Результати пошуку:

На запит «українська мова в школі» знайдено записів: 281.


Бібліографічний опис Вибрати
1 81.2Ук
Г91

Грушевський, М. С.

        Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський ; передм. Я. П. Гояна. - К. : Веселка, 1991. - 46 с.

Рубрики: Мова українська

 
2 81.2Ук-91
Д69

Дороз, В. Ф.

        Методика викладання української мови у вищій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 174 с.

Рубрики: Методика навчання української мови у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): педагогічна практика магістрантів -- магістерська робота

Анотація:   У посібнику подано навчальну програму з методики викладання української мови у вищій школі (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки магістрантів), програму та методичні рекомендації щодо організації педагогічної практики та методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи.

 
3 74.268.19(4Укр),9
Х82

Хорошковська, О. Н.

        Теоретико-методичні засади навчання української мови і мовлення у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України [Текст] : монографія / О. Н. Хорошковська. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 162 с.

Рубрики: Методика навчання української мови

Ключові слова (ненормовані): формування усного мовлення -- правописний матеріал -- лінгводидактика -- граматика української мови

Анотація:   Зазначена монографія є першим монографічним дослідженням проблеми навчання української мови у школах І ступеня зазначеного типу. Вона складається з трьох розділів. Перші два присвячено теоретичним питанням методики (психологічним й загальнодидактичним), що стосуються психологічних закономірностей оволодіння українською мовою, цілей, методів, прийомів навчання, підходів до визначення змісту навчання тощо. У третьому розділі розкриті методиі прийоми навчання кожного розділу програми.

 
4 81.2Ук-922
У45

        Українська мова. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Освіта, 2009. - 336 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): синтаксис -- пунктуація -- складне речення -- складне синтаксичне ціле

Анотація:   У підручнику викладено матеріали шкільної програми з вивчення української мови для учнів 9 кл. загальноосвітньої школи з українською мовою навчання, правила українського правопису, а також завдання, тести для закріплення.

 
5 28.86я72-1
Б63

        Біологія. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. Степанюк, Н. Міщук, Т. Гладюк [та ін.]. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 288 с.

Рубрики: Біологія - Шкільний курс

Ключові слова (ненормовані): організм людини -- опора і рух -- кров і лімфа -- кровообіг -- дихання -- харчування і травлення -- терморегуляція -- виділення

Анотація:   Підручник побудовано згідно з навчальною програмою з біології для 9 кл. загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. В процесі вивчення предмету школярі дізнаються про будову організму людини та про процеси, що протікають у ньому.

 
6 81.21(4Укр)
Л77

Лопушинський, І. П.

        Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / І. П. Лопушинський. - К : Олді-плюс, 2006. - 456 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): державна мова України -- регулювання мовної політики -- національний менталітет -- національно-мовна особистість школяра -- освітянська політика -- історія

Анотація:   У монографії вперше в літературі з питань державного управління йдеться про мовну політику в галузі освіти України як складник етнонаціональної державної політики. Грунтовно висвітлюється мовна ситуація в освітянській галузі нашої держави, розкривається сутність державної мовної політики в ній, проведено аналіз становлення в школі різних рівнів української мови як державної, показано безперспективність в освіті України політики українсько-російської двомовності. Доводиться можливість управління мовними процесами в галузі освіти, показано способи здійснення такого управління, розкриваються механізми реалізації законотворчої бази з мовного питання.

 
7 74.261.4я73-5
Г82

Грибан, Г. В.

        Практикум з методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-філологів вищ. пед. навч. закладів / Г. В. Грибан, О. А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): типи уроків -- позакласна робота

Анотація:   У посібнику вміщено запитання для опрацювання студентами курсу "Методика навчання української мови в середній школі", подається методичне орієнтування, рекомендована література, пропонуються різнорівневі практичні завдання, а також тести для котролю і самоконтролю. У додатках зроблена спроба структурувати основи курсу методики викладання української мови у вигляді таблиць і схем.

 
8 4у(070.2)
Б43

Бєляєв, О. М.

        Сучасний урок української мови [Текст] : навчальний посібник / О.М. Бєляєв. - К. : Радянська школа, 1981. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Урок мови

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- еврістична бесіда -- робота з підручником -- мовний аналіз

Анотація:   У посібнику розглядають зміст,структура й методика проведення уроку з української мови в 4-8 класах загальноосвітньої школи. Велика увага приділяється висвітленню ефективних методів і прийомів викладання української мови(постановка проблемних завдань,евристична бесіда,спостереження над мовою,робота з підручником та іншими джерелами знань,мовний аналіз).Розрахований на вчителів-словесників загальноосвітньої школи,методистів з мови й літератури,викладачів і студентів з мови і літератури,викладачів і студентів філологічних факультутів вузів.

 
9 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 126 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 167 с.

Зміст:
  Авраменко В. І.  Усталення навчальної україномовної термінолексики як цілісний процес вдосконалення національної мовної культури / В. І. Авраменко. - С. 3-6
  Атаманчук Ю. М.  Особливості організації самостійної роботи студентів в інформаційно-навчальному середовищі університету / Ю. М. Атаманчук. - С. 7-13
  Бевз О. П.  До питання про підтримку і розвиток обдарованості в освіті США / О. П. Бевз. - С. 14-17
  Бегас Л. Д.  Історія вивчення та пошуку нових методів подолання заїкання / Л. Д. Бегас. - С. 18-22
  Безлюдна Н. В.  Психофізіологічні особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку / Н. В. Безлюдна. - С. 22-26
  Біда О. А.  Інтерактивний урок. Структура та методика проведення / О. А. Біда, О. А. Берладин, Л. І. Прокопенко. - С. 26-30
  Божко Н. В.  Проблеми підготовки студентів ВНЗ до ефективної організації розумової діяльності учнів на уроках іноземної мови / Н. В. Божко. - С. 30-37
  Бугакова Л. О.  Розвиток здібностей дитини у дошкільному віці / Л. О. Бугакова. - С. 37-40
  Захаренко С. О.  Педагогічні погляди і діяльність О.А. Захаренка в контексті виховання в учнів поваги до батьків / С. О. Захаренко. - С. 64-68
  Грищенко О. А.  Роль інновацій в інженерно-педагогічній освіті / О. А. Грищенко. - С. 47-52
  Десятов Т. М.  Індикатори контрольних рівнів - основа європейської структури кваліфікацій / Т. М. Десятов. - С. 52-60
  Довга Т. Я.  Морально-етичні взаємини вчителя й учня в аспекті педагогічного світогляду О.А. Захаренка / Т. Я. Довга. - С. 60-64
  Вонсович В. П.  Використання імітаційних технологій і прийомів у навчально-професійній діяльності студентів / В. П. Вонсович. - С. 40-43
  Гончарук В. А.  Пошукова народознавча робота викладачів, студентів, учителів у період з початку 20-х років до кінця ХХ століття / В. А. Гончарук. - С. 44-47
  Карапузова Н. Д.  Інноваційний потенціал середовища як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя / Н. Д. Карапузова. - С. 68-74
  Коберник Г. І.  Формування основ життєвої компетентності молодшого школяра в умовах інтерактивних технологій навчання / Г. І. Коберник. - С. 74-79
  Комар В. П.  Розвиток науково-теоретичних основ фізичного виховання в російській імперії в другій половині ХІХ століття / В. П. Комар. - С. 79-83
  Кузьмінський А. І.  Європейська кредитно-трансферна система і міжнародна мобільність студентів / А . І. Кузьмінський. - С. 84-94
  Кучай Т. П.  Аналіз українського досвіду підготовки учителів англійської мови до екологічного виховання / Т. П. Кучай. - С. 94-97
  Манжелій Н. М.  Історико-ретроспектиний аналіз становлення інституту домашніх вихователів / Н. М. Манжелій, Н. В. Ковалевська. - С. 98-102
  Мельник І. М.  Самостійна робота у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / І. М. Мельник, І. В. Мельник. - С. 103-108
  Мукомел С. А.  Педагогічна аксіологія як наука про цінності освіти / С. А. Мукомел. - С. 108-113
  Павлюк В. І.  Історіографія українських досліджень розвитку освіти в США / В. І. Павлюк. - С. 113-116
  Распопова С. О.  Проблеми шкільного підручника (з досвіду створення підручників з російської мови для шкіл з українською мовою навчання) / С. О. Распопова. - С. 116-119
  Растригіна А. М.  Втілення комп'ютерних технологій в процес підготовки майбутнього фахівця-музиканта / А. М. Растригіна, С. П. Дьомін. - С. 120-123
  Рибачук К. В.  Процес навчання майбутніх учителів на засадах критичної педагогіки та соціал-конструктивізму / К. В. Рибачук. - С. 123-128
  Семеног О. М.  Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі / О. М. Семеног. - С. 128-136
  Семенюк М. П.  Драматизація у професійній підготовці майбутнього педагога / М. П. Семенюк, Т. В. Ткачик. - С. 136-141
  Сирота З. М.  Художньо-естетичний аспект творчого розвитку школярів / З. М. Сирота, В. М. Сирота. - С. 141-144
  Сокотун С. І.  До питань організації навчального процесу з фізичного виховання у спеціальних медичних відділеннях ВНЗ / С. І. Сокотун, Н. М. Винник. - С. 144-148
  Сундук Р. В.  Зародження та становлення концепції формування цілісної особистості (кінець ХVIII - середина ХХ ст.) / Р. В. Сундук. - С. 148-152
  Черненко О. М.  Методика вивчення стану здоров'я курсантів в системі "навчальний процес - умови проживання і спосіб життя - медичне забезпечення" / О. М. Черненко, В.М, Покалюк. - С. 156-159
  Шульга Н. В.  Теоретичні засади полікультурної освіти в сучасній педагогічній науці / Н. В. Шульга. - С. 159-162

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
10 63.3(4Укр)6-7
Л55

Лизанчук, В. В.

        Творімо разом Україну! [Текст] : монографія / В. В. Лизанчук. - Л. : ПАІС, 2009. - 452 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення

Ключові слова (ненормовані): національна ідея -- українські школи -- українська культура

Анотація:   Доведено, що мова, культура, духовність кожного народу є визначальними у вираженні єдинної для всіх людяності. Гуманістичний діалог культур базується на вмінні збирати краплини відмінностей у безмежний океан добра, засівати в живильний грунт зерна порозуміння, злагоди, дружби між націями, державами. Щоб гідним був український внесок у загальносвітову культуру краси, радості, життєствердження, потрібно зосередитися на найважливіших чинниках формування і збереження національного "Я" - освіті, науці, інформації. Сучасність вимагає глобального мислення, але дії мають бути національно визначені, бо це стосується інтересів людини, родини, нації і світового співтовариства. Лише чіткі національно-державницькі орієнтири в усіх сферах життя України є найголовнішими передумовами зведення до мінімуму негативного впливу глобалізації, подолання морально-психологічних бар'єрів на шляху створення громадянського суспільства, головною засадою якого є гармонійне поєднання інтересів української титульної нації з потребами національних меншин. Адже людина не є планетарною особою, планетарним громадянином, а конкретно-історичною і національно-культурною індивідуальністю.

 
11 81.07
А57

        Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] : збірник. Т.1 Художні переклади / Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Центр гуманітарних досліджень. - Дрогобич : Колос, 2002. - 273 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): художні переклади

Анотація:   В Альманасі зібрано художні переклади на українську мову студентів міжнародної школи перекладачів та інтерпретаторів текстів "Перекладацька майстерня 2000-2001" (проект Центру гуманітарних досліджень при Львівському національному ініверситеті). Додано біографічні довідки про авторів, перекладачів та їхніх наставників з фотографіями.

 
12 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 85-річчя Г. Р. Передрій, 4-5 лютого 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 344 с.

Зміст:
  Передрій Г.  Способи лексико-синтаксичного творення українських прізвищ / Г. Передрій. - С. 15-22.
  Мартинова Г.  Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації / Г. Мартинова. - С. 23-32.
  Щербина Т.  Засади укладання і проблеми інтерпретації атласу порубіжної діалектичної зони / Т. Щербина. - С. 33-40.
  Гаврилова Т.  Мікротопонімія говірки села Хмільна Канівського району Черкаської області (фрагмент "Словника мікротопонімії Черкащини") / Т. Гаврилова, З. Денисенко. - С. 41-53.
  Тищенко Т.  Східноподільський родильний обряд у світлі номінацій і народних вірувань / Т. Тищенко. - С. 54-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Хрематоніми творів Григорія Савича Сковороди / Т. Гаврилова, І. Лелюх. - С. 64-66.
  Денисюк В.  Художній текст XVII-XVIII ст. як відображення динамічних процесів у фразеології / В. Денисюк. - С. 67-75.
  Зелінська О.  Людина і світ бароко крізь призму слова / О. Зелінська. - С. 76-83.
  Заскалета В.  Історія становлення складнопідрядних означальних речень відносного підпорядкування / В. Заскалета. - С. 84-94.
  Савченко І.  Гіпотези щодо походження слова пан / І. Савченко. - С. 95-100.
  Кочерга Г.  Українська мова - невмирущий генетичний код нації / Г. Кочерга. - С. 101-109.
  Лонська Л.  Функціональна специфіка антропонімів у творах Нечуя-Левицького / Л. Лонська. - С. 110-123.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погрібний І.  Функціонально-граматичні чинники зміни категоріальної семантики речовинних іменників / І. Погрібний. - С. 124-129.
  Калько В.  Пропозиційно-модусний різновид змішаної мотивації назв лікарських рослин в українській мові / В. Калько. - С. 130-135.
  Ярмоленко Г.  Віддієслівні іменники з інструментальним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект / Г. Ярмоленко. - С. 137-143.
  Таран А.  Роль запозичень у розвитку сучасної української номінації / А. Таран. - С. 144-149.
  Хлистун І.  Топонім Україна в поетичному дискурсі (на матеріалі українських поетичних творів II половини XX століття) / І. Хлистун. - С. 150-154.
  Красовська О.  Оказіоналізми як елементи експресивної лексики (на матеріалі епістолярних текстів Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 155-161.
  Калько М.  Онтологічні кореляти процесуальної ознаки і проблема аспектуального партнерства / М. Калько. - С. 162-170.
  Христіанінова Р.  Формально-синтаксичні категорії складнопідрядного речення / Р. Христіанінова. - С. 171-178.
  Руденко Н.  Специфіка вираження умовної модальності у складному та простому реченнях / Н. Руденко. - С. 179-185.
  Гордієнко Г.  Жанрові характеристики службового документа як елементи текстотворення / Г. Гордієнко. - С. 186-193.
  Цапок О.  Синтаксичне оформлення подієвих заміток / О. Цапок. - С. 194-200.
  Іванченко О.  Видавництво "Веселка" в публіцистичних дослідженнях / О. Іванченко. - С. 201-207.
  Солодка Л.  Стилістичні прийоми посилення експресивності медіазаголовків / Л. Солодка. - С. 208-215.
  Корновенко Л.  Популярные имена студентов-русистов Черкасского национального университета: восприятие и оценка / Л. Корновенко. - С. 216-224.
  Боть Л.  Перші мовленнєві акти дітей / Л. Боть. - С. 225-229.
  Шелехова Г.  Особливості реалізації в підручнику української мови компетентнісного підходу до розвитку мовлення старшокласників / Г. Шелехова. - С. 230-236.
  Голуб Н.  Завдання сучасної шкільної мовної освіти / Н. Голуб. - С. 237-243.
  Симоненко Т.  Співвідношення сучасних технологій у сфері філологічної освіти / Т. Симоненко. - С. 244-251.
  Шляхова В.  Становлення методики навчання фонетики української мови в середній школі / В. Шляхова. - С. 252-259.
  Шитик Л.  Особливості визначення дієвідмини дієслів: теоретико-методичний аспект / Л. Шитик, Т. Бондаренко. - С. 260-267.
  Поліщук В.  Михайло Старицький і Михайло Драй-Хмара: точки дотикання біографій і творчості / В. Поліщук. - С. 268-275.
  Кавун Л.  Синтез слова, музики й кіномистецтва у творчості ваплітян / Л. Кавун. - С. 276-282.
  Пахаренко В.  Скала і шлях (Кілька зауваг про чинну шкільну прграму з української літератури) / В. Пахаренко. - С. 283-287.
  Скорина Л.  Проблеми психогенної інженерії в драмі Якова Мамонтова "Його власність" / Л. Скорина. - С. 288-295.
  Ярмоленко Н.  Регресивна та прогресивна тенденції в історіографії епосу / Н. Ярмоленко. - С. 296-304.
  Марценішко В.  Функціонування етнічних стереотипів: українець у дзеркалі польської свідомості / В. Марценішко. - С. 305-311.
  Василик З.  Із досвіду впровадження змішаного мовного розбору як виду навчальної діяльності / З. Василик. - С. 322-325.
  Задорожна Н.  Як зацікавити школярів на факультативних заняттях? / Н. Задорожна. - С. 327-343.

Анотація:   У ювілейному збірнику, присвяченому 85-річчю з дня народження видатного ученого-методиста, кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Романівни Передерій, уміщено праці провідних науковців України, її учнів та колег. Тематика статей охоплює питання методики викладання української мови в середній та вищій школі, лінгвістичні й літературознавчі проблеми.

 
13 81.2Ук-91
Т35

        Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 228 с.

Зміст:
  Паламар Л.  Модульно-рейтингова система оцінювання знань іноземця з української мови / Л. Паламар. - С. 3-9.
  Мазурик Д.  Державний стандарт з української мови як іноземної (від теорії до практики) / Д. Мазурик. - С. 10-13.
  Куньч З.  Реалізація принципу фахоцентризму у викладанні української мови як іноземної / З. Куньч. - С. 15-21.
  Лагута Т.  Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців / Т. Лагута. - С. 22-28.
  Романюк С.  Вивчення іноземної мови у Польщі: погляд у майбутнє / С. Романюк. - С. 29-34.
  Василько З.  Назви замків як елемент лінгвоукраїнознавства / З. Василько. - С. 35-39.
  Добрусинець Д.  Лінгвоукраїнознавчий потенціал орнітонімів / Д. Добрусинець. - С. 40-52.
  Станкевич Н.  Навчально-мовленнєва ситуація у діалогічному мовленні: стратегія моделювання / Н. Станкевич. - С. 53-60.
  Процик І.  Художні твори як навчальні тексти для читання на заняттях із чужоземцями та система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності (на матеріалі новели "Дитинство" з роману Юрія Яновського "Вершники") / І. Процик. - С. 61-69.
  Бук С.  Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної / С. Бук. - С. 70-74.
  Донченко Т.  Вивчення фонетики української мови студентами-іноземцями / Т. Донченко. - С. 75-81.
  Середницька А.  Домінанти синонімічних рядів дієслів переміщення в курсі української мови як іноземної / А. Середницька. - С. 82-92.
  Тимошик Г.  Давньоукраїнські теоніми у лінгвадидактичному аспекті / Г. Тимошик. - С. 93-101.
  Хібеба Н.  Українські ергоніми в аспекті лінгвокраїнознавчих студій / Н. Хібеба. - С. 102-110.
  Щедрик Г.  Концептуалізація чоловіка на лексичному рівні української мови: лінгводидактичний аспект / Г. Щедрик. - С. 111-119.
  Мацюк З.  Прикладні аспекти українського словотвору / З. Мацюк. - С. 120-127.
  Антонів О.  Граматичний матеріал у дистанційному курсі української мови як іноземної / О. Антонів. - С. 128-136.
  Мацько Л.  Методологічні вимоги до навчання української мови як іноземної у контексті сертифікованого навчання / Л. Мацько. - С. 137-141.
  Селіверстова Л.  Основа програмного матеріалу для сертифікації знань з української мови / Л. Селіверстова. - С. 142-148.
  Адаменко С.  Застосування стандартизованих тестів у процесі сертифікації слов'янських мов / С. Адаменко. - С. 148-155.
  Чуба Г.  Державний сертифікацйний екзамен з мови для іноземців: досвід Польщі / Г. Чуба. - С. 156-166.
  Онуфрієнко Г.  Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі / Г. Онуфрієнко. - С. 167-174.
  Туркевич О.  Становлення термінолексики методики викладання української мови як іноземної (на матеріалі діаспорних навчальних посібників) / О. Туркевич. - С. 175-179.
  Шпить О.  Вивчення мовознавчої термінології у курсі української мови як іноземної (на морфологічному рівні) / О. Шпить. - С. 180-183.
  Баландіна Н.  Особливості викладання російської мови в 10-му класі у школах з українською мовою навчання / Н. Баландіна. - С. 184-192.
  Паславська А.  Заперечення в українській та німецькій мовах: лінгводидактичний аспект / А. Паславська. - С. 193-202.
  Сваричевська Л.  Рекламний текст як об'єкт вивченя в іншомовній аудиторії: проблеми перекладу / Л. Сваричевська. - С. 203-208.

Рубрики: Методика навчання української мови у ВНЗ

Анотація:   У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвоукраїнознавчі аспекти, з'ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

 
14 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 80-річчя Г. Р. Передрій, 10-11 лютого 2005 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 420 с.

Зміст:
  Передерій Г. Р.  Про вивчення рідної мови в школі / Г. Р. Передерій. - С. 22-34.
  Мацько Л. І.  Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти / Л. І. Мацько. - С. 35-40.
  Пентилюк м. Я.  Державний стандарт мовної освіти у світлі сучасної методики української мови / м. Я. Пентилюк. - С. 41-47.
  Скуратівський Л. В.  Проблеми мовленнєвого розвитку учнів основної школи та шляхи їх розв'язання у процесі навчання української мови / Л. В. Скуратівський. - С. 48-54.
  Шелехова Г. Т.  Інноваційні підходи до укладання нової програми української (рідної) мови для 5-12 класів / Г. Т. Шелехова. - С. 55-59.
  Шляхова В. В.  До проблеми особистісно зорієнтованого навчання мови / В. В. Шляхова. - С. 60-64.
  Голуб Н. Б.  До проблеми бар'єрів у спілкуванні студентів / Н. Б. Голуб. - С. 65-68.
  Остапенко Н. М.  Особливості використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 69-75.
  Симоненко Т. В.  Формування професійно-комунікативних умінь студентів філологічних факультетів / Т. В. Симоненко. - С. 76-83.
  Шульгіна В. І.  Специфіка розробки тестів для самоконтролю з української мови / В. І. Шульгіна, Т. А. Головко. - С. 84-85.
  Горошкіна О. М.  Лінгводидактичний потенціал підручника української мови / О. М. Горошкіна. - С. 86-93.
  Шульга Т. А.  Збагачення мовлення студентів факультету фізичної культури професійною лексикою / Т. А. Шульга. - С. 94-97.
  Романенко Ю. О.  До проблеми творення науково-навчальних тестів (комунікативно-стратегічний аспект) / Ю. О. Романенко. - С. 98-104.
  Задорожня Н. П.  Захищаємо свої знання нестандартно (Тематичне оцінювання з української мови у 6 класі I семестр) / Н. П. Задорожня. - С. 105-110.
  Ковтун Н. О.  Науково-теоретичні основи факультативних занять з української мови / Н. О. Ковтун. - С. 111-116.
  Поліщук В. Т.  Образ міста (Києва) у прозі Михайла Старицького / В. Т. Поліщук. - С. 118-123.
  Градовський А. В.  Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. В. Градовський. - С. 124-131.
  Пахаренко В. І.  Батько грандіозного проєкту (Підходи до сучасного прочитання "Енеїди" І. Котляревського в школі) / В. І. Пахаренко. - С. 132-140.
  Кавун Л. І.  Художнє втілення ідеї "азіатського Ренесансу" в художній прозі ваплітян / Л. І. Кавун. - С. 141-145.
  Ромащенко Л. І.  Ліричне відлуння минулого: історичні асоціації в поезії В. Симоненка / Л. І. Ромащенко. - С. 146-153.
  Скорина Л. В.  Спільне і відмінне в художній концепції романів "Тіні в раю" Е. М. Ремарка та на "Твердій землі" У. Самчука / Л. В. Скорина. - С. 154-160.
  Майорова О. І.  Проблематика романістики Р. Федоріва періоду 90-х років як явище художньої еволюції письменника / О. І. Майорова. - С. 161-166.
  Полєщук Г. Я.  Поетика антифактивних станів у прозових творах М. Вінграновського / Г. Я. Полєщук. - С. 167-173.
  Копиця В. Є.  Художня версія образу Ісуса Христа в поезії В. Герасим'юка / В. Є. Копиця. - С. 174-180.
  Мартинова Г. І.  Картографування як джерело вивчення говірок Черкащини / Г. І. Мартинова. - С. 182-187.
  Селіванова О. О.  Особливості когнітивної проекції поетичного синтаксису (на матеріалі творів Ліни Костенко) / О. О. Селіванова. - С. 188-194.
  Непийвода Н. Ф.  Стилістичний аспект масової комунікації / Н. Ф. Непийвода. - С. 195-204.
  Степаненко М. І.  Семантична поліфункціональність ідентичних щодо формально-граматичної структури речень із просторовими поширювачами / М. І. Степаненко. - С. 205-211.
  Мусієнко В. П.  Засади дослідження семантики міри в українській мові / В. П. Мусієнко. - С. 212-215.
  Шитик Л. В.  Явища синхронної перехідності в системі складного речення / Л. В. Шитик. - С. 216-222.
  Савченко і. С.  Особливості пунктуаційного оформлення речень із вставними і вставленими конструкціями / і. С. Савченко. - С. 223-227.
  Калько М. і.  Туман філософії - у краплині граматики (аспектологічні нотатки) / М. і. Калько. - С. 228-238.
  Гаврилова Т. О.  До питання про антропонімікон творів В. Симоненка / Т. О. Гаврилова. - С. 239-242.
  Непийвода Ф. А.  Юрій Шевельов: портрет в інтер'єрі української лінгвістики / Ф. А. Непийвода. - С. 243-249.
  Погрібний І. І.  Фонові особливості демонологічних міфонімів української мови (лінгвокраїнознавчий аспект) / І. І. Погрібний. - С. 250-256.
  Лонська Л. І.  Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні особливості газетного мовлення сучасного періоду / Л. І. Лонська. - С. 257-263.
  Христіанінова Р. О.  Формально-синтаксична організація складнопідрядних темпоральних речень / Р. О. Христіанінова. - С. 264-270.
  Бондаренко Т. Г.  Процеси семантичної модифікації лексем у мові ЗМІ / Т. Г. Бондаренко. - С. 271-278.
  Цапок О. М.  Специфіка мовного вираження внутрішньої краси людини у поезії українських шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 279-283.
  Кочерга Г. В.  До проблеми мотиваційних особливостей українських відіменникових дієслів-полісемантів / Г. В. Кочерга. - С. 284-292.
  Калько В. В.  Мотивація назв лікарських рослин у когнітивно-ономасіологічному аспекті / В. В. Калько. - С. 293-239.
  Денисенко З. М.  Конотативне семантичне узгодження / З. М. Денисенко. - С. 300-305.
  Ярмоленко Г. А.  Критерії встановлення напрямку похідності в парах "дієслово-іменник" / Г. А. Ярмоленко. - С. 306-309.
  Іванченко О. В.  Стабільність словопорядку як одна з головних ознак фразеологізованих предикативних конструкцій / О. В. Іванченко. - С. 310-314.
  Заскалета В. П.  Функціонування складнопідрядних означальних речень зі сполучним словом иже в пам'ятках української мови / В. П. Заскалета. - С. 315-321.
  Тищенко Т. М.  Внутрішнє членування подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя / Т. М. Тищенко. - С. 322-328.
  Зелінська О. Ю.  Семантичні процеси у педагогічній лексиці української мови XVI-XVIII ст. / О. Ю. Зелінська. - С. 329-336.
  Денисюк В. В.  Варіювання антропонімів на фонетичному рівні в українській мові початку XVIII ст. (на матеріалі літопису Самійла Величка) / В. В. Денисюк. - С. 337-341.
  Таран А. А.  Поліфункціональність інфінітива з позиції теорії перехідності / А. А. Таран. - С. 342-347.
  Чорновол Г. В.  До питання функціональності сучасних термінологічних словників (на матеріалі галузевих економічних праць) / Г. В. Чорновол. - С. 348-353.
  Красовська О. М.  Метафоричне багатство епістолярного тексту Лесі Українки / О. М. Красовська. - С. 354-357.
  Рясна О. О.  "Історія стародавньої руської словесності" М. Максимовича: історія видання, структура, зміст / О. О. Рясна. - С. 358-364.
  Литвин І. М.  Мотивація українських відсубстантивних прислівників у когнітивно-ономасіологічному аспекті / І. М. Литвин. - С. 365-369.
  Корновенко Л. В.  Лінгвістичні засади комунікативно-прагматичного вивчення звертань / Л. В. Корновенко. - С. 370-374.
  Калита О. М.  Способи вербальної репрезентації іронічної позиції автора в тексті / О. М. Калита. - С. 375-381.
  Павликівська Н. М.  Відтопонімні похідні в українській псевдонімії / Н. М. Павликівська. - С. 382-391.
  Кравець Л. В.  Проблема метафори в лінгвістичній традиції / Л. В. Кравець. - С. 392-396.
  Руденко Н. П.  Засоби вираження умовного синтаксичного способу в простому реченні з умовною модальністю / Н. П. Руденко. - С. 397-402.
  Божко В. В.  Функціонування іншомовних назв осіб у ЗМІ кінця XX початку XXI століття / В. В. Божко. - С. 403-409.
  Мех Н. О.  До розуміння філософських проблем вітчизняного та зарубіжного мовознавтва / Н. О. Мех. - С. 410-415.
  Квітка О. М.  Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень із цільовою семантикою / О. М. Квітка. - С. 416-419.

Анотація:   У ювілейному збірнику, присвяченому 80-річчю з дня народження визначного ученого-методиста - кандидата педагогічних наук, доцента Ганни Романівни Передерій, вміщено праці провідних науковців України, а також її учнів - професорсько-викладацького складу факультету української філології та журналістики Черкаського національного університету ім Б. Хмельницького. Тематика статей охоплює питання методики викладання української мови у середній та вищій школі, лінгвістичні та літеоратурознавчі проблеми.

 
15 74.261.8Ук
В35

Вертій, О. І.

        З'ясування народних джерел творчості письменника в школі [Текст] : посіб. для вчителя / О. І. Вертій. - Полтава : Друкарська майстерня, 2009. - 132 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): Федькович Ю. -- Куліш П. -- Нечуй-Левицький І. -- Грабовський П. -- Франко І.

Анотація:   У посібнику узагальнюється досвід роботи автора та науково-дослідної лабораторії "Національні підстави вивчення української мови та літератури в школі", яка працює на базі ряду шкіл м. Сум та Сумської області. Розроблено систему методичних прийомів по формуванню національної самосвідомості учнів під час з'ясування народних джерел та національних особливостей творчості письменників ХІХ століття.

 
16 74.20
А69

        Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік [Текст] : збірник / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 321 с.

Зміст:
  Мадзігон В. М.  Педагогічне проектування освітньо-інформаційного середовища майбутнього / В. М. Мадзігон. - С. 3-5
  Кизенко В. І.  Особливі освітні функції курсів за вибором у старшій школі / В. І. Кизенко. - С. 5-6
  Барановська О. В.  Експериментальне дослідження ефективності форм організації навчально-виховного процесу в профільній школі / О. В. Барановська. - С. 6-8
  Бондар С. П.  Становлення і розвиток поняття "метод навчання": історико-методологічний аналіз / С. П. Бондар. - С. 8-9
  Корсакова О. К.  Поглиблення змісту профільних загальноосвітніх предметів як дидактичний принцип / О. К. Корсакова. - С. 10-11
  Липова Л. А.  Особливості формування і реалізації спецкурсів у профільній школі / Л. А. Липова. - С. 11-12
  Осадчук Р. І.  Самостійна робота учнів у процесі узагальнення знань / Р. І. Осадчук. - С. 13-14
  Олійник Н. Ю.  Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів / Н. Ю. Олійник. - С. 14-15
  Рум'янцева Д. І.  Моделювання проектно-цільового управління навчальним закладом / Д. І. Рум'янцева. - С. 16
  Цимбалару А. Д.  Компетентно-структурний аналіз поняття "освітній простір школи" / А. Д. Цимбалару. - С. 17-18
  Волченкова Г. М.  Моделювання школи-лабораторії як відкритої соціально-педагогічної системи / Г. М. Волченкова. - С. 18-19
  Красота О. І.  Інноваційна культура вчителя / О. І. Красота. - С. 20-21
  Онопрієнко О. В.  Структурно-функціональна модель проектної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко. - С. 21-22
  Калініна Л. М.  Результати запровадження системи інформаційного забезпечення управління закладом освіти / Л. М. Калініна. - С. 22-24
  Болгаріна В. С.  Культурне середовище сучасної школи: основні напрями проектування / В. С. Болгаріна. - С. 24-25
  Островерхова Н. М.  Способи здійснення експерименту з аналізу якості уроку / Н. М. Островерхова. - С. 25-27
  Тимошко Г. М.  Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Г. М. Тимошко. - С. 27-31
  Давидова Т. М.  Здоров'яформуюча педагогіка - освіта майбутнього / Т. М. Давидова. - С. 31-32
  Климчук І. О.  Підвищення рівня економічної культури - один з компонентів підвищення якості освіти на рівні ЗНЗ / І. О. Климчук. - С. 33-34
  Тур О. М.  Формування здорового способу життя старшокласників через особистісне навчання / О. М. Тур. - С. 34-36
  Уруський В. І.  Управління методичною роботою у регіоні з використанням мережевих технологій / В. І. Уруський. - С. 36-37
  Волинський В. П.  Педагогічні можливості електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 38
  Долина В. Д.  Технологія створення електронного підручника "Трудове навчання: 7 клас" / В. Д. Долина. - С. 39-40
  Чорноус О. В.  Технологія створювання електронних підручників / О. В. Чорноус. - С. 40-41
  Красовський О. С.  Ефективність використовування електронних підручників у процесі самонавчання / О. С. Красовський. - С. 41-42
  Дічек Н. П.  Заклад Сікорських - приклад новаторських пошуків у корекційному вихованні / Н. П. Дічек. - С. 42-43
  Антонець М. Я.  Структура авторської школи Миколи Петровича Гузика / М. Я. Антонець. - С. 44-45
  Антонець Н. Б.  Гімназія О. Дучинської як перший приватний жіночий середній навчальний заклад у м. Києві / Н. Б. Антонець. - С. 45-46
  Березівська Л. Д.  Періодизація реформування шкільної освіти в Україні (1899-1991) / Л. Д. Березівська. - С. 47-48
  Бондар Л. С.  Діяльність Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчеської / Л. С. Бондар. - С. 48-50
  Куліш Т. І.  Київська дослідна трудова школа № 4 у Пущі-Водиці в контексті розвитку освіти в Україні в 20-х роках XX століття / Т. І. Куліш. - С. 50-51
  Філімонова Т. В.  Новаторська школа Івана Гуровича Ткаченка / Т. В. Філімонова. - С. 52-53
  Дутко О. М.  Ідеї М. І. Костомарова про народну просвіту / О. М. Дутко. - С. 53-54
  Пєтухова І. О.  Розвиток ідей про метод тестування початку XX століття / І. О. Пєтухова. - С. 55-56
  Шевченко С. М.  Навчально-виховна робота в дослідному дитячому будинку Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко. - С. 56-57
  Мушка О. В.  Перше комерційне училище в м. Києві у другій половині XIX століття / О. В. Мушка. - С. 58-57
  Лов'янова І. В.  Дидактичні умови формування в учнів інтелектуальних умінь / І. В. Лов'янова. - С. 59-60
  Пироженко Л. В.  Чинники реформування змісту загальної середньої освіти в Україні у середині 50-х на початку 60-х років XX століття / Л. В. Пироженко. - С. 61-62
  Смолінчук Л. С.  Дослідження колективної поведінки дітей раннього віку у спадщині О. Залужного / Л. С. Смолінчук. - С. 62-64
  Ситник О. В.  Творення шкільних підручників у 20-х роках XX століття / О. В. Ситник. - С. 64-66
  Лавринченко Н. М.  Сучасні концепції шкільної громадянської освіти у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки / Н. М. Лавринченко. - С. 66-68
  Єгоров Г. С.  Стратегія реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу / Г. С. Єгоров. - С. 68-69
  Локшина О. І.  Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. І. Локшина. - С. 69-70
  Мельниченко Б. Ф.  Шляхи реформування сучасної шкільної освіти у Чеській, Словацькій та Польській Республіках / Б. Ф. Мельниченко. - С. 71-72
  Першукова О. О.  Основні тенденції реформування освітньої галузі "Іноземні мови" в країнах Європейського Союзу після друної світової війни / О. О. Першукова. - С. 72-73
  Борисенко І. В.  Етапи розвитку початкової освіти у Великій Британії / І. В. Борисенко. - С. 73-75
  Бутова В. О.  Реалізація принципу рівності у шкільній освіті Фінляндії / В. О. Бутова. - С. 75-76
  Волинець Л. Л.  Розвиток інформаційного супроводу загальної мистецької освіти у Франції / Л. Л. Волинець. - С. 76-78
  Глушко О. З.  Педагоги діаспори про проблеми національного виховання в українському шкільництві США та Канади / О. З. Глушко. - С. 79-80
  Нікольська Н. М.  Соціалізація школярів засобами білінгвальної освіти в країнах Європейського Союзу / Н. М. Нікольська. - С. 79-81
  Жук Ю. О.  Відкриті системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів / Ю. О. Жук. - С. 81-82
  Лукіна Т. О.  Формування системи показників якості загальної середньої освіти України / Т. О. Лукіна. - С. 83-85
  Мурніна Г. С.  Сутність читацьких умінь п'ятнадцятирічних учнів / Г. С. Мурніна. - С. 85-86
  Щекатунова Г. Д.  Оцінювання/самооцінювання діяльності ЗНЗ як ефективний метод поліпшення якості шкільної освіти / Г. Д. Щекатунова. - С. 87-88
  Ситник Д. В.  Анкетування - ефективний засіб оцінювання якості освіти / Д. В. Ситник. - С. 89-91
  Хорошковська Т. П.  Проблема читання як складова сучасного навчального процесу / Т. П. Хорошковська. - С. 91-92
  Чудакова В. П.  Оцінювання стану сформованості у педагогів готовності до інноваційної діяльності / В. П. Чудакова. - С. 93-94
  Мелешко В. В.  Впровадження моделі навчально-виховного середовища у практику сільської школи / В. В. Мелешко. - С. 95-96
  Васьківська Г. О.  Інтенсивні технології навчання у процесі формування знань про людину і суспільство в учнів старшої школи / Г. О. Васьківська. - С. 97-98
  Лопухівська А. В.  Педагогічні умови формування соціально-комунікативної активності учнів сільської школи / А. В. Лопухівська. - С. 98-99
  Башинська Т. П.  Особливості формування розвивального середовища початкової школи сільської місцевості / Т. П. Башинська. - С. 100-101
  Мельник Ю. С.  Особливості вивчення математики у профільній школі сільської місцевості / Ю. С. Мельник. - С. 101-102
  Шелехова Г. Т.  Пріоритетні напрями розвитку мовленнєвої діяльності учнів основної школи / Г. Т. Шелехова. - С. 102-104
  Бондаренко Н. В.  Найважливіші аспекти словникової роботи на уроках української мови в 5-7 класах / Н. В. Бондаренко. - С. 104-105
  Варзацька Л. О.  Проектна діяльність у системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. О. Варзацька. - С. 108-106
  Фасоля А. М.  Робота з підручником в умовах інтерактивного навчання / А. М. Фасоля. - С. 106-107
  Бійчук Г. Л.  Використовування електронного навчально-методичного посібника у процесі вивчення української літератури в основній школі / Г. Л. Бійчук. - С. 108-109
  Паламар С. П.  Організація навчальної діяльності у процесі роботи над художньою деталлю в літературному творі / С. П. Паламар. - С. 109-110
  Шевченко З. О.  Евристичний підхід до вивчення літератури в умовах допрофільної підготовки / З. О. Шевченко. - С. 110-111
  Братко В. О.  Інтегративний підхід до вивчення зарубіжної літератури в основній школі / В. О. Братко. - С. 111-112
  Гаврилюк О. В.  Формування в учнів 5-7 класів умінь ставити запитання до тексту / О. В. Гаврилюк. - С. 113-114
  Копосов П. Г.  Взаємодія мовних знань і мовленнєвих умінь у навчально-ігровій діяльності учнів другого класу / П. Г. Копосов. - С. 114-115
  Кондратюк С. Г.  Використання сучасних методів і прийомів під час сприймання художніх творів учнями 5-6 класів / С. Г. Кондратюк. - С. 116-117
  Кратасюк Л. М.  Види інтерактивної діяльності в процесі формування задуму висловлювання / Л. М. Кратасюк. - С. 117-118
  Міхно О. П.  Дослідницька діяльність учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі вивчення української літератури / О. П. Міхно. - С. 119-120
  Логвиненко Н. М.  Способи реалізації провідного принципу природовідповідності у підручнику з української літератури (7 клас) / Н. М. Логвиненко. - С. 120-120
  Новосьолова В. І.  Реалізація системи роботи над збагачуванням мовлення учнів виражальними засобами в основній школі / В. І. Новосьолова. - С. 122-123
  Одинець І. В.  Формування в учнів системи прийомів пізнавальної діяльності (за новим підручником з української літератури для 6 класу) / І. В. Одинець. - С. 123-124
  Плетньова Л. В.  Види тестового контролю навчальних досягнень учнів з морфології / Л. В. Плетньова. - С. 124-125
  Сергієнко А. А.  Забезпечення діяльнісної основи уроків української літератури шляхом впроваджування групових технологій / А. А. Сергієнко. - С. 126-127
  Тименко В. М.  Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості в процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С. 127-128
  Шуневич О. М.  Формування уміння конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови / О. М. Шуневич. - С. 128-129
  Янчук О. С.  Способи добору об'єктів спостереження у процесі конструювання уроків мислення серед природи / О. С. Янчук. - С. 129-130
  Ярмолюк А. В.  Типологія вправ на вдосконалення мовлення учнів / А. В. Ярмолюк. - С. 131-132
  Яценко Т. О.  Особливості реалізації компетентнісного підходу на уроках української літератури в основній школі / Т. О. Яценко. - С. 132-133
  Хорошковська О. Н.  Особливості навчання української грамоти учнів шкіл з польською мовою навчання / О. Н. Хорошковська. - С. 134-135
  Присяжнюк Н. І.  Форми і види роботи з розвитку усного мовлення учнів других класів на уроках українського читання в школах з російською мовою навчання / Н. І. Присяжнюк. - С. 136-138
  Повхан К. З.  Особливості методики навчання усного українського мовлення учнів-угорців першого класу / К. З. Повхан. - С. 138-139
  Яновицька Н. І.  Види граматичних вправ з української мови в школах з польською мовою викладання / Н. І. Яновицька. - С. 140-141
  Гудзик І. П.  Єдність предметних і надпредметних цілей у навчанні мови / І. П. Гудзик. - С. 141-142
  Курач Л. І.  Особливості перевірки навчальних досягнень учнів з російського діалогічного мовлення / Л. І. Курач. - С. 142-144
  Сімакова Л. А.  Взаємозв'язок емоційної та інтелектуальної сфер діяльності учнів у роботі з літератури в основній школі / Л. А. Сімакова. - С. 144-145
  Снєгірьова В. В.  Система роботи з розвитку культурологічного компонента комунікативної компетенції у вивченні літератури / В. В. Снєгірьова. - С. 145-147
  Бакуліна Н. В.  Використання наочності у навчанні першокласників мови іврит / Н. В. Бакуліна. - С. 147-148
  Корсаков В. О.  Методи розвитку емоційно-ціннісного компонента комунікативної компетенції у навчанні російського письменного мовлення / В. О. Корсаков. - С. 148-150
  Пометун О. І.  Підручник з історії у профільній школі: особливості змісту і побудови / О. І. Пометун. - С. 150-152
  Власов В. С.  Тематичний контроль навчальних досягнень учнів з історії у контексті компетентнісно-орієнтованого навчання / В. С. Власов. - С. 152-154
  Малієнко Ю. Б.  Історичні факти та типологія їх у змісті шкільного курсу історії середніх віків / Ю. Б. Малієнко. - С. 154-155
  Мороз П. В.  Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 155-157
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 157-159
  Смагін І. І.  Практика підручникотворення зі шкільних суспільствознавчих предметів: кінець XVIII - початок XX століття / І. І. Смагін. - С. 160-161
  Чубукіна Т. О.  Реалізація діяльнісного підходу в методиці викладання всесвітньої історії в 6-7 класах / Т. О. Чубукіна. - С. 162-163
  Бондарук І. П.  Формування критичного мислення учнів основної школи на уроках історії / І. П. Бондарук. - С. 163-165
  Журба О. В.  Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики / О. В. Журба. - С. 166-167
  Ковбасюк Т. Л.  Особливості використовування письмових джерел у навчанні історії в основній школі / Т. Л. Ковбасюк. - С. 167-169
  Михайличенко С. С.  Освітні та виховні аспекти музейної комунікації зі старшокласниками / С. С. Михайличенко. - С. 169-171
  Моцак С. І.  Позаурочна робота: її роль і місце в шкільній освіті / С. І. Моцак. - С. 171-172
  Нетьосов С. І.  Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства засобами ІКТ / С. І. Нетьосов. - С. 172-174
  Ремех Т. О.  Реалізація цілей і завдань правової освіти учнів основноі школи через впроваджування практичного курсу правознавства / Т. О. Ремех. - С. 174-176
  Шрамченко О. В.  Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст шкільного курсу вітчизняної історії у 50-80 роках XX століття / О. В. Шрамченко. - С. 176-178
  Головко М. В.  Зміст і структура підручника "Фізика-10" для профільної школи (рівень стандарту) / М. В. Головко. - С. 178-179
  Бугайов О. І.  Удосконалення змісту навчання під час вивчення гравітації та закону всесвітнього тяжіння у курсі фізики 10 класу 12-річної школи (рівень стандарту, гуманітарний профіль) / О. І. Бугайов. - С. 179-180
  Сергієнко В. П.  Форми і методи диференціації навчання фізики в старшій школі / В. П. Сергієнко. - С. 181-182
  Глобін О. І.  Математика і природничі предмети як цілісний компонент загальноосвітнього навчального середовища / О. І. Глобін. - С. 183-184
  Закота Л. А.  Особливості методичного апарату збірника самостійних робіт з фізики для учнів 10-11 класів / Л. А. Закота. - С. 184-185
  Костюкевич Д. Я.  Методичні засади навчального фізичного експерименту в умовах профільного навчання у 10-11 класах (рівень стандарту) / Д. Я. Костюкевич. - С. 185-186
  Хмара Т. М.  Розвиток пізнавального інтересу учнів в умовах профільного навчання / Т. М. Хмара. - С. 186-188
  Вашуленко О. П.  Добір системи задач для реалізації диференційованого навчання геометрії / О. П. Вашуленко. - С. 188-189
  Крячко І. П.  Вивчення питання гравітації в курсі фізики 10 класу дванадцятирічної школи (рівень стандарту) / І. П. Крячко. - С. 189-190
  Непорожня Л. В.  Реалізація змісту навчання хвильової і квантової оптики у загальноосвітніх навчальних закладах із застосуванням комп'ютерних технологій / Л. В. Непорожня. - С. 189-191
  Коваль В. С.  Використання ППЗ для контролю та оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 10 класу (рівень стандарту) / В. С. Коваль. - С. 192-193
  Корнейчук І. В.  Аналогія у шкільному курсі математики / І. В. Корнейчук. - С. 193-194
  Новосад О. П.  Навчання учнів складанню математичних задач економічного змісту / О. П. Новосад. - С. 195-196
  Мацько Н. Д.  Програмні педагогічні засоби навчання математики як засіб активізації мислення учнів / Н. Д. Мацько. - С. 198-198
  Гармаш О. В.  Система вправ як засіб управління просторовими уявленнями / О. В. Гармаш. - С. 198-199
  Гривко А. В.  Моделювання - мова прикладної математики / А. В. Гривко, В. В. Павелко. - С. 200-201
  Симан С. М.  Унаочнення навчання геометрії засобами комп'ютерної графіки в основній школі / С. М. Симан, Н. І. Салтановська. - С. 201-202
  Величко Л. П.  Відбір предметного змісту курсу органічної хімії для профільної школи / Л. П. Величко. - С. 202-203
  Буринська Н. М.  Структура навчального курсу загальної хімії у профільній школі / Н. М. Буринська. - С. 204
  Коршевнюк Т. В.  Дослідницький метод у структурі процесуального компонента профільного навчання біології / Т. В. Коршевнюк. - С. 205-206
  Матяш Н. Ю.  Змістові особливості курсу біології, 10 клас / Н. Ю. Матяш. - С. 206-207
  Шухова Е. В.  Розробка програмних вимог до рівня підготовки учнів з біології у профільній школі (фізико-математичний профіль) / Е. В. Шухова. - С. 207-208
  Вороненко Т. І.  Хімічний експеримент у змісті факультативного курсу "Хімія і довкілля" / Т. І. Вороненко. - С. 208-209
  Лашевська Г. А.  Розробляння критеріїв відбору змісту лабораторного ужиткового експерименту в курсі хімії профільної школи / Г. А. Лашевська. - С. 209-210
  Міронець Л. П.  Методичні підходи до використовування комп'ютерних технологій під час вивчення біології / Л. П. Міронець. - С. 210-211
  Сябро С. А.  Організація допрофільної підготовки учнів основної школи під час вивчення біології / С. А. Сябро. - С. 212
  Титаренко Н. В.  Розробляння навчальних тестових завдвнь з хімії для профільної школи / Н. В. Титаренко. - С. 213-214
  Топузов О. М.  Зміст економічної і соціальної географії світу у процесі диференційованого навчання / О. М. Топузов. - С. 214-216
  Ісаєва Г. М.  Сутність і технологія розвитку критичного мислення / Г. М. Ісаєва. - С. 221-223
  Кравчук О. П.  Результати апробації елементів підручника "Фізична географія України: 8 клас" / О. П. Кравчук. - С. 224-226
  Яценко В. С.  Особливості викладання факультативних курсів з географії / В. С. Яценко. - С. 226-227
  Бичковська О. М.  Роль тестового контролю знань як інструменту для педагогічного оцінювання компетентностей учнів з географії / О. М. Бичковська. - С. 227-228
  Яковлева В. А.  Формування пізнавальної самостійності учнів під час вивчення економічної і соціальної географії світу / В. А. Яковлева. - С. 228-229
  Кондратюк Г. А.  Навчання основам проектування учнів 8-9 класів / Г. А. Кондратюк. - С. 229-230
  Кузьменко В. В.  Інтеграція знань учнів при застосуванні в навчальному процесі методу проектів / В. В. Кузьменко. - С. 231-232
  Слюсаренко Н. В.  Основні підходи до трудової підготовки школярів у XX столітті / Н. В. Слюсаренко. - С. 233-234
  Тарара А. М.  Особливості розвитку творчих технічних здібностей учнів у процесі їхньої проектно-технологічної діяльності / А. М. Тарара. - С. 234-236
  Бєлошпицький О. О.  Проблема розвитку просторової уяви в учнів ЗОШ / О. О. Бєлошпицький. - С. 236-239
  Дятленко С. М.  Компетентнісний підхід у профорієнтаційній роботі з учнями основної школи / С. М. Дятленко. - С. 239-240
  Левченко Т. Г.  Структура навчально-методичного комплексу з трудового навчання для основної школи / Т. Г. Левченко. - С. 244-245
  Самохін М. К.  Особливості технологічної підготовки учнів основної школи в умовах проектно технологічної діяльності / М. К. Самохін. - С. 245-248
  Ільченко В. Р.  Концептуальні основи розробляння навчальних програм з інтегрованих природознавчих курсів для старшої школи / В. Р. Ільченко. - С. 248-249
  Гуз К. Ж.  Особливості вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах / К. Ж. Гуз. - С. 250-251
  Ільченко О. Г.  Природовідповідне освітнє середовище учня початкових класів / О. Г. Ільченко. - С. 252-253
  Коваленко В. С.  Науково-методичне забезпечення інтеграції змісту природознавства в середній школі (хімічна складова) / В. С. Коваленко. - С. 253-255
  Рибалко Л. М.  Роль наступності у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів / Л. М. Рибалко. - С. 255-257
  Лапінський В. В.  Сучасне навчальне середовище, його формування і використання / В. В. Лапінський. - С. 257-260
  Ротаєнко П. А.  Достовірність результатів тестування / П. А. Ротаєнко. - С. 260-261
  Базурін В. М.  Визначення поняття "дослідницькі уміння" у психолого-педагогічній літературі / В. М. Базурін. - С. 261-263
  Іценко В. В.  Автоматизація інформаційної діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / В. В. Іценко. - С. 263-264
  Осіпа Л. В.  Формування інформаційної компетентності учнів старшої школи відповідно до їхнього професійного самовизначення / Л. В. Осіпа. - С. 264-265
  Петровський С. С.  Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи / С. С. Петровський. - С. 266-267
  Самойленко Н. І.  Концептуальні положення побудови змісту підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко. - С. 267-268
  Соколовська Т. П.  Вивчення Web-технологій у шкільному курсі інформатики / Т. П. Соколовська. - С. 270-272
  Сідун М. М.  До проблеми формування професійної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи / М. М. Сідун. - С. 286-288
  Байбара Т. М.  Проблеми контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу "Я і Україна" в педагогічній практиці / Т. М. Байбара. - С. 288-289
  Коваль Н. С.  Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкових класів / Н. С. Коваль. - С. 289-291
  Мартиненко В. О.  Особливості контролю і оцінювання читацької діяльності учнів 1-2 класів / В. О. Мартиненко. - С. 291-292
  Пономарьова К. І.  Способи перевірки усного мовлення молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / К. І. Пономарьова. - С. 292-294
  Доротюк В. І.  Творча діяльність учителя в умовах профільного навчання / В. І. Доротюк. - С. 300-301
  Піддячий М. І.  Теоретико-методичні засади організації роботи профільного навчально-виховного закладу / М. І. Піддячий. - С. 302-304

Анотація:   Збірник містить стислі результати науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2007 рік.

