Результати пошуку:

На запит «українська символіка» знайдено записів: 102.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.52(4Укр)я73-3
У45

        Українська символіка: народознавчий аспект [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Біда, О. А. Берладин, Л. О. Бугакова [та ін.]. - Умань : Видавництво УДПУ, 2008. - 224 с.

Рубрики: Етнологія України - Українська символіка

Ключові слова (ненормовані): найдавніші символи України -- герб України -- народна символика України -- свята народного календаря -- традиційне житло -- літні свята

Анотація:   У посібнику подаються відомості про українські національні символи та священні знаки, символіку народного житла, вбрання, писанки, свят народного календаря, рослинний і тваринний світ в уявленнях наших предків.

 
2 83.3(4Укр)5-4
Н34

Науменко, Н. В.

        Символіка як стильова домінанта української новелістики кінця XIX - початку XX століть [Текст] : монографія / Н. В. Науменко. - К. : НУХТ, 2005. - 204 с.

Зміст:
  Поліфункціональність символу в контексті новелістичної оповіді. - С. 14-67
  Заголовок як образно-символічний компонент новели. - С. 30-37
  Парадигма людської долі та її символічне вираження в фабульній структурі новели. - С. 37-54
  "Понадчасовість" і "понадпросторовість" української новелістики в символічному виразі. - С. 54-67
  Тезаурус символів української новелістики кінця XIX - початку XX століть. - С. 68-128
  Символіка імені та безіменності. - С. 71-83
  Тотемістична символіка. - С. 83-115
  Символіка кольору. - С. 115-128
  Злука мистецтв у новелістичному характеротворенні. - С. 131-142
  Мистецька символіка у творенні оповідного поліфонізму новелістики. - С. 142-160
  Твір мистецтва як символ у культурологічних візіях українських письменників. - С. 160-179

Рубрики: Історія української літератури - Українська новелістика

Ключові слова (ненормовані): символіка української новелістики

Анотація:   У монографії на великому текстовому матеріалі української новелістики кінця ХІХ - початку ХХ століть розглянуто особливості символічної поетики новели відповідно до її стильового забарвлення (неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм), шляхом порівняльного вивчення визначено роль символу в формуванні оповіді та образів новели.

 
3 82.3(4Укр)-3
П19

Пастух, Н.

        Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля [Текст] : [монографія] / Н. Пастух. - Л. : Видавництво Інституту народознавства НАН України, 2013. - 224 с.

Рубрики: Фольклористика України - Символи у фольклорі

Ключові слова (ненормовані): символіка тварин в українському фольклорі -- поетика тваринного образу -- семантика образу зозулі

Анотація:   У монографії розглянуто тваринний код - один із найбільш запотребуваних в українському фольклорі сегментів символічної системи. Для зоосимволу характерна висока частотність фігурування у текстах, повнота семантико-фунціональної парадигми, особлива міжжанрова "лабільність", складна "діаграма" переосмислень тощо. У праці з'ясовано причини універсальності тваринних символів, а також відстежено механізм відбору тих чи інших тваринних видів в образну систему усної словесної творчості; виявлено критерії, за якими формувалась народна систематизація зоосвіту; окреслено коло тих ознак тварин, що постають як особливо значущі для міфосвідомості та відтак найчастіше марковані у фольклорних текстах.

 
4 68.4(4Укр)
К26

Карпов, В.

        Військова символіка держави / В. В. Карпов, Д. В. Табачник ; голов. ред. : В. М. Куценко ; рец. : В. Г. Бережинський. - К. : Либідь, 2007. - 296 с.

Рубрики: Військова справа - Військова символіка держави

Ключові слова (ненормовані): історія військової символіки України -- символіка Збройних Сил України -- військові емблеми -- нагрудні знаки -- військові прапори -- військові

Анотація:   У книзі висвітлено процес формування військової символіки України з часу проголошення її незалежності. Представлені етапи становлення військової символіки в контексті загальнонаціональних державних символів. У виданні зібрано й систематизовано матеріали розробок зразків військових прапорів, штандартів, нагород, нагрудних знаків, емблем Збройних Сил України. Автори розкривають головні віхи виникнення символіки українського війська, аналізують основні етапи її розвитку. Підкреслюється, що військова символіка є складовою частиною державної системи символів.

 
5 63.52(4Укр)я73-1
Л48

Лепеха, Т. В.

        Українознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Лепеха. - К. : Просвіта, 2005. - 374 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): символіка України -- виникнення мов -- книгодрукування в Україні -- освіта в Україні -- українська

Анотація:   Зміна суспільної формації, здобуття Україною незалежності зумовили потребу духовного відродження нації, яке неможливе без знання своєї історії, своїх національних коренів. У посібнику вміщено багатоаспектний цікавий і корисний матеріал про Україну й українців, їхню культуру, давні й сучасні символи, історію державної символіки, шляхи формування сучасної української літературної мови та національного характеру українців.

 
6 82.3(4Укр)
Д53

Дмитренко, М. К.

        Символи українського фольклору [Текст] : [монографія] / М. К. Дмитренко. - К. : УЦКД, 2011. - 400 с.

Рубрики: Фольклористика України - Символи у фольклорі
Україна

Ключові слова (ненормовані): народнопоетична символіка -- символи світотворення -- символіка стихій -- символообрази рослин -- символообрази тварин

Анотація:   У книзі висвітлено історію дослідження символу та народно-поетичної символіки, значення основних символообразів українського фольклору. З'ясування символічних явищ проілюстровано багатьма прикладами з різних жанрів усної творчості, традиційної обрядово-ритуальної, звичаєвої культури, що дозволить глибше пізнати світогляд, менталітет українців.

 
7 63.5(4Укр)-7я73-1кр
Т31

Теліженко, О. В.

        Основи національної культури [Текст] : навч. посіб. / О. В. Теліженко. - К. : Видавництво УБС НБУ, 2012. - 444 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): українські обряди -- символіка кольору -- символіка лінії -- сакральна геометрія -- орнамент -- морфологія народного мистецтва -- види

Анотація:   Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.

 
8 63.52(4Укр)-534кр
К45

Китова, С. А.

        Християнська суть українського весілля / С. А. Китова. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 328 с.

Рубрики: Етнологія України - Весільні звичаї та обряди

Ключові слова (ненормовані): лексика -- українське весілля -- український рушник -- християнська символіка шлюбу -- весілля Городищенського району

Анотація:   Пропонована увазі читачів праця об'єднує дві розвідки, пов'язані пошуком свідчень християнських впливів на обрядово-мистецьку культуру українців. Зосереджуючи увагу на моральні місії християнства, автор звертається до весільних символів - рушника та його орнаменту. Дослідження ведеться шляхом зіставлення ідей біблійних творів, церковних документів з мирським баченням українцями проблем становлення і розвитку традиційної й сучасної української обрядової культури та її виявів у орнаменті. Вибраний аспект дослідження - перша спроба вирішення складної проблеми, майже не вивченої українською культурологією.

 
9 76.005.2
Д43

Дзюба, Т. А.

        Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності [Текст] : монографія / Т. А. Дзюба. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 366 с.

Рубрики: Масова комунікація - ЗМІ

Ключові слова (ненормовані): національна ідентичність -- публіцистика -- етнонім -- феномен козацтва -- національна ідея -- національна символіка -- система освітніх інститутів -- концепція української

Анотація:   У монографії аналізуються публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст. у контексті проблеми формування національного усвідомлення українців. На прикладі публіцистичної спадщини найрепрезентативніших постатей цього періоду з'ясовуються зміст, функції та складові національного ототожнення. Періодика розглядається як основоположний чинник моделі національної ідентичності; підкреслюється перетворювальна місія друкованого слова. Спільний інформаційно-комунікаційний простір трукується досліднецею як сутнісний момент матриці національної ідентичності, а публіцистика, зокрема, - і як її візуалізація, дескриптивна сфера.

 
10 63.3(4Укр)624
У45

        Український визвольний рух [Текст] : наук. зб. №5 / редкол. : В. В'ятрович (відп. ред.) та ін.. - Л. : Мс, 2005. - 240 с.

Зміст:
  Грицьків Р.  Політична доповідь Мирослава Прокопа (1944 р.) / Р. Грицьків. - С. 5-82
  Стасюк О.  Невідома брошура Марка Боєслава (1950 р.) / О. Стасюк. - С. 83-96
  Дарованець О.  Протимонопольна акція ОУН на Волині в міжвоєнний період / О. Дарованець. - С. 97-117
  Посівнич М.  Деякі аспекти діяльності Організації Українських Націоналістів на Далекому Сході / М. Посівнич. - С. 118-130
  Вовк О.  Назва "Холодний Яр" у криптонімах національно-визвольного руху 40-х років ХХ століття / О. Вовк. - С. 131-134
  Ковальчук В.  Документальні джерела про діяльність політичних (суспільно-політичних) референтур мережі ОУН(б) і запілля УПА на північно-західних українських землях (друга половина 1943 - перша половина 1944 роках) / В. Ковальчук. - С. 135-152
  В'ятрович В.  Комуністичний альянс проти УПА / В. В'ятрович. - С. 153-166
  Марчук І.  Пам'яті Голови Великого Збору УГВР Ростислава Волошина / І. Марчук. - С. 167-176
  Сліпак М.  Микола Хмільковський -видатний діяч УГКЦ і Воюючої України / М. Сліпак. - С. 177-182
  Дарованець О.  Самійло Підгірський - кандидат у члени Української Головної Визвольної Ради / О. Дарованець. - С. 183-191
  Забілий Р.  Полковник УПА Степан Фрасуляк - "Хмель" / Р. Забілий. - С. 192-202
  Стрільчук В.  Михайло Заяць - охоронець Романа Шухевича / В. Стрільчук. - С. 203-208
  Манзуренко В.  Почесна відзнака "60 років Української Головної Визвольної Ради" / В. Манзуренко. - С. 209-214
  Сова А.  Символіка українського пожежно-спортивного товариства "Січ": генеза та історія / А. Сова. - С. 215-230

Рубрики: Історія України - Український визвольний рух
Україна

Ключові слова (ненормовані): визвольний рух -- ОУН -- УПА

Анотація:   Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, спогадів та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного руху, його структур та окремих особистостей.

 
11 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9.
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11.
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21.
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23.
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26.
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28.
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31.
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42.
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45.
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48.
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51.
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67.
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78.
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81.
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85.. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88.
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90.
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96.
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113.
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119.
  Січкар О. М.  Кінетичні невербвльні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128.
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130.
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132.
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135.
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138.
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140.
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147.
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152.
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154.
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156.
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159.
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162.. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165.. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168.
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171.
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174.
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177.
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180.
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182.
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184.
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187.
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
12 94.3
Р49

        Рідний край [Текст] : наук.-публіц. худ.-літ. альманах. № 2 (5) / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2001. - 150 с.

Зміст:
  Казидуб В.  Поезія / В. Казидуб. - С. 47.
  Казидуб М.  Поезія / М. Казидуб. - С. 8-11.
  Мойсеєнко А.  Поезія / А. Мойсеєнко. - С. 11-12.
  Киридон П.  Десятиріччя державотворення на тлі історії / П. Киридон. - С. 15-19.
  Вишневська Г.  Місто, де коронували Данила Галицького / Г. Вишневська. - С. 19-22.
  Вихованець І.  Категорійний синтаксис і проблема предикативності / І. Вихованець. - С. 28-32.
  Степаненко М.  Диференційовані значення загальної семантики "кінцевий пункт руху" і формально-граматичні засоби реалізації їх у простому реченні / М. Степаненко. - С. 32-40.
  Коць Т.  Основні засади конфесійного стилетворення української мови (кінець XIX - початок XX ст.) / Т. Коць. - С. 40-43.
  Мацько Л.  Мова - душа народу, мова - світ особистості / Л. Мацько. - С. 43-47.
  Баландіна Н.  Прагматичне осмислення мовлення російськомовних українських підприємців / Н. Баландіна. - С. 47-50.
  Корольова А.  Функціонально-комунікативна маркованість авторської оцінки / А. Корольова. - С. 51-56.
  Козачок Я.  Проза Миколи Костомарова (до проблеми нової інтерпретації) / Я. Козачок. - С. 57-63.
  Хоменко Н.  "Ідеї часу і форми часу" (модифікація жанру нарису у творчості В. Г. Короленка 80-90-их років XIX ст.) / Н. Хоменко. - С. 63-67.
  Мелешко В.  Вірші - авторське кредо (на матеріалі творчості Павла Грабовського) / В. Мелешко. - С. 67-69.
  Скупейко Л.  Міфологема пам'яті в "Лісовій пісні" Лесі Українки (часопросторова парадигма) / Л. Скупейко. - С. 69-74.
  Безхутрий Ю.  Новела Миколи Хвильового "Свиня" як "психологічна" сатира: деякі аспекти семантики й поетики / Ю. Безхутрий. - С. 74-80.
  Вовк Я.  Умберто Еко та його роман "Ім'я троянди" / Я. Вовк. - С. 80-82.
  Поліщук В.  Структура художніх текстів малої прози О. Говди: феномен знака / В. Поліщук. - С. 82-85.
  Білик Г.  Міфософія Оксани Забужко: "Польові дослідження з українського сексу" / Г. Білик. - С. 86-94.
  Васильчук В.  Із історії німецьких поселенців в Україні (кінець XVIII - початок XIX століття) / В. Васильчук. - С. 95-100.
  Белько О.  Діяльність комітету Полтавської громадської бібліотеки в 1901-1903 роках / О. Белько. - С. 100-106.
  Пащенко В.  Ярослав Галан: трагедія віри, зневіри і долі. Гортаючи сторінки ненаписаної біографії / В. Пащенко. - С. 106-112.
  Титаренко В.  Символіка українського рушника. Традиції і сучасність / В. Титаренко, Д. Горбачук. - С. 113-116.
  Дем'янко Н.  Хореографічна діяльність Василя Верховинця / Н. Дем'янко, Н. Тарасова. - С. 116-120.
  Воропаєва І.  З бандурою на Голгофу: життєві терни Володимира Кабачка (1892-1957) / І. Воропаєва. - С. 121-123.
  Орлова О.  Хатинки, у яких хочеться жити / О. Орлова. - С. 124-125.
  Стадниченко В.  Каврайський зошит. До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / В. Стадниченко. - С. 126-134.
  Дереза Л.  Володимир Даль і Україна / Л. Дереза. - С. 135-137.
  Ротач П.  Ікона Леоніда Полтави. Штрихи до біографії поета (1921-1990). Есей / П. Ротач. - С. 139-143.

 
13 81.001.4кр
З71

        Знак. Символ. Образ [Текст] : тезисы докладов и сообщений науч. семинара по проблемам современной семиотики (24-25 ноября 1998 г.). Вип. 3 / М-во образования Украины, ЧГУ им. Б. Хмельницкого, Ф-т рус. филологии. - Черкассы : 1998. - 51 с.

Зміст:
  Китова С. А.  Функції рушникового орнаментального мистецтва / С. А. Китова. - С. 3.
  Темченко А. І.  Табу слів в українських замовляннях / А. І. Темченко. - С. 4.
  Дяченко-Лисенко Л.  Маркери лінгвоетичної спільноти в структурі семіотичної системи "Чарівна казка": українські, туркменські, російські акценти / Л. Дяченко-Лисенко. - С. 4-6.
  Касян Л. Г.  Функціонування термінів родинності "мати" і "батько" як компонентів складних символьних комплексів, в українському пісенному фольклорі / Л. Г. Касян. - С. 6-7.
  Киченко А. С.  О проблеме культурного контекста / А. С. Киченко. - С. 9-10.
  Селиверстова Н. Е.  Интонационно-ритмический строй образа лирического переживания / Н. Е. Селиверстова. - С. 10-11.
  Федченко М. Л.  Структурные и функциональные особенности мифологической метафоры / М. Л. Федченко. - С. 11-12.
  Масальская Г. И.  Поэтическая символика стихотворения Пушкина "К Чаадаеву" / Г. И. Масальская. - С. 12-13.
  Белоусова Н. К.  Принцип психологического анализа в повести И. С. Тургенева "Несчастная" / Н. К. Белоусова. - С. 14.
  Леденев В. Г.  Общие мотивы и аналогичная знаковая образность в поэзии О. Мандельштама и М. Цветаевой / В. Г. Леденев. - С. 15-16.
  Пашко А. Ю.  Борис Пастернак, Юрий Живаго, лирический герой - общность личности и ее выражение в стихотворении "Гамлет" / А. Ю. Пашко. - С. 16-17.
  Косяк В. О.  Мотив сну в поезії М. С. Гумільова / В. О. Косяк. - С. 17-18.
  Зварич В. З.  Київ - образ - символ у поезії М. Зерова / В. З. Зварич. - С. 18-20.
  Борецький Л. М.  Образ ліричного героя у збірці Юрія Клена "Каравели" / Л. М. Борецький. - С. 20-22.
  Борецький М. І.  Трансформація біблійних псалмів у ліриці Ліни Костенко / М. І. Борецький. - С. 22-26.
  Борецький М. І.  Образи сізіфа та Прометея в ліриці Ліни Костенко / М. І. Борецький, Н. П. Онищак. - С. 20-28.
  Лелека О. М.  Колір як знак у творчості Т. Осьмачки / О. М. Лелека. - С. 28-29.
  Баран Г. П.  Образ - культ в антиутопіях / Г. П. Баран. - С. 29-31.
  Малаковська Л. С.  Феномен постмодернізму / Л. С. Малаковська. - С. 32-33.
  Надточій О.  "Живий символ" В. Винниченка: до варіантів прочитання / О. Надточій. - С. 33-34.
  Остапец Н. С.  Суфийская поэзия IX - XII веков / Н. С. Остапец. - С. 34-35.
  Бабенко Е. И.  Художественный образ Африки в творчестве афро-американских поэтов / Е. И. Бабенко. - С. 35-36.
  Богин Г. И.  Текстовые способы представления идеального / Г. И. Богин. - С. 37-38.
  Василів К. І.  Особливості виникнення деяких власних назв із сакральною семантикою (Яхве, Елоах) / К. І. Василів. - С. 38-39.
  Міщенко Є. В.  Рослинна символіка українських пісень: лінгвосеміотичний аспект / Є. В. Міщенко. - С. 40.
  Пономаренко А. Ю.  Антропоніми - образи в українських фразеологізмах / А. Ю. Пономаренко. - С. 41-42.
  Селиванова Е. А.  Знаковая природа обобщения в русском языке / Е. А. Селиванова. - С. 42.
  Руденко Н. П.  Фігури умовчання (апосіопеза) як засіб створення художнього образу / Н. П. Руденко. - С. 43.
  Ганечко Т. М.  Особенности номинации коммерческих структур: нормативно-эстетический аспект / Т. М. Ганечко. - С. 44.
  Корновенко Л. В.  Комплимент - знак коммуникативной истины / Л. В. Корновенко. - С. 45.
  Мартинова Г. І.  Сема - ономасіологічний аналіз назв плетеного посуду / Г. І. Мартинова. - С. 46.
  Распопова С. А.  Реконструкция языковой личности писателя / С. А. Распопова. - С. 47-48.
  Карманова З. Я.  О рефлексивном статусе восклицания, вопроса, многоточия / З. Я. Карманова. - С. 48.

Рубрики: Языкознание

Ключові слова (ненормовані): семиотика художественного текста

 
14 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 148 с.

Зміст:
  Мазоха Г.  Жанрова типологія приватної письменницької кореспонденції / Г. Мазоха. - С. 5-17.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Побірченко Н.  Формування національного світогляду Нечуя-Левицького / Н. Побірченко. - С. 18-23.
  Кривопишина А.  Категорія національного і форми її реалізації у творчості Івана Нечуя-Левицького / А. Кривопишина. - С. 24-29.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 30-34.
  Тира Ю.  Фрейд vs українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я) / Ю. Тира. - С. 35-40.
  Волинець Ю.  Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х рр. XX століття / Ю. Волинець. - С. 41-49.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мануйкін О.  Болгарія у житті й творчій долі Лесі Українки / О. Мануйкін. - С. 50-53.
  Кошова І.  "Обличчям у сніг - охолонь!": інтерпретація вірша Леоніда Даценка / І. Кошова. - С. 54-61.
  Синьоок Г.  Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу / Г. Синьоок. - С. 62-69.
  Ярмоленко Н.  Парадигматична модель міфологічної опозиції "хаос-космос" / Н. Ярмоленко. - С. 70-77.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В.  "Книга повинна створювати читача" (осмислення проблеми "Молодь і книга в контексті інтелектуального потенціалу нації") / В. Коваленко. - С. 78-81.
  Дудник А.  "Не одлюби свою тривогу ранню..." (Літературний вечір, присвячений пам'яті Василя Стуса) / А. Дудник. - С. 82-91.
  Зражевська Н.  Культорологічний аспект масової інформаційної діяльності (проект лекційного курсу "Масова комунікація і культура") / Н. Зражевська. - С. 92-101.
  Ромащенко Л.  Збагнемо "Таїну слова" / Л. Ромащенко. - С. 112-115.
  Вертипорох О.  Жертвопринесення маленького білого хлопчика / О. Вертипорох. - С. 116-122.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У сьомому випуску традиційно подаються наукові розвідки теоретико-літературного, історико-літературного і компаративного змісту, бібліографічна і хронікальна інформація. Особливістю збірника є акцентована увага до творчості І. Нечуя-Левицького, якому виповнюється 170 років з дня народження.

 
15 83.3(4укр)4
Б61

        Художній світ давньої української літератури [Текст] : ізборник. - : 2012. - 426 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): письменство Київської Русі -- українська барокова література -- архетипна символіка у поезії Сковороди

Анотація:   Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства ХІ - XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше прділялися незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих світів.

 
16 83.3(4Укр)6-8...4
С50

Смерек, О. С.

        Романи Емми Андієвської: художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / О. С. Смерек. - Л. : [б. в.], 2007. - 190 с.

Зміст:
  Осмислення письменницького міфоцентризму в сучасному українському літературознавстві. - С. 9-23
  Ідейно-образні елементи міфу в романах Емми Андієвської. - С. 24-69
  Міфотворчий аспект української топіки. - С. 70-88
  Онтологічний характер геометричної фігури. - С. 89-102
  Романна умовність як форма вираження екзистенційних пошуків. - С. 103-185

Рубрики: Андієвська Е. - про неї
Історія української літератури - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): символіки -- міфологізований антиімперський дискурс -- культовий статус української мови -- мотив міленаризму -- онірична поетика -- роль

Анотація:   У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності ("Герострати", "Роман про добру людину", "Роман про людське призначення"). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенційну проблематику, з'ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.

 
17 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Філологія. Соціальні комунікації Вип. 26 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 256 с.

Зміст:
  Бедзір Н.  Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевін, В. Шевчук) / Н. Бедзір. - С. 3-8.
  Мовчан Р.  Методологічні особливості історичного осмислення літературного процесу 1920-х років / Р. Мовчан. - С. 9-12.
  Ткаченко А.  Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка) / А. Ткаченко, Д. Ткаченко. - С. 13-18.
  Амір А.  Василь Дацей - майстер гумору й сатири / А. Амір. - С. 19-21.
  Бочко М.  Державницькі ідеї у творчості Федора Коваля / М. Бочко. - С. 22-26.
  Вигодованець Н.  Циклічні структури "Поемати Василя Довговича [...]" / Н. Вигодованець. - С. 27-31.
  Віннічук А.  Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського / А. Віннічук. - С. 32-35.
  Голембовська Т.  Тематична своєрідність лірики Олени Теліги / Т. Голембовська. - С. 36-40.
  Дем'яненко Л.  Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) / Л. Дем'яненко. - С. 41-45.
  Єсипенко Д.  Історія створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами" / Д. Єсипенко. - С. 46-49.
  Ільницький Д.  "Між ідеєю і формою" чи "між змістом і формою": діалог Михайла Рудницького і Богдана Ігоря Антонича / Д. Ільницький. - С. 50-55.
  Карбашевська О.  Поетика патріотичної пісні гірських мешканців (на матеріалі поетичних творів "Czerwony pas, zapasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart's in the Highlands" Роберта Бернса) / О. Карбашевська. - С. 56-60.
  Козачук Н.  Художня своєрідність п'єси "Манко покрите" Авеніра Коломийця / Н. Козачук. - С. 61-65.
  Корнійчук Т.  Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського / Т. Корнійчук. - С. 66-70.
  Крупка В.  Міфотворчий аспект агіографічних та християнських мотивів у поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 71-74.
  Кузьма О.  Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда\" / "Прощання")\". - С. О. Кузьма. - 75-82.,
  Лучук І.  Перформенс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара / І. Лучук. - С. 83-87.
  Лях Т.  Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" / Т. Лях. - С. 88-93.
  Магас Г.  Спільні мотиви та образи у голосіннях та похоронних піснях Стрийщини / Г. Магас. - С. 94-99.
  Мушировська Н.  Український символізм кінця XIX - початку XX ст.: онтологічне й естетичне підгрунтя / Н. Мушировська. - С. 100-109.
  Нікітіна Н.  "Апокаліптичні коні б'ють копитом" по українському дитинству (на матеріалах роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого" та малої жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) / Н. Нікітіна. - С. 110-115.
  Олійників В.  Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" / В. Олійників. - С. 116-120.
  Пасова Т.  Видання антології "Розстріляне відродження" як важливий внесок у збереження літературного спадку України та взаємопорозуміння українського та польського народів / Т. Пасова. - С. 121-125.
  Погребняк І.  Літературно-критичні погляди Б. Д. Грінченка в його епістолярії / І. Погребняк. - С. 126-130.
  Полохова Н.  Концептуально-змістові особливості психологізму прози Є. Гуцала 70-х років XX ст. / Н. Полохова. - С. 131-133.
  Прокопчук Ю.  Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20-30-х рр. XX / Ю. Прокопчук. - С. 134-138.
  Талабірчук О.  Творчість Івана Яцканина в рецепції критики / О. Талабірчук. - С. 139-143.
  Хававчак О.  Барокова поетика "Історії русів" / О. Хававчак. - С. 144-148.
  Хом'як Т.  Часопросторова організація поеми Г. Бевза "Енеїда" / Т. Хом'як. - С. 149-153.
  Швидка Н.  Академічний драматичний театр імені Івана франка у Києві в 1960-х роках / Н. Швидка. - С. 154-157.
  Щербей О.  Творча діяльність як естетична проекція "хвилин вічності" у циклі поезій у прозі Ф. Потушняка "Дзвоники" / О. Щербей. - С. 158-163.
  Янковська Ж.  Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка / Ж. Янковська. - С. 164-169.
  Галас А.  Експресивний синтаксис як домінанта індивідуального стилю В. Винниченка (за матеріалами "Щоденника") / А. Галас. - С. 170-176.
  Галас Б.  Лексикографічна проблематика у листах І. Сердюкова до П. Куліша / Б. Галас. - С. 177-184.
  Галас В.  Про одне з нездійсненних видань Підкарпатського общества наук: "Перші пісні" П. Плиски / В. Галас. - С. 185-190.
  Майборода Н.  Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького / Н. Майборода. - С. 191-194.
  Папіш В.  Лінгвокультурологічний та етнопсихологічний аспекти художньої прози Ф. Потушняка / В. Папіш. - С. 195-198.
  Петріца Н.  Назви за професією у складі чеських антропонімних формул допрізвищевого періоду / Н. Петріца. - С. 199-202.
  Шалацька Т.  Мовленнєві форми вираження психології персонажів малої прози І. Чендея / Т. Шалацька. - С. 203-206.
  Юричкова В.  Актуальні питання пререкладу римованої поезії (на матеріалі словацьких перекладів творів українських митців) / В. Юричкова. - С. 207-210.
  Юсип-Якимович Ю.  Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського / Ю. Юсип-Якимович. - С. 211-215.
  Бабенко В.  Естетичні цінності мовних жанрів у телевізійній творчості / В. Бабенко. - С. 216-219.
  Барчан О.  Часопис "Літературна неділя" в житті і творчості Федора Потушняка / О. Барчан. - С. 220-223.
  Бикова Т.  Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця XIX - початку XX століття / Т. Бикова. - С. 224-227.
  Мігай О.  Релігіна тематика на сторінках газети "Буковина" (перше десятиліття незалежності України) / О. Мігай. - С. 228-232.
  Почапська-Красуцька О.  Сатиричний політичний коментар на сторінках газети "Postпоступ" / О. Почапська-Красуцька. - С. 233-236.
  Сніжко О.  Жанрова система публіцистичних текстів / О. Сніжко. - С. 237-240.
  Стецків М.  Особливості інфотейменту на закарпатському регіональному телебаченні / М. Стецків. - С. 241-244.
  Тарасюк В.  Специфіка репортажу в українській інтернет-журналістиці (за матеріалами сайту "ЛітАкцент") / В. Тарасюк. - С. 245-251.

 
18 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6.. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8.
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10.
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11.
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13.
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17.. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19.
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23.
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25.
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29.
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31.
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34.. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38.. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39.
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43.. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47.
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50.
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51.
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54.
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56.
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58.
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62.. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67.. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68.
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73.
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75.
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78.
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80.. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82.
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88.
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90.
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94.
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96.. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98.
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99.
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101.
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103.
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107.
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109.
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114.
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117.
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120.
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124.
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126.
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні аппозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129.
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132.
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135.
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137.
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139.
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141.
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145.
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149.
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151.
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155.
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166.
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168.
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172.
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174.
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176.
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178.
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180.
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182.
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188.. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195.
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197.
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199.. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205.
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207.
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213.
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216.
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217.
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220.
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224.
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227.
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230.
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231.
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234.
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237.
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240.
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245.
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246.
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254.
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256.
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258.
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259.. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261.
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269.
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271.
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273.
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279.
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282.
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284.
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288.
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290.. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292.
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294.
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296.
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297.
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300.. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302.
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304.
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314.
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319.
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327.
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329.
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332.. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334.
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336.
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338.. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
19 71.0(4Укр)я73-1
У45

        Українська художня культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.] ; за ред. І. Ф. - К. : Либідь, 1996. - 415 с.

Зміст:
  Ляшенко І. Ф.  Етнологічні основи українського художнього культурознавства / І. Ф. Ляшенко. - С. 12-32.
  Грица С. Й.  Становлення і розвиток наукової думки про народну творчість / С. Й. Грица. - С. 32-52.
  Ляшенко І. Ф.  Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй / І. Ф. Ляшенко. - С. 53-76.
  Семашко О. М.  Соціологічні засади і досвід вивчення української художньої культури: здобутки і проблеми / О. М. Семашко. - С. 76-93.
  Юдкін І. М.  Загальні та специфічні методи етномистецтвознавчого аналізу культури / І. М. Юдкін. - С. 93-111.
  Юдкін І. М.  Витоки українських художніх традицій / І. М. Юдкін. - С. 112-132.
  Липова Т. В.  Художня мова народного театру як компонент етнокультурної традиції: структурно-семантичні аспекти / Т. В. Липова. - С. 133-148.
  Грица С. Й.  Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв'язку з етнографічним регіонуванням України / С. Й. Грица. - С. 148-170.
  Найден О. С.  Українське народне мистецтво в контексті східнослов'янського культурного універсуму. Архетипи та символи в історичному часі / О. С. Найден. - С. 170-186.
  Найден О. С.  Сакральна та космологічна символіка образів в українському народному мистецтві / О. С. Найден. - С. 186-203.
  Найден О. С.  Традиції та їх функції в умовах активних суспільних змін / О. С. Найден. - С. 203-216.
  Юдкін І. М.  Історичні художньо-стильові системи в процесі взаємодії світських, культових та фольклорних традицій / І. М. Юдкін. - С. 217-235.
  Ляшенко І. Ф.  Історико-стильові та етнофольклорні джерела формування української композиторської школи / І. Ф. Ляшенко. - С. 235-258.
  Найден О. С.  Український авангард і європейська художня култьтура кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. С. Найден. - С. 258-280.
  Юдкін І. М.  Інтепретація української художньої спадщини: аспекти творчого плюралізму / І. М. Юдкін. - С. 281-299.
  Грица С. Й.  Фольклор і сучасність / С. Й. Грица. - С. 300-314.
  Новійчук В. І.  Народно-професіональні зв'язки та тенденції розвитку фольклорних форм творчості / В. І. Новійчук. - С. 314-332.
  Черкашина Л. С.  Людина та мистецтво в техносфері: проблеми масової культури в світі й в Україні / Л. С. Черкашина. - С. 332-353.
  Корнієнко Н. М.  Масова й елітарна культура в "інтер'єрі" постмодернізму / Н. М. Корнієнко. - С. 353-365.
  Корнієнко Н. М.  Ціннісні орієнтації і картини світу в сучасній українській художній культурі: 80-90-ті роки / Н. М. Корнієнко. - С. 365-390.
  Ляшенко І. Ф.  Перспективи української художньої культури: аспекти естетичної прогностики / І. Ф. Ляшенко, І. М. Юдкін. - С. 390-401.

Рубрики: Культурологія - Теорія культури

 
20 85
У45

        Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології : примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч... [Текст] : кол. дослідж. за матеріалами Других Гончарівських читань / Музей І. Гончара, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, НАН України. - К. : Родовід, 1996. - 328 с.

Зміст:
  Орлова Т.  Етноестетика в поняттєвому контексті сучасного мистецтвознавства / Т. Орлова. - С. 13-18.
  Янева С.  Некоторые аспекты изучения пластического фольклора / С. Янева. - С. 19-23.
  Клименко О.  До питання про термін "народний примітив" / О. Клименко. - С. 24-26.
  Стрижак О.  До питання про взаємодію народного мистецтва і професійної художньої діяльності як складових національної культури / О. Стрижак. - С. 27-32.
  Новійчук В.  Дефініції та реальність (про деякі тенденції розвитку теорії та практики масової художньої творчості) / В. Новійчук. - С. 33-37.
  Скалацький К.  Українське народне малярство на тлі проблем термінології та структури національного мистецтва / К. Скалацький. - С. 38-45.
  Романець Т.  "Орнамент": можливості уточнення терміна / Т. Романець. - С. 46-57.
  Селівачов М.  Термінологічний глосарій словника української народної орнаментики / М. Селівачов. - С. 58-63.
  Антонович Є.  Проблеми укладання українсько-англійського словника народного декоративно-прикладного мистецтва / Є. Антонович, М. Антонович. - С. 64-66.
  Романець Т.  Съсудъ, судина, посуд / Т. Романець. - С. 69-74.
  Сагайдак М.  Українські середньовічні міста як центри взаємодії нового й традиційного в художній культурі IX-X ст. / М. Сагайдак. - С. 75-82.
  Кара-Васильєва Т.  Поняття "канону" в монастирському гаптуванні та народній вишивці XVI-XIX ст. / Т. Кара-Васильєва. - С. 83-95.
  Гелитович М.  Народний примітив в українському образотворчому гаптуванні (на прикладах пам'яток збірки національного музею у Львові) / М. Гелитович. - С. 96-103.
  Станкевич М.  Рідкісні різьблені ікони-хрести XVII - початку XIX ст. / М. Станкевич. - С. 104-109.
  Гулевич Л.  Мотиви народної дерев'яної різьби в іконостасі церкви св.Трійці міста Дрогобича / Л. Гулевич. - С. 110-114.
  Герус Л.  До проблеми систематизації української народної іграшки / Л. Герус. - С. 115-121.
  Качева А.  Общность терминологии в македонском и украинском бондарстве / А. Качева. - С. 122-129.
  Юр М.  До питання про співвідношення "народних" і "стильових" форм у дерев'яних мальованих виробах другої половини XIX - початку XX ст. / М. Юр. - С. 130-139.
  Гвоздевич С.  Рисунки Олени Кульчицької з фондів музею етнографії та художнього промислу НАН України / С. Гвоздевич. - С. 140-143.
  Ольшанська І.  Символіка орнаменту в українській народній вишивці / І. Ольшанська, О. Гураль-Стасенко, В. Стасенко. - С. 144-150.
  Смолій Ю.  Петриківський розпис: до питання про функціонування локальної традиції в образотворчому фольклорі / Ю. Смолій. - С. 160-166.
  Трегуб Н.  Барви української народної палітри та колірні переваги в колористичному формоутворенні українських міст / Н. Трегуб. - С. 167-171.
  Парахин В.  Народне мистецтво завтра: відродження чи імітація? / В. Парахин. - С. 172-174.
  Пуцко В.  Чи існував давньоруський примітив? / В. Пуцко. - С. 177-184.
  Клочко Д.  "А был ли стиль?" к вопросу о втором художнике Киевской Псалтыри 1397 г. / Д. Клочко. - С. 185-188.
  Фоменко В.  Стилістичні особливості українського мистецтва останньої чверті XVI - першої половини XVII ст. / В. Фоменко. - С. 189-202.. - Библиогр. в конце ст.
  Юрчишин О.  Майстер Ілля та українська народна гравюра XVII ст. / О. Юрчишин. - С. 203-212.
  Шпак О.  Проблема народної гравюри в контексті художньої культури України / О. Шпак. - С. 213-220.
  Соловка О.  Бойківський примітив у дерев'яній пластиці музею "Дрогобиччина" / О. Соловка. - С. 221-225.
  Найден О.  Українська народна картина "Ангел охороняє дітей". Відомост про походження, іконографічні типи й варіанти, стильові особливості / О. Найден. - С. 226-238.
  Манець В.  О. Екстер і кустарні артілі. Взаємний вплив селянського та професійного мистецтва в українському авангарді / В. Манець. - С. 239-246.
  Соколюк Л.  Бойчукізм у світлі проблеми взаємовідношення академічного й народного мистецтва / Л. Соколюк. - С. 247-251.
  Лагутенко О.  Традиції народного мистецтва в українській книжковій графіці 1920-х років / О. Лагутенко. - С. 252-255.
  Чернова З.  До проблеми стилю успадкування народного мистецтва в мистецтві оформлення 1920-1930-х років / З. Чернова. - С. 256-260.
  Скляренко Г.  До питання про фольклоризм у сучасному українському мистецтві / Г. Скляренко. - С. 261-264.
  Навроцька З.  Станіслав Сарцевич - художник з ласки божої / З. Навроцька. - С. 265-272.
  Юдкін І.  Фольклорно-барокові паралелі в українській народнопісенній ритміці / І. Юдкін. - С. 275-283.
  Коваленко О.  Функціонування фольклорної цитати в українському театрі другої половини XIX ст. / О. Коваленко. - С. 284-289.
  Красильникова О.  Українська сценографія і традиції народного мистецтва / О. Красильникова. - С. 290-298.
  Садова Л.  Зображення музичних інструментів на українській галицькій середньовічній іконі XV-XVII ст. / Л. Садова. - С. 299-301.
  Супрун Н.  Дослідження Гнатом Хоткевичем музичного інструментарію України / Н. Супрун. - С. 302-306.
  Яремко Б.  Микола Павлюк (творчий шлях сопілкаря) / Б. Яремко. - С. 307-310.
  Головаха І.  Фольклорна традиція та процес переказу й тлумачення снів її носіями / І. Головаха. - С. 311-316.

 
21 63.5(4Укр)-7я21
Б14

Багнюк, А. Л.

        Символи українства [Текст] : худ.-інформ. довідник / А. Л. Багнюк. - Т. : Терно-граф, 2009. - 828 с.

Рубрики: Етнологія України - Символи українства

Ключові слова (ненормовані): українські обряди -- тварини-символи -- квіти-символи -- дерева-символи -- біблійні символи -- сім святих Тайн -- давні символи -- святі символи -- символи буття -- символи життя -- символіка

Анотація:   У данному виданні в популярній формі розкрито значення і зміст античних, християнських і національних символів та образів, що належать до основи української духовності.

 
22 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : Материалы международной науч. конференции 30.ХI-2.XII. Ч. 2 / Ассоциация "Новый акрополь"; Акад. искусств Украины и др. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Алексеев П.  Русская классическая литература в мифологическом и эпическом ракурсах / П. Алексеев. - С. 3-4
  Орлова Т.  Міфологічне мислення у тезаурусі художньої культури: константи і трансформації / Т. Орлова. - С. 4-5
  Пошивайло І.  Гончарство: міфопоетична й символіко-культова функціональність / І. Пошивайло. - С. 5-7
  Рассказов А.  Символизм и Реальность Всемирного потопа / А. Рассказов. - С. 7-9
  Скляренко Г.  Міф про мистецтво в українській художній свідомості XX століття / Г. Скляренко. - С. 9-10
  Смирнова О.  Место чуда в повествовательных структурах древнерусских патериков / О. Смирнова. - С. 10-13
  Темченко К.  Символіка сакрального простору в українських замовляннях / К. Темченко. - С. 13-15
  Трофименко К.  Космологічні міфи / К. Трофименко. - С. 15-16
  Усов Д.  Технологии создания мифов в современном массовом сознании / Д. Усов. - С. 16-19
  Хоменко Г.  Іммортальна логіка мітології запахів та її трансформація в українській літературі "нового середньовіччя" / Г. Хоменко. - С. 19-20
  Чебанюк О.  Календарне ритуальне дерево в українській фольклорній картині світу / О. Чебанюк, О. Лунько. - С. 20-21
  Чуличков А.  Отражение мифа в современной научной картине мира / А. Чуличков. - С. 21-22
  Чурилова Л.  Семантика средневековых тюрских изваяний в свете мифологического мировоззрения / Л. Чурилова. - С. 22-24
  Жуйкова М.  Праслов'янська лексика поховального обряду / М. Жуйкова. - С. 25-26
  Каменщикова И.  Символизм Нового Года / И. Каменщикова. - С. 26-27
  Корнієнко В.  До питання про апотропеїчні функції скіфської зброї / В. Корнієнко. - С. 27-28
  Косміна Т.  Еволюція розписів житла українців: від ідеограм до графемної орнаментації / Т. Косміна. - С. 28-29
  Мустафаева З.  Крымскотатарские обычаи и обряды, связанные с рождением и имянаречением детей / З. Мустафаева. - С. 29-31
  Олійник О.  Обряд переходу у структурі чарівної казки / О. Олійник. - С. 31-32
  Панченко Ю.  До питання появи культу бика на території України / Ю. Панченко. - С. 32-33
  Скиба М.  різдво українців Поділля в контексті єдності міфу, ритуалу і символу / М. Скиба. - С. 33-36
  Федонюк В.  Обряди ініціації в традиційній культурі словаків / В. Федонюк. - С. 36-38
  Холодна В.  Петрів день як чоловіче свято у традиції українців Карпат (середина XIX-початок XX ст.) / В. Холодна. - С. 38-40
  Чамота Т.  Женские посвящения и традиционный цикл осенних праздников на Руси / Т. Чамота. - С. 40-42
  Чеховський І.  Сліди ініціального ритуалу в молодіжній обрядовості українців, румун та молдован Буковини / І. Чеховський. - С. 42-43
  Юсова Н.  Ритуальні аспекти функціонування традиційної жіночої сорочки-"морщинки" українців буковинської Наддністрянщини (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 43-45

Рубрики: Етнология - Славянськие народы

 
23 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 12 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2006. - 284 с.

Зміст:
  Жигун С.  Творчість Гната Михайличенка: особливості нарації / С. Жигун. - С. 5-8.
  Іванько О.  Роздвоєння художньої свідомості Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 8-13.
  Чернявська О.  Концепт митця у творчості Богдана-Ігоря Антонича (попередні зауваження на основі аналізу вірша "До істот з зеленої зорі") / О. Чернявська. - С. 13-16.
  Кирильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича у 1930-х роках: критичні моделі Івана Огієнка та Святослава Гординського / О. Кирильчук. - С. 16-22.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куриленко І.  Філософське осмислення мотиву самотності в романі "Честь" М. Могилянського / І. Куриленко. - С. 22-25.
  Лапко О.  Ліричний герой Тодося Осьмачки: самотність як константа / О. Лапко. - С. 25-32.
  Цимбал Я.  До проблеми урбанізму в поезії Володимира Свідзінського / Я. Цимбал. - С. 32-36.
  Артюх А.  Герметичність художнього світу Володимира Свідзінського і український літературний процес 80-х років XX ст. / А. Артюх. - С. 37-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко О.  Фройдівська версія Бога в оповіданні Валер'яна Підмогильного "Добрий Бог" / О. Сергієнко. - С. 41-49.
  Жигун В.  Інстинкт-бажання бути великим (На прикладі оповідання В. Підмогильного "Гайдамака" / В. Жигун. - С. 49-52.
  Лещишин З.  Психологічний портрет самогубця у новелістиці Валер'яна Підмогильного (роль внутрішнього монологу у психологічному портретуванні) / З. Лещишин. - С. 52-56.
  Лебединцева Н.  Екзистенційна істерія в поезії Є. Плужника / Н. Лебединцева. - С. 57-62.
  Белімова Т.  Знаковість заголовків інтелектуальної прози 20-х рр. XX ст. / Т. Белімова. - С. 62-65.
  Гірняк М.  Наративні стратегії прози В. Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті / М. Гірняк. - С. 65-74.
  Ушневич-Штанько С.  Музичний простір у системі художньо-естетичних поглядів В. Домонтовича (на матеріалі романів "Без грунту\" / "Доктор Серафікус". - С.  "Дівчинка з ведмедиком")\"
  Лаврісюк Ю.  Експериментальна проза Олекси Слісаренка / Ю. Лаврісюк. - С. 79-83.
  Ушкалов О.  Юліан Шпол та його роман "Золоті лисенята" / О. Ушкалов. - С. 84-89.
  Сінченко О.  Пролегомени до соціалістичного реалізму як художнього напрямку / О. Сінченко. - С. 89-95.
  Видашенко Н.  "Шоденник" Аркадія Любченка: екзистенціальний вимір твору / Н. Видашенко. - С. 95-100.
  Макаренко Л.  Метафоричні кольороназви в поезії Юрія Клена / Л. Макаренко. - С. 100-105.
  Кирієнко Н.  Вічні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 105-110.
  Горбунова О.  Націєтворчі складники українського характеру у творчій концепції Юрія Липи / О. Горбунова. - С. 111-114.
  Буслаєва К.  Міфологема долі як домінанта творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 114-120.
  Дрозд Л.  Концепція Бога у поетичному доробку Є. Маланюка / Л. Дрозд. - С. 120-126.
  Юрова І.  Жанрова своєрідність радіодрами І. Костецького "Летіція" / І. Юрова. - С. 126-131.
  Хмель О.  Людина в "чужому" міфологічному просторі (до проблеми екзистенціалістичних мотивів у "Сибірських новелах" Бориса Антоненка-Давидовича) / О. Хмель. - С. 131-136.
  Хамедова О.  Епістолярна літературна критика Б. Антоненка-Давидовича: проблематика, специфіка / О. Хамедова. - С. 136-141.
  Журавльова С.  Філософські рефлексії на тлі біблійного тексту (поетичний цикл Ліни Костенко "Давидові псалми") / С. Журавльова. - С. 141-148.
  Котик І.  "Десерти кохання" (образ ліричного суб'єкта збірки Ю. Тарнавського "Ось, як я видужую") / І. Котик. - С. 148-153.
  Ткаченко Т.  Образ Ісуса Христа у прозі Віри Вовк / Т. Ткаченко. - С. 153-156.
  Жодані І.  Інтерсеміотичність у творчості Віри Вовк (живопис і література) / І. Жодані. - С. 156-159.
  Віват Г.  Фізико-математичні алюзії в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 159-166.
  Цілинко Т.  Проблемно-тематична спрямованість і стильові прикмети дебютних виступів М. Вінграновського у періодичних виданнях / Т. Цілинко. - С. 166-171.
  Кулініч О.  Хронотоп поезії як поле вираження світогляду автора (на прикладі інтимної лірики Микити Чернявського) / О. Кулініч. - С. 172-177.
  Крупка В.  Морально-етична природа образу селянина-працелюба у ранній поезії Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 178-181.
  Перетятько М.  Просторово-часова організація ліричного циклу Л. Талалая "Золотий пісок" / М. Перетятько. - С. 181-185.
  Штолько М.  Семантика кольору в поезії Ірини Жиленко / М. Штолько. - С. 185-191.
  Гнатенко Н.  Організація біографічного матеріалу за асоціативно-психологічним типом (на прикладі повісті Василя Шевчука "Навчитель істини") / Н. Гнатенко. - С. 192-196.
  Кузьменко М.  Феномен художнього часопростору в ліриці Леоніда Вишеславського / М. Кузьменко. - С. 196-198.
  Гур'єва Р.  Любов і влада: гендерний аспект історичної прози П. Загребельного / Р. Гур'єва. - С. 199-203.
  Нечерда В.  Історія як феномен художнього (триптих П. Загребельного про Київську Русь) / В. Нечерда. - С. 203-208.
  Зелененька І.  Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука / І. Зелененька. - С. 208-212.
  Демидюк Л.  Символи як елементи вертикального контексту та їх семантика у поезії М. Воробйова / Л. Демидюк. - С. 212-223.
  Кулініч Т.  Інтертекстуальні елементи метафори Ігоря Калинця / Т. Кулініч. - С. 223-226.
  Копиця В.  Художня трансформація христологічних мотивів у поезії В. Герасим'юка / В. Копиця. - С. 226-231.
  Борисюк І.  Ініціальний міф як структуротворчий елемент поетичного тексту у творчості вісімдесятників / І. Борисюк. - С. 231-236.
  Здорик О.  Українська поезія про Чорнобиль. Символіка природи / О. Здорик. - С. 236-238.
  Харченко А.  Екзистенційна основа асоціативного мислення В'ячеслава Медведя в жанрі щоденника / А. Харченко. - С. 238-243.
  Великодна Г.  Жанровий поліфонізм висловлення у поемі-видінні Оксани Забужко "Самогубче дерево" / Г. Великодна. - С. 243-247.
  Шевчук З.  Альтернативна історія в сучасній українській прозі / З. Шевчук. - С. 247-251.
  Юрчук О.  Необарокові тенденції в українській прозі кінця XX - початку XXI ст. / О. Юрчук. - С. 252-258.
  Качак Т.  Жанрово-стильові аспекти "Експериментальної прози" Галини Пагутяк / Т. Качак. - С. 258-266.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупка М.  Художнє моделювання проблем материнства та творчості в анти-романі Ніли Зборовської "Українська Реконкіста" / М. Крупка. - С. 266-270.
  Деркачова О.  Світ крізь призму болю (на матеріалі творів М. Кіяновської та А. Охрімовича) / О. Деркачова. - С. 271-276.
  Бондар Л.  Художня проекція "Его" митця крізь призму ритуально-міфологічної посвяти (за п'єсою Я. Стельмаха "Десант") / Л. Бондар. - С. 276-280.

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   До даного збірника ввійшли статті молодих учених-літературознавців, присвячених проблемам історії української літератури ХХ століття. Торкається проблем з історії й теорії літератури.

 
24 63.3(4Укр)631я6
А83

        Армія безсмертних: Повстанські світлини [Текст] : наук.-попул. вид. / Центр дослідж. визвольного руху. - Л. : Мс, 2006. - 219 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба українського народу
Україна

Ключові слова (ненормовані): Шухевич: командир УПА -- нагороди УПА -- символіка УПА -- озброєння УПА -- керівництво УПА

Анотація:   Книга містить більш 240 фотографій, які висвітлюють боротьбу відділів Української Повстанської Армії та збройного підпілля Організації Українських Націоналістів. Пропонований альбом є першою спробою комплексно розповісти читачеві мовою світлин про національно-визвольну боротьбу українського народу середини ХХ ст. - одну із найбільш визначних та героїчних сторінок нашої історії.

 
25 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 23 Історико-філософські студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 80 с.

Зміст:
  Кузьміна С. Л.  Історико-філософське тлумачення тексту в альтернативних форматах історичної істини / С. Л. Кузьміна. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Котусенко В. В.  Етичний вимір томістичної аналогії / В. В. Котусенко. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біловол Г. В.  Кант і проблема онтологічного аргументу / Г. В. Біловол. - С. 13-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мінаков М. А.  Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна / М. А. Мінаков. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комаров Р. В.  Антропологічна символіка героїчного: сутність і типологія в українському контексті / Р. В. Комаров. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коген Є. О.  Чи був Іларіон Київський єретиком? (спроба апології) / Є. О. Коген. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наточій Л. І.  Історіософська концепція Іларіона Київського в есхатологічній перспективі / Л. І. Наточій. - С. 34-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричок О. Б.  "Настанови Агапіта" у контексті української політичної філософії / О. Б. Киричок. - С. 39-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симчич М. В.  Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у XVII-XVIII ст. / М. В. Симчич. - С. 43-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Н. В.  Ідея серця у філософії Г. Сковороди: аспекти тлумачення / Н. В. Сидоренко. - С. 49-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головащенко С. І.  "Українська Псалтир" М. О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань по тексту / С. І. Головащенко. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голіченко Т. С.  "Нарис сучасної французької філософії" ("Очерк современной французской философии") Олексія Введенського як прецедент панорамного дослідження історії французької філософії XIX століття / Т. С. Голіченко. - С. 63-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валявко І. В.  До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди / І. В. Валявко. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Максимович М. О. - про нього культуролог, історик, письменник
Історія філософії
Україна

Анотація:   Черговий випуск збірника "Магістеріум. Історико-філософські студії", підготовлений викладачами і студентами магістерської програми з історії філософії НаУКМА, присвячено маловивченим аспектам історії вітчизняної і світової філософії. Більшість охоплених тем є предметом наукового аналізу вперше.

 
26 63
О42

        Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т. - О. : Фридман А. С., 2011. - 311 с.

