Результати пошуку:

На запит «українська символіка» знайдено записів: 126.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.52(4Укр)я73-3
У45

        Українська символіка: народознавчий аспект [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Біда, О. А. Берладин, Л. О. Бугакова [та ін.]. - Умань : Видавництво УДПУ, 2008. - 224 с.

Рубрики: Етнологія України - Українська символіка

Ключові слова (ненормовані): найдавніші символи України -- герб України -- народна символика України -- свята народного календаря -- традиційне житло -- літні свята

Анотація:   У посібнику подаються відомості про українські національні символи та священні знаки, символіку народного житла, вбрання, писанки, свят народного календаря, рослинний і тваринний світ в уявленнях наших предків.

 
2 63.215(4Укр)
С32

Сергійчук, В. І.

        Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. - К. : Знання, 1990. - 48 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Геральдика

Ключові слова (ненормовані): герби -- прапори -- козацькі клейноди -- українські святині

Анотація:   Сьогодні, в час відродження національної самосвідомості, гостро постає проблема української символіки. Правильну відповідь може дати лише ретельне вивчення історичних джерел, котрі збереглися дотепер. Читач познайомиться з традиціями використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть.

 
3 92
С43

Скляренко, В. М.

        1000 фактів про Україну / В. М. Скляренко. - Харків : Бібколектор, 2013. - 317 с.

Рубрики: Довідкові видання - 1000 фактів про Україну

Ключові слова (ненормовані): символіка -- українські свята -- українські традиції -- економіка -- мистецтво України

Анотація:   Історія та політика, наука і техніка, мистецтво і спорт - ось далеко не повний перелік тем, що висвітлюються в нашому виданні. Ви дізнаєтесь про видатні археологічні пам'ятки - Кам'яну Могилу і Херсонес Таврійський, що увійшли до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО; про природні багатства України - мінеральні води та цілющі грязі, заповідний ковиловий степ і карпатські ліси, поклади вугілля та нафти, уранової руди та золота; про визначені наукові відкриття і технічні досягнення і, насемперед, про надзвичайних людей, які жили в нашій країні в різні часи.

 
4 83.3(4Укр)5-4
Н34

Науменко, Н. В.

        Символіка як стильова домінанта української новелістики кінця XIX - початку XX століть [Текст] : монографія / Н. В. Науменко. - К. : НУХТ, 2005. - 204 с.

Зміст:
  Поліфункціональність символу в контексті новелістичної оповіді. - С. 14-67
  Заголовок як образно-символічний компонент новели. - С. 30-37
  Парадигма людської долі та її символічне вираження в фабульній структурі новели. - С. 37-54
  "Понадчасовість" і "понадпросторовість" української новелістики в символічному виразі. - С. 54-67
  Тезаурус символів української новелістики кінця XIX - початку XX століть. - С. 68-128
  Символіка імені та безіменності. - С. 71-83
  Тотемістична символіка. - С. 83-115
  Символіка кольору. - С. 115-128
  Злука мистецтв у новелістичному характеротворенні. - С. 131-142
  Мистецька символіка у творенні оповідного поліфонізму новелістики. - С. 142-160
  Твір мистецтва як символ у культурологічних візіях українських письменників. - С. 160-179

Рубрики: Історія української літератури - Українська новелістика

Ключові слова (ненормовані): символіка української новелістики

Анотація:   У монографії на великому текстовому матеріалі української новелістики кінця ХІХ - початку ХХ століть розглянуто особливості символічної поетики новели відповідно до її стильового забарвлення (неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм), шляхом порівняльного вивчення визначено роль символу в формуванні оповіді та образів новели.

 
5 82.3(4Укр)-3
П19

Пастух, Н.

        Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля [Текст] : [монографія] / Н. Пастух. - Л. : Видавництво Інституту народознавства НАН України, 2013. - 224 с.

Рубрики: Фольклористика України - Символи у фольклорі

Ключові слова (ненормовані): символіка тварин в українському фольклорі -- поетика тваринного образу -- семантика образу зозулі

Анотація:   У монографії розглянуто тваринний код - один із найбільш запотребуваних в українському фольклорі сегментів символічної системи. Для зоосимволу характерна висока частотність фігурування у текстах, повнота семантико-фунціональної парадигми, особлива міжжанрова "лабільність", складна "діаграма" переосмислень тощо. У праці з'ясовано причини універсальності тваринних символів, а також відстежено механізм відбору тих чи інших тваринних видів в образну систему усної словесної творчості; виявлено критерії, за якими формувалась народна систематизація зоосвіту; окреслено коло тих ознак тварин, що постають як особливо значущі для міфосвідомості та відтак найчастіше марковані у фольклорних текстах.

 
6 68.4(4Укр)
К26

Карпов, В.

        Військова символіка держави / В. В. Карпов, Д. В. Табачник ; голов. ред. : В. М. Куценко ; рец. : В. Г. Бережинський. - К. : Либідь, 2007. - 296 с.

Рубрики: Військова справа - Військова символіка держави

Ключові слова (ненормовані): історія військової символіки України -- символіка Збройних Сил України -- військові емблеми -- нагрудні знаки -- військові прапори -- військові

Анотація:   У книзі висвітлено процес формування військової символіки України з часу проголошення її незалежності. Представлені етапи становлення військової символіки в контексті загальнонаціональних державних символів. У виданні зібрано й систематизовано матеріали розробок зразків військових прапорів, штандартів, нагород, нагрудних знаків, емблем Збройних Сил України. Автори розкривають головні віхи виникнення символіки українського війська, аналізують основні етапи її розвитку. Підкреслюється, що військова символіка є складовою частиною державної системи символів.

 
7 63.52(4Укр)я73-1
Л48

Лепеха, Т. В.

        Українознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Лепеха. - К. : Просвіта, 2005. - 374 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): символіка України -- виникнення мов -- книгодрукування в Україні -- освіта в Україні -- українська

Анотація:   Зміна суспільної формації, здобуття Україною незалежності зумовили потребу духовного відродження нації, яке неможливе без знання своєї історії, своїх національних коренів. У посібнику вміщено багатоаспектний цікавий і корисний матеріал про Україну й українців, їхню культуру, давні й сучасні символи, історію державної символіки, шляхи формування сучасної української літературної мови та національного характеру українців.

 
8 Г65

Гончаренко, М. С.

        Етновалеологія [Текст] : навч. посіб. / М. С. Гончаренко, І. Є. Набока. - Харків : Бурун Книга, 2012. - 296 с.

Рубрики: Етновалеологія

Ключові слова (ненормовані): української етновалеології -- етнокультура українців -- символіка України -- український фольклор -- народний календар свят

Анотація:   Навчальний посібник містить характеристику стану здоров'я українського народу у різних регіонах країни; розкриває особливості світогляду, моральних цінностей та виховних ідеалів українців, відбиває специфіку родинного виховання, сімейної обрядовості та оздоровчих технологій в етнокультурі українського етносу. Призначається для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.

 
9 82.3(4Укр)
Д53

Дмитренко, М. К.

        Символи українського фольклору [Текст] : [монографія] / М. К. Дмитренко. - К. : УЦКД, 2011. - 400 с.

Рубрики: Фольклористика України - Символи у фольклорі
Україна

Ключові слова (ненормовані): народнопоетична символіка -- символи світотворення -- символіка стихій -- символообрази рослин -- символообрази тварин

Анотація:   У книзі висвітлено історію дослідження символу та народно-поетичної символіки, значення основних символообразів українського фольклору. З'ясування символічних явищ проілюстровано багатьма прикладами з різних жанрів усної творчості, традиційної обрядово-ритуальної, звичаєвої культури, що дозволить глибше пізнати світогляд, менталітет українців.

 
10 63.5(4Укр)-7я73-1кр
Т31

Теліженко, О. В.

        Основи національної культури [Текст] : навч. посіб. / О. В. Теліженко. - К. : Видавництво УБС НБУ, 2012. - 444 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): українські обряди -- символіка кольору -- символіка лінії -- сакральна геометрія -- орнамент -- морфологія народного мистецтва -- види

Анотація:   Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.

 
11 81.002
З71

        Знак. Символ. Образ [Текст] : Матеріали Міжвузівського наук.-практ. семінару з проблем сучасної семіотики, Черкаси, 12 жовтня 1999р. Вип. 4 / М-во освіти України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-ІСУЕП, 1999. - 236 с.

Зміст:
  Олексенко В. А.  Церковнослов'янська літера "Х" - один із символів інверсії в контексті "загального ритму" / В. А. Олексенко. - С. 3-8
  Кретов П. В.  Епістемологічний аспект творчості А. Білого: доба постмодерну / П. В. Кретов. - С. 9-13
  П'янзін С. Д.  Семіотика та аксіологія: від тексту буття до поля змісту цінностей / С. Д. П'янзін. - С. 13-16
  Власик Н. М.  До проблеми визначення ступеня довіри газетним повідомленням суспільно-політичної тематики / Н. М. Власик. - С. 17-19
  Погрібний А. І.  Мовно-стилістичні помилки в засобах масової інформації України під кутом зору журналіста-практика / А. І. Погрібний. - С. 19-22
  Чорновол Г. В.  Етимологічна довідка як прийом презентації терміна / Г. В. Чорновол. - С. 22-26
  Богин Г. И.  Проницаемость знаковых систем, репрезентирующих разные менталитеты / Г. И. Богин. - С. 27-32
  Дяченко Лисенко Л. М.  Орійське підгрунтя в парадоксах ментальної і мовленнєвої стереотипності сучасного українця: лінгвосеміотичні і етнолінгвістичні реконструкції / Лисенко Л. М. Дяченко. - С. 33-41
  Семенюк Т. А.  Специфика конфронтационной позиции украинцев в апеллятивном дискурсе / Т. А. Семенюк. - С. 41-44
  Семенюк Т. А.  Шутка в агонально-апеллятивном дискурсе / Т. А. Семенюк. - С. 44-49
  Симоненко Т. В.  Національно марковане слово як вербальний знак у формуванні мовної особистості школяра / Т. В. Симоненко. - С. 49-52
  Терехова Д. І.  Асоціативний портрет Українки / Д. І. Терехова. - С. 52-58
  Довбня Л. Е.  Символіка української демонології / Л. Е. Довбня. - С. 59-66
  Темченко А. І.  Символіка зорі в українських замовляннях / А. І. Темченко. - С. 66-71
  Товкайло Т. І.  Новий рік - символ надії і віри в краще майбутнє добробуту / Т. І. Товкайло. - С. 72-74
  Непийвода Ф. А.  Символи в епіграфах до поетичних творів Тараса Шевченка / Ф. А. Непийвода, І. П. Херсонець. - С. 74-78
  Бушев А. Б.  Психотерапевтическая метафора: символизм и образность / А. Б. Бушев, М. Г. Агкацева. - С. 79-87
  Дегтярьова С. К.  Синтез художніх образів (А. моравія "Я та він") / С. К. Дегтярьова. - С. 87-90
  Михед П. В.  О вертикали как несущей оси русской православной культуры / П. В. Михед. - С. 90-94
  Ісаєнко К.  Пушкін і Гоголь з погляду Куліша (до проблеми "свого" і "чужого") / К. Ісаєнко. - С. 94-97
  Звиняцковский В.  "Вы читали Бокля?" (идиотизм и невежество как проблема коммуникации в новейшую эпоху) / В. Звиняцковский. - С. 97-101
  Куйбіда В. В.  Символіка деяких тварин у творах Г. С. Сковороди, біблійних описах та українському фольклорі / В. В. Куйбіда, В. Ф. Хомич, А. А. Лоха. - С. 101-103
  Киченко А. С.  Субъектно-объектные связи в структуре фольклорного текста / А. С. Киченко. - С. 103-105
  Киченко А. С.  Об изучении малых форм фольклора: от семантики к семиотике / А. С. Киченко. - С. 106-110
  Мацапура В. И.  Особенности художественной структуры повести А. А. Шаховского "Маруся, малороссийская Сафо" / В. И. Мацапура. - С. 110-114
  Москаленко Н. А.  Символ в поэзии О. Седаковой / Н. А. Москаленко. - С. 115-117
  Либман Н. Г.  Специфика рефлексии при понимании символа в художественом тексте / Н. Г. Либман. - С. 117-124
  Краснящих А. П.  Символ / А. П. Краснящих. - С. 124-129
  Филенко О.  Христианские символы в романе А. Платонова "Чевенгур" / О. Филенко. - С. 129-132
  Селиверстова Н. Е.  Крамский сонетный цикл А. Мицкевича как целостная поэтическая структура / Н. Е. Селиверстова. - С. 133-136
  Чебанова О. Е.  "Блаженные острова". К вопросу о мифопоэтическом смысле образа (А. С. Пушкин "Пиковая дама") / О. Е. Чебанова. - С. 136-140
  Свириденко О. М.  "Степ" як образ-знак та його семантична палітра в романтичній ліриці Амвросія Метлинського / О. М. Свириденко. - С. 140-143
  Ярмоленко Н. М.  Герої епічних пісень та боги: архетипні моделі сюжетів героїчного епосу / Н. М. Ярмоленко. - С. 143-147
  Яровая Л. В.  Минимальные элементы парадигмы терминосистемы морского судовождения / Л. В. Яровая. - С. 148-152
  Степанов Е. Н.  Лексико-семантическая деривация профессиональных арго одесситов / Е. Н. Степанов. - С. 152-156
  Стаднюк К. О.  Знаковість "Вільхової крові" Миколи Бабака в інтерпретації сучасного адресата (філологів і нефілологів) / К. О. Стаднюк. - С. 156-160
  Гаврилова Т. О.  Хрематоніми в образно-символічній системі Шевченкових поезій / Т. О. Гаврилова. - С. 161-167
  Гамзюк М. В.  Метафора, символ, міф у фразеології (на матеріалі німецької мови) / М. В. Гамзюк. - С. 167-170
  Ромащенко Л. І.  Принципи і засоби конструювання образів у романі Ю. Мушкетика "Яса" / Л. І. Ромащенко, Ж. П. Попова. - С. 170-175
  Рожина А. Д.  К вопросу о воспроизведении А. Куреллой образов поэмы Т. Шевченка "Катерина" / А. Д. Рожина. - С. 176-179
  Зеленько А. С.  Мовна модель світу в семіотичному аспекті / А. С. Зеленько. - С. 179-181
  Кондратенко Н. В.  Креативная функция вопросительных высказываний в поэтической речи / Н. В. Кондратенко. - С. 181-185
  Руденко Н. П.  Використання знаків умовності в художньому тексті при створенні художнього образу / Н. П. Руденко. - С. 185-187
  Кропива Ю. І.  Мова як знакова система чоловічої і жіночої статі / Ю. І. Кропива. - С. 188-189
  Корольова А. В.  Взаємодія тропів і реалій в інтимізованих текстах / А. В. Корольова. - С. 190-194
  Голосова Т. М.  Розгортання темпоральних відношень у мові персонажів художнього тексту / Т. М. Голосова, І. В. Калько. - С. 195-200
  Мартинова Г. І.  Моделювання як метод дослідження діалектної мікросистеми / Г. І. Мартинова. - С. 201-207
  Голуб Н. Б.  Моделювання як засіб формування комунікативних умінь і навичок / Н. Б. Голуб, Н. М. Остапенко. - С. 207-213
  Малахова Н. О.  Моделювання навчального матеріалу на факультативних заняттях з мови / Н. О. Малахова. - С. 213-217
  Красовський Р. В.  Знаки у системі навчання технічних дисциплін / Р. В. Красовський. - С. 217-219
  Шляхова В. В.  Умовні позначення в підручниках мови / В. В. Шляхова
  Непийвода Н. Ф.  Моделювання вербальної поведінки / Н. Ф. Непийвода. - С. 223-229
  Шитик Л. В.  До проблеми моделювання синтаксичних одиниць / Л. В. Шитик. - С. 229-232

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістична семіотика

Анотація:   У збірнику досліджуються актуальні аспекти використання знаковості, художньої й наукової символіки в літературознавстві, лінгвістиці, фахових методиках та мистецтві.

 
12 63.52(4Укр)-534кр
К45

Китова, С. А.

        Християнська суть українського весілля / С. А. Китова. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 328 с.

Рубрики: Етнологія України - Весільні звичаї та обряди

Ключові слова (ненормовані): лексика -- українське весілля -- український рушник -- християнська символіка шлюбу -- весілля Городищенського району

Анотація:   Пропонована увазі читачів праця об'єднує дві розвідки, пов'язані пошуком свідчень християнських впливів на обрядово-мистецьку культуру українців. Зосереджуючи увагу на моральні місії християнства, автор звертається до весільних символів - рушника та його орнаменту. Дослідження ведеться шляхом зіставлення ідей біблійних творів, церковних документів з мирським баченням українцями проблем становлення і розвитку традиційної й сучасної української обрядової культури та її виявів у орнаменті. Вибраний аспект дослідження - перша спроба вирішення складної проблеми, майже не вивченої українською культурологією.

 
13 76.005.2
Д43

Дзюба, Т. А.

        Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності [Текст] : монографія / Т. А. Дзюба. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 366 с.

Рубрики: Масова комунікація - ЗМІ

Ключові слова (ненормовані): національна ідентичність -- публіцистика -- етнонім -- феномен козацтва -- національна ідея -- національна символіка -- система освітніх інститутів -- концепція української

Анотація:   У монографії аналізуються публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст. у контексті проблеми формування національного усвідомлення українців. На прикладі публіцистичної спадщини найрепрезентативніших постатей цього періоду з'ясовуються зміст, функції та складові національного ототожнення. Періодика розглядається як основоположний чинник моделі національної ідентичності; підкреслюється перетворювальна місія друкованого слова. Спільний інформаційно-комунікаційний простір трукується досліднецею як сутнісний момент матриці національної ідентичності, а публіцистика, зокрема, - і як її візуалізація, дескриптивна сфера.

 
14 63.3(4Укр)624
У45

        Український визвольний рух [Текст] : наук. зб. №5 / редкол. : В. В'ятрович (відп. ред.) та ін.. - Л. : Мс, 2005. - 240 с.

Зміст:
  Грицьків Р.  Політична доповідь Мирослава Прокопа (1944 р.) / Р. Грицьків. - С. 5-82
  Стасюк О.  Невідома брошура Марка Боєслава (1950 р.) / О. Стасюк. - С. 83-96
  Дарованець О.  Протимонопольна акція ОУН на Волині в міжвоєнний період / О. Дарованець. - С. 97-117
  Посівнич М.  Деякі аспекти діяльності Організації Українських Націоналістів на Далекому Сході / М. Посівнич. - С. 118-130
  Вовк О.  Назва "Холодний Яр" у криптонімах національно-визвольного руху 40-х років ХХ століття / О. Вовк. - С. 131-134
  Ковальчук В.  Документальні джерела про діяльність політичних (суспільно-політичних) референтур мережі ОУН(б) і запілля УПА на північно-західних українських землях (друга половина 1943 - перша половина 1944 роках) / В. Ковальчук. - С. 135-152
  В'ятрович В.  Комуністичний альянс проти УПА / В. В'ятрович. - С. 153-166
  Марчук І.  Пам'яті Голови Великого Збору УГВР Ростислава Волошина / І. Марчук. - С. 167-176
  Сліпак М.  Микола Хмільковський -видатний діяч УГКЦ і Воюючої України / М. Сліпак. - С. 177-182
  Дарованець О.  Самійло Підгірський - кандидат у члени Української Головної Визвольної Ради / О. Дарованець. - С. 183-191
  Забілий Р.  Полковник УПА Степан Фрасуляк - "Хмель" / Р. Забілий. - С. 192-202
  Стрільчук В.  Михайло Заяць - охоронець Романа Шухевича / В. Стрільчук. - С. 203-208
  Манзуренко В.  Почесна відзнака "60 років Української Головної Визвольної Ради" / В. Манзуренко. - С. 209-214
  Сова А.  Символіка українського пожежно-спортивного товариства "Січ": генеза та історія / А. Сова. - С. 215-230

Рубрики: Історія України - Український визвольний рух
Україна

Ключові слова (ненормовані): визвольний рух -- ОУН -- УПА

Анотація:   Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, спогадів та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху, його структур та окремих особистостей.

 
15 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119
  Січкар О. М.  Кінетичні невербальні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
16 94.3
Р49

        Рідний край [Текст] : наук.-публіц. худ.-літ. альманах. № 2 (5) / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2001. - 150 с.

Зміст:
  Казидуб В.  Поезія / В. Казидуб. - С. 47
  Казидуб М.  Поезія / М. Казидуб. - С. 8-11
  Мойсеєнко А.  Поезія / А. Мойсеєнко. - С. 11-12
  Киридон П.  Десятиріччя державотворення на тлі історії / П. Киридон. - С. 15-19
  Вишневська Г.  Місто, де коронували Данила Галицького / Г. Вишневська. - С. 19-22
  Вихованець І.  Категорійний синтаксис і проблема предикативності / І. Вихованець. - С. 28-32
  Степаненко М.  Диференційовані значення загальної семантики "кінцевий пункт руху" і формально-граматичні засоби реалізації їх у простому реченні / М. Степаненко. - С. 32-40
  Коць Т.  Основні засади конфесійного стилетворення української мови (кінець XIX - початок XX ст.) / Т. Коць. - С. 40-43
  Мацько Л.  Мова - душа народу, мова - світ особистості / Л. Мацько. - С. 43-47
  Баландіна Н.  Прагматичне осмислення мовлення російськомовних українських підприємців / Н. Баландіна. - С. 47-50
  Корольова А.  Функціонально-комунікативна маркованість авторської оцінки / А. Корольова. - С. 51-56
  Козачок Я.  Проза Миколи Костомарова (до проблеми нової інтерпретації) / Я. Козачок. - С. 57-63
  Хоменко Н.  "Ідеї часу і форми часу" (модифікація жанру нарису у творчості В. Г. Короленка 80-90-их років XIX ст.) / Н. Хоменко. - С. 63-67
  Мелешко В.  Вірші - авторське кредо (на матеріалі творчості Павла Грабовського) / В. Мелешко. - С. 67-69
  Скупейко Л.  Міфологема пам'яті в "Лісовій пісні" Лесі Українки (часопросторова парадигма) / Л. Скупейко. - С. 69-74
  Безхутрий Ю.  Новела Миколи Хвильового "Свиня" як "психологічна" сатира: деякі аспекти семантики й поетики / Ю. Безхутрий. - С. 74-80
  Вовк Я.  Умберто Еко та його роман "Ім'я троянди" / Я. Вовк. - С. 80-82
  Поліщук В.  Структура художніх текстів малої прози О. Говди: феномен знака / В. Поліщук. - С. 82-85
  Білик Г.  Міфософія Оксани Забужко: "Польові дослідження з українського сексу" / Г. Білик. - С. 86-94
  Васильчук В.  Із історії німецьких поселенців в Україні (кінець XVIII - початок XIX століття) / В. Васильчук. - С. 95-100
  Белько О.  Діяльність комітету Полтавської громадської бібліотеки в 1901-1903 роках / О. Белько. - С. 100-106
  Пащенко В.  Ярослав Галан: трагедія віри, зневіри і долі. Гортаючи сторінки ненаписаної біографії / В. Пащенко. - С. 106-112
  Титаренко В.  Символіка українського рушника. Традиції і сучасність / В. Титаренко, Д. Горбачук. - С. 113-116
  Дем'янко Н.  Хореографічна діяльність Василя Верховинця / Н. Дем'янко, Н. Тарасова. - С. 116-120
  Воропаєва І.  З бандурою на Голгофу: життєві терни Володимира Кабачка (1892-1957) / І. Воропаєва. - С. 121-123
  Орлова О.  Хатинки, у яких хочеться жити / О. Орлова. - С. 124-125
  Стадниченко В.  Каврайський зошит. До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / В. Стадниченко. - С. 126-134
  Дереза Л.  Володимир Даль і Україна / Л. Дереза. - С. 135-137
  Ротач П.  Ікона Леоніда Полтави. Штрихи до біографії поета (1921-1990). Есей / П. Ротач. - С. 139-143

 
17 81.001.4кр
З71

        Знак. Символ. Образ [Текст] : тезисы докладов и сообщений науч. семинара по проблемам современной семиотики (24-25 ноября 1998 г.). Вип. 3 / М-во образования Украины, ЧГУ им. Б. Хмельницкого, Ф-т рус. филологии. - Черкассы : 1998. - 51 с.

Зміст:
  Китова С. А.  Функції рушникового орнаментального мистецтва / С. А. Китова. - С. 3
  Темченко А. І.  Табу слів в українських замовляннях / А. І. Темченко. - С. 4
  Дяченко-Лисенко Л.  Маркери лінгвоетичної спільноти в структурі семіотичної системи "Чарівна казка": українські, туркменські, російські акценти / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 4-6
  Касян Л. Г.  Функціонування термінів родинності "мати" і "батько" як компонентів складних символьних комплексів, в українському пісенному фольклорі / Л. Г. Касян. - С. 6-7
  Киченко А. С.  О проблеме культурного контекста / А. С. Киченко. - С. 9-10
  Селиверстова Н. Е.  Интонационно-ритмический строй образа лирического переживания / Н. Е. Селиверстова. - С. 10-11
  Федченко М. Л.  Структурные и функциональные особенности мифологической метафоры / М. Л. Федченко. - С. 11-12
  Масальская Г. И.  Поэтическая символика стихотворения Пушкина "К Чаадаеву" / Г. И. Масальская. - С. 12-13
  Белоусова Н. К.  Принцип психологического анализа в повести И. С. Тургенева "Несчастная" / Н. К. Белоусова. - С. 14
  Леденев В. Г.  Общие мотивы и аналогичная знаковая образность в поэзии О. Мандельштама и М. Цветаевой / В. Г. Леденев. - С. 15-16
  Пашко А. Ю.  Борис Пастернак, Юрий Живаго, лирический герой - общность личности и ее выражение в стихотворении "Гамлет" / А. Ю. Пашко. - С. 16-17
  Косяк В. О.  Мотив сну в поезії М. С. Гумільова / В. О. Косяк. - С. 17-18
  Зварич В. З.  Київ - образ - символ у поезії М. Зерова / В. З. Зварич. - С. 18-20
  Борецький Л. М.  Образ ліричного героя у збірці Юрія Клена "Каравели" / Л. М. Борецький. - С. 20-22
  Борецький М. І.  Трансформація біблійних псалмів у ліриці Ліни Костенко / М. І. Борецький. - С. 22-26
  Борецький М. І.  Образи сізіфа та Прометея в ліриці Ліни Костенко / М. І. Борецький, Н. П. Онищак. - С. 20-28
  Лелека О. М.  Колір як знак у творчості Т. Осьмачки / О. М. Лелека. - С. 28-29
  Баран Г. П.  Образ - культ в антиутопіях / Г. П. Баран. - С. 29-31
  Малаковська Л. С.  Феномен постмодернізму / Л. С. Малаковська. - С. 32-33
  Надточій О.  "Живий символ" В. Винниченка: до варіантів прочитання / О. Надточій. - С. 33-34
  Остапец Н. С.  Суфийская поэзия IX - XII веков / Н. С. Остапец. - С. 34-35
  Бабенко Е. И.  Художественный образ Африки в творчестве афро-американских поэтов / Е. И. Бабенко. - С. 35-36
  Богин Г. И.  Текстовые способы представления идеального / Г. И. Богин. - С. 37-38
  Василів К. І.  Особливості виникнення деяких власних назв із сакральною семантикою (Яхве, Елоах) / К. І. Василів. - С. 38-39
  Міщенко Є. В.  Рослинна символіка українських пісень: лінгвосеміотичний аспект / Є. В. Міщенко. - С. 40
  Пономаренко А. Ю.  Антропоніми - образи в українських фразеологізмах / А. Ю. Пономаренко. - С. 41-42
  Селиванова Е. А.  Знаковая природа обобщения в русском языке / Е. А. Селиванова. - С. 42
  Руденко Н. П.  Фігури умовчання (апосіопеза) як засіб створення художнього образу / Н. П. Руденко. - С. 43
  Ганечко Т. М.  Особенности номинации коммерческих структур: нормативно-эстетический аспект / Т. М. Ганечко. - С. 44
  Корновенко Л. В.  Комплимент - знак коммуникативной истины / Л. В. Корновенко. - С. 45
  Мартинова Г. І.  Сема - ономасіологічний аналіз назв плетеного посуду / Г. І. Мартинова. - С. 46
  Распопова С. А.  Реконструкция языковой личности писателя / С. А. Распопова. - С. 47-48
  Карманова З. Я.  О рефлексивном статусе восклицания, вопроса, многоточия / З. Я. Карманова. - С. 48

Рубрики: Языкознание - Лингвистическая семиотика

 
18 83.3(4укр)4
Б61

        Художній світ давньої української літератури [Текст] : ізборник. - : 2012. - 426 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): письменство Київської Русі -- українська барокова література -- архетипна символіка у поезії Сковороди

Анотація:   Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства ХІ - XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше прділялися незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих світів.

 
19 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 148 с.

Зміст:
  Мазоха Г.  Жанрова типологія приватної письменницької кореспонденції / Г. Мазоха. - С. 5-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Побірченко Н.  Формування національного світогляду Нечуя-Левицького / Н. Побірченко. - С. 18-23
  Кривопишина А.  Категорія національного і форми її реалізації у творчості Івана Нечуя-Левицького / А. Кривопишина. - С. 24-29
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 30-34
  Тира Ю.  Фрейд vs українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я) / Ю. Тира. - С. 35-40
  Волинець Ю.  Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х рр. XX століття / Ю. Волинець. - С. 41-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Болгарія у житті й творчій долі Лесі Українки / О. Мануйкін. - С. 50-53
  Кошова І.  "Обличчям у сніг - охолонь!": інтерпретація вірша Леоніда Даценка / І. Кошова. - С. 54-61
  Синьоок Г.  Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу / Г. Синьоок. - С. 62-69
  Ярмоленко Н.  Парадигматична модель міфологічної опозиції "хаос-космос" / Н. Ярмоленко. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "Книга повинна створювати читача" (осмислення проблеми "Молодь і книга в контексті інтелектуального потенціалу нації") / В. Коваленко. - С. 78-81
  Дудник А.  "Не одлюби свою тривогу ранню..." (Літературний вечір, присвячений пам'яті Василя Стуса) / А. Дудник. - С. 82-91
  Зражевська Н.  культурологічний аспект масової інформаційної діяльності (проект лекційного курсу "Масова комунікація і культура") / Н. Зражевська. - С. 92-101
  Ромащенко Л.  Збагнемо "Таїну слова" / Л. Ромащенко. - С. 112-115
  Вертипорох О.  Жертвопринесення маленького білого хлопчика / О. Вертипорох. - С. 116-122

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У сьомому випуску традиційно подаються наукові розвідки теоретико-літературного, історико-літературного і компаративного змісту, бібліографічна і хронікальна інформація. Особливістю збірника є акцентована увага до творчості І. Нечуя-Левицького, якому виповнюється 170 років з дня народження.

 
20 83.3(4Укр)6-8...4
С50

Смерек, О. С.

        Романи Емми Андієвської: художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / О. С. Смерек. - Л. : [б. в.], 2007. - 190 с.

Зміст:
  Осмислення письменницького міфоцентризму в сучасному українському літературознавстві. - С. 9-23
  Ідейно-образні елементи міфу в романах Емми Андієвської. - С. 24-69
  Міфотворчий аспект української топіки. - С. 70-88
  Онтологічний характер геометричної фігури. - С. 89-102
  Романна умовність як форма вираження екзистенційних пошуків. - С. 103-185

Рубрики: Андієвська Е. - про неї
Історія української літератури - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): символіки -- міфологізований антиімперський дискурс -- культовий статус української мови -- мотив міленаризму -- онірична поетика -- роль

Анотація:   У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності ("Герострати", "Роман про добру людину", "Роман про людське призначення"). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенційну проблематику, з'ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.

 
21 63.3(4Укр)я4
Я45

Якимович, Б. З.

        Україна та українці: події далекі і близькі [Текст] : вибрані праці / Б. З. Якимович. - Л. : Видавництво Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича, 2014. - 1086 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): рукописні книги -- контрафакція -- Яворницький Д. -- політичний портрет Грушевського -- Костенко Л. -- Хотинська битва -- історія Українських

Анотація:   До збірника вибраних праць відомого історика Богдана Зіновійовича Якимовича увійшли наукові та науково-популярні статті з історії України, української воєнної та військової історії, національної символіки, вексикології, франкознавства та чайковськіяни, культурології, термінології, вибрані рецензії, доповіді, відгуки, виступи, які охоплюють 1972 - 2012 рр.

 
22 63.3(4Укр)-02
Н30

        Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко [та ін.] ; упоряд. К. Галушко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 351 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення

Ключові слова (ненормовані): формування території України -- українсько-польський кордон -- українсько-білоруський кордон -- Східний кордон -- українські

Анотація:   Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.

 
23 83.3(4Укр)4
Б61

Білоус, П. В.

        Українська середньовічна література [Текст] : монографія / П. В. Білоус. - Житомир : Євенок О. О., 2015. - 584 с.

Рубрики: Історія української літератури - Українська середньовічна література

Ключові слова (ненормовані): українського Середньовіччя -- християнство на Русі -- християнська екзегетика -- Біблія -- авторська свідомість -- дохристиянські міфілогічні образи -- жанрова система -- християнська символіка

Анотація:   У монографії досліджується феномен українського середньовічного письменства (XI - середина XVI ст.) не за тематично-жанрово-персональним принципом, як це велося у медієвістиці впродовж XIX - XX ст., а в сенсі художньої цілісності та своєрідності словесно-книжного явища, яке заповнило історію української літератури майже на шість віків. Розглянуто низку актуальних питань, які стосуються історико-культурної та естетичної природи середньовічного Слова.

 
24 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : Серія Філологія. Соціальні комунікації Вип. 26 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 256 с.

Зміст:
  Бедзір Н.  Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевін, В. Шевчук) / Н. Бедзір. - С. 3-8
  Мовчан Р.  Методологічні особливості історичного осмислення літературного процесу 1920-х років / Р. Мовчан. - С. 9-12
  Ткаченко А.  Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко. - С. 13-18
  Амір А.  Василь Дацей - майстер гумору й сатири / А. Амір. - С. 19-21
  Бочко М.  Державницькі ідеї у творчості Федора Коваля / М. Бочко. - С. 22-26
  Вигодованець Н.  Циклічні структури "Поемати Василя Довговича [...]" / Н. Вигодованець. - С. 27-31
  Віннічук А.  Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського / А. Віннічук. - С. 32-35
  Голембовська Т.  Тематична своєрідність лірики Олени Теліги / Т. Голембовська. - С. 36-40
  Дем'яненко Л.  Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) / Л. Дем'яненко. - С. 41-45
  Єсипенко Д.  Історія створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами" / Д. Єсипенко. - С. 46-49
  Ільницький Д.  "Між ідеєю і формою" чи "між змістом і формою": діалог Михайла Рудницького і Богдана Ігоря Антонича / Д. Ільницький. - С. 50-55
  Карбашевська О.  Поетика патріотичної пісні гірських мешканців (на матеріалі поетичних творів "Czerwony pas, zapasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart's in the Highlands" Роберта Бернса) / О. Карбашевська. - С. 56-60
  Козачук Н.  Художня своєрідність п'єси "Манко покрите" Авеніра Коломийця / Н. Козачук. - С. 61-65
  Корнійчук Т.  Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського / Т. Корнійчук. - С. 66-70
  Крупка В.  Міфотворчий аспект агіографічних та християнських мотивів у поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 71-74
  Кузьма О.  Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда\" / "Прощання")\". - С. О. Кузьма. - 75-82,
  Лучук І.  Перформенс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара / І. Лучук. - С. 83-87
  Лях Т.  Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" / Т. Лях. - С. 88-93
  Магас Г.  Спільні мотиви та образи у голосіннях та похоронних піснях Стрийщини / Г. Магас. - С. 94-99
  Мушировська Н.  Український символізм кінця XIX - початку XX ст.: онтологічне й естетичне підгрунтя / Н. Мушировська. - С. 100-109
  Нікітіна Н.  "Апокаліптичні коні б'ють копитом" по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого" та малої жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) / Н. Нікітіна. - С. 110-115
  Олійників В.  Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" / В. Олійників. - С. 116-120
  Пасова Т.  Видання антології "Розстріляне відродження" як важливий внесок у збереження літературного спадку України та взаємопорозуміння українського та польського народів / Т. Пасова. - С. 121-125
  Погребняк І.  Літературно-критичні погляди Б. Д. Грінченка в його епістолярії / І. Погребняк. - С. 126-130
  Полохова Н.  Концептуально-змістові особливості психологізму прози Є. Гуцала 70-х років XX ст. / Н. Полохова. - С. 131-133
  Прокопчук Ю.  Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20-30-х рр. XX / Ю. Прокопчук. - С. 134-138
  Талабірчук О.  Творчість Івана Яцканина в рецепції критики / О. Талабірчук. - С. 139-143
  Хававчак О.  Барокова поетика "Історії русів" / О. Хававчак. - С. 144-148
  Хом'як Т.  Часопросторова організація поеми Г. Бевза "Енеїда" / Т. Хом'як. - С. 149-153
  Швидка Н.  Академічний драматичний театр імені Івана франка у Києві в 1960-х роках / Н. Швидка. - С. 154-157
  Щербей О.  Творча діяльність як естетична проекція "хвилин вічності" у циклі поезій у прозі Ф. Потушняка "Дзвоники" / О. Щербей. - С. 158-163
  Янковська Ж.  Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка / Ж. Янковська. - С. 164-169
  Галас А.  Експресивний синтаксис як домінанта індивідуального стилю В. Винниченка (за матеріалами "Щоденника") / А. Галас. - С. 170-176
  Галас Б.  Лексикографічна проблематика у листах І. Сердюкова до П. Куліша / Б. Галас. - С. 177-184
  Галас В.  Про одне з нездійсненних видань Підкарпатського общества наук: "Перші пісні" П. Плиски / В. Галас. - С. 185-190
  Майборода Н.  Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького / Н. Майборода. - С. 191-194
  Папіш В.  Лінгвокультурологічний та етнопсихологічний аспекти художньої прози Ф. Потушняка / В. Папіш. - С. 195-198
  Петріца Н.  Назви за професією у складі чеських антропонімних формул допрізвищевого періоду / Н. Петріца. - С. 199-202
  Шалацька Т.  Мовленнєві форми вираження психології персонажів малої прози І. Чендея / Т. Шалацька. - С. 203-206
  Юричкова В.  Актуальні питання пререкладу римованої поезії (на матеріалі словацьких перекладів творів українських митців) / В. Юричкова. - С. 207-210
  Юсип-Якимович Ю.  Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського / Ю. Юсип-Якимович. - С. 211-215
  Бабенко В.  Естетичні цінності мовних жанрів у телевізійній творчості / В. Бабенко. - С. 216-219
  Барчан О.  Часопис "Літературна неділя" в житті і творчості Федора Потушняка / О. Барчан. - С. 220-223
  Бикова Т.  Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця XIX - початку XX століття / Т. Бикова. - С. 224-227
  Мігай О.  Релігіна тематика на сторінках газети "Буковина" (перше десятиліття незалежності України) / О. Мігай. - С. 228-232
  Почапська-Красуцька О.  Сатиричний політичний коментар на сторінках газети "Postпоступ" / О. Почапська-Красуцька. - С. 233-236
  Сніжко О.  Жанрова система публіцистичних текстів / О. Сніжко. - С. 237-240
  Стецків М.  Особливості інфотейменту на закарпатському регіональному телебаченні / М. Стецків. - С. 241-244
  Тарасюк В.  Специфіка репортажу в українській інтернет-журналістиці (за матеріалами сайту "ЛітАкцент") / В. Тарасюк. - С. 245-251

 
25 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні апозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
26 75.491.0я73-1кр
О53

Олексієнко, Я. І.

        Олімпійські ігри. Участь українських спортсменів в олімпійських іграх: перемоги та поразки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. І. Олексієнко, А. Д. Ведмедюк, О. Е. Меньших. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 80 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Олімпійські ігри

Ключові слова (ненормовані): українські спортсмени на Олімпійських іграх -- зимові Олімпійські ігри -- літні Олімпійські ігри -- юнацькі Олімпійські ігри -- Параолімпійські ігри -- олімпійці Черкащини -- олімпійська символіка

Анотація:   У навчально-методичному посібнику розкриваються історичні аспекти Олімпійських ігор і фізкультурно-спортивного руху в Україні; участь українських спортсменів в Олімпійських іграх минулого та сучасності, їхні перемоги та поразки.

 
27 71.0(4Укр)я73-1
У45

        Українська художня культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.] ; за ред. І. Ф. - К. : Либідь, 1996. - 415 с.

Зміст:
  Ляшенко І. Ф.  Етнологічні основи українського художнього культурознавства / І. Ф. Ляшенко. - С. 12-32
  Грица С. Й.  Становлення і розвиток наукової думки про народну творчість / С. Й. Грица. - С. 32-52
  Ляшенко І. Ф.  Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй / І. Ф. Ляшенко. - С. 53-76
  Семашко О. М.  Соціологічні засади і досвід вивчення української художньої культури: здобутки і проблеми / О. М. Семашко. - С. 76-93
  Юдкін І. М.  Загальні та специфічні методи етномистецтвознавчого аналізу культури / І. М. Юдкін. - С. 93-111
  Юдкін І. М.  Витоки українських художніх традицій / І. М. Юдкін. - С. 112-132
  Липова Т. В.  Художня мова народного театру як компонент етнокультурної традиції: структурно-семантичні аспекти / Т. В. Липова. - С. 133-148
  Грица С. Й.  Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв'язку з етнографічним регіонуванням України / С. Й. Грица. - С. 148-170
  Найден О. С.  Українське народне мистецтво в контексті східнослов'янського культурного універсуму. Архетипи та символи в історичному часі / О. С. Найден. - С. 170-186
  Найден О. С.  Сакральна та космологічна символіка образів в українському народному мистецтві / О. С. Найден. - С. 186-203
  Найден О. С.  Традиції та їх функції в умовах активних суспільних змін / О. С. Найден. - С. 203-216
  Юдкін І. М.  Історичні художньо-стильові системи в процесі взаємодії світських, культових та фольклорних традицій / І. М. Юдкін. - С. 217-235
  Ляшенко І. Ф.  Історико-стильові та етнофольклорні джерела формування української композиторської школи / І. Ф. Ляшенко. - С. 235-258
  Найден О. С.  Український авангард і європейська художня культура кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. С. Найден. - С. 258-280
  Юдкін І. М.  Інтепретація української художньої спадщини: аспекти творчого плюралізму / І. М. Юдкін. - С. 281-299
  Грица С. Й.  Фольклор і сучасність / С. Й. Грица. - С. 300-314
  Новійчук В. І.  Народно-професіональні зв'язки та тенденції розвитку фольклорних форм творчості / В. І. Новійчук. - С. 314-332
  Черкашина Л. С.  Людина та мистецтво в техносфері: проблеми масової культури в світі й в Україні / Л. С. Черкашина. - С. 332-353
  Корнієнко Н. М.  Масова й елітарна культура в "інтер'єрі" постмодернізму / Н. М. Корнієнко. - С. 353-365
  Корнієнко Н. М.  Ціннісні орієнтації і картини світу в сучасній українській художній культурі: 80-90-ті роки / Н. М. Корнієнко. - С. 365-390
  Ляшенко І. Ф.  Перспективи української художньої культури: аспекти естетичної прогностики / І. Ф. Ляшенко, І. М. Юдкін. - С. 390-401

Рубрики: Культурологія - Теорія культури

 
28 85
У45

        Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології : примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч... [Текст] : кол. дослідж. за матеріалами Других Гончарівських читань / Музей І. Гончара, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, НАН України. - К. : Родовід, 1996. - 328 с.

Зміст:
  Орлова Т.  Етноестетика в поняттєвому контексті сучасного мистецтвознавства / Т. Орлова. - С. 13-18
  Янева С.  Некоторые аспекты изучения пластического фольклора / С. Янева. - С. 19-23
  Клименко О.  До питання про термін "народний примітив" / О. Клименко. - С. 24-26
  Стрижак О.  До питання про взаємодію народного мистецтва і професійної художньої діяльності як складових національної культури / О. Стрижак. - С. 27-32
  Новійчук В.  Дефініції та реальність (про деякі тенденції розвитку теорії та практики масової художньої творчості) / В. Новійчук. - С. 33-37
  Скалацький К.  Українське народне малярство на тлі проблем термінології та структури національного мистецтва / К. Скалацький. - С. 38-45
  Романець Т.  "Орнамент": можливості уточнення терміна / Т. Романець. - С. 46-57
  Селівачов М.  Термінологічний глосарій словника української народної орнаментики / М. Селівачов. - С. 58-63
  Антонович Є.  Проблеми укладання українсько-англійського словника народного декоративно-прикладного мистецтва / Є. Антонович, М. Антонович. - С. 64-66
  Романець Т.  Съсудъ, судина, посуд / Т. Романець. - С. 69-74
  Сагайдак М.  Українські середньовічні міста як центри взаємодії нового й традиційного в художній культурі IX-X ст. / М. Сагайдак. - С. 75-82
  Кара-Васильєва Т.  Поняття "канону" в монастирському гаптуванні та народній вишивці XVI-XIX ст. / Т. Кара-Васильєва. - С. 83-95
  Гелитович М.  Народний примітив в українському образотворчому гаптуванні (на прикладах пам'яток збірки національного музею у Львові) / М. Гелитович. - С. 96-103
  Станкевич М.  Рідкісні різьблені ікони-хрести XVII - початку XIX ст. / М. Станкевич. - С. 104-109
  Гулевич Л.  Мотиви народної дерев'яної різьби в іконостасі церкви св.Трійці міста Дрогобича / Л. Гулевич. - С. 110-114
  Герус Л.  До проблеми систематизації української народної іграшки / Л. Герус. - С. 115-121
  Качева А.  Общность терминологии в македонском и украинском бондарстве / А. Качева. - С. 122-129
  Юр М.  До питання про співвідношення "народних" і "стильових" форм у дерев'яних мальованих виробах другої половини XIX - початку XX ст. / М. Юр. - С. 130-139
  Гвоздевич С.  Рисунки Олени Кульчицької з фондів музею етнографії та художнього промислу НАН України / С. Гвоздевич. - С. 140-143
  Ольшанська І.  Символіка орнаменту в українській народній вишивці / І. Ольшанська, О. Гураль-Стасенко, В. Стасенко. - С. 144-150
  Смолій Ю.  Петриківський розпис: до питання про функціонування локальної традиції в образотворчому фольклорі / Ю. Смолій. - С. 160-166
  Трегуб Н.  Барви української народної палітри та колірні переваги в колористичному формоутворенні українських міст / Н. Трегуб. - С. 167-171
  Парахин В.  Народне мистецтво завтра: відродження чи імітація? / В. Парахин. - С. 172-174
  Пуцко В.  Чи існував давньоруський примітив? / В. Пуцко. - С. 177-184
  Клочко Д.  "А был ли стиль?" к вопросу о втором художнике Киевской Псалтыри 1397 г. / Д. Клочко. - С. 185-188
  Фоменко В.  Стилістичні особливості українського мистецтва останньої чверті XVI - першої половини XVII ст. / В. Фоменко. - С. 189-202. - Библиогр. в конце ст.
  Юрчишин О.  Майстер Ілля та українська народна гравюра XVII ст. / О. Юрчишин. - С. 203-212
  Шпак О.  Проблема народної гравюри в контексті художньої культури України / О. Шпак. - С. 213-220
  Соловка О.  Бойківський примітив у дерев'яній пластиці музею "Дрогобиччина" / О. Соловка. - С. 221-225
  Найден О.  Українська народна картина "Ангел охороняє дітей". Відомост про походження, іконографічні типи й варіанти, стильові особливості / О. Найден. - С. 226-238
  Манець В.  О. Екстер і кустарні артілі. Взаємний вплив селянського та професійного мистецтва в українському авангарді / В. Манець. - С. 239-246
  Соколюк Л.  Бойчукізм у світлі проблеми взаємовідношення академічного й народного мистецтва / Л. Соколюк. - С. 247-251
  Лагутенко О.  Традиції народного мистецтва в українській книжковій графіці 1920-х років / О. Лагутенко. - С. 252-255
  Чернова З.  До проблеми стилю успадкування народного мистецтва в мистецтві оформлення 1920-1930-х років / З. Чернова. - С. 256-260
  Скляренко Г.  До питання про фольклоризм у сучасному українському мистецтві / Г. Скляренко. - С. 261-264
  Навроцька З.  Станіслав Сарцевич - художник з ласки божої / З. Навроцька. - С. 265-272
  Юдкін І.  Фольклорно-барокові паралелі в українській народнопісенній ритміці / І. Юдкін. - С. 275-283
  Коваленко О.  Функціонування фольклорної цитати в українському театрі другої половини XIX ст. / О. Коваленко. - С. 284-289
  Красильникова О.  Українська сценографія і традиції народного мистецтва / О. Красильникова. - С. 290-298
  Садова Л.  Зображення музичних інструментів на українській галицькій середньовічній іконі XV-XVII ст. / Л. Садова. - С. 299-301
  Супрун Н.  Дослідження Гнатом Хоткевичем музичного інструментарію України / Н. Супрун. - С. 302-306
  Яремко Б.  Микола Павлюк (творчий шлях сопілкаря) / Б. Яремко. - С. 307-310
  Головаха І.  Фольклорна традиція та процес переказу й тлумачення снів її носіями / І. Головаха. - С. 311-316

 
29 63.5(4Укр)-7я21
Б14

Багнюк, А. Л.

        Символи українства [Текст] : худ.-інформ. довідник / А. Л. Багнюк. - Т. : Терно-граф, 2009. - 828 с.

Рубрики: Етнологія України - Символи українства

Ключові слова (ненормовані): українські обряди -- тварини-символи -- квіти-символи -- дерева-символи -- біблійні символи -- сім святих Тайн -- давні символи -- святі символи -- символи буття -- символи життя -- символіка

Анотація:   У данному виданні в популярній формі розкрито значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до основи української духовності.

 
30 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : Материалы международной науч. конференции 30.ХI-2.XII. Ч. 2 / Ассоциация "Новый акрополь"; Акад. искусств Украины и др. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Алексеев П.  Русская классическая литература в мифологическом и эпическом ракурсах / П. Алексеев. - С. 3-4
  Орлова Т.  Міфологічне мислення у тезаурусі художньої культури: константи і трансформації / Т. Орлова. - С. 4-5
  Пошивайло І.  Гончарство: міфопоетична й символіко-культова функціональність / І. Пошивайло. - С. 5-7
  Рассказов А.  Символизм и Реальность Всемирного потопа / А. Рассказов. - С. 7-9
  Скляренко Г.  Міф про мистецтво в українській художній свідомості XX століття / Г. Скляренко. - С. 9-10
  Смирнова О.  Место чуда в повествовательных структурах древнерусских патериков / О. Смирнова. - С. 10-13
  Темченко К.  Символіка сакрального простору в українських замовляннях / К. Темченко. - С. 13-15
  Трофименко К.  Космологічні міфи / К. Трофименко. - С. 15-16
  Усов Д.  Технологии создания мифов в современном массовом сознании / Д. Усов. - С. 16-19
  Хоменко Г.  Іммортальна логіка мітології запахів та її трансформація в українській літературі "нового середньовіччя" / Г. Хоменко. - С. 19-20
  Чебанюк О.  Календарне ритуальне дерево в українській фольклорній картині світу / О. Чебанюк, О. Лунько. - С. 20-21
  Чуличков А.  Отражение мифа в современной научной картине мира / А. Чуличков. - С. 21-22
  Чурилова Л.  Семантика средневековых тюрских изваяний в свете мифологического мировоззрения / Л. Чурилова. - С. 22-24
  Жуйкова М.  Праслов'янська лексика поховального обряду / М. Жуйкова. - С. 25-26
  Каменщикова И.  Символизм Нового Года / И. Каменщикова. - С. 26-27
  Корнієнко В.  До питання про апотропеїчні функції скіфської зброї / В. Корнієнко. - С. 27-28
  Косміна Т.  Еволюція розписів житла українців: від ідеограм до графемної орнаментації / Т. Косміна. - С. 28-29
  Мустафаева З.  Крымскотатарские обычаи и обряды, связанные с рождением и имянаречением детей / З. Мустафаева. - С. 29-31
  Олійник О.  Обряд переходу у структурі чарівної казки / О. Олійник. - С. 31-32
  Панченко Ю.  До питання появи культу бика на території України / Ю. Панченко. - С. 32-33
  Скиба М.  різдво українців Поділля в контексті єдності міфу, ритуалу і символу / М. Скиба. - С. 33-36
  Федонюк В.  Обряди ініціації в традиційній культурі словаків / В. Федонюк. - С. 36-38
  Холодна В.  Петрів день як чоловіче свято у традиції українців Карпат (середина XIX-початок XX ст.) / В. Холодна. - С. 38-40
  Чамота Т.  Женские посвящения и традиционный цикл осенних праздников на Руси / Т. Чамота. - С. 40-42
  Чеховський І.  Сліди ініціального ритуалу в молодіжній обрядовості українців, румун та молдован Буковини / І. Чеховський. - С. 42-43
  Юсова Н.  Ритуальні аспекти функціонування традиційної жіночої сорочки-"морщинки" українців буковинської Наддністрянщини (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 43-45

Рубрики: Етнология - Славянськие народы

 
31 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 12 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 284 с.