 
17 81.2Ук я2
Р75

Росінська, О. А.

        Українська мова [Текст] : довідник школяра і студента / О. А. Росінська. - Донецк : БАО, 2006. - 416 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   Довідник з української мови відповідає оновленим програмам для загальноосвітніх шкіл і охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний виклад матеріалу, наявність різноманітних прикладів до найбільш складних правил української граматики, схеми та таблиці допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови.

 
18 74.261-26я73-1
Д99

Дяченко-Лисенко, Л. М.

        Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл [Текст] : посібник / Л. М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко ; рец. : В. С. Осинська. - Т. : Мандрівець, 2008. - 204 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Традиційний урок

Ключові слова (ненормовані): урок виразного читання -- позакласне читання -- діагностичний диктант -- синтаксис -- урок зв’язного мовлення -- сценарії мовних свят

Анотація:   Посібник містить орієнтоване календарно-тематичне планування курсів "Українська мова" та "Українська література" для 7 класу 12-річної школи, уроки зв'язаного мовлення, тематичні контрольні роботи з мови, уроки виразного читання, позакласного читання, тематичні оцінювання з літератури в традиційній та нестандартній формах, культурологічні тексти, сценарії інтелектуальних мовних і літературних свят сучасного типу, олімпіадні завдання.

 
19 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 540 с.

Зміст:
  Мацюк Г.  Українське мовознавство XIX ст. крізь призму наукових шкіл / Г. Мацюк. - С. 3-11.
  Стаменова-Сеїзова А.  Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові / А. Стаменова-Сеїзова. - С. 12-17.
  Маліневська Н.  Збірник Чарторийських - пам'ятка історії української мови кінця XVII ст. (фонологічні параметри тексту) / Н. Маліневська. - С. 18-23.
  Фаріон І.  Природа мовного престижу (на матеріялі старослов'янської та латинської мов) / І. Фаріон. - С. 24-30.
  Добосевич У.  Українська книжна мова другої половини XVI - середини XVII ст.: "non est inculta" / У. Добосевич. - С. 31-38.
  Титаренко В.  Лексичні формули в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" / В. Титаренко. - С. 39-45.
  Сокіл Б.  Проблема походження української мови / Б. Сокіл. - С. 46-54.
  Кровицька О.  Мовознавча спадщина професора Василя Лева / О. Кровицька. - С. 55-58.
  Зелінська О.  Лексика на позначення форм організації навчально-виховного прпоцесу в українській мові XVI-XVIII ст. / О. Зелінська. - С. 59-66.
  Бичкова Т.  Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (за рукописними пам'ятками південно-західного регіону) / Т. Бичкова. - С. 67-73.
  Гонтарук Л.  Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVIIст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Л. Гонтарук. - С. 74-78.
  Нетреба Н.  Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба. - С. 79-83.
  Меркулова О.  Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XIII століть / О. Меркулова. - С. 84-92.
  Мойсієнко В.  Територіально-мовне членування у світлі писемних пам'яток / В. Мойсієнко. - С. 93-98.
  Васильєва Л.  Роль етичної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми / Л. Васильєва. - С. 99-106.
  Куриленко В.  Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (лінгвогеографічний аспект) / В. Куриленко. - С. 107-115.
  Бичко З.  Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів / З. Бичко. - С. 116-119.
  Глібчук Н.  Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках / Н. Глібчук. - С. 120-126.
  Костів О.  Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі / О. Костів. - С. 127-136.
  Микитюк О.  Іван Верхратський - діялектолог / О. Микитюк. - С. 137-141.
  Яким М.  Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок / М. Яким. - С. 142-146.
  Гнатюк М.  Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців / М. Гнатюк. - С. 147-153.
  Бучко Д.  Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя / Д. Бучко. - С. 154-164.
  Єфименко І.  Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю. К. Редька / І. Єфименко. - С. 165-169.
  Вербич С.  Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов'янського фонду (фрагмент реконструкції) / С. Вербич. - С. 170-173.
  Купчинська З.  Ожидів, оглядів... і подібні / З. Купчинська. - С. 174-179.
  Наливайко М.  Народно-побутова антропонімія Верхньої Наддністрянщини / М. Наливайко. - С. 180-184.
  Садовнича В.  Антропонімія Слобожанщини XVII ст.: загальний огляд / В. Садовнича. - С. 185-190.
  Селіверстова Л.  Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича / Л. Селіверстова. - С. 191-197.
  Царалунга І.  До історії форманта -ани (-яни) / І. Царалунга. - С. 198-203.
  Тимошик Г.  Біблійна пропріальна лексика в перекладі Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя / Г. Тимошик. - С. 204-208.
  Бабій І.  Прізвищеві назви на -ськ(ий) у Волонинян 14-15 ст. / І. Бабій. - С. 209-213.
  Бублейник Л.  Нацональна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті / Л. Бублейник. - С. 214-218.
  Холод У.  Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (на матеріалі перекладів із К. Чапека) / У. Холод. - С. 219-225.
  Богдан С.  Типологічне і індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання / С. Богдан. - С. 225-230.
  Журавльова Н.  "...Найшанебніше привітання високошановній Пані Вашій" (Про етикетно-ввічливі гоноративи пані, панно в епістолярному стилі XIX - початку XX століття) / Н. Журавльова. - С. 231-237.
  Стельмах Б.  Образна система наукових праць А. Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача / Б. Стельмах. - С. 238-243.
  Беценко Т.  Стилістичні функції тавтології в українських народних думах / Т. Беценко. - С. 244-248.
  Шуляк С.  Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала / С. Шуляк. - С. 249-253.
  Вовк М.  Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки "Жовтий князь" та "Рай") / М. Вовк. - С. 254-258.
  Гордиловська Г.  Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука / Г. Гордиловська. - С. 259-265.
  Гуцуляк І.  Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії / І. Гуцуляк. - С. 266-271.
  Должникова Т.  Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини XIX століття (на матеріалі творчості П. куліша) / Т. Должникова. - С. 272-276.
  Лазаренко С.  Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв'язності в художньому тексті (на матеріалі творів В. Винниченка) / С. Лазаренко. - С. 277-283.
  Івкова Н.  Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті / Н. Івкова. - С. 284-290.
  Левчук І.  Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років XX ст. / І. Левчук. - С. 291-297.
  Лук'янчук С.  Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (на матеріалі перекладу І. Огієнка) / С. Лук'янчук. - С. 298-302.
  Найрулін А.  Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського / А. Найрулін. - С. 303-307.
  Скиба Н.  Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті / Н. Скиба. - С. 308-313.
  Тименко Л.  Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови / Л. Тименко. - С. 314-318.
  Турик Л.  Перформативні лексеми сучасної української мови / Л. Турик. - С. 319-325.
  Ціхоцький І.  Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю) / І. Ціхоцький. - С. 326-329.
  Конопленко Н.  Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці / Н. Конопленко. - С. 330-336.
  Петриченко О.  Мовно-культурологічний дискурс східних слов'ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми "вода" / О. Петриченко. - С. 337-344.
  Бабич Н.  Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації / Н. Бабич, О. Жук. - С. 345-351.
  Євграфова А.  Українська фразеологія в аспекті національної ментальності / А. Євграфова. - С. 359-365.
  Марфіна Ж.  Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики / Ж. Марфіна. - С. 366-372.
  Статєєва В.  Основні чинники формування націонално-мовних позицій Миколи Лисенка / В. Статєєва, В. Путгородська. - С. 373-380.
  Білоус М.  Подяка як елемент етикету наукового тексту / М. Білоус. - С. 381-384.
  Гузенко С.  Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу / С. Гузенко. - С. 385-391.
  Захлюпана Н.  Дитячі передачі і державна мова / Н. Захлюпана, О. Щирба. - С. 392-396.
  Гнатюк Л.  Мовна свідомість як поняття лінгвістики (діахронічний вимір) / Л. Гнатюк. - С. 397-402.
  Семенець О.  Культурологічна пам'ять мовних одиниць: синергетичний аспект / О. Семенець. - С. 403-409.
  Данилюк Н.  Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах / Н. Данилюк. - С. 410-413.
  Даскалюк О.  Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення / О. Даскалюк. - С. 414-418.
  Дьолог О.  Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) / О. Дьолог. - С. 419-423.
  Кудрявцева Н.  Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху" / Н. Кудрявцева. - С. 424-428.
  Тесля О.  Етикетні жести як елемент невербальної комунікації / О. Тесля. - С. 429-432.
  Кириченко І.  Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (на матеріалах газети "Поступ") / І. Кириченко. - С. 433-437.
  Баранівська О.  Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі / О. Баранівська. - С. 438-444.
  Каспришин З.  Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови / З. Каспришин. - С. 445-448.
  Кульбабська О.  Модульні технології вивчення словотвору української мови / О. Кульбабська, О. Кардащук. - С. 449-454.
  Горіна Ж.  Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі / Ж. Горіна. - С. 455-460.
  Кучерява О.  Місце дискурсивних умінь у забезпеченні комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови / О. Кучерява. - С. 461-465.
  Босак Н.  Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови / Н. Босак, О. Копусь. - С. 466-470.
  Антонів О.  Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект / О. Антонів. - С. 471-481.
  Тихоненко О.  Проблеми інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв / О. Тихоненко. - С. 482-485.
  Вусик Г.  Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності - один із актуальних аспектів соціолінгвістики / Г. Вусик. - С. 486-492.
  Чіжмарова М.  Українська мова в Словаччині ( до питань навчання української мови в школах) / М. Чіжмарова. - С. 493-497.
  Терлак З.  Синтаксичні кальки в аспекті норми / З. Терлак. - С. 498-505.
  Гузар О.  Правописний стандарт української мови: історія та реалії / О. Гузар. - С. 506-511.
  Міджин Р.  До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки) / Р. Міджин. - С. 512-518.
  Микитин М.  Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках XIX століття (на матеріалі граматик Я. Головацького та М. Осадци) / М. Микитин. - С. 519-525.
  Яковець Р.  Український мовний пуризм на європейському тлі / Р. Яковець. - С. 526-531.

Анотація:   Статті збірника висвітлюють динаміку лексико-граматичної і стилістичної систем української мови, характер мовних норм, розкривають сучасні проблеми діалектології та ономастики, а також соціо-, етно- та психолінгвістики.

 
20 91.9:74
Б74

        Алла Михайлівна Богуш-академік АПН України [Текст] : бібліогр. покажч. / Академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2009. - 118 с.

Рубрики: Богуш А. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Богуш А. М.

Анотація:   До бібліографічного покажчика із серії "Академіки АПН України" вміщено бібліографію, яка висвітлює життя та діяльність А. М. Богуш, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора, засновника нового наукового напряму у вітчизняній педагогіці - дошкільної лінгводидактики. Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961-2009 рр.) - монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською, та англійською мовами; наукову школу.

 
21 65.01я72-1
Е45

        Економіка для старших класів / М. Уотсс, С. Маккоркл, Б. Мезарос та інш. ; пер. : О. Ватаманюк ; ред. : С. Панчишин. - : Українська рада з економічної освіти, 1999. - 216 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): гроші -- монетарна політика -- конкуренція -- фондова біржа -- контроль за цінами -- економічні цикли

Анотація:   Вперше українською мовою перекладено популярний в американських школах посібник з економіки. Він містить основні економічні поняття, які вивчаються у старших класах з курсів економіки. Особливу увагу приділено питанням обмеженності ресурсів, ринковому механізмові, попиту і пропозиції, розподілові доході, грошам та монетарній політиці. Книга складається з 20 уроків. Усі уроки мають однотипну структуру. Послідовно висвітлено основні економічні поняття та фундаментальні економічні ідеї, які розкриваються під час уроку; мету уроку; час, потрібний для проведення уроку, та матеріали.

 
22 81.2У-922
С74

Єрмоленко, С. Я.

        Українська мова. 9 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. - К. : Грамота, 2009. - 304 с.

Рубрики: Мова українська - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): пряма мова -- непряма мова -- складне речення -- складносурядне речення -- складнопідрядне речення -- безсполучникове складне речення -- складне синтаксичне

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв'язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису складного речення, що передбачено чинною програмою МОН України з української (рідної) мови для 12-річної школи.

 
23 74.58
С30

Семеног, О. М.

        Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) [Текст] : монографія / О. М. Семеног ; рец. : М. П. Лещенко, Л. М. Паламар, Л. В. Струганець. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 269 с.

Зміст:
  Генеза формування української культуромовної особистості вчителя (в умовах становлення національної системи освіти). - С. 11-68
  Підготовка вчителя як культуромовної особистості в контексті провідних тенденцій зарубіжної школи. - С. 69-108
  Особливості культуромовної підготовки вчителя рідної мови у далекому і близькому зарубіжжі. - С. 70-90
  Мовна особистість учителя української мови і літератури в соціокультурній парадигмі ХХІ ст.. - С. 91-100
  Аналіз стану підготовки української культуромовної особистості вчителя. - С. 101-108
  Модель формування української культуромовної особистості вчителя. - С. 109-196
  Програмні засади навчання української мови учнів старшої школи (профіль - українська філологія). - С. 117-134
  Лінгвістична підготовка - невід'ємна складова професійної парадигми україномовної особистості. - С. 135-162
  Розвиток мовної культури вчителя засобами лінгвістичного краєзнавства. - С. 143-149
  Шляхи поліпшення етнолінгводидактичної культури словесника. - С. 163-180
  Поглиблення складових культуромовної особистості в літературних курсах. - С. 181-186
  Розвиток мовно-фахових компетенцій учителя у психолого-педагогічних курсах. - С. 187-196
  Удосконалення професійних компетенцій у науково-дослідній лаьбораторії викладача. - С. 198-203
  Наукові конференції як засіб вияву культури наукової мови майбутнього вчителя. - С. 204-211
  Педагогічна практика - шлях до професійної мовної майстерності вчителя. - С. 212-216
  Комп'ютерний навчально-методичний комплекс у мовно-професійній підготовці. - С. 217-223

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Підготовка майбутнього вчителя

Ключові слова (ненормовані): лінгводидактика -- лінгвокультура -- педагогічна практика -- компаративна педагогіка -- зіставна педагогіка

Анотація:   У монографії на основі ретроспективного та зіставного аналізів національного і зарубіжного освітнього досвіду представлено модель формування культуромовної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури на етапі допрофесійної мовної підготовки, а також у процесі навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної підготовки в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

 
24 81.2Ук я2
У45

        Українська мова [Текст] : довідник школяра і студента / уклад. : О. А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2003. - 392 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник української мови

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- графіка -- лексикологія і фразеологія -- будова слова -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- стилістика -- орфографія -- пунктуація

Анотація:   Довідник із сучасної української мови складений у відповідності з оновленими програмами для загальноосвітніх шкіл і охоплює матеріал за весь шкільний курс. Лаконічний, системний виклад матеріалу, наявність різноманітних ілюстративних прикладів до найбільш складних правил української граматики, велика кількість схем і таблиць, вміщених у цьому посібнику, допоможуть школярам і абітурієнтам у вивченні рідної мови.

 
25 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
26 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2008 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 274 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Високий рівень мовної культури - імперативна вимога часу / А. І. Кузьмінський. - С. 5-11.
  Симоненко Т.  Основні напрямки роботи над формуванням мовленнєвої культури студентів вищих навчальних закладів / Т. Симоненко. - С. 12-17.
  Селіванова О.  Мотивація ергонімікону міста Черкаси (Когнітивно-ономасіологічний аспект) / О. Селіванова. - С. 18-24.
  Мусієнко В.  Соціопсихологічні виміри суржику у студентському середовищі / В. Мусієнко
  Любашенко О.  Стратегічний підхід до філологічних студій в університеті в умовах трансформації освітнього простору / О. Любашенко. - С. 32-39.
  Голуб Н.  Риторика в контексті загальної і мовленнєвої культури / Н. Голуб. - С. 40-51.
  Остапенко Н.  Особливості мовлення студентів: стилістичний аспект / Н. Остапенко. - С. 52-55.
  Чорновол Г.  Значення економічної термінології у сучасній публіцистиці / Г. Чорновол. - С. 56-61.
  Дядюра Г.  Культура мовлення студентів / Г. Дядюра, Л. Дєгтярьова. - С. 62-64.
  Лонська Л.  Процес неологізації лексичних засобів мови / Л. Лонська. - С. 65-71.
  Пчелінцева О.  Шляхи та способи формування мовленнєвої компетенції студентів ВНЗ / О. Пчелінцева. - С. 72-74.
  Шляхова В.  Місцеві газети як регіонального компонента мовної освіти / В. Шляхова. - С. 75-82.
  Руденко Н.  Поняття зумовленості та умовності / Н. Руденко. - С. 83-89.
  Калько В.  Політична метафора на шпальтах черкаських газет / В. Калько. - С. 90-98.
  Литвин І.  Процеси вторинної номінації в текстах черкаських газет / І. Литвин. - С. 99-105.
  Кислюк Л.  Неосемантизми іншомовного походження в сучасній українській мові / Л. Кислюк. - С. 106-110.
  Короненко Л.  Демолінгвістичний портрет міста Черкаси: за матеріалами соціолінгвістичних спостережень / Л. Короненко. - С. 111-115.
  Романюк Ю.  Проблеми лексикографічного подання дієслів у граматичному словнику української мови / Ю. Романюк. - С. 116-120.
  Меджидова З.  Высшее учебное заведение как современная образовательная система / З. Меджидова. - С. 121-126.
  Божко В.  Шляхи вдосконалення культури мовлення / В. Божко. - С. 127-131.
  Боть Л.  Стереотипи мовної поведінки дітей молодшого шкільного віку: типологія звертань / Л. Боть. - С. 132-136.
  Іванченко О.  Дитячі журнали в газетних кіосках Черкас / О. Іванченко. - С. 137-140.
  Калініченко О.  Етика спілкування як джерело зрілості суспільства / О. Калініченко. - С. 141-144.
  Ковтун Н.  До питання виділення стилю реклами в сучасній лінгвістиці (на матеріалі черкаської радіореклами) / Н. Ковтун. - С. 145-156.
  Красовська О.  Формування національно-мовної особистості на заняттях з практичної стилістики у вищих навчальних закладах / О. Красовська. - С. 157-160.
  Макуха М.  Вплив журналу "Друкарство" на фахове формування творців мовного обличчя міста / М. Макуха. - С. 161-164.
  Півньова Л.  До проблеми культури мовлення сучасних студентів / Л. Півньова. - С. 165--171.
  Сердюкова Т.  До питання наголошування слів / Т. Сердюкова. - С. 172-174.
  Алексєєва В.  Регіональний компонент як складник світоглядного змісту мовної освіти / В. Алексєєва. - С. 175-180.
  Таран А.  Роль конкурентних номінацій у формуванні україномовного Інтернету / А. Таран. - С. 181-185.
  Черниш К.  Проблеми формування україномовної особистості узагальноосвітніх начальних закладах / К. Черниш
  Вовченко А.  Фразеологізм мовленнєвої діяльності (на матеріалі ФСУМ) / А. Вовченко, Т. Щербина. - С. 192-201.
  Козлова С.  Трансформація значень сомантичної лексики у процесі історичного розвитку мови / С. Козлова. - С. 202-210.
  Лобенко Н.  Пунктуаційне оформлення газетних заголовків / Н. Лобенко. - С. 211-213.
  Сененко Л.  Реалізація інтерактивних методів на уроках української мови / Л. Сененко. - С. 214-219.
  Шевченко О.  Фразеологізми як джерело пізнання духовного світогляду народу / О. Шевченко. - С. 220-224.
  Бауре В.  Метафорична репрезнтація концептосфери економіки друкованих ЗМІ / В. Бауре. - С. 225-229.
  Соловей Н.  Мова "без назви" / Н. Соловей, Г. Мартинова. - С. 230-234.
  Зеленько І.  Мовний барометр черкаського соціолекту / І. Зеленько, Т. Щербина. - С. 235-238.
  Качура Ю.  Студентський сленг Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Ю. Качура. - С. 239-242.
  Науменко В.  Проблема формування мовної особистості в сучасному міському мовному середовищі / В. Науменко. - С. 243-248.
  Онищенко Н.  Прислів'я та приказки на уроках української мови в початковій школі / Н. Онищенко. - С. 249-252.
  Рогач С.  Стереотипи "українська мова" як фактор самоіндифікації сучасного учня - колегіанта / С. Рогач, К. Рогач. - С. 253-258.
  Гречана В.  Концепт "лідер Київської Русі XI - XII ст." з позицій компонента "свій" дихотомії "свій"/ "чужий" / В. Гречана. - С. 259-263.

Рубрики: Мова українська - Мовна культура

Ключові слова (ненормовані): мова реклами -- студентський сленг

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
27 74.202.15
П78

        Проблеми сучасного підручника [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / Ін-т педагогіки АПН України, Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 388 с.

Зміст:
  Ляшенко О. І.  Формування змісту загальної середньої освіти: історичний дискурс / О. І. Ляшенко. - С. 8-12.
  Чуцький М. А.  Сучасне й майбутнє українського підручника / М. А. Чуцький. - С. 13-17.
  Гуз К. Ж.  Система підручників для освітньї галузі / К. Ж. Гуз. - С. 17-28.
  Волинський В. П.  Теоретичні основи створення електронних підручників / В. П. Волинський. - С. 28-30.
  Арцишевська М. Р.  Ідеї Я.-А. Коменського про створення універсального підручника та можливості їх використання в сучасних умовах / М. Р. Арцишевська. - С. 32-45.
  Староста В. і.  Навчальне завдання як компонент сучасного підручника / В. і. Староста. - С. 45-51.
  Гусак Л. Є.  Особливості укладання навчальних посібників для самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л. Є. Гусак, Л. Є. Смалько. - С. 51-56.
  Вашуленко М. С.  Дидактичні можливості Букваря у збагаченні словникового запасу першокласників / М. С. Вашуленко. - С. 57-67.
  Кодлюк Я. П.  Технологія аналізу підручникового забезпечення початкової школи / Я. П. Кодлюк. - С. 68-73.
  Пелех О. П.  Проблеми сучасного підручника початкової школи / О. П. Пелех. - С. 73-77.
  Янченко О. Я.  Спрямованість підручників для початкової школи на формування вміння вчитися / О. Я. Янченко. - С. 77-86.
  Гончарук О. В.  Підручник як засіб формування самосвідомості молодших школярів / О. В. Гончарук. - С. 86-91.
  Чосік Л. Я.  З досвіду підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення дидактичної організації навчального матеріалу підручника з математики / Л. Я. Чосік. - С. 92-101.
  Варзацька Л. В.  Лінгводидактичні засади особистісно зорієнтованого підручника з рідної мови й мовлення / Л. В. Варзацька. - С. 102-111.
  Хорошковська О. Н.  Принципи побудови підручників з української мови для шкіл національних меншин України / О. Н. Хорошковська. - С. 111-115.
  Бондаренко Н. В.  Нові підручники у навчально-виховному процесі / Н. В. Бондаренко. - С. 115-121.
  КУовбасенко Ю. І.  Виклики часу та вимоги до підручника літератури / Ю. І. КУовбасенко. - С. 121-127.
  Шелехова Г. Т.  Електронний підручник на уроках української мови / Г. Т. Шелехова. - С. 127-133.
  Логвіненко Н. М.  Підручник з української літератури як засіб розвитку дослідницьких компетенцій / Н. М. Логвіненко. - С. 133-143.
  Бійчук Г. Л.  Використання електронного інструментарію (програмно-методичного комплексу) "Українська література, 11 клас" у ЗНЗ (демонстраційна версія) / Г. Л. Бійчук. - С. 143-157.
  Гудзик І. П.  Розвиток уміння працювати над навчальним завданням і компетентнісно орієнтований підручник з мови / І. П. Гудзик. - С. 157-165.
  Новосьолова В. І.  Типи вправ і завдань, спрямованих на збагачення мовлення емоційно забарвленою лексикою у підручнику з рідної мови / В. І. Новосьолова. - С. 166-171.
  Ярмолюк А. В.  Реалізація системи вправ на вдосконалення тексту в підручниках з української мови / А. В. Ярмолюк. - С. 171-178.
  Першукова О. О.  Сучасний європейський підручник з іноземної мови в руслі освітніх реформ / О. О. Першукова. - С. 178-186.
  Редько В. Г.  Підручник "Friendly English 5(1)" для навчання англійської як другої іноземної мови / В. Г. Редько, М. М. Прокопчук. - С. 186-194.
  Заіка Д. В.  Засоби формування професійного іншомовного спілкування студентів немовних факультетів університетів США / Д. В. Заіка. - С. 194-201.
  Шихальова С. В.  Роль і місце навчального тексту в концепції підручника з іноземної мови / С. В. Шихальова. - С. 202-209.
  Алексєєнко І. В.  До проблеми використання в підручниках іноземної мови завдань у тестовій формі для контролю рівня сформованості вмінь і навичок усного мовлення / І. В. Алексєєнко. - С. 209-214.
  Арцишевський Р. А.  Каталізатор духовності (концептуальні засади створення підручників суспільно-гуманітарного циклу) / Р. А. Арцишевський. - С. 215-231.
  Киричук Н. М.  Висвітлення проблем філософської антропології в шкільному курсі "Людина і суспільство" / Н. М. Киричук. - С. 231-239.
  Яручик А. І.  "Проби" - "підручник життя" Мішеля Монтеня / А. І. Яручик. - С. 239-244.
  Приходько А. С.  Підручник з історії як засіб організації пізнавальної діяльності учнів / А. С. Приходько. - С. 245-252.
  Мороз П. В.  Система завдань та запитань експериментального підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С. 252-261.
  Самойленко Н. І.  Зміст і структура підручника "Інформатика, 10-11" для суспільно-гуманітарного профілю / Н. І. Самойленко, Л. П. Семко, Т. П. Соколовська. - С. 261-267.
  Калініна Л. М.  Програмно-методичне забезпечення навчального модуля "Стратегічне управління освітньою організацією" для керівників шкіл / Л. М. Калініна. - С. 267-279.
  Бартків О. С.  До проблеми структурування навчального матеріалу з педагогіки / О. С. Бартків, Є. А Дурманенко. - С. 280-287.
  Тирак Н. В.  Безпека праці неповнолітніх як складник безперервного вивчення безпеки життєдіяльності / Н. В. Тирак. - С. 287-294.
  Мальований Ю. І.  Про деякі концептуальні засади підручників з алгебри для основної школи / Ю. І. Мальований. - С. 295-299.
  Ілляшенко В. Я.  "Начала" Евкліда та їх роль у розвитку геометричних знань / В. Я. Ілляшенко. - С. 299-306.
  Головко М. В.  Історико-методичний аналіз становлення та розвитку вітчизняної методичної літератури з фізики / М. В. Головко. - С. 306-318.
  Мацько Н. Д.  Деякі аспекти проблеми підручникотворення у шкільній математиці / Н. Д. Мацько, О. В. Гармаш, О. В. Ситник. - С. 319-326.
  Ситник Д. В.  Анкетування як засіб оцінювання якості шкільних підручників із природничо-математичних дисциплін / Д. В. Ситник, А. В. Гривко. - С. 326-330.
  Журбенко Н. В.  Реалізація міжпредметної коректності у нових курсах фізики та математики 12-річної школи / Н. В. Журбенко, Л. О. Чувтаєва. - С. 330-339.
  Головін М. Б.  Специфіка формування пояснень до прикладів-аплікацій у навчальному матеріалі з програмування / М. Б. Головін. - С. 339-350.
  Величко Л. П.  Методика експериментального випробування підручника з органічної хімії / Л. П. Величко. - С. 350-356.
  Корнєєв В. П.  Робота вчителя з підручником географії / В. П. Корнєєв. - С. 356-361.
  Назаренко Т. Г.  Підручник з географії як засіб формування інформаційно-комунікативної культури учнів / Т. Г. Назаренко. - С. 362-366.
  Яценко В. С.  Виховання в учнів досвіду оцінювальної діяльності на заняттях географії / В. С. Яценко. - С. 367-372.
  Гац Г. О.  Педагогічна діагностика в системі управління фізичним вихованням у загальноосвітній школі / Г. О. Гац. - С. 372-376.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Підручники

Анотація:   У збірнику матеріалів розглядаються найбільш актуальні питання створення, оцінки й апробації сучасного підручника.

 
28 84(4Укр)6-5
Р83

Руденко, Л.

        Піднебесна імла [Текст] : [поезії] / Л. Руденко ; вип. у світ О. Усачов. - К : Український клуб, 2007. - 70 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- поезія Руденко Лідії

Анотація:   Автор цієї збірки поезій, вчитель української мови Лідія Руденко - людина щирої і теплої душі, яка присвятила життя школі і дітям. Кожен рядок написаний з любов'ю до рідного села, української землі, батьківської хати, до людей. Поетеса уболіває за долю України, словом прагне проникнути у людське серце і зворушити його.

 
29 92.4
К17

        Календар-альманах "Нового шляху" на 1980 рік / упоряд. : В. Скорупський, В. Верига. - Торонто : Новий шлях, 1980. - 238 с.

Зміст:
  Доріченко О.  Україні / О. Доріченко. - С. 5-6
  Календар - історичний календар. - С. 6-30
  Верига В.  50 років на службі народу 1930-1980 / С. Савчук. - С. 37-67
  Кілька фрагментів із часу перебування "Нового шляху" в Торонто. - С. 67-73
  Верига В.  Наші ідейно-програмові заложення. - С. 73-79
  Маценко П.  Українська мова в школах Канади. - С. 95-98
  Шульга П.  З переспективи 50 років праці УСГ для "Нового Шляху". - С. 99-117
  Ситник В.  Питання матеріального добробуту не є другорядним. - С. 117-121
  Копач О.  Автор Львівського Літопису. - С. 121-125
  Савчук С.  На службі української громади / С. Савчук. - С. 135-146
  Український Центральний Комітет під гітлерівським режимом в Західній Україні. - С. 211-219

Рубрики: Історія України

 
30 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 47 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 285 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Особливості соцально-правової допомоги сім'ям з дітьми / І. М. Ковчина. - С. 3-14.
  Бакум З. П.  Лінгводидактичні аспекти вивчення складоподілу в гімназійному курсі фонетики / З. П. Бакум. - С. 15-20.
  Богославець Л. П.  Особливості сучасної пропедевтичної підготовки в технічному університеті / Л. П. Богославець. - С. 20-30.
  Гуральник Н. П.  Феномен школи як предмет науково-теоретичного аналізу / Н. П. Гуральник. - С. 30-40.
  Дарноступ В. М.  Формування в учнів 10-х класів гімназій орфографічних умінь і навичок / В. М. Дарноступ. - С. 40-46.
  Дика Н. М.  Засвоєння норм літературної мови студентами-філологами / Н. М. Дика. - С. 46-53.
  Дручків Н. Ю.  Методика застосування дидактичних ігор у формуванні лексичних навичок усного іншомовного мовлення учнів початкової школи / Н. Ю. Дручків, О. О. Паршикова, О. О. Стеценко. - С. 53-63.
  Дудорова Л. Ю.  Фізична підготовленість майбутніх учителів як показник способу життя і рівня здоров'я / Л. Ю. Дудорова. - С. 64-71.
  Желуденко М. О.  Аналіз моральних цінностей в педагогічній системі Німеччини (к. XIX-XX ст.) / М. О. Желуденко. - С. 71-76.
  Забранський В. Я.  Модульне навчання методики математики і самостійна робота студентів / В. Я. Забранський. - С. 76-89.
  Завалко К. В.  Самовдосконалення викладача-скрипаля на шляху до педагогічної майстерності / К. В. Завалко. - С. 89-95.
  Зарубінська І. Б.  Експериментальне дослідження мотивів преферативного домінування у студентів у процесі вивчення іноземної мови / І. Б. Зарубінська. - С. 95-105.
  Караман О. В.  Організація самостійної роботи учнів під час вивчення другорядних членів речення у 8 класі гімназії / О. В. Караман, С. С. Канівець. - С. 106-113.
  Карпенко О. Г.  Соціальний працівник як суб'єкт соціальної роботи / О. Г. Карпенко. - С. 114-122.
  Козаковцева Л. В.  П. Юркевич: сторінки педагогічної діяльності / Л. В. Козаковцева. - С. 122-129.
  Кулик О. Д.  Формування умінь стилістичного аналізу складних багатокомпонентних речень в учнів 7-9-х класів / О. Д. Кулик. - С. 129-137.
  Кучменко Е. М.  Інтеросвітні аспекти глобальних проблем цивілізації / Е. М. Кучменко, О. Б. Кучменко. - С. 138-147.
  Любашенко О. В.  Функціональні суперечності навчання рідної мови у вищому освітньому закладі / О. В. Любашенко. - С. 147-153.
  Маркович Л. М.  Деякі способи гуманітаризації при вивченні екологічних аспектів курсу фізики / Л. М. Маркович. - С. 153-161.
  Матієнко О. С.  Толерантність педагога - вагомий фактор виховання толерантності учнів / О. С. Матієнко. - С. 161-170.
  Мукан Н. В.  Педагогічна освіта провінції Альберта (Канада) / Н. В. Мукан. - С. 170-180.
  Очкань Г. О.  Формування національної свідомості у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Г. О. Очкань. - С. 180-187.
  Сущенко Л. П.  Визначення поняття "фізична реабілітація" / Л. П. Сущенко. - С. 187-197.
  Форостюк Т. В.  Психолого-педагогічні основи формування пізнавального інтересу школярів у процесі вивчення української мови в школі / Т. В. Форостюк. - С. 197-203
  Шашенко С. Ю.  Проблема соціального становлення студентської молоді: теоретичний аспект / С. Ю. Шашенко. - С. 203-209.
  Величко С. И.  Специфика фразеологической системы немецкого языка / С. И. Величко. - С. 210-216.
  Григораш А. М.  Актуальное моделирование в системе образования устойчивых сочетаний общественно-политической семантики (на материале современной украиноязычной прессы Украины) / А. М. Григораш. - С. 217-227.
  Єсипович К. П.  Роль емотивної оцінки у розгортанні концептуальної моделі образу "Чарівного" (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 227-237.
  Литвиненко Г. С.  Народна пісня у контексті еволюції фольклорного мислення / Г. С. Литвиненко. - С. 238-244.
  Морозова Н. В.  Структурно-семантична організація складнопідрядних (двокомпонентних) речень з'ясувального типу в прозових художніх творах Є. П. Гуцала / Н. В. Морозова. - С. 244-251.
  Періна О. О.  Лексико-семантичні особливості текстів адміністративних документів Ради Європи / О. О. Періна. - С. 251-264.
  Цілина М. М.  Особливості структури та принципи номінації закладів науки й освіти столиці України / М. М. Цілина. - С. 264-274.
  Федорова О. В.  Назви осіб в сучасній англійській мові як відображення гендерних стереотипів / О. В. Федорова. - С. 274-281.

 
31 74.261.8Ук
Г44

Гетьманець, М. Ф.

        "Слово о полку Ігоревім" у школі / М. Ф. Гетьманець. - Суми : Собор, 2001. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури

Ключові слова (ненормовані): урок української літератури -- позакласні заходи -- оригінал "Слово о полку Ігоревім"

Анотація:   Мета посібника - дати вчителеві необхідний матеріал для вивчення "Слово о полку Ігоревім" у школі. Він містить оригінальний текст "Слово" з перекладом на українську мову і детальними коментарями, аналіз із сучасних засад ідейного змісту та поетики твору, методичні рекомендації щодо його вивчення.

 
32 74.261.1кр
Г61

Голуб, Н. Б.

        Дивосвіт [Текст] : дидактичний матеріал з розвитку зв'язного мовлення для учнів 5 кл. / Н. Б. Голуб, Н. М. Остапенко. - Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 1999. - 152 с.

Рубрики: Методика навчання української мови в школі

Ключові слова (ненормовані): український мовленнєвий етикет -- уроки української мови

Анотація:   Основна освітня мета навчання рідної мови в загальноосвітніх школах полягає в необхідності різнобічного й зокрема мовленнєвого розвитку особистості учнів. Актуальність її підкреслена в чинних програмах, які ставлять перед словниками завдання формувати "національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка б володіла вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови - її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності".

 
33 81.2Ан-48
А64

        Англо- український та українсько-англійський словник / В. І. Перебийніс [та ін.] ; худ.- оформлювач С. І. Правдюк. - Х. : Фоліо, 2003. - 368 с.

Рубрики: Довідкові видання - Англо-українськмй словник

Ключові слова (ненормовані): двомовні словники -- словник українсько- англійський

Анотація:   Словник розрахований на широке коло користувачів: учнів і вчителів середньої школи, слухачів курсів англійської мови, студентів філологічних факультетів, а також усім, хто вивчає англійську мову самостійно. Переважна більшість статей як англійсько-української, так і українсько-англійської частини включає велику кількість прикладів, які дозволяють краще зрозуміти значення слова.

 
34 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 428 с.

Зміст:
  Семиног О.  Морфологічні норми - невід'ємна складова фахового саморозвитку дослідника / О. Семиног. - С. 6-19.
  Ромащенко Л.  Мовна ситуація крізь призму сучасних соціокультурних процесів / Л. Ромащенко. - С. 20-32.
  Голуб Н.  Мовні й позамовні засоби гармонізації спілкування / Н. Голуб. - С. 33-40.
  Симоненко Т.  Особливості реалізації лінгво-культурологічного підходу до навчання української мови в загальноосвітній школі / Т. Симоненко. - С. 41-46.
  Пчелінцева О.  Мовні ілюзії та мовна реальність : погляд прагматика / О. Пчелінцева. - С. 47-51.
  Шляхова В.  Методика ознайомлення студентів-філологів із особливостями конфесійного стилю / В. Шляхова. - С. 52-60.
  Руденко Н.  Фразеологізми з умовним значенням як засоби вираження умовного синтаксичного способу / Н. Руденко. - С. 61-65.
  Шульга Т.  Мовний образ міста як об'єкт лінгвостилістики / Т. Шульга. - С. 66-72.
  Руденко В.  Особливості віртуальної комунікації як окремого виду інтернет-спілкування / В. Руденко. - С. 73-78.
  Остапенко Н.  Технологія дидактичної гри / Н. Остапенко, Л. Перевіспа. - С. 79-84.
  Остапенко Н.  Використання інтерактивних технологій на заняттях лінгвометодичного спрямування у вищій школі / Н. Остапенко, І. Паляниця. - С. 85-90.
  Гаврилова Т.  До проблеми перейменування годонімів та агоронімів / Т. Гаврилова, З. Денисенко. - С. 91-99.
  Красовська О.  Формування лігвокультурологічної компетенції студентів-філологів засобами епістолярного стилю (на матеріалі листування Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 100-104.
  Боть Л.  Похвала у спілкуванні "дорослий - дитина" / Л. Боть. - С. 105-108.
  Руденко В.  Англійські запозичення в українській мові / В. Руденко, Л. Коваль. - С. 109-114.
  Денисенко З.  Парцеляція як наукова мовознавча проблема (на матеріалі мови місцевої преси) / З. Денисенко, Н. Ергашева. - С. 115-124.
  Лонська Л.  Посесивні конструкції з предикатом мати в українській мові / Л. Лонська. - С. 125-135.
  Савченко І.  Українська діаспора : історичний аспект і сучасний стан розвитку рідної мови / І. Савченко. - С. 136-142.
  Красовська О.  Український молодіжний сленг у Черкасах / О. Красовська, Т. Ткаченко, І. Бондарук. - С. 143-150.
  Дядюра Г.  Культура наукового мовлення / Г. Дядюра, С. Мащак. - С. 151-155.
  Кухарєва-Рожко В.  Культура мови та мовленнєвий етикет як компоненти комунікації менеджера / В. Кухарєва-Рожко. - С. 156-160.
  Ракшанова Г.  Особливості деривації сучасного науково-технічного терміна / Г. Ракшанова. - С. 161-164.
  Мельникова Л.  Проблема культури мови й телевізійне мовлення / Л. Мельникова. - С. 165-170.
  Бойко Т.  Метафорична мотивація назв осіб на основі схожості ознак та способу дії в мовленні жителів міста / Т. Бойко. - С. 171-174.
  Євдовська Ю.  Мотивація назв дикорослих рослин у говірці села Лозівок Черкаського району Черкаської області / Ю. Євдовська. - С. 175-182.
  Шпак М.  Функціонування сурядних сполучників у північних середньо-наддніпрянських говірках / М. Шпак. - С. 183-189.
  Ковтун Н.  Функціональне навантаження лексико-граматичних класів слів у черкаській радіорекламі / Н. Ковтун. - С. 190-200.
  Фіть Л.  Помилки у змістовій структурі видавничої продукції видавництва "Сіяч" (м. Черкаси) / Л. Фіть. - С. 201-209.
  Галат Н.  Етнонім `циган` в українських пареміях / Н. Галат. - С. 210-215.
  Лоташ О.  Мовна репрезентація фізичних особливостей та номінація на позначення індивіда за результатами експерименту / О. Лоташ. - С. 216-219.
  Біт-Давід М.  Формування мовної особистості засобами літератури рідного краю (за збіркою поезій Івана Дробного "В Златограї жито половіє") / М. Біт-Давід, В. Шляхова. - С. 220-227.
  Іщенко А.  Знак етнокультури "чоботи" у структурі традиційного українського весільного обряду на Смілянщині / А. Іщенко, А. Рог. - С. 228-231.
  Береговенко Т.  Образ жінки в романі Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти" / Т. Береговенко, Н. Коваленко. - С. 232-240.
  Бойко А.  Структурні та словотворчі особливості адаптації англіцизмів в українській мові / А. Бойко, І. Савченко. - С. 241-251.
  Попенко О.  Трансформація фразеологічних одиниць у сучасній пресі / О. Попенко, Л. Лонська. - С. 252-259.
  Ложка О.  Лінгвокультурема "рушник" у сприйнятті десятикласників шкіл м. Черкаси / О. Ложка. - С. 260-264.
  Макаренко Н.  Етимологічна характеристика назв населених пунктів Черкащини / Н. Макаренко. - С. 265-270.
  Бульда І.  Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда. - С. 271-275.
  Чудакова Т.  Метафорична номінація жінки в українській мові за даними асоціативного експерименту / Т. Чудакова. - С. 276-284.
  Солодка Л.  Шляхи увиразнення газетних заголовків черкаських друкованих ЗМІ / Л. Солодка. - С. 285-292.
  Корновенко Л.  Мовні орієнтації та уподобання студентів ЧНУ (матеріали соціолінгвістичного опитування 2010 р.) / Л. Корновенко. - С. 293-300.
  Кулешова Л.  Проблема выражения модальной оценки истинности в русском языке / Л. Кулешова. - С. 301-307.
  Волошина Г.  Значення газети "Літературна Україна" у мовно-культурній ідентифікації українського суспільства / Г. Волошина. - С. 308-317.
  Симоненко І.  Твір-розповідь на воєнну тематику з елементами інтерв'ю (тема твору : "Ніхто не забутий, ніщо не забуто") / І. Симоненко. - С. 318-330.
  Сердюкова Т.  До проблеми культури фахового мовлення. Явище плеоназму, тавтології в сучасному лексиконі / Т. Сердюкова. - С. 331-333.
  Харченко С.  Особливості фразеологізмів у англійській та українській мовах / С. Харченко. - С. 334-336.
  Шевченко Ж.  Образна система колисанок Смілянщини / Ж. Шевченко, І. Добрицька. - С. 337-342.
  Жовновач Т.  Вимоги до мови сучасної реклами / Т. Жовновач. - С. 343-348.
  Воробйова Т.  Інформативна функція прецедентних імен / Т. Воробйова. - С. 349-354.
  Куліш І.  Особливості викладання іноземної мови для дорослих / І. Куліш. - С. 355-361.
  Королюк Г.  Диференційований підхід до навчання іноземних мов у вищій школі / Г. Королюк. - С. 362-367.
  Кузнецова Л.  Труднощі в оволодінні другою іноземною мовою на факультетах природничо-математичного напряму / Л. Кузнецова. - С. 368-372.
  Цюра С.  Простір концептуальної метафори у творах С. Моема / С. Цюра. - С. 373-379.
  Глущенко А.  Психологічні аспекти емоційних станів у мовленні / А. Глущенко. - С. 380-384.
  Фінько Я.  Історія та ономастика села Малий Бузуків / Я. Фінько, В. Салата. - С. 385-392.
  Лаговська Г.  Семантичний простір фразеологізмів у сучасній українській та англійській мовах / Г. Лаговська. - С. 393-398.
  Дяченко-Лисенко Л.  Народна казка як репрезентант зооморфних атрибутів первісної "маски" / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 399-406.
  Полівенко Л.  Шкільна бібліотека - фактор формування мовної культури учнів-колегіантів / Л. Полівенко. - С. 407-410.
  Рогач С.  Колегіумний прес-центр як фактор міського мас-медійного простору : найновітніша регіональна молодіжна журналістика / С. Рогач, К. Рогач. - С. 411-416.

 
35 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6.
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13.
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17.
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26.
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29.
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33.
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36.
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39.
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42.
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47.
  Вовк О. С.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання у сучасній школі / О. С. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53.
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57.
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61.
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65.
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71.
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74.
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78.
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84.
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88.
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93.
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98.
  Левченко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левченко. - С. 99-106.
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112.
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115.
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118.
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120.
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124.
  Чашечникова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишенко. - С. 125-130.
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134.
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138.
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интерированный с использованием билингвальных технологий) "Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141.
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145.
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148.
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152.
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціації навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156.
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159.
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163.
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167.
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179.
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183.
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191.
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201.
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208.
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
36 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 року, м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13.
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17.
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29.
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36.
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39.. - Библиогр. в конце ст.
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк О. Є.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання в сучасній школі / О. Є. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53.
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57.
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61.
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65.
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71.
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78.
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84.
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88.
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93.
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98.
  Левечнко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левечнко. - С. 99-106.
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112.
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5(з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115.
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118.
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120.
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124.
  Чашечнікова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечнікова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишечко. - С. 125-130.
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134.
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интегрированный с использованием билингвальных технологий)"Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141.
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145.
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуацыйного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152.
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціація навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156.
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159.
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163.
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179.
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183.
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191.
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201.
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208.
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
37 74.202.42кр
О64

        Організація навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі [Текст] : монографія / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов'янова [та ін.] ; наук. ред. Н. - Черкаси : Пономаренко, 2013. - 268 с.