Зміст:
  Саміра А.  Заснування Одеського товариства історії та старожитностей в контексті становлення пам'яткоохоронної справи на півдні України / А. Саміра. - С. 2-4.
  Бондаренко Д.  Публікації досліджень Березані в "Известиях Археологической комиссии" / Д. Бондаренко, О. Васильчук. - С. 4-6.
  Вамуш А.  Пережитки язичницької символіки в жіночих браслетах давньоруського населення Українського Прикарпаття / А. Вамуш. - С. 6-10.
  Денисюк В.  Нові пам'ятки доби пізньої бронзи на степовій Одещині / В. Денисюк. - С. 10-11.
  Кириченко Д.  Сармато-аланы в Азербайджане по данным антропологии / Д. Кириченко. - С. 11-13.
  Литвинчук Ю.  Нове поселення доби пізньої бронзи - Данилівка / Ю. Литвинчук. - С. 13-15.
  Мезенцева І.  Прикраси одягу (I-IV ст н. е) з розкопок Ольвії 1936-1938 рр. в експозиції Національного музею історії України / І. Мезенцева. - С. 15-17.
  Мельник О.  Конструктивні особливості насипу Криворізького району на прикладі 1-ої Курганної групи "Рядові могили" / О. Мельник. - С. 17-19.
  Околіт В.  Антропоморфна статуетка доби бронзи з Миколаївщини / В. Околіт. - С. 19-20.
  Смирнов О.  Військове будівництво на о. Березань на початку XX ст. та його вплив на пам'ятку археології / О. Смирнов, В. Левитченкова. - С. 21-22.
  Снурніцина А.  Сокира доби енеоліту-бронзи з правого берегу Дністра / А. Снурніцина. - С. 23-24.
  Шевченко І.  Археологічні дослідження на Криворіжжі у другій половині XIX -середині XX століть / І. Шевченко. - С. 24-26.
  Шкрибляк И.  Шлемы типа монтефортино в Восточной Европе: историографический аспект / И. Шкрибляк. - С. 26-29.
  Банадисєва К.  До питання про трансформацію традиційної календарної обрядовості українців у XX ст. (на матеріалах Миколаївського р-ну Одеської обл.) / К. Банадисєва. - С. 30-31.
  Бідіна М.  Буковинські вечорниці (На прикладі с. Черешенька, Буковинського Передгір'я) / М. Бідіна. - С. 31-33.
  Волощук М.  Буковинська новорічна Маланка (на прикладі м. Вашківці) / М. Волощук. - С. 33-35.
  Галушка Н.  До проблеми етнопедагогіки населення України кінця XIX - початку XX століття: методи стимулювання діяльності і поведінки: (гра, змагання, заохочення, покарання) / Н. Галушка. - С. 36-38.
  Георгиев М.  Влияние ислама на традиционный календарь турок / М. Георгиев. - С. 38-40.
  Горохолинская А.  Символика коня в композиции всадников на греческих иконах / А. Горохолинская. - С. 41-43.
  Григор'єва В.  Політика радянської влади щодо святково-обрядових традицій у м. Горлівка в 1953-1991 рр. / В. Григор'єва. - С. 44-47.
  Кожолянко Г.  Весільна обрядовість на Буковині і звичаєве право / Г. Кожолянко, В. Прокопчук. - С. 47-55.
  Кожолянко О.  Роль хліба у похоронній обрядовості українців західноукраїнського регіону / О. Кожолянко. - С. 55-57.
  Кожолянко О.  Костюм нареченої у весільній обрядовості населення Київської Русі / О. Кожолянко, Г. Конська. - С. 58-60.
  Коломийчук О.  Топонімічні особливості селища Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області / О. Коломийчук. - С. 61-64.
  Котова Г.  Декоративно-прикладне мистецтво саамів як засіб етнопедагогіки / Г. Котова. - С. 65-66.
  Кравецька А.  Весілля у с. Рукшин на Буковині / А. Кравецька. - С. 66-68.
  Новоселова Ю.  Трапеза как элемент традиционной культуры крымских татар / Ю. Новоселова. - С. 68--69.
  Палій О.  Новорічна Маланка Заставнівщини (на прикладі с. Погорілівка) / О. Палій. - С. 69-71.
  Пелеховська К.  Порівняльний аналіз українського та польського весілля / К. Пелеховська. - С. 71-73.
  Романюк В.  Мисливські вірування Гуцульщини: уявлення про можливість завдання магічної шкоди рушниці та обряди, пов'язані з її нівелюванням / В. Романюк. - С. 74-78.
  Сабран І.  Літня календарна обрядовість на Волині (свято Купала) / І. Сабран. - С. 79-83.
  Санаткіна К.  Традиційна система харчування ліпован Подунав'я / К. Санаткіна. - С. 83-84.
  Торхтій О.  Формування образу ромів в історичній свідомості українців / О. Торхтій. - С. 84-86.
  Фецик І.  Весільні обряди Тернопільського Поділля в селі Касперівці (рвання барвінку, вінкоплетення, "виплясування" деревця) / І. Фецик. - С. 86-87.
  Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.  Мусульманські норми в системі харування кримських татар / Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.. - С. 87-90.
  Чокан К.  Весілля у Флоренції в епоху Відродження / К. Чокан. - С. 90-92.
  Брель О.  О. І. Тереножкін - дослідник археологічної спадщини Чигиринського краю / О. Брель. - С. 97-99.
  Господаренко О.  Історія генуезької Кафи в роботах Л. П. Коллі / О. Господаренко. - С. 99-101.
  Гудзь В.  Оцінка дій влади щодо селянства Мелітопольщини у 1932-1933 рр. у архівних документах і свідченнях очевидців / В. Гудзь, Я. Таравська. - С. 101-103.
  Дибас О.  Иностранное инвестирование Области Войск Донского: источники по проблеме / О. Дибас, Т. Ширяева. - С. 103-105.
  Корнійчук Л.  Значення діяльності Аркадія Жуковського в організації українського наукового життя у Франції / Л. Корнійчук. - С. 105-109.
  Недошитко І.  Українознавчі наукові студії в США / І. Недошитко. - С. 109-112.
  Павлючик Т.  Роль закарпатського студентства в подіях 1938 р. (за спогадами В. Гренджі-Донського) / Т. Павлючик. - С. 112-114.
  Петрова А.  Усна історія про українців та євреїв Одещини в часи Голодомору 1932-1933 років та Другої Світової війни / А. Петрова. - С. 114-116.
  Савенков В.  Британські парламентські папери XIX ст. як джерело з історії Великобританії / В. Савенков. - С. 116-118.
  Таравська Я.  Визначення Андрієм Жуком характеру і провідної мети українського кооперативного руху / Я. Таравська. - С. 118-120.
  Ткаченко В.  Німецька пропаганда в Трансністрії (за матеріалами газети "Der Deutche in Transnistrien") / В. Ткаченко. - С. 120-122.
  Шляхтич Р.  Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади у повоєнний час на території Західної України: сучасна вітчизняна історіографія проблеми / Р. Шляхтич. - С. 122-125.
  Штепко Е.  Проблема о. Змеиный на страницах периодической прессы (на примере общественно- политического еженедельника "Зеркало недели") / Е. Штепко. - С. 126-131.
  Якименко Л.  Внесок Надії Суровцової в розвиток уманського краєзнавства / Л. Якименко. - С. 131-132.
  Башкова І.  До питання формування штату Канцелярії Таврійського губернатора / І. Башкова. - С. 133-136.
  Бондар В.  Особливості формування та структура сухопутних військ Української Держави (1918 р.) / В. Бондар. - С. 136-140.
  Забіяка Ю.  Взаємовідносини Української козацької держави з Московським царством (60-70 роки XVII ст.) / Ю. Забіяка. - С. 140-144.
  Калініченко В.  Укріплення сторожових фортець давньоруської Буковини / В. Калініченко. - С. 144-145.
  Коваленко С.  Діяльність чеських товариств у м. Одеса в 1882-1915 рр. / С. Коваленко. - С. 145-147.
  Ложешник А.  Роль роду Горленків у розвитку Прилуцького полку / А. Ложешник. - С. 147-151.
  Назарова Є.  Діяльність чорносотенних організацій Півдня України у 1903-1914 рр. / Є. Назарова. - С. 151-156.
  Носенко М.  Реформування Гетьманщини 1706-1708 рр. як передумова "зради" гетьмана Івана Мазепи / М. Носенко. - С. 156-158.
  Полонська М.  Матеріальне положення студентів підросійської України на межі XIX-XX ст. / М. Полонська. - С. 158-160.
  Прокопенко С.  Реорганізація Катеринославської гімназії за статутом 1864 р. / С. Прокопенко. - С. 161-162.
  Бубляс Н.  Міжнародна гуманітарна допомога соціально-незахищеним верствам населення України (1991-2006 рр.) / Н. Бубляс. - С. 163-164.
  Булгакова Н.  Жизнь и деятельность В. И. Вернадского в Киеве / Н. Булгакова. - С. 164-165.
  Булгакова О.  Сторінки повсякденного життя гуманітарної інтелігенції України (другої половини 1950-х - середині 1960-х рр.) / О. Булгакова. - С. 165-166.
  Герасимчук В.  Антинацистська контрпропагандистська робота Організації українських націоналістів (бандерівців) на території Дистрикту "Галичина" / В. Герасимчук. - С. 167-169.
  Делібалтова Ю.  Особливості становлення та розвитку органів міліції в 20-30-х рр. XX ст. на Одещині та в Криму / Ю. Делібалтова. - С. 169-172.
  Карачевська В.  "Перебудова" та музична культура Донеччини (1985-1991 роки) / В. Карачевська. - С. 172-174.
  Кіндрачук Н.  Державницькі засади української національної ідеї / Н. Кіндрачук. - С. 174-176.
  Музичка М.  Механізм черги на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р. / М. Музичка. - С. 176-178.
  Нефьодов Д.  Деякі проблеми вивчення історії руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр) / Д. Нефьодов. - С. 179-180.
  Орлов В.  До питання класифікації нових релігійних течій в Україні / В. Орлов. - С. 180-183.
  Остащук В.  Адміністративні та соціально-економічні умови функціонування освітніх установ м. Одеси (1941-1944 рр.) / В. Остащук. - С. 183-187.
  Стамбол І.  Еволюція теорій економічного розвитку України у спадщині провідних національних ідеологів першої половини XX ст. / І. Стамбол. - С. 187-190.
  Чернікова І.  Музейні установи Харківщини - провідні центри регіонального пам'яткоохоронного руху (1920-ті - початок 1930-х років) / І. Чернікова. - С. 191-192.
  Власова А.  Боротьба зі схоластичною думкою та поява практичної медицини у добу Відродження / А. Власова. - С. 193-196.
  Дудко В.  Военно-спортивное назначение знамени "драконария" в римской армии начала II в н. э. / В. Дудко. - С. 196-199.
  Жданович О.  Варвари на Боспорі (III-IX ст.) / О. Жданович. - С. 200-201.
  Красникова Е.  Любовь на Боспоре: ее виды и проявления / Е. Красникова. - С. 201-203.
  Лужкова М.  Античная морская торговля вином в Северном Причерноморье / М. Лужкова. - С. 203-204.
  Майборода П.  Межкультурный диалог в Поздней Римской империи: речь Григория Назианзина против Юлиана Отступника / П. Майборода. - С. 204-207.
  Платовский С.  Специфика пешего рыцарского поединка XV в. по данным изобразительных источников / С. Платовский. - С. 207-209.
  Репина Е.  Работорговля Раннего Боспора (к историографии вопроса) / Е. Репина. - С. 209-211.
  Самарская Е.  Образы женских божеств в произведениях античных авторов I-II вв. до н. э. / Е. Самарская. - С. 211-213.
  Третяк М.  Антична Феодосія / М. Третяк. - С. 213-215.
  Фирсова Л.  Отношения римлян к труду ремесленников по данным исторической традиции и речи ораторов (II в. до н. э. - II в. н. э.) / Л. Фирсова. - С. 216-218.
  Хомич О.  Представление Джона Спелмена о королевской власти / О. Хомич. - С. 218-219.
  Эюпова Д.  Концепция тела, пола и секса в поздней античности / Д. Эюпова. - С. 220-222.
  Ботіка Т.  Російські часописи про колоніальний розвиток Великої Британії кінця XIX - початку XX ст. / Т. Ботіка. - С. 223-224.
  Ковальський С.  Еволюція миротворчої тактики ООН на Кіпрі 1964-1974 рр.: від збройної інтерпозиції до гуманітарної операції / С. Ковальський. - С. 224-227.
  Колесник О.  Жінки Наполеона на тлі політичної кар'єри / О. Колесник. - С. 227-228.
  Литвин Д.  Концепция наступательной операции в японской армии в 1930-х гг. / Д. Литвин. - С. 229-231.
  Онуфрак І.  Релігійний аспект колоніальної політики Османської імперії на Балканському півострові / І. Онуфрак. - С. 231-234.
  Пилипенко В.  Проблема взаємодії людини та суспільства в філософсько-історичній спадщині діячів епохи Просвітництва / В. Пилипенко. - С. 234-237.
  Савенкова І.  Джеймс Сілк Бекингем - видатний англійський публіцист, видавець, політик / І. Савенкова. - С. 237-238.
  Скрипніченко М.  Антивоєнні погляди Дж. Морлі / М. Скрипніченко. - С. 239-241.
  Стаценко Т.  Утвердження основ американської демократії під час президентства Томаса Джефферсона / Т. Стаценко. - С. 241-243.
  Щербина Т.  Османська імперія кінця XIX ст. - початку XX ст. в сприйнятті В. М. Рамзея / Т. Щербина. - С. 245-246.
  Діденко О.  Одеські чорносотенні союзи в роки першої російської революції / О. Діденко. - С. 247-250.
  Дубчак И.  Расширение ЦК на XII съезде РКП(б): причины и последствия / И. Дубчак. - С. 250-252.
  Иванова Н.  Особенности культуры управления торговыми и промышленными предприятиями женщин-купчих в Курской губернии в конце XIX - начале XX века / Н. Иванова. - С. 253-254.
  Кинка С.  "Фосфоритный конфликт" в Эстонии по материалам общесоюзных и региональных печатных СМИ и стенограммам сессий Верховного Совета ЭССР (1987-1988 гг.) / С. Кинка. - С. 254-256.
  Ковальчук С.  Пути становления кадетской идеологии. Постановка проблемы / С. Ковальчук. - С. 257-260.
  Кучеренко М.  К вопросу о социально-экономическом развитии приграничных с Украиной территорий в 1928-1934 гг. (по материалам Белгородского и Острогожского округов Центрально-Черноземной области) / М. Кучеренко. - С. 260-263.
  Ныколаэв О.  Внутрішній політичний конфлікт між Чечнею та Російською Федерацією 1990-1994 рр. / О. Ныколаэв. - С. 263-264.
  Оленченко О.  Допустимий ступінь втручання церкви до внутрішньої політики князівства за свідченням "Повісті минулих літ" / О. Оленченко. - С. 265-266.
  Столбина О.  Международная помощь евреев Российской империи пострадавшим от погромов христианам в Сирии в XIX в. / О. Столбина. - С. 267-268.
  Шеенко И.  Деятельность женских добровольно-строительных бригад в городе Белгороде Курской области в 1943-1945 гг. / И. Шеенко. - С. 268-270.
  Яковенко О.  Ереси как явление общественной мысли домонгольськой Руси в ракурсе отношений общества, государства и церкви / О. Яковенко. - С. 271-273.
  Бурлака В.  Польське питання на Кримській конференції. Реалізація ялтинських домовленостей стосовано Польщі в 1945-1947 рр. / В. Бурлака. - С. 274-276.
  Демченко О.  Чорноморські протоки у зовнішній політиці Тимчасового уряду Російської республіки та позиція Великобританії (березень-квітень 1917 р.) / О. Демченко. - С. 276-279.
  Дергачева А.  Государства "Южного конуса" в планах нацистской Германии: политика Гитлера по отношению к странам Латинской Америки / А. Дергачева. - С. 279-281.
  Дерябіна А.  Історія та наслідки спору між Румунією і Україною з приводу острова Зміїний / А. Дерябіна. - С. 281-284.
  Дзюба Т.  Палестинська проблема в міжнародних відносинах / Т. Дзюба. - С. 285-286.
  Диденко В.  "Турецкий вопрос" на Потсдамской конференции и позиция США / В. Диденко. - С. 287-288.
  Звягіна О.  Ідея Єдиної Європи: від Середньовіччя до XIX ст. / О. Звягіна. - С. 289-290.
  Клиніна Т.  Англо-американські відносини на початку Другої світової війни / Т. Клиніна. - С. 290-292.
  Константинов А.  План "Вэнса-Оуэна" и позиция администрации Б. Клинтона в период Боснийського кризиса 1993-95 гг. / А. Константинов. - С. 293-294.
  Корнышев Д.  Кому была нужна репатриация? К вопросу о взаимоотношениях между СССР и союзниками после Второй Мировой войны / Д. Корнышев. - С. 294-296.
  Мисечко Т.  Ліван на саміті Ліги арабських держав / Т. Мисечко. - С. 296-298.
  Поспєлов А.  Глобалізація тероризму як соціального явища (2001-2005 рр.) / А. Поспєлов. - С. 298-302.
  Семеніст І.  Укладення першого американсько-японського договору безпеки: витоки та передумови / І. Семеніст. - С. 302-304.
  Уварова О.  Російська "политика покровительства" балканським народам: віхи історії / О. Уварова. - С. 304-305.
  Шайхулліна А.  Головні напрямки зовнішньої політики США щодо Азербайджану наприкінці 90-х рр. XX ст. / А. Шайхулліна. - С. 306-307.
  Шпак Ю.  Експорт революції: курс на встановлення радянської влади в Угорщині та Польщі у 1919-1920 рр. / Ю. Шпак. - С. 307-310.
  Щербатюк Д.  Основные напрвления международной деятельности Шанхайской организации сотрудничества / Д. Щербатюк. - С. 310-311.

Анотація:   До збірки увійшли матеріали міжнародної конференції "Одеські Читання", яка пройшла на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 15-16 квітня 2011 р.

 
27 63.51(4Укр-4Хар)я73-1
Я72

Ярещенко, А. П.

        Під чаром рідної землі [Текст] : посіб. з українознавства / А. П. Ярещенко. - К. : Шанс, 2008. - 341 с.

Рубрики: Етнологія України
Слобідська Україна

Ключові слова (ненормовані): український етнос -- анти і Русь -- Русь і Україна -- етнографічні особливості України -- народний календар -- хліборобський календар -- народний гороскоп -- народний прогностик -- народний сонник -- демонологія -- магічна медицина -- народна кулінарія -- народні ігри -- народна символіка

Анотація:   У книзі представлено історичний, мовний та етнокультурний матеріал з історії України, Слобожанщини, Харківщини. Це видання допоможе розумінню українознавства як наукової методології, політики й філософії сучасної незалежної України.

 
28 63.2
С71

        Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 17 Генеалогія та геральдика / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 216 с.

Зміст:
  Буряк Л.  Жіноча біографістика в українській історіографії (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) / Л. Буряк. - С. 6-16
  Мага І.  Сергій Географійович Кулешов: документознавець та педагог: історико-біографічний нарис до шестидесятиріччя від дня народження / І. Мага. - С. 17-38
  Малій О.  Микола Христинович Бунге (1823 - 1895): документи до біографії / О. Малій. - С. 39-57
  Алфьоров О.  Нащадки гетьмана Олифера Голуба: XVII - ХІХ ст. / О. Алфьоров. - С. 58-67
  Войцехівська І.  Родовід Стрельських: генеалогічна реконструкція / І. Войцехівська, В. Патик. - С. 68-81
  Гурковська О.  До історії київської шляхти: Гурковські герба Слеповрон / О. Гурковська, Є. Чернецький. - С. 82-94
  Дмитрієнко М.  Портретний живопис як джерело генеологічних досліджень О. М. Лазаревського / М. Дмитрієнко, О. Походяща. - С. 95-110
  Лильо І.  Забута сторінка з історії роду Корняктів / І. Лильо. - С. 111-114
  Лисенко С.  Потіївсько-Горбулівська підлінія Радомишльської генеологічної лінії роду Незабитовських (друга половина XVIII - перша половина ХХ ст.) / С. Лисенко. - С. 115-129
  Томазов В.  Скарлат Стефанович Маврокордато, князь молдавський / В. Томазов. - С. 130-141
  Однороженко О.  Родова геральдика війська Запорозького Низового XVIII ст. / О. Однороженко. - С. 142-144
  Попельницька О.  Штемпель Ржевуських з Підгорецького замку як геральдичне джерело / О. Попельницька. - С. 145-148
  Тоїчкін Д.  Класифікація та зміст символіки на клинковій зброї XV - ХІХ ст. в українських музеях: геральдика, епіграфіка, орнаментика / Д. Тоїчкін. - С. 149-177

Рубрики: Історичні дисципліни - Генеалогія

Анотація:   Випуск 17 збірника наукових праць "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики" присвячений виключно висвітленню проблем української генеології та геральдики, а також суміжних з ними спеціальних історичних дисциплін - просопографії, біографістики, сфрагістики, емблематики тощо.

 
29 74.202.60
У71

        Урок - одна з організаційних форм навчально-виховної роботи в школі [Текст] : метод. рекомендації / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уманський дер. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 1997. - 74 с.

Зміст:
  Урок-казка "Зелені друзі". - С. 7-11.
  Українська народна казка на уроці математики. - С. 11-17.
  Україна - наша держава. Символіка України. - С. 17-35.
  Світоглядні уявлення і народні знання про рослинний і тваринний світ. - С. 35-41.
  Внутрішнє планування і обладнання традиційноїхати. Елементи інтер'єра. - С. 42-56.
  Український рушник. - С. 57-59.
  Пісні про Україну. - С. 60-65.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): позаурочні заходи -- урок-казка

Анотація:   Дана робота має на меті показати значимість нестандартних уроків у розвитку пізнавального інтересу до навчання молодших школярів, перевагу їх над звичайними уроками.

 
30 83.3(4Укр)4-8...4
С44

        Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства ун-ту, Нац. асоц. - Т. : Астон, 2007. - 447 с.

Зміст:
  Кашуба М.  Григорій Сковорода в контексті доби Просвітництва / М. Кашуба. - С. 6-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стогній І.  Моральні функції філософії Г. С. Сковороди / І. Стогній. - С. 14-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попов М.  Г. С. Сковорода - людина і філософ / М. Попов. - С. 24-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підборський Ю.  Ідеї морального виховання дітей у творчій спадщині Григорія Сковороди / Ю. Підборський. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Постовий В.  Велич духу і серця українського філософа Г. С. Сковороди / В. Постовий. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сирцова О.  Апокрифічна тріадологія в філософії Сковороди і тринітарний трактат Адама Зернікава / О. Сирцова. - С. 44-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юхименко Н.  Вплив ідеї "спорідненої праці" Г. Сковороди на формування філософських поглядів представників Київської філософської школи / Н. Юхименко. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тетерина-Блохин Д.  Деякі дані про родовід та оточення Г. С. Сковороди (за архівними матеріалами) / Д. Тетерина-Блохин. - С. 59-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Взаємозв'язок понять щастя і свободи у філософських поглядах Григорія Сковороди та в теософії / А. Будугай. - С. 75-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовська С.  "Споріднена праця" як запорука самовираження особистості / С. Грабовська. - С. 84-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня П.  Проблема здобуття людиною істинного знання крізь призму поглядів Г. Сковороди / П. Довбня, Д. Довбня. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О.  Пізнавальні аспекти філософії Г. Сковороди і професорів Києво-Могилянської академії / О. Кравченко. - С. 100-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузьменко А.  Історико-філософське осмислення Гргорієм Сковородою національної ідеї державності / А. Кузьменко. - С. 107-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куц В.  Григорій Сковорода - вчитель "сродної праці" і досягнення щастя / В. Куц. - С. 116-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Етично-релігійні домінанти українського світогляду у філософії серця Г. Сковорди та П. Юркевича / А. Рубан. - С. 121-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чирка Л.  Ідеал вибраної людини у філософії Г. Сковороди та Ф. Ніцше: компаративний аналіз / Л. Чирка. - С. 130-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус П.  Ейдос дороги в ліричних творах Г. Сковороди / П. Білоус. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бовсунівська Т.  Риторика мовчання і поезія Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська. - С. 146-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ любові в поетичній творчості Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 153-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ суєти у віршовій творчісті Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 165-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Тема та образ гріха в поезії Григорія Сковороди / М. Корпанюк. - С. 176-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погребник В.  Учительна мудрість Григорія Сковороди - лірика і байкаря / В. Погребник. - С. 188-193
  Ромащенко Л.  Художня інтерпретація постаті Григорія Сковороди в українській історичні\\\\й прозі другої половини ХХ століття / Л. Ромащенко. - С. 194-199. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Роман Варвари Чередниченко "Молодість Григорія Сковороди" / М. Сулима. - С. 200-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  Крізь призму метричної плюривалентності / А. Ткаченко. - С. 203-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Інтерпрерація як літературне і філософське явище / Г. Токмань. - С. 212-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчекно В.  Грогорій Сковорода у спогадах та перших дослідженнях / В. Шевчекно. - С. 219-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко К.  Символіка "греко-слов'янської" великодньої проповіді золотої доби українського Бароко (На матеріалі проповідей Лазаря Барановича) / К. Борисенко. - С. 235-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воїнов С.  А. З. Стелецький - приятель Г. Сковороди / С. Воїнов. - С. 241-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать українського філософа у поемі-симфонії П. Тичини "Сковорода" / Л. Козубенко. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Постать Григорія Сковороди в романі В. Шевчука "Предтеча" / Л. Козубенко. - С. 247-249. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Людина як універсальний символ життя у системі біблійної герменевтики Григорія Сковороди / Н. Левченко. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Архетип фігури, знаку, символу в прозі Г. Сковороди / Н. Левченко. - С. 254-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мишанич Я.  Людина і світ в "Історії русів". Літературний аспект (спроба порівняльного аналізу) / Я. Мишанич. - С. 265-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мостова Л.  Климентій Зіновіїв І Григорій Сковорода: до питання спадкоємності художніх ідей / Л. Мостова. - С. 272-281. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нога Г.  Григорій Сковорода. Мандрівка крізь життя. Поетична інтерпретація / Г. Нога. - С. 281-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підпалий А.  "Сковородинські думи" Володимира Підпалого як концепція світу / А. Підпалий. - С. 288-289
  Потапенко Г.  Вивчення в школі вірша Григорія Сковороди "Ой ти, пташко жовтобоко" / Г. Потапенко. - С. 289-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Сковородинівські мотиви в структурі міфосвіту Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смірнова Н.  Морально-етичні засади творчості Григорія Сковороди та Ларошфуко / Н. Смірнова. - С. 298-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима В.  Інтерпретація євангельської теми Преображення Господнього у філософських трактатах Григорія Сковороди (XVIII ст.) і проповідях Василя Гречулевича (ХІХ ст.) / В. Сулима. - С. 304-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика символів Христа і серця у прозі Г. С. Сковороди / Т. Александрович. - С. 313-321. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Розвиток сковородинівської ідеї "сродної праці" у пригодницько-шкільних повістях для дітей 1960-1980-х років (на матеріалі прози О. Огульчанського, Б. Комара, А. Давидова) / О. Будугай. - С. 322-330. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Філософські параметри художнього хронотопу роману Романа Іванчука "Орда" / К. Каплюк. - С. 331-336. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікітіна В.  Переяславці - герої творів Г. С. Сковороди / В. Нікітіна. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Григорій Сковорода та розвиток української російськомовної літератури / В. Подрига. - С. 342-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Вивчення індивідуального стилю Григорія Сковороди на заняттях з дитячої літератури у педагогічному коледжі / Л. Рудницька. - С. 350-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Філософські мотиви поеми М. Вороного "Євшан зілля" в рецепції юного читача / Л. Ткаченко. - С. 358-366. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалевська Т.  Теорія емпатичної комунікації у світлі філософських концепцій Г. Сковороди / Т. Ковалевська. - С. 368-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Функціональне навантаження ономів у творах Г. Сковороди / Т. Гаврилова. - С. 375-379. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Сутність ідеї сковородинівського самопізнання в навчально-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи / Н. Дига. - С. 380-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довбня Л.  Лексико-семантичні особливості мови віршів Григорія Сковороди / Л. Довбня. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожуховська Л.  Етнолігвістична концепція Григорія Сковороди в жанрі притч / Л. Кожуховська. - С. 390-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товкайло Т.  Фразеологічні одиниці в лінгвосистемі творів Григорія Сковороди / Т. Товкайло. - С. 397-400. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  До питання про духовний сенс імені та псевдоніма Григорія Сковороди (на матеріалі сковородинознавчих праць Григорія Верби) / А. Будугай. - С. 401-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутник Н.  Лексико-семантичні прийоми увиразнення тексту в прозових творах Григорія Сковороди / Н. Бутник. - С. 410-415. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупиця О.  Композиційна роль безеквівалентної лексики в поезії Г. С. Сковороди / О. Тупиця. - С. 416-423. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий у попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" (К., 1992), "Сковорода Григорій: образ мислителя" (К., 1997), "Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність" (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.

 
31 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Франківські читання [Текст] : 150-річчю з дня народження І. Я. Франка присвячується : зб. ст. / редкол.: В. Т. Поліщук [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 229 с.

Зміст:
  Пахаренко В.  Непроминальні істини Івана Франка / В. Пахаренко. - С. 4-6
  Тарнашинська Л.  Франків концепт мистецької "щирості" в літературно-критичній творчості шістдесятників / Л. Тарнашинська. - С. 6-13
  Градовський А.  Тип і прототип (за повістю Р. Горка "Тричі мені являлася любов" / А. Градовський. - С. 13-16
  Коваленко В.  "Секрети" поетичної творчості- в "Перехресних стежках" (психологічні перегуки трактату і повісті Івана Франка) / В. Коваленко. - С. 16-19
  Кошова І.  Іван Франко "Находить ніч. Боюсь я тої ночі!": інтерпретації однієї поезії / І. Кошова. - С. 19-25
  Поліщук В.  Михайло Максимович у працях Івана Франка / В. Поліщук. - С. 25-31
  Гончаренко А.  Аналіз "Слово о полку Ігоревім" у працях Івана Франка / А. Гончаренко. - С. 31-33
  Лупавка І.  Іван Франко про творчість Івана Котляревського / І. Лупавка. - С. 33-36
  Баранюк Т.  Письменник великого таланту(творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка) / Т. Баранюк. - С. 36-37
  Книжова О.  Шевченкознавча спадщина Івана Франка / О. Книжова. - С. 37-40
  Пономарьова В.  "Хуторна поезія" Пантелеймона Куліша в інтерпретації Івана Франка / В. Пономарьова. - С. 40-43
  Скорина Л.  Мдель ідеального суспільного устрою в повістях Івана Франка "Захар Беркут" і Андрія Чайковського " На уходах" / Л. Скорина. - С. 43-49
  Дудник М.  Іван Франко і Михайло Коцюбинський / М. Дудник. - С. 49-53
  Кавун Л.  Ідея " Громадівства" Івана Франка та дискурс "Загірної комуни" Миколи Хвильового / Л. Кавун. - С. 53-56
  Ромащенко Л.  Іван франко і Теодор Томаш Єжу / Л. Ромащенко. - С. 56-60
  Баранько Ю.  Перекладач, а чи співавтор нового бачення? ("Фауст" Гете в перекладі Івана Франка) / Ю. Баранько. - С. 60-63
  Безрукова І.  Образна система повісті Івана Франка "Борислав сміється" і роману Еміля Золя "Жерміналь": типологічні паралелі / І. Безрукова. - С. 63-70
  Ярмоленко Н.  Питання генези українського героїчного епосу у фольклористичних розвідках Івана Франка / Н. Ярмоленко. - С. 70-73
  Марценішко В.  Постать Вишневецьких у спадщині Івана Франка: до проблеми валленродизму / В. Марценішко. - С. 73-80
  Волинець Ю.  Богдан Хмельницький і Хмельниччина в працях Івана Франка / Ю. Волинець. - С. 80-84
  Мануйкін О.  Іван Франко про літературну освіту молоді / О. Мануйкін. - С. 84-86
  Тихолоз В.  Проблема самоосвіти в педагогічних поглядах Івана Франка / В. Тихолоз. - С. 86-91
  Мартинова Г.  Про діалектну основу української літературної мови / Г. Мартинова. - С. 91-94
  Гаврилова Т.  До питання про Івана Франка-ономатолога / Т. Гаврилова. - С. 94-98
  Калько М.  Культурний код часу в поетичному дискурсі Івана Франка / М. Калько. - С. 98-103
  Калько В.  Концепт "Правда" в поетичному дискурсі Івана Франка / В. Калько. - С. 103-107
  Кочерга Г.  Постать Івана Франка на тлі історії української мови / Г. Кочерга. - С. 107-111
  Денисенко З.  Порівняльна стилема у прозових творах Івана Франка / З. Денисенко. - С. 111-114
  Лонська Л.  Комунікативна структура драми Івана Франка "Украдене щастя" / Л. Лонська. - С. 114-117
  Павліченко В.  Регіоналізми у творах Івана Франка / В. Павліченко. - С. 117-120
  Гаврілова Т.  Антропонімікон прози Івана Франка / Т. Гаврілова, Ю. Козоріз. - С. 120-123
  Гаращенко Д.  Дієслова діяльності: контрактивна аспектуальна характеристика в сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі казки Івана Франка "Лис Микита") / Д. Гаращенко. - С. 123-127
  Шитик Л. В.  Синкретичні безсполучникові речення в мові творів Івана Франка / Л. Шитик, О. Хуторний. - С. 127-130
  Денисенко З.  Категорія оцінки в українській мові (на матеріалі прозових творів Івана Франка) / З. Денисенко, С. Завальнюк. - С. 130-133
  Марченко Ю.  Складнопідрядні займенниково-співввідносні речення в поезії Івана Франка / Ю. Марченко. - С. 133-135
  Іщенко Т.  Складні безсполучникові речення з пояслювальним компонентом у творах І. Я. Франка / Т. Іщенко. - С. 135-137
  Лонська Л.  Синтаксичні засоби експресивності у творчості Івана франка / Л. Лонська, Т. Грубась. - С. 137-139
  Громенко А.  Концепт"Любов" у поетичній картині світу Івана Франка / А. Громенко, В. Калько. - С. 139-145
  Мойсієнко В.  Проблема "Народної держави" в політико-правовій спадщині І. Я. Франка / В. Мойсієнко. - С. 145-154
  Масненко В.  Іван Франко як історична постать у сучасній українській історіографії (огляд ювілейних видань) / В. Масненко. - С. 154-158
  Кретов П.  Художньо-філосовська символіка І. Франка: від образу до дискурсу / П. Кретов. - С. 158-159
  Комзюк Л.  Драгоманов і Франко (деякі питання розвитку української політико-правової думки кінця XIX-початку ХХ століть) / Л. Комзюк, О. Комзюк. - С. 159-164
  Земзюліна Н.  Громадська позиція І. Франка крізь призму гендерних досліджень / Н. Земзюліна. - С. 164-166
  Шамара С.  У пошуках "Народної інтелігенції": дореволюційні рефлексії С. О. Єфремова щодо постатті І. Я. Франка / С. Шамара. - С. 166-168
  Волошин І.  Релігійність Івана Франка: до постановки проблеми / І. Волошин. - С. 168-170
  Земзюлін Є.  Конституційні права Галицьких українців в трактуванні І. Франка / Є. Земзюлін. - С. 170-172
  Максимова І.  Кентавр-поняття і кентавр-образи у творчості І. Я. Франка / І. Максимова, А. Білоус. - С. 172-175
  Максимова І.  "Світ для себе" як чинник художньої творчості (на прикладі творів І. Я. Франка) / І. Максимова. - С. 175-178
  Щербина Т.  Специфіка розуміння І. Я. Франком соціалістичних вчень / Т. Щербина. - С. 178-182
  Іщенко М.  Соціально-політичні ідеї розвитку українського суспільства у творчій спадщині І. Я. Франка / М. Іщенко. - С. 182-184
  Овчаренко А.  І. Я. Франко про проблеми державності та національне питання в Україні / А. Овчаренко. - С. 184-186
  Руденко І.  Політичні й громадські ідеї І. Франка в контексті національної самосвідомості українців / І. Руденко. - С. 186-188
  Іщенко О.  І. Я. Франко про шляхи трансформування владниїх відносин в українському суспільстві / О. Іщенко. - С. 188-192
  Деркач Ж.  До проблеми національного самовизначення у творчій спадщині І. Я. Франка / Ж. Деркач. - С. 192-194
  Титарчук М.  І. Я. Франко про місце й роль культури у відродженні українського суспільства / М. Титарчук. - С. 194-196
  Калініченко М.  Від громадівського соціалізму до громадянського суспільства - шлях світоглядного становлення політичних поглядів Івана Франка / М. Калініченко. - С. 196-198
  Ткаченко В.  І. Я. Франко про проблеми моралі й політики в суспільній життєдіяльності людей / В. Ткаченко. - С. 198-201
  Галушко М.  Творчий внесок І. Я. Франка в розвиток української культури / М. Галушко. - С. 201-203
  Комарова Я.  І. Я. Франко про конструктивну діяльність молоді в процесі відродження України / Я. Комарова. - С. 203-206
  Новікова О.  До питання розвитку жіночого руху у соціально-політичних поглядах І. Я. Франка / О. Новікова. - С. 206-209
  Гравченко Г.  І. Я. Франко про проблеми гендерної політики і жіночого руху / Г. Гравченко. - С. 209-210
  Калініченко Б.  Великий Каменяр України і преси / Б. Калініченко. - С. 210-213
  Попко Т.  Національно-економічні питання розвитку України в творчості І. Я. Франка / Т. Попко. - С. 213-215
  Василенко І.  Соціалістичні ідеї в духовному світогляді Івана франка / І. Василенко, М. Іщенко. - С. 215-216
  Рябокінь В.  Іван Франко й національна ідея / В. Рябокінь, О. Іщенко. - С. 216-219
  Лекіашвілі В.  І. Я. Франко: до дилеми "Свобода та автономія" / В. Лекіашвілі, Ж. Деркач. - С. 219-220
  Попович А.  Соціально-філософський феномен поезії Івана Франка / А. Попович, Я. Комарова. - С. 220-223
  Шиневська О.  Іван Якович Франко- вчений, летературний критик, публіцист. / О. Шиневська, Я. Комарова. - С. 223-224

Рубрики: Франко І . Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): мова у творчості І. Франка -- творча спадщина І. Франка -- філософські погляди І. Франка -- гендерне питання

Анотація:   У збірнику вміщені наукові розвідки, виголошені їх авторами на Франківських читаннях у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького, присвячених 150-річчю з дня народження геніального митця і мислителя Івана Яковича Франка. У статтях осмилюються літературні, фольклористичні, історичні, філософські, політологічні, культорологічні та інші аспекти невичерпаної Франкової спадщини.

 
32 83.3(4Укр)
S12

        Sacrum і біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін), Ін-т Слов'янської філології (Вроцлав). - Люблін : Ingvarr, 2008. - 812 с.

Зміст:
  Набитович І.  Категорія sacrum та художня література: дескрипція структури та стратегії досліджень / І. Набитович. - С. 23-47.
  Нямцу А.  Літературні архетипи у світовому контексті / А. Нямцу. - С. 49-60.
  Неміш С.  Гностичні інтерпритації старозаповітної оповіді про Каїна та їх рецепція в українській вербальній культурі / С. Неміш. - С. 61-69.
  Джиджора Є.  Світоглядні сакральні константи сприйняття дійсності в рецепції автора Історії юдейської війни / Є. Джиджора. - С. 71-78.
  Александров О.  Автор в українській середньовічній літературі / О. Александров. - С. 79-92.
  Ісіченко І.  "Божественне мовчання" й риторика аскетичного тексту / І. Ісіченко. - С. 93-100.
  Пелешенко Ю.  Велика П'ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція / Ю. Пелешенко. - С. 101-113.
  Трофимчук М.  Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво-Могилянської академії) / М. Трофимчук. - С. 115-121.
  Левченко Н.  Sensus plenior як сакральна парадигма біблійної герменевтики в українській бароковій прозі / Н. Левченко. - С. 123-134.
  Ушкалов Л.  Перекладна українська поезія XVII-XVIII століть як явище сакрального ряду / Л. Ушкалов. - С. 135-145.
  Матушек О.  Сакральне в діяльности та літературному образі Лазаря Барановича / О. Матушек. - С. 147-152.
  Бунчук Б.  Релігійне у поезії Івана Франка дрогобицького періоду / Б. Бунчук. - С. 153-165.
  Гузар З.  Sacrum Івана Франка. Релігійний Universum і його національний контекст Франкової поезії та художньої прози / З. Гузар. - С. 167-181.
  Комариця М.  Українська "католицька критика" в дискурсивному полі міжвоєнної літератури XX століття / М. Комариця. - С. 205-223.
  Поліщук Я.  Біле і чорне Михайла Жука. Sacrum мистця на тлі культурних аберацій його доби / Я. Поліщук. - С. 225-236.
  Баган О.  Сакральні основи лірики письменників-вісниківців / О. Баган. - С. 237-245.
  Рязанцева Т.  Деякі особливості релігійної поезії Олекси Стефановича / Т. Рязанцева. - С. 247-255.
  Руснак І.  Сакральне у духовному житті людини (на матеріалі прози Уласа Самчука) / І. Руснак. - С. 257-264.
  Чернюк С.  Сакральні виміри в художньому світі Тодося Осьмачки / С. Чернюк. - С. 265-273.
  Розумний Я.  Між надземним і земним тяжінням (Релігійні теми й мотиви в українській поезії двадцятого століття) / Я. Розумний. - С. 275-294.
  Пелешенко Н.  Християнські релігійно-обрядові моделі в українській химерній прозі (На матеріалі роману Василя Земляка Лебедина зграя) / Н. Пелешенко. - С. 307-318.
  Хархун В.  Освячення профанного: sacrum в українській літературі тоталітарного періоду / В. Хархун. - С. 319-327.
  Бетко І.  Релігійна постава суб'єкта в українській прозі нової хвилі (на прикладі вибраних творів Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Юрія Іздрика) / І. Бетко. - С. 329-341.
  Пелешко Ю.  Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури / Ю. Пелешко. - С. 345-351.
  Ісіченко І.  Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії / І. Ісіченко. - С. 353-358.
  Рязанцева Т.  Метафізична поезія Лазаря Барановича: особливості тематичних акцентів / Т. Рязанцева. - С. 359-367.
  Трофименко Т.  Трансформація біблійного тексту в пасійному трактаті Димитрія Туптала / Т. Трофименко. - С. 369-377.
  Трофимчук О.  Біблійна традиція як генеруючий елемент творчого методу епохи бароко (На матеріалі світських панегіричних поем Пилипа Орлика) / О. Трофимчук. - С. 379-385.
  Левченко Н.  Рецепція Біблії в дихотомічній сенсовій вертикалі вербальних знаків алегоризуючої свідомости бароко: Григорій Сковорода / Н. Левченко. - С. 387-397.
  Нога Г.  Біблійними стежками Григорія Сковороди / Г. Нога. - С. 399-406.
  Сулима В.  Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Велекодніх проповідях Василя Гречулевича (XIX ст.): особливості герменевтики та поетики / В. Сулима. - С. 407-415.
  Бородінова М.  Своєрідність "діалогу" українскої літератури першої половини XIX століття з Біблією / М. Бородінова. - С. 417-426.
  Пахаренко В.  "Ми віруєм твоїй силі..." (Шевченкова теодицея) / В. Пахаренко. - С. 427-455.
  Бондар М.  Іван Франко і Біблія: маловідомі й невідомі переклади та переспіви / М. Бондар. - С. 458-478.
  Дуркалевич В.  Біблія як джерело творчої рецепції у пізній прозі Івана Франка / В. Дуркалевич. - С. 480-489.
  Демська-Будзуляк Л.  Переосмислення християнських цінностей раннім українським модернізмом / Л. Демська-Будзуляк. - С. 492-501.
  Хороб С.  Українська модерна релігійна драма: трансформація містерійних форм / С. Хороб. - С. 504-520.
  Гаджилова Г.  Екзистенційні колізії раннього християнства (за драматичними текстами Лесі Українки) / Г. Гаджилова. - С. 522-529.
  Кирилюк С.  Конфлікт особистости у новелі Олексія Плюща Палкий мисленник і учитель / С. Кирилюк. - С. 532-539.
  Зінь Р.  Різдвяні мотиви в українській поезії / Р. Зінь. - С. 541-554.
  Качуровський І.  Українська великодня поезія / І. Качуровський. - С. 556-574.
  Дмитрів І.  Ангельська символіка у поезії "Логосівців" / І. Дмитрів. - С. 575-582.
  Осадча Ю.  Біблійні ремінісценції у новелі Миколи Хвильового Я (Романтика) / Ю. Осадча. - С. 583-592.
  Зварич В.  Біблійні образи у поетичному сприйнятті Миколи Зерова / В. Зварич. - С. 593-599.
  Шалата-Барна І.  Дихотомія Божого і сатанинського у повісті Ротонда душогубців Тодося Осьмачки / І. Шалата-Барна. - С. 601-614.
  Пелешенко Н.  Ванітативний мотив Еклезіяста в українській літературі 1960-1980-их років (На матеріалі творів Олександра Ільченка, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука) / Н. Пелешенко. - С. 615-635.
  Набитович І.  Біблійні стилізації як стилетворчий засіб в українській прозі XX віку / І. Набитович. - С. 637-660.
  Антофійчук В.  Біблія і культура в контексті сучасних літературознавчих досліджень / В. Антофійчук. - С. 661-670.
  Лановик З.  Біблія в герменевтичному універсумі філологічної гуманітаристики і актуальні проблеми біблійної герменевтики / З. Лановик. - С. 671-695.

Рубрики: Історія української літератури - Релігійні мотиви в літературі

 
33 63.52(4Укр)
Н30

        Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. № 3-4 (81-82) Травень - серпень / Президія НАН України, Ін-т народознавства НАН України. - Л. : Видавництво Інституту народознавства, 2008. - 209460 с.

Зміст:
  Сокіл Г.  Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кін. XIX - поч. XX ст. / Г. Сокіл. - С. 210-214.
  Плевич І.  Мустафа Козакевич - дослідник традиційної архітектури українців Полісся та Волині / І. Плевич. - С. 215-227.
  Бойко І.  Сушіння трави та зберігання сіна у Словацьких та Українських Карпатах (XX - початок XXI ст.) / І. Бойко. - С. 228-252.
  Радович Р.  Звичаї та обряди, пов'язані із спорудженням житла на заході Галицької Бойківщини (за матеріалами Турківського та Старосамбірського р-нів) / Р. Радович. - С. 253-271.
  Серебрякова О.  Мантичні дії з рослинами в зимовому циклі свят українців / О. Серебрякова. - С. 272-278.
  Жмурко О.  Геральдична графіка в Галичині XVII-XVIII ст.: питання історіографії / О. Жмурко. - С. 279-289.
  Зінченко Т.  Концепт ікони в релігійній картині світу: український аспект / Т. Зінченко. - С. 290-294.
  Кузніч Р.  Інспірації барокової символіки в серії графічних робіт Ярослава Музики "Символи Григорія Сковороди" / Р. Кузніч. - С. 294-301.
  Комарницький А.  Культ Богоматері - як Покрови, захисниці від степових ворогів на Україні в часи польсько-литовського панування / А. Комарницький. - С. 302-308.
  Болібрух Л.  Барвінковий обряд у весільній обрядовості Богородчанщини (За етнографічними матеріалами експедиції 2008 р.) / Л. Болібрух. - С. 309-313.
  Мозговий М.  Історико-культурні умови розвитку української пісенної естради XX ст. / М. Мозговий. - С. 313-317.
  Новоженець Г.  Західний вектор в українському мистецтві діаспори / Г. Новоженець. - С. 318-328.
  Грідяєва Т.  Типологічний синтез акціонізму XX-XXI ст.: структура мистецтва комунікації / Т. Грідяєва. - С. 329-334.
  Станкевич Н.  Композиція рекламного плакату Галичини періоду ар-деко / Н. Станкевич. - С. 335-340.
  Дем'ян Г.  Національно-державницьке спрямування діяльності Михайла Зубрицького (Тематико-бібліографічний огляд публікації) / Г. Дем'ян. - С. 358-372.
  Кирчів Р.  Зв'язки Михайла Зубрицького з Іваном Франком і Володимиром Гнатюком / Р. Кирчів. - С. 373-377.
  Горинь А.  Наукова праця Михайла Зубрицького у вимірах часу / А. Горинь. - С. 378-381.
  Тарас Я.  Михайло Зубрицький в історії храму села Мшанець / Я. Тарас. - С. 382-391.
  Гвоздевич С.  Михайло Зубрицький - дослідник сім'ї та сімейної обрядовості бойків / С. Гвоздевич. - С. 392-402.
  Зборовський П.  Турківщина в житті і наукових працях Михайла Зубрицького / П. Зборовський. - С. 404-408.
  Никорак О.  Високе покликання вченої Ганни Горинь / О. Никорак. - С. 409-421.
  Горинь Г.  Роль громади у формуванні особи (історичний досвід українців) / Г. Горинь. - С. 440-444.

 
34 83.3(4Укр)5-8...4
Ш37

        Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Київський університет, 2003. - 309 с.

Зміст:
  Семенюк Г. Ф.  Дослухаючись до шевченківської музи / Г.Ф. Семенюк. - С. 3
  Наєнко М. К.  До таїни Шевченківського слова / М.К. Наєнко. - С. 4
  Задорожня Л. М.  Самовладання як свобода волі людини: аксіологічна модель Шевченківської творчості / Л.М. Задорожня. - С. 12
  Шахова К. О.  Шевченко і Петефі / К.О. Шахова. - С. 20
  Мейзерська Т. С.  З петербурзького оточення Шевченка: граф Михайло Юрійович Вієльгорський / Т.С. Мейзерська. - С. 27
  Кузьменко В. І.  Архітектоніка повістей Шевченка: епістолярна форма як домінуючий принцип побуди творів / В.І. Кузьменко. - С. 30
  Вільна Я. В.  Гуманістичні інтенції у творчості Т. Шевченка та Г. Квітки-Основ'яненка / Я.В. Вільна. - С. 38
  Зайдлер Н. І.  Постать Семена Палія у творах Т.Г. Шевченка (До проблеми історичної правди) / Н. І. Зайдлер. - С. 45
  Кисельова Л. О.  Поетологія Шевченка як культурний Метадискурс / Л.О. Кисельова. - С. 54
  Задорожня С. В.  Шевченко у контексті стильових шукань Івана Франка / С. В. Задорожня. - С. 61
  Мазоха Г. С.  Історична тематика у творчості Тараса Шевченка / Г.С. Мазоха. - С. 66
  Чорна М. Г.  Традиції Шевченка у творчості Панаса Мирного / М. Г. Чорна. - С. 74
  Горболіс Л. М.  Народно-релігійна мораль і "Кобзар" в аналітичних візіях Бориса Грінченка / Л. М. Горболіс. - С. 82
  Александрова Г. А.  Творчість Шевченка в історико-літературній концепції М. Дашкевича / Г. А. Александрова. - С. 87
  Кузьменко Н. М.  Принципи відбору, структурування і спроби пред'явлення інформацій у "Букварі южнорусскому" Шевченка / Н. М. Кузьменко. - С. 92
  Мацько В. П.  Осмилення творчості Шевченка дослідниками української діаспори / В. П. Мацько. - С. 95
  Ісаєнко Л. М.  Рецепція образу Богдана Хмельницького у творчості Шевченка / Л. М. Ісаєнко. - С. 100
  Бушак С. М.  Українська природа в поетичній та малярській спадщині Шевченка / С. М. Бушак. - С. 111
  Ткачук О. Є.  Самопізнання самобутнього (колізії відчуження в житті і творчості Шевченка) / О.Є. Ткачук. - С. 120
  Братусь І. В.  Шевченко в оцінці української діаспори / І. В. Братусь. - С. 126
  Грегуль Г. В.  Т.Г. Шевченко крізь призму біографічної традиції (за романом О. Ільченка "Петербурзька осінь") / Г. В. Грегуль. - С. 131
  Гудзь О. П.  Між священником та ворожбитом / О. П. Гудзь. - С. 135
  Водолазька С. А.  Шевченківські ремінісценції Е. Андієвської (на матеріалі "Роману про добру людину" та "Роману про людське призначення") / С. А. Водолазька. - С. 143
  Заболотна Т. В.  Шевченко в рецепції Винниченка / Т. В. Заболотна. - С. 148
  Теребус О. Л.  Постать Шевченка у літературно-критичній творчості Дмитра Павличка / О. Л. Теребус. - С. 150
  Боронь О. В.  Ступінь оригінальності пошевченківських поетів / О. В. Боронь. - С. 154
  Самаріна С. І.  Зв'язки Шевченка з Ніжином і випускниками Ніжинської гімназії / С. І. Самаріна. - С. 159
  Саксєєв С. В.  Постать гетьмана І. Мазепи у творчості Шевченка / С. В. Саксєєв. - С. 167
  Шестак А. М.  Архетипи у творчості Шевченка / А. М. Шестак. - С. 167
  Шестак А. М.  Архетипи колективного несвідомого в поезії Тараса Шевченка. Архетип Великої Матері / А. М. Шестак. - С. 173
  Волосюк І. Б.  Сентиментальні якості героїв Г.Ф. Квітки- Основ'яненка і Шевченка / І.Б. Волосюк. - С. 177
  Пілецька Ю. В.  Жінки в життєвій і творчій долі Шевченка / Ю.В. Пілецька. - С. 181
  Слухай Н. В.  Художньо-мовна творчість Шевченка крізь призму психологічних асоціатів східних слов'ян / Н.В. Слухай. - С. 187
  Теряєв Д. О.  Часова організація поетичного тексту за акустичними даними / Д. О. Теряєв. - С. 194
  Мосенкіс Ю. Д.  Лінгвістичний аналіз Шевченкової язичниської символіки трипільського походження (матеріал до спецкурсу "Архаїчні культурні терміни української мови") / Ю.Д. Мосенкіс. - С. 200
  Горобець В. Й.  Ще раз про поему "Гайдамаки" Т.Г. Шевченка та гайдамаччину в україні XVIII століття / В.Й. Горобець. - С. 205
  Богдан С. К.  Стереотипи мовної поведінки Шевченка в його епістолярії: звертальні й прощальні формули / С.К. Богдан. - С. 210
  Вокальчук Г. М.  Оказіонально-предметна номінація у поетичному лексиконі Шевченка / Г.М. Вокальчук. - С. 217
  Штонь Г. М.  Нереалізовані рецепції Шевченка / Г.М. Штонь. - С. 224
  Астафьєв О. Г.  Статус Шевченка в поемі Святослава Гординського "СІм літ": "Відсутність" персонажа як моделююча категорія / О.Г. Астафьєв. - С. 228
  Шупта-В'язовська О.  Хронотоп послання у ліриці Шевченка / О.Г. Шупта- В'язовська. - С. 231
  Матчук А. Л.  Способи об'єктивації підтексту у творах Шевченка / А.Л. Матчук. - С. 235
  Гаврилюк Н. І.  "Москалева криниця Шевченка" (метричний аспект) / Н.І. Гаврилюк. - С. 238
  Ісаєва Н. С.  Поезія Шевченка в перекладі Ге Баоцюаня: проблеми рецепції / Н.С. Ісаєва. - С. 243
  Павленко І. Я.  Поезія Шевченка і народний романс / І.Я. Павленко. - С. 264
  Лисюк Н. А.  Фольклорне підгрунтя поеми-комедії Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля") / Н.А. Лисюк. - С. 269
  Росовецький С. К.  "І тут, і всюди - скрізь погано": спроба інтерпретації в просторі інтертекстуальності / С.К. Росовецький. - С. 276
  Гнатенко В. І.  Шевченкознавство в Київському університеті. Бібліографічний покажчик. Частина третя (1917-2000) / В.І. Гнатенко. - С. 286

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До пятого випуску збірника наукових праць "Шевченківськознавчі студії" ввійшли дповіді студентів, аспірантів та викладачів Інституту філології, виголошені на міжнародній науковій основі конференції з нагоди 188-річниці від дня народження Тараса Шевченка. Збірник присвячено актуальним проблемам дослідження стилю мови, естетики, поетики і філософії творчості Т.Шевченка.

 
35 81.41
А43

        Актуальні проблеми слов'янознавства [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київський славістичний ун-т, Український держ. славістичний центр НАН України та МОН України. - К. : КСУ, 2004. - 332 с.

Зміст:
  Стоянов І. А.  Біля джерел болгарської україністики (за матеріалами емігрантської преси) / І. А. Стоянов. - С. 5-9.
  Кузьменко В. І.  Епістолярний стиль чи літературний та історіографічний жанр? / В. І. Кузьменко. - С. 10-19.
  Михед П. В.  Про місце англомовних літератур у системі гуманітарної освіти у школі і вузі / П. В. Михед. - С. 20-24.
  Ісаєнко К. П.  Біографічний дискурс у контексті історії культури XIX ст. (П. Куліш про М. Гоголя) / К. П. Ісаєнко. - С. 24-32.
  Шагинян Р. П.  К поэтике в русской литературе XIX в. / Р. П. Шагинян. - С. 33-40.
  Михед О. П.  I Shjbld Have Changed the World (про структуру міфопоетичного світу Лариси Шпорлюк) / О. П. Михед, Т. В. Михед. - С. 40-45.
  Свириденко О.  Ідея слов'янського єднання в обгрунтуванні А. Метлинського / О. Свириденко. - С. 46-54.
  Любченко В. Г.  Мотиви рідної мови, рідного краю та України в поезії східнословацького поета Сергія Макари / В. Г. Любченко. - С. 55-60.
  Литвинська С. В.  Зрушення морально-етичних орієнтирів особисості у п'єсі О. Коломійця "Горлиця" / С. В. Литвинська. - С. 60-69.
  Фидкевич Е. Л.  Отражение проблемы "Россия и Запад" в эпистолярии А. П. Чехова / Е. Л. Фидкевич. - С. 70-77.
  Кузьменко М. В.  Фольклорна традиція і російськомовна поезія України / М. В. Кузьменко. - С. 77-82.
  Щур Н. О.  Я. А. Мамонтов про шляхи розвитку українського театру і драматургії / Н. О. Щур. - С. 82-89.
  Федотова Т.  Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира Винниченка / Т. Федотова. - С. 89-97.
  Мазоха Г. С.  Теоретичні засади дослідження письменницького епістолярію / Г. С. Мазоха. - С. 97-105.
  Луцюк М. В.  Антропогонія книги буття (філологічні рефлексії) / М. В. Луцюк. - С. 105-111.
  Савицький В.  Стильові особливості сатиричних творів Івана Вишенського / В. Савицький. - С. 111-114.
  Крупник Л. О.  Мистецький нонкомформізм середини 60 - середини 80-х років XX століття (на прикладі українського кіно) / Л. О. Крупник. - С. 115-125.
  Гарачковська О. О.  Природнича тематика крізь призму ліричної мініатюри в творчості В. Чухліба та М. Ткача / О. О. Гарачковська. - С. 126-128.
  Нізамутдінова Я. Ф.  Український фольклор в рецепції М. М. Ушакова / Я. Ф. Нізамутдінова. - С. 129-131.
  Захаржевська В. О.  Славістика - міждисциплінарна наука в Україні / В. О. Захаржевська. - С. 131-136.
  Астаф'єв О. Г.  Рецепція античності в українській літературі / О. Г. Астаф'єв, С. М. Пригодій. - С. 137-141.
  Яковенко І. В.  Гріховність та її охудожнення в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 141-149.
  Зінченко Н. В.  Праця Олександра Котляревського "О погребальных обычаях языческих славян": текст, контекст, методологія / Н. В. Зінченко. - С. 149-156.
  Грицик Л. В.  Михайло Максимович і зародження порівняльного літературознавства в Україні / Л. В. Грицик. - С. 157-163.
  Гнатюк М. М.  Семантика і семіотика текстуального простору Юрія Яновського / М. М. Гнатюк. - С. 164-182.
  Бернадська Н. І.  Жанрові модифікації роману XX ст. / Н. І. Бернадська. - С. 183-188.
  Довбня Л. Е.  Семантичні зміни прикметників на позначення назв елементарних якостей та оцінок в українській і російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 189-199.
  Ясакова Н. Ю.  Вираження темпоральних відношень підрядності за допомогою аналітичних сполучників та їх аналогів / Н. Ю. Ясакова. - С. 199-209.
  Зеліковська О. О.  Особливості мови ділового спілкування як засобу гуманізації ділових взаємин / О. О. Зеліковська. - С. 210-215.
  Литвин С. В.  Вимоги до іншомовного тексту як предмета писемної комунікації / С. В. Литвин. - С. 215-220.
  Мартишева О.  Національна специфіка фразеологізмів, зорієнтованих на людину (на матеріалі сербської, української та новогрецької мов) / О. Мартишева. - С. 221-226.
  Ващенко О. О.  Процеси запозичення в чеській мові / О. О. Ващенко. - С. 227-231.
  Дубровська І. Б.  Образні найменування людини/групи людей у Біблії / І. Б. Дубровська. - С. 232-239.
  Коновалова Т. И.  К вопросу о стилистической дифференциации сложного предложения в современном новогреческом языке / Т. И. Коновалова. - С. 240-245.
  Латишева Т. А.  О семейном сленге в современном чешском языке / Т. А. Латишева. - С. 246-250.
  Заскалета В. П.  Формування та функціонування складнопідрядних означальних речень зі сполучними засобами, похідними від анафорично-вказівних займенників на ларингальний / В. П. Заскалета. - С. 250-256.
  Кондратюк В. М.  Проблеми функціональної еквівалентності в порівняльній лінгвістиці / В. М. Кондратюк. - С. 256-264.
  Тищенко Т.  Внутрішнє членування подільсько-середньонаддніпрянського діалектного суміжжя / Т. Тищенко. - С. 264-271.
  Зелінська О.  Найменування у староукраїнській мові осіб, які керували навчальними закладами та здійснювали нагляд і контроль за навчально-виховним процесом / О. Зелінська. - С. 271-280.
  Денисюк В.  Варіантність як одна з особливостей функціонування антропонімів / В. Денисюк. - С. 280-286.
  Цыбулькин В. В.  Термин "глоттосфера" в контексте современной лингвистики / В. В. Цыбулькин. - С. 286-294.
  Верховцова О. М.  Man як хибне гендерне поняття / О. М. Верховцова. - С. 295-298.
  Солошенко В. В.  Діяльність Гете-інституту в україні у 90-ті роки XX століття / В. В. Солошенко. - С. 299-304.
  Бабюк В. В.  Разитие и распространение английского языка в мире / В. В. Бабюк. - С. 304-307.
  Яровая А. Г.  Развитие познавательной деятельности студентов (магистров) в процессе работы над научным текстом / А. Г. Яровая. - С. 308-310.
  Мільчук І. О.  Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів останнього десятиріччя у сфері "релігія" / І. О. Мільчук. - С. 311-318.
  Бруцкая В. С.  К проблеме семантической классификации отглагольных прилагательных немецкого языка с пассивным значением / В. С. Бруцкая. - С. 318-321.
  Гамзюк М. В.  Функціонування емотивних фразеологічних одиниць німецької мови у тексті / М. В. Гамзюк. - С. 322-325.
  Марусяк В. В.  Використання ресурсів Інтернет на уроках іноземної мови / В. В. Марусяк. - С. 325-332.

