Результати пошуку:

На запит «словник української мови 11 т» знайдено записів: 15.
Можливо ви мали на увазі такий запит:

««словник української мови 11 т.» (записів: 14), ««словник української мови 11 т.» (записів: 14), «Словник української мови в 11 т» (записів: 15), «Словник української мови у 11» (записів: 18), «Словник української мови в 11-ти т.» (записів: 14)Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Уккр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2010 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Черкаси, 1 червня 2010 р.] / редкол.: Л. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 372 с.

Зміст:
  Мартинова Г.  Елітарна мовна особистість: до діалектних витоків / Г. Мартинова. - С. 6-10
  Голуб Н.  Методи і прийоми психологічного впливу телевізійної реклами / Н. Голуб. - С. 11-14
  Симоненко Т.  Мовна особистість учителя-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми / Т. Симоненко. - С. 15-23
  Семеног О.  Наукова стаття як самостійний науковий твір / О. Семеног. - С. 24-33
  Лонська Л.  Мотивованість ергонімів м. Черкаси / Л. Лонська. - С. 34-41
  Денисенко З.  Мікротопоніми міста Черкаси (Фрагмент словника "Мікротопонімія Черкащини") / З. Денисенко, Т. Гаврилова. - С. 42-49
  Руденко Н.  Предикати класу зі значенням конкретної чи абстрактної дії (на матеріалі синтаксичних конструкцій текстів газет м. Черкаси) / Н. Руденко. - С. 50-54
  Остапенко Н.  Мовленнєвий портрет учня загальноосвітньої школи в контексті педагогічного дискурсу: теоретичний аспект / Н. Остапенко. - С. 55-58
  Шляхова В.  Мовоцентризм публіцистики Василя Захарченка (за матеріалами книги "На камені рідного слова") / В. Шляхова. - С. 59-69
  Цінько С.  Динаміка процесу змін мережевої комунікації / С. Цінько, Д. Мареєв. - С. 69-73
  Кочерга Г.  "Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб..." / Г. Кочерга. - С. 74-86
  Корновенко Л.  Языковой портрет города Черкассы: социолингвистическое анкетирование 2009 г. / Л. Корновенко. - С. 87-91
  Кулешова Л.  Категория модальности истинности в исторических работах М. А. Максимовича / Л. Кулешова. - С. 92-98
  Шитик Л.  Явища синкретизму в системі багатокомпонентних складних речень / Л. Шитик, Л. Тарасенко. - С. 99-104
  Шульга Т.  Актуальність проблеми формування культури професійного мовлення студентів економічних спеціальностей / Т. Шульга. - С. 105-110
  Божко В.  Формування опірності лихослов'ю / В. Божко. - С. 111-126
  Красовська О.  Формування мовленнєвої компетенції жителів міста (на матеріалі тексту міста Черкаси) / О. Красовська. - С. 127-130
  Іванченко О.  Україномовна дитяча книга на черкаських книжкових розкладках / О. Іванченко. - С. 131-134
  Боть Л.  Своєрідність мовленнєвої субкультури дітей 9-10 років / Л. Боть. - С. 135-138
  Руденко В.  Комунікативна компетентність у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. Руденко. - С. 139-144
  Калініченко О.  Спілкування як комунікація / О. Калініченко. - С. 145-149
  Сердюкова Т.  Українська комп'ютерна субмова. Професіоналізми, комп'ютерний жаргон. сленг як нова субкультура / Т. Сердюкова. - С. 150-154
  Максимчук Т.  Слова іншомовного походження в контексті загальної і мовленнєвої культури / Т. Максимчук. - С. 155-157
  Черниш К.  Метод проектів як ефективний засіб формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках з розвитку зв'язного мовлення / К. Черниш. - С. 158-163
  Головко А.  Регіональний компонент мовної освіти / А. Головко, В. Шляхова. - С. 164-171
  Ченчик С.  Помилки у мас-медійному просторі / С. Ченчик. - С. 172-176
  Зражевська Н.  Трансформація фразеологічних одиниць у текстах публіцистичного стилю / Н. Зражевська. - С. 177-183
  Бабко Н.  Мотиваційне і словотвірне вираження українських деад'єктивів у сучасній українській мові: основоцентричний аспект / Н. Бабко. - С. 184-193
  Будан В.  Українська реклама: ставлення до споживача / В. Будан. - С. 194-198
  Маслюк М.  Мова української реклами / М. Маслюк. - С. 199-201
  Бондар Т.  Явище варіантності в складі українських флоро- та фаунофразеологізмів / Т. Бондар, І. Савченко. - С. 202-208
  Савченко Ю.  Семантико-стилістична характеристика лексичних інновацій у прозі Василя Захарченка / Ю. Савченко, З. Денисенко. - С. 209-214
  Гринь І.  Структурні характеристики системи термінології документознавства / І. Гринь, Н. Руденко. - С. 215-219
  Степаненко Ю.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. Степаненко. - С. 220-225
  Пухальська Я.  Формування уявлення про рослинну етносимволіку на уроках мови у 5 класі / Я. Пухальська. - С. 226-235
  Радько Ю.  Неологізми у мові засобів масової інформації Черкащини / Ю. Радько. - С. 236-245
  Гонда А.  Білінгвізм і державність української мови / А. Гонда, В. Божко. - С. 246-250
  Гречкосій Т. М.  Формування мовної компетенції учнів на уроках української мови в 10-11 класах / Т. М. Гречкосій, Т. Симоненко. - С. 251-254
  Михаїл Н.  Характеристика видів самостійної роботи: теоретичний аспект / Н. Михаїл, Н. Остапенко. - С. 255-261
  Вега М.  Політична реклама як засіб маніпуляції / М. Вега. - С. 262-268
  Міненко О.  Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів української мови / О. Міненко. - С. 269-280
  Щербатюк І.  Виховний вплив реклами / І. Щербатюк. - С. 281-282
  Мороз С.  Консонантна асиміляція за місцем творення і глухістю як різновид змішаного уподібнення звуків / С. Мороз, І. Савченко. - С. 283-286
  Турченко О.  З'ясування сутності стратегічної компетенції: теоретичний аспект / О. Турченко, Н. Остапенко. - С. 287-291
  Тертишна А.  Теоретичні засади навчання орфографії в школі / А. Тертишна, Т. Симоненко. - С. 292-299
  Галат Н.  Етнонім "циган" в українських пареміях / Н. Галат. - С. 300-304
  Петрова Е.  Отражение территориально-географических наименований Украины в современном публицистическом тексте / Е. Петрова, Л. Корновенко. - С. 305-307
  Зелінська М.  Комунікативно орієнтоване навчання мови національної меншини в польських суботньо-недільних школах / М. Зелінська. - С. 308-317
  Базиляк Н.  Навчальна стратегія як спосіб опанування іншомовної комунікації / Н. Базиляк. - С. 318-321
  Рачинська Т.  Метод проектів як засіб формування професійної мовної комунікативної компетенції / Т. Рачинська, І. Сичевська, О. Шевчук. - С. 322-329
  Леганькова Л.  Аргументативи української мови на позначення суб'єктивної оцінки / Л. Леганькова. - С. 330-331
  Лоташ О.  Вживання суржику в молодіжному середовищі / О. Лоташ. - С. 332-334
  Соловей Н.  Українське просторіччя: до проблеми кваліфікації / Н. Соловей. - С. 335-339
  Ковтун Н.  Композиційне оформлення рекламного повідомлення на радіо ( на матеріалі Черкаської радіореклами) / Н. Ковтун. - С. 340-349
  Біт-Давід М.  Інтегрований підхід до опису людини на уроках розвитку зв'язного мовлення у п'ятому класі / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 350-360

Рубрики: Черкащина - мова міста Черкаси

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
2 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 11 / М-во нар. освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1990. - 125 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Творчість проти схоластики при вивченні літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-7
  Ситченко А. Л.  Аналіз образу-персонажа епічного твору / А. Л. Ситченко. - С. 8-12
  Пультер С. О.  Самостійна робота учнів на уроці як засіб виховання інтересу до літератури / С. О. Пультер, К. І. Колесник. - С. 12-16
  Волошина Н. Й.  Творча діяльність учнів на уроці літератури / Н. Й. Волошина. - С. 16-21
  Копчук А. М.  Естетичне сприймання художніх творів старшокласниками / А. М. Копчук. - С. 21-25
  Шевченко З. О.  Проблема героя в романі А. Головко "Бур'ян" / З. О. Шевченко. - С. 25-29
  Оліфіренко В. В.  Формування в школярів уявлень про особистість письменника (на матеріалі української прози, 8-9-ті класи) / В. В. Оліфіренко. - С. 29-34
  Мануйкін О. О.  До вивчення творчості Марка Вовчка у 9-му класі / О. О. Мануйкін. - С. 34-39
  Гречинська В. С.  Українсько-російські взаємозв'язки при вивченні драматургії в старших класах / В. С. Гречинська. - С. 39-41
  Гальонка О. А.  Місце екскурсій при вивченні літератури / О. А. Гальонка. - С. 41-45
  Кулінська Л. П.  Психолого-педагогічні особливості сприймання аудіовізуальної інформації / Л. П. Кулінська. - С. 45-49
  Корчук В. О.  Ефективність екранно-звукового демонстрування на уроках літератури / В. О. Корчук. - С. 50-53
  Бєляєв О. М.  Зовнішня і внутрішня організація уроку мови / О. М. Бєляєв. - С. 54-61
  Гончаренко Н. М.  Про методи навчання рідної мови / Н. М. Гончаренко. - С. 61-65
  Шляхова В. В.  Розповідь як метод навчання рідної мови / В. В. Шляхова. - С. 65-71
  Скуратівський Л. В.  Структурування знань учнів з основ науки про мову в 5-7-х класах / Л. В. Скуратівський. - С. 71-79
  Лукач С. П.  Навчальний діалог на уроках мови / С. П. Лукач. - С. 79-83
  Бондаренко С. Ф.  Вивчення розділу "Лексика " у 5-му класі / С. Ф. Бондаренко. - С. 83-87
  Передрій Г. Р.  Робота з орфографічним словником на уроках української мови / Г. Р. Передрій. - С. 87-92
  Хом'як І. М.  Формування орфографічних навичок в учнів 6-7-х класів у процесі вивчення словотвору / І. М. Хом'як. - С. 92-96
  Загнітко А. О.  Систематизація знань учнів про рід іменників / А. О. Загнітко. - С. 96-103
  Крупа М. П.  Робота над лексико-стилістичними помилками на факультативних заняттях в 11-му класі / М. П. Крупа. - С. 104-110
  Шелехова Г. Т.  Про зміст навчання школярів наукового стилю мовлення / Г. Т. Шелехова, Г. М. Іваницька. - С. 110-116
  Бандура О. М.  З історичного досвіду створення підручника словесності / О. М. Бандура. - С. 117-122

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

 
3 81.0
С30

        Семасіологія і словотвір [Текст] : зб. наук. пр. / Акад. наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Наукова думка, 1989. - 192 с.

Зміст:
  Бойко В. М.  Деякі принципи номінації української орнітологічної номенклатури / В. М. Бойко. - С. 5-8
  Радзявичюте А. Л.  К вопросу о названиях хвойных деревьев и производных от них образований в балтийских и славянских языках / А. Л. Радзявичюте. - С. 8-11
  Осташ І. І.  Семантична еволюція назв погоди в чеській мові / І. І. Осташ. - С. 11-16
  Могила О. А.  Метеорологічна лексика Полісся і Карпат / О. А. Могила. - С. 16-19
  Пастернак Г. Ю.  До характеристики емоційно-оцінної лексики на позначення особистих рис людини в діалектах / Г. Ю. Пастернак. - С. 19-23
  Пашкова Н. І.  Лексико-семантична група назв верхнього одягу в гуцульському говорі / Н. І. Пашкова. - С. 23-27
  Гончаренко И. Д.  Структура тематической группы названий деталей одежды в современном русском языке / И. Д. Гончаренко. - С. 27-31
  каб М. В.  Взаємозв'язок словотвору і семантики у найменуваннях людини-виготовлювача / М. В. Скаб. - С. 31-34
  Матвиенко Т. И.  Внутренняя семантическая структура глаголов речи чешского языка / Т. И. Матвиенко. - С. 34-37
  Вовк Е. Б.  О межъязыковой вариативности наименований / Е. Б. Вовк. - С. 37-41
  Фабиан-Лизанец М. П.  О некоторых лексико-семантических изменениях вследствие интерференции русского и английского языков / М. П. Фабиан-Лизанец. - С. 41-44
  Поріцька О. А.  Семантика назв ритуального гільця / О. А. Поріцька. - С. 44-48
  Карпіловська Є. А.  Семантика і структура дієслівних зон у відсубстантивних словотворчих гніздах / Є. А. Карпіловська. - С. 49-53
  Коропенко І. В.  Слов'янські семантичні трансформації у номінації фахівців шкіряного виробництва / І. В. Коропенко. - С. 53-56
  Белей Л. О.  Словотворче варіювання власного імені людини / Л. О. Белей. - С. 56-59
  Мотора Е. В.  Итальянская антропонимия г. Керчи / Е. В. Мотора. - С. 59-63
  Карпенко О. П.  Метафоричні гідроніми / О. П. Карпенко. - С. 63-67
  Гнатюк І. С.  Основні фактори розвитку та переосмислення фразеологічних значень / І. С. Гнатюк. - С. 67-70
  Конопленко Є. Г.  Семантичне перетворення як основний шлях формування цілісного фразеологічного значення / Є. Г. Конопленко. - С. 70-73
  Гаврилова Т. О.  Вплив усномовних традицій на морфонологічні явища в катойконімічному словотворі (на матеріалі середньонаддніпрянських говірок) / Т. О. Гаврилова. - С. 74-76
  Бойко Л. П.  Наукова термінологія у творах Г. С. Сковороди / Л. П. Бойко. - С. 77-80
  Годована М. П.  Загальновживана лексика в сучасній геологічній термінології / М. П. Годована. - С. 80-83
  Ярмак В. І.  Стилістичні функції термінології в сучасній українській поезії / В. І. Ярмак. - С. 83-87
  Григораш А. М.  Варианты глагольных фразеологических единиц русского языка в сопоставлении с украинским / А. М. Григораш. - С. 87-91
  Ажнюк Б. М.  Національно-культурні аспекти комічного в англійській фразеології / Б. М. Ажнюк. - С. 91-95
  Чмир О. Р.  Фразеологізми у двомовному словнику (На матеріалі "Болгарсько-українського словника") / О. Р. Чмир. - С. 95-98
  Ставицька Л. О.  Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи / Л. О. Ставицька. - С. 98-102
  Басова Г. Д.  О формально-семантической структуре суффиксальных агентивов / Г. Д. Басова. - С. 102-107
  Сидяченко Н. Г.  До проблеми лінгвостилістичного визначення епітета / Н. Г. Сидяченко. - С. 107-111
  Кадомцева О. О.  Глагольная метафора в научном философском тексте / О. О. Кадомцева. - С. 11-117
  Варава Н. В.  Структура лексико-семантичної групи приладів в українській мові / Н. В. Варава. - С. 117-120
  Олейник В. А.  Соотношение категорий собирательности и отвлеченности в готском и старославянском языках / В. А. Олейник. - С. 121-125
  Пономаренко В. П.  Історичні корені складних часових форм індикатива в іберо-романських мовах / В. П. Пономаренко. - С. 125-129
  Ярун Г. М.  Генезис і особливості семантики прислівників у сучасній українській літературній мові / Г. М. Ярун. - С. 129-132
  Яким М. Б.  Специфіка реалізації граматичних категорій у бойківській дієслівній фраземіці / М. Б. Яким. - С. 133-135
  Скаб М. С.  Статус вокатива у відмінковій системі сучасної української мови / М. С. Скаб. - С. 136-139
  Лиса Г. І.  Семантико-синтаксичні умови втрати двоїни (на прикладі назв парних предметів) / Г. І. Лиса. - С. 139-144
  Кононенко И. В.  Номинативный комплекс "прилагательное вторичной номинации + имя существительное" в семантической структуре предложения / И. В. Кононенко. - С. 144-148
  Зернецкий П. В.  Функционально-лингвистические особенности монологического дискурса / П. В. Зернецкий. - С. 148-152
  Кирьятская Е. А.  Вычленение темы и ремы в разговорной чешской речи / Е. А. Кирьятская. - С. 152-156
  Федчук Л. И.  Таксономический тип простого предложения / Л. И. Федчук. - С. 156-159
  Трищук О. В.  Синтаксическая подчиненность как средство формирования структуры текста / О. В. Трищук. - С. 160-163
  Богдан С. К.  Суб'єктивна модальність і функції вставних слів у наукових текстах / С. К. Богдан. - С. 163-167
  Пахолок З. А.  О семантическом аспекте плана содержания редупликации / З. А. Пахолок. - С. 167-171
  Макухина Е. А.  Словообразовательная семантика сложных существительных - "орудий действия" / Е. А. Макухина. - С. 171-175
  Загнітко А. О.  Взаємодія семантичних і дериваційних факторів у вираженні граматичного роду іменників / А. О. Загнітко. - С. 175-179
  Железняк М. Г.  Деякі особливості та результати міжрівневої взаємодії у східнополіських говірках української мови / М. Г. Железняк. - С. 179-184
  Вильчинский С. С.  Социолингваистические требования к языку патентной литературы / С. С. Вильчинский. - С. 185-186

Рубрики: Мова українська - Лексикологія

Анотація:   У статтях збірника висвітлюється широке коло наукових питань з семасіології та словотвору. Зміст збірника відбиває загальну спрямованість нових науково-лінгвістичних пошуків у сфері лексичної семантики та діалектології, ономасіології, термінології, фразеології і стилістики, зокрема в історико-граматичному аспекті.

 
4 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Філологія Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : УжНУ, 2002. - 152 с.

