Результати пошуку:

На запит «російсько-український словник» знайдено записів: 48.


Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Р-48
І19

Іваницький, С.

        Російсько-український словник [Текст] : Словник / С. Іваницький, Ф. Шумлянський. - К. : Обереги, 2006. - 525 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник російсько-український

Анотація:   В наслідок науково-дослідницької роботи в основу словника покладено в значно зміненій формі матеріал, який міститься у "Словарі російсько-українському" М. Уманця й А. Спілки, доповнений найціннішими й необхіднішими додатками з "Русско-малоросского словаря" Є. Тимченка та "Словаря української мови" Б. Грінченка, а також з деяких термінологічних збірників і з власного запасу упорядників. "Російсько-український словник" Сергія Іваницького і Федора Шумлянського видано в 1918 р., у час боротьби за Українську державу, в якій, згідно з європейською традицією державотворення, мова титульної нації мала стати головним чинником національної консолідації... На жаль, і тепер завдання дерусифікації й розширення сфер використання української мови є таким же актуальним, як і на початку ХХ століття.

 
2 81.2Ук-433
П69

        Практичний російсько-український словник приказок / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. - К. : Державне видавництво України, 2009. - 108 с.

Рубрики: Мова українська - Словник приказок

Ключові слова (ненормовані): Російсько-український словник приказок

Анотація:   Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та зворотів.

 
3 81.2Р-48
Р75

        Російсько-український словник [Текст] : близько 45 000 сл. / НАН України; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; Укр. мовно-інформ. фонд. - К. : Довіра, 2002. - 631 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник російсько-український

Анотація:   Російсько-український словник містить близько 45 тисяч російських слів та українські відповідники до них. У словнику також подано та перекладено значну кількість фразеологізмів і сталих словесних комплексів.

 
4 5я21
П77

Присяжнюк, М.

        Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів) [Текст] : 20 000 слів / М. Присяжнюк. - К. : Akademia, 1995. - 512 с.

Рубрики: Лексикографія - Термінологічні словники

Анотація:   Російсько-український медичний словник включає 20000 простих та складних термінів, що набули широкого вжитку і стали основою професійної мови фахівців із внутрішніх хвороб (лікарів - терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, педіатрів, ендокринологів, невропатологів).

 
5 28.070я21
Р75

        Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / упоряд.: М. Є. Кучеренко, О. Ю. Пащенко, І. М. Туряниця, З. Й. Фабрі. - К. : Либідь, 1995. - 440 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з біології молекулярної

Анотація:   Наведено найновішу наукову термінологію, що охоплює всі розділи молекулярної біології. Упорядковано й узгоджено написання різноманітних понять, назв сполук і процесів. Вміщено також терміни з суміжних природничих дисциплін.

 
6 81.2Ук-48
Н76

        Новий російсько-український словник-довідник [Текст] : Близько 100 тисяч слів / С. Я. Ермоленко, К. В. Левенець, Л. О. Пустовіт. - К. : Довіра, 1999. - 878 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник російсько-український

 
7 5я21
Ч45

Червяк, П. І.

        Російсько-український медичний словник / П. І. Червяк, М. П. Захараш. - К. : Генеза, 1997. - 617 с.

Рубрики: Медицина - Словарь

Ключові слова (ненормовані):

 
8 30.1я21
Р75

        Російсько-український загальнотехнічний словник : близько 113 000 слів / Л. І. Мацько, І. Г. Трегуб, В. Ф. Христенок, І. В. Христенок ; ред. В. А. - К. : Вища школа, 1994. - 174 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з техніки

Анотація:   Словник охоплює терміни й термінологічні вирази з таких навчальних дисциплін: інформатика, обчислювальна техніка, електротехніка, радіотехніка, теплотехніка, машинознавство (теоретична механіка, теорія механізмів і машин, гідравліка, автомобіль) ; основи виробництва: технологія конструкційних матеріалів, різання металів, верстати й інструменти, промислове і сільськогосподарське виробництво, основи стандартизації й управління виробництвом: навчальні майстерні: механічна, ручна обробка деревини, слюсарна, токарна справа.

 
9 81.2Ук-434
А72

Антонович, Е. А.

        Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури [Текст] : навч. посібник / Е. А. Антонович; Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. - Л. : Світ, 2001. - 240 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): словники двомовні -- словник з інженерної графіки -- словник з дизайну та архітектури

 
10 81.2Р-48
Ф53

Філіпюк, Т.

        Російсько-український медичний словник / Т. Філіпюк; Я. Р. Федорів, Н. Скорейко. - Л. : Світ, 2002. - 195 с.

Рубрики: Медицина - Словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники

Анотація:   Словник охоплює близько 15000 слів і практично охоплює найпоширенішу медичну термінологію спеціальностей, а також загальновживану лексику, що стосується профілактики, діагностики, лікування.

 
11 81.2Р-48
Н73

        Новітній російсько-український словник [Текст] : 150 000 слів / уклад. : Л. П. Коврига ; за ред. : М. І. Степаненка. - Х. : Белкар-книга, 2006. - 1072 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники

Анотація:   Пропонований "Новітній російсько-український словник" охоплює лексику всіх стилістичних пластів сучасних російської та української мов. Крім загальновживних слів, у Словнику наводяться основні терміни з галузі науки і техніки, а також слова, що означають явища й реалії сучасного культурного й суспільного життя України і Росії.

 
12 28я21
М29

Мартинова, Л. П.

        Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник / Л. П. Мартинова. - Х. : Основа, 2011. - 125 с.

Рубрики: Мова українська

Анотація:   Запропонований українсько-російський та російсько-український словник охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук - хімії, фізики. Словник містить понад дві тисячі слів.

 
13 20.1я21
М23

Манець, І. Г.

        Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / І. Г. Манець, В. С. Білецький, Ю. П. Ященко; за ред. Б. А. Грядущого, упоряд. - Донецьк : Донбас, 2004. - 576 с.

Рубрики: Екологія - Словник

Ключові слова (ненормовані): словник техногенної безпеки -- словник екологічний -- російсько-український словник -- двомовні словники

Анотація:   Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, містить понад 70 000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою, Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Вагоме місце відведене термінам у галузі екосистем, екологічної гігієни, джерелам і видам забруднень, питанням утилізації відходів виробництва й боєприпасів, а також охороні праці у різних галузях господарства. Подано терміни із суміжних дисциплін - біології, гірництва, хімії, медицини, газо- і нафтовидобутку та ін., методології оцінки ризику аварій.

 
14 81.2Р-48
Р75

        Російсько-український словник: 160 тис. слів / авт.: І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін.; авт. проекту Ю. - К. : Абрис, 2003. - 1401 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники

Анотація:   Новий академічний "Російсько-український словник" охоплює коло загальновживаної лексики, відповідає сучасним правописним нормам і є найвірогіднішим довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Він відбиває зміни у лексичному складі двох мов, покликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями останніх десятиріч.

