Психологія підліткового віку. - С. 35-47
  Психологія юнацтва. - С. 48-63
  Психологія дорослості. - С. 64-76
  Психологія навчання і розвитку. - С. 77-90
  Психологія виховання. - С. 91-109
  Психологія педагогічної діяльності. - С. 110-122
  Професіоналізація майбутніх психологів. - С. 123-132

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психологічні основи аксіогенезу особистості -- духовний розвиток молоді -- психологія професійного розвитку особистості -- дослідження Калмикової

Анотація:   У навчальному посібнику представлені новітні дослідження сучасних українських науковців у галузі вікової та педагогічної психології. Посібник орієнтований на допомогу студентам вишів у поглибленому самостійному вивченні навчальних дисциплін "Вікова психологія" і "Педагогічна психологія", сприяє оволодінню ними матеріалу з теми, а також орієнтує молодих науковців у актуалльних тенденціях дослідження особливостей становлення особистості, її навчання і виховання. У ньому вміщено фрагменти досліджень вітчизняних вчених, перелік запитань для обговорення і самоконтролю, самопідготовки, глосарій, список літератури та іменний покажчик.

 
52 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : навч. посібник / М-во освіти і науки України; Нац. тех. ун-т України " Київський політехнічний ін-т. - К. : ІНКОС, 2005. - 352 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено п'ять блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи. Вивчення цих розділів психології маї практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити дол власної долі, до особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціальними групами.

 
53 88.504я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія груп -- дитяча психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
54 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - К. : 2005. - 416 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія діяльності -- мова і спілкування -- міжособистісні відносини -- психологія малих груп -- психологія міжгрупової взаємодії -- парапсихологія -- екстрасенсорика

Анотація:   У посібнику поданий основний мінімум матеріалу по учбовому курсу "Основи психології", яким повинен оволодіти студент, вивчаючи у вузі цю дисципліну. Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими судент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу "Основи психології" доповнений темами по біоенергетиці людини, екстрасенсориці, парапсихології, метапсихології, конфліктології, психологічними оздоровчими методиками і техніками.

 
55 88.573я73-2
О75

        Основи загальної та юридичної психології [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Правова єдність, 2011. - 224 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- система юридичної психології -- психічніпізнавальні процеси -- емоційний стан -- вольові риси юриста -- психічні властивості особистості -- психологічні

Анотація:   Курс лекцій підготовлений відповідно до програми курсу "Юридична психологія", схваленої кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням кількості годин, відведених для практичних занять навчальним планом. У ньому розглянуті предмет, об'єкт, методи та система юридичної психології, викладені основи загальної психології та психології досудового слідства.

 
56 88.840я73-1
Г61

Головінський, І.

        Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.

Зміст:
  Психологія як наука. - С. 23-32
  Педагогічна і шкільна психологія. - С. 46-62
  Фізичний, розумовий і психічний розвиток та взаємозв'язок між ними. - С. 68-84
  смислові недомагання. - С. 86-96
  Мова і мовні проблеми. - С. 98-109
  Розумове недорозвинення. - С. 109-135
  Учні з недомаганням в учінні. - С. 135-145
  Емоційні та психічні збурення. - С. 145-165
  молодеча злочинність, бездомні діти, наркоманія та алкоголізм. - С. 165-179
  Талановиті й обдаровані учні. - С. 179-193
  Виховання та його філософічні основи. - С. 193-204
  Виховання і самовиховання у контексті вікової психології. - С. 204-213
  Філософічно-психологічні погляди Григорія Сковороди і Тараса Шевченка. - С. 220-224
  Вишкіл учителів і шкільних психологів. - С. 237-253

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Шкільна психологія -- Розумове недорозвинення -- Виховання -- Самовиховання -- Вікова психологія -- Григорій Сковорода -- шевченко тарас

Анотація:   Праця відомого американського професора у галузі педагогічної психології Івана Головінського друкується у перекладі на сучасну українську мову. Ця книга-нове слово в українській педагогічній та психологічній науці. Вона охоплює матеріал, який включає університетський курс із педагогічної психології,що читається в університетах США, Європи та України. Книга цікава і як теоретичний посібник, і як практичне керівництво для роботи. Крім того, автор репрезентує власний погляд на ряд проблем педагогічної психології, зокрема окремий розділ присвячено педагогічним поглядам Г.Сковороди та Т.Шевченка.

 
57 88.374я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 2005. - 360 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дитинства -- психологія підлітка -- психологія юності -- зрілий дорослий вік -- старість

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет, об'єкт, теоретичні засади, методологію, методи, структуру, функції і завдання вікової психології, функціонування її за різних історичних епох в Україні і за рубежем, а також найзначущі концепції, ідеї, теорії вікового розвитку особистості. Значну увагу в ньому приділено висвітленню особливостей психічного буття людини на всіх етапах її життя (психологія пренатального, натального періодів, дитинства, дорослості, старості).

 
58 88.491я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія торгівлі [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія торгівлі

Ключові слова (ненормовані): психологія і етика -- природа психіки -- мислення і мовлення -- психологія продавця -- професійна поведінка продавця -- професійна етика

Анотація:   У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст предмету "Психологія торгівлі і етика ділових відносин". Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про психологію продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу купівлі, етики поведінки при вирішенні конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології торгового колективу, психологічних особливостей торгової реклами, формування іміджу працівника торгівлі.

 
59 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ; голов. ред. Т. В. - К. : Либідь, 2005. - 464 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки та свідомості -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- пам'ять -- почуття -- увага -- діяльність

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
60 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко [та ін.] ; за заг. ред. С. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 688 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психіка -- особистість -- мова і мовлення -- соціальні групи -- механізми психічного відображення -- сприймання -- мислення -- увага -- емоції

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкриті загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини та її засобам, інноваційним технологіям і будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно- методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
61 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / С. Д. Максименко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- психічні процеси: відчуття, мислення, сприйняття, уява, пам'ять

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливотсі особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 
62 88.3я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко ; відп. ред. І. В. Хронюк. - К. : Видавництво МАУП, 2001. - 256 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- мовлення -- спілкування -- увага -- пізнавальні психічні процеси -- сприймання -- мислення

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
63 88я73-1
С77

Старовойтенко, Н. В.

        Основи психології та педагогіки: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 336 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- емоції -- почуття -- воля -- здібності -- психологія спілкування -- психологія конфлікту -- психологія колективу -- творчі роботи студентів

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні основи психології і педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики психолого-педагогічних знань студентів. Задачі, поетичні твори, притчі, студентські творчі роботи, подані в посібнику, стануть дидактичним матеріалом для виконання практичних завдань та способом формування психолого-педагогічної культури.

 
64 88.(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології єпохи прсвітництва [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ;наук. ред.: П . Л. Пироженко. - К. : Вища школа, 1993. - 568 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Історична психологія

Ключові слова (ненормовані): періодизація історії психології -- бунтівний індивідуалізм -- психологія і революція -- самопізнання людини і людства -- феноменологія самодержавства

Анотація:   Висвітлено шляхи розвитку психологічної науки в 18 ст..Розглядаеться історія психології як західних, так і східних країн. Особливу увагу приділено розвиткові психології в Україні. Розроблено теоретичні засади історії психології: культурологічний підхід, рушійні сили розвитку психологічних знань, періодизацію.

 
65 88.2я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2009. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- психологія особистості -- темперамент

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
66 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 351 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія студентської групи -- управління навчальним процесом у ВНЗ -- психологічний аналіз учіння студентів -- психологія виховання студентів

Анотація:   У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і предсталено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.

 
67 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 407 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості підприємця -- типи підприємців -- психологія підприємницької організації -- психологія підприємницької діяльності -- психологія підприємства

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Значну увагу приділено індивідуально-психологічним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійні підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це друге видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
68 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк. - Рівне : Принт Хауз, 2003. - 136 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): історія психології -- основи патопсихології -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетськую освітою, викладено стислий зміст курсів із психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихології.

 
69 88.3я73-1
К65

Копець, Л. В.

        Класичні експерименти в психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Копець. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 283 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): проекти Бехтерева -- класичні експерименти психології -- психологи - експериментатори -- експерименти в соціальній психології -- експерименти у віковій психології

Анотація:   Книга є пропедевтичним підготовчим курсом експериментальної психології і розповідає про найяскравіші відкриття в провідних галузях психології. Розглядаються проблеми і перспективи експериментального методу.

 
70 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- психологія особистості -- темперамент

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
71 88я73-1
Г17

Галян, О. І.

        Експериментальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. - К. : Академвидав, 2012. - 400 с.

Зміст:
  Теоретико-методологічні засади експериментальної психології. - С. 7-38
  Методи психологічного дослідження в експериментальній психології. - С. 38-126
  Основи підготовки та планування психологічного експерименту. - С. 137-282
  математико-статистичні методи експериментальної психології. - С. 282-349

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічне дослідження -- соціально-психологічний метод дослідження -- анкетування -- валідність експериментального дослідження

Анотація:   Пізнання психологічної реальності є складним і делікатним процесом. Крім теоретичних знань, уміння чути, бачити і осмислювати, він потребує здатності тактовно, кваліфіковано здобувати необхідну інформацію експериментальним шляхом. Передумови цього — оволодіння методами, інструментарієм, техніками експериментальної психології, раціональне планування, ретельна підготовка і науково вивірене здійснення психологічного експерименту, вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Ці питання формують предмет і проблемну сферу експериментальної психології в системі психологічних дисциплін. Вони становлять і зміст пропонованого навчального посібника, в якому розкрито сутність, специфіку, методологічний арсенал експериментальної психології, особливості і систему експериментальних досліджень, вимоги до оформлення їх результатів. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям, які займаються експериментальними дослідженнями у психології.

 
72 88.374я73-5
К95

Кутішенко, В. П.

        Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2009. - 448 с.

Рубрики: Психологія особистості - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологія дорослої людини -- діагностика психічного розвитку дитини

Анотація:   У навчальному посібнику відображено основні проблеми вікової психології: предмет, методи, закономірності, концепції, принципи і структура науки; підходи до періодизації психічного розвитку особистості; специфіка пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних особливостей людини на різних етапах онтогенезу.

 
73 88.41я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

Зміст:
  Предмет і основні поняття дитячої психології. - С. 14-24
  Принципи і методи дитячої психології. - С. 25-38
  Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології. - С. 39-53
  Періодизація психічного розвитку дитини. - С. 54-63
  Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві. - С. 64-77
  Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці. - С. 78-85
  Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками. - С. 86-96
  Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці. - С. 97-116
  Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці. - С. 117-125
  Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці. - С. 126-134
  Психологічні особливості дитячої праці. - С. 135-150
  Психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці. - С. 151-161
  Розвиток уваги дитини від народження до 7 років. - С. 162-172
  Розвиток мовлення дитини від народження до 7 років. - С. 173-185
  Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника. - С. 186-200
  Розвиток пам'яті дитини до 7 років. - С. 201-211
  Особливості мислення дитини від народження до 7 років. - С. 212-229
  Розвиток уяви дитини від народження до 7 років. - С. 230-242
  Розвиток емоцій у дошкільному віці. - С. 243-258
  Воля та система мотивів у дошкільному віці. - С. 259-272
  Становлення самосвідомості дошкільника. - С. 273-292
  Етичний розвиток у дошкільному віці. - С. 293-308
  Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві. - С. 309-319
  Темперамент у дошкільному віці. - С. 320-333
  Психологічна готовність дитини до систематичного навчання в школі. - С. 334-347
  Психологія молодшого школяра. - С. 348-368
  Розвиток психіки та особистості у підлітковому віці. - С. 370-385
  Психологія ранньої юності. - С. 386-397

Рубрики: Психологія вікова - Дитяча психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- дитяча психологія в Україні -- періодизація психічного розвитку дитини -- психічний розвиток дитини -- спілкування дошкільника -- психологічні

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури.

 
74 88.5в
І90

        Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології [Текст] : монографія / [М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик [та ін.]] ; за наук. ред. М. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 360 с.

Зміст:
  Слюсаревський М. М.  Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг і дисциплінарну будову / М. М. Слюсаревський. - С. 9-34
  Скорик М. М.  Наукові теорії та їхні особливості в царині соціальної психології / М. М. Скорик. - С. 35-52
  Климчук Н. В.  Ідейна спадщина західноєвропейського періоду передісторії соціальної психології / Н. В. Климчук. - С. 53-74
  Кальницька Ю. С.  Перші соціально-психологічні теорії та їх відображення в сучасному науковому дискурсі / Ю. С. Кальницька, М. М. Слюсаревський. - С. 75-91
  Бублик П. І.  Соціально-психологічні протоідеї у філософській та публіцистичній спадщині українських мислителів XVI - XVIII століть / П. І. Бублик. - С. 92-106
  Кальницька Ю. С.  Становлення і розвиток соціально-психологічної думки в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття / Ю. С. Кальницька. - С. 107-135
  Рибалка В. В.  Особливості розвитку вітчизняної соціально-психологічної думки у 20 - 50-х роках ХХ століття / В. В. Рибалка. - С. 136-154
  Слюсаревський М. М.  Основні зарубіжні та радянські соціально-психологічні теорії / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. - С. 155-212
  Жовтянська В. В.  Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології / В. В. Жовтянська. - С. 213-231
  Бублик П. І.  Практична релевантність соціально-психологічних теорій (На прикладі поширених в Україні психотерапевтичних практик) / П. І. Бублик. - С. 232-254
  Слюсаревський М. М.  Методологічний простір побудови і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій / М. М. Слюсаревський. - С. 255-296
  Хазратова Н. В.  Параметри залежності та перспективи автентичності вітчизняної соціальної психології / Н. В. Хазратова. - С. 297-314

Рубрики: Психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): історіогенез соціальної психології -- соціально-психологічні теорії

Анотація:   У колективній монографії відтворено загальну картину історіогенезу соціально-психологічного знання, реконструйовано і співвіднесено в хронологічних межах від XVI до ХХ ст. основні тракторії його розвитку на зарубіжних та вітчизняних теренах. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід теоретичних напрацювань у галузі соціальної психології, запропоновано оригінальну концепцію методологічного простору побудови та критеріального оцінювання соціально-психологічних теорій, досліджено вплив зарубіжних ідей і теорій на сучасну українську соціальну психологію та окреслено перспективи її автентичного розвитку.

 
75 88.49 я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб / Г. В. Ложкін; В. В. Спасєнніков, В. Л. Комаровська. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія комерційної таємниці -- психологія багатства -- психологія бідності

Анотація:   У навчальному посібнику зосереджено увагу на основних проблемах економічної психології, розкрита структура економічної свідомості, визначені особливості поведінки індивіда у сфері господарської діяльності. Розглянуто ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Широко використано досвід іноземних фахівців та результати досліджень, проведених російськими вченими.

 
76 88я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Експериментальна психологія [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 359 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): динаміка -- планування експерименту -- квазіекспериментальні плани -- неекспериментальні емпіричні дослідження -- методи експериментального дослідження вербального навчання -- соціальна психологія

Анотація:   В підручнику викладено методологічні засади психологічного дослідження, стани становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми - дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна. Детально розглянуті процедура й організація психологічного експеримента, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло подано методи досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено експериментальне дослідження української студентки з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології.

 
77 88.3 я73-2
Ц58

Цигульська, Т. Ф.

        Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. / Т. Ф. Цигульська. - К. : Наукова думка, 2000. - 190 с.

Рубрики: Психологія прикладна

Ключові слова (ненормовані): предмет психології -- стан психології -- соціально-психологічні явища -- структура і активність особистості -- воля -- стрес

Анотація:   У посібнику розглянуто проблеми загальної та прикладної психології, курс лекцій з якої автор викладає у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблеми критичного творчого мислення, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Велика увага приділена прикладним аспектам психології, зокрема способам подолання стресу, прийомам ефективного спілкування та самовиховання волі.

 
78 88.3я73-1
С81

Столяренко, О. Б.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 280 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія Адлера -- психоаналіз Фромма -- теорія Келлі -- психологія свідомості Вільяма Джемса -- особистість в радянській психології -- психологічна

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноматні підхои до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

 
79 88.59я73-1
К61

Коломінський, Н. Л.

        Психологія педагогічного менеджменту / Н. Л. Коломінський. - К. : Видавництво МАУП, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Психологічні особливості процесу управління в установах освіти. - С. 5-59
  Соціально-психологічні проблеми взаємодії менеджера освіти з іншими людьми. - С. 59-159

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): педагогічний менеджмент -- соціально-психологічний клімат в колективі -- національна школа України -- психологія спілкування -- розв'язування конфліктів

Анотація:   Посібник містить науково-обгрунотовані психологічні рекомендації щодо здійснення процесу управління установами освіти в умовах розбудови національної школи України. Актуальні проблеми психології спілкування, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, удосконалення стилю керівництва в установах освіти, запобігання та розв'язування конфліктів аналізуються з точки зору досягнень сучасної світової психології. Пропонуються конкретні шляхи оптимального вирішення цих проблем в сучасних умовах. Посібник містить психологічні тести, анкети, які мають загальне визнання у світовій психології, а також такі, що розроблені автором.

 
80 88.3я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Загальна психологія [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 208 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- увага -- відчуття -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- почуття -- характер -- темперамент -- психологія спілкування

Анотація:   Навчальне видання практичних завдань і вправ для сприяння засвоєнню набутих знань, умінь та навичок викладачів та студентів.

 
81 88.5я73-1
К67

Корнєв, М. Н.

        Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 1995. - 303 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): проблеми соціальної психології -- психологія спілкування -- особистість -- соціальна психологія груп

Анотація:   Висвітлено сучасний стан загальних проблем і конкретних питань соціальної психології.

 
82 П71

Предко, О. І.

        Психологія релігії [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Предко. - Київ : Київський університет, 2014. - 480 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): Шлейєрмахера -- американська психологія релігії -- гіпноз -- психоаналіз Фромма -- сучасна психологія релігії -- молитва -- релігійні почуття -- мислена молитва

Анотація:   Розглянуто предметне поле психології релігії, її історичну генезу, досліджено такі духовно-психологічні феномени, як релігійні почуття, релігійна віра, молитва в богословському та філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню положень, викладених у підручнику, сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 
83 88я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006. - 520 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- спілкування -- пізнавальна діяльність -- емоційно-вольова сфера -- психологія індивідуальності -- теорії освіти і навчання -- методика

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
84 88я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Основи психології [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, С. А. Мукомел. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 220 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- характер -- темперамент -- здібності -- психологія

Анотація:   Курс дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як у сім'ї, так і в трудовому колективі.

 
85 88.48я73-1
М42

        Медична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча ; за заг. ред. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 516 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): розвиток психіки -- свідомість -- особистість -- психічні розлади -- психічні розлади особистості -- соматичні розлади особистості -- психологія лікувальної взаємодії

Анотація:   Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точку зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об'єкт діагностики і терапії, але й як суб'єкт зі складним психологічним світом, що індивідуально реагує на хворобу і мови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

 
86 88.2я73-5кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Загальна психологія [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 208 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- увага -- відчуття -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- почуття -- характер -- темперамент -- психологія спілкування

Анотація:   Навчальне видання практичних завдань і вправ для сприяння засвоєнню набутих знань, умінь та навичок викладачів та студентів.

 
87 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2007. - 416 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): інноваційна поведінка -- лідерство -- психологія особистості підприємця -- психологічні типи підприємців -- психологія підприємницької діяльності -- психологія підприємницької організації

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теолрії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним типам підприємців, мотиваційним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це третє видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
88 88.59я73-1
Х69

Ходаківський, Є. І.

        Психологія управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 663 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): гіпноз -- основи соціоінтеграції -- праксеологічні кластери -- маніпуляція суспільною свідомістю -- психологія реклами -- теорія особистості -- праксеологія -- етика управління

Анотація:   Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, пракселогічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проанавлізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управління з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.

 
89 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Філ-студія, 2006. - 316 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання особистості студента -- психологія комунікативної взаємодії викладача зі студентами -- студентське самоврядування -- протиріччя і конфлікти

Анотація:   У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", конспекти лекції до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

 
90 88.37я73-1
С81

Столяренко, О. Б.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам'янець-Поділ. : Медобори, 2012. - 220 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія Адлера -- психоаналіз Фромма -- теорія Келлі -- психологія свідомості Вільяма Джемса -- особистість в радянській психології -- психологічна

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноматні підхои до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

 
91 88.454я73-1
Д75

Дроздова, М. А.

        Психологія мистецтва [Текст] : навч. посіб. для студ. із фаху "Психологія" / М. А. Дроздова ; наук. ред. : М. А. Скок. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 104 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

Ключові слова (ненормовані): психологія творчої особистості -- соціальна психологія мистецтва -- практичні аспекти психології мистецтва -- психологічні аспекти візуальних видів мистецтва

Анотація:   Представлений навчальний посібник містить короткий огляд основних питань такого наукового напряму, як психологія мистецтва. Наведені основні поняття, теорії з даної галузі, а також опис навчального курсу при кредитно-модульній системі навчання.

 
92 88.3я73-5
З14

        Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- пізнавальна сфера людини -- емоційно-вольова сфера людини -- особистість у діяльності і спілкуванні -- індивідуально-психологічні

Анотація:   Практикум призначений для грунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

 
93 15.(09)(075.3)
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології стародавнього світу і середніх віків [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навч. по спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець ; ред. : В. Г. Петік. - К. : Вища школа, 1983. - 416 с.

Рубрики: Історія психології - Психологія стародавнього світу
Китай

Ключові слова (ненормовані): період становлення психології -- психологічні вчення Китаю, Індії, Близького Сходу, Греції, Риму -- психологія в період середньовіччя

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світтогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Близького Сходу, Греції, Риму, а також період середньовіччя з його патристичною і схоластичною психологією.

 
94 88.1(4Укр)
С76

        Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку [Текст] : монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 306 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська психологічна думка -- психологічна освіта -- вікова психологія Сікорського -- педагогічна психологія Сікорського -- українська індигенна психологія

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку провідних ідей в українській психолгічній думці, визначено провідні напрями, психологічні школи, позиції психології як науки в Україні. Сформульовано визначальні концепції розвитку психологічної думки в Україні, окреслено основні характеристики парадигми розвитку уявлень і вчень про психічну реальність.

 
95 88.352я73-1
Р65

Розов, В. І.

        Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2010. - 276 с.

Рубрики: Психологія практична - Психотехнології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- адаптивна саморегуляція -- антистресове харчування -- аутогенне тренування -- техніка дихання -- медитація -- сновидіння -- антистресові умови діяльності -- самопізнання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу. Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: "Практична психологія", "Медична психологія", "Психогігієна та психопрофілактика", "Психологія здоров'я", "Психотерапія адаптаційних розладів", "Управління стресом (стрес-менеджмент"), "Психічна саморегуляція стану", "Психологія управління", "Психологія екстремальних ситуацій" тощо.

 
96 88.352я73-1
Р65

Розов, В. І.

        Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2005. - 278 с.

Рубрики: Психологія практичнаBПсихотехнології

Ключові слова (ненормовані): стресу -- причини стресу -- професійний стрес -- емоції -- почуття -- психологія особистості -- адаптивна саморегуляція -- саморегуляція стресу -- сновидіння -- самопізнання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу. Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: "Практична психологія", "Медична психологія", "Психогігієна та психопрофілактика", "Психологія здоров'я", "Психотерапія адаптаційних розладів", "Управління стресом (стрес-менеджмент"), "Психічна саморегуляція стану", "Психологія управління", "Психологія екстремальних ситуацій" тощо.

 
97 88.49
С45

Скребець, В. О.

        Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи [Текст] : монографія / В. О. Скребець. - К. : Слово, 2004. - 440 с.

Зміст:
  Екологічна психологія: предмет, теорія і методологія. - С. 13-67
  Феноменологія екологічної свідомості у життєдіяльності українців та підходи до її вивчення. - С. 86-142
  Екологічна свідомість в умовах дистресу екотехногенної катастрофи. - С. 173-292
  Концептуальні визначення та науково-прикладне значення екопсихологічного знання. - С. 323-364

Рубрики: Психологія прикладна - Екологічна психологія

Ключові слова (ненормовані): екологічні екстремальні ситуації -- ЧАЕС -- Екотехногенна катастрофа -- Техногенний вплив на екосистеми

Анотація:   В монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти екологічної психології на прикладі адаптації потерпілого від аварії на ЧАЕС населення України у віддалених наслідках катастрофи. Розглядаються проблеми природного адаптоекосоціогенезу масової екологічної свідомості як у теоретичному плані, так і в прикладному значенні. Описані явища і форми прояви екологічної свідомості в умовах екотехногенної катастрофи. Дається системний структурно-функціональний аналіз екопсихологічної феноменології буденної свідомості в умовах екстремальності. На основі проведених польових досліджень подається авторська концепція екологічної психології, пропонується проект навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "практична психологія екстремальних ситуацій".

 
98 88.83я73-1
В42

        Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для військових вузів / Б. М. Олексієнко, С. Д. Максименко, Д. В. Іщенко [та ін.]. - Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1998. - 562 с.

Зміст:
  Роль та місце військової психології і педагогіки в діяльності особового складу військових формувань України. - С. 5-13
  Психологія особистості. - С. 14-27
  Методи психології та педагогіки. - С. 28-43
  Психологічні характеристики військової діяльності та військовослужбовця. - С. 44-80
  Соціально-психологічна характеристика військового колективу. - С. 81-98
  Психологія взаємовідносин у підрозділі. - С. 99-126
  Психологія міжособистісного спілкування. - С. 127-150
  Конфлікти у військових колективах і шляхи їх вирішення. - С. 151-159
  Психологічне забезпечення військової служби. - С. 160-190
  Військово-педагогічний процес як система. - С. 191-226
  Організаційно-педагогічні основи навчання. - С. 227-327
  Акмеологічні основи професіоналізму в навчанні та вихованні. - С. 328-373
  Виховна робота в підрозділі. - С. 374-466
  Індивідуальна виховна робота в підрозділі. - С. 467-492
  Самовиховання військовослужбовців і керівництво ним. - С. 493-507
  Педагогічний аналіз системи підготовки особового складу в зарубіжних арміях. - С. 508-531

Рубрики: Психологія військова

Ключові слова (ненормовані): Збройні Сили України -- психологія військово службоця

Анотація:   У підручнику з урахуванням сучасних досягнень науки розглядаються теоретико-методологічні і практичні питання війської психології та педагогіки. У ньому науково обгрунтовані шляхи, умови і фактори ефективного вирішення актуальних проблем військового навчання і виховання, морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ. Для досягнення високих результатів у навчально-виховному процесі пропонуються продуктивні моделі, алгоритми й технології. Книга має на меті озброїти військові кадри сучасною теорією і практикою ефективного психолого-педагогічного забезпечення військової служби.

 
99 88.3 я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Психологія: Схеми, опорні конспекти, методики [Текст] : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за ред. М. С. Корольчука. - К. : Ніка-Центр, Ельга, 2005. - 320 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Посібник містить 64 схеми, що розкривають структуру психіки особистості, психології колективу, основні характеристики категоріального апарату психології та деякі методи дослідження. Схематичне зображення та опорні конспекти допомагають усвідомити і засвоїти основи психології, методику вивчення внутрішнього світу людини, що може використовуватись з метою формування її стійких психічних якостей, здорового емоційно-психологічного клімату в колективах, ефективної підготовки особистості до професійної роботи-як головного елемента психологічного забезпечення діяльності.

 
100 88.3я73-1
І46

Ільїна, Н. М.

        Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2009. - 238 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- біологічні основи психіки -- психіка і свідомість -- психологія соціальних спільнот -- спілкування -- діяльність -- пізнавальна сфера особистості

Анотація:   У посібнику в доступній формі висвітлені основні поняття загальної психології. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на його успішне засвоєння. Окремі складники розділів (тестові технології) розроблені в контексті впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

 
101 88.54я73-1
П86

        Психологія вирішення конфліктів [Текст] : навч. посіб. / В. О. Джелалі. - К. : Р.И.Ф., 2006. - 319 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): вирішення конфліктів -- психологія міжособистісних відносин -- психологія малих груп -- психологія міжгрупової взаємодії -- характер -- класифікація Жикаренцева В.

Анотація:   У посібнику поданий основний матеріал по учбовому курсу "Конфліктологія". Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими студент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу доповнений коротким тлумачним словником психологічних термінів, тестами, вправами.

 
102 88.411я73-1
Т65

Траверсе, Т. М.

        Психологія праці [Текст] : наук.-метод. посіб. / Т. М. Траверсе. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2004. - 115 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психологія праці -- психологічна інтерпретація праці -- професійна діяльність -- особистість в процесі професіоналізації -- професіогенез особистості -- професійна орієнтація

Анотація:   У посібнику подається авторська розробка курсу "Психологія праці" в інтегративно-модульній формі. За відповідних умов це може сприяти більш ефективному засвоєнню матеріалу в ході групової та самостійної роботи особи, яка навчається.

 
103 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології епохи Відродження [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навчаються з спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець. - К. : Вища школа, 1988. - 408 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія епохи Відродження -- історія психології

Анотація:   У посібнику розглядаються загальні закономірності становлення психологічної науки доби Відродження, особливості її розвитку в культурних регіонах-східних і західних. Особливу увагу приділено розвитку вітчизняної психології в цей період.

 
104 88.482я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 261 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психології -- психофізичні порушення -- соціально-психологічні особливості -- психічні захворювання -- психологічна реабілітація -- психологічна готовність вчителя -- психодіагностика вчителя

Анотація:   Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 
105 88.5 я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 448 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Анотація:   Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, охарактеризовано напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матерал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

 
106 88.49я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія менеджменту. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лозниця; гол. ред. ради В. І. Шпак; відп. за вип. К. Хмарна. - К. : ЕксОб, 2000. - 512 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія кооперації праці -- мотиви праці -- кадри організації -- психологія ділового спілкування -- колектив -- діяльність персоналу -- психологічний імідж

Анотація:   Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, значно доповненим та удосконаленим варіантом навчального посібника, який вийшов за цим авторством у 1997 р. і користується великим попитом. Перша книга, в якій викладена теорія, пройшла випробовування часом, містить наукову новизну і заслужила схвальну оцінку фахівців. Матеріал другої книги, напрацьований протягом п'яти років на практичних заняттях, публікується вперше і є своєрідним "ноу-хау" автора. Це - авторські сценарії тренінгів; методики "вступу" в рольові ігри, перекладені вперше з німецької; вперше розроблені управлінські завдання, які базуються на випробуваних часом психологічних методиках, а також перекладені українською, адаптовані і місцями доопрацьовані психологічні тести.

 
107 88.3 я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2004. - 487 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психіка -- онтогенез психіки -- психічний розвиток -- спілкування -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- темперамент -- здібності

Анотація:   Висвітлюється предмет загальної психології з позицій системно-діяльнісного аналізу, основою якого є погляд на психіку як ідеальне явище, що несе в собі єдність суб'єктивного й об'єктивного, існує у процесах діяльності життєвої істоти, є осередком життя, що функціонує на різних рівнях. Кожну тему завершує перелік питань для самостійної роботи студентів і список рекомендованої літератури. Функцію предметного покажчика виконує "Система понять і категорій психології". Пропонований посібник разом із "Задачами з курсу загальної психології" цього ж автора складає навчально-методичний комплекс цієї дисципліни". Друге видання (1-ше вид.-1998 р.) доповнене іменним покажчиком.

 
108 88.59я73-1
К90

Кулініч, І. О.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2008. - 292 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології управління -- особистість в організації -- трудова діяльність особистості -- соціальні аспекти керівництва -- психологічні аспекти керівництва -- оцінювання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми психології управління, розкрито поняття, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку та сучасні тенденції управління. Всебічно висвітлено психологічні особливості управління, а також різноманітні прикладні проблеми. Використано досвід іноземних фахівців та результати проведених досліджень.

 
109 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 1 Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик; голов. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2004. - 576 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- особистість і суспільство -- соціалізація особистості -- психологія спілкування -- соціально-психологічна некомпетентність -- міжособистісні стосунки

Анотація:   Розв'язання проблеми особистості і спілкування в соціальній психології є вельми нагальним і актуальним у наш час, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. Піручник є однією з перших спроб систематизації соціально-психологічних знань стосовно особистості і спілкування. В ньому широко використані дані нових теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених і практиків.

 
110 88 я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія і педагогіка: Основні положення [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2000. - 303 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Навчальний посібник містить основні теми дисциплін" Загальна психологія" та "Дидактика". У ньому розглядаються механізми психологічних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани і пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв'язок між психологією та педагогікою, історичні аспекти розвитку освіти в Україні та історичні форми навчання,зміст освіти, види, методи, принципи і контроль навчання, організація навчання у вищій шуолі. Вперше розроблено систему наочних схем для кращого засвоєння складних понять, аналізується придатність історичних форм навчання до сучасних умов. Оригінальним є концепція побудови посібника і розроблення завдань для закріплення теорії; подано дидактичні та психологічні тести до розділів.

 
111 88.3я73-4
М99

М'ясоїд, П. А.

        Задачі з курсу загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / П. А. М'ясоїд ; ред. Н. В. Леонова. - К. : Вища школа, 2000. - 184 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): відчуття -- уява -- увага -- емоції -- воля -- інструментальна функція психіки -- темперамент -- здібності -- характер -- задачі з курсу психології

Анотація:   Науково обгрунтовано організацією навчальної діяльності і самостійної роботи студентів над курсом загальної психології. До кожної теми курсу дібрано систему задач різного типу. До задач подано посилання на літературу, що полегшує їх розв'язання. Висвітлено також методику роботи з посібником, наведено приклади розв'язання задач. Пропонований посібник разом з курсом "Загальної психологія" цього ж автора складає навчально-методичний комплекс з цієї дисципліни.

 
112 88.59р30кр
І98

Іщенко, М. П.

        Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, В. І. Шарий ; за ред. М. П. Іщенка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 235 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології -- навчальна програма -- плани лекцій -- плани семінарських занять -- контроль знань з психології -- теми рефератів -- теми

Анотація:   Метою навчальної дисципліни є надання слухачам теоретичних знань з основ управлінської та політичної психології, а також іміджелогії, зокрема концептуально-методичних засад управлінсько-психологічних процесів, технологій побудови політичного іміджу; ознайомлення з сучасними методами управлінсько-психологічного аналізу суспільних процесів і явищ та технологіями здійснення політичного впливу, засобами і прийомами побудови іміджу суб'єктів політики, досвідом його практичного впровадження.

 
113 88.47 я73-1
М42

Медведєв, В. С.

        Кримінальна психологія [Текст] : підруч. / В. С. Медведєв. - К. : Атіка, 2004. - 368 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія злочинності

Анотація:   У підручнику відповідно до чинного Кримінального кодексу України висвітлено психологічний мехнізм злочину, особистість і групу як суб'єкти злочину, психологію професійної, корупційної, жіночої, організованої злочинності неповнолітніх. Розкрито також проблеми питання злочинності як кримінально-психолоігчного явища, психології жертви.

 
114 88 я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / О. М. Степанов , М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психології -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- емоційно-вольова сфера -- темперамент -- характер -- здібності -- педагогічний процес -- система освіти -- зміст

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи.Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності,емоціно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
115 88.5я73-1
Г61

Головатий, М. Ф.

        Політична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Головатий. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 399 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Політична психологія

Ключові слова (ненормовані): соціальна система -- людина і політика -- психологія громадської думки -- національна ідея -- політична орієнтація

Анотація:   У пропонованому підручнику розглядається феномен "політична психологія" як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної еліти та ін.

 
116 88.4я73-5
Ш14

Шавровська, Н. В.

        Практикум з вікової психології / Н. В. Шавровська. - К. : Марич, 2009. - 83 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): лабораторні заняття з психології

Анотація:   Навчальний посібник пропонує практичні заняття до курсу "Вікова психологія". Вони включають лабораторні заняття, анкетування, різноманітні методики досліджень. Наш посібник має на меті навчити студентів володіти основами аналізу психічного розвитку; володіти основними критеріями та технологіями аналізу особливостей кожного вікового періоду; сформувати уявлення про специфіку наукових досліджень у віковій психології.

 
117 88.374я73-1
В43

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 376 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія дитинства -- психологія юнацтва

Анотація:   У навчальному посібнику на засадпх досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та котрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв'язування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень.

 
118 88.59 я73-1
С12

Савельєва, В. С.

        Психологія управління [Текст] : навчальний посіб. / В. С. Савельєва. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): етносоціальні особливості управління -- етнопсихологічні особливості управління -- психологія особистості керівника

Анотація:   Навчальний посібник являє собою систематичний курс із психології управління. У посібнику подано фундаментальні положення загальної і соціальної психології, що мають важливе значення для розуміння психологічних закономірностей і механізмів управлінської діяльності керівника. Розглянуто етносоціальні та етнопсихологічні особливості управління в Україні. Висвітлено психологічні аспекти управлінської діяльності та особливості керівника. Матеріал у посібнику подано з об'єктивних теоретико-методологічних позицій. Відмінною рисою посібника є контрольні питання й тести для самоперевірки в кінці кожного розділу, що підвищує ефективність використання цієї книги для самостійної роботи студентів всіх форм навчання.

 
119 88.59я73-1
П86

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 293 с.

Рубрики: Психологія - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- тип мислення -- інтелект -- психічне здоров'я особистості -- психологічний захист -- психологія мотивації у державному

Анотація:   Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Психологія управління".

 
120 88я73-1
В18

Варій, М. Й.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- центральна нервова система людини -- особистість -- психіка -- пам'ять -- мислення -- інтелект -- уява -- увага -- емоції -- почуття

Анотація:   У навчалдьному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

 
121 88.501я73-1
Л82

Лубкович, І. М.

        Соціальна психологія масової комунікації [Текст] : підруч. для студ. ф-тів та від-нь журналістики / І. М. Лубкович ; рец.: І. Михайлин, В. Демченко, Т. Бондаренко. - Л. : ПАІС, 2013. - 251 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія масової комунікації

Ключові слова (ненормовані): соціальна психологія груп -- психологія спілкування -- журналістське спілкування -- психологічні аспекти масової комунікації

Анотація:   У підручнику проаналізовано застосування методів соціальної психології у журналістській практиці, розкрито з соціально-психологічної точки зору журналістську методику збору інформації та спілкування журналіста з аудиторією.

 
122 88.481я73-1
М80

Морозов, С. М.

        Клінічна психологія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо / С. М. Морозов, В. В. Бондар. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2001. - 114 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): плацебо-результативність -- плацебо-ефект в медичній психології -- психотропні припарати і плацебо -- плацебо-реакція -- клінічна психологія

Анотація:   У посібнику розглядається одна з малодосліджених у вітчизняній медичній психології проблема - психологічна дія лікувальних засобів та плацебо-феномени при лікуванні. Розкриття психологічних механізмів, потенціювання лікувальних засобів дають змогу помітно підвищити ефективність та стійкість позитивних наслідків лікування у широких сферах практики охорони здоров'я. Завдяки цьому знання основних особливостей плацебо-реакції корисне майбутнім клінічним психологам та фахівцям, що працюють у галузі психологічних аспектів клінічної медицини. Поряд з аналізом стану досліджень плацебо-феномену у сучасній науці, розгляду методів психологічної діагностики хворих, важливою складовою посібника є вкладення методик індукції та виявлення характеру плацебо-реакції. У посібнику вміщені схеми та дані комплексних експериментів з вивчення психологічних особливостей плацебо-реакторів.