Зміст:
  Тарасенкова Н. А.  Організація навчання у багатопрофільній школі: до постановки проблеми / Н. А. Тарасенкова. - С. 7-11.
  Акуленко І. А.  Профілізація як напрям модернізації сучасної шкільної системи освіти / І. А. Акуленко. - С. 11-25.
  Лов'янова І. В.  Професійне самовизначення особистості - завдання профільної школи / І. В. Лов'янова. - С. 25-38.
  Жггир А. Й.  Проблеми впровадження профільного навчання / А. Й. Жггир. - С. 39-57.
  Майданик Л. Ю.  Психологічний супровід профільного навчання / Л. Ю. Майданик. - С. 53-57.
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи в профільній школі / Н. П. Желєзняк. - С. 58-62.
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 63-66.
  Будяк Л. В.  Вибір професії - важлива проблема підліткового віку / Л. В. Будяк. - С. 66-68.
  Тарасенко Ж. І.  Модель профорієнтаційної роботи в ппрофільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 68-76.
  Желєзняк Н. П.  Портфоліо учня як модель індивідуального освітнього маршруту / Н. П. Желєзняк. - С. 76-78.
  Яковчук О. В.  Вивчення української мови в багатопрофільній школі / О. В. Яковчук. - С. 79-84.
  Катаргіна С. М.  Вивчення англійської мови в багатопрофільній школі / С. М. Катаргіна. - С. 84-86.
  Стеценко І. В.  Вивчення хімії та біології в багатопрофільній школі / І. В. Стеценко. - С. 87-93.
  Дудка К. В.  Вивчення математики в багатопрофільній школі / К. В. Дудка, Б. Й. Окунєв. - С. 94-100.
  Клименко В. І.  Вивчення історії та географії в багатопрофільній школі / В. І. Клименко, Л. Г. Бовзенко. - С. 100-103.
  Клименко В. І.  Особливості викладання курсів за вибором з історії України / В. І. Клименко. - С. 103-106.
  Фокіна В. О.  Професія - журналіст / В. О. Фокіна. - С. 106-107.
  Майданик Л. Ю.  П'ять кроків до прийняття рішення / Л. Ю. Майданик. - С. 108-112.
  Стеценко І. В.  Розрахунки з розчинами (Програма курсу за вибором з хімії для учнів 9 кл.) / І. В. Стеценко. - С. 113-117.
  Щербина С. І.  Основи медичних знань / С. І. Щербина, Н. В. Боровська. - С. 118-124.
  Дудка К. В.  Математична логіка / К. В. Дудка. - С. 124-126.
  Дудка К. В.  Загадковий світ рівнянь / К. В. Дудка. - С. 126-130.
  Дудка К. В.  Розв'язуємо задачі з математики / К. В. Дудка, Т. В. Запісочна. - С. 130-134.
  Дудка К. В.  Програма курсу за вибором з математики для 10 - 11 класів / К. В. Дудка [и др.]. - С. 134-144.
  Силенко В. А.  Історія держави і права України / В. А. Силенко, В. І. Клименко. - С. 144-150.
  Клименко В. І.  Роль особистості в історії / В. І. Клименко. - С. 150-160.
  Фокіна В. О.  Основи журналістики / В. О. Фокіна. - С. 160-165.
  Стеценко І. В.  Міні-підручник до теми "Поняття про розчин. Склад, види розчинів. Значення розчинів в житті та практичній діяльності людини" / І. В. Стеценко. - С. 166-169.
  Стеценко І. В.  Вплив типу хімічного зв'язку на будову речовин та їх властивості / І. В. Стеценко. - С. 169-173.
  Щербина С. І.  Гігієна харчування / С. І. Щербина. - С. 174-180.
  Щербина С. І.  Вітаміни - це здоров'я та спосіб життя / С. І. Щербина. - С. 180-184.
  Боровська Н. В.  Профілактика травматизму / Н. В. Боровська. - С. 184-190.
  Дудка К. В.  Квадратні рівняння / К. В. Дудка. - С. 190-198.
  Желєзняк Н. П.  Міні - підручник з теми: "Уживання фразеологізмів у мовленні" / Н. П. Желєзняк, О. В. Яковчук. - С. 198-206.
  Клименко В. І.  Урок "Загадковий Кий" / В. І. Клименко. - С. 206-212.
  Бовзенко Л. Г.  Золота підкова Черкащини / Л. Г. Бовзенко. - С. 213-222.
  Клименко В. І.  Демократичні традиції у державних змаганнях Української Центральної Ради / В. І. Клименко. - С. 222-231.
  Братан О. М.  Батьки і діти, діти і батьки... / О. М. Братан. - С. 231-246.
  Бовзенко Л. Г.  Люби і знай свій рідний край / Л. Г. Бовзенко. - С. 247-250.
  Маренич Л. М.  Місто майстрів / Л. М. Маренич, Г. М. Скринська. - С. 251-258.
  Коваленко Л. М.  У світі професій / Л. М. Коваленко, Т. В. Запісочна. - С. 258-261.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Анотація:   У збірнику наукових праць представлено теоретичний аспект організації навчання в умовах профільної школи, визначено концептуальні основи профілізації, розглянуто профілізацію як напрям модернізації сучасної шкільної освіти, зокрема, математичної, визначено роль профілізації у професійному самовизначенні особистості учнів. Обгрунтовано модель профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку особистості учня на рівні психологічного супроводу навчання, виховання і профорієнтаційної роботи, організації методичної, навчальної, виховної роботи. У збірнику широко представлено навчально-методичне забезпечення процесу навчання і виховання: програми курсів за вибором, міні-підручники для вивчення окремих тем курсів, розробки уроків та виховних заходів.

 
38 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 (34) Серія "Філологічні науки" / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 220 с.

Зміст:
  Кушнірова Т.  Мотив як літературознавча категорія: ознаки і типологія / Т. Кушнірова. - С. 3-11
  Чеботарьова А.  Античні мотиви у збірці Й. Мандельштама "TRISTIA" / А. Чеботарьова. - С. 11-16
  Ніколенко О.  Основні мотиви оповідання А.Платонова "Ріка потудань" / О. Ніколенко. - С. 16-23
  Мельник Т.  Традиційні теми й мотиви в оповіданнях В. Шукшина / Т. Мельник. - С. 23-30
  Баняс Н.  Містична функція лейтмотивів у романі "Книга ночей" Сільві Жермен / Н. Баняс. - С. 30-37
  Чередник Л.  Мотиви російської класики в романі М. Булгакова "Біла гвардія" / Л. Чередник. - С. 38-42
  Мацапура В.  Образ поетичного пам'ятника в європейській поезії / В. Мацапура. - С. 43-51
  Дереза Л.  Поєднання літературних і фольклорних традицій у казках Ореста Сомова / Л. Дереза. - С. 51-58
  Вечерок О.  Романтичні і реалістичні тенденції в "Сибірських" оповіданнях В.Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 58-65
  Маркович Я.  Церковні і народні свята у романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 65-71
  Шрамко М.  Традиції англійської метафізичної школи в ліриці Й.Бродського ("Велика елегія Джону Донну") / М. Шрамко. - С. 71-77
  Репало Я.  Своєрідність пейзажних образів у поезії Б. Пастернака 1920-1930-х років / Я. Репало. - С. 78-84
  Конєва Т.  На підступах до "Нової драми" ("Бранд" Г.Ібсена) / Т. Конєва. - С. 84-89
  Кобзар О.  Роль інтертекстуальності в п'єсі М.Булгакова "Багровий острів" / О. Кобзар. - С. 89-98
  Майстренко Л.  Концепція Ероса у "Буколіках" та "Георгіках" Вергілія / Л. Майстренко. - С. 98-102
  Українець Л.  Одзвінчення приголосних як елемент фонетичного моделювання Евфронії українського слова / Л. Українець. - С. 103-112
  Школяренко В.  Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст / В. Школяренко. - С. 112-119
  Пушкар В.  Особливості дієслівної префіксації в англомовній економічній терміносистемі / В. Пушкар. - С. 119-125
  Валюх З.  Девербативи з суфіксом -тель та їх дериваційний потенціал / З. Валюх. - С. 125-131
  Знаменська І.  Актуальні проблеми вивчення термінотворення в напрямку від твірних основ у світлі сучасних лінгвістичних концепцій / І. Знаменська. - С. 132-135
  Сологор І.  Дослідження словотворчих функцій основ суфіксальних дієслів у напрямку утворення суфіксальних прикметників та співвідносних із ними похідних (на матеріалі німецької медичної термінології) / І. Сологор. - С. 135-139
  Глоба О.  Взаємозв'язок генезису та граматичного класу термінів з активністю їх твірних основ / О. Глоба. - С. 140-144
  Гдовська Барбара  Абревіатури та складноскорочені слова російської літературної мови на межі віків / Барбара Гдовська. - С. 145-150
  Мартиросян Л.  До проблеми сучасних класифікацій дієслова й лексико-семантичних системах української та російської мов / Л. Мартиросян. - С. 150-155
  Степаненко М.  Речення і його структурна схема / М. Степаненко. - С. 155-163
  Баландіна Н.  Комунікативнщ-прагматичний аналіз чеських подяк / Н. Баландіна. - С. 163-171
  Іщенко В.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / В. Іщенко. - С. 171-176
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика в композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 176-185
  Безобразова Л.  Спроба порівняльного аналізу художніх засобів оригіналу і перекладу (на прикладі вірша Жака Превера "Барбара") / Л. Безобразова, В. Дузенко. - С. 185-195
  Бардакова Ю.  Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П.Зюскінда "Парфумер" / Ю. Бардакова. - С. 195-200

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження української та зарубіжної літератури. Пропонується новий погляд на творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей, присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та ангійскої мов. Збірник адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.

 
39 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 8 (301) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 136 с.

Зміст:
  Антонець А. В.  Формування логічного мислення інженерів-механіків під час вивчення природничо-наукових дисциплін / А. В. Антонець. - С. 3-7
  Овсієнко Ю. І.  Формування у студентів-аграріїв умінь дослідницької діяльності під час навчання вищої математики / Ю. І. Овсієнко. - С. 8-14
  Кошова О. П.  Педагогічні технології навчання в процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ / О. П. Кошова. - С. 15-24
  Корнєва З. М.  Конструктивіське навчання як основа широкопрофільної та вузькопрофільної іншомовної професійної підготовки студентів другого курсу технічного ВНЗ / З. М. Корнєва. - С. 24-30
  Маляр Л. В.  Гуманістичні засади педагогічної концепції Августина Волошина / Л. В. Маляр, В. І. Староста. - С. 30-36
  Гордієнко І. В.  Психологічні засади використання аналогії у навчанні стериометрії / І. В. Гордієнко. - С. 36-42
  Бобилєв Д. Є.  Методичні вимоги щодо формування евристичних умінь у майбутніх учителів математики під час вивчення функціонального аналізу / Д. Є. Бобилєв. - С. 42-49
  Ткаченко А. В.  Навчальний фізичний експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / А. В. Ткаченко. - С. 49-55
  Кудикіна Н. В.  Інтерактивне навчання української мови учнів початкової школи у загальноосвітніх навчальних закладах із російською мовою викладання в контексті методології європейської мовної освіти / Н. В. Кудикіна. - С. 56-61
  Кугай Н. В.  Що повинен знати вчитель математики про натуральні числа / Н. В. Кугай, Є. М. Борисов, Ю. Ю. Демяненко. - С. 62-66
  Молдаван І. В.  Психолого-педагогічні передумови навчання учнів 8-9 класів геометрії із застосуванням мультимедійних засобів навчання / І. В. Молдаван. - С. 66-73
  Требик О. С.  Контроль знань і умінь студентів як діагностичний елемент процесу навчання математики в коледжах / О. С. Требик. - С. 73-78
  Харламова Л. С.  Поєднання індивідуальної, групової та колективної форм роботи у процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова
  Власенко В. М.  Формування професійної готовності майбутніх вчителів до використання комп'ютерних технологій у процесі адаптивного контролю знань / В. М. Власенко, О. В. Власенко. - С. 84-90
  Демченко О. Г.  Рівновіддаленість від заданої точки і гіперболи / О. Г. Демченко, К. І. Тупікіна. - С. 91-98
  Акуленко І. А.  Моделювання процесів виведення учнів у рефлексивну позицію у ході компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 99-108
  Оросова Р.  Викладацький стиль учителя: особливості та визначення під час педагогічної практики студентів / Р. Оросова [и др.]. - С. 108-115
  Сердюк З. О.  Аналіз стану шкільної математичної освіти в Білорусі та Україні (кінець XX - початок XXI ст.) / З. О. Сердюк. - С. 116-125
  Коваленко О. А.  Організація вивчення теми "Множина натуральних чисел та її розширення" студентами - майбутніми вчителями початкових класів / О. А. Коваленко. - С. 126-130

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
40 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 40 (293) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Аблаев Э. А.  Учитель в достижениях современной японской школы / Э. А. Аблаев. - С. 3-8
  Балакірєва В. А.  Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів в умовах закладу інтернатного типу / В. А. Балакірєва. - С. 8-11
  Баснаева А. С.  Образование и культура - два крыла одной птицы / А. С. Баснаева. - С. 11-13
  Буховцева О. В.  Влияние кураторской деятельности на становление будущего педагога / О. В. Буховцева. - С. 13-16
  Воропай Н. А.  Формування самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти / Н. А. Воропай. - С. 16-20
  Гарачук Т. В.  Компоненти, критерії, рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами / Т. В. Гарачук. - С. 20-23
  Гінсіровська І. Р.  Підготовка майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю до інноваційної професійної діяльності як предмет науково-педагогічних досліджень / І. Р. Гінсіровська. - С. 24-29
  Гончарук О. В.  Організація роботи в групі продовженого дня / О. В. Гончарук. - С. 29-32
  Гусак Л.  Підготовка студентів до асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів: змістова складова / Л. Гусак. - С. 32-36
  Єнгаличева І. В.  Особливості виникнення та перебігу "професійного вигорання" у вчителів початкових класів / І. В. Єнгаличева. - С. 36-38
  Житник Н. В.  Психолого-педагогічні засади професійного становлення майбутніх економістів / Н. В. Житник. - С. 39-44
  Житнік Т. С.  Особливості викладання історії мистецтва в позашкільних освітніх закладах дітям старшого дошкільного віку / Т. С. Житнік. - С. 44-47
  Замелюк М. І.  Гуманізація освітнього простору навчального закладу як основа творчого розвитку особистості дошкільника / М. І. Замелюк. - С. 47-50
  Зорочкіна Т. С.  Активізація творчої діяльності учнів за допомогою новітніх технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 50-52
  Іванців М. І.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування в учнів обчислювальних навичок / М. І. Іванців. - С. 52-55
  Івасишин І. В.  Позакласна музична діяльність як засіб активізації творчого розвитку молодших школярів / І. В. Івасишин. - С. 55-58
  Касторнова В. А.  Инфорационная деятельность на базе образовательных ресурсов интернет / В. А. Касторнова. - С. 58-63
  Кічук Н. В.  Виховний потенціал родинних етнопедагогічних традиці: ретроспективний аналіз / Н. В. Кічук. - С. 63-66
  Клочко А. О.  Структура підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегрованого підходу в умовах сучасної школи / А. О. Клочко. - С. 66-70
  Корчевський Д. О.  Філософські аспекти інтеграції змісту підготовки майбутніх фахівців компютерного профілю / Д. О. Корчевський. - С. 70-75
  Костенко Т. М.  Психологічні аспекти творчого розвитку ососбистості в навчальному процесі вищої педагогічної школи / Т. М. Костенко. - С. 75-78
  Куев Давіл Луїс Сократес  Рефлексивна компетентність у структурі особистості майбутніх учителів музики / Куев Давіл Луїс Сократес. - С. 78-83
  Кузява І. Б.  Формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів до умов інклюзивної освіти / І. Б. Кузява. - С. 83-87
  Кучай Т. П.  Неперервна освіта у Канаді: теоретичний аспект / Т. П. Кучай. - С. 87-89
  Лепешев Д. В.  Теоретические положения понимания идентификации личности в социальной философии воспитания и психологии / Д. В. Лепешев. - С. 89-93
  Мельник І. М.  Розвиток дослідницької культури магістрів педагогічної освіти / І. М. Мельник. - С. 93-96
  Москаленко О. І.  Впровадження інтерактивних вправ для формування навиків аудіювання та говоріння англійської мови / О. І. Москаленко. - С. 96-99
  Остапйовська І. І.  Порівняльний аналіз динаміки визначення студентвми пріоритетних проблем використання новітніх інформаційних технологій в освіті / І. І. Остапйовська. - С. 99-103
  Пальшкова І. О.  Особливості формування когнітивної компетентності майбутніх філологів в умовах ВНЗ / І. О. Пальшкова. - С. 103-106
  Пономаренко К. Є.  Дидактичні умови ефективного використання гри у навчанні молодших школярів / К. Є. Пономаренко. - С. 106-110
  Пріма Р. М.  Проблема адаптивності майбутнього педагога у контексті формування його професійної мобільності / Р. М. Пріма. - С. 110-113
  Рокосовик Н. В.  Тенденції розвитку британської педагогічної освіти / Н. В. Рокосовик. - С. 113-117
  Семенюк М. П.  Підготовка майбутнього педагога до формування загальнолюдських цінностей у школярів / М. П. Семенюк. - С. 117-119
  Торчинська Т. А.  Місце роботи над ономастикою на уроках української мови в початковій школі / Т. А. Торчинська. - С. 119-122
  Харахады С. И.  Подготовка педагогических кадров для работы в учебных заведениях с крымскотатарским языком обучения / С. И. Харахады. - С. 122-125
  Чичук В. М.  Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі / В. М. Чичук. - С. 125-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорна О. А.  Окремі аспекти успішної реалізації дистанційної підготовки філолоів в Україні у порівнянні з відповідним британським досвідом / О. А. Чорна. - С. 128-131
  Чосік Л. Я.  Підготовка студентів до здійснення дидактичної організації навчального матеріалу підручника з математики для початкових класів / Л. Я. Чосік. - С. 132-134
  Яригіна Н. А.  Про педагогічну практику магістрів економіки / Н. А. Яригіна, К. С. Єщенко, В. В. Шнайдер. - С. 134-137
  Ярощук Л. Г.  Європейський досвід моніторингових досліджень: історія та сучасність / Л. Г. Ярощук. - С. 137-143
  Kariyev A. D.  Teacher's readiness for teaching on the basis of interactive methods as a condition of students' creative abilities development / A. D. Kariyev. - С. 143-146

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
41 80
С47

        Slavica Tarnopolensia [Текст] : [зб. наук. пр.] / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Лабораторія славістичних студій. - Тернопіль : 1997. - 192 с.

Зміст:
  Ашиток Н.  Лексичні запозичення як фактор інтеграції і дезінтеграції слов'янських мов / Н. Ашиток. - С. 5-8.
  Селіванова О.  Ономасіологічний аспект контрастивних досліджень слов'янських мов / О. Селіванова. - С. 8-12.
  Артикуца Н.  Слово закон у контексті історико-культурних зв'язків слов'янського світу / Н. Артикуца. - С. 13-20.
  Матасова Я.  Ономасіологічна відповідність як показник інтеграції та диференціації слов'янських мов / Я. Матасова. - С. 20-23.
  Федонюк В.  Слов'янські фразеологізми з компонентом "птах" у дзеркалі національного менталітету / В. Федонюк. - С. 23-27.
  Дем'яненко Н.  Фразеологізми з музичним компонентом у слов'янських мовах (на матеріалі польської, української та російської мов) / Н. Дем'яненко. - С. 27-31.
  Вондрачек М.  Самое красивое слово чешского языка / М. Вондрачек. - С. 31-40.
  Марусик Б.  Поняття чеської народно-розмовної мови та її місце у системі національної чеської мови / Б. Марусик. - С. 40-46.
  П'ятецька О.  Структура та семантика складних слів у поетичній мові (на матеріалі української, хорватської та польської поезії) / О. П'ятецька. - С. 46-51.
  Задорожна О. І.  Глоси в російській лексикографії XVIII ст. / О. І. Задорожна. - С. 51-55.
  Терехова Д.  Кольорові характеристики соматизмів (за результатами цілеспрямованого асоціативного експеременту) / Д. Терехова. - С. 56-59.
  Павленко Л.  Нульсуфіксальні композити-номінації осіб в історії української мови (на матеріалах складень з базисним дієслівним компонентом) / Л. Павленко. - С. 59-64.
  Месяц Н.  Ошибки в речи как прогноз развития норм литературного языка / Н. Месяц. - С. 65-68.
  Місяць Н.  Міжмовні омоніми в польсько-українських словниках / Н. Місяць, А. Білоус. - С. 69-70.
  Пуряєва Н.  Локальні особливості ойконімії Ямпільщини / Н. Пуряєва. - С. 70-73.
  Микитюк О.  Специфіка власне українських та запозичених термінів / О. Микитюк. - С. 74-77.
  Яремко Я.  Джерела і способи формування української військової термінології / Я. Яремко. - С. 78-83.
  Варик Л.  Природа в изображении В. Г. Короленко / Л. Варик. - С. 83-95.
  Міджин Р.  Наголошування суфіксальних іменників чоловічого роду у поетичному мовленні Лесі Українки / Р. Міджин. - С. 95-100.
  Терехова С.  Способи експлікації понять "сюди-туди" в українській, російській і англійській мовах / С. Терехова. - С. 100-105.
  Паламарчук О. Л.  Національна своєрідність української ономастичної лексики та її відтворення у чеських художніх перекладах / О. Л. Паламарчук. - С. 106-109.
  Назаренко Л. Ю.  Калькування як один із способів перекладу чеських стійких порівнянь українською мовою / Л. Ю. Назаренко. - С. 109-113.
  Карацуба М. Ю.  Павло Грабовський - перекладач з південнослов'янських літератур / М. Ю. Карацуба. - С. 113-118.
  Щербак-Середич М.  Поетика стефаникових словесних образів як перекладознавча проблема (на матеріалі російських перекладів) / М. Щербак-Середич. - С. 118-123.
  Булаховська Ю.  Із спостережень над поезією Чеслава Мілоша / Ю. Булаховська. - С. 124-125.
  Нахлік Є.  Штрихи до теми "П. Куліш і Польща" / Є. Нахлік. - С. 126-130.
  Рамазанова Е.  Етикетні формули прощання в епістолярії Українки Л. / Е. Рамазанова. - С. 130-131.
  Зайцева И.  Ремарка в современной пьесе как отражение трансформации драматургического жанра / И. Зайцева. - С. 132-138.
  Баражникова Н.  Балладные традиции в жанрово-стилевой парадигме поэмы В. Маяковського "Про это" / Н. Баражникова, Н. Лысенко. - С. 139-143.
  Цивкач О. М.  Из истории восприятия произведений А. С. Пушкина на Западной Украине / О. М. Цивкач. - С. 143-148.
  Тищенко О.  До проблеми реконструкції архаїчної моделі світу (східно - та західнослов'янський обрядовий текст) / О. Тищенко. - С. 149-153.
  Коваленко Н.  Риси характеру в подільських прислів'ях та прказках / Н. Коваленко. - С. 154-155.
  Мартинова Т.  Кобзарство як український історико-культурний феномен / Т. Мартинова. - С. 155-158.
  Мудрий М.  Ідея слов'янської взаємності в контексті україно-польських стосунків у Галичині в XIX ст. / М. Мудрий. - С. 159-166.
  Бернадський Б.  Україно-польські стосунки на Волині в роки Першої світової війни / Б. Бернадський. - С. 167-169.
  Коляденко С.  Польський вплив на розвиток народної освіти Волині (перша половина XIX ст.) / С. Коляденко. - С. 170-174.
  Луків О.  Підручники рідної мови для польських і українських шкіл Галичини початку XX століття / О. Луків. - С. 175-185.

 
42 81.2Ук кр
М74

        Мовне обличчя міста: Черкаси-2007 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.; Черкаси, 9 листоп. 2007 р. / редкол. : Л. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 176 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Семантико-функціональні особливості тексту міста / Л. Мацько. - С. 8-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько Л.  Компетентнісні підходи в навчанні української мови у 10-12 класах середньої школи (профіль - українська філологія) / Л. Мацько, О. Семеног. - С. 16-21.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симоненко Т.  Мовний портрет міста Черкаси (на матеріалі аналізу емпоронімічних номенів) / Т. Симоненко. - С. 22-26.
  Мартинова Г.  "Черкаський говір" як джерело вивчення генези середньо-наддніпрянського діалекту / Г. Мартинова. - С. 27-31.
  Голуб Н.  Проблеми мовленнєвої і риторичної культури міста / Н. Голуб. - С. 32-44.
  Шляхова В.  Питання культуромовної компетенції в сучасних альтернативних підручниках / В. Шляхова. - С. 45-50.
  Остапенко Н.  До проблеми піднесення куоьтури професійного мовлення вчителя-словесника / Н. Остапенко. - С. 51-55.
  Руденко Н.  Особливості вживання іменниково-прийменникових конструкцій у діловому мовленні / Н. Руденко. - С. 56-60.
  Чорновол Г.  Специфіка вживання термінів у рекламних текстах (на матеріалі черкаських видань) / Г. Чорновол. - С. 61-64.
  Зражевська Н.  Проблеми культури студентського мовлення / Н. Зражевська. - С. 65-68.
  Пчелінцева О.  Функціонування української мови у студентському середовищі / О. Пчелінцева. - С. 69-72.
  Ракшанова Г.  Мовні проблеми в сучасному суспільстві / Г. Ракшанова. - С. 73-75.
  Федоренко О.  Комунікативні функції негативних емоційних оцінок і мовні засоби їх вираження у сучасній пресі / О. Федоренко. - С. 76-80.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Божко В.  Культура мовлення черкаської періодики / В. Божко. - С. 81-84.
  Шульга Т.  Мовні засоби комізму в гуморесках Миколи Шапошника / Т. Шульга. - С. 85-90.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Красовська О.  Мовний етикет в усному спілкуванні студентів вищих навчальних закладів / О. Красовська. - С. 91-95.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боть Л.  Іункціонування часток в директивних мовленнєвих актах дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 96-99.
  Руденко В.  Сучасне молодіжне мовлення: норма чи антинорма? / В. Руденко. - С. 100-104.
  Дядюра Г.  Мова реклами в нашому місті / Г. Дядюра. - С. 105-106.
  Ковтун Н.  Проблема білінгвізму в сучасному рекламному радіодискурсі / Н. Ковтун. - С. 107-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломієць А.  До питання культури фахового мовлення медиків (до постановки проблеми) / А. Коломієць. - С. 113-117.
  Онищенко Н.  Проблема мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів початкої школи / Н. Онищенко. - С. 118-121.
  Сердюкова Т.  Державна мова і культура усного ділового мовлення / Т. Сердюкова. - С. 122-125.
  Говоримо і пишемо правильно. - С. 130-139.
  Плеоназми (вживання у мовленні слів, що не несуть смислового навантаження). - С. 140-141.
  Пароніми (слова, схожі (чи близькі) за звучанням, але різні за значенням). - С. 142.
  Складні випадки перекладу. - С. 143.

Рубрики: Мова українська - Мовна політика

Анотація:   У збірнику піднімаються актуальні питання функціонування української мови в українському місті, її практичне та доцільне використання у всіх сферах життєдіяльності, мова засобів масової комунікації, міської реклами тощо.

 
43 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 272 с.

Зміст:
  Ткач А.  Проблема класифікації мовних варіантів у сучасному мовознавстві / А. Ткач. - С. 7-13.
  Мусиенко В.  Категория интенсивности действия в структуре концептосферы субъект-субъектных отношений / В. Мусиенко. - С. 14-20.
  Калько М.  Аспектуальні класи: проблеми типології та термінології / М. Калько. - С. 21-29.
  Андрушенко О.  Структурна репрезентація функціонально-семантичного поля інструментальності в англійській мові XII-XIII ст. / О. Андрушенко. - С. 29-35.
  Островська А.  Лінгвістична експлікація семантичної природи якісних прикметників сучасної української мови / А. Островська. - С. 36-41.
  Руденко Н.  Суб'єктно-предикатна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. Руденко. - С. 42-49.
  Поперечна О.  Функціональні вияви прислівних підрядних речень у художньо-текстовій парадигмі / О. Поперечна. - С. 49-54.
  Селіванова О.  Мотиваційна функція оцінки в процесі номінації (на матеріалі української мови) / О. Селіванова. - С. 55-64.
  Ярмоленко Г.  Особливості мотивації віддієслівних іменників-полісемантів / Г. Ярмоленко. - С. 65-72.
  Кочерга Г.  Сруктурно-метафоричний різновид асоціативно-термінальної мотивації (на матеріалі українських відіменникових дієслів) / Г. Кочерга. - С. 72-80.
  Калько В.  Гіперонімічна мотивація народних назв лікарських рослин української мови / В. Калько. - С. 80-91.
  Зеленько А.  Концепт у лінгвістичній парадигмі синергетичного детермінізму / А. Зеленько. - С. 92-97.
  Печончик Т.  Концепт "свобода" в дискурсі офіційних виступів Президента України Віктора Ющенка / Т. Печончик. - С. 97-102.
  Мацьків П.  Семантична опозиція бог/людина у фольклорній картині світу / П. Мацьків. - С. 103-112.
  Сухенко В.  Слово в лінгвістичних поглядах П. Г. Житецького / В. Сухенко. - С. 113-118.
  Казанюк О.  Антонімічні відношення в сучасній українській термінології садово-паркового господарства / О. Казанюк. - С. 118-124.
  Любарський С.  Системна організація сучасної української термінології землеробства / С. Любарський. - С. 124-131.
  Карлова Н.  Етноконцепт "рушник" у фразеології / Н. Карлова. - С. 131-136.
  Чорновол Г.  Функціонально-стилістичні особливості економічної термінології (на матеріалі Інтернет-видань) / Г. Чорновол. - С. 137-142.
  Голодов О.  Средства создания комического в специальной лексике (на материале разговорного варианта немецкого языка футбола) / О. Голодов. - С. 142-158.
  Щербина Т.  Номінація верхнього одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 159-167.
  Тищенко Т.  Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко. - С. 168-174.
  Денисюк В.  Фразеологія "Лътописа краткого...". 1 / В. Денисюк. - С. 175-179.
  Перепелиця С.  Типи інтитуляції в українсько-молдавських грамотах XIV-XV ст. / С. Перепелиця, Б. Бабенчук. - С. 180-186.
  Шаповал А.  Імплікатури емоційно-оцінного змісту в англомовному дискурсі / А. Шаповал. - С. 187-194.
  Волошина Г.  Питання культури мови на сторінках часопису "Українська мова і література в школі" (1960-1965 рр.) / Г. Волошина. - С. 195-202.
  Денисенко З.  Стилістична та оцінна семи як засіб конотативного семантичного узгодження / З. Денисенко. - С. 203-209.
  Заскалета В.  Структурні та семантичні особливості складнопідрядних означальних речень зі сполучними словами на к- (ч-) (на матеріалі пам'яток української мови XI-XIII ст.) / В. Заскалета. - С. 209-216.
  Сливка Н.  Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. Сливка. - С. 217-223.
  Цапок О.  Логічні помилки в мові сучасних українських газет / О. Цапок. - С. 224-230.
  Боть Л.  Прагматичні типи директивних актів під час ігор дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 231-237.
  Красовська О.  Психолінгвістичні основи мовної експресії (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 238-244.
  Жила Т.  Стилістичне використання іменників на позначення міста в історичному романі / Т. Жила. - С. 244-249.
  Беженарь И.  Коммуникативные клише как средства отражения языковой личности в современном английском языке / И. Беженарь, О. Кудря. - С. 250-259.
  Тріщук О.  Основні категорії реферативного тексту / О. Тріщук. - С. 260-267.

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми когнітивної лінгвістики, лексикології, семасіології, ономастики, термінології, граматики, лінгвостилістики, історії мови та діалектології.

 
44 63.3(4Укр)41-7
В53

Висоцький, С. О.

        Київська писемна школа Х-XII ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький. - Л. : Коця М., 1998. - 247 с.

Зміст:
  Походження слов'янської писемності. - С. 9-27
  Київська писемна школа в Х-XI ст.. - С. 51-82
  Київська писемна школа у XII ст.. - С. 98-117
  Епіграфічні та книжкові пам'ятки Київської писемної школи. - С. 124-176
  Київська писемна школа та її значення в поширенні писемної культури серед народів Східної Європи. - С. 193-207

Рубрики: Історія України - Розвиток писемної культури
Київ

Анотація:   Книга доктора історичних наук С.О. Висоцького присвячена Київській писемній школі- визначному досягненю писемної культури за часів Київської держави Х-ХІІ ст. Наводяться нові матеріали, зайдені в Україні:грамоти, написані на бересті, графіти з Києва та інших міст тощо. На підставі вивчення особливостей написання пам'яток робиться висновок про поширення державної писемності й мови по свій країні та їх зв'язок із сучасною українською писемністю. Засвідчується безперевність київської писемної традиції від часів Київської держави до України XVIII ст. Встановлюється існування в Києві ХІ-ХІІ ст. трьох центрів Київської писемної школи: Софійського собору, Києво-Печерського та Видубицького монастирів, де поступово перейшли від писемності до літературної традиції й написання оригінальних творів.

 
45 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 15 (308) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 152 с.

Зміст:
  Акулненко І. А.  Методичне моделювання у процесі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акулненко. - С. 3-9
  Адаманова Е. М.  Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до реалізації навчального співробітництва в полікультурному освітньому середовищі / Е. М. Адаманова. - С. 9-15
  Асанова А. Е.  Шляхи формування білінгвальної методичної компетенції майбутнього учителя української мови у критмській початковій школі / А. Е. Асанова. - С. 15-21
  Девлетов Р. Р.  Мотиваційні складові освітньогопроцесу в умовах трилінгвального навчання / Р. Р. Девлетов. - С. 21-28
  Довга Т. Я.  Стиль, тактика та імідж учителя як чинники продуктивної педагогічної взаємодії / Т. Я. Довга. - С. 28-34
  Клим-Климашевска А.  Инновации в преподавании иностранного языка в детском саду / А. Клим-Климашевска, Э. Ягелло. - С. 34-38
  Кондрашов М.  Моделювання як засіб формування професійної позиції майбутніх вчителів у системі університетської освіти / М. Кондрашов. - С. 38-42
  Лукьянова М. И.  Формирование акмеологической позиции личности в системе высшего профессионального образования / М. И. Лукьянова. - С. 43-50
  Маркова И. А.  Индивидуальные траектории обучения: моделирование прохождения учебного курса / И. А. Маркова. - С. 50-54
  Моісеєва О. В.  Необхідність застосування інтерактивних технологій у ВНЗ / О. В. Моісеєва. - С. 54-61
  Нінова Т. С.  Робочий зошит як засіб активізації самостіної роботи у професійній підготовці студентів / Т. С. Нінова, О. О. Циба. - С. 61-67
  Павленко О. О.  Характеристика методичної культури викладача економіки та зміст її компонентів / О. О. Павленко. - С. 67-74
  Пилипюк Т. В.  Творчий потенціал як один із показників індивідуально-креативного компонента творчої самореалізації майбутніх учителів початкової школи / Т. В. Пилипюк. - С. 74-80
  Пелех Л. Р.  Освітні реформи Польщі в другій половині XX століття та їх аксіологічна складова / Л. Р. Пелех. - С. 81-87
  Плачинда Т. С.  Особливості професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів / Т. С. Плачинда. - С. 88-92
  Касярум С. О.  Питання організації самостійної роботи курсантів / С. О. Касярум. - С. 92-96
  Руденко И. В.  Методика формирования социальной компетентности будущих бакалавров во внеучебной деятельности / И. В. Руденко, Н. С. Бейлина. - С. 96-104
  Ротар В. Б.  Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки фахівців пожежної безпеки в умовах вищого навчально закладу / В. Б. Ротар. - С. 105-108
  Сторож В. В.  Сутність та структура соціономічних технологій у професійній діяльності соціальних педагогів / В. В. Сторож. - С. 108-115
  Стрельбицька С. М.  Сутність поняття "базові компетнтності" майбутніх соціальних працівників / С. М. Стрельбицька. - С. 115-121
  Умерова Л. Р.  Методичні можливості трилінгвальної освіти у формуванні базових перекладацьких компетентностей студентів педагогічних спеціальностей / Л. Р. Умерова. - С. 121-128
  Шеремет О. В.  Функціональна копінг-стратегія як умова подолання та попередження культурно-мовленнєвого шоку учнів при формуванні навчального трилінгвізму / О. В. Шеремет. - С. 128-136
  Чавдарова-Костова С.  Анализ на разработването на курсови работи по проблеми на интеркултурното възпитание в бакалавърска степен / С. Чавдарова-Костова. - С. 136-141. - Текст болгарською мовою
  Поліщук Р.  Оздоровчий потенціал козацької педагогіки / Р. Поліщук. - С. 141-146. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
46 80
Т33

        Теоретична і дидактична філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / МОН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. - 343 с.

Зміст:
  Александрович Т.  Біблія як джерело духовності в добу бароко / Т. Александрович. - С. 3-12.
  Заболотна Т.  Проблема взаєморецепції з адресатом у приватному листуванні В. Винниченка / Т. Заболотна. - С. 13-21.
  Каплюк К.  Аспекти дослідження художнього твору як об'єкта, що існує в часі та просторі / К. Каплюк. - С. 22-36.
  Козубенко Л.  Розвиток зарубіжної літературної критики в першій половині XIX століття / Л. Козубенко. - С. 37-50.
  Корпанюк М.  Тема й образи Коліївщини у книжній поезії та драматургії / М. Корпанюк. - С. 51-65.
  Литвиненко С.  Діалогічність концептів у літературно-критичному доробку Володимира Базилевського / С. Литвиненко. - С. 66-75.
  Мазоха Г.  Приватні кореспонденції письменників як об'єкт літературознавчого дослідження / Г. Мазоха. - С. 76-89.
  Малинка М.  Жанрові особливості українського хронографа XVI століття / М. Малинка. - С. 90-99.
  Пангелова М.  Відображення літературно-критичних поглядів У. Самчука в епістолярії 50-60-х років XX століття / М. Пангелова. - С. 100-112.
  Подрига В.  Художнє втілення національних архетипів у прозі В. Наріжного / В. Подрига. - С. 113-123.
  Потапенко Г.  Національна своєрідність творчого доробку Шолом-Алейхема / Г. Потапенко. - С. 124-133.
  Свириденко О.  Проза Олекси Стороженка й Остапа Вишні: діалог художніх світів / О. Свириденко. - С. 134-146.
  Сєліванова О.  Принципи когнітивної реконструкції поетичного твору (на матеріалі творчості Л. Костенко) / О. Сєліванова. - С. 147-159.
  Смірнова Н.  Принципи трансформації фольклорного матеріалу в публікаціях народних казок 30-40 років XIX століття / Н. Смірнова. - С. 160-169.
  Бурко О.  Вияв синтезу мистецтв у курйозній поезії XVII - XVIII ст. / О. Бурко. - С. 170-184.
  Дига Н.  До проблеми діалогічного прочитання творів О. Довженка та вивчення їх в школі / Н. Дига. - С. 185-194.
  Клименко Ж.  Роль українських педагогів кінця XIX - початку XX ст. у становленні методики вивчення перекладної літератури / Ж. Клименко. - С. 195-204.
  Кожуховська Л.  Система вимог до уроку української мови у структурі підготовки студентів-філологів / Л. Кожуховська. - С. 205-215.
  Кулик О.  Проблема змістовної готовності школярів до проведення стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій / О. Кулик. - С. 216-225.
  Левченко Т.  Спостереження над мовними фактами у процесі вивчення граматики / Т. Левченко, Т. Чубань. - С. 226-240.
  Нежива Л.  Літературознавчий та мистецтвознавчий аспекти вивчення літератури бароко / Л. Нежива. - С. 241-256.
  Ненахова Ю.  Методика викладання порівняльної лексикології української та англійської мов у вищих навчальних закладах України / Ю. Ненахова, Т. Товкайло. - С. 257-267.
  Овсієнко Л.  Навчання діалогічному мовленню учнів старших класів на уроках української мови / Л. Овсієнко. - С. 268-278.
  Токмань Г.  Діалогічно-аксіологічні вимоги до вчителя української літератури як фахівця / Г. Токмань. - С. 279-290.
  Уліщенко В.  Діалогічне вивчення фольклорних творів відповідно до їх жанрово-родової специфіки / В. Уліщенко. - С. 291-304.
  Черниш Н.  Діалогічний характер інноваційних педагогічних технологій в аспекті шкільного вивчення лірики / Н. Черниш. - С. 305-314.
  Савчинська-Шевченко Л.  Із досвіду читання творів української неолатиністики (Кілька слів на користь викладання латинської мови у школі) / Л. Савчинська-Шевченко. - С. 315-326.
  Юрійчук Н.  Проблема принципів навчання учнів у процесі вивчення української мови / Н. Юрійчук. - С. 327-335.

Анотація:   До збірника ввійшли статті з актуальних питань літературознавства та методики викладання філологічних дисциплін.

 
47 81.2Ук-922
С34

Сизоненко, К. О.

        Тестові завдання з української мови для узагальнення і систематизації вивченого матеріалу [Текст] : тренувальні тести для удоскон. знань з мови для незалежного зовнішнього оцінювання. Ч. 1 Фонетика, орфографія, склад / К. О. Сизоненко. - Корсунь-Шевченківський : 2008. - 95 с.

Рубрики: Мова українська - Тести

Ключові слова (ненормовані): зовнішнє тестування

Анотація:   У посібнику подано тести з українсько мови, які охоплюють весь круг сучасної української літературної мови, що є основою підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і учнів загальноосвітніх шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання.

 
48 74.266.329
А72

        Антологія краєзнавства Полтавщини [Текст] : наук.-метод. посіб. / Полтавський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. - Полтава : АСМІ, 2005. - 322 с.

Рубрики: Методика навчання краєзнавства

Ключові слова (ненормовані): української мови -- історичне краєзнавство -- географічне краєзнавство -- краєзнавство і природничо-математичні дисципліни -- мистецьке краєзнавство -- краєзнавство у початковій школі

Анотація:   У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні проблеми краєзнавчої роботи у сучасній загальноосвітній школі та позашкільних установах. "Антологія краєзнавства Полтавщини" складається з двох основних розділів, в яких розглядаються загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших шкільних предметів у системі виховної роботи. У посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої роботи. Також є досить цікаві повідомлення про історичні та археологічні знахідки останніх років. Особлива увага наголошується на ефективності різноманітних форм залучення учнів до краєзнавчого дослідження, ставиться за мету вчити учнів об'єктивно оцінювати історію, розуміти і цінувати красу. Матеріали посібника адресуються широкому колу педагогічних працівників, керівникам шкіл, науковцям, усім, кого цікавить проблема розвитку особистості школяра засобами краєзнавчої роботи.

 
49 95.43
У59

        Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2 (18) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Дудченко В. В.  Правогенеза в історичній школі права / В. В. Дудченко. - С. 6-12.
  Пархоменко Н. М.  До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині XIX - початку XX століття / Н. М. Пархоменко. - С. 13-19.
  Кравчук М. В.  Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку XX століття / М. В. Кравчук. - С. 20-27.
  Дмитрієнко Ю. М.  Першоджерела традиційної української правосвідомості / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 28-34.
  Подковенко Т. О.  Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної ради / Т. О. Подковенко. - С. 35-40.
  Лінник Н. В.  Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства / Н. В. Лінник. - С. 41-45.
  Василевич Г. А.  Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии,законодательство, практика / Г. А. Василевич. - С. 46-57.
  Білоусов Ю. В.  Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України / Ю. В. Білоусов, А. М. Івановська. - С. 58-68.
  Пунда О. О.  Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти / О. О. Пунда. - С. 69-74.
  Романовский Г. Б.  Право на жизнь: юридическая норма и доктрина / Г. Б. Романовский. - С. 75-79.
  Слінько Т. М.  Становлення територіаьної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування / Т. М. Слінько, Є. В. Литвиненко. - С. 80-83.
  Ярков В. В.  Основные мировые системы принудительного исполнения / В. В. Ярков. - С. 84-101.
  Кучеренко І. М.  До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві / І. М. Кучеренко. - С. 102-106.
  Стефанчук Р. О.  Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення / Р. О. Стефанчук. - С. 107-111.
  Сурженко О. А.  Юридична природа права інтелектуальної власності / О. А. Сурженко. - С. 112-116.
  Бондаренко-Зелінська Н. Л.  Дотримання конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. - С. 117-123.
  Нагнибіда В. І.  Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини / В. І. Нагнибіда. - С. 124-129.
  Кривенко Ю. В.  Щодо співвідношення понять "церква" та "релігійна організація" / Ю. В. Кривенко. - С. 130-133.
  Водоп'ян Т. В.  Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві / Т. В. Водоп'ян. - С. 133-138.
  Зелінський А. М.  До питання про поняття "пацієнт" / А. М. Зелінський. - С. 139-143.
  Шама Н. П.  Правова природа спадкового договору / Н. П. Шама. - С. 144-148.
  Артюхова О. А.  Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об'єктом права власності / О. А. Артюхова. - С. 149-154.
  Дрішлюк В. І.  Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору) / В. І. Дрішлюк. - С. 155-158.
  Журик Ю. В.  Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України / Ю. В. Журик. - С. 159-164.
  Повзун С. Л.  Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов'язки сторін / С. Л. Повзун. - С. 165-170.
  Костюк Ю. В.  Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням / Ю. В. Костюк. - С. 171-180.
  ЯременкоА. О.  Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні / О. ЯременкоА.. - С. 181-185.
  Токар А. М.  Акти місцевого управління: поняття та ознаки / А. М. Токар. - С. 186-190.
  Ткаченко О. В.  До питання про визначення поняття "корупція" / О. В. Ткаченко. - С. 191-194.
  Продаєвич В.  Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / В. Продаєвич. - С. 195-199.
  Січкар В. О.  Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах / В. О. Січкар. - С. 200-206.
  Шудріков В. М.  Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів / В. М. Шудріков. - С. 207-213.
  Тараненко Ю. О.  Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ / Ю. О. Тараненко, І. Г. Андрущенко, О. П. Дзісяк. - С. 213-217.
  Мохончук С. М.  Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст. ст. 439, 440 Кримінального кодексу України / С. М. Мохончук. - С. 218-223.
  Філіппов С. О.  Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права / С. О. Філіппов. - С. 224-227.
  Виговський Д. Л.  Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури / Д. Л. Виговський. - С. 228-233.
  Шевчук В.В.  Об'єкт злочину за кримінальним правом України / В. В. Шевчук, О. В. Охман. - С. 234-239.
  Плисюк Н. М.  Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони / Н. М. Плисюк. - С. 240-246.
  Охман О. В.  Характеристика суб'єкта злочину за кримінальним законодавством України / О. В. Охман. - С. 247-253.
  Карпов Н. С.  Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект / Н. С. Карпов. - С. 254-259.
  Карпенко М. О.  Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України / М. О. Карпенко, А. Р. Туманянц. - С. 260-264.
  Никоненко М. Я.  Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред'явлення особі обвинувачення / М. Я. Никоненко. - С. 265-269.
  Михайлишин О. Р.  Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності / О. Р. Михайлишин. - С. 270-273.
  Гордін Л. Я.  Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика / Л. Я. Гордін. - С. 274-278.
  Савенко М. Є.  Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду / М. Є. Савенко. - С. 279-284.
  Олійник Н. М.  Формування спільної політики з питань міграції у Європейському Союзі / Н. М. Олійник. - С. 285-291.
  Воробйов В. П.  Правове забезпечення державної морської політики України у світлі досвіду Європейського Союзу / В. П. Воробйов. - С. 291-297.
  Олуйко В. М.  До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави / В. М. Олуйко. - С. 298-301.
  Дробко Е. В.  Трудова міграція та українська діаспора за кордоном / Е. В. Дробко. - С. 302-309.
  Шевчук А. П.  Формування моделей соціальної політики як складова державного упрвління в соціально-економічній сфері / А. П. Шевчук. - С. 310-317.
  Есимова Ш. А.  Управление организационной культурой / Ш. А. Есимова. - С. 318-329.
  Хачатурян Х. В.  Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління / Х. В. Хачатурян. - С. 330-334.
  Биркович В. І.  Розвиток туристичної галузі в регіоні / В. І. Биркович. - С. 335-341.
  Рудакевич М. І.  Роль морального спілкування у формуванні етичної поведінки державних службовців / М. І. Рудакевич. - С. 342-346.
  Молодожен Ю. Б.  Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю. Б. Молодожен. - С. 347-352.
  Рета М. В.  Аналіз факторів формування витрат процесу створення нової продукції / М. В. Рета. - С. 353-357.
  Корженівська Н. Л.  Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері / Н. Л. Корженівська, Л. А. Кушнір. - С. 358-362.
  Кабаці Б. І.  Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні / Б. І. Кабаці. - С. 363-366.
  Дрозд І М.  Особливості страхування професійної відповідальності / І М. Дрозд. - С. 367-370.
  Мусаткіна В. П.  Оцінка конкурентних позицій Закарпатської області / В. П. Мусаткіна. - С. 371-374.
  Богуцький В. С.  Продовольчий комплекс Рівненської області: існуючий стан та перспективи розвитку / В. С. Богуцький. - С. 375- 380.
  Приступа М. І.  Інформаційне та правове забезпечення соціально-трудових відносин у регіоні / М. І. Приступа. - С. 381-383.
  Домбровський В. А.  Оцінка результатів діяльності персоналу підприємств: проблеми теорії та практики / В. А. Домбровський. - С. 385-388.
  Машіна Н. І.  Творчі індустрії у світлі міжнародного досвіду / Н. І. Машіна, М. В. Сазонова. - С. 389-393.
  Вавринчук М. П.  Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект / М. П. Вавринчук. - С. 394-397.
  Виговська Т. В.  Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська. - С. 398-402.
  Кафарський В. І.  Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання / В. І. Кафарський. - С. 403-410.
  Бернюков А. М.  Дометологічний етап розвитку герменевтичних вчень / А. М. Бернюков. - С. 411-417.
  Рогожа В. Г.  Порядок слів у висловленнях з експресивно-вольовою модальністю в текстах кодексів України / В. Г. Рогожа. - С. 418-422.
  Комар Ю. М.  Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації системно-діяльнісного підходу у навчанні / Ю. М. Комар. - С. 423-426.

Анотація:   В збірник ввійшли наукові праці з економіки, права, соціології, екології та інших галузей українською та російською мовами.

 
50 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 139 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 176 с.