 
15 81.2Ук-48
Р75

        Російсько-український словник та українсько-російський словник [Текст] : 500000 слів та словосполучень : два в одному томі / упоряд. та голов. ред. В. Бусел. - К. : Перун, 2008. - 1836 с.

Рубрики: Мова російська - Російсько-український словник

Анотація:   У словнику вказано основні значення російських та українських слів за сучасним діючим правописом. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови і словосполучення. Російсько-український та українсько-російський словники містять близько 250000 одиниць перекладу кожного. Разом понад 500000 слів та словосполучень в одному томі.

 
16 81.2Ук-48
З91

Зубков, М. Г.

        Новітній російсько-український українсько-російський словник та граматичний коментар [Текст] : 50000 слів / М. Г. Зубков. - Х. : Торсінг плюс, 2005. - 480 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Анотація:   Це видання є універсальним правописним словником-довідником, що містить близько 50 000 найуживаніших слів і словосполучень сучасної російської та української мов. Уперше для перекладних словників у ньому подано форми всіх відмінкових закінчень, широко представлено слова й словоформи з літерою Г. У написанні власних назв (географічні об'єкти, хімічні елементи) ураховано останні дослідження української та світової філології.

 
17 81.2Р-48
С91

        Сучасний російсько-український українсько-російський словник [Текст] : 30 000 сл. + граматика. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник українсько-російський

Анотація:   Словник включає близько 30000 слів, найбільш уживаних у побуті, діловому та культурному спілкуванні.

 
18 24я729
Х46

        Хімія: завдання і тести / В. М. Амірханов, О. І. Білодід, М. М. Верховод [та ін.] ; під ред. : М. Ю. - К. : Школяр, 2000. - 511 с.

Рубрики: Хімія - Розв'язування задач

Ключові слова (ненормовані): тести з хімії -- атомно-молекулярне вчення -- хімічні реакції -- електролітична дисоціація -- оксиди -- солі -- хлор -- фосфор -- силіцій

Анотація:   Посібник містить завдання і тести, приклади розв'язків і відповіді на всі запитання в галузі хімії. Видання має українсько-російський та російсько-український термінологічний словник.

 
19 81.2Р-434
Ш66

Шкаруба, Л. М.

        Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Шкаруба; Л. С. Спанатій. - К. : Каравела, 2004. - 320 с.

 
20 75я21
Р75

        Російсько-український словник з фізичної культури та спорту / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. - К. : ІЗМН, 1997. - 160 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з фізичної культури та спорту

Анотація:   Словник має на меті відновити, систематизувати й утверджувати українську термінологію із сфери фізичної культури та спорту. Він охоплює також значну частину слів загальномовних і слів, властивих близьким до спорту галузям, - медиці, біології, екології тощо.

 
21 72я21
Р75

        Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - К. : Наукова думка, 1996. - 661 с.

Рубрики: Наукознавство - Словник

Анотація:   У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні терміни біологічних, хімічних та медичних наук російською мовою та їх українські відповідники.

 
22 72я21
Р75

        Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / редкол.: Ю. О. Митропольський (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Наукова думка, 1998. - 890 с.

Рубрики: Наукознавство - Словник

Анотація:   У словнику представлені найбільш уживані сучасні терміни з математики, фізики, техніки, геології, географії, астрономії російською мовою та їх українські відповідники.

 
23 81.2Р-434
Ш59

Шило, Н.

        Російсько-український словник: Термінологічна лексика / Н. Шило. - К. : Просвіта, 2004. - 210 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник російсько-український

 
24 81.2Р-434
Р75

        Російсько-український словник : Будівництво / сост. М.Г. Ярмоленко, С.Й. Цимбал, Д.С. Кривенко. - К. : Будівельник, 1994. - 256 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник будівельника -- термінологічні словники

Анотація:   Систематизовані і упорядковані найбільш вживані і розповсюджені будівельні терміни та їх українські відповідники. Наведені також стійкі словосполучення, які позначають певні поняття. Містить 30 тисяч термінів.

 
25 72я21
Р75

        Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко [та ін.] ; редкол. : В. М. Русанівський. - К. : Наукова думка, 1994. - 600 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Анотація:   У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні російські терміни суспільних наук та їх переклад на українську мову.

 
26 81.2Р-412
К21

Караванський, С.

        Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. - Л. : БаК, 2006. - 562 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Анотація:   Словник містить коло 40000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся - лексика систематично не пекладена в наявних нормативних словниках. Позатим, словник наводить відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів'їв, крилатих виразів, цитат з літературних творів.

 
27 81.2Ук-48
Н73

        Новий українсько-російський російсько-український словник [Текст] : 60000 слів / ред. рада : О. А. Аматуні (голова). - К. : Аконіт, 2005. - 575 с.

Рубрики: Мова українська - Словник українсько-російський

Анотація:   "Новий українсько-російський словник" призначений для тих, хто прагне глибоко засвоїти і надалі постійно вдосконалювати знання сучасної української мови. Наявність 60 000 слів, побудова видання з урахуванням сучасного правопису, включення термінології сьогодення, розширення найважливіших лексичних пластів, вилучення маловживаних слів, нарешті, двомовність словника, - все це дозволяє користувачеві не лише вільно орієнтуватися у мовному процесі, успішно опановувати лексику, а й ефективно використовувати мовний запас словника у всіх видах практичної діяльності.

 
28 81.2Ук-434
М42

        Медичний російсько-український словник / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. - 172 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Анотація:   Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та зворотів.

 
29 30я21
В65

Войналович, О.

        Російсько-український словник наукової і технічної мови: термінологія процесових понять / О. Войналович, В. Моргунюк. - К. : Вирій, 1997. - 255 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з техніки

Анотація:   Словник містить переклади близько 15 000 термінів та терміносполук, уживаних у науково-технічній літературі. Його укладено на основі наукового підходу ло проблеми українського термінотворення, щоб ознайомити користувача з потенціними можливостями української мови та допомогти оволодіти її виражальними та словотворчими засобами. Особливу увагу приділено перекладам термінів на позначення процесових понять, що викликає найбільші труднощі під час перекладання з російської мови на українську.

 
30 81.2Р-48
Г61

Головащук, С. І.

        Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. - К. : Наукова думка, 2001. - 640 с.

Рубрики: Мова українська - Словник російсько-український

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник російсько-український

 
31 81.2Ук-48
С42

        Скарбослов. Російсько-український словник маловідомих слів та виразів: близько 25000 слів / уклад. : В. Левун, М. Ляшенко. - К. : Бібліотека українця, 2000. - 324 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник маловідомих слів

Ключові слова (ненормовані): паралельний словник -- тлумачний словник -- маловідомі слова та вирази

 
32 81.2Ук-923.7
З91

Зубков, М. Г.