 
123 88.411я73-1
Б19

Баклицький, І. О.

        Психологія праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Баклицький. - К. : Знання, 2008. - 655 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психології праці -- психологічне вивчення професій -- класифікація професій -- професійна діяльність -- професійні кадри -- професійний відбір -- розміщення кадрів

Анотація:   У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб'єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.

 
124 88.83я73-1
В42

        Військова психологія і педагогіка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. А. Снігур, О. А. Хижняк, Є. М. Подтергера ; за ред. Л. А. Снігур. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 576 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Військова психологя

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості військовослужбовця -- психічні пізнавальні процеси особистості військовослужбовця -- психологічні властивості особистості воїна -- психологія військового колективу

Анотація:   У підручнику викладено основи військової психології і педагогіки для майбутніх вчителів допризовної підготовки середніх загальноосвітніх шкіл спеціальності "Захист Вітчизни", теоретико-методичні основи виховного процесу, спрямованого на формування особистості військовослужбовця як професіонала і патріота з високим рівнем громадянськості.

 
125 88.4я73-1кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Вікова та педагогічна психологія: самостійна робота студентів заочного відділення [Текст] : метод. рек. / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 66 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): теми контрольних робіт з вікової психології -- теми контрольних робіт з педагогічної психології

Анотація:   Зміст посібника сприятиме формуванню у студентів навичок самостійної роботи, а також виробленню в них дослідницького підходу до вивчення курсу вікової та педагогічної психології.

 
126 88.374я73-1
З12

Заброцький, М. М.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 1998. - 92 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- онтогенез людської психіки -- психічний розвиток немовлят -- особистість -- психологічна готовність дітей до школи -- психологія молодших

Анотація:   У пропонованому посібнику розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування від народження до зрілості.

 
127 88я73-1
Д79

Дубравська, Д. М.

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Дубравська. - Львів : Світ, 2001. - 280 с.

Рубрики: Психічні процеси - Сприймання

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психоаналіз -- гештальпсихологія -- біхевіоризм -- гуманістичні теорії -- поняття про душу -- галузі психологічних знань -- методи психології -- стани

Анотація:   У посібнику охарактеризовано різні психологічні течії, визначено їх роль у розвитку науки психології. Розкрито суть і специфіку психічних процесів: відчуття, сприймання, пам'ять, мовлення.

 
128 88.471
П86

        Психологія судового розгляду кримінальних справ [Текст] : монографія / М. В. Костицький, В. Я. Марчак, О. К. Черновський, А. В. Фєдіна. - Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2010. - 399 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): кримінальне судочинство -- криміналістична психологія -- психологічний аналіз рішень судді -- психологія судді

Анотація:   У монографії на основі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінально-процесуального права і криміналістики розкриваються юридико-психологічні особливості судового розгляду кримінальної справи; встановлюються психологічні особливості діяльності судді та інших учасників судового розгляду кримінальної справи; розкрито сутність та зміст психологічних чинників, що впливають на прийняття суддею рішень у ході судового розгляду кримінальної справи; поняття "правосвідомості судді"; необхідність, межі та можливості використання спеціальних психологічних знань під час судового розгляду кримінальної справи; тактика застосування психологічних прийомів дослідження доказів при судовому розгляді кримінальних справ; положення щодо форм використання спеціальних психологічних знань у кримінальному судочинстві.

 
129 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. і середніх навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Просвіта, 2005. - 461 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- свідомість -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- увага -- особистість -- спілкування -- темперамент -- характер -- здібності

Анотація:   Навчальний посібник являє спробу представити загальну психологію на основі генетично-моделюючого підходу з урахуванням сучасних досягнень української та зарубіжної психології.

 
130 88
М34

        Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 року) [Текст] : Т. 3 / наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Т-во психологів України [та ін.]. - Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. - 398 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  К вопросу о познании внутренней динамики психического / Т. С. Яценко. - С. 8-14
  Кісарчук З. Г.  Сучасна парадигма психотерапевтичної допомоги: вихідні поняття / З. Г. Кісарчук. - С. 15-17
  Аврамченко  Архетипна символіка як засіб пізнання невідомого змісту психіки суб'єкта / Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. - С. 18-20
  Антонець М. О.  Використання християнських принципів для створення щасливої родини / М. О. Антонець. - С. 20-23
  Алещенко В. І.  Військова психологія: становлення та перспективи / В. І. Алещенко. - С. 23-25
  Бабрикіна І. В.  Особливості структури шкільних страхів у молодших школярів і підлітків / І. В. Бабрикіна. - С. 26-28
  Бацилєва О. В.  Роль догравідарної психологічної підготовки у формуванні материнської сфери / О. В. Бацилєва. - С. 28-33
  Беседіна Н. О.  Роль несвідомих аспектів установки у регуляції поведінки людини / Н. О. Беседіна. - С. 33-34
  Білозерська І. О.  Репрезентаці феномену едіпової залежності у міфології / І. О. Білозерська, І. В. Сірик. - С. 34-37
  Бондар Г. О.  Адаптація представників ризикованих професій до екстремальних умов роботи / Г. О. Бондар. - С. 37-40
  Борисюк А. С.  Соціально-психологічна модельстановлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога / А. С. Борисюк. - С. 40-43
  Вайда В. С.  Вплив сімейних конфліктів на розвиток особистості підлітка / В. С. Вайда. - С. 44-46
  Васюк К. М.  Особливості форм егоцентризму в юнацькому віці / К. М. Васюк. - С. 47-48
  Веретяннікова Ю. С.  Система життєвих смислів та цінностей у майбутніх практичних психологів / Ю. С. Веретяннікова. - С. 49-50
  Видолоб Н.  Особливості психологічного консультування підлітка / Н. Видолоб. - С. 50-53
  Вільдгрубе С. О.  Феномен ціннісного самостановлення особистості в психології розвитку / С. О. Вільдгрубе. - С. 53-57
  Горбань Г. О.  Модель соціально-психологічного забезпечення процесу прийняття управлінського рішення / Г. О. Горбань. - С. 57-58
  Гурова О. В.  Вивчення ролі засобів музичної терапії в процесі саморегуляції особистості / О. В. Гурова. - С. 59-60
  Дармостук Н. В.  Актуальные проблемы психологии материнства в гендерном и полоролевом контексте / Н. В. Дармостук. - С. 60-64
  Жидко М. Є.  Методологічні проблеми побудови топології психотерапевтичного контакту / М. Є. Жидко. - С. 64-68
  Зінзюк Л. А.  Тренінгові технології як ефективний метод формування особистості компетентного фахівця з медицини / Л. А. Зінзюк. - С. 68-70
  Кадишева Л. Б.  Взаємозв'язок показників почуття власної гідності та психологічних чинників особистості (за Р. Кеттелом) / Л. Б. Кадишева. - С. 71-74
  Касьянова А. Ю.  Особливості психодіагностики та психотерапії дітей з функціональними захворюваннями кишечника / А. Ю. Касьянова. - С. 74-76
  Кіясь А. В.  Зв'язок копінг-стратегій вчителів у педагогічній взаємодії з учнями з їх особистісними характеристиками / А. В. Кіясь. - С. 77-79
  Козубай Н. Ф.  Особисливості професійного стресу у менеджерів будівельних та проектних організацій / Н. Ф. Козубай. - С. 80-83
  Кононець М. О.  Система дігностичних методик для вивчення професійної етики підприємців / М. О. Кононець. - С. 83-88
  Корчакова Н. В.  Психологічний аналіз феномену батьківства / Н. В. Корчакова. - С. 88-91
  Кочарян О. С.  Особливості полорольової ідентичності у дівчат, що навчаються у системі моностатевого навчання / О. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 92-95
  Крейдун Н. П.  До проблеми девіантного досвіду особистості / Н. П. Крейдун. - С. 95-98
  Кузікова С. Б.  Формування суб'єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги / С. Б. Кузікова. - С. 98-102
  Кулаков Р. С.  Психологічна підтримка професійних випробувань старшокласників на етапі їх профільного навчання / Р. С. Кулаков. - С. 102-105
  Кульчицька Н. Б.  Робота офіцера-психолога щодо підготовки особового складу до несення служби у судових вартах / Н. Б. Кульчицька. - С. 105-107
  Лазуренко С. І.  Установка як складне психофізіологічне утворення / С. І. Лазуренко. - С. 107-110
  Лановенко І. І.  Розвиток психолого-юридичних досліджень в Україні: актуальні напрями та перспективи / І. І. Лановенко. - С. 110-112
  Макарова Л. І.  Навчальний тренінг: методика підготовки та проведення / Л. І. Макарова, Л. М. Романкова. - С. 112-117
  Максимова В. М.  Застосування музики у психотерапевтичному процесі / В. М. Максимова. - С. 117-120
  Мельник Н. Ю.  К вопросу о любви как маркере субъектности / Н. Ю. Мельник. - С. 120-121
  Мороз Р. А.  Феномен сімейного наративу в сучасній психології сім'ї / Р. А. Мороз. - С. 121-124
  Мошенська Л. В.  Практичні аспекти дослідження несвідомих змістів психіки / Л. В. Мошенська. - С. 124-128
  Осадько О. Ю.  Проблема становлення психологічної захищеності вчителя / О. Ю. Осадько. - С. 128-130
  Осьодло В. І.  Зміст та особливості професійної діяльності психолога у військах (силах) / В. І. Осьодло. - С. 130-132
  Петренко Т. М.  Можливості застосування імпліцитних методів у психологічній практиці / Т. М. Петренко. - С. 132-136
  Плескач Б. В.  Проблеми психотерапевтичної допомоги онкологічним хворим / Б. В. Плескач. - С. 136-138
  Рєпіна О. Г.  Якість життя як основа саногенетичної парадигми у дослідженні психологічного здоров'я / О. Г. Рєпіна. - С. 138-140
  Рибалка В. В.  Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичних психологів / В. В. Рибалка. - С. 140-144
  Романенко О. В.  Психологічні аспекти викладання генетики студентам - медикам та студентам - медичним психологам / О. В. Романенко. - С. 145-151
  Францева А. Н.  Психосемантическое исследование ведущих смыслов организационной аттракции / А. Н. Францева. - С. 151-154
  Харченко О. Б.  Психологічні чинники гелотофобії як однієї з форм прояву гумору / О. Б. Харченко. - С. 154-157
  Черевач Н. Ю.  Подолання проявів мовної тривожності при оволодінні іноземною мовою за допомогою кооперативного методу навчання / Н. Ю. Черевач. - С. 157-161
  Карамушка Л. М.  Зміст та структура тренінгу "Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку органів державної влади" / Л. М. Карамушка. - С. 162-166
  Кокун О. М.  Теоретичні та практичні засади психологічного забезпечення професійного становлення особистості / О. М. Кокун. - С. 167-171
  Антонова В. О.  Вплив ультранизьких температур на психофізіологічний стан людини / В. О. Антонова. - С. 173-176
  Аршава І. Ф.  Проблеми саморегуляції здоров'єзберігаючої поведінки / І. Ф. Аршава. - С. 176-179
  Ботіна Л. Й.  Про дослідження психологічних особливостей мовленнєвої комунікації в науковому товаристві (гендерний аспект) / Л. Й. Ботіна. - С. 180-183
  Бугайова Н. М.  Віртуальна реальність, як складова розвитку сучасного суспільства / Н. М. Бугайова. - С. 184-185
  Булгакова О. Ю.  Небезпечна поведінка в усвідомленні дітей підліткового віку / О. Ю. Булгакова. - С. 185-189
  Вакуліч Т. М.  Психологічні основи профілактики і корекції віктимної поведінки особистості / Т. М. Вакуліч. - С. 189-193
  Ващук М. С.  Дослідження психологічної готовності до материнства у жінок із безпліддям / М. С. Ващук. - С. 194-195
  Віноградова В. Є.  Виділення стилів навчальності слухачів як психологічний механізм вдосконалення процесу підвищення кваліфікації державних службовців / В. Є. Віноградова, В. Р. Міляєва. - С. 195-198
  Водолазька О. О.  Співвідношення показників соціального інтелекту та рівня домагань психологів / О. О. Водолазька. - С. 198-200
  Войтенко Е. В.  Роль памяти в процессе литературного творчества / Е. В. Войтенко. - С. 200-205
  Гріньова О. М.  Формування професійних здібностей майбутніх учителів засобами тренінгу / О. М. Гріньова. - С. 205-209
  Грисенко Н. В.  Роль "позитивних" рис характеру у попередженні емоційного вигорання педагога / Н. В. Грисенко. - С. 209-213
  Давискиба І. П.  Особливості емоційних переживань батьків у сучасній сім'ї / І. П. Давискиба. - С. 213-216
  Данилишина С. І.  Психологічна структура професійної свідомості спеціаліста / С. І. Данилишина. - С. 216-220
  Дударенко І. С.  Задачі групової психокорекції у контексті аксіологічних проблем / І. С. Дударенко. - С. 220-224
  дусавицький О. К.  Розвиток особистості у системі розвивального навчання / О. К. дусавицький. - С. 224-227
  Жирун О. А.  Моральна свідомість як чинник професійної ідентичності / О. А. Жирун. - С. 227-229
  Заболотна В. О.  Актуальні проблеми організаційної психології (етичний аспект) / В. О. Заболотна. - С. 230-235
  Зонтов О. В.  Самоконтроль депривованих підлітків / О. В. Зонтов. - С. 235-236
  Казанжи М. Й.  Ціннісні орієнтації фасилятивних осіб / М. Й. Казанжи. - С. 237-240
  Каламаж Р. В.  Проблемні аспекти професійної підготовки майбутніх юристів в контексті соціономності професії / Р. В. Каламаж. - С. 240-243
  Карпенко В. В.  Творче мислення юриста: шляхи дослідження / В. В. Карпенко. - С. 244-245
  Карпілянський Д. А.  Практичні аспекти розвитку управління людськими ресурсами прикордонних підрозділів / Д. А. Карпілянський. - С. 245-249
  Кацеро А. О.  Когнітивна складність стереотипів професій студентів спеціальностей різного профілю / А. О. Кацеро. - С. 249-252
  Козубай Н. Ф.  Особливості професійного стресу у менеджерів будівельних та проектних організацій / Н. Ф. Козубай. - С. 252-255
  Колосович О. С.  Психологічне забезпечення безробітних / О. С. Колосович. - С. 255-257
  Кононюк М. О.  Делінквентність неповнолітніх як юридико-психологічна проблема / М. О. Кононюк. - С. 257-260
  Коробіцина М. Б.  Дослідження впливу безконтрольного перегляду телебачення на формування уяви та світосприйняття дитини / М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава. - С. 260-263
  Кошлань І. Г.  Специфіка тривожності у підлітків з різним типом емоційності / І. Г. Кошлань. - С. 263-267
  Креденцер О. В.  Дослідження психологічної готовності підприємців до професійної діяльності в сфері торгівельного бізнесу / О. В. Креденцер. - С. 267-269
  Кузнєцова О. В.  Психологічні ресурси професійної адаптації майбутніх менеджерів / О. В. Кузнєцова, А. Б. Омельченко. - С. 269-273
  Купрєєва О. І.  Вплив функціональних обмежень на "Я-концепцію" студентів з інвалідністю / О. І. Купрєєва. - С. 273-276
  Лоза О. О.  Функціональна природа перфекціонізму / О. О. Лоза. - С. 276-278
  Луньов В. Є.  Експертна оцінка як метод визначення особливостей юридичного мислення працівників оперативного розшуку / В. Є. Луньов. - С. 278-280
  Манилова Л. М.  Про можливості розвитку потенціалу розумових здібностей молодших підлітків / Л. М. Манилова. - С. 280-284
  Мойзріст О. М.  Порушення харчової поведінки як залежність (теоретичний аналіз літературних джерел) / О. М. Мойзріст. - С. 284-286
  Мойсеєва О. Є.  Психологічні прийоми конструктивної взаємодії з дітьми / О. Є. Мойсеєва. - С. 287-289
  Москальов М. В.  Основні підходи до вивчення психологічних особливостей управління змінами в організації / М. В. Москальов. - С. 289-293
  Москальова А. С.  Психологічні особливості комунікативних бар'єрів в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / А. С. Москальова. - С. 293-297
  Мул С. А.  Психотехніка з формування стресовитривалості у персоналу / С. А. Мул. - С. 297-300
  Нежинська О. О.  Особливості гендерних стереотипів керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська. - С. 300-305
  Нікітіна О. П.  Психологічна зумовленість особистісного відношення до грошей в системі відношень юнака / О. П. Нікітіна. - С. 305-308
  Остап'юк З. О.  Психологічні проблеми формування перекладацької компетентності сучасного науковця / З. О. Остап'юк. - С. 309-312
  Панченко Л. В.  Питання професійної адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві / Л. В. Панченко, І. Ю. Басараб. - С. 313-317
  Панченко Л. В.  Предиспонуючі чинники девіантної поведінки у підлітків і психологічна корекція / Л. В. Панченко, Н. А. Зозуль. - С. 317-321
  Панченко О. А.  Психологічний аналіз особистості пацієнтів з функціональною патологією хребта / О. А. Панченко [и др.]. - С. 321-325
  Пеньковська Н. М.  Особливості управлінського консультування як виду професійної діяльності психолога / Н. М. Пеньковська. - С. 325-327
  Панченко О. А.  Оцінка психічного стану часто хворіючих дітей групи ризику по туберкульозу / О. А. Панченко [и др.]. - С. 327-330
  Самошкіна Л. М.  Діагностичні можливості казки: пошук нових методичних рішень / Л. М. Самошкіна. - С. 331-333
  Саннікова А. О.  Джерела психологічних труднощів сценічної діяльності виконавців / А. О. Саннікова. - С. 333-336
  Семків Т. Б.  Особливості короткотривалої пам'яті учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору / Т. Б. Семків. - С. 336-338
  Стадник Г. А.  Психологічні особливості саморозуміння майбутніх практичних психологів / Г. А. Стадник. - С. 338-340
  Тур'ян О. В.  Зміни індивідуальних цінностей приватних та державних охоронців у ході професійної діяльності / О. В. Тур'ян. - С. 340-345
  Федунчик Л. Г.  Особливості професійної спрямованості осіб, які здобувають професію електрогазозварник / Л. Г. Федунчик. - С. 345-346
  Юрчинська Г. К.  Аналітична професіограма діяльності суддів господарських судів: особливості розробки та результати практичного застосування / Г. К. Юрчинська, О. В. Кащенко. - С. 346-349
  Яновсиса С. Г.  Особливості грошової мотивації підприємців / С. Г. Яновсиса. - С. 349-351
  Яновський М. І.  Дослідження психологічного впливу структури кіномонтажу на глядача / М. І. Яновський. - С. 351-355
  Ярмиш І. О.  Внутрішньоособистісний рольовий конфлікт у жінок - працівників органів МВС / І. О. Ярмиш. - С. 355-357
  Шейко Е. П.  Психологічні критерії ефективної професійної діяльності менеджерів / Е. П. Шейко. - С. 357-360
  Філь О. А.  Психологічні фактори конкурентоздатності банків / О. А. Філь. - С. 360-362
  Швабл Ю. М.  Спосіб життя як базова категорія екологічної психології / Ю. М. Швабл. - С. 363-365
  Гурлєва Т. С.  Якість життя як умова розвитку особистості: орієнтири психологічної допомоги / Т. С. Гурлєва. - С. 366-368
  Баранова С. В.  Психологічні особливості сприйняття часу зрілої особистості / С. В. Баранова. - С. 368-370
  Вилюжанина Т. А.  Психологическая безопасность образовательной среды как компонент категории "качество жизни" / Т. А. Вилюжанина. - С. 370-374
  Заброцький М. М.  Екопсихологічний вимір педагогічної взаємодії / М. М. Заброцький. - С. 374-376
  Килимник О. С.  "Бажане" як структурний компонент якості буття особистості / О. С. Килимник. - С. 376-377
  Матвієнко О. В.  Про деякі психологічні аспекти підвищення якості життя молоді на шляху реалізації ідеї здорового суспільства в Україні / О. В. Матвієнко. - С. 378-380
  Педаш Ю. Г.  Екологічна культура як невід'ємний чинник сучасної підприємницької діяльності / Ю. Г. Педаш. - С. 380-383
  Пінчук О.  Методологія створення позитивного іміджу державної монополії на прикладі залізничної галузі / О. Пінчук. - С. 383-385
  Семенихина А. В.  Психологические особенности выбора брачного партнера / А. В. Семенихина. - С. 385-388
  Харченко В. Є.  Проблеми соціальної адаптації в умовах трансформації суспільства / В. Є. Харченко. - С. 388-391
  Царенко Л. Г.  Дискурс здоров'я як предмет психологічного дослідження / Л. Г. Царенко. - С. 391-394
  Костюкова К. В.  Екопсихологічний підхід до проблеми якості життя / К. В. Костюкова. - С. 395-396

Анотація:   У збірнику широко представлено проблематику психології розвитку, генетичної психології; висвітлено методологічні орієнтири сучасної психології. Показано значення концепції саморозвитку особистості Г. С. Костюка та її евристичний потенціал у контексті нагальних викликів сьогодення. Досліджуються також соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у сучасному суспільстві; реалізуються новітні підходи до проблеми прикладних напрямів сучасної психологічної науки (медична, організаційна, юридична психологія); в річищі екологічного підходу висвітлено проблему якості життя як умови розвитку особистості та інші актуальні проблеми.

 
131 88.211.1
А21

Аврамченко, С. М.

        Архетипна символіка у процесі пізнання внутрішньої суперечливості психіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, Н. В. Сивопляс ; наук. ред. Т. С. Яценко. - Слов'янськ : Канцлер, 2007. - 224 с.

Рубрики: Психологія практична - Психоаналіз

Ключові слова (ненормовані): глибинна психологія -- інтимні почуття суб'єктів в міфах -- внутрішня суперечливість психіки -- психоаналіз малюнку -- психокорекція

Анотація:   Посібник призначений для студентів психологічних спеціальностей, що ведуть пошуки в галузі психології та вивчають курси "Діагностика та психокорекція", "Сучасні теорії глибинної психології та психокорекції", "Феномен несвідомого в психології", "Психологія спілкування та психокорекція особистості", "Конфліктологія" тощо.

 
132 88.8я73-1
К89

Кузікова, С. Б.

        Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Кузікова. - Суми : Університетська книга, 2006. - 384 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психоаналіз -- психорокекційна ситуація -- психорокекційна практика -- лікувальна педагогіка -- психологія Альфреда Адлера -- Гештальтпсихологія -- трансактний аналіз -- Біхевіористична

Анотація:   У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках посібника подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, а також авторську розробку психологічної програми корекції і розвитку особистості в підлітковому віці.

 
133 88.412я73-1
Т76

Трофімов, Ю. Л.

        Інженерна психологія [Текст] : підруч. для студентів психолог. спец. вищ. навч. закладів / Ю. Л. Трофімов. - К. : Либідь, 2002. - 263 с.

Зміст:
  Трофімов Ю.  Передумови виникнення інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 4-11
  Трофімов Ю.  Завдання та напрямки інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 11-16
  Трофімов Ю.  Методологічні принципи та системний підхід в інженерній психології / Ю. Трофімов. - С. 16-18
  Трофімов Ю.  Методи інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 19-22
  Трофімов Ю.  Інженерна психологія у системі управління / Ю. Трофімов. - С. 23-26
  Трофімов Ю.  Психофізіологічні основи діяльності оператора / Ю. Трофімов. - С. 58-116
  Трофімов Ю.  Діяльність оператора в системі "людина - машина" / Ю. Трофімов. - С. 117-172
  Трофімов Ю.  Проектування технічних засобів діяльності оператора / Ю. Трофімов. - С. 173-229
  Трофімов Ю.  Проектування систем "людина -машина" / Ю. Трофімов. - С. 230-254

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія інженерна

Анотація:   У посібнику викладаються основні питання інженерної психології. Розглядаються особливості функціонування системи "людина-машина", психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора в ній, а також комплекс питань, пов'язаних із проектванням цієї системи.

 
134 83.02кр
К56

Коваленко, В. М.

        До щирця поетичного слова: психологія письменницької праці. Ппсихоаналітичні інтерпретації художніх текстів [Текст] : [зб. праць] / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 354 с.

Зміст:
  Психологія письменницької праці. - С. 5-19
  Психічні риси натхнення Тараса Шевченка в його "Щоденнику". - С. 20-25
  До проблеми "митець і шлюб" у повісті Тараса Шевченка "Художник". - С. 26-32
  До питання про психологію творчості Івана Нечуя-Левицького. - С. 33-64
  До питання психології творчості Михайла Драй-Хмари. - С. 65-84
  До питання психології творчості Зінаїди Тулуб. - С. 85-122
  Психологія творчості Івана Виргана. - С. 123-156
  Психологія творчості Василя Симоненка. - С. 157-202
  Психологія творчості українського "бекетного" в романі В. Захарченка "Холодний профіль камеї". - С. 203-212
  Підсвідомі джерела мистецького хисту І. Нечуя-Левицького. - С. 213-224
  Спроба психоаналітичної інтерпретації повісті М. Старицького "Байстря". - С. 225-239
  Спроба психоаналітичного прочитання життєвотворчості Олекси Влизька. - С. 240-272
  Міф і реальність у "Думі про Зінька Самгродського" Тодося Осьмачки. - С. 273-281
  До сторіччя від дня народження письменника-соцреаліста Івана Виргана. - С. 282-296
  Психоаналітичні розмисли над оповіданням Івана Виргана "Даринка з братиком". - С. 297-303
  Психоаналітичні розмисли над новелами Василя Захарченка. - С. 304-309
  Психологія творчості - у шкільній практиці. - С. 310-315
  Творчий досвід М. Старицького - яскравий приклад виходу митця із доби наслідування Т. Шевченка. - С. 316-325
  Збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки. - С. 326-346
  Осьмислення проблеми "молодь і книга у контексті інтелектуального потенціалу нації". - С. 347-350

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Авторка збірника праць - відома педагог, письменниця, літературознавець Валентина Коваленко - пропонує варіанти дослідження секретів творчої праці Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, Т. Осьмачки, З. Тулуб, М. Драй-Хмари, О. Влизька, В. Доманицького, Івана Виргана, В. Симоненка, В. Захарченка та інших митців слова; дає зразки інтерпретацій їхніх художніх текстів. Осягнення особливостей народження творчих задумів, природи натхнення допомагає заглибитися у щирцевий, джерельний зміст слова, відкрити заховані у ньому смисли.

 
135 88.41я73-3
П86

        Психологія працевлаштування [Текст] : хрестоматія до навчального курсу / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Академперіодика, 2007. - 123 с.

Зміст:
  Поляков В.  Що визначає вибір майбутньої роботи? / В. Поляков. - С. 6-10
  Рихлівська О.  Як вибрати професію / О. Рихлівська. - С. 10-12
  Поляков В.  Ринок праці сьогодні / В. Поляков. - С. 12-14
  Поляков В.  Вирішальні критерії відбору при прийомі на роботу / В. Поляков. - С. 14-17
  Пряжников Н.  Активні методи професійного самовизначення / Н. Пряжников. - С. 17-21
  Кузіна А.  Профорієнтаційний путівник для нерішучих випускників та їхніх батьків / А. Кузіна. - С. 21-24
  Татарська М.  Останні збори, або що необхідно враховувати, роблячи вибір / М. Татарська. - С. 24-27
  Осухова Н.  Відстрочений вибір роботи: особливості індивідуально-професійного самовизначення сучасних старшокласників / Н. Осухова. - С. 28-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єкомасов В.  Проблеми працевлаштування молодих фахівців / В. Єкомасов. - С. 40-55
  Єкомасов В.  А ви готові до каверзних запитань? / В. Єкомасов. - С. 55-57
  Єкомасов В.  Пакет документів на працевлаштування / В. Єкомасов. - С. 57-61
  Касперський К.  Рецепти правильного працевлаштування / К. Касперський. - С. 62-74
  Тирлова О.  Потрібна робота? Три варіанти надійного працевлаштування / О. Тирлова. - С. 74-76
  Свергун О.  Служби різні потрібні, служби різні важливі / О. Свергун. - С. 77-81
  Сорокіна Є.  Методи пошуку роботи / Є. Сорокіна. - С. 81-83
  Степанова К.  Як знайти роботу, якщо вам за 40, за 50, за 60 / К. Степанова. - С. 83-86
  Степанова К.  Як бути необхідним у своїй професії / К. Степанова. - С. 86-88
  Геренчер К.  Як змінити роботу / К. Геренчер. - С. 89-91
  Друкер П.  Мистецтво керувати своєю кар`єрою / П. Друкер. - С. 91-95
  Друкер П.  Професійний успіх / П. Друкер. - С. 95-97
  Ляхів А.  Із чого починається кар`єра / А. Ляхів. - С. 97-101
  Ляхів А.  Формула кар`єри: FC=IQ+EQ? / А. Ляхів. - С. 101-105
  Канаян К.  Про роль психології в кадровій службі / К. Канаян. - С. 105-108
  Воронков А.  Профорієнтація / А. Воронков. - С. 108-109
  Воронков А.  Головні напрямки мотиваційної праці персоналу (Японія й США) / А. Воронков. - С. 109-120
  Чинарова К.  Вчіться плавати в морі нових професій / К. Чинарова. - С. 120-123

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психологія безробітних -- пошук роботи -- кар`єра -- менеджмент працевлаштування -- профорієнтація -- самоактивізація клієнта -- самоідентифікація -- вакансія -- робоча сила

Анотація:   Матеріали збірника присвячені актуальній проблемі сучасної української держави - психолого-соціальним аспектам процесу працевлаштування. У пропонованих статтях з точки зору психологічної науки розглядаються особливості процесу пошуку роботи, професійної самореалізації на робочому місці, питання кадрового менеджменту. Розкрито також питання психології безробіття та кризово-стресових ситуацій при адаптації й змінах у професійній діяльності індивіда.

 
136 88я73-1
О75

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. : А. В. Семенової. - К. : Знання, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Школи, напрями та основні концепції в психології. - С. 16-19
  Методи психолого-педагогічних досліджень. - С. 19-40
  Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи (темпераменту). - С. 42-48
  Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості. - С. 49-50
  Типологія Е. Кречмера. - С. 51-52
  Шкала темпераментів В. Шелдона. - С. 52-53
  Акцентуація особистості. - С. 167-168
  Комунікація. - С. 179-185
  "Я - концепція". - С. 199-215
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - С. 238-246
  Педагогічні парадигми. - С. 246-257
  Тест-питальник Г. Айзенка (ЕРІ). - С. 257-263
  Тест Г Айзенка на визначення коефіцієнта інтелекту. - С. 284-295

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- біопсихічні властивості людини -- типи нервової системи -- типологічні теорії особистості -- психічні процеси -- вольова сфера

Анотація:   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонского процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

 
137 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко ; за заг. ред. О. В. Киричука. - К. : Либідь, 1999. - 632 с.

Зміст:
  Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. - С. 7-157
  Систематизація психологічних знань: вчинковий підхід. - С. 161-379
  Психологія вчинку. - С. 381-622

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Ключові слова (ненормовані): психіка людини -- методи психології -- галузі психологічної науки -- метапсихологія -- вчинковий напрям у психології -- феноменологія вчинку

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та сучасний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний і культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
138 88.53
Г94

Гуменюк, О.

        Психологія впливу [Текст] : монографія / О. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2003. - 304 с.

Зміст:
  Концепція психологічного впливу у сучасній психології. - С. 15-114
  Теоретико-методологічне обгрунтування соціально-психологічного оргвпливу у системі модульно-розвивальної освіти. - С. 114-158
  Класи соціально-психологічного оргвпливу у сфері інноваційного навчання. - С. 158-249

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): організаційний вплив на особистість -- просторово-часові категорії -- інноваційне навчання -- пізнавально-суб'єктивний вплив -- взаємовплив -- самовплив

Анотація:   Уперше, на основі грунтовної систематики теоретичних версій психологічного впливу у зарубіжній і вітчизняній психології, запропонована авторська концепція соціально-психологічного оргвпливу, що висвітлюється в контексті проблематики соціально-культурно-психологічного простору-часу. Її центральну ланку становлять класи діяння-пізнавально-суб'єктивний вплив нормативно-особистісний взаємовплив, ціннісно-індивідуальнісний самовплив, духовно-універсумне самотворення, що функціонують у модульно-розвивальній системі і поетапно сприяють становленню учасників навчального процесу як суб'єктів освітньої поведінки, особистостей освітньої діяльності, індивудуальностей освітнього вчинку, універсумів духовного самотворення. Доведено, що категорія психологічного впливу є надзвичайним конструктором прикладної методології, тому що поєднує теоретичну і практичну гілки психології. Як культуральне явище будь-який вплив спрямований на розкриття механізмів, принципів, класів, способів, методів, технік управління психічними станами, утверджує ковітальну причетність людини до продуктивного життя в соціумі.

 
139 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва [та ін.] ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2001. - 534 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психології -- практикуючий психолог -- психологічна служба системи освіти -- психологічна служба середньої школи -- психологічна служба ВНЗ -- шкільний

Анотація:   Книжка являє собою визначення та систематизації теоретично-методологічних засад нової для нашої країни науки - практичної психології. Матеріал, грунтований на кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи практикуючих психологів, проблем їхнього професійного та особистісного формування.

 
140 88.57 я73-1
Л82

Лубський, В. І.

        Психологія релігії [Текст] : підруч. і хрестоматія. Ч. 1 / В. І. Лубський, О. І. Предко. - К. : Центр учбової літератури, 2004. - 208 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Анотація:   У підручнику розкриваються особливості психології релігії як наукової дисципліни, послідовно викладаються основні періоди її становлення. Психологія релігії розкривається в контексті психоаналізу і в сучасних позаконфесійних дослідженнях. Кожний розділ містить контрольні завдання і запитання, тематику рефератів, список використаної та рекомендованої літератури, уривки з текстів основних творів вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 
141 П69

        Практикум із військової психології [Текст] : навч. посіб. / С. П. Балашова, С. П. Васильєв, Г. Р. Дубровинський, В. Л. Кирик. - Київ : Київський університет, 2015. - 272 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Військова психологя

Ключові слова (ненормовані): особистість військовослужбовця -- психодіагностика емпатії у військовослужбовців -- методи психопрофілактики міжособистісних конфліктів -- психопрофілактика відхильної поведінки військовослужбоців

Анотація:   Підготовлено для посилення практичної спрямованості підготовки фахівців вихованої та соціально-психологічної роботи. Матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни "Військова психологія", яка викладається курсантаи та студентам спеціальностей "Психологія" та "Політологія". Враховано результати аналізу відгуків на випускників минулих років та військового стажування курмсантів.

 
142 88.37я73-1кр
К64

Коновальчук, В. І.

        Диференційна психологія [Текст] : [навч. посіб.] / В. І. Коновальчук. - Черкаси : 2000. - 214 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): модель Лоуена -- типологія особистості Леонгардом -- типологічна модель Юнга -- Меррей -- психологія індивідуальності Оллпорта -- факторна теорія Кеттелла

Анотація:   Пропоноване читачу видання є першою спробою систематизованого викладу концепцій диференційної психології, зокрема, аналіз психоаналітичних підходів, психодинамічного, конституційно-антропометричного, факторного, блочного. Представлено аналіз діагностичної спроможності методу АСПН в об'єктуванні індивідуальних особливостей.

 
143 П86

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Власова, В. А. Семиченко, С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома ; за ред. О. - Київ : Київський університет, 2015. - 406 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологія студента -- психологія викладача ВНЗ -- психодіагностичний практикум

Анотація:   На основі методології компетентнісного підходу узагальнено психолого-педагогічний досвід, теоретичні розробки та новітні емпіричні дослідження актуальної психологічної проблематики сучасного вищого навчального закладу, висвітлено психологічні питання організації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості основних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та адміністрації вищих навчальних закладів.

 
144 88.3я73-1
М15

Макарова, Л. Л.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Психологія" / Л. Л. Макарова, В. М. Синельніков. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 198 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- уява і творчість -- психологія особистості -- темперамент -- характер -- психологічний аналіз діяльності

Анотація:   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять містять номер та назву теми семінарського заняття, план, методичні вказівки, основні поняття, літературу, тематику повідомлень і рефератів, контрольні питання і завдання для самостійної роботи та тестового контролю.

 
145 Ф95

Фурман, А. А.

        Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / А. А. Фурман. - Одеса : Видавництво ОНПУ, 2016. - 312 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): особистісний розвиток людини -- майбутній психолог -- аксіологічна психологія

Анотація:   Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у їїсвідомості та самосвідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.

 
146 88.59р30я73-1кр
К89

Кукуленко-Лук'янець, І. В.

        Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 140 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): особистість у психології управління -- етика ділового спілкування -- конфлікти -- управління людськими ресурсами -- діагностика рівня конфліктності -- психогеометрія

Анотація:   У навчально-методичному посібнику розкриті теоретичні засади психології управління, є завдання і запитання для самостійної роботи студентів, практичні тестові методики для визначення індивідуально-психологічних особливостей, рис та якостей особистості необхідних в управлінській діяльності.

 
147 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2008. - 560 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
148 88.56 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування [Текст] : навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Веселка, 1998. - 214 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): психологія взаєморозуміння -- сімейне спілкування -- психологія сім'ї

Анотація:   Цей посібник буде корисним тим, хто свідомо й відповідально ставиться до свого життя і виховання дітей, знайде в цій книжці поради фахівців і самостійні завдання, теоретичні моделі й тести, "випадки з життя" і вправи для майбутніх педагогів... і багато іншого.

 
149 88.492я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Практична психологія: вступ у спеціальність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): розвитку практичної психології -- правові умови практичної психології -- практичний психолог -- психологічна служба промислових підприємств -- права дитини

Анотація:   У навчльному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психологї, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога.

 
150 88.373 я73-1
Г57

Говорун, Т. В.

        Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - К. : Академія, 2004. - 308 с.

Рубрики: Психологія статі

Ключові слова (ненормовані): гендерна психологія

Анотація:   Це перше в Україні видання, в якому зінтегровано здобутки вітчизняних і зарубіжних досліджень з гендерної психології. У ньому гендер як об'єкт психологічного вивчення представлений з погляду диференціації статевих ролей, виховних і соціокультурних впливів.

 
151 88.8я723
К14

Казарновська, Г. Б.

        Загальна, вікова і педагогічна психологія [Текст] : зб. завдань : навч. посіб. для пед. училищ / Г. Б. Казарновська, О. П. Долинна. - К. : Вища школа, 1990. - 144 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): особистість -- мовна діяльність -- воля -- темперамент -- здібності -- вікова психологія -- педагогічна психологія

Анотація:   У посібнику подано запитання за змістом тем, передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді серед наведених кількох відповідей. Психологічний аналіз текстів та відповіді учні можуть давати усно і письмово.

 
152 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічний розвиток дитини -- немовлячий вік -- ранній вік -- конфлікти між дітьми -- увага дітей дошкільного віку

Анотація:   У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новотворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викладена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності.