Зміст:
  Жигун С.  Творчість Гната Михайличенка: особливості нарації / С. Жигун. - С. 5-8
  Іванько О.  Роздвоєння художньої свідомості Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 8-13
  Чернявська О.  Концепт митця у творчості Богдана-Ігоря Антонича (попередні зауваження на основі аналізу вірша "До істот з зеленої зорі") / О. Чернявська. - С. 13-16
  Кирильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича у 1930-х роках: критичні моделі Івана Огієнка та Святослава Гординського / О. Кирильчук. - С. 16-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куриленко І.  Філософське осмислення мотиву самотності в романі "Честь" М. Могилянського / І. Куриленко. - С. 22-25
  Лапко О.  Ліричний герой Тодося Осьмачки: самотність як константа / О. Лапко. - С. 25-32
  Цимбал Я.  До проблеми урбанізму в поезії Володимира Свідзінського / Я. Цимбал. - С. 32-36
  Артюх А.  Герметичність художнього світу Володимира Свідзінського і український літературний процес 80-х років XX ст. / А. Артюх. - С. 37-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко О.  Фройдівська версія Бога в оповіданні Валер'яна Підмогильного "Добрий Бог" / О. Сергієнко. - С. 41-49
  Жигун В.  Інстинкт-бажання бути великим (На прикладі оповідання В. Підмогильного "Гайдамака" / В. Жигун. - С. 49-52
  Лещишин З.  Психологічний портрет самогубця у новелістиці Валер'яна Підмогильного (роль внутрішнього монологу у психологічному портретуванні) / З. Лещишин. - С. 52-56
  Лебединцева Н.  Екзистенційна істерія в поезії Є. Плужника / Н. Лебединцева. - С. 57-62
  Белімова Т.  Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. XX ст. / Т. Белімова. - С. 62-65
  Гірняк М.  Наративні стратегії прози В. Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті / М. Гірняк. - С. 65-74
  Ушневич-Штанько С.  Музичний простір у системі художньо-естетичних поглядів В. Домонтовича (на матеріалі романів "Без грунту\" / "Доктор Серафікус". - С.  "Дівчинка з ведмедиком")\"
  Лаврісюк Ю.  Експериментальна проза Олекси Слісаренка / Ю. Лаврісюк. - С. 79-83
  Ушкалов О.  Юліан Шпол та його роман "Золоті лисенята" / О. Ушкалов. - С. 84-89
  Сінченко О.  Пролегомени до соціалістичного реалізму як художнього напрямку / О. Сінченко. - С. 89-95
  Видашенко Н.  "щоденник" Аркадія Любченка: екзистенціальний вимір твору / Н. Видашенко. - С. 95-100
  Макаренко Л.  Метафоричні кольороназви в поезії Юрія Клена / Л. Макаренко. - С. 100-105
  Кирієнко Н.  Вічні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 105-110
  Горбунова О.  Націєтворчі складники українського характеру у творчій концепції Юрія Липи / О. Горбунова. - С. 111-114
  Буслаєва К.  Міфологема долі як домінанта творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 114-120
  Дрозд Л.  Концепція Бога у поетичному доробку Є. Маланюка / Л. Дрозд. - С. 120-126
  Юрова І.  Жанрова своєрідність радіодрами І. Костецького "Летіція" / І. Юрова. - С. 126-131
  Хмель О.  Людина в "чужому" міфологічному просторі (до проблеми екзистенціалістичних мотивів у "Сибірських новелах" Бориса Антоненка-Давидовича) / О. Хмель. - С. 131-136
  Хамедова О.  Епістолярна літературна критика Б. Антоненка-Давидовича: проблематика, специфіка / О. Хамедова. - С. 136-141
  Журавльова С.  Філософські рефлексії на тлі біблійного тексту (поетичний цикл Ліни Костенко "Давидові псалми") / С. Журавльова. - С. 141-148
  Котик І.  "Десерти кохання" (образ ліричного суб'єкта збірки Ю. Тарнавського "Ось, як я видужую") / І. Котик. - С. 148-153
  Ткаченко Т.  Образ Ісуса Христа у прозі Віри Вовк / Т. Ткаченко. - С. 153-156
  Жодані І.  Інтерсеміотичність у творчості Віри Вовк (живопис і література) / І. Жодані. - С. 156-159
  Віват Г.  Фізико-математичні алюзії в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 159-166
  Цілинко Т.  Проблемно-тематична спрямованість і стильові прикмети дебютних виступів М. Вінграновського у періодичних виданнях / Т. Цілинко. - С. 166-171
  Кулініч О.  Хронотоп поезії як поле вираження світогляду автора (на прикладі інтимної лірики Микити Чернявського) / О. Кулініч. - С. 172-177
  Крупка В.  Морально-етична природа образу селянина-працелюба у ранній поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 178-181
  Перетятько М.  Просторово-часова організація ліричного циклу Л. Талалая "Золотий пісок" / М. Перетятько. - С. 181-185
  Штолько М.  Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко / М. Штолько. - С. 185-191
  Гнатенко Н.  Організація біографічного матеріалу за асоціативно-психологічним типом (на прикладі повісті Василя Шевчука "Навчитель істини") / Н. Гнатенко. - С. 192-196
  Кузьменко М.  Феномен художнього часопростору в ліриці Леоніда Вишеславського / М. Кузьменко. - С. 196-198
  Гур'єва Р.  Любов і влада: гендерний аспект історичної прози П. Загребельного / Р. Гур'єва. - С. 199-203
  Нечерда В.  Історія як феномен художнього (триптих П. Загребельного про Київську Русь) / В. Нечерда. - С. 203-208
  Зелененька І.  Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 208-212
  Демидюк Л.  Символи як елементи вертикального контексту та їх семантика у поезії М. Воробйова / Л. Демидюк. - С. 212-223
  Кулініч Т.  Інтертекстуальні елементи метафори Ігоря Калинця / Т. Кулініч. - С. 223-226
  Копиця В.  Художня трансформація христологічних мотивів у поезії В. Герасим'юка / В. Копиця. - С. 226-231
  Борисюк І.  Ініціальний міф як структуротворчий елемент поетичного тексту у творчості вісімдесятників / І. Борисюк. - С. 231-236
  Здорик О.  Українська поезія про Чорнобиль. Символіка природи / О. Здорик. - С. 236-238
  Харченко А.  Екзистенційна основа асоціативного мислення В'ячеслава Медведя в жанрі щоденника / А. Харченко. - С. 238-243
  Великодна Г.  Жанровий поліфонізм висловлення у поемі-видінні Оксани Забужко "Самогубче дерево" / Г. Великодна. - С. 243-247
  Шевчук З.  Альтернативна історія в сучасній українській прозі / З. Шевчук. - С. 247-251
  Юрчук О.  Необарокові тенденції в українській прозі кінця XX - початку XXI ст. / О. Юрчук. - С. 252-258
  Качак Т.  Жанрово-стильові аспекти "Експериментальної прози" Галини Пагутяк / Т. Качак. - С. 258-266. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупка М.  Художнє моделювання проблем материнства та творчості в анти-романі Ніли Зборовської "Українська Реконкіста" / М. Крупка. - С. 266-270
  Деркачова О.  Світ крізь призму болю (на матеріалі творів М. Кіяновської та А. Охрімовича) / О. Деркачова. - С. 271-276
  Бондар Л.  Художня проекція "Его" митця крізь призму ритуально-міфологічної посвяти (за п'єсою Я. Стельмаха "Десант") / Л. Бондар. - С. 276-280

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
32 63.3(4Укр)631я6
А83

        Армія безсмертних: Повстанські світлини [Текст] : наук.-попул. вид. / Центр дослідж. визвольного руху. - Л. : Мс, 2006. - 219 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба українського народу
Україна

Ключові слова (ненормовані): Шухевич: командир УПА -- нагороди УПА -- символіка УПА -- озброєння УПА -- керівництво УПА

Анотація:   Книга містить більш 240 фотографій, які висвітлюють боротьбу відділів Української Повстанської Армії та збройного підпілля Організації Українських Націоналістів. Пропонований альбом є першою спробою комплексно розповісти читачеві мовою світлин про національно-визвольну боротьбу українського народу середини ХХ ст. - одну із найбільш визначних та героїчних сторінок нашої історії.

 
33 С30

Семенюк, Г. Ф.

        Літературна майстерність письменника [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, Н. В. Науменко. - Київ : Київський університет, 2012. - 368 с.

Рубрики: Літературознавство - Письменницька майстерність

Ключові слова (ненормовані): драматургія -- образ автора літературного твору -- жанровий аспект художньої майстерності -- майстерність прозаїка -- майстерність поета -- майстерність драматурга -- майстерність літературного критика -- ремарка -- діалогізм літературного твору -- поетична проза -- прозова лірика -- символіка

Анотація:   Розглянуто шляхи становлення письменницької майстерності за родами й жанрами літератури, проаналізовано особливості змісту та форми писемного твору в контексті індивідувального стилю автора, узагальнено наукові та художні аспекти праці письменника, літературознавця й літературного критика. Теоретичні положення підручника проілюстровано прикладами з української прози, поезії та драматургії XIX - початку XX ст., уривками з літературознавчих і літературно-критичних робіт. Наведено систему запитань і творчих завдань, спрямованих на формування навичок самостійного аналізу знакових літературних явищ і компонування власних творів.

 
34 63.215(4Укр)я73-1
Н56

Нестеренко, П. В.

        Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика [Текст] : навч. посіб. / П. В. Нестеренко. - К. : Кондор, 2014. - 447 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Геральдика

Ключові слова (ненормовані): символіка -- геральдичні кольори -- гербові фігури -- геральдичні організації -- державна геральдика -- тризуб -- міська геральдика -- геральдика Києва -- геральдика козацької доби -- герби українських

Анотація:   Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого смоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників - оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі.

 
35 81.2Ук-7
К90

        Культура слова [Текст] : [зб. ст.]. Вип. 76 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 190 с.

Зміст:
  Єрмоленко С.  Дума про землю, розмова з землею у мовомисленні М. Стельмаха / С. Єрмоленко. - С. 6-14
  Гриценко П.  Михайло Стельмах: час і над плином часу / П. Гриценко. - С. 15-30
  Сологуб Н.  М. Стельмах - "сіяч українського поетичного слов" / Н. Сологуб. - С. 30-34
  Бибик С.  "Окутана вишняками хата" (мовний образ хати у прозі М. Стельмаха) / С. Бибик. - С. 34-41
  Козловська Л.  Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха / Л. Козловська. - С. 41-46
  Мех Н.  "Слово, зіткане з мужності й ніжності, з перехресних тривог і хрещатого світу надій" (до розуміння мовосвіту М. Стельмаха) / Н. Мех. - С. 47-51
  Голобородько К.  "Я простий, синьоокий хлопчина... я закоханий в землю свою" (концептуалізація дитячого я в повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір") / К. Голобородько. - С. 52-59
  Маленко О.  Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха / О. Маленко. - С. 59-65
  Сидяченко Н.  Образотворення М. Стельмаха / Н. Сидяченко. - С. 65-72
  Беценко Т.  Народнопоетичні універсалії в індивідуальному стилі М. Стельмаха / Т. Беценко. - С. 72-77
  Гороф'янюк І.  Поетизація довкілля у прозі М. Стельмаха / І. Гороф'янюк. - С. 78-82
  Мазур Н.  Слово-образ хліб у романі М. Стельмаха "Хліб і сіль" / Н. Мазур. - С. 83-90
  Марфіна Ж.  "Округ земля моя хороша, а на ній - моя рідня" (мотив єднання у воєнній ліриці М. Стельмаха) / Ж. Марфіна. - С. 90-93
  Ткаченко Т.  Живомовна стихія у прозі М. Стельмаха / Т. Ткаченко. - С. 94-98
  Дузь Л.  "Пшеницю від полови він одвіяв..." / Л. Дузь. - С. 98-110
  Сюта Г.  Інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у сучасній гуманітарній парадигмі / Г. Сюта. - С. 111-118
  Чемеркін С.  (З Інтернету) / С. Чемеркін. - С. 119-122
  Ажнюк Б.  Англійські імена українською мовою. II / Б. Ажнюк. - С. 123-134
  Пашинська Л.  Детермінологізація фразем у мові ЗМІ / Л. Пашинська. - С. 134-139
  Таран О.  Що спільного між баксами та джинсами? (з історії походження й функціонування жаргонізмів-англізмів) / О. Таран. - С. 139-142
  Маивіяс І.  Мова українських колядок і щедрівок / І. Маивіяс. - С. 148-155
  Коць Т.  Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми / Т. Коць. - С. 156-164
  Бас-Кононенко О.  "Заговори, щоб я тебе побачив!" / О. Бас-Кононенко. - С. 165-169
  Єрмоленко С.  Увага: помилки в усній і писемній мові / С. Єрмоленко. - С. 170-175

Рубрики: Стельмах М. П. - про нього
Мова українська - Стилістика

Анотація:   Ювілейна рубрика 76 випуску збірника присвячена 100-річчю від дня народження М. П. Стельмаха. Автори аналізують мовотворчість видатного письменника, розкривають символіку й естетику його словесних образів у контексті історії літературної мови. У збірнику висвітлено важливі питання стилістики, лексикології, термінології та граматики української мови, вміщено теоретичну розвідку про інтегративний та диференційний зміст терміна стиль у сучасній гуманітарній парадигмі та практичні рекомендації щодо розрізнення та правильного вживання слів, граматичних форм.

 
36 63
О42

        Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т. - О. : Фридман А. С., 2011. - 311 с.

Зміст:
  Саміра А.  Заснування Одеського товариства історії та старожитностей в контексті становлення пам'яткоохоронної справи на півдні України / А. Саміра. - С. 2-4
  Бондаренко Д.  Публікації досліджень Березані в "Известиях Археологической комиссии" / Д. Бондаренко, О. Васильчук. - С. 4-6
  Вамуш А.  Пережитки язичницької символіки в жіночих браслетах давньоруського населення Українського Прикарпаття / А. Вамуш. - С. 6-10
  Денисюк В.  Нові пам'ятки доби пізньої бронзи на степовій Одещині / В. Денисюк. - С. 10-11
  Кириченко Д.  Сармато-аланы в Азербайджане по данным антропологии / Д. Кириченко. - С. 11-13
  Литвинчук Ю.  Нове поселення доби пізньої бронзи - Данилівка / Ю. Литвинчук. - С. 13-15
  Мезенцева І.  Прикраси одягу (I-IV ст н. е) з розкопок Ольвії 1936-1938 рр. в експозиції Національного музею історії України / І. Мезенцева. - С. 15-17
  Мельник О.  Конструктивні особливості насипу Криворізького району на прикладі 1-ої Курганної групи "Рядові могили" / О. Мельник. - С. 17-19
  Околіт В.  Антропоморфна статуетка доби бронзи з Миколаївщини / В. Околіт. - С. 19-20
  Смирнов О.  Військове будівництво на о. Березань на початку XX ст. та його вплив на пам'ятку археології / О. Смирнов, В. Левитченкова. - С. 21-22
  Снурніцина А.  Сокира доби енеоліту-бронзи з правого берегу Дністра / А. Снурніцина. - С. 23-24
  Шевченко І.  Археологічні дослідження на Криворіжжі у другій половині XIX -середині XX століть / І. Шевченко. - С. 24-26
  Шкрибляк И.  Шлемы типа монтефортино в Восточной Европе: историографический аспект / И. Шкрибляк. - С. 26-29
  Банадисєва К.  До питання про трансформацію традиційної календарної обрядовості українців у XX ст. (на матеріалах Миколаївського р-ну Одеської обл.) / К. Банадисєва. - С. 30-31
  Бідіна М.  Буковинські вечорниці (На прикладі с. Черешенька, Буковинського Передгір'я) / М. Бідіна. - С. 31-33
  Волощук М.  Буковинська новорічна Маланка (на прикладі м. Вашківці) / М. Волощук. - С. 33-35
  Галушка Н.  До проблеми етнопедагогіки населення України кінця XIX - початку XX століття: методи стимулювання діяльності і поведінки: (гра, змагання, заохочення, покарання) / Н. Галушка. - С. 36-38
  Георгиев М.  Влияние ислама на традиционный календарь турок / М. Георгиев. - С. 38-40
  Горохолинская А.  Символика коня в композиции всадников на греческих иконах / А. Горохолинская. - С. 41-43
  Григор'єва В.  Політика радянської влади щодо святково-обрядових традицій у м. Горлівка в 1953-1991 рр. / В. Григор'єва. - С. 44-47
  Кожолянко Г.  Весільна обрядовість на Буковині і звичаєве право / Г. Кожолянко, В. Прокопчук. - С. 47-55
  Кожолянко О.  Роль хліба у похоронній обрядовості українців західноукраїнського регіону / О. Кожолянко. - С. 55-57
  Кожолянко О.  Костюм нареченої у весільній обрядовості населення Київської Русі / О. Кожолянко, Г. Конська. - С. 58-60
  Коломийчук О.  Топонімічні особливості селища Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області / О. Коломийчук. - С. 61-64
  Котова Г.  Декоративно-прикладне мистецтво саамів як засіб етнопедагогіки / Г. Котова. - С. 65-66
  Кравецька А.  Весілля у с. Рукшин на Буковині / А. Кравецька. - С. 66-68
  Новоселова Ю.  Трапеза как элемент традиционной культуры крымских татар / Ю. Новоселова. - С. 68--69
  Палій О.  Новорічна Маланка Заставнівщини (на прикладі с. Погорілівка) / О. Палій. - С. 69-71
  Пелеховська К.  Порівняльний аналіз українського та польського весілля / К. Пелеховська. - С. 71-73
  Романюк В.  Мисливські вірування Гуцульщини: уявлення про можливість завдання магічної шкоди рушниці та обряди, пов'язані з її нівелюванням / В. Романюк. - С. 74-78
  Сабран І.  Літня календарна обрядовість на Волині (свято Купала) / І. Сабран. - С. 79-83
  Санаткіна К.  Традиційна система харчування ліпован Подунав'я / К. Санаткіна. - С. 83-84
  Торхтій О.  Формування образу ромів в історичній свідомості українців / О. Торхтій. - С. 84-86
  Фецик І.  Весільні обряди Тернопільського Поділля в селі Касперівці (рвання барвінку, вінкоплетення, "виплясування" деревця) / І. Фецик. - С. 86-87
  Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.  Мусульманські норми в системі харчування кримських татар / Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.. - С. 87-90
  Чокан К.  Весілля у Флоренції в епоху Відродження / К. Чокан. - С. 90-92
  Брель О.  О. І. Тереножкін - дослідник археологічної спадщини Чигиринського краю / О. Брель. - С. 97-99
  Господаренко О.  Історія генуезької Кафи в роботах Л. П. Коллі / О. Господаренко. - С. 99-101
  Гудзь В.  Оцінка дій влади щодо селянства Мелітопольщини у 1932-1933 рр. у архівних документах і свідченнях очевидців / В. Гудзь, Я. Таравська. - С. 101-103
  Дибас О.  Иностранное инвестирование Области Войск Донского: источники по проблеме / О. Дибас, Т. Ширяева. - С. 103-105
  Корнійчук Л.  Значення діяльності Аркадія Жуковського в організації українського наукового життя у Франції / Л. Корнійчук. - С. 105-109
  Недошитко І.  Українознавчі наукові студії в США / І. Недошитко. - С. 109-112
  Павлючик Т.  Роль закарпатського студентства в подіях 1938 р. (за спогадами В. Гренджі-Донського) / Т. Павлючик. - С. 112-114
  Петрова А.  Усна історія про українців та євреїв Одещини в часи Голодомору 1932-1933 років та Другої Світової війни / А. Петрова. - С. 114-116
  Савенков В.  Британські парламентські папери XIX ст. як джерело з історії Великобританії / В. Савенков. - С. 116-118
  Таравська Я.  Визначення Андрієм Жуком характеру і провідної мети українського кооперативного руху / Я. Таравська. - С. 118-120
  Ткаченко В.  Німецька пропаганда в Трансністрії (за матеріалами газети "Der Deutche in Transnistrien") / В. Ткаченко. - С. 120-122
  Шляхтич Р.  Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади у повоєнний час на території Західної України: сучасна вітчизняна історіографія проблеми / Р. Шляхтич. - С. 122-125
  Штепко Е.  Проблема о. Змеиный на страницах периодической прессы (на примере общественно- политического еженедельника "Зеркало недели") / Е. Штепко. - С. 126-131
  Якименко Л.  Внесок Надії Суровцової в розвиток уманського краєзнавства / Л. Якименко. - С. 131-132
  Башкова І.  До питання формування штату Канцелярії Таврійського губернатора / І. Башкова. - С. 133-136
  Бондар В.  Особливості формування та структура сухопутних військ Української Держави (1918 р.) / В. Бондар. - С. 136-140
  Забіяка Ю.  Взаємовідносини Української козацької держави з Московським царством (60-70 роки XVII ст.) / Ю. Забіяка. - С. 140-144
  Калініченко В.  Укріплення сторожових фортець давньоруської Буковини / В. Калініченко. - С. 144-145
  Коваленко С.  Діяльність чеських товариств у м. Одеса в 1882-1915 рр. / С. Коваленко. - С. 145-147
  Ложешник А.  Роль роду Горленків у розвитку Прилуцького полку / А. Ложешник. - С. 147-151
  Назарова Є.  Діяльність чорносотенних організацій Півдня України у 1903-1914 рр. / Є. Назарова. - С. 151-156
  Носенко М.  Реформування Гетьманщини 1706-1708 рр. як передумова "зради" гетьмана Івана Мазепи / М. Носенко. - С. 156-158
  Полонська М.  Матеріальне положення студентів підросійської України на межі XIX-XX ст. / М. Полонська. - С. 158-160
  Прокопенко С.  Реорганізація Катеринославської гімназії за статутом 1864 р. / С. Прокопенко. - С. 161-162
  Бубляс Н.  Міжнародна гуманітарна допомога соціально-незахищеним верствам населення України (1991-2006 рр.) / Н. Бубляс. - С. 163-164
  Булгакова Н.  Жизнь и деятельность В. И. Вернадского в Киеве / Н. Булгакова. - С. 164-165
  Булгакова О.  Сторінки повсякденного життя гуманітарної інтелігенції України (другої половини 1950-х - середині 1960-х рр.) / О. Булгакова. - С. 165-166
  Герасимчук В.  Антинацистська контрпропагандистська робота Організації українських націоналістів (бандерівців) на території Дистрикту "Галичина" / В. Герасимчук. - С. 167-169
  Делібалтова Ю.  Особливості становлення та розвитку органів міліції в 20-30-х рр. XX ст. на Одещині та в Криму / Ю. Делібалтова. - С. 169-172
  Карачевська В.  "Перебудова" та музична культура Донеччини (1985-1991 роки) / В. Карачевська. - С. 172-174
  Кіндрачук Н.  Державницькі засади української національної ідеї / Н. Кіндрачук. - С. 174-176
  Музичка М.  Механізм черги на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р. / М. Музичка. - С. 176-178
  Нефьодов Д.  Деякі проблеми вивчення історії руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр) / Д. Нефьодов. - С. 179-180
  Орлов В.  До питання класифікації нових релігійних течій в Україні / В. Орлов. - С. 180-183
  Остащук В.  Адміністративні та соціально-економічні умови функціонування освітніх установ м. Одеси (1941-1944 рр.) / В. Остащук. - С. 183-187
  Стамбол І.  Еволюція теорій економічного розвитку України у спадщині провідних національних ідеологів першої половини XX ст. / І. Стамбол. - С. 187-190
  Чернікова І.  Музейні установи Харківщини - провідні центри регіонального пам'яткоохоронного руху (1920-ті - початок 1930-х років) / І. Чернікова. - С. 191-192
  Власова А.  Боротьба зі схоластичною думкою та поява практичної медицини у добу Відродження / А. Власова. - С. 193-196
  Дудко В.  Военно-спортивное назначение знамени "драконария" в римской армии начала II в н. э. / В. Дудко. - С. 196-199
  Жданович О.  Варвари на Боспорі (III-IX ст.) / О. Жданович. - С. 200-201
  Красникова Е.  Любовь на Боспоре: ее виды и проявления / Е. Красникова. - С. 201-203
  Лужкова М.  Античная морская торговля вином в Северном Причерноморье / М. Лужкова. - С. 203-204
  Майборода П.  Межкультурный диалог в Поздней Римской империи: речь Григория Назианзина против Юлиана Отступника / П. Майборода. - С. 204-207
  Платовский С.  Специфика пешего рыцарского поединка XV в. по данным изобразительных источников / С. Платовский. - С. 207-209
  Репина Е.  Работорговля Раннего Боспора (к историографии вопроса) / Е. Репина. - С. 209-211
  Самарская Е.  Образы женских божеств в произведениях античных авторов I-II вв. до н. э. / Е. Самарская. - С. 211-213
  Третяк М.  Антична Феодосія / М. Третяк. - С. 213-215
  Фирсова Л.  Отношения римлян к труду ремесленников по данным исторической традиции и речи ораторов (II в. до н. э. - II в. н. э.) / Л. Фирсова. - С. 216-218
  Хомич О.  Представление Джона Спелмена о королевской власти / О. Хомич. - С. 218-219
  Эюпова Д.  Концепция тела, пола и секса в поздней античности / Д. Эюпова. - С. 220-222
  Ботіка Т.  Російські часописи про колоніальний розвиток Великої Британії кінця XIX - початку XX ст. / Т. Ботіка. - С. 223-224
  Ковальський С.  Еволюція миротворчої тактики ООН на Кіпрі 1964-1974 рр.: від збройної інтерпозиції до гуманітарної операції / С. Ковальський. - С. 224-227
  Колесник О.  Жінки Наполеона на тлі політичної кар'єри / О. Колесник. - С. 227-228
  Литвин Д.  Концепция наступательной операции в японской армии в 1930-х гг. / Д. Литвин. - С. 229-231
  Онуфрак І.  Релігійний аспект колоніальної політики Османської імперії на Балканському півострові / І. Онуфрак. - С. 231-234
  Пилипенко В.  Проблема взаємодії людини та суспільства в філософсько-історичній спадщині діячів епохи Просвітництва / В. Пилипенко. - С. 234-237
  Савенкова І.  Джеймс Сілк Бекингем - видатний англійський публіцист, видавець, політик / І. Савенкова. - С. 237-238
  Скрипніченко М.  Антивоєнні погляди Дж. Морлі / М. Скрипніченко. - С. 239-241
  Стаценко Т.  Утвердження основ американської демократії під час президентства Томаса Джефферсона / Т. Стаценко. - С. 241-243
  Щербина Т.  Османська імперія кінця XIX ст. - початку XX ст. в сприйнятті В. М. Рамзея / Т. Щербина. - С. 245-246
  Діденко О.  Одеські чорносотенні союзи в роки першої російської революції / О. Діденко. - С. 247-250
  Дубчак И.  Расширение ЦК на XII съезде РКП(б): причины и последствия / И. Дубчак. - С. 250-252
  Иванова Н.  Особенности культуры управления торговыми и промышленными предприятиями женщин-купчих в Курской губернии в конце XIX - начале XX века / Н. Иванова. - С. 253-254
  Кинка С.  "Фосфоритный конфликт" в Эстонии по материалам общесоюзных и региональных печатных СМИ и стенограммам сессий Верховного Совета ЭССР (1987-1988 гг.) / С. Кинка. - С. 254-256
  Ковальчук С.  Пути становления кадетской идеологии. Постановка проблемы / С. Ковальчук. - С. 257-260
  Кучеренко М.  К вопросу о социально-экономическом развитии приграничных с Украиной территорий в 1928-1934 гг. (по материалам Белгородского и Острогожского округов Центрально-Черноземной области) / М. Кучеренко. - С. 260-263
  Ныколаэв О.  Внутрішній політичний конфлікт між Чечнею та Російською Федерацією 1990-1994 рр. / О. Ныколаэв. - С. 263-264
  Оленченко О.  Допустимий ступінь втручання церкви до внутрішньої політики князівства за свідченням "Повісті минулих літ" / О. Оленченко. - С. 265-266
  Столбина О.  Международная помощь евреев Российской империи пострадавшим от погромов христианам в Сирии в XIX в. / О. Столбина. - С. 267-268
  Шеенко И.  Деятельность женских добровольно-строительных бригад в городе Белгороде Курской области в 1943-1945 гг. / И. Шеенко. - С. 268-270
  Яковенко О.  Ереси как явление общественной мысли домонгольськой Руси в ракурсе отношений общества, государства и церкви / О. Яковенко. - С. 271-273
  Бурлака В.  Польське питання на Кримській конференції. Реалізація ялтинських домовленостей стосовано Польщі в 1945-1947 рр. / В. Бурлака. - С. 274-276
  Демченко О.  Чорноморські протоки у зовнішній політиці Тимчасового уряду Російської республіки та позиція Великобританії (березень-квітень 1917 р.) / О. Демченко. - С. 276-279
  Дергачева А.  Государства "Южного конуса" в планах нацистской Германии: политика Гитлера по отношению к странам Латинской Америки / А. Дергачева. - С. 279-281
  Дерябіна А.  Історія та наслідки спору між Румунією і Україною з приводу острова Зміїний / А. Дерябіна. - С. 281-284
  Дзюба Т.  Палестинська проблема в міжнародних відносинах / Т. Дзюба. - С. 285-286
  Диденко В.  "Турецкий вопрос" на Потсдамской конференции и позиция США / В. Диденко. - С. 287-288
  Звягіна О.  Ідея Єдиної Європи: від Середньовіччя до XIX ст. / О. Звягіна. - С. 289-290
  Клиніна Т.  Англо-американські відносини на початку Другої світової війни / Т. Клиніна. - С. 290-292
  Константинов А.  План "Вэнса-Оуэна" и позиция администрации Б. Клинтона в период Боснийського кризиса 1993-95 гг. / А. Константинов. - С. 293-294
  Корнышев Д.  Кому была нужна репатриация? К вопросу о взаимоотношениях между СССР и союзниками после Второй Мировой войны / Д. Корнышев. - С. 294-296
  Мисечко Т.  Ліван на саміті Ліги арабських держав / Т. Мисечко. - С. 296-298
  Поспєлов А.  Глобалізація тероризму як соціального явища (2001-2005 рр.) / А. Поспєлов. - С. 298-302
  Семеніст І.  Укладення першого американсько-японського договору безпеки: витоки та передумови / І. Семеніст. - С. 302-304
  Уварова О.  Російська "политика покровительства" балканським народам: віхи історії / О. Уварова. - С. 304-305
  Шайхулліна А.  Головні напрямки зовнішньої політики США щодо Азербайджану наприкінці 90-х рр. XX ст. / А. Шайхулліна. - С. 306-307
  Шпак Ю.  Експорт революції: курс на встановлення радянської влади в Угорщині та Польщі у 1919-1920 рр. / Ю. Шпак. - С. 307-310
  Щербатюк Д.  Основные направления международной деятельности Шанхайской организации сотрудничества / Д. Щербатюк. - С. 310-311

Анотація:   До збірки увійшли матеріали міжнародної конференції "Одеські Читання", яка пройшла на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 15-16 квітня 2011 р.

 
37 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 23 Історико-філософські студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 80 с.

Зміст:
  Кузьміна С. Л.  Історико-філософське тлумачення тексту в альтернативних форматах історичної істини / С. Л. Кузьміна. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Котусенко В. В.  Етичний вимір томістичної аналогії / В. В. Котусенко. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біловол Г. В.  Кант і проблема онтологічного аргументу / Г. В. Біловол. - С. 13-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мінаков М. А.  Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна / М. А. Мінаков. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комаров Р. В.  Антропологічна символіка героїчного: сутність і типологія в українському контексті / Р. В. Комаров. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коген Є. О.  Чи був Іларіон Київський єретиком? (спроба апології) / Є. О. Коген. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наточій Л. І.  Історіософська концепція Іларіона Київського в есхатологічній перспективі / Л. І. Наточій. - С. 34-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричок О. Б.  "Настанови Агапіта" у контексті української політичної філософії / О. Б. Киричок. - С. 39-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симчич М. В.  Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у XVII-XVIII ст. / М. В. Симчич. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Н. В.  Ідея серця у філософії Г. Сковороди: аспекти тлумачення / Н. В. Сидоренко. - С. 49-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головащенко С. І.  "Українська Псалтир" М. О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань по тексту / С. І. Головащенко. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голіченко Т. С.  "Нарис сучасної французької філософії" ("Очерк современной французской философии") Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття / Т. С. Голіченко. - С. 63-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валявко І. В.  До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди / І. В. Валявко. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Максимович М. О. - про нього культуролог, історик, письменник
Історія філософії
Україна

Анотація:   Черговий випуск збірника "Магістеріум. Історико-філософські студії", підготовлений викладачами і студентами магістерської програми з історії філософії НаУКМА, присвячено маловивченим аспектам історії вітчизняної і світової філософії. Більшість охоплених тем є предметом наукового аналізу вперше.

 
38 63.51(4Укр-4Хар)я73-1
Я72

Ярещенко, А. П.

        Під чаром рідної землі [Текст] : посіб. з українознавства / А. П. Ярещенко. - К. : Шанс, 2008. - 341 с.

Рубрики: Етнологія України
Слобідська Україна

Ключові слова (ненормовані): український етнос -- анти і Русь -- Русь і Україна -- етнографічні особливості України -- народний календар -- хліборобський календар -- народний гороскоп -- народний прогностик -- народний сонник -- демонологія -- магічна медицина -- народна кулінарія -- народні ігри -- народна символіка

Анотація:   У книзі представлено історичний, мовний та етнокультурний матеріал з історії України, Слобожанщини, Харківщини. Це видання допоможе розумінню українознавства як наукової методології, політики й філософії сучасної незалежної України.

 
39 63.2
С71

        Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 17 Генеалогія та геральдика / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 216 с.

Зміст:
  Буряк Л.  Жіноча біографістика в українській історіографії (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) / Л. Буряк. - С. 6-16
  Мага І.  Сергій Георгійович Кулешов: документознавець та педагог. Історико-біографічний нарис до 60-ти річчя від дня народження / І. Мага. - С. 17-38
  Малій О.  Микола Христинович Бунге (1823-1895): документи до біографії / О. Малій. - С. 39-57
  Алфьоров О.  Нащадки гетьмана Олифера Голуба: XVII-ХІХ ст. / О. Алфьоров. - С. 58-67
  Войцехівська І.  Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція / І. Войцехівська, В. Патик. - С. 68-81
  Гурковська О.  До історії київської шляхти: Гурковські герба Слеповрон / О. Гурковська, Є. Чернецький. - С. 82-94
  Дмитрієнко М.  Портретний живопис як джерело генеалогічних досліджень О. М. Лазаревського / М. Дмитрієнко, О. Походяща. - С. 95-110
  Лильо І.  Забута сторінка з історії роду Корняктів / І. Лильо. - С. 111-114
  Лисенко С.  Потіївсько-Горбулівська підлінія Радомишльської генеалогічної лінії роду Незабитовських (друга половина XVIII - перша половина ХХ ст.) / С. Лисенко. - С. 115-129
  Томазов В.  Скарлат Стефанович Маврокордато, князь молдавський / В. Томазов. - С. 130-141
  Однороженко О.  Родова геральдика війська Запорозького Низового XVIII ст. / О. Однороженко. - С. 142-144
  Попельницька О.  Штемпель Ржевуських з Підгорецького замку як геральдичне джерело / О. Попельницька. - С. 145-148
  Тоїчкін Д.  Класифікація та зміст символіки на клинковій зброї XV-ХІХ ст. в українських музеях: геральдика, епіграфіка, орнаментика / Д. Тоїчкін. - С. 149-177

Рубрики: Історичні дисципліни - Генеалогія

Анотація:   Випуск 17 збірника наукових праць "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики" присвячений виключно висвітленню проблем української генеалогії та геральдики, а також суміжних з ними спеціальних історичних дисциплін - просопографії, біографістики, сфрагістики, емблематики тощо.

 
40 74.202.60
У71

        Урок - одна з організаційних форм навчально-виховної роботи в школі [Текст] : метод. рекомендації / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уманський дер. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 1997. - 74 с.

Зміст:
  Урок-казка "Зелені друзі". - С. 7-11
  Українська народна казка на уроці математики. - С. 11-17
  Україна - наша держава. Символіка України. - С. 17-35
  Світоглядні уявлення і народні знання про рослинний і тваринний світ. - С. 35-41
  Внутрішнє планування і обладнання традиційної хати. Елементи інтер'єра. - С. 42-56
  Український рушник. - С. 57-59
  Пісні про Україну. - С. 60-65

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): позаурочні заходи -- урок-казка

Анотація:   Дана робота має на меті показати значимість нестандартних уроків у розвитку пізнавального інтересу до навчання молодших школярів, перевагу їх над звичайними уроками.

 
41 83.3(4Укр)4-8...4
С44

        Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства ун-ту, Нац. асоц. - Т. : Астон, 2007. - 447 с.

Зміст:
  Кашуба М.  Григорій Сковорода в контексті доби Просвітництва / М. Кашуба. - С. 6-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стогній І.  Моральні функції філософії Г. С. Сковороди / І. Стогній. - С. 14-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попов М.  Г. С. Сковорода - людина і філософ / М. Попов. - С. 24-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підборський Ю.  Ідеї морального виховання дітей у творчій спадщині Григорія Сковороди / Ю. Підборський. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Постовий В.  Велич духу і серця українського філософа Г. С. Сковороди / В. Постовий. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сирцова О.  Апокрифічна тріадологія в філософії Сковороди і тринітарний трактат Адама Зернікава / О. Сирцова. - С. 44-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юхименко Н.  Вплив ідеї "спорідненої праці" Г. Сковороди на формування філософських поглядів представників Київської філософської школи / Н. Юхименко. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тетерина-Блохин Д.  Деякі дані про родовід та оточення Г. С. Сковороди (за архівними матеріалами) / Д. Тетерина-Блохин. - С. 59-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Взаємозв'язок понять щастя і свободи у філософських поглядах Григорія Сковороди та в теософії / А. Будугай. - С. 75-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовська С.  "Споріднена праця" як запорука самовираження особистості / С. Грабовська. - С. 84-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня П.  Проблема здобуття людиною істинного знання крізь призму поглядів Г. Сковороди / П. Довбня, Д. Довбня. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О.  Пізнавальні аспекти філософії Г. Сковороди і професорів Києво-Могилянської академії / О. Кравченко. - С. 100-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузьменко А.  Історико-філософське осмислення Гргорієм Сковородою національної ідеї державності / А. Кузьменко. - С. 107-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куц В.  Григорій Сковорода - вчитель "сродної праці" і досягнення щастя / В. Куц. - С. 116-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Етично-релігійні домінанти українського світогляду у філософії серця Г. Сковороди та П. Юркевича / А. Рубан. - С. 121-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чирка Л.  Ідеал вибраної людини у філософії Г. Сковороди та Ф. Ніцше: компаративний аналіз / Л. Чирка. - С. 130-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус П.  Ейдос дороги в ліричних творах Г. Сковороди / П. Білоус. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бовсунівська Т.  Риторика мовчання і поезія Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська. - С. 146-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ любові в поетичній творчості Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 153-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ суєти у віршовій творчості Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 165-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ гріха в поезії Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 176-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погребник В.  Учительна мудрість Григорія Сковороди - лірика і байкаря / В. Погребник. - С. 188-193
  Ромащенко Л.  Художня інтерпретація постаті Григорія Сковороди в українській історичні\\\\й прозі другої половини ХХ століття / Л. Ромащенко. - С. 194-199. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Роман Варвари Чередниченко "Молодість Григорія Сковороди" / М. Сулима. - С. 200-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  Крізь призму метричної плюривалентності / А. Ткаченко. - С. 203-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Інтерпрерація як літературне і філософське явище / Г. Токмань. - С. 212-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчекно В.  Грогорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях / В. Шевчекно. - С. 219-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко К.  Символіка "греко-слов'янської" великодньої проповіді золотої доби українського Бароко (На матеріалі проповідей Лазаря Барановича) / К. Борисенко. - С. 235-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воїнов С.  А. З. Стелецький - приятель Г. Сковороди / С. Воїнов. - С. 241-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать українського філософа у поемі-симфонії П. Тичини "Сковорода" / Л. Козубенко. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать Григорія Сковороди в романі В. Шевчука "Предтеча" / Л. Козубенко. - С. 247-249. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Людина як універсальний символ життя у системі біблійної герменевтики Григорія Сковороди / Н. Левченко. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Архетип фігури, знаку, символу в прозі Г. Сковороди / Н. Левченко. - С. 254-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мишанич Я.  Людина і світ в "Історії русів". Літературний аспект (спроба порівняльного аналізу) / Я. Мишанич. - С. 265-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мостова Л.  Климентій Зіновіїв І Григорій Сковорода: до питання спадкоємності художніх ідей / Л. Мостова. - С. 272-281. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нога Г.  Григорій Сковорода. Мандрівка крізь життя. Поетична інтерпретація / Г. Нога. - С. 281-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підпалий А.  "Сковородинські думи" Володимира Підпалого як концепція світу / А. Підпалий. - С. 288-289
  Потапенко Г.  Вивчення в школі вірша Григорія Сковороди "Ой ти, пташко жовтобоко" / Г. Потапенко. - С. 289-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Сковородинівські мотиви в структурі міфосвіту Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смірнова Н.  Морально-етичні засади творчості Григорія Сковороди та Ларошфуко / Н. Смірнова. - С. 298-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима В.  Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (XVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) / В. Сулима. - С. 304-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика символів Христа і серця у прозі Г. С. Сковороди / Т. Александрович. - С. 313-321. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Розвиток сковородинівської ідеї "сродної праці" у пригодницько-шкільних повістях для дітей 1960-1980-х років (на матеріалі прози О. Огульчанського, Б. Комара, А. Давидова) / О. Будугай. - С. 322-330. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Філософські параметри художнього хронотопу роману Романа Іванчука "Орда" / К. Каплюк. - С. 331-336. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікітіна В.  Переяславці - герої творів Г. С. Сковороди / В. Нікітіна. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Григорій Сковорода та розвиток української російськомовної літератури / В. Подрига. - С. 342-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Вивчення індивідуального стилю Григорія Сковороди на заняттях з дитячої літератури у педагогічному коледжі / Л. Рудницька. - С. 350-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Філософські мотиви поеми М. Вороного "Євшан зілля" в рецепції юного читача / Л. Ткаченко. - С. 358-366. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалевська Т.  Теорія емпатичної комунікації у світлі філософських концепцій Г. Сковороди / Т. Ковалевська. - С. 368-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Функціональне навантаження ономів у творах Г. Сковороди / Т. Гаврилова. - С. 375-379. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Сутність ідеї сковородинівського самопізнання в навчально-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи / Н. Дига. - С. 380-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня Л.  Лексико-семантичні особливості мови віршів Григорія Сковороди / Л. Довбня. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожуховська Л.  Етнолігвістична концепція Григорія Сковороди в жанрі притч / Л. Кожуховська. - С. 390-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товкайло Т.  Фразеологічні одиниці в лінгвосистемі творів Григорія Сковороди / Т. Товкайло. - С. 397-400. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  До питання про духовний сенс імені та псевдоніма Григорія Сковороди (на матеріалі сковородинознавчих праць Григорія Верби) / А. Будугай. - С. 401-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутник Н.  Лексико-семантичні прийоми увиразнення тексту в прозових творах Григорія Сковороди / Н. Бутник. - С. 410-415. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупиця О.  Композиційна роль безеквівалентної лексики в поезії Г. С. Сковороди / О. Тупиця. - С. 416-423. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий у попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" (К., 1992), "Сковорода Григорій: образ мислителя" (К., 1997), "Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність" (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.

 
42 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Франківські читання [Текст] : 150-річчю з дня народж. І. Я. Франка присвяч. : зб. ст. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 229 с.

Зміст:
  Пахаренко В.  Непроминальні істини Івана Франка / В. Пахаренко. - С. 4-6
  Тарнашинська Л.  Франків концепт мистецької "щирості" в літературно-критичній творчості шістдесятників / Л. Тарнашинська. - С. 6-13
  Градовський А.  Тип і прототип (за повістю Р. Горака "Тричі мені являлася любов") / А. Градовський. - С. 13-16
  Коваленко В.  "Секрети" поетичної творчості - в "Перехресних стежках" (психологічні перегуки трактату і повісті Івана Франка) / В. Коваленко. - С. 16-19
  Кошова І.  Іван Франко. "Находить ніч. Боюсь я тої ночі!": інтерпретації однієї поезії / І. Кошова. - С. 19-25
  Поліщук В.  Михайло Максимович у працях Івана Франка / В. Поліщук. - С. 25-31
  Гончаренко А.  Аналіз "Слова о полку Ігоревім" у працях Івана Франка / А. Гончаренко. - С. 31-33
  Лупавка І.  Іван Франко про творчість Івана Котляревського / І. Лупавка. - С. 33-36
  Баранюк Т.  Письменник великого таланту(творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка) / Т. Баранюк. - С. 36-37
  Книжова О.  Шевченкознавча спадщина Івана Франка / О. Книжова. - С. 37-40
  Пономарьова В.  "Хуторна поезія" Пантелеймона Куліша в інтерпретації Івана Франка / В. Пономарьова. - С. 40-43
  Скорина Л.  Модель ідеального суспільного устрою в повістях Івана Франка "Захар Беркут" і Андрія Чайковського " На уходах" / Л. Скорина. - С. 43-49
  Дудник М.  Іван Франко і Михайло Коцюбинський / М. Дудник. - С. 49-53
  Кавун Л.  Ідея "громадівства" Івана Франка та дискурс "загірної комуни" Миколи Хвильового / Л. Кавун. - С. 53-56
  Ромащенко Л.  Іван Франко і Теодор Томаш Єж / Л. Ромащенко. - С. 56-60
  Баранько Ю.  Перекладач, а чи співавтор нового бачення? ("Фауст" Гете в перекладі Івана Франка) / Ю. Баранько. - С. 60-63
  Безрукова І.  Образна система повісті Івана Франка "Борислав сміється" і роману Еміля Золя "Жерміналь": типологічні паралелі / І. Безрукова. - С. 63-70
  Ярмоленко Н.  Питання генези українського героїчного епосу у фольклористичних розвідках Івана Франка / Н. Ярмоленко. - С. 70-73
  Марценішко В.  Постать Вишневецьких у спадщині Івана Франка: до проблеми валленродизму / В. Марценішко. - С. 73-80
  Волинець Ю.  Богдан Хмельницький і Хмельниччина у працях Івана Франка / Ю. Волинець. - С. 80-84
  Мануйкін О.  Іван Франко про літературну освіту молоді / О. Мануйкін. - С. 84-86
  Тихолоз В.  Проблема самоосвіти в педагогічних поглядах Івана Франка / В. Тихолоз. - С. 86-91
  Мартинова Г.  Про діалектну основу української літературної мови / Г. Мартинова. - С. 91-94
  Гаврилова Т.  До питання про Івана Франка-ономатолога / Т. Гаврилова. - С. 94-98
  Калько М.  Культурний код часу в поетичному дискурсі Івана Франка / М. Калько. - С. 98-103
  Калько В.  Концепт "правда" в поетичному дискурсі Івана Франка / В. Калько. - С. 103-107
  Кочерга Г.  Постать Івана Франка на тлі історії української літературної мови / Г. Кочерга. - С. 107-111
  Денисенко З.  Порівняльна стилема у прозових творах Івана Франка / З. Денисенко. - С. 111-114
  Лонська Л.  Комунікативна структура драми Івана Франка "Украдене щастя" / Л. Лонська. - С. 114-117
  Павліченко В.  Регіоналізми у творах Івана Франка / В. Павліченко. - С. 117-120
  Гаврилова Т.  Антропонімікон прози Івана Франка / Т. Гаврилова, Ю. Козоріз. - С. 120-123
  Гаращенко Д.  Дієслова діяльності: контрактивна аспектуальна характеристика в сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі казки Івана Франка "Лис Микита") / Д. Гаращенко. - С. 123-127
  Шитик Л. В.  Синкретичні безсполучникові речення в мові творів Івана Франка / Л. Шитик, О. Хуторний. - С. 127-130
  Денисенко З.  Категорія оцінки в українській мові (на матеріалі прозових творів Івана Франка) / З. Денисенко, С. Завальнюк. - С. 130-133
  Марченко Ю.  Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення в поезії Івана Франка / Ю. Марченко. - С. 133-135
  Іщенко Т.  Складні безсполучникові речення з пояснювальним компонентом у творах І. Я. Франка / Т. Іщенко. - С. 135-137
  Лонська Л.  Синтаксичні засоби експресивності у творчості Івана Франка / Л. Лонська, Т. Грубась. - С. 137-139
  Громенко А.  Концепт "любов" у поетичній картині світу Івана Франка / А. Громенко, В. Калько. - С. 139-145
  Мойсієнко В.  Проблема "народної держави" в політико-правовій спадщині І. Я. Франка / В. Мойсієнко. - С. 145-154
  Масненко В.  Іван Франко як історична постать у сучасній українській історіографії (огляд ювілейних видань) / В. Масненко. - С. 154-158
  Кретов П.  Художньо-філософська символіка І. Франка: від образу до дискурсу / П. Кретов. - С. 158-159
  Комзюк Л.  Драгоманов і Франко (деякі питання розвитку української політико-правової думки кінця XIX-початку ХХ століть) / Л. Комзюк, О. Комзюк. - С. 159-164
  Земзюліна Н.  Громадська позиція І. Франка крізь призму гендерних досліджень / Н. Земзюліна. - С. 164-166
  Шамара С.  У пошуках "народної інтелігенції": дореволюційні рефлексії С. О. Єфремова щодо постатті І. Я. Франка / С. Шамара. - С. 166-168
  Волошин І.  Релігійність Івана Франка: до постановки проблеми / І. Волошин. - С. 168-170
  Земзюлін Є.  Конституційні права галицьких українців в трактуванні І. Франка / Є. Земзюлін. - С. 170-172
  Максимова І.  Кентавр-поняття і кентавр-образи у творчості І. Я. Франка / І. Максимова, А. Білоус. - С. 172-175
  Максимова І.  "Світ для себе" як чинник художньої творчості (на прикладі творів І. Я. Франка) / І. Максимова. - С. 175-178
  Щербина Т.  Специфіка розуміння І. Я. Франком соціалістичних вчень / Т. Щербина. - С. 178-182
  Іщенко М.  Соціально-політичні ідеї розвитку українського суспільства у творчій спадщині І. Я. Франка / М. Іщенко. - С. 182-184
  Овчаренко А.  І. Я. Франко про проблеми державності та національне питання в Україні / А. Овчаренко. - С. 184-186
  Руденко І.  Політичні й громадські ідеї І. Франка в контексті національної самосвідомості українців / І. Руденко. - С. 186-188
  Іщенко О.  І. Я. Франко про шляхи трансформування владних відносин в українському суспільстві / О. Іщенко. - С. 188-192
  Деркач Ж.  До проблеми національного самовизначення у творчій спадщині І. Я. Франка / Ж. Деркач. - С. 192-194
  Титарчук М.  І. Я. Франко про місце й роль культури у відродженні українського суспільства / М. Титарчук. - С. 194-196
  Калініченко М.  Від громадівського соціалізму до громадянського суспільства - шлях світоглядного становлення політичних поглядів Івана Франка / М. Калініченко. - С. 196-198
  Ткаченко В.  І. Я. Франко про проблеми моралі й політики в суспільній життєдіяльності людей / В. Ткаченко. - С. 198-201
  Галушко М.  Творчий внесок І. Я. Франка в розвиток української культури / М. Галушко. - С. 201-203
  Комарова Я.  І. Я. Франко про конструктивну діяльність молоді в процесі відродження України / Я. Комарова. - С. 203-206
  Новікова О.  До питання розвитку жіночого руху у соціально-політичних поглядах І. Я. Франка / О. Новікова. - С. 206-209
  Кравченко Г.  І. Я. Франко про проблеми гендерної політики і жіночого руху / Г. Кравченко. - С. 209-210
  Калініченко Б.  Великий Каменяр України і преса / Б. Калініченко. - С. 210-213
  Попко Т.  Національно-економічні питання розвитку України в творчості І. Я. Франка / Т. Попко. - С. 213-215
  Василенко І.  Соціалістичні ідеї в духовному світогляді Івана Франка / І. Василенко, М. Іщенко. - С. 215-216
  Рябокінь В.  Іван Франко й національна ідея / В. Рябокінь, О. Іщенко. - С. 216-219
  Лекіашвілі В.  І. Я. Франко: до дилеми "свобода та автономія" / В. Лекіашвілі, Ж. Деркач. - С. 219-220
  Попович А.  Соціально-філософський феномен поезії Івана Франка / А. Попович, Я. Комарова. - С. 220-223
  Шиневська О.  Іван Якович Франко- вчений, літературний критик, публіцист. / О. Шиневська, Я. Комарова. - С. 223-224

Рубрики: Франко І . Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературознавчі праці Франка -- Франко про українське письменство -- мовознавчі дослідження Франка -- Франко пр українську

Анотація:   У збірнику вміщені наукові розвідки, виголошені їх авторами на Франківських читаннях у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, присвячених 150-річчю з дня народження геніального митця і мислителя Івана Яковича Франка. У статтях осмилюються літературні, фольклористичні, історичні, філософські, політологічні, культорологічні та інші аспекти невичерпної Франкової спадщини.

 
43 95.4
З32

        Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / ред.: Я. Дашкевич, О. Купчинський. - Л. : [Видавництво НТШ у Львові], 1996. - 614 с.

Зміст:
  Паславський І.  Наукові знання у контексті української культури другої половини XVI - першої половини XVII століть / І. Паславський. - С. 17-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Купчинський О.  Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII - першої половини XIV століть / О. Купчинський. - С. 44-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Інкін В.  Архів Самбірської економії / В. Інкін. - С. 109-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Русина О.  Київська виправа Гедиміна (текстологічний аспект проблеми) / О. Русина. - С. 147-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Толочко О.  Український переклад "Хроніки..." Мацея Стрийковського з колекції О. лазаревського та історіографічні пам'ятки XVII століття (Український хронограф і "Синопис") / О. Толочко. - С. 158-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стависький В.  Грецькі написи з церкви Богородиці Десятинної у Києві / В. Стависький. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вуйцик В.  Графіті XII-XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі / В. Вуйцик. - С. 189-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семчинський С.  До контроверзи про рік народження Петра Могили (Деякі палеографічні проблеми) / С. Семчинський. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасименко Н.  Одиниці виміру землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII століть / Н. Герасименко. - С. 206-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зоценко В.  Києворуські печатки з давнього Вишгорода XI-XII століть / В. Зоценко. - С. 234-241. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барвінський Б.  Українські сфрагістичні пам'ятки XII-XIV століть / Б. Барвінський. - С. 242-257. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дашкевич Я.  Емблематика та символіка вірменів України XIV-XVIII століть / Я. Дашкевич. - С. 258-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Круковський О.  Прапорництво, емблематика та печатки українських спортивно-освітніх організацій і товариств на західноукраїнських землях кінця XIX - початку XX століть / О. Круковський. - С. 278-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івакін Г.  Золотоординські монети з литовськими контрамарками / Г. Івакін, Г. Козубовський. - С. 290-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрижакова Н.  Таляри Західної Європи в українських скарбах / Н. Стрижакова. - С. 299-344. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козій Н.  Медалі сільськогосподарських і промислових виставок Галичини та Буковини другої половини XIX - початку XX століть / Н. Козій. - С. 345-354
  Войтович Л.  Родини князів Острозьких / Л. Войтович. - С. 355-367. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Русина О.  Путивльські волості XV - початку XVII століть / О. Русина. - С. 368-379. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Собчук В.  Крем'янецька волость у XVI столітті: територія і поселення / В. Собчук. - С. 380-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пірко В.  Картографічні матеріали Півдня України XVII століття / В. Пірко. - С. 400-412. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крикун М.  Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року / М. Крикун. - С. 415-436. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухих Л.  З джерел про життя і діяльність Петра Могили / Л. Сухих, Д. Шовковий. - С. 437-454. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Думанська І.  Латинська епітафія XVII століття / І. Думанська, Я. Федорук. - С. 455-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Ніжинський літопис XVIII століття / М. Корпанюк. - С. 473-482. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бачинський А.  Задунайська Січ в оповіданнях козаків-сучасників / А. Бачинський. - С. 483-494. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ададуров В.  "Хроніка Французької революції" Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи / В. Ададуров, М. Рожик. - С. 495-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данко О.  Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці / О. Данко. - С. 507-518. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історичні дисципліни - Епіграфіка

 
44 83.3(4Укр)
S12

        Sacrum і біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін), Ін-т Слов'янської філології (Вроцлав). - Люблін : Ingvarr, 2008. - 812 с.