Зміст:
  Бесага Р.  Способи та типи деривації у сфері просторічних дієслів / Р. Бесага. - С. 3-5
  Барбель Е.  Використання українських та російських абревіатур в угорському мовленні на Закарпатті / Е. Барбель. - С. 6-10
  Васильєва Л.  Особливості сербської та хорватської мов на лексичному рівні / Л. Васильєва. - С. 11-16
  Венжинович Н.  Лексика, пов'язана з вирощуванням конопель / Н. Венжинович. - С. 17-22
  Виноградов А.  Семантические сценарии приставок как основа их сопоставительного изучения / А. Виноградов. - С. 23-26
  Гойдаш Ю.  Літературно-художні оніми на матеріалі літературної творчості П. Піштяника / Ю. Гойдаш. - С. 27-29
  Горват К.  Угорські говори Закарпаття / К. Горват. - С. 30-32
  Гульпа Д.  Форми привітання в угорській та українській мовах на Закарпатті / Д. Гульпа. - С. 33-35
  Зикаль Х.  З історії дослідження топонімів на Закарпатті / Х. Зикаль. - С. 36-40
  Лещук Т.  Універсалізм комплексної класифікації науково-технічних термінів (на основі німецькомовних парадигм) / Т. Лещук. - С. 41-46
  Медвідь-Пахомова С.  Вплив держави на формування антропонімійної системи / С. Медвідь-Пахомова. - С. 47-51
  Миголинець О.  Із спостережень над лексикою студентського мовлення / О. Миголинець. - С. 52-55
  Палаш М.  Спорные по происхождению антропонимы в "Актах Соловецкого монастыря 1479-1571 гг." / М. Палаш. - С. 56-61
  Попович Н.  Антропонімія драматичних творів І. С. Нечуя-Левицького / Н. Попович. - С. 62-63
  Сабадош І.  "Словник ботанічної номенклатури" С. Маковецького як одне з найбільших видань українських назв рослин / І. Сабадош. - С. 64-67
  Устюгова Л.  Имена существительные с нулевым суффиксом в русском и украинском языках / Л. Устюгова. - С. 68-73
  Шебешняк Я.  Склад та структура літературно-художньої зоонімії / Я. Шебешняк. - С. 74-77
  Шимко Е.  Славянизмы в русском и украинском литературном языках: сходство и различия (в контексте теории трех штилей М. В. Ломоносова) / Е. Шимко. - С. 78-82
  Ариповский В.  Эвфоническое своеобразие стихотворения А. Блока "Незнакомка" / В. Ариповский. - С. 83-86
  Балла Е.  Міфопоетика циклу В. Пачовського "На гори" (збірка "На стоці гір") / Е. Балла. - С. 87-90
  Барчан В.  Поет "покривдженої землі" (екзистенціальна основа збірки "Клекіт" Т. Осьмачки) / В. Барчан. - С. 91-96
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук з погляду поетики "відкритого твору" / Н. Вигодованець. - С. 97-102
  Козак М.  Романтизм у ліриці В. Гренджі-Донського / М. Козак. - С. 103-105
  Ліхтей Т.  Шлях І. Мацинського до української літературної мови та українських перекладів поезій словацьких романтиків / Т. Ліхтей. - С. 106-110
  Сенько І.  Історичні алюзії у "Майській ночі" Миколи Гоголя / І. Сенько. - С. 111-114
  Туряниця Ю.  Художня своєрідність творів Василя Гренджі-Донського для дітей / Ю. Туряниця. - С. 115-118
  Ференц Н.  Поетичний літопис возз'єднання Закарпаття з Україною / Н. Ференц. - С. 119-123
  Чука Е.  Знання образів зими та снігу в ліриці Ласло Нодя / Е. Чука. - С. 124-126
  Яремкович М.  Художній простір як засіб психологізму в новелістиці Гната Михайличенка / М. Яремкович. - С. 127-129
  Бідзіля Ю.  Журналістика і проблема насилля над масовою свідомістю / Ю. Бідзіля. - С. 130-134
  Жугай В.  Співвідношення розважальної та аналітично-просвітницької продукції в ефірі телеканалів "1+1" та "Інтер" / В. Жугай. - С. 135-136
  Тарасюк В.  Християнські ідеї в журналістській діяльності А. Волошина / В. Тарасюк. - С. 137-140
  Шаповалова Г.  Основні тенденції лексичного розвитку мови сучасних українських друкованих ЗМІ / Г. Шаповалова. - С. 141-146

Рубрики: Мовознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): просторічні дієслова -- абревіатури -- говори -- топоніми -- антропонімійна система -- літературно-художня зоонімія -- Блок О. "Незнайомка" -- "Клекіт" Т

 
5 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 302 с.

Зміст:
  Назарчук Р.  Комунікативні типи дієслівних предикатів у висловлюваннях з об'єктами-артефактами й об'єктами-психофактами в українській, польській та англійській мовах / Р. Назарчук. - С. 205-209
  Бербер Н.  Художня текстуалізація політичного світу в романі Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні Укрів. Mr & ms. U-Ko in country UA" / Н. Бербер. - С. 209-214
  Романчук С.  Використання паралінгвістичних засобів у проповіді як жанрі релігійного дискурсу / С. Романчук. - С. 199-201
  Боть Л.  Прагматичні особливості усного мовлення дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 202-205
  Калина Н.  Чинники єдності лінгвокультурної спільноти в міжнародних проектах / Н. Калина. - С. 222-226
  Савченко Л.  Ворожіння як форма соціально-канонізованої поведінки у фразеологічній картині світу / Л. Савченко. - С. 227-230
  Гаврилащук О.  Гендерний чинник вибору номінації адресата художньо трансформованого внутрішнього мовлення / О. Гаврилащук. - С. 214-218
  Єрьоменко С.  Особливості листування Вінстона Черчилля / С. Єрьоменко. - С. 218-222
  Селіванова О.  Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві / О. Селіванова. - С. 195-198
  Левчук І.  Мікротема "автор книги" в структурно-семантичній організації філологічних рецензій XIX-XXI ст. / І. Левчук. - С. 169-173
  Шимків Н.  Особливості функціонування прикметникових епітетів у поетичній мові представників "Празької школи" / Н. Шимків. - С. 173-177
  Навроцька Н.  Семантичні особливості інхоативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті / Н. Навроцька, А. Пузік. - С. 160-165
  Весельська Г.  Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників / Г. Весельська. - С. 165-168
  Слюніна О.  Лінгвопоетична інтерпретація природної стихії повітря в поетичному мовленні Павла Гірника / О. Слюніна. - С. 185-189
  Бацевич Ф.  Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото) / Ф. Бацевич. - С. 190-194
  Романюк І.  Емоції у формуванні діалогічного тексту (на матеріалі прозових текстів І. С. Нечуя-Левицького) / І. Романюк. - С. 177-180
  Степаненко О.  Зооморфізми в поетичних творах шістдесятників / О. Степаненко. - С. 181-184
  Головата Л.  Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури / Л. Головата. - С. 278-281
  Цапок О.  Синтаксичне оформлення подієвих заміток / О. Цапок. - С. 281-284
  Гураль О.  Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика / О. Гураль. - С. 267-271
  Серебрянська І.  Лексико-семантична група "Особливості земної поверхні" як репрезентант концепту "земля" в мові української прози другої половини XX ст. / І. Серебрянська. - С. 273-277
  Мельник Т.  Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20-30 рр. XX століття / Т. Мельник. - С. 292-295
  Стецюк І.  Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі / І. Стецюк. - С. 295-297
  Задорожна О.  Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова / О. Задорожна. - С. 284-288
  Орел І.  Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах / І. Орел. - С. 288-292
  Бутов О.  Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці / О. Бутов. - С. 264-267
  Кулик О.  Поняття мовного знака в лінгвістичній традиції / О. Кулик. - С. 240-243
  Овсієнко Л.  Лінгвокультурологічний концепт у мовознавчій науці / Л. Овсієнко. - С. 243-246
  Лавриненко С.  Вербалізації смислових контурів права в українських народних думах / С. Лавриненко. - С. 231-235
  Рудакова Л.  Мовні засоби вираження соціокультурної інформації / Л. Рудакова. - С. 235-240
  Вільчинська Т.  Конотованість сакрального концепту "бог" у мовній картині світу українців / Т. Вільчинська. - С. 254-257
  Коч Н.  Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира / Н. Коч. - С. 258-264
  Царьова І.  Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят Східної Слобожанщини / І. Царьова. - С. 246-250
  Красовська О.  Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних висловів епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 250-253
  Чубань Т.  Параметри граматичної перфективації вербальних дієслів / Т. Чубань, Т. Левченко. - С. 156-160
  Литвин И.  Эквивалентность фразеологических единиц романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и его украинского перевода / И. Литвин. - С. 55-59
  Вікторівна О.  Матеріали до фразеологічного словника кіровоградщини (соматичні фразеологізми) / О. Вікторівна. - С. 59-66
  Цобенко О.  Семантичні особливості словникових дефініцій англомовних номінацій ювелірних прикрас / О. Цобенко. - С. 48-50
  Безпаленко А.  Схожість/подібність чи суміжність? лінгвістичні аргументи (гештальт і суміжність у мові) / А. Безпаленко. - С. 51-55
  Гогильчин С.  Особенности объективации различных функционально-семиотических проявлений человека целостного фразеологизмами соматического кода / С. Гогильчин. - С. 74-78
  Глуховцева І.  Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів-синонімів / І. Глуховцева. - С. 78-82
  Бабакова О.  Семантичні особливості процесуального мікрополя антропофонів / О. Бабакова. - С. 66-70
  Серебряк М.  Фразеологічні варіанти народного мовлення та їхнє лексикографічне опрацювання / М. Серебряк. - С. 70-74
  Стройкова С.  Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект / С. Стройкова. - С. 44-48
  Андрейчук Н.  "Мова" культури і мовні знаки / Н. Андрейчук. - С. 16-19
  Шитик Л.  Концептуальні засади лінгвістичного аналізу перехідних утворень / Л. Шитик. - С. 19-25
  Скаб М.  Межі мовної категоризації, або що залишається неословленим? / М. Скаб, М. Скаб. - С. 7-11
  Поліщук Я.  Українська літературна мова: досвід лімінальності / Я. Поліщук. - С. 11-16
  Калько В.  Мотиватор-дестинатив у ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин / В. Калько. - С. 34-40
  Ришкова А.  Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові / А. Ришкова. - С. 40-44
  Навальна М.  Нові функціональні вияви кримінального жаргону в мові сучасної української періодики / М. Навальна. - С. 26-31
  Бабій І.  Вторинна номінація кольору в художній картині світу / І. Бабій. - С. 31-34
  Олексенко В.  Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові / В. Олексенко. - С. 130-134
  Беркещук І.  Чинники словотворчої поведінки назв металів у сучасній українській мові / І. Беркещук. - С. 134-137
  Тома Н.  Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили / Н. Тома. - С. 122-125
  Данілова А.  Розгортання семантичної структури слова хрест у процесі історичного розвитку української мови / А. Данілова. - С. 126-129
  Кочерга Г.  Реалізація гештальтно-метафоричного різновиду в контексті відіменниково-дієслівної деривації в українській мові / Г. Кочерга. - С. 148-152
  Романова Н.  Знаки пунктуації в інтимній ліриці Г. Гессе: енергетичний аспект / Н. Романова. - С. 152-156
  Лонська Л.  Функціонування двоскладних буттєвих речень в "Історії України" Наталії Полонської-Василенко / Л. Лонська. - С. 138-142
  Ясакова Н.  Семантика означеності/неозначеності у формуванні персонального статусу суб'єкта речення / Н. Ясакова. - С. 142-147
  Пашковська Г.  І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови / Г. Пашковська. - С. 118-121
  Потапчук І.  Структурно-семантичні особливості оронімних лексем зі значенням "яр" на західноподільському діалектному просторі / І. Потапчук. - С. 91-96
  Абрамян Ю.  Утворення назв-інновацій на позначення молодих недорозвинених рослин в українських східнослобожанських говірках / Ю. Абрамян. - С. 96-100
  Гримашевич Г.  Назви чоловічого піджака в середньопільських говірках / Г. Гримашевич. - С. 83-87
  Литвинова Н.  Конструкції з невербалізованим дієсловом-предикатом у складі висловлень діалектних оповідей-спогадів / Н. Литвинова. - С. 87-91
  Панаськов А.  Діахронія англійських номінацій судочинства / А. Панаськов. - С. 110-114
  Воробйова Л.  Лінгвістичні й екстралінгвістичні умови формування українського національного топонімічного фонду й процесу запозичення іншомовної топонімії наприкінці XVII - початку XVIII ст. / Л. Воробйова. - С. 115-118
  Пилипенко Є.  Лексичні діалектизми в художній прозі І. Нечуя-Левицького / Є. Пилипенко. - С. 101-105
  Білих О.  Форми наказового способу в церковнослов'янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст. / О. Білих. - С. 105-110

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, фразеології, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної системи мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвосеміотики та лінгвостилістики.

 
6 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 508 с.

Зміст:
  Загнітко А.  Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функцій і семантика / А. Загнітко. - С. 3-10
  Шинкарук А.  Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі / А. Шинкарук. - С. 11-18
  Ощипко І.  Українські прислівники префіксального творення / І. Ощипко. - С. 19-23
  Гуйванюк Н.  Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах / Н. Гуйванюк, Ю. Пацарнюк. - С. 24-31
  Кузьма (Вербовська) І.  Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення? / (Вербовська) І. Кузьма. - С. 32-40
  Мартінек С.  Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (за результатами асоціативного експерименту) / С. Мартінек. - С. 41-47
  Асіїв Л.  Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ / Л. Асіїв. - С. 48-55
  Бекеш Н.  Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові / Н. Бекеш. - С. 56-62
  Пославська Н.  Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою "ділити на частини, відокремлювати частину від цілого" / Н. Пославська. - С. 63-69
  Руденко Н.  Прості речення з умовною модальністю / Н. Руденко. - С. 70-73
  Сафонова Н.  Еволюція поглядів на суб'єктивну модальність / Н. Сафонова. - С. 74-80
  Калько М.  Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті / М. Калько. - С. 81-87
  Кочерга Г.  Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. Кочерга. - С. 88-94
  Федурко М.  Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій / М. Федурко. - С. 95-99
  Харченко С.  Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень / С. Харченко. - С. 100-104
  Пац Л.  Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментизація / Л. Пац. - С. 105-112
  Марченко Т.  Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення / Т. Марченко. - С. 113-119
  Лешкова Н.  Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах / Н. Лешкова. - С. 120-124
  Кутня Г.  Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові / Г. Кутня. - С. 125-133
  Еляшевська О.  До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві / О. Еляшевська. - С. 134-139
  Корінь О.  Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови" / О. Корінь. - С. 140-147
  Ярошенко Н.  Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов (на матеріалі гнізд із базовими дієсловами сажать, садити і sadzic) / Н. Ярошенко. - С. 148-152
  Замойська І.  Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини / І. Замойська. - С. 153-158
  Дідух Н.  Семантична структура параметричних прикметників / Н. Дідух. - С. 159-167
  Хлипавка Г.  Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект / Г. Хлипавка. - С. 168-173
  Карпіловська Є.  Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках / Є. Карпіловська. - С. 174-181
  Зеленько А.  Обгрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови / А. Зеленько. - С. 182-187
  Дорошенко Л.  Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання / Л. Дорошенко. - С. 188-193
  Зимовець Г.  Особливості англо-української взаємодії різних типів / Г. Зимовець. - С. 194-199
  Калиновська О.  Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років XX ст. / О. Калиновська. - С. 207-213
  Калько В.  Предикатна мотивація назв лікарських рослин в українській мові / В. Калько. - С. 214-218
  Мазурик Д.  Українська неологічна традиція / Д. Мазурик. - С. 219-225
  Левченко Т.  Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. Левченко. - С. 226-231
  Нелюба А.  Перебіг і наслідки одного скорочення / А. Нелюба. - С. 232-238
  Приймачок О.  Модальна метафора в українських пареміях / О. Приймачок. - С. 239-243
  Василько З.  Значення слова і контекст: лексична сполучуваність / З. Василько. - С. 244-250
  Яковенко Л.  Українські фразеологізми із семантикою появи, наявності та зникнення як виразники категорії буття / Л. Яковенко. - С. 251-256
  Піддубна Н.  Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові / Н. Піддубна. - С. 257-260
  Семенюк С.  Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) / С. Семенюк. - С. 261-267
  Скаб М.  Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними / М. Скаб. - С. 268-274
  Бездітко В.  Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії / В. Бездітко. - С. 275-279
  Терещенко Л.  Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності / Л. Терещенко. - С. 280-285
  Барабаш О.  Лексико-семантичне поле "фізично зрілий" як компонент мовного образу парубка / О. Барабаш. - С. 286-288
  Бук С.  Лексична основа української мови як компресована мовна модель / С. Бук. - С. 289-293
  Форманова С.  Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу / С. Форманова. - С. 294-298
  Кравченко Н.  Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі / Н. Кравченко. - С. 299-304
  Ганиш Е.  Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень / Е. Ганиш. - С. 305-310
  Агафонова А.  Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект / А. Агафонова. - С. 311-317
  Кондратенко Н.  Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискретності / Н. Кондратенко. - С. 318-322
  Шульгіна В.  Електронний тезаурус як різновид електронного видання / В. Шульгіна. - С. 323-326
  Черемська О.  Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років XX ст.) / О. Черемська. - С. 327-332
  Бугаков О.  Функціонування складених прийменників у тексті / О. Бугаков. - С. 333-339
  Палінська О.  Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії / О. Палінська. - С. 340-345
  Бацевич Ф.  Смисл: сутність і сфери вияву у мові / Ф. Бацевич. - С. 346-353
  Селіванова О.  Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів / О. Селіванова. - С. 354-359
  Невідомська Л.  Внутрішня форма слова й імпліцидність / Л. Невідомська. - С. 360-366
  Космеда Т.  Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики / Т. Космеда. - С. 367-371
  Сваричевська Л.  Концепт символу в українській мовній картині світу / Л. Сваричевська. - С. 372-378
  Станкевич Н.  Національна специфіка художньо-образної моделі української природи (на матеріалі атрибутивних словосполучень) / Н. Станкевич. - С. 379-389
  Іващенко В.  Функціональна топологія концептів як одиниць культури / В. Іващенко. - С. 390-397
  Криштанович О.  Концепт "рідний край" у творчості Ю. Федьковича / О. Криштанович. - С. 398-404
  Телеки М.  Модуси-найменувань осіб - "я"-номінація як різновид соціальних категорій модусу (на матеріалі епістолярного тексту) / М. Телеки. - С. 405-411
  Ковальська Н.  Паремії як засіб відображення когнітивних процесів / Н. Ковальська. - С. 412-418
  Кудиба С.  Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові / С. Кудиба
  Хмара Г.  Номінація як об'єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність / Г. Хмара. - С. 423-427
  Пілецький В.  Сучасний український термін (проблеми збереження національномовної самобутності) / В. Пілецький. - С. 428-437
  Токарська А.  Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів (до проблеми уніфікації термінології міжнародного права) / А. Токарська. - С. 438-443
  Кочан І.  Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре-і постпозиції / І. Кочан. - С. 444-450
  Яремко Я.  Українська військова термінолексика XIV-XV ст. / Я. Яремко. - С. 451-457
  Безгодова Н.  Співвідношення понять термінологія - професіоналізм - номенклатура (теоретичний аспект) / Н. Безгодова. - С. 458-463
  Процик І.  Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови / І. Процик. - С. 464-467
  Теглівець Ю.  Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови / Ю. Теглівець. - С. 468-472
  Паночко М.  Зародження української юридичної термінології в Західній Україні в середині XIX століття / М. Паночко. - С. 473-477
  Мартинюк М.  Функціонування української спортової лексики у вищій школі / М. Мартинюк. - С. 478-481
  Кучеренко О.  Унормування термінів у державних технічних стандартах України з пожежної безпеки / О. Кучеренко. - С. 482-483
  Процик М.  Українські видавничі терміни у словниках 20-30 років XX століття / М. Процик. - С. 486-492
  Тиха Л.  Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій (на матеріалі поезій Івана Драча) / Л. Тиха. - С. 493-498

Анотація:   Статті збірника містять результати досліджень семантичної, фонетичної і граматичної структури мови в діахронії та синхронії. Порушено актуальні проблеми прагматики, розвитку українського термінознавства.