        Сучасна українська ділова мова [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Зубков. - Х. : Торсінг, 2005. - 448 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): стилістика -- ділове мовлення -- документування в українській діяльності -- усне ділове мовлення -- ділове спілкування

Анотація:   Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання. Правила в розділі "Орфографія та орфоепія" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Усне ділове мовлення" включає основи культури мовлення. Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити теоретичний матеріал. Вправи призначено для закріплення знань. Додатки містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполучень; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою "г"; власні назви.

 
33 81.2Ук-923.55
З91

Зубков, М. Г.

        Сучасна українська ділова мова [Текст] : підруч. для вищ. та середніх спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. - Х. : Співак Т. К., 2009. - 400 с.

Рубрики: Мова українська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): мова документів -- документування в управлінській діяльності -- орфографія -- орфоепія -- морфологія -- правопис -- графіка -- усне ділове мовлення

Анотація:   Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі "Орфографія" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Усне ділове мовлення" включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словосполучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою "г" (загальні та власні назви); імена й імена по батькові, географічні власні назви. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

 
34 81.2Ук-923.7
Ш37

Шевчук, С. В.

        Українське ділове мовлення [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Шевчук. - К. : Арій, 2007. - 574 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове мовлення -- бесіда -- телефонна розмова -- стилістика -- обліково-фінансові документи -- російсько-український словник ділового мовлення

Анотація:   Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та символи до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови.

 
35 81.2Ук-923.7
З91

Зубков, М. Г.

        Сучасна українська ділова мова [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закладів / М. Г. Зубков. - Х. : Торсінг, 2003. - 447 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): стилістика -- ділове мовлення

Анотація:   Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі "Орфографія" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Усне ділове мовлення" включає основи культури мовлення. Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити теоретичний матеріал. Вправи призначено для закріплення набутих знань. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словосполучень: російсько-український словник типових мовних зворотів: власні назви.

 
36 81.2Ук-7я21
Д58

        Довідник з культури мови [Текст] : посіб. / С. Я. Єрмоленко , С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.; за ред. С. Я. - К. : Вища школа, 2005. - 399 с.

Рубрики: Мова українська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): культура мовлення

Анотація:   У довіднику висвітлено сучасний зміст поняттяя "культура мови", наголошено на значенні культури мови для утвердження літературного стандарту національної мови. Наведено конеретні випадки слововживання, труднощів граматики та правопису, правильного вживання великої та малої літер, написання імен і прізвищ, пунктуації в ділових паперах, запропоновано зразки офіційних вітань та російсько-український словник книжних і розмовних висловів, перелік слів, у наголошуванні яких найчастіше трапляються помилки.

 
37 Р75

        О- П [Текст] : Вип. 2 Поле - Пячение / голов. ред. С. Єфремов ; упоряд.: В. Ганцов [та ін.]. - : 2017. - 318 с.

Рубрики: Мова українська - Словник

Анотація:   "Російсько-український словник" ув 4-х томах - видатна пам'ятка української лексикографії, монумент "українського культурного відродження 20-х років у царині мовознавства" (Ю. Шевельов), перший академічний словник, який у 20 - 30-х рр. XX ст. утверджував оновлену українську літературну мову, закладав основи поширення української мови у різних сферах її використання. Словник відтворює результативні творчі пошуки відомих мовознавців у галузі лексикографії, сміливі рішення в доборі українських відповідників російській лексиці та формальній і смисловій адаптації іншомовних запозичень, а також тогочасні напрями формування норм літературної мови.

 
38 28.5я73-5
М22

Мамчур, З. І.

        Літня навчальна практика з ботаніки [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. біологічного ф-ту / З. І. Мамчур, А. В. Одінцова. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 176 с.

Рубрики: Ботаніка - Навчальна практика з ботаніки
Карпати

Ключові слова (ненормовані): рослинний покрив українських Карпат -- рослинний покрив Львівської області -- природно-заповідний фонд Львівської області

Анотація:   У посібнику розглянуто питання, пов'язані з організацією та проведенням навчальної практики з ботаніки студентів біологічних факультутетів класичних університетів. Описано природні умови та рослинний покрив Карпат і Львівської області, подано методичні рекомендації до проходження практики, теми індивідуальних занять. До спеціального розділу увійшли такі довідкові матеріали, як ключі для визначення основних систематичних груп вищих рослин і лишайників, опис основних представників мохоподібних, російсько-український словник та словник термінів, а також списки видів рослин.

 
39 81.2Ук-923.7
К71

Косенко, Н. Я.

        Сучасне українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Я. Косенко, Т. Вакуленко. - Х. : Школа, 2010. - 415 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): функціональні стилі сучасної української мови -- ділові папери -- ділове спілкування -- лексика -- фразеологія -- фонетичні особливості -- орфографічні

Анотація:   Посібник містить розділи, які вивчаються у курсі сучасного українського ділового мовлення (фонетичні, морфологічні, лексичні та синтаксичні особливості ОДС), а також важливі додатки (російсько-український словник сталих виразів, географічні назви, чоловічі й жіночі імена та по батькові тощо). Окремий розділ становить усне ділове спілкування (ділова бесіда, монологічне мовлення).

 
40 81.2Ук-923.7
Ш37

Шевчук, С. В.

        Українське ділове мовлення [Текст] : підруч. / С. Шевчук. - К. : Атіка, 2004. - 592 с.

Рубрики: Мова українська - Ділове мовлення

Ключові слова (ненормовані): ділове мовлення -- бесіда -- телефонна розмова -- стилістика -- обліково-фінансові документи -- російсько-український словник ділового мовлення

Анотація:   Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та символи до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови.

 
41 81.2Ук-923.7
Д46

        Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко ; за ред. : О. - К. : Знання, 2006. - 223 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове мовлення -- інформаційні документи -- розпорядні документи -- організаційні документи -- обліково-фінансові документи -- документація господарсько-договірної діяльності

Анотація:   Розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю. Теоритичний метеріал вдало поєднується з практичними рекомендаціями щодо оформлення документів. Посібник устаткований російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів.

 
42 Р75

        З - Н [Текст] : Вип. 3 Намыл - Нять / голов. ред. А. Кримський ; упоряд.: М. Калинович, В. Ярошенко. - : 1917. - 328 с.

Анотація:   "Російсько-український словник" ув 4-х томах - видатна пам'ятка української лексикографії, монумент "українського культурного відродження 20-х років у царині мовознавства" (Ю. Шевельов), перший академічний словник, який у 20 - 30-х рр. XX ст. утверджував оновлену українську літературну мову, закладав основи поширення української мови у різних сферах її використання. Словник відтворює результативні творчі пошуки відомих мовознавців у галузі лексикографії, сміливі рішення в доборі українських відповідників російській лексиці та формальній і смисловій адаптації іншомовних запозичень, а також тогочасні напрями формування норм літературної мови.