Анотація:   Збірник містить статті, повідомлення вітчизняних і зарубіжних учених у галузі історії та теорії слов'янських літератур, актуальних проблем лінгвістики.

 
36 60
Д22

        20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього [Текст] : ХІ наук.-практ. конф. / Нац. акад. управління, Центр перспективних соц. досліджень. - К. : Лазурит-Поліграф, 2011. - 404 с.

Зміст:
  Ільчук Л. І.  Вступне слово від організаційного комітету конференції / Л. І. Ільчук. - С. 11-12
  Попович М. В.  Суспільний прогрес як зміна цінностей / М. В. Попович. - С. 12-16
  Гузар Л. (кардинал)  Основи правильної, моральної поведінки / Гузар Л. (кардинал). - С. 16-17
  Тивончук А.  Морально-етичні засади інституту сім'ї в Україні / А. Тивончук. - С. 18-22
  Євстратій (Зоря), єпископ  Духовні цінності - головний скарб і фундамент розбудови України / Євстратій (Зоря), єпископ. - С. 22-26
  Ісіченко, І. (архиєпископ)  Культура і культ у постмодерному українському дискурсі / Ісіченко, І. (архиєпископ). - С. 27-30
  Скомаровський В. (єпископ)  Духовні цінності українського народу: випробування часом / Скомаровський В. (єпископ). - С. 31-32
  Слинько А. А.  Основной вектор политического развития в Украине / А. А. Слинько. - С. 33-34
  Олійник О. Л.  Поняття "вольності" як основа традицій урядування на українських землях у ранньомодерну добу / О. Л. Олійник. - С. 35-37
  Безбах В. Г.  Битва за Европу ( до 390-річчя Хотинської битви) / В. Г. Безбах. - С. 37-38
  Нікітіна А.  Наказні гетьмани доби Хмельниччини / А. Нікітіна. - С. 38-40
  Лазарєва В. Т.  Особливості генези державницько-правових поглядів П. Куліша: досвід і уроки для сьогодення / В. Т. Лазарєва. - С. 40-42
  Краснодемська І. Й.  Дослідження вченими української діаспори проблем українського державотворення у міжвоєнний період / І. Й. Краснодемська. - С. 43-45
  Безпаленко В. В.  Судові засади масових політичних репресій в Україні у другій половині 30-х років ХХ ст. / В. В. Безпаленко. - С. 45-48
  Горенко Л. І.  Культурні пріоритети Української держави початку ХХІ ст.: історія, теорія і практика / Л. І. Горенко. - С. 48-51
  Українеці С. О.  Культуротворчі новації та асоціативне мислення Ліни Костенко: мовний аспект реалізації / С. О. Українеці. - С. 51-53
  Самойлов М.  Генетичний зв'язок трипільської і української культури: миф чи реальність / М. Самойлов, І. Папушева. - С. 53-56
  Шеломанова-Булавка Ю. М.  Волинський дерев'яний храм: дослідження, збереження, втрачання традиційності / Ю. М. Шеломанова-Булавка. - С. 56-57
  Сергеєва Н. В.  Роль дизайну у формуванні національної і культурної самоідентифікації людини / Н. В. Сергеєва. - С. 57-59
  Мамулькіна О. Г.  Теоретичні засади формування геокультурного образу Запорізького степу / О. Г. Мамулькіна. - С. 59-61
  Короб А. М.  Українська видавнича справа на початку ХХ та ХХІ століть (аналіз проблем розвитку) / А. М. Короб. - С. 61-63
  Матвійчук О. Є.  Бібліотечні традиції і новації українського сьогоднення / О. Є. Матвійчук. - С. 63-65
  Вергелес Н. В.  Мовотворчість як елемент культуротворчості: дуалізм мови В. Стефаника / Н. В. Вергелес, Я. Я. Чорненький. - С. 65-67
  Стахів М. Р.  Художнє мовлення новелістики Василя Стефаника / М. Р. Стахів, Я. Я. Чорненький. - С. 67-68
  Мірошник О. Л.  Мова у творчості М. Т. Рильського: культурологічний аспект / О. Л. Мірошник. - С. 69-70
  Саворона Ю. С.  Семантико- стилістична характеристика іменникових фразем на позначення назв осіб у трилогії "Мазепа" Б. Лепкого / Ю. С. Саворона. - С. 70-72
  Пузій М. С.  Лексичні новації в українській мові / М. С. Пузій, М. В. Романюк, Я. Я. Чорненький. - С. 72-74
  П'янковський Р. В.  Культурологічний потенціал словника як засіб збагачення лексичного запасу людини / Р. В. П'янковський. - С. 74-75
  Білаш Н. О.  Лексико-семантичні особливості складених біологічних термінів / Н. О. Білаш. - С. 76-77
  Подольська Є. А.  Травматичні зміни в українському кризовому суспільстві / Є. А. Подольська. - С. 78-79
  Мазур Л. В.  Особливості кризи ідентичності в Україні / Л. В. Мазур. - С. 80-81
  Харьков І. В.  Духовні цінності українського суспільства / І. В. Харьков. - С. 82-83
  Осос П.  Мода та духовність / П. Осос. - С. 84-85
  Семчук Н. І.  Втрата ціннісних орієнтацій як причина кризової ситуації в Україні / Н. І. Семчук. - С. 86-87
  Кучера Т. М.  Окремі аспекти самореалізації особистості / Т. М. Кучера. - С. 87-89
  Чепінога К. С.  Стресостійкість фахівця як складова соціальної конкурентності / К. С. Чепінога. - С. 90-91
  Бабушка Л. Д.  Людиномірність як система координат духовних формоутворень / Л. Д. Бабушка. - С. 91-93
  Нікітіна І. В.  Творча взаємодія людини і соціуму: гендерний вектор / І. В. Нікітіна. - С. 93-95
  Здіорук С. І.  Релігійні цінності у стратегії демократичного поступу української нації в новітню добу / С. І. Здіорук. - С. 95-98
  Афанасьєв А. О.  Проблеми формування і захисту духовних цінностей українського суспільства на сучасному етапі / А. О. Афанасьєв. - С. 98-100
  Хмільовська О. В.  Діяльність псевдорелігійних організацій як загроза національній безпеці України / О. В. Хмільовська. - С. 100-102
  Филипович Л. О.  Християнські церкви України в умовах формування громадянського суспільства / Л. О. Филипович. - С. 102-109
  Жуковський В. В.  Розвиток богослов'я як запорука побудови громадянського суспільства / В. В. Жуковський. - С. 109-113
  Брашовецька О. О.  Інститут кумівства (хрещених батьків) у сучасній православній культурі України / О. О. Брашовецька. - С. 113-115
  Остащук І. Б.  Структуротворча роль інтертекстуальності у християнській символіці / І. Б. Остащук. - С. 115-117
  Щербяк Ю. А.  Ідея патріарху Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії і перспективи / Ю. А. Щербяк. - С. 117-119
  Марчук Є.  Катехиза любові: за працею Е. Фромма " Мистецтво любові" / Є. Марчук, С. І. Присухін. - С. 120-122
  Присухін С. І.  Поняття "свобода" в неотомізмі Івана Павла ІІ / С. І. Присухін. - С. 122-124
  Лісовенко І.  Сучасне українське неоязичництво / І. Лісовенко. - С. 124-126
  Кульпіна В. Д.  Феномен духовної краси в системі харизматичних цінностей п'ятидесятництва / В. Д. Кульпіна. - С. 127-128
  Ставрояні С. С.  Роль релігієзнавства як навчальної дисципліни у вихованні моральності людини / С. С. Ставрояні. - С. 128-129
  Усатенко Т. П.  Українськість як чинник соціокультурної ідентичності / Т. П. Усатенко. - С. 130-132
  Муранова В. В.  Сутність громадянського суспільства і чинники його розвитку в сучасній Україні / В. В. Муранова. - С. 133-134
  Вишньова О. М.  Психологічні чинники системи освіти в сучасній Україні / О. М. Вишньова. - С. 134-136
  Камінська Л. Ф.  Молодіжний рух у сучасному суспільстві: сутність і призначення / Л. Ф. Камінська. - С. 136-138
  Сєрик М. П.  Участь української молоді в політичному житті держави / М. П. Сєрик. - С. 138
  Чуприк Д. Й.  Особливості правовового виховання громадян у період українського державотворення / Д. Й. Чуприк. - С. 139-140
  Фєсік О. І.  Відродження духовності і моральної свідомості підростаючого покоління як небхідний чинник виховання майбутніх державотворців / О. І. Фєсік. - С. 141-142
  Бойко С. М.  Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності / С. М. Бойко. - С. 142-144
  Молчанова А. О.  Проблема толерантності як культурологічна основа діяльності педагога / А. О. Молчанова. - С. 144-146
  Султанова Л. Ю.  Полікультурна освіта викладачів вищих нгавчальних закладів як невід'ємна складова полікультурного суспільства / Л. Ю. Султанова. - С. 146-147
  Борозинець І. М.  Сучасна інформатизація освіти як чинник інформатизації суспільства / І. М. Борозинець. - С. 148-149
  Дзвінчук Д. І.  Про державне регулювання стратегичного розвитку мистецько-культурного середовища України на основі мультикультуралізму / Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, О. В. Немчук. - С. 150-151
  Козловець М. А.  Мультикультуралізм і проблема єдності українського суспільства / М. А. Козловець. - С. 152-154
  Трач Ю. В.  Культура і глобалізація: суперечності розвитку / Ю. В. Трач. - С. 154-156
  Ханас О. М.  Мультикультуралізм-деструкція національної культури чи джерело її розвитку / О. М. Ханас. - С. 156-157
  Клименко В. С.  Інформаційна культура в розрізі культурних новацій українського сьогодення / В. С. Клименко. - С. 157-159
  Кожолянко Г. К.  Науково-теоретичні аспекти"політичного русинства" західноукраїнського регіону на початку ХХІ століття / Г. К. Кожолянко. - С. 158-159
  Арзуманова Т. В.  Діяльність національних культурних товариств- запорука побудови мультикультурного громадянського суспільства в Україні (на прикладі діяльності російських товариств Харкова) / Т. В. Арзуманова. - С. 161-163
  Волкова Е. А.  Особенности российско-украинских отношений в контексте религиозной политики / Е. А. Волкова. - С. 163-165
  Газізова О. О.  Проблеми мовної самоідентифікації етичних груп Автономної Республіки Крим в умовах незалежності України / О. О. Газізова. - С. 165-167
  Маевская Л. Б.  Распространение идеологии партии под названием "Джамаат аль-Исламийя" в Украине / Л. Б. Маевская. - С. 167-168
  Киридон А. М.  Актуалізація культурно-національної ідентичності при визначенні зовнішньополітичних векторів України / А. М. Киридон. - С. 168-170
  Чугаєнко Ю. О.  Україна-Афганістан: перші кроки зі створення політико-економічних умов для двостороннього співробництва / Ю. О. Чугаєнко. - С. 170-172
  Дубров Я. О.  Україна-20: глобальні проблеми і реальність / Я. О. Дубров. - С. 172-177
  Будько О. Я.  Щодо можливих загроз національній безпеці України у 2011 році та способів їх мінімізації / О. Я. Будько. - С. 177-179
  Сірий С. В.  Зовнішня політика України в контексті формування європейського безпекового простору / С. В. Сірий. - С. 179-180
  Акулов-Муратов В. В.  Застосування сучасних наукових методів у прогнозуванні поведінки акторів-стекхолдерів у процесі міжнародних відносин України / В. В. Акулов-Муратов. - С. 180-182
  Слинько Е. А.  Проблема идентичности в Украине / Е. А. Слинько. - С. 182-185
  Воропаєва Т. С.  Становлення національної і європейської ідентичності громадян України: емпиричне дослідження (1991-2011рр.) / Т. С. Воропаєва. - С. 185-187
  Ісхакова Н. Г.  Глобалізація: наслідки для сучасного українського суспільства / Н. Г. Ісхакова. - С. 187-188
  Троян С. С.  Сучасна Україна: від локальної цивілізації до консолідації суспільства / С. С. Троян. - С. 188-190
  Єфімова В. В.  Геоідеологічна парадигма України і геополітична свідомість у державотворенні / В. В. Єфімова. - С. 190-192
  Коржов О. Ю.  Сутність і головні особливості альтерглобалізму / О. Ю. Коржов. - С. 192-194
  Редколіс О. М.  Інформаційно-психологічна агресія як виклик безпеці сучасного суспільства / О. М. Редколіс. - С. 194-196
  Архіпова К. С.  Поняття хакерів та їх мотиви / К. С. Архіпова. - С. 196-198
  Головатюк К. А.  Розвиток мережі Інтернет в Україні / К. А. Головатюк. - С. 198-199
  Федорів Т. В.  Державнотворча концепція Степана Бандери та її втілення у сучасній Україні / Т. В. Федорів. - С. 200-202
  Новікова Н. Є.  Ідеологія як фактор формування політичної культури / Н. Є. Новікова. - С. 202-203
  Тупчієнко Л. С.  Інститут президентства в Україні: орган влади чи національний символ? / Л. С. Тупчієнко. - С. 204-208
  Скомороха Т. В.  Конституційно-правові особливості актів глави держави за часів незалежності України / Т. В. Скомороха. - С. 208-210
  Пустовіт Ж. М.  Основні напрями діяльності Верховної Ради України / Ж. М. Пустовіт. - С. 211-214
  Мусієнко А. О.  Роль Конституції України у формуванні і розвитку державотворчих процесів у сучасних суспільно-політичних умовах / А. О. Мусієнко. - С. 214
  Петровський А. В.  Процесуальний аспект визнання правочинів недійсними: проблеми чинного законодавства / А. В. Петровський. - С. 215-216
  Павлишин О. В.  Знакова організація права: перспективи новітніх правових досліджень / О. В. Павлишин. - С. 216-218
  Шевченко В. М.  Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості / В. М. Шевченко. - С. 218-220
  Губський С. І.  Місце і роль військово-освітньої та культурно-виховної роботи в реформуванні армійських структур в Україні (1917-1920 рр. ): досвід і уроки для Збройних Сил України / С. І. Губський. - С. 220-222
  Печенюк І. С.  Мотиви і стимули військової служби за контрактом у Збройних Силах України / І. С. Печенюк. - С. 223-225
  Савченко Л. В.  Застосування міжнародного гуманітарного права в миротворчих операціях / Л. В. Савченко. - С. 225-227
  Осичнюк Е. В.  Украина: 20 лет спустя / Е. В. Осичнюк. - С. 227-233
  Скаленко О. К.  Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука, освіта, кадри / О. К. Скаленко. - С. 234-236
  Колісник К. А.  Проблеми формування політичної культури в Україні / К. А. Колісник. - С. 236-238
  Носович А. А.  Партийное и избирательное законодательство России и Украины как нормативная основа формирования и функционирования партийно-политических систем / А. А. Носович. - С. 238-239
  Криворучко Н. В.  Імітація як форма політичної діяльності в українському державотворенні / Н. В. Криворучко. - С. 239-241
  Дранник В. А.  Моральна поведінка сучасного управлінця / В. А. Дранник. - С. 241-242
  Єдгарова І. В.  Крос-культурний адміністративний простір в умовах інформаційно-комунікативної інтернаціоналізації державного управління / І. В. Єдгарова. - С. 242-244
  Ковальчук В. А.  Внутрішньоукраїнські проблеми інтеграції до ЄС і шляхи їх вирішення / В. А. Ковальчук. - С. 244-246
  Турченко Ю. В.  Перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій у процес управління Українською державою / Ю. В. Турченко. - С. 246-247
  Давидюк О. О.  Проблема визначення завдань соціальої політики в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / О. О. Давидюк. - С. 248-250
  Баранова Н. П.  Використання соціальних технологій у системі соціального управління / Н. П. Баранова. - С. 250-252
  Клименко О. М.  Суспільно-інтеграційна фунцкція усуспільнення приватної власності в контексті розвитку громадянського суспільства / О. М. Клименко. - С. 252-254
  Нескороджена Л. Л.  Проблеми законодавчого регулювання реалізації права власності / Л. Л. Нескороджена. - С. 254-256
  Котлярова Т. В.  Механізм захисту прав людини в сучасній Україні: проблеми дослідження і вдосконалення / Т. В. Котлярова. - С. 256-257
  Ткач З.  Проживання чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу / З. Ткач. - С. 258-259
  Рябцева Н. О.  Сучасне сирітство як ознака девальвації духовних цінностей українського суспільства / Н. О. Рябцева. - С. 259-260
  Новікова Т. В.  Бездомність в Україні: стан вирішення проблеми / Т. В. Новікова. - С. 260-262
  Болюбах В. В.  Проблема реінтеграції бездомних громадян у вимірах сучасного суспільства / В. В. Болюбах. - С. 262-264
  Чуруксаєва Т. С.  Соціальне забезпечення дітей-інвалідів в Україні / Т. С. Чуруксаєва. - С. 264-266
  Чудійович Т. М.  Проблеми виховання дітей мігрантів в Україні / Т. М. Чудійович. - С. 266-268
  Оржаховська А. А.  До проблеми термінологічного визначення особи вихованця спеціального навчально-виховного закладу / А. А. Оржаховська. - С. 268-270
  Плечко С. П.  Форми соціальної нерівності на ринку праці в Україні: проблеми і перспективи розв'язання / С. П. Плечко. - С. 270-272
  Поляк Н. О.  Стратегічні напрями удосконалення системи соціального забезпечення економічно-активного населення / Н. О. Поляк. - С. 272-274
  Малова О.  Проблема фінансового забезпечення Пенсійного фонду України і шляхи її вирішення / О. Малова. - С. 274-276
  Сивак А. В.  Демографічна ситуація і пенсійна реформа / А. В. Сивак. - С. 276-279
  Кривобок Ю. В.  Пенсійне забезпечення як засіб соціальної підтримки осіб похилого віку в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / Ю. В. Кривобок. - С. 279-283
  Бортнік С. В.  Запровадження обов'язкового медичного страхування як стратегія майбутнього України / С. В. Бортнік. - С. 283-285
  Яцишин М. М.  Реалізація ідей гуманізму у кримінально-виконавчій сфері: світовий досвід і Україна / М. М. Яцишин. - С. 285-286
  Андрущак О. М.  Соціально-правовий статус осіб, які відбувають покарання, за виправно-трудовим законодавством України / О. М. Андрущак. - С. 287-288
  Долгий С. А.  Особливості правового статусу благодійних організацій за римським правом / С. А. Долгий. - С. 288-290
  Петренко Ю. М.  Благодійність і соціальна політика в Україні: точки перетину / Ю. М. Петренко. - С. 290-292
  Ільчук Л. І.  Соціальна відповідальність бізнесу / Л. І. Ільчук. - С. 292-295
  Дяченко О. В.  Проблеми соціальної відповідальності бізнесу / О. В. Дяченко. - С. 295-297
  Срібна М. А.  Український Червоний Хрест як символ гуманності і милосердя в незалежній Україні / М. А. Срібна. - С. 298-299
  Соскін О. І.  Можливість зміни соціально-економічної і геополітичної моделі розвитку України / О. І. Соскін. - С. 300-308
  Палига Є. М.  Корпорації і корпоративне управління як важлива передумова подальшого розвитку економіки України / Є. М. Палига. - С. 308-310
  Губенко В. І.  Зовнішньоекономічна складова незалежності і сувіренітету України / В. І. Губенко. - С. 310-312
  Печенюк Н. М.  Вплив зовнішнього державного боргу України на економічну безпеку та незалежність держави / Н. М. Печенюк. - С. 313-315
  Костинець Ю. В.  Визначення стратегічних перспектив розвитку ринку посередницьких послуг в Україні / Ю. В. Костинець. - С. 315-317
  Жовноватая В. А.  20-летняя история формирования современного капиталистического уклада: опыт, последствия и приобретения предшественников / В. А. Жовноватая. - С. 318-319
  Бурда І. Я.  Втрата людського потенціалу: причини і наслідки / І. Я. Бурда. - С. 319-321
  Стефанишин О. В.  Розвиток людського потенціалу в умовах формування інформаційного суспільства / О. В. Стефанишин, В. Стефанишин, М. Стефанишин. - С. 321-324
  Федірко Н. В.  Оплата праці в системі чинників конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Федірко. - С. 324-326
  Набруско І. Ю.  Споживання як зона повсякденного буття сучасного українця: надбання і втрати / І. Ю. Набруско. - С. 326-328
  Максимова К. А.  Вплив економічного доходу на стиль споживання в умовах сучасного українського суспільства / К. А. Максимова. - С. 328-330
  Матвійчук В. К.  Необхідна переорієнтація заходів екологічної політикі з окремих компонентів навколишнього природного середовища на створення інтеграційної екологічної політики / В. К. Матвійчук. - С. 330-332
  Масько Д. В.  Специфіка видів покарання в окремих країнах і санкції за порушення правил охорони та видобутку надр / Д. В. Масько. - С. 332-336
  Безпалько І. Р.  Основні тенденції розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / І. Р. Безпалько. - С. 336-338
  Кушта М.  Підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів / М. Кушта. - С. 338-340
  Базилюк В. Б.  Регіональні кластери як вектор розвитку економіки України / В. Б. Базилюк. - С. 340-341
  Гнатюк Я. І.  Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів / Я. І. Гнатюк. - С. 341-346
  Шайдурова К.  Нерівність фінансового розподілу як фактор стагнації економіки / К. Шайдурова. - С. 346-348
  Яремик Х. Я.  Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств / Х. Я. Яремик. - С. 348-350
  Юхта О. І.  Економічна свобода в Україні на сучасному етапі розвитку / О. І. Юхта. - С. 350-352
  Марченко Ю. В.  Соціально-політичні моделі формування системи безпеки підприємництва: до постановки питання / Ю. В. Марченко. - С. 352-354
  Штангрет А. М.  Поточний стан авіаційної галузі як індикатор розвитку України / А. М. Штангрет. - С. 354-356
  Симерецкая В.  Малый бизнес в Украине сегодня / В. Симерецкая, И. Грищенко. - С. 356-361
  Онещак О. Я.  Сучасні підходи до визначення надійності функціонування малих підприємств / О. Я. Онещак. - С. 361-362
  Пильтяй О. В.  Стратегія України у ХХІ ст.: зростання або розвиток? / О. В. Пильтяй. - С. 362-364
  Александров М. П.  До стратегії економічного розвитку України в сучасних умовах / М. П. Александров. - С. 364-365
  Аболіна Т. Г.  Інноваційна модель розвитку теоретичних засад прикладної етики / Т. Г. Аболіна. - С. 366-367
  Ситніченко Л. А.  Справедливість як духовно-практична цінність вітчизняного буття / Л. А. Ситніченко. - С. 368-369
  Затолотний В. М.  Базові ціннісні засади сучасної ділової етики / В. М. Затолотний. - С. 369-371
  Дерев'янко Т. М.  Соціальниий капітал та етика бізнесу: проблеми і перспективи розвитку / Т. М. Дерев'янко. - С. 371-374
  Чекамов Є. В.  Етика бізнесу: формування етичної культури бізнесмена / Є. В. Чекамов. - С. 374-376
  Усов Д. В.  Мораль і політика: сьогоднення та майбутні обрії / Д. В. Усов. - С. 376-378
  Заболотна В. О.  Перспективи розвитку організаційної культури в Україні / В. О. Заболотна. - С. 378-379
  Ярош Л. А.  Время собирать камни / Л. А. Ярош. - С. 380-381
  Олінкевич В. І.  Homo urbanus як новоутворення суб'єктивності в умовах сучасного суспільства / В. І. Олінкевич. - С. 381-383
  Машкова І. М.  Аксіологічний вимір педагогіки партнерства в українській вищій освіті / І. М. Машкова. - С. 383-385
  Дерев'янко А. С.  Етичний кодекс у вищому навчальному закладі / А. С. Дерев'янко. - С. 385-386
  Покотило Г. М.  Українське мистецтво і світовий художній простір (до історії проблеми) / Г. М. Покотило. - С. 387-389
  Дикань Т.  Мораль у сучасному суспільстві: затребуваність часом / Т. Дикань. - С. 389-391
  Романець А. Ю.  Яким чином існує мораль сьогодні / А. Ю. Романець. - С. 391-392
  Ланова О. Л.  Концепт "великий крах" і відновлення соціального порядку в Україні / О. Л. Ланова. - С. 393-394
  Кропивницька В.  Гуманістична й авторитарна етика / В. Кропивницька. - С. 395-396
  Гарбар О.  Патріотизм як духовно-практична цінність і громадянська етика / О. Гарбар. - С. 396-397
  Шайдурова К.  Дискурсивна етика як етика відповідальності / К. Шайдурова. - С. 397-399
  Максименко Н. М.  Етика відповідальності як етика майбутнього / Н. М. Максименко. - С. 399-401
  Бойко Л.  Українське весілля: знаково-символічні і морально-етичні виміри / Л. Бойко, О. Швець. - С. 401-402

Рубрики: Суспільствознавство

Ключові слова (ненормовані): Українська держава -- національна ідея -- економіка України -- духовні цінності -- політико-правова система

Анотація:   У збірці представлені матеріали учасників ХІ науково-практичної конференції "20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього", проведеної 19 травня 2011 р. у рамках суспільно- наукового проекту "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я". Організатори конференції: ВНЗ "Національна академія управління", Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України, журнал "Актуальні проблеми економіки".

 
37 95.4
З32

        Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 231 Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Наук. т-во ім. Шевченка (Львів). - Л. : [Видавництво НТШ у Львові], 1996. - 614 с.

Зміст:
  Паславський І.  Наукові знання у контексті української культури другої половини XVI - першої половини XVII століть / І. Паславський. - С. 17-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Купчинський О.  Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII - першої половини XIV століть / О. Купчинський. - С. 44-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Інкін В.  Архів Самбірської економії / В. Інкін. - С. 109-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Русина О.  Київська виправа Гедиміна (текстологічний аспект проблеми) / О. Русина. - С. 147-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Толочко О.  Український переклад "Хроніки..." Мацея Стрийковського з колекції О. Лазеревського та історіографічні пам'ятки XVII століття (Український хронограф і "Синопис") / О. Толочко. - С. 158-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стависький В.  Грецькі написи з церкви Богородиці Десятинної у Києві / В. Стависький. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вуйцик В.  Графіті XII-XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі / В. Вуйцик. - С. 189-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семчинський С.  До контроверзи про рік народження Петра Могили (Деякі палеографічні проблеми) / С. Семчинський. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасименко Н.  Одиниці виміру землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII століть / Н. Герасименко. - С. 206-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зоценко В.  Києворуські печатки з давнього Вишгорода XI-XII століть / В. Зоценко. - С. 234-241. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барвінський Б.  Українські сфрагістичні пам'ятки XII-XIV століть / Б. Барвінський. - С. 242-257. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дашкевич Я.  Емблематика та символіка вірменів України XIV-XVIII століть / Я. Дашкевич. - С. 258-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Круковський О.  Прапорництво, емблематика та печатки українських спортивно-освітніх організацій і товариств на західноукраїнських землях кінця XIX - початку XX століть / О. Круковський. - С. 278-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івакін Г.  Золотоординські монети з литовськими контрамарками / Г. Івакін, Г. Козубовський. - С. 290-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрижакова Н.  Таляри Західної Європи в українських скарбах / Н. Стрижакова. - С. 299-344. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козій Н.  Медалі сільськогосподарських і промислових виставок Галичини та Буковини другої половини XIX - початку XX століть / Н. Козій. - С. 345-354
  Войтович Л.  Родини князів Острозьких / Л. Войтович. - С. 355-367. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Русина О.  Путивльські волості XV - початку XVII століть / О. Русина. - С. 368-379. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Собчук В.  Крем'янецька волость у XVI столітті: територія і поселення / В. Собчук. - С. 380-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пірко В.  Картографічні матеріали Півдня України XVII століття / В. Пірко. - С. 400-412. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крикун М.  Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року / М. Крикун. - С. 415-436. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухих Л.  З джерел про життя і діяльність Петра Могили / Л. Сухих, Д. Шовковий. - С. 437-454. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Думанська І.  Латинська епітафія XVII століття / І. Думанська, Я. Федорук. - С. 455-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Ніжинський літопис XVIII століття / М. Корпанюк. - С. 473-482. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бачинський А.  Задунайська Січ в оповіданнях козаків-сучасників / А. Бачинський. - С. 483-494. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ададуров В.  "Хроніка Французької революції" Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи / В. Ададуров, М. Рожик. - С. 495-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данко О.  Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці / О. Данко. - С. 507-518. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України

 
38 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 170 Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 167 с.

Зміст:
  Личковах В. А.  Естетосфера авангардизму / В. А. Личковах. - С. 4-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лосик О. М.  Візуалізація культури як феномен пам'яті (на прикладі концепції А. Варбурга) / О. М. Лосик. - С. 16-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушонкова О. А.  Естетика спонтанності у візуально-культурних парадигмах XX століття / О. А. Пушонкова. - С. 25-34
  Колотова О. О.  Сучасне мистецтво: між "дзеркалом" і "задзеркаллям" / О. О. Колотова. - С. 34-42
  Кранда М. В.  Естетичні аспекти візуалізації деяких християнських теологем в сучасному кінематографі / М. В. Кранда. - С. 42-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сарнавська О. В.  Особливості візуальності художньої мови / О. В. Сарнавська. - С. 51-59
  Кучер Т. А.  Візуалізація як форма естетизації молодіжної культури / Т. А. Кучер. - С. 59-66
  Васильєва К.І.  Специфіка рецептивного процесу в умовах сучасної текстоцентричної парадигми / К. І. Васильєва. - С. 66-73
  Максимова І. Ю.  Візуалізація "я-ти" відношення у традиції християнської сповіді / І. Ю. Максимова. - С. 73-82
  Астапова-Вязьмина Е. И.  Семантико-семиотические аспекты концепции искусства Пауля Клее / Е. И. Астапова-Вязьмина. - С. 82-90
  Винник-Остапишин В. Р.  Формування ідей модерністичного символізму у творрчості Гната Михайличенка / В. Р. Винник-Остапишин. - С. 90-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко М. О.  Михайло Бахтін і російська формальна школа / М. О. Федоренко. - С. 98-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщенко М. П.  Актуальні питання методології і критеріїв наукового пізнання / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко, І. І. Руденко. - С. 108-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  П'янзін С. Д.  Аксіологічні дистинкції у філософії середньовіччя / С. Д. П'янзін. - С. 118-124
  Андрусів Л. З.  Взаємозв'язок символічного та раціонального в іконоборських рухах Київської Русі / Л. З. Андрусів. - С. 125-133
  Бабина Т. Г.  Менталітет в контексті української філософії / Т. Г. Бабина. - С. 134-142
  Кретов П. В.  Символіка мовної гри: між перфекціонізмом та псевдопроблематикою / П. В. Кретов. - С. 143-152
  Шевченко З. В.  Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект / З. В. Шевченко. - С. 152-159
  Волошин І. В.  Науково-теоретичні засади релігієзнавчого аналізу філософсько-літературної спадщини Івана Франка / І. В. Волошин. - С. 160-166. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Філософія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам філософії культури, історії і теорії філософії, соціальної філософії. Левова частка статей відображає зміст доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Візуальність в умовах культурних трансформацій", що проходила у жовтні 2009 року в м. Черкаси.

 
39 80
А43

        Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / МОН України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : Видавництво РДГУ, 2007. - 226 с.

Зміст:
  Бідюк О.  Символіка сновидінь у структурі художнього тексту: психоаналітичний аспект / О. Бідюк. - С. 4-11.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар В.  Функціонування і тлумачення термінів "естопсихологія" і "рецептивна естетика" у літературно-критичних статтях Івана Франка / В. Бондар. - С. 12-18.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирильчук О.  "Книга лева" Богдана-Ігоря Антонича в історико-рецептивному аспекті / О. Кирильчук. - С. 18-29.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарчук І.  "Розсувати рамки дозволеного в мистецтві...": "Україна в огні" Олександра Довженка / І. Захарчук. - С. 29-41.
  Хопта С.  Страх, відчай та смерть. Модуси художньої екзистенції у творчості "проекзистенціалістів" - Михайла Яцкова, Валер'яна Підмогильного та Віктора Домонтовича: порівняльний аспект / С. Хопта. - С. 43-48.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михаляк У.  Соціальна онтологія Лесі Українки / У. Михаляк. - С. 49-58.
  Крупка М.  Екзистенційна проблематика в сучасній жіночій прозі / М. Крупка. - С. 58-67.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чотарі В.  Проблема генологічної диференціації та термінологічного окреслення параметрів жанрового діапазону духовної поезії (на матеріалі творів поетів Західної України) / В. Чотарі. - С. 67-75.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полежаєва Т.  Поетика новелістичної казки / Т. Полежаєва. - С. 75-80.
  Ворок Х.  Функції сновидінь у романі Івана Франка "Основи суспільності" / Х. Ворок. - С. 82-90.
  Мушировська Н.  Архітектонічний ключовий символ у творчості Василя Пачовського та поетів "Молодої музи" / Н. Мушировська. - С. 90-98.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томчук Л.  Творча індивідуальність Євгенії Ярошинської / Л. Томчук. - С. 98-103.
  Онуфрик Г.  Трансформація агіографічних образів у романі Катерини Мотрич "Ніч після сходу сонця" / Г. Онуфрик. - С. 103-112.
  Деркачова О.  Образ болю в афганській поезії Василя Слапчука / О. Деркачова. - С. 113-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Генеза українського поліметричного вірша / Н. Гаврилюк. - С. 120-128.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кир'янчук Б.  Герменевтичні підходи до вивчення творчості Василя Стефаника / Б. Кир'янчук. - С. 128-135.
  Бестюк І.  Міфологема лабіринту в модерній і постмодерній інтерпретаціях / І. Бестюк. - С. 136-145.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дронь К.  Модифікація міфообразу землі у художній творчості Івана Франка / К. Дронь. - С. 146-158.
  Кирієнко Н.  Традиційні образи в творчості Михайла Ореста / Н. Кирієнко. - С. 158-164.
  Лупак Н.  Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору / Н. Лупак. - С. 166-177.
  Бігун О.  Настроєві мотиви поезії в прозі Стефана Малларме та Михайла Коцюбинського / О. Бігун. - С. 177-184.
  Біла І.  "Духовне мандрівництво" героя в українській та російській постмодерністичній прозі (на матеріалі творчості Юрія Андруховича, Володимира Єшкілєва та Віктора Пєлєвіна) / І. Біла. - С. 184-190.
  Лепьохін Є.  Образ жінки та падіння й пошуки чоловіка (за творами "Падіння" Альбера Камю і "Повість без назви" Валер'яна Підмогильного) / Є. Лепьохін. - С. 190-198.
  Поліщук Я.  Осторонення жанру / Я. Поліщук. - С. 200-203.
  Черниш М.  Шлюбна історія інтелектуалки / М. Черниш. - С. 204-208.

Анотація:   У збірнику вміщені статті з проблем українського літературознавства, теорії літератури та компаративістики. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями, студентами, вчителями-словесниками.

 
40 83
Л64

        Література. Фольклор. Проблеми поетики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка, Філологічний ф-т. - К. : Твім Інтер, 1997. - 224 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  До проблеми синонімії в лексикології / І. О. Голубовська. - С. 3-6.
  Грицик Л. В.  Літературна спадщина О. Багрія (До проблеми наукового методу) / Л. В. Грицик. - С. 6-13.
  Гуменна В. Ю.  Дитячі оповідання І. Франка: психологічний аспект / В. Ю. Гуменна. - С. 14-21.
  Гуменний М. Х.  Комічне як стильова особливість прози О. Гончара / М. Х. Гуменний. - С. 22-28.
  Демченко І. А.  Із спостережень над "симфонізмом" прози Ольги Кобилянської / І. А. Демченко. - С. 28-35.
  Дзюба В. В.  Поетика українських голосінь / В. В. Дзюба. - С. 35-39.
  Дунаєвська Л. Ф.  Число-символ в українській народній прозі / Л. Ф. Дунаєвська. - С. 39-48.
  Єрмоленко С. Я.  Мовотворчість Олега Ольжича - сторінка в історії української літературної мови XX ст. / С. Я. Єрмоленко. - С. 48-54.
  Задорожна Л. М.  Ритм символів поезії Т. Шевченка "N. N. Сонце заходить, гори чорніють" / Л. М. Задорожна. - С. 54-62.
  Захарченко В. Г.  Роль гри у відродженні української родини / В. Г. Захарченко. - С. 62-67.
  Івановська О. П.  Колядки у записах Ганни Барвінок / О. П. Івановська. - С. 67-73.
  Конончук М. М.  Героїчне минуле українського народу і творчість Івана Франка / М. М. Конончук. - С. 73-78.
  Кононенко Л. П.  Особливості символіки Г. С. Сковороди / Л. П. Кононенко. - С. 79-82.
  Конончук Т. І.  Історична доля митця і народу (Василь Барка та його роман "Жовтий князь") / Т. І. Конончук. - С. 83-88.
  Копаниця Л. М.  Поезія Феофана Прокоповича і народна пісня / Л. М. Копаниця. - С. 89-94.
  Костанкевич І. М.  Від деструкції - до "конструювання великих систем" (Художня еволюція героя М. Хвильового) / І. М. Костанкевич. - С. 94-104.
  Кухта Н. В.  Дмитро Яворницький і українська народна казка / Н. В. Кухта. - С. 104-109.
  Лебедєв Ю. І.  "Соромницький" фольклор у записах І. Я. Рудченка / Ю. І. Лебедєв. - С. 109-114.
  Литвин В. М.  Собор душі у світлі фольклорної традиції у Гр. Тютюнника / В. М. Литвин. - С. 115-118.
  Мойсієнко А. К.  Розгорнена метафорична структура в Шевченковому вірші ("Три літа") / А. К. Мойсієнко. - С. 119-123.
  Наєнко М. К.  Витоки модерного літературознавства / М. К. Наєнко. - С. 123-130.
  Наумовська О. В.  Українська народна проза середини XIX ст. з погляду М. Драгоманова / О. В. Наумовська. - С. 130-134.
  Олинська В. Ю.  Національно-культурний мовний компонент у структурі художнього тексту (На матеріалі історичного роману Д. Мордовця "Сагайдачний") / В. Ю. Олинська. - С. 134-140.
  Олійник А. Д.  Деякі структурно-семантичні особливості економічних термінів-англіцизмів в українській мові / А. Д. Олійник. - С. 141-145.
  П'ятецька О. В.  Своєрідність індивідуально-авторського бачення світу в синтаксичних засобах поезії / О. В. П'ятецька. - С. 146-154.
  Руденко В. Ю.  Українознавство і моральне виховання особистості в 1917-1930-х рр. / В. Ю. Руденко. - С. 154-163.
  Салтовська Н. В.  Розвиток дослідження української народної загадки як феномену усної народної творчості / Н. В. Салтовська. - С. 163-170.
  Сирота Л. І.  Фольклорно-етнографічна діяльність І. І. Срезневського під час подорожі по слов'янських землях (1839-1842 рр.) / Л. І. Сирота. - С. 170-174.
  Суховій О. О.  Варлаам Ясинський у релігійному житті та літературному процесі України за часів Івана Мазепи / О. О. Суховій. - С. 174-179.
  Тацуняк Н. П.  "Конфесе літерата" Й. С. Махара в контексті чеського модерну / Н. П. Тацуняк. - С. 179-186.
  Терещенко Т. І.  "Тужлива Україна" у творчості Тодося Осьмачки / Т. І. Терещенко. - С. 186-192.
  Томенко О. М.  Деякі аспекти літературознавчої та перекладацької діяльності Михайла Калиновича / О. М. Томенко. - С. 193-197.
  Фенько О. В.  Відгомін Архетипу Великої Матері у творчості Уласа Самчука / О. В. Фенько. - С. 198-202.
  Фісун В. П.  Прадавнє вірування слов'ян у досягнення щастя і багатства за допомогою квітки папороті / В. П. Фісун. - С. 202-206.
  Штепан О. А.  "Листи до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського як втілення концепції українського монархізму / О. А. Штепан. - С. 206-211.
  Янковська Ж. О.  Національна ідея через призму фольклорної та літературної діяльності П. Куліша / Ж. О. Янковська. - С. 211-215.
  Ярмоленко Н. М.  Історичні риси козацької пісні Черкащини / Н. М. Ярмоленко. - С. 215-221.

Анотація:   У збірнику на матеріалах усної народної творчості та художньої літератури XIX-XX ст. розглядаються питання поетики окремих жанрів, досліджуються маловідомі аспекти наукової діяльності українських фольклористів, літературознавців.

 
41 83.3(4Укр)
А43

        Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : наук. зб. Вип. 14 / МОН України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. л-ри і фольклористики. - Донецьк : ДонНУ, 2010. - 304 с.

Зміст:
  Урсані Н.  Взаємовідданість закоханих в українських народних баладах / Н. Урсані. - С. 5-14.
  Буга О.  Модель світу в українській фольклорній баладі з точки зору аналітичної психології / О. Буга. - С. 15-23.
  Цибулько О.  Амбівалентність символіки у похоронних голосіннях / О. Цибулько. - С. 24-36.
  Регуш Ю.  Фольклорні елементи в творах Якова Щоголева / Ю. Регуш. - С. 39-48.
  Жилін М.  Версифікація "клейноди" Андрія Римші "На Гербы ясновельможного пана, пана Теодора Скумина, Воєводы Новгородського" / М. Жилін. - С. 49-57.
  Боговін О.  Кадікс як "межовий простір" у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. Боговін. - С. 58-70.
  Присяжнюк О.  Образ Криму в ліриці Лесі Українки / О. Присяжнюк. - С. 71-78.
  Думнова О.  Г. Чупринка і О. Олесь біля витоків концептології раннього символізму / О. Думнова. - С. 79-93.
  Пуніна О.  До творчої методи Гео Шкурупія (роман "Жанна Батальйонерка") / О. Пуніна. - С. 94-105.
  Дружинович Л.  Образно-змістові координати концепту "земля" в поетичній рецепції Є. Плужника / Л. Дружинович. - С. 106-114.
  Молотков С.  Анахронія у поезії Юрія Драгана / С. Молотков. - С. 115-127.
  Рибка О.  Сковородинські відгомони екзистенціалістських вимірів українського шістдесятництва / О. Рибка. - С. 128-139.
  Бурлакова І.  Потенціал біблійних образів та сюжетів в інтерпретації проблеми зради (на матеріалі оповідання Петра Балея "Антошко") / І. Бурлакова. - С. 140-150.
  Присяжнюк О.  Поезія Миколи Сома: ідейно-тематичні орієнтири та художньо-стильові засоби поетики / О. Присяжнюк. - С. 151-158.
  Погорєлова О.  Герметична традиція у ліриці В. Стуса / О. Погорєлова. - С. 159-170.
  Денисенко О.  Наукова діяльність Соломії Павличко та Юрія Шевельова в контексті модерністської парадигми / О. Денисенко. - С. 171-181.
  Гнатюк М.  Поетична аксіосфера Олександра Астаф'єва / М. Гнатюк. - С. 182-198.
  Філоненко С.  "Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча": жінка-супергерой у романі Алли Сєрової "Правила гри" / С. Філоненко. - С. 199-211.
  Ярошевич І.  Донеччина у житті і творчості Григорія Кривди / І. Ярошевич. - С. 212-219.
  Просалова В.  Художній текст і дискурс: кореляція понять / В. Просалова. - С. 220-235.
  Новик О.  Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції / О. Новик. - С. 236-248.
  Лугова Т.  Зміст і форма художнього твору в літературознавчому дискурсі М. С. Грушевського / Т. Лугова. - С. 249-259.
  Соловей О.  Заради культури нації (З приводу епістолярного взаємнення Ігоря Костецького з Юрієм Лавріненком і не лише) / О. Соловей. - С. 260-297.

 
42 81.002.1кр
П78

        Проблеми зіставної семантики [Текст] : зб. ст. за доповідями Міжнар. наук. конф. з проблем зіставної семантики, 23 - 25 верес. 1999 р. / Київський держ. лінгв. ун-т. - К. : Видавництво КДЛУ, 1999. - 456 с.

Зміст:
  Манакін В. М.  Когнітивні аспекти контрастивної семантики / В. М. Манакін. - С. 3-6.
  Гаврилюк Т. О.  Теорія взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних чинників та перспективи контрастивної лінгвістики / Т. О. Гаврилюк. - С. 6-10.
  Зеленько А. С.  Контрастивна лінгвістика і національно-мовна картина (модель) світу / А. С. Зеленько. - С. 11-13.
  Швед І. А.  До питання про мовну картину світу / І. А. Швед. - С. 13-16.
  Слухай (Молотаєва) Н. В.  Міфопоетичні архетипи східних слов'ян у зіставному аспекті / (Молотаєва) Н. В. Слухай. - С. 16-19.
  Жаботинська С. А.  Науковий дискурс: міжкультурні розбіжності / С. А. Жаботинська. - С. 19-23.
  Селіванова О. О.  Когнітивний аспект зіставних ономасіологічних досліджень / О. О. Селіванова
  Потапенко С. І.  Рівні узагальнення при типологічному дослідженні / С. І. Потапенко. - С. 25-28.
  Киклевич А. К.  К типологии лексической многозначности / А. К. Киклевич. - С. 29-33.
  Лазарович О. М.  Еволюція семантичної сторони слова (зіставний аспект) / О. М. Лазарович. - С. 35-39.
  Бублейник Л. В.  Семантичні зв'язки української і булоруської мов: спільне та осібне / Л. В. Бублейник. - С. 39-42.
  Кочерган М. П.  До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М. П. Кочерган. - С. 42-45.
  Тищенко О. В.  Обрядово-стереотипна контрастивна модель: спроба реконструкції (на матеріалі слов'янських мов) / О. В. Тищенко. - С. 45-49.
  Корсакас Ю.  Лингвостатистический аспект сопоставительной лексической семантики и его прикладное значение / Ю. Корсакас. - С. 52-55.
  Озерова Н. Г.  Информативная функция русской и украинской газетной речи / Н. Г. Озерова. - С. 55-58.
  Семенов П. А.  К проблеме разграничения церковнославянского языка восточнославянской редакции книжно-славянского типа древнерусского литературного языка / П. А. Семенов. - С. 58-62.
  Колева-Златева Ж.  О фонетической мотивированности одной группы славянских и балтийских слов / Ж. Колева-Златева. - С. 62-66.
  Терехова Д. І.  Методика дослідження вербальних асоціацій / Д. І. Терехова. - С. 66-70.
  Абиева Н. А.  О статистическом и динамическом компонентах структуры поэтического текста / Н. А. Абиева. - С. 70-72.
  Бистров Я. В.  Відображення процесу узагальнення в значеннях слів / Я. В. Бистров. - С. 73-75.
  Медвідь О. М.  Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів) / О. М. Медвідь. - С. 76-80.
  Ашиток Н. І.  Внутрішня форма номінативно-індикативних одиниць, утворених від іншомовних слів / Н. І. Ашиток. - С. 80-82.
  Довбня Л. Е.  Особливості семантичних змін спільнослов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах / Л. Е. Довбня. - С. 83-87.
  Слободцова І. В.  До питання первісної мотивації слів viel/voll в німецькій мові / І. В. Слободцова. - С. 87-90.
  Бодрова Т. В.  Формування вторинних значень у давньоруських та російських дієсловах стану / Т. В. Бодрова. - С. 90-95.
  Нечитайло І. М.  Динаміка процесів метафороутворення в давньоруських та російських дієсловах переміщення / І. М. Нечитайло. - С. 95-99.
  Терехова С. І.  Контрастивний аналіз мовних експлікантів часових і просторових понять "попереду-позаду" (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 99-102.
  Кривенко Г. Л.  Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко. - С. 102-105.
  Иванова А. Н.  Семантическое поле эмоций в русском и украинском языках (на примере слова "тоска") / А. Н. Иванова. - С. 107-109.
  Кшановський О. Ч.  Функціонально-відображувальний аспект зіставного дослідження лексики (на прикладі просторово-кількісних прикметників сучасних української та перської мов) / О. Ч. Кшановський. - С. 109-112.
  Архелюк В. В.  Зіставний аналіз лексичної семантики прикметників розміру в сучасній англійській мові / В. В. Архелюк. - С. 112-116.
  Красуля І. Р.  Семантичний аналіз лексико-семантичних груп емоційних дієслів на основі німецької та української мов / І. Р. Красуля. - С. 116-119.
  Муране С. Н.  Сопоставительный анализ лексики на основе семантических групп (на материале глаголов звучания русского и латышского языков) / С. Н. Муране. - С. 119-122.
  Жуйкова М. В.  Моментальність vs. процесність дії та їх лексичне втілення / М. В. Жуйкова. - С. 122-125.
  Болдирєв Р. В.  Міграційна термінологічна номінація і слов'янська етимологія / Р. В. Болдирєв. - С. 125-130.
  Козак Т. Б.  До питання про походження німецького слова schwars "чорний" / Т. Б. Козак. - С. 131-133.
  Василів К. І.  Етимологія сакральних лексем та подальша трансформація їх семантики / К. І. Василів. - С. 134-135.
  Арват Н. Н.  Человек в зеркале "души" (на материале русского и украинского языков) / Н. Н. Арват. - С. 136-139.
  Харитонова Т. А.  Терміни культури як предмет когнітивно орієнтованих досліджень / Т. А. Харитонова. - С. 139-141.
  Дяченко Л. М.  Національні особливості фонових слів в українській та російській мовах / Л. М. Дяченко. - С. 141-142.
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Лексико-семантичні маркери етнічної інформації в системі чарівної казки: світогляд українців та російські й туркменські ідеї / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 145-148.
  Фабіан М. П.  Етикетна семантика як фрагмент національно-мовної картини світу / М. П. Фабіан. - С. 148-152.
  Туліна Т. О.  Зіставлення конотативної сфери назв прямої висхідної кровної спорідненості в українській та російській мовах / Т. О. Туліна. - С. 152-155.
  Труб В. М.  До проблеми функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць / В. М. Труб. - С. 156-157.
  Брага І. І.  Про деякі способи вираження оцінки в системі представлення публіцистичного образу (на матеріалі газетних текстів 1990-х рр.) / І. І. Брага. - С. 158-161.
  Кокойло О. В.  Семантична типологія термінологічних номінацій у слов'янських мовах (назви роїв бджіл) / О. В. Кокойло. - С. 163-167.
  Чумак О. Г.  Українська фінансово-бухгалтерська термінографія початку XX століття / О. Г. Чумак. - С. 167-170.
  Руденко Н. П.  Особливості лексики перекладних термінологічних словників 20-х - 30-х років (на основі соціально-економічних термінів) / Н. П. Руденко. - С. 171-172.
  Стишов О. А.  Семантичні зміни в словах сучасної української мови як результат їх детермінологізації / О. А. Стишов. - С. 172-176.
  Пастернак Г. Ю.  Зіставний аспект розвитку терміна "майно" в українській та російській мовах / Г. Ю. Пастернак. - С. 177-179.
  Овчаренко Т. В.  Поняття "гроші" як референт концептуальної метафори / Т. В. Овчаренко. - С. 179-182.
  Іщенко Н. Г.  До проблеми парадигматичних відношень в межах словесних опозицій ( на материалі однокореневих синонімів) / Н. Г. Іщенко. - С. 182-185.
  Беднаж М.  Запозичені омоніми та інтернаціоналізми в українській та польській мовах / М. Беднаж. - С. 189-193.
  Могила О. А.  Взаємодія українських південно-західних говорів із південнослов'янськими мовами / О. А. Могила. - С. 193-194.
  Пашкова Н. І.  Про семантику карпатоукраїнських назв одягу з запозиченою основою mant- / Н. І. Пашкова. - С. 195-197.
  Федонюк В. Є.  Австрійські лексичні елементи як джерело розвитку словникового складу словацької мови (на матеріалі сленгу) / В. Є. Федонюк. - С. 197-200.
  Іванова Л. П.  Інокультурні елементи в "Енциклопедії російського життя" О. С. Пушкіна в перекладі М. Т. Рильського / Л. П. Іванова. - С. 200-202.
  Эгава Х.  Лексика тюркського происхождения в тексте "Хождения за три моря" Афанасия Никитина (сравнительный семантико-тематический аспект) / Х. Эгава. - С. 202-205.
  Вишневська Г. П.  Семантична трансформація міфологізмів у творчості О. С. Пушкіна і "Енеїді" І. П. Котляревського / Г. П. Вишневська. - С. 206-209.
  Байрамова Л. К.  Симетрія та асиметрія у слов'янській фразеології / Л. К. Байрамова. - С. 210-211.
  Козел О. П.  Порівняльні фразеологізми як спосіб бачення світу / О. П. Козел. - С. 212-214.
  Поміркована Н. І.  Стійкі порівняння як відображення фонових знань про зоометафори української та французької мов / Н. І. Поміркована. - С. 214-219.
  Корень О. В.  Еволюція глобальної структури біблійних паремій / О. В. Корень. - С. 220-223.
  Денисенко С. Н.  Фразотворча семантика в дослідженнях динамічного аспекту похідних утворень / С. Н. Денисенко. - С. 223-226.
  Даниленко Л. І.  Фразеологічні засоби вираження мовного етикету в чеській та українській мовах / Л. І. Даниленко. - С. 226-230.
  Гамалі О. І.  Паремії як джерело моделювання національно-мовної картини світу (концепти "дар" та "борг" в українських, російських та англійських прислів'ях та приказках) / О. І. Гамалі, Ю. С. Скотницька. - С. 231-234.
  Забуранна О. В.  Особливості концептуалізації простору та зіставне дослідження семантики фразем із смислом "дуже далеко" в українській та перській мовах / О. В. Забуранна. - С. 235-238.
  Щербакова Н. В.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом в українській і російській мовах / Н. В. Щербакова. - С. 238-240.
  Цыбов И. А.  О словообразовательной семантике в сопоставительном аспекте / И. А. Цыбов. - С. 241-243.
  Федурко М. Ю.  Семантико-стилістична характеристика мофонологічних варіантів (зіставний аспект) / М. Ю. Федурко. - С. 243-246.
  Саранчук К. Ф.  Актуалізація словотвірних морфем віддієслівних іменників різноструктурних мов / К. Ф. Саранчук. - С. 246-248.
  Онуфрієнко Г. С.  Термінологічні паралелі: на матеріалі гібридних дериватів контактуючих близькоспоріднених мов / Г. С. Онуфрієнко. - С. 248-250.
  Огольцева Е. В.  Производные слова с семантикой образного сравнения и их аналитические корреляты / Е. В. Огольцева. - С. 251-255.
  Крюкова С. В.  Структурно-семантические особенности имен прилагательных, образованных от названий населенных пунктов, в русском и украинском языках / С. В. Крюкова. - С. 258-261.
  Сидорець В. С.  Українські і російські вербоїди у дериваційному аспекті / В. С. Сидорець. - С. 261-265.
  Монжалєй Т. К.  Поле граматичних категорій субстантива і структура парадигм в українській і російській мовах / Т. К. Монжалєй. - С. 266-269.
  Коницкая Е. М.  Инфинитив средство компрессии (на материале русского и словенского языков) / Е. М. Коницкая. - С. 270-273.
  Чернюх Б. В.  Дієслівний вид в українській та латинській мовах / Б. В. Чернюх. - С. 273-276.
  Водовоз Л. М.  Структура категорії способу в українській і російській мовах / Л. М. Водовоз. - С. 277-279.
  Мусієнко В. П.  Категорія перехідності в українській та російській мові / В. П. Мусієнко. - С. 279-283.
  Клименченко С. Д.  Функціонування активних дієприкметників в українській та російській мовах / С. Д. Клименченко. - С. 283-286.
  Дубова О. А.  Аналітичні дієприкметникові форми зі значенням ірреальних способів / О. А. Дубова. - С. 287-292.
  Чумак В. В  Структурно-семантична типологія морфології дієприкметника і дієприслівника у слов'янських мовах / В. В Чумак. - С. 292-295.
  Кушнірик А. В.  Порівняльна характеристика часток also, too, either (на матеріалі англійської мови) / А. В. Кушнірик. - С. 296-297.
  Андерш Й.  Категорії синтаксичної семантики як основа для зіставлення речень слов'янських мов / Й. Андерш. - С. 298-300.
  Лукашенко О. И.  К типологии формирования моделей глагольного управления / О. И. Лукашенко. - С. 300-303.
  Щербина Н. Л.  Синтаксичні звороти як предикатні поширювачі структури сербського і хорватського речення / Н. Л. Щербина. - С. 304-307.
  Корольова А. В.  Синтаксичні засоби інтимізованого мовлення у контрастивному аспекті (на матеріалі української та російської художньої прози) / А. В. Корольова. - С. 307-310.
  Дідківська Л. П.  Проблема сприйняття інокультурного художнього тексту носіями різних культур / Л. П. Дідківська. - С. 311-315.
  Карпенко М. О.  Зіставно-семантичні параметри лексикографічної інтерпретації художнього тексту: І. П. Котляревський, Т. Г. Шевченко, О. С. Пушкін / М. О. Карпенко. - С. 316-319.
  Бєлєхова Л. І.  Образна картина у віршованих текстах К. Сендберга та М. Рильського / Л. І. Бєлєхова. - С. 320-324.
  Жук Л. П.  Символіка французьких кольоропозначень у поетичному тексті / Л. П. Жук. - С. 324-326.
  Бойченко Н. О.  Роль дієслова у формуванні стандарту-експресії публіцистичного тексту / Н. О. Бойченко. - С. 326-330.
  Ваврищук І. А.  Порівняння функцій розділових знаків в драматургічному авторському мовленні (ДАМ) та драматургічному персонажному мовленні (ДПМ) / І. А. Ваврищук. - С. 331-334.
  Добрунова О. В.  Когнітивний аспект обробки інформації при породженні та сприйнятті мовлення / О. В. Добрунова. - С. 335-337.
  Маєвська Л. І.  Когнітивний аспект взаємодії вербального та невербального компонентів у складі комунікативного акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) / Л. І. Маєвська. - С. 338-340.
  Свіздинська О. В.  Слухове сприйняття і способи його вербалізації / О. В. Свіздинська. - С. 341-343.
  Андрієнко Т. П.  Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвих актах - експресивах представниками різних лінгвокультурних спільнот / Т. П. Андрієнко. - С. 343-346.
  Осовська І. М.  Ситуативні мовленнєві моделі з "ввічливою відмовою" (на матеріалі німецької мови) / І. М. Осовська. - С. 347-349.
  Шейгал Е. И.  Типология мифологем в русском и американском политическом дискурсе / Е. И. Шейгал. - С. 349-352.
  Щербаченко Т. В.  Типологіний аналіз мовлення героїв творів Уласа Самчука "Волинь" (т.II) та Андрія Головка "Бур'ян" в аспекті дискурсу / Т. В. Щербаченко. - С. 353-354.
  Барабанщикова О. Ю.  Перепит як стимулятор розвитку діалогу / О. Ю. Барабанщикова. - С. 355-357.
  Подолян І. Е.  Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій (у вільному асоціативному експерименті з українськими, англійськими та німецькими фітонімами) / І. Е. Подолян. - С. 357-361.
  Кузнецова Т. В.  Основні механізми утворення "сімейних слів та виразів" / Т. В. Кузнецова. - С. 361-365.
  Шумарова Н. П.  Мовні орієнтації молоді як соціокультурна проблема / Н. П. Шумарова. - С. 365-368.
  Запорожець Л. М.  Зіставні параметри виразного та образного мовлення / Л. М. Запорожець. - С. 369-371.
  Омельченко Л. Ф.  Стилістичний аспект функціонування складноконвертованих дієслів в англійській мові / Л. Ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 374-377.
  Борщ Е. Г.  Реалізація суб'єктивно-оцінної модальності колірних лексем у прозовому тексті / Е. Г. Борщ. - С. 377-380.
  Кобякова І. К.  Реалізація гумору в текстах малого жанру / І. К. Кобякова. - С. 380-383.
  Чумак Я. В.  Стильова парадигма і риторика / Я. В. Чумак. - С. 383-385.
  Шуміліна І. В.  Зростання ролі перекладу на шляху до комунікаційної революції / І. В. Шуміліна. - С. 386-388.
  Марінашвілі М. Д.  Про структурні розходження між мовами та перекладацькі трансформації / М. Д. Марінашвілі. - С. 388-390.
  Власенко С. В.  Интерпретативные аспекты перевода социальных реалий / С. В. Власенко. - С. 390-394.
  Швайка О. М.  Особливості перекладу дієслів ЛСГ "zahlen/платити" / О. М. Швайка. - С. 394-397.
  Кушина Н. І.  Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу / Н. І. Кушина. - С. 397-400.
  Петришин М. Й.  Семантичне відтворення гомерівських композитів у художньому перекладі / М. Й. Петришин. - С. 400-404.
  Мирошниченко В. В.  Символіка як компонент художньої системи Коцюбинського та специфіка відтворення її в перенкладі / В. В. Мирошниченко. - С. 405-409.
  Орлов В. В.  Кількісно-якісні відношення з погляду семантики перекладу / В. В. Орлов. - С. 409-412.
  Тарасинська І. З.  Стилістичні особливості однорідних членів речення (на матеріалі перекладів поезії О. С. Пушкіна українською мовою) / І. З. Тарасинська. - С. 413-416.
  Панкова Н. О.  Мовні еквіваленти як засіб точної передачі ідейного змісту твору (на матеріалі поезії Е. По "Eldorado") / Н. О. Панкова. - С. 416-420.
  Иванова Д.  О переводческих принципах в двух южнославянских изданиях Нового Завета в первой половине XIX века / Д. Иванова. - С. 420-424.
  Синочкина Б. М.  Русская лексика начала XVII века в интерпретации ганзейского купца / Б. М. Синочкина, О. Б. Воронкова. - С. 424-427.
  Пучко К. М.  Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови / К. М. Пучко. - С. 428-432.
  Рижова І. А.  Лінгвометодичне моделювання лексичного банку даних / І. А. Рижова. - С. 432-436.
  Задорожна М. О.  Викладання українських часток іноземним студентам з опорою на рідну мову / М. О. Задорожна, В. І. Тарасенко. - С. 440-443.
  Мацюк Г.  Особливості зіставної методики у граматиці І. Могильницького / Г. Мацюк. - С. 444-447.