 
7 83.3 Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 34 Іван Франко : статті і матеріали / Мін-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1980. - 152 с.

Зміст:
  Халімончук А. М.  Думи про щастя / А. М. Халімончук. - С. 3-11
  Матваійчук М. Ф.  До питання про творчу співдружність І. Франка та М. Горького / М. Ф. Матваійчук. - С. 11-16
  Денисюк І. О.  Політичне оповідання І. Франка / І. О. Денисюк. - С. 16-26
  Ящук П. Й.  "Чудове видання для селян..." / П. Й. Ящук. - С. 26-34
  Скоць А. І.  До генези казки Б. Хмельницького в поемі І. Франка "На Святоюрській горі" / А. І. Скоць. - С. 34-44
  Пустова Ф. Д.  Іван Франко - дослідник творчості Марка Вовчка / Ф. Д. Пустова. - С. 44-51
  Сохацький Б. М.  Питання здоров'я трудящих у творах І. Франка / Б. М. Сохацький. - С. 51-58
  Токар І. О.  Художній життєпис Івана Франка (Образ письменника в прозі) / І. О. Токар. - С. 58-65
  Войтюк А. Ю.  І. Франко про діалектику змісту і форми в літературі / А. Ю. Войтюк. - С. 66-74
  Година М. К.  Деякі питання соціальної психології в творах І. Франка / М. К. Година. - С. 74-81
  Михайлюк Т. С.  Специфіка творення символічних образів в оповіданні "Рубач" І. Франка / Т. С. Михайлюк. - С. 81-87
  Бровіньок Т. І.  Естетичні принципи освоєння сучасності та конфлікт особи і середовища у повісті І. Франка "Лель і Полель" / Т. І. Бровіньок. - С. 87-95
  Бунчук Б. І.  Про вільний вірш у поезії І. Франка / Б. І. Бунчук. - С. 95-100
  Городівський В. М.  Сатира на буржуазно-націоналістичних "рутенців" / В. М. Городівський. - С. 100-107
  Паляниця Х. В.  Переклади І. Франка із французьких поетів / Х. В. Паляниця. - С. 107-115
  Бичко З. М.  Із спостережень над лексичними групами у поетичних творах І. Франка / З. М. Бичко. - С. 115-119
  Домбровський О. А.  Про Франкову працю "Данте Алігієрі" і її перевидання / О. А. Домбровський. - С. 120-124
  Мороз М. О.  Сторінка діяльності Івана Франка як фольклориста (Співробітництво українського письменника в журналі "Wisla" / М. О. Мороз. - С. 124-133
  Медвідь О. С.  Твори І. Франка та дослідження про нього на англійській мові / О. С. Медвідь. - С. 133-137
  Жук Н. Й.  Психологічна повість І. Франка "Для домашнього огнища" / Н. Й. Жук. - С. 138-141
  Бутрин М. Л.  Франкознавство за 1977 рік / М. Л. Бутрин. - С. 142-145
  Погребенник Ф. П.  Перекладачі творів І. Франка слов'янськими мовами (Матеріали до бібліографічного словника) / Ф. П. Погребенник. - С. 145-150

Рубрики: Франко І. - про нього
Література українська - Персоналія

Анотація:   У збірнику публікуються нові матеріали про життя і творчість І. Франка. Досліджуються проблеми гуманізму і людського щастя у його творах, висвітлена роль письменника у розвитку української "малої прози", показані творчі взаємозв'язки І. Франка та М. Горького, розроблення вченим теоретичних питань літератури.

 
8 83.3(4Укр)5-8...4
У45

        Леся Українка і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 4 Кн. 2 / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Наук.-дослід. ін-т Л. Українки, Ін-т. - Луцьк : Вежа, 2008. - 559 с.

Зміст:
  Зубрицька М.  Музика - Слово - Уява: рецептивно-естетичне навантаження музичності тексту в "Лісовій казці" Лесі Українки / М. Зубрицька. - С. 11-23
  Сірик Л.  Неокласики про європейськість Лесі Українки / Л. Сірик. - С. 23-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зорівчак Р.  Творчість Лесі Українки в англомовному світі / Р. Зорівчак. - С. 48-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасинська І.  Зі спостережень над німецькими перекладами творів Лесі Українки / І. Тарасинська, Н. Поліщук. - С. 62-72
  Козачок Я.  Світогляд та естетика мислення Лесі Українки в давніх і новіших інтерпретаціях / Я. Козачок. - С. 73-84
  Черіпко С.  Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари / С. Черіпко. - С. 84-96
  Кравченко С.  Творчість Лесі Українки в польській літературній пресі міжвоєння: поетичні переклади, критика / С. Кравченко. - С. 96-106
  Новосад О.  Студії про Лесю Українку та її родину на сторінках часописів Волині (1921-1939 рр.) / О. Новосад. - С. 106-115
  Дмитренко В.  Особливості рецепції творчості Лесі Українки в романі Г. Брасюка "Донна Анна" / В. Дмитренко. - С. 116-123
  Левчук Т.  Теоретичні аспекти літературознавчих досліджень творчості Лесі Українки / Т. Левчук. - С. 123-130
  Проскуріна Т.  Рецепція прози Лесі Українки у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві / Т. Проскуріна. - С. 130-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косюк О.  Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) / О. Косюк. - С. 147-158
  Радчук В.  Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів / В. Радчук. - С. 161-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук М.  Семантика дискурсу ранньої поезії Лесі Українки / М. Шевчук. - С. 190-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк Н.  Мовні особливості колодяженських пісень з рукописного зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач / Н. Данилюк. - С. 197-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Януш Я.  Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови / Я. Януш. - С. 210-220
  Бублейник Л.  Мовотворчість Лесі Українки : організація лексико-асоціативного поля кольору як засіб поетичної стилістики / Л. Бублейник. - С. 220-232
  Мединська А.  Формування метаобразів у вірші "Завжди терновий вінець..." Лесі Українки / А. Мединська. - С. 233-240
  Вільчинська Т.  Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) / Т. Вільчинська. - С. 240-251
  Шевченко І.  Сакральний художньомовний світ у драмі-феєрії " Лісова пісня" / І. Шевченко. - С. 252-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Символіка рослинної номінації у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / Е. Боєва. - С. 266-275
  Крупеньова Т.  Семантико-стилістичні особливості власних назв у художньому тексті (на матеріалі драматургії Лесі Українки) / Т. Крупеньова. - С. 275-283
  Фіц Т.  Концепт птах у мовотворчості Лесі Українки / Т. Фіц. - С. 283-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олещук І.  Словник мови поезії Лесі Українки на комп'ютерній основі / І. Олещук, Н. Тандрик, І. Фролова. - С. 293-298
  Аркушин Г.  Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна проблема їх написання / Г. Аркушин. - С. 299-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  Дещо про епістолярну гречність Лесі Українки / Н. Журавльова. - С. 307-315
  Богдан С.  Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський / С. Богдан. - С. 315-336
  Масицька Т.  Семантичні функції полівалентних предикатів у творчому доробку лесі українки / Т. Масицька. - С. 341-349
  Мірченко М.  "Де поділися ви, голоснії слова, що без вас моя туга німа?" (Спроба текстологічного аналізу деяких творів Лесі Українки) / М. Мірченко. - С. 350-355
  Романюк С.  Вплив часових маркерів на семантику теперішнього актуального часу (на матеріалі творів Лесі Українки) / С. Романюк. - С. 355-361. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костусяк Н.  Валентність віддієслівних та відприкметникових іменників (на матеріалі драматичних творів Лесі Українки) / Н. Костусяк. - С. 361-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічник І.  Синтаксичний ступінь переходу прикметників у сферу дієслів (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) / І. Пасічник. - С. 371-383
  Фенко М.  Прикметник у структурі категорії предикатності (на матеріалі поетичної творчості Лесі Українки0 / М. Фенко. - С. 383-390
  Гайда А.  Родина Косачів на сторінках журналу "Зоря" / А. Гайда. - С. 393-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щукіна І.  Маріїнсько-Благовіщенська, 97 - київський дім Лесі Українки / І. Щукіна. - С. 410-432. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асторі Д.  Леся Українка і Сан-Ремо / Д. Асторі. - С. 432-448
  Мірошниченко Л.  До історії могили Лесі Українки (невідомі документальні свідчення) / Л. Мірошниченко. - С. 449-459
  Жулинський М.  "Тут - првда про Лесю, про її родину і ближче оточення" / М. Жулинський. - С. 460-478
  Романов С.  Жанрові та сюжетно-композиційні особливості історичних повістей Ю. Косача / С. Романов. - С. 479-489. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушкар Н.  Юрій Петрович Тесленко-Приходько - один з піонерів рентгенології в Україні. Матеріали до біографії / Н. Пушкар. - С. 4989-495

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі - літературознавчий, мовознавчий, філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний тощо. В його основі - наукові доповіді, виголошені на Міжнародній конференції "Леся Українкаі європейська культура", що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

 
9 60
Д22

        20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього [Текст] : ХІ наук.-практ. конф. / Нац. акад. управління, Центр перспективних соц. досліджень. - К. : Лазурит-Поліграф, 2011. - 404 с.