Зміст:
  Акуленко І. А.  Аксіологічний компонент методичних компетентностей майбутніх учителів математики / І. А. Акуленко, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-10.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонець А. В.  Про деякі питання професійної підготовки менеджерів у ВНЗ / А. В. Антонець. - С. 10-16.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алтухов Є. В.  Формування ціннісних настанов на педагогічну діяльність у студента-математика під час практики / Є. В. Алтухов, Н. М. Лосєва, Л. М. Профатіло. - С. 17-24.
  Бодненко Т. В.  Особливості формування абстрактно-логічного мислення в учнів підліткового та юнацького віку загальноосвітньої школи / Т. В. Бодненко, О. В. Куліш. - С. 24-32.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босовський М. В.  Особливості введення поняття границі числової послідовності / М. В. Босовський. - С. 32-40.
  Гриценко В. Г.  Використання автоматизованої системи оперативного контролю знань для забезпечення зворотного зв'язку та коригування навчального процесу / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко, О. В. Власенко. - С. 41-47.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гопштер Є. А.  Функціонально-стилістичний підхід до вивчення займенника / Є. А. Гопштер. - С. 47-52.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовий А. К.  Гуманітаризація методичної підготовки майбутнього вчителя хімії / А. К. Грабовий. - С. 53-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко С. О.  Методи педагогічної взаємодії в навчальному процесі технічного закладу освіти / С. О. Демченко. - С. 60-63.
  Калько В. В.  Застосування тестового контролю під час вивчення розділу "Морфеміка" в курсі "Сучасної української літературної мови" / В. В. Калько. - С. 64-68.
  Кошова О. П.  Особливості технологічного підходу у формуванні інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів у ВНЗ / О. П. Кошова. - С. 69-74.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Картасюк Л. М.  Теоретичні засади інноваційних організаційних форм навчання на уроках української мови в 5-6 класах / Л. М. Картасюк. - С. 75-79.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лещенко Ю. Ю.  К вопросу построения успешной обучающей компьютерной анимации / Ю. Ю. Лещенко, С. А. Рычка. - С. 80-87.
  Назаренко Н. В.  Педагогічні технології як засіб підвищення якості підготовки фахівця у вищій школі / Н. В. Назаренко. - С. 87-94.
  Нестеренко А. М.  Побудова системи запитань під час довузівської математичної підготовки майбутніх абітурієнтів / А. М. Нестеренко. - С. 94-99.
  Підручна З. Ф.  Теоретичні основи професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів / З. Ф. Підручна. - С. 99-104.
  Попова О. І.  Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкової школи при вивченні синтаксису сучасної української літературної мови / О. І. Попова. - С. 105-110.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Починкова М. М.  Лінгводидактичні засади побудови дистанційного курсу "Практикум з української мови" / М. М. Починкова. - С. 110-114.
  Пустовіт Н. А.  Специфічні можливості позаурочного часу у формуванні екологічної компетентності школярів / Н. А. Пустовіт. - С. 115-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романенко Ю. О.  Психлінгвістичні і лінгводидактичні засади формування в учнів поняття про типи мовлення / Ю. О. Романенко. - С. 123-128.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Титаренко Л. М.  Процесуальне забезпечення формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету / Л. М. Титаренко. - С. 128-135.
  Третяк М. В.  До питання про вивчення умовних математичних сподівань та умовних розподілів / М. В. Третяк. - С. 135-139.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трунова О. В.  Місце, зміст і структура навчального матеріалу з елементів стохастики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики / О. В. Трунова. - С. 139-147.
  Тымко Ю. Г.  Учебная домашняя работа как элемент управления самостоятельной работой студентов / Ю. Г. Тымко. - С. 147-155.
  Цапок О. М.  Формування навичок логічного аналізу та редагування текстів у студентів-журналістів / О. М. Цапок. - С. 155-163.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чухрай З. Б.  Спрямованість підручників та навчальних посібників з вищої математики для коледжів на формування дослідницьких здібностей майбутнього економіста / З. Б. Чухрай. - С. 163-171.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
51 83.3У1-8...4
М31

Масальський, В. І.

        Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. - К. : Радянська школа, 1965. - 124 с.

Зміст:
  Коцюбинський і розвиток української літературної мови в другій половині XIX- на початку ХХ ст.. - С. 3-8
  Майстерність художнього слова. - С. 8-50
  Мовностилістичні засоби художніх творів письменика. - С. 50-99
  Мосностилістичні особливості наукового і публіцистичного стилів М. Коцюбинського. - С. 116-123

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): мова творів Коцюбинського М. -- творчість Коцюбинського М. -- стиль творчості Коцюбинського М.

Анотація:   У книзі подано докладний аналіз мови і мовностилістичних особливостей художніх творів М.М. Коцюбинського, які вивчаються за програмою в школі, а також деяких публіцистичних творів письменників.

 
52 83.3(4Укр)-6-8...0,1
Ж74

        Життя, мов спалах блискавки [Текст] : спогади рідних, друзів і колег про Василя Симоненка / ред. і упоряд. М. С. Летичевський. - Черкаси : Інлес, 1999. - 127 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Симоненка В. -- поети Черкащини -- письменники Черкащини

Анотація:   Книга "Життя, мов спалах блискавки" - це друге доповнене видання спогадів рідних, друзів та знайомих відомого українського поета, нашого земляка Василя Симоненка. Його творчість широко вивчається в школах, відомі літературознавці пишуть наукові праці, вона стала символом високого патріотизму та широкої закоханості Поета у рідний народ. Книга дозволить широкому колу читачів глибше пізнати психологію поета,той час, в якому формувалися його філософські та політичні погляди.

 
53 83.3(4Укр)5-8кр
З41

        Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції [Текст] : 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси]: 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 598 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Українська правда очима Шевченка / А. Кузьмінський. - С. 7-9.
  Гресь В.  До учасників Шевченківськоїконференції / В. Гресь. - С. 10-11.
  Чабан А.  Шевченко - Черкащина - Україна / А. Чабан. - С. 12-17.
  Жулинський М.  Шевченко і Гоголь: зближення, перетини, відштовхування / М. Жулинський. - С. 18-28.
  Пахаренко В.  Становлення парадигми філософського шевченкознавства / В. Пахаренко. - С. 29-40.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штонь Г.  Духовна структурованість вірша Т. Шевченка / Г. Штонь. - С. 41-46.
  Задорожна С.  Т. Шевченко і П. Куліш: єднання у площині духовного аристократизму (до постановки питання) / С. Задорожна. - С. 47-53.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк З.  Проза Т. Шевченка (До питання творчого методу) / З. Кирилюк. - С. 54-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  "Близнюки\" / "Художник" Т. Шевченка як версія просвітницького роману виховання\". - С. В. Зарва. - 63-71.,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Гончар Ю.  Творчість Тараса Шевченка у світлі гендерного аналізу / Ю. Гончар. - С. 72-78.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стужук О.  Ліричний конфлікт у Т. Шевченка / О. Стужук. - С. 79-87.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Я.  Націєтворчий зміст Шевченкового спадку: погляд крізь перспективу постмодерну / Я. Потапенко. - С. 88-96.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танана Р.  Палкий шанувальник Т. Шевченка / Р. Танана. - С. 97-101.
  Масненко В.  Ставлення Липинського до постаті Т. Шевченка (до проблеми консерваторів і "революціонерів" в українській інтелектуальній традиції) / В. Масненко. - С. 102-110.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товстоляк Н.  Т. Шевченко в долі дворян Тарновських (друга половина XIX - 30-ті роки ХХ ст.) / Н. Товстоляк. - С. 111-116.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шелюх О.  Ритміка Т. Шевченка в дослідженнях Василя Сімовича / О. Шелюх. - С. 117-126.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томчук О.  Постать Т. Шевченка в науковому дискурсі неокласиків / О. Томчук. - С. 127-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" / В. Поліщук. - С. 137-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радько А.  Шевченкознавча діяльність Бориса Якубського / А. Радько. - С. 149-155.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижицька С.  Відвідувачі Чернечої гори про зняття пам'ятника "Голгофа" з могили Тараса Шевченка (за рукописними матеріалами 1927-1928 років) / С. Брижицька. - С. 156-163.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдега Т.  Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети "Тризуб" / Т. Бурдега. - С. 164-173.
  Єлісєєв Д.  Духовна спадщина Т. Г. Шевченка в національно-культурній діяльності товариства "Просвіта" в Україні в період німецького окупаційного режиму (1941-1943 рр.) / Д. Єлісєєв. - С. 174-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрова І.  Шевченківські парадигми літературознавчої концепції І. Костецького / І. Юрова. - С. 182-188.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Іван Фізер як шевченкознавець / О. Боронь. - С. 189-195.
  Наєнко М.  Критика Т. Шевченка як "чорна археологія" / М. Наєнко. - С. 196-200.
  Кузнецов Ю.  Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю. Кузнецов. - С. 201-204.
  Лущій С.  Шевченкіана Уласа Самчука / С. Лущій. - С. 205-211.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунь М.  Тарас Шевченко в західноукраїнських мемуарних рецепціях ХХ століття: специфіка творення / М. Федунь. - С. 212-220.
  Тарашинська Л.  Концепт "сучасного Шевченка" в інтерпретаційній парадигмі українських шістдесятників (М. Коцюбинська, І. Світличний, В. Шевчук) / Л. Тарашинська. - С. 221-234.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Райбедюк Г.  Історіософська концепція Т. Шевченка в структурі дисидентського тексту / Г. Райбедюк. - С. 235-245.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галаєва О.  Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка, О. Кобилянської, Г. Пагутяк / О. Галаєва. - С. 246-260.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижіцька І.  Місце поеми Т. Г. Шевченка "Катерина" у творчості Марії Проскурівни / І. Брижіцька. - С. 261-265.
  Веретільник О.  Образ вигнанця в літературі XIX-XX ст. і його втілення у творчості Т. Шевченка та Л. Кононовича (порівняльний аналіз) / О. Веретільник. - С. 266-273.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Камінчук О.  Традиція Т. Шевченка в художній структурі української поезії кінця XIX - початку ХХ ст. / О. Камінчук. - С. 274-280.
  Колодяжна О.  Образ душі в поезії Т. Шевченка та романі В. Дрозда "Острів у вічності" / О. Колодяжна. - С. 281-286.
  Шаф О.  Образ Т. Шевченка в сучасній українській поезії / О. Шаф. - С. 287-293.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Ю.  Три літа / Ю. Барабаш. - С. 294-302.
  Смілянська В.  Навколо Шевченкової "Тризны" / В. Смілянська. - С. 303-315.
  Сулима М.  До питання про джерело поеми Т. Шевченка "Наймичка" / М. Сулима. - С. 316-319.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зборовська Н.  До проблеми пошуку спільного коду для дешифрування містерії "Великий льох" Тараса Шевченка / Н. Зборовська. - С. 320-327.
  Яковина О.  Маріологія Церкви і образ Богородиці в поемі Тараса Шевченка "Марія" / О. Яковина. - С. 328-337.
  Кодак М.  "Гайдамаки" в час вибуху: епос, лірика, драма в родовій дефініції поеми Т. Шевченка / М. Кодак. - С. 338-342.
  Ляшенко О.  "Одноцілий" герой упоемі Т.Шевченка "Гайдамаки" / О. Ляшенко. - С. 343-350.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гладіліна О.  Особливості фабули поеми Т. Шевченка "Катерина" / О. Гладіліна. - С. 351-356.
  Кудряшова О.  Звукова організація поеми Тараса Шевченка "Відьма" / О. Кудряшова. - С. 357-361.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчанюк В.  Філософські, релігійні, етично-екзистенціальні аспекти поезії Т. Шевченка "Росли укупочці, зросли..." / В. Мовчанюк. - С. 362-374.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китова С.  Псалми у творчості Т. Шевченка / С. Китова. - С. 375-383.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородінова М.  Образ пророка, мотив пророцтва у поезії Т. Шевченка / М. Бородінова. - С. 384-388.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасова М.  Містичний пейзаж у творах Т. Шевченка: взаємовплив живописного та поетичного начал / М. Тарасова. - С. 389-402.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко-Ковальова Н.  Прочитання шевченківської лірики крізь призму національного концепту / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 403-407.
  Шупта-В'язовська О.  Читач як духовно-творча проблема у поезії Тараса Шевченка / О. Шупта-В'язовська. - С. 408-413.
  Коваленко В.  "Матрос расшевелил мое воображение..." (до питання психології творчості у повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали") / В. Коваленко. - С. 414-426.
  Дзюба О.  Образ Гетьмнщини в культурі повсякдення в повісті Т. Шевченка "Близнецы" / О. Дзюба. - С. 427-432.
  Бровко О.  Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка / О. Бровко. - С. 433-443.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярошевич І.  Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка / І. Ярошевич. - С. 444-451.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смольницька О.  Інтерпретація Т. Г. Шевченком та І. Я. Франком апокрифічного дитинства Ісуса Христа: порівняння першотворів у візантійській і західній традиціях / О. Смольницька. - С. 452-459.
  Ромащенко Л.  Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і Ю. Словацького (на матеріалі поем "Гайдамаки" і "Срібний сон Саломеї") / Л. Ромащенко. - С. 460-472.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харчук Р.  Перше повне видання поезії Т. Шевченка польською мовою (Taras Szewczenko. "Kobziarz": W teumaczeniu Piotra Kuprysia. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008. - 746 S.) / Р. Харчук. - С. 473-477.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саєнко В.  Тарас Шевченко у культурному просторі Скандинавії / В. Саєнко. - С. 478-489.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Я.  Шевченко у письмовому доробку Розмарі Кіфер (Люксембург) та Габріель Руа (Квебек, Канада) / Я. Кравець. - С. 490-501.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білокінь О.  Лексеми із семантикою сакральності у книгах вражень відвідувачів Шевченкової могили / О. Білокінь. - С. 502-510.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Т.  Стилістична функція церковнослов'янізмів в українській літературній мові нового періоду (на матеріалі творів Т. Шевченка та біблійних переказах П. Куліша) / Т. Мороз. - С. 511-521.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Старослов'янізми та старослов'янські елементи в мові творів Т. Г. Шевченка / Т. Гаврилова, С. Козлова. - С. 522-527.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунович-Швед О.  Стилістичні особливості церковнослов'янізмів у поетичній творчості Тараса Шевченка та перекладах Миколи Лукаша / О. Федунович-Швед. - С. 528-536.
  Журавльова Н.  Фразеологізми ввічливості, позначені індивідуальністю, в епістолярній спадщині Тараса Шевченка / Н. Журавльова. - С. 537-542.
  Шкуран О.  Компаративна флористична фразеологія Шевченкових поезій / О. Шкуран. - С. 543-547.
  Яременко В.  Ономастика у Тараса Шевченка як інгредієнт його історіософії: топоніми, етноніми, антропоніми / В. Яременко. - С. 548-555.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пацаранюк Ю.  Мовні засоби вираження іронічної оцінки у творах Тараса Шевченка / Ю. Пацаранюк. - С. 556-566.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Р.  "Полтавська Шевченкіана" П. Ротача у системі роботи вчителя української мови та літератури по вивченню в школах життя і творчості Т. Г. Шевченка / Р. Артеменко. - С. 567-577.
  Калько М.  Інгерентно-кореляційні контексти у поетичному дискурсі Т. Шевченка / М. Калько. - С. 578-584.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько В.  Вербальна репрезентація концепту воля в поетичному дискурсі Тараса Шевченка / В. Калько. - С. 585-590.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвин І.  Концептуалізація лексеми вітер у творчості Т. Шевченка / І. Литвин. - С. 591-597.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника праць увійшли наукові статті учасників Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкасах у квітні 2009 року. Пропоновані наукові розвідки згруповані в шести розділах ("Шевченкознавство: теорія, методологія", "До історії шевченкознавства", "Шевченко та український літпроцес" та ін.) і присвячені актуальним проблемам шевченкознавства.

 
54 80
В53

        Вісник Харківського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 491 Серія Філологія / М-во освіти і науки України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. - 728 с.

Зміст:
  Багмут А. Й.  Сучасна літературна вимова ненаголошених е, и (експериментально-фонетичний аналіз) / А. Й. Багмут. - С. 7-11.
  Муромцева О. Г.  Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови / О. Г. Муромцева. - С. 11-14.
  Венєвцева Л. В.  М. Ф. Наконечний як дослідник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка / Л. В. Венєвцева. - С. 15-17.
  Калашник В. С.  Про етимологічні студії Миколи Наконечного / В. С. Калашник. - С. 17-19.
  Глуховцева К.  Нові документальні свідчення про лінгвістичну діяльність М. Ф. Наконечного в роки німецько-нацистської окупації України / К. Глуховцева, В. Семистяга. - С. 20-24.
  Хоменко Л. М.  Питання орфоепії в науковій спадщині М. Ф. Наконечного / Л. М. Хоменко. - С. 24-28.
  Зубков М.  Лексикографічний дебют М. Ф. Наконечного / М. Зубков. - С. 28-34.
  Юрченко О.  Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства / О. Юрченко. - С. 34-38.
  Яременко А. В.  Дослідження М. Ф. Наконечного у галузі міжнаціональних мовних контактів / А. В. Яременко. - С. 38-44.
  Лапіна М. С.  Декілька слів про популяризаторську діяльность М. Ф. Наконечного як лінгвіста / М. С. Лапіна. - С. 45-47.
  Ужченко Д. В.  Символ-концепт - компонент фразеологізму / Д. В. Ужченко. - С. 47-50.
  Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко. - С. 51-57.
  Лукінова Т. Б.  Роль Харківської лінгвістичної школи в розвиткові порівняльно-історичних досліджень в Україні / Т. Б. Лукінова. - С. 57-63.
  Ганиш Е. Г.  Біля витоків українських компаративістичних досліджень: становлення лінгвістичної проблематики на національному грунті / Е. Г. Ганиш. - С. 64-67.
  Топчій Л. М.  До питання про зіставно-типологічний аспект у вивченні східнослов'янських мов / Л. М. Топчій. - С. 67-71.
  Скаб М. С.  Мовні засоби апеляції у працях представників Харківської філологічної школи / М. С. Скаб. - С. 71-74.
  Мыкова Л. А.  Исследование А. М. Финкеля в области морфологии русского языка в традиции Харьковской лингвистической школы / Л. А. Быкова. - С. 75-78.
  Вакуленко С.  Застарілі ідеї в мовних студіях на погляд Олександра Потебні / С. Вакуленко. - С. 78-83.
  Даренська Т. В.  Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні / Т. В. Даренська. - С. 84-87.
  Гармаш Л. В.  Теоретическое наследие А. А. Потебни и проблема символа в интерпретации символистов / Л. В. Гармаш. - С. 87-91.
  Н. И. Сукаленко  Учение А. А. Потебни и современная антропоцентрическая лингвистика / И. Сукаленко Н.. - С. 91-95.
  Гончарова Т. И.  Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки / Т. И. Гончарова. - С. 95-98.
  Анютина А. А.  Взаимосвязь языка и мышления на примере объектных отношений в языке / А. А. Анютина. - С. 99-101.
  Ковалевська Т. Ю.  Аспекти нейролінгвістичного програмування у світлі психологічних концепцій О. О. Потебні / Т. Ю. Ковалевська. - С. 101-107.
  Кожуховська Л. П.  Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепції сучасного мовознавства / Л. П. Кожуховська. - С. 107-109.
  Старко В. Ф.  Лінгвокультурний концепт "гра": наукова спадщина О. О. Потебні і сучасний погляд / В. Ф. Старко. - С. 109-113.
  Селігей П. О.  Учення О. О. Потебні про внутрішню форму слова: підсумки і перспективи / П. О. Селігей. - С. 113-116.
  Дудка О. О.  Наголос іменників жіночого роду в акцентованих творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за редакцією О. О. Потебні (на матеріалі оповідання "Салдацький патрет") / О. О. Дудка. - С. 117-123.
  Довбня Л. Е.  Семантична трансформація праслов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах (у світлі вчення О. О. Потебні) / Л. Е. Довбня. - С. 123-128.
  Шестакова С.  Власні назви книжкових видань у світлі лінгвістичної концепції О. О. Потебні / С. Шестакова. - С. 129-134.
  Селіванова О. О.  Спадщина О. О. Потебні в сучасній когнітивній ономасіології / О. О. Селіванова. - С. 134-137.
  Марчук Л. М.  Імпліцитні засоби сучасної української мови в світлі ідей О. О. Потебні / Л. М. Марчук. - С. 138-142.
  Козак Р. В.  Розвиток експресивного навантаження вставлених конструкцій у структурі формально ускладненого простого речення (на матеріалі української та білоруської мов) / Р. В. Козак. - С. 142-146.
  Сергєєв Ю. О.  Осип Бодянський - представник слов'янської філології в Україні / Ю. О. Сергєєв. - С. 146-151.
  Німчинов К.  Значення Потебні для українського культурно-національного руху / К. Німчинов. - С. 152-159.
  Арешенков Ю. О.  Мова як чинник національного самовизначення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Ю. О. Арешенков. - С. 159-162.
  Гончаренко В. Г.  Фразеологічні студії в Харківському національному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко. - С. 162-166.
  Лебедь Н.  Вера в магическую силу слова как проявление особенностей мифического мышления (на материале трудов А. А. Потебни) / Н. Лебедь. - С. 167-170.
  Тимошенко Ю. В.  Концепція розуміння Харьківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей / Ю. В. Тимошенко. - С. 171-174.
  Олексенко О. А.  Лінгвально зв'язні значення слів у світлі граматичної концепції О. О. Потебні / О. А. Олексенко. - С. 174-178.
  Венєвцева Л. В.  "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" як джерело дослідження ролі письменника в історії української літературної мови / Л. В. Венєвцева, О. О. Ходаковська. - С. 179-182.
  Сергєєва О. М.  Збірка Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" як джерело розвитку фразеології української літературної мови / О. М. Сергєєва. - С. 182-185.
  Лесюк М.  Боротьба за українську літературну мову в Галичині (середина XIX ст.) / М. Лесюк. - С. 185-189.
  Черемська О. С.  Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20-30-х років XX століття / О. С. Черемська. - С. 190-193.
  Лизанчук В. В.  Владні структури і проблеми функціонування української мови в Україні / В. В. Лизанчук. - С. 193-196.
  Дудник З. В.  Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики / З. В. Дудник. - С. 197-200.
  Фроляк Л. Д.  Структура ненаголошеного вокалізму говірок Донеччини / Л. Д. Фроляк. - С. 201-204.
  Кравчук И. С.  Цели и инструменты современной акустической фонетики / И. С. Кравчук. - С. 204-207.
  Солонская Е. П.  Консонантные системы русского и непальского языков: опыт сопоставительного описания / Е. П. Солонская. - С. 207-211.
  Лазаренко Т. В.  Языковая личность и проблемы фонетической идентификации речи / Т. В. Лазаренко. - С. 211-214.
  Гудманян А. Г.  Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови / А. Г. Гудманян. - С. 214-218.
  Гуслистая Л. А.  Методологические подходы к изучению аксиологических высказываний в современных лингвистических исследованиях / Л. А. Гуслистая. - С. 219-225.
  Жуйкова М. В.  Поняття "пропасть" та уявлення про той світ в народній культурі / М. В. Жуйкова. - С. 225-230.
  Акулова Е.  Концепт талант в современной языковой картине мира / Е. Акулова. - С. 230-233.
  Мартинек С. В.  Концепты "прощение" и "извинение" в русском языке / С. В. Мартинек. - С. 233-237.
  Измайлова Н. А.  К истории и этимологии слова бесЂда в "Житии Феодосия Печерского" / Н. А. Измайлова. - С. 237-246.
  Вербицька О. А.  Семантичні і дериваційні модифікації прикметника сірий / О. А. Вербицька. - С. 247-250.
  Малевич Л. Д.  До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду / Л. Д. Малевич. - С. 250-253.
  Кучеренко О. Ф.  Дискусійні питання термінознавства 20-30 років XX століття / О. Ф. Кучеренко. - С. 253-257.
  Волкова І. В.  Фізичний термін як знак наукового поняття / І. В. Волкова. - С. 257-260.
  Булик-Верхола С. З.  Синонімія в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола. - С. 264-267.
  Ніколаєва А. О.  Екстралінгвістична зумовленість термінології програмування, без даних та обробки інформації / А. О. Ніколаєва. - С. 272-275.
  Белая А. С.  Изучение современной социальной терминологии в русском и украинском языках (сопоставительный аспект) / А. С. Белая. - С. 275-278.
  Михайлова Т. В.  Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова. - С. 278-282.
  Плаксій О. В.  Термінологічне словосполучення і фразеологізм (на матеріалі економічної термінології) / О. В. Плаксій. - С. 282-286.
  Павленко Л.  Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. Павленко. - С. 287-290.
  Полупанова Н. В.  Принципи найменування осіб за професією у морській галузі / Н. В. Полупанова. - С. 290-293.
  Ставицька Л.  Функціонування жаргонної лексики у сучасній українській уснорозмовній мові / Л. Ставицька. - С. 294-297.
  Луцкая Ф.  Поэтические образы, лежащие в основе народных названий растений / Ф. Луцкая. - С. 297-298.
  Мартем'янова Є. П.  Про матеріали до словника російської говірки с. Кам'янецьке Сумської області, зібрані П. І. Мартем'яновим / Є. П. Мартем'янова, Г. Н. Карнаушенко. - С. 299-302.
  Берестова А. А.  До проблеми вивчення народної медичної лексики центральнослобожанських говорів / А. А. Берестова. - С. 302-306.
  Дидик-Меуш Г.  Зміни топологічної структури слова внаслідок появи нового - медичного значення (на основі пам'яток української мови XVI-XVIII ст.) / Г. Дидик-Меуш. - С. 306-309.
  Яким М.  Іменникові фразеологізми бойківського говору (етнокультурний аспект) / М. Яким. - С. 309-313.
  Коваленко Н. Д.  Фраземи західноподільського діалектного мовлення: системні зв'язки / Н. Д. Коваленко. - С. 313-316.
  Мельник Л. В.  Концепт осика в українській фразеології / Л. В. Мельник. - С. 317-320.
  Коновратська Н. В.  Народні фразеологічні і лексичні показники часу / Н. В. Коновратська. - С. 321-324.
  Воробйова О. Л.  Імплікація як процес утворення фразеологічних одиниць у світлі концепції О. О. Потебні (на матеріалі клішованих порівнянь англійської мови) / О. Л. Воробйова. - С. 324-327.
  Колоїз Ж. В.  Контамінація як різновид фраземної деривації / Ж. В. Колоїз. - С. 328-332.
  Жуйкова М. В.  Механізми ідіомотворення та образні складові ідіом (на прикладі перебігти дорогу) / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар. - С. 333-338.
  Гетман И. И.  Религиозная картина мира и ее отражение в русской, украинской и английской фразеологии / И. И. Гетман, Л. И. Гетман. - С. 338-340.
  Коваль О. В.  Рекурсивное "тестирование" иконичности в дискурсе / О. В. Коваль. - С. 341-344.
  Голосова Т. М.  До питання про співвідношення філософських та лінгвістичних концепцій в аспекті дослідження формування темпоральної текстової структури / Т. М. Голосова. - С. 344-347.
  Майборода О. А.  До проблеми внутрішньої форми фразеологізму / О. А. Майборода. - С. 347-352.
  Калюжный В. Н.  Образы мысли в естественном языке / В. Н. Калюжный. - С. 352-356.
  Крапива Ю. В.  Інтегративна функція стилістично маркованих мовних засобів у короткій журнальній статті як типі тексту в контексті концепції О. О. Потебні / Ю. В. Крапива. - С. 356-359.
  Бакуменко Л. А.  Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи / Л. А. Бакуменко. - С. 360-365.
  Міняйло Р. В.  Поняття "добре, безтурботно жити" у фразеології / Р. В. Міняйло. - С. 365-367.
  Божко Ю. О.  Фразеологізми прийменниково-відмінкової конструкції в сучасній українській мові / Ю. О. Божко. - С. 368-370.
  Сазонова Я. Ю.  Інтернаціональне та національне у природі імперсональності / Я. Ю. Сазонова. - С. 371-374.
  Дубова О. А.  Питання про генезу аналітичних формомоделей категорії часу (на матеріалі української та російської мов) / О. А. Дубова. - С. 374-377.
  Литвиненко О. О.  Діалектні особливості іменних частин мови Почаївського стародруку "Книжиця для господарства" (1788) / О. О. Литвиненко. - С. 377-381.
  Савченко Л.  Орудний порівняння у сучасній науковій парадигмі / Л. Савченко. - С. 381-385.
  Пономаренко В.  Основні фактори, що визначають фразеологічність похідних слів / В. Пономаренко. - С. 385-389.
  Малюга Н.  Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Н. Малюга. - С. 389-393.
  Скоробогатова Е. А.  О приеме грамматической аттракции / Е. А. Скоробогатова. - С. 393-397.
  Дорошенко С. І.  Функціонування сполучників щоб і аби в складнопідрядних реченнях мети / С. І. Дорошенко. - С. 397-400.
  Мозолюк О. М.  До характеристики словосполучень зі значенням локалізації по колу в західноподільських говірках / О. М. Мозолюк. - С. 400-405.
  Абраїмова Т. В.  Категорія числа в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" і "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Абраїмова. - С. 405-409.
  Дуткевич Т. В.  Функції ірреального як компоненту мовної картини дійсності / Т. В. Дуткевич, Т. А. Панчишина. - С. 409-413.
  Гиршман М. М.  Аналогия слова и поэтического произведения (А. А. Потебня): перспективы развития / М. М. Гиршман. - С. 414-416.
  Даренський В. Ю.  Культурологічна інтерпретація художнього твору в науковій спадщині О. Потебні (проблема методу) / В. Ю. Даренський. - С. 417-420.
  Шляхова Н. М.  "Спроба виразити невиражальне" (Потебнянська теорія автора) / Н. М. Шляхова. - С. 420-423.
  Гарасим Я.  Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції О. Потебні / Я. Гарасим. - С. 423-428.
  Шичан Г.  Об аналогии слова и художественного произведения в трудах А. Потебни и традициях китайской классической поэтики / Г. Шичан. - С. 428-432.
  Пастушенко Л. И.  Теория образа А. А. Потебни и проблемы аксиологической образности романа барокко / Л. И. Пастушенко. - С. 432-436.
  Левченко Т. Л.  Риторична традиція в інтерпретації харківських вчених I половини XIX століття / Т. Л. Левченко. - С. 437-441.
  Будний В.  Потебнянські джерела українського символізму (Зі спостережень над критикою кінця XIX - початку XX ст.) / В. Будний. - С. 441-444.
  Грицик Л. В.  Психологічна школа О. Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик. - С. 445-449.
  Мікуліна О. М.  Теорія та історія роману у працях О. І. Білецького "харківського" періоду (1912-1941 рр.) / О. М. Мікуліна. - С. 462-466.
  Блажеєвська Т.  Перспективи українського рецептивного літературознавства у світлі ідей О. О. Потебні / Т. Блажеєвська. - С. 466-471.
  Борзенко О.  "Порівняльні життєписи": біографічний аспект. Становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 471-474.
  Свербилова Т. Г.  Комическое, трагикомическое, мелодраматическое в движении культурных эпох / Т. Г. Свербилова. - С. 475-480.
  Шестакова Э. Г.  О соотношении оксюморона и абсурда: к проблеме проявления аномальности / Э. Г. Шестакова. - С. 480-484.
  Синельникова Л. Н.  Русский поэтический авангард конца XX века как модус китчевой культуры / Л. Н. Синельникова. - С. 484-489.
  Назаренко В. Ю.  До питання про витоки Харьківської філологічної школи / В. Ю. Назаренко. - С. 489-491.
  Куцюк-Ласло М.  Дмитро Багалій про Григорія Сковороду / М. Куцюк-Ласло. - С. 492-495.
  Прісовський Є. М.  Питання філології, етнографії та історії на сторінках "Украинского журнала" (1824-1825) / Є. М. Прісовський. - С. 495-498.
  Матушек О. Ю.  Ісус Христос, Богородиця, св. Олена: літературні коди колядкових образів (на матеріалі студії О. О. Потебні) / О. Ю. Матушек. - С. 498-503.
  П'ятаченко С. В.  Традиція дослідження варіантів народних пісень О. Потебнею та П. Гнідичем / С. В. П'ятаченко. - С. 503-508.
  Калашникова О. Л.  Мифологические символы в аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова "Дворянин-философ" / О. Л. Калашникова. - С. 508-514.
  Козак С.  Адам Міцкевич і харківські романтики / С. Козак. - С. 515-519.
  Матвєєва Т. С.  Комедії І. Тобілевича "Суєта\" / "Житейське море": до проблеми психофізіологічної характеристики таланту (образ Івана Барильченка)\". - С. Т. С. Матвєєва. - 520-524.,
  Ивакина И. В.  Типология тургеневских героинь Д. Н. Овсянико-Куликовского / И. В. Ивакина. - С. 524-528.
  Рубан А. А.  Мифопоэтика и интертекст прозы Л. Андреева 1900-х годов в свете концепции А. А. Потебни / А. А. Рубан. - С. 528-532.
  Аткочайтане Т.  Мифологема "тьма" в рассказах Леонида Андреева / Т. Аткочайтане. - С. 532-535.
  Гомон А. М.  Ирония Л. Андреева в свете комического А. А. Потебни (проза 1898-1902) / А. М. Гомон. - С. 536-539.
  Золотухина Н. А.  Искусство как "средство создания мысли" (Новелла Н. С. Гумилева "Принцесса Зара") / Н. А. Золотухина. - С. 540-542.
  Борецький Л. М.  Юрій Клен - перекладач російської поезії / Л. М. Борецький. - С. 543-545.
  Зварич В.  Микола Зеров як перекладач поезій Олександра Пушкіна / В. Зварич. - С. 546-550.
  Режко Н. В.  У истоков изучения творчества Е. Ф. Розена / Н. В. Режко. - С. 550-554.
  Безхутрий Ю. М.  "Жіночий" мотив в оповіданні М. Хвильового "Лілюлі": інтертекст і інтерпретація / Ю. М. Безхутрий. - С. 554-558.
  Калініченко О.  Психологізм як елемент поетики новели В. Підмогильного "Добрий Бог" / О. Калініченко. - С. 558-562.
  Кеба А. В.  Идеи А. А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба. - С. 562-565.
  Гончар І.  Психологізм новели "Чистка" Б. Антоненка-Давидовича / І. Гончар. - С. 566-568.
  Гноєва Н. І.  Символіка роману "Жовтий князь" В. Барки / Н. І. Гноєва. - С. 568-572.
  Алексеева А. П.  "Горизонты будущего и грани прошлого": проблематика романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в аспекте творческого наследия Д. Н. Овсянико-Куликовского / А. П. Алексеева. - С. 572-579.
  Роздольська І. В.  Ю. Липа на сторінках журналу "Український засів": концепція літератури у творчій практиці поетів українського резистансу / І. В. Роздольська. - С. 579-583.
  Позднякова И. Ю.  Империя знаков в романе В. Пелевина "Чапаев и пустота" / И. Ю. Позднякова. - С. 583-586.
  Козлова А. Г.  Пародирование жанра литературного портрета в творчестве Льва Лосева / А. Г. Козлова. - С. 587-590.
  Трофименко В.  Роберт Бьорнс в перекладах М. Лукаша і С. Маршака / В. Трофименко, К. Трофименко. - С. 590-593.
  Нежива Л. Л.  Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Л. Нежива. - С. 593-597.
  Неживий О. І.  Іван Михайлович Білогуб - випускник Харківського університету / О. І. Неживий. - С. 598-601.
  Маркітантов Ю. О.  Поетичне мовлення в структурі функціональних стилів / Ю. О. Маркітантов. - С. 602-605.
  Лисиченко Л. А.  Психологічна детермінованість художнього мовлення / Л. А. Лисиченко. - С. 605-608.
  Калашник В. С.  Естетичний аспект розвитку мови: здобутки української поетичної фразеології та афористики / В. С. Калашник. - С. 608-612.
  Григорук С. И.  Психологический аспект исследования поэтической колористики / С. И. Григорук. - С. 612-615.
  Ковальова Т. В.  Про загальнонаціональне та індивідуальне в мові (на матеріалі назв кольорів у поезії) / Т. В. Ковальова. - С. 616-620.
  Губарева Г.  Семантика білого кольору в поетичній мові Ліни Костенко / Г. Губарева. - С. 620-623.
  Савченко Л. Г.  Епітет золотий у поетичній мові Ірини Жиленко / Л. Г. Савченко. - С. 623-626.
  Бондаренко Л. А.  Кольористичні епітети золотий, ясний, чорний у поезії Д. Загула / Л. А. Бондаренко. - С. 626-630.
  Слюсарева О.  Епітет золотий в українських весільних піснях (семантико-функціональний аспект) / О. Слюсарева
  Дишлюк І. М.  Образне вживання музичних термінів у поезії Ліни Костенко / І. М. Дишлюк. - С. 634-637.
  Щербачук Л. Ф.  Фразеологічне новаторство Олеся Гончара / Л. Ф. Щербачук. - С. 638-641.
  Киченко А. С.  Слово, образ, метафора: поэтическая структура фольклорной басни / А. С. Киченко. - С. 641-644.
  Любицька О. Є.  Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти) / О. Є. Любицька. - С. 644-648.
  Городиловська Г. П.  Елементи публіцистичного стилю у романі "Орда" Р. Іваничука / Г. П. Городиловська. - С. 648-651.
  Шапошникова О. О.  Афористичний вислів і художній твір: на зіткненні поглядів Харківської філологічної школи XIX ст. і сучасних дослідників афористики / О. О. Шапошникова. - С. 652-655.
  Каракуця О. М.  Космогонічні уявлення в системі ФО з компонентом душа / О. М. Каракуця. - С. 655-658.
  Берест Т. М.  Образні значення назв рослин у сучасних поетичних контекстах / Т. М. Берест. - С. 658-662.
  Журавльова Н. М.  Відображення мовного етикету запорозьких козаків у народних історичних піснях / Н. М. Журавльова. - С. 662-666.
  Тарлева А.  Роль мифопоэтического компонента в семантической структуре творческих концептов А. Платонова / А. Тарлева. - С. 667-671.
  Чжао Сяобинь  Проблема метафоризации в художественной прозе / Чжао Сяобинь. - С. 671-675.
  Чернец А. Н.  Явление семантизации членимых единиц в поэтических произведениях М. И. Цветаевой / А. Н. Чернец. - С. 675-678.
  Вежинович Н. Ф.  Діалектне мовлення як одне з джерел збагачення сучасної української літературної мови / Н. Ф. Вежинович. - С. 678-682.
  Сагаровський А. А.  Культура мови деяких новітніх гуманітариних посібників / А. А. Сагаровський. - С. 683-688.
  Клименко О. К.  До питання про творчий процес і переклад / О. К. Клименко. - С. 688-694.
  Мехедькина Т. А.  О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев / Т. А. Мехедькина. - С. 694-697.
  Тесленко О. В.  Збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення фразеології / О. В. Тесленко. - С. 697-700.
  Маликова Л. Т.  Лексическая база обучения неродному языку студентов филологов как объект научного исследования (На материале русского и украинского языков) / Л. Т. Маликова. - С. 701-703.
  Луценко Т. Г.  Иностранные языки в системе дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 703-707.
  Телехова О. П.  Засвоєння елементів стилістики в процесі вивчення рідної мови в школі (Традиції М. Ф. Наконечного в сучасній методиці) / О. П. Телехова. - С. 707-709.

Ключові слова (ненормовані): Харківська лінгвістична школа -- філософсько-лінгвістичні погляди Потебні О. -- наукова діяльність Наконечного М.

 
55 84(4Укр)6-5
О54

О'Лір, О.

        Прочанські пісні [Текст] : поезії і переклади / О. О'Лір. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 143 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): неокласична поезія -- українська поезія

Анотація:   Мотиви прощі, який раз-у-раз звучить у "Прочанських піснях" Олени О'Лір, можна розшифрувати по-різному. Одне з тлумачень підказує вже сама поетична манера авторки: її проща - це не лише мандри до святих місць, реальних і уявних, а ще й паломництво в "синю далечінь" неокласичної поезії. Саме неокласичної, адже про учнівську відданість зеровській школі певною мірою говорить і дотримання Академічного правопису 1928 року, що його плекав на еміграції молодший брат Миколи Зерова - Михайло Орест. Окремий розділ збірки складають поетичні переклади - з латини, давньоірландської і валлійської мов, а також з української на російську і навпаки.

 
56 81.2Ук-7
К63

        Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі [Текст] : за матеріалами XIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі" : присвяч. Року науки в Ін-ті журналістики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 299 с.

Зміст:
  Шумарова Н.  Мовні процеси в сучасних мас-медіа / Н. Шумарова. - С. 7-15.
  Ющук І.  Мовна ситуація в Україні / І. Ющук. - С. 15-19.
  Мелещенко О.  Новий словник терміносполук суспільної комунікації / О. Мелещенко. - С. 19-21.
  Серажим К.  Журналістикознавчий аспект аналізу тексту / К. Серажим. - С. 21-25.
  Забіяка І.  Закон мови або її космолінгвістичні особливості / І. Забіяка. - С. 25-28.
  Гресько О.  Сучасні тенденції мовного розвитку електронних ЗМІ в міжнародному медіапросторі / О. Гресько. - С. 29-32.
  Щербакова О.  Нове термінологічне явище в координатах аудіовізуальної православної журналістики - "Риторика гармонізуючого діалогу" / О. Щербакова. - С. 32-36.
  Пономарів О.  Публічне мовлення з погляду акцентуаційних та морфологічних норм / О. Пономарів. - С. 36-38.
  Коновець О.  Інтелектуали і мовно-культурна політика / О. Коновець. - С. 38-45.
  Гриценко О.  Деякі аспекти формування медійної культури / О. Гриценко. - С. 45-48.
  Корнєєв В.  Медіаформат: термінологічний аспект вивчення / В. Корнєєв. - С. 48-54.
  Нагорняк М.  Порівняльна характеристика сутності та структури інформаційного мовлення національної радіокомпанії України кінця XX та початку XXI століття / М. Нагорняк. - С. 54-61.
  Хоменко Л.  Чинники вибору мови спілкування в українській родині / Л. Хоменко. - С. 61-66.
  Литвиненко В.  До питання транслітерації корейських слів українською мовою / В. Литвиненко. - С. 66-72.
  Михайленко Л.  Місце суспільно-політичної лексики у житті лінгвокультурної спільноти України / Л. Михайленко. - С. 72-78.
  Афанасьєва К.  Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування в ЗМІ та виданнях / К. Афанасьєва. - С. 78-82.
  Мельник П.  Таємниці синонімічних назв футбольних клубів / П. Мельник. - С. 82-85.
  Юрченко А.  Комунікативна ефективність у термінологічному аспекті / А. Юрченко. - С. 86-93.
  Жерібко Н.  Специфіка використання назв політичних партій у ЗМК / Н. Жерібко. - С. 93-99.
  Зоря Г.  Терміни журналістики: джерела формування та способи творення / Г. Зоря. - С. 99-104.
  Кольбух О.  Функціонування термінів економіки в газетних текстах / О. Кольбух. - С. 104-
  Лепська О.  Образ мусульманина на сторінках суспільно-політичної та ісламської преси в Україні / О. Лепська. - С. 108-116.
  Мамалига А.  Текстові домінанти формування публіцистичної позиції в сучасній українській радіодрамі (за матеріалами творів І. Хоменка та В. Фоменка) / А. Мамалига, Д. Данильчук. - С. 116-122.
  Єлісовенко Ю.  Інтонаційна палітра художньо- публіцистичного теле-, радіомовлення / Ю. Єлісовенко. - С. 122-127.
  Хоменко І.  Семантичний складник сублімінального впливу медіапродукції: міфи і реальність / І. Хоменко, А. Ревко. - С. 127-134.
  Проценко О.  Лексико-семантичне представлення топіків політичного ток-шоу / О. Проценко. - С. 134-137.
  Григор'єв О.  Стилістичні фігури як виражальний засіб у публіцистиці й художніх творах Миколи Хвильового (на прикладі апосіопези) / О. Григор'єв. - С. 137-141.
  Голік О.  Взаємокореляція жанрів у сучасних друкованих ЗМІ / О. Голік. - С. 141-144.
  Вернигора Н.  Жанрова специфіка текстів для дітей / Н. Вернигора. - С. 144-148.
  Глушкова Т.  Ідіостиль газети та інтегруючі чинники його формування / Т. Глушкова. - С. 148-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пономарьова О.  Сучасні медіажанри в аспекті діалогічності / О. Пономарьова. - С. 154-158.
  Гринь Є.  Мовний аспект процесу літературного редагування києвознавчих джерел / Є. Гринь. - С. 158-161.
  Луценко К.  Засади побудови новинної інформації на радіостанції "Голос Києва" / К. Луценко. - С. 161-165.
  Льовіна З.  Особливості телевізійного мовлення / З. Льовіна. - С. 166-171.
  Чечель Н.  Стильова парадоксальність у мовному "тексті" культури України кін.XIX - поч. XX ст. / Н. Чечель. - С. 172-176.
  Скиба Н.  Активні комунікативно-трансформаційні процеси в українській фразеології / Н. Скиба. - С. 176-179.
  Скотникова Т.  "Друзі" перекладача в мові українських ЗМІ / Т. Скотникова. - С. 179-182.
  Кузнецова Т.  Репрезентація "чужих" у мас-медійному тексті / Т. Кузнецова. - С. 182-186.
  Сухомлин О.  Мовна толерантність у ракурсі журналістської творчості / О. Сухомлин. - С. 186-188.
  Солонець В.  "Андрогійний" стиль письма в газетному дискурсі / В. Солонець. - С. 189-192.
  Горецька С.  Концептуальна парадигма в журналістському творі з проблем наркоманії / С. Горецька. - С. 193-197.
  Породько-Лях О.  Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі / О. Породько-Лях. - С. 197-202.
  Іщенко О.  Темп мовлення як характеристика портрета особистості / О. Іщенко. - С. 202-205.
  Ескіна Л.  Герої нашого часу (моральний ідеал у публіцистиці Артуро Переса-Реверте) / Л. Ескіна. - С. 206-210.
  Киданюк О.  Мовне питання на сторінках сучасних ЗМІ / О. Киданюк. - С. 210-214.
  Гребінь К.  Фразеологізми в заголовках газети "Дзеркало тижня" / К. Гребінь. - С. 214-217.
  Лихограй С.  Проблема використання мовних штампів офіційно-ділового стилю в сучасному медіа-просторі / С. Лихограй. - С. 217-223.
  Остапчук А.  Урізноманітнення гендерної лексики в текстах жіночих видань / А. Остапчук. - С. 223-229.
  Пономарів О.  Осягаючи глибини мовних скарбів (до 85-річчя А. П. Коваль) / О. Пономарів. - С. 232-233.
  Мамалига А.  Освітянські віхи журналістикознавчих досліджень проф. В. Різуна / А. Мамалига. - С. 234-240.
  Мамалига А.  Мовні скарби Олександра Пономарева - ученого й навчителя / А. Мамалига. - С. 240-244.
  Єлісовенко Ю.  Про автора підручників з рідної мови, оборонця українського слова / Ю. Єлісовенко, М. Гуць. - С. 253-261.
  Мамалига А.  Українська професорка-мовознавець у колі славетних / А. Мамалига. - С. 262-267.
  Мамалига А.  Незгасне світло душі, сповнене мудрості й доброти / А. Мамалига, М. Гуць, Ю. Єлісовенко. - С. 267-274.

Рубрики: Мовознавство - Стилістика

Анотація:   Збірник матеріалів конференції присвячено актуальним проблемам функціонування і розвитку української мови у царині мас-медіа. У ньому представлено доробок широкого кола дослідників, подано важливі теоретичні узагальнення і практичні поради. Окремим розділом вміщено статті, присвячені відомим педагогам-науковцям вищої школи (цю тему було продовжено і в матеріалах наступної конференції).

 
57 84(4Укр)6-4
Д28

        Проза. - К. : 1997. - 336 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   До тому ввійшли повісті "Солов'ї співають на світанні", оповідання та есе про поета-романтика першої половини ХІХ ст. Віктора Забілу та класика української байки ХІХ ст. Леоніда Глібова, що вивчаються на філфаках вузів, а повість про Л. Глібова - і в середніх школах. Багато сторінок присвячено стосункам Віктора Забіли з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Євгеном Гребінкою, Миколою Маркевичем, Опанасом Маркевичем, юними Миколою Яновським (Гоголем) і Нестором Кукольником та ін. Широко показана боротьба навколо української мови. Видрукувані в томі твори переслідувалися в тоталітарний час, як і сам автор.

 
58 74.268.19я73-1
В55

Вишневський, О. І.

        Методика навчання іноземних мов [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - К. : Знання, 2011. - 206 с.

Рубрики: Методика навчання іноземних мов

Ключові слова (ненормовані): лінгвістичні завдання -- види мовленевої діяльності -- задачі у навчанні іноземної мови -- тодична оцінка лексики -- граматика -- навчання

Анотація:   Навчальний посібник "Методика навчання іноземних мов" адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці "Теоретичні основи сучасної української педагогіки".

 
59 95.43
Х39

        Збірник наукових праць [Текст] : Педагогічні науки Вип. 39 / Херсонський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Херсон : ХДУ, 2005. - 327 с.