Рубрики: Мовознавство - Зіставна семантика

Анотація:   Розглядаються питання теорії й методології контрастивної семантики, досліджується лексична, фразеологічна, словотвірна та граматична семантика в зіставному аспекті, переклади як джерело зіставлення, а також методи й прийоми вивчення семантики в середній і вищій школі.

 
43 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 (30) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2003. - 142 с.

Зміст:
  Киченко О.  Функції образного слова у міфологізованому смисловому контексті (класичні теорії образу і проблеми функціональної поетики) / О. Киченко. - С. 3-6
  Мацапура В.  Роман П. Куліша "Михайло Чарнішенко, или Малороссия восемдесят лет назад": особливості проблематики і літературний контекст / В. Мацапура. - С. 7-10
  Зінченко Н.  Гумор і сатира в ідеологічних творах І. С. Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 10-13
  Онищенко Т.  Образ України у творчості Мусія Кононенка / Т. Онищенко. - С. 13-16
  Ленська С.  Деякі стильові домінанти лірики Наталії Лівицької-Холодної / С. Ленська. - С. 16-19
  Ковальчук Т.  Символіка світоглядної парадигми в поезії Ліни Костенко / Т. Ковальчук. - С. 20-27
  Скобельська О.  Рецепція Гоголівської художньої картини світу в українській "Химерній прозі" / О. Скобельська. - С. 28-30
  Дереза Л.  До питання про фольклорні та літературні джерела казки С. Аксакова "Червоненька квіточка" / Л. Дереза. - С. 30-34
  Лавров В.  "Завиднілася і на донській землі кровиця..." (зображення повстання донських козаків навесні 1918 року у романі М. Шолохова "Тихий Дон") / В. Лавров. - С. 38-41
  Чередник Л.  Пушкінські мотиви у повісті М. Булгакова "Записки на манжетах" / Л. Чередник. - С. 41-43
  Маркович Я.  Жанрова організація роману Б. Пастернака "Доктор Живаго" в оцінці критиків і літературознавців / Я. Маркович. - С. 44-48
  Кушнірова Т.  Символіка кольорів у трилогії Андрія Платонова "Котлован\" / "Чевенгур". - С.  "Ювенільне море"\"
  Репало Я.  "Природа, мир, тайник вселенной..." (ідейно-естетична функція пейзажу в ліриці Бориса Пастернака) / Я. Репало. - С. 54-57
  Троцик О.  Еволюція образу ліричної героїні в поемі "У самого моря" А.Ахматової / О. Троцик. - С. 57-59
  Ніколенко О.  Із історії жанрів японської лірики (танка, ренга, хоку) / О. Ніколенко. - С. 62-68
  Корж Г.  Деякі особливості романів Е. Уортон "Притулок радості\" / К. шопін "Пробудження" та У. Кезер "Моя Антонія"\". - С. Г. Корж. - 68-71,
  Безобразова Л.  Перестороги Івліна Во (1903-1966) / Л. Безобразова. - С. 75-77
  Корнєва Л.  Григорій Сковорода як оратор / Л. Корнєва. - С. 78-82
  Тупиця О.  Проблема визначення безеквівалентних одиниць сучасної української мови / О. Тупиця. - С. 85-90
  Валюх З.  Дериваційні відношення між конкретною і типовою парадигмами у словотворі / З. Валюх. - С. 102-107
  Валюх Г.  Ресурси ад'єктивного словотвору сучасної англійської мови / Г. Валюх. - С. 107-110

 
44 63.3(4Укр-4Чек)62я73-1
І90

        Історія Шевченкового краю 1939-2002 рр. [Текст] : навч. посіб. з історії Черкащини / М. І. Бушин, Н. В. Гудачкова, В. М. Лазуренко, А. І. Лисенко. - Черкаси : Відлуння-плюс", 2003. - 230 с.

Рубрики: Черкащина - Історія
Черкаська область

Ключові слова (ненормовані): друга світова війна -- рух опору -- промисловість області -- агропромисловий комплекс -- політичне життя -- економіка краю -- символіка краю

Анотація:   Навчальний посібник присвячений подіям, що відбулися на території Черкаської області починаючи з 1939 року до сьогодення. У запропонованому посібнику показано трагідчні події років окупації німецько-фашистським загарбникам, повоєнна відбудова народного господарства області. Розглянуто період кризи та спроби реформування комуністичної системи. Остання частина навчального поібника охоплює події часу становлення та розвитку самостійної української держави.

 
45 83.3(4Укр)
Л11

        Література та культура Полісся [Текст] : Вип. 50 Творчість М. Гоголя: поетика, стиль та мова творів письменника / Ніжинський держ. ун-т ім.і Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 167 с.

Зміст:
  Шевандо И. В.  Особенности художественного времени в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" / И. В. Шевандо. - С. 3-10.
  Красавіна В. В.  Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / В. В. Красавіна. - С. 10-18.
  Дмитриев Е. А.  Тема апостасии в повести Н. В. Гоголя "Вий" / Е. А. Дмитриев. - С. 19-22.
  Зарудня І. О.  Витоки народно-фольклорних традицій і слов'янської міфології "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя / І. О. Зарудня. - С. 22-31.
  Комиспренко А. Н.  Звук в раннем творчестве Н. В. Гоголя / А. Н. Комиспренко. - С. 31-40.
  Хай М. Й.  Герменевтика гоголезнавчих студій: етноорганологічний аспект / М. Й. Хай. - С. 40-50.
  Куркина С. П.  Особенности украинского национального костюма в изображении Н. В. Гоголя / С. П. Куркина, М. А. Кривоносова. - С. 50-56.
  Логвіненко Н. М.  Фольклорна фантастика у творах Миколи Гоголя / Н. М. Логвіненко. - С. 56-61.
  Любецкая В. В.  Эстетическое прозрение и художественное ясновидение стиля Н. В. Гоголя / В. В. Любецкая. - С. 61-66.
  Глинка Е. В.  Семантика проявления/непроявления признака звучания в произведениях Н. В. Гоголя / Е. В. Глинка. - С. 66-69.
  Єрмоленко С. І.  Мовна картина М. Гоголя та її сучасне "бачення" / С. І. Єрмоленко. - С. 69-74.
  Митяй З. О.  Екзистенція людського буття в мовній картині повісті М. Гоголя "Шинель" / З. О. Митяй. - С. 75-81.
  Коркішко В. О.  Символіка дороги в творчій спадщині М. В. Гоголя / В. О. Коркішко. - С. 82-90.
  Журавльова Н. М.  Українська етикетна лексика та фразеологія як засіб вираження ввічливості в творах Миколи Гоголя / Н. М. Журавльова. - С. 90-97.
  Бурдина Е. А.  ЛСГ "Внешность" как способ создания образа в творчестве Н. В. Гоголя / Е. А. Бурдина. - С. 97-107.
  Юрченко Т. Г.  Лексичний фонд українських мовних одиниць у творчості Миколи Гоголя / Т. Г. Юрченко. - С. 107-111.
  Самойленко Г. В.  Новонайденный список второго тома "Мертвых душ" Гоголя / Г. В. Самойленко. - С. 112-132.
  Хомчак Е. Г.  Организация нарратива в поэме "Мертвые души" Н. В. Гоголя / Е. Г. Хомчак. - С. 133-138.
  Шилина С. А.  Репрезентация концепта "душа" в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / С. А. Шилина. - С. 139-147.
  Стародубец С. Н.  О некоторых стилистических особенностях литературно-критических статей Н. В. Гоголя / С. Н. Стародубец, Е. К. Неронская. - С. 147-153.
  Фісак І. В.  Християнські мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. В. Фісак. - С. 153-159.
  Платонова Н. А.  Роль "мыслей о географии" в формировании концепции художественного пространства Н. В. Гоголя / Н. А. Платонова. - С. 159-166.

Рубрики: Гоголь М. - про нього

 
46 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : наук. записки каф. укр. л-ри. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Відлуння-плюс], 2000. - 168 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Що є повістю? (Проблема в літературознавстві) / В. Поліщук. - С. 10-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко Ю.  Метафора в романтизмі / Ю. Тимошенко. - С. 23-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Естетична концепція літературного об'єднання вапліте / Л. Кавун. - С. 36-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Надточій О.  До проблеми специфіки асоціативного мислення у сюрреалізмі (на матеріалі прочитання метафорики М. Воробйова) / О. Надточій. - С. 47-55
  Пахаренко В.  Символіка поеми Т. Шевченко "Великий льох" / В. Пахаренко. - С. 56-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Становлення і розвиток теми козаччини в українській літературі / Л. Ромащенко. - С. 68-77
  Сивкова І.  Український інтелігент у пошуках автентичного буття (повість Миколи Чернявського "Весняна повідь") / І. Сивкова. - С. 77-83
  Рясна О.  Втілення ідейно-естетичних позицій поетів "Української хати" у їх публіцистиці / О. Рясна. - С. 83-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Особистісний досвід та його рансформація у творчості Івана Дніпровського / Л. Скорина. - С. 93-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскун О.  Мистецька реалізація Т. Осьмачкою, І. Багряним, В. Баркою екзистенційних проблем свободи та вибору / О. Піскун. - С. 103-111
  Градовський А.  "Стара моя душа на тім огні згоріла" (комедії Карпенка-Карого "Мартин Боруля" і Мольєр "Міщанин-шляхтич") / А. Градовський. - С. 112-116
  Марценішко В.  Тема незнищенності людського в людині у творах І. Багряного "Сад Гетсимаський" і О. Солженіцина "Один день Івана Денисовича" / В. Марценішко. - С. 117-123
  Китова С.  Зооморфні образи української народної художньої культури / С. Китова. - С. 124-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  До питання про генезу міфологічної системи жанру загадок / Н. Ярмоленко. - С. 138-147
  Мануйкін О.  "Здраствуй, страсна моя путь..." (Урок позакласного читання за творами В. С. Стуса) / О. Мануйкін. - С. 148-154
  Тимошенко Ю.  Вагомий внесок унаукове вивчення художнього світу Тодося Осьмачки / Ю. Тимошенко. - С. 155-158

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): фольклористика -- компаративістика

Анотація:   Це видання започатковує щорічну публікацію наукових записок кафедри української літератури. До збірника включені наукові статті різного тематичного спрямування, і кожна з них є певним відкриттям своєї сфери.

 
47 83.3(4Укр)5-8...4
Т28

        Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення [Текст] : [зб. наук. пр.]: до 180-річчя від дня народження П. . Куліша / Ін-т українознавства КНУ ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд "Фонд Пантелеймона Куліша". - К. : МП Леся, 2000. - 224 с.

Зміст:
  Плющ І.  Пантелеймон Куліш і сьогодення / І. Плющ. - С. 4-7
  Кононенко П.  Могутній талант / П. Кононенко, Т. Кононенко. - С. 8-26
  Погрібний А.  Гарячий Куліш / А. Погрібний. - С. 27-39
  Герасименко В.  П. Куліш і проблеми сучасної освіти й України / В. Герасименко. - С. 40
  Погребенник В.  Образ України в поезії Пантелеймона Куліша / В. Погребенник. - С. 41-45
  Шендеровський В.  Іван Пулюй і Пантелеймон Куліш - світочі української нації / В. Шендеровський. - С. 46-50
  Пінчук С.  П. Куліш - основоположник українського історичного роману / С. Пінчук. - С. 51-60
  Оленівська Л.  Ганна Барвінок і Пантелеймон Куліш / Л. Оленівська. - С. 61-64
  Токар Л.  Духовна спадщина П. Куліша як джерело українознавства / Л. Токар. - С. 75-81
  Усатенко Т.  "Граматка" П. Куліша в українській педагогічній думці XIX ст. / Т. Усатенко. - С. 68-74
  Лазоренко Б.  Пантелеймон Куліш як філософ / Б. Лазоренко. - С. 65-67
  Таланчук О.  Символіка казок "Записок о Южной Руси" П. Куліша / О. Таланчук. - С. 82-87
  Ціпко А.  Мовний концепт у сакральній інтерпретації. Практикум Куліша / А. Ціпко. - С. 89-94
  Щербатюк О.  Культурологічні погляди П. Куліша в світлі сучасного українознавства / О. Щербатюк. - С. 95-99
  Невгодовський А.  Пантелеймон Куліш у своєму щоденнику. 1845-1848 рр. / А. Невгодовський. - С. 100-107
  Солод Ю.  Український будитель / Ю. Солод. - С. 108-116
  Антонюк Т.  Куліш П.: педагогічні поглядиіша / Т. Антонюк. - С. 117-123
  Сорочук Л.  Твори Пантелеймона Куліша для дітей / Л. Сорочук. - С. 124-128
  Коротя-Ковальська В.  Українська пісня у життєтворчості П. Куліша / В. Коротя-Ковальська. - С. 129-131
  Сорока М.  Пантелеймон Куліш і британська література / М. Сорока. - С. 132-139
  Кононенко М.  Частина більша за ціле (Пантелеймон Куліш і хуторяни) / М. Кононенко. - С. 140-148
  Шпильова Н.  Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш: до проблеми національної ідеї / Н. Шпильова. - С. 149-160
  Бадьора Н.  П. Куліш та український національний характер / Н. Бадьора. - С. 161-164
  Тригубенко В.  Пантелеймон Куліш: Філософські та світоглядно-педагогічні погляди / В. Тригубенко. - С. 165-172
  Якшина Т.  Значення перекладу П. Кулішем Біблії у ствердженні українства / Т. Якшина. - С. 176-179
  Пастушенко О.  Просвітницька діяльність П. Куліша. Книга для народу / О. Пастушенко. - С. 180-184
  Скворцова Р.  Пантелеймон Куліш як особистість / Р. Скворцова. - С. 185-188
  Костянтинова С.  Мовно-естетична практика П. Куліша як джерело українознавчих студій / С. Костянтинова. - С. 189-194
  Слободянюк Н.  Характеристика історичної лексики в романі П. Куліша "Чорна рада". / Н. Слободянюк. - С. 195-198
  Денисюк С.  П. Куліш в оцінці "хатян" / С. Денисюк. - С. 199-202
  Лисенко Н.  Постать Пантелеймона Куліша у творчості Євгена Маланюка / Н. Лисенко, Г. Лемещенко. - С. 202-205
  Фігурний Ю.  Пантелеймон Куліш як дослідник культури українського козацтва / Ю. Фігурний. - С. 206-211
  Копаниця Л.  Українська народна пісня в "Записках Южной Руси" П. Куліша. До питання генези поетичного слова / Л. Копаниця. - С. 212-216
  Терлецький В.  Пантелеймон Куліш і Костянтин Ушинський / В. Терлецький. - С. 217-220

Рубрики: Куліш П. О. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософські погляди П. О. Куліша -- Куліш П.: педагогічні поглядиіша -- шевченко т. і куліш п. -- Кирило

Анотація:   У збірнику розглядаються питання багатогранної наукової, творчої діяльності П.О. Куліша, його просвітницька діяльність, грані його особистості.

 
48 83
І90

        Історико-літературний журнал [Текст] : № 15 / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Видавництво ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. - 326 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Проза Валер'яна Підмогильного: стильові особливості / М. Наєнко. - С. 6-11.
  Завертлюк Н.  "Мала" проза В. Даниленка: специфіка художнього простору / Н. Завертлюк. - С. 12-22.
  Малютіна Н.  Феномен драматичної поеми Юрія Липи в контексті західноєвропейської ліричної драми (до проблеми театру поета) / Н. Малютіна. - С. 22-32.
  Мафтин Н.  Специфіка реалізації новелістичного типу мислення в малій прозі Юрія Липи / Н. Мафтин. - С. 33-43.
  Томчук О.  Національне та загальнолюдське начала в естетичній системі М. Драй-Хмари / О. Томчук. - С. 44-54.
  Райбедюк Г.  Хронотоп у структурі дисидентського тексту / Г. Райбедюк. - С. 54-64.
  Хороб М.  Дискурс колористики в малій прозі Валерія Шевчука (на матеріалі оповідання "Профілі на камені") / М. Хороб. - С. 65-74.
  Шаповаленко Н.  Українські письменники у публіцистиці Івана Багряного / Н. Шаповаленко. - С. 74-81.
  Беляєва О.  Жанрово-стильові ознаки художнього втілення авторської тенденції у п'єсі Я. Мамонтова "Батальон мертвих" / О. Беляєва. - С. 82-92.
  Пастушенко К.  Монолог як засіб психологізму у романі Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб" / К. Пастушенко. - С. 92-100.
  Сокол Г.  Рання проза Галини Журби в дискурсі українського модернізму / Г. Сокол. - С. 101-112.
  Глотова І.  Способи відтворення внутрішнього світу героя новелах Є. Гуцала / І. Глотова. - С. 112-124.
  Чебан О.  Поетика творення характеру Максима Кривоноса в романі П. Панча "Гомоніла Україна" / О. Чебан. - С. 125-133.
  Фокіна С.  Ліричне "я" у циклі М. Цвєтаєвої "Дон-Жуан" / С. Фокіна. - С. 134-141.
  Чаєнкова О.  Творчість Анатолія Колісниченка в літературно-критичній рецепції 1980-2000 років / О. Чаєнкова. - С. 142-149.
  Бабаніна О.  Експериментальність поетики роману Майка Йогансена "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" / О. Бабаніна. - С. 150-158.
  Гук О.  За феміністичним каноном ("Казка про калинову сопілку" О. Забужко) / О. Гук. - С. 159-170.
  Пашковська Н.  Наукова самобутність ученого / Н. Пашковська. - С. 171-181.
  Рева Л.  Наукова спадщина Василя Фащенка в контексті сучасного літературознавства / Л. Рева. - С. 182-191.
  Рева Л.  Авторський ідеал у працях В. Фащенка / Л. Рева. - С. 191-198.
  Полтавчук В.  Життя під вітрилами поезії / В. Полтавчук. - С. 198-205.
  Шупта-В'язовська О.  Євген Прісовський - шевченкознавець / О. Шупта-В'язовська. - С. 205-208.
  Ткачук О.  Франкознавчі студії Є. М. Прісовського / О. Ткачук. - С. 209-214.
  Варіативно-інтеграційний підхід у дослідженні мотиву в новелі. - С. 215-225.
  Гризун А.  Поетика сугестивного тексту / О. Добробабіна. - С. 225-234.
  Здорик О.  Про специфіку символу в аспекті символіки природи / І. Нечиталюк. - С. 234-244.
  Скидан О.  Категорія підтексту в сучасному літературознастві / І. Нечиталюк. - С. 244-250.
  Ситько О.  Новолатинський дискурс української словесності доби бароко в постмодерному прочитанні / О. Добробабіна. - С. 251-261.
  Морєва Т.  В. Ф. Одоєвський та Е. А. По (проблема психологізму). - С. 262-271.
  Добробабіна О.  Особливості сюжетної структури повісті Л. М. Толстого "Отець Сергій". - С. 272-279.
  Нечиталюк І.  Пейзаж в оповіданні М. Коцюбинського "В дорозі" та у новелі Л. Пахаревського "Тоді, як акації цвіли". - С. 280-286.

 
49 81.001.4кр
З71

        Знак. Символ. Образ [Текст] : матеріали Міжвуз. наук.-практ. семінару з проблем сучасної семіотики. Вип. 5 / МОН України, ЧДУ ім. Б. Хмельницького, Ф-т рос. філології, Ф-т укр. філології [та. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. - 266 с.

Зміст:
  Либман Н. Г.  Миф - символ - художественный текст / Н. Г. Либман. - С. 3-9.
  Сімович О. І.  Знак, образ, ритуал, символ: проблеми семантики / О. І. Сімович. - С. 10-17.
  Киченко О. С.  Художня система "міф -фольклор" і проблеми структурного методу / О. С. Киченко. - С. 17-24.
  Пионтковская И. Н.  Мифопоэтика как прием: принципы изучения проблемы / И. Н. Пионтковская. - С. 24-26.
  Темченко А. І.  Семантика межі в українських замовляннях / А. І. Темченко. - С. 26-33.
  Кретов П. В.  Інтерпретації понять "знак\" / "символ". - С.  "образ" у філософії\"
  П'янзін С. Д.  Аксіологія буття: інваріант смислу та динаміка значень / С. Д. П'янзін. - С. 41-45.
  Богин Г. И.  Социокультурные эффекты обращения рефлексии на знаковые системы / Г. И. Богин. - С. 45-54.
  Кожуховська Л. П.  Етнокультурні символи українців / Л. П. Кожуховська. - С. 54-64.
  Вороновська Л. Г.  Семіотичний підхід до феномену релігії / Л. Г. Вороновська. - С. 64-67.
  Китова С. А.  До питання про семіотику українського рушникового орнаменту / С. А. Китова. - С. 67-73.
  Тищенко О. В.  Етнолінгвістичний компонент обрядового знака і моделювання концептуальної картини світу / О. В. Тищенко. - С. 73-81.
  Смірнова Н. П.  Образи та символи купальської і русальської поезії (на матеріалі української періодики першої половини XIX ст.) / Н. П. Смірнова. - С. 81-83.
  Василів К. І.  Біблійні лексичні одиниці у сучасній публіцистиці / К. І. Василів. - С. 83-87.
  Товкайло Т. І.  Таїнство - символ покаяння, прощення, сили, благодаті Божої / Т. І. Товкайло. - С. 87-88.
  Довбня Л. Е.  Символіка геометричних фігур / Л. Е. Довбня. - С. 89-91.
  Бушев А. Б.  Художественный текст как метафора: развитие библиопсихологии / А. Б. Бушев. - С. 92-102.
  Корольова А. В.  Художній твір як "цілісний образ" / А. В. Корольова. - С. 102-108.
  Науменко Н. В.  Поетика символу в оповіді фабульного та безфабульного типів / Н. В. Науменко. - С. 108-113.
  Масальская Г. И.  Байроновский мотив "тьмы"(darkness) в творчестве молодого Лермонтова / Г. И. Масальская, Е. С. Халус. - С. 113-120.
  Деркач Т. Л.  Художня функція українізмів у творах О. Сомова / Т. Л. Деркач. - С. 120-123.
  Рожина А. Д.  "Перебендя" Т. Шевченко и перевод А. Куреллы (к вопросу о воспроизведении в переводе образной системы стихотворения) / А. Д. Рожина. - С. 123-127.
  Свириденко О. М.  "Слово\" / "знак". - С.  "образ" у теоретичній та художній спадщині А. Метлинського\"
  Савицький К. Г.  Семіотичні аспекти прозаїзації пісенного ліричного тексту / К. Г. Савицький. - С. 130-133.
  Матвєєва Т. С.  Текст як символ (за драмою Лесі Українки "Блакитна троянда"): спроба семіотичного прочитання / Т. С. Матвєєва. - С. 133-140.
  Баран Г. П.  Архетип сонця "Сонячної машини" В. Винниченка в контексті утопії / Г. П. Баран. - С. 140-144.
  Зварич В. З.  Образ музи у поетичній рецепції неокласиків / В. З. Зварич. - С. 144-147.
  Руссова С. Н.  Тип автора-художника в современной украинской поэзии / С. Н. Руссова. - С. 148-156.
  Намакштанская И. Е.  Символические образы природы в поэтических произведениях В. Высоцкого / И. Е. Намакштанская, Е. В. Романова. - С. 156-164.
  Дмитренко В. І.  Наближення до таємниць буття через широту рецепції символіки творчості Ф. Гарсіа Лорки / В. І. Дмитренко, С. В. Боровой. - С. 164-169.
  Потапенко А. И.  Перспективы функционирования художественного текста в современном западном культурологическом дискурсе / А. И. Потапенко, Я. А. Потапенко. - С. 169-173.
  Селиванова Е. А.  Пять лингвосемиотических вопросов / Е. А. Селиванова. - С. 174-184.
  Мусиенко В. П.  Знаковые возможности феномена: на примере семантики меры / В. П. Мусиенко. - С. 184-191.
  Литвин И. Н.  Мотивация ономасиологической структуры сравнительно-уподобительных наречий / И. Н. Литвин. - С. 191-194.
  Гамзюк М. В.  Утворення фразеологічних одиниць шляхом нав'язування поняттям відношень емотивного перехрещення / М. В. Гамзюк. - С. 195-199.
  Гончарова Н. В.  Оценка как тип дискурсивного значения / Н. В. Гончарова. - С. 199-203.
  Коваленко А. М.  Асоціативні відношення між журнальним заголовком та текстом повідомлення (на матеріалі англомовного тижневика "Newsweek" / А. М. Коваленко. - С. 203-206.
  Терехова С. И.  К вопросу о сущности категории дейксиса и ее месте среди других лингвистических и неязыковых категорий / С. И. Терехова. - С. 207-211.
  Дяченко-Лисенко Л. М.  Культуреми "схід" і "захід" (назви рослин) у формуванні стереотипів мовної свідомості сучасної української спільноти / Л. М. Дяченко-Лисенко. - С. 211-219.
  Божко В. В.  Моделювання - один із засобів активізації пізнавальної діяльності учнів / В. В. Божко. - С. 219-223.
  Гаврилова Т. О.  Символізація ономастичної лексики у сучасному народному анекдоті / Т. О. Гаврилова. - С. 223-229.
  Голосова Т. М.  Категорійне значення статальності на рівні мови персонажів у макроструктурі російського художнього тексту / Т. М. Голосова. - С. 229-235.
  Красовська О. М.  Етикетні формули та номени як знаки особистої культури автора (на матеріалі листування Л. Українки) / О. М. Красовська. - С. 235-241.
  Руденко Н. П.  Знаки умовної модальності і засоби їх вираження при створенні художнього образу / Н. П. Руденко. - С. 241-246.
  Федоренко О. Д.  Роль іменників з демінутивним значенням в українських колискових піснях / О. Д. Федоренко. - С. 246-251.
  Чорновол Г. В.  Специфіка вживання економічних термінів сучасними українськими періодичними виданнями / Г. В. Чорновол. - С. 251-255.
  Гаврилова Т. О.  Сакральні слова-символи в українській пареміографії / Т. О. Гаврилова, Т. А. Шульга. - С. 256-260.

Рубрики: Мовознавство - Семіотика

Анотація:   У збірнику вміщено статті й тези міжвузівського науково-практичного семінару з проблем сучасної семіотики. Автори досліджують актуальні аспекти використання знаковості, художньої й наукової символіки в літературознавстві, лінгвістиці, фахових методиках та мистецтві.

 
50 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 20 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. - 252 с.

Зміст:
  Городенська К.  Власне- та невласне- прийменикові семантико-синтаксичні функції / К. Городенська. - С. 6-9
  Загнітко А.  Український вокатив у нормативно-морфологічному і синтаксичному аспектах / А. Загнітко, Є. Кравченко. - С. 10-18
  Зеленько А.  Дескриптивна лінгвістика у системі лінгвістичних парадигмів / А. Зеленько. - С. 18-22
  Олексенко В.  Питання ономасіології у граматиці Вілема Матезіуса / В. Олексенко. - С. 22-25
  Гайдученко Г.  Дескриптивна лінгвістика як один з напрямків американського структуралізму / Г. Гайдученко. - С. 25-28
  Мацюк Г.  Передумови аспектуалізації наукового знання про українську мову в Галичині XIX ст. / Г. Мацюк. - С. 29-35
  Віняр Г.  Творення нової лексики в українській мові кінця ХХ століття / Г. Віняр. - С. 35-38
  Шапошникова І.  Проблема соціального характеру мови у лінгвістиці США / І. Шапошникова. - С. 38-41
  Василькова Л.  Макрополе злочину у лексиці кримінального права / Л. Василькова. - С. 42-47
  Ерофеева Е.  Дискурс и текст в одной из коммуникативных ситуаций городского общения / Е. Ерофеева, А. Кудлаева. - С. 47-51
  Пасічна В.  Персональність як функціонально-семантична категорія мови / В. Пасічна. - С. 51-54
  Супрун А.  Функціонально-стилістичні особливості та експресивна характеристика книжних фразеологізмів (на матеріалі поезії М. Рильського) / А. Супрун. - С. 55-59
  Арделян М.  Просторово-ототожнювальні речення з предикатними лексемами руху / М. Арделян. - С. 59-63
  Карабута О.  Морфемна будова зооназв / О. Карабута. - С. 63-67
  Ковтюх С.  До питання про словозміну іменників чоловічого роду другої відміни на -р в українській мові / С. Ковтюх. - С. 67-71
  Бондаренко Л.  Транспонований потенціал віддієслівних часток / Л. Бондаренко. - С. 71-75
  Власенко Л.  Розмежування первинних та вторинних значень граматичної категорії дієслова / Л. Власенко. - С. 75-77
  Волчанська Г.  Фукції займенникових слів у структурі тексту / Г. Волчанська. - С. 78-81
  Вольська Л.  До питання природи комунікативного членування речення / Л. Вольська. - С. 82-85
  Гапонова Л.  Із спостережень над словотворчими процесами в українській криміналістичній термінології / Л. Гапонова. - С. 86-88
  Гейна О.  Семантическая классификация субъектно-объектных детерминантов / О. Гейна. - С. 89-92
  Ставицька Л.  Картина світу у бурсацько-семінарському жаргоні / Л. Ставицька. - С. 93-97
  Нагіна В.  Степовий говір: з історії формування інтерферентного ареалу / В. Нагіна. - С. 98-100
  Тихоша В.  Семантичні особливості медичних термінів української мови / В. Тихоша. - С. 100-104
  Тропина Н.  Биоморфная семантическая деривация в современном русском языке / Н. Тропина. - С. 104-109
  Свиридов О.  Функціонування символіки у текстах замовлянь (британська та східнослов'янська традиції) / О. Свиридов. - С. 109-111
  Мартос С.  Сленг як складова молодіжної субкультури / С. Мартос. - С. 111-114
  Рябова Н.  Проблема визначення масової комунікації / Н. Рябова. - С. 114-116
  Мелконян В.  Особенности лингвистической реализации перспективы повествования в детской художественной литературе / В. Мелконян. - С. 117-120
  Колесникова Л.  Із спостережень над семантичним потенціалом окультурених ботанічних символів (на матеріалі поетичної мови кінця ХХ століття) / Л. Колесникова. - С. 120-123
  Пентилюк М.  Ключові слова - експресеми в поезіях Яра Славутича / М. Пентилюк. - С. 123-128
  Радочинська Л.  Compositions as a part of learning english / Л. Радочинська. - С. 128-130
  Гайдаєнко І.  Дистрибутивний аналіз як метод дескриптивної лінгвістики / І. Гайдаєнко. - С. 130-133
  Голомб Л.  Символіка рослин у ліриці Миколи Вороного / Л. Голомб. - С. 133-138
  Ильинская Н.  Дискурс сознания в русской концептуальной поэзии 80-90-х годов ХХ века / Н. Ильинская. - С. 138-144
  Невярович Н.  "Текст" как образ в художественной организации романа ХХ века / Н. Невярович. - С. 144-149
  Бровко О.  Проблеми поетики історіософського циклу лірики М. Руденка / О. Бровко. - С. 149-153
  Лановик З.  Проблема контексту, підтексту та інтертексту в художньому перекладі / З. Лановик. - С. 153-155
  Лановик М.  Переклад і національне підсвідоме: теорія архетипів та міфопоетика / М. Лановик. - С. 156-158
  Клим'юк Ю.  Поетика ліричного циклу І. Франка "Стріли" / Ю. Клим'юк. - С. 158-161
  Науменко Н.  Хронотоп міста в поетичній системі Івана Кочерги / Н. Науменко. - С. 161-165
  Малиш О.  Тип сильної особистості в романі В. Винниченка "Чесність з собою" / О. Малиш. - С. 165-168
  Демченко А.  Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича / А. Демченко. - С. 168-173
  Криштанович О.  Мовностилістичні особливості образу автора у поезії Ю. Федьковича / О. Криштанович. - С. 174-177
  Лопушинський І.  Функціонально-стилістична роль епітетів у художньому тексті (на прикладі поетичної творчості Яра Славутича) / І. Лопушинський. - С. 177-180
  Немченко І.  Із спостережень над текстами Тадея Карабовича / І. Немченко. - С. 180-187
  Крупка В.  Поетика новотворів Володимира Забаштанського / В. Крупка. - С. 187-189
  Немченко Г.  До проблеми дослідження творчості Л. Старицької-Черняхівської / Г. Немченко. - С. 190-194
  Сабельникова Т.  Тема жіночої долі у народнопісенному репертуарі Донецького Приазов'я / Т. Сабельникова. - С. 194-199
  Бродська Р.  Феномен українських співанок-хронік / Р. Бродська. - С. 199-203
  Загороднюк В.  Націєтворчі та духовні чинники в романі "Чорна рада" Пантелеймона Куліша / В. Загороднюк. - С. 203-205
  Цуркан І.  Мова як домінанта характеристики образної системи роману Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк" / І. Цуркан. - С. 205-209
  Чухонцева Н.  Особливості історизму і поетики романів "Княжна Тараканова" Г. Данилевського, "Володарка Понтиди" Ю. Косача / Н. Чухонцева. - С. 210-214
  Параскевич П.  Поетизація краю в ліриці Яра Славутича та Євгена Маланюка / П. Параскевич. - С. 214-217
  Тарабура С.  Жанрова специфіка та художня своєрідність народної документалістики Півдня України / С. Тарабура. - С. 217-220
  Сорока В.  Формування особистості при вивченні роману О. Гончара "Собор" / В. Сорока. - С. 220-224
  Ярошевська Л.  Поетика інтимної лірики М. Чернявського / Л. Ярошевська. - С. 224-227
  Бондаренко Л.  Вивчення збірки П. Тичини "Сонячні кларнети" в контексті світової поезії / Л. Бондаренко. - С. 228-230
  Андрієнко В.  Мотив парі Господа з Мефістофелем у "Фаусті" Гете / В. Андрієнко. - С. 230-233
  Галаган В.  Функції кольористики в романтиці О. Гончара / В. Галаган. - С. 233-237
  Бєлєхова Л.  Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів (на матеріалі перекладів американської поезії на українську мову / Л. Бєлєхова. - С. 237-243
  Співак С.  Стратегії й тактики композиції віршованих текстів крізь призму власної назви / С. Співак. - С. 243-245
  Свиридов А.  К вопросу о переводческих (словообразовательных) трансформациях в поэзии и художественных произведениях / А. Свиридов. - С. 245-247

Рубрики: Мовознавство

 
51 63.51(4Укр)-53
К64

Кондратович, О. П.

        Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / О. П. Кондратович ; голов. ред. : Д. Головенко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - 240 с.

Рубрики: Етнологія України - Народні звичаї
Волинське Полісся

Ключові слова (ненормовані): возвеличення жінки-матері -- родильні звичаї -- весільний обряд -- народні ігри -- дівоча коса -- сакралізація

Анотація:   В епіцентр цієї книги поставлено жінку. Тут детально прослідковуються різні етапи її становлення та життя. У розділі "Народини", що є своєрідним кодексом правил і табуцій, яких мала дотримуватися жінка, виношуючи, народжуючи, вигодовуючи та виховуючи дитину, а також її оточення, аби нащадок з`явився на світ здоровим й став у майбутньому справжнім продовжувачем роду; описано дії повитухи та сім`ї під час пологів і після них; широко представлено різні замовляння, зговорювання, магічні дії, до яких вдавались, щоб попередити або позбутися хвороби чи якоїсь іншої напасті, окремі рецепти, рекомендації. Розділ "Коса ж моя шовковая" висвітлює погляди українців на дівочу косу як важливий компонент етнокультури, показано її символіку, розкриваються народні уявлення, звичаї та обряди, пов`язані з нею. Возвеличенню Жінки-матері у пісенному фольклорі присвячено третій розділ - "Як у лузі калинонька з квітами"

 
52 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2011. - 386 с.

Зміст:
  Клименко О.  Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч / О. Клименко. - С. 4-11.
  Істоміна Г.  Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень / Г. Істоміна. - С. 11-17.
  Ямборко О.  Українське килимарство в теорії та практиці: сучасний стан проблеми / О. Ямборко. - С. 17-20.
  Мойсюк О.  Художні особливості тканих рушників-"завісок" Житомирського Полісся першої чверті XX століття / О. Мойсюк. - С. 20-24.
  Назарчук М.  Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся / М. Назарчук. - С. 25-31.
  Заїка Н.  Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав") / Н. Заїка, Л. Чередніченко. - С. 31-35.
  Костюкова В.  Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї / В. Костюкова. - С. 35-40.
  Кошеля О.  Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) / О. Кошеля. - С. 41-46.
  Болгар О.  Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма / О. Болгар. - С. 46-51.
  Косицька З.  Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка - 2011") / З. Косицька. - С. 51-61.
  Свиридюк Н.  Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) / Н. Свиридюк. - С. 62-65.
  Фісун В.  Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині / В. Фісун. - С. 65-71.
  Поп'юк І.  Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Хорта й Ігоря Веренька / І. Поп'юк. - С. 72-77.
  Бойчук Н.  Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття / Н. Бойчук. - С. 78-83.
  Цимбалюк О.  Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками / О. Цимбалюк. - С. 84-90.
  Луковська О.  Парадигма "національного" в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) / О. Луковська. - С. 90-93.
  Михалова Р.  Холм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького / Р. Михалова. - С. 95-99.
  Порожнякова Н.  Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) / Н. Порожнякова. - С. 100-104.
  Шуліка В.  Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття / В. Шуліка. - С. 104-108.
  Костів Н.  Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів / Н. Костів. - С. 109-112.
  Якимова О.  Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття / О. Якимова. - С. 112-117.
  Береговська Х.  Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну / Х. Береговська. - С. 117-122.
  Бурковська Л.  Ікона "Спас у славі" другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області / Л. Бурковська. - С. 122-129.
  Тарасенко О.  У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 131-138.
  Котляр Є.  Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції / Є. Котляр. - С. 139-145.
  Боса І.  Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі XIX-XX століть / І. Боса. - С. 145-150.
  Маліновська К.  Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського" / К. Маліновська. - С. 150-154.
  Хорунжа Г.  Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам'яток Львова) / Г. Хорунжа. - С. 154-159.
  Стемпіцька Ю.  Діалектичність образності української книги та золотарської оправи XIV-XVIII століть / Ю. Стемпіцька. - С. 159-163.
  Кубриш Н.  Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка / Н. Кубриш. - С. 164-170.
  Стельмащук Г.  Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття / Г. Стельмащук. - С. 172-178.
  Скляренко Г.  До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя / Г. Скляренко. - С. 178-188.
  Коновалова О.  Еволюція оформлення журналу "Нова хата" в контексті пластичної мови стилю ар деко / О. Коновалова. - С. 188-194.
  Ламонова О.  "Неслухняні нащадки": шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка") / О. Ламонова. - С. 194-199.
  Носенко А.  Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття / А. Носенко. - С. 200-204.
  Сторчай О.  Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису / О. Сторчай. - С. 205-210.
  Тарасенко А.  Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття / А. Тарасенко. - С. 211-217.
  Медвідь-Юрків М.  Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі / М. Медвідь-Юрків. - С. 217-224.
  Сотська Г.  Формування естетичної культури мабутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій / Г. Сотська. - С. 225-228.
  Немкович О.  Відділ музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття / О. Немкович. - С. 230-238.
  Чекан Ю.  Музична критика в Інтернеті / Ю. Чекан. - С. 238-244.
  Кузик В.  Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки / В. Кузик. - С. 244-248.
  Фільц Б.  Інструментальне музикування в українських містах XVI-XVII століть: історичний аспект / Б. Фільц. - С. 248-255.
  Костюк Н.  Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки / Н. Костюк. - С. 255-269.
  Ярко М.  Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формуванні національної самосвідомості української музичної культури / М. Ярко. - С. 270-274.
  Озимовська А.  Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття / А. Озимовська. - С. 274-278.
  Антонюк (Гуральна) С.  Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття / (Гуральна) С. Антонюк. - С. 279-284.
  Шеремета І.  Журнал "Музика" і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках / І. Шеремета. - С. 285-290.
  Красильникова О.  Анімістика: введення в наукову дисципліну / О. Красильникова. - С. 292-301.
  Коваленко Є.  Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття / Є. Коваленко. - С. 309-316.
  Корольова І.  Жіноча суб'єктивність в українській православній картині світу: гендерний підхід / І. Корольова. - С. 316-321.
  Лучанська В.  Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська. - С. 321-326.
  Тупчієнко-Кадирова Л.  Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) / Л. Тупчієнко-Кадирова. - С. 326-332.
  Руда Т.  Мистецтво соцреалістичне й масове / Т. Руда. - С. 334-339.
  Пашкова О.  Процеси конвергенції в сучасному кінематографі / О. Пашкова. - С. 339-344.
  Черков Г.  Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму / Г. Черков. - С. 344-348.
  Дзюба Д.  Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення / Д. Дзюба. - С. 348-353.
  Новікова Л.  Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі / Л. Новікова. - С. 353-358.
  Казакова Н.  До питання про створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття / Н. Казакова. - С. 359-366.
  Шаповал О.  Комп'ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення / О. Шаповал. - С. 366-372.
  Кульчинська Л.  Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики / Л. Кульчинська. - С. 372-376.
  Дмитрик О.  Феномен гаптичної візуальності в кінематографі / О. Дмитрик. - С. 377-382.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне

Анотація:   У збірнику розкрито широке коло проблем збереження та розвитку декоративного мистецтва в реаліях сучасної України, розглянуто методологічні засади мистецтвознавчих досліджень художніх пам'яток минулого, аспекти української візантиністики. стильові тенденції в образотворчому мистецтві XIV-XIX ст.,

 
53 81
О40

        Од слова путь верстаючи й до слова... [Текст] : зб. на пошану Р. П. Зорівчак, доктора філол. наук, заслуж. працівника освіти України / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 1012 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Український переклад: з минулого у сьогодення / О. І. Чередниченко. - С. 21-31.
  Річ В. Ю.  "Song out of darkness": Revisited... / В. Ю. Річ. - С. 39-61.
  Содомора А. О.  Вічна одинокість Лермонтового "Паруса" / А. О. Содомора. - С. 62-80.
  Калашник В. С.  Про адекватність і безеквівалентність у художньому перекладі (спостереження над мовою детективних оповідань Едгара По в українських перекладах) / В. С. Калашник, Г. В. Яновська. - С. 81-90.
  Зимомря М. І.  Феномен духовного тексту: визначення предмета крізь призму перекладу / М. І. Зимомря. - С. 91-99.
  Ажнюк М. Т.  Образність і ритміка "Полум'яних меж" Олени Теліги в англомовному перекладі / М. Т. Ажнюк. - С. 100-107.
  Некряч Т. Є.  Муки і радощі драматичного перекладу / Т. Є. Некряч. - С. 108-126.
  Савчин В. Р.  Словесні образи як проблема перекладу (на матеріалі перекладної творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 127-138.
  Грабовецька О. С.  Концептуальний епітет Шевченкової поеми "Кавказ" у англомовних перекладах / О. С. Грабовецька. - С. 139-151.
  Дзера О. В.  Концепт лукавствіє а метабіблійних творах Тараса Шевченка та їх англомовних перекладах / О. В. Дзера. - С. 152-166.
  Івасюк О. Я.  Епідигматика у віршовому перекладі: проблеми відтворення образу / О. Я. Івасюк, О. Д. Огуй. - С. 167-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва Г. Т.  Утворення, структура англомовної науково-технічної терміносистеми та загальні принципи її перекладу / Г. Т. Ісаєва, З. Л. Жовнірук. - С. 182-189.
  Молчко О. О.  Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських фразеологізованих порівнянь та способи їхнього відтворення у перекладі / О. О. Молчко. - С. 190-208.
  Шмігер Т. В.  Григорій Майфет в українському перекладознавстві / Т. В. Шмігер. - С. 209-216.
  Войтович О. М.  Деякі мовні своєрідності антиутопій як жанру та переклад (на матеріалі "1984" Джорджа Орвела, "Прекрасного нового світу" Олдсона Гакслі, "Ми" Евгенія Зам'ятіна та їхніх перекладів) / О. М. Войтович. - С. 217-237.
  Пилипчук І. В.  Індивідуальна інтерпретація при перекладі виразів з просторово-часовою семантикою (на матеріалі роману Френсісіа Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна" та його українського, російського й польського перекладів) / І. В. Пилипчук. - С. 238-250.
  Косів Г. М.  Стилістичні поблеми синтаксичного рівня у перекладах Віри Річ / Г. М. Косів. - С. 251-271.
  Лішнянський В. В.  Військова терміносистема як проблема перекладу (на матеріалах мемуарно-публіцистичної літератури про Другу світову війну) / В. В. Лішнянський. - С. 272-278.
  Ситар Р. А.  Експресивний синтаксис у художньому перекладі (на матеріалі епічної поеми "Слово о полку Ігоревім" та її англомовних перекладів) / Р. А. Ситар. - С. 279-294.
  Якимович Б. З.  Іван Франко та Онуфрій Пашук: співпраця у виданні "Універсальної бібліотеки" / Б. З. Якимович. - С. 297-313.
  Наєнко М. К.  Козацька епоха і літературний ренесанс в Україні / М. К. Наєнко. - С. 314-339.
  Гнатюк М. І.  Іван Франко і проблеми популяризації української літератури чужими мовами / М. І. Гнатюк. - С. 340-353.
  Ільницький М. М.  Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен / М. М. Ільницький. - С. 354-369.
  Смілянська В. Л.  Із корпусу майбутньої Шевченківської енциклопедії / В. Л. Смілянська. - С. 370-379.
  Купчинський О. А.  Неавтентична грамота галицького князя Лева Даниловича для львівських ченців-домініканців з датою 1270 р., серпня 5, у Львові) / О. А. Купчинський. - С. 380-401.
  Розумний Я. Г.  Східнослов'янське середньовіччя в дослідженнях Дмитра Чижевського / Я. Г. Розумний. - С. 402-414.
  Горнятко-Шумилович А.  Традиції українського бароко в системі літератури "магічного реалізму": зарис проблематики / А. Горнятко-Шумилович. - С. 415-431.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко О. М.  Rainer Maria Rilke im Kontext des Jahrhundertendes / О. М. Кравченко. - С. 434-444.
  Бацевич Ф. С.  Проблеми сучасної лінгвістичної генології: спроба аналітичного огляду / Ф. С. Бацевич. - С. 447-475.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Помірко Р. С.  Мови і мовна політика в історії становлення романських держав / Р. С. Помірко. - С. 476-486.
  Алексеенко М. А.  Культура и национально-культурная специфика в языке / М. А. Алексеенко. - С. 487-502.
  Мацюк Г. П.  Про одну з парадигмальних ознак лінгвославістики в першій половині XIX ст. / Г. П. Мацюк. - С. 503-523.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петренко О. Д.  Движение феминизации и его отражениев языковых структурах современного немецкого языка / О. Д. Петренко. - С. 524-534.
  Поповський А. М.  Українські прізвища, пов'язані з бджільництвом / А. М. Поповський. - С. 535-542.
  Волкова Н. А.  Фразеологизмы и отфраземные лексические дериваты в современном русском субстандарте (на материале лексико-фразеолого-семантической группы названия лица) / Н. А. Волкова. - С. 543-531.
  Левченко О. П.  Рослинна символіка у фразеологічних системах (лінгвокультурологічний аспект) / О. П. Левченко. - С. 552-566.
  Шпак О. А.  Синтаксичний процес суміщення з погляду актуального членування речення / О. А. Шпак. - С. 567-575.
  Солошенко О. Д.  Biblical proper names in terms of semantic change / О. Д. Солошенко. - С. 576-591.
  Білинський М. Е.  Етимологічна стратиграфія англійського історичного дериватарію: дієслівні та віддієслівні латинізми / М. Е. Білинський. - С. 592-604.. - Текст англ. мовою
  Клименко Н. Ф.  Кількість у вимірах приблизно великого і малого (на матеріалі сучасної української та новогрецької мов) / Н. Ф. Клименко. - С. 607-619.
  Полюжин М. М.  Українсько-англійські кореляції у префіксальній ономасіологічній категорії локативності (синхронно-діахронний аспект) / М. М. Полюжин. - С. 620-631.
  Скороходько Е. Ф.  Контрастивний аналіз термінологічного складника різногалузевих наукових текстів / Е. Ф. Скороходько, В. Д. Сліпецька. - С. 634-650.
  Паславська А. Й.  Заперечне узгодження та негативна полярність: типологічний аналіз / А. Й. Паславська. - С. 651-663.
  Ісаєва Г. Т.  Компаративний аналіз англійської та німецької фахової термінології в галузях інформатики та електроніки / Г. Т. Ісаєва, М. Т. Ратич. - С. 664-669.
  Чернюх Б. В.  Вид та структура тексту / Б. В. Чернюх. - С. 670-680.
  Кухаренко В. А.  Chick Lit/Lad Lit: Попередні зауваження / В. А. Кухаренко. - С. 683-694.
  Швачко С. О.  Образотворчі тенденції в текстах малого жанру / С. О. Швачко. - С. 695-704.
  Кусько К. Я.  Інтердискурс у концептах науково-освітньої глобалізації / К. Я. Кусько. - С. 705-715.
  Траченко О. М.  Ієрархічна сруктура заголовка (до побудови загальної теорії заголовка) / О. М. Траченко. - С. 716-730.
  Сербенська О. А.  Символіка чорного і білого у Франковій повісті "Перехресні стежки" / О. А. Сербенська. - С. 731-741.
  Потятиник У. О.  Сленгова лексика як засіб підвищення комунікативних потенцій мови / У. О. Потятиник. - С. 742-748.
  Федорчук М. М.  Readin at the intersection of languages and cultures / М. М. Федорчук. - С. 761-775.
  Дацько Ю. М.  The roles of teachers and learnes in ELT / Ю. М. Дацько. - С. 776-782.
  Єгорова О. М.  Комунікативні стратегії навчання іноземної мови / О. М. Єгорова. - С. 783-796.
  Назаренко О. Ю.  До питання про методику викладання латинської мови на біологічному факультеті / О. Ю. Назаренко. - С. 797-800.
  Роксолана Зорівчак: Біобібліографічний покажчик (2003-2007). - С. 848-982.