Зміст:
  Набитович І.  Категорія sacrum та художня література: дескрипція структури та стратегії досліджень / І. Набитович. - С. 23-47
  Нямцу А.  Літературні архетипи у світовому контексті / А. Нямцу. - С. 49-60
  Неміш С.  Гностичні інтерпретації старозаповітної оповіді про Каїна та їх рецепція в українській вербальній культурі / С. Неміш. - С. 61-69
  Джиджора Є.  Світоглядні сакральні константи сприйняття дійсності в рецепції автора Історії юдейської війни / Є. Джиджора. - С. 71-78
  Александров О.  Автор в українській середньовічній літературі / О. Александров. - С. 79-92
  Ісіченко І.  "Божественне мовчання" й риторика аскетичного тексту / І. Ісіченко. - С. 93-100
  Пелешенко Ю.  Велика П'ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція / Ю. Пелешенко. - С. 101-113
  Трофимчук М.  Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво-Могилянської академії) / М. Трофимчук. - С. 115-121
  Левченко Н.  Sensus plenior як сакральна парадигма біблійної герменевтики в українській бароковій прозі / Н. Левченко. - С. 123-134
  Ушкалов Л.  Перекладна українська поезія XVII-XVIII століть як явище сакрального ряду / Л. Ушкалов. - С. 135-145
  Матушек О.  Сакральне в діяльности та літературному образі Лазаря Барановича / О. Матушек. - С. 147-152
  Бунчук Б.  Релігійне у поезії Івана Франка дрогобицького періоду / Б. Бунчук. - С. 153-165
  Гузар З.  Sacrum Івана Франка. Релігійний Universum і його національний контекст Франкової поезії та художньої прози / З. Гузар. - С. 167-181
  Комариця М.  Українська "католицька критика" в дискурсивному полі міжвоєнної літератури XX століття / М. Комариця. - С. 205-223
  Поліщук Я.  Біле і чорне Михайла Жука. Sacrum митця на тлі культурних аберацій його доби / Я. Поліщук. - С. 225-236
  Баган О.  Сакральні основи лірики письменників-вісниківців / О. Баган. - С. 237-245
  Рязанцева Т.  Деякі особливості релігійної поезії Олекси Стефановича / Т. Рязанцева. - С. 247-255
  Руснак І.  Сакральне у духовному житті людини (на матеріалі прози Уласа Самчука) / І. Руснак. - С. 257-264
  Чернюк С.  Сакральні виміри в художньому світі Тодося Осьмачки / С. Чернюк. - С. 265-273
  Розумний Я.  Між надземним і земним тяжінням (Релігійні теми й мотиви в українській поезії двадцятого століття) / Я. Розумний. - С. 275-294
  Пелешенко Н.  Християнські релігійно-обрядові моделі в українській химерній прозі (На матеріалі роману Василя Земляка "Лебедина зграя") / Н. Пелешенко. - С. 307-318
  Хархун В.  Освячення профанного: sacrum в українській літературі тоталітарного періоду / В. Хархун. - С. 319-327
  Бетко І.  Релігійна постава суб'єкта в українській прозі нової хвилі (на прикладі вибраних творів Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Юрія Іздрика) / І. Бетко. - С. 329-341
  Пелешко Ю.  Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури / Ю. Пелешко. - С. 345-351
  Ісіченко І.  Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії / І. Ісіченко. - С. 353-358
  Рязанцева Т.  Метафізична поезія Лазаря Барановича: особливості тематичних акцентів / Т. Рязанцева. - С. 359-367
  Трофименко Т.  Трансформація біблійного тексту в пасійному трактаті Димитрія Туптала / Т. Трофименко. - С. 369-377
  Трофимчук О.  Біблійна традиція як генеруючий елемент творчого методу епохи бароко (На матеріалі світських панегіричних поем Пилипа Орлика) / О. Трофимчук. - С. 379-385
  Левченко Н.  Рецепція Біблії в дихотомічній сенсовій вертикалі вербальних знаків алегоризуючої свідомости бароко: Григорій Сковорода / Н. Левченко. - С. 387-397
  Нога Г.  Біблійними стежками Григорія Сковороди / Г. Нога. - С. 399-406
  Сулима В.  Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Велекодніх проповідях Василя Гречулевича (XIX ст.): особливості герменевтики та поетики / В. Сулима. - С. 407-415
  Бородінова М.  Своєрідність "діалогу" української літератури першої половини XIX століття з Біблією / М. Бородінова. - С. 417-426
  Пахаренко В.  "Ми віруєм твоїй силі..." (Шевченкова теодицея) / В. Пахаренко. - С. 427-455
  Бондар М.  Іван Франко і Біблія: маловідомі й невідомі переклади та переспіви / М. Бондар. - С. 458-478
  Дуркалевич В.  Біблія як джерело творчої рецепції у пізній прозі Івана Франка / В. Дуркалевич. - С. 480-489
  Демська-Будзуляк Л.  Переосмислення християнських цінностей раннім українським модернізмом / Л. Демська-Будзуляк. - С. 492-501
  Хороб С.  Українська модерна релігійна драма: трансформація містерійних форм / С. Хороб. - С. 504-520
  Гаджилова Г.  Екзистенційні колізії раннього християнства (за драматичними текстами Лесі Українки) / Г. Гаджилова. - С. 522-529
  Кирилюк С.  Конфлікт особистости у новелі Олексія Плюща "Палкий мисленник і учитель" / С. Кирилюк. - С. 532-539
  Зінь Р.  Різдвяні мотиви в українській поезії / Р. Зінь. - С. 541-554
  Качуровський І.  Українська великодня поезія / І. Качуровський. - С. 556-574
  Дмитрів І.  Ангельська символіка у поезії "Логосівців" / І. Дмитрів. - С. 575-582
  Осадча Ю.  Біблійні ремінісценції у новелі Миколи Хвильового "Я (Романтика)" / Ю. Осадча. - С. 583-592
  Зварич В.  Біблійні образи у поетичному сприйнятті Миколи Зерова / В. Зварич. - С. 593-599
  Шалата-Барна І.  Дихотомія Божого і сатанинського у повісті "Ротонда душогубців" Тодося Осьмачки / І. Шалата-Барна. - С. 601-614
  Пелешенко Н.  Ванітативний мотив Еклезіяста в українській літературі 1960-1980-их років (На матеріалі творів Олександра Ільченка, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука) / Н. Пелешенко. - С. 615-635
  Набитович І.  Біблійні стилізації як стилетворчий засіб в українській прозі XX віку / І. Набитович. - С. 637-660
  Антофійчук В.  Біблія і культура в контексті сучасних літературознавчих досліджень / В. Антофійчук. - С. 661-670
  Лановик З.  Біблія в герменевтичному універсумі філологічної гуманітаристики і актуальні проблеми біблійної герменевтики / З. Лановик. - С. 671-695

Рубрики: Історія української літератури - Релігійні мотиви в літературі

 
45 63.52(4Укр)
Н30

        Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. № 3-4 (81-82) Травень - серпень / Президія НАН України, Ін-т народознавства НАН України. - Л. : Видавництво Інституту народознавства, 2008. - 209460 с.

Зміст:
  Сокіл Г.  Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кін. XIX - поч. XX ст. / Г. Сокіл. - С. 210-214
  Плевич І.  Мустафа Козакевич - дослідник традиційної архітектури українців Полісся та Волині / І. Плевич. - С. 215-227
  Бойко І.  Сушіння трави та зберігання сіна у Словацьких та Українських Карпатах (XX - початок XXI ст.) / І. Бойко. - С. 228-252
  Радович Р.  Звичаї та обряди, пов'язані із спорудженням житла на заході Галицької Бойківщини (за матеріалами Турківського та Старосамбірського р-нів) / Р. Радович. - С. 253-271
  Серебрякова О.  Мантичні дії з рослинами в зимовому циклі свят українців / О. Серебрякова. - С. 272-278
  Жмурко О.  Геральдична графіка в Галичині XVII-XVIII ст.: питання історіографії / О. Жмурко. - С. 279-289
  Зінченко Т.  Концепт ікони в релігійній картині світу: український аспект / Т. Зінченко. - С. 290-294
  Кузніч Р.  Інспірації барокової символіки в серії графічних робіт Ярослава Музики "Символи Григорія Сковороди" / Р. Кузніч. - С. 294-301
  Комарницький А.  Культ Богоматері - як Покрови, захисниці від степових ворогів на Україні в часи польсько-литовського панування / А. Комарницький. - С. 302-308
  Болібрух Л.  Барвінковий обряд у весільній обрядовості Богородчанщини (За етнографічними матеріалами експедиції 2008 р.) / Л. Болібрух. - С. 309-313
  Мозговий М.  Історико-культурні умови розвитку української пісенної естради XX ст. / М. Мозговий. - С. 313-317
  Новоженець Г.  Західний вектор в українському мистецтві діаспори / Г. Новоженець. - С. 318-328
  Грідяєва Т.  Типологічний синтез акціонізму XX-XXI ст.: структура мистецтва комунікації / Т. Грідяєва. - С. 329-334
  Станкевич Н.  Композиція рекламного плакату Галичини періоду ар-деко / Н. Станкевич. - С. 335-340
  Дем'ян Г.  Національно-державницьке спрямування діяльності Михайла Зубрицького (Тематико-бібліографічний огляд публікації) / Г. Дем'ян. - С. 358-372
  Кирчів Р.  Зв'язки Михайла Зубрицького з Іваном Франком і Володимиром Гнатюком / Р. Кирчів. - С. 373-377
  Горинь А.  Наукова праця Михайла Зубрицького у вимірах часу / А. Горинь. - С. 378-381
  Тарас Я.  Михайло Зубрицький в історії храму села Мшанець / Я. Тарас. - С. 382-391
  Гвоздевич С.  Михайло Зубрицький - дослідник сім'ї та сімейної обрядовості бойків / С. Гвоздевич. - С. 392-402
  Зборовський П.  Турківщина в житті і наукових працях Михайла Зубрицького / П. Зборовський. - С. 404-408
  Никорак О.  Високе покликання вченої Ганни Горинь / О. Никорак. - С. 409-421
  Горинь Г.  Роль громади у формуванні особи (історичний досвід українців) / Г. Горинь. - С. 440-444

 
46 83.3(4Укр)5-8...4
Ш37

        Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Київський університет, 2003. - 309 с.

Зміст:
  Семенюк Г. Ф.  Дослухаючись до шевченківської музи / Г.Ф. Семенюк. - С. 3
  Наєнко М. К.  До таїни Шевченківського слова / М.К. Наєнко. - С. 4
  Задорожня Л. М.  Самовладання як свобода волі людини: аксіологічна модель Шевченківської творчості / Л.М. Задорожня. - С. 12
  Шахова К. О.  Шевченко і Петефі / К.О. Шахова. - С. 20
  Мейзерська Т. С.  З петербурзького оточення Шевченка: граф Михайло Юрійович Вієльгорський / Т.С. Мейзерська. - С. 27
  Кузьменко В. І.  Архітектоніка повістей Шевченка: епістолярна форма як домінуючий принцип побуди творів / В.І. Кузьменко. - С. 30
  Вільна Я. В.  Гуманістичні інтенції у творчості Т. Шевченка та Г. Квітки-Основ'яненка / Я.В. Вільна. - С. 38
  Зайдлер Н. І.  Постать Семена Палія у творах Т.Г. Шевченка (До проблеми історичної правди) / Н. І. Зайдлер. - С. 45
  Кисельова Л. О.  Поетологія Шевченка як культурний Метадискурс / Л.О. Кисельова. - С. 54
  Задорожня С. В.  Шевченко у контексті стильових шукань Івана Франка / С. В. Задорожня. - С. 61
  Мазоха Г. С.  Історична тематика у творчості Тараса Шевченка / Г.С. Мазоха. - С. 66
  Чорна М. Г.  Традиції Шевченка у творчості Панаса Мирного / М. Г. Чорна. - С. 74
  Горболіс Л. М.  Народно-релігійна мораль і "Кобзар" в аналітичних візіях Бориса Грінченка / Л. М. Горболіс. - С. 82
  Александрова Г. А.  Творчість Шевченка в історико-літературній концепції М. Дашкевича / Г. А. Александрова. - С. 87
  Кузьменко Н. М.  Принципи відбору, структурування і спроби пред'явлення інформацій у "Букварі южнорусскому" Шевченка / Н. М. Кузьменко. - С. 92
  Мацько В. П.  Осмилення творчості Шевченка дослідниками української діаспори / В. П. Мацько. - С. 95
  Ісаєнко Л. М.  Рецепція образу Богдана Хмельницького у творчості Шевченка / Л. М. Ісаєнко. - С. 100
  Бушак С. М.  Українська природа в поетичній та малярській спадщині Шевченка / С. М. Бушак. - С. 111
  Ткачук О. Є.  Самопізнання самобутнього (колізії відчуження в житті і творчості Шевченка) / О.Є. Ткачук. - С. 120
  Братусь І. В.  Шевченко в оцінці української діаспори / І. В. Братусь. - С. 126
  Грегуль Г. В.  Т.Г. Шевченко крізь призму біографічної традиції (за романом О. Ільченка "Петербурзька осінь") / Г. В. Грегуль. - С. 131
  Гудзь О. П.  Між священником та ворожбитом / О. П. Гудзь. - С. 135
  Водолазька С. А.  Шевченківські ремінісценції Е. Андієвської (на матеріалі "Роману про добру людину" та "Роману про людське призначення") / С. А. Водолазька. - С. 143
  Заболотна Т. В.  Шевченко в рецепції Винниченка / Т. В. Заболотна. - С. 148
  Теребус О. Л.  Постать Шевченка у літературно-критичній творчості Дмитра Павличка / О. Л. Теребус. - С. 150
  Боронь О. В.  Ступінь оригінальності пошевченківських поетів / О. В. Боронь. - С. 154
  Самаріна С. І.  Зв'язки Шевченка з Ніжином і випускниками Ніжинської гімназії / С. І. Самаріна. - С. 159
  Саксєєв С. В.  Постать гетьмана І. Мазепи у творчості Шевченка / С. В. Саксєєв. - С. 167
  Шестак А. М.  Архетипи у творчості Шевченка / А. М. Шестак. - С. 167
  Шестак А. М.  Архетипи колективного несвідомого в поезії Тараса Шевченка. Архетип Великої Матері / А. М. Шестак. - С. 173
  Волосюк І. Б.  Сентиментальні якості героїв Г.Ф. Квітки- Основ'яненка і Шевченка / І.Б. Волосюк. - С. 177
  Пілецька Ю. В.  Жінки в життєвій і творчій долі Шевченка / Ю.В. Пілецька. - С. 181
  Слухай Н. В.  Художньо-мовна творчість Шевченка крізь призму психологічних асоціатів східних слов'ян / Н.В. Слухай. - С. 187
  Теряєв Д. О.  Часова організація поетичного тексту за акустичними даними / Д. О. Теряєв. - С. 194
  Мосенкіс Ю. Д.  Лінгвістичний аналіз Шевченкової язичниської символіки трипільського походження (матеріал до спецкурсу "Архаїчні культурні терміни української мови") / Ю.Д. Мосенкіс. - С. 200
  Горобець В. Й.  Ще раз про поему "Гайдамаки" Т.Г. Шевченка та гайдамаччину в україні XVIII століття / В.Й. Горобець. - С. 205
  Богдан С. К.  Стереотипи мовної поведінки Шевченка в його епістолярії: звертальні й прощальні формули / С.К. Богдан. - С. 210
  Вокальчук Г. М.  Оказіонально-предметна номінація у поетичному лексиконі Шевченка / Г.М. Вокальчук. - С. 217
  Штонь Г. М.  Нереалізовані рецепції Шевченка / Г.М. Штонь. - С. 224
  Астафьєв О. Г.  Статус Шевченка в поемі Святослава Гординського "СІм літ": "Відсутність" персонажа як моделююча категорія / О.Г. Астафьєв. - С. 228
  Шупта-В'язовська О.  Хронотоп послання у ліриці Шевченка / О.Г. Шупта- В'язовська. - С. 231
  Матчук А. Л.  Способи об'єктивації підтексту у творах Шевченка / А.Л. Матчук. - С. 235
  Гаврилюк Н. І.  "Москалева криниця Шевченка" (метричний аспект) / Н.І. Гаврилюк. - С. 238
  Ісаєва Н. С.  Поезія Шевченка в перекладі Ге Баоцюаня: проблеми рецепції / Н.С. Ісаєва. - С. 243
  Павленко І. Я.  Поезія Шевченка і народний романс / І.Я. Павленко. - С. 264
  Лисюк Н. А.  Фольклорне підгрунтя поеми-комедії Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля") / Н.А. Лисюк. - С. 269
  Росовецький С. К.  "І тут, і всюди - скрізь погано": спроба інтерпретації в просторі інтертекстуальності / С.К. Росовецький. - С. 276
  Гнатенко В. І.  Шевченкознавство в Київському університеті. Бібліографічний покажчик. Частина третя (1917-2000) / В.І. Гнатенко. - С. 286

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До пятого випуску збірника наукових праць "Шевченківськознавчі студії" ввійшли дповіді студентів, аспірантів та викладачів Інституту філології, виголошені на міжнародній науковій основі конференції з нагоди 188-річниці від дня народження Тараса Шевченка. Збірник присвячено актуальним проблемам дослідження стилю мови, естетики, поетики і філософії творчості Т.Шевченка.

 
47 81.41
А43

        Актуальні проблеми слов'янознавства [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київський славістичний ун-т, Український держ. славістичний центр НАН України та МОН України. - К. : КСУ, 2004. - 332 с.

Зміст:
  Стоянов І. А.  Біля джерел болгарської україністики (за матеріалами емігрантської преси) / І. А. Стоянов. - С. 5-9
  Кузьменко В. І.  Епістолярний стиль чи літературний та історіографічний жанр? / В. І. Кузьменко. - С. 10-19
  Михед П. В.  Про місце англомовних літератур у системі гуманітарної освіти у школі і вузі / П. В. Михед. - С. 20-24
  Ісаєнко К. П.  Біографічний дискурс у контексті історії культури XIX ст. (П. Куліш про М. Гоголя) / К. П. Ісаєнко. - С. 24-32
  Шагинян Р. П.  К поэтике в русской литературе XIX в. / Р. П. Шагинян. - С. 33-40
  Михед О. П.  I Shjbld Have Changed the World (про структуру міфопоетичного світу Лариси Шпорлюк) / О. П. Михед, Т. В. Михед. - С. 40-45
  Свириденко О.  Ідея слов'янського єднання в обгрунтуванні А. Метлинського / О. Свириденко. - С. 46-54
  Любченко В. Г.  Мотиви рідної мови, рідного краю та України в поезії східнословацького поета Сергія Макари / В. Г. Любченко. - С. 55-60
  Литвинська С. В.  Зрушення морально-етичних орієнтирів особисості у п'єсі О. Коломійця "Горлиця" / С. В. Литвинська. - С. 60-69
  Фидкевич Е. Л.  Отражение проблемы "Россия и Запад" в эпистолярии А. П. Чехова / Е. Л. Фидкевич. - С. 70-77
  Кузьменко М. В.  Фольклорна традиція і російськомовна поезія України / М. В. Кузьменко. - С. 77-82
  Щур Н. О.  Я. А. Мамонтов про шляхи розвитку українського театру і драматургії / Н. О. Щур. - С. 82-89
  Федотова Т.  Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка / Т. Федотова. - С. 89-97
  Мазоха Г. С.  Теоретичні засади дослідження письменницького епістолярію / Г. С. Мазоха. - С. 97-105
  Луцюк М. В.  Антропогонія книги буття (філологічні рефлексії) / М. В. Луцюк. - С. 105-111
  Савицький В.  Стильові особливості сатиричних творів Івана Вишенського / В. Савицький. - С. 111-114
  Крупник Л. О.  Мистецький нонконформізм середини 60 - середини 80-х років XX століття (на прикладі українського кіно) / Л. О. Крупник. - С. 115-125
  Гарачковська О. О.  Природнича тематика крізь призму ліричної мініатюри в творчості В. Чухліба та М. Ткача / О. О. Гарачковська. - С. 126-128
  Нізамутдінова Я. Ф.  Український фольклор в рецепції М. М. Ушакова / Я. Ф. Нізамутдінова. - С. 129-131
  Захаржевська В. О.  Славістика - міждисциплінарна наука в Україні / В. О. Захаржевська. - С. 131-136
  Астаф'єв О. Г.  Рецепція античності в українській літературі / О. Г. Астаф'єв, С. М. Пригодій. - С. 137-141
  Яковенко І. В.  Гріховність та її охудожнення в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 141-149
  Зінченко Н. В.  Праця Олександра Котляревського "О погребальных обычаях языческих славян": текст, контекст, методологія / Н. В. Зінченко. - С. 149-156
  Грицик Л. В.  Михайло Максимович і зародження порівняльного літературознавства в Україні / Л. В. Грицик. - С. 157-163
  Гнатюк М. М.  Семантика і семіотика текстуального простору Юрія Яновського / М. М. Гнатюк. - С. 164-182
  Бернадська Н. І.  Жанрові модифікації роману XX ст. / Н. І. Бернадська. - С. 183-188
  Довбня Л. Е.  Семантичні зміни прикметників на позначення назв елементарних якостей та оцінок в українській і російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 189-199
  Ясакова Н. Ю.  Вираження темпоральних відношень підрядності за допомогою аналітичних сполучників та їх аналогів / Н. Ю. Ясакова. - С. 199-209
  Зеліковська О. О.  Особливості мови ділового спілкування як засобу гуманізації ділових взаємин / О. О. Зеліковська. - С. 210-215
  Литвин С. В.  Вимоги до іншомовного тексту як предмета писемної комунікації / С. В. Литвин. - С. 215-220
  Мартишева О.  Національна специфіка фразеологізмів, зорієнтованих на людину (на матеріалі сербської, української та новогрецької мов) / О. Мартишева. - С. 221-226
  Ващенко О. О.  Процеси запозичення в чеській мові / О. О. Ващенко. - С. 227-231
  Дубровська І. Б.  Образні найменування людини/групи людей у Біблії / І. Б. Дубровська. - С. 232-239
  Коновалова Т. И.  К вопросу о стилистической дифференциации сложного предложения в современном новогреческом языке / Т. И. Коновалова. - С. 240-245
  Латишева Т. А.  О семейном сленге в современном чешском языке / Т. А. Латишева. - С. 246-250
  Заскалета В. П.  Формування та функціонування складнопідрядних означальних речень зі сполучними засобами, похідними від анафорично-вказівних займенників на ларингальний / В. П. Заскалета. - С. 250-256
  Кондратюк В. М.  Проблеми функціональної еквівалентності в порівняльній лінгвістиці / В. М. Кондратюк. - С. 256-264
  Тищенко Т.  Внутрішнє членування подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя / Т. Тищенко. - С. 264-271
  Зелінська О.  Найменування у староукраїнській мові осіб, які керували навчальними закладами та здійснювали нагляд і контроль за навчально-виховним процесом / О. Зелінська. - С. 271-280
  Денисюк В.  Варіантність як одна з особливостей функціонування антропонімів / В. Денисюк. - С. 280-286
  Цыбулькин В. В.  Термин "глоттосфера" в контексте современной лингвистики / В. В. Цыбулькин. - С. 286-294
  Верховцова О. М.  Man як хибне гендерне поняття / О. М. Верховцова. - С. 295-298
  Солошенко В. В.  Діяльність Гете-інституту в україні у 90-ті роки XX століття / В. В. Солошенко. - С. 299-304
  Бабюк В. В.  Разитие и распространение английского языка в мире / В. В. Бабюк. - С. 304-307
  Яровая А. Г.  Развитие познавательной деятельности студентов (магистров) в процессе работы над научным текстом / А. Г. Яровая. - С. 308-310
  Мільчук І. О.  Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів останнього десятиріччя у сфері "релігія" / І. О. Мільчук. - С. 311-318
  Бруцкая В. С.  К проблеме семантической классификации отглагольных прилагательных немецкого языка с пассивным значением / В. С. Бруцкая. - С. 318-321
  Гамзюк М. В.  Функціонування емотивних фразеологічних одиниць німецької мови у тексті / М. В. Гамзюк. - С. 322-325
  Марусяк В. В.  Використання ресурсів Інтернет на уроках іноземної мови / В. В. Марусяк. - С. 325-332

Анотація:   Збірник містить статті, повідомлення вітчизняних і зарубіжних учених у галузі історії та теорії слов'янських літератур, актуальних проблем лінгвістики.

 
48 60
Д22

        20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього [Текст] : ХІ наук.-практ. конф. / Нац. акад. управління, Центр перспективних соц. досліджень. - К. : Лазурит-Поліграф, 2011. - 404 с.

Зміст:
  Ільчук Л. І.  Вступне слово від організаційного комітету конференції / Л. І. Ільчук. - С. 11-12
  Попович М. В.  Суспільний прогрес як зміна цінностей / М. В. Попович. - С. 12-16
  Гузар Л. (кардинал)  Основи правильної, моральної поведінки / Гузар Л. (кардинал). - С. 16-17
  Тивончук А.  Морально-етичні засади інституту сім'ї в Україні / А. Тивончук. - С. 18-22
  Євстратій (Зоря), єпископ  Духовні цінності - головний скарб і фундамент розбудови України / Євстратій (Зоря), єпископ. - С. 22-26
  Ісіченко, І. (архиєпископ)  Культура і культ у постмодерному українському дискурсі / Ісіченко, І. (архиєпископ). - С. 27-30
  Скомаровський В. (єпископ)  Духовні цінності українського народу: випробування часом / Скомаровський В. (єпископ). - С. 31-32
  Слинько А. А.  Основной вектор политического развития в Украине / А. А. Слинько. - С. 33-34
  Олійник О. Л.  Поняття "вольності" як основа традицій урядування на українських землях у ранньомодерну добу / О. Л. Олійник. - С. 35-37
  Безбах В. Г.  Битва за Европу ( до 390-річчя Хотинської битви) / В. Г. Безбах. - С. 37-38
  Нікітіна А.  Наказні гетьмани доби Хмельниччини / А. Нікітіна. - С. 38-40
  Лазарєва В. Т.  Особливості генези державницько-правових поглядів П. Куліша: досвід і уроки для сьогодення / В. Т. Лазарєва. - С. 40-42
  Краснодемська І. Й.  Дослідження вченими української діаспори проблем українського державотворення у міжвоєнний період / І. Й. Краснодемська. - С. 43-45
  Безпаленко В. В.  Судові засади масових політичних репресій в Україні у другій половині 30-х років ХХ ст. / В. В. Безпаленко. - С. 45-48
  Горенко Л. І.  Культурні пріоритети Української держави початку ХХІ ст.: історія, теорія і практика / Л. І. Горенко. - С. 48-51
  Українеці С. О.  Культуротворчі новації та асоціативне мислення Ліни Костенко: мовний аспект реалізації / С. О. Українеці. - С. 51-53
  Самойлов М.  Генетичний зв'язок трипільської і української культури: миф чи реальність / М. Самойлов, І. Папушева. - С. 53-56
  Шеломанова-Булавка Ю. М.  Волинський дерев'яний храм: дослідження, збереження, втрачання традиційності / Ю. М. Шеломанова-Булавка. - С. 56-57
  Сергеєва Н. В.  Роль дизайну у формуванні національної і культурної самоідентифікації людини / Н. В. Сергеєва. - С. 57-59
  Мамулькіна О. Г.  Теоретичні засади формування геокультурного образу Запорізького степу / О. Г. Мамулькіна. - С. 59-61
  Короб А. М.  Українська видавнича справа на початку ХХ та ХХІ століть (аналіз проблем розвитку) / А. М. Короб. - С. 61-63
  Матвійчук О. Є.  Бібліотечні традиції і новації українського сьогодення / О. Є. Матвійчук. - С. 63-65
  Вергелес Н. В.  Мовотворчість як елемент культуротворчості: дуалізм мови В. Стефаника / Н. В. Вергелес, Я. Я. Чорненький. - С. 65-67
  Стахів М. Р.  Художнє мовлення новелістики Василя Стефаника / М. Р. Стахів, Я. Я. Чорненький. - С. 67-68
  Мірошник О. Л.  Мова у творчості М. Т. Рильського: культурологічний аспект / О. Л. Мірошник. - С. 69-70
  Саворона Ю. С.  Семантико- стилістична характеристика іменникових фразем на позначення назв осіб у трилогії "Мазепа" Б. Лепкого / Ю. С. Саворона. - С. 70-72
  Пузій М. С.  Лексичні новації в українській мові / М. С. Пузій, М. В. Романюк, Я. Я. Чорненький. - С. 72-74
  П'янковський Р. В.  Культурологічний потенціал словника як засіб збагачення лексичного запасу людини / Р. В. П'янковський. - С. 74-75
  Білаш Н. О.  Лексико-семантичні особливості складених біологічних термінів / Н. О. Білаш. - С. 76-77
  Подольська Є. А.  Травматичні зміни в українському кризовому суспільстві / Є. А. Подольська. - С. 78-79
  Мазур Л. В.  Особливості кризи ідентичності в Україні / Л. В. Мазур. - С. 80-81
  Харьков І. В.  Духовні цінності українського суспільства / І. В. Харьков. - С. 82-83
  Осос П.  Мода та духовність / П. Осос. - С. 84-85
  Семчук Н. І.  Втрата ціннісних орієнтацій як причина кризової ситуації в Україні / Н. І. Семчук. - С. 86-87
  Кучера Т. М.  Окремі аспекти самореалізації особистості / Т. М. Кучера. - С. 87-89
  Чепінога К. С.  Стресостійкість фахівця як складова соціальної конкурентності / К. С. Чепінога. - С. 90-91
  Бабушка Л. Д.  Людиномірність як система координат духовних формоутворень / Л. Д. Бабушка. - С. 91-93
  Нікітіна І. В.  Творча взаємодія людини і соціуму: гендерний вектор / І. В. Нікітіна. - С. 93-95
  Здіорук С. І.  Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в новітню добу / С. І. Здіорук. - С. 95-98
  Афанасьєв А. О.  Проблеми формування і захисту духовних цінностей українського суспільства на сучасному етапі / А. О. Афанасьєв. - С. 98-100
  Хмільовська О. В.  Діяльність псевдорелігійних організацій як загроза національній безпеці України / О. В. Хмільовська. - С. 100-102
  Филипович Л. О.  Християнські церкви України в умовах формування громадянського суспільства / Л. О. Филипович. - С. 102-109
  Жуковський В. В.  Розвиток богослов'я як запорука побудови громадянського суспільства / В. В. Жуковський. - С. 109-113
  Брашовецька О. О.  Інститут кумівства (хрещених батьків) у сучасній православній культурі України / О. О. Брашовецька. - С. 113-115
  Остащук І. Б.  Структуротворча роль інтертекстуальності у християнській символіці / І. Б. Остащук. - С. 115-117
  Щербяк Ю. А.  Ідея патріарху Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії і перспективи / Ю. А. Щербяк. - С. 117-119
  Марчук Є.  Катехиза любові: за працею Е. Фромма " Мистецтво любові" / Є. Марчук, С. І. Присухін. - С. 120-122
  Присухін С. І.  Поняття "свобода" в неотомізмі Івана Павла ІІ / С. І. Присухін. - С. 122-124
  Лісовенко І.  Сучасне українське неоязичництво / І. Лісовенко. - С. 124-126
  Кульпіна В. Д.  Феномен духовної краси в системі харизматичних цінностей п'ятидесятництва / В. Д. Кульпіна. - С. 127-128
  Ставрояні С. С.  Роль релігієзнавства як навчальної дисципліни у вихованні моральності людини / С. С. Ставрояні. - С. 128-129
  Усатенко Т. П.  Українськість як чинник соціокультурної ідентичності / Т. П. Усатенко. - С. 130-132
  Муранова В. В.  Сутність громадянського суспільства і чинники його розвитку в сучасній Україні / В. В. Муранова. - С. 133-134
  Вишньова О. М.  Психологічні чинники системи освіти в сучасній Україні / О. М. Вишньова. - С. 134-136
  Камінська Л. Ф.  Молодіжний рух у сучасному суспільстві: сутність і призначення / Л. Ф. Камінська. - С. 136-138
  Сєрик М. П.  Участь української молоді в політичному житті держави / М. П. Сєрик. - С. 138
  Чуприк Д. Й.  Особливості правовового виховання громадян у період українського державотворення / Д. Й. Чуприк. - С. 139-140
  Фєсік О. І.  Відродження духовності і моральної свідомості підростаючого покоління як необхідний чинник виховання майбутніх державотворців / О. І. Фєсік. - С. 141-142
  Бойко С. М.  Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності / С. М. Бойко. - С. 142-144
  Молчанова А. О.  Проблема толерантності як культурологічна основа діяльності педагога / А. О. Молчанова. - С. 144-146
  Султанова Л. Ю.  Полікультурна освіта викладачів вищих навчальних закладів як невід'ємна складова полікультурного суспільства / Л. Ю. Султанова. - С. 146-147
  Борозинець І. М.  Сучасна інформатизація освіти як чинник інформатизації суспільства / І. М. Борозинець. - С. 148-149
  Дзвінчук Д. І.  Про державне регулювання стратегичного розвитку мистецько-культурного середовища України на основі мультикультуралізму / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, О. В. Немчук. - С. 150-151
  Козловець М. А.  Мультикультуралізм і проблема єдності українського суспільства / М. А. Козловець. - С. 152-154
  Трач Ю. В.  Культура і глобалізація: суперечності розвитку / Ю. В. Трач. - С. 154-156
  Ханас О. М.  Мультикультуралізм-деструкція національної культури чи джерело її розвитку / О. М. Ханас. - С. 156-157
  Клименко В. С.  Інформаційна культура в розрізі культурних новацій українського сьогодення / В. С. Клименко. - С. 157-159
  Кожолянко Г. К.  Науково-теоретичні аспекти"політичного русинства" західноукраїнського регіону на початку ХХІ століття / Г. К. Кожолянко. - С. 158-159
  Арзуманова Т. В.  Діяльність національних культурних товариств- запорука побудови мультикультурного громадянського суспільства в Україні (на прикладі діяльності російських товариств Харкова) / Т. В. Арзуманова. - С. 161-163
  Волкова Е. А.  Особенности российско-украинских отношений в контексте религиозной политики / Е. А. Волкова. - С. 163-165
  Газізова О. О.  Проблеми мовної самоідентифікації етичних груп Автономної Республіки Крим в умовах незалежності України / О. О. Газізова. - С. 165-167
  Маевская Л. Б.  Распространение идеологии партии под названием "Джамаат аль-Исламийя" в Украине / Л. Б. Маевская. - С. 167-168
  Киридон А. М.  Актуалізація культурно-національної ідентичності при визначенні зовнішньополітичних векторів України / А. М. Киридон. - С. 168-170
  Чугаєнко Ю. О.  Україна-Афганістан: перші кроки зі створення політико-економічних умов для двостороннього співробітництва / Ю. О. Чугаєнко. - С. 170-172
  Дубров Я. О.  Україна-20: глобальні проблеми і реальність / Я. О. Дубров. - С. 172-177
  Будько О. Я.  Щодо можливих загроз національній безпеці України у 2011 році та способів їх мінімізації / О. Я. Будько. - С. 177-179
  Сірий С. В.  Зовнішня політика України в контексті формування європейського безпекового простору / С. В. Сірий. - С. 179-180
  Акулов-Муратов В. В.  Застосування сучасних наукових методів у прогнозуванні поведінки акторів-стекхолдерів у процесі міжнародних відносин України / В. В. Акулов-Муратов. - С. 180-182
  Слинько Е. А.  Проблема идентичности в Украине / Е. А. Слинько. - С. 182-185
  Воропаєва Т. С.  Становлення національної і європейської ідентичності громадян України: емпиричне дослідження (1991-2011рр.) / Т. С. Воропаєва. - С. 185-187
  Ісхакова Н. Г.  Глобалізація: наслідки для сучасного українського суспільства / Н. Г. Ісхакова. - С. 187-188
  Троян С. С.  Сучасна Україна: від локальної цивілізації до консолідації суспільства / С. С. Троян. - С. 188-190
  Єфімова В. В.  Геоідеологічна парадигма України і геополітична свідомість у державотворенні / В. В. Єфімова. - С. 190-192
  Коржов О. Ю.  Сутність і головні особливості альтерглобалізму / О. Ю. Коржов. - С. 192-194
  Редколіс О. М.  Інформаційно-психологічна агресія як виклик безпеці сучасного суспільства / О. М. Редколіс. - С. 194-196
  Архіпова К. С.  Поняття хакерів та їх мотиви / К. С. Архіпова. - С. 196-198
  Головатюк К. А.  Розвиток мережі Інтернет в Україні / К. А. Головатюк. - С. 198-199
  Федорів Т. В.  Державнотворча концепція Степана Бандери та її втілення у сучасній Україні / Т. В. Федорів. - С. 200-202
  Новікова Н. Є.  Ідеологія як фактор формування політичної культури / Н. Є. Новікова. - С. 202-203
  Тупчієнко Л. С.  Інститут президентства в Україні: орган влади чи національний символ? / Л. С. Тупчієнко. - С. 204-208
  Скомороха Т. В.  Конституційно-правові особливості актів глави держави за часів незалежності України / Т. В. Скомороха. - С. 208-210
  Пустовіт Ж. М.  Основні напрями діяльності Верховної Ради України / Ж. М. Пустовіт. - С. 211-214
  Мусієнко А. О.  Роль Конституції України у формуванні і розвитку державотворчих процесів у сучасних суспільно-політичних умовах / А. О. Мусієнко. - С. 214
  Петровський А. В.  Процесуальний аспект визнання правочинів недійсними: проблеми чинного законодавства / А. В. Петровський. - С. 215-216
  Павлишин О. В.  Знакова організація права: перспективи новітніх правових досліджень / О. В. Павлишин. - С. 216-218
  Шевченко В. М.  Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості / В. М. Шевченко. - С. 218-220
  Губський С. І.  Місце і роль військово-освітньої та культурно-виховної роботи в реформуванні армійських структур в Україні (1917-1920 рр. ): досвід і уроки для Збройних Сил України / С. І. Губський. - С. 220-222
  Печенюк І. С.  Мотиви і стимули військової служби за контрактом у Збройних Силах України / І. С. Печенюк. - С. 223-225
  Савченко Л. В.  Застосування міжнародного гуманітарного права в миротворчих операціях / Л. В. Савченко. - С. 225-227
  Осичнюк Е. В.  Украина: 20 лет спустя / Е. В. Осичнюк. - С. 227-233
  Скаленко О. К.  Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука, освіта, кадри / О. К. Скаленко. - С. 234-236
  Колісник К. А.  Проблеми формування політичної культури в Україні / К. А. Колісник. - С. 236-238
  Носович А. А.  Партийное и избирательное законодательство России и Украины как нормативная основа формирования и функционирования партийно-политических систем / А. А. Носович. - С. 238-239
  Криворучко Н. В.  Імітація як форма політичної діяльності в українському державотворенні / Н. В. Криворучко. - С. 239-241
  Дранник В. А.  Моральна поведінка сучасного управлінця / В. А. Дранник. - С. 241-242
  Єдгарова І. В.  Крос-культурний адміністративний простір в умовах інформаційно-комунікативної інтернаціоналізації державного управління / І. В. Єдгарова. - С. 242-244
  Ковальчук В. А.  Внутрішньоукраїнські проблеми інтеграції до ЄС і шляхи їх вирішення / В. А. Ковальчук. - С. 244-246
  Турченко Ю. В.  Перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій у процес управління Українською державою / Ю. В. Турченко. - С. 246-247
  Давидюк О. О.  Проблема визначення завдань соціальої політики в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / О. О. Давидюк. - С. 248-250
  Баранова Н. П.  Використання соціальних технологій у системі соціального управління / Н. П. Баранова. - С. 250-252
  Клименко О. М.  Суспільно-інтеграційна фунцкція усуспільнення приватної власності в контексті розвитку громадянського суспільства / О. М. Клименко. - С. 252-254
  Нескороджена Л. Л.  Проблеми законодавчого регулювання реалізації права власності / Л. Л. Нескороджена. - С. 254-256
  Котлярова Т. В.  Механізм захисту прав людини в сучасній Україні: проблеми дослідження і вдосконалення / Т. В. Котлярова. - С. 256-257
  Ткач З.  Проживання чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу / З. Ткач. - С. 258-259
  Рябцева Н. О.  Сучасне сирітство як ознака девальвації духовних цінностей українського суспільства / Н. О. Рябцева. - С. 259-260
  Новікова Т. В.  Бездомність в Україні: стан вирішення проблеми / Т. В. Новікова. - С. 260-262
  Болюбах В. В.  Проблема реінтеграції бездомних громадян у вимірах сучасного суспільства / В. В. Болюбах. - С. 262-264
  Чуруксаєва Т. С.  Соціальне забезпечення дітей-інвалідів в Україні / Т. С. Чуруксаєва. - С. 264-266
  Чудійович Т. М.  Проблеми виховання дітей мігрантів в Україні / Т. М. Чудійович. - С. 266-268
  Оржаховська А. А.  До проблеми термінологічного визначення особи вихованця спеціального навчально-виховного закладу / А. А. Оржаховська. - С. 268-270
  Плечко С. П.  Форми соціальної нерівності на ринку праці в Україні: проблеми і перспективи розв'язання / С. П. Плечко. - С. 270-272
  Поляк Н. О.  Стратегічні напрями удосконалення системи соціального забезпечення економічно-активного населення / Н. О. Поляк. - С. 272-274
  Малова О.  Проблема фінансового забезпечення Пенсійного фонду України і шляхи її вирішення / О. Малова. - С. 274-276
  Сивак А. В.  Демографічна ситуація і пенсійна реформа / А. В. Сивак. - С. 276-279
  Кривобок Ю. В.  Пенсійне забезпечення як засіб соціальної підтримки осіб похилого віку в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / Ю. В. Кривобок. - С. 279-283
  Бортнік С. В.  Запровадження обов'язкового медичного страхування як стратегія майбутнього України / С. В. Бортнік. - С. 283-285
  Яцишин М. М.  Реалізація ідей гуманізму у кримінально-виконавчій сфері: світовий досвід і Україна / М. М. Яцишин. - С. 285-286
  Андрущак О. М.  Соціально-правовий статус осіб, які відбувають покарання, за виправно-трудовим законодавством України / О. М. Андрущак. - С. 287-288
  Долгий С. А.  Особливості правового статусу благодійних організацій за римським правом / С. А. Долгий. - С. 288-290
  Петренко Ю. М.  Благодійність і соціальна політика в Україні: точки перетину / Ю. М. Петренко. - С. 290-292
  Ільчук Л. І.  Соціальна відповідальність бізнесу / Л. І. Ільчук. - С. 292-295
  Дяченко О. В.  Проблеми соціальної відповідальності бізнесу / О. В. Дяченко. - С. 295-297
  Срібна М. А.  Український Червоний Хрест як символ гуманності і милосердя в незалежній Україні / М. А. Срібна. - С. 298-299
  Соскін О. І.  Можливість зміни соціально-економічної і геополітичної моделі розвитку України / О. І. Соскін. - С. 300-308
  Палига Є. М.  Корпорації і корпоративне управління як важлива передумова подальшого розвитку економіки України / Є. М. Палига. - С. 308-310
  Губенко В. І.  Зовнішньоекономічна складова незалежності і суверенітету України / В. І. Губенко. - С. 310-312
  Печенюк Н. М.  Вплив зовнішнього державного боргу України на економічну безпеку та незалежність держави / Н. М. Печенюк. - С. 313-315
  Костинець Ю. В.  Визначення стратегічних перспектив розвитку ринку посередницьких послуг в Україні / Ю. В. Костинець. - С. 315-317
  Жовноватая В. А.  20-летняя история формирования современного капиталистического уклада: опыт, последствия и приобретения предшественников / В. А. Жовноватая. - С. 318-319
  Бурда І. Я.  Втрата людського потенціалу: причини і наслідки / І. Я. Бурда. - С. 319-321
  Стефанишин О. В.  Розвиток людського потенціалу в умовах формування інформаційного суспільства / О. В. Стефанишин, В. Стефанишин, М. Стефанишин. - С. 321-324
  Федірко Н. В.  Оплата праці в системі чинників конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Федірко. - С. 324-326
  Набруско І. Ю.  Споживання як зона повсякденного буття сучасного українця: надбання і втрати / І. Ю. Набруско. - С. 326-328
  Максимова К. А.  Вплив економічного доходу на стиль споживання в умовах сучасного українського суспільства / К. А. Максимова. - С. 328-330
  Матвійчук В. К.  Необхідна переорієнтація заходів екологічної політикі з окремих компонентів навколишнього природного середовища на створення інтеграційної екологічної політики / В. К. Матвійчук. - С. 330-332
  Масько Д. В.  Специфіка видів покарання в окремих країнах і санкції за порушення правил охорони та видобутку надр / Д. В. Масько. - С. 332-336
  Безпалько І. Р.  Основні тенденції розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / І. Р. Безпалько. - С. 336-338
  Кушта М.  Підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів / М. Кушта. - С. 338-340
  Базилюк В. Б.  Регіональні кластери як вектор розвитку економіки України / В. Б. Базилюк. - С. 340-341
  Гнатюк Я. І.  Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів / Я. І. Гнатюк. - С. 341-346
  Шайдурова К.  Нерівність фінансового розподілу як фактор стагнації економіки / К. Шайдурова. - С. 346-348
  Яремик Х. Я.  Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств / Х. Я. Яремик. - С. 348-350
  Юхта О. І.  Економічна свобода в Україні на сучасному етапі розвитку / О. І. Юхта. - С. 350-352
  Марченко Ю. В.  Соціально-політичні моделі формування системи безпеки підприємництва: до постановки питання / Ю. В. Марченко. - С. 352-354
  Штангрет А. М.  Поточний стан авіаційної галузі як індикатор розвитку України / А. М. Штангрет. - С. 354-356
  Симерецкая В.  Малый бизнес в Украине сегодня / В. Симерецкая, И. Грищенко. - С. 356-361
  Онещак О. Я.  Сучасні підходи до визначення надійності функціонування малих підприємств / О. Я. Онещак. - С. 361-362
  Пильтяй О. В.  Стратегія України у ХХІ ст.: зростання або розвиток? / О. В. Пильтяй. - С. 362-364
  Александров М. П.  До стратегії економічного розвитку України в сучасних умовах / М. П. Александров. - С. 364-365
  Аболіна Т. Г.  Інноваційна модель розвитку теоретичних засад прикладної етики / Т. Г. Аболіна. - С. 366-367
  Ситніченко Л. А.  Справедливість як духовно-практична цінність вітчизняного буття / Л. А. Ситніченко. - С. 368-369
  Затолотний В. М.  Базові ціннісні засади сучасної ділової етики / В. М. Затолотний. - С. 369-371
  Дерев'янко Т. М.  Соціальниий капітал та етика бізнесу: проблеми і перспективи розвитку / Т. М. Дерев'янко. - С. 371-374
  Чекамов Є. В.  Етика бізнесу: формування етичної культури бізнесмена / Є. В. Чекамов. - С. 374-376
  Усов Д. В.  Мораль і політика: сьогодення та майбутні обрії / Д. В. Усов. - С. 376-378
  Заболотна В. О.  Перспективи розвитку організаційної культури в Україні / В. О. Заболотна. - С. 378-379
  Ярош Л. А.  Время собирать камни / Л. А. Ярош. - С. 380-381
  Олінкевич В. І.  Homo urbanus як новоутворення суб'єктивності в умовах сучасного суспільства / В. І. Олінкевич. - С. 381-383
  Машкова І. М.  Аксіологічний вимір педагогіки партнерства в українській вищій освіті / І. М. Машкова. - С. 383-385
  Дерев'янко А. С.  Етичний кодекс у вищому навчальному закладі / А. С. Дерев'янко. - С. 385-386
  Покотило Г. М.  Українське мистецтво і світовий художній простір (до історії проблеми) / Г. М. Покотило. - С. 387-389
  Дикань Т.  Мораль у сучасному суспільстві: затребуваність часом / Т. Дикань. - С. 389-391
  Романець А. Ю.  Яким чином існує мораль сьогодні / А. Ю. Романець. - С. 391-392
  Ланова О. Л.  Концепт "великий крах" і відновлення соціального порядку в Україні / О. Л. Ланова. - С. 393-394
  Кропивницька В.  Гуманістична й авторитарна етика / В. Кропивницька. - С. 395-396
  Гарбар О.  Патріотизм як духовно-практична цінність і громадянська етика / О. Гарбар. - С. 396-397
  Шайдурова К.  Дискурсивна етика як етика відповідальності / К. Шайдурова. - С. 397-399
  Максименко Н. М.  Етика відповідальності як етика майбутнього / Н. М. Максименко. - С. 399-401
  Бойко Л.  Українське весілля: знаково-символічні і морально-етичні виміри / Л. Бойко, О. Швець. - С. 401-402

Рубрики: Суспільствознавство

Ключові слова (ненормовані): Українська держава -- національна ідея -- економіка України -- духовні цінності -- політико-правова система

Анотація:   У збірці представлені матеріали учасників ХІ науково-практичної конференції "20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього", проведеної 19 травня 2011 р. у рамках суспільно- наукового проекту "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я". Організатори конференції: ВНЗ "Національна академія управління", Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України, журнал "Актуальні проблеми економіки".

 
49 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 170 Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 167 с.

Зміст:
  Личковах В. А.  Естетосфера авангардизму / В. А. Личковах. - С. 4-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лосик О. М.  Візуалізація культури як феномен пам'яті (на прикладі концепції А. Варбурга) / О. М. Лосик. - С. 16-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушонкова О. А.  Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття / О. А. Пушонкова. - С. 25-34
  Колотова О. О.  Сучасне мистецтво: між "дзеркалом" і "задзеркаллям" / О. О. Колотова. - С. 34-42
  Кранда М. В.  Естетичні аспекти візуалізації деяких християнських теологем в сучасному кінематографі / М. В. Кранда. - С. 42-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сарнавська О. В.  Особливості візуальності художньої мови / О. В. Сарнавська. - С. 51-59
  Кучер Т. А.  Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури / Т. А. Кучер. - С. 59-66
  Васильєва К.І.  Специфіка рецептивного процесу в умовах сучасної текстоцентричної парадигми / К. І. Васильєва. - С. 66-73
  Максимова І. Ю.  Візуалізація "я-ти" відношення у традиції християнської сповіді / І. Ю. Максимова. - С. 73-82
  Астапова-Вязьмина Е. И.  Семантико-семиотические аспекты концепции искусства Пауля Клее / Е. И. Астапова-Вязьмина. - С. 82-90
  Винник-Остапишин В. Р.  Формування ідей модерністичного символізму у творчості Гната Михайличенка / В. Р. Винник-Остапишин. - С. 90-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко М. О.  Михайло Бахтін і російська формальна школа / М. О. Федоренко. - С. 98-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщенко М. П.  Актуальні питання методології і критеріїв наукового пізнання / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко, І. І. Руденко. - С. 108-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  П'янзін С. Д.  Аксіологічні дистинкції у філософії середньовіччя / С. Д. П'янзін. - С. 118-124
  Андрусів Л. З.  Взаємозв'язок символічного та раціонального в іконоборських рухах Київської Русі / Л. З. Андрусів. - С. 125-133
  Бабина Т. Г.  Менталітет в контексті української філософії / Т. Г. Бабина. - С. 134-142
  Кретов П. В.  Символіка мовної гри: між перфекціонізмом та псевдопроблематикою / П. В. Кретов. - С. 143-152
  Шевченко З. В.  Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект / З. В. Шевченко. - С. 152-159
  Волошин І. В.  Науково-теоретичні засади релігієзнавчого аналізу філософсько-літературної спадщини Івана Франка / І. В. Волошин. - С. 160-166. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Філософія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам філософії культури, історії і теорії філософії, соціальної філософії. Левова частка статей відображає зміст доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Візуальність в умовах культурних трансформацій", що проходила у жовтні 2009 року в м. Черкаси.

 
50 80
А43

        Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / МОН України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : Видавництво РДГУ, 2007. - 226 с.

Зміст:
  Бідюк О.  Символіка сновидінь у структурі художнього тексту: психоаналітичний аспект / О. Бідюк. - С. 4-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар В.  Функціонування і тлумачення термінів "естопсихологія" і "рецептивна естетика" у літературно-критичних статтях Івана Франка / В. Бондар. - С. 12-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирильчук О.  "Книга лева" Богдана-Ігоря Антонича в історико-рецептивному аспекті / О. Кирильчук. - С. 18-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарчук І.  "Розсувати рамки дозволеного в мистецтві...": "Україна в огні" Олександра Довженка / І. Захарчук. - С. 29-41
  Хопта С.  Страх, відчай та смерть. Модуси художньої екзистенції у творчості "проекзистенціалістів" - Михайла Яцкова, Валер'яна Підмогильного та Віктора Домонтовича: порівняльний аспект / С. Хопта. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михаляк У.  Соціальна онтологія Лесі Українки / У. Михаляк. - С. 49-58
  Крупка М.  Екзистенційна проблематика в сучасній жіночій прозі / М. Крупка. - С. 58-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чотарі В.  Проблема генологічної диференціації та термінологічного окреслення параметрів жанрового діапазону духовної поезії (на матеріалі творів поетів Західної України) / В. Чотарі. - С. 67-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полежаєва Т.  Поетика новелістичної казки / Т. Полежаєва. - С. 75-80
  Ворок Х.  Функції сновидінь у романі Івана Франка "Основи суспільності" / Х. Ворок. - С. 82-90
  Мушировська Н.  Архітектонічний ключовий символ у творчості Василя Пачовського та поетів "Молодої музи" / Н. Мушировська. - С. 90-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томчук Л.  Творча індивідуальність Євгенії Ярошинської / Л. Томчук. - С. 98-103
  Онуфрик Г.  Трансформація агіографічних образів у романі Катерини Мотрич "Ніч після сходу сонця" / Г. Онуфрик. - С. 103-112
  Деркачова О.  Образ болю в афганській поезії Василя Слапчука / О. Деркачова. - С. 113-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Генеза українського поліметричного вірша / Н. Гаврилюк. - С. 120-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кир'янчук Б.  Герменевтичні підходи до вивчення творчості Василя Стефаника / Б. Кир'янчук. - С. 128-135
  Бестюк І.  Міфологема лабіринту в модерній і постмодерній інтерпретаціях / І. Бестюк. - С. 136-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дронь К.  Модифікація міфообразу землі у художній творчості Івана Франка / К. Дронь. - С. 146-158
  Кирієнко Н.  Традиційні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 158-164
  Лупак Н.  Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору / Н. Лупак. - С. 166-177
  Бігун О.  Настроєві мотиви поезії в прозі Стефана Малларме та Михайла Коцюбинського / О. Бігун. - С. 177-184
  Біла І.  "Духовне мандрівництво" героя в українській та російській постмодерністичній прозі (на матеріалі творчості Юрія Андруховича, Володимира Єшкілєва та Віктора Пєлєвіна) / І. Біла. - С. 184-190
  Лепьохін Є.  Образ жінки та падіння й пошуки чоловіка (за творами "Падіння" Альбера Камю і "Повість без назви" Валер'яна Підмогильного) / Є. Лепьохін. - С. 190-198
  Поліщук Я.  Осторонення жанру / Я. Поліщук. - С. 200-203
  Черниш М.  Шлюбна історія інтелектуалки / М. Черниш. - С. 204-208

Анотація:   У збірнику вміщені статті з проблем українського літературознавства, теорії літератури та компаративістики. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями, студентами, вчителями-словесниками.

 
51 81
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Ч.1 / Ін-т укр. мови НАН Украіни, ін-т мовознавства ім. О. Потебні НАН України,Черкаський. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 232 с.