Зміст:
  Ільчук Л. І.  Вступне слово від організаційного комітету конференції / Л. І. Ільчук. - С. 11-12
  Попович М. В.  Суспільний прогрес як зміна цінностей / М. В. Попович. - С. 12-16
  Гузар Л. (кардинал)  Основи правильної, моральної поведінки / Гузар Л. (кардинал). - С. 16-17
  Тивончук А.  Морально-етичні засади інституту сім'ї в Україні / А. Тивончук. - С. 18-22
  Євстратій (Зоря), єпископ  Духовні цінності - головний скарб і фундамент розбудови України / Євстратій (Зоря), єпископ. - С. 22-26
  Ісіченко, І. (архиєпископ)  Культура і культ у постмодерному українському дискурсі / Ісіченко, І. (архиєпископ). - С. 27-30
  Скомаровський В. (єпископ)  Духовні цінності українського народу: випробування часом / Скомаровський В. (єпископ). - С. 31-32
  Слинько А. А.  Основной вектор политического развития в Украине / А. А. Слинько. - С. 33-34
  Олійник О. Л.  Поняття "вольності" як основа традицій урядування на українських землях у ранньомодерну добу / О. Л. Олійник. - С. 35-37
  Безбах В. Г.  Битва за Европу ( до 390-річчя Хотинської битви) / В. Г. Безбах. - С. 37-38
  Нікітіна А.  Наказні гетьмани доби Хмельниччини / А. Нікітіна. - С. 38-40
  Лазарєва В. Т.  Особливості генези державницько-правових поглядів П. Куліша: досвід і уроки для сьогодення / В. Т. Лазарєва. - С. 40-42
  Краснодемська І. Й.  Дослідження вченими української діаспори проблем українського державотворення у міжвоєнний період / І. Й. Краснодемська. - С. 43-45
  Безпаленко В. В.  Судові засади масових політичних репресій в Україні у другій половині 30-х років ХХ ст. / В. В. Безпаленко. - С. 45-48
  Горенко Л. І.  Культурні пріоритети Української держави початку ХХІ ст.: історія, теорія і практика / Л. І. Горенко. - С. 48-51
  Українеці С. О.  Культуротворчі новації та асоціативне мислення Ліни Костенко: мовний аспект реалізації / С. О. Українеці. - С. 51-53
  Самойлов М.  Генетичний зв'язок трипільської і української культури: миф чи реальність / М. Самойлов, І. Папушева. - С. 53-56
  Шеломанова-Булавка Ю. М.  Волинський дерев'яний храм: дослідження, збереження, втрачання традиційності / Ю. М. Шеломанова-Булавка. - С. 56-57
  Сергеєва Н. В.  Роль дизайну у формуванні національної і культурної самоідентифікації людини / Н. В. Сергеєва. - С. 57-59
  Мамулькіна О. Г.  Теоретичні засади формування геокультурного образу Запорізького степу / О. Г. Мамулькіна. - С. 59-61
  Короб А. М.  Українська видавнича справа на початку ХХ та ХХІ століть (аналіз проблем розвитку) / А. М. Короб. - С. 61-63
  Матвійчук О. Є.  Бібліотечні традиції і новації українського сьогодення / О. Є. Матвійчук. - С. 63-65
  Вергелес Н. В.  Мовотворчість як елемент культуротворчості: дуалізм мови В. Стефаника / Н. В. Вергелес, Я. Я. Чорненький. - С. 65-67
  Стахів М. Р.  Художнє мовлення новелістики Василя Стефаника / М. Р. Стахів, Я. Я. Чорненький. - С. 67-68
  Мірошник О. Л.  Мова у творчості М. Т. Рильського: культурологічний аспект / О. Л. Мірошник. - С. 69-70
  Саворона Ю. С.  Семантико- стилістична характеристика іменникових фразем на позначення назв осіб у трилогії "Мазепа" Б. Лепкого / Ю. С. Саворона. - С. 70-72
  Пузій М. С.  Лексичні новації в українській мові / М. С. Пузій, М. В. Романюк, Я. Я. Чорненький. - С. 72-74
  П'янковський Р. В.  Культурологічний потенціал словника як засіб збагачення лексичного запасу людини / Р. В. П'янковський. - С. 74-75
  Білаш Н. О.  Лексико-семантичні особливості складених біологічних термінів / Н. О. Білаш. - С. 76-77
  Подольська Є. А.  Травматичні зміни в українському кризовому суспільстві / Є. А. Подольська. - С. 78-79
  Мазур Л. В.  Особливості кризи ідентичності в Україні / Л. В. Мазур. - С. 80-81
  Харьков І. В.  Духовні цінності українського суспільства / І. В. Харьков. - С. 82-83
  Осос П.  Мода та духовність / П. Осос. - С. 84-85
  Семчук Н. І.  Втрата ціннісних орієнтацій як причина кризової ситуації в Україні / Н. І. Семчук. - С. 86-87
  Кучера Т. М.  Окремі аспекти самореалізації особистості / Т. М. Кучера. - С. 87-89
  Чепінога К. С.  Стресостійкість фахівця як складова соціальної конкурентності / К. С. Чепінога. - С. 90-91
  Бабушка Л. Д.  Людиномірність як система координат духовних формоутворень / Л. Д. Бабушка. - С. 91-93
  Нікітіна І. В.  Творча взаємодія людини і соціуму: гендерний вектор / І. В. Нікітіна. - С. 93-95
  Здіорук С. І.  Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в новітню добу / С. І. Здіорук. - С. 95-98
  Афанасьєв А. О.  Проблеми формування і захисту духовних цінностей українського суспільства на сучасному етапі / А. О. Афанасьєв. - С. 98-100
  Хмільовська О. В.  Діяльність псевдорелігійних організацій як загроза національній безпеці України / О. В. Хмільовська. - С. 100-102
  Филипович Л. О.  Християнські церкви України в умовах формування громадянського суспільства / Л. О. Филипович. - С. 102-109
  Жуковський В. В.  Розвиток богослов'я як запорука побудови громадянського суспільства / В. В. Жуковський. - С. 109-113
  Брашовецька О. О.  Інститут кумівства (хрещених батьків) у сучасній православній культурі України / О. О. Брашовецька. - С. 113-115
  Остащук І. Б.  Структуротворча роль інтертекстуальності у християнській символіці / І. Б. Остащук. - С. 115-117
  Щербяк Ю. А.  Ідея патріарху Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії і перспективи / Ю. А. Щербяк. - С. 117-119
  Марчук Є.  Катехиза любові: за працею Е. Фромма " Мистецтво любові" / Є. Марчук, С. І. Присухін. - С. 120-122
  Присухін С. І.  Поняття "свобода" в неотомізмі Івана Павла ІІ / С. І. Присухін. - С. 122-124
  Лісовенко І.  Сучасне українське неоязичництво / І. Лісовенко. - С. 124-126
  Кульпіна В. Д.  Феномен духовної краси в системі харизматичних цінностей п'ятидесятництва / В. Д. Кульпіна. - С. 127-128
  Ставрояні С. С.  Роль релігієзнавства як навчальної дисципліни у вихованні моральності людини / С. С. Ставрояні. - С. 128-129
  Усатенко Т. П.  Українськість як чинник соціокультурної ідентичності / Т. П. Усатенко. - С. 130-132
  Муранова В. В.  Сутність громадянського суспільства і чинники його розвитку в сучасній Україні / В. В. Муранова. - С. 133-134
  Вишньова О. М.  Психологічні чинники системи освіти в сучасній Україні / О. М. Вишньова. - С. 134-136
  Камінська Л. Ф.  Молодіжний рух у сучасному суспільстві: сутність і призначення / Л. Ф. Камінська. - С. 136-138
  Сєрик М. П.  Участь української молоді в політичному житті держави / М. П. Сєрик. - С. 138
  Чуприк Д. Й.  Особливості правовового виховання громадян у період українського державотворення / Д. Й. Чуприк. - С. 139-140
  Фєсік О. І.  Відродження духовності і моральної свідомості підростаючого покоління як необхідний чинник виховання майбутніх державотворців / О. І. Фєсік. - С. 141-142
  Бойко С. М.  Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності / С. М. Бойко. - С. 142-144
  Молчанова А. О.  Проблема толерантності як культурологічна основа діяльності педагога / А. О. Молчанова. - С. 144-146
  Султанова Л. Ю.  Полікультурна освіта викладачів вищих навчальних закладів як невід'ємна складова полікультурного суспільства / Л. Ю. Султанова. - С. 146-147
  Борозинець І. М.  Сучасна інформатизація освіти як чинник інформатизації суспільства / І. М. Борозинець. - С. 148-149
  Дзвінчук Д. І.  Про державне регулювання стратегичного розвитку мистецько-культурного середовища України на основі мультикультуралізму / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, О. В. Немчук. - С. 150-151
  Козловець М. А.  Мультикультуралізм і проблема єдності українського суспільства / М. А. Козловець. - С. 152-154
  Трач Ю. В.  Культура і глобалізація: суперечності розвитку / Ю. В. Трач. - С. 154-156
  Ханас О. М.  Мультикультуралізм-деструкція національної культури чи джерело її розвитку / О. М. Ханас. - С. 156-157
  Клименко В. С.  Інформаційна культура в розрізі культурних новацій українського сьогодення / В. С. Клименко. - С. 157-159
  Кожолянко Г. К.  Науково-теоретичні аспекти"політичного русинства" західноукраїнського регіону на початку ХХІ століття / Г. К. Кожолянко. - С. 158-159
  Арзуманова Т. В.  Діяльність національних культурних товариств- запорука побудови мультикультурного громадянського суспільства в Україні (на прикладі діяльності російських товариств Харкова) / Т. В. Арзуманова. - С. 161-163
  Волкова Е. А.  Особенности российско-украинских отношений в контексте религиозной политики / Е. А. Волкова. - С. 163-165
  Газізова О. О.  Проблеми мовної самоідентифікації етичних груп Автономної Республіки Крим в умовах незалежності України / О. О. Газізова. - С. 165-167
  Маевская Л. Б.  Распространение идеологии партии под названием "Джамаат аль-Исламийя" в Украине / Л. Б. Маевская. - С. 167-168
  Киридон А. М.  Актуалізація культурно-національної ідентичності при визначенні зовнішньополітичних векторів України / А. М. Киридон. - С. 168-170
  Чугаєнко Ю. О.  Україна-Афганістан: перші кроки зі створення політико-економічних умов для двостороннього співробітництва / Ю. О. Чугаєнко. - С. 170-172
  Дубров Я. О.  Україна-20: глобальні проблеми і реальність / Я. О. Дубров. - С. 172-177
  Будько О. Я.  Щодо можливих загроз національній безпеці України у 2011 році та способів їх мінімізації / О. Я. Будько. - С. 177-179
  Сірий С. В.  Зовнішня політика України в контексті формування європейського безпекового простору / С. В. Сірий. - С. 179-180
  Акулов-Муратов В. В.  Застосування сучасних наукових методів у прогнозуванні поведінки акторів-стекхолдерів у процесі міжнародних відносин України / В. В. Акулов-Муратов. - С. 180-182
  Слинько Е. А.  Проблема идентичности в Украине / Е. А. Слинько. - С. 182-185
  Воропаєва Т. С.  Становлення національної і європейської ідентичності громадян України: емпиричне дослідження (1991-2011рр.) / Т. С. Воропаєва. - С. 185-187
  Ісхакова Н. Г.  Глобалізація: наслідки для сучасного українського суспільства / Н. Г. Ісхакова. - С. 187-188
  Троян С. С.  Сучасна Україна: від локальної цивілізації до консолідації суспільства / С. С. Троян. - С. 188-190
  Єфімова В. В.  Геоідеологічна парадигма України і геополітична свідомість у державотворенні / В. В. Єфімова. - С. 190-192
  Коржов О. Ю.  Сутність і головні особливості альтерглобалізму / О. Ю. Коржов. - С. 192-194
  Редколіс О. М.  Інформаційно-психологічна агресія як виклик безпеці сучасного суспільства / О. М. Редколіс. - С. 194-196
  Архіпова К. С.  Поняття хакерів та їх мотиви / К. С. Архіпова. - С. 196-198
  Головатюк К. А.  Розвиток мережі Інтернет в Україні / К. А. Головатюк. - С. 198-199
  Федорів Т. В.  Державнотворча концепція Степана Бандери та її втілення у сучасній Україні / Т. В. Федорів. - С. 200-202
  Новікова Н. Є.  Ідеологія як фактор формування політичної культури / Н. Є. Новікова. - С. 202-203
  Тупчієнко Л. С.  Інститут президентства в Україні: орган влади чи національний символ? / Л. С. Тупчієнко. - С. 204-208
  Скомороха Т. В.  Конституційно-правові особливості актів глави держави за часів незалежності України / Т. В. Скомороха. - С. 208-210
  Пустовіт Ж. М.  Основні напрями діяльності Верховної Ради України / Ж. М. Пустовіт. - С. 211-214
  Мусієнко А. О.  Роль Конституції України у формуванні і розвитку державотворчих процесів у сучасних суспільно-політичних умовах / А. О. Мусієнко. - С. 214
  Петровський А. В.  Процесуальний аспект визнання правочинів недійсними: проблеми чинного законодавства / А. В. Петровський. - С. 215-216
  Павлишин О. В.  Знакова організація права: перспективи новітніх правових досліджень / О. В. Павлишин. - С. 216-218
  Шевченко В. М.  Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості / В. М. Шевченко. - С. 218-220
  Губський С. І.  Місце і роль військово-освітньої та культурно-виховної роботи в реформуванні армійських структур в Україні (1917-1920 рр. ): досвід і уроки для Збройних Сил України / С. І. Губський. - С. 220-222
  Печенюк І. С.  Мотиви і стимули військової служби за контрактом у Збройних Силах України / І. С. Печенюк. - С. 223-225
  Савченко Л. В.  Застосування міжнародного гуманітарного права в миротворчих операціях / Л. В. Савченко. - С. 225-227
  Осичнюк Е. В.  Украина: 20 лет спустя / Е. В. Осичнюк. - С. 227-233
  Скаленко О. К.  Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука, освіта, кадри / О. К. Скаленко. - С. 234-236
  Колісник К. А.  Проблеми формування політичної культури в Україні / К. А. Колісник. - С. 236-238
  Носович А. А.  Партийное и избирательное законодательство России и Украины как нормативная основа формирования и функционирования партийно-политических систем / А. А. Носович. - С. 238-239
  Криворучко Н. В.  Імітація як форма політичної діяльності в українському державотворенні / Н. В. Криворучко. - С. 239-241
  Дранник В. А.  Моральна поведінка сучасного управлінця / В. А. Дранник. - С. 241-242
  Єдгарова І. В.  Крос-культурний адміністративний простір в умовах інформаційно-комунікативної інтернаціоналізації державного управління / І. В. Єдгарова. - С. 242-244
  Ковальчук В. А.  Внутрішньоукраїнські проблеми інтеграції до ЄС і шляхи їх вирішення / В. А. Ковальчук. - С. 244-246
  Турченко Ю. В.  Перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій у процес управління Українською державою / Ю. В. Турченко. - С. 246-247
  Давидюк О. О.  Проблема визначення завдань соціальої політики в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / О. О. Давидюк. - С. 248-250
  Баранова Н. П.  Використання соціальних технологій у системі соціального управління / Н. П. Баранова. - С. 250-252
  Клименко О. М.  Суспільно-інтеграційна фунцкція усуспільнення приватної власності в контексті розвитку громадянського суспільства / О. М. Клименко. - С. 252-254
  Нескороджена Л. Л.  Проблеми законодавчого регулювання реалізації права власності / Л. Л. Нескороджена. - С. 254-256
  Котлярова Т. В.  Механізм захисту прав людини в сучасній Україні: проблеми дослідження і вдосконалення / Т. В. Котлярова. - С. 256-257
  Ткач З.  Проживання чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу / З. Ткач. - С. 258-259
  Рябцева Н. О.  Сучасне сирітство як ознака девальвації духовних цінностей українського суспільства / Н. О. Рябцева. - С. 259-260
  Новікова Т. В.  Бездомність в Україні: стан вирішення проблеми / Т. В. Новікова. - С. 260-262
  Болюбах В. В.  Проблема реінтеграції бездомних громадян у вимірах сучасного суспільства / В. В. Болюбах. - С. 262-264
  Чуруксаєва Т. С.  Соціальне забезпечення дітей-інвалідів в Україні / Т. С. Чуруксаєва. - С. 264-266
  Чудійович Т. М.  Проблеми виховання дітей мігрантів в Україні / Т. М. Чудійович. - С. 266-268
  Оржаховська А. А.  До проблеми термінологічного визначення особи вихованця спеціального навчально-виховного закладу / А. А. Оржаховська. - С. 268-270
  Плечко С. П.  Форми соціальної нерівності на ринку праці в Україні: проблеми і перспективи розв'язання / С. П. Плечко. - С. 270-272
  Поляк Н. О.  Стратегічні напрями удосконалення системи соціального забезпечення економічно-активного населення / Н. О. Поляк. - С. 272-274
  Малова О.  Проблема фінансового забезпечення Пенсійного фонду України і шляхи її вирішення / О. Малова. - С. 274-276
  Сивак А. В.  Демографічна ситуація і пенсійна реформа / А. В. Сивак. - С. 276-279
  Кривобок Ю. В.  Пенсійне забезпечення як засіб соціальної підтримки осіб похилого віку в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / Ю. В. Кривобок. - С. 279-283
  Бортнік С. В.  Запровадження обов'язкового медичного страхування як стратегія майбутнього України / С. В. Бортнік. - С. 283-285
  Яцишин М. М.  Реалізація ідей гуманізму у кримінально-виконавчій сфері: світовий досвід і Україна / М. М. Яцишин. - С. 285-286
  Андрущак О. М.  Соціально-правовий статус осіб, які відбувають покарання, за виправно-трудовим законодавством України / О. М. Андрущак. - С. 287-288
  Долгий С. А.  Особливості правового статусу благодійних організацій за римським правом / С. А. Долгий. - С. 288-290
  Петренко Ю. М.  Благодійність і соціальна політика в Україні: точки перетину / Ю. М. Петренко. - С. 290-292
  Ільчук Л. І.  Соціальна відповідальність бізнесу / Л. І. Ільчук. - С. 292-295
  Дяченко О. В.  Проблеми соціальної відповідальності бізнесу / О. В. Дяченко. - С. 295-297
  Срібна М. А.  Український Червоний Хрест як символ гуманності і милосердя в незалежній Україні / М. А. Срібна. - С. 298-299
  Соскін О. І.  Можливість зміни соціально-економічної і геополітичної моделі розвитку України / О. І. Соскін. - С. 300-308
  Палига Є. М.  Корпорації і корпоративне управління як важлива передумова подальшого розвитку економіки України / Є. М. Палига. - С. 308-310
  Губенко В. І.  Зовнішньоекономічна складова незалежності і суверенітету України / В. І. Губенко. - С. 310-312
  Печенюк Н. М.  Вплив зовнішнього державного боргу України на економічну безпеку та незалежність держави / Н. М. Печенюк. - С. 313-315
  Костинець Ю. В.  Визначення стратегічних перспектив розвитку ринку посередницьких послуг в Україні / Ю. В. Костинець. - С. 315-317
  Жовноватая В. А.  20-летняя история формирования современного капиталистического уклада: опыт, последствия и приобретения предшественников / В. А. Жовноватая. - С. 318-319
  Бурда І. Я.  Втрата людського потенціалу: причини і наслідки / І. Я. Бурда. - С. 319-321
  Стефанишин О. В.  Розвиток людського потенціалу в умовах формування інформаційного суспільства / О. В. Стефанишин, В. Стефанишин, М. Стефанишин. - С. 321-324
  Федірко Н. В.  Оплата праці в системі чинників конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Федірко. - С. 324-326
  Набруско І. Ю.  Споживання як зона повсякденного буття сучасного українця: надбання і втрати / І. Ю. Набруско. - С. 326-328
  Максимова К. А.  Вплив економічного доходу на стиль споживання в умовах сучасного українського суспільства / К. А. Максимова. - С. 328-330
  Матвійчук В. К.  Необхідна переорієнтація заходів екологічної політикі з окремих компонентів навколишнього природного середовища на створення інтеграційної екологічної політики / В. К. Матвійчук. - С. 330-332
  Масько Д. В.  Специфіка видів покарання в окремих країнах і санкції за порушення правил охорони та видобутку надр / Д. В. Масько. - С. 332-336
  Безпалько І. Р.  Основні тенденції розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / І. Р. Безпалько. - С. 336-338
  Кушта М.  Підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів / М. Кушта. - С. 338-340
  Базилюк В. Б.  Регіональні кластери як вектор розвитку економіки України / В. Б. Базилюк. - С. 340-341
  Гнатюк Я. І.  Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів / Я. І. Гнатюк. - С. 341-346
  Шайдурова К.  Нерівність фінансового розподілу як фактор стагнації економіки / К. Шайдурова. - С. 346-348
  Яремик Х. Я.  Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств / Х. Я. Яремик. - С. 348-350
  Юхта О. І.  Економічна свобода в Україні на сучасному етапі розвитку / О. І. Юхта. - С. 350-352
  Марченко Ю. В.  Соціально-політичні моделі формування системи безпеки підприємництва: до постановки питання / Ю. В. Марченко. - С. 352-354
  Штангрет А. М.  Поточний стан авіаційної галузі як індикатор розвитку України / А. М. Штангрет. - С. 354-356
  Симерецкая В.  Малый бизнес в Украине сегодня / В. Симерецкая, И. Грищенко. - С. 356-361
  Онещак О. Я.  Сучасні підходи до визначення надійності функціонування малих підприємств / О. Я. Онещак. - С. 361-362
  Пильтяй О. В.  Стратегія України у ХХІ ст.: зростання або розвиток? / О. В. Пильтяй. - С. 362-364
  Александров М. П.  До стратегії економічного розвитку України в сучасних умовах / М. П. Александров. - С. 364-365
  Аболіна Т. Г.  Інноваційна модель розвитку теоретичних засад прикладної етики / Т. Г. Аболіна. - С. 366-367
  Ситніченко Л. А.  Справедливість як духовно-практична цінність вітчизняного буття / Л. А. Ситніченко. - С. 368-369
  Затолотний В. М.  Базові ціннісні засади сучасної ділової етики / В. М. Затолотний. - С. 369-371
  Дерев'янко Т. М.  Соціальниий капітал та етика бізнесу: проблеми і перспективи розвитку / Т. М. Дерев'янко. - С. 371-374
  Чекамов Є. В.  Етика бізнесу: формування етичної культури бізнесмена / Є. В. Чекамов. - С. 374-376
  Усов Д. В.  Мораль і політика: сьогодення та майбутні обрії / Д. В. Усов. - С. 376-378
  Заболотна В. О.  Перспективи розвитку організаційної культури в Україні / В. О. Заболотна. - С. 378-379
  Ярош Л. А.  Время собирать камни / Л. А. Ярош. - С. 380-381
  Олінкевич В. І.  Homo urbanus як новоутворення суб'єктивності в умовах сучасного суспільства / В. І. Олінкевич. - С. 381-383
  Машкова І. М.  Аксіологічний вимір педагогіки партнерства в українській вищій освіті / І. М. Машкова. - С. 383-385
  Дерев'янко А. С.  Етичний кодекс у вищому навчальному закладі / А. С. Дерев'янко. - С. 385-386
  Покотило Г. М.  Українське мистецтво і світовий художній простір (до історії проблеми) / Г. М. Покотило. - С. 387-389
  Дикань Т.  Мораль у сучасному суспільстві: затребуваність часом / Т. Дикань. - С. 389-391
  Романець А. Ю.  Яким чином існує мораль сьогодні / А. Ю. Романець. - С. 391-392
  Ланова О. Л.  Концепт "великий крах" і відновлення соціального порядку в Україні / О. Л. Ланова. - С. 393-394
  Кропивницька В.  Гуманістична й авторитарна етика / В. Кропивницька. - С. 395-396
  Гарбар О.  Патріотизм як духовно-практична цінність і громадянська етика / О. Гарбар. - С. 396-397
  Шайдурова К.  Дискурсивна етика як етика відповідальності / К. Шайдурова. - С. 397-399
  Максименко Н. М.  Етика відповідальності як етика майбутнього / Н. М. Максименко. - С. 399-401
  Бойко Л.  Українське весілля: знаково-символічні і морально-етичні виміри / Л. Бойко, О. Швець. - С. 401-402

Рубрики: Суспільствознавство

Ключові слова (ненормовані): Українська держава -- національна ідея -- економіка України -- духовні цінності -- політико-правова система -- освітньо-культурний

Анотація:   У збірці представлені матеріали учасників ХІ науково-практичної конференції "20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього", проведеної 19 травня 2011 р. у рамках суспільно- наукового проекту "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я". Організатори конференції: ВНЗ "Національна академія управління", Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України, журнал "Актуальні проблеми економіки".

 
10 83.3(4Укр)5-8
У45

        Леся Українка і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 4. Кн. 1 / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк : Видавництво Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2007. - 555 с.

Зміст:
  Вишняк М.  Жанрова своєрідність кримської лірики Лесі Українки / М. Вишняк. - С. 11-33
  Поліщук Я.  Tragikos як естетична цінність драматургії Лесі Українки / Я. Поліщук. - С. 33-45
  Мовчан В.  Образи долі у драматургії Лесі Українки: філософські аспекти / В. Мовчан. - С. 46-58
  Зелінська Л.  "Блакитна троянда" Лесі Українки: проблема дискурсу і методу / Л. Зелінська. - С. 59-72
  Кратко М.  Логістичні конструкції у драмах Лесі Українки / М. Кратко. - С. 72-96
  Галацька В.  Форми вираження авторської свідомості у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" / В. Галацька. - С. 97-112
  Вірченко Т.  Драматизм релігійних протистоянь у п'єсі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / Т. Вірченко. - С. 112-120
  Кузьма О.  Проблема вибору в екзистенційній структурі драми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки / О. Кузьма. - С. 121-132
  Моклиця М.  Естетика Лесі Українки: проблема авторського понятійного словника / М. Моклиця. - С. 132-149
  Огнєва О.  Леся Українка та Ігор Стравінський: контекст створення "Лісової пісні" та "Весни священної" / О. Огнєва. - С. 149-160
  Матусяк А.  Танцівниця як "метафора контрасту" в "Оргії" Лесі Українки / А. Матусяк. - С. 161-181
  Турган О.  Дискурс пластичних мистецтв у творчості Лесі Українки / О. Турган. - С. 182-195
  Наєнко М.  Музика як модус поетичної еволюції Лесі Українки / М. Наєнко. - С. 196-205
  Михида С.  У психопоетикальному світі Лесі Українки (Стаття третя) / С. Михида. - С. 205-214
  Дорошко Л.  Термін "народництво" і його обгрунтування в літературно-критичних статтях Лесі Українки / Л. Дорошко. - С. 215-237
  Корбич Г.  Леся Українка - літературний критик: особливості "жіночого письма" / Г. Корбич. - С. 237-244
  Семенюк Л.  "Мріє, не зрадь...": штрихи до особистого феномену Лесі Українки (на матеріалі епістолярію) / Л. Семенюк. - С. 244-256
  Савчук В.  Погляди Лесі Українки на проблему "недержавного чоловіка" (на матеріалі листів письменниці до М. Кривинюка та Ф. Волховського) / В. Савчук. - С. 257-269
  Ліцкевич Н.  Кримський епістолярій Лесі Українки / Н. Ліцкевич. - С. 270-276
  Нечепоренко Л.  Епістолярій Лесі Українки як приватний документ та історико-літературне джерело / Л. Нечепоренко. - С. 277-283
  Баран Є.  Леся українка і Ольга Кобилянська: діалог культур (на матеріалі епістолярію письменниці) / Є. Баран. - С. 284-292
  Диба А.  "Українська Плеяда - найкраща, найталановитіша дитина Старої (київської) громади" / А. Диба. - С. 295-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тхорук Р.  Від Куліша до Лесі Українки, від Куліша у Лесі Українки (Про кілька перегуків у творчості) / Р. Тхорук. - С. 321-343
  Василенко М.  Іван Франко - перший видавець творів Лесі Українки / М. Василенко. - С. 343-357
  Терехова І.  Ідеал прекрасного в оповіданні Лесі Українки "Жаль" та повісті Тараса Шевченка "Художник" / І. Терехова. - С. 358-364
  Горленко О.  Зміст і естетика національної ідеї в драмі Лесі Українки "Бояриня" та повісті М. Костомарова "Чернігівка" / О. Горленко. - С. 364-376
  Сулима М.  "Кам'яна душа" Івана Франка і "Камінний господар" Лесі Українки / М. Сулима. - С. 376-383
  Вісич О.  Однойменні нариси Лесі Українки та Ольги Кобилянської "Сліпець": діалог текстів / О. Вісич. - С. 384-389
  Гладир Я.  Парадоксальність мислення персонажів драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" та роману В. Винниченка "Хочу!" / Я. Гладир. - С. 390-398
  Бідюк О.  Мова вищих знаків у стилі Лесі Українки та Ліни Костенко / О. Бідюк. - С. 398-410
  Качак т.  Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі України, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель / т. Качак. - С. 410-427
  Гребенюк Т.  Два полюси пророчого дару ("Кассандра" Лесі Українки - "Інопланетянка" Оксани Забужко) / Т. Гребенюк. - С. 427-438
  Свербілова Т.  Образ "іншої країни" як новоромантична утопія в східнослов'янській драматургії модерну (Леся Українка, І. Анненський, М. Гумільов) / Т. Свербілова. - С. 441-452
  Буслаєва К.  Рецепція античного образу музи у творах Лесі Українки й Наталени Королевої в контексті модерної доби: типологічний аспект / К. Буслаєва. - С. 453-466
  Кучеренко О.  Тема європейського середньовіччя у творчості Лесі Українки / О. Кучеренко. - С. 466-478
  Волосюк О.  Специфіка концептуалізації образу "нової жінки" у драматургії Лесі Українки і Бернарда Шоу / О. Волосюк. - С. 478-491
  Хмелюк М.  Польська література в рецепції Лесі Українки / М. Хмелюк. - С. 491-498
  Оляндер Л.  Леся Українка: перегук мотивів / Л. Оляндер. - С. 498-510
  Кочерга С.  Архітектурний код художньої культурософії Лесі Українки / С. Кочерга. - С. 511-529

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі - літературознавчий, мовознавчий, філософськор-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний тощо. В його основі - наукові доповіді, виголошені на міжнародній конференції "Леся Українка і європейська культура", що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

 
11 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 Ареалогія й ономастика: матеріали Міжнар. наук. конф., 13-14 жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : 2016. - 280 с.