Рубрики: Зорівчак Р. П. - про неї

Анотація:   Збірник праць на пошану проф. Р. П. Зорівчак уміщає статті відомих українських, англійських, російських та польських дослідників з перекладознавства, літературознавства, мовознавства, зокрема з контрастивної лінгвістики, лінгвостилістики та методики викладання іноземних мов. Окремий розділ становить бібліографічний покажчик Роксолани Зорівчак.

 
54 88.492я73-1кр
Я92

Яценко, Т. С.

        Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Яценко, М. Г. Чобітько, Т. І. Доцевич. - Черкаси : БРАМА, 2003. - 216 с.

Зміст:
  Яценко Т. С.  Особливості використання комплексу тематичних малюнків у груповій психокорекції / Т. С. Яценко. - С. 11-14
  Яценко Т. С.  Теоретичні передумови психоаналітичного розуміння комплексу психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 20-22
  Яценко Т. С.  Символіка сновидінь і психомалюнків / Т. С. Яценко. - С. 25-28
  Яценко Т. С.  Едіпів комплекс та його деструктивні наслідки для психіки суб'єкта / Т .С. Яценко. - С. 32-34

Рубрики: Психологія практична - Групова психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психомалюнок -- інтерпретація психомалюнків -- групова психокорекція -- комплекс тематичних психомалюнків -- особистісна проблема суб'єкта -- сновидіння -- психоаналіз

Анотація:   У посібнику представлено деякі засади методу активного соціально-психологічного навчання, який використовується в курсі психокорекції, та описано частково його методику психоаналізу комплексу тематичних малюнків з метою діагностики глибиннопсихологічних характеристик психіки суб'єкта. Подано зразки психоаналізу комплексу тематичних малюнків. Текст у посібнику синхронно представляється українською і англійською мовами, що сприятиме навчанню студентів психологічних факультетів.

 
55 63.52(4Укр)
М34

        Матеріали до української етнології [Текст] : щорічник : зб. наук. пр. Вип. 11 (14) / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Асоціація етнологів. - К. : 2012. - 319 с.

Зміст:
  Балог Б.  Про угорські громади в Західній Пенсильванії / Б. Балог. - С. 4-12.
  Поборцева Е.  К проблеме о регионально-локальных парадигмах мифологической прозы Гомельщины / Е. Поборцева. - С. 16-18.
  Вергеенко С.  Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклористических исследованиях / С. Вергеенко. - С. 19-23.
  Лабащук О.  Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом / О. Лабащук. - С. 25-30.
  Длінна Т.  Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами / Т. Длінна. - С. 30-36.
  Скоряк А.  Функціонально-художня специфіка українського ярмаркового фольклору / А. Скоряк. - С. 37-42.
  Халюк Л.  Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці / Л. Халюк. - С. 43-50.
  Бобровницька Н.  Народне віршування: жанрова специфіка / Н. Бобровницька. - С. 51-55.
  Гуменюк В.  Модерне осягнення етнографічних реалій в оповіданні Михайла Коцюбинського "В путах шайтана" / В. Гуменюк. - С. 56-61.
  Вовк М.  Фольклористичний аналіз літературного твору : методологічний аспект / М. Вовк. - С. 62-65.
  Іваннікова Л.  Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики Півдня України / Л. Іваннікова. - С. 67-74.
  Шалак О.  Обрядовий фольклор Поділля в записах польської дослідниці Люцини Стадницької / О. Шалак. - С. 75-79.
  Янковська Ж.  Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області) / Ж. Янковська. - С. 79-84.
  Коваль-Фучило І.  Похорон на Дніпропетровщині і Херсонщині: сучасний стан побутування / І. Коваль-Фучило. - С. 85-90.
  Галацька В.  Особливості побутування сучасної ліричної пісні Нижньої Наддніпрянщини / В. Галацька. - С. 91-96.
  Козар Л.  Розвиток національної фольклористики наприкінці XIX - на початку XX століття: роль громад, історія їх створення та стан наукового вивчення / Л. Козар. - С. 96-104.
  Мушкетик Л.  Мова і етнокультура угорців Закарпаття / Л. Мушкетик. - С. 106-111.
  Нємєц В.  Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX - початку XX століття / В. Нємєц. - С. 111-116.
  Коваленко С.  Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні / С. Коваленко. - С. 117-122.
  Гайдученко Л.  "Своє" і "чуже" в народних піснях українських німців на початку XX століття / Л. Гайдученко. - С. 123-128.
  Горбань І.  Внесок професора Наталі Шумади в дослідженнях фольклорної культури болгарської спільноти України / І. Горбань. - С. 129-134.
  Червенко О.  Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях Північного Приазов'я / О. Червенко. - С. 135-140.
  Гуменюк О.  Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") / О. Гуменюк. - С. 141-143.
  Яремко Б.  Космацький сопілкар Петро Реведжук ("Швдик") / Б. Яремко. - С. 145-150.
  Супрун-Яремко Н.  "Капельмейстер" Іван Якуб'як - скрипаль-лідер Верхнього Надпруття / Н. Супрун-Яремко. - С. 151-155.
  Єфремова Л.  Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті / Л. Єфремова. - С. 156-164.
  Ганудельова Н.  Приватна колекція гуцульських музичних інструментів Міхала Сметанки (село Брутовці, Словаччина): випадковість чи закономірність? / Н. Ганудельова. - С. 165-167.
  Ярмола В.  Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся / В. Ярмола. - С. 168-179.
  Рибак Ю.  Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича / Ю. Рибак. - С. 180-185.
  Довгалюк І.  До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси / І. Довгалюк. - С. 186-191.
  Добрянська Л.  Методика польових досліджень Володимира Гошовського під час роботи у Львівській консерваторії / Л. Добрянська. - С. 192-198.
  Федоронько Л.  Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мелотипи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на Львіщині) / Л. Федоронько. - С. 199-204.
  Скаженик М.  Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) / М. Скаженик. - С. 205-212.
  Філатова А.  Багатоголосна пісенна лірика затоплених сіл Середньої Наддніпрянщини / А. Філатова. - С. 213-223.
  Постольников С.  До питання про роль баса в традиційній інструментальній музиці Центральної України (на прикладі виконання Петра Плескача із села Веселівка Диканського району Полтавської області) / С. Постольников. - С. 224-229.
  Іваницький А.  Логічні підстави ритміки в дослідження Філарета Колесси / А. Іваницький. - С. 231-235.
  Хай М.  Регіоналізм народно-інструментальної музики як передумова малогеографії: методологія та структурно-типологічні методики дослідження / М. Хай. - С. 236-242.
  Чуркіна В.  Пріоритети збереження культурної спадщини етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів та глобалізації / В. Чуркіна. - С. 242-248.
  Чаплик К.  Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення / К. Чаплик. - С. 249-256.
  Щербіна І.  Етномузична культура болгар України в умовах глобалізації / І. Щербіна. - С. 257-262.
  Тюрикова О.  Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження / О. Тюрикова. - С. 263-271.
  Зінків І.  Новий погляд на походження терміна "кобза" / І. Зінків. - С. 272-277.
  Лукашенко Л.  Музично-фольклористичні дослідження Північного Підляшшя / Л. Лукашенко. - С. 278-283.
  Гусак Р.  Джерела ладової основи весільної інструментальної музики Поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) / Р. Гусак. - С. 284-289.
  Воропаєва Т.  Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1881-2011): ціннісний вимір / Т. Воропаєва. - С. 291-296.
  Рябчикова Ф.  Вивчення пам'яток традиційної культури в практиці етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1920 рр.) / Ф. Рябчикова. - С. 296-300.
  Маклакова (Панчук) О.  Проблеми збереження зимового календарно-обрядового фольклору (за матеріалами польових досліджень сіл Хмельницької області) / (Панчук) О. Маклакова. - С. 301-307.
  Чумак М.  Сучасні трансформації рушників українсько-російського пограниччя / М. Чумак. - С. 308-314.

Рубрики: Етнологія України

Анотація:   У збірнику розглянуто проблеми етнокультури України та зарубіжжя сучасної доби; висвітлено регіональні особливості українського фольклору, трансформації фольклорної культури національних меншин; розкрито особливості виконавського стилю народних музик, актуальну проблематику структурної типології та методологічні засади етномузикологічних досліджень.

 
56 95.4
З32

        Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Текст] : Т. CLXXXII Зб. доповідей для визначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті І. Франка / ред. В. Стецюк; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Нью-Йорк : Видавництво НТШ, 1967. - 201 с.

Зміст:
  Смаль-Стоцький Р.  Франко І. і українська національна ідея / Р. Смаль-Стоцький. - С. 7-18
  Стецюк В.  Іван Франко як класичний філолог / В. Стецюк. - С. 19-67
  Лев В.  Іван Франко і слов'янські літератури / В. Лев. - С. 69-81
  Стахів М.  До проблеми політично-суспільного світогляду І. Франка / М. Стахів. - С. 83-102
  Андрусяк М.  Іван Франко та історичні концепції М. Грушевського / М. Андрусяк. - С. 103-116
  Кисілевський К.  Стилістичні й ритмічні засоби поезій І. Франка / К. Кисілевський. - С. 117-123
  Лужницький Г.  Драматичність поетичних образів у творах Івана Франка / Г. Лужницький. - С. 125-131
  Домбровський О.  Поема "Мойсей" у світлі біблійної символіки / О. Домбровський. - С. 133-147
  Радзикевич В.  Біблійна притча у поетичній версії Івана Франка / В. Радзикевич. - С. 149-155
  Жила В.  Суспільно-громадські питання в творчості Івана Франка / В. Жила. - С. 157-169
  Славутич Я.  Соборницькі ідеї Івана Франка / Я. Славутич. - С. 171-177
  Верган В.  Іван Франко та українська молодь / В. Верган. - С. 179-201

Рубрики: Франко І. - о нем
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Франка І. -- політичні погляди Франка І. -- суспільні погляди Франка І.

 
57 81
Н34

        Науковий вісник Херсонського державного університету [Текст] : Серія "Лінгвістика" Вип. 12 / МОН України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - 454 с.

Зміст:
  Андрущенко В.  Тематико-композиційна інтенсивність вияву елементів змістово-симетричного простору художньотекстової структури / В. Андрущенко. - С. 10-14.
  Бабій Ю.  Функціонування словотвірно-структурних типів прізвищ Середньої Наддніпрянщини у зіставленні з іншими регіонами / Ю. Бабій. - С. 14-17.
  Бабакова О.  Дієслова звучання як вербальні репрезентанти музикосфери / О. Бабакова. - С. 18-20.
  Валюх З.  Словотвірна парадигматика іменників - найменувань осіб як носіїв індивідуального входження / З. Валюх. - С. 21-23.
  Власенко Л.  Реалізація периферійного значення форм наказового способу / Л. Власенко. - С. 24-27.
  Водяна Л.  Порівняльний аналіз функціонування деяких граматичних категорій прикметників німецької та української мов / Л. Водяна. - С. 27-29.
  Грицина В.  Особливості функціонування вставлених конструкцій в офіційно-діловому стилі / В. Грицина. - С. 30-33.
  Зайцева Т.  Специфіка складних двокореневих прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя / Т. Зайцева. - С. 33-36.
  Іваницька Н.  Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "розташування (об'єкта)" в українській та англійській мовах / Н. Іваницька. - С. 36-43.
  Калько М.  "Проблемні" видові кореляції крізь призму комплексної аспектуальної діагностики : шукати vs знайти / М. Калько. - С. 43-48.
  Климович С.  Теоретичні засади вивчення амброморфем у сучасній лінгвістиці / С. Климович. - С. 48-51.
  Комарова З.  Речення з дієприслівниковим зворотом у синтаксичній парадигматиці / З. Комарова. - С. 52-55.
  Ланова Т.  Актуалізовані граматичні форми в мовленні викладачів ВНЗ (соціолінгвістичне дослідження) / Т. Ланова. - С. 55-61.
  Лебедєва Н.  Способи утворення політичних нікнеймів у сучасній англійській мові / Н. Лебедєва, О. Бутенко. - С. 62-65.
  Лиходід І.  Функціонування іменникових композитів у "Словарі української мови" Б. Грінченка / І. Лиходід, Л. Стовбур. - С. 66-68.
  Лук'янова Т.  Стереотипотворний потенціал гендерно маркованих антропометричних словосполучень (на матеріалі британського газетного дискурсу / Т. Лук'янова. - С. 68-73.
  Мироненко О.  Компонентна структура конотації / О. Мироненко. - С. 73-77.
  Пасько Г.  Мовленнєвий жанр загадки : прагматика діалогу (на матеріалі української та німецької мов) / Г. Пасько. - С. 77-82.
  Петренко Н.  Когнітивно-семіотичні властивості займенників у поетичному тексті / Н. Петренко. - С. 82-87.
  Пономаренко К.  Функціональні вияви девербатива в комунікативній структурі тексту / К. Пономаренко. - С. 87-93.
  Прохоренков В.  Вокатив в формально-грамматической структуре предложения с глаголами изъявительного наклонения в старорусском языке / В. Прохоренков. - С. 94-98.
  Сікорська О.  Функція необхідності та її варіанти в сучасній українській літературній мові / О. Сікорська. - С. 98-102.
  Сіроштан Т.  Динаміка лексико-словотвірних типів і підтипів n. Loci на -иськ(о) в новій українській мові к. ХVІІ - п. ХХІ ст. / Т. Сіроштан. - С. 102-107.
  Тихонова О.  Поняття "абревіатура" у сучасних українській та китайській мовах / О. Тихонова. - С. 108-112.
  Харченко С.  Особливості функціонування вставлених конструкцій у науковому стилі української мови / С. Харченко, І. Житар. - С. 112-118.
  Юрченко Т.  Оказіональне прислівникове словотворення / Т. Юрченко. - С. 118-122.
  Блинова Н.  Функціональний аспект синекдохи лексем на позначення одиниць виміру, обсягу, ліку, збірних понять, грошових одиниць у публіцистичних текстах І. Я. Франка / Н. Блинова. - С. 123-127.
  Букалов А.  Основные признаки русского общего сленга / А. Букалов. - С. 127-130.
  Гайдученко Г.  Зміни у лексичній системі української мови / Г. Гайдученко. - С. 131-134.
  Желязкова В.  Лексико-граматична класифікація фразеологізмів із колоративним компонентом в українській та російській мовах / В. Желязкова. - С. 134-137.
  Жила Т.  Функціонування територіальної лексики в пам'ятках ХVІ - ХVІІІ ст. / Т. Жила. - С. 137-141.
  Колоїз Ж.  Лексика на означення музичних інструментів у книгах Священного Писання Старого Заповіту / Ж. Колоїз. - С. 141-145.
  Лебедева А.  Англицизмы в современном русском молодежном и компьютерном сленге : фонетико-графическая адаптация / А. Лебедева. - С. 146-150.
  Мартос С.  Сленгові назви міських об'єктів / С. Мартос. - С. 150-154.
  Мацьків П.  Семантико-функціональні особливості лексеми любов в українських перекладах Біблії / П. Мацьків. - С. 154-158.
  Мукатаєва Я.  Рівні розуміння німецького прозового шванку : інформаційний асмект / Я. Мукатаєва. - С. 158-163.
  Сидоренко Л.  Переклад англійських неологізмів як засіб збагачення словникового складу сучасної мови / Л. Сидоренко. - С. 163-165.
  Ситенко О.  Лексико-семантичні особливості англомовних запозичень у сучасній українській літературній мові / О. Ситенко. - С. 166-170.
  Соломахін А.  Фразеологічна природа астрономічної термінології ХХ ст. / А. Соломахін. - С. 170-172.
  Торчинський М.  Хронологічна типологія власних назв / М. Торчинський. - С. 173-177.
  Тропина Н.  Изменения матриц семантической деривации в современном русском языке / Н. Тропина. - С. 178-184.
  Царалунга І.  Назви споруд у пам'ятках української мови кінця ХVІ - початку ХVІІ століття / І. Царалунга. - С. 184-188.
  Чорна О.  Структурно-граматична організація українських податкових термінів / О. Чорна. - С. 188-196.
  Бакум З.  Антропоніми у мові творів Марії Матіос / З. Бакум. - С. 197-200.
  Білозуб А.  Особливості постмодерного тексту / А. Білозуб. - С. 201-204.
  Буренко Т.  Англомовне вибачення у різних парадигмах лінгвістичного аналізу / Т. Буренко. - С. 204-208.
  Грицик Н.  Семантика й естетика словоповтору в в українській поетичній мові другої половини ХХ століття / Н. Грицик. - С. 208-213.
  Єрмоленко С.  Соціолінгвістичний зміст поняття "рідна мова" / С. Єрмоленко. - С. 213-217.
  Жарко С.  Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара / С. Жарко. - С. 217-221.
  Заболотська О.  Символіка простору і межі у романі Г. Маркеса "Сто років самотності" / О. Заболотська. - С. 221-226.
  Іншаков А.  Особливості складу та функціонування кольороназв у поемі І. Котляревського "Енеїда" / А. Іншаков. - С. 227-230.
  Карабута О.  Художньо-виражальні засоби складних речень та періоду у прозі Ірени Карпи / О. Карабута. - С. 231-235.
  Мікрюкова К.  Мовно-виражальні засоби вербалізації образу міста (на матеріалі роману О. Ірванця "Рівне/Ровно (Стіна)" / К. Мікрюкова. - С. 236-240.
  Маврокордато В.  Порівняння у художніх творах Олени Пчілки : функціонально-стилістичний аспект / В. Маврокордато. - С. 240-243.
  Можарова Т.  Онімізовані апелятиви в системі виражальних засобів поетичного тексту / Т. Можарова. - С. 243-246.
  Москвичова О.  Реалізація структурно-семіотичної моделі метаморфози у британських поетичних текстах ХІХ століття / О. Москвичова. - С. 247-251.
  Мялковська Л.  Словесний образ людини-інтелігента у мовотворчості І. Нечуя - Левицького / Л. Мялковська. - С. 251-256.
  Солдатова С.  Взаємодія засобів різних мовних рівнів у творах Г. Белля / С. Солдатова. - С. 256-260.
  Супрун А.  Склад лексики в крилатих висловах українських письменників ХХ століття / А. Супрун. - С. 261-264.
  Сюта Г.  Лінгвоестетика художнього часу у мовотворчості авторів Нью-Йоркської групи / Г. Сюта. - С. 264-271.
  Терещенко Л.  Чоловічий іменник байок Леоніда Глібова / Л. Терещенко. - С. 271-276.
  Тихоша В.  Стилістично-виражальні можливості епітетів у фантастичному романі Марини і Сергія Дяченків "Дика енергія. Лана" / В. Тихоша. - С. 276-280.
  Черкун Л.  Стилистическое использование омонимов в современной русской поэзии / Л. Черкун. - С. 280-283.
  Шевельова-Гаркуша Н.  Функціональні особливості ритміко-синтаксичного прийому перенесення (на матеріалі американської поезії ХХ століття) / Н. Шевельова-Гаркуша. - С. 283-287.
  Шульга Т.  Лінгвістичний аналіз гумористичного прозового твору : жанрово-стильова система словесних образів (на матеріалі мовостилю Є. Дударя) / Т. Шульга. - С. 287-290.
  Юрченко О.  Звукова метафора як засіб відображення природних реалій у мові поетів Нижньої Наддніпрянщини / О. Юрченко. - С. 291-296.
  Велівченко В.  Імплікація емоцій мовця в англомовному емотивному дискурсі / В. Велівченко. - С. 297-301.
  Гузенко С.  Мова реклами : граматична структура і функціонування головних членів двоскладного речення / С. Гузенко. - С. 301-306.
  Завальнюк І.  Нові особливості функціонування обставин у мові української преси початку ХХІ ст. / І. Завальнюк. - С. 306-312.
  Зуброва О.  До питання характеристики англомовного газетного заголовку / О. Зуброва. - С. 312-315.
  Ільченко М.  Маніпулятивність як складова стратегій англомовного електорального дискурсу (на матеріалі передвиборчих дебатів) / М. Ільченко. - С. 316-322.
  Коваль Т.  Особливості формування і розвитку української пресолінгвістики / Т. Коваль. - С. 322-326.
  Коць Т.  Експресивні конструкції в мові публіцистичного стилю кінця ХІХ - початку ХХ століття як часові ознаки доби / Т. Коць. - С. 330-334.
  Литвиненко Н.  Сучасний медичний дискурс як об'єкт лінгвістичного дослідження / Н. Литвиненко. - С. 334-339.
  Попкова О.  Концепт "дім" у структурі політичної метафори сучасних засобів масової інформації / О. Попкова. - С. 339-343.
  Рембецька О.  Лексичні особливості заголовків херсонських періодичних видань / О. Рембецька. - С. 343-346.
  Садова А.  Фоносемантические особенности рекламного имени (на материале названий изделий пищевой промышленности) / А. Садова. - С. 346-350.
  Таран А.  Способи номінації нових сфер української комунікації / А. Таран. - С. 350-356.
  Форманова С.  Дискурсивні особливості інавгураційної промови / С. Форманова, Г. Зарицька. - С. 357-361.
  Чемеркін С.  Кодифікація норми й Інтернет / С. Чемеркін. - С. 361-364.
  Абламська О.  Концепт часу в лінгвокультурному аспекті / О. Абламська. - С. 365-369.
  Боса Т.  Міжкультурна взаємодія : аспекти перекладу / Т. Боса. - С. 369-373.
  Димитренко Л.  Дослідження художньої семантики в когнітивній поетиці / Л. Димитренко. - С. 373-375.
  Зарицька І.  Типи імпліцитної інформації в аргументних висловленнях / І. Зарицька. - С. 375-380.
  Калько В.  Вербалізація концепту "труд" в українських пареміях / В. Калько. - С. 380-385.
  Кудрявцева Н.  Гіпотеза лінгвістичної відносності в когнітивному дискурсі / Н. Кудрявцева. - С. 385-388.
  Лопушинський І.  Українсько-кримськотатарські міжмовні взаємини : історія питання та сучасний погляд на проблему / І. Лопушинський, Е. Топалова, А. Маміна. - С. 388-395.
  Лопушинський І.  Сучасні аспекти державної мовної політики в Україні / І. Лопушинський. - С. 395-401.
  Мех Н.  Вербалізоване поняття "творчість" у наукових текстах В. Вернадського / Н.Вербалізоване поняття творчість у нав Мех. - С. 401-404.
  Панасанко Т.  Функціональність загадок в українській, російській та англійській мовах / Т. Панасанко. - С. 404-409.
  Рашевська Ю.  Актуалізація концепту СHILDREN/ДІТИ в англомовному дискурсі маркетингу / Ю. Рашевська. - С. 409-413.
  Романова Н.  Про енергетику термінів базових емоцій у сучасній німецькій мові / Н. Романова. - С. 413-417.
  Селиванова Е.  Синергетика дискурса фразем и паремий / Е. Селиванова. - С. 417-421.
  Шаніна О.  Ястрогенія у мовленнєвій поведінці лікаря : сугестивний вплив / О. Шаніна. - С. 425-428.
  Щепка О.  Кольоративи у структурі функційно-семантичного поля компаративності / О. Щепка. - С. 428-433.

 
58 83.3(4Укр)5-8...4
У45

        Леся Українка і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 4 Кн. 2 / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Наук.-дослід. ін-т Л. Українки, Ін-т. - Луцьк : Вежа, 2008. - 559 с.

Зміст:
  Зубрицька М.  Музика - Слово - Уява: рецептивно-естетичне навантаження музичності тексту в "Лісовій казці" Лесі Українки / М. Зубрицька. - С. 11-23.
  Сірик Л.  Неокласики про європейськість Лесі Українки / Л. Сірик. - С. 23-47.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зорівчак Р.  Творчість Лесі Українки в англомовному світі / Р. Зорівчак. - С. 48-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасинська І.  Зі спостережень над німецькими перекладами творів Лесі Українки / І. Тарасинська, Н. Поліщук. - С. 62-72.
  Козачок Я.  Світогляд та естетика мислення Лесі Українки в давніх і новіших інтерпретаціях / Я. Козачок. - С. 73-84.
  Черіпко С.  Постать Лесі Українки в дослідженні Михайла Драй-Хмари / С. Черіпко. - С. 84-96.
  Кравченко С.  Творчість Лесі Українки в польській літературній пресі міжвоєння: поетичні переклади, критика / С. Кравченко. - С. 96-106.
  Новосад О.  Студії про Лесю Українку та її родину на сторінках часописів Волині (1921-1939 рр.) / О. Новосад. - С. 106-115.
  Дмитренко В.  Особливості рецепції творчості Лесі Українки в романі Г. Брасюка "Донна Анна" / В. Дмитренко. - С. 116-123.
  Левчук Т.  Теоретичні аспекти літературознавчих досліджень творчості Лесі Українки / Т. Левчук. - С. 123-130.
  Проскуріна Т.  Рецепція прози Лесі Українки у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві / Т. Проскуріна. - С. 130-146.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косюк О.  Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (Міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) / О. Косюк. - С. 147-158.
  Радчук В.  Рудий Панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів / В. Радчук. - С. 161-189.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук М.  Семантика дискурсу ранньої поезії Лесі Українки / М. Шевчук. - С. 190-197.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк Н.  Мовні особливості колодяженських пісень з рукописного зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач / Н. Данилюк. - С. 197-209.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Януш Я.  Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови / Я. Януш. - С. 210-220.
  Бублейник Л.  Мовотворчість Лесі Українки : організація лексико-асоціативного поля кольору як засіб поетичної стилістики / Л. Бублейник. - С. 220-232.
  Мединська А.  Формування метаобразів у вірші "Завжди терновий вінець..." Лесі Українки / А. Мединська. - С. 233-240.
  Вільчинська Т.  Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) / Т. Вільчинська. - С. 240-251.
  Шевченко І.  Сакральний художньомовний світ у драмі-феєрії " Лісова пісня" / І. Шевченко. - С. 252-265.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Символіка рослинної номінації у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / Е. Боєва. - С. 266-275.
  Крупеньова Т.  Семантико-стилістичні особливості власних назв у художньому тексті (на матеріалі драматургії Лесі Українки) / Т. Крупеньова. - С. 275-283.
  Фіц Т.  Концепт птах у мовотворчості Лесі Українки / Т. Фіц. - С. 283-292.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олещук І.  Словник мови поезії Лесі Українки на комп'ютерній основі / І. Олещук, Н. Тандрик, І. Фролова. - С. 293-298.
  Аркушин Г.  Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна проблема їх написання / Г. Аркушин. - С. 299-306.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  Дещо про епістолярну гречність Лесі Українки / Н. Журавльова. - С. 307-315.
  Богдан С.  Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський / С. Богдан. - С. 315-336.
  Масицька Т.  Семантичні функції полівалентних предикатів у творчому доробку ЛесіУкраїнки / Т. Масицька. - С. 341-349.
  Мірченко М.  "Де поділися ви, голоснії слова, що без вас моя туга німа?" (Спроба текстологічного аналізу деяких творів Лесі Українки) / М. Мірченко. - С. 350-355.
  Романюк С.  Вплив часових маркерів на семантику теперішнього актуального часу (на матеріалі творів Лесі Українки) / С. Романюк. - С. 355-361.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костусяк Н.  Валентність віддієслівних та відприкметникових іменників (на матеріалі драматичних творів Лесі Українки) / Н. Костусяк. - С. 361-371.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічник І.  Синтаксичний ступінь переходу прикметників у сферу дієслів (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) / І. Пасічник. - С. 371-383.
  Фенко М.  Прикметник у структурі категорії предикатності (на матеріалі поетичної творчості Лесі Українки0 / М. Фенко. - С. 383-390.
  Гайда А.  Родина Косачів на сторінках журналу "Зоря" / А. Гайда. - С. 393-409.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щукіна І.  Маріїнсько-Благовіщенська, 97 - київський дім Лесі Українки / І. Щукіна. - С. 410-432.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асторі Д.  Леся Українка і Сан-Ремо / Д. Асторі. - С. 432-448.
  Мірошниченко Л.  До історії могили Лесі Українки (невідомі документальні свідчення) / Л. Мірошниченко. - С. 449-459.
  Жулинський М.  "Тут - првда про Лесю, про її родину і ближче оточення" / М. Жулинський. - С. 460-478.
  Романов С.  Жанрові та сюжетно-композиційні особливості історичних повістей Ю. Косача / С. Романов. - С. 479-489.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушкар Н.  Юрій Петрович Тесленко-Приходько - один з піонерів рентгенології в Україні. Матеріали до біографії / Н. Пушкар. - С. 4989-495.

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник складають дослідження, які певною мірою репрезентують стан і рівень наукового осмислення творчості Лесі Українки на сучасному етапі - літературознавчий, мовознавчий, філософсько-культурологічний, текстологічно-джерелознавчий, рецептивний тощо. В його основі - наукові доповіді, виголошені на Міжнародній конференції "Леся Українкаі європейська культура", що проходила в Луцьку 16-17 вересня 2006 року.

 
59 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 47 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2002. - 312 с.

Зміст:
  Смоленчук М.  Незабутній Максим Тадейович / М. Смоленчук. - С. 5-11
  Бабенко О.  Син степу / О. Бабенко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочек Г.  Про деякі закономірності переходу реалізму в модернізм (До опозиції: театр корифеїв - театр Леся Курбаса ) / Г. Клочек. - С. 18-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна М.  Підтекст художньо-літературного твору: спроба дефініції, методичні принципи виявлення та інтерпретації / М. Нагорна. - С. 24-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домаранський О.  Фольклорний текст: до питання функціонування і сприйняття / О. Домаранський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайдлер Н.  Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця "Царь и гетман" / Н. Зайдлер. - С. 41-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокуленко Б.  Український народний танець у виставах театру корифеїв / Б. Кокуленко. - С. 49-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабенко О.  Дещо про "Гандзю" І. Тобілевича (Карпенка-Карого) / О. Бабенко. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко В.  Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії "Сава Чалий " І. Тобілевича, "Гріх" В. Винниченка, "Патетична соната" М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко. - С. 65-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожоган Л.  Трансформація філософії Фрідріха Ніцше у повісті "Царівна" Ольги Кобилянської та новелі "Сповідь" Олекція Плюща / Л. Ожоган. - С. 70-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Якому богу служити? Або: хто відвертіший? / С. Михида. - С. 76-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Вмирущі персонажі малої прози В. Винниченка: "HOMO NEGANS" / А. Горбань. - С. 85-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  Романи Володимира Винниченка "Чесність з собою\" / "По-свій!" та "Божки" в контексті "Достоєвських" питань\". - С. І. Кошова. - 92-99,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Вечірко О.  Художні характери й ситуації в новелістиці М. Хвильового та Б. Пільняка / О. Вечірко. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буряк О.  Міфічний родовід в індивідуальному міфі Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця / О. Буряк. - С. 110-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда Ю.  До проблеми ідентифікації творчості В. Свідзинського у розмаїтті літературних напрямків і течій 20-30-х рр. XX ст. / Ю. Сегеда. - С. 118-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук С.  Основні мотиви лірики Юрія Липи / С. Киричук. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Л.  Євген Маланюк: таборова поезія 1947-1948 років / Л. Куценко. - С. 130-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко Г.  Мотив самоти в контексті внутрішньої еволюції Євгена Маланюка-поета / Г. Бондаренко. - С. 138-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухар О.  Категорія "музичність" і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому світі Є. Маланюка / О. Кухар. - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида Л.  Мала проза Євгена Маланюка на сторінках еміграційних видань / Л. Михида. - С. 157-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариненко Ю.  Три "еміграції" в українській прозі 1940-1950 років / Ю. Мариненко. - С. 166-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Браілова К.  Українське трипілля Докії Гуменної (На матеріалі повісті "Велике Цабе") / К. Браілова. - С. 175-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руснак І.  Проблеми геоетнічної вкоріненості у повоєнній прозі Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 185-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осташко Н.  Образ сім'ї Катранників як образ добра в романі Василя Барки "Жовтий князь" (До питання про гуманістичний зміст твору як джерело його художності) / Н. Осташко. - С. 195-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кужільна Л.  "... і не розбити бджілоньку слабу, що впала в дощ і сохне на дорозі" (Естетика літературного шістдесятництва на етапі зародження) / Л. Кужільна. - С. 206-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурбанська А.  Людина й природа в рецепції М. Вінграновського-повістяра / А. Гурбанська. - С. 216-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маковей Г.  Інтимна лірика Ліни Костенко: філософія кохання / Г. Маковей. - С. 221-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш С.  Філософія хронотопу в поезії Ліни Костенко "І засміялась провесінь..." / С. Барабаш. - С. 231-237
  Белоконь Н.  Селянська проза Івана Ченделя / Н. Белоконь. - С. 238-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратюк М.  Особливості поетики художнього часу роману Теодозії Зарівни "Каміння, що росте крізь нас" / М. Кондратюк. - С. 243-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зимомря І.  Емма Андієвська: "Слово-магічний заряд" / І. Зимомря. - С. 251-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіробаба М.  Вивчення біографії письменника студентами-філологами педагогічного інституту на заняттях з історії української літератури / М. Сіробаба. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казнина Л.  Фольклорные традиции в творчестве А. Пушкина ( на примере пролога к "Руслану и Людмиле") / Л. Казнина. - С. 264-271. - Библиогр. в конце ст.
  Тузков С.  Жанрова структура повести А. Белого "Серебряный голубь" / С. Тузков. - С. 272-280. - Библиогр. в конце ст.
  Капитан Т.  Жанровое своеобразие рассказов И. Шмелев 1910-їх годов / Т. Капитан. - С. 281-292. - Библиогр. в конце ст.
  Рыбальченко В.  Система точек зрения и видения в рассказе В. Тендрякова "Революция! Революция! Революция!" / В. Рыбальченко. - С. 293-301. - Библиогр. в конце ст.
  Тузкова И.  "Душа добра во зле": к проблеме раздвоения личности в творчестве Р. Стивенсона / И. Тузкова. - С. 302-312. - Библиогр. в конце ст.

Рубрики: Смоленчук М. К. - про нього краєзнавець
Літературознавство

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
60 63.2(4Укр)
І90

        Історико-географічні дослідження в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Нац. академія наук України, Ін-т історії України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2007. - 438 с.

Зміст:
  Верменич Я.  Географія, хорографія, хорологія: етапи становлення й концептуалізації / Я. Верменич. - С. 7-16.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Огуй О.  Географія ринку цінних паперів (облігацій) на Буковині в австрійські часи: періоди формування та розгортання (1790/1870-1914/18) / О. Огуй. - С. 17-45.
  Вирський Д.  Українські землі за описом "Полонії" Шимона Старовольського (1632) / Д. Вирський. - С. 46-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хведченя С.  Варязька печера як найдавніша пам'ятка історії та культури Київської Русі / С. Хведченя. - С. 64-101.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попельницька О.  Київський монастир Миколи Йорданського на планах XIX ст. / О. Попельницька. - С. 102-107.
  Оксенич М.  "Загальна карта європейської частини Російської імперії" 1788 р. із зібрання Національного музею історії України як зразок компілятивної картографії / М. Оксенич. - С. 108-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Новик М.  Богданові підземелля або аналітичний огляд досліджень Суботівського маєтку Богдана Хмельницького / М. Новик. - С. 123-142.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славутич Є.  Шовкові тканини в костюмах військової еліти і урядовців української козацької держави та їхня тогочасна місцева термінологія / Є. Славутич. - С. 143-180.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колибенко О.  Літописне "Льто" та походження назви міста Борисполя: історико-археологічний та топонімічний аспекти / О. Колибенко. - С. 181-202.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко В.  Дворянство Правобережної України пореформенного періоду: до історіографії проблеми / В. Тимошенко. - С. 203-212.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабанець Є.  Походження печерного затворництва на Русі в історико-географічному вимірі / Є. Кабанець. - С. 213-238.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жданович О.  Роль Нікейського соборув зародженні традиційної грецької православної культури / О. Жданович. - С. 239-258.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О.  Класифікація вітчизняних та зарубіжних наукових джерел про роль Наддніпрянської України у зовнішніх торгово-економічних та культурних зв'язках Російської імперії у XIX - на початку XX ст. / О. Пилипенко. - С. 259-269.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тернтьєва Н.  Культурно-освітня діяльність грецьких громад в Україні: грецькі друкарні в Одесі в XIX - на початку XX ст. / Н. Тернтьєва. - С. 270-284.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко С.  Болдаївка (Будаївка) Київського повіту: історичний начерк (кінець XVIII - середина XIX ст.) / С. Лисенко. - С. 285-311.
  Філіппов О.  Назви вулиць Сукачева у ХХ ст. / О. Філіппов. - С. 312-316.
  Сень Д.  Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи в Крыму и на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX вв.) / Д. Сень. - С. 317-336.. - Библиогр. в конце ст.
  Хромов К.  Короткі нотатки з історії грошового обігу на території сучасної України / К. Хромов. - С. 337-340.
  Покрасс Ю.  Об атрибутации изображений на электронных монетах Кизика / Ю. Покрасс. - С. 341-346.
  Хромова І.  Початок карбування монет у Кримському Улусі в середині XIII ст. / І. Хромова. - С. 347-357.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Климовськийц С.  Київські монети Володимира Ольгердовича: приоритет політики чи економіка? / С. Климовськийц. - С. 358-375.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прігарін О.  Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. / О. Прігарін. - С. 376-399.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзагалов А.  Історіографія апроблем переселення вихідців з українських губерній на територію Терської області (183201905 рр.) / А. Дзагалов. - С. 400-422.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрієнко М.  "Кубань-Україна": спроба встановити зв'язки і вести діалог між вченими з Росії та України / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 423-429.
  Дмитрієнко М.  Важливе джерело для досліджень з проблем українського середньовічча: комплекси сфрагістичних пам'яток / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 430-433.

Рубрики: Географія історична

Анотація:   У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної географії, топографії, нумізматики, етнічної історії України. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем регіоналістики, пам'яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників символіки, територіальної атрибутики, емблематики, суспільствознавців, етнологів, географів, архівних, бібліотечних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців.

 
61 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 39 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 285 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Процеси інтеграції та диференціації в науці / В. Г. Бевз. - С. 3-14.
  Біда О. А.  Застосування активних методів навчання на заняттях з методики природознавства / О. А. Біда. - С. 14-25.
  Бузова О. Д.  Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О. Д. Бузова. - С. 25-32.
  Грачова Т. М.  Методичні форми і прийоми вивчення особливостей майстерності митця / Т. М. Грачова. - С. 32-40.
  Давидюк М. О.  Методичні концепції вивчення творів історичної тематики крізь виміри жанру в старших класах загальноосвітньої школи / М. О. Давидюк. - С. 40-55.
  Карташова Л. А.  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземним мовам / Л. А. Карташова. - С. 55-65.
  Ковчина І. М.  Деякі особливості соціально-правового захисту дітей та молоді через систему освіти / І. М. Ковчина. - С. 66-77.
  Кравчук О. Г.  Методичні особливості розвитку емоційного слуху артистів бально-спортивного танцю / О. Г. Кравчук. - С. 77-86.
  Кугай Н. В.  Про еволюцію навчального предмета "Алгебра і початки аналізу" / Н. В. Кугай. - С. 86-96.
  Михалін Г. О.  Професійна культура вчителя математики / Г. О. Михалін. - С. 96-109.
  Михальська В. Р.  Суть і особливості педагогічного управління навчальним процесом у початковій школі / В. Р. Михальська. - С. 109-119.
  Попович О. В.  Освіта: становлення тенденції та розвитку педагогічних систем (модульна система навчання та її різновиди) / О. В. Попович. - С. 119-133.
  Прохорова Ю. О.  До питання підготовки майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Ю. О. Прохорова. - С. 133-139.
  Станіславська К. І.  Особливості міжсуб'єктного спілкування у мистецьких вищих навчальних закладах / К. І. Станіславська. - С. 140-145.
  Шуневич Б. І.  Короткий огляд розвитку відкритого і дистанційного навчання в Європі та Північній Америці / Б. І. Шуневич. - С. 146-155.
  Бєлєхова Л. І.  Новообраз в американській поезії мови / Л. І. Бєлєхова. - С. 156-163.
  Волошина В. В.  Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Волошина. - С. 163-169.
  Єсипович К. П.  Відображення фольклорної картини світу у тексті народної казки (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 170-176.
  Ільченко О. М.  Англійська мова для спеціальних цілей в Україні: лексикографічний аспект / О. М. Ільченко. - С. 177-183.
  Коваленко Н. М.  Заголовки політичних коментарів газет "Frankfurter Allgemeine Zeitung" та "BILD": структура, семантика, прагматика / Н. М. Коваленко. - С. 184-195.
  Коновалова М. М.  Мотив національного відродження України на поч. XX ст. у романі Уласа Самчука "Морозів хутір" / М. М. Коновалова. - С. 196-202.
  Кутнякова Г. І.  Символіка балад М. Костомарова / Г. І. Кутнякова. - С. 203-209.
  Литвиненко О. В.  "Немов зроста якась могутня повідь..." (Життя і творчість Олександра Соколовського) / О. В. Литвиненко. - С. 209-223.
  Луньова Т. В.  Семантико-когнітивні особливості проявів логічного та образного модусів концепту гармонія в художньому тексті / Т. В. Луньова. - С. 224-229.
  Мороз О. А.  Топоніми України у складі фразеологізмів української мови як відображення національної історії / О. А. Мороз. - С. 230-236.
  Ситникова Е. В.  Типы полисемии в словообразовательном гнезде с вершиной есть / Е. В. Ситникова. - С. 237-245.
  Співак С. М.  Прототипові фрейми композиції в підгрунті композиційно-смислової структури віршованого тексту / С. М. Співак. - С. 245-252.
  Стефанова Н. О.  Семантичні відношення в системі англомовної педагогічної термінології / Н. О. Стефанова. - С. 253-261.
  Ульянова Н. Ю.  Епітети у прозових творах Тодося Осьмачки (семантико-функціональний аспект) / Н. Ю. Ульянова. - С. 261-272.
  Ягупова Л. М.  Іменники з префіксом after- у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 273-282.

 
62 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 426 с.

Зміст:
  Нестеренко Л.  Ретроспективний аналіз раннього абсолютизму в Європі в контексті сучасних досліджень проблем державотворення / Л. Нестеренко. - С. 5-11.
  Мандрик М.  "Історія Русів" та її роль в утвердженні української державницької ідеї / М. Мандрик. - С. 11-15.
  Чорновол І.  Політичні концепції київської "Старої Громади" : від проросійського народництва до "нової ери" / І. Чорновол. - С. 15-25.
  Круглашов А.  Творячи минуле : образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.) / А. Круглашов. - С. 25-32.
  Винниченко І.  Регіональні форми самоорганізації українців на території нинішніх пострадянських держав у ХІХ - ХХ століттях / І. Винниченко. - С. 41-47.
  Журба М.  Національно-культурний аспект діяльності громадських об'єднань України в умовах більшовицького режиму (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / М. Журба. - С. 47-52.
  Поспєлов А.  Локальні конфлікти 1970-х - початку 1990-х років : проблеми пошуку в сучасній українській історичній науці / А. Поспєлов. - С. 52-55.
  Гелей С.  Степан Томашівський про шляхи розв'язання українського питання в польській державі / С. Гелей. - С. 55-62.
  Нагорняк М.  Статус і гарантії прав національних меншин в Україні та Польщі в рамках Європейської конвенції захисту прав національних меншин (порівняльний аналіз) / М. Нагорняк. - С. 62-65.
  Ротар Н.  Національна освіта в системі політичних цінностей в Україні періоду національно-визвольних змагань / Н. Ротар. - С. 66-72.
  Бисага Ю.  Національно-державні пріоритети українців у 20-ті рр. ХХ ст. і міжнародно-правові механізми їх відбору та втілення / Ю. Бисага. - С. 72-77.
  Ярош Б.  До проблеми висвітлення політичної історії західноукраїнських земель 30 - 50-х років ХХ століття / Б. Ярош. - С. 77-82.
  Васюта О.  Витоки та розвиток руху "зелених" в Україні / О. Васюта. - С. 82-88.
  Киян Т.  Українська демократія на зламі тисячоліть. Ретроспектива, стан, перспективи (до 10-ліття суверенності) / Т. Киян. - С. 88-93.
  Федуняк С.  Демократизація українського суспільства в контексті глобальних процесів / С. Федуняк. - С. 93-96.
  Голованова Н.  Політичне сьогоднення України : інерція чи вибір? / Н. Голованова. - С. 96-103.
  Мельничук І.  Сучасні методики дослідження українсько-російських відносин / І. Мельничук. - С. 103-105.
  Орінчай Н.  Європейський вибір України : внутрішні та зовнішні чинники / Н. Орінчай. - С. 106-115.
  Стрільчук Л.  Єврорегіон "Буг" : історія та сучасність / Л. Стрільчук. - С. 115-119.
  Гринчук І.  Сучасна українська політична еліта : пошук ролей, що затягнувся / І. Гринчук. - С. 119-122.
  Мащенко І.  Алгоритми дослідження проблеми відродження культур національних меншин в Україні / І. Мащенко. - С. 122-125.
  Бабич Н.  Історія і політологія в історії української літературної мови / Н. Бабич. - С. 126-128.
  Марусик Т.  До питання визначення поняття "інтелігенція України" / Т. Марусик. - С. 129-133.
  Буркут І.  Етнополітичні конфлікти сучасності : спроби регулювання та профілактики / І. Буркут. - С. 133-138.
  Струтинський В.  Польське суспільство на межі тисячоліть : проблеми та перспективи розвитку / В. Струтинський. - С. 138-145.
  Заремський В.  Політична система посткомуністичної Польщі 90-х років : деякі аспекти становлення / В. Заремський. - С. 145-149.
  Бурдяк В.  Особливості формування болгарської політичної культури / В. Бурдяк. - С. 149-155.
  Мельник О.  Проблеми місцевого самоврядування в Україні / О. Мельник. - С. 155-162.
  Бусленко В.  Передумови та чинники багатопартійності в західному регіоні України / В. Бусленко. - С. 162-164.
  Мігалатюк В.  Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Мігалатюк. - С. 164-170.
  Дорошенко А.  Інституалізація організованої злочинності як фактор сучасної української політики / А. Дорошенко. - С. 170-174.
  Панченко П.  Деформуючий монополізм КПРС - КПУ в розробці та здійсненні аграрної політики в умовах України (60 - 70-ті роки ХХ ст.) / П. Панченко, С. Падалка. - С. 174-179.
  Тельвак В.  Формування світогляду та наукових зацікавлень Михайла Грушевського (до 1886 року) / В. Тельвак. - С. 180-186.
  Гирич І.  Перспективи джерельних видань грушевськознавства / І. Гирич. - С. 186-188.
  Будзинський О.  Михайло Грушевський та українська освіта / О. Будзинський. - С. 188-190.
  Бурлака Г.  Ранні літературні твори Михайла Грушевського : становлення особистості / Г. Бурлака. - С. 190-195.
  Кучеренко М.  Слідами Грушевських. Лісники / М. Кучеренко. - С. 195-197.
  Матяш І.  Останній автограф Олександра Грушевського / І. Матяш. - С. 197-199.
  Самчук В.  Головні засади громадсько-політичної та наукової діяльності М. С. Грушевського в еміграції / В. Самчук. - С. 200-205.
  Мельников Д.  М. Грушевський про виховання молоді історією / Д. Мельников. - С. 206-210.
  Панькова С.  Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в контексті розвитку грушевськознавчих студій / С. Панькова. - С. 210-214.
  Наулко В.  Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії / В. Наулко. - С. 215-216.
  Кожолянко Г.  Духовний світ українців : погляд через тисячоліття / Г. Кожолянко. - С. 217-222.
  Болтрик Ю.  Комунікаційні магістралі Скіфії - України / Ю. Болтрик. - С. 222-229.
  Мафтин Л.  Традиції українського родинного виховання у формуванні національної свідомості дитини / Л. Мафтин. - С. 229-232.
  Кожолянко А.  Історико-етнологічне дослідження української новорічної обрядовості С. Килимником у період канадської еміграції / А. Кожолянко. - С. 233-237.
  Юзефчик О.  Невідомі сторінки історії ВУАН : діяльність кабінету музичної етнографії (1922-1935рр.) / О. Юзефчик. - С. 238-241.
  Козубовський Г.  Київська митрополія і відновлення державності в ХІY ст. (за нумізматичними і писемними пам'ятками) / Г. Козубовський. - С. 241-246.
  Музиченко Я.  Втрати в українській етнокультурній спадщині за часів Другої світової війни / Я. Музиченко. - С. 247-252.
  Гоян М.  Пізнання України через нумізматику / М. Гоян. - С. 252-254.
  Забашта Р.  До історії ідейно-образної системи християнських намогильних пам'ятників України (образ раю) / Р. Забашта. - С. 254-258.
  Юсова Н.  Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 259-264.
  Кушпетюк О.  Церковні давньосховища як осередки пошуку та збереження історичних пам'яток Волині / О. Кушпетюк. - С. 264-271.
  Чеховський І.  Витоки народного культу апостола Андрія як господаря звірів в українців Карпатського регіону / І. Чеховський. - С. 271-281.
  Старков В.  До питання про ігрову культуру українців / В. Старков. - С. 281-284.
  Трачук О.  Експериментальна археологія / О. Трачук. - С. 284-288.
  Чабан А.  Середнє Подніпровя на історичній карті України (проблеми дослідження регіональної історії) / А. Чабан. - С. 288-296.
  Панченко Ю.  Стеатитова індустрія неоліту Півдня України / Ю. Панченко. - С. 296-299.
  Юсов С.  Нарочиті хрести в світлі вітчизняної етнографічної науки кінця ХІХ - початку ХХ ст. / С. Юсов. - С. 299-305.
  Юсова Н.  До проблеми становлення палеокостюмологічного напрямку міждисциплінарних досліджень / Н. Юсова. - С. 305-311.
  Мисько Ю.  Археологічне вивчення християнських старожитностей Буковини / Ю. Мисько. - С. 311-316.
  Михайлина Л.  Сакральна символіка у старожитностях райковецької культури / Л. Михайлина. - С. 317-323.
  Пивоваров С.  Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини / С. Пивоваров. - С. 323-329.
  Чучко М.  Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев'яного храму ХYIІ - ХІХ ст. / М. Чучко. - С. 329-333.
  Сиволап М.  Археологічні підстави праіндоєвропейської складової українського національного міфу / М. Сиволап. - С. 334-342.
  Захар'єв В.  Нові давньоруські курганні могильники Пониззя / В. Захар'єв. - С. 342-347.
  Слепенюк Г.  Театральне мистецтво в добу української держави гетьмана П. Скоропадського / Г. Слепенюк. - С. 347-351.
  Зіневич Н.  Циганознавчі студії академіка О. П. Баранникова / Н. Зіневич. - С. 352-353.
  Буркало В.  Осьовий час і проблема визрівання духу христосвідомості в Україні / В. Буркало. - С. 353-359.
  Хамайко Н.  Пережитки дохристиянських вірувань у давньоруських прикрасах Чернігівського Полісся / Н. Хамайко. - С. 359-364.
  Відейко М.  Доісторичні поселення України (мідний і бронзовий віки) / М. Відейко. - С. 364-368.
  Кралюк П.  До питання про етнічний розвиток у Київській Русі / П. Кралюк. - С. 368-373.
  Возний І.  Житлові споруди населення Північної Буковини в ХІІ - ХІY ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / І. Возний. - С. 374-379.
  Рідуш Б.  Поширення печерних монастирів у середньому Подністров'ї / Б. Рідуш. - С. 380-387.
  Присяжнюк Ю.  Методологічний інстументарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Ю. Присяжнюк. - С. 387-392.
  Винар Л.  Олександер Мезько-Оглоблин : пляни видання творчої спадщини історика / Л. Винар. - С. 393-395.
  Атаманенко А.  Історіографічні аспекти праці Олександра Оглоблина "Люди Старої України" / А. Атаманенко. - С. 396-402.

 
63 85я4
М65

        Мистецтвознавчий автограф [Текст] : зб. наук. пр. каф. історії і теорії мистецтва Львівської нац. акад. мистецтв. Вип. 4 - 5 / МОН України, Львівська нац. акад. мистецтв. - Л. : Видавництво ЛНАМ, 2010. - 400 с.

Зміст:
  Біла О.  До проблематики наукової роботи Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2005-2009) / О. Біла. - С. 7-38.
  Врочинська Г.  Актуальність народознавчої науки / Г. Врочинська. - С. 39-54.
  Стельмащук Г.  Творчий доробок українського художника Ярослава Стадника: пейзажі, натюрморти, портрети, декоративно-ужиткове мистецтво, графіка / Г. Стельмащук. - С. 55-70.
  Семчишин-Гузнер О.  Трагічна доля Іллі Шульги та його художньої спадщина / О. Семчишин-Гузнер. - С. 71-80.
  Бесага М.  Діалогічна природа творчості Леопольда Левицького / М. Бесага. - С. 81-87.
  Придатко Т.  Гутне скло Франца Черняка / Т. Придатко. - С. 88-96.
  Чегусова З.  Олександр Ковальчук - майстер, обдарований долею / З. Чегусова. - С. 97-109.
  Кара-Васильєва Т.  Стиль модерн в мистецтві української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - С. 110-130.
  Лупій С.  Шляхи, що їх обрав митець / С. Лупій. - С. 131-150.
  Зіненко Т.  Керамічна історія Полтавщини 90-их років XX століття. Епізод / Т. Зіненко. - С. 151-162.
  Павлова Т.  "Сорочинський ярмарок" у об'єктиві Бориса Косарева. Сто років після Гоголя / Т. Павлова. - С. 163-171.
  Левкович Н.  Символіка оздоблення Арон-а-кодешу синагог Галичини XVI - XIX ст. / Н. Левкович. - С. 172-181.
  Мельничук Л.  Графічні твори Альбрехта Дюрера у мистецьких колекціях Слобожанщини / Л. Мельничук. - С. 182-190.
  Студницький Р.  Іконографічна програма іконостасів Східної Галичини кінця XIX - першої третини XX ст. / Р. Студницький. - С. 192-207.
  Прокопчук І.  Кубофутуристичні та конструктивістські експерименти в художній практиці Анатолія Петрицького (до 115-ої річниці від дня народження) / І. Прокопчук. - С. 208-215.
  Кравченко М.  Мистецтво художньої емалі в Україні. Традиції та новації / М. Кравченко. - С. 216-224.
  Вольська С.  Дитяча керамічна іграшка народних майстрів Західного Поділля / С. Вольська. - С. 225-235.
  Юрова Т.  Військова форма УНР: пошук гармонійної цілісності та національної виразності / Т. Юрова. - С. 246-255.
  Нагорняк Х.  Художні особливості традиційних жіночих головних уборів Покуття кінця XIX - середини XX ст. / Х. Нагорняк. - С. 256-265.
  Ворон Б.  Михайло Бойчук і Василь Парахін - дві школи єдиного українського мистецтва / Б. Ворон. - С. 267-281.

 
64 76.120.8
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Журналістика Вип. 22, Ч.2 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2003. - 499 с.