 
43 81.2Ук-923.7
Д46

        Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситник та ін.; за ред. О. Д. - К. : Знання, 2004. - 222 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): Оформлення документів -- ділові папери -- стилістика -- діловий стиль мови

Анотація:   Розкриваються основні вимоги доділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю. Теоретичний матеріал вдало поєднується з практичними рекомендаціями щодо оформлення документів. Посібник устаткований російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів.

 
44 75.5я1
О73

Осінчук, В. Г.

        Українсько-російська, російсько-українська термінолексика спортивних ігор / В. Г. Осінчук, Л. В. Левків. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 760 с.

Рубрики: Мова українська - Лексикографія

Ключові слова (ненормовані): термінолексика спортивних ігор -- укладання словників

Анотація:   Термінолексика спортивних ігор є продовження розпочатої нами роботи з укладання словників з фізичної культури і спорту на значно якіснішому, вищому рівні. Враховуючи набутий досвід, у ній зроблено спробу відобразити усі ті зміни, що відбуваються нині у спортивному житті України.

 
45 К90

        Культура слова [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 74 / Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - 182 с.

Зміст:
  Єрмоленко С.  "Весь у слові, як у сповиткові" / С. Єрмоленко. - С. 6-13
  Сологуб Н.  "Наші цупкі обмотки вточені в меридіани" / Н. Сологуб. - С. 14-18
  Марфіна Ж.  "Я все віддам за одне недоспіване "мамо" (міфопоетика слова-образу мати у поезії Б. Олійника) / Ж. Марфіна. - С. 22-27
  Єрмоленко С.  Організований розум (пам'яті академіка В. М. Русанівського) / С. Єрмоленко. - С. 28-33
  Струганець Л.  Диференційні ознаки норми літературної мови / Л. Струганець. - С. 34-42
  Карпіловська Є.  Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність / Є. Карпіловська. - С. 43-51
  Сюта Г.  Літературна норма vs норма поетична / Г. Сюта. - С. 51-59
  Бибик С.  Стильова розмовна норма та розмовна лексика / С. Бибик. - С. 59-65
  Ляховин О.  Сфера туризму: мовна норма і стандарти (українська та німецька мовні практики) / О. Ляховин. - С. 65-70
  Рязанцева Д.  Порушення норми при ступенюванні прикметників / Д. Рязанцева. - С. 70-74
  Гриценко П.  "Розкошування в експесії слова" (текстами Михайла Слабошпицького) / П. Гриценко. - С. 75-81
  Сологуб Н.  Мовні реалії іншого часу і простору (про особливості слововживання у творах Івана Багряного) / Н. Сологуб. - С. 81-86
  Матвіяс І.  Говірка в художніх текстах Маркіяна Шашкевича / І. Матвіяс. - С. 86-94
  Гоцинець І.  Словник чорнобильської поезії / І. Гоцинець. - С. 95-102. - чорнобильська поезія
  Кравець Л.  Метафоричне осмислення волі/свободи в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 102-107
  Коць Т.  Ідейно-естетичні цінності доби і українське мовознавство початку ХХ ст. / Т. Коць. - С. 108-115
  Мельник Т.  Лексичні дублети у "російсько-українському словнику" 1924-33 рр. / Т. Мельник. - С. 115-119
  Чемеркін С.  Чи потрібні нам латинські літери? / С. Чемеркін. - С. 120-124
  Андрейченко О.  Стилістичні функції фразеологічних одиниць у мові газети кінця ХХ-початку ХХІст. / О. Андрейченко. - С. 124-130
  Пашинська Л.  Трансформовані стійкі сполучення слів у заголовках сучасних ЗМІ / Л. Пашинська. - С. 131-136
  Висоцька З.  Назви установ та організацій у словнику економічних праць Івана Франка / З. Висоцька. - С. 142-147
  Баган М.  Заперечення як основа вибору прізвища / М. Баган. - С. 148-151
  Яцій В.  До походження деяких українських прізвищ / В. Яцій. - С. 152-155
  Космеда Т.  Мовна гра у системі лінгвистичних термінів / Т. Космеда. - С. 137-141
  Андрейченко О.  Про правопис неукраїнських прізвищ, і не тільки / О. Андрейченко. - С. 156-157
  Шляхова В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. Шляхова. - С. 159-163
  Шульга Т.  Типові помилки в наукових роботах студентів / Т. Шульга. - С. 163-166

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Анотація:   Випуск містить розвідки про сприймання слова Бориса Олійника сучасникамми, про індивідуальну мовотворчість поета як джерело розвитку української літературної мови. Питанням динаміки мовної норми присвячено рубрику журналу - "Мовна норма: стале і змінне", у якій розглянуто процеси словотвірної, поетичної, розмовної мови. Рубрика "Слово в художньому творі" аналізують мову творів М. Слабошпицького, І. Багряного, М. Шашкевича та ін. У випуску є статті з історії мови, зокрема, аналізу лексикографічних праць 1920-30-х рр., із питань термінології - тлумачення сучасного терміна мовна гра, ономастики - походження деяких власних назв, мови сучасних засобів масової комунікації тощо. Рубрика "Культура фахової мови" - дає змогу фахівцям-практикам поділитися досвідом виховання мовної культури студентів. У рубриці "Наші консультації" подано практичні рекомендації щодо конкретного слововживання.

 
46 81.21(4Укр)
У45

        Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду [Текст] : документи і матеріали / за ред. Л. Масенко ; упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 400 с.

Зміст:
  Мовна політика в УССР: історія лінгвоциду. - С. 6-37
  Скрипник М.  Перебудовними шляхами: (Проблема культурного будівництва) / Т. Панько. - С. 38-91
  Холодний Г.  Стан та перспективи наукової роботи Інституту Української Наукової Мови / Т. Панько. - С. 92-94
  Курило О.  Уваги до сучасної української літературної мови / Т. Панько. - С. 94-100
  Синявський О.  Найголовніші правила української мови / Т. Панько. - С. 100-102
  Від державної комісії при НКО для впорядкування українського правопису. - С. 103-105
  Постанова Народного Комісара освіти УСРР від 6-го вересня 1928 р.. - С. 105-106
  Постанова Народного Комісара Освіти УСРР від 5-го вересня 1933 р.. - С. 108
  До видання нового українського правопису. - С. 108-110
  Післяслово до 2-го й 3-го випусків ІІ тома російсько-українського словника. - С. 110-113
  Хвиля А.  Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті / Т. Панько. - С. 113-132
  Орлов М.  Проти націоналістичних настанов у роботі УРЕ / Й. Багмут. - С. 132-140
  Резолюція Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті. - С. 140-152
  Хроніка НДІМ 1933-1934 рр.. - С. 152-163
  Василевський С.  Добити ворога / С. Єрмоленко, В. Русанівський. - С. 163-181
  Горецький П.  Націоналістичні перекручення в питаннях українського словотвору / М. Шамота. - С. 182-200
  Сабалдир Г.  Проти буржуазного націоналізму і фальсифікації / П. Плющ. - С. 201-219
  Дрінов Д.  Проти націоналізму в математичній термінології / В. Русанівський. - С. 219-234
  Калинович М.  Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології / Т. Панько. - С. 234-249
  Викорінити націоналізм у виробничій термінології. - С. 249-255
  Багмут Й.  Питання перекладу з російської мови на українську (передача дієприкметників) / Й. Багмут. - С. 256-265
  Русанівський В.  За чим тужити? / В. Русанівський. - С. 265-268
  Інформація ЦК Кп України Центральному комітетові КПРС про ідеологічну роботу. - С. 269-275
  Білодід І.  Мова і ідеологічна боротьба / І. Білодід. - С. 276-283
  Єрмоленко С.  Літературна мова і художній переклад / С. Єрмоленко, В. Русанівський. - С. 283-300
  Шамота М.  Актуальні питання сучасного радянського літературознавства / М. Шамота. - С. 300-304
  Плющ П.  Недоречності одного перекладу / П. Плющ. - С. 304-308
  Русанівський В.  Розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй / В. Русанівський. - С. 309-323
  Культура сови сучасних художніх перекладів. - С. 323-339
  Панько Т.  Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів В. І. Леніна українською мовою / Т. Панько. - С. 339-353