Зміст:
  Жаналина Л. К.  Грамматика коммуникации и грамматика номинации / Л. К. Жаналина. - С. 3-5
  Зеленько А. С.  Концептуальна та мовна моделі світу / А. С. Зеленько. - С. 5-8
  Потапенко С. И.  Лингвокогнитивный аспект языковых категорий (на материале английского языка) / С. И. Потапенко. - С. 8-12
  Луньова Т. В.  До проблеми концептуального аналізу: міфологічний компонент концепту "гармонія" в англійській мові / Т. В. Луньова. - С. 13-17
  Пугач В. М.  Відображення модусу мислення українця початку XIX ст. засобами мови / В. М. Пугач. - С. 17-20
  Ярмоленко Г. А.  Пропозитивна (метонімічна) мотивація nomina agentis у сучасній українській мові / Г. А. Ярмоленко. - С. 20-23
  Курилас О. Р.  Локальні та транслокальні прислівники у системі просторових відношень / О. Р. Курилас. - С. 23-26
  Павлюк О. О.  Концепт paresse у французькій мовній картині світу / О. О. Павлюк. - С. 26-29
  Старко В. Ф.  Фразеологізми як матеріал для виділення концептуальних ознак (на прикладі концептів гра, игра і game) / В. Ф. Старко. - С. 30-34
  Литвин И. Н.  Русские отсубстантивные наречия с ориентационной семантикой / И. Н. Литвин. - С. 34-37
  Лавриненко С. Т.  Мовна картина світу української казки / С. Т. Лавриненко. - С. 37-40
  Нижегородцева-Кириченко Л. А.  Полисемия слова: "шаг влево - шаг вправо" / Л. А. Нижегородцева-Кириченко. - С. 40-47
  Кондратенко Н. В.  Питання у функції відповіді як комунікативна стратегія адресата в діалогічному моваленні / Н. В. Кондратенко. - С. 47-51
  Назарчук Р. З.  Базові концепти сфери процесуальності: на матеріалі дієслів вузької спеціалізації / Р. З. Назарчук. - С. 52-57
  Чеботай В. В.  Когнітивна ономасіологія як складник парадигми когнітивної лінгвістики (на матеріалі назв лікарських рослин української мови) / В. В. Чеботай. - С. 57-61
  Матасова Я. Р.  Методика когнітивно-ономасіологічного аналізу складних найменувань / Я. Р. Матасова. - С. 61-64
  Слободинська Т. С.  Структура функціонально-семантичного поля таксису в українській мові / Т. С. Слободинська. - С. 65-69
  Попович М. М.  Про подвійну сутність категорії детермінованості / недетермінованості іменника / М. М. Попович. - С. 69-72
  Водовоз Л. М.  Природа бажальності / Л. М. Водовоз. - С. 72-76
  Чеботай В. В.  Перехідність / неперехідність як експліцитор категорії граничності / В. В. Чеботай, М. І. Калько. - С. 76-81
  Ковальчук Н. П.  Предложения характеризации субъекта-лица с предикативными лексемами в переносном значении / Н. П. Ковальчук. - С. 82-86
  Чубань Т. В.  Особливості реалізації категорії виду відіменними дієсловами / Т. В. Чубань. - С. 86-90
  Салаган Г. Ф.  Віддієслівні деривати на bar із пасивним значенням у сучасній німецькій мові / Г. Ф. Салаган. - С. 90-96
  Гульт І. М.  Про функціональну приналежність ядра іменникової фрази в сучасній англійській мові / І. М. Гульт. - С. 96-101
  Хоменюк В. І.  Принципи розмежування атрибутивної і обставинної функції прийменниково-іменникових форм у тексті / В. І. Хоменюк. - С. 101-103
  Сидоренко Т. М.  Особливості української мови при вираженні кількісних аспектів дії / Т. М. Сидоренко. - С. 103-105
  Шапочка Н. В.  Феномен темпоральности в ЛСП высшего уровня / Н. В. Шапочка. - С. 105-107
  Концюк Л. М.  Семантична структура англійських прислівників місця та напрямку / Л. М. Концюк. - С. 108-112
  Сологуб Л.  "Текст" і "дискурс": до проблеми співвідношення центральних понять сучасної лінгвістики / Л. Сологуб. - С. 113-116
  Фоменко Е. Г.  Концепт рассказа в ментальных структурах / Е. Г. Фоменко. - С. 116-121
  Яхонтова Т. В.  Крос-культурні дослідження сучасного наукового дискурсу / Т. В. Яхонтова. - С. 121-126
  Раду А. І.  Особливості функціонування антропорелевантних маркерів контекстуалізації у рекламному дискурсі / А. І. Раду. - С. 126-131
  Юрчак О. Ю.  Лінгво-когнітивні метафори у текстах на комп'ютерну тематику (на матеріалі англійської мови) / О. Ю. Юрчак. - С. 131-135
  Хайдукова Т. В.  Эмотивность текстов современной немецкой публцистики / Т. В. Хайдукова. - С. 135-139
  Кухар Л. А.  Лінгвістика тексту та функціонування мовних одиниць в науковому тексті / Л. А. Кухар. - С. 139-143
  Бишук Г. В.  Вплив семантичних особливостей логіко-смислових квантів інформації на характер їх просодичної оформленості в тексті оповідання / Г. В. Бишук. - С. 143-147
  Семенова О. В.  Синтагма в текстах радіопубліцистики (на матеріалі франкомовних проблемних репортажів) / О. В. Семенова. - С. 147-150
  Лебеда М. І.  Анотація як тип тексту / М. І. Лебеда. - С. 152-155
  Тарасинская И. З.  Дистантное повторение в языке произведений К. Г. Паустовского / И. З. Тарасинская. - С. 155-157
  Мусиенко В. П.  Размещение текста как интенсификатор смысла / В. П. Мусиенко. - С. 157-161
  Жуйкова М.  Стереотип дороги в українських та росїйських загадках / М. Жуйкова, Т. Бондар. - С. 162-167
  Левченко О.  Рослинна символіка у фразеологічних системах близькоспоріднених мов / О. Левченко. - С. 167-171
  Дяченко-Лисенко Л. М.  "Антисвіт чужини" в "Кобзарі" Т. Г. Шевченка у відзеркаленні етносвідомості сучасних студентів-україністів / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 171-177
  Цапок О. М.  Особливості текстової репрезентації концепта "краса світу" у творах поетів-шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 177-180
  Федоренко О. Д.  Здрібніло-пестливі форми як відображення української ментальності / О. Д. Федоренко. - С. 180-185
  Колесник О. С.  Концепт "чудовисько / ворог" в давньоанглійському епосі / О. С. Колесник. - С. 186-189
  Науменко Л. П.  Відтворення американської ментальності у мовній картині світу / Л. П. Науменко. - С. 189-190
  Шуп'яна І. М.  Порівняльна характеристика паперових та електронних словників / І. М. Шуп'яна. - С. 191-194
  Шляхова В. В.  Навчання перекладу фразеологізмів / В. В. Шляхова. - С. 194-197
  Оліщук Р. Л.  Адекватність передачі етносоціонімів в українських перекладах Нового Завіту / Р. Л. Оліщук. - С. 197-200
  Яновська Г. В.  Внутрішній світ оригіналу й перекладу / Г. В. Яновська. - С. 200-204
  Пасічник С. А.  Лексичне значення слова та його вмотивованість і еквівалентність при перекладі / С. А. Пасічник. - С. 204-209
  Іллів І. І.  Заголовок як проблема перекладу / І. І. Іллів. - С. 209-214
  Василенко А. М.  Аспекти міфологічної свідомості та їх відтворення у вербальному дискурсі / А. М. Василенко. - С. 214-217
  Гаценко І. О.  Порівняльна характеристика дієслів звуконаслідувального походження в українській та російській мовах / І. О. Гаценко. - С. 217-222
  Лопушинський І. П.  Роль образно-тропеїчних засобів в архітектоніці художнього тексту (на прикладі творчого доробку Бориса Грінченка) / І. П. Лопушинський. - С. 222-226

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, функціональної лінгвістики, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, лінгводидактики, теорії комунікації, лексичної семантики та мовної особистості.

 
52 83
Л64

        Література. Фольклор. Проблеми поетики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка, Філологічний ф-т. - К. : Твім Інтер, 1997. - 224 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  До проблеми синонімії в лексикології / І. О. Голубовська. - С. 3-6
  Грицик Л. В.  Літературна спадщина О. Багрія (До проблеми наукового методу) / Л. В. Грицик. - С. 6-13
  Гуменна В. Ю.  Дитячі оповідання І. Франка: психологічний аспект / В. Ю. Гуменна. - С. 14-21
  Гуменний М. Х.  Комічне як стильова особливість прози О. Гончара / М. Х. Гуменний. - С. 22-28
  Демченко І. А.  Із спостережень над "симфонізмом" прози Ольги Кобилянської / І. А. Демченко. - С. 28-35
  Дзюба В. В.  Поетика українських голосінь / В. В. Дзюба. - С. 35-39
  Дунаєвська Л. Ф.  Число-символ в українській народній прозі / Л. Ф. Дунаєвська. - С. 39-48
  Єрмоленко С. Я.  Мовотворчість Олега Ольжича - сторінка в історії української літературної мови XX ст. / С. Я. Єрмоленко. - С. 48-54
  Задорожна Л. М.  Ритм символів поезії Т. Шевченка "N. N. Сонце заходить, гори чорніють" / Л. М. Задорожна. - С. 54-62
  Захарченко В. Г.  Роль гри у відродженні української родини / В. Г. Захарченко. - С. 62-67
  Івановська О. П.  Колядки у записах Ганни Барвінок / О. П. Івановська. - С. 67-73
  Конончук М. М.  Героїчне минуле українського народу і творчість Івана Франка / М. М. Конончук. - С. 73-78
  Кононенко Л. П.  Особливості символіки Г. С. Сковороди / Л. П. Кононенко. - С. 79-82
  Конончук Т. І.  Історична доля митця і народу (Василь Барка та його роман "Жовтий князь") / Т. І. Конончук. - С. 83-88
  Копаниця Л. М.  Поезія Феофана Прокоповича і народна пісня / Л. М. Копаниця. - С. 89-94
  Костанкевич І. М.  Від деструкції - до "конструювання великих систем" (Художня еволюція героя М. Хвильового) / І. М. Костанкевич. - С. 94-104
  Кухта Н. В.  Дмитро Яворницький і українська народна казка / Н. В. Кухта. - С. 104-109
  Лебедєв Ю. І.  "Соромницький" фольклор у записах І. Я. Рудченка / Ю. І. Лебедєв. - С. 109-114
  Литвин В. М.  Собор душі у світлі фольклорної традиції у Гр. Тютюнника / В. М. Литвин. - С. 115-118
  Мойсієнко А. К.  Розгорнена метафорична структура в Шевченковому вірші ("Три літа") / А. К. Мойсієнко. - С. 119-123
  Наєнко М. К.  Витоки модерного літературознавства / М. К. Наєнко. - С. 123-130
  Наумовська О. В.  Українська народна проза середини XIX ст. з погляду М. Драгоманова / О. В. Наумовська. - С. 130-134
  Олинська В. Ю.  Національно-культурний мовний компонент у структурі художнього тексту (На матеріалі історичного роману Д. Мордовця "Сагайдачний") / В. Ю. Олинська. - С. 134-140
  Олійник А. Д.  Деякі структурно-семантичні особливості економічних термінів-англіцизмів в українській мові / А. Д. Олійник. - С. 141-145
  П'ятецька О. В.  Своєрідність індивідуально-авторського бачення світу в синтаксичних засобах поезії / О. В. П'ятецька. - С. 146-154
  Руденко В. Ю.  Українознавство і моральне виховання особистості в 1917-1930-х рр. / В. Ю. Руденко. - С. 154-163
  Салтовська Н. В.  Розвиток дослідження української народної загадки як феномену усної народної творчості / Н. В. Салтовська. - С. 163-170
  Сирота Л. І.  Фольклорно-етнографічна діяльність І. І. Срезневського під час подорожі по слов'янських землях (1839-1842 рр.) / Л. І. Сирота. - С. 170-174
  Суховій О. О.  Варлаам Ясинський у релігійному житті та літературному процесі України за часів Івана Мазепи / О. О. Суховій. - С. 174-179
  Тацуняк Н. П.  "Конфесе літерата" Й. С. Махара в контексті чеського модерну / Н. П. Тацуняк. - С. 179-186
  Терещенко Т. І.  "Тужлива Україна" у творчості Тодося Осьмачки / Т. І. Терещенко. - С. 186-192
  Томенко О. М.  Деякі аспекти літературознавчої та перекладацької діяльності Михайла Калиновича / О. М. Томенко. - С. 193-197
  Фенько О. В.  Відгомін Архетипу Великої Матері у творчості Уласа Самчука / О. В. Фенько. - С. 198-202
  Фісун В. П.  Прадавнє вірування слов'ян у досягнення щастя і багатства за допомогою квітки папороті / В. П. Фісун. - С. 202-206
  Штепан О. А.  "Листи до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського як втілення концепції українського монархізму / О. А. Штепан. - С. 206-211
  Янковська Ж. О.  Національна ідея через призму фольклорної та літературної діяльності П. Куліша / Ж. О. Янковська. - С. 211-215
  Ярмоленко Н. М.  Історичні риси козацької пісні Черкащини / Н. М. Ярмоленко. - С. 215-221

Анотація:   У збірнику на матеріалах усної народної творчості та художньої літератури XIX-XX ст. розглядаються питання поетики окремих жанрів, досліджуються маловідомі аспекти наукової діяльності українських фольклористів, літературознавців.

 
53 83.3(4Укр)
А43

        Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : наук. зб. Вип. 14 / МОН України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. л-ри і фольклористики. - Донецьк : ДонНУ, 2010. - 304 с.

Зміст:
  Урсані Н.  Взаємовідданість закоханих в українських народних баладах / Н. Урсані. - С. 5-14
  Буга О.  Модель світу в українській фольклорній баладі з точки зору аналітичної психології / О. Буга. - С. 15-23
  Цибулько О.  Амбівалентність символіки у похоронних голосіннях / О. Цибулько. - С. 24-36
  Регуш Ю.  Фольклорні елементи в творах Якова Щоголева / Ю. Регуш. - С. 39-48
  Жилін М.  Версифікація "клейноди" Андрія Римші "На Гербы ясновельможного пана, пана Теодора Скумина, Воєводы Новгородського" / М. Жилін. - С. 49-57
  Боговін О.  Кадікс як "межовий простір" у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. Боговін. - С. 58-70
  Присяжнюк О.  Образ Криму в ліриці Лесі Українки / О. Присяжнюк. - С. 71-78
  Думнова О.  Г. Чупринка і О. Олесь біля витоків концептології раннього символізму / О. Думнова. - С. 79-93
  Пуніна О.  До творчої методи Гео Шкурупія (роман "Жанна Батальйонерка") / О. Пуніна. - С. 94-105
  Дружинович Л.  Образно-змістові координати концепту "земля" в поетичній рецепції Є. Плужника / Л. Дружинович. - С. 106-114
  Молотков С.  Анахронія у поезії Юрія Драгана / С. Молотков. - С. 115-127
  Рибка О.  Сковородинські відгомони екзистенціалістських вимірів українського шістдесятництва / О. Рибка. - С. 128-139
  Бурлакова І.  Потенціал біблійних образів та сюжетів в інтерпретації проблеми зради (на матеріалі оповідання Петра Балея "Антошко") / І. Бурлакова. - С. 140-150
  Присяжнюк О.  Поезія Миколи Сома: ідейно-тематичні орієнтири та художньо-стильові засоби поетики / О. Присяжнюк. - С. 151-158
  Погорєлова О.  Герметична традиція у ліриці В. Стуса / О. Погорєлова. - С. 159-170
  Денисенко О.  Наукова діяльність Соломії Павличко та Юрія Шевельова в контексті модерністської парадигми / О. Денисенко. - С. 171-181
  Гнатюк М.  Поетична аксіосфера Олександра Астаф'єва / М. Гнатюк. - С. 182-198
  Філоненко С.  "Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча": жінка-супергерой у романі Алли Сєрової "Правила гри" / С. Філоненко. - С. 199-211
  Ярошевич І.  Донеччина у житті і творчості Григорія Кривди / І. Ярошевич. - С. 212-219
  Просалова В.  Художній текст і дискурс: кореляція понять / В. Просалова. - С. 220-235
  Новик О.  Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції / О. Новик. - С. 236-248
  Лугова Т.  Зміст і форма художнього твору в літературознавчому дискурсі М. С. Грушевського / Т. Лугова. - С. 249-259
  Соловей О.  Заради культури нації (З приводу епістолярного взаємнення Ігоря Костецького з Юрієм Лавріненком і не лише) / О. Соловей. - С. 260-297

 
54 81.002.1кр
П78

        Проблеми зіставної семантики [Текст] : зб. ст. за доповідями Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23 - 25 верес. 1999 р. / Київський держ. лінгв. ун-т. - К. : Видавництво КДЛУ, 1999. - 456 с.

Зміст:
  Манакін В. М.  Когнітивні аспекти контрастивної семантики / В. М. Манакін. - С. 3-6
  Гаврилюк Т. О.  Теорія взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних чинників та перспективи контрастивної лінгвістики / Т. О. Гаврилюк. - С. 6-10
  Зеленько А. С.  Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина (модель) світу / А. С. Зеленько. - С. 11-13
  Швед І. А.  До питання про мовну картину світу / І. А. Швед. - С. 13-16
  Слухай (Молотаєва) Н. В.  Міфопоетичні архетипи східних слов'ян у зіставному аспекті / (Молотаєва) Н. В. Слухай. - С. 16-19
  Жаботинська С. А.  Науковий дискурс: міжкультурні розбіжності / С. А. Жаботинська. - С. 19-23
  Селіванова О. О.  Когнітивний аспект зіставних ономасіологічних досліджень / О. О. Селіванова
  Потапенко С. І.  Рівні узагальнення при типологічному дослідженні / С. І. Потапенко. - С. 25-28
  Киклевич А. К.  К типологии лексической многозначности / А. К. Киклевич. - С. 29-33
  Лазарович О. М.  Еволюція семантичної сторони слова (зіставний аспект) / О. М. Лазарович. - С. 35-39
  Бублейник Л. В.  Семантичні зв'язки української і булоруської мов: спільне та осібне / Л. В. Бублейник. - С. 39-42
  Кочерган М. П.  До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М. П. Кочерган. - С. 42-45
  Тищенко О. В.  Обрядово-стереотипна контрастивна модель: спроба реконструкції (на матеріалі слов'янських мов) / О. В. Тищенко. - С. 45-49
  Корсакас Ю.  Лингвостатистический аспект сопоставительной лексической семантики и его прикладное значение / Ю. Корсакас. - С. 52-55
  Озерова Н. Г.  Информативная функция русской и украинской газетной речи / Н. Г. Озерова. - С. 55-58
  Семенов П. А.  К проблеме разграничения церковнославянского языка восточнославянской редакции книжно-славянского типа древнерусского литературного языка / П. А. Семенов. - С. 58-62
  Колева-Златева Ж.  О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов / Ж. Колева-Златева. - С. 62-66
  Терехова Д. І.  Методика дослідження вербальних асоціацій / Д. І. Терехова. - С. 66-70
  Абиева Н. А.  О статистическом и динамическом компонентах структуры поэтического текста / Н. А. Абиева. - С. 70-72
  Бистров Я. В.  Відображення процесу узагальнення в значеннях слів / Я. В. Бистров. - С. 73-75
  Медвідь О. М.  Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів) / О. М. Медвідь. - С. 76-80
  Ашиток Н. І.  Внутрішня форма номінативно-індикативних одиниць, утворених від іншомовних слів / Н. І. Ашиток. - С. 80-82
  Довбня Л. Е.  Особливості семантичних змін спільнослов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 83-87
  Слободцова І. В.  До питання первісної мотивації слів viel/voll в німецькій мові / І. В. Слободцова. - С. 87-90
  Бодрова Т. В.  Формування вторинних значень у давньоруських та російських дієсловах стану / Т. В. Бодрова. - С. 90-95
  Нечитайло І. М.  Динаміка процесів метафороутворення в давньоруських та російських дієсловах переміщення / І. М. Нечитайло. - С. 95-99
  Терехова С. І.  Контрастивний аналіз мовних експлікантів часових і просторових понять "попереду-позаду" (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 99-102
  Кривенко Г. Л.  Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко. - С. 102-105
  Иванова А. Н.  Семантическое поле эмоций в русском и украинском языках (на примере слова "тоска") / А. Н. Иванова. - С. 107-109
  Кшановський О. Ч.  Функціонально-відображувальний аспект зіставного дослідження лексики (на прикладі просторово-кількісних прикметників сучасних української та перської мов) / О. Ч. Кшановський. - С. 109-112
  Архелюк В. В.  Зіставний аналіз лексичної семантики прикметників розміру в сучасній англійській мові / В. В. Архелюк. - С. 112-116
  Красуля І. Р.  Семантичний аналіз лексико-семантичних груп емоційних дієслів на основі німецької та української мов / І. Р. Красуля. - С. 116-119
  Муране С. Н.  Сопоставительный анализ лексики на основе семантических групп (на материале глаголов звучания русского и латышского языков) / С. Н. Муране. - С. 119-122
  Жуйкова М. В.  Моментальність vs. процесність дії та їх лексичне втілення / М. В. Жуйкова. - С. 122-125
  Болдирєв Р. В.  Міграційна термінологічна номінація і слов'янська етимологія / Р. В. Болдирєв. - С. 125-130
  Козак Т. Б.  До питання про походження німецького слова schwars "чорний" / Т. Б. Козак. - С. 131-133
  Василів К. І.  Етимологія сакральних лексем та подальша трансформація їх семантики / К. І. Василів. - С. 134-135
  Арват Н. Н.  Человек в зеркале "души" (на материале русского и украинского языков) / Н. Н. Арват. - С. 136-139
  Харитонова Т. А.  Терміни культури як предмет когнітивно орієнтованих досліджень / Т. А. Харитонова. - С. 139-141
  Дяченко Л. М.  Національні особливості фонових слів в українській та російській мовах / Л. М. Дяченко. - С. 141-142
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Лексико-семантичні маркери етнічної інформації в системі чарівної казки: світогляд українців та російські й туркменські ідеї / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 145-148
  Фабіан М. П.  Етикетна семантика як фрагмент національно-мовної картини світу / М. П. Фабіан. - С. 148-152
  Туліна Т. О.  Зіставлення конотативної сфери назв прямої висхідної кровної спорідненості в українській та російській мовах / Т. О. Туліна. - С. 152-155
  Труб В. М.  До проблеми функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць / В. М. Труб. - С. 156-157
  Брага І. І.  Про деякі способи вираження оцінки в системі представлення публіцистичного образу (на матеріалі газетних текстів 1990-х рр.) / І. І. Брага. - С. 158-161
  Кокойло О. В.  Семантична типологія термінологічних номінацій у слов'янських мовах (назви роїв бджіл) / О. В. Кокойло. - С. 163-167
  Чумак О. Г.  Українська фінансово-бухгалтерська термінографія початку XX століття / О. Г. Чумак. - С. 167-170
  Руденко Н. П.  Особливості лексики перекладних термінологічних словників 20-х - 30-х років (на основі соціально-економічних термінів) / Н. П. Руденко. - С. 171-172
  Стишов О. А.  Семантичні зміни в словах сучасної української мови як результат їх детермінологізації / О. А. Стишов. - С. 172-176
  Пастернак Г. Ю.  Зіставний аспект розвитку терміна "майно" в українській та російській мовах / Г. Ю. Пастернак. - С. 177-179
  Овчаренко Т. В.  Поняття "гроші" як референт концептуальної метафори / Т. В. Овчаренко. - С. 179-182
  Іщенко Н. Г.  До проблеми парадигматичних відношень в межах словесних опозицій ( на матеріалі однокореневих синонімів) / Н. Г. Іщенко. - С. 182-185
  Беднаж М.  Запозичені омоніми та інтернаціоналізми в українській та польській мовах / М. Беднаж. - С. 189-193
  Могила О. А.  Взаємодія українських південно-західних говорів із південнослов'янськими мовами / О. А. Могила. - С. 193-194
  Пашкова Н. І.  Про семантику карпатоукраїнських назв одягу з запозиченою основою mant- / Н. І. Пашкова. - С. 195-197
  Федонюк В. Є.  Австрійські лексичні елементи як джерело розвитку словникового складу словацької мови (на матеріалі сленгу) / В. Є. Федонюк. - С. 197-200
  Іванова Л. П.  Інокультурні елементи в "Енциклопедії російського життя" О. С. Пушкіна в перекладі М. Т. Рильського / Л. П. Іванова. - С. 200-202
  Эгава Х.  Лексика тюркського происхождения в тексте "Хождения за три моря" Афанасия Никитина (сравнительный семантико-тематический аспект) / Х. Эгава. - С. 202-205
  Вишневська Г. П.  Семантична трансформація міфологізмів у творчості О. С. Пушкіна і "Енеїді" І. П. Котляревського / Г. П. Вишневська. - С. 206-209
  Байрамова Л. К.  Симетрія та асиметрія у слов'янській фразеології / Л. К. Байрамова. - С. 210-211
  Козел О. П.  Порівняльні фразеологізми як спосіб бачення світу / О. П. Козел. - С. 212-214
  Поміркована Н. І.  Стійкі порівняння як відображення фонових знань про зоометафори української та французької мов / Н. І. Поміркована. - С. 214-219
  Корень О. В.  Еволюція глобальної структури біблійних паремій / О. В. Корень. - С. 220-223
  Денисенко С. Н.  Фразотворча семантика в дослідженнях динамічного аспекту похідних утворень / С. Н. Денисенко. - С. 223-226
  Даниленко Л. І.  Фразеологічні засоби вираження мовного етикету в чеській та українській мовах / Л. І. Даниленко. - С. 226-230
  Гамалі О. І.  Паремії як джерело моделювання національно-мовної картини світу (концепти "дар" та "борг" в українських, російських та англійських прислів'ях та приказках) / О. І. Гамалі, Ю. С. Скотницька. - С. 231-234
  Забуранна О. В.  Особливості концептуалізації простору та зіставне дослідження семантики фразем із смислом "дуже далеко" в українській та перській мовах / О. В. Забуранна. - С. 235-238
  Щербакова Н. В.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом в українській і російській мовах / Н. В. Щербакова. - С. 238-240
  Цыбов И. А.  О словообразовательной семантике в сопоставительном аспекте / И. А. Цыбов. - С. 241-243
  Федурко М. Ю.  Семантико-стилістична характеристика мофонологічних варіантів (зіставний аспект) / М. Ю. Федурко. - С. 243-246
  Саранчук К. Ф.  Актуалізація словотвірних морфем віддієслівних іменників різноструктурних мов / К. Ф. Саранчук. - С. 246-248
  Онуфрієнко Г. С.  Термінологічні паралелі: на матеріалі гібридних дериватів контактуючих близькоспоріднених мов / Г. С. Онуфрієнко. - С. 248-250
  Огольцева Е. В.  Производные слова с семантикой образного сравнения и их аналитические корреляты / Е. В. Огольцева. - С. 251-255
  Крюкова С. В.  Структурно-семантические особенности имен прилагательных, образованных от названий населенных пунктов, в русском и украинском языках / С. В. Крюкова. - С. 258-261
  Сидорець В. С.  Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті / В. С. Сидорець. - С. 261-265
  Монжалєй Т. К.  Поле граматичних категорій субстантива і структура парадигм в українській і російській мовах / Т. К. Монжалєй. - С. 266-269
  Коницкая Е. М.  Инфинитив средство компрессии (на материале русского и словенского языков) / Е. М. Коницкая. - С. 270-273
  Чернюх Б. В.  Дієслівний вид в українській та латинській мовах / Б. В. Чернюх. - С. 273-276
  Водовоз Л. М.  Структура категорії способу в українській і російській мовах / Л. М. Водовоз. - С. 277-279
  Мусієнко В. П.  Категорія перехідності в українській та російській мові / В. П. Мусієнко. - С. 279-283
  Клименченко С. Д.  Функціонування активних дієприкметників в українській та російській мовах / С. Д. Клименченко. - С. 283-286
  Дубова О. А.  Аналітичні дієприкметникові форми зі значенням ірреальних способів / О. А. Дубова. - С. 287-292
  Чумак В. В  Структурно-семантична типологія морфології дієприкметника і дієприслівника у слов'янських мовах / В. В Чумак. - С. 292-295
  Кушнірик А. В.  Порівняльна характеристика часток also, too, either (на матеріалі англійської мови) / А. В. Кушнірик. - С. 296-297
  Андерш Й.  Категорії синтаксичної семантики як основа для зіставлення речень слов'янських мов / Й. Андерш. - С. 298-300
  Лукашенко О. И.  К типологии формирования моделей глагольного управления / О. И. Лукашенко. - С. 300-303
  Щербина Н. Л.  Синтаксичні звороти як предикатні поширювачі структури сербського і хорватського речення / Н. Л. Щербина. - С. 304-307
  Корольова А. В.  Синтаксичні засоби інтимізованого мовлення у контрастивному аспекті (на матеріалі української та російської художньої прози) / А. В. Корольова. - С. 307-310
  Дідківська Л. П.  Проблема сприйняття інокультурного художнього тексту носіями різних культур / Л. П. Дідківська. - С. 311-315
  Карпенко М. О.  Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, О. С. Пушкін / М. О. Карпенко. - С. 316-319
  Бєлєхова Л. І.  Образна картина у віршованих текстах К. Сендберга та М. Рильського / Л. І. Бєлєхова. - С. 320-324
  Жук Л. П.  Символіка французьких кольоропозначень у поетичному тексті / Л. П. Жук. - С. 324-326
  Бойченко Н. О.  Роль дієслова у формуванні стандарту-експресії публіцистичного тексту / Н. О. Бойченко. - С. 326-330
  Ваврищук І. А.  Порівняння функцій розділових знаків в драматургічному авторському мовленні (ДАМ) та драматургічному персонажному мовленні (ДПМ) / І. А. Ваврищук. - С. 331-334
  Добрунова О. В.  Когнітивний аспект обробки інформації при породженні та сприйнятті мовлення / О. В. Добрунова. - С. 335-337
  Маєвська Л. І.  Когнітивний аспект взаємодії вербального та невербального компонентів у складі комунікативного акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) / Л. І. Маєвська. - С. 338-340
  Свіздинська О. В.  Слухове сприйняття і способи його вербалізації / О. В. Свіздинська. - С. 341-343
  Андрієнко Т. П.  Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвих актах - експресивах представниками різних лінгвокультурних спільнот / Т. П. Андрієнко. - С. 343-346
  Осовська І. М.  Ситуативні мовленнєві моделі з "ввічливою відмовою" (на матеріалі німецької мови) / І. М. Осовська. - С. 347-349
  Шейгал Е. И.  Типология мифологем в русском и американском политическом дискурсе / Е. И. Шейгал. - С. 349-352
  Щербаченко Т. В.  типологічний аналіз мовлення героїв творів Уласа Самчука "Волинь" (т.II) та Андрія Головка "Бур'ян" в аспекті дискурсу / Т. В. Щербаченко. - С. 353-354
  Барабанщикова О. Ю.  Перепит як стимулятор розвитку діалогу / О. Ю. Барабанщикова. - С. 355-357
  Подолян І. Е.  Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій (у вільному асоціативному експерименті з українськими, англійськими та німецькими фітонімами) / І. Е. Подолян. - С. 357-361
  Кузнецова Т. В.  Основні механізми утворення "сімейних слів та виразів" / Т. В. Кузнецова. - С. 361-365
  Шумарова Н. П.  Мовні орієнтації молоді як соціокультурна проблема / Н. П. Шумарова. - С. 365-368
  Запорожець Л. М.  Зіставні параметри виразного та образного мовлення / Л. М. Запорожець. - С. 369-371
  Омельченко Л. Ф.  Стилістичний аспект функціонування складноконвертованих дієслів в англійській мові / Л. Ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 374-377
  Борщ Е. Г.  Реалізація суб'єктивно-оцінної модальності колірних лексем у прозовому тексті / Е. Г. Борщ. - С. 377-380
  Кобякова І. К.  Реалізація гумору в текстах малого жанру / І. К. Кобякова. - С. 380-383
  Чумак Я. В.  Стильова парадигма і риторика / Я. В. Чумак. - С. 383-385
  Шуміліна І. В.  Зростання ролі перекладу на шляху до комунікаційної революції / І. В. Шуміліна. - С. 386-388
  Марінашвілі М. Д.  Про структурні розходження між мовами та перекладацькі трансформації / М. Д. Марінашвілі. - С. 388-390
  Власенко С. В.  Интерпретативные аспекты перевода социальных реалий / С. В. Власенко. - С. 390-394
  Швайка О. М.  Особливості перекладу дієслів ЛСГ "zahlen/платити" / О. М. Швайка. - С. 394-397
  Кушина Н. І.  Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу / Н. І. Кушина. - С. 397-400
  Петришин М. Й.  Семантичне відтворення гомерівських композитів у художньому перекладі / М. Й. Петришин. - С. 400-404
  Мирошниченко В. В.  Символіка як компонент художньої системи Коцюбинського та специфіка відтворення її в перенкладі / В. В. Мирошниченко. - С. 405-409
  Орлов В. В.  Кількісно-якісні відношення з погляду семантики перекладу / В. В. Орлов. - С. 409-412
  Тарасинська І. З.  Стилістичні особливості однорідних членів речення (на матеріалі перекладів поезії О. С. Пушкіна українською мовою) / І. З. Тарасинська. - С. 413-416
  Панкова Н. О.  Мовні еквіваленти як засіб точної передачі ідейного змісту твору (на матеріалі поезії Е. По "Eldorado") / Н. О. Панкова. - С. 416-420
  Иванова Д.  О переводческих принципах в двух южнославянских изданиях Нового Завета в первой половине XIX века / Д. Иванова. - С. 420-424
  Синочкина Б. М.  Русская лексика начала XVII века в интерпретации ганзейского купца / Б. М. Синочкина, О. Б. Воронкова. - С. 424-427
  Пучко К. М.  Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови / К. М. Пучко. - С. 428-432
  Рижова І. А.  Лінгвометодичне моделювання лексичного банку даних / І. А. Рижова. - С. 432-436
  Задорожна М. О.  Викладання українських часток іноземним студентам з опорою на рідну мову / М. О. Задорожна, В. І. Тарасенко. - С. 440-443
  Мацюк Г.  Особливості зіставної методики у граматиці І. Могильницького / Г. Мацюк. - С. 444-447

Рубрики: Мовознавство - Зіставна семантика

Анотація:   Розглядаються питання теорії й методології контрастивної семантики, досліджується лексична, фразеологічна, словотвірна та граматична семантика в зіставному аспекті, переклади як джерело зіставлення, а також методи й прийоми вивчення семантики в середній і вищій школі.

 
55 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 3 (30) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2003. - 142 с.

Зміст:
  Киченко О.  Функції образного слова у міфологізованому смисловому контексті (класичні теорії образу і проблеми функціональної поетики) / О. Киченко. - С. 3-6
  Мацапура В.  Роман П. Куліша "Михайло Чарнішенко, или Малороссия восемдесят лет назад": особливості проблематики і літературний контекст / В. Мацапура. - С. 7-10
  Зінченко Н.  Гумор і сатира в ідеологічних творах І. С. Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 10-13
  Онищенко Т.  Образ України у творчості Мусія Кононенка / Т. Онищенко. - С. 13-16
  Ленська С.  Деякі стильові домінанти лірики Наталії Лівицької-Холодної / С. Ленська. - С. 16-19
  Ковальчук Т.  Символіка світоглядної парадигми в поезії Ліни Костенко / Т. Ковальчук. - С. 20-27
  Скобельська О.  Рецепція Гоголівської художньої картини світу в українській "Химерній прозі" / О. Скобельська. - С. 28-30
  Дереза Л.  До питання про фольклорні та літературні джерела казки С. Аксакова "Червоненька квіточка" / Л. Дереза. - С. 30-34
  Лавров В.  "Завиднілася і на донській землі кровиця..." (зображення повстання донських козаків навесні 1918 року у романі М. Шолохова "Тихий Дон") / В. Лавров. - С. 38-41
  Чередник Л.  Пушкінські мотиви у повісті М. Булгакова "Записки на манжетах" / Л. Чередник. - С. 41-43
  Маркович Я.  Жанрова організація роману Б. Пастернака "Доктор Живаго" в оцінці критиків і літературознавців / Я. Маркович. - С. 44-48
  Кушнірова Т.  Символіка кольорів у трилогії Андрія Платонова "Котлован\" / "Чевенгур". - С.  "Ювенільне море"\"
  Репало Я.  "Природа, мир, тайник вселенной..." (ідейно-естетична функція пейзажу в ліриці Бориса Пастернака) / Я. Репало. - С. 54-57
  Троцик О.  Еволюція образу ліричної героїні в поемі "У самого моря" А.Ахматової / О. Троцик. - С. 57-59
  Ніколенко О.  Із історії жанрів японської лірики (танка, ренга, хоку) / О. Ніколенко. - С. 62-68
  Корж Г.  Деякі особливості романів Е. Уортон "Притулок радості\" / К. шопін "Пробудження" та У. Кезер "Моя Антонія"\". - С. Г. Корж. - 68-71,
  Безобразова Л.  Перестороги Івліна Во (1903-1966) / Л. Безобразова. - С. 75-77
  Корнєва Л.  Григорій Сковорода як оратор / Л. Корнєва. - С. 78-82
  Тупиця О.  Проблема визначення безеквівалентних одиниць сучасної української мови / О. Тупиця. - С. 85-90
  Валюх З.  Дериваційні відношення між конкретною і типовою парадигмами у словотворі / З. Валюх. - С. 102-107
  Валюх Г.  Ресурси ад'єктивного словотвору сучасної англійської мови / Г. Валюх. - С. 107-110

 
56 63.3(4Укр-4Чек)62я73-1
І90

        Історія Шевченкового краю 1939-2002 рр. [Текст] : навч. посіб. з історії Черкащини / М. І. Бушин, Н. В. Гудачкова, В. М. Лазуренко, А. І. Лисенко. - Черкаси : Відлуння-плюс", 2003. - 230 с.

Рубрики: Черкащина - Історія
Черкаська область

Ключові слова (ненормовані): друга світова війна -- рух опору -- промисловість області -- агропромисловий комплекс -- політичне життя -- економіка краю -- символіка краю

Анотація:   Навчальний посібник присвячений подіям, що відбулися на території Черкаської області починаючи з 1939 року до сьогодення. У запропонованому посібнику показано трагідчні події років окупації німецько-фашистським загарбникам, повоєнна відбудова народного господарства області. Розглянуто період кризи та спроби реформування комуністичної системи. Остання частина навчального поібника охоплює події часу становлення та розвитку самостійної української держави.

 
57 83.3(4Укр)5-8...4
Т28

        Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення [Текст] : [зб. наук. пр.]: до 180-річчя від дня народження П. . Куліша / Ін-т українознавства КНУ ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд "Фонд Пантелеймона Куліша". - К. : МП Леся, 2000. - 224 с.

Зміст:
  Плющ І.  Пантелеймон Куліш і сьогодення / І. Плющ. - С. 4-7
  Кононенко П.  Могутній талант / П. Кононенко, Т. Кононенко. - С. 8-26
  Погрібний А.  Гарячий Куліш / А. Погрібний. - С. 27-39
  Герасименко В.  П. Куліш і проблеми сучасної освіти й України / В. Герасименко. - С. 40
  Погребенник В.  Образ України в поезії Пантелеймона Куліша / В. Погребенник. - С. 41-45
  Шендеровський В.  Іван Пулюй і Пантелеймон Куліш - світочі української нації / В. Шендеровський. - С. 46-50
  Пінчук С.  П. Куліш - основоположник українського історичного роману / С. Пінчук. - С. 51-60
  Оленівська Л.  Ганна Барвінок і Пантелеймон Куліш / Л. Оленівська. - С. 61-64
  Токар Л.  Духовна спадщина П. Куліша як джерело українознавства / Л. Токар. - С. 75-81
  Усатенко Т.  "Граматка" П. Куліша в українській педагогічній думці XIX ст. / Т. Усатенко. - С. 68-74
  Лазоренко Б.  Пантелеймон Куліш як філософ / Б. Лазоренко. - С. 65-67
  Таланчук О.  Символіка казок "Записок о Южной Руси" П. Куліша / О. Таланчук. - С. 82-87
  Ціпко А.  Мовний концепт у сакральній інтерпретації. Практикум Куліша / А. Ціпко. - С. 89-94
  Щербатюк О.  Культурологічні погляди П. Куліша в світлі сучасного українознавства / О. Щербатюк. - С. 95-99
  Невгодовський А.  Пантелеймон Куліш у своєму щоденнику. 1845-1848 рр. / А. Невгодовський. - С. 100-107
  Солод Ю.  Український будитель / Ю. Солод. - С. 108-116
  Антонюк Т.  Куліш П.: педагогічні поглядиіша / Т. Антонюк. - С. 117-123
  Сорочук Л.  Твори Пантелеймона Куліша для дітей / Л. Сорочук. - С. 124-128
  Коротя-Ковальська В.  Українська пісня у життєтворчості П. Куліша / В. Коротя-Ковальська. - С. 129-131
  Сорока М.  Пантелеймон Куліш і британська література / М. Сорока. - С. 132-139
  Кононенко М.  Частина більша за ціле (Пантелеймон Куліш і хуторяни) / М. Кононенко. - С. 140-148
  Шпильова Н.  Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш: до проблеми національної ідеї / Н. Шпильова. - С. 149-160
  Бадьора Н.  П. Куліш та український національний характер / Н. Бадьора. - С. 161-164
  Тригубенко В.  Пантелеймон Куліш: Філософські та світоглядно-педагогічні погляди / В. Тригубенко. - С. 165-172
  Якшина Т.  Значення перекладу П. Кулішем Біблії у ствердженні українства / Т. Якшина. - С. 176-179
  Пастушенко О.  Просвітницька діяльність П. Куліша. Книга для народу / О. Пастушенко. - С. 180-184
  Скворцова Р.  Пантелеймон Куліш як особистість / Р. Скворцова. - С. 185-188
  Костянтинова С.  Мовно-естетична практика П. Куліша як джерело українознавчих студій / С. Костянтинова. - С. 189-194
  Слободянюк Н.  Характеристика історичної лексики в романі П. Куліша "Чорна рада". / Н. Слободянюк. - С. 195-198
  Денисюк С.  П. Куліш в оцінці "хатян" / С. Денисюк. - С. 199-202
  Лисенко Н.  Постать Пантелеймона Куліша у творчості Євгена Маланюка / Н. Лисенко, Г. Лемещенко. - С. 202-205
  Фігурний Ю.  Пантелеймон Куліш як дослідник культури українського козацтва / Ю. Фігурний. - С. 206-211
  Копаниця Л.  Українська народна пісня в "Записках Южной Руси" П. Куліша. До питання генези поетичного слова / Л. Копаниця. - С. 212-216
  Терлецький В.  Пантелеймон Куліш і Костянтин Ушинський / В. Терлецький. - С. 217-220

Рубрики: Куліш П. О. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософські погляди П. О. Куліша -- Куліш П.: педагогічні погляди -- Шевченко т. і Куліш п. -- Кирило

Анотація:   У збірнику розглядаються питання багатогранної наукової, творчої діяльності П.О. Куліша, його просвітницька діяльність, грані його особистості.

 
58 83.3(4Укр)
Л11

        Література та культура Полісся [Текст] : Вип. 50 Творчість М. Гоголя: поетика, стиль та мова творів письменника / Ніжинський держ. ун-т ім.і Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 167 с.

Зміст:
  Шевандо И. В.  Особенности художественного времени в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" / И. В. Шевандо. - С. 3-10
  Красавіна В. В.  Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / В. В. Красавіна. - С. 10-18
  Дмитриев Е. А.  Тема апостасии в повести Н. В. Гоголя "Вий" / Е. А. Дмитриев. - С. 19-22
  Зарудня І. О.  Витоки народно-фольклорних традицій і слов'янської міфології "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя / І. О. Зарудня. - С. 22-31
  Комиспренко А. Н.  Звук в раннем творчестве Н. В. Гоголя / А. Н. Комиспренко. - С. 31-40
  Хай М. Й.  Герменевтика гоголезнавчих студій: етноорганологічний аспект / М. Й. Хай. - С. 40-50
  Куркина С. П.  Особенности украинского национального костюма в изображении Н. В. Гоголя / С. П. Куркина, М. А. Кривоносова. - С. 50-56
  Логвіненко Н. М.  Фольклорна фантастика у творах Миколи Гоголя / Н. М. Логвіненко. - С. 56-61
  Любецкая В. В.  Эстетическое прозрение и художественное ясновидение стиля Н. В. Гоголя / В. В. Любецкая. - С. 61-66
  Глинка Е. В.  Семантика проявления/непроявления признака звучания в произведениях Н. В. Гоголя / Е. В. Глинка. - С. 66-69
  Єрмоленко С. І.  Мовна картина М. Гоголя та її сучасне "бачення" / С. І. Єрмоленко. - С. 69-74
  Митяй З. О.  Екзистенція людського буття в мовній картині повісті М. Гоголя "Шинель" / З. О. Митяй. - С. 75-81
  Коркішко В. О.  Символіка дороги в творчій спадщині М. В. Гоголя / В. О. Коркішко. - С. 82-90
  Журавльова Н. М.  Українська етикетна лексика та фразеологія як засіб вираження ввічливості в творах Миколи Гоголя / Н. М. Журавльова. - С. 90-97
  Бурдина Е. А.  ЛСГ "Внешность" как способ создания образа в творчестве Н. В. Гоголя / Е. А. Бурдина. - С. 97-107
  Юрченко Т. Г.  Лексичний фонд українських мовних одиниць у творчості Миколи Гоголя / Т. Г. Юрченко. - С. 107-111
  Самойленко Г. В.  Новонайденный список второго тома "Мертвых душ" Гоголя / Г. В. Самойленко. - С. 112-132
  Хомчак Е. Г.  Организация нарратива в поэме "Мертвые души" Н. В. Гоголя / Е. Г. Хомчак. - С. 133-138
  Шилина С. А.  Репрезентация концепта "душа" в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / С. А. Шилина. - С. 139-147
  Стародубец С. Н.  О некоторых стилистических особенностях литературно-критических статей Н. В. Гоголя / С. Н. Стародубец, Е. К. Неронская. - С. 147-153
  Фісак І. В.  Християнські мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. В. Фісак. - С. 153-159
  Платонова Н. А.  Роль "мыслей о географии" в формировании концепции художественного пространства Н. В. Гоголя / Н. А. Платонова. - С. 159-166

Рубрики: Гоголь М. - про нього

 
59 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : наук. записки каф. укр. л-ри. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Відлуння-плюс], 2000. - 168 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Що є повістю? (Проблема в літературознавстві) / В. Поліщук. - С. 10-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко Ю.  Метафора в романтизмі / Ю. Тимошенко. - С. 23-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Естетична концепція літературного об'єднання вапліте / Л. Кавун. - С. 36-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Надточій О.  До проблеми специфіки асоціативного мислення у сюрреалізмі (на матеріалі прочитання метафорики М. Воробйова) / О. Надточій. - С. 47-55
  Пахаренко В.  Символіка поеми Т. Шевченко "Великий льох" / В. Пахаренко. - С. 56-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Становлення і розвиток теми козаччини в українській літературі / Л. Ромащенко. - С. 68-77
  Сивкова І.  Український інтелігент у пошуках автентичного буття (повість Миколи Чернявського "Весняна повідь") / І. Сивкова. - С. 77-83
  Рясна О.  Втілення ідейно-естетичних позицій поетів "Української хати" у їх публіцистиці / О. Рясна. - С. 83-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Особистісний досвід та його рансформація у творчості Івана Дніпровського / Л. Скорина. - С. 93-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскун О.  Мистецька реалізація Т. Осьмачкою, І. Багряним, В. Баркою екзистенційних проблем свободи та вибору / О. Піскун. - С. 103-111
  Градовський А.  "Стара моя душа на тім огні згоріла" (комедії Карпенка-Карого "Мартин Боруля" і Мольєр "Міщанин-шляхтич") / А. Градовський. - С. 112-116
  Марценішко В.  Тема незнищенності людського в людині у творах І. Багряного "Сад Гетсимаський" і О. Солженіцина "Один день Івана Денисовича" / В. Марценішко. - С. 117-123
  Китова С.  Зооморфні образи української народної художньої культури / С. Китова. - С. 124-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  До питання про генезу міфологічної системи жанру загадок / Н. Ярмоленко. - С. 138-147
  Мануйкін О.  "Здраствуй, страсна моя путь..." (Урок позакласного читання за творами В. С. Стуса) / О. Мануйкін. - С. 148-154
  Тимошенко Ю.  Вагомий внесок унаукове вивчення художнього світу Тодося Осьмачки / Ю. Тимошенко. - С. 155-158

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): фольклористика -- компаративістика

Анотація:   Це видання започатковує щорічну публікацію наукових записок кафедри української літератури. До збірника включені наукові статті різного тематичного спрямування, і кожна з них є певним відкриттям своєї сфери.

 
60 81.001.4кр
З71

        Знак. Символ. Образ [Текст] : матеріали Міжвуз. наук.-практ. семінару з проблем сучасної семіотики. Вип. 5 / МОН України, ЧДУ ім. Б. Хмельницького, Ф-т рос. філології, Ф-т укр. філології [та. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. - 266 с.

Зміст:
  Либман Н. Г.  Миф - символ - художественный текст / Н. Г. Либман. - С. 3-9
  Сімович О. І.  Знак, образ, ритуал, символ: проблеми семантики / О. І. Сімович. - С. 10-17
  Киченко О. С.  Художня система "міф -фольклор" і проблеми структурного методу / О. С. Киченко. - С. 17-24
  Пионтковская И. Н.  Мифопоэтика как прием: принципы изучения проблемы / И. Н. Пионтковская. - С. 24-26
  Темченко А. І.  Семантика межі в українських замовляннях / А. І. Темченко. - С. 26-33
  Кретов П. В.  Інтерпретації понять "знак\" / "символ". - С.  "образ" у філософії\"
  П'янзін С. Д.  Аксіологія буття: інваріант смислу та динаміка значень / С. Д. П'янзін. - С. 41-45
  Богин Г. И.  Социокультурные эффекты обращения рефлексии на знаковые системы / Г. И. Богин. - С. 45-54
  Кожуховська Л. П.  Етнокультурні символи українців / Л. П. Кожуховська. - С. 54-64
  Вороновська Л. Г.  Семіотичний підхід до феномену релігії / Л. Г. Вороновська. - С. 64-67
  Китова С. А.  До питання про семіотику українського рушникового орнаменту / С. А. Китова. - С. 67-73
  Тищенко О. В.  Етнолінгвістичний компонент обрядового знака і моделювання концептуальної картини світу / О. В. Тищенко. - С. 73-81
  Смірнова Н. П.  Образи та символи купальської і русальської поезії (на матеріалі української періодики першої половини XIX ст.) / Н. П. Смірнова. - С. 81-83
  Василів К. І.  Біблійні лексичні одиниці у сучасній публіцистиці / К. І. Василів. - С. 83-87
  Товкайло Т. І.  Таїнство - символ покаяння, прощення, сили, благодаті Божої / Т. І. Товкайло. - С. 87-88
  Довбня Л. Е.  Символіка геометричних фігур / Л. Е. Довбня. - С. 89-91
  Бушев А. Б.  Художественный текст как метафора: развитие библиопсихологии / А. Б. Бушев. - С. 92-102
  Корольова А. В.  Художній твір як "цілісний образ" / А. В. Корольова. - С. 102-108
  Науменко Н. В.  Поетика символу в оповіді фабульного та безфабульного типів / Н. В. Науменко. - С. 108-113
  Масальская Г. И.  Байроновский мотив "тьмы"(darkness) в творчестве молодого Лермонтова / Г. И. Масальская, Е. С. Халус. - С. 113-120
  Деркач Т. Л.  Художня функція українізмів у творах О. Сомова / Т. Л. Деркач. - С. 120-123
  Рожина А. Д.  "Перебендя" Т. Шевченко и перевод А. Куреллы (к вопросу о воспроизведении в переводе образной системы стихотворения) / А. Д. Рожина. - С. 123-127
  Свириденко О. М.  "Слово\" / "знак". - С.  "образ" у теоретичній та художній спадщині А. Метлинського\"
  Савицький К. Г.  Семіотичні аспекти прозаїзації пісенного ліричного тексту / К. Г. Савицький. - С. 130-133
  Матвєєва Т. С.  Текст як символ (за драмою Лесі Українки "Блакитна троянда"): спроба семіотичного прочитання / Т. С. Матвєєва. - С. 133-140
  Баран Г. П.  Архетип сонця "Сонячної машини" В. Винниченка в контексті утопії / Г. П. Баран. - С. 140-144
  Зварич В. З.  Образ музи у поетичній рецепції неокласиків / В. З. Зварич. - С. 144-147
  Руссова С. Н.  Тип автора-художника в современной украинской поэзии / С. Н. Руссова. - С. 148-156
  Намакштанская И. Е.  Символические образы природы в поэтических произведениях В. Высоцкого / И. Е. Намакштанская, Е. В. Романова. - С. 156-164
  Дмитренко В. І.  Наближення до таємниць буття через широту рецепції символіки творчості Ф. Гарсіа Лорки / В. І. Дмитренко, С. В. Боровой. - С. 164-169
  Потапенко А. И.  Перспективы функционирования художественного текста в современном западном культурологическом дискурсе / А. И. Потапенко, Я. А. Потапенко. - С. 169-173
  Селиванова Е. А.  Пять лингвосемиотических вопросов / Е. А. Селиванова. - С. 174-184
  Мусиенко В. П.  Знаковые возможности феномена: на примере семантики меры / В. П. Мусиенко. - С. 184-191
  Литвин И. Н.  Мотивация ономасиологической структуры сравнительно-уподобительных наречий / И. Н. Литвин. - С. 191-194
  Гамзюк М. В.  Утворення фразеологічних одиниць шляхом нав'язування поняттям відношень емотивного перехрещення / М. В. Гамзюк. - С. 195-199
  Гончарова Н. В.  Оценка как тип дискурсивного значения / Н. В. Гончарова. - С. 199-203
  Коваленко А. М.  Асоціативні відношення між журнальним заголовком та текстом повідомлення (на матеріалі англомовного тижневика "Newsweek" / А. М. Коваленко. - С. 203-206
  Терехова С. И.  К вопросу о сущности категории дейксиса и ее месте среди других лингвистических и неязыковых категорий / С. И. Терехова. - С. 207-211
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Культуреми "схід" і "захід" (назви рослин) у формуванні стереотипів мовної свідомості сучасної української спільноти / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 211-219
  Божко В. В.  Моделювання - один із засобів активізації пізнавальної діяльності учнів / В. В. Божко. - С. 219-223
  Гаврилова Т. О.  Символізація ономастичної лексики у сучасному народному анекдоті / Т. О. Гаврилова. - С. 223-229
  Голосова Т. М.  Категорійне значення статальності на рівні мови персонажів у макроструктурі російського художнього тексту / Т. М. Голосова. - С. 229-235
  Красовська О. М.  Етикетні формули та номени як знаки особистої культури автора (на матеріалі листування Л. Українки) / О. М. Красовська. - С. 235-241
  Руденко Н. П.  Знаки умовної модальності і засоби їх вираження при створенні художнього образу / Н. П. Руденко. - С. 241-246
  Федоренко О. Д.  Роль іменників з демінутивним значенням в українських колискових піснях / О. Д. Федоренко. - С. 246-251
  Чорновол Г. В.  Специфіка вживання економічних термінів сучасними українськими періодичними виданнями / Г. В. Чорновол. - С. 251-255
  Гаврилова Т. О.  Сакральні слова-символи в українській пареміографії / Т. О. Гаврилова, Т. А. Шульга. - С. 256-260

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістична семіотика

Анотація:   У збірнику вміщено статті й тези міжвузівського науково-практичного семінару з проблем сучасної семіотики. Автори досліджують актуальні аспекти використання знаковості, художньої й наукової символіки в літературознавстві, лінгвістиці, фахових методиках та мистецтві.

 
61 83
І90

        Історико-літературний журнал [Текст] : № 15 / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Видавництво ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. - 326 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Проза Валер'яна Підмогильного: стильові особливості / М. Наєнко. - С. 6-11
  Завертлюк Н.  "Мала" проза В. Даниленка: специфіка художнього простору / Н. Завертлюк. - С. 12-22
  Малютіна Н.  Феномен драматичної поеми Юрія Липи в контексті західноєвропейської ліричної драми (до проблеми театру поета) / Н. Малютіна. - С. 22-32
  Мафтин Н.  Специфіка реалізації новелістичного типу мислення в малій прозі Юрія Липи / Н. Мафтин. - С. 33-43
  Томчук О.  Національне та загальнолюдське начала в естетичній системі М. Драй-Хмари / О. Томчук. - С. 44-54
  Райбедюк Г.  Хронотоп у структурі дисидентського тексту / Г. Райбедюк. - С. 54-64
  Хороб М.  Дискурс колористики в малій прозі Валерія Шевчука (на матеріалі оповідання "Профілі на камені") / М. Хороб. - С. 65-74
  Шаповаленко Н.  Українські письменники у публіцистиці Івана Багряного / Н. Шаповаленко. - С. 74-81
  Беляєва О.  Жанрово-стильові ознаки художнього втілення авторської тенденції у п'єсі Я. Мамонтова "Батальон мертвих" / О. Беляєва. - С. 82-92
  Пастушенко К.  Монолог як засіб психологізму у романі Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб" / К. Пастушенко. - С. 92-100
  Сокол Г.  Рання проза Галини Журби в дискурсі українського модернізму / Г. Сокол. - С. 101-112
  Глотова І.  Способи відтворення внутрішнього світу героя у новелах Є. Гуцала / І. Глотова. - С. 112-124
  Чебан О.  Поетика творення характеру Максима Кривоноса в романі П. Панча "Гомоніла Україна" / О. Чебан. - С. 125-133
  Фокіна С.  Ліричне "я" у циклі М. Цвєтаєвої "Дон-Жуан" / С. Фокіна. - С. 134-141
  Чаєнкова О.  Творчість Анатолія Колісниченка в літературно-критичній рецепції 1980-2000 років / О. Чаєнкова. - С. 142-149
  Бабаніна О.  Експериментальність поетики роману Майка Йогансена "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" / О. Бабаніна. - С. 150-158
  Гук О.  За феміністичним каноном ("Казка про калинову сопілку" О. Забужко) / О. Гук. - С. 159-170
  Пашковська Н.  Наукова самобутність ученого / Н. Пашковська. - С. 171-181
  Рева Л.  Наукова спадщина Василя Фащенка в контексті сучасного літературознавства / Л. Рева. - С. 182-191
  Рева Л.  Авторський ідеал у працях В. Фащенка / Л. Рева. - С. 191-198
  Полтавчук В.  Життя під вітрилами поезії / В. Полтавчук. - С. 198-205
  Шупта-В'язовська О.  Євген Прісовський - шевченкознавець / О. Шупта-В'язовська. - С. 205-208
  Ткачук О.  Франкознавчі студії Є. М. Прісовського / О. Ткачук. - С. 209-214
  Варіативно-інтеграційний підхід у дослідженні мотиву в новелі. - С. 215-225
  Гризун А.  Поетика сугестивного тексту / О. Скидан. - С. 225-234
  Здорик О.  Про специфіку символу в аспекті символіки природи / О. Ситько. - С. 234-244
  Скидан О.  Категорія підтексту в сучасному літературознавстві / Т. Морєва. - С. 244-250
  Ситько О.  Новолатинський дискурс української словесності доби бароко в постмодерному прочитанні / О. Добробабіна. - С. 251-261
  Морєва Т.  В. Ф. Одоєвський та Е. А. По (проблема психологізму) / І. Нечиталюк. - С. 262-271
  Добробабіна О.  Особливості сюжетної структури повісті Л. М. Толстого "Отець Сергій". - С. 272-279
  Нечиталюк І.  Пейзаж в оповіданні М. Коцюбинського "В дорозі" та у новелі Л. Пахаревського "Тоді, як акації цвіли". - С. 280-286

 
62 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 21 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. - 252 с.

