Результати пошуку:

На запит «українська мова в школі» знайдено записів: 343.


Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Ук
Г91

Грушевський, М. С.

        Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський ; передм. Я. П. Гояна. - К. : Веселка, 1991. - 46 с.

Рубрики: Мова українська

 
2 81.2Ук-91
Д69

Дороз, В. Ф.

        Методика викладання української мови у вищій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 174 с.

Рубрики: Методика навчання української мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): педагогічна практика магістрантів -- магістерська робота

Анотація:   У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи.

 
3 74.268.19(4Укр),9
Х82

Хорошковська, О. Н.

        Теоретико-методичні засади навчання української мови і мовлення у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України [Текст] : монографія / О. Н. Хорошковська. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 162 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): формування усного мовлення -- правописний матеріал -- лінгводидактика -- граматика української мови

Анотація:   Зазначена монографія є першим монографічним дослідженням проблеми навчання української мови у школах І ступеня зазначеного типу. Вона складається з трьох розділів. Перші два присвячено теоретичним питанням методики (психологічним й загальнодидактичним), що стосуються психологічних закономірностей оволодіння українською мовою, цілей, методів, прийомів навчання, підходів до визначення змісту навчання тощо. У третьому розділі розкриті методиі прийоми навчання кожного розділу програми.

 
4 81.2Ук-922
У45

        Українська мова. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Освіта, 2009. - 336 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): синтаксис -- пунктуація -- складне речення -- складне синтаксичне ціле

Анотація:   У підручнику викладено матеріали шкільної програми з вивчення української мови для учнів 9 кл. загальноосвітньої школи з українською мовою навчання, правила українського правопису, а також завдання, тести для закріплення.

 
5 28.86я72-1
Б63

        Біологія. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк [та ін.]. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 288 с.

Рубрики: Біологія - Шкільний курс

Ключові слова (ненормовані): організм людини -- опора і рух -- кров і лімфа -- кровообіг -- дихання -- харчування і травлення -- терморегуляція -- виділення

Анотація:   Підручник побудовано згідно з навчальною програмою з біології для 9 кл. загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. В процесі вивчення предмету школярі дізнаються про будову організму людини та про процеси, що протікають у ньому.

 
6 63.3(4Укр)6кр
Р31

Захарченко, В.

        Була українкою... (про вчительку української мови і літератури Уманської школи №14 Мошковську Вікторію іванівну) [Текст] : збірник / В. Захарченко. -

Ключові слова (ненормовані): видатні діячі Черкащини

 
7 81.21(4Укр)
Л77

Лопушинський, І. П.

        Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / І. П. Лопушинський. - К : Олді-плюс, 2006. - 456 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): державна мова України -- регулювання мовної політики -- національний менталітет -- національно-мовна особистість школяра -- освітянська політика -- історія

Анотація:   У монографії вперше в літературі з питань державного управління йдеться про мовну політику в галузі освіти України як складник етнонаціональної державної політики. Грунтовно висвітлюється мовна ситуація в освітянській галузі нашої держави, розкривається сутність державної мовної політики в ній, проведено аналіз становлення в школі різних рівнів української мови як державної, показано безперспективність в освіті України політики українсько-російської двомовності. Доводиться можливість управління мовними процесами в галузі освіти, показано способи здійснення такого управління, розкриваються механізми реалізації законотворчої бази з мовного питання.

 
8 74.261.4я73-5
Г82

Грибан, Г. В.

        Практикум з методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-філологів вищ. пед. навч. закладів / Г. В. Грибан, О. А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): типи уроків -- позакласна робота

Анотація:   У посібнику вміщено запитання для опрацювання студентами курсу "Методика навчання української мови в середній школі", подається методичне орієнтування, рекомендована література, пропонуються різнорівневі практичні завдання, а також тести для котролю і самоконтролю. У додатках зроблена спроба структурувати основи курсу методики викладання української мови у вигляді таблиць і схем.

 
9 4у(070.2)
Б43

Бєляєв, О. М.

        Сучасний урок української мови [Текст] : навчальний посібник / О.М. Бєляєв. - К. : Радянська школа, 1981. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- еврістична бесіда -- робота з підручником -- мовний аналіз

Анотація:   У посібнику розглядають зміст,структура й методика проведення уроку з української мови в 4-8 класах загальноосвітньої школи. Велика увага приділяється висвітленню ефективних методів і прийомів викладання української мови(постановка проблемних завдань,евристична бесіда,спостереження над мовою,робота з підручником та іншими джерелами знань,мовний аналіз).Розрахований на вчителів-словесників загальноосвітньої школи,методистів з мови й літератури,викладачів і студентів з мови і літератури,викладачів і студентів філологічних факультутів вузів.

 
10 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 7 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1976. - 136 с.

Зміст:
  Можарівська В. В.  Література і виховання громадянина / В. В. Можарівська. - С. 3-9
  Руденко Ю. Д.  Виховання учнів у дусі радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму (Вивчення поеми "Прометей" А. Малишка в 7 класі) / Ю. Д. Руденко. - С. 9-18
  Бандура О. М.  Вивчення поняття "соціалістичний реалізм" у 10 класі / О. М. Бандура. - С. 18-27
  Волошина Н. Й.  Естетичне виховання засобами художньої літератури / Н. Й. Волошина. - С. 27-34
  Якименко М. А.  Естетичний ідеал і його місце в шкільному курсі літератури / М. А. Якименко. - С. 34-41
  Падалка Н. І.  Драматичні твори в навчально-виховній роботі з літератури (З методичної спадщини А. С. Макаренка) / Н. І. Падалка. - С. 42-53
  Афонін В. О.  Інтонація при виразному читанні / В. О. Афонін. - С. 53-61
  Пасічник Є. А.  Про спільну організацію вчителями української і російської літератур екскурсій і походів школярів / Є. А. Пасічник. - С. 62-72
  Перепада А. І.  Розвиток читацьких інтересів у дітей старшого віку / А. І. Перепада. - С. 72-80
  Гудзик І. П.  Аналіз смислової сторони речення у процесі навчання мови / І. П. Гудзик. - С. 81-89
  Війтик О. М.  Психолого-лінгвістична підготовка учнів до засвоєння пунктуаційних правил / О. М. Війтик. - С. 89-95
  Кононенко В. І.  Синтаксична метафора / В. І. Кононенко. - С. 95-102
  Голобородько Є. П.  Наступність і перспективність при вивченні іменника на уроках української мови в школах з російською мовою навчання / Є. П. Голобородько. - С. 102-111
  Барабаш В. Г.  Порівняльне вивчення фразеології української і російської мов / В. Г. Барабаш. - С. 111-117
  Кравчук Д. М.  Переказ у середній школі / Д. М. Кравчук. - С. 118-125
  Рибакова М. Л.  Із вкладу К. Д. Ушинського в методику літератури / М. Л. Рибакова. - С. 126-133

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник містить статті з актуальних проблем методики викладання української мови і літератури. Статті з методики літератури висвітлюють ряд важливих її проблем: виховання учніву процесі вивчення літератури в школі, взаємозв'язок при вивченні української і російської літератур та ін. Питанням методики мови присвячено статті про розвиток усної та писемної мови учнів, формування мовних навичок, паралельне вивчення української та російської мов.

 
11 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 126 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 167 с.

Зміст:
  Авраменко В. І.  Усталення навчальної україномовної термінолексики як цілісний процес вдосконалення національної мовної культури / В. І. Авраменко. - С. 3-6
  Атаманчук Ю. М.  Особливості організації самостійної роботи студентів в інформаційно-навчальному середовищі університету / Ю. М. Атаманчук. - С. 7-13
  Бевз О. П.  До питання про підтримку і розвиток обдарованості в освіті США / О. П. Бевз. - С. 14-17
  Бегас Л. Д.  Історія вивчення та пошуку нових методів подолання заїкання / Л. Д. Бегас. - С. 18-22
  Безлюдна Н. В.  Психофізіологічні особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку / Н. В. Безлюдна. - С. 22-26
  Біда О. А.  Інтерактивний урок. Структура та методика проведення / О. А. Біда, О. А. Берладин, Л. І. Прокопенко. - С. 26-30
  Божко Н. В.  Проблеми підготовки студентів ВНЗ до ефективної організації розумової діяльності учнів на уроках іноземної мови / Н. В. Божко. - С. 30-37
  Бугакова Л. О.  Розвиток здібностей дитини у дошкільному віці / Л. О. Бугакова. - С. 37-40
  Захаренко С. О.  Педагогічні погляди і діяльність О.А. Захаренка в контексті виховання в учнів поваги до батьків / С. О. Захаренко. - С. 64-68
  Грищенко О. А.  Роль інновацій в інженерно-педагогічній освіті / О. А. Грищенко. - С. 47-52
  Десятов Т. М.  Індикатори контрольних рівнів - основа європейської структури кваліфікацій / Т. М. Десятов. - С. 52-60
  Довга Т. Я.  Морально-етичні взаємини вчителя й учня в аспекті педагогічного світогляду О.А. Захаренка / Т. Я. Довга. - С. 60-64
  Вонсович В. П.  Використання імітаційних технологій і прийомів у навчально-професійній діяльності студентів / В. П. Вонсович. - С. 40-43
  Гончарук В. А.  Пошукова народознавча робота викладачів, студентів, учителів у період з початку 20-х років до кінця ХХ століття / В. А. Гончарук. - С. 44-47
  Карапузова Н. Д.  Інноваційний потенціал середовища як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя / Н. Д. Карапузова. - С. 68-74
  Коберник Г. І.  Формування основ життєвої компетентності молодшого школяра в умовах інтерактивних технологій навчання / Г. І. Коберник. - С. 74-79
  Комар В. П.  Розвиток науково-теоретичних основ фізичного виховання в російській імперії в другій половині ХІХ століття / В. П. Комар. - С. 79-83
  Кузьмінський А. І.  Європейська кредитно-трансферна система і міжнародна мобільність студентів / А . І. Кузьмінський. - С. 84-94
  Кучай Т. П.  Аналіз українського досвіду підготовки учителів англійської мови до екологічного виховання / Т. П. Кучай. - С. 94-97
  Манжелій Н. М.  Історико-ретроспектиний аналіз становлення інституту домашніх вихователів / Н. М. Манжелій, Н. В. Ковалевська. - С. 98-102
  Мельник І. М.  Самостійна робота у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / І. М. Мельник, І. В. Мельник. - С. 103-108
  Мукомел С. А.  Педагогічна аксіологія як наука про цінності освіти / С. А. Мукомел. - С. 108-113
  Павлюк В. І.  Історіографія українських досліджень розвитку освіти в США / В. І. Павлюк. - С. 113-116
  Распопова С. О.  Проблеми шкільного підручника (з досвіду створення підручників з російської мови для шкіл з українською мовою навчання) / С. О. Распопова. - С. 116-119
  Растригіна А. М.  Втілення комп'ютерних технологій в процес підготовки майбутнього фахівця-музиканта / А. М. Растригіна, С. П. Дьомін. - С. 120-123
  Рибачук К. В.  Процес навчання майбутніх учителів на засадах критичної педагогіки та соціал-конструктивізму / К. В. Рибачук. - С. 123-128
  Семеног О. М.  Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі / О. М. Семеног. - С. 128-136
  Семенюк М. П.  Драматизація у професійній підготовці майбутнього педагога / М. П. Семенюк, Т. В. Ткачик. - С. 136-141
  Сирота З. М.  Художньо-естетичний аспект творчого розвитку школярів / З. М. Сирота, В. М. Сирота. - С. 141-144
  Сокотун С. І.  До питань організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальних медичних відділеннях ВНЗ / С. І. Сокотун, Н. М. Винник. - С. 144-148
  Сундук Р. В.  Зародження та становлення концепції формування цілісної особистості (кінець ХVIII - середина ХХ ст.) / Р. В. Сундук. - С. 148-152
  Черненко О. М.  Методика вивчення стану здоров'я курсантів в системі "навчальний процес - умови проживання і спосіб життя - медичне забезпечення" / О. М. Черненко, В.М, Покалюк. - С. 156-159
  Шульга Н. В.  Теоретичні засади полікультурної освіти в сучасній педагогічній науці / Н. В. Шульга. - С. 159-162

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
12 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти [Текст] : зб. вибраних наук. пр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 524 с.

Зміст:
  Передрій Г. Р.  Про наголошення деяких слів / Г. Р. Передрій. - С. 19-24
  Передрій Г. Р.  Про термін прізвище / Г. Р. Передрій. - С. 24-30
  Мукан Г. М.  Структура і синтаксична роль фразеологізмів / Г. М. Мукан. - С. 30-43
  Мукан Г. М.  Словотвірні гнізда з коренями прикметників на позначення кольору / Г. М. Мукан, Г. О. Піскун. - С. 44-53
  Сич В. Ф.  Заперечні займенники / В. Ф. Сич. - С. 54-64
  Мукан Г. М.  Морфологічна будова і способи творення прислівників / Г. М. Мукан. - С. 64-75
  Сич В. Ф.  Лексико-семантичні групи іменників / В. Ф. Сич. - С. 75-88
  Мукан Г. М.  Перехідні явища в системі частин мови / Г. М. Мукан. - С. 89-100
  Сич В. Ф.  Перехід у займенники слів інших частин мови / В. Ф. Сич. - С. 101-111
  Піскун Г. О.  Складний присудок і його структурні типи / Г. О. Піскун. - С. 112-122
  Сич В. Ф.  Односкладні речення в українській мові / В. Ф. Сич. - С. 123-137
  Сич В. Ф.  Номінативні речення у творах Остапа Вишні / В. Ф. Сич. - С. 138-146
  Сич В. Ф.  Синтаксичні функції інфінітива / В. Ф. Сич. - С. 146-158
  Лабунець Н. Ф.  Розпізнавання означальних речень серед інших / Н. Ф. Лабунець. - С. 158-170
  Жовтобрюх М. А.  Староукраїнські грамоти як пам'ятка літературної мови / М. А. Жовтобрюх. - С. 171-185
  Жовтобрюх М. А.  Відбиття процесу становлення фонологічної системи української літературної мови в творах Г. С. Сковороди / М. А. Жовтобрюх. - С. 186-205
  Жовтобрюх М. А.  Система частин мови в українській лінгвістичній традиції (ретроспективний огляд) / М. А. Жовтобрюх. - С. 205-223
  Жовтобрюх М. А.  Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М. А. Жовтобрюх. - С. 224-245
  Непийвода Ф. А.  Діалектні риси говірок Черкащини (фонетика) / Ф. А. Непийвода. - С. 245-251
  Непийвода Ф. А.  Стилі мови і їх ознаки / Ф. А. Непийвода. - С. 252-266
  Передрій Г. Р.  Життя духовного основа. Проблеми двомовності : як їх розв'язати? / Г. Р. Передрій. - С. 266-272
  Передрій Г. Р.  Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Лексика" в 4 класі / Г. Р. Передрій. - С. 273-283
  Передрій Г. Р.  Про вивчення фонетики у 5 класі. Лінгвістичний аспект / Г. Р. Передрій. - С. 284-301
  Передрій Г. Р.  Про підвищення якості навчання орфографії в ІV - VІ класах / Г. Р. Передрій. - С. 302-312
  Мукан Г. М.  Вивчення розділу "Словотвір" / Г. М. Мукан, Г. Р. Передрій. - С. 312-323
  Передрій Г. Р.  Вивчення складних питань шкільного словотвору / Г. Р. Передрій. - С. 324-343
  Передрій Г. Р.  Елементи програмованого навчання при опрацюванні словотвору / Г. Р. Передрій. - С. 344-355
  Передрій Г. Р.  Змішаний розбір слова як прийом повторення вивченого в ІV класі / Г. Р. Передрій. - С. 355-367
  Передрій Г. Р.  Дієслово / Г. Р. Передрій. - С. 367-378
  Передрій Г. Р.  Дієприслівник / Г. Р. Передрій. - С. 379-386
  Передрій Г. Р.  Дієприкметник / Г. Р. Передрій. - С. 387-397
  Передрій Г. Р.  Самостійна робота учнів 5 - 8 класів на уроках української мови / Г. Р. Передрій. - С. 397-408
  Лабунець Н. Ф.  Підрядні означальні речення (вивчення в школі) / Н. Ф. Лабунець. - С. 408-412
  Лабунець Н. Ф.  Вправи під час вивчення складнопідрядних речень / Н. Ф. Лабунець. - С. 413-416
  Жовтобрюх М. А.  Видатний український вчений П. Г. Житецький (до 130-річчя з дня народження) / М. А. Жовтобрюх. - С. 417-420
  Жовтобрюх М. А.  Мовознавчі погляди М. О. Максимовича / М. А. Жовтобрюх. - С. 421-428
  Жовтобрюх М. А.  Мовознавча праця Я. Ф. Головацького / М. А. Жовтобрюх. - С. 429-441
  Жовтобрюх М. А.  Визначний дослідник української мови (до 80-річчя з дня народження О. Н. Синявського) / М. А. Жовтобрюх. - С. 441-453
  Жовтобрюх М. А.  Євген Костянтинович Тимченко - вчений і педагог (до 125-річчя від дня народження) / М. А. Жовтобрюх. - С. 454-466
  Жовтобрюх М. А.  Іван Опанасович Василенко / М. А. Жовтобрюх. - С. 466-470
  Гаврилова Т. О.  Місцева географічна номенклатура як джерело номінації сільських кутків (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 474-487
  Гаврилова Т. О.  До питання про онімізацію назв частин населених пунктів Черкащини / Т. О. Гаврилова. - С. 488-497
  Гаврилова Т. О.  Назви частин населених пунктів у топонімічній системі (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 498-506
  Гаврилова Т. О.  Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 506-514
  Гаврилова Т. О.  До питання про ономастикон художніх творів Г. Сковороди / Т. О. Гаврилова. - С. 514-522

Анотація:   До збірника увійшли вибрані статті викладачів, які працювали в 40-90 роки ХХ ст. на кафедрі української мови Черкаського державного педагогічного інституту: доктора філологічних наук, професора М. А. Жовтобрюха, кандидатів філологічних наук, доцентів В. Ф. Сича, Ф. А. Непийводи, Г. Р. Передрій, А. М. Мукан, Г. О. Піскун, Н. Ф. Лабунець. Розвідки присвячені проблемам історичної фонетики, морфології, сучасної української літературної мови, історії української літературної мови, діалектології, методики викладання української мови у вищій та середній школах, представлено видатних постатей в українському мовознавстві. Окремий розділ присвячено ювілярові 2014 року - кандидатові філологічних наук, доценту Т. О. Гавриловій.

 
13 63.3(4Укр)6-7
Л55

Лизанчук, В. В.

        Творімо разом Україну! [Текст] : монографія / В. В. Лизанчук. - Л. : ПАІС, 2009. - 452 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення

Ключові слова (ненормовані): національна ідея -- українські школи -- українська культура

Анотація:   Доведено, що мова, культура, духовність кожного народу є визначальними у вираженні єдинної для всіх людяності. Гуманістичний діалог культур базується на вмінні збирати краплини відмінностей у безмежний океан добра, засівати в живильний грунт зерна порозуміння, злагоди, дружби між націями, державами. Щоб гідним був український внесок у загальносвітову культуру краси, радості, життєствердження, потрібно зосередитися на найважливіших чинниках формування і збереження національного "Я" - освіті, науці, інформації. Сучасність вимагає глобального мислення, але дії мають бути національно визначені, бо це стосується інтересів людини, родини, нації і світового співтовариства. Лише чіткі національно-державницькі орієнтири в усіх сферах життя України є найголовнішими передумовами зведення до мінімуму негативного впливу глобалізації, подолання морально-психологічних бар'єрів на шляху створення громадянського суспільства, головною засадою якого є гармонійне поєднання інтересів української титульної нації з потребами національних меншин. Адже людина не є планетарною особою, планетарним громадянином, а конкретно-історичною і національно-культурною індивідуальністю.

 
14 81.07
А57

        Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] : збірник. Т.1 Художні переклади / Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Центр гуманітарних досліджень. - Дрогобич : Колос, 2002. - 273 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): художні переклади

Анотація:   В Альманасі зібрано художні переклади на українську мову студентів міжнародної школи перекладачів та інтерпретаторів текстів "Перекладацька майстерня 2000-2001" (проект Центру гуманітарних досліджень при Львівському національному ініверситеті). Додано біографічні довідки про авторів, перекладачів та їхніх наставників з фотографіями.

 
15 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 85-річчя Г. Р. Передрій, 4-5 лютого 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 344 с.

Зміст:
  Передрій Г.  Способи лексико-синтаксичного творення українських прізвищ / Г. Передрій. - С. 15-22
  Мартинова Г.  Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації / Г. Мартинова. - С. 23-32
  Щербина Т.  Засади укладання і проблеми інтерпретації атласу порубіжної діалектичної зони / Т. Щербина. - С. 33-40
  Гаврилова Т.  Мікротопонімія говірки села Хмільна Канівського району Черкаської області (фрагмент "Словника мікротопонімії Черкащини") / Т. Гаврилова, З. Денисенко. - С. 41-53
  Тищенко Т.  Східноподільський родильний обряд у світлі номінацій і народних вірувань / Т. Тищенко. - С. 54-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Хрематоніми творів Григорія Савича Сковороди / Т. Гаврилова, І. Лелюх. - С. 64-66
  Денисюк В.  Художній текст XVII-XVIII ст. як відображення динамічних процесів у фразеології / В. Денисюк. - С. 67-75
  Зелінська О.  Людина і світ бароко крізь призму слова / О. Зелінська. - С. 76-83
  Заскалета В.  Історія становлення складнопідрядних означальних речень відносного підпорядкування / В. Заскалета. - С. 84-94
  Савченко І.  Гіпотези щодо походження слова пан / І. Савченко. - С. 95-100
  Кочерга Г.  Українська мова - невмирущий генетичний код нації / Г. Кочерга. - С. 101-109
  Лонська Л.  Функціональна специфіка антропонімів у творах Нечуя-Левицького / Л. Лонська. - С. 110-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погрібний І.  Функціонально-граматичні чинники зміни категоріальної семантики речовинних іменників / І. Погрібний. - С. 124-129
  Калько В.  Пропозиційно-модусний різновид змішаної мотивації назв лікарських рослин в українській мові / В. Калько. - С. 130-135
  Ярмоленко Г.  Віддієслівні іменники з інструментальним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект / Г. Ярмоленко. - С. 137-143
  Таран А.  Роль запозичень у розвитку сучасної української номінації / А. Таран. - С. 144-149
  Хлистун І.  Топонім Україна в поетичному дискурсі (на матеріалі українських поетичних творів II половини XX століття) / І. Хлистун. - С. 150-154
  Красовська О.  Оказіоналізми як елементи експресивної лексики (на матеріалі епістолярних текстів Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 155-161
  Калько М.  Онтологічні кореляти процесуальної ознаки і проблема аспектуального партнерства / М. Калько. - С. 162-170
  Христіанінова Р.  Формально-синтаксичні категорії складнопідрядного речення / Р. Христіанінова. - С. 171-178
  Руденко Н.  Специфіка вираження умовної модальності у складному та простому реченнях / Н. Руденко. - С. 179-185
  Гордієнко Г.  Жанрові характеристики службового документа як елементи текстотворення / Г. Гордієнко. - С. 186-193
  Цапок О.  Синтаксичне оформлення подієвих заміток / О. Цапок. - С. 194-200
  Іванченко О.  Видавництво "Веселка" в публіцистичних дослідженнях / О. Іванченко. - С. 201-207
  Солодка Л.  Стилістичні прийоми посилення експресивності медіазаголовків / Л. Солодка. - С. 208-215
  Корновенко Л.  Популярные имена студентов-русистов Черкасского национального университета: восприятие и оценка / Л. Корновенко. - С. 216-224
  Боть Л.  Перші мовленнєві акти дітей / Л. Боть. - С. 225-229
  Шелехова Г.  Особливості реалізації в підручнику української мови компетентнісного підходу до розвитку мовлення старшокласників / Г. Шелехова. - С. 230-236
  Голуб Н.  Завдання сучасної шкільної мовної освіти / Н. Голуб. - С. 237-243
  Симоненко Т.  Співвідношення сучасних технологій у сфері філологічної освіти / Т. Симоненко. - С. 244-251
  Шляхова В.  Становлення методики навчання фонетики української мови в середній школі / В. Шляхова. - С. 252-259
  Шитик Л.  Особливості визначення дієвідмини дієслів: теоретико-методичний аспект / Л. Шитик, Т. Бондаренко. - С. 260-267
  Поліщук В.  Михайло Старицький і Михайло Драй-Хмара: точки дотикання біографій і творчості / В. Поліщук. - С. 268-275
  Кавун Л.  Синтез слова, музики й кіномистецтва у творчості ваплітян / Л. Кавун. - С. 276-282
  Пахаренко В.  Скала і шлях (Кілька зауваг про чинну шкільну прграму з української літератури) / В. Пахаренко. - С. 283-287
  Скорина Л.  Проблеми психогенної інженерії в драмі Якова Мамонтова "Його власність" / Л. Скорина. - С. 288-295
  Ярмоленко Н.  Регресивна та прогресивна тенденції в історіографії епосу / Н. Ярмоленко. - С. 296-304
  Марценішко В.  Функціонування етнічних стереотипів: українець у дзеркалі польської свідомості / В. Марценішко. - С. 305-311
  Василик З.  Із досвіду впровадження змішаного мовного розбору як виду навчальної діяльності / З. Василик. - С. 322-325
  Задорожна Н.  Як зацікавити школярів на факультативних заняттях? / Н. Задорожна. - С. 327-343

Анотація:   У ювілейному збірнику, присвяченому 85-річчю з дня народження видатного ученого-методиста, кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Романівни Передерій, уміщено праці провідних науковців України, її учнів та колег. Тематика статей охоплює питання методики викладання української мови в середній та вищій школі, лінгвістичні й літературознавчі проблеми.

 
16 81.2Ук-91
Т35

        Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 228 с.

Зміст:
  Паламар Л.  Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземця з української мови / Л. Паламар. - С. 3-9
  Мазурик Д.  Державний стандарт з української мови як іноземної (від теорії до практики) / Д. Мазурик. - С. 10-13
  Куньч З.  Реалізація принципу фахоцентризму у викладанні української мови як іноземної / З. Куньч. - С. 15-21
  Лагута Т.  Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців / Т. Лагута. - С. 22-28
  Романюк С.  Вивчення іноземної мови у Польщі: погляд у майбутнє / С. Романюк. - С. 29-34
  Василько З.  Назви замків як елемент лінгвоукраїнознавства / З. Василько. - С. 35-39
  Добрусинець Д.  Лінгвоукраїнознавчий потенціал орнітонімів / Д. Добрусинець. - С. 40-52
  Станкевич Н.  Навчально-мовленнєва ситуація у діалогічному мовленні: стратегія моделювання / Н. Станкевич. - С. 53-60
  Процик І.  Художні твори як навчальні тексти для читання на заняттях із чужоземцями та система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності (на матеріалі новели "Дитинство" з роману Юрія Яновського "Вершники") / І. Процик. - С. 61-69
  Бук С.  Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної / С. Бук. - С. 70-74
  Донченко Т.  Вивчення фонетики української мови студентами-іноземцями / Т. Донченко. - С. 75-81
  Середницька А.  Домінанти синонімічних рядів дієслів переміщення в курсі української мови як іноземної / А. Середницька. - С. 82-92
  Тимошик Г.  Давньоукраїнські теоніми у лінгвадидактичному аспекті / Г. Тимошик. - С. 93-101
  Хібеба Н.  Українські ергоніми в аспекті лінгвокраїнознавчих студій / Н. Хібеба. - С. 102-110
  Щедрик Г.  Концептуалізація чоловіка на лексичному рівні української мови: лінгводидактичний аспект / Г. Щедрик. - С. 111-119
  Мацюк З.  Прикладні аспекти українського словотвору / З. Мацюк. - С. 120-127
  Антонів О.  Граматичний матеріал у дистанційному курсі української мови як іноземної / О. Антонів. - С. 128-136
  Мацько Л.  Методологічні вимоги до навчання української мови як іноземної у контексті сертифікованого навчання / Л. Мацько. - С. 137-141
  Селіверстова Л.  Основа програмного матеріалу для сертифікації знань з української мови / Л. Селіверстова. - С. 142-148
  Адаменко С.  Застосування стандартизованих тестів у процесі сертифікації слов'янських мов / С. Адаменко. - С. 148-155
  Чуба Г.  Державний сертифікацйний екзамен з мови для іноземців: досвід Польщі / Г. Чуба. - С. 156-166
  Онуфрієнко Г.  Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі / Г. Онуфрієнко. - С. 167-174
  Туркевич О.  Становлення термінолексики методики викладання української мови як іноземної (на матеріалі діаспорних навчальних посібників) / О. Туркевич. - С. 175-179
  Шпить О.  Вивчення мовознавчої термінології у курсі української мови як іноземної (на морфологічному рівні) / О. Шпить. - С. 180-183
  Баландіна Н.  Особливості викладання російської мови в 10-му класі у школах з українською мовою навчання / Н. Баландіна. - С. 184-192
  Паславська А.  Заперечення в українській та німецькій мовах: лінгводидактичний аспект / А. Паславська. - С. 193-202
  Сваричевська Л.  Рекламний текст як об'єкт вивченя в іншомовній аудиторії: проблеми перекладу / Л. Сваричевська. - С. 203-208

Рубрики: Методика навчання української мови у ВНЗ

Анотація:   У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвоукраїнознавчі аспекти, з'ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

 
17 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 80-річчя Г. Р. Передрій, 10-11 лютого 2005 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 420 с.

Зміст:
  Передерій Г. Р.  Про вивчення рідної мови в школі / Г. Р. Передерій. - С. 22-34
  Мацько Л. І.  Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти / Л. І. Мацько. - С. 35-40
  Пентилюк м. Я.  Державний стандарт мовної освіти у світлі сучасної методики української мови / м. Я. Пентилюк. - С. 41-47
  Скуратівський Л. В.  Проблеми мовленнєвого розвитку учнів основної школи та шляхи їх розв'язання у процесі навчання української мови / Л. В. Скуратівський. - С. 48-54
  Шелехова Г. Т.  Інноваційні підходи до укладання нової програми української (рідної) мови для 5-12 класів / Г. Т. Шелехова. - С. 55-59
  Шляхова В. В.  До проблеми особистісно зорієнтованого навчання мови / В. В. Шляхова. - С. 60-64
  Голуб Н. Б.  До проблеми бар'єрів у спілкуванні студентів / Н. Б. Голуб. - С. 65-68
  Остапенко Н. М.  Особливості використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 69-75
  Симоненко Т. В.  Формування професійно-комунікативних умінь студентів філологічних факультетів / Т. В. Симоненко. - С. 76-83
  Шульгіна В. І.  Специфіка розробки тестів для самоконтролю з української мови / В. І. Шульгіна, Т. А. Головко. - С. 84-85
  Горошкіна О. М.  Лінгводидактичний потенціал підручника української мови / О. М. Горошкіна. - С. 86-93
  Шульга Т. А.  Збагачення мовлення студентів факультету фізичної культури професійною лексикою / Т. А. Шульга. - С. 94-97
  Романенко Ю. О.  До проблеми творення науково-навчальних тестів (комунікативно-стратегічний аспект) / Ю. О. Романенко. - С. 98-104
  Задорожня Н. П.  Захищаємо свої знання нестандартно (Тематичне оцінювання з української мови у 6 класі I семестр) / Н. П. Задорожня. - С. 105-110
  Ковтун Н. О.  Науково-теоретичні основи факультативних занять з української мови / Н. О. Ковтун. - С. 111-116
  Поліщук В. Т.  Образ міста (Києва) у прозі Михайла Старицького / В. Т. Поліщук. - С. 118-123
  Градовський А. В.  Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. В. Градовський. - С. 124-131
  Пахаренко В. І.  Батько грандіозного проєкту (Підходи до сучасного прочитання "Енеїди" І. Котляревського в школі) / В. І. Пахаренко. - С. 132-140
  Кавун Л. І.  Художнє втілення ідеї "азіатського Ренесансу" в художній прозі ваплітян / Л. І. Кавун. - С. 141-145
  Ромащенко Л. І.  Ліричне відлуння минулого: історичні асоціації в поезії В. Симоненка / Л. І. Ромащенко. - С. 146-153
  Скорина Л. В.  Спільне і відмінне в художній концепції романів "Тіні в раю" Е. М. Ремарка та на "Твердій землі" У. Самчука / Л. В. Скорина. - С. 154-160
  Майорова О. І.  Проблематика романістики Р. Федоріва періоду 90-х років як явище художньої еволюції письменника / О. І. Майорова. - С. 161-166
  Полєщук Г. Я.  Поетика антифактивних станів у прозових творах М. Вінграновського / Г. Я. Полєщук. - С. 167-173
  Копиця В. Є.  Художня версія образу Ісуса Христа в поезії В. Герасим'юка / В. Є. Копиця. - С. 174-180
  Мартинова Г. І.  Картографування як джерело вивчення говірок Черкащини / Г. І. Мартинова. - С. 182-187
  Селіванова О. О.  Особливості когнітивної проекції поетичного синтаксису (на матеріалі творів Ліни Костенко) / О. О. Селіванова. - С. 188-194
  Непийвода Н. Ф.  Стилістичний аспект масової комунікації / Н. Ф. Непийвода. - С. 195-204
  Степаненко М. І.  Семантична поліфункціональність ідентичних щодо формально-граматичної структури речень із просторовими поширювачами / М. І. Степаненко. - С. 205-211
  Мусієнко В. П.  Засади дослідження семантики міри в українській мові / В. П. Мусієнко. - С. 212-215
  Шитик Л. В.  Явища синхронної перехідності в системі складного речення / Л. В. Шитик. - С. 216-222
  Савченко і. С.  Особливості пунктуаційного оформлення речень із вставними і вставленими конструкціями / і. С. Савченко. - С. 223-227
  Калько М. і.  Туман філософії - у краплині граматики (аспектологічні нотатки) / М. і. Калько. - С. 228-238
  Гаврилова Т. О.  До питання про антропонімікон творів В. Симоненка / Т. О. Гаврилова. - С. 239-242
  Непийвода Ф. А.  Юрій Шевельов: портрет в інтер'єрі української лінгвістики / Ф. А. Непийвода. - С. 243-249
  Погрібний І. І.  Фонові особливості демонологічних міфонімів української мови (лінгвокраїнознавчий аспект) / І. І. Погрібний. - С. 250-256
  Лонська Л. І.  Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості газетного мовлення сучасного періоду / Л. І. Лонська. - С. 257-263
  Христіанінова Р. О.  Формально-синтаксична організація складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова. - С. 264-270
  Бондаренко Т. Г.  Процеси семантичної модифікації лексем у мові ЗМІ / Т. Г. Бондаренко. - С. 271-278
  Цапок О. М.  Специфіка мовного вираження внутрішньої краси людини у поезії українських шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 279-283
  Кочерга Г. В.  До проблеми мотиваційних особливостей українських відіменникових дієслів-полісемантів / Г. В. Кочерга. - С. 284-292
  Калько В. В.  Мотивація назв лікарських рослин у когнітивно-ономасіологічному аспекті / В. В. Калько. - С. 293-239
  Денисенко З. М.  Конотативне семантичне узгодження / З. М. Денисенко. - С. 300-305
  Ярмоленко Г. А.  Критерії встановлення напрямку похідності в парах "дієслово-іменник" / Г. А. Ярмоленко. - С. 306-309
  Іванченко О. В.  Стабільність словопорядку як одна з головних ознак фразеологізованих предикативних конструкцій / О. В. Іванченко. - С. 310-314
  Заскалета В. П.  Функціонування складнопідрядних означальних речень зі сполучним словом иже в пам'ятках української мови / В. П. Заскалета. - С. 315-321
  Тищенко Т. М.  Внутрішнє членування подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя / Т. М. Тищенко. - С. 322-328
  Зелінська О. Ю.  Семантичні процеси у педагогічній лексиці української мови XVI-XVIII ст. / О. Ю. Зелінська. - С. 329-336
  Денисюк В. В.  Варіювання антропонімів на фонетичному рівні в українській мові початку XVIII ст. (на матеріалі літопису Самійла Величка) / В. В. Денисюк. - С. 337-341
  Таран А. А.  Поліфункціональність інфінітива з позиції теорії перехідності / А. А. Таран. - С. 342-347
  Чорновол Г. В.  До питання функціональності сучасних термінологічних словників (на матеріалі галузевих економічних праць) / Г. В. Чорновол. - С. 348-353
  Красовська О. М.  Метафоричне багатство епістолярного тексту Лесі Українки / О. М. Красовська. - С. 354-357
  Рясна О. О.  "Історія стародавньої руської словесності" М. Максимовича: історія видання, структура, зміст / О. О. Рясна. - С. 358-364
  Литвин І. М.  Мотивація українських відсубстантивних прислівників у когнітивно-ономасіологічному аспекті / І. М. Литвин. - С. 365-369
  Корновенко Л. В.  Лінгвістичні засади комунікативно-прагматичного вивчення звертань / Л. В. Корновенко. - С. 370-374
  Калита О. М.  Способи вербальної репрезентації іронічної позиції автора в тексті / О. М. Калита. - С. 375-381
  Павликівська Н. М.  Відтопонімні похідні в українській псевдонімії / Н. М. Павликівська. - С. 382-391
  Кравець Л. В.  Проблема метафори в лінгвістичній традиції / Л. В. Кравець. - С. 392-396
  Руденко Н. П.  Засоби вираження умовного синтаксичного способу в простому реченні з умовною модальністю / Н. П. Руденко. - С. 397-402
  Божко В. В.  Функціонування іншомовних назв осіб у ЗМІ кінця XX початку XXI століття / В. В. Божко. - С. 403-409
  Мех Н. О.  До розуміння філософських проблем вітчизняного та зарубіжного мовознавства / Н. О. Мех. - С. 410-415
  Квітка О. М.  Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень із цільовою семантикою / О. М. Квітка. - С. 416-419

Анотація:   У ювілейному збірнику, присвяченому 80-річчю з дня народження визначного ученого-методиста - кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Романівни Передерій, вміщено праці провідних науковців України, а також її учнів - професорсько-викладацького складу факультету української філології та журналістики Черкаського національного університету ім Б. Хмельницького. Тематика статей охоплює питання методики викладання української мови у середній та вищій школі, лінгвістичні та літеоратурознавчі проблеми.

 
18 74.261.8Ук
В35

Вертій, О. І.

        З'ясування народних джерел творчості письменника в школі [Текст] : посіб. для вчителя / О. І. Вертій. - Полтава : Друкарська майстерня, 2009. - 132 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): Федькович Ю. -- Куліш П. -- Нечуй-Левицький І. -- Грабовський П. -- Франко І.

Анотація:   У посібнику узагальнюється досвід роботи автора та науково-дослідної лабораторії "Національні підстави вивчення української мови та літератури в школі", яка працює на базі ряду шкіл м. Сум та Сумської області. Розроблено систему методичних прийомів по формуванню національної самосвідомості учнів під час з'ясування народних джерел та національних особливостей творчості письменників ХІХ століття.

 
19 74.20
А69

        Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік [Текст] : збірник / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 321 с.