Зміст:
  Федяєва В. Л.  Культура, освіта, традиції у сімейному вихованні як об'єкти наукових досліджень / В. Л. Федяєва. - С. 10-14.
  Калініна Л. М.  Інформаційне забезпечення управління в практиці функціонування загальноосвітніх навчальних закладів: стан і реалії / Л. М. Калініна. - С. 14-21.
  Кузьменко В. В.  Питання формування в учнів наукової картини світу у творчому доробку В. О. Сухомлинського / В. В. Кузьменко. - С. 21-27.
  Лопушинський І. П.  Закріплення статусу державної та мов національних меншин у конституціях і конституційних актах на етнічних українських землях (XI - друга половина XX століття) / І. П. Лопушинський. - С. 27-33.
  Проців Л. З.  Художній твір як засіб стимулювання професійного самовиховання майбутніх вчителів (на матеріалі творів В. Домантовича і В. Підмогильного) / Л. З. Проців. - С. 33-37.
  Слюсаренко Н. В.  Трудове навчання дівчат у школах Херсонщини кінця 50-х - початку 60-х років XX століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 38-44.
  Степанова О. А.  Ретрансляція доброчесності у спадщині філософів українського відродження / О. А. Степанова. - С. 44-48.
  Варнавська І. В.  Формування виразності мовлення учнів 6 класу на уроках української мови / І. В. Варнавська. - С. 50-53.
  Горошкіна О. М.  Реалізація комунікативної змістової лінії програми в профільній школі / О. М. Горошкіна. - С. 54-56.
  Граненко Н. В.  Чи можна управляти навчальним процесом за допомогою оцінок? / Н. В. Граненко. - С. 56-60.
  Гриценко І. В.  Гра як один із провідних видів навчальної діяльності молодшого школяра / І. В. Гриценко. - С. 60-63.
  Дружененко Р. С.  Національно-культурний текст - засіб формування мовленнєвих умінь і навичок учнів / Р. С. Дружененко. - С. 63-67.
  Заболотна І. О.  Естетичність як комунікативна ознака мовлення учнів / І. О. Заболотна. - С. 67-69.
  Засименко В. В.  Комунікація як засіб навчання письма (на матеріалі офіційно-ділових текстів) / В. В. Засименко. - С. 69-73.
  Казанчан А. К.  Базові компоненти конструкторсько-технологічної підготовки учнів та місце креслення у цьому процесі / А. К. Казанчан. - С. 73-77.
  Корець О. М.  Педагогічні умови формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами іноземної мови / О. М. Корець. - С. 78-81.
  Котик Т. М.  Загальна характеристика і структура понятійної системи української дошкільної лінгводидактики / Т. М. Котик. - С. 81-87.
  Ляшкевич А. І.  Структура мовленнєвого спілкування / А. І. Ляшкевич. - С. 87-90.
  Матюха Г. В.  Технологія формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами англомовної комунікації / Г. В. Матюха. - С. 91-93.
  Мельник Т. В.  Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів / Т. В. Мельник. - С. 93-97.
  Милостива О. І.  Психологічні основи формування лексичних навичок в учнів 5-го класу на уроках російської мови / О. І. Милостива. - С. 97-100.
  Нікітіна А. В.  Аналіз категорії комунікативності тексту в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна. - С. 100-104.
  Павлик О. А.  Формування комунікативних умінь на уроках української мови як другої / О. А. Павлик. - С. 104-107.
  Попова Л. О.  Засвоєння мовленнєвих понять учнями 5-7 класів у процесі вдосконалення монологічного мовлення / Л. О. Попова [и др.]. - С. 108-111.
  Резніченко Н. О.  Методичні передумови роботи з виразними засобами художнього тексту на уроках російської мови / Н. О. Резніченко. - С. 111-114.
  Решнова С. Ф.  Класифікація типових недоліків з хімії, що виникають в знаннях і уміннях учнів / С. Ф. Решнова. - С. 114-119.
  Савельєва Н. В.  Формування комунікативних умінь російськомовних першокласників на початковому етапі навчання української мови / Н. В. Савельєва. - С. 119-125.
  Чепок Р. В.  Міжпредметні зв'язки як умова реалізації конструкторсько-технологічного підходу в навчанні кресленню / Р. В. Чепок. - С. 125-129.
  Шор А. Л.  Формування усного мовлення учнів 5-го класу на уроках рідної мови / А. Л. Шор. - С. 129-132.
  Шоробура І. М.  Методичне забезпечення шкільної географії / І. М. Шоробура. - С. 132-136.
  Бондарева Г. І.  Виховання соціальної стійкості як інтегрованої якості особистості старшокласника / Г. І. Бондарева. - С. 138-141.
  Волкова С. В.  Використання компаративного підходу до аналізу моральної проблематики українських та англійських фолькльорних творів / С. В. Волкова. - С. 141-145.
  Гайдамака І. Г.  Педагогічна культура батьків як основа сімейного укладу / І. Г. Гайдамака. - С. 145-150.
  Городинська І. В.  Змістовий компонент позакласної роботи з фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / І. В. Городинська. - С. 150-155.
  Кузьменко Ю. В.  Категорія "культура праці" в дослідженнях науковців / Ю. В. кузьменко. - С. 155-161.
  Татаринова С. О.  Міркування як мовленнєва категорія логічного мислення дітей старшого дошкільного віку / С. О. Татаринова. - С. 161-164.
  Чепела І. І.  Культуротворча діяльність та виховання студентської молоді: проблема самореалізації / І. І. Чепела. - С. 164-168.
  Юркова Т. Ф.  Роль екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення підлітків до природи / Т. Ф. Юркова. - С. 168-173.
  Яцула Т. В.  Педагогічні умови реалізації виховних можливостей спілкування у клубному об'єднанні школярів / Т. В. Яцула. - С. 173-177.
  Артемова Л. В.  Національне виховання фахівців у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Л. В. Артемова. - С. 179-185.
  Бондаренко Г. П.  Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів-економістів ВНЗ на термінологічній основі / Г. П. Бондаренко. - С. 185-189.
  Бородіна Н. С.  Психологічні чинники професійного засвоєння студентами-філологами лінгводидактичної термінології / Н. С. Бородіна. - С. 189-192.
  Босак Н. Ф.  Формування комунікативної компетенції майбутніх словесників у циклі фахових дисциплін / Н. Ф. Босак, О. А. Копусь. - С. 193-196.
  Бутенко В. Г.  Сучасний стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти і виховання молоді в Україні / В. Г. Бутенко. - С. 197-199.
  Валько М. І.  Формування творчої особистості майбутніх інженерів у процесі їх практичної підготовки / М. І. Валько. - С. 200-203.
  Верещака М. П.  Методика модульної перевірки знань студентів при вивченні курсу "Електроніка з основами радіоелектроніки" / М. П. Верещака. - С. 203-206.
  Гедвілло О. І.  Формування технологічних знань та вмінь майбутніх вчителів трудового навчання / О. І. Гедвілло, І. О. Носова. - С. 206-211.
  Горіна Ж. Д.  Проблема автентичності тексту в аспекті культурологічно зорієнтованої лінгводидактики / Ж. Д. Горіна. - С. 211-215.
  Діневич Г. Ю.  Проблеми й перспективи застосування САПР на кафедрі технології машинобудування Херсонського національгого технічного університету / Г. Ю. Діневич, О. В. Малигіна. - С. 215-220.
  Довженко І. В.  Лексичні особливості професійного мовлення студентів навчальних закладів сфери побутового обслуговування / І. В. Довженко. - С. 220-223.
  Дроздова О. А.  Національні стереотипи поведінки як проблема міжкультурної комунікації / О. А. Дроздова, Г. О. Халимоник. - С. 224-228.
  Дубовик Л. П.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до проектування виробів інтер'єрного призначення / Л. П. Дубовик. - С. 228-232.
  Заболотська О. О.  Акмеологічна концепція формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська. - С. 233-236.
  Знамеровська Н. П.  Художньо-конструкторська підготовка як один із аспектів удосконалення готовності студентів до майбутньої діяльності / Н. П. Знамеровська. - С. 236-240.
  Іванова О. В.  Іноземна мова як основа міжкультурної комунікації / О. В. Іванова. - С. 240-244.
  Кавєріна О. Г.   / О. Г. Кавєріна. - С. 244-249.
  Корнілов О. А.  Про викладання курсу опору матеріалів для інженерів-педагогів / О. А. Корнілов. - С. 249-253.
  Корольва О. П.  Культура педагогічного спілкування: сутність, структура поняття / О. П. Корольва. - С. 253-257.
  Красильникова Г. В.  Оновлення стандартів освіти України - шлях до Європи / Г. В. Красильникова, О. В. Голодинська. - С. 257-260.
  Красножан Ж. В.  Формування прфесійного мовлення у студентів-філологів (на матеріалі курсу ("Вступ до мовознавства") / Ж. В. Красножан. - С. 260-263.
  Кулик С. М.  Види та функції професійної адаптації особистості / С. М. Кулик. - С. 263-267.
  Кух А. М.  Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики / А. М. Кух. - С. 267-274.
  Кух О. М.  Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Кух, А. М. Кух. - С. 274-279.
  Кучерява О. А.  Педагогічний дискурс у сфері професійної комунікації (теоретичний і дидактичний аспекти) / О. А. Кучерява. - С. 279-283.
  Лимаренко Л. І.  Метод "фізичної дії" як засіб формування психотехніки керівника театрального колективу / Л. І. Лимаренко. - С. 283-287.
  Максимчук Ю. В.  Підготовка викладачів іноземних мов до використання у процесі роботи основних засобів естетико-виховного впливу на студентів / Ю. В. Максимчук. - С. 288-291.
  Окуневич Т. Г.  Роль критеріїв норми у формуванні культури мовлення студентів-філологів / Т. Г. Окуневич. - С. 291-294.
  Олексенко В. П.  Формування культури емоційного мовлення студентів / В. П. Олексенко, О. В. Волошин. - С. 294-298.
  Панченко С. М.  Моніторинг у системі післядипломної освіти / С. М. Панченко. - С. 298-302.
  Педорич А. В.  Застосування програмованого навчання у навчальних дисциплінах профілю"Автосправа" / А. В. Педорич. - С. 303-307.
  Пентилюк М. І.  Комунікативна лінгвістика: теорія і практика / М. І. Пентилюк. - С. 307-312.
  Пономарьова О. М.  Деякі аспекти художньої інтеграції мистецтв у формуванні музично-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів / О. М. Пономарьова. - С. 313-315.
  Разумна Г. І.  Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів трудового навчання до естетичного виховання учнів / Г. І. Разумна. - С. 316-319.
  Расова Т. М.  Вимоги до занять з іноземної мови у немовних вузах / Т. М. Расова. - С. 320-322.
  Рускуліс Л. В.  Формування комунікативних умінь студентів-філологів на заняттях із ділової української мови / Л. В. Рускуліс. - С. 322-325.
  Сейдаметова З. С.  Роль дисципліни "Конкретна математика" в підготовці фахівців з інформатики і прикладної математики / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. - С. 325-330.
  Серьожникова Р. К.  Розвиток інтересу до професійно-творчої діяльності майбутнього викладача в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Р. К. Серьожникова. - С. 330-334.
  Сидоренко В. К.  Психологічні критерії професійного самовизначення / В. К. Сидоренко, О. М. Саух. - С. 335-341.
  Гедвілло О. І.  Особливості впровадження в учбовий процес комп'ютерних технологій / О. І. Гедвілло, О. О. Василенко. - С. 343-346.
  Гончарова О. М.  Дидактичний аналіз засобів нових інформаційних технологій / О. М. Гончарова. - С. 346-350.
  Коржова Л. С.  Нові технології навчання у сучасній вищій школі / Л. С. Коржова. - С. 350-354.
  Мисловська С. К.  Електронний додаток до підручника з фізики як складова частина єдиного навчально-методичного комплексу / С. К. Мисловська, Г. В. Касьянова. - С. 354-359.
  Носов П. С.  Особливості розробки комп'ютерних тестових методик у адаптивному навчанні / П. С. Носов. - С. 359-363.
  Тархан Л. З.  Інформаційно-розвиваючі програми - компонент вдосконалення дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / Л. З. Тархан, З. Н. Сейдаметова. - С. 363-369.

 
60 87.3(0)3
Ч69

        Читанка з історії філософії [Текст] : у 6 кн. Кн. 1 Філософія стародавнього світу / редкол. : Г. І. Волинка. - К. : Довіра, 1992. - 207 с.

Рубрики: Історія філософії - Філософія Стародавнього світу

Ключові слова (ненормовані): Індія: Рігведа, Махабхарата -- буддизм -- Китай: Даосизм, Конфуціанство -- моїстична школа -- Антична філософія -- Мілетська школа -- Піфагорійська школа

Анотація:   Видання вміщує широкий спектр першоджерел, що відтворюють надбання світової філософської думки від найдавніших часів до сьогодення. Перша книга "Читанки" присвячена філософії Стародавнього світу. Значна частина текстів уперше публікується українською мовою.

 
61 80(4Укр)кр
У45

        Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти [Текст] : зб. вибраних наук. пр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 524 с.

Зміст:
  Передрій Г. Р.  Про наголошення деяких слів / Г. Р. Передрій. - С. 19-24.
  Передрій Г. Р.  Про термін прізвище / Г. Р. Передрій. - С. 24-30.
  Мукан Г. М.  Структура і синтаксична роль фразеологізмів / Г. М. Мукан. - С. 30-43.
  Мукан Г. М.  Словотвірні гнізда з коренями прикметників на позначення кольору / Г. М. Мукан, Г. О. Піскун. - С. 44-53.
  Сич В. Ф.  Заперечні займенники / В. Ф. Сич. - С. 54-64.
  Мукан Г. М.  Морфологічна будова і способи творення прислівників / Г. М. Мукан. - С. 64-75.
  Сич В. Ф.  Лексико-семантичні групи іменників / В. Ф. Сич. - С. 75-88.
  Мукан Г. М.  Перехідні явища в системі частин мови / Г. М. Мукан. - С. 89-100.
  Сич В. Ф.  Перехід у займенники слів інших частин мови / В. Ф. Сич. - С. 101-111.
  Піскун Г. О.  Складний присудок і його структурні типи / Г. О. Піскун. - С. 112-122.
  Сич В. Ф.  Односкладні речення в українській мові / В. Ф. Сич. - С. 123-137.
  Сич В. Ф.  Номінативні речення у творах Остапа Вишні / В. Ф. Сич. - С. 138-146.
  Сич В. Ф.  Синтаксичні функції інфінітива / В. Ф. Сич. - С. 146-158.
  Лабунець Н. Ф.  Розпізнавання означальних речень серед інших / Н. Ф. Лабунець. - С. 158-170.
  Жовтобрюх М. А.  Староукраїнські грамоти як пам'ятка літературної мови / М. А. Жовтобрюх. - С. 171-185.
  Жовтобрюх М. А.  Відбиття процесу становлення фонологічної системи української літературної мови в творах Г. С. Сковороди / М. А. Жовтобрюх. - С. 186-205.
  Жовтобрюх М. А.  Система частин мови в українській лінгвістичній традиції (ретроспективний огляд) / М. А. Жовтобрюх. - С. 205-223.
  Жовтобрюх М. А.  Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М. А. Жовтобрюх. - С. 224-245.
  Непийвода Ф. А.  Діалектні риси говірок Черкащини (фонетика) / Ф. А. Непийвода. - С. 245-251.
  Непийвода Ф. А.  Стилі мови і їх ознаки / Ф. А. Непийвода. - С. 252-266.
  Передрій Г. Р.  Життя духовного основа. Проблеми двомовності : як їх розв'язати? / Г. Р. Передрій. - С. 266-272.
  Передрій Г. Р.  Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні розділу "Лексика" в 4 класі / Г. Р. Передрій. - С. 273-283.
  Передрій Г. Р.  Про вивчення фонетики у 5 класі. Лінгвістичний аспект / Г. Р. Передрій. - С. 284-301.
  Передрій Г. Р.  Про підвищення якості навчання орфографії в ІV - VІ класах / Г. Р. Передрій. - С. 302-312.
  Мукан Г. М.  Вивчення розділу "Словотвір" / Г. М. Мукан, Г. Р. Передрій. - С. 312-323.
  Передрій Г. Р.  Вивчення складних питань шкільного словотвору / Г. Р. Передрій. - С. 324-343.
  Передрій Г. Р.  Елементи програмованого навчання при опрацюванні словотвору / Г. Р. Передрій. - С. 344-355.
  Передрій Г. Р.  Змішаний розбір слова як прийом повторення вивченого в ІV класі / Г. Р. Передрій. - С. 355-367.
  Передрій Г. Р.  Дієслово / Г. Р. Передрій. - С. 367-378.
  Передрій Г. Р.  Дієприслівник / Г. Р. Передрій. - С. 379-386.
  Передрій Г. Р.  Дієприкметник / Г. Р. Передрій. - С. 387-397.
  Передрій Г. Р.  Самостійна робота учнів 5 - 8 класів на уроках української мови / Г. Р. Передрій. - С. 397-408.
  Лабунець Н. Ф.  Підрядні означальні речення (вивчення в школі) / Н. Ф. Лабунець. - С. 408-412.
  Лабунець Н. Ф.  Вправи під час вивчення складнопідрядних речень / Н. Ф. Лабунець. - С. 413-416.
  Жовтобрюх М. А.  Видатний український вчений П. Г. Житецький (до 130-річчя з дня народження) / М. А. Жовтобрюх. - С. 417-420.
  Жовтобрюх М. А.  Мовознавчі погляди М. О. Максимовича / М. А. Жовтобрюх. - С. 421-428.
  Жовтобрюх М. А.  Мовознавча праця Я. Ф. Головацького / М. А. Жовтобрюх. - С. 429-441.
  Жовтобрюх М. А.  Визначний дослідник української мови (до 80-річчя з дня народження О. Н. Синявського) / М. А. Жовтобрюх. - С. 441-453.
  Жовтобрюх М. А.  Євген Костянтинович Тимченко - вчений і педагог (до 125-річчя від дня народження) / М. А. Жовтобрюх. - С. 454-466.
  Жовтобрюх М. А.  Іван Опанасович Василенко / М. А. Жовтобрюх. - С. 466-470.
  Гаврилова Т. О.  Місцева географічна номенклатура як джерело номінації сільських кутків (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 474-487.
  Гаврилова Т. О.  До питання про онімізацію назв частин населених пунктів Черкащини / Т. О. Гаврилова. - С. 488-497.
  Гаврилова Т. О.  Назви частин населених пунктів у топонімічній системі (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 498-506.
  Гаврилова Т. О.  Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 506-514.
  Гаврилова Т. О.  До питання про ономастикон художніх творів Г. Сковороди / Т. О. Гаврилова. - С. 514-522.

 
62 74.584(4Укр)
Г94

        Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Текст] : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, М. Бойченко [та ін.] ; редкол. : В. Кремень (голова) [та ін.] ; рец. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 332 с.

Зміст:
  Лукашевич М. П.  Філософія та методологія гуманітарної освіти на початку ХХІ століття / М. П. Лукашевич [и др.]. - С. 12-72
  Куляс П. П.  Реформування філологічної освіти та проблеми її трансформації / П. П. Куляс, Л. З. Мороз, Г. В. Онкович. - С. 73-152
  Донець З. Ф.  Культурознавчі основи забезпечення вищої гуманітарної освіти / З. Ф. Донець. - С. 153-224
  Карачун В. Я.  Українськ атермінологія: здобутки, втрати і надія / В. Я. Карачун, З. Ф. Донець, Г. В. Онкович. - С. 225-274
  Димитров М. Ф.  Освітні пріоритети в суперечностях сучасного суспільного розвитку / М. Ф. Димитров [и др.]. - С. 275-322

Рубрики: Освіта вища - Гуманізація освіти
Україна

Ключові слова (ненормовані): національні пріоритети -- лінгвістична компетентність педагога -- лінгвокультурологія -- пресодидактика -- писемна комунікація -- культурознавство -- українська

Анотація:   У монографії представлена гуманітарна парадигма сучасної вищої освіти України у світлі модернізації вітчизняного освітнього простору. Нові аспекти функціонування гуманітарної освіти спонукають до осучаснення змісту культурознавчих дисциплін, методичних підходів у вищій школі України.

 
63 74.204.6
Ж60

Жерносек, І. П.

        Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І. П. Жерносек. - Х. : Основа, 2010. - 187 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): директор школи -- методична робота в школі -- керівники ЗНЗ

Анотація:   Посібник "Науково-методична управлінська культура керівника ЗНЗ" знаменує собою завершення багаторічної педагогічної діяльності автора, яка схарактеризована в 37 монографіях і посібниках та більше 300 науково-методичних статтях, які опубліковані не тільки українською та російською мовами, а й значна частина з них видана німецькою, болгарською та монгольскою мовами, з проблем, розроблених автором цього посібника - багатоваріантних форм і змісту науково-методичної роботи в ЗНЗ, управлінської діяльності навчальних закладів та післядипломної діяльності установ і закладів освіти.

 
64 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 147 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 160 с.

Зміст:
  Баєва О. В.  Тенденції розвитку вищих навчальних закладів недержавної форми власності в умовах фінансової нестабільності / О. В. Баєва. - С. 3-5.
  Андріяко Ю. В.  Комплекс знань для системи управління якістю освітньої діяльності / Ю. В. Андріяко, Т. Ю. Андріяко. - С. 5-10.
  Муліна Н. І.  Управління якістю дистанційної освіти у практиці українського університету / Н. І. Муліна. - С. 10-14.
  Креч Т. В.  Виховання мовної культури в загальній системі освітнього простору / Т. В. Креч. - С. 14-17.
  Лодатко Є. О.  Соуціально-комунікативна функція математичної культури вчителя / Є. О. Лодатко. - С. 17-20.
  Малюська З. В.  Професійно спрямоване викладання іноземної мови в немовному ВНЗ / З. В. Малюська. - С. 20-24.
  Вяхк І. А.  Розвиток особистості фахівця у сфері інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності / І. А. Вяхк. - С. 24-28.
  Бідюк Н. М.  Соціально-адаптаційне професійне навчання безробітніх військовослужбовців, звільнених у запас / Н. М. Бідюк. - С. 28-32.
  Олендр Т. М.  Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект / Т. М. Олендр. - С. 32-38.
  Дергач М. А.  Гіпертекстова технологія в освітньому просторі вищого навчального закладу / М. А. Дергач. - С. 38-42.
  Морська Л. І.  Методика здійснення змістовної валідизації дидактичного тексту / Л. І. Морська. - С. 42-45.
  Купенко О. В.  Інновації та управління якістю в педагогічній системі / О. В. Купенко. - С. 45-50.
  Гречановська О. В.  Формування культурологічної компетентності у студентів ВТНЗ засобами культурно-дозвіллєвих заходів / О. В. Гречановська. - С. 50-53.
  Коваленко Л. Г.  Деякі аспекти проблеми формування у вищій школі творчого потенціалу фахівця технологічної освіти / Л. Г. Коваленко. - С. 53-57.
  Земка О. І.  Науково-дослідна лабораторія як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури / О. І. Земка. - С. 57-61.
  Дороніна Т. О.  Упровадження гендерного компонента до освітнього стандарту вищої школи / Т. О. Дороніна. - С. 61-66.
  міщенко Н. І.  Формування професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів засобами студентської субкультури / Н. І. міщенко. - С. 66-71.
  Гусак В. М.  Психологічна культура майбутнього соціального працівника: теоретичний аналіз / В. М. Гусак. - С. 71-76.
  Козаровицька З. М.  Ціннісні орієнтації як чинник смислоутворюючої активності студентської молоді / З. М. Козаровицька, В. В. Ігнатова. - С. 76-79.
  Цаподой С. В.  Використання засобів карате в процесі виховання студентів / С. В. Цаподой, Н. М. Винник, С. І. Сокотун. - С. 79-81.
  Андрущенко Н. О.  Інтерактивні технології навчання як активний засіб формування комунікативної компетентності / Н. О. Андрущенко. - С. 81-84.
  Вієвська М. Г.  Стратегія формування соціальної відповідальності як складової професійної компетентності майбутніх менеджерів з економіки / М. Г. Вієвська. - С. 85-89.
  Янкович О. і.  Формування у майбутнього вчителя вмінь організації успішної діяльності / О. і. Янкович. - С. 89-95.
  Кухта І. В.  Місце іншомовної комунікативної культури у структурі базової культури особистості майбутнього фахівця туристичної сфери / І. В. Кухта. - С. 95-98.
  Головкова М. М.  Формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу / М. М. Головкова, А. А. Коробченко. - С. 99-102.
  Капля А. М.  Самовизначення особистості як один із пріоритетних напрямів соціалізації курсанта вищого навчального закладу МНС України / А. М. Капля. - С. 102-104.
  Яцула Т. В.  Культура особистісної взаємодії як базова компетентність педагога / Т. В. Яцула. - С. 104-108.
  Федій О. А.  Педагогічна ігротерапія у підготовці майбутнього вчителя до професійної діяльності / О. А. Федій. - С. 108-114.
  Шепелюк С. В.  Вплив практики на становлення та розвиток професійних і особистісних якостей соціального працівника / С. В. Шепелюк. - С. 114-117.
  Терещук Д. Г.  Особливості викоростання комп'ютерних симуляцій у навчанні англійської мови студентів вищих навчальних закладів / Д. Г. Терещук. - С. 118-121.
  Зарішняк І. М.  Контрольно-оцінювальний компонент кредитно-модульної технології навчання у ВНЗ / І. М. Зарішняк. - С. 121-126.
  Сергійчук О. М.  Проблеми сучасної педагогічної освіти у контексті Болонської угоди / О. М. Сергійчук, І. О. Демуз. - С. 126-130.
  Становських З. Л.  Специфіка образу професії у дорослих в умовах здобуття другої вищої освіти / З. Л. Становських, О. В. Руденко. - С. 130-134.
  Фольварочний І. В.  Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих / І. В. Фольварочний. - С. 135-139.
  Бочарнікова В. М.  Особливості сучасної технології навчання у вищих навчальних закладах України / В. М. Бочарнікова, Я. В. Бочарнікова. - С. 139-142.
  Каменська І. Б.  Лінгвістичні аспекти формування англомовної лінгвістичної компетенції усного мовлення менеджера / І. Б. Каменська. - С. 142-146.
  Касярум С. О.  Математичні моделі процесу навчання у вищій школі / С. О. Касярум. - С. 146-150.
  Сорока О. В.  Модель функціональної компетентності керівника сучасного навчально-виховного закладу / О. В. Сорока. - С. 150-156.

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодія фахівцівз дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
65 22.3я72-4
С14

Садовий, А. І.

        Основи фізики з задачами і прикладами їх розв'язування [Текст] : навч. посіб. / А. І. Садовий, Ю. Г. Лега. - К. : Кондор, 2003. - 384 с.

Рубрики: Фізика

Ключові слова (ненормовані): механіка Ньютона -- закони динаміки -- потужність -- закони збереження в механіці -- основи статки -- механічні коливання -- гідростатика -- молекулярна

Анотація:   Навчальний посібник призначений допомогти учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та студентам вузів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи теоретичного матеріалу; наведено приклади розв'язування задач до розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для самостійної роботи як українською, так і російською мовами; після кожної задачі наведено відповіді.

 
66 83.0
О23

        Образ [Текст] : збірник. Вип. 6 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - 80 с.

Зміст:
  Старченко Т.  Диво-острови: феномен духовних територій в українській періодиці кінця XIX-початку ХХ століття / Т. Старченко. - С. 5-11
  Брудницька Л.  Розмежування понять "образ" і "образність" у коментаційній друкованій рекламі / Л. Брудницька. - С. 11-15
  Магела І.  "Мандрагора" Ніколо Макіавеллі : комедія характерів чи апофеоз раціо? / І. Магела. - С. 15-21
  Тимошик М.  Богдан Хмельницький у творчості Івана Огієнка : обставини написання творів та доля рукописів / М. Тимошик. - С. 21-28
  Боярська Л.  До питання про фольклорно-міфіологічний аспект образу Явтушка Голого / Л. Боярська. - С. 28-33
  Кравченко С.  Діалог культур на сторінках газети "Wsadomosci literackie" (Варшава, 1924-1939) / С. Кравченко. - С. 33-41
  Шестакова Е.  Естетика аномальності : обгрунтування актуальності поняття / Е. Шестакова. - С. 41-48
  Остапенко Н.  Метафізичний світ Е. Йонеско / Н. Остапенко. - С. 48-54
  Масімова Л.  Відкритий твір у публіцистиці (на прикладі Умберто Еко) / Л. Масімова. - С. 54-60
  Михайлюта В.  Позиція публіциста Сергія Плачинди / В. Михайлюта. - С. 60-68
  Забіяка І.  Українська мова та її функціонування / І. Забіяка. - С. 68-73
  Кобинець А.  Українська національна школа: проблеми, пошуки, дискусії на сторінках щоденника "Громадська думка"/"Рада"(1905-1914) / А. Кобинець. - С. 73-79

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): українська національна школа -- комедія "Мандрагора" Макіавелі -- комерційна друкована реклама

 
67 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 28 (281) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Акуленко І. А.  До проблеми структурування змісту компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи / І. А. Акуленко. - С. 3-7
  Богданова А. В.  Принципы формирования мероприятий по улучшению качества процессов вуза / А. В. Богданова. - С. 7-11
  Бурлай М. Н.  Формування моделі асертивного уроку в школі: інноваційний підхід / М. Н. Бурлай, С. Н. Бурлай. - С. 11-17
  Величко О. Ю.  Технологія формування громадянської компетнтності майбутнього фахівця туристичної індустрії / О. Ю. Величко. - С. 17-21
  Ганжа О.  Розвиток соціально-професійної зрілості особистості майбутнього вчителя у процесі студентського самоврядування / О. Ганжа. - С. 21-28
  Дурманенко О. Л.  Формування компетентності суб'єктів моніторингової діяльності у вищому навчальному закладі / О. Л. Дурманенко. - С. 28-34
  Іващенко О. А.  Формування дослідницьких умінь у майбутніх фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій України / О. А. Іващенко. - С. 34-39
  Карташова Л. А.  ІТ-забезпечення діагностики освітніх результатів / Л. А. Карташова, І. В. Пліш. - С. 39-44
  Кучай О. В.  Інформаційна культура - шлях до універсалізації якостей людини / О. В. Кучай. - С. 44-46
  Кучай Т. П.  Розвиток системи навчання учнів та підготовки вчителів в університетах Японії та України / Т. П. Кучай. - С. 47-50
  Лопатинська І. С.  Емоційно сприятливе середовище як фактор особистісного розвитку учня / І. С. Лопатинська. - С. 51-54
  Москаленко О.  Ідея гармонійного виховання дитини у школах нового типу - філантропінах / О. Москаленко. - С. 54-59
  Назаренко Г. А.  Виховання культури демократизму старшокласників засобами телекомунікаційних проектів: формувальний етап дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко. - С. 59-63
  Норкіна О. В.  Розвиток дослідницької компетнтності вчителів як завдання післядипломної педагогічної освіти / О. В. Норкіна. - С. 63-68
  Павленко О. О.  Активізація пізнавальної діяльності як головний чинник формування майбутнього творчого фахівця / О. О. Павленко. - С. 68-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлов Ю. О.  Застосування компетентнісного підходу у формуванні основ професійної компетентності майбутніх фахівців ресторанного сервісу у ПТНЗ / Ю. О. Павлов. - С. 77-82
  Петриченко Л. О.  Теоретико-методологічні основи управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Л. О. Петриченко. - С. 82-90
  Петрук Н. К.  Особливості гуманітарної підготовки фахівців у вищій школі / Н. К. Петрук. - С. 90-95
  Пилюгина С. А.  Андрагогическая субъективность учителя / С. А. Пилюгина. - С. 95-99
  Плачинда Т. С.  Професіограма, як умова успішної професійної підготовки авіаційних спеціалістів / Т. С. Плачинда. - С. 100-105
  Поліщук Р. В.  Фізичне здоров'я як проблема в історії зарубіжної педагогічної думки: найдавніші епохи / Р. В. Поліщук. - С. 105-110
  Ромашина Е. Ю.  Ценности педагогического образования: аналитическая и проектная деятельность в рамках международного проекта "Тюнинг" / Е. Ю. Ромашина. - С. 110-114
  Скиба К. М.  Зміст та особливості курікулуму підготовки перекладачів в унівеситетах США / К. М. Скиба. - С. 114-119
  Сундеева Л. А.  Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках русского языка в начальной школе на основе занимательного материала / Л. А. Сундеева. - С. 119-122
  Таран Д. І.  "Мова - найцінніше надбання народу" освітницько-педагогічні погляди Федора Трохимовича Моргуна на становище української мови / Д. І. Таран. - С. 122-127
  Татаринов С. Й.  Взаємини земских органів самоврядування і церковно-приходських шкіл Бахмутського повіту у XIX - на початку XX ст. / С. Й. Татаринов. - С. 127-133
  Цимбрило С. М.  Педагогічні технології іншомовної підготовки студентів ВТНЗ в умовах неперервної освіти / С. М. Цимбрило. - С. 133-137
  Чеботарьова І. В.  Морально-психологічний аспект підготовки фахівця до професійної діяльності в зарубіжних дослідженнях / І. В. Чеботарьова. - С. 137-141
  Чичук В. М.  Проблеми підготовки вчителя початкових класів до використання мультимедійних технологій / В. М. Чичук. - С. 141-144
  Шарошкіна Т.  Гармонізація виховних стосунків як педагогічна проблема / Т. Шарошкіна. - С. 144-148

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним психолого-педагогічним та соціально-економічним проблемам вищої і середньої школи й професійної освіти. У публікаціях досліджуються: різні аспекти освіти; проблеми організації навчання та виховання студентської та учнівської молоді; формування компетентності фахівця; проблеми освітнього менеджменту; аналізується міжнародний і вітчизняний досвід професійної підготовки. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, педагогам.

 
68 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 7 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 462 с.

Зміст:
  Нікольченко Ю. М.  Імпорт грецьких речей до Погориння (за матеріалами літописного Дрогобужа) / Ю. М. Нікольченко. - С. 3-8.
  Шестак О. І.  Передумови боротьби українського народу за свою державність у 1635-1638 роках в географічному аспекті / О. І. Шестак. - С. 8-13.
  Криженко К. О.  Життя та побут запорожців / К. О. Криженко. - С. 13-19.
  Дунець В. О.  Суди Києва за часів Гетьманщини / В. О. Дунець. - С. 19-24.
  Мороз Л. П.  До обставин Конотопської битви / Л. П. Мороз. - С. 24-29.
  Кроль М. Б.  Кирило Розумовський - останній гетьман України / М. Б. Кроль. - С. 29-33.
  Бойко А. В.  Ярмаркова торгівля Південної України ост. чверті XVIII - поч. XIX ст. / А. В. Бойко. - С. 33-39.
  Новикова С. В.  Особенности развития сельского хозяйства в Мариупольськом уезде в XIX в. / С. В. Новикова. - С. 39-44.
  Рощина Л.  Церковні справи Азовського козацького війська / Л. Рощина. - С. 44-50.
  Олашин М. В.  Вітчизняні історики про становище західноукраїнського селянства в першій половині XIX ст. / М. В. Олашин. - С. 50-55.
  Волошин Ю.  Старообрядці Харківської губернії у I пол. XIX ст. / Ю. Волошин. - С. 55-59.
  Сарбей В. Г.  Південь України на початку українського національного відродження XIX ст. / В. Г. Сарбей. - С. 59-64.
  Довжук І. В.  Деякі аспекти промислового розвитку Донецького басейну у 60-80-х роках XIX ст. / І. В. Довжук. - С. 64-67.
  Прищепа О. П.  Демографічні зміни в урбанізаційному процесі на Волині (II-а пол. XIX - початок XX ст.) / О. П. Прищепа. - С. 68-72.
  Геде А. В.  Земская политика в области народного образования на Мариупольщине (конец XIX - начало XX вв.) / А. В. Геде. - С. 73-77.
  Духлій Є. В.  Життя та діяльність Ю. Кондратюка (О. Шаргея) / Є. В. Духлій. - С. 78-81.
  Іванов С. М.  Становлення неслов'янського етнокультурного елементу на території Донбасу (XIX-XX ст.) / С. М. Іванов. - С. 81-86.
  Волошин Ю. А.  Проблемы сохранения этнической идентичности (на примере самоуправления в греческих общинах Приазовья) / Ю. А. Волошин. - С. 86-89.
  Гузенко Ю. І.  Миколаївське "Товариство взаємодопомоги" (1904-1913 рр.) / Ю. І. Гузенко. - С. 90-93.
  Ревегук В.  Встановлення радянської влади в Полтаві / В. Ревегук, Н. Кочерга. - С. 94-98.
  Пархоменко В. А.  Українські військові формування П. Скоропадського на півдні України / В. А. Пархоменко. - С. 98-102.
  Олійник З.  Територіальне питання на українсько-російських переговорах 1918 р. / З. Олійник. - С. 102-109.
  Скляренко Д. Є.  Е. Й. Квірінг - учасник переговорів і підписання Ризького мирного договору / Д. Є. Скляренко. - С. 109-114.
  Рудий Г. Я.  Товариства "Просвіта" та їх роль у національному відродженні (за матеріалами періодичних видань 1917-1920 рр.) / Г. Я. Рудий. - С. 114-120.
  Шпекторенко І. В.  Німецький фактор в експортній політиці УНР у 1918 р. / І. В. Шпекторенко. - С. 120-123.
  Кротік Н. В.  Будівництво єврейської національної школи на Поділлі у 20-х- 30-х рр. XX ст. / Н. В. Кротік. - С. 123-127.
  Обидьонова О. В.  Національні меншини в промисловості Донбасу (20-30 рр. XX ст.) / О. В. Обидьонова. - С. 127-132.
  Шевченко А. Є.  Діяльність міліції України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.) / А. Є. Шевченко. - С. 132-136.
  Слободянюк М. А.  Вплив окупаційної політики на насторї селян України в 1941-1944 рр. (за матеріалами південних областей) / М. А. Слободянюк, О. Ф. Нікілєв. - С. 137-141.
  Друмов В. І.  Українське підпілля у 1941-1944 рр. на Миколаївщині / В. І. Друмов. - С. 141-145.
  Вільховий Ю. В.  До питання про об'єднання п'ятидесятників із союзом євангельських християн-баптистів (II пол. 40-х - середина 50-х рр.) / Ю. В. Вільховий. - С. 145-151.
  Войналович В. А.  Римо-католицькі громади України у вимірах державної релігійної політики (II пол. 40-х - 50-ті роки XX ст.) / В. А. Войналович. - С. 151-158.
  Панчук Г. М.  Склад населення Донецької області (за даними перепису 1989 р.) / Г. М. Панчук. - С. 159-162.
  Шевчук Ж. А.  Політика русифікації (60-80 рр. XX ст.) та становлення громадського руху за збереження рідної мови / Ж. А. Шевчук. - С. 162-167.
  Сминтина О. В.  Економічні основи відтворення регіональної історії / О. В. Сминтина. - С. 167-171.
  Посохова Л. Ю.  Філософсько-богословська освіта в Харківському колегіумі / Л. Ю. Посохова. - С. 171-175.
  Амоскин А. С.  Роль Харьковского коллегиума в развитии братских связей русского и украинского народов / А. С. Амоскин. - С. 175-180.
  Посохов С. І.  Попечителі Харківського учбового округу / С. І. Посохов. - С. 180-185.
  Шевченко Л. В.  М. І. Пирогов - прихильник демократизації освіти / Л. В. Шевченко. - С. 185-190.
  Волос О. В.  Організація сільськогосподарської освіти на півдні України (70-ті рр. XIX - поч. XX ст.) / О. В. Волос. - С. 190-195.
  Назаренко Є. Д.  Перша згадка про школу в Староконстянтинові / Є. Д. Назаренко. - С. 195-198.
  Войналович О.  Державна політика Центральної Ради у шкільній освіті для національних меншин / О. Войналович. - С. 198-202.
  Богуславська В. Г.  Розвиток народної освіти в Україні за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) / В. Г. Богуславська. - С. 202-208.
  Липинський В. В.  Система підготовки національних педагогічних кадрів в Україні в 20-ті роки / В. В. Липинський. - С. 208-214.
  Стремецька В. О.  Діяльність вузів півдня України по впровадженню української мови в 20-30 рр. XX ст. / В. О. Стремецька. - С. 214-219.
  Гриневич О. В.  Розвиток національної школи на Миколаївщині в 20-30-ті роки / О. В. Гриневич. - С. 219-223.
  Богінська І. В.  Відтворення національних педагогічних кадрів у ході проведення політики українізації в Донбасі (1923-1933) / І. В. Богінська. - С. 223-228.
  Шевченко С. І.  кіровоградський педагогічний університет ім В. К. Винниченка у міжнародних зв'язках 1960-1990-х рр. / С. І. Шевченко. - С. 229-233.
  Довгань Н. Ю.  Козацькі й місцеві спортивні традиції та їх використання у фізичному вихованні студентської молоді / Н. Ю. Довгань. - С. 234-238.
  Шкварець В. П.  Відродження миколаївської "Просвіти" / В. П. Шкварець. - С. 239-243.
  Томюк О. І.  Українські молодіжні організації діаспори / О. І. Томюк. - С. 244-248.
  Телячий Ю. В.  Степан Постернак і його вклад в розбудову національної освіти в період української державності (1917-1920 рр.) / Ю. В. Телячий. - С. 248-252.
  Скляренко Є. М.  Реалізація державної програми підготовки серії книг "Реабілітовані історією" / Є. М. Скляренко. - С. 253-259.
  Жезицький В. Й.  Політичні репресії у першій половині 20-х рр. як засіб формування однопартійності в Україні / В. Й. Жезицький. - С. 259-263.
  Петренко В. І.  Про причини масових виступів подільських селян проти радянської влади у 1921 році / В. І. Петренко. - С. 263-266.
  Шитюк М. М.  Репресії на території Миколаївщини у 1921-1923 / М. М. Шитюк. - С. 266-270.
  Капустян Г. Т.  Радянська таємна служба про політичні події і настрої в українському селі у 1921-1927 рр. (за матеріалами архіву ОДПУ Чорнухинського району, Полтавської області) / Г. Т. Капустян. - С. 271-275.
  Соболь П. І.  Нищення інтелектуальної еліти півдня України: 30-ті роки / П. І. Соболь. - С. 276-281.
  Місінкевич Л. Л.  Антиколгоспні заворушення 1930 року серед національних меншин Поділля / Л. Л. Місінкевич. - С. 281-288.
  Савчук О. В.  Учителі польських шкіл Поділля в лещатах репресій 20-30-х рр. XX ст. / О. В. Савчук. - С. 288-294.
  Лихачова Л. Б.  Коренізація греків та німців Донбасу у 1920-30-х рр. / Л. Б. Лихачова, К. М. Брага. - С. 294-298.
  Рибак І. В.  Типологія антиколгоспних виступів на Поділлі у період: "колективізаторської лихоманки" (грудень 1929 - березень 1930 рр.) / І. В. Рибак. - С. 298-302.
  Найдьонова К. В.  Розгром генетики та наслідки лисенківщини на Україні / К. В. Найдьонова. - С. 302-306.
  Бут О. М.  Недосліджена доля - І. О. Фесенко / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 306-312.
  Ситник А. А.  Доля спадкового краєзнавця / А. А. Ситник, О. Г. Бажан. - С. 312-317.
  Іщенко М. Є.  Самоспалення Олекси Гірника в контексті дисидентського руху 60-70-х років / М. Є. Іщенко. - С. 317-321.
  Дмитрук В. І.  Зростання негативних настроїв в середовищі політичної еліти України в зв'язку з подіями 1968 р. в Чехословаччині (на прикладі кримінальної справи М. С. Ліхцова) / В. І. Дмитрук. - С. 322-326.
  Подоплелова Н.  Голодомор 1932-1933 років / Н. Подоплелова. - С. 326-331.
  Веселова О. М.  Сумщина в голодні 1946-1947 роки / О. М. Веселова. - С. 331-336.
  Ткачук В. П.  Примусова колективізація на Волині в перше повоєнне десятиріччя (1944-1954 рр.) / В. П. Ткачук, П. Д. Ткачук. - С. 336-342.
  Бут О. М.  Богадиця П. І. - грек? Ні, син українського народу / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 342-348.
  Нікольський В. М.  Політичні репресії 1937-1938 рр. на залізницях Донбасу / В. М. Нікольський. - С. 349-353.
  Мацях Д. М.  Теоретико-методичні основи вивчення міських поселень / Д. М. Мацях, М. М. Мацях. - С. 354-357.
  Прищепа Б. А.  Пересопниця в X-XII ст. / Б. А. Прищепа. - С. 358-362.
  Бренчук О. І.  З історії міста Рожище (XII-XIX ст.) / О. І. Бренчук. - С. 362-365.
  Апросіна О. В.  Українські міста у хроніці В. Коховського / О. В. Апросіна. - С. 366-370.
  Безрукова Т. М.  До питання про історію села Буди Харківської області / Т. М. Безрукова. - С. 371-375.
  Скрипник П. І.  Територія і населення міста Києва в стародавні часи і тепер / П. І. Скрипник. - С. 375-381.
  Шишкін М. Г.  Краєзнавчі розвідки з історії селища міського типу Бабинці Бородянського району Київської області (за матеріалами шкільної краєзнавчої конференції) / М. Г. Шишкін, О. В. Куліда. - С. 381-385.
  Виноградська Л. І.  Поселення канівського узбережжя XV-XVIII ст. / Л. І. Виноградська. - С. 385-391.
  Степенькін С. Ю.  Місто Корсунь наприкінці XVI - початку XVIII століття / С. Ю. Степенькін. - С. 391-396.
  Кравець І. М.  Легенди, їх значення для вивчення історії рідного краю (До питання про час виникнення села Мишарівки на Поділлі) / І. М. Кравець. - С. 396-401.
  Пащук І. Г.  Внесок краєзнавців-церковників у вивчення історії древнього Острога / І. Г. Пащук. - С. 401-405.
  Шпитальова Г. Г.  Літня форпостна служба Запорізького війська в період російсько-турецької війни 1768-1774 рр. / Г. Г. Шпитальова. - С. 405-411.
  Дяченко С. А.  З історії заснування Херсона / С. А. Дяченко. - С. 411-418.
  Товстенко Т. Д.  Фортеці історичних міст України - Миргорода та Гадяча / Т. Д. Товстенко, М. Ю. Тямін. - С. 418-422.
  Серединський О. В.  Заселення Чорноморських адміралтійських поселень у кінці XVIII - на початку XIX ст. / О. В. Серединський. - С. 422-426.
  Воронов В. І.  Історія міст і сіл Лівобережної України в працях О. М. Лазаревського / В. І. Воронов. - С. 427-431.
  Пірко В. О.  З приводу дискусії про час заснування деяких міст Донеччини / В. О. Пірко. - С. 431-436.
  Дуднік В. М.  Західноукраїнські міста у 1940-1941 рр. / В. М. Дуднік. - С. 436-440.
  Бесєдіна Н.  З історії підготовки полтавського тому "Історії міст і сіл Української РСР" / Н. Бесєдіна. - С. 440-444.
  Каньоса А. М.  Проблеми підготовки літопису населених пунктів України на сторінках "Українського історичного журналу" (початок 60-х -серед. 70-х рр. XX ст.) / А. М. Каньоса. - С. 445-450.
  Дмитрієва В. А.  Застосування комп'ютерних технологій у дослідженнях історії міст і сіл України / В. А. Дмитрієва, Ю. А. Святець. - С. 450-455.

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
69 63.3(0)3я73-3
Х91

        Хрестоматія з історії Стародавнього світу [Текст] : [у 3 т.] : пер. з рос. Т. 3 Стародавній Рим / ред. : В. В. Струве ; уклад. : М. О. Машкін, Є. С. Голубцова. - К. : Радянська школа, 1955. - 250 с.

Рубрики: Історія стародавнього світу - Стародавній Рим

Ключові слова (ненормовані): виникнення римської держави -- заснування Карфагену -- битва під Каннами -- союзницька війна -- повстання Спартака -- Мутінська війна -- громадянські

Анотація:   Третій том хрестоматії з історії стародавнього світу "Стародавній Рим" містить в собі переважно документи з соціально-економічної і політичної історії Риму. У ньому включено значну кількість літературних і епіграфічних джерел, які вперше публікуються українською мовою. У цьому виданні, на відміну від попередніх, є розділ з історії Північного Причорномор'я. Щоб полегшити користування рядом документів, перед кожним розділом хрестоматії подано методичний вступ. Хрестоматія призначається для семінарських занять студентів історичних факультетів вузів і викладачів історії в середній школі.

 
70 65.053я73-1
Б25

Барроу, К.

        Бізнес-план [Текст] : Практичний посібник : для студ. економіч. спец. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - К. : Знання, 2001. - 285 с.

Зміст:
  Історія і поточний стан. - С. 22-61
  Вивчення можливостей ринку. - С. 61-88
  Конкурентна бізнес-стратегія. - С. 100-109
  Господарська діяльність. - С. 141
  Прогнозування результатів. - С. 155-214
  Бізнес-контроль. - С. 226-235
  Написання і представлення вашого бізнес-плану. - С. 236

Рубрики: Економічне планування - Бізнес-план

Ключові слова (ненормовані): складання бізнес-плану для підприємств -- маркетинг у бізнес-плані -- фінанси та законодавство у бізнес-плані

Анотація:   Це перше видання українською мовою добре відомого фахівцям практичного посібника із бізнес-планування. Він витримав видання чотирма мовами й успішно використовується тисячами читачів, які зацікавлені в тому, щоб навчитися складати бізнес-плани для підприємств, що тільки створюються або розвиваються. Посібник створено на основі Програми з підприємництва Кренфілдської школи менеджменту. У ньому в доступній формі даються практичні професійні поради, як приступити до пошуків та підготовки матеріалів для складання бізнес-плану, розкривається, яким чином у бізнес-плані мають бути відображені маркетинг, фінанси та законодавство, наводиться 20 завдань з діаграмами, схемами та живими прикладами з реальних бізнес-планів.

 
71 63.3(4Укр)5-8
Д76

        Другі Міжнародні драгомановські читання [Текст] : матеріали, 27-28 жовтня 2006 р. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 196 с.

Зміст:
  Андрущенко В.  Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. Андрущенко, В. Погребенник. - С. 3-8.
  Андрусишин Б.  Михайло Максимович в оцінці Михайла Драгоманова / Б. Андрусишин, В. Короткий. - С. 9-12.
  Балаба С.  Гімназія НПУ ім М. П. Драгоманова як інноваційний навчальний заклад / С. Балаба. - С. 13-15.
  Бех В.  Мовний дискурс соціального розвитку: драгоманівська спадщина і сучасність / В. Бех. - С. 16-23.
  Бойченко М.  Особливості комунікації в умовах соціального конфлікту / М. Бойченко, Г. Сириця. - С. 23-29.
  Болгарський А.  Перспективи розвитку мистецької освіти у світлі ідей М. П. Драгоманова / А. Болгарський. - С. 29-32.
  Борисенко В.  М. П. Драгоманов про "монархічний ідеал в українському визвольному русі XIX ст. / В. Борисенко. - С. 32-35.
  Вовк Л.  Демократично-ліберальна модель педагогіки М. П. Драгоманова / Л. Вовк. - С. 40-45.
  Волинка Г.  Ще раз про філософську позицію Михайла Драгоманова / Г. Волинка. - С. 45-48.
  Грищенко Г.  Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти / Г. Грищенко. - С. 48-53.
  Дашутін Г.  Політичний ідеал М. Драгоманова і сучасний політичний розвиток / Г. Дашутін. - С. 53-56.
  Дем'яненко Н.  Теорія "громадівського соціалізму" М. П. Драгоманова: філософсько-педагогічний вимір / Н. Дем'яненко. - С. 56-61.
  Дзвінчук Д.  Концептуально-ідеологічні засади виховання молодого покоління у науковому доробку Михайла Драгоманова / Д. Дзвінчук. - С. 62-66.
  Дмитренко П.  Деякі питання якісної підготовки майбутніх вчителів у контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова / П. Дмитренко. - С. 66-69.
  Донченко Т.  М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко. - С. 69-71.
  Дробот І.  Українська ідея в історико-філософській спадщині Михайла Драгоманова / І. Дробот. - С. 71-73.
  Жадько В.  Концепція творчості як складової історичної пам'яті у філософсько-історичній спадщині науковця та публіциста Михайла Драгоманова / В. Жадько. - С. 74-85.
  Закович М.  Питання релігії і церкви у філософській спадщині М. П. Драгоманова / М. Закович. - С. 85-87.
  Зязюн І.  Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії / І. Зязюн. - С. 90-97.
  Ідзьо В.  М. П. Драгоманов - публіцист, фольклорист, історик, філософ та політик - пробуджувач українського суспільства в XIX столітті / В. Ідзьо. - С. 97-100.
  Малімон В.  Проблеми формування мисложиттєвих орієнтирів молоді у світоглядній концепції Михайла Драгоманова / В. Малімон. - С. 110-113.
  Мацько Л.  До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова / Л. Мацько. - С. 113-120.
  Мозгова Н. Г.  Перші недільні школи в Києві і М. Драгоманов / Н. Г. Мозгова. - С. 123-127.
  Мудрак В.  Парадигма "індивідуальне - суспільне в історії" в творчості Михайла Драгоманова / В. Мудрак. - С. 127-130.
  Невмержицька О.  Демократизація суспільства як підгрунтя для побудови національної системи вищої освіти наближеної до європейської моделі / О. Невмержицька. - С. 130-136.
  Нестеренко Г.  Звернення до проблематики політичної нації в працях М. Драгоманова / Г. Нестеренко. - С. 136-141.
  Падалка О.  Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова / О. Падалка. - С. 142-146.
  Побірченко Н.  Олекандр Іванович Стронін - наставник Михайла Драгоманова / Н. Побірченко. - С. 146-152.
  Погребенник В.  Михайло Драгоманов і болгарсько-українські культурні зв'язки / В. Погребенник. - С. 152-154.
  Синьов В.  Філософія позитивізму та методологічні проблеми сучасної дефектології / В. Синьов. - С. 166-168.
  Тимошенко О.  Ідеї М. П. Драгоманова про створення єдиного освітнього простору у контексті сучасної педагогічної теорії / О. Тимошенко. - С. 173-176.
  Погребенник В.  Соборництво Михайла Драгоманова-літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" / В. Погребенник. - С. 189-191.
  Ярошенко А. О.  М. П. Драгоманов та його вивчення науки соціології / А. О. Ярошенко. - С. 192-193.