Зміст:
  Андріюк Н.  Сатирична преса у Східній Україні на прикінці XIX - на початку XX ст. / Н. Андріюк. - С. 195-199
  Богуславський О.  "Вісник Генерального Секретаріату Української Народної Республіки" і пресова політика Генерального Секретаріату / О. Богуславський. - С. 200-207
  Гдакович М.  Літературне життя на західноукраїнських землях крізь призму публікацій часопису "Назустріч" (1934-1938) / М. Гдакович. - С. 208-218
  Гутковський В.  Проблема державності української мови на сторінках преси України періоду Центральної Ради / В. Гутковський, П. Федоришин. - С. 219-225
  Дисак Р.  Часопис "Діло" та проблеми формування і розвитку української національної шкільної системи / Р. Дисак. - С. 226-241
  Житарюк М.  Інтерпретаційна модель комунікації як спосіб відображення закордонної публіцистичної думки ("Діло" про антиукраїнську політику Москви в Україні у 30-ті роки XX ст.) / М. Житарюк. - С. 242-256
  Залізняк Б.  Адам Міцкевич та українсько-польські стосунки: національний аспект / Б. Залізняк. - С. 257-260
  Крив'як Б.  Роль "Нової зорі" в релігійному та національно-патріотичному вихованні галицького суспільства / Б. Крив'як. - С. 261-277
  Крупський І.  Видавничо-журналістська діяльність Спілки Визволення України / І. Крупський. - С. 278-286
  Лехман Т.  Товариство "Плай" і його преса у контексті національного виховання / Т. Лехман. - С. 287-292
  Павлюк І.  Бізнесово-ділові періодичні видання Волині періоду капіталізації суспільства (1990-2000) / І. Павлюк. - С. 293-304
  Працьовитий В.  Естетичний кодекс митця у публіцистиці та листах Миколи Куліша / В. Працьовитий. - С. 305-314
  Присяжна-Гапченко Ю.  Дорога на голгофу (окреме біографічне, меморіальне, споминальне для розуміння природи публіцистики Є. Онацького) / Ю. Присяжна-Гапченко. - С. 315-323
  Скленар І.  Християнський часопис "Місіонар" - як взірець сучасного релігійного видання журнального типу / І. Скленар. - С. 324-335
  Тимчишин О.  Молодіжне товариство "Січ" та його преса у першій половині 20-х років / О. Тимчишин. - С. 336-342
  Цап О.  Газета "Свобода" і збереження української ідентичності в діаспорі США / О. Цап. - С. 343-350
  Яремчишин М.  Сатирично-гумористичні видання 20-х років на західноукраїнських землях / М. Яремчишин. - С. 351-366
  Яценко А.  Висвітлення Голодомору 1932-1933 років в Україні на сторінках французької преси (за публікаціями "Діла") / А. Яценко. - С. 367-370
  Бесага Р.  Суфіксація як спосіб творення просторіч (відіменні просторічні назви чоловічого роду) / Р. Бесага. - С. 371-375
  Василько З.  Символіка фольклорного образу: ідеологічний аспект / З. Василько. - С. 376-395
  Дацишин Х.  Конотативний аспект функціонування метафори у політичному дискурсі / Х. Дацишин. - С. 396-403
  Капелюшний А.  Застосування герменевтичного і феноменологічного методів аналізу в стилістиці тексту / А. Капелюшний. - С. 404-407
  Конюхова Л.  Умови парцелювання складних безсполучникових речень та їх функції у мові засобів масової інформації / Л. Конюхова. - С. 408-414
  М'яснянкіна Л.  Порівняння як семантична категорія / Л. М'яснянкіна. - С. 415-419
  Павлюк Л.  Риторичні стратегії дискурсу президенської кампанії - 99 / Л. Павлюк. - С. 420-428
  Партико З.  Рубрикаційні норми редагування повідомлень / З. Партико. - С. 429-438
  Прихода Я.  лексема Європа як культурний концент (за матеріалами сучасної української преси) / Я. Прихода. - С. 439-447
  Хоменко Т.  Формотворчі контамінації у публіцистиці Євгена Сверстюка / Т. Хоменко. - С. 448-454
  Чугаєвський М.  Мова як чинник політичного процесу / М. Чугаєвський. - С. 455-460
  Яцимірська М.  Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку / М. Яцимірська. - С. 461-466

Рубрики: Історія журналістики
Україна

Ключові слова (ненормовані): політична мова -- суфіксація -- літературна періодика -- український голокост -- товариство "Плай" -- релігійна преса

Анотація:   У статтях "Вісника" порушено актуальні і важливі теоретичні проблеми засобів масової інформації, історії преси, функціонування української мови у ЗМІ.

 
65 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : материалы международной науч. конференции 30.ХІ-2ХІІ. Ч. 1 / Ассоциация "Новый Акрополь"; Акад. искусств Украины и др.. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Дуда І.  Символіка в іконописі / І. Дуда. - С. 3-5
  Забашта Р.  Олень у християнському образотворенні зарубіжжя й України / Р. Забашта. - С. 5-7
  Здерев Э.  Модель мира в садово-парковом ансамбле / Э. Здерев. - С. 7
  Зражевська Н.  Християнство та художня словесність / Н. Зражевська. - С. 7
  Коновец С.  Актуализация языка символов в педагогике искусства / С. Коновец. - С. 9-10
  Лагутенко О.  Символизм или полистицизм: киевская графика Георгия Нарбута / О. Лагутенко. - С. 10-12
  Легенький Ю.  Семіологічний проект від Ф.де сосюра до Ж.Дерріда / Ю. Легенький, В. Ємельянова. - С. 12-13
  Маленька Т.  Символи перської суфійської поезії Х-XV ст. та їх прояви в поезії українського модерну / Т. Маленька. - С. 13-14
  Мусутин Ю.  Пифагорейство и гностицизм / Ю. Мусутин. - С. 14-16
  Мисько Ю.  Хрест і хрестоподібні символи на словяно-руській кераміці дніпровського Правобережжя / Ю. Мисько. - С. 16-19
  Міщенко І.  Традиційні символи як основа образотворення в роботах сучасних буковинських митців / І. Міщенко. - С. 19-20
  Овчаренко О.  Геральдичний образ вершника в українських стародруках / О. Овчаренко. - С. 20-21
  Протас М.  Герменевтична діхотомія культуротворення і поняття архетипального символу в новітньому мистецтві / М. Протас. - С. 21-22
  Сапін Г.  Сакральне в українській народній архітектурі / Г. Сапін. - С. 22-23
  Сєдак О.  Полісемантність символу "місто" в культурі давніх слов'ян / О. Сєдак. - С. 23-25
  Смирнова Т.  Символічне навантаження німецького пейзажного живопису періоду становлення / Т. Смирнова. - С. 25-27
  Ханко В.  Традиційні символи на картинах українських народних малярів Полтавщини / В. Ханко. - С. 27-28
  Смолій Ю.  Петриківське малювання ХХ століття :неоміфологія радянської доби / Ю. Смолій. - С. 28-29
  Юсова Н.  Рецепція міфопоетичного образу "дерево-життя" у вишивці Буковинського Поділля (кінець XIX-початок ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 29-32
  Вахніна Л.  Міфологічний простір українсько-польського пограниччя / Л. Вахніна. - С. 32-33
  Верлока В.  Некоторые гносеологические трудности в исследовании мифа / В. Верлока. - С. 33-34
  Зайченко Е.  Символика посвящения в мифе о Талиессине / Е. Зайченко. - С. 34
  Исьянова Л.  А.Ф.Лосев о первообразной мифолого-символической природе искусства как диалектической разгадке его специфики / Л. Исьянова. - С. 34-37
  Король Д.  Постать Одіна як голови скандинавського пантеону / Д. Король. - С. 37-39
  Косміна О.  Етнічна символіка: історія і сучасність / О. Косміна. - С. 39
  Лисюк Н.  Простір міфу / Н. Лисюк. - С. 39-41
  Мусулин А.  Теогонические мифы / А. Мусулин. - С. 41-43
  Сторчай О.  Реставраційна діяльність М.Бойчука-легенда і реальність / О. Сторчай, О. Кашуба. - С. 43-45

Рубрики: Фольклористика - Теория фольклора

Ключові слова (ненормовані): иконопис -- християнская словесность -- украинский модерн -- словяно-русская керамика -- пифагорейство -- гностицизм -- художественная словесность

 
66 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12.
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17.
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23.
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27.
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30.
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34.
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39.
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43.
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46.
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49.
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54.
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58.
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65.
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69.
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73.
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79.
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83.
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86.
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91.
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95.
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97.
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103.
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106.
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109.
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113.
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116.
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120.
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125.
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130.
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138.
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142.
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146.
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150.
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154.
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157.
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162.
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165.
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170.
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173.
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177.
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183.
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186.
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191.
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196.
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201.,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206.
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213.
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218.
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222.
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225.
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227.
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231.
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236.
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239.
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243.
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248.
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253.
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256.
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264.
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269.
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274.
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279.
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284.
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286.
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291.
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296.
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301.
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304.
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307.
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311.
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314.
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317.
  Хасанова Н.  Трансфоррмація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320.
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325.
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328.
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333.
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339.
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342.
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346.
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350.
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353.
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356.
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360.
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364.
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367.
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372.
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375.
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379.
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383.
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388.
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392.
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395.
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398.
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403.
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408.
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410.
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414.

 
67 83.3(4Укр)5-021
М45

Мейзерська, Т. С.

        Re-presence: Відлуння Сходу в українській літературі ХІХ ст. [Текст] : зб. наук. ст. / Т. С. Мейзерська. - О. : Астропринт, 2009. - 156 с.

Зміст:
  Франко І.  Притча про двох рабів / І. Франко. - С. 6-9
  До питання про орієнтальні наративи в українській літературі ХІХ століття. - С. 12-24
  Типологія гностицизму в творчості І. Франка. - С. 25-33
  Трактат І. Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті літературознавчих пошуків і проблем ХХ століття. - С. 34-55
  "Китайський культурний тип" в освітленні І. С. Нечуя-Левицького. - С. 46-53
  У роздумах про "Блаженного мужа" (Псалом перший в українському історико-літературному контексті). - С. 57-70
  Франко І.  Притча про життя / І. Франко. - С. 71-74
  Заголовок у структурно-функціональній організації притч І. Франка. - С. 75-84
  Франко І.  Притча про сліпця і хромця / І. Франко. - С. 85-92
  "Притча про сліпця і хромця": символіка "сліпоти" у творчості І. Франка. - С. 93-104
  Мотиви жертовності у поетичній творчості І. Франка. - С. 105-117
  Франко І.  Судьба / І. Франко. - С. 118
  Поняття "краси в орієнтальним стилі": переклад І. Франком поезії "Тисячі і однієї ночі". - С. 119-125
  Трансформація давньоарабського сюжету в поемі І. Франка "Абу-Касимові капці". - С. 126-133
  "Пальмове гілля. Екзотичні поезії" А. Кримського: до проблеми сучасних інтерпретацій. - С. 134-142
  Індійські мотиви як засіб антиколоніальної риторики І. С. Нечуя-Левицького : індуська легенда "Скривджені і нескривджені". - С. 143-155

Рубрики: Історія української літератури - Творчість Франка

Ключові слова (ненормовані): Франко і орієнтальні стилі -- інтерпретації

 
68 95.43
В53

        Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Текст] : зб. наук. пр. Філософія. Психологія. Педагогіка № 2 (20), Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К. : Політехніка, 2007. - 156 с.

Зміст:
  Муратова І. А.  Освіта і філософське осягнення творчості / І. А. Муратова. - С. 7-10.
  Світло М. С.  Філософія освіти як синтез філософії та педагогіки / М. С. Світло, І. І. Сторожик. - С. 11-15.
  Денисенко Н. В.  Креативність свідомості та суспільства як момент відповідності якості освітянських процесів вимогам часу / Н. В. Денисенко. - С. 16-19.
  Косенко В. Д.  До питання про наукову творчість студентів у сучасній вищій школі / В. Д. Косенко. - С. 20-23.
  Щириця Т. В.  Дискурсивно-етичний контекст проблеми соціалізації / Т. В. Щириця. - С. 24-27.
  Новиков Б. В.  Об интеллигентности и интеллигенции / Б. В. Новиков. - С. 28-35.
  Ніколова Н. І.  Міждисциплінарне дослідження соціокультурної динаміки як інноваційна складова освітнього процесу / Н. І. Ніколова. - С. 36-40.
  Більовський О. А.  Педагогічна творчість А. С. Макаренка в світлі проблем XXI століття / О. А. Більовський. - С. 41-44.
  Блага О. В.  Інформаційні технології як невід'ємна складова новітнього освітнього процесу / О. В. Блага. - С. 45-48.
  Шабунова А. О.  Реформування освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства / А. О. Шабунова. - С. 49-52.
  Свідло Т. М.  Традиція як аспект творчості / Т. М. Свідло, М. І. Сторожик. - С. 53-56.
  Мельник О. Л.  Інформаційне суспільство та суспільство знань - становлення та розвиток понять / О. Л. Мельник. - С. 57-60.
  Кучма А. М.  До питання про кризу сучасної української освіти / А. М. Кучма. - С. 61-64.
  Рубанець О. М.  Сучасні аспекти людиномірності в розвитку постнеокласичної науки / О. М. Рубанець. - С. 65-68.
  Клименко М. І.  Соціально-філософське осмислення поняття "соціальна солідарність": теоретичні витоки і практики дослідження / М. І. Клименко. - С. 69-72.
  Архипова Є. О.  Використання маніпуляційної стратегії комунікації в інформаційному суспільстві / Є. О. Архипова. - С. 73-76.
  Северинчик О. П.  Творчі мотиви впливу політичної освіти на політичну свідомість особистості / О. П. Северинчик. - С. 77-80.
  Новиков Г. Б.  Кризис легитимности по-украински как шанс становления всемирно-исторической субъектности / Г. Б. Новиков. - С. 81-84.
  Чижова О. М.  Творчо-прагматичні тенденції та особливості прояву макіавеллізму і прагматизму в політичній ситуації України періоду здобуття незалежності / О. М. Чижова. - С. 85-88.
  Федорова І. І.  Комунікативні стратегії сучасної філософії освіти / І. І. Федорова. - С. 89-91.
  Білявська О. С.  Етнополітика в Україні: соціальний аспект / О. С. Білявська. - С. 92-95.
  Конощук Я. І.  Сучасні тенденції творчого розвитку україно-російських відносин / Я. І. Конощук. - С. 96-98.
  Петрова С. О.  Рефлексія як складова професійного становлення адміністративного менеджера / С. О. Петрова. - С. 99-101.
  Широченко З. В.  Культурна політика держави - формотворчий принцип її національної ідентичності / З. В. Широченко. - С. 102-105.
  Димитрова Л. М.  Філософія історії в контексті сьогодення / Л. М. Димитрова. - С. 106-109.
  Гераимчук И. М.  Особенности творчества знаменитых личностей и возможности обучения им / И. М. Гераимчук. - С. 110-113.
  Мельниченко А. А.  Гуманізація освіти як принцип формування екологічної свідомості / А. А. Мельниченко, О. А. Касаткіна, С. В. Савицька. - С. 114-117.
  Мігалуш А. О.  Дистанційна освіта для людей з особливими потребами: проблеми та шляхи їх подолання / А. О. Мігалуш. - С. 118-121.
  Дранник В. А.  Креативна природа врегулювання конфліктних ситуацій в трудових колективах службовців / В. А. Дранник. - С. 122-124.
  Красовська З. В.  Символіка графіті як семантичний засіб міського життя / З. В. Красовська. - С. 125-128.
  Морозова О. Л.  Креативні підходи до вирішення проблем у сфері забезпечення інформаційної безпеки / О. Л. Морозова. - С. 129-132.
  Коваль Е. А.  Социокультурные формы бытия мужского и женского / Е. А. Коваль, Жун Ли. - С. 133-135.
  Коперсак К. В.  Міграційні настрої українського студентства як особливість процесу соціалізації сучасної молоді / К. В. Коперсак. - С. 137-139.
  Марченко Г. Ю.  Математична астрономія III-I тисячоліть до н. е. / Г. Ю. Марченко. - С. 140-143.

 
69 80
В53

        Вісник Харківського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 491 Серія Філологія / М-во освіти і науки України. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2000. - 728 с.

Зміст:
  Багмут А. Й.  Сучасна літературна вимова ненаголошених е, и (експериментально-фонетичний аналіз) / А. Й. Багмут. - С. 7-11.
  Муромцева О. Г.  Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови / О. Г. Муромцева. - С. 11-14.
  Венєвцева Л. В.  М. Ф. Наконечний як дослідник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка / Л. В. Венєвцева. - С. 15-17.
  Калашник В. С.  Про етимологічні студії Миколи Наконечного / В. С. Калашник. - С. 17-19.
  Глуховцева К.  Нові документальні свідчення про лінгвістичну діяльність М. Ф. Наконечного в роки німецько-нацистської окупації України / К. Глуховцева, В. Семистяга. - С. 20-24.
  Хоменко Л. М.  Питання орфоепії в науковій спадщині М. Ф. Наконечного / Л. М. Хоменко. - С. 24-28.
  Зубков М.  Лексикографічний дебют М. Ф. Наконечного / М. Зубков. - С. 28-34.
  Юрченко О.  Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства / О. Юрченко. - С. 34-38.
  Яременко А. В.  Дослідження М. Ф. Наконечного у галузі міжнаціональних мовних контактів / А. В. Яременко. - С. 38-44.
  Лапіна М. С.  Декілька слів про популяризаторську діяльность М. Ф. Наконечного як лінгвіста / М. С. Лапіна. - С. 45-47.
  Ужченко Д. В.  Символ-концепт - компонент фразеологізму / Д. В. Ужченко. - С. 47-50.
  Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко. - С. 51-57.
  Лукінова Т. Б.  Роль Харківської лінгвістичної школи в розвиткові порівняльно-історичних досліджень в Україні / Т. Б. Лукінова. - С. 57-63.
  Ганиш Е. Г.  Біля витоків українських компаративістичних досліджень: становлення лінгвістичної проблематики на національному грунті / Е. Г. Ганиш. - С. 64-67.
  Топчій Л. М.  До питання про зіставно-типологічний аспект у вивченні східнослов'янських мов / Л. М. Топчій. - С. 67-71.
  Скаб М. С.  Мовні засоби апеляції у працях представників Харківської філологічної школи / М. С. Скаб. - С. 71-74.
  Мыкова Л. А.  Исследование А. М. Финкеля в области морфологии русского языка в традиции Харьковской лингвистической школы / Л. А. Быкова. - С. 75-78.
  Вакуленко С.  Застарілі ідеї в мовних студіях на погляд Олександра Потебні / С. Вакуленко. - С. 78-83.
  Даренська Т. В.  Український образ світу в дослідженнях міфопоетичних символів О. Потебні / Т. В. Даренська. - С. 84-87.
  Гармаш Л. В.  Теоретическое наследие А. А. Потебни и проблема символа в интерпретации символистов / Л. В. Гармаш. - С. 87-91.
  Н. И. Сукаленко  Учение А. А. Потебни и современная антропоцентрическая лингвистика / И. Сукаленко Н.. - С. 91-95.
  Гончарова Т. И.  Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки / Т. И. Гончарова. - С. 95-98.
  Анютина А. А.  Взаимосвязь языка и мышления на примере объектных отношений в языке / А. А. Анютина. - С. 99-101.
  Ковалевська Т. Ю.  Аспекти нейролінгвістичного програмування у світлі психологічних концепцій О. О. Потебні / Т. Ю. Ковалевська. - С. 101-107.
  Кожуховська Л. П.  Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепції сучасного мовознавства / Л. П. Кожуховська. - С. 107-109.
  Старко В. Ф.  Лінгвокультурний концепт "гра": наукова спадщина О. О. Потебні і сучасний погляд / В. Ф. Старко. - С. 109-113.
  Селігей П. О.  Учення О. О. Потебні про внутрішню форму слова: підсумки і перспективи / П. О. Селігей. - С. 113-116.
  Дудка О. О.  Наголос іменників жіночого роду в акцентованих творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за редакцією О. О. Потебні (на матеріалі оповідання "Салдацький патрет") / О. О. Дудка. - С. 117-123.
  Довбня Л. Е.  Семантична трансформація праслов'янських іменників і прикметників в українській та російській мовах (у світлі вчення О. О. Потебні) / Л. Е. Довбня. - С. 123-128.
  Шестакова С.  Власні назви книжкових видань у світлі лінгвістичної концепції О. О. Потебні / С. Шестакова. - С. 129-134.
  Селіванова О. О.  Спадщина О. О. Потебні в сучасній когнітивній ономасіології / О. О. Селіванова. - С. 134-137.
  Марчук Л. М.  Імпліцитні засоби сучасної української мови в світлі ідей О. О. Потебні / Л. М. Марчук. - С. 138-142.
  Козак Р. В.  Розвиток експресивного навантаження вставлених конструкцій у структурі формально ускладненого простого речення (на матеріалі української та білоруської мов) / Р. В. Козак. - С. 142-146.
  Сергєєв Ю. О.  Осип Бодянський - представник слов'янської філології в Україні / Ю. О. Сергєєв. - С. 146-151.
  Німчинов К.  Значення Потебні для українського культурно-національного руху / К. Німчинов. - С. 152-159.
  Арешенков Ю. О.  Мова як чинник національного самовизначення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Ю. О. Арешенков. - С. 159-162.
  Гончаренко В. Г.  Фразеологічні студії в Харківському національному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко. - С. 162-166.
  Лебедь Н.  Вера в магическую силу слова как проявление особенностей мифического мышления (на материале трудов А. А. Потебни) / Н. Лебедь. - С. 167-170.
  Тимошенко Ю. В.  Концепція розуміння Харьківської школи О. Потебні на тлі еволюції рецептивно-герменевтичних ідей / Ю. В. Тимошенко. - С. 171-174.
  Олексенко О. А.  Лінгвально зв'язні значення слів у світлі граматичної концепції О. О. Потебні / О. А. Олексенко. - С. 174-178.
  Венєвцева Л. В.  "Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка" як джерело дослідження ролі письменника в історії української літературної мови / Л. В. Венєвцева, О. О. Ходаковська. - С. 179-182.
  Сергєєва О. М.  Збірка Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше" як джерело розвитку фразеології української літературної мови / О. М. Сергєєва. - С. 182-185.
  Лесюк М.  Боротьба за українську літературну мову в Галичині (середина XIX ст.) / М. Лесюк. - С. 185-189.
  Черемська О. С.  Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20-30-х років XX століття / О. С. Черемська. - С. 190-193.
  Лизанчук В. В.  Владні структури і проблеми функціонування української мови в Україні / В. В. Лизанчук. - С. 193-196.
  Дудник З. В.  Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики / З. В. Дудник. - С. 197-200.
  Фроляк Л. Д.  Структура ненаголошеного вокалізму говірок Донеччини / Л. Д. Фроляк. - С. 201-204.
  Кравчук И. С.  Цели и инструменты современной акустической фонетики / И. С. Кравчук. - С. 204-207.
  Солонская Е. П.  Консонантные системы русского и непальского языков: опыт сопоставительного описания / Е. П. Солонская. - С. 207-211.
  Лазаренко Т. В.  Языковая личность и проблемы фонетической идентификации речи / Т. В. Лазаренко. - С. 211-214.
  Гудманян А. Г.  Трансформація чужомовних власних назв графічними засобами української мови / А. Г. Гудманян. - С. 214-218.
  Гуслистая Л. А.  Методологические подходы к изучению аксиологических высказываний в современных лингвистических исследованиях / Л. А. Гуслистая. - С. 219-225.
  Жуйкова М. В.  Поняття "пропасть" та уявлення про той світ в народній культурі / М. В. Жуйкова. - С. 225-230.
  Акулова Е.  Концепт талант в современной языковой картине мира / Е. Акулова. - С. 230-233.
  Мартинек С. В.  Концепты "прощение" и "извинение" в русском языке / С. В. Мартинек. - С. 233-237.
  Измайлова Н. А.  К истории и этимологии слова бесЂда в "Житии Феодосия Печерского" / Н. А. Измайлова. - С. 237-246.
  Вербицька О. А.  Семантичні і дериваційні модифікації прикметника сірий / О. А. Вербицька. - С. 247-250.
  Малевич Л. Д.  До проблеми визначення статусу спеціальних найменувань донаукового періоду / Л. Д. Малевич. - С. 250-253.
  Кучеренко О. Ф.  Дискусійні питання термінознавства 20-30 років XX століття / О. Ф. Кучеренко. - С. 253-257.
  Волкова І. В.  Фізичний термін як знак наукового поняття / І. В. Волкова. - С. 257-260.
  Булик-Верхола С. З.  Синонімія в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола. - С. 264-267.
  Ніколаєва А. О.  Екстралінгвістична зумовленість термінології програмування, без даних та обробки інформації / А. О. Ніколаєва. - С. 272-275.
  Белая А. С.  Изучение современной социальной терминологии в русском и украинском языках (сопоставительный аспект) / А. С. Белая. - С. 275-278.
  Михайлова Т. В.  Антонімія в українській науково-технічній термінології / Т. В. Михайлова. - С. 278-282.
  Плаксій О. В.  Термінологічне словосполучення і фразеологізм (на матеріалі економічної термінології) / О. В. Плаксій. - С. 282-286.
  Павленко Л.  Оказіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики / Л. Павленко. - С. 287-290.
  Полупанова Н. В.  Принципи найменування осіб за професією у морській галузі / Н. В. Полупанова. - С. 290-293.
  Ставицька Л.  Функціонування жаргонної лексики у сучасній українській уснорозмовній мові / Л. Ставицька. - С. 294-297.
  Луцкая Ф.  Поэтические образы, лежащие в основе народных названий растений / Ф. Луцкая. - С. 297-298.
  Мартем'янова Є. П.  Про матеріали до словника російської говірки с. Кам'янецьке Сумської області, зібрані П. І. Мартем'яновим / Є. П. Мартем'янова, Г. Н. Карнаушенко. - С. 299-302.
  Берестова А. А.  До проблеми вивчення народної медичної лексики центральнослобожанських говорів / А. А. Берестова. - С. 302-306.
  Дидик-Меуш Г.  Зміни топологічної структури слова внаслідок появи нового - медичного значення (на основі пам'яток української мови XVI-XVIII ст.) / Г. Дидик-Меуш. - С. 306-309.
  Яким М.  Іменникові фразеологізми бойківського говору (етнокультурний аспект) / М. Яким. - С. 309-313.
  Коваленко Н. Д.  Фраземи західноподільського діалектного мовлення: системні зв'язки / Н. Д. Коваленко. - С. 313-316.
  Мельник Л. В.  Концепт осика в українській фразеології / Л. В. Мельник. - С. 317-320.
  Коновратська Н. В.  Народні фразеологічні і лексичні показники часу / Н. В. Коновратська. - С. 321-324.
  Воробйова О. Л.  Імплікація як процес утворення фразеологічних одиниць у світлі концепції О. О. Потебні (на матеріалі клішованих порівнянь англійської мови) / О. Л. Воробйова. - С. 324-327.
  Колоїз Ж. В.  Контамінація як різновид фраземної деривації / Ж. В. Колоїз. - С. 328-332.
  Жуйкова М. В.  Механізми ідіомотворення та образні складові ідіом (на прикладі перебігти дорогу) / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар. - С. 333-338.
  Гетман И. И.  Религиозная картина мира и ее отражение в русской, украинской и английской фразеологии / И. И. Гетман, Л. И. Гетман. - С. 338-340.
  Коваль О. В.  Рекурсивное "тестирование" иконичности в дискурсе / О. В. Коваль. - С. 341-344.
  Голосова Т. М.  До питання про співвідношення філософських та лінгвістичних концепцій в аспекті дослідження формування темпоральної текстової структури / Т. М. Голосова. - С. 344-347.
  Майборода О. А.  До проблеми внутрішньої форми фразеологізму / О. А. Майборода. - С. 347-352.
  Калюжный В. Н.  Образы мысли в естественном языке / В. Н. Калюжный. - С. 352-356.
  Крапива Ю. В.  Інтегративна функція стилістично маркованих мовних засобів у короткій журнальній статті як типі тексту в контексті концепції О. О. Потебні / Ю. В. Крапива. - С. 356-359.
  Бакуменко Л. А.  Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи / Л. А. Бакуменко. - С. 360-365.
  Міняйло Р. В.  Поняття "добре, безтурботно жити" у фразеології / Р. В. Міняйло. - С. 365-367.
  Божко Ю. О.  Фразеологізми прийменниково-відмінкової конструкції в сучасній українській мові / Ю. О. Божко. - С. 368-370.
  Сазонова Я. Ю.  Інтернаціональне та національне у природі імперсональності / Я. Ю. Сазонова. - С. 371-374.
  Дубова О. А.  Питання про генезу аналітичних формомоделей категорії часу (на матеріалі української та російської мов) / О. А. Дубова. - С. 374-377.
  Литвиненко О. О.  Діалектні особливості іменних частин мови Почаївського стародруку "Книжиця для господарства" (1788) / О. О. Литвиненко. - С. 377-381.
  Савченко Л.  Орудний порівняння у сучасній науковій парадигмі / Л. Савченко. - С. 381-385.
  Пономаренко В.  Основні фактори, що визначають фразеологічність похідних слів / В. Пономаренко. - С. 385-389.
  Малюга Н.  Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Н. Малюга. - С. 389-393.
  Скоробогатова Е. А.  О приеме грамматической аттракции / Е. А. Скоробогатова. - С. 393-397.
  Дорошенко С. І.  Функціонування сполучників щоб і аби в складнопідрядних реченнях мети / С. І. Дорошенко. - С. 397-400.
  Мозолюк О. М.  До характеристики словосполучень зі значенням локалізації по колу в західноподільських говірках / О. М. Мозолюк. - С. 400-405.
  Абраїмова Т. В.  Категорія числа в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" і "Хроніки" Ф. Софоновича) / Т. В. Абраїмова. - С. 405-409.
  Дуткевич Т. В.  Функції ірреального як компоненту мовної картини дійсності / Т. В. Дуткевич, Т. А. Панчишина. - С. 409-413.
  Гиршман М. М.  Аналогия слова и поэтического произведения (А. А. Потебня): перспективы развития / М. М. Гиршман. - С. 414-416.
  Даренський В. Ю.  Культурологічна інтерпретація художнього твору в науковій спадщині О. Потебні (проблема методу) / В. Ю. Даренський. - С. 417-420.
  Шляхова Н. М.  "Спроба виразити невиражальне" (Потебнянська теорія автора) / Н. М. Шляхова. - С. 420-423.
  Гарасим Я.  Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції О. Потебні / Я. Гарасим. - С. 423-428.
  Шичан Г.  Об аналогии слова и художественного произведения в трудах А. Потебни и традициях китайской классической поэтики / Г. Шичан. - С. 428-432.
  Пастушенко Л. И.  Теория образа А. А. Потебни и проблемы аксиологической образности романа барокко / Л. И. Пастушенко. - С. 432-436.
  Левченко Т. Л.  Риторична традиція в інтерпретації харківських вчених I половини XIX століття / Т. Л. Левченко. - С. 437-441.
  Будний В.  Потебнянські джерела українського символізму (Зі спостережень над критикою кінця XIX - початку XX ст.) / В. Будний. - С. 441-444.
  Грицик Л. В.  Психологічна школа О. Потебні і розвиток порівняльного літературознавства в Україні: Д. Овсянико-Куликовський / Л. В. Грицик. - С. 445-449.
  Мікуліна О. М.  Теорія та історія роману у працях О. І. Білецького "харківського" періоду (1912-1941 рр.) / О. М. Мікуліна. - С. 462-466.
  Блажеєвська Т.  Перспективи українського рецептивного літературознавства у світлі ідей О. О. Потебні / Т. Блажеєвська. - С. 466-471.
  Борзенко О.  "Порівняльні життєписи": біографічний аспект. Становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 471-474.
  Свербилова Т. Г.  Комическое, трагикомическое, мелодраматическое в движении культурных эпох / Т. Г. Свербилова. - С. 475-480.
  Шестакова Э. Г.  О соотношении оксюморона и абсурда: к проблеме проявления аномальности / Э. Г. Шестакова. - С. 480-484.
  Синельникова Л. Н.  Русский поэтический авангард конца XX века как модус китчевой культуры / Л. Н. Синельникова. - С. 484-489.
  Назаренко В. Ю.  До питання про витоки Харьківської філологічної школи / В. Ю. Назаренко. - С. 489-491.
  Куцюк-Ласло М.  Дмитро Багалій про Григорія Сковороду / М. Куцюк-Ласло. - С. 492-495.
  Прісовський Є. М.  Питання філології, етнографії та історії на сторінках "Украинского журнала" (1824-1825) / Є. М. Прісовський. - С. 495-498.
  Матушек О. Ю.  Ісус Христос, Богородиця, св. Олена: літературні коди колядкових образів (на матеріалі студії О. О. Потебні) / О. Ю. Матушек. - С. 498-503.
  П'ятаченко С. В.  Традиція дослідження варіантів народних пісень О. Потебнею та П. Гнідичем / С. В. П'ятаченко. - С. 503-508.
  Калашникова О. Л.  Мифологические символы в аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова "Дворянин-философ" / О. Л. Калашникова. - С. 508-514.
  Козак С.  Адам Міцкевич і харківські романтики / С. Козак. - С. 515-519.
  Матвєєва Т. С.  Комедії І. Тобілевича "Суєта\" / "Житейське море": до проблеми психофізіологічної характеристики таланту (образ Івана Барильченка)\". - С. Т. С. Матвєєва. - 520-524.,
  Ивакина И. В.  Типология тургеневских героинь Д. Н. Овсянико-Куликовского / И. В. Ивакина. - С. 524-528.
  Рубан А. А.  Мифопоэтика и интертекст прозы Л. Андреева 1900-х годов в свете концепции А. А. Потебни / А. А. Рубан. - С. 528-532.
  Аткочайтане Т.  Мифологема "тьма" в рассказах Леонида Андреева / Т. Аткочайтане. - С. 532-535.
  Гомон А. М.  Ирония Л. Андреева в свете комического А. А. Потебни (проза 1898-1902) / А. М. Гомон. - С. 536-539.
  Золотухина Н. А.  Искусство как "средство создания мысли" (Новелла Н. С. Гумилева "Принцесса Зара") / Н. А. Золотухина. - С. 540-542.
  Борецький Л. М.  Юрій Клен - перекладач російської поезії / Л. М. Борецький. - С. 543-545.
  Зварич В.  Микола Зеров як перекладач поезій Олександра Пушкіна / В. Зварич. - С. 546-550.
  Режко Н. В.  У истоков изучения творчества Е. Ф. Розена / Н. В. Режко. - С. 550-554.
  Безхутрий Ю. М.  "Жіночий" мотив в оповіданні М. Хвильового "Лілюлі": інтертекст і інтерпретація / Ю. М. Безхутрий. - С. 554-558.
  Калініченко О.  Психологізм як елемент поетики новели В. Підмогильного "Добрий Бог" / О. Калініченко. - С. 558-562.
  Кеба А. В.  Идеи А. А. Потебни в эстетике и художественном творчестве Андрея Платонова / А. В. Кеба. - С. 562-565.
  Гончар І.  Психологізм новели "Чистка" Б. Антоненка-Давидовича / І. Гончар. - С. 566-568.
  Гноєва Н. І.  Символіка роману "Жовтий князь" В. Барки / Н. І. Гноєва. - С. 568-572.
  Алексеева А. П.  "Горизонты будущего и грани прошлого": проблематика романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в аспекте творческого наследия Д. Н. Овсянико-Куликовского / А. П. Алексеева. - С. 572-579.
  Роздольська І. В.  Ю. Липа на сторінках журналу "Український засів": концепція літератури у творчій практиці поетів українського резистансу / І. В. Роздольська. - С. 579-583.
  Позднякова И. Ю.  Империя знаков в романе В. Пелевина "Чапаев и пустота" / И. Ю. Позднякова. - С. 583-586.
  Козлова А. Г.  Пародирование жанра литературного портрета в творчестве Льва Лосева / А. Г. Козлова. - С. 587-590.
  Трофименко В.  Роберт Бьорнс в перекладах М. Лукаша і С. Маршака / В. Трофименко, К. Трофименко. - С. 590-593.
  Нежива Л. Л.  Літературні переклади Марії Загірньої / Л. Л. Нежива. - С. 593-597.
  Неживий О. І.  Іван Михайлович Білогуб - випускник Харківського університету / О. І. Неживий. - С. 598-601.
  Маркітантов Ю. О.  Поетичне мовлення в структурі функціональних стилів / Ю. О. Маркітантов. - С. 602-605.
  Лисиченко Л. А.  Психологічна детермінованість художнього мовлення / Л. А. Лисиченко. - С. 605-608.
  Калашник В. С.  Естетичний аспект розвитку мови: здобутки української поетичної фразеології та афористики / В. С. Калашник. - С. 608-612.
  Григорук С. И.  Психологический аспект исследования поэтической колористики / С. И. Григорук. - С. 612-615.
  Ковальова Т. В.  Про загальнонаціональне та індивідуальне в мові (на матеріалі назв кольорів у поезії) / Т. В. Ковальова. - С. 616-620.
  Губарева Г.  Семантика білого кольору в поетичній мові Ліни Костенко / Г. Губарева. - С. 620-623.
  Савченко Л. Г.  Епітет золотий у поетичній мові Ірини Жиленко / Л. Г. Савченко. - С. 623-626.
  Бондаренко Л. А.  Кольористичні епітети золотий, ясний, чорний у поезії Д. Загула / Л. А. Бондаренко. - С. 626-630.
  Слюсарева О.  Епітет золотий в українських весільних піснях (семантико-функціональний аспект) / О. Слюсарева
  Дишлюк І. М.  Образне вживання музичних термінів у поезії Ліни Костенко / І. М. Дишлюк. - С. 634-637.
  Щербачук Л. Ф.  Фразеологічне новаторство Олеся Гончара / Л. Ф. Щербачук. - С. 638-641.
  Киченко А. С.  Слово, образ, метафора: поэтическая структура фольклорной басни / А. С. Киченко. - С. 641-644.
  Любицька О. Є.  Традиційні вірування українського народу про народження дитини (обрядові оберегові вирази, формули, тексти) / О. Є. Любицька. - С. 644-648.
  Городиловська Г. П.  Елементи публіцистичного стилю у романі "Орда" Р. Іваничука / Г. П. Городиловська. - С. 648-651.
  Шапошникова О. О.  Афористичний вислів і художній твір: на зіткненні поглядів Харківської філологічної школи XIX ст. і сучасних дослідників афористики / О. О. Шапошникова. - С. 652-655.
  Каракуця О. М.  Космогонічні уявлення в системі ФО з компонентом душа / О. М. Каракуця. - С. 655-658.
  Берест Т. М.  Образні значення назв рослин у сучасних поетичних контекстах / Т. М. Берест. - С. 658-662.
  Журавльова Н. М.  Відображення мовного етикету запорозьких козаків у народних історичних піснях / Н. М. Журавльова. - С. 662-666.
  Тарлева А.  Роль мифопоэтического компонента в семантической структуре творческих концептов А. Платонова / А. Тарлева. - С. 667-671.
  Чжао Сяобинь  Проблема метафоризации в художественной прозе / Чжао Сяобинь. - С. 671-675.
  Чернец А. Н.  Явление семантизации членимых единиц в поэтических произведениях М. И. Цветаевой / А. Н. Чернец. - С. 675-678.
  Вежинович Н. Ф.  Діалектне мовлення як одне з джерел збагачення сучасної української літературної мови / Н. Ф. Вежинович. - С. 678-682.
  Сагаровський А. А.  Культура мови деяких новітніх гуманітариних посібників / А. А. Сагаровський. - С. 683-688.
  Клименко О. К.  До питання про творчий процес і переклад / О. К. Клименко. - С. 688-694.
  Мехедькина Т. А.  О лингвокультурологическом подходе к созданию учебных текстов для студентов-иностранцев / Т. А. Мехедькина. - С. 694-697.
  Тесленко О. В.  Збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення фразеології / О. В. Тесленко. - С. 697-700.
  Маликова Л. Т.  Лексическая база обучения неродному языку студентов филологов как объект научного исследования (На материале русского и украинского языков) / Л. Т. Маликова. - С. 701-703.
  Луценко Т. Г.  Иностранные языки в системе дистанционного обучения / Т. Г. Луценко, Г. В. Коптелова. - С. 703-707.
  Телехова О. П.  Засвоєння елементів стилістики в процесі вивчення рідної мови в школі (Традиції М. Ф. Наконечного в сучасній методиці) / О. П. Телехова. - С. 707-709.

Ключові слова (ненормовані): Харківська лінгвістична школа -- філософсько-лінгвістичні погляди Потебні О. -- наукова діяльність Наконечного М.

 
70 63.3(4Укр)-7
Л13

        Лаврський альманах : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник. - К. : ВІПОЛ, 2004. - 212 с.

Зміст:
  Анісімов І. О.  Історія верхньої території Києво-Печерської лаври: великокняжа доба / І. О. Анісімов. - С. 5-21.
  Анісімов І. О.  Деякі особливості первісної архітектури Успенського собору Києво-Печерської лаври (авторська версія) / І. О. Анісімов. - С. 22-36.
  Адамович О. В.  Пам'ятки декоративного різьблення та дерев'яної скульптури (за матеріалами колекції Заповідника) / О. В. Адамович. - С. 37-42.
  Горська Н. Д.  Про деякі аспекти літургійної практики в Україні в XVII ст. / Н. Д. Горська. - С. 46-51.
  Киридон А. М.  Мораль і моральність провідників політики відокремлення церкви від держави в Радянській Україні 1920-1930-х років / А. М. Киридон. - С. 52-59.
  Кондратюк А. Ю.  Першовзірці та аналоги композицій стінопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври / А. Ю. Кондратюк. - С. 60-71.
  Косьяненко В.  Реконструкція етапів архітектурного розвитку Успенського собору (графічна реконструкція автора) / В. Косьяненко. - С. 72-77.
  Ластовський В. В.  Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії Україїнської православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія / В. В. Ластовський. - С. 78-82.
  Масалова І. І.  Дерев'яні дзвіниці XVII ст. на верхній території Києво-Печерської лаври / І. І. Масалова, Д. А. Жданова. - С. 83-88.
  Нелюбов О. Б.  Біблійні витоки християнського закону / О. Б. Нелюбов. - С. 89-94.
  Нікітенко М. М.  Покаянна символіка монастирського входу / М. М. Нікітенко. - С. 95-103.
  Пітателєва О. В.  Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Богословська програма та її художнє втілення / О. В. Пітателєва. - С. 104-115.
  Прокоп'юк О. Б.  Поменники Києво-Печерської лаври. Кілька зауваг до історії монастиря / О. Б. Прокоп'юк. - С. 116-124.
  Сарабьянов В. Д.  Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи / В. Д. Сарабьянов. - С. 125-142.
  Ткаченко М. В.  Дві перші візантійські чудотворні ікони Печерського монастиря / М. В. Ткаченко. - С. 143-150.
  Черевко І. А.  Мінеральні утворення в підземних спорудах Верхньої Лаври / І. А. Черевко. - С. 151-155.
  Шаповал Л. І.  Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX століття в Україні / Л. І. Шаповал. - С. 156-164.
  Чередниченко Є. Ф.  Дренажні роботи в Лаврі кінця XIX - початку XX ст. (огляд архівних справ) / Є. Ф. Чередниченко. - С. 165-173.
  Приходнюк О. М.  Поліхромні вироби гунського часу з колекції Музею історичних коштовностей України / О. М. Приходнюк, В. М. Хардаєв. - С. 183-201.

Рубрики: Історія культури України - Києво-Печерський історико-культурний заповідник

 
71 83.3(4Укр)6
Л64

        Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2001. - 368 с.

Зміст:
  Наєнко М.  Володимир Винниченко: знаний і незнаний / М. Наєнко. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арешенков Ю.  В. Винниченко як майстер підтексту (Особливості передачі концептуальної інформації в оповіданні "Кумедія з Костем) / Ю. Арешенков. - С. 7-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Башкирова О.  Система опозицій у п'єсі В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" / О. Башкирова. - С. 13-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Біда Н.  Тема втраченого раю у романі В. Винниченка "Поклади золота" та поемі Дж. Мільтона "Загублений рай" / Н. Біда. - С. 17-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоус Н.  Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну / Н. Білоус. - С. 22-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боярчук О.  "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - експериментальна проза: особливості сюжетотворення / О. Боярчук. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брайко О.  Естетика модернізму в поетиці новел В.Винниченка / О. Брайко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братусь І.  Володимир Винниченко як дитячий письменик / І. Братусь. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Векуа О.  "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В.Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / О. Векуа. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Водолазька С.  Концепція симулятивної реальності (на матеріалі романів В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" та Е. Андієвської "Роман про людське призначення") / С. Водолазька. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волощук Л.  Співвіднесення естетичного ідеалу і дійсності у п'єсах В.Винниченка та художні форми його вираження / Л. Волощук. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна" / Н. Гаврилюк. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаєвська Н.  Україна в долі героїв В. Винниченка (на матеріалі зб. "Намисто") / Н. Гаєвська. - С. 59-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимчук В.  Антропоніми як засіб художньої характеристики (на прикладі творчості В. Винниченка та інших українських письмеників) / В. Герасимчук. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  порівняльний аналіх творуГончар І.  Архетип трикстера у М. Гоголя та В. Винниченка ("Записки кирпатого Мефістофеля") / І. Гончар. - С. 70-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко І.  Духовний потенціал оповідань В. Винниченка / І. Гончаренко. - С. 73-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбань А.  Світоглядні моделі у збірці В. Винниченка "Намисто" / А. Горбань. - С. 76-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горболіс Л.  Релігійна мораль і теорія чесності з собою у художньому співвідношенні повісті В. Винниченка "Голота" / Л. Горболіс. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуцул О.  Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) / О. Гуцул. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дергаль Л.  Проблема співчуття в оповіданні В. Винниченка "Талісман": "маленька людина" в її героїчності / Л. Дергаль. - С. 97-103. - Бібліогр. наприкінці с
  Донченко Л.  Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова / Л. Донченко. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журба С.  Образ пророка в українській драматургії першої третини ХХ століття / С. Журба. - С. 107-111
  Зелінська Л.  Проблеми села (на матеріалі творів М. Старицького та В.Винниченка) / Л. Зелінська. - С. 111-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каменська І.  Відкривавчі аспекти і парадокси експериментальної прози (на прикладі оповідань О. Кобилянської "Vaise Meiancolidue" та В. Винниченка "Раб краси") / І. Каменська. - С. 115-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалів Ю.  Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі / Ю. Ковалів. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов А.  Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка / А. Козлов. - С. 127-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козлов Р.  Часові та просторові масштаби мислення драматурга / Р. Козлов. - С. 133-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конончук Т.  Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка / Т. Конончук. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Линченко М.  Участь В. Винниченка у творенні Першого Універсалу Центральної Ради / М. Линченко. - С. 146-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвинська С.  Національні та державницькі ідеї в драмах Володимира Винниченка "Між двох сил" та Олексія Коломійця "За дев'ятим порогом" / С. Литвинська. - С. 150-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лященко О.  Архетип дитини у драматургії В. Винниченка / О. Лященко. - С. 158-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маслянчук Т.  Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. (на матеріалах листування письменника з видавництвом "Рух") / Т. Маслянчук. - С. 162-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Про драматургічне в художньому мисленні В. Винниченка (на матеріалі повісті "Краса і сила") / С. Михида. - С. 170-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міщенко О.  Нові жіночі типи у драматургії В. Винниченка / О. Міщенко. - С. 176-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Монастирецький Л.  Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози / Л. Монастирецький. - С. 181-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) / Л. Мороз. - С. 184-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Негоденко Т.  Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка / Т. Негоденко. - С. 189-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панчук Л.  Вивчення творів В. К. Винниченка на уроках позакласного читання / Л. Панчук. - С. 192-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушко В.  Засоби характеротворення в прозі В. Барки й В. Винниченка / В. Пушко. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Расюк І.  Трагедія еміграції у романі В. Винниченка "Рівновага" / І. Расюк. - С. 201-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свірська Ж.  Елементи психологічного аналізу персонажів п'єси В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / Ж. Свірська. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиваченко Г.  "Конкордизм" Винниченка в екзистенціалістському дискурсі / Г. Сиваченко. - С. 207-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сірук О.  Винниченкова концепція світосприйняття ( до питання про авторський міф) / О. Сірук. - С. 217-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скиба Н.  Проблема спадковості у драмі В. Винниченка "Пригвождені" і паралелі у світовій літературі ("Привиди" Г. Ібсена) / Н. Скиба. - С. 219-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрюк Л.  Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка / Л. Стрюк. - С. 225-234
  Сулима М.  Володимир Винниченко і Нобелівська премія / М. Сулима. - С. 234-239. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Теремцова Н.  Політико-правові аспекти у житті та діяльності В. Винниченка / Н. Теремцова. - С. 239-243. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко А.  До жанрової п'єси В. Винниченка / А. Ткаченко. - С. 243-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Т.  Вічність = Людина = Мистецтво (на матеріалі драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь") / Т. Ткаченко. - С. 247-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трошина С.  Мотив абсурду в творах В. Винниченка та В. Шевчука / С. Трошина. - С. 250-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фетодова Т.  Символіка сонця у "Сонячній машині" Володимира винниченка / Т. Фетодова. - С. 254-259. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фісун В.  Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми / В. Фісун. - С. 259-264. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко Л.  Елементи детективного жанру у романі В.Винниченка "Нова заповідь" / Л. Хоменко. - С. 264-268. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернова І.  Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії (на приклад п'єси Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка, Якова Мамонтова) / І. Чернова. - С. 268-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швець Г.  Національна проблематика у рецепції української діаспорної есеїстики (на матеріалі творів В. Винниченка, Є. Маланюка, Ю. Липи, У. Самчука) / Г. Швець. - С. 276-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербак С.  Специфіка дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка / С. Щербак, М. Стрюк. - С. 284-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щур Н.  Художня своєрідність ранньої драматургії Я. А. Мамонтова / Н. Щур. - С. 286-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яременко Н.  Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка / Н. Яременко. - С. 295-303. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берковець В.  Просодична організація прозового тексту (на матеріалі малої прози В. Винниченка) / В. Берковець. - С. 303-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буграк У.  Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті (на матеріалі твору В. Винниченка "Поміркований та щирий") / У. Буграк. - С. 307-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виговська А.  Антитеза у Володимира Винниченка як розвиток традиції українського поетичного синтаксису бароко / А. Виговська. - С. 313-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дідківська Л.  Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка / Л. Дідківська. - С. 317-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Л.  Семантико-стилістичниі функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка / Л. Науменко. - С. 322-328. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ожигова О.  Стилістична функція ремарки у драматичному тексті / О. Ожигова. - С. 328-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плющ Н.  Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка / Н. Плющ. - С. 332-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цоуфал Л.  Використання текстів В. К. Винниченка на уроках української мови / Л. Цоуфал. - С. 335-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Інтелектуальна інсталяція літературної мови. Дискурс Володимира Винниченка / Л. Шевченко. - С. 339-348. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривуляк О.  Комплекс революціонера у творах В. Винниченка та О. Плюща / О. Кривуляк. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандура Ю.  Творчість В. Винниченка у рецепції емігрантської преси / Ю. Бандура. - С. 352-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Л.  Прекрасне: суперечка між об'єктивізмом О. Гончара і суб'єктивізмом В. Винниченка / Л. Козакова. - С. 359-364. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Виниченко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Винниченко В. -- Винниченкознавство -- творчість Винниченка В.

Анотація:   Наукові розвідки присвячено актуальним проблемам українського літературознавства. У збірнику наукових праць подано літературознавчі та мовознавчі дослідження з проблем виниченкознавства.

 
72 87кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 11 (304) Серія Філософія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 150 с.

Зміст:
  Сторожук С. В.  Світоглядні підстави української національної ідеї / С. В. Сторожук. - С. 3-8
  Сінькевич О. Б.  Соціальна ідентичність в контексті трансформаційних процесів сьогодення / О. Б. Сінькевич. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко М. О.  Діагнози сучасності: соціально-філософський вимір / М. О. Федоренко. - С. 15-20
  Поліщук О. С.  Соціальні зв'язки та організація колективної дії / О. С. Поліщук. - С. 20-28
  Даценко В. С.  Принципи лібералізму і проблема націєтворення у політичній філософії І. П. Лисяка-Рудницького / В. С. Даценко. - С. 28-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Доній Н. Є.  Девіталізація як соціальний епіфеномен: перечитуючи Х. Ортегу-і-Гассена / Н. Є. Доній. - С. 35-41
  Ібрагімов М. М.  Теософія спорту: "правльна аскеза" в концепті самозбереження людини / М. М. Ібрагімов. - С. 42-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретов П. В.  Символіка мисленого експерименту: філософсько-антропологічна рецепція / П. В. Кретов. - С. 51-58
  Скалацька О. В.  Філософські аспекти економічної теорії моди В. Зомбарта / О. В. Скалацька. - С. 58-64
  Свириденко Д. Б.  Футурологічні аспекти модернізації в галузі вищої освіти / Д. Б. Свириденко. - С. 64-69
  Мельник Л. М.  Рецепції стоїцизму в доктрині "Першого Риму" / Л. М. Мельник. - С. 69-76
  Волошин В. В.  Аргументи на користь гіпотези про базовий та універсальний атрибут релігійної свідомості / В. В. Волошин. - С. 77-86
  Пушонкова О. А.  Візуальна мова у добу гедонізму: тексти і контексти / О. А. Пушонкова. - С. 86-91
  Астапова-Вязьмина Е. И.  Знак и варианты его трансляции: прагматические аспекты / Е. И. Астапова-Вязьмина. - С. 92-98
  Асєєва О. А.  Людиномірна складова дискурсу сучасної української масової культури / О. А. Асєєва. - С. 98-104
  Гейко С. М.  Соціокультурний зміст поняття "іронія": філософський аналіз / С. М. Гейко. - С. 104-112
  Сухина О. В.  Естетичний вимір повсякденності у постсучасному світі / О. В. Сухина. - С. 112-120
  Поліхов О. Л.  Етос музики як проблема античної філософії та культури / О. Л. Поліхов. - С. 120-125
  Литвин Я. М.  Свобода вибору в історико-онтологічному дискурсі українського шістдесятництва / Я. М. Литвин. - С. 125-130
  Радзюн О. В.  Проблема кантівського трактурвання поняття "культура" / О. В. Радзюн. - С. 130-135
  Борисова Т. В.  Религиозная философия Л. Карсавина в контексте современной культуры / Т. В. Борисова. - С. 135-141
  Кадарія Т. І.  Господарська етика протестантизму: філософськ-релігієзнавчий аналіз вихідних ідей / Т. І. Кадарія. - С. 141-145

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософія соціальна -- філософія освіти -- філософія культури -- естетика -- філософія релігійна

Анотація:   Наукове видання містить статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії, філософії культури, естетики, релігієзнавства, філософії освіти. У публікаціях досліджується специфіка сучасного філософсько-антропологічного знання та шляхи духовного вдосконалення особистості, соціально-філософські проблеми, аналізуються актуальні питання філософії освіти, пропонується філософське бачення деяких релігієзнавчих проблем. Для широкого кола фахівців у сфері гуманітарних наук, викладачів, аспірантів та студентів.