Зміст:
  Мадзігон В. М.  Педагогічне проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього / В. М. Мадзігон. - С. 3-5
  Кизенко В. І.  Особливі освітні функції курсів за вибором у старшій школі / В. І. Кизенко. - С. 5-6
  Барановська О. В.  Експериментальне дослідження ефективності форм організації навчально-виховного процесу в профільній школі / О. В. Барановська. - С. 6-8
  Бондар С. П.  Становлення і розвиток поняття "метод навчання": історико-методологічний аналіз / С. П. Бондар. - С. 8-9
  Корсакова О. К.  Поглиблення змісту профільних загальноосвітніх предметів як дидактичний принцип / О. К. Корсакова. - С. 10-11
  Липова Л. А.  Особливості формування і реалізації спецкурсів у профільній школі / Л. А. Липова. - С. 11-12
  Осадчук Р. І.  Самостійна робота учнів у процесі узагальнення знань / Р. І. Осадчук. - С. 13-14
  Олійник Н. Ю.  Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів / Н. Ю. Олійник. - С. 14-15
  Рум'янцева Д. І.  Моделювання проектно-цільового управління навчальним закладом / Д. І. Рум'янцева. - С. 16
  Цимбалару А. Д.  Компетентно-структурний аналіз поняття "освітній простір школи" / А. Д. Цимбалару. - С. 17-18
  Волченкова Г. М.  Моделювання школи-лабораторії як відкритої соціально-педагогічної системи / Г. М. Волченкова. - С. 18-19
  Красота О. І.  Інноваційна культура вчителя / О. І. Красота. - С. 20-21
  Онопрієнко О. В.  Структурно-функціональна модель проектної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко. - С. 21-22
  Калініна Л. М.  Результати запровадження системи інформаційного забезпечення управління закладом освіти / Л. М. Калініна. - С. 22-24
  Болгаріна В. С.  Культурне середовище сучасної школи: основні напрями проектування / В. С. Болгаріна. - С. 24-25
  Островерхова Н. М.  Способи здійснення експерименту з аналізу якості уроку / Н. М. Островерхова. - С. 25-27
  Тимошко Г. М.  Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Г. М. Тимошко. - С. 27-31
  Давидова Т. М.  Здоров'яформуюча педагогіка - освіта майбутнього / Т. М. Давидова. - С. 31-32
  Климчук І. О.  Підвищення рівня економічної культури - один з компонентів підвищення якості освіти на рівні ЗНЗ / І. О. Климчук. - С. 33-34
  Тур О. М.  Формування здорового способу життя старшокласників через особистісне навчання / О. М. Тур. - С. 34-36
  Уруський В. І.  Управління методичною роботою у регіоні з використанням мережевих технологій / В. І. Уруський. - С. 36-37
  Волинський В. П.  Педагогічні можливості електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 38
  Долина В. Д.  Технологія створення електронного підручника "Трудове навчання: 7 клас" / В. Д. Долина. - С. 39-40
  Чорноус О. В.  Технологія створювання електронних підручників / О. В. Чорноус. - С. 40-41
  Красовський О. С.  Ефективність використовування електронних підручників у процесі самонавчання / О. С. Красовський. - С. 41-42
  Дічек Н. П.  Заклад Сікорських - приклад новаторських пошуків у корекційному вихованні / Н. П. Дічек. - С. 42-43
  Антонець М. Я.  Структура авторської школи Миколи Петровича Гузика / М. Я. Антонець. - С. 44-45
  Антонець Н. Б.  Гімназія О. Дучинської як перший приватний жіночий середній навчальний заклад у м. Києві / Н. Б. Антонець. - С. 45-46
  Березівська Л. Д.  Періодизація реформування шкільної освіти в Україні (1899-1991) / Л. Д. Березівська. - С. 47-48
  Бондар Л. С.  Діяльність Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчеської / Л. С. Бондар. - С. 48-50
  Куліш Т. І.  Київська дослідна трудова школа № 4 у Пущі-Водиці в контексті розвитку освіти в Україні в 20-х роках XX століття / Т. І. Куліш. - С. 50-51
  Філімонова Т. В.  Новаторська школа Івана Гуровича Ткаченка / Т. В. Філімонова. - С. 52-53
  Дутко О. М.  Ідеї М. І. Костомарова про народну просвіту / О. М. Дутко. - С. 53-54
  Пєтухова І. О.  Розвиток ідей про метод тестування початку XX століття / І. О. Пєтухова. - С. 55-56
  Шевченко С. М.  Навчально-виховна робота в дослідному дитячому будинку Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко. - С. 56-57
  Мушка О. В.  Перше комерційне училище в м. Києві у другій половині XIX століття / О. В. Мушка. - С. 58-57
  Лов'янова І. В.  Дидактичні умови формування в учнів інтелектуальних умінь / І. В. Лов'янова. - С. 59-60
  Пироженко Л. В.  Чинники реформування змісту загальної середньої освіти в Україні у середині 50-х на початку 60-х років XX століття / Л. В. Пироженко. - С. 61-62
  Смолінчук Л. С.  Дослідження колективної поведінки дітей раннього віку у спадщині О. Залужного / Л. С. Смолінчук. - С. 62-64
  Ситник О. В.  Творення шкільних підручників у 20-х роках XX століття / О. В. Ситник. - С. 64-66
  Лавринченко Н. М.  Сучасні концепції шкільної громадянської освіти у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки / Н. М. Лавринченко. - С. 66-68
  Єгоров Г. С.  Стратегія реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу / Г. С. Єгоров. - С. 68-69
  Локшина О. І.  Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. І. Локшина. - С. 69-70
  Мельниченко Б. Ф.  Шляхи реформування сучасної шкільної освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках / Б. Ф. Мельниченко. - С. 71-72
  Першукова О. О.  Основні тенденції реформування освітньої галузі "Іноземні мови" в країнах Європейського Союзу після друної світової війни / О. О. Першукова. - С. 72-73
  Борисенко І. В.  Етапи розвитку початкової освіти у Великій Британії / І. В. Борисенко. - С. 73-75
  Бутова В. О.  Реалізація принципу рівності у шкільній освіті Фінляндії / В. О. Бутова. - С. 75-76
  Волинець Л. Л.  Розвиток інформаційного супроводу загальної мистецької освіти у Франції / Л. Л. Волинець. - С. 76-78
  Глушко О. З.  Педагоги діаспори про проблеми національного виховання в українському шкільництві США та Канади / О. З. Глушко. - С. 79-80
  Нікольська Н. М.  Соціалізація школярів засобами білінгвальної освіти в країнах Європейського Союзу / Н. М. Нікольська. - С. 79-81
  Жук Ю. О.  Відкриті системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів / Ю. О. Жук. - С. 81-82
  Лукіна Т. О.  Формування системи показників якості загальної середньої освіти України / Т. О. Лукіна. - С. 83-85
  Мурніна Г. С.  Сутність читацьких умінь п'ятнадцятирічних учнів / Г. С. Мурніна. - С. 85-86
  Щекатунова Г. Д.  Оцінювання/самооцінювання діяльності ЗНЗ як ефективний метод поліпшення якості шкільної освіти / Г. Д. Щекатунова. - С. 87-88
  Ситник Д. В.  Анкетування - ефективний засіб оцінювання якості освіти / Д. В. Ситник. - С. 89-91
  Хорошковська Т. П.  Проблема читання як складова сучасного навчального процесу / Т. П. Хорошковська. - С. 91-92
  Чудакова В. П.  Оцінювання стану сформованості у педагогів готовності до інноваційної діяльності / В. П. Чудакова. - С. 93-94
  Мелешко В. В.  Впровадження моделі навчально-виховного середовища у практику сільської школи / В. В. Мелешко. - С. 95-96
  Васьківська Г. О.  Інтенсивні технології навчання у процесі формування знань про людину і суспільство в учнів старшої школи / Г. О. Васьківська. - С. 97-98
  Лопухівська А. В.  Педагогічні умови формування соціально-комунікативної активності учнів сільської школи / А. В. Лопухівська. - С. 98-99
  Башинська Т. П.  Особливості формування розвивального середовища початкової школи сільської місцевості / Т. П. Башинська. - С. 100-101
  Мельник Ю. С.  Особливості вивчення математики у профільній школі сільської місцевості / Ю. С. Мельник. - С. 101-102
  Шелехова Г. Т.  Пріоритетні напрями розвитку мовленнєвої діяльності учнів основної школи / Г. Т. Шелехова. - С. 102-104
  Бондаренко Н. В.  Найважливіші аспекти словникової роботи на уроках української мови в 5-7 класах / Н. В. Бондаренко. - С. 104-105
  Варзацька Л. О.  Проектна діяльність у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. О. Варзацька. - С. 108-106
  Фасоля А. М.  Робота з підручником в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля. - С. 106-107
  Бійчук Г. Л.  Використовування електронного навчально-методичного посібника у процесі вивчення української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук. - С. 108-109
  Паламар С. П.  Організація навчальної діяльності у процесі роботи над художньою деталлю в літературному творі / С. П. Паламар. - С. 109-110
  Шевченко З. О.  Евристичний підхід до вивчення літератури в умовах допрофільної підготовки / З. О. Шевченко. - С. 110-111
  Братко В. О.  Інтегративний підхід до вивчення зарубіжної літератури в основній школі / В. О. Братко. - С. 111-112
  Гаврилюк О. В.  Формування в учнів 5-7 класів умінь ставити запитання до тексту / О. В. Гаврилюк. - С. 113-114
  Копосов П. Г.  Взаємодія мовних знань і мовленнєвих умінь у навчально-ігровій діяльності учнів другого класу / П. Г. Копосов. - С. 114-115
  Кондратюк С. Г.  Використання сучасних методів і прийомів під час сприймання художніх творів учнями 5-6 класів / С. Г. Кондратюк. - С. 116-117
  Кратасюк Л. М.  Види інтерактивної діяльності в процесі формування задуму висловлювання / Л. М. Кратасюк. - С. 117-118
  Міхно О. П.  Дослідницька діяльність учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі вивчення української літератури / О. П. Міхно. - С. 119-120
  Логвиненко Н. М.  Способи реалізації провідного принципу природовідповідності у підручнику з української літератури (7 клас) / Н. М. Логвиненко. - С. 120-120
  Новосьолова В. І.  Реалізація системи роботи над збагачуванням мовлення учнів виражальними засобами в основній школі / В. І. Новосьолова. - С. 122-123
  Одинець І. В.  Формування в учнів системи прийомів пізнавальної діяльності (за новим підручником з української літератури для 6 класу) / І. В. Одинець. - С. 123-124
  Плетньова Л. В.  Види тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології / Л. В. Плетньова. - С. 124-125
  Сергієнко А. А.  Забезпечення діяльнісної основи уроків української літератури шляхом впроваджування групових технологій / А. А. Сергієнко. - С. 126-127
  Тименко В. М.  Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості в процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С. 127-128
  Шуневич О. М.  Формування уміння конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови / О. М. Шуневич. - С. 128-129
  Янчук О. С.  Способи добору об'єктів спостереження у процесі конструювання уроків мислення серед природи / О. С. Янчук. - С. 129-130
  Ярмолюк А. В.  Типологія вправ на вдосконалення мовлення учнів / А. В. Ярмолюк. - С. 131-132
  Яценко Т. О.  Особливості реалізації компетентнісного підходу на уроках української літератури в основній школі / Т. О. Яценко. - С. 132-133
  Хорошковська О. Н.  Особливості навчання української грамоти учнів шкіл з польською мовою навчання / О. Н. Хорошковська. - С. 134-135
  Присяжнюк Н. І.  Форми і види роботи з розвитку усного мовлення учнів других класів на уроках українського читання в школах з російською мовою навчання / Н. І. Присяжнюк. - С. 136-138
  Повхан К. З.  Особливості методики навчання усного українського мовлення учнів-угорців першого класу / К. З. Повхан. - С. 138-139
  Яновицька Н. І.  Види граматичних вправ з української мови в школах з польською мовою викладання / Н. І. Яновицька. - С. 140-141
  Гудзик І. П.  Єдність предметних і надпредметних цілей у навчанні мови / І. П. Гудзик. - С. 141-142
  Курач Л. І.  Особливості перевірки навчальних досягнень учнів з російського діалогічного мовлення / Л. І. Курач. - С. 142-144
  Сімакова Л. А.  Взаємозв'язок емоційної та інтелектуальної сфер діяльності учнів у роботі з літератури в основній школі / Л. А. Сімакова. - С. 144-145
  Снєгірьова В. В.  Система роботи з розвитку культурологічного компонента комунікативної компетенції у вивченні літератури / В. В. Снєгірьова. - С. 145-147
  Бакуліна Н. В.  Використання наочності у навчанні першокласників мови іврит / Н. В. Бакуліна. - С. 147-148
  Корсаков В. О.  Методи розвитку емоційно-ціннісного компонента комунікативної компетенції у навчанні російського письменного мовлення / В. О. Корсаков. - С. 148-150
  Пометун О. І.  Підручник з історії у профільній школі: особливості змісту і побудови / О. І. Пометун. - С. 150-152
  Власов В. С.  Тематичний контроль навчальних досягнень учнів з історії у контексті компетентнісно-орієнтованого навчання / В. С. Власов. - С. 152-154
  Малієнко Ю. Б.  Історичні факти та типологія їх у змісті шкільного курсу історії середніх віків / Ю. Б. Малієнко. - С. 154-155
  Мороз П. В.  Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 155-157
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 157-159
  Смагін І. І.  Практика підручникотворення зі шкільних суспільствознавчих предметів: кінець XVIII - початок XX століття / І. І. Смагін. - С. 160-161
  Чубукіна Т. О.  Реалізація діяльнісного підходу в методиці викладання всесвітньої історії в 6-7 класах / Т. О. Чубукіна. - С. 162-163
  Бондарук І. П.  Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках історії / І. П. Бондарук. - С. 163-165
  Журба О. В.  Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики / О. В. Журба. - С. 166-167
  Ковбасюк Т. Л.  Особливості використовування письмових джерел у навчанні історії в основній школі / Т. Л. Ковбасюк. - С. 167-169
  Михайличенко С. С.  Освітні та виховні аспекти музейної комунікації зі старшокласниками / С. С. Михайличенко. - С. 169-171
  Моцак С. І.  Позаурочна робота: її роль і місце в шкільній освіті / С. І. Моцак. - С. 171-172
  Нетьосов С. І.  Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства засобами ІКТ / С. І. Нетьосов. - С. 172-174
  Ремех Т. О.  Реалізація цілей і завдань правової освіти учнів основноі школи через впроваджування практичного курсу правознавства / Т. О. Ремех. - С. 174-176
  Шрамченко О. В.  Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст шкільного курсу вітчизняної історії у 50-80 роках XX століття / О. В. Шрамченко. - С. 176-178
  Головко М. В.  Зміст і структура підручника "Фізика-10" для профільної школи (рівень стандарту) / М. В. Головко. - С. 178-179
  Бугайов О. І.  Удосконалення змісту навчання під час вивчення гравітації та закону всесвітнього тяжіння у курсі фізики 10 класу 12-річної школи (рівень стандарту, гуманітарний профіль) / О. І. Бугайов. - С. 179-180
  Сергієнко В. П.  Форми і методи диференціації навчання фізики в старшій школі / В. П. Сергієнко. - С. 181-182
  Глобін О. І.  Математика і природничі предмети як цілісний компонент загальноосвітнього навчального середовища / О. І. Глобін. - С. 183-184
  Закота Л. А.  Особливості методичного апарату збірника самостійних робіт з фізики для учнів 10-11 класів / Л. А. Закота. - С. 184-185
  Костюкевич Д. Я.  Методичні засади навчального фізичного експерименту в умовах профільного навчання у 10-11 класах (рівень стандарту) / Д. Я. Костюкевич. - С. 185-186
  Хмара Т. М.  Розвиток пізнавального інтересу учнів в умовах профільного навчання / Т. М. Хмара. - С. 186-188
  Вашуленко О. П.  Добір системи задач для реалізації диференційованого навчання геометрії / О. П. Вашуленко. - С. 188-189
  Крячко І. П.  Вивчення питання гравітації в курсі фізики 10 класу дванадцятирічної школи (рівень стандарту) / І. П. Крячко. - С. 189-190
  Непорожня Л. В.  Реалізація змісту навчання хвильової і квантової оптики у загальноосвітніх навчальних закладах із застосуванням комп'ютерних технологій / Л. В. Непорожня. - С. 189-191
  Коваль В. С.  Використання ППЗ для контролю та оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 10 класу (рівень стандарту) / В. С. Коваль. - С. 192-193
  Корнейчук І. В.  Аналогія у шкільному курсі математики / І. В. Корнейчук. - С. 193-194
  Новосад О. П.  Навчання учнів складанню математичних задач економічного змісту / О. П. Новосад. - С. 195-196
  Мацько Н. Д.  Програмні педагогічні засоби навчання математики як засіб активізації мислення учнів / Н. Д. Мацько. - С. 198-198
  Гармаш О. В.  Система вправ як засіб управління просторовими уявленнями / О. В. Гармаш. - С. 198-199
  Гривко А. В.  Моделювання - мова прикладної математики / А. В. Гривко, В. В. Павелко. - С. 200-201
  Симан С. М.  Унаочнення навчання геометрії засобами комп'ютерної графіки в основній школі / С. М. Симан, Н. І. Салтановська. - С. 201-202
  Величко Л. П.  Відбір предметного змісту курсу органічної хімії для профільної школи / Л. П. Величко. - С. 202-203
  Буринська Н. М.  Структура навчального курсу загальної хімії у профільній школі / Н. М. Буринська. - С. 204
  Коршевнюк Т. В.  Дослідницький метод у структурі процесуального компонента профільного навчання біології / Т. В. Коршевнюк. - С. 205-206
  Матяш Н. Ю.  Змістові особливості курсу біології, 10 клас / Н. Ю. Матяш. - С. 206-207
  Шухова Е. В.  Розробка програмних вимог до рівня підготовки учнів з біології у профільній школі (фізико-математичний профіль) / Е. В. Шухова. - С. 207-208
  Вороненко Т. І.  Хімічний експеримент у змісті факультативного курсу "Хімія і довкілля" / Т. І. Вороненко. - С. 208-209
  Лашевська Г. А.  Розробляння критеріїв відбору змісту лабораторного ужиткового експерименту в курсі хімії профільної школи / Г. А. Лашевська. - С. 209-210
  Міронець Л. П.  Методичні підходи до використовування комп'ютерних технологій під час вивчення біології / Л. П. Міронець. - С. 210-211
  Сябро С. А.  Організація допрофільної підготовки учнів основної школи під час вивчення біології / С. А. Сябро. - С. 212
  Титаренко Н. В.  Розробляння навчальних тестових завдвнь з хімії для профільної школи / Н. В. Титаренко. - С. 213-214
  Топузов О. М.  Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі диференційованого навчання / О. М. Топузов. - С. 214-216
  Ісаєва Г. М.  Сутність і технологія розвитку критичного мислення / Г. М. Ісаєва. - С. 221-223
  Кравчук О. П.  Результати апробації елементів підручника "Фізична географія України: 8 клас" / О. П. Кравчук. - С. 224-226
  Яценко В. С.  Особливості викладання факультативних курсів з географії / В. С. Яценко. - С. 226-227
  Бичковська О. М.  Роль тестового контролю знань як інструменту для педагогічного оцінювання компетентностей учнів з географії / О. М. Бичковська. - С. 227-228
  Яковлева В. А.  Формування пізнавальної самостійності учнів під час вивчення економічної і соціальної географії світу / В. А. Яковлева. - С. 228-229
  Кондратюк Г. А.  Навчання основам проектування учнів 8-9 класів / Г. А. Кондратюк. - С. 229-230
  Кузьменко В. В.  Інтеграція знань учнів при застосуванні в навчальному процесі методу проектів / В. В. Кузьменко. - С. 231-232
  Слюсаренко Н. В.  Основні підходи до трудової підготовки школярів у XX столітті / Н. В. Слюсаренко. - С. 233-234
  Тарара А. М.  Особливості розвитку творчих технічних здібностей учнів у процесі їхньої проектно-технологічної діяльності / А. М. Тарара. - С. 234-236
  Бєлошпицький О. О.  Проблема розвитку просторової уяви в учнів ЗОШ / О. О. Бєлошпицький. - С. 236-239
  Дятленко С. М.  Компетентнісний підхід у профорієнтаційній роботі з учнями основної школи / С. М. Дятленко. - С. 239-240
  Левченко Т. Г.  Структура навчально-методичного комплексу з трудового навчання для основної школи / Т. Г. Левченко. - С. 244-245
  Самохін М. К.  Особливості технологічної підготовки учнів основної школи в умовах проектно технологічної діяльності / М. К. Самохін. - С. 245-248
  Ільченко В. Р.  Концептуальні основи розробляння навчальних програм з інтегрованих природознавчих курсів для старшої школи / В. Р. Ільченко. - С. 248-249
  Гуз К. Ж.  Особливості вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах / К. Ж. Гуз. - С. 250-251
  Ільченко О. Г.  Природовідповідне освітнє середовище учня початкових класів / О. Г. Ільченко. - С. 252-253
  Коваленко В. С.  Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природознавства в середній школі (хімічна складова) / В. С. Коваленко. - С. 253-255
  Рибалко Л. М.  Роль наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів / Л. М. Рибалко. - С. 255-257
  Лапінський В. В.  Сучасне навчальне середовище, його формування і використання / В. В. Лапінський. - С. 257-260
  Ротаєнко П. А.  Достовірність результатів тестування / П. А. Ротаєнко. - С. 260-261
  Базурін В. М.  Визначення поняття "дослідницькі уміння" у психолого-педагогічній літературі / В. М. Базурін. - С. 261-263
  Іценко В. В.  Автоматизація інформаційної діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / В. В. Іценко. - С. 263-264
  Осіпа Л. В.  Формування інформаційної компетентності учнів старшої школи відповідно до їхнього професійного самовизначення / Л. В. Осіпа. - С. 264-265
  Петровський С. С.  Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи / С. С. Петровський. - С. 266-267
  Самойленко Н. І.  Концептуальні положення побудови змісту підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко. - С. 267-268
  Соколовська Т. П.  Вивчення Web-технологій у шкільному курсі інформатики / Т. П. Соколовська. - С. 270-272
  Сідун М. М.  До проблеми формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи / М. М. Сідун. - С. 286-288
  Байбара Т. М.  Проблеми контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу "Я і Україна" в педагогічній практиці / Т. М. Байбара. - С. 288-289
  Коваль Н. С.  Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкових класів / Н. С. Коваль. - С. 289-291
  Мартиненко В. О.  Особливості контролю і оцінювання читацької діяльності учнів 1-2 класів / В. О. Мартиненко. - С. 291-292
  Пономарьова К. І.  Способи перевірки усного мовлення молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / К. І. Пономарьова. - С. 292-294
  Доротюк В. І.  Творча діяльність учителя в умовах профільного навчання / В. І. Доротюк. - С. 300-301
  Піддячий М. І.  Теоретико-методичні засади організації роботи профільного навчально-виховного закладу / М. І. Піддячий. - С. 302-304

Анотація:   Збірник містить стислі результати науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2007 рік.

 
20 81.2Ук я2
Р75

Росінська, О. А.

        Українська мова [Текст] : довідник школяра і студента / О. А. Росінська. - Донецк : БАО, 2006. - 416 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   Довідник з української мови відповідає оновленим програмам для загальноосвітніх шкіл і охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний виклад матеріалу, наявність різноманітних прикладів до найбільш складних правил української граматики, схеми та таблиці допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови.

 
21 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 540 с.

Зміст:
  Мацюк Г.  Українське мовознавство XIX ст. крізь призму наукових шкіл / Г. Мацюк. - С. 3-11
  Стаменова-Сеїзова А.  Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові / А. Стаменова-Сеїзова. - С. 12-17
  Маліневська Н.  Збірник Чарторийських - пам'ятка історії української мови кінця XVII ст. (фонологічні параметри тексту) / Н. Маліневська. - С. 18-23
  Фаріон І.  Природа мовного престижу (на матеріялі старослов'янської та латинської мов) / І. Фаріон. - С. 24-30
  Добосевич У.  Українська книжна мова другої половини XVI - середини XVII ст.: "non est inculta" / У. Добосевич. - С. 31-38
  Титаренко В.  Лексичні формули в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" / В. Титаренко. - С. 39-45
  Сокіл Б.  Проблема походження української мови / Б. Сокіл. - С. 46-54
  Кровицька О.  Мовознавча спадщина професора Василя Лева / О. Кровицька. - С. 55-58
  Зелінська О.  Лексика на позначення форм організації навчально-виховного прпоцесу в українській мові XVI-XVIII ст. / О. Зелінська. - С. 59-66
  Бичкова Т.  Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (за рукописними пам'ятками південно-західного регіону) / Т. Бичкова. - С. 67-73
  Гонтарук Л.  Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVIIст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Л. Гонтарук. - С. 74-78
  Нетреба Н.  Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба. - С. 79-83
  Меркулова О.  Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XIII століть / О. Меркулова. - С. 84-92
  Мойсієнко В.  Територіально-мовне членування у світлі писемних пам'яток / В. Мойсієнко. - С. 93-98
  Васильєва Л.  Роль етичної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми / Л. Васильєва. - С. 99-106
  Куриленко В.  Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (лінгвогеографічний аспект) / В. Куриленко. - С. 107-115
  Бичко З.  Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів / З. Бичко. - С. 116-119
  Глібчук Н.  Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках / Н. Глібчук. - С. 120-126
  Костів О.  Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі / О. Костів. - С. 127-136
  Микитюк О.  Іван Верхратський - діялектолог / О. Микитюк. - С. 137-141
  Яким М.  Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок / М. Яким. - С. 142-146
  Гнатюк М.  Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців / М. Гнатюк. - С. 147-153
  Бучко Д.  Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя / Д. Бучко. - С. 154-164
  Єфименко І.  Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю. К. Редька / І. Єфименко. - С. 165-169
  Вербич С.  Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов'янського фонду (фрагмент реконструкції) / С. Вербич. - С. 170-173
  Купчинська З.  Ожидів, оглядів... і подібні / З. Купчинська. - С. 174-179
  Наливайко М.  Народно-побутова антропонімія Верхньої Наддністрянщини / М. Наливайко. - С. 180-184
  Садовнича В.  Антропонімія Слобожанщини XVII ст.: загальний огляд / В. Садовнича. - С. 185-190
  Селіверстова Л.  Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича / Л. Селіверстова. - С. 191-197
  Царалунга І.  До історії форманта -ани (-яни) / І. Царалунга. - С. 198-203
  Тимошик Г.  Біблійна пропріальна лексика в перекладі Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя / Г. Тимошик. - С. 204-208
  Бабій І.  Прізвищеві назви на -ськ(ий) у Волонинян 14-15 ст. / І. Бабій. - С. 209-213
  Бублейник Л.  національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті / Л. Бублейник. - С. 214-218
  Холод У.  Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (на матеріалі перекладів із К. Чапека) / У. Холод. - С. 219-225
  Богдан С.  Типологічне і індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання / С. Богдан. - С. 225-230
  Журавльова Н.  "Найшанебніше привітання високошановній Пані Вашій" (Про етикетно-ввічливі гоноративи пані, панно в епістолярному стилі XIX - початку XX століття) / Н. Журавльова. - С. 231-237
  Стельмах Б.  Образна система наукових праць А. Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача / Б. Стельмах. - С. 238-243
  Беценко Т.  Стилістичні функції тавтології в українських народних думах / Т. Беценко. - С. 244-248
  Шуляк С.  Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала / С. Шуляк. - С. 249-253
  Вовк М.  Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки "Жовтий князь" та "Рай") / М. Вовк. - С. 254-258
  Гордиловська Г.  Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука / Г. Гордиловська. - С. 259-265
  Гуцуляк І.  Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії / І. Гуцуляк. - С. 266-271
  Должникова Т.  Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини XIX століття (на матеріалі творчості П. куліша) / Т. Должникова. - С. 272-276
  Лазаренко С.  Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв'язності в художньому тексті (на матеріалі творів В. Винниченка) / С. Лазаренко. - С. 277-283
  Івкова Н.  Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті / Н. Івкова. - С. 284-290
  Левчук І.  Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років XX ст. / І. Левчук. - С. 291-297
  Лук'янчук С.  Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (на матеріалі перекладу І. Огієнка) / С. Лук'янчук. - С. 298-302
  Найрулін А.  Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського / А. Найрулін. - С. 303-307
  Скиба Н.  Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті / Н. Скиба. - С. 308-313
  Тименко Л.  Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови / Л. Тименко. - С. 314-318
  Турик Л.  Перформативні лексеми сучасної української мови / Л. Турик. - С. 319-325
  Ціхоцький І.  Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю) / І. Ціхоцький. - С. 326-329
  Конопленко Н.  Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці / Н. Конопленко. - С. 330-336
  Петриченко О.  Мовно-культурологічний дискурс східних слов'ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми "вода" / О. Петриченко. - С. 337-344
  Бабич Н.  Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації / Н. Бабич, О. Жук. - С. 345-351
  Євграфова А.  Українська фразеологія в аспекті національної ментальності / А. Євграфова. - С. 359-365
  Марфіна Ж.  Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики / Ж. Марфіна. - С. 366-372
  Статєєва В.  Основні чинники формування національно-мовних позицій Миколи Лисенка / В. Статєєва, В. Путгородська. - С. 373-380
  Білоус М.  Подяка як елемент етикету наукового тексту / М. Білоус. - С. 381-384
  Гузенко С.  Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу / С. Гузенко. - С. 385-391
  Захлюпана Н.  Дитячі передачі і державна мова / Н. Захлюпана, О. Щирба. - С. 392-396
  Гнатюк Л.  Мовна свідомість як поняття лінгвістики (діахронічний вимір) / Л. Гнатюк. - С. 397-402
  Семенець О.  Культурологічна пам'ять мовних одиниць: синергетичний аспект / О. Семенець. - С. 403-409
  Данилюк Н.  Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах / Н. Данилюк. - С. 410-413
  Даскалюк О.  Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення / О. Даскалюк. - С. 414-418
  Дьолог О.  Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) / О. Дьолог. - С. 419-423
  Кудрявцева Н.  Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху" / Н. Кудрявцева. - С. 424-428
  Тесля О.  Етикетні жести як елемент невербальної комунікації / О. Тесля. - С. 429-432
  Кириченко І.  Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (на матеріалах газети "Поступ") / І. Кириченко. - С. 433-437
  Баранівська О.  Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі / О. Баранівська. - С. 438-444
  Каспришин З.  Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови / З. Каспришин. - С. 445-448
  Кульбабська О.  Модульні технології вивчення словотвору української мови / О. Кульбабська, О. Кардащук. - С. 449-454
  Горіна Ж.  Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі / Ж. Горіна. - С. 455-460
  Кучерява О.  Місце дискурсивних умінь у забезпеченні комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови / О. Кучерява. - С. 461-465
  Босак Н.  Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови / Н. Босак, О. Копусь. - С. 466-470
  Антонів О.  Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект / О. Антонів. - С. 471-481
  Тихоненко О.  Проблеми інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв / О. Тихоненко. - С. 482-485
  Вусик Г.  Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності - один із актуальних аспектів соціолінгвістики / Г. Вусик. - С. 486-492
  Чіжмарова М.  Українська мова в Словаччині ( до питань навчання української мови в школах) / М. Чіжмарова. - С. 493-497
  Терлак З.  Синтаксичні кальки в аспекті норми / З. Терлак. - С. 498-505
  Гузар О.  Правописний стандарт української мови: історія та реалії / О. Гузар. - С. 506-511
  Міджин Р.  До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки) / Р. Міджин. - С. 512-518
  Микитин М.  Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках XIX століття (на матеріалі граматик Я. Головацького та М. Осадци) / М. Микитин. - С. 519-525
  Яковець Р.  Український мовний пуризм на європейському тлі / Р. Яковець. - С. 526-531

Анотація:   Статті збірника висвітлюють динаміку лексико-граматичної і стилістичної систем української мови, характер мовних норм, розкривають сучасні проблеми діалектології та ономастики, а також соціо-, етно- та психолінгвістики.

 
22 74.261-26я73-1
Д99

Дяченко-Лисенко, Л. М.

        Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл [Текст] : посібник / Л. М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко ; рец. : В. С. Осинська. - Т. : Мандрівець, 2008. - 204 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Традиційний урок

Ключові слова (ненормовані): урок виразного читання -- позакласне читання -- діагностичний диктант -- синтаксис -- урок зв’язного мовлення -- сценарії мовних свят

Анотація:   Посібник містить орієнтоване календарно-тематичне планування курсів "Українська мова" та "Українська література" для 7 класу 12-річної школи, уроки зв'язаного мовлення, тематичні контрольні роботи з мови, уроки виразного читання, позакласного читання, тематичні оцінювання з літератури в традиційній та нестандартній формах, культурологічні тексти, сценарії інтелектуальних мовних і літературних свят сучасного типу, олімпіадні завдання.

 
23 81.2У-922
С74

Єрмоленко, С. Я.

        Українська мова. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. - К. : Грамота, 2009. - 304 с.

Рубрики: Мова українська - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): пряма мова -- непряма мова -- складне речення -- складносурядне речення -- складнопідрядне речення -- безсполучникове складне речення -- складне синтаксичне

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв'язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису складного речення, що передбачено чинною програмою МОН України з української (рідної) мови для 12-річної школи.

 
24 65.01я72-1
Е45

        Економіка для старших класів / М. Уотсс, С. Маккоркл, Б. Мезарос та інш. ; пер. : О. Ватаманюк ; ред. : С. Панчишин. - : Українська рада з економічної освіти, 1999. - 216 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): гроші -- монетарна політика -- конкуренція -- фондова біржа -- контроль за цінами -- економічні цикли

Анотація:   Вперше українською мовою перекладено популярний в американських школах посібник з економіки. Він містить основні економічні поняття, які вивчаються у старших класах з курсів економіки. Особливу увагу приділено питанням обмеженності ресурсів, ринковому механізмові, попиту і пропозиції, розподілові доході, грошам та монетарній політиці. Книга складається з 20 уроків. Усі уроки мають однотипну структуру. Послідовно висвітлено основні економічні поняття та фундаментальні економічні ідеї, які розкриваються під час уроку; мету уроку; час, потрібний для проведення уроку, та матеріали.

 
25 91.9:74
Б74

        Алла Михайлівна Богуш-академік АПН України [Текст] : бібліогр. покажч. / Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2009. - 118 с.

Рубрики: Богуш А. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Богуш А. М.

Анотація:   До бібліографічного покажчика із серії "Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською, та англійською мовами; наукову школу.

 
26 74.58
С30

Семеног, О. М.

        Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) [Текст] : монографія / О. М. Семеног ; рец. : М. П. Лещенко, Л. М. Паламар, Л. В. Струганець. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 269 с.

Зміст:
  Генеза формування української культуромовної особистості вчителя (в умовах становлення національної системи освіти). - С. 11-68
  Підготовка вчителя як культуромовної особистості в контексті провідних тенденцій зарубіжної школи. - С. 69-108
  Особливості культуромовної підготовки вчителя рідної мови у далекому і близькому зарубіжжі. - С. 70-90
  Мовна особистість учителя української мови і літератури в соціокультурній парадигмі ХХІ ст.. - С. 91-100
  Аналіз стану підготовки української культуромовної особистості вчителя. - С. 101-108
  Модель формування української культуромовної особистості вчителя. - С. 109-196
  Програмні засади навчання української мови учнів старшої школи (профіль - українська філологія). - С. 117-134
  Лінгвістична підготовка - невід'ємна складова професійної парадигми україномовної особистості. - С. 135-162
  Розвиток мовної культури вчителя засобами лінгвістичного краєзнавства. - С. 143-149
  Шляхи поліпшення етнолінгводидактичної культури словесника. - С. 163-180
  Поглиблення складових культуромовної особистості в літературних курсах. - С. 181-186
  Розвиток мовно-фахових компетенцій учителя у психолого-педагогічних курсах. - С. 187-196
  Удосконалення професійних компетенцій у науково-дослідній лабораторії викладача. - С. 198-203
  Наукові конференції як засіб вияву культури наукової мови майбутнього вчителя. - С. 204-211
  Педагогічна практика - шлях до професійної мовної майстерності вчителя. - С. 212-216
  Комп'ютерний навчально-методичний комплекс у мовно-професійній підготовці. - С. 217-223

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Підготовка майбутнього вчителя

Ключові слова (ненормовані): лінгводидактика -- лінгвокультура -- педагогічна практика -- компаративна педагогіка -- зіставна педагогіка

Анотація:   У монографії на основі ретроспективного та зіставного аналізів національного і зарубіжного освітнього досвіду представлено модель формування культуромовної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури на етапі допрофесійної мовної підготовки, а також у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

 
27 81.2Ук я2
У45

        Українська мова [Текст] : довідник школяра і студента / уклад. : О. А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2003. - 392 с.

Рубрики: Мова українська - Довідник

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- графіка -- лексикологія і фразеологія -- будова слова -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- стилістика -- орфографія -- пунктуація

Анотація:   Довідник із сучасної української мови складений у відповідності з оновленими програмами для загальноосвітніх шкіл і охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний, системний виклад матеріалу, наявність різноманітних ілюстративних прикладів до найбільш складних правил української граматики, велика кількість схем і таблиць, вміщених у цьому посібнику, допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови.

 
28 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
29 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2008 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 274 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Високий рівень мовної культури - імперативна вимога часу / А. І. Кузьмінський. - С. 5-11
  Симоненко Т.  Основні напрямки роботи над формуванням мовленнєвої культури студентів вищих навчальних закладів / Т. Симоненко. - С. 12-17
  Селіванова О.  Мотивація ергонімікону міста Черкаси (Когнітивно-ономасіологічний аспект) / О. Селіванова. - С. 18-24
  Мусієнко В.  Соціопсихологічні виміри суржику у студентському середовищі / В. Мусієнко
  Любашенко О.  Стратегічний підхід до філологічних студій в університеті в умовах трансформації освітнього простору / О. Любашенко. - С. 32-39
  Голуб Н.  Риторика в контексті загальної і мовленнєвої культури / Н. Голуб. - С. 40-51
  Остапенко Н.  Особливості мовлення студентів: стилістичний аспект / Н. Остапенко. - С. 52-55
  Чорновол Г.  Значення економічної термінології у сучасній публіцистиці / Г. Чорновол. - С. 56-61
  Дядюра Г.  Культура мовлення студентів / Г. Дядюра, Л. Дєгтярьова. - С. 62-64
  Лонська Л.  Процес неологізації лексичних засобів мови / Л. Лонська. - С. 65-71
  Пчелінцева О.  Шляхи та способи формування мовленнєвої компетенції студентів ВНЗ / О. Пчелінцева. - С. 72-74
  Шляхова В.  Місцеві газети як регіонального компонента мовної освіти / В. Шляхова. - С. 75-82
  Руденко Н.  Поняття зумовленості та умовності / Н. Руденко. - С. 83-89
  Калько В.  Політична метафора на шпальтах черкаських газет / В. Калько. - С. 90-98
  Литвин І.  Процеси вторинної номінації в текстах черкаських газет / І. Литвин. - С. 99-105
  Кислюк Л.  Неосемантизми іншомовного походження в сучасній українській мові / Л. Кислюк. - С. 106-110
  Короненко Л.  Демолінгвістичний портрет міста Черкаси: за матеріалами соціолінгвістичних спостережень / Л. Короненко. - С. 111-115
  Романюк Ю.  Проблеми лексикографічного подання дієслів у граматичному словнику української мови / Ю. Романюк. - С. 116-120
  Меджидова З.  Высшее учебное заведение как современная образовательная система / З. Меджидова. - С. 121-126
  Божко В.  Шляхи вдосконалення культури мовлення / В. Божко. - С. 127-131
  Боть Л.  Стереотипи мовної поведінки дітей молодшого шкільного віку: типологія звертань / Л. Боть. - С. 132-136
  Іванченко О.  Дитячі журнали в газетних кіосках Черкас / О. Іванченко. - С. 137-140
  Калініченко О.  Етика спілкування як джерело зрілості суспільства / О. Калініченко. - С. 141-144
  Ковтун Н.  До питання виділення стилю реклами в сучасній лінгвістиці (на матеріалі черкаської радіореклами) / Н. Ковтун. - С. 145-156
  Красовська О.  Формування національно-мовної особистості на заняттях з практичної стилістики у вищих навчальних закладах / О. Красовська. - С. 157-160
  Макуха М.  Вплив журналу "Друкарство" на фахове формування творців мовного обличчя міста / М. Макуха. - С. 161-164
  Півньова Л.  До проблеми культури мовлення сучасних студентів / Л. Півньова. - С. 165--171
  Сердюкова Т.  До питання наголошування слів / Т. Сердюкова. - С. 172-174
  Алексєєва В.  Регіональний компонент як складник світоглядного змісту мовної освіти / В. Алексєєва. - С. 175-180
  Таран А.  Роль конкурентних номінацій у формуванні україномовного Інтернету / А. Таран. - С. 181-185
  Черниш К.  Проблеми формування україномовної особистості у загальноосвітніх начальних закладах / К. Черниш
  Вовченко А.  Фразеологізм мовленнєвої діяльності (на матеріалі ФСУМ) / А. Вовченко, Т. Щербина. - С. 192-201
  Козлова С.  Трансформація значень сомантичної лексики у процесі історичного розвитку мови / С. Козлова. - С. 202-210
  Лобенко Н.  Пунктуаційне оформлення газетних заголовків / Н. Лобенко. - С. 211-213
  Сененко Л.  Реалізація інтерактивних методів на уроках української мови / Л. Сененко. - С. 214-219
  Шевченко О.  Фразеологізми як джерело пізнання духовного світогляду народу / О. Шевченко. - С. 220-224
  Бауре В.  Метафорична репрезнтація концептосфери економіки друкованих ЗМІ / В. Бауре. - С. 225-229
  Соловей Н.  Мова "без назви" / Н. Соловей, Г. Мартинова. - С. 230-234
  Зеленько І.  Мовний барометр черкаського соціолекту / І. Зеленько, Т. Щербина. - С. 235-238
  Качура Ю.  Студентський сленг Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Ю. Качура. - С. 239-242
  Науменко В.  Проблема формування мовної особистості в сучасному міському мовному середовищі / В. Науменко. - С. 243-248
  Онищенко Н.  Прислів'я та приказки на уроках української мови в початковій школі / Н. Онищенко. - С. 249-252
  Рогач С.  Стереотипи "українська мова" як фактор самоіндифікації сучасного учня - колегіанта / С. Рогач, К. Рогач. - С. 253-258
  Гречана В.  Концепт "лідер Київської Русі XI - XII ст." з позицій компонента "свій" дихотомії "свій"/ "чужий" / В. Гречана. - С. 259-263

Рубрики: Мова українська - Мовна культура

Ключові слова (ненормовані): мова реклами -- студентський сленг

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
30 74.202.15
П78

        Проблеми сучасного підручника [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / Ін-т педагогіки АПН України, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 388 с.

Зміст:
  Ляшенко О. І.  Формування змісту загальної середньої освіти: історичний дискурс / О. І. Ляшенко. - С. 8-12
  Чуцький М. А.  Сучасне й майбутнє українського підручника / М. А. Чуцький. - С. 13-17
  Гуз К. Ж.  Система підручників для освітньї галузі / К. Ж. Гуз. - С. 17-28
  Волинський В. П.  Теоретичні основи створення електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 28-30
  Арцишевська М. Р.  Ідеї Я.-А. Коменського про створення універсального підручника та можливості їх використання в сучасних умовах / М. Р. Арцишевська. - С. 32-45
  Староста В. і.  Навчальне завдання як компонент сучасного підручника / В. і. Староста. - С. 45-51
  Гусак Л. Є.  Особливості укладання навчальних посібників для самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л. Є. Гусак, Л. Є. Смалько. - С. 51-56
  Вашуленко М. С.  Дидактичні можливості Букваря у збагаченні словникового запасу першокласників / М. С. Вашуленко. - С. 57-67
  Кодлюк Я. П.  Технологія аналізу підручникового забезпечення початкової школи / Я. П. Кодлюк. - С. 68-73
  Пелех О. П.  Проблеми сучасного підручника початкової школи / О. П. Пелех. - С. 73-77
  Янченко О. Я.  Спрямованість підручників для початкової школи на формування вміння вчитися / О. Я. Янченко. - С. 77-86
  Гончарук О. В.  Підручник як засіб формування самосвідомості молодших школярів / О. В. Гончарук. - С. 86-91
  Чосік Л. Я.  З досвіду підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення дидактичної організації навчального матеріалу підручника з математики / Л. Я. Чосік. - С. 92-101
  Варзацька Л. В.  Лінгводидактичні засади особистісно зорієнтованого підручника з рідної мови й мовлення / Л. В. Варзацька. - С. 102-111
  Хорошковська О. Н.  Принципи побудови підручників з української мови для шкіл національних меншин України / О. Н. Хорошковська. - С. 111-115
  Бондаренко Н. В.  Нові підручники у навчально-виховному процесі / Н. В. Бондаренко. - С. 115-121
  КУовбасенко Ю. І.  Виклики часу та вимоги до підручника літератури / Ю. І. КУовбасенко. - С. 121-127
  Шелехова Г. Т.  Електронний підручник на уроках української мови / Г. Т. Шелехова. - С. 127-133
  Логвіненко Н. М.  Підручник з української літератури як засіб розвитку дослідницьких компетенцій / Н. М. Логвіненко. - С. 133-143
  Бійчук Г. Л.  Використання електронного інструментарію (програмно-методичного комплексу) "Українська література, 11 клас" у ЗНЗ (демонстраційна версія) / Г. Л. Бійчук. - С. 143-157
  Гудзик І. П.  Розвиток уміння працювати над навчальним завданням і компетентнісно орієнтований підручник з мови / І. П. Гудзик. - С. 157-165
  Новосьолова В. І.  Типи вправ і завдань, спрямованих на збагачення мовлення емоційно забарвленою лексикою у підручнику з рідної мови / В. І. Новосьолова. - С. 166-171
  Ярмолюк А. В.  Реалізація системи вправ на вдосконалення тексту в підручниках з української мови / А. В. Ярмолюк. - С. 171-178
  Першукова О. О.  Сучасний європейський підручник з іноземної мови в руслі освітніх реформ / О. О. Першукова. - С. 178-186
  Редько В. Г.  Підручник "Friendly English 5(1)" для навчання англійської як другої іноземної мови / В. Г. Редько, М. М. Прокопчук. - С. 186-194
  Заіка Д. В.  Засоби формування професійного іншомовного спілкування студентів немовних факультетів університетів США / Д. В. Заіка. - С. 194-201
  Шихальова С. В.  Роль і місце навчального тексту в концепції підручника з іноземної мови / С. В. Шихальова. - С. 202-209
  Алексєєнко І. В.  До проблеми використання в підручниках іноземної мови завдань у тестовій формі для контролю рівня сформованості вмінь і навичок усного мовлення / І. В. Алексєєнко. - С. 209-214
  Арцишевський Р. А.  Каталізатор духовності (концептуальні засади створення підручників суспільно-гуманітарного циклу) / Р. А. Арцишевський. - С. 215-231
  Киричук Н. М.  Висвітлення проблем філософської антропології в шкільному курсі "Людина і суспільство" / Н. М. Киричук. - С. 231-239
  Яручик А. І.  "Проби" - "підручник життя" Мішеля Монтеня / А. І. Яручик. - С. 239-244
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 245-252
  Мороз П. В.  Система завдань та запитань експериментального підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 252-261
  Самойленко Н. І.  Зміст і структура підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко, Л. П. Семко, Т. П. Соколовська. - С. 261-267
  Калініна Л. М.  Програмно-методичне забезпечення навчального модуля "Стратегічне управління освітньою організацією" для керівників шкіл / Л. М. Калініна. - С. 267-279
  Бартків О. С.  До проблеми структурування навчального матеріалу з педагогіки / О. С. Бартків, Є. А Дурманенко. - С. 280-287
  Тирак Н. В.  Безпека праці неповнолітніх як складник безперервного вивчення безпеки життєдіяльності / Н. В. Тирак. - С. 287-294
  Мальований Ю. І.  Про деякі концептуальні засади підручників з алгебри для основної школи / Ю. І. Мальований. - С. 295-299
  Ілляшенко В. Я.  "Начала" Евкліда та їх роль у розвитку геометричних знань / В. Я. Ілляшенко. - С. 299-306
  Головко М. В.  Історико-методичний аналіз становлення та розвитку вітчизняної методичної літератури з фізики / М. В. Головко. - С. 306-318
  Мацько Н. Д.  Деякі аспекти проблеми підручникотворення у шкільній математиці / Н. Д. Мацько, О. В. Гармаш, О. В. Ситник. - С. 319-326
  Ситник Д. В.  Анкетування як засіб оцінювання якості шкільних підручників із природничо-математичних дисциплін / Д. В. Ситник, А. В. Гривко. - С. 326-330
  Журбенко Н. В.  Реалізація міжпредметної коректності у нових курсах фізики та математики 12-річної школи / Н. В. Журбенко, Л. О. Чувтаєва. - С. 330-339
  Головін М. Б.  Специфіка формування пояснень до прикладів-аплікацій у навчальному матеріалі з програмування / М. Б. Головін. - С. 339-350
  Величко Л. П.  Методика експериментального випробування підручника з органічної хімії / Л. П. Величко. - С. 350-356
  Корнєєв В. П.  Робота вчителя з підручником географії / В. П. Корнєєв. - С. 356-361
  Назаренко Т. Г.  Підручник з географії як засіб формування інформаційно-комунікативної культури учнів / Т. Г. Назаренко. - С. 362-366
  Яценко В. С.  Виховання в учнів досвіду оцінювальної діяльності на заняттях географії / В. С. Яценко. - С. 367-372
  Гац Г. О.  Педагогічна діагностика в системі управління фізичним вихованням у загальноосвітній школі / Г. О. Гац. - С. 372-376

Рубрики: Дидактика середньої школи - Підручники

Анотація:   У збірнику матеріалів розглядаються найбільш актуальні питання створення, оцінки й апробації сучасного підручника.

 
31 84(4Укр)6-5
Р83

Руденко, Л.

        Піднебесна імла [Текст] : [поезії] / Л. Руденко ; вип. у світ О. Усачов. - К : Український клуб, 2007. - 70 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- поезія Руденко Лідії

Анотація:   Автор цієї збірки поезій, вчитель української мови Лідія Руденко - людина щирої і теплої душі, яка присвятила життя школі і дітям. Кожен рядок написаний з любов'ю до рідного села, української землі, батьківської хати, до людей. Поетеса уболіває за долю України, словом прагне проникнути у людське серце і зворушити його.

 
32 63.3(4Укр)кр
Г95

        Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 6 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 388 с.