Зміст:
  Аркушин Г.  Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках / Г. Аркушин. - С. 7-10
  Лизанець П.  Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії / П. Лизанець. - С. 11-18
  Мойсієнко В.  Поліські ізолекси в синхронії та діахронії / В. Мойсієнко. - С. 19-24
  Сабадош І.  Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального / І. Сабадош. - С. 25-28
  Барань Є.  Іштван Ковтюк як діалектолог / Є. Барань. - С. 29-34
  Бойчук О.  Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення західних поліщуків (фонетичні особливості) / О. Бойчук. - С. 35-38
  Венжинович Н.  Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича / Н. Венжинович. - С. 39-42
  Гажук-Котик Л.  Функціонування числівникових форм у буковинських говірках (лінгвогеографічний аспект) / Л. Гажук-Котик. - С. 43-46
  Галас А.  Прислівникова фраземіка в закарпатських говірках / А. Галас. - С. 47-54
  Галас Б.  Лексика зі східнослов'янських перехідних мовних ареалів у фіксації В. Лазаревського / Б. Галас. - С. 55-59
  Гороф'янюк І.  Зі спостережень над семантичною варіативністю флорономенів центральноподільських говірок / І. Гороф'янюк. - С. 60-64
  Гримашевич Г.  Прислівники зі значенням "спосіб пересування людини" в середньополіських говірках Житомирської області / Г. Гримашевич. - С. 65-67
  Гоца Е.  Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі серед назв їжі (на матеріалі українських говорів Карпат) / Е. Гоца. - С. 68-72
  Делюсто М.  Засади укладання питальника до "Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю" / М. Делюсто. - С. 73-77
  Дяченко Н.  Остеонімічна лексика в українських діалектах / Н. Дяченко. - С. 78-82
  Ігнатенко Д.  Найменування начиння для вживання їжі та напоїв в українських говірках півночі Молдови / Д. Ігнатенко. - С. 83-87
  Кобиринка Г.  Деякі особливості наголошування іменників у закарпатському говорі (на матеріалі марамороських говірок) / Г. Кобиринка. - С. 88-91
  Колесников А.  Зі спостережень над морфологією присвійних займенників в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю / А. Колесников. - С. 92-98
  Лєснова В.  Роль діалектологічної практики в дослідженні сучасного говіркового мовлення (на матеріалі з села Ярівка Хотинського району Чернівецької області) / В. Лєснова, Л. Ткач. - С. 99-106
  Малець Н.  Дослідження проблеми державної мови в сучасному мультикультурному середовищі / Н. Малець. - С. 107-110
  Миголинець О.  Назви фізіологічних явищ в українських закарпатських говірках / О. Миголинець. - С. 111-114
  Осташ Л.  Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні / Л. Осташ. - С. 115-119
  Папіш В.  Мовні конфліктогени у говірці с. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області / В. Папіш. - С. 120-123
  Пискач О.  Назви, пов'язані з поховально-поминальною обрядовістю, в діалектних словниках південно-західного наріччя української мови / О. Пискач. - С. 124-130
  Сімович О.  Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках / О. Сімович. - С. 131-134
  Сугоняк В.  Декодування тексту і підтексту публікацій у виданнях Підкарпатського общества наук / В. Сугоняк. - С. 135-140
  Сус І.  Рукописний українсько-польський словник "Idyotyzmy" І. Вагилевича як пам'ятка української діалектної фразеографії / І. Сус. - С. 141-145
  Тимко-Дитко О.  Словотвір прислівників у говорі бачванських руснаків / О. Тимко-Дитко. - С. 146-149
  Філак І.  Перша українська граматика для іноземців чеською мовою / І. Філак. - С. 150-152
  Харьківська О.  Лінгвогеографічний аспект дослідження словотвору українських говорів Закарпаття / О. Харьківська. - С. 153-156
  Хібеба Н.  Динаміка весільної лексики бойківських говірок Турківщини (кін.XIX - поч. XXI ст.) / Н. Хібеба. - С. 157-161
  Хобзей Н.  Говірки суміжжя в діалектній лексикографії: до проблеми опису / Н. Хобзей. - С. 162-166
  Чаган О.  Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя як об'єкт діалектологічних студій / О. Чаган. - С. 167-170
  Швець А.  Прояви лексичної інтерференції у польському мовленні мешканців Кам'янського / А. Швець. - С. 171-174
  Шкурко Г.  Транспортна лексика в українських говорах Закарпаття: етимологічний та лінгвогеографічний аспекти / Г. Шкурко. - С. 175-179
  Юсип-Якимович Ю.  Спільнослов'янська словотвірна парадигматика verba sonandi / Ю. Юсип-Якимович. - С. 180-184
  Юсікова О.  Архаїчні форми предикатів стану у синтаксичній системі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області / О. Юсікова. - С. 185-187
  Ярема Х.  Із спостережень над назвами хвороб народної медицини в українських говорах Закарпаття / Х. Ярема. - С. 188-191
  Ястремська Т.  Словотвірне гніздо з вершиною -верх- у говорах південно-західного наріччя: моделі деривації / Т. Ястремська. - С. 192-197
  Белей Л.  Природа особових імен та їх відтворення засобами чужої мови / Л. Белей. - С. 198-202
  Баньоі В.  Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа як об'єкт лексикографічного опрацювання / В. Баньоі. - С. 203-207
  Беценко Т.  Закономірності назовництва в топоніміці / Т. Беценко. - С. 208-210
  Брус М.  Літописання XI-XIII століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону / М. Брус. - С. 211-214
  Вакулич М.  Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) / М. Вакулич. - С. 215-218
  Вегеш А.  Специфіка літературно-художніх антропонімів роману "Світован" Мирослава Дочинця / А. Вегеш. - С. 219-222
  Ільченко І.  Відапелятивні годоніми м. Запоріжжя / І. Ільченко. - С. 223-225
  Купчинська З.  Стратиграфія та ойконімна ареалогія: до історії питання / З. Купчинська. - С. 226-230
  Лавер О.  Національне і регіональне у літературно-художній антропонімії (на матеріалі творів Дмитра Кешелі) / О. Лавер. - С. 21-236
  Межжеріна Г.  Неофіційні іменування світських феодалів у Радзивілівському і Лаврентіївському літописах / Г. Межжеріна. - С. 237-241
  Мельник О.  Словотвірні деривати інструментальності в сучасному ергонімотворенні Вінниччини / О. Мельник. - С. 242-244
  Наливайко М.  Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини / М. Наливайко. - С. 245-247
  Нестерчук О.  Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен / О. Нестерчук. - С. 248-251
  Попович Н.  Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ'яненко / Н. Попович. - С. 252-255
  Романчук А.  Антропонимическая модель на -й в общеславянском контексте. I. Белорусы, украинцы и поляки / А. Романчук. - С. 256-259
  Сколоздра-Шепітко О.  Периферія онімного простору Франкової прози / О. Сколоздра-Шепітко. - С. 260-262
  Тимошик Г.  Найменування ангелів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка / Г. Тимошик. - С. 263-267
  Шульська Н.  Полімотиваційні прізвиська жителів Західного Полісся / Н. Шульська. - С. 268-271
  Ящук Л.  Антропонімія "Кременецької актової книги земського суду 1578 року" / Л. Ящук. - С. 271-274

Рубрики: Мовознавство - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): ономастика -- ареальна лінгвістика

 
12 80
В53

        Вісник Харківського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 491 Серія Філологія / М-во освіти і науки України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. - 728 с.