 
73 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2005. - 343 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Художній текст як об'єкт інтерпретації / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-7.
  Анохіна Т. О.  Експліцидні та імпліцидні засоби позначення мовчання в англомовному та україномовному художньому дискурсах / Т. О. Анохіна. - С. 7-10.
  Бабелюк О. А.  Архетипова символіка життя/смерть та їх роль у побудові американських постмодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 10-19.
  Бондар О. М.  Проблема розуміння авторської семантики художнього тексту з позицій сучасної лінгвістики / О. М. Бондар. - С. 19-24.
  Боцман А. В.  Семантика фармацевтичних текстів-інструкцій в ракурсі фреймового аналізу / А. В. Боцман. - С. 24-37.
  Булаховська Ю. Л.  Г. П. Кочур і деякі питання сучасного українського поетичного перекладу / Ю. Л. Булаховська. - С. 38-41.
  Буцикіна Н. Є.  Лінгвокогнітивний аспект франкомовного рекламного дискурсу / Н. Є. Буцикіна. - С. 41-
  Васько Р. В.  Специфічність синтагматики консонантних локальних первинних фонологічних одиниць давньоверхньонімецької мови / Р. В. Васько. - С. 47-54.
  Гнезділова Я. В.  Квазі-емоційні та квазі-емотивні типи дискурсу / Я. В. Гнезділова. - С. 54-60.
  Калачова М. О.  Концепт у художньому творі (бібліографічний огляд) / М. О. Калачова. - С. 60-65.
  Кальченко Г.  Наукова лексика і загальновживана мова / Г. Кальченко. - С. 66-71.
  Козлова Т. О.  Моделювання процесів лінгво-культурної коеволюції: культур-антропологічна парадигма як евристичний засіб / Т. О. Козлова. - С. 72-82.
  Кришень Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Кришень. - С. 82-86.
  Крутько Т. В.  Відхилення від мовних норм як стратегія утворення рекламного гіпертексту / Т. В. Крутько. - С. 86-91.
  Лазаренко О. В.  Модель представлення знань в системі автоматичного реферування на базі онтологій / О. В. Лазаренко, Д. І. Панченко. - С. 91-98.
  Любченко Т. В.  Перехідність у системі понять "сполучуваність\" / "дистрибуція". - С.  "валентність"\"
  Любчич Д. А.  Регіональні особливості вживання кон'юктиву в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 105-109.
  Ляшик О. А.  Динамічна сутність композиційно-смислової структури поетичного тексту: лінгвокогнітивний погляд / О. А. Ляшик. - С. 109-116.
  Мерзлікіна О. В.  Прислів'я як прагматичний елемент художніх творів М. Сервантеса / О. В. Мерзлікіна. - С. 116-119.
  Мосенкіс Ю. Л.  Відбиття мовної картини світу в українській лексиці і фразеології / Ю. Л. Мосенкіс [и др.]. - С. 119-123.
  Некряч Т. Є.  Перекладацькі стратегії відтворення власних імен як форманту сюжету у драматичному творі (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 123-127.
  Пилипенко Р. Є.  Категорії стратегічного мислення мовної особистості німецького економіста в міжкультурній комунікації / Р. Є. Пилипенко. - С. 127-132.
  Пілик В. В.  Структурно-композиційна організація турецького газетного репортажу та його жанрово-стилістичні особливості / В. В. Пілик. - С. 132-139.
  Приходько Г. І.  Міждисциплінарний характер категорії оцінки / Г. І. Приходько. - С. 139-147.
  Радзієвська С. О.  Образний простір концепту дім в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 147-158.
  Раєвська І. В.  Місце діалектів Умбрії у ситемі діалектів Італії / І. В. Раєвська. - С. 158-165.
  Редька І. А.  Синестетичний образ: еволюція поглядів та перспективи дослідження / І. А. Редька. - С. 165-172.
  Рим Кил Хо  Значение и употребление индехенизмов в мексиканском и колумбийском вариантах испанского текста / Рим Кил Хо. - С. 172-177.
  Сивак Ю. В.  Порівняльний аналіз лексики політичної та комерційної прес-реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 177-185.
  Терещенко В. І.  Формально-семантична класифікація міжмовних омонімів та паронімів у системі повнозначних частин мови / В. І. Терещенко. - С. 186-190.
  Тесленко Ю. В.  Основні напрямки фоносемантичних досліджень: історія та сучасність / Ю. В. Тесленко. - С. 190-196.
  Токменко О. П.  Лінгвістичні завдання та їх роль у викладанні іноземної мови / О. П. Токменко. - С. 197-201.
  Толстова О. Л.  Різниця та взаємодія когнітивних механізмів метафори та метонімії / О. Л. Толстова. - С. 202-206.
  Толчеєва Т. С.  Механізми породження сигніфікативних артефактів у різних етномовних спільнотах / Т. С. Толчеєва. - С. 207-215.
  Чернишева Ю. О.  Особливості перекладу нестандартизованих авторських молитов українською мовою / Ю. О. Чернишева. - С. 215-220.
  Чорна Н. В.  Мовне вираження концепту "гра" у постмодерному художньому дискурсі / Н. В. Чорна. - С. 220-226.
  Швайка О. М.  Омонімія або полісемія: нові погляди на стару проблему / О. М. Швайка. - С. 226-223.
  Шевкун Е. В.  Когнітивно-ономасіологічні особливості предикатів специфічної трудової дії (на матеріалі іспанської мови) / Е. В. Шевкун. - С. 233-236.
  Шкарабан І. В.  Відображення змістовних зв'язків квазіреальності в іспаномовному дискурсі преси / І. В. Шкарабан. - С. 236-241.
  Ющенко М. П.  Вираження просторово-часових відношень у локативних висловлюваннях сучасної французької мови / М. П. Ющенко. - С. 241-48.
  Гетьман З. О.  Іспанські прикметники на позначення ахроматичних кольорів і їх українські відповідники / З. О. Гетьман. - С. 255-260.
  Макарова А. В.  Категорія інтертекстуальності: витоки, засади, сучасне бачення / А. В. Макарова. - С. 260-265.
  Артемова Л. В.  Питальне речення як маркер експресивності іспанської аналітичної статті / Л. В. Артемова. - С. 266-270.
  Вишинський В. І.  Метафоричні образи фразеологічних одиниць концептосфери "роздратування/гнів" (на матеріалі іспанської та португальської мов) / В. І. Вишинський. - С. 270-275.
  Гулівець Н. О.  Лексико-семантичні засоби вербалізації концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 275-284.
  Маймескул О. А.  Активізація лексико-граматичних процесів у французькій мові Канади: інновації жіночого роду / О. А. Маймескул. - С. 284-296.
  Мокра О. М.  Визначення сфери дії заперечення та специфіка її функціонування / О. М. Мокра. - С. 296-302.
  Павловська Л. О.  Прагмалінгвістична трансляція ритуальної поведінки та ритуальних висловлень у структурі комунікативного акта / Л. О. Павловська. - С. 302-309.
  Паславська А.  Міжкультурний аспект невербального заперечення / А. Паславська. - С. 309-313.
  Цибалістий І. Ю.  Фонетичні особливості іспанських абревіатур / І. Ю. Цибалістий. - С. 313-321.
  Гаценко І. О.  До проблеми звуконаслідування в сучасному мовознавстві (на матеріалі української, російської та англійської мов) / І. О. Гаценко. - С. 322-328.
  Назаревич Г. Я.  Про деякі особливості вираження та функціонування суб'єкта у структурі французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 329-334.
  Попович М. М.  Портретний опис як елемент структури художнього тексту / М. М. Попович, Т. Уліцька. - С. 334-340.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
74 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
75 83
В53

        Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / Київський міжнародний ун-т. - К. : Правові джерела, 2003. - 343 с.

Зміст:
  Дончик В. Г.  "А ми ще є" / В.Г. Дончик; ("Берестечко" Ліни Костенко). - С. 5-14
  Іванченко Р. П.  Олена Пчілка: дорогою на ешафот / Р.П. Іванченко. - С. 14-25
  Астафь'єв О. А.  Персоносфера поетичного твору / О.А. Астафь'єв. - С. 25-40
  Гризун А. П.  Еволюція художньо-стильової системи української сугестивної лірики ХХ століття / А.П. Гризун. - С. 40-49
  Кікачейшвілі Т.  До стилістичного аналізу художнього твору / Т. Кікачейшвілі. - С. 49-54
  Заярна С.  Семіотика поетичного мовлення Хлєбнікова у світлі ретроспективи бароко / С. Заярна. - С. 54-68
  Бернадська Н. І.  Літературні джерела українського роману в "Літописі" С. Величка / Н.І. Бернадська. - С. 68-79
  Гнатюк М.  Роман "Вершники" Юрія Яновського: історичні домінанти часопростору / М. Гнатюк. - С. 79-91
  Александрова Г.  Дискусії навколо "Москаля-чарівника" і різновекторність компаративістичних пошуків / Г. Александрова. - С. 91-104
  Кизилова В. В.  Ідейні настанови Уласа Самчука і джерела його художньої творчості (на матеріалі трилогії "Ост") / В.В. Кизилова. - С. 104-113
  Киченко О. С.  Реконструкція міфопоетичних форм і проблеми сучасної теоретичної фольклористики у повісті О. Соколовського "Бунтарі" / О.С. Киченко. - С. 113-121
  Литвиненко О. В.  Художня модель народного руху / О.В. Литвиненко. - С. 121-133
  Горболіс Л. М.  Нумізмоване і проблема моральної культури героїв прози українських письменників кінця XIX-початку ХХ ст. / Л.М. Горболіс. - С. 133-134
  Кравченко Л.  Перша "Дунайська елегія" Р.М. Рільке в перекладі М. Бажана / Л. Кравченко. - С. 144-154
  Пушко В. Ф.  Засоби передачі мовлення (діалог і монолог) у прозі Василя Барки / В.Ф. Пушко. - С. 154-160
  Куць Н. В.  О.О.Котляревський - вчений-українець / Н.В. Куць. - С. 160-171
  Іванько О.  Образ Ісуса Христа в інтерпретації Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 171-182
  Сьомочкіна О. М.  Мотиви рубаятів Д. Павличка / О.М. Сьомочкіна. - С. 182-206
  Салига Я.  Повість Ольги Кобилянської "Царівна" як явище неоромантизму / Я. Салига. - С. 206-215
  Андрійченко Н. М.  Едгар По та Микола Гоголь порівняльна типологія / Н.М. Андрійченко. - С. 215-231
  Мушкудіані О. Н.  "Кавказ" Шевченка в грузинських перекладах / О.Н. Мушкудіані. - С. 231-257
  Паронікян Е.  Шевченко в перекладах Кушнеряна вірменською мовою / Е. Паронікян. - С. 257-268
  Вердзадзе Н. М.  "Відлюдник" Іллі Чавчавадзе українською мовою / Н.М. Вердзадзе. - С. 268-279
  Кірносова Н. А.  Мандрівка до джерел / Н.А. Кірносова. - С. 279-285
  Ткаченко А. В.  З історії українсько-грузинских літературних відносин другої половини ХХ ст. / А.В. Ткаченко. - С. 285-297
  Івановська О. П.  Звичаєво-правові інклюзії у жанрах казки та легенди / О.П. Івановська. - С. 297-308
  Кванталіані Г.  Сторінками щоденника (Грузія в щоденникових записах О.Гончара) / Г. Кванталіані. - С. 308-312
  Чілачава Т. Р.  Фактор новітніх технологій в процесі оптимізації журналістської праці і редакційної діяльності / Т.Р. Чілачава. - С. 312-323
  Мосенкіс Ю. Л.  Хліборобська символіка поезій Тараса Шеченка як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" / Ю.Л. Мосенкіс. - С. 323-327
  Харченко О. В.  Поняття соціолекту сучасній соціолінгвістиці / О.В. Харченко. - С. 327-340

Рубрики: Історія української літератури

Анотація:   Вісник висвітлює питання історії, теорії та сучасної практики літературного руху, загальнокультурного життя.

 
76 83.3(4Укр)6-8...4кр
І90

        Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня нар. Т. С. Осьмачки, 11-12 трав. 2000 року / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська облдержадміністрація. - Черкаси : 2000. - 128 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Духовність Шевченкового краю і Тодось Осьмачка (до 150-річчя від дня народження) / А. Кузьмінський. - С. 3-6
  Поліщук В.  Кілька штрихів до осмислення життя і творчості Тодося Осьмачки / В. Поліщук. - С. 6-10
  Ромащенко Л.  Справжні песьменники пишуть власну біографію / Л. Ромащенко. - С. 10-12
  Лисенко М.  Львів у творчій долі Тодося Осьмачки / М. Лисенко, О. Думанська. - С. 12-16
  Поліщук В.  Осьмаччині Черкаси / В. Поліщук. - С. 16-18
  Короненко С.  Самотній демон української поезії / С. Короненко. - С. 18-21
  Слабошпицький М.  Похмурий поет / М. Слабошпицький. - С. 21-24
  Мануйкін О.  Поетичний світ Тодося Осьмачки / О. Мануйкін, Д. Шпак. - С. 24-27
  Коваленко В.  До питання про історичну основу поеми Тодося Осьмачки "Дума про Зінька Самгородського" / В. Коваленко. - С. 27-31
  Гаврилова Т.  Інтерпретація Біблійних мотивів та образів у поезіях Тодося Осьмачки / Т. Гаврилова, Н. Остапенко, Голуб Н.. - С. 31-34
  Рясна О.  "Я знову самотній і проклятий..." (Песимістичні мотиви у творчості Тодося Осьмачки та поетів "Української хати") / О. Рясна. - С. 34-37
  Яблонська О.  Художня етнопсихологія Тодося Осьмачки (на матеріалі роману "Старший боярин") / О. Яблонська. - С. 37-43
  Козубенко Л.  Передчуття апокаліпсису в повістіТодося Осьмачки "Старший Боярин" / Л. Козубенко. - С. 43-45
  Зборовська Н.  Про чоловіка- сатану у прозі Тодося Осьмачки / Н. Зборовська. - С. 45-49
  Піскун О.  "І людям роти заткнув жах.." (Художнє осмислення трагедії українського села періоду колективізації у повісті Т. Осьмачки "План до двору") / О. Піскун. - С. 49-52
  Конончук Т.  Образи-символи у повісті Тодося Осьмачки "План до двору" / Т. Конончук. - С. 52-56
  Скорина Л.  Мотив жертвопринесення у "Ротонді душугубців" Т. Осьмачки та "Яблуневому полоні" І. Дніпровського / Л. Скорина. - С. 56-61
  Мовчан Р.  Українська етно-культурна цивілізація в "Старшому Боярині" Т. Осьмачки і "Морозовому хуторі" У. Самчука / Р. Мовчан. - С. 61-65
  Моклиця М.  Проза Т. Осьмачки в аспекті художнього методу / М. Моклиця. - С. 65-68
  Захарчук І.  Рецептивні моделі творчості Тодося Осьмачки: проблеми й преспективи / І. Захарчук. - С. 68-71
  Колошук Н.  Поезія ТОдося Осьмачки: символізм чи експресіонізм? / Н. Колошук. - С. 71-77
  Надточій О.  Екзистенційні мотиви у поетичній творчості Тодося Осьмачки / О. Надточій. - С. 77-82
  Левчук Т.  Натуралізм в поетиці віршових творів Тодося Осьмачки / Т. Левчук. - С. 82-85
  Чернюк С.  Образна символіка в поезії Тодося Осьмачки / С. Чернюк. - С. 85-89
  Товкайло Т.  Роль символів у творчості Тодося Осьмачки / Т. Товкайло. - С. 89-91
  Ярмоленко Н.  Міфологічна концепція простору і часу в поезії Тодося Осьмачки (На матеріалі збірки "Круча") / Н. Ярмоленко. - С. 91-97
  Кавун Л.  Специфіка образності у повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин" / Л. Кавун. - С. 97-100
  Сивкова І.  Бінарні опозиції у творчості Т. Осьмачки / І. Сивкова, Е. Ходирєва. - С. 100-103
  Думанська О.  Тропи як художній засіб творення образу у поезії Т. Осьмачки / О. Думанська, М. Лисенко. - С. 103-105
  Тимошенко Ю.  Метафора як техніка моделювання й інтерпретації поетичного світу Т. Осьмачки / Ю. Тимошенко. - С. 105-111
  Градовський А.  Із спостережень над поетикою зачину віршотворів Т. Осьмачки / А. Градовський. - С. 111-112
  Загоруйко Н.  Образотворча роль колоративів у поезіях Т. Осьмачки / Н. Загоруйко, Т. Гаврилов. - С. 112-114
  Довбня Л.  Переносні значення в поетичній творчості Т. Осьмачки / Л. Довбня. - С. 114-118
  Гаврилова Т.  Топоніми та відтопонімічні похідні як засіб вираження ностальгії Т. Осьмачки / Т. Гаврілова. - С. 118-120

Рубрики: Осьмачка, Т. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська поезія -- розстріляне відродження

Анотація:   У збірнику матеріалів наукової конференції, проведеної з нагоди 105-ї річниці з дня народження Тодося Осьмачки, вміщені тексти доповідей і повідомлень з історико-літературної, теоретико-літературної і мовно-стилістичної проблематики творчості видатного письменика.

 
77 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

        Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Текст] : матеріали Міжнарод. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка, м. Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р. Т. 1. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 1160 с.

Зміст:
  Денисюк І.  Новаторство Франка-прозаїка / І. Денисюк. - С. 7-21.
  Жулинський М.  Іван Франко: душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ / М. Жулинський. - С. 21-39.
  Козак С.  Історіософський концептуалізм Івана Франка / С. Козак. - С. 39-45.
  Рудницький Л.  Іван Франко й Андрей Шептицький: до історії взаємопізнання двох велетнів духа / Л. Рудницький. - С. 54-66.
  Возняк С.  Людина і нація як парадигмальна основа світогляду Івана Франка / С. Возняк. - С. 73-79.
  Микитчук Н.  Політичний ідеал Івана Франка - соборна українська держава / Н. Микитчук. - С. 86-96.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванишин П.  Національна держава як політичний дім народного тут-буття у творчості Івана Франка (пролегомени до експлікації) / П. Іванишин. - С. 96-104.
  Іванишин М.  Осмислення української національної ідентичності у творах Івана Франка / М. Іванишин. - С. 104-112.
  Макарчук С.  Націотворча роль етнологічних знань у баченні Івана Франка / С. Макарчук. - С. 112-120.
  Мельник В.  Ідеї раціонального та ірраціонального у творчості Івана Франка: асимптони єднання / В. Мельник. - С. 120-127.
  Злупко С.  Науково-світоглядна цілісність творчості Івана Франка і франкознавство / С. Злупко. - С. 127-132.
  Наконечний А.  Іван Франко: від громадівського соціалізму та федералізму до ідеї державної самостійності / А. Наконечний. - С. 132-142.
  Яртись А.  Проблеми державотворення у науково-теоретичній спадщині Івана Франка / А. Яртись. - С. 143-150.
  Косик В.  Про політичні погляди Івана Франка / В. Косик. - С. 151-161.
  Бунчук О.  Погляди Івана Франка на походження держави і права (герменевтичний та компаративістський аспекти) / О. Бунчук. - С. 161-176.
  Карась А.  Проблема влади і проект "іншого світу" у поглядах Івана Франка / А. Карась. - С. 176-183.
  Якубовська М.  Проблема формування громадянського суспільства у творчості Івана Франка (на прикладі роману "Перехресні стежки") / М. Якубовська. - С. 184-194.
  Горбач Н.  Філософські переконання Івана Франка / Н. Горбач. - С. 208-214.
  Мовчан В.  Діяльне добро - етичний вимір творчості Івана Франка / В. Мовчан. - С. 214-222.
  Прісовський Є.  Іван Франко про любов, честь, роботу як моральні основи людського буття / Є. Прісовський. - С. 222-229.
  Павко А.  Феномен Івана Франка / А. Павко. - С. 229-234.
  манько А.  Формування естетичних поглядів Івана Франка / А. манько. - С. 234-245.
  Ткачук О.  Іван Франко і Луцій Анней Сенека: стоїцизм у художній філософії Франка / О. Ткачук. - С. 246-254.
  Вертій О.  Вчення Івана Франка про національну літературу і формування основоположних підстав сучасного українського літературознавства / О. Вертій. - С. 255-266.
  Гром'як Р.  феноменологія естетики Івана Франка / Р. Гром'як. - С. 266-273.
  Голод Р.  Позитивізм як світоглядно-філософське підгрунтя творчого методу Івана Франка / Р. Голод. - С. 274-285.
  Гнатюк М.  Еволюція наукової методології Івана Франка-літературознавця / М. Гнатюк. - С. 285-295.
  Салига Т.  "Ні, я не кинув каменярський молот" / Т. Салига. - С. 295-313.
  Кир'янчук Б.  Герменевтичні основи поетики Івана Франка (на матеріалі творів "Смерть Каїна" та "Іван Вишенський") / Б. Кир'янчук. - С. 314-323.
  Ільницький Д.  Іван Франко і Богдан-Ігор Антонич: проблема психології художньої творчості / Д. Ільницький. - С. 323-328.
  Михайлин І.  Категорії дедукції та індукції в естетиці Івана Франка / І. Михайлин. - С. 328-334.
  Каневська Л.  "Homo nobilis": обриси психологічного портрета Івана Франка у дзеркалі мемуаристики / Л. Каневська. - С. 342-349.
  Поліщук Я.  Франкова рефлексія mimesis / Я. Поліщук. - С. 349-359.
  Михида С.  Іван Франко: психопоетикальна характеристика / С. Михида. - С. 360-368.
  Лещишин З.  Наративні експерименти Івана Франка: причинок до історії й теорії потоку свідомості / З. Лещишин. - С. 368-376.
  Соболь В.  Іван Франко - дослідник давньої української літератури / В. Соболь. - С. 376-385.
  Бичкова Т.  Іван Франко - дослідник західноукраїнських рукописних апокрифічних збірників XVII-XVIII ст. / Т. Бичкова. - С. 391-400.
  Трофимчук М.  Неолатиністична проблематика у працях Івана Франка / М. Трофимчук. - С. 400-409.
  Тарнашинська Л.  До питання народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні / Л. Тарнашинська. - С. 409-421.
  Шляхова Н.  Автор і читач в естетиці Олександра Потебні та Івана Франка / Н. Шляхова. - С. 421-428.
  Мацяк О.  Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" у контексті теорії синтезу мистецтв / О. Мацяк. - С. 435-444.
  Левчук Т.  Функціональність поетики Івана Франка / Т. Левчук. - С. 445-452.
  Корнійчук В.  Естетична природа лірики Івана Франка: парадигми і модуси художності / В. Корнійчук. - С. 452-459.
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 460-471.
  Голомб Л.  Поезія Івана Франка циклу "В плен-ері" (збірка "Із днів журби") у світлі трактату "Із секретів поетичної творчості" / Л. Голомб. - С. 474-482.
  Бандура Т.  Психологізм як стиржнева риса у відтворенні етноментальних рис українця (на матеріалі поезії збірки "Із днів журби") / Т. Бандура. - С. 482-493.
  Гірняк М.  Образ автора у збірці Івана Франка "Semper tiro" / М. Гірняк. - С. 493-504.
  Сьомочкіна О.  Орієнтальні строфи в поезії Івана Франка / О. Сьомочкіна. - С. 504-511.
  Стрингалюк М.  Агіографічний компонент сюжетотворення в поемах Івана Франка / М. Стрингалюк. - С. 516-526.
  Безхутрий Ю.  Мала проза Івана Франка 1900-х років у контексті художньої парадигми перехідної культурної епохи: модель світу і модель людини / Ю. Безхутрий. - С. 526-533.
  Тхорук Р.  Франкова концепція драми як мистецького феномену: на перехресті читацького досвіду й творчості / Р. Тхорук. - С. 533-544.
  Мороз Л.  Від античної класики до модернізму: з роздумів над поетикою Франкової драматургії / Л. Мороз. - С. 544-550.
  Залеська-Онишкевич Л. М. Л.  Погляд Івана Франка як теоретика і практика на основі драматичної поеми "Сон Святослава" / Л. М. Л. Залеська-Онишкевич. - С. 551-556.
  Хороб С.  Моделі оніричного простору в системі художнього мислення Франка-драматурга / С. Хороб. - С. 556-561.
  Козир О.  Онейрологія Івана Франка: психоаналітична версія / О. Козир. - С. 562-571.
  Погребенник В.  "Поеми про створення світу" Івана Франка та свідоглядно-творча парадигма "матеріалізм contra ідеалізм" / В. Погребенник. - С. 572-586.
  Хоменко Г.  Самовбивство як креативний код: Іван Франко та український модернізм 1920-х / Г. Хоменко. - С. 591-605.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубрицька М.  Поетика погляду в збірці Івана Франка "Зів'яле листя": рецепційно-естетична інтерпретація / М. Зубрицька. - С. 615-623.
  Наєнко М.  "Зів'яле листя" як "Украдене щастя" / М. Наєнко. - С. 623-628.
  Бондар Л.  Дві Франкові терцини: образ душі / Л. Бондар. - С. 628-636.
  Скоць А.  Поетика пісні в художньому світі Івана Франка / А. Скоць. - С. 636-640.
  Легка О.  Астральні образи в поезії Івана Франка / О. Легка. - С. 640-651.
  Ткачук М.  Метафізична лірика Івана Франка / М. Ткачук. - С. 652-660.
  Тихолоз Н.  "Той лісок - зразок ще первісного світа..." (Ліс у життєтворчості Івана Франка) / Н. Тихолоз. - С. 660-676.
  Біленко Т.  Слово Біблії в ремінісценціях Івана Франка / Т. Біленко. - С. 676-683.
  Захарчук В.  Печать Каїна: мотив перегринації та символіка тексту (на матеріалі поем Івана Франка "Смерть Каїна\" / Семюеля Кольріджа "Поема про старого мореплавця" та "Поневіряння Каїна")\". - С. В. Захарчук. - 684-692.,
  Левченко Н.  Авторська інтерпретація образу Каїна у поемі Івана Франка "Смерть Каїна" / Н. Левченко. - С. 692-700.
  Клим'юк Ю.  Філософська основа конфлікту поеми Івана Франка "Мойсей" / Ю. Клим'юк. - С. 709-720.
  Легкий М.  Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) / М. Легкий. - С. 725-734.
  Сеник Л.  Проблема "свого" і "чужого" у прозі Івана Франка / Л. Сеник. - С. 735-741.
  Горнятко-Шумилович А.  Синтез барокового, готичного й романтичного у "Петріях і Добощуках" Івана Франка / А. Горнятко-Шумилович. - С. 741-753.
  Крохмальний Р.  "Дух таємничий, незнаний, а сильний..." (конгерентність світів у повісті Івана Франка "Петрії й Довбщуки") / Р. Крохмальний. - С. 753-765.
  Сабат Г.  Експансієтивні казки Івана Франка / Г. Сабат. - С. 765-776.
  Боярська Л.  "Сойчине крило" Івана Франка: інтеграція новітніх європейських літературних пошуків / Л. Боярська. - С. 776-786.
  Баб'як А.-М.  Форми оповіді та прийоми характеротворення (психологічної характеристики персонажів) у новелі "Сойчине крило" Івана Франка / А. -М. Баб'як. - С. 786-792.
  Печарський А.  Синдром любові і відчуженості в оповіданні Івана Франка "Сойчине крило" / А. Печарський. - С. 792-796.
  Крупка М.  Світ жінки у прозі Івана Франка / М. Крупка. - С. 796-805.
  Криса Б.  Середньовічні візії Івана Франка / Б. Криса. - С. 810-814.
  Гузар З.  Германітивні образи та їх розвиток у творах Івана Франка / З. Гузар. - С. 814-825.
  Швець А.  "Цвіт - се кокетерія ростини..." (флористичні образи у творчості Івана Франка) / А. Швець. - С. 825-832.
  Челецька М.  "...З богині женщину зроблю, людину..." (жіночі образи - "двійники у поезії та прозі Івана Франка) / М. Челецька. - С. 832-845.
  Тихолоз Б.  "Zwei seelen leben, ach, in meiner brust" (міфологема дводушництва у життєтворчості Івана Франка) / Б. Тихолоз. - С. 845-858.
  Головань Т.  "Поема про створення світу" Івана Франка в контексті біблійної критики / Т. Головань. - С. 858-864.
  Вольдан А.  "Бориславський цикл" Івана Франка в контексті польської літератури / А. Вольдан. - С. 872-880.
  Кирчів Р.  Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (теоретико-методологічні аспекти) / Р. Кирчів. - С. 881-899.
  Давидюк В.  Фольклористичні методи Івана Франка / В. Давидюк. - С. 899-911.
  Гарасим Я.  "Студії над українськими народними піснями" Івана Франка: методологічний аспект / Я. Гарасим. - С. 911-916.
  Сокіл Г.  Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка / Г. Сокіл. - С. 922-929.
  Пилипчук С.  Пареміологічна концепція Івана Франка / С. Пилипчук. - С. 929-936.
  Івашків В.  Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка / В. Івашків. - С. 936-945.
  Мушинка М.  Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком / М. Мушинка. - С. 945-953.
  Сокіл В.  Фольклорна проза у науковому доробку Івана Франка / В. Сокіл. - С. 954-959.
  Остапик І.  Студія "Жіноча неволя в руських піснях народних" Івана Франка та її контекст / І. Остапик, Г. Василькевич. - С. 960-966.
  Шемберко Т.  Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка / Т. Шемберко. - С. 967-974.
  Коваль Г.  Колядки і щедрівки у фольклористичній спадщині Івана Франка / Г. Коваль. - С. 975-980.
  Марків Р.  Фольклоризм повісті Івана Франка "Великий шум" / Р. Марків. - С. 997-1002.
  Хороб М.  Фольклорно-міфологічний концепт новели Івана Франка "Мавка" / М. Хороб. - С. 1002-1009.
  Зорівчак Р.  Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак. - С. 1010-1025.
  Теплий І.  Перекладознавча проблематика Івана Франка (на матеріалі науково-критичних праць та листів) / І. Теплий. - С. 1025-1046.
  Ляхова Ж.  Іван Франко - перекладач і дослідник санскритської збірки шастрів "Панчатантра" / Ж. Ляхова. - С. 1046-1056.
  Сергєєва Н.  Сонети Вільяма Шекспіра у перекладі Івана Франка / Н. Сергєєва. - С. 1056-1060.
  Дзера О.  Іван Франко - перекладач творів Дж. Г. Байрона / О. Дзера. - С. 1060-1070.
  Бак Н.  Образно-метафорична система поеми "Queen Mab" Персі Біші Шеллі та особливості її відтворення в перекладі Івана Франка / Н. Бак. - С. 1070-1083.
  Зимомря М.  Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка / М. Зимомря. - С. 1083-1091.
  Маленька Т.  Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепціїї перської класичної поезії / Т. Маленька. - С. 1091-1097.
  Лучук О.  "Пролог" до поеми Івана Франка "Мойсей" у різночасових перекладах англійською мовою (історико-літературний контекст) / О. Лучук. - С. 1103-1109.
  Грабовецька О.  Повість Івана Франка "Захар Беркут" у перекладі англійською мовою / О. Грабовецька. - С. 1109-1117.
  Науменко Н.  Російські переклади поезії Івана Франка "Земле, моя всеплодющая мати...": нове прочитання / Н. Науменко. - С. 1117-1126.
  Косів Г.  Франків "Пролог" до поеми "Мойсей" у різночасових перекладах Віри Річ / Г. Косів. - С. 1126-1136.
  Савчин В.  Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка / В. Савчин. - С. 1137-1144.
  Шмігер Т.  Перекладознавчі ідеї Івана Франка у працях українських дослідників XX сторіччя / Т. Шмігер. - С. 1144-1153.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): світогляд Франка І. -- естетика Франка І. -- поетика Франка І. -- творчий метод Франка І. -- проза Франка

Анотація:   Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конгресі "Іван Франко: дух, наука,думка, воля", присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка.

 
78 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 56 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2006. - 232 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Практика підготовки студентів до соціально-правової діяльності / І. М. Ковчина. - С. 3-12.
  Биковська О. В.  Філософські аспекти позашкільної освіти / О. В. Биковська. - С. 12-22.
  Васильєва О. Г.  Енциклопедична семантика як одна із лінгвістичних засад навчання країнознавства у сучасній школі / О. Г. Васильєва, Н. Р. Коваль. - С. 22-28.
  Гуз Н. Г.  Дослідження процесу цілеспрямованої педагогічної взаємодії викладача зі студентом в інструментальному класі / Н. Г. Гуз. - С. 29-35.
  Єременко О. В.  Інтеграційні процеси в структурі музично-фахової підготовки магістрів / О. В. Єременко. - С. 35-43.
  Йовенко Л. і.  Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі вивчення дисциплін українознавчого циклу / Л. і. Йовенко. - С. 43-50.
  Карпова І. Г.  Філософсько-педагогічні підходи до проблеми розвитку творчості особистості (історичний аспект) / І. Г. Карпова. - С. 50-59.
  Козир А. В.  Концептуальні підходи до формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін / А. В. Козир. - С. 59-68.
  Кравчук О. Г.  Професійна культура балетмейстера / О. Г. Кравчук. - С. 68-81.
  Куненко Л. О.  Проблема адекватного сприймання музичної інформації молодшими школярами із зоровою недостатністю / Л. О. Куненко. - С. 81-93.
  Кушніренко О. М.  Проблеми застосування інформаційних комп'ютерних технологій навчання у вищій школі / О. М. Кушніренко. - С. 94-99.
  Лавриш Ю. Е.  Методи формування критичного мислення студентів вищих медичних закладів Канади / Ю. Е. Лавриш. - С. 99-107.
  Лінь Хай  Врахування особливостей виконавської діяльності у процесі підготовки диригентів хору / Лінь Хай. - С. 107-113.
  Некоз І. В.  Нетрадиційні форми контролю та їх вплив на формування пізнавальних інтересів / І. В. Некоз. - С. 113-118.
  Орленко В. І.  Розвиток освіти в Київській Русі / В. І. Орленко, Л. О. Орленко. - С. 118-124.
  Половіна О. А.  Формування у старших дошкільників естетичного ставлення до природи засобами ознайомлення з пейзажним живописом / О. А. Половіна. - С. 124-136.
  Райковська Г. О.  Оцінювання якості студентів з графічних дисциплін в контексті Болонського процесу / Г. О. Райковська. - С. 136-144.
  Сущенко Л. П.  Дистанційне навчання у професійній освіті дорослих / Л. П. Сущенко. - С. 144-153.
  Тоцька Л. О.  Історико-стильовий і жанровий підхід - одна з методичних засад удосконалення вокальної підготовки майбутніх вчителів музики / Л. О. Тоцька. - С. 154-161.
  Туманян К. Д.  Принципи гуманізації підготовки спеціалістів економічного профілю у вищих навчальних закладах / К. Д. Туманян. - С. 162-168.
  Андрєєва Т. М.  Архетипна ініціаційна модель "через смерть - до відродження" в українській чарівній казці / Т. М. Андрєєва. - С. 169-180.
  Бабушко С. Р.  Лингво-филисофский ракурс вербализованной локативности (на материале наречий места современного английского языка) / С. Р. Бабушко. - С. 180-189.
  Борисов О. О.  Оцінна семантика іменників на позначення емоційного концепту страх у сучасній англійській мові / О. О. Борисов. - С. 190-196.
  Ваховська Л. Ф.  Жанрові особливості текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) / Л. Ф. Ваховська. - С. 197-204.
  Задорожна О. Є.  Актуальні питання формування національної свідомості у доробку Осипа Маковея / О. Є. Задорожна. - С. 204-209.
  Лукашенко Т. І.  Елементи традиційної рослинної символіки в малій прозі Євгена Гуцала (на матеріалі оповідань "Як маків цвіт\" / "Весняні святощі трави")\". - С. Т. І. Лукашенко. - 209-214.,
  Редька І. А.  Синестезійні метафора та метонімія: шляхи формування та особливості мовленнєвого втілення (на матеріалі поезії Е. Бішоп, Е. Дікінсон, С. Плат та А. Сектон) (семантико-когнітивний аспект) / І. А. Редька. - С. 214-223.
  Хорошков М. М.  Рецепція естетичних засад соцреалізму в текстуальному полі Івана Чендея / М. М. Хорошков. - С. 223-228.

 
79 83.391-8...
С44

        Сковорода Г. С. - письменник, філософ, педагог [Текст] : тези міжвузівської наукової конференції пам'яті Г. С. Сковороди, проведені з нагоди 200-річчя від часу його смерті, [Черкаси, 9 листопада 1994 р.] / Черкаський держ. пед. ін-т управління освіти, Черкаський держ. пед. ін-т. - Черкаси : 1994. - 102 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Сковорода і сучасність / А. І. Кузьмінський. - С. 1-6
  Поліщук В. Т.  Коврайські вершини Сковороди / В. Т. Поліщук. - С. 6-10
  Говорун Д. І.  Г. С. Сковорода- засновник української класичної філософії / Д. І. Говорун. - С. 10-13
  Братко К. В.  Вчення Сковороди як спроба філософської та культурної альтернативи / К. В. Братко. - С. 13-15
  Кузьмук Я. Р.  Г. С. Сковорода і ранньоєвропейський романтизм / Я. Р. Кузьмук, Л. М. Хабайло. - С. 15-17
  Дуйкін В. Р.  Платон в інтерпретації Г. С. Сковороди і П. Тейяра де Шардена / В. Р. Дуйкін. - С. 17-19
  Пахаренко В. І.  Світосприймання Г. Сковороди як вияв української душі / В. І. Пахаренко. - С. 19-22
  Масненко В. В.  Д. Донцов та М. Шлемкевич про роль сковородинської людини в українській духовній традиції / В. В. Масненко. - С. 22-25
  Проценко І. П.  Проблема структури буття у філософії Г.Сковороди / І. П. Проценко, Б. В. Починок. - С. 25-27
  Марченко О. В.  Проблема щастя в моральній філософії Г. Сковороди / О. В. Марченко. - С. 27-29
  Василенко Г. Л.  Гуманістична спадщина Г. Сковороди в контексті сучасності / Г. Л. Василенко. - С. 29-31
  Процишин В. М.  Особливості антропологічної концепції Г. Сковороди в контексті естетичного аналізу / В. М. Процишин. - С. 31-33
  Угнівенко С. М.  Концепції сродної праці у філософсько-етичній теорії Г. Сковороди / С. М. Угнівенко. - С. 33-35
  Чорній І. П.  Протестантська трудова етика і концепція спорідненої праці Григорія Сковороди / І. П. Чорній. - С. 35-37
  Квак А. І.  Пошук внутрішнього ідеалу у творчості Г. Сковороди / А. І. Квак. - С. 37-38
  Асташова О. І.  До проблеми співвідношення "філософії серця" Г. Сковороди і М. Гоголя / О. І. Асташова. - С. 38-39
  Тур М. Г.  Алегорика, символіка, емблематика у творчості Г. Сковороди / М. Г. Тур. - С. 39-41
  Гоцуляк В. В.  Г. Сковорода-світло на історичних шляхах України / В. В. Гоцуляк. - С. 41-43
  Мицик В. Ф.  Лицарство духа / В. Ф. Мицик. - С. 43-45
  Чобітько М. Г.  Основи самовизначення і вольового вибору у психологічних поглядах Г. Сковороди / М. Г. Чобітько. - С. 45-47
  Вауліна О. В.  Біля витоків суспільно-політичної думки України. Г.С. Сковорода / О. В. Вауліна, Т. К. Жук. - С. 47-49
  Тимошенко Ю. В.  Про жанрову палітру творів Г. С. Сковороди / Ю. В. Тимошенко. - С. 49-51
  Киченко О. С.  Пісня 10-а "Саду божественних пісень"№ н. Сковороди: спроба структурного аналізу / О. С. Киченко. - С. 51-54
  Голосова Т. М.  Час як складова ідеї в байках Г. Сковороди / Т. М. Голосова. - С. 54-56
  Немченко І. В.  Образ Г. Сковороди в повісті М. Івченка "Напоєні дні" / І. В. Немченко. - С. 56-58
  Немченко Г. В.  Інтерпретація філософських поглядів Г. Сковороди у романі "Предтеча" Вас. Шевчука / Г. В. Немченко. - С. 58-60
  Корновенко С. В.  Реалізація філософської думок Г. С. Сковороди у його збірці "Сад божественних пісень" / С. В. Корновенко. - С. 60-62
  Леденьов В. Г.  Григорій Сковорода в поезії Арсена Тарковського / В. Г. Леденьов. - С. 62-64
  Король В. М.  Педагогічна спадщина Г. Сковороди і сучасність / В. М. Король. - С. 64-66
  Омеляненко В. Л.  Погляди Г. Сковороди на особистість учителя / В. Л. Омеляненко. - С. 66-70
  Окуневич Т. Г.  Етнопедагогічна основа поглядів Г. С. Сковороди на виховання і навчання / Т. Г. Окуневич. - С. 70-72
  Майборода Г. Я.  Традиції української етнопедагогіки у творчості Г.С.Сковороди / Г. Я. Майборода. - С. 72-74
  Тищенко Л. В.  Проблеми морального виховання у педагогічній спадщині Г.С. Сковороди / Л. В. Тищенко. - С. 74-75
  Мішкурова В. Ф.  Питання дидактики у спадщині Г.С. сковороди / В. Ф. Мішкурова, Д. І. Пащенко, М. І. Пащенко. - С. 75-76
  Столяренко О. В.  Гуманістичні ідеї Г. Сковороди у пратиці морального виховання засобами народознавства / О. В. Столяренко. - С. 76-78
  Тихолоз В. В.  Роль і місце самоосвіти в педагогічних поглядах Г.С. Сковороди / В. В. Тихолов. - С. 78-80
  Деник А. А.  Г. С.Сковорода про роль батьків як природних вихователів людини / А. А. Деник. - С. 80-82
  Прокопенко Л. І.  Деякі проблеми сімейного виховання у творчій спадщині Г.С. Сковороди / Л. І. Прокопенко. - С. 82-84
  Чужиков В. І.  Етноцентричне, загальнолюдське у виховній системі Г.С. Сковороди / В. І. Чужиков. - С. 84-87
  Калько М. І.  До проблеми оцінки мовних особливостей творчої спадщини Г.С. Сковороди / М. І. Калько. - С. 87-88
  Непийвода Ф. А.  Г. С. Сковорода в історії української літературної мови / Ф. А. Непийвода. - С. 88-90
  Распопова С. О.  Особливості мови творів Г. С. Сковороди / С. О. Распопова. - С. 90-92
  Демченко В. М.  Національно-мовне середовище як детермінанта творчості Г. Сковороди / В. М. Демченко. - С. 92-94
  Селіванова О. О.  Композитні лексеми у творах Г. С. Сковороди / О. О. Селіванова. - С. 94-96
  Мусієнко В. П.  Лексикографічна практика Г. Сковороди / В. П. Мусієнко, Л. М. Хоменко. - С. 96-98
  Проценко Л. В.  Найліпша окраса життя / звертання до М. Ковалинського в епістолярії Г.С. Сковороди/ / Л. В. Проценко. - С. 96-98

Рубрики: Сковорода Г. С. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): філософська спадщина Сковороди -- теорія літератури -- педагогічна спадщина Сковороди

 
80 83.3(4Укр)5-8...4
У45

        Леся Українка і національна ідея [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. : Я. Поліщука, А. Криловця. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 126 с.

Зміст:
  Козьмук Я.  Онтологічний вимір творчості Лесі Українки / Я. Козьмук. - С. 3-10.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ятченко В.  Логіка саморозвитку національної ідеї / В. Ятченко. - С. 10-18.
  Мойсеїв І.  Слово як птах і меч / І. Мойсеїв. - С. 18-27.
  Поліщук Я.  Присутність відсутності, або проблема читача Лесі Українки / Я. Поліщук. - С. 27-43.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голомб Л.  Символіка старого заповіту в творчій самосвідомості Лесі Українки як митця в "Країні неволі" / Л. Голомб. - С. 44-54.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зелінська Л.  Туга за самопроекцією (Спроба феміністичного підходу до драматичної поеми Лесі Українки "Одержима") / Л. Зелінська. - С. 54-61.
  Криловець А.  "І встане люд, мов хвилі серед моря..." (Проблема національного визволення в драматичних поемах Лесі Українки "Вавілонський полон" і "На руїнах") / А. Криловець. - С. 61-69.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарчук І.  Від драми любові до драми свободи: мистецький конфлікт онтологій ("У пущі") / І. Захарчук. - С. 69-74.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хмель В.  Роздвоєння особистості як трагедія української людини ("Лісова пісня") / В. Хмель. - С. 74-79.
  Погребенник В.  Часово-просторовий континуум "нашої бездольної Матері" в поезії Лесі Українки / В. Погребенник. - С. 79-86.
  Тхорук Р.  Щирість. Віра. Ідеал (На матеріалі творчості Лесі Українки та Олександра Олеся) / Р. Тхорук. - С. 86-94.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мушировська Н.  Етос особистості у творчості Лесі Українки та проблема української нації в літературі модернізму / Н. Мушировська. - С. 94-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демська Л.  Два типи держави в драматургії Лесі Українки / Л. Демська. - С. 105-108.
  Кирилюк С.  Проблема національної зради та валленродизму у творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської / С. Кирилюк. - С. 108-114.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Банацька Н.  Національна рефлексія неволі (На матеріалі драматургії Лесі Українки) / Н. Банацька. - С. 115-118.
  Ожоган Л.  "Будь проклята, кров ледача..." (Проблеми національної пасивності та зради у творчості Лесі Українки) / Л. Ожоган. - С. 118-123.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

 
81 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1-2 (48-49) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 350 с.

Зміст:
  Нямцу А.  Міфологічні жіночі образи в літературі XX ст. (Тенденції функціонування) / А. Нямцу. - С. 3-15
  Астаф'єв О.  Шевченкознавчі пошуки Петра Одарченка / О. Астаф'єв. - С. 15-27
  Пащенко В.  Світовий контекст на сторінках "Рідного краю" 1906 року / В. Пащенко, О. Ніколенко. - С. 27-37
  Дербеньова Л.  Модернізація давньогрецького міфу як організація сюжету трагедії Ю. О'Ніла "Траур - доля електри" / Л. Дербеньова. - С. 37-42
  Дереза Л.  Філософія злочину у Достоєвського і Ніцше / Л. Дереза. - С. 42-47
  Мацапура В.  Проблеми аналізу поетичного тексту / В. Мацапура. - С. 47-57
  Дмитренко О.  Мотив досвіду у фантастичній повісті В. Ф. Одоєвського "Косморама" / О. Дмитренко. - С. 57-64
  Сирота Ю.  Жанр "фізіологічного нарису" у творчості Є. Гребінки та В. Даля / Ю. Сирота. - С. 64-69
  Вечерок О.  Еволюція жанру та проблема жанрового синтезу в художній прозі В. Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 69-74
  Мелешко В.  Художньо-змістові параметри роману "Лепрозорій" Володимира Винниченка / В. Мелешко, О. Лов'ягіна. - С. 74-81
  Конєва Т.  Концепція символістського театру Моріса Метерлінка 1890-1900-х років / Т. Конєва. - С. 81-89
  Шередека Г.  Особливості російської літературної казки кінця XIX-початку XX ст. / Г. Шередека. - С. 89-93
  Кочетова С.  До питання про значення культурної традиції для практиків російського модернізму / С. Кочетова. - С. 93-102
  Матющенко Д.  Мотив природи в прозі І. О. Буніна ("Жизнь Арсеньева") / Д. Матющенко. - С. 102-108
  Троцик О.  Проблема становлення християнської свідомості в повісті Б. Пастернака "Детство Люверс" / О. Троцик. - С. 108-117
  Репало Я.  Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака / Я. Репало. - С. 117-125
  Маркович Я.  Символіка кольору в романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 125-131
  Дмитренко Н.  Небесні образи в поезії Б.- І. Антонича та С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 131-141
  Кушнірова Т.  Провідні мотиви творчості А. Платонова 1920-30-х років / Т. Кушнірова. - С. 141-149
  Мельник Т.  Фольклорні традиції в створенні В. Шукшиним образу "Чудіка" / Т. Мельник. - С. 149-153
  Цехановська Н.  Доля В. Некрасова та його книги "В окопах Сталінграда" / Н. Цехановська. - С. 153-159
  Чередник Д.  Пушкінські традиції у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / Д. Чередник. - С. 159-165
  Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки / Я. Вовк, Н. Танько. - С. 165-174
  Зуєнко М.  Жанрово-стильові особливості ліричного циклу "Сонеты к картинкам" Б. Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 174-180
  Чеботарьова А.  Біблійні мотиви в поезії Й. Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 180-187
  Шахова П.  Чеховські мотиви та образи в п'єсі О. Вампілова "Старший син" / П. Шахова. - С. 187-196
  Цівкач О.  Стефанія Скварчинська - театральний рецензент "Кур'єра Станіславського" (1926-1929 рр.) / О. Цівкач. - С. 196-204
  Улянченко О.  Образ автора в оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 204-210
  Українець Л.  Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М. В. Гоголя / Л. Українець. - С. 210-218
  Безобразова Л.  Особливості функціонування безеквівалентної лексики в поетичному тексті / Л. Безобразова, О. Тупиця. - С. 218-225
  Костенко В.  Прагматико-комунікативні функції антропонімів у текстах наукових журнальних статей / В. Костенко. - С. 225-231
  Павлова І.  Богословська термінологія в мові української проповіді / І. Павлова. - С. 231-240
  Знаменська І.  Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І. Знаменська. - С. 240-243
  Валюх З.  Структура словотвірної парадигми найменувань осіб за внутрішніми ознаками з ідіоматичною (фразеологічною) лексичною семантикою / З. Валюх. - С. 243-250
  Воловик Л.  Словотворчі функції основ префіксальних дієслів / Л. Воловик. - С. 250-256
  Шишліна О.  Внутрішня валентність кореневих основ іменників - німецьких аграрних термінів / О. Шишліна. - С. 256-263
  Сологор І.  Словотвірна структура та семантика автохтонних суфіксальних дієслів - медичних термінів / І. Сологор. - С. 263-269
  Алефіренко Л.  Структурно-семантичні властивості лексико-словотворних синонімів і похідних ононімів у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 269-276
  Стеценко В.  Структура та словотворчі функції основ суфіксальних дієслів в англомовній економічній терміносистемі / В. Стеценко. - С. 276-284
  Ніконенко О.  Безафіксно-похідні основи іменників у сучасній німецькій мові / О. Ніконенко. - С. 284-290
  Бардакова О.  Дієслівні одиниці в німецькій мові та їх словотворчі функції / О. Бардакова. - С. 290-296
  Артюх В.  Зовнішня валентність непохідних дієслів в об'єктних словосполученнях англійської економічної лексики / В. Артюх. - С. 296-302
  Степаненко М.  Прийменники з-під, з-попід, з-над, з-понад у структурі речень із просторово-напрямковою семантикою / М. Степаненко. - С. 302-312
  Кравченко В.  Євроінтеграційний дискурс як вид політичного дискурсу / В. Кравченко. - С. 312-321
  Корнєва Л.  Основні види комунікації / Л. Корнєва. - С. 321-327
  Баландіна Н.  Комунікативно-прагматичний аналіз чеських клішованих тостів / Н. Баландіна. - С. 327-332

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження з української та зарубіжноїлітератури. Пропонується новий погляд та творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та англійської мов.

 
82 83.3(4Укр)6-8...4кр
З41

        Збірник праць Симоненківських читань [Текст] : до 75-річчя з дня народження В. Симоненка (8 січня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 182 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Василь Симоненко - поет, патріот, гуманіст / А. Кузьмінський. - С. 5-7.
  Томенко М.  Ювілей Василя Симоненка / М. Томенко. - С. 7-8.
  Гресь В.  Вічно актуальний і молодий Василь Симоненко / В. Гресь. - С. 8-9.
  Жук П.  Я воскрес, щоб із вами жити (пам'яті Василя Симоненка) / П. Жук. - С. 10-14.
  Пахаренко В.  В дорозі до рідного краю / В. Пахаренко. - С. 15-30.
  Наєнко М.  Своєрідність - у поетичному слові... / М. Наєнко. - С. 30-32.
  Китова С.  Печаль моя не відає кінця... / С. Китова. - С. 32-35.
  Ромащенко Л.  Історизм художнього мислення Василя Симоненка / Л. Ромащенко. - С. 35-43.
  Коваленко В.  "Можна думать - можна повторять" (поетична школа Василя Симоненка - поетам-початківцям) / В. Коваленко. - С. 44-51.
  Кошова І.  "У душі моїй - сонце червоне буя..." Символіка звуку і кольору у поезіях Василя Симоненка: інтерпретації, роздуми над текстом / І. Кошова. - С. 51-63.. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Скорина Л.  Особливості композиції віршотворів Василя Симоненка (на матеріалі збірки "Тиша і грім") / Л. Скорина. - С. 63-72.
  Мануйкін О.  "Ти знаєш, що ти - людина?": поетичні смисли вірша "Пам'яті І. Вишенського" Василя Симоненка / О. Мануйкін. - С. 73-76.
  Поліщук В.  Про витязя слово (штрихи поетичної Симоненкіани) / В. Поліщук. - С. 76-83.
  Дзюменко Я.  "Окрайці думок" Василя Симоненка як зразок мемуарного жанру / Я. Дзюменко, В. Марценішко. - С. 83-90.
  Ткаліч Ю.  Проблемно-тематичний спектр щоденника Василя Симоненка "Окрайці думок" / Ю. Ткаліч. - С. 91-95.
  Демченко Н.  Художні особливості щоденника Василя Симоненка / Н. Демченко. - С. 95-98.
  Гордієнко Н.  Людмила Півторадня - лірична героїня поезій Василя Симоненка / Н. Гордієнко. - С. 98-103.
  Коломієць О.  Кохання в житті і на папері... (інтимне листування Василя Симоненка) / О. Коломієць [и др.]. - С. 103-108.
  Терещенко А.  "Наука любові" в новелістиці Василя Симоненка і Григора Тютюнника / А. Терещенко. - С. 108-113.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попенко О.  Інтерпретація біблійних образів і мотивів у творчості Василя Симоненка / О. Попенко. - С. 113-116.
  Крижанівська О.  Ліричний портрет як жанр у творчості Василя Симоненка / О. Крижанівська. - С. 116-122.
  Світлична О.  Поетика заголовку в ліриці Василя Симоненка / О. Світлична. - С. 122-128.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чеботарьова В.  "...На світі безліч таких, як я, та я, їй-богу, один..." / В. Чеботарьова. - С. 128-132.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Царенко Г.  Дитяча тематика у творчості Василя Симоненка / Г. Царенко. - С. 132-135.
  Радько Ю.  Такий непізнанний Симоненко-казкар... (аналіз казки Василя Симоненка "Цар Плаксій та Лоскотон") / Ю. Радько. - С. 135-139.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ложка О.  Виховний потенціал творчості Василя Андрійовича Симоненка / О. Ложка, Л. Ромащенко. - С. 139-143.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Євдовська Ю.  Журналістські матеріали Василя Симоненка як джерело його творів / Ю. Євдовська. - С. 143-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз А.  Життя, мов спалах блискавки (журналістська діяльність В. Симоненка за матеріалами розповіді Г. В. Суховершка) / А. Мороз. - С. 147-151.
  Кирей Н.  Кілька спогадів у вінок пам'яті Василя Симоненка / Н. Кирей. - С. 151-157.
  Токова Д.  Джерело патріотизму у ліриці Василя Симоненка / Д. Токова. - С. 157-162.
  Лонська Л.  Семантика й функції кольороназв у творчості Василя Симоненка / Л. Лонська. - С. 163-169.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ракіто Н.  Засоби вираження експресивності в поетичному дискурсі Василя Симоненка / Н. Ракіто. - С. 169-173.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко В.  Оцінно-емоційні назви осіб у поезії Василя Симоненка / В. Науменко. - С. 173-177.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника включені наукові розвідки та есеїстичні матеріали учасників ювілейних Симоненківських читань, присвячених 75-річчю з дня народження видатного українського поета Василя Симоненка, які відбулися в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. У вміщених матеріалах осмислюється феномен постаті Василя Симоненка, літературознавчі й мовознавчі аспекти в його творчості, окремі особливості його журналістської праці.

 
83 83.3(4Укр)5-8...4
Ш37

        Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 6 / Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Київський університет, 2004. - 114 с.

Зміст:
  Семенюк Г. Ф.  Шевченко і українська нація / Г. Ф. Семенюк. - С. 3-4.
  Задорожна Л. М.  Національна самоідентичність народу в творчості Шевченка / Л. М. Задорожна. - С. 4-8.
  Штонь Г. М.  Націєтворчі рro contra / Г. М. Штонь. - С. 8-13.
  Ковалів Ю. І.  "Іржавець" у гетьманській галереї Тараса Шевченка: випадковість чи закономірність? / Ю. І. Ковалів. - С. 13-18.
  Задорожна С. В.  Етномаркованість емоційної домінанти у творчості Т. Шевченка і Г. Тютюнника / С. В. Задорожна. - С. 18-22.
  Тарасова О. В.  Гетьман Мазепа і пантеон національних героїв Шевченка / О. В. Тарасова. - С. 22-25.
  Мариненко Ю. В.  До проблеми рецепції Шевченка в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" / Ю. В. Мариненко. - С. 25-31.
  Сподариць М. П.  Спадщина Шевченка і націєтворчі процеси у політичній та ідейно-художній концепції І. Багряного / М. П. Сподариць. - С. 31-34.
  Пахаренко В. І.  Проблеми сучасного шкільного шевченкознавства / В. І. Пахаренко. - С. 34-38.
  Поліщук В. Т.  Шевченко і творчість М. Старицького: стильовий аспект / В. Т. Поліщук. - С. 38-40.
  Чехівський О. І.  Муза Шевченка у боротьбі проти тоталітаризму (за "Щоденниками" академіка С. Єфремова) / О. І. Чехівський. - С. 40-44.
  Александрова Г. А.  Шевченко в порівняльному літературознавстві XIX століття від національного поета до вселюдського / Г. А. Александрова. - С. 44-48.
  Ткаченко А. О.  Ликерин цикл: штрихи до інтерпретації / А. О. Ткаченко. - С. 48-54.
  Галич В. М.  Шевченкіана Олеся Гончара / В. М. Галич. - С. 54-59.
  Боронь О. В.  Імпліцитний читач Шевченка: логіка простору / О. В. Боронь. - С. 59-63.
  Саксєєв С. В.  Націєтворчі чинники історіософської концепції Шевченка / С. В. Саксєєв. - С. 63-66.
  Сінько О. М.  Етнопсихологічні особливості українців і символіка кольорів у баладах Шевченка / О. М. Сінько. - С. 66-71.
  Волосюк І. Б.  Націєтворча концепція у посланні "І мертвим, і живим, і ненародженним..." Т. Г. Шевченка / І. Б. Волосюк. - С. 71-74.
  Мойсієнко А. К.  Тарас Шевченко: до проблеми новаторства / А. К. Мойсієнко. - С. 74-77.
  Ткачук В. М.  Лексичні виразники суб'єктивної модальності у творах Шевченка / В. М. Ткачук. - С. 77-82.
  Гнатюк Л. П.  Концепт "серце" в Г. Сковороди і Т. Шевченка: до питання про співмірність мовних світів / Л. П. Гнатюк. - С. 82-88.
  Слухай Н. В.  Варіанти вірша "Лічу у неволі дні і ночі..." в текстолінгвістичному висвітленні / Н. В. Слухай. - С. 88-92.
  Наєнко М. К.  Бідермаєр і проза Тараса Шевченка / М. К. Наєнко. - С. 92-96.
  Шахова К. О.  Шевченко - художник: романтик чи реаліст (націєтворчий аспект) / К. О. Шахова. - С. 96-100.
  Костенко Н. В.  Балада Т. Г. Шевченка "Коло гаю в чистім полі" / Н. В. Костенко. - С. 100-103.
  Носенко Т. А.  Румунська критика про Шевченка як творця української національної доктрини / Т. А. Носенко. - С. 103-107.
  Павленко І. Я.  Творчість Т. Шевченка в інтерпретації українських композиторів. Синтез національного / І. Я. Павленко. - С. 107-112.

Рубрики: Шевченко, Т. Г. - про нього
Шевченкознавство

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. Г. -- Ликера Полусмак

Анотація:   До ювілейного випуску збірника наукових праць "Шевченкознавчі студії" ввійшли доповіді викладачів, студентів, аспірантів інституту філології Київського національного університету та інших вищих навчальних закладів України, виголошені на міжнародній конференції "Спадщина Тараса Шевченка як націєтворчий шлях".

 
84 83.3(4Укр)5-8...4
Ш37

        Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 / редкол. : Г. Ф. Семенюк (голова), Л. М. Задорожна, Г. М. Штонь та ін.. - К. : Київський університет, 2004. - 112 с.