 
153 88.3я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2009. - 576 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- мозок і психіка -- діяльність -- особистість -- пізнавальна сфера особистості -- увага -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення

Анотація:   Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

 
154 88я73-1
Г94

        Гуманістична психологія: Антологія [Текст] : у 3 т. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. Т.1. Гуманістичні підходи в західній психології / упоряд. і наук. ред. Р. Трач (США) і Г. Балл (Україна). - К. : Пульсари, 2001. - 251 с.

Зміст:
  Трач Р.  Гуманістичний напрям у психології: історія і сучасність / Р. Трач. - С. 9-22
  Аанстус К.  Головна течія у психології та гуманістична альтернатива / К. Аанстус. - С. 23-38
  Б'юджентал Д.  Третя сила у психології / Д. Б'юджентал. - С. 80-92
  Лерш Ф.  Розуміння особи у психології / Ф. Лерш. - С. 93-111
  Лейнг Р.  Екзистенційно-феноменологічні основи науки про особу / Р. Лейнг. - С. 112-123
  Мей Р.  Становлення екзистенційної психології / Р. Мей. - С. 124-164
  Франкл В.  Людина в пошуках граничного сенсу / В. Франкл. - С. 165-179
  Маслов А.  Психологія науки: розвідка / А. Маслов. - С. 180-187
  Сміт П.  Дослідження з гуманістичних теорій особистості / П. Сміт. - С. 188-205
  Джендлін Ю.  Успіхи і проблеми гуманістичної психології / Ю. Джендлін. - С. 206-221
  Дейвідсон Л.  філософські основи гуманістичної психології / Л. Дейвідсон. - С. 222-246

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія гуманістична

 
155 74.200.536
П86

        Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти [Текст] : монографія / [Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 248 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Виховання трудове в школі

Ключові слова (ненормовані): профорієнтаційна робота -- особистість інноваційного педагога -- інноваційна культура -- логіко-психологічний аналіз

Анотація:   У монографії знайшли своє відображення результати дослідження "Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти", виконаного в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науковими співробітниками відділу профорієнтації і психології професійного розвитку у 2011 - 2013 рр. У змісті висвітлено концепцію професійної орієнтації в системі педагогічної освіти, розкрито психологічні основи використання інноваційних засобів профорієнтації у відповідності до сучасних соціально-еконмічних реалій. Монографія містить добре систематизовані психологічні, професіографічні та психодіагностичні відомості, що необхідні для проведення успішної профорієнтаційної роботи. Цікавими і, безперечно, актуальним напрямами дослідження є визначення психологічних умов організації профорієнтаційного простору як чинника саморозвитку суб'єктів педагогічної діяльності, вивчення психологічних основ розвитку психологічної готовності учнівської молоі до професійного навчання за педагогічним фахом, а також мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи, особливостей їхнього ознайомлення зі змістом та оволодіння засобами проведення профорієнтації, відстеження динаміки їх професійного самоставлення упродовж навчання. Окрім цього, розглянуто проблеми психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до профорієнтаційної роботи, а також висвітлено питання психологічної допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття.

 
156 88.334.1я73-1
Д30

Дементьєва, К. Г.

        Психологія обдарованої людини [Текст] : метод. рек. з орг. самостійної роботи студ. психологів / К. Г. Дементьєва. - К. : КНТ, 2015. - 82 с.

Рубрики: Психологія особистості - Інтелект

Ключові слова (ненормовані): генезис обдарованості -- діагностика обдарованості -- види обдарованості -- специфіка навчання обдарованих дітей

Анотація:   Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі студентам психологам при організації їх самостійної роботи в оволодінні навчальним матеріалом до дисципліни "Психологія обдарованої людини". В методичних вказівках представлена найбільш важлива інформація, необхідна студентам для продуктивного засвоєння курсу. Засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення обдарованості та психологічних процесів, що її супроводжують, одержання теоретичних основ для складання уявлень про свою власну обдарованість. У вказівках, разом з теоретичною інформацією, містяться питання для самоперевірки і рекомендована література, за допомогою якої студенти зможуть поглибити свої знання по психології обдарованої людини.

 
157 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2010. - 431 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічний розвиток дитини -- немовлячий вік -- ранній вік -- конфлікти між дітьми -- увага дітей дошкільного віку

Анотація:   У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новотворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викладена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності.

 
158 88.373я73-1
Т48

Ткалич, М. Г.

        Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Ткалич. - К. : Академвидав, 2011. - 248 с.

Рубрики: Психологія статі

Ключові слова (ненормовані): психології -- гендерна ідентичність -- гендер і сексуальність -- трансгендер -- гендерна соціалізація -- гендерні стереотипи -- гендерні ролі -- статева орієнтація

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику, крім загальнотеоретичних, методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, генндерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію гендерних ролей.

 
159 88.212я73-1
М82

Москалець, В. П.

        Зоопсихологія і порівняльна психологія [Текст] : підручник / В. П. Москалець. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 200 с.

Рубрики: Зоопсихологія

Ключові слова (ненормовані): психологія -- зоопсихологічне спостереження -- свідомість людини -- тропізм -- таксис -- види інстинктивної поведінки -- шлюбні інстинкти -- научіння тварин -- інтелектуальні

Анотація:   В підручнику висвітлено предмет, методи, поняття, положення, концепції, найбільш значущі відкриття в історії становлення і розвитку зоопсихології та порівняльної психології як споріднених галузей психологічної науки. Показано, що основним утворенням психіки людини, яке істотно відрізняє її від психіки тварин, є свідомість. Розкрито психологічні аспекти всіх рівнів відображення і адаптації тварин: таксисів і тропізмів, інстинктивної поведінки, научіння, інтелектуальних актів, – та їх комунікації. Важливою складовою цього навчального видання є розділ, присвячений «лінгвістичним проектам» – цілеспрямованому навчанню тварин людської мови. Результати цих проектів показують, що між психікою людини і тварин немає «прірви» – радикальних якісних відмінностей, а є лиш істотні відмінності різних рівнів психічної організації. Положення підручника ґрунтуються на значному масиві фактів, одержаних експериментально та шляхом спостережень.

 
160 88р30я73-1
С40

Сисоєва, С. О.

        Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу психологія та педагогіка [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю дистанційної форми навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок. - Кременчук : Щербатих О. В., 2008. - 60 с.

Рубрики: Методика навчання психології у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): психіка -- свідомість -- самосвідомість -- емоційно-вольова сфера особистості -- мислення -- уява -- виховання

Анотація:   Методичні рекомендації створено в комплекті з підручником та хрестоматією з психології та педагогіки, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форми навчання, робочим зошитом та тестами для контролю знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка".

 
161 88.84я73-1кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Психологія спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Кукуленко-Лук'янець. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 112 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): психічні стани у психології спорту -- конфлікти у спортивній діяльності -- спілкування -- особистість у психології спорту

Анотація:   Навчальне видання розраховано для сприяння засвоєнню набутих знань, умінь та навичок студентів і викладачів вищих навчальних закладів з фізичної культури та спорту.

 
162 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Ю. Л. Трофімова, Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Антонович. - К. : Либідь, 2003. - 558 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямкам науково-прикладної та практичної психології.

 
163 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва [та ін.] ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2006. - 534 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологічна ситуація -- доля -- психологічне консультування -- психологічна корекція -- психотарапія -- психологічна система освіти -- шкільний психолог

Анотація:   Книжка являє собою спробу визначення та систематизації теоретично-методологічних засад практичної психології. Матеріал, грунтовний на кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи практикуючих психологів, проблем їхнього професійного та особистісного формування.

 
164 88.3я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Київський університет, 2003. - 88 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психіка -- психологічне дослідження -- психологія особистості -- психічні стани

Анотація:   Розглянуто основні уявлення про світ психологічних знань з урахуванням новітніх здобутків сучасної науки, розкрито орієнтацію психології на досягнення гармонії психологічного життя особистості на основі самопізнання, саморозвитку, самотворення.

 
165 88.492я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Практична психологія: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 256 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психології -- професія практичного психолога -- особистість практичного психолога -- психологічна служба системи освіти -- види діяльності практичного психолога

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практичного психолога.

 
166 88.5я73-1
К88

Кудіна, В. В.

        Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кудіна, Д. В. Позняк. - К. : КСУ, 2002. - 97 с.

Рубрики: Психология социальная

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Посібник із політичної психології" англійською мовою - перша в Україні спроба створення навчальних матеріалів для студентів, що одночасно опановують дві спеціальності - "психологію та англійську мову".

 
167 88.80
Н20

Найдьонов, М. І.

        Психологія престижності професій [Текст] : монографія / М. І. Найдьонов. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 160 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): престижність професії -- соціально-психологічний вимір престижності професій

Анотація:   У монографії опрацьовується проблемне поле психології престижності професій. Проаналізовано здобутки зарубіжної та української науки, розглянуто роль престижності в професійному виборі особистості на соціально-психологічному рівні. Представлено дані всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 року. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійснення на ринку праці. Адресується науковцям, аспірантам, студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам.

 
168 88.8я73-1
В42

Видра, О. Г.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія навчання -- діяльність вчителя -- психологія виховання особистості

Анотація:   Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та грунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості, практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної частини наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформлення студентами висновків, а також питання для контролю та захисту результатів вивчення кожної теми.

 
169 88.5я73-1
Ц56

Циба, В. Т.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородский. - Полтава : Дивосвіт, 2009. - 336 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- теорія малої групи -- теорія великої групи -- теорія масового зібрання -- соціальний суб'єкт -- системний

Анотація:   В посібнику викладено теоретичні основи соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої групи, теорія великої групи, теорія масового зібрання розглядаються як частинні теорії соціального суб'єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем - особистості, малої і великої груп та масових зібрань. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб'єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

 
170 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. - К. : Каравела, 2009. - 272 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): мислення -- уява -- почуття -- емоції -- воля -- особистість -- увага -- спілкування -- мовлення -- психологія міжособистісних взаємин -- темперамент -- характер -- здібності

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької).

 
171 88.5я73-1
В72

Волянська, О. В.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. - К. : Знання, 2008. - 225 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічні проблеми -- соціальні групи -- спілкування -- семінарські заняття з психології

Анотація:   У посібнику наводиться найважливіші теоретичні відомості з курсу "Соціальна психологія", плани і завдання до семінарських занять, програма курсу, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт та рефератів, тестові завдання, питання до іспиту та списки рекомендованої літератури.

 
172 88.37я73-1
Р69

Романовська, Л. І.

        Диференційна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 236 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- генетика індивідуальних відмінностей -- психофізіологія індивідуальних відмінностей -- нейрофізіологія індивідуальних відмінностей -- аспекти статево-рольової диференціації -- стильові

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу.

 
173 74.584(4Укр)738.1
М69

Михальський, А. В.

        Факультет психології Кам'янець-Подільського національного університету [Текст] : історичний нарис / А. В. Михальський, О. А. Юга. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 60 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): кафедра практичної психології

Анотація:   Автори висвітлюють історію розвитку факультету психології, зокрема історію розвитку та удосконалення структури факультету, основні напрямки навчально-методичної, науково-дослідної роботи, міжнародні стосунки та творчі досягнення співробітників та студентів факультету.

 
174 74.584(4Укр)738.1
С72

Співак, В. І.

        Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного університету [Текст] : історичний нарис / В. І. Співак, А. Л. Глушковецький. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 60 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Анотація:   Автори висвітлюють історію факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного університету 1988 - 2007 рр., зокрема удосконалення структури, основні напрями навчання, методичної, науково-дослідної, виховної роботи, міжнародні зв'язки колективу, творчі завдання викладачів, студентів і випускників.

 
175 88 я73-1
М15

Макарова, Л. І.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / Л. І. Макарова, Й. М. Гах. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 116 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Навчальний посібник розкриває основи психології та педагогіки, засвоєння яких дає можливість отримати відповідні знання про закономірності психічного розвитку людини. Структура посібника відповідає вимогам програми та змісту лекційного курсу, орєнтованого на вивчення найбільш актуальних положень вітчизняної та зарубіжної психології та педагогіки.

 
176 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
177 74.200.56
В94

        Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини [Текст] : наук.- метод. зб. / Т-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. - 168 с.

Зміст:
  Кириленко С. В.  Деякі аспекти статевого виховання дітей / С. В. Кириленко. - С. 7
  Боришевський М. Й.  Виховання у дітей статевої самосвідомості / М. Й. Боришевський. - С. 19
  Говорун Т. В.  Сексуальність у фокусі проблем статевої соціалізації особистості / Т. В. Говорун. - С. 27
  Гурлєва Т. С.  Відхилення у статевій поведінці підлітків: їх особистості та причини / Т. С. Гурлєва. - С. 35
  Приходько Ю. О.  Біологічне та соціальне у статевій поведінці дитини / Ю. О. Приходько. - С. 51
  Васютинський В. О.  Хлопці і дівчата: статево-рольове виховання у родині / В. О. Васютинський. - С. 59
  Насонова О. Б.  Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах / О. Б. Насонова. - С. 69
  Мороз Л. І.  Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих взаємин / Л. І. Мороз. - С. 69
  Кононко О. Л.  Розвиток статевої свідомості хлопчиків і дівчаток у дошкільний період / О. Л. Кононко. - С. 91
  Говорун Т. В.  Сексуальна освіта у розвитку статевої свідомості юнацтва / Т. В. Говорун, О. М. Шарган. - С. 110
  Трухін І. О.  Подготовка к браку / І. О. Трухін, Л. М. Ігнатюк. - С. 124
  Горпінченко І. І.  Висвітлення проблем інтимних стосунків у вихованні старшокласників / І. І. Горпінченко. - С. 138

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Статеве виховання

Ключові слова (ненормовані): педагогіка сексуального розвитку -- психологія сексуального розвитку

Анотація:   У збірник вміщено статті, присвячені питанням психології та педагогіки сексуального розвитку дитини.

 
178 88я73-1
Р88

Русинка, І. І.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. - К. : Знання, 2007. - 368 с.

Зміст:
  Основні теорії особистості. - С. 65-96
  Емоційно-вольова сфера особистості. - С. 217-240
  Особистість і спілкування. - С. 266-314
  Особистість і конфлікт. - С. 314-345

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): поведінка людини -- психіка дюдини -- психологічна структура особистості -- емоційно-вольова сфера -- властивості особистості -- спілкування -- конфлікт

Анотація:   У посібнику послідовно розкриваються основи сучасної психології, розвиток психологічних знань з найдавніших часів до наших днів, пропонується оновлена понятійна система опису змісту і функцій психіки людини. Посібник написано з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки у галузі психології. Засвоєння матеріалу, наведеного у посібнику, сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю.

 
179 88.566я73-5
П86

        Психологія управління [Текст] : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 256 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологічні засади спілкування -- конфлікти в державному управлінні -- управлінська діяльність керівника -- практичні заняття з психології управління

Анотація:   Практикум містить методичні вказівки і розробки для проведення практичних занять з дисципліни "Психологія управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба".

 
180 88.5 я73-1
М33

Матвєєв, С. О.

        Політична психологія [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / С. О. Матвєєв, О. В. Добродум, О. В. Димова. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 216 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Політична психологія

Ключові слова (ненормовані): політична поведінка -- політична соціалізація -- політична культура -- політична ідеологія -- політичний конфлікт -- політична реклама -- політична вплив

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні положення політичної психології як однієї з найважливіших суспільно-політичних дисциплін, що вивчає "людський вимір" політики. Аналізується процес залучення пересічного громадянина в політичні відносини, зумовлений такими суб"єктивними чинниками, як політичне свідоме та несвідоме, політична соціалізація, політична культура та політична ідеологія, політична поведінка та політичний конфлікт. Важливе значення приділено дослідженню еспіричних методів психології-політичної реклами, паблік рілейшнз, іміджмейкінгу, за допомогою яких справляється істотний вплив на політичне свідоме та несвідоме суб'єктів політики. Детальний розгляд даних практичних аспектів політико-психологічної науки має аналітичне та дидактичне значення й ілюструється влучними прикладами з політичного життя України та іноземних країн.

 
181 88.49 я73-1
Д19

Данчева, О. В.

        Практична психологія в економіці та бізнесі [Текст] : навчальний посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл / О. В. Данчева, Ю. М. Швалб. - К. : Лібра, 1999. - 270 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): псхологічне забезпечення підприємництва -- психологія економіки -- психологія бізнесу

Анотація:   Запропонований матеріал є фактично першою спробою узагальнення та систематизації психологічного забезпечення управлінської діяльності та систематизації психологічного забезпечення управлінської діяльності та підприємництва. Зараз, у період становлення ринкових відносин, дуже важливо не тільки звільнитися від узагальнень,що залишилися від доби державного монополізму, але й не піддатися спокусі "дикого ринку".

 
182 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 / редкол.: І. П. Маноха (голова) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2010. - 580 с.

Зміст:
  Бреусенко-Кузнецова А. А.  Позиция С. Л. Рубинштейна на перекрестке методологических традиций / А. А. Бреусенко-Кузнецова. - С. 20-30
  Католіченко О. В.  С. Л. Рубінштейн про розвиток сенсорних здібностей у дітей / О. В. Католіченко. - С. 31-36
  Лось К. В.  Індивідуальні стилі мисленнєвої діяльності в контексті суб'єкт-діяльнісного підходу С. Л. Рубінштейна / К. В. Лось. - С. 37-43
  Маноха И. П.  "Творческая самодеятельность\" / профессиональный потенциал. - С.  призвание и назначение человека (к вопросу о подлинных открытиях С. Л. Рубинштейна в психологии) \"
  Семенов И. Н.  Этапы развития творческой индивидуальности С. Л. Рубинштейна и уровни его научно-исследовательской деятельности / И. Н. Семенов. - С. 60-74
  Старинская Н. В.  С. Л. Рубинштейн о психике как целостной системе / Н. В. Старинская. - С. 75-80
  Бугерко Я. М.  Рефлексивно-методологічний аналіз психологічних досліджень рефлексії / Я. М. Бугерко. - С. 82-89
  Василькевич Я.  Емпіричне дослідження особливостей співвідношення стильових і продуктивних характеристик інтелектуальної діяльності / Я. Василькевич. - С. 90-96
  Говорун Т. В.  Суб'єктність як психологічна основа егалітарної педагогічної парадигми / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - С. 97-104
  Захарко О.  Методологічні аспекти порівняльного аналізу структури мотивації дозвіллєвої та навчальної діяльності студентів / О. Захарко. - С. 105-111
  Іванова Н. Г.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку фахівця: проблеми, недоліки, перспективи / Н. Г. Іванова. - С. 112-118
  Кабиш-Рибалка А. В.  Особисте ставлення студентів до законів психології як умова їх професійного становлення / А. В. Кабиш-Рибалка. - С. 119-126
  Католик Г. В.  Психотерапія в контексті світоглядної, мистецької та наукової ідентифікації / Г. В. Католик. - С. 127-141
  Кириленко Т. С.  Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості / Т. С. Кириленко. - С. 142-146
  Клюйкова-Цобенко В. О.  Екологічність особистісної трансформації у процесі дослідження індивідуальної міфології / В. О. Клюйкова-Цобенко. - С. 147-153
  Коваль М.  Переживання кризи середини життя в контексті аналітичного підходу / М. Коваль. - С. 154-161
  Корольчук В. М.  Теоретико-методологічні основи емпіричного дослідження стресостійкості особистості / В. М. Корольчук. - С. 162-167
  Корольчук М. С.  Проблеми психодіагностики прогнозу успішності діяльності / М. С. Корольчук. - С. 168-173
  Кочубейник О. М.  "Позиція дослідника" в процедурах якісного дослідження / О. М. Кочубейник. - С. 174-180
  Левус Н.  Порівняльний аналіз методик дослідження креативності / Н. Левус. - С. 181-190
  Подшивалкіна В. І.  Методологічні проблеми використання методів інтерв'ю в психології / В. І. Подшивалкіна. - С. 191-195
  Свинаренко Р. М.  Часові типи потенціалу самореалізації особистості / Р. М. Свинаренко. - С. 196-201
  Щербина Л. Ф  Концепція розвитку теоретичного мислення психолога-практика: загальні підходи / Л. Ф Щербина. - С. 202-208
  Юрчинська Г. К.  Можливості психологічної підтримки становлення фахівців підтримуючих професій методом психодрами / Г. К. Юрчинська. - С. 209-216
  Яремчук О. В.  Етнокультурна міфотворчість українців у процесі створення консолідованого національного міфу: формувальний експеримент / О. В. Яремчук. - С. 217-224
  Айвазян Л. Ю.  Проблеми використання тестів у дослідженні суб'єктивного відчуття самотності / Л. Ю. Айвазян. - С. 226-231
  Кочарян А. С.  Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований (на примере симптомокомплекса маскулинности/феминности) / А. С. Кочарян. - С. 232-240
  Кучеренко Є. В.  Теоретичні засади оптимізації розвитку професійного самовизначення майбутніх психологів / Є. В. Кучеренко. - С. 241-247
  Мілютін К. Л.  Методи діагностики видів та стратегій адаптивності дорослих / К. Л. Мілютін. - С. 248-252
  Напрасна О. Б.  Реорієнтація у психоконсультуванні / О. Б. Напрасна. - С. 253-258
  Романенко О. В.  Порівняння у хірургів та студентів - майбутніх лікарів факторів особистості, що мають спадкову схильність / О. В. Романенко, І. О. Погоріла. - С. 259-268
  Саврасов В. П.  Тест креативних схильностей особистості та проблеми його ефективності / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 269-275
  Слободянюк І. А.  Діагностика і терагностика в психологічному консультуванні і психотерапії / І. А. Слободянюк, О. І. Мироненко. - С. 276-280
  Васютинський В. О.  Соціально-психологічні властивості спільноти / В. О. Васютинський. - С. 282-293
  Водоп'ян К. О.  Взаємозв'язок індивідуального стилю спілкування підлітка та його самооцінка / К. О. Водоп'ян. - С. 294-301
  Кабиш-Рибалка Т. В.  Розвиток соціальної обдарованості особистості у студентів-психологів / Т. В. Кабиш-Рибалка. - С. 302-307
  Лук'яненко Н. М.  Формування усвідомленого батьківства у ВІЛ-інфікованих вагітних / Н. М. Лук'яненко. - С. 308-316
  Лучинкіна А. І.  Особливості психологічного консультування підлітків у Інтернет-мережі / А. І. Лучинкіна. - С. 317-322
  Оленич А. К.  Особливості використання часових міфологем у рекламній комунікації / А. К. Оленич. - С. 323-327
  Петренко О. В.  Психологічні та соціокультурні аспекти оптимізації взаємодії в льотних екіпажах цивільної авіації / О. В. Петренко. - С. 328-334
  Самойлюк М.  Рівень домагань як кількісний показник мотивації досягнення кандидата на робоче місце / М. Самойлюк. - С. 335-347
  Синельников Р. Ю.  Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв'язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді / Р. Ю. Синельников. - С. 348-355
  Шкуро В. П.  Психологічна готовність менеджерів до соціального проектування / В. П. Шкуро. - С. 356-363
  Щербатюк Б. А.  Емпіричний аналіз ціннісної картини світу в умовах економічної та політичної нестабільності / Б. А. Щербатюк. - С. 364-372
  Алєксєєва Л. В.  Застосування тренінгових технологій в процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості / Л. В. Алєксєєва. - С. 374-381
  Заболотна Н. М.  Соціально-психологічний тренінг як метод підготовки практичних психологів в структурі навчальної програми / Н. М. Заболотна. - С. 382-387
  Запорожець Т. О.  Групова рефлексія професійних проблем соціальними працівниками при роботі з прийомними сім'ями / Т. О. Запорожець. - С. 388-397
  Зеленін В. В.  Коучинг як сучасна концепція практичної психології / В. В. Зеленін. - С. 398-406
  Коломійцева О. В.  Окремі шляхи організації роботи з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих учнів на основі сприймання музики / О. В. Коломійцева. - С. 407-414
  Кравец Е.  Особенности обучения психологов методам создания частной психологической практики / Е. Кравец. - С. 415-421
  Осика О. В.  Роль групової психокорекції в системі морального становлення школяра / О. В. Осика. - С. 422-428
  Погорільська Н. І.  Застосування тренінгових технологій при підготовці пілотів цивільної авіації / Н. І. Погорільська. - С. 429-433
  Семків І. І.  Опис розробки методики "Довіра" / І. І. Семків. - С. 434-439
  Тюптя О. В.  Технологія вирішення проблемної ситуації клієнта / О. В. Тюптя. - С. 440-449
  Городнова Н. М.  Організація проведення тренінгу з формування здорового способу життя у дітей та молоді / Н. М. Городнова. - С. 450-455
  Гринечко А.  Аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці (емпіричний аспект) / А. Гринечко. - С. 458-464
  Гуслякова О. Ю.  Інноваційна система викладання іноземних мов в школі та її розвивальний потенціал / О. Ю. Гуслякова, О. А. Горчакова. - С. 465-471
  Заболотна В. О.  Зміна ролі і специфіки освітнього процесу в інформаційну епоху (етичний аспект) / В. О. Заболотна. - С. 472-477
  Ерсьозоглу Рукіе  Роль керівника навчального закладу в управлінні педагогічними конфліктами / Ерсьозоглу Рукіе, О. А. Горчакова. - С. 478-483
  Юрчинська Г. К.  Досвід прикладного застосування аналітичного професіографування для професійної діагностики / Г. К. Юрчинська, О. В. Кащенко. - С. 484-492
  Кошечко Н.  Порівняльна характеристика емпіричних досліджень розвитку пізнавальних інтересів особистості у науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна / Н. Кошечко. - С. 493-497
  Кузменко Н. М.  Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму (1700-1784 рр.) / Н. М. Кузменко. - С. 498-502
  Ма Фен  Совершенствование имиджа учебного заведения в процессе модернизации образования / Ма Фен. - С. 503-510
  Марушкевич А. А.  Огляд та рецензії навчальних видань початку XX століття в аналізі Григорія Васьковича / А. А. Марушкевич. - С. 511-516
  Маріуц І. О.  Дослідження якості вищої освіти в Румунії / І. О. Маріуц. - С. 517-521
  Машковська М. С.  Метод гри як важлива складова педагогічного виховання / М. С. Машковська. - С. 522-526
  Мошенська Л. В.  Психологічні передумови та наслідки ускладненої сепарації від батьків / Л. В. Мошенська. - С. 527-532
  Ортікова Н. В.  Проблема підготовки майбутніх психологів на сучасному етапі / Н. В. Ортікова. - С. 533-539
  Рашковська В. І.  Християнське мистецтво у розвитку креативного мислення особистості майбутнього вчителя / В. І. Рашковська. - С. 540-546
  Савоста А. В.  Проблема ефективності психологічного супроводу педагогічного процесу / А. В. Савоста. - С. 547-552
  Третьякова Ю. В.  Особливості проектування та використання електронного підручника / Ю. В. Третьякова. - С. 553-558
  Федосєєва І. В.  Теоретичний аналіз технологій формування толерантності в підлітків / І. В. Федосєєва. - С. 559-565
  Щєлко В. О.  Можливості та обмеження інтерактивних педагогічних технологій як засобу інформації навчально-виховного процесу і становлення нової освітньої парадигми в Україні / В. О. Щєлко. - С. 566-579

Рубрики: Рубінштейн С. Л. - про нього

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності текстів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
183 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / редкол.: І. П. Маноха (голова) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2008. - 380 с.

Зміст:
  Білоус О. В.  Психосемантичне дослідження образу екологічної ситуації / О. В. Білоус. - С. 10-15
  Василькевич Я. З.  Когнітивні чинники пошукової активності як детермінанти креативності особистості / Я. З. Василькевич. - С. 16-25
  Драпей А. А.  Взаємозв'язок статевої ідентичності та сексуальної поведінки дівчат підліткового та раннього юнацького віку / А. А. Драпей. - С. 26-32
  Заїка В. М.  Проблема психологічної діагностики життєвих криз людини / В. М. Заїка. - С. 33-39
  Іщенко І. Г.  Обгрунтування методів та методик діагностики професійної придатності фахівців в системі "людина-людина" / І. Г. Іщенко. - С. 40-46
  Каліщук С. М.  Залежність суб'єктивної категоризації особистості від контекстних факторів та розвиваючого впливу / С. М. Каліщук, В. С. Меншикова. - С. 53-59
  Карамушка Л. М.  Предмет, основні завдання та особливості розвитку організаційної психології / Л. М. Карамушка. - С. 60-70
  Коношевич В. В.  Танатична тривога та суб'єктивне переживання часу особистістю / В. В. Коношевич. - С. 71-77
  Корольчук М. С.  Проблеми психодіагностики та прогнозу діяльності в професійному відборі / М. С. Корольчук. - С. 78-84
  Кравчук С. Л.  Психологічні чинники сором'язливості особистості / С. Л. Кравчук. - С. 85-91
  Крайнюк В. М.  Особливості дослідження первинної стресостійкості особистості / В. М. Крайнюк. - С. 92-98
  Маноха І. П.  Психологія XXI століття: історія науки на перетині світоглядно-пізнавальних криз / І. П. Маноха. - С. 99-108
  Мошенська Л. В.  Роль символу в дослідженні глибинних характеристик психіки / Л. В. Мошенська. - С. 116-120
  Пальм Г. А.  Методика исследования смысложизненных концепций / Г. А. Пальм. - С. 121-127
  Тернавська Т. А.  Вивчення розвитку невербальної креативності як складової пізнавальної активності студентів університету / Т. А. Тернавська. - С. 128-132
  Швець Є.  Проблеми експериментального методу в психології / Є. Швець. - С. 133-138
  Богословский А. А.  Диагностика изменений личности по эпилептическому типу / А. А. Богословский. - С. 140-151
  Ващук М. С.  Рівні прояву трансгенераційних феноменів / М. С. Ващук. - С. 152-157
  Горбань Г. О.  Психодіагностика як галузь сучасної психологічної практики / Г. О. Горбань. - С. 158-162
  Грищенко Г. В.  Основні методи психодіагностики професійної придатності / Г. В. Грищенко. - С. 163-170
  Малишева К. О.  Методологічні парадокси у нейропсихологічній діагностиці екзекутивних функцій / К. О. Малишева. - С. 171-175. - екзекутивні функції
  Пятанчук Ю. С.  Особенности диагностики психических состояний личности в психологии: эмпирический и методологический аспекты / Ю. С. Пятанчук. - С. 176-181
  Шевченко А. В.  Вклад тілесної компоненти у дослідження мотивації афіліації особистості / А. В. Шевченко. - С. 182-189
  Агулов М. В.  Діагностування особливостей семантичної інтерпретації соціальних взаємодій старшокласниками / М. В. Агулов. - С. 192-196
  Васютинський В. О.  Колективно-феноменологічний зміст творення спільноти / В. О. Васютинський. - С. 197-209
  Власова О. І.  Актуальні проблеми вимірювання у соціально-психологічних дослідженнях / О. І. Власова. - С. 210-216
  Гавриловська К.  Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави / К. Гавриловська. - С. 217-223
  Ісаєнко В. В.  Психологічні чинники кохання та любові / В. В. Ісаєнко. - С. 224-228
  Кириченко В. В.  Експериментальний дизайн дослідження уявлення персоналу про ситуацію організаційних змін / В. В. Кириченко. - С. 229-235
  Корнєв О. М.  Теоретико-прикладні аспекти використання тренінгів у формуванні професійної компетентності працівників ОВС / О. М. Корнєв. - С. 236-241
  Лось К. В.  Індивідуальна стратегія емпатування як чинник розвитку емпатійних вмінь / К. В. Лось. - С. 242-246
  Лучинкіна А. І.  Дослідження впливу розвитку класу на статусні положення девіантів / А. І. Лучинкіна. - С. 247-252
  Маноха Д. С.  Проблема оцінки ефективності методів телевізійної політичної реклами: змістові, правові та прикладні аспекти / Д. С. Маноха. - С. 253-257
  Рудська А. І.  Прояви особистісного соціально-психологічного потенціалу індивіда в політичній діяльності / А. І. Рудська. - С. 258-265
  Сергієчко І. М.  Діалогічна взаємодія у процесі активного соціально-психологічного навчання як метод особистісної трансформації / І. М. Сергієчко. - С. 266-272
  Васильєва М. О.  Ефективність використання тренінгового методу у процесі формування професійної рефлексії майбутніх фахівців з соціальної роботи / М. О. Васильєва. - С. 274-279
  Вахоцька І. О.  Роль соціально-психологічного тренінгу в розвиток комунікації в студентській групі / І. О. Вахоцька. - С. 280-286
  Кравченко Ю. В.  Проблемно-орієнтований підхід соціального працівника у групових формах роботи / Ю. В. Кравченко. - С. 287-292
  Максимова Н. Ю.  Застосування тренінгових технологій у роботі з представниками груп соціального ризику / Н. Ю. Максимова. - С. 293-298
  Никоненко Ю. В.  Дослідження емоційної складової у структурі соціальних здібностей студентів з функціональними обмеженнями / Ю. В. Никоненко. - С. 299-305
  Семенова Ю. С.  Емоційна сфера психотравмованого підлітка: проблематика і особливості експериментального дослідження / Ю. С. Семенова. - С. 306-310
  Швабл Ю. М.  Методологические проблемы психодиагностики в тренинговом процессе / Ю. М. Швабл. - С. 311-315
  Булатевич Н. М.  Проблеми адаптації дитини до дитячого дошкільного закладу / Н. М. Булатевич. - С. 318-324
  Іванцова О. П.  Модульно-рейтингова система у сучасних дослідженнях / О. П. Іванцова. - С. 3250-331
  Каряка І. В.  Педагогічна настанова як фактор розвитку музично-образного мислення старших дошкільників / І. В. Каряка. - С. 332-338
  Киричук В. О.  Особистісний розвиток учнів засобами психолого-педагогічного проектування / В. О. Киричук. - С. 339-346
  Олійник О. О.  Особливості психокорекційної роботи у формуванні самооцінки старших дошкільників / О. О. Олійник. - С. 347-352
  Перепелюк Т. Д.  Прояв егоцентризму в старших підлітків / Т. Д. Перепелюк. - С. 353-359
  Саврасов М. В.  Досвід та майстерність педагога як чинники професійної вербальної взаємодії / М. В. Саврасов. - С. 360-366
  Тарасова О. В.  Розвиток професійного мислення учнів ПТНЗ гірничого профілю через упровадження інформаційних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців / О. В. Тарасова. - С. 367-372
  Туриніна О. Л.  Вплив особливостей референтного мікросередовища взаємодії на особистісно-професійний розвиток студентів / О. Л. Туриніна. - С. 373-378
  Туриніна О. Л.  Вплив особливостей референтного мікросередовища взаємодії на особистісно-професійний розвиток студентів / О. Л. Туриніна. - С. 373-378

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
184 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 Дод. 2 до № 2 Психологічні науки: проблеми і здобутки / редкол.: В. Г. Кремень [та ін.] ; відп. ред. вип. І. П. Маноха. - Київ : Гнозис, 2011. - 312 с.

Зміст:
  Милош Ч.  Порабощенный разум / Ч. Милош. - С. 17-55
  Алимова З. У.  Особенности становления ценностных ориентаций будущих психологов-практиков в период обучения в вузе / З. У. Алимова. - С. 57-62
  Андрющенко К. О.  Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога / К. О. Андрющенко. - С. 63-68
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  О праве на существование метафизических теорий личности / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 69-75
  Вакарєв Є. С.  Відмінності в структурі темпераменту чоловіків і жінок / Є. С. Вакарєв. - С. 76-82
  Воронюк І. В.  Багатовимірний системний підхід у дослідженні особистісної конструктивності старшокласників / І. В. Воронюк. - С. 83-90
  Дереча А. А.  Особливості структурного профілю креативності дітей молодшого шкільного віку / А. А. Дереча. - С. 91-98
  Зорій Н. І.  Методологія екзистенціальної психології в контексті сучасності / Н. І. Зорій. - С. 99-105
  Карп'юк Ю. Я.  Християнська мораль як засіб дослідження абсолютної цінності людини / Ю. Я. Карп'юк. - С. 106-111
  Мілютіна К. Л.  Психологічне застосування лінгвістичного аналізу тексту у дослідженні соціо-культурного компоненту адаптеми / К. Л. Мілютіна. - С. 112-118
  Семків І.  Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І. Семків. - С. 119-124
  Султанова И. В.  Динамика развития эмоциональной устойчивости студентов-первокурсников на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении (констатирующий эксперимент) / И. В. Султанова. - С. 125-134
  Василькевич Я. З.  Проблема діагностики креативності: ефективність тестів / Я. З. Василькевич. - С. 136-142
  Горбенко О. Б.  Особистісно орієнтований підхід у процесі музично-інструментальної підготовки майбутніх учителів музики / О. Б. Горбенко. - С. 143-148
  Колодич О. Б.  Психологічна діагностика особливостей мимовільного та довільного запам'ятовування у дітей із затримкою психічного розвитку / О. Б. Колодич. - С. 149-155
  Макарчук Н. О.  Психологічна специфіка саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук. - С. 156-162
  Мошенська Л. В.  Особистісна зрілість: межі інтерпретації / Л. В. Мошенська. - С. 163-170
  Поляничко О. М.  Психодіагностична робота психолога із використанням художніх картин / О. М. Поляничко. - С. 171-177
  Бойко А. В.  Суспільні зміни сучасної сім'ї в соціумі / А. В. Бойко. - С. 185-190
  Головльова О. В.  До питання дослідження подружніх взаємин у міжнаціональних сім'ях України / О. В. Головльова. - С. 191-196
  Грудцина М. В.  Развитие эмоционального интеллекта студентов вуза / М. В. Грудцина. - С. 197-203
  Ковалевская А. А.  Экспериментальное исследование страхов младших школьников / А. А. Ковалевская. - С. 204-209
  Кравчина Т. В.  Культура сприйняття як чинник розуміння та інтерпретації іншомовного наукового тексту / Т. В. Кравчина. - С. 210-215
  Огульчанський С. С.  Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім'ї / С. С. Огульчанський. - С. 216-223
  Самойлюк М. О.  Значення емоційного інтелекту в ситуації прийняття управлінського рішення / М. О. Самойлюк. - С. 224-230
  Тимченко А. Г.  Соціально-психологічні ознаки прояву агресивності в юнацькому віці / А. Г. Тимченко. - С. 231-235
  Антонець М. О.  Застосування нових тренінгів у викладанні гуманітарних дисциплін / М. О. Антонець. - С. 237-242
  Захарова Л. Г.  Сучасний стан та перспективи використання тренінгових технологій у професійній діяльності соціального працівника / Л. Г. Захарова. - С. 243-248
  Кірєєва У. В.  Модель розвитку позитивної Я-концепції майбутніх соціальних педагогів / У. В. Кірєєва. - С. 249-254
  Рудюк О.  Груповий тренінг як засіб психологічної корекції переживання професійних криз у безробітних / О. Рудюк. - С. 255-260
  Чуркіна К.  Формування гендерних установок хлопчиків та дівчаток у контексті впливу ціннісних пріоритетів в сім'ї / К. Чуркіна. - С. 261-266
  Вікторова Л. В.  Психолінгвістичні передумови формування компетенції в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів на заняттях з румунської мови / Л. В. Вікторова. - С. 268-274
  Войскобойнікова Г. Л.  Організація особистісно орієнтованого навчання основ здоров'я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку молодших школярів / Г. Л. Войскобойнікова. - С. 275-279
  Гончарова Н. Г.  До питання ефективності сучасних педагогічних технологій у рамках модульно-рейтингової системи / Н. Г. Гончарова. - С. 280-284
  Давидов П. Г.  Психологічні підходи до формування креативного мислення студентів технічних ВНЗ / П. Г. Давидов. - С. 285-292
  Лашкул В. А.  Психологічні передумови формування професійно-етичної компетентності студентів ветеринарних факультетів / В. А. Лашкул. - С. 293-297
  Сухоніна Н. С.  Особистісний розвиток майбутніх вчителів-дефектологів у рамках використання технології кооперованого навчання / Н. С. Сухоніна. - С. 298-304
  Шубенко Н. О.  Педагогічні умови ефективності технології формування медіакультури майбутнього вчителя музики / Н. О. Шубенко. - С. 304-309

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
185 88.53я73-1
Т45

Титаренко, Т. М.

        Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Титаренко. - К. : Каравела, 2013. - 372 с.

Зміст:
  Соціально-психологічна природа особистості. - С. 7-53
  Психологічний простір особистості. - С. 54-103
  Час життя і можливості життєздійснення. - С. 104-146
  Соціально-психологічні виміри ставлення особистсті до себе. - С. 147-192
  Соціальна психологія повсякденності. - С. 193-236
  Соціальна психологія індивідуальності: розмаїття життєвих світів. - С. 237-278
  Соціальна стать: особистість жіноча і чоловіча. - С. 279-320
  Особистісний потенціал та самоефективність. - С. 321-362

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): структура особистості -- феномен лідерства -- соціалізація -- екстраверсія -- альтруїзм -- емоційна культура

Анотація:   У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості.

 
186 88я73-1
Б81

Бондаренко, О. Ф.

        Психологічна допомога особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. старш. курсів психол. ф-тів та від-нь ун-тів / О. Ф. Бондаренко; Міжнародний фонд "Відродження". - Х. : Фоліо, 1996. - 239 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психологія -- терапевтична психологія -- когнітивна психотерапія А. Бека -- реальнісна терапія -- раціонально-емотивна терапія -- екзистенційна психотерапія та

Анотація:   Основне завдання книги автор вбачає в тому, щоб показати студентові, що спеціалізується у справі подання психологічної допомоги, увесь спектр проблем і методів, яким має володіти спеціаліст у цій галузі, а також вимог, яким він має відповідати.

 
187 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 Дод. 2 до № 2 Психологічні науки: проблеми і здобутки / редкол.: В. Г. Кремень [та ін.] ; відп. ред. вип. І. П. Маноха. - Київ : Гнозис, 2011. - 312 с.

Зміст:
  Милош Ч.  Порабощенный разум / Ч. Милош. - С. 17-55
  Алимова З. У.  Особенности становления ценностных ориентаций будущих психологов-практиков в период обучения в вузе / З. У. Алимова. - С. 57-62
  Андрющенко К. О.  Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога / К. О. Андрющенко. - С. 63-68
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  О праве на существование метафизических теорий личности / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 69-75
  Вакарєв Є. С.  Відмінності в структурі темпераменту чоловіків і жінок / Є. С. Вакарєв. - С. 76-82
  Воронюк І. В.  Багатовимірний системний підхід у дослідженні особистісної конструктивності старшокласників / І. В. Воронюк. - С. 83-90
  Дереча А. А.  Особливості структурного профілю креативності дітей молодшого шкільного віку / А. А. Дереча. - С. 91-98
  Зорій Н. І.  Методологія екзистенціальної психології в контексті сучасності / Н. І. Зорій. - С. 99-105
  Карп'юк Ю. Я.  Християнська мораль як засіб дослідження абсолютної цінності людини / Ю. Я. Карп'юк. - С. 106-111
  Мілютіна К. Л.  Психологічне застосування лінгвістичного аналізу тексту у дослідженні соціо-культурного компоненту адаптеми / К. Л. Мілютіна. - С. 112-118
  Семків І.  Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І. Семків. - С. 119-124
  Султанова И. В.  Динамика развития эмоциональной устойчивости студентов-первокурсников на начальном этапе обучения в высшем учебном заведении (констатирующий эксперимент) / И. В. Султанова. - С. 125-134
  Василькевич Я. З.  Проблема діагностики креативності: ефективність тестів / Я. З. Василькевич. - С. 136-142
  Горбенко О. Б.  Особистісно орієнтований підхід у процесі музично-інструментальної підготовки майбутніх учителів музики / О. Б. Горбенко. - С. 143-148
  Колодич О. Б.  Психологічна діагностика особливостей мимовільного та довільного запам'ятовування у дітей із затримкою психічного розвитку / О. Б. Колодич. - С. 149-155
  Макарчук Н. О.  Психологічна специфіка саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук. - С. 156-162
  Мошенська Л. В.  Особистісна зрілість: межі інтерпретації / Л. В. Мошенська. - С. 163-170
  Поляничко О. М.  Психодіагностична робота психолога із використанням художніх картин / О. М. Поляничко. - С. 171-177
  Бойко А. В.  Суспільні зміни сучасної сім'ї в соціумі / А. В. Бойко. - С. 185-190
  Головльова О. В.  До питання дослідження подружніх взаємин у міжнаціональних сім'ях України / О. В. Головльова. - С. 191-196
  Грудцина М. В.  Развитие эмоционального интеллекта студентов вуза / М. В. Грудцина. - С. 197-203
  Ковалевская А. А.  Экспериментальное исследование страхов младших школьников / А. А. Ковалевская. - С. 204-209
  Кравчина Т. В.  Культура сприйняття як чинник розуміння та інтерпретації іншомовного наукового тексту / Т. В. Кравчина. - С. 210-215
  Огульчанський С. С.  Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім'ї / С. С. Огульчанський. - С. 216-223
  Самойлюк М. О.  Значення емоційного інтелекту в ситуації прийняття управлінського рішення / М. О. Самойлюк. - С. 224-230
  Тимченко А. Г.  Соціально-психологічні ознаки прояву агресивності в юнацькому віці / А. Г. Тимченко. - С. 231-235
  Антонець М. О.  Застосування нових тренінгів у викладанні гуманітарних дисциплін / М. О. Антонець. - С. 237-242
  Захарова Л. Г.  Сучасний стан та перспективи використання тренінгових технологій у професійній діяльності соціального працівника / Л. Г. Захарова. - С. 243-248
  Кірєєва У. В.  Модель розвитку позитивної Я-концепції майбутніх соціальних педагогів / У. В. Кірєєва. - С. 249-254
  Рудюк О.  Груповий тренінг як засіб психологічної корекції переживання професійних криз у безробітних / О. Рудюк. - С. 255-260
  Чуркіна К.  Формування гендерних установок хлопчиків та дівчаток у контексті впливу ціннісних пріоритетів в сім'ї / К. Чуркіна. - С. 261-266
  Вікторова Л. В.  Психолінгвістичні передумови формування компетенції в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів на заняттях з румунської мови / Л. В. Вікторова. - С. 268-274
  Войскобойнікова Г. Л.  Організація особистісно орієнтованого навчання основ здоров'я відповідно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку молодших школярів / Г. Л. Войскобойнікова. - С. 275-279
  Гончарова Н. Г.  До питання ефективності сучасних педагогічних технологій у рамках модульно-рейтингової системи / Н. Г. Гончарова. - С. 280-284
  Давидов П. Г.  Психологічні підходи до формування креативного мислення студентів технічних ВНЗ / П. Г. Давидов. - С. 285-292
  Лашкул В. А.  Психологічні передумови формування професійно-етичної компетентності студентів ветеринарних факультетів / В. А. Лашкул. - С. 293-297
  Сухоніна Н. С.  Особистісний розвиток майбутніх вчителів-дефектологів у рамках використання технології кооперованого навчання / Н. С. Сухоніна. - С. 298-304
  Шубенко Н. О.  Педагогічні умови ефективності технології формування медіакультури майбутнього вчителя музики / Н. О. Шубенко. - С. 304-309

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
188 88.1(4Укр)
Д40

        Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології [Текст] : монографія / С. В. Бондар, О. Т. Губко, В. Т. Куєвда. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 224 с.

Зміст:
  Бондар С. В.  Психологічні ідеї XI-XIV ст. / С. В. Бондар. - С. 5-24
  Губко О. Т.  Мовний феномен Праукраїни (маловідома сторінка українознавства) / О. Т. Губко. - С. 25-36
  Куєвда В. Т.  Міфологічні уявлення як провідні психологічні чинники української етнокультурної моделі / В. Т. Куєвда. - С. 37-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Летцев В. М.  Проблема метафізичних засад психології у філософсько-психологічній спадщині В. В. Зеньковського / В. М. Летцев. - С. 86-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маслюк А. М.  Особливості трансформації свідомості людини в екстремальних ситуаціях під час довготривалої фізіологічної депривації в Україні ХХ ст. / А. М. Маслюк. - С. 137-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рождественський Ю. Т.  Серце як принцип потаємного "Я" людини (до історії формування в Україні підставових засад гуманістичної психології) / Ю. Т. Рождественський. - С. 155-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турбан В. В.  Розвиток етнічних цінностей в Україні (ХХ ст.) / В. В. Турбан. - С. 208-223

Рубрики: Історія психології
Україна

Анотація:   Статті колективної монографії, що підготовлені співробітниками лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця, охоплюють проблематику психологічної історії українського народу, починаючи з міфологічних зразків свідомості, найглибшої історичної пам'яті, з висвітленням психологічних процесів періоду Княжої доби, становлення освіти і психологічної науки, особливостей змін свідомості в екстримальних ситуаціях у ХХ ст. та ін., проблеми етичних цінностей в українському суспільстві у ХХ ст.

 
189 88.59 я73-2
М48

Мельник, Л. П.

        Психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л. П. Мельник. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 176 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості менеджера

Анотація:   Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеритики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

 
190 88.576
Т23

Татенко, В. О.

        Психологія інтимного життя [Текст] : [монографія] / В. О. Татенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 300 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія інтимного життя

Ключові слова (ненормовані): психологія інтимного життя -- інтимне і тілесне -- інтимне і душевне -- інтимне і духовне -- інтимне і вчинкове

Анотація:   У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. На теоретичному й емпіричному рівнях визначено особливості індивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного, душевного та духовного планів її становлення та функціонування.

 
191 88.373 я73-1
Д44

Діденко, С. В.

        Психологія сексуальності та сексуальних стосунків [Текст] : Навч. посіб / С.В. Діденко. - к. : Арістей, 2003. - 312 с.

Рубрики: Психологія статі - Психологія сексуальності

Ключові слова (ненормовані): гендерна психологія

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми та сучасний стан психологічних досліджень сексуальності й сексуальних стосунків людини. Поряд із загальними відомостями, розглядаються соціокультурні, історико-етнографічні та психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її вікові й індивідуально-типологічні варіації, питання сексуальної злочинності й вплив особистісної й сімейної патології.

 
192 88.373я73-1
Д44

Діденко, С. В.

        Психологія сексуальності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Діденко, О. С. Козлова. - К. : Академвидав, 2009. - 303 с.

Рубрики: Психологія статі - Психосексуальний розвиток

Ключові слова (ненормовані): психосексуальний розвиток -- психосоціальний розвиток дитини -- сексуальні розлади -- сімейні дисгармонії -- сімейна психотерапія -- сексуальні злочини -- гендерна психологія

Анотація:   Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров'я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих сексуальних стосунків, сексуальних розділів, дисгармоній, їх профілактики і терапії тощо. З урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання.

 
193 88.37я73-1
П14

Палій, А. А.

        Диференціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Палій. - К. : Академвидав, 2010. - 429 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): властивості індивідуальності -- диференціальна когнітологія -- детермінанти міжгрупових відмінностей -- теорія темпераменту -- типи вищої нервової діяльністі за Павловим

Анотація:   Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчій потенціал, воля, психомоторні пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на особистість.

 
194 Т35

Терлецька, Л. Г.

        Психологія здоров'я: арт-терапевтичні технології [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Терлецька. - Київ : Київський університет, 2015. - 120 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія здоров'я

Ключові слова (ненормовані): арт-терапевтичні методики -- історія арт-терапії -- методика роботи з талісманами -- методика роботи з мандалами -- методика

Анотація:   Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних і самостійних занять з дисципліни "Психологія здоров'я". Арт-терапевтечні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорамий казками. Наведено приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практичного психолога з дорослими та дітьми.

 
195 88.1 я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології ХХ століття [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. " Психологія" / В. А. Роменець; В. А. Романець, І. П. Маноха. - К. : Либідь, 2003. - 992 с.

Рубрики: Історія психології

Анотація:   У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у ХХ столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів, шкіл, а головне-особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершеного знання людини та її внутрішній світ.

 
196 88.54
П86

        Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) [Текст] : монографія / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, О. І. Бондарчук [та ін.] ; за наук. ред. Л. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 192 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): організації -- психологія управління змінами -- управління змінами в освітніх організаціях -- керівник освітніх організацій -- персонал освітніх організацій

Анотація:   У монографії розкрито теоретико-методолгічні основи дослідження психологічних особливостей ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (оцінка персоналом освітніх організацій основних соціально-економічних змін в суспільстві; їхній вплив на зміни в освітніх організаціях, мотиви введення змін в освітніх організаціях; причини опору персоналу змінам тощо). Проаналізовано психологічні чинники, що впливають на ефективність управління змінами в освітніх організаціях - особливості діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін та вияву підприємницької поведінки, особливості особистісного розвитку персоналу та його національно-етнічних характеристик. Представлено технологію "Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін", її структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання.

 
197 88.454 я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Психологія творчості [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / В. А. Роменець. - К. : Либідь, 2004. - 288 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

Анотація:   У посібнику розглядаються ключові питання психології творчості, формування та вивчення творчих здібностей людини на різних етепах її шляху до особистісної зрілості. З'ясовується структура творчого процесу, опрацьовується поняттєво-категоріальний апарат дослідження творчості. Вперше публікуються матеріали з архіву вченого, які є художньою ілюстрацією до теоретичних узагальнень.

 
198 88.43я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Психологія спорту. Регуляція психічних станів [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2002. - 112 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): психічні стани в спорті -- психічна готовність спортсмена -- психічна готовність спортсмена -- психологічний контроль -- психічна регуляція -- тренування

Анотація:   В навчальному посібнику висвітлено загальний стан психології спорту, основні сучасні напрямки та методи психологічних досліджень у спорті, їх практична спрямованість. Основна увага приділена психічним станам спортсменів, їх видам, детермінантам прояву, механізмам та методам їх регуляцій, що розкривається в тренуванні психологічних вмінь спортсменів.

 
199 87.754 я73-1
Е90

        Етика та психологія ділових відносин [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга, 2004. - 144 с.

Рубрики: Етика - Ділове спілкування

Ключові слова (ненормовані): етикет ділового спілкування -- культура ділового спілкування -- діловий протокол -- ділові переговори -- психологія ділового спілкування -- діловий етикет

Анотація:   У навчальному посібнику автори розглядають психологічні механізми ділового спілкування та етичні норми поведінки сучасного менеджера. Мета посібника-сприяння формуванню у сучасних ділових людей відповідних психологічних і моральних якостей як необхідних умов повсякненної діяльності та поведінки, а також таких актуальних питань, як ведення ділових переговорів, правила ділового спілкування. Внесено нові розробки з інших проблем теорії та практики ділового спілкування.

 
200 60.5я73-1
С69

        Соціологія і психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Каравела, 2009. - 760 с.

Рубрики: Соціологія

Ключові слова (ненормовані): суспільне життя -- соціальна група -- конфлікт -- культура -- ментальність -- методи соціології -- управління -- менеджмент -- паблік рилейшнз -- безробіття -- економічна

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар'єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рилейшинз, економічної культури і трудової поведінки.

 
201 88. я 73-1
В11

        Вікова психологія / за ред.: Г. С. Костюка. - К. : Радянська школа, 1976. - 272 с.

Рубрики: Психологія вікова - Дитяча психологія

Ключові слова (ненормовані): вікової психології -- ранне дитинство -- дошкільний вік -- молодший шкільний вік -- середній шкільний вік -- старший шкільний вік

Анотація:   На основі психологічної науки автори висвітлюють основні питання індувідуального розвитку людської психіки, характерезують закономірності її формування в ранньому, переддошкільному, дошкільному і шкільному віці, розкривають значення наукового розуміння психічного розвитку дитини для правильної організаціі навчання і виховання підростаючого покоління.

 
202 74.480я21кр
С48

        Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 212 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з педагогіки і психології вищої школи

Анотація:   У пропонованому словнику подано тлумачення основних термінів з педагогіки і психології вищої школи.

 
203 88.3я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. : модульно-рейтинговий курс для студ. ВНЗ / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- психічні властивості -- психічні стани -- особистість -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У навчальному посібнику викладено матеріали курсу "Загальна психологія" за модульно-рейтинговою системою його вивчення у вищій школі. Наведено зміст оглядових лекцій і тьюторських занять.

 
204 88я73-1кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Психологія: самостійна робота студентів [Текст] : навч.-наук. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова, В. О. Уварова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 56 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- особистість -- спілкування -- мовлення -- темперамент

Анотація:   Зміст навчально-наукового посібника сприятиме формуванню у студентів навичок самостійної роботи, а також виробленню в них дослідницького підходу до вивчення курсу психології.

 
205 88.3 я73-1
О75

        Основи загальної і медичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти / авт. кол.: І. С. Вітенко, О. С. Чабан, С. В. Білоус, за ред. І. С. - Т. : Укрмедкнига, 2003. - 344 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Анотація:   Підручник для медичних сестер висвітлює загальні і окремі питання психологї та медичної психології відповідно до сучасної навчальної програми. Описано психологічні феномени, що спостерігаються при різних психологічних станах здорових та хворих людей. Охарактеризовано основні психічні функції та стани, їх взаємозв'язок та особливості при різних захворюваннях. Особливу увагу приділено сучасному розумінню психоматичних розладів та психокорекції.

 
206 88.840я73-2
З12

Забродський, М. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : курс лекцій : для студ. вищ. навч. закл. освіти, які навч. за спец. "Педагогіка" / М. М. Забродський. - К. : МАУП, 2000. - 100 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ -- ВИХОВАНННЯ, МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ -- НАВЧАННЯ, процес учіння -- ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, спілкування -- педагогічна перцепція

Анотація:   Розглянуто особливості та закономірності розвитку особистості в умовах здійснення навчального і виховного процесу, проаналізовано психологічну природу процесів навчання і виховання. Для студентів, вчителів, практикуючих психологів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

 
207 88.57 я73-1
М82

Москалець, В. П.

        Психологія релігії [Текст] : посібник / В. П. Москалець. - К. : Академвидав, 2004. - 240 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): магічна діяльність -- ефекти магії -- анімізм -- магічно-анімістичні комплекси -- релігійно-культові ритуали -- культ -- ранні форми релігії

Анотація:   На основі аналізу психологічних особливостей релігійних явищ у навчальному посібнику розкрито психологічний зміст магії, анімізму, релігійної віри, моралі та культу, функціональну структуру катарсису як основи зумовлених релігійною вірою психопрофілактичних і психокорекційних ефектів. Розглянуто психологічну сутність безвір'я, типологію релігійних особистостей, релігійності як риси українського національного характеру та інших феноменів. Суттєвою особливістю посібника є виклад матеріалу з позицій модерної гуманістичної психології.

 
208 К43

Кириленко, Т. С.

        Психологія самопізнання [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко, О. А. Льошенко. - Київ : Київський університет, 2015. - 192 с.

Рубрики: Психологія особистості - Психологія самопізнання

Ключові слова (ненормовані): самооцінка -- саморозуміння -- самоставлення -- емоційне самопізнання особистості -- емоційний інтелект -- самоаналіз -- самоприйняття -- методи самопізнання

Анотація:   Психологію самопізнання розглянуто як у класичному традиційному аспекті висвітлення різних підходів до визначення поняття, його зв'язку з іншими психологічними категоріями так і в аспекті розкриття шляхів самопізнання, пошуку людиною себе, свого призначення у світі.

 
209 88.37
Г94

Гуменюк, О. Е.

        Психологія Я- концепції [Текст] : монографія / О.Е. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2002. - 186 с.

Зміст:
  Поняття про Я-концепцію та її психологічну структуру. - С. 15-33
  Я- концепція у структурі повноцінно функціональної особистості. - С. 34-53
  Я-концепція у контексті соціальних взаємостосунків. - С. 54-76
  Я-концепція у структурі інтегральної суб'єктивності. - С. 77-83
  Я-концепція у сфері організаційного клімату та модель її самотворення. - С. 84-99
  Становлення Я-образу: когнітивна складова Я-концепції суб'єкта організаційно-освітньої поведінки. - С. 100-106
  Утворення позитивного Я-ставлення: емоційно-оцінкова складова Я-концепції особистості у процесі організаційно-освітньої діяльності. - С. 107-113
  Розгортання Я-вчинку: поведінкова складова Я-концепції індивідуальності під час вартісного наповнення організаційно-освітньої події. - С. 114-122
  Науковий аналіз напрямків соціально-психологічного обгрунтування духовності. - С. 123-131
  Принципи самоорганізації духовної сфери людини як універсума за модульно-розвивальної оргсистеми. - С. 132-138
  Самотворення абсолюту Я-духовного в учня як універсума за інноваційної системи модульно- розвивального навчання. - С. 139-145

Рубрики: Психологія особистості - Я-концепція людини

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічне навчання -- Я-концепція

Анотація:   Уперше предметом грунтовного дослідження є Я-концепція людини як центральна ланка організаційного клімату соціосистеми. На тлі різнобічного аналітичного огляду у психології пізнання людського Я обгрунтована авторська модель самотворення Я-концепції як гармонійне взаємодоповнення конгітивної, емоційно-оцінкової, поведінкової і спонтанно-креативної складових. Засобами теоретичного моделювання розкрита циклічність механізму самотворення залежно від інноваційних періодів модульно-розвивального метапроцесу, послідовності психомистецьких технологій розвивальної взаємодії, етапів перебігу вчинку, окремої ієрархії соціальних установок та відповідних рівнів самоспричиненої суб'єктивності. Доведено, що змістова квінтесенція самотворення Я-концепції полягає у внутрішній синхронізованій зустрічі освоєних особою вітакультурних форм активності та актуалізованих образів суб'єктивної реальності. Особлива увага привернута вивченню виявлених складових-носіїв духовності, принципів і параметрів самоосягання Я-духовного в експериментальному втіленому соціокультурному просторі освітнього закладу.

 
210 К82

Кричковська, Т. Д.

        Психологія аномального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська. - Київ : КНТ, 2016. - 165 с.

Рубрики: Психологія медична - Психологія аномального розвитку

Ключові слова (ненормовані): психологічна допомога дітям з відхиленнями у розвитку -- психічний розвиток дітей

Анотація:   У навчальному посібнику представлені основні теоретичні положення психології аномального розвитку, розкриті проблеми класифікації психічного дизонтогенезу та охарактеризовано його варіанти, проаналізовані проблеми порушень психічного розвитку дітей на різних вікових етапах, а також розкриті питання психологічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.

 
211 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. : Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2006. - 203 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): пізнавальні процеси -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- увага -- процеси цілепокладання -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості

Анотація:   У пропонованому посібнику наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей фукціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
212 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студента / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2011. - 376 с.

Рубрики: Психологія дитяча

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологічна характеристика діяльності дитини -- емоції у дошкільному віці -- розвиток дошкільників -- поведінка дитини

Анотація:   Ставлення до дитини як до особистості, знання закономірностей її психічного життя, вікових новоутворень, кризових періодів розвитку - ключові передумови компетентного виховного процесу. Такі знання відкриває педагогам і батькам дитяча психологія. Усебічному пізнанню, осмисленню і вмотивованому використанню їх сприятиме опанування матеріалу, вміщеного у пропонованому навчальному посібнику, який спонукає до самостійного вивчення загальних закономірностей і вікової специфіки життєдіяльності дітей, глибокого розуміння їх внутрішнього світу і мотивів поведінки.

 
213 4И(Ан)(075.3)
З41

        Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) [Текст] : посібн. для вчителів шк., викл. та студ. вузів / уклад. : Н. М. Сазонова, К. М. Шабатіна. - К. : Радянська школа, 1967

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Книга містить тексти з питань педагогіки і психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін. Книга має допомогти читачам у розвитку навичок самостійного читання оригінальної літератури за фахом.

 
214 75.0
П24

        Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Текст] : зб. наук. пр. № 16 / М-во освіти і науки України, Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : Видавництво ХДАДіМ, 2004. - 100 с.

Зміст:
  Жарова І. О.  Порівняльна характеристика показників опорних реакцій хворих на остеохондроз хребта та плоскостопість та хворих з "чистим" остеохондрозом після проведення курсу реабілітації / І.О. Жарова. - С. 3-8
  Козіна Ж. Л.  Характеристика факторної структури загальної фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років / Ж. Л. Козіна, Б. І. Без'язичний, О. В. Сірий. - С. 8-14
  Романчук С.  Причини, що знижують мотивацію курсантів ВНЗ до занять фізичною підготовкою і спортом / С. Романчук. - С. 14-20
  Рут Є.  Вплив туристичної діяльності на розумову працездатність і фізичний стан школярів / Є. Рут. - С. 20-29
  Філатова З. І.  Небезпека критичних ситуацій та забезпечення безпеки початкового навчання плаванню студентів спеціальних медичних груп / З. І. Філатова, Л. М. Щербак. - С. 29-36
  Цибіз Г. Г.  Вплив фізичних навантажень на стан здоров'я студентів / Г.Г. Цибіз. - С. 36-43
  Цимбалюк Ж. О.  Дослідження запам'ятовування і розпізнання рухів юними баскетболістками / Ж.О. Цимбалюк, І.В. Козєєв, Л.В. Ільницька. - С. 43-48
  Щелкунов А. О.  Соціально-педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді / А.О. Щелкунов. - С. 48-54
  Дьяченко Т. В.  Применение методов активного обучения при подготовке специалистов по физической реабилитации / Т. В. Дьяченко, А. В. Подройко, Т. Н. Бугеря. - С. 54-57
  Ивчатова Т.  Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом / Т. Ивчатова. - С. 57-63
  Когут И. А.  Оценка физической подгтовленности первокласников, обучающихся в разнотипных учебных заведениях / И.А. Когут. - С. 63-68
  Маликов Н. В.  Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки / Н.В. Маликов. - С. 68-72
  Таран Л. А.  Физическая культура и спорт в отечественном телевидении 40х-80 гг.ХХ века / Л.А. Таран. - С. 72-86
  Флегонтова В. В.  Этиологическая диагностика гнойно-воспалительных заболеваний у спортсменов-борцов / В.В. Флегонтова, В.П. Ляпин, В.Т. Германов. - С. 86-93
  Юхно Ю. А.  Биометрические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации / Ю.А. Юхно, К.В. острожной. - С. 93-98

Рубрики: Фізкультура і спорт - Підготовка спортсменів

Ключові слова (ненормовані): психологія фізичного виховання -- проблеми фізичного виховання

Анотація:   У збірнику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

 
215 88.49я73-1
К29

Карамушка, Л. М.

        Психологія освітнього менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка ; голов. ред.: В. М. Куценко. - Київ : Либідь, 2004. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Освітній менеджмент

Анотація:   У посібнику висвітлено науково-теоретичні засади психології освітнього менеджменту, розкрито особливості її розвитку в зарубіжній та вітчизняній науці. На основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управління освітніми організаціями, подано їх специфіку порівняно з іншими соціальним сферами (бізнес, виробництво тощо). Проаналізовано психологічні характеристики суб'кта і об'єкта управління та закономірності взаємодії їх. Представлено систему формування психолоічної готовності керівників освітніх організацій до управління, основні види психологічної домопоги їм.

 
216 88в
Г93

        Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл [та ін.] ; за ред. Г. О. Балла. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 98 с.

Зміст:
  Балл Г. О.  Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті / Г. О. Балл. - С. 5-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколенко О. О.  Гуманістичний потенціал діяльнісної парадигми / О. О. Ніколенко. - С. 26-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мєдінцев В. О.  Головні риси і перспективи розбудови діалогічних підходів та процедур у психології / В. О. Мєдінцев. - С. 49-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Російчук Т. А.  Концепція внутрішнього мовлення як осереддя методологічних перетворень вікової та педагогічної психології в контексті діалогічної парадигми / Т. А. Російчук. - С. 67-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балл Г. О.  Чи є творчість атрибутом особистості? (спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) / Г. О. Балл. - С. 88-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, автори зосереджуються на методологічній стороні гуманістичної орієнтації у психології, розкриваючи вказану сторону у двох взаємопов'язаних аспектах. Перший з них пов'язаний з обгрунтуванням того, що принцип діалогу (ключовий для сучасного гуманізму) має бути поширений на діяльність у методологічній царині. Другий аспект передбачає конкретнішу характеристику діалогічної парадигми - і як засобу відображення сутісних рис процесів, що їх вивчає й намагається оптимізувати психолог (зокрема, процесів психічного розвитку дитини), і як принципу взаємодії різних теоретичних підходів і настанов, якими він керується у своїй дослідницькій та практичній роботі.

 
217 88.484я73-1
М17

Максимова, Н. Ю

        Основи дитячої психології [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. ЮМаксимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. - К. : Перун, 1996. - 464 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Емоційні процеси дитини

Ключові слова (ненормовані): дитяча патопсихологія -- розумова відсталість -- емоційна регуляція -- консультативна робота -- психотренінг

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються основні види порушень психічного розвитку дітей з урахуванням новітніх здобутків сучасної педагогіки, психології, патопсихології. Наводяться методи діагностики відхилень у психічному та особистісному розвитку дітей, а також методи коригуючої роботи з ними. Посібник містить контрольні запитання та задачі, які, з одного боку, ілюструють викладений матеріал, а з іншого-дають можливість визначити, наскільки засвоєно інформацію.

 
218 88.2я73-1кр
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Основи загальної психології: самостійна робота студентів [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 68 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): свідомость -- психічні процеси -- особистість -- спілкування -- мовлення -- міжособистісне спілкування -- темперамент -- характер

Анотація:   Зміст навчального посібника сприятиме формуванню у студентів навичок самостійної роботи, а також виробленню в них дослідницького підходу до вивчення курсу загальної психології.

 
219 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник / за ред. Г. С. Костюка. - К. : Радянська школа, 1968. - 589 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): предмет, завдання і методи -- психічні процеси -- сприймання -- уява -- мислення -- мовлення -- воля -- діяльність людини

Анотація:   У книзі розкриті психологічні основи навчання і виховання. Психологія вивчае особливості психічної діяльності у дорослих і дітей.

 
220 88.37я73-1
В18

Варій, М. Й.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 591 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): людська психіка -- біопсихічна підструктура особистості -- ментально-психічна підструктура особистості -- інтраіндивідуальна підструктура особистості -- характеристика емоцій особистості

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.

 
221 88.49 я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія менеджменту [Текст] : навч. посібник / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2003. - 512 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія менеджменту

Анотація:   Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, значно доповненим та удосконаленим варіантом навчального посібіника, який вийшов за цим самим авторством у 1997 р. і користується великим попитом широкого загалу читачів. Перша книга, в якій викладена теорія, пройшла випробовування часом, містить наукову новизну і заслужила схвальну оцінку фахівців. Матеріал другої книги, напрацьований протягом п'яти років на практичних заняттях, публікується вперше і є своєрідним "ноу-хау" автора. Це-авторські сценарії тренінгів; методика "вступу" в рольові ігри, перекладені вперше з німецької; вперше розроблені управлінські завдання, які базуються на випробуваних часом психологічних методиках, а також перекладені українською, адаптовані і місцями доопрацьовані психологічні тести.

 
222 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології [Текст] : [навч. посіб.] для студ. пед. ун-тів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2000. - 204 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- дослідження відчуття -- дослідження сприймання -- дослідження пам'яті -- дослідження уваги -- дослідження мислення -- дослідження уяви

Анотація:   Цей посібник - перше видання українською мовою, в якому наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей функціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
223 88.492я73-1
П77

Приходько, Ю. О.

        Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько. - К. : Каравела, 2010. - 231 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): психологічна профілактика -- психологічна діагностика -- психологічне консультування -- психологічна корекція -- психологічна терапія -- практичний психолог

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Охарактеризовано зміст видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти. Посібник знайомить читача з особистісними та професійними якостями практичного психолога, необхідними для успіху його діяльності. У додатках наведено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність практичного психолога у сфері освіти.

 
224 88.5я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2006. - 217 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): програмні матеріали -- ЕСTS -- змістові модулі -- проблема спілкування -- соціально-психологічні дослідження -- особистість -- соціометричний метод -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчаються. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ECTS - інформаційного пакета.

 
225 88я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус) [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : Видавництво МАУП, 2004. - 128 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології дослідження -- психологічний експеримент -- експериментальні плани -- квазіекспериментальні плани -- неекспериментальні плани

Анотація:   У навчальному посібнику наведено основні поняття з курсу експериментальної психлогії, впорядковані за моделлю інформаційного тезаурусу в базу декларативних знань. Наведено спеціальні завдання, що забезпечують перекодування декларативних знань у виконавчі, тести для самоконтролю, а також українсько-англійський словник основних понять до кожного розділу.

 
226 88.53я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія професійної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Чернівці : Книги-XXI, 2010. - 528 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): спілкування -- спілкування і особистість -- психологія спілкування в соціальних групах -- акмеологічна концепція спілкування -- масові комунікативні процеси

Анотація:   Навчальний посібник присвячений одній із вельми злободенних психологічних проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. В ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні характекристики спілкування, показано універсальність і значення феномена комунікації в професійній діяльності спеціаліста, обгрутовано соціально-психологічну та акмеологічну концепції спілкування.

 
227 88.3я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2006. - 487 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психологічного дослідження -- психіка -- онтогенез психіки -- ненормативний психічний розвиток -- особистість -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- сприймання -- відчуття

Анотація:   Висвітлено предмет загальної психології з позицій системно-діяльнісного аналізу, складниками якого є: матеріалістичний погляд на психіку (як ідеальне, похідне від матеріального, єдність суб'єктивного й об'єктивного); діяльнісний підхід до психіки (як явища,що існує у процесах діяльності живої істоти); порівневий аналіз психіки (як осередку життя, що функціонує на різних рівнях останнього). Кожну тему завершує перелік питань для самостійної роботи студентів і список рекомендованої літератури.

 
228 81.2Ук-434
С48

        Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. - 112 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник

Ключові слова (ненормовані): терміни педагогіки -- терміни психології

Анотація:   Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та зворотів.

 
229 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. : [для студ. ф-тів інозем. філології] / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. - К. : Каравела, 2006. - 215 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- французька мова -- польська мова -- психолог -- методики

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

 
230 88.40 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Психологія педагогічної діяльності [Текст] : Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / В.А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 335 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна адаптація вчителів -- практична робота в школі -- конфлікти у педагогічній діяльності -- психологія педагогічна

Анотація:   Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста, тощо. Головна мета посібника-показати реальні умови для професійної адаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи.

 
231 88.56я73-1
П86

        Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук, Н. М. ільїна, С. А. Поліщук та ін.. - Суми : Університетська книга, 2008. - 239 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): глобалізація суспільних відносин -- вікові кризи -- типологія сімей -- подружнє спілкування -- сімейні конфлікти -- дошкільний вік -- статево-рольові

Анотація:   У посібнику аналізуються психологія сучасної сім'ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об'єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З'ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.

 
232 88.37 я73-1
Л64

Ліфарєва, Н. В.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ліфарєва; Дніпропетровський ун-т екон. і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Мотивація -- Діяльність -- Поведінка -- Спілкування

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкуавння. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоціно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.

 
233 88.3 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Загальна психологія [Текст] : модульно-рейтинговий курс для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк; О. Ю. Яницька. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- психічні властивості -- психічні стани -- особистість -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У навчальному посібнику викладено матеріали курсу "Загальна психологія" за модульно-рейтинговою системою його вивчення у вищій школі. Наведено зміст оглядових лекцій і тьюторських занять.

 
234 88
М58

        Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 150-річчя з дня народження Г. І. Челпанова) [Текст] : Дод. 3 № 1 Вища освіта України / відп. ред.: І. П. Маноха. - : 2012. - 456 с.