Зміст:
  Багмут А. Й.  Сучасна літературна вимова ненаголошених е, и (експериментально-фонетичний аналіз) / А. Й. Багмут. - С. 7-11
  Муромцева О. Г.  Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови / О. Г. Муромцева. - С. 11-14
  Венєвцева Л. В.  М. Ф. Наконечний як дослідник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка / Л. В. Венєвцева. - С. 15-17
  Калашник В. С.  Про етимологічні студії Миколи Наконечного / В. С. Калашник. - С. 17-19
  Глуховцева К.  Нові документальні свідчення про лінгвістичну діяльність М. Ф. Наконечного в роки німецько-нацистської окупації України / К. Глуховцева, В. Семистяга. - С. 20-24
  Хоменко Л. М.  Питання орфоепії в науковій спадщині М. Ф. Наконечного / Л. М. Хоменко. - С. 24-28
  Зубков М.  Лексикографічний дебют М. Ф. Наконечного / М. Зубков. - С. 28-34
  Юрченко О.  Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства / О. Юрченко. - С. 34-38
  Яременко А. В.  Дослідження М. Ф. Наконечного у галузі міжнаціональних мовних контактів / А. В. Яременко. - С. 38-44
  Лапіна М. С.  Декілька слів про популяризаторську діяльность М. Ф. Наконечного як лінгвіста / М. С. Лапіна. - С. 45-47
  Ужченко Д. В.  Символ-концепт - компонент фразеологізму / Д. В. Ужченко. - С. 47-50
  Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко. - С. 51-57
  Лукінова Т. Б.  Роль Харківської лінгвістичної школи в розвиткові порівняльно-історичних досліджень в Україні / Т. Б. Лукінова. - С. 57-63
  Ганиш Е. Г.  Біля витоків українських компаративістичних досліджень: становлення лінгвістичної проблематики на національному грунті / Е. Г. Ганиш. - С. 64-67
  Топчій Л. М.  До питання про зіставно-типологічний аспект у вивченні східнослов'янських мов / Л. М. Топчій. - С. 67-71
  Скаб М. С.  Мовні засоби апеляції у працях представників Харківської філологічної школи / М. С. Скаб. - С. 71-74
  Мыкова Л. А.  Исследование А. М. Финкеля в области морфологии русского языка в традиции Харьковской лингвистической школы / Л. А. Быкова. - С. 75-78
  Вакуленко С.  Застарілі ідеї в мовних студіях на погляд Олександра Потебні / С. Вакуленко. - С. 78-83
  Даренська Т. В.  Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні / Т. В. Даренська. - С. 84-87
  Гармаш Л. В.  Теоретическое наследие А. А. Потебни и проблема символа в интерпретации символистов / Л. В. Гармаш. - С. 87-91
  Сукаленко Н. И.  Учение А. А. Потебни и современная антропоцентрическая лингвистика / И. Сукаленко Н.. - С. 91-95
  Гончарова Т. И.  Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки / Т. И. Гончарова. - С. 95-98
  Анютина А. А.  Взаимосвязь языка и мышления на примере объектных отношений в языке / А. А. Анютина. - С. 99-101
  Ковалевська Т. Ю.  Аспекти нейролінгвістичного програмування у світлі психологічних концепцій О. О. Потебні / Т. Ю. Ковалевська. - С. 101-107
  Кожуховська Л. П.  Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепції сучасного мовознавства / Л. П. Кожуховська. - С. 107-109
  Старко В. Ф.  Лінгвокультурний концепт "гра": наукова спадщина О. О. Потебні і сучасний погляд / В. Ф. Старко. - С. 109-113
  Селігей П. О.  Учення О. О. Потебні про внутрішню форму слова: підсумки і перспективи / П. О. Селігей. - С. 113-116
  Дудка О. О.  Наголос іменників жіночого роду в акцентованих творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за редакцією О. О. Потебні (на матеріалі оповідання "Салдацький патрет") / О. О. Дудка. - С. 117-123
  Довбня Л. Е.  Семантична трансформація праслов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах (у світлі вчення О. О. Потебні) / Л. Е. Довбня. - С. 123-128
  Шестакова С.  Власні назви книжкових видань у світлі лінгвістичної концепції О. О. Потебні / С. Шестакова. - С. 129-134
  Селіванова О. О.  Спадщина О. О. Потебні в сучасній когнітивній ономасіології / О. О. Селіванова. - С. 134-137
  Марчук Л. М.  Імпліцитні засоби сучасної української мови в світлі ідей О. О. Потебні / Л. М. Марчук. - С. 138-142
  Козак Р. В.  Розвиток експресивного навантаження вставлених конструкцій у структурі формально ускладненого простого речення (на матеріалі української та білоруської мов) / Р. В. Козак. - С. 142-146
  Сергєєв Ю. О.  Осип Бодянський - представник слов'янської філології в Україні / Ю. О. Сергєєв. - С. 146-151
  Німчинов К.  Значення Потебні для українського культурно-національного руху / К. Німчинов. - С. 152-159
  Арешенков Ю. О.  Мова як чинник національного самовизначення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Ю. О. Арешенков. - С. 159-162
  Гончаренко В. Г.  Фразеологічні студії в Харківському національному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко. - С. 162-166
  Лебедь Н.  Вера в магическую силу слова как проявление особенностей мифического мышления (на материале трудов А. А. Потебни) / Н. Лебедь. - С. 167-170
  Тимошенко Ю. В.  Концепція розуміння Харьківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей / Ю. В. Тимошенко. - С. 171-174
  Олексенко О. А.  Лінгвально зв'язні значення слів у світлі граматичної концепції О. О. Потебні / О. А. Олексенко. - С. 174-178
  Венєвцева Л. В.  "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" як джерело дослідження ролі письменника в історії української літературної мови / Л. В. Венєвцева, О. О. Ходаковська. - С. 179-182
  Сергєєва О. М.  Збірка Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" як джерело розвитку фразеології української літературної мови / О. М. Сергєєва. - С. 182-185
  Лесюк М.  Боротьба за українську літературну мову в Галичині (середина XIX ст.) / М. Лесюк. - С. 185-189
  Черемська О. С.  Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20-30-х років XX століття / О. С. Черемська. - С. 190-193
  Лизанчук В. В.  Владні структури і проблеми функціонування української мови в Україні / В. В. Лизанчук. - С. 193-196
  Дудник З. В.  Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики / З. В. Дудник. - С. 197-200
  Фроляк Л. Д.  Структура ненаголошеного вокалізму говірок Донеччини / Л. Д. Фроляк. - С. 201-204
  Кравчук И. С.  Цели и инструменты современной акустической фонетики / И. С. Кравчук. - С. 204-207
  Солонская Е. П.  Консонантные системы русского и непальского языков: опыт сопоставительного описания / Е. П. Солонская. - С. 207-211
  Лазаренко Т. В.  Языковая личность и проблемы фонетической идентификации речи / Т. В. Лазаренко. - С. 211-214
  Гудманян А. Г.  Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови / А. Г. Гудманян. - С. 214-218
  Гуслистая Л. А.  Методологические подходы к изучению аксиологических высказываний в современных лингвистических исследованиях / Л. А. Гуслистая. - С. 219-225
  Жуйкова М. В.  Поняття "пропасть" та уявлення про той світ в народній культурі / М. В. Жуйкова. - С. 225-230
  Акулова Е.  Концепт талант в современной языковой картине мира / Е. Акулова. - С. 230-233
  Мартинек С. В.  Концепты "прощение" и "извинение" в русском языке / С. В. Мартинек. - С. 233-237
  Измайлова Н. А.  К истории и этимологии слова бесЂда в "Житии Феодосия Печерского" / Н. А. Измайлова. - С. 237-246
  Вербицька О. А.  Семантичні і дериваційні модифікації прикметника сірий / О. А. Вербицька. - С. 247-250
  Малевич Л. Д.  До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду / Л. Д. Малевич. - С. 250-253
  Кучеренко О. Ф.  Дискусійні питання термінознавства 20-30 років XX століття / О. Ф. Кучеренко. - С. 253-257
  Волкова І. В.  Фізичний термін як знак наукового поняття / І. В. Волкова. - С. 257-260
  Булик-Верхола С. З.  Синонімія в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола. - С. 264-267
  Ніколаєва А. О.  Екстралінгвістична зумовленість термінології програмування, без даних та обробки інформації / А. О. Ніколаєва. - С. 272-275
  Белая А. С.  Изучение современной социальной терминологии в русском и украинском языках (сопоставительный аспект) / А. С. Белая. - С. 275-278
  Михайлова Т. В.  Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова. - С. 278-282
  Плаксій О. В.  Термінологічне словосполучення і фразеологізм (на матеріалі економічної термінології) / О. В. Плаксій. - С. 282-286
  Павленко Л.  Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. Павленко. - С. 287-290
  Полупанова Н. В.  Принципи найменування осіб за професією у морській галузі / Н. В. Полупанова. - С. 290-293
  Ставицька Л.  Функціонування жаргонної лексики у сучасній українській уснорозмовній мові / Л. Ставицька. - С. 294-297
  Луцкая Ф.  Поэтические образы, лежащие в основе народных названий растений / Ф. Луцкая. - С. 297-298
  Мартем'янова Є. П.  Про матеріали до словника російської говірки с. Кам'янецьке Сумської області, зібрані П. І. Мартем'яновим / Є. П. Мартем'янова, Г. Н. Карнаушенко. - С. 299-302
  Берестова А. А.  До проблеми вивчення народної медичної лексики центральнослобожанських говорів / А. А. Берестова. - С. 302-306
  Дидик-Меуш Г.  Зміни топологічної структури слова внаслідок появи нового - медичного значення (на основі пам'яток української мови XVI-XVIII ст.) / Г. Дидик-Меуш. - С. 306-309
  Яким М.  Іменникові фразеологізми бойківського говору (етнокультурний аспект) / М. Яким. - С. 309-313
  Коваленко Н. Д.  Фраземи західноподільського діалектного мовлення: системні зв'язки / Н. Д. Коваленко. - С. 313-316
  Мельник Л. В.  Концепт осика в українській фразеології / Л. В. Мельник. - С. 317-320
  Коновратська Н. В.  Народні фразеологічні і лексичні показники часу / Н. В. Коновратська. - С. 321-324
  Воробйова О. Л.  Імплікація як процес утворення фразеологічних одиниць у світлі концепції О. О. Потебні (на матеріалі клішованих порівнянь англійської мови) / О. Л. Воробйова. - С. 324-327
  Колоїз Ж. В.  Контамінація як різновид фраземної деривації / Ж. В. Колоїз. - С. 328-332
  Жуйкова М. В.  Механізми ідіомотворення та образні складові ідіом (на прикладі перебігти дорогу) / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар. - С. 333-338
  Гетман И. И.  Религиозная картина мира и ее отражение в русской, украинской и английской фразеологии / И. И. Гетман, Л. И. Гетман. - С. 338-340
  Коваль О. В.  Рекурсивное "тестирование" иконичности в дискурсе / О. В. Коваль. - С. 341-344
  Голосова Т. М.  До питання про співвідношення філософських та лінгвістичних концепцій в аспекті дослідження формування темпоральної текстової структури / Т. М. Голосова. - С. 344-347
  Майборода О. А.  До проблеми внутрішньої форми фразеологізму / О. А. Майборода. - С. 347-352
  Калюжный В. Н.  Образы мысли в естественном языке / В. Н. Калюжный. - С. 352-356
  Крапива Ю. В.  Інтегративна функція стилістично маркованих мовних засобів у короткій журнальній статті як типі тексту в контексті концепції О. О. Потебні / Ю. В. Крапива. - С. 356-359
  Бакуменко Л. А.  Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи / Л. А. Бакуменко. - С. 360-365
  Міняйло Р. В.  Поняття "добре, безтурботно жити" у фразеології / Р. В. Міняйло. - С. 365-367
  Божко Ю. О.  Фразеологізми прийменниково-відмінкової конструкції в сучасній українській мові / Ю. О. Божко. - С. 368-370
  Сазонова Я. Ю.  Інтернаціональне та національне у природі імперсональності / Я. Ю. Сазонова. - С. 371-374
  Дубова О. А.  Питання про генезу аналітичних формомоделей категорії часу (на матеріалі української та російської мов) / О. А. Дубова. - С. 374-377
  Литвиненко О. О.  Діалектні особливості іменних частин мови Почаївського стародруку "Книжиця для господарства" (1788) / О. О. Литвиненко. - С. 377-381
  Савченко Л.  Орудний порівняння у сучасній науковій парадигмі / Л. Савченко. - С. 381-385
  Пономаренко В.  Основні фактори, що визначають фразеологічність похідних слів / В. Пономаренко. - С. 385-389
  Малюга Н.  Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Н. Малюга. - С. 389-393
  Скоробогатова Е. А.  О приеме грамматической аттракции / Е. А. Скоробогатова. - С. 393-397
  Дорошенко С. І.  Функціонування сполучників щоб і аби в складнопідрядних реченнях мети / С. І. Дорошенко. - С. 397-400
  Мозолюк О. М.  До характеристики словосполучень зі значенням локалізації по колу в західноподільських говірках / О. М. Мозолюк. - С. 400-405
  Абраїмова Т. В.  Категорія числа в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" і "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Абраїмова. - С. 405-409
  Дуткевич Т. В.  Функції ірреального як компоненту мовної картини дійсності / Т. В. Дуткевич, Т. А. Панчишина. - С. 409-413
  Гиршман М. М.  Аналогия слова и поэтического произведения (А. А. Потебня): перспективы развития / М. М. Гиршман. - С. 414-416
  Даренський В. Ю.  Культурологічна інтерпретація художнього твору в науковій спадщині О. Потебні (проблема методу) / В. Ю. Даренський. - С. 417-420
  Шляхова Н. М.  "Спроба виразити невиражальне" (Потебнянська теорія автора) / Н. М. Шляхова. - С. 420-423
  Гарасим Я.  Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції О. Потебні / Я. Гарасим. - С. 423-428
  Шичан Г.  Об аналогии слова и художественного произведения в трудах А. Потебни и традициях китайской классической поэтики / Г. Шичан. - С. 428-432
  Пастушенко Л. И.  Теория образа А. А. Потебни и проблемы аксиологической образности романа барокко / Л. И. Пастушенко. - С. 432-436
  Левченко Т. Л.  Риторична традиція в інтерпретації харківських вчених I половини XIX століття / Т. Л. Левченко. - С. 437-441
  Будний В.  Потебнянські джерела українського символізму (Зі спостережень над критикою кінця XIX - початку XX ст.) / В. Будний. - С. 441-444
  Грицик Л. В.  Психологічна школа О. Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик. - С. 445-449
  Мікуліна О. М.  Теорія та історія роману у працях О. І. Білецького "харківського" періоду (1912-1941 рр.) / О. М. Мікуліна. - С. 462-466
  Блажеєвська Т.  Перспективи українського рецептивного літературознавства у світлі ідей О. О. Потебні / Т. Блажеєвська. - С. 466-471
  Борзенко О.  "Порівняльні життєписи": біографічний аспект. Становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 471-474
  Свербилова Т. Г.  Комическое, трагикомическое, мелодраматическое в движении культурных эпох / Т. Г. Свербилова. - С. 475-480
  Шестакова Э. Г.  О соотношении оксюморона и абсурда: к проблеме проявления аномальности / Э. Г. Шестакова. - С. 480-484
  Синельникова Л. Н.  Русский поэтический авангард конца XX века как модус китчевой культуры / Л. Н. Синельникова. - С. 484-489
  Назаренко В. Ю.  До питання про витоки Харьківської філологічної школи / В. Ю. Назаренко. - С. 489-491
  Куцюк-Ласло М.  Дмитро Багалій про Григорія Сковороду / М. Куцюк-Ласло. - С. 492-495
  Прісовський Є. М.  Питання філології, етнографії та історії на сторінках "Украинского журнала" (1824-1825) / Є. М. Прісовський. - С. 495-498
  Матушек О. Ю.  Ісус Христос, Богородиця, св. Олена: літературні коди колядкових образів (на матеріалі студії О. О. Потебні) / О. Ю. Матушек. - С. 498-503
  П'ятаченко С. В.  Традиція дослідження варіантів народних пісень О. Потебнею та П. Гнідичем / С. В. П'ятаченко. - С. 503-508
  Калашникова О. Л.  Мифологические символы в аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова "Дворянин-философ" / О. Л. Калашникова. - С. 508-514
  Козак С.  Адам Міцкевич і харківські романтики / С. Козак. - С. 515-519
  Матвєєва Т. С.  Комедії І. Тобілевича "Суєта\" / "Житейське море": до проблеми психофізіологічної характеристики таланту (образ Івана Барильченка)\". - С. Т. С. Матвєєва. - 520-524,
  Ивакина И. В.  Типология тургеневских героинь Д. Н. Овсянико-Куликовского / И. В. Ивакина. - С. 524-528
  Рубан А. А.  Мифопоэтика и интертекст прозы Л. Андреева 1900-х годов в свете концепции А. А. Потебни / А. А. Рубан. - С. 528-532
  Аткочайтане Т.  Мифологема "тьма" в рассказах Леонида Андреева / Т. Аткочайтане. - С. 532-535
  Гомон А. М.  Ирония Л. Андреева в свете комического А. А. Потебни (проза 1898-1902) / А. М. Гомон. - С. 536-539
  Золотухина Н. А.  Искусство как "средство создания мысли" (Новелла Н. С. Гумилева "Принцесса Зара") / Н. А. Золотухина. - С. 540-542
  Борецький Л. М.  Юрій Клен - перекладач російської поезії / Л. М. Борецький. - С. 543-545
  Зварич В.  Микола Зеров як перекладач поезій Олександра Пушкіна / В. Зварич. - С. 546-550
  Режко Н. В.  У истоков изучения творчества Е. Ф. Розена / Н. В. Режко. - С. 550-554
  Безхутрий Ю. М.  "Жіночий" мотив в оповіданні М. Хвильового "Лілюлі": інтертекст і інтерпретація / Ю. М. Безхутрий. - С. 554-558
  Калініченко О.  Психологізм як елемент поетики новели В. Підмогильного "Добрий Бог" / О. Калініченко. - С. 558-562
  Кеба А. В.  Идеи А. А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба. - С. 562-565
  Гончар І.  Психологізм новели "Чистка" Б. Антоненка-Давидовича / І. Гончар. - С. 566-568
  Гноєва Н. І.  Символіка роману "Жовтий князь" В. Барки / Н. І. Гноєва. - С. 568-572
  Алексеева А. П.  "Горизонты будущего и грани прошлого": проблематика романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в аспекте творческого наследия Д. Н. Овсянико-Куликовского / А. П. Алексеева. - С. 572-579
  Роздольська І. В.  Ю. Липа на сторінках журналу "Український засів": концепція літератури у творчій практиці поетів українського резистансу / І. В. Роздольська. - С. 579-583
  Позднякова И. Ю.  Империя знаков в романе В. Пелевина "Чапаев и пустота" / И. Ю. Позднякова. - С. 583-586
  Козлова А. Г.  Пародирование жанра литературного портрета в творчестве Льва Лосева / А. Г. Козлова. - С. 587-590
  Трофименко В.  Роберт Бьорнс в перекладах М. Лукаша і С. Маршака / В. Трофименко, К. Трофименко. - С. 590-593
  Нежива Л. Л.  Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Л. Нежива. - С. 593-597
  Неживий О. І.  Іван Михайлович Білогуб - випускник Харківського університету / О. І. Неживий. - С. 598-601
  Маркітантов Ю. О.  Поетичне мовлення в структурі функціональних стилів / Ю. О. Маркітантов. - С. 602-605
  Лисиченко Л. А.  Психологічна детермінованість художнього мовлення / Л. А. Лисиченко. - С. 605-608
  Калашник В. С.  Естетичний аспект розвитку мови: здобутки української поетичної фразеології та афористики / В. С. Калашник. - С. 608-612
  Григорук С. И.  Психологический аспект исследования поэтической колористики / С. И. Григорук. - С. 612-615
  Ковальова Т. В.  Про загальнонаціональне та індивідуальне в мові (на матеріалі назв кольорів у поезії) / Т. В. Ковальова. - С. 616-620
  Губарева Г.  Семантика білого кольору в поетичній мові Ліни Костенко / Г. Губарева. - С. 620-623
  Савченко Л. Г.  Епітет золотий у поетичній мові Ірини Жиленко / Л. Г. Савченко. - С. 623-626
  Бондаренко Л. А.  Кольористичні епітети золотий, ясний, чорний у поезії Д. Загула / Л. А. Бондаренко. - С. 626-630
  Слюсарева О.  Епітет золотий в українських весільних піснях (семантико-функціональний аспект) / О. Слюсарева
  Дишлюк І. М.  Образне вживання музичних термінів у поезії Ліни Костенко / І. М. Дишлюк. - С. 634-637
  Щербачук Л. Ф.  Фразеологічне новаторство Олеся Гончара / Л. Ф. Щербачук. - С. 638-641
  Киченко А. С.  Слово, образ, метафора: поэтическая структура фольклорной басни / А. С. Киченко. - С. 641-644
  Любицька О. Є.  Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти) / О. Є. Любицька. - С. 644-648
  Городиловська Г. П.  Елементи публіцистичного стилю у романі "Орда" Р. Іваничука / Г. П. Городиловська. - С. 648-651
  Шапошникова О. О.  Афористичний вислів і художній твір: на зіткненні поглядів Харківської філологічної школи XIX ст. і сучасних дослідників афористики / О. О. Шапошникова. - С. 652-655
  Каракуця О. М.  Космогонічні уявлення в системі ФО з компонентом душа / О. М. Каракуця. - С. 655-658
  Берест Т. М.  Образні значення назв рослин у сучасних поетичних контекстах / Т. М. Берест. - С. 658-662
  Журавльова Н. М.  Відображення мовного етикету запорозьких козаків у народних історичних піснях / Н. М. Журавльова. - С. 662-666
  Тарлева А.  Роль мифопоэтического компонента в семантической структуре творческих концептов А. Платонова / А. Тарлева. - С. 667-671
  Чжао Сяобинь  Проблема метафоризации в художественной прозе / Чжао Сяобинь. - С. 671-675
  Чернец А. Н.  Явление семантизации членимых единиц в поэтических произведениях М. И. Цветаевой / А. Н. Чернец. - С. 675-678
  Вежинович Н. Ф.  Діалектне мовлення як одне з джерел збагачення сучасної української літературної мови / Н. Ф. Вежинович. - С. 678-682
  Сагаровський А. А.  Культура мови деяких новітніх гуманітариних посібників / А. А. Сагаровський. - С. 683-688
  Клименко О. К.  До питання про творчий процес і переклад / О. К. Клименко. - С. 688-694
  Мехедькина Т. А.  О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев / Т. А. Мехедькина. - С. 694-697
  Тесленко О. В.  Збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення фразеології / О. В. Тесленко. - С. 697-700
  Маликова Л. Т.  Лексическая база обучения неродному языку студентов филологов как объект научного исследования (На материале русского и украинского языков) / Л. Т. Маликова. - С. 701-703
  Луценко Т. Г.  Иностранные языки в системе дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 703-707
  Телехова О. П.  Засвоєння елементів стилістики в процесі вивчення рідної мови в школі (Традиції М. Ф. Наконечного в сучасній методиці) / О. П. Телехова. - С. 707-709

Ключові слова (ненормовані): Харківська лінгвістична школа -- філософсько-лінгвістичні погляди Потебні О. -- наукова діяльність Наконечного М.

 
13 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : наук. зб. / Ін-т укр. мови ім. М. Грушевського НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. - К. : Брама, 1999. - 312 с.