Рубрики: Драгоманов М. - про нього
Історія України - Персоналія

Анотація:   Матеріали вміщують статті, присвячені останнім дослідженням наукової, плітичної, культурологічної й освітньої спадщини Михайла Драгоманова.

 
72 81.2Ан-922
С40

Сірик, Т. Л.

        English 5 (1) [Текст] : підруч. для загальноосвітніх навч. закл. / Т. Л. Сірик; ред. Т. В. Сігіда. - Полтава : СТЛ-Книга, 2005. - 224 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): англійська мова 5 клас

Анотація:   В основу даного навчального видання покладений комунікативно - інтенсивний метод навчання, який сприяє реалізації практичної мети навчання іноземній мові в школі, де мова виступає як зсобом, так і метою спілкування. Матеріал підручника організовано за тематико-ситуативним принципом. Він складається з усного вступного курсу, 12 розділів основного курсу та додатку, який містить дидактичний матеріал (вірші, пісні, казки, жарти), розділ "Особливості вимоги окремих англійських звуків" та два англо-українських словники (поурочний та алфавітний).

 
73 63.3(4Укр)-01
У45

        Українське питання / укр. пер., упорядкув., передм. і прим. М. Тимошика. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 218 с.

Рубрики: Історія України - Національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- український народ -- українська

Анотація:   Авторами "Українське питання" є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею - М. Грушевський, С. Єфремов, С. Петлюра, Дм. Донцов, А. Кримський, С. Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, наукову літературу, пресу, школу, громадські організації, театр, музику щодо "іновірців", про знищенність, велечезний життєстверджуючий заряд української ідеї, про нездолене прагнення нашого народу в усі часи мати й розбудувати свою державу.

 
74 83.3(4Пол)
Н34

Нахлік, Є.

        Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики / Є. Нахлік. - Л. : [б. в.], 2010. - 287 с.

Зміст:
  Образ і проблема України у творчості Юліуша Словацького. - С. 5-24.
  Українські та польські елементи у "Срібному сні Саломеї" Юліуша Словацького. - С. 25-38.
  Юліуш Словацький і художні шукання українських письменників (деякі питання типології та рецепції). - С. 39-60.
  Актуальні проблеми українсько-польських літературних зв'язків ХІХ-ХХ століть. - С. 61-78.
  Український Вернигора в польському письменстві та малярстві. - С. 83-94.
  Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров у перцепції Юзефа-Богдана Залеського. - С. 95-104.
  Українські письменники ХІХ ст. про "українську школу" в польському романтизмі (від Тараса Шевченка до Івана Франка). - С. 105-147.
  Українські літератори, які писали польською мовою (ХІХ - початок ХХ ст.). - С. 148-156.
  Польські літератори, які писали українською мовою. - С. 157-271.

Рубрики: Словацький Ю. - про нього
Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Словацький Ю. -- образ України у творчості Словацького Ю. -- творчість Словацького -- українсько-польська компаративістика -- польські

Анотація:   У книжці вміщено дослідження, статті, рецензію та вступ дискусії, присвячені українсько-польським літературним зв'язкам і типологічним паралелям ХІХ-го, почасти ХХ століття, зокрема творчості Ю. Словацького, Ю.-Б. Залеського та інших представників "української школи" в польській літературі, її сприйняттю й освоєнню серед українських літераторів (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, І. Франко, Д. Павличко, Р. Лубківський та ін.), польській та українській рецепції козака-пророка Вернигори, польськомовній творчості українських письменників та україномовній-польських (з висвітлення українського доробку маловідомих авторів Т. Падури, Я. Комарницького, Г. Відорта, А. Шашкевича, К.-А. Гейнича, Я. Позняка, К. Ценглевича, М. Попеля, Ю. Горошкевича, І.-К. Цибульського, Б. Щуцького, Г. Яблонського, А. Любовича, Л. Венглинського, Д. Бонковського, П. Горбковського, П. Свєнціцького, З. Малаховського та ін.).

 
75 83.3(4Укр)5-8...4
Ш32

        Шашкевичіана [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 "Руська Трійця" і Прикарпаття Вип. 4 "Руська Трійця" і культура слов'янського народу / редкол. Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.) та ін.. - Л. : Просвіта, 2000. - 749 с.

Зміст:
  Ісаєвич Я.  Українське національно-культурне відродження в XIX ст.: передумови, контекст, значення / Я. Ісаєвич. - С. 15-22
  Стеблій Ф.  Державницькі акценти в діяльності "Руської Трійці" / Ф. Стеблій. - С. 22-42
  Нахлік Є.  Княжа Русь у творчості західноукраїнських романтиків / Є. Нахлік. - С. 42-64
  Матисякевич З.  До джерел національної свідомості "Руської Трійці" / З. Матисякевич. - С. 64-71
  Пилипчук Р.  "Руська Трійця" і початок нового українського театру в Галичині / Р. Пилипчук. - С. 71-80
  Жулинський М.  Поетика художнього мислення на метеріалі казки "Олена" Маркіяна Шашкевича / М. Жулинський. - С. 80-86
  Ткачук М.  Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича / М. Ткачук. - С. 86-91
  Петраш О.  "З піснею, хрестом, мечем..." (Маркіян Шашкевич як священник і автор духовних творів) / О. Петраш. - С. 91-100
  Тимошик Г.  Із спостережень над мовними особливостями перекладів Св. Письма Шашкевичем М. / Г. Тимошик. - С. 100-108
  Нахлік О.  Педагогічна діяльність Шашкевича М. і Головацького Я. / О. Нахлік. - С. 108-116
  Скоць А.  Балада Івана Вагилевича "Мадей" / А. Скоць. - С. 116-125
  Кирчів Р.  Народна міфологія в дослідженнях Івана Вагилевича / Р. Кирчів. - С. 125-132
  Гнатюк М.  Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" Івана Вагилевича / М. Гнатюк. - С. 132-137
  Бандрівський М.  Археологічні зацікавлення Івана Вагилевича / М. Бандрівський. - С. 137-141
  Гаврилів Б.  Прикарпаття в історико- краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - С. 141-154
  Данилюк А.  Народна архітектура батьківщини Івана Вагилевича / А. Данилюк. - С. 154-159
  Александрович В.  Малярі Рожнятківщини у другій половині XVI ст. (Зі студій над найдавнішою малярською спадщиною батьківщини Івана Вагилевича) / В. Александрович. - С. 159-170
  Криса Б.  Стильові параметри поеми Антона Могильницького "Скит Манявський" / Б. Криса. - С. 170-175
  Гулевич Л.  Карпатські пейзажі у прозі Миколи Устяновича / Л. Гулевич. - С. 175-182
  Коритко Р.  Білинський Іван, Скоморовські Келестин і Йосиф - призабуті сподвижники "Руської Трійці" / Р. Коритко. - С. 182-187
  Кукула С.  Поетична збірка Рудольфа Моха "Мотиль" / С. Кукула. - С. 187-197
  Орлевич І.  "Руська Трійця" і Денис Зубрицький / І. Орлевич. - С. 197-206
  Стецьків О.  Життя галицького священника середини XIX ст. у дзеркалі часопису "Вісник" / О. Стецьків. - С. 206-214
  Завадка Б.  Юліян Вислобоцький - послідовник Маркіяна Шашкевича / Б. Завадка. - С. 214-222
  Середа О.  Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років XIX ст. / О. Середа. - С. 222-233
  Горак Р.  Ще одна гілка Шашкевичевого роду / Р. Горак. - С. 233-258
  Малець С.  Від світлини сини до живописного портрета батька (До проблеми відтворення образу Маркіяна Шашкевича в образотворчому мистецтві) / С. Малець. - С. 258-263
  Дудко В.  Яків Головацький і петербурзький журнал "Основа" (1861-1862) / В. Дудко. - С. 263-274
  Веремкович О.  "Руська Трійця" в оцінці К. Горбаля, Є. Олесницького, О. Торонського, Г. Цеглинського / О. Веремкович. - С. 274-280
  Хороб С.  Традиції "Руської Трійці" у творчості письменників літературного угрупування "Логос": типологія художнього мислення / С. Хороб. - С. 280-289
  Ільницький М.  Ідейні основи творчості Маркіяна Шашкевича в інтерпретації Миколи Гнатишака / М. Ільницький. - С. 289-296
  Якимович Б.  Послідовники "Руської Трійці" на Городенківщині (XIX- початок ХХ ст.) / Б. Якимович, С. Павчак. - С. 296-308
  Сирота Л.  Роман Купчинський про свято Маркіяна Шашкевича 1926 року / Л. Сирота. - С. 308-312
  Стойко С.  Кость Вагилевич: культурна і громадсько-політична діяльність в Закарпатті та Чехословаччині / С. Стойко. - С. 312-318
  Лучук І.  Четвертий з трійці (до етимології імені-псевдоніма Велимира Хлєбнікова) / І. Лучук. - С. 318-321
  Бабінська М.  Пам'ятник Шашкевичу у Золочеві / М. Бабінська. - С. 321-324
  Марунчак М.  До початків Інституту-Заповідника Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі / М. Марунчак. - С. 324-331
  Вальо М.  "Руська Трійця" і "Русалка Дністровая" у бібліографії / М. Вальо. - С. 331-338
  Головацький Я.  Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л.(Марія Вальо) / Я. Головацький. - С. 338-395
  Гуменюк Є.  Слідами біографів Маркіяна Шашкевича (Тетяна Гуцаленко) / Є. Гуменюк. - С. 395-403
  Тершаковець М.  "Азбука і абецадло" Маркіяна Шашкевича (Феодосій Стеблій) / М. Тершаковець. - С. 403-411
  Марунчак М.  "Азбука і абецадло" наших днів (Богдан Якимович) / М. Марунчак. - С. 411-416
  Розумний Я.  Маркіян Шашкевич: таємниці міту (Микола Ільницький) / Я. Розумний. - С. 417-426
  Ільницька Л.  Романтизм чи бідермаєр? (Іван Панькевич - дослідник творчості Маркіяна Шашкевича) / Л. Ільницька. - С. 426-440
  Лубківський Р.  Віддаймо шану Маркіянові / Р. Лубківський. - С. 440-450
  Кравець Я.  Вірші Маркіяна Шашкевича французькою мовою / Я. Кравець. - С. 450-457
  Калинець І.  "Цвітка дрібная..." / І. Калинець. - С. 457-460
  Шкрабюк П.  Маркіян Шашкевич у Соборі святого Юра на свято Покрови- 1836 року: Поезія / П. Шкрабюк. - С. 460-461
  Мендунь О.  Соборний вірш: Поезія / О. Мендунь. - С. 461-462
  Мендунь О.  Ранок у Підлиссі: Поезія / О. Мендунь. - С. 462-263
  Титаренко А.  Але не можу, не можу жити без любові (Зустріч з творчістю Михайла Шашкевича) / А Титаренко. - С. 463-467
  Завадка Б.  Дослідження релігійно-філософської думки в її поетичному вияві / Б Завадка. - С. 474-486
  Лучук Т.  Реєстр українських польськомовних письменників XVI-XVIII ст. (з додатком латиномовних) / Т. Лучук. - С. 486-508
  Костюк С.  Лебедина пісня шашкевичезнавця (Софія Малець. З часів Маркіяна Шашкевича. Львів: Центр Європи, 1998.-94 с.) / С. Костюк. - С. 508-511
  Дні "Руської Трійці" на Івано-Франківщині. - С. 511-516
  "Світло Маркіяна". - С. 516-518
  Урочистості на Львівщині до 185-річчя Маркіяна Шашкевича. - С. 518-525
  Шалата М.  Дослідження життя і творчості "Руської Трійці": підсумки і проблеми / П. Параскевич. - С. 526-555
  Скотний В.  "Руська Трійця " в контексті філософської думки XIX ст. / В. Шевченко. - С. 555-557
  Стеблій Ф.  "Руська Трійця" і початки національно-визвольного руху на західноукраїнських землях / А. Войтюк. - С. 557-559
  Горинь В.  "Руська Трійця" та ідейно- естетичні основи українського романтизму / П. Параскевич. - С. 559-562
  Кирчів Р.  Вивчення етнографічно-фольклористичної спадщини "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 562-564
  Гринчишин Д.  Погляди діячів "Руської Трійці" на мову як на вияв національної самобутності народу / А. Войтюк. - С. 564-565
  Панько Т.  Роль "Руської Трійці" в утвердженні української мови у слов'янському світі / П. Параскевич. - С. 565-566
  Усачова В.  "Руська Трійця" в контексті слов'янського відродження / В. Шевченко. - С. 566-568
  Гольберг М.  "Руська Трійця" і проблеми типології слов'янського романтизму / А. Войтюк. - С. 568-570
  Ляхова Ж.  Проблеми слов'янської культури в епістолярії письменників "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 570-572
  Веселовська Г.  "Руська Трійця" у культурних зв'язках України, Чехії та Словаччини XIX ст. / В. Шевченко. - С. 572-574
  Демченко М.  "Руська Трійця" в історії чехів та словаків / А. Войтюк. - С. 574-576
  Куца О.  "Руська Трійця" та українсько-сербські культурні зв'язки / П. Параскевич. - С. 576-577
  Остапик І.  "Руська Трійця" в контексті українсько-литовських літературних зв'язків / В. Шевченко. - С. 577-580
  Грицик М.  Письменники "Руської Трійці" та Михайло Максимович / А. Войтюк. - С. 580-582
  Божук Г.  Михайло Лучкай і письменники "Руської Трійці" / П. Параскевич. - С. 582-585
  Малець С.  Мистецьке життя Львова в часи "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 585-586
  Яросевич Л.  "Руська Трійця" і розвиток музичної культури в Галичині у XIX ст. / А. Войтюк. - С. 586-588
  Михайлишин Б.  Роль письменників "Руської Трійці" в розвитку термінології в Галичині / П. Параскевич. - С. 590-591
  Регушевський Є.  Літературознавча термінологія в творах "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 591-593
  Винницький В.  "Руська Трійця" і становлення акцентуаційних норм української мови / А. Войтюк. - С. 593-594
  Яропуд Л.  "Руська Трійця" та проблеми навчальної лексикології / П. Параскевич. - С. 594-595
  Лужецька Л.  Емоційно-оцінна лексика та слова з переносним значенням у творах письменників "Руської Трійці" / В. Шевченко. - С. 595-597
  Паночко М.  Робота над словом під час вивчення творчості "Руської Трійці" в середній школі / А. Войтюк. - С. 597-599
  Головин Р.  Про увічнення імен М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я .Головацького у Львові. / П. Параскевич. - С. 600-601
  Кудин І.  "Руська Трійця" в пам'яті народній / В. Шевченко. - С. 601-604
  Поліщук Я.  Філософсько-естетична позиція творців "Русалки Дністрової" / А. Войтюк. - С. 604-605
  Ільніцька Л.  "Русалка Днісровая" у бібліотеках слов'янських країн / П. Параскевич. - С. 605-608
  Пшеничний Є.  До питання про наклад "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 608-610
  Будівський П.  Соціально-побутові пісні у "Русалці Дністровій" під оглядом композиції / А. Войтюк. - С. 610-611
  Кравченко М.  Мова "Русалки Дністрової" як джерело вивчення історичних процесів українського словотворення / П. Параскевич. - С. 611-612
  Захарків О.  Уваги до правопису "Русалки Дністрової" / В. Шевченко. - С. 612-615
  Лучук В.  Тема рідної мови в поезії Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 615-617
  Маремпольський В.  Героїка запорізького козацтва в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 617-618
  Стаховський С.  Трагічне і героїчне в поезії М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 618-620
  Скоць А.  Поетична майстерність Маркіяна Шашкевича / А. Войтюк. - С. 620-622
  Нахлік Є.  Фольклорні і літературні джерела версифікації М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 622-624
  Хмелюк М.  Фольклоризм творів М. Шашкевича у "Русалці Дністровій" / В. Шевченко. - С. 624-625
  Калашник В.  Фольклорно-пісенні структури в ліриці М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 625-627
  Мостова Л.  Поезія М. Шашкевича і народна пісня / П. Параскевич. - С. 627-628
  Вахніна Л.  Маркіян Шашкевич і польська фольклористика XIX ст. / В. Шевченко. - С. 628-629
  Денисюк Ю.  Маркіян Шашкевич як перекладач Северина Гощинського / А. Войтюк. - С. 629-630
  Полєк В.  М. Шашкевич у польських перекладах і критиці / П. Параскевич. - С. 630-632
  Кравець Я.  М. Шашкевич у франкомовній критиці та перекладах / В. Шевченко. - С. 632-635
  Кузик Д.  М. Шашкевич у канадській антології української поезії / А. Войтюк. - С. 635-640
  Радевич-Винницький Я.  Оригінал і переклад у канадській антології української пісня / П. Параскевич. - С. 635-640
  Волошин М.  До питання про естетичні погляди М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 641-643
  Дергаль Л.  Мотиви культурно-освітньої діяльності М. Шашкевича та О. Духновича / А. Войтюк. - С. 643-645
  Бабич Н.  Мовні засоби романтизму в поезії М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 645-646
  Пахолок З.  Повтор у поезії Шашкевича / В. Шевченко. - С. 645-646
  Чопик Я.  Парадигма атрибутивних компонентів поетичного тексту М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 647-649
  Ашиток Н.  Зі спостереження над поезією М. Шашкевича "Згадка" / П. Параскевич. - С. 647-649
  Купчинська З.  Народно-етимологічне тлумачення топонімів у "Згадці" М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 649-650
  Зубрицька М.  Мовнолістичні особливості оповідання М. Шашкевича "Олена" / А. Войтюк. - С. 651-653
  Уздиган І.  Експресивний синтаксис оповідання М. Шашкевича "Олена" / П. Параскевич. - С. 653-655
  Грицик Н.  Народнопісенний синтаксис поезій М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 655-656
  Наколаєнко І.  Стилістичні функції засобів словотвору в поезії М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 656-658
  Козак Р.  Предметні типи звертань у ліриці М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 658-659
  Демський М.  Особливості Шашкевичевої фраземіки / В. Шевченко. - С. 659-661
  Кобилянська М.  Зі спостережень над дієслівним керуванням у мові творів М. Шашкевича / А. Войтюк. - С. 661-662
  Маркітанов Ю.  Лексика кольору в мовленнєвій структурі поезій М. Шашкевича / П. Параскевич. - С. 662-663
  Богуцька Г.  Назви птахів у поетичних творах М. Шашкевича / В. Шевченко. - С. 663-664
  Зимульдинова А.  Твори М. Шашкевича для дітей / А. Войтюк. - С. 664-666
  Полюга О.  Вивчення творчості М. Шашкевича у школі / П. Параскевич. - С. 666-668
  Комаринець Т.  Значення праці Я. Головацького "Становище русинів у Галичині" для національно-культурного відродження українського народу / В. Шевченко. - С. 669-671
  Матисякевич З.  Яків Гловацький - визначний історик України / А. Войтюк. - С. 672-674
  Шалата М.  Непомічений вірш Я. Головацького / П. Параскевич. - С. 674-678
  Панцьо С.  Антропонімія в народних піснях (На підставі фольклорних записів Я. Головацького) / В. Шевченко. - С. 678-679
  Крупа М.  Особа оповідача у "можебилиці" Я. Головацького "Добрі діти-вінець" / А. Войтюк. - С. 679-681
  Федик Л.  Лексикографічна діяльність Я. Головацького та її значення для вивчення лексичної системи української мови / П. Параскевич. - С. 681-682
  Демська О.  Словник української мови Я. Головацького як джерело для вивчення діалектичної омонімії / В. Шевченко. - С. 682
  Бичко З.  Іван Вагилевич про бойківський говір української мови / А. Войтюк. - С. 682-683
  Зорівчак Р.  Альманах "Вінок русинам на обжинки" як джерело перших англомовних перекладів української літературної прози / П. Параскевич. - С. 685-686
  Грицак Я.  Іван Головацький у міжслов'янських зв'язках 30-х-40-х років XIX ст. / В. Шевченко. - С. 687-688
  Соляник-Баглай Б.  Осмислення світової культурної спадщини у посланні А. Могильницького "Ученим членам Руської Матиці (Нового року 1849)". - С. 688-690
  Сохацька Є.  Традиції "Руської Трійці" в західноукраїнській періодиці 40-50-х років XIX ст.. - С. 690-691
  Бурлака Г.  Невідомі автографи Йосифа П. Левицького. - С. 692-693
  Дем'ян Г.  Степан Шепедій - послідовник Маркіяна Шашкевича. - С. 693-694
  Никоненко П.  "Руська Трійця" у творчій долі Сидора Воробкевича. - С. 695-696
  Шалата О.  Орест Авдиковський - перший український інтерпретатор роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". - С. 696-700
  Поповський А.  Традиції "Руської Трійці" в творчій практиці культурних діячів Південної України XIX -початку ХХ ст.. - С. 701-702
  Дмитренко М.  Олександр Потебня і "Руська Трійця". - С. 702-704
  Войтюк А.  Франко І. про революційний характер діяльності "Руської Трійці" / А. Войтюк. - С. 704-705
  Попович О.  Осип Маковей про Маркіяна Шашкевича. - С. 706-707
  Чопик Р.  Шашкевич М. в естетичному осмисленні Богдана Лепкого. - С. 707-708
  Панкевич Г.  Маркіян Шашкевич і Костянтина Малицька. - С. 708-709
  Глотов О.  Сидір Твердохліб про Маркіяна Шашкевича. - С. 708-709
  Мороз М.  Возняк М. як дослідник фольклористичної діяльності "Руської Трійці". - С. 709-711
  Лозинський І.  Ілларіон Свєнціцький про "Руську Трійцю". - С. 711-713
  Сов'як Р.  До питання традицій "Веснівки" В. Матюка в західноукраїнському солоспіві кінця XIX- початку ХХ ст.. - С. 713-715
  Іванишин В.  Феномен "Руської Трійці" в оцінці літературознавства УРСР 20-х-початку 30-х років. - С. 715-716
  Куликова З.  Дмитро Павличко про Маркіяна Шашкевича. - С. 716-718
  Хом'як Т.  Засоби характеротворення образу М. Шашкевича в романі Р. Іваничука "Вода з каменю". - С. 718-719
  Параскевич П.  Кантата Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" та її місце в поетичній Шашкевичіані / П. Параскевич. - С. 719-721
  Шевченко В.  Про спадкоємність ідеалів злуки українських земель у поемі-кантаті Р. Лубківського "Камертон Шашкевича" / В. Шевченко. - С. 721-723

Рубрики: Шашкевич М. - о нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У збірнику публікуються підсумки досліджень в ділянці шашкевичезнавства, проведених за останні роки на основі впровадження в науковий обіг нових джерел, недоступного раніше доробку української діаспори, досягнень світової науки. Книга розкриває невідомі, маловідомі або ж замовчувані за тоталітарного режиму сторінки подвижницької діяльності Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького та їх послідовників на ниві національного відродження, традиції "Руської трійці" в духовному житті України. До неї увійшли наукові доповіді, виголошені на Шашкевичівських читаннях в Івано- Франківську(1996 р.). Публікуються творчі здобутки визначних шашкевичезнавців минулого, літературна Шашкевичіана, рецензії на нові шашкевичезнавчі видання, хроніка Шашкевичіани. Окремим випуском друкуються тези перших Шашкевичівських читань, що відбулися в Дрогобичі у 1989 р., як документ цієї перехідної доби.

 
76 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 41 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 296 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Системний підхід до формування соціально-правовиховної діяльності студентів / І. М. Ковчина. - С. 3-17.
  Акуленко І. А.  Логічне мислення учнів та об'єктивні складності у процесі його формування та розвитку / І. А. Акуленко. - С. 18-26.
  Балацька Н. І.  Становлення, історична періодизація та методологічні засади прфесійної орієнтації англійських шкіл / Н. І. Балацька. - С. 27-40.
  Бевз В. Г.  Інтеграція та диференціація в освіті / В. Г. Бевз. - С. 40-51.
  Білоброва Ю. О.  Актуалізація міжпредметних зв'язків на уроках історії на основі інтеграції знань учнів іноземної мови / Ю. О. Білоброва. - С. 51-55.
  Більченко Є. В.  Філософія педагогіки Климента Смолятича / Є. В. Більченко. - С. 55-72.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босовський М. В.  Роль історичного фактору при вивченні теорії границь та інтегралів в математичному аналізі / М. В. Босовський. - С. 72-82.
  Вихор С. Т.  Гендерне виховання: паралелі крізь століття / С. Т. Вихор. - С. 82-90.
  Галицька М. М.  Деякі аспекти формування комунікативної компетенції менеджерів туризму у процесі вивчення іноземних мов / М. М. Галицька. - С. 90-96.
  Димитрієв А. С.  Загальна характеристика розвитку теорії внутрішкільного управління в Україні у 90-ті роки XX століття / А. С. Димитрієв. - С. 96-102.
  Карпенко О. Г.  Практичне навчання соціального працівника як компонент його професійного становлення / О. Г. Карпенко. - С. 102-111.
  Коломієць О. М.  Візуальні задачі у навчанні аналітичної геометрії / О. М. Коломієць. - С. 111-117.
  Кондратьєва О. М.  Організація корекції математичних знань студентів у процесі самостійної роботи / О. М. Кондратьєва. - С. 117-123.
  Крючкова О. О.  Взаємозв'язок інтелектуальної, мотиваційної і емоційної сфер людини як фактор розвитку інтелектуальних умінь / О. О. Крючкова. - С. 124-133.
  Кулик Є. В.  Принципи побудови моделі навчально-дослідницької діяльності майбутніх вчителів трудового навчання / Є. В. Кулик. - С. 134-142.
  Курок В. П.  Визначальні чинники проектування сучасного навчального процесу підготовки вчителя у ВНЗ / В. П. Курок. - С. 142-150.
  Мукан Н. В.  Моральні аспекти в діяльності викладача системи професійної освіти / Н. В. Мукан. - С. 151-162.
  Мукомел С. А.  Формування системи ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі педагогічної взаємодії / С. А. Мукомел. - С. 163-169.
  Онкович А. Д.  Основні напрямки роботи з формування професійної компетентності вчителів засобами педагогічної преси / А. Д. Онкович. - С. 170-175.
  Приходько Ю. І.  Особистісно орієнтована самостійна робота як система навчальної діяльності військових фахівців / Ю. І. Приходько. - С. 176-184.
  Пильнік Р. О.  Розвиток навчально-творчої діяльності школярів / Р. О. Пильнік. - С. 184-191.
  Семеног О. М.  Особливості підготовки майбутнього викладача української мови і літератури на ступені навчання в магістратурі / О. М. Семеног. - С. 191-200.
  Тарасенкова Н. А.  Ілюстрації у навчанні математики в школі / Н. А. Тарасенкова. - С. 200-207.
  Хрипко К. О.  До вивчення творчості В. Стуса в 11 класі / К. О. Хрипко, О. О. Бандальєр. - С. 207-214.
  Шутова М. О.  "Новий стандарт" загальної середньої освіти в контексті освітніх реформ у США / М. О. Шутова. - С. 214-225.
  Щербань Н. П.  Профілактика чи застосування державного права і законів? / Н. П. Щербань. - С. 226-231.
  Вінарєва О. В.  Торгова назва та рекламний слоган в аспекті маніпулятивної комунікації (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Вінарєва. - С. 232-237.
  Гапотченко Н. Є.  Комунікативно-прагматична організація діалогічних комунікативних блоків текстів інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси) / Н. Є. Гапотченко. - С. 237-244.
  Гусар М. В.  Комунікативні тактики і ходи для реалізації комунікативної стратегії привернення уваги у класифайдах / М. В. Гусар. - С. 244-254.
  Зернецька А. А.  Підхід до систематизації навчальних впливів як частини моделі технології формуаання комунікативної компетенції читання іноземною мовою при підтримуваному комп'ютером навчанні / А. А. Зернецька. - С. 254-260.
  Крючкова Т. Ю.  Стилістичні ознаки тексту міжнародної конвенції: точність, ясність, недвозначність / Т. Ю. Крючкова. - С. 260-266.
  Литвиненко Л. В.  Інтерпретація постаті Устима Кармалюка в українському фольклорі (на матеріалі пісенних зразків) / Л. В. Литвиненко. - С. 267-276.
  Прокопенко І. М.  Термінологічне визначення дієслів з ослабленою семантикою / І. М. Прокопенко. - С. 276-284.
  Савицький К. Г.  Експеримент текстемного аналізу інтимних пісенних текстів групи Beatles / К. Г. Савицький. - С. 284-292.

 
77 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 296 с.

Зміст:
  Піскун О.  Трагедія митця в суспільстві (на матеріалі повісті Тараса Шевченка "Художник") / О. Піскун. - С. 7-33.
  Киченко О.  Реконструкція як складова семіотичного методу / О. Киченко. - С. 34-43.
  Градовський В.  Символ як універсальна категорія естетики романтизму / В. Градовський. - С. 44-50.
  Паличка Л.  Основні тези постструктуралістської методології Єльської школи / Л. Паличка. - С. 51-57.
  Костенко Г.  Ракурси авторської свідомості: поетика назви та жанрового визначення українського драматичного жарту кінця ХІХ - початку ХХ століття / Г. Костенко. - С. 58-70.
  Погожева К.  Принципи відтворення простору у філософсько-фантастичних романах Бернарда Вербера / К. Погожева. - С. 71-76.
  Шевельова-Гаркуша Н.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша. - С. 76-80.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини ХІХ століття / В. Поліщук. - С. 81-90.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудянчук І.  Цензурна історія видань творів І. С. Нечуя-Левицького в його литсуванні / І. Рудянчук. - С. 91-97.
  Скорина Л.  Специфіка використання франкового слова в повісті-есе романа Горака "Твого ім'я не вимовлю ніколи" (інтертекстуальність як маркер визначення жанрового коду твору) / Л. Скорина. - С. 98-106.
  Казанова О.  Екзистенційні мотиви в ліричній прозі Івана Липи / О. Казанова. - С. 106-117.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанець К.  Особливості поетики драматичної повісті Івана Багряного "Морітурі" / К. Степанець. - С. 117-130.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко (Синьоок) Г.  Ранні модерністи в коментарях Леоніда Первомайського / Г. Клименко (Синьоок). - С. 130-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могілей І.  Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла "Мобі Дік або білий кит": сюжетний хронотоп морського простору / І. Могілей. - С. 137-145.
  Градовський А.  "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а не життя" (метафора портрету в романі Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея") / А. Градовський, М. Галушко. - С. 145-151.
  Марценішко В.  Морально-етичні та гуманістичні аспекти історичних романів Михайла Старицького і Генріха Сенкевича / В. Марценішко. - С. 152-161.
  Козюра О.  Проблематика і поетика сюжету роману Джона Фаулза "Колекціонер" / О. Козюра. - С. 161-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винокурова І.  "Картина-без-рами" (віртуальність у трилогії "Володар кілець" Джона Рональда Руела Толкіна) / І. Винокурова. - С. 170-182.
  Кошова І.  "За словом колір..." Кольорові образи творів Миколи Гоголя (стаття третя) / І. Кошова. - С. 183-191.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Образ українського Фауста в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового / Л. Кавун. - С. 191-197.
  Вертипорох О.  Сучасний міф у стилі Євгена Пашковського (на матеріалі романів "Вовча зоря" та "Безодня" / О. Вертипорох. - С. 198-207.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мішкур В.  Анімалізм "свиня" як компонент паремій сучасної іспанської мови / В. Мішкур. - С. 208-213.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голоюх Л.  Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Юрія Мушкетика / Л. Голоюх. - С. 214-223.
  Коваль В.  Лінгводидактичне бачення як важлива педагогічна умова формування лінгводидактичної компетентності майбутніх учителів-філологів / В. Коваль. - С. 223-231.
  Мануйкін О.  Реалізація інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури в 9-11 класах (стаття друга) / О. Мануйкін. - С. 232-241.
  Древаль Н.  Урок літератури рідного краю в 9 класі / Н. Древаль. - С. 241-245.
  Ромащенко Л.  У кожного своя Голгофа... / Л. Ромащенко. - С. 246-250.
  Ромащенко Л.  Ювілейні шмельовські читання / Л. Ромащенко. - С. 251-256.
  Киченко О.  Динаміка культури в аспекті семіотики / О. Киченко. - С. 256-260.
  Коваль Н.  Коронована драбина / Н. Коваль. - С. 260-268.
  Мельник Ю.  Світлотіні Степана Процюка: у пошуках виходу з лабіринту / Ю. Мельник. - С. 268-272.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У здвоєному випуску збірника презентуються наукові дослідження історико-літературного, теоретико-літературного, компаративного змісту, в яких аналізуються твори українського й зарубіжного письментсва різних часів. Уперше представлена рубрика "Мова художніх творів", розширена рубрика "фольклористика".

 
78 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання мрального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - мабутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстреності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченності в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального средовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоннти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
79 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 55 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Богданова Г.  Застосування евристичних методів для активізації діяльності студентів при вивченні соціальних дисциплін / Г. Богданова. - С. 3-9.
  Бучківська В.  Використання елементів педагогічної системи А. Макаренка у виховній системі сучасної школи / В. Бучківська. - С. 9-17.
  Бучківська Г.  Процес поглядів В. О. Сухомлинського на головні положення колективістської концепції А. С. Макаренка / Г. Бучківська. - С. 17-25.
  Главатська І. М.  Проблемне вивчення загальнотеоретичних і загальноінженерних дисциплін у вищому навчальному закладі / І. М. Главатська, Н. О. Чеботкова. - С. 25-33.
  Головін М. Б.  Особливості пізнавальних процесів при вивченні прграмування / М. Б. Головін. - С. 33-41.
  Іонова І. М.  Творча самореалізація особистості в навчальній проектній діяльності / І. М. Іонова. - С. 41-49.
  Кравець Ю. М.  Особливість літератури як навчального предмета та важлива роль учителя-словесника в її викладанні / Ю. М. Кравець. - С. 49-56.
  Макаренко Л. Л.  Вплив інформаційних технологій на процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Л. Л. Макаренко. - С. 56-64.
  Матвєєва О. В.  Сценічне хвилювання як детермінанта вокально-виконавської надійності майбутніх учителів музики / О. В. Матвєєва. - С. 64-71.
  Мегедь В. В.  Підготовка майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи з учнями початкової школи як педагогічна проблема / В. В. Мегедь. - С. 71-80.
  Овчинникова Т. А.  Психолого-педагогічні передумови навчання математики в профільних класах / Т. А. Овчинникова. - С. 80-89.
  Пономаренко О. А.  Практична компонента педагогічної технології підготовки майбутніх офіцерів тилу державної прикордонної служби України / О. А. Пономаренко. - С. 89-96.
  Савченко Р. А.  Структура та зміст лабораторних занять у музичній підготовці майбутніх вихователів дитячих дошкільних закладів / Р. А. Савченко. - С. 97-102.
  Строкань Н. О.  До питання про структуру культури діалогу майбутнього фахівця / Н. О. Строкань. - С. 103-110.
  Цибулько В. О.  Суть, функції та структура професійної адаптації науково-педагогічних працівників за трудовим договором до педагогічної діяльності у ВНЗ / В. О. Цибулько. - С. 111-116.
  Ши Цзюнь-бо  Компетентнісна парадигма мистецької освіти і специфіка її реалізації в фортепіанній підготовці студентів педагогічних університетів / Ши Цзюнь-бо. - С. 116-123.
  Щериця Т. В.  Комунікативні функції музичної інтонації як чинник художнього спілкування / Т. В. Щериця. - С. 123-131.
  Юник Д. Г.  Виконавська надійність музикантів-інструменталістів у контексті психологічних теорій / Д. Г. Юник. - С. 131-140.
  Бенкендорф Г. Д.  Специфіка відображення категорій "свій/чужий" в концептуальному просторі тоталітаризму / Г. Д. Бенкендорф. - С. 141-149.
  Білецька І. О.  Лексика Британської школи: лінгвокраєзнавчий аспект значення / І. О. Білецька. - С. 150-156.
  Будняк Д.  Національна свідомість та етнічні стереотипи / Д. Будняк. - С. 156-161.
  Григораш А. М.  Публіцистичний стиль у ситемі функціональних стилів сучасної української мови: особливості стандарту та експресії / А. М. Григораш. - С. 161-170.
  Водяна Л. В.  Символ "безодні" в оповіданні І. Франка "Навернений грішник" / Л. В. Водяна. - С. 170-176.
  Любарська Л. В.  Прийом еквівалентизації й виведення сенсу в художньому образі через суб'єкт поетичного мовлення (на прикладі поетичного доробку Київської школи) / Л. В. Любарська. - С. 176-184.
  Подзігун В. І.  Стильова своєрідність оповідання Ганни Барвінок "Русалка" / В. І. Подзігун. - С. 184-191.
  Трубенко І. А.  Особливості контекстної реалізації концептуальної метонімії у творах Д. Г. Лоуренса / І. А. Трубенко. - С. 191-198.
  Фещенко Ю. І.  Роль компонентів ідіоматичного простору "Homo socialis" у реалізації комунікативних стратегій і тактик (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. І. Фещенко. - С. 198-206.
  Хруцкая Н. В.  Орфоэпическая вариативность палатальности - велярности согласного в положении перед мягким согласным в современном русском языке / Н. В. Хруцкая. - С. 206-214.
  Чхетіані Т. Д.  Етико-риторичний аспект англомовного наукового лінгвістичного дискурсу / Т. Д. Чхетіані, О. М. Гніздечко. - С. 215-223.
  Шемякіна Н. В.  Стилістичні особливості реалізації авторського наміру у французькій публіцистичній пресі / Н. В. Шемякіна. - С. 224-229.

 
80 81.21(4Укр)
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мова і українознавчий світогляд [Текст] : [монографія] / С. Я. Єрмоленко. - К. : НДІУ, 2007. - 443 с.

Зміст:
  Українська мова в системі українознавства. - С. 7-76
  Державотворча функція української мови. - С. 77-115
  Слово у фольклорі. - С. 116-254
  Феномен української літературної мови. - С. 255-317
  Літературна мова - культивована форма національної мови. - С. 255-272
  Мова і національна ідея в "Енеїді" Івана Котляревського. - С. 272-279
  Неокраяне крило Шевченкового слова. - С. 279-291
  "Якби ти знав, як много важить слово...". - С. 291-296
  Під своїм небом і сонцем (Пейзаж у творах Панаса Мирного). - С. 296-305
  Така свята чорна земля... (Наскрізний образ у романі Уласа Самчука "Волинь"). - С. 305-311
  Явив себе і свій час у мові. - С. 311-317
  Українознавчі орієнтири мовної освіти. - С. 318-422
  Українська словесність як інтегративний шкільний курс. - С. 356-360
  Інтерпретація Шевченкового слова у школі. - С. 360-365
  Із циклу радіопередач для старшокласників "Ну що б, здавалося, слова...". - С. 365-422
  Список праць С. Я. Єрмоленко. - С. 427-443

Рубрики: Мова українська
Україна

Ключові слова (ненормовані): знакова система -- етнос -- універсалізм мови -- державотворча функція мови -- мовно-національна свідомість -- літературна мова -- мова Котляревського

Анотація:   У книзі йдеться про актуальне для сучасних гуманітарних знань і для виховання державницької ідеології питання зв`язку мови з українознавчим світоглядом громадян України. Через погляд на мову не лише як на лінгвістичне явище, знакову систему, а й як на ознаку етносу, невіддільну частину історії народу утверджується думка про мову - концентр українознавства. Теоретично обгрунтовано поняття рідної мови, державотворчі функції української мови й проблеми її соціальної престижності; зосереджено увагу на тих аспектах мовотворчості І. Котляревського, Т. Шевченка, Панаса Мирного, У. Самчук, І. Франка, О. Гончара, які засвідчують українознавчий світогляд авторів. Такий самий підхід - виявлення національно-мовної специфіки, особливостей поетичного мовомислення Т. Шевченка, Лесі Українки, Ліни Костенко - застосовано в навчальних радіопередачах для старшокласників.

 
81 83.3(4Укр)
Ч59

Чижевський, Д.

        Історія української літератури від початків до доби реалізму [Текст] : збірник / Д. Чижевський; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. - Нью-Йорк : УВАН у США, 1956. - 511 с.

Зміст:
  Доісторична доба. - С. 23-38
  Перекладена та позична література. - С. 42-65
  Доба монументального стилю (Київська Держава). - С. 68-130
  Доба орнаментального стилю. - С. 134-208
  Література 14-15 віків. - С. 212-220
  Ренесанс та реформація. - С. 220-247
  Барокко. - С. 248-310
  Література латинською мовою. - С. 318-321
  Література національного відродження. - С. 321-325
  Клясицизм. - С. 325-374
  Український сентименталізм. - С. 3374-376
  Романтика. - С. 376-481
  "Бідермаєр" та "натуральна школа" на Україні. - С. 488-491

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): література доби реалізму -- давня літературі

 
82 74.20 я73-1
В55

Вишневський, О.

        Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. Вишневський. - Дрогобич : Коло, 2003. - 528 с.

Зміст:
  Погрібний А.  З глибин національного досвіду / А. Погрібний. - С. 9-11
  Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія. - С. 13-25
  Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки. - С. 26-42
  Сучасна українська освіта і головні напрямки її реформування. - С. 42-52
  Процес едукації і шляхи його демократизації. - С. 52-61
  Інформативна функція процесу едукації. - С. 61-71
  Розвиваюча функція процесу едукації. - С. 79-92
  Виховна функція процесу едукації. - С. 79-92
  Зміст едукації та головні напрямки його демократизації. - С. 92-104
  Основні дидактичні принципи. - С. 104-112
  Організаційні форми навчання. - С. 112-123
  Діяльність на уроці: методи, форми і засоби. - С. 123-136
  Передумови успішної діяльності учнів на уроці. - С. 136-149
  Контроль і оцінювання учнів на уроці. - С. 149-159
  Пошук системи виховання. - С. 163-173
  Людина в концепції традиційно-християнського виховання. - С. 173-182
  Виховання і віра. - С. 182-196
  Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання. - С. 196-216
  Моральний аспект змісту виховання. - С. 216-234
  Національно-патріотичний аспект змісту виховання. - С. 234-261
  Громадянський (цивільний )аспект змісту виховання. - С. 261-284
  Родинний аспект змісту виховання. - С. 284-313
  Особистісний аспект змісту виховання (виховний характер). - С. 313-347
  Валео-екологічний аспект змісту виховання. - С. 347-382
  Нове педагогічне мислення. - С. 382-414
  Методи виховання. - С. 414-445
  Сім'я як головний інститут виховання. - С. 445-452
  Дошкілля і школа. - С. 452-457
  Рідна мова. - С. 457-465
  Українознавство. - С. 465-475
  Церква і релігія. - С. 475-487
  Мистецтво. - С. 487-499
  Діяльність. - С. 499-513
  Етнопсихологічні аспекти сучасного українського виховання. - С. 513-526

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники
Україна

Ключові слова (ненормовані): Українська освіта -- Виховання -- Новітні технології

Анотація:   У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання, нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на новітні технології діяльності вчителя і виховника. Читач знайде тут також оцінку деяких чинників виховання, що стосуються етнопсихологічних аспектів нашої сучасної педагогіки тощо.

 
83 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 30 (283) Серія Педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Артюшенко О. Ф.  Формування вольової сфери підлітків у процесі занять фізичною культурою / О. Ф. Артюшенко, І. О. Дудник. - С. 7-11
  Багач І. Г.  Самокероване навчання як один із провідних принципів пожиттєвої освіти / І. Г. Багач, Т. В. Редчиць. - С. 12-16
  Байдюк Н. В.  Особливості запровадження гендерного підходу в соціально-педагогічну діяльність / Н. В. Байдюк. - С. 17-22
  Барменкова О. П.  Развитие универсальных учебных действий у студентов-филологов на практических занятиях по русскому языку / О. П. Барменкова. - С. 22-27
  Епштейн І. С.  Сучасний стан соціально-педагогічної обізнаності та активності батьків щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва / І. С. Епштейн. - С. 27-31
  Єлдинова І. М.  Здійснення досліджень у галузі науки і освіти науково-дослідними установами Німеччини (друга половина XX ст.) / І. М. Єлдинова. - С. 32-35
  Зубрицький І. Я.  Життєвий шлях та педагогічна діяльність Івана Филипчака / І. Я. Зубрицький. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Канівець З. М.  Вимоги до процедури інспектування шкіл на початку XXI ст. / З. М. Канівець. - С. 43-47
  Когут С. Я.  Змістові аспекти підготовки фахівця зі спеціальності "Андрагогіка" (з досвіду Польщі) / С. Я. Когут. - С. 47-53
  Кожушко С. П.  Формування рефлексії майбутніх фахівців із комерційної діяльності як суб'єкт професійної взаємодії / С. П. Кожушко. - С. 53-58
  Майборода Г. Я.  Технологічна компетнтність майбутніх соціальних педагогів: проблеми розвитку і формування в процесі професійної підготовки у ВНЗ / Г. Я. Майборода. - С. 59-66
  Мартовицька Н. В.  Категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у нормативних документах та науковій літературі Великої Британії / Н. В. Мартовицька. - С. 66-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матвійчук М. М.  Законодавчі аспекти формування медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів / М. М. Матвійчук. - С. 70-73
  Малик В. Я.  Вплив єзуїтської системи освіти на українську педагогічну думку середини XVI - кінця XVIII ст. / В. Я. Малик. - С. 73-78
  Мельник С. А.  Навчальна працелюбність як важливий чинник розвитку загальнокультурної компетентності школярів / С. А. Мельник. - С. 78-81
  Пакушина Л. З.  Валеологічна підготовка майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 81-86
  Резван О. О.  Особливості виявлення професійно-рефлексивної позиції фахівців автомобільно-дорожньої галузі / О. О. Резван. - С. 87-91
  Роман С. В.  Характеристика мети як системоутворюючого компонента педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти / С. В. Роман. - С. 91-97
  Ротар В. Б.  Теоретичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців пожежної безпеки / В. Б. Ротар. - С. 97-100
  Серман Л. І.  Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови в науково-педагогічній літературі / Л. І. Серман. - С. 101-106
  Стрельніков В. Ю.  Акмеологічна компетентність викладача вищої школи / В. Ю. Стрельніков. - С. 106-105
  Томенко М. Г.  Ідея української етнодидактики у творчій спадщині Ф. К. Вовка (1847-1918) / М. Г. Томенко. - С. 115-120
  Хоронжук В. І.  Соціальна дезадаптація старшокласника: структура, критерії, рівні прояву / В. І. Хоронжук. - С. 120-125
  Ченбай І. В.  Особливості соціальної роботи з жінками, які зазнали насильства / І. В. Ченбай. - С. 126-129
  Чобітько М. Г.  Розвиток соціально-особистісних компетенцій як чинник професійного самовизначення студентів економічних спеціальностей / М. Г. Чобітько. - С. 130-136
  Шпак В. П.  Постать Я. П. Ряппо в історико-педагогічному дискурсі / В. П. Шпак. - С. 137-143
  Янченко Т. В.  Європейські витоки наукового розвитку педології: експериментальна педагогіка Е. Меймана / Т. В. Янченко. - С. 144-149

Рубрики: Освіта вища

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено актуальним проблемам сучасної освіти дорослих, підвищенню якості освіти і розвитку професіоналізму фахівця, аналізу і пошуку шляхів підвищення ефективності професійної підготовки педагогічних кадрів. Обгрунтовано принципи навчання фахівцівта основні вимоги до їх професійної підготовки. Розкрито історичні аспекти розвитку освіти в Україні, досліджено педагогічну і творчу спадщину Ф. Вовка, Я. Ряппо, Е. Меймана. Наукові статті збірника рекомендовані викладачам вищої школи, аспірантам, студентам, соціальним процівникам та ін.

 
84 88.8 кр
В11

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 8 Серія Психолого-педагогічні науки / М-во вищ. освіти України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1998. - 160 с.