Зміст:
  Маноха И. П.  Г. И. Челпанова: более века спустя (к началам научной психологии) / И. П. Маноха. - С. 7-12
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Экзистенциальный аспект творчества Г. И. Челпанова: метафизическое истолкование категории опыта / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 13-22
  Баженов А. В.  Гносеологическая оценка методов изучения природы психического образа (по материалам наследия школы Г. И. Челпанова) / А. В. Баженов. - С. 23-27
  Заболотна В. О.  Етико-психологічне осмислення внутрішнього світу людини в працях Г. І. Челпанова / В. О. Заболотна. - С. 28-33
  Бондаренко Т. Є.  Формування творчого рівня методичної компетентності майбутніх учителів біології / Т. Є. Бондаренко. - С. 36-41
  Воскобойнікова Г. Л.  Психолого-педагогічні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання основ здоров'я у початковій школі / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 42-47
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю.  Акмеологічні технології як засіб формування довершеної особистості курсанта / Н. Ю. Гребінь-Крушельницька. - С. 48-54
  Манько В. М.  Мотивація студентів до навчання: теорія та практика / В. М. Манько, Т. П. Федорина. - С. 55-62
  Медведовська Т. П.  Інноваційна лекція як засіб пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів / Т. П. Медведовська. - С. 63-67
  Москальова Л. Ю.  Психологічно-педагогічна діагностика морально-етичної культури у майбутніх учителів в сучасних умовах роботи вищих навчальних закладів / Л. Ю. Москальова. - С. 68-72
  Пелипчук С. М.  Педагогічний аспект формування суб'єктності студента у навчальній діяльності / С. М. Пелипчук. - С. 73-77
  Хренова В. В.  Використання інтелект-карт у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій / В. В. Хренова. - С. 78-83
  Бершадська О. В.  Формування культури міжсуб'єктної взаємодії студентів засобами активного соціально-психологічного навчання / О. В. Бершадська. - С. 86-91
  Большакова А. М.  Гендерні особливості готовності осіб юнацького віку до вікових змін / А. М. Большакова. - С. 92-98
  Бистрова Ю. О.  Психолого-педагогічний супровід професійної соціалізації з вадами зору / Ю. О. Бистрова. - С. 99-104
  Голота М.  Ціннісні орієнтації у підлітковому віці як предмет психологічного аналізу / М. Голота. - С. 105-111
  Гура Т.  Теоретико-методичні засади підвищення ефективності оволодіння майбутніми фахівцями психологічними знаннями / Т. Гура. - С. 112-118
  Жихарева Л. В.  Вплив дитячо-батьківських стосунків на розвиток психіки дитини у вітчизняних та зарубіжних підходах / Л. В. Жихарева. - С. 119-123
  Зелінська Т. М.  Практична допомога амбівалентним клієнтам на засадах мотиваційного інтерв'ю / Т. М. Зелінська. - С. 124-129
  Кузьминова Е. А.  Психологические факторы формирования чувств вины и стыда / Е. А. Кузьминова, А. С. Кочарян. - С. 130-135
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Історико-психологічний погляд на еволюцію жіночої сексуальності / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 136-141
  Мілютіна К. Л.  Трансформація ідентичності особистості у сучасному суспільстві / К. Л. Мілютіна. - С. 142-148
  Мошенська Л. В.  До питання про глибинно-психологічні передумови виникнення наркотичної залежності / Л. В. Мошенська. - С. 149-153
  Орєхова Л. І.  Категорія образного мовлення в дослідженнях О. Потебні як історичний здобуток педагогіки майбутнього / Л. І. Орєхова. - С. 154-161
  Сіткар В.  Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В. Сіткар. - С. 162-169
  Скорик М. М.  Історія психології на роздоріжжі: методичний колапс чи нові стратегії дисциплінарного письма? / М. М. Скорик. - С. 170-180
  Степаненко Л. М.  Особливості забезпечення технологічного процесу професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами / Л. М. Степаненко. - С. 185-191
  Трихліб Л. Ю.  Батьківське ставлення як фактор емоційного розвитку дитини / Л. Ю. Трихліб. - С. 192-197
  Чемодурова Ю. М.  Професійний розвиток особистості: психологічні фактори та бар'єри / Ю. М. Чемодурова. - С. 198-203
  Штепа О. С.  Вікові особливості психологічної ресурсності особистості / О. С. Штепа. - С. 204-209
  Яворська О. В.  Типи мотивації розлучення у жінок / О. В. Яворська. - С. 210-216
  Вовкочин Л. Ю.  Формування нової української ментальності у системі сучасного українського виховання / Л. Ю. Вовкочин, Р. В. Тесля. - С. 219-223
  Ісаєнко С. А.  Виховний ідеал підростаючого покоління у філософсько-педагогічних ідеях Заходу та Сходу / С. А. Ісаєнко, Є. В. Яковенко-Глушенкова. - С. 224-230
  Канарова О. В.  Духовно-моральне виховання учнівської молоді: історія та сучасність / О. В. Канарова. - С. 231-236
  М'язова І. Ю.  Теорії гумору у філософській традиції / І. Ю. М'язова. - С. 237-242
  Рудаківська С. В.  Сутнісні характеристики екологічного світогляду / С. В. Рудаківська. - С. 243-250
  Чепурна А. Б.  Конформізм. Експеримент. Науково-популярний кінофільм / А. Б. Чепурна. - С. 251-255
  Азатьян В. И.  Психолого-педагогические основы организации самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих авиадиспетчеров / В. И. Азатьян. - С. 258-263
  Гладкова В. М.  Технологічний підхід до особистісно-професійного самовдосконалення керівника навчального закладу / В. М. Гладкова. - С. 264-269
  Гузенко В. А.  Досвід виховання творчої особистості на прикладі творчого об'єднання гуртків театрального напряму / В. А. Гузенко. - С. 270-276
  Даньшева С. О.  Роль професійної мобільності в системі факторів формування конкурентоздатності випускників технічного університету / С. О. Даньшева. - С. 277-282
  Завірюха В. В.  Психолого-педагогічні принципи інноваційного навчання / В. В. Завірюха. - С. 283-288
  Заяць О.  Базові особливості та принципи модернізації управління сучасною вітчизняною освітою / О. Заяць, М. Гладкевич. - С. 289-296
  Коваль С. М.  Гендерна сегрегація середніх освітніх закладів США: сучасність та перспективи / С. М. Коваль. - С. 297-301
  Ковтун О. В.  Педагогічні умови формування загальномовленнєвих умінь у майбутніх авіаційних операторів / О. В. Ковтун. - С. 302-308
  Ковтун К. В.  Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у Фінляндії / К. В. Ковтун. - С. 309-314
  Краснощок А. В.  Характеристика педагогічних умов ефективного формування загальнокультурної компетентності майбутніх правооохоронців / А. В. Краснощок. - С. 315-319
  Кристопчук Т. Є.  Підвищення кваліфікації та дистанційна освіта у країнах ЄС у педагогічній теорії: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук. - С. 320-326
  Маруненко І. М.  Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на Болонський процес / І. М. Маруненко, О. Д. Мойсак. - С. 327-331
  Мудрак М. А.  Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти / М. А. Мудрак. - С. 332-336
  Ніколаєнко Ю. О.  Іншомовна комунікативна культура як складник професійної культури майбутніх фахівців аграрного профілю / Ю. О. Ніколаєнко. - С. 337-342
  Петренко Л. М.  Особистісний аспект моделі розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного закладу / Л. М. Петренко. - С. 343-349
  Рахманов В. О.  Інформатизація як складова професійної підготовки у вищому технічному закладі / В. О. Рахманов. - С. 350-355
  Рябенко М. І.  Суб'єкти профілактики проявів ознак корупції в навчально-виховному процесі ВНЗ / М. І. Рябенко. - С. 356-363
  Сапрыгина Н. В.  Психологический феномен понимания и его проявление в коммуникации / Н. В. Сапрыгина. - С. 364-371
  Скрипник І. М.  Кейс-метод як приклад інтерактивного навчання студентів-медиків клінічним дисциплінам / І. М. Скрипник [и др.]. - С. 372-377
  Торічний О. В.  Результати допрофесійного формування готовності юнаків до навчання у вищих військових навчальних закладах / О. В. Торічний. - С. 378-386
  Ферт О. Г.  Діяльність Львівського інклюзивного ресурсного центру, як інструменту формування інклюзивної освітньої політики в регіоні на основі напрацювань канадсько-українського проекту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні: аналіз досягнень та проблемних питань" / О. Г. Ферт. - С. 387-394
  Фоміних Н. Ю.  Принципи організації самостійної роботи з англійської майбутніх інженерів з інформаційних технологій / Н. Ю. Фоміних. - С. 395-401
  Холостенко Т. В.  Професійний портрет директора дитячо-юнацької спортивної школи / Т. В. Холостенко. - С. 402-407
  Чепурна М. В.  До питання про місію університету в західноєвропейській професійній освіті / М. В. Чепурна. - С. 408-412
  Череднік Д. Л.  Психолого-педагогічні умови формування конкурентноздатності майбутнього інженера / Д. Л. Череднік. - С. 413-417
  Черток Л. П.  Здобутки та проблеми вищої та неперервної освіти Швейцарії та України в контексті Болонського процесу / Л. П. Черток. - С. 418-424
  Шандрук С. І.  Мотивація американських вчителів до професійної діяльності / С. І. Шандрук. - С. 425-430
  Шнремета М. М.  Впровадження компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / М. М. Шнремета. - С. 431-435
  Штельмах О. В.  Методика складання завдань тестового моніторингу з іноземної мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності / О. В. Штельмах. - С. 436-442
  Якушева Є. М.  Когнітивний компонент професійної самосвідомості працівників пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з низьким рівнем конструктивності стратегії подолаючої поведінки / Є. М. Якушева. - С. 443-448

Рубрики: Челпанов Г. І. - про нього

Анотація:   У тематичному випуску вміщені наукові статті фахівців з нагоди 150-річчя видатного вітчизняного психолога, філософа й педагога, фундатора наукової психології Г. І. Челпанова. У збірнику представлені історичні аспекти становлення психології як самостійної науки та роль Г. І. Челпанова у цьому процесі наприкінці XIX - на початку XX століть. Здійснений огляд новітньої педагогіки як технології плекання довершеної особистості. Психологія XXI століття представлена у сукупності її здобутків та перспектив, теоретичних пошуків та емпіричних надбань. Філософія людини, суспільства і культури постала у контексті найбільш актуальних проблем, що визначаються як змістові виміри третього тисячоліття. Ще один актуальний тематичний напрям вміщених у збірнику матеріалів - психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні.

 
235 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2009" [Текст] : зб. матеріалів XI Всеукр. студ. наук. конф., 23 - 24 квіт. 2009, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 180 с.

Зміст:
  Бочарнікова Я. В.  Модернізація вищої освіти в Україні / Я. В. Бочарнікова. - С. 8-9
  Гарачук Т. В.  Забезпечення ефективності виховного впливу на формування особистості / Т. В. Гарачук. - С. 10-12
  Деревянко А. Ю.  Природа в системі естетичного виховання школярів / А. Ю. Деревянко. - С. 13-14
  Дуплій О. О.  Обдарованість як соціально-педагогічний феномен / О. О. Дуплій. - С. 15-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордюк А. С.  Особистісно-орієнтований підхід як основа організації навчально-виховного процесу у ВНЗ / А. С. Кордюк. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нефьодова К. Р.  Ідеї родинної педагогіки та їх формування в період існування слов'янських племен / К. Р. Нефьодова. - С. 21-23
  Романенко К. С.  Використання дидактичний ігор в процесі викладання англійської мови в початковій школі / К. С. Романенко. - С. 24-26
  Савісько В. С.  Дидактичні вимоги до організації самостійної роботи учнів / В. С. Савісько. - С. 27-28
  Чернега Н. В.  Використання методу проектів на уроках фізики в 11 класі / Н. В. Чернега, Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко. - С. 29-31
  Чернецька А. О.  Роль адаптаційного періоду у формуванні особистості в колективі / А. О. Чернецька. - С. 32-34
  Батир Т. В.  Соціалізація підлітків в клубах за місцем проживання / Т. В. Батир. - С. 36-37
  Гриценко Т. С.  Діагностика причин розлучень молодих сімей / Т. С. Гриценко. - С. 38-39
  Довгань О. В.  Соціально-педагогічна діяльність Товариства Червоного Хреста України / О. В. Довгань. - С. 40-42
  Єфремова Н. Ю.  Щодо соціальної роботи з ВІЛ-позитивними дітьми у Черкаському обласному відділенні Всеукранської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" / Н. Ю. Єфремова. - С. 43-45
  Журба Т. В.  Формування духовного здоров'я студентської молоді / Т. В. Журба. - С. 45-46
  Златкіна К. О.  Дослідження проблеми працевлаштування української жіночої молоді у діяльності жіночих громадських об'єднань (на прикладі Черкаського жіночого центру) / К. О. Златкіна. - С. 47-48
  Карпова В. В.  Лідерство як психологічний феномен / В. В. Карпова. - С. 49-50
  Когут Ю. В.  Соціально-педагогічна робота з волонтерами в Україні / Ю. В. Когут. - С. 51-52
  Копитова І. А.  Сім'я яка складається з двох "Я" / І. А. Копитова. - С. 53-54
  Корнілова А. О.  Люди похилого віку: якість їхнього життя / А. О. Корнілова. - С. 55-56
  Коробкова Л. О.  Соціальний супровід прийомної сім'ї: теоретико-методичний аспект / Л. О. Коробкова. - С. 57-60
  Кущенко Т. М.  Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дитину-інваліда / Т. М. Кущенко. - С. 61-63
  Ліпчанська М. В.  Система пенсійного забезпечення в Україні / М. В. Ліпчанська. - С. 64-65
  Лимар Ю. В.  Формування здорового способу життя учнів як напрям соціально-педагогічної роботи / Ю. В. Лимар. - С. 66-67
  Литвин Ю. М.  Соціально-педагогічні аспекти попередження протиправної поведінки підлітків / Ю. М. Литвин. - С. 68-71
  Литвиненко М. П.  Технології соціально-педагогічної роботи з жінками / М. П. Литвиненко. - С. 70-71
  Мациєва Л. В.  Соціалізація дітей в прийомних сім'ях / Л. В. Мациєва. - С. 72-73
  Мірошніченко І. С.  Зміст і можливості прийомів самовиховання / І. С. Мірошніченко. - С. 74-75
  Перута І. І.  Чинники соціалізації молодих спеціалістів у трудових колективах / І. І. Перута. - С. 76-77
  Підгорна О. І.  Між двома світами / О. І. Підгорна. - С. 78-79
  Різник І. В.  Основні напрями соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Різник. - С. 80-81
  Русанова О. С.  Система соціальної роботи щодо профілактики правопорушень серед підлітків / О. С. Русанова. - С. 82-84
  Сікалова Л. С.  Використання інтерактивних методів роботи з наркозалежною молоддю (на прикладі діяльності Черкаського благодійного фонду "Інсайт") / Л. С. Сікалова. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Соціальні проблеми "дітей вулиці" / М. М. Скиба. - С. 87-88
  Фень Ю. О.  Особливості соціалізації дитини в неповні й сім'ї / Ю. О. Фень. - С. 89-90
  Чурніта О. В.  Самовиховання особистості школяра / О. В. Чурніта. - С. 91
  Юхименко І. В.  Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах / І. В. Юхименко. - С. 92
  Адешелідзе М. О.  Психологічна готовність учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи до тестування / М. О. Адешелідзе. - С. 94-95
  Бідуля Н. М.  Роль процесу малювання в розитку дітей, що мають порушення інтелекту / Н. М. Бідуля. - С. 96-98
  Брюх О. М.  Розлучення як соціально-психологічна проблема / О. М. Брюх. - С. 99-101
  Будяк Д. Л.  Психологічні витоки української гостинності / Д. Л. Будяк, А. С. Тен. - С. 102-103
  Будяк Д. Л.  Адаптація студентів першого курсу до навчання у вузі / Д. Л. Будяк. - С. 104-107
  Вербицька О. М.  Психологічні тенденції формування професійної деформації вчителів / О. М. Вербицька. - С. 108-109
  Гагаріна Г. А.  Вплив стилів сімейного виховання на розвиток особистості / Г. А. Гагаріна. - С. 112
  Григоренко Ю. В.  Жіночий мазохізм як культурний феномен слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 113-114
  Іньєва Є. К.  Психологічна адаптація дітей з фізичними вадами / Є. К. Іньєва. - С. 116
  Коваленко В. М.  Психолого-методологічний аспект проблеми формування цінностей людини / В. М. Коваленко. - С. 117-118
  Косяк Я. О.  Психологічні особливості стосунків між чоловіком та жінкою / Я. О. Косяк. - С. 119-120
  Краснобай В. П.  Вирішення конфліктів та шляхи їх попередження / В. П. Краснобай. - С. 121-122
  Куций В. А.  Професійне та особистісне самовизначення у підлітковому та юнацькому віці / В. А. Куций, К. С. Литвинов. - С. 123-125
  Линник А. О.  Поняття психічного та психологічного здоров'я в контексті фахової підготовки майбутнього психолога-практика / А. О. Линник. - С. 126-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисинкович В. Л.  Деструкції сімейних відносин як основна детермінанта дитячих неврозів / В. Л. Лисинкович. - С. 129-130
  Магур О. О.  Вплив едіпової залежності суб'єкта на вибір партнера / О. О. Магур. - С. 131-132
  Марковський В. В.  Різновиди девіантної поведінки сучасної молоді / В. В. Марковський. - С. 134-136
  Мостова М. М.  Психологчні особливості впливу депресії на особистість / М. М. Мостова. - С. 137-138
  Мордвинчук С. А.  Культурно-исторический подход к толкованию сновидений / С. А. Мордвинчук. - С. 139-141
  Нерода А. А.  Проблема об'єктних відносин у контексті психодинамічної теорії / А. А. Нерода. - С. 142-143
  Сергієнко І. М.  Роль діалогічної взаємодії у корекції життєвого сценарію особистості / І. М. Сергієнко, М. М. Нєкрасова
  Нікітіна Л. Л.  Маніпуляція як психологічне явище / Л. Л. Нікітіна. - С. 146-147
  Панченко В. В.  Мова як сакральне явище у дослідженнях видатних психологів та філософів / В. В. Панченко. - С. 148-149
  Поліщук С. С.  Як студенту сподобатись викладачу / С. С. Поліщук. - С. 150-151
  Ризун М. П.  Лудоманія як механічна залежність та її роль у життєвому самовизначенні молоді / М. П. Ризун. - С. 153-154
  Сергієнко І. М.  Використання предметної моделі у роботі психолога з підлітками / І. М. Сергієнко, А. В.. Рудас. - С. 155-156
  Сватченко Л. О.  Роль гендерних стереотипів і установок прасім'ї на вибір суб'єктом шлюбного партнера / Л. О. Сватченко. - С. 157-159
  Сіденко Ю. О.  Гендерний аспект розвитку ціннісних орієнтацій студентів / Ю. О. Сіденко. - С. 160-162
  Сіренко Т. А.  Формування страхів в онтогенетичному розвитку людини / Т. А. Сіренко. - С. 163-164
  Славінська І. П.  Гендерні стереотипи на шляху кар'єрного зростання / І. П. Славінська. - С. 165-166
  Супруненко Я. В.  Феномен заздрості та його наслідки для особистості / Я. В. Супруненко. - С. 167-168
  Франчук О. В.  Значення самовиховання в життєдіяльності суб'єкта / О. В. Франчук. - С. 169-171
  Хижняк Т. В.  Земні стихії як засіб психологічної самодопомоги / Т. В. Хижняк. - С. 172-174
  Шафоростова О. А.  Творче самовираження як засіб попередження агресивної поведінки підлітка / О. А. Шафоростова. - С. 175-176
  Шевченко С. О.  Танцювальна психотерапія як метод формування позитивних міжстатевих взаємовідносин / С. О. Шевченко, І. М. Сергієнко. - С. 177-178
  Шепель В. Ф.  Психологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / В. Ф. Шепель. - С. 179-180

Рубрики: Педагогіка вищої освіти

Ключові слова (ненормовані): наукова робота студентів -- формування особистості -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- психологія сім'ї -- практична психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2009" серії "Психолого-педагогічні науки" представлені наукові статті студентів з актуальних питань педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, загальної та практичної психології.

 
236 88.9
А43

        Актуальні проблеми практичної психології у дослідженнях студентської молоді [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2009 р., м. Черкаси. Ч. 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 98 с.

Зміст:
  Балан В. В.  Особливості психічних розладів у дитячому віці / В. В. Балан. - С. 4-8
  Бараненко І. В.  Проблеми готовності практичного психолога до професійної діяльності / І. В. Бараненко. - С. 9-13
  Будяк Д. Л.  Психоемоційні чинники виникнення харчової залежності та ожиріння / Д. Л. Будяк. - С. 14-16
  Будяк Д. Л.  Відображення національного характеру в усній народній творчості / Д. Л. Будяк. - С. 17-20
  Вісічева В. В.  Специфіка тлумачення понять "релігія\" / "віра" та "релігійна свідомість" у роботах Еріха Фромма\". - С. В. В. Вісічева. - 21-24,
  Вороновська Л. О.  Психологічні проблеми успішної адаптації дитини з вадами опорно-рухового апарату / Л. О. Вороновська. - С. 25-29
  Інєва Є. К.  Проблема ревнощів у контексті глибинної психології / Є. К. Інєва. - С. 30-35
  Криштофор М. В.  Роль кольорової символіки у дослідженні несвідомої сфери психіки суб'єкта / М. В. Криштофор. - С. 36-39
  Кусій Х. Г.  Проблема формування національної самосвідомості індивіда в умовах економічної кризи / Х. Г. Кусій. - С. 40-44
  Кучуран І. М.  Формування життєвого вибору та домінуючих цінностей у сучасної молоді (постановка проблеми) / І. М. Кучуран. - С. 45-48
  Линник А. О.  Збереження психологічного здоров'я студентської молоді в умовах сучасності / А. О. Линник. - С. 49-53
  Люшньова І. С.  Проблема вибору індивідом методу зняття/подолання психоемоційного напруження / І. С. Люшньова. - С. 54-57
  Мостова М. В.  Вплив мистецтва на розвиток емоційної сфери особистості / М. В. Мостова. - С. 58-60
  Мостова М. В.  Основні сфери застосування арт-терапії / М. В. Мостова. - С. 61-64
  Нікітіна Л. Л.  Розвиток лідерських якостей в юнацькому віці / Л. Л. Нікітіна. - С. 65-69
  Посмитюха К. В.  Онтологическое сходство снов и мифов / К. В. Посмитюха. - С. 70-72
  Садловська А. А.  Психологічний феномен материнської амбівалентності / А. А. Садловська. - С. 73-76
  Семенюк І. Л.  Реалізація життєвого потенціалу особистості у період вікової кризи / І. Л. Семенюк. - С. 77-79
  Сіренко Т. А.  Психологічний вік людини у контексті практичної психології / Т. А. Сіренко. - С. 80-83
  Симоненко А. С.  Психологічні фактори формування готовності жінки до материнства / А. С. Симоненко. - С. 84-87
  Тищенко О. Г.  Особливості формування системи цінностей в юнацькоу віці / О. Г. Тищенко. - С. 88-92
  Шафоростова О. А.  Формування стресостійкості суб'єкта в період переживання ним життєвої кризи / О. А. Шафоростова, М. П. Ризун. - С. 93-97

 
237 88.840
Ж74

        Життєва компетентність особистості: від теорії до практики [Текст] : наук.-метод. посіб. / Ін-т пед. АПН України, Наук.-метод. центр середньої освіти МОН України [та ін.]. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - 633 с.

Зміст:
  Життєтворчі засади компетентнісно спрямованої освіти. - С. 13-128
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 14-34
  Освіта і цивілізаційна компетенція для ХХІ століття. - С. 35-60
  Моделі життя в контексті теорії життєтворчості. - С. 61-76
  Дванадцятирічна школа - школа життєвої компетентності. - С. 77-103
  "Учитель приречений бути компетентним" (К.Г. Юнг). - С. 104-128
  Феномен компетентності у просторі наукового знання. - С. 129-204
  Теоретико-рефлексивне поле компетентності. - С. 130-134
  Функціональна грамотність - мінімальний рівень компетентності. - С. 135-138
  Природа компетентності. - С. 139-148
  Модель компетентного випускника. Якою їй бути?. - С. 149-156
  Види компетентності. - С. 157-167
  Ключові компетентності: компаративний аналіз Міжнародного проекту "Визначення та відбір ключових компетентностей". - С. 168-179
  Індивідуальне розуміння концепту "Я" як ключова компетенція. - С. 180-183
  Самоактуалізація як механізм розвитку життєвої компетентності. - С. 184-204
  "Компетенізація освіти": обмеження і перспективи. - С. 205-238
  Компетентність у технології життєздійснення. - С. 239-336
  Кроки до життєвої компетентності особистості. - С. 337-476
  Життєтворчі аспекти виховного процесу. - С. 338-347
  Освітньо-реабілітаційний простір: його місія і роль у розвитку життєвої компетентності дитини. - С. 348-356
  Змістові параметри компетентнісно спрямованої освіти. - С. 357-407
  Розвиток життєвої компетентності в системі позашкільної освіти. - С. 408-417
  Інтерактивні технології формування життєвої компетентності. - С. 418-476
  Список літератури. - С. 607-632

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): особистість школяра -- інтерактивні технології самовизначення -- психологія особистості -- педагогіка життєтворчості

Анотація:   У чому полягає суть компетентнісно спрямованої освіти? Як використати потенціал дванадцятирічної середньої школи у плеканні особистості - творця і проектувальника життя, господаря своєї долі? Як навчити вихованців мистецтву життя, технології життєтворчості, допомогти їм оволодіти життєвою компетентністю? На ці та інші актуальні питання відповідає науково-методичний посібник, який є логічним продовженням серії книг із проблем педагогіки і психології життєтворчості особистості, зокрема таких як "Школа життєтворчості особистості" (1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (1996), "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997), "Життєві кризи особистості" (1998), "Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство" (2000), "Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки" (2002) та інших. У посібнику розкриваються змістові, технологічні, виховні аспекти розвитку життєвої компетентності, висвітлюються різні погляди щодо природи компетентності.

 
238 88.840
П86

        Психологічна спадщина К. Д. Ушинського / за ред.: Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1963. - 234 с.

Зміст:
  Окремі питання теорії економічного аналізу. - С. 5-61
  Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності. - С. 62-121
  Аналіз фінансових результатів підприємства. - С. 122-142
  Аналіз фінансового стану підприємства. - С. 143-233

Рубрики: Психологія соціальна - Історична психология

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологічні ідеї К.Д. Ушинського -- увага та її роль в навчанні -- психологія чуттевого пізнання

Анотація:   В історії вітчизняної психологічної думки блискучі сторінки належать видатному російському педагогу, основоположникові нашої педагогічної психолоії К.Д. Ушинському. Цей збірник статей присвячується його психологічній спадщині.

 
239 63.5(4Укр)-3я73-1
Ю71

Юрій, М. Ф.

        Етногенез українського народу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): релігія і менталітет -- соціокультурні типи мислення -- психологія українців Галичини -- психологія українців Наддніпрянщини -- психологія українців Лівобережжя

Анотація:   Книга присвячена найактуальнішим проблемам сучасної української історичної науки етногенезу українського народу та його менталітету. Написана під незвичним для читача історичним, біолого-географічним, психологічни та культурологічним кутом зору.

 
240 76я73-2
З89

Зражевська, Н. І.

        Масова комунікація і культура [Текст] : [лекції] / Н. І. Зражевська. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 172 с.

Зміст:
  Роль і значення масової комунікації у формуванні сучасної культури. - С. 11-24
  Зміна культурних універсалій в інформаційному суспільстві. - С. 25-36
  Теорії інформаційного суспільства про засоби масової комунікації як культуротворчий фактор. - С. 37-52
  Індустрія культури - явище постіндустріального суспільства. - С. 53-61
  Контркультура в контексті інформаційного суспільства. - С. 62-68
  Медіа-культура як продукт взаємовпливу масової культури і масової комунікації. - С. 69-80
  Медіа-текст як продукт комунікаційної культури. - С. 81-91
  Вплив засобів масової комунікації на сприйняття світу. - С. 92-106
  Формування одновимірного мислення сучасними ЗМІ. - С. 107-114
  Ознаки постмодернізму в журналістському творі. - С. 115-122
  Постмодерністський стиль в текстах масової комунікації. - С. 123-135

Рубрики: ЗМІ

Ключові слова (ненормовані): інформаційне суспільство -- медіа-культура -- журналістика -- постмодернізм -- соціальна психологія -- формування світогляду ЗМІ -- психоаналіз

Анотація:   У книжці висвітлюються проблеми взаємовідношення масової інформаційної діяльності та сучасної культури. Акцент зроблено на формуванні сучасними ЗМІ нових загальнокультурних універсальних категорій, які змінюють культурну парадигму і тип сучасного інформаційного дискурсу. Цей новосформований дискурс змінює тексти ЗМІ, формуючи одночасно і новий тип сприйняття дійсності сучасною людиною. Книжка дозволяє розширити і поглибити знання, отриманні на заняттях з таких курсів, як "Теорія інформації", "Теорія масової комунікації", "Психологія мас", "Соціологія громадської думки" і орієнтована на студентів і аспірантів, що вивчають журналістику, у зв'язку з політологією, культурологією, психологією.

 
241 Я92

Яценко, Т. С.

        Методологія професійної підготовки практичного психолога / Т. С. Яценко, О. В. Глузман, О. М. Усатенко. - Дніпропетровськ : Інновація, 2014. - 192 с.

Рубрики: Освіта професійна - Підготовка практичного психолога

Ключові слова (ненормовані): психіки -- особистісна психокорекція -- професіоналізм психолога -- пізнання психології -- внутрішня динаміка психіки -- психоаналіз малюнків -- архетип -- глибинна психологія

Анотація:   У книзі вперше розкрито глибинний формат розв'язання заявленої проблеми шляхом наукового висвітлення таких аспектів:методологічного (єднання майстерності психолога з його особистісною гармонійністю); теоретичного (обгрунтування провідних механізмів психокорекції, введення принципу "із іншого" та принципу додатковості); феноменологічного (доведення необхідності слідування за законами природи психічного); функціонального (розкриття універсальності законів внутрішньої динаміки психіки); експериментально-прикладного (впровадження в начальний процес Галузевого стандарту з практичної психології та апробація корекції зі старшими підлітками).

 
242 74.580.4
П86

        Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України [Текст] : [довідник] / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2006. - 302 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): психології і підприємства -- Слов'янський державний педагогічний університет -- Донецький національний університет -- Житомирський державний університет ім

Анотація:   У збірнику подається узагальнений матеріал про психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України, розкриваються основні напрями їх наукової діяльності. Представлена розгорнута інформація про науково-методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної науки. Значне місце відведено кадровому потенціалу зазначених кафедр, аналізу його якісного складу. Наводиться інформація про співпрацю психолого-педагогічних кафедр з навчальними та науковими закладами України, в т. ч. з Академією педагогічних наук України, Національною академією наук України, підрозділами Міністерства освіти і науки України та іншими міністерствами, місцевими органами управління в галузі освіти та загальноосвітніми закладами.

 
243 88.49 я73-1
П86

        Психологія управління в бізнесі [Текст] : навч. посіб. для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський. - Х. : НМЦВО, 2003. - 320 с.

Зміст:
  Ділова людина та її основні якості. - С. 6-12
  Ефективний бізнесмен: психологічний портрет. - С. 22-27
  Основи психології підприємницького мислення. - С. 31-42
  "Бізнес-план" Річарда Лемсона. - С. 109-110
  Приклад бізнес-плану К. Хелмса. - С. 110-121
  Ділове листування. - С. 134-152
  Діловий етикет. - С. 195-202
  Міжособистісні стилі розв'язання конфліктів. - С. 273-276

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологічний портрет бізнесмена -- стимулювання праці -- бізнес-план -- робота в команді -- ділове листування -- керівницьке спілкування -- діловий

 
244 83.3(4Укр)5-8...4
І73

        Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) [Текст] : монографія / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : Альтерпрес, 2002. - 232 с.

Зміст:
  Задорожна Л. М.  Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчості Т. Шевченка / Л. М. Задорожна. - С. 4-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О. В.  Феномен позитиву просторового образу - символ могили у поезії Т. Шевченка / О. В. Боронь. - С. 63-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вільна Я. В.  Альтернативи творчого вибору: діалогіка гуманістичних концептів Т. Шевченка і Г. Квітки - Основ'яненка / Я. В. Вільна. - С. 82-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна С. В.  Уточнення понятійних та змістових координат проблеми "Шевченко і міф" / С. В. Задорожна. - С. 112-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саксєєв С.  Висвітлення проблем психології творчості Т. Шевченка в роботах українських дослідників: пошук позитиву / С. Саксєєв. - С. 131-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь О.  Творчість Шевченка і стильова система бароко: ідеологічний та міфологічний рівні / О. Гудзь. - С. 174-228. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Колективна монографія створена викладачами та аспірантами кафедри історії української літератури і шевченкознавства. Проблематика наукових рубрик праці співвіднесена із нормативними курсами, викладання яких забезпечує кафедра; особлива увага приділяється шевченкознавчій темі.

 
245 74.584
А48

        Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 432 с.

Зміст:
  Миколайчук Н. С.  Механізм забезпечення інноваційно спрямованого розвитку легкої промисловості України / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба, М. М. Миколайчук. - С. 13-28
  Коваленко М. А.  Концепції управління територіальними господарськими комплексами / М. А. Коваленко. - С. 29-34
  Плющ Р. М.  Систематизація моделей організації у місцевому самоврядуванні як об'єкта управління / Р. М. Плющ. - С. 35-42
  Плющ В. О.  Теоретико-методологічні засади дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С. 43-49
  Лопушинський І. П.  Державна мовна політика Республіки Казахстан: досвід для України / І. П. Лопушинський. - С. 50-56
  Поліхронова В. В.  Освітня парадигма інформаційного суспільства / В. В. Поліхронова. - С. 57-61
  Яценко А. А.  Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. - С. 62-74
  Пермінова Л. А.  Формування менеджерської культури керівника навчального закладу / Л. А. Пермінова. - С. 75-80
  Кайдановська О. О.  Шляхи модернізації системи освіти на архітектурному факультеті технічного університету / О. О. Кайдановська. - С. 81-87
  Тимофієнко В. М.  Модернізація вищої технічної освіти на сучасному етапі її розвитку / В. М. Тимофієнко. - С. 88-92
  Сусоров В. Д.  Формування в студентської молоді якостей організатора / В. Д. Сусоров. - С. 93-96
  Федотова О. Н.  Современная научная парадигма мироздания для высшей школы / О. Н. Федотова. - С. 97-102
  Мудрік І. В.  Структурно-функціональні моделі самоуправління фізичним вихованням / І. В. Мудрік. - С. 103-107
  Погребний В. В.  Міжнародні організації про фізичне виховання і спорт жінок / В. В. Погребний. - С. 108-110
  Мудрік В. І.  Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту / В. І. Мудрік. - С. 111-115
  Шаталов Д. В.  Нормативна база планування та розробка методики її формування на промисловому підприємстві / Д. В. Шаталов. - С. 116-119
  Винославська О. В.  Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти / О. В. Винославська, Г. О. Козлакова. - С. 123-130
  Ладоренко О. В.  Інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти / О. В. Ладоренко. - С. 131-132
  Ситник С. А.  Інтегративне навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців як педагогічна проблема / С. А. Ситник. - С. 133-139
  Фоменко Н. С.  Педагогические условия применения компьютерных средств при обучении иностранному языку в техническом вузе / Н. С. Фоменко. - С. 140-143
  Литвин С. В.  Упровадження технології проблемного навчання у вищих технічних навчальних закладах освіти / С. В. Литвин, Ю. П. Велика. - С. 144-149
  Крючковський В. В.  Проблемний виклад основних теорем диференціального числення. Теорема Тейлора / В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 150-155
  Стефанович Н. Я.  Удосконалення організації самостійної роботи студентів / Н. Я. Стефанович. - С. 156-159
  Хоботова Э. Б.  Интенсификация самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях / Э. Б. Хоботова, В. В. Даценко. - С. 160-161
  Бардачев Ю. Н.  Эффективность и перспективы использования проблемного обучения в техническом вузе / Ю. Н. Бардачев, В. В. Крючковский, Т. В. Маломуж. - С. 162-167
  Зоріна І. А.  Аспекти викладання математики в технічному ВНЗ / І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко. - С. 168-170
  Гандзюк Л. А.  Організація самостійної та індивідуальної роботи в системі підготовки техніків-технологів швейного виробництва / Л. А. Гандзюк. - С. 171-175
  Максимочкіна О. В.  Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття з суспільних дисциплін / О. В. Максимочкіна. - С. 176-178
  Глухов Г. М.  Проблеми формування педагогічної майстерності викладача цивільної оборони у вищому технічному закладі / Г. М. Глухов. - С. 179-182
  Чебан Т. М.  Запровадження активних методів навчання як звсіб підготовки економістів нової генерації / Т. М. Чебан, Т. М. Примак. - С. 183-189
  Сморжанюк Т. П.  Шляхи вдосконалення методики викладання економічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Т. П. Сморжанюк. - С. 190-197
  Мандрик Я. І.  Проблема вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / Я. І. Мандрик. - С. 198-200
  Фролова М. Э.  Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в высшем техническом учебном заведении / М. Э. Фролова, Н. А. Круглая. - С. 201-205
  Рідкоус О. В.  Гуманістичні основи формування готовності вчителя до створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус. - С. 206-211
  Корольова Н. В.  Формування професійно-педагогічних умінь у майбутніх викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін / Н. В. Корольова. - С. 212-215
  Вострікова В. В.  Психолого-педагогічна характеристика випускника багатопрофільного ліцею / В. В. Вострікова. - С. 218-222
  Бойко Л. М.  Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування / Л. М. Бойко. - С. 225-228
  Швидкий В. О.  Професійна я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий. - С. 229-235
  Євдокімова О. О.  Програма формування психологічної культури студентів / О. О. Євдокімова. - С. 236-241
  Пономаренко Л. А.  Соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування студента і викладача вищого навчального закладу / Л. А. Пономаренко. - С. 242-248
  Семенченко Ф. Г.  Психологічні проблеми викладача і студента в аудиторії / Ф. Г. Семенченко. - С. 249-256
  Найдьонов О. Г.  Роль гуманітарних дисциплін у формуванні системи духовних цінностей студентів / О. Г. Найдьонов. - С. 257-260
  Запорожець Я. В.  Складові культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів / Я. В. Запорожець. - С. 261-266
  Бутенко В. Г.  Естетичний світогляд та його структура / В. Г. Бутенко. - С. 267-271
  Лужкова О. О.  До питання формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних закладів / О. О. Лужкова. - С. 272-277
  Літікова О. І.  Розвиток індивідуалного стилю діяльності майбутнього економіста в процесі іншомовної підготовки / О. І. Літікова. - С. 278-281
  Бабіч Л. В.  Про необхідність розвитку естетичного світосприйняття студентів технічних університетів / Л. В. Бабіч, Л. А. Курят. - С. 282-287
  Пинзеник О. М.  Діагностика професійної майстерності викладача вищої школи / О. М. Пинзеник. - С. 288-295
  Пономарьов О. С.  Творчі чинники розвитку особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. - С. 296-299
  Плис М. А.  Факторы формирования у студентов мотивации к обучению / М. А. Плис. - С. 300-304
  Малиновська О. О.  До питання сутності творчого ставлення до професійної діяльності / О. О. Малиновська. - С. 305-309
  Одінцов М. В.  Формування здорового способу життя студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Одінцов. - С. 310-312
  Радкович Л. А.  Актуальні проблеми виховання студентської молоді в системі вищої технічної освіти / Л. А. Радкович. - С. 313-317
  Бургун І. В.  Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні психолого-педагогічних дисциплін / І. В. Бургун. - С. 318-321
  Бабатіна С. І.  Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання / С. І. Бабатіна, Л. В. Змієвська. - С. 322-328
  Кожин В. Н.  Логико-гносеологические основания педагогического образования в магистратуре и аспирантуре / В. Н. Кожин. - С. 329-331
  Романовський О. О.  Співвідношення традиційного і інноваційного в процесі викладання філософії / О. О. Романовський. - С. 332-335
  Голдун Л. І.  Проблеми формування особистості в сучасній системі освіти в Україні / Л. І. Голдун. - С. 336-341
  Харченко С. В.  Розвиток особистості студентів в умовах навчання у вищій школі / С. В. Харченко. - С. 342-347
  Яковенко О. В.  Шляхи вдосконалення роботи університетської бібліотеки / О. В. Яковенко, М. Момоток. - С. 348-351
  Боянжу М. Г.  Педагогическое общение и его особенности в вузе / М. Г. Боянжу. - С. 352-362
  Андрусенко А. О.  Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. О. Андрусенко. - С. 363-367
  Тимофієнко Ю. В.  До проблем валеологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Тимофієнко. - С. 368-373
  Шевченко Ю. А.  Роль та функції професійно-педагогічної освіти в підготовці майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С. 376-385
  Свиридов О. Ф.  Мовна компетенція: екстралінгвістичні аспекти в навчанні перекладу з англійської мови / О. Ф. Свиридов. - С. 386-389
  Болдіна О. В.  Психологічні аспекти виховання молодших школярів / О. В. Болдіна. - С. 390-396

 
246 88.9
А43

        Актуальні проблеми практичної психології [Текст] : зб. наук. пр. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Психологічний ф-т. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 150 с.