Зміст:
  Жаботинская С.  Когнитивная лингвистика: ракурсы анализа языковой картины мира / С. Жаботинская. - С. 3-8
  Бацевич Ф.  Рефреймінговий дискурс: шляхи руйнування картини світу / Ф. Бацевич. - С. 8-11
  Селиванова Е.  Принципы концептуального анализа / Е. Селиванова. - С. 11-14
  Мусієнко В.  Покликання та можливості когнітивної лінгвістики / В. Мусієнко. - С. 14-19
  Зеленько А.  Принципи лінгвістичного детермінізму (До питання про походження мови й письма в аспекті когнітивної лінгвістики) / А. Зеленько, Т. Щербаченко. - С. 19-20
  Зеленько А.  Когнітивна лінгвістика і мовна модель світу / А. Зеленько, С. Омельченко. - С. 20-23
  Зеленько А.  Менталінгвістика і когнітивна лінгвістика (До питання про теорію лінгвістичного детермінізму) / А. Зеленько, Т. Скворцова. - С. 23-25
  Панасенко Н.  Названия лекарственных растений в контексте теории падежной грамматики / Н. Панасенко. - С. 26-28
  Кіс Т.  Образно-семантична еволюція метафоричного значення слова і відтворення архаїчної мовної картини світу / Т. Кіс, Л. Тарновецька. - С. 28-33
  Бабич Н.  Психологія "меншовартості" як лінгво-культурологічна проблема / Н. Бабич. - С. 33-35
  Терехова С.  Спільне і специфічне у способах експлікації понять "попереду-позаду" в українській мові у порівнянні з російською та англійською / С. Терехова. - С. 35-39
  Цимбал Н.  Концептуально-тематична структура української термінології органічної хімії / Н. Цимбал. - С. 39-41
  Нижевская О.  Метафора как когнитивный инструмент исследования ФСП / О. Нижевская. - С. 41-44
  Козел О.  Сравнение в художественной модели мира Ю. Олеши (На материале произведения "Три толстяка") / О. Козел. - С. 44-46
  Аргуткіна О.  Значення числа "чотири" як фрагмент мовної картини світу / О. Аргуткіна. - С. 46-48
  Цапок О.  Концепт жіночої краси у поетичній системі Л. Костенко / О. Цапок. - С. 49-51
  Павкин Д.  Онтология и аксиология в структуре ментального образа (Опыт концептуального анализа текста в жанре "фентези") / Д. Павкин. - С. 51-54
  Кондратенко Н.  Роль питання у формуванні поетичної картини світу / Н. Кондратенко. - С. 54-56
  Петрова О.  Концептуальный анализ производной лексики (На материале английских существительных) / О. Петрова. - С. 56-60
  Василько З.  Спроба концептуального аналізу назв домашніх птахів (На матеріалі "Галицько-руських народних приповідок) / З. Василько. - С. 60-62
  Карпенко У.  Отражение богатства в славянской и западноевропейской картине мира (На материале произведений А. С. Пушкина) / У. Карпенко. - С. 63-64
  Соколова С.  Граматична категорія особи українського дієслова (Функціональний аспект) / С. Соколова. - С. 65-71
  Калько М.  Типологічний ізоморфізм аспектуальної та транзитивної диференціації дієслівного полісема як факт імпліцидної морфології / М. Калько. - С. 68-71
  Лукьянова Г.  Семантические характеристики предложно-именных конструкций в современном английском языке / Г. Лукьянова. - С. 71-73
  Поліщук Н.  Деякі граматичні особливості англо-американізмів у сучасній німецькій мові / Н. Поліщук. - С. 73-74
  Швыдкая Л.  Средства выражения имплицитного отрицания в художественном тексте (На материале современного немецкого языка) / Л. Швыдкая. - С. 75-76
  Шитик Л.  До проблеми синкретизму другорядних членів речення / Л. Шитик, Л. Майборода. - С. 77-80
  Вишневська Г.  Художнє слово Зінаїди Гіппіус / Г. Вишневська. - С. 80-85
  Бардина Н.  Проблема неагентивности русской лингвоментальности: функционирование когнитивно-безличных предложений в различных стилевых сферах / Н. Бардина. - С. 85-90
  Пчелінцева О.  Аспектуально-семантичний потенціал девербатива у контексті / О. Пчелінцева. - С. 90-92
  Кулешова Л.  Соотношение субъективной и объективной модальности в современном языкознании / Л. Кулешова. - С. 92-94
  Кунець Т.  До проблеми класифікації дієслів змішаного словотворення / Т. Кунець, Г. Мартинова. - С. 94-96
  Водовоз Л.  Поняття модальності у сучасній лінгвістиці / Л. Водовоз. - С. 97-99
  Рибенок В.  Походження перфективів / В. Рибенок. - С. 99-102
  Сокотнюк Е.  К вопросу об универсальности явлений синкретизма в системе языка / Е. Сокотнюк. - С. 102-103
  Іванченко О.  Фразеосхеми зі стійким лексичним наповненням / О. Іванченко. - С. 104-105
  Личук М.  Речення фразеологізованої структури в синтаксичній системі української мови / М. Личук. - С. 105-108
  Погрібний І.  Категоріальна семантика багатозначних іменників з первинним речовинним значенням / І. Погрібний. - С. 108-110
  Арват Н.  Зона персонажа в структуре художественного текста / Н. Арват. - С. 111-113
  Авраменко С.  Мовні фактори формування підтексту / С. Авраменко. - С. 113-116
  Гукова Л.  Адресация как компонент семантической структуры рекламного текста / Л. Гукова. - С. 116-119
  Варинська А.  Лінгвостилістичні аспекти творів М. Хвильового / А. Варинська. - С. 119-121
  Давиденко В.  Нові слова в сучасній українській публіцистиці / В. Давиденко. - С. 121-123
  Зайцева И.  Специфика отображения действительности в киноповестях Василия Шукшина / И. Зайцева. - С. 123-125
  Савченко І.  Принципи вживання розділових знаків в українській мові / І. Савченко. - С. 125-127
  Голосова Т.  Особливості функціонування дієслів теперішнього часу на рівні макроструктури художнього тексту / Т. Голосова. - С. 127-129
  Траченко О.  Діалектика номінативної природи заголовка як знака тексту / О. Траченко. - С. 130-131
  Яворська С.  Рецензія з точки зору лінгвістики тексту (Англійська мова) / С. Яворська. - С. 132-134
  Овчаренко І.  Конфесіональна герменевтика Євангелія від Івана / І. Овчаренко. - С. 135-136
  Бублейник Л.  Явища семантичної регулярності в міжмовних лексичних співвідношеннях: українсько-білоруські кореляції / Л. Бублейник. - С. 137-139
  Дяченко-Лисенко Л.  "Ніч перед Різдвом" Миколи Гоголя: лінгвокраєзнавчий аспект / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 139-143
  Маймакова А.  Этнокультурная лексика как объект лексикографии / А. Маймакова. - С. 143-145
  Космеда Т.  Термінологія перекладознавства в аспекті категорії оцінки (До проблеми укладання словника перекладознавчої термінології) / Т. Космеда. - С. 145-147
  Кардащук О.  Міжчастиномовне лексико-семантичне поле простору в сучасній українській мові / О. Кардащук. - С. 147-149
  Колкутіна В.  Художній синтез слова: до проблеми актуального питання художнього перекладу / В. Колкутіна. - С. 149-150
  Киба Л.  лінгвокраєзнавство як аспект комплексного тестування на виявлення мовної компетенції студентів III-IV курсів факультету іноземних мов / Л. Киба. - С. 150-153
  Стєкунова О.  Дієслова руху в російській та українській мовах (на матеріалі Л. М. Толстого "Війна і мир" та його перекладу) / О. Стєкунова. - С. 153-155
  Грималовський І.  Мовні засоби вираження рис національного характеру українців у поезії XVIII століття (акровіршеві твори) / І. Грималовський. - С. 155-158
  Мельник Л.  Прізвиська сучасного українського села як відображення особливостей сприйняття людської особистості / Л. Мельник. - С. 158-160
  Булега Н.  Семантична сумісність слова і "національний" критерій мовної норми / Н. Булега, Л. Тарновецька. - С. 160-164
  Корновенко Л.  Етнокультурний аспект звертань / Л. Корновенко. - С. 164-166
  Потапенко Л.  Особенности перевода стихотворных текстов на материале переводов "Крымских сонетов" А. Мицкевича / Л. Потапенко. - С. 166-168
  Лебедь Н.  Этнолингвистические особенности названий русских игрушек / Н. Лебедь. - С. 168-171
  Таран О.  Національно-культурна конотація символів у драмах О. Олеся / О. Таран. - С. 171-173
  Снитко О.  Ассоциативно-вербальные связи в онтогенезе / О. Снитко. - С. 174-176
  Терехова Д.  Зоонімічні характеристики соматизмів (за наслідками спрямованого асоціативного експерименту) / Д. Терехова. - С. 176-179
  Гураль М.  Экспериментальные данные к проблеме функционирования отперсональных прилагательных с суффиксом -н- в речи / М. Гураль. - С. 179-180
  Михайловская Г.  О видах компетенции в методике преподавания русского языка / Г. Михайловская. - С. 181
  Пугач Л.  Принципы формирования содержания и построения курса "Теория и практика коммуникации" / Л. Пугач. - С. 182-184
  Лепеха Т.  Лексикографічний аспект у лінгводидактичному напрямку викладання мови спеціальності у медичному вузі / Т. Лепеха, О. Романова. - С. 184-185
  Замулко Л.  Лекции в курсе "Лингвистический анализ текста" (Из опыта работы) / Л. Замулко. - С. 186-187
  Бабій І.  Колірне означення як ситуаційний конкретизатор / І. Бабій. - С. 188-190
  Фаріон І.  Психолінгвістичні засади процесу навчання / І. Фаріон. - С. 190-193
  Орап М.  Прикладне застосування положень теорії мовленнєвої діяльності для удосконалення методики розвитку мовлення (На прикладі періоду навчання грамоти) / М. Орап. - С. 193-194
  Горіна Ж.  Психолінгвістичний аспект навчання українського мовлення студентів педвузів півдня України / Ж. Горіна. - С. 195-197
  Панасенко В.  Соматизмы в картине мира А. С. Пушкина взгляд сквозь время / В. Панасенко. - С. 198-200
  Хруцкая Н.  Терминологические вхождения 80-х годов XX века / Н. Хруцкая. - С. 201-204
  Непийвода Ф.  Діалектні риси у фразеологізмах української мови / Ф. Непийвода. - С. 204-207
  Мартинова Г.  Структурно-семантичний аналіз назв посуду у говірках Черкащини / Г. Мартинова. - С. 207-210
  Степанов Е.  "Приморская" метафора в современной Одессе / Е. Степанов. - С. 210-213
  Венжинович Н.  Лексика, пов'язана з основними етапами виготовлення тканин на Тернопільщині / Н. Венжинович. - С. 213-217
  Холоденко М.  Лексико-семантичні та функціональні ознаки художніх антропонімів (На матеріалі постмодерністичної української літератури) / М. Холоденко, Т. Гаврилова. - С. 217-220
  Ворона А.  Назви верхнього одягу у говірках Черкащини / А. Ворона, Г. Мартинова. - С. 220-222
  Вільчинська Т.  Питання системної організації лексики (На матеріалі назв осіб) / Т. Вільчинська. - С. 223-225
  Ганечко Т.  Стеб как средство выразительности в русском языке постсоветского периода (На материале современной публицистики) / Т. Ганечко. - С. 225-227
  Панцьо С.  Похідні іменники абстрагованої дії, стану у лемківському діалекті / С. Панцьо. - С. 227-230
  Зінченко І.  Семантичне переосмислення назв рослин у професійному мовленні / І. Зінченко, Н. Тимощук. - С. 231-232
  Федунович О.  Семантичні основи номінації в українській мікротопонімії і мовний образ рельєфу / О. Федунович. - С. 232-234
  Антонюк О.  Лінгвоментальні фактори створення навіонімів / О. Антонюк. - С. 234-236
  Яровая Л.  Терминосистема морского судовождения в научной и языковой модели мира / Л. Яровая. - С. 236-238
  Денисенко З.  Смисловий зв'язок у словосполученні / З. Денисенко. - С. 238-240
  Лонська Л.  Семантична структура локативних буттєвих речень / Л. Лонська. - С. 241-244
  Гуцуляк І.  Алергія та метафоричність у мові творів бароко / І. Гуцуляк. - С. 244-247
  Малевич Л.  Українська гідромеліоративна термінологія як відображення концептосфери науки / Л. Малевич. - С. 248-249
  Прийдак А.  Номинация растений в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / А. Прийдак. - С. 250-252
  Ковальчук Н.  Семантическая нагрузка номинаций чувств в произведении А. Пушкина "Евгений Онегин" / Н. Ковальчук. - С. 252-254
  Степанченко И.  О вторичном структурировании лексических единиц текста в коммуникативном акте / И. Степанченко. - С. 255-256
  Гуйванюк Н.  Запит як комунікативна інтенція речень питальної модальності / Н. Гуйванюк, С. Шабат. - С. 256-261
  Шинкарук В.  Диктум і модус у плані синтаксичної номінації й номінативної деривації / В. Шинкарук. - С. 261-263
  Шульгіна В.  Специфіка виявлення категорії інформативності у тексті студентського конспекту / В. Шульгіна. - С. 263-265
  Акимова В.  Контекстная прагмасемантика вопроса: моделирование имплицидной многозначности / В. Акимова, М. Харитонова. - С. 265-267
  Кульбабська О.  Інваріантність та варіантність: модель дослідження ситуації та її елементів / О. Кульбабська. - С. 268-269
  Веливченко В.  Побуждение во взаимодействии его когнитивных, коммуникативных и прагматических характеристик / В. Веливченко. - С. 270-274
  Горожанова С.  Диференціація адресатних засобів у романі Уласа Самчука "Волинь" / С. Горожанова. - С. 274-277
  Авдіковська Л.  Дискурсивне висловлення як цілісна комунікативна одиниця зв'язного мовлення / Л. Авдіковська. - С. 277-279
  Телеки М.  Мовленнєвий етикет як різновид соціальних категорій модусу / М. Телеки. - С. 279-281
  Шумарова Н.  Факторна зумовленість мовної компетенції білінгвів / Н. Шумарова. - С. 282-283
  Иванова Л.  Концепти когнитивного уровня языковой личности в проекции на языковую картину мира / Л. Иванова. - С. 283-285
  Распопова С.  Язык и религия: культурологический аспект / С. Распопова. - С. 285-288
  Ковалевська Т.  Аспекти дослідження особистісної лінгвоментальності / Т. Ковалевська. - С. 288-292
  Богдан С.  Епістолярні звертання як вияв індивідуальної мовної картини світу / С. Богдан. - С. 292-295
  Семененко Л.  Морфопоетика дієслова в ідіолекті М. Вінграновського / Л. Семененко. - С. 295-298
  Кожевнікова Н.  "Голос людини" як фрагмент мовної і концептуальної картини світу (На матеріалі російської мови) / Н. Кожевнікова. - С. 298-300
  Евсеева М.  Особенности реализации славянской языковой личности в идиоматике петербургской поэзии конца XVIII - начала XIX вв. (На материале поэтической антологии "Петербург в русской поэзии XVIII - начала XIX века") / М. Евсеева. - С. 300-303

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, функціональної лінгвістики,теорії тексту, етно- та психолінгвістики, лінгводидактики, теорії комунікації, лексичної семантики та мовної особистості.

 
14 81.002.1кр
П78

        Проблеми зіставної семантики [Текст] : зб. ст. за доповідями Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23 - 25 верес. 1999 р. / Київський держ. лінгв. ун-т. - К. : Видавництво КДЛУ, 1999. - 456 с.