Зміст:
  Архипова С. П.  Соціально-педагогічні перспективи розвитку єдиної системи неперервної освіти на порозі ХХІ ст. / С. П. Архипова. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бочарнікова В. М.  Застосування тематично- рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів / В. М. Бочарнікова. - С. 8-11
  Нінова Т. С.  Компоненти і показники готовності майбутніх учителів хімії до екологічної освіти і виховання учнів / Т. С. Нінова. - С. 11-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чабан О. А.  Теоретичні засади нових підходів до навчання дорослих іноземній мові / О. А. Чабан. - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король М.  Шляхи організації пропедевтичної педагогічної підготовки майбутніх учителів / М. Король. - С. 20-24
  Нінова Т. С.  Педагогічні умови реалізації вимог принципу неперервності у підготовці майбутніх учителів до екологічного виховання школярів / Т. С. Нінова. - С. 25-29
  Кузьмінський А. І.  Формування соціальної відповідальності працівників освіти / А. І. Кузьмінський. - С. 29-35
  Прокопенко Л. І.  Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду на діагностико-прогностичних засадах / Л. І. Прокопенко. - С. 35-39
  Попов М. М.  Педагогічна майстерність- важлива передумова ефективності навчально-виховної роботи вчителя / М. М. Попов. - С. 39-43
  Свириденко О. О.  Робота класного керівника з важковиховуваними школярами / О. О. Свириденко. - С. 43-47
  Коломієць І. Л.  Завдання та деякі аспекти формування естетичної культури школярів / І. Л. Коломієць. - С. 47-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарбузенко Л. В.  Етапи формування естетичної культури учителів початкових класів / Л. В. Гарбузенко. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довга Т. Я.  Організація робочого місця як запорука успішного навчання молодших школярів / Т. Я. Довга. - С. 54-59
  Омеляненко С. В.  Формування пізнавальних потреб майбутніх учителів у процесі загальнопедагогічної підготовки / С. В. Омеляненко. - С. 59-63
  Завіна В. І.  Пошуки нових форм обліку та оцінки навчальної діяльності у вітчизняній школі протягом 1917-1922 рр. / В. І. Завіна. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дейч О. Я.  Формування моральної культури школярів на засадах народної педагогіки / О. Я. Дейч. - С. 68-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бочарнікова В. М.  Тематично-рейтингова система контролю- дієвий стимул у формуванні діяльності якостей фахівця / В. М. Бочарнікова, В. М. Король. - С. 73-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Архіпова С. П.  Деякі аспекти виховної роботи зі студентами / С. П. Архіпова, О. П. Савченко. - С. 82-87
  Рискаль Н. М.  Образ Я та образ партнера в учасників діалогу / Н. М. Рискаль. - С. 87-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко І. М.  Вивчення динаміки стосунків у групі активного соціально-психологічного навчання майбутніх психологів / І. М. Сергієнко. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чигрин А. В.  Дослідницький аспект польових практик студентів у заповідних територіях / А. В. Чигрин, І. А. Ігнатенко. - С. 98-100
  Грабовий А. К.  Використання навчальних діафільмів у професійній підготовці вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 100-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко С. О.  Професійно-педагогічна компетентність викладача спеціальних дисциплін як властивість особистості / С. О. Демченко. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Український риторичний ідеал: історія і сучасність / О. І. Кретова. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретов П. В.  Педагогічні аспекти гносеології творів Андрія Білого / П. В. Кретов. - С. 110-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майборода Г. Я.  Формування культу матері у дітей та молоді засобами української народної педагогіки / Г. Я. Майборода. - С. 114-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міщенко Т. М.  Місце краєзнавства у навчально-виховному процесі школи / Т. М. Міщенко. - С. 118-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко О. Д.  Шляхи реалізації системного підходу до морального виховання учнів на матеріалі національних традицій / О. Д. Ярмоленко. - С. 123-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голуб Н. Б.  Використання краєзнавчого матеріалу для дослідницької роботи з учнями 5-7 класів / Н. Б. Голуб. - С. 126-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т. О.  Поглиблене вивчення рідної мови в гімназіях гуманістичного профілю / Т. О. Гаврилова, Н. М. Остапенко. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л. І.  До проблеми вивчення творчості Г. Гарсіа Маркеса в школі / Л. І. Ромащенко. - С. 135-140
  Савченко І. С.  Лексична омонімія і дієслівні категорії (на допомогу вчителю- словеснику) / І. С. Савченко, Т. Г. Бондаренко. - С. 140-142
  Симоненко Т. В.  До поняття "мовна особистість" / Т. В. Симоненко. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шляхова В. В.  Внесок Івана Огієнка у методику викладання української мови / В. В. Шляхова. - С. 148-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шитик Л. В.  Методика опозиційного аналізу порівняльних конструкцій / Л. В. Шитик. - С. 145-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бака М. І.  Художня творчість як фактор розвитку особистості / М. І. Бака. - С. 152-155
  Фірсова Л. С.  Вплив національних мистецьких традицій на культурно-естетичний розвиток майбутніх вчителів / Л. С. Фірсова. - С. 155-159

Рубрики: Педагогічні науки

Ключові слова (ненормовані): педагогічна майстерність -- виховна робота зі студентами -- естетична культура -- народна педагогіка -- моральне виховання

Анотація:   У журналі вміщені статті з актуальних проблем освіти і виховання в загальноосвітніх та професійних навчально-виховних закладах. Автори досліджують актуальні аспекти інтенсифікації навчання в загальноосвітній школі, розглядають шляхи і засоби поліпшення педагогічної, психологічної і методичної підготовки фахівців.

 
85 74.00
Г94

        Гуманістична педагогіка ХХІ століття [Текст] : матеріали перших Всеукр. пед. читань, 20 лют. 2004 р., Дніпропетровськ / МОН України, Акад. пед. наук України, Упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації. - Д. : НГУ, 2004. - 152 с.

Зміст:
  Удод О. А.  Науково-педагогічна спадщина Є. С. Березняка і сучасні проблеми української педагогіки та освіти / О. А. Удод. - С. 14-19.
  Бородін Є. І.  Модернізація регіональної системи освіти і педагогічна творчість Є. С. Березняка / Є. І. Бородін. - С. 19-25.
  Ярмаченко М. Д.  Народний учитель - герой України / М. Д. Ярмаченко, Б. Г. Чижевський. - С. 26-32.
  Романенко М. І.  Управління сучасною школою і гуманізація організаційних основ освіти / М. І. Романенко. - С. 32-43.
  Кондрашова Л. В.  Гуманистические основы организации педагогического процесса общеобразовательной школы в работах Е. С. Березняка / Л. В. Кондрашова. - С. 43-47.
  Пікельна В. С.  Методична робота учителів загальноосвітньої школи - головна педагогічна умова зростання їх педагогічної майстерності / В. С. Пікельна. - С. 47-51.
  Шипко В. Г.  Є. С. Березняк - наставник і друг педколективу гімназії № 57. Втілення його ідей в практику роботи / В. Г. Шипко. - С. 51-53.
  Вознюк Л. В.  Управлінська діяльність керівника школи як предмет дослідження у працях Євгена Березняка / Л. В. Вознюк. - С. 54-56.
  Коробов Е. Т.  О некоторых путях гуманизации процесса обучения / Е. Т. Коробов. - С. 56-59.
  Гальцева Т. О.  Роль учителя в розвитку емоційної сфери учнів / Т. О. Гальцева. - С. 59-63.
  Висоцька О. Є.  Етика толерантності як основа педагогіки співробітництва: теоретико-методологічний аспект / О. Є. Висоцька. - С. 63-65.
  Зламанюк Л. М.  Розвиток творчих здібностей школярів / Л. М. Зламанюк. - С. 65-68.
  Крамаренко С. Г.  Сімейне виховання як фактор становлення гуманістичних цінностей особистості / С. Г. Крамаренко. - С. 69-72.
  Кудирко В. І.  Подолання формалізму в діяльності навчальних закладів - шлях до підвищення якості освіти / В. І. Кудирко. - С. 72-76.
  Кротенко В.  Типові помилки сімейного виховання / В. Кротенко. - С. 76-79.
  Марченко О. В.  Гуманістичний аспект в організації науково-дослідницької та експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Марченко. - С. 79-81.
  Тютюнник В. Ю.  Гуманістичні основи взаємовідносин вчителя і учня в сучасній школі / В. Ю. Тютюнник. - С. 83-90.
  Ситник І. М.  Деякі аспекти формування особистості в процесі виховання / І. М. Ситник. - С. 90-92.
  Тарабасова Л. Г.  Виховання в контексті культури гідності / Л. Г. Тарабасова. - С. 92-95.
  Осадча О. В.  Розвиток особистості студента на заняттях з іноземної мови у світі подальшої гуманізації навчального процесу у вищій школі / О. В. Осадча. - С. 101-104.
  Волкова Н. П.  Про роль емоційного фактору у комунікативній діяльності суб'єктів навчання / Н. П. Волкова. - С. 106-108.
  Васильєв В. В.  Соціально-правове виховання міської молоді / В. В. Васильєв, Н. Л. Цвік. - С. 112-116.
  Сущенко А. В.  Гуманізація педагогічної діяльності як фактор розвитку творчої особистості / А. В. Сущенко. - С. 116-118.
  Сергієнко А. А.  Шляхи реалізації Концепції мовної освіти у сучасній школі та завдання щодо піднесення престижу рідної мови / А. А. Сергієнко. - С. 119-121.
  Латишева Т. С.  Формування соціальної комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури шляхом застосування нових педагогічних технологій / Т. С. Латишева. - С. 123-129.
  Бондаренко Н. А.  Розвиток діалогічного мовлення, відродження народної культури спілкування та мовного етикету на уроках словесності / 129-132.
  Кошара Л. Є.  Формування національно-мовної свідомості, духовності, загальнолюдських ціннісних орієнтирів у школярів шляхом прилучення їх до культурних надбань рідного народу / Л. Є. Кошара. - С. 132-135.
  Братчик А. Г.  Культурно-освітня діяльність бібліотеки та її вплив на гуманізацію педагогічного процесу у вузі / А. Г. Братчик. - С. 136-139.
  Смірнова Н. Г.  Культурно-педагогічна роль бібліотеки в умовах формування інформаційного суспільства / Н. Г. Смірнова. - С. 139-144.
  Христюк І. Я.  Героїко-патріотичне виховання учнівської молоді засобами шкільної бібліотеки / І. Я. Христюк. - С. 144-146.
  Орлова А. М.  Роль вузівських бібліотек у формуванні екологічного світогляду студентів технічних спеціальностей / А. М. Орлова. - С. 149-151.

Ключові слова (ненормовані): педагогічні погляди Березняка Є. С. -- гуманізація освіти -- мовна освіта у школі -- культурно-педагогічна функція бібліотек

 
86 87я73-1
В17

Вандишев, В. М.

        Філософія. Екскурс в історію вчень і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Вандишев. - К. : Кондор, 2005. - 471 с.

Рубрики: Філософія загальна

Ключові слова (ненормовані): гносеологія -- онтологіябуття -- історія філософії -- філософська-релігійна система брахманізму -- йога -- філософія будизму -- даосизм -- конфуціанство -- філософія у

Анотація:   Розглянуто основну проблематику вузівського курсу філософії, яка включає розділи з історії філософії, філософську антропологію і соціологію, ряд напрямів сучасної західної філософії, а також історію вітчизняної філософії. Вважаючи важливим цілісне бачення змісту філософії, автор розглядає філософію окультизму, а також грунтовно подає матеріал з історії української філософсько-культурної спадщини XV-XVIII ст.

 
87 74.204.2
В54

        Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. пр. Серія "Педагогічні науки" Вип. 7 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 245 с.

Зміст:
  Окса М. М.  Менеджмент якості навчання як складова управління реформаційними процесами в освіті / М. М. Окса. - С. 3-8.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Г. П.  Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі / Г. П. Шевченко. - С. 9-13.
  Танько Т. П.  Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні / Т. П. Танько. - С. 14-18.
  Воскобойнікова Г. Л.  Розробка навчально-методичного комплексу викладання навчального модулю "Основи анатомії і фізіології нервової системи людини" / Г. Л. Воскобойнікова. - С. 18-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шуканова А. А.  Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / А. А. Шуканова. - С. 23-30.
  Ільченко В. Р.  "Випереджальні організатори" знань у модульно-заліковій системі підручника" "Природознавство-10" / В. Р. Ільченко. - С. 30-34.
  Линьова І. О.  Освітні інновації у системі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх закладів / І. О. Линьова. - С. 34-39.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко Т. Є.  Підручник "Основи здоров'я" як засіб індивідуалізації навчання / Т. Є. Бойченко. - С. 40-45.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смирнов В. А.  Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку / В. А. Смирнов. - С. 46-58.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васільєва С. В.  Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу / С. В. Васільєва. - С. 58-62.
  Зязюн І. А.  Дидактичне проектування технологій і методів учіння у вимірах педагогічної дії / І. А. Зязюн. - С. 63-73.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриньова М. В.  Теоретичні основи дослідження змісту саморегуляції діяльності людини / М. В. Гриньова. - С. 73-77.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єфімова В. М.  Аналіз досвіду залучення майбутніх учителів природничих дисциплін до проектної діяльності з валеології / В. М. Єфімова. - С. 77-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завада В. П.  До проблеми виховання самореалізації старшокласників у майбутній профеійній діяльності / В. П. Завада. - С. 84-89.
  Горяна Д. Г.  Екологічний проект як спосіб упровадження здоров'язбережувальних технологій у шкільні природничі дисципліни / Д. Г. Горяна. - С. 89-95.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миленкова Р. В.  Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ / Р. В. Миленкова. - С. 95-100.
  Листопад О. В.  Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід / О. В. Листопад. - С. 101-109.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лиховид О. Р.  Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи / О. Р. Лиховид. - С. 110-114.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова І. П.  Метод проектів як вид інноваційної діяльності в навчанні студентів-нефілологів української мови / І. П. Дроздова. - С. 115-119.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корогор Н. П.  Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / Н. П. Корогор. - С. 119-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ворона П. В.  Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) / П. В. Ворона. - С. 125-132.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сорокіна Г. Ю.  Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти / Г. Ю. Сорокіна. - С. 132-136.
  Сологуб А. І.  Проблеми самоорганізації особистості учнів і студентів / А. І. Сологуб. - С. 137-140.
  Довга Т. Я.  Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу / Т. Я. Довга. - С. 141-145.
  Отич О. М.  Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття / О. М. Отич. - С. 145-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кіприч С. В.  Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С. В. Кіприч, М. П. Римар. - С. 151-155.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Атанасова М. П.  Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна. - С. 155-160.
  Воєнчук М. М.  Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді / М. М. Воєнчук. - С. 160-165.
  Кириленко Л. Г.  Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Л. Г. Кириленко, Л. О. Голуб. - С. 165-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доброскок І. І.  Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ / І. І. Доброскок. - С. 170-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мотіна Н. І.  Тайм-менеджмент як інструмент формування часової компетенції керівника навчального закладу та його підлеглих / Н. І. Мотіна. - С. 175-179.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибницький А. В.  Концепція динамічної системи фізичного виховання студентської молоді / А. В. Рибницький, О. І. Кириленко. - С. 179-183.
  Бєляєва Н. В.  Сутність та складові професійної етики майбутніх менеджерів / Н. В. Бєляєва. - С. 184-188.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стаднік О. В.  Керівництво організацією професійного відбору майбутніх працівників ДАІ / О. В. Стаднік. - С. 189-192.
  Шупта І. М.  Міжкультурне співробітництво та комунікація як причина конфліктів / І. М. Шупта. - С. 192-197.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарічна І. М.  Педагогічна діяльність Гуто Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) / І. М. Зарічна. - С. 197-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жульова С. І.  Розробка та впровадження моделі формування готовності майбутніх вчителів основ здоров'я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД / С. І. Жульова. - С. 203-209.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А. В.  Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини / А. В. Ткаченко. - С. 209-215.
  Зязюн Л. І.  Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених / Л. І. Зязюн. - С. 215-226.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Ю. М.  Особливості шкільного віку в оздоровчому процесі загальноосвітньої школи / Ю. М. Мороз. - С. 226-231.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисовець Т. М.  Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату / Т. М. Денисовець. - С. 232-236.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Анотація:   Збірник наукових праць містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів з проблем розвитку особистісно зорієнтованого навчання у підготовці майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті педагогічного діалогу.

 
88 74.484(4Укр)кр
В55

        Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 164 с.

Зміст:
  Іщенко М. П.  Глобалізація системи освіти у ракурсі міжкультурної комунікації / М. П. Іщенко, О. І. П'єцух. - С. 3-4.
  Марченко О. В.  Освіта як важливий елемент інформаційного суспільства / О. В. Марченко. - С. 4-5.
  Дем'яненко Н. М.  Пріоритети розвитку європейського університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 5-7.
  Лещинський О. П.  Оцінка якості університетського навчального середовища у Великій Британіі / О. П. Лещинський. - С. 7-8.
  Овчаренко С. Г.  Роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-9.
  Шаран Р. В.  Зміст професійної підготовки магістрів інформаційних систем за дистанційною формою навчання в США / Р. В. Шаран. - С. 9-10.
  Корєшкова С. П.  Комбінована вчена ступінь - досвід університету Мельбурна / С. П. Корєшкова. - С. 11-12.
  Видишко Н. В.  Досвід навчання дорослих у системі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 12-13.
  Романко Б. В.  Використання педагогічного діалогу у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко. - С. 13-14.
  Бабенко Б. В.  Тенденції підготовки фахівців з адміністрування шкіл у США / Б. В. Бабенко. - С. 14-15.
  Куклін О. В.  Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О. В. Куклін. - С. 15-17.
  Піменова О. О.  Реформаційні процеси освітньої системи вищої школи України : особливості та перспективи здійснення / О. О. Піменова. - С. 17-18.
  Сагун І. Г.  Фактори, які обмежують диференціацію вищої освіти в Німеччині / І. Г. Сагун. - С. 18-19.
  Северинюк А. В.  Інставрація вищої освіти в Україні : постановка проблеми / А. В. Северинюк. - С. 19-20.
  Бідюк Н. М.  Вплив філософських ідей на розвиток освіти дорослих в США / Н. М. Бідюк. - С. 20-22.
  Мураненко М.  Основні напрями реформування системи освіти в США / М. Мураненко. - С. 22-23.
  Кузів М. З.  Шлях до професійної підготовки : досвід Німеччини / М. З. Кузів. - С. 23-24.
  Корнещук В. В.  Типові - нетипові ситуації професійно надійної діяльності спеціаліста / В. В. Корнещук. - С. 24-25.
  Захарова І. В.  Концептуальні підходи щодо формування моделі підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. В. Захарова, Н. М. Поліщук. - С. 25-27.
  Нагорнюк Л. Є.  До проблеми створення моделі особистості журналіста / Л. Є. Нагорнюк. - С. 27-29.
  Шролик Г. П.  Компетентність майбутніх фахівців як фактор підвищення якості вищої освіти України в умовах глобалізації / Г. П. Шролик. - С. 29-30.
  Удовиченко Г. А.  Щодо умов забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г. А. Удовиченко. - С. 30-31.
  Кретова О. І.  Професійна етика перекладача як запорука його фахової компетенності / О. І. Кретова. - С. 31-32.
  Оганезова-Григоренко О. В.  Особливості формування професійної компетентності вокалістів / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 32-33.
  Будас Ю. О.  Готовність студентів до майбутньої інноваційної педагогічної діяльності : компоненти і критерії / Ю. О. Будас. - С. 33-34.
  Моторна Л.  Засади інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 34-35.
  Голуб Т. П.  Інтегрований лінгвістичний модуль у технічному університеті / Т. П. Голуб. - С. 35.
  Руденко В. М.  Комунікативна особистість студента як мета підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. М. Руденко. - С. 35-36.
  Куліш І. М.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей / І. М. Куліш. - С. 36-38.
  Каменський О. І.  Іншомовна компетентність фахівця економічного профілю / О. І. Каменський. - С. 38-39.
  Зінченко А. В.  До питання вивчення проблеми підготовки вчителя іноземних мов / А. В. Зінченко. - С. 39-40.
  Максимова-Кулішова О. М.  Особливості формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтерєру при вивченні навчальної дисципліни "Історія дизайну інтерєру і меблів" / О. М. Максимова-Кулішова, М. В. Кулішов. - С. 40-41.
  Ченбай І. В.  Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до діяльності в умовах реформування системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. В. Ченбай. - С. 41-43.
  Полюк В. С.  Аналіз дослідження процесу підготовки курсантів-прикордонників до професійного спілкування / В. С. Полюк, Н. В. Берестецька. - С. 43-44.
  Романишин М. Я.  Підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / М. Я. Романишин. - С. 44-45.
  Романенко Н. А.  Деякі аспекти застосування індивідуально-адаптивного стилю керівництва в контексті компетентнісного підходу та проблеми емоційного менеджменту / Н. А. Романенко. - С. 45-46.
  Савченко О. П.  Підготовка керівника освітнього закладу як соціально-педагогічна проблема / О. П. Савченко. - С. 46-48.
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей студентів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 48-49.
  Герасімова Н. С.  До проблем індивідуальної професійної реалізації / Н. С. Герасімова. - С. 49-50.
  Рум'янцева К. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум'янцева. - С. 50-51.
  Супряга Т. В.  Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови / Т. В. Супряга. - С. 51-53.
  Кунченко В. І.  Нові технології навчання в умовах нової парадигми освіти / В. І. Кунченко. - С. 53-54.
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій в контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 54-55.
  Кокнова Т. А.  Діагностика професійних якостей майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 55-56.
  Бобрицька В. І.  Організаційне забезпечення курсу "Педагогіка вищої школи" в умовах кредитно-модульного навчання / В. І. Бобрицька. - С. 56-57.
  Сарафанюк Е. І.  Електронне тестування як засіб контролю і самоконтролю курсантів / Е. І. Сарафанюк. - С. 57-59.
  Семенець Н. М.  Упровадження сучасних технологій навчально-виховного процесу на прикладі дисципліни "Основи охорони праці" / Н. М. Семенець. - С. 59.
  Онуфрієнко Н. О.  Текстовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 59-60.
  Земка О. І.  Тестова перевірка знань, умінь та навичок студентів-філологів у процесі вивчення літературознавчих дисциплін (на матеріалі курсу "Історія української літератури") / О. І. Земка. - С. 60-62.
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в системі професійної підготовки майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 62-63.
  Маслюк О. О.  Використання тестових методик у навчальному процесі / О. О. Маслюк. - С. 63-65.
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 65.
  Луганцева О. Г.  Тренінгові технології навчання у вищій школі / О. Г. Луганцева. - С. 65-66.
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 66-67.
  Грабовий А. К.  Проблемно-розвивальний експеримент як чинник професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 67-69.
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 69-71.
  КІрей К. О.  До питання розробки мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін у ВНЗ / К. О. КІрей. - С. 71-72.
  Дудко Л. А.  Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у вищих навчальних закладах України / Л. А. Дудко. - С. 72-73.
  Близнюк В. І.  Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / В. І. Близнюк. - С. 73-74.
  Рятовська С. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів : компетентнісний підхід / С. В. Рятовська. - С. 75-76.
  Хоруженко Т. А.  До питання моніторингу у якості фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Т. А. Хоруженко. - С. 76-77.
  Іващенко Р. П.  Щодо переваг та недоліків дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 77-78.
  Чубенко В. А.  Особливості диференціації навчання у ВНЗ 1 - 2 рівнів акредитації (на прикладі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу) / В. А. Чубенко. - С. 78-80.
  Тарасенкова Н. А.  Системний підхід як методологія теорії і методики навчання математики / Н. А. Тарасенкова. - С. 80-82.
  Лісіна Л. О.  Учитель як суб'єкт післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Лісіна. - С. 82-84.
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні чинники у формуванні педагогічної готовності майбутнього вчителя / І. Л. Вікторенко. - С. 84-85.
  Касярум Н. В.  Управління освітнім простором навчального закладу / Н. В. Касярум. - С. 85-86.
  Чорна Л. В.  Інтеграція освіти, науки і виробництва як передумова якісної підготовки майбутніх спеціалістів туристичної галузі / Л. В. Чорна. - С. 86-88.
  Боцюра О. А.  Аналіз проблем навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 88-89.
  Атаманчук Ю. М.  Самостійна робота студентів в умовах комп'ютеризації вищої освіти / Ю. М. Атаманчук. - С. 89.
  Кожемякін О. С.  Оновлення курсу "Безпека життєдіяльності" в контексті глобальних світових змін / О. С. Кожемякін. - С. 89-91.
  Слюсар Л. І.  Специфіка використання лекцій як активної форми навчання у вищих навчальних закладах освіти / Л. І. Слюсар. - С. 91-92.
  Артеменко С. В.  Актуальні проблеми інтеграції організаційних форм навчання у вищій школі / С. В. Артеменко. - С. 92.
  Шишкіна О. О.  Особливості формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 92-93.
  Бєляєва О. М.  Аналіз термінологічного словосполучення у аспекті лінгводидактики / О. М. Бєляєва. - С. 94-95.
  Касярум С. О.  Використання граф-схем при моделюванні змісту навчального матеріалу / С. О. Касярум. - С. 95.
  Чорновол Г. В.  Використання професійної термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / Г. В. Чорновол. - С. 96.
  Король В. М.  Прояв педагогічної культури викладача вищого навчального закладу в управлінні самостійною та індивідуальною роботою студентів / В. М. Король. - С. 97-98.
  Бивала О. Г.  До проблеми визначення суті поняття "самостійна робота студента" / О. Г. Бивала. - С. 98-99.
  Ткаченко А. В.  Активізація навчальної діяльності студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко. - С. 99-100.
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 100-101.
  Остапенко Н. М.  Інтеграційний характер методів навчання на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 101-103.
  Шовковий В. М.  Навчання давньогрецької мови в умовах рецептивного білінгвізму : психологічний аспект / В. М. Шовковий. - С. 103-104.
  Мукомел С. А.  Суб'єктивні очікування курсантів АПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України при вивченні курсу "Психологія" / С. А. Мукомел. - С. 104-105.
  Федоренко О. Д.  Збереження адекватності емоційних оцінок при формуванні умінь перекладу газетного тексту / О. Д. Федоренко. - С. 105-107.
  Лодатко Є. О.  Ціннісні орієнтири в математичній культурі вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 107-108.
  Осадчий В. В.  Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи / В. В. Осадчий. - С. 109-110.
  Ніколаєнко І. В.  Модернізація шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 110-111.
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна освіта як один з основних факторів інтерактивних процесів у структурі "освіта - наука - виробництво" / Н. О. Терентьєва. - С. 111-112.
  Завалко К. В.  Сутність методологічної підготовки майбутнього вчителя / К. В. Завалко. - С. 112-113.
  Михайлишин О. О.  Індивідуалізація і диференціація навчання у вищому військовому навчальному закладі / О. О. Михайлишин. - С. 113-114.
  Патлачук В. Н.  Проблема розробки якісно нових навчальних планів загальноосвітньої школи / В. Н. Патлачук. - С. 114-115.
  Тихолоз В. В.  Місце спецсемінару з гендерних досліджень у підготовці фахівців соціальної сфери / В. В. Тихолоз. - С. 115-117.
  Волик Л.  Професійна діяльність педагога як аніматора / Л. Волик. - С. 117-119.
  Донцова Г. В.  Самостійна робота студентів з фізичного виховання у ВНЗ / Г. В. Донцова, І. О. Дудник. - С. 119-121.
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя / В. І. Сипченко. - С. 121.
  Абрамчук О. В.  Становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця / О. В. Абрамчук, О. О. Федун. - С. 122-123.
  Нікіфорова Л. Б.  Форми та методи формування емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С. 124-125.
  Мірошніченко В. І.  Аналіз чинників формування патріотизму майбутніх офіцерів / В. І. Мірошніченко. - С. 125.
  Гетьман І. А.  Вплив іміджу куратора на виховний процес у вищому технічному учбовому закладі / І. А. Гетьман. - С. 126-127.
  Ведмедюк А. Д.  Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів / А. Д. Ведмедюк, І. А. Усатова, С. В. Цаподой. - С. 127-129.
  Верещагіна О. П.  Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / О. П. Верещагіна, О. В. Охріменко. - С. 129-130.
  Коваль С. М.  Зміст і етапи гендерних досліджень / С. М. Коваль. - С. 130-131.
  Герасимова І. В.  Статеворольовий підхід щодо навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 131-133.
  Серга Т. О.  Релігійні уявлення студентської молоді / Т. О. Серга. - С. 133-134.
  Олексієнко Я. І.  Навчання і його вплив на психічне здоров'я молоді / Я. І. Олексієнко, Р. А. Мальований. - С. 135-136.
  Гниденко О. Г.  Проблеми впровадження здорового способу життя у побут студентів / О. Г. Гниденко, В. А. Шахматов. - С. 136-138.
  Байда І.  Діяльність викладача вищої школи з вивчення індивідуальних особливостей соціально-психологічного розвитку особистості студента / І. Байда. - С. 138.
  Гамаш П. І.  Розвиток освіти і методики виховання підростаючого покоління / П. І. Гамаш. - С. 138-139.
  Цимбал О. Ю.  Умови формування суб'єктивної активності студентів / О. Ю. Цимбал. - С. 140.
  Кан Ю. Б.  Міжособистісна взаємодія як важливий фактор формування взаємин у дитячо-юнацькому туризмі / Ю. Б. Кан. - С. 141-142.
  Шипко А. Л.  Принципи морального виховання у туристсько-краєзнавчій діяльності / А. Л. Шипко. - С. 142-143.
  Снісаренко А. Г.  Дезадаптивні психічні стани у діяльності рятувальників / А. Г. Снісаренко. - С. 143-144.
  Медведєва О. А.  Формування професійних та особових якостей студентів / О. А. Медведєва. - С. 144-145.
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення у військових формуваннях України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 145-146.
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури як основа професійного вдосконалення майбутніх учителів / Л. Ю. Москальова. - С. 146-148.
  Кодь К.  Спілкування викладача ВНЗ як складова педагогічної культури / К. Кодь. - С. 148-150.
  Герасименко Л. В.  Зрілість як категорія акмеології / Л. В. Герасименко. - С. 150.
  Гнезділова К. М.  Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. М. Гнезділова. - С. 150-152.
  Саяпіна С. А.  Вивчення особистості студента як передумова академічної адаптації у вищому навчальному закладі / С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко. - С. 152-153.
  Корнієнко С. М.  Соціальна активність та самостійна пізнавальна діяльність як чинники формування соціально зрілої особистості студента / С. М. Корнієнко. - С. 153-154.
  Фролов В. Д.  Джерела формування інтелектуально-духовних якостей студента / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, Р. А. Мальований. - С. 154-155.
  Гора В.  Сутність і зміст службового спілкування працівників МНС України / В. Гора. - С. 155-157.
  Яковлєва Н. В.  Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва. - С. 158-159.

Рубрики: Освіта вища - Глобалізація освіти

Ключові слова (ненормовані): університетське навчальне середовище -- освітня система США -- освітня система України -- вища освіта Німеччини -- підготовка вчителя початкової

 
89 74.580я4
П78

        Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти [Текст] : матеріали шостих міжнарод. пед. читань, м. Ірпінь, 22-23 травня 2008 р. / Акад. пед. наук України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. - 662 с.

Зміст:
  Богдановська І. В.  Кар'єра як сенсожиттєва цінність сьогодення / І. В. Богдановська, О. Г. Льовкіна. - С. 24-26.
  Готра О. Б.  Біографістика в контексті антропології / О. Б. Готра. - С. 27-29.
  Громакова Н. Ю.  Історична антропологія та її роль у формуванні свідомості / Н. Ю. Громакова. - С. 30-33.
  Данильчик В. І.  Менталітет як соціально-філософський та психологічний аспект діяльності державних службовців у сфері державної служби / В. І. Данильчик. - С. 34-38.
  Жадько К. В.  Формування в людині політико-правової свідомості державного управлінця / К. В. Жадько. - С. 39-41.
  Лаврова-Рейнфельд І. А.  XXI століття: особистість, освіта, гуманізм / І. А. Лаврова-Рейнфельд. - С. 42-45.
  Лавський В. Г.  Проблема "Дух-душа-тіло" в світлі символічно-трансцендентальної філософії / В. Г. Лавський, Д. О. Сашин. - С. 46-52.
  Айзікова Л. В.  Компетентісний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителів у Великій Британії / Л. В. Айзікова. - С. 53-55.
  Бабич В. Л.  Вплив освітнього виховання на студентську молодь / В. Л. Бабич. - С. 56-58.
  Бобіна О. В.  Про причини отримання вищої технічної освіти / О. В. Бобіна. - С. 59-61.
  Винокурова Н. Я.  З досвіду організації самостійної роботи студентів з вивчення іноземної мови в технічному університеті м. Магдебурга (Німеччина) / Н. Я. Винокурова, О. В. Гладишева. - С. 62-64.
  Воровченко Н. М.  Перспективи розвитку освіти в Україні / Н. М. Воровченко. - С. 65-68.
  Гайворон Н. В.  Податкова культура як складова правової культури та елемент прасвідомості громадян / Н. В. Гайворон. - С. 69-71.
  Гаращенко Л. М.  Умови і цілі навчання англійської мови студентів першого курсу економічних спеціальностей / Л. М. Гаращенко. - С. 72-75.
  Гаркуша С. В.  Активні чинники удосконалення змісту підготовки фахівців в контексті Болонської декларації / С. В. Гаркуша. - С. 76-78.
  Грушева А. А.  Організаційно-педагогічні умови підвищення ефективності управління якістю освіти / А. А. Грушева. - С. 79-81.
  Глузман Н. А.  Гуманістична спрямованість прфесійної діяльності майбутнього вчителя початкових класів / Н. А. Глузман. - С. 82-84.
  Дубчак Л. В.  Необхідність наближення комп'ютерних навчальних програм до реальної професійної діяльності / Л. В. Дубчак. - С. 85-87.
  Дяченко Н. І.  Проблема використання формальних знань в умовах модернизації навчального процесу / Н. І. Дяченко. - С. 88-91.
  Дяченко Н. О.  Професійне самовизначення студентської молоді / Н. О. Дяченко, В. М. Поліщук. - С. 92-95.
  Жданова В. Г.  Роль засобів імітаційного моделювання у формуванні працеохоронних умінь і навичок / В. Г. Жданова, Л. А. Шевченко. - С. 96-100.
  Журавська Л. М.  Формування здатності студентів до самоуправління у процесі навчання / Л. М. Журавська, В. Л. Журавський. - С. 101-105.
  Жуков К. В.  Особливості формування професійного мислення лікарів-інтернів стоматологічного профілю / К. В. Жуков. - С. 106-107.
  Захарченко Д. О.  Щодо проблеми формування податкової правосвідомості у студентів вищих навчальних закладів освіти в Україні / Д. О. Захарченко. - С. 108-111.
  Іванова Л. І.  Болонський процес в Україні як загальноосвітня тенденція розвитку освітньої діяльності / Л. І. Іванова. - С. 112-114.
  Іванова Т. С.  Прфесійне виховання майбутніх обліковців / Т. С. Іванова. - С. 115-117.
  Іванченко Є.А.  Інтеграція наукових шкіл як один з інтеграційних процесів інтегративної професійної підготовки фахівців / Є. А. Іванченко. - С. 118-120.
  Ківа Л. О.  Новації в професійній підготовці економістів / Л. О. Ківа. - С. 121-126.
  Клюшев А. В.  Формування духовних, морально-етичних якостей курсантів-правоохоронців - важливий компонент їх професіоналізму / А. В. Клюшев, В. А. Сухих, А. І. Жаров. - С. 127-131.
  Ковалева Н. И.  Обучение чтению на английском языке для деловых целей во взаимодействии с другими видами речевой деятельности в техническом ВУЗе на современном этапе / Н. И. Ковалева, Т. З. Косовская. - С. 132-134.
  Ковальчук В. М.  Просвітницька діяльність Миколи Петровича Балліна (1829-1904) в контексті гуманізації освітніх традицій / В. М. Ковальчук. - С. 135-137.
  Калита О. П.  Академічна мобільність як концептуальна засада Болонського прцесу / О. П. Калита, В. КорольО.. - С. 138-140.
  Коломінова О. О.  Прблема готовності старшого дошкільника до вивчення іноземної мови / О. О. Коломінова. - С. 141-146.
  Лисак Л.  Удосконалення культури усного мовлення - одна з необхідних умов підвищення професіоналізму майбутніх фахівців / Л. Лисак. - С. 147-149.
  Лисак Т. К.  Деякі аспекти гуманізації економічної освіти на заняттях із соціальної філософії / Т. К. Лисак. - С. 150-152.
  Литвин О. В.  Формування особистості студента та курсанта в умовах гуманізації вищої освіти в Україні / О. В. Литвин, О. О. Косиця. - С. 153-155.
  Максименко І. А.  Інтелектуальний капітал особи як фактор розвитку економіки знань / І. А. Максименко. - С. 156-158.
  Мацелик Т. О.  Педагогічна культура викладача та колективу / Т. О. Мацелик, С. П. Параниця. - С. 159-162.
  Мацелюх Н. П.  Освіта як чинник інноваційного розвитку / Н. П. Мацелюх. - С. 163-165.
  Мацько В. П.  Фразеологічні засоби мови в художньому стилі (на прикладі прози українського зарубіжжя) / В. П. Мацько. - С. 166-168.
  Одинець В. А.  Деякі шляхи подолання сучасних викликів ВНЗ України / В. А. Одинець. - С. 169-172.
  Онучак Л. В.  Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко. - С. 173-176.
  Погорєловська І. Д.  Вимоги до розробки професіограми працівника податкової служби / І. Д. Погорєловська. - С. 177-179.
  Поліщук О. В.  Особливості навчання читання іноземною мовою / О. В. Поліщук. - С. 180-182.
  Попов О. Г.  Перебудова навчального процесу на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії відповідно до загальноєвропейських вимог / О. Г. Попов [и др.]. - С. 183-184.
  Приходько В. В.  О ценностных предпосылках порочности нынешней системы отечественного образования / В. В. Приходько. - С. 185-194.
  Резніченко К. Г.  Деякі проблеми адаптації професійної освіти у ВНЗ України до вимог Болонської декларації / К. Г. Резніченко. - С. 195-197.
  Романчук С. М.  Лінгвокогнітивні параметри дискурсу / С. М. Романчук. - С. 198-201.
  Рябокінь М. В.  Компетентністний підхід у формуванні висококваліфікованого фахівця / М. В. Рябокінь. - С. 202-205.
  Сікорська Л. О.  Комунікативний аспект професійної діяльності майбутніх менеджерів / Л. О. Сікорська. - С. 206-208.
  Садовський Зденек  Кредитна система ЕСТS та досвід її використання в Чехії / Зденек Садовський [и др.]. - С. 209-211.
  Сафронова Т. І.  Аспекти концепції двомовної (багатомовної) школи для місцевості із етнічно змішаним складом населення / Т. І. Сафронова. - С. 218-221.
  Свириденко В. Ю.  Інформаційна культура - складова сучасного фахівця / В. Ю. Свириденко. - С. 222-224.
  Селіванова О. Д.  Самостійна творча робота як одна з умов активізації пізнавальної діяльності курсантів-журналістів у процесі вивчення української мови / О. Д. Селіванова. - С. 225-227.
  Тимошенко Ю. О.  Особливості сучасного наукового пошуку / Ю. О. Тимошенко. - С. 228-231.
  Тополь О. В.  Німецька система професійної освіти фахівців соціальної сфери / О. В. Тополь. - С. 232-234.
  Трачук В. О.  Болонський процес: можливі загрози для України / В. О. Трачук. - С. 235-237.
  Унинець-Ходаківська В. П.  Особливості прфесійної підготовки магістрів управління фінансовою діяльністю інститутів фінансового ринку / В. П. Унинець-Ходаківська. - С. 238-241.
  Черняк Д. С.  Тестування: за чи проти? / Д. С. Черняк. - С. 242-244.
  Чорна О. В.  Феномен "подвійна ідентичність" у формуванні української нації / О. В. Чорна, І. В. Войцеховська. - С. 245-248.
  Чорна О. В.  Лінгвістичні проблеми українців на сучасному етапі розвитку нації / О. В. Чорна, А. О. Слободяник. - С. 249-252.
  Шапошник Г. Г.  Формування німецькомовної комунікативної компетенції у студентів вищих навчальних закладів економічного профілю з використанням технології "навчання у співробітництві" (на матеріалі теми "Економічні регіони україни") / Г. Г. Шапошник. - С. 253-256.
  Шемелинець І. І.  Проблема професійної підготовки студентів- правників в умовах правового нігілізму / І. І. Шемелинець. - С. 257-259.
  Яцюк О. В.  Тренінгові технології у навчальному та виховному процесі / О. В. Яцюк. - С. 260-262.
  Бабушка Л. Д.  Етнокультурні чинники у формуванні світогляду студента / Л. Д. Бабушка. - С. 263-266.
  Бодюк А. В.  Формування ресурсної і екологічної грамотності при підготовці спеціалістів / А. В. Бодюк, М. К. Ковальчук, М. М. Пискун. - С. 266-269.
  Герасименко Т. В.  Інноваційна стратегія дошлюбної підготовки як пріоритетний напрям національно-духовного виховання студентської молоді / Т. В. Герасименко. - С. 270-272.
  Гордієнко М. Г.  Моральні імперативи політики як спосіб гуманізації суспільства / М. Г. Гордієнко. - С. 273-280.
  Горіна Т.  Формування духовної культури молоді в історії вітчизняної вищої школи / Т. Горіна. - С. 281-287.
  Грицаєнко А.  Прблеми гуманізації навчально-виховного процесу в Україні / А. Грицаєнко, Л. В. Темченко
  Гурська Л. І.  Неорелігії в Україні як пошуки світоглядної парадигми / Л. І. Гурська, Л. В. Гурська. - С. 292-295.
  Дем'яненко Б. Т.  Вплив соціально-культурних факторів на формування особистості судентів / Б. Т. Дем'яненко. - С. 296-299.
  Дмитрів О. В.  Роль позитивних комунікативних установок у формуванні толерантних стосунків / О. В. Дмитрів. - С. 300-301.
  Довгорук О. П.  Проблеми формування гуманістичного світогляду студентської молоді / 302-305.
  Жила В. І.  Філософські аспекти виховання як складової частини освіти / В. І. Жила, Н. І. Моісєєва, Н. П. Семенова. - С. 306-308.
  Жукова О. А.  Роль дидактичної гри у вихованні позитивного ставлення до навчання / О. А. Жукова. - С. 309-310.
  Жуков С. М.  Виховання духовності як процес формування потреб та інтересів у підростаючого покоління / С. М. Жуков. - С. 311-313.
  Зайцева І. В.  Формування української національної ідеї: культорологічний аспект / І. В. Зайцева, Л. М. Кострач. - С. 314-316.
  Захарченко Н. А.  Роль фолькльору у формуванні національної свідомості студентської молоді / Н. А. Захарченко. - С. 317-319.
  Качур В. П.  Методи комунікації сім'ї і школи в США / В. П. Качур. - С. 320-321.
  Кравців Р. Й.  Гуманізм і патріотизм формуються вихованням / Р. Й. Кравців, В. І. Буцяк, М. В. Брик. - С. 322-324.
  Кравченко Л. В.  Полікультурне виховання студентської молоді на сучасному етапі / Л. В. Кравченко. - С. 325-327.
  Куценко В. І.  Формування духовно-моральних якостей студентів у ракурсі їх соціалізації / В. І. Куценко, Г. І. Євтушенко. - С. 328-331.
  Лащак О. М.  Традиції студентської культури / О. М. Лащак. - С. 332-335.
  Левченко Т. Г.  Громадянське виховання студентської молоді / Т. Г. Левченко. - С. 335-337.
  Маршицька в. В.  Ціннісні аспекти сучасної вищої школи / в. В. Маршицька. - С. 338-342.
  Несененко М. С.  Проблеми гуманізації навчання у вищому закладі освіти / М. С. Несененко. - С. 343-344.
  Пернарівська Т. П.  Національно-духовне виховання студентів як фактор цілісного формування особистості / Т. П. Пернарівська. - С. 345-348.
  Полухтович Т. Г.  Вітчизняні традиції національно-духовного виховання молоді / Т. Г. Полухтович. - С. 349-351.
  Попко і. А.  Деякі аспекти проблеми національно-духовного виховання / і. А. Попко, Т. Р. Брига, Д. М. Монастирська. - С. 352-355.
  Сачок М. В.  Образы отца и матери в украинских социально-бытовых сказках (контент-анализ) / М. В. Сачок. - С. 356-359.
  Скуратівська Г. В.  Рідна мова як важливий чинник національно-духовного виховання / Г. В. Скуратівська. - С. 360-363.
  Трачук В. О.  Болонський процес: можливі загрози для України / В. О. Трачук. - С. 364-366.
  Фрідріх А. В.  Національно-духовне виховання майбутніх учителів-філологів: завдання та реалізація / А. В. Фрідріх. - С. 367-372.
  Чайка А. В.  Проблеми національно-духовного виховання / А. В. Чайка. - С. 373-375.
  Шабаєва Н. С.  Гендерна соціалізація студентів коледжу / Н. С. Шабаєва. - С. 376-378.
  Шиян Т. В.  Формування відповідального ставлення молоді до навчання: ретроспективний аналіз / Т. В. Шиян. - С. 379-382.
  Авраменко Н. Л.  Роль екологічного виховання у формуванні екологічної свідомості / Н. Л. Авраменко, І. С. Сагайдак. - С. 383-384.
  Бердник О. В.  Еколого-гігієнічна просвіта школярів в контексті збереження їх здоров'я / О. В. Бердник, О. В. Добрянська, В. Ю. Зайковська. - С. 385-388.
  Віннік А. В.  Етика в технічних вимірах діяльності сучасного фахівця / А. В. Віннік. - С. 389-391.
  Магура Б. О.  Формування екологічної свідомості випускників ВНЗ України / Б. О. Магура, Н. Л. Магура. - С. 392-394.
  Орейда В. М.  Екологічна освіта як чинник екологічної культури / В. М. Орейда. - С. 395- 397.
  Кучеренко С. В.  Виховання екологічної свідомості засобами українознавства / С. В. Кучеренко. - С. 398-401.
  Ніколаєнко О. О.  Конфлікт цінностей в системі "людина-природа" / О. О. Ніколаєнко, Р. П. Піскун, А. А. Ващук. - С. 402-404.
  Цимбалюк С. Я.  Інформаційні ресурси у сфері екологічної освіти в умовах сталого розвитку / С. Я. Цимбалюк. - С. 405-407.
  Шапа М. М.  Деякі питання формування еколгічної свідомості у вищій школі / М. М. Шапа. - С. 408-410.
  Андруліс Й. Ю.  Фізичне виховання і його гуманізація в процесі професійної підготовки курсантів-податківців / Й. Ю. Андруліс, В. Ю. Крамар. - С. 411-413.
  Бондар А. В.  Значення фізичної культури і спорту у формуванні особистості / А. В. Бондар. - С. 414-416.
  Богославський М. А.  Значення фізичної культури і здоров'я на гармонійний розвиток людини / М. А. Богославський, С. А. Рябіна. - С. 417-419.
  Вовченко В. В.  Формирование личности -концептуальная модель экологии мысли родителей / В. В. Вовченко. - С. 420-422.
  Головченко О. І.   / О. І. Головченко [и др.]. - С. 423-425.
  Гончаренко М. С.  Гуманистические стратегии современного педагогического процесса. Валеологический аспект / М. С. Гончаренко. - С. 426-438.
  Гулай В. С.  Роль фізичного виховання у формуванні особистості майбутнього фахівця / В. С. Гулай, І. П. Куценко. - С. 439-441.
  Жаров А. І.  Фізичне виховання - важливий елемент професіональної підготовки особистості курсанта-податківця / А. І. Жаров, І. Ю. Астаф'єва. - С. 442-444.
  Калита О. П.  Фізична культура в контексті духовно-морального розвитку особистості / О. П. Калита, А. В. Курманський. - С. 445-448.
  Карпюк І. Ю.  Вплив фізкультурного досвіду на адаптацію студентів до навчання у ВУЗі / І. Ю. Карпюк. - С. 449-451.
  Клименко Г. В.  Психофізіологічні особливості функціонального стану студенток в процесі вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання / Г. В. Клименко. - С. 452-455.
  Колос Н. А.  Разработка методов превентивной профилактики нарушений биогеометрического профиля осанки студента / Н. А. Колос, В. В. Яременко. - С. 456-457.
  Комаренко Д. И.  Доклинические проявления диффузных заболеваний печени у ликвидаторов аварии на ЧАЭС / Д. И. Комаренко [и др.]. - С. 458-460.
  Коцеруба Л. І.  Здоровий спосіб життя / Л. І. Коцеруба. - С. 461-463.
  Литвиненко С. В.  Эффективность планирования силовой нагрузки у студентов в годичном цикле подготовки / С. В. Литвиненко, Т. Н. Базылюк, С. А. Остапенко. - С. 464-467.
  Луценко Р. Л.  Фізичне виховання і спорт як життєво необхідна потреба студентської молоді / Р. Л. Луценко, С. В. Бойченко. - С. 468-470.
  Філіппов М. М.  Особливості формування фізичного виховання студенток / М. М. Філіппов, Г. В. Клименко. - С. 511-522.
  Муха-Шаек Ева  Двигательная рекреация как форма проведения свободного времени / Ева Муха-Шаек. - С. 540-553.

 
90 85.313(4Укр)
К59

Козаренко, О.

        Феномен української національної музичної мови / О. Козаренко ; відп. ред. : І. Пясковський, О. Купчинський. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2000. - 285 с.

Зміст:
  Національна музична мова як феномен історії музики. - С. 15-39
  Національна музична мова як семіотична система. - С. 39-62
  Музична мова Миколи Лисенка як визначальний етап національного семіотичного процесу. - С. 62-97
  Українська церковна музика і процес становлення національної музичної мови. - С. 97-133
  Особливості розвитку національної музичної мови в першій третині ХХ століття. - С. 133-151
  Галицька композиторська школа в контексті становлення національної музичної мови. - С. 151-183
  Національний семіоз в умовах стратифікації мовно-стильового процесу. - С. 183-218
  Національна музична мова в дискурсі постмодернізму. - С. 218-256

Рубрики: Лисенко М. - про нього
Мистецтво музичне - Теорія музики

Ключові слова (ненормовані): церковна музика -- галицька композиторська школа -- національна музична мова -- постмодернізм -- історія мистецтва

 
91 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 , м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 480 с.