Зміст:
  Гуржій О. І.  Про що свідчать дарчі надписи (маргіналії) на авторських книгах (на прикладі власної бібліотеки (м. Київ) і особистого фонду ім. І. О. Гуржія, який зберігається в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького) / О. І. Гуржій. - С. 8-11
  Лапшин С. А.  Історіографія досліджень функціонування правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) / С. А. Лапшин. - С. 12-14
  Якименко Л. І.  Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського / Л. І. Якименко. - С. 14-17
  Пошивайло С. Г.  Назва глин Опішного: історіографічний огляд / С. Г. Пошивайло. - С. 17-18
  Постольник І. В.  Українське селянство на сторінках часопису "Київська старовина" (кінець ХІХ ст.) / І. В. Постольник. - С. 19-21
  Волошенко В. О.  Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) / В. О. Волошенко. - С. 21-24
  Михайлюк Ю. М.  Політична активність литовсько-руської знаті у висвітленні Дмитра Іловайського / Ю. М. Михайлюк. - С. 24-27
  Гончаренко Л. Л.  Німецька історіографія колоніальної політики Отто фон Бісмарка / Л. Л. Гончаренко. - С. 27-29
  Романцов Н. І.  "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії / Н. І. Романцов. - С. 29-31
  Стопчак М. В.  Протиборство Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: інтерпретації радянської історіографії / М. В. Стопчак. - С. 31-35
  Волошин М. М.  Львівський осередок української етнографії в 40-50-х роках ХХ ст.: історіографічний аспект / М. М. Волошин. - С. 35-38
  Дмитренко А. А.  Україна в міжнародних відносинах 1944-1991 рр.: історіографія проблеми / А. А. Дмитренко. - С. 38-40
  Самойленко Н. І.  Болгарська тематика на сторінках "Українського історичного журналу" (1985-19991 рр.) / Н. І. Самойленко. - С. 40-42
  Бондаренко О. В.  Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775-1870 рр.: сучасна історіографія / О. В. Бондаренко. - С. 42-45
  Серяков О. А.  Реформа адвакатури 1864 р. у Російській імперіїї: сучасна історіографія / О. А. Серяков. - С. 45-47
  Власюк І. М.  Становище православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.): огляд сучасної історіографії / І. М. Власюк. - С. 47-50
  Горло Н. В.  Спорудження Дніпровського гідрокаскаду в 1950-70-х рр.: сучасна історіографія / Н. В. Горло. - С. 50-53
  Івченко О. О.  Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна історіолграфія / О. О. Івченко. - С. 53-55
  Федоренко Я. А.  Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми / Я. А. Федоренко. - С. 55-56
  Чорна Н. М.  Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в 2004-2010 рр.: історіографія проблеми / Н. М. Чорна. - С. 57-61
  Івангородський К. В.  Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов'ян у сучасній білоруській історіографії / К. В. Івангородський. - С. 61-65
  Петрович В. В.  Джерела вивчення історико-топографічного розвитку міста Володимира X-XVIII ст. / В. В. Петрович. - С. 66-68
  Лопацька Н. М.  Актові, статистичні матеріали та епістолярії як джерела до історії Дерманського монастиря (кінець XVI - перша половина XVII ст.) / Н. М. Лопацька. - С. 68-70
  Кісіль В. Л.  Джерела "Сводной Галичско-русской летописи с 1772 до конца 1800 года. Часть ІІ" Антона Петрушевича / В. Л. Кісіль. - С. 70-73
  Біла О. М.  Публікації газети "Волынь" як джерело для вивчення історії Волинської губернії (XIX - початок XXст.) / О. М. Біла. - С. 73-76
  Казмірчук О. А.  Краєзнавча діяльність священників Волинської губернії і висвітлення її результатів на сторінках "Волынских епархиальных ведомостей" / О. А. Казмірчук. - С. 76-78
  Мірошніченко С. В.  Джерелознавчі аспекти дослідження періодичного друку Слобідсько-Української (Харківської) губернії ХІХ - початку ХХ ст. / С. В. Мірошніченко. - С. 78-81
  Петренко І. М.  Епістолярні і мемуарні джерела дослідження громадської діяльності Єлизавети Милорадович / І. М. Петренко. - С. 81-82
  Герінбург О. В.  Статистико-демографічні дослідження Херсонського земства: огляд джерельної бази / О. В. Герінбург. - С. 82-85
  Ковальська Л. А.  Архівні джерела з історії партизансько-підпільного руху Луганщини років Великої Вітчизняної війни / Л. А. Ковальська. - С. 85-88
  Терещенко Т. В.  Соціально-побутова сфера села центральних областей України періоду відбудови (1943-1950 рр.) в архівних джерелах / Т. В. Терещенко. - С. 88-90
  Тупчієнко-Кадирова Л. Г.  Діловодний рівень зв'язків (на прикладі документів з архівної творчої спадщини композитора Юлія Мейтуса) / Л. Г. Тупчієнко-Кадирова. - С. 90-93
  Оленченко О. В.  Владні моделі християнського середньовіччя: варіант Ромейської імперії / О. В. Оленченко. - С. 93-96
  Ціватий В. Г.  Концепти "війна" і "мир" у суспільно-політичній думці доби раннього Нового часу (XVI-XVIII cт.): інституціональний аспект / В. Г. Ціватий. - С. 96-99
  Cидорович О. С.  Теоретичні передумови зародження і розвитку споживчої кооперації в Наддніпрянській Україні / О. С. Cидорович. - С. 99-101
  Кароєва-Соломонова Т. Р.  Втягнення подолян у загальнодержавний інформаційний простір як ознака модернізації місцевого суспільства на початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва-Соломонова. - С. 101-104
  Тельвак В. В.  Монографічна грушевськіана: спроба узагальнення / В. В. Тельвак. - С. 104-107
  Масненко В. В.  Консервативна парадигма українського націогенезу: візія В'ячеслава Липинського / В. В. Масненко. - С. 107-111
  Шваб Л. П.  Генеза концепції тоталітаризму / Л. П. Шваб. - С. 111-113
  Овчаренко А. О.  Деякі теоретичні основи усної взаємодії в політиці / А. О. Овчаренко. - С. 114-115
  Гоцуляк В. В.  Розвиток історичних знань у другій половині XVIII ст. і Григорій Сковорода / В. В. Гоцуляк. - С. 116-118
  Мацелюх К. С.  Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича / К. С. Мацелюх. - С. 118-121
  Ховрич С. М.  Наукові відрядження освітян за кордон як важлива складова розвитку української науки (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич. - С. 121-123
  Борис Т. П.  Створення і діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею (1894-1918 рр.) / Т. П. Борис. - С. 123-126
  Новіцька Ю. Й.  Науково-педагогічна діяльність Валерія Яворського в Кракові за часів Австро-Угорської монархії / Ю. Й. Новіцька. - С. 126-128
  Ситнікова А. С.  Передумови створення селекційно-насіннєвого відділу головцукру / А. С. Ситнікова. - С. 128-131
  Олійник А. В.  Олександр Філіповський як завідуючий Секціями рільництва та економіки Сільськогосподарського наукового комітету України (1922-1925 рр.) / А. В. Олійник. - С. 131-134
  Боровик О. Б.  Федір Моргун як учений-агроном та організатор грунтозахисної системи землеробства / О. Б. Боровик. - С. 134-137
  Овчаренко Ю. С.  Володимир Марченко та розвиток фізичної математики у ФТІНТ / Ю. С. Овчаренко. - С. 137-139
  Ушенко П. А.  Харків як науковий і виробничий центр радянського кондиціонеробудування / П. А. Ушенко. - С. 139-141
  Самойленко Н. С.  Прикордонний білорусько-російсько-український університетський консорціум як приклад стійкого освітньо-наукового співробітництва / Н. С. Самойленко. - С. 141-144
  Яковенко Г. Г.  Домашня освіта у житті та діяльності науковців імператорського Харківського університету / Г. Г. Яковенко. - С. 145-147
  Сердюк Ж. М.  Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.) / Ж. М. Сердюк. - С. 147-149
  Зіміна М. В.  Доброчинність поміщиків Південної України в медичній сфері та соціальному захисті населення (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / М. В. Зіміна. - С. 149-151
  Радогуз С. А.  Віктор Кірпічов очима сучасників / С. А. Радогуз. - С. 152-153
  Дрогобицька О. Я.  Режим дня української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Я. Дрогобицька. - С. 154-155
  Кравченко О. В.  Олексіївський Головний комітет: допомога дітям-сиротам на початку ХХ ст. / О. В. Кравченко. - С. 156-158
  Жванко Л. М.  Проблеми соціального захисту дітей біженців Першої світової війни за доби Української Центральної Ради / Л. М. Жванко. - С. 158-161
  Труш С. М.  "Лицарі без страху і докору": проблема конструювання метапортрета співробітника губернської Надзвичайної комісії (на матеріалах Харківської губернської Надзвичайної комісії 1919-1922 рр.) / С. М. Труш. - С. 161-163
  Вороніна М. С.  Євгенія Бош - полум'яна революціонерка (гендерний аналіз особистості) / М. С. Вороніна. - С. 163-165
  Салтан Н. М.  Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 - на початку 30-х рр. / Н. М. Салтан. - С. 166-168
  Новікова О. М.  Селянка Радянської України у системі сімейних взаємостосунків 1930-х рр. / О. М. Новікова. - С. 168-170
  Гінда В. В.  Культура поведінки вболівальників і спортсменів в окупованій нацистами Україні (1941-1944 рр.) / В. В. Гінда. - С. 170-172
  Іржавська А. П.  Негативний вплив нацистського фізичного терору періоду Другої світової війни на морально-психологічний стан східних слов'ян / А. П. Іржавська. - С. 172-174
  Гребеньова В. О.  Складова дитячої субкультури в Україні на початку ХХІ ст. / В. О. Гребеньова. - С. 175-177
  Присяжнюк Ю. П.  Історичні передумови інтелектуальної еміграції українців до Росії у XVIII ст. / Ю. П. Присяжнюк. - С. 178-180
  Романова О. М.  Лісова русалка в обрядах і віруваннях східнослов'янських народів / О. М. Романова. - С. 180-182
  Попова Н. О.  "Національна міфологія" та розвиток національної ідентичності в третій чверті ХІХ ст. / Н. О. Попова. - С. 182-184
  Майор Р. І.  Національна свідомість та труднощі формування української ідентичності українців Закарпаття у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / Р. І. Майор. - С. 184-187
  Москалець В. К.  Декларація лояльності до імперії як елемент ідентичності єврейських підприємців Дрогобича / В. К. Москалець. - С. 187-189
  Філатова О. Є.  Соціально-професійний склад представників німецької етнічної меншини Харкова в ХІХ ст. / О. Є. Філатова. - С. 189-191
  Авдєєва О. С.  Етнічна структура населення Північного Приазов'я (за матеріалами Першого Всезагального перепису населення Російської імперії 1897 р.) / О. С. Авдєєва. - С. 191-192
  Бойко Я. В.  Розміщення та структура зайнятості економічно активного населення в регіонах Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст. / Я. В. Бойко. - С. 193-196
  Батирєва І. М.  Трансформації соціально-демографічної структури сільського населення Східного Поділля в другій половині ХХ ст. / І. М. Батирєва. - С. 196-199
  Жулканич Н. М.  Грошові доходи як чинник підвищення життєвого рівня сільського населення Карпатського регіону (друга половина 1960-90-х рр.) / Н. М. Жулканич. - С. 199-201
  Троцька В. І.  Гончарні горни для випалювання іграшки Опішненського гончарного району ХХ - початку ХХІ ст. / В. І. Троцька. - С. 202-204
  Ликова О. Г.  Музеєфікація гончарної спадщини Михайла Китриша / О. Г. Ликова. - С. 204-206
  Бережна Н. В.  Вірмени Центральної України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. (історико-статистичний аспект дослідження) / Н. В. Бережна. - С. 206-208
  Лукашевич О. А.  Віхи історії української мови в контексті внутрішньої політики Росії XVIII ст. / О. А. Лукашевич. - С. 209-214
  Новак А. В.  Інтелектуальна взаємодія Галичини та Наддніпрянської України як складова українського національного руху другої половини ХІХ ст. / А. В. Новак. - С. 215-217
  Жуков С. М.  Система професійної підготовки педагогічних кадрів для мережі земських шкіл Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / С. М. Жуков. - С. 217-219
  Сергієнко В. Г.  Становлення мережі православних церковних братств Лівобережної України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / В. Г. Сергієнко. - С. 219-222
  Гончар М. І.  Діяльність церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (за матеріалами 'Подольских епархиальных ведомостей") / М. І. Гончар. - С. 222-224
  Рудянин І. П.  Участь греко-католицького духовенства у роботі товариства "Сільський господар" (1899-1914 рр.) / І. П. Рудянин. - С. 224-226
  Музика О. Д.  Українізація освіти в УНР доби Центральної Ради: здобутки і проблеми / О. Д. Музика. - С. 226-229
  Артеменко О. О.  Духовно-культурне життя українського села за умов становлення радянської влади в Україні (1920-1921 рр.) / О. О. Артеменко. - С. 229-230
  Чокан К. П.  Внесок херсонських кооперативних товариств у розвиток освітніх та культурних установ Півдня України (1920-ті рр.) / К. П. Чокан. - С. 231-232
  Земзюліна Н. І.  Вплив громадських організацій на розвиток освіти та загального культурного рівня населення Черкащини в 1920-30-х рр. / Н. І. Земзюліна. - С. 233-235
  Стельникович С. В.  Офіційна україномовна преса генерального округу "Житомир" (1941-1944 рр.) / С. В. Стельникович. - С. 235-237
  Нікіфоров К. С.  Рада у справах Російської Православної Церкви на сторінках "Журналу Московської Патріархії" (1943-1954 рр.) / К. С. Нікіфоров. - С. 238-244
  Сичевський А. О.  Релігійне життя старообрядців села Чолівка Коростенського району Житомирщини у 1944-1990 рр. / А. О. Сичевський. - С. 244-247
  Лаврут О. О.  Вивчення української мови в школах Сталінської області (друга половина 40 - початок 50-х рр. ХХ ст.) / О. О. Лаврут. - С. 247-251
  Якименко І. А.  Сільська школа України у повоєнний період: реалії стану та функціонування / І. А. Якименко. - С. 251-253
  Лисак В. Ф.  Якість і рівень побутового обслуговування селян України у 1950-60-х рр. / В. Ф. Лисак. - С. 253-256
  Чмільова С. В.  Культурно-дозвіллєві пріоритети сучасного селянина та можливості їх задоволення в клубному закладі (за матеріалами соціологічного опитування сільського населення Черкаської області) / С. В. Чмільова. - С. 256-259
  Касян А. І.  Проект всестанової волості як вияв кризи існуючого селянського самоврядування / А. І. Касян. - С. 260-261
  Тимець І. В.  Тютюнництво в Галичині наприкінці XVIII-ХІХ ст. (за матеріалами з маєтків Лянцкоронських) / І. В. Тимець. - С. 262-264
  Кравченко Р. І.  Повітові остроги в Харківській губернії наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. / Р. І. Кравченко. - С. 264-267
  Хададова Ф. Т.  Основні напрями діяльності Житомирського міського магістрату (кінець XVIII - 40-і рр. ХІХ ст.) / Ф. Т. Фададова. - С. 267-269
  Черемісін О. В.  Культура управління містами півдня України в кінці XVIII - на початку ХХ ст. / О. В. Черемісін. - С. 269-272
  Бахов Г. П.  Роль місцевих органів влади щодо промислового будівництва в містах Херсонської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г. П. Бахов. - С. 272-274
  Єрмілов В. С.  Земська лікувально-продовольча допомога сільськогосподарським робітникам на півдні України / В. С. Єрмілов. - С. 274-277
  Золотар Л. М.  Залізничне будівництво в Таврійській губернії (60-70-ті рр. ХІХ ст.) / Л. М. Золотар. - С. 277-279
  Панченко В. С.  Посадові порушення мирових суддів на Волині в 1871-1919 рр. / В. С. Панченко. - С. 279-283
  Волос О. В.  Земські зусилля в боротьбі з конокрадством / О. В. Волос. - С. 283-286
  Вісин В. В.  Діяльність кооперативних сільськогосподарських товариств у Волинській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / В. В. Вісин. - С. 286-288
  Сугак В. В.  Характеристика умов договору найму промислових робітників південної України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / В. В. Сугак. - С. 288-290
  Cилка О. З.  Спектр сільських об'єднань громадян на території Лівобережної України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / О. З. Cилка
  Синявська Л. І.  Використання праці східних робітників у важкій промисловості України періоду Першої світової війни / Л. І. Синявська. - С. 293-294
  Потапова О. М.  Законодавчі зміни у сфері функціонування органів місцевого самоврядування за часів Тимчасового уряду / О. М. Потапова. - С. 294-297
  Седляр А. В.  Діяльність Житомирської ради об'єднаних громадських організацій та її виконавчого комітету (1917 р.) / А. В. Седляр. - С. 297-300
  Іващенко В. А.  Особливості кадрового складу податкового апарату української держави гетьмана Павла Скоропадського та його соціально-економічне забезпечення / В. А. Іващенко. - С. 300-302
  Корновенко С. В.  Політична програма селянства України та принципи облаштування тилу цивільними властями Білого руху Півдня Росії в 1919 р. / С. В. Корновенко. - С. 302-306
  Стаценко Д. В.  Сходження з політичної арени української партії лівих соціалістів-революціонерів (борбистів) (на матеріалах Полтавської губернії УСРР) / Д. В. Стаценко. - С. 306-308
  Делія О. В.  Українська інтелігенція у політичних зведеннях ОДПУ (1922-1930 рр.) / О. В. Делія. - С. 309-310
  Олійник М. П.  Колективізація на Поділлі в роки НЕПу / М. П. Олійник. - С. 310-313
  Скрипчинська Н. О.  Оподаткування українського села в умовах суцільної колективізації (1927-1929 рр.) / Н. О. Скрипчинська. - С. 313-315
  Оніпко Т. В.  Обмін досвідом між українськими та закордонними кооператорами: практика 1920-х рр. / Т. В. Оніпко. - С. 315-318
  Дем'янюк О. Й.  Особливості економічного розвитку західної Волині у 1920-х рр. / О. Й. Дем'янюк. - С. 318-320
  Мартинюк Я. М.  Особливості та результати проведення виборів до органів самоврядування Волинського воєводства в 1920-30-х рр. / Я. М. Мартинюк. - С. 320-323
  Москаленко В. Г.  Історія становлення пасивного виборчого права в УРСР (1930-ті рр.) / В. Г. Москаленко. - С. 323-325
  Білоус О. П.  Початок бойової діяльності та перші рейди Сумського партизанського з'єднання в 1941-1942 рр. / О. П. Білоус. - С. 325-328
  Нанівська М. М.  Соціально-економічне становище Дрогобицько-Бориславського нафтопромислового району в четвертій п'ятирічці (1946-1950 рр.) / М. М. Нанівська. - С. 328-330
  Боковня В. М.  Особливості суспільно-політичного життя України в 1953-1957 рр. / В. М. Боковня. - С. 331-333
  Каковкіна О. М.  Відрядження до Болгарії фахівців українських промислових підприємств у 1950-60-х рр. / О. М. Каковкіна. - С. 333-337
  Ралко Р. С.  Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР / Р. С. Ралко. - С. 337-339
  Плахута В. В.  Діяльність цивільної оборони УРСР з розмінування / В. В. Плахута. - С. 339-341
  Мельничук І. А.  Ординський та кримський напрями у зовнішньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) / І. А. Мельничук. - С. 342-345
  Драч О. О.  Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половини ХІХ ст.) / О. О. Драч. - С. 345-348
  Вергун С. І.  Транспортна жандармерія доби "Великих реформ" 1860-70-х рр. у Російській імперії / С. І. Вергун. - С. 348-350
  Коляда І. А.  Транспортна жандармерія в умовах Першої Російської демократичної революції 1905-1907 рр. / І. А. Коляда. - С. 351-353
  Гайдай О. М.  Торговий дім "І. Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р. / О. М. Гайдай. - С. 353-355
  Рощина Л. О.  УГКЦ Канади й України: характер зв'язків та реалії взаємодії / Л. О. Рощина. - С. 355-357
  Пасічна Ю. Г.  Політичні партії у вирішенні аграрної проблеми за Тимчасового уряду Росії (березень-листопад 1917 р.) / Ю. Г. Пасічна. - С. 357-360
  Панасюк О. П.  Проголошення Білоруської Народної Республіки: передумови, причини та особливості / О. П. Панасюк. - С. 360-362
  Боєчко В. Ф.  Скликання законодавчого сейму та розробка попередніх проектів Конституції Польської Республіки (січень-червень 1919 р.) / В. Ф. Боєчко. - С. 362-364
  Гряник В. О.  Боротьба щодо Коституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців / В. О. Гряник. - С. 364-367
  Мальшина К. В.  Державотворчий ідеал у словенській політичній дискусії (перша половина 1920-х рр.) / К. В. Мальшина. - С. 368-370
  Олещук Н. Ю.  Радянсько-польські дипломатичні відносини в контексті польської "політики рівноваги" (січень 1934-травень 1935 рр.) / Н. Ю. Олещук. - С. 370-372
  Пилипович Т. В.  Український чинник у формуванні армії генерала Андерса на території СРСР періоду Другої світової війни / Т. В. Пилипович. - С. 372-375
  Шугай Л. Г.  Розробка програми освоєння цілинних земель у Казахстані / Л. Г. Шугай. - С. 375-377
  Щербань П. М.  Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань. - С. 377-379
  Клочак О. З.  Прискорення євроінтеграційних процесів та їхній вплив на формування польської зовнішньої політики в 1990-1993 рр. / О. З. Клочак. - С. 380-381
  Гарбарук А. С.  Республіка Польща - Полонія: механізми підтримки спільноти історичною батьківщиною в Україні / А. С. Гарбарук. - С. 381-383

Рубрики: Історія України

Анотація:   Гуржіївські історичні читання - збірник наукових праць, присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І. О. Гуржію. Містить статті про життєвий і творчий шлях відомого українського вченого, а також праці, що не були опубліковані за його життя. Видання продовжує традицію публікації наукових иматеріалів учених, викладачів і працівників провідних навчально-наукових установ з найбільш актуальних питань історичного розвитку України, Росії та країн Європи. Збірник дає можливість ознайомитися із новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, методології історії, етносоціального, демографічного, культурного та духовного розвитку на різних історичних етапах як на українських землях, так і поза їхніми межами.

 
33 92.4
К17

        Календар-альманах "Нового шляху" на 1980 рік / упоряд. : В. Скорупський, В. Верига. - Торонто : Новий шлях, 1980. - 238 с.

Зміст:
  Доріченко О.  Україні / О. Доріченко. - С. 5-6
  Календар - історичний календар. - С. 6-30
  Верига В.  50 років на службі народу 1930-1980 / С. Савчук. - С. 37-67
  Кілька фрагментів із часу перебування "Нового шляху" в Торонто. - С. 67-73
  Верига В.  Наші ідейно-програмові заложення. - С. 73-79
  Маценко П.  Українська мова в школах Канади. - С. 95-98
  Шульга П.  З переспективи 50 років праці УСГ для "Нового Шляху". - С. 99-117
  Ситник В.  Питання матеріального добробуту не є другорядним. - С. 117-121
  Копач О.  Автор Львівського Літопису. - С. 121-125
  Савчук С.  На службі української громади / С. Савчук. - С. 135-146
  Український Центральний Комітет під гітлерівським режимом в Західній Україні. - С. 211-219

Рубрики: Історія України

 
34 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 47 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 285 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Особливості соцально-правової допомоги сім'ям з дітьми / І. М. Ковчина. - С. 3-14
  Бакум З. П.  Лінгводидактичні аспекти вивчення складоподілу в гімназійному курсі фонетики / З. П. Бакум. - С. 15-20
  Богославець Л. П.  Особливості сучасної пропедевтичної підготовки в технічному університеті / Л. П. Богославець. - С. 20-30
  Гуральник Н. П.  Феномен школи як предмет науково-теоретичного аналізу / Н. П. Гуральник. - С. 30-40
  Дарноступ В. М.  Формування в учнів 10-х класів гімназій орфографічних умінь і навичок / В. М. Дарноступ. - С. 40-46
  Дика Н. М.  Засвоєння норм літературної мови студентами-філологами / Н. М. Дика. - С. 46-53
  Дручків Н. Ю.  Методика застосування дидактичних ігор у формуванні лексичних навичок усного іншомовного мовлення учнів початкової школи / Н. Ю. Дручків, О. О. Паршикова, О. О. Стеценко. - С. 53-63
  Дудорова Л. Ю.  Фізична підготовленість майбутніх учителів як показник способу життя і рівня здоров'я / Л. Ю. Дудорова. - С. 64-71
  Желуденко М. О.  Аналіз моральних цінностей в педагогічній системі Німеччини (к. XIX-XX ст.) / М. О. Желуденко. - С. 71-76
  Забранський В. Я.  Модульне навчання методики математики і самостійна робота студентів / В. Я. Забранський. - С. 76-89
  Завалко К. В.  Самовдосконалення викладача-скрипаля на шляху до педагогічної майстерності / К. В. Завалко. - С. 89-95
  Зарубінська І. Б.  Експериментальне дослідження мотивів преферативного домінування у студентів у процесі вивчення іноземної мови / І. Б. Зарубінська. - С. 95-105
  Караман О. В.  Організація самостійної роботи учнів під час вивчення другорядних членів речення у 8 класі гімназії / О. В. Караман, С. С. Канівець. - С. 106-113
  Карпенко О. Г.  Соціальний працівник як суб'єкт соціальної роботи / О. Г. Карпенко. - С. 114-122
  Козаковцева Л. В.  П. Юркевич: сторінки педагогічної діяльності / Л. В. Козаковцева. - С. 122-129
  Кулик О. Д.  Формування умінь стилістичного аналізу складних багатокомпонентних речень в учнів 7-9-х класів / О. Д. Кулик. - С. 129-137
  Кучменко Е. М.  Інтеросвітні аспекти глобальних проблем цивілізації / Е. М. Кучменко, О. Б. Кучменко. - С. 138-147
  Любашенко О. В.  Функціональні суперечності навчання рідної мови у вищому освітньому закладі / О. В. Любашенко. - С. 147-153
  Маркович Л. М.  Деякі способи гуманітаризації при вивченні екологічних аспектів курсу фізики / Л. М. Маркович. - С. 153-161
  Матієнко О. С.  Толерантність педагога - вагомий фактор виховання толерантності учнів / О. С. Матієнко. - С. 161-170
  Мукан Н. В.  Педагогічна освіта провінції Альберта (Канада) / Н. В. Мукан. - С. 170-180
  Очкань Г. О.  Формування національної свідомості у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Г. О. Очкань. - С. 180-187
  Сущенко Л. П.  Визначення поняття "фізична реабілітація" / Л. П. Сущенко. - С. 187-197
  Форостюк Т. В.  Психолого-педагогічні основи формування пізнавального інтересу школярів у процесі вивчення української мови в школі / Т. В. Форостюк. - С. 197-203
  Шашенко С. Ю.  Проблема соціального становлення студентської молоді: теоретичний аспект / С. Ю. Шашенко. - С. 203-209
  Величко С. И.  Специфика фразеологической системы немецкого языка / С. И. Величко. - С. 210-216
  Григораш А. М.  Актуальное моделирование в системе образования устойчивых сочетаний общественно-политической семантики (на материале современной украиноязычной прессы Украины) / А. М. Григораш. - С. 217-227
  Єсипович К. П.  Роль емотивної оцінки у розгортанні концептуальної моделі образу "Чарівного" (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 227-237
  Литвиненко Г. С.  Народна пісня у контексті еволюції фольклорного мислення / Г. С. Литвиненко. - С. 238-244
  Морозова Н. В.  Структурно-семантична організація складнопідрядних (двокомпонентних) речень з'ясувального типу в прозових художніх творах Є. П. Гуцала / Н. В. Морозова. - С. 244-251
  Періна О. О.  Лексико-семантичні особливості текстів адміністративних документів Ради Європи / О. О. Періна. - С. 251-264
  Цілина М. М.  Особливості структури та принципи номінації закладів науки й освіти столиці України / М. М. Цілина. - С. 264-274
  Федорова О. В.  Назви осіб в сучасній англійській мові як відображення гендерних стереотипів / О. В. Федорова. - С. 274-281

 
35 74.261.8Ук
Г44

Гетьманець, М. Ф.

        "Слово о полку Ігоревім" у школі / М. Ф. Гетьманець. - Суми : Собор, 2001. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- позакласні заходи -- оригінал "Слово о полку Ігоревім"

Анотація:   Мета посібника - дати вчителеві необхідний матеріал для вивчення "Слово о полку Ігоревім" у школі. Він містить оригінальний текст "Слово" з перекладом на українську мову і детальними коментарями, аналіз із сучасних засад ідейного змісту та поетики твору, методичні рекомендації щодо його вивчення.

 
36 74.261.1кр
Г61

Голуб, Н. Б.

        Дивосвіт [Текст] : дидактичний матеріал з розвитку зв'язного мовлення для учнів 5 кл. / Н. Б. Голуб, Н. М. Остапенко. - Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 1999. - 152 с.

Рубрики: Методика навчання української мови в школі

Ключові слова (ненормовані): український мовленнєвий етикет -- уроки української мови

Анотація:   Основна освітня мета навчання рідної мови в загальноосвітніх школах полягає в необхідності різнобічного й зокрема мовленнєвого розвитку особистості учнів. Актуальність її підкреслена в чинних програмах, які ставлять перед словниками завдання формувати "національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка б володіла вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови - її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності".

 
37 74.268.19Укя73-1
Ш95

Шуляр, В. І.

        Переказ із творчим завданням: як уникнути помилок [Текст] : (навч.-метод. посіб.) / В. І. Шуляр, Д. П. Діордіца. - Миколаїв : 2001. - 40 с.

Рубрики: Методика навчання української мові у школі

Ключові слова (ненормовані): написання переказу -- стилі мовлення -- жанри мовлення -- тренінгові заняття для учнів -- лексичні помилки

Анотація:   У пропонованому посібнику подано аналіз типових недоліків, які виявлено під час перевірки перказів із творчим завданням. Особливу увагу звернено на шляхи удосконалення написаного. Даються практичні поради учням щодо прийомів роботи над переказом, умінь саморедагування. Для вчителів української мови та літератури, студентів філологічних факультетів, учнів середніх шкіл усіх типів.

 
38 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 15 / М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Вища школа, 1988. - 133 с.

Зміст:
  Красножан Ж. В.  Із спостережень над омонімією в термінології / Ж. В. Красножан. - С. 3-10
  Мацюк Г. П.  Зміни значень загальновживаних слів (ЗУС) у терміносистемах / Г. П. Мацюк. - С. 10-14
  Бездітко В. І.  Семантична структура синонімічного ряду прикметників / В. І. Бездітко. - С. 15-21
  Шевченко Л. Ю.  Антонімічні відношення між компонентами паратактичних фразеологічних одиниць / Л. Ю. Шевченко. - С. 21-27
  Коломієць М. П.  Про фразеологічні синоніми в українській мові / М. П. Коломієць. - С. 28-32
  Кравченко М. В.  До питання про явище усічення в українському словотворенні (в дериватах іншомовного походження) / М. В. Кравченко. - С. 33-40
  Тимченко М. П.  Якісні відіменникові прикметники з суфіксами -ав- (-яв-), -ляв-, -ив-, -чив- в українській мові / М. П. Тимченко. - С. 40-46
  Сердюк М. Г.  Відабревіатурні слова в українській мові, їх структурні та морфонологічні особливості / М. Г. Сердюк, Л. О. Кондакова. - С. 46-50
  Нагіна В. О.  Структурно-семантичні типи абревіатур в українській метеорологічній термінолексиці / В. О. Нагіна. - С. 50-55
  Степаненко М. І.  Обов'язкова і факультативна сполучуваність прикметників сучасної української мови / М. І. Степаненко. - С. 55-62
  Коваленко Р. О.  Відмежування синонімії прийменниково-відмінкових конструкцій від подібних мовних явищ / Р. О. Коваленко. - С. 62-68
  Кадомцева Л. О.  Граматичні основи класифікації простих речень / Л. О. Кадомцева. - С. 69-74
  Марич С. М.  Структурні і смислові особливості парцельованих речень / С. М. Марич. - С. 75-78
  Сабадош І. В.  Розвиток ботанічної лексики в українській мові XIX - початку XX ст. / І. В. Сабадош. - С. 79-86
  Спанатій Л. С.  З діалектної лексики українських гончарів / Л. С. Спанатій. - С. 86-90
  Стрельчук Г. П.  Лексика інтермедій до драми Митрофана Довгалевського "Комическое дъйствіє" / Г. П. Стрельчук. - С. 90-97
  Алексієнко Л. А.  Семантика і засоби мовної категорії модальності / Л. А. Алексієнко. - С. 98-104
  Гаврилова Т. О.  Стилістичні особливості назв місцевих жителів (на матеріалі говорів Середньонаддніпрянщини) / Т. О. Гаврилова. - С. 104-110
  Плющ Н. П.  Особливості синтагматичного членування речення в українській мові (на матеріалі атрибутивних синтагм) / Н. П. Плющ. - С. 110-117
  Шевчук О. С.  Стилістичні функції словотворчих засобів / О. С. Шевчук. - С. 117-124
  Богдан С. К.  Семантична визначеність вставних одиниць (на матеріалі наукових текстів) / С. К. Богдан. - С. 124-129
  Космакова Т. Д.  Шляхи поліпшення методичної підготовки майбутніх учителів української мови в університеті / Т. Д. Космакова. - С. 130-132

Анотація:   У збірнику вміщені дослідження з загальних питань мовознавства, діалектології, стилістики та історії сучасної української мови. Розглядаються питання підготовки спеціалістів-мовників у вищій школі.

 
39 81.2Ан-48
А64

        Англо- український та українсько-англійський словник / В. І. Перебийніс [та ін.] ; худ.- оформлювач С. І. Правдюк. - Х. : Фоліо, 2003. - 368 с.

Рубрики: Мова англійська - Англо-український словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник українсько- англійський

Анотація:   Словник розрахований на широке коло користувачів: учнів і вчителів середньої школи, слухачів курсів англійської мови, студентів філологічних факультетів, а також усім, хто вивчає англійську мову самостійно. Переважна більшість статей як англійсько-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.

 
40 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 428 с.

Зміст:
  Семиног О.  Морфологічні норми - невід'ємна складова фахового саморозвитку дослідника / О. Семиног. - С. 6-19
  Ромащенко Л.  Мовна ситуація крізь призму сучасних соціокультурних процесів / Л. Ромащенко. - С. 20-32
  Голуб Н.  Мовні й позамовні засоби гармонізації спілкування / Н. Голуб. - С. 33-40
  Симоненко Т.  Особливості реалізації лінгво-культурологічного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі / Т. Симоненко. - С. 41-46
  Пчелінцева О.  Мовні ілюзії та мовна реальність : погляд прагматика / О. Пчелінцева. - С. 47-51
  Шляхова В.  Методика ознайомлення студентів-філологів із особливостями конфесійного стилю / В. Шляхова. - С. 52-60
  Руденко Н.  Фразеологізми з умовним значенням як засоби вираження умовного синтаксичного способу / Н. Руденко. - С. 61-65
  Шульга Т.  Мовний образ міста як об'єкт лінгвостилістики / Т. Шульга. - С. 66-72
  Руденко В.  Особливості віртуальної комунікації як окремого виду інтернет-спілкування / В. Руденко. - С. 73-78
  Остапенко Н.  Технологія дидактичної гри / Н. Остапенко, Л. Перевіспа. - С. 79-84
  Остапенко Н.  Використання інтерактивних технологій на заняттях лінгвометодичного спрямування у вищій школі / Н. Остапенко, І. Паляниця. - С. 85-90
  Гаврилова Т.  До проблеми перейменування годонімів та агоронімів / Т. Гаврилова, З. Денисенко. - С. 91-99
  Красовська О.  Формування лінгвокультурологічної компетенції студентів-філологів засобами епістолярного стилю (на матеріалі листування Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 100-104
  Боть Л.  Похвала у спілкуванні "дорослий - дитина" / Л. Боть. - С. 105-108
  Руденко В.  Англійські запозичення в українській мові / В. Руденко, Л. Коваль. - С. 109-114
  Денисенко З.  Парцеляція як наукова мовознавча проблема (на матеріалі мови місцевої преси) / З. Денисенко, Н. Ергашева. - С. 115-124
  Лонська Л.  Посесивні конструкції з предикатом мати в українській мові / Л. Лонська. - С. 125-135
  Савченко І.  Українська діаспора : історичний аспект і сучасний стан розвитку рідної мови / І. Савченко. - С. 136-142
  Красовська О.  Український молодіжний сленг у Черкасах / О. Красовська, Т. Ткаченко, І. Бондарук. - С. 143-150
  Дядюра Г.  Культура наукового мовлення / Г. Дядюра, С. Мащак. - С. 151-155
  Кухарєва-Рожко В.  Культура мови та мовленнєвий етикет як компоненти комунікації менеджера / В. Кухарєва-Рожко. - С. 156-160
  Ракшанова Г.  Особливості деривації сучасного науково-технічного терміна / Г. Ракшанова. - С. 161-164
  Мельникова Л.  Проблема культури мови й телевізійне мовлення / Л. Мельникова. - С. 165-170
  Бойко Т.  Метафорична мотивація назв осіб на основі схожості ознак та способу дії в мовленні жителів міста / Т. Бойко. - С. 171-174
  Євдовська Ю.  Мотивація назв дикорослих рослин у говірці села Лозівок Черкаського району Черкаської області / Ю. Євдовська. - С. 175-182
  Шпак М.  Функціонування сурядних сполучників у північних середньо-наддніпрянських говірках / М. Шпак. - С. 183-189
  Ковтун Н.  Функціональне навантаження лексико-граматичних класів слів у черкаській радіорекламі / Н. Ковтун. - С. 190-200
  Фіть Л.  Помилки у змістовій структурі видавничої продукції видавництва "Сіяч" (м. Черкаси) / Л. Фіть. - С. 201-209
  Галат Н.  Етнонім `циган` в українських пареміях / Н. Галат. - С. 210-215
  Лоташ О.  Мовна репрезентація фізичних особливостей та номінація на позначення індивіда за результатами експерименту / О. Лоташ. - С. 216-219
  Біт-Давід М.  Формування мовної особистості засобами літератури рідного краю (за збіркою поезій Івана Дробного "В Златограї жито половіє") / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 220-227
  Іщенко А.  Знак етнокультури "чоботи" у структурі традиційного українського весільного обряду на Смілянщині / А. Іщенко, А. Рог. - С. 228-231
  Береговенко Т.  Образ жінки в романі Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти" / Т. Береговенко, Н. Коваленко. - С. 232-240
  Бойко А.  Структурні та словотворчі особливості адаптації англіцизмів в українській мові / А. Бойко, І. Савченко. - С. 241-251
  Попенко О.  Трансформація фразеологічних одиниць у сучасній пресі / О. Попенко, Л. Лонська. - С. 252-259
  Ложка О.  Лінгвокультурема "рушник" у сприйнятті десятикласників шкіл м. Черкаси / О. Ложка. - С. 260-264
  Макаренко Н.  Етимологічна характеристика назв населених пунктів Черкащини / Н. Макаренко. - С. 265-270
  Бульда І.  Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда. - С. 271-275
  Чудакова Т.  Метафорична номінація жінки в українській мові за даними асоціативного експерименту / Т. Чудакова. - С. 276-284
  Солодка Л.  Шляхи увиразнення газетних заголовків черкаських друкованих ЗМІ / Л. Солодка. - С. 285-292
  Корновенко Л.  Мовні орієнтації та уподобання студентів ЧНУ (матеріали соціолінгвістичного опитування 2010 р.) / Л. Корновенко. - С. 293-300
  Кулешова Л.  Проблема выражения модальной оценки истинности в русском языке / Л. Кулешова. - С. 301-307
  Волошина Г.  Значення газети "Літературна Україна" у мовно-культурній ідентифікації українського суспільства / Г. Волошина. - С. 308-317
  Симоненко І.  Твір-розповідь на воєнну тематику з елементами інтерв'ю (тема твору : "Ніхто не забутий, ніщо не забуто") / І. Симоненко. - С. 318-330
  Сердюкова Т.  До проблеми культури фахового мовлення. Явище плеоназму, тавтології в сучасному лексиконі / Т. Сердюкова. - С. 331-333
  Харченко С.  Особливості фразеологізмів у англійській та українській мовах / С. Харченко. - С. 334-336
  Шевченко Ж.  Образна система колисанок Смілянщини / Ж. Шевченко, І. Добрицька. - С. 337-342
  Жовновач Т.  Вимоги до мови сучасної реклами / Т. Жовновач. - С. 343-348
  Воробйова Т.  Інформативна функція прецедентних імен / Т. Воробйова. - С. 349-354
  Куліш І.  Особливості викладання іноземної мови для дорослих / І. Куліш. - С. 355-361
  Королюк Г.  Диференційований підхід до навчання іноземних мов у вищій школі / Г. Королюк. - С. 362-367
  Кузнецова Л.  Труднощі в оволодінні другою іноземною мовою на факультетах природничо-математичного напряму / Л. Кузнецова. - С. 368-372
  Цюра С.  Простір концептуальної метафори у творах С. Моема / С. Цюра. - С. 373-379
  Глущенко А.  Психологічні аспекти емоційних станів у мовленні / А. Глущенко. - С. 380-384
  Фінько Я.  Історія та ономастика села Малий Бузуків / Я. Фінько, В. Салата. - С. 385-392
  Лаговська Г.  Семантичний простір фразеологізмів у сучасній українській та англійській мовах / Г. Лаговська. - С. 393-398
  Дяченко-Лисенко Л.  Народна казка як репрезентант зооморфних атрибутів первісної "маски" / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 399-406
  Полівенко Л.  Шкільна бібліотека - фактор формування мовної культури учнів-колегіантів / Л. Полівенко. - С. 407-410
  Рогач С.  Колегіумний прес-центр як фактор міського мас-медійного простору : найновітніша регіональна молодіжна журналістика / С. Рогач, К. Рогач. - С. 411-416

 
41 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47
  Вовк О. С.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання у сучасній школі / О. С. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98
  Левченко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левченко. - С. 99-106
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124
  Чашечникова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишенко. - С. 125-130
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интерированный с использованием билингвальных технологий) "Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціації навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
42 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 року, м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39. - Библиогр. в конце ст.
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк О. Є.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання в сучасній школі / О. Є. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98
  Левечнко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левечнко. - С. 99-106
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5(з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124
  Чашечнікова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечнікова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишечко. - С. 125-130
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интегрированный с использованием билингвальных технологий)"Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціація навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
43 А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 532 с.

Зміст:
  Білоха О. Ю.  Особливості екологічного виховання на уроках математики у початковій школі / О. Ю. Білоха [и др.]. - С. 16-18
  Близнюк А. М.  Основні підходи до соціалізації дітей шостого року життя / А. М. Близнюк [и др.]. - С. 19-20
  Близнюк А. М.  Педагогічні умови розвитку математичних здібностей в учнів початкових класів / А. М. Близнюк [и др.]. - С. 21-22
  Бойко Я. С.  Особливості планування виховної роботи в початковій школі / Я. С. Бойко [и др.]. - С. 23-26
  Бондаренко В. В.  До питання психологічних особливостей учнів початкових класів / В. В. Бондаренко [и др.]. - С. 27-28
  Брайко А. О.  Профілактика девіантної поведінки в учнів / А. О. Брайко [и др.]. - С. 29-31
  Василюк Д. М.  Особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку / Д. М. Василюк [и др.]. - С. 32-33
  Воловик Т. О.  Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів / Т. О. Воловик [и др.]. - С. 34-37
  Волошин А. А.  Тривожність як психологічний феномен / А. А. Волошин [и др.]. - С. 38-41
  Дембінська І. В.  Методичні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики / І. В. Дембінська [и др.]. - С. 41-43
  Денисенко Л. О.  Використання мультимедійних технологій на уроках у початкових класах / Л. О. Денисенко [и др.]. - С. 44-46
  Єрьоменко В. В.  Роль ігор у навчанні дітей молодшої групи / В. В. Єрьоменко [и др.]. - С. 47-49
  Іллєнко А. В.  Гра як засіб розвитку дитини молодшого шкільного віку / А. В. Іллєнко [и др.]. - С. 50-53
  Калюжна Ж. В.  Сутність та характеристика труднощів навчання молодших школярів / Ж. В. Калюжна [и др.]. - С. 54-56
  Кармазіна Ю. Ю.  Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Ю. Ю. Кармазіна [и др.]. - С. 57-59
  Кисіль Т. О.  Соціалізація молодших школярів у процесі формування національно-духовних цінностей / Т. О. Кисіль [и др.]. - С. 60-61
  Клебан І. М.  Значення жанрів усної народної творчості у формуванні знань про рідний край / І. М. Клебан [и др.]. - С. 62-64
  Клімук І. М.  Особливості використання української народної казки у початковій школі / І. М. Клімук [и др.]. - С. 65-67
  Коваленко А. В.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / А. В. Коваленко [и др.]. - С. 68-70
  Коваль Н. В.  Цілі вивчення маематики в початкових класах / Н. В. Коваль [и др.]. - С. 71-73
  Колос В. А.  Розумове виховання дітей у творчій грі / В. А. Колос [и др.]. - С. 74-76
  Коник І. І.  Використання засобів наочності на уроках математики у початкових класах / І. І. Коник [и др.]. - С. 77-78
  Копієвська К. І.  Ігрові форми навчання природознавству в початковій школі / К. І. Копієвська [и др.]. - С. 79-82
  Костроміна В. О.  Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів / В. О. Костроміна [и др.]. - С. 83-85
  Коцюруба Н. І.  Формуванн в молодших школярів позитивного ставлення до навчання / Н. І. Коцюруба [и др.]. - С. 86-88
  Кравченко М. В.  Мовленнєва готовність дошкільника до навчання в школі / М. В. Кравченко [и др.]. - С. 89-92
  Кравченко А. В.  Роль сім'ї у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я дитини / А. В. Кравченко [и др.]. - С. 93-95
  Манько А. В.  Нестандартні уроки у початковій школі / А. В. Манько [и др.]. - С. 96-98
  Медяник А. І.  Зміст поняття "педагогічна занедбаність" молодших школярів / А. І. Медяник [и др.]. - С. 99-101
  Муха Д. М.  Розвиток дітей дошкіьного віку засобами різних вправ та ігор за системою М. Монтессорі / Д. М. Муха [и др.]. - С. 102-104
  Недбайло Г. М.  Формування знань про світ професій в учнів початкових класів / Г. М. Недбайло [и др.]. - С. 105-108
  Неліна М. О.  Ігрові вправи та завдання розвитку у дітей комунікативних здібностей / М. О. Неліна [и др.]. - С. 109-110
  Нижник Д. О.  Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості у дітей дошкільного віку / Д. О. Нижник [и др.]. - С. 111-114
  Олексенко В. О.  Роль учителя початкової школи у розвитку особистості молодшого школяра / В. О. Олексенко [и др.]. - С. 115-117
  Олексенко І. В.  Розвивальний вплив різних видів іграшок на дітей дошкільного віку / І. В. Олексенко [и др.]. - С. 118-119
  Опалінська Ю. П.  Гуманістична парадигма вальдорфського виховання / Ю. П. Опалінська [и др.]. - С. 120-122
  Павленко А. О.  Погляди М. Монтессорі на розвиток мовлення дітей дошкільного віку / Д. О. Панасенко [и др.]. - С. 123-125
  Панасенко Д. О.  Роль дитячого фольклору у розвитку особистості дитини дошкільного віку / О. О. Панченко [и др.]. - С. 126-127
  Панасенко Д. О.  Вплив казки на формування особистості дошкільника / Н. Ю. Панченко [и др.]. - С. 128-130
  Панченко О. О.  Дослідно-експериментальна робота як основний метод ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з властивостями природи / Н. Ю. Панченко [и др.]. - С. 131-133
  Панченко Н. Ю.  Особливості формування математичних уявлень у дошкільників / М. В. Пилявська [и др.]. - С. 134-135
  Панченко Н. Ю.  Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання / Т. В. Прилуцька [и др.]. - С. 136-137
  Пилявська М. В.  Ознайомлення з навколишнім світом на основі матеріалів зони "космічного виховання" (згідно технології М. Монтессорі) / Ф. У. Рахімова [и др.]. - С. 138-140
  Прилуцька Т. В.  Історія становлення сучасного суспільного дошкільного виховання / Ф. У. Рахімова [и др.]. - С. 141-143
  Рахімова Ф. У.  Формування обчислювальних навичок на уроках математики в молодших школярів / А. С. Рахманіна [и др.]. - С. 144-146
  Рахімова Ф. У.  Формування громадянської компетентності молодших школярів / Л. М. Сезько [и др.]. - С. 147-149
  Рахманіна А. С.  Застосування особистісно орієнтованого підхода у процесі навчання молодших школярів / А. О. Слюсаренко [и др.]. - С. 150-151
  Сезько Л. М.  Готовність старших дошкільників до навчання у школі / В. А. Строкань [и др.]. - С. 152-154
  Слюсаренко А. О.  Інтерактивне навчання на уроках математики / В. А. Строкань [и др.]. - С. 158-160
  Строкань В. А.  Роль виховного потенціалу уроку математики в початковій школі / В. А. Строкань [и др.]. - С. 161-163
  Ступніченко О. А.  Формування навичок гуманістично-ціннісного спілкування молодших школярів / О. А. Ступніченко [и др.]. - С. 164-166
  Стугак А. А.  Проведення корекційної роботи із дітьми, які мають затримку психічного розвитку (ЗПР) / А. А. Стугак [и др.]. - С. 167-169
  Тимченко О. С.  Художнє оформлення дошкільного закладу / О. С. Тимченко [и др.]. - С. 170-172
  Тищенко К. О.  Корекційно-розвивальна робота з дітьми дошкільного віку / К. О. Тищенко [и др.]. - С. 173-175
  Ткач В. А.  Екологічне виховання молодших школярів на уроках математики / В. А. Ткач [и др.]. - С. 176-177
  Ткач В. А.  Соціальний розвиток дітей дошкільного віку засобами казки / В. А. Ткач [и др.]. - С. 179-180
  Улич О. І.  Розвиток дітей з діагнозом ранній дитячий аутизм та аутичними проявами в поведінці за допомогою занять та ігор / О. І. Улич [и др.]. - С. 181-183
  Хандюк В. В.  Інтерактивні методи навчання в початковій школі / В. В. Хандюк [и др.]. - С. 184-186
  Хоменко О. С.  Творчий учитель - основа успішності учнів початкової школи / О. С. Хоменко [и др.]. - С. 187-189
  Хрящевська Т. В.  Роль сім'ї в адаптації дитини раннього віку до умов дошкільного навчального навчального закладу / Т. В. Хрящевська [и др.]. - С. 190-191
  Чмир К. С.  Ігрова діяльність на уроках математики в початковій школі / К. С. Чмир [и др.]. - С. 192-194
  Чумак Ю. Ю.  Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів початкових класів на уроках української мови / Ю. Ю. Чумак. - С. 195-197
  Шевчук А. Ю.  Формування критичного мислення на уроках української мови в початковій школі / А. Ю. Шевчук. - С. 198-200
  Штрик Ю. А.  Педагогічні умови які сприяють формуванню гуманістичного виховання молодших школярів / Ю. А. Штрик [и др.]. - С. 201-203
  Шумська А. І.  Форми організації художньої праці з дітьми дошкільного віку / А. І. Шумська [и др.]. - С. 204-207
  Юрко Р. Ю.  Природа як засіб естетичного виховання дошкільників / Р. Ю. Юрко [и др.]. - С. 208-209
  Яременко І. О.  Проблеми змісту трудового виховання дітей дошкільного віку / І. О. Яременко. - С. 211-212
  Білоус А. В.  Освітня діяльність Лесі Українки / А. В. Білоус [и др.]. - С. 214-216
  Бондаренко В. А.  Значення педагогічної культури для учителя образотворчого мистецтва / В. А. Бондаренко [и др.]. - С. 217-218
  Бондарчук Я. В.  До питання розвитку андрогогіки у Європі та США / Я. В. Бондарчук [и др.]. - С. 219-222
  Брижатова Т. В.  Природовідповідність та дитиноцентризм у трактаті Ж. Ж. Руссо "Еміль, або про виховання" / Т. В. Брижатова [и др.]. - С. 223-226
  Бринько О. І.  Педагогічні засади розвитку мислення на уроках математики / О. І. Бринько [и др.]. - С. 227-229
  Васюк А. С.  Роль математики у формуванні творчої особистості учня / А. С. Васюк [и др.]. - С. 230-231
  Виноградова І. А.  Погляди В. О. Сухомлинського на родинне виховання / І. А. Виноградова [и др.]. - С. 232-234
  Войцехівська А. А.  Типові помилки вчителя-початківця / А. А. Войцехівська [и др.]. - С. 235-237
  Войцешук О. В.  "Навчай, виховуй, поважай" - життєве кредо педагогів / О. В. Войцешук [и др.]. - С. 238-240
  Гомон Н. В.  Педагогічна креативність як один з компонентів педагогічної обдарованості / Н. В. Гомон [и др.]. - С. 241-243
  Гребенюк О. М.  До проблеми здоров'язберігаючої компетентності у сучасній школі / О. М. Гребенюк [и др.]. - С. 244-247
  Денисюк І. І.  Гурткова робота як засіб формування потреби студентів до професійного саморозвитку / І. І. Денисюк [и др.]. - С. 248-250
  Деревінська І. М.  Актуальність ідей Олександра Астряба - засновника української школи методики викладання / І. М. Деревінська [и др.]. - С. 251-253
  Джулай В. А.  Педагогічні ідеї Я. Корчака / В. А. Джулай [и др.]. - С. 254-257
  Довгаль Л. В.  Наукові засади управління інноваційною діяльністю у загальноосвітніх навчальних закладах / Л. В. Довгаль. - С. 258-260
  Йоненко Д. О.  Інноваційні методи виховання / Д. О. Йоненко [и др.]. - С. 261-262
  Калашник І. С.  Доцільність розвитку освіти дорослих в Україні / І. С. Калашник [и др.]. - С. 263-264
  Канюка Б. В.  Пам'яті Тканка Олександра Васильовича / Б. В. Канюка [и др.]. - С. 265-267
  Каракай В. С.  Оптимізація фізичного розвитку та зміцнення здоров'я учнів як пріоритетні цілі фізкультурної освіти та спортивного виховання / В. С. Каракай [и др.]. - С. 268-270
  Касярум І. С.  Політехнічна складова у професійній підготовці фахівців спеціальності "Середня освіта" (трудове навчання та технології)" / І. С. Касярум. - С. 271-273
  Коваленко А. О.  Організація навчально-виховного процесу в Києво-Могилянській академії / А. О. Коваленко [и др.]. - С. 274-277
  Козацька І. В.  Періодизація процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина XX століття) / І. В. Козацька [и др.]. - С. 278-280
  Кондратішина О. І.  Вчитель - це не професія, це покликання / О. І. Кондратішина [и др.]. - С. 281-283
  Коструб Ю. М.  Місце народної педагогіки у формуванні особистості дитини / Ю. М. Коструб [и др.]. - С. 284-286
  Коцюба Т. В.  Суспільна роль учителя у сучасній виховній системі / Т. В. Коцюба [и др.]. - С. 287-288
  Кузьменко О. Ю.  Педагогічні погляди О. Строніна на виховання особистості в колективі / О. Ю. Кузьменко [и др.]. - С. 289-291
  Ластівка О. С.  Формування національної самосвідомості школярів під час уроків та в позаурочний час у Вознесенській ЗОШ I-III ст. Золотоніського району Черкаської області / О. С. Ластівка [и др.]. - С. 292-293
  Міцевич Л. А.  Формування комплексного підходу під час проведення виховних заходів / Л. А. Міцевич [и др.]. - С. 294-296
  Оладенко Ю. С.  Значення освітньої діяльності та педагогічних поглядів Костянтина Ушинського / Ю. С. Оладенко [и др.]. - С. 300-302
  Омелюх І. В.  Педагогіка толерантності в початковій школі / І. В. Омелюх [и др.]. - С. 303-304
  Отнякіна С. В.  Із історії спеціалізованої школи I-III ступеніі №33 ім. В. Симоненка / С. В. Отнякіна [и др.]. - С. 305-307
  Пасічник І. В.  Роль батька у формуванні особистості дитини / І. В. Пасічник [и др.]. - С. 308-309
  Пацьора Я. В.  Роль вчителя у моєму житті / Я. В. Пацьора [и др.]. - С. 310-312
  Педько О. О.  Який має бути вчитель / О. О. Педько [и др.]. - С. 313-315
  Поліщук В. С.  Пластичне мистецтво на уроках образотворчого мистецтва в школі / В. С. Поліщук [и др.]. - С. 316-318
  Поліщук О. М.  Виховання, школа і педагогічна думка Київської Русі / О. М. Поліщук [и др.]. - С. 319-321
  Поляруш Д. Ю.  Шляхи та засоби реалізації патріотичного виховання / Д. Ю. Поляруш [и др.]. - С. 322-325
  Порпленко В. В.  Виховні особливості української народної пісні / В. В. Порпленко [и др.]. - С. 326-328
  Смульська М. І.  Із історії становлення черкаського колегіуму "Берегиня" / М. І. Смульська [и др.]. - С. 329-331
  Соляник К. О.  Гуманно-особистісна педагогіка Ш. О. Амонашвілі / К. О. Соляник [и др.]. - С. 332-333
  Тесля К. М.  Значущість педагогічних настанов Василя Сухомлинського у сучасній виховній традиції / К. М. Тесля [и др.]. - С. 334-335
  Хоменко Д. В.  Дидактичні погляди Адольфа Дістервега / Д. В. Хоменко [и др.]. - С. 336-338
  Басиста Д. І.  Ціннісні орієнтації студентів / Д. І. Басиста [и др.]. - С. 340-342
  Братаніч О. С.  Невербальні прояви обману / О. С. Братаніч [и др.]. - С. 343-345
  Гаврилян А. С.  Специфіка роботи з людьми, що пережили втрату / А. С. Гаврилян [и др.]. - С. 348-350
  Гальченко Т. О.  До проблеми діагностики страхів у дітей молодшого шкільного віку / Т. О. Гальченко [и др.]. - С. 351352
  Даниленко Н. О.  Психологічні захисти та їх функції / Н. О. Даниленко [и др.]. - С. 353-355
  Добровольська Л. В.  Специфіка агресивної поведінки в підлітковому віці / Л. В. Добровольська [и др.]. - С. 356-357
  Задорожна О. В.  Особливостві розвитку гри у дітей із раннім дитячим аутизмом / О. В. Задорожна [и др.]. - С. 358-359
  Колісніченко Ю. М.  Проективні методи у роботи з дітьмм / 360-361
  Малюта І. В.  Маніпулятивний вплив під час ділового спілкування / І. В. Малюта [и др.]. - С. 362-364
  Мулявка А. І.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини / А. І. Мулявка [и др.]. - С. 365-367
  Порожня О. Ю.  Вплив дитини з обмеженими можливостями на психічний розвиток здорових сіблінгів у сім'ї / О. Ю. Порожня [и др.]. - С. 368-370

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

 
44 74.202.42кр
О64

        Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі [Текст] : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов'янова [та ін.] ; наук. ред. Н. - Черкаси : Пономаренко, 2013. - 268 с.