Зміст:
  Городенська К.  Власне- та невласне- прийменикові семантико-синтаксичні функції / К. Городенська. - С. 6-9
  Загнітко А.  Український вокатив у нормативно-морфологічному і синтаксичному аспектах / А. Загнітко, Є. Кравченко. - С. 10-18
  Зеленько А.  Дескриптивна лінгвістика у системі лінгвістичних парадигмів / А. Зеленько. - С. 18-22
  Олексенко В.  Питання ономасіології у граматиці Вілема Матезіуса / В. Олексенко. - С. 22-25
  Гайдученко Г.  Дескриптивна лінгвістика як один з напрямків американського структуралізму / Г. Гайдученко. - С. 25-28
  Мацюк Г.  Передумови аспектуалізації наукового знання про українську мову в Галичині XIX ст. / Г. Мацюк. - С. 29-35
  Віняр Г.  Творення нової лексики в українській мові кінця ХХ століття / Г. Віняр. - С. 35-38
  Шапошникова І.  Проблема соціального характеру мови у лінгвістиці США / І. Шапошникова. - С. 38-41
  Василькова Л.  Макрополе злочину у лексиці кримінального права / Л. Василькова. - С. 42-47
  Ерофеева Е.  Дискурс и текст в одной из коммуникативных ситуаций городского общения / Е. Ерофеева, А. Кудлаева. - С. 47-51
  Пасічна В.  Персональність як функціонально-семантична категорія мови / В. Пасічна. - С. 51-54
  Супрун А.  Функціонально-стилістичні особливості та експресивна характеристика книжних фразеологізмів (на матеріалі поезії М. Рильського) / А. Супрун. - С. 55-59
  Арделян М.  Просторово-ототожнювальні речення з предикатними лексемами руху / М. Арделян. - С. 59-63
  Карабута О.  Морфемна будова зооназв / О. Карабута. - С. 63-67
  Ковтюх С.  До питання про словозміну іменників чоловічого роду другої відміни на -р в українській мові / С. Ковтюх. - С. 67-71
  Бондаренко Л.  Транспонований потенціал віддієслівних часток / Л. Бондаренко. - С. 71-75
  Власенко Л.  Розмежування первинних та вторинних значень граматичної категорії дієслова / Л. Власенко. - С. 75-77
  Волчанська Г.  Фукції займенникових слів у структурі тексту / Г. Волчанська. - С. 78-81
  Вольська Л.  До питання природи комунікативного членування речення / Л. Вольська. - С. 82-85
  Гапонова Л.  Із спостережень над словотворчими процесами в українській криміналістичній термінології / Л. Гапонова. - С. 86-88
  Гейна О.  Семантическая классификация субъектно-объектных детерминантов / О. Гейна. - С. 89-92
  Ставицька Л.  Картина світу у бурсацько-семінарському жаргоні / Л. Ставицька. - С. 93-97
  Нагіна В.  Степовий говір: з історії формування інтерферентного ареалу / В. Нагіна. - С. 98-100
  Тихоша В.  Семантичні особливості медичних термінів української мови / В. Тихоша. - С. 100-104
  Тропина Н.  Биоморфная семантическая деривация в современном русском языке / Н. Тропина. - С. 104-109
  Свиридов О.  Функціонування символіки у текстах замовлянь (британська та східнослов'янська традиції) / О. Свиридов. - С. 109-111
  Мартос С.  Сленг як складова молодіжної субкультури / С. Мартос. - С. 111-114
  Рябова Н.  Проблема визначення масової комунікації / Н. Рябова. - С. 114-116
  Мелконян В.  Особенности лингвистической реализации перспективы повествования в детской художественной литературе / В. Мелконян. - С. 117-120
  Колесникова Л.  Із спостережень над семантичним потенціалом окультурених ботанічних символів (на матеріалі поетичної мови кінця ХХ століття) / Л. Колесникова. - С. 120-123
  Пентилюк М.  Ключові слова - експресеми в поезіях Яра Славутича / М. Пентилюк. - С. 123-128
  Радочинська Л.  Compositions as a part of learning english / Л. Радочинська. - С. 128-130
  Гайдаєнко І.  Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики / І. Гайдаєнко. - С. 130-133
  Голомб Л.  Символіка рослин у ліриці Миколи Вороного / Л. Голомб. - С. 133-138
  Ильинская Н.  Дискурс сознания в русской концептуальной поэзии 80-90-х годов ХХ века / Н. Ильинская. - С. 138-144
  Невярович Н.  "Текст" как образ в художественной организации романа ХХ века / Н. Невярович. - С. 144-149
  Бровко О.  Проблеми поетики історіософського циклу лірики М. Руденка / О. Бровко. - С. 149-153
  Лановик З.  Проблема контексту, підтексту та інтертексту в художньому перекладі / З. Лановик. - С. 153-155
  Лановик М.  Переклад і національне підсвідоме: теорія архетипів та міфопоетика / М. Лановик. - С. 156-158
  Клим'юк Ю.  Поетика ліричного циклу І. Франка "Стріли" / Ю. Клим'юк. - С. 158-161
  Науменко Н.  Хронотоп міста в поетичній системі Івана Кочерги / Н. Науменко. - С. 161-165
  Малиш О.  Тип сильної особистості в романі В. Винниченка "Чесність з собою" / О. Малиш. - С. 165-168
  Демченко А.  Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича / А. Демченко. - С. 168-173
  Криштанович О.  Мовностилістичні особливості образу автора у поезії Ю. Федьковича / О. Криштанович. - С. 174-177
  Лопушинський І.  Функціонально-стилістична роль епітетів у художньому тексті (на прикладі поетичної творчості Яра Славутича) / І. Лопушинський. - С. 177-180
  Немченко І.  Із спостережень над текстами Тадея Карабовича / І. Немченко. - С. 180-187
  Крупка В.  Поетика новотворів Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 187-189
  Немченко Г.  До проблеми дослідження творчості Л. Старицької-Черняхівської / Г. Немченко. - С. 190-194
  Сабельникова Т.  Тема жіночої долі у народнопісенному репертуарі Донецького Приазов'я / Т. Сабельникова. - С. 194-199
  Бродська Р.  Феномен українських співанок-хронік / Р. Бродська. - С. 199-203
  Загороднюк В.  Націєтворчі та духовні чинники в романі "Чорна рада" Пантелеймона Куліша / В. Загороднюк. - С. 203-205
  Цуркан І.  Мова як домінанта характеристики образної системи роману Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк" / І. Цуркан. - С. 205-209
  Чухонцева Н.  Особливості історизму і поетики романів "Княжна Тараканова" Г. Данилевського, "Володарка Понтиди" Ю. Косача / Н. Чухонцева. - С. 210-214
  Параскевич П.  Поетизація краю в ліриці Яра Славутича та Євгена Маланюка / П. Параскевич. - С. 214-217
  Тарабура С.  Жанрова специфіка та художня своєрідність народної документалістики Півдня України / С. Тарабура. - С. 217-220
  Сорока В.  Формування особистості при вивченні роману О. Гончара "Собор" / В. Сорока. - С. 220-224
  Ярошевська Л.  Поетика інтимної лірики М. Чернявського / Л. Ярошевська. - С. 224-227
  Бондаренко Л.  Вивчення збірки П. Тичини "Сонячні кларнети" в контексті світової поезії / Л. Бондаренко. - С. 228-230
  Андрієнко В.  Мотив парі Господа з Мефістофелем у "Фаусті" Гете / В. Андрієнко. - С. 230-233
  Галаган В.  Функції кольористики в романтиці О. Гончара / В. Галаган. - С. 233-237
  Бєлєхова Л.  Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів (на матеріалі перекладів американської поезії на українську мову / Л. Бєлєхова. - С. 237-243
  Співак С.  Стратегії й тактики композиції віршованих текстів крізь призму власної назви / С. Співак. - С. 243-245
  Свиридов А.  К вопросу о переводческих (словообразовательных) трансформациях в поэзии и художественных произведениях / А. Свиридов. - С. 245-247

Рубрики: Мовознавство

 
63 86.23(4Укр)
І90

        Філософія, соціологія, політологія релігій. - : 2016. - 700 с.

Зміст:
  Щепанський В.  Гермес Трисмегіст у культурно-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція / В. Щепанський. - С. 5-14
  Максим'юк К.  Зроастризм у Сасанідський період. Окреслення проблеми / К. Максим'юк. - С. 15-24. - Текст польською мовою
  Панков Г.  Образ борця-аскета в агіографії Ісаакія Печерського / Г. Панков. - С. 25-34
  Горєвой Д.  Релігієзнавча спадщина Івана Франка (до 100-літніх роковин від смерті) / Д. Горєвой. - С. 35-42
  Кисельов О.  Монографія "Культура. Религия. Атеизм" як документ часів перебудови / О. Кисельов. - С. 43-51
  Сас І.  Кароль Войтила про етичні ціннності особистості в сфері економіки / І. Сас. - С. 52-60
  Кулагіна-Стадніченко Г.  Свобода у контексті індивідуальної релігійності православного віруючого / Г. Кулагіна-Стадніченко. - С. 61-67
  Колодний А.  Актуальні проблеми і перспективи релігієзнавчої науки України (до 25-річчя Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ) / А. Колодний, Л. Филипович. - С. 68-80
  Вандишев В.  Ідеали і цінності: релігійний, філософський і загальнокультурний дискурси / В. Вандишев, О. Переломова. - С. 81-89
  Стеценко В.  Взаємозв'язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії у концепції людини О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко. - С. 90-101
  Корж Г.  Християнська етика та проблема захисту тварин / Г. Корж. - С. 102-107
  Лютко О.  Постмодернізм та ресурси релігії / О. Лютко. - С. 108-116
  Соловій Р.  Перехід від модерну до постмодерну в інтерпретації Виникаючої церкви / Р. Соловій. - С. 117-125
  Щедрін А.  Релігія "джедай" як індикатор соціокультурних трансформацій техногенної цивілізації / А. Щедрін. - С. 126-137
  Банах В.  Нові російські слов'янофіли та євразійці 1990-х років: релігійний аспект / В. Банах. - С. 138-145
  Гордієнко М.  Путінський цезаропапізм як виклик ортодоксальному християнству / М. Гордієнко. - С. 146-158
  Волковський В.  Кризи ідентичностей українських Церков: теологічна, канонічна, політична / В. Волковський. - С. 159-169
  Борейко Ю.  Повсякденна комунікація українських православних вірян / Ю. Борейко. - С. 170-179
  Недавня О.  Релігійно-церковний чинник в патріотичному вихованні як актуальна проблема українського сьогодення / О. Недавня. - С. 180-187
  Лехан Л.  Конфесії Кривого Рогу та їх вплив на формування громадянського суспільства / Л. Лехан. - С. 188-198
  Скрипнікова С.  Проблема уніфікації календарних стилів у сучасному Православ'ї / С. Скрипнікова. - С. 199-210
  Филипчук С.  Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі / С. Филипчук. - С. 211-220
  Петрушкевч М.  Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу / М. Петрушкевч. - С. 221-231
  Фандєєва Г.  Сакральне і профане у середовищі Інтернет / Г. Фандєєва. - С. 232-235
  Грушева Т.  Діяльність сучасних українських протестантів у позацерковному просторі / Т. Грушева. - С. 236-244
  Буняк О.  Матеріали Української лютеранської церкви у збірці Національного музею історії України (середина 1920-х рр. - початок XXI ст.) / О. Буняк. - С. 245-255
  Кожолянко О.  Обрядовість початку передріздвяного періоду на Буковині: дохристиянська і християнська традиція / О. Кожолянко. - С. 256-261
  Єгрешій О.  Антидискримінаційна поправка до трудового кодексу України (листопад 2015р.): європеїзація чи секуляризація? / О. Єгрешій. - С. 262-273
  Дутчак А.  Церква, держава і суспільство у контексті викликів сьогодення / А. Дутчак. - С. 274-283
  Корнійчук Ю.  Проблема діаспори в сучасному православ'ї / Ю. Корнійчук. - С. 284-292
  Цимбал Т.  РУН-віра: спосіб укорінення на чужині vs. протиставлення світу / Т. Цимбал. - С. 293-302
  Підставка Р.  Культові споруди ісламу у Язловці: іконографічний аналіз / Р. Підставка. - С. 303-311
  Ковальчук Н.  Символіка стародавнього християнського храму / Н. Ковальчук. - С. 312-319
  Брель О.  Культові споруди на топографічному плані Чигирина XVII ст. / О. Брель, Л. Харченко. - С. 330-342
  Яцюк М.  Українські національні риси у храмовому будівництві Харкова другої половини XVII - першої половини XVIII ст. / М. Яцюк. - С. 343-353
  Балуненко И.  Постмодернизм в православной храмовой архитектуре конца XX - начала XXI века: опыт Беларуси, Украины, России и Польши / И. Балуненко. - С. 354-366
  Гринюка Б.  Історія храму святого Володимира Великого у селі Крогулець на Тернопільщині / Б. Гринюка. - С. 367-382
  Жукова О.  До питання музеєфікації Спаської церкви в Наталіївці як живого музею / О. Жукова. - С. 383-391
  Єсюнін С.  Єпархіальні архітектори XIX - на початку XX ст. (на прикладі Подільської єпархії) / С. Єсюнін. - С. 392-399
  Шугальова І.  Архітектурні особливості та внутрішнє оздоблення сакральних споруд м. Олександрівська в XIX - на початку XX ст. / І. Шугальова. - С. 400-410
  Іванська М.  Уніатська церква в Соколовському повіті - огляд архітектури / М. Іванська. - С. 411-425. - Текст польською мовою
  Боруцький Ю.  Будівництво сакральних споруд на Львівщині у 1990-х роках / Ю. Боруцький. - С. 426-447
  Вереда Д.  Коронування Богородичних ікон в Київській уніатській митрополії у XVIII ст. / Д. Вереда. - С. 448-457. - Текст польською мовою
  Комарницький А.  Спорідненість ікон Білозерської Богородиці та Св. Миколая "Новодівичого": випадковий збіг чи закономірність / А. Комарницький. - С. 470-478
  Гавенцка Б.-М.  Святохресний образ "Віднайдення Животворного Хреста" авторства Франциска Смуглевича / Б. -М. Гавенцка. - С. 479-485. - Текст польською мовою
  Подворна Л.  Ікони Вєтки: до історії формування колекції сакрального мистецтва Донецького художнього музею / Л. Подворна. - С. 498-510
  Мулик А.  Дослідження та атрибуція ікони "Свята Текля" зі збірки Львівського музею історії релігії / А. Мулик. - С. 511-519
  Пушкаш Б.  До історії іконостасів XIX ст. в Мукачівській та Пряшівській греко-католицьких єпархіях / Б. Пушкаш. - С. 520-530
  Тимків С.  Тексти св. Василія Великого на іконах, як візуальний наголос на богословській спадщині святого / С. Тимків. - С. 531-536
  Скоп П.  Іконографічні та стилістичні особливості ікони "Апофеоз Печерської Богородиці" 1712 р. маляра Івана Рутковича, із колекції Львівського музею історії релігії / П. Скоп. - С. 537-548
  Корпиш Є.  Між священним і світським. Виставка сучасного релігійного малярства у Варшавській кафедрі / Є. Корпиш, Х. Корпиш. - С. 549-563. - Текст польською мовою
  Бакович О.  Царські та дияконські врата іконостаса церкви Різдва Христового села Козівка Козівського р-ну Тернопільської обл. / О. Бакович. - С. 564-568
  Тихонова М.  Хрести наперсні чотирикінцеві з криноподібним завершенням рамен з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького / М. Тихонова. - С. 569-580
  Степаненко Н.  Деякі різновиди натільних хрестів з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького / Н. Степаненко. - С. 581-597
  Кукса Н.  Євангеліє кінця XVI - початку XVII ст. із Свято-Успенської церкви в Чигирині / Н. Кукса. - С. 598-601
  Галько О.  Предмети матеріального побуту містечок Галичини міжвоєнного періоду в колекції НМНАПУ: вироби з дерева та металу / О. Галько. - С. 602-609
  Федорів Т.  "Новий" єврейський цвинтар у Збаражі / Т. Федорів. - С. 610-618
  Кубік А.-Л.  Корони/тіари на картинах церкви св. Меркурія в м. Лалібела (Ефіопія). Залишок впливу Сансанідів Ірану? / А. -Л. Кубік. - С. 619-622. - Текст польською мовою
  Бпандрівський М.  Збруцький ідол - пам'ятка садово-паркової скульптури поч. XIX ст.: до мотивів фальсифікації та її авторства / М. Бпандрівський. - С. 623-628
  Агеева Л.  Культ колесницы в декоративно-прикладном искусстве Восточной Европы / Л. Агеева, О. Воротникова. - С. 629-638
  Міщенко А.  Проблема відтворення Високого замку XIII-XVII ст. у Львові / А. Міщенко, М. Давидович. - С. 639-653
  Гуральна С.  Компаративістика церковно-музичного життя Тернопільщини / С. Гуральна. - С. 654-665
  Боруцька О.  Музика галицько-церковних обрядів: вінчання, хрещення, похорони, літургія / О. Боруцька. - С. 666-674
  Мартин М.  Амстердамська громада і "християнізація" сюжетів традиційного єврейського мистецтва / М. Мартин. - С. 675-680

Рубрики: Дашкевич Я. - про нього
Історія релігії та церкви - Історія християнства

Анотація:   Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології релігії. Досліджуються сакральні пам'ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика.

 
64 63.51(4Укр)-53
К64

Кондратович, О. П.

        Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / О. П. Кондратович ; голов. ред. : Д. Головенко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - 240 с.

Рубрики: Етнологія України - Народні звичаї
Волинське Полісся

Ключові слова (ненормовані): возвеличення жінки-матері -- родильні звичаї -- весільний обряд -- народні ігри -- дівоча коса -- сакралізація

Анотація:   В епіцентр цієї книги поставлено жінку. Тут детально прослідковуються різні етапи її становлення та життя. У розділі "Народини", що є своєрідним кодексом правил і табуцій, яких мала дотримуватися жінка, виношуючи, народжуючи, вигодовуючи та виховуючи дитину, а також її оточення, аби нащадок з`явився на світ здоровим й став у майбутньому справжнім продовжувачем роду; описано дії повитухи та сім`ї під час пологів і після них; широко представлено різні замовляння, зговорювання, магічні дії, до яких вдавались, щоб попередити або позбутися хвороби чи якоїсь іншої напасті, окремі рецепти, рекомендації. Розділ "Коса ж моя шовковая" висвітлює погляди українців на дівочу косу як важливий компонент етнокультури, показано її символіку, розкриваються народні уявлення, звичаї та обряди, пов`язані з нею. Возвеличенню Жінки-матері у пісенному фольклорі присвячено третій розділ - "Як у лузі калинонька з квітами"

 
65 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2011. - 386 с.

Зміст:
  Клименко О.  Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч / О. Клименко. - С. 4-11
  Істоміна Г.  Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень / Г. Істоміна. - С. 11-17
  Ямборко О.  Українське килимарство в теорії та практиці: сучасний стан проблеми / О. Ямборко. - С. 17-20
  Мойсюк О.  Художні особливості тканих рушників-"завісок" Житомирського Полісся першої чверті XX століття / О. Мойсюк. - С. 20-24
  Назарчук М.  Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся / М. Назарчук. - С. 25-31
  Заїка Н.  Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав") / Н. Заїка, Л. Чередніченко. - С. 31-35
  Костюкова В.  Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї / В. Костюкова. - С. 35-40
  Кошеля О.  Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) / О. Кошеля. - С. 41-46
  Болгар О.  Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма / О. Болгар. - С. 46-51
  Косицька З.  Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка - 2011") / З. Косицька. - С. 51-61
  Свиридюк Н.  Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) / Н. Свиридюк. - С. 62-65
  Фісун В.  Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині / В. Фісун. - С. 65-71
  Поп'юк І.  Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Хорта й Ігоря Веренька / І. Поп'юк. - С. 72-77
  Бойчук Н.  Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття / Н. Бойчук. - С. 78-83
  Цимбалюк О.  Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками / О. Цимбалюк. - С. 84-90
  Луковська О.  Парадигма "національного" в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) / О. Луковська. - С. 90-93
  Михалова Р.  Холм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького / Р. Михалова. - С. 95-99
  Порожнякова Н.  Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) / Н. Порожнякова. - С. 100-104
  Шуліка В.  Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття / В. Шуліка. - С. 104-108
  Костів Н.  Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів / Н. Костів. - С. 109-112
  Якимова О.  Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття / О. Якимова. - С. 112-117
  Береговська Х.  Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну / Х. Береговська. - С. 117-122
  Бурковська Л.  Ікона "Спас у славі" другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області / Л. Бурковська. - С. 122-129
  Тарасенко О.  У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 131-138
  Котляр Є.  Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції / Є. Котляр. - С. 139-145
  Боса І.  Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі XIX-XX століть / І. Боса. - С. 145-150
  Маліновська К.  Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського" / К. Маліновська. - С. 150-154
  Хорунжа Г.  Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам'яток Львова) / Г. Хорунжа. - С. 154-159
  Стемпіцька Ю.  Діалектичність образності української книги та золотарської оправи XIV-XVIII століть / Ю. Стемпіцька. - С. 159-163
  Кубриш Н.  Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка / Н. Кубриш. - С. 164-170
  Стельмащук Г.  Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття / Г. Стельмащук. - С. 172-178
  Скляренко Г.  До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя / Г. Скляренко. - С. 178-188
  Коновалова О.  Еволюція оформлення журналу "Нова хата" в контексті пластичної мови стилю ар деко / О. Коновалова. - С. 188-194
  Ламонова О.  "Неслухняні нащадки": шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка") / О. Ламонова. - С. 194-199
  Носенко А.  Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття / А. Носенко. - С. 200-204
  Сторчай О.  Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису / О. Сторчай. - С. 205-210
  Тарасенко А.  Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття / А. Тарасенко. - С. 211-217
  Медвідь-Юрків М.  Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі / М. Медвідь-Юрків. - С. 217-224
  Сотська Г.  Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій / Г. Сотська. - С. 225-228
  Немкович О.  Відділ музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття / О. Немкович. - С. 230-238
  Чекан Ю.  Музична критика в Інтернеті / Ю. Чекан. - С. 238-244
  Кузик В.  Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки / В. Кузик. - С. 244-248
  Фільц Б.  Інструментальне музикування в українських містах XVI-XVII століть: історичний аспект / Б. Фільц. - С. 248-255
  Костюк Н.  Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки / Н. Костюк. - С. 255-269
  Ярко М.  Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формуванні національної самосвідомості української музичної культури / М. Ярко. - С. 270-274
  Озимовська А.  Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття / А. Озимовська. - С. 274-278
  Антонюк (Гуральна) С.  Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття / (Гуральна) С. Антонюк. - С. 279-284
  Шеремета І.  Журнал "Музика" і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках / І. Шеремета. - С. 285-290
  Красильникова О.  Анімістика: введення в наукову дисципліну / О. Красильникова. - С. 292-301
  Коваленко Є.  Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття / Є. Коваленко. - С. 309-316
  Корольова І.  Жіноча суб'єктивність в українській православній картині світу: гендерний підхід / І. Корольова. - С. 316-321
  Лучанська В.  Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська. - С. 321-326
  Тупчієнко-Кадирова Л.  Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) / Л. Тупчієнко-Кадирова. - С. 326-332
  Руда Т.  Мистецтво соцреалістичне й масове / Т. Руда. - С. 334-339
  Пашкова О.  Процеси конвергенції в сучасному кінематографі / О. Пашкова. - С. 339-344
  Черков Г.  Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму / Г. Черков. - С. 344-348
  Дзюба Д.  Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення / Д. Дзюба. - С. 348-353
  Новікова Л.  Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі / Л. Новікова. - С. 353-358
  Казакова Н.  До питання про створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття / Н. Казакова. - С. 359-366
  Шаповал О.  Комп'ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення / О. Шаповал. - С. 366-372
  Кульчинська Л.  Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики / Л. Кульчинська. - С. 372-376
  Дмитрик О.  Феномен гаптичної візуальності в кінематографі / О. Дмитрик. - С. 377-382

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне

Анотація:   У збірнику розкрито широке коло проблем збереження та розвитку декоративного мистецтва в реаліях сучасної України, розглянуто методологічні засади мистецтвознавчих досліджень художніх пам'яток минулого, аспекти української візантиністики. стильові тенденції в образотворчому мистецтві XIV-XIX ст.,

 
66 81
О40

        Од слова путь верстаючи й до слова... [Текст] : зб. на пошану Р. П. Зорівчак, доктора філол. наук, заслуж. працівника освіти України / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 1012 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Український переклад: з минулого у сьогодення / О. І. Чередниченко. - С. 21-31
  Річ В. Ю.  "Song out of darkness": Revisited... / В. Ю. Річ. - С. 39-61
  Содомора А. О.  Вічна одинокість Лермонтового "Паруса" / А. О. Содомора. - С. 62-80
  Калашник В. С.  Про адекватність і безеквівалентність у художньому перекладі (спостереження над мовою детективних оповідань Едгара По в українських перекладах) / В. С. Калашник, Г. В. Яновська. - С. 81-90
  Зимомря М. І.  Феномен духовного тексту: визначення предмета крізь призму перекладу / М. І. Зимомря. - С. 91-99
  Ажнюк М. Т.  Образність і ритміка "Полум'яних меж" Олени Теліги в англомовному перекладі / М. Т. Ажнюк. - С. 100-107
  Некряч Т. Є.  Муки і радощі драматичного перекладу / Т. Є. Некряч. - С. 108-126
  Савчин В. Р.  Словесні образи як проблема перекладу (на матеріалі перекладної творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 127-138
  Грабовецька О. С.  Концептуальний епітет Шевченкової поеми "Кавказ" у англомовних перекладах / О. С. Грабовецька. - С. 139-151
  Дзера О. В.  Концепт лукавствіє а метабіблійних творах Тараса Шевченка та їх англомовних перекладах / О. В. Дзера. - С. 152-166
  Івасюк О. Я.  Епідигматика у віршовому перекладі: проблеми відтворення образу / О. Я. Івасюк, О. Д. Огуй. - С. 167-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва Г. Т.  Утворення, структура англомовної науково-технічної терміносистеми та загальні принципи її перекладу / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук. - С. 182-189
  Молчко О. О.  Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських фразеологізованих порівнянь та способи їхнього відтворення у перекладі / О. О. Молчко. - С. 190-208
  Шмігер Т. В.  Григорій Майфет в українському перекладознавстві / Т. В. Шмігер. - С. 209-216
  Войтович О. М.  Деякі мовні своєрідності антиутопій як жанру та переклад (на матеріалі "1984" Джорджа Орвела, "Прекрасного нового світу" Олдсона Гакслі, "Ми" Евгенія Зам'ятіна та їхніх перекладів) / О. М. Войтович. - С. 217-237
  Пилипчук І. В.  Індивідуальна інтерпретація при перекладі виразів з просторово-часовою семантикою (на матеріалі роману Френсісіа Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна" та його українського, російського й польського перекладів) / І. В. Пилипчук. - С. 238-250
  Косів Г. М.  Стилістичні поблеми синтаксичного рівня у перекладах Віри Річ / Г. М. Косів. - С. 251-271
  Лішнянський В. В.  Військова терміносистема як проблема перекладу (на матеріалах мемуарно-публіцистичної літератури про Другу світову війну) / В. В. Лішнянський. - С. 272-278
  Ситар Р. А.  Експресивний синтаксис у художньому перекладі (на матеріалі епічної поеми "Слово о полку Ігоревім" та її англомовних перекладів) / Р. А. Ситар. - С. 279-294
  Якимович Б. З.  Іван Франко та Онуфрій Пашук: співпраця у виданні "Універсальної бібліотеки" / Б. З. Якимович. - С. 297-313
  Наєнко М. К.  Козацька епоха і літературний ренесанс в Україні / М. К. Наєнко. - С. 314-339
  Гнатюк М. І.  Іван Франко і проблеми популяризації української літератури чужими мовами / М. І. Гнатюк. - С. 340-353
  Ільницький М. М.  Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен / М. М. Ільницький. - С. 354-369
  Смілянська В. Л.  Із корпусу майбутньої Шевченківської енциклопедії / В. Л. Смілянська. - С. 370-379
  Купчинський О. А.  Неавтентична грамота галицького князя Лева Даниловича для львівських ченців-домініканців з датою 1270 р., серпня 5, у Львові) / О. А. Купчинський. - С. 380-401
  Розумний Я. Г.  Східнослов'янське середньовіччя в дослідженнях Дмитра Чижевського / Я. Г. Розумний. - С. 402-414
  Горнятко-Шумилович А.  Традиції українського бароко в системі літератури "магічного реалізму": зарис проблематики / А. Горнятко-Шумилович. - С. 415-431. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О. М.  Rainer Maria Rilke im Kontext des Jahrhundertendes / О. М. Кравченко. - С. 434-444
  Бацевич Ф. С.  Проблеми сучасної лінгвістичної генології: спроба аналітичного огляду / Ф. С. Бацевич. - С. 447-475. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Помірко Р. С.  Мови і мовна політика в історії становлення романських держав / Р. С. Помірко. - С. 476-486
  Алексеенко М. А.  Культура и национально-культурная специфика в языке / М. А. Алексеенко. - С. 487-502
  Мацюк Г. П.  Про одну з парадигмальних ознак лінгвославістики в першій половині XIX ст. / Г. П. Мацюк. - С. 503-523. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петренко О. Д.  Движение феминизации и его отражениев языковых структурах современного немецкого языка / О. Д. Петренко. - С. 524-534
  Поповський А. М.  Українські прізвища, пов'язані з бджільництвом / А. М. Поповський. - С. 535-542
  Волкова Н. А.  Фразеологизмы и отфраземные лексические дериваты в современном русском субстандарте (на материале лексико-фразеолого-семантической группы названия лица) / Н. А. Волкова. - С. 543-531
  Левченко О. П.  Рослинна символіка у фразеологічних системах (лінгвокультурологічний аспект) / О. П. Левченко. - С. 552-566
  Шпак О. А.  Синтаксичний процес суміщення з погляду актуального членування речення / О. А. Шпак. - С. 567-575
  Солошенко О. Д.  Biblical proper names in terms of semantic change / О. Д. Солошенко. - С. 576-591
  Білинський М. Е.  Етимологічна стратиграфія англійського історичного дериватарію: дієслівні та віддієслівні латинізми / М. Е. Білинський. - С. 592-604. - Текст англ. мовою
  Клименко Н. Ф.  Кількість у вимірах приблизно великого і малого (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов) / Н. Ф. Клименко. - С. 607-619
  Полюжин М. М.  Українсько-англійські кореляції у префіксальній ономасіологічній категорії локативності (синхронно-діахронний аспект) / М. М. Полюжин. - С. 620-631
  Скороходько Е. Ф.  Контрастивний аналіз термінологічного складника різногалузевих наукових текстів / Е. Ф. Скороходько, В. Д. Сліпецька. - С. 634-650
  Паславська А. Й.  Заперечне узгодження та негативна полярність: типологічний аналіз / А. Й. Паславська. - С. 651-663
  Ісаєва Г. Т.  Компаративний аналіз англійської та німецької фахової термінології в галузях інформатики та електроніки / Г. Т. Ісаєва, М. Т. Ратич. - С. 664-669
  Чернюх Б. В.  Вид та структура тексту / Б. В. Чернюх. - С. 670-680
  Кухаренко В. А.  Chick Lit/Lad Lit: Попередні зауваження / В. А. Кухаренко. - С. 683-694
  Швачко С. О.  Образотворчі тенденції в текстах малого жанру / С. О. Швачко. - С. 695-704
  Кусько К. Я.  Інтердискурс у концептах науково-освітньої глобалізації / К. Я. Кусько. - С. 705-715
  Траченко О. М.  Ієрархічна структура заголовка (до побудови загальної теорії заголовка) / О. М. Траченко. - С. 716-730
  Сербенська О. А.  Символіка чорного і білого у Франковій повісті "Перехресні стежки" / О. А. Сербенська. - С. 731-741
  Потятиник У. О.  Сленгова лексика як засіб підвищення комунікативних потенцій мови / У. О. Потятиник. - С. 742-748
  Федорчук М. М.  Readin at the intersection of languages and cultures / М. М. Федорчук. - С. 761-775
  Дацько Ю. М.  The roles of teachers and learnes in ELT / Ю. М. Дацько. - С. 776-782
  Єгорова О. М.  Комунікативні стратегії навчання іноземної мови / О. М. Єгорова. - С. 783-796
  Назаренко О. Ю.  До питання про методику викладання латинської мови на біологічному факультеті / О. Ю. Назаренко. - С. 797-800
  Роксолана Зорівчак: Біобібліографічний покажчик (2003-2007). - С. 848-982

Рубрики: Зорівчак Р. П. - про неї

Анотація:   Збірник праць на пошану проф. Р. П. Зорівчак уміщає статті відомих українських, англійських, російських та польських дослідників з перекладознавства, літературознавства, мовознавства, зокрема з контрастивної лінгвістики, лінгвостилістики та методики викладання іноземних мов. Окремий розділ становить бібліографічний покажчик Роксолани Зорівчак.

 
67 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : міжвід. наук. зб. Вип. 19 / М-во освіти України, Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 1992. - 144 с.

Зміст:
  Білодід О. І.  "Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи..." / О. І. Білодід. - С. 5-12
  Наєнко Г. М.  А. Ю. Кримський в дискусії про єдність української літературної мови / Г. М. Наєнко. - С. 13-17
  Коропенко І. В.  А. Ю. Кримський та розвиток української лінгвістичної термінології / І. В. Коропенко. - С. 18-22
  Паламар Л. М.  Мовні особливості перекладів А. Ю. Кримського / Л. М. Паламар. - С. 22-26
  Гнатюк Л. П.  Практичний курс української мови А. Ю. Кримського як джерело вивчення історії методики викладання української мови / Л. П. Гнатюк. - С. 26-32
  Кононенко О. В.  А. Ю. Кримський про звукову систему сучасної української літературної мови / О. В. Кононенко. - С. 32-39
  Горобець В. Й.  Генетична основа реєстру "Українсько-російського словника, зібраного на Звенигородщині" / В. Й. Горобець. - С. 39-44
  Ярошевич О. М.  А. Ю. Кримський про ідіостиль Т. Г. Шевченка / О. М. Ярошевич. - С. 44-48
  Чемес В. Ф.  Флористична компонента у системі художніх образів А. Ю. Кримського (спроба мікротипології) / В. Ф. Чемес. - С. 48-52
  Шевченко Л. І.  Функціональний розвиток мови у лінгвістичній концепції А. Ю. Кримського / Л. І. Шевченко. - С. 52-58
  Халимоненко Г. І.  Тюркізми в термінології стратегії й тактики війська запорозького / Г. І. Халимоненко. - С. 59-65
  Іванова Т. В.  Символіка трьох кольорів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко / Т. В. Іванова. - С. 65-71
  Михайлишин Б. М.  Антонімо-синонімічні блоки в термінології / Б. М. Михайлишин. - С. 71-79
  Грицак Н. В.  Функціонування традиційних номінацій казки в сучасній українській мові / Н. В. Грицак. - С. 79-83
  Лобач О. О.  Авторська термінотворчість в підмові математики / О. О. Лобач. - С. 83-89
  Симоненко Л. О.  З історії розвитку української термінографії / Л. О. Симоненко. - С. 89-96
  Голянич М. І.  Особливості словотвірної сполучуваності та дієслівних утворень із суфіксами -ува- (юва-), -а- (-я-) в мікросистемі зі значенням говоріння / М. І. Голянич, З. О. Каспришин. - С. 96-100
  Карпіловська Є. А.  Морфемна сітка як інструмент дослідження будови слова / Є. А. Карпіловська. - С. 100-110
  Безпояско О. К.  Особливості родової парадигми суфіксальних іменників / О. К. Безпояско. - С. 110-117
  Козленко І. В.  Функціональна значущість морфонологічних явищ у системі словозміни дієслова / І. В. Козленко. - С. 117-125
  Товкайло Т. І.  Акцентуаційні характеристики іменникових кінцевих суфіксів в сучасній українській мові / Т. І. Товкайло. - С. 126-132
  Маліневська Н. П.  Народні і світські пісні як джерело розвитку української літературної мови (на матеріалі рукописних збірників) / Н. П. Маліневська. - С. 132-141

Рубрики: Кримський А. Ю. - про нього

Анотація:   Збірник присвячений 120-річчю з дня народження основоположника і продовжувача кращих традицій вітчизняної філологічної науки академіка А. Ю. Кримського. Досліджується мовознавча й перекладацька діяльність вченого. Даються також теоретичні та методологічні розробки в галузі граматики, словотвору, практичної стилістики.

 
68 88.492я73-1кр
Я92

Яценко, Т. С.

        Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Яценко, М. Г. Чобітько, Т. І. Доцевич. - Черкаси : БРАМА, 2003. - 216 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  Особливості використання комплексу тематичних малюнків у груповій психокорекції / Т. С. Яценко. - С. 11-14
  Яценко Т. С.  Теоретичні передумови психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 20-22
  Яценко Т. С.  Символіка сновидінь і психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 25-28
  Яценко Т. С.  Едіпів комплекс та його деструктивні наслідки для психіки суб'єкта / Т .С. Яценко. - С. 32-34

Рубрики: Психологія практична - Групова психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психомалюнок -- інтерпретація психомалюнків -- групова психокорекція -- комплекс тематичних психомалюнків -- особистісна проблема суб'єкта -- сновидіння -- психоаналіз

Анотація:   У посібнику представлено деякі засади методу активного соціально-психологічного навчання, який використовується в курсі психокорекції, та описано частково його методику психоаналізу комплексу тематичних малюнків з метою діагностики глибиннопсихологічних характеристик психіки суб'єкта. Подано зразки психоаналізу комплексу тематичних малюнків. Текст у посібнику синхронно представляється українською і англійською мовами, що сприятиме навчанню студентів психологічних факультетів.

 
69 63.52(4Укр)
М34

        Матеріали до української етнології [Текст] : щорічник : зб. наук. пр. Вип. 11 (14) / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Асоціація етнологів. - К. : 2012. - 319 с.

Зміст:
  Балог Б.  Про угорські громади в Західній Пенсильванії / Б. Балог. - С. 4-12
  Поборцева Е.  К проблеме о регионально-локальных парадигмах мифологической прозы Гомельщины / Е. Поборцева. - С. 16-18
  Вергеенко С.  Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях / С. Вергеенко. - С. 19-23
  Лабащук О.  Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом / О. Лабащук. - С. 25-30
  Длінна Т.  Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами / Т. Длінна. - С. 30-36
  Скоряк А.  Функціонально-художня специфіка українського ярмаркового фольклору / А. Скоряк. - С. 37-42
  Халюк Л.  Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці / Л. Халюк. - С. 43-50
  Бобровницька Н.  Народне віршування: жанрова специфіка / Н. Бобровницька. - С. 51-55
  Гуменюк В.  Модерне осягнення етнографічних реалій в оповіданні Михайла Коцюбинського "В путах шайтана" / В. Гуменюк. - С. 56-61
  Вовк М.  Фольклористичний аналіз літературного твору : методологічний аспект / М. Вовк. - С. 62-65
  Іваннікова Л.  Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики Півдня України / Л. Іваннікова. - С. 67-74
  Шалак О.  Обрядовий фольклор Поділля в записах польської дослідниці Люцини Стадницької / О. Шалак. - С. 75-79
  Янковська Ж.  Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області) / Ж. Янковська. - С. 79-84
  Коваль-Фучило І.  Похорон на Дніпропетровщині і Херсонщині: сучасний стан побутування / І. Коваль-Фучило. - С. 85-90
  Галацька В.  Особливості побутування сучасної ліричної пісні Нижньої Наддніпрянщини / В. Галацька. - С. 91-96
  Козар Л.  Розвиток національної фольклористики наприкінці XIX - на початку XX століття: роль громад, історія їх створення та стан наукового вивчення / Л. Козар. - С. 96-104
  Мушкетик Л.  Мова і етнокультура угорців Закарпаття / Л. Мушкетик. - С. 106-111
  Нємєц В.  Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX - початку XX століття / В. Нємєц. - С. 111-116
  Коваленко С.  Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні / С. Коваленко. - С. 117-122
  Гайдученко Л.  "Своє" і "чуже" в народних піснях українських німців на початку XX століття / Л. Гайдученко. - С. 123-128
  Горбань І.  Внесок професора Наталі Шумади в дослідженнях фольклорної культури болгарської спільноти України / І. Горбань. - С. 129-134
  Червенко О.  Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях Північного Приазов'я / О. Червенко. - С. 135-140
  Гуменюк О.  Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") / О. Гуменюк. - С. 141-143
  Яремко Б.  Космацький сопілкар Петро Реведжук ("швидик") / Б. Яремко. - С. 145-150
  Супрун-Яремко Н.  "Капельмейстер" Іван Якуб'як - скрипаль-лідер Верхнього Надпруття / Н. Супрун-Яремко. - С. 151-155
  Єфремова Л.  Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті / Л. Єфремова. - С. 156-164
  Ганудельова Н.  Приватна колекція гуцульських музичних інструментів Міхала Сметанки (село Брутовці, Словаччина): випадковість чи закономірність? / Н. Ганудельова. - С. 165-167
  Ярмола В.  Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся / В. Ярмола. - С. 168-179
  Рибак Ю.  Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича / Ю. Рибак. - С. 180-185
  Довгалюк І.  До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси / І. Довгалюк. - С. 186-191
  Добрянська Л.  Методика польових досліджень Володимира Гошовського під час роботи у Львівській консерваторії / Л. Добрянська. - С. 192-198
  Федоронько Л.  Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мелотипи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на львівщині) / Л. Федоронько. - С. 199-204
  Скаженик М.  Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) / М. Скаженик. - С. 205-212
  Філатова А.  Багатоголосна пісенна лірика затоплених сіл Середньої Наддніпрянщини / А. Філатова. - С. 213-223
  Постольников С.  До питання про роль баса в традиційній інструментальній музиці Центральної України (на прикладі виконання Петра Плескача із села Веселівка Диканського району Полтавської області) / С. Постольников. - С. 224-229
  Іваницький А.  Логічні підстави ритміки в дослідження Філарета Колесси / А. Іваницький. - С. 231-235
  Хай М.  Регіоналізм народно-інструментальної музики як передумова малогеографії: методологія та структурно-типологічні методики дослідження / М. Хай. - С. 236-242
  Чуркіна В.  Пріоритети збереження культурної спадщини етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів та глобалізації / В. Чуркіна. - С. 242-248
  Чаплик К.  Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення / К. Чаплик. - С. 249-256
  Щербіна І.  Етномузична культура болгар України в умовах глобалізації / І. Щербіна. - С. 257-262
  Тюрикова О.  Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження / О. Тюрикова. - С. 263-271
  Зінків І.  Новий погляд на походження терміна "кобза" / І. Зінків. - С. 272-277
  Лукашенко Л.  Музично-фольклористичні дослідження Північного Підляшшя / Л. Лукашенко. - С. 278-283
  Гусак Р.  Джерела ладової основи весільної інструментальної музики Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) / Р. Гусак. - С. 284-289
  Воропаєва Т.  Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1881-2011): ціннісний вимір / Т. Воропаєва. - С. 291-296
  Рябчикова Ф.  Вивчення пам'яток традиційної культури в практиці етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1920 рр.) / Ф. Рябчикова. - С. 296-300
  Маклакова (Панчук) О.  Проблеми збереження зимового календарно-обрядового фольклору (за матеріалами польових досліджень сіл Хмельницької області) / (Панчук) О. Маклакова. - С. 301-307
  Чумак М.  Сучасні трансформації рушників українсько-російського пограниччя / М. Чумак. - С. 308-314

Рубрики: Етнологія України

Анотація:   У збірнику розглянуто проблеми етнокультури України та зарубіжжя сучасної доби; висвітлено регіональні особливості українського фольклору, трансформації фольклорної культури національних меншин; розкрито особливості виконавського стилю народних музик, актуальну проблематику структурної типології та методологічні засади етномузикологічних досліджень.

 
70 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 18 / М-во вищ. та середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Либідь, 1991. - 136 с.

Зміст:
  Шевченко Л. І.  Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української літературної мови / Л. І. Шевченко. - С. 3-5
  Українець Л. Ф.  Дистрибутивна активність шумних приголосних у двокомпонентних сполуках / Л. Ф. Українець. - С. 6-13
  Козирєва З. Г.  До характеристики лексико-семантичної групи "каша" / З. Г. Козирєва. - С. 14-22
  Коропенко І. В.  Семантичні процеси у технічній термінології / І. В. Коропенко. - С. 23-27
  Русанівська М. В.  До питання еквівалентності лексичних одиниць у споріднених мовах (на матеріалі чеської та української мов) / М. В. Русанівська. - С. 27-31
  Чернецький В. К.  Спостереження над вживанням назв букв у непрямому значенні та похідних від них / В. К. Чернецький. - С. 31-37
  Шевченко Л. Ю.  Ситуативні синоніми у фразеології / Л. Ю. Шевченко. - С. 37-44
  Миронова Г. М.  Гносеологічні можливості мови в об'єктивному відображенні дійсності / Г. М. Миронова. - С. 44-51
  Грищук В. В.  Структура словотвірних значень відприкметникових утворень у сучасній українській мові / В. В. Грищук. - С. 51-58
  Степаненко М. І.  Прикметниково-прислівникові словосполучення в українській мові (синтаксичний і семантичний аналіз) / М. І. Степаненко. - С. 59-65
  Бучко Д. Г.  Принципи номінації в топонімії України / Д. Г. Бучко. - С. 66-73
  Галас Б. К.  М. І. Костомаров і Д. Ф. Запара (До характеристики процесу становлення нової української літературної мови) / Б. К. Галас. - С. 73-80
  Горбець В. Й.  З історії процесуального діловодства та нотаріату на Україні / В. Й. Горбець. - С. 80-89
  Богдан С. К.  Особливості автокоментуючих засобів у мовознавчих працях А. Ю. Кримського / С. К. Богдан. - С. 89-95
  Вокальчук Г. М.  Оказіональна номінація осіб в українській радянській поезії 20-30-х років / Г. М. Вокальчук. - С. 95-104
  Данилюк Н. О.  Народнопісенні засоби "дитячих" поезій Лесі Українки / Н. О. Данилюк. - С. 104-111
  Іванова Т. В.  Символіка світлотіні у творчості Ліни Костенко / Т. В. Іванова. - С. 111-116
  Костриба В. В.  "Позачасові" явища та їх репрезентація у реченнях з ментальними дієсловами / В. В. Костриба. - С. 116-120
  Прадід Ю. Ф.  Загальномовні фразеологізми і газетний текст / Ю. Ф. Прадід. - С. 121-127
  Шевченко Л. І.  Колір в ідіостилі Т. Г. Шевченка / Л. І. Шевченко. - С. 127-134

Анотація:   Збірник присвячено питанням лексики і граматики сучасної української мови. Аналізується складний процес взаємодії літературної мови та діалектів, висвітлюються питання стилістичних норм літературного слововживання. В окремих статтях йдеться про розширення суспільних функцій української мови, її всебічний розвиток.

 
71 95.4
З32

        Збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті І. Франка / ред. В. Стецюк. - Нью-Йорк : [Видавництво НТШ у Америці], 1967. - 201 с.

Зміст:
  Смаль-Стоцький Р.  Франко І. і українська національна ідея / Р. Смаль-Стоцький. - С. 7-18
  Стецюк В.  Іван Франко як класичний філолог / В. Стецюк. - С. 19-67
  Лев В.  Іван Франко і слов'янські літератури / В. Лев. - С. 69-81
  Стахів М.  До проблеми політично-суспільного світогляду І. Франка / М. Стахів. - С. 83-102
  Андрусяк М.  Іван Франко та історичні концепції М. Грушевського / М. Андрусяк. - С. 103-116
  Кисілевський К.  Стилістичні й ритмічні засоби поезій І. Франка / К. Кисілевський. - С. 117-123
  Лужницький Г.  Драматичність поетичних образів у творах Івана Франка / Г. Лужницький. - С. 125-131
  Домбровський О.  Поема "Мойсей" у світлі біблійної символіки / О. Домбровський. - С. 133-147
  Радзикевич В.  Біблійна притча у поетичній версії Івана Франка / В. Радзикевич. - С. 149-155
  Жила В.  Суспільно-громадські питання в творчості Івана Франка / В. Жила. - С. 157-169
  Славутич Я.  Соборницькі ідеї Івана Франка / Я. Славутич. - С. 171-177
  Верган В.  Іван Франко та українська молодь / В. Верган. - С. 179-201

Рубрики: Франко І. - о нем
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Франка І. -- політичні погляди Франка І. -- суспільні погляди Франка І.

 
72 81
Н34

        Науковий вісник Херсонського державного університету [Текст] : Серія "Лінгвістика" Вип. 12 / МОН України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - 454 с.

Зміст:
  Андрущенко В.  Тематико-композиційна інтенсивність вияву елементів змістово-симетричного простору художньотекстової структури / В. Андрущенко. - С. 10-14
  Бабій Ю.  Функціонування словотвірно-структурних типів прізвищ Середньої Наддніпрянщини у зіставленні з іншими регіонами / Ю. Бабій. - С. 14-17
  Бабакова О.  Дієслова звучання як вербальні репрезентанти музикосфери / О. Бабакова. - С. 18-20
  Валюх З.  Словотвірна парадигматика іменників - найменувань осіб як носіїв індивідуального входження / З. Валюх. - С. 21-23
  Власенко Л.  Реалізація периферійного значення форм наказового способу / Л. Власенко. - С. 24-27
  Водяна Л.  Порівняльний аналіз функціонування деяких граматичних категорій прикметників німецької та української мов / Л. Водяна. - С. 27-29
  Грицина В.  Особливості функціонування вставлених конструкцій в офіційно-діловому стилі / В. Грицина. - С. 30-33
  Зайцева Т.  Специфіка складних двокореневих прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя / Т. Зайцева. - С. 33-36
  Іваницька Н.  Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "розташування (об'єкта)" в українській та англійській мовах / Н. Іваницька. - С. 36-43
  Калько М.  "Проблемні" видові кореляції крізь призму комплексної аспектуальної діагностики : шукати vs знайти / М. Калько. - С. 43-48
  Климович С.  Теоретичні засади вивчення амброморфем у сучасній лінгвістиці / С. Климович. - С. 48-51
  Комарова З.  Речення з дієприслівниковим зворотом у синтаксичній парадигматиці / З. Комарова. - С. 52-55
  Ланова Т.  Актуалізовані граматичні форми в мовленні викладачів ВНЗ (соціолінгвістичне дослідження) / Т. Ланова. - С. 55-61
  Лебедєва Н.  Способи утворення політичних нікнеймів у сучасній англійській мові / Н. Лебедєва, О. Бутенко. - С. 62-65
  Лиходід І.  Функціонування іменникових композитів у "Словарі української мови" Б. Грінченка / І. Лиходід, Л. Стовбур. - С. 66-68
  Лук'янова Т.  Стереотипотворний потенціал гендерно маркованих антропометричних словосполучень (на матеріалі британського газетного дискурсу / Т. Лук'янова. - С. 68-73
  Мироненко О.  Компонентна структура конотації / О. Мироненко. - С. 73-77
  Пасько Г.  Мовленнєвий жанр загадки : прагматика діалогу (на матеріалі української та німецької мов) / Г. Пасько. - С. 77-82
  Петренко Н.  Когнітивно-семіотичні властивості займенників у поетичному тексті / Н. Петренко. - С. 82-87
  Пономаренко К.  Функціональні вияви девербатива в комунікативній структурі тексту / К. Пономаренко. - С. 87-93
  Прохоренков В.  Вокатив в формально-грамматической структуре предложения с глаголами изъявительного наклонения в старорусском языке / В. Прохоренков. - С. 94-98
  Сікорська О.  Функція необхідності та її варіанти в сучасній українській літературній мові / О. Сікорська. - С. 98-102
  Сіроштан Т.  Динаміка лексико-словотвірних типів і підтипів n. Loci на -иськ(о) в новій українській мові к. ХVІІ - п. ХХІ ст. / Т. Сіроштан. - С. 102-107
  Тихонова О.  Поняття "абревіатура" у сучасних українській та китайській мовах / О. Тихонова. - С. 108-112
  Харченко С.  Особливості функціонування вставлених конструкцій у науковому стилі української мови / С. Харченко, І. Житар. - С. 112-118
  Юрченко Т.  Оказіональне прислівникове словотворення / Т. Юрченко. - С. 118-122
  Блинова Н.  Функціональний аспект синекдохи лексем на позначення одиниць виміру, обсягу, ліку, збірних понять, грошових одиниць у публіцистичних текстах І. Я. Франка / Н. Блинова. - С. 123-127
  Букалов А.  Основные признаки русского общего сленга / А. Букалов. - С. 127-130
  Гайдученко Г.  Зміни у лексичній системі української мови / Г. Гайдученко. - С. 131-134
  Желязкова В.  Лексико-граматична класифікація фразеологізмів із колоративним компонентом в українській та російській мовах / В. Желязкова. - С. 134-137
  Жила Т.  Функціонування територіальної лексики в пам'ятках ХVІ - ХVІІІ ст. / Т. Жила. - С. 137-141
  Колоїз Ж.  Лексика на означення музичних інструментів у книгах Священного Писання Старого Заповіту / Ж. Колоїз. - С. 141-145
  Лебедева А.  Англицизмы в современном русском молодежном и компьютерном сленге : фонетико-графическая адаптация / А. Лебедева. - С. 146-150
  Мартос С.  Сленгові назви міських об'єктів / С. Мартос. - С. 150-154
  Мацьків П.  Семантико-функціональні особливості лексеми любов в українських перекладах Біблії / П. Мацьків. - С. 154-158
  Мукатаєва Я.  Рівні розуміння німецького прозового шванку : інформаційний асмект / Я. Мукатаєва. - С. 158-163
  Сидоренко Л.  Переклад англійських неологізмів як засіб збагачення словникового складу сучасної мови / Л. Сидоренко. - С. 163-165
  Ситенко О.  Лексико-семантичні особливості англомовних запозичень у сучасній українській літературній мові / О. Ситенко. - С. 166-170
  Соломахін А.  Фразеологічна природа астрономічної термінології ХХ ст. / А. Соломахін. - С. 170-172
  Торчинський М.  Хронологічна типологія власних назв / М. Торчинський. - С. 173-177
  Тропина Н.  Изменения матриц семантической деривации в современном русском языке / Н. Тропина. - С. 178-184
  Царалунга І.  Назви споруд у пам'ятках української мови кінця ХVІ - початку ХVІІ століття / І. Царалунга. - С. 184-188
  Чорна О.  Структурно-граматична організація українських податкових термінів / О. Чорна. - С. 188-196
  Бакум З.  Антропоніми у мові творів Марії Матіос / З. Бакум. - С. 197-200
  Білозуб А.  Особливості постмодерного тексту / А. Білозуб. - С. 201-204
  Буренко Т.  Англомовне вибачення у різних парадигмах лінгвістичного аналізу / Т. Буренко. - С. 204-208
  Грицик Н.  Семантика й естетика словоповтору в в українській поетичній мові другої половини ХХ століття / Н. Грицик. - С. 208-213
  Єрмоленко С.  Соціолінгвістичний зміст поняття "рідна мова" / С. Єрмоленко. - С. 213-217
  Жарко С.  Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара / С. Жарко. - С. 217-221
  Заболотська О.  Символіка простору і межі у романі Г. Маркеса "Сто років самотності" / О. Заболотська. - С. 221-226
  Іншаков А.  Особливості складу та функціонування кольороназв у поемі І. Котляревського "Енеїда" / А. Іншаков. - С. 227-230
  Карабута О.  Художньо-виражальні засоби складних речень та періоду у прозі Ірени Карпи / О. Карабута. - С. 231-235
  Мікрюкова К.  Мовно-виражальні засоби вербалізації образу міста (на матеріалі роману О. Ірванця "Рівне/Ровно (Стіна)" / К. Мікрюкова. - С. 236-240
  Маврокордато В.  Порівняння у художніх творах Олени Пчілки : функціонально-стилістичний аспект / В. Маврокордато. - С. 240-243
  Можарова Т.  Онімізовані апелятиви в системі виражальних засобів поетичного тексту / Т. Можарова. - С. 243-246
  Москвичова О.  Реалізація структурно-семіотичної моделі метаморфози у британських поетичних текстах ХІХ століття / О. Москвичова. - С. 247-251
  Мялковська Л.  Словесний образ людини-інтелігента у мовотворчості І. Нечуя - Левицького / Л. Мялковська. - С. 251-256
  Солдатова С.  Взаємодія засобів різних мовних рівнів у творах Г. Белля / С. Солдатова. - С. 256-260
  Супрун А.  Склад лексики в крилатих висловах українських письменників ХХ століття / А. Супрун. - С. 261-264
  Сюта Г.  Лінгвоестетика художнього часу у мовотворчості авторів Нью-Йоркської групи / Г. Сюта. - С. 264-271
  Терещенко Л.  Чоловічий іменник байок Леоніда Глібова / Л. Терещенко. - С. 271-276
  Тихоша В.  Стилістично-виражальні можливості епітетів у фантастичному романі Марини і Сергія Дяченків "Дика енергія. Лана" / В. Тихоша. - С. 276-280
  Черкун Л.  Стилистическое использование омонимов в современной русской поэзии / Л. Черкун. - С. 280-283
  Шевельова-Гаркуша Н.  Функціональні особливості ритміко-синтаксичного прийому перенесення (на матеріалі американської поезії ХХ століття) / Н. Шевельова-Гаркуша. - С. 283-287
  Шульга Т.  Лінгвістичний аналіз гумористичного прозового твору : жанрово-стильова система словесних образів (на матеріалі мовостилю Є. Дударя) / Т. Шульга. - С. 287-290
  Юрченко О.  Звукова метафора як засіб відображення природних реалій у мові поетів Нижньої Наддніпрянщини / О. Юрченко. - С. 291-296
  Велівченко В.  Імплікація емоцій мовця в англомовному емотивному дискурсі / В. Велівченко. - С. 297-301
  Гузенко С.  Мова реклами : граматична структура і функціонування головних членів двоскладного речення / С. Гузенко. - С. 301-306
  Завальнюк І.  Нові особливості функціонування обставин у мові української преси початку ХХІ ст. / І. Завальнюк. - С. 306-312
  Зуброва О.  До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О. Зуброва. - С. 312-315
  Ільченко М.  Маніпулятивність як складова стратегій англомовного електорального дискурсу (на матеріалі передвиборчих дебатів) / М. Ільченко. - С. 316-322
  Коваль Т.  Особливості формування і розвитку української пресолінгвістики / Т. Коваль. - С. 322-326
  Коць Т.  Експресивні конструкції в мові публіцистичного стилю кінця ХІХ - початку ХХ століття як часові ознаки доби / Т. Коць. - С. 330-334
  Литвиненко Н.  Сучасний медичний дискурс як об'єкт лінгвістичного дослідження / Н. Литвиненко. - С. 334-339
  Попкова О.  Концепт "дім" у структурі політичної метафори сучасних засобів масової інформації / О. Попкова. - С. 339-343
  Рембецька О.  Лексичні особливості заголовків херсонських періодичних видань / О. Рембецька. - С. 343-346
  Садова А.  Фоносемантические особенности рекламного имени (на материале названий изделий пищевой промышленности) / А. Садова. - С. 346-350
  Таран А.  Способи номінації нових сфер української комунікації / А. Таран. - С. 350-356
  Форманова С.  Дискурсивні особливості інавгураційної промови / С. Форманова, Г. Зарицька. - С. 357-361
  Чемеркін С.  Кодифікація норми й Інтернет / С. Чемеркін. - С. 361-364
  Абламська О.  Концепт часу в лінгвокультурному аспекті / О. Абламська. - С. 365-369
  Боса Т.  Міжкультурна взаємодія : аспекти перекладу / Т. Боса. - С. 369-373
  Димитренко Л.  Дослідження художньої семантики в когнітивній поетиці / Л. Димитренко. - С. 373-375
  Зарицька І.  Типи імпліцитної інформації в аргументних висловленнях / І. Зарицька. - С. 375-380
  Калько В.  Вербалізація концепту "труд" в українських пареміях / В. Калько. - С. 380-385
  Кудрявцева Н.  Гіпотеза лінгвістичної відносності в когнітивному дискурсі / Н. Кудрявцева. - С. 385-388
  Лопушинський І.  Українсько-кримськотатарські міжмовні взаємини : історія питання та сучасний погляд на проблему / І. Лопушинський, Е. Топалова, А. Маміна. - С. 388-395
  Лопушинський І.  Сучасні аспекти державної мовної політики в Україні / І. Лопушинський. - С. 395-401
  Мех Н.  Вербалізоване поняття "творчість" у наукових текстах В. Вернадського / Н.Вербалізоване поняття творчість у нав Мех. - С. 401-404
  Панасанко Т.  Функціональність загадок в українській, російській та англійській мовах / Т. Панасанко. - С. 404-409
  Рашевська Ю.  Актуалізація концепту СHILDREN/ДІТИ в англомовному дискурсі маркетингу / Ю. Рашевська. - С. 409-413
  Романова Н.  Про енергетику термінів базових емоцій у сучасній німецькій мові / Н. Романова. - С. 413-417
  Селиванова Е.  Синергетика дискурса фразем и паремий / Е. Селиванова. - С. 417-421
  Шаніна О.  Ястрогенія у мовленнєвій поведінці лікаря : сугестивний вплив / О. Шаніна. - С. 425-428
  Щепка О.  Кольоративи у структурі функційно-семантичного поля компаративності / О. Щепка. - С. 428-433

 
73 83.3(4Укр)5-8...4
У45

        Леся Українка і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 4 Кн. 2 / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Наук.-дослід. ін-т Л. Українки, Ін-т. - Луцьк : Вежа, 2008. - 559 с.