Зміст:
  Александрук К. В.  Основні фактори шкільної тривожності та особливості поведінки тривожних дітей молодшого шкільного віку / К. В. Александрук. - С. 6-8
  Алієва О. С.  Віктимна поведінка / О. С. Алієва. - С. 8-11
  Алієва О. С.  Значення любові у творчому самовираженні особистості / О. С. Алієва. - С. 11-14
  Алієва О. С.  Ревнощі і жіноче здоров'я / О. С. Алієва. - С. 14-16
  Алієва О. С.  Вплив взаєморозуміння між батьками на формування особистості дитини / О. С. Алієва. - С. 17-18
  Алієва О. С.  Соціально-психологічні особливості адаптації дитини до соціуму у ситуації розлучення батьків / О. С. Алієва. - С. 18-21
  Біла О. А.  Специфіка використання гри в дошкільному віці / О. А. Біла. - С. 21-24
  Босько Я. О.  Дислексія та прояв геніальності / Я. О. Босько. - С. 24-25
  Васильєва А. А.  Психологічна допомога суб'єктам, які переживають кризу середини життя / А. А. Васильєва. - С. 26-28
  Голуб О. П.  Гендерні особливості шлюбного вибору в юнацькому віці / О. П. Голуб. - С. 28-30
  Горбач Г. М.  Психологічна готовність особистості до професійної діяльності / Г. М. Горбач. - С. 30-33
  Деліна О. С.  Ціннісні орієнтації молоді в області сімейно-шлюбних відносин / О. С. Деліна. - С. 33-35
  Дученко І. А.  Аутсайдерство як соціально-психологічне явище / І. А. Дученко. - С. 35-37
  Дученко І. А.  Особливості емоційного вигорання психолога / І. А. Дученко. - С. 37-40
  Звіряка Л. М.  Формування статевих установок в українському соціумі / Л. М. Звіряка. - С. 40-43
  Іваненко Ю. А.  Гра як засіб розвитку емоційної сфери дошкільника / Ю. А. Іваненко. - С. 43-45
  Ільєнко Н. С.  Особливості поведінки суб'єкта в стресових ситуаціях / Н. С. Ільєнко. - С. 45-48
  Калюжна О. С.  Психологічна готовність подружжя до народження дитини / О. С. Калюжна. - С. 49-50
  Канівець І. Ю.  Психологічна готовність студентів-психологів до професійної діяльності / І. Ю. Канівець. - С. 50-52
  Каптенко А. А.  Особливості поведінки аутсайдерів в групі / А. А. Каптенко. - С. 53-55
  Коломієць Р. С.  Використання малюнку в психологічній практиці / Р. С. Коломієць. - С. 55-57
  Кондрашевич М. В.  Психологічна готовність жінки до материнства / М. В. Кондрашевич. - С. 57-60
  Кононенко А. А.  Психологічна характеристика обдарованої особистості / А. А. Кононенко. - С. 61-63
  Кузнєцова А. І.  Особливості переживання страхів дітьми / А. І. Кузнєцова. - С. 63-65
  Кузьміна Р. О.  Психологічні особливості відносин у повторному шлюбі / Р. О. Кузьміна. - С. 65-68
  Лещенко Ю. В.  Встановлення психологічного контакту як необхідна складова роботи психолога / Ю. В. Лещенко. - С. 68-71
  Лещенко Ю. В.  Проблема синдрому емоційного вигорання в роботі психолога / Ю. В. Лещенко. - С. 71-74
  Линник А. О.  Психологічний феномен щастя / А. О. Линник. - С. 74-78
  Мазовецька Н. М.  Проблема психоаналітичного підходу до розуміння алхімії, як науково-філософської концепції / Н. М. Мазовецька, Т. В. Аврамченко. - С. 78-80
  Мазовецька Н. М.  Проблема експериментальних досліджень на тваринних моделях у психології / Н. М. Мазовецька, Т. В. Аврамченко. - С. 80-83
  Морозова В. В.  Психологічні аспекти політичної реклами / В. В. Морозова. - С. 83-87
  Мусієнко Н. В.  Самооцінка як важливий компонент формування самосвідомості юнаків / Н. В. Мусієнко. - С. 87-90
  Нестерук Д. А.  Вплив слова на підсвідомість суб'єкта за допомогою технік НЛП / Д. А. Нестерук. - С. 92-95
  Омельченко М. В.  Значення комунікативної компетентності в діяльності практичного психолога / М. В. Омельченко. - С. 95-97
  Патлачук Т. В.  Специфіка корекції соціофобій у майбутніх психологів-практиків / Т. В. Патлачук. - С. 97-99
  Педченко О. В.  Автентичність особистості як психологічна проблема / О. В. Педченко. - С. 100-102
  Перерва В. В.  Роль гендерних стереотипів у суспільстві / В. В. Перерва. - С. 102-104
  Плахотня І. М.  Робота практичного психолога з особами, що пережили подружню зраду / І. М. Плахотня. - С. 104-106
  Плисюк О. В.  Формування мотивації до занять фізичною культурою школярів 14-17 років на етапі професійного вибору / О. В. Плисюк. - С. 106-108
  Полтавець Т. Ю.  Застосування танцювальної терапії в роботі з особами, які перебувають в посттравматичному синдромі / Т. Ю. Полтавець. - С. 108-111
  Різник М. О.  Проблема інтерпретації архетипної символіки в авторських малюнках / М. О. Різник. - С. 112-115
  Ромащенко В. А.  Особистісні особливості осіб з різним алекситимічним радикалом / В. А. Ромащенко. - С. 115-118
  Харченко Д. М.  Проблеми молодого подружжя в період первинної адаптації / Д. М. Харченко. - С. 118-120
  Руденко Д. С.  Психодіагностичні особливості кольору / Д. С. Руденко. - С. 120-122
  Слєсарьонок Н. С.  Вплив реклами на психіку споживача / Н. С. Слєсарьонок. - С. 123-126
  Смалиус Л. Н.  Етапи професійного самовдосконалення майбутніх психологів у процесі фахового становлення / Л. Н. Смалиус. - С. 127-129
  Терещенко Ю. В.  Особливості психологічної готовності молоді до шлюбу / Ю. В. Терещенко. - С. 130-131
  Тетеріна О. О.  Вікова динаміка сенсу кохання: психологічний аспект / О. О. Тетеріна. - С. 132-134
  Тетеріна О. О.  Психологічні особливості процесу створення талісманів в арт-терапії / О. О. Тетеріна. - С. 135-137
  Тимощук В. С.  Особливості психокорекції тривожності дошкільників методом казки / В. С. Тимощук. - С. 138-141
  Федосенко І. В.  Сенс життя як переживання щастя / І. В. Федосенко. - С. 141-144
  Шавровська Н. В.  Сучасні підходи у підготовці фахівця до професійної діяльності / Н. В. Шавровська. - С. 145-147
  Яремчук Є. В.  Використання арт-терапевтичних методик у діагностико-корекційній роботі з суб'єктом / Є. В. Яремчук. - С. 147-149

 
247 88.5
Н34

        Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. статей. Вип. 16 (19) / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2007. - 358 с.

Зміст:
  Барно О. М.  Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Барно. - С. 3-12
  Барно Т. О.  Педагогічна інновація як засіб соціалізації сучасної молоді / Т. О. Барно. - С. 12-20
  Володарська Н. Д.  Релігійна соціалізація і життєва стратегія особистості із соматичними вадами / Н. Д. Володарська. - С. 20-29
  Гейко Є. В.  Проблема цілісності особистості в контексті особистісного зростання / Є. В. Гейко. - С. 30-38
  Дідук І. А.  Соціальні уявлення як компонент соціального научіння / І. А. Дідук. - С. 38-47
  Колісник О. П.  Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості / О. П. Колісник. - С. 47-57
  Кочарян А. С.  Психолого-педагогические аспекты реализации социокультурных дискурсов маскулинности/фемининности в педагогических моделях / А. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 57-63
  Кочубейник О. М.  Стиль як феномен життєвого простору особистості / О. М. Кочубейник. - С. 63-70
  Миколенко Н. В.  Сознание как диалогическое отношение в эстетико-философской концепции М. М. Бахтина / Н. В. Миколенко. - С. 70-78
  Медникова А. И.  Проблема определения самосознания в отечественной психологии / А. И. Медникова. - С. 78-86
  Остапенко А. А.  Основы теории моделирования многомерной педагогической реальности / А. А. Остапенко. - С. 87-97
  Петрунько О. В.  Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою / О. В. Петрунько. - С. 98-104
  Резнікова О. А.  Суб'єктний підхід до психології особистості, що адаптується / О. А. Резнікова, О. Г. Солодухова. - С. 104-108
  Слюсаревський М. М.  Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб'єктного потенціалу особистості / М. М. Слюсаревський. - С. 109-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татенко В. О.  Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб'єктно-вчинкового підходу / В. О. Татенко. - С. 127-140
  Тітов І. Г.  Психолого-педагогічне проектування експериментального навчання, спрямованого на розвиток творчої уяви в структурі суб'єктності молодших школярів / І. Г. Тітов. - С. 141-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штепа О. С.  Дефініція особистісної зрілості / О. С. Штепа. - С. 149-157
  Білоус Р. М.  Психологічний супровід особистісно зорієнтованої освіти / Р. М. Білоус. - С. 158-164
  Гнатів І. В.  Формування моральної норми у дошкільному віці / І. В. Гнатів. - С. 164-172
  Горецкая А. Н.  Современные дискурсы нетрадиционной сексуальности / А. Н. Горецкая. - С. 172-178
  Гузенко В. А.  Місце мотивації досягнення в структурі особистості студентів / В. А. Гузенко. - С. 178-184
  Данилова Т. Н.  Психологические особенности личностного профиля ревнивых людей / Т. Н. Данилова. - С. 184-191
  Заїка В. М.  Особливості трансформації особистості при подоланні кризових ситуацій у житті людини / В. М. Заїка, Л. Г. Перетятько. - С. 191-199
  Клибайс Т. В.  Исследование атрибутивного стиля личности: новый подход / Т. В. Клибайс. - С. 199-204
  Кляпець О. Я.  Життєві завдання особистості як умова реалізації її шлюбно-сімейних домагань / О. Я. Кляпець. - С. 205-214
  Кологривова Е. І.  Особливості впливу особистісних прагнень на переживання суб'єктивного благополуччя / Е. І. Кологривова. - С. 214-220
  Кочарян А. С.  Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова. - С. 221-229
  Ларіна Т. О.  Роль життєстійкості у формуванні життєвих домагань особистості / Т. О. Ларіна. - С. 229-233
  Лец Ю. А.  Исследование уровня личной ответственности учащихся старших классов в условиях развивающего обучения / Ю. А. Лец. - С. 234-240
  Лєпіхова Л. А.  Особистісна зрілість як чинник реалістичності життєвих завдань та домагань / Л. А. Лєпіхова. - С. 240-247
  Массанов А. В.  Психологічні бар'єри в діяльності особистості / А. В. Массанов. - С. 248-257
  Меерович М. И.  Формирование качеств творческой личности в учебном процессе как требование экономики / М. И. Меерович. - С. 257-263
  Меєрович М. Й.  Психологічні особливості адиктивної поведінки особистості / М. Й. Меєрович. - С. 263-267
  Моргун В. Ф.  "Багатовимірний опитувальник мотивації кохання" як критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун. - С. 268-277
  Посохова В. В.  Адикція як перешкода на шляху особистісного зростання молодої людини / В. В. Посохова. - С. 278-284
  Резнікова О. А.  Особистість як суб'єкт адаптації / О. А. Резнікова. - С. 284-290
  Саврасов В. П.  Діагностика інтелектуального розвитку старших школярів як невід'ємна складова контролю ефективності шкільного навчання / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 291-298
  Татенко Н. О.  Життєві завдання особистості як умова реалізації життєвого успіху / Н. О. Татенко. - С. 299-303
  Титаренко Т. М.  Життєві завдання особистості як соціально психологічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко. - С. 304-311
  Тітов І. Г.  Особливості розв'язання підлітками творчих задач в умовах різних емоціогенних ситуацій / І. Г. Тітов, О. В. Карась. - С. 311-319
  Тодорів Л. Д.  Роль індивідуального гендерного досвіду в інтерпретації статевої поляризації / Л. Д. Тодорів. - С. 320-327
  Цуканова Ю. Б.  Індивідуальна вираженість ілюзії паралелограма та часова організація психіки / Ю. Б. Цуканова. - С. 327-330
  Черемних К. О.  Професійний вимір самоздійснення особистості / К. О. Черемних. - С. 330-336
  Юдіна Н. О.  Дослідження особливостей полімотивації студентів / Н. О. Юдіна. - С. 336-345
  Яновська Т. А.  Вплив інтегрованої освіти на розумовий розвиток дитини молодшого шкільного віку / Т. А. Яновська. - С. 346-352

Анотація:   У цьому випуску збірника вміщено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями" (м. Полтава, 19-21 квітня 2007 р.). Розробляюься теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості. Обговорюється проблема багатовимірності особистості в контексті психологічної теорії та практики.

 
248 80кр
В53

Піскун, Ольга

        Біографічний дискурс Т. Осьмачки: психологія страху [Текст] : збірник наукових праць / Ольга Піскун. -

Рубрики: Осьмачка Т.
Історія української літератури - персоналія

Ключові слова (ненормовані): персоналії -- письменники -- літературознавство

 
249 88.411я73-1
К84

Крушельницька, Я. В.

        Фізіологія і психологія праці [Текст] : підручник / Я. В. Крушельницька. - К. : Видавництво КНЕУ, 2003. - 367 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Анотація:   Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах "людина-машина". Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці.; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкоивх умовах.

 
250 88.482
А82

Арканова, О.

        Психологія взаємин [Текст] : наук. моногр. / О. Арканова. - К. : КММ, 2009. - 120 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічні закономірності -- психологічні перспективи -- психологічна структура взаємин -- морально-етичні норми -- емоційно-емпатична складова взаємин -- психологічні

Анотація:   У монографії розкривається закономірності та особливості становлення взаємин у групах, де є діти з порушеннями слуху, пропонуються апробовані психодіагностичні методики вивчення.

 
251 88.53
Д42

Джонсон, Д.

        Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон ; пер. з англ. В. Хомика. - К. : Академія, 2003. - 284 с.

Зміст:
  Важливість навичок міжособистісного спілкування. - С. 8-43
  Саморозкриття. - С. 43-74
  Встановлення і збереження довір'я. - С. 74-79
  удосконалення вміння спілкуватись. - С. 95-112
  Вираження почуття словами. - С. 122-141
  Невербальне вираження почуттів (мова тіла). - С. 141-151
  Як ефективно слухати й відповідати. - С. 151-176
  Розв'язання міжособистісних конфліктів. - С. 176-219
  Гнів, стрес та володіння своїми почуттями. - С. 226-236
  Становлення стосунків з людьми інших культур. - С. 236-263
  Бар'єри в міжособистісній ефективності. - С. 267-272

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): міжособистісне спілкування -- психологічний тренінг

Анотація:   Праця відомого американського соціального психолога з проблем міжособистісного спілкування об'єднує теорію, психологічні дослідження і практичні вправи для розвитку та використання навичок, набутих у процесі тренінгу.

 
252 88.53я73-1
М82

Москаленко, В. В.

        Психологія соціального впливу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 447 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічний вплив -- дослідження соціального впливу -- міжособистісний вплив -- соціальна взаємодія -- соціальний вплив групи -- вплив натовпу

Анотація:   У посібнику викладено основні відомості, що розкривають природу соціального впливу у всій різноманітності виявлень: в ситуації впливу людини на людину, соціального тиску групи на людину, вплив натовпу на людину. Велику увагу в посібнику приділено засобам та технікам, які використовуються з метою впливу на людину. Зміст посібника розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціально-психологічної науки. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами, описами експериментів. Посібник містить тестовий матеріал, вправи, поради, рекомендовану літературу до кожного розділу.

 
253 88.59 я73-1
Ш83

Шпалінський, В. В.

        Психологія управління [Текст] : навчальний посіб. для кер. навч. заклад., практ. психологів, учителів та вихователів / В. В. Шпалінський, К. А. Помазан. - Х. : Ранок; Веста, 2002. - 128 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

 
254 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        Англійська мова в контексті психології [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студентів психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна мова

Анотація:   Посібник представляє собою комплекс навчальних матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У посібнику врахована специфіка заочного відділення вищих навчальних закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів.

 
255 88.411 я 73-1
К84

Крушельницька, Я. В.

        Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Я. В. Крушельницька. - К. : Видавництво КНЕУ, 2002. - 182 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Анотація:   Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми, плани практичних і семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи, контрольні запитання для перевірки знань, питання для поточного та підсумкового контролю, тематику рефератів і контрольних робіт, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, список рекомендованої літератури.

 
256 88.492я73-1
П86

        Психологія соціальної роботи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Ю. М. Швалб, С. М. Хоружий, О. В. Чуйко та ін.] ; за ред. - К. : Київський університет, 2010. - 272 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія соціальної роботи

Ключові слова (ненормовані): психологічні технології -- психологічна характеристика клієнтських груп -- психологічні аспекти в зонах посткатастроф -- соціальний працівник -- схема психологічної

Анотація:   Розкрито значущі аспекти психологічної складової соціальної роботи як сфери сучасної теорії та практики суспільної допомоги дезадаптованими групами населення. Побудовано за принципом розвивального навчання.

 
257 88.43я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 224 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність спортивного психолога -- спортивний практичний психолог -- психологічна самопідготовка -- психологічна реабілітація -- тренінг психологічних вмінь -- психогігієна

Анотація:   Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної діяльності спортивного практичного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та критерії оцінки ефективності його професійної діяльності. Порушується проблема психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв'язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формування психологічної готовності практичних психологів до діяльності у галузі спорту.

 
258 88.40я73-1
П86

        Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Видавництво КНЕУ, 2008. - 329 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): планування навчання -- мотивація навчання -- організація навчання -- контроль навчання -- управління навчанням учнів -- педагогічне спілкування -- педагогічні конфлікти

Анотація:   У посібнику викладено основні положення щодо управління навчальною діяльністю учнів різних категорій, що грунтуються на психологічних закономірностях розвитку особистості.

 
259 88.47
Ю70

        Юридична психологія та педагогіка [Текст] : наук. журнал. № 2 / Київський нац. ун-т внутрішніх справ. - К. : Видавництво КНУВС, 2007. - 235 с.

Зміст:
  Казміренко Л. І.  Психосоматичні захворювання працівників ОВС: загальнотеоретичний аспект / Л. І. Казміренко, О. С. Яцків. - С. 3-14
  Маноха О. Є  Системно-психологічний аналіз правоохоронної діяльності / О. Є Маноха. - С. 15-20
  Медвєдєв В. С.  Психологічний захист як окремий психічний феномен / В. С. Медвєдєв, О. М. Шевченко. - С. 21-32
  Казміренко Л. І.  Психологічний аналіз проблеми суспільного сприйняття правового інституту смертної кари / Л. І. Казміренко, Н. А. Верховська. - С. 33-42
  Кушнірова Т. В.  Актуальні проблеми організації соціального супроводу осіб, які були позбавлені волі / Т. В. Кушнірова. - С. 43-50
  Дзюба В. М.  Патріотичне виховання курсантів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС / В. М. Дзюба. - С. 51-59
  Малкова Т. М.  Образ професії як чинник професійного самовизначення курсантів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова. - С. 60-72
  Мороз Л. І.  Психологічні та методичні аспекти навчання профілактичної діяльності у вищих навчальних закладах системи МВС України / Л. І. Мороз. - С. 73-82
  Кудерміна О. І.  Психологічні особливості кар'єрно-професійної спрямованості майбутніх правоохоронців / О. І. Кудерміна. - С. 83-91
  Павліченко А. П.  Психологічні основи формування готовності до прфесійної діяльності цивільних охоронців державної служби охорони МВС України / А. П. Павліченко. - С. 92-96
  Корнєв О. М.  Чинники, що викликають стан психоемоційного напруження у слідчих / О. М. Корнєв. - С. 97-105
  Охріменко І. М.  Деякі психологічні аспекти професійного мислення оперуповноваженого карного розшуку / І. М. Охріменко. - С. 106-116
  Мороз Л. А.  кримінологічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх / Л. А. Мороз. - С. 117-128
  Синьов В. М.  Особливості встановлення психологічного контакту з неповнолітніми правопорушниками в ознайомчій бесіді / В. М. Синьов, В. І. Кривуша. - С. 129-144
  Кобильченко В. В.  Теоретико-методичні засади психологічного супроводу підлітків, які перебувають в умовах пенітенціарного закладу / В. В. Кобильченко, М. О. Супрун. - С. 145-153
  Кушнарьов С. В.  Застосування методики нейро-лінгвістичного програмування у роботі із засудженими похилого віку / С. В. Кушнарьов. - С. 154-164
  Андросюк В. Г.  Деякі аспекти проблеми екстримальності у правоохоронній діяльності / В. Г. Андросюк. - С. 165-174
  Діденко О. Б.  Психологічне супроводження діяльності працівників судової міліції / О. Б. Діденко. - С. 175-187
  Кодлубовська Т. Б.  Підвищення рівня адаптації до стресогенних умов діяльності працівників органів внутрішніх справ / Т. Б. Кодлубовська. - С. 188-194
  Сидоренко О. Ю.  Аналіз суїцидальних тенденцій у практиці правоохоронних органів України / О. Ю. Сидоренко. - С. 195-200
  Брисковська О. М.  Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання / О. М. Брисковська. - С. 201-206
  Можарівська І. М.  Роль уряду, громадськості й приватних осіб у формуванні мережі позашкільних освітніх закладів на Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. / І. М. Можарівська. - С. 207-216

 
260 88.5я73-1
Ш33

Швачко, О. В.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. не психолог. спец. навч. закл. / О. В. Швачко. - К. : Вища школа, 2002. - 111 с.

Рубрики: Психологія соціальна

 
261 88.352я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Психологія: емоційна сфера особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Кириленко ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2007. - 254 с.

Зміст:
  Психічні та емоційні стани. - С. 198-216

Рубрики: Психічні процеси - Емоції

Ключові слова (ненормовані): емоції -- емоційні сфери -- емоційне самопізнання особистості -- переживання -- природа емоцій

Анотація:   Навчальний посібник знайомить із загальним станом вивчення емоційної сфери психіки, емоцій і почуттів особистості в зарубіжній та українській психологїі. Основну увагу приділено теоріям емоцій, змістові емоційної сфери, емоційним рисам, переживанням та станам особистості, особливостям її емоційного самопізнання.

 
262 74.58 я86
Г16

        Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 "Практична психологія" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" / розроб. стандарту: Т. С. Яценко, А. І. Кузьмінський, П. В. Теслюк [та ін.]. - К. : Видавництво Міністерства освіти і науки України, 2004. - 325 с.

Рубрики: Освіта вища - Стандартизація спеціальності "Практична психологія"

Ключові слова (ненормовані): ОКХ -- ОПП -- підготовка бакалавра з практичної психології

 
263 88 я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / авт.: О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін.; за ред. О. - К. : Либідь, 1997. - 631 с.

Рубрики: Психологія

 
264 88.415я73-1
З49

Зелінська, Т. М.

        Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці [Текст] : монографія / Т. М. Зелінська. - Суми : Університетська книга, 2015. - 432 с.

Рубрики: Психологія вікова - Юнацький вік

Ключові слова (ненормовані): дослідження особистісної амбівалентності -- розвиток особистісної амбівалентності в юнацькому віці -- генезис особистісної амбівалентності в юнацькому віці

Анотація:   У монографії розкриваються закономірності процесу розвитку амбівалентності як властивості внутрішнього світу юнацького віку. Висвітлено теоретико-методологічні основи та обгрунтовано принципи авторської особистісно-інтегративної концепції амбівалентності, її структурно-динамічну модель, психологічні механізми, її рівні, форми, типи. Наведено експериметальні дані щодо розвитку особистісної амбівалентності в юнацькому віці. Підтверджено наявність особистісної амбівалентності як самостійної психологічної реальності. Формувальна стратегія здійснена шляхом створення умов розвитку особистісної амбівалентності під час переходу студентів до ранньої дорослості в процесі психологічного консультування.

 
265 63.3(4Укр)6-8
П37

Максименко, С.

        Українська психологія на шляху до самодостатності: генетичний підхід [Текст] : збірник / С. Максименко. -

Рубрики: Психологія загальна - Розвиток науки
Україна

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- наукові школи

 
266 88.503я73-1
С55

Собченко, О. М.

        Психологія впливу [Текст] : навч. посіб. для проведення семінарських та практ. занять / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія впливу

Анотація:   Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань, рекомендованої літератури, загального переліку контрольних питань курсу.

 
267 88 я73-1
Т35

Тернопільська, В. І.

        Психологія для старшокласників. (Від самопізнання до соціальної відповідальності.) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Тернопільська; ред. В. І. Левківський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 271 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Самопізнання -- Соціальна відповідальність

Анотація:   Посібник висвітлює особистісні якості сучасних старшокасників, які у своїй сутності віддзеркалюють феномен соціальної відповідальності молодої людини. Частина тем розкриває психічні процеси й види діяльності, спрямовані на зміцнення складників соціальної відповідальності юнаків і дівчат.

 
268 83.0
М68

Грушевська, С.

        Психологія міфу [Текст] : материалы временных коллективов / С. Грушевська. -

Ключові слова (ненормовані): Архетипна інформація -- Теософські концепції

 
269 88я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. закладів освіти / В. Панок (керівник), Т. Титаренко, Н. Чепелева та ін.. - К. : Либідь, 1999. - 533 с.

Рубрики: Психологія практична

 
270 88.351.2
М23

Маноха, І. П.

        Психологія потаємного "Я" [Текст] : [монографія] / І. П. Маноха ; ред.: Ю. Г. Медюк. - К. : Поліграфкнига, 2001. - 448 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): людське буття -- способи психологічного тлумачення -- онтологія долі -- ідентичність особистості

Анотація:   Монографія представляє результати наукового пошуку у визначенні природи й змісту потенціалу індивідуального буття людини. Культурно-історичний досвід людства свідчить, що досить довго потенційне в людині визначалось як "невідоме", "потаємне", "незрозуміле". Чи відрізняється бачення сучасної людини від прадавніх уявлень? Чи готова людина зрозуміти достеменні витоки своєї поведінки і діяння? Як глибоко знаходяться спонукальні механізми потаємного "Я"? Спробуємо відповісти на ці запитання з позицій онтологічно орієнтованого підходу.

 
271 88.43 я73-1
В26

Вейнберг, Р. С.

        Психологія спорту [Текст] : підруч. / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - К. : Олімпійська література, 2001. - 334 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Анотація:   У підручнику подно відомості щодо проблем особистості в спорті, розглядаються різні аспекти спортивного середовища,групові процеси в спорті. Викладно методи й способи підвищення результативності, зміцнення здоров'я, сприяння психічного розвитку.

 
272 72.65я73-1
Ш39

        Психологія і технологія наукової творчості [Текст] : підручник. -

Рубрики: Научно-исследовательская работа

Ключові слова (ненормовані): наука -- научное творчество -- психология

 
273 88.56 я73-2
Б81

Бондарчук, О. І.

        Психологія сім'ї [Текст] : курс лекцій / О. І. Бондарчук. - К. : Видавництво МАУП, 2001. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Анотація:   У пропонованому курсі лекцій охарактеризовано психологічні особливості сучасної сім'ї, розкрито психологічні механізми життєдіяльності сім'ї, її вплив на становлення особистості дитини. Розглянуто основні напрямки діяльності практичного психолога щодо подання психологічної допомоги сім'ї.

 
274 88я73-1
Г94

Маслов, Абрагам

        Психологія науки: розвідка [Текст] : збірник наукових праць / Абрагам Маслов. -

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія -- психологія науки

 
275 88 я73-2
П86

        Психологія [Текст] : Опорний конспект лекцій для студ. усіх спец. базової освіти денної та заочної форм навчання / Київський нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2004. - 99 с.

Рубрики: Психологія

 
276 88.59я73-1
К21

Карамушка, Л. М.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Л. М. Карамушка. - К. : Міленіум, 2003. - 342 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): освітні організації -- система середньої освіти -- психологічна характеристика керівників освітніх організацій -- психологічний практикум -- конфлікти в освітніх

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто психологічні особливості управлінського процесу в освітніх організаціях (зміст, структура, специфіка). Головну увагу приділено аналізу психологічних характеристик керівників і працівників освітніх організацій, які впливають на успішність управління, визначенню психологічних факторів та умов їх ефективної взаємодії.

 
277 83.3(0)-022
М74

Моклиця, М. В.

        Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика [Текст] : монографія / М. В. Моклиця. - Луцьк : Вежа, 2002. - 390 с.

Зміст:
  Філософія. - С. 11-52
  Психіка людини як основа для структуризації епохи. - С. 53-135
  Типологія модернізму як художнього методу. - С. 136-230
  Літературознавчий психоаналіз. - С. 231-277
  Психологічні експресионісти. - С. 278-330
  Психологічні символісти. - С. 331-349
  Психологічні сюрреалісти. - С. 350-362

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрямки

Анотація:   У праці вперше Модернізм розглядається як цілісність (епоха) в історії європейської культури. Структуризацію епохи здійснено на основі структури психіки. Пропонується психологічний ключ до вирішення багатьох проблем російського та українського модернізму. Оригінальні концепції, сміливі думки, полемічна загостреність і водночас наукова грунтовність - характерні риси дослідження.

 
278 88я73-1
Г94

Лерш, Філіп

        Розуміння особи у психології [Текст] : збірник наукових праць / Філіп Лерш. -

Рубрики: Психологія гуманістична

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія -- особа

 
279 371.015
А47

Алексєєва, М. І.

        Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. - К. : 1971. - 48 с.

Рубрики: Психологія вікова - Психологія підліткового віку

Ключові слова (ненормовані): психологія юнацького віку -- психологія підлітка

 
280 88я73-1
Г94

Трач, Р.

        Гуманістичний напрям у психології: історія і сучасність [Текст] : збірник наукових праць / Р. Трач. -

Рубрики: Психологія гуманістична

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія

 
281 88.56
Б87

Браун-Галковська, М.

        Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / М. Браун-Галковська ; пер. з пол. З. Городенчук. - Л. : Свічадо, 2000. - 176 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): подружня любов -- діти і виховання -- родинне життя -- родинні зв'язки

Анотація:   Багато труднощів у сім'ї виникає через брак елементатних знань в царині міжлюдських стосунків. Цими знаннями дуже часто легковажать, не усвідомлюючи, скільки користі вони можуть принести як окремій особистості, так і найменшій та найважливішій частині суспільства-сім'ї.

 
282 88я73-1
Г94

Аанстус, К.

        Головна течія у психології та гуманістична альтернатива [Текст] : збірник наукових праць / Крістофер Аанстус. -

Ключові слова (ненормовані): психологія -- гуманістична психологія

 
283 74.4
П84

        Професійна освіта: педагогіка і психологія [Текст] : польсько-український, українсько-польський щорічник. Вип. 13 / за ред.: Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало ; пер.: Г. Балл, І. Вільш. - Ченстохова : 2011. - 368 с.

Зміст:
  Кремень В.  Духовно-моральний вимір людиноцентризму / В. Кремень. - С. 27-37
  Зязюн І.  Динаміка парадигм у гуманітарних науках / І. Зязюн. - С. 39-48
  Балл Г.  Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця / Г. Балл. - С. 49-65
  Ничкало Н.  Інновації у розвитку професійної освіти в умовах ринку праці : досвід, суперечності, перспективи / Н. Ничкало. - С. 91-103
  Радкевич В.  Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки / В. Радкевич. - С. 117-124
  Авшенюк Н.  Глобалізаційний вимір розвитку транснаціональної вищої освіти / Н. Авшенюк. - С. 125-131
  Бідюк Н.  Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищої школи / Н. Бідюк. - С. 143-150
  Хомич Л.  Полікультурна освіта в Україні і Польщі / Л. Хомич. - С. 151-157
  Дубасенюк О.  Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів / О. Дубасенюк. - С. 161-167
  Помиткін Е.  Здатність до керування власними емоційно-почуттєвими станами у процесі професійної діяльності вчителя / Е. Помиткін. - С. 181-189
  Семеног О.  Ціннісні орієнтири вищої філологічної освіти у ХХІ столітті / О. Семеног. - С. 191-198
  Аніщенко О.  Медіакомпетентність як складова професійної культури вчителя / О. Аніщенко. - С. 199-205
  Отич О.  Педагогічно-мистецька майстерня у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання / О. Отич. - С. 207-214
  Солдатенко М.  Проблеми управління навчально-пізнавальною діяльностю учнів і студентів / М. Солдатенко. - С. 229-236
  Борисова С.  Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях з рукоділля / С. Борисова, В. Борисов. - С. 249-257
  Кадемія М.  Сучасні веб-технології та їх використання в навчальній діяльності / М. Кадемія. - С. 303-309
  Лук'янова Л.  Неформальна освіта дорослих: проблеми і перспективи / Л. Лук'янова. - С. 327-333
  Огієнко О.  Розвиток демократичної громадянськості через освіту дорослих : європейський контекст / О. Огієнко. - С. 335-342

 
284 88я73-1
Г94

Б'юджентал, Джеймс

        Третя сила у психології [Текст] : збірник наукових праць / Джеймс Б'юджентал. -

Рубрики: Психологія гуманістична

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія

 
285 88.840
Т87

Туріщева, Л. В.

        Психологія управління / Л. В. Туріщева; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 156 с.

Зміст:
  Мушинський В.П.  Психологічний портрет учителя (тести для педагогів) / В.П. Мушинський

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): керівник педагогічного колективу -- керівництво педагогічним колективом -- психологічні аспекти керівництва навчальним процесом -- психологічний портрет учителя -- особливості

Анотація:   У посібнику пропонуються психологічні тести, спрямовані на вимірювання особливостей особистості і компонентів діяльності, найбільш значущих для успішної роботи в педагогіці. Діагностичні методики виконують функцію самопізнання, можуть проводитися як методом самотестування, так і за допомогою фахівця-психолога. Отримані результати допоможуть підвищити рівень психологічної компетентності педагогічних працівників.

 
286 88я73-1
Г94

Мей, Ролло

        Становлення екзистенційної психології [Текст] : збірник наукових праць / Ролло Мей. -

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія -- екзистенціалізм

 
287 88я21
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Словник-довідник із дисципліни "Психологія" / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 68 с.

Рубрики: Довідкові видання - Психологічний словник

 
288 88.840
Г94

Гуменюк, О. Є.

        Психологія інноваційної освіти : теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2007. - 386 с.

Зміст:
  Теоретико-методологічний аналіз поняття про інноваційно-психологічний клімат. - С. 17-54
  Психологічний вплив у контексті культурно-психологічного часопростору. - С. 55-126
  Освітнє спілкування як інформаційний, діловий і смисловчинковий різновиди обміну. - С. 127-173
  Полімотивація як спосіб активізації освітньої діяльності учасників інноваційної розвивальної взаємодії. - С. 174-219
  Позитивно-гармонійна Я-Концепція як центральна ланка інноваційно-психологічного клімату експериментальних шкіл. - С. 220-274
  Експериментальне дослідження умов і чинників створення інноваційно-психологічного клімату. - С. 275-317

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): теоретико-методологічний аналіз -- психологічний вплив -- освітнє спілкування -- полімотивація -- експериментальні школи -- інноваційно-психологічний клімат

Анотація:   У монографії висвітлюється психологічний зміст експериментальної системи модульно-розвивального навчання, що постає у вигляді інноваційно-психологічного клімату життєдіяльності освітніх закладів, котрий забезпечує психодуховне наповнення як міжсуб'єктних стосунків, так і внутрішньоособистісних процесів, станів, механізмів. Системно-миследіяльнісне опрацювання цього клімату дозволило чітко визначити предмет психологічного пізнання - сукупність його складових: психологічного впливу та його класів (пізнавально-суб'єктний, нормативно-особистісний, ціннісно-індивідуальний, духовно-універсумний), освітнього спілкування та його аспектів як різновидів обміну (інформаційний, діловий, смисловчинковий, самосенсовий), полімотивації як форми активізації освітньої діяльності, що у взаємодоповненні спричинюють розвиток позитивно-гармонійної Я-концепції та її компонентів (когнітивного, емоційно-оцінкового, вчинково-креативного, спонтанно-духовного) і ритмічно розвивають кожного як суб'єкта, особистість, індивідуальність, універсума. Уперше запропонована методологічна план-карта цього клімату, що розчленовує об'єкт дослідження на низку предметів, а також адекватні їм моделі-конфігуратори, які синтезують різні знання про цей об'єкт.

 
289 88.9
А43

        Актуальні проблеми практичної психології у дослідженнях студентської молоді [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2009 р., м. Черкаси. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 93 с.

Зміст:
  Атаманюк Ю. М.  Психічна депривація дітей-сиріт / Ю. М. Атаманюк. - С. 4-7
  Бевзенко О. Г.  Аналіз міфологічної символіки та архетипів слов'янських народів / О. Г. Бевзенко. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богдан Т. В.  Глибинно-психологічне пізнання психіки з використанням методу психодрами / Т. В. Богдан. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк Н. П.  Особистісно-орієнтований підхід розвитку професійно важливих якостей працівників державного пожежного нагляду МНС України / Н. П. Вовк, І. В. Мельник. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимчук М. М.  Передумови виникнення суїцидальної поведінки у підлітків / М. М. Герасимчук. - С. 26-31
  Дацюк І. І.  Вікова динаміка творчої продуктивнсоті / І. І. Дацюк. - С. 32-37
  Зозуля Я. Г.  Творчий потенціал як динамічна структура особистості / Я. Г. Зозуля. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В. М.  Формування особистості дитини в неповній сім'ї / В. М. Коваленко. - С. 43-48
  Лифар Н. Л.  Застосування просторових моделей у вивченні об'єктних відношень суб'єкта / Н. Л. Лифар. - С. 49-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нечипоренко О. В.  Особливості оптимізації процесу спілкування майбутніх психологів-практиків / О. В. Нечипоренко. - С. 54-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ропатенко М. В.  Вплив стресу на психічні процеси та стани суб'єкта / М. В. Ропатенко. - С. 60-64
  Сербіновська Н. В.  Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі / Н. В. Сербіновська. - С. 65-69
  Сірик І. В.  Розгляд феномену Едіпового комплексу в психологічних концепціях / І. В. Сірик. - С. 70-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хижняк Т. В.  Роль архетипів у створенні рекламного бренду / Т. В. Хижняк. - С. 75-82
  Чижик Л. О.  Міжособистісні конфлікти та їх вплив на стосунки підлітків / Л. О. Чижик. - С. 83-87
  Шевченко О. Л.  Роль батька та матері в соціалізації особистсоті / О. Л. Шевченко. - С. 88-92

Рубрики: Психологія практична

 
290 88.84я73-1кр
К82

Кришталь, М. А.

        Психологія спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. А. Кришталь, Т. В. Пархоменко, О. О. Свириденко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 56 с.

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): атрибуції Вайнера -- фізичні навантаження -- спортивні травми

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні матеріали, розміщені на сторінках та в алфавітному порядку.

 
291 88.840
П69

        Практична психологія у початковій школі / упоряд. : О. А. Атемасова. - Х. : Ранок, 2010. - 160 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання учнів

Ключові слова (ненормовані): мотивація навчання -- адаптація дитини -- спілкування молодшого школяра -- страх -- корекція пізнавальної діяльності дитини

Анотація:   У цьому посібнику висвітлено питання, пов'язані з готовністю та адаптацією дитини до школи, значне місце відведено питанням спілкування молодших школярів, а також шкільних страхів і тривожності. Теоретичний матеріал супроводжується різноманітними завданнями, інструкціями, тестами, стимулювальними вправами, розробками занять та рекомендаціями щодо їхньої організації і проведення, рисунками, іграми, задачами, головоломками тощо. Посібник містить додатки.

 
292 88.36я73-1
З28

Занюк, С. С.

        Психологія мотивації [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. С. Занюк ; голов. ред. С. В. Головко. - Київ : Либідь, 2002. - 304 с.

Рубрики: Психологія - Психологія діяльності

Ключові слова (ненормовані): мотивація і діяльність -- види мотивів -- ієрархія -- потреби особистості -- механізми психологічного захисту особистості -- ситуативна динаміка мотивації

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається широке коло проблем, пов'язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, механізми її розвитку тощо.

 
293 83.3(4Укр)6-8...4кр
К56

Коваленко, В. М.

        Його весна говерлила громи... Психологія творчості Василя Симоненка [Текст] : присвяч. 75-річчю з дня народження В. Симоненка / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 64 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Симоненко В.

Анотація:   Не секрет, що найповніше уявлення про особистість творця дає осягнення його "внутрішньої біографії" як джерела літературних одкровень (враження, переживання, думки, години натхнення і кризові ситуації у власній творчості, інтереси, радощі, болі і т.п.); простеження процесу творчої праці (підготовча робота душі і розуму, виникнення задуму, збирання відповідного матеріалу, їхня художня реалізація та перевірка). Особливо показовою в цьому плані є поетична школа яскравого представника "шістдесятників" Василя Симоненка, оскільки його короткий вік, яскравий талант, мужня громадська позиція завжди викликали неабиякий інтерес і в читачів, і в дослідників його творчості.

 
294 88я73-1
Г94

Джендлін, Юджін

        Успіхи і проблеми гуманістичної психології [Текст] : збірник наукових праць / Юджін Джендлін. -

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія

 
295 88.45я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / В. А. Романець. - К. : Либідь, 2001. - 287 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

 
296 88.212я73-1
І45

Ільєнко, М. М.

        Зоопсихологія з елементами порівняльної психології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Ільєнко, Н. М. Савелюк. - Київ : Ліра-К, 2016. - 208 с.

Рубрики: Зоопсихологія

Ключові слова (ненормовані): психіка -- харчова поведінка -- територіальна поведінка -- мислення людини -- свідомість

Анотація:   У посібнику розглянуті основні види поведінки та особливості психіки представників безхребетних і хребетних тварин, насамперед птахів та ссавців (серед останіх - приматів і людини) у порівняльному аспекті. При цьому всі поведінкові акти згруповано на ті, що пов'язані із живленням та пов'язані з репродукцією. Акцентується на чіткій залежності між поведінкою і психікою тварин та розвитку їх нервової системи. Чимало уваги приділено прикладам інстинктивних реакцій. Описуються також приклади наявності у тварин агресії та альтруїзму, пам'яті та інсайту, впізнання самого себе у дзеркалі, специфічної символічної "мови" тощо.

 
297 88
П87

        Психологія [Текст] : респ. наук.- метод. зб. Вип. 36 / М- во народної освіти УРСР, НДІ психології УРСР. - К. : Радянська школа, 1991. - 92 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
298 75.0
П24

        Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Текст] : зб. наук. пр. № 21 / М-во освіти і науки України, Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : Видавництво ХДАДіМ, 2004. - 112 с.

Зміст:
  Воробйов М. І.  Передумови та шляхи формування сучасної системи післядипломної освіти фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / М.І. Воробйов, Ю.П. Мічуда. - С. 3-8
  Воронін Д. Є.  Деякі питання гуманітарних орієнтирів фізичної культури в підготовці фахівців / Д.Є. Воронін. - С. 8-14
  Грейда Н. Б.  Взаємозалежність рівня здоров'я та рівня фізичної активності учнів / Н.Б. Грейда, В.У. Кренделєва. - С. 14-20
  Захаріна Є.  Аналіз фізичної підготовленості студентів гуманітарного університету / Є. Захаріна. - С. 20-25
  Кириченко Р. О.  Аналіз змагальної діяльності у баскетболістів: теоретико-методичні аспекти / Р.О. Кириченко, М.О. Хабарова, Е.Ю. Дорошенко. - С. 25-34
  Котелевський В. І.  Холотропне дихання як психокорекційний метод у комплексній реабілітації хворих на функціональну патологію хребта та остеохондроз / В.І. Котелевський. - С. 34-44
  Крупський В. П.  Вплив тренувальних навантажень базового мезоциклу на динаміку спеціальної працездатності лижників-ветеранів / В.П. Крупський. - С. 44-49
  Пліско В. І.  Вплив небезпеки на боєздатність професіонала / В.І. Пліско. - С. 56-61
  Пліско В. І.  Шляхи вирішення проблеми готовності правоохоронців до виконання службових обов'язків під час припинення злочинів / В.І. Пліско. - С. 49-56
  Собко С. Г.  Критерії прояву особистісної активності майбутніми вчителями фізичного виховання / С.Г. Собко. - С. 61-67
  Фролова Н.  Ефективність спортивно-ігрового методу у формуванні спортивного стилю життя молодших школярів / Н. Фролова. - С. 67-73
  Цибіз Г. Г.  Зміни імунітету та працездатніості цілеспрямованими навантаженнями / Г.Г. Цибіз. - С. 73-80
  Юхно Ю. О.  Біомеханічний контроль за технічною підготовкою дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді підготовки / Ю.О. Юхно, О.В. Журавель, І.П. Закорко. - С. 80-89
  Яковліва О. П.  Теоретичний підхід до цілісної системи виховної роботи майбутніх учителів / О.П. Яковліва. - С. 89-96

Рубрики: Фізкультура і спорт

Анотація:   У збірнику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

 
299 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. - К. : Либідь, 2003. - 533 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): особистість у практичній психології -- практична психологія в освіті -- психологічна служба в освітніх закладах -- шкільний психолог

 
300 88я73-1
Г94

Дейвідсон, Леррі

        Філософські основи гуманістичної психології [Текст] : збірник наукових праць / Леррі Дейвідсон. -

Ключові слова (ненормовані): психология -- гуманістична психологія

 
301 88я73-1
С78

Статінова, Н. П.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / Н. П. Статінова; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2002. - 345 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

 
302 88.56 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Психологія та педагогіка сімейного спілкування [Текст] : навч. посіб. / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Веселка, 1998. - 211 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): структура родини -- сімейні ролі -- вихід із конфлікту -- мистецтво взаєморозуміння -- пошук союзників -- дефекти спілкування -- світ родини

Анотація:   Книга є помічником для тих хто свідомо й відповідально ставиться до свого життя і виховання дітей.

 
303 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко та ін.. - К. : Либідь, 2002. - 632 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
304 83кр
Л64

Піскун, О.

        Психологія творчої особистості Т. Осьмачки [Текст] : збірник наукових праць / Ольга Піскун. -

Рубрики: літературознавство

Ключові слова (ненормовані): проза -- літературознавство

 
305 88.40 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці [Текст] : наук.-метод. посіб. для підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів / І. М. Цимбалюк; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2004. - 147 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність педагога -- педагогічна комунікація -- переконання -- педагогічна техніка -- навіювання -- педагогічний такт -- педагогічні конфлікти -- управління конфліктами

 
306 80кр
В53

Піскун, О.

        Вплив материнського образу на психологію Т.Осьмачки [Текст] : збірник наукових праць / Ольга Піскун. -

Ключові слова (ненормовані): історія літератури -- психологізм

 
307 88.542я73-1
С49

Слюсаревський, М. М.

        Психологія міграції [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 244 с.

Зміст:
  Методологічні основи та системи методів дослідження міграційних процесів. - С. 9-30
  Соціально-психологічна сутність міграції. - С. 31-66
  Міграційні процеси у глобальному полікультурному світі. - С. 67-122
  Проблеми особистісної та соціальної ідентифікації мігрантів. - С. 123-160
  Соціально-психологічна адаптація мігрантів в іншокультурному середовищі. - С. 161-200
  Психологічна допомога мігрантам. - С. 201-240

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія міграції

Ключові слова (ненормовані): міграційні процеси -- мігранти -- міграційна поведінка -- психологічне благополуччя мігрантів -- трудові мігранти

Анотація:   Розкрито соціально-психологічну сутність феномену міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людини, проаналізовано міграційні процеси в сучасному глобальному світі та проблеми соціальної ідентифікації мігрантів. Показано роль кризи особистісної та соціальної ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні міграційної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні механізми міжкультурної адаптації мігрантів і психологічні чинники акультурації мігрантів у країні перебування. Увагу приділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або нелегальної міграції, специфіці й основним напрямам психотерапевтичної роботи з мігрантами та їх сім'ями.

 
308 88.5
С69

Сулицький, В.

        Конструктивна психологія: теоретичні та методологічні проблеми [Текст] : сборник научных трудов / В. Сулицький, С. Яковенко. -

Ключові слова (ненормовані): психологія конструктивна -- особистість

 
309 88.43я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Психологія спорту [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, Т. В. Пархоменко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 108 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): агресивність у спорті -- збудження -- спортивні травми -- зловживання різними препаратами в спорті -- особистість і спорт -- лідерство

Анотація:   У практикумі порушується проблема психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв`язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формування психологічної готовності практичних психологів до діяльності у галузі спорту.

 
310 88.53
Т23

Татенко, В. А.

        Соціальна психологія впливу [Текст] : монографія / В. А. Татенко. - К. : Міленіум, 2008. - 216 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): Феноменологія впливу -- дихотомія -- типологія впливів -- соціально-психологічні механізми -- вплив людини на людину -- онтопсихологія -- природа і

Анотація:   У монографії представлено результати соціально-психологічного дослідження проблеми впливу. Спеціальна увага приділяється онтопсихологічному визначенню природи впливу, його сутнісних ознак. Розглянуто детермінанти і фактори впливовості, різні форми впливів, варіанти їх поєднання в дихотомічні пари та типологічні групи. Пропонується авторський проект систематизації уявлень про соціально-психологічні механізми впливу.

 
311 88.47я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів освіти / В. В. Бедь. - Л. : Новий світ, 2002. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

 
312 88.5
С69

Власова, О.

        Статус соціальної обдарованості в психології здібностей [Текст] : сборник научных трудов / О. Власова. -

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- обдарованість людини

 
313 88.840я73-1
П86

        Психологія і педагогіка життєтворчості [Текст] : навч.- метод. посіб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч., Ін-т пед. АПН України. - : 1996. - 792 с.

Зміст:
  Нова школа нової України на зламі століть. - С. 10-31
  Життя особистості як соціально-психологічне явище. - С. 31-80
  Життєвий шлях особистості. - С. 93-148
  Складові життєтворчості. - С. 156-193
  Технологія життєтворчості. - С. 204-253
  Педагогічний потенціал життєтворчості. - С. 268-781

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання

Ключові слова (ненормовані): життєтворчість особистості -- духовний розвиток особистості -- саморозвиток особистості -- управління виховнням -- творчий потенціал учнів

Анотація:   У чому полягає суть життєтворчості? Як виховати учня- суб'єктів культури і власної життєтворчості? Як підвищити статус навчальних закладів у вирішенні важливої психолого-педагогічної проблеми- духовного розвитку і саморозвитку особистості? Як навчити вихованців мистецтва життя, технологіїї життєтворчості? На ці та інші актуальні питання особистісно зорієнтованого навчання і виховання відповідає навчально-методичний посібник, авторами якого є вчені НАН України, Інституту педагогіки АПН України, викладачі вузів, психологи, практичні працівники різних типів навчальних закладів. Значна увага приділяється різним аспектам життєвого шляху особистості; реалізації її творчого потенціалу, культурі життєвого самовизначення. У посібнику вперше розкривається технологія програмно-цільового управління виховним процесом.

 
314 67
А43

Писаренко, Л.М.

        Поняття риторики з погляду лінгвістики, психолінгвістики та психології / Л.М. Писаренко. -

Ключові слова (ненормовані): менталітет

 
315 88.3я73-4
М99

М'ясоїд, П. А.

        Задачі з курсу загальної психології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих пед. закладів / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 1998. - 183 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
316 88.49 я73-1
П86

        Основи психології підприємницького мислення [Текст] : научное издание. -

Ключові слова (ненормовані): філософія підприємництва -- підприємець

 
317 К19

Канищева, Л. О.

        Психологія на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Канищева, Л. В. Турищева. - Х. : Основа, 2007. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): фізіологія нервової системи -- свідомість -- увага -- відчуття -- сприйняття -- пам'ять -- мислення -- уява -- мовлення -- емоції -- темперамент -- воля

Анотація:   У посібнику розглядається питання взаємозв'язку психічних процесів, станів та властивостей психіки людини з роботою різних ділянок та структур мозку. Проводиться систематизація та узагальнення матеріалів з проблеми для їх використання на уроках біології та в практиці роботи вчителя з учнями. Крім теоретичних основ посібник містить і практичні завдання для учнів, у тому числі методики та досліди, цікаву інформацію з теми та практичні поради.

 
318 95.43
В53

Власенко, А.Б.

        Організація самостійної роботи студентів під час вивчення психології в інституті післядипломної освіти [Текст] : збірник накових праць / А.Б. Власенко. -

Ключові слова (ненормовані): психологія -- методика навчання психології -- інститут післядипломної освіти

 
319 88.8 я73-5кр
Г67

Горбач, Г. М.

        Основи професійної психології [Текст] : лаб. практикум для студ. і викл. / Г. М. Горбач, В. О. Уварова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): дослідження особистості -- лабораторний практикум з психології

 
320 95.43
В53

Герасимова, І.Г.

        Педагогіка й психологія в системі професійної підготовки фахівців з вищою технічною освітою [Текст] : сборник научных трудов / І.Г. Герасимова. -

Ключові слова (ненормовані): вища технічна освіта -- освітні технології -- підготовка фахівців

 
321 15
Б87

Братко, О. А.

        Психологія і кібернетика. Моделі психіч. діяльності / Олексій Андрійович Братко; Передмова чл.-кор. АН УРСР проф. О. Івахненка. - К. : Радянська школа, 1968. - 143 с.

Рубрики: Психология деятельности - Психология научно-технической деятельность

Ключові слова (ненормовані): кибернетика -- психическая деятельность

 
322 63.3(4Укр)-283кр
У45

Ковальова, Н.А.

        Питання власності на землю у психології селян періоду революції та громадянської війни в Україні 1917-1921 рр. [Текст] : сборник / Н.А. Ковальова. -

 
323 88я73-1
П14

Палеха, Ю. І.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. - К. : Європейський університет, 2001. - 164 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Психолого-педагогічні технології

Анотація:   Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з метою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, підготовки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків.

 
324 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Хоменко, Л.П.

        Поглиблене вивчення психології в сільській школі [Текст] : материалы временных коллективов / Л.П. Хоменко. -

 
325 80кр
В53

Коваленко, В.

        Виняткова поява у світовій літературі(збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т.Осьмачки) [Текст] : сборник / В. Коваленко. -

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості; індивідуальний стиль письменника -- Літературні здібності -- літературна праця; інформація-настанова

 
326 88.840
Г61

        Виховання і самовиховання у контексті вікової психології [Текст] : научно-популярная литература. -

Ключові слова (ненормовані): Навчання -- Учіння

 
327 88.32я73-1
Б12

Бабенко, К. А.

        Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів [Текст] : [навч. посіб. для студ. психол. ф-тів] / К. А. Бабенко, Т. В. Горобець, Н. В. Шавровська. - Черкаси : ЦНТІ, 2012. - 228 с.

Рубрики: Психологія - Психіка і свідомість

Ключові слова (ненормовані): методи дослідження несвідомого -- психічний захист -- форми захистів -- психічний захист суб'єкта в онтогенезі -- наслідки функціонування

Анотація:   У даній роботі презентовано погляди науковців стосовно дослідженню феномену невідомого, психічних захистів та їх деструктивних наслідків для психіки суб'єкта.

 
328 88.840
Г61

        Психологія як наука [Текст] : научно-популярная литература. -

Ключові слова (ненормовані): Етнопсихологія -- Глибинна психологія -- Гуманістична психологія

 
329 83.3(4Укр)5-8...4
Б20

Балей, С.

        З психології творчості Шевченка / С. Балей. - Черкаси : Брама, 2001. - 79 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Психологія діяльності - Психологія творчості

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості Шевченка Т. Г.

 
330 88.840
Г61

        Педагогічна і шкільна психологія [Текст] : научно-популярная литература. -

Ключові слова (ненормовані): Педологія -- Радянська педагогіка -- Американська педагогіка

 
331 152.7
Б15

Баєв, Б. Ф.

        Психологія внутрішнього мовлення / Б. Ф. Баєв. - К. : Радянська школа, 1966. - 192 с.

Рубрики: Психічні процеси - Мова

Ключові слова (ненормовані): внутрішня мова

 
332 95.4
П52

Чайкіна, Н.

        Активні методи навчання у курсі "психологія сім'ї" [Текст] : збірник наукових праць / Н. Чайкіна. -

Рубрики: Методика навчання психології

Ключові слова (ненормовані): ігри рольові -- норми життя -- інтеріоризація

 
333 88.8я73-1
З12

Заброцький, М. М.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 103 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

 
334 67
В53

Коновалова, В.

        Юридична психологія: проблеми інтеграції [Текст] : сборник научных трудов / В. Коновалова. -

Рубрики: Психологія юридична

Ключові слова (ненормовані): психологія юридична -- судово-слідча діяльність -- емоційні стани

 
335 88.1(4Укр)я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX- перша половина XX ст.) [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / І.В. Данилюк. - К. : Либідь, 2003. - 150 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

 
336 88.49
С45

        Екологічна психологія: предмет, теорія і методологія [Текст] : монография. -

Ключові слова (ненормовані): Екологічна свідомість -- Філогенез

 
337 88.8-7я73-1
Р49

Рибалка, В. В.

        Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого [Текст] : посібник / В. В. Рибалка. - К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. - 220 с.

Зміст:
  Психологічна характеристика праці особистості. - С. 8-74
  Психолого-педагогічні питання трудового виховання, навчання та професійної підготовки особистості до праці. - С. 75-179
  Психологічні умови ефективного здійснення особистістю трудової та професійної діяльності. - С. 180-205

Рубрики: Психологія праці та професійної діяльності - Психологія вчителя

Ключові слова (ненормовані): психологічна характеристика трудової діяльності -- психологічна структура особистості працівника -- психограма професії -- темперамент особистості трудівника -- культурно-психологічний

Анотація:   У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудвої діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого - шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.

 
338 88.472я73-1
П86

        Психологія слідчої діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Андросюк, О. М. Корнєв, О. І. Кудерміна [та ін.] ; за заг. ред. Л. - К. : Правова єдність, 2009. - 200 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): організація слідчої діяльності -- інформаційно-пошукові слідчі дії -- комунікативні слідчі дії -- суб'єкт досудового слідства -- показання

Анотація:   Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам психологічного забезпечення слідчої діяльності правоохоронних органів. Надається психологічна характеристика слідчої діяльності та окремих слідчих дій; розглядаються деякі аспекти взаємодії слідчого з іншими учасниками процесу розслідування злочинів; висвітлюються психологічні детерменанти формування показань свідків. Пропонуються рекомендації з профілактики та підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів правоохоронних органів.

 
339 88.3 я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2001. - 487 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
340 67
А43

Будіянський, М.Ф.

        Психологія злочинних груп і злочинних організацій [Текст] : сборник научных трудов / М.Ф. Будіянський. -

Рубрики: психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): психологія соціальна -- криміналістика -- боротьба зі злочинністю

 
341 88.48 я73-1
П86

        Психологія суїциду [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / за ред. В. П. Москальця. - К. : Академвидав, 2004. - 288 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): суїцид -- самогубство -- мікросоціальний конфлікт -- депресія -- передсмертні посилання -- патопсихологія -- шизофренія -- психопатії -- істеричний тип -- збудливий тип -- астенічний

Анотація:   У посібнику розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидної поведінки, біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні чинники самогубства, психологічні стани, переживання особи, які впливають на формування її суїцидальності, а також основні засоби психодіагностики і напрямки психокорекціїї суїцидальної схильності.

 
342 88.83
Х15

Хайрулін, О. М.

        Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін ; за наук. ред. А. В. Фурмана. - Тернопіль : Видавництво ТНЕУ, 2015. - 220 с.

Рубрики: Психологія військова - Професійне вигорання військовослужбовців

Ключові слова (ненормовані): професійне вигорання особистості -- професійне вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Анотація:   В монографічному дослідженні проаналізовано стан розробки проблеми професійного вигорання у психологічній теорії та практиці; з'ясовано сутність, зміст та особливості компонентів названого вигорання персоналу Державної прикордонної служби України.

 
343 95.43
В53

Михида, С.П.

        Психологія творчості: пошук нової методології [Текст] : сборник научных трудов / С.П. Михида. -

Ключові слова (ненормовані): епістолярій -- мемуаристика -- біографія

 
344 95.43
В53

Лактіонов, О.М.

        Історичний досвід особистості в контексті історичної психології / О. М. Лактіонов. -

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія історична

Ключові слова (ненормовані): класична історична психологія -- українська психологія

 
345 74кр
В53

Кузьменко, Г.О.

        Забезпечення психічного здоров'я студентів на засадах досвіду аналітичної психології / Г. О. Кузьменко. -

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія аналітична

Ключові слова (ненормовані): освітні критерії психічного здоров'я -- онтопсихологія -- трансперсональна психологія

 
346 74.00
Р64

Кузьменко, Г.О.

        Впровадження досвіду аналітичної психології у вирішенні проблеми психічного здоров'я студентів / Г. О. Кузьменко. -

Рубрики: Освіта вища - Освітньо-виховний процес

Ключові слова (ненормовані): система психологічної роботи -- європейський освітній простір -- впровадження тренінгових форм роботи -- онтопсихологія

 
347 88.53 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологічні проблеми спілкування -- конфліктні ситуації у спілкуванні -- процес спілкування -- педагогічне спілкування -- етика спілкування -- діловий етикет

Анотація:   Змістом навчального посібника охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести.

 
348 88.54я73-1
Д64

Долинська, Л. В.

        Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 303 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): конфліктна взаємодія -- міжгрупові конфлікти -- практика розв'язання конфліктів -- поняття керування конфліктами -- конфліктні ситуації -- особистісні конфлікти

Анотація:   У посібнику вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних термінів.

 
349 83.3(4Укр)6кр
П35

Коваленко, В.

        "Від точки до крапки" (психологія творчості українського "бекетного" в романі В. Захарченка "Холодний профіль камеї") / В. Коваленко. -

Рубрики: Захарченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість в. і. захарченка -- письменники-шістдесятники

 
350 80кр
В53

Піскун, О.

        Проблеми психології творчої особистості, творчості (на матеріалі "Щоденника" Василя Захарченка) / О. Піскун. -

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості письменника -- творчий процес -- жанр щоденника -- мистецький дар -- натхнення -- правдиве мовлення

 
351 88.3в я73-1
Ш19

Шамлян, К.

        Проективні методи дослідження особистості [Текст] : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 466 с.

Зміст:
  Загальна характеристика проективних методів дослідження особистості. - С. 5-29
  Теоретичні основи проективної психології. - С. 30-48
  Методика чорнильних плям Г. Роршаха. - С. 49-98
  Тематичний апперцептивний тест. - С. 99-143
  Кольоривий тест М. Люшера: восьмикольоровий ряд. - С. 144-175
  Асоціативний тест та його модифікації. - С. 176-200
  Малюнкові тести. - С. 201-325
  Інші проективні методики. - С. 326-357

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): проективна психологія -- тест Роршаха -- кольоровий тест Собчика -- тест Сакса -- тест руки Вагнера -- діагностика розвитку особистості

Анотація:   У підручнику висвітлено теоретичні основи проективної психології, специфіку проективних методів, їхню роль у цілісному глибинно-психологічному дослідженні особистості; велика увага приділяється розкриттю феномена проекції. Детально розглянуто зміст, теоретичне обгрунтування і різні підходи до інтерпретації методики Г. Роршаха і ТАТ Г. Мюррея. Пропонується більш глибоке вивчення поширених у нашій країні проективних методик (М. Люшера, деяких малюнкових методик), а також ознайомлення з маловідомими та оригінальними проективними техніками. Проаналізовано питання стосовно діагностичних можливостей проективних методів як клінічних та психометричних інструментів.

 
352 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 33 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 82 с.

Зміст:
  Оржеховская В.М.  Превентивна педагогіка - нова філософія виховання / В. М. Оржеховская. - С. 3-7
  Голубєва М.О.  Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуації / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 7-12
  Медвідь Л.А.  Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні з козацької доби / Л. А. Медвідь. - С. 12-16
  Мєщанінов О.П.  Концепція сталого розвитку університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 16-22
  Кравченко Л.С.  Стан здоров'я та фізичної підготовленості у структурі мотиваційних потреб до занять фізичною культурою і спортом студентів НаУКМА / Л. С. Кравченко, В. В. Макареня, О.А Зеленюк. - С. 22-26
  Жуков О.В.  Здоров'я викладача як гуманітарна складова ефективної професійної діяльності / О. В. Жуков. - С. 26-28
  Зеленюк О.В.  Теоретичні засади оздоровчо-профілактичної спрямованості фізичного виховання студентської молоді / О. В. Зеленюк, В. В. Забузова, О. А. Зеленюк. - С. 28-30
  Збанацький С.В.  Використання комп'ютерних програм MS Excel, StarOffce CALC при інтерпретації результатів тестування рухової підготовленості студентів НаУКМА / С. В. Збанацький, Л. В. Гордієнко. - С. 30-34
  Лахманюк Т.В.  Загальна фізична підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівці / Т. В. Лахманюк, В. М. Горборуков. - С. 34-37
  Щербина Ю.В.  Сторінки новітньої історії гирьового спорту в Україні / Ю. В. Щербина. - С. 37-39
  Копилов О.М.  Характеристика стану фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА (1999-2000,2000-2001 рр.) / О. М. Копилов, А. М. Сотула. - С. 39-41
  Остафійчук Я.Ф.  Валеологічна характеристика студентів Івано-Франківського державного медичного училища / Я. Ф. Остафійчук. - С. 41-44
  Краснов В.П.  Залежність показників біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів від обсягу фізичних навантажень / В. П. Краснов, С. І. Присяжнюк. - С. 44-47
  Васьківська С.В.  Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні / С. В. Васьківська. - С. 47-55
  Гордієнко В.І.  Організаційна культура професійно-освітнього середовища / В. І. Гордієнко. - С. 55-60
  Копець Л.В.  теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття / Л. В. Копець. - С. 60-67
  Музиченко Л.В.  Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності / Л. В. Музиченко. - С. 67-70
  Яковенко О.В.  Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень / О. В. Яковенко. - С. 70-73
  Кабаченко Н.В.  Особливості застосування екологічного підходу в практиці соціальної роботи / Н. В. Кабаченко, Т. В. Семигіна. - С. 73-79

Рубрики: Педагогіка соціальна

Ключові слова (ненормовані): Хмельницький Б. - економічні погляди -- фізичне виховання студентів

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються у галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи

 
353 88.80
С76

        Становлення ідентичності фахівця [Текст] : монографія / Г. О. Балл, В. Л. Зливков, С. О. Копилов [та ін.] ; за ред. В. Л. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 260 с.

Зміст:
  Зливков В. Л.  Розробка концепції становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних викликів сучасності: проблеми і перспективи / В. Л. Зливков. - С. 10-337
  Курганська Л. О.  Історія становлення категорії "ідентичність" у психологічній науці / Л. О. Курганська. - С. 38-63
  Лукомська С. О.  Актуальні проблеми дослідження ідентичності у сучасній західній психології / С. О. Лукомська, О. В. Федан. - С. 64-99
  Копилов С. О.  Діалого-культурологічні засади та механізми формування ідентичності суб'єкта професійної діяльності / С. О. Копилов. - С. 100-120
  Михайлюк Л. М.  Етнокультурні аспекти становлення ідентичності фахівця системи освіти / Л. М. Михайлюк. - С. 121-143
  Морозовська Т. Д.  Психологічні аспекти переструктурування професійної ідентичності викладача мистецьких дисциплін / Т. Д. Морозовська. - С. 144-163
  Хомутиннікова Н. Н.  Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах оновлення системи дошкільної освіти / Н. Н. Хомутиннікова. - С. 164-195
  Кирпач Н. Б.  Особливості становлення ідентичності психотерапевта / Н. Б. Кирпач. - С. 196-219

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія праці

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, аналізується, у її різних вимірах, категорія професійної ідентичності. Базуючись на раціогуманістичних і діалогічних методологічних орієнтаціях, спираючись на здобутки різних напрямів психологічної науки і суміжних із нею дисциплін, автори намагаються якнайповніше розкрити проблему становлення ідентичності фахівця у сучасних умовах, що сприятиме її ефективнішому використанню у наукових дослідженнях та у різних сферах соціальної практики. Аналізується специфіка прояву цього феномену у різних професій-??них групах. Детально розглядаються методи формування та перефор-??матування професійної ідентичності та особливості їх застосування ??в контексті цивілізаційних викликів сучасності. Монографія адресована психологам-науковцям та практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також усім представникам професій типу "людина-людина".

 
354 74.489кр
А43

        Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Десятов, С. О. Захаренко, Н. Є. Герасімова [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 192 с.

Зміст:
  Десятов Т. М.  Концепції впрповадження сучасних стандартів професійної педагогічної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. М. Десятов. - С. 5-21
  Захаренко С. О.  Формування культури педагогічного спілкування студента - майбутнього вчителя освітнього закладу / С. О. Захаренко. - С. 22-39
  Свириденко О. О.  Проектування професійних ситуацій як засіб підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ / О. О. Свириденко. - С. 40-55
  Лещенко І. Т.  Проблема формування професійної компетентності засобами інформаційно-комп'ютерних технологій / І. Т. Лещенко. - С. 56-74
  Конограй В. В.  Професійна підготовка майбутніх вчителів умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору / В. В. Конограй. - С. 75-87
  Герасімова Н. Є.  Історичний екскурс у теоретико-методологічні передумови розуміння сутності внутрішньоособистісних конфліктів / Н. Є. Герасімова. - С. 88-108
  Раджабова С. Ш.  Індетифікація та її вплив на формування психіки / С. Ш. Раджабова. - С. 109-128
  Герасимова І. В.  Теоретичні основи формування комунікативних умінь у майбутніх менеджерів готельно-туристичної індустрії / І. В. Герасимова. - С. 129-154
  Глазиріна В. М.  Формування мотиваційного компоненту навчальної діяльності студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 155-173
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Аспекти становлення особистості студентів ВНЗ у професійній психології / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 174-191

Рубрики: Освіта вища

Ключові слова (ненормовані): розвиток вищої педагогічної освіти України

Анотація:   У монографії "Актуальні питання розвитку освіти: психолого-педагогічні аспекти" вміщені наукові статті фахівців з питань теорії і технологій педагогіки та психології вищої школи. Співвідношення психології та педагогіки вищої школи, обгрунтування змісту, умов здійснення компетентнісного підходу, виокремлення інноваційних чинників її розвитку; результати досліджень по реалізації технологічного підходу у педагогічній освіті та надання їй особистісної зорієнтованої спрямованості - ось далеко не повний спектр проблем та питань, до висвітлення та спроби розв'язання яких звертаються автори данної роботи. Публікації видання адресовані науковцям, дослідникам психолого-педагогічних та управлінських проблем розвитку освітньої справи в Україні.

 
355 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підручник для студентів вищих навчальнних закладів / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2005. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): захворювання -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- безпека процесів праці -- пожежна безпека праці -- долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
356 72
П86

        Психологічні особливості творення наукового тексту [Текст] : метод. рекомендації / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 216 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукова робота

Ключові слова (ненормовані): стаття з психології -- редагування тексту автором -- науковий стиль мови -- діалогічність наукового тексту -- термінологічна культура наукового тексту

Анотація:   У книжці висвітлюються різні аспекти проблеми творення наукового тексту. Зокрема розглядається специфіка наукового стилю мовлення, аналізуються вимоги до термінологічної культури, діалогічної спрямованості, змістової організації та нормативного оформлення наукового тексту. Звертається увага на особливості наукової статті з психології, пов'язані із характером сучасних психологічнихх знань. Наводяться результати емпіричних досліджень процесу творення тексту науковцями (від проектування статті до її редагування). Докладно аналізується зміст і особливості формування операцій авторського самоконтролю. Розглядається роль технічних засобів у процесі текстотворення.

 
357 88.69я73-1
П86

        Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу [Текст] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : Імекс-ЛТД, 2013. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологічні особливості -- психологічна діагностика -- духовна культура педагогів

Анотація:   У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій - опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгвої взаємодії та інших форм психологічної роботи.

 
358 72.5я73-1
Б41

Бейлін, М. В.

        Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Бейлін. - Х. : Видавництво ХДАФК, 2012. - 184 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): публікація досліджень -- техніка наукових досліджень -- мистецтво наукової полеміки -- психологія наукової творчості -- наука та етика -- плагіат

Анотація:   Підручник призначений для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та призначення для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях. Докладно висвітлені такі питання,як методика і техніка виконання та подання результатів наукових досліджень, уміння вести публічну дискусію. Розглянуто окремі аспекти психології наукової творчості та основні науково-етичні проблеми.

 
359 88.492я73-1
К63

Комінко, С. Б.

        Кращі методи психодіагностики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер ; відп. за вип. : В. М. Ященко. - Т. : Карт-бланш, 2005. - 406 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): діагностика інтелекту -- діагностика творчого потенціалу -- діагностика темпераменту -- діагностика характеру -- діагностика професійної спрямованості -- діагностика управлінського потенціалу

Анотація:   Пропонований посібник містить психодіагностичний інструментарій, особливості застосування методів в умовах навчальної діяльності і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Методи психодіагностики, що пропонуються в посібнику, підібрані відповідно до наукових вимог, які висуваються до психодіагностичного матеріалу та характеризуються значним ступенем достовірності результатів досліджень. Посібник укладено згідно навчальних програм дисциплін "Психодіагностика", "Психологія управління", "Конфліктологія", "Основи педагогіки та психології", затверджених Вченою радою Тернопільської академії народного господарства. Посібник складається з п'яти частин. Кожна частина містить відповідні професійні текстові методики, що були перекладені, апробовані та підібрані авторами. Посібник укомплектований словником-довідником ключових понять і термінів, що допоможе поглибити рівень теоретичних знань.

 
360 88.1(4Швейц)6
Ю50

Юнг, К. Г.

        Архетип і позасвідоме [Текст] : [пер. з нім.] / К. Г. Юнг. - Київ : Український письменник, 2014. - 399 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): поняття Аніми -- психологія архетипу немовляти -- феноменологія духу в казці -- колективна позасвідомого -- праці Карла Густава Юнга

Анотація:   У назву збірки вибраних праць одного з найвидатніших вчених ХХ століття, "батька" глибинної, аналітичної психології Карла Густава Юнгавинесено ключові поняття, що стали наріжним каменем його вчення, яке справило значний вплив, зокрема, на сучасну світову літературу, літературознавство і культурологію. Архетип і колективне позасвідоме - це рушійні сили духовної творчості людства, це ключ до таємниці разючих збігів продукту людської фантазії у представників різних епох , ріни націй і рас. Звідси вчений виводить розуміння митця як людини, що вирізняється особливою чутливістю до архетипових, всюдисутністних форм людської психіки і спроможністю адекватно їх виявляти й ширити у творах мистецтва.??

 
361 88.37я73-1кр
А87

Архипова, С. П.

        Тренінг самопізнання [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. П. Архипова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 80 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): самопізнання -- психологія профорієнтацій -- соціальна робота -- саморозвиток соціального педагога -- психологія повсякденного життя

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу "Тренінг самопізнання" які систематизують інформацію спрямовану на особистісний і професійний розвиток майбутнього фахівця, сприяють його професійно-особистісному пізнанню, самовизначенню і самовдосконаленню.

 
362 88.54я73-1
П33

Пірен, М. І.

        Конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Пірен. - К. : [МАУП], 2007. - 356 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія конфлікту -- види конфліктів -- психодіагностика конфліктів -- прогнозування конфліктів -- методи управління конфліктами -- управлінська діяльність і конфлікти

Анотація:   У підручнику здійснено спробу проаналізувати суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів. Особлива увага звертається зокрема на функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин.

 
363 65.9(4Укр)
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. П. Гандзюк , Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - : Каравела, 2000. - 408 с.

Рубрики: Економіка праці - Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): лікарська допомога -- пожежна безпека -- безпека процесів праці -- виробнича санітарія -- гігієна праці -- психологія праці -- професійні захворювання

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
364 П43

Погорільська, Н. І.

        Математичні методи в психологічних дослідженнях [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Погорільська, О. В. Ходанович. - Київ : Київський університет, 2015. - 128 с.

Рубрики: Психологія практична - Психологічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): вимірювання в психологічних дослідженнях -- описова статистика -- кореляційний аналіз -- практичні заняття з психології

Анотація:   Розкрито особливості застосування методів статистичної обробки та аналізу даних, отриманих у психологічних дослідження. Наведено рекомендації щодо формульовання статистичних висновків досліджень. Книга містить практикум з аналізу даних у психології на базі програми SPSS.

 
365 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 (11) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 150 с.