Зміст:
  Тарасенкова Н. А.  Організація навчання у багатопрофільній школі: до постановки проблеми / Н. А. Тарасенкова. - С. 7-11
  Акуленко І. А.  Профілізація як напрям модернізації сучасної шкільної системи освіти / І. А. Акуленко. - С. 11-25
  Лов'янова І. В.  Професійне самовизначення особистості - завдання профільної школи / І. В. Лов'янова. - С. 25-38
  Жгир А. Й.  Проблеми впровадження профільного навчання / А. Й. Жгир. - С. 39-57
  Майданик Л. Ю.  Психологічний супровід профільного навчання / Л. Ю. Майданик. - С. 53-57
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи в профільній школі / Н. П. Желєзняк. - С. 58-62
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 63-66
  Будяк Л. В.  Вибір професії - важлива проблема підліткового віку / Л. В. Будяк. - С. 66-68
  Тарасенко Ж. І.  Модель профорієнтаційної роботи в профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 68-76
  Желєзняк Н. П.  Портфоліо учня як модель індивідуального освітнього маршруту / Н. П. Желєзняк. - С. 76-78
  Яковчук О. В.  Вивчення української мови в багатопрофільній школі / О. В. Яковчук. - С. 79-84
  Катаргіна С. М.  Вивчення англійської мови в багатопрофільній школі / С. М. Катаргіна. - С. 84-86
  Стеценко І. В.  Вивчення хімії та біології в багатопрофільній школі / І. В. Стеценко. - С. 87-93
  Дудка К. В.  Вивчення математики в багатопрофільній школі / К. В. Дудка, Б. Й. Окунєв. - С. 94-100
  Клименко В. І.  Вивчення історії та географії в багатопрофільній школі / В. І. Клименко, Л. Г. Бовзенко. - С. 100-103
  Клименко В. І.  Особливості викладання курсів за вибором з історії України / В. І. Клименко. - С. 103-106
  Фокіна В. О.  Професія - журналіст / В. О. Фокіна. - С. 106-107
  Майданик Л. Ю.  П'ять кроків до прийняття рішення / Л. Ю. Майданик. - С. 108-112
  Стеценко І. В.  Розрахунки з розчинами (Програма курсу за вибором з хімії для учнів 9 кл.) / І. В. Стеценко. - С. 113-117
  Щербина С. І.  Основи медичних знань / С. І. Щербина, Н. В. Боровська. - С. 118-124
  Дудка К. В.  Математична логіка / К. В. Дудка. - С. 124-126
  Дудка К. В.  Загадковий світ рівнянь / К. В. Дудка. - С. 126-130
  Дудка К. В.  Розв'язуємо задачі з математики / К. В. Дудка, Т. В. Запісочна. - С. 130-134
  Дудка К. В.  Програма курсу за вибором з математики для 10 - 11 класів / К. В. Дудка [и др.]. - С. 134-144
  Силенко В. А.  Історія держави і права України / В. А. Силенко, В. І. Клименко. - С. 144-150
  Клименко В. І.  Роль особистості в історії / В. І. Клименко. - С. 150-160
  Фокіна В. О.  Основи журналістики / В. О. Фокіна. - С. 160-165
  Стеценко І. В.  Міні-підручник до теми "Поняття про розчин. Склад, види розчинів. Значення розчинів в житті та практичній діяльності людини" / І. В. Стеценко. - С. 166-169
  Стеценко І. В.  Вплив типу хімічного зв'язку на будову речовин та їх властивості / І. В. Стеценко. - С. 169-173
  Щербина С. І.  Гігієна харчування / С. І. Щербина. - С. 174-180
  Щербина С. І.  Вітаміни - це здоров'я та спосіб життя / С. І. Щербина. - С. 180-184
  Боровська Н. В.  Профілактика травматизму / Н. В. Боровська. - С. 184-190
  Дудка К. В.  Квадратні рівняння / К. В. Дудка. - С. 190-198
  Желєзняк Н. П.  Міні - підручник з теми: "Уживання фразеологізмів у мовленні" / Н. П. Желєзняк, О. В. Яковчук. - С. 198-206
  Клименко В. І.  Урок "Загадковий Кий" / В. І. Клименко. - С. 206-212
  Бовзенко Л. Г.  Золота підкова Черкащини / Л. Г. Бовзенко. - С. 213-222
  Клименко В. І.  Демократичні традиції у державних змаганнях Української Центральної Ради / В. І. Клименко. - С. 222-231
  Братан О. М.  Батьки і діти, діти і батьки... / О. М. Братан. - С. 231-246
  Бовзенко Л. Г.  Люби і знай свій рідний край / Л. Г. Бовзенко. - С. 247-250
  Маренич Л. М.  Місто майстрів / Л. М. Маренич, Г. М. Скринська. - С. 251-258
  Коваленко Л. М.  У світі професій / Л. М. Коваленко, Т. В. Запісочна. - С. 258-261

Рубрики: Дидактика середньої школи

Анотація:   У збірнику наукових праць представлено теоретичний аспект організації навчання в умовах профільної школи, визначено концептуальні основи профілізації, розглянуто профілізацію як напрям модернізації сучасної шкільної освіти, зокрема, математичної, визначено роль профілізації у професійному самовизначенні особистості учнів. Обгрунтовано модель профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку особистості учня на рівні психологічного супроводу навчання, виховання і профорієнтаційної роботи, організації методичної, навчальної, виховної роботи. У збірнику широко представлено навчально-методичне забезпечення процесу навчання і виховання: програми курсів за вибором, міні-підручники для вивчення окремих тем курсів, розробки уроків та виховних заходів.

 
45 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 1 (34) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 220 с.

Зміст:
  Кушнірова Т.  Мотив як літературознавча категорія: ознаки і типологія / Т. Кушнірова. - С. 3-11
  Чеботарьова А.  Античні мотиви у збірці Й. Мандельштама "TRISTIA" / А. Чеботарьова. - С. 11-16
  Ніколенко О.  Основні мотиви оповідання А.Платонова "Ріка потудань" / О. Ніколенко. - С. 16-23
  Мельник Т.  Традиційні теми й мотиви в оповіданнях В. Шукшина / Т. Мельник. - С. 23-30
  Баняс Н.  Містична функція лейтмотивів у романі "Книга ночей" Сільві Жермен / Н. Баняс. - С. 30-37
  Чередник Л.  Мотиви російської класики в романі М. Булгакова "Біла гвардія" / Л. Чередник. - С. 38-42
  Мацапура В.  Образ поетичного пам'ятника в європейській поезії / В. Мацапура. - С. 43-51
  Дереза Л.  Поєднання літературних і фольклорних традицій у казках Ореста Сомова / Л. Дереза. - С. 51-58
  Вечерок О.  Романтичні і реалістичні тенденції в "Сибірських" оповіданнях В.Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 58-65
  Маркович Я.  Церковні і народні свята у романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 65-71
  Шрамко М.  Традиції англійської метафізичної школи в ліриці Й.Бродського ("Велика елегія Джону Донну") / М. Шрамко. - С. 71-77
  Репало Я.  Своєрідність пейзажних образів у поезії Б. Пастернака 1920-1930-х років / Я. Репало. - С. 78-84
  Конєва Т.  На підступах до "Нової драми" ("Бранд" Г.Ібсена) / Т. Конєва. - С. 84-89
  Кобзар О.  Роль інтертекстуальності в п'єсі М.Булгакова "Багровий острів" / О. Кобзар. - С. 89-98
  Майстренко Л.  Концепція Ероса у "Буколіках" та "Георгіках" Вергілія / Л. Майстренко. - С. 98-102
  Українець Л.  Одзвінчення приголосних як елемент фонетичного моделювання Евфронії українського слова / Л. Українець. - С. 103-112
  Школяренко В.  Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст / В. Школяренко. - С. 112-119
  Пушкар В.  Особливості дієслівної префіксації в англомовній економічній терміносистемі / В. Пушкар. - С. 119-125
  Валюх З.  Девербативи з суфіксом -тель та їх дериваційний потенціал / З. Валюх. - С. 125-131
  Знаменська І.  Актуальні проблеми вивчення термінотворення в напрямку від твірних основ у світлі сучасних лінгвістичних концепцій / І. Знаменська. - С. 132-135
  Сологор І.  Дослідження словотворчих функцій основ суфіксальних дієслів у напрямку утворення суфіксальних прикметників та співвідносних із ними похідних (на матеріалі німецької медичної термінології) / І. Сологор. - С. 135-139
  Глоба О.  Взаємозв'язок генезису та граматичного класу термінів з активністю їх твірних основ / О. Глоба. - С. 140-144
  Гдовська Барбара  Абревіатури та складноскорочені слова російської літературної мови на межі віків / Барбара Гдовська. - С. 145-150
  Мартиросян Л.  До проблеми сучасних класифікацій дієслова й лексико-семантичних системах української та російської мов / Л. Мартиросян. - С. 150-155
  Степаненко М.  Речення і його структурна схема / М. Степаненко. - С. 155-163
  Баландіна Н.  комунікативно-прагматичний аналіз чеських подяк / Н. Баландіна. - С. 163-171
  Іщенко В.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / В. Іщенко. - С. 171-176
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика в композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 176-185
  Безобразова Л.  Спроба порівняльного аналізу художніх засобів оригіналу і перекладу (на прикладі вірша Жака Превера "Барбара") / Л. Безобразова, В. Дузенко. - С. 185-195
  Бардакова Ю.  Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П.Зюскінда "парфюмер" / Ю. Бардакова. - С. 195-200

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження української та зарубіжної літератури. Пропонується новий погляд на творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей, присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та ангійскої мов. Збірник адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.

 
46 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 10 / Міністерство освіти Української РСР, Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1985. - 120 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Література в умовах реформи школи / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-19
  Гузар З. П.  До вивчення літературного твору в школі / З. П. Гузар. - С. 20-27
  Волошина Н. Й.  Виховання естетичного ставлення до праці на уроках позакласного читання / Н. Й. Волошина. - С. 27-37
  Федотова Л. П.  Добір методів вивчення твору залежно від родової специфіки літератури / Л. П. Федотова. - С. 37-44
  Шевченко З. О.  Розвиток мислення старшокласників засобами шкільної лекції з літератури / З. О. Шевченко. - С. 44-51
  Телехова О. П.  Літературна критика в удосконалених програмах з української літератури / О. П. Телехова. - С. 51-60
  Копчук А. М.  Виховання в учнів любові до художньої книги / А. М. Копчук. - С. 61-67
  Доманський В. А.  Українсько-російські літературні взаємозв'язки на факультативних заняттях / В. А. Доманський. - С. 67-74
  Скуратівський Л. В.  Місце проблемного навчання на уроках української мови в 4-8 класах / Л. В. Скуратівський. - С. 75-80
  Гончаренко Н. М.  Самостійна робота з підручником на уроках мови - важливий засіб активізації учнів / Н. М. Гончаренко. - С. 81-86
  Варзацька Л. О.  Зв'язний текст як основа евристичної бесіди / Л. О. Варзацька. - С. 86-93
  Кондратенко Л. О.  Використання елементів фонетичної транскрипції під час вивчення фонетики і правопису в 4 класі / Л. О. Кондратенко. - С. 93-98
  Бондаренко С. Ф.  Підготовка учнів до уроку розвитку зв'язного мовлення / С. Ф. Бондаренко. - С. 99-103
  Шелехова Г. Т.  Робота над текстами наукового стилю в 4-6 класах / Г. Т. Шелехова. - С. 104-109
  Чешко Т. П.  Поетапне узагальнення зань учнів про частини мови / Т. П. Чешко. - С. 110-115
  Симоненкова Л. М.  Про шляхи вдосконалення шкільного курсу української мови / Л. М. Симоненкова, Г. М. Іваницька. - С. 116-118

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми вивчення літератури і мови в світлі Основних напрямків реформи загальноосвітньої і професійної школи. При розгляді питань методики викладання літератури особлива увага приділяється трудовому, патріотичному, інтернаціональному, естетичному вихованню учнів; вивченню художніх творівв процесі позакласного читання і на факультативних заняттях; визначається місце літературної критики в удосконалених програмах. Статті по методиці мови висвітлюють питання проблемності на уроках, методики вивчення фонетики, проведення уроків зв'язного мовлення, вивчення мови на факультативних заняттях.

 
47 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 8 (301) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 136 с.

Зміст:
  Антонець А. В.  Формування логічного мислення інженерів-механіків під час вивчення природничо-наукових дисциплін / А. В. Антонець. - С. 3-7
  Овсієнко Ю. І.  Формування у студентів-аграріїв умінь дослідницької діяльності під час навчання вищої математики / Ю. І. Овсієнко. - С. 8-14
  Кошова О. П.  Педагогічні технології навчання в процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ / О. П. Кошова. - С. 15-24
  Корнєва З. М.  Конструктивіське навчання як основа широкопрофільної та вузькопрофільної іншомовної професійної підготовки студентів другого курсу технічного ВНЗ / З. М. Корнєва. - С. 24-30
  Маляр Л. В.  Гуманістичні засади педагогічної концепції Августина Волошина / Л. В. Маляр, В. І. Староста. - С. 30-36
  Гордієнко І. В.  Психологічні засади використання аналогії у навчанні стериометрії / І. В. Гордієнко. - С. 36-42
  Бобилєв Д. Є.  Методичні вимоги щодо формування евристичних умінь у майбутніх учителів математики під час вивчення функціонального аналізу / Д. Є. Бобилєв. - С. 42-49
  Ткаченко А. В.  Навчальний фізичний експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / А. В. Ткаченко. - С. 49-55
  Кудикіна Н. В.  Інтерактивне навчання української мови учнів початкової школи у загальноосвітніх навчальних закладах із російською мовою викладання в контексті методології європейської мовної освіти / Н. В. Кудикіна. - С. 56-61
  Кугай Н. В.  Що повинен знати вчитель математики про натуральні числа / Н. В. Кугай, Є. М. Борисов, Ю. Ю. Демяненко. - С. 62-66
  Молдаван І. В.  Психолого-педагогічні передумови навчання учнів 8-9 класів геометрії із застосуванням мультимедійних засобів навчання / І. В. Молдаван. - С. 66-73
  Требик О. С.  Контроль знань і умінь студентів як діагностичний елемент процесу навчання математики в коледжах / О. С. Требик. - С. 73-78
  Харламова Л. С.  Поєднання індивідуальної, групової та колективної форм роботи у процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова
  Власенко В. М.  Формування професійної готовності майбутніх вчителів до використання комп'ютерних технологій у процесі адаптивного контролю знань / В. М. Власенко, О. В. Власенко. - С. 84-90
  Демченко О. Г.  Рівновіддаленість від заданої точки і гіперболи / О. Г. Демченко, К. І. Тупікіна. - С. 91-98
  Акуленко І. А.  Моделювання процесів виведення учнів у рефлексивну позицію у ході компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 99-108
  Оросова Р.  Викладацький стиль учителя: особливості та визначення під час педагогічної практики студентів / Р. Оросова [и др.]. - С. 108-115
  Сердюк З. О.  Аналіз стану шкільної математичної освіти в Білорусі та Україні (кінець XX - початок XXI ст.) / З. О. Сердюк. - С. 116-125
  Коваленко О. А.  Організація вивчення теми "Множина натуральних чисел та її розширення" студентами - майбутніми вчителями початкових класів / О. А. Коваленко. - С. 126-130

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
48 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 40 (293) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Аблаев Э. А.  Учитель в достижениях современной японской школы / Э. А. Аблаев. - С. 3-8
  Балакірєва В. А.  Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів в умовах закладу інтернатного типу / В. А. Балакірєва. - С. 8-11
  Баснаева А. С.  Образование и культура - два крыла одной птицы / А. С. Баснаева. - С. 11-13
  Буховцева О. В.  Влияние кураторской деятельности на становление будущего педагога / О. В. Буховцева. - С. 13-16
  Воропай Н. А.  Формування самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти / Н. А. Воропай. - С. 16-20
  Гарачук Т. В.  Компоненти, критерії, рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами / Т. В. Гарачук. - С. 20-23
  Гінсіровська І. Р.  Підготовка майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю до інноваційної професійної діяльності як предмет науково-педагогічних досліджень / І. Р. Гінсіровська. - С. 24-29
  Гончарук О. В.  Організація роботи в групі продовженого дня / О. В. Гончарук. - С. 29-32
  Гусак Л.  Підготовка студентів до асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів: змістова складова / Л. Гусак. - С. 32-36
  Єнгаличева І. В.  Особливості виникнення та перебігу "професійного вигорання" у вчителів початкових класів / І. В. Єнгаличева. - С. 36-38
  Житник Н. В.  Психолого-педагогічні засади професійного становлення майбутніх економістів / Н. В. Житник. - С. 39-44
  Житнік Т. С.  Особливості викладання історії мистецтва в позашкільних освітніх закладах дітям старшого дошкільного віку / Т. С. Житнік. - С. 44-47
  Замелюк М. І.  Гуманізація освітнього простору навчального закладу як основа творчого розвитку особистості дошкільника / М. І. Замелюк. - С. 47-50
  Зорочкіна Т. С.  Активізація творчої діяльності учнів за допомогою новітніх технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 50-52
  Іванців М. І.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування в учнів обчислювальних навичок / М. І. Іванців. - С. 52-55
  Івасишин І. В.  Позакласна музична діяльність як засіб активізації творчого розвитку молодших школярів / І. В. Івасишин. - С. 55-58
  Касторнова В. А.  Инфорационная деятельность на базе образовательных ресурсов интернет / В. А. Касторнова. - С. 58-63
  Кічук Н. В.  Виховний потенціал родинних етнопедагогічних традиці: ретроспективний аналіз / Н. В. Кічук. - С. 63-66
  Клочко А. О.  Структура підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегрованого підходу в умовах сучасної школи / А. О. Клочко. - С. 66-70
  Корчевський Д. О.  Філософські аспекти інтеграції змісту підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю / Д. О. Корчевський. - С. 70-75
  Костенко Т. М.  Психологічні аспекти творчого розвитку ососбистості в навчальному процесі вищої педагогічної школи / Т. М. Костенко. - С. 75-78
  Куев Давіл Луїс Сократес  Рефлексивна компетентність у структурі особистості майбутніх учителів музики / Куев Давіл Луїс Сократес. - С. 78-83
  Кузява І. Б.  Формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів до умов інклюзивної освіти / І. Б. Кузява. - С. 83-87
  Кучай Т. П.  Неперервна освіта у Канаді: теоретичний аспект / Т. П. Кучай. - С. 87-89
  Лепешев Д. В.  Теоретические положения понимания идентификации личности в социальной философии воспитания и психологии / Д. В. Лепешев. - С. 89-93
  Мельник І. М.  Розвиток дослідницької культури магістрів педагогічної освіти / І. М. Мельник. - С. 93-96
  Москаленко О. І.  Впровадження інтерактивних вправ для формування навиків аудіювання та говоріння англійської мови / О. І. Москаленко. - С. 96-99
  Остапйовська І. І.  Порівняльний аналіз динаміки визначення студентами пріоритетних проблем використання новітніх інформаційних технологій в освіті / І. І. Остапйовська. - С. 99-103
  Пальшкова І. О.  Особливості формування когнітивної компетентності майбутніх філологів в умовах ВНЗ / І. О. Пальшкова. - С. 103-106
  Пономаренко К. Є.  Дидактичні умови ефективного використання гри у навчанні молодших школярів / К. Є. Пономаренко. - С. 106-110
  Пріма Р. М.  Проблема адаптивності майбутнього педагога у контексті формування його професійної мобільності / Р. М. Пріма. - С. 110-113
  Рокосовик Н. В.  Тенденції розвитку британської педагогічної освіти / Н. В. Рокосовик. - С. 113-117
  Семенюк М. П.  Підготовка майбутнього педагога до формування загальнолюдських цінностей у школярів / М. П. Семенюк. - С. 117-119
  Торчинська Т. А.  Місце роботи над ономастикою на уроках української мови в початковій школі / Т. А. Торчинська. - С. 119-122
  Харахады С. И.  Подготовка педагогических кадров для работы в учебных заведениях с крымскотатарским языком обучения / С. И. Харахады. - С. 122-125
  Чичук В. М.  Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі / В. М. Чичук. - С. 125-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорна О. А.  Окремі аспекти успішної реалізації дистанційної підготовки філологів в Україні у порівнянні з відповідним британським досвідом / О. А. Чорна. - С. 128-131
  Чосік Л. Я.  Підготовка студентів до здійснення дидактичної організації навчального матеріалу підручника з математики для початкових класів / Л. Я. Чосік. - С. 132-134
  Яригіна Н. А.  Про педагогічну практику магістрів економіки / Н. А. Яригіна, К. С. Єщенко, В. В. Шнайдер. - С. 134-137
  Ярощук Л. Г.  Європейський досвід моніторингових досліджень: історія та сучасність / Л. Г. Ярощук. - С. 137-143
  Kariyev A. D.  Teacher's readiness for teaching on the basis of interactive methods as a condition of students' creative abilities development / A. D. Kariyev. - С. 143-146

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
49 80
С47

        Slavica Tarnopolensia [Текст] : [зб. наук. пр.] / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Лабораторія славістичних студій. - Тернопіль : 1997. - 192 с.

Зміст:
  Ашиток Н.  Лексичні запозичення як фактор інтеграції і дезінтеграції слов'янських мов / Н. Ашиток. - С. 5-8
  Селіванова О.  Ономасіологічний аспект контрастивних досліджень слов'янських мов / О. Селіванова. - С. 8-12
  Артикуца Н.  Слово закон у контексті історико-культурних зв'язків слов'янського світу / Н. Артикуца. - С. 13-20
  Матасова Я.  Ономасіологічна відповідність як показник інтеграції та диференціації слов'янських мов / Я. Матасова. - С. 20-23
  Федонюк В.  Слов'янські фразеологізми з компонентом "птах" у дзеркалі національного менталітету / В. Федонюк. - С. 23-27
  Дем'яненко Н.  Фразеологізми з музичним компонентом у слов'янських мовах (на матеріалі польської, української та російської мов) / Н. Дем'яненко. - С. 27-31
  Вондрачек М.  Самое красивое слово чешского языка / М. Вондрачек. - С. 31-40
  Марусик Б.  Поняття чеської народно-розмовної мови та її місце у системі національної чеської мови / Б. Марусик. - С. 40-46
  П'ятецька О.  Структура та семантика складних слів у поетичній мові (на матеріалі української, хорватської та польської поезії) / О. П'ятецька. - С. 46-51
  Задорожна О. І.  Глоси в російській лексикографії XVIII ст. / О. І. Задорожна. - С. 51-55
  Терехова Д.  Кольорові характеристики соматизмів (за результатами цілеспрямованого асоціативного експерименту) / Д. Терехова. - С. 56-59
  Павленко Л.  Нульсуфіксальні композити-номінації осіб в історії української мови (на матеріалах складень з базисним дієслівним компонентом) / Л. Павленко. - С. 59-64
  Месяц Н.  Ошибки в речи как прогноз развития норм литературного языка / Н. Месяц. - С. 65-68
  Місяць Н.  Міжмовні омоніми в польсько-українських словниках / Н. Місяць, А. Білоус. - С. 69-70
  Пуряєва Н.  Локальні особливості ойконімії Ямпільщини / Н. Пуряєва. - С. 70-73
  Микитюк О.  Специфіка власне українських та запозичених термінів / О. Микитюк. - С. 74-77
  Яремко Я.  Джерела і способи формування української військової термінології / Я. Яремко. - С. 78-83
  Варик Л.  Природа в изображении В. Г. Короленко / Л. Варик. - С. 83-95
  Міджин Р.  Наголошування суфіксальних іменників чоловічого роду у поетичному мовленні Лесі Українки / Р. Міджин. - С. 95-100
  Терехова С.  Способи експлікації понять "сюди-туди" в українській, російській і англійській мовах / С. Терехова. - С. 100-105
  Паламарчук О. Л.  Національна своєрідність української ономастичної лексики та її відтворення у чеських художніх перекладах / О. Л. Паламарчук. - С. 106-109
  Назаренко Л. Ю.  Калькування як один із способів перекладу чеських стійких порівнянь українською мовою / Л. Ю. Назаренко. - С. 109-113
  Карацуба М. Ю.  Павло Грабовський - перекладач з південнослов'янських літератур / М. Ю. Карацуба. - С. 113-118
  Щербак-Середич М.  Поетика стефаникових словесних образів як перекладознавча проблема (на матеріалі російських перекладів) / М. Щербак-Середич. - С. 118-123
  Булаховська Ю.  Із спостережень над поезією Чеслава Мілоша / Ю. Булаховська. - С. 124-125
  Нахлік Є.  Штрихи до теми "П. Куліш і Польща" / Є. Нахлік. - С. 126-130
  Рамазанова Е.  Етикетні формули прощання в епістолярії Українки Л. / Е. Рамазанова. - С. 130-131
  Зайцева И.  Ремарка в современной пьесе как отражение трансформации драматургического жанра / И. Зайцева. - С. 132-138
  Баражникова Н.  Балладные традиции в жанрово-стилевой парадигме поэмы В. Маяковського "Про это" / Н. Баражникова, Н. Лысенко. - С. 139-143
  Цивкач О. М.  Из истории восприятия произведений А. С. Пушкина на Западной Украине / О. М. Цивкач. - С. 143-148
  Тищенко О.  До проблеми реконструкції архаїчної моделі світу (східно - та західнослов'янський обрядовий текст) / О. Тищенко. - С. 149-153
  Коваленко Н.  Риси характеру в подільських прислів'ях та прказках / Н. Коваленко. - С. 154-155
  Мартинова Т.  Кобзарство як український історико-культурний феномен / Т. Мартинова. - С. 155-158
  Мудрий М.  Ідея слов'янської взаємності в контексті україно-польських стосунків у Галичині в XIX ст. / М. Мудрий. - С. 159-166
  Бернадський Б.  Україно-польські стосунки на Волині в роки Першої світової війни / Б. Бернадський. - С. 167-169
  Коляденко С.  Польський вплив на розвиток народної освіти Волині (перша половина XIX ст.) / С. Коляденко. - С. 170-174
  Луків О.  Підручники рідної мови для польських і українських шкіл Галичини початку XX століття / О. Луків. - С. 175-185

 
50 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2007 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.; Черкаси, 9 листоп. 2007 р. / редкол. : Л. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 176 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Семантико-функціональні особливості тексту міста / Л. Мацько. - С. 8-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько Л.  Компетентнісні підходи в навчанні української мови у 10-12 класах середньої школи (профіль - українська філологія) / Л. Мацько, О. Семеног. - С. 16-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симоненко Т.  Мовний портрет міста Черкаси (на матеріалі аналізу емпоронімічних номенів) / Т. Симоненко. - С. 22-26
  Мартинова Г.  "Черкаський говір" як джерело вивчення генези середньо-наддніпрянського діалекту / Г. Мартинова. - С. 27-31
  Голуб Н.  Проблеми мовленнєвої і риторичної культури міста / Н. Голуб. - С. 32-44
  Шляхова В.  Питання культуромовної компетенції в сучасних альтернативних підручниках / В. Шляхова. - С. 45-50
  Остапенко Н.  До проблеми піднесення культури професійного мовлення вчителя-словесника / Н. Остапенко. - С. 51-55
  Руденко Н.  Особливості вживання іменниково-прийменникових конструкцій у діловому мовленні / Н. Руденко. - С. 56-60
  Чорновол Г.  Специфіка вживання термінів у рекламних текстах (на матеріалі черкаських видань) / Г. Чорновол. - С. 61-64
  Зражевська Н.  Проблеми культури студентського мовлення / Н. Зражевська. - С. 65-68
  Пчелінцева О.  Функціонування української мови у студентському середовищі / О. Пчелінцева. - С. 69-72
  Ракшанова Г.  Мовні проблеми в сучасному суспільстві / Г. Ракшанова. - С. 73-75
  Федоренко О.  Комунікативні функції негативних емоційних оцінок і мовні засоби їх вираження у сучасній пресі / О. Федоренко. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Божко В.  Культура мовлення черкаської періодики / В. Божко. - С. 81-84
  Шульга Т.  Мовні засоби комізму в гуморесках Миколи Шапошника / Т. Шульга. - С. 85-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Красовська О.  Мовний етикет в усному спілкуванні студентів вищих навчальних закладів / О. Красовська. - С. 91-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боть Л.  Іункціонування часток в директивних мовленнєвих актах дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 96-99
  Руденко В.  Сучасне молодіжне мовлення: норма чи антинорма? / В. Руденко. - С. 100-104
  Дядюра Г.  Мова реклами в нашому місті / Г. Дядюра. - С. 105-106
  Ковтун Н.  Проблема білінгвізму в сучасному рекламному радіодискурсі / Н. Ковтун. - С. 107-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломієць А.  До питання культури фахового мовлення медиків (до постановки проблеми) / А. Коломієць. - С. 113-117
  Онищенко Н.  Проблема мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів початкої школи / Н. Онищенко. - С. 118-121
  Сердюкова Т.  Державна мова і культура усного ділового мовлення / Т. Сердюкова. - С. 122-125
  Говоримо і пишемо правильно. - С. 130-139
  Плеоназми (вживання у мовленні слів, що не несуть смислового навантаження). - С. 140-141
  Пароніми (слова, схожі (чи близькі) за звучанням, але різні за значенням). - С. 142
  Складні випадки перекладу. - С. 143

Рубрики: Мова українська - Мовна політика

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
51 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 272 с.

Зміст:
  Ткач А.  Проблема класифікації мовних варіантів у сучасному мовознавстві / А. Ткач. - С. 7-13
  Мусиенко В.  Категория интенсивности действия в структуре концептосферы субъект-субъектных отношений / В. Мусиенко. - С. 14-20
  Калько М.  Аспектуальні класи: проблеми типології та термінології / М. Калько. - С. 21-29
  Андрушенко О.  Структурна репрезентація функціонально-семантичного поля інструментальності в англійській мові XII-XIII ст. / О. Андрушенко. - С. 29-35
  Островська А.  Лінгвістична експлікація семантичної природи якісних прикметників сучасної української мови / А. Островська. - С. 36-41
  Руденко Н.  Суб'єктно-предикатна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. Руденко. - С. 42-49
  Поперечна О.  Функціональні вияви прислівних підрядних речень у художньо-текстовій парадигмі / О. Поперечна. - С. 49-54
  Селіванова О.  Мотиваційна функція оцінки в процесі номінації (на матеріалі української мови) / О. Селіванова. - С. 55-64
  Ярмоленко Г.  Особливості мотивації віддієслівних іменників-полісемантів / Г. Ярмоленко. - С. 65-72
  Кочерга Г.  структурно-метафоричний різновид асоціативно-термінальної мотивації (на матеріалі українських відіменникових дієслів) / Г. Кочерга. - С. 72-80
  Калько В.  Гіперонімічна мотивація народних назв лікарських рослин української мови / В. Калько. - С. 80-91
  Зеленько А.  Концепт у лінгвістичній парадигмі синергетичного детермінізму / А. Зеленько. - С. 92-97
  Печончик Т.  Концепт "свобода" в дискурсі офіційних виступів Президента України Віктора Ющенка / Т. Печончик. - С. 97-102
  Мацьків П.  Семантична опозиція бог/людина у фольклорній картині світу / П. Мацьків. - С. 103-112
  Сухенко В.  Слово в лінгвістичних поглядах П. Г. Житецького / В. Сухенко. - С. 113-118
  Казанюк О.  Антонімічні відношення в сучасній українській термінології садово-паркового господарства / О. Казанюк. - С. 118-124
  Любарський С.  Системна організація сучасної української термінології землеробства / С. Любарський. - С. 124-131
  Карлова Н.  Етноконцепт "рушник" у фразеології / Н. Карлова. - С. 131-136
  Чорновол Г.  Функціонально-стилістичні особливості економічної термінології (на матеріалі Інтернет-видань) / Г. Чорновол. - С. 137-142
  Голодов О.  Средства создания комического в специальной лексике (на материале разговорного варианта немецкого языка футбола) / О. Голодов. - С. 142-158
  Щербина Т.  Номінація верхнього одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 159-167
  Тищенко Т.  Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко. - С. 168-174
  Денисюк В.  Фразеологія "Лътописа краткого...". 1 / В. Денисюк. - С. 175-179
  Перепелиця С.  Типи інтитуляції в українсько-молдавських грамотах XIV-XV ст. / С. Перепелиця, Б. Бабенчук. - С. 180-186
  Шаповал А.  Імплікатури емоційно-оцінного змісту в англомовному дискурсі / А. Шаповал. - С. 187-194
  Волошина Г.  Питання культури мови на сторінках часопису "Українська мова і література в школі" (1960-1965 рр.) / Г. Волошина. - С. 195-202
  Денисенко З.  Стилістична та оцінна семи як засіб конотативного семантичного узгодження / З. Денисенко. - С. 203-209
  Заскалета В.  Структурні та семантичні особливості складнопідрядних означальних речень зі сполучними словами на к- (ч-) (на матеріалі пам'яток української мови XI-XIII ст.) / В. Заскалета. - С. 209-216
  Сливка Н.  Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. Сливка. - С. 217-223
  Цапок О.  Логічні помилки в мові сучасних українських газет / О. Цапок. - С. 224-230
  Боть Л.  Прагматичні типи директивних актів під час ігор дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 231-237
  Красовська О.  Психолінгвістичні основи мовної експресії (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 238-244
  Жила Т.  Стилістичне використання іменників на позначення міста в історичному романі / Т. Жила. - С. 244-249
  Беженарь И.  Коммуникативные клише как средства отражения языковой личности в современном английском языке / И. Беженарь, О. Кудря. - С. 250-259
  Тріщук О.  Основні категорії реферативного тексту / О. Тріщук. - С. 260-267

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми когнітивної лінгвістики, лексикології, семасіології, ономастики, термінології, граматики, лінгвостилістики, історії мови та діалектології.

 
52 63.3(4Укр)41-7
В53

Висоцький, С. О.

        Київська писемна школа Х-XII ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький. - Л. : Коця М., 1998. - 247 с.

Зміст:
  Походження слов'янської писемності. - С. 9-27
  Київська писемна школа в Х-XI ст.. - С. 51-82
  Київська писемна школа у XII ст.. - С. 98-117
  Епіграфічні та книжкові пам'ятки Київської писемної школи. - С. 124-176
  Київська писемна школа та її значення в поширенні писемної культури серед народів Східної Європи. - С. 193-207

Рубрики: Історія України - Розвиток писемної культури

Анотація:   Книга доктора історичних наук С.О. Висоцького присвячена Київській писемній школі- визначному досягненю писемної культури за часів Київської держави Х-ХІІ ст. Наводяться нові матеріали, зайдені в Україні:грамоти, написані на бересті, графіти з Києва та інших міст тощо. На підставі вивчення особливостей написання пам'яток робиться висновок про поширення державної писемності й мови по свій країні та їх зв'язок із сучасною українською писемністю. Засвідчується безперевність київської писемної традиції від часів Київської держави до України XVIII ст. Встановлюється існування в Києві ХІ-ХІІ ст. трьох центрів Київської писемної школи: Софійського собору, Києво-Печерського та Видубицького монастирів, де поступово перейшли від писемності до літературної традиції й написання оригінальних творів.

 
53 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 15 (308) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 152 с.

Зміст:
  Акулненко І. А.  Методичне моделювання у процесі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акулненко. - С. 3-9
  Адаманова Е. М.  Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до реалізації навчального співробітництва в полікультурному освітньому середовищі / Е. М. Адаманова. - С. 9-15
  Асанова А. Е.  Шляхи формування білінгвальної методичної компетенції майбутнього учителя української мови у кримській початковій школі / А. Е. Асанова. - С. 15-21
  Девлетов Р. Р.  Мотиваційні складові освітньогопроцесу в умовах трилінгвального навчання / Р. Р. Девлетов. - С. 21-28
  Довга Т. Я.  Стиль, тактика та імідж учителя як чинники продуктивної педагогічної взаємодії / Т. Я. Довга. - С. 28-34
  Клим-Климашевска А.  Инновации в преподавании иностранного языка в детском саду / А. Клим-Климашевска, Э. Ягелло. - С. 34-38
  Кондрашов М.  Моделювання як засіб формування професійної позиції майбутніх вчителів у системі університетської освіти / М. Кондрашов. - С. 38-42
  Лукьянова М. И.  Формирование акмеологической позиции личности в системе высшего профессионального образования / М. И. Лукьянова. - С. 43-50
  Маркова И. А.  Индивидуальные траектории обучения: моделирование прохождения учебного курса / И. А. Маркова. - С. 50-54
  Моісеєва О. В.  Необхідність застосування інтерактивних технологій у ВНЗ / О. В. Моісеєва. - С. 54-61
  Нінова Т. С.  Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи у професійній підготовці студентів / Т. С. Нінова, О. О. Циба. - С. 61-67
  Павленко О. О.  Характеристика методичної культури викладача економіки та зміст її компонентів / О. О. Павленко. - С. 67-74
  Пилипюк Т. В.  Творчий потенціал як один із показників індивідуально-креативного компонента творчої самореалізації майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Пилипюк. - С. 74-80
  Пелех Л. Р.  Освітні реформи Польщі в другій половині XX століття та їх аксіологічна складова / Л. Р. Пелех. - С. 81-87
  Плачинда Т. С.  Особливості професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів / Т. С. Плачинда. - С. 88-92
  Касярум С. О.  Питання організації самостійної роботи курсантів / С. О. Касярум. - С. 92-96
  Руденко И. В.  Методика формирования социальной компетентности будущих бакалавров во внеучебной деятельности / И. В. Руденко, Н. С. Бейлина. - С. 96-104
  Ротар В. Б.  Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки фахівців пожежної безпеки в умовах вищого навчально закладу / В. Б. Ротар. - С. 105-108
  Сторож В. В.  Сутність та структура соціономічних технологій у професійній діяльності соціальних педагогів / В. В. Сторож. - С. 108-115
  Стрельбицька С. М.  Сутність поняття "базові компетентності" майбутніх соціальних працівників / С. М. Стрельбицька. - С. 115-121
  Умерова Л. Р.  Методичні можливості трилінгвальної освіти у формуванні базових перекладацьких компетентностей студентів педагогічних спеціальностей / Л. Р. Умерова. - С. 121-128
  Шеремет О. В.  Функціональна копінг-стратегія як умова подолання та попередження культурно-мовленнєвого шоку учнів при формуванні навчального трилінгвізму / О. В. Шеремет. - С. 128-136
  Поліщук Р.  Оздоровчий потенціал козацької педагогіки / Р. Поліщук. - С. 141-146. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
54 80
Т33

        Теоретична і дидактична філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / МОН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. - 343 с.

Зміст:
  Александрович Т.  Біблія як джерело духовності в добу бароко / Т. Александрович. - С. 3-12
  Заболотна Т.  Проблема взаєморецепції з адресатом у приватному листуванні В. Винниченка / Т. Заболотна. - С. 13-21
  Каплюк К.  Аспекти дослідження художнього твору як об'єкта, що існує в часі та просторі / К. Каплюк. - С. 22-36
  Козубенко Л.  Розвиток зарубіжної літературної критики в першій половині XIX століття / Л. Козубенко. - С. 37-50
  Корпанюк М.  Тема й образ Коліївщини у книжній поезії та драматургії / М. Корпанюк. - С. 51-65
  Литвиненко С.  Діалогічність концептів у літературно-критичному доробку Володимира Базилевського / С. Литвиненко. - С. 66-75
  Мазоха Г.  Приватні кореспонденції письменників як об'єкт літературознавчого дослідження / Г. Мазоха. - С. 76-89
  Малинка М.  Жанрові особливості українського хронографа XVI століття / М. Малинка. - С. 90-99
  Пангелова М.  Відображення літературно-критичних поглядів У. Самчука в епістолярії 50-60-х років XX століття / М. Пангелова. - С. 100-112
  Подрига В.  Художнє втілення національних архетипів у прозі В. Наріжного / В. Подрига. - С. 113-123
  Потапенко Г.  Національна своєрідність творчого доробку Шолом-Алейхема / Г. Потапенко. - С. 124-133
  Свириденко О.  Проза Олекси Стороженка й Остапа Вишні: діалог художніх світів / О. Свириденко. - С. 134-146
  Сєліванова О.  Принципи когнітивної реконструкції поетичного твору (на матеріалі творчості Л. Костенко) / О. Сєліванова. - С. 147-159
  Смірнова Н.  Принципи трансформації фольклорного матеріалу в публікаціях народних казок 30-40 років XIX століття / Н. Смірнова. - С. 160-169
  Бурко О.  Вияв синтезу мистецтв у курйозній поезії XVII - XVIII ст. / О. Бурко. - С. 170-184
  Дига Н.  До проблеми діалогічного прочитання творів О. Довженка та вивчення їх в школі / Н. Дига. - С. 185-194
  Клименко Ж.  Роль українських педагогів кінця XIX - початку XX ст. у становленні методики вивчення перекладної літератури / Ж. Клименко. - С. 195-204
  Кожуховська Л.  Система вимог до уроку української мови у структурі підготовки студентів-філологів / Л. Кожуховська. - С. 205-215
  Кулик О.  Проблема змістовної готовності школярів до проведення стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій / О. Кулик. - С. 216-225
  Левченко Т.  Спостереження над мовними фактами у процесі вивчення граматики / Т. Левченко, Т. Чубань. - С. 226-240
  Нежива Л.  Літературознавчий та мистецтвознавчий аспекти вивчення літератури бароко / Л. Нежива. - С. 241-256
  Ненахова Ю.  Методика викладання порівняльної лексикології української та англійської мов у вищих навчальних закладах України / Ю. Ненахова, Т. Товкайло. - С. 257-267
  Овсієнко Л.  Навчання діалогічному мовленню учнів старших класів на уроках української мови / Л. Овсієнко. - С. 268-278
  Токмань Г.  Діалогічно-аксіологічні вимоги до вчителя української літератури як фахівця / Г. Токмань. - С. 279-290
  Уліщенко В.  Діалогічне вивчення фольклорних творів відповідно до їх жанрово-родової специфіки / В. Уліщенко. - С. 291-304
  Черниш Н.  Діалогічний характер інноваційних педагогічних технологій в аспекті шкільного вивчення лірики / Н. Черниш. - С. 305-314
  Савчинська-Шевченко Л.  Із досвіду читання творів української неолатиністики (Кілька слів на користь викладання латинської мови у школі) / Л. Савчинська-Шевченко. - С. 315-326
  Юрійчук Н.  Проблема принципів навчання учнів у процесі вивчення української мови / Н. Юрійчук. - С. 327-335

Анотація:   До збірника ввійшли статті з актуальних питань літературознавства та методики викладання філологічних дисциплін.

 
55 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 13 / М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Вища школа, 1985. - 128 с.

Зміст:
  Кучеренко І. К.  За високу якість мовознавчих посібників / І. К. Кучеренко. - С. 3-9
  Залеський А. М.  Реконструкція послідовності етапів ствердіння шиплячих в українській мові / А. М. Залеський. - С. 10-17
  Плющ Н. П.  Перцептивно-акустичні характеристики парцеляції в українській мові / Н. П. Плющ. - С. 17-24
  Лисиченко Л. А.  Лексична конотація і її роль у структурі синонімічної групи / Л. А. Лисиченко, Л. С. Загребельна. - С. 25-32
  Нагіна В. О.  Терміни-словосполучення у складі метеорологічної лексики / В. О. Нагіна. - С. 32-38
  Тишківська Н. Я.  Семантико-словотвірні зв'язки між компонентами словотвірного гнізда з вершиною кохати в сучасній українській мові / Н. Я. Тишківська. - С. 38-45
  Карпіловська Є. А.  Словотворча і семантична структура звуконаслідувальних дієслів у сучасній українській мові / Є. А. Карпіловська. - С. 45-50
  Горпинич В. О.  Морфотактичні особливості катойконімних суфіксів української мови / В. О. Горпинич. - С. 50-57
  Голянич М. І.  Омонімічні слова з коренями мов- та каз- у сучасній українській мові / М. І. Голянич. - С. 58-63
  Безпояско О. К.  Функціонально-граматичні зміни ад'єктивних синтаксичних дериватів / О. К. Безпояско. - С. 63-69
  Шульжук К. Ф.  Складні речення з супідрядністю / К. Ф. Шульжук. - С. 69-76
  Кроть Д. Т.  Відокремлені додатки / Д. Т. Кроть. - С. 76-79
  Панасенко І. С.  Ознаки сильного іменникового керування / І. С. Панасенко. - С. 79-82
  Муромцева О. Г.  Іншомовні елементи як засіб словотворення в українській літературній мові другої половини XIX - початку XX ст. / О. Г. Муромцева. - С. 83-89
  Загнітко А. П.  Диференціація невідмінюваних іменників за родами в українській мові / А. П. Загнітко. - С. 89-94
  Дзюбишина Н. Я.  Відношення - значення - функція синтаксичної форми іменника / Н. Я. Дзюбишина. - С. 94-98
  Павленко Л. П.  Історія іменників з елементом пів- в українській мові / Л. П. Павленко. - С. 98-102
  Кобилянський І. Ю.  Один із засобів експресії мови газети / І. Ю. Кобилянський. - С. 104-111
  Сагач Г. М.  Експресивний словотвір у жанрі драматургії / Г. М. Сагач. - С. 111-121
  Свашенко А. О.  Перифрази та їх стилістичні функції в поезії І. Я. Франка / А. О. Свашенко. - С. 116-121
  Алексієнко Л. А.  Науковий текст і його автор / Л. А. Алексієнко. - С. 122-126

Анотація:   У збірнику вміщено статті провідних вчених, а також молодих науковців з різних галузей мовознавчої науки - лексики і фразеології, граматики, стилістики, історії мови та діалектології. Розглядаються питання вивчення мови в світлі основних напрямів реформи школи.

 
56 81.2Ук-922
С34

Сизоненко, К. О.

        Тестові завдання з української мови для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу [Текст] : тренувальні тести для удоскон. знань з мови для незалежного зовнішнього оцінювання. Ч. 1 Фонетика, орфографія, склад / К. О. Сизоненко. - Корсунь-Шевченківський : 2008. - 95 с.

Рубрики: Мова українська - Тести

Ключові слова (ненормовані): зовнішнє тестування

Анотація:   У посібнику подано тести з українсько мови, які охоплюють весь круг сучасної української літературної мови, що є основою підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і учнів загальноосвітніх шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання.

 
57 74.266.329
А72

        Антологія краєзнавства Полтавщини [Текст] : наук.-метод. посіб. / Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. - Полтава : АСМІ, 2005. - 322 с.

Рубрики: Позакласна робота - Краєзнавча робота учнів

Ключові слова (ненормовані): української мови -- історичне краєзнавство -- географічне краєзнавство -- краєзнавство і природничо-математичні дисципліни -- мистецьке краєзнавство -- краєзнавство у початковій школі

Анотація:   У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми краєзнавчої роботи у сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах. "Антологія краєзнавства Полтавщини" складається з двох основних розділів, в яких розглядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших шкільних предметів у системі виховної роботи. У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи. Також є досить цікаві повідомлення про історичні та археологічні знахідки останніх років. Особлива увага наголошується на ефективності різноманітних форм залучення учнів до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів об'єктивно оцінювати історію, розуміти і цінувати красу. Матеріали посібника адресуються широкому колу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи.