Зміст:
  Манакін В. М.  Когнітивні аспекти контрастивної семантики / В. М. Манакін. - С. 3-6
  Гаврилюк Т. О.  Теорія взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних чинників та перспективи контрастивної лінгвістики / Т. О. Гаврилюк. - С. 6-10
  Зеленько А. С.  Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина (модель) світу / А. С. Зеленько. - С. 11-13
  Швед І. А.  До питання про мовну картину світу / І. А. Швед. - С. 13-16
  Слухай (Молотаєва) Н. В.  Міфопоетичні архетипи східних слов'ян у зіставному аспекті / (Молотаєва) Н. В. Слухай. - С. 16-19
  Жаботинська С. А.  Науковий дискурс: міжкультурні розбіжності / С. А. Жаботинська. - С. 19-23
  Селіванова О. О.  Когнітивний аспект зіставних ономасіологічних досліджень / О. О. Селіванова
  Потапенко С. І.  Рівні узагальнення при типологічному дослідженні / С. І. Потапенко. - С. 25-28
  Киклевич А. К.  К типологии лексической многозначности / А. К. Киклевич. - С. 29-33
  Лазарович О. М.  Еволюція семантичної сторони слова (зіставний аспект) / О. М. Лазарович. - С. 35-39
  Бублейник Л. В.  Семантичні зв'язки української і булоруської мов: спільне та осібне / Л. В. Бублейник. - С. 39-42
  Кочерган М. П.  До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М. П. Кочерган. - С. 42-45
  Тищенко О. В.  Обрядово-стереотипна контрастивна модель: спроба реконструкції (на матеріалі слов'янських мов) / О. В. Тищенко. - С. 45-49
  Корсакас Ю.  Лингвостатистический аспект сопоставительной лексической семантики и его прикладное значение / Ю. Корсакас. - С. 52-55
  Озерова Н. Г.  Информативная функция русской и украинской газетной речи / Н. Г. Озерова. - С. 55-58
  Семенов П. А.  К проблеме разграничения церковнославянского языка восточнославянской редакции книжно-славянского типа древнерусского литературного языка / П. А. Семенов. - С. 58-62
  Колева-Златева Ж.  О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов / Ж. Колева-Златева. - С. 62-66
  Терехова Д. І.  Методика дослідження вербальних асоціацій / Д. І. Терехова. - С. 66-70
  Абиева Н. А.  О статистическом и динамическом компонентах структуры поэтического текста / Н. А. Абиева. - С. 70-72
  Бистров Я. В.  Відображення процесу узагальнення в значеннях слів / Я. В. Бистров. - С. 73-75
  Медвідь О. М.  Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів) / О. М. Медвідь. - С. 76-80
  Ашиток Н. І.  Внутрішня форма номінативно-індикативних одиниць, утворених від іншомовних слів / Н. І. Ашиток. - С. 80-82
  Довбня Л. Е.  Особливості семантичних змін спільнослов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 83-87
  Слободцова І. В.  До питання первісної мотивації слів viel/voll в німецькій мові / І. В. Слободцова. - С. 87-90
  Бодрова Т. В.  Формування вторинних значень у давньоруських та російських дієсловах стану / Т. В. Бодрова. - С. 90-95
  Нечитайло І. М.  Динаміка процесів метафороутворення в давньоруських та російських дієсловах переміщення / І. М. Нечитайло. - С. 95-99
  Терехова С. І.  Контрастивний аналіз мовних експлікантів часових і просторових понять "попереду-позаду" (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 99-102
  Кривенко Г. Л.  Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко. - С. 102-105
  Иванова А. Н.  Семантическое поле эмоций в русском и украинском языках (на примере слова "тоска") / А. Н. Иванова. - С. 107-109
  Кшановський О. Ч.  Функціонально-відображувальний аспект зіставного дослідження лексики (на прикладі просторово-кількісних прикметників сучасних української та перської мов) / О. Ч. Кшановський. - С. 109-112
  Архелюк В. В.  Зіставний аналіз лексичної семантики прикметників розміру в сучасній англійській мові / В. В. Архелюк. - С. 112-116
  Красуля І. Р.  Семантичний аналіз лексико-семантичних груп емоційних дієслів на основі німецької та української мов / І. Р. Красуля. - С. 116-119
  Муране С. Н.  Сопоставительный анализ лексики на основе семантических групп (на материале глаголов звучания русского и латышского языков) / С. Н. Муране. - С. 119-122
  Жуйкова М. В.  Моментальність vs. процесність дії та їх лексичне втілення / М. В. Жуйкова. - С. 122-125
  Болдирєв Р. В.  Міграційна термінологічна номінація і слов'янська етимологія / Р. В. Болдирєв. - С. 125-130
  Козак Т. Б.  До питання про походження німецького слова schwars "чорний" / Т. Б. Козак. - С. 131-133
  Василів К. І.  Етимологія сакральних лексем та подальша трансформація їх семантики / К. І. Василів. - С. 134-135
  Арват Н. Н.  Человек в зеркале "души" (на материале русского и украинского языков) / Н. Н. Арват. - С. 136-139
  Харитонова Т. А.  Терміни культури як предмет когнітивно орієнтованих досліджень / Т. А. Харитонова. - С. 139-141
  Дяченко Л. М.  Національні особливості фонових слів в українській та російській мовах / Л. М. Дяченко. - С. 141-142
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Лексико-семантичні маркери етнічної інформації в системі чарівної казки: світогляд українців та російські й туркменські ідеї / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 145-148
  Фабіан М. П.  Етикетна семантика як фрагмент національно-мовної картини світу / М. П. Фабіан. - С. 148-152
  Туліна Т. О.  Зіставлення конотативної сфери назв прямої висхідної кровної спорідненості в українській та російській мовах / Т. О. Туліна. - С. 152-155
  Труб В. М.  До проблеми функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць / В. М. Труб. - С. 156-157
  Брага І. І.  Про деякі способи вираження оцінки в системі представлення публіцистичного образу (на матеріалі газетних текстів 1990-х рр.) / І. І. Брага. - С. 158-161
  Кокойло О. В.  Семантична типологія термінологічних номінацій у слов'янських мовах (назви роїв бджіл) / О. В. Кокойло. - С. 163-167
  Чумак О. Г.  Українська фінансово-бухгалтерська термінографія початку XX століття / О. Г. Чумак. - С. 167-170
  Руденко Н. П.  Особливості лексики перекладних термінологічних словників 20-х - 30-х років (на основі соціально-економічних термінів) / Н. П. Руденко. - С. 171-172
  Стишов О. А.  Семантичні зміни в словах сучасної української мови як результат їх детермінологізації / О. А. Стишов. - С. 172-176
  Пастернак Г. Ю.  Зіставний аспект розвитку терміна "майно" в українській та російській мовах / Г. Ю. Пастернак. - С. 177-179
  Овчаренко Т. В.  Поняття "гроші" як референт концептуальної метафори / Т. В. Овчаренко. - С. 179-182
  Іщенко Н. Г.  До проблеми парадигматичних відношень в межах словесних опозицій ( на матеріалі однокореневих синонімів) / Н. Г. Іщенко. - С. 182-185
  Беднаж М.  Запозичені омоніми та інтернаціоналізми в українській та польській мовах / М. Беднаж. - С. 189-193
  Могила О. А.  Взаємодія українських південно-західних говорів із південнослов'янськими мовами / О. А. Могила. - С. 193-194
  Пашкова Н. І.  Про семантику карпатоукраїнських назв одягу з запозиченою основою mant- / Н. І. Пашкова. - С. 195-197
  Федонюк В. Є.  Австрійські лексичні елементи як джерело розвитку словникового складу словацької мови (на матеріалі сленгу) / В. Є. Федонюк. - С. 197-200
  Іванова Л. П.  Інокультурні елементи в "Енциклопедії російського життя" О. С. Пушкіна в перекладі М. Т. Рильського / Л. П. Іванова. - С. 200-202
  Эгава Х.  Лексика тюркського происхождения в тексте "Хождения за три моря" Афанасия Никитина (сравнительный семантико-тематический аспект) / Х. Эгава. - С. 202-205
  Вишневська Г. П.  Семантична трансформація міфологізмів у творчості О. С. Пушкіна і "Енеїді" І. П. Котляревського / Г. П. Вишневська. - С. 206-209
  Байрамова Л. К.  Симетрія та асиметрія у слов'янській фразеології / Л. К. Байрамова. - С. 210-211
  Козел О. П.  Порівняльні фразеологізми як спосіб бачення світу / О. П. Козел. - С. 212-214
  Поміркована Н. І.  Стійкі порівняння як відображення фонових знань про зоометафори української та французької мов / Н. І. Поміркована. - С. 214-219
  Корень О. В.  Еволюція глобальної структури біблійних паремій / О. В. Корень. - С. 220-223
  Денисенко С. Н.  Фразотворча семантика в дослідженнях динамічного аспекту похідних утворень / С. Н. Денисенко. - С. 223-226
  Даниленко Л. І.  Фразеологічні засоби вираження мовного етикету в чеській та українській мовах / Л. І. Даниленко. - С. 226-230
  Гамалі О. І.  Паремії як джерело моделювання національно-мовної картини світу (концепти "дар" та "борг" в українських, російських та англійських прислів'ях та приказках) / О. І. Гамалі, Ю. С. Скотницька. - С. 231-234
  Забуранна О. В.  Особливості концептуалізації простору та зіставне дослідження семантики фразем із смислом "дуже далеко" в українській та перській мовах / О. В. Забуранна. - С. 235-238
  Щербакова Н. В.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом в українській і російській мовах / Н. В. Щербакова. - С. 238-240
  Цыбов И. А.  О словообразовательной семантике в сопоставительном аспекте / И. А. Цыбов. - С. 241-243
  Федурко М. Ю.  Семантико-стилістична характеристика мофонологічних варіантів (зіставний аспект) / М. Ю. Федурко. - С. 243-246
  Саранчук К. Ф.  Актуалізація словотвірних морфем віддієслівних іменників різноструктурних мов / К. Ф. Саранчук. - С. 246-248
  Онуфрієнко Г. С.  Термінологічні паралелі: на матеріалі гібридних дериватів контактуючих близькоспоріднених мов / Г. С. Онуфрієнко. - С. 248-250
  Огольцева Е. В.  Производные слова с семантикой образного сравнения и их аналитические корреляты / Е. В. Огольцева. - С. 251-255
  Крюкова С. В.  Структурно-семантические особенности имен прилагательных, образованных от названий населенных пунктов, в русском и украинском языках / С. В. Крюкова. - С. 258-261
  Сидорець В. С.  Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті / В. С. Сидорець. - С. 261-265
  Монжалєй Т. К.  Поле граматичних категорій субстантива і структура парадигм в українській і російській мовах / Т. К. Монжалєй. - С. 266-269
  Коницкая Е. М.  Инфинитив средство компрессии (на материале русского и словенского языков) / Е. М. Коницкая. - С. 270-273
  Чернюх Б. В.  Дієслівний вид в українській та латинській мовах / Б. В. Чернюх. - С. 273-276
  Водовоз Л. М.  Структура категорії способу в українській і російській мовах / Л. М. Водовоз. - С. 277-279
  Мусієнко В. П.  Категорія перехідності в українській та російській мові / В. П. Мусієнко. - С. 279-283
  Клименченко С. Д.  Функціонування активних дієприкметників в українській та російській мовах / С. Д. Клименченко. - С. 283-286
  Дубова О. А.  Аналітичні дієприкметникові форми зі значенням ірреальних способів / О. А. Дубова. - С. 287-292
  Чумак В. В  Структурно-семантична типологія морфології дієприкметника і дієприслівника у слов'янських мовах / В. В Чумак. - С. 292-295
  Кушнірик А. В.  Порівняльна характеристика часток also, too, either (на матеріалі англійської мови) / А. В. Кушнірик. - С. 296-297
  Андерш Й.  Категорії синтаксичної семантики як основа для зіставлення речень слов'янських мов / Й. Андерш. - С. 298-300
  Лукашенко О. И.  К типологии формирования моделей глагольного управления / О. И. Лукашенко. - С. 300-303
  Щербина Н. Л.  Синтаксичні звороти як предикатні поширювачі структури сербського і хорватського речення / Н. Л. Щербина. - С. 304-307
  Корольова А. В.  Синтаксичні засоби інтимізованого мовлення у контрастивному аспекті (на матеріалі української та російської художньої прози) / А. В. Корольова. - С. 307-310
  Дідківська Л. П.  Проблема сприйняття інокультурного художнього тексту носіями різних культур / Л. П. Дідківська. - С. 311-315
  Карпенко М. О.  Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, О. С. Пушкін / М. О. Карпенко. - С. 316-319
  Бєлєхова Л. І.  Образна картина у віршованих текстах К. Сендберга та М. Рильського / Л. І. Бєлєхова. - С. 320-324
  Жук Л. П.  Символіка французьких кольоропозначень у поетичному тексті / Л. П. Жук. - С. 324-326
  Бойченко Н. О.  Роль дієслова у формуванні стандарту-експресії публіцистичного тексту / Н. О. Бойченко. - С. 326-330
  Ваврищук І. А.  Порівняння функцій розділових знаків в драматургічному авторському мовленні (ДАМ) та драматургічному персонажному мовленні (ДПМ) / І. А. Ваврищук. - С. 331-334
  Добрунова О. В.  Когнітивний аспект обробки інформації при породженні та сприйнятті мовлення / О. В. Добрунова. - С. 335-337
  Маєвська Л. І.  Когнітивний аспект взаємодії вербального та невербального компонентів у складі комунікативного акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) / Л. І. Маєвська. - С. 338-340
  Свіздинська О. В.  Слухове сприйняття і способи його вербалізації / О. В. Свіздинська. - С. 341-343
  Андрієнко Т. П.  Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвих актах - експресивах представниками різних лінгвокультурних спільнот / Т. П. Андрієнко. - С. 343-346
  Осовська І. М.  Ситуативні мовленнєві моделі з "ввічливою відмовою" (на матеріалі німецької мови) / І. М. Осовська. - С. 347-349
  Шейгал Е. И.  Типология мифологем в русском и американском политическом дискурсе / Е. И. Шейгал. - С. 349-352
  Щербаченко Т. В.  типологічний аналіз мовлення героїв творів Уласа Самчука "Волинь" (т.II) та Андрія Головка "Бур'ян" в аспекті дискурсу / Т. В. Щербаченко. - С. 353-354
  Барабанщикова О. Ю.  Перепит як стимулятор розвитку діалогу / О. Ю. Барабанщикова. - С. 355-357
  Подолян І. Е.  Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій (у вільному асоціативному експерименті з українськими, англійськими та німецькими фітонімами) / І. Е. Подолян. - С. 357-361
  Кузнецова Т. В.  Основні механізми утворення "сімейних слів та виразів" / Т. В. Кузнецова. - С. 361-365
  Шумарова Н. П.  Мовні орієнтації молоді як соціокультурна проблема / Н. П. Шумарова. - С. 365-368
  Запорожець Л. М.  Зіставні параметри виразного та образного мовлення / Л. М. Запорожець. - С. 369-371
  Омельченко Л. Ф.  Стилістичний аспект функціонування складноконвертованих дієслів в англійській мові / Л. Ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 374-377
  Борщ Е. Г.  Реалізація суб'єктивно-оцінної модальності колірних лексем у прозовому тексті / Е. Г. Борщ. - С. 377-380
  Кобякова І. К.  Реалізація гумору в текстах малого жанру / І. К. Кобякова. - С. 380-383
  Чумак Я. В.  Стильова парадигма і риторика / Я. В. Чумак. - С. 383-385
  Шуміліна І. В.  Зростання ролі перекладу на шляху до комунікаційної революції / І. В. Шуміліна. - С. 386-388
  Марінашвілі М. Д.  Про структурні розходження між мовами та перекладацькі трансформації / М. Д. Марінашвілі. - С. 388-390
  Власенко С. В.  Интерпретативные аспекты перевода социальных реалий / С. В. Власенко. - С. 390-394
  Швайка О. М.  Особливості перекладу дієслів ЛСГ "zahlen/платити" / О. М. Швайка. - С. 394-397
  Кушина Н. І.  Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу / Н. І. Кушина. - С. 397-400
  Петришин М. Й.  Семантичне відтворення гомерівських композитів у художньому перекладі / М. Й. Петришин. - С. 400-404
  Мирошниченко В. В.  Символіка як компонент художньої системи Коцюбинського та специфіка відтворення її в перенкладі / В. В. Мирошниченко. - С. 405-409
  Орлов В. В.  Кількісно-якісні відношення з погляду семантики перекладу / В. В. Орлов. - С. 409-412
  Тарасинська І. З.  Стилістичні особливості однорідних членів речення (на матеріалі перекладів поезії О. С. Пушкіна українською мовою) / І. З. Тарасинська. - С. 413-416
  Панкова Н. О.  Мовні еквіваленти як засіб точної передачі ідейного змісту твору (на матеріалі поезії Е. По "Eldorado") / Н. О. Панкова. - С. 416-420
  Иванова Д.  О переводческих принципах в двух южнославянских изданиях Нового Завета в первой половине XIX века / Д. Иванова. - С. 420-424
  Синочкина Б. М.  Русская лексика начала XVII века в интерпретации ганзейского купца / Б. М. Синочкина, О. Б. Воронкова. - С. 424-427
  Пучко К. М.  Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови / К. М. Пучко. - С. 428-432
  Рижова І. А.  Лінгвометодичне моделювання лексичного банку даних / І. А. Рижова. - С. 432-436
  Задорожна М. О.  Викладання українських часток іноземним студентам з опорою на рідну мову / М. О. Задорожна, В. І. Тарасенко. - С. 440-443
  Мацюк Г.  Особливості зіставної методики у граматиці І. Могильницького / Г. Мацюк. - С. 444-447

Рубрики: Мовознавство - Зіставна семантика

Анотація:   Розглядаються питання теорії й методології контрастивної семантики, досліджується лексична, фразеологічна, словотвірна та граматична семантика в зіставному аспекті, переклади як джерело зіставлення, а також методи й прийоми вивчення семантики в середній і вищій школі.

 
15 81
М74

        Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : зб. наук. пр. № 7 / Київський ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : ЛОГОС, 2002. - 594 с.

Зміст:
  Алєксєєва І. О.  Евфемізми як відображення соціальних змін : від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності / І. О. Алєксєєва. - С. 1-10
  Анохіна Т. О.  Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту / Т. О. Анохіна. - С. 10-15
  Антонюк М. О.  Метафора та її роль в мовній картині світу / М. О. Антонюк. - С. 15-19
  Балабін В. В.  Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін. - С. 20-23
  Берковець В. В.  Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті : національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал / В. В. Берковець. - С. 23-35
  Бєлова А. Д.  Індивідуальна картина світу : інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП / А. Д. Бєлова. - С. 36-43
  Бєлова А. Д.  Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова. - С. 43-54
  Биценко А. Ю.  Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах / А. Ю. Биценко. - С. 54-60
  Булатецька Л.  Контекст у контексті / Л. Булатецька. - С. 60-73
  Бурда О. В.  Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) / О. В. Бурда. - С. 74-80
  Вергун Л.  Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою / Л. Вергун. - С. 80-87
  Волошина О. В.  Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові / О. В. Волошина. - С. 87-90
  Вострова С. В.  Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі / С. В. Вострова. - С. 90-102
  Гливінська Л. К.  Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) / Л. К. Гливінська. - С. 102-107
  Городецька О. В.  Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові / О. В. Городецька. - С. 107-114
  Горяча Н. М.  Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі / Н. М. Горяча. - С. 114-124
  Грек Л. В.  Синтаксичні особливості роману Дж. Джойса "Улісс" як проблема перекладу / Л. В. Грек. - С. 124-130
  Данилюк С. С.  Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 131-136
  Дерменджі О.  Тема Роксолани в австралійській літературі / О. Дерменджі. - С. 137-143
  Дмитрук О. В.  Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ / О. В. Дмитрук. - С. 143-150
  Дьяконова І. Л.  Лексичні характеристики електронного листування / І. Л. Дьяконова. - С. 150-154
  Загуляєва О. І.  Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів / О. І. Загуляєва. - С. 155-160
  Захарова Ю. М.  Інтонація наративів в англомовному дискурсі політиків країн арабського світу / Ю. М. Захарова. - С. 160-165
  Заярна І. С.  Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д. Бобишева) / І. С. Заярна. - С. 165-175
  Звонська-Денисюк Л. Л.  Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника / Л. Л. Звонська-Денисюк. - С. 175-179
  Зіневич В. В.  Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки / В. В. Зіневич. - С. 180-189
  Іващенко В. Л.  Слово концепт у романських, германських та слов'янських мовах (з історії лексикографічної фіксації) / В. Л. Іващенко. - С. 189-198
  Ільницька Л. Л.  Віртуальні НЛП сеанси як аргументативний дискурс / Л. Л. Ільницька. - С. 199-207
  Ільченко О. М.  Індикатори умови в аспекті етикетизації / О. М. Ільченко. - С. 207-212
  Калустова О. М.  Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та її відтворення в перекладі / О. М. Калустова. - С. 212-220
  Кальчу Т. В.  Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А. Камю "The Fall" / Т. В. Кальчу. - С. 220-224
  Коваль Н. М.  Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу / Н. М. Коваль. - С. 224-230
  Козловська Г. Б.  Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду / Г. Б. Козловська. - С. 230-235
  Колейчик О. О.  Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації / О. О. Колейчик. - С. 235-240
  Колодій Б. М.  Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою / Б. М. Колодій. - С. 240-245
  Коломієць Л. В.  Віршовий переклад як метапоетичне письмо : проблема творчого методу перекладача / Л. В. Коломієць. - С. 245-254
  Коломієць Н. В.  Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN : структурні особливості резюме / Н. В. Коломієць. - С. 254-262
  Константінова О. В.  Американізми і бритицизми в термінології оподаткування сучасної англійської мови / О. В. Константінова. - С. 262-269
  Кравченко Н. К.  Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу / Н. К. Кравченко. - С. 269-275
  Крижановська М. В.  Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв'ю / М. В. Крижановська. - С. 275-285
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія причини та наслідку / Л. П. Кургут. - С. 285-289
  Кур'янова М. О.  Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах / М. О. Кур'янова. - С. 290-296
  Лазаренко Т. Д.  Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х - 1990-х рр. / Т. Д. Лазаренко. - С. 296-302
  Лахтіонова К. М.  Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону / К. М. Лахтіонова. - С. 302-307
  Левченко О. П.  Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко. - С. 307-315
  Лихолай Г. Л.  Феномен знання як міждисциплінарний концепт / Г. Л. Лихолай. - С. 315-321
  Любарець Н. О.  Мотив смерті в романі Вірджинії Вульф "Хвилі" / Н. О. Любарець. - С. 322-326
  Малій А.  Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. / А. Малій. - С. 326-331
  Малікова О. В.  Засоби позначення риторичного прийому балансування аргументів у сучасному науковому дискурсі / О. В. Малікова. - С. 332-338
  Мартінек С. В.  Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек. - С. 338-347
  Мельничук С. В.  Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) / С. В. Мельничук. - С. 347-353
  Морошкіна Г. Ф.  Маркери кооперативності у телевізійному інтерв'ю / Г. Ф. Морошкіна. - С. 353-358
  Мосенкіс Ю. Л.  Перспективи запровадження спецкурсу "Походження української мови" / Ю. Л. Мосенкіс. - С. 358-363
  Мутон Я. Р.  Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах / Я. Р. Мутон. - С. 363-368
  Мушніна О. О.  Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) / О. О. Мушніна. - С. 368-372
  Науменко Л. П.  Семантична структура слова business / Л. П. Науменко. - С. 372-378
  Наумова Н. Г.  Фатичний інформатив у діловому дискурсі / Н. Г. Наумова. - С. 378-383
  Некрашевич А. В.  Лексеми кольору у поезії Франсуа Війона / А. В. Некрашевич. - С. 383-392
  Огаркова Г. А.  Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові / Г. А. Огаркова. - С. 392-397
  Омельченко О. В.  Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме / О. В. Омельченко. - С. 398-403
  Онищенко О. М.  Перші перекладачі творів Т. Г. Шевченка на німецьку мову / О. М. Онищенко. - С. 403-408
  Палінська О. М.  Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської / О. М. Палінська. - С. 408-413
  Панасенко Н. І.  Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) / Н. І. Панасенко. - С. 414-421
  Перепльотчикова С. Є.  Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю / С. Є. Перепльотчикова. - С. 422-429
  Петриченко І. А.  Особові займенники : реалізація "себе" у носіїв японської мови / І. А. Петриченко. - С. 429-434
  Підвойний В. М.  Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) / В. М. Підвойний. - С. 435-440
  Розмаріцо І. О.  Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу / І. О. Розмаріцо. - С. 440-447
  Сарбаш О. С.  Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові / О. С. Сарбаш. - С. 447-454
  Скибицька Н. В.  Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності / Н. В. Скибицька. - С. 455-462
  Слухай Н. В.  Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай. - С. 462-470
  Смагло Н. С.  Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н. С. Смагло, Л. Б. Мартинова. - С. 470-475
  Степанюк Г. М.  Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття / Г. М. Степанюк. - С. 475-479
  Столярова М. О.  Етикет у віртуальній англомовній комунікації / М. О. Столярова. - С. 480-485
  Ткачова Г. В.  "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") / Г. В. Ткачова. - С. 486-492
  Трищенко І. В.  Про деякі особливості метонімічних звертань / І. В. Трищенко. - С. 493-498
  Ущина В.  Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів / В. Ущина. - С. 498-506
  Фокін С. Б.  Чинники трансформації аналітичної форми пасиві в синтетичну при перекладі з іспанської / С. Б. Фокін. - С. 506-511
  Фоменко О. С.  Неологізми - мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року / О. С. Фоменко. - С. 512-517
  Черська Ж.  Місце прикметників у мовних картинах світу / Ж. Черська. - С. 518-522
  Швачко С. О.  Семантичне навантаження денумеральних одиниць / С. О. Швачко. - С. 522-527
  Шиманович Г. М.  Назви осіб як відображення динаміки розвитку англійської мови у ХХ столітті / Г. М. Шиманович. - С. 527-532
  Шишков В. В.  Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості / В. В. Шишков. - С. 533-541
  Шовковий В. М.  Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах / В. М. Шовковий. - С. 542-549
  Яковенко І. В.  Стихія вогню в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 549-555
  Яхонтова Т. В.  Концепція жанру в сучасній риториці / Т. В. Яхонтова. - С. 555-561
  Яшенкова О. В.  Реалізація принципів спілкування в діловій сфері / О. В. Яшенкова. - С. 561-573
  Архелюк В. В.  Особливості комунікації в мережі Інтернет / В. В. Архелюк. - С. 573-579
  Бігарі А. А.  Засоби вираження категорії модальності у дискурсі сімейного спілкування / А. А. Бігарі. - С. 579-586
  Савченко І. А.  Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій / І. А. Савченко. - С. 586-590