Рубрики: Мова українська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): правопис -- мовна політика УССР -- історія лінгвоциду

Анотація:   У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики московського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик совєтского періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови.

 
47 81.2Ук-5
Д44

        Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн [Текст] : [зб. наук. ст.] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л. : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2008. - 416 с.

Зміст:
  Сабадош І.  Стан і завдання лінгвогеографічного дослідження ботанічної лексики української мови / І. Сабадош. - С. 7-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герман К.  Етнонім гуцул у контексті антропонімії регіону Східних Карпат / К. Герман. - С. 17-24
  Мартинова Г.  Явища гіперкорекції в середньонаддніпрянських говірках / Г. Мартинова. - С. 35-44
  Поповський А.  Лінгвогеографічні студії Василя Семеновича Ващенка / А. Поповський. - С. 45-52
  Ужченко Д.  Гендерні стереотипи у фразеології східнослобожанських говірок / Д. Ужченко. - С. 6178
  Костецька-Садова А.  Міжмовні контакти в польських говірках Мостищини / А. Костецька-Садова. - С. 79-84
  Піцура Т.  Динаміка назв одягу карпатських говорів у другій половині XX століття / Т. Піцура. - С. 85-92
  Циганок І.  Із спостережень над рибальською лексикою наддунайських говірок / І. Циганок, Г. Галаш. - С. 93-98
  Юсікова О.  Про дієслова із префіксом при- у синтаксичній системі говірок Закарпаття (на матеріалі картотеки Миколи Грицака) / О. Юсікова. - С. 99-104
  Фроляк Л.  Інскрипції некрополій польсько-українського пограниччя: надмогильні написи на цвинтарі села Ганна Володавського повіту на Люблінщині / Л. Фроляк, Е. Назарук. - С. 105-114
  Гнатюк М.  "Сандгі" в північнолемківських переселенських говірках / М. Гнатюк. - С. 115-122
  Нередкова С.  Кореляція приголосних фонем за твердістю: м'якістю в українському мовленні м. Луганська / С. Нередкова. - С. 123-132
  Реутська Є.  Мовна компетенція еліти як соціокультурний компонент коду нації / Є. Реутська. - С. 133-140
  Шевченко Н.  Категорія якості дії і стану людини у фіто- та зоофразеологізмах східнослобожанських та східностепових говірок / Н. Шевченко. - С. 141-152
  Хібеба Н.  Номінації вагітної жінки з погляду морально-етичних канонів мешканців Бойківщини / Н. Хібеба. - С. 153-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомчак Л.  З історії дослідження надсянських говірок / Л. Хомчак. - С. 171-182
  Дидик-Меуш Г.  Раритетні медичні словнички / Г. Дидик-Меуш. - С. 185-196
  Курило О.  Російсько-український словничок медичної термінології / О. Курило. - С. 197-204
  Хомчак Л.  Надсянська говірка у записах Нестора Козія / Л. Хомчак. - С. 205-224
  Осташ Р.  Українські особові імена середини XVII століття як об'єкт лексикографії. 4, 6 / Р. Осташ. - С. 227-300. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисюк В.  Матеріали до бібліографії лемківських говірок / В. Денисюк, М. Гнатюк. - С. 301-322
  Тищенко Т.  Лексика на позначення бджіл у говірках Східного Поділля (матеріали до "Лексичного атласу української мови") / Т. Тищенко. - С. 323-334
  Сімович О.  Словник вербальних символів: дуб, береза / О. Сімович. - С. 335-346

Рубрики: Мовознавство - Діалектологія

Анотація:   Збірник містить статті, що висвітлюють актуальні проблеми лексикології, фразеології, лінгвогеографії, фонетики та діалектологічного синтаксису української мови. Матеріали студій репрезентують широкий ареал дослідження сучасних українських діалектологів - від Закарпаття до Східної Слобожанщини. У збірникові традиційно подано й матеріали словничків: медичної термінології поч. XX ст., вербальних символів, ономастичних назв XVII ст., словнички однієї говірки.

 
48 А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 508 с.