Зміст:
  Зубрицька М.  Музика - Слово - Уява: рецептивно-естетичне навантаження музичності тексту в "Лісовій казці" Лесі Українки / М. Зубрицька. - С. 11-23
  Сірик Л.  Неокласики про європейськість Лесі Українки / Л. Сірик. - С. 23-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зорівчак Р.  Творчість Лесі Українки в англомовному світі / Р. Зорівчак. - С. 48-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасинська І.  Зі спостережень над німецькими перекладами творів Лесі Українки / І. Тарасинська, Н. Поліщук. - С. 62-72
  Козачок Я.  Світогляд та естетика мислення Лесі Українки в давніх і новіших інтерпретаціях / Я. Козачок. - С. 73-84
  Черіпко С.  Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари / С. Черіпко. - С. 84-96
  Кравченко С.  Творчість Лесі Українки в польській літературній пресі міжвоєння: поетичні переклади, критика / С. Кравченко. - С. 96-106
  Новосад О.  Студії про Лесю Українку та її родину на сторінках часописів Волині (1921-1939 рр.) / О. Новосад. - С. 106-115
  Дмитренко В.  Особливості рецепції творчості Лесі Українки в романі Г. Брасюка "Донна Анна" / В. Дмитренко. - С. 116-123
  Левчук Т.  Теоретичні аспекти літературознавчих досліджень творчості Лесі Українки / Т. Левчук. - С. 123-130
  Проскуріна Т.  Рецепція прози Лесі Українки у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві / Т. Проскуріна. - С. 130-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косюк О.  Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) / О. Косюк. - С. 147-158
  Радчук В.  Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів / В. Радчук. - С. 161-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук М.  Семантика дискурсу ранньої поезії Лесі Українки / М. Шевчук. - С. 190-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк Н.  Мовні особливості колодяженських пісень з рукописного зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач / Н. Данилюк. - С. 197-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Януш Я.  Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови / Я. Януш. - С. 210-220
  Бублейник Л.  Мовотворчість Лесі Українки : організація лексико-асоціативного поля кольору як засіб поетичної стилістики / Л. Бублейник. - С. 220-232
  Мединська А.  Формування метаобразів у вірші "Завжди терновий вінець..." Лесі Українки / А. Мединська. - С. 233-240
  Вільчинська Т.  Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) / Т. Вільчинська. - С. 240-251
  Шевченко І.  Сакральний художньомовний світ у драмі-феєрії " Лісова пісня" / І. Шевченко. - С. 252-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Символіка рослинної номінації у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / Е. Боєва. - С. 266-275
  Крупеньова Т.  Семантико-стилістичні особливості власних назв у художньому тексті (на матеріалі драматургії Лесі Українки) / Т. Крупеньова. - С. 275-283
  Фіц Т.  Концепт птах у мовотворчості Лесі Українки / Т. Фіц. - С. 283-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олещук І.  Словник мови поезії Лесі Українки на комп'ютерній основі / І. Олещук, Н. Тандрик, І. Фролова. - С. 293-298
  Аркушин Г.  Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна проблема їх написання / Г. Аркушин. - С. 299-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  Дещо про епістолярну гречність Лесі Українки / Н. Журавльова. - С. 307-315
  Богдан С.  Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський / С. Богдан. - С. 315-336
  Масицька Т.  Семантичні функції полівалентних предикатів у творчому доробку лесі українки / Т. Масицька. - С. 341-349
  Мірченко М.  "Де поділися ви, голоснії слова, що без вас моя туга німа?" (Спроба текстологічного аналізу деяких творів Лесі Українки) / М. Мірченко. - С. 350-355
  Романюк С.  Вплив часових маркерів на семантику теперішнього актуального часу (на матеріалі творів Лесі Українки) / С. Романюк. - С. 355-361. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костусяк Н.  Валентність віддієслівних та відприкметникових іменників (на матеріалі драматичних творів Лесі Українки) / Н. Костусяк. - С. 361-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічник І.  Синтаксичний ступінь переходу прикметників у сферу дієслів (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) / І. Пасічник. - С. 371-383
  Фенко М.  Прикметник у структурі категорії предикатності (на матеріалі поетичної творчості Лесі Українки0 / М. Фенко. - С. 383-390
  Гайда А.  Родина Косачів на сторінках журналу "Зоря" / А. Гайда. - С. 393-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щукіна І.  Маріїнсько-Благовіщенська, 97 - київський дім Лесі Українки / І. Щукіна. - С. 410-432. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асторі Д.  Леся Українка і Сан-Ремо / Д. Асторі. - С. 432-448
  Мірошниченко Л.  До історії могили Лесі Українки (невідомі документальні свідчення) / Л. Мірошниченко. - С. 449-459
  Жулинський М.  "Тут - првда про Лесю, про її родину і ближче оточення" / М. Жулинський. - С. 460-478
  Романов С.  Жанрові та сюжетно-композиційні особливості історичних повістей Ю. Косача / С. Романов. - С. 479-489. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушкар Н.  Юрій Петрович Тесленко-Приходько - один з піонерів рентгенології в Україні. Матеріали до біографії / Н. Пушкар. - С. 4989-495

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі - літературознавчий, мовознавчий, філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний тощо. В його основі - наукові доповіді, виголошені на Міжнародній конференції "Леся Українкаі європейська культура", що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

 
74 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 47 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2002. - 312 с.

Зміст:
  Смоленчук М.  Незабутній Максим Тадейович / М. Смоленчук. - С. 5-11
  Бабенко О.  Син степу / О. Бабенко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочек Г.  Про деякі закономірності переходу реалізму в модернізм (До опозиції: театр корифеїв - театр Леся Курбаса ) / Г. Клочек. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна М.  Підтекст художньо-літературного твору: спроба дефініції, методичні принципи виявлення та інтерпретації / М. Нагорна. - С. 24-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домаранський О.  Фольклорний текст: до питання функціонування і сприйняття / О. Домаранський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайдлер Н.  Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця "Царь и гетман" / Н. Зайдлер. - С. 41-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокуленко Б.  Український народний танець у виставах театру корифеїв / Б. Кокуленко. - С. 49-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабенко О.  Дещо про "Гандзю" І. Тобілевича (Карпенка-Карого) / О. Бабенко. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко В.  Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії "Сава Чалий " І. Тобілевича, "Гріх" В. Винниченка, "Патетична соната" М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожоган Л.  Трансформація філософії Фрідріха Ніцше у повісті "Царівна" Ольги Кобилянської та новелі "Сповідь" Олекція Плюща / Л. Ожоган. - С. 70-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Якому богу служити? Або: хто відвертіший? / С. Михида. - С. 76-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Вмирущі персонажі малої прози В. Винниченка: "HOMO NEGANS" / А. Горбань. - С. 85-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  Романи Володимира Винниченка "Чесність з собою\" / "По-свій!" та "Божки" в контексті "Достоєвських" питань\". - С. І. Кошова. - 92-99,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Вечірко О.  Художні характери й ситуації в новелістиці М. Хвильового та Б. Пільняка / О. Вечірко. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буряк О.  Міфічний родовід в індивідуальному міфі Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця / О. Буряк. - С. 110-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда Ю.  До проблеми ідентифікації творчості В. свідзінського у розмаїтті літературних напрямків і течій 20-30-х рр. XX ст. / Ю. Сегеда. - С. 118-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук С.  Основні мотиви лірики Юрія Липи / С. Киричук. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Л.  Євген Маланюк: таборова поезія 1947-1948 років / Л. Куценко. - С. 130-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко Г.  Мотив самоти в контексті внутрішньої еволюції Євгена Маланюка-поета / Г. Бондаренко. - С. 138-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухар О.  Категорія "музичність" і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / О. Кухар. - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида Л.  Мала проза Євгена Маланюка на сторінках еміграційних видань / Л. Михида. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариненко Ю.  Три "еміграції" в українській прозі 1940-1950 років / Ю. Мариненко. - С. 166-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Браілова К.  Українське трипілля Докії Гуменної (На матеріалі повісті "Велике Цабе") / К. Браілова. - С. 175-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руснак І.  Проблеми геоетнічної вкоріненості у повоєнній прозі Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 185-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осташко Н.  Образ сім'ї Катранників як образ добра в романі Василя Барки "Жовтий князь" (До питання про гуманістичний зміст твору як джерело його художності) / Н. Осташко. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кужільна Л.  "і не розбити бджілоньку слабу, що впала в дощ і сохне на дорозі" (Естетика літературного шістдесятництва на етапі зародження) / Л. Кужільна. - С. 206-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурбанська А.  Людина й природа в рецепції М. Вінграновського-повістяра / А. Гурбанська. - С. 216-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маковей Г.  Інтимна лірика Ліни Костенко: філософія кохання / Г. Маковей. - С. 221-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш С.  Філософія хронотопу в поезії Ліни Костенко "І засміялась провесінь..." / С. Барабаш. - С. 231-237
  Белоконь Н.  Селянська проза Івана Ченделя / Н. Белоконь. - С. 238-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратюк М.  Особливості поетики художнього часу роману Теодозії Зарівни "Каміння, що росте крізь нас" / М. Кондратюк. - С. 243-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зимомря І.  Емма Андієвська: "Слово-магічний заряд" / І. Зимомря. - С. 251-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіробаба М.  Вивчення біографії письменника студентами-філологами педагогічного інституту на заняттях з історії української літератури / М. Сіробаба. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казнина Л.  Фольклорные традиции в творчестве А. Пушкина ( на примере пролога к "Руслану и Людмиле") / Л. Казнина. - С. 264-271. - Библиогр. в конце ст.
  Тузков С.  Жанрова структура повести А. Белого "Серебряный голубь" / С. Тузков. - С. 272-280. - Библиогр. в конце ст.
  Капитан Т.  Жанровое своеобразие рассказов И. Шмелев 1910-їх годов / Т. Капитан. - С. 281-292. - Библиогр. в конце ст.
  Рыбальченко В.  Система точек зрения и видения в рассказе В. Тендрякова "Революция! Революция! Революция!" / В. Рыбальченко. - С. 293-301. - Библиогр. в конце ст.
  Тузкова И.  "Душа добра во зле": к проблеме раздвоения личности в творчестве Р. Стивенсона / И. Тузкова. - С. 302-312. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Смоленчук М. К. - про нього краєзнавець
Літературознавство

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
75 63.2(4Укр)
І90

        Історико-географічні дослідження в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Нац. академія наук України, Ін-т історії України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2007. - 438 с.

Зміст:
  Верменич Я.  Географія, хорографія, хорологія: етапи становлення й концептуалізації / Я. Верменич. - С. 7-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Огуй О.  Географія ринку цінних паперів (облігацій) на Буковині в австрійські часи: періоди формування та розгортання (1790/1870-1914/18) / О. Огуй. - С. 17-45
  Вирський Д.  Українські землі за описом "Полонії" Шимона Старовольського (1632) / Д. Вирський. - С. 46-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хведченя С.  Варязька печера як найдавніша пам'ятка історії та культури Київської Русі / С. Хведченя. - С. 64-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попельницька О.  Київський монастир Миколи Йорданського на планах XIX ст. / О. Попельницька. - С. 102-107
  Оксенич М.  "Загальна карта європейської частини Російської імперії" 1788 р. із зібрання Національного музею історії України як зразок компілятивної картографії / М. Оксенич. - С. 108-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Новик М.  Богданові підземелля або аналітичний огляд досліджень Суботівського маєтку Богдана Хмельницького / М. Новик. - С. 123-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славутич Є.  Шовкові тканини в костюмах військової еліти і урядовців української козацької держави та їхня тогочасна місцева термінологія / Є. Славутич. - С. 143-180. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колибенко О.  Літописне "Льто" та походження назви міста Борисполя: історико-археологічний та топонімічний аспекти / О. Колибенко. - С. 181-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко В.  Дворянство Правобережної України пореформенного періоду: до історіографії проблеми / В. Тимошенко. - С. 203-212. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабанець Є.  Походження печерного затворництва на Русі в історико-географічному вимірі / Є. Кабанець. - С. 213-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жданович О.  Роль Нікейського соборув зародженні традиційної грецької православної культури / О. Жданович. - С. 239-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О.  Класифікація вітчизняних та зарубіжних наукових джерел про роль Наддніпрянської України у зовнішніх торгово-економічних та культурних зв'язках Російської імперії у XIX - на початку XX ст. / О. Пилипенко. - С. 259-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тернтьєва Н.  Культурно-освітня діяльність грецьких громад в Україні: грецькі друкарні в Одесі в XIX - на початку XX ст. / Н. Тернтьєва. - С. 270-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко С.  Болдаївка (Будаївка) Київського повіту: історичний начерк (кінець XVIII - середина XIX ст.) / С. Лисенко. - С. 285-311
  Філіппов О.  Назви вулиць Сукачева у ХХ ст. / О. Філіппов. - С. 312-316
  Сень Д.  Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи в Крыму и на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX вв.) / Д. Сень. - С. 317-336. - Библиогр. в конце ст.
  Хромов К.  Короткі нотатки з історії грошового обігу на території сучасної України / К. Хромов. - С. 337-340
  Покрасс Ю.  Об атрибутации изображений на электронных монетах Кизика / Ю. Покрасс. - С. 341-346
  Хромова І.  Початок карбування монет у Кримському Улусі в середині XIII ст. / І. Хромова. - С. 347-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Климовськийц С.  Київські монети Володимира Ольгердовича: приоритет політики чи економіка? / С. Климовськийц. - С. 358-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прігарін О.  Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. / О. Прігарін. - С. 376-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзагалов А.  Історіографія проблем переселення вихідців з українських губерній на територію Тверської області (1832-1905 рр.) / А. Дзагалов. - С. 400-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрієнко М.  "Кубань-Україна": спроба встановити зв'язки і вести діалог між вченими з Росії та України / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 423-429
  Дмитрієнко М.  Важливе джерело для досліджень з проблем українського середньовіччя: комплекси сфрагістичних пам'яток / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 430-433

Рубрики: Географія історична

Анотація:   У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної географії, топографії, нумізматики, етнічної історії України. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем регіоналістики, пам'яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників символіки, територіальної атрибутики, емблематики, суспільствознавців, етнологів, географів, архівних, бібліотечних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців.

 
76 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 39 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 285 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Процеси інтеграції та диференціації в науці / В. Г. Бевз. - С. 3-14
  Біда О. А.  Застосування активних методів навчання на заняттях з методики природознавства / О. А. Біда. - С. 14-25
  Бузова О. Д.  Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О. Д. Бузова. - С. 25-32
  Грачова Т. М.  Методичні форми і прийоми вивчення особливостей майстерності митця / Т. М. Грачова. - С. 32-40
  Давидюк М. О.  Методичні концепції вивчення творів історичної тематики крізь виміри жанру в старших класах загальноосвітньої школи / М. О. Давидюк. - С. 40-55
  Карташова Л. А.  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземним мовам / Л. А. Карташова. - С. 55-65
  Ковчина І. М.  Деякі особливості соціально-правового захисту дітей та молоді через систему освіти / І. М. Ковчина. - С. 66-77
  Кравчук О. Г.  Методичні особливості розвитку емоційного слуху артистів бально-спортивного танцю / О. Г. Кравчук. - С. 77-86
  Кугай Н. В.  Про еволюцію навчального предмета "Алгебра і початки аналізу" / Н. В. Кугай. - С. 86-96
  Михалін Г. О.  Професійна культура вчителя математики / Г. О. Михалін. - С. 96-109
  Михальська В. Р.  Суть і особливості педагогічного управління навчальним процесом у початковій школі / В. Р. Михальська. - С. 109-119
  Попович О. В.  Освіта: становлення тенденції та розвитку педагогічних систем (модульна система навчання та її різновиди) / О. В. Попович. - С. 119-133
  Прохорова Ю. О.  До питання підготовки майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Ю. О. Прохорова. - С. 133-139
  Станіславська К. І.  Особливості міжсуб'єктного спілкування у мистецьких вищих навчальних закладах / К. І. Станіславська. - С. 140-145
  Шуневич Б. І.  Короткий огляд розвитку відкритого і дистанційного навчання в Європі та Північній Америці / Б. І. Шуневич. - С. 146-155
  Бєлєхова Л. І.  Новообраз в американській поезії мови / Л. І. Бєлєхова. - С. 156-163
  Волошина В. В.  Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Волошина. - С. 163-169
  Єсипович К. П.  Відображення фольклорної картини світу у тексті народної казки (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 170-176
  Ільченко О. М.  Англійська мова для спеціальних цілей в Україні: лексикографічний аспект / О. М. Ільченко. - С. 177-183
  Коваленко Н. М.  Заголовки політичних коментарів газет "Frankfurter Allgemeine Zeitung" та "BILD": структура, семантика, прагматика / Н. М. Коваленко. - С. 184-195
  Коновалова М. М.  Мотив національного відродження України на поч. XX ст. у романі Уласа Самчука "Морозів хутір" / М. М. Коновалова. - С. 196-202
  Кутнякова Г. І.  Символіка балад М. Костомарова / Г. І. Кутнякова. - С. 203-209
  Литвиненко О. В.  "Немов зроста якась могутня повідь..." (Життя і творчість Олександра Соколовського) / О. В. Литвиненко. - С. 209-223
  Луньова Т. В.  Семантико-когнітивні особливості проявів логічного та образного модусів концепту гармонія в художньому тексті / Т. В. Луньова. - С. 224-229
  Мороз О. А.  Топоніми України у складі фразеологізмів української мови як відображення національної історії / О. А. Мороз. - С. 230-236
  Ситникова Е. В.  Типы полисемии в словообразовательном гнезде с вершиной есть / Е. В. Ситникова. - С. 237-245
  Співак С. М.  Прототипові фрейми композиції в підгрунті композиційно-смислової структури віршованого тексту / С. М. Співак. - С. 245-252
  Стефанова Н. О.  Семантичні відношення в системі англомовної педагогічної термінології / Н. О. Стефанова. - С. 253-261
  Ульянова Н. Ю.  Епітети у прозових творах Тодося Осьмачки (семантико-функціональний аспект) / Н. Ю. Ульянова. - С. 261-272
  Ягупова Л. М.  Іменники з префіксом after- у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 273-282

 
77 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 426 с.

Зміст:
  Нестеренко Л.  Ретроспективний аналіз раннього абсолютизму в Європі в контексті сучасних досліджень проблем державотворення / Л. Нестеренко. - С. 5-11
  Мандрик М.  "Історія Русів" та її роль в утвердженні української державницької ідеї / М. Мандрик. - С. 11-15
  Чорновол І.  Політичні концепції київської "Старої Громади": від проросійського народництва до "нової ери" / І. Чорновол. - С. 15-25
  Круглашов А.  Творячи минуле: образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.) / А. Круглашов. - С. 25-32
  Винниченко І.  Регіональні форми самоорганізації українців на території нинішніх пострадянських держав у ХІХ - ХХ століттях / І. Винниченко. - С. 41-47
  Журба М.  Національно-культурний аспект діяльності громадських об'єднань України в умовах більшовицького режиму (20-30-ті рр. ХХ ст.) / М. Журба. - С. 47-52
  Поспєлов А.  Локальні конфлікти 1970-х - початку 1990-х років: проблеми пошуку в сучасній українській історичній науці / А. Поспєлов. - С. 52-55
  Гелей С.  Степан Томашівський про шляхи розв'язання українського питання в польській державі / С. Гелей. - С. 55-62
  Нагорняк М.  Статус і гарантії прав національних меншин в Україні та Польщі в рамках Європейської конвенції захисту прав національних меншин (порівняльний аналіз) / М. Нагорняк. - С. 62-65
  Ротар Н.  Національна освіта в системі політичних цінностей в Україні періоду національно-визвольних змагань / Н. Ротар. - С. 66-72
  Бисага Ю.  Національно-державні пріоритети українців у 20-ті рр. ХХ ст. і міжнародно-правові механізми їх відбору та втілення / Ю. Бисага. - С. 72-77
  Ярош Б.  До проблеми висвітлення політичної історії західноукраїнських земель 30-50-х років ХХ століття / Б. Ярош. - С. 77-82
  Васюта О.  Витоки та розвиток руху "зелених" в Україні / О. Васюта. - С. 82-88
  Киян Т.  Українська демократія на зламі тисячоліть. Ретроспектива, стан, перспективи (до 10-ліття суверенності) / Т. Киян. - С. 88-93
  Федуняк С.  Демократизація українського суспільства в контексті глобальних процесів / С. Федуняк. - С. 93-96
  Голованова Н.  Політичне сьогодення України: інерція чи вибір? / Н. Голованова. - С. 96-103
  Мельничук І.  Сучасні методики дослідження українсько-російських відносин / І. Мельничук. - С. 103-105
  Орінчай Н.  Європейський вибір України: внутрішні та зовнішні чинники / Н. Орінчай. - С. 106-115
  Стрільчук Л.  Єврорегіон "Буг": історія та сучасність / Л. Стрільчук. - С. 115-119
  Гринчук І.  Сучасна українська політична еліта: пошук ролей, що затягнувся / І. Гринчук. - С. 119-122
  Мащенко І.  Алгоритми дослідження проблеми відродження культур національних меншин в Україні / І. Мащенко. - С. 122-125
  Бабич Н.  Історія і політологія в історії української літературної мови / Н. Бабич. - С. 126-128
  Марусик Т.  До питання визначення поняття "інтелігенція України" / Т. Марусик. - С. 129-133
  Буркут І.  Етнополітичні конфлікти сучасності: спроби регулювання та профілактики / І. Буркут. - С. 133-138
  Струтинський В.  Польське суспільство на межі тисячоліть: проблеми та перспективи розвитку / В. Струтинський. - С. 138-145
  Заремський В.  Політична система посткомуністичної Польщі 90-х років: деякі аспекти становлення / В. Заремський. - С. 145-149
  Бурдяк В.  Особливості формування болгарської політичної культури / В. Бурдяк. - С. 149-155
  Мельник О.  Проблеми місцевого самоврядування в Україні / О. Мельник. - С. 155-162
  Бусленко В.  Передумови та чинники багатопартійності в західному регіоні України / В. Бусленко. - С. 162-164
  Мігалатюк В.  Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Мігалатюк. - С. 164-170
  Дорошенко А.  Інституалізація організованої злочинності як фактор сучасної української політики / А. Дорошенко. - С. 170-174
  Панченко П.  Деформуючий монополізм КПРС - КПУ в розробці та здійсненні аграрної політики в умовах України (60-70-ті роки ХХ ст.) / П. Панченко, С. Падалка. - С. 174-179
  Тельвак В.  Формування світогляду та наукових зацікавлень Михайла Грушевського (до 1886 року) / В. Тельвак. - С. 180-186
  Гирич І.  Перспективи джерельних видань грушевськознавства / І. Гирич. - С. 186-188
  Будзинський О.  Михайло Грушевський та українська освіта / О. Будзинський. - С. 188-190
  Бурлака Г.  Ранні літературні твори Михайла Грушевського: становлення особистості / Г. Бурлака. - С. 190-195
  Кучеренко М.  Слідами Грушевських. Лісники / М. Кучеренко. - С. 195-197
  Матяш І.  Останній автограф Олександра Грушевського / І. Матяш. - С. 197-199
  Самчук В.  Головні засади громадсько-політичної та наукової діяльності М. С. Грушевського в еміграції / В. Самчук. - С. 200-205
  Мельников Д.  Грушевський М. про виховання молоді історією / Д. Мельников. - С. 206-210
  Панькова С.  Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в контексті розвитку грушевськознавчих студій / С. Панькова. - С. 210-214
  Наулко В.  Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії / В. Наулко. - С. 215-216
  Кожолянко Г.  Духовний світ українців: погляд через тисячоліття / Г. Кожолянко. - С. 217-222
  Болтрик Ю.  Комунікаційні магістралі Скіфії - України / Ю. Болтрик. - С. 222-229
  Мафтин Л.  Традиції українського родинного виховання у формуванні національної свідомості дитини / Л. Мафтин. - С. 229-232
  Кожолянко А.  Історико-етнологічне дослідження української новорічної обрядовості С. Килимником у період канадської еміграції / А. Кожолянко. - С. 233-237
  Юзефчик О.  Невідомі сторінки історії ВУАН: діяльність кабінету музичної етнографії (1922-1935рр.) / О. Юзефчик. - С. 238-241
  Козубовський Г.  Київська митрополія і відновлення державності в ХІV ст. (за нумізматичними і писемними пам'ятками) / Г. Козубовський. - С. 241-246
  Музиченко Я.  Втрати в українській етнокультурній спадщині за часів Другої світової війни / Я. Музиченко. - С. 247-252
  Гоян М.  Пізнання України через нумізматику / М. Гоян. - С. 252-254
  Забашта Р.  До історії ідейно-образної системи християнських намогильних пам'ятників України (образ раю) / Р. Забашта. - С. 254-258
  Юсова Н.  Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 259-264
  Кушпетюк О.  Церковні давньосховища як осередки пошуку та збереження історичних пам'яток Волині / О. Кушпетюк. - С. 264-271
  Чеховський І.  Витоки народного культу апостола Андрія як господаря звірів в українців Карпатського регіону / І. Чеховський. - С. 271-281
  Старков В.  До питання про ігрову культуру українців / В. Старков. - С. 281-284
  Трачук О.  Експериментальна археологія / О. Трачук. - С. 284-288
  Чабан А.  Середнє Подніпровя на історичній карті України (проблеми дослідження регіональної історії) / А. Чабан. - С. 288-296
  Панченко Ю.  Стеатитова індустрія неоліту Півдня України / Ю. Панченко. - С. 296-299
  Юсов С.  Нарочиті хрести в світлі вітчизняної етнографічної науки кінця ХІХ - початку ХХ ст. / С. Юсов. - С. 299-305
  Юсова Н.  До проблеми становлення палеокостюмологічного напрямку міждисциплінарних досліджень / Н. Юсова. - С. 305-311
  Мисько Ю.  Археологічне вивчення християнських старожитностей Буковини / Ю. Мисько. - С. 311-316
  Михайлина Л.  Сакральна символіка у старожитностях райковецької культури / Л. Михайлина. - С. 317-323
  Пивоваров С.  Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини / С. Пивоваров. - С. 323-329
  Чучко М.  Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев'яного храму ХYIІ - ХІХ ст. / М. Чучко. - С. 329-333
  Сиволап М.  Археологічні підстави праіндоєвропейської складової українського національного міфу / М. Сиволап. - С. 334-342
  Захар'єв В.  Нові давньоруські курганні могильники Пониззя / В. Захар'єв. - С. 342-347
  Слепенюк Г.  Театральне мистецтво в добу української держави гетьмана П. Скоропадського / Г. Слепенюк. - С. 347-351
  Зіневич Н.  Циганознавчі студії академіка О. П. Баранникова / Н. Зіневич. - С. 352-353
  Буркало В.  Осьовий час і проблема визрівання духу христосвідомості в Україні / В. Буркало. - С. 353-359
  Хамайко Н.  Пережитки дохристиянських вірувань у давньоруських прикрасах Чернігівського Полісся / Н. Хамайко. - С. 359-364
  Відейко М.  Доісторичні поселення України (мідний і бронзовий віки) / М. Відейко. - С. 364-368
  Кралюк П.  До питання про етнічний розвиток у Київській Русі / П. Кралюк. - С. 368-373
  Возний І.  Житлові споруди населення Північної Буковини в ХІІ - ХІV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / І. Возний. - С. 374-379
  Рідуш Б.  Поширення печерних монастирів у середньому Подністров'ї / Б. Рідуш. - С. 380-387
  Присяжнюк Ю.  методологічний інструментарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Ю. Присяжнюк. - С. 387-392
  Винар Л.  Олександер Мезько-Оглоблин: пляни видання творчої спадщини історика / Л. Винар. - С. 393-395
  Атаманенко А.  Історіографічні аспекти праці Олександра Оглоблина "Люди Старої України" / А. Атаманенко. - С. 396-402

Рубрики: Історія України

Анотація:   До третього тому увійшли матеріали сьомої та восьмої секцій, а також підсумкові документи Конгресу і привітання його учасникам. Перша з названих секцій займалася проблемою грушевськознавства. Робота останньо

 
78 85я4
М65

        Мистецтвознавчий автограф [Текст] : зб. наук. пр. каф. історії і теорії мистецтва Львівської нац. акад. мистецтв. Вип. 4 - 5 / МОН України, Львівська нац. акад. мистецтв. - Л. : Видавництво ЛНАМ, 2010. - 400 с.

Зміст:
  Біла О.  До проблематики наукової роботи Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2005-2009) / О. Біла. - С. 7-38
  Врочинська Г.  Актуальність народознавчої науки / Г. Врочинська. - С. 39-54
  Стельмащук Г.  Творчий доробок українського художника Ярослава Стадника: пейзажі, натюрморти, портрети, декоративно-ужиткове мистецтво, графіка / Г. Стельмащук. - С. 55-70
  Семчишин-Гузнер О.  Трагічна доля Іллі Шульги та його художньої спадщина / О. Семчишин-Гузнер. - С. 71-80
  Бесага М.  Діалогічна природа творчості Леопольда Левицького / М. Бесага. - С. 81-87
  Придатко Т.  Гутне скло Франца Черняка / Т. Придатко. - С. 88-96
  Чегусова З.  Олександр Ковальчук - майстер, обдарований долею / З. Чегусова. - С. 97-109
  Кара-Васильєва Т.  Стиль модерн в мистецтві української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - С. 110-130
  Лупій С.  Шляхи, що їх обрав митець / С. Лупій. - С. 131-150
  Зіненко Т.  Керамічна історія Полтавщини 90-их років XX століття. Епізод / Т. Зіненко. - С. 151-162
  Павлова Т.  "Сорочинський ярмарок" у об'єктиві Бориса Косарева. Сто років після Гоголя / Т. Павлова. - С. 163-171
  Левкович Н.  Символіка оздоблення Арон-а-кодешу синагог Галичини XVI - XIX ст. / Н. Левкович. - С. 172-181
  Мельничук Л.  Графічні твори Альбрехта Дюрера у мистецьких колекціях Слобожанщини / Л. Мельничук. - С. 182-190
  Студницький Р.  Іконографічна програма іконостасів Східної Галичини кінця XIX - першої третини XX ст. / Р. Студницький. - С. 192-207
  Прокопчук І.  Кубофутуристичні та конструктивістські експерименти в художній практиці Анатолія Петрицького (до 115-ої річниці від дня народження) / І. Прокопчук. - С. 208-215
  Кравченко М.  Мистецтво художньої емалі в Україні. Традиції та новації / М. Кравченко. - С. 216-224
  Вольська С.  Дитяча керамічна іграшка народних майстрів Західного Поділля / С. Вольська. - С. 225-235
  Юрова Т.  Військова форма УНР: пошук гармонійної цілісності та національної виразності / Т. Юрова. - С. 246-255
  Нагорняк Х.  Художні особливості традиційних жіночих головних уборів Покуття кінця XIX - середини XX ст. / Х. Нагорняк. - С. 256-265
  Ворон Б.  Михайло Бойчук і Василь Парахін - дві школи єдиного українського мистецтва / Б. Ворон. - С. 267-281

 
79 76.120.8
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Журналістика Вип. 22, Ч.2 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2003. - 499 с.

Зміст:
  Андріюк Н.  Сатирична преса у Східній Україні на прикінці XIX - на початку XX ст. / Н. Андріюк. - С. 195-199
  Богуславський О.  "Вісник Генерального Секретаріату Української Народної Республіки" і пресова політика Генерального Секретаріату / О. Богуславський. - С. 200-207
  Гдакович М.  Літературне життя на західноукраїнських землях крізь призму публікацій часопису "Назустріч" (1934-1938) / М. Гдакович. - С. 208-218
  Гутковський В.  Проблема державності української мови на сторінках преси України періоду Центральної Ради / В. Гутковський, П. Федоришин. - С. 219-225
  Дисак Р.  Часопис "Діло" та проблеми формування і розвитку української національної шкільної системи / Р. Дисак. - С. 226-241
  Житарюк М.  Інтерпретаційна модель комунікації як спосіб відображення закордонної публіцистичної думки ("Діло" про антиукраїнську політику Москви в Україні у 30-ті роки XX ст.) / М. Житарюк. - С. 242-256
  Залізняк Б.  Адам Міцкевич та українсько-польські стосунки: національний аспект / Б. Залізняк. - С. 257-260
  Крив'як Б.  Роль "Нової зорі" в релігійному та національно-патріотичному вихованні галицького суспільства / Б. Крив'як. - С. 261-277
  Крупський І.  Видавничо-журналістська діяльність Спілки Визволення України / І. Крупський. - С. 278-286
  Лехман Т.  Товариство "Плай" і його преса у контексті національного виховання / Т. Лехман. - С. 287-292
  Павлюк І.  Бізнесово-ділові періодичні видання Волині періоду капіталізації суспільства (1990-2000) / І. Павлюк. - С. 293-304
  Працьовитий В.  Естетичний кодекс митця у публіцистиці та листах Миколи Куліша / В. Працьовитий. - С. 305-314
  Присяжна-Гапченко Ю.  Дорога на голгофу (окреме біографічне, меморіальне, споминальне для розуміння природи публіцистики Є. Онацького) / Ю. Присяжна-Гапченко. - С. 315-323
  Скленар І.  Християнський часопис "Місіонар" - як взірець сучасного релігійного видання журнального типу / І. Скленар. - С. 324-335
  Тимчишин О.  Молодіжне товариство "Січ" та його преса у першій половині 20-х років / О. Тимчишин. - С. 336-342
  Цап О.  Газета "Свобода" і збереження української ідентичності в діаспорі США / О. Цап. - С. 343-350
  Яремчишин М.  Сатирично-гумористичні видання 20-х років на західноукраїнських землях / М. Яремчишин. - С. 351-366
  Яценко А.  Висвітлення Голодомору 1932-1933 років в Україні на сторінках французької преси (за публікаціями "Діла") / А. Яценко. - С. 367-370
  Бесага Р.  Суфіксація як спосіб творення просторіч (відіменні просторічні назви чоловічого роду) / Р. Бесага. - С. 371-375
  Василько З.  Символіка фольклорного образу: ідеологічний аспект / З. Василько. - С. 376-395
  Дацишин Х.  Конотативний аспект функціонування метафори у політичному дискурсі / Х. Дацишин. - С. 396-403
  Капелюшний А.  Застосування герменевтичного і феноменологічного методів аналізу в стилістиці тексту / А. Капелюшний. - С. 404-407
  Конюхова Л.  Умови парцелювання складних безсполучникових речень та їх функції у мові засобів масової інформації / Л. Конюхова. - С. 408-414
  М'яснянкіна Л.  Порівняння як семантична категорія / Л. М'яснянкіна. - С. 415-419
  Павлюк Л.  Риторичні стратегії дискурсу президенської кампанії - 99 / Л. Павлюк. - С. 420-428
  Партико З.  Рубрикаційні норми редагування повідомлень / З. Партико. - С. 429-438
  Прихода Я.  Лексема Європа як культурний концепт (за матеріалами сучасної української преси) / Я. Прихода. - С. 439-447
  Хоменко Т.  Формотворчі контамінації у публіцистиці Євгена Сверстюка / Т. Хоменко. - С. 448-454
  Чугаєвський М.  Мова як чинник політичного процесу / М. Чугаєвський. - С. 455-460
  Яцимірська М.  Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку / М. Яцимірська. - С. 461-466

Рубрики: Історія журналістики
Україна

Ключові слова (ненормовані): політична мова -- суфіксація -- літературна періодика -- український голокост -- товариство "Плай" -- релігійна преса

Анотація:   У статтях "Вісника" порушено актуальні і важливі теоретичні проблеми засобів масової інформації, історії преси, функціонування української мови у ЗМІ.

 
80 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : материалы международной науч. конференции 30.ХІ-2ХІІ. Ч. 1 / Ассоциация "Новый Акрополь"; Акад. искусств Украины и др.. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Дуда І.  Символіка в іконописі / І. Дуда. - С. 3-5
  Забашта Р.  Олень у християнському образотворенні зарубіжжя й України / Р. Забашта. - С. 5-7
  Здерев Э.  Модель мира в садово-парковом ансамбле / Э. Здерев. - С. 7
  Зражевська Н.  Християнство та художня словесність / Н. Зражевська. - С. 7
  Коновец С.  Актуализация языка символов в педагогике искусства / С. Коновец. - С. 9-10
  Лагутенко О.  Символизм или полистицизм: киевская графика Георгия Нарбута / О. Лагутенко. - С. 10-12
  Легенький Ю.  Семіологічний проект від Ф.де сосюра до Ж.Дерріда / Ю. Легенький, В. Ємельянова. - С. 12-13
  Маленька Т.  Символи перської суфійської поезії Х-XV ст. та їх прояви в поезії українського модерну / Т. Маленька. - С. 13-14
  Мусутин Ю.  Пифагорейство и гностицизм / Ю. Мусутин. - С. 14-16
  Мисько Ю.  Хрест і хрестоподібні символи на слов'яно-руській кераміці дніпровського Правобережжя / Ю. Мисько. - С. 16-19
  Міщенко І.  Традиційні символи як основа образотворення в роботах сучасних буковинських митців / І. Міщенко. - С. 19-20
  Овчаренко О.  Геральдичний образ вершника в українських стародруках / О. Овчаренко. - С. 20-21
  Протас М.  Герменевтична діхотомія культуротворення і поняття архетипального символу в новітньому мистецтві / М. Протас. - С. 21-22
  Сапін Г.  Сакральне в українській народній архітектурі / Г. Сапін. - С. 22-23
  Сєдак О.  Полісемантність символу "місто" в культурі давніх слов'ян / О. Сєдак. - С. 23-25
  Смирнова Т.  Символічне навантаження німецького пейзажного живопису періоду становлення / Т. Смирнова. - С. 25-27
  Ханко В.  Традиційні символи на картинах українських народних малярів Полтавщини / В. Ханко. - С. 27-28
  Смолій Ю.  Петриківське малювання ХХ століття: неоміфологія радянської доби / Ю. Смолій. - С. 28-29
  Юсова Н.  Рецепція міфопоетичного образу "дерево-життя" у вишивці Буковинського Поділля (кінець XIX-початок ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 29-32
  Вахніна Л.  Міфологічний простір українсько-польського пограниччя / Л. Вахніна. - С. 32-33
  Верлока В.  Некоторые гносеологические трудности в исследовании мифа / В. Верлока. - С. 33-34
  Зайченко Е.  Символика посвящения в мифе о Талиессине / Е. Зайченко. - С. 34
  Исьянова Л.  А.Ф.Лосев о первообразной мифолого-символической природе искусства как диалектической разгадке его специфики / Л. Исьянова. - С. 34-37
  Король Д.  Постать Одіна як голови скандинавського пантеону / Д. Король. - С. 37-39
  Косміна О.  Етнічна символіка: історія і сучасність / О. Косміна. - С. 39
  Лисюк Н.  Простір міфу / Н. Лисюк. - С. 39-41
  Мусулин А.  Теогонические мифы / А. Мусулин. - С. 41-43
  Сторчай О.  Реставраційна діяльність М.Бойчука-легенда і реальність / О. Сторчай, О. Кашуба. - С. 43-45

Рубрики: Фольклористика - Теория фольклора

Ключові слова (ненормовані): иконопис -- християнская словесность -- украинский модерн -- слов'яно-русская керамика -- пифагорейство -- гностицизм -- художественная словесность

 
81 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації митця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317
  Хасанова Н.  трансформація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414

 
82 83.3(4Укр)5-021
М45

Мейзерська, Т. С.

        Re-presence: Відлуння Сходу в українській літературі ХІХ ст. [Текст] : зб. наук. ст. / Т. С. Мейзерська. - О. : Астропринт, 2009. - 156 с.

Зміст:
  Франко І.  Притча про двох рабів / І. Франко. - С. 6-9
  До питання про орієнтальні наративи в українській літературі ХІХ століття. - С. 12-24
  Типологія гностицизму в творчості І. Франка. - С. 25-33
  Трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті літературознавчих пошуків і проблем ХХ століття. - С. 34-55
  "Китайський культурний тип" в освітленні І. С. Нечуя-Левицького. - С. 46-53
  У роздумах про "Блаженного мужа" (Псалом перший в українському історико-літературному контексті). - С. 57-70
  Франко І.  Притча про життя / І. Франко. - С. 71-74
  Заголовок у структурно-функціональній організації притч І. Франка. - С. 75-84
  Франко І.  Притча про сліпця і хромця / І. Франко. - С. 85-92
  "Притча про сліпця і хромця": символіка "сліпоти" у творчості І. Франка. - С. 93-104
  Мотиви жертовності у поетичній творчості І. Франка. - С. 105-117
  Франко І.  Судьба / І. Франко. - С. 118
  Поняття "краси в орієнтальним стилі": переклад І. Франком поезії "Тисячі і однієї ночі". - С. 119-125
  Трансформація давньоарабського сюжету в поемі І. Франка "Абу-Касимові капці". - С. 126-133
  "Пальмове гілля. Екзотичні поезії" А. Кримського: до проблеми сучасних інтерпретацій. - С. 134-142
  Індійські мотиви як засіб антиколоніальної риторики І. С. Нечуя-Левицького : індуська легенда "Скривджені і нескривджені". - С. 143-155

Рубрики: Історія української літератури - Творчість Франка

Ключові слова (ненормовані): Франко і орієнтальні стилі -- інтерпретації

 
83 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 2 (20), Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 156 с.

Зміст:
  Муратова І. А.  Освіта і філософське осягнення творчості / І. А. Муратова. - С. 7-10
  Світло М. С.  Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки / М. С. Світло, І. І. Сторожик. - С. 11-15
  Денисенко Н. В.  Креативність свідомості та суспільства як момент відповідності якості освітянських процесів вимогам часу / Н. В. Денисенко. - С. 16-19
  Косенко В. Д.  До питання про наукову творчість студентів у сучасній вищій школі / В. Д. Косенко. - С. 20-23
  Щириця Т. В.  Дискурсивно-етичний контекст проблеми соціалізації / Т. В. Щириця. - С. 24-27
  Новиков Б. В.  Об интеллигентности и интеллигенции / Б. В. Новиков. - С. 28-35
  Ніколова Н. І.  Міждисциплінарне дослідження соціокультурної динаміки як інноваційна складова освітнього процесу / Н. І. Ніколова. - С. 36-40
  Більовський О. А.  Педагогічна творчість А. С. Макаренка в світлі проблем XXI століття / О. А. Більовський. - С. 41-44
  Блага О. В.  Інформаційні технології як невід'ємна складова новітнього освітнього процесу / О. В. Блага. - С. 45-48
  Шабунова А. О.  Реформування освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства / А. О. Шабунова. - С. 49-52
  Свідло Т. М.  Традиція як аспект творчості / Т. М. Свідло, М. І. Сторожик. - С. 53-56
  Мельник О. Л.  Інформаційне суспільство та суспільство знань - становлення та розвиток понять / О. Л. Мельник. - С. 57-60
  Кучма А. М.  До питання про кризу сучасної української освіти / А. М. Кучма. - С. 61-64
  Рубанець О. М.  Сучасні аспекти людиномірності в розвитку постнеокласичної науки / О. М. Рубанець. - С. 65-68
  Клименко М. І.  Соціально-філософське осмислення поняття "соціальна солідарність": теоретичні витоки і практики дослідження / М. І. Клименко. - С. 69-72
  Архипова Є. О.  Використання маніпуляційної стратегії комунікації в інформаційному суспільстві / Є. О. Архипова. - С. 73-76
  Северинчик О. П.  Творчі мотиви впливу політичної освіти на політичну свідомість особистості / О. П. Северинчик. - С. 77-80
  Новиков Г. Б.  Кризис легитимности по-украински как шанс становления всемирно-исторической субъектности / Г. Б. Новиков. - С. 81-84
  Чижова О. М.  Творчо-прагматичні тенденції та особливості прояву макіавеллізму і прагматизму в політичній ситуації України періоду здобуття незалежності / О. М. Чижова. - С. 85-88
  Федорова І. І.  Комунікативні стратегії сучасної філософії освіти / І. І. Федорова. - С. 89-91
  Білявська О. С.  Етнополітика в Україні: соціальний аспект / О. С. Білявська. - С. 92-95
  Конощук Я. І.  Сучасні тенденції творчого розвитку україно-російських відносин / Я. І. Конощук. - С. 96-98
  Петрова С. О.  Рефлексія як складова професійного становлення адміністративного менеджера / С. О. Петрова. - С. 99-101
  Широченко З. В.  Культурна політика держави - формотворчий принцип її національної ідентичності / З. В. Широченко. - С. 102-105
  Димитрова Л. М.  Філософія історії в контексті сьогодення / Л. М. Димитрова. - С. 106-109
  Гераимчук И. М.  Особенности творчества знаменитых личностей и возможности обучения им / И. М. Гераимчук. - С. 110-113
  Мельниченко А. А.  Гуманізація освіти як принцип формування екологічної свідомості / А. А. Мельниченко, О. А. Касаткіна, С. В. Савицька. - С. 114-117
  Мігалуш А. О.  Дистанційна освіта для людей з особливими потребами: проблеми та шляхи їх подолання / А. О. Мігалуш. - С. 118-121
  Дранник В. А.  Креативна природа врегулювання конфліктних ситуацій в трудових колективах службовців / В. А. Дранник. - С. 122-124
  Красовська З. В.  Символіка графіті як семантичний засіб міського життя / З. В. Красовська. - С. 125-128
  Морозова О. Л.  Креативні підходи до вирішення проблем у сфері забезпечення інформаційної безпеки / О. Л. Морозова. - С. 129-132
  Коваль Е. А.  Социокультурные формы бытия мужского и женского / Е. А. Коваль, Жун Ли. - С. 133-135
  Коперсак К. В.  Міграційні настрої українського студентства як особливість процесу соціалізації сучасної молоді / К. В. Коперсак. - С. 137-139
  Марченко Г. Ю.  Математична астрономія III-I тисячоліть до н. е. / Г. Ю. Марченко. - С. 140-143

 
84 80
В53

        Вісник Харківського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 491 Серія Філологія / М-во освіти і науки України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. - 728 с.