Зміст:
  Романенко О. В.  Типологія суспільств як предмет соціальної філософії / О. В. Романенко. - С. 2-5
  Кончин В.  Геополітична та геоекономічна парадигма континентальної Європи та майбутнє України: як змінити код історії для українців ? / В. Кончин. - С. 5-13
  Островська О. А.  Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств / О. А. Островська. - С. 14-18
  Петров В.  Методичні підходи до проведення корпоративного фінансового аналізу (на прикладі транснаціональної корпорації "Pfizer") / В. Петров, М. Покотілов, В. І. Кончин. - С. 18-32
  Альохин Т.  Шляхи виходу України з світової фінансової кризи / Т. Альохин, П. М. Боровик. - С. 33-34
  Богатиренко К.  Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко, С. С. Захарчук. - С. 34-37
  Боровик П. М.  Рентні аспекти вдосконалення земельного податку / П. М. Боровик. - С. 37-45
  Задорожна Р. П.  Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна. - С. 46-52
  Величко О. В.  Проблеми фінансового забезпечення сфери освіти в ринкових умовах / О. В. Величко. - С. 50-52
  Іващенко Ю.  Особливості роздержавлення та приватизації в Україні / Ю. Іващенко, О. В. Величко. - С. 52-53
  Присяжнюк К.  Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи / К. Присяжнюк. - С. 53-55
  Чвертко Л. А.  Страховий ринок України: реалії та перспективи розвитку / Л. А. Чвертко. - С. 55-58
  Батрамєєв С.  Механізми формування деструктивної культової залежності / С. Батрамєєв, Л. М. Гридковець. - С. 59-61
  Василіка Ю.  Практичні рекомендації щодо формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі / Ю. Василіка, Л. М. Гридковець. - С. 61-63
  Гридковець Л. М.  Підготовка особистості до майбутнього шлюбу засобами сучасної школи / Л. М. Гридковець. - С. 64-68
  Гридковец Л. М.  Психологическая помощь онкобольным / Л. М. Гридковец, И. Кутепова. - С. 68-72
  Дзюба В.  Фактори виникнення агресивної поведінки в підлітковому віці / В. Дзюба, Л. М. Гридковець. - С. 72-74
  Драчук Л. І.  Характер людини в епоху італійського відродження / Л. І. Драчук. - С. 74-75
  Дубовицкая Е.А.  Юношеский возраст, особенности и проблемы развития / Е. А. Дубовицкая. - С. 75-78
  Загрива Н.  Демографічна ситуація на Житомирщині у 2001-2007 роках / Н. Загрива. - С. 79
  Іванова К.  Вплив журналістського розслідування на особистісні якості журналіста / К. Іванова, Л. М. Гридковець. - С. 79-81
  Коженко Г.  Професійно значимі психологічні якості прокурорсько-слідчих працівників / Г. Коженко, Л. М. Гридковець. - С. 82-83
  Коженко Г.  Мовленнєві особливості комунікативної діяльності працівника слідчого відділення / Г. Коженко. - С. 84-87
  Коляда Г.  Дитинознавство як феномен української культури / Г. Коляда, Л. М. Гридковець. - С. 87-88
  Кутепова И.  Трансцендентность жизненного поиска человека / И. Кутепова, Л. М. Гридковец. - С. 88-90
  Новикова А.  Психология мотивационных стимулов персонала / А. Новикова, Л. М. Гридковец. - С. 91-96
  Новосьолова Я.  Професійно значущі якості фахівців в сфері економіки / Я. Новосьолова, Н. М. Кульбіда. - С. 96-98
  Опанасюк Т.  Психологічні особливості самооцінки сучасних підлітків / Т. Опанасюк, Н. М. Кульбіда. - С. 98-100
  Палагнюк О.  Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / О. Палагнюк. - С. 100-103
  Панфилов Д.  Мужчина и женщина: от австропитека до сегодня / Д. Панфилов, Л. М. Гридковец. - С. 103-105
  Піонтковський-Вихватень Б.  Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ / Б. Піонтковський-Вихватень, Л. М. Гридковець. - С. 105-109
  Пионтковская Н.  Экология души / Н. Пионтковская, Л. М. Гридковец. - С. 109-113
  Прядун С.  Детские страхи и пути их преодоления / С. Прядун, Л. М. Гридковец. - С. 113-115
  Сиротич Н. Б.  Використання елементів "Системи виховання актора" у навчально-виховному процесі майбутніх дошкільних педагогів / Н. Б. Сиротич. - С. 115-118
  Сиротич Н. Б.  Творчий розвиток педагога як основа його успішної психолого-педагогічної діяльності / Н. Б. Сиротич. - С. 118-120
  Сольська Т.  Основні чинники формування самосвідомості в юнацькому віці / Т. Сольська, Н. М. Кульбіда. - С. 121-123
  Твердохліб Ю.  Методи оцінки ефективності соціальної реклами / Ю. Твердохліб, Л. М. Гридковець. - С. 123-125
  Ткач Р. М.  Тренинг женского развития (с использованием метафорических ассоциативных картин по сюжету сказки "Василиса") / Р. М. Ткач. - С. 125-128
  Тонкоголос Ю.  Психологічні особливості сімейних установок сучасної жінки у дошлюбному періоді / Ю. Тонкоголос, Н. М. Кульбіда. - С. 128-129
  Шикуленко А.  Эмпатия как психологическая категория / А. Шикуленко. - С. 129-131
  Шкребтієнко Л. П.  Критерії вихованості патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку / Л. П. Шкребтієнко. - С. 131-133
  Юсько Ю.  Базові принципи нормалізації сімейних стосунків / Ю. Юсько, Л. М. Гридковець. - С. 133-135
  Юськова Н.  Психологічний портрет успішного підприємця / Н. Юськова. - С. 135-137
  Ашихмина Д.  Этимология фамилий и имен славянских народов / Д. Ашихмина. - С. 138-140
  Горбатюк В.  Этимология крылатых выражений, заимствованных из английского языка / В. Горбатюк. - С. 140-142
  Дмитриева А.  Этимология произвищ западных народов / А. Дмитриева. - С. 142-143
  Бондар О.  Этимология прозвищ славянских народов / О. Бондар, М. Макаренко, Т. В. Хоменко. - С. 144-145
  Пионтковский-Выхватень Б.  Некоторые лексические образы, олицетворяющие представителей различных стран / Б. Пионтковский-Выхватень. - С. 146-147

Рубрики: Економіка світова

Ключові слова (ненормовані): проблеми економічного розвитку -- соціальна психологія

Анотація:   Збірник присвячен актуальним проблемам економіки, філософії, психології, управління, інформаційнихтехнологій, економічного аналізу сучасного стану України.У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час науково-практичної конференції Інституту "Студент-Дослідник-Фахівець"

 
366 83.3(4Укр)5-8...4я73-1
Г56

Гнатюк, М. І.

        Іван Франко і проблеми теорії літератури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Гнатюк. - К. : Академія, 2011. - 237 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Франко І.: літературний критик -- психологія творчості -- літературознавчі школи -- культурно-історичні школи

Анотація:   Художнє осягнення світу і людини І. Франко поєднував із раціональним їх осмисленням та літературною творчістю як художнім оприявненням багатомагнітної дійсності у Слові. Його аналітичний погляд сягав людського досвіду у глибині віків, сучасної йому практики багатьох народів. Як теоретик, методолог літературознавства, історик літератури, літературний критик він уособлює неповторний масштабний простір актуальної думки, вимогливих естетичних оцінок, роздумів над минулим, тогочасним і майбутнім української літератури, над творчістю вітчизняних і зарубіжних письменників. Ці грані його життєдіяльності є джерелом проблемної структури навчального посібника, в якому автор на основі широкого компаративного матеріалу розкрив термінологічну систему І. Франка. його погляди на психологію творчості, генологічну структуру літератури, основні літературні напрями, течії, школи.

 
367 83.3(4Укр)6-8...4
П34

Піскун, О. Ю.

        Письменник і тоталітаризм. Психоаналітична інтерпретація прози Тодося Осьмачки [Текст] : монографія / О. Ю. Піскун. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 262 с.

Зміст:
  Психоаналітичне тлумачення творчої особистості. - С. 11-31
  Психосоціальна проблематика переломної літературної епохи. - С. 32-71
  Межі буття і український кодекс замовчування. - С. 72-89
  Психобіографія Т. Осьмачки і її творча проекція. - С. 90-142
  Танатичні і демонічні мотиви у прозі Т. Осьмачки. - С. 143-239

Рубрики: Осьмачка Т. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Осьмачка Т.: творчість

Анотація:   У монографії подано психоаналітичне тлумачення творчої особистості Тодося Осьмачки на тлі епохи більшовицького загарбання України, проаналізовано психобіографічні проекції творчості письменника. Більшовизм, відкидаючи націотворчу традицію і насаджуючи модерний космополітичний світ, залишив унікальний психологічний матеріал для розуміння феномену національної творчості в умовах тотальних репресій. Для Т. Осьмачки українська соціальна катастрофа стала головною проекцією для творчості як виходу з катастрофічного пригнічення. Його твори виразили глибинне українське бажання подолати знецінення націотворчого процесу. Проза Т. Осьмачки тісно пов'язала суб'єктивну психіку і соціум, повною мірою виразила ситуацію, в якій соціальна несвобода викликає захисну агресію у формі правдивого слова. Наскрізними у його творчості стали танатичні і демонічні мотиви для відображення людської деструктивності. Травматичний більшовицький соціум негативно позначився на психології творчості українського письменника. Провідною установкою його прози стала психологія жертви, вербалізована бунтівною образністю.

 
368 88.946
П86

        Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. ювілейної наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2001 р. / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 190 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологічні служби систем освіти України -- терапевтична психологія -- психокорекція -- регіональна психологічна служба -- психологічна служба в школі

Анотація:   До цього збірника увійшли тези доповідей на конференції та матеріали досліджень з актуальних питань розвитку і функціонування психологічної служби системи освіти в Україні. Зокрема, висвітлюються теоретико-методологічні питання психологічної служби, різні аспекти психологічної допомоги як дітям у процесі їх навчання та виховання, так і педагогічним колективам, питання підготовки та підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби тощо.

 
369 88 я21
Ш23

Шапар, В.

        Психологічний тлумачний словник [Текст] : Близько 2500 термінів / В. Шапар. - Х. : Прапор, 2004. - 640 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічні терміни

Анотація:   Психологічний словник містить близько 2500 термінів, які відбивають сучасний стан психологічної науки. У ньому представлені понятійний, методологічний і концептуальний апарати основних галузей психології. У словнику значну увагу приділено термінам психоаналізу та інших напрямків психології, а також методикам, що дозволяють досліджувати глибинні характеристики людської особистості.

 
370 88
К90

        Культуротвірна функція психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл, Н. А. Бастун, О. В. Губенко [та ін.] ; за ред. Г. О. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 264 с.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Ключові слова (ненормовані): психологічна культура -- культурно-історичний вимір психологічної науки -- модуси культури -- комунікація -- психологічна підтримка становлення особистості -- дослідження

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, характеризується культуротвірна функція психологічної науки. Ця функція знаходить конкретизацію, зокрема, у вдосконаленні педагогічної, наукової економічної, політичної культури, культури сімейних відносин тощо. У монографії окреслюються провідні аспекти впливу психологічної науки на формування патернів (типових схем) свідомості й поведінки, притаманнах окремим особам і людським спільнотам, та шляхи гуманізації такого впливу у різних сферах суспільного життя.

 
371 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Психологічні науки Вип. 6 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2005. - 218 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Проблема психотравматизації українських військовослужбовців-учасників миротворчих операцій / Н. А. Агаєв. - С. 1-6
  Блінов О. А.  Страхи у молодших школярів та їх прояви / О. А. Блінов. - С. 6-14
  Васютинський В. О.  Комунікативно-інтерактивна природа політико-ідеологічного буття / В. О. Васютинський. - С. 14-31
  Венедиктова Н. В.  Активність суб'єкта як фактор конструювання особистості в системі "я-інший" / Н. В. Венедиктова. - С. 31-37
  Волянюк Н. Ю.  Функціональна модель суб'єкта професійної діяльності / Н. Ю. Волянюк. - С. 37-46
  Корольчук М. С.  Психофізіологічні механізми керування вегетативними функціями / М. С. Корольчук. - С. 46-60
  Крайнюк В. М.  Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі / В. М. Крайнюк. - С. 60-68
  Криворучко П. П.  Музикотерапія: історія питання / П. П. Криворучко, В. М. Марченко. - С. 68-77
  Литвиненко Е. С.  Психологічна підготовка воїнів-снайперів до виконання завдань за призначенням / Е. С. Литвиненко. - С. 77-84
  Миронець С. М.  Вплив стресогенних чинників на працездатність рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах / С. М. Миронець. - С. 84-89
  Науменко Д. В.  Актуальні питання професійного самовизначення молоді до військово-професійної діяльності / Д. В. Науменко. - С. 89-99
  Павелкін Р. В.  Розуміння дітьми молодшого шкільного віку обов'язку як основи нормативної поведінки / Р. В. Павелкін. - С. 99-106
  Пішко І. О.  Історико-психологічний аналіз еволюціонування функціональної значущості професійного відбору / І. О. Пішко. - С. 106-115
  Пучкина В. В.  Емоційна компонента в структурі індивідуального стилю діяльності / В. В. Пучкина. - С. 115-120
  Стасюк В. В.  Психологічна підготовка особового складу аеромобільних підрозділів до функціонування в збройних конфліктах / В. В. Стасюк. - С. 120-133
  Семчук В. П.  Психологічні особливості розвитку та становлення подружніх взаємин у молодій сім'ї / В. П. Семчук. - С. 133-141
  Солодовніков В. Є.  Психологічні особливості діяльності військового водія / В. Є. Солодовніков. - С. 141-148
  Татенко В. О.  Про деякі соціально-психологічні проблеми реформування освіти / В. О. Татенко. - С. 148-172
  Титаренко Т. М.  Актуальні соціально-психологічні настанови молоді на здоровий спосіб життя / т. М. Титаренко. - С. 172-187
  Третьяков С. П.  Психологічна корекція агресивності у працівників служб охорони / С. П. Третьяков. - С. 187-197
  Шаповал М. А.  Психологічні закономірності репрезентації досвіду пізнання та їх урахування при розробці дистанційних навчальних ресурсів / М. А. Шаповал. - С. 197-205
  Щербан Т. Д.  Навчальне спілкування-засіб психологічного розвитку учня / Т. Д. Щербан. - С. 205-213

Рубрики: Психічніі стани - Посттравматичні стреси

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам результатам наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки та психології. Розділ "Психологія" присвячено проблемам витоків психологічних досліджень в Україні, когнітивного та емоційного розвитку особливості на різних вікових етапах-дошкілля, підлітки, юнацтво, дорослі та психологічному забезпеченню професійної діяльності.

 
372 88.37
С13

Савчин, М. В.

        Духовний потенціал людини [Текст] : монографія / М. В. Савчин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 507 с.

Рубрики: Психологія особистості - Спрямованість особистості

Ключові слова (ненормовані): онтологія духовного -- Християнство -- людська душа -- духовність людини -- онтологія бездуховності -- духовна парадигма психології

Анотація:   У монографії обгрунтовується реальність духовності в особистому, суспільному та загальноцивілізаційному планах, аналізується проблема духовного у різних філософських та релігійних течіях і психологічній науці, викладається суть християнства, церкви та святості, викладено цілісне уявлення про людину як творіння Боже, аналізується духовність особистості як її природний (автентичний стан), викладено сутність бездуховності, зміст духовного життя людини, сформульовано духовну парадигму психології й завдання психологічної теорії та практики в її контексті.

 
373 88.52 я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Акмеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 397 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологія виховання -- самовизначення -- самореалізація -- евристика -- евриологія -- період акме -- психофізичні основи -- синергізм -- автосугестопедичні основи

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обгрунтовують можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичної акмеологій.

 
374 53.57
Т33

        Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах [Текст] : монографія / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос [та ін.] ; за ред. З. Г. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 268 с.

Рубрики: Медицина клінічна - Психотерапія

Ключові слова (ненормовані): кататимно-імагінативна психотерапія -- психотерапія у соціокультурному середовищі -- психотерапевтична допомога особистості

Анотація:   У колективній монографії, підготовленій науковцями лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, розглядаються особливості застосування сучасних психотерапевтичних методів у вітчизняному соціокультурному просторі. Спираючись на важливі тенденції, що характерні для становлення сучасної парадигми психотерапії, осмислюючи філософсько-методологічні засади та історико-культурну зумовленість існуючих психотерапевтичних методів, враховуючи соціокультурні чинники розвитку вітчизняної теорії і практики психотерапевтичної допомоги, автори розкривають теоретичні та технологічні аспекти застосування у сучасному соціокультурному середовищі низки методів психодинамічного, екзистенційного, гуманістичного та системного напрямів психотерапії. Визначаються теоретико-методологічні принципи у їх застосуванні, зокрема щодо опрацювання актуальноїї для вітчизняних клієнтів проблематики, надаються відповідні методичні рекомендації, що сприятиме забезпеченню психологів-практиків новими науковими знаннями та технологіями психологічного консультування і психотерапії.

 
375 87.3(0)-634
В17

Вальденфельс, Б.

        Вступ до феноменології [Текст] : пер. з нім. / Б. Вальденфельс. - К. : Альтерпрес, 2002. - 173 с.

Зміст:
  Вальденфельс Б.  Феноменологія трансцедентальної свідомості / Б. Вальденфельс. - С. 27-31
  Вальденфельс Б.  Шлях Мартіна Гайдеггера крізь феноменологію / Б. Вальденфельс. - С. 45-50

Рубрики: Гуссерль Е. - про нього
Історія філософії - Філософії 20 века

Ключові слова (ненормовані): психології -- феноменологія соціальних наук -- феноменологія педагогіки -- феноменологія логіки -- феноменологія літературознавства -- сучасна філософія -- методи побудови теорій

Анотація:   Книга присвячена систематичному викладу феноменологічної філософії ХХ століття. Стисло, але дуже чітко і повно розглянуті основні проблеми і концепти, що їх розробляла феноменологія. Викладені позиції основних представників феноменологічного напрямку сучасного філософії: від Гуссерля, Шелера і Гайдеггера до Рикера, Шютца і Гурвіча. Проаналізовано зміст феноменологічної позиції в конкретних гуманітарних науках: психології, соціальних науках, педагогіці, логіці, літературознавтві, теології тощо. В останньому розділі розглянуто теоретичні межі феноменології (зокрема, у зв'язку з деконструкцією Ж. Деррида).

 
376 74.100.51
С91

        Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. рекомендації / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова [та ін.] ; за ред. Т. О. - К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 120 с.

Рубрики: Педагогіка дошкільна

Ключові слова (ненормовані): загальнолюдські цінності -- ціннісна орієнтація дітей -- сімейна школа -- дошкільна освіта

Анотація:   Методичні рекомендації розкривають зміст дослідницької роботи лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України на тему "Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі". У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні питання щодо завдань і умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці.

 
377 81.2Ан-923кр
К89

Kukulenko-Lukyanets, I. V.

        Psychological texts and practical assignments the students ( Additional readings) [Текст] : Навч. посіб / I.V. Kukulenko-Lukyanets; М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 64 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): література по психології на англійській мові -- Казкотерапія -- психологічні тести

Анотація:   У навчальному посібнику представлені спеціально підібрані та розроблені тексти, а також завдання психологічного спрямування для студентів, які вивчають англійську мову. Книга містить тексти по психології, тексти для групових дискусій, завдання із галузі казкотерапії та психологічні тести.

 
378 88.53я73-5
П44

Подшивалкіна, В. І.

        Соціально-психологічний практикум / В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва. - К. : КНТ, 2015. - 104 с.

Рубрики: Педагогіка соціальна - Психологічні дослідження

Ключові слова (ненормовані): психології -- соціальна установка -- гендерні ролі -- конформізм -- соціальні технології -- соціокультурна регуляція людської діяльності -- міжособистісна інтеракція -- афіліація

Анотація:   "Соціально-психологічний практикум" пропонує варіанти лабораторних робіт для студентів психологів. Лабораторні заняття передбачають попередню теоретичну підготовку студента з проблеми дослідження, йому надається можливість самостійно провести експеримент і побувати в ролі випробуваного. Лабораторні заняття з соціальної психології є важливим і необхідним етапом підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

 
379 74.9я20
Е64

        Енциклопедія батьківства [Текст] : посіб. з сімейного виховання / за заг. ред.: Є. І. Коваленка, С. В. Кириленка. - К. : КНТ, 2008. - 592 с.

Рубрики: Педагогіка сімейна - Енциклопедія батьківства

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку дитини -- авторитет батьків -- виховання дитини -- позашкільні навчально-виховні заклади -- громадські дитячі організації -- громадські

Анотація:   Книга містить понад 500 статей, в яких розкриваються основи виховання дітей в сім'ї, роль сім'ї і особистого прикладу батьків у становленні в молодого покоління загальнольдських цінностей, національної самосвідомості та громадських якостей, висвітлюються питання зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді і формування у них здорового способу життя, проблеми взаємодії сім'ї зі школою, психології сімейного життя. У книзі розглядаються проблеми, пов'язані зі зміцненням сім'ї, створенням у ній морально-психологічного комфорту для виховання дітей, говориться про причини сімейних конфліктів і способи їх вирішення, про причини появи "важких" підлітків та шляхи їх попередження.

 
380 63.3(4Укр)64
К78

Кравченко, А.

        Майдан і українська національна ідея / А. Кравченко. - Т. : Джура, 2014. - 108 с.

Рубрики: Історія України - Революціїйні події

Ключові слова (ненормовані): Майдани в Україні -- психологія українських революцій -- українська національна ідея

Анотація:   Уже вдруге в новому тисячолітті в Україні постає всенародний Майдан - чи то модерна "колорова революція", чи то давно забута козацька Чорна рада. Це явище дивує весь світ і самих українців: як воно виникає, як самоорганізується без втручання влади, яка сиила об'єднує і веде за собою людей і яку силу ведуть за собою люди на Майдан? Книжка присвячена аналізові рушіїв і ключових особливостей загальнонародного протесту, що впливають із етнічної психології українців, національної ідеї, втілено в тисячолітній культурі України. Запропонована авторська версія цієї ідеї, основні її характеристики і можливі шляхи модернізації.

 
381 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2006. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): травматизм -- професіональні захворювання -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- безпека процесів праці -- перша долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
382 83.3(4Укр)5-8...4
Г34

Генералюк, Л.

        Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Текст] : наук. вид. / Л. Генералюк. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко художник -- мистецтво у творчості Шевченка -- образотворче мистецтво і література -- світогляд Шевченка -- психологія творчості Шевченка

Анотація:   Комплексне дослідження представляє Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. Літературознавчий дискурс теми поєднано з методологіями суміжних гуманітарних дисциплін - мистецтвознавством, філософією, культурологією, психологією. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-митстецького інтеракціонізму (синестезія, екфразис, гіпотипозис), проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців, у тому числі митців універсального типу.

 
383 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовська ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 384 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): працю -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- електробезпека -- правила безпеки -- пожежна безпека -- перша долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
384 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - Житомир : Волинь, 2008. - 232 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- особистісна свобода -- психологічна культура -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
385 83.3(4Укр)5-8...4
М64

Мірошніченко, Л.

        Над рукописами Лесі Українки [Текст] : нариси з психології творчості та текстології / Л. Мірошніченко. - : 2001. - 262 с.

Зміст:
  Передмова академіка Миколи Жулинського. - С. 5-9
  Історія архіву Косачів. - С. 10-23
  Про вивчення рукописів Лесі Українки. - С. 23-31
  Творчий процес у рукописі: первісний рукопис- фіксація натхнення. - С. 31-69
  Творчий процес у рукописі: чорновий рукопис. - С. 81-98
  Творчий процес у рукописі: графіка в рукописах:творчий процес у рукописі: чорновий рукопис: рух тексту. - С. 110-155
  Творчий процес у рукописі: ілюстрації. - С. 155-185
  До питань текстології Лесі Українки. - С. 185-215

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості Українки Л.

Анотація:   Монографію присвячено мало розробленій і цікавій темі літературознавства- психологіїї творчості крізь призму рукописного тексту. Комплексне системне вивчення рукописів Лесі Українки дозволило авторові максимально наблизитися до осягнення психології творчості письменниці, простежити генезу творчої думки й почуття, усвідомити в загальних рисах індивідуальну природу особистості письменниці та її творчому процесу.

 
386 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - К. : Зень О., 2007. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- психологічна культура -- особистісна свобода -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
387 65.291.21я73-1
Х65

Хміль, Ф. І.

        Основи менеджменту [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2005. - 608 с.

Рубрики: Менеджмент - Теорія менеджменту

Ключові слова (ненормовані): комунікація в менеджменті -- інформаційне забезпечення менеджменту -- психологія менеджменту -- керівництво в організації -- культура менеджменту -- організація праці

Анотація:   У підручнику розкрито загальні засади, закони, закономірності, принципи та методи менеджменту, проаналізовано становлення і розвиток науки менеджменту, сутність і основні риси виробничо-господарської організації, функції, процес і механізм менеджменту. Висвітлена роль і значення психології та організації праці у менеджменті, досліджено методи забезпечення ефективної діяльності організації (підприємства).

 
388 88.93я73-1
К65

        Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко [та ін.] ; за ред. Т. С. - К. : Вища школа, 2008. - 342 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психокорекція -- глибинна психологія -- статична характеристика психіки -- динамічна характеристика психіки -- психоаналіз -- майбутні психологи-практики -- психологічна служба

Анотація:   У посібнику розкрито концептуальні засади практичної психології і теоретичні основи глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика, передумови й труднощі її ефективного здійснення у процесі групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком АПН України Т. Яценко. Висвітлено поєднання психокорекціїї та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, новий погляд на феномен психічного у його статичних і динамічних характиристиках в аспекті взаємозв'язків глибинних механізмів.

 
389 88.594
Ф91

Фролов, П. Д.

        Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : метод. посіб. / П. Д. Фролов. - К. : Міленіум, 2008. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): вплив на особистість -- психологія інформаційного впливу на свідомість -- формування світогляду -- педагогічна психологія -- політична освіта дітей

Анотація:   Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. Зокрема, розкрито прогностичні можливості експертних опитувань, методів дослідження індивідуальної свідомості, а також деяких комп'ютерних програм аналізу тексту. Автор пропонує численні методики, які можуть бути використані шкільними психологами для оцінювання прогностичної компетентності осіб, котрих планується залучити як експертів, вивчення і моніторингу динаміки політичних настанов школярів, а також виявлення учнів з підвищеною чутливістю до інформаційних впливів.

 
390 88.58я73-1
С13

Савицька, О. В.

        Етнопсихологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. - К. : Каравела, 2011. - 263 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Етнопсихологія

Ключові слова (ненормовані): характер -- самосвідомість -- етнокультурна варіативність соціалізація -- основа етнопсихолінгвістики -- психологія міжетнічних відносин -- етнічні конфлікти -- адаптація -- психологія націй

Анотація:   Зміст посібника добирався з урахуванням актуальних питань етнопсихології та розкриває феноменологію і сутність етнічної ідентичності, етнічної свідомості та самосвідомості, прояву етнопсихологічних особливостей особистості, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологію і способи розв'язання міжетнічних конфліктів. До практичної частини посібника увійшли методичні рекомендації та система практичних занять, тести, глосарій, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.

 
391 88.492
А43

        Активне соціально-психологічне навчання у системі освіти [Текст] : монографія / Т. С. Яценко, С. М. Аврамченко, М. П. Зажирко [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 291 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психокорекційна практика з підлітками -- групова робота -- соціально-психологічне навчання в школі -- психокорекційна робота з учителями

Анотація:   У монографії "Активне соціально-психологічне навчання в системі освіти" представлено результати дослідження особливостей використання методу АСПН у школі з метою оптимізації взаємин старших підлітків та юнаків у системі "учень - вчитель (вихователь), одноліток, батьки". Робота презентує новітні методологічні здобутки в прикладній галузі - практичній психології, глибинній психології. Розкрито специфіку застосування групової психореакції до різних вікових категорій учасників АСПН, включаючи батьків.

 
392 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закл. та курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 710 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- індивідуальність -- системний підхід до навчання -- вікові особливості учнів -- дидактика -- научіння -- учитель -- батьки і учні

Анотація:   Посібник присвячено аналізу психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
393 88.351.3
С69

        Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 256 с.

Рубрики: Психічні процеси - Розуміння

Ключові слова (ненормовані): психологічна герменевтика -- соціокультурні чинники розуміння -- психологія особистості -- психологія читання -- вікові чинники розуміння -- особистий досвід

Анотація:   У монографії висвітлюються теоретико-методологічні прикладні проблеми психологічної герменевтики як напряму досліджень, що вивчає проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її особистого досвіду.

 
394 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- індивідуальність -- системно-структурний підхід до навчання -- види научінь -- навчальна діяльність -- комунікація спілкування

Анотація:   Посібник присвячений одним з центральних тем психології навчання і дидактики як дуже складних інтегрованих процесів активності, діяльності, учіння, методів та принципів навчання. Проаналізовано підхід до діяльності, учіння, методів та принципів навчання на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
395 67.408.111
Ш95

Шувальська, Л. Р.

        Суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я: психологічні та правові засади [Текст] : [монографія] / Л. Р. Шувальська. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 244 с.

Рубрики: Право кримінальне - Теорія злочину

Ключові слова (ненормовані): насильницький злочин -- психологічна експертиза -- судово-психологічна експертиза

Анотація:   У монографії на основі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінального процесуального права і криміналістики досліджується комплекс "насильство", "насильницький злочин", співвідношення поняття "суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я" з позиції кримінального права та юридичної психології; розкривається поняття та індивідуально-психологічні особливості суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я у парадигмі суб'єктності; висвітлюється та обгрунтовуються питання психологічного характеру, які має вирішувати суд при встановленні особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я; проаналізовано теоретичні й практичні проблеми інституту судово-психологічної експертизи, як ефективного способу встановлення особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я, з метою його вдосконалення.

 
396 88.49
Е45

        Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя [Текст] : монографія / Ю. М. Швалб, О. Л. Вернік, О. М. Гарнець [та ін.] ; за наук. ред. Ю. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 276 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Екологічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- еколого-психологічна культура -- соціальна агресія -- катастрофи -- психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи -- ризик атомної енергетики

Анотація:   У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти екологічної психології. Особлива увага приділяється проблемам становлення сучасного способу життя та розвитку екологічної свідомості.

 
397 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
398 74.900.56
Г57

Говорун, Т. В.

        Батькам про статеве виховання дітей / Т. В. Говорун, О. М. Шарган. - К. : Радянська школа, 1990. - 158 с.

Рубрики: Педагогіка сімейна - Статеве виховання в сім'ї

Ключові слова (ненормовані): виховання дітей -- психологія хлопчиків і дівчаток -- раннє дитинство -- проблеми важкого віку -- благоденство родини -- душевна щирість

Анотація:   У книжці розглядаються питання статевого виховання дітей, підготовки їх до подружнього життя. Автори висвітлюють особливості психології хлопчиків і дівчаток різного віку, показують, як життя, побут, приклад батьків впливають на виховання майбутнього сім'янина. Для батьків, учнів і студентів педагогічних навчальних закладів.

 
399 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 59 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 76 с.

Зміст:
  Сватко Ю. І.  Значення освіти: на шляху до моніторингу та оцінки зобов'язань держави щодо виконання міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права / Ю. І. Сватко. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Букач М. М.  Взаємозв'язок слуху та голосу - основа вокального виховання / М. М. Букач. - С. 8-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голубєва М. О.  Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 16-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гришкова Р. О.  Взаємозв'язок фахової підготовки студентів та сформованості в них іншомовної соціокультурної компетенції / Р. О. Гришкова. - С. 21-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зеленюк О. В.  Соматичне здоров'я в контексті формування флеш-іміджу студента засобами фізичної культури / О. В. Зеленюк [и др.]. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кульбабська Ю. В.  "Українська мова професійного спрямування" - проблеми та перспективи курсу / Ю. В. Кульбабська. - С. 31-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тернавська Т. А.  Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ / Т. А. Тернавська. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демидович О. М.  "Підручник із медіації" для посередника з урегулювання трудових конфліктів / О. М. Демидович. - С. 42-45
  Ольховська Г. І.  Деякі аспекти впливу українських табірних пісень в'язнів радянської імперії на формування моральних цінностей студентів-правників / Г. І. Ольховська. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боднар А. Я.  Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко. - С. 49-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гордієнко В. І.  Феноменологія професійної діяльності в групі у контексті стабільності та динаміки організаційних форм / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семигіна Т. В.  Модель соціального планування на місцевому рівні / Т. В. Семигіна. - С. 61-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук О. М.  Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді / О. М. Савчук, А. М. Мазуренко. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються в галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи.

 
400 74.24
П12

Павлютенков, Є. М.

        Основи управління школою [Текст] : методичні рекомендації / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2006. - 173 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління школою

Ключові слова (ненормовані): методи управління -- управлінський цикл -- психологія управління -- ситуативний менеджмент -- якості керівника -- лідер

Анотація:   У книзі розкриті наукові засади управління школою, характеризуються основні поняття, принципи, функції, методи управління, управлінський цикл; основи психології управління.

 
401 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання морального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - майбутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстерності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченості в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
402 88.54 я73-1
П33

Пірен, М. І.

        Конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл / М. І. Пірен. - К. : Видавництво МАУП, 2003. - 360 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія конфліктів -- управлінська культура -- культура людських взаємовідносин

Анотація:   У підручнику здійснено спробу апраналізувати суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів. Особлива увага звертається зокрема на функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин.

 
403 88.837
Б25

Барко, В. І.

        Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. - К. : Україна, 1991. - 79 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дитячої творчості

Ключові слова (ненормовані): дитяча психологія -- творчі здібності дитини -- розвиток та формування особистості дитини

Анотація:   В науково-популярній книзі порушуються проблеми дитячої психології, розвитку індивідуально- психологічних задатків дитини. Особливої цінності виданню надають розроблені авторами тести й завдання для самооцінки і перевірки творчого потенціалу особистості, що формується.

 
404 88.44я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Геронтопсихологія [Текст] : навч. посіб для студ. спец. 7.03010201 - психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : КНТ, 2014. - 436 с.

Зміст:
  Теоретико-методологічні основи геронтопсихології. - С. 10-43
  Старість і старіння як етап психічного розвитку людини. - С. 44-113
  Психологічні проблеми в літньому віці. - С. 114-145
  Особливості пізнавальної сфери та я-концепції людей похилого віку. - С. 146-185
  Психологічні особливості соціальної активності особистості на етапі геронтогенезу. - С. 181-241
  Гендерні аспекти старіння. - С. 242-301
  Наукові основи подовження активного довголіття особистості. - С. 302-325
  Патологія і психопатологія похилого віку. - С. 326-343
  Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку на сучасному етапі розвитку України. - С. 344-375

Рубрики: Психологія вікова - Психологія похилого віку

Ключові слова (ненормовані): психологічні особливості старості -- теорія старіння

Анотація:   Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наукових знань, окреслено її об’єкт, предмет, завдання, методи дослідження й методологію, також розглянута історія її розвитку. Визначено психологічні особливості похилого віку, специфіку прояву психічних процесів на етапі геронтогенезу. Розкриваються проблеми геронтопсихології у вченнях класиків та сучасників психологічної науки. Значна увага приділяється психологічним проблемам осіб літнього віку, пов’язаних із відходом на пенсію, ейджизмом тощо. Розглянуто гендерні аспекти старіння, визначено наукові основи подовження активного довголіття особистості. Значна увага приділяється патології й психопатології осіб похилого віку. Логічним завершенням посібника є розгляд соціально-психологічних проблем людей похилого віку на сучасному етапі розвитку України. Навчальний посібник укладено на основі аналізу досвіду викладання дисципліни авторами. Концепцію посібника реалізовано в поєднанні основних термінологічних одиниць дисципліни: «психології» й «геронтології». Посібник містить тлумачення основних дефініцій, що розкривають зміст курсу; знайомить з уявленнями про похилий вік, старість сучасних психологів та класиків психологічної науки. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів зі спеціальності «психологія», фахівців з геронтології, геріатрії, медиків, лікарів, психологів, соціальних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами профілактики передчасного старіння та подовження активного довголіття, широкого кола читачів.

 
405 Б53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 3 (34) [Секція "Психологія"] / Київський ін-т бізнесу та технологій. - Київ : Видавництво КІБіТ, 2017. - 99 с.

Зміст:
  Арешоніков В. В.  "Юридична психологія" як складова підготовки фахівців-психологів / В. В. Арешоніков. - С. 3-7
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Монодуалистическая теория личности Н. Я. Грота / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 7-11
  Вострова О. Ю.  Таксономія гідності особистості / О. Ю. Вострова. - С. 11-18
  Гридковець Л. М.  Детермінанти сімейно-родинної структури як система впливу на характер життєдіяльності особистості / Л. М. Гридковець. - С. 19-24
  Дмитрієва С. М.  Особливості соціальної ситуації розвитку неповнолітніх злочинців / С. М. Дмитрієва, О. В. Степанчук. - С. 25-29
  Дубравська Н. М.  Професійна підготовка майбутніх підприємців: теоретичний аспект / Н. М. Дубравська. - С. 29-35
  Євдокимова Д. О.  Проблема кризи дітей третього року життя у віковій психології / Д. О. Євдокимова, Л. П. Шкребтієнко. - С. 35-39
  Казьмерчук А. В.  Конфліктологічна культура майбутніх економістів / А. В. Казьмерчук. - С. 39-42
  Кузнецова О. Ю.  Теоретичний аналіз проблеми дитячих страхів у дошкільному віці / О. Ю. Кузнецова, Л. П. Шкребтієнко. - С. 43-46
  Левченко В. В.  Особливості професійного розвитку особистості в ситуації невизначеності / В. В. Левченко. - С. 47-50
  Максимець С. М.  Роль міжособових комунікацій у попередженні конфліктів в організації / С. М. Максимець. - С. 50-54
  Мельник Н. Ю.  Доверительный статус студентов в межличностных отношениях в образовательном пространстве высшего учебного заведения / Н. Ю. Мельник. - С. 54-58
  Миценко Д. В.  Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі вищої школи / Д. В. Миценко. - С. 59-62
  Можаровська Т. В.  Вивчення домінантності суб'єктивного ставлення до природи підлітків з деструктивних сімей / Т. В. Можаровська. - С. 63-68
  Петровська О. В.  Основні проблеми та особливості психічного розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) / О. В. Петровська, Л. П. Шеребтієнко. - С. 68-73
  Тарасова Ю. В.  Особливості викладання біологічних дисциплін / Ю. В. Тарасова. - С. 73-77
  Ткач Т.  Теоретичний аспект проблеми психологічних змін, зумовлених віком / Т. Ткач. - С. 78-82
  Храпачевська В. О.  Психологічні особливості розвитку уяви дошкільника / В. О. Храпачевська, Л. П. Шкребтієнко. - С. 83-87
  Шкребтієнко Л. П.  Сутнісно-змістові показники патріотичного виховання дошкільників засобами художньої літератури / Л. П. Шкребтієнко. - С. 87-91
  Яцюк М. В.  Вплив бойового стресу на психоемоційне благополуччя військовослужбовців / М. В. Яцюк. - С. 91-96

Рубрики: Психологія

Анотація:   Даний номер "Вісника" містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам психології.

 
406 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Психолого-педагогічні науки Ч. 2 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 252 с.

Зміст:
  Антошенко А. С.  Жорстоке поводження з дітьми, як соціально-педагогічна проблема / А. С. Антошенко. - С. 8-10
  Бурило В. Б.  Роль професійно-етичної культури у професійній діяльності соціального працівника / В. Б. Бурило. - С. 11-13
  Гвоздь Л. Г.  Психолого-педагогічна характеристика процесу соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Г. Гвоздь. - С. 14-15
  Джулай І. В.  Підліткові правопорушення як соціально-педагогічна проблема / І. В. Джулай. - С. 16-18
  Дика І. Г.  Особливості виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів похилого віку / І. Г. Дика. - С. 19-21
  Дичко Н. І.  Особливості аутріч-роботи з особами залежних від психоактивних речовин / Н. І. Дичко. - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожня І. А.  Проблема девіантності підлітків у соціальній педагогіці / І. А. Задорожня. - С. 25-27
  Зеленько О. М.  Соцільний супровід ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД / О. М. Зеленько. - С. 28-29
  Ішкова О. Д.  Залежність від психоактивних речовин як соціальна проблема / О. Д. Ішкова. - С. 30-31
  Карпишинець Ю. В.  Вплив інформаційних ресурсів на дошлюбні практики сучасної молоді / Ю. В. Карпишинець. - С. 32-33
  Каліпачевська Т. В.  Проблеми сімей з дітьми з обмежиними фізичними можливостями: соціально-педагогічний аспект / Т. В. Каліпачевська. - С. 34-36
  Колісник Н. І.  До питання про умови соціального виховання дітей з обмеженеми можливостями / Н. І. Колісник. - С. 37-39
  Корнута В. М.  До питання про взаємо