Зміст:
  Басс О. О.  Діапазон душевних переживань в інтимній ліриці Бориса Олійника / О. О. Басс, Ромащенко Л. І. (наук. керівник). - С. 16-18
  Білогруд Л. С.  Кольоросимволіка в літературному синтезі мистецтв українських поетів "зрілого" модернізму / Л. С. Білогруд, Кошова І. О. (наук. керівник). - С. 19-21
  Бондаренко А. С.  Метафоризація Харківського межиріччя у романі Сергія Жадана "Месопотамія" / А. С. Бондаренко, Пахаренко В. І. (наук. керівник). - С. 22-24
  Дмитренко І. М.  Хронологія вишивання орнаменту: динаміка традиції / І. М. Дмитренко, Ярмоленко Н. М. (наук. керівник). - С. 25-26
  Іванова М. С.  Синкретичний характер нижчої міфології українців / М. С. Іванова, Корецька М. В. (наук. керівник). - С. 27-29
  Кавун Л. Ю.  Психологія дітей у малій прозі Василя Стефаника / Л. Ю. Кавун, Пахаренко В. І. (наук. керівник). - С. 30-31
  Кавун С. Ю.  Кольористика в ліричних творах Володимира Підпалого / С. Ю. Кавун, Пахаренко В. І. (наук. керівник). - С. 35-37
  Киндюк А. І.  Проблеми дитячого світу в повісті "Пригоди Грицька Половинки..." Всеволода Нестайка / А. І. Киндюк, Ткалич І. В. (наук. керівник). - С. 38-40
  Курочкіна І. В.  Концепт "любові" в інтимній ліриці О. Олеся /  . - С. 41-43
  Лижова О. І.  Євромайдан і російсько-українська війна як об'єкти сучасної української поезії ( на матеріалі творчості Д. Павличка та М. Пасічника) / О. І. Лижова, Поліщук В. Т. (наук. керівник). - С. 44-46
  Лут Я. А.  Вивчення казок у школі як методична проблема / Я. А. Лут, Поліщук В. Т. (наук. керівник). - С. 47-49
  Погасій Ю. В.  Специфіка художнього конфлікту "український селянин - місто" у прозописі Люко Дашвара / Ю. В. Погасій, Вертипорох О. В. (наук. керівник). - С. 50-52
  Самелюк В. О.  Любов, що об'єднує людські долі й епохи (за романом Надії Гуменюк "Танець білої тополі") / В. О. Самелюк, Кошова І. О. (наук. керівник). - С. 53-55
  Скобіна О. М.  Осмислення категорії часу в поезії Ліни Костенко / О. М. Скобіна, Кавун Л. І. (наук. керівник). - С. 56-58
  Цокало В. В.  Жанрово-стильовий синтез роману Ліни Костенко "Записки українського сумашедшого" / В. В. Цокало, Кавун Л. І. (наук. керівник). - С. 59-60
  Шевченко І. В.  Національна ідея у публіцистичному доробку поетів-шістдесятників (Д. Павличка, Б. Олійника, Л. Костенко) / І. В. Шевченко, Ромащенко Л. І. (наук. керівник). - С. 61-63
  Яценко А. О.  Екзистеційні мотиви у творчості Василя Стефаника та Антона Чехова / А. О. Яценко, Вертипорох О. В. (наук. керівник). - С. 64-66
  Гумен Ю. В.  Семантико-словотвірна структура прізвищевих назв козаків Черкаського полку / Ю. В. Гумен, Ярмоленко Н. М. (наук. керівник). - С. 68-70
  Жеребцова В. А.  До питання походження галліцизмів / В. А. Жеребцова, Савченко І. С. (наук. керівник). - С. 71-74
  Кисіль Л. О.  До питання про етимологію тюркизмів / Л. О. Кисіль, Савченко І. С. (наук. керівник). - С. 75-77
  Клим О. Г.  Засоби створення розмовного колориту в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / О. Г. Клим, Денисенко З. М. (наук. керівник). - С. 78-80
  Крижня О. О.  Когнітивний аналіз концептосфери непрямої спорідненості в українських прислів'ях / О. О. Крижня, Калько В. В. (наук. керівник). - С. 81-83
  Куделя В. А.  Прагматика поради в українських пареміях / В. А. Куделя, Калько В. В. (наук. керівник). - С. 84-87
  Лут Я. А.  Засоби вираження категорії наслідковості в сучасній українській літературній мові / Я. А. Лут, Денисенко З. М. (наук. керівник). - С. 88-90
  Майборода О. С.  Залишки давнього перфекту в говірці села Джурин Шаргородського району Вінницької області / О. С. Майборода, Щербина Т. В. (наук. керівник). - С. 91-92
  Охріменко Н. І.  Лексикон роману А. Дністрового "Місто уповільненої дії" / Н. І. Охріменко, Мартинова Г. І. (наук. керівник). - С. 93-95
  Портянко В. О.  Структурно-семантична характеристика будівельної лексики говірки с. Межиріч Канівського району Черкаської області / В. О. Портянко, Щербина Т. В. (наук. керівник). - С. 96-98
  Рябоконь Я. О.  Назви кутків та урочищ смт Стеблева Корсунь-Шевченківського району Черкаської області / Я. О. Рябоконь, Денисенко З. М. (наук. керівник). - С. 99-102
  Усова К. С.  Концептосфера Бог в українських пареміях / К. С. Усова, Калько В. В. (наук. керівник). - С. 103-105
  Шевченко Т. С.  Неморфологічне словотворення Черкаських мікротопонімів / Т. С. Шевченко, Лонська Л. І. (наук. керівник). - С. 106-108
  Дубова А. О.  Використання конфліктів у соціальних ток-шоу / А. О. Дубова, Федоренко О. Д. (наук. керівник). - С. 110-113
  Дячок Д. С.  Створення інтернет-радіо сьогодні як крок до його успішного завтра / Д. С. Дячок, Федоренко О. Д. (наук. керівник). - С. 114-116
  Кожушко А. Р.  Формування образу сучасної жінки в журнальних виданнях /  . - С. 117-120
  Козловська Т. В.  Людиноцентриська ефірна промоція як технологія формування аудиторії / Т. В. Козловська, Бондаренко Т. Г. (наук. керівник). - С. 121-123
  Компанієць А. С.  Засоби реалізації травел-тематики на українському телебаченні / А. С. Компанієць, Надточій О. Л. (наук. керівник). - С. 124-126
  Левченко В. В.  Портретний метод у документалістиці / В. В. Левченко, Ковтун Н. О. (наук. керівник). - С. 127-129
  Максьома М. М.  Візуальні засоби маніпулювання аудиторією в телевізійній рекламі / М. М. Максьома, Цапок о. М. (наук. керівник). - С. 130-132
  Метелиця Н. В.  Форми організації UGC в інтернет-ЗМІ / Н. В. Метелиця, Коваль С. В. (наук. керівник). - С. 133-135
  Олійник Ю. Ю.  Спеціальний медіаконтент як засіб формування аудиторії / Ю. Ю. Олійник, Бондаренко Т. Г. (наук. керівник). - С. 136-138
  Прокопенко Т. Є.  Принципи верстання новинних випусків радіо "Рось" / Т. Є. Прокопенко, Ковтун Н. О. (наук. керівник). - С. 139-141
  Складнюк Ю. О.  Невербальні та паравербальні засоби кодування в радіорекламі / Ю. О. Складнюк, Ковтун Н. О. (наук. керівник). - С. 142-144
  Тимошенко О. П.  Практика залучення аудиторії виданням "The New York Times" / О. П. Тимошенко, Бондаренко Т. Г. (наук. керівник). - С. 145-147
  Титаренко К. О.  Практика залучення користувацького контенту місцевими ЗМІ Черкащини / К. О. Титаренко, Коваль С. В. (наук. керівник). - С. 148-150
  Фесенко О. Ю.  Жанрова відповідність аналітики у виданні "Новое время" / О. Ю. Фесенко, Надточій О. Л. (наук. керівник). - С. 151-153