 
58 95.43
У59

        Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2 (18) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Дудченко В. В.  Правогенеза в історичній школі права / В. В. Дудченко. - С. 6-12
  Пархоменко Н. М.  До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині XIX - початку XX століття / Н. М. Пархоменко. - С. 13-19
  Кравчук М. В.  Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку XX століття / М. В. Кравчук. - С. 20-27
  Дмитрієнко Ю. М.  Першоджерела традиційної української правосвідомості / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 28-34
  Подковенко Т. О.  Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної ради / Т. О. Подковенко. - С. 35-40
  Лінник Н. В.  Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства / Н. В. Лінник. - С. 41-45
  Василевич Г. А.  Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии,законодательство, практика / Г. А. Василевич. - С. 46-57
  Білоусов Ю. В.  Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України / Ю. В. Білоусов, А. М. Івановська. - С. 58-68
  Пунда О. О.  Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти / О. О. Пунда. - С. 69-74
  Романовский Г. Б.  Право на жизнь: юридическая норма и доктрина / Г. Б. Романовский. - С. 75-79
  Слінько Т. М.  Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування / Т. М. Слінько, Є. В. Литвиненко. - С. 80-83
  Ярков В. В.  Основные мировые системы принудительного исполнения / В. В. Ярков. - С. 84-101
  Кучеренко І. М.  До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві / І. М. Кучеренко. - С. 102-106
  Стефанчук Р. О.  Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення / Р. О. Стефанчук. - С. 107-111
  Сурженко О. А.  Юридична природа права інтелектуальної власності / О. А. Сурженко. - С. 112-116
  Бондаренко-Зелінська Н. Л.  Дотримання конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. - С. 117-123
  Нагнибіда В. І.  Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини / В. І. Нагнибіда. - С. 124-129
  Кривенко Ю. В.  Щодо співвідношення понять "церква" та "релігійна організація" / Ю. В. Кривенко. - С. 130-133
  Водоп'ян Т. В.  Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві / Т. В. Водоп'ян. - С. 133-138
  Зелінський А. М.  До питання про поняття "пацієнт" / А. М. Зелінський. - С. 139-143
  Шама Н. П.  Правова природа спадкового договору / Н. П. Шама. - С. 144-148
  Артюхова О. А.  Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об'єктом права власності / О. А. Артюхова. - С. 149-154
  Дрішлюк В. І.  Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору) / В. І. Дрішлюк. - С. 155-158
  Журик Ю. В.  Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України / Ю. В. Журик. - С. 159-164
  Повзун С. Л.  Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов'язки сторін / С. Л. Повзун. - С. 165-170
  Костюк Ю. В.  Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням / Ю. В. Костюк. - С. 171-180
  ЯременкоА. О.  Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні / О. ЯременкоА.. - С. 181-185
  Токар А. М.  Акти місцевого управління: поняття та ознаки / А. М. Токар. - С. 186-190
  Ткаченко О. В.  До питання про визначення поняття "корупція" / О. В. Ткаченко. - С. 191-194
  Продаєвич В.  Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / В. Продаєвич. - С. 195-199
  Січкар В. О.  Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах / В. О. Січкар. - С. 200-206
  Шудріков В. М.  Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів / В. М. Шудріков. - С. 207-213
  Тараненко Ю. О.  Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ / Ю. О. Тараненко, І. Г. Андрущенко, О. П. Дзісяк. - С. 213-217
  Мохончук С. М.  Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст. ст. 439, 440 Кримінального кодексу України / С. М. Мохончук. - С. 218-223
  Філіппов С. О.  Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права / С. О. Філіппов. - С. 224-227
  Виговський Д. Л.  Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури / Д. Л. Виговський. - С. 228-233
  Шевчук В.В.  Об'єкт злочину за кримінальним правом України / В. В. Шевчук, О. В. Охман. - С. 234-239
  Плисюк Н. М.  Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони / Н. М. Плисюк. - С. 240-246
  Охман О. В.  Характеристика суб'єкта злочину за кримінальним законодавством України / О. В. Охман. - С. 247-253
  Карпов Н. С.  Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект / Н. С. Карпов. - С. 254-259
  Карпенко М. О.  Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України / М. О. Карпенко, А. Р. Туманянц. - С. 260-264
  Никоненко М. Я.  Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред'явлення особі обвинувачення / М. Я. Никоненко. - С. 265-269
  Михайлишин О. Р.  Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності / О. Р. Михайлишин. - С. 270-273
  Гордін Л. Я.  Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика / Л. Я. Гордін. - С. 274-278
  Савенко М. Є.  Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду / М. Є. Савенко. - С. 279-284
  Олійник Н. М.  Формування спільної політики з питань міграції у Європейському Союзі / Н. М. Олійник. - С. 285-291
  Воробйов В. П.  Правове забезпечення державної морської політики України у світлі досвіду Європейського Союзу / В. П. Воробйов. - С. 291-297
  Олуйко В. М.  До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави / В. М. Олуйко. - С. 298-301
  Дробко Е. В.  Трудова міграція та українська діаспора за кордоном / Е. В. Дробко. - С. 302-309
  Шевчук А. П.  Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері / А. П. Шевчук. - С. 310-317
  Есимова Ш. А.  Управление организационной культурой / Ш. А. Есимова. - С. 318-329
  Хачатурян Х. В.  Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління / Х. В. Хачатурян. - С. 330-334
  Биркович В. І.  Розвиток туристичної галузі в регіоні / В. І. Биркович. - С. 335-341
  Рудакевич М. І.  Роль морального спілкування у формуванні етичної поведінки державних службовців / М. І. Рудакевич. - С. 342-346
  Молодожен Ю. Б.  Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю. Б. Молодожен. - С. 347-352
  Рета М. В.  Аналіз факторів формування витрат процесу створення нової продукції / М. В. Рета. - С. 353-357
  Корженівська Н. Л.  Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері / Н. Л. Корженівська, Л. А. Кушнір. - С. 358-362
  Кабаці Б. І.  Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні / Б. І. Кабаці. - С. 363-366
  Дрозд І М.  Особливості страхування професійної відповідальності / І М. Дрозд. - С. 367-370
  Мусаткіна В. П.  Оцінка конкурентних позицій Закарпатської області / В. П. Мусаткіна. - С. 371-374
  Богуцький В. С.  Продовольчий комплекс Рівненської області: існуючий стан та перспективи розвитку / В. С. Богуцький. - С. 375- 380
  Приступа М. І.  Інформаційне та правове забезпечення соціально-трудових відносин у регіоні / М. І. Приступа. - С. 381-383
  Домбровський В. А.  Оцінка результатів діяльності персоналу підприємств: проблеми теорії та практики / В. А. Домбровський. - С. 385-388
  Машіна Н. І.  Творчі індустрії у світлі міжнародного досвіду / Н. І. Машіна, М. В. Сазонова. - С. 389-393
  Вавринчук М. П.  Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект / М. П. Вавринчук. - С. 394-397
  Виговська Т. В.  Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська. - С. 398-402
  Кафарський В. І.  Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання / В. І. Кафарський. - С. 403-410
  Бернюков А. М.  Дометологічний етап розвитку герменевтичних вчень / А. М. Бернюков. - С. 411-417
  Рогожа В. Г.  Порядок слів у висловленнях з експресивно-вольовою модальністю в текстах кодексів України / В. Г. Рогожа. - С. 418-422
  Комар Ю. М.  Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації системно-діяльнісного підходу у навчанні / Ю. М. Комар. - С. 423-426

Анотація:   В збірник ввійшли наукові праці з економіки, права, соціології, екології та інших галузей українською та російською мовами.

 
59 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 139 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 176 с.

Зміст:
  Акуленко І. А.  Аксіологічний компонент методичних компетентностей майбутніх учителів математики / І. А. Акуленко, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонець А. В.  Про деякі питання професійної підготовки менеджерів у ВНЗ / А. В. Антонець. - С. 10-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алтухов Є. В.  Формування ціннісних настанов на педагогічну діяльність у студента-математика під час практики / Є. В. Алтухов, Н. М. Лосєва, Л. М. Профатіло. - С. 17-24
  Бодненко Т. В.  Особливості формування абстрактно-логічного мислення в учнів підліткового та юнацького віку загальноосвітньої школи / Т. В. Бодненко, О. В. Куліш. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босовський М. В.  Особливості введення поняття границі числової послідовності / М. В. Босовський. - С. 32-40
  Гриценко В. Г.  Використання автоматизованої системи оперативного контролю знань для забезпечення зворотного зв'язку та коригування навчального процесу / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко, О. В. Власенко. - С. 41-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гопштер Є. А.  Функціонально-стилістичний підхід до вивчення займенника / Є. А. Гопштер. - С. 47-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовий А. К.  Гуманітаризація методичної підготовки майбутнього вчителя хімії / А. К. Грабовий. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко С. О.  Методи педагогічної взаємодії в навчальному процесі технічного закладу освіти / С. О. Демченко. - С. 60-63
  Калько В. В.  Застосування тестового контролю під час вивчення розділу "Морфеміка" в курсі "Сучасної української літературної мови" / В. В. Калько. - С. 64-68
  Кошова О. П.  Особливості технологічного підходу у формуванні інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів у ВНЗ / О. П. Кошова. - С. 69-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Картасюк Л. М.  Теоретичні засади інноваційних організаційних форм навчання на уроках української мови в 5-6 класах / Л. М. Картасюк. - С. 75-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лещенко Ю. Ю.  К вопросу построения успешной обучающей компьютерной анимации / Ю. Ю. Лещенко, С. А. Рычка. - С. 80-87
  Назаренко Н. В.  Педагогічні технології як засіб підвищення якості підготовки фахівця у вищій школі / Н. В. Назаренко. - С. 87-94
  Нестеренко А. М.  Побудова системи запитань під час довузівської математичної підготовки майбутніх абітурієнтів / А. М. Нестеренко. - С. 94-99
  Підручна З. Ф.  Теоретичні основи професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів / З. Ф. Підручна. - С. 99-104
  Попова О. І.  Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкової школи при вивченні синтаксису сучасної української літературної мови / О. І. Попова. - С. 105-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Починкова М. М.  Лінгводидактичні засади побудови дистанційного курсу "Практикум з української мови" / М. М. Починкова. - С. 110-114
  Пустовіт Н. А.  Специфічні можливості позаурочного часу у формуванні екологічної компетентності школярів / Н. А. Пустовіт. - С. 115-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романенко Ю. О.  Психлінгвістичні і лінгводидактичні засади формування в учнів поняття про типи мовлення / Ю. О. Романенко. - С. 123-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Титаренко Л. М.  Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету / Л. М. Титаренко. - С. 128-135
  Третяк М. В.  До питання про вивчення умовних математичних сподівань та умовних розподілів / М. В. Третяк. - С. 135-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трунова О. В.  Місце, зміст і структура навчального матеріалу з елементів стохастики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики / О. В. Трунова. - С. 139-147
  Тымко Ю. Г.  Учебная домашняя работа как элемент управления самостоятельной работой студентов / Ю. Г. Тымко. - С. 147-155
  Цапок О. М.  Формування навичок логічного аналізу та редагування текстів у студентів-журналістів / О. М. Цапок. - С. 155-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чухрай З. Б.  Спрямованість підручників та навчальних посібників з вищої математики для коледжів на формування дослідницьких здібностей майбутнього економіста / З. Б. Чухрай. - С. 163-171. - Бібліогр. наприкінці ст.

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
60 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.--метод. зб. Вип. 5 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1971. - 112 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Революційний пролетаріат і політична позиція Лесі Українки / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-17
  Горбачук В. Т.  Вибіркові диктанти як засіб активізації навчального процесу на уроках мови в 4-8 класах / В. Т. Горбачук. - С. 18-25
  Дорошенко М. І.  Словниково-стилістична і фразеологічна робота на уроках української мови та шляхи її удосконалення / М. І. Дорошенко. - С. 26-41
  Кравчук Д. М.  Принципи побудови системи творчих робіт з української мови в 4-8 класах / Д. М. Кравчук. - С. 41-47
  Русько О. О.  Жанрові особливості ліро-епічних поем радянської літератури / О. О. Русько. - С. 48-57
  Титаренко Н. А.  Мова і стиль оповідання "Козачка" Марка Вовчка / Н. А. Титаренко. - С. 57-62
  Степанишин Б. І.  Використання фольклорних матеріалів під час вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка / Б. І. Степанишин. - С. 62-70
  Плахова А. І.  Слово і наочність на уроках літератури / А. І. Плахова. - С. 70-77
  Пасічник Є. А.  Діафільми на уроках літератури / Є. А. Пасічник. - С. 78-82
  Пентилюк М. І.  Методична спадщина О. М. Пєшковського / М. І. Пентилюк. - С. 83-91
  Бугаєвич І. В.  І. П. Котляревський в колекційних матеріалах / І. В. Бугаєвич. - С. 92-98
  Селіванова Л. В.  До питання про боротьбу Є. П. Гребінки за народну освіту / Л. В. Селіванова. - С. 98-106
  Гетьман В. Ф.  Уляна Кравченко і народна школа / В. Ф. Гетьман. - С. 106-111

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник публікує окремі дослідження з таких проблем, як підвищення ідейного рівня викладання і виховної ролі літератури, удосконалення методики проведення уроку, виховання учнів на уроках мови, вивчення в школі жанрових та художніх особливостей творів, використання на уроках фольклорних матеріалів. Розглядаюються також питання про роль слова і унаочнення на уроках літератури. В збірнику друкуються матеріали про методичну спадщину О. М. Пєшковського, педагогічні погляди Є. П. Гребінки та ін.

 
61 83.3У1-8...4
М31

Масальський, В. І.

        Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. - К. : Радянська школа, 1965. - 124 с.

Зміст:
  Коцюбинський і розвиток української літературної мови в другій половині XIX- на початку ХХ ст.. - С. 3-8
  Майстерність художнього слова. - С. 8-50
  Мовностилістичні засоби художніх творів письменика. - С. 50-99
  моностилістичні особливості наукового і публіцистичного стилів М. Коцюбинського. - С. 116-123

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): мова творів Коцюбинського М. -- творчість Коцюбинського М. -- стиль творчості Коцюбинського М.

Анотація:   У книзі подано докладний аналіз мови і мовностилістичних особливостей художніх творів М.М. Коцюбинського, які вивчаються за програмою в школі, а також деяких публіцистичних творів письменників.

 
62 74кр
В11

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 24 (317) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 152 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  До питань формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку / С. П. Архипова, Л. І. Смеречак. - С. 7-13
  Вовк Л. М.  Формування гендерної компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ / Л. М. Вовк. - С. 13-18
  Головчук С. Ю.  Ідея патріотичного виховання в педагогічній спадщині Бориса Грінченка / С. Ю. Головчук. - С. 18-21
  Греб М. М.  Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи під час опрацювання лексикології фразеології української мови: акмеологічний аспект / М. М. Греб. - С. 22-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грінченко М. С.  Значення віртуального простору у професійній підготовці майбутнього соціального педагога / М. С. Грінченко. - С. 29-36
  Kamenova D.  Dialogical model of teaching students in management = Діалогічна модель навчання студентів в сфері менеджменту / D. Kamenova, V. Gedinach. - С. 36-42. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.
  Карпенко Н. В.  Професіоналізм та професійні страхи особистості / Н. В. Карпенко. - С. 42-47
  Knodel L. V.  Ukrainian pedagogy & European integration = Українська педагогіка та Європейська інтеграція / L. V. Knodel. - С. 47-56. - Текст англ. мовою
  Лещинский А. П.  Акмеологический подход в построении содержания высшего образования / А. П. Лещинский. - С. 57-63
  Литвин І. М.  Творчість як одна із педагогічних умов фасилітативної діяльності соціального педагога / І. М. Литвин. - С. 63-67
  Лоза Т. В  Особливості реалізації на практиці форм та методів підготовки старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу / Т. В Лоза. - С. 67-77
  Майборода Г. Я.  Професійна деформація соціальних педагогів та стратегічні напрямки профілактики / Г. Я. Майборода. - С. 77-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Todorova M.  Teaching english for specific purposes (ESP) through csse studies = Викладання англійської мови для спеціальних цілей на основі кейс-методу / M. Todorova. - С. 81-85. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартиненко С. М.  Педагогічні умови готовності вчителя початковї школи до діагностичної діяльності в особистісно-розвивальному навчанні / С. М. Мартиненко. - С. 85-89
  Мартовицька Н. В.  Дитячі суди Великої Британії як інструмент здійснення соціального захисту дітей / Н. В. Мартовицька. - С. 90-94
  Паламарчук Л. Б.  Підготовка вчителів до здійснення полікультурного виховання учнів засобами шкільних курсів географії / Л. Б. Паламарчук. - С. 95-102
  Поясок Т. Б.  Акмеологічні технології у підготовці майбутніх економістів до професійної взаємодії / Т. Б. Поясок. - С. 102-107
  Ротар В. Б.  Змістовно-професійна модель правової компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту / В. Б. Ротар. - С. 107-113
  Терентьєва Н. О.  Еволюція окремих базових понять університетської освіти (друга половина XX - початок XXI століття) / Н. О. Терентьєва. - С. 113-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тихолоз В. В.  Сім'я як соціальний інститут у соціально-педагогічних поглядах Я. А. Коменського / В. В. Тихолоз. - С. 119-125
  Чернуха Н. М.  Інтеграційна єдність навчання і виховання у сучасному освітньому просторі вищого навчального закладу / Н. М. Чернуха. - С. 125-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чубук Р. В.  Підвищення якості професійної підготовки соціальних працівників у проблемному полі компетентнісної парадигми / Р. В. Чубук. - С. 130-136
  Чумак Л. В.  Вектор змістових ліній розвитку професійної майстерності вчителя в закладах післядипломної освіти / Л. В. Чумак. - С. 136-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н. М.  Філософія професіоналізму в творчій діяльності Михайла Максимовича / Н. М. Ярмоленко. - С. 143-149

Рубрики: Освіта вища - Педагогічна освіта

Анотація:   У матеріалах "Вісника" розглянуто актуальні питання професійної підготовки фахівців із позицій інтернаціоналізації світового та європейського досвіду. Представлено сучасні погляди на формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів, учителів, соціальних працівників, економістів, фахівців цивільного захисту.Обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до навчання і виховання студентів у сучасному освітньому просторі. Висвітлено умови, методи, технології засоби підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Наукові статті рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, соціальним працівникам, а також усім, хто цікавиться соціально-педагогічною проблематикою.

 
63 83.3(4Укр)-6-8...0,1
Ж74

        Життя, мов спалах блискавки [Текст] : спогади рідних, друзів і колег про Василя Симоненка / ред. і упоряд. М. С. Летичевський. - Черкаси : Інлес, 1999. - 127 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Симоненка В. -- поети Черкащини -- письменники Черкащини

Анотація:   Книга "Життя, мов спалах блискавки" - це друге доповнене видання спогадів рідних, друзів та знайомих відомого українського поета, нашого земляка Василя Симоненка. Його творчість широко вивчається в школах, відомі літературознавці пишуть наукові праці, вона стала символом високого патріотизму та широкої закоханості Поета у рідний народ. Книга дозволить широкому колу читачів глибше пізнати психологію поета,той час, в якому формувалися його філософські та політичні погляди.

 
64 83.3(4Укр)5-8кр
З41

        Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції [Текст] : 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси]: 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 598 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Українська правда очима Шевченка / А. Кузьмінський. - С. 7-9
  Гресь В.  До учасників шевченківської конференції / В. Гресь. - С. 10-11
  Чабан А.  Шевченко - Черкащина - Україна / А. Чабан. - С. 12-17
  Жулинський М.  Шевченко і Гоголь: зближення, перетини, відштовхування / М. Жулинський. - С. 18-28
  Пахаренко В.  Становлення парадигми філософського шевченкознавства / В. Пахаренко. - С. 29-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штонь Г.  Духовна структурованість вірша Т. Шевченка / Г. Штонь. - С. 41-46
  Задорожна С.  Т. Шевченко і П. Куліш: єднання у площині духовного аристократизму (до постановки питання) / С. Задорожна. - С. 47-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк З.  Проза Т. Шевченка (До питання творчого методу) / З. Кирилюк. - С. 54-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  "Близнюки\" / "Художник" Т. Шевченка як версія просвітницького роману виховання\". - С. В. Зарва. - 63-71,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Гончар Ю.  Творчість Тараса Шевченка у світлі гендерного аналізу / Ю. Гончар. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стужук О.  Ліричний конфлікт у Т. Шевченка / О. Стужук. - С. 79-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Я.  Націєтворчий зміст Шевченкового спадку: погляд крізь перспективу постмодерну / Я. Потапенко. - С. 88-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танана Р.  Палкий шанувальник Т. Шевченка / Р. Танана. - С. 97-101
  Масненко В.  Ставлення Липинського до постаті Т. Шевченка (до проблеми консерваторів і "революціонерів" в українській інтелектуальній традиції) / В. Масненко. - С. 102-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товстоляк Н.  Т. Шевченко в долі дворян Тарновських (друга половина XIX - 30-ті роки ХХ ст.) / Н. Товстоляк. - С. 111-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шелюх О.  Ритміка Т. Шевченка в дослідженнях Василя Сімовича / О. Шелюх. - С. 117-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томчук О.  Постать Т. Шевченка в науковому дискурсі неокласиків / О. Томчук. - С. 127-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" / В. Поліщук. - С. 137-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радько А.  Шевченкознавча діяльність Бориса Якубського / А. Радько. - С. 149-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижицька С.  Відвідувачі Чернечої гори про зняття пам'ятника "Голгофа" з могили Тараса Шевченка (за рукописними матеріалами 1927-1928 років) / С. Брижицька. - С. 156-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдега Т.  Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети "Тризуб" / Т. Бурдега. - С. 164-173
  Єлісєєв Д.  Духовна спадщина Т. Г. Шевченка в національно-культурній діяльності товариства "Просвіта" в Україні в період німецького окупаційного режиму (1941-1943 рр.) / Д. Єлісєєв. - С. 174-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрова І.  Шевченківські парадигми літературознавчої концепції І. Костецького / І. Юрова. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Іван Фізер як шевченкознавець / О. Боронь. - С. 189-195
  Наєнко М.  Критика Т. Шевченка як "чорна археологія" / М. Наєнко. - С. 196-200
  Кузнецов Ю.  Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю. Кузнецов. - С. 201-204
  Лущій С.  Шевченкіана Уласа Самчука / С. Лущій. - С. 205-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунь М.  Тарас Шевченко в західноукраїнських мемуарних рецепціях ХХ століття: специфіка творення / М. Федунь. - С. 212-220
  Тарашинська Л.  Концепт "сучасного Шевченка" в інтерпретаційній парадигмі українських шістдесятників (М. Коцюбинська, І. Світличний, В. Шевчук) / Л. Тарашинська. - С. 221-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Райбедюк Г.  Історіософська концепція Т. Шевченка в структурі дисидентського тексту / Г. Райбедюк. - С. 235-245. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галаєва О.  Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка, О. Кобилянської, Г. Пагутяк / О. Галаєва. - С. 246-260. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижіцька І.  Місце поеми Т. Г. Шевченка "Катерина" у творчості Марії Проскурівни / І. Брижіцька. - С. 261-265
  Веретільник О.  Образ вигнанця в літературі XIX-XX ст. і його втілення у творчості Т. Шевченка та Л. Кононовича (порівняльний аналіз) / О. Веретільник. - С. 266-273. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Камінчук О.  Традиція Т. Шевченка в художній структурі української поезії кінця XIX - початку ХХ ст. / О. Камінчук. - С. 274-280
  Колодяжна О.  Образ душі в поезії Т. Шевченка та романі В. Дрозда "Острів у вічності" / О. Колодяжна. - С. 281-286
  Шаф О.  Образ Т. Шевченка в сучасній українській поезії / О. Шаф. - С. 287-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Ю.  Три літа / Ю. Барабаш. - С. 294-302
  Смілянська В.  Навколо Шевченкової "Тризны" / В. Смілянська. - С. 303-315
  Сулима М.  До питання про джерело поеми Т. Шевченка "Наймичка" / М. Сулима. - С. 316-319. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зборовська Н.  До проблеми пошуку спільного коду для дешифрування містерії "Великий льох" Тараса Шевченка / Н. Зборовська. - С. 320-327
  Яковина О.  Маріологія Церкви і образ Богородиці в поемі Тараса Шевченка "Марія" / О. Яковина. - С. 328-337
  Кодак М.  "Гайдамаки" в час вибуху: епос, лірика, драма в родовій дефініції поеми Т. Шевченка / М. Кодак. - С. 338-342
  Ляшенко О.  "Одноцілий" герой у поемі Т.Шевченка "Гайдамаки" / О. Ляшенко. - С. 343-350. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гладіліна О.  Особливості фабули поеми Т. Шевченка "Катерина" / О. Гладіліна. - С. 351-356
  Кудряшова О.  Звукова організація поеми Тараса Шевченка "Відьма" / О. Кудряшова. - С. 357-361. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчанюк В.  Філософські, релігійні, етично-екзистенціальні аспекти поезії Т. Шевченка "Росли у купочці, зросли..." / В. Мовчанюк. - С. 362-374. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китова С.  Псалми у творчості Т. Шевченка / С. Китова. - С. 375-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородінова М.  Образ пророка, мотив пророцтва у поезії Т. Шевченка / М. Бородінова. - С. 384-388. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасова М.  Містичний пейзаж у творах Т. Шевченка: взаємовплив живописного та поетичного начал / М. Тарасова. - С. 389-402. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко-Ковальова Н.  Прочитання шевченківської лірики крізь призму національного концепту / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 403-407
  Шупта-В'язовська О.  Читач як духовно-творча проблема у поезії Тараса Шевченка / О. Шупта-В'язовська. - С. 408-413
  Коваленко В.  "Матрос расшевелил мое воображение..." (до питання психології творчості у повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали") / В. Коваленко. - С. 414-426
  Дзюба О.  Образ Гетьмнщини в культурі повсякдення в повісті Т. Шевченка "Близнецы" / О. Дзюба. - С. 427-432
  Бровко О.  Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка / О. Бровко. - С. 433-443. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярошевич І.  Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка / І. Ярошевич. - С. 444-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смольницька О.  Інтерпретація Т. Г. Шевченком та І. Я. Франком апокрифічного дитинства Ісуса Христа: порівняння першотворів у візантійській і західній традиціях / О. Смольницька. - С. 452-459
  Ромащенко Л.  Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і Ю. Словацького (на матеріалі поем "Гайдамаки" і "Срібний сон Саломеї") / Л. Ромащенко. - С. 460-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харчук Р.  Перше повне видання поезії Т. Шевченка польською мовою (Taras Szewczenko. "Kobziarz": W teumaczeniu Piotra Kuprysia. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008. - 746 S.) / Р. Харчук. - С. 473-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саєнко В.  Тарас Шевченко у культурному просторі Скандинавії / В. Саєнко. - С. 478-489. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Я.  Шевченко у письмовому доробку Розмарі Кіфер (Люксембург) та Габріель Руа (Квебек, Канада) / Я. Кравець. - С. 490-501. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білокінь О.  Лексеми із семантикою сакральності у книгах вражень відвідувачів Шевченкової могили / О. Білокінь. - С. 502-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Т.  Стилістична функція церковнослов'янізмів в українській літературній мові нового періоду (на матеріалі творів Т. Шевченка та біблійних переказах П. Куліша) / Т. Мороз. - С. 511-521. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Старослов'янізми та старослов'янські елементи в мові творів Т. Г. Шевченка / Т. Гаврилова, С. Козлова. - С. 522-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунович-Швед О.  Стилістичні особливості церковнослов'янізмів у поетичній творчості Тараса Шевченка та перекладах Миколи Лукаша / О. Федунович-Швед. - С. 528-536
  Журавльова Н.  Фразеологізми ввічливості, позначені індивідуальністю, в епістолярній спадщині Тараса Шевченка / Н. Журавльова. - С. 537-542
  Шкуран О.  Компаративна флористична фразеологія Шевченкових поезій / О. Шкуран. - С. 543-547
  Яременко В.  Ономастика у Тараса Шевченка як інгредієнт його історіософії: топоніми, етноніми, антропоніми / В. Яременко. - С. 548-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пацаранюк Ю.  Мовні засоби вираження іронічної оцінки у творах Тараса Шевченка / Ю. Пацаранюк. - С. 556-566. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Р.  "Полтавська Шевченкіана" П. Ротача у системі роботи вчителя української мови та літератури по вивченню в школах життя і творчості Т. Г. Шевченка / Р. Артеменко. - С. 567-577
  Калько М.  Інгерентно-кореляційні контексти у поетичному дискурсі Т. Шевченка / М. Калько. - С. 578-584. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько В.  Вербальна репрезентація концепту воля в поетичному дискурсі Тараса Шевченка / В. Калько. - С. 585-590. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвин І.  Концептуалізація лексеми вітер у творчості Т. Шевченка / І. Литвин. - С. 591-597

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника праць увійшли наукові статті учасників Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкасах у квітні 2009 року. Пропоновані наукові розвідки згруповані в шести розділах ("Шевченкознавство: теорія, методологія", "До історії шевченкознавства", "Шевченко та український літпроцес" та ін.) і присвячені актуальним проблемам шевченкознавства.

 
65 80
В53

        Вісник Харківського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 491 Серія Філологія / М-во освіти і науки України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. - 728 с.

Зміст:
  Багмут А. Й.  Сучасна літературна вимова ненаголошених е, и (експериментально-фонетичний аналіз) / А. Й. Багмут. - С. 7-11
  Муромцева О. Г.  Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови / О. Г. Муромцева. - С. 11-14
  Венєвцева Л. В.  М. Ф. Наконечний як дослідник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка / Л. В. Венєвцева. - С. 15-17
  Калашник В. С.  Про етимологічні студії Миколи Наконечного / В. С. Калашник. - С. 17-19
  Глуховцева К.  Нові документальні свідчення про лінгвістичну діяльність М. Ф. Наконечного в роки німецько-нацистської окупації України / К. Глуховцева, В. Семистяга. - С. 20-24
  Хоменко Л. М.  Питання орфоепії в науковій спадщині М. Ф. Наконечного / Л. М. Хоменко. - С. 24-28
  Зубков М.  Лексикографічний дебют М. Ф. Наконечного / М. Зубков. - С. 28-34
  Юрченко О.  Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства / О. Юрченко. - С. 34-38
  Яременко А. В.  Дослідження М. Ф. Наконечного у галузі міжнаціональних мовних контактів / А. В. Яременко. - С. 38-44
  Лапіна М. С.  Декілька слів про популяризаторську діяльность М. Ф. Наконечного як лінгвіста / М. С. Лапіна. - С. 45-47
  Ужченко Д. В.  Символ-концепт - компонент фразеологізму / Д. В. Ужченко. - С. 47-50
  Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко. - С. 51-57
  Лукінова Т. Б.  Роль Харківської лінгвістичної школи в розвиткові порівняльно-історичних досліджень в Україні / Т. Б. Лукінова. - С. 57-63
  Ганиш Е. Г.  Біля витоків українських компаративістичних досліджень: становлення лінгвістичної проблематики на національному грунті / Е. Г. Ганиш. - С. 64-67
  Топчій Л. М.  До питання про зіставно-типологічний аспект у вивченні східнослов'янських мов / Л. М. Топчій. - С. 67-71
  Скаб М. С.  Мовні засоби апеляції у працях представників Харківської філологічної школи / М. С. Скаб. - С. 71-74
  Мыкова Л. А.  Исследование А. М. Финкеля в области морфологии русского языка в традиции Харьковской лингвистической школы / Л. А. Быкова. - С. 75-78
  Вакуленко С.  Застарілі ідеї в мовних студіях на погляд Олександра Потебні / С. Вакуленко. - С. 78-83
  Даренська Т. В.  Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні / Т. В. Даренська. - С. 84-87
  Гармаш Л. В.  Теоретическое наследие А. А. Потебни и проблема символа в интерпретации символистов / Л. В. Гармаш. - С. 87-91
  Сукаленко Н. И.  Учение А. А. Потебни и современная антропоцентрическая лингвистика / И. Сукаленко Н.. - С. 91-95
  Гончарова Т. И.  Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки / Т. И. Гончарова. - С. 95-98
  Анютина А. А.  Взаимосвязь языка и мышления на примере объектных отношений в языке / А. А. Анютина. - С. 99-101
  Ковалевська Т. Ю.  Аспекти нейролінгвістичного програмування у світлі психологічних концепцій О. О. Потебні / Т. Ю. Ковалевська. - С. 101-107
  Кожуховська Л. П.  Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепції сучасного мовознавства / Л. П. Кожуховська. - С. 107-109
  Старко В. Ф.  Лінгвокультурний концепт "гра": наукова спадщина О. О. Потебні і сучасний погляд / В. Ф. Старко. - С. 109-113
  Селігей П. О.  Учення О. О. Потебні про внутрішню форму слова: підсумки і перспективи / П. О. Селігей. - С. 113-116
  Дудка О. О.  Наголос іменників жіночого роду в акцентованих творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за редакцією О. О. Потебні (на матеріалі оповідання "Салдацький патрет") / О. О. Дудка. - С. 117-123
  Довбня Л. Е.  Семантична трансформація праслов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах (у світлі вчення О. О. Потебні) / Л. Е. Довбня. - С. 123-128
  Шестакова С.  Власні назви книжкових видань у світлі лінгвістичної концепції О. О. Потебні / С. Шестакова. - С. 129-134
  Селіванова О. О.  Спадщина О. О. Потебні в сучасній когнітивній ономасіології / О. О. Селіванова. - С. 134-137
  Марчук Л. М.  Імпліцитні засоби сучасної української мови в світлі ідей О. О. Потебні / Л. М. Марчук. - С. 138-142
  Козак Р. В.  Розвиток експресивного навантаження вставлених конструкцій у структурі формально ускладненого простого речення (на матеріалі української та білоруської мов) / Р. В. Козак. - С. 142-146
  Сергєєв Ю. О.  Осип Бодянський - представник слов'янської філології в Україні / Ю. О. Сергєєв. - С. 146-151
  Німчинов К.  Значення Потебні для українського культурно-національного руху / К. Німчинов. - С. 152-159
  Арешенков Ю. О.  Мова як чинник національного самовизначення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Ю. О. Арешенков. - С. 159-162
  Гончаренко В. Г.  Фразеологічні студії в Харківському національному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко. - С. 162-166
  Лебедь Н.  Вера в магическую силу слова как проявление особенностей мифического мышления (на материале трудов А. А. Потебни) / Н. Лебедь. - С. 167-170
  Тимошенко Ю. В.  Концепція розуміння Харьківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей / Ю. В. Тимошенко. - С. 171-174
  Олексенко О. А.  Лінгвально зв'язні значення слів у світлі граматичної концепції О. О. Потебні / О. А. Олексенко. - С. 174-178
  Венєвцева Л. В.  "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" як джерело дослідження ролі письменника в історії української літературної мови / Л. В. Венєвцева, О. О. Ходаковська. - С. 179-182
  Сергєєва О. М.  Збірка Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" як джерело розвитку фразеології української літературної мови / О. М. Сергєєва. - С. 182-185
  Лесюк М.  Боротьба за українську літературну мову в Галичині (середина XIX ст.) / М. Лесюк. - С. 185-189
  Черемська О. С.  Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20-30-х років XX століття / О. С. Черемська. - С. 190-193
  Лизанчук В. В.  Владні структури і проблеми функціонування української мови в Україні / В. В. Лизанчук. - С. 193-196
  Дудник З. В.  Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики / З. В. Дудник. - С. 197-200
  Фроляк Л. Д.  Структура ненаголошеного вокалізму говірок Донеччини / Л. Д. Фроляк. - С. 201-204
  Кравчук И. С.  Цели и инструменты современной акустической фонетики / И. С. Кравчук. - С. 204-207
  Солонская Е. П.  Консонантные системы русского и непальского языков: опыт сопоставительного описания / Е. П. Солонская. - С. 207-211
  Лазаренко Т. В.  Языковая личность и проблемы фонетической идентификации речи / Т. В. Лазаренко. - С. 211-214
  Гудманян А. Г.  Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови / А. Г. Гудманян. - С. 214-218
  Гуслистая Л. А.  Методологические подходы к изучению аксиологических высказываний в современных лингвистических исследованиях / Л. А. Гуслистая. - С. 219-225
  Жуйкова М. В.  Поняття "пропасть" та уявлення про той світ в народній культурі / М. В. Жуйкова. - С. 225-230
  Акулова Е.  Концепт талант в современной языковой картине мира / Е. Акулова. - С. 230-233
  Мартинек С. В.  Концепты "прощение" и "извинение" в русском языке / С. В. Мартинек. - С. 233-237
  Измайлова Н. А.  К истории и этимологии слова бесЂда в "Житии Феодосия Печерского" / Н. А. Измайлова. - С. 237-246
  Вербицька О. А.  Семантичні і дериваційні модифікації прикметника сірий / О. А. Вербицька. - С. 247-250
  Малевич Л. Д.  До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду / Л. Д. Малевич. - С. 250-253
  Кучеренко О. Ф.  Дискусійні питання термінознавства 20-30 років XX століття / О. Ф. Кучеренко. - С. 253-257
  Волкова І. В.  Фізичний термін як знак наукового поняття / І. В. Волкова. - С. 257-260
  Булик-Верхола С. З.  Синонімія в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола. - С. 264-267
  Ніколаєва А. О.  Екстралінгвістична зумовленість термінології програмування, без даних та обробки інформації / А. О. Ніколаєва. - С. 272-275
  Белая А. С.  Изучение современной социальной терминологии в русском и украинском языках (сопоставительный аспект) / А. С. Белая. - С. 275-278
  Михайлова Т. В.  Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова. - С. 278-282
  Плаксій О. В.  Термінологічне словосполучення і фразеологізм (на матеріалі економічної термінології) / О. В. Плаксій. - С. 282-286
  Павленко Л.  Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. Павленко. - С. 287-290
  Полупанова Н. В.  Принципи найменування осіб за професією у морській галузі / Н. В. Полупанова. - С. 290-293
  Ставицька Л.  Функціонування жаргонної лексики у сучасній українській уснорозмовній мові / Л. Ставицька. - С. 294-297
  Луцкая Ф.  Поэтические образы, лежащие в основе народных названий растений / Ф. Луцкая. - С. 297-298
  Мартем'янова Є. П.  Про матеріали до словника російської говірки с. Кам'янецьке Сумської області, зібрані П. І. Мартем'яновим / Є. П. Мартем'янова, Г. Н. Карнаушенко. - С. 299-302
  Берестова А. А.  До проблеми вивчення народної медичної лексики центральнослобожанських говорів / А. А. Берестова. - С. 302-306
  Дидик-Меуш Г.  Зміни топологічної структури слова внаслідок появи нового - медичного значення (на основі пам'яток української мови XVI-XVIII ст.) / Г. Дидик-Меуш. - С. 306-309
  Яким М.  Іменникові фразеологізми бойківського говору (етнокультурний аспект) / М. Яким. - С. 309-313
  Коваленко Н. Д.  Фраземи західноподільського діалектного мовлення: системні зв'язки / Н. Д. Коваленко. - С. 313-316
  Мельник Л. В.  Концепт осика в українській фразеології / Л. В. Мельник. - С. 317-320
  Коновратська Н. В.  Народні фразеологічні і лексичні показники часу / Н. В. Коновратська. - С. 321-324
  Воробйова О. Л.  Імплікація як процес утворення фразеологічних одиниць у світлі концепції О. О. Потебні (на матеріалі клішованих порівнянь англійської мови) / О. Л. Воробйова. - С. 324-327
  Колоїз Ж. В.  Контамінація як різновид фраземної деривації / Ж. В. Колоїз. - С. 328-332
  Жуйкова М. В.  Механізми ідіомотворення та образні складові ідіом (на прикладі перебігти дорогу) / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар. - С. 333-338
  Гетман И. И.  Религиозная картина мира и ее отражение в русской, украинской и английской фразеологии / И. И. Гетман, Л. И. Гетман. - С. 338-340
  Коваль О. В.  Рекурсивное "тестирование" иконичности в дискурсе / О. В. Коваль. - С. 341-344
  Голосова Т. М.  До питання про співвідношення філософських та лінгвістичних концепцій в аспекті дослідження формування темпоральної текстової структури / Т. М. Голосова. - С. 344-347
  Майборода О. А.  До проблеми внутрішньої форми фразеологізму / О. А. Майборода. - С. 347-352
  Калюжный В. Н.  Образы мысли в естественном языке / В. Н. Калюжный. - С. 352-356
  Крапива Ю. В.  Інтегративна функція стилістично маркованих мовних засобів у короткій журнальній статті як типі тексту в контексті концепції О. О. Потебні / Ю. В. Крапива. - С. 356-359
  Бакуменко Л. А.  Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи / Л. А. Бакуменко. - С. 360-365
  Міняйло Р. В.  Поняття "добре, безтурботно жити" у фразеології / Р. В. Міняйло. - С. 365-367
  Божко Ю. О.  Фразеологізми прийменниково-відмінкової конструкції в сучасній українській мові / Ю. О. Божко. - С. 368-370
  Сазонова Я. Ю.  Інтернаціональне та національне у природі імперсональності / Я. Ю. Сазонова. - С. 371-374
  Дубова О. А.  Питання про генезу аналітичних формомоделей категорії часу (на матеріалі української та російської мов) / О. А. Дубова. - С. 374-377
  Литвиненко О. О.  Діалектні особливості іменних частин мови Почаївського стародруку "Книжиця для господарства" (1788) / О. О. Литвиненко. - С. 377-381
  Савченко Л.  Орудний порівняння у сучасній науковій парадигмі / Л. Савченко. - С. 381-385
  Пономаренко В.  Основні фактори, що визначають фразеологічність похідних слів / В. Пономаренко. - С. 385-389
  Малюга Н.  Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Н. Малюга. - С. 389-393
  Скоробогатова Е. А.  О приеме грамматической аттракции / Е. А. Скоробогатова. - С. 393-397
  Дорошенко С. І.  Функціонування сполучників щоб і аби в складнопідрядних реченнях мети / С. І. Дорошенко. - С. 397-400
  Мозолюк О. М.  До характеристики словосполучень зі значенням локалізації по колу в західноподільських говірках / О. М. Мозолюк. - С. 400-405
  Абраїмова Т. В.  Категорія числа в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" і "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Абраїмова. - С. 405-409
  Дуткевич Т. В.  Функції ірреального як компоненту мовної картини дійсності / Т. В. Дуткевич, Т. А. Панчишина. - С. 409-413
  Гиршман М. М.  Аналогия слова и поэтического произведения (А. А. Потебня): перспективы развития / М. М. Гиршман. - С. 414-416
  Даренський В. Ю.  Культурологічна інтерпретація художнього твору в науковій спадщині О. Потебні (проблема методу) / В. Ю. Даренський. - С. 417-420
  Шляхова Н. М.  "Спроба виразити невиражальне" (Потебнянська теорія автора) / Н. М. Шляхова. - С. 420-423
  Гарасим Я.  Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції О. Потебні / Я. Гарасим. - С. 423-428
  Шичан Г.  Об аналогии слова и художественного произведения в трудах А. Потебни и традициях китайской классической поэтики / Г. Шичан. - С. 428-432
  Пастушенко Л. И.  Теория образа А. А. Потебни и проблемы аксиологической образности романа барокко / Л. И. Пастушенко. - С. 432-436
  Левченко Т. Л.  Риторична традиція в інтерпретації харківських вчених I половини XIX століття / Т. Л. Левченко. - С. 437-441
  Будний В.  Потебнянські джерела українського символізму (Зі спостережень над критикою кінця XIX - початку XX ст.) / В. Будний. - С. 441-444
  Грицик Л. В.  Психологічна школа О. Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик. - С. 445-449
  Мікуліна О. М.  Теорія та історія роману у працях О. І. Білецького "харківського" періоду (1912-1941 рр.) / О. М. Мікуліна. - С. 462-466
  Блажеєвська Т.  Перспективи українського рецептивного літературознавства у світлі ідей О. О. Потебні / Т. Блажеєвська. - С. 466-471
  Борзенко О.  "Порівняльні життєписи": біографічний аспект. Становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 471-474
  Свербилова Т. Г.  Комическое, трагикомическое, мелодраматическое в движении культурных эпох / Т. Г. Свербилова. - С. 475-480
  Шестакова Э. Г.  О соотношении оксюморона и абсурда: к проблеме проявления аномальности / Э. Г. Шестакова. - С. 480-484
  Синельникова Л. Н.  Русский поэтический авангард конца XX века как модус китчевой культуры / Л. Н. Синельникова. - С. 484-489
  Назаренко В. Ю.  До питання про витоки Харьківської філологічної школи / В. Ю. Назаренко. - С. 489-491
  Куцюк-Ласло М.  Дмитро Багалій про Григорія Сковороду / М. Куцюк-Ласло. - С. 492-495
  Прісовський Є. М.  Питання філології, етнографії та історії на сторінках "Украинского журнала" (1824-1825) / Є. М. Прісовський. - С. 495-498
  Матушек О. Ю.  Ісус Христос, Богородиця, св. Олена: літературні коди колядкових образів (на матеріалі студії О. О. Потебні) / О. Ю. Матушек. - С. 498-503
  П'ятаченко С. В.  Традиція дослідження варіантів народних пісень О. Потебнею та П. Гнідичем / С. В. П'ятаченко. - С. 503-508
  Калашникова О. Л.  Мифологические символы в аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова "Дворянин-философ" / О. Л. Калашникова. - С. 508-514
  Козак С.  Адам Міцкевич і харківські романтики / С. Козак. - С. 515-519
  Матвєєва Т. С.  Комедії І. Тобілевича "Суєта\" / "Житейське море": до проблеми психофізіологічної характеристики таланту (образ Івана Барильченка)\". - С. Т. С. Матвєєва. - 520-524,
  Ивакина И. В.  Типология тургеневских героинь Д. Н. Овсянико-Куликовского / И. В. Ивакина. - С. 524-528
  Рубан А. А.  Мифопоэтика и интертекст прозы Л. Андреева 1900-х годов в свете концепции А. А. Потебни / А. А. Рубан. - С. 528-532
  Аткочайтане Т.  Мифологема "тьма" в рассказах Леонида Андреева / Т. Аткочайтане. - С. 532-535
  Гомон А. М.  Ирония Л. Андреева в свете комического А. А. Потебни (проза 1898-1902) / А. М. Гомон. - С. 536-539
  Золотухина Н. А.  Искусство как "средство создания мысли" (Новелла Н. С. Гумилева "Принцесса Зара") / Н. А. Золотухина. - С. 540-542
  Борецький Л. М.  Юрій Клен - перекладач російської поезії / Л. М. Борецький. - С. 543-545
  Зварич В.  Микола Зеров як перекладач поезій Олександра Пушкіна / В. Зварич. - С. 546-550
  Режко Н. В.  У истоков изучения творчества Е. Ф. Розена / Н. В. Режко. - С. 550-554
  Безхутрий Ю. М.  "Жіночий" мотив в оповіданні М. Хвильового "Лілюлі": інтертекст і інтерпретація / Ю. М. Безхутрий. - С. 554-558
  Калініченко О.  Психологізм як елемент поетики новели В. Підмогильного "Добрий Бог" / О. Калініченко. - С. 558-562
  Кеба А. В.  Идеи А. А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба. - С. 562-565
  Гончар І.  Психологізм новели "Чистка" Б. Антоненка-Давидовича / І. Гончар. - С. 566-568
  Гноєва Н. І.  Символіка роману "Жовтий князь" В. Барки / Н. І. Гноєва. - С. 568-572
  Алексеева А. П.  "Горизонты будущего и грани прошлого": проблематика романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в аспекте творческого наследия Д. Н. Овсянико-Куликовского / А. П. Алексеева. - С. 572-579
  Роздольська І. В.  Ю. Липа на сторінках журналу "Український засів": концепція літератури у творчій практиці поетів українського резистансу / І. В. Роздольська. - С. 579-583
  Позднякова И. Ю.  Империя знаков в романе В. Пелевина "Чапаев и пустота" / И. Ю. Позднякова. - С. 583-586
  Козлова А. Г.  Пародирование жанра литературного портрета в творчестве Льва Лосева / А. Г. Козлова. - С. 587-590
  Трофименко В.  Роберт Бьорнс в перекладах М. Лукаша і С. Маршака / В. Трофименко, К. Трофименко. - С. 590-593
  Нежива Л. Л.  Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Л. Нежива. - С. 593-597
  Неживий О. І.  Іван Михайлович Білогуб - випускник Харківського університету / О. І. Неживий. - С. 598-601
  Маркітантов Ю. О.  Поетичне мовлення в структурі функціональних стилів / Ю. О. Маркітантов. - С. 602-605
  Лисиченко Л. А.  Психологічна детермінованість художнього мовлення / Л. А. Лисиченко. - С. 605-608
  Калашник В. С.  Естетичний аспект розвитку мови: здобутки української поетичної фразеології та афористики / В. С. Калашник. - С. 608-612
  Григорук С. И.  Психологический аспект исследования поэтической колористики / С. И. Григорук. - С. 612-615
  Ковальова Т. В.  Про загальнонаціональне та індивідуальне в мові (на матеріалі назв кольорів у поезії) / Т. В. Ковальова. - С. 616-620
  Губарева Г.  Семантика білого кольору в поетичній мові Ліни Костенко / Г. Губарева. - С. 620-623
  Савченко Л. Г.  Епітет золотий у поетичній мові Ірини Жиленко / Л. Г. Савченко. - С. 623-626
  Бондаренко Л. А.  Кольористичні епітети золотий, ясний, чорний у поезії Д. Загула / Л. А. Бондаренко. - С. 626-630
  Слюсарева О.  Епітет золотий в українських весільних піснях (семантико-функціональний аспект) / О. Слюсарева
  Дишлюк І. М.  Образне вживання музичних термінів у поезії Ліни Костенко / І. М. Дишлюк. - С. 634-637
  Щербачук Л. Ф.  Фразеологічне новаторство Олеся Гончара / Л. Ф. Щербачук. - С. 638-641
  Киченко А. С.  Слово, образ, метафора: поэтическая структура фольклорной басни / А. С. Киченко. - С. 641-644
  Любицька О. Є.  Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти) / О. Є. Любицька. - С. 644-648
  Городиловська Г. П.  Елементи публіцистичного стилю у романі "Орда" Р. Іваничука / Г. П. Городиловська. - С. 648-651
  Шапошникова О. О.  Афористичний вислів і художній твір: на зіткненні поглядів Харківської філологічної школи XIX ст. і сучасних дослідників афористики / О. О. Шапошникова. - С. 652-655
  Каракуця О. М.  Космогонічні уявлення в системі ФО з компонентом душа / О. М. Каракуця. - С. 655-658
  Берест Т. М.  Образні значення назв рослин у сучасних поетичних контекстах / Т. М. Берест. - С. 658-662
  Журавльова Н. М.  Відображення мовного етикету запорозьких козаків у народних історичних піснях / Н. М. Журавльова. - С. 662-666
  Тарлева А.  Роль мифопоэтического компонента в семантической структуре творческих концептов А. Платонова / А. Тарлева. - С. 667-671
  Чжао Сяобинь  Проблема метафоризации в художественной прозе / Чжао Сяобинь. - С. 671-675
  Чернец А. Н.  Явление семантизации членимых единиц в поэтических произведениях М. И. Цветаевой / А. Н. Чернец. - С. 675-678
  Вежинович Н. Ф.  Діалектне мовлення як одне з джерел збагачення сучасної української літературної мови / Н. Ф. Вежинович. - С. 678-682
  Сагаровський А. А.  Культура мови деяких новітніх гуманітариних посібників / А. А. Сагаровський. - С. 683-688
  Клименко О. К.  До питання про творчий процес і переклад / О. К. Клименко. - С. 688-694
  Мехедькина Т. А.  О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев / Т. А. Мехедькина. - С. 694-697
  Тесленко О. В.  Збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення фразеології / О. В. Тесленко. - С. 697-700
  Маликова Л. Т.  Лексическая база обучения неродному языку студентов филологов как объект научного исследования (На материале русского и украинского языков) / Л. Т. Маликова. - С. 701-703
  Луценко Т. Г.  Иностранные языки в системе дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 703-707
  Телехова О. П.  Засвоєння елементів стилістики в процесі вивчення рідної мови в школі (Традиції М. Ф. Наконечного в сучасній методиці) / О. П. Телехова. - С. 707-709

Ключові слова (ненормовані): Харківська лінгвістична школа -- філософсько-лінгвістичні погляди Потебні О. -- наукова діяльність Наконечного М.