Зміст:
  Багмут А. Й.  Сучасна літературна вимова ненаголошених е, и (експериментально-фонетичний аналіз) / А. Й. Багмут. - С. 7-11
  Муромцева О. Г.  Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови / О. Г. Муромцева. - С. 11-14
  Венєвцева Л. В.  М. Ф. Наконечний як дослідник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка / Л. В. Венєвцева. - С. 15-17
  Калашник В. С.  Про етимологічні студії Миколи Наконечного / В. С. Калашник. - С. 17-19
  Глуховцева К.  Нові документальні свідчення про лінгвістичну діяльність М. Ф. Наконечного в роки німецько-нацистської окупації України / К. Глуховцева, В. Семистяга. - С. 20-24
  Хоменко Л. М.  Питання орфоепії в науковій спадщині М. Ф. Наконечного / Л. М. Хоменко. - С. 24-28
  Зубков М.  Лексикографічний дебют М. Ф. Наконечного / М. Зубков. - С. 28-34
  Юрченко О.  Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства / О. Юрченко. - С. 34-38
  Яременко А. В.  Дослідження М. Ф. Наконечного у галузі міжнаціональних мовних контактів / А. В. Яременко. - С. 38-44
  Лапіна М. С.  Декілька слів про популяризаторську діяльность М. Ф. Наконечного як лінгвіста / М. С. Лапіна. - С. 45-47
  Ужченко Д. В.  Символ-концепт - компонент фразеологізму / Д. В. Ужченко. - С. 47-50
  Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко. - С. 51-57
  Лукінова Т. Б.  Роль Харківської лінгвістичної школи в розвиткові порівняльно-історичних досліджень в Україні / Т. Б. Лукінова. - С. 57-63
  Ганиш Е. Г.  Біля витоків українських компаративістичних досліджень: становлення лінгвістичної проблематики на національному грунті / Е. Г. Ганиш. - С. 64-67
  Топчій Л. М.  До питання про зіставно-типологічний аспект у вивченні східнослов'янських мов / Л. М. Топчій. - С. 67-71
  Скаб М. С.  Мовні засоби апеляції у працях представників Харківської філологічної школи / М. С. Скаб. - С. 71-74
  Мыкова Л. А.  Исследование А. М. Финкеля в области морфологии русского языка в традиции Харьковской лингвистической школы / Л. А. Быкова. - С. 75-78
  Вакуленко С.  Застарілі ідеї в мовних студіях на погляд Олександра Потебні / С. Вакуленко. - С. 78-83
  Даренська Т. В.  Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні / Т. В. Даренська. - С. 84-87
  Гармаш Л. В.  Теоретическое наследие А. А. Потебни и проблема символа в интерпретации символистов / Л. В. Гармаш. - С. 87-91
  Сукаленко Н. И.  Учение А. А. Потебни и современная антропоцентрическая лингвистика / И. Сукаленко Н.. - С. 91-95
  Гончарова Т. И.  Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки / Т. И. Гончарова. - С. 95-98
  Анютина А. А.  Взаимосвязь языка и мышления на примере объектных отношений в языке / А. А. Анютина. - С. 99-101
  Ковалевська Т. Ю.  Аспекти нейролінгвістичного програмування у світлі психологічних концепцій О. О. Потебні / Т. Ю. Ковалевська. - С. 101-107
  Кожуховська Л. П.  Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепції сучасного мовознавства / Л. П. Кожуховська. - С. 107-109
  Старко В. Ф.  Лінгвокультурний концепт "гра": наукова спадщина О. О. Потебні і сучасний погляд / В. Ф. Старко. - С. 109-113
  Селігей П. О.  Учення О. О. Потебні про внутрішню форму слова: підсумки і перспективи / П. О. Селігей. - С. 113-116
  Дудка О. О.  Наголос іменників жіночого роду в акцентованих творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за редакцією О. О. Потебні (на матеріалі оповідання "Салдацький патрет") / О. О. Дудка. - С. 117-123
  Довбня Л. Е.  Семантична трансформація праслов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах (у світлі вчення О. О. Потебні) / Л. Е. Довбня. - С. 123-128
  Шестакова С.  Власні назви книжкових видань у світлі лінгвістичної концепції О. О. Потебні / С. Шестакова. - С. 129-134
  Селіванова О. О.  Спадщина О. О. Потебні в сучасній когнітивній ономасіології / О. О. Селіванова. - С. 134-137
  Марчук Л. М.  Імпліцитні засоби сучасної української мови в світлі ідей О. О. Потебні / Л. М. Марчук. - С. 138-142
  Козак Р. В.  Розвиток експресивного навантаження вставлених конструкцій у структурі формально ускладненого простого речення (на матеріалі української та білоруської мов) / Р. В. Козак. - С. 142-146
  Сергєєв Ю. О.  Осип Бодянський - представник слов'янської філології в Україні / Ю. О. Сергєєв. - С. 146-151
  Німчинов К.  Значення Потебні для українського культурно-національного руху / К. Німчинов. - С. 152-159
  Арешенков Ю. О.  Мова як чинник національного самовизначення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Ю. О. Арешенков. - С. 159-162
  Гончаренко В. Г.  Фразеологічні студії в Харківському національному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко. - С. 162-166
  Лебедь Н.  Вера в магическую силу слова как проявление особенностей мифического мышления (на материале трудов А. А. Потебни) / Н. Лебедь. - С. 167-170
  Тимошенко Ю. В.  Концепція розуміння Харьківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей / Ю. В. Тимошенко. - С. 171-174
  Олексенко О. А.  Лінгвально зв'язні значення слів у світлі граматичної концепції О. О. Потебні / О. А. Олексенко. - С. 174-178
  Венєвцева Л. В.  "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" як джерело дослідження ролі письменника в історії української літературної мови / Л. В. Венєвцева, О. О. Ходаковська. - С. 179-182
  Сергєєва О. М.  Збірка Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" як джерело розвитку фразеології української літературної мови / О. М. Сергєєва. - С. 182-185
  Лесюк М.  Боротьба за українську літературну мову в Галичині (середина XIX ст.) / М. Лесюк. - С. 185-189
  Черемська О. С.  Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20-30-х років XX століття / О. С. Черемська. - С. 190-193
  Лизанчук В. В.  Владні структури і проблеми функціонування української мови в Україні / В. В. Лизанчук. - С. 193-196
  Дудник З. В.  Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики / З. В. Дудник. - С. 197-200
  Фроляк Л. Д.  Структура ненаголошеного вокалізму говірок Донеччини / Л. Д. Фроляк. - С. 201-204
  Кравчук И. С.  Цели и инструменты современной акустической фонетики / И. С. Кравчук. - С. 204-207
  Солонская Е. П.  Консонантные системы русского и непальского языков: опыт сопоставительного описания / Е. П. Солонская. - С. 207-211
  Лазаренко Т. В.  Языковая личность и проблемы фонетической идентификации речи / Т. В. Лазаренко. - С. 211-214
  Гудманян А. Г.  Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови / А. Г. Гудманян. - С. 214-218
  Гуслистая Л. А.  Методологические подходы к изучению аксиологических высказываний в современных лингвистических исследованиях / Л. А. Гуслистая. - С. 219-225
  Жуйкова М. В.  Поняття "пропасть" та уявлення про той світ в народній культурі / М. В. Жуйкова. - С. 225-230
  Акулова Е.  Концепт талант в современной языковой картине мира / Е. Акулова. - С. 230-233
  Мартинек С. В.  Концепты "прощение" и "извинение" в русском языке / С. В. Мартинек. - С. 233-237
  Измайлова Н. А.  К истории и этимологии слова бесЂда в "Житии Феодосия Печерского" / Н. А. Измайлова. - С. 237-246
  Вербицька О. А.  Семантичні і дериваційні модифікації прикметника сірий / О. А. Вербицька. - С. 247-250
  Малевич Л. Д.  До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду / Л. Д. Малевич. - С. 250-253
  Кучеренко О. Ф.  Дискусійні питання термінознавства 20-30 років XX століття / О. Ф. Кучеренко. - С. 253-257
  Волкова І. В.  Фізичний термін як знак наукового поняття / І. В. Волкова. - С. 257-260
  Булик-Верхола С. З.  Синонімія в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола. - С. 264-267
  Ніколаєва А. О.  Екстралінгвістична зумовленість термінології програмування, без даних та обробки інформації / А. О. Ніколаєва. - С. 272-275
  Белая А. С.  Изучение современной социальной терминологии в русском и украинском языках (сопоставительный аспект) / А. С. Белая. - С. 275-278
  Михайлова Т. В.  Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова. - С. 278-282
  Плаксій О. В.  Термінологічне словосполучення і фразеологізм (на матеріалі економічної термінології) / О. В. Плаксій. - С. 282-286
  Павленко Л.  Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. Павленко. - С. 287-290
  Полупанова Н. В.  Принципи найменування осіб за професією у морській галузі / Н. В. Полупанова. - С. 290-293
  Ставицька Л.  Функціонування жаргонної лексики у сучасній українській уснорозмовній мові / Л. Ставицька. - С. 294-297
  Луцкая Ф.  Поэтические образы, лежащие в основе народных названий растений / Ф. Луцкая. - С. 297-298
  Мартем'янова Є. П.  Про матеріали до словника російської говірки с. Кам'янецьке Сумської області, зібрані П. І. Мартем'яновим / Є. П. Мартем'янова, Г. Н. Карнаушенко. - С. 299-302
  Берестова А. А.  До проблеми вивчення народної медичної лексики центральнослобожанських говорів / А. А. Берестова. - С. 302-306
  Дидик-Меуш Г.  Зміни топологічної структури слова внаслідок появи нового - медичного значення (на основі пам'яток української мови XVI-XVIII ст.) / Г. Дидик-Меуш. - С. 306-309
  Яким М.  Іменникові фразеологізми бойківського говору (етнокультурний аспект) / М. Яким. - С. 309-313
  Коваленко Н. Д.  Фраземи західноподільського діалектного мовлення: системні зв'язки / Н. Д. Коваленко. - С. 313-316
  Мельник Л. В.  Концепт осика в українській фразеології / Л. В. Мельник. - С. 317-320
  Коновратська Н. В.  Народні фразеологічні і лексичні показники часу / Н. В. Коновратська. - С. 321-324
  Воробйова О. Л.  Імплікація як процес утворення фразеологічних одиниць у світлі концепції О. О. Потебні (на матеріалі клішованих порівнянь англійської мови) / О. Л. Воробйова. - С. 324-327
  Колоїз Ж. В.  Контамінація як різновид фраземної деривації / Ж. В. Колоїз. - С. 328-332
  Жуйкова М. В.  Механізми ідіомотворення та образні складові ідіом (на прикладі перебігти дорогу) / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар. - С. 333-338
  Гетман И. И.  Религиозная картина мира и ее отражение в русской, украинской и английской фразеологии / И. И. Гетман, Л. И. Гетман. - С. 338-340
  Коваль О. В.  Рекурсивное "тестирование" иконичности в дискурсе / О. В. Коваль. - С. 341-344
  Голосова Т. М.  До питання про співвідношення філософських та лінгвістичних концепцій в аспекті дослідження формування темпоральної текстової структури / Т. М. Голосова. - С. 344-347
  Майборода О. А.  До проблеми внутрішньої форми фразеологізму / О. А. Майборода. - С. 347-352
  Калюжный В. Н.  Образы мысли в естественном языке / В. Н. Калюжный. - С. 352-356
  Крапива Ю. В.  Інтегративна функція стилістично маркованих мовних засобів у короткій журнальній статті як типі тексту в контексті концепції О. О. Потебні / Ю. В. Крапива. - С. 356-359
  Бакуменко Л. А.  Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи / Л. А. Бакуменко. - С. 360-365
  Міняйло Р. В.  Поняття "добре, безтурботно жити" у фразеології / Р. В. Міняйло. - С. 365-367
  Божко Ю. О.  Фразеологізми прийменниково-відмінкової конструкції в сучасній українській мові / Ю. О. Божко. - С. 368-370
  Сазонова Я. Ю.  Інтернаціональне та національне у природі імперсональності / Я. Ю. Сазонова. - С. 371-374
  Дубова О. А.  Питання про генезу аналітичних формомоделей категорії часу (на матеріалі української та російської мов) / О. А. Дубова. - С. 374-377
  Литвиненко О. О.  Діалектні особливості іменних частин мови Почаївського стародруку "Книжиця для господарства" (1788) / О. О. Литвиненко. - С. 377-381
  Савченко Л.  Орудний порівняння у сучасній науковій парадигмі / Л. Савченко. - С. 381-385
  Пономаренко В.  Основні фактори, що визначають фразеологічність похідних слів / В. Пономаренко. - С. 385-389
  Малюга Н.  Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Н. Малюга. - С. 389-393
  Скоробогатова Е. А.  О приеме грамматической аттракции / Е. А. Скоробогатова. - С. 393-397
  Дорошенко С. І.  Функціонування сполучників щоб і аби в складнопідрядних реченнях мети / С. І. Дорошенко. - С. 397-400
  Мозолюк О. М.  До характеристики словосполучень зі значенням локалізації по колу в західноподільських говірках / О. М. Мозолюк. - С. 400-405
  Абраїмова Т. В.  Категорія числа в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" і "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Абраїмова. - С. 405-409
  Дуткевич Т. В.  Функції ірреального як компоненту мовної картини дійсності / Т. В. Дуткевич, Т. А. Панчишина. - С. 409-413
  Гиршман М. М.  Аналогия слова и поэтического произведения (А. А. Потебня): перспективы развития / М. М. Гиршман. - С. 414-416
  Даренський В. Ю.  Культурологічна інтерпретація художнього твору в науковій спадщині О. Потебні (проблема методу) / В. Ю. Даренський. - С. 417-420
  Шляхова Н. М.  "Спроба виразити невиражальне" (Потебнянська теорія автора) / Н. М. Шляхова. - С. 420-423
  Гарасим Я.  Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції О. Потебні / Я. Гарасим. - С. 423-428
  Шичан Г.  Об аналогии слова и художественного произведения в трудах А. Потебни и традициях китайской классической поэтики / Г. Шичан. - С. 428-432
  Пастушенко Л. И.  Теория образа А. А. Потебни и проблемы аксиологической образности романа барокко / Л. И. Пастушенко. - С. 432-436
  Левченко Т. Л.  Риторична традиція в інтерпретації харківських вчених I половини XIX століття / Т. Л. Левченко. - С. 437-441
  Будний В.  Потебнянські джерела українського символізму (Зі спостережень над критикою кінця XIX - початку XX ст.) / В. Будний. - С. 441-444
  Грицик Л. В.  Психологічна школа О. Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик. - С. 445-449
  Мікуліна О. М.  Теорія та історія роману у працях О. І. Білецького "харківського" періоду (1912-1941 рр.) / О. М. Мікуліна. - С. 462-466
  Блажеєвська Т.  Перспективи українського рецептивного літературознавства у світлі ідей О. О. Потебні / Т. Блажеєвська. - С. 466-471
  Борзенко О.  "Порівняльні життєписи": біографічний аспект. Становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 471-474
  Свербилова Т. Г.  Комическое, трагикомическое, мелодраматическое в движении культурных эпох / Т. Г. Свербилова. - С. 475-480
  Шестакова Э. Г.  О соотношении оксюморона и абсурда: к проблеме проявления аномальности / Э. Г. Шестакова. - С. 480-484
  Синельникова Л. Н.  Русский поэтический авангард конца XX века как модус китчевой культуры / Л. Н. Синельникова. - С. 484-489
  Назаренко В. Ю.  До питання про витоки Харьківської філологічної школи / В. Ю. Назаренко. - С. 489-491
  Куцюк-Ласло М.  Дмитро Багалій про Григорія Сковороду / М. Куцюк-Ласло. - С. 492-495
  Прісовський Є. М.  Питання філології, етнографії та історії на сторінках "Украинского журнала" (1824-1825) / Є. М. Прісовський. - С. 495-498
  Матушек О. Ю.  Ісус Христос, Богородиця, св. Олена: літературні коди колядкових образів (на матеріалі студії О. О. Потебні) / О. Ю. Матушек. - С. 498-503
  П'ятаченко С. В.  Традиція дослідження варіантів народних пісень О. Потебнею та П. Гнідичем / С. В. П'ятаченко. - С. 503-508
  Калашникова О. Л.  Мифологические символы в аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова "Дворянин-философ" / О. Л. Калашникова. - С. 508-514
  Козак С.  Адам Міцкевич і харківські романтики / С. Козак. - С. 515-519
  Матвєєва Т. С.  Комедії І. Тобілевича "Суєта\" / "Житейське море": до проблеми психофізіологічної характеристики таланту (образ Івана Барильченка)\". - С. Т. С. Матвєєва. - 520-524,
  Ивакина И. В.  Типология тургеневских героинь Д. Н. Овсянико-Куликовского / И. В. Ивакина. - С. 524-528
  Рубан А. А.  Мифопоэтика и интертекст прозы Л. Андреева 1900-х годов в свете концепции А. А. Потебни / А. А. Рубан. - С. 528-532
  Аткочайтане Т.  Мифологема "тьма" в рассказах Леонида Андреева / Т. Аткочайтане. - С. 532-535
  Гомон А. М.  Ирония Л. Андреева в свете комического А. А. Потебни (проза 1898-1902) / А. М. Гомон. - С. 536-539
  Золотухина Н. А.  Искусство как "средство создания мысли" (Новелла Н. С. Гумилева "Принцесса Зара") / Н. А. Золотухина. - С. 540-542
  Борецький Л. М.  Юрій Клен - перекладач російської поезії / Л. М. Борецький. - С. 543-545
  Зварич В.  Микола Зеров як перекладач поезій Олександра Пушкіна / В. Зварич. - С. 546-550
  Режко Н. В.  У истоков изучения творчества Е. Ф. Розена / Н. В. Режко. - С. 550-554
  Безхутрий Ю. М.  "Жіночий" мотив в оповіданні М. Хвильового "Лілюлі": інтертекст і інтерпретація / Ю. М. Безхутрий. - С. 554-558
  Калініченко О.  Психологізм як елемент поетики новели В. Підмогильного "Добрий Бог" / О. Калініченко. - С. 558-562
  Кеба А. В.  Идеи А. А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба. - С. 562-565
  Гончар І.  Психологізм новели "Чистка" Б. Антоненка-Давидовича / І. Гончар. - С. 566-568
  Гноєва Н. І.  Символіка роману "Жовтий князь" В. Барки / Н. І. Гноєва. - С. 568-572
  Алексеева А. П.  "Горизонты будущего и грани прошлого": проблематика романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в аспекте творческого наследия Д. Н. Овсянико-Куликовского / А. П. Алексеева. - С. 572-579
  Роздольська І. В.  Ю. Липа на сторінках журналу "Український засів": концепція літератури у творчій практиці поетів українського резистансу / І. В. Роздольська. - С. 579-583
  Позднякова И. Ю.  Империя знаков в романе В. Пелевина "Чапаев и пустота" / И. Ю. Позднякова. - С. 583-586
  Козлова А. Г.  Пародирование жанра литературного портрета в творчестве Льва Лосева / А. Г. Козлова. - С. 587-590
  Трофименко В.  Роберт Бьорнс в перекладах М. Лукаша і С. Маршака / В. Трофименко, К. Трофименко. - С. 590-593
  Нежива Л. Л.  Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Л. Нежива. - С. 593-597
  Неживий О. І.  Іван Михайлович Білогуб - випускник Харківського університету / О. І. Неживий. - С. 598-601
  Маркітантов Ю. О.  Поетичне мовлення в структурі функціональних стилів / Ю. О. Маркітантов. - С. 602-605
  Лисиченко Л. А.  Психологічна детермінованість художнього мовлення / Л. А. Лисиченко. - С. 605-608
  Калашник В. С.  Естетичний аспект розвитку мови: здобутки української поетичної фразеології та афористики / В. С. Калашник. - С. 608-612
  Григорук С. И.  Психологический аспект исследования поэтической колористики / С. И. Григорук. - С. 612-615
  Ковальова Т. В.  Про загальнонаціональне та індивідуальне в мові (на матеріалі назв кольорів у поезії) / Т. В. Ковальова. - С. 616-620
  Губарева Г.  Семантика білого кольору в поетичній мові Ліни Костенко / Г. Губарева. - С. 620-623
  Савченко Л. Г.  Епітет золотий у поетичній мові Ірини Жиленко / Л. Г. Савченко. - С. 623-626
  Бондаренко Л. А.  Кольористичні епітети золотий, ясний, чорний у поезії Д. Загула / Л. А. Бондаренко. - С. 626-630
  Слюсарева О.  Епітет золотий в українських весільних піснях (семантико-функціональний аспект) / О. Слюсарева
  Дишлюк І. М.  Образне вживання музичних термінів у поезії Ліни Костенко / І. М. Дишлюк. - С. 634-637
  Щербачук Л. Ф.  Фразеологічне новаторство Олеся Гончара / Л. Ф. Щербачук. - С. 638-641
  Киченко А. С.  Слово, образ, метафора: поэтическая структура фольклорной басни / А. С. Киченко. - С. 641-644
  Любицька О. Є.  Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти) / О. Є. Любицька. - С. 644-648
  Городиловська Г. П.  Елементи публіцистичного стилю у романі "Орда" Р. Іваничука / Г. П. Городиловська. - С. 648-651
  Шапошникова О. О.  Афористичний вислів і художній твір: на зіткненні поглядів Харківської філологічної школи XIX ст. і сучасних дослідників афористики / О. О. Шапошникова. - С. 652-655
  Каракуця О. М.  Космогонічні уявлення в системі ФО з компонентом душа / О. М. Каракуця. - С. 655-658
  Берест Т. М.  Образні значення назв рослин у сучасних поетичних контекстах / Т. М. Берест. - С. 658-662
  Журавльова Н. М.  Відображення мовного етикету запорозьких козаків у народних історичних піснях / Н. М. Журавльова. - С. 662-666
  Тарлева А.  Роль мифопоэтического компонента в семантической структуре творческих концептов А. Платонова / А. Тарлева. - С. 667-671
  Чжао Сяобинь  Проблема метафоризации в художественной прозе / Чжао Сяобинь. - С. 671-675
  Чернец А. Н.  Явление семантизации членимых единиц в поэтических произведениях М. И. Цветаевой / А. Н. Чернец. - С. 675-678
  Вежинович Н. Ф.  Діалектне мовлення як одне з джерел збагачення сучасної української літературної мови / Н. Ф. Вежинович. - С. 678-682
  Сагаровський А. А.  Культура мови деяких новітніх гуманітариних посібників / А. А. Сагаровський. - С. 683-688
  Клименко О. К.  До питання про творчий процес і переклад / О. К. Клименко. - С. 688-694
  Мехедькина Т. А.  О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев / Т. А. Мехедькина. - С. 694-697
  Тесленко О. В.  Збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення фразеології / О. В. Тесленко. - С. 697-700
  Маликова Л. Т.  Лексическая база обучения неродному языку студентов филологов как объект научного исследования (На материале русского и украинского языков) / Л. Т. Маликова. - С. 701-703
  Луценко Т. Г.  Иностранные языки в системе дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 703-707
  Телехова О. П.  Засвоєння елементів стилістики в процесі вивчення рідної мови в школі (Традиції М. Ф. Наконечного в сучасній методиці) / О. П. Телехова. - С. 707-709

Ключові слова (ненормовані): Харківська лінгвістична школа -- філософсько-лінгвістичні погляди Потебні О. -- наукова діяльність Наконечного М.

 
85 81.2Ук
У45

        Українське мовознавство [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 16 / М-во вищ. та середньої спец. освіти УРСР, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. - К. : Вища школа, 1989. - 144 с.

Зміст:
  Лукінова Т. Б.  Л. А. Булаховський - дослідник проблем української мови / Т. Б. Лукінова. - С. 3-9
  Плющ Н. П.  Питання синтаксичної фонетики в працях Л. А. Булаховського / Н. П. Плющ. - С. 9-13
  Кучеренко І. К.  Істинність як риса граматичних знань / І. К. Кучеренко. - С. 13-22
  Снітко О. С.  Проблема породження номінативних одиниць у сучасній ономасіології / О. С. Снітко. - С. 22-28
  Прадід Ю. Ф.  Структурно-граматичні типи фразеологізмів та їх різновиди / Ю. Ф. Прадід. - С. 28-35
  Іванова Т. В.  Стилістична символіка "дороги" в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / Т. В. Іванова. - С. 35-40
  Іщук М. В.  Словотвірні типи прикметників з префіксами над- і понад- / М. В. Іщук. - С. 41-45
  Чернецький В. К.  Словотвірні гнізда унікальних дієслівних утворень із суфіксами суб'єктивної оцінки / В. К. Чернецький. - С. 45-49
  Вихованець І. Р.  Проблема словосполучення / І. Р. Вихованець. - С. 49-55
  Алексієнко Л. А.  Спостереження над метафорами наукових текстів / Л. А. Алексієнко, С. М. Семанчак. - С. 56-60
  Кадомцева Л. О.  Ускладнення речень у світлі сучасної синтаксичної теорії / Л. О. Кадомцева. - С. 60-65
  Шульжук К. Ф.  Складні багатокомпонентні речення як ієрархічні структури / К. Ф. Шульжук. - С. 65-72
  Горобець В. Й.  Загальна канцелярська документація XVIII ст. / В. Й. Горобець. - С. 72-80
  Железняк М. Г.  Складні прикметники в українських східнополіських говірках / М. Г. Железняк. - С. 80-88
  Куриленко В. М.  Діалектні зони в системі українськополіського макроареалу / В. М. Куриленко. - С. 89-91
  Сабадош І. В.  Збагачення складу ботанічної лексики староукраїнської мови / І. В. Сабадош. - С. 91-98
  Стрельчук Г. П.  Вживання ъ у мові українських інтермедій / Г. П. Стрельчук. - С. 98-105
  Лесюк М. П.  Історія форм минулого часу сучасних польської та української мов / М. П. Лесюк. - С. 105-113
  Чемес В. Ф.  Калькування слів в українській мові, що функціонує в іншомовному середовищі / В. Ф. Чемес. - С. 113-118
  Рожченко З. В.  Реалізація потенцій фонологічної системи в іншомовних запозиченнях в українській мові / З. В. Рожченко. - С. 118-123
  Коростишевська О. М.  Семантико-структурні особливості односкладних безособових речень у сучасній російській та українській мовах / О. М. Коростишевська. - С. 123-131
  Пілецький В. І.  Словотвірна структура і функціонування українських фізичних термінів на -ння в порівнянні з російськими / В. І. Пілецький. - С. 131-138

Анотація:   У збірнику вміщені дослідження з питань фонетики, лексики і стилістики, історії мови, діалектології. Висвітлюються проблеми функціонування української мови в іншомовному середовищі

 
86 63.3(4Укр)-7
Л13

        Лаврський альманах : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник. - К. : ВІПОЛ, 2004. - 212 с.

Зміст:
  Анісімов І. О.  Історія верхньої території Києво-Печерської лаври: великокняжа доба / І. О. Анісімов. - С. 5-21
  Анісімов І. О.  Деякі особливості первісної архітектури Успенського собору Києво-Печерської лаври (авторська версія) / І. О. Анісімов. - С. 22-36
  Адамович О. В.  Пам'ятки декоративного різьблення та дерев'яної скульптури (за матеріалами колекції Заповідника) / О. В. Адамович. - С. 37-42
  Горська Н. Д.  Про деякі аспекти літургійної практики в Україні в XVII ст. / Н. Д. Горська. - С. 46-51
  Киридон А. М.  Мораль і моральність провідників політики відокремлення церкви від держави в Радянській Україні 1920-1930-х років / А. М. Киридон. - С. 52-59
  Кондратюк А. Ю.  Першовзірці та аналоги композицій стінопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври / А. Ю. Кондратюк. - С. 60-71
  Косьяненко В.  Реконструкція етапів архітектурного розвитку Успенського собору (графічна реконструкція автора) / В. Косьяненко. - С. 72-77
  Ластовський В. В.  Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії української православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія / В. В. Ластовський. - С. 78-82
  Масалова І. І.  Дерев'яні дзвіниці XVII ст. на верхній території Києво-Печерської лаври / І. І. Масалова, Д. А. Жданова. - С. 83-88
  Нелюбов О. Б.  Біблійні витоки християнського закону / О. Б. Нелюбов. - С. 89-94
  Нікітенко М. М.  Покаянна символіка монастирського входу / М. М. Нікітенко. - С. 95-103
  Пітателєва О. В.  Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Богословська програма та її художнє втілення / О. В. Пітателєва. - С. 104-115
  Прокоп'юк О. Б.  Поменники Києво-Печерської лаври. Кілька зауваг до історії монастиря / О. Б. Прокоп'юк. - С. 116-124
  Сарабьянов В. Д.  Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи / В. Д. Сарабьянов. - С. 125-142
  Ткаченко М. В.  Дві перші візантійські чудотворні ікони Печерського монастиря / М. В. Ткаченко. - С. 143-150
  Черевко І. А.  Мінеральні утворення в підземних спорудах Верхньої Лаври / І. А. Черевко. - С. 151-155
  Шаповал Л. І.  Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX століття в Україні / Л. І. Шаповал. - С. 156-164
  Чередниченко Є. Ф.  Дренажні роботи в Лаврі кінця XIX - початку XX ст. (огляд архівних справ) / Є. Ф. Чередниченко. - С. 165-173
  Приходнюк О. М.  Поліхромні вироби гунського часу з колекції Музею історичних коштовностей України / О. М. Приходнюк, В. М. Хардаєв. - С. 183-201

Рубрики: Історія культури України - Києво-Печерський історико-культурний заповідник

 
87 63.2
С71

        Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд.: Л. П. Маркітан [та ін.]. - : 2006. - 392 с.

Зміст:
  Попельницька О.  Десятинна церква та її довкілля у ХV - XVIII ст. за писемними, картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) / О. Попельницька. - С. 4-36
  Барановська Н.  Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело вивчення Чорнобильської проблеми / Н. Барановська. - С. 37-55
  Мищак І.  Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху / І. Мищак. - С. 56-67
  Демченко Т.  Документи Чернігівської міської думи як джерело до вивчення революції 1905-1907 рр. / Т. Демченко. - С. 68-85
  Сиротенко С.  Листівки як джерело вивчення історії анархістського руху в Україні (1903-1904 р.) / С. Сиротенко. - С. 86-96
  Орлик В.  Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. / В. Орлик. - С. 97-110
  Качан Р.  Засновники Успенського собору Києво-Печерської лаври: історіографія питання / Р. Качан, С. Хведченя. - С. 112-126
  Закринична І.  Історіографія вивчення наукової творчості Михайла Марченка / І. Закринична. - С. 127-138
  Севрюк С.  До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк. - С. 139-151
  Єловських У.  Загальнотеоретичні питання вивчення мемуарів як історичного джерела: історіографія проблеми / У. Єловських. - С. 152-161
  Буряк Л.  Українська історична фемінологія ХІХ - початку ХХ ст. в контексті історіографічного аналізу / Л. Буряк. - С. 162-176
  Синельник І.  Колекції культових предметів у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: з історії формування та вивчення / І. Синельник. - С. 178-188
  Радченко Н.  Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону / Н. Радченко. - С. 189-200
  Перкун В.  Греко-католицькі печатки Правобережної Україні ХVIII- ХХ ст. / В. Перкун. - С. 202-206
  Бездрабко В.  З історії архівної справи в Болгарії: конституювання ідеї центрального державного архіву / В. Бездрабко. - С. 208-240
  Іваненко О.  До питання про використання особових архівних фондів для вивчення культурних зв'язків Франції та України у першій половині ХІХ ст. / О. Іваненко. - С. 241-250
  Ладига Л.  Архівні джерела про створення національних судових камер в Україні за часів коренізації / Л. Ладига. - С. 251-259
  історія окупаціїБогдашина О.  Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. Богдашина, В. Жигло. - С. 260-270
  Славутич Є.  Службовий одяг і мундирне забезпечення військової музики в Лівобережній Гетьманщині / Є. Славутич. - С. 272-320
  Скржинская М.  Животные - спутники и атрибуты богов в античных государствах Северного Причерноморья / М. Скржинская. - С. 322-340
  Іщенко Я.  Орден Й. Сталіна: нездійснений проект / Я. Іщенко. - С. 342-346

Рубрики: Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Черговий, тринадцятий випуск періодичного видання відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики", присвячений науковцям Інституту історії України з нагоди 70-річчя від дня його заснування. Збірка вміщує статті і рецензії з актуальних проблем архівознавства, біографістики, боністики та нумізматики, геортології, генеалогії, джерелознавства, історіографії, епістології, музеєзнавства, фалеристики, символіки та емблематики, сфрагістики, уніформології. Серед авторів видання - відомі фахівці в галузі дослідження спеціальних дисциплін, молоді вчені, докторанти і аспіранти з багатьох міст України.

 
88 83.3(4Укр)6
Л64

        Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2001. - 368 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Володимир Винниченко: знаний і незнаний / М. Наєнко. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арешенков Ю.  В. Винниченко як майстер підтексту (Особливості передачі концептуальної інформації в оповіданні "Кумедія з Костем) / Ю. Арешенков. - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Башкирова О.  Система опозицій у п'єсі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" / О. Башкирова. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біда Н.  Тема втраченого раю у романі В. Винниченка "Поклади золота" та поемі Дж. Мільтона "Загублений рай" / Н. Біда. - С. 17-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус Н.  Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну / Н. Білоус. - С. 22-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боярчук О.  "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - експериментальна проза: особливості сюжетотворення / О. Боярчук. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брайко О.  Естетика модернізму в поетиці новел В.Винниченка / О. Брайко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братусь І.  Володимир Винниченко як дитячий письменик / І. Братусь. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Векуа О.  "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В.Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / О. Векуа. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Водолазька С.  Концепція симулятивної реальності (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") / С. Водолазька. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волощук Л.  Співвіднесення естетичного ідеалу і дійсності у п'єсах В.Винниченка та художні форми його вираження / Л. Волощук. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна" / Н. Гаврилюк. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаєвська Н.  Україна в долі героїв В. Винниченка (на матеріалі зб. "Намисто") / Н. Гаєвська. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимчук В.  Антропоніми як засіб художньої характеристики (на прикладі творчості В. Винниченка та інших українських письмеників) / В. Герасимчук. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончар І.  Архетип трикстера у М. Гоголя та В. Винниченка ("Записки кирпатого Мефістофеля") / І. Гончар. - С. 70-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко І.  Духовний потенціал оповідань В. Винниченка / І. Гончаренко. - С. 73-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Світоглядні моделі у збірці В. Винниченка "Намисто" / А. Горбань. - С. 76-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горболіс Л.  Релігійна мораль і теорія чесності з собою у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" / Л. Горболіс. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуцул О.  Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) / О. Гуцул. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дергаль Л.  Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людина" в її героїчності / Л. Дергаль. - С. 97-103. - Бібліогр. наприкінці с
  Донченко Л.  Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова / Л. Донченко. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журба С.  Образ пророка в українській драматургії першої третини ХХ століття / С. Журба. - С. 107-111
  Зелінська Л.  Проблеми села (на матеріалі творів М. Старицького та В.Винниченка) / Л. Зелінська. - С. 111-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каменська І.  Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Vaise Meiancolidue" та В. Винниченка "Раб краси") / І. Каменська. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалів Ю.  Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі / Ю. Ковалів. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов А.  Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка / А. Козлов. - С. 127-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов Р.  Часові та просторові масштаби мислення драматурга / Р. Козлов. - С. 133-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конончук Т.  Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка / Т. Конончук. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Линченко М.  Участь В. Винниченка у творенні Першого Універсалу Центральної Ради / М. Линченко. - С. 146-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвинська С.  Національні та державницькі ідеї в драмах Володимира Винниченка "Між двох сил" та Олексія Коломійця "За дев'ятим порогом" / С. Литвинська. - С. 150-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лященко О.  Архетип дитини у драматургії В. Винниченка / О. Лященко. - С. 158-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маслянчук Т.  Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. (на матеріалах листування письменника з видавництвом "Рух") / Т. Маслянчук. - С. 162-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Про драматургічне в художньому мисленні В. Винниченка (на матеріалі повісті "Краса і сила") / С. Михида. - С. 170-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міщенко О.  Нові жіночі типи у драматургії В. Винниченка / О. Міщенко. - С. 176-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Монастирецький Л.  Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози / Л. Монастирецький. - С. 181-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) / Л. Мороз. - С. 184-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Негоденко Т.  Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка / Т. Негоденко. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панчук Л.  Вивчення творів В. К. Винниченка на уроках позакласного читання / Л. Панчук. - С. 192-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушко В.  Засоби характеротворення в прозі В. Барки й В. Винниченка / В. Пушко. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Расюк І.  Трагедія еміграції у романі В. Винниченка "Рівновага" / І. Расюк. - С. 201-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свірська Ж.  Елементи психологічного аналізу персонажів п'єси В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / Ж. Свірська. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиваченко Г.  "Конкордизм" Винниченка в екзистенціалістському дискурсі / Г. Сиваченко. - С. 207-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сірук О.  Винниченкова концепція світосприйняття ( до питання про авторський міф) / О. Сірук. - С. 217-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скиба Н.  Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) / Н. Скиба. - С. 219-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрюк Л.  Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка / Л. Стрюк. - С. 225-234
  Сулима М.  Володимир Винниченко і Нобелівська премія / М. Сулима. - С. 234-239. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Теремцова Н.  Політико-правові аспекти у житті та діяльності В. Винниченка / Н. Теремцова. - С. 239-243. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  До жанрової п'єси В. Винниченка / А. Ткаченко. - С. 243-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Т.  Вічність = Людина = Мистецтво (на матеріалі драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь") / Т. Ткаченко. - С. 247-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трошина С.  Мотив абсурду в творах В. Винниченка та В. Шевчука / С. Трошина. - С. 250-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фетодова Т.  Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира винниченка / Т. Фетодова. - С. 254-259. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фісун В.  Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми / В. Фісун. - С. 259-264. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко Л.  Елементи детективного жанру у романі В.Винниченка "Нова заповідь" / Л. Хоменко. - С. 264-268. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернова І.  Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії (на приклад п'єси Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка, Якова Мамонтова) / І. Чернова. - С. 268-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швець Г.  Національна проблематика у рецепції української діаспорної есеїстики (на матеріалі творів В. Винниченка, Є. Маланюка, Ю. Липи, У. Самчука) / Г. Швець. - С. 276-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербак С.  Специфіка дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка / С. Щербак, М. Стрюк. - С. 284-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щур Н.  Художня своєрідність ранньої драматургії Я. А. Мамонтова / Н. Щур. - С. 286-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яременко Н.  Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка / Н. Яременко. - С. 295-303. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берковець В.  Просодична організація прозового тексту (на матеріалі малої прози В. Винниченка) / В. Берковець. - С. 303-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буграк У.  Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті (на матеріалі твору В. Винниченка "Поміркований та щирий") / У. Буграк. - С. 307-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виговська А.  Антитеза у Володимира Винниченка як розвиток традиції українського поетичного синтаксису бароко / А. Виговська. - С. 313-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дідківська Л.  Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка / Л. Дідківська. - С. 317-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Л.  Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка / Л. Науменко. - С. 322-328. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожигова О.  Стилістична функція ремарки у драматичному тексті / О. Ожигова. - С. 328-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плющ Н.  Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка / Н. Плющ. - С. 332-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цоуфал Л.  Використання текстів В. К. Винниченка на уроках української мови / Л. Цоуфал. - С. 335-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка / Л. Шевченко. - С. 339-348. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривуляк О.  Комплекс революціонера у творах В. Винниченка та О. Плюща / О. Кривуляк. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандура Ю.  Творчість В. Винниченка у рецепції емігрантської преси / Ю. Бандура. - С. 352-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Л.  Прекрасне: суперечка між об'єктивізмом О. Гончара і суб'єктивізмом В. Винниченка / Л. Козакова. - С. 359-364. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Виниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Винниченко В. -- Винниченкознавство -- творчість Винниченка В.

Анотація:   Наукові розвідки присвячено актуальним проблемам українського літературознавства. У збірнику наукових праць подано літературознавчі та мовознавчі дослідження з проблем виниченкознавства.

 
89 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 11 (304) Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 150 с.

Зміст:
  Сторожук С. В.  Світоглядні підстави української національної ідеї / С. В. Сторожук. - С. 3-8
  Сінькевич О. Б.  Соціальна ідентичність в контексті трансформаційних процесів сьогодення / О. Б. Сінькевич. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко М. О.  Діагнози сучасності: соціально-філософський вимір / М. О. Федоренко. - С. 15-20
  Поліщук О. С.  Соціальні зв'язки та організація колективної дії / О. С. Поліщук. - С. 20-28
  Даценко В. С.  Принципи лібералізму і проблема націєтворення у політичній філософії І. П. Лисяка-Рудницького / В. С. Даценко. - С. 28-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доній Н. Є.  Девіталізація як соціальний епіфеномен: перечитуючи Х. Ортегу-і-Гассена / Н. Є. Доній. - С. 35-41
  Ібрагімов М. М.  Теософія спорту: "правльна аскеза" в концепті самозбереження людини / М. М. Ібрагімов. - С. 42-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретов П. В.  Символіка мисленого експерименту: філософсько-антропологічна рецепція / П. В. Кретов. - С. 51-58
  Скалацька О. В.  Філософські аспекти економічної теорії моди В. Зомбарта / О. В. Скалацька. - С. 58-64
  Свириденко Д. Б.  Футурологічні аспекти модернізації в галузі вищої освіти / Д. Б. Свириденко. - С. 64-69
  Мельник Л. М.  Рецепції стоїцизму в доктрині "Першого Риму" / Л. М. Мельник. - С. 69-76
  Волошин В. В.  Аргументи на користь гіпотези про базовий та універсальний атрибут релігійної свідомості / В. В. Волошин. - С. 77-86
  Пушонкова О. А.  Візуальна мова у добу гедонізму: тексти і контексти / О. А. Пушонкова. - С. 86-91
  Астапова-Вязьмина Е. И.  Знак и варианты его трансляции: прагматические аспекты / Е. И. Астапова-Вязьмина. - С. 92-98
  Асєєва О. А.  Людиномірна складова дискурсу сучасної української масової культури / О. А. Асєєва. - С. 98-104
  Гейко С. М.  Соціокультурний зміст поняття "іронія": філософський аналіз / С. М. Гейко. - С. 104-112
  Сухина О. В.  Естетичний вимір повсякденності у постсучасному світі / О. В. Сухина. - С. 112-120
  Поліхов О. Л.  Етос музики як проблема античної філософії та культури / О. Л. Поліхов. - С. 120-125
  Литвин Я. М.  Свобода вибору в історико-онтологічному дискурсі українського шістдесятництва / Я. М. Литвин. - С. 125-130
  Радзюн О. В.  Проблема кантівського трактування поняття "культура" / О. В. Радзюн. - С. 130-135
  Борисова Т. В.  Религиозная философия Л. Карсавина в контексте современной культуры / Т. В. Борисова. - С. 135-141
  Кадарія Т. І.  Господарська етика протестантизму: філософськ-релігієзнавчий аналіз вихідних ідей / Т. І. Кадарія. - С. 141-145

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософія соціальна -- філософія освіти -- філософія культури -- естетика -- філософія релігійна

Анотація:   Наукове видання містить статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії, філософії культури, естетики, релігієзнавства, філософії освіти. У публікаціях досліджується специфіка сучасного філософсько-антропологічного знання та шляхи духовного вдосконалення особистості, соціально-філософські проблеми, аналізуються актуальні питання філософії освіти, пропонується філософське бачення деяких релігієзнавчих проблем. Для широкого кола фахівців у сфері гуманітарних наук, викладачів, аспірантів та студентів.

 
90 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2005. - 343 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Художній текст як об'єкт інтерпретації / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-7
  Анохіна Т. О.  Експліцидні та імпліцидні засоби позначення мовчання в англомовному та україномовному художньому дискурсах / Т. О. Анохіна. - С. 7-10
  Бабелюк О. А.  Архетипова символіка життя/смерть та їх роль у побудові американських постмодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 10-19
  Бондар О. М.  Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики / О. М. Бондар. - С. 19-24
  Боцман А. В.  Семантика фармацевтичних текстів-інструкцій в ракурсі фреймового аналізу / А. В. Боцман. - С. 24-37
  Булаховська Ю. Л.  Г. П. Кочур і деякі питання сучасного українського поетичного перекладу / Ю. Л. Булаховська. - С. 38-41
  Буцикіна Н. Є.  Лінгвокогнітивний аспект франкомовного рекламного дискурсу / Н. Є. Буцикіна. - С. 41-
  Васько Р. В.  Специфічність синтагматики консонантних локальних первинних фонологічних одиниць давньоверхньонімецької мови / Р. В. Васько. - С. 47-54
  Гнезділова Я. В.  Квазі-емоційні та квазі-емотивні типи дискурсу / Я. В. Гнезділова. - С. 54-60
  Калачова М. О.  Концепт у художньому творі (бібліографічний огляд) / М. О. Калачова. - С. 60-65
  Кальченко Г.  Наукова лексика і загальновживана мова / Г. Кальченко. - С. 66-71
  Козлова Т. О.  Моделювання процесів лінгво-культурної коеволюції: культур-антропологічна парадигма як евристичний засіб / Т. О. Козлова. - С. 72-82
  Кришень Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Кришень. - С. 82-86
  Крутько Т. В.  Відхилення від мовних норм як стратегія утворення рекламного гіпертексту / Т. В. Крутько. - С. 86-91
  Лазаренко О. В.  Модель представлення знань в системі автоматичного реферування на базі онтологій / О. В. Лазаренко, Д. І. Панченко. - С. 91-98
  Любченко Т. В.  Перехідність у системі понять "сполучуваність\" / "дистрибуція". - С.  "валентність"\"
  Любчич Д. А.  Регіональні особливості вживання кон'юктиву в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 105-109
  Ляшик О. А.  Динамічна сутність композиційно-смислової структури поетичного тексту: лінгвокогнітивний погляд / О. А. Ляшик. - С. 109-116
  Мерзлікіна О. В.  Прислів'я як прагматичний елемент художніх творів М. Сервантеса / О. В. Мерзлікіна. - С. 116-119
  Мосенкіс Ю. Л.  Відбиття мовної картини світу в українській лексиці і фразеології / Ю. Л. Мосенкіс [и др.]. - С. 119-123
  Некряч Т. Є.  Перекладацькі стратегії відтворення власних імен як форманту сюжету у драматичному творі (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 123-127
  Пилипенко Р. Є.  Категорії стратегічного мислення мовної особистості німецького економіста в міжкультурній комунікації / Р. Є. Пилипенко. - С. 127-132
  Пілик В. В.  Структурно-композиційна організація турецького газетного репортажу та його жанрово-стилістичні особливості / В. В. Пілик. - С. 132-139
  Приходько Г. І.  Міждисциплінарний характер категорії оцінки / Г. І. Приходько. - С. 139-147
  Радзієвська С. О.  Образний простір концепту дім в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 147-158
  Раєвська І. В.  Місце діалектів Умбрії у системі діалектів Італії / І. В. Раєвська. - С. 158-165
  Редька І. А.  Синестетичний образ: еволюція поглядів та перспективи дослідження / І. А. Редька. - С. 165-172
  Рим Кил Хо  Значение и употребление индехенизмов в мексиканском и колумбийском вариантах испанского текста / Рим Кил Хо. - С. 172-177
  Сивак Ю. В.  Порівняльний аналіз лексики політичної та комерційної прес-реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 177-185
  Терещенко В. І.  Формально-семантична класифікація міжмовних омонімів та паронімів у системі повнозначних частин мови / В. І. Терещенко. - С. 186-190
  Тесленко Ю. В.  Основні напрямки фоносемантичних досліджень: історія та сучасність / Ю. В. Тесленко. - С. 190-196
  Токменко О. П.  Лінгвістичні завдання та їх роль у викладанні іноземної мови / О. П. Токменко. - С. 197-201
  Толстова О. Л.  Різниця та взаємодія когнітивних механізмів метафори та метонімії / О. Л. Толстова. - С. 202-206
  Толчеєва Т. С.  Механізми породження сигніфікативних артефактів у різних етномовних спільнотах / Т. С. Толчеєва. - С. 207-215
  Чернишева Ю. О.  Особливості перекладу нестандартизованих авторських молитов українською мовою / Ю. О. Чернишева. - С. 215-220
  Чорна Н. В.  Мовне вираження концепту "гра" у постмодерному художньому дискурсі / Н. В. Чорна. - С. 220-226
  Швайка О. М.  Омонімія або полісемія: нові погляди на стару проблему / О. М. Швайка. - С. 226-223
  Шевкун Е. В.  Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатів специфічної трудової дії (на матеріалі іспанської мови) / Е. В. Шевкун. - С. 233-236
  Шкарабан І. В.  Відображення змістовних зв'язків квазіреальності в іспаномовному дискурсі преси / І. В. Шкарабан. - С. 236-241
  Ющенко М. П.  Вираження просторово-часових відношень у локативних висловлюваннях сучасної французької мови / М. П. Ющенко. - С. 241-48
  Гетьман З. О.  Іспанські прикметники на позначення ахроматичних кольорів і їх українські відповідники / З. О. Гетьман. - С. 255-260
  Макарова А. В.  Категорія інтертекстуальності: витоки, засади, сучасне бачення / А. В. Макарова. - С. 260-265
  Артемова Л. В.  Питальне речення як маркер експресивності іспанської аналітичної статті / Л. В. Артемова. - С. 266-270
  Вишинський В. І.  Метафоричні образи фразеологічних одиниць концептосфери "роздратування/гнів" (на матеріалі іспанської та португальської мов) / В. І. Вишинський. - С. 270-275
  Гулівець Н. О.  Лексико-семантичні засоби вербалізації концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 275-284
  Маймескул О. А.  Активізація лексико-граматичних процесів у французькій мові Канади: інновації жіночого роду / О. А. Маймескул. - С. 284-296
  Мокра О. М.  Визначення сфери дії заперечення та специфіка її функціонування / О. М. Мокра. - С. 296-302
  Павловська Л. О.  Прагмалінгвістична трансляція ритуальної поведінки та ритуальних висловлень у структурі комунікативного акта / Л. О. Павловська. - С. 302-309
  Паславська А.  Міжкультурний аспект невербального заперечення / А. Паславська. - С. 309-313
  Цибалістий І. Ю.  Фонетичні особливості іспанських абревіатур / І. Ю. Цибалістий. - С. 313-321
  Гаценко І. О.  До проблеми звуконаслідування в сучасному мовознавстві (на матеріалі української, російської та англійської мов) / І. О. Гаценко. - С. 322-328
  Назаревич Г. Я.  Про деякі особливості вираження та функціонування суб'єкта у структурі французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 329-334
  Попович М. М.  Портретний опис як елемент структури художнього тексту / М. М. Попович, Т. Уліцька. - С. 334-340

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
91 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
92 83
В53

        Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / Київський міжнародний ун-т. - К. : Правові джерела, 2003. - 343 с.

Зміст:
  Дончик В. Г.  "А ми ще є" / В.Г. Дончик; ("Берестечко" Ліни Костенко). - С. 5-14
  Іванченко Р. П.  Олена Пчілка: дорогою на ешафот / Р.П. Іванченко. - С. 14-25
  Астафь'єв О. А.  Персоносфера поетичного твору / О.А. Астафь'єв. - С. 25-40
  Гризун А. П.  Еволюція художньо-стильової системи української сугестивної лірики ХХ століття / А.П. Гризун. - С. 40-49
  Кікачейшвілі Т.  До стилістичного аналізу художнього твору / Т. Кікачейшвілі. - С. 49-54
  Заярна С.  Семіотика поетичного мовлення Хлєбнікова у світлі ретроспективи бароко / С. Заярна. - С. 54-68
  Бернадська Н. І.  Літературні джерела українського роману в "Літописі" С. Величка / Н.І. Бернадська. - С. 68-79
  Гнатюк М.  Роман "Вершники" Юрія Яновського: історичні домінанти часопростору / М. Гнатюк. - С. 79-91
  Александрова Г.  Дискусії навколо "Москаля-чарівника" і різновекторність компаративістичних пошуків / Г. Александрова. - С. 91-104
  Кизилова В. В.  Ідейні настанови Уласа Самчука і джерела його художньої творчості (на матеріалі трилогії "Ост") / В.В. Кизилова. - С. 104-113
  Киченко О. С.  Реконструкція міфопоетичних форм і проблеми сучасної теоретичної фольклористики у повісті О. Соколовського "Бунтарі" / О.С. Киченко. - С. 113-121
  Литвиненко О. В.  Художня модель народного руху / О.В. Литвиненко. - С. 121-133
  Горболіс Л. М.  Нумізмоване і проблема моральної культури героїв прози українських письменників кінця XIX-початку ХХ ст. / Л.М. Горболіс. - С. 133-134
  Кравченко Л.  Перша "Дунайська елегія" Р.М. Рільке в перекладі М. Бажана / Л. Кравченко. - С. 144-154
  Пушко В. Ф.  Засоби передачі мовлення (діалог і монолог) у прозі Василя Барки / В.Ф. Пушко. - С. 154-160
  Куць Н. В.  О.О.Котляревський - вчений-українець / Н.В. Куць. - С. 160-171
  Іванько О.  Образ Ісуса Христа в інтерпретації Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 171-182
  Сьомочкіна О. М.  Мотиви рубаятів Д. Павличка / О.М. Сьомочкіна. - С. 182-206
  Салига Я.  Повість Ольги Кобилянської "Царівна" як явище неоромантизму / Я. Салига. - С. 206-215
  Андрійченко Н. М.  Едгар По та Микола Гоголь порівняльна типологія / Н.М. Андрійченко. - С. 215-231
  Мушкудіані О. Н.  "Кавказ" Шевченка в грузинських перекладах / О.Н. Мушкудіані. - С. 231-257
  Паронікян Е.  Шевченко в перекладах Кушнеряна вірменською мовою / Е. Паронікян. - С. 257-268
  Вердзадзе Н. М.  "Відлюдник" Іллі Чавчавадзе українською мовою / Н.М. Вердзадзе. - С. 268-279
  Кірносова Н. А.  Мандрівка до джерел / Н.А. Кірносова. - С. 279-285
  Ткаченко А. В.  З історії українсько-грузинских літературних відносин другої половини ХХ ст. / А.В. Ткаченко. - С. 285-297
  Івановська О. П.  Звичаєво-правові інклюзії у жанрах казки та легенди / О.П. Івановська. - С. 297-308
  Кванталіані Г.  Сторінками щоденника (Грузія в щоденникових записах О.Гончара) / Г. Кванталіані. - С. 308-312
  Чілачава Т. Р.  Фактор новітніх технологій в процесі оптимізації журналістської праці і редакційної діяльності / Т.Р. Чілачава. - С. 312-323
  Мосенкіс Ю. Л.  Хліборобська символіка поезій Тараса шевченка як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" / Ю.Л. Мосенкіс. - С. 323-327
  Харченко О. В.  Поняття соціолекту сучасній соціолінгвістиці / О.В. Харченко. - С. 327-340

Рубрики: Історія української літератури

Анотація:   Вісник висвітлює питання історії, теорії та сучасної практики літературного руху, загальнокультурного життя.

 
93 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 24 квітня 2015 р. Серія Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 340 с.