  Фесун В. І.  Технологія створення мультимедійних історій (на матеріалі лонгриду "10 найкращих лонгридів 201б" / В. І. Фесун, Нестеренко О. А. (наук. керівник). - С. 154-156
  Іванченко С. В.  Видавнича справа та редагування. Журналістська етика в агітаційній пресі /  . - С. 157-159
  Ішечкіна А. М.  Сексизм як прояв гендерних стереотипів у рекламі / А. М. Ішечкіна, Завгородня Л. В. (наук. керівник). - С. 160-163
  Орел А. О.  Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовленнєвих навичок / А. О. Орел, Іванченко О. В. (наук. керівник). - С. 164-166
  Орел К. І.  Веб-сайт організації як спосіб впливу на цільову аудиторію (на прикладі веб-сайту навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій) / К. І. Орел, Погрібна О. О. (наук. керівник). - С. 167-169
  Піщакова А. В.  Дитячі фольклорні видання на книжковому ринку України / А. В. Піщакова, Іванченко О. В. (наук. керівник). - С. 170-172
  Романенко Я. А.  Фотейнмент у вітчизняних новинних телепрограмах / Я. А. Романенко, Завгородня Л. В. (наук. керівник). - С. 173-175
  Шакун В. В.  Формати розважальних шоу в Україні та світі / В. В. Шакун, Завгородня Л. В. (наук. керівник). - С. 176-178
  Шумейко Л. О.  Збір суспільно важливої інформації (на прикладі програми "Ревізор" "Нового каналу " / Л. О. Шумейко, Погрібна О. О. (наук. керівник). - С. 179-181
  Ярош Т. В.  Трансформація тематики патріотичної реклами в українському медіа просторі /  . - С. 182-185
  Василишина В. В.  Англійська та французька мови. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "просування" / В. В. Василишина, Радченко О. Ю. (наук. кервіник). - С. 186-187
  Гамлій М. М.  Теорія можливих світів: філософський та лінгвістичний аспекти /  . - С. 188-189
  Даценко І. М.  Особливості мовної ситуації в Бретані / І. М. Даценко, Піньковська О. С. (наук. керівник). - С. 190-192
  Деркач А. С.  Типи тексту у межах жанрово-стильової парадигми /  . - С. 193-195
  Іванова В. О.  Мовна стратифікація в сучасній Франції (пікардійська мова) / В. О. Іванова, Піньковська О. С. (наук. керівник). - С. 196-198
  Капуста Ю. А.  Мовна особистість дитячого поета (на матеріалі поетичних текстів Джулії Дональдсон) / Ю. А. Капуста. - С. 199-201
  Красуцька В. В.  Жіночі архетипні образи у творчості англомовних авторів / В. В. Красуцька, Кресан О. Я. (наук. керівник). - С. 202-203
  Мізіна К. В.  Архетип трикстера в англомовних творах: архетипний аспект / К. В. Мізіна, Кресан О. Я. (наук. керівник). - С. 204
  Овчиннікова М. О.  Мовностилістичні особливості поетичного мовлення Шелдона Сілверстіна / М. О. Овчиннікова. - С. 205-207
  Рахуба О. О.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу похідних англійських іменників із суфіксом -ist / О. О. Рахуба, Токарчук В. А. (наук. керівник). - С. 208-210
  Романова Р. А.  Функціонально-прагматичне спрямування сучасних лінгвістичних студій /  . - С. 211-212
  Рясик Д. А.  Гендерні стереотипи в художній літературі / Д. А. Рясик, Павкін Д. М. (наук. керівник). - С. 213-215
  Самарська Т. П.  Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "розподіл" /  . - С. 216-217
  Толбатов Д. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу похідних англійських іменників із суффіксом -ism /  . - С. 218-219
  Андрющенко Н. В.  Мовна особистість як основне поняття психолінгвістики /  . - С. 221-224
  Душка В. Ю.  Класифікація фразеологізмів німецької мови на позначення людського характеру / В. Ю. Душка, Овсієнко Л. О. (наук. керівник). - С. 225-226
  Заболотня І. І.  Класифікація фразеологізмів з компонентом "весілля" у німецькій мові / І. І. Заболотня, Ковтун Я. П. (наук. керівник). - С. 227-228
  Зуй І. В.  Мова реклами: структурно-семантичні та когнітивно-прагматичні аспекти / І. В. Зуй, Снісар А. В. (наук. керівник). - С. 229-231
  Кузьменко А. В.  Фразеологізми із зоокомпонентом у німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) / А. В. Кузьменко, Стройкова С. А. (наук. керівник). - С. 232-233
  Макадзеба М. Є.  Стилістичні функції кольоролексики / М. Є. Макадзеба, Снісар А. В. (наук. керівник). - С. 234-235
  Полторадня В. О.  Гендерні стереотипи в німецькому анекдоті / В. О. Полторадня, Снісар А. В. (наук. керівник). - С. 241-243
  Ролько Я. В.  Структурно-семантичні особливості пейоративної лексики у сучасній німецькій мові / Я. В. Ролько, Ришкова А. В. (наук. керівник). - С. 244-245
  Руденко К. В.  Фразеологізми з компонентом "Freude" в німецькій мові / К. В. Руденко, Ковтун Я. П. (наук. керівник). - С. 246-248
  Слободянюк О. В.  Лексико-семантичні особливості урбанонімів / О. В. Слободянюк, Тесля В. А. (наук. керівник). - С. 249-251
  Шапошнікова Д. С.  Структура моделі фразеологізмів на позначення праці в німецькій мові /  . - С. 252-254
  Білан А. М.  Морфологічні та синтаксичні трансформації в українському перекладі роману Франца кафки "Замок" /  . - С. 256-258
  Василевська О. А.  Передача ритміко-інтонаційного малюнка вірша в українських перекладах "To One in Paradise" Е. А. По / О. А. Василевська, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 259-261
  Волошин І. С.  Метафора у російському перекладі роману Панаса Мирного "Повія" / І. С. Волошин, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 262-264
  Галаган Г. М.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі мультфільму "Kung Fu Panda" та його українського перекладу / Г. М. Галаган, П'єцух О. І. (наук. керівник). - С. 265-267
  Гусєва А. О.  Фразеологічні одиниці в українському перекладі анімаційного фільму "Despicable Me 2" / А. О. Гусєва, П'єцух О. І. (наук. керівник). - С. 268-270
  Демчишин Н. О.  Передача функціонально-стилістичної інформації в українських перекладах казки "О царе Салтане..." О. С. Пушкіна / Н. О. Демчишин, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 271-273
  Зіненко Я. С.  Проблема еквівалентності та адекватності перекладу на матеріалі американського мультиплікаційного фільму "Zootopia" та його перекладі українською мовою / Я. С. Зіненко, Рибалка Н. С. (наук. керівник). - С. 274-276
  Ісаєва С. Г.  Французькв етикетні формули вітання в українському перекладі / С. Г. Ісаєва, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 277-279