 
66 84(4Укр)6-5
О54

О'Лір, О.

        Прочанські пісні [Текст] : поезії і переклади / О. О'Лір. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 143 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): неокласична поезія -- українська поезія

Анотація:   Мотиви прощі, який раз-у-раз звучить у "Прочанських піснях" Олени О'Лір, можна розшифрувати по-різному. Одне з тлумачень підказує вже сама поетична манера авторки: її проща - це не лише мандри до святих місць, реальних і уявних, а ще й паломництво в "синю далечінь" неокласичної поезії. Саме неокласичної, адже про учнівську відданість зеровській школі певною мірою говорить і дотримання Академічного правопису 1928 року, що його плекав на еміграції молодший брат Миколи Зерова - Михайло Орест. Окремий розділ збірки складають поетичні переклади - з латини, давньоірландської і валлійської мов, а також з української на російську і навпаки.

 
67 81.2Уккр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2010 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Черкаси, 1 червня 2010 р.] / редкол.: Л. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 372 с.

Зміст:
  Мартинова Г.  Елітарна мовна особистість: до діалектних витоків / Г. Мартинова. - С. 6-10
  Голуб Н.  Методи і прийоми психологічного впливу телевізійної реклами / Н. Голуб. - С. 11-14
  Симоненко Т.  Мовна особистість учителя-словесника у світлі сучасної освітньої парадигми / Т. Симоненко. - С. 15-23
  Семеног О.  Наукова стаття як самостійний науковий твір / О. Семеног. - С. 24-33
  Лонська Л.  Мотивованість ергонімів м. Черкаси / Л. Лонська. - С. 34-41
  Денисенко З.  Мікротопоніми міста Черкаси (Фрагмент словника "Мікротопонімія Черкащини") / З. Денисенко, Т. Гаврилова. - С. 42-49
  Руденко Н.  Предикати класу зі значенням конкретної чи абстрактної дії (на матеріалі синтаксичних конструкцій текстів газет м. Черкаси) / Н. Руденко. - С. 50-54
  Остапенко Н.  Мовленнєвий портрет учня загальноосвітньої школи в контексті педагогічного дискурсу: теоретичний аспект / Н. Остапенко. - С. 55-58
  Шляхова В.  Мовоцентризм публіцистики Василя Захарченка (за матеріалами книги "На камені рідного слова") / В. Шляхова. - С. 59-69
  Цінько С.  Динаміка процесу змін мережевої комунікації / С. Цінько, Д. Мареєв. - С. 69-73
  Кочерга Г.  "Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб..." / Г. Кочерга. - С. 74-86
  Корновенко Л.  Языковой портрет города Черкассы: социолингвистическое анкетирование 2009 г. / Л. Корновенко. - С. 87-91
  Кулешова Л.  Категория модальности истинности в исторических работах М. А. Максимовича / Л. Кулешова. - С. 92-98
  Шитик Л.  Явища синкретизму в системі багатокомпонентних складних речень / Л. Шитик, Л. Тарасенко. - С. 99-104
  Шульга Т.  Актуальність проблеми формування культури професійного мовлення студентів економічних спеціальностей / Т. Шульга. - С. 105-110
  Божко В.  Формування опірності лихослов'ю / В. Божко. - С. 111-126
  Красовська О.  Формування мовленнєвої компетенції жителів міста (на матеріалі тексту міста Черкаси) / О. Красовська. - С. 127-130
  Іванченко О.  Україномовна дитяча книга на черкаських книжкових розкладках / О. Іванченко. - С. 131-134
  Боть Л.  Своєрідність мовленнєвої субкультури дітей 9-10 років / Л. Боть. - С. 135-138
  Руденко В.  Комунікативна компетентність у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. Руденко. - С. 139-144
  Калініченко О.  Спілкування як комунікація / О. Калініченко. - С. 145-149
  Сердюкова Т.  Українська комп'ютерна субмова. Професіоналізми, комп'ютерний жаргон. сленг як нова субкультура / Т. Сердюкова. - С. 150-154
  Максимчук Т.  Слова іншомовного походження в контексті загальної і мовленнєвої культури / Т. Максимчук. - С. 155-157
  Черниш К.  Метод проектів як ефективний засіб формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках з розвитку зв'язного мовлення / К. Черниш. - С. 158-163
  Головко А.  Регіональний компонент мовної освіти / А. Головко, В. Шляхова. - С. 164-171
  Ченчик С.  Помилки у мас-медійному просторі / С. Ченчик. - С. 172-176
  Зражевська Н.  Трансформація фразеологічних одиниць у текстах публіцистичного стилю / Н. Зражевська. - С. 177-183
  Бабко Н.  Мотиваційне і словотвірне вираження українських деад'єктивів у сучасній українській мові: основоцентричний аспект / Н. Бабко. - С. 184-193
  Будан В.  Українська реклама: ставлення до споживача / В. Будан. - С. 194-198
  Маслюк М.  Мова української реклами / М. Маслюк. - С. 199-201
  Бондар Т.  Явище варіантності в складі українських флоро- та фаунофразеологізмів / Т. Бондар, І. Савченко. - С. 202-208
  Савченко Ю.  Семантико-стилістична характеристика лексичних інновацій у прозі Василя Захарченка / Ю. Савченко, З. Денисенко. - С. 209-214
  Гринь І.  Структурні характеристики системи термінології документознавства / І. Гринь, Н. Руденко. - С. 215-219
  Степаненко Ю.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. Степаненко. - С. 220-225
  Пухальська Я.  Формування уявлення про рослинну етносимволіку на уроках мови у 5 класі / Я. Пухальська. - С. 226-235
  Радько Ю.  Неологізми у мові засобів масової інформації Черкащини / Ю. Радько. - С. 236-245
  Гонда А.  Білінгвізм і державність української мови / А. Гонда, В. Божко. - С. 246-250
  Гречкосій Т. М.  Формування мовної компетенції учнів на уроках української мови в 10-11 класах / Т. М. Гречкосій, Т. Симоненко. - С. 251-254
  Михаїл Н.  Характеристика видів самостійної роботи: теоретичний аспект / Н. Михаїл, Н. Остапенко. - С. 255-261
  Вега М.  Політична реклама як засіб маніпуляції / М. Вега. - С. 262-268
  Міненко О.  Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів української мови / О. Міненко. - С. 269-280
  Щербатюк І.  Виховний вплив реклами / І. Щербатюк. - С. 281-282
  Мороз С.  Консонантна асиміляція за місцем творення і глухістю як різновид змішаного уподібнення звуків / С. Мороз, І. Савченко. - С. 283-286
  Турченко О.  З'ясування сутності стратегічної компетенції: теоретичний аспект / О. Турченко, Н. Остапенко. - С. 287-291
  Тертишна А.  Теоретичні засади навчання орфографії в школі / А. Тертишна, Т. Симоненко. - С. 292-299
  Галат Н.  Етнонім "циган" в українських пареміях / Н. Галат. - С. 300-304
  Петрова Е.  Отражение территориально-географических наименований Украины в современном публицистическом тексте / Е. Петрова, Л. Корновенко. - С. 305-307
  Зелінська М.  Комунікативно орієнтоване навчання мови національної меншини в польських суботньо-недільних школах / М. Зелінська. - С. 308-317
  Базиляк Н.  Навчальна стратегія як спосіб опанування іншомовної комунікації / Н. Базиляк. - С. 318-321
  Рачинська Т.  Метод проектів як засіб формування професійної мовної комунікативної компетенції / Т. Рачинська, І. Сичевська, О. Шевчук. - С. 322-329
  Леганькова Л.  Аргументативи української мови на позначення суб'єктивної оцінки / Л. Леганькова. - С. 330-331
  Лоташ О.  Вживання суржику в молодіжному середовищі / О. Лоташ. - С. 332-334
  Соловей Н.  Українське просторіччя: до проблеми кваліфікації / Н. Соловей. - С. 335-339
  Ковтун Н.  Композиційне оформлення рекламного повідомлення на радіо ( на матеріалі Черкаської радіореклами) / Н. Ковтун. - С. 340-349
  Біт-Давід М.  Інтегрований підхід до опису людини на уроках розвитку зв'язного мовлення у п'ятому класі / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 350-360

Рубрики: Черкащина - мова міста Черкаси

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
68 65.26
Ф59

        Хрестоматія [Текст] : Ч. 1. - : 2010. - 472 с.

Рубрики: Фінанси - Фінансова думка

Ключові слова (ненормовані): праці учених економістів - фінансистів

Анотація:   У першій частині третього тому міститься хрестоматійний виклад найважливіших праць вітчизняних економістів-фінансистів ХІХ ст. з теорії фінансів, грошей та кредиту. Значну частину їх становлять твори представників передової самобутньої Київської школи. Книга доводить, що українська фінансова думка ХІХ ст. розвивалася в контексті й на рівні передової європейської. Матеріали, вміщені в ній, свідчать про значний внесок українських учених у світову фінансову науку. Праці, написані українською мовою, подані у Хрестоматії майже без змін.

 
69 81.2Ук.-922
С82

Стоян, Л. М.

        Українська мова [Текст] : посіб. з орфографії та пунктуації. / Л. М. Стоян. - К. : Наукова думка, 1998. - 96 с.

Рубрики: Українська мова - Фонетика

Ключові слова (ненормовані): велика літера -- літерні позначення -- апостроф -- правопис префіксів -- розділові знаки

Анотація:   У посібнику викладено основні правила української орфографії та пунктуації з урахуванням шкільного програмового матеріалу. Подано ілюстрації з творів художньої літератури. Посібник адресовано учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв.

 
70 81.2Ук-7
К63

        Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі [Текст] : за матеріалами XIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі" : присвяч. Року науки в Ін-ті журналістики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 299 с.

Зміст:
  Шумарова Н.  Мовні процеси в сучасних мас-медіа / Н. Шумарова. - С. 7-15
  Ющук І.  Мовна ситуація в Україні / І. Ющук. - С. 15-19
  Мелещенко О.  Новий словник терміносполук суспільної комунікації / О. Мелещенко. - С. 19-21
  Серажим К.  Журналістикознавчий аспект аналізу тексту / К. Серажим. - С. 21-25
  Забіяка І.  Закон мови або її космолінгвістичні особливості / І. Забіяка. - С. 25-28
  Гресько О.  Сучасні тенденції мовного розвитку електронних ЗМІ в міжнародному медіапросторі / О. Гресько. - С. 29-32
  Щербакова О.  Нове термінологічне явище в координатах аудіовізуальної православної журналістики - "Риторика гармонізуючого діалогу" / О. Щербакова. - С. 32-36
  Пономарів О.  Публічне мовлення з погляду акцентуаційних та морфологічних норм / О. Пономарів. - С. 36-38
  Коновець О.  Інтелектуали і мовно-культурна політика / О. Коновець. - С. 38-45
  Гриценко О.  Деякі аспекти формування медійної культури / О. Гриценко. - С. 45-48
  Корнєєв В.  Медіаформат: термінологічний аспект вивчення / В. Корнєєв. - С. 48-54
  Нагорняк М.  Порівняльна характеристика сутності та структури інформаційного мовлення національної радіокомпанії України кінця XX та початку XXI століття / М. Нагорняк. - С. 54-61
  Хоменко Л.  Чинники вибору мови спілкування в українській родині / Л. Хоменко. - С. 61-66
  Литвиненко В.  До питання транслітерації корейських слів українською мовою / В. Литвиненко. - С. 66-72
  Михайленко Л.  Місце суспільно-політичної лексики у житті лінгвокультурної спільноти України / Л. Михайленко. - С. 72-78
  Афанасьєва К.  Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування в ЗМІ та виданнях / К. Афанасьєва. - С. 78-82
  Мельник П.  Таємниці синонімічних назв футбольних клубів / П. Мельник. - С. 82-85
  Юрченко А.  Комунікативна ефективність у термінологічному аспекті / А. Юрченко. - С. 86-93
  Жерібко Н.  Специфіка використання назв політичних партій у ЗМК / Н. Жерібко. - С. 93-99
  Зоря Г.  Терміни журналістики: джерела формування та способи творення / Г. Зоря. - С. 99-104
  Кольбух О.  Функціонування термінів економіки в газетних текстах / О. Кольбух. - С. 104-
  Лепська О.  Образ мусульманина на сторінках суспільно-політичної та ісламської преси в Україні / О. Лепська. - С. 108-116
  Мамалига А.  Текстові домінанти формування публіцистичної позиції в сучасній українській радіодрамі (за матеріалами творів І. Хоменка та В. Фоменка) / А. Мамалига, Д. Данильчук. - С. 116-122
  Єлісовенко Ю.  Інтонаційна палітра художньо- публіцистичного теле-, радіомовлення / Ю. Єлісовенко. - С. 122-127
  Хоменко І.  Семантичний складник сублімінального впливу медіапродукції: міфи і реальність / І. Хоменко, А. Ревко. - С. 127-134
  Проценко О.  Лексико-семантичне представлення топіків політичного ток-шоу / О. Проценко. - С. 134-137
  Григор'єв О.  Стилістичні фігури як виражальний засіб у публіцистиці й художніх творах Миколи Хвильового (на прикладі апосіопези) / О. Григор'єв. - С. 137-141
  Голік О.  Взаємокореляція жанрів у сучасних друкованих ЗМІ / О. Голік. - С. 141-144
  Вернигора Н.  Жанрова специфіка текстів для дітей / Н. Вернигора. - С. 144-148
  Глушкова Т.  Ідіостиль газети та інтегруючі чинники його формування / Т. Глушкова. - С. 148-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пономарьова О.  Сучасні медіажанри в аспекті діалогічності / О. Пономарьова. - С. 154-158
  Гринь Є.  Мовний аспект процесу літературного редагування києвознавчих джерел / Є. Гринь. - С. 158-161
  Луценко К.  Засади побудови новинної інформації на радіостанції "Голос Києва" / К. Луценко. - С. 161-165
  Льовіна З.  Особливості телевізійного мовлення / З. Льовіна. - С. 166-171
  Чечель Н.  Стильова парадоксальність у мовному "тексті" культури України кін.XIX - поч. XX ст. / Н. Чечель. - С. 172-176
  Скиба Н.  Активні комунікативно-трансформаційні процеси в українській фразеології / Н. Скиба. - С. 176-179
  Скотникова Т.  "Друзі" перекладача в мові українських ЗМІ / Т. Скотникова. - С. 179-182
  Кузнецова Т.  Репрезентація "чужих" у мас-медійному тексті / Т. Кузнецова. - С. 182-186
  Сухомлин О.  Мовна толерантність у ракурсі журналістської творчості / О. Сухомлин. - С. 186-188
  Солонець В.  "Андрогійний" стиль письма в газетному дискурсі / В. Солонець. - С. 189-192
  Горецька С.  Концептуальна парадигма в журналістському творі з проблем наркоманії / С. Горецька. - С. 193-197
  Породько-Лях О.  Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі / О. Породько-Лях. - С. 197-202
  Іщенко О.  Темп мовлення як характеристика портрета особистості / О. Іщенко. - С. 202-205
  Ескіна Л.  Герої нашого часу (моральний ідеал у публіцистиці Артуро Переса-Реверте) / Л. Ескіна. - С. 206-210
  Киданюк О.  Мовне питання на сторінках сучасних ЗМІ / О. Киданюк. - С. 210-214
  Гребінь К.  Фразеологізми в заголовках газети "Дзеркало тижня" / К. Гребінь. - С. 214-217
  Лихограй С.  Проблема використання мовних штампів офіційно-ділового стилю в сучасному медіа-просторі / С. Лихограй. - С. 217-223
  Остапчук А.  Урізноманітнення гендерної лексики в текстах жіночих видань / А. Остапчук. - С. 223-229
  Пономарів О.  Осягаючи глибини мовних скарбів (до 85-річчя А. П. Коваль) / О. Пономарів. - С. 232-233
  Мамалига А.  Освітянські віхи журналістикознавчих досліджень проф. В. Різуна / А. Мамалига. - С. 234-240
  Мамалига А.  Мовні скарби Олександра Пономарева - ученого й навчителя / А. Мамалига. - С. 240-244
  Єлісовенко Ю.  Про автора підручників з рідної мови, оборонця українського слова / Ю. Єлісовенко, М. Гуць. - С. 253-261
  Мамалига А.  Українська професорка-мовознавець у колі славетних / А. Мамалига. - С. 262-267
  Мамалига А.  Незгасне світло душі, сповнене мудрості й доброти / А. Мамалига, М. Гуць, Ю. Єлісовенко. - С. 267-274

Рубрики: Мовознавство - Стилістика

Анотація:   Збірник матеріалів конференції присвячено актуальним проблемам функціонування і розвитку української мови у царині мас-медіа. У ньому представлено доробок широкого кола дослідників, подано важливі теоретичні узагальнення і практичні поради. Окремим розділом вміщено статті, присвячені відомим педагогам-науковцям вищої школи (цю тему було продовжено і в матеріалах наступної конференції).

 
71 84(4Укр)6-4
Д28

        Проза. - К. : 1997. - 336 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   До тому ввійшли повісті "Солов'ї співають на світанні", оповідання та есе про поета-романтика першої половини ХІХ ст. Віктора Забілу та класика української байки ХІХ ст. Леоніда Глібова, що вивчаються на філфаках вузів, а повість про Л. Глібова - і в середніх школах. Багато сторінок присвячено стосункам Віктора Забіли з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Євгеном Гребінкою, Миколою Маркевичем, Опанасом Маркевичем, юними Миколою Яновським (Гоголем) і Нестором Кукольником та ін. Широко показана боротьба навколо української мови. Видрукувані в томі твори переслідувалися в тоталітарний час, як і сам автор.

 
72 74.584(4Укр)
Г94

        Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст] : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, М. Бойченко [та ін.] ; редкол. : В. Кремень (голова) [та ін.] ; рец. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 332 с.

Зміст:
  Лукашевич М. П.  Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття / М. П. Лукашевич [и др.]. - С. 12-72
  Куляс П. П.  Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович. - С. 73-152
  Донець З. Ф.  Культурознавчі основи забезпечення вищої гуманітарної освіти / З. Ф. Донець. - С. 153-224
  Карачун В. Я.  Українська термінологія: здобутки, втрати і надія / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович. - С. 225-274
  Димитров М. Ф.  Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного розвитку / М. Ф. Димитров [и др.]. - С. 275-322

Рубрики: Освіта вища - Гуманізація освіти
Україна

Ключові слова (ненормовані): національні пріоритети -- лінгвістична компетентність педагога -- лінгвокультурологія -- пресодидактика -- писемна комунікація -- культурознавство -- українська

Анотація:   У монографії представлена гуманітарна парадигма сучасної вищої освіти України у світлі модернізації вітчизняного освітнього простору. Нові аспекти функціонування гуманітарної освіти спонукають до осучаснення змісту культурознавчих дисциплін, методичних підходів у вищій школі України.

 
73 74.268.19я73-1
В55

Вишневський, О. І.

        Методика навчання іноземних мов [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - К. : Знання, 2011. - 206 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов

Ключові слова (ненормовані): лінгвістичні завдання -- види мовленнєвої діяльності -- задачі у навчанні іноземної мови -- тодична оцінка лексики -- граматика -- навчання

Анотація:   Навчальний посібник "Методика навчання іноземних мов" адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці "Теоретичні основи сучасної української педагогіки".

 
74 95.43
Х39

        Збірник наукових праць [Текст] : Педагогічні науки Вип. 39 / Херсонський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Херсон : ХДУ, 2005. - 327 с.

Зміст:
  Федяєва В. Л.  Культура, освіта, традиції у сімейному вихованні як об'єкти наукових досліджень / В. Л. Федяєва. - С. 10-14
  Калініна Л. М.  Інформаційне забезпечення управління в практиці функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: стан і реалії / Л. М. Калініна. - С. 14-21
  Кузьменко В. В.  Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко. - С. 21-27
  Лопушинський І. П.  Закріплення статусу державної та мов національних меншин у конституціях і конституційних актах на етнічних українських землях (XI - друга половина XX століття) / І. П. Лопушинський. - С. 27-33
  Проців Л. З.  Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домантовича і В. Підмогильного) / Л. З. Проців. - С. 33-37
  Слюсаренко Н. В.  Трудове навчання дівчат у школах Херсонщини кінця 50-х - початку 60-х років XX століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 38-44
  Степанова О. А.  Ретрансляція доброчесності у спадщині філософів українського відродження / О. А. Степанова. - С. 44-48
  Варнавська І. В.  Формування виразності мовлення учнів 6 класу на уроках української мови / І. В. Варнавська. - С. 50-53
  Горошкіна О. М.  Реалізація комунікативної змістової лінії програми в профільній школі / О. М. Горошкіна. - С. 54-56
  Граненко Н. В.  Чи можна управляти навчальним процесом за допомогою оцінок? / Н. В. Граненко. - С. 56-60
  Гриценко І. В.  Гра як один із провідних видів навчальної діяльності молодшого школяра / І. В. Гриценко. - С. 60-63
  Дружененко Р. С.  Національно-культурний текст - засіб формування мовленнєвих умінь і навичок учнів / Р. С. Дружененко. - С. 63-67
  Заболотна І. О.  Естетичність як комунікативна ознака мовлення учнів / І. О. Заболотна. - С. 67-69
  Засименко В. В.  Комунікація як засіб навчання письма (на матеріалі офіційно-ділових текстів) / В. В. Засименко. - С. 69-73
  Казанчан А. К.  Базові компоненти конструкторсько-технологічної підготовки учнів та місце креслення у цьому процесі / А. К. Казанчан. - С. 73-77
  Корець О. М.  Педагогічні умови формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами іноземної мови / О. М. Корець. - С. 78-81
  Котик Т. М.  Загальна характеристика і структура понятійної системи української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик. - С. 81-87
  Ляшкевич А. І.  Структура мовленнєвого спілкування / А. І. Ляшкевич. - С. 87-90
  Матюха Г. В.  Технологія формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами англомовної комунікації / Г. В. Матюха. - С. 91-93
  Мельник Т. В.  Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів / Т. В. Мельник. - С. 93-97
  Милостива О. І.  Психологічні основи формування лексичних навичок в учнів 5-го класу на уроках російської мови / О. І. Милостива. - С. 97-100
  Нікітіна А. В.  Аналіз категорії комунікативності тексту в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна. - С. 100-104
  Павлик О. А.  Формування комунікативних умінь на уроках української мови як другої / О. А. Павлик. - С. 104-107
  Попова Л. О.  Засвоєння мовленнєвих понять учнями 5-7 класів у процесі вдосконалення монологічного мовлення / Л. О. Попова [и др.]. - С. 108-111
  Резніченко Н. О.  Методичні передумови роботи з виразними засобами художнього тексту на уроках російської мови / Н. О. Резніченко. - С. 111-114
  Решнова С. Ф.  Класифікація типових недоліків з хімії, що виникають в знаннях і уміннях учнів / С. Ф. Решнова. - С. 114-119
  Савельєва Н. В.  Формування комунікативних умінь російськомовних першокласників на початковому етапі навчання української мови / Н. В. Савельєва. - С. 119-125
  Чепок Р. В.  Міжпредметні зв'язки як умова реалізації конструкторсько-технологічного підходу в навчанні кресленню / Р. В. Чепок. - С. 125-129
  Шор А. Л.  Формування усного мовлення учнів 5-го класу на уроках рідної мови / А. Л. Шор. - С. 129-132
  Шоробура І. М.  Методичне забезпечення шкільної географії / І. М. Шоробура. - С. 132-136
  Бондарева Г. І.  Виховання соціальної стійкості як інтегрованої якості особистості старшокласника / Г. І. Бондарева. - С. 138-141
  Волкова С. В.  Використання компаративного підходу до аналізу моральної проблематики українських та англійських фолькльорних творів / С. В. Волкова. - С. 141-145
  Гайдамака І. Г.  Педагогічна культура батьків як основа сімейного укладу / І. Г. Гайдамака. - С. 145-150
  Городинська І. В.  Змістовий компонент позакласної роботи з фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / І. В. Городинська. - С. 150-155
  Кузьменко Ю. В.  Категорія "культура праці" в дослідженнях науковців / Ю. В. кузьменко. - С. 155-161
  Татаринова С. О.  Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова. - С. 161-164
  Чепела І. І.  Культуротворча діяльність та виховання студентської молоді: проблема самореалізації / І. І. Чепела. - С. 164-168
  Юркова Т. Ф.  Роль екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення підлітків до природи / Т. Ф. Юркова. - С. 168-173
  Яцула Т. В.  Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування у клубному об'єднанні школярів / Т. В. Яцула. - С. 173-177
  Артемова Л. В.  Національне виховання фахівців у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова. - С. 179-185
  Бондаренко Г. П.  Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів-економістів ВНЗ на термінологічній основі / Г. П. Бондаренко. - С. 185-189
  Бородіна Н. С.  Психологічні чинники професійного засвоєння студентами-філологами лінгводидактичної термінології / Н. С. Бородіна. - С. 189-192
  Босак Н. Ф.  Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь. - С. 193-196
  Бутенко В. Г.  Сучасний стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти і виховання молоді в Україні / В. Г. Бутенко. - С. 197-199
  Валько М. І.  Формування творчої особистості майбутніх інженерів у процесі їх практичної підготовки / М. І. Валько. - С. 200-203
  Верещака М. П.  Методика модульної перевірки знань студентів при вивченні курсу "Електроніка з основами радіоелектроніки" / М. П. Верещака. - С. 203-206
  Гедвілло О. І.  Формування технологічних знань та вмінь майбутніх вчителів трудового навчання / О. І. Гедвілло, І. О. Носова. - С. 206-211
  Горіна Ж. Д.  Проблема автентичності тексту в аспекті культурологічно зорієнтованої лінгводидактики / Ж. Д. Горіна. - С. 211-215
  Діневич Г. Ю.  Проблеми й перспективи застосування САПР на кафедрі технології машинобудування Херсонського національного технічного університету / Г. Ю. Діневич, О. В. Малигіна. - С. 215-220
  Довженко І. В.  Лексичні особливості професійного мовлення студентів навчальних закладів сфери побутового обслуговування / І. В. Довженко. - С. 220-223
  Дроздова О. А.  Національні стереотипи поведінки як проблема міжкультурної комунікації / О. А. Дроздова, Г. О. Халимоник. - С. 224-228
  Дубовик Л. П.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до проектування виробів інтер'єрного призначення / Л. П. Дубовик. - С. 228-232
  Заболотська О. О.  Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська. - С. 233-236
  Знамеровська Н. П.  Художньо-конструкторська підготовка як один із аспектів удосконалення готовності студентів до майбутньої діяльності / Н. П. Знамеровська. - С. 236-240
  Іванова О. В.  Іноземна мова як основа міжкультурної комунікації / О. В. Іванова. - С. 240-244
  Кавєріна О. Г.   / О. Г. Кавєріна. - С. 244-249
  Корнілов О. А.  Про викладання курсу опору матеріалів для інженерів-педагогів / О. А. Корнілов. - С. 249-253
  Корольва О. П.  Культура педагогічного спілкування: сутність, структура поняття / О. П. Корольва. - С. 253-257
  Красильникова Г. В.  Оновлення стандартів освіти України - шлях до Європи / Г. В. Красильникова, О. В. Голодинська. - С. 257-260
  Красножан Ж. В.  Формування прфесійного мовлення у студентів-філологів (на матеріалі курсу ("Вступ до мовознавства") / Ж. В. Красножан. - С. 260-263
  Кулик С. М.  Види та функції професійної адаптації особистості / С. М. Кулик. - С. 263-267
  Кух А. М.  Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики / А. М. Кух. - С. 267-274
  Кух О. М.  Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кух, А. М. Кух. - С. 274-279
  Кучерява О. А.  Педагогічний дискурс у сфері професійної комунікації (теоретичний і дидактичний аспекти) / О. А. Кучерява. - С. 279-283
  Лимаренко Л. І.  Метод "фізичної дії" як засіб формування психотехніки керівника театрального колективу / Л. І. Лимаренко. - С. 283-287
  Максимчук Ю. В.  Підготовка викладачів іноземних мов до використання у процесі роботи основних засобів естетико-виховного впливу на студентів / Ю. В. Максимчук. - С. 288-291
  Окуневич Т. Г.  Роль критеріїв норми у формуванні культури мовлення студентів-філологів / Т. Г. Окуневич. - С. 291-294
  Олексенко В. П.  Формування культури емоційного мовлення студентів / В. П. Олексенко, О. В. Волошин. - С. 294-298
  Панченко С. М.  Моніторинг у системі післядипломної освіти / С. М. Панченко. - С. 298-302
  Педорич А. В.  Застосування програмованого навчання у навчальних дисциплінах профілю"Автосправа" / А. В. Педорич. - С. 303-307
  Пентилюк М. І.  Комунікативна лінгвістика: теорія і практика / М. І. Пентилюк. - С. 307-312
  Пономарьова О. М.  Деякі аспекти художньої інтеграції мистецтв у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів / О. М. Пономарьова. - С. 313-315
  Разумна Г. І.  Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів трудового навчання до естетичного виховання учнів / Г. І. Разумна. - С. 316-319
  Расова Т. М.  Вимоги до занять з іноземної мови у немовних вузах / Т. М. Расова. - С. 320-322
  Рускуліс Л. В.  Формування комунікативних умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови / Л. В. Рускуліс. - С. 322-325
  Сейдаметова З. С.  Роль дисципліни "Конкретна математика" в підготовці фахівців з інформатики і прикладної математики / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. - С. 325-330
  Серьожникова Р. К.  Розвиток інтересу до професійно-творчої діяльності майбутнього викладача в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Р. К. Серьожникова. - С. 330-334
  Сидоренко В. К.  Психологічні критерії професійного самовизначення / В. К. Сидоренко, О. М. Саух. - С. 335-341
  Гедвілло О. І.  Особливості впровадження в учбовий процес комп'ютерних технологій / О. І. Гедвілло, О. О. Василенко. - С. 343-346
  Гончарова О. М.  Дидактичний аналіз засобів нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова. - С. 346-350
  Коржова Л. С.  Нові технології навчання у сучасній вищій школі / Л. С. Коржова. - С. 350-354
  Мисловська С. К.  Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчально-методичного комплексу / С. К. Мисловська, Г. В. Касьянова. - С. 354-359
  Носов П. С.  Особливості розробки комп'ютерних тестових методик у адаптивному навчанні / П. С. Носов. - С. 359-363
  Тархан Л. З.  Інформаційно-розвиваючі програми - компонент вдосконалення дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / Л. З. Тархан, З. Н. Сейдаметова. - С. 363-369

 
75 87.3(0)3
Ч69

        Читанка з історії філософії [Текст] : у 6 кн. Кн. 1 Філософія стародавнього світу / редкол. : Г. І. Волинка. - К. : Довіра, 1992. - 207 с.

Рубрики: Історія філософії - Філософія Стародавнього світу

Ключові слова (ненормовані): Індія: Рігведа, Махабхарата -- буддизм -- Китай: Даосизм, Конфуціанство -- моїстична школа -- Антична філософія -- Мілетська школа -- Піфагорійська школа

Анотація:   Видання вміщує широкий спектр першоджерел, що відтворюють надбання світової філософської думки від найдавніших часів до сьогодення. Перша книга "Читанки" присвячена філософії Стародавнього світу. Значна частина текстів уперше публікується українською мовою.

 
76 74.204.6
Ж60

Жерносек, І. П.

        Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І. П. Жерносек. - Х. : Основа, 2010. - 187 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): директор школи -- методична робота в школі -- керівники ЗНЗ

Анотація:   Посібник "Науково-методична управлінська культура керівника ЗНЗ" знаменує собою завершення багаторічної педагогічної діяльності автора, яка схарактеризована в 37 монографіях і посібниках та більше 300 науково-методичних статтях, які опубліковані не тільки українською та російською мовами, а й значна частина з них видана німецькою, болгарською та монгольскою мовами, з проблем, розроблених автором цього посібника - багатоваріантних форм і змісту науково-методичної роботи в ЗНЗ, управлінської діяльності навчальних закладів та післядипломної діяльності установ і закладів освіти.

 
77 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 147 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 160 с.

Зміст:
  Баєва О. В.  Тенденції розвитку вищих навчальних закладів недержавної форми власності в умовах фінансової нестабільності / О. В. Баєва. - С. 3-5
  Андріяко Ю. В.  Комплекс знань для системи управління якістю освітньої діяльності / Ю. В. Андріяко, Т. Ю. Андріяко. - С. 5-10
  Муліна Н. І.  Управління якістю дистанційної освіти у практиці українського університету / Н. І. Муліна. - С. 10-14
  Креч Т. В.  Виховання мовної культури в загальній системі освітнього простору / Т. В. Креч. - С. 14-17
  Лодатко Є. О.  Соціально-комунікативна функція математичної культури вчителя / Є. О. Лодатко. - С. 17-20
  Малюська З. В.  Професійно спрямоване викладання іноземної мови в немовному ВНЗ / З. В. Малюська. - С. 20-24
  Вяхк І. А.  Розвиток особистості фахівця у сфері інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності / І. А. Вяхк. - С. 24-28
  Бідюк Н. М.  Соціально-адаптаційне професійне навчання безробітніх військовослужбовців, звільнених у запас / Н. М. Бідюк. - С. 28-32
  Олендр Т. М.  Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект / Т. М. Олендр. - С. 32-38
  Дергач М. А.  Гіпертекстова технологія в освітньому просторі вищого навчального закладу / М. А. Дергач. - С. 38-42
  Морська Л. І.  Методика здійснення змістовної валідизації дидактичного тексту / Л. І. Морська. - С. 42-45
  Купенко О. В.  Інновації та управління якістю в педагогічній системі / О. В. Купенко. - С. 45-50
  Гречановська О. В.  Формування культурологічної компетентності у студентів ВТНЗ засобами культурно-дозвіллєвих заходів / О. В. Гречановська. - С. 50-53
  Коваленко Л. Г.  Деякі аспекти проблеми формування у вищій школі творчого потенціалу фахівця технологічної освіти / Л. Г. Коваленко. - С. 53-57
  Земка О. І.  Науково-дослідна лабораторія як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури / О. І. Земка. - С. 57-61
  Дороніна Т. О.  Упровадження гендерного компонента до освітнього стандарту вищої школи / Т. О. Дороніна. - С. 61-66
  міщенко Н. І.  Формування професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів засобами студентської субкультури / Н. І. міщенко. - С. 66-71
  Гусак В. М.  Психологічна культура майбутнього соціального працівника: теоретичний аналіз / В. М. Гусак. - С. 71-76
  Козаровицька З. М.  Ціннісні орієнтації як чинник смислоутворюючої активності студентської молоді / З. М. Козаровицька, В. В. Ігнатова. - С. 76-79
  Цаподой С. В.  Використання засобів карате в процесі виховання студентів / С. В. Цаподой, Н. М. Винник, С. І. Сокотун. - С. 79-81
  Андрущенко Н. О.  Інтерактивні технології навчання як активний засіб формування комунікативної компетентності / Н. О. Андрущенко. - С. 81-84
  Вієвська М. Г.  Стратегія формування соціальної відповідальності як складової професійної компетентності майбутніх менеджерів з економіки / М. Г. Вієвська. - С. 85-89
  Янкович О. і.  Формування у майбутнього вчителя вмінь організації успішної діяльності / О. і. Янкович. - С. 89-95
  Кухта І. В.  Місце іншомовної комунікативної культури у структурі базової культури особистості майбутнього фахівця туристичної сфери / І. В. Кухта. - С. 95-98
  Головкова М. М.  Формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу / М. М. Головкова, А. А. Коробченко. - С. 99-102
  Капля А. М.  Самовизначення особистості як один із пріоритетних напрямів соціалізації курсанта вищого навчального закладу МНС України / А. М. Капля. - С. 102-104
  Яцула Т. В.  Культура особистісної взаємодії як базова компетентність педагога / Т. В. Яцула. - С. 104-108
  Федій О. А.  Педагогічна ігротерапія у підготовці майбутнього вчителя до професійної діяльності / О. А. Федій. - С. 108-114
  Шепелюк С. В.  Вплив практики на становлення та розвиток професійних і особистісних якостей соціального працівника / С. В. Шепелюк. - С. 114-117
  Терещук Д. Г.  Особливості викоростання комп'ютерних симуляцій у навчанні англійської мови студентів вищих навчальних закладів / Д. Г. Терещук. - С. 118-121
  Зарішняк І. М.  Контрольно-оцінювальний компонент кредитно-модульної технології навчання у ВНЗ / І. М. Зарішняк. - С. 121-126
  Сергійчук О. М.  Проблеми сучасної педагогічної освіти у контексті Болонської угоди / О. М. Сергійчук, І. О. Демуз. - С. 126-130
  Становських З. Л.  Специфіка образу професії у дорослих в умовах здобуття другої вищої освіти / З. Л. Становських, О. В. Руденко. - С. 130-134
  Фольварочний І. В.  Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих / І. В. Фольварочний. - С. 135-139
  Бочарнікова В. М.  Особливості сучасної технології навчання у вищих навчальних закладах України / В. М. Бочарнікова, Я. В. Бочарнікова. - С. 139-142
  Каменська І. Б.  Лінгвістичні аспекти формування англомовної лінгвістичної компетенції усного мовлення менеджера / І. Б. Каменська. - С. 142-146
  Касярум С. О.  Математичні моделі процесу навчання у вищій школі / С. О. Касярум. - С. 146-150
  Сорока О. В.  Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу / О. В. Сорока. - С. 150-156

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодія фахівцівз дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
78 22.3я72-4
С14

Садовий, А. І.

        Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування [Текст] : навч. посіб. / А. І. Садовий, Ю. Г. Лега. - К. : Кондор, 2003. - 384 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): механіка Ньютона -- закони динаміки -- потужність -- закони збереження в механіці -- основи статки -- механічні коливання -- гідростатика -- молекулярна

Анотація:   Навчальний посібник призначений допомогти учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та студентам вузів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи теоретичного матеріалу; наведено приклади розв'язування задач до розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для самостійної роботи як українською, так і російською мовами; після кожної задачі наведено відповіді.

 
79 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 7 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 462 с.

Зміст:
  Нікольченко Ю. М.  Імпорт грецьких речей до Погориння (за матеріалами літописного Дрогобужа) / Ю. М. Нікольченко. - С. 3-8
  Шестак О. І.  Передумови боротьби українського народу за свою державність у 1635-1638 роках в географічному аспекті / О. І. Шестак. - С. 8-13
  Криженко К. О.  Життя та побут запорожців / К. О. Криженко. - С. 13-19
  Дунець В. О.  Суди Києва за часів Гетьманщини / В. О. Дунець. - С. 19-24
  Мороз Л. П.  До обставин Конотопської битви / Л. П. Мороз. - С. 24-29
  Кроль М. Б.  Кирило Розумовський - останній гетьман України / М. Б. Кроль. - С. 29-33
  Бойко А. В.  Ярмаркова торгівля Південної України ост. чверті XVIII - поч. XIX ст. / А. В. Бойко. - С. 33-39
  Новикова С. В.  Особенности развития сельского хозяйства в Мариупольском уезде в XIX в. / С. В. Новикова. - С. 39-44
  Рощина Л.  Церковні справи Азовського козацького війська / Л. Рощина. - С. 44-50
  Олашин М. В.  Вітчизняні історики про становище західноукраїнського селянства в першій половині XIX ст. / М. В. Олашин. - С. 50-55
  Волошин Ю.  Старообрядці Харківської губернії у I пол. XIX ст. / Ю. Волошин. - С. 55-59
  Сарбей В. Г.  Південь України на початку українського національного відродження XIX ст. / В. Г. Сарбей. - С. 59-64
  Довжук І. В.  Деякі аспекти промислового розвитку Донецького басейну у 60-80-х роках XIX ст. / І. В. Довжук. - С. 64-67
  Прищепа О. П.  Демографічні зміни в урбанізаційному процесі на Волині (II-а пол. XIX - початок XX ст.) / О. П. Прищепа. - С. 68-72
  Геде А. В.  Земская политика в области народного образования на Мариупольщине (конец XIX - начало XX вв.) / А. В. Геде. - С. 73-77
  Духлій Є. В.  Життя та діяльність Ю. Кондратюка (О. Шаргея) / Є. В. Духлій. - С. 78-81
  Іванов С. М.  Становлення неслов'янського етнокультурного елементу на території Донбасу (XIX-XX ст.) / С. М. Іванов. - С. 81-86
  Волошин Ю. А.  Проблемы сохранения этнической идентичности (на примере самоуправления в греческих общинах Приазовья) / Ю. А. Волошин. - С. 86-89
  Гузенко Ю. І.  Миколаївське "Товариство взаємодопомоги" (1904-1913 рр.) / Ю. І. Гузенко. - С. 90-93
  Ревегук В.  Встановлення радянської влади в Полтаві / В. Ревегук, Н. Кочерга. - С. 94-98
  Пархоменко В. А.  Українські військові формування П. Скоропадського на півдні України / В. А. Пархоменко. - С. 98-102
  Олійник З.  Територіальне питання на українсько-російських переговорах 1918 р. / З. Олійник. - С. 102-109
  Скляренко Д. Є.  Е. Й. Квірінг - учасник переговорів і підписання Ризького мирного договору / Д. Є. Скляренко. - С. 109-114
  Рудий Г. Я.  Товариства "Просвіта" та їх роль у національному відродженні (за матеріалами періодичних видань 1917-1920 рр.) / Г. Я. Рудий. - С. 114-120
  Шпекторенко І. В.  Німецький фактор в експортній політиці УНР у 1918 р. / І. В. Шпекторенко. - С. 120-123
  Кротік Н. В.  Будівництво єврейської національної школи на Поділлі у 20-х- 30-х рр. XX ст. / Н. В. Кротік. - С. 123-127
  Обидьонова О. В.  Національні меншини в промисловості Донбасу (20-30 рр. XX ст.) / О. В. Обидьонова. - С. 127-132
  Шевченко А. Є.  Діяльність міліції України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.) / А. Є. Шевченко. - С. 132-136
  Слободянюк М. А.  Вплив окупаційної політики на настрої селян України в 1941-1944 рр. (за матеріалами південних областей) / М. А. Слободянюк, О. Ф. Нікілєв. - С. 137-141
  Друмов В. І.  Українське підпілля у 1941-1944 рр. на Миколаївщині / В. І. Друмов. - С. 141-145
  Вільховий Ю. В.  До питання про об'єднання п'ятидесятників із союзом євангельських християн-баптистів (II пол. 40-х - середина 50-х рр.) / Ю. В. Вільховий. - С. 145-151
  Войналович В. А.  Римо-католицькі громади України у вимірах державної релігійної політики (II пол. 40-х - 50-ті роки XX ст.) / В. А. Войналович. - С. 151-158
  Панчук Г. М.  Склад населення Донецької області (за даними перепису 1989 р.) / Г. М. Панчук. - С. 159-162
  Шевчук Ж. А.  Політика русифікації (60-80 рр. XX ст.) та становлення громадського руху за збереження рідної мови / Ж. А. Шевчук. - С. 162-167
  Сминтина О. В.  Економічні основи відтворення регіональної історії / О. В. Сминтина. - С. 167-171
  Посохова Л. Ю.  Філософсько-богословська освіта в Харківському колегіумі / Л. Ю. Посохова. - С. 171-175
  Амоскин А. С.  Роль Харьковского коллегиума в развитии братских связей русского и украинского народов / А. С. Амоскин. - С. 175-180
  Посохов С. І.  Попечителі Харківського учбового округу / С. І. Посохов. - С. 180-185
  Шевченко Л. В.  М. І. Пирогов - прихильник демократизації освіти / Л. В. Шевченко. - С. 185-190
  Волос О. В.  Організація сільськогосподарської освіти на півдні України (70-ті рр. XIX - поч. XX ст.) / О. В. Волос. - С. 190-195
  Назаренко Є. Д.  Перша згадка про школу в Староконстянтинові / Є. Д. Назаренко. - С. 195-198
  Войналович О.  Державна політика Центральної Ради у шкільній освіті для національних меншин / О. Войналович. - С. 198-202
  Богуславська В. Г.  Розвиток народної освіти в Україні за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) / В. Г. Богуславська. - С. 202-208
  Липинський В. В.  Система підготовки національних педагогічних кадрів в Україні в 20-ті роки / В. В. Липинський. - С. 208-214
  Стремецька В. О.  Діяльність вузів півдня України по впровадженню української мови в 20-30 рр. XX ст. / В. О. Стремецька. - С. 214-219
  Гриневич О. В.  Розвиток національної школи на Миколаївщині в 20-30-ті роки / О. В. Гриневич. - С. 219-223
  Богінська І. В.  Відтворення національних педагогічних кадрів у ході проведення політики українізації в Донбасі (1923-1933) / І. В. Богінська. - С. 223-228
  Шевченко С. І.  Кіровоградський педагогічний університет ім В. К. Винниченка у міжнародних зв'язках 1960-1990-х рр. / С. І. Шевченко. - С. 229-233
  Довгань Н. Ю.  Козацькі й місцеві спортивні традиції та їх використання у фізичному вихованні студентської молоді / Н. Ю. Довгань. - С. 234-238
  Шкварець В. П.  Відродження миколаївської "Просвіти" / В. П. Шкварець. - С. 239-243
  Томюк О. І.  Українські молодіжні організації діаспори / О. І. Томюк. - С. 244-248
  Телячий Ю. В.  Степан Постернак і його вклад в розбудову національної освіти в період української державності (1917-1920 рр.) / Ю. В. Телячий. - С. 248-252
  Скляренко Є. М.  Реалізація державної програми підготовки серії книг "Реабілітовані історією" / Є. М. Скляренко. - С. 253-259
  Жезицький В. Й.  Політичні репресії у першій половині 20-х рр. як засіб формування однопартійності в Україні / В. Й. Жезицький. - С. 259-263
  Петренко В. І.  Про причини масових виступів подільських селян проти радянської влади у 1921 році / В. І. Петренко. - С. 263-266
  Шитюк М. М.  Репресії на території Миколаївщини у 1921-1923 / М. М. Шитюк. - С. 266-270
  Капустян Г. Т.  Радянська таємна служба про політичні події і настрої в українському селі у 1921-1927 рр. (за матеріалами архіву ОДПУ Чорнухинського району, Полтавської області) / Г. Т. Капустян. - С. 271-275
  Соболь П. І.  Нищення інтелектуальної еліти півдня України: 30-ті роки / П. І. Соболь. - С. 276-281
  Місінкевич Л. Л.  Антиколгоспні заворушення 1930 року серед національних меншин Поділля / Л. Л. Місінкевич. - С. 281-288
  Савчук О. В.  Учителі польських шкіл Поділля в лещатах репресій 20-30-х рр. XX ст. / О. В. Савчук. - С. 288-294
  Лихачова Л. Б.  Коренізація греків та німців Донбасу у 1920-30-х рр. / Л. Б. Лихачова, К. М. Брага. - С. 294-298
  Рибак І. В.  Типологія антиколгоспних виступів на Поділлі у період: "колективізаторської лихоманки" (грудень 1929 - березень 1930 рр.) / І. В. Рибак. - С. 298-302
  Найдьонова К. В.  Розгром генетики та наслідки лисенківщини на Україні / К. В. Найдьонова. - С. 302-306
  Бут О. М.  Недосліджена доля - І. О. Фесенко / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 306-312
  Ситник А. А.  Доля спадкового краєзнавця / А. А. Ситник, О. Г. Бажан. - С. 312-317
  Іщенко М. Є.  Самоспалення Олекси Гірника в контексті дисидентського руху 60-70-х років / М. Є. Іщенко. - С. 317-321
  Дмитрук В. І.  Зростання негативних настроїв в середовищі політичної еліти України в зв'язку з подіями 1968 р. в Чехословаччині (на прикладі кримінальної справи М. С. Ліхцова) / В. І. Дмитрук. - С. 322-326
  Подоплелова Н.  Голодомор 1932-1933 років / Н. Подоплелова. - С. 326-331
  Веселова О. М.  Сумщина в голодні 1946-1947 роки / О. М. Веселова. - С. 331-336
  Ткачук В. П.  Примусова колективізація на Волині в перше повоєнне десятиріччя (1944-1954 рр.) / В. П. Ткачук, П. Д. Ткачук. - С. 336-342
  Бут О. М.  Богадиця П. І. - грек? Ні, син українського народу / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 342-348
  Нікольський В. М.  Політичні репресії 1937-1938 рр. на залізницях Донбасу / В. М. Нікольський. - С. 349-353
  Мацях Д. М.  Теоретико-методичні основи вивчення міських поселень / Д. М. Мацях, М. М. Мацях. - С. 354-357
  Прищепа Б. А.  Пересопниця в X-XII ст. / Б. А. Прищепа. - С. 358-362
  Бренчук О. І.  З історії міста Рожище (XII-XIX ст.) / О. І. Бренчук. - С. 362-365
  Апросіна О. В.  Українські міста у хроніці В. Коховського / О. В. Апросіна. - С. 366-370
  Безрукова Т. М.  До питання про історію села Буди Харківської області / Т. М. Безрукова. - С. 371-375
  Скрипник П. І.  Територія і населення міста Києва в стародавні часи і тепер / П. І. Скрипник. - С. 375-381
  Шишкін М. Г.  Краєзнавчі розвідки з історії селища міського типу Бабинці Бородянського району Київської області (за матеріалами шкільної краєзнавчої конференції) / М. Г. Шишкін, О. В. Куліда. - С. 381-385
  Виноградська Л. І.  Поселення канівського узбережжя XV-XVIII ст. / Л. І. Виноградська. - С. 385-391
  Степенькін С. Ю.  Місто Корсунь наприкінці XVI - початку XVIII століття / С. Ю. Степенькін. - С. 391-396
  Кравець І. М.  Легенди, їх значення для вивчення історії рідного краю (До питання про час виникнення села Мишарівки на Поділлі) / І. М. Кравець. - С. 396-401
  Пащук І. Г.  Внесок краєзнавців-церковників у вивчення історії древнього Острога / І. Г. Пащук. - С. 401-405
  Шпитальова Г. Г.  Літня форпостна служба Запорізького війська в період російсько-турецької війни 1768-1774 рр. / Г. Г. Шпитальова. - С. 405-411
  Дяченко С. А.  З історії заснування Херсона / С. А. Дяченко. - С. 411-418
  Товстенко Т. Д.  Фортеці історичних міст України - Миргорода та Гадяча / Т. Д. Товстенко, М. Ю. Тямін. - С. 418-422
  Серединський О. В.  Заселення Чорноморських адміралтійських поселень у кінці XVIII - на початку XIX ст. / О. В. Серединський. - С. 422-426
  Воронов В. І.  Історія міст і сіл Лівобережної України в працях О. М. Лазаревського / В. І. Воронов. - С. 427-431
  Пірко В. О.  З приводу дискусії про час заснування деяких міст Донеччини / В. О. Пірко. - С. 431-436
  Дуднік В. М.  Західноукраїнські міста у 1940-1941 рр. / В. М. Дуднік. - С. 436-440
  Бесєдіна Н.  З історії підготовки полтавського тому "Історії міст і сіл Української РСР" / Н. Бесєдіна. - С. 440-444
  Каньоса А. М.  Проблеми підготовки літопису населених пунктів України на сторінках "Українського історичного журналу" (початок 60-х -серед. 70-х рр. XX ст.) / А. М. Каньоса. - С. 445-450
  Дмитрієва В. А.  Застосування комп'ютерних технологій у дослідженнях історії міст і сіл України / В. А. Дмитрієва, Ю. А. Святець. - С. 450-455

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
80 83.0
О23

        Образ [Текст] : збірник. Вип. 6 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - 80 с.