Зміст:
  Бартко Т. В.  Сім актуальних речей, які ввела в моду Коко Шанель / Т. В. Бартко. - С. 9-11
  Божко Н. С.  Бойові дії сербських військ в 1914-1915 роках / Н. С. Божко, Ю. А. Войденко. - С. 12-14
  Буцак М. В.  Постмодернізм в західноєвропейській архітектурі / М. В. Буцак. - С. 15-17
  Вихристюк Т. В.  Діяльність Ю. Пілсудського в роки Першої світової війни / Т. В. Вихристюк. - С. 18-20
  Голосій С. С.  Авіація Першої світової війни / С. С. Голосій. - С. 21-23
  Грабарєва К. П.  Діяльність Т. Г. Масарика в роки Першої світової війни / К. П. Грабарєва. - С. 24-26
  Ключник Б. В.  Роль революційних процесів у формуванні нових стилів образотворчого мистецтва / Б. В. Ключник. - С. 27-28
  Ключник Б. В.  В'єтнамська війна очима американського суспільства / Б. В. Ключник, Л. О. Волошко. - С. 29-30
  Коваленко А. О.  Музичне мистецтво Стародавнього Китаю / А. О. Коваленко. - С. 31-33
  Ковальська Г. Б.  Продовольча допомога Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського Союзу військовослужбовцям і цивільному населенню упродовж 1914-1916 рр. / Г. Б. Ковальська. - С. 34-36
  Корольова І. А.  Рок-музика крізь призму історії / І. А. Корольова. - С. 37-39
  Кузьменко А. В.  Участь Чорногорії в Першій світовій війні / А. В. Кузьменко. - С. 40-43
  Кузьменко А. В.  Фредерік Шопен - музикальний геній / А. В. Кузьменко, В. А. Чоботарьова. - С. 44-46
  Мачуська І. Г.  Створення і діяльність Південнослов'янського комітету / І. Г. Мачуська. - С. 47-49
  Нечуйвітер В. Р.  Олександр VI: життєві мініатюри Папи Борджиа / В. Р. Нечуйвітер. - С. 50-52
  Ремез А. С.  Сюрреалізм - це я! / А. С. Ремез. - С. 53-54
  Сліпокоєнко Р. О.  Каролінгське відродження / Р. О. Сліпокоєнко. - С. 55-57
  Сліпокоєнко Р. О.  Особливості першого періоду підводної війни / Р. О. Сліпокоєнко, А. В. Холодна. - С. 58-60
  Слободяник Т. В.  Чайна церемонія як вияв японської культурної традиції / Т. В. Слободяник. - С. 61-63
  Шаматова А. Р.  До питання поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса на історію / А. Р. Шаматова. - С. 64-66
  Шевченко М. М.  Життя і діяльність Вана Седжона / М. М. Шевченко. - С. 67-69
  Бобир О. В.  Деякі аспекти видавничої і редакторської діяльності Огієнка І. І. / О. В. Бобир. - С. 71-73
  Божко Н. С.  Окупаційний порядок в селі Білозір'я / Н. С. Божко. - С. 74-76
  Ігнатенко Ю. В.  Боротьба більшовиків з націонал-ухильниками / Ю. В. Ігнатенко. - С. 77-79
  Козлан М. В.  Розвиток навколо футбольного руху в Центральній Україні / М. В. Козлан. - С. 80-83
  Корецька В. В.  Зовнішня торгівля Підросійської України в пореформений період (друга половина XIX початок XX століття) / В. В. Корецька. - С. 84-88
  Корсун Ю. В.  Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX-на початку XX століття / Ю. В. Корсун. - С. 89-91
  Медведенко І. В.  Боротьба ОУН Бандери за незалежність України / І. В. Медведенко. - С. 92-94
  Пастух Р. Р.  Геополітичні обставини виникнення держави Б. Хмельницького / Р. Р. Пастух. - С. 95-97
  Протасова Ж. В.  Зміни в системі гендерного устрою українського суспільства у період радянської модернізації / Ж. В. Протасова. - С. 98-101
  Рак В. Ю.  Ікар Черкащини - Тодось Осмачка / В. Ю. Рак. - С. 102-103
  Ремез А. С.  Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. / А. С. Ремез. - С. 104-106
  Тимошенко Б. А.  Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року / Б. А. Тимошенко. - С. 107-109
  Цимай С. М.  Ігор Сікорський - видатний інженер-авіаконтсруктор / С. М. Цимай. - С. 110-112
  Чернушенко М. М.  Внесок Петра Могили в розвиток освіти України / М. М. Чернушенко. - С. 113-115
  Чоботарьова В. А.  Федір Кричевський: митець і реформатор / В. А. Чоботарьова. - С. 116-118
  Шаматова А. Р.  Становище жінки у середньовіччі: гендерні аспекти / А. Р. Шаматова. - С. 119-121
  Бартко Т. В.  Від чотирьох стихій до принципу єдності форм буття / Т. В. Бартко. - С. 123-125
  Гончаренко В. А.  До проблеми екзистенційного відчаю у філософських шуканнях С. К'єркегора / В. А. Гончаренко. - С. 126-127
  Грама Т. Б.  Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду / Т. Б. Грама. - С. 128-130
  Коломієць І. В.  Специфіка китайської духовної культури в контексті даосизму / І. В. Коломієць. - С. 131-132
  Кравченко К. Ю.  Визначення онтологічного статусу твору мистецтва в філософії М. Хайдеггера / К. Ю. Кравченко. - С. 133-135
  Літвін Я. О.  Роль сакральної символіки в конструюванні релігійної ідентичності людини / Я. О. Літвін. - С. 136-138
  Носоченко О. О.  Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта / О. О. Носоченко. - С. 139-141
  Петрушко О. А.  Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі / О. А. Петрушко. - С. 142-144
  Петрушко О. А.  Комунікативно-етичний зміст феномену людської зустрічі / О. А. Петрушко. - С. 142-144
  Реп'ях Ю. С.  Вчення про душу у філософії Піфагора / Ю. С. Реп'ях. - С. 145-147
  Самойленко Ю. О.  Проблематика тлумачення нових форм релігії, та причин їх виникнення в сучасному суспільстві / Ю. О. Самойленко. - С. 148-149
  Сірош Д. В.  Архетип "жінка-богиня" в язичницьких релігіях / Д. В. Сірош. - С. 150-151
  Слинько Ю. І.  Філософські погляди на волю А. Шопенгауера і Ф. Ніцше / Ю. І. Слинько. - С. 152-153
  Хіманін Є. Д.  Релігія, як основа духовної культури суспільства / Є. Д. Хіманін. - С. 154-155
  Хропко Ю. О.  Християнство як основа відродження української духовності / Ю. О. Хропко. - С. 156-157
  Шевченко І. В.  Музика сфер у філософії Піфагора / І. В. Шевченко. - С. 158-159
  Шейх М. Н.  Відмінності між знаком та образом у концепції образної свідомості Ж.-П. Сартра / М. Н. Шейх. - С. 160-161
  Бойко А.  Створення інституту адвокатури в Російській імперії та проблеми її кадрового забезпечення / А. Бойко. - С. 163-165
  Герасимик В. М.  Сутність і особливості кар'єри державного службовця / В. М. Герасимик. - С. 166-167
  Голоднюк В. В.  Види державної служби в Україні та їх правова характеристика / В. В. Голоднюк. - С. 168-170
  Гуськова М. М.  Зарубіжний досвід публічної служби / М. М. Гуськова. - С. 171-173
  Єременко М. І.  Фінансовий моніторинг: сутність і значення / М. І. Єременко. - С. 174-176
  Жук Т. О.  Державна реєстрація торгової марки як спосіб захисту / Т. О. Жук. - С. 177-180
  Іващенко В. А.  Нормативне регулювання авторського права в українських землях на початку XX ст. / В. А. Іващенко. - С. 181-183
  Іващенко І. І.  Особливості державної служби як соціального інституту / І. І. Іващенко. - С. 184-186
  Компанієць І. В.  Політична культура / І. В. Компанієць. - С. 187-189
  Кононенко А. М.  Відповідальність сторін за порушення умов нерозголошення комерційної таємниці / А. М. Кононенко. - С. 190-192
  Кравець О. С.  Психологічні особливості державних службовців / О. С. Кравець. - С. 193-195
  Кравченко О. О.  Піратство в сфері музичного шоу-бізнесу / О. О. Кравченко. - С. 196-198
  Кульбачна О. А.  Диференціація правового регулювання праці в аграрному секторі виробництва / О. А. Кульбачна, П. А. Рожнова. - С. 199-202
  Курятник В. І.  Основні шляхи і принципи реформування місцевого самоврядування в Україні / В. І. Курятник. - С. 203-204
  Лила І. О.  Особливості виникнення та використання авторських прав на початковому етапі створення програми організації мовлення / І. О. Лила. - С. 205-207
  Лисенко Т. Д.  Шляхи вдосконалення системи соціального забезпечення державних службовців в Україні / Т. Д. Лисенко. - С. 208-209
  Лупан О. О.  Історичні витоки та передумови виникнення корупції в Україні / О. О. Лупан. - С. 210-212
  Музиченко В. І.  Службові права державного службовця / В. І. Музиченко. - С. 213-215
  Пацьора Д. С.  Типи радикального злочинця у праці Чезаре Ломброзо "Анархісти" / Д. С. Пацьора. - С. 216-217
  Порохняк Н. О.  Мотивація та стимулювання як складові оптимізації системи управління персоналом / Н. О. Порохняк. - С. 218-220
  Рубан А.  Правосвідомість українського суспільства: проблеми та перспективи / А. Рубан. - С. 221-223
  Савчук Є. В.  Місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень / Є. В. Савчук. - С. 224-226
  Сокуренко О. М.  Альтернативні види покарання позбавленню волі / О. М. Сокуренко. - С. 227-228
  Тетьора І. С.  Реклама як самостійний об'єкт авторського права / І. С. Тетьора. - С. 229-231
  Труба О. П.  Проблеми вдосконалення системи запобігання корупції в Україні / О. П. Труба. - С. 232-233
  Тіщенко С. В.  Поняття "вітчим" і "мачуха" у нормах Кримінального кодексу України / С. В. Тіщенко. - С. 234-236
  Черницький Є. П.  Відмежування сепаратизму від тероризму за кримінальним правом України / Є. П. Черницький. - С. 237-238
  Бондуровська К. Ю.  Аналіз фундаментальних та технічних індикаторів / К. Ю. Бондуровська. - С. 240-241
  Вуяхевич Д. С.  Використання спектрального аналізу при дослідженні динаміки складних систем / Д. С. Вуяхевич, О. В. Литвин. - С. 242-244
  Дейнека Ю. В.  Дослідження транспортної логістичної системи з позицій теорії складності / Ю. В. Дейнека. - С. 245-246
  Засядько О. А.  Застосування графів видимості при дослідженні кризової динаміки банківських систем / О. А. Засядько. - С. 247-249
  Кузьмич Н. В.  Порівняльний аналіз деяких фондових індексів методом мережного кореляційного аналізу / Н. В. Кузьмич. - С. 250-252
  Лазаренко А. О.  Застосування мережних мір складності при дослідженні когнітивних процесів / А. О. Лазаренко, І. Є. Водолєєва. - С. 253-255
  Левочко Н. В.  Рекурентний аналіз як ефективний метод дослідження фондового ринку / Н. В. Левочко. - С. 256-257
  Лоян В. В.  Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір / В. В. Лоян, М. О. Хоменко. - С. 258-260
  Мельник М. М.  Застосування методів нейронних мереж у прогнозуванні економічної динаміки на валютному ринку / М. М. Мельник. - С. 261-263
  Орляцький О. П.  Елементи кластерного аналізу світового валютного ринку / О. П. Орляцький. - С. 264-266
  Очеретний О. К.  Дослідження стану світової банківської системи методом мережевого кореляційного аналізу / О. К. Очеретний. - С. 267-269
  Попадик М. С.  Вейвлет-ентропія як передвісник кризових явищ складних економічних систем / М. С. Попадик, Я. В. Костяна. - С. 270-271
  Федорішин І. Є.  Особливості застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги в макроекономіці / І. Є. Федорішин, В. О. Сергеєв. - С. 272-274
  Церковний Є. С.  Особливості використання методу ковзної середньої та індикатору RSI для автоматизованої торгової системи / Є. С. Церковний. - С. 275-277
  Цокало О. Л.  Кластерний аналіз євроінтеграційних процесів / О. Л. Цокало. - С. 278-279
  Чмир О. В.  Рекурентний аналіз світового фінансового ринку / О. В. Чмир. - С. 280-282
  Шепель О. В.  Порівняльний аналіз класичних моделей фондового ринку / О. В. Шепель. - С. 283-284
  Бабецька М. М.  Мотивація персоналу на підприємствах в галузі туризму / М. М. Бабецька. - С. 286-288
  Ворчук К. В.  Сутність поняття "дестинація" при організації туризму / К. В. Ворчук. - С. 289-291
  Второва Т. В.  Парарекреаційні ресурси: місце у структурі рекреаційно-туристських ресурсів / Т. В. Второва. - С. 292-294
  Гасанова Р. С.  Екотуризм на прикладі міжнародної еколого-туристичної організації / Р. С. Гасанова. - С. 295-296
  Гончаренко А. І.  Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні / А. І. Гончаренко. - С. 297-298
  Грищенко М. М.  Анімація в туризмі: поняття, класифікація, чинники / М. М. Грищенко. - С. 299-301
  Євона А. С.  Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства / А. С. Євона. - С. 302-304
  Колесник Н. В.  Принципи збалансованого розвитку туризму в Україні / Н. В. Колесник. - С. 305-307
  Кононенко Н. О.  Управління якістю послуг як запорука привабливості вітчизняної сфери туризму / Н. О. Кононенко. - С. 308-309
  Кошман Ю. С.  Міська гра як один з інструментів побудови іміджу міста / Ю. С. Кошман. - С. 310-312
  Кузьменко О. В.  Антикризовий менеджмент в системі управління туристським підприємством / О. В. Кузьменко. - С. 313-314
  Лопушенко К. І.  Поняття міжнародного туризму та його значення для економіки України / К. І. Лопушенко. - С. 315-317
  Марченко І. О.  Пригодницький туризм та його екзотичні види / І. О. Марченко. - С. 318-319
  Мироненко Т. В.  Наукова діяльність державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура" в Черкаській області / Т. В. Мироненко. - С. 320-321
  Нікітін В. С.  Управління якістю туристичного продукту / В. С. Нікітін. - С. 322-323
  Орінко О. С.  Театрально-меморіальна спадщина Марка Лукича Кропивницького на Кіровоградщині / О. С. Орінко. - С. 324-325
  Сапатрило В. В.  Механізми державного регулювання туризму / В. В. Сапатрило. - С. 326-328
  Сіренко Ю. С.  Принципи та умови формування регіональної рекреаційної політики України / Ю. С. Сіренко. - С. 329-330
  Харченко Т. В.  Греція як напрям виїздного туризму / Т. В. Харченко. - С. 331-332
  Черненко К. Р.  Інноваційні засади розвитку туризму в Україні / К. Р. Черненко. - С. 333-335
  Шевченко І. С.  Поняття містичного туризму та його різновиди / І. С. Шевченко. - С. 337-338

 
94 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., (Львів, 25-27 верес. 1996 р.) / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН. - Л. : Світ, 1998. - 871 с.

Зміст:
  Денисюк І.  Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи / І. Денисюк. - С. 12-18
  Пахльовська О.  Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії / О. Пахльовська. - С. 19-31
  Гнатюк М.  Періодизація українського франкознавства / М. Гнатюк. - С. 32-40
  Зорівчак Р.  Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні / Р. Зорівчак. - С. 41-46
  Мельник Я.  Проблеми створення наукової біографії Івана Франка / Я. Мельник. - С. 52-57
  Ткачівський В.  Іван Франко у Відні / В. Ткачівський. - С. 58-61
  Білоніжка П.  З історії Франкової габілітації / П. Білоніжка. - С. 62-67
  Мазур О.  Іван Франко і Союз визволення України / О. Мазур, І. Патер. - С. 68-77
  Чорновол І.  І. Франко, М. Павлик та "Союз польської молоді "Зет" у Дублянах / І. Чорновол, П. Чорновол. - С. 78-83
  Коваль Т.  Творчість Івана Франка у контексті проблеми культурної ідентичності / Т. Коваль. - С. 84-89
  Журба О.  Образ Івана Франка в системі уявлень свідомої української інтелігенції Придніпров'я (За матеріалами катеринославського часопису поч. XX ст. "Дніпрові хвилі") / О. Журба. - С. 98-104
  Мельничук Б.  "Є така країна Франкіана..." (Проблеми художнього відтворення постаті великого письменника) / Б. Мельничук. - С. 105-111
  Сухий О.  Галицькі москофіли в оцінці Івана Франка / О. Сухий. - С. 116-119
  Данилюк А.  Архітектурні меморіали Івана Франка в Прикарпатті і Карпатах / А. Данилюк. - С. 124-128
  Сокіл В.  Пісенна традиція Франкового села / В. Сокіл. - С. 129-136
  Кушмелин Д.  Олекса Волянський - покровитель "муз і талантів" / Д. Кушмелин, В. Гуменюк. - С. 137-141
  Горбач Н.  До питання про філософські переконання Івана Франка / Н. Горбач. - С. 148-152
  Салига Т.  Франківська концепція духовного відродження України в інтерпретації Євгена Маланюка / Т. Салига. - С. 153-161
  Пронишин О.  Наука мистецтва у працях Івана Франка / О. Пронишин. - С. 162-164
  Тихолоз Б.  Ідеал "цілого чоловіка" в етико-антропологічній концепції Івана Франка / Б. Тихолоз. - С. 165-168
  Медвідь Ф.  Ідеал національної самостійності в трактуванні Івана Франка / Ф. Медвідь. - С. 169-173
  Здоровега В.  Політичне передбачення у творчості Івана Франка / В. Здоровега. - С. 174-179
  Захара І.  Позитивізм у соціальній філософії Івана Франка / І. Захара. - С. 180-185
  Ласло-Куцюк М.  Еволюціонізм чи креаціонізм. Франкова розвідка "Поема про створення світу" / М. Ласло-Куцюк. - С. 186-190
  Верников М.  Екзистенціальна філософія в Україні і її вираз у "Бориславських оповіданнях" Івана Франка / М. Верников. - С. 191-198
  Михайленко О.  Іван Франко і проблеми національно-патріотичного виховання військовиків / О. Михайленко. - С. 204-209
  Чопик Р.  Іван Франко - перекладач і дослідник Менандра / Р. Чопик. - С. 210-214
  Гарасимович А.  Національна свідомість українців: оцінка і прогнози Івана Франка / А. Гарасимович. - С. 215-220
  Злупко С.  Економічна Франкіана: джерела, стан вивчення, проблеми / С. Злупко. - С. 221-225
  Кашуба М.  Ідея суспільного прогресу в працях Івана Франка / М. Кашуба. - С. 226-230
  Гураль П.  Територіальна громада і проблеми самоврядування в наукових працях Івана Франка / П. Гураль. - С. 236-240
  Зелінська Н.  Наукова творчість Івана Франка: самореалізація поетики "непоетичного" / Н. Зелінська. - С. 242-246
  Бондар В.  Проблеми рецептивної естетики і поетики у літературознавчій спадщині Івана Франка / В. Бондар, Р. Гром'як. - С. 247-254
  Неврилий М.  Філософські основи Франкового "Мойсея" / М. Неврилий. - С. 255-262
  Вервес Г.  Роль Івана Франка у розвитку порівняльного літературознавства / Г. Вервес. - С. 263-268
  Хороб С.  Франкові концепції драматизму і конфлікту крізь призму європейської теорії / С. Хороб. - С. 271-277
  Гарасим Я.  Наукова методологія Франка-фольклориста / Я. Гарасим. - С. 284-289
  Корнійчук В.  Еволюція естетичної свідомості у ліриці Івана Франка / В. Корнійчук. - С. 290-299
  Клим'юк Ю.  Жанрова система лірики Івана Франка / Ю. Клим'юк. - С. 300-305
  Михайлин І.  Іван Франко і Зигмунд Фройд: питання естетики / І. Михайлин. - С. 306-312
  Піхманець Р.  Психологічні колнцепції Івана Франка у світлі новітніх наукових відкриттів / Р. Піхманець. - С. 313-319
  Веретюк О.  Концепція наратора і наративні форми ("Перехресні стежки" Івана Франка) / О. Веретюк. - С. 320-327
  Голод Р.  Натуралістичний експеримент Франка: випадковість чи закономірність? / Р. Голод. - С. 328-333
  Матвіїшин В.  Поетика французького натуралізму в літературно-критичній рецепції І. Франка / В. Матвіїшин. - С. 334-340
  Луцишин О.  Український літературний розвиток як теоретична концепція Івана Франка / О. Луцишин. - С. 341-346
  Мейзерська Т.  Франко і Кант: полеміка чи парадокс сприйняття (на матеріалі трактату "Із секретів поетичної творчості") / Т. Мейзерська. - С. 347-351
  Будний В.  Психологізм у літературознавчій методології Івана Франка / В. Будний. - С. 352-356
  Братунь-Колісніченко Н.  Архетип Великої Матері в ліриці Івана Франка / Н. Братунь-Колісніченко. - С. 358-361
  Пустова Ф.  Тема відродження незалежної України в поезії Івана Франка / Ф. Пустова. - С. 362-369
  Сеник Л.  Морально-філософська антитеза "добро-зло" в збірці "Зів'яле листя" І. Франка і літературна традиція / Л. Сеник. - С. 370-374
  Кодак М.  Лірична драма Івана Франка "Зів'яле листя": поетика пролонгованого дослідження / М. Кодак. - С. 375-380
  Легка О.  Франкові традиції в розвитку інтимної лірики / О. Легка. - С. 381-383
  Комариця М.  Тернова символіка у творчості І. Франка: джерела та літературний контекст / М. Комариця. - С. 384-389
  Гузар З.  Цикл Івана Франка "Із книги Кааф" / З. Гузар. - С. 390-392
  Криса Б.  "Мій Ізмарагд" як образ поетичної свідомості Івана Франка / Б. Криса. - С. 393-396
  Бондар Л.  Соціальна інвектива чи загадкова love story? (Цикл "Спомини" зі збірки І. Франка "Із днів журби") / Л. Бондар. - С. 399-403
  Куца Л.  Поезія Івана Франка періоду "Днів журби": структура образу ліричного героя / Л. Куца. - С. 404-409
  Петраш О.  "Оклики національної самостійності..." (спостереження над ідейним змістом збірки "Давнє й нове") / О. Петраш. - С. 410-417
  Горницька-Пархонюк Л.  Імпульси через століття: авторські епітети в збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" крізь призму естетичної концепції Івана Франка / Л. Горницька-Пархонюк. - С. 418-422
  Ільницький М.  Фаустівський мотив у поемі Івана Франка "Смерть Каїна" / М. Ільницький. - С. 423-428
  Завадка Б.  Проблема сатанізму в поемі "Мойсей" І. Франка / Б. Завадка. - С. 429-433
  Скоць А.  "Святовечірня казка" Івана Франка / А. Скоць. - С. 434-440
  Дзера О.  Образ Каїна у творчості Івана Франка / О. Дзера. - С. 444-450
  Пастух Т.  Типологія героїв у романістиці Івана Франка / Т. Пастух. - С. 451-460
  Павлик Н.  Поліфункціональний хронотоп безодні в повісті І. Франка "Для домашнього огнища" / Н. Павлик. - С. 461-466
  Легкий М.  Про одну майже не помічену новелу І. Франка / М. Легкий. - С. 467-471
  Гамаш Д.  Невизнаний шедевр історичної прози Івана Франка / Д. Гамаш. - С. 472-477
  Працьовитий В.  Проблема української ментальності у драмі Івана Франка "Украдене щастя" / В. Працьовитий. - С. 482-486
  Куца О.  Світоглдно-художня еволюція І. Франка у призмі літературних теорій М. Драгоманова / О. Куца. - С. 488-493
  Микитюк В.  "Гайдамаки" Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського / В. Микитюк. - С. 497-500
  Любченко В.  Франкова оцінка концепції слов'янської взаємності Яна Коллара / В. Любченко. - С. 501-506
  Демчук Н.  Деякі міркування про три "Наймички" (З приводу габілітаційної лекції І. Франка) / Н. Демчук. - С. 507-510
  Моторнюк І.  Стаття І. Франка "Поет зради" і проблеми валенродизму / І. Моторнюк. - С. 511-516
  Нахлік Є.  І. Франко про оновлення українського віршування пошевченківської доби / Є. Нахлік. - С. 517-523
  Сокіл Г.  Іван Франко про систематику казок у записах Осипа Роздольського / Г. Сокіл. - С. 524-528
  Цвенгрош Г.  Релігійні композиції Дмитра Бортнянського в оцінці Івана Франка, Дмитра Антоновича і Станіслава Людкевича / Г. Цвенгрош. - С. 529-540
  Рибак О.  Проблема емансипації жінки у франкознавчих дослідженнях / О. Рибак. - С. 544-550
  Крохмальний Р.  Модуль метаморфози і Франкова стаття "Тополя" Т. Шевченка" / Р. Крохмальний. - С. 551-557
  Ляшкевич П.  До питання про боротьбу Івана Франка з літературним декадансом / П. Ляшкевич. - С. 558-562
  Кріль К.  Національна ідея у редакційно-видавничій діяльності Івана Франка / К. Кріль. - С. 564-570
  Якимович Б.  Новий етап видавничої діяльності Івана Франка: "Літературно-наукова бібліотека" / Б. Якимович. - С. 571-577
  Франко А.  Іван Франко - редактор видавничої серії Наукового товариства ім Т. Шевченка "Українсько-руська бібліотека" / А. Франко. - С. 578-585
  Корбич Г.  На посту редактора всеукраїнської письменницької трибуни: Іван Франко в "Літературно-науковому віснику" / Г. Корбич. - С. 586-591
  Лось Й.  Іван Франко: місія публіциста / Й. Лось. - С. 592-603
  Леськів Б.  На грані документалістики (оповідання "Свинська конституція" в контексті історії красномовства України) / Б. Леськів. - С. 608-612
  Вальо М.  Марія Деркач - дослідниця архіву Івана Франка. Архів івана Франка / М. Вальо. - С. 617-632
  Сербенська О.  Політична метафора в наукових текстах Івана Франка / О. Сербенська. - С. 646-651
  Закревська Я.  Внесок Івана Франка у розвиток науки про українські діалекти / Я. Закревська. - С. 652-656
  Полюга Л.  Антропоніми в лексичній системі поетичних творів І. Франка / Л. Полюга. - С. 657-661
  Бацевич Ф.  Імпліцитні текстові засоби в повістях І. Франка / Ф. Бацевич. - С. 662-666
  Ощипко І.  Лінгвістичне зіставлення двох авторських видань повісті "Захар Беркут" / І. Ощипко. - С. 667-672
  Космеда Т.  Розуміння категорії оцінки у лінгвофілософській концепції Івана Франка / Т. Космеда. - С. 676-678
  Плиса Н.  Структурний аналіз порівнянь у повістях І. Франка "Boa constrictor" та "Борислав сміється" / Н. Плиса. - С. 679-681
  Грещук В.  Поетична творчість Івана Франка і розвиток лексики української літературної мови кінця XIX - початку XX ст. / В. Грещук. - С. 686-690
  Галенко І.  Проблеми загального мовознавства в науковій спадщині Івана Франка / І. Галенко. - С. 691-700
  Кочан І.  Термінологічні проблеми у працях Івана Франка / І. Кочан. - С. 701-703
  Орлова Т.  Виражально-зображальні можливості назв руху в поетичній мові Івана Франка / Т. Орлова. - С. 704-708
  Сірик С.  Лінгвостилістика назв доріг у поетичній мові Івана Франка / С. Сірик. - С. 709-713
  Мацюк Г.  Іван Франко про ознаки поняття "язикова традиція" / Г. Мацюк. - С. 723-726
  Лесюк М.  "Язичіє" в художніх творах Івана Франка / М. Лесюк. - С. 727-733
  Вороновська І.  "Добрий заробок" у російських перекладах: еквіваленти деяких слів і словоформ / І. Вороновська. - С. 739-745
  Василько З.  Номінація флори в "Галицько-руських народних приповідках" Івана Франка / З. Василько. - С. 746-750
  Кравець О.  Взаємини Олександра Барвінського з Іваном Франком / О. Кравець. - С. 752-759
  Горинь В.  Іван Франко і Леся Українка: відомий епізод "непорозуміння між своїми" / В. Горинь. - С. 760-765
  Нечиталюк М.  "Публіцистичний контраверс" Франка і Лесі Українки (спроба нової інтерпретації) / М. Нечиталюк. - С. 766-771
  Шумило Н.  Полеміки Івана Франка і "молодомузівців" / Н. Шумило. - С. 772-776
  Голомб Л.  І. Франко і франківські традиції в творчості П. Карманського / Л. Голомб. - С. 777-783
  Вербовий М.  І. Франко й одна поезія М. Рильського / М. Вербовий. - С. 784-791
  Рудницький Л.  Балади Гете в перекладі Івана Франка / Л. Рудницький. - С. 792-797
  Нагірний М.  Іван Франко як учасник історико-літературного процесу Австрії та Німеччини / М. Нагірний. - С. 801-807
  Гольберг М.  Іван Франко про Гердера (до питання про формування поняття світової літератури) / М. Гольберг. - С. 808-812
  Лучук О.  "Венецький купець" Вільяма Шекспіра в інтерпретації Івана Франка і в історії української Шекспіріани / О. Лучук. - С. 813-819
  Кравець Я.  Бельгійський письменник Жорж Роденбах в інтерпретації Івана Франка / Я. Кравець. - С. 820-824
  Лучук І.  Ассіро-вавілонська поезія у сприйнятті Івана Франка / І. Лучук. - С. 825-827
  Ясіновський А.  Іван Франко як візантиніст / А. Ясіновський. - С. 828-833
  Франко О.  Іван Франко і Володимир Антонович / О. Франко. - С. 834-839

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): філософія Франка -- естетика Франка -- психологічні концепції Франка -- лірика Франка -- збірка "Зів'яле листя" -- збірка "Мій

Анотація:   У книзі публікуються доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції "Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин", присвяченої 140-річчю від дня народження Івана Франка.

 
95 83.3(4Укр)6-8...4кр
І90

        Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня нар. Т. С. Осьмачки, 11-12 трав. 2000 року / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська облдержадміністрація. - Черкаси : 2000. - 128 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Духовність Шевченкового краю і Тодось Осьмачка (до 150-річчя від дня народження) / А. Кузьмінський. - С. 3-6
  Поліщук В.  Кілька штрихів до осмислення життя і творчості Тодося Осьмачки / В. Поліщук. - С. 6-10
  Ромащенко Л.  Справжні песьменники пишуть власну біографію / Л. Ромащенко. - С. 10-12
  Лисенко М.  Львів у творчій долі Тодося Осьмачки / М. Лисенко, О. Думанська. - С. 12-16
  Поліщук В.  Осьмаччині Черкаси / В. Поліщук. - С. 16-18
  Короненко С.  Самотній демон української поезії / С. Короненко. - С. 18-21
  Слабошпицький М.  Похмурий поет / М. Слабошпицький. - С. 21-24
  Мануйкін О.  Поетичний світ Тодося Осьмачки / О. Мануйкін, Д. Шпак. - С. 24-27
  Коваленко В.  До питання про історичну основу поеми Тодося Осьмачки "Дума про Зінька Самгородського" / В. Коваленко. - С. 27-31
  Гаврилова Т.  Інтерпретація Біблійних мотивів та образів у поезіях Тодося Осьмачки / Т. Гаврилова, Н. Остапенко, Голуб Н.. - С. 31-34
  Рясна О.  "Я знову самотній і проклятий..." (Песимістичні мотиви у творчості Тодося Осьмачки та поетів "Української хати") / О. Рясна. - С. 34-37
  Яблонська О.  Художня етнопсихологія Тодося Осьмачки (на матеріалі роману "Старший боярин") / О. Яблонська. - С. 37-43
  Козубенко Л.  Передчуття апокаліпсису в повістіТодося Осьмачки "Старший Боярин" / Л. Козубенко. - С. 43-45
  Зборовська Н.  Про чоловіка- сатану у прозі Тодося Осьмачки / Н. Зборовська. - С. 45-49
  Піскун О.  "І людям роти заткнув жах.." (Художнє осмислення трагедії українського села періоду колективізації у повісті Т. Осьмачки "План до двору") / О. Піскун. - С. 49-52
  Конончук Т.  Образи-символи у повісті Тодося Осьмачки "План до двору" / Т. Конончук. - С. 52-56
  Скорина Л.  Мотив жертвопринесення у "Ротонді душугубців" Т. Осьмачки та "Яблуневому полоні" І. Дніпровського / Л. Скорина. - С. 56-61
  Мовчан Р.  Українська етно-культурна цивілізація в "Старшому Боярині" Т. Осьмачки і "Морозовому хуторі" У. Самчука / Р. Мовчан. - С. 61-65
  Моклиця М.  Проза Т. Осьмачки в аспекті художнього методу / М. Моклиця. - С. 65-68
  Захарчук І.  Рецептивні моделі творчості Тодося Осьмачки: проблеми й преспективи / І. Захарчук. - С. 68-71
  Колошук Н.  Поезія ТОдося Осьмачки: символізм чи експресіонізм? / Н. Колошук. - С. 71-77
  Надточій О.  Екзистенційні мотиви у поетичній творчості Тодося Осьмачки / О. Надточій. - С. 77-82
  Левчук Т.  Натуралізм в поетиці віршових творів Тодося Осьмачки / Т. Левчук. - С. 82-85
  Чернюк С.  Образна символіка в поезії Тодося Осьмачки / С. Чернюк. - С. 85-89
  Товкайло Т.  Роль символів у творчості Тодося Осьмачки / Т. Товкайло. - С. 89-91
  Ярмоленко Н.  Міфологічна концепція простору і часу в поезії Тодося Осьмачки (На матеріалі збірки "Круча") / Н. Ярмоленко. - С. 91-97
  Кавун Л.  Специфіка образності у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" / Л. Кавун. - С. 97-100
  Сивкова І.  Бінарні опозиції у творчості Т. Осьмачки / І. Сивкова, Е. Ходирєва. - С. 100-103
  Думанська О.  Тропи як художній засіб творення образу у поезії Т. Осьмачки / О. Думанська, М. Лисенко. - С. 103-105
  Тимошенко Ю.  Метафора як техніка моделювання й інтерпретації поетичного світу Т. Осьмачки / Ю. Тимошенко. - С. 105-111
  Градовський А.  Із спостережень над поетикою зачину віршотворів Т. Осьмачки / А. Градовський. - С. 111-112
  Загоруйко Н.  Образотворча роль колоративів у поезіях Т. Осьмачки / Н. Загоруйко, Т. Гаврилов. - С. 112-114
  Довбня Л.  Переносні значення в поетичній творчості Т. Осьмачки / Л. Довбня. - С. 114-118
  Гаврилова Т.  Топоніми та відтопонімічні похідні як засіб вираження ностальгії Т. Осьмачки / Т. Гаврілова. - С. 118-120

Рубрики: Осьмачка, Т. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- розстріляне відродження

Анотація:   У збірнику матеріалів наукової конференції, проведеної з нагоди 105-ї річниці з дня народження Тодося Осьмачки, вміщені тексти доповідей і повідомлень з історико-літературної, теоретико-літературної і мовно-стилістичної проблематики творчості видатного письменика.

 
96 83.3Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 48 Іван Франко : статті і матеріали / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1987. - 144 с.

Зміст:
  Халімончук А. М.  "Революція, єдине, коханеє дитя моє..." / А. М. Халімончук. - С. 3-12
  Дорошенко І. І.  Завдання літературної критики / І. І. Дорошенко. - С. 13-20
  Будний В. В.  Поетика і критика (Праця І. Франка "Із секретів поетичної творчості" на тлі літературно-критичних шукань рубежа XX ст.) / В. В. Будний. - С. 20-28
  Кормілов С. І.  Мотив трагічної вини в поезії Івана Франка / С. І. Кормілов. - С. 29-34
  Скупейко Л. І.  І. Франко про творчу індивідуальність письменника / Л. І. Скупейко. - С. 34-41
  Денисюк І. О.  Майстер художнього слова (Здобутки й перспективи радянського франкознавства) / І. О. Денисюк, А. І. Скоць. - С. 42-53
  Мостова Л. Б.  Специфіка символічних образів у повісті Івана Франка "Борислав сміється" / Л. Б. Мостова. - С. 53-59
  Корнійчук В. С.  Революційна символіка в поезії Івана Франка і Лесі Українки / В. С. Корнійчук. - С. 59-66
  Кузик Г. С.  Античні образи у поезії Івана Франка / Г. С. Кузик. - С. 67-71
  Клим'юк Ю. І.  Жанрові та стильові особливості віршованих притч Івана Франка / Ю. І. Клим'юк. - С. 72-77
  Дідик С. С.  Трансформація фразеологізмів у публіцистичних творах І. Франка / С. С. Дідик. - С. 77-84
  Лісовий П. М.  Закарпатська тематика на сторінках журналу "Життє і слово" (1894-1897 рр.) / П. М. Лісовий. - С. 85-92
  Івасютин Т. Д.  Ж. Б. Мольєр в оцінці і сприйнятті І. Я. Франка / Т. Д. Івасютин. - С. 92-97
  Грузинська Л. М.  Іван Франко і Христя Алчевська / Л. М. Грузинська. - С. 98-106
  Пашковська Г. Д.  "Мій поет - Іван Франко..." (І. Я. Франко у творчому житті В. С. Земляка) / Г. Д. Пашковська. - С. 106-113
  Шалата М. Й.  Франківські сторінки в житті і творчості Станіслава Людкевича / М. Й. Шалата. - С. 113-122
  Мороз М. О.  З неопублікованих праць М. С. Возняка про І. Франка / М. О. Мороз. - С. 123-136
  Бутрин М. Л.  Франкознавство за 1984 рік / М. Л. Бутрин. - С. 137-142

Рубрики: Українська література - Персоналія

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання сучасного франкознавства: проблеми ідейної спрямованості і художньої майстерності великого Каменяра, контактні і типологічні зв'язки його творчості з дожовтневою та радянською літературою. Вперше публікується стаття відомого франкознавця акад. М. С. Возняка; вміщено бібліографію франкознавства за 1984 рік.

 
97 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Текст] : матеріали Міжнарод. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка, м. Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р. Т. 1. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 1160 с.

Зміст:
  Денисюк І.  Новаторство Франка-прозаїка / І. Денисюк. - С. 7-21
  Жулинський М.  Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ / М. Жулинський. - С. 21-39
  Козак С.  Історіософський концептуалізм Івана Франка / С. Козак. - С. 39-45
  Рудницький Л.  Іван Франко й Андрей Шептицький: до історії взаємопізнання двох велетнів духа / Л. Рудницький. - С. 54-66
  Возняк С.  Людина і нація як парадигмальна основа світогляду Івана Франка / С. Возняк. - С. 73-79
  Микитчук Н.  Політичний ідеал Івана Франка - соборна українська держава / Н. Микитчук. - С. 86-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванишин П.  Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації) / П. Іванишин. - С. 96-104
  Іванишин М.  Осмислення української національної ідентичності у творах Івана Франка / М. Іванишин. - С. 104-112
  Макарчук С.  Націотворча роль етнологічних знань у баченні Івана Франка / С. Макарчук. - С. 112-120
  Мельник В.  Ідеї раціонального та ірраціонального у творчості Івана Франка: асимптони єднання / В. Мельник. - С. 120-127
  Злупко С.  Науково-світоглядна цілісність творчості Івана Франка і франкознавство / С. Злупко. - С. 127-132
  Наконечний А.  Іван Франко: від громадівського соціалізму та федералізму до ідеї державної самостійності / А. Наконечний. - С. 132-142
  Яртись А.  Проблеми державотворення у науково-теоретичній спадщині Івана Франка / А. Яртись. - С. 143-150
  Косик В.  Про політичні погляди Івана Франка / В. Косик. - С. 151-161
  Бунчук О.  Погляди Івана Франка на походження держави і права (герменевтичний та компаративістський аспекти) / О. Бунчук. - С. 161-176
  Карась А.  Проблема влади і проект "іншого світу" у поглядах Івана Франка / А. Карась. - С. 176-183
  Якубовська М.  Проблема формування громадянського суспільства у творчості Івана Франка (на прикладі роману "Перехресні стежки") / М. Якубовська. - С. 184-194
  Горбач Н.  Філософські переконання Івана Франка / Н. Горбач. - С. 208-214
  Мовчан В.  Діяльне добро - етичний вимір творчості Івана Франка / В. Мовчан. - С. 214-222
  Прісовський Є.  Іван Франко про любов, честь, роботу як моральні основи людського буття / Є. Прісовський. - С. 222-229
  Павко А.  Феномен Івана Франка / А. Павко. - С. 229-234
  манько А.  Формування естетичних поглядів Івана Франка / А. манько. - С. 234-245
  Ткачук О.  Іван Франко і Луцій Анней Сенека: стоїцизм у художній філософії Франка / О. Ткачук. - С. 246-254
  Вертій О.  Вчення Івана Франка про національну літературу і формування основоположних підстав сучасного українського літературознавства / О. Вертій. - С. 255-266
  Гром'як Р.  феноменологія естетики Івана Франка / Р. Гром'як. - С. 266-273
  Голод Р.  Позитивізм як світоглядно-філософське підгрунтя творчого методу Івана Франка / Р. Голод. - С. 274-285
  Гнатюк М.  Еволюція наукової методології Івана Франка-літературознавця / М. Гнатюк. - С. 285-295
  Салига Т.  "Ні, я не кинув каменярський молот" / Т. Салига. - С. 295-313
  Кир'янчук Б.  Герменевтичні основи поетики Івана Франка (на матеріалі творів "Смерть Каїна" та "Іван Вишенський") / Б. Кир'янчук. - С. 314-323
  Ільницький Д.  Іван Франко і Богдан-Ігор Антонич: проблема психології художньої творчості / Д. Ільницький. - С. 323-328
  Михайлин І.  Категорії дедукції та індукції в естетиці Івана Франка / І. Михайлин. - С. 328-334
  Каневська Л.  "Homo nobilis": обриси психологічного портрета Івана Франка у дзеркалі мемуаристики / Л. Каневська. - С. 342-349
  Поліщук Я.  Франкова рефлексія mimesis / Я. Поліщук. - С. 349-359
  Михида С.  Іван Франко: психопоетикальна характеристика / С. Михида. - С. 360-368
  Лещишин З.  Наративні експерименти Івана Франка: причинок до історії й теорії потоку свідомості / З. Лещишин. - С. 368-376
  Соболь В.  Іван Франко - дослідник давньої української літератури / В. Соболь. - С. 376-385
  Бичкова Т.  Іван Франко - дослідник західноукраїнських рукописних апокрифічних збірників XVII-XVIII ст. / Т. Бичкова. - С. 391-400
  Трофимчук М.  Неолатиністична проблематика у працях Івана Франка / М. Трофимчук. - С. 400-409
  Тарнашинська Л.  До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні / Л. Тарнашинська. - С. 409-421
  Шляхова Н.  Автор і читач в естетиці Олександра Потебні та Івана Франка / Н. Шляхова. - С. 421-428
  Мацяк О.  Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті теорії синтезу мистецтв / О. Мацяк. - С. 435-444
  Левчук Т.  Функціональність поетики Івана Франка / Т. Левчук. - С. 445-452
  Корнійчук В.  Естетична природа лірики Івана Франка: парадигми і модуси художності / В. Корнійчук. - С. 452-459
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 460-471
  Голомб Л.  Поезія Івана Франка циклу "В плен-ері" (збірка "Із днів журби") у світлі трактату "Із секретів поетичної творчості" / Л. Голомб. - С. 474-482
  Бандура Т.  Психологізм як стиржнева риса у відтворенні етноментальних рис українця (на матеріалі поезії збірки "Із днів журби") / Т. Бандура. - С. 482-493
  Гірняк М.  Образ автора у збірці Івана Франка "Semper tiro" / М. Гірняк. - С. 493-504
  Сьомочкіна О.  Орієнтальні строфи в поезії Івана Франка / О. Сьомочкіна. - С. 504-511
  Стрингалюк М.  Агіографічний компонент сюжетотворення в поемах Івана Франка / М. Стрингалюк. - С. 516-526
  Безхутрий Ю.  Мала проза Івана Франка 1900-х років у контексті художньої парадигми перехідної культурної епохи: модель світу і модель людини / Ю. Безхутрий. - С. 526-533
  Тхорук Р.  Франкова концепція драми як мистецького феномену: на перехресті читацького досвіду й творчості / Р. Тхорук. - С. 533-544
  Мороз Л.  Від античної класики до модернізму: з роздумів над поетикою Франкової драматургії / Л. Мороз. - С. 544-550
  Залеська-Онишкевич Л. М. Л.  Погляд Івана Франка як теоретика і практика на основі драматичної поеми "Сон Святослава" / Л. М. Л. Залеська-Онишкевич. - С. 551-556
  Хороб С.  Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга / С. Хороб. - С. 556-561
  Козир О.  Онейрологія Івана Франка: психоаналітична версія / О. Козир. - С. 562-571
  Погребенник В.  "Поеми про створення світу" Івана Франка та світоглядно-творча парадигма "матеріалізм contra ідеалізм" / В. Погребенник. - С. 572-586
  Хоменко Г.  Самовбивство як креативний код: Іван Франко та український модернізм 1920-х / Г. Хоменко. - С. 591-605. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубрицька М.  Поетика погляду в збірці Івана Франка "Зів'яле листя": рецепційно-естетична інтерпретація / М. Зубрицька. - С. 615-623
  Наєнко М.  "Зів'яле листя" як "Украдене щастя" / М. Наєнко. - С. 623-628
  Бондар Л.  Дві Франкові терцини: образ душі / Л. Бондар. - С. 628-636
  Скоць А.  Поетика пісні в художньому світі Івана Франка / А. Скоць. - С. 636-640
  Легка О.  Астральні образи в поезії Івана Франка / О. Легка. - С. 640-651
  Ткачук М.  Метафізична лірика Івана Франка / М. Ткачук. - С. 652-660
  Тихолоз Н.  "Той лісок - зразок ще первісного світа..." (Ліс у життєтворчості Івана Франка) / Н. Тихолоз. - С. 660-676
  Біленко Т.  Слово Біблії в ремінісценціях Івана Франка / Т. Біленко. - С. 676-683
  Захарчук В.  Печать Каїна: мотив перегринації та символіка тексту (на матеріалі поем Івана Франка "Смерть Каїна\" / Семюеля Кольріджа "Поема про старого мореплавця" та "Поневіряння Каїна")\". - С. В. Захарчук. - 684-692,
  Левченко Н.  Авторська інтерпретація образу Каїна у поемі Івана Франка "Смерть Каїна" / Н. Левченко. - С. 692-700
  Клим'юк Ю.  Філософська основа конфлікту поеми Івана Франка "Мойсей" / Ю. Клим'юк. - С. 709-720
  Легкий М.  Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) / М. Легкий. - С. 725-734
  Сеник Л.  Проблема "свого" і "чужого" у прозі Івана Франка / Л. Сеник. - С. 735-741
  Горнятко-Шумилович А.  Синтез барокового, готичного й романтичного у "Петріях і Добощуках" Івана Франка / А. Горнятко-Шумилович. - С. 741-753
  Крохмальний Р.  "Дух таємничий, незнаний, а сильний..." (конгерентність світів у повісті Івана Франка "Петрії й Довбщуки") / Р. Крохмальний. - С. 753-765
  Сабат Г.  Експансієтивні казки Івана Франка / Г. Сабат. - С. 765-776
  Боярська Л.  "Сойчине крило" Івана Франка: інтеграція новітніх європейських літературних пошуків / Л. Боярська. - С. 776-786
  Баб'як А.-М.  Форми оповіді та прийоми характеротворення (психологічної характеристики персонажів) у новелі "Сойчине крило" Івана Франка / А. -М. Баб'як. - С. 786-792
  Печарський А.  Синдром любові і відчуженості в оповіданні Івана Франка "Сойчине крило" / А. Печарський. - С. 792-796
  Крупка М.  Світ жінки у прозі Івана Франка / М. Крупка. - С. 796-805
  Криса Б.  Середньовічні візії Івана Франка / Б. Криса. - С. 810-814
  Гузар З.  Германітивні образи та їх розвиток у творах Івана Франка / З. Гузар. - С. 814-825
  Швець А.  "Цвіт - се кокетерія ростини..." (флористичні образи у творчості Івана Франка) / А. Швець. - С. 825-832
  Челецька М.  "З богині женщину зроблю, людину..." (жіночі образи - "двійники у поезії та прозі Івана Франка) / М. Челецька. - С. 832-845
  Тихолоз Б.  "Zwei seelen leben, ach, in meiner brust" (міфологема дводушництва у життєтворчості Івана Франка) / Б. Тихолоз. - С. 845-858
  Головань Т.  "Поема про створення світу" Івана Франка в контексті біблійної критики / Т. Головань. - С. 858-864
  Вольдан А.  "Бориславський цикл" Івана Франка в контексті польської літератури / А. Вольдан. - С. 872-880
  Кирчів Р.  Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (теоретико-методологічні аспекти) / Р. Кирчів. - С. 881-899
  Давидюк В.  Фольклористичні методи Івана Франка / В. Давидюк. - С. 899-911
  Гарасим Я.  "Студії над українськими народними піснями" Івана Франка: методологічний аспект / Я. Гарасим. - С. 911-916
  Сокіл Г.  Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка / Г. Сокіл. - С. 922-929
  Пилипчук С.  Пареміологічна концепція Івана Франка / С. Пилипчук. - С. 929-936
  Івашків В.  Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка / В. Івашків. - С. 936-945
  Мушинка М.  Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком / М. Мушинка. - С. 945-953
  Сокіл В.  Фольклорна проза у науковому доробку Івана Франка / В. Сокіл. - С. 954-959
  Остапик І.  Студія "Жіноча неволя в руських піснях народних" Івана Франка та її контекст / І. Остапик, Г. Василькевич. - С. 960-966
  Шемберко Т.  Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Т. Шемберко. - С. 967-974
  Коваль Г.  Колядки і щедрівки у фольклористичній спадщині Івана Франка / Г. Коваль. - С. 975-980
  Марків Р.  Фольклоризм повісті Івана Франка "Великий шум" / Р. Марків. - С. 997-1002
  Хороб М.  Фольклорно-міфологічний концепт новели Івана Франка "Мавка" / М. Хороб. - С. 1002-1009
  Зорівчак Р.  Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак. - С. 1010-1025
  Теплий І.  Перекладознавча проблематика Івана Франка (на матеріалі науково-критичних праць та листів) / І. Теплий. - С. 1025-1046
  Ляхова Ж.  Іван Франко - перекладач і дослідник санскритської збірки шастрів "Панчатантра" / Ж. Ляхова. - С. 1046-1056
  Сергєєва Н.  Сонети Вільяма Шекспіра у перекладі Івана Франка / Н. Сергєєва. - С. 1056-1060
  Дзера О.  Іван Франко - перекладач творів Дж. Г. Байрона / О. Дзера. - С. 1060-1070
  Бак Н.  Образно-метафорична система поеми "Queen Mab" Персі Біші Шеллі та особливості її відтворення в перекладі Івана Франка / Н. Бак. - С. 1070-1083
  Зимомря М.  Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка / М. Зимомря. - С. 1083-1091
  Маленька Т.  Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепціїї перської класичної поезії / Т. Маленька. - С. 1091-1097
  Лучук О.  "Пролог" до поеми Івана Франка "Мойсей" у різночасових перекладах англійською мовою (історико-літературний контекст) / О. Лучук. - С. 1103-1109
  Грабовецька О.  Повість Івана Франка "Захар Беркут" у перекладі англійською мовою / О. Грабовецька. - С. 1109-1117
  Науменко Н.  Російські переклади поезії Івана Франка "Земле, моя всеплодющая мати...": нове прочитання / Н. Науменко. - С. 1117-1126
  Косів Г.  Франків "Пролог" до поеми "Мойсей" у різночасових перекладах Віри Річ / Г. Косів. - С. 1126-1136
  Савчин В.  Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка / В. Савчин. - С. 1137-1144
  Шмігер Т.  Перекладознавчі ідеї Івана Франка у працях українських дослідників XX сторіччя / Т. Шмігер. - С. 1144-1153. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): світогляд Франка -- естетика Франка -- поетика Франка -- творчий метод Франка -- проза Франка -- поезія Франка -- Франко і

Анотація:   Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конгресі "Іван Франко: дух, наука,думка, воля", присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.

 
98 63.52(4Укр)-4
У45

        Український Млинологічний альманах [Текст] : матеріали Першої міжнар. наук. конф. "Історія українського традиційного млинарства" 15 - 17 жовтня 2009 р., м. Черкаси - с. Вереміївка Черкаської обл. Спецвипуск / Укр. Млинологічна Асоціація, Приватний іст.-етнограф. музей "Козацькі землі України". - Черкаси : Українська Млинологічна Асоціація, 2014. - 200 с.

Зміст:
  Берген В.  Міжнародне Млинологічне Товариство (ТІМS) / ван Віллем Берген. - С. 9-11. - Текст англ. мовою
  Мейстерс Т.  Порівняння стану вітряків у Польщі (Великопольське воєводство) й Нідерландах / Т. Мейстерс. - Текст англ. мовою
  Дріфт Л.  "Ставмося дбайливо!" П'ять умов для успішного збереження пам'яток млинарства / Л. Дріфт. - С. 14-15. - Текст англ. мовою
  Масненко В. В.  Млинарство, млини, мельники у часопросторі української традиційної етнокультури: перспективи для дослідження / В. В. Масненко. - С. 16-21
  Крушинська О.  Пам'ятки дерев'яної архітектури: залучення до інформаційного простору як шлях до порятунку / О. Крушинська. - С. 22-27
  Верговський С.  Вітряки України в колекції Національного музею народної архітектури та побуту України / С. Верговський. - С. 28-33
  Жам О.  Колекція вітряних млинів НІЕЗ "Переяслав" / О. Жам, Г. Козій. - С. 34-36
  Дубек Я.  Вітряні млини в Чеській Республіці, історія і сучасність / Я. Дубек. - С. 37-41. - Текст чеською мовою
  Свирида Р.  З історії побутування вітряків на землях України у ХІХ - ХХ ст. / Р. Свирида. - С. 42-47
  Лавріненко Н.  Пам'ятки вітряного млинарства на Черкащині / Н. Лавріненко. - С. 48-56
  Лаврик О.  Сокілецький млинарський комплекс у спадщині водогосподарського будівництва на річці Південний Буг / О. Лаврик. - С. 58-60
  Солодар О.  До історії млинарства на Чигиринщині / О. Солодар. - С. 61-67
  Крушинська О.  Водяний млин у Купині на Хмельниччині / О. Крушинська. - С. 68-71
  Хаврусь С.  Водяні млини Надросся / С. Хаврусь. - С. 72-75
  Бульба К.  Млинарство на Монастирищині / К. Бульба. - С. 76-77
  Стрикун Т.  Технічно-конструктивні характеристики млинів та термінологія борошномельного виробництва Бахмаччини у І пол. ХХ ст. / Т. Стрикун. - С. 78-83
  Шевченко В.  Коржівський млин: минуле і сьогодення / В. Шевченко, П. Майданнік. - С. 84-85
  Касян А.  В'язівський водяний млин від заснування до сьогодення / А. Касян. - С. 86-87
  Коцан В.  Традиційні водяні млини на Закарпатті ХІХ - ХХ ст. / В. Коцан, Т. Сологуб. - С. 88-91
  Ісаєва О.  З історії млинарства на Канівщині / О. Ісаєва. - С. 92-93
  Лавріненко Н.  Унікальні вітряки Канівщини / Н. Лавріненко. - С. 94-97
  Тютюнник Ю.  Водяні млини Південного заходу Житомирщини / Ю. Тютюнник. - С. 98-99
  Голованов А.  Первые шаги к созданию музея мельниц в Кировской области / А. Голованов. - С. 100-102
  Козуля В.  Лящівський млин - минувшина та сьогодення / В. Козуля. - С. 103
  Вітченко Д.  Водяний млин у с. Мала Вовча Вовчанського району Харківської обл. Архітектурно-краєзнавчий нарис / Д. Вітченко. - С. 104-106
  Маслак В.  Млинарство в економіці держави Богдана Хмельницького / В. Маслак. - С. 108-109
  Єсюнін С.  Борошномельне виробництво у містах Подільської губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / С. Єсюнін. - С. 110-113
  Денисик Г.  Млини в історії господарського освоєння річок Поділля / Г. Денисик, О. Лаврик. - С. 114-115
  Жам О.  Технічний стан парових борошномельних млинів Правобережної України другої половини ХІХ ст. / О. Жам. - С. 116-120
  Мельниченко В. М.  Водяні млини на українських землях у ХVІ - ХVІІ ст. / В. М. Мельниченко. - С. 121
  Ластовський В.  Млини та млинарство в історії українських монастирів / В. Ластовський. - С. 122-123
  Корновенко С. В.  Заходи особливої наради із забезпечення сільського господарства українських губерній технікою, племінною худобою, промисловими товарами / С. В. Корновенко. - С. 124-125
  Пащенко В.  Млинарство в житті Олександра Шліхтера / В. Пащенко. - С. 126
  Земзюліна Н.  Повсякденне буття українки в традиційному українському суспільстві / Н. Земзюліна. - С. 127-129
  Івангородський К. В.  Селянство Південної Київщини в етносоціальних процесах (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) / К. В. Івангородський. - С. 130-132
  Ганницький С.  Типологія млинів на українських землях ХІХ - поч. ХХ ст. / С. Ганницький. - С. 133-134
  Присяжнюк Ю.  Жорновий промисел у контексті посткріпосної трансформації українського села / Ю. Присяжнюк. - С. 135
  Михайлюк Ю.  Сільське самоврядування на Південній Київщині у Литовську добу / Ю. Михайлюк. - С. 136-137
  Фареній І. А.  Створення кооперативними організаціями виробничої інфраструктури українського села на початку ХХ ст. / І. А. Фареній. - С. 138-139
  Красиков М.  "І ставок, і млинок..." Млинарство в українському фольклорі / М. Красиков. - С. 142-148
  Темченко А.  Млин у міфологічних уявленнях слов'ян / А. Темченко. - С. 149-150
  Чорна М.  Мірошник у контексті української традиційної чоловічої магії / М. Чорна. - С. 151-152
  Мицик В.  Зернотерки трипільців-хліборобів / В. Мицик. - С. 153-154
  Сиволап М.  Курган "Вітрякова могила" на правобережжі Черкащини / М. Сиволап. - С. 155-156
  Сиволап Л.  Українські прізвища, пов'язані із млинарством / Л. Сиволап, М. Сиволап. - С. 157-158
  Гонца Ф.  Млин, як складова композиційної системи об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури / Ф. Гонца. - С. 160-161
  Десятніков І.  Об'єкти традиційного млинарства у системі туристичних маршрутів Черкащини / І. Десятніков. - С. 162-163
  Дібрівна С.  Млини як туристичні об'єкти (приклад Шполянщини) / С. Дібрівна, О. Березовий. - С. 164-165
  Колесник Л.  Млини у творчості сучасних черкаських художників / Л. Колесник. - С. 166-171
  Малаков Д.  Старовинні млини на малюнках Георгія Малакова / Д. Малаков. - С. 172-176
  Силка О. З.  Млин у гербовій символіці / О. З. Силка, Л. І. Синявська. - С. 177-180
  Гоцуляк В. В.  Млин у байкарьській творчості Євгена Гребінки / В. В. Гоцуляк. - С. 181-182
  Таранушенко С. А.  Вітряки / С. А. Таранушенко. - С. 184-192
  Дорошенко Р.  Джерела для вивчення історії млинарства на Черкащині / Р. Дорошенко, А. Безуглий. - С. 193-199

Рубрики: Історія України - Етнографія

 
99 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 56 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Практика підготовки студентів до соціально-правової діяльності / І. М. Ковчина. - С. 3-12
  Биковська О. В.  Філософські аспекти позашкільної освіти / О. В. Биковська. - С. 12-22
  Васильєва О. Г.  Енциклопедична семантика як одна із лінгвістичних засад навчання країнознавства у сучасній школі / О. Г. Васильєва, Н. Р. Коваль. - С. 22-28
  Гуз Н. Г.  Дослідження процесу цілеспрямованої педагогічної взаємодії викладача зі студентом в інструментальному класі / Н. Г. Гуз. - С. 29-35
  Єременко О. В.  Інтеграційні процеси в структурі музично-фахової підготовки магістрів / О. В. Єременко. - С. 35-43
  Йовенко Л. і.  Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі вивчення дисциплін українознавчого циклу / Л. і. Йовенко. - С. 43-50
  Карпова І. Г.  Філософсько-педагогічні підходи до проблеми розвитку творчості особистості (історичний аспект) / І. Г. Карпова. - С. 50-59
  Козир А. В.  Концептуальні підходи до формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін / А. В. Козир. - С. 59-68
  Кравчук О. Г.  Професійна культура балетмейстера / О. Г. Кравчук. - С. 68-81
  Куненко Л. О.  Проблема адекватного сприймання музичної інформації молодшими школярами із зоровою недостатністю / Л. О. Куненко. - С. 81-93
  Кушнірен