Зміст:
  Семенюк Г. Ф.  Шевченко і українська нація / Г.Ф. Семенюк. - С. 3
  Задорожна Л. М.  Національна самоідентичність народу в творчості Шевченка / Л.М. Задорожна. - С. 4-8
  Штонь Г. М.  Націєтворчі pro i contra / Г.М. Штонь. - С. 8-13
  Ковалів Ю. І.  "Іржавець" у гетьманській галереї Тараса Шевченка: випадковість чи закономірність? / Ю.І. Ковалів. - С. 13-17
  Задорожна С. В.  Етномаркованість емоційної домінанти у творчості Т. Шевечнка і Г. Тютюнника / С.В. Задорожна. - С. 18-22
  Тарасова О. В.  Гетьман Мазепа і пантеон національних героїв Шевченка / О.В. Тарасова. - С. 22-25
  Мариненко Ю. В.  До проблеми рецепції Шевченка в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" / Ю.В. Мариненко. - С. 25-30
  Сподарець М. П.  Спадщина Шевченка і націєтворчі процеси у політичній та ідейно-художній концепції І. Багряного / М.П. Сподарець. - С. 31-34
  Пахаренко В. І.  Проблеми сучасного шкільного шевченкознавства / В.І. Пахаренко. - С. 34-38
  Поліщук В. Т.  Шевченко і творчість М. Старицького : стильовий аспект / В.Т. Поліщук. - С. 38-40
  Чехівський О. І.  Муза Шевченка у боротьбі проти тоталітаризму (за "щоденниками" академіка С. Єфремова) / О.І. Чехівський. - С. 40-43
  Александрова Г. А.  Шевченко в порівняльному літературознавстві XIX століття: від національного поета до вселюдського / Г.А. Александрова. - С. 44-48
  Ткаченко А. О.  Ликерин цикл: штрихи до інтерпретації / А.О. Ткаченко. - С. 48-54
  Галич В. М.  Шевченкіана Олеся Гончара / В.М. Галич. - С. 54-59
  Боронь О. В.  Імпліцитний читач Шевченка: логіка простору / О.В. Боронь. - С. 59-63
  Саксєєв С. В.  Націєтворчі чинники історіософської концепції Шевченка / С.В. Саксєєв. - С. 63-66
  Сінько О. М.  Етнопсихологічні особливості українців і символіка кольорів у баладах Шевченка / О.М. Сінько. - С. 66-71
  Волосюк І. Б.  Націєтворча концепція у посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим..." Т.Г. Шевченка / І.Б. Волосюк. - С. 71-73
  Мойсієнко А. К.  Тарас Шевченко: до проблеми новаторства / А.К. Мойсієнко. - С. 74-77
  Ткачук В. М.  Лексичні виразники суб'єктивної модальності у творах Шевченка / В.М. Ткачук. - С. 77-82
  Гнатюк Л. П.  Концепт "серце" В. Г. Сковороди і Т. Шевченка: до питання про співмірність мовних світів / Л.П. Гнатюк. - С. 82-87
  Слухай Н. В.  Варіанти вірша "Лічу в неволі дні і ночі..." в текстолінгвістичному висвітленні / Н.В. Слухай. - С. 88-92
  Наєнко М. К.  Бідермаєр і проза Тараса Шевченка / М.К. Наєнко. - С. 92-96
  Шахова К. О.  Шевченко-художник: романтик чи реаліст (націєтворчий аспект) / К.О. Шахова. - С. 96-100
  Костенко Н. В.  Балада Т. Г. Шевченка "Коло гаю в чистім полі" / Н.В. Костенко. - С. 100-103
  Носенко Т. А.  Румунська критика про Шевченка як творця української національної доктрини / НосенкоТ.А.. - С. 103-106
  Павленко І. Я.  Творчість Т. Шевченка в інтерпретації українських композиторів. Синтез національного / І.Я. Павленко. - С. 107-112

Рубрики: Історія Української літератури - Персоналія

Анотація:   До ювілейного випуску збірника наукових праць "Шевченкознавчі студії" ввійшли доповіді викладачів, студентів , аспірантів інституту філології Київського національного університету та інших вищих навчальних закладівУкраїни,виголошені на міжнародній конференції "Спадщина Тараса Шевченка як націїтворчий чинник". Збірник присвячено актуальним проблемам дослідження стилю і мови, естетики, поетики і філософії творчості Т. Шевченка.

 
85 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 427 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Лінгвопрагматичні особливості емотивної тональності текстів художніх творів Г. Г. Маркеса / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-5.
  Артемова Л. В.  Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais\" / "El Mundo")\". - С. Л. В. Артемова. - 6-10.,
  Аскерова І. А.  Історико-етимологічна характеристика деяких найменувань радості в польській мові / І. А. Аскерова. - С. 10-14.
  Афанасьєва О. М.  Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз / О. М. Афанасьєва. - С. 15-20.
  Бабченко Н. В.  Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) / Н. В. Бабченко. - С. 20-25.
  Бабюк В. А.  Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів / В. А. Бабюк. - С. 25-31.
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанської народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 31-36.
  Березовська О. В.  Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей / О. В. Березовська, Н. В. Ліпіліна. - С. 36-40.
  Біла К. В.  Проблема лексичного збагачення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) / К. В. Біла. - С. 40-48.
  Білас А. А.  Полісемія французьких арготизмів та переклад / А. А. Білас. - С. 49-55.
  Близнюк В. В.  Симетричність і ритмічність фонемної структури слова як один із факторів милозвучності сучасної української й італійської літературної мов / В. В. Близнюк. - С. 55-66.
  Близнюк О. О.  Енігматичні риси метафори як вияв субституції концептів життя і смерть / О. О. Близнюк. - С. 66-72.
  Бондар О. М.  Розщеплення "я" суб'єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма / О. М. Бондар. - С. 73-79.
  Васильєва Т. О.  Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного / Т. О. Васильєва. - С. 79-85.
  Вацеба Р. В.  Проекція теорії інциденції на частиномовну приналежність слів / Р. В. Вацеба. - С. 85-93.
  Венгренівська М. А.  Множинність чи варіативність перекладів / М. А. Венгренівська. - С. 93-97.
  Вітвіцька І. В.  Графічні засоби відтворення арготизмів у французькому романі (на прикладі роману Б. Віана "Піна повсякдення") / І. В. Вітвіцька. - С. 97-101.
  Власенко М. С.  Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах / М. С. Власенко. - С. 101-106.
  Гапотченко Н. Є.  Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації / Н. Є. Гапотченко. - С. 106-111.
  Гнатюк А. Д.  Літерна символіка та її застосування в системі перекладацького скоропису / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 111-114.
  Гоменюк Г. А.  Концепт "гнів" у прислів'ях, приказках та афоризмах англійської мови / Г. А. Гоменюк. - С. 115-119.
  Горенко О.  Номінативна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" / О. Горенко. - С. 119-125.
  Гріпцов В. І.  Виявлення контекстуальних пресупозицій прямої мови / В. І. Гріпцов. - С. 125-130.
  Даниленко Л. І.  Час іде, летить, минає... (мовно-когнітивний вимір часу в чеській пареміології) / Л. І. Даниленко. - С. 130-136.
  Дерба С. М.  Логіко-семантична систематизація термінів прикладної (комп'ютерної) лінгвістики за джерельними матеріалами / С. М. Дерба. - С. 136-141.
  Жуковська В. В.  Взаємовплив різноаспектних дієслівних характеристик в художньому творі / В. В. Жуковська. - С. 141-146.
  Золотіна Г. В.  Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття / Г. В. Золотіна. - С. 146-151.
  Іванова О. Ю.  Соціальна ієрархієзація етнічних груп іспанського суспільства / О. Ю. Іванова. - С. 151-155.
  Ізотова Н. П.  Способи репрезентації ключового концепту слава в англомовних біографічних романах (на матеріалі творів І. Стоуна та Д. Брейдера) / Н. П. Ізотова
  Каламаж М. А.  Числівник: екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики / М. А. Каламаж. - С. 160-167.
  Кам'янець А. Б.  Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) / А. Б. Кам'янець, Т. Є. Некряч. - С. 168-173.
  Крижановська М. В.  Аксіологічний компонент дискурсу італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 173-181.
  Крижко О. А.  Розуміння терміносистеми у сучасній лексикології / О. А. Крижко. - С. 181-188.
  Круковський В. І.  Словотвір у французькій юридичній термінології / В. І. Круковський, В. Є. Турчанінова, О. В. Круківська. - С. 188-195.
  Курченко О. О.  Зоонімічна творчість людини як когнітивний процес на прикладі іпонімів Іспанії / О. О. Курченко. - С. 196-201.
  Лук'янченко М. П.  Особливості відтворення ритмічної організації роману "Нудота" Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук'янченко. - С. 201-205.
  Маймескул О. А.  Традиції лексикографічних досліджень французької мови Канади / О. А. Маймескул. - С. 206-213.
  Матюша В. І.  Типи асиметрії в українських перекладах п'єс Оскара Вайлда / В. І. Матюша. - С. 213-217.
  Матюша П. А.  До питання машинного перекладу військових ергонімів / П. А. Матюша. - С. 217-222.
  Махлін П. Я.  До походження італійської назви mulacchia або як сорока-ворона стала черницею / П. Я. Махлін. - С. 222-226.
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні людини в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 226-231.
  Ніконова В. Г.  Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект / В. Г. Ніконова. - С. 231-237.
  Нічий В. В.  Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах (на матеріалі французької мови) / В. В. Нічий. - С. 238-244.
  Орличенко О. В.  Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів / О. В. Орличенко. - С. 245-250.
  Орлова І. С.  Форма та зміст у перекладі / І. С. Орлова. - С. 250-255.
  Охріменко В. І.  Модальність і модус: еволюція трактовок / В. І. Охріменко. - С. 255-261.
  Пасічник Г. П.  Об'єктивація макроконцепту "пейзаж" в англомовному художньому дискурсі / Г. П. Пасічник. - С. 261-265.
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології / Р. Є. Пилипенко. - С. 266-269.
  Підіпригора Ю. Г.  Денотативні й метафоризовані значення службових дієслів у перифразах сучасної іспанської мови / Ю. Г. Підіпригора. - С. 269-274.
  Потапенко С. І.  Сучасний англомовний медіа-дискурс як процес і результат конструювання реальності: лінгвокогнітивний підхід / С. І. Потапенко. - С. 275-281.
  Пригодій С. М.  Архетип і компаративістика (на матеріалі роману Унамуно "Туман") / С. М. Пригодій. - С. 281-286.
  Рим Кил Хо  Диахронные и синхронные мексиканизмы в лексике испанского языка Испании и других национальных вариантах испанского языка Латинской Америки / Рим Кил Хо. - С. 286-290.
  Розумеєнко Н. В.  Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) / Н. В. Розумеєнко. - С. 290-295.
  Сітко А. В.  Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень / А. В. Сітко. - С. 296-302.
  Соболь О. Ю.  Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі преси / О. Ю. Соболь. - С. 302-311.
  Сорокін С. В.  Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах (досвід зіставно-функціонального дослідження) / С. В. Сорокін. - С. 312-318.
  Столярова А. А.  Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодеках Греції) / А. А. Столярова. - С. 319-322.
  Тарасова В. В.  Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженнї лексико-семантичних систем мов / В. В. Тарасова. - С. 323-330.
  Терехова Д. І.  "Хотят ли русские войны?.." (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулу "війна" та його корелятів у східнослов'янських мовах) / Д. І. Терехова. - С. 331-337.
  Фесенко Г. Г.  Проблеми перекладу міжнародних офіційних документів та гармонізації термінології / Г. Г. Фесенко. - С. 338-344.
  Фєфєлова В. В.  Знакова природа складного речення (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) / В. В. Фєфєлова. - С. 344-352.
  Фурман А. Р.  Шевченкознавчі розвідки Михайла Рудницького / А. Р. Фурман. - С. 352-356.
  Харченко О. В.  Сатирический план американской этнической шутки / О. В. Харченко. - С. 357-371.
  Цимбалюк К. А.  Експліцитні лексичні засоби реалізації стратегії пом'якшення категоричності висловлення в англомовному медійному дискурсі / К. А. Цимбалюк. - С. 371-380.
  Цюпа М. А.  Омонімія та акронімія у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 380-389.
  Чайковська О. В.  Особливості британського дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн / О. В. Чайковська. - С. 389-393.
  Черненко О. В.  Лінгвокогнітивні особливості завершальної фази конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 393-397.
  Чеснокова Г. В.  Лінгвопоетичний аспект тропіки пізнього американського романтизму: перспективи розвідок / Г. В. Чеснокова. - С. 398-401.
  Шахновська І. І.  Прагматичні особливості емотивних висловлень персонажів сучасної американської драми / І. І. Шахновська. - С. 402-406.
  Шевченко Л. О.  Графічні коди іспанського поетичного тексту другої половини XX сторіччя / Л. О. Шевченко. - С. 406-411.
  Шелепова В. О.  Семантичні особливості деяких конституентів дериваційного гнізда з центром псл. delo (на матеріалі польської мови) / В. О. Шелепова. - С. 411-417.
  Авраменко О. В.  Реалізація мовленнєвого жанру переконання в американському драматургічному тексті XX століття / О. В. Авраменко. - С. 417-423.
  Терещенко В. І.  Зміни лексичного значення слів як основний чинник міжмовної омонімії у споріднених (романських) мов / В. І. Терещенко. - С. 423-427.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
86 83.3(4Укр)5-8...4
Ф42

        Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 284 с.

Зміст:
  Зарва В. А.  Методи інкорпорації античних мотивів у творчості Лесі Українки / В. А. Зарва. - С. 7-13.
  Поліщук В. Т.  Твори Лесі Українки в рецепції Павла Филиповича (до постановки проблеми) / В. Т. Поліщук. - С. 13-15.
  Градовський А. В.  Драматургія Лесі Українки в контексті європейської "нової" драми / А. В. Градовський. - С. 16-18.
  Мірошниченко Л. П.  Зримість образного світу Лесі Українки (образ Ізогена і... Верлен) / Л. П. Мірошниченко. - С. 18-22.
  Монастирецький Л. С.  Родина Косачів: шлях на Голгофу / Л. С. Монастирецький. - С. 22-25.
  Кочерга С. О.  Людина фаустовської культури у творчості Лесі Українки / С. О. Кочерга. - С. 25-29.
  Диба А. Г.  Плеядівці пишуть до Лесі Українки / А. Г. Диба. - С. 29-31.
  Боговін О. В.  Традиційні структури у драмі "Камінний господар" Лесі Українки / О. В. Боговін. - С. 31-33.
  Новик О. П.  Творчість Лесі Українки та романтизм: аспекти взаємодії / О. П. Новик. - С. 33-36.
  Карнакова І. О.  Діалог та квазідіалог в площині комунікаційного дискурсу драматичної поеми Лесі Українки "Кассандра" / І. О. Карнакова. - С. 36-38.
  Марущак О. М.  Тварчість Лесі Українки у дитячих періодичних виданнях / О. М. Марущак. - С. 38-41.
  Мазур О. А.  Художня функція елементів одягу в драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / О. А. Мазур. - С. 41-44.
  Вісич О. А.  Незавершене в драматичній поемі "На полі крові" / О. А. Вісич. - С. 44-46.
  Мокренцов Д. С.  Леся Українка - Леонід Мосендз: прогностична традиція в українському письменстві першої половини XX століття / Д. С. Мокренцов. - С. 46-49.
  Рудянчук І. М.  Літературно-естетичні питання в епістолярії Лесі Українки: спроба структурування і загальних оцінок / І. М. Рудянчук. - С. 49-52.
  Омельчук Н. В.  Колодяжне в життєвій і творчій долі Лесі Українки / Н. В. Омельчук. - С. 52-55.
  Буркацька О. І.  Тема пророка в ліриці Лесі Українки, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова / О. І. Буркацька. - С. 55-57.
  Грищук Ю. Ю.  Рецепція творчої лабораторії Лесі Українки / Ю. Ю. Грищук. - С. 57-60.
  Новосад О. А.  Що писала колись преса Волині про Лесю Українку та її родину / О. А. Новосад. - С. 60-62.
  Козлітіна О. І.  Єгипетські мотиви в легендах Лесі Українки / О. І. Козлітіна. - С. 62-64.
  Савчук В. А.  До проблеми текстології епістолярію Лесі Українки / В. А. Савчук. - С. 65-67.
  Романов С. М.  Генеалогічні пошуки Юрія Косача / С. М. Романов. - С. 67-70.
  Покатило О. П.  Міф про Іфігенію: до питання генезису сюжету в літературі античності та середньовіччя / О. П. Покатило. - С. 70-72.
  Константинівська О. В.  Творчі взаємовідносини Ф. С. Красицького та Лесі українки / О. В. Константинівська. - С. 72-76.
  Носко І. І.  Леся Українка у спогадах родини / І. І. Носко. - С. 76-79.
  Яковенко Ю. О.  Мотив двійництва в драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки / Ю. О. Яковенко. - С. 79-80.
  Єсіпова О. С.  Гра з правдою: проблема лжепророцтва в драмі "Кассандра" Лесі Українки / О. С. Єсіпова. - С. 80-82.
  Баранова І. О.  Драматичний діалог "Прощання" Лесі Українки в контексті європейської драми / І. О. Баранова. - С. 84-86.
  Бабицька Г. С.  Проблема безгрунтянства у творчості Лесі Українки та Юрія Косача / Г. С. Бабицька. - С. 86-88.
  Сагач Г. М.  Красне слово Лесі Українки у духовно-моральному вимірі, або моя Леся / Г. М. Сагач. - С. 89-100.
  Бублейник Л. В.  Стилістика контрасту в циклі Лесі Українки "Подорож до моря" / Л. В. Бублейник. - С. 100-103.
  Литвин І. М.  Концептуалізація лексеми пісня в поезії Лесі Українки / І. М. Литвин. - С. 103-107.
  Кретова О. І.  Леся Українка - перекладач / О. І. Кретова. - С. 107-110.
  Корновенко Л. В.  Звертання в поезіях Лесі Українки та їх відтворення в російських перекладах / Л. В. Корновенко. - С. 110-112.
  Шляхова В. В.  Леся Українка як зразок українськомовної особистості / В. В. Шляхова. - С. 113-116.
  Денисенко З. М.  Безсполучникові складні речення з уточнювальними компонентами в українській мові (на матеріалі Лесі Українки) / З. М. Денисенко. - С. 117-119.
  Лонська Л. І.  Експресивність синтаксису Лесі Українки / Л. І. Лонська. - С. 119-123.
  Гаврилова Т. О.  Ономастичне поле творів Лесі Українки / Т. О. Гаврилова. - С. 123-125.
  Сараєва Ю. С.  125-129. / Ю. С. Сараєва, І. З. Тарасинська
  Красовська О. М.  Елементи експресивної лексики в епістолярію Лесі Українки / О. М. Красовська. - С. 129-133.
  Боть Л. П.  Директивні мовленнєві акти прохання в дитячих листах Лесі Українки / Л. П. Боть. - С. 134-136.
  Сергійчук О. О.  Проблеми збереження авторської самобутності Лесі Українки / О. О. Сергійчук. - С. 136-139.
  Денисенко З. М.  Займенниково-співвідносні речення в мовотворчості Лесі Українки / З. М. Денисенко. - С. 139-141.
  Шкарбута С. Б.  Категорія оцінки в мовотворчості Лесі Українки / С. Б. Шкарбута. - С. 141-144.
  Соломкіна Т. Є.  Іменникова перфективність в українській мові (на матеріалі творів Лесі Українки) / Т. Є. Соломкіна. - С. 145-147.
  Мишкевич Т. О.  Колоризми Лесі Українки у російських перекладах / Т. О. Мишкевич. - С. 149-151.
  Муляр С. П.  Переклад поезії Лесі Українки російською мовою (на матеріалі поезії "Бахчисарай") / С. П. Муляр, А. В. Тернавська. - С. 151-153.
  Нікішина Т. І.  Специфіка функціонування запозичень у драматичних творах Лесі Українки / Т. І. Нікішина. - С. 153-157.
  Нікішина Т. І.  Семантико-стилістична специфіка лексичних запозичень з грецької мови у драмах Лесі Українки / Т. І. Нікішина. - С. 158-163.
  Гошовська В. А.  Леся Українка і процес становлення української соціал-демократії / В. А. Гошовська. - С. 167-170.
  Мойсієнко В. М.  Еволюція світогляду та історичної свідомості Лесі Українки / В. М. Мойсієнко. - С. 170-176.
  Молчанов В. Б.  Проблема добробуту населення України у творчій спадщині Лесі Українки / В. Б. Молчанов. - С. 176-181.
  Сухушина О. В.  Національні мотиви у творчості Лесі Українки / О. В. Сухушина. - С. 182-184.
  Земзюліна Н. І.  Жіночі рухи як механізм формування гендерного паритету в суспільстві / Н. І. Земзюліна. - С. 184-189.
  Нечепоренко Л. В.  Стародавня історія східних народів у дослідженні Лесі Українки / Л. В. Нечепоренко. - С. 189-194.
  Захаренко О. С.  Роль української інтелігенції у процесах європейського націотворення модерної доби / О. С. Захаренко, С. О. Шамара. - С. 194-196.
  Нечепоренко Л. В.  Історичні погляди Лесі Українки / Л. В. Нечепоренко, О. С. Сікалюк. - С. 197-198.
  Ватрушкіна Ю. В.  Розвиток ідеї соціальної активності Олени Пчілки сучасними громадськими організаціями України / Ю. В. Ватрушкіна. - С. 199-203.
  Семенова В. Б.  Історія та історичний процес в творчості Лесі Українки / В. Б. Семенова, Н. В. Лістунова. - С. 206-208.
  Котвицький А. А.  Парадигмальні трансформації етики крізь призму філософії у творчій спадщині Лесі Українки / А. А. Котвицький. - С. 209-214.
  Козловець М. А.  Життя і творчість Лесі Українки як уособлення національного обов'язку митця / М. А. Козловець. - С. 214-220.
  Кретов П. В.  Символіка соціального ідеалу у творчості Лесі Українки та А. Бєлого / П. В. Кретов. - С. 221-223.
  Джолос С. В.  Філософсько-правові погляди Лесі Українки / С. В. Джолос. - С. 223-225.
  Чаплінська О. В.  Індивідуалістичний мотив творів Лесі Українки у вирішенні проблем націогенозу / О. В. Чаплінська. - С. 225-230.
  Прокопенко Л. І.  Освітній потенціал творчої спадщини Лесі Українки / Л. І. Прокопенко. - С. 242-247.
  Курченко М. О.  Педагогічні погляди Лесі Українки / М. О. Курченко, І. З. Тарасинська. - С. 247-250.
  Распопова С. О.  Генез національної ідеї у творчості Лесі Українки і проблема формування національної самосвідомості / С. О. Распопова. - С. 250-253.
  Римська В. О.  Меморії-раритети музею Лесі Українки / В. О. Римська. - С. 253-256.
  Башкарьов П. Г.  Леся Українка і Одеса / П. Г. Башкарьов, О. А. Мацієвська. - С. 261-265.
  Коштелянчук Л. Г.  Леся Українка та Людмила Старицька - дружні та творчі стосунки / Л. Г. Коштелянчук. - С. 265-267.
  Щукіна І. А.  До питання про музичні вподобання Лесі Українки / І. А. Щукіна. - С. 267-269.
  Калінчева А. О.  Леся Українка і мистецтво / А. О. Калінчева. - С. 270-273.
  Балякіна А. О.  Музика в житті Лесі Українки / А. О. Балякіна. - С. 273-276.
  Лященко А. О.  Живопис у житті та творчості Лесі Українки / А. О. Лященко. - С. 276-278.
  Білуха Т. І.  Психологічні погляди Лесі Українки / Т. І. Білуха, А. І. Постіл. - С. 278-280.

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): біографія Українки Л. -- творчість Українки Л. -- драматургія Українки Л. -- мова творів Українки Л. -- мовотворчість Українки

Анотація:   У збірнику представлено літературознавчі, мовознавчі, історіософські, культурологічні, мистецтвознавчі і педагогічні дослідження, присвячені вивченню писемного доробку Лесі Українки.

 
87 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 26 (239) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 136 с.

Зміст:
  Градовський А.  Українська палітра на європейському тлі / А. Градовський. - С. 7-10
  Марчук К.  Візантійсько-болгарські впливи на формування тексту "Повісті врем'яних літ" / К. Марчук. - С. 10-15
  Журавльова С.  Синтез східного та західного богослов'я в поетичній книзі "Алфавит собранный, риОмами сложенный..." свт. Іоана Максимовича / С. Журавльова. - С. 15-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Канова Г.  Демонічна тілесність у дзеркалі романтичної балади (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) / Г. Канова. - С. 22-26
  Ягушкіна В.  Поезія Миколи Костомарова "Сон" у міжтекстових зв'язках / В. Ягушкіна. - С. 27-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марценішко В.  Образ Яреми Вишневецького в романах Генріка Сенкевича і Михайла Старицького: топоси контроверсійності / В. Марценішко. - С. 31-36
  Левчик Н.  Рецепція світової літератури в творчості Бориса Грінченка / Н. Левчик. - С. 36-40
  Євтушенко С.  Медитативна лірика Бориса Грінченка в контексті європейської поезії / С. Євтушенко. - С. 41-45
  Безрукова І.  Античний текст як сюжетно-структурна основа драматичної поеми Лесі Українки "Кассандра" / І. Безрукова, В. Марценішко. - С. 45-52
  Левченко Г.  Лірика Лесі Українки й німецький романтизм: контактологічні й типологічні аспекти / Г. Левченко. - С. 52-58
  Камінчук О.  Творчість Миколи Вороного в контексті художнього досвіду європейської поезії / О. Камінчук. - С. 58-65
  Шумило Н.  Модерністська проза Галини Журби / Н. Шумило. - С. 66-73
  Гальчук О.  Персоналії античної культури в історіософських поетичних візіях Дмитра Загула / О. Гальчук. - С. 73-77
  Шапіро В.  Порівняльний аналіз видових модифікацій у поезії Миколи Зерова та Жозе-Марії де Ередіа / В. Шапіро. - С. 77-81
  Поліщук В.  "Сапфічні зернинки" в доробку Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 81-86
  Котенко Н.  Українська література в європейському контексті: компаративістичний аспект літературознавчих студій київських неокласиків / Н. Котенко. - С. 86-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскун О.  Тодось Осьмачка і Джордж Байрон: джерела перекладацьких зацікавлень / О. Піскун. - С. 90-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко (Синьоок) Г.  Леонід Первомайський і Самуїл Галкін: біографічно-творчі точки дотику / Клименко (Синьоок) Г.. - С. 98-104
  Поліщук С.  Художня реалізація психоідеології Леоніда Первомайського та Івана Виргана / С. Поліщук. - С. 104-111
  Лабай К.  До проблеми національної версії світової фаустіани (на матеріалі п'єси Олександра Левади "Фауст і смерть") / К. Лабай. - С. 111-115
  Ромащенко Л.  Традиції світового антиутопічного жанру в романі "Орда" Романа Іваничука / Л. Ромащенко. - С. 116-120
  Матасова Ю.  "При-сутність" тіла: символіка тілесного у романі Зеді Сміт "On Beauty" ("Про красу") та Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" / Ю. Матасова. - С. 121-126
  Рева Л.  Думки про європейськість у літературі: крізь історичну призму особистості / Л. Рева. - С. 126-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Відомості про авторів. - С. 134-135

Рубрики: Літературознавство - Компаративістика

Анотація:   У цьому числі "Вісника Черкаського університету" продовжується друк наукових праць учасників Всеукраїнської наукової конференції "Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний, методичний та перекладацький аспекти", яка відбулася в університеті 19-20 квітня 2012 року. Подаються дослідження, виголошені на засіданні секції "Українсько-західноєвропейська літературна компаративістика".

 
88 83.3(4Укр)6-8...4
В57

        Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття [Текст] : зб. пр. Всеукр. наук. семін., [Черкаси, 19 лютого 2008р.] / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 186 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Олекса Влизько в літературній критиці 20-х - початку 30-х років (штрихи до портрета) / В. Поліщук. - С. 9-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалів Ю.  Поетичні пошуки Олекси Влизька / Ю. Ковалів. - С. 22-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Ще одна сторінка літературної полеміки 1920-30-х років / М. Сулима. - С. 34-39
  Коваленко В.  Код нашого Влизька (спроба психоаналітичного прочитання життєтворчості Олекси Влизька) / В. Коваленко. - С. 39-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Штрихи до осмислення поетичного світу Олекси Влизька / Л. Ромащенко. - С. 69-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сінченко О.  Олекса Влизько й "Нова генерація": теоретичні й худоджні виміри / О. Сінченко. - С. 74-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбал Я.  Загадка канаркового юнака / Я. Цимбал. - С. 82-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кавун Л.  Іронія як художня форма мислення в текстах Олекси Влизька / Л. Кавун. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Особливості інтерпретації образу серця у поезії Олекси Влизька / Л. Скорина. - С. 98-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вертипорох О.  Імітація садоавангардизму та культ сили у поетичній творчості Олекси Влизька / О. Вертипорох. - С. 113-117
  Кошова І.  Символіка і містика звукових компонентів творів Олекси Влизька / І. Кошова. - С. 118-131
  Ткалич І.  Мариністика Олекси Влизька / І. Ткалич. - С. 132-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Сенсорна образність "Морської" поезії А. Рембо та О. Влизька / Н. Науменко. - С. 136-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синьоок Г.  Олекса Влизько і Леонід Первомайський / Г. Синьоок. - С. 144-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марчак Т.  Опозиція національне/соціальне в ліриці Василя Еллана-Блакитного / Т. Марчак. - С. 153-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лонська Л.  Особливості правописної системи Олекси Влизька у контексті сучасних орфографічних норм / Л. Лонська. - С. 159-165
  Калько М.  Етноваріант культурного коду часу у дзеркалі поезії Олекси Влизька на тлі здобутків темпорального поетичного дискурсу / М. Калько. - С. 165-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гпрпщенко Д.  Дієслова звучання у поетичному дискурсі Олекси Влизька (аспектологічний аналіз) / Д. Гпрпщенко. - С. 176-184. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника увійшли наукові розвідки, в яких різнобічно осмислюється творча спадщина талановитого українського письменника Олекси Влизька (1908-1934) - одного з яскравих представників українського літературного відродження 20-х років ХХ століття.

 
89 83.3(4Укр)5-8...4кр
Ш37

        Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи [Текст] : зб. пр. Всеукраїнської (36-ї) наук. шевченківської конф., 18-19 ківт. 2007 р. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаський наук. центр. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 408 с.

Зміст:
  Поліщук В.  До Шевченка - з відповідальністю / В. Поліщук. - С. 7-10
  Смілянська В.  "Віршами Шевченка я марив з 1840 року...": Михайло Чалий - біограф Тараса Шевченка / В. Смілянська. - С. 12-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наєнко М.  Чорна археологія "шевченкознавства" / М. Наєнко. - С. 23-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдега-Меленчук О.  Єфремовська Шевченкіана: початки і джерела / О. Бурдега-Меленчук. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моклиця М.  Шевченко і Кримський: світоглядний орієнтир та естетична антитеза / М. Моклиця. - С. 35-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк О.  Початки літературознавчої шевченкіани Степана Смаль-Стоцького / О. Горбатюк. - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунь М.  Образ і творчий доробок Кобзаря в українських мемуарах Галичини першої половини XX століття / М. Федунь. - С. 48-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян Л.  Творчість Шевченка у рецепції Антоненка-Давидовича / Л. Касян. - С. 54-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко-Ковальова Н.  Шевченко в рецепції традиціоналістів і модерністів МУРу (Мистецького Українського Руху) / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 58-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковалець Л.  Шевченківський мотив у збірці віршів Юрія Федьковича "Дикі думи. Думав Гуцул-Невір" / Л. Ковалець. - С. 62-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Тарас Шевченко в житті і творчості Богдана Лепкого / Л. Ромащенко. - С. 68-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білокінь О.  Цитування і ремінісценції з творів на сторінках Книг вражень відвідувачів Шевченкової могили. До питання рецепції поетового слова / О. Білокінь. - С. 76-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танана Р.  Дослідник історії шевченкової могили / Р. Танана. - С. 84-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин І.  Шевченкознавча спадщина Миколи Ткаченка (Науковий огляд його кандидатської дисертації "Історично-географічні відомості про місця перебування Шевченка на Україні") / І. Волошин. - С. 90-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яблонська О.  Володимир Дорошенко в історії українського шевченкознавства / О. Яблонська. - С. 97-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  "Автопортрети Шевченка" Романа Лубківського: Поліфонія Я-виявів (до проблеми теоретичного осмислення) / Л. Тарнашинська. - С. 106-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зелененька І.  Образ Шевченка в ліриці Тараса Мельничука (до рецепції ідеї віри і правди) / І. Зелененька. - С. 118-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Я.  Особливості інтерпретації спадщини Шевченка в контексті вироблення консолідуючої стратегії національно-державного розвитку в сучасній Україні / Я. Потапенко. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В.  Політичні інтерпретації феномену Тараса Шевченка під час виборчої кампанії 2006 року / В. Масненко. - С. 132-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пахаренко В.  Генеза Шевченкової етики / В. Пахаренко. - С. 140-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна Л.  Конвергенція локального й універсального в естетичному екстремумі поезії Шевченка / Л. Задорожна. - С. 147-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ляхова Ж.  Шевченко і світова література: гносеологічний і аксіологічний аспекти проблеми генези особистості / Ж. Ляхова. - С. 154-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терехова І.  Прекрасне як естетична категорія в російськомовній повісті Шевченка "Наймичка" / І. Терехова. - С. 170-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чамата Н.  Поліметрія у творах Шевченко / Н. Чамата. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бовсунівська Т.  Стихії світу в поезії Дікінсон і Шевченко / Т. Бовсунівська. - С. 180-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Я.  Іспанська література і Шевченко (окремі аспекти проблеми) / Я. Кравець. - С. 191-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Архетип Дуба в романтичній літературній традиції (на матеріалі творчості М. Гоголя, Т. Шевченка, О. Стороженка) / О. Свириденко. - С. 203-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скорина Л.  Інтерпретація "Плачу Ярославни" в поезії Шевченка і Яра Славутича / Л. Скорина. - С. 209-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Віват Г.  Співзвучність споріднених душ (порівняльний аналіз поезії Шевченка і Стуса) / Г. Віват. - С. 221-229. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Ю.  "І мене не мине...": Танатологічні мотиви в ліричному дискурсі Шевченка / Ю. Барабаш. - С. 230-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабанова О.  Релігійний аспект романтичної поезії Тараса Шевченка / О. Барабанова. - С. 243-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осадча О.  Християнські засади "Букваря южнорусского" Шевченка / О. Осадча. - С. 248-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мейзерська Т.  Феноменологія сміху в поетичній творчості Шевченка / Т. Мейзерська. - С. 253-261. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова Т.  Проблеми насильства у творчості Шевченка: моральна інтерпретація / Т. Дроздова. - С. 262-268. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова Т.  Обрядова символіка у творчості Шевченка / Т. Морозова. - С. 269-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Поетика "снів" у творчості Шевченка / О. Боронь. - С. 273-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Г.  Опис снів як вербалізація "несвідомого" в текстовій структурі "Журналу" Шевченка / Г. Харченко. - С. 281-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прісовський Є.  Національний характер і концепція народу в поезії Шевченка / Є. Прісовський. - С. 288-294. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клочек Г.  Поезія Шевченка "Мені тринадцятий минало..." / Г. Клочек. - С. 295-314. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  Шевченко. "Чи не покинуть нам, небого...": інтерпретація / І. Кошова. - С. 315-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харчук Р.  Вірш "Полякам" у контексті польської теми Шевченка / Р. Харчук. - С. 323-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калинчук А.  Повість Шевченка "Княгиня": спроба комплексного аналізу / А. Калинчук. - С. 338-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук О.  Філософські рефлексії Шевченка (на матеріалі Щоденника) / О. Ткачук. - С. 343-353. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дем'янова Ю.  Мовні засоби вираження часу в поезіях Шевченка / Ю. Дем'янова. - С. 354-361. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  Етикетні антропоніми як засіб вираження ввічливості в епістолярію Шевченка / Н. Журавльова. - С. 361-367. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько М.  Аспектуальна полікатегорійність аудіовербативів у дієслівній системі сучасної української мови та їх місце в поетичному дискурсі Шевченка / М. Калько. - С. 368-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Підкамінна Л.  Лінгвостилістика емотивних епітетів у поезії Шевченка / Л. Підкамінна. - С. 376-382. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупиця О.  Українська безеквівалентна лексика в поетичних текстах Шевченка / О. Тупиця, О. Григор'єва. - С. 383-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лобода Т.  Засоби вираження наказовості у творах Шевченка / Т. Лобода. - С. 390-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Судак В.  Ще раз про ідентифікацію малярських творів Шевченка / В. Судак. - С. 396-407. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко, Т. Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): історія шевченкознавства -- теорія шевченкознавства -- компаративістика -- інтерпретація тексту -- мовні аспекти -- методологія

Анотація:   До збірника праць увійшли статті учасників 36-ї наукової шевченковської конференції, проведеної в Черкасах у квітні 2006 року. Ключовою проблемою конференції було осмислення історії та перспектив шевченкознавства як галузі української літературознавства. На конференції також було проаналізовано історико-літературні, компаративні, інтерпретаційні, мистецтвознавчі питання шевченкознавства.

 
90 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Художній час у романі Джойс Керол Оутс "Ми були родиною Малвані" / С. Р. Авраменко. - С. 3-7
  Архіпова І. М.  Співвіднесеність авторського відступу з референтом у тексті / І. М. Архіпова. - С. 7-9
  Безчотнікова С. В.  Жанрова модальність постмодерної антиутопії: "Порядок історії" та "Порядок космосу" / С. В. Безчотнікова. - С. 10-12
  Богданова І. В.  Середньовічна картина світу у драмі Поля Клоделя "Благовіщення" / І. В. Богданова. - С. 13-17
  Богиня Н. В.  Особливості використання автобіографічного жанру в літературі американського модернізму (Г. Джеймс, Г. Стайн, Е. Хемінгуей) / Н. В. Богиня. - С. 18-21
  Буравченко О. А.  Міфологема дому в творчості Фолкнера (на прикладі роману "Авесалом, Авесалом!") / О. А. Буравченко. - С. 22-24
  Величко Г. О.  Воєнна проза Едіт Вортон у контексті американської літератури "втраченого покоління" / Г. О. Величко. - С. 25-28
  Джолос Ю. В.  Жіночі образи роману Луїзи Ердріх "Сліди". Історико-міфологічне підгрунтя / Ю. В. Джолос. - С. 29-34
  Дубенскова В. В.  Особливості трансформації міфологічного сюжету про Кассандру в поезії О. Мандельштама "Кассандрі" / В. В. Дубенскова. - С. 35-37
  Калина В. В.  Творчість Ріти Дав у афро-американському історико-літературному контексті / В. В. Калина. - С. 38-40
  Козимирська Т. І.  Античний міф та сучасність у п'єсі Едварда Бонда "Жінка" / Т. І. Козимирська. - С. 41-44
  Костенко Г. М.  Світи Джозефа Конрада: від зовнішнього світла до внутрішньої темряви / Г. М. Костенко. - С. 45-47
  Кошіль Н. Є.  Вплив імажизму на поетичну творчість Карла Сендберга 20-х років XX-го століття / Н. Є. Кошіль. - С. 48-51
  Крічкер О. Ю.  До питання парадоксальності стилю бароко / О. Ю. Крічкер. - С. 52-54
  Куроченко Ю. С.  Природа літературної казки: структурний аспект (на матеріалі казок Оскара Уайльда) / Ю. С. Куроченко. - С. 55-59
  Кучер З. І.  Трансформація драматичних сюжетів у пізній прозі Ф.Дюрренматта / З. І. Кучер. - С. 60-61
  Лещенко Г. В.  Функціонування ігрових рівнів детективного наративу в романі Д.Хеммета "Криваві жнива" / Г. В. Лещенко. - С. 62-64
  Лімборський І. В.  Проблема просвітницького реалізму в естетиці і творчості Д.Дідро: спроба неупередженого аналізу / І. В. Лімборський. - С. 65-67
  Лісун О. В.  Роман Томаса Пінчона"V": на межі "чорного гумора" і постмодернізму / О. В. Лісун. - С. 68-71
  Ліхтей Т. В.  Гвєздославові "Криваві сонети" у творчій інтерпретації українських митців / Т. В. Ліхтей. - С. 72-75
  Любарська Л. В.  Світоглядно-поетичні константи творчості Михайла Григоріва / Л. В. Любарська. - С. 76-79
  Майстренко С. В.  Релігійний аспект в творчості М. Кропивницького / С. В. Майстренко. - С. 80-83
  Макаренко Ю. Г.  Тематика та проблематика "П'єси про маля" Е.Олбі / Ю. Г. Макаренко. - С. 84-86
  Матковська І. В.  The Signifying Monkey: центральна метафора афро-американської жіночої літератури / І. В. Матковська. - С. 87-88
  Механікова О. О.  Аксіологічний аспект сучасний екзистенціалістських студій (на матеріалі романної прози С. Беллоу) / О. О. Механікова. - С. 89-91
  Москаленко О. О.  Мотив ініціації в творчості Ф.Г. Лорки / О. О. Москаленко. - С. 92-95
  Мурейко А. Б.  Типологія психологічного двійництва у новелі "Коломба" П. Меріме та в оповіданні "В дорозі" М. Коцюбинського / А. Б. Мурейко. - С. 96-99
  Нагачевська О. О.  Елементи "гри" в романі Джойс Керол Оутс "Блондинка" (2000) / О. О. Нагачевська. - С. 100-102
  Орлова М. О.  Художні особливості роману П. Гандке "Короткий лист перед довгим прощанням" / М. О. Орлова. - С. 103-106
  Островська І. Т.  Вашингтон Ірвінг та його читач-спроби порозуміння / І. Т. Островська. - С. 107-109
  Павленко Т. М.  Символіка егоцентризму та руйнації у творчості Рея Бредбері (на матеріалі оповідань "Будинок" (The House"), "Пам'ятаєш Сашу?" (Remember Sasha")) / Т. М. Павленко. - С. 110-111
  Пасічник О. С.  Алегорія та реальність у творі Френка Баума "Чарівник країни Оз" / О. С. Пасічник, О. О. Шлапак. - С. 112-114
  Пікуль О. В.  Верлібр як особливий тип версифікації у творчості Джона Ешбері / О. В. Пікуль. - С. 115-118
  Плавуцька І. Р.  Метаобраз ярмарку суєти в однойменному сатиричному творі англійського письменика XIX ст. Вільяма Теккерея / І. Р. Плавуцька. - С. 119-121
  Покидько Г. С.  Моделювання американської родини у творчості Енн Тайлер: соціокультурний аспект / Г. С. Покидько. - С. 122-125
  Протас А. В.  Вплив філософії дзен-буддизму на творчість поетів-бітників в історико-культурному поступі США середини XX століття / А. В. Протас. - С. 126-130
  Редчиць Т. В.  "Музика мовної каденції" у творах австрійського письменика Хайміто фон Додера / Т. В. Редчиць. - С. 131-133
  Собчук Л. В.  Просторово-часова організація малої прози Миколи Вінграновського на матеріалі повісті"Кінь на вечірній зорі" / Л. В. Собчук. - С. 134-137
  Совєтна А. В.  Особливості проблематики та поетики романної прози письменниці чикана Ани Кастіло / А. В. Совєтна. - С. 138-140
  Ткаченко Л. М.  "Молода" драматургія Австрії / Л. М. Ткаченко, М. В. Ткаченко. - С. 141-144
  Тупахіна О. В.  Роман Джуліана Барнаса "Папуга Флобера": проблеми жанрової ідентифікації / О. В. Тупахіна. - С. 145-146
  Хоміченко В. В.  Засоби реалізації контрапункту в художньому тексті / В. В. Хоміченко. - С. 147-150
  Хряпак С. О.  експериментальна поезія США 60-х років XX століття / С. О. Хряпак. - С. 151-153
  Худенко Н. В.  Проблематика та стилістичні особливості роману Максін Хонг Кінгстон "Жінка-воїн: спогади про дитинство серед привидів" / Н. В. Худенко. - С. 154-156
  Шпак В. К.  Продовження та розвиток американської демократичної традиції в поезії Томаса Макграта / В. К. Шпак. - С. 157-159
  Штейнбук Ф. М.  Онтологічний характер категорій тілесності у текстових стратегіях сучасної літератури / Ф. М. Штейнбук. - С. 160-164
  Бялик В. Д.  Переклад лексичного квантора в просторово-часовому фреймі / В. Д. Бялик. - С. 165-169
  Дем'янова Ю. О.  Актуалізація темпоральних компонентів поезій Т.Г. Шевченка в перекладах англійською мовою / Ю. О. Дем'янова. - С. 170-172
  Кривонос Я. В.  Методологія поетичного перекладу як синтез перекладацьких стратегій у контексті концептуального аналізу / Я. В. Кривонос. - С. 173-176
  Олійник Т. С.  Особливості перекладу стилістичного прийому антономазії з англійської мови на українську / Т. С. Олійник. - С. 177-179
  Павленко В. В.  Аспекти міжмовної адаптації художнього тексту при перекладі / В. В. Павленко. - С. 180-183
  Шкурко Т. А.  Засоби передачі пропріальних одиниць при перекладі / Т. А. Шкурко. - С. 184-186

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): зарубіжна література

Анотація:   Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник" затверджений ВАК України як фахове видання з питань філології (Бюлетень ВАК України. - 2002. - №9).

 
91 83
Ф54

        Література як стиль і спогад. - : 2003. - 173 с.

Зміст:
  Наєнко М.К.  Література як стиль і спогад / М.К. Наєнко. - С. 3-7
  Ковалів Ю.  "Нео" як спогади про стиль / Ю. Ковалів. - С. 7-11
  Астаф'єв О.  "Чужий стиль": семантика запозичених сеансів / О. Астаф'єв. - С. 11-20
  Штонь Г.  Література як творчість / Г. Штонь. - С. 20-22
  Ткаченко А.  Елементи поетики-чинники стилю / А. Ткаченко. - С. 22-30
  Соболь В.  Стильова парадигма доби бароко в студіях Дмитра Чижевського / В. Соболь. - С. 30-38
  Качуровський І.  Стилістичні засоби як елементи мистецького стилю / І. Качуровський. - С. 38-41
  Кухар Р.  Авторство як чинник стилю / Р. Кухар. - С. 41-42
  Жила В.  Невгамовний Гільгамеш: символіка і стилістика переспіву / В. Жила. - С. 42-49
  Кузьменко В.  Епістолярний стиль чи літературний та історіографічний жанр? / В. Кузьменко. - С. 49-57
  Шляхова Н.  "Звідки походять основні риси стилю?" / Н. Шляхова. - С. 58-63
  Бернадська Н.  Реалістичний роман в інтерпретації Дмитра Чижевського / Н. Бернадська. - С. 63-70
  Гнатюк М.  Трансформації стилю Юрія Яновського / М. Гнатюк. - С. 70-84
  Іванишин П.  Макроструктура літературного твору: герменевтичне уточнення / П. Іванишин. - С. 84-91
  Скупейко Л.  Традиційний сюжет як стильова фігура (у творчості Лесі Українки) / Л. Скупейко. - С. 91-97
  Маленька Т.  Агатангел кримський: портрет на тлі епох / Т. Маленька. - С. 97-101
  Кравченко Л.  Система контрадикторних зіткнень в поетиці Р. М. Рільке / Л. Кравченко. - С. 101-122
  Шаповал М.  Полістильова гама сучасної "молодої" драми / М. Шаповал. - С. 122-128
  Гаврилюк Н.  Поліметрія як структурний принцип барокової драми / Н. Гаврилюк. - С. 128-135
  Башкирова О.  Поліметрія як засіб відтворення спогадів та асоціацій в поліфонічній поемі Ліни Костенко "Зоряний інтеграл" / О. Башкирова. - С. 135-139
  Штепан О.  Стилетвірні риси літературного імпресіонізму / О. Штепан. - С. 139-148
  Ходаківська Я.  Стиль і світогляд / Я. Ходаківська. - С. 149-157
  Циховська Е.  Поезія Євгена Маланюка та Юліана Тувіма: циркуляція образно-стильових домен / Е. Циховська. - С. 156-166
  Загребельна Н.  Співвідношення категорій "стиль" та "автор" в бароковій поезії: на матеріалі збірки віршів Івана Величковського "Млеко" / Н. Загребельна. - С. 167-171

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   У збірнику вміщено наукові студії учасників філологічного семінару "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства". Діяльність цього семінару відновлено в Київському університеті за участю Українського наукового інституту Гарвардського університету, Варшавського університету, Тбіліського університету та Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. У 6-му випуску щорічника публікуються матеріали чергового засідання філологічного семінару "Література як стиль і спогад", яке відбулося 23 грудня 2003 року. Учасники семінару поставили собі за завдання з'ясувати зміст і обсяг категорії "стиль", описати її трансформації і контексти, починаючи від теорії трьох стилів і до постмодерністських дискурсів, зрештою, витлумачити симптоми, пов'язані з працями М. Аріве, Р. Якобсона, К. Леві-Стросса, С. Фіша, Ріффатера, які в голос заговорили про те, що в 70-их роках XX ст. стилістика "майже вмерла", а поняття "стиль" замінила категорія "семіотична поезія". До збірника також увійшли статті вітчизняних та зарубіжних науковців, котрі взяли участь у дискусії або ж системно вивчають проблеми художньої мови та стилю.

 
92 74
П24

        Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 164 с.

Зміст:
  Борбич Н.  Особливості шкільної соціалізації учнів початкових класів / Н. Борбич. - С. 4-8
  Губарь О.  Логопедична робота з автоматизації вимови звуків у підлітків в умовах поліклініки / О. Губарь. - С. 8-12
  Калашник Н.  Боротьба зі стресом персоналу як засіб соціально-педагогічної роботи з підлітками в умовах установ виконання покарань / Н. Калашник. - С. 13-16
  Лобова О.  Підручник у структурі сучасного уроку музики / О. Лобова. - С. 17-23
  Ліпська С.  Музично-творчі завдання у процесі виконавської підготовки учнів позашкільного закладу / С. Ліпська. - С. 23-28
  Прядко Л.  Організація корекційно-реабілітаційної допомоги в соціально-реабілітаційному центрі / Л. Прядко. - С. 29-32
  Євланова О.  Важковиховуваність підростаючого покоління як реабілітаційно-педагогічна проблема в Україні та шляхи її вирішення / О. Євланова. - С. 33-36
  Денисовець Т.  Особливості виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах школи-інтернату / Т. Денисовець. - С. 37-41
  Архипова С.  Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку / С. Архипова, Н. Кушнірик. - С. 41-48
  Вашак О.  Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки / О. Вашак. - С. 48-54
  Бойко А.  Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя / А. Бойко. - С. 55-63
  Попова О.  Перспективи розвитку інноваційних процесів у загальноосвітніх закладах України / О. Попова. - С. 64-67
  Карапузова Н.  Позааудиторна діяльність як засіб виховання майбтніх педагогів / Н. Карапузова, Л. Процай. - С. 69-73
  Михаськова М.  Методика формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики / М. Михаськова. - С. 74-78
  Федоренко Ю.  Автономне навчання як умова подальшої ефективної професійної діяльності / Ю. Федоренко. - С. 79-83
  Бичкова Л.  Роль особистості викладача в умовах кредитно-модульної системи навчання студентів мистецьких спеціальностей / Л. Бичкова. - С. 84-89
  Мохірєва Ю.  Вивчення символіки полтавського художнього розпису майбутніми вчителями образотворчого мистецтва / Ю. Мохірєва. - С. 90-96
  Пакушина Л.  Формування валеологічної грамотності майбутніх соціальних педагогів / Л. Пакушина. - С. 96-101
  Пащенко В.  Учення Антона Макаренка в контексті викликів системи виховання XXI століття / В. Пащенко. - С. 102-108
  Шпак В.  Чутівська трудова колонія "Піонер" імені 1 травня": історичний нарис / В. Шпак. - С. 109-114
  Друганова О.  Приватна ініціатива і розвиток вітчизняної системи комерційної освіти (кін. XVIII - поч. XX ст.) / О. Друганова. - С. 114-120
  Гнізділова О.  Теоретичні здобутки та досвід наукової школи професора С. Т. Золотухіної / О. Гнізділова. - С. 121-128
  Семеновська Л.  Витоки ідеї політехнізму в історії зарубіжної філософської та науково-педагогічної думки (XVII-XIX ст.) / Л. Семеновська. - С. 129-135
  Хіміч М.  Виховне значення хорових духовних творів Миколи Лисенка / М. Хіміч, С. Глушкова. - С. 136-140
  Зеленська Л.  Факультетська рада як запорука ефективного функціонування університетського самоврядування: історико-педагогічний аспект / Л. Зеленська. - С. 141-146
  Жиров О.  Розвиток українського хореографічного мистецтва в період післявоєнної відбудови / О. Жиров. - С. 146-150
  Рудич О.  Розвиток дитячої літератури в історичній ретроспективі / О. Рудич. - С. 151-155

Рубрики: Педагогічні науки

Анотація:   У збірнику наукових праць представлені принципово нові погляди на актуальні проблеми вищої школи, теорію та практику навчання і виховання, історичний досвід педагогічної науки та шкільної практики. Запропоновано сучасні підходи до технологізації педагогічного процесу, популяризовано нетрадиційні методи і форми організації навчально-виховної роботи з учнівською молоддю, переосмислено методолого-теоретичні засади фахової підготовки майбутніх спеціалістів у вищій школі.

 
93 80
Т33

        Теоретична і дидактична філологія [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. "Текст у парадигматичному просторі сучасної лінгвістики" (м. Переяслав-Хмельницький, 7-8 жовтня 2008 р.). Спецвип. 1 / МОН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К. : Міленіум, 2008. - 380 с.

Зміст:
  Артюх В.  Стилістичні особливості військової прози (на матеріалі творів англомовних письменників другої половини XX ст.) / В. Артюх. - С. 3-12.
  Бакаєва М.  Вербалізація концептуальної метафори "Сонце є жива істота" в романах У. Голдінга / М. Бакаєва. - С. 13-20.
  Безпалова Е.  Жанровые и содержательные особенности текстов англоязычных устных миссионерских проповедей / Е. Безпалова. - С. 21-28.
  Бернар Г.  Дисонансний діалог в англомовній драмі абсурду / Г. Бернар. - С. 29-36.
  Блинова І.  Втілення мовної особистості у внутрішньому мовленні персонажа (на матеріалі оповідання Дж. К. Оутс "Шрами") / І. Блинова. - С. 37-44.
  Бондарчук Л.  Переклад наукового тексту в структурі навчальних програм з іноземної мови на немовному факультеті / Л. Бондарчук, Л. Польна. - С. 45-53.
  Борисова Н.  Текст як феномен навчально-мовленнєвої діяльності / Н. Борисова. - С. 54-61.
  Боса Т.  Особливості фонетичних явищ у перекладі поезії Гете / Т. Боса. - С. 62-71.
  Бублик Л.  Синоніми як діалектні слова у мовотворчості Григора та Григорія Тютюнників / Л. Бублик. - С. 71-77.
  Вітюк В.  Диктанти відповідно до характеру запису тексту / В. Вітюк. - С. 78-88.
  Габиддулина А.  К вопросу о понимании учебного текста / А. Габиддулина. - С. 89-96.
  Гайдученко Л.  Об'єктивація концепту macht (влада) у німецькомовних пареміях / Л. Гайдученко. - С. 97-106.
  Гизер В.  Перевод маргинальных типов краеведческих текстов: методика концептуального анализа / В. Гизер. - С. 107-112.
  Главацька Ю.  Ключові смислові ознаки як критерій типологізації текстів англомовних байок / Ю. Главацька. - С. 113-122.
  Горун А.  Проблема лінгвістичного аналізу художнього тексту в сучасній науці про мову на прикладі поеми Олександра Поупа "Викрадення локона" / А. Горун. - С. 123-133.
  Дмитракова Н.  До специфіки матриці спілкування різних типів дискурсивних спільнот / Н. Дмитракова. - С. 134-141.
  Добровольська С.  Метафора в поезії Емілі Дікінсон / С. Добровольська, М. Опир. - С. 142-151.
  Дробіт І.  Рецепція і репрезентація історіографії у британському романі 80-х -90-х років XX століття / І. Дробіт. - С. 152-160.
  Дудка Н.  Поняття лексичного значення у світлі мовознавчих дискурсних теорій / Н. Дудка, Н. Христич. - С. 161-169.
  Єрмоленко С.  Внутрішня форма терміна і спеціального тексту в ролі художньої моделі / С. Єрмоленко. - С. 170-180.
  Жарикова М.  Коммуникативный контекст анекдота / М. Жарикова, А. Габидуллина. - С. 181-188.
  Желєзняк О.  Мовна репрезентація архетипу земля у поетичній творчості Марії Матіос / О. Желєзняк. - С. 189-198.
  Заболотна Т.  Функціонування сленгової лексики у рекламному тексті / Т. Заболотна. - С. 199-207.
  Завгородня Л.  Поняття &qu