Зміст:
  Старченко Т.  Диво-острови: феномен духовних територій в українській періодиці кінця XIX-початку ХХ століття / Т. Старченко. - С. 5-11
  Брудницька Л.  Розмежування понять "образ" і "образність" у коментаційній друкованій рекламі / Л. Брудницька. - С. 11-15
  Магела І.  "Мандрагора" Ніколо Макіавеллі : комедія характерів чи апофеоз раціо? / І. Магела. - С. 15-21
  Тимошик М.  Богдан Хмельницький у творчості Івана Огієнка : обставини написання творів та доля рукописів / М. Тимошик. - С. 21-28
  Боярська Л.  До питання про фольклорно-міфологічний аспект образу Явтушка Голого / Л. Боярська. - С. 28-33
  Кравченко С.  Діалог культур на сторінках газети "Wsadomosci literackie" (Варшава, 1924-1939) / С. Кравченко. - С. 33-41
  Шестакова Е.  Естетика аномальності : обгрунтування актуальності поняття / Е. Шестакова. - С. 41-48
  Остапенко Н.  Метафізичний світ Е. Йонеско / Н. Остапенко. - С. 48-54
  Масімова Л.  Відкритий твір у публіцистиці (на прикладі Умберто Еко) / Л. Масімова. - С. 54-60
  Михайлюта В.  Позиція публіциста Сергія Плачинди / В. Михайлюта. - С. 60-68
  Забіяка І.  Українська мова та її функціонування / І. Забіяка. - С. 68-73
  Кобинець А.  Українська національна школа: проблеми, пошуки, дискусії на сторінках щоденника "Громадська думка"/"Рада"(1905-1914) / А. Кобинець. - С. 73-79

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): українська національна школа -- комедія "Мандрагора" Макіавеллі -- комерційна друкована реклама

 
81 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 28 (281) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Акуленко І. А.  До проблеми структурування змісту компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 3-7
  Богданова А. В.  Принципы формирования мероприятий по улучшению качества процессов вуза / А. В. Богданова. - С. 7-11
  Бурлай М. Н.  Формування моделі асертивного уроку в школі: інноваційний підхід / М. Н. Бурлай, С. Н. Бурлай. - С. 11-17
  Величко О. Ю.  Технологія формування громадянської компетентності майбутнього фахівця туристичної індустрії / О. Ю. Величко. - С. 17-21
  Ганжа О.  Розвиток соціально-професійної зрілості особистості майбутнього вчителя у процесі студентського самоврядування / О. Ганжа. - С. 21-28
  Дурманенко О. Л.  Формування компетентності суб'єктів моніторингової діяльності у вищому навчальному закладі / О. Л. Дурманенко. - С. 28-34
  Іващенко О. А.  Формування дослідницьких умінь у майбутніх фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій України / О. А. Іващенко. - С. 34-39
  Карташова Л. А.  ІТ-забезпечення діагностики освітніх результатів / Л. А. Карташова, І. В. Пліш. - С. 39-44
  Кучай О. В.  Інформаційна культура - шлях до універсалізації якостей людини / О. В. Кучай. - С. 44-46
  Кучай Т. П.  Розвиток системи навчання учнів та підготовки вчителів в університетах Японії та України / Т. П. Кучай. - С. 47-50
  Лопатинська І. С.  Емоційно сприятливе середовище як фактор особистісного розвитку учня / І. С. Лопатинська. - С. 51-54
  Москаленко О.  Ідея гармонійного виховання дитини у школах нового типу - філантропінах / О. Москаленко. - С. 54-59
  Назаренко Г. А.  Виховання культури демократизму старшокласників засобами телекомунікаційних проектів: формувальний етап дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко. - С. 59-63
  Норкіна О. В.  Розвиток дослідницької компетентності вчителів як завдання післядипломної педагогічної освіти / О. В. Норкіна. - С. 63-68
  Павленко О. О.  Активізація пізнавальної діяльності як головний чинник формування майбутнього творчого фахівця / О. О. Павленко. - С. 68-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлов Ю. О.  Застосування компетентнісного підходу у формуванні основ професійної компетентності майбутніх фахівців ресторанного сервісу у ПТНЗ / Ю. О. Павлов. - С. 77-82
  Петриченко Л. О.  Теоретико-методологічні основи управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Л. О. Петриченко. - С. 82-90
  Петрук Н. К.  Особливості гуманітарної підготовки фахівців у вищій школі / Н. К. Петрук. - С. 90-95
  Пилюгина С. А.  Андрагогическая субъективность учителя / С. А. Пилюгина. - С. 95-99
  Плачинда Т. С.  Професіограма, як умова успішної професійної підготовки авіаційних спеціалістів / Т. С. Плачинда. - С. 100-105
  Поліщук Р. В.  Фізичне здоров'я як проблема в історії зарубіжної педагогічної думки: найдавніші епохи / Р. В. Поліщук. - С. 105-110
  Ромашина Е. Ю.  Ценности педагогического образования: аналитическая и проектная деятельность в рамках международного проекта "Тюнинг" / Е. Ю. Ромашина. - С. 110-114
  Скиба К. М.  Зміст та особливості курікулуму підготовки перекладачів в університетах США / К. М. Скиба. - С. 114-119
  Сундеева Л. А.  Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках русского языка в начальной школе на основе занимательного материала / Л. А. Сундеева. - С. 119-122
  Таран Д. І.  "Мова - найцінніше надбання народу" освітницько-педагогічні погляди Федора Трохимовича Моргуна на становище української мови / Д. І. Таран. - С. 122-127
  Татаринов С. Й.  Взаємини земских органів самоврядування і церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту у XIX - на початку XX ст. / С. Й. Татаринов. - С. 127-133
  Цимбрило С. М.  Педагогічні технології іншомовної підготовки студентів ВТНЗ в умовах неперервної освіти / С. М. Цимбрило. - С. 133-137
  Чеботарьова І. В.  Морально-психологічний аспект підготовки фахівця до професійної діяльності в зарубіжних дослідженнях / І. В. Чеботарьова. - С. 137-141
  Чичук В. М.  Проблеми підготовки вчителя початкових класів до використання мультимедійних технологій / В. М. Чичук. - С. 141-144
  Шарошкіна Т.  Гармонізація виховних стосунків як педагогічна проблема / Т. Шарошкіна. - С. 144-148

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
82 63.3(0)3я73-3
Х91

        Хрестоматія з історії Стародавнього світу [Текст] : [у 3 т.] : пер. з рос. Т. 3 Стародавній Рим / ред. : В. В. Струве ; уклад. : М. О. Машкін, Є. С. Голубцова. - К. : Радянська школа, 1955. - 250 с.

Рубрики: Історія стародавнього світу - Стародавній Рим

Ключові слова (ненормовані): виникнення римської держави -- заснування Карфагену -- битва під Каннами -- союзницька війна -- повстання Спартака -- Мутінська війна -- громадянські

Анотація:   Третій том хрестоматії з історії стародавнього світу "Стародавній Рим" містить в собі переважно документи з соціально-економічної і політичної історії Риму. У ньому включено значну кількість літературних і епіграфічних джерел, які вперше публікуються українською мовою. У цьому виданні, на відміну від попередніх, є розділ з історії Північного Причорномор'я. Щоб полегшити користування рядом документів, перед кожним розділом хрестоматії подано методичний вступ. Хрестоматія призначається для семінарських занять студентів історичних факультетів вузів і викладачів історії в середній школі.

 
83 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Серія Педагогічні науки № 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 152 с.

Зміст:
  Кучай О. В.  Особливості здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді в умовах сьогодення / О. В. Кучай, О. І. Хандюк. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пріма Р. М.  Артпедагогіка як наукове поняття: аспекти сутнісної характеристики / Р. М. Пріма, Т. В. Алексінцева. - С. 6-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вороновська Л. П.  Сприяння ситуаціям відповідального вибору студентами траєкторії професійної реалізації / Л. П. Вороновська. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приходько А. М.  Відеоконференція як засіб формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / А. М. Приходько. - С. 15-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лещенко Е. В.  Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М. О. Корфа / Е. В. Лещенко. - С. 19-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олішкевич С. В.  Професійна підготовка педагогічних кадрів до здійснення виховання характеру в державній школі США / С. В. Олішкевич. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пальшкова І. О.  Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя як основа успішного навчання учнів початкової школи / І. О. Пальшкова. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чжоу Цун  Структурні компоненти змісту дослідницьких умінь майбутніх учителів-філологів / Чжоу Цун. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка С. О.  Самоактуалізація у системі формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя / С. О. Швидка. - С. 40-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванова С. В.  Інновації в освіті. Сучасні проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України / С. В. Іванова. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левків С. П.  Педагогічний вплив релігійних вірувань на формування екологічної культури українського народу / С. П. Левків. - С. 49-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лавриш Ю. Е.  Трансформативні навчання як фактор неперервного навчання на прикладі системи професійної освіти Канади / Ю. Е. Лавриш. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябоконь В. В.  Особливості формування діяльності (стратегічної) компетентності в учнів старших класів на уроках української мови / В. В. Рябоконь. - С. 58-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Муромець В. Г.  Компетентнісні основи професійної підготовки студентів магістратури в умовах університетської освіти в Україні / В. Г. Муромець. - С. 63-67
  Ратєєва В. О.  Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності / В. О. Ратєєва. - С. 67-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупник З. І.  Обгрунтування та упровадження соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення до здоров'я вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації / З. І. Крупник. - С. 71-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нємцева Т. О.  Організаційне та методичне забезпечення виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності / Т. О. Нємцева. - С. 78-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлова Н. В.  Роль предметних знань у вивченні іноземної мови професійного спрямування / Н. В. Орлова. - С. 82-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазоренко Л. В.  Критерії оцінювання академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) / Л. В. Лазоренко. - С. 87-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фучила О. М.  Сторонні організації як учасники процесу освіти для дорослих у Фландрії (Бельгія) / О. М. Фучила, Л. П. Балацька. - С. 92-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янчук С. Ф.  Підготовка педагогічних кадрів до реалізації програм виховання характеру в школах США / С. Ф. Лук'янчук. - С. 96-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко К. О.  Інтерактивні технології у підготовці вчителя початкових класів до формування комунікативних умінь в учнів / К. О. Ткаченко. - С. 101-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко Н. С.  Профільне навчання як шлях до саморозвитку та самоосвіти / Н. С. Савченко. - С. 104-107. - Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
  Галімська І. І.  Науковий аналіз проблеми формування професійно значущих якостей особистості майбутнього фахівця / І. І. Галімська. - С. 107-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Placzkiewicz B.  Dysleksja rozwojowa w aspekcie terminologicznym i definicyjnym / B. Placzkiewicz. - С. 111-117. - Текст польською мовою
  Паламарчук О. О.  Мета та завдання ознайомлення дітей з природою в дошкільному навчальному закладі / О. О. Паламарчук, А. П. Балакіна. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чичук А. П.  До проблеми організації педагогічної практики у ВНЗ Великої Британії / А. П. Чичук. - С. 121-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривохижа І. В.  Професійна підготовка майбутніх педагогів-музикантів в сучасній Польщі / І. В. Кривохижа. - С. 126-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко О. К.  Збереження здоров'я дитини - одне з найважливіших завдань сучасної школи / О. К. Костенко. - С. 131-134
  Биндіна Т. В.  Розвиток в учнів мотивації до вивчення української мови / Т. В. Биндіна. - С. 135-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мешко К. І.  Діагностика вихованості господарської дбайливості студентів аграрних коледжів / К. І. Мешко. - С. 140-143
  Ваховський Л. Ц.  Розвиток художніх промислів на Катеринославщині в умовах економічного та соціокультурного піднесення регіону (друга половина XIX - початок XX ст.) / Л. Ц. Ваховський. - С. 144-147. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Корф М. О. - про нього
Педагогіка

Анотація:   У публікаціях "Вісника" досліджуються питання здоров'язберігаючої педагогіки, соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, професійної підготовки педагогічних кадрів як в Україні, так і в Польщі, Канаді, Бельгії та США. Наукові статті рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам.

 
84 65.053я73-1
Б25

Барроу, К.

        Бізнес-план [Текст] : Практичний посібник : для студ. економіч. спец. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - К. : Знання, 2001. - 285 с.

Зміст:
  Історія і поточний стан. - С. 22-61
  Вивчення можливостей ринку. - С. 61-88
  Конкурентна бізнес-стратегія. - С. 100-109
  Господарська діяльність. - С. 141
  Прогнозування результатів. - С. 155-214
  Бізнес-контроль. - С. 226-235
  Написання і представлення вашого бізнес-плану. - С. 236

Рубрики: Економічне планування - Бізнес-план

Ключові слова (ненормовані): складання бізнес-плану для підприємств -- маркетинг у бізнес-плані -- фінанси та законодавство у бізнес-плані

Анотація:   Це перше видання українською мовою добре відомого фахівцям практичного посібника із бізнес-планування. Він витримав видання чотирма мовами й успішно використовується тисячами читачів, які зацікавлені в тому, щоб навчитися складати бізнес-плани для підприємств, що тільки створюються або розвиваються. Посібник створено на основі Програми з підприємництва Кренфілдської школи менеджменту. У ньому в доступній формі даються практичні професійні поради, як приступити до пошуків та підготовки матеріалів для складання бізнес-плану, розкривається, яким чином у бізнес-плані мають бути відображені маркетинг, фінанси та законодавство, наводиться 20 завдань з діаграмами, схемами та живими прикладами з реальних бізнес-планів.

 
85 63.3(4Укр)5-8
Д76

        Другі Міжнародні драгомановські читання [Текст] : матеріали, 27-28 жовтня 2006 р. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 196 с.

Зміст:
  Андрущенко В.  Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. Андрущенко, В. Погребенник. - С. 3-8
  Андрусишин Б.  Михайло Максимович в оцінці Михайла Драгоманова / Б. Андрусишин, В. Короткий. - С. 9-12
  Балаба С.  Гімназія НПУ ім М. П. Драгоманова як інноваційний навчальний заклад / С. Балаба. - С. 13-15
  Бех В.  Мовний дискурс соціального розвитку: драгоманівська спадщина і сучасність / В. Бех. - С. 16-23
  Бойченко М.  Особливості комунікації в умовах соціального конфлікту / М. Бойченко, Г. Сириця. - С. 23-29
  Болгарський А.  Перспективи розвитку мистецької освіти у світлі ідей М. П. Драгоманова / А. Болгарський. - С. 29-32
  Борисенко В.  М. П. Драгоманов про "монархічний ідеал в українському визвольному русі XIX ст. / В. Борисенко. - С. 32-35
  Вовк Л.  Демократично-ліберальна модель педагогіки М. П. Драгоманова / Л. Вовк. - С. 40-45
  Волинка Г.  Ще раз про філософську позицію Михайла Драгоманова / Г. Волинка. - С. 45-48
  Грищенко Г.  Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Г. Грищенко. - С. 48-53
  Дашутін Г.  Політичний ідеал М. Драгоманова і сучасний політичний розвиток / Г. Дашутін. - С. 53-56
  Дем'яненко Н.  Теорія "громадівського соціалізму" М. П. Драгоманова: філософсько-педагогічний вимір / Н. Дем'яненко. - С. 56-61
  Дзвінчук Д.  Концептуально-ідеологічні засади виховання молодого покоління у науковому доробку Михайла Драгоманова / Д. Дзвінчук. - С. 62-66
  Дмитренко П.  Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова / П. Дмитренко. - С. 66-69
  Донченко Т.  М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко. - С. 69-71
  Дробот І.  Українська ідея в історико-філософській спадщині Михайла Драгоманова / І. Дробот. - С. 71-73
  Жадько В.  Концепція творчості як складової історичної пам'яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова / В. Жадько. - С. 74-85
  Закович М.  Питання релігії і церкви у філософській спадщині М. П. Драгоманова / М. Закович. - С. 85-87
  Зязюн І.  Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії / І. Зязюн. - С. 90-97
  Ідзьо В.  М. П. Драгоманов - публіцист, фольклорист, історик, філософ та політик - пробуджувач українського суспільства в XIX столітті / В. Ідзьо. - С. 97-100
  Малімон В.  Проблеми формування смисложиттєвих орієнтирів молоді у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / В. Малімон. - С. 110-113
  Мацько Л.  До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова / Л. Мацько. - С. 113-120
  Мозгова Н. Г.  Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов / Н. Г. Мозгова. - С. 123-127
  Мудрак В.  Парадигма "індивідуальне - суспільне в історії" в творчості Михайла Драгоманова / В. Мудрак. - С. 127-130
  Невмержицька О.  Демократизація суспільства як підгрунтя для побудови національної системи вищої освіти наближеної до європейської моделі / О. Невмержицька. - С. 130-136
  Нестеренко Г.  Звернення до проблематики політичної нації в працях М. Драгоманова / Г. Нестеренко. - С. 136-141
  Падалка О.  Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова / О. Падалка. - С. 142-146
  Побірченко Н.  Олекандр Іванович Стронін - наставник Михайла Драгоманова / Н. Побірченко. - С. 146-152
  Погребенник В.  Михайло Драгоманов і болгарсько-українські культурні зв'язки / В. Погребенник. - С. 152-154
  Синьов В.  Філософія позитивізму та методологічні проблеми сучасної дефектології / В. Синьов. - С. 166-168
  Тимошенко О.  Ідеї М. П. Драгоманова про створення єдиного освітнього простору у контексті сучасної педагогічної теорії / О. Тимошенко. - С. 173-176
  Погребенник В.  Соборництво Михайла Драгоманова-літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" / В. Погребенник. - С. 189-191
  Ярошенко А. О.  М. П. Драгоманов та його вивчення науки соціології / А. О. Ярошенко. - С. 192-193

Рубрики: Драгоманов М. - про нього
Історія України - Персоналія

Анотація:   Матеріали вміщують статті, присвячені останнім дослідженням наукової, плітичної, культурологічної й освітньої спадщини Михайла Драгоманова.

 
86 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 5 (1) [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / Т. Л. Сірик; ред. Т. В. Сігіда. - Полтава : СТЛ-Книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   В основу даного навчального видання покладений комунікативно - інтенсивний метод навчання, який сприяє реалізації практичної мети навчання іноземній мові в школі, де мова виступає як зсобом, так і метою спілкування. Матеріал підручника організовано за тематико-ситуативним принципом. Він складається з усного вступного курсу, 12 розділів основного курсу та додатку, який містить дидактичний матеріал (вірші, пісні, казки, жарти), розділ "Особливості вимоги окремих англійських звуків" та два англо-українських словники (поурочний та алфавітний).

 
87 63.3(4Укр)-01
У45

        Українське питання / укр. пер., упорядкув., передм. і прим. М. Тимошика. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 218 с.

Рубрики: Історія України - Національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- український народ -- українська

Анотація:   Авторами "Українське питання" є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею - М. Грушевський, С. Єфремов, С. Петлюра, Дм. Донцов, А. Кримський, С. Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, наукову літературу, пресу, школу, громадські організації, театр, музику щодо "іновірців", про знищенність, велечезний життєстверджуючий заряд української ідеї, про нездолене прагнення нашого народу в усі часи мати й розбудувати свою державу.

 
88 87.3(4Укр)4-8
Л64

Литвинов, В. Д.

        Станіслав Оріховський: історико-філософський портрет / В. Д. Литвинов. - К. : Академперіодика, 2014. - 352 с.

Рубрики: Оріховський С. - про нього
Історія філософії - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Оріховський С.: українсько-польський мислитель -- українська філософія

Анотація:   Станіслав Оріховський (1513-1566) - видатний українсько-польський мислитель пан’європейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів XV- першої половини XVI ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії - ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з історії української філософії для вищої школи.

 
89 81.2Ук-923.55
З91

Зубков, М. Г.

        Сучасна українська ділова мова [Текст] : підруч. для вищ. та середніх спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. - Х. : Співак Т. К., 2009. - 400 с.

Рубрики: Мова українська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): мова документів -- документування в управлінській діяльності -- орфографія -- орфоепія -- морфологія -- правопис -- графіка -- усне ділове мовлення

Анотація:   Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі "Орфографія" враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ "Усне ділове мовлення" включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо. Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словосполучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою "г" (загальні та власні назви); імена й імена по батькові, географічні власні назви. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

 
90 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 8 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1978. - 168 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Нова Конституція на озброєнні вчителя літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-15
  Проценко І. М.  Виховання учнів на образах позитивних героїв радянської літератури / І. М. Проценко. - С. 16-26
  Томусяк В. А.  Підвищення ролі художньої літератури в героїко-патріотичному вихованні учнів / В. А. Томусяк. - С. 26-35
  Пультер С. О.  Особливості вивчення біографії письменника в старших класах / С. О. Пультер. - С. 36-45
  Шевченко З. О.  Про ефективність шкільної лекції з літератури / З. О. Шевченко. - С. 45-55
  Кулінська Л. П.  Ритмічні особливості поезій Лесі Українки / Л. П. Кулінська. - С. 55-65
  Постовий В. Г.  Контроль за знаннями, уміннями і навичками учнів з української літератури в 4 класі / В. Г. Постовий. - С. 65-75
  Копчук А. М.  Про методику позакласної роботи з літератури / А. М. Копчук. - С. 75-85
  Бєляєв О. М.  Наукові основи змісту уроку мови в загальноосвітній школі / О. М. Бєляєв. - С. 86-95
  Симоненкова Л. М.  Вивчення дієслова в діалектних умовах / Л. М. Симоненкова. - С. 95-103
  Пентилюк М. І.  Метод стилістичного конструювання / М. І. Пентилюк. - С. 103-114
  Ковальчук О. Г.  Спостереження над мовою художнього твору (на прикладі роману О. Гончара "Прапороносці") / О. Г. Ковальчук. - С. 114-121
  Корчук В. О.  Використання екранних посібників під час вивчення радянської літератури / В. О. Корчук. - С. 122-132
  Смужаниця Н. М.  Телевізійні передачі на уроках української літератури і мови / Н. М. Смужаниця. - С. 132-140
  Капська А. Й.  Технічні засоби - ефективна наочність у процесі вироблення виразного читання / А. Й. Капська. - С. 140-146
  Падалка Н. І.  Драматичні твори в навчально-виховній роботі з молоддю за часів становлення радянської школи / Н. І. Падалка. - С. 147-166

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

 
91 65.26
Ф59

        Хрестоматія [Текст] : Ч. 2. - : 2010. - 735 с.

Зміст:
  Кованько П. Л.  Найголовніші реформи, проведені М. Х. Бунге у фінансовій системі Росії / П. Л. Кованько. - С. 13-50
  Кованько П. Л.  Місцевий бюджет України в 1912 році у нинішніх територіальних межах та адміністративно-територіальному поділі / П. Л. Кованько. - С. 51-54
  Кованько П. Л.  Місцевий бюджет Київської губернії / П. Л. Кованько. - С. 55-62
  Мігулін П. П.  Реформа грошового обігу і промислова криза в Росії (1893 - 1902) / П. П. Мігулін. - С. 63-90
  Іловайський С. І.  Підручник фінансового права / С. І. Іловайський. - С. 91-114
  Железнов В. Я.  Нариси політичної економії / В. Я. Железнов. - С. 115-122
  Яснопольский Л. М.  Нариси російського бюджетного права / Л. М. Яснопольский. - С. 123-148
  Білімович О. Д.  До питання про розцінку господарських благ / О. Д. Білімович. - С. 149-158
  Слуцький Є. Є.  До теорії збалансованого бюджету споживача / Є. Є. Слуцький. - С. 159-174
  Слуцький Є. Є.  До питання про обчислення доходу держави від емісії / Є. Є. Слуцький. - С. 175-210
  Туган-Барановський М. І.  Паперорві гроші та метал / М. І. Туган-Барановський. - С. 211-246
  Воблий К. Г.  Початковий курс політичної економії (історія, теорія і фінанси) / К. Г. Воблий. - С. 247-254
  Кулішер І. М.  Нариси фінансової науки / І. М. Кулішер. - С. 255-278
  Анциферов О. М.  Центральні банки кооперативного кредиту / О. М. Анциферов. - С. 279-300
  Твердохлєбов В. М.  Державний кредит. Теорія і техніка / В. М. Твердохлєбов. - С. 301-324
  Твердохлєбов В. М.  Місцеві фінанси / В. М. Твердохлєбов. - С. 325-350

Рубрики: Фінанси - Фінансова думка

Ключові слова (ненормовані): праці учених економістів - фінансистів

Анотація:   У другій частині третього тому вміщені праці ряду провідних вітчизняних економістів-фінансистів, які зробили найбільш вагомий внесок у скарбницю української фінансової думки ХХ ст. Особливий інтерес серед них становлять праці українських фінансистів першої третини ХХ ст., в яких розвиваються найкращі традиції української і європейської фінансових шкіл. Частина з них недостатньо відома сьогоднішнім науковцям. Хрестоматія також доводить, що і в радянську добу, незважаючи на труднощі і специфічні проблеми, робилися спроби творчо розвивати теорію і практику фінансової науки, об’єктивно досліджувати складні явища багатогранного світу фінансів. Книга дасть можливість читачам зробити власні висновки, допоможе зрозуміти фінансові проблеми сучасної України, використати уроки минулого для майбутнього поступу. Праці, написані українською мовою, подані у Хрестоматії майже без змін.

 
92 83.3(4Пол)
Н34

Нахлік, Є.

        Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики / Є. Нахлік. - Л. : [б. в.], 2010. - 287 с.

Зміст:
  Образ і проблема України у творчості Юліуша Словацького. - С. 5-24
  Українські та польські елементи у "Срібному сні Саломеї" Юліуша Словацького. - С. 25-38
  Юліуш Словацький і художні шукання українських письменників (деякі питання типології та рецепції). - С. 39-60
  Актуальні проблеми українсько-польських літературних зв'язків ХІХ-ХХ століть. - С. 61-78
  Український Вернигора в польському письменстві та малярстві. - С. 83-94
  Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров у перцепції Юзефа-Богдана Залеського. - С. 95-104
  Українські письменники ХІХ ст. про "українську школу" в польському романтизмі (від Тараса Шевченка до Івана Франка). - С. 105-147
  Українські літератори, які писали польською мовою (ХІХ - початок ХХ ст.). - С. 148-156
  Польські літератори, які писали українською мовою. - С. 157-271

Рубрики: Словацький Ю. - про нього
Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Словацький Ю. -- образ України у творчості Словацького Ю. -- творчість Словацького -- українсько-польська компаративістика -- польські

Анотація:   У книжці вміщено дослідження, статті, рецензію та вступ дискусії, присвячені українсько-польським літературним зв'язкам і типологічним паралелям ХІХ-го, почасти ХХ століття, зокрема творчості Ю. Словацького, Ю.-Б. Залеського та інших представників "української школи" в польській літературі, її сприйняттю й освоєнню серед українських літераторів (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, І. Франко, Д. Павличко, Р. Лубківський та ін.), польській та українській рецепції козака-пророка Вернигори, польськомовній творчості українських письменників та україномовній-польських (з висвітлення українського доробку маловідомих авторів Т. Падури, Я. Комарницького, Г. Відорта, А. Шашкевича, К.-А. Гейнича, Я. Позняка, К. Ценглевича, М. Попеля, Ю. Горошкевича, І.-К. Цибульського, Б. Щуцького, Г. Яблонського, А. Любовича, Л. Венглинського, Д. Бонковського, П. Горбковського, П. Свєнціцького, З. Малаховського та ін.).

 
93 81
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 2 / Ін-т укр. мови НАН Украіни , ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Черкаський держ. ун. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 212 с.

Зміст:
  Боть Л. П.  Психолінгвістичний аспект дитячого мовлення / Л. П. Боть. - С. 3-5
  Коротун О. О.  Семантична структура номінацій (в межах лексико-семантичної групи) / О. О. Коротун. - С. 6-11
  Слива Т. В.  Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп / Т. В. Слива. - С. 11-16
  Горіна Ж. Д.  Психологічні особливості засвоєння української мови російськомовними студентами (діяльнісний підхід щодо навчання нерідної мови) / Ж. Д. Горіна. - С. 16-20
  Данченко О. М.  Психолінгвістичні особливості та засоби навчання іноземного усного мовлення за інтенсивною методикою / О. М. Данченко, Л. П. Статкевич. - С. 20-24
  Кочубей В. Ю.  Екстралінгвістичні фактори в оволодінні іншомовною вимовою / В. Ю. Кочубей. - С. 24-29
  Кравчук О. М.  Лінгводидактична основа поняття "художній текст" / О. М. Кравчук. - С. 29-33
  Попова Л.  Удосконалення монологічного мовлення під час написання творів-описів на уроках української мови / Л. Попова. - С. 33-37
  Лютікова Ю. М.  Формування мовної особистості засобами курсу "Ділова українська мова" / Ю. М. Лютікова. - С. 37-39
  Распопова С. А.  О содержании и структуре курса "Методика преподавания русистики в высшей школе" / С. А. Распопова. - С. 40-43
  Ярмолюк А. В.  Самоконтроль у системі роботи з розвитку зв'язного мовлення / А. В. Ярмолюк. - С. 43-44
  Вишневская Г. П.  Семантические неологизмы в языке русских произведений Т. Г. Шевченка / Г. П. Вишневская. - С. 45-50
  Непийвода Ф. А.  Семантичні нюанси перенесення (енжамбеману) і повторів у поетичних творах Т. Шевченка / Ф. А. Непийвода. - С. 50-55
  Малімон Л. К.  Мікрополе темпоральних іменників у сучасній англійській мові / Л. К. Малімон. - С. 55-59
  Денисенко З. М.  Семантичні та функціональні особливості тавтологічних словосполук з обов'язковим супроводжувачем / З. М. Денисенко. - С. 59-64
  Іванченко О. В.  Прислівникові фразеоконструкції / О. В. Іванченко. - С. 64-68
  Лонська Л. І.  Семний аналіз локативних дієслів у сучасній українській літературній мові / Л. І. Лонська. - С. 68-73
  Гаврилова Т. О.  До питання про актуальність мікротопонімії Черкащини / Т. О. Гаврилова. - С. 73-77
  Єфремова Н. В.  Структура синонімічних рядів англійських дієслів з погляду семантичного протиставлення їх членів / Н. В. Єфремова. - С. 78-83
  Плеханова Т. М.  Семантична характеристика лексем зі значенням руху в сучасній українській мові / Т. М. Плеханова. - С. 83-87
  Петришин М.  Метафоричне вживання прикметників розміру у поемах Гомера / М. Петришин. - С. 88-92
  Третьякова К. В.  Функціонально-тематичні групи омонімів-метафор власних імен / К. В. Третьякова. - С. 93-95
  Бондарчук Л. Й.  Проблеми терміновживання в українській художній літературі / Л. Й. Бондарчук. - С. 95-98
  Слаба О. В.  Соціолінгвістичний аспект взаємодії англо-американізмів та німецької спеціальної лексики / О. В. Слаба. - С. 98-102
  Петров А. В.  Омонимия и омоморфемность композитов / А. В. Петров. - С. 102-106
  Григораш А. М.  Індивідуально-авторська інтерпретація фразеологічних одиниць як джерело поповнення фразеології суспільно-політичного характеру (на матеріалі преси України 90-х років) / А. М. Григораш. - С. 106-110
  Лях И. В.  О структуре терминов композитов в немецком языке (на материале терминологии горного дела) / И. В. Лях. - С. 110-115
  Солтис М. О.  Скорочення в сучасній німецькій мові, їх класифікація та стилістичне значення / М. О. Солтис. - С. 115-118
  Малік Т. Г.  Про типи лексичних мікросистем / Т. Г. Малік. - С. 118-121
  Шульга Т. А.  Особливості розвитку лексичної системи української мови XX століття / Т. А. Шульга, Т. О. Гаврилова. - С. 121-125
  Мартинова Т. О.  Молодіжний сленг на Черкащині / Т. О. Мартинова, М. І. Калько. - С. 125-128
  Баліцька М. З.  Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання / М. З. Баліцька. - С. 129-132
  Алексенко С. Ф.  Про методику вивчення взаємодії просодичних та екстралінгвістичних параметрів функціонування висловлювань-вибачень / С. Ф. Алексенко. - С. 133-135
  Плужникова Т. И.  Заговоры: используемые концепты и их семантика / Т. И. Плужникова. - С. 135-139
  Корновенко Л. В.  Коммуникативно-прагматическое назначение адекватных обращений / Л. В. Корновенко. - С. 139-143
  Паславська А. Й.  Категорія заперечення: прагматичний аспект / А. Й. Паславська, О. В. Крайник. - С. 143-147
  Семенюк Т. А.  К проблеме номинации участников агонального поединка / Т. А. Семенюк. - С. 147-152
  Дерпак О. В.  Реалізація ініціальних конфронтативних інтенцій у мовленнєвому жанрі сварки / О. В. Дерпак. - С. 152-157
  Чекулай О. П.  Мовні засоби втілення прототипової концептуальної ситуації "звинувачення" та її модифікації (на матеріалі аналізу дієслів) / О. П. Чекулай. - С. 157-162
  Гедз С. Ф.  Комунікативно-семантичні особливості загальних питальних речень з інверсованим порядком слів / С. Ф. Гедз. - С. 162-165
  Микитюк І. М.  Прагматична спрямованість вторинної номінації у художньому тексті / І. М. Микитюк. - С. 165-170
  Шульгіна В. І.  Синтаксична синонімія: інформативно-прагматичний аспект / В. І. Шульгіна. - С. 171-172
  Вусик Г. Л.  Мовна політика і мовне будівництво - головні фактори формування мовної ситуації / Г. Л. Вусик. - С. 172-177
  Красовська О. М.  Мовна особистість Л. Українки ( на матеріалі епістолярія письменниці) / О. М. Красовська. - С. 178-182
  Страхова Н. И.  Типологические модели синтагматического функционирования лексических единиц свето-цветовой семантики в сонетном дискурсе У. Шекспира / Н. И. Страхова. - С. 182-186
  Симоненко Т. В.  Проблема національно-мовної особистості в наукових джерелах / Т. В. Симоненко. - С. 186-189
  Копусь О. А.  Метафори і перефрази у творах Олеся Гончара / О. А. Копусь. - С. 189-193
  Гніздечко О. М.  Ментальні перформативи як засіб саморепрезентації автора у науковому тексті / О. М. Гніздечко. - С. 194-198
  Мордовцева Н. В.  До проблеми формування мовної особистості учнів / Н. В. Мордовцева. - С. 198-200
  Безгодова Н.  Формування мовної особистості - важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів / Н. Безгодова. - С. 201-203
  Ярош Н. В.  Навчання англійської мови у формуванні мовної особистості учня початкової школи / Н. В. Ярош. - С. 203-205
  Дударенко І. С.  Актуальні проблеми мовної підготовки психологів-практиків / І. С. Дударенко. - С. 205-208

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, функціональної лінгвістики, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, лінгводидактики, теорії комунікації, лексичної семантики та мовної особистості.

 
94 83.3(4Укр)5-8...4
Ш32

        Шашкевичіана [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 "Руська Трійця" і Прикарпаття Вип. 4 "Руська Трійця" і культура слов'янського народу / редкол. Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.) та ін.. - Л. : Просвіта, 2000. - 749 с.

Зміст:
  Ісаєвич Я.  Українське національно-культурне відродження в XIX ст.: передумови, контекст, значення / Я. Ісаєвич. - С. 15-22
  Стеблій Ф.  Державницькі акценти в діяльності "Руської Трійці" / Ф. Стеблій. - С. 22-42
  Нахлік Є.  Княжа Русь у творчості західноукраїнських романтиків / Є. Нахлік. - С. 42-64
  Матисякевич З.  До джерел національної свідомості "Руської Трійці" / З. Матисякевич. - С. 64-71
  Пилипчук Р.  "Руська Трійця" і початок нового українського театру в Галичині / Р. Пилипчук. - С. 71-80
  Жулинський М.  Поетика художнього мислення на матеріалі казки "Олена" Маркіяна Шашкевича / М. Жулинський. - С. 80-86
  Ткачук М.  Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук. - С. 86-91
  Петраш О.  "З піснею, хрестом, мечем..." (Маркіян Шашкевич як священник і автор духовних творів) / О. Петраш. - С. 91-100
  Тимошик Г.  Із спостережень над мовними особливостями перекладів Св. Письма Шашкевичем М. / Г. Тимошик. - С. 100-108
  Нахлік О.  Педагогічна діяльність Шашкевича М. і Головацького Я. / О. Нахлік. - С. 108-116
  Скоць А.  Балада Івана Вагилевича "Мадей" / А. Скоць. - С. 116-125
  Кирчів Р.  Народна міфологія в дослідженнях Івана Вагилевича / Р. Кирчів. - С. 125-132
  Гнатюк М.  Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" Івана Вагилевича / М. Гнатюк. - С. 132-137
  Бандрівський М.  Археологічні зацікавлення Івана Вагилевича / М. Бандрівський. - С. 137-141
  Гаврилів Б.  Прикарпаття в історико- краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - С. 141-154
  Данилюк А.  Народна архітектура батьківщини Івана Вагилевича / А. Данилюк. - С. 154-159
  Александрович В.  Малярі Рожнятківщини у другій половині XVI ст. (Зі студій над найдавнішою малярською спадщиною батьківщини Івана Вагилевича) / В. Александрович. - С. 159-170
  Криса Б.  Стильові параметри поеми Антона Могильницького "Скит Манявський" / Б. Криса. - С. 170-175
  Гулевич Л.  Карпатські пейзажі у прозі Миколи Устяновича / Л. Гулевич. - С. 175-182
  Коритко Р.  Білинський Іван, Скоморовські Келестин і Йосиф - призабуті сподвижники "Руської Трійці" / Р. Коритко. - С. 182-187
  Кукула С.  Поетична збірка Рудольфа Моха "Мотиль" / С. Кукула. - С. 187-197
  Орлевич І.  "Руська Трійця" і Денис Зубрицький / І. Орлевич. - С. 197-206
  Стецьків О.  Життя галицького священника середини XIX ст. у дзеркалі часопису "Вісник" / О. Стецьків. - С. 206-214
  Завадка Б.  Юліян Вислобоцький - послідовник Маркіяна Шашкевича / Б. Завадка. - С. 214-222
  Середа О.  Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років XIX ст. / О. Середа. - С. 222-233
  Горак Р.  Ще одна гілка Шашкевичевого роду / Р. Горак. - С. 233-258
  Малець С.  Від світлини сини до живописного портрета батька (До проблеми відтворення образу Маркіяна Шашкевича в образотворчому мистецтві) / С. Малець. - С. 258-263
  Дудко В.  Яків Головацький і петербурзький журнал "Основа" (1861-1862) / В. Дудко. - С. 263-274
  Веремкович О.  "Руська Трійця" в оцінці К. Горбаля, Є. Олесницького, О. Торонського, Г. Цеглинського / О. Веремкович. - С. 274-280
  Хороб С.  Традиції "Руської Трійці" у творчості письменників літературного угрупування "Логос": типологія художнього мислення / С. Хороб. - С. 280-289
  Ільницький М.  Ідейні основи творчості Маркіяна Шашкевича в інтерпретації Миколи Гнатишака / М. Ільницький. - С. 289-296
  Якимович Б.  Послідовники "Руської Трійці" на Городенківщині (XIX- початок ХХ ст.) / Б. Якимович, С. Павчак. - С. 296-308
  Сирота Л.  Роман Купчинський про свято Маркіяна Шашкевича 1926 року / Л. Сирота. - С. 308-312
  Стойко С.  Кость Вагилевич: культурна і громадсько-політична діяльність в Закарпатті та Чехословаччині / С. Стойко. - С. 312-318
  Лучук І.  Четвертий з трійці (до етимології імені-псевдоніма Велимира Хлєбнікова) / І. Лучук. - С. 318-321
  Бабінська М.  Пам'ятник Шашкевичу у Золочеві / М. Бабінська. - С. 321-324
  Марунчак М.  До початків Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі / М. Марунчак. - С. 324-331
  Вальо М.  "Руська Трійця" і "Русалка Дністровая" у бібліографії / М. Вальо. - С. 331-338
  Головацький Я.  Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л.(Марія Вальо) / Я. Головацький. - С. 338-395
  Гуменюк Є.  Слідами біографів Маркіяна Шашкевича (Тетяна Гуцаленко) / Є. Гуменюк. - С. 395-403
  Тершаковець М.  "Азбука і абецадло" Маркіяна Шашкевича (Феодосій Стеблій) / М. Тершаковець. - С. 403-411
  Марунчак М.  "Азбука і абецадло" наших днів (Богдан Якимович) / М. Марунчак. - С. 411-416
  Розумний Я.  Маркіян Шашкевич: таємниці міту (Микола Ільницький) / Я. Розумний. - С. 417-426
  Ільницька Л.  Романтизм чи бідермаєр? (Іван Панькевич - дослідник творчості Маркіяна Шашкевича) / Л. Ільницька. - С. 426-440
  Лубківський Р.  Віддаймо шану Маркіянові / Р. Лубківський. - С. 440-450
  Кравець Я.  Вірші Маркіяна Шашкевича французькою мовою / Я. Кравець. - С. 450-457
  Калинець І.  "Цвітка дрібная..." / І. Калинець. - С. 457-460
  Шкрабюк П.  Маркіян Шашкевич у Соборі святого Юра на свято Покрови- 1836 року: Поезія / П. Шкрабюк. - С. 460-461
  Мендунь О.  Соборний вірш: Поезія / О. Мендунь. - С. 461-462
  Мендунь О.  Ранок у Підлиссі: Поезія / О. Мендунь. - С. 462-263
  Титаренко А.  Але не можу, не можу жити без любові (Зустріч з творчістю Михайла Шашкевича) / А Титаренко. - С. 463-467
  Завадка Б.  Дослідження релігійно-філософської думки в її поетичному вияві / Б Завадка. - С. 474-486
  Лучук Т.  Реєстр українських польськомовних письменників XVI-XVIII ст. (з додатком латиномовних) / Т. Лучук. - С. 486-508
  Костюк С.  Лебедина пісня шашкевичезнавця (Софія Малець. З часів Маркіяна Шашкевича. Львів: Центр Європи, 1998.-94 с.) / С. Костюк. - С. 508-511
  Дні "Руської Трійці" на Івано-Франківщині. - С. 511-516
  "Світло Маркіяна". - С. 516-518
  Урочистості на Львівщині до 185-річчя Маркіяна Шашкевича. - С. 518-525
  Шалата М.  Дослідження життя і творчості "Руської Трійці": підсумки і проблеми / П. Параскевич. - С. 526-555
  Скотний В.  "Руська Трійця " в контексті філософської думки XIX ст. / В. Шевченко. - С. 555-557
  Стеблій Ф.  "Руська Трійця" і початки національно-визвольного руху на західноукраїнських землях / А. Войтюк. - С. 557-559
  Горинь В.  "Руська Трійця" та ідейно- естетичні основи українського романтизму / П. Параскевич. - С. 559-562
  Кирчів Р.  Вивчення етнографічно-фольклористичної спадщини "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 562-564
  Гринчишин Д.  Погляди діячів "Руської Трійці" на мову як на вияв національної самобутності народу / А. Войтюк. - С. 564-565
  Панько Т.  Роль "Руської Трійці" в утвердженні української мови у слов'янському світі / П. Параскевич. - С. 565-566
  Усачова В.  "Руська Трійця" в контексті слов'янського відродження / В. Шевченко. - С. 566-568
  Гольберг М.  "Руська Трійця" і проблеми типології слов'янського романтизму / А. Войтюк. - С. 568-570
  Ляхова Ж.  Проблеми слов'янської культури в епістолярії письменників "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 570-572
  Веселовська Г.  "Руська Трійця" у культурних зв'язках України, Чехії та Словаччини XIX ст. / В. Шевченко. - С. 572-574
  Демченко М.  "Руська Трійця" в історії чехів та словаків / А. Войтюк. - С. 574-576
  Куца О.  "Руська Трійця" та українсько-сербські культурні зв'язки / П. Параскевич. - С. 576-577
  Остапик І.  "Руська Трійця" в контексті українсько-литовських літературних зв'язків / В. Шевченко. - С. 577-580
  Грицик М.  Письменники "Руської Трійці" та Михайло Максимович / А. Войтюк. - С. 580-582
  Божук Г.  Михайло Лучкай і письменники "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 582-585
  Малець С.  Мистецьке життя Львова в часи "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 585-586
  Яросевич Л.  "Руська Трійця" і розвиток музичної культури в Галичині у XIX ст. / А. Войтюк. - С. 586-588
  Михайлишин Б.  Роль письменників "Руської Трійці" в розвитку термінології в Галичині / П. Параскевич. - С. 590-591
  Регушевський Є.  Літературознавча термінологія в творах "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 591-593
  Винницький В.  "Руська Трійця" і становлення акцентуаційних норм української мови / А. Войтюк. - С. 593-594
  Яропуд Л.  "Руська Трійця" та проблеми навчальної лексикології / П. Параскевич. - С. 594-595
  Лужецька Л.  Емоційно-оцінна лексика та слова з переносним значенням у творах письменників "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 595-597
  Паночко М.  Робота над словом під час вивчення творчості "Руської Трійці" в середній школі / А. Войтюк. - С. 597-599
  Головин Р.  Про увічнення імен М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я .Головацького у Львові. / П. Параскевич. - С. 600-601
  Кудин І.  "Руська Трійця" в пам'яті народній / В. Шевченко. - С. 601-604
  Поліщук Я.  Філософсько-естетична позиція творців "Русалки Дністрової" / А. Войтюк. - С. 604-605
  Ільніцька Л.  "Русалка Днісровая" у бібліотеках слов'янських країн / П. Параскевич. - С. 605-608
  Пшеничний Є.  До питання про наклад "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 608-610
  Будівський П.  Соціально-побутові пісні у "Русалці Дністровій" під оглядом композиції / А. Войтюк. - С. 610-611
  Кравченко М.  Мова "Русалки Дністрової" як джерело вивчення історичних процесів українського словотворення / П. Параскевич. - С. 611-612
  Захарків О.  Уваги до правопису "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 612-615
  Лучук В.  Тема рідної мови в поезії Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 615-617
  Маремпольський В.  Героїка запорізького козацтва в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 617-618
  Стаховський С.  Трагічне і героїчне в поезії М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 618-620
  Скоць А.  Поетична майстерність Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 620-622
  Нахлік Є.  Фольклорні і літературні джерела версифікації М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 622-624
  Хмелюк М.  Фольклоризм творів М. Шашкевича у "Русалці Дністровій" / В. Шевченко. - С. 624-625
  Калашник В.  Фольклорно-пісенні структури в ліриці М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 625-627
  Мостова Л.  Поезія М. Шашкевича і народна пісня / П. Параскевич. - С. 627-628
  Вахніна Л.  Маркіян Шашкевич і польська фольклористика XIX ст. / В. Шевченко. - С. 628-629
  Денисюк Ю.  Маркіян Шашкевич як перекладач Северина Гощинського / А. Войтюк. - С. 629-630
  Полєк В.  М. Шашкевич у польських перекладах і критиці / П. Параскевич. - С. 630-632
  Кравець Я.  М. Шашкевич у франкомовній критиці та перекладах / В. Шевченко. - С. 632-635
  Кузик Д.  М. Шашкевич у канадській антології української поезії / А. Войтюк. - С. 635-640
  Радевич-Винницький Я.  Оригінал і переклад у канадській антології української пісня / П. Параскевич. - С. 635-640
  Волошин М.  До питання про естетичні погляди М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 641-643
  Дергаль Л.  Мотиви культурно-освітньої діяльності М. Шашкевича та О. Духновича / А. Войтюк. - С. 643-645
  Бабич Н.  Мовні засоби романтизму в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 645-646
  Пахолок З.  Повтор у поезії Шашкевича / В. Шевченко. - С. 645-646
  Чопик Я.  Парадигма атрибутивних компонентів поетичного тексту М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 647-649
  Ашиток Н.  Зі спостереження над поезією М. Шашкевича "Згадка" / П. Параскевич. - С. 647-649
  Купчинська З.  Народно-етимологічне тлумачення топонімів у "Згадці" М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 649-650
  Зубрицька М.  Мовнолістичні особливості оповідання М. Шашкевича "Олена" / А. Войтюк. - С. 651-653
  Уздиган І.  Експресивний синтаксис оповідання М. Шашкевича "Олена" / П. Параскевич. - С. 653-655
  Грицик Н.  Народнопісенний синтаксис поезій М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 655-656
  Наколаєнко І.  Стилістичні функції засобів словотвору в поезії М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 656-658
  Козак Р.  Предметні типи звертань у ліриці М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 658-659
  Демський М.  Особливості Шашкевичевої фраземіки / В. Шевченко. - С. 659-661
  Кобилянська М.  Зі спостережень над дієслівним керуванням у мові творів М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 661-662
  Маркітанов Ю.  Лексика кольору в мовленнєвій структурі поезій М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 662-663
  Богуцька Г.  Назви птахів у поетичних творах М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 663-664
  Зимульдинова А.  Твори М. Шашкевича для дітей / А. Войтюк. - С. 664-666
  Полюга О.  Вивчення творчості М. Шашкевича у школі / П. Параскевич. - С. 666-668
  Комаринець Т.  Значення праці Я. Головацького "Становище русинів у Галичині" для національно-культурного відродження українського народу / В. Шевченко. - С. 669-671
  Матисякевич З.  Яків Гловацький - визначний історик України / А. Войтюк. - С. 672-674
  Шалата М.  Непомічений вірш Я. Головацького / П. Параскевич. - С. 674-678
  Панцьо С.  Антропонімія в народних піснях (На підставі фольклорних записів Я. Головацького) / В. Шевченко. - С. 678-679
  Крупа М.  Особа оповідача у "можебилиці" Я. Головацького "Добрі діти-вінець" / А. Войтюк. - С. 679-681
  Федик Л.  Лексикографічна діяльність Я. Головацького та її значення для вивчення лексичної системи української мови / П. Параскевич. - С. 681-682
  Демська О.  Словник української мови Я. Головацького як джерело для вивчення діалектичної омонімії / В. Шевченко. - С. 682
  Бичко З.  Іван Вагилевич про бойківський говір української мови / А. Войтюк. - С. 682-683
  Зорівчак Р.  Альманах "Вінок русинам на обжинки" як джерело перших англомовних перекладів української літературної прози / П. Параскевич. - С. 685-686
  Грицак Я.  Іван Головацький у міжслов'янських зв'язках 30-х-40-х років XIX ст. / В. Шевченко. - С. 687-688
  Соляник-Баглай Б.  Осмислення світової культурної спадщини у посланні А. Могильницького "Ученим членам Руської Матиці (Нового року 1849)". - С. 688-690
  Сохацька Є.  Традиції "Руської Трійці" в західноукраїнській періодиці 40-50-х років XIX ст.. - С. 690-691
  Бурлака Г.  Невідомі автографи Йосифа П. Левицького. - С. 692-693
  Дем'ян Г.  Степан Шепедій - послідовник Маркіяна Шашкевича. - С. 693-694
  Никоненко П.  "Руська Трійця" у творчій долі Сидора Воробкевича. - С. 695-696
  Шалата О.  Орест Авдиковський - перший український інтерпретатор роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". - С. 696-700
  Поповський А.  Традиції "Руської Трійці" в творчій практиці культурних діячів Південної України XIX -початку ХХ ст.. - С. 701-702
  Дмитренко М.  Олександр Потебня і "Руська Трійця". - С. 702-704
  Войтюк А.  Франко І. про революційний характер діяльності "Руської Трійці" / А. Войтюк. - С. 704-705
  Попович О.  Осип Маковей про Маркіяна Шашкевича. - С. 706-707
  Чопик Р.  Шашкевич М. в естетичному осмисленні Богдана Лепкого. - С. 707-708
  Панкевич Г.  Маркіян Шашкевич і Костянтина Малицька. - С. 708-709
  Глотов О.  Сидір Твердохліб про Маркіяна Шашкевича. - С. 708-709
  Мороз М.  Возняк М. як дослідник фольклористичної діяльності "Руської Трійці". - С. 709-711
  Лозинський І.  Ілларіон Свєнціцький про "Руську Трійцю". - С. 711-713
  Сов'як Р.  До питання традицій "Веснівки" В. Матюка в західноукраїнському солоспіві кінця XIX- початку ХХ ст.. - С. 713-715
  Іванишин В.  Феномен "Руської Трійці" в оцінці літературознавства УРСР 20-х-початку 30-х років. - С. 715-716
  Куликова З.  Дмитро Павличко про Маркіяна Шашкевича. - С. 716-718
  Хом'як Т.  Засоби характеротворення образу М. Шашкевича в романі Р. Іваничука "Вода з каменю". - С. 718-719
  Параскевич П.  Кантата Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" та її місце в поетичній Шашкевичіані / П. Параскевич. - С. 719-721
  Шевченко В.  Про спадкоємність ідеалів злуки українських земель у поемі-кантаті Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" / В. Шевченко. - С. 721-723

Рубрики: Шашкевич М. - о нього
Історія української літератури - Персоналії

Анотація:   У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано- Франківську(1996 р.). Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ цієї перехідної доби.

 
95 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання морального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - майбутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстерності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченості в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
96 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 41 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 296 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Системний підхід до формування соціально-правовиховної діяльності студентів / І. М. Ковчина. - С. 3-17
  Акуленко І. А.  Логічне мислення учнів та об'єктивні складності у процесі його формування та розвитку / І. А. Акуленко. - С. 18-26
  Балацька Н. І.  Становлення, історична періодизація та методологічні засади прфесійної орієнтації англійських шкіл / Н. І. Балацька. - С. 27-40
  Бевз В. Г.  Інтеграція та диференціація в освіті / В. Г. Бевз. - С. 40-51
  Білоброва Ю. О.  Актуалізація міжпредметних зв'язків на уроках історії на основі інтеграції знань учнів іноземної мови / Ю. О. Білоброва. - С. 51-55
  Більченко Є. В.  Філософія педагогіки Климента Смолятича / Є. В. Більченко. - С. 55-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босовський М. В.  Роль історичного фактору при вивченні теорії границь та інтегралів в математичному аналізі / М. В. Босовський. - С. 72-82
  Вихор С. Т.  Гендерне виховання: паралелі крізь століття / С. Т. Вихор. - С. 82-90
  Галицька М. М.  Деякі аспекти формування комунікативної компетенції менеджерів туризму у процесі вивчення іноземних мов / М. М. Галицька. - С. 90-96
  Димитрієв А. С.  Загальна характеристика розвитку теорії внутрішкільного управління в Україні у 90-ті роки XX століття / А. С. Димитрієв. - С. 96-102
  Карпенко О. Г.  Практичне навчання соціального працівника як компонент його професійного становлення / О. Г. Карпенко. - С. 102-111
  Коломієць О. М.  Візуальні задачі у навчанні аналітичної геометрії / О. М. Коломієць. - С. 111-117
  Кондратьєва О. М.  Організація корекції математичних знань студентів у процесі самостійної роботи / О. М. Кондратьєва. - С. 117-123
  Крючкова О. О.  Взаємозв'язок інтелектуальної, мотиваційної і емоційної сфер людини як фактор розвитку інтелектуальних умінь / О. О. Крючкова. - С. 124-133
  Кулик Є. В.  Принципи побудови моделі навчально-дослідницької діяльності майбутніх вчителів трудового навчання / Є. В. Кулик. - С. 134-142
  Курок В. П.  Визначальні чинники проектування сучасного навчального процесу підготовки вчителя у ВНЗ / В. П. Курок. - С. 142-150
  Мукан Н. В.  Моральні аспекти в діяльності викладача системи професійної освіти / Н. В. Мукан. - С. 151-162
  Мукомел С. А.  Формування системи ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі педагогічної взаємодії / С. А. Мукомел. - С. 163-169
  Онкович А. Д.  Основні напрямки роботи з формування професійної компетентності вчителів засобами педагогічної преси / А. Д. Онкович. - С. 170-175
  Приходько Ю. І.  Особистісно орієнтована самостійна робота як система навчальної діяльності військових фахівців / Ю. І. Приходько. - С. 176-184
  Пильнік Р. О.  Розвиток навчально-творчої діяльності школярів / Р. О. Пильнік. - С. 184-191
  Семеног О. М.  Особливості підготовки майбутнього викладача української мови і літератури на ступені навчання в магістратурі / О. М. Семеног. - С. 191-200
  Тарасенкова Н. А.  Ілюстрації у навчанні математики в школі / Н. А. Тарасенкова. - С. 200-207
  Хрипко К. О.  До вивчення творчості В. Стуса в 11 класі / К. О. Хрипко, О. О. Бандальєр. - С. 207-214
  Шутова М. О.  "Новий стандарт" загальної середньої освіти в контексті освітніх реформ у США / М. О. Шутова. - С. 214-225
  Щербань Н. П.  Профілактика чи застосування державного права і законів? / Н. П. Щербань. - С. 226-231
  Вінарєва О. В.  Торгова назва та рекламний слоган в аспекті маніпулятивної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Вінарєва. - С. 232-237
  Гапотченко Н. Є.  Комунікативно-прагматична організація діалогічних комунікативних блоків текстів інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси) / Н. Є. Гапотченко. - С. 237-244
  Гусар М. В.  Комунікативні тактики і ходи для реалізації комунікативної стратегії привернення уваги у класифайдах / М. В. Гусар. - С. 244-254
  Зернецька А. А.  Підхід до систематизації навчальних впливів як частини моделі технології формуаання комунікативної компетенції читання іноземною мовою при підтримуваному комп'ютером навчанні / А. А. Зернецька. - С. 254-260
  Крючкова Т. Ю.  Стилістичні ознаки тексту міжнародної конвенції: точність, ясність, недвозначність / Т. Ю. Крючкова. - С. 260-266
  Литвиненко Л. В.  Інтерпретація постаті Устима Кармалюка в українському фольклорі (на матеріалі пісенних зразків) / Л. В. Литвиненко. - С. 267-276
  Прокопенко І. М.  Термінологічне визначення дієслів з ослабленою семантикою / І. М. Прокопенко. - С. 276-284
  Савицький К. Г.  Експеримент текстемного аналізу інтимних пісенних текстів групи Beatles / К. Г. Савицький. - С. 284-292

 
97 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 296 с.

Зміст:
  Піскун О.  Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") / О. Піскун. - С. 7-33
  Киченко О.  Реконструкція як складова семіотичного методу / О. Киченко. - С. 34-43
  Градовський В.  Символ як універсальна категорія естетики романтизму / В. Градовський. - С. 44-50
  Паличка Л.  Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи / Л. Паличка. - С. 51-57
  Костенко Г.  Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця ХІХ - початку ХХ століття / Г. Костенко. - С. 58-70
  Погожева К.  Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера / К. Погожева. - С. 71-76
  Шевельова-Гаркуша Н.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття / В. Поліщук. - С. 81-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудянчук І.  Цензурна історія видань творів І. С. Нечуя-Левицького в його листуванні / І. Рудянчук. - С. 91-97
  Скорина Л.  Специфіка використання франкового слова в повісті-есе романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) / Л. Скорина. - С. 98-106
  Казанова О.  Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи / О. Казанова. - С. 106-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанець К.  Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" / К. Степанець. - С. 117-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко (Синьоок) Г.  Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського / Г. Клименко (Синьоок). - С. 130-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могілей І.  Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або білий кит": сюжетний хронотоп морського простору / І. Могілей. - С. 137-145
  Градовський А.  "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея") / А. Градовський, М. Галушко. - С. 145-151
  Марценішко В.  Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріха Сенкевича / В. Марценішко. - С. 152-161
  Козюра О.  Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" / О. Козюра. - С. 161-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винокурова І.  "Картина-без-рами" (віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) / І. Винокурова. - С. 170-182
  Кошова І.  "За словом колір..." Кольорові образи творів Миколи Гоголя (стаття третя) / І. Кошова. - С. 183-191. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового / Л. Кавун. - С. 191-197
  Вертипорох О.  Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня" / О. Вертипорох. - С. 198-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мішкур В.  Анімалізм "свиня" як компонент паремій сучасної іспанської мови / В. Мішкур. - С. 208-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голоюх Л.  Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика / Л. Голоюх. - С. 214-223
  Коваль В.  Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів / В. Коваль. - С. 223-231
  Мануйкін О.  Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури в 9-11 класах (стаття друга) / О. Мануйкін. - С. 232-241
  Древаль Н.  Урок літератури рідного краю в 9 класі / Н. Древаль. - С. 241-245
  Ромащенко Л.  У кожного своя Голгофа... / Л. Ромащенко. - С. 246-250
  Ромащенко Л.  Ювілейні шмельовські читання / Л. Ромащенко. - С. 251-256
  Киченко О.  Динаміка культури в аспекті семіотики / О. Киченко. - С. 256-260
  Коваль Н.  Коронована драбина / Н. Коваль. - С. 260-268
  Мельник Ю.  Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту / Ю. Мельник. - С. 268-272

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У здвоєному випуску збірника презентуються наукові дослідження історико-літературного, теоретико-літературного, компаративного змісту, в яких аналізуються твори українського й зарубіжного письментсва різних часів. Уперше представлена рубрика "Мова художніх творів", розширена рубрика "фольклористика".

 
98 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 55 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Богданова Г.  Застосування евристичних методів для активізації діяльності студентів при вивченні соціальних дисциплін / Г. Богданова. - С. 3-9
  Бучківська В.  Використання елементів педагогічної системи А. Макаренка у виховній системі сучасної школи / В. Бучківська. - С. 9-17
  Бучківська Г.  Процес поглядів В. О. Сухомлинського на головні положення колективістської концепції А. С. Макаренка / Г. Бучківська. - С. 17-25
  Главатська І. М.  Проблемне вивчення загальнотеоретичних і загальноінженерних дисциплін у вищому навчальному закладі / І. М. Главатська, Н. О. Чеботкова. - С. 25-33
  Головін М. Б.  Особливості пізнавальних процесів при вивченні прграмування / М. Б. Головін. - С. 33-41
  Іонова І. М.  Творча самореалізація особистості в навчальній проектній діяльності / І. М. Іонова. - С. 41-49
  Кравець Ю. М.  Особливість літератури як навчального предмета та важлива роль учителя-словесника в її викладанні / Ю. М. Кравець. - С. 49-56
  Макаренко Л. Л.  Вплив інформаційних технологій на процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Л. Л. Макаренко. - С. 56-64
  Матвєєва О. В.  Сценічне хвилювання як детермінанта вокально-виконавської надійності майбутніх учителів музики / О. В. Матвєєва. - С. 64-71
  Мегедь В. В.  Підготовка майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи з учнями початкової школи як педагогічна проблема / В. В. Мегедь. - С. 71-80
  Овчинникова Т. А.  Психолого-педагогічні передумови навчання математики в профільних класах / Т. А. Овчинникова. - С. 80-89
  Пономаренко О. А.  Практична компонента педагогічної технології підготовки майбутніх офіцерів тилу державної прикордонної служби України / О. А. Пономаренко. - С. 89-96
  Савченко Р. А.  Структура та зміст лабораторних занять у музичній підготовці майбутніх вихователів дитячих дошкільних закладів / Р. А. Савченко. - С. 97-102
  Строкань Н. О.  До питання про структуру культури діалогу майбутнього фахівця / Н. О. Строкань. - С. 103-110
  Цибулько В. О.  Суть, функції та структура професійної адаптації науково-педагогічних працівників за трудовим договором до педагогічної діяльності у ВНЗ / В. О. Цибулько. - С. 111-116
  Ши Цзюнь-бо  Компетентнісна парадигма мистецької освіти і специфіка її реалізації в фортепіанній підготовці студентів педагогічних університетів / Ши Цзюнь-бо. - С. 116-123
  Щериця Т. В.  Комунікативні функції музичної інтонації як чинник художнього спілкування / Т. В. Щериця. - С. 123-131
  Юник Д. Г.  Виконавська надійність музикантів-інструменталістів у контексті психологічних теорій / Д. Г. Юник. - С. 131-140
  Бенкендорф Г. Д.  Специфіка відображення категорій "свій/чужий" в концептуальному просторі тоталітаризму / Г. Д. Бенкендорф. - С. 141-149
  Білецька І. О.  Лексика Британської школи: лінгвокраєзнавчий аспект значення / І. О. Білецька. - С. 150-156
  Будняк Д.  Національна свідомість та етнічні стереотипи / Д. Будняк. - С. 156-161
  Григораш А. М.  Публіцистичний стиль у системі функціональних стилів сучасної української мови: особливості стандарту та експресії / А. М. Григораш. - С. 161-170
  Водяна Л. В.  Символ "безодні" в оповіданні І. Франка "Навернений грішник" / Л. В. Водяна. - С. 170-176
  Любарська Л. В.  Прийом еквівалентизації й виведення сенсу в художньому образі через суб'єкт поетичного мовлення (на прикладі поетичного доробку Київської школи) / Л. В. Любарська. - С. 176-184
  Подзігун В. І.  Стильова своєрідність оповідання Ганни Барвінок "Русалка" / В. І. Подзігун. - С. 184-191
  Трубенко І. А.  Особливості контекстної реалізації концептуальної метонімії у творах Д. Г. Лоуренса / І. А. Трубенко. - С. 191-198
  Фещенко Ю. І.  Роль компонентів ідіоматичного простору "Homo socialis" у реалізації комунікативних стратегій і тактик (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. І. Фещенко. - С. 198-206
  Хруцкая Н. В.  Орфоэпическая вариативность палатальности - велярности согласного в положении перед мягким согласным в современном русском языке / Н. В. Хруцкая. - С. 206-214
  Чхетіані Т. Д.  Етико-риторичний аспект англомовного наукового лінгвістичного дискурсу / Т. Д. Чхетіані, О. М. Гніздечко. - С. 215-223
  Шемякіна Н. В.  Стилістичні особливості реалізації авторського наміру у французькій публіцистичній пресі / Н. В. Шемякіна. - С. 224-229

 
99 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 9 / М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Вища школа, 1981. - 136 с.

Зміст:
  Білодід О. І.  Інтернаціоналізація мовного життя народів СРСР / О. І. Білодід, Г. Л. Кобко. - С. 3-8
  Мацько Л. І.  Звуконаслідувальні слова в українській мові / Л. І. Мацько. - С. 9-24
  Грипас Н. Я.  Контекстуальні засоби вираження поняття "багато". Мікрополе множинності осіб / Н. Я. Грипас. - С. 24-29
  Середа Ф. Я.  Прикметники на -кий у східнослов'янських мовах / Ф. Я. Середа. - С. 30-36
  Могильник Л. Ф.  Явище вставки звуків (інтерфіксації) у процесі деривації відінфінітивних іменників на -ство в давньоруській і східнослов'янських мовах / Л. Ф. Могильник. - С. 36-45
  Харчук О. В.  Акцентуаційна характеристика прикметникових компаративів / О. В. Харчук. - С. 45-50
  Леонова М. В.  Словотвір іменників спільного роду / М. В. Леонова. - С. 51-57
  Тимченко М. П.  Словотворчо-семантична і функціональна характеристика якісних відіменникових прикметників із суфіксом -н- у сучасній українській мові / М. П. Тимченко. - С. 57-62
  Давидова Л. П.  Субстантивні словосполучення з віддієслівним іменником у ролі стрижневого слова / Л. П. Давидова. - С. 63-69
  Сердюк М. Г.  Абревіатури і співвідносні з ними слова та словосполучення / М. Г. Сердюк. - С. 69-76
  Плющ М. Я.  Ад'єктивні словосполучення з залежною словоформою орудного відмінка / М. Я. Плющ. - С. 76-81
  Халчанська О. В.  Причинова конструкція з прийменником від + родовий відмінок в українській мові у співвідносності з російською / О. В. Халчанська. - С. 81-88
  Терлак З. М.  Ад'єктивні сполуки з залежною словоформою в родовому відмінку / З. М. Терлак. - С. 88-95
  Авксентьєв Л. Г.  Синонімія фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови / Л. Г. Авксентьєв. - С. 96-103
  Крейтор А. М.  Міжмовні формальні аналогізми / А. М. Крейтор. - С. 104-110
  Семеренко Г. В.  Суфіксальне творення здрібнілих і пестливих іменників чоловічого роду в давньоруській мові / Г. В. Семеренко. - С. 110-117
  Могила О. А.  Ареальна і структурно-семантична характеристика назв хмар у говорах української мови / О. А. Могила. - С. 117-125
  Ковтун В. О.  Психолого-педагогічні особливості вивчення лексики в IV класі середньої школи / В. О. Ковтун, В. В. Онищенко. - С. 126-131

Анотація:   Збірник присвячений питанням теорії мовознавчої науки, розробкам з різних розділів сучасної української літературної мови, стилістики, історії мови та діалектології. Вміщено статті з проблем педагогічної психології.

 
100 81.21(4Укр)
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мова і українознавчий світогляд [Текст] : [монографія] / С. Я. Єрмоленко. - К. : НДІУ, 2007. - 443 с.

Зміст:
  Українська мова в системі українознавства. - С. 7-76
  Державотворча функція української мови. - С. 77-115
  Слово у фольклорі. - С. 116-254
  Феномен української літературної мови. - С. 255-317
  Літературна мова - культивована форма національної мови. - С. 255-272
  Мова і національна ідея в "Енеїді" Івана Котляревського. - С. 272-279
  Неокраяне крило Шевченкового слова. - С. 279-291
  "Якби ти знав, як много важить слово...". - С. 291-296
  Під своїм небом і сонцем (Пейзаж у творах Панаса Мирного). - С. 296-305
  Така свята чорна земля... (Наскрізний образ у романі Уласа Самчука "Волинь"). - С. 305-311
  Явив себе і свій час у мові. - С. 311-317
  Українознавчі орієнтири мовної освіти. - С. 318-422
  Українська словесність як інтегративний шкільний курс. - С. 356-360
  Інтерпретація Шевченкового слова у школі. - С. 360-365
  Із циклу радіопередач для старшокласників "Ну що б, здавалося, слова...". - С. 365-422
  Список праць С. Я. Єрмоленко. - С. 427-443

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): знакова система -- етнос -- універсалізм мови -- державотворча функція мови -- мовно-національна свідомість -- літературна мова -- мова Котляревського

Анотація:   У книзі йдеться про актуальне для сучасних гуманітарних знань і для виховання державницької ідеології питання зв`язку мови з українознавчим світоглядом громадян України. Через погляд на мову не лише як на лінгвістичне явище, знакову систему, а й як на ознаку етносу, невіддільну частину історії народу утверджується думка про мову - концентр українознавства. Теоретично обгрунтовано поняття рідної мови, державотворчі функції української мови й проблеми її соціальної престижності; зосереджено увагу на тих аспектах мовотворчості І. Котляревського, Т. Шевченка, Панаса Мирного, У. Самчук, І. Франка, О. Гончара, які засвідчують українознавчий світогляд авторів. Такий самий підхід - виявлення національно-мовної специфіки, особливостей поетичного мовомислення Т. Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко - застосовано в навчальних радіопередачах для старшокласників.

 
101 83.3(4Укр)
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури від початків до доби реалізму [Текст] : збірник / Д. Чижевський; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1956. - 511 с.

Зміст:
  Доісторична доба. - С. 23-38
  Перекладена та позична література. - С. 42-65
  Доба монументального стилю (Київська Держава). - С. 68-130
  Доба орнаментального стилю. - С. 134-208
  Література 14-15 віків. - С. 212-220
  Ренесанс та реформація. - С. 220-247
  Барокко. - С. 248-310
  Література латинською мовою. - С. 318-321
  Література національного відродження. - С. 321-325
  Клясицизм. - С. 325-374
  Український сентименталізм. - С. 3374-376
  Романтика. - С. 376-481
  "Бідермаєр" та "натуральна школа" на Україні. - С. 488-491

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): література доби реалізму -- давня літературі

 
102 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 30 (283) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Артюшенко О. Ф.  Формування вольової сфери підлітків у процесі занять фізичною культурою / О. Ф. Артюшенко, І. О. Дудник. - С. 7-11
  Багач І. Г.  Самокероване навчання як один із провідних принципів пожиттєвої освіти / І. Г. Багач, Т. В. Редчиць. - С. 12-16
  Байдюк Н. В.  Особливості запровадження гендерного підходу в соціально-педагогічну діяльність / Н. В. Байдюк. - С. 17-22
  Барменкова О. П.  Развитие универсальных учебных действий у студентов-филологов на практических занятиях по русскому языку / О. П. Барменкова. - С. 22-27
  Епштейн І. С.  Сучасний стан соціально-педагогічної обізнаності та активності батьків щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва / І. С. Епштейн. - С. 27-31
  Єлдинова І. М.  Здійснення досліджень у галузі науки і освіти науково-дослідними установами Німеччини (друга половина XX ст.) / І. М. Єлдинова. - С. 32-35
  Зубрицький І. Я.  Життєвий шлях та педагогічна діяльність Івана Филипчака / І. Я. Зубрицький. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Канівець З. М.  Вимоги до процедури інспектування шкіл на початку XXI ст. / З. М. Канівець. - С. 43-47
  Когут С. Я.  Змістові аспекти підготовки фахівця зі спеціальності "Андрагогіка" (з досвіду Польщі) / С. Я. Когут. - С. 47-53
  Кожушко С. П.  Формування рефлексії майбутніх фахівців із комерційної діяльності як суб'єкт професійної взаємодії / С. П. Кожушко. - С. 53-58
  Майборода Г. Я.  Технологічна компетентність майбутніх соціальних педагогів: проблеми розвитку і формування в процесі професійної підготовки у ВНЗ / Г. Я. Майборода. - С. 59-66
  Мартовицька Н. В.  Категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у нормативних документах та науковій літературі Великої Британії / Н. В. Мартовицька. - С. 66-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матвійчук М. М.  Законодавчі аспекти формування медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів / М. М. Матвійчук. - С. 70-73
  Малик В. Я.  Вплив єзуїтської системи освіти на українську педагогічну думку середини XVI - кінця XVIII ст. / В. Я. Малик. - С. 73-78
  Мельник С. А.  Навчальна працелюбність як важливий чинник розвитку загальнокультурної компетентності школярів / С. А. Мельник. - С. 78-81
  Пакушина Л. З.  Валеологічна підготовка майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 81-86
  Резван О. О.  Особливості виявлення професійно-рефлексивної позиції фахівців автомобільно-дорожньої галузі / О. О. Резван. - С. 87-91
  Роман С. В.  Характеристика мети як системоутворюючого компонента педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти / С. В. Роман. - С. 91-97
  Ротар В. Б.  Теоретичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців пожежної безпеки / В. Б. Ротар. - С. 97-100
  Серман Л. І.  Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови в науково-педагогічній літературі / Л. І. Серман. - С. 101-106
  Стрельніков В. Ю.  Акмеологічна компетентність викладача вищої школи / В. Ю. Стрельніков. - С. 106-105
  Томенко М. Г.  Ідея української етнодидактики у творчій спадщині Ф. К. Вовка (1847-1918) / М. Г. Томенко. - С. 115-120
  Хоронжук В. І.  Соціальна дезадаптація старшокласника: структура, критерії, рівні прояву / В. І. Хоронжук. - С. 120-125
  Ченбай І. В.  Особливості соціальної роботи з жінками, які зазнали насильства / І. В. Ченбай. - С. 126-129
  Чобітько М. Г.  Розвиток соціально-особистісних компетенцій як чинник професійного самовизначення студентів економічних спеціальностей / М. Г. Чобітько. - С. 130-136
  Шпак В. П.  Постать Я. П. Ряппо в історико-педагогічному дискурсі / В. П. Шпак. - С. 137-143
  Янченко Т. В.  Європейські витоки наукового розвитку педології: експериментальна педагогіка Е. Меймана / Т. В. Янченко. - С. 144-149

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам сучасної освіти дорослих, підвищенню якості освіти і розвитку професіоналізму фахівця, аналізу і пошуку шляхів підвищення ефективності професійної підготовки педагогічних кадрів. Обгрунтовано принципи навчання фахівцівта основні вимоги до їх професійної підготовки. Розкрито історичні аспекти розвитку освіти в Україні, досліджено педагогічну і творчу спадщину Ф. Вовка, Я. Ряппо, Е. Меймана. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, соціальним процівникам та ін.

 
103 74.20 я73-1
В55

Вишневський, О.

        Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. Вишневський. - Дрогобич : Коло, 2003. - 528 с.

Зміст:
  Погрібний А.  З глибин національного досвіду / А. Погрібний. - С. 9-11
  Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія. - С. 13-25
  Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки. - С. 26-42
  Сучасна українська освіта і головні напрямки її реформування. - С. 42-52
  Процес едукації і шляхи його демократизації. - С. 52-61
  Інформативна функція процесу едукації. - С. 61-71
  Розвиваюча функція процесу едукації. - С. 79-92
  Виховна функція процесу едукації. - С. 79-92
  Зміст едукації та головні напрямки його демократизації. - С. 92-104
  Основні дидактичні принципи. - С. 104-112
  Організаційні форми навчання. - С. 112-123
  Діяльність на уроці: методи, форми і засоби. - С. 123-136
  Передумови успішної діяльності учнів на уроці. - С. 136-149
  Контроль і оцінювання учнів на уроці. - С. 149-159
  Пошук системи виховання. - С. 163-173
  Людина в концепції традиційно-християнського виховання. - С. 173-182
  Виховання і віра. - С. 182-196
  Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання. - С. 196-216
  Моральний аспект змісту виховання. - С. 216-234
  Національно-патріотичний аспект змісту виховання. - С. 234-261
  Громадянський (цивільний )аспект змісту виховання. - С. 261-284
  Родинний аспект змісту виховання. - С. 284-313
  Особистісний аспект змісту виховання (виховний характер). - С. 313-347
  Валео-екологічний аспект змісту виховання. - С. 347-382
  Нове педагогічне мислення. - С. 382-414
  Методи виховання. - С. 414-445
  Сім'я як головний інститут виховання. - С. 445-452
  Дошкілля і школа. - С. 452-457
  Рідна мова. - С. 457-465
  Українознавство. - С. 465-475
  Церква і релігія. - С. 475-487
  Мистецтво. - С. 487-499
  Діяльність. - С. 499-513
  Етнопсихологічні аспекти сучасного українського виховання. - С. 513-526

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники
Україна

Ключові слова (ненормовані): Українська освіта -- Виховання -- Новітні технології

Анотація:   У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання, нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на новітні технології діяльності вчителя і виховника. Читач знайде тут також оцінку деяких чинників виховання, що стосуються етнопсихологічних аспектів нашої сучасної педагогіки тощо.

 
104 88.8 кр
В11

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 8 Серія Психолого-педагогічні науки / М-во вищ. освіти України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1998. - 160 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  Соціально-педагогічні перспективи розвитку єдиної системи неперервної освіти на порозі ХХІ ст. / С. П. Архипова. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бочарнікова В. М.  Застосування тематично- рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів / В. М. Бочарнікова. - С. 8-11
  Нінова Т. С.  Компоненти і показники готовності майбутніх учителів хімії до екологічної освіти і виховання учнів / Т. С. Нінова. - С. 11-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чабан О. А.  Теоретичні засади нових підходів до навчання дорослих іноземній мові / О. А. Чабан. - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король М.  Шляхи організації пропедевтичної педагогічної підготовки майбутніх учителів / М. Король. - С. 20-24
  Нінова Т. С.  Педагогічні умови реалізації вимог принципу неперервності у підготовці майбутніх учителів до екологічного виховання школярів / Т. С. Нінова. - С. 25-29
  Кузьмінський А. І.  Формування соціальної відповідальності працівників освіти / А. І. Кузьмінський. - С. 29-35
  Прокопенко Л. І.  Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду на діагностико-прогностичних засадах / Л. І. Прокопенко. - С. 35-39
  Попов М. М.  Педагогічна майстерність- важлива передумова ефективності навчально-виховної роботи вчителя / М. М. Попов. - С. 39-43
  Свириденко О. О.  Робота класного керівника з важковиховуваними школярами / О. О. Свириденко. - С. 43-47
  Коломієць І. Л.  Завдання та деякі аспекти формування естетичної культури школярів / І. Л. Коломієць. - С. 47-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарбузенко Л. В.  Етапи формування естетичної культури учителів початкових класів / Л. В. Гарбузенко. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довга Т. Я.  Організація робочого місця як запорука успішного навчання молодших школярів / Т. Я. Довга. - С. 54-59
  Омеляненко С. В.  Формування пізнавальних потреб майбутніх учителів у процесі загальнопедагогічної підготовки / С. В. Омеляненко. - С. 59-63
  Завіна В. І.  Пошуки нових форм обліку та оцінки навчальної діяльності у вітчизняній школі протягом 1917-1922 рр. / В. І. Завіна. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дейч О. Я.  Формування моральної культури школярів на засадах народної педагогіки / О. Я. Дейч. - С. 68-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бочарнікова В. М.  Тематично-рейтингова система контролю- дієвий стимул у формуванні діяльності якостей фахівця / В. М. Бочарнікова, В. М. Король. - С. 73-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Архіпова С. П.  Деякі аспекти виховної роботи зі студентами / С. П. Архіпова, О. П. Савченко. - С. 82-87
  Рискаль Н. М.  Образ Я та образ партнера в учасників діалогу / Н. М. Рискаль. - С. 87-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко І. М.  Вивчення динаміки стосунків у групі активного соціально-психологічного навчання майбутніх психологів / І. М. Сергієнко. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чигрин А. В.  Дослідницький аспект польових практик студентів у заповідних територіях / А. В. Чигрин, І. А. Ігнатенко. - С. 98-100
  Грабовий А. К.  Використання навчальних діафільмів у професійній підготовці вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 100-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко С. О.  Професійно-педагогічна компетентність викладача спеціальних дисциплін як властивість особистості / С. О. Демченко. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Український риторичний ідеал: історія і сучасність / О. І. Кретова. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретов П. В.  Педагогічні аспекти гносеології творів Андрія Білого / П. В. Кретов. - С. 110-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майборода Г. Я.  Формування культу матері у дітей та молоді засобами української народної педагогіки / Г. Я. Майборода. - С. 114-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міщенко Т. М.  Місце краєзнавства у навчально-виховному процесі школи / Т. М. Міщенко. - С. 118-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко О. Д.  Шляхи реалізації системного підходу до морального виховання учнів на матеріалі національних традицій / О. Д. Ярмоленко. - С. 123-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голуб Н. Б.  Використання краєзнавчого матеріалу для дослідницької роботи з учнями 5-7 класів / Н. Б. Голуб. - С. 126-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т. О.  Поглиблене вивчення рідної мови в гімназіях гуманістичного профілю / Т. О. Гаврилова, Н. М. Остапенко. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л. І.  До проблеми вивчення творчості Г. Гарсіа Маркеса в школі / Л. І. Ромащенко. - С. 135-140
  Савченко І. С.  Лексична омонімія і дієслівні категорії (на допомогу вчителю- словеснику) / І. С. Савченко, Т. Г. Бондаренко. - С. 140-142
  Симоненко Т. В.  До поняття "мовна особистість" / Т. В. Симоненко. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шляхова В. В.  Внесок Івана Огієнка у методику викладання української мови / В. В. Шляхова. - С. 148-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шитик Л. В.  Методика опозиційного аналізу порівняльних конструкцій / Л. В. Шитик. - С. 145-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бака М. І.  Художня творчість як фактор розвитку особистості / М. І. Бака. - С. 152-155
  Фірсова Л. С.  Вплив національних мистецьких традицій на культурно-естетичний розвиток майбутніх вчителів / Л. С. Фірсова. - С. 155-159

Рубрики: Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): педагогічна майстерність -- виховна робота зі студентами -- естетична культура -- народна педагогіка -- моральне виховання

Анотація:   У журналі вміщені статті з актуальних проблем освіти і виховання в загальноосвітніх та професійних навчально-виховних закладах. Автори досліджують актуальні аспекти інтенсифікації навчання в загальноосвітній школі, розглядають шляхи і засоби поліпшення педагогічної, психологічної і методичної підготовки фахівців.

 
105 74.00
Г94

        Гуманістична педагогіка ХХІ століття [Текст] : матеріали перших Всеукр. пед. читань, 20 лют. 2004 р., Дніпропетровськ / МОН України, Акад. пед. наук України, Упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації. - Д. : НГУ, 2004. - 152 с.

Зміст:
  Удод О. А.  Науково-педагогічна спадщина Є. С. Березняка і сучасні проблеми української педагогіки та освіти / О. А. Удод. - С. 14-19
  Бородін Є. І.  Модернізація регіональної системи освіти і педагогічна творчість Є. С. Березняка / Є. І. Бородін. - С. 19-25
  Ярмаченко М. Д.  Народний учитель - герой України / М. Д. Ярмаченко, Б. Г. Чижевський. - С. 26-32
  Романенко М. І.  Управління сучасною школою і гуманізація організаційних основ освіти / М. І. Романенко. - С. 32-43
  Кондрашова Л. В.  Гуманистические основы организации педагогического процесса общеобразовательной школы в работах Е. С. Березняка / Л. В. Кондрашова. - С. 43-47
  Пікельна В. С.  Методична робота учителів загальноосвітньої школи - головна педагогічна умова зростання їх педагогічної майстерності / В. С. Пікельна. - С. 47-51
  Шипко В. Г.  Є. С. Березняк - наставник і друг педколективу гімназії № 57. Втілення його ідей в практику роботи / В. Г. Шипко. - С. 51-53
  Вознюк Л. В.  Управлінська діяльність керівника школи як предмет дослідження у працях Євгена Березняка / Л. В. Вознюк. - С. 54-56
  Коробов Е. Т.  О некоторых путях гуманизации процесса обучения / Е. Т. Коробов. - С. 56-59
  Гальцева Т. О.  Роль учителя в розвитку емоційної сфери учнів / Т. О. Гальцева. - С. 59-63
  Висоцька О. Є.  Етика толерантності як основа педагогіки співробітництва: теоретико-методологічний аспект / О. Є. Висоцька. - С. 63-65
  Зламанюк Л. М.  Розвиток творчих здібностей школярів / Л. М. Зламанюк. - С. 65-68
  Крамаренко С. Г.  Сімейне виховання як фактор становлення гуманістичних цінностей особистості / С. Г. Крамаренко. - С. 69-72
  Кудирко В. І.  Подолання формалізму в діяльності навчальних закладів - шлях до підвищення якості освіти / В. І. Кудирко. - С. 72-76
  Кротенко В.  Типові помилки сімейного виховання / В. Кротенко. - С. 76-79
  Марченко О. В.  Гуманістичний аспект в організації науково-дослідницької та експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Марченко. - С. 79-81
  Тютюнник В. Ю.  Гуманістичні основи взаємовідносин вчителя і учня в сучасній школі / В. Ю. Тютюнник. - С. 83-90
  Ситник І. М.  Деякі аспекти формування особистості в процесі виховання / І. М. Ситник. - С. 90-92
  Тарабасова Л. Г.  Виховання в контексті культури гідності / Л. Г. Тарабасова. - С. 92-95
  Осадча О. В.  Розвиток особистості студента на заняттях з іноземної мови у світі подальшої гуманізації навчального процесу у вищій школі / О. В. Осадча. - С. 101-104
  Волкова Н. П.  Про роль емоційного фактору у комунікативній діяльності суб'єктів навчання / Н. П. Волкова. - С. 106-108
  Васильєв В. В.  Соціально-правове виховання міської молоді / В. В. Васильєв, Н. Л. Цвік. - С. 112-116
  Сущенко А. В.  Гуманізація педагогічної діяльності як фактор розвитку творчої особистості / А. В. Сущенко. - С. 116-118
  Сергієнко А. А.  Шляхи реалізації Концепції мовної освіти у сучасній школі та завдання щодо піднесення престижу рідної мови / А. А. Сергієнко. - С. 119-121
  Латишева Т. С.  Формування соціальної комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури шляхом застосування нових педагогічних технологій / Т. С. Латишева. - С. 123-129
  Бондаренко Н. А.  Розвиток діалогічного мовлення, відродження народної культури спілкування та мовного етикету на уроках словесності / 129-132.
  Кошара Л. Є.  Формування національно-мовної свідомості, духовності, загальнолюдських ціннісних орієнтирів у школярів шляхом прилучення їх до культурних надбань рідного народу / Л. Є. Кошара. - С. 132-135
  Братчик А. Г.  Культурно-освітня діяльність бібліотеки та її вплив на гуманізацію педагогічного процесу у вузі / А. Г. Братчик. - С. 136-139
  Смірнова Н. Г.  Культурно-педагогічна роль бібліотеки в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Г. Смірнова. - С. 139-144
  Христюк І. Я.  Героїко-патріотичне виховання учнівської молоді засобами шкільної бібліотеки / І. Я. Христюк. - С. 144-146
  Орлова А. М.  Роль вузівських бібліотек у формуванні екологічного світогляду студентів технічних спеціальностей / А. М. Орлова. - С. 149-151

Ключові слова (ненормовані): педагогічні погляди Березняка Є. С. -- гуманізація освіти -- мовна освіта у школі -- культурно-педагогічна функція бібліотек

 
106 87я73-1
В17

Вандишев, В. М.

        Філософія. Екскурс в історію вчень і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Вандишев. - К. : Кондор, 2005. - 471 с.

Рубрики: Філософія загальна

Ключові слова (ненормовані): гносеологія -- онтологіябуття -- історія філософії -- філософська релігійна система брахманізму -- йога -- філософія будизму -- даосизм -- конфуціанство -- філософія у

Анотація:   Розглянуто основну проблематику вузівського курсу філософії, яка включає розділи з історії філософії, філософську антропологію і соціологію, ряд напрямів сучасної західної філософії, а також історію вітчизняної філософії. Вважаючи важливим цілісне бачення змісту філософії, автор розглядає філософію окультизму, а також грунтовно подає матеріал з історії української філософсько-культурної спадщини XV-XVIII ст.

 
107 74.204.2
В54

        Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. пр. Серія "Педагогічні науки" Вип. 7 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 245 с.

Зміст:
  Окса М. М.  Менеджмент якості навчання як складова управління реформаційними процесами в освіті / М. М. Окса. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Г. П.  Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі / Г. П. Шевченко. - С. 9-13
  Танько Т. П.  Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні / Т. П. Танько. - С. 14-18
  Воскобойнікова Г. Л.  Розробка навчально-методичного комплексу викладання навчального модулю "Основи анатомії і фізіології нервової системи людини" / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шуканова А. А.  Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / А. А. Шуканова. - С. 23-30
  Ільченко В. Р.  "Випереджальні організатори" знань у модульно-заліковій системі підручника" "Природознавство-10" / В. Р. Ільченко. - С. 30-34
  Линьова І. О.  Освітні інновації у системі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів / І. О. Линьова. - С. 34-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко Т. Є.  Підручник "Основи здоров'я" як засіб індивідуалізації навчання / Т. Є. Бойченко. - С. 40-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смирнов В. А.  Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку / В. А. Смирнов. - С. 46-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васільєва С. В.  Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу / С. В. Васільєва. - С. 58-62
  Зязюн І. А.  Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії / І. А. Зязюн. - С. 63-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриньова М. В.  Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини / М. В. Гриньова. - С. 73-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єфімова В. М.  Аналіз досвіду залучення майбутніх учителів природничих дисциплін до проектної діяльності з валеології / В. М. Єфімова. - С. 77-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завада В. П.  До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній профеійній діяльності / В. П. Завада. - С. 84-89
  Горяна Д. Г.  Екологічний проект як спосіб упровадження здоров'язбережувальних технологій у шкільні природничі дисципліни / Д. Г. Горяна. - С. 89-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миленкова Р. В.  Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ / Р. В. Миленкова. - С. 95-100
  Листопад О. В.  Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід / О. В. Листопад. - С. 101-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лиховид О. Р.  Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи / О. Р. Лиховид. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова І. П.  Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови / І. П. Дроздова. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корогор Н. П.  Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / Н. П. Корогор. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ворона П. В.  Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) / П. В. Ворона. - С. 125-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сорокіна Г. Ю.  Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти / Г. Ю. Сорокіна. - С. 132-136
  Сологуб А. І.  Проблеми самоорганізації особистості учнів і студентів / А. І. Сологуб. - С. 137-140
  Довга Т. Я.  Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу / Т. Я. Довга. - С. 141-145
  Отич О. М.  Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття / О. М. Отич. - С. 145-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кіприч С. В.  Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С. В. Кіприч, М. П. Римар. - С. 151-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Атанасова М. П.  Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна. - С. 155-160
  Воєнчук М. М.  Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді / М. М. Воєнчук. - С. 160-165
  Кириленко Л. Г.  Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Л. Г. Кириленко, Л. О. Голуб. - С. 165-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доброскок І. І.  Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ / І. І. Доброскок. - С. 170-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мотіна Н. І.  Тайм-менеджмент як інструмент формування часової компетенції керівника навчального закладу та його підлеглих / Н. І. Мотіна. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибницький А. В.  Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді / А. В. Рибницький, О. І. Кириленко. - С. 179-183
  Бєляєва Н. В.  Сутність та складові професійної етики майбутніх менеджерів / Н. В. Бєляєва. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стаднік О. В.  Керівництво організацією професійного відбору майбутніх працівників ДАІ / О. В. Стаднік. - С. 189-192
  Шупта І. М.  Міжкультурне співробітництво та комунікація як причина конфліктів / І. М. Шупта. - С. 192-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарічна І. М.  Педагогічна діяльність Гуто Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) / І. М. Зарічна. - С. 197-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жульова С. І.  Розробка та впровадження моделі формування готовності майбутніх вчителів основ здоров'я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД / С. І. Жульова. - С. 203-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А. В.  Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини / А. В. Ткаченко. - С. 209-215
  Зязюн Л. І.  Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених / Л. І. Зязюн. - С. 215-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Ю. М.  Особливості шкільного віку в оздоровчому процесі загальноосвітньої школи / Ю. М. Мороз. - С. 226-231. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисовець Т. М.  Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату / Т. М. Денисовець. - С. 232-236

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Анотація:   Збірник наукових праць містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів з проблем розвитку особистісно зорієнтованого навчання у підготовці майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті педагогічного діалогу.

 
108 95.43
Л93

        Людинознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 Педагогіка / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2005. - 158 с.

Зміст:
  Скотна Н.  Цивілізаційні аспекти сучасного виховання / Н. Скотна. - С. 4-13
  Душек М.  Зміст і сутність громадянського виховання у сучасних умовах українського державотворення / М. Душек. - С. 14-23
  Денис О.  Теоретичні засади полікуль