Зміст:
  Аркуша О. В.  Діалогічні методи на уроці / О. В. Аркуша. - С. 11-13
  Бакунець Я. О.  Розвиток педагогічних ідей Марії Монтессорі як гуманіста освіти / Я. О. Бакунець. - С. 14-17
  Бенда В. В.  Роль іграшки як засобу всебічного і гармонійного виховання дітей / В. В. Бенда. - С. 18-20
  Бесарабська Ю. О.  Форми та методи соціалізації підлітків у діяльності молодіжних організацій / Ю. О. Бесарабська. - С. 21-24
  Бобир О. В.  Сутність національної системи виховання / О. В. Бобир. - С. 25-27
  Божко Н. С.  Суть материнської школи Я. А. Коменського / Н. С. Божко. - С. 28-30
  Вербельчук Ю. М.  Народне виховання у творчості К. У. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 31-32
  Вихристюк Т. В.  Братські школи в Україні / Т. В. Вихристюк. - С. 33-35
  Войденко Ю. А.  Афінська система виховання і навчання / Ю. А. Войденко. - С. 36-38
  Воронцова Д. О.  Деякі педагогічно-правові аспекти дитячої безпритульності / Д. О. Воронцова. - С. 39-40
  Гетьман В. М.  Виховання і школа в Древньому Римі / В. М. Гетьман. - С. 41-43
  Горбатетнко П. О.  Козацька педагогіка як феноменальне явище / П. О. Горбатетнко. - С. 44-45
  Грабарєва К. П.  Проблеми виховання у виправних закладах та їх вирішення / К. П. Грабарєва. - С. 46-48
  Гриб С. Є.  Готовність використовувати тестові технології як складова професійної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу / С. Є. Гриб. - С. 49-51
  Гук А. В.  Ф. Ницше о вопросах образования / А. В. Гук. - С. 52-53
  Гумен Ю. В.  Учитель - більше ніж професія / Ю. В. Гумен. - С. 54-55
  Гутник В. В.  До питань процесу розвитку, виховання особистості / В. В. Гутник. - С. 56-57
  Дашевська Ю. С.  Місце всебічного розвитку у формуванні особистості дитини / Ю. С. Дашевська, Ю. В. Нечко. - С. 58-59
  Демченко В. В.  Педагогічна концепція Джона Дьюї / В. В. Демченко. - С. 60-62
  Десятніков М. А.  Виховання самураїв у Середньовічній Японії / М. А. Десятніков. - С. 63-65
  Добрицька І. В.  Проблемне навчання на уроках української мови / І. В. Добрицька. - С. 66-68
  Донець Н. В.  Функції уваги в навчально-виховному процесі / Н. В. Донець. - С. 69-70
  Дорогій О. В.  Використання заохочення і покарання як методів виховання / О. В. Дорогій. - С. 71-72
  Дубовий В. Ю.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / В. Ю. Дубовий. - С. 73-75
  Жеребцова В. А.  З досвіду роботи гімназії №4 м. Світловодськ / В. А. Жеребцова. - С. 76-77
  Ївженко В. О.  Авторська школа О. А. Захаренка / В. О. Ївженко. - С. 78-80
  Квартальова А. С.  Модульно-розвивальне навчання в Черкаській гімназії №9 ім. О. М. Луценка / А. С. Квартальова. - С. 81-82
  Кичко Д. В.  Темперамент рятувальника / Д. В. Кичко. - С. 83-85
  Коберник М. П.  К. Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини / М. П. Коберник. - С. 86-89
  Компанієць О. В.  Просвітницька діяльність Ісмаїла Гаспринського / О. В. Компанієць. - С. 90-92
  Колле В. А.  Формування духовних цінностей майбутнього рятівника / В. А. Колле, М. М. Литвин. - С. 93
  Конограй В. В.  Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / В. В. Конограй. - С. 94-96
  Корнієнко І. А.  Педагог-організатор (тьютор) - нова педагогічна позиція в освітньому процесі / І. А. Корнієнко. - С. 97-99
  Кравченко К. М.  Актуальність ідей А. С. Макаренка в сучасній виховній системі молоді / К. М. Кравченко. - С. 100-101
  Кудря Я. В.  Покарання і заохочення: за і проти / Я. В. Кудря. - С. 102-104
  Кузьменко А. В.  Етапи розвитку освіти у м. Кам'янка / А. В. Кузьменко. - С. 105-106
  Курбала Я. С.  З досвіду взаємодії навчальних закладів на прикладі Ладижинської ЗОШ I-III ступенів Уманської районної ради / Я. С. Курбала. - С. 107-108
  Курочкіна І. В.  Педагогічні погляди та ідеї Лесі Українки / І. В. Курочкіна. - С. 109-111
  Кухаренко А. В.  Ідеї гуманізму у творчості Григорія Савовича Сковороди / А. В. Кухаренко. - С. 112-114
  Латиш Н. А.  Ініціація - перша інституалізована форма виховання дітей / Н. А. Латиш, Я. Р. Фінько. - С. 115-116
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна та наукова діяльність Б. Д. Крупницького / Т. Б. Легоняк. - С. 117-118
  Лесич А. М.  Роль сімейного виховання на розвиток обдарованої дитини / А. М. Лесич. - С. 119-121
  Майоренко О. О.  Розвиток вищої жіночої освіти в Україні в кінці XIX - на початку XX століття / О. О. Майоренко. - С. 122-124
  Маковоз А. О.  До подолання проблеми книгофобії / А. О. Маковоз. - С. 125-127
  Максименко Л. І.  Спільна виховна робота школи, сім'ї та громаськості / Л. І. Максименко. - С. 128-129
  Маслюк Н. В.  Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди / Н. В. Маслюк. - С. 130-132
  Мачуська І. Г.  З історії розвитку козацької педагогіки / І. Г. Мачуська. - С. 133-135
  Мишко І. В.  Внесок Петра Могили в розвиток української освіти / І. В. Мишко. - С. 130-137
  Молчанович А. А.  Взгляды Конфуция на воспитания и обучение / А. А. Молчанович. - С. 138-139
  Низенко Н. С.  Домашнє навчання - нова освітня система в світі / Н. С. Низенко. - С. 140-142
  Обженська А. І.  Особливості виховання у східних слов'ян у дохристиянський період / А. І. Обженська. - С. 143-144
  Омельченко О. О.  Методика проведення позакласних заходів під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 145-148
  Панухнік І. О.  Особливості освіти в Стародавньому Єгипті / І. О. Панухнік. - С. 149-151
  Пархоменко Ю. М.  Соціально-педагогічні ідеї С. Ф. Русової / Ю. М. Пархоменко. - С. 152-154
  Пашук І. П.  Стан жіночої освіти в Україні в XIX ст. / І. П. Пашук. - С. 155-157
  Погасій Ю. В.  Проблеми сучасної системи освіти: актуальність вальдорфської педагогіки / Ю. В. Погасій. - С. 158-159
  Подзьолкіна Н. О.  Виховання юнацтва в національній скаутскій організації "Пласт" / Н. О. Подзьолкіна. - С. 160-162
  Поліщук Р.  Аспект фізичного здоров'я в педагогічній системі Константина Ушинського / Р. Поліщук. - С. 163-166
  Почапенська М. І.  Ліцейна республіка в місті Городище / М. І. Почапенська. - С. 167-168
  Пресняков С. О.  Система початкової освіти в Німеччині / С. О. Пресняков. - С. 169-171
  Протасова Ж. В.  Педагогічна діяльність Бориса Грінченка / Ж. В. Протасова. - С. 172-174
  Редька Я. С.  Роль педагога у попередженні суїцидів серед підлітків та молоді / Я. С. Редька. - С. 175-177
  Руденко О. В.  Відповідальність, совість, високі життєві цінності під час розвитку особистості / О. В. Руденко. - С. 178-180
  Рустамян А. С.  Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості / А. С. Рустамян. - С. 181-182
  Савченко В. Г.  Проблеми виховання в оповіданнях Степана Васильченка / В. Г. Савченко. - С. 183-185
  Синчихін Ю. М.  Особливості взаємодії вербальної і невербальної комунікації в процесі спілкування / Ю. М. Синчихін, Т. В. Пархоменко, Д. О. Тимошенко. - С. 186-187
  Скляр В. О.  Проблеми формування акторської і педагогічної майстерності вчителя / В. О. Скляр. - С. 188-190
  Слободяник Т. В.  Новаторство О. А. Захаренка та утвердження його ідей в авторській школі / Т. В. Слободяник. - С. 191-193
  Смик Т. Є.  Пренатальна та перинатальна педагогіки як етап соціокультурного розвитку суспільства / Т. Є. Смик. - С. 194-196
  Сосновська С. В.  Педагогічні проблеми етнічної та національної самосвідомості особистості / С. В. Сосновська. - С. 197-198
  Сторожук О. П.  Реалізація ідей Шалви Олександровича Амонашвілі в Єрківській ЗОШ I-III ступенів ім. Героя України В. М. Чорновола / О. П. Сторожук. - С. 199-200
  Ступніченко О. А.  Педагогіка співробітництва А. О. Амонашвілі / О. А. Ступніченко. - С. 201-203
  Ус Т. А.  Психолого-педагогічні особливості підліткового віку / Т. А. Ус. - С. 204-206
  Усова К. С.  Сакральна роль казки як засобу у процесі виховання / К. С. Усова. - С. 207-208
  Феш Ю. П.  Патріотичне виховання школярів / Ю. П. Феш. - С. 209-210
  Холодна А. В.  Вплив Аристотеля на виховання і становлення особистості О. Македонського / А. В. Холодна, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 211-213
  Циганок А.  Проблеми родинного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. Циганок. - С. 214-216
  Цимай С. М.  Розвиток шкільництва в період Гетьманату / С. М. Цимай. - С. 217-219
  Чернякова Т. С.  Формування компетенцій на уроках української мови та літератури / Т. С. Чернякова. - С. 220-222
  Чистовська Ю. Ю.  Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки старшокласників / Ю. Ю. Чистовська. - С. 223-225
  Шаматова А. Р.  Педагогіка Середньовіччя / А. Р. Шаматова. - С. 26-228
  Шевченко І. В.  Роль бібліотек у навчальному процесі / І. В. Шевченко. - С. 229-230
  Шевченко Т. С.  З досвіду роботи дискусійного клубу "Сапфір" (Пам'яті Ольги Василівни Тодчук) / Т. С. Шевченко. - С. 231-233
  Шляхетко Н. В.  Проблема реалізації набутих знань в університеті на початку педагогічної діяльності у школі / Н. В. Шляхетко. - С. 234-235
  Шорнікова Н. Ю.  До проблеми виховання і навчання діей-сиріт / Н. Ю. Шорнікова. - С. 236-237
  Щокіна І. О.  Система патріотичного виховання у Ватутінській ЗОШ № 2 ім. М. Ф. Ватутіна / І. О. Щокіна. - С. 238-240
  Щукіна А. М.  Авторська школа О. А. Захаренка - провідник ідей педагогіки співробітництва / А. М. Щукіна. - С. 241-242
  Алімова А. О.  Вплив мистецтва на естетичне виховання дітей дошільного віку / А. О. Алімова, А. І. Король. - С. 244-245
  Балакіна А. П.  Естетичне виховання дошкільника - складова гармонійного розвитку дитини / А. П. Балакіна. - С. 246-248
  Бевзенко А. В.  Роль дидатичної гри в розвитку дитини / А. В. Бевзенко, Я. О. Ємець. - С. 249-250
  Буханиста Л. О.  Особливості дитячої адаптації до умов дошкільного навчального закладу / Л. О. Буханиста. - С. 251-253
  Гончаренко І. А.  Математика як наука і навчальний предмет у початковій школі / І. А. Гончаренко, О. О. Фесенко. - С. 254-255
  Григоренко М. О.  Розвивальні можливості "дизайн-освіти" в початковій школі / М. О. Григоренко. - С. 256-258
  Гулян Р. С.  Виховання у дітей дошкільного віку уявлень про сім'ю / Р. С. Гулян. - С. 259-261
  Дерев'янко Л. О.  Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання / Л. О. Дерев'янко. - С. 262-264
  Друзяка С. М.  Форми співробітництва батьків і педагогів дошкільних закладів / С. М. Друзяка. - С. 265-267
  Дяченко І. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку / І. Г. Дяченко. - С. 268-270
  Забула К. С.  Розвиток інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи / К. С. Забула. - С. 271-274
  Зорочкіна Т. С.  Розвиток творчої особистості молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна. - С. 275-276
  Ільченко В. О.  Іграшка як засіб розвитку малят / В. О. Ільченко. - С. 277-279
  Коломієць Л. С.  Проектування та організація сюжетно-рольових ігор з дітьми п'ятого року життя / Л. С. Коломієць. - С. 280-281
  Котляренко О. О.  Театралізовані ігри як засіб художнього розвитку малят / О. О. Котляренко. - С. 282-284
  Крайова В. М.  Сенсорне виховання молодших дошкільників на заняттях / В. М. Крайова. - С. 285-286
  Крапопова Я. А.  Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок самоконтролю / Я. А. Крапопова. - С. 287-289
  Луценко І. О.  Використання різних методів занять з "Основ природознавства" для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / І. О. Луценко. - С. 290-292
  Малимон Ю. А.  Художня образність мультиплікації як засіб морального виховання дітей / Ю. А. Малимон. - С. 293-295
  Мацюк А. В.  Особливості психологічного розвитку дитини першого року життя / А. В. Мацюк. - С. 296-297
  Маринченко О. Ю.  Вплив телебачення на розвиток дітей / О. Ю. Маринченко, Ю. О. Соловей. - С. 298-300
  Мироненко І. Є.  Гра як метод виховання дітей дошкільного віку / І. Є. Мироненко. - С. 301-303
  Омельченко О. О.  Мотиви успішного формування професійної культури вчителя математики / О. О. Омельченко. - С. 303-306
  Панченко Н. Ю.  Розвиваючі можливості іграшок для дітей 2-3 року життя / Н. Ю. Панченко. - С. 307-309
  Парубченко М. С.  Особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку / М. С. Парубченко. - С. 310-312
  Патлайчук В. В.  Проблеми навчання обдарованих дітей / В. В. Патлайчук. - С. 313-315
  Семеніна О. П.  Використання ігрових прийомів в навчанні дошкільників / О. П. Семеніна. - С. 316-317
  Стулій А. В.  Народна гра як засіб розвитку фізичних якостей дітей / А. В. Стулій. - С. 318-319
  Федорченко Н. Г.  Особливості уяви та її розвитку в дошкільному та молодшому шкільному віці / Н. Г. Федорченко. - С. 320-321
  Шелудько Я. О.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / Я. О. Шелудько. - С. 322-324
  Шпундра О. О.  Нетрадиційні форми організації навчання дітей-дошкільників на заняттях / О. О. Шпундра. - С. 325-326
  Ярмолич І. Д.  Методика розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку / І. Д. Ярмолич. - С. 327-329
  Атаманська К. І.  Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутнього соціального педагога / К. І. Атаманська. - С. 331-333
  Бондарук І. Ф.  Соціально-психологічні ризики виникнення адикцій в осіб дорослого віку / І. Ф. Бондарук. - С. 334-335
  Варивода Т. В.  Соціальна робота в контексті культури постмодернізму / Т. В. Варивода. - С. 336-338
  Гареєва О. Е.  Соціальна робота з людьми, які мають обмежені можливості в територіальних центрах соціального обслуговування / О. Е. Гареєва. - С. 339-340
  Гвоздь Л. Г.  Проблеми соціальної адаптації випускників інтернатних закладів / Л. Г. Гвоздь. - С. 341-343
  Дика І. Г.  Особистісні риси соціального працівника / І. Г. Дика. - С. 344-346
  Дорошенко О. В.  Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення в умовах громадської організації (пропозиції щодо соціальної інтеграції вихованців ЧМГО "Шкоал Віра") / О. В. Дорошенко. - С. 347-350
  Конобріцький О. В.  Формування здорового способу життя, як складової соціальної роботи з молоддю / О. В. Конобріцький. - С. 351-353
  Котолуп М. С.  Аналіз труднощів у спілкуванні підлітків як першого етапу соціально-педагогічної корекції / М. С. Котолуп. - С. 354-356
  Курінна В. О.  Особливості соціальної роботи з неповними сім'ями / В. О. Курінна. - С. 357-359
  Мазан В. Ю.  До питання про адаптацію людей похилого віку в нових соціальних умовах / В. Ю. Мазан. - С. 360-362
  Масловська К. О.  Медіазаняття як спосіб формування медіакультури майбутніх соціальних педагогів / К. О. Масловська. - С. 363-365
  Микитенко К. С.  Система профорієнтаційної роботи з молоддю в Україні / К. С. Микитенко. - С. 366-367
  Мироненко А. В.  Професійна орієнтація молоді як спосіб мотивації до праці / А. В. Мироненко. - С. 368-370
  Писанко А. О.  Досвід боротьби з дитячою та молодіжною делінквентністю в XX столітті / А. О. Писанко. - С. 371-373
  Поліщук О. О.  До питання про волонтерство як ресурс соціальної роботи / О. О. Поліщук. - С. 374-376
  Ткаченко Т. М.  До питання ресоціалізації засуджених / Т. М. Ткаченко. - С. 377-379
  Тур А. І.  Бездоглядність та безпритульність дітей, як соціально-педагогічна проблема / А. І. Тур. - С. 380-382
  Уйсімбаєва М. В.  Соціальна активність як умова розвитку соціальності особистості / М. В. Уйсімбаєва. - С. 383-385
  Чістякова Т. Ю.  Особливості державної молодіжної політики в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 386-388
  Александрук К. В.  Роль сім'ї у формуванні тривожності дітей молодшого шкільного віку / К. В. Александрук. - С. 390-391
  Багінський Б.Ю.  Проблема внутрішньо-особистісного конфлікту в юнацькому віці / Б. Ю. Багінський. - С. 392-393
  Баранова М. В.  Віртуалізація особистості та створення максимально сприятливого Я-образу / М. В. Баранова. - С. 394-396
  Білоножко Ю. І.  Соціально-психологічний тренінг як ефективний засіб розвитку лідерських якостей / Ю. І. Білоножко. - С. 397-398
  Братаніч О. С.  Психогімнастика у психокорекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання / О. С. Братаніч. - С. 399-400
  Васильєва А. А.  Детермінанти виникнення кризи середнього віку / А. А. Васильєва. - С. 401-402
  Вежлівцева О. І.  Мотиви злочину як психологічна проблема / О. І. Вежлівцева. - С. 403-404
  Велько Ю. С.  Реклама як метод управління людьми / Ю. С. Велько. - С. 405-406
  Волинець Ж. О.  Етнічний комплекс меншовартості / Ж. О. Волинець. - С. 407-409
  Воронецька А. А.  Фантазія як складова творчасті активності молодших школярів / А. А. Воронецька. - С. 410-411
  Голуб О. П.  Особливості формування самооцінки в підлітковому віці / О. П. Голуб. - С. 412-413
  Грива В. В.  Дослідження Брюса Дойла феномену індигно серед старшокласників і студентів / В. В. Грива. - С. 414-416
  Деліна О. С.  Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій і акцентуацій характеру в підлітковому віці / О. С. Деліна. - С. 417-419
  Дибець Н. В.  Основні напрями роботи психолога з вагітними жінками / Н. В. Дибець. - С. 420-422
  Заруба А. О.  Філософсько-психологічний аналіз харизматичного лідерства / А. О. Заруба. - С. 423-424
  Ілленко А. В.  Психолого-педагогічні основи навчання дітей шестилітнього віку / А. В. Ілленко. - С. 425-426
  Косінова О. Д.  Транзакційний аналіз як метод надання психологічної допомоги суб'єкту / О. Д. Косінова. - С. 427-429
  Кузнєцова А. І.  Специфіка розвитку особистості дитини в неповній сім'ї / А. І. Кузнєцова. - С. 430-432
  Курбала Я. С.  Сновидіння як продукт діяльності підсвідомості / Я. С. Курбала. - С. 433-435
  Лещенко Ю. В.  Проблема формування уявлень майбутніх фахівців про свій професійний шлях / Ю. В. Лещенко. - С. 436-438
  Мельник І. В.  Проблема тривожності у дітей молодшого шкільного віку / І. В. Мельник. - С. 439-441
  Мендусь Н. В.  Психоаналітичне трактуваня поняття "амбівалентність" / Н. В. Мендусь. - С. 442-444
  Нечипоренко О. О.  Психологічні передумови лідерства / О. О. Нечипоренко. - С. 445-446
  Олешко С. О.  Парні танці як засіб розвитку міжособистісних стосунків / С. О. Олешко. - С. 447-449
  Омельченко М. В.  Особливості формування навиків емоційної саморегуляції у студентів-психологів / М. В. Омельченко. - С. 450-451
  Пастух О. В.  Позитивний вплив застосування психоделічних речовин з позиції трансперсональної психології с. Грофа / О. В. Пастух. - С. 452-453
  Петрунь Т. Б.  Особливості післяпологової депресії / Т. Б. Петрунь. - С. 454-456
  Пооріла К. Ю.  Соціально-психологічні фактори формування системи цінностей молодої сім'ї / К. Ю. Пооріла. - С. 457-458
  Рак Г. В.  Психологічні аспекти подружньої невірності / Г. В. Рак. - С. 459-461
  Ричка В. В.  Вікові особливості дитячої агресивності / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 462-463
  Ричка В. В.  Психологічні типи злочинців / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 464-466
  Руденко Д. С.  Внесок теорій А. Фрейд та М. Кляйн у дитячий психоаналіз / Д. С. Руденко. - С. 467-469
  Трач М. Р.  Використання проективних методик у діяльності практичного психолога / М. Р. Трач. - С. 470-472
  Федосенко І. В.  Емоційні переживання у спортсменів / І. В. Федосенко. - С. 473-475
  Хирса І. В.  Музикотерапія та її терапевтичний вплив на особистість дошкільника / І. В. Хирса. - С. 476-477
  Щербатюк І. А.  Психологічний зміст інтернет-залежності / І. А. Щербатюк. - С. 478-479

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: педагогіка і конкретні методики, дошкільна та початкова освіта, соціальна робота та соціальна педагогіка, психологія.

 
92 74.204.2
Т28

        Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2003. - 331 с.

Зміст:
  Вайніленко Т. В.  Самовдосконалення особистості як фундамент педагогічної творчості / Т. В. Вайніленко. - С. 3-9.
  Гузій Н. В.  Креативно-аксіологічні засади інтегративних складових педагогічного професіоналізму / Н. В. Гузій. - С. 9-26.
  Гуменникова Т. Р.  Творча спрямованість фахівця в контексті особистісно-орієнтованого виховання / Т. Р. Гуменникова. - С. 27-38.
  Жуков С. М.  Творчий потенціал особистості вчителя / С. М. Жуков. - С. 39-44.
  Індило Л. Д.  Гуманізація освітньо-виховних процесів як сучасна тенденція розвитку педагогічної науки і практики / Л. Д. Індило. - С. 45-50.
  Ковчина І. М.  Сутність соціальної педагогіки як науки про дитину / І. М. Ковчина. - С. 50-59.
  Малафіїк І. В.  Дослідження функціонально-морфологічної структури системи знань / І. В. Малафіїк. - С. 59-68.
  Михальська В. Р.  Управлінська компетентність учителя сучасної школи / В. Р. Михальська. - С. 68-74.
  Павленко О. О.  Стратегії мовної освіти в Україні в руслі загальноєвропейських рекомендацій Ради Європи / О. О. Павленко. - С. 74-80.
  Полякова О. М.  Дефініції категорій "проблема" та "задача" у сучасній психолого-педагогічній науці / О. М. Полякова. - С. 80-86.
  Гуз Н. Г.  Творчий досвід Київської музично-педагогічної школи виконавства на народних інструментах II половини XX ст. / Н. Г. Гуз. - С. 87-93.
  Гущак Ж. М.  Ідеї гуманістично спрямованої діяльності вчителя та навчальних закладів у педагогічній спадщині Франка І. / Ж. М. Гущак. - С. 93-99.
  Димитрієв А. С.  Розвиток теорії внутрішнього управління в Україні у 60-ті роки XX ст. / А. С. Димитрієв. - С. 99-105.
  Должиков О. П.  Оркестри гармоній: деякі аспекти історичного та методичного дослідження / О. П. Должиков. - С. 105-111.
  Кушнірова Л. В.  Творча діяльність В. І. Масальського як педагога і ученого-лінгвіста / Л. В. Кушнірова. - С. 111-117.
  Маляр Л. В.  Олександр Маркуш - автор і упорядник навчальних підручників, редактор педагогічних часописів / Л. В. Маляр. - С. 117-122.
  Бєжанова Н. Л.  Підготовка вчителя до формування загальнонавчальних умінь молодших школярів / Н. Л. Бєжанова. - С. 123-131.
  Гнатенко С. А.  Особливості виховання громадянськості у студентів вищого навчального закладу / С. А. Гнатенко. - С. 131-138.
  Горкуненко П. П.  Готовність студентів до науково-дослідницької діяльності: теоретичний аспект / П. П. Горкуненко. - С. 138-146.
  Добенько О. В.  Використання ідей В. О. Сухомлинського на заняттях з курсу "Основи педагогічної творчості" / О. В. Добенько. - С. 146-153.
  Жуков С. М.  Освіта, культура мислення та інтелектуальний розвиток особистості студента / С. М. Жуков. - С. 153-158.
  Заболотська О. О.  Вплив творчої особистості викладача на формування індивідуальності студента / О. О. Заболотська. - С. 158-168.
  Затилкін В. В.  Вивчення впливу занять з фізичного виховання на прискорення процесу адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів / В. В. Затилкін. - С. 168-173.
  Кічук Я. В.  Творчість викладача як передумова результативної пропедевтики деформацій у правосвідомості студентів / Я. В. Кічук. - С. 173-181.
  Козир А. В.  Формування професійної майстерності майбутнього вчителя музики у циклі дирегентсько-хорових дисциплін / А. В. Козир. - С. 181-189.
  Мільто Л. О.  Формування творчої індивідуальності студентів у процесі педагогічної підготовки / Л. О. Мільто. - С. 189-196.
  Мозгальова Н. Г.  До питання про мотивацію музичного мислення майбутнього вчителя музики / Н. Г. Мозгальова. - С. 196-201.
  Молодиченко В. В.  Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки / В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко, О. М. Соколова. - С. 202-207.
  Полякова О. М.  Типи і види педагогічних задач / О. М. Полякова. - С. 208-216.
  Фунтікова О. О.  Сучасний погляд на використання методу проектів у організації самостійної роботи студентів поза аудиторією у вищій школі / О. О. Фунтікова. - С. 217-223.
  Шликова І. О.  Підготовка викладачів до художньо-естетичного виховання майбутніх правознавців - шлях до гуманізації юридичної освіти / І. О. Шликова. - С. 223-230.
  Бойко С. М.  Роль вчителя у профілактиці сімейного насильства / С. М. Бойко. - С. 231-235.
  Бутенко Г. П.  Проблеми діагностування, тестування та критеріїв їх оцінювання в праці вчителя / Г. П. Бутенко. - С. 235-242.
  Гладка І. А.  Активізація учбової діяльності учнів на уроках іноземних мов / І. А. Гладка. - С. 242-250.
  Гордійчук М. С.  Умови формування пізнавальної діяльності молодших школярів / М. С. Гордійчук. - С. 250-257.
  Дєдоборщ Л. І.  Творча самореалізація класного керівника у процесі взаємодії з дитячими організаціями / Л. І. Дєдоборщ. - С. 257-266.
  Жукова С. М.  Педагогічна творчість як поняття, процес та продуктивна діяльність / С. М. Жукова. - С. 266-271.
  Коршевнюк Т. В.  Умови стимулювання пізнавального інтересу старшокласників до засвоєння знань про молекулярні основи життя / Т. В. Коршевнюк. - С. 271-276.
  Кротова Т. Ф.  Розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників у процесі творчої діяльності / Т. Ф. Кротова. - С. 276-282.
  Кубриченко Т. В.  Вплив гендерних стереотипів на фемінно марковані самовизначення дівчат / Т. В. Кубриченко. - С. 282-287.
  Лавор О. Ф.  Формування педагогічного стилю сучасного вчителя / О. Ф. Лавор. - С. 287-296.
  Логвіна-Бик Т. А.  Професійно-творча самореалізація педагога у сучасному навчально-виховному процесі / Т. А. Логвіна-Бик, Н. Ю. Мартиненко. - С. 296-302.
  Мукомел С. А.  Формування духовності старшокласників у сучасній українській школі / С. А. Мукомел. - С. 302307.
  Сіліна Г. О.  Деякі аспекти забезпечення психосоціального здоров'я молодших школярів / Г. О. Сіліна. - С. 307-314.
  Станівська Т. М.  Застосування методу анкетного самовивчення у диференційованому навчанні іноземної мови учнів старшої школи / Т. М. Станівська. - С. 314-322.
  Хомич І. М.  Розвиток музичного мислення першокласників на вокально-хорових заняттях у загальноосвітній школі / І. М. Хомич. - С. 323-328.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічна освіта в Україні -- професія вчителя -- особистість вчителя -- особистісно-зорієнтована педагогіка -- педагогічні ідеї Франка І

Анотація:   Присвячено проблемам творчої особистості учителя-професіонала; представлено панораму сучасних досліджень методологічних засад педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму; аналізуються шляхи формування творчої особистості вчителя на етапі професійного становлення; розкривається практичний досвід професійно-творчої самореалізації вчителів.

 
93 95.43
Л93

        Людинознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 Педагогіка / М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : Вимір, 2005. - 158 с.

Зміст:
  Скотна Н.  Цивілізаційні аспекти сучасного виховання / Н. Скотна. - С. 4-13
  Душек М.  Зміст і сутність громадянського виховання у сучасних умовах українського державотворення / М. Душек. - С. 14-23
  Денис О.  Теоретичні засади полікультурного виховання / О. Денис. - С. 24-33
  Ковальчук В.  Місце і роль пізнавальної діяльності у розвитку педагогічної освіти / В. Ковальчук. - С. 34-43
  Кулик Є.  Експериментальна оцінка формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності / Є. Кулик. - С. 44-55
  Пасіцька Л.  Обгрунтування вітчизняними педагогами гри та праці як чинників виховання (історичний аспект) / Л. Пасіцька. - С. 56-65
  Пагута М.  Розвиток технічної творчості школярів засобами ергономіки / М. Пагута. - С. 66-75
  Душний А.  Сутність, структурна організація та етапи художньої творчості / А. Душний. - С. 76-85
  Лужецька О.  Навчання і виховання в українських парафіяльних школах Перемишльщини (XVI-XVIII ст.) / О. Лужецька. - С. 86-94
  Хало З.  Позаурочна виховна діяльність як засіб формування інтересу учнів до вивчення іноземної мови / З. Хало. - С. 94-104
  Шагала Л.  Принципи частотності у системі дидактичних засад навчання іноземних мов / Л. Шагала. - С. 105-114
  Павлішак О.  Нові форми підготовки соціальних педагогів в Австрії / О. Павлішак. - С. 115-126
  Галів М.  Педагогічний інструментарій виховання характеру у творчості Григорія Ващенка / М. Галів. - С. 127-136
  Глухова Н.  Вплив ідей Фрідріха Фребеля на формування педагогічних поглядів Софії Русової / Н. Глухова. - С. 137-145

Анотація:   Автори збірника доносять до читача питання виховання учнів різних хронологічних періодів розвитку педагогічної освіти України.

 
94 74.24(4Укр)731.18кр
Ш67

        Школа О. А. Захаренка як модель сучасної сільської школи [Текст] : матеріали Всеукраїнських пед. читань, 5 - 6 травня 2004 р., [м. Черкаси] / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. - Черкаси : ОІПОПП, 2004. - 168 с.

Зміст:
  Богославець Г. І.  Педагогічний спадок О. А. Захаренка - невичерпний скарб для нащадків / Г. І. Богославець. - С. 3-6.
  Сухомлинська О. В.  Етичні цінності у навчально-виховному процесі сільської школи / О. В. Сухомлинська. - С. 6-9.
  Бех І. Д.  Педагогічна творчість О. А. Захаренка та її подальший розвиток / І. Д. Бех. - С. 9-14.
  Бібік Н. М.  Школа О. А. Захаренка як феномен живої педагогіки / Н. М. Бібік. - С. 15-17.
  Кузь В. Г.  Школа О. А. Захаренка - школа самореалізації / В. Г. Кузь. - С. 18-20.
  Калініченко Н. А.  Школа О. А. Захаренка - творча лабораторія для педагогів і керівників освітніх закладів / Н. А. Калініченко. - С. 20-23.
  Богуш А. М.  Принципи народознавчої роботи з дітьми 5-6 років / А. М. Богуш. - С. 23-28.
  Болсун С. А.  Привабливий зовнішній вигляд учителя як один із шляхів педагогічного успіху / С. А. Болсун. - С. 28-29.
  Рибалка І. Л.  Школа як центр виховного середовища / І. Л. Рибалка. - С. 30-32.
  Тевлін Б. Л.  Школа майбутнього / Б. Л. Тевлін. - С. 33-36.
  Мішкурова В. Ф.  Нові підходи у взаємодії школи з батьками та громадськістю / В. Ф. Мішкурова, М. І. Пащенко. - С. 36-38.
  Екало С. П.  В. О. Сухомлинський та О. А. Захаренко: наступність у виховних технологіях / С. П. Екало. - С. 38-41.
  Ткачук Л. В.  Щоб дитячі серця були завжди усміхнені / Л. В. Ткачук
  Пащенко Д. І.  Еталон учителя-гуманіста / Д. І. Пащенко. - С. 44-46.
  Білозерська Л. В.  Національне виховання / Л. В. Білозерська. - С. 47-49.
  Дідура В. В.  Формування загальнолюдських цінностей учнівської молоді як основа виховної системи О. А. Захаренка / В. В. Дідура. - С. 50-52.
  Терещенко Л. Д.  Один із шляхів всебічного гармонійного розвитку учнів сільської школи / Л. Д. Терещенко. - С. 52-57.
  Дронова В. М.  Вивчення шкільного курсу біології як основа виховання особистості / В. М. Дронова. - С. 57-58.
  Проців Л. З.  Художня література як засіб формування єдності національних і загальнолюдських цінностей старшокласників / Л. З. Проців. - С. 58-61.
  Комісаренко Н.  Школа О. Захаренка - "школа самореалізації особистості" / Н. Комісаренко. - С. 61-63.
  Палієва С. І.  Школа - найкращий скарб кожного народу / С. І. Палієва. - С. 63-67.
  Даниленко Л. І.  Оздоровлення дітей засобами народної медицини / Л. І. Даниленко. - С. 68-70.
  Шелепко Г. А.  Пам'ять виховує душу / Г. А. Шелепко. - С. 70-72.
  Бульба К. Г.  Роль української мови у формуванні ціннісних орієнтацій шкільної молоді / К. Г. Бульба. - С. 72-74.
  Колесник М. С.  Не згасне свічка совісті / М. С. Колесник. - С. 74-77.
  Юрчак В. А.  Уроки натхнення / В. А. Юрчак. - С. 77-83.
  Дзюнь М. Г.  Народні традиції у навчально-виховному загальноосвітньому навчальному закладі / М. Г. Дзюнь. - С. 83-86.
  Сігула Т. А.  Відродження народних традицій в організації суспільно-корисної продуктивної праці в трудовому навчанні і вихованні учнів у Сахнівській школі / Т. А. Сігула. - С. 86-87.
  Логінов А. Ю.  Як ми працюємо за порадами Олександра Захаренка / А. Ю. Логінов. - С. 87-90.
  Булко О. П.  "Життя - це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'яталися" / О. П. Булко. - С. 90-93.
  Щербенко С. К.  Виховуємо красою / С. К. Щербенко. - С. 93-96.
  Саченко Л. М.  Жити за законами добра і краси / Л. М. Саченко. - С. 97-99.
  Фесенко Г. Ф.  Пам'ять лікує душу / Г. Ф. Фесенко. - С. 99-103.
  Сташенко Н. В.  Взаємозв'язки школи і громадськості / Н. В. Сташенко. - С. 103-105.
  Худолєєва Т. П.  Пам'ять виховує душу / Т. П. Худолєєва. - С. 106-108.
  Салій С. П.  Роль нетрадиційних уроків у навчально-виховному процесі / С. П. Салій. - С. 108-112.
  Ткач Л. М.  Про естетичне виховання у Сахнівській школі / Л. М. Ткач. - С. 112-116.
  Осітнянко Н. І.  Народні традиції у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу / Н. І. Осітнянко. - С. 116-118.
  Яковенко Л. М.  Виховання людини-патріота / Л. М. Яковенко. - С. 118-120.
  Кальченко Ю. Ю.  Школа - колиска народу / Ю. Ю. Кальченко. - С. 120-121.
  Кононко С. І.  Формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах становлення громадського суспільства / С. І. Кононко. - С. 122-124.
  Марценюк М. Ф.  Впровадження ефективної системи учнівського самоврядування / М. Ф. Марценюк. - С. 124-126.
  Артеменко Т. Б.  Школа Захаренка: досвід небуденності / Т. Б. Артеменко. - С. 127-129.
  Острова О. М.  Школа як осередок творчого життя / О. М. Острова. - С. 129-133.
  Стеценко Н. І.  Відродження духовності / Н. І. Стеценко. - С. 134-136.
  Селецька Г. І.  НВК - маленька держава / Г. І. Селецька. - С. 136-138.
  Редванська О. Р.  Історична пам'ять як гарант збереження національного обличчя народу / О. Р. Редванська. - С. 138-143.
  Боримський В. С.  Школа О. А. Захаренка як модель сучасної сільської школи / В. С. Боримський. - С. 143-145.
  Коркоць В. П.  Тісна взаємодія всіх ланок виховного процесу - запорука успіху / В. П. Коркоць. - С. 145-148.
  Костівська І. П.  Спільна робота сім'ї і громадськості у вихованні / І. П. Костівська. - С. 148-151.
  Норенко О. М.  Історія мого життя є частиною історії моєї Батьківщини / О. М. Норенко. - С. 151-152.
  Виговська Н. В.  Впровадження ідей народної педагогіки у національній школі / Н. В. Виговська. - С. 153-155.
  Тітенко Т. В.  Формування творчої особистості / Т. В. Тітенко. - С. 155-159.
  Мандрико Т. В.  Готуємо педагога, здатного діяти за новими навчально-виховними технологіями / Т. В. Мандрико. - С. 159-161.
  Василенко В. Д.  Звичаї народу - в основі виховання / В. Д. Василенко. - С. 161-163.
  Панченко С. Ф.  Особливості виховного процесу у школах нового типу / С. Ф. Панченко. - С. 163-165.

Рубрики: Захаренко О. А. - про нього
Історія української педагогіки - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Сахнівська школа -- педагогічна діяльність Захаренка -- виховна система Захаренка -- гуманістична педагогіка Захаренка -- національне виховання у школі

Анотація:   У матеріалах Всеукраїнських педагогічних читань розкриваються проблеми формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в умовах становлення громадянського суспільства, народні традиції у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, традиції Авторської школи академіка О. А. Захаренка як центра виховуючого середовища.

 
95 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 508 с.

Зміст:
  Загнітко А.  Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функцій і семантика / А. Загнітко. - С. 3-10.
  Шинкарук А.  Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі / А. Шинкарук. - С. 11-18.
  Ощипко І.  Українські прислівники префіксального творення / І. Ощипко. - С. 19-23.
  Гуйванюк Н.  Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах / Н. Гуйванюк, Ю. Пацарнюк. - С. 24-31.
  Кузьма (Вербовська) І.  Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення? / (Вербовська) І. Кузьма. - С. 32-40.
  Мартінек С.  Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (за результатами асоціативного експерименту) / С. Мартінек. - С. 41-47.
  Асіїв Л.  Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ / Л. Асіїв. - С. 48-55.
  Бекеш Н.  Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові / Н. Бекеш. - С. 56-62.
  Пославська Н.  Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою "ділити на частини, відокремлювати частину від цілого" / Н. Пославська. - С. 63-69.
  Руденко Н.  Прості речення з умовною модальністю / Н. Руденко. - С. 70-73.
  Сафонова Н.  Еволюція поглядів на суб'єктивну модальність / Н. Сафонова. - С. 74-80.
  Калько М.  Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті / М. Калько. - С. 81-87.
  Кочерга Г.  Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. Кочерга. - С. 88-94.
  Федурко М.  Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій / М. Федурко. - С. 95-99.
  Харченко С.  Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень / С. Харченко. - С. 100-104.
  Пац Л.  Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментизація / Л. Пац. - С. 105-112.
  Марченко Т.  Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення / Т. Марченко. - С. 113-119.
  Лешкова Н.  Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах / Н. Лешкова. - С. 120-124.
  Кутня Г.  Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові / Г. Кутня. - С. 125-133.
  Еляшевська О.  До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві / О. Еляшевська. - С. 134-139.
  Корінь О.  Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови" / О. Корінь. - С. 140-147.
  Ярошенко Н.  Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов (на матеріалі гнізд із базовими дієсловами сажать, садити і sadzic) / Н. Ярошенко. - С. 148-152.
  Замойська І.  Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини / І. Замойська. - С. 153-158.
  Дідух Н.  Семантична структура параметричних прикметників / Н. Дідух. - С. 159-167.
  Хлипавка Г.  Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект / Г. Хлипавка. - С. 168-173.
  Карпіловська Є.  Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках / Є. Карпіловська. - С. 174-181.
  Зеленько А.  Обгрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови / А. Зеленько. - С. 182-187.
  Дорошенко Л.  Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання / Л. Дорошенко. - С. 188-193.
  Зимовець Г.  Особливості англо-української взаємодії різних типів / Г. Зимовець. - С. 194-199.
  Калиновська О.  Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років XX ст. / О. Калиновська. - С. 207-213.
  Калько В.  Предикатна мотивація назв лікарських рослин в українській мові / В. Калько. - С. 214-218.
  Мазурик Д.  Українська неологічна традиція / Д. Мазурик. - С. 219-225.
  Левченко Т.  Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. Левченко. - С. 226-231.
  Нелюба А.  Перебіг і наслідки одного скорочення / А. Нелюба. - С. 232-238.
  Приймачок О.  Модальна метафора в українських пареміях / О. Приймачок. - С. 239-243.
  Василько З.  Значення слова і контекст: лексична сполучуваність / З. Василько. - С. 244-250.
  Яковенко Л.  Українські фразеологізми із семантикою появи, наявності та зникнення як виразники категорії буття / Л. Яковенко. - С. 251-256.
  Піддубна Н.  Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові / Н. Піддубна. - С. 257-260.
  Семенюк С.  Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) / С. Семенюк. - С. 261-267.
  Скаб М.  Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними / М. Скаб. - С. 268-274.
  Бездітко В.  Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії / В. Бездітко. - С. 275-279.
  Терещенко Л.  Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності / Л. Терещенко. - С. 280-285.
  Барабаш О.  Лексико-семантичне поле "фізично зрілий" як компонент мовного образу парубка / О. Барабаш. - С. 286-288.
  Бук С.  Лексична основа української мови як компресована мовна модель / С. Бук. - С. 289-293.
  Форманова С.  Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу / С. Форманова. - С. 294-298.
  Кравченко Н.  Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі / Н. Кравченко. - С. 299-304.
  Ганиш Е.  Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень / Е. Ганиш. - С. 305-310.
  Агафонова А.  Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культорологічний аспект / А. Агафонова. - С. 311-317.
  Кондратенко Н.  Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискретності / Н. Кондратенко. - С. 318-322.
  Шульгіна В.  Електронний тезаурус як різновид електронного видання / В. Шульгіна. - С. 323-326.
  Черемська О.  Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років XX ст.) / О. Черемська. - С. 327-332.
  Бугаков О.  Функціонування складених прийменників у тексті / О. Бугаков. - С. 333-339.
  Палінська О.  Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії / О. Палінська. - С. 340-345.
  Бацевич Ф.  Смисл: сутність і сфери вияву у мові / Ф. Бацевич. - С. 346-353.
  Селіванова О.  Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів / О. Селіванова. - С. 354-359.
  Невідомська Л.  Внутрішня форма слова й імпліцидність / Л. Невідомська. - С. 360-366.
  Космеда Т.  Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики / Т. Космеда. - С. 367-371.
  Сваричевська Л.  Концепт символу в українській мовній картині світу / Л. Сваричевська. - С. 372-378.
  Станкевич Н.  Національна специфіка художньо-образної моделі української природи (на матеріалі атрибутивних словосполучень) / Н. Станкевич. - С. 379-389.
  Іващенко В.  Функціональна топологія концептів як одиниць культури / В. Іващенко. - С. 390-397.
  Криштанович О.  Концепт "рідний край" у творчості Ю. Федьковича / О. Криштанович. - С. 398-404
  Телеки М.  Модуси-найменувань осіб - "я"-номінація як різновид соціальних категорій модусу (на матеріалі епістолярного тексту) / М. Телеки. - С. 405-411.
  Ковальська Н.  Паремії як засіб відображення когнітивних процесів / Н. Ковальська. - С. 412-418.
  Кудиба С.  Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові / С. Кудиба
  Хмара Г.  Номінація як об'єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність / Г. Хмара. - С. 423-427.
  Пілецький В.  Сучасний український термін (проблеми збереження національномовної самобутності) / В. Пілецький. - С. 428-437.
  Токарська А.  Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів (до проблеми уніфікації термінології міжнародного права) / А. Токарська. - С. 438-443.
  Кочан І.  Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре-і постпозиції / І. Кочан. - С. 444-450.
  Яремко Я.  Українська військова термінолексика XIV-XV ст. / Я. Яремко. - С. 451-457.
  Безгодова Н.  Співвідношення понять термінологія - професіоналізм - номенклатура (теоретичний аспект) / Н. Безгодова. - С. 458-463.
  Процик І.  Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови / І. Процик. - С. 464-467.
  Теглівець Ю.  Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови / Ю. Теглівець. - С. 468-472.
  Паночко М.  Зародження української юридичної термінології в Західній Україні в середині XIX століття / М. Паночко. - С. 473-477.
  Мартинюк М.  Функціонування української спортової лексики у вищій школі / М. Мартинюк. - С. 478-481.
  Кучеренко О.  Унормування термінів у державних технічних стандартах України з пожежної безпеки / О. Кучеренко. - С. 482-483.
  Процик М.  Українські видавничі терміни у словниках 20-30 років XX століття / М. Процик. - С. 486-492.
  Тиха Л.  Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій (на матеріалі поезій Івана Драча) / Л. Тиха. - С. 493-498.

Анотація:   Статті збірника містять результати досліджень семантичної, фонетичної і граматичної структури мови в діахронії та синхронії. Порушено актуальні проблеми прагматики, розвитку українського термінознавства.

 
96 74.58кр
У31

        Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т пед. освіти та освіти. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 140 с.

Зміст:
  Барбитова А. Д.  Типология личности К. Г. Юнга и воспитательная деятельности классного руководителя / А. Д. Барбитова. - С. 3-4
  Баркан Н. А.  Педагогическое взаимодействие преподавателя со студентами в учебном процессе / Н. А. Баркан, С. Е. Покровская. - С. 4-5
  Безух Ю. С.  Література, як основний засіб впровадження полікультурної освіти в школах США / Ю. С. Безух. - С. 5-7
  Біда А. П.  Розвиток вищої освіти під час реформи у Великій Британії / А. П. Біда. - С. 7-8
  Бойко О. М.  Освіта дорослих на початковому етапі ліквідації неписьменності в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Бойко. - С. 8-10
  Бондаренко Г. В.  Хвилеподібна модернізація реальних училищ (80-90 роках ХІХ століття) / Г. В. Бондаренко. - С. 10-11
  Вієгорова А.  Підготовка викладачів основної школи на педагогічних факультетах Словаччини / А. Вієгорова. - С. 11-12
  Вовкочин Л. Ю.  Формування громадянськості майбутніх учителів як складової їхньої професійної культури / Л. Ю. Вовкочин. - С. 12-15
  Гайдай І. В.  Педагогічні умови, як важливий аспект у підготовці студентів ВНЗ до роботи педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 15-16
  Гарачук Т. В.  Визначення сутності поняття "обдарованість" / Т. В. Гарачук. - С. 16-18
  Герасименко Н. О.  Основні принципи навчання студентів іноземної мови у вищому педагогічному навчальному закладі / Н. О. Герасименко. - С. 18-19
  Герасімова Н. Є.  Гендерна ідентифікація особистості менеджера в його професійній підготовці / Н. Є. Герасімова, І. В. Герасимова. - С. 19-21
  Глазиріна В. М.  Роль ціннісних орієнтацій в формуванні особистості студентів-випускників / В. М. Глазиріна. - С. 21-23
  Гнезділова К. М.  Корпоративна культура викладача вищої школи / К. М. Гнезділова. - С. 23-24
  Гончар І. Г.  Російський педагог К. Вентцель - борець за вільне виховання / І. Г. Гончар. - С. 24-26
  Горбач Г. М.  Становлення професійної "Я - концепції" / Г. М. Горбач. - С. 26-28
  Граматик Н. В.  Екологічна відповідальність як психолого-педагогічна категорія / Н. В. Граматик. - С. 28-30
  Гуріненко І. Ю.  Технологія формування медіа-компетентності магістрів та майбутніх державних інспекторів пожежної безпеки / І. Ю. Гуріненко. - С. 30-32
  Демченко О. М.  Самоорганізація вчителя як педагогічна проблема / О. М. Демченко. - С. 32-33
  Дзеціна І. В.  Формування особистості на уроках української мови та літератури / І. В. Дзеціна. - С. 33-34
  Демиденко Т. М.  Принципи створення предметно-ігрового середовища в родині / Т. М. Демиденко, Н. Є. Яценко. - С. 34-36
  Дударенко І. С.  Підготовка фазівців у контексті професійної деонтології / І. С. Дударенко. - С. 36-38
  Зорочкіна Т. С.  Створення умов для обдарованих дітей у школах нового типу / Т. С. Зорочкіна. - С. 38-39
  Ісаченко В. П.  Павло Гнатович Житецький в контексті культурно-просвітницького руху України (кінця ХІХ - початку ХХ століття) / В. П. Ісаченко. - С. 39-41
  Касярум С. О.  Формування природничо-наукової компетенції у майбутніх фахівців інженерного профілю на основі моделювання педагогічних технологій навчання / С. О. Касярум. - С. 41-42
  Кацевич Л. О.  Особливості формування особистості учнів початкових класів / Л. О. Кацевич [и др.]. - С. 42-44
  Квас В. М.  Недоліки організації самостійної роботи студентів педагогічних вищих навчальних закладів / В. М. Квас. - С. 44-45
  Коляда Н. М.  Піонерські форпости 20 - 30-тих років ХХ ст.: до історії питання / Н. М. Коляда. - С. 45-47
  Корінна Г. О.  Проблема статево-рольової соціалізації в умовах сьогодення / Г. О. Корінна. - С. 47-48
  Коробова Л. О.  Голодомор як чинник соціального явища безпритульності в україні (20-ті рр. ХХ ст.) / Л. О. Коробова. - С. 48-50
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 50-51
  Кравченко О. О.  Пролетарська культурно-просвітницька організація (1917 - 1932 рр.) як педагогічний феномен / О. О. Кравченко. - С. 51-53
  Крамаренко А. М.  Система природничої підготовки магістрів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу / А. М. Крамаренко. - С. 53-54
  Кузьменко Л. І.  Особливості формування особистості людини засобами музично-теоретичних предметів та уроків фортепіано / Л. І. Кузьменко, Т. М. Баранова, Л. В. Демченко. - С. 54-56
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Психологія креативної особистості жінки / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 56-58
  Кучай О. В.  Головні аспекти комп'ютеризації навчання / О. В. Кучай. - С. 58-60
  Кучай Т. П.  Цілі і завдання екологічної підготовки майбутнього вчителя / Т. П. Кучай. - С. 60-62
  Кушнірик Н. Я.  Соціальне оточення та розвиток творчих здібностей дошкільника в ньому / Н. Я. Кушнірик. - С. 62-63
  Лаврентьєва О.  Готовність студентів до проектної діяльності як наукова і практична проблема професійної підготовки майбутнього вчителя / О. Лаврентьєва, Л. Савченко. - С. 63-64
  Ландирєва Т. Г.  Формування особистості, людини засобами хімії та біології / Т. Г. Ландирєва, Н. В. Дяченко. - С. 64-66
  Литвин О. В.  Психолого-педагогічна підготовка до материнства як фактор гармонійного внутрішньоутробного розвитку дитини / О. В. Литвин. - С. 66-68
  Луценко Г. В.  CDIO - ініціатива у контексті інженерної освіти / Г. В. Луценко. - С. 68-70
  Ляховець О. О.  Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання / О. О. Ляховець. - С. 70-71
  Малихін О. В.  Організаційно- структурний компонент системи самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 71-73
  Мартинюк О. В.  Перспективи впровадження прогресивного досвіду США у вітчизняну систему професійної освіти магістрів перекладу / О. В. Мартинюк. - С. 73-74
  Матрос О. О.  Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького / О. О. Матрос. - С. 74-76
  Матукова Г.  Питання формування пізнавальної діяльності студентів-першокурсників економічного профілю / Г. Матукова, М. Москалець. - С. 76-77
  Махиня Н. В.  Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови в технічних ВНЗ / Н. В. Махиня. - С. 77-78
  Мішіна Л. М.  Особистісно орієнтоване навчання як ефективний підхід до розвитку інтелектуально-творчого потенціалу студента / Л. М. Мішіна. - С. 78-80
  Мохірєва Ю. А.  Теоретичні основи використання художнього розпису у системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / Ю. А. Мохірєва. - С. 80-81
  Нестеренко Т.  Використання сучасних підходів до формування соціальної компетентності у молодших школярів / Т. Нестеренко. - С. 81-82
  Нікітенко О.  З історії розвитку гри як перед