  Кам'янська В. Б.  Труднощі українського перекладу алеманського діалекту німецької мови / В. Б. Кам'янська, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 280-281
  Коженова Є. В.  Помилки у російському перекладі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" / Є. В. Коженова, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 282-284
  Копил Р. А.  Денотативний аспект лексичних трансформацій в українському перекладі роману Дж. Лондона "Морський Вовк" / Р. А. Копил, Сторчеус С. В. (наук. керівник). - С. 285-287
  Коробцова М. С.  Лексичні трансформації в українському перекладі мемуарів Е. Гілберт "Їсти, молитися, кохати " / М. С. Коробцова, Сторчеус С. В. (наук. керівник). - С. 288-290
  Кривда І. І.  Конотативні трансформації в українському перекладі романів Стівена Кінга / І. І. Кривда, Селіванова О. О. (наук. керівник). - С. 291-293
  Крижевська А. І.  Прагматичні трансформації в українському перекладі науково-фантастичного фільму "Star Trek" / А. І. Крижевська, П'єцух О. І. (наук. керівник). - С. 294-295
  Литвин К. І.  Переклад власних імен при дублюванні анімаційного фільму "THe Secret Life of Pets" / К. І. Литвин, П'єцух О. І. (наук. керівник). - С. 296-298
  Луща Н. О.  Прагматичний аспект українськомовного перекладу фільму Люка Бессона "Леон" / Н. О. Луща, Могілей І. І. (наук. керівник. - С. 299-301
  Міненко О. В.  Внесок українських письменників XIX століття у розвиток українського перекладознавства / О. В. Міненко. - С. 303-304
  Мічута А. Ю.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману У. Коллінза "Місячний камінь" / А. Ю. Мічута, Сторчеус С. В. (наук. керівник). - С. 305-307
  Могильна Т. І.  Особливості перекладу ознак публіцистичного тексту в мемуарі Г. Клінтона "Hard choices" / Т. І. Могильна, Рибалка Н. С. (наук. керівник). - С. 308-310
  Науменко А. А.  Формально-змістові трансформації із прагматичним компонентом в українському перекладі оповідання Е. А. По "Вбивство на вулиці Морг" ("The Murders in the Rue Morgue") /  . - С. 311-313
  Науменко А. О.  Способи передачі метафори в українському перекладі твору Л. Керрола "Аліса в країні чудес" ("Alice in Wonderland") / А. О. Науменко, Коновалова О. В. (наук. керівник. - С. 314-316
  Науменко А. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму Т. Бертона "Жах перед Різдвом" ("The Nightmare before Christmas ") / А. В. Науменко, Коновалова О. В. (наук. керівник. - С. 317-319
  Науменко М. М.  Денотативні лексичні трансформації українського перекладу роману С. Коллінз "Голодні ігри" / М. М. Науменко, Селіванова О. О. (наук. керівник). - С. 320-322
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу детективної прози Артура Конан Дойля /  . - С. 323-325
  Сандига М. О.  Особливості передачі специфіки мовлення персонажів на матеріалі роману Емілії Бронте "Буремний перевал" та його українського перекладу /  . - С. 326-328
  Снитюк Є. В.  Метонімічні трансформації в українському перекладі роману А. К. Дойля "The Lost World" / Є. В. Снитюк, П'єцух О. І. (наук. керівник). - С. 329-331
  Тимошенко Л. М.  Денотативна інформація роману П. Загребельного "Роксолана" в його російському перекладі / Л. М. Тимошенко, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 332-334
  Тихонова Д. С.  Конотативний аспект лексичних трансформацій в українському перекладі анімаційного фільму "Tangled" / Д. С. Тихонова, Рибалка Н. С. (наук. керівник). - С. 335-337
  Флоря В. О.  Лексичні трансформації у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" / В. О. Флоря, Потапенко Л. В. (наук. керівник). - С. 338-340
  Цимбалиста Д. М.  Фразеологізми мультфільму "Іван Царевич та Сірий Вовк" в його українському перекладі /  . - С. 341-342
  Чікота Н. В.  Усталені звороти мовлення персонажів п'єси І. Франка "Украдене щастя" у її російському перекладі / Н. В. Чікота, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 343-345
  Шкамо Д. Р.  Гумор роману В. З. Нестайка "Теодори з Васюківки" в його російському перекладі / Д. Р. Шкамо, Литвин І. М. (наук. керівник). - С. 346-348
  Шокур В. С.  Метафоричні трансформації в українському перекладі художнього фільму "Темний лицар" ("The Dark Knight") / В. С. Шокур, Коновалова О. В. (наук. керівник. - С. 349-351
  Яровенко В. О.  Граматичні трансформації в українському перекладі оповідань Едгара Алана По: "The Gold-Bug\" / "The Blak Cat" і "The Masque of the Red Death" \". - С. В. О. Яровенко, Сторчеус С. В. (наук. керівник). - 352-354,
  Ященко Д. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі роману Стівена Кінга "Сяйво" ("The Shining") / Д. В. Ященко, Могілей І. І. (наук. керівник. - С. 355-357
  Безродная А. А.  Фитонимы в произведениях А. Блока / А. А. Безродная, Барменкова О. П. (науч. рук.). - С. 359-360
  Буханец Е. О.  Психолингвичстический эксперимент как метод исследования / Е. О. Буханец, Корновенко Л. В. (науч. рук.). - С. 361-363
  Володько М. И.  Категория времени как особенность идиостиля К. Паустовского / М. И. Володько, Василенко М. П. (науч. рук.). - С. 364-365
  Гальчанская А. В.  Концепт Бог в пословицах и поговорках /  . - С. 366-368
  Кирпичева М. А.  Коммуникативные функции украинских элементов в произведениях К. Г. Паустовского / М. А. Кирпичева, Барменкова О. П. (науч. рук.). - С. 372-373
  Корчевная Ю. А.  Концепт творчество в романе В. Набокова "Дар" / Ю. А. Корчевная, Кулешова Л. Н. (науч. рук.). - С. 374-375
  Маковская А. С.  Функционально-стилистическая характеристика небесных тел в поэзии Серебряного века / А. С. Маковская, Василенко М. П. (науч. рук.). - С. 376-378
  Макодзей Ю. Г.  Особенности использования языковой игры в русских слоганах (на материале рекламы) / Ю. Г. Макодзей, Кулешова Л. Н. (науч. рук.). - С. 379-381
  Михно А. С.  Номинации родственных связей в русском языке (на материале произведений М. А. Шолохова) / А. С. Михно, Корновенко Л. В. (науч. рук.). - С. 382-384
  Мицук А. С.  Маніпулятивні прийоми у рекламі / А. С. Мицук, Токарчук В. А. (наук. керівник). - С. 385-387
  Мусиенко В. П.  Семантическая деривация колорем в русском и китайском языках / В. П. Мусиенко, Чен Мен. - С. 388-389
  Мусиенко В. П.  Семантическая деривация колорем в русском и китайском языках / В. П. Мусиенко, Чен Мен. - С. 388-389

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів