Результати пошуку:

На запит «український художній» знайдено записів: 1106.
Показано першу 1000 записів.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української художньої культури [Текст] : підручник / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. - Х. : ХДАК, 1999. - 196 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська художня культура

Анотація:   У книзі розкриваються процеси історичного розвитку української хдожньої культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художніх процесів в Україні від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. Значна увага приділяється розгляду джерел формування української художньої культури.

 
2 83.07я73-1
К61

Коломієць, Л. В.

        Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років [Текст] : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / Л. В. Коломієць. - К. : Київський університет, 2013. - 560 с.

Рубрики: Історія перекладу - Художній переклад 1920-1930-х років

Ключові слова (ненормовані): біографії українських перекладачів -- перекладацька діяльність українських літераторів

Анотація:   Ця книжка складається з біобібліографічних матеріалів до курсу "Історія перекладу" і призначена для студентів спеціальності "Переклад" вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Вона має характер бібліографічного опису зроблених у 1920 - 30-ті роки українських художніх перекладів з різних мов та висвітлює біографії як більш чи менш знаних сьогодні, так і забутих перекладачів того періоду. Зібрані у посібнику матеріали покликані максимально повно подати картину перекладацького процесу 1920 - 30-х років у персоналіях, заповнивши багато "білих плям", допомогти студентами набути поглиблені знання з історії українського художнього перекладу ХХ століття.

 
3 71.0(4Укр)я73-1
У45

        Українська художня культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.] ; за ред. І. Ф. - К. : Либідь, 1996. - 415 с.

Зміст:
  Ляшенко І. Ф.  Етнологічні основи українського художнього культурознавства / І. Ф. Ляшенко. - С. 12-32
  Грица С. Й.  Становлення і розвиток наукової думки про народну творчість / С. Й. Грица. - С. 32-52
  Ляшенко І. Ф.  Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй / І. Ф. Ляшенко. - С. 53-76
  Семашко О. М.  Соціологічні засади і досвід вивчення української художньої культури: здобутки і проблеми / О. М. Семашко. - С. 76-93
  Юдкін І. М.  Загальні та специфічні методи етномистецтвознавчого аналізу культури / І. М. Юдкін. - С. 93-111
  Юдкін І. М.  Витоки українських художніх традицій / І. М. Юдкін. - С. 112-132
  Липова Т. В.  Художня мова народного театру як компонент етнокультурної традиції: структурно-семантичні аспекти / Т. В. Липова. - С. 133-148
  Грица С. Й.  Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв'язку з етнографічним регіонуванням України / С. Й. Грица. - С. 148-170
  Найден О. С.  Українське народне мистецтво в контексті східнослов'янського культурного універсуму. Архетипи та символи в історичному часі / О. С. Найден. - С. 170-186
  Найден О. С.  Сакральна та космологічна символіка образів в українському народному мистецтві / О. С. Найден. - С. 186-203
  Найден О. С.  Традиції та їх функції в умовах активних суспільних змін / О. С. Найден. - С. 203-216
  Юдкін І. М.  Історичні художньо-стильові системи в процесі взаємодії світських, культових та фольклорних традицій / І. М. Юдкін. - С. 217-235
  Ляшенко І. Ф.  Історико-стильові та етнофольклорні джерела формування української композиторської школи / І. Ф. Ляшенко. - С. 235-258
  Найден О. С.  Український авангард і європейська художня культура кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. С. Найден. - С. 258-280
  Юдкін І. М.  Інтепретація української художньої спадщини: аспекти творчого плюралізму / І. М. Юдкін. - С. 281-299
  Грица С. Й.  Фольклор і сучасність / С. Й. Грица. - С. 300-314
  Новійчук В. І.  Народно-професіональні зв'язки та тенденції розвитку фольклорних форм творчості / В. І. Новійчук. - С. 314-332
  Черкашина Л. С.  Людина та мистецтво в техносфері: проблеми масової культури в світі й в Україні / Л. С. Черкашина. - С. 332-353
  Корнієнко Н. М.  Масова й елітарна культура в "інтер'єрі" постмодернізму / Н. М. Корнієнко. - С. 353-365
  Корнієнко Н. М.  Ціннісні орієнтації і картини світу в сучасній українській художній культурі: 80-90-ті роки / Н. М. Корнієнко. - С. 365-390
  Ляшенко І. Ф.  Перспективи української художньої культури: аспекти естетичної прогностики / І. Ф. Ляшенко, І. М. Юдкін. - С. 390-401

Рубрики: Культурологія - Теорія культури

 
4 85.113(4Укр)
Л84

Лукомський, Г.

        З української художньої спадщини [Текст] : збірник / Г. Лукомський; упоряд. і передм. В. Д. Буряк, І. Б. Гирич, худож. оформ. К. І. - К. : Українські пропілеї, 2004. - 712 с.

Зміст:
  Старовинні садиби Харківської губернії. - С. 18-154
  Тростянець. - С. 155-158
  Селезнівка. - С. 159-161
  Котівка. - С. 162-165
  Сокиринці. - С. 166-181
  Кілька пам'яток архітектури в Козельці. - С. 182-194
  Батуринський палац. - С. 195-209
  Стольне. - С. 210-219
  Луцький замок. - С. 220-225
  Вишневецький замок: його історія та опис. - С. 226-273
  Підгірці. - С. 274-278
  Старовинна архітектура Галичини. - С. 279-357
  Святе місто Київ. - С. 358-456
  Старий Петербург. - С. 457-527
  Сучасний Петербург. - С. 528-600
  Старий Париж. - С. 601-704

Рубрики: Історія архітектури - Архітектура садибна
Україна

Ключові слова (ненормовані): пам'ятки архітектури -- замки та палаци

Анотація:   Георгій Крескентійович Лукомський належить до піонерів українського мистецтвознавства і залишив непроминальний слід в історії національної культури. Разом з діячами петербурзької громади Г. Нарбутом, В. Модзалевським та ін. він репрезентував новітнє українське мистецтво, нарівні з К. Шероцьким, В. Щербаківським, В. Кричевським стояв біля джерел національного стилю в модерній архітектурі й малярстві. Г. Лукомський опублікував низку мистецтвознавчих нарисів про садиби Харківщини, Батуринський і Вишневецький палаци, Луцький замок, архітектуру Галичини та багато інших досліджень, зокрема мистецьку монографію про Київ. Відомий також як один з фундаторів пам'яткоохоронної діяльності в Україні. З найвагомішим доробком цього видатного вченого, митця і культурного діяча, вперше зібраним під однією обкладинкою, знайомить це видання. Книга багато ілюстрована художніми роботами і світлинами зі спадщини Г. Лукомського.

 
5 83.3(4Укр)6-8
Т28

        Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра [Текст] : матеріали IV Міжнарод. наук. конф., м. Львів, 15-17 листопада 2008 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 328 с.

Зміст:
  Ткаченко В.  Григорій Кочур як керманич школи українського художнього перекладу 60-80-х років XX ст. / В. Ткаченко. - С. 4-13
  Стріха М.  Нові риси до портрета Григорія Кочура - дослідника, енциклопедиста, громадянина / М. Стріха. - С. 14-23
  Кочур А.  За лаштунками трагічної гри... / А. Кочур, М. Кочур. - С. 24-33
  Содомора А.  Фольклорні тони у спектрі кочурових "відлунь" / А. Содомора. - С. 34-39
  Чередниченко О.  Проблема адаптації у світлі кочурової концепції перекладу / О. Чередниченко. - С. 40-47
  Новикова М.  Кочур у пост-кочуровому світі / М. Новикова. - С. 48-52
  Зорівчак Р.  Кочурознавство початку XXI віку / Р. Зорівчак
  Зимомря М.  Феномен Григорія Кочура як перекладача: дискурс культурологічної традиції / М. Зимомря, О. Зимомря. - С. 64-68
  Петрова О.  Григорій Кочур - культуролог. Діалоги / О. Петрова. - С. 69-77
  Уштан І.  Невольничі переклади Григорія Кочура (на матеріалі епістолярної спадщини) / І. Уштан. - С. 78-86
  Дьомова Н.  Поетичне слово Григорія Кочура: власні вірші та переклади / Н. Дьомова. - С. 87-92
  Кальниченко О.  Григорій Кочур та історія української перекладацької традиції: питання періодизації / О. Кальниченко, В. Подміногін. - С. 98-105
  Шмігер Т.  Григорій Кочур та дослідження історії українського художнього перекладу (1950-1970) / Т. Шмігер. - С. 106-111
  Савчин В.  Внесок Григорія Кочура до лукашенознавства / В. Савчин. - С. 112-120
  Волошин О.  Микола Зеров як перекладознавець: крізь призму праць Григорія Кочура / О. Волошин. - С. 121-125
  Житник В.  Наука великого майстра: листування / В. Житник. - С. 133-138
  Одрехівська І.  Григорій Кочур та Віктор Коптілов: перехресні стежки перекладачів / І. Одрехівська. - С. 139-143
  Пехник Г.  Декілька штрихів до перекладів Григорія Кочура / Г. Пехник. - С. 144-149
  Глущенко Л.  Хор з трагедії Софокла "Антігона" у перекладі Григорія Кочура (рядки 781-800) / Л. Глущенко. - С. 150-157
  Лучканин С.  "Tristia" (III, 10) Овідія та "La steaua" і "Ce te legeni, codrule..." Міхая Емінеску у перекладі Григорія Кочура / С. Лучканин. - С. 158-165
  Васильєва Л.  Хорватська поезія у перекладах Григорія Кочура / Л. Васильєва. - С. 166-172
  Григорук С.  Вірш О. Блока "Поздней осенью из гавани..." в перекладі Г. Кочура: особливості відтворення поетичної картини світу / С. Григорук. - С. 173-182
  Шклярук О.  Григорій Кочур як дослідник рецепції італійського Передвідродження (переклади "Божественної комедії" Данте) і перекладач лірики італійського Відродження ("Il Canzoniere" Петрарки) / О. Шклярук. - С. 183-190
  Медвідь О.  Едгар Аллан По в перекладах Григорія Кочура / О. Медвідь. - С. 191-195
  Іллів-Паска І.  Григорій Кочур і "Всесвіт" / І. Іллів-Паска. - С. 196-201
  Пилипчук О.  "Ельдорадо" Е. А. По в інтерпретаціях Г. Кочура та Ю. Покальчука / О. Пилипчук. - С. 202-206
  Кам'янець А.  Межі перекладності: інтертекстуальна іронія в романі В. Набокова "Лоліта" / А. Кам'янець. - С. 207-217
  Шевчук Н.  Вірш Г. Лонгфелло "The day is done" в українських перекладах Г. Кочура та В. Мисика / Н. Шевчук. - С. 218-223
  Нят Туан Нгуен  Дві культури - два підходи до перекладу: "Озимандія" П. Б. Шеллі в українському перекладі Григорія Кочура та у в'єтнамському перекладі Дао Суан Куі / Нят Туан Нгуен. - С. 224-227
  Дзера О.  Шекспіріана Григорія Кочура / О. Дзера. - С. 247-256
  Василик А.  Відтворення шекспірової критики суспільства в трагедії "Гамлет" у перекладах М. Рудницького та Г. Кочура / А. Василик. - С. 257-265
  Габлевич М.  Наш автор / М. Габлевич. - С. 266-283
  Паславська А.  Григорій Кочур і німецька література / А. Паславська. - С. 284-290
  Кияк Т.  Формальні ознаки як один із критеріїв оцінки якості перекладу поетичного твору (на матеріалі українських перекладів "Wanderers Nachtlied" Й. В. Гете) / Т. Кияк. - С. 291-297
  Наняк Ю.  "Wanderers Nachtlied" у перекладі Г. Кочура / Ю. Наняк. - С. 298-301

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): українського художнього перекладу -- українська школа художнього перекладу -- біографія Кочура Г. -- концепція перекладу

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра" (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). Доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому. культурологічному доробку Григорія Кочура.

 
6 80кр
В53

Кавун, Л.

        Проблематика української художньої прози 20-х років XX ст. [Текст] : сборник / Л. Кавун. -

Ключові слова (ненормовані): Модель світу -- Проза -- Трагедія--парадигма

 
7 81.2Ук-7
З86

Зорівчак, Р.

        Боліти болем слова нашого... / Р. Зорівчак ; ред. : Н. Бічуя. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 296 с.

Зміст:
  Полюга Л. М.  Щире вболівання за рідне село / Л. М. Полюга. - С. 5-8
  Посвята. - С. 8-10
  Як це починалося... замість передмови. - С. 10-14
  Лексико-граматичні своєрідності. - С. 14-115
  Лінгвостилістика. - С. 115-162
  Проблеми соціолінгвістики. - С. 162-188
  Роздуми над прочитаним, почутим, побаченим. - С. 188-221
  Український художній переклад у націєтворчих вимірах. - С. 221-251
  Шевченкове слово в англомовному світі. - С. 251-259
  Життя духовного основа. - С. 259-287
  Содомора А.  Уважним доторком до Слова / А. Содомора. - С. 287-292
  Роксолана Зорівчак- український перекладознавець, германіст,педагог. Науково-педагогічна діяльність. - С. 292-294

Рубрики: Мова українська - соціолінгвістика

Ключові слова (ненормовані): український художній переклад -- лінгвостилістика -- соціолінгвістика -- лексико-граматичні своєрідності

Анотація:   Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні своєрідності, про історію українського художнього перекладу, про сприйняття нашої літератури в світі.

 
8 83.3(4Укр)6-004.5
П88

Пуніна, О. В.

        Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття) [Текст] : монографія / О. В. Пуніна. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2012. - 332 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): тектоніка художньої прози -- мистецька кінодоктрина доба -- кінопроза українських митців -- художня проза Яновського

Анотація:   Монографія є першим в українському літературознавстві коплексним дослідженням функціонування компонентів мови кіно в художньому творі. У праці виявлена природа реалізації кінозасобу як конструкції в тектоніці української художньої прози 20 - 30-х років ХХ століття. На основі впливу як типу інтегративного зв'язку словесного мистецтва з кінематографічним проаналізоване функціональне навантаження засобів мови кіно в епічному творі Гео Шкурупія , Дмитра Бузька, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського та інших.

 
9 83.3(4Укр)-117
К64

Кондратенко, Н. В.

        Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу [Текст] : монографія / Н. В. Кондратенко ; за ред. К. Г. Городенської. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. - 324 с.

Рубрики: Історія української літератури - Художній дискурс

Ключові слова (ненормовані): художнє мовлення -- дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту -- художній дискурс некласичної парадигми -- лінгвістична гра -- карнавалізація художнього

Анотація:   У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості. Визначено засадничі принципи синтаксичної організації художнього мовлення некласичної парадигми - ігрового та діалогічного. Простежено основні тенденції реалізації синтаксичного потенціалу української мови в художньому тексті, проаналізовано новітні синтаксичні явища в художньому тексті, виявлено специфіку художнього синтаксису ХХ - ХХі століть.

 
10 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : укр. наук. зб. Вип. 127 Ч. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 308 с.

Зміст:
  Сулим В.  Перекладознавство як філологічний феномен / В. Сулим. - С. 3-8
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Григорія Кочура / Р. Зорівчак. - С. 12-17
  Стріха М.  Завершуючи подорож Данте (від перекладача) / М. Стріха. - С. 18-25
  Кочур М.  Євроінтеграція "по-кочурівськи\" / або деякі сторінки літературних зв'язків України та Європи 1960-1970-х років (на основі листування Григорія Кочура та Ігоря Костецького)\". - С. М. Кочур. - 26-43,
  Чередниченко О.  Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура / О. Чередниченко. - С. 44-52
  Содомора А.  Дощовий пейзаж Поля Верлена: "Il pleure dans mon coeur" / А. Содомора. - С. 53-59
  Ткаченко В.  "Найперше - музика у слові!" / В. Ткаченко. - С. 60-71
  Паславська А.  Сонети Андреаса Грифіуса в перекладі Григорія Кочура / А. Паславська. - С. 72-78
  Лучканин С.  Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) / С. Лучканин. - С. 79-88
  Матюша В.  Григорій Кочур і театральний переклад / В. Матюша. - С. 89-93
  Шмігер Т.  Перекладознавчі рецензії Григорія Кочура / Т. Шмігер. - С. 94-97
  Білас А.  До перкладацької методики Григорія Кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови / А. Білас. - С. 98-103
  Ляшенко Т.  Відтворення образності ліричних творів Гайнріха Гайна / Т. Ляшенко. - С. 104-110
  Дяків Х.  Відтворення своєрідностей поезії "До місяця" Йоганна Вольфганга Гете у перекладі Григорія Кочура / Х. Дяків. - С. 111-117
  Савчин В.  Вірш "Souputnice" Петра Безруча в перекладах Григорія Кочура і Миколи Лукаша / В. Савчин. - С. 118-123
  Одрехівська І.  Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологічному вимірі української культури другої половини XX століття / І. Одрехівська. - С. 124-135
  Гриців Н.  Григорій Кочур і Василь Мисик - популяризація румейської поезії Леонтія Кир'якова в Україні / Н. Гриців. - С. 136-149
  Пехник Г.  Трансформації у перекладах Григорія Кочура / Г. Пехник. - С. 150-156
  Дьомова Н.  Театр у театрі: особливості відтворення елементів просодії фрагмента "Вбивство Гонзаго" із шекспірової трагедії "Гамлет" в українських перекладах / Н. Дьомова. - С. 158-169
  Рущак О.  Звертання у художньому тексті: проблеми відтворення (на матеріалі шекспірової трагедії "Hamlet, Prince of Denmark" та її українського перекладу Григорія Кочура) / О. Рущак. - С. 170-177
  Кондратюк Л.  Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство / Л. Кондратюк. - С. 178-187
  Зорівчак Р.  Англомовна поетична Шевченкіана: стислий огляд (1868-2014) / Р. Зорівчак. - С. 188-206
  Грабовецька О.  Відтворення контекстуальної семантики фразеологізмів Шевченкової повісті "Художник" в англомовних перекладах / О. Грабовецька. - С. 207-213
  Дзера О.  Історія українських перекладів Святого Письма / О. Дзера. - С. 214-222
  Андрейчук Н.  Метод інтерпретації у царині герменевтичних , лінгвосеміотичних та перекладознавчих студій / Н. Андрейчук. - С. 223-230
  Ситар Р.  Жанрові особливості епічних поем середньовіччя: проблеми перекладу (на матеріалі поеми "Слово о полку Ігоревім") / Р. Ситар. - С. 231-239
  Василик А.  Значущість статті Ярослава Гординського "Кулішеві переклади драм Шекспіра" для шекспірознавства і франкознавства / А. Василик. - С. 240-246
  Молчко О.  Основа порівняльної конструкції: підходи до трактування / О. Молчко. - С. 253-258
  Наняк Ю.  Дмитро Загул як перекладач трагедії "Фавст" Йоганна Фольфганга Гете / Ю. Наняк. - С. 259-268
  Олексин О.  Відтворення гри слів у мовленні персонажів в українських перекладах трагедії Вільяма Шекспіра "Romeo and Juliet" / О. Олексин. - С. 269-275
  Галас А.  Ідіоматичність мовлення персонажів сучасної драматургії як проблема англо-українського перекладу / А. Галас. - С. 276-284
  Глущенко Л.  "Заповіт" Тараса Шевченка у перекладі Янніса Ріцоса / Л. Глущенко, О. Мегель. - С. 285-292
  Іллів-Паска І.  Художні оказіоналізми англійської наукової фантастики: особливості відтворення українською мовою / І. Іллів-Паска. - С. 293-300

Рубрики: Кочур Г. - про нього
Перекладознавство - Теорія перекладу

Ключові слова (ненормовані): українського художнього перекладу -- концепція перекладу Кочура Г. -- концепція перекладу Коптілова В. -- перекладацький метод Кочура

Анотація:   Висвітлено актуальні питання сучасного перекадознавства. Розглядаються теоретичні й практичні аспекти перекладу, перекладацькі концепції, в яких вони розкриваються, особливостіперекладів різних жанрів та типів текстів. Особлива увага звернена на постать Г. П. Кочура як перекладача, історика і теоретика українського художнього перекладу. Публікуються статті, що відображають окремі здобутки наукової перекладознавчої школи, яку очолює професор Р. П. Зорівчак.

 
11 83.3(4Укр)-5
К18

Камінчук, О. А.

        Художній дискурс української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. А. Камінчук ; відп. ред. М. Г. Жулинський. - К. : Педагогічна преса, 2009. - 349 с.

Рубрики: Історія української літератури - Поезія

Ключові слова (ненормовані): просвітницький романтизм -- неоромантизм -- неокласицизм -- символізм -- декаданс -- структурно-семантичний аналіз художньої літератури

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. як окремого цілісного естетичного явища. Художня специфіка української поезії межі ХІХ-ХХ ст. аналізується в дискурсивному аспекті. Виокремлюються структурно-семантичні типи художнього дискурсу, що виявляють системотворчу єдність онтологічної концепції і структурної парадигми, просвітницький романтизм, неокласицизм, неоромантизм, символізм і декаданс. Матеріалом дослідження є поетичні твори М. Старицького, Олени Пчілки, І. Манжури, П. Грабовського, Б. Грінченка, І. Франка, В. Самійленка, І. Стешенка, Лесі Українки, Уляни Кравченко, Дніпрової Чайки, М. Чернявського, О. Олеся, М. Вороного, П. Карманського, В. Пачовського, Г. Чупринки, Б. Лепкого, С. Чарнецького, М. Філянського, а також поезія Я. Щоголева і П. Куліша пізнього періоду творчості.

 
12 83.83(4Укр)я73-3
Б73

Богданець-Білоскаленко, Н. І.

        Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст. - І половини ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. - К. : Слово, 2009. - 279 с.

Рубрики: Історія української дитячої літератури

Ключові слова (ненормовані): художні українські дитячі твори

Анотація:   Посібник - доповнення до програми з української дитячої літератури. Містить маловідомі художні твори українських письменників означеного періоду. До постаті кожного письменника подано короткі біографічні відомості та аргументовано мотивацію навчального спрямування.

 
13 83.3(4Укр)6
Л13

Лаврусенко, М. І.

        Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання [Текст] : монографія / М. І. Лаврусенко. - Кіровоград : Авангард, 2014. - 252 с.

Рубрики: Історія української літератури - Художнє пізнання

Ключові слова (ненормовані): поетика пізнання -- теорія аналізу художньої белетристики -- праісторія України -- творчість Докії Гуменної

Анотація:   Розвідка присвячена дослідженню проблем кореляції наукового та художнього пізнання в українській літературі XX - XXI ст. на дохристиянську тематику. На основі системного аналізу запропоновано класифікацію творів праісторичної тематики, вказано на пізнавальні та виховні можливості прози цього спрямування, актуальність її вивчення, аргументовано схему розгляду поетики науково-популярної та художньої прози Докії Гуменної, Валерія Шевчука, Івана Білика, Василя Кожелянка. Доведено дієвість використання власне літературознавчих і фахових методик для аналізу історико-археологічного, фольклорно-міфологічного та лінгвістичного компонентів творів науково-популярного жанру. Встановлено специфіку української художньої белетристики про дохристиянські часи, актуалізовано на авторських прийомах висвітлення дописемної історії України.

 
14 81.2Ук-7
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мовно-естетичні знаки української культури [Текст] : монографія / С. Я. Єрмоленко. - К. : Інститут української мови НАН України, 2009. - 350 с.

Рубрики: Мова українська - Українська словесність

Ключові слова (ненормовані): української культури -- художнє слово Панаса Мирного -- естетика ліричного слова в поезії Франка -- інтелектуалізація сучасної

Анотація:   Монографія присвячена актуальним питанням мовної естетики української словесності - від творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка до сучасної мовно-художньої практики (Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Є. Пашковський, М. Матіос та ін.). Нове прочитання текстів української художньої літератури ХІХ та ХХ ст. грунтується на теоретичних засадах виокремлення мовно-естетичних знаків національної культури. Співвідносність мовно-естетичних знаків із такими поняттями, як лінгвокультурема, етнокультурні концепти, лінгвокультурні концепти, етнокультурознавча лексика, культуреми, слова з національно-культурним компонентом семантики, засвідчує, що сучасний погляд на історію нової української літературної мови має грунтуватися на аналізі текстів, у яких виявляються мовно-естетичні знаки національної культури. Такий підхід актуалізує питання взаємодії філософії мови і філософії культури.

 
15 83.3(4Укр)4я21
Д13

        Давня українська література [Текст] : словник-довідник : 650 статей / авт.-уклад.: Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко ; за ред. П. Білоуса. - Київ : Академія, 2015. - 208 с.

Рубрики: Довідкові видання

Анотація:   Словник довідник містить художню і наукову інформацію з української літератури XI- XVIII ст.: основні поняття медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні твори. Сукупність його статей (їх 650) - своєрідна літературознавча мозаїка, яка відображає особливості розвитку української художньої словесності Середньовіччя і доби Бароко, а також стан супровідних явищ - фольклору, конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та естетичних концепцій.

 
16 83.3(4Укр)6-6
В11

Вірченко, Т. І.

        Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія [Текст] : монографія / Т. І. Вірченко. - Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2012. - 335 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): драматургія -- художній конфлікт -- типологія художнього конфлікту -- авторські типології художніх конфліктів -- стильові типології художніх

Анотація:   Монографію присвячено вивченню типології художнього конфлікту, його еволюції в українській драматургії 1990 - 2010 років. Концепція хдожнього конфлікту побудована на застосуванні моделюючого підходу не тільки при розмежуванні життєвого і художнього конфліктів, а й при домінуванні останнього. Окремо увагу відведено обгрунтуванню літературного періоду кінця ХХ - початку ХХІ століття й утвердженню в науковому дискурсі понять "дев'яностики" і "двотисячники" на позначення репрезентантів двох підперіодів 1990 - 1999 і 2000 - 2010 рр. Крім цього увазі запропоновано покажчик імен авторів і назв творів.

 
17 83.3(4Укр)6-8...4
С17

        Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук. конф., 11-13 лист. 2005 р., (Рівне-Дермань-Тилявка-Кременець) / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : Волинські обереги, 2005. - 348 с.

Зміст:
  Жулинський М.  "Виконати свій обов'язок перед собою і нацією". Улас Самчук із вершини століття / М. Жулинський. - С. 5-18
  Штонь Г.  Волинь у "Волині" / Г. Штонь. - С. 19-28
  Руснак І.  Засади художньої історіософії Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 28-38
  Плетенчук Н.  Антропологічна проекція просторової моделі світу у трилогії "Волинь" Уласа Самчука / Н. Плетенчук. - С. 38-50
  Мовчан Р.  Проза Уласа Самчука на перетині національної традиції та модернізму / Р. Мовчан. - С. 50-58
  Лисенко-Ковальова  Концепція "великої літератури" Уласа Самчука / Лисенко-Ковальова. - С. 58-64
  Бурлакова І.  Компроміс із міфом в українському епосі Америки Самчука / І. Бурлакова. - С. 64-71
  Пасічник О.  Вияви людяності у таборовому світі: парадигма взаємин жінок і чоловіків (за романом "Темнота" Уласа Самчука та "Архипелагом ГУЛАГ" Олександра Солженіцина) / О. Пасічник. - С. 71-78
  Лущій С.  "І це добре, що ми обмінялися поглядами на речі": про ще один епізод з історії творчих взаємин Юрія Лавріненка та Уласа Самчука / С. Лущій. - С. 79-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гон М.  Концепція реалізму в літературно-критичних працях Уласа Самчука / М. Гон. - С. 97-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тендітна Н.  Мотиви смерті у художній структурі прозового дискурсу Самчука та романами Є. Пашковського (за романом У. Самчука "Марія" та романами Є. Пашковського "Свято\" / "Безодня". - С.  "Вовча зоря". -  "Щоденний жезл", "Осінь для ангела"
  Левчук Т.  Улас Самчук і "пражани": літературний діалог в умовах еміграції / Т. Левчук. - С. 116-123
  Бородіца С.  Концептуальний погляд на романістику У. Самчука в контексті прози його доби / С. Бородіца. - С. 124-131
  Мариненко Ю.  До проблеми концепції людини в романі Уласа Самчука "Темнота" / Ю. Мариненко. - С. 131-139
  Кизилова В.  Художня практика втілення ідейних настанов У. Самчука у трилогії "Ost" / В. Кизилова. - С. 140-145
  Моклиця М.  Метод і жанр роману У. Самчука "Волинь" / М. Моклиця. - С. 145-157
  Мафтин Н.  Етнопсихологічна парадигма як основа новелістичного мислення Уласа Самчука / Н. Мафтин. - С. 157-166
  Васьків М.  Жанрові особливості романістики Уласа Самчука / М. Васьків. - С. 166-172
  Барабаш С.  Пейзаж Уласа Самчука як модель українського пантеїстичного світу / С. Барабаш. - С. 172-178
  Качкан В.  Рецепція творчості Уласа Самчука / В. Качкан. - С. 179-189
  Стасик М.  Побутова конкретика у романах У. Самчука / М. Стасик. - С. 189-195
  Василишин О.  Метаморфози літературних стосунків Уласа Самчука та Бориса Харчука / О. Василишин. - С. 196-199
  Буркалець Н.  "Вісниківський" період творчості Уласа Самчука / Н. Буркалець. - С. 199-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зелінська Л.  Український політичний контекст катарсису: роман У. Самчука "Марія" і драма "Голод (1933)" Б. Бойчука / Л. Зелінська. - С. 209-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яблонська О.  Творчі авторитети Уласа Самчука / О. Яблонська. - С. 225-232
  Кир'янчук Б.  Роман У. Самчука "Дермань": деякі аспекти герменевтики та поетики / Б. Кир'янчук. - С. 232-239
  Чернихівський Г.  Спогади Уласа Самчука - важливе джерело до біографії письменника / Г. Чернихівський. - С. 240-247
  Легкун О.  Культурне життя Волині 20-40-х років XX століття у творчості Уласа Самчука / О. Легкун. - С. 247-253
  Федунь М.  Українські мемуари першої половини XX століття та повість Уласа Самчука "Марія": документальне підтверження і художнє осмислення антинародної суті більшовицького режиму / М. Федунь. - С. 253-258
  Макаренко О.  Вивчення майстерності художнього слова Уласа Самчука / О. Макаренко. - С. 258-263
  Панасюк П.  Літературно-меморіальний музей Уласа Самчука у Тилявці на Тернопіллі / П. Панасюк. - С. 263-267
  Ковальський А.  Мистецтво Волині у творчості Уласа Самчука / А. Ковальський. - С. 268-271
  Приймас Н.  Питання естетичного виховання в творчій спадщині Уласа Самчука / Н. Приймас. - С. 271-280
  Вернюк Я.  Україна в утвердженні нового колядника Уласа Самчука / Я. Вернюк. - С. 280-284
  Шкарбан Т.  Складні конструкції з однорідною супідрядністю в романі Уласа Самчука "Марія" / Т. Шкарбан. - С. 285-289
  Гандзюк О.  Атрибутивна семантика родового відмінка (на матеріалі роману У. Самчука "Втеча від себе ") / О. Гандзюк. - С. 290-293
  Парфенюк Л.  Стилістичні функції формально ускладнених простих речень у малих прозових формах Уласа Самчука / Л. Парфенюк. - С. 293-297
  Степанова О.  Особливості семантичної структури українських багатозначних відносних прикметників у художніх текстах Уласа Самчука / О. Степанова. - С. 298-305
  Шептуха О.  Функціонування еліптичних реченьу повісті "Марія" Уласа Самчука / О. Шептуха. - С. 305-308
  Денисенко Л.  Особливості функціонування питальних речень у творах Уласа Самчука / Л. Денисенко. - С. 309-316
  Пархоменко М.  Функціонально-смислове навантаження парцельованих одиниць у романі Уласа Самчука "Марія" / М. Пархоменко, Л. Денисенко. - С. 316-320
  Барабаш Ю.  Стилістичне навантаження складнопідрядних часових речень у творах У. Самчука / Ю. Барабаш. - С. 321-325
  Марцин С.  Стилістичне використання безсполучникових складних речень у творах Уласа Самчука / С. Марцин. - С. 326-331
  Шабат-Савка С.  Функціонування суб'єктивно-модальних синтаксем у мові творів Уласа Самчука / С. Шабат-Савка, А. Агафонова. - С. 331-342

Рубрики: Самчук У. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): художня історіософія Самчука -- МУР; ідея великої літератури Самчука -- літературно-критичний доробок Самчука -- листування Самчука і Лавріненка -- Самчук і письменники української

 
18 83.3(4Укр)я73-1
Г67

Горболіс, Л. М.

        Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників [Текст] : навч. посіб. для студ.-філол. / Л. М. Горболіс. - Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 132 с.

Зміст:
  Народнорелігійна мораль і проблема збереження довкілля у світорозумінні героїв української прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.. - С. 10-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проблема збереження довкілля в морально-етичному вимірі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". - С. 39-45
  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "У пошуках своєї орбіти". - С. 46-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Екологія душі героя оповідання М. Чернявського "Богові невідомому". - С. 61-65
  "Закони "Біосу" однакові для всіх..." (прадавність зв'язків ліричного героя і природи у поезії Б.-І. Антонича). - С. 66-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герой у ритмозв'язках із природою у поезії М. Драй-Хмари "Накинув вечір голубу намітку". - С. 86-92
  Подяка сонцю: ракурс потрактування (поезія Ліни Костенко "Вечірнє сонце, дякую за день..."). - С. 93-98
  Зв'язок із предками як подолання буденності в романі Любові Голоти "Епізодична пам'ять". - С. 99-112

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): народнорелігійна мораль -- збереження довкілля в українській прозі -- природа у літературі

Анотація:   У навчальному посібнику на матеріалі творів українських письменників ХІХ - ХХ ст. (М. Коцюбинського, Лесі Українки, М. Чернявського, М, Драй-Хмари, Б. І. Антонича, Ліни Костенко, Любові Голоти та ін.) запропоновано шляхи потрактування малодослідженої в літературізнавстві проблеми екологічної культури героїв-українців. Обрані для аналізу різножанрові твори митців, будучи складовими літературного процесу, фіксують тривалість художньої практики оприявлення духовних зв'язків нашого народу з ріднопростором, прадавніми знаннями, народнорелігійною мораллю, правилами шляхетного ставлення до об'єктів і явищ природи.

 
19 81.2Р-434
Ш66

Шкаруба, Л. М.

        Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Шкаруба; Л. С. Спанатій. - К. : Каравела, 2004. - 320 с.

 
20 80кр
В53

Скорина, Людмила

        Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") [Текст] : сборник научных трудов / Людмила Скорина. -

Ключові слова (ненормовані): історична правда -- вимисел -- художній твір

 
21 83.0
Л64

Левчик, Н.

        Творчість Олександра Олеся у світоглядно-естетичному контексті художніх систем української поезії кінця ХІХ- початку XX ст. [Текст] : збірник / Н. Левчик. -

 
22 83.0
М68

Павлюк, Т.С.

        Проблеми балетмейстерських інтерпретацій зарубіжних балетів й оновлення художньої палітри української хореографічної культури 70-х-першої половини 80-х років XX століття [Текст] : сборник / Т.С. павлюк. -

Ключові слова (ненормовані): Українське балетмейстерське мистецтво -- Хореографія -- Художня культура

 
23 83.3(4Укр)
С16

Салига, Т.

        Імператив [Текст] : (літературознавчі статті, критика, публіцистика) / Т. Салига ; ред. : М. П. Парцей. - Л. : Світ, 1997. - 350 с.

Рубрики: Лужницький Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська релігійна поезія -- розстріляне Відродження -- літературна група "Логос" -- українська діаспора -- стрілецька

Анотація:   Нова праця Тараса Салиги, доктора філологічних наук, лауреата премії в галузі літературно-художньої критики ім. О. Білецького, автора книг "право на себе", "У глибинах гармонії", "Микола Вінграновський", "Продовження", "Високе світло" та ін. - це студії складних і драматичних періодів української художньої дійсності. Автор відкриває сучасному читачеві чарівні материки української релігійної поезії, що завжди скрашувала нашу літературу своєю духовною силою, філософічністю проблематики, досліджує творче життя української літературної еміграції, естетичні напрямки поезії на стиках епох, зокрема творчість поетів-шістдесятників, розглядає досі у нас майже не значну стрілецьку та упівську поезію.

 
24 83.07д
К71

Косів, Г.

        Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. - Л. : Піраміда, 2011. - 264 с.

Рубрики: Річ В. - про неї
Літературознавство - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Віра Річ -- художній переклад -- імпліцитна поетика -- експліцитна поетика -- англо-українські літературні взаємини

Анотація:   Віра Річ (1936-2009) - одна з найталановитіших та найбільш плідних перекладачів української художньої літератури англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга - перша спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ.

 
25 83.3(4Укр)
А64

Ананченко, Т. П.

        "України часточка - в мені..." : Одещина в культурологічному просторі світового українства / Т. П. Ананченко. - О. : Друк, 2005. - 280 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна Одеса -- Одеса в українських художніх творах

Анотація:   Культурологічні нариси розповідають про маловідомі чи призабуті сторінки української літературної Одеси, про тих видатних діячів нашої культури, які бували в місті на березі Чорного моря, оспівали наш край у художніх творах; про тих митців, чиє слово є вічним й віщим: Лесю Українку, М. Вороного, Івана та Юрія Лип, М. Куліша, О. Довженка та багатьох інших митців, які створили славу світовому українству. У ній йдеться і про митців "Розстріляного безсмертя", і про шляхетних жінок України, і про тих кого доля закинула в чужинецькі краї.

 
26 83.3(4Укр)6-4
Н56

Нестелєєв, М. А.

        На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с.

Рубрики: Історія української літератури - Український модернізм

Ключові слова (ненормовані): художній літературі -- творчість Хвильового -- суїцидальна образність у прозі Епіка -- суїцидальна тематика у творах

Анотація:   У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В. Підмогильного, М. Хвильового та Г. Епіка.

 
27 81.2УК-922
М36

Мацько, Л. І.

        Українська мова [Текст] : збірник диктантів: для учнів серед. шкіл усіх типів / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. - К. : Либідь, 1996. - 240 с.

Зміст:
  Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Пунктуація. - С. 5-26
  Лексика. Фразеологія. Орфографія. - С. 27-53
  Морфологія. Орфографія. - С. 54-80
  Синтаксис. Пунктуація. Орфографія. - С. 81-234

Рубрики: Язык украинский

Анотація:   У навчальному посібнику подаються уривки з творів української художньої, публіцистичної, науково-популярної літератури і словниковий матеріал для диктантів різноманітних видів та форм їх проведення: навчальних, пояснювальних, тренувальних, попереджувальних та ін. Зміст і обсяг матеріалу надають учителеві української мови широкі можливості для творчої роботи, активізації знань учнів, засвоєння ними норм літературної мови, вироблення стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

 
28 81.2УК-922
М36

Мацько, Л. І.

        Українська мова [Текст] : тексти для диктантів (навчальні і контрольні з творчими мовними завданнями) для учнів 5-11 класів загально-освіт. шкіл, ліцеїв, гімназій (з українською мовою навчання) / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Донецьк : БАО, 2002. - 320 с.

Зміст:
  Оцінювання диктантів. - С. 8-10
  Довідник орфограм. - С. 281-298
  Довідник пунктограм. - С. 299-312

Рубрики: Методика навчання української мови - Контроль знань

Ключові слова (ненормовані): диктанти з української мови

Анотація:   У посібнику подаються уривки з творів української художньої літератури, тексти публіцистичного та науково-популярного спрямування, адаптовані до навчальних потреб. Їх можна використати як диктанти на випускних екзаменах, а також у навчально-тренувальній роботі для вироблення в учнів стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

 
29 83.3(4Укр)6-8
К75

        Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 296 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Функції перекладу в сучасному світі / О. І. Чередниченко. - С. 4-11
  Кочур А. Г.  Усе починалося з початку (Григорій Кочур: фрагменти спогадів) / А. Г. Кочур. - С. 11-18
  Зорівчак Р. П.  Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак. - С. 22-33
  Содомора А. О.  Багатоголосе відлуння тиші ("Нічна пісня мандрівника" Й.-В. Гете: за межею перекладу) / А. О. Содомора. - С. 34-56
  Новикова М. О.  Григорій Кочур - редактор перекладів із Миколи Зерова (нотатки із власного досвіду) / М. О. Новикова. - С. 57-61
  Стріха М. В.  "Невольничий переклад": Василь Стус крізь призму Григорія Кочура / М. В. Стріха. - С. 62-69
  Дзера О. В.  Алюзії і переверзії в образі Клавдія, короля світу, "що звихнувся": оригінал і українські переклади / О. В. Дзера. - С. 71-85
  Медвідь О. С.  Розмовно-просторічна лексика шекспірового "Гамлета" у перекладах Григорія Кочура і Леоніда Гребінки / О. С. Медвідь. - С. 85-89
  Фурман А. Р.  Настанови Полонія синові. Спроба зіставного аналізу (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Hamlet, prince of Denmark" та її українських перекладів Г. Кочура та М. Рудницького) / А. Р. Фурман. - С. 89-97
  Петрова О. М.  Європейські та вітчизняні художники в бібліотеці та у свідомості Григорія Кочура / О. М. Петрова. - С. 98-102
  Пехник Г. В.  Григорій Кочур: натхнення чи праця? / Г. В. Пехник. - С. 102-108
  Шмігер Т. В.  Забутими сторінками українського перекладознавства 1920-х років / Т. В. Шмігер. - С. 109-117
  Ромас Л. М.  Діяльність неокласиків в оцінці Григорія Кочура / Л. М. Ромас. - С. 117-122
  Радчук В. Д.  Функції перекладу / В. Д. Радчук. - С. 123-138
  Демецька В. В.  Специфіка перекладу релігійних текстів / В. В. Демецька. - С. 138-144
  Гізер В. В.  Український альбом як тип тексту краєзнавчого дискурсу: перекладознавчий аспект / В. В. Гізер. - С. 144-148
  Бохонко Х. П.  До проблеми перекладу екологічного дискурсу / Х. П. Бохонко. - С. 148-155
  Сизова О. Ф.  Гендерна ідентичність перекладача в тексті перекладу / О. Ф. Сизова. - С. 155-163
  Чала Ю. П.  Особливості відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах англійських авторів / Ю. П. Чала. - С. 164-171
  Некряч Т. Є.  Засоби збереження природності драматичного діалогу під час перекладу творів для театру (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 171-178
  Славова О. О.  Відображення смислової структури оригіналу засобами цільової мови / О. О. Славова. - С. 178-184
  Коломієць Л. В.  "Дорогому Григорію Порфировичу на суд нелукавий": "Пісня про Гаявату" Генрі Лонгфелло в перекладі Оксани Соловей / Л. В. Коломієць. - С. 185-194
  Волошин О. Я.  Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів: теоретичний та практичний аспект / О. Я. Волошин. - С. 194-199
  Савчин В. Р.  Микола Лукаш - лексикограф / В. Р. Савчин. - С. 199-203
  Рой М. О.  Відтворення елементів міфосвіту Михайла Коцюбинського засобами англійської мови (на матеріалі повісті "Тіні забутих предків") / М. О. Рой. - С. 204-210
  Титаренко О. О.  Відтворення чи перетворення: про переклад англійською мовою особливостей поетичного мовлення Павла Тичини / О. О. Титаренко. - С. 210-216
  Соловей Е. С.  Переклади поезій Володимира Свідзінського: перші підсумки / Е. С. Соловей. - С. 217-223
  Стукало Ю. В.  Марта Тарнавська як перекладач / Ю. В. Стукало. - С. 223-231
  Сірик Л. В.  Польська поезія у перекладах київських неокласиків / Л. В. Сірик. - С. 231-248
  Бурда-Лассен О. В.  Декодування ментальної ідентичності нації у процесі перекладу українських і німецьких етнолексем міфологічного походження / О. В. Бурда-Лассен. - С. 249-254
  Молочко О. О.  Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма "собака" в українсько-англійському зіставленні) / О. О. Молочко. - С. 255-261
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивності інверсії у перекладі (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона. Ф. Фіцджеральда та Е. Гемінгуея) / О. Я. Толочко. - С. 262-270
  Калашник О. О.  Український Р. М. Рільке. "Орфей. Еврідіка. Гермес" / О. О. Калашник. - С. 270-279

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): історія українського перекладу -- теорія перекладу -- лінгвостилістичні особливості перекладу -- кочурознавство -- переклади Кочура Г. -- переклади Стуса

Анотація:   Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку" (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). Окремі доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному доробкові Григорія Кочура; загальнотеоретичним проблемам перекладу; історії українського художнього перекладу.

 
30 81.2Ук-33
Б61

Білоноженко, В. М.

        Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів [Текст] : [монографія] / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк ; відп. ред. Л. С. Паламарчук. - К. : Наукова думка, 1989. - 156 с.

Рубрики: Мова українська - Фразеологія

Ключові слова (ненормовані): фразеологічні значення -- фразеологія -- способи тлумачення фразеологічного значення -- розгорнута метафора -- фразеологічна контамінація

Анотація:   У монографії розглянуто актуальні проблеми фразеології та фразеографії, теоретично обгрунтовано і розроблено способи і моделі тлумачення фразеологізмів у практиці укладання фразеологічних словників, висвітлено основні динамічні процеси у сфері функціонування фразеологічних одиниць. Викорастано широкий фактичний матеріал творів української художньої літератури.

 
31 84(4Укр)6-4
Л48

        Вибрані твори [проза]: в 3 т. / уклад.-ред. : Б. Мельничук. - Т. : Збруч, 2006. - 400 с.

Зміст:
  Мотря. - С. 3-190
  Орли. - С. 191-222
  Крутіж. - С. 223-358
  Оповідання. - С. 359-399

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- 1734-1750 -- доба міжгетьманства -- 1663-1687 -- Руїна -- Мазепа І. в літературі -- жінка в

Анотація:   Цим томом продовжуємо ознайомлювати читачів із творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого (1872-1941). Започатковує збірник другий том історичної повісті "Мотря". (Перший том побачив світ у нашому видавництві у 2005 р. в одній книзі з історичною повістю "Сотниківна"; там була також подана обширна стаття про життєвий і творчий шлях Б. Лепкого). У центрі повісті "Мотря", дія якої відбувається на тлі важливих історичних подій, - кохання дочки генерального судді Кочубея і гетьмана Івана Мазепи. Історичне оповідання "Орли" повертає до років 1734-1750, коли в Україні після смерті гетьмана Данила Апостола почалася доба так званого "міжгетьманства", характерного посилення московських катувань та знущань, насаджуванням деспотичного царського режиму. У повісті "Крутіж" Б. Лепкий відобразив епізоди ще ранішого історичного періоду - Руїни (1663-1687). Фахівці по праву відносять цей твір до найкращих в українській художній літературі на теми минулого нашої країни.

 
32 83.3(4Укр)5
Л58

Лімборський, І.

        Сентименталізм в українській літературі [Текст] : [монографія] / І. Лімборський. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 48 с.

Рубрики: Історія української літератури - Літературні напрямки

Ключові слова (ненормовані): літературні напрями -- сентименталізм

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням одного з широко дискутованих явищ - сентименталізму в українській літературі першої половини ХІХ ст. Розкривається закономірність його виникнення в українській художній свідомості, розглядаються його основні характеристики: жанрова система, своєрідність художнього конфлікту, принципи зображення світу і людини. Аналізується творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, М. Макаровського, С. Руданського, М. Петренка, Ганни Барвінок, Ю. Федьковича, Марка Вовчка та інших письменників.

 
33 84(4Укр)6-4
Т98

Тютюнник, Г. М.

        Облога [Текст] : вибр. твори / Г. М. Тютюнник. - К. : Пульсари, 2004. - 832 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема людської долі -- українська проза

Анотація:   Українську художню прозу неможливо уявити без вагомої літературної спадщини Григорія Тютюнника. Письменник у своїй творчості обрав жанр традиційний для нашої літератури - оповідання, повість. Правдивість зображуваних людських характерів, художня майстерність у відтворенні їхніх вчинків, емоцій - це те, чим найбільш приваблює він читача. Живописець правди - так можна б визначити і творчі принципи, і весь лад душі, а відтак і стиль, позначений яскравою індивідуальністю митця.

 
34 83.3(4Укр)5
Л58

Лімборський, І.В.

        Сентименталізм в українській літературі (перша половина 19 ст.) / І. В. Лімборський. - К. : 1996. - 183 с.

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): сентименталізм в літературі

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняном літературознавстві дослідженням одного з широко дискутованих явищ- сенименталізму в українській літературі першої половини 19 ст. Розкривається закономірність виникнення цього явища в українській художній свідомості, розглядаються його основні характеристики: жанрова система, своєрідність художнього конфлікту, принципи зображення світу і людини. Аналізується творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, С. Руданського, Марка Вовчка, Ганни Барвінок та ін.

 
35 84(4Укр)6-5
К75

Кочур, Г. П.

        Третє відлуння [Текст] : [переклади] / Г. П. Кочур ; авт. передм. : І. Дзюба, М. Новикова. - К. : Український письменник, 2008. - 669 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): переклади

Анотація:   Книжка перекладів видатного майстра українського художнього слова охоплює творчість поетів різних епох - від Давньої Греції та Риму до наших сучасників із різних країн світу.

 
36 83.3(4Укр)6-4
Т29

Тебешевська-Качак, Т. Б.

        Художні особливості жіночої прози 80-90-х рр. ХХ століття [Текст] : монографія / Т. Б. Тебешевська-Качак ; наук. ред. Є. М. Баран. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2009. - 192 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художній образ в українській жіночій прозі

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню прозових текстів Ніни Бічуї, Галини Горласевич, Любові Пономаренко, виданих у 80-х роках XX ст., творів Оксани Забужко, Світлани Йовенко, Євгенії Кононенко, Софії Майданської, Валентини Мастеревої, Галини Пагутяк, Галини Тарасюк, Людмили Тарашинської та інших письменниць, виданих у 90-х. Розглядається динаміка й основні аспекти формування жіночої прози, феномен жіночої творчості. Окреслено специфічні особливості жіночої літературної традиції, української жіночої прози і "жіночого письма". Визначено художні ознаки української жіночої прози 80 - 90-х років XX ст., зокрема специфіка і новизна у розробці актуальних тем сучасності. Спеціально проаналізовано жанрово-стильові модифікації текстів. Розроблено типологію жіночих образів у прозі письменниць виокремленого періоду з урахуванням "типової" моделі героя і особливостей та принципів характеротворення, які домінували в літературі 80 - 90-х років XX ст. Інтегровано наукові погляди та висновки літературознавців щодо жіночої прози 80 - 90-х років ХХ ст.

 
37 83.3(4укр)4
Б61

        Художній світ давньої української літератури [Текст] : ізборник. - : 2012. - 426 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): середньовічна українська література -- міфоепічні образи -- міф про Єрусалим -- письменство Київської Русі -- українська

Анотація:   Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства ХІ - XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше прділялися незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих світів.

 
38 83.3У1-8...44
Я92

Яценко, М. Т.

        На рубежі літературних епох: Енеїда Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М. Т. Яценко. - К. : Наукова думка, 1977. - 279 с.

Зміст:
  Природа сміху в "Енеїді". - С. 18-63
  Фольклоризм "Енеїди". - С. 63-135
  Характер типізації і творчий метод. - С. 135-208
  Енеїда як етологічний твір та її місце в літературі. - С. 208-279

Рубрики: Котляревський І.
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Широке коло питань розвитку української літератури на рубежі ХVIII-XIX ст., зокрема процес складання нової літератури, розглядається у синхронному і діахронному типологічному аспекті, в зв'язку з проблемою художнього прогресу. В центрі дослідження- "Енеїда" Котляревського як неповторне явище світової літератури в ідейно-етитичному контексті свого часу та в співвіднесенні з попередніми художніми епохами. У книзі йдеться про генетичні і типологічні зв'язки "Енеїди" з народною сміховою культурою та поезією, з традиціями античної літератури, письменством середньовіччя, Відродження і Просвітительства, про питання народності і реалізму поеми, визначається її місце у світовій літературі.

 
39 83.3Ук7-4
Л69

Логвиненко, О. М.

        Сучасний український роман [Текст] : еволюція, характери, стиль : [монографія] / О. М. Логвиненко. - К. : Вища школа, 1989. - 175 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український роман -- художні традиції -- українсько-радянська проза

Анотація:   У монографії досліджуються здобутки української радянської прози в жанрі роману, його традиції і риси оновлення, а також естетичні цінності, якими він збагачує уже нагромаджений літературний досвід. Книга дає читачеві уявлення про різні стильові напрями розвитку сучасної романістики на матеріалах аналізу творчості О. Гончара, М. Стельмаха, В. Земляка, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, Є. Гуцала, Ю. Щербака та інших прозаїків.

 
40 83.3(4Укр)6-4кр
П50

Поліщук, В. Т.

        Повість про героїку і трагедію. Художній конфлікт в українській воєнній повісті 40-60-х років [Текст] : монографія / В. Т. Поліщук. - Черкаси : Відлуння, 1997. - 175 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українські воєнні повісті

Анотація:   У монографії аналізується розвиток жанру української воєнної повісті на тривалому, суперечливому і складному відтинку часу (1941 - 1970 р. р.). До розгляду залучено немало творів, які довгий час були вилучені з літпроцесу з ідеологічних причин, цілий ряд повістей і періодів піддається переосмисленню.

 
41 83
В53

Гризун, А.П.

        Еволюція художньо-стильової системи української сугетивної лірики XX століття [Текст] : сборник / А.П. Гризун. -

Ключові слова (ненормовані): Сугестивна лірика -- Українська поезія

 
42 83.3(4Укр)6
Д67

Донченко, Л. О.

        Художні моделі націоналної ідентичності [Текст] : [монографія] / Л. О. Донченко. - Київ : КНТ, 2014. - 220 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): проза Шевчука -- мемуари Куліша -- авторські іетеграції національного характеру

Анотація:   У монографії йдеться про художні моделі національної ідентичності в українській літературі. Означено поняття "національний характер” і "ментальність” у філософському та культурологічному дискурсах. Розкрито своєрідність висвітлення національної ідентичності у творах письменників 20-30-х років. Висвітлена художня модель українського світу в прозі Валерія Шевчука. У структурі індивідуальної міфосистеми виявлено функції космологічних та антропологічних міфологем, зокрема, категорії "sacrum” у художньому універсумі. Окреслено міфологічні параметри необарокової прози, визначено духовно-ментальні засади українства. Проаналізовано авторські версії національного характеру, простежено специфіку вираження ментальних спонукань, міфологем і архетипів народної культури як структуруючих чинників художніх творів.

 
43 84(4Укр)1-4
Н59

Нечуй-Левицький, І. С.

        Вибрані твори / І. С. Нечуй-Левицький ; вступ. ст., упорядкув. Г. М. Жуковської. - К. : Книга, 2012. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Іван Нечуй-Левицький - письменник універсальний, усеохопний, неповторний у художньому відтворенні розмаїття українського суспільного життя. Його повісті "Микола Джеря" та "Кайдашева сім'я", що ввійшли до пропонованої книги, давно зайняли гідне місце на полиці української класики. Злободенність тематики, художня довершеність, краса і поетичність українського слова забезпечили їм неперебутність у віках. Вони завжди будуть озвиватися до української душі і мають не лише загальноукраїнську, але і європейську вартусність. Унікальний народосвіт постане перед читачами із праці Івана Нечуя-левицького "Світогляд українського народу. Екскіз української міфології", в якій знайшлися відображення самобутні уявлення і вірування наших предків.

 
44 83.3(4Укр)6-4
Р69

Ромащенко, Л. І.

        Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: Основні напрями художнього руху [Текст] : монографія / Л. І. Ромащенко; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 388 с.

Зміст:
  Ромащенко Л. І.  Історичний жанр як теоретико-літературна проблема / Л. І. Ромащенко. - С. 9-16
  Ромащенко Л. І.  Становлення і розвиток теми козаччини в українській літературі / Л. І. Ромащенко. - С. 17-77
  Ромащенко Л. І.  Доба Руїни та її головні герої: метаморфози концепції особистості / Л. І. Ромащенко. - С. 78-138
  Ромащенко Л. І.  Новаторське осмислення діяльності Павла Полуботка / Л. І. Ромащенко. - С. 139-169
  Ромащенко Л. І.  Трагедія Запорозької Січі: історична та художня версії / Л. І. Ромащенко. - С. 199-233
  Ромащенко Л. І.  Хроніка - перспективний різновид історичного жанру / Л. І. Ромащенко. - С. 319-383

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): історична проза -- синкретизм жанрово-стильовий -- поетика художніх творів

Анотація:   У монографії досліджуються новаторські тенденції розвитку сучасної української історичної прози, основні риси національного характеру, сконцентровані в образах-типах, принципи й засоби конструювання художніх образів, особливості трансформації правди історичної у правду художню. Велику увагу приділено проблемі жанрово-стильового синкретизму історичного роману, причому розгляд найновіших творів історичної тематики відбувається не ізольовано від художніх здобутків цього жанру в попередні періоди розвитку, а також з урахуванням зв'язку проблематики та поетики української прози про минуле зі спорідненими явищами в інших літературах.

 
45 85.100.50я73-1
М69

Михайленко, В. Є.

        Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2015. - 303 с.

Зміст:
  Значення та роль геометрії в художньому формотворенні. - С. 9-18
  Історія використання геометрії в художньо-творчих процесах. - С. 19-36
  Зв'язок геометрії з біонікою, ергономікою, антропометрією, екологією, маркетингом та ноп. - С. 37-55
  Композиційні та геометричні засади художнього формотворення. - С. 56-80
  Графічна формалізація в художньо-творчому процесі. - С. 81-105
  Геометричні передумови формотворення знаково-символьних об'єктів графічного дизайну. - С. 106-151
  Геометричне моделювання закономірностей композиції. - С. 152-177
  Реалізація графічної моделі супідрядності в художньому формотворенні. - С. 178-204
  Композиційний аналіз творів образотворчого мистецтва. - С. 205-240
  Використання комп'ютерних технологій у композиційних та кваліметричних задачах художнього формотворення. - С. 241-265
  Формування професійного мислення фахівців художньо-творчих спеціальностей. - С. 266-289
  Основні поняття та визначення з геометрії, технічної естетики і дизайну. - С. 290-297

Рубрики: Мистецтво образотворче - Основи композиції

Ключові слова (ненормовані): проектна графіка -- український народний розпис

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Досліджено значення точок, ліній та поверхонь, зокрема, роль у формотворенні плоских кривих, в тому числі - кривих 2-го порядку, а також кривих поверхонь. Виконано геометричний аналіз деяких художніх картин, переважно українських майстрів. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп'ютерної графіки.

 
46 83.3(4Укр)-1я73-1кр
П21

Пахаренко, В.

        Українська поетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Пахаренко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2009. - 403 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): художня література -- літературний процес -- художність твору -- функції мистецтва -- фольклор -- монументалізм -- ренесанс -- бароко -- класицизм -- романтизм -- реалізм

Анотація:   У пропонованому підручнику досліджується сутність, походження, властивості, функції мистецтва, художнього слова, специфіка асоціятивного мислення, надхнення. Розкриваються закономірності розвитку літературного процесу. Особлива увага зосереджується на визначальних прикметах найважливіших мистецьких стилів: готики, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму ( з цілою низкою течій - неоромантизмом, неокласицизмом, символізмом, імпресіонізмом, експресіонізмом, неореалізмом, фунтуризмом, сюрреалізмом, соцреалізмом), постмодерну.

 
47 83.3Ук7
М27

Марко, В. П.

        Основа творчих шукань: художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі / В. П. Марко. - К. : Вища школа, 1987. - 166 с.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес
Україна

Ключові слова (ненормовані): людина в сучасній літературі -- соціалістичний реалізм

Анотація:   Досліджується проблема концепції людини в сучасній художній літературі, Людина- громадянин, творець, носій високих ідейних і духовних якостей- головний об'єкт зображення літератури соціалістичного реалізму. На прикладах нових творів відомих українських письменників, представників усієї нашої багатонаціональної літератури, автор розкриває шляхи, якими йде митець до осмислення образу сучасника, показує стилістичні засоби його творчих шукань.

 
48 76.120.8
Ж92

Бондаренко, В.

        Графічне та художнє оформлення реклами в українській періодиці початку XX століття [Текст] : збірник накових праць / В. Бондаренко. -

Ключові слова (ненормовані): реклама -- графічний дизайн -- шрифти

 
49 83.3(4Укр)6
Х80

Хороб, М. Б.

        Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття [Текст] : (дослідження, статті, критичні етюти) / М. Б. Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 428 с.

Рубрики: Історія української літератури - Українські письменники XX ст.

Ключові слова (ненормовані): українська діаспора -- письменники "розстріляного відродження" -- письменники - шісдесятники -- поетика Мартиновича -- історіософія Гриневичевої -- фольклорно-міфологічні

Анотація:   Літературознавчу книжку складають дослідження, статті про українських письменників XX ст., здебільшого прозаїка, як з України, так і з діаспори, що були написані в останні десятиліття (І. Франко, В. Стефаник, Лесь Мартинович; Катря Гриневичева, С. Гординський, В. Домонтович, Р. Єндик, В. Єрошенко, Наталена Королева), творців доби "розстріляного відродження" (Мирослав Ірчан, М. Козоріс, Ю. Шкрумеляк), письменників-шістдесятників (Є. Гуцало, С. Пушик, Григір Тютюнник, Вал. Шевчук), а також О. Гончар, Р. Іванчук та критичні етюди про сучасних художників слова. Для студентів-філологів, учителів-словесників, учнів та усіх, хто цікавиться розвитком українського національного письменства.

 
50 95.4
П52

Скобельська, О.

        Рецепція Гоголівської художньої картини світу в українській "Химерній прозі" [Текст] : сборник научных трудов / О. Скобельська. -

 
51 83.3(4Укр)6-5
І19

Іванишин, П. В.

        Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко [Текст] : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академвидав, 2008. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна герменевтика -- герменевтика сенсу національного буття -- національна мова -- поетичні досвіди Шевченка -- поетичні досвіди Костенко -- екзистенціалізація

Анотація:   У монографії розкрито сутність ознаки художньо вираженого національного розуміння на основі вивчення літературної практики витлумачення національного сенсу способів людського існування в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко. Проаналізовано специфіку розвитку українського художньо-герменевтичного мислення як глибоконаціонального буттєво-історичного розуміння, теоретично окреслено іманентний українському буттю національно-екзистенціальний тип тезаурусу (передзнання).

 
52 83.3Ук1
У45

        Українське літературне барокко [Текст] : збірник наукових праць / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1987. - 297 с.

Зміст:
  Іваньо І. В.  Про українське літературне бароко / І. В. Іваньо. - С. 3-19
  Охріменко П. П.  Розвиток і взаємозв'язки східнослов'янського бароко / П. П. Охріменко, О. Г. Охріменко. - С. 19-46
  Наливайко Д.С.  Українське літературне бароко в європейському контексті / Д. С. Наливайко. - С. 46-76
  Сазонова Л. І.  Жанр вертоградів у східнослов'янському літературному бароко / Л. І. Сазонова. - С. 76-109
  Софронова Л.О.  Київський шкільний театр і проблеми українського бароко / Л. О. Софронова. - С. 109-131
  Пелешенко Ю. В.  Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського / Ю. В. Пелешенко. - С. 131-144
  Колосова В. П.  Функції віршів в українських стародруках кінця 16- першої половини 17 ст. / В. П. Колосова. - С. 144-156
  Радишевський Р. П.  Барокковий консептизм поезії Лазаря Барановича / Р. П. Радишевський. - С. 156-187
  Автухович Т.Є.  Київський період творчості Феофана Прокоповича і барокко / Т. Є. Автухович. - С. 178-193
  Бетко І.П.  Іван Величковський-перекладач / І. П. Бетко. - С. 193-212
  Поплавська Н. М.  Творчість Йоасафа Горленка і деякі питання українського літературного барокко / Н. М. Поплавська. - С. 212-220
  Ісіченко Ю. А.  Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії / Ю. А. Ісіченко. - С. 220-244
  Крекотень В. І.  До історії української бароккової учительно-ораторської прози. Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Ілії Святополк-Четвертинського / В. І. Крекотень. - С. 244-272
  Степовичк Д. В.  Слово і ілюстрація. Основні риси барокко в українській гравюрі / Д. В. Степовичк. - С. 288-300

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): бароко у літературі -- література і мистецтво

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми українського літературного барокко у зв'язку з ідейно-художнім розвитком української літератури 17-18 ст. Розглядаються особливості барокко в поетичних, прозових, драматичних творах, а також взаємодія літератури барокко з музичним та образотворчим мистецтвом.

 
53 М18

Маленко, О. О.

        Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) [Текст] : монографія / О. О. Маленко ; наук. ред. Л. А. Лисиченко. - Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 488 с.

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістика

Ключові слова (ненормовані): художньої мови Виноградова -- поетична мова -- український фольклор -- український романтизм -- український модернізм -- українська

Анотація:   У монографії презентовано лінгвопоетичний аналіз української поезії відповідно до їх естетичних засад. Основну увагу приділено дослідженню текстових зразків провідних для української поетичної мовотворчості художньо-естетичних програм: фольклору, романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму. Естетика художнього дискурсу визначена основним екстралінгвальним чинником, що зумовлює специфіку мовного кодування в поетичному контекчсті важливих для світоглядно-культурних орієнтацій доби буттєвих пріоритетів.

 
54 83.3Ук1
П24

Пелешенко, Ю. В.

        Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV- поч. XVI ст. / Ю. В. Пелешенко. - К. : Наукова думка, 1990. - 142 с.

Зміст:
  Українська культура і другий південнослов'янський вплив. - С. 6-27
  Творчість Григорія Цамблака. - С. 27-78
  Ораторсько-провідницька проза 15 - початку 16 ст.. - С. 78-88
  Становлення стилю плєтєніє словес в українській літературі. - С. 88-115
  Григорій Цамблак. Слово повальне отцям Констанцького собору. - С. 117-119

Рубрики: Цамблак Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): агіографічна проза -- художньо-стильові особливості твору -- українська проза 14-16 ст

Анотація:   У монографії досліджується розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14-початку 16 ст. Висвітлюється питання другого південно-слов'янського впливу на українську культуру, визначаються джерела стилю плеєтеніє словес. Аналізується творчість Григорія Цимбала, Іоанна, Йосифа Солтана та ін., визначаються художньо-стильові та ідейні особливості творів цього періоду. Публікуються два твори Григорія Цимбала.

 
55 63.52(4Укр)-426
Н63

Ніколаєва, Т. О.

        Український костюм. Надія на ренесанс / Т. О. Ніколаєва. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с.

Рубрики: Етнологія України - Історія українського костюма

Ключові слова (ненормовані): історія костюма -- український традиційний костюм XIX - поч. XX ст. -- натільний одяг -- поясний і нагрудний

Анотація:   Книга "Український костюм"- перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів. У праці використана значна кількість джерел з археології, іконографії, етнографії, образотворчого мистецтва, що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури.

 
56 83.3Ук
У45

        Українські дожовтневі письменники [Текст] : Збірник літературно-критичних матеріалів. - К. : Радянська школа, 1985. - 279 с.

Зміст:
  Усна народна творчість. - С. 5-11
  Література Київської Русі. - С. 14-19
  Українська література XIV-XVI ст.. - С. 21-34
  Українська література першого етапу визвольного руху в Росії. - С. 35-117
  Українська література другого етапу визвольного руху в Росії. - С. 122-160
  Українська література третього етапу визвольного руху в Росії. - С. 223-275

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українські письменники-класики

Анотація:   Посібник є збірником науково-теоретичних матеріалів, що відображають багатство художнього світу українських письменників-класиків. Основне місце у збірнику займають матеріали про ті твори, які вивчаються у школі.

 
57 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2011. - 386 с.

Зміст:
  Клименко О.  Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч / О. Клименко. - С. 4-11
  Істоміна Г.  Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень / Г. Істоміна. - С. 11-17
  Ямборко О.  Українське килимарство в теорії та практиці: сучасний стан проблеми / О. Ямборко. - С. 17-20
  Мойсюк О.  Художні особливості тканих рушників-"завісок" Житомирського Полісся першої чверті XX століття / О. Мойсюк. - С. 20-24
  Назарчук М.  Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся / М. Назарчук. - С. 25-31
  Заїка Н.  Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав") / Н. Заїка, Л. Чередніченко. - С. 31-35
  Костюкова В.  Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї / В. Костюкова. - С. 35-40
  Кошеля О.  Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) / О. Кошеля. - С. 41-46
  Болгар О.  Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма / О. Болгар. - С. 46-51
  Косицька З.  Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка - 2011") / З. Косицька. - С. 51-61
  Свиридюк Н.  Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) / Н. Свиридюк. - С. 62-65
  Фісун В.  Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині / В. Фісун. - С. 65-71
  Поп'юк І.  Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Хорта й Ігоря Веренька / І. Поп'юк. - С. 72-77
  Бойчук Н.  Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття / Н. Бойчук. - С. 78-83
  Цимбалюк О.  Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками / О. Цимбалюк. - С. 84-90
  Луковська О.  Парадигма "національного" в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) / О. Луковська. - С. 90-93
  Михалова Р.  Холм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького / Р. Михалова. - С. 95-99
  Порожнякова Н.  Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) / Н. Порожнякова. - С. 100-104
  Шуліка В.  Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття / В. Шуліка. - С. 104-108
  Костів Н.  Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів / Н. Костів. - С. 109-112
  Якимова О.  Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття / О. Якимова. - С. 112-117
  Береговська Х.  Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну / Х. Береговська. - С. 117-122
  Бурковська Л.  Ікона "Спас у славі" другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області / Л. Бурковська. - С. 122-129
  Тарасенко О.  У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 131-138
  Котляр Є.  Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції / Є. Котляр. - С. 139-145
  Боса І.  Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі XIX-XX століть / І. Боса. - С. 145-150
  Маліновська К.  Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського" / К. Маліновська. - С. 150-154
  Хорунжа Г.  Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам'яток Львова) / Г. Хорунжа. - С. 154-159
  Стемпіцька Ю.  Діалектичність образності української книги та золотарської оправи XIV-XVIII століть / Ю. Стемпіцька. - С. 159-163
  Кубриш Н.  Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка / Н. Кубриш. - С. 164-170
  Стельмащук Г.  Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття / Г. Стельмащук. - С. 172-178
  Скляренко Г.  До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя / Г. Скляренко. - С. 178-188
  Коновалова О.  Еволюція оформлення журналу "Нова хата" в контексті пластичної мови стилю ар деко / О. Коновалова. - С. 188-194
  Ламонова О.  "Неслухняні нащадки": шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка") / О. Ламонова. - С. 194-199
  Носенко А.  Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття / А. Носенко. - С. 200-204
  Сторчай О.  Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису / О. Сторчай. - С. 205-210
  Тарасенко А.  Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття / А. Тарасенко. - С. 211-217
  Медвідь-Юрків М.  Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі / М. Медвідь-Юрків. - С. 217-224
  Сотська Г.  Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій / Г. Сотська. - С. 225-228
  Немкович О.  Відділ музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття / О. Немкович. - С. 230-238
  Чекан Ю.  Музична критика в Інтернеті / Ю. Чекан. - С. 238-244
  Кузик В.  Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки / В. Кузик. - С. 244-248
  Фільц Б.  Інструментальне музикування в українських містах XVI-XVII століть: історичний аспект / Б. Фільц. - С. 248-255
  Костюк Н.  Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки / Н. Костюк. - С. 255-269
  Ярко М.  Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формуванні національної самосвідомості української музичної культури / М. Ярко. - С. 270-274
  Озимовська А.  Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття / А. Озимовська. - С. 274-278
  Антонюк (Гуральна) С.  Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття / (Гуральна) С. Антонюк. - С. 279-284
  Шеремета І.  Журнал "Музика" і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках / І. Шеремета. - С. 285-290
  Красильникова О.  Анімістика: введення в наукову дисципліну / О. Красильникова. - С. 292-301
  Коваленко Є.  Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття / Є. Коваленко. - С. 309-316
  Корольова І.  Жіноча суб'єктивність в українській православній картині світу: гендерний підхід / І. Корольова. - С. 316-321
  Лучанська В.  Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська. - С. 321-326
  Тупчієнко-Кадирова Л.  Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) / Л. Тупчієнко-Кадирова. - С. 326-332
  Руда Т.  Мистецтво соцреалістичне й масове / Т. Руда. - С. 334-339
  Пашкова О.  Процеси конвергенції в сучасному кінематографі / О. Пашкова. - С. 339-344
  Черков Г.  Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму / Г. Черков. - С. 344-348
  Дзюба Д.  Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення / Д. Дзюба. - С. 348-353
  Новікова Л.  Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі / Л. Новікова. - С. 353-358
  Казакова Н.  До питання про створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття / Н. Казакова. - С. 359-366
  Шаповал О.  Комп'ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення / О. Шаповал. - С. 366-372
  Кульчинська Л.  Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики / Л. Кульчинська. - С. 372-376
  Дмитрик О.  Феномен гаптичної візуальності в кінематографі / О. Дмитрик. - С. 377-382

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне

Анотація:   У збірнику розкрито широке коло проблем збереження та розвитку декоративного мистецтва в реаліях сучасної України, розглянуто методологічні засади мистецтвознавчих досліджень художніх пам'яток минулого, аспекти української візантиністики. стильові тенденції в образотворчому мистецтві XIV-XIX ст.,

 
58 83.3(4Укр)-022
Т48

Ткачук, М. П.

        Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 463 с.

Зміст:
  Наративні параметри української літератури першої половини XIX століття. - С. 20-105
  Художній дискурс української поезії останньої третини XIX століття. - С. 106-185
  Наративні конструкції творів XIX - поч. XX століття. - С. 186-326
  Модерністський дискурс Богдана Лепкого. - С. 186-212
  Міфопоетика Богдана Лепкого в контексті модерністського міфомислення його доби. - С. 212-238
  Сюжет і фабула в наративній логіці новел Богдана Лепкого. - С. 238-272
  Наративний світ новели "Злодій" Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики. - С. 272-293
  Збірка "Карби" Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку ХХ століття. - С. 293-302
  Наративна структура оповідання Леся Мартовича "мужицька смерть". - С. 302-310
  "Роман про Трістана та Ізольду" Ж. Бедьє та поема "Ізольда Білорука" Лесі Українки: компаративний дискурс. - С. 310-326
  Скомплікованість наративних форм у текстах ХХ століття. - С. 327-461
  Художні обрії української прози 20-30-х років ХХ століття. - С. 327-341
  Майстерність викладових форм новел Аркадія Любченка. - С. 341-346
  Наратив прозових творів Валер'яна Підмогильного. - С. 346-365
  Художній наратив прозових текстів Івана багряного. - С. 365-383
  Художні виміри творчості уласа Самчука. - С. 383-394
  Фокалізаційний код у романі "Марія" Уласа Самчука. - С. 394-402
  Гетеродієгетичний наратор як творець фікційного світу романів Михайла Стельмаха. - С. 402-425
  Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір". - С. 425-436
  Наративне поле "магічного реалізму" Валерія Шевчука. - С. 436-457
  Постмодерний наратив роману "Рекреації" Юрія Андруховича. - С. 457-461

Рубрики: Історія української літератури - Персоналії
Україна

Ключові слова (ненормовані): наративні форми -- літературні стилі -- художній дискурс -- Котляревський І. -- Гоголь М. В. -- Квітка-Основ`яненко Г

Анотація:   У книзі окреслюються наративні, тобто оповідні виміри творів українського письменництва ХІХ-ХХ століть. Простежується типологія нараторів, естетичні функції оповідача з народу у творах Івана Котляревського, Миколи Гоголя, Григорія Квітки-Основ`яненка, Марка Вовчка, Юрія Федьковича, який демократизував українську літературу. Розглядається ліричний наратив української поезії останньої третини ХІХ століття, висвітлюється модерністська розповідна стратегія Богдана Лепкого, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича, а також компаративний дискурс поеми "Ізольда Білорука" Лесі Українки. Окремий розділ присвячено прозі ХХ століття, зокрема скомплікованим викладовим формам. Водяться нові наратологічні терміни.

 
59 83.3У1-4
Г13

Гаєвська, Л. О.

        Морально-етична проблематика української новели кінця 19- початку 20 ст. / Л. О. Гаєвська. - К. : Наукова думка, 1982. - 127 с.

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): письменники-новелісти 19-20 ст. -- новаторство українських прозаїків 19-20 ст. -- гуманізм української

Анотація:   В монографії розкривається творча спадщина українських письменників-новелістів(М.Коцюбинського, В.Стефаника, С.Васильченко, М.Черемшини, Л.Мартовича та ін.) з точки зору відображення в ній еволюції морально-етичних пошуків художньої думки дожовтневого періоду. Вказані соціально-ідеологічні джерела художнього новаторства українських прозаїків дореволюційної епохи, розкрита суспільно-політична сущність їх гуманістичної концепції.

 
60 83.3(4Укр)6
Т48

Ткачук, М. П.

        Українська література ХХ століття [Текст] : [монографія] / М. П. Ткачук. - Т. : Медобори, 2014. - 608 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Відродження української літератури -- драматургія -- Тичина П. -- Рильський М. -- Плужник Є. -- свідзінський В. -- Антонич Б

Анотація:   Досліджено художню своєрідність українського письменства ХХ століття у портретах і розвідках. Простежено головні закономірності літературного процесу, провідні тенденції в образній системі, в галузі проблем і жанрів, висвітлено естетичні шукання митців слова, їхнє новаторство, стильове розмаїття, наративну стратегію, інтертекстуальне поле творів митців, місце їх в світовому письменстві.

 
61 85.03(4Укр) я73-1
К78

Крвавич, Д. П.

        Українське мистецтво [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2003. - 256 с.

Зміст:
  Мистецтво палеоліту. - С. 7-57
  Крвавич Д.  Мистецтво неоліту те епохиміді-бронзи / Д. Крвавич, С. Черепанова. - С. 58-105
  Антропоморфна пластика Трипілля. - С. 89-105
  Крвавич Д.  Скіфо-сарматське мистецтво. - С. 106-170
  Крвавич Д.  Античне мистецтво Північного Причорномор'я / Д. Крвавич, С. Черепанова. - С. 171-234

Рубрики: Історія мистецтва
Україна

Ключові слова (ненормовані): мистецтво палеоліту -- мистецтво неоліту -- мисливська магія -- мистецтво епохи міді-бронзи -- будівництво трипілля -- антропоморфні стели індоєвропейців

Анотація:   Навчальний посібник - перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності. В першій частині висвітлено витоки художньої творчості, духовні здобутки Трипілля, Скіфії, тавро-русів, що позначилмсь на історичному розвитку українського мистецтва.

 
62 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 324 с.

Зміст:
  Бацевич Ф.  Лінгвалізація світу: гуманітарні переваги та онтологічні загрози / Ф. Бацевич. - С. 7-16
  Селіванова О.  Фразеологічний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі української мови) / О. Селіванова. - С. 16-24
  Мусиенко В.  Категория интенсивности как оператор лингвализации картины мира / В. Мусиенко. - С. 24-32
  Іваницька Н.  Лексичний синсемантизм і синтаксичний аналітизм / Н. Іваницька. - С. 33-38
  Скаб М.  Порівняння як концептовиражальний засіб / М. Скаб. - С. 39-46
  Вільчинська Т.  Концепт крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики / Т. Вільчинська. - С. 46-54
  Іващенко В.  Системна організація змістової структури етномузикознавчого прототермінопоняття кобзар на основі концепт-ознак "народно-професійний" та "фольклорний виконавець" / В. Іващенко. - С. 54-63
  Сидорук М.  Лінгвістичне представлення релігійної ідеї "душі" (лінгвокультурологічний аналіз концепту) / М. Сидорук. - С. 64-70
  Калько М.  Універсальний концепт "внутрішній час" та особливості його лінгвалізації в сучасній українській мові / М. Калько. - С. 71-85
  Лонська Л.  Семантико-синтаксичні особливості предикатів існування в сучасній українській мові / Л. Лонська. - С. 86-92
  Пасічник І.  Дієслівна транспозиція / І. Пасічник. - С. 93-100
  Каленич В.  Одновалентні дієслівні предикати кольорової кваліфікації в українській мові / В. Каленич. - С. 100-105
  Габай А.  Адвербіально-темпоральний потенціал знахідного і родового відмінків / А. Габай. - С. 106-111
  Христіанінова Р.  Підрядний зв'язок як основа структурної класифікації складнопідрядних речень сучасної української мови / Р. Христіанінова. - С. 112-118
  Руденко Н.  Поняття про умовний синтаксичний спосіб як граматичну категорію / Н. Руденко. - С. 118-123
  Яцук О.  Статус відокремленої прикладки в семантичній парадигмі (на матеріалі української прози кінця XX - початку XXI століть) / О. Яцук. - С. 123-128
  Комарова З.  Про деякі типи семантико-синтаксичних відношень у структурі простого ускладненого речення з дієприслівниками доконаного виду / З. Комарова. - С. 129-134
  Цимбал Н.  Структурна мотивація як показник системності термінологічної лексики / Н. Цимбал. - С. 135-141
  Жирик О.  Термінологічна лексика в сучасному кодифікаційному процесі / О. Жирик. - С. 142-149
  Піонтковська Т.  Військова термінологія в "Слові о полку Ігоревім" та фольклорі / Т. Піонтковська. - С. 148-154
  Кучеренко О.  Динамічні процеси становлення української терміносистеми цивільного захисту / О. Кучеренко. - С. 155-161
  Струганець Л.  Особливості архаїзації лексичних засобів української мови / Л. Струганець. - С. 162-170
  Денисенко З.  Ітерація семи обох компонентів словосполучення як різновид семантичного узгодження / З. Денисенко. - С. 170-176
  Божко В.  Руйнівна небезпека запозичень (на матеріалі ЗМІ початку XXI століття) / В. Божко. - С. 177-183
  Васейко Ю.  Особливості семантичної структури асоціативного поля лексеми "вітчизна" (на матеріалі поезій польських письменників-емігрантів) / Ю. Васейко. - С. 184-189
  Торчинський М.  Ойконіми в українському художньому мовленні (стилістично-виражальні можливості) / М. Торчинський. - С. 189-195
  Гаврилова Т.  Трансономізація як засіб перлокутивності мови ЗМІ / Т. Гаврилова. - С. 196-203
  Мартинова Г.  Рефлекси *о в середньонаддніпрянських говірках / Г. Мартинова. - С. 204-211
  Руснак Н.  Діалектні тексти про жіночу долю: спроба гендерного дослідження / Н. Руснак. - С. 211-218
  Щербина Т.  Назви верхнього короткополого одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 218-225
  Кукса Т.  Мотивація назв декоративних рослин в українських говірках Криму / Т. Кукса. - С. 225-234
  Гонца І.  Двочленні складені назви поселень Черкащини / І. Гонца. - С. 234-239
  Зелінська О.  Мовні засоби створення панегіризму в барокових проповідях / О. Зелінська. - С. 240-248
  Денисюк В.  Фразеологія <лътописа краткого...>> / В. Денисюк. - С. 249-255
  Герета Н.  Невласне-пряма мова в ідіостилі М. Стельмаха / Н. Герета. - С. 255-261
  Діц В.  Компонент інтенсивності в емоційно-експресивних синонімах у творах "Молодої Музи" / В. Діц. - С. 261-267
  Красовська О.  Стилістичний компонент значення фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 268-274
  Боть Л.  Директивні висловлювання у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 274-279
  Майборода Л.  Проблема композиційної функції газетних заголовків / Л. Майборода. - С. 279-287
  Вербич Н.  Ритмічна варіативність публічного виступу / Н. Вербич. - С. 287-291
  Шульга Т.  Роль ономастичних компонентів у формуванні гумористичного колориту творів Євгена Дударя / Т. Шульга. - С. 292-299
  Ковтун А.  Функціонування лексем на позначення молитви в українській художній прозі XX ст. / А. Ковтун. - С. 299-306
  Редьква М.  Номінативний ряд "баба-яга" в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.) / М. Редьква. - С. 306-312
  Шуляк С.  Космонімічна лексика в поетичному тексті Євгена Гуцала / С. Шуляк. - С. 313-317

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми когнітивної лінгвістики, лексикології, семасіології, ономастики, термінології, граматики, лінгвостилістики, історії мови та діалектології.

 
63 83.3Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 41 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1983. - 136 с.

Зміст:
  Чумак В. Г.  Образ позитивного героя в сучасному українському історичному романі / В. Г. Чумак. - С. 3-9
  Працьовитий В. С.  Створення героїчного характеру у драматургії Миколи Зарудного / В. С. Працьовитий. - С. 9-15
  Барабаш С. Г.  Естетичні функції фольклоризму в драматичній поемі А. Малишка "Арсенал" / С. Г. Барабаш. - С. 16-22
  Хороб М. Б.  До питання психологізму в оповіданнях Григора Тютюнника / М. Б. Хороб. - С. 22-28
  Вертій О. І.  Фольклорні джерела прекрасного у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" / О. І. Вертій. - С. 28-30
  Івасютин Т. Д.  Типологічна характеристика двох комедій ("Витівки Скапена" Ж.-Б. Мольєра та "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ'яненка) / Т. Д. Івасютин. - С. 31-36
  Нахлік Є. К.  "Діалогічний конфлікт" в українській романтичній прозі (30-60-ті роки XIX ст.) / Є. К. Нахлік. - С. 36-44
  Погребенник Я. Д.  Проблема точності й адекватності перекладацького почерку / Я. Д. Погребенник. - С. 45-50
  Буракова О. В.  Відтворення ритміки українського вірша у поетичному перекладі ( На матеріалі лірики Т. Г. Шевченка та її англомовних перекладів) / О. В. Буракова. - С. 50-58
  Скоць А. І.  Герой -інтернаціоналіст в українській радянській прозі (20-ті - перша половина 40-х років) / А. І. Скоць. - С. 59-66
  Лісовий П. М.  Степан Руданський і Закарпаття / П. М. Лісовий. - С. 66-69
  Охріменко П. П.  Про типи українсько-білоруських літературних зв'язків / П. П. Охріменко. - С. 69-75
  Родько М. Д.  Перші кроки радянського літературознавства в Україні / М. Д. Родько. - С. 75-80
  Білецький Ф. М.  Особливості жанру сатиричної казки в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. / Ф. М. Білецький. - С. 80-88
  Кузик В. Я.  Тематична типологія слов'янських балад про народних месників / В. Я. Кузик. - С. 88-93
  Куца О. П.  Російські письменники-класики в оцінці Миколи Бажана / О. П. Куца. - С. 93-99
  Гнідан О. Д.  До питання "Марко Черемшина і німецький модернізм" / О. Д. Гнідан. - С. 99-105
  Тарахан-Береза З. П.  Поетичний та живописний (графічний) образ у Шевченка / З. П. Тарахан-Береза. - С. 105-111
  Саєнко В. П.  Питання скандінавістики у літературно-критичній спадщині Лесі Українки / В. П. Саєнко. - С. 112-117
  Вознюк Г. Л.  Творчість Ольги Кобилянської у критичній оцінці Осипа Маковея / Г. Л. Вознюк. - С. 118-125
  Рум'янцева О. П.  Перші українські нариси про зарубіжні країни ("Листи з Парижа" Марка Вовчка) / О. П. Рум'янцева. - С. 126-132

Анотація:   У збірнику висвітлюються питання історії, теорії і критики дожовтневої та радянської української літератури, художньої майстерності письменників. Вміщуються матеріали, присвячені 120-річчю від дня народження О. Кобилянської та 150-річчю від дня народження Марка Вовчка.

 
64 83
Д36

Державин, В. М.

        У задзеркаллі художнього слова [Текст] : вибране у 2-х т. Кн. 1 / В. М. Державин ; упоряд. С. Хороб. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 415 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): теорія української літератури -- літературна українська діаспора -- поезія Зерова -- творчість Лимана -- поезія Андієвської

Анотація:   У першій книзі "Вибраних праць" ученого з української діаспори Володимира Державина (1899 - 1964) представлені його літературознавчі дослідження з українського національного письмениства як часів давно минулих, так і близьких йому - безпосередньому учаснику розвитку літературного процесу 20 - 30-х років в Україні та історико-літературних явищ у середовищі еміграційної художньої інтелігенції 40 - 60-х років ХХ століття.

 
65 85.123(4Укр)
З38

Захарчук-Чугай, Р.

        Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина / Р. Захарчук-Чугай. - Л. : Інститут народознавства, 2007. - 335 с.

Рубрики: Мистецтво - Декоративно-прикладне
Київська область

Ключові слова (ненормовані): художні вироби з дерева -- ковальські вироби -- малювання поліщуків -- мистецтво Українського Полісся -- український орнамент

Анотація:   Дослідження призначене народному декоративному мистецтву Українського Полісся, одному із найунікальніших регіонів слов'янського світу, його пробатьківщині. Основну увагу приділено комплексному аналізу усіх видів народного декоративного мистецтва, їх історії, архаїчних пластів художньо-виражальних засобів у тих районах, що найбільш постраждали від руйнівних впливів Чорнобильської катастрофи. Основи дослідження - польові автохтонні матеріали, зібрані автором, учасником у роботі експедицій з 1960 по 2008 рр.

 
66 74.261.8 я73-1
Н34

        Наукові основи методики літератури [Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.

Зміст:
  Методика літератури як наука. - С. 12-29
  Література як шкільний предмет. - С. 36-47
  Види літературних занять. - С. 50-137
  Методи, форми і засоби вивчення літератури. - С. 142-173
  Підвищення культури мовлення засобами художньої літератури. - С. 180-191
  Міжпредметні зв'язки. - С. 196-216
  Учитель літератури. - С. 230-258
  Учень і література. - С. 260-281
  Письменник і література в школі. - С. 284-286
  Підручники і посібники з літератури. - С. 288-322
  Кабінет літератури. - С. 324-336

Рубрики: Методика навчання літератури - Наукові основи вивчення

Ключові слова (ненормовані): методика української літератури -- художній твір -- літературно-мистецькі і творчі гуртки

Анотація:   У посібнику всебічно розглядаються основні проблеми методики літератури як галузі педагогічної науки і як практичного керівництва в навчально-виховному процесі.

 
67 95.43
В48

Пономаренко, А. Б.

        Розвиток української національної ідеї в творчості художньої інтелігенції в 1917-1918 рр. [Текст] : збірник наукових праць / А.Б. Пономаренко, Л.П. Громова. -

Рубрики: Історія України - Визвольні рухи

Ключові слова (ненормовані): історіографія історії України -- національно-визвольний рух -- інтелігенція художня

 
68 85.125.4
Х98

        Художні металеві вироби західних областей Української РСР (XVI-XIX cт.) [Текст] : [альбом] / Академія наук УРСР, Український держ. музей етнографії та художнього промислу. - К. : Видавництво АН УРСР, 1959. - 30 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Металеві вироби
Україна

Ключові слова (ненормовані): цехова художня обробка -- рефлектори -- народний художній промисел

 
69 83.3(4Укр)6-8...4
В93

Мишанич, О.

        Давнє українське письменство в науковій та Художній спадщині Богдана Лепкого / О. Мишанич. -

Рубрики: Лепкий Б.
Литературоведение - Персоналии

Ключові слова (ненормовані): литература

 
70 84(4Укр)6-4
А72

Антоненко-Давидович, Б.

        Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки [Текст] : художня література / Б. Антоненко-Давидович ; вступ. сл. : Л. Бойка ; вид. рада : П. А. Загребельний (голова) та ін. - К. : Видавництво гуманітарної літератури, 2005. - 557 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): тема людської доброти

Анотація:   У збірці художньої прози українського письменника, раніше з відомих причин замовчуваного і який лише посмертно став лауреатом Державної премії України ім Т.Г. Шевченка, але по праву може вважатися класиком української літератури, йдеться здебільшого про події і долі сумні, драматичні, а то й трагічні. Адже життя він "вивчав" у сталінських таборах, у яких пробув майже 20 років. Однак із щонайважчих випробовувань письменник виніс глибоко вистраждану, а не сліпу віру в незнищенність людської доброти, в торжество справедливості, правди.

 
71 84(4Укр)я4
Щ92

        Щоб з очей спала полуда / упоряд. А. І. Бондаренко. - К. : Радянська школа, 1983. - 144 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   У пропонованому збірнику вміщено кращі народні поетичні та художні твори української дожовтневої і радянської літератури на атеїстичну тематику.

 
72 83.3(4Укр)
Х80

Хороб, С.

        На літературних теренах [Текст] : дослідження, статті, рецензії / С. Хороб. - : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006. - 410 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український модернізм -- символізм -- неоромантизм -- літературно-художній процес -- поетика експресіонізму -- літературне угрупування "Логос" -- драматургія Галичини

Анотація:   До книги українського літературознавця і театрознавця, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ввійшли теоретичні та історико-літературні дослідження, критичні статті та рецензії, написані в різні роки й опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У працях розглядаються актуальні наукові проблеми: шляхи і типи раннього українського модернізму, грані й переходи художнього процесу, міжлітературні взаємозв'язки, християнськість як універсальна засаднича основа творчості, внутрішня і зовнішня структура твору; а також здійснено спробу нового прочитання сторінок материкової та діаспорної української літератури.

 
73 74.261.8Ук я73-1
Т51

Токмань, Г. Л.

        Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Л. Токмань. - К. : Академія, 2012. - 310 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): української літератури -- шкільний аналіз художнього твору -- вивчення літературо-знавчого матеріалу -- інноваційні прийоми навчання української

Анотація:   Школа покликана виховувати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шляху до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української лутератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.

 
74 83.3(4Укр)я4
У45

        Українська література ХІХ - початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації [Текст] : [наук. зб.] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : 2014. - 420 с.

Зміст:
  Жулинський М.  Троє українців у "Північній Пальмірі" / М. Жулинський. - С. 17-26
  Блик О.  Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик. - С. 27-36
  Бондар М.  Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, паралелі, розмежування / М. Бондар. - С. 37-59
  Левчик Н.  Творчість Марка Вовчка українською мовою як світоглядно-естетичний феномен / Н. Левчик. - С. 60-88
  Гаджилова Г.  У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський - драматург / Г. Гаджилова. - С. 89-111
  Добродомова О.  Драматичні твори Сидора Воробкевича: традиційне й індивідуальне / О. Добродомова. - С. 112-127
  Бондар М.  Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар. - С. 128-146
  Ушкалов Л.  Правда і кривда як наскрізні образи творчості Панаса Мирного / Л. Ушкалов. - С. 147-161
  Бойко Н.  Проза другої половини XIX ст. як літературне проектування / Н. Бойко. - С. 162-180
  Бойко Н.  Мала проза О. Кониського: до питання формозмістового новаторства / Н. Бойко. - С. 181-194
  Мороз Л.  Особливості жанру української класичної трагікомедії / Л. Мороз. - С. 195-214
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 215-231
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 232-242
  Левчик Н.  Проблематика націєтворення в поезії Михайла Сарицького: образно-стильовий аспект / Н. Левчик. - С. 243-253
  Бартко О  Етнографізм в українській літературі початку XX століття очима сучасників / О Бартко. - С. 254-264
  Левчик Н.  Рецепція світової літератури в творчості Бориса Грінченка / Н. Левчик. - С. 265-272
  Камінчук О.  Семантика концепту любові в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-оцінний аспект / О. Камінчук. - С. 273-282
  Мороз Л.  Дещо з історії осмислення українського символізму кінця XIX - початку XX ст. / Л. Мороз. - С. 283-310
  Кузнецов Ю.  Психоаналітична інтерпретація етюда М. Коцюбинського "Лялечка" / Ю. Кузнецов. - С. 311-323
  Камінчук О.  Поезія Миколи Вороного і український символізм / О. Камінчук. - С. 324-345
  Камінчук О.  Світоглядно-естетичний синтез поезії Григорія Чупринки / О. Камінчук. - С. 346-360
  Скупейко Л.  Прометей vs Христос: феноменологія трагічної свідомості (в рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко. - С. 361-375
  Скупейко Л.  Леся Українка й (анти)християнство / Л. Скупейко. - С. 376-87
  Камінчук О.  Структурно-семантична бінарність художнього дискурсу поезії Степана Чарнецького / О. Камінчук. - С. 388-399
  Матвєєва О.  Концепція національного відродження в романі Володимира Винниченка "Хочу!" / О. Матвєєва. - С. 400-407

Рубрики: Історія української літератури XIX-XX ст. - Персоналія

 
75 83.3(4Укр)6-022.9
К12

Кавун, Л. І.

        М'ятежні романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ [Текст] : монографія / Л. І. Кавун ; наук. ред. : М. К. Наєнко ; рец. : В. Г. Дончик [та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 327 с.

Зміст:
  Літературна організація ВАПЛІТЕ: генезис, естетика, контекст. - С. 16-117
  Художні моделі буття в українській прозі 20-х років ХХ століття. - С. 118-228
  Морально-етичні виміри буття у творчості Аркадія Любченка "Образа". - С. 193-206
  Гендерні ролі в художній прозі "романтиків вітаїзму". - С. 206-228
  Поетика української прози 20-х років ХХ століття. - С. 229-301
  Під знаком гри: комунікативний вимір читання роману Майка Йогансена "Подорож доктора Леонардо...". - С. 252-266
  Міфопоетична структура роману Юрія Яновського "Чотири шаблі". - С. 266-279

Рубрики: Історія української літератури - Літоб'єднання ВАПЛІТЕ

Анотація:   Досліджується феномен літоб'єднання ВАПЛІТЕ як унікального мистецького явища в річниці художньо-естетичних шукань української прози доби національного відродження у більш широкому історико-теоретичному контексті. З'ясовується поліаспектна семантика концепцій "романтики вітаїзму", "азіатського ренесансу", "фаустівської" людини, а також окреслюються структурно-функціональні рівні поетики прозових творів "олімпійців", зокрема своєрідності світообразу, нарації, жанро-стилю.

 
76 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
77 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Магія слова і думки: формування професійної компетенції аналізу художнього твору у майбутніх учителів-словесників / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література -- зарубіжна література -- урок літератури -- художній твір

Анотація:   У посібнику розглядається проблема сприймання художнього твору учнями та студентами, подаються конкретні зразки формування професійної компетенції у майбутніх вчителів-словесників у процесі аналізу української і зарубіжної класики.

 
78 95.43
Х21

Демченко, С.А.

        Особливості побутування притчі як жанру і як художнього засобу в пам'ятках давньої української літератури [Текст] : научное издание / С.А. Демченко. -

Ключові слова (ненормовані): Параболи -- Притчі

 
79 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації митця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317
  Хасанова Н.  трансформація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414

 
80 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М.

        Художня література України [Текст] : Ч. 1 Від міфів до реальності / М. Наєнко. - К. : Просвіта, 2005. - 700 с.

Рубрики: Мономах - про нього
Історія української літератури - Давня українська література

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- українська міфологія -- український фольклор -- козацька епоха і

Анотація:   Книга являє собою стислий, науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклоричних) часів до початку ХХІ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим "підручником життя". А хто з нас не прагне перебувати в сфері мистецтва, чомусь у нього навчитися й обрати собі найкращу, з естетичним шармом долю. Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література в книзі розглядається (наскільки це можливо в стислій праці) в загальнослв'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно - ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників - її душу. У першій частині йдеться про давній період української літератури та ранні вияви нового.

 
81 83.3У1-022
Я92

Яценко, М. Т.

        Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. - К. : Наукова думка, 1979. - 335 с.

Зміст:
  Гуманістичний ідеал просвітительського реалізму. - С. 10-106
  У пошуках життєвих засад і літературної критики. - С. 107-192
  Народна естетика і література. - С. 192-186

Рубрики: Історія української літератури.
Україна

Ключові слова (ненормовані): художня наукова думка -- естетична наукова думка -- історизм в літературі -- народність в літературі

Анотація:   Досліджується формування художньої і наукової думки в новій українській літературі й естетиці від Котляревського до Шевченка. На конкретному аналізі творчості українських письменників першої пол. 19 ст. і тогочасних теоретичних уявлень про шляхи розвитку вітчизняної літератури простежується зростання ідейно-художнього рівня, формування естетичних критеріїв реалістичного відображення дійсності, ідейності, народності й історизму літератури.

 
82 81.2Ук-7
К64

Кононенко, В. І.

        Мова. Культура. Стиль [Текст] : зб. наук. ст. / В. І. Кононенко. - К. : Плай, 2002. - 459 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): синтаксис -- стилістика -- фразеологія -- художнє слово -- мовостиль перекладів -- український переклад -- видатні діячі культури -- етнолінгвістика -- лінгводидактика

Анотація:   У книжці відомого мовознавця і лінгводидакта Віталія Кононенка вміщено статті різних років, що друкувалися в журналах, збірниках і інших виданнях як в Україні, так і за її межами. У центрі уваги автора - українська мова в її структурних і стилістичних виявах і функціях, в художньому слові і перекладі, в зв'язках із народною культурою і національно-культурними процесами. Окремий розділ книжки присвячений вивченню української мови на етнологічних засадах.

 
83 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 2 / М-во освіти Української РСР. - К. : Радянська школа, 1966. - 246 с.

Зміст:
  Кулик Б. М.  Про побудову програмованого підручника з рідної мови / Б. М. Кулик, В. Л. Рінберг. - С. 5-15
  Умрилова Н. М.  Наступність і перспективність у викладанні мови (З історії питання) / Н. М. Умрилова. - С. 16-22
  Симоненкова Л. М.  Особливості вивчення іменника в діалектних умовах / Л. М. Симоненкова. - С. 23-31
  Бєляєв О. М.  Методика правопису ненаголошених голосних кореня / О. М. Бєляєв. - С. 32-43
  Левицька Г. М.  Розвиток уміння самостійно аналізувати прочитане / Г. М. Левицька. - С. 47-56
  Ништа Л. Г.  Формування науково-атеїстичних переконань на уроках української літеатури в V-VIII класах / Л. Г. Ништа. - С. 57-68
  Пришва Б. Г.  Вивчення засобів словесного гумору в творах Остапа Вишні / Б. Г. Пришва. - С. 69-78
  Маркушевський П. Т.  З'ясування питань естетики праці під час оглядового вивчення творчості Г. С. Сковороди / П. Т. Маркушевський. - С. 79-94
  Хоменко Б. В.  Ознайомлення учнів з популярністю "Наталки Полтавки" серед народів світу при вивченні творчості І. П. Котляревського в школі / Б. В. Хоменко. - С. 95-102
  Галкін В. П.  Використання живопису при вивченні творчості Т. Г. Шевченка / В. П. Галкін. - С. 103-108
  Мазуркевич О. Р.  Т. Г. Шевченко в творчій спадщині прогресивних українських педагогів / О. Р. Мазуркевич. - С. 109-137
  Проценко І. М.  Устим Кармалюк в народній творчості / І. М. Проценко. - С. 138-150
  Мазуркевич О. Р.  До з'ясування понять стилістики в шкільному курсі літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 153-167
  Падалка Н. І.  Вивчення тропів у школі / Н. І. Падалка. - С. 168-190
  Сторчак К. М.  Особливості вивчення поетичної лексики в шкільному курсі літератури / К. М. Сторчак. - С. 191-208
  Герасимова С. В.  Робота з українсько-російськими міжмовними омонімами / С. В. Герасимова. - С. 209-217
  Мельничайко В. Я.  Вивчення стилістичних особливостей синтаксичних конструкцій / В. Я. Мельничайко. - С. 208-228
  Моренець В. В.  Спостереження над мовою роману М. Стельмаха "Правда і кривда" / В. В. Моренець. - С. 229-237

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник продовжує публікацію досліджень з актуальних проблем - побудови підручників з рідної мови, вивчення важких випадків правопису, методики словникової роботи, аналізу мови художнього твору, вивчення української радянської та дожовтневої літератури, а також народної творчості.

 
84 83.3Ук
П12

Павленко, Г. І.

        Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г. І. Павленко. - К. : Наукова думка, 1984. - 324 с.

Зміст:
  Біографічні жанри в системі східнослов'янських літератур. - С. 17-57
  Розвиток наративності, сюжетності і художнього висмислу в житіях і літописних оповіданнях про Ольгу та Володимира ( 11-поч. 18 ст.). - С. 57-116
  Зображення історичної особи в розповідях про Ольгу та Володимира. - С. 116-149
  На шляхах до історичної повісті. - С. 149-159
  Житіє Володимира за рукописом 17 ст.. - С. 160-179
  Житіє Ольги за списком кінця 17- початку 18 ст.. - С. 179-194
  Житіє Володимира поширеної редакції кінця 17- початку 18 ст.. - С. 194-213

Рубрики: Історія української літератури - Давня українська література
Україна

Ключові слова (ненормовані): князів -- історична белетристика в українській літературі -- наративність -- сюжетність -- художній вимисел -- формування літературного персонажа

Анотація:   На матеріалі східнослов'янських житійних і літописних текстів 11-16 ст. про давньоруських князів Ольгу і Волоимира та українських версій цих сюжетів 17- початку 18 ст., досліджуються основні аспекти становлення історичної белетристики в українській літературі. Аналізується розвиток таких визначальних особливостей белетристики, як наративність, сюжетність, художній вимисел, а також основні моменти процесу формування літературного персонажа. Публікуются тексти аналізованих пам'яток із рукописів і друкованих видань 17- 18 ст.

 
85 83
К78

Краснова, Л. В.

        У часопросторі Слова [Текст] : зб. наук. пр. : до 90-річчя від дня народж. / Л. В. Краснова ; упорядкув. В. Зварич. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 264 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): поетика художнього твору -- теорія перекладу -- історія української літератури -- історія російської літератури

Анотація:   До ювілейного збірника ввійшли наукові студії останього десятиліття академіка АН Вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора Людмили Краснової, які увирізнюють коло її наукових інтересів: поетика художнього твору, теорія й практика перекладу, історія української та російської літератур, компаративістика, а також спогади, рецензії, відгуки на наукові дослідження колег.

 
86 84(4Укр)6-19
І19

Іванина, В.

        Любов і смерть узурпатора. Три доби з життя "героя" нашого часу [Текст] : роман / В. Іванина. - К. : Дніпро, 2006. - 222 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема добра і зла

Анотація:   Роман відомого українського письменника Василя Іванини художнім словом відтворює складні драматичні процеси в сучасному українському суспільстві, трансформацію людини в період дикого нагромадження капіталу, коли дух наживи і збагачення поглинає віковічні і, здавалося, невмирущі людські чесноти - совість, милосердя, співчуття. Натомість лавиною накочується аморальність, розпуста, безвідповідальність. За ким і за чим прийдешнє? Куди поверне велетенська коловерть життя наш трудящий, упосліджений і терплячий народ? Відповідь на ці питання у новому творі прозаїка.

 
87 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
88 81.2Ук-923
Ш67

Шкуратяна, Н. Г.

        Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2000. - 685 с.

Рубрики: Мова українська - Літературна мова

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- фонологія -- лексикологія -- фразеологія -- лексикографія -- морфеміка -- словотвір -- морфологія -- частини мови -- службові частини мови -- синтаксис -- речення

Анотація:   Відповідно до програми викладено теоретичний матеріал , що охоплює всі розділи курсу. Подано також вправи, в яких використано речення та уривки з художніх текстів класиків української літератури, сучасних письменників, публіцистів,зразки усної народної творчості. Практична частина спрямована на вироблення у студентів навичок і вміння спостерігати, аналізувати і класифікувати мовні явища, користуватися лексичним багатсвом мови,на глибоке оволодіння орфоепічними, правописними, пунктуаційними нормами. Після кожного розділу вміщено запитання і завдання для самокотролю, які сприятимуть закріпленню вивченого.

 
89 84(4Укр)6-4
Т19

Тарасюк, Г. Т.

        Сестра моєї самотності [Текст] : роман / Г. Т. Тарасюк. - К. : Освіта України, 2010. - 321 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема жіночої долі

Анотація:   Перед вами третє, допрацьоване і доповнене видання роману, якому судилося стати першим українським бестселером. Журнальний варіант роману, що бачив світ 1993 року під назвою "Смерть - сестра моєї самотності", наробив чимало галасу і неприємностей автор. Незважаючи на це, усі подальші роки Галина Тарасюк працювала над текстом, перетворюючи його на широке художнє полотно про українське життя на межі двох епох: від Чорнобильської трагедії - до наших днів. У центрі роману - трагічно-містичне переплітіння доль і житейських доріг двох талановитих жінок, зіткнення двох неординарних характерів. Ця дружба-ворожба між подругами продовжується навіть після загадкової смерті однієї з них і дивовижного зцілення другої...

 
90 83.3(4Укр)6-5
К78

Кравець, Л.

        Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. [Текст] : монографія / Л. Кравець. - К. : Академія, 2012. - 412 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художня метафора -- метафоричний динамізм в українській поезії -- антропоморфні метафори -- природоморфні метафори -- артефактні метафори

Анотація:   Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислові горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафора несе інформацію про історичний і культурний розвиток людини, пізнання нею світу, самовираження у слові. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що грунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст.

 
91 84(4Укр)6-8
К69

Корсак, І. Ф.

        Гетьманич Орлик [Текст] : худ.-докум. повість / І. Ф. Корсак. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 124 с.

Рубрики: Орлик Г. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Орлик Г. -- українські гетьмани

Анотація:   Певно, тільки історія України багата прикладами, коли на людину, котра боролося за свободу свого краю, наклеювали негативного ярлика. Саме про одного з них - Григорія (Григора) Орлика (за радянською термінологією, "зрадника, агента шляхетської Польщі і шведського короля") -йдеться в художньо-документальній повісті українського письменника Івана Корсака.

 
92 85.143(4Укр)5-8 л6
В19

        Сергій Васильківський (1854 - 1917) [Текст] : [альбом] / Нац. Художній Музей України. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 144 с.

Рубрики: Васильківський С. - о нем художник
Мистецтво образотворче - Живопис

Ключові слова (ненормовані): Васильківський С.: художник -- живопис Васильківського С. -- біографія Васильківського С.

Анотація:   Книга містить біографічні дані та альбом художніх робіт видатного українського майстера пейзажу останніх десятиліть XIX - початку ХХ століття, класика образотворчого мистецтва України Сергія Івановича Васильківського. Об'єктивною перешкодою для вивчення постаті художника була і є майже цілковита відсутнісь його особистого архіву. Інформація, яка зібрана на сьогодні - це багаторічна праця хранителя Харківського художнього музею М. М. Безхутрого та дослідження І. В. Огієвської, автора останньої, присвяченої С. Васильківському, монографії.

 
93 85.143(4Укр)5л6
У45

        Український живопис XIX - початку XX ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту : А. Мельник ; авт. статті, упорядкув. : О. Жбанкова ; ред. : О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 272 с.

Рубрики: Історія живопису України
Україна

Ключові слова (ненормовані): національний художній музей України -- історія мистецтва 19-20 ст. -- український живопис

 
94 85.143(4Укр)6л6
У45

        Український живопис XX - початку XXI ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту : А. Мельник ; упорядкув. : Ю. Литвинець ; ред. : О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 304 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Живопис
Україна

 
95 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 54 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧДУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2004. - 178 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Університет як системоутворювальний центр формування національно-мовної особистості / А. І. Кузьмінський. - С. 3-10
  Мацько Л. І.  Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти / Л. І. Мацько. - С. 10-14
  Пентилюк М. І.  Наукові засади формування професійного мовлення студентів-філологів / М. І. Пентилюк. - С. 14-20
  Караман О. В.  Дослідницький метод як засіб формування у старшокласників гімназії стилістичних умінь і навичок / О. В. Караман. - С. 20-26
  Караман С. О.  Концептуальні підходи до розробки змісту й організації процесу формування у студентів професійних мовленнєвих умінь / С. О. Караман, В. Г. Пасинок. - С. 26-34
  Олексенко В. П.  Організація самостійної роботи студентів у теоретичній і практичній підготовці майбутнього вчителя / В. П. Олексенко. - С. 34-37
  Бакум З. П.  Проблема удосконалення змісту лінгвістичного компонента курсу фонетики в гімназії / З. П. Бакум. - С. 37-40
  Боть Л. П.  Інтегрований підхід до вивчення ділової української мови на нефілологічних факультетах / Л. П. Боть. - С. 40-45
  Василенко С. В.  Урахування фонетики рідної мови в процесі формування фонетичних та орфоепічних навичок української мови у студентів-іноземців на початковому етапі навчання / С. В. Василенко. - С. 45-48
  Гаврилова Т. О.  Спецкурс з ономастики як фактор формування національно-мовної особистості / Т. О. Гаврилова. - С. 48-52
  Голуб Н. Б.  Аналіз усного мовлення студентської молоді / Н. Б. Голуб. - С. 52-58
  Горошкіна О. М.  Жанрово-комунікативний аспект навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю / О. М. Горошкіна. - С. 58-63
  Денисенко З. М.  Сучасні дослідження з проблеми семантичного узгодження / З. М. Денисенко. - С. 63-69
  Дроздова І. П.  Перспективи використання комп'ютерів і створення навчальних програм для занять з української мови / І. П. Дроздова. - С. 69-73
  Дружененко Р. С.  Фразеологізм як спосіб етнопедагогіки / Р. С. Дружененко. - С. 73-77
  Красовська О. М.  Епістолярій Лесі Українки як засіб формування мовної особистості / О. М. Красовська. - С. 77-81
  Литвин І. М.  Принципи вивчення прислівникової номінації у курсі "Морфологія" / І. М. Литвин. - С. 81-84
  Лонська Л. І.  Новітні підходи до вивчення буттєвих речень в українській мові / Л. І. Лонська. - С. 84-88
  Любченко М. В.  Система письмових комунікативних вправ у навчанні іноземної мови / М. В. Любченко. - С. 88-92
  Ляшкевич А. І.  Діалогічне мовлення як наукове поняття та його види / А. І. Ляшкевич. - С. 92-97
  Мордовцева Н. В.  Роль лінгвістичних мініатюр у формуванні мовної особливості / Н. В. Мордовцева. - С. 97-101
  Окуневич Т.  Модель гри у підготовці вчителя-словесника / Т. Окуневич. - С. 101-105
  Остапенко Н. М.  Тестування як метод навчання на заняттях з ділової української мови у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 105-110
  Попова Л. О.  Лінгвістичні засади удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів / Л. О. Попова. - С. 110-114
  Пугач Л. Д.  Лексико-стилістичні вправи з художнього перекладу / Л. Д. Пугач, В. В. Шляхова. - С. 114-120
  Руденко Н. П.  Опрацювання речень із умовною модальністю на заняттях з ділової української мови / Н. П. Руденко. - С. 120-123
  Семеног О. М.  Роль філологічного аналізу тексту в системі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног. - С. 123-129
  Симоненко Т. В.  Самостійна робота та її роль у процесі розвитку комунікативної (лінгвістичної) компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 129-135
  Сіваченко О. О.  Лінгвістичні труднощі смислового сприймання на слух радіопостановок англомовних драматичних творів / О. О. Сіваченко. - С. 135-140
  Терехова В. А.  До проблеми інтеграції на уроці української словесності / В. А. Терехова. - С. 140-145
  Федоренко О. Д.  Формування умінь перекладу емоційно-оцінних демінутивних утворень (на матеріалі двомовних газет) / О. Д. Федоренко. - С. 145-150
  Цінько С. В.  Лінгводидактичні основи добору аудіотекстів / С. В. Цінько. - С. 150-155
  Шитик Л. В.  До проблеми оцінювання вступного іспиту з мови (переказу з творчим завданням) / Л. В. Шитик, Т. Г. Бондаренко. - С. 155-162
  Шуневич О. М.  Формування у старшокласників уміння конспектування навчальні тексти як методична проблема / О. М. Шуневич. - С. 162-168
  Яворська С. Т.  Українська мова в перших програмах / С. Т. Яворська. - С. 168-176

Рубрики: Педагогіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): мовна особистість -- студентське мовлення -- семантичне узгодження -- етнопедагогіка -- діалогічне мовлення -- художній переклад -- уроки української словесності

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях висвітлено різні аспекти розвитку та становлення лінгводидактики вищої школи: особливості організації сучасних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неперервність мовної освіти та ін.

 
96 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 402 с.

Зміст:
  Антоновська М.  Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв'язків / М. Антоновська. - С. 8-12
  Антохі Л.  До питання походження обряду "калоян" у календарно-обрядовому фольклорі молдаван та румунів Басарабії / Л. Антохі. - С. 13-16
  Аністратенко А.  Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка / А. Аністратенко. - С. 17-20
  Барчан В.  Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т. Осьмачки / В. Барчан. - С. 21-25
  Башук Н.  Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" / Н. Башук. - С. 26-28
  Блєдних Т.  Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко / Т. Блєдних. - С. 29-32
  Богачевська Л.  Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") / Л. Богачевська. - С. 33-37
  Васьків М.  Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної Йокнапатофи і власного Макондо / М. Васьків. - С. 38-42
  Васьків М.  Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років / М. Васьків. - С. 43-47
  Волощук Л.  Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері / Л. Волощук. - С. 48-51
  Волощук Ю.  Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького / Ю. Волощук. - С. 52-56
  Горднюк Н.  Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія / Н. Горднюк. - С. 57-59
  Гребенюк Т.  Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній прозі / Т. Гребенюк. - С. 60-63
  Гриневич В.  Постать О. Довженка крізь призму "Щоденника" / В. Гриневич. - С. 64-68
  Даниліна О.  Пілігрим як концептний персонаж прози Євгена Положія / О. Даниліна. - С. 69-72
  Дашко Н.  Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда / Н. Дашко. - С. 73-76
  Кофлер Д.  Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р. Р. Толкіна "Володар Перстнів" / Д. Кофлер. - С. 77-80
  Дергаль Л.  Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя / Л. Дергаль. - С. 81-85
  Дмитренко А.  Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б. Антоненка-Давидовича / А. Дмитренко. - С. 86-88
  Дмитренко Є.  Інтерпретація фактів літературного життя початку XX ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду / Є. Дмитренко. - С. 89-92
  Єржиківська Н.  Особливості поетичного самовиявлення Ольги Смольницької / Н. Єржиківська. - С. 93-100
  Жижченко Л.  Жанрові модифікації в українській літературі початку XX століття (на прикладі повісті-балади О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала") / Л. Жижченко. - С. 101-103
  Зушман М.  Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників / М. Зушман. - С. 104-110
  Іванишин П.  "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу / П. Іванишин. - С. 111-115
  Истомина А.  Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В. М. Шукшина / А. Истомина. - С. 116-119
  Карабльова А.  Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде / А. Карабльова. - С. 120-123
  Карабльова О.  Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" / О. Карабльова. - С. 124-128
  Кирильчук О.  Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні / О. Кирильчук. - С. 129-133
  Коваленко О.  Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т. Г. Шевченка / О. Коваленко. - С. 134-136
  Коваленко Т.  Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму / Т. Коваленко. - С. 137-139
  Ковальова Г.  Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій / Г. Ковальова. - С. 140-142
  Когут О.  Інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією / О. Когут. - С. 143-146
  Колодкевич Г.  Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Статуса / Г. Колодкевич. - С. 147-149
  Коновалова М.  Постмодерні експерименти у драмі О. Ірванця "Брехун з Литовської площі" / М. Коновалова. - С. 150-152
  Корецька М.  Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім'я" / М. Корецька. - С. 153-157
  Кравченко В.  "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р. Федоріва "Житіє ізографа Штефана") / В. Кравченко. - С. 158-161
  Красавіна В.  Міжкультурний діалог в українському художньо-історичному дискурсі (на матеріалі історичних романів другої половини XIX - першої половини XX ст.) / В. Красавіна. - С. 162-165
  Кривопишина А.  Естетика й рецепція масової культури в сучасній українській літературі / А. Кривопишина. - С. 166-168
  Лапко О.  Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту / О. Лапко. - С. 169-172
  Левчук О.  Зооморфні образи українського фольклору: історія і методологія дослідження / О. Левчук. - С. 173-178
  Лисенко-Ковальова Н.  Художня практика мурівського модернізму / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 179-181
  Майборода Н.  Неоромантизм як течія модернізму / Н. Майборода. - С. 182-185
  Науменко Н.  Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці / Н. Науменко. - С. 186-189
  Олійник Н.  Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" / Н. Олійник. - С. 190-193
  Онуфрієнко О.  Наукова біографія митця в культуротворчому контексті / О. Онуфрієнко. - С. 194-198
  Оселедько К.  Концепт "відьма" у романі братів Капранових "Кобзар 2000" / К. Оселедько. - С. 199-201
  Перетята О.  Творчість З. Мензатюк і українська дитяча література кінця XX - початку XXI століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення / О. Перетята. - С. 202-206
  Петренко Л.  Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки / Л. Петренко. - С. 207-209
  Ференц Н.  Поетика пейзажної лірики Христини Керити / Н. Ференц. - С. 210-216
  Разживін В.  Художня своєрідність історичної повісті Л. Старицької-Черняхівської "Діамантовий перстень" / В. Разживін. - С. 217-219
  Рега Д.  Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення / Д. Рега. - С. 220-223
  Родчин З.  Дискурс західноукраїнської мелодрами 20-х - 30-х років XX століття / З. Родчин. - С. 224-228
  Романенко Л.  Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі / Л. Романенко. - С. 229-231
  Романиця О.  Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея / О. Романиця. - С. 232-236
  Романишин В.  Модальність топосу міста у "Перехресних стежках" Івана Франка та в "Цинамонових крамницях" Бруно Шульца / В. Романишин. - С. 237-241
  Ромас Л.  Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" / Л. Ромас. - С. 242-244
  Сенько І.  Лексема "бЂла" в давньоруській пам'ятці "Слово о полку Ігоревім": до проблеми автентичного прочитання / І. Сенько. - С. 245-249
  Сидоренко О.  Український святковий бурлеск XVII-XVIII ст. у контексті західноєвропейської "низової" літератури / О. Сидоренко. - С. 250-253
  Сирадоєва О.  Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського / О. Сирадоєва. - С. 254-258
  Січкар О.  Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття / О. Січкар. - С. 259-261
  Снігаренко Є.  Фольклорний топос і його художні параметри / Є. Снігаренко. - С. 262-264
  Сторощук І.  Роман про митця у системі епічних жанрів / І. Сторощук. - С. 265-268
  Турган О.  Функції агональності в структурі драми Лесі Українки / О. Турган. - С. 269-273
  Федака С.  Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури XII століття / С. Федака. - С. 274-276
  Фоменко А.  Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях / А. Фоменко. - С. 277-280
  Фоміна Л.  Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського / Л. Фоміна. - С. 281-285
  Філатова О.  Український роман про "радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації / О. Філатова. - С. 286-290
  Філоненко Н.  Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена / Н. Філоненко. - С. 291-292
  Цехмейструк М.  Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука / М. Цехмейструк. - С. 293-296
  Цибулько О.  Ностальгія та пустота: "Депеш Мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем / О. Цибулько. - С. 297-300
  Шапіро В.  Інтертекстуальний зв'язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами / В. Шапіро. - С. 301-303
  Шаф О.  Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва / О. Шаф. - С. 304-307
  Шевель Н.  Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки / Н. Шевель. - С. 308-312
  Шевель Т.  Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного / Т. Шевель. - С. 313-316
  Шестопалова Т.  Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу / Т. Шестопалова. - С. 317-320
  Шеховцова О.  Жанрові модифікації "Денників" Петра Сороки / О. Шеховцова. - С. 321-323
  Штолько М.  Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко) / М. Штолько. - С. 324-327
  Звягіна Г.  Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах Григора Тютюнника / Г. Звягіна. - С. 328-332
  Зіневич Л.  Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова / Л. Зіневич. - С. 333-336
  Ільченко І.  Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки / І. Ільченко. - С. 337-340
  Колоїз Ж.  Індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки "Жовтий князь" / Ж. Колоїз. - С. 341-345
  Корольова В.  Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту / В. Корольова. - С. 347-350
  Мороз О.  Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману "Сонячна машина" В. Винниченка) / О. Мороз. - С. 351-355
  Павликівська Н.  Інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л. М. Толстого "Исповедь") / Н. Павликівська. - С. 356-359
  Семашко Т.  Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука / Т. Семашко. - С. 360-363
  Сколоздра-Шепітко О.  Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка / О. Сколоздра-Шепітко. - С. 364-367
  Слюніна О.  Лінгвопоетичне осмислення художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота в поетичному мовомисленні Л. М. Талалая / О. Слюніна. - С. 368-371
  Тендітна Н.  Мовні особливості втілення образу смерті в прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка / Н. Тендітна. - С. 372-375
  Труш О.  Складне речення у франковому "Темному царстві" / О. Труш. - С. 376-382
  Хорошева О.  Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська / О. Хорошева. - С. 383-385
  Чижмар О.  В. Гренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття / О. Чижмар. - С. 386-391
  Шабат-Савка С.  Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту / С. Шабат-Савка. - С. 392-396
  Яценко О.  Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько / О. Яценко. - С. 397-400

 
97 85.03(4Укр)
Щ61

Щербаківський, Д. М.

        Козак Мамай [Текст] : мистецько-етнографічні праці / Д. М. Щербаківський ; упорядкув., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за заг. ред. А. - К. : Факт, 2008. - 511 с.

Рубрики: Історія культури - Культура радянського періоду
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська демонологія -- перша кустарна виставка -- розкопки курганів -- вишневецька бібліотека -- Київський художньо-промисловий музей

Анотація:   Книга українського мистецтвознавця, етнографа, науковця, громадського діяча містить звід досліджень у сфері народного мистецтва, архітектури, етнографії, загалом української культури.

 
98 83.3Ук1я73
К59

Козлов, А.В.

        Українська дожовтнева драматургія: еволюція жанрів [Текст] : навч. посіб. для студ. педінститутів спеціальності 02.19.00 "Українська мова і література" / А. В. Козлов. - К. : Вища школа, 1991

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): еволюція жанрів -- українська драматургія 19 ст. -- жанрова типологія драматургії

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюється одне з малодосліджених питань- проблема жанрової типології в українській дожовтневій драматургії. На великому конкретному матеріалі простежується процес становлення і розвитку української драми, її особливості, прикмети, арсенал художніх засобів; досліджується, якими шляхами новаторство української драми 19 ст. узгоджується з тими плідними традиціями, що складалися віками.

 
99 74.268.39Укр я73-5
Б33

Башманівська, Л. А.

        Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус. - К. : Слово, 2013. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): української літератури -- аналіз художнього твору -- писемний розвиток мовлення учня -- усний розвиток мовлення учня -- позакласна

Анотація:   У посібнику запропоновано плани практичних занять, запитання й завдання для самостійної роботи студентів, креативні вправи, тестові завдання, а також теми та поетапний план роботи лабораторних занять. Посібник допоможе студентам теоретично й практично засвоїти курс методики викладання літератури, оволодіти вміннями та навиками, які необхідні для роботи в школі.

 
100 83.3У1-8...4
Ю64

Юрійчук, М. І.

        Юрій Федькович [Текст] : семінарій / М. І. Юрійчук, З. А. Івашкевич. - К. : Вища школа, 1981. - 231 с.

Рубрики: Едьклвич Ю. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): вивчення творчості Федьковича Ю.

Анотація:   У посібнику висітлюється більш ніж столітня історія вивчення художньої спадщини видатного українського письменника і громадського діяча 19 ст.- Ю. Федьковича, подається хронологія його життя і творчості, широко проілюстрована документами. Книжка містить бібліографію основних прижиттєвих і посмертних видань творів письменника, найважливіших праць про нього, а також тематику семінарських доповідей, що охоплює різні сторони його творчості та громадсько- культурної діяльності.

 
101 83.3(4Укр)6-8...4
П21

Пархоменко, В.

        Як він ішов. (Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби) [Текст] : Літературний есей / В. Пархоменко. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 52 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У пропонованому виданні зроблена спроба осмислити становлення та сутність громадянської позиції, мистецького світосприймання та художньої манери видатного українського поета Василя Симоненка.

 
102 83.3Ук1-8...4
П43

Погребенник, Ф. П.

        Ольга Кобилянська [Текст] : до 125-річчя від дня народження / Ф. П. Погребенник. - К. : 1988. - 48 с.

Рубрики: Кобилянська О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Кобилянської О.

Анотація:   У брошурі на багатому фактичному матеріалі простежується формування у складних суспільно-політичних умовах кінця ХІХ-початку ХХ століття демократичних ідейно-естетичних поглядів письменниці, розвиток її самобутнього таланту. Розкриваються основні особливості художньої спадщини класика української літератури, чия творчість своєю кращою частиною увійшла в золотий культурний фонд нашого народу, служила і служить взаємозбагаченню і взаємозближенню всіх людей доброї волі.

 
103 83.3Ук1-8...4
Г85

Грицюта, М. С.

        Михайло Коцюбинський у слов'янській літературі / М. С. Грицюта. - К. : Наукова думка, 1964. - 119 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Коцюбинський у російській літературі -- Коцюбинський і слов'янська література

Анотація:   Праця є першою узагальнюючою справою з'ясувати питання: Коцюбинський у слов'янських літературах. Автор простежує шляхи проникнення творів М. Коцюбинського у слов'янські літератури, показує, чим зумовлений інтерес до них за межами України, який внесок зробила інослов'янська критика і літературознавство в справу популяризації та осмислення художнього слова видатного українського письменника, а також з'ясовує ряд інших цікавих питань.

 
104 85.100.50. я73-1
М69

Михайленко, В. Є.

        Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Михайленко; М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2004. - 304 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Художні форми мистецтва

Ключові слова (ненормовані): комп'ютерна графіка -- геометричний аналіз картин -- моделювання в дизайні -- художнє формотворення -- геометричне моделювання в дизайні

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Досліджено значення точок. ліній та поверхонь, зокрема роль у формотворенні плоских кривих, в тому числі - кривих 2-го порядку, а також кривих поверхонь. Виконано геометричний аналіз деяких художніх картин, переважно українських майстрів. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп'ютерної графіки.

 
105 85.103(4Укр)6я21
В55

Вишеславський, Г. А.

        Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України [Текст] : [словник] / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелинда. - Париж : Майстерня книги, 2010. - 416 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з мистецтва

Ключові слова (ненормовані): постмодернізм -- візуальне українське мистецтво

Анотація:   У словнику автори зібрали терміни, неологізми та жаргонізми, поширені в художній практиці сучасного візуального українського мистецтва.

 
106 81.07
А57

        Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] : збірник. Т.1 Художні переклади / Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Центр гуманітарних досліджень. - Дрогобич : Колос, 2002. - 273 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): художні переклади

Анотація:   В Альманасі зібрано художні переклади на українську мову студентів міжнародної школи перекладачів та інтерпретаторів текстів "Перекладацька майстерня 2000-2001" (проект Центру гуманітарних досліджень при Львівському національному ініверситеті). Додано біографічні довідки про авторів, перекладачів та їхніх наставників з фотографіями.

 
107 83.3(4Укр)6-6
Х80

Хороб, С. І.

        Діалоги у відсвіті слова. (Українська драматургія в типологічних зіставленнях) / С. І. Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 308 с.

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): український драматургічно-театральний модернізм -- модерністські типи художнього мислення -- компаривістські моделі -- лірико-інтимна драматургія Олеся

Анотація:   До книжки сучасного українського літературознавця ввійшли статті, дослідження, критичні огляди та рецензії, що мають компаративістське спрямування. Їх добір здійснювався таким чином, щоб вибрані і написані в різні роки праці окреслювали бодай на вибірковому матеріалі українського та зарубіжного письменства, передовсім драматургії, характерні парадигми і тенденції, засадничі принципи і типи модерністського художнього мислення, порівняльно-типологічні моделі і компаративістські підходи нинішньої герменевтики, структуралізму, рецептованої естетики, інтертестуальності тощо. Видання покликане ознайомити науковців-філологів, аспірантів, студентів, учителів і театрознавців з набутками української драматургії в європейському літературно-культурному контексті.

 
108 85.143
Л89

        Львівський музей українського мистецтва [Текст] : Альбом / авт. вступ. ст. В.Є. Арофікін. - К. : Мистецтво, 1987. - 112 с.

Рубрики: Історія музейної справи - Львівський музей українського мистецтва
Львів

Ключові слова (ненормовані): українське мистецтво -- Львівський музей -- скульптура -- графіка -- живопис

Анотація:   Серед художніх музеїв України Львівський музей українського мистецтва широко відомий у нашій країні та поза її межами своїм багатим зібранням живопису, скульптури, графіки. В ньому зосереджено близько 70 тисяч експонатів- від пам'яток творчості давніх слов'ян та майстрів Київської Русі до творів сучасних художників Радянської України.

 
109 84(4Укр)6-4
П70

Праск, С. Б.

        Здобути або не бути [Текст] : іст. роман-трилогія : 100-літтю Героя України Романа Шухевича присвячується / С. Б. Праск ; авт. передм. С. Бабій. - Рівне : Волинські обереги, 2007. - 660 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема визвольної боротьби -- образ генерала УПА Шухевича -- українська проза -- тема історична

Анотація:   У центрі цього великомасштабного художнього твору - образ Головного Командира Української Повстанської Армії легендарного генерала "Тараса Чупринки" - Романа Шухевича.

 
110 84(4Укр)6-4
Н40

Невидайло, М. Г.

        Приносини часів смутенних [Текст] : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - Ужгород : Графіка, 2012. - 223 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема Голодомору -- тема українського села

Анотація:   У запропонованих автором творах - живі спогади свідка нашої новітньої (підневільної) історії в художньому осмисленні з позицій українського патріотизму з наполегливою засторогою ніколи, ніколи, ніколи знову не потрапити в "братні" обійми, бо й вам буде лихо.

 
111 81.2Ук-7
К90

        Культура слова [Текст] : Вип. 66-67 / НАН України, Ін-т української мови. - К. : [Грамота], 2006. - 132 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): вимога -- наголос -- історія культури -- історія писемності -- мова творів франка і. -- мова комп'ютерної техніки -- стилістика

Анотація:   Центральне місце у випуску відведено ювілейній рубриці, присвяченій 150-річчю від дня народження І. Я. Франка. Автори не лише традиційно зосереджують увагу на мовностилістичних особливостях поетичних та прозових творів І. Франка, але й відкривають читачам майстерність цього автора як публіциста, розмірковують про сучасний стан розміщення української класики у веб-ресурсах. Учителі української мови та літератури зможуть використати матеріали про стилістичний колорит художнього слова у мові сучасної української поезії та прози. Рубрики "Мова і час", "З історії культури і писемності" містять цікаву інформацію про традиційні та новітні явища в українській мові, зокрема в політичному дискурсі та мові комп'ютерної техніки. Заслуговують на увагу матеріали про власні назви, відмінності в українському літературному та діалектному наголошенні. Рубрика "Наші консультації", як завжди, створена у формі відповідей на ваші запитання. У ній читач може знайти поради та рекомендації щодо складних випадків слововживання, правопису.

 
112 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
113 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 410 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Соціокультурні контексти вживання висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні / С. Ф. Алексенко. - С. 3-7
  Андрусь Л. А.  Необізнаність мовця та її актуалізація у питальних реченнях французької мови / Л. А. Андрусь. - С. 7-13
  Антонюк К. П.  Відображення концептуальної моделі світу у процесах метафоризації (на прикладі онтологічних метафор референту culture) / К. П. Антонюк. - С. 13-20
  Бабюк В. А.  Особливості семантичних трансформацій у загальновживаній лексиці у текстах з радіоекології / В. А. Бабюк. - С. 20-25
  Багацька О. В.  Синтаксичні моделі розгортання концепту рівновага в сучасних американських коротких оповіданнях / О. В. Багацька. - С. 25-31
  Бокова П. М.  Значення та функції темпоральних сполучників (на матеріалі іспанського часового складнопідрядного речення) / П. М. Бокова. - С. 31-35
  Борисенко Н. Д.  Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми / Н. Д. Борисенко. - С. 35-40
  Бохун Н. В.  Лінгвальні засоби створення портрета персонажа в творах іспанських письменників XIX століття / Н. В. Бохун. - С. 40-44
  Булаховська Ю. Л.  "Прозаїзація" польської поезії другої половини XX-го століття як вияв жанрової інтеграції в літературі / Ю. Л. Булаховська. - С. 45-47
  Ваховська Л. Ф.  Метафорична репрезентація ключових концептів сучасного американського кінематографу / Л. Ф. Ваховська. - С. 47-54
  Венгренівська М. А.  Два французькі переклади гімну П. Чубинського "Ще не вмерла Україна" (еквілінеарність та гендерний фактор) / М. А. Венгренівська. - С. 54-57
  Гнатюк А. Д.  Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 58-62
  Гніздечко О. М.  Оцінний аспект англомовного наукового лінгвістичного дискурсу / О. М. Гніздечко. - С. 63-69
  Головко О. Б.  Герундіальні конструкції: лінгвокогнітивні аспекти семантики / О. Б. Головко. - С. 69-73
  Гулівець Н. О.  Когнітивний і семантичний аспекти реалізації концепту дозвілля в сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 73-81
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі риторичного запитання як емфатичного засобу в англо-українських перекладах / Н. В. Денисенко. - С. 81-85
  Довганчина Р. Г.  Явище підтексту як перекладознавча проблема / Р. Г. Довганчина. - С. 85-89
  Євтушок Т. О.  Образ людини в постмодерному художньому дискурсі в контексті явищ діалогізму та поліфонії (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 90-95
  Звонська Л. Л.  Діахронні зміни функціонального навантаження аориста у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 95-99
  Ізотова Н. П.  Типологія концептів у сучасних лінгвістичних дослідженнях / Н. П. Ізотова. - С. 99-103
  Ісакова Ю. П.  Типологія категорії аспектуальності в українській та італійській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 104-111
  Калачова М. О.  Індивідуально-авторська концепція художнього твору як складова індивідуально-авторської картини світу (на матеріалітрилогії "La fin des hommes" Моріса Дрюона / М. О. Калачова. - С. 111-115
  Кальченко Г. А.  Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко
  Клименко О. С.  "Bon usage" у антрополінгвістичному вимірі: індивідуалізація чи деперсоналізація нормативних суджень? Нормативний коментар у словнику правильностей французької мови / О. С. Клименко. - С. 120-126
  Копильна О. М.  Відтворення біблійних алюзій в українських перекладах / О. М. Копильна. - С. 126-131
  Кошарний К. О.  Симетрія/асиметрія термінів при перекладі іспанських військових текстів українською мовою / К. О. Кошарний. - С. 131-136
  Кришталюк Г. А.  Імпліцидне заперечення у заголовках англомовного газетного дискурсу: досвід лінгвокогнітивного аналізу / Г. А. Кришталюк. - С. 136-141
  Макеєв К. С.  Деякі аспекти перекладу фахової мови фармацевтики (на матеріалі перекладу складних прикметників з німецької мови українською) / К. С. Макеєв. - С. 141-146
  Мариненко П. І.  Динаміка іспанської мови: від мовних змін до неологізмів / П. І. Мариненко. - С. 146-152
  Михайленко Л. В.  Інтертекстуальність як проблема лінгвістичного пошуку (на матеріалі французьких публіцистичних текстів) / Л. В. Михайленко. - С. 152-156
  Михайлишин У. І.  Відображення космогонічних уявлень у німецьких зоофразеологізмах (національно-культурний аспект) / У. І. Михайлишин. - С. 156-161
  Морякіна І. А.  Афективна стратегія в персонажному дискурсі романів форсайтівського циклу Дж. Голсуорсі / І. А. Морякіна. - С. 161-167
  Мостова Н. А.  Французька регіональна мова як лінгвістичний феномен французької національної мови / Н. А. Мостова. - С. 167-175
  Мосьпан Н. В.  Проблема інтерпретації художнього твору / Н. В. Мосьпан. - С. 175-179
  Назаренко А. В.  Функціонально-синтаксичні особливості текстів персональних оголошень сучасного комп'ютерного дискурсу / А. В. Назаренко. - С. 180-186
  Недбайло К. М.  Внурішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі / К. М. Недбайло. - С. 187-191
  Некряч Т. Є.  Види асиметрії при перекладі драматичного діалогу / Т. Є. Некряч. - С. 191-196
  Нечипоренко М. Ю.  Мовна практика героїв роману Ю. Андруховича "Рекреації" та особливості її відтворення у перекладах різноструктурними мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С. 196-205
  Онанко А. А.  Сучасна французька пісня як об'єкт лінгвопоетичного аналізу: історичний аспект / А. А. Онанко. - С. 205-210
  Періна О. О.  Адміністративно-юридичний дискурс європейської спільноти (на матеріалі текстів документів Ради Європи) / О. О. Періна. - С. 210-215
  Підіпригора Ю. Г.  Імовірна енергетична модель процесу декодування висловлювання / Ю. Г. Підіпригора. - С. 215-220
  ні знакиПулатова Л. Й.  Семантика весільних обрядових номінацій дошлюбного циклу в українському та німецькомовному ареалах / Л. Й. Пулатова. - С. 220-226
  Радзієвська С. О.  Типологія словесних поетичних образів, об'єднаних концептом дім, в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 226-233
  Раєвська І. В.  Джерела та інструментарій вивчення діалектів Італії / І. В. Раєвська. - С. 233-236
  Розумеєнко Н. В.  Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі (на матеріалі іспанської та португальської мов) / Н. В. Розумеєнко. - С. 236-242
  Сивак Ю. В.  Політична промова; аксіологічний аспект / Ю. В. Сивак. - С. 243-248
  Сидельникова Л. В.  Особливості системи регіонального письма старофранцузької мови (на матеріалі писемних пам'яток пікардійського діалекту) / Л. В. Сидельникова. - С. 249-252
  Сінько О. М.  Лексична та граматична омонімія у системі іменників і дієслів давньогрецької мови / О. М. Сінько. - С. 253-257
  Славова Л. Л.  Проблема успішності американського та українського політичного дискурсу (на матеріалі інтернет-джерел) / Л. Л. Славова. - С. 257-262
  Смущинська І. В.  Художній текст як об'єкт лінгвістичного пошуку / І. В. Смущинська. - С. 262-267
  Соболь О. Ю.  Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв'ю / О. Ю. Соболь. - С. 268-281
  Солодяк О. Ю.  Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів / О. Ю. Солодяк. - С. 282-286
  Старовойтова Х. В.  Розуміння архетипу та концепту у сучасній лінгвістиці / Х. В. Старовойтова. - С. 286-292
  Тарасова В. В.  Зіставні особливості семантики номінативних одиниць на позичення засобів пересування в сучасних англійській та німецькій мовах / В. В. Тарасова. - С. 292-297
  Терехова Д. І.  Хліб - усьому голова / Д. І. Терехова. - С. 298-307
  Терехова С. І.  Специфіка функціонально-семантичних репрезентацій "тут-там" в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 307-319
  Тимошенко К. Л.  Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті (на матеріалі іспанської мови) / К. Л. Тимошенко. - С. 319-323
  Толчеєва Т. С.  Лексичне значення в аспекті когнітивної лінгвістики / Т. С. Толчеєва. - С. 323-331
  Фурсова Л. І.  Семантичні зміни у процесі детермінологізації сучасної англійської економічної лексики: парадигматичний і синтагматичний аспекти / Л. І. Фурсова. - С. 331-342
  Харченко О. В.  Американская шутка с психолингвистической точки зрения / О. В. Харченко. - С. 343-349
  Чала Ю. П.  Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах / Ю. П. Чала. - С. 349-355
  Шевченко І. О.  Відтворення реалій іспаномовних казок при перекладі українською / І. О. Шевченко. - С. 355-362
  Шипіцина Ю. В.  Особливості комунікативної взаємодії адресант-адресат в етичних кодексах / Ю. В. Шипіцина. - С. 362-366
  Шкарбан І. В.  Праксисна еволюція як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" / І. В. Шкарбан. - С. 366-371
  Шовковий В. М.  Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів (на матеріалі творів Геродота та Ксенофонта) / В. М. Шовковий. - С. 371-375
  Юрченко О. А.  Структурно-композиційні осмобливості тексту конкретного жанру офіційно-ділового стилю (на матеріалі доповідей, представленних на Парламентській Асамблеї Ради Європи) / О. А. Юрченко. - С. 376-380
  Авраменко О. В.  Мовленнєвий жанр переконання та його мовленнєва реалізація у драматичному творі ( на матеріалі драми "The case of the crashed petunias" by Tennessy Williams / О. В. Авраменко. - С. 380-384
  Андрійченко Ю. В.  Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 384-388
  Данилич В. С.  Рецепція народних мов в історії західноєвропейського суспільства / В. С. Данилич. - С. 389-394
  Рогоза О. Б.  Форми діалогізованої передачі чужого мовлення у французькому епістолярному романі / О. Б. Рогоза. - С. 394-401

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
114 85.146.56(4Укр)л6
У45

        Український іконопис XIІ - XІX ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту, передм. А. Мельник , упорядкув. Ю. Литвинець, ред. О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 256 с.

Рубрики: Історія живопису України - Іконопис
Україна

Ключові слова (ненормовані): український іконопис 12-19 ст. -- національний художній музей України -- історія мистецтва

 
115 83.3(4Укр)5
Ш96

Шумило, Н. М.

        Під знаком національної самобутності [Текст] : укр. худ. проза і літ. критика кінця ХІХ - поч. ХХ ст.проза ; [монографія] / Н. М. Шумило. - К. : Задруга, 2003. - 354 с.

Рубрики: Історія української літератури - Національний літературний процес

Ключові слова (ненормовані): художнього твору -- Франко про модернізм -- західноєвропейський модернізм -- рецепція українських прозаїків -- естетика реалістів -- імпресіонізм

Анотація:   У книжці висвітлюється процес самосвідомлення українськими письменниками самобутності національного літературного процесу на історично вирішальному етапі вибору шляхів дальшого художнього розвитку, розкриваються причини опозиційності західноєвропейському модернізмові не лише митців позитивістського світогляду, а й тих, хто був свідомий потреби інтеграції в мистецькій світ Заходу. Українська проза кінця XIX - поч. XX століття як комплексна проблема розглядається в аспекті пошуку національно притаманних закономірностей художнього оновлення.

 
116 83.3(4Укр)6
М36

Мацевко-Бекерська, Л. В.

        Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ століть у дзеркалі наратології [Текст] : монографія / Л. В. Мацевко - Бекерська. - Л. : Кальварія, 2008. - 408 с.

Зміст:
  Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства. - С. 10-75
  Наративний формат жанрово-композиційних особливостей художнього тексту. - С. 76-293
  Українська мала проза кінця xix - початку XX ст.: наративна специфіка образотворення. - С. 294-383

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художній текст -- жанрово-композиційна конфігурація малої прози -- гомодієтичний наратив -- гетеродієтичний наратив -- образотворення з позиції наратології -- наративно-образотворча структура малої прози -- наративна концепція -- наративна модальність -- українська

Анотація:   У книжці досліджено наративні аспекти формування індивідуальної авторської стратегії письменників, які репрезентують українську літературу, зокрема, малу прозу кінця ХІХ - початку ХХ ст.: М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, Л. Мартиновича, М. Черемшини, В. Винниченка, А. Тесленка та ін. Функція наратора розглядається у контексті вивчення жанрово-композиційної і тематичної своєрідності літературного процесу зламу століть. У форматі наратологічної термінології досліджено тексти, що увиразнюють ознаки оповідання, новели, а також їх варіанти. В основу роботи покладене розуміння центральної ролі наратора у конкретизації художнього часопростору літературного твору.

 
117 83.3(4Укр)6
С80

        Стильові тенденції української літератури ХХ століття [Текст] : зб. / наук. ред. В. Г. Дончик; упоряд. Н. М. Шумило. - К. : Фоліант, 2004. - 282 с.

Зміст:
  Мельник В.  Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник. - С. 5-12
  Моренець В.  Поетичний авангард: його природа і сучасні вияви / В. Моренець. - С. 13-62
  Олійник О.  Феномен символістської драми в системі українського модерну / О. Олійник. - С. 63-97
  Ковалів Б.  Кларнетизм П.Тичини - нереалізована естетична концепція / Б. Ковалів. - С. 98-106
  Громова В.  Неокласики / В. Громова. - С. 107-135
  Сиваченко Г.  Володимир Винниченко у магічному колі німецького експресионізму / Г. Сиваченко. - С. 136-155
  Шумило Н.  На шляху до великої прози (про Г. Хоткевича) / Н. Шумило. - С. 156-180
  Агеєва В.  Портрет модерніста в соцреалістичному інтер'єрі (про Івана Кочергу) / В. Агеєва. - С. 181-207
  Мовчан Р.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського / Р. Мовчан. - С. 208-237
  Зборовська Н.  Від спонтанної міфотворчості до сюрреалізму / Н. Зборовська. - С. 238-253
  Ткаченко А.  Стило Симоненка / А. Ткаченко. - С. 254-270
  Кравченко А.  Драматургія Миколи Зарудного / А. Кравченко. - С. 271-282

Рубрики: Тичина П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями

Анотація:   У збірнику висвітлюються стильові проблеми художньої творчості ХХ ст. Автори розглядають специфічні українські літературні явища - модернізм, поетичний авангард, символічну драму, феномен неокласиків та індивідуальні стильові системи Павла Тичини, Володимира Винниченка, Гната Хоткевича, Юрія Яновського, Емми Андрієвської, Василя Симоненка, Миколи Зарудного.

 
118 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 336 с.

Зміст:
  Тригубенко Ю. Ю.  Лінгвістичні підходи до дослідження феномену ввічливості / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 9-11
  Зеленська М. В.  Роль афіксації в англійському словотворі / М. В. Зеленська. - С. 12-14
  Поліщук І. А.  Пряме втілення докору в сучасній англійській мові / І. А. Поліщук. - С. 15-16
  Колісник К. А.  Звукосимволічне значення початкових приголосних звуків у англомовному конфесійному дискурсі / К. А. Колісник. - С. 17-19
  Павличук В. П.  Синтагматика складу та складовий стереотип в англомовному інтерв'ю засобів масової комунікації / В. П. Павличук. - С. 20-22
  Мережана Л. С.  Темпоральні характеристики мовленнєвої інтонації англомовних рекламних кліпів / Л. С. Мережана. - С. 23-24
  Скобленко І. А.  Особливості взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації у сучасних англомовних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 25-27
  Канішевська І. Ю.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у казці Л. Керрола "Аліса в задзеркаллі" та її перекладах / І. Ю. Канішевська. - С. 28-29
  Журавльова Ю. В.  Психо-фонетичні реалізації висловлювань з різним рівнем емоційно-прагматичного потенціалу в англомовній аудикнизі / Ю. В. Журавльова. - С. 30-32
  Слива Н. М.  Структурно-функціональні типи ядерних тонів у мультиплікаційному фільмі "Ice Age". Частина 2 / Н. М. Слива. - С. 33-34
  Ляпкало Л. І.  Темпоральні характеристики інтонаційних мовленнєвих зразків англомовного політичного дискурсу / Л. І. Ляпкало. - С. 35-37
  Бородавка О. М.  Полісемія синтаксичної структури N1 is N2 у сучасній англійській мові / О. М. Бородавка. - С. 38-40
  Ковбасенко Є. В.  Комунікативна структура англомовних електронних текстів із кінематографічної проблематики (на прикладі стислої рецензії) / Є. В. Ковбасенко. - С. 41-43
  Ігнатова А. Є.  Текстовий продукт чат-комунікації як прояв законів економії мовленнєвих зусиль / А. Є. Ігнатова. - С. 44-45
  Забажан А. О.  Висловлювання подяки й особливості його функціонування / А. О. Забажан. - С. 46-47
  Серб А. Д.  Образ дракона в літературі та міфології: лінгвокогнітивний аспект / А. Д. Серб. - С. 48-50
  Супрун О. А.  Типологічні особливості британського парламентського дискурсу, опублікованого в інтернеті / О. А. Супрун. - С. 51-53
  Шемшур Д. Л.  Англійські фразеологізми із фітонімами: семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / Д. Л. Шемшур. - С. 54-56
  Кравченко Ю. О.  Виховна роль казки та її значення під час навчання говоріння / Ю. О. Кравченко. - С. 57-58
  Гаращенко О. В.  Принципи аналізу мовного матеріалу у когнітивній лінгвістиці / О. В. Гаращенко. - С. 59-61
  П'єцух О. І.  Політичний дискурс "Президенські вибори в Україні - 2010": суб'єкти пропозицій / О. І. П'єцух. - С. 62-64
  Петренко О. І.  Лексема "Price": лінгвокогнітивний аспект / О. І. Петренко. - С. 65-67
  Шиш Д. О.  Емоція страх в сучасній англійській мові / Д. О. Шиш. - С. 68-71
  Боковня Я. О.  Образ батька у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) / Я. О. Боковня. - С. 72-73
  Гук А. О.  Концепт любов у семантичному просторі англійської та української фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) / А. О. Гук. - С. 74-76
  Лінник М. А.  Фреймова структура концепта "Рослина" (на матеріалі американської поезії XIX століття) / М. А. Лінник. - С. 77-79
  Полтавець Я. С.  Розвиток наукової думки у дослідженні дистрибуції, сполучуваності та валентності / Я. С. Полтавець. - С. 80-82
  Євчак Д. А.  Словотвір та його функції / Д. А. Євчак. - С. 83-85
  Іскімжі Ю. А.  Моделювання фразеологічних одиниць / Ю. А. Іскімжі. - С. 86-87
  Семешко Т. Г.  Методи дослідження фразеології / Т. Г. Семешко. - С. 88-89
  Форинна К. М.  Префіксація як складова частина афіксації / К. М. Форинна. - С. 90-91
  Бережна Н. О.  Фразеологія з позначенням фонації / Н. О. Бережна. - С. 93-95
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 96-97
  Кузнєцова А. В.  Лексичні запозичення в сучасній німецькій мові (на матеріалі молодіжної преси німеччини) / А. В. Кузнєцова. - С. 98-99
  Маньківська Я. С.  Структура та семантика газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини) / Я. С. Маньківська. - С. 100-101
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 102-104
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 105-106
  Бражнікова М. В.  структурні особливості німецьких прислів'їв із назвами їжі та напоїв / М. В. Бражнікова. - С. 107-108
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом в німецькій мові / Н. В. Костенко. - С. 109-110
  Варениця Е. Я.  Варіативність як універсальна властивість німецької мови / Е. Я. Варениця. - С. 111-113
  Мажукла О. А.  Значення іноземної мови в професійній діяльності митника / О. А. Мажукла, К. О. Янюк. - С. 114-115
  Богданович О. О.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу на матеріалі роману К. Джерому "Троє в одному човні" / О. О. Богданович. - С. 17-119
  Бонецька Ю. С.  Функціонально-комунікативна еквівалентність роману Дж.К. Ролінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" та його українського перекладу / Ю. С. Бонецька. - С. 120-122
  Делікатна Л. С.  Граматичні трансформації в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 123-125
  Вергун И. П.  Грамматическая эквивалентность романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и его украинского перевода / И. П. Вергун. - С. 126-128
  Донець А. Г.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріали роману Марка Твена "Янки при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 129-131
  Зарва С. Ю.  Граматична трансформація поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу / С. Ю. Зарва. - С. 132-134
  Качан А. В.  Объединение предложений как грамматическая трансформация при переводе романа Ф. С. Фицджеральда "The Great Gatsby" на украинский язык / А. В. Качан. - С. 135-137
  Кравченко Н. Ю.  Лексичний аспект еквівалентності роману Дж.Селенджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 138-140
  Кузенков М. О.  Помилки при внутрішньомовному субтитруванні фільмів / М. О. Кузенков. - С. 141
  Ліпко А. О.  Проблема лексичних трансформацій на матеріалі роману Роберта льюїса Стівенсона "Викрадений" ("Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 142-143
  Мішкова А. І.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі") / А. І. Мішкова. - С. 144-146
  Саєнко О. П.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж.Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 147-149
  Санникова Я. О.  Грамматические соответствия сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" и ее украинского перевода / Я. О. Санникова. - С. 150-152
  Сичевська Н. В.  Прийом антонімічної відповідності в українському перекладі роману А. Дюма "Три мушкетери" / Н. В. Сичевська. - С. 153-155
  Сквиря Н. П.  Лексична еквівалентність твору Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" / Н. П. Сквиря. - С. 156-158
  Сотуленко М. Ю.  Грамматическая эквивалентность текстов оригинала и перевода рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" / М. Ю. Сотуленко. - С. 159-160
  Степаненко Ю. П.  Лексико-грамматическая эквивалентность поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" и ее украинского перевода / Ю. П. Степаненко. - С. 161-163
  Сухомлин. О.  Экзотизмы в украинских повестях Н. В. Гоголя и проблемы их украинского перевода / О. Сухомлин.. - С. 164-166
  Афанасьєва О. С.  Принципи викладання літератури у ВНЗ: зарубіжний досвід / О. С. Афанасьєва. - С. 168-169
  Головко О.  "Ельдорадо" - ключовий твір у розшифровці романтичного феномену химкри у творчості Е. По / О. Головко. - С. 170-172
  Галушко М. В.  Образні та художні засоби прози Едгара Аллана По / М. В. Галушко. - С. 173-174
  Венець І. М.  Дзеркало як наративний елемент у романі Дж.С. Фоера "Все ясно" / І. М. Венець. - С. 175-177
  Енина С. Ю.  Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / С. Ю. Енина. - С. 178-180
  Коноваленко И. Ю.  Образ Петра I в поэме "Медный всадник" А. С. Пушкина / И. Ю. Коноваленко. - С. 181-183
  Херсонская В. М.  Тема власти в драматургии А. С. Пушкина "Борис Годунов" / В. М. Херсонская. - С. 184-185
  Коломиец Ю. А.  Война 1812 года в русской литературе XIX века / Ю. А. Коломиец. - С. 186-188
  Харитонова И. В.  Концепция искусства и художника в творчестве Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского / И. В. Харитонова. - С. 189-191
  Лекіашвілі І. В.  Моральне лиходійство в образі Алека Сток-д'Ербервілля (по роману Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллей") / І. В. Лекіашвілі. - С. 192-193
  Грабовюк Т.  Философская основа романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Т. Грабовюк. - С. 194-196
  Нагаевская Б. В.  Фольклорный образ русалки в творчестве русских романтиков / Б. В. Нагаевская. - С. 197-199
  Шевчук Т. С.  Приемы и формы психолизма Л. Улицкой / Т. С. Шевчук. - С. 200-202
  Товкес Л. И.  Использование пословиц и поговорок при формировании социокультурной компетенции школьников / Л. И. Товкес. - С. 204-206
  Головань Е. О.  Про кореляцію суфіксальних значень множинності, інтенсивності, демінутивності й локативності / Е. О. Головань. - С. 207-208
  Дашивец Л. Е.  Белый и черный цвет в книге К. Паустовского "Далекие годы" / Л. Е. Дашивец. - С. 209-211
  Бурковецкая Я. С.  Мужские антропонимы в русских волшебных сказках / Я. С. Бурковецкая. - С. 212-213
  Жигайло Л. В.  Синий цвет и его оттенки в произведениях Иосифа Бродского / Л. В. Жигайло. - С. 214-216
  Курапова Е. С.  Выбор определений при существительных с темпоральным значением как способ реализации представлений о времени / Е. С. Курапова. - С. 217-219
  Лисовенко Л. О.  Составляющие концепта "народ" и его языковое выражение в научном дискурсе Л. Гумилева / Л. О. Лисовенко. - С. 220-222
  Нечаева Е. А.  Спор в интернет-общении сквозь призму понятий классической риторики (некоторые приемы стратегии поиска истины) / Е. А. Нечаева. - С. 223-225
  Пироженко Ю. П.  Вербализация литературных прецендентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. П. Пироженко. - С. 226-227
  Склизкова М. С.  О структуре концепта "весна" в динамическом аспекте / М. С. Склизкова. - С. 228-229
  Стецюк А. И.  Пейзаж в "Записках охотника" И. С. Тургенева / А. И. Стецюк. - С. 230-231
  Шевченко З. С.  Лингвоэтические функции эпитета в дневнике Т. Г. Шевченка / З. С. Шевченко. - С. 232-234
  Шуляковская Н. Д.  Имена собственные в пьесе А. Н. Островского "Бесприданница" / Н. Д. Шуляковская. - С. 235-237
  Жила В. В.  Семантический комплекс ключевого слова смерть в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых" / В. В. Жила. - С. 238-240
  Чепурна Н. Г.  Концептуалізація образу "чужого" в українських пареміях / Н. Г. Чепурна. - С. 242-244
  Бойко Т. В.  Фізичні характеристики як передумова до називання людини / Т. В. Бойко. - С. 245-248
  Ложка О. В.  Лінгвокультуреми доля і мати в сучасній українській мові / О. В. Ложка. - С. 249-252
  Первісна Л. А.  Метафорична інтеграція "Політика - театр" (на матеріалі українських ЗМІ) / Л. А. Первісна. - С. 253-255
  Слинько Ю. О.  Видові особливості українських дієслів зі значенням створення / Ю. О. Слинько. - С. 256-258
  Іляшенко Ю. В.  Верабальне представлення концепту "серце" в українських прислів'ях / Ю. В. Іляшенко. - С. 259-261
  Третяк В. М.  Вербальна репрезентація концепту робота в українських прислів'ях / В. М. Третяк. - С. 262-264
  Губа А. О.  Суфіксальний словотвір іменників-неозапозичень / А. О. Губа. - С. 265-267
  Світлична О. А.  Оказіоналізми - основа ідіостилю Оксани Забужко / О. А. Світлична. - С. 268-270
  Ярова К. Т.  Мотиваційні осбливості прізвищ жителів м. Черкаси / К. Т. Ярова. - С. 271-273
  Олійник Д. О.  Семантика фразеологізмів із порівняльним компонентом (фразеотематична група "людина") / Д. О. Олійник. - С. 274-276
  Ченчик С. В.  Структурно-семантична характеристика неологізмів у творчості Валентини Коваленко / С. В. Ченчик. - С. 277-280
  Кравчук А. М.  Засоби вираження експресивності в гуморесках Павла Глазового / А. М. Кравчук. - С. 281-283
  Степаненко Ю. О.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. О. Степаненко. - С. 284-286
  Таргонська О. Г.  Прикметникова синонімія у творах Ліни Костенко та Ганни Чубач / О. Г. Таргонська. - С. 287-289
  Кривицька С. С.  Особливості вживання фразеологічних синонімів у художніх творах / С. С. Кривицька. - С. 290-292
  Титаренко С. О.  Розвиток традиці Мольєра в п'єсі Миколи Куліша "Міна Мазайло" / С. О. Титаренко. - С. 294-296
  Ткаченко К. І.  Табірна новелістика крізь призму конфліктно-образного й наративного рівнів поетики (Б. Антоненко-Давидович і В. Шаламов) / К. І. Ткаченко. - С. 297-299
  Гонда А. В.  Явище маргіналізму на прикладі життєвих драм головних героїв романів "Місто" Валер'яна Підмогильного і "Місто" Гі де мопассана / А. В. Гонда. - С. 300-302
  Савченко О. А.  Давньоруське Монастирське життя в Києво-Печерському Патерикові / О. А. Савченко. - С. 303-305
  Лила І. О.  Порушення політичних норм редагування (на прикладі Черкаських газет) / І. О. Лила. - С. 307-309
  Гай А. А.  Опис видавничого сайту (на прикладі сайту "Фоліо") / А. А. Гай, Л. В. Фіть
  Поліщук А. В.  Сучасна книга для дітей: тематичні особливості / А. В. Поліщук. - С. 313-314
  Маринченко М. О.  Відображення інформмаційних норм редагування в Черкаських газетах / М. О. Маринченко. - С. 315-317
  Мотуз Ю. П.  Proruct placement - як сучасна форма вираження прихованої реклами / Ю. П. Мотуз. - С. 318-321
  Солодка Л. І.  Специфіка структури та змістовного наповнення видавничої продукції туристичного спрямування Черкащини / Л. І. Солодка, Ю. М. Ховайба. - С. 322-324
  Кравченко А. Г.  Футурологія кіберпанка, аніме і манги / А. Г. Кравченко. - С. 326-328
  Силко О. О.  Інтернет-сайт як жанр електронної комунікації / О. О. Силко. - С. 328-331
  Машкова Я. Ю.  Живий журнал як феномен інтернет-комунікації / Я. Ю. МАшкова. - С. 332-334

Рубрики: Філологічні науки

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- переклад -- зарубіжна література -- загальне мовознавство -- російське мовознавство -- порівняльне літературознавство -- журналістика -- видавнича

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка 2011" представлені наукові праці молодих вчених за напрямком "Філологічні науки. Соціальні комунікації". В збірнику містяться праці з питань мовознавста, літературознавства, порівняльного літературознавства, журналістики, видавничої справи та з питань соціальної комунікації.

 
119 80И
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземна філологія Вип. 42 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 52 с.

Зміст:
  Бурбело В. Б.  Дискурс і смисл / В. Б. Бурбело. - С. 4-7
  Чередниченко О. І.  Сучасна французька неологія з погляду перекладача / О. І. Чередниченко. - С. 8-9
  Михайленко О.  Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу / О. Михайленко. - С. 9-12
  Афанасьєва О.  лінгвопрагматичні особливості французького енциклопедичного дискурсу політичних наук / О. Афанасьєва. - С. 12-15
  Зимомря М. І.  Німецька література в оцінках та інтерпретаціях Івана Франка: дискурс рецепції / М. І. Зимомря. - С. 15-18
  Фокін С. Б.  Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі / С. Б. Фокін. - С. 18-22
  Качановська Т. О.  Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. да Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) / Т. О. Качановська. - С. 22-27
  Чернієнко Г.  З досвіду перекладача французької художньої прози / Г. Чернієнко. - С. 27-29
  Любчук Н.  Відтворення у перекладі особливостей авторського використання фразеологізмів (на матеріалі українських, німецького та англійського перекладів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита2) / Н. Любчук. - С. 30-32
  Борисова О.  Трансформація образності при перекладі сучасних англомовних пісень українською мовою / О. Борисова. - С. 32-35
  Уварова Л.  Відтворення образно-смислової структури поезії А. Мачадо "Los suenos malos" в українському перекладі / Л. Уварова. - С. 35-38
  Лященко О.  Структурні та семантичні різновиди експлікації в англо-українському перекладі / О. Лященко. - С. 38-41
  Забула І. П.  Назви християнських релігійних свят в українсько-французькому перекладі / І. П. Забула. - С. 41-43
  Бабаєва Л.  Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру / Л. Бабаєва. - С. 43-46
  Жлуктенко Н.  Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності / Н. Жлуктенко. - С. 47-52
  Малій А. С.  Особливості абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера / А. С. Малій. - С. 49-52

Анотація:   У віснику публікуються статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекладознавства та літературознавства.

 
120 83.3Ук1-8
К72

Костенко, М. О.

        Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М. О. Костенко. - К. : Радянська школа, 1969. - 272 с.

Рубрики: Коцюбинський М. М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Коцюбинський М. М. -- творчість Коцюбинського

Анотація:   Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М. М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце відводиться питанню про роль передового світогляду у творчій праці письменника.

 
121 83.3Ук1-8...4
К72

Костенко, М. О.

        Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М. О. Костенко. - К. : Радянська школа, 1969. - 271 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Коцюбинського М.

Анотація:   Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М.М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце відводиться питанню про роль передового світогляду у творчій праці письменника.

 
122 83.3У1-021
Д36

Деркач, Б. А.

        Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б. А. Деркач. - К. : Наукова думка, 1976. - 311 с.

Рубрики: Крилов І. А. - про нього
Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): Крилов і Україна -- сатира Крилова І. -- байка як жанр -- байки Крилова І.

Анотація:   У монографії висвітлюються зв'язки І. А. Крилова з Україною, українською культурою, досліджується життєвість сатиричної традиції видатного російського поета в українській дожовтневій байці, просліджуються закономірності розвитку жанру байки в новому українському письменстві, його ідейно-художнє багатство, естетичні функції, визначається роль байки у формуванні реалістичного напрямку української літератури.

 
123 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної системи комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
124 81.2Ук-923.7
О58

Онкович, Г. В.

        Хата: слово-тема і культурознак. Мовні стилі [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Онкович. - К. : ІВО АПН України, 2010. - 72 с.

Рубрики: Мова українська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): української мови -- мовні стилі -- науковий стиль мови -- розмовний стиль мови -- художній стиль мови -- публіцистичний

Анотація:   У посібнику для читання і розвитку мовлення знання зі стилів української мови пропонується закріпити на прикладі слова-теми "хата". Принагідно розглядаються поняття "слово-тема" і "культурознак", їх співвіднесеність з іншими поняттями, коли йдеться про знаки національної культури й підходи до їхньої актуалізації. На прикладі поняття "хата" поглиблюються знання тих, хто цікавиться українською мовою, її науковим, офіційно-діловим, публіцистичним, художнім, розмовним стилями.

 
125 83.3(4Укр)6
А22

        Авторитет. Література і критика в час перебудови [Текст] : статті, есе, інформація / [упоряд. Г. М. Сивокінь ; ред. А. М. Макаров]. - К. : Радянський письменник, 1989. - 352 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): молода поезія України -- українська драматургія -- сучапсна українська критика

Анотація:   Ця книжка - наслідок річної роботи створеного у 1987 році Творчого об'єднання критиків Київської письменницької організації. На його засіданнях обговорювались проблеми перебудови в житті і художній літературі, шляхи розвитку української культури, уроки літературної дискусії на Україні 1925 - 1928 років, творча спадщина незаконно репресованих у часи сталінщини письменників, шукання сучасної молодої поезії.

 
126 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 28 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 441 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Мовна політика в Україні і зміни в українській мові / Л. Мацько. - С. 3-8
  Полюга Л.  До питання про граматичну синонімію в давній українській мові / Л. Полюга. - С. 9-12
  Стрельчук Г.  Варіантність флексій родового відмінка іменників множини у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 13-16
  Бойко Н.  Ойкономическая система Восточной Славии (на материале грамот XIV-XVI вв.) / Н. Бойко. - С. 17-19
  Багмут А.  Семантико-синтаксичні особливості української та словацької мов (зіставно-функціональниий план) / А. Багмут. - С. 20-26
  Терехова С.  Типологія вивчення просторового дексису в українській, російській та англійській мовах / С. Терехова. - С. 27-31
  Кшановський О.  Зіставно-типологічний аналіз просторово-кількісних прикметників зі значенням ширини в українській та перській мовах / О. Кшановський. - С. 32-37
  Бакай Б.  Формування фразеології в перехідні періоди історії як віддзеркалення концептуальної картини світу (порівняльно-зіставне дослідження) / Б. Бакай. - С. 38-42
  Люцинськи К.  Общеславянские и иноязычные элементы в польской и русской терминологии космонавтики / К. Люцинськи. - С. 43-48
  Кочан І.  Слова з компонентом аква- в сучасній українській мові / І. Кочан. - С. 49-52
  Демська-Кульчицька О.  Мовна "competence" як об'єкт дослідження (проблема українськомовного терміна) / О. Демська-Кульчицька. - С. 53-55
  Токарська А.  Калькування російських правничих термінів в українській мові / А. Токарська. - С. 56-58
  Саєвич І.  Антропометризм мікросистеми назв музичних інструментів і категорія оцінки (на матеріалі російської та української мов) / І. Саєвич. - С. 59-64
  Булик-Верхола С.  Зміни у складі української музичної термінології / С. Булик-Верхола. - С. 65-69
  Мациевская Н.  Место хореографической терминологии в языковой картине мира / Н. Мациевская. - С. 70-72
  Борек М.  Предикаты, выражающие радость в русском и польском языках / М. Борек. - С. 73-76
  Стрась Е.  К вопросу о перифразе в русском и польском языках: выражения, заменяющие личные имена / Е. Стрась. - С. 77-81
  Вербицкая Л.  Русско-украинская интерференция на фонетическом уровне / Л. Вербицкая. - С. 82-86
  Пелепейченко Л.  Многоуровневый характер отражения действительности в языковой картине мира / Л. Пелепейченко. - С. 87-95
  Бацевич Ф.  Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) / Ф. Бацевич. - С. 96-101
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика як напрям мовознавства кінця XX століття / Т. Космеда. - С. 102-106
  Акулова Е.  Семантическое пространство как модель внутреннего лексикона человека (на материале лексической группы существительных "искусство") / Е. Акулова. - С. 107-110
  Гажева И.  О принципах построения функционального метафорического тезауруса / И. Гажева. - С. 111-116
  Архангельская А.  Использование внутренних ресурсов языка в процессе вторичной фразеологической номинации / А. Архангельская. - С. 117-120
  Смерчко А.  Про сучасні новотвори парафрастичного типу / А. Смерчко. - С. 121-124
  Мяснянкина Л.  Прагматическая значимость сравнений в идиостиле М. Шолохова / Л. Мяснянкина. - С. 125-128
  Процак Л.  Динаміка оцінки у художньому мовленні / Л. Процак. - С. 129-137
  Сваричевская Л.  Концепт научной парадигмы в современной лингвистике / Л. Сваричевская. - С. 138-143
  Павлюк Е.  Концепт avarice во французской языковой картине мира / Е. Павлюк. - С. 148-152
  Десюкевич О.  Концептуализация ученого в произведениях Максима Горького и Леонида Андреева / О. Десюкевич. - С. 153-157
  Тарасюк И.  Номинация и категоризация запахов во французском языке / И. Тарасюк. - С. 158-162
  Аргуткина А.  Особенности концептуализации числа / А. Аргуткина. - С. 163-165
  Прихода Я.  Лексема Європа та європейський в українському мовному просторі / Я. Прихода. - С. 166-170
  Гольберг М.  Лінгвістичний аналіз тексту й інтерпретація художнього твору. Герменевтичні аспекти / М. Гольберг. - С. 171-176
  Лассан Э.  Текст и действительность 1990-х: корреляция процессов / Э. Лассан. - С. 177-181
  Різун В.  Поняття тексту в журналістиці / В. Різун. - С. 182-186
  Феллер М.  Текст і висловлювання в українській теорії літературного редагування / М. Феллер. - С. 187-194
  Карп'юк Я.  Проблема газетного тексту у працях українських лінгвістів у 1920-і - на початку 1930-х рр. XX століття / Я. Карп'юк. - С. 195-197
  Озерова Н.  Межстилевое взаимодействие в русском и украинском языках / Н. Озерова. - С. 198-200
  Галенко І.  Шляхи становлення теорії культури мови / І. Галенко. - С. 201-203
  Григораш А.  Некоторые аспекты функционирования пословиц и поговорок в публицистике (на материале прессы Украины 1990-х годов) / А. Григораш. - С. 204-207
  Вишневская Г.  Пословицы и поговорки как весомый компонент языка и стиля русской демократической сатиры XVII века / Г. Вишневская, И. Тарасинская. - С. 208-211
  Борзенко С.  Художня література як засіб формування мовленнєвої діяльності іноземця (герменевтичний підхід) / С. Борзенко, Л. Бабаєва. - С. 212-216
  Еременко И.  Пути повышения эффективности обучения русской литературе на уроках развития речи при изучении темы "Основа нравственного мира поэзии А. С. Пушкина: воля, дружба, любовь" / И. Еременко, Т. Модылевская. - С. 219-221
  Кучинська М.  Иноверцы и восточнославянская культура XVI-XVII веков в Речи Посполитой / М. Кучинська. - С. 222-226
  Секежицки Э.  Активизация религиозной лексики в русском языке / Э. Секежицки. - С. 222-231
  Алексеенко М.  Пречистая дева у Пушкина / М. Алексеенко. - С. 232-236
  Григорук С.  Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А. С. Пушкина / С. Григорук. - С. 237-243
  Владыко И.  Метафора "жизнь-книга" в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / И. Владыко. - С. 244-248
  Бешкарева О.  Роль антропонимов в литературно-художественном отражении действительности / О. Бешкарева. - С. 249-252
  Крушняк Б.  Эквивалентно-смысловая сопоставляемость безличных структур русского языка с аналогичными построениями в переводе на французский язык / Б. Крушняк. - С. 253-257
  Вороновская И.  Пере-перевод в системе переводоведческих терминов / И. Вороновская. - С. 258-260
  Кіцила Л.  Міжмовна омонімія в перекладознавстві (на прикладі української та чеської мов) / Л. Кіцила. - С. 261-266
  Биловус Г.  Фразеологический аналог как тип межъязыковой соотносительности (на материале украинских переводов русскоязычных повестей Т. Шевченко) / Г. Биловус. - С. 267-271
  Попович Б.  Особливості відтворення конотативної семантики звертань (на матеріалі російських перекладів українського художнього слова) / Б. Попович. - С. 272-275
  Чумак Л.  О новых подходах к интерпретации синтаксических единиц: предложение в аспекте лингвокультурологии / Л. Чумак. - С. 276-281
  Крушняк Б.  Взаимообусловленность синтаксических (коммуникативных) и логических (когнитивных) связей высказывания в аспекте исторической концепции акад. В. И. Борковского / Б. Крушняк. - С. 282-287
  Еременко И.  "Синтаксис сказок" В. И. Борковского в аспекте современных синтаксических проблем / И. Еременко. - С. 288-291
  Абашина В.  Коммуникативная структура сложного предложения / В. Абашина. - С. 292-300
  Загнітко А.  Семантика і прагматика вставлених одиниць в українському реченні / А. Загнітко. - С. 301-308
  Олексенко О.  Синтаксична функція прикладки як маркер функціонально-синтаксично зв'язаного значення слова / О. Олексенко. - С. 309-312
  Любоха-Круглик И.  Отрицание в экзистенциальных предложениях (на материале русского и польского языков) / И. Любоха-Круглик. - С. 313-316
  Сазонова Я.  Зіставний аналіз вираження імперсональності в українській та англійській мовах / Я. Сазонова. - С. 317-320
  Михайлишин Б.  Сталі словосполучення у лінгвістичній думці останніх десятиліть / Б. Михайлишин. - С. 321-324
  Мацюк Г.  Вчення про словосполучення в рукописній граматиці І. Могильницького (Галичина, перша половина XIX ст.) / Г. Мацюк. - С. 325-329
  Сухарина Н.  Лексико-граматичний зв'язок дієслівного керування та його представлення в словнику української мови / Н. Сухарина. - С. 330-333
  Савченко Л.  Семантико-граматичні особливості орудного просторового / Л. Савченко. - С. 334-337
  Оляндер Л.  Поетика Уласа Самчука: дитинство у структурі його епічних творів / Л. Оляндер. - С. 338-342
  Бублейник Л.  Образ вітру в ліриці Є. Маланюка / Л. Бублейник. - С. 343-349
  Нестерук С.  Система символів інобуття в творчості Павла Загребельного / С. Нестерук. - С. 350-352
  Тодчук Н.  Поліфункціональність ретроспекції у реалістичній літературі XIX ст. (за твором Івана Франка "Для домашнього огнища") / Н. Тодчук. - С. 353-356
  Познякова Н.  Эволюция образа "подпольного человека" в творчестве Ф. М. Достоевского / Н. Познякова. - С. 357-360
  Сердюченко В.  Н. Чернышевский в дневниковых и публицистических оценках Ф. Достоевского / В. Сердюченко. - С. 361-365
  Полякова Л.  Несколько версий одного сюжета / Л. Полякова. - С. 366-369
  Великая О.  Архетип тени и его ассоциативно-семантические ряды / О. Великая. - С. 370-372
  Ігнатів Н.  Факт - документ - образ: естетична суть документу у структурі літературного твору / Н. Ігнатів. - С. 373-377
  Пятакова Г.  Особенности хронотопа в волшебном слое "Пересмешника" М. Д. Чулкова / Г. Пятакова. - С. 378-380
  Зыкова Н.  В. Набоков как читатель Н. Гоголя / Н. Зыкова. - С. 381--384
  Петрухіна Л.  Natura naturans і natura naturata у модерністському поетичному слові / Л. Петрухіна. - С. 385-388
  Випасняк Н.  Роль гротеску у поетиці сновидіння епохи романтизму (на прикладі новели Л. Тіка "Життя переливається через вінця") / Н. Випасняк. - С. 389-392
  Приплоцька М.  Концепція людини у метафориці рожевого кварцу в романах С. Хілл / М. Приплоцька. - С. 393-396
  Тичина Н.  Ритм для виразу світоглядних позицій автора ("Різдвяні оповіді" Ч. Діккенса) / Н. Тичина. - С. 397-400
  Шулик Т.  Особенности речевых характеристик в драматургии Л. Андреева (на материале пьес "Савва\" / "Не убий". - С.  "Анатэма". -  "Мысль"
  Тереховская Е.  В. Кюхельбекер и декабристы (К вопросу о своеобразии литературно-критической позиции В. Ю. Кюхельбекера) / Е. Тереховская. - С. 405-407
  Юрчук Т.  Вклад академика В. И. Борковского в развитие славянского языкознания / Т. Юрчук. - С. 408-412
  Космеда Т.  В. И. Борковский и украинское языкознание / Т. Космеда. - С. 413-417
  Копистянська Н.  Ритм, простір, час у смисловому вивченні стилю в працях О. В. Чичеріна / Н. Копистянська. - С. 427-430

Анотація:   Вісник присвячено 100-річчю від дня народження двох видатних учених-філологів Львівського національного університету - В. І.Борковського та О. В. Чичеріна. Частина статей підготовлена за доповідями, виголошеними на Міжнародній науковій конференції "Спадщина акад. В. І. Борковского і сучасна філологія на межі тисячоліть" (січень 2000 р.), яку організувала кафедра російської філології. До збірника увійшли праці не тільки українських учених, але й філологів із Білорусі, Литви, Польщі, Росії.

 
127 84(4Укр)6-5
У45

        Українське диво [Текст] : поетична антологія. Кн. 2 / за упоряд. та ред. : В. Коломійця. - К. : Український письменник, 2005. - 536 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія
Україна

Ключові слова (ненормовані): поети розстріляного Відродження -- поезія української діаспори -- Празька школа поезії -- поезія початку XX ст.

Анотація:   Неймовірно тяжкі випробовування випали на долю України у ХХ віці: імперіальні й визвольні війни, голодомори, відчайдушні змагання за власну державність... Попри незліченні людські й духовні втрати, попри винародовлення й фізичне знищення народ наш вижив і утвердивсь, а література українська дала неперебутні, блискучі взірці художнього слова. У другій книзі Поетичної тритомної антології "Небо України" (під назвою "Українське Диво") подано визначних поетів першої половини ХХ віку - від Олександра Олеся та Миколи Вороного; знаменитих поетів з періоду УНР (Павло Тичина, Максим Рильський та ін.); поетів Розстрілляного Відродження; Празьку школу поетів, визначних авторів з української діаспори; а також інших поетів - з часу воєнного та повоєнного лихоліття на Україні.

 
128 83.3(4Укр)
Т93

        Тисяча цитат з українського письменства [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Луцький. - К. : Смолоскип, 2001. - 231 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): висловлювання про батьківщину, історію, народ -- висловлювання з творів народної творчості -- висловлювання з поезії і публіцистики

Анотація:   Книжку склали тисяча цитат - яскравих висловлювань про батьківщину, історію, народ, працю, долю, любов, природу - взятих із творів народної творчості та літературних джерел - здебільшого поезії, а також художньої прози і публіцистики українських авторів.

 
129 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 140 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 160 с.

Зміст:
  Яворська Г. М.  Європа в українських медіа-текстах: "учитель\" / "начальник". - С.  "сусід"...\". - Г. М. Яворська\",3-10,\"Бібліогр. наприкінці ст.
  Мусиенко В. П.  Из истории русского православного толкования Священного Писания / В. П. Мусиенко. - С. 10-15
  Іщенко О. С.  Залежність акустичних характеристик голосних звуків української мови від темпу мовлення / О. С. Іщенко. - С. 15-24
  Хоменко Л. М.  Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України / Л. М. Хоменко. - С. 24-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко Л. В.  Способы разрешения конфликтной ситуации оскорбления в студенческой среде: опыт социолингвистического исследования / Л. В. Корновенко. - С. 29-36. - Библиогр. в конце ст.
  Велівченко В. Ф.  Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту) / В. Ф. Велівченко. - С. 36-48
  Цюра С. В.  Формы выражения извинения и их функционировавние в английском дискурсе XVII-XVIII вв. / С. В. Цюра. - С. 48-56
  Голубнича О. І.  Висловлювання вибачення і комунікативна ситуація його функціонування / О. І. Голубнича, О. М. Воропай. - С. 56-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завгородня Л. В.  Структурно-граматична класифікація стереотипних словосполучень у публіцистичному дискурсі / Л. В. Завгородня. - С. 62-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорновол Г. В.  Джерела формування сучасної терміносистеми економіки / Г. В. Чорновол. - С. 68-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарума О. Р.  Договірна лексика у стандартних дієслівних словосполученнях (на матеріалі текстів міжнародних договорів) / О. Р. Зарума. - С. 76-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Світ майбутнього у творах Г. Велеса та Р. Бредбері: фантастика чи пересторога? / Д. М. Павкін. - С. 84-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулешова Л. М.  Модальность оценки в историческом тексте / Л. М. Кулешова. - С. 93-103
  Литвин И. Н.  Ассоциативно-метафорическая сфера концепта огонь в поэзии серебряного века / И. Н. Литвин. - С. 103-108
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 108-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелинцева О. Е.  Заимствование моделей других наук как фактор развития теоретического языкознания: перспективы исследования прблемы / О. Е. Пчелинцева. - С. 114-119. - Библиогр. в конце ст.
  Василенко М. П.  Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки / М. П. Василенко. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Л. В.  Польська генологічна школа: від художньог тексту до всіх форм вербальної комунікації / Л. В. Потапенко. - С. 125-133
  Шульгіна В. І.  Експресивність як інформаційна категорія / В. І. Шульгіна. - С. 133-138
  Оришечко Т. А.  Додавання та вилучення вигуків в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко. - С. 138-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солодка Л. І.  Трансформовані фразеологічні одиниці в газетних заголовках / Л. І. Солодка. - С. 145-150
  Могілей І. І.  Ідейно-художні домінанти авторського стилю у структурній організації тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів сучасної англомовної прози) / І. І. Могілей. - С. 150-154

Анотація:   У цьому віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
130 63.52(4Укр)
Н30

        Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. № 5-6 (89-90) Вересень - грудень / Президія НАН України, Ін-т народознавства НАН України. - Л. : Видавництво Інституту народознавства, 2009. - 585840 с.

Зміст:
  Вовканич С.  Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект / С. Вовканич. - С. 586-593
  Кирчів Р.  Етнокультурне пограниччя контури предметного поля й методологічні засади його дослідження / Р. Кирчів. - С. 594-607
  Луньо Є.  Польська антирадянська фольклорна сатира в українському середовищі / Є. Луньо. - С. 608-621
  Зомбек М.  "Народи на вигнанні" роль таборів для біженців у формуванні нової ідентичності їх мешканців / М. Зомбек. - С. 622-633
  Глушко М.  Шляхи сполучення і традиційний транспорт Старосамбірщини / М. Глушко. - С. 634-648
  Герус Л.  Особливості пластичного трактування форми українського обрядового хліба-калача / Л. Герус. - С. 649-661
  Овчаренко Л.  Технологічний процес домашнього гончарного виробництва в с. Макарів Яр на Луганщині / Л. Овчаренко. - С. 662-672
  Мовна У.  Світоглядно-обрядовий комплекс пасічницької культури гуцулів / У. Мовна. - С. 673-684
  Романюк В.  Активна форма традиційного мисливства в Українських Карпатах у другій пол. XIX - серед. XX ст. / В. Романюк. - С. 685-693
  Жмурко О.  Герб: історія формування та місце в українському мистецтві / О. Жмурко. - С. 694-698
  Гвоздевич С.  Українці Карпат і тюркські народи Криму: порівняльний аналіз родинної обрядовості / С. Гвоздевич. - С. 699-702
  Магдюк Л.  Історичні аспекти розвитку жіночого та гендерного рухів в незалежній Україні / Л. Магдюк. - С. 703-708
  Пахолок І.  Метеорологічна тема в системі Зелених свят поліщуків / І. Пахолок. - С. 709-713
  Сокіл Г.  Едиційно-текстологічні концепції фольклористичної діяльності етнографічної комісії НТШ у Львові / Г. Сокіл. - С. 714-728
  Баб'як А.  Участь і роль католицької церкви у Велеградських конгресах (1907-1936) / А. Баб'як. - С. 729-742
  Романишин М.  Життя у пейзажі / М. Романишин. - С. 743-747
  Сидор М.  Засоби формування архітектурно-декоративного образу галицьких придорожніх каплиць / М. Сидор. - С. 748-756
  Сокіл Н.  Етнокультурний аспект мікротопонімів Бойківщини / Н. Сокіл. - С. 757-763
  Костик В.  Буковинські народні пісні в записах Партенія Руснака / В. Костик. - С. 764-771
  Бокало І.  Стереотипи поведінки української молоді ( за матеріалами українських народних пісень про кохання) / І. Бокало. - С. 772-778
  Бєлова О.  Самовизначення митця в 20-их рр. XX ст.: художня інтенція і художня саморефлексія / О. Бєлова. - С. 779-782
  Гощіцька Т.  Вибір будівельного матеріалу та місця будівництва на Бойківсько-Підгір'янському пограниччі / Т. Гощіцька. - С. 783-791
  Семчук Л.  Вишивка в народному одязі Рожнятівщини та Долинщини / Л. Семчук. - С. 792-800
  Сидорик Т.  Творча постать карикатуриста Павла Ковжуна на тлі взаємозв'язків традицій та західноєвропейських художніх впливів у розвитку львівської сатиричної графіки 1920-30-их рр. / Т. Сидорик. - С. 801-805
  Школьна О.  Український художній фарфор від супрематизму до постмодернізму (1920-90-ті рр): сучасний погляд / О. Школьна. - С. 806-810
  Черевична М.  Творчість Корнила Устияновича в контексті східноєвропейської культури / М. Черевична. - С. 811-816
  Погорельчук В.  Основні тенденції проектування світильників в Німеччині (досвід дизайнерів фірми "Zumtobel") / В. Погорельчук. - С. 817-819

 
131 83.3(4Укр)6-8...4
Р88

Руснак, І. Є.

        Художня історіософія Уласа Самчука [Текст] : монографія / І. Є. Руснак. - Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. - 368 с.

Рубрики: Самчук У. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Самчук У. -- художня історіософія -- національна ідея -- національна ідентичність -- філософія культури -- історіософська ідея Самчука

Анотація:   У монографії вперше в українському літературознавстві з позицій світоглядного традиціоналізму й естетичного консерватизму розглянуто художню історіографію в спадщині Уласа Самчука (1905-1987). Авторка розкриває глибинні зв'язки художньої історіософії митця з націоналістичною ідеологією Д. Донцова й вісниківців-письменників, об'єднаних журналом "Вісник". Уперше цілісно систематизовано й прокоментовано естетичні та культурологічні переконання прозаїка, розкрито сутність виробленої ним філософії культури й мистецтва; розглянуто специфіку функціонування історіософських ідей у художній прозі, публіцистиці, мемуаристиці У. Самчука доведено, що історіософічність - один із засобів інтелектуалізації та модернізації прози митця, а художня історіософія має націоохоронну природу, оскільки направлена на збереження української ідентичності та розбудову незалежної української держави.

 
132 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2008. - 424 с.

Зміст:
  Андрусь Л. А.  Комунікативно-ситуативна спрямованість інтерогативів французької мови у жанрі побутового діалогу / Л. А. Андрусь. - С. 3-8
  Артемова Л. В.  Публіцистичний жанр аналітичної статті (на матеріалі періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 9-14
  Батрин Н. В.  Мотиваційні зв'язки лексичних одиниць семантичного поля / Н. В. Батрин. - С. 15-20
  Біла К. В.  Функціонування італійських запозичень у словниковому складі французької мови доби Відрдження / К. В. Біла. - С. 20-26
  Бойко Т. В.  Динаміка семантичних груп "frouwe" - "wip" та "minne" - "liebe" в діахронії (на матеріалі лірики німецьких міннезінгерів) / Т. В. Бойко. - С. 26-32
  Братель О. М.  Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню / О. М. Братель. - С. 32-39
  Буняк А. В.  Семантико-композиційні особливості текстів-анотацій сучасних англомовних наукових публікацій / А. В. Буняк. - С. 39-45
  Буцикіна Н. Є.  Проблеми вивчення внутрішнього мовлення в художньому тексті у світлі когнітивно-інтерпретативного підходу / Н. Є. Буцикіна. - С. 45-51
  Васильєва О. Г.  Когнітивна модель VS. Концептуальна структура номінативних одиниць: до постановки проблеми / О. Г. Васильєва. - С. 51-55
  Васько Р. В.  Розрізнювальні ознаки в генеративній теорії фонології / Р. В. Васько. - С. 55-62
  Венгренівська М. А.  Екстралінгвістичні та паралінгвістичні складові усної комунікації та відтворення їх у перекладі (на матеріалі публічних виступів, перекладних конференцій та прес-конференцій) / М. А. Венгренівська, К. М. Симон. - С. 63-68
  Вергун Л. І.  Відтворення термінології лексико-семантичної групи "вищі заклади освіти" як проблема фахового перекладу / Л. І. Вергун. - С. 68-74
  Гайдученко Л. В.  Дериваційне поле концепту macht (влада) в німецькомовній картині світу / Л. В. Гайдученко. - С. 74-80
  Гарбузова Г. О.  Вільний характер вживання прийому лексичної модуляції як спосіб досягнення адекватності в англо-українських художніх перекладах / Г. О. Гарбузова. - С. 80-89
  Гнатюк Н. Г.  Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі / Н. Г. Гнатюк. - С. 90-95
  Гонта І. А.  Метафорично мотивовані композити-прикметники в англійському мовному субстандарті / І. А. Гонта. - С. 96-100
  Горенко О. П.  Специфіка літературних антропонімів / О. П. Горенко. - С. 100-105
  Гриценко Г. М.  Редагування дескриптивів у художній прозі / Г. М. Гриценко. - С. 105-112
  Данилич В. С.  Функціональні парадигми кастильської мови: процес зародження національної самосвідомості / В. С. Данилич. - С. 115-119
  Данильченко Д. О.  Особливості вживання пасива адресата у віртуальному дискурсі / Д. О. Данильченко. - С. 119-125
  Дмитракова Н. Ю.  Діалогічне мовлення у світлі новітніх обріїв сучасної лінгвістики / Н. Ю. Дмитракова. - С. 125-131
  Дорошенко М. Н.  Явище парентези в текстовому творі мас-медійного дискурсу / М. Н. Дорошенко. - С. 131-138
  Звонська Л. Л.  Мовний феномен грецького койне та аттикізму / Л. Л. Звонська. - С. 138-145
  Іванова О. Ю.  Культурно-лінгвістична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 146-151
  Ісакова Ю. П.  Аспектуально-таксисні ситуації різночасності в італійській та українській мові / Ю. П. Ісакова. - С. 152-158
  Корнєва Н. А.  Лексико-синтаксичні особливості інформативних актів у тексті наукової рецензії (на матеріалі української, російської, англійської, німецької мов) / Н. А. Корнєва. - С. 158-164
  Коротіч Т. А.  Аналіз художнього тексту (ідейно-естетичний рівень) / Т. А. Коротіч. - С. 165-168
  Крижановська М. В.  Кооперативні аксіологічні стратегії та тактики у дискурсі ток-шоу італійського телебачення / М. В. Крижановська. - С. 168-173
  Крупко О. І.  Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв'ю преси / О. І. Крупко. - С. 174-179
  Крючков Г. Г.  Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма / Г. Г. Крючков. - С. 179-182
  Левінська О. О.  Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії / О. О. Левінська. - С. 184-190
  Лукашенко Н. Г.  Гіперпосилання у семантичній організації категорій, підкатегорій, заголовків іспаномовних інтернет-форумів / Н. Г. Лукашенко. - С. 190-195
  Луньова Т. В.  До питання про епістемологічні основи використання поняття "фрейм" у сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях / Т. В. Луньова. - С. 195-202
  Моренець І. М.  Утворення дієслів за допомогою суфікса -ific-(a)- в сучасній іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 202-207
  Навренко І. А.  Процес становлення казки як жанру літератури / І. А. Навренко. - С. 207-212
  Олійник Н. В.  Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях / Н. В. Олійник. - С. 213-218
  Омелянчук О. В.  Мовні та позамовні чинники розвитку енантіосемії / О. В. Омелянчук. - С. 219-224
  Орлова І. С.  Синтаксис як компонент ідіостилю автора та його відтворення у перекладі / І. С. Орлова. - С. 224-231
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень необхідності в італійській мові / В. І. Охріменко. - С. 231-236
  Павленко Л. І.  Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення / Л. І. Павленко. - С. 236-243
  Петренко І. В.  Функціональний аспект паузального членування лекційного дискурсу в дидактичній сфері / І. В. Петренко. - С. 243-251
  Пилипенко Р. Є.  Наукова метафора в теорії фахової комунікації / Р. Є. Пилипенко. - С. 251-257
  Плугін Ю. В.  Результати зіставлення компонентів синонімічних пар "запозичене слово-німецькомовне слово" (на матеріалі семантичного поля "пошта" (за Г. Дунгером)) / Ю. В. Плугін. - С. 257-264
  Пономаренко В. П.  Спільні риси та відмінності засобів звертання у національних варіантах сучасної португальської мови / В. П. Пономаренко. - С. 265-272
  Попова Н. М.  Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом / Н. М. Попова. - С. 272-278
  Пригодій С. М.  Лінеаризація, анахронії, дюрація, частотність у художньому тексті (на матеріалі оповідання Ст. Крейна "Наречена приїжджає до Жовтого неба") / С. М. Пригодій. - С. 278-284
  Раєвська І. В.  Діалекти Умбрії в історіографічному аспекті / І. В. Раєвська. - С. 284-289
  Романенко О. В.  Особливості використання автентичних матеріалів у навчанні другої іноземної мови / О. В. Романенко. - С. 289-294
  Сидельникова Л. В.  Становлення орфографічної системи французької мови XIV-XV століть / Л. В. Сидельникова. - С. 294-299
  Сингаївська Г. В.  Предикативне функціонування дієприкметників / Г. В. Сингаївська. - С. 299-304
  Ситдикова І. В.  До проблеми розмежування понять "експресія" та "експресивність" у сучасній лінгвістиці / І. В. Ситдикова, Т. М. Хайчевська. - С. 304-310
  Сігал М. В.  Внутрішній світ персонажів в контексті модифікації відносин автором та читачем у XX сторіччі / М. В. Сігал. - С. 310-315
  Сорокін С. В.  Функціонально-семантичне поле кондиціональності як складова темпорально-аспектуального комплексу в турецькій і українській мовах / С. В. Сорокін. - С. 316-327
  Терехова Д. І.  Загадка слов'янської душі (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова душа та його корелятів у східнослов'янських мовах) / Д. І. Терехова. - С. 331-336
  Терехова С. І.  Функціональні особливості репрезентацій системи просторових, часових й особових координат: концептуальні зауваження / С. І. Терехова. - С. 337-342
  Товстенко Т. В.  Типологія точок зору в текстах новин британських газет / Т. В. Товстенко. - С. 342-349
  Толстова О. Л.  Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом sangre / О. Л. Толстова. - С. 349-352
  Федорець О. Ф.  Типологія комунікативних блоків англомовних журнальних статей: роль концепту протидія / О. Ф. Федорець. - С. 353-360
  Харкевич Г. І.  Специфіка текстового втілення тривожних станів персонажа в англомовній художній прозі: поведінковий аспект / Г. І. Харкевич. - С. 360-366
  Харченко О. В.  Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування / О. В. Харченко. - С. 366-375
  Цюпа М. А.  Диграми у складі акронімів сучасної французької мови / М. А. Цюпа. - С. 375-380
  Черняк О. П.  Деструктивні форми мовленнєвої взаємодії у комунікативному акті осуду / О. П. Черняк. - С. 380-386
  Чорна Н. В.  Лексико-семантичне вираження концепту лабіринт в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну / Н. В. Чорна. - С. 386-392
  Шліхар Т. О.  Відтворення мовленнєвих актів спонукання у драматичному творі (на матеріалі перекладів п'єси Б. Шоу "Будинки вдівця") / Т. О. Шліхар. - С. 392-398
  Щибрик Т. П.  Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі роману Мартіна Х. "Він не прийшов на концерт") / Т. П. Щибрик. - С. 398-403
  Щокіна Д. В.  Образ дзеркала в лінгвокультурній традиції / Д. В. Щокіна. - С. 403-409
  Юрченко В. П.  Специфіка образу персонажів у повоєнній прозі XX століття (на матеріалі романа Анхель Маріа де Лера "Останні прапори") / В. П. Юрченко. - С. 409-413
  Яковенко О. І.  Словоскладання як засіб терміновідтворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) / О. І. Яковенко. - С. 413-418
  Авраменко О. В.  Фрейм як засіб когезії дискурсу / О. В. Авраменко. - С. 418-420
  Некряч Т. Є.  Відтворення у перекладі мовного спектру Ернеста Хемінгуея в рамках ідіостилю / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. - С. 420-426

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
133 83.3У7-3
М77

Монастирецький, Л. С.

        Позитивний герой української радянської прози / Л. С. Монастирецький. - К. : Вища школа, 1983. - 173 с.

Зміст:
  На магістралях часу. - С. 3-16
  Шляхами становлення нової української прози та її героя. - С. 16-64
  Еволюція образу сільського трудівника в прозі 50-60-х років. - С. 64-109
  Художній досвід прози в створенні образу сучасного робітника. - С. 109-139
  Позитивний герой в прозі 70-х років. - С. 139-173

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): боротьба українського народу в літературі -- позитивний герой в літературі

Анотація:   У монографії досліджується образ позитивного героя в українській прозі,в якому художньо відображено історію боротьби нашого народу за побудову нового суспільства. У книжці простежується процес формування комуністичного світогляду радянської людини- найголовніше завдання радянської літератури.

 
134 63.3(4Укр)64
І29

        Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні [Текст] : монографія / відп. ред. М. Антонович. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.

Зміст:
  Зайцев О.  Нелегкий вибір історика : історична наука та національна історична міфологія / О. Зайцев. - С. 17-32
  Русначенко А.  Минуле й ідентичність у постколоніальній Україні / А. Русначенко. - С. 33-40
  Антонович М.  Голодомор 1932 - 1933 років на Україні як злочин геноциду / М. Антонович. - С. 41-58
  Хархун В.  Рецепція комунізму й сучасний український проект / В. Хархун. - С. 59-78
  Іванова О.  Зв'язок колективної пам'яті та ідентичності в різних регіонах України / О. Іванова. - С. 81-97
  Загірняк М.  Роздуми про національну ідентичність та історичну пам'ять у пострадянській Україні / М. Загірняк. - С. 99-105
  Півнєва Л.  Ідентичність та етнічність в українському соціумі : особливості вияву / Л. Півнєва. - С. 107-120
  Литвинчук І.  Емотивний чинник цивілізаційної ідентифікації / І. Литвинчук. - С. 121-135
  иШліпченко С.  Урбаністичні простори, Пам'ять, Ідентичність, або Як пам'ятає архітектура? / С. иШліпченко. - С. 137-152
  Гундорова Т.  Посттоталітарна пам'ять і театр "розрадянення людини" Ю. Шевельова / Т. Гундорова. - С. 173-185
  Зорівчак Р.  Юрій Володимирович Шевельов - дослідник творчості Олександра Опанасовича Потебні / Р. Зорівчак. - С. 187-199
  Лучук О.  Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким (на матеріалі епістолярію науковців) / О. Лучук. - С. 201-213
  Пронкевич О.  Дон Кіхот і чайка при битій дорозі : євразійська візія України Юрія Шереха / О. Пронкевич. - С. 215-229
  Алексанич В.  Історія, писана у чотири руки / В. Алексанич. - С. 231-242
  Томоруг-Знаєнко М.  Спомин про вчителя : Юрій Володимирович Шевельов, 1908 - 2008 / М. Томоруг-Знаєнко. - С. 243-251
  Лучук Т.  Мандрівка за імлисті гори і назад, або Зустріч з Юрієм Шевельовим / Т. Лучук. - С. 253-259
  Зорівчак Р.  Кочурознавство початку ХХІ віку / Р. Зорівчак. - С. 265-278
  Савчин В.  Лукашіана Григорія Кочура / В. Савчин. - С. 279-291
  Пехник Г.  Григорій Кочур : національна ідея у виборі творів для перекладу / Г. Пехник. - С. 293-306
  Шмігер Т.  Григорій Кочур у колі сучасників - дослідників історії українського художнього перекладу / Т. Шмігер. - С. 307-315
  Введенська Т.  Трансформація етнічної ідентичності українських студентів під впливом програм освітнього обміну / Т. Введенська. - С. 319-335
  Кісь О.  Освічена жінка : освіта як цінність та мірило життєвого успіху в автобіографіях жінок України / О. Кісь. - С. 337-352
  Содомора П.  Переклад як ознака національної ідентичності / П. Содомора. - С. 353-366
  Потятиник Б.  Шагренева шкіра українських медій / Б. Потятиник. - С. 367-383
  Городня Н.  Україна в сучасному глобалізованому світі / Н. Городня. - С. 387-402
  Максимець О.  Зовнішньоекономічна ідентичність та безпека України до та після вступу до Світової організації торгівлі / О. Максимець. - С. 403-424
  Школьний О.  Передумови економічного росту та ескалації зовнішньоторговельного потенціалу АПК України на тлі нового світового порядку / О. Школьний. - С. 425-437
  Скидан О.  Розвиток зовнішньоторговельних перспектив агропродовольчої сфери України в сучасному глобалізованому світі / О. Скидан, О. Ковальчук. - С. 453-466
  Соловій І.  Оцінка суспільного прогресу в контексті переходу до моделі сталого розвитку / І. Соловій, М. Душна. - С. 467-481

 
135 83.3(4Укр)6
О57

Омельчук, О.

        Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) [Текст] : монографія / О. Омельчук ; наук. ред. Т. Гундорова. - К. : Смолоскип, 2011. - 336 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська вістниківська критика -- європейська література -- декаданс -- модернізм -- радянська література

Анотація:   У монографії досліджується літературна критика, художні твори, культурологічні розробки представників українського вістниківського кола: Д. Донцова, Є. Маланюка, І. Гончаренка, Ю. Клена, Ю. Липи, Л. Мосендза, Д. Віконської, Н. Геркен-Русової, О. Теліги, Р. Єндика, Л. Луціва та ін. Аналізуються особливості вістниківського літературно-критичного стилю, концепти і стратегії, скеровані на формування бажаного літературного наративу та національного культурного простору. Авторка простежує взаємодію вістниківських ідей з різними естетичними та ідеологічними парадигмами першої половини ХХ ст.

 
136 81
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 2 / Ін-т укр. мови НАН Украіни , ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Черкаський держ. ун. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 212 с.

Зміст:
  Боть Л. П.  Психолінгвістичний аспект дитячого мовлення / Л. П. Боть. - С. 3-5
  Коротун О. О.  Семантична структура номінацій (в межах лексико-семантичної групи) / О. О. Коротун. - С. 6-11
  Слива Т. В.  Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп / Т. В. Слива. - С. 11-16
  Горіна Ж. Д.  Психологічні особливості засвоєння української мови російськомовними студентами (діяльнісний підхід щодо навчання нерідної мови) / Ж. Д. Горіна. - С. 16-20
  Данченко О. М.  Психолінгвістичні особливості та засоби навчання іноземного усного мовлення за інтенсивною методикою / О. М. Данченко, Л. П. Статкевич. - С. 20-24
  Кочубей В. Ю.  Екстралінгвістичні фактори в оволодінні іншомовною вимовою / В. Ю. Кочубей. - С. 24-29
  Кравчук О. М.  Лінгводидактична основа поняття "художній текст" / О. М. Кравчук. - С. 29-33
  Попова Л.  Удосконалення монологічного мовлення під час написання творів-описів на уроках української мови / Л. Попова. - С. 33-37
  Лютікова Ю. М.  Формування мовної особистості засобами курсу "Ділова українська мова" / Ю. М. Лютікова. - С. 37-39
  Распопова С. А.  О содержании и структуре курса "Методика преподавания русистики в высшей школе" / С. А. Распопова. - С. 40-43
  Ярмолюк А. В.  Самоконтроль у системі роботи з розвитку зв'язного мовлення / А. В. Ярмолюк. - С. 43-44
  Вишневская Г. П.  Семантические неологизмы в языке русских произведений Т. Г. Шевченка / Г. П. Вишневская. - С. 45-50
  Непийвода Ф. А.  Семантичні нюанси перенесення (енжамбеману) і повторів у поетичних творах Т. Шевченка / Ф. А. Непийвода. - С. 50-55
  Малімон Л. К.  Мікрополе темпоральних іменників у сучасній англійській мові / Л. К. Малімон. - С. 55-59
  Денисенко З. М.  Семантичні та функціональні особливості тавтологічних словосполук з обов'язковим супроводжувачем / З. М. Денисенко. - С. 59-64
  Іванченко О. В.  Прислівникові фразеоконструкції / О. В. Іванченко. - С. 64-68
  Лонська Л. І.  Семний аналіз локативних дієслів у сучасній українській літературній мові / Л. І. Лонська. - С. 68-73
  Гаврилова Т. О.  До питання про актуальність мікротопонімії Черкащини / Т. О. Гаврилова. - С. 73-77
  Єфремова Н. В.  Структура синонімічних рядів англійських дієслів з погляду семантичного протиставлення їх членів / Н. В. Єфремова. - С. 78-83
  Плеханова Т. М.  Семантична характеристика лексем зі значенням руху в сучасній українській мові / Т. М. Плеханова. - С. 83-87
  Петришин М.  Метафоричне вживання прикметників розміру у поемах Гомера / М. Петришин. - С. 88-92
  Третьякова К. В.  Функціонально-тематичні групи омонімів-метафор власних імен / К. В. Третьякова. - С. 93-95
  Бондарчук Л. Й.  Проблеми терміновживання в українській художній літературі / Л. Й. Бондарчук. - С. 95-98
  Слаба О. В.  Соціолінгвістичний аспект взаємодії англо-американізмів та німецької спеціальної лексики / О. В. Слаба. - С. 98-102
  Петров А. В.  Омонимия и омоморфемность композитов / А. В. Петров. - С. 102-106
  Григораш А. М.  Індивідуально-авторська інтерпретація фразеологічних одиниць як джерело поповнення фразеології суспільно-політичного характеру (на матеріалі преси України 90-х років) / А. М. Григораш. - С. 106-110
  Лях И. В.  О структуре терминов композитов в немецком языке (на материале терминологии горного дела) / И. В. Лях. - С. 110-115
  Солтис М. О.  Скорочення в сучасній німецькій мові, їх класифікація та стилістичне значення / М. О. Солтис. - С. 115-118
  Малік Т. Г.  Про типи лексичних мікросистем / Т. Г. Малік. - С. 118-121
  Шульга Т. А.  Особливості розвитку лексичної системи української мови XX століття / Т. А. Шульга, Т. О. Гаврилова. - С. 121-125
  Мартинова Т. О.  Молодіжний сленг на Черкащині / Т. О. Мартинова, М. І. Калько. - С. 125-128
  Баліцька М. З.  Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання / М. З. Баліцька. - С. 129-132
  Алексенко С. Ф.  Про методику вивчення взаємодії просодичних та екстралінгвістичних параметрів функціонування висловлювань-вибачень / С. Ф. Алексенко. - С. 133-135
  Плужникова Т. И.  Заговоры: используемые концепты и их семантика / Т. И. Плужникова. - С. 135-139
  Корновенко Л. В.  Коммуникативно-прагматическое назначение адекватных обращений / Л. В. Корновенко. - С. 139-143
  Паславська А. Й.  Категорія заперечення: прагматичний аспект / А. Й. Паславська, О. В. Крайник. - С. 143-147
  Семенюк Т. А.  К проблеме номинации участников агонального поединка / Т. А. Семенюк. - С. 147-152
  Дерпак О. В.  Реалізація ініціальних конфронтативних інтенцій у мовленнєвому жанрі сварки / О. В. Дерпак. - С. 152-157
  Чекулай О. П.  Мовні засоби втілення прототипової концептуальної ситуації "звинувачення" та її модифікації (на матеріалі аналізу дієслів) / О. П. Чекулай. - С. 157-162
  Гедз С. Ф.  Комунікативно-семантичні особливості загальних питальних речень з інверсованим порядком слів / С. Ф. Гедз. - С. 162-165
  Микитюк І. М.  Прагматична спрямованість вторинної номінації у художньому тексті / І. М. Микитюк. - С. 165-170
  Шульгіна В. І.  Синтаксична синонімія: інформативно-прагматичний аспект / В. І. Шульгіна. - С. 171-172
  Вусик Г. Л.  Мовна політика і мовне будівництво - головні фактори формування мовної ситуації / Г. Л. Вусик. - С. 172-177
  Красовська О. М.  Мовна особистість Л. Українки ( на матеріалі епістолярія письменниці) / О. М. Красовська. - С. 178-182
  Страхова Н. И.  Типологические модели синтагматического функционирования лексических единиц свето-цветовой семантики в сонетном дискурсе У. Шекспира / Н. И. Страхова. - С. 182-186
  Симоненко Т. В.  Проблема національно-мовної особистості в наукових джерелах / Т. В. Симоненко. - С. 186-189
  Копусь О. А.  Метафори і перефрази у творах Олеся Гончара / О. А. Копусь. - С. 189-193
  Гніздечко О. М.  Ментальні перформативи як засіб саморепрезентації автора у науковому тексті / О. М. Гніздечко. - С. 194-198
  Мордовцева Н. В.  До проблеми формування мовної особистості учнів / Н. В. Мордовцева. - С. 198-200
  Безгодова Н.  Формування мовної особистості - важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів / Н. Безгодова. - С. 201-203
  Ярош Н. В.  Навчання англійської мови у формуванні мовної особистості учня початкової школи / Н. В. Ярош. - С. 203-205
  Дударенко І. С.  Актуальні проблеми мовної підготовки психологів-практиків / І. С. Дударенко. - С. 205-208

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, функціональної лінгвістики, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, лінгводидактики, теорії комунікації, лексичної семантики та мовної особистості.

 
137 83.3(4Укр)-021
А80

Арендаренко, І.

        По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика) [Текст] : монографія / І. Арендаренко ; наук. ред. : Д. С. Наливайко. - К. : Фоліант, 2004. - 214 с.

Рубрики: Історія англійської літератури - Романтизм

Ключові слова (ненормовані): компаративний аналіз художніх творів -- преромантизм -- народно-фольклорна течія -- історико-поетична течія -- байронічна течія -- романтична балада

Анотація:   Монографію присвячено порівняльному аналізу явищ англійської та української романтичних поезій, включених у контекст преромантичного етапу романтизму, народно-фольклорної, історико-поетичної та байронічної течій.

 
138 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : Материалы международной науч. конференции 30.ХI-2.XII. Ч. 2 / Ассоциация "Новый акрополь"; Акад. искусств Украины и др. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Алексеев П.  Русская классическая литература в мифологическом и эпическом ракурсах / П. Алексеев. - С. 3-4
  Орлова Т.  Міфологічне мислення у тезаурусі художньої культури: константи і трансформації / Т. Орлова. - С. 4-5
  Пошивайло І.  Гончарство: міфопоетична й символіко-культова функціональність / І. Пошивайло. - С. 5-7
  Рассказов А.  Символизм и Реальность Всемирного потопа / А. Рассказов. - С. 7-9
  Скляренко Г.  Міф про мистецтво в українській художній свідомості XX століття / Г. Скляренко. - С. 9-10
  Смирнова О.  Место чуда в повествовательных структурах древнерусских патериков / О. Смирнова. - С. 10-13
  Темченко К.  Символіка сакрального простору в українських замовляннях / К. Темченко. - С. 13-15
  Трофименко К.  Космологічні міфи / К. Трофименко. - С. 15-16
  Усов Д.  Технологии создания мифов в современном массовом сознании / Д. Усов. - С. 16-19
  Хоменко Г.  Іммортальна логіка мітології запахів та її трансформація в українській літературі "нового середньовіччя" / Г. Хоменко. - С. 19-20
  Чебанюк О.  Календарне ритуальне дерево в українській фольклорній картині світу / О. Чебанюк, О. Лунько. - С. 20-21
  Чуличков А.  Отражение мифа в современной научной картине мира / А. Чуличков. - С. 21-22
  Чурилова Л.  Семантика средневековых тюрских изваяний в свете мифологического мировоззрения / Л. Чурилова. - С. 22-24
  Жуйкова М.  Праслов'янська лексика поховального обряду / М. Жуйкова. - С. 25-26
  Каменщикова И.  Символизм Нового Года / И. Каменщикова. - С. 26-27
  Корнієнко В.  До питання про апотропеїчні функції скіфської зброї / В. Корнієнко. - С. 27-28
  Косміна Т.  Еволюція розписів житла українців: від ідеограм до графемної орнаментації / Т. Косміна. - С. 28-29
  Мустафаева З.  Крымскотатарские обычаи и обряды, связанные с рождением и имянаречением детей / З. Мустафаева. - С. 29-31
  Олійник О.  Обряд переходу у структурі чарівної казки / О. Олійник. - С. 31-32
  Панченко Ю.  До питання появи культу бика на території України / Ю. Панченко. - С. 32-33
  Скиба М.  різдво українців Поділля в контексті єдності міфу, ритуалу і символу / М. Скиба. - С. 33-36
  Федонюк В.  Обряди ініціації в традиційній культурі словаків / В. Федонюк. - С. 36-38
  Холодна В.  Петрів день як чоловіче свято у традиції українців Карпат (середина XIX-початок XX ст.) / В. Холодна. - С. 38-40
  Чамота Т.  Женские посвящения и традиционный цикл осенних праздников на Руси / Т. Чамота. - С. 40-42
  Чеховський І.  Сліди ініціального ритуалу в молодіжній обрядовості українців, румун та молдован Буковини / І. Чеховський. - С. 42-43
  Юсова Н.  Ритуальні аспекти функціонування традиційної жіночої сорочки-"морщинки" українців буковинської Наддністрянщини (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 43-45

Рубрики: Етнология - Славянськие народы

 
139 83.3У1-8...4
Ж91

Журавська, І.

        Леся Українка та зарубіжні літератури / І. Журавська. - К. : Видавництво АН УРСР, 1963. - 229 с.

Зміст:
  Критичні статті. - С. 15-67
  Поеми та драматичні твори. - С. 67-179
  Перекладацька діяльність. - С. 179-229

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка і світова драматургія -- перекладацька діяльність Українки Л. -- літературні зв'язки

Анотація:   В книзі аналізуються зв'язки Лесі Українки із світовою літературою, зокрема місце її художньої спадщини в розвитку світової драматургії, значення критичної та перекладацької діяльності поетеси для зміцнення інтернаціональних зв'язків української літератури. Основна частина монографії присвячена художнім творам Лесі Українки. Шляхом порівняльного аналізу її поем та драматичних творів, написаних на основі античних, біблейських, євангельських та історичних сюжетів, висвітлена самобутність та оригінальність творчості української письменниці. Ідейно-естетичний зміст драматургії Лесі Українки розкривається не лише в порівнянні з першоджерелами, а й у співставленні з тогочасною світовою літературою.

 
140 83.002.1кр
Ф53

Филипович, П.

        Літературознавчі студії. Компаративістика [Текст] : статті, рецензії : наук. вид. / П. Филипович ; уклад., авт. передм., авт. прим. В.Т. Поліщук. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 644 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Літературознавство Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 4-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нові матеріяли до життя й творчості Котляревського. - С. 28-33
  Переклад Котляревського із Сапфо. - С. 34-41
  Котляревський І.  Енеїда / В. Гиппиус. - С. 42-47
  Нові праці про І. Котляревського. - С. 48-67
  До історії раннього українського романтизму. - С. 68-77
  Невідомий вірш Амвросія Метлинського. - С. 78-79
  До студіювання Шевченка. - С. 80-84
  Європейські песьменники в Шевченковій літературі. - С. 85-93
  Навроцький Б.  "Гайдамаки" Тараса Шевченка / А. Павлюк. - С. 94-103
  Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори. - С. 104-115
  Щоголів Я.  Поезії / В. Гиппиус. - С. 116-118
  Перша друкована поезія Я. Щоголева. - С. 119-120
  Етнографічне непорозуміння з віршем Я. Щоголева. - С. 121-125
  Нова праця про Марка Вовчка. - С. 126-137
  Франко - поет. - С. 138-155
  Франко І.  Борисла сміється / І. Франко. - С. 156-159
  Франка І.  Поезія / І. Франка. - С. 160-168
  Розвиток психологічної новелі Коцюбинського. - С. 169-220
  Русалка. - С. 221-227
  Місячна легенда. - С. 228-233
  Одно слово. - С. 234-243
  Генеза драматичної поеми Лесі Українки "У пущі". - С. 244-267
  Слісаренко О.  На березі Кастальському / О. Слісаренко. - С. 268-272
  Заньковецька М.   / М. Заньковецька. - С. 273-277
  На шляху до нового театру. - С. 278-281
  Український театр у 1923 році. - С. 286-289
  Дорошкевич Ол.  Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. - С. 290-292
  Ленін в українській поезії. - С. 293-300
  Павлюк А.  Життя / А. Павлюк. - С. 301-305
  Отроковський Володимир Михалович. - С. 306-307
  Отроковський В. М.. - С. 308-316
  Два неизвестных стихотворения Е. А. Боратынского. - С. 318-331
  Отчет о поездке в Петроград. - С. 332-337
  Об академическом издании стихотворений Е. А. Боратынского. - С. 338-365
  О втором томе академического издания сочинений Боратырского. - С. 364-377
  Сиповський В.  Україна в російському письменстві / В. Сиповський. - С. 378-385
  До річниці виступу декабристів. - С. 386-394
  Рилєєв і Державін. - С. 395-413
  Пушкін в українській літературі. - С. 414-452
  Гиппиус В.  Гоголь / В. Гиппиус. - С. 453-455
  Українська стихія в творчості Гоголя. - С. 456-479
  Гоголь М.  Тарас Бульба / М. Гоголь. - С. 480-485
  Салтыков-Щедрин М. Е.   / М. Е. Салтыков-Щедрин. - С. 486-493
  Український елемент в творах М. Лєскова. - С. 494-532
  Французские лирики XVIII века. - С. 534-536
  Байрон. - С. 537-548
  Барбье и русская поэзия. - С. 549-551
  Поет липневої революції (До 50-річчя з дня смерти О. Барб'є). - С. 552-556
  Відгуки Бюргерової "Ленори" в українській літературі. - С. 557-598
  Пісенна спадщина Беранже. - С. 595-620
  Творець соціяльно-психологічного роману (До дня 150-річчя з дня народження Стендаля). - С. 621-627

Рубрики: Филипович П. - про нього
Теорія літератури - Компаративістика
Україна

Анотація:   До цього видання включені літературознавчі дослідження талановитого українського поета-неокласика, перекладача і вченого Павла Филиповича (1891-1937), які не входили до раніших видань його праць "Література" (Нью-Йорк - Мельбурн, 1971), "Літературно-критичні статті" (Київ, 1991) і "Шевченкознавчі студії" (Черкаси 2002). Ці дослідження публікувалися лише в періодичних виданнях. Павло Филипович постає у своїх статтях і рецензіях як глибокий і компетентний обсерватор українського і європейського письменства, літературознавець-компаритивіст із "неокласичним" поглядом на художнє слово, як один із фундаторів українського літературознавства ХХ століття.

 
141 83.3У1
З14

Загайко, П. К.

        Українські письменники-полемісти кінця 16-поч. 17 ст. в боротьбі проти Ватікану і унії / П. К. Загайко. - К. : Видавництво АН УРСР, 1957. - 86 с.

Зміст:
  Боротьба реакційних і прогресивних сил навколо Брестської унії. - С. 3-40
  Викриття Ватікану і унії в творчості Івана Вишенського. - С. 40-61
  Антиуніатське спрямування творчості письменників-полемістів початку 17 ст.. - С. 61-86

Рубрики: Вишенський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська полемічна література 16-17 ст. -- релігійна тема в літературі

Анотація:   Брошура присвячена дослідженню української полемічної літератури кінця 16- початку 17 ст., її ідейного змісту, художніх засобів, ролі в суспільному розвитку українського народу тих часів. Автор робить чимало цікавих спостережень над змістом, мовою, образною системою полемічних творів.

 
142 83.3(4Укр)-022
Р69

Романенко, Г.

        Еволюція художніх і літературних об'єднань України: історико-культурологічний вимір [Текст] : монографія / Г. Романенко, В. Шейко. - К. : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. - 208 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художні організації в Україні -- літературні об'єднання в українській діаспорі -- літературні об'єднання

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняних історико-культурологічній та мистецько-літературній галузях наукової думки узагальненим аналізом процесів зародження та трансформації мистецьких і літературних об'єднань України в історико-культурологічному вимірі. Осмислюються процеси взаємодії, взаємовпливу художньо-літературних об'єднань з глибинними процесами духовного розвою українського народу з сивої давнини до сьогодення. У процесі розгляду історико-культурологічної парадигми застосовуються різні методологічні можливості, зокрема синергетичний підхід.

 
143 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні апозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
144 А37

Айдачич, Д.

        Порівняльна сербсько-українська фразеологія [Текст] : навч. посіб. / Д. Айдачич, Л. Непоп-Айдачич. - Київ : Київський університет, 2015. - 260 с.

Рубрики: Мовознавство порівняльне - Сербсько-українська фразеологія

Ключові слова (ненормовані): сталі порівняння -- фразеологічні синонімія -- фразеологізми в художній літературі

Анотація:   Посібник висвітлює взаємовідносини, спільні та відмінні риси фразеологічних систем сербської та української мови. Посібник "Порівняльна сербсько-українська фразеологія" створено для засвоєння теоретичних знань та закріплення практичних навичок студентів першого курсу магістратури сербської групи кафедри слов'янської філогії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 
145 81.07
Ч46

Чередниченко, О. І.

        Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. - К. : Либідь, 2007. - 248 с.

Зміст:
  Об'єднавча функція мови. - С. 8-15
  Мова і культура в контексті глобалізації. - С. 15-24
  Взаємодія мов, двомовність і мовленнєва культура. - С. 25-39
  Мовні контакти в сучасному світі. - С. 40-47
  Багатомовність і концептуальна картина світу. - С. 48-56
  Фразеологія сучасного політичного дискурсу. - С. 56-61
  Проблеми української інтерлінгвістики. - С. 62-65
  Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів. - С. 66-73
  Англіцизм у французькому та українському медіадискурсі. - С. 73-83
  Французький граматичний рід і фемінізм. - С. 83-90
  Динаміка французького словника і комп'ютерна лексикографія. - С. 90-107
  Мовознавчі парадигми на зламі століть. - С. 108-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проблеми мовної й перекладацької освіти в Україні. - С. 125-134
  Переклад в Україні: історія і сучасність. - С. 136-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дві тенденції в українському художньому перекладі. - С. 150-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Функції перекладу в сучасному світі. - С. 161-170
  Міжкультурні аспекти перекладу. - С. 170-176
  Текст і контекст у перекладі. - С. 176-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добиратися до неперекладного. - С. 186-192
  Григорій Кочур і франкомовна поезія. - С. 192-203
  Нові переклади творів французького Середньовіччя. - С. 203-210
  Відтворення українських власних назв французькою мовою. - С. 210-217
  Фразеологія мови як джерело фонових знань. - С. 217-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Складові професійної компетенції перекладача. - С. 230-237
  Україна - Франція: діалог культур. - С. 237-247

Рубрики: Мовознавство - Переклад

Ключові слова (ненормовані): мова в соціокультурному просторі -- міжкультурна комунікація -- фразеологія мови -- український медіадискурс -- мовна культура

Анотація:   У книзі відомого мовознавця, перекладача і теоретика перкладу представлено роздуми про роль мови в житті сучасного суспільства, про мовні контакти і двомовність, про історичну місію перекладу в Україні та світі. До видання увійшли праці різних років.

 
146 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. : до 60-річного ювілею літературознавця, доктора філол. наук, проф. В. Т. Поліщука / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 422 с.

Зміст:
  Пахаренко В.  Лицар рідного слова / В. Пахаренко. - С. 5-10
  Нахлік Є.  Шевченкові "Сичі" / Є. Нахлік. - С. 13-20
  Якимович Б.  Спадщина Тараса Шевченка в оцінці Михайла Павлика / Б. Якимович. - С. 20-31
  Бондавр М.  "І Архімед, і Галілей..." Т. Шевченка: у координатах трансформацій поетики останнього періоду творчості / М. Бондавр. - С. 31-48
  Іванова Н.  Поетика фантастичного топосу: варіант романтизму / Н. Іванова, О. Киченко. - С. 49-61
  Бернадська Н.  Новаторські жанрові пошуки українських романістів 20-х років XX ст. / Н. Бернадська. - С. 62-71
  Кавун Л.  Синтез слова і музики в українській художній прозі 20-х років XX століття / Л. Кавун. - С. 71-80
  Вертипорох О.  Психосемантика світоглядно-художніх моделей сучасного авторефлексивного прозописьма, або постмодернізм по-українськи / О. Вертипорох. - С. 80-87
  Клочек Г.  "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обгрунтування актуальності / Г. Клочек. - С. 87-107
  Наєнко М.  "Филологический семинар" В. Н. Перетца в Киевском университете имени Тараса Шевченко / М. Наєнко. - С. 107-116
  Корпанюк М.  Станіслав Оріховський - український письменник-класицист XIV ст. / М. Корпанюк. - С. 117-128
  Сулима М.  Мандрівник-невдаха / М. Сулима. - С. 128-132
  Нога Г.  "Сміх мнъ сотвори, господь": сміх у поезії Григорія Сковороди / Г. Нога. - С. 132-140
  Коваленко В.  "Прикмічу в панні щось не естетичне, і вже вона не моя" (проблема любові і шлюбу у творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 141-176
  Пахаренко В.  Екзистенційна домінанта життєтворчості Григорія Сковороди / В. Пахаренко. - С. 177-186
  Івашків В.  "Хутірська філософія" Пантелеймона Куліша та її контекст / В. Івашків. - С. 186-194
  Гнатюк М.  Один з когорти Івана Франка / М. Гнатюк. - С. 195-211
  Гаджилова Г.  "Така, бач, доля випала!": фатальна колізія маловідомих українських драм 60-70-х років XIX століття / Г. Гаджилова. - С. 212-218
  Скупейко Л.  Феномен Юди в інтерпретації Лесі Українки (драматична поема "На полі крові") / Л. Скупейко. - С. 219-226
  Сивкова І.  Жанрові різновиди і модифікації психологічних новел Миколи Чернявського / І. Сивкова. - С. 227-240
  Мазоха Г.  Композиційні принципи організації приватних кореспонденцій О. Довженка 20-х рр. XX ст. / Г. Мазоха. - С. 240-249
  Мірошник О.  Динаміка поетичного мислення Тодося Осьмачки / О. Мірошник. - С. 249-265
  Кіраль С.  "Ви засвітилися і своїм щедрим словом, і красою внутрішньою...": листування Івана Чендея з Леонідом Коваленком / С. Кіраль. - С. 269-322
  Ромащенко Л.  азербайджан і Україна: до питання діалогу культур / Л. Ромащенко. - С. 323-330
  Корецька М.  Сатиричний модус анекдотичної прози Анатолія Дімарова початку XXI століття (на матеріалі циклу "Етюди") / М. Корецька. - С. 331-338
  Клименко (Синьоок) Г.  Екзистенціал часу у творчості Ольги Самолевської / (Синьоок) Г. Клименко. - С. 338-349
  Ярмоленко Н.  Жанрова й сюжетно-тематична систематизація народних оповідей про Голодомор / Н. Ярмоленко. - С. 350-360
  Градовський А.  Містерія кохання (диспут за романом Кнута Гамсуна "Пан" у практиці викладання зарубіжної літератури у ВНЗ) / А. Градовський, М. Галушко. - С. 361-372
  Калько М.  "Одієслівлювання" іменних коренів як засіб динамізації поетичного тексту / М. Калько. - С. 373-378
  Шитик Л.  Галузева полівекторність і змістова багатозначність синкретизму / Л. Шитик. - С. 379-391
  Масненко В.  "Ми, історики": сучасна самоідентифікація представників українського "історичного цеху" / В. Масненко. - С. 392-400
  Скорина Л.  Слідами отамана Червоного... / Л. Скорина

Рубрики: Поліщук В. Т. - про нього

Анотація:   У спеціальному випуску щорічника вміщені статті історико-літературного, теоретико-літературного, компаративного, фольклористичного змісту, авторство яких належить відомим ученим України. Збірник видається на пошану відомого українського літературознавця, професора В. Т. Поліщука з нагоди його 60-річчя.

 
147 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. зб. Вип. 110 / М-во освіти України, Львівський ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1997. - 216 с.

Зміст:
  Семчинський С.  Професор Андрій Білецький (1911-1995) / С. Семчинський. - С. 3-12
  Помірко Р. С.  Динаміка еволюції структури слова (на матеріалі французької мови) / Р. С. Помірко. - С. 19-25
  Максимчук Б. М.  Еволюція граматичного концепту кваліфікативних слів німецької мови / Б. М. Максимчук. - С. 25-34
  Огуй О. Д.  Полісемія та деполісемізація німецьких прикметників у історичному аспекті / О. Д. Огуй. - С. 34-41
  Петрова Н. Д.  Англійські фразеологічні одиниці з національно-культурологічним компонентом / Н. Д. Петрова. - С. 41-47
  Білинський М. Е.  Функціонально-семантичні кореляції вторинних девербативів англійської мови / М. Е. Білинський. - С. 48-52
  Теплий І. М.  Дихотомія дієслова to do як синтаксичного замінника та репрезентанта / І. М. Теплий. - С. 53-57
  Зеленська О. П.  Безсполучникові та сполучникові складні речення з казуальними відношеннями / О. П. Зеленська. - С. 57-64
  Павличко О. О.  Лексико-граматичні класи слів у складнопідрядних реченнях сучасної німецької мови / О. О. Павличко. - С. 64-68
  Гаврилів Т. І.  До визначення поняття модальності (на матеріалі модальних дієслів сучасної німецької мови) / Т. І. Гаврилів. - С. 69-77
  Гетьман З. О.  Фразема як одиниця інтеракціональної граматики (на матеріалі іспанського діалогічного тексту) / З. О. Гетьман. - С. 77-84
  Пономаренко Є. В.  Предикативні властивості пояснення як мовної одиниці / Є. В. Пономаренко. - С. 84-88
  Семів А. Р.  Іменникова лексика французького арго (фонетико-словотвірні особливості) / А. Р. Семів. - С. 89-96
  Голод О.  До питання класифікації пейоративної лексики / О. Голод. - С. 97-102
  Маєвська Л. С.  Функціонування звертань-словосполучень у художньому тексті (на матеріалі англійського роману XIX-XX ст.) / Л. С. Маєвська. - С. 103-111
  Малиновська О. Л.  Прагматичний аспект функціонування апозитивних конструкцій у тексті німецької театральної рецензії / О. Л. Малиновська. - С. 111-115
  Зорівчак Р. П.  "Слово о полку Ігоревім" у англомовному світі: переклади, критичні праці (До 810-річчя "Слова о полку Ігоревім") / Р. П. Зорівчак. - С. 116-124
  Савчин В. Р.  Специфіка відтворення англомовних реалій у перекладах М. Лукаша (на матеріалі творів Р. Бернса і В. Шекспіра) / В. Р. Савчин. - С. 124-130
  Івасюк О. Я.  Відтворення ритмомелодійної домінанти в українських перекладах поезії Джеймса Джойса / О. Я. Івасюк. - С. 131-138
  Антонович М. М.  Аспекти зіставного аналізу української та англійської правничої термінології / М. М. Антонович. - С. 139-142
  Дейчаківська О. В.  Присудкова модель VA англійської мови та її українські відповідники / О. В. Дейчаківська. - С. 143-150
  Якубяк М. В.  Функціонування пасивної форми дієслова у французьких та українських художніх текстах / М. В. Якубяк. - С. 150-156
  Копистянська Н. Х.  Особливості створення соціально-історичного хронотопу в романах Ф. Кафки "Процес" і "Замок" / Н. Х. Копистянська. - С. 157-166
  Колошук Н. Г.  Проблематика роману Патріка Зюскінда "Запахи" крізь призму поняття "постмодернізм" / Н. Г. Колошук. - С. 167-172
  Домбровський Р. О.  Байки Бабрія у переспівах Микити Годованця / Р. О. Домбровський. - С. 173-178
  Олійник Л. Р.  Мікросистема термінів для позначення основних категорій та складових частин архітектури (на матеріалі трактату Вітрувія "De architectura") / Л. Р. Олійник. - С. 178-184
  Курудз О. М.  До питання про номінацію ботанічної лексики у Катона (на основі трактату "De agricultura") / О. М. Курудз. - С. 184-190
  Мисловська Л. В.  Прикметники-синоніми pulcher, formosus, venustus, speciosus, bellus / Л. В. Мисловська. - С. 190-195
  Глущенко Л. М.  Сенсорні іменники singularia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Тацита (лексико-семантичний аспект) / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко. - С. 195-199
  Сафроняк О. В.  Структура граматичної теорії Аполлонія Діскола / О. В. Сафроняк. - С. 199-204
  Содомора П. А.  Реалії семантичного поля "зброя" в гомеровій "Одіссеї" та в її українських інтерпретаціях / П. А. Содомора. - С. 204-209

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У статтях збірника висвітлюються актуальні проблеми морфології, синтаксису, семантики. Публікуються статті з питань літературознавства.

 
148 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 67 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 200 с.

Зміст:
  Пахаренко Н.  Становлення концепцій постмодернізму: стислий огляд / Н. Пахаренко. - С. 5-9
  Безчотнікова С.  Екзистенціальна антиутопія як жанровий різновид або Прометей Спотворений / С. Безчотнікова. - С. 9-19
  Пахаренко В.  Слава не поляже...(Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) / В. Пахаренко. - С. 19-22
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917- середина 30-х років ХХ ст.) / О. Мануйкін. - С. 22-28
  Скорина Л.  Відлуння предківської слави (історіософська концепція збірки Яра Славутича "Гомін віків") / Л. Скорина. - С. 28-36
  Піскун О.  Українське письменство 20-30 рр.: феномен людей зі страху / О. Піскун. - С. 36-45
  Кавун Л.  Проблематика української художньої прози 20-х років ХХ ст. / Л. Кавун. - С. 45-52
  Просалов В.  Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв'язків / В. Просалов. - С. 52-61
  Мазоха Г.  Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-рр.ХХ ст. / Г. Мазоха. - С. 61-68
  Співак І.  Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру. / І. Співак. - С. 68-74
  Дудник М.  Література для дітей А. Дімарова (на матеріалі збірки оповідань" Повість з дитячих літ") / М. Дудник. - С. 74-80
  Проценко О.  Авторський суб'єктивізм і його еволюція в сучасному авторефлексивному тексті / О. Проценко. - С. 80-86
  Поліщук В.  У пошуках вічних істин / В. Поліщук. - С. 86-96
  Ромащенко Л.  Т. Булгарін і його роман" Мазепа" польська чи російська версія історії? / Л. Ромащенко. - С. 96-105
  Марценішко В.  Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка / В. Марценішко. - С. 105-116
  Козюра О.  Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") / О. Козюра. - С. 111-117
  Ляшко Ю.  Примари щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років) / Ю. Ляшко. - С. 117-121
  Павленко Т.  Образ любові у творах Рея Бредбері / Т. Павленко. - С. 121-129
  Синьоок Г.  До проблеми національної ідентичності Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського і не тільки... / Г. Синьоок. - С. 129-137
  Китова С.  Український "камінь мисленний" / С. Китова. - С. 144-145
  Ярмоленко Н.  Колгоспна дійсність як система та її відображення у фольклорі центральної України / Н. Ярмоленко. - С. 145-158
  Зражевська Н.  Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві. Постановка проблеми / Н. Зражевська. - С. 158-163
  Надточій О.  Російська періодика як цензор українства / О. Надточій. - С. 163-169
  Колісник Ю.  Тоталітарна пропаганда на сторінках журналу "Україна" 1950-60 рр. / Ю. Колісник. - С. 169-178
  Коваленко В.  Виняткова поява у світовій літературі(збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки) / В. Коваленко. - С. 178-191
  Ромащенко Л.  Щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов'янський : Рецензія / Л. Ромащенко. - С. 191-195
  Синьоок Г.  Всеукраїнська наукова конференція Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови / Г. Синьоок. - С. 195-197

Рубрики: Філологічні науки

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні метеріали.

 
149 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2012" [Текст] : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 416 с.

Зміст:
  Лисенко Б. О.  Трансформація мотиву долі/недолі в піснях про родинне життя / Б. О. Лисенко. - С. 11-13
  Кучер Т. В.  Риси імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Під оборогом" / Т. В. Кучер. - С. 14-16
  Панченко Н. П.  Портретні характеристики персонажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" / Н. П. Панченко. - С. 17-19
  Радько Ю. М.  Екзистенційні виміри роману Степана Процюка "Руйнування ляльки" / Ю. М. Радько. - С. 20-22
  Кравченко В. В.  Конкордистська система В. Винниченка в контексті його літературних експериментів / В. В. Кравченко. - С. 23-25
  Титаренко С. О.  Художнє осмислення проблеми вини і кари в оповіданні Григора Тютюнника "Син приїхав" / С. О. Титаренко. - С. 26-27
  Дзюменко Я. А.  Діалог чуттєвого і раціонального в романі Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлі" та Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Я. А. Дзюменко. - С. 28-30
  Марченко Г. О.  Біблійний концепт землі в однойменних творах Ольги Кобилянської та Еміля Золя / Г. О. Марченко. - С. 31-33
  Голубок В. Ю.  Жанрово-композиційні особливості "Кримських спогадів" Лесі Українки та "Кримських сонетів" Адама Міцкевича / В. Ю. Голубок. - С. 34-35
  Тарасенко В. В.  Жанрова специфіка "Вальдшнепів" М. Хвильового / В. В. Тарасенко. - С. 36-38
  Нужна І. Г.  Геокультурний проект: історія української літератури як історія нації / І. Г. Нужна. - С. 39-40
  Кучеренко Н. М.  Категорія просторовості в українській мові: синкретична проекція / Н. М. Кучеренко. - С. 42-44
  Борейчук Н. В.  Етнічний компонент у прізвищах Середньої Наддніпрянщини / Н. В. Борейчук. - С. 45-47
  Пустовіт І. В.  Ткацька лексика як об'єкт лексикографічного опрацювання / І. В. Пустовіт. - С. 48-49
  Головенко Ю. В.  Речення узагальненого змісту в сучасній українській мові / Ю. В. Головенко. - С. 50-51
  Рожкова І. В.  Семантико-синтаксичні особливості генітивних речень в українській мові / І. В. Рожкова. - С. 52-54
  Кравчук А. М.  Роль фразеологічних компонентів у вираженні експресивності в українських гуморесках / А. М. Кравчук. - С. 55-56
  Тищенко Н. С.  Позитивно конотовані лексеми в українських народних казках / Н. С. Тищенко. - С. 57-59
  Козуб О. А.  Графічна мовна гра в ЗМІ / О. А. Козуб. - С. 60-61
  Зінченко Н. Г.  Концептуалізація образу "свого" в українських пареміях / Н. Г. Зінченко. - С. 62-64
  Олійник Д. О.  Порівняльні фраземи з темпоральною і квантитативною семантикою / Д. О. Олійник. - С. 65-67
  Ковтун Н. В.  Назви хвороб, мотивовані зовнішніми проявами, у говірках Звенигородщини / Н. В. Ковтун. - С. 68-70
  Бура Г. О.  Лексика на позначення назв хлібних та інших виробів з тіста в говірці села Домантово Золотоніського району Черкаської області / Г. О. Бура. - С. 71-74
  Ченчик С. В.  Семантичні індивідуально-авторські неологізми Анатолія Горбівненка / С. В. Ченчик. - С. 75-76
  Тимошенко Л. О.  Лексико-семантичні особливості художнього стилю Надії Матюшенко-Гребенюк (на матеріалі збірки "Бабусині ластівки") / Л. О. Тимошенко. - С. 77-78
  Галета Ю. Г.  "Концепт "жінка" у творчості Василя П'ятуна- Діброви: використання ідіолектизмів (на матеріалі поетичних збірок "Царство очей твоїх\" / "При свічі громничій")"\". - С. Ю. Г. Галета. - 79-80,
  Русакова О. В.  Дієприслівник на -чи як засіб вираження таксисних значень / О. В. Русакова. - С. 81-82
  Литвак С. Ю.  "Вулична журналістика" ("Street Journalism") як ідейна територія людиноцентризму / С. Ю. Литвак. - С. 84-86
  Іщук І. О.  Репортаж в Інтернет-журналістиці: специфіка жанру / І. О. Іщук. - С. 87-89
  Зуєва О. М.  Особистий щоденник журналіста як соціально-інформаційний феномен / О. М. Зуєва. - С. 90-92
  Ковбій К. В.  Тематичні особливості інформаційного сайту "Прочерк" / К. В. Ковбій. - С. 93-95
  Шестопалов В. Д.  Соціальна мережа "Facebook" як інструмент просування медіапроектів / В. Д. Шестопалов. - С. 96-98
  Демченко О. М.  Вірусна реклама як прогресивна технологія впливу на масову аудиторію / О. М. Демченко. - С. 99-101
  Бунякіна Д. Д.  Агресивний текст у передвиборчій агітації / Д. Д. Бунякіна. - С. 102-104
  Наливайко І.  Засоби творення сатири в українських аналітичних виданнях / І. Наливайко. - С. 105-107
  Чернова Є. В.  Релігійне телебачення в сучасному інформаційному просторі України / Є. В. Чернова. - С. 108-110
  Сергеєва А. Д.  Особливості тревел-публікацій у виданні "Корреспондент" / А. Д. Сергеєва. - С. 111-113
  Спасібіна С. В.  Рекламний образ та засоби його створення на телебаченні / С. В. Спасібіна. - С. 114-116
  Чабан В. В.  Сімейний портал: функції та змістове наповнення / В. В. Чабан. - С. 117-119
  Корольова О. В.  Інформаційні моделі сучасних українських спеціалізованих журналів про спорт (на прикладі журналів "Футбол\" / "Теніс" і "Ринг")\". - С. О. В. Корольова. - 120-121,
  Кононенко А. М.  Основні прийоми творення комічного у сучасній рекламі / А. М. Кононенко. - С. 123-124
  Лила І. О.  Специфічні риси мовної культури сучасного журнального видання для дітей / І. О. Лила. - С. 125-127
  Піка Н.  Типові порушення інформаційних норм редагування в місцевій пресі м. Черкас / Н. Піка. - С. 128-129
  Єфремова О. О.  Черкаська преса радянського періоду / О. О. Єфремова. - С. 130-132
  Плахтій А.  Речення з питальною модальністю в газетних заголовках черкаської періодики / А. Плахтій. - С. 133-135
  Браславська Д.  Аргументація необхідний елемент журналістики / Д. Браславська. - С. 136-137
  Яковенко Я. І.  Фотографічні зображення спортивних ЗМІ: специфіка та вплив на читача / Я. І. Яковенко. - С. 138-139
  Мишкова Я. Ю.  Порядок денний в українському медійному дискурсі / Я. Ю. Мишкова. - С. 140-141
  Гай А. А.  Інструменти видавничої промоції (на прикладі видавництва "Клуб сімейного дозвілля") / А. А. Гай. - С. 144-146
  Пузанов В. М.  Проблеми творчого компоненту редагування перекладів / В. М. Пузанов. - С. 147-148
  Бас О. Ю.  Лінгвокогнітивний аналіз портретних описів у творах Л. М. Монтгомері / О. Ю. Бас. - С. 150-152
  Білик О. М.  Комплімент та особливості його функціонування (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Білик. - С. 153-154
  Бурлига А. О.  Концепт кольору в романі Е. Гемінгвея "Прощавай, зброє!": семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / А. О. Бурлига. - С. 155-156
  Ваврентович Н. С.  Роль рекламного слогану в реалізації прагматичних особливостей торгових назв у мережі Інтернет / Н. С. Ваврентович. - С. 157-159
  Величко М. О.  Топос музики в романі Кейт Шопін "Пробудження" / М. О. Величко. - С. 160-161
  Величко О. О.  Фоносемантичні особливості наголошених голосних в текстах магічного характеру / О. О. Величко. - С. 162-163
  Євчак Д. А.  Категорія емотивності художнього тексту (на матеріалі роману М. Мітчелл "Віднесені вітром") / Д. А. Євчак. - С. 164-166
  Завгородня В. І.  Художній образ як найважливіший елемент художнього твору / В. І. Завгородня. - С. 167-168
  Загинайко Г. О.  Структурні функціональні типи пауз в англомовному ток-шоу / Г. О. Загинайко. - С. 169-170
  Зеленська М. В.  Можливі світи персонажу художнього твору: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі роману С. Моема "Театр") / М. В. Зеленська. - С. 171-173
  Іскімжи Ю. А.  Емоційно-смислова домінанта казок П. Треверс "Мері Поппінс" та "Мері Поппінс повертається": психолінгвістичний аналіз / Ю. А. Іскімжи. - С. 176-178
  Клюх А. С.  Лексико-семантична парадигматика комп'ютерної термінолексики / А. С. Клюх. - С. 179-180
  Колісник К. А.  Структурні типи пауз та їх функції в англомовній проповіді Д. Беднера / К. А. Колісник. - С. 181-182
  Красевич Т. О.  Емоційно-смислова домінанта роману Чака Поланіка "Колискова": психолінгвістичний аспект / Т. О. Красевич. - С. 183-184
  Лимаренко Т. М.  Фонація як вид невербальної комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / Т. М. Лимаренко. - С. 185-187
  Лобановська Я. В.  Семантичні характеристики пауз хезитації в мультиплікаційному фільмі "RIO" / Я. В. Лобановська. - С. 188-189
  Лунёва А. А.  Словообразовательные и семантические особенности формирования топонимики Шотландии / А. А. Лунёва. - С. 190-192
  Мамасико К. В.  Особливості вживання порівнянь у творі Кетрін Куксон "Справедливість - це жінка" / К. В. Мамасико. - С. 193-195
  Новіков А. І.  Фонетичні особливості діалектів США / А. І. Новіков. - С. 196-198
  Павличук В. П.  Склад як сфера реалізації фонтактики в ангійській мові / В. П. Павличук. - С. 199-200
  Перепадя І. Ю.  Сполучуваність лексеми "science" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / І. Ю. Перепадя. - С. 201-203
  Попова А. І.  Висловлювання згоди та його види (на матеріалі сучасної англійської мови) / А. І. Попова. - С. 204-205
  Порхомовська О. В.  Сполучуваність лексеми "dissatisfaction" в англомовному публіцистичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз / О. В. Порхомовська. - С. 206-208
  Рогожніков А. В.  Фонетичні характеристики вимови приголосних звуків сучасного американського варіанту англійської мови штату Меріленд / А. В. Рогожніков. - С. 209-210
  Ромащенко А. В.  Тонічна організація англомовного спортивного коментарю / А. В. Ромащенко. - С. 211-212
  Семешенко Т. Г.  Метафора у творі Р. Бредбері "Вино з кульбаб": концептуальний ракурс / Т. Г. Семешенко. - С. 213-215
  Сімон Ю. П.  Класифікація та засоби творення неологізмів / Ю. П. Сімон. - С. 216-218
  Скобленко І. А.  Стратегія викривлення інформації та її тактики у сучасних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 219-220
  Старуха Ю. В.  Стилістична роль еліптичних речень у романі М. Каннінгема "Години" / Ю. В. Старуха. - С. 221-223
  Старухіна К. В.  Природа електронних текстів / К. В. Старухіна. - С. 224-226
  Трач Л. В.  Сполучуваність лексеми "problem" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / Л. В. Трач. - С. 227-229
  Тригубенко Ю. Ю.  Особливості віртуального спілкування в мережі Інтернет / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 230-231
  Філіпова Є. О.  Англомовні електронні приватні оголошення: структурно-композиційний аспект / Є. О. Філіпова. - С. 232-235
  Хабло А. О.  Міфологема потяг у циклі казок Д. Роулінг про Гаррі Поттера / А. О. Хабло. - С. 236-237
  Білик Н. Г.  Лексика невербальних дій у німецькомовній фразеології / Н. Г. Білик. - С. 239-240
  Калініченко Л. В.  Концепт "жінка" у німецькій мовній картині світу / Л. В. Калініченко. - С. 241-243
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом у німецькій та українській мовах / Н. В. Костенко. - С. 244-246
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 247-248
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму та консонантизму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 249-250
  Кузнєцова А. В.  Англо-американізми у молодіжній пресі ФРН / А. В. Кузнєцова. - С. 251-252
  Кукоба А. В.  Сучасний стан німецькомовного особового імені / А. В. Кукоба. - С. 253-255
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 256-257
  Ткачова Т. О.  Структурні та семантичні особливості німецьких вигуків / Т. О. Ткачова. - С. 258-260
  Бабенко А. С.  Граматичні трансформації в перекладацькій діяльності (на матеріалі роману J. R. Rowling "Harry Potter and the Deathly Hallows" та його перекладу українською мовою) / А. С. Бабенко. - С. 262-263
  Бабич В. Ю.  Формальні граматичні трансформації (синтаксичний рівень) при перекладі англомовного твору на українську мову (на матеріалі роману Agatha Christle "Ten Little Niggers" та його перекладу українською мовою) / В. Ю. Бабич. - С. 264-265
  Баранник Я. О.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Теодора Драйзера "Sister Carrie" та його українському перекладі / Я. О. Баранник. - С. 266-268
  Береза А. Г.  Граматичні трансформації при перекладі з англійської мови на українську / А. Г. Береза. - С. 269-270
  Бодров Т. Л.  Прагматические трансформации в украинском переводе романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" / Т. Л. Бодров. - С. 271-273
  Донець А. Г.  Визначення формальних трансформацій морфологічного рівня англомовного художнього тексту та його українського перекладу (на матеріалі роману Марка Твена "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 274-276
  Зарва С. Ю.  Функціонально-комунікативна еквівалентність поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу (Лексичний аспект) / С. Ю. Зарва. - С. 277-278
  Качан А. В.  Засоби передачі метафори в українському перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "The Great Gatsby" / А. В. Качан. - С. 279-281
  Кравченко Н. Ю.  Прагматичний рівень функціонально-комунікативної еквівалентності роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 282-283
  Кузнецова Г. В.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Д. Селінджера "Над прірвою в житі") / Г. В. Кузнецова. - С. 284-285
  Купнівська А. С.  Формальні та формально-змістові трансформації у перекладі роману Джоан Роулінг "Гарі Поттер" українською мовою / А. С. Купнівська. - С. 286-287
  Листопад К. Ю.  Системний аналіз трансформаційних аспектів граматичної еквівалентності на прикладі роману Ш. Бронте "Джейн Ейр" / К. Ю. Листопад. - С. 288-289
  Ліпко А. О.  Граматичні трансформації в романі Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" (Robert Louis Stevenson "Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 290-292
  Мішкова А. І.  Функціонально-комунікативний рівень еквівалентності (на матеріалі твору Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та його українського перекладу) / А. І. Мішкова. - С. 293-294
  Рибакова А. М.  Формальні граматичні трансформації у перекладі на матеріалі роману Suzanne Collins "The Hunger Games" та його перекладу українською мовою / А. М. Рибакова. - С. 295-296
  Саєнко О. П.  Синтаксичний рівень формальної еквівалентності англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 297-298
  Санникова Я. О.  Лексические трансформации украинского перевода сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" / Я. О. Санникова. - С. 299-300
  Сквиря Н. П.  Морфологічні заміни при перекладі роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" на українську мову / Н. П. Сквиря. - С. 301-302
  Сотуленко М. Ю.  Лексические трансформации украинского перевода ранних рассказов М. Горького / М. Ю. Сотуленко. - С. 303-304
  Панга О. С.  Формально-змістові трансформації (лексичний і граматичний аспекти) у романі Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів. У зашморгу" / О. С. Панга. - С. 305-307
  Хоменко Ю. В.  Застосування граматичних трансформацій об'єднання та членування в процесі перекладу художнього твору (на матеріалі роману "Викрадений" Р. Л. Стівенсона) / Ю. В. Хоменко. - С. 308-309
  Чиж А. О.  Види перекладацьких трансформацій: членування та об'єднання (на матеріалі роману J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" та його українського перекладу) / А. О. Чиж. - С. 310-311
  Чмельова К. С.  Об'єднання і членування речень як види граматичних перекладацьких трансформацій (на матеріалі твору Agatha Christie "Sleeping Murder" та його українського перекладу) / К. С. Чмельова. - С. 312-313
  Шаєнко А. К.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Гаррієт Бічер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" та його українському перекладі / А. К. Шаєнко. - С. 314-315
  Швиденко В. В.  Реалонимы в украинском переводе повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / В. В. Швиденко. - С. 316-318
  Велишаева Э. С.  К вопросу о типологии клише / Э. С. Велишаева. - С. 320-322
  Мейцин В.  Образные стереотипы человеческой красоты в китайских фразеологизмах / В. Мейцин. - С. 323-324
  Джусупова У. Т.  Просодические доминанты слова в русском и казахском языках / У. Т. Джусупова. - С. 325-326
  Дорофеева Н. О.  Ключевые слова в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / Н. О. Дорофеева. - С. 327-329
  Лукьяненко И. В.  Составляющие концепта "женщина" в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / И. В. Лукьяненко. - С. 330-332
  Малкова В. О.  Сравнение в художественной модели мира Е. Петрова и И. Ильфа (на примере произведения "Двенадцать стульев") / В. О. Малкова. - С. 333-334
  Пивнева О. И.  Номинация цвета в произведении Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / О. И. Пивнева. - С. 335-336
  Пасечник И.  Заголовок газетного материала как отражение лексико-стилистической динамики в русском языке начала XXI века / И. Пасечник. - С. 337-338
  Самайлович Д.  Гендерные характеристики туркменских сказок / Д. Самайлович. - С. 339-340
  Сивинская Н. А.  Семантическая структура концепта философия в текстах И. А. Ильина / Н. А. Сивинская. - С. 341-342
  Тянь Лицуй  Образное выражение ума в китайских фразеологизмах / Тянь Лицуй. - С. 343-345
  Шарапова Е. И.  Интертекстуальные связи в рассказах Т. Толстой / Е. И. Шарапова. - С. 346-348
  Швиденко О. Г.  Лексико-семантическая группа "физические характеристики человека" в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / О. Г. Швиденко. - С. 349-350
  Лао Яцзин  Интерфиксы в современном русском языке / Лао Яцзин. - С. 351-353
  Бикова Е. О.  Феномен "вірша-речі" у поезії Райнера Марії Рільке / Е. О. Бикова. - С. 355-357
  Гавриш Т. В.  Художня проблематика роману Чарльза Діккенса "Домбі і син" / Т. В. Гавриш. - С. 358-359
  Галушко М. В.  "Енеїда": епічна традиція та новаторство Вергілія / М. В. Галушко. - С. 360-361
  Грабовська Є. О.  Особливості історизму роману В. Теккерея "Ярмарок марнославства" / Є. О. Грабовська. - С. 362-363
  Дворяшина В. С.  Человечество на фоне природы: футурология Джона Стейнбека / В. С. Дворяшина. - С. 364-366
  Енина С. Ю.  Русские женщины в поэзии Н. А. Некрасова / С. Ю. Енина. - С. 367-369
  Колодійчук М. Я.  Особливості детективного жанру у добу постмодернізму / М. Я. Колодійчук. - С. 370-372
  Коломиец Ю. А.  Образ войны в литературе 20 века / Ю. А. Коломиец. - С. 373-374
  Краснікова О. В.  Мозаїчність як наративна стратегія у романі Д. Бартельма "Білосніжка" / О. В. Краснікова. - С. 375-376
  Логвиненко В. М.  Тема власти в русской литературе XIX века оценка А. К. Толстым истории развития России / В. М. Логвиненко. - С. 377-378
  Москаленко Н. А.  Специфіка зображення героя у новелі Ф. Кафки "Перевтілення" / Н. А. Москаленко. - С. 379-380
  Могиленець Т. І.  Роль гри в постмодерністській літературі / Т. І. Могиленець. - С. 381-382
  Нікуліна А. В.  Творчість А. Редкліф та її вплив на розвиток жанру готичного роману XIX століття / А. В. Нікуліна. - С. 383-384
  Пустильник А. В.  Секрети популярності мотива "двійництва": погляд крізь століття / А. В. Пустильник. - С. 385-386
  Скальська Я. Ю.  "Епічний" театр Б. Брехта 30-х років XX століття / Я. Ю. Скальська. - С. 387-388
  Смаковська О. В.  Топос автомобіля як символ подорожі в романі Джека Керуака "На дорозі" / О. В. Смаковська. - С. 389-390
  Татарчук Ю. С.  Жанр фэнтези в русской литературе / Ю. С. Татарчук. - С. 391-393
  Шуляковська Н. Д.  Екзистенційні мотиви у творчості Айріс Мердок / Н. Д. Шуляковська. - С. 394-395
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 397-399
  Кравченко Ю. О.  Формування вмінь говоріння учнів початкової школи на матеріалі казок / Ю. О. Кравченко. - С. 400-401
  Костенко Н. В.  Навчання граматичного матеріалу / Н. В. Костенко, В. В. Кравченко. - С. 402-404
  Опанасенко І. В.  Навчання лексичного матеріалу / І. В. Опанасенко, Я. Ю. Скальська. - С. 405-407
  Остапец Т. Л.  Обучение диалогу на уроках русского языка (на материале учебника для 5 класса) / Т. Л. Остапец. - С. 408-409
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 410-412
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології PowerPoint з метою попередження інтерференції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 413-415

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалівпредставлені наукові праці молодих вчених за напрямами: література, мовознавство, журналістика, переклад та видавнича справа.

 
150 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 169 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 231 с.

Зміст:
  Мусієнко В.  Комунікативна позиція адресанта в епістоляріях М. Максимовича / В. Мусієнко. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жихарєва Н. А.  Прагматичні особливості обірваних речень (на матеріалі сучасної англомовної драми та прози) / Н. А. Жихарєва. - С. 12-21
  Кулешова Л. Н.  Фактор адресата в научно-гуманитарном дискурсе Л. Н. Гумилева / Л. Н. Кулешова. - С. 21-29
  Голодов А. Г.  Национально-культурная специфика и тенденции развития немецкого разговорного языка / А. Г. Голодов. - С. 29-34
  Ставицька Л.  Дискурс української маршрутки / Л. Ставицька. - С. 34-39
  Корновенко Л. В.  Комунікативний статус російської мови в епістолярії М. Максимовича / Л. В. Корновенко. - С. 39-45
  Данилюк С. С.  Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 45-52
  Дядечко Л. А.  Рекламний слоган: прагматичний і соціофункціональний аспекти / Л. А. Дядечко. - С. 53-59
  Сукаленко Т. М.  Гендерні стереотипи жіночності: проблеми вивчення / Т. М. Сукаленко. - С. 59-65
  Топчій Ю. М.  Джерела лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 65-69
  Шинкарук В. Д.  Особливості предикатних категорій диктуму / В. Д. Шинкарук. - С. 69-75
  Чорний О. В.  Семантика інфінітива у значенні імператива у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 75-85
  Іваницька Н. Б.  Особливості кореляції англійського дієслова to fall із українськими відповідниками в аспекті формально-синтаксичної структури речення / Н. Б. Іваницька. - С. 85-90
  Михальченко М. М.  Партикулярне вираження категорії оцінки / М. М. Михальченко. - С. 90-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кононенко В. І.  Микола Гоголь і Михайло Коцюбинський: культурні концепти / В. І. Кононенко. - С. 98-105
  Садова Г. Ю.  Специфіка фоносемантики назв виробів харчової промисловості / Г. Ю. Садова. - С. 106-111
  Барменкова О. П.  Семантическое своеобразие реципиентной концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля / О. П. Барменкова. - С. 112-119. - Библиогр. в конце ст.
  Литвин И. Н.  Модусный мотиватор русских наречий / И. Н. Литвин. - С. 119-125
  Тимченко О. І.  Загадка як мовна гра (на прикладі антропоморфного лексикону) / О. І. Тимченко. - С. 125-131
  Шитик Л. В.  Феномен синкретизму в проекції на мовні рівні / Л. В. Шитик. - С. 132-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безпаленко А. М.  Сенсорне маскування і його проекція у мові: суміжність і асоціація (гештальтпсихологічний погляд) / А. М. Безпаленко. - С. 146-153
  Харитонов В. О.  Можливості залучення загадки до фразеологічного фонду мови / В. О. Харитонов. - С. 153-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко А.  Українська художня мова й західноєвропейська філософія XX століття в аспекті інтердискурсивності / А. Бондаренко. - С. 160-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лєвочкіна С. В.  Семантика власних назв / С. В. Лєвочкіна. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Лінгвокультурний вимір міфологічних просторів / О. С. Колесник. - С. 175-181
  Симоненко Т. В.  Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 181-186
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 186-192
  Надолинська А. С.  Концепт як одиниця когнітивної лінгводидактики / А. С. Надолинська. - С. 192-195
  Свердан Т. П.  Семантика фразеологізмів з концептом хата (за результатами психолінгвістичного досліду) / Т. П. Свердан. - С. 195-199
  Черненко Г. А.  Мовний аспект ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт неповага до молодших / Г. А. Черненко. - С. 199-203
  Беженар І. С.  Універсальне і національне в англійському гуморі / І. С. Беженар, Ю. В. Рибалкіна. - С. 204-211
  Марочкіна О. О.  Назви на позначення місця проживання та назви населених пунктів чи місцевостей в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 211-214
  Славова Л. Л.  Вербалізація поняттєвої складової концепту політик в американському та українському дискурсі / Л. Л. Славова. - С. 214-220
  Сулейманова С.  Категория посессивности в аспекте контрастивной лингвистики (на материале тюркских и славянских языков) / С. Сулейманова. - С. 220-225
  Селіванова О. О.  Рецензія на монографію В. Самохіної "Современная англоязычная шутка". - Х., 2008. - 356 с. / О. О. Селіванова. - С. 225-227
  Семенюк О. А.  Рецензия на книгу : А. Р. Габидуллина. Учебно-педагогический дискурс : монография. - Горловка, 2009. - 292 с. / О. А. Семенюк. - С. 227-229
  Наші автори. - С. 230-231

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
151 84(4Укр)6-4
С76

Стадниченко, В. Я.

        Зелений дзвін / В. Я. Стадниченко. - К. : Україна, 2008. - 575 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): публіцистика Стадниченка -- тема захист природи

Анотація:   У художньо-документальних творах сучасного українського публіциста, що увійшли до видання ("Іду за Сковородою, "Лоно Дунаю", "Чиста земля", "Сафарі: сон наяву"), розглядаються важливі суспільні проблеми і шляхи їх вирішення: зокрема, утвердження високих моральних цінностей, збереження й охорона природи в Україні і всьому світі.

 
152 63.3(4Укр)ю
У45

        Спроби реанімації козацької держави (XVІІI ст.) / упорядкув., передм. та прим. Д. Шевчук. - : 2008. - 526 с.

Рубрики: Історія України

Анотація:   У четвертому томі через добірку історичних документів та художніх творів простежується рух української національної ідеї за Козацької держави в часи, коли нашим предкам доводилося боротися не так за будівництво свого державного дому, як за збереження попередніх здобутків. Це тривало аж до падіння гетьманату та держави, її національних, політичних та духовних структур.

 
153 84(4Укр)6-4
Г61

Головченко, І. Х.

        Золоті ворота / худ. П. Х. Ткаченко. - К. : Радянська школа, 1989. - 496 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема Великої Вітчизняної війни -- тема оборона Києва

Анотація:   Художньо-документальні романи відомих українських радянських письменників Івана Головченка, Олекси Мусієнка "Золоті ворота", "Чорне сонце", "Білий морок" і "Голубий берег", які складають тетралогію, присвячені героїчній боротьбі Києва в липні - вересні 1941 року, боротьбі київських підпільників, народних месників на Київщині в початковий період Великої Вітчизняної війни.

 
154 74.00
С79

Стельмахович, М. Г.

        Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. - К. : Радянська школа, 1985. - 312 с.

Рубрики: Етнопедагогіка - Народне виховання

Ключові слова (ненормовані): історія народної педагогіки -- народна дидактика -- самовиховання -- перевиховання -- моральне виховання у сім'ї -- трудове виховання -- розумове

Анотація:   Використовуючи широкий і різноманітний матеріал українського фольклору, етнографії, класичної художньої літератури, повсякденної масової практики сімейного виховання, автор розкриває сутність народної педагогіки, основні її досягнення, ідеали, функції, традиції і новаторство. Книга розрахована на батьків, вчителів, вихователів, учнів і студентів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями виховання і навчання.

 
155 83.3Ук1-8...44
Ж85

Жук, Н. Й.

        Проза Івана Франка / Н. Й. Жук. - К. : Вища школа, 1977. - 174 с.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У посібнику проаналізовано майстерність Франка-прозаїка, показано, як, використавши здобутки вітчизняної і світової художньої думки, він збагатив українську прозу новими темами, образами, надав їй нових жанрових особливостей, поглибив її у плані етично-філософському і психологічному.

 
156 81.2Ук
Б61

        Вибрані праці в 3 т. / упоряд. та прим.: П. Ю. Гриценка, І. П. Чепіги. - : 1986. - 367 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): літературна мова -- Шевченков в літературній мові -- мова творів Коцюбинського -- мова творів Лесі Українки -- українська

Анотація:   У томі на широкому мовному матеріалі висвітлюються основні процеси і шляхи розвитку української літературної мови другої половини XVI, XVII і XVIII ст., другої половини XIX - початку XX ст., аналізуються мова й стиль класиків української літератури та радянської художньої прози післявоєнного періоду.

 
157 63.3(4Укр)6
Г85

Гриньків, Д. Д.

        Сльоза калини [Текст] : оповідь / Д. Д. Гриньків ; авт. передм. В. Клічак. - К. : Просвіта, 2006. - 74 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба
Україна

Ключові слова (ненормовані): УПА -- жінки у визвольній боротьбі -- репресії

Анотація:   Художня оповідь про учасницю українського патріотичного підпілля в селі Рудники на Покутті Марію Николюк та її побратимів.

 
158 У2
Ш37

Шевчук, В. А.

        Під вічним небом [Текст] : повісті / В. А. Шевчук. - К. : Молодь, 1985. - 199 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Анотація:   Нова книга відомого сучасного українського письменника - це своєрідний художній роздум про суть добра. Повісті, які її складають, об'єднані одною думкою - ідеєю про вічність розуму, братерства, щастя й миру на землі. Життя Сократа, Сковороди, й Ганді в цій книзі мовби злиті в одну безсмертну долю, що подолала і час, і простір.

 
159 83.3(4Укр)6
С47

Сливинський, О.

        Крижмо: З українських медитацій перед народженням нового віку [Текст] : літ.-критичні та публіц. статті, есе / О. Сливинський. - К. : Бураго Д., 2002. - 296 с.

Зміст:
  Зацікавлені позирки до головної світлиці літератури. - С. 6-205
  Літератури терновії вогні. - С. 206-239
  Факелом філософії освітити. - С. 240-260
  Печальний погляд єгиптянки. - С. 261-293

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературна критика -- теорія літератури

Анотація:   В основі цієї книжки - роздуми автора передовсім на матеріалі творів відомих сучасних письменників про нелегку історичну долю українського народу та роль художньої літератури в його самоутвердженні як державної нації.

 
160 76.115(4Укр)
З30

Запаско, Я. П.

        Пам'ятки книжкового мистецтва [Текст] : українська рукописна книга / Я. П. Запаско. - Л. : Світ, 1995. - 480 с.

Зміст:
  Мистецтво книги княжої доби 11-13 ст.. - С. 9-50
  Мистецтво української рукописної книги 14-18 ст.. - С. 51-122
  Опис рукописів. - С. 123-473

Рубрики: Книгознавство - Рукописна література

Ключові слова (ненормовані): Остромирове Євангеліє -- Ізборник Святослава -- Трірський псалтир -- Пандекти Антіоха Чорноризця -- Часослов -- Псалтир Київський -- Євангеліє апракос -- Ізмарагд

Анотація:   Монографія містить розгорнутий художній і бібліографічний опис найвизначніших художньо оздоблених пам'яток українського рукописного мистецтва ХІ-ХVІІІ ст., які знаходяться у книгосховищах нашої країни та за її межами.

 
161 83.3(4Укр)6-8...4
С50

Смерек, О. С.

        Романи Емми Андієвської: художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / О. С. Смерек. - Л. : [б. в.], 2007. - 190 с.

Зміст:
  Осмислення письменницького міфоцентризму в сучасному українському літературознавстві. - С. 9-23
  Ідейно-образні елементи міфу в романах Емми Андієвської. - С. 24-69
  Міфотворчий аспект української топіки. - С. 70-88
  Онтологічний характер геометричної фігури. - С. 89-102
  Романна умовність як форма вираження екзистенційних пошуків. - С. 103-185

Рубрики: Андієвська Е. - про неї
Історія української літератури - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): міфологізація національної символіки -- міфологізований антиімперський дискурс -- культовий статус української мови -- мотив міленаризму -- онірична поетика

Анотація:   У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності ("Герострати", "Роман про добру людину", "Роман про людське призначення"). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенційну проблематику, з'ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.

 
162 83
Д72

Драч, І. Ф.

        Духовний меч [Текст] : літ.-критичні ст. та есе / І. Ф. Драч. - К. : Радянський письменник, 1983. - 352 с.

Рубрики: Літературознавство - Критичні статі

Ключові слова (ненормовані): статті Драча

Анотація:   До книжки увійшли статті та есе видатного українського радянського поета, лауреата Державної премії СРСР і Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка. В полі зору автора - нерозривність громадського покликання митця і його художніх спроможностей. Аналізуючи низку творів української класичної, радянської та зарубіжної літератур, досліджуючи поетику сучасного кіно і перспективи образного слова, автор стверджує, що духовний меч народу - його мистецтво - має завжди гостритися на кремені найпекучіших суспільних проблем.

 
163 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Борейчук Н. В.  Олекса Влизько а його творчість у мемуарній літературі / Н. В. Борейчук. - С. 9-11
  Вергелес Г. С.  Образ головного героя в драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" / Г. С. Вергелес. - С. 12-14
  Зарва Ю.  Вербальний аспект постструктуралістського (деконструктивістського) прочитання роману Є. Пашковського "Щоденний жезл" / Ю. Зарва. - С. 15-16
  Зінченко О. С.  Специфіка психологізму в романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" / О. С. Зінченко. - С. 17-19
  Карпань І. В.  Типологія танатологічних мотивів у бориславському циклі Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 20-22
  Клименко І. В.  Романи Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" крізь призму асоціонімного виміру / І. В. Клименко. - С. 23-25
  Сапрон А. А.  Функції сновидінь у романах Милорада Павича "Хозарський словник" і Людмили Баграт "Зло" / А. А. Сапрон. - С. 26-28
  Сідун Ю. С.  Кесар Білиловський і Схід / Ю. С. Сідун. - С. 29-31
  Сорокіна А. О.  Оцінка творчості Генріка Ібсена Іваном Франком / А. О. Сорокіна. - С. 32-33
  Стеблівська А. В.  Особливості творення української громадянської лірики XXI століття (на матеріалі поетичних текстів, присвячених Євромайданові та "Небесній Сотні") / А. В. Стеблівська. - С. 34-36
  Устименко С. С.  Методика гендерного аналізу художнього тексту / С. С. Устименко. - С. 37-39
  Шевченко І. В.  Художня модель долі України в "Думі про Зінька Самгородського" Т. Осьмачки / І. В. Шевченко. - С. 40-42
  Бондар О. П.  Лексико-семантична група назв осіб за рисами вдачі та характеру в говірці села Чорна Кам'янка Маньківського району / О. П. Бондар, К. П. Головата. - С. 44-45
  Жабіцька А. І.  Словотвірні синоніми-прикметники як засіб збагачення лексикону української мови / А. І. Жабіцька. - С. 46-48
  Косменюк В. Ю.  Явище мовної гри в українських анекдотах / В. Ю. Косменюк. - С. 49-51
  Стасюк Н. В.  Особливості структури та функціонування різновидів закликів у сучасному українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 52-54
  Швець Д. В.  Інтертекстуальний зв'язок творів Т. Г. Шевченка зі Святим Письмом / Д. В. Швець. - С. 55-57
  Береговенко Т. В.  Негативний вплив на свідомість дітей девіантної телевізійної реклами (канали 1+1, Інтер, СТБ) / Т. В. Береговенко, А. В. Ван'єр. - С. 59-61
  Головка І. О.  Історія становлення спеціалізованих журнальних видань для журналістів / І. О. Головка. - С. 62-64
  Жила І. В.  Формування пакету інформаційних документів для прес-конференції / І. В. Жила. - С. 65-67
  Капітан Є. В.  Типологічні характеристики видань для наймолодшого читача / Є. В. Капітан. - С. 68-70
  Погребняк Р. О.  Іміджеві складники українських комерційних телеканалів / Р. О. Погребняк. - С. 71-73
  Спасібіна С. В.  Функціональні ролі тележурналіста в сучасному телепросторі України / С. В. Спасібіна. - С. 74-76
  Черемис В. Ч.  Жанр есе в онлайн-проекції / В. Ч. Черемис. - С. 77-79
  Яблонська Д. І.  Роль журналіста у формуванні позитивного образу спортивного ЗМІ / Д. І. Яблонська. - С. 80-81
  Бондаренко О. С.  Інтонаційні індикатори жанрової стратифікації політичного дискурсу / О. С. Бондаренко. - С. 83-85
  Бутенко Н. Ю.  Функціонально-стилістична диференціація інтонації / Н. Ю. Бутенко. - С. 86-88
  Гуменюк О. Ю.  Функціональні характеристики компліменту (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Гуменюк. - С. 89-90
  Калько Я. М.  Функціонування висловлення схвалення: віковий аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Я. М. Калько. - С. 91-92
  Коваленко Д. І.  Статус фоностилістики в сучасному мовознавстві / Д. І. Коваленко. - С. 93-94
  Коваленко О. А.  Неологізми як джерело поповнення сучасного складу мови (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. А. Коваленко. - С. 95-96
  Колісник Я. А.  Трактування поняття "глобальна англійська мова" / Я. А. Колісник. - С. 97-99
  Мироненко Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми hand n / Т. В. Мироненко. - С. 100-101
  Миронюк Б. Ю.  Витоки та шляхи розвитку фоносемантики / Б. Ю. Миронюк. - С. 102-104
  Овсяник К. В.  Мовчання як "нульовий" комунікативний акт (на матеріалі англомовного тексту) / К. В. Овсяник. - С. 105-106
  Отрішко Д. С.  Передумови, витоки та шляхи розвитку звукового символізму / Д. С. Отрішко. - С. 107-108
  Чоботко В. А.  Комунікативні бар'єри та способи їх подолання / В. А. Чоботко. - С. 109-110
  Рідченко М. О.  Реалізація концепту "сторонній/несторонній" у романі Дугласа Коупленда "Планета шампуню" / М. О. Рідченко. - С. 111-113
  Самофалов В. В.  Жестикуляція як невербальний засіб комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / В. В. Самофалов. - С. 114-115
  Шарий Д. Ю.  Погляд як невербальний засіб вираження емоцій (на матеріалі англомовного тексту) / Д. Ю. Шарий. - С. 116-117
  Шишкіна І. О.  Типологія непрямих мовленнєвих актів / І. О. Шишкіна. - С. 118-119
  Шлапак Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми eye n / Т. В. Шлапак. - С. 120-121
  Ярмоленко А. В.  До класифікації фразеологічних мовних одиниць в англійські мові / А. В. Ярмоленко. - С. 122-123
  Забарна Я. А.  Антропні риси образу дерева у міфології та фольклорі Британських островів / Я. А. Забарна. - С. 124-125
  Ленська А. С.  Дослідження акцентуацій множинних особистостей головної героїні роману Сідні Шелдона "Tell Me Your Dreams" / А. С. Ленська. - С. 126-127
  Андрющенко І. В.  Теоретичні засади вивчення фразеологізмів у німецькій мові / І. В. Андрющенко. - С. 129-130
  Василевич О. В.  Фразеологізми з компонентом "праця" в німецькій мові / О. В. Василевич. - С. 131-132
  Дубова Я. О.  Фразеологізми на позначення радості в німецькій мові / Я. О. Дубова. - С. 133-134
  Ковтун Я. П.  Категорія збірності у лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун. - С. 135-136
  Кононець Є. П.  Позитивна, негативна і нейтральна оцінка в структурі фразеологізму сучасної німецької мови / Є. П. Кононець. - С. 137-138
  Kusmenko A.  Vokalische Lautung des Bayerischen / A. Kusmenko, O. Slobodjanjuk. - С. 139
  Кутова К. О.  Фразеологізми з компонентом "свято" в німецькій та українській мовах / К. О. Кутова. - С. 140-142
  Мироненко М. В.  Лексична полісемія / М. В. Мироненко. - С. 143-144
  Овсієнко Л. О.  Діалогічний дискурс та його комунікативно-релевантні чинники / Л. О. Овсієнко. - С. 145-147
  Петренко В. В.  Поняття фразеології та фразеологізму в мовознавстві / В. В. Петренко. - С. 148-149
  Петько М. Ю.  Англо-американізми в сучасній молодіжній пресі Німеччини / М. Ю. Петько. - С. 150-152
  Ричка О. Д.  Структура мовного знаку / О. Д. Ричка. - С. 153-155
  Удод А. О.  Класифікація фразеологічних одиниць з компонентом "весілля" у німецькій мові / А. О. Удод. - С. 156-157
  Федорчук Г. О.  Вигуки в сучасній німецькій мові як один із засобів вербалізації емоцій / Г. О. Федорчук. - С. 158-160
  Djatschenko A.  Konsonantische Lautung des Bayerischen / A. Djatschenko, M. Tschernjawska. - С. 161-162
  Шляхетко Н. В.  Вживання англо-американізмів у німецькомовному рекламному дискурсі (на матеріалі журналу "Spiegel") / Н. В. Шляхетко. - С. 163-165
  Козий Я. П.  Лингвистический анализ художественного текста: методология Н. М. Шанского / Я. П. Козий. - С. 167-168
  Сивинская Н. А.  Женский именник в русской картине мира / Н. А. Сивинская. - С. 169-171
  Немировская А. С.  Лингвистические основы изучения комплимента в русском языке / А. С. Немировская. - С. 172-173
  Гопина А. Б.  Восприятие и интерпретация песенного текста: психолингвистический аспект / А. Б. Гопина. - С. 174-175
  Джусупова У. Т.  Словопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусупова. - С. 176-177
  Гейкіна А. Ю.  Еволюція жанру історичного роману в романтичній літературі XIX ст. / А. Ю. Гейкіна. - С. 178-179
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVII века / М. В. Чернявская. - С. 180-181
  Бабич В. Ю.  Формально-змістовні трансформації (лексичний аспект) в українському перекладі роману Коллін Маккалоу "Ті, що співають у терні" / В. Ю. Бабич. - С. 183-185
  Береза А. Г.  Особливості вживання формально-змістових трансформацій лексичного рівняння в українському перекладі англомовного твору Гарпер Лі "Убити пересмішника" / А. Г. Береза. - С. 186-188
  Голуб О. А.  Функціонально-стилістичні трансформації в перекладі роману В. С. Моема "Місяць та мідяки" / О. А. Голуб. - С. 189-190
  Дементьева Д. В.  Синонимические трансформации в украинском переводе повести В. Королева "Дети подземелья" / Д. В. Дементьева. - С. 191-193
  Демиденко А. О.  Визначення й аналіз формально-змістових лексичних трансформацій конотативного плану на прикладі перекладу роману Д. Брауна "Інферно" / А. О. Демиденко. - С. 194-196
  Дідковська І. А.  Формально-змістовні лексичні трансформації денотативного плану на прикладі українського перекладу роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / І. А. Дідковська. - С. 197-199
  Євдовська А. В.  Граматична еквіввалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Е. Хіменгуея "Мати чи не мати") / А. В. Євдовська [и др.]. - С. 200-202
  Жук А. Ю.  Граматичні трансформації в українському перекладі повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / А. Ю. Жук. - С. 203-205
  Коба О. О.  Лексичні трансформації англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житті") / О. О. Коба. - С. 206-208
  Коломієць Д. П.  Лексичні трансформації в російському перекладі роману П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні" / Д. П. Коломієць. - С. 209-211
  Костив И. В.  Грамматические трансформации в украинском переводе рассказа М. Шолохова "Судьба человека" / И. В. Костив. - С. 212-213
  Леусенко Я. А.  Сопоставительный анализ фонетических трансформаций украинских переводов романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Я. А. Леусенко. - С. 215-217
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу як перспективний напрям перекладознавства / Ю. В. Опанасенко. - С. 218-220
  Очеретня Ю. С.  Особливості перекладу англійської безеквівалентної лексики українською та російською мовами на матеріалі роману "The garden of eden" Ернеста Хемінгуея та його україномовному/російськомовному перекладах / Ю. С. Очеретня. - С. 221-223
  Путря В. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джоан К. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната) / В. Ю. Путря. - С. 224-226
  Рибакова А. М.  Формальні фонетичні трансформації в українському перекладі серіалу "Game of thrones" / А. М. Рибакова. - С. 227-229
  Слобожанська Я. Ю.  Перекладацькі помилки в українському перекладі роману Етель Ліліан Войніч "Овід" / Я. Ю. Слобожанська. - С. 230-232
  Джусунова У. Т.  Словоопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусунова. - С. 233-234
  Хоменко Ю. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману Dan Brown "The lost symbol" / Ю. В. Хоменко. - С. 235-237
  Чмельова К. С.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі роману Margaret Mitchell "Gone with the wind" та його українського перекладу / К. С. Чмельова. - С. 240-242
  Адешелідзе М. О.  Тестування як вид контролю у навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 244-245
  Анісова Ю. В.  Формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Ю. В. Анісова, Л. Ю. Малюк. - С. 246-248
  Кравченко О. І.  Особливості навчання письма та лексики в середній школі / О. І. Кравченко, А. О. Пилипенко. - С. 249-251
  Кравчук А. М.  Використання ігор для навчання граматики в середній школі / А. М. Кравчук, А. Ю. Олефір. - С. 252-253
  Кулинич С. І.  Методика навчання присвійних прикметників французької мови у вищих навчальних закладах / С. І. Кулинич. - С. 254-256
  Литвин В. О.  Використання сучасних технічних засобів та інтенсивні методи навчання іноземної мови в школі / В. О. Литвин, А. О. Панченко. - С. 257-259
  Рейдало В. С.  Інноваційні технології навчання у вищій школі / В. С. Рейдало. - С. 260-262
  Галушко М. В.  Окремі аспекти педагогічного керівництва професійно-творчим розвитком майбутніх словесників / М. В. Галушко. - С. 263-264

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих вчених в галузі гуманітарних наук за напрямами "Українська література", "Українське мовознавство", "Журналістика та видавнича справа", "Англійська мова", "Німецька мова", "Загальне та російське мовознавство. Зарубіжна література", "Переклад", "Методика навчання гуманітарних дисциплін".

 
164 84(4Укр)6-4
К92

Купчинський, Р. Г.

        Заметіль [Текст] : трилогія. Кн. 2 Перед навалою Повість зі стрілецького життя / Р. Г. Купчинський; худож. оформ. Л. В. Прийми. - Л. : Каменяр, 1991. - 150 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- українська проза

Анотація:   Повість є талановитою спробою художньо відтворити середовище, в якому зродилася стрілецька ідея, залишивши глибокий слід у пам'яті українського народу.

 
165 83
Г67

Горблянський, Ю. П.

        Миттєвості: Опівнічні роздуми [Текст] : статті : есе : полеміка / Ю. П. Горблянський ; наук. ред.: М. О. Кульчицька. - Л. : Папуга, 2013. - 256 с.

Рубрики: Літературознавство - Літературно-критичні статті

Ключові слова (ненормовані): філософія мови -- філософія буття -- принагідні нариси

Анотація:   У книзі зібрано літературно-критичні статті, полемічні есе, принагідні нариси, рецензії, роздуми, в яких автор намагається осягати розмаїття проявів людяності і професіоналізму у житті, літературі, науці. У фокусі зацікавлень автора - проблема національної мови як середовища і органона людського буття, особистість в українській філологічній науці, теорія критики та апробація засад критики художніх і наукових текстів, літературні теми і про українську сучасність. Цікавинкою для читачів стане дайджест із нотаток і зафіксованих спонтанних міркувань автора у різні роки і з різних нагод.

 
166 81.2Ук-418
В27

        Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики [Текст] : 253 000 сл. / авт., кер. проекту, голов. ред. В. Т. Бусел, уклад. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега. - К. : Перун, 2008. - 888 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   До "Зведеного словника" включені слова, що вживалися в художній літературі ХІХ - ХХ століть, поняття фольклорно-етнографічного характеру щодо українського менталітету, господарської діяльності, ремесел, шлюбних і родинних взаємин, обрядів, вірувань, музичної культури, пісень, танців, декоративного мистецтва тощо.

 
167 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

Франко, І. Я.

        Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. - Л. : Світ, 2005. - 472 с.

Рубрики: Франко, І. Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналії
Україна

Ключові слова (ненормовані): шевченкознавчі праці І. Франка -- ідейно-тематична поезія -- образно-стильова поезія

Анотація:   У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших дисятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі. Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.

 
168 84(4Укр)1
Ф35

Федькович, Ю.

        Люба-згуба. - Донецьк : Кредо, 2010. - 319 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема українського селянства

Анотація:   Творчість Юрія Федьковича - художнє відзеркалення життя Західної України під владою Австрійської імперії. Його герої - пригнічені селяни та приневолені до військової служби жовніри - промовляють до читача живою й неповторною народною мовою, що грає всіма барвами західноукраїнських говірок, але не приховує тяжкої буденності - животіння українського селянства під жорстоким чужоземним ігом.

 
169 83.3(5Яп)-4
О72

Осадча, Ю.

        Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст / Ю. Осадча ; наук. ред. І. В. Папуша. - К. : Наукова думка, 2013. - 303 с.

Рубрики: Історія японської літератури - Его-проза

Ключові слова (ненормовані): романічне письмо -- есеїстичне письмо -- архітектоніка сподівального тексту -- перекладацька практика -- естетика японських натуралістів -- натуралізм

Анотація:   У роботі пропонується авторський погляд на его-белетристику як цілком самодостатній і виокремлений з - поміж розмаїття інших жанр сюжетної прози японської літератури XX ст. (у ширшому історико-літературному контексті різних епох - як літературне явище); окрему увагу приділено передумовам зародження его-прози, процесу її становлення та основним етапам розвитку від перших пам'яток художньої літератури і до сучасності. Разом із добре відомими українському читачеві авторами і текстами ( як критичними, так і художніми) до роботи залучаються і майже не відомі; пропонуються нові підходи та бачення явищ і процесів літературного, духовного й культурного життя японського суспільства кінця XIX - першої половини XX ст.

 
170 71.0(4Укр)
У59

        Універсальні виміри української культури [Текст] : [монографія] / НАН України, Укр. філос. фонд, Центр гуманіт. освіти (Одеська філія). - О. : Друк, 2000. - 216 с.

Рубрики: Культурологія - Культура України

Ключові слова (ненормовані): національна культура -- філософсько-релігійна свідомість -- метамова культури -- культурна антропологія

Анотація:   В монографії в межах концептуального підходу до категорій граничних підставин як до універсалій культури розглядаються в різноманітні феномени української літератури. На матеріалі літературознавства та етнографії, на підставі аналізу філософських, літературно-художніх, епічних, поетичних, релігійних та міфологічних текстів української та світової культури розкриваються глибинні загальнолюдські світоглядні константи, котрі визначають не тільки антропологічну, але й культурну єдність усього людства. В результаті виявлення цих інваріантних складових елементів у структурі текстів, методологічному апараті та у досліджуваних національно-культурних формах сталоможливим репрезентувати наші культурні здобутки у загальносвітовому культурному контексті.

 
171 83.3(4Укр)6-4
О75

        Особливості української історичної прози ХХ століття [Текст] : монографія / Г. О. Александрова, М. М. Богданова, Ю. О. Мельнікова, І. Е. Співак ; наук. ред. Ю. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 226 с.

Рубрики: Історія української літератури - Історична проза

Ключові слова (ненормовані): козаччина в літературній прозі -- українська історична проза -- Київська Русь в прозі Слісаренка -- історичні

Анотація:   Колективна монографія присвячена з'ясованню поняття "історична проза", його визначальних характеристик і функціональних можливостей, вивченню жанрової специфіки історичної прози під різними кутами зору як в аспекті генези, різновидів (роман, повість, оповідання, легенда, притча тощо), образної системи, композиційної структури, так і в аспекті художньої рецепції та інтерпретації минувшини українськими письменниками.

 
172 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 210 с.

Зміст:
  Тимченко А.  Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / А. Тимченко. - С. 5-8
  Гаврилюк Н.  Традиційні сюжети: архетип дерева / Н. Гаврилюк. - С. 8-11
  Касмалиев  "Трагическое\" / "судьба" в европейской эстетической мысли\". - С.  Касмалиев. - 12-16,
  Табакова Г.  Міжродовий статус ліричної прози / Г. Табакова. - С. 22-25
  Стороха Б.  До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до XX століття / Б. Стороха. - С. 25-30
  Кибалка Е.  Образ океана в волшебной сказке и научной фантастике / Е. Кибалка. - С. 31-37
  Малішевська І.  Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська. - С. 37-40
  Матвєєва О.  Жанрова специфіка літературного щоденника / О. Матвєєва. - С. 41-47
  Корнієнко І.  Трансмодалізація оповіді в романі (на матеріалі роману Ірен Неміровскі "Собаки та вовки") / І. Корнієнко. - С. 47-54
  Лівицька І.  "В лабіринтах людської душі" (історія дослідження художнього психологізму української літератури) / І. Лівицька. - С. 54-60
  Захарчук Н.  Філософія Шопенгауера й постмодернізм / Н. Захарчук. - С. 61-63
  Шавошкина Н.  Особливості реалізації топосів свята та маски в східнослов'янському постмодернізмі (на матеріалі російської та української прози) / Н. Шавошкина. - С. 64-70
  Деревецька А.  Категорії автора і читача у світлі художньої комунікації на матеріалі роману "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича / А. Деревецька. - С. 70-73
  Бербенець Л.  Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець. - С. 74-77
  Венгринюк Х.  Центр як фобія у новелах Тадеуша Ружевича "Гріх" і Тані Малярчук "Родимка" / Х. Венгринюк. - С. 78-82
  Коржовська О.  Вияв авторської свідомості у "Слові про закон і благодать!" Іларіона / О. Коржовська. - С. 83-90
  Блик О.  Роль співця у києворуській та скальдичній поезії доби середньовіччя (на прикладі "Слова о полку Ігоревім") / О. Блик. - С. 90-93
  Романова О.  "Пісня про хрестовий похід на альбігойців": ідейна структура / О. Романова. - С. 93-97
  Герасимчук С.  Загадка як алегоричний прийом у "Житії Ольги" / С. Герасимчук. - С. 97-100
  Дубініна К.  Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у "Пересторозі") / К. Дубініна. - С. 101-103
  Денисенко О.  Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / О. Денисенко. - С. 103-107
  Косянчук О.  До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук. - С. 107-110
  Журавльова С.  "Ліствиця" прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою "Алфавит собранный, римами сложенный...") / С. Журавльова. - С. 110-115
  Бойко С.  Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції сьогодення) / С. Бойко. - С. 115-118
  Шевченко Л.  "Ласарільйо з Тормеса" як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески / Л. Шевченко. - С. 119-122
  Борщ С.  "Тлумачна палея" в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ. - С. 123-126
  Александрович Т.  Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди / Т. Александрович. - С. 126-130
  Козачук К.  Ідея справедливості у системі творчих координат раннього Шевченка (до виходу "Кобзаря" 1840 р.) / К. Козачук. - С. 131-136
  Вербицька Л.  Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Л. Вербицька. - С. 137-142
  Оладько Т.  Іронія як чинник жанрових модуляцій у п'єсі Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) "Розумний і дурень" / Т. Оладько. - С. 143-149
  Брижіцька І.  Жіночі образи у творах Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими / І. Брижіцька. - С. 150-153
  Ходюк О.  Українська жіноча література кінця XIX - початку XX століття та тема жінки у творчості Галини Комарівни / О. Ходюк. - С. 153-159
  Грабенко Т.  Художній тип селянина в оповіданні Грицька Григоренка "Переселенці (з дому і додому)" / Т. Грабенко. - С. 159-162
  Антіпова І.  Драма і обряд: взаємодія (на матеріалі української драматургії кінця XIX - початку XX століття) / І. Антіпова. - С. 162-169
  Баранова І.  Драматична поема "Одержима": новий етап становлення діалогу Лесі Українки / І. Баранова. - С. 170-175
  Казанова О.  Структурно-композиційні чинники ритмізації наративу в "Поезіях у прозі" кінця XIX - початку XX століття / О. Казанова. - С. 176-180
  Лях Т.  Екзистенційна проблема самотності у новелістиці Марка Черемшини / Т. Лях. - С. 180-186
  Антоненко А.  Пафос життєствердження в новелі Степана Васильченка "На калиновім мості" / А. Антоненко. - С. 187-190
  Цалапова О.  Хронотоп лісу в казці раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Леся Українка) / О. Цалапова. - С. 190-195
  Стасюк Г.  Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей / Г. Стасюк. - С. 195-202
  Філіп Ю.  Своєрідний мікросвіт літератури для дітей на Буковині / Ю. Філіп. - С. 202-205

Анотація:   До сімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури.

 
173 83.3У1
Г85

Грицай, М. С.

        Українська література XVI-XVIII ст. і фольклор / М. С. Грицай. - К. : Київський університет, 1969. - 113 с.

Зміст:
  Фольклор і проза. - С. 9-46
  Шкільна драматургія і народна творчість. - С. 46-76
  Віршована література і народність. - С. 76-110

Рубрики: Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): поетична творчість доби феодалізму -- жанри давньої літератури -- усна народна творчість і література

Анотація:   У книзі досліджується проблема впливу народно-поетичної творчості на формування образного мислення українських письменників доби феодалізму. Автор аналізує кращі твори давньої української літератури, показує форми використання письменниками фольклору для художнього розкриття своїх задумів, визначає місце усної творчості народу в розвитку української літератури 16-18 ст.

 
174 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В.

        Лесь Мартович [Текст] : Літературний портрет / В. Лесин. - К. : Держвидав художньої літератури, 1963. - 93 с.

Рубрики: Мартович Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В цьому літературному портреті розглядається творчість Леся Мартовича-видатного українського письменника-сатирика і гуманіста дожовтневої епохи. В. Лесин докладно аналізує оповідання, в яких письменник викривав і засуджував попів, панів, чиновників, котрі пригнічували, закабаляли трудящих. Велику увагу автор праці приділяє розглядові сатиричної повісті "Забобон", в якій розвінчується українська буржуазна інтелігенція. В. Лесин глибоко і всебічно аналізує кращі твори письменників, розкриває ідейно-художню силу, визначає їх місце в історії української літератури.

 
175 83.3(4Укр)6-8...4
М14

Мельників, Р. В.

        Марк Йогансен: ландшафти трансформацій / Р. В. Мельників. - К. : Смолоскип, 2000. - 151 с.

Зміст:
  Творча та світоглядна еволюція Майка Йогансена. - С. 23
  Модель "людина і світ" в контексті міфо-поетичної системи Йогансена. - С. 65
  Трансформація ліричного героя в художньо-естетичному просторі тексту. - С. 107

Рубрики: Йогансен М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Автор цєїї книги робить чи не першу спробу цілісно відтворити світоглядну та художньо- естетичну систему творчої спадщини українського письменника Майка Йогансена, репресованого у період сталінського терору. У роботі аналізується образно- символічний світ поета і відстежуються трансформації "філософічних ландшафтів" тексту.

 
176 83.3(4Укр)-4
Б88

Бровко, О. О.

        Новела в структурі української прози: модифікації та функції [Текст] : монографія / О. О. Бровко ; наук. ред. М. М. Гнатюк. - Луганськ : Видавництво ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 400 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): компаративний вимір -- художні модифікації вставних новел -- новелізація -- циклізація -- новелістичний текст -- постмодернізм

Анотація:   У монографії досліджено новели в структурі художнього твору, осмислено типологію та модифікації вставних новел, що мають давні традиції та стійко зберігають свою популярність у літературі сьогодення. Висвітлено комплекс питань, пов'язаних зі структуротвірним потенціалом цього явища, традиційно асоційованого з літературним прийомом, та функціонуванням вставного жанру.

 
177 81.2Ук
Ч42

Чемеркін, С. Г.

        Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси / С. Г. Чемеркін ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. - К. : ППВФ, 2009. - 239 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): української мови -- жанрові різновиди -- розмовний стиль -- художній стиль -- Інтернет-проза -- Інтернет-поезія -- Інтернет-драма

Анотація:   У виданні досліджено процеси, характерні для української мови, яка функціонує в Інтернеті. Екстралінгвальні чинники зумовлюють формування нових ознак стильових різновидів української мови. У монографії розглянуто явища семантичної деривації в сучасній українській мові як наслідок взаємодії професійної і загальновживаної лексики.

 
178 81.2Ук-0
М91

Муромцева, О. Г.

        Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : [монографія] / О. Г. Муромцева. - Х. : Вища школа, 1985. - 152 с.

Рубрики: Мова українська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): українська літературна мова -- лексичні запозичення -- термінологізація -- детермінологізація

Анотація:   У монографії розглядаються процеси розвитку лексичного складу української літературної мови на матеріалі різноманітних джерел: художньої літератури, публіцистики тощо. Досліджуються словотворчі процеси, запозиченння слів і семантичні зміни, що сприяло збагаченню лексичного складу української літературної мови другогої половини ХІХ - початку ХХ ст. Показується боротьба прогресивних і реакційних тенденцій щодо шляхів розвитку лексичного складу літературної мови, простежується внесок видатних представників українського слова у збагачення української літературної лексики.

 
179 83.3(4Укр)5-8...44
К17

Калинчук, А. М.

        Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики [Текст] : [монографія] / А. М. Калинчук ; наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Четверта хвиля, 2012. - 164 с.

Рубрики: Нечуй-Левицький І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Нечуй-Левицький І. -- творчість Нечуя-Левицького -- поетика історичних романів Нечуя-Левицького

Анотація:   У монографії вперше цілісно проаналізовано романи "Князь Єремія Вишневецький" (1897) та "Гетьман Іван Виговський" (1899) І. Нечуя-Левицького (обидва твори вперше було надруковано 1991 р.), осмислено їх художню вартість у витворенні культури письма української історичної прози (акцентовано увагу на таких аспектах поетики історичних романів письменника, як аналіз їх творчого формування, тематичного кола, авторської позиції та засобів її вираження, сюжетно-композиційної своєрідності, художнього хронотопу, майстерності характеротворення й мистецтва деталі, арсеналу художніх прийомів у змалюванні пейзажів, портретів, інтер'єрів тощо). Поетика історичних романів І. Нечуя-Левицького досліджується в посутніх зв'язках із творчістю його попередників і сучасників, які виступали у жанрі історичної прози ХІХ ст.

 
180 84(4Укр)6-5
К93

Куракса, О. Г.

        Очі [Текст] : поезії / О. Г. Куракса ; ред. : Т. І. Сергійчук. - К. : Київська правда, 2006. - 192 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): тема рідної землі в поезії

Анотація:   Розмаїття тематики, ключовими якої є художнє осмислення сутності життя, утвердження української державності на віражах сучасності, любов до рідної землі і її прекрасних людей, висока внутрішня правда - ось ті береги, що омиті поезією автора книжки, киянина. Вірші й поеми, що склали книжку, написані впродовж цілої вервечки літ. Але всі вони об'єднані трепетними переливами серця, що перейшли у вартісну поезію, сповна позначені щирістю і задушевністю, довірливістю у розмові з читачем. До книжки ввійшли також три поеми "Жан", "Оратів", "Куточок рідної землі" і добірка текстів пісень.

 
181 83.3(4Рос)5-8...4
С86

Стромецький, О.

        Гоголь: дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів [Текст] : монографія / О. Стромецький. - Кліфтон : Компютопринт Корпорація, 2007. - 208 с.

Зміст:
  Історія літературного шляху Гоголя. - С. 37-48
  Українські і російські письменники. - С. 48-58
  Таємничість і зворотний символізм повістей Гоголя. - С. 59-69
  Українські елементи в "Тарасі Бульбі". - С. 69-76
  Втілення народного надбання. - С. 76-91
  Матеріали з "Історії Русів". - С. 92-98
  Ідеологія і філософія повісті "Шинель". - С. 99-105
  "Ревізор" - темна комедія. - С. 105-114
  Філософія та ідеологія "Мертвих душ". - С. 115-124
  Вплив І. Котляревського на творчість М. Гоголя. - С. 124-128

Рубрики: Гоголь М. В. - про нього
Історія російської літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Гоголь М. В. -- творчість Гоголя -- стиль Гоголя -- Котляревський і Гоголь

Анотація:   Монографія є багатоаспектним дослідженням творчого шляху М. Гоголя, починаючи від "Вечорів на хуторі біля Диканьки" і закінчуючи "Мертвими душами". Аналізуються художні особливості оригінального стилю Гоголя, українська тематика його творів, джерела творчості, вплив І. Котляревського та ін. Матеріали подані двома мовами: українською і англійською.

 
182 83.07я73-1
Б90

Бублейник, Л. В.

        Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вищ. навч. закл. / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Терен, 2009. - 64 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): художній переклад -- лірика Пушкіна в українських перекладах -- лірика Блока українською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні принципи теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб'єктивно-оцінними суфікасами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, О. Пушкіна, О. Блока, Б. Пастернака, М. Коцюбинського та їхніх перекладів, посібник містить тестові завдання з курсу та список основних термінів.

 
183 83.3У1-3
К17

Калениченко, Н. Л.

        Соціально активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX- поч. XX ст. / Н. Л. Калениченко. - К. : Наукова думка, 1979. - 231 с.

Зміст:
  Моральні ідеали і концепції людини. - С. 3-26
  Традиції попередніх епох. - С. 26-54
  Ідеї соціалізму і літературний процес кінця 19- поч. 20 ст.. - С. 54-93
  Нові герої в літературі кінця 19.-поч. 20 ст.. - С. 93-167
  Питання соціальної активності людини в епоху першої народної революції. - С. 167-231

Рубрики: Історія української літератури - Література XIX-XX ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): формування нової людини в літературі

Анотація:   У монографії досліджується характер ідейно-естетичних пошуків українських письменників кінця 19-поч. 20 ст. у зображенні героїв-активних борців за корінні соціальні перетворення, за утвердження передових ідей часу, підкреслюється вплив марксистсько-ленінської естетики на українських митців при вирішенні цього художнього видання. Автор аналізує відтворення дожовтневими письменниками процесу формування нової людини -творця кращого майбутнього трудящих, а також значення художніх досягнень цього плану для нашого часу.

 
184 84 Ук-1
С17

Самійленко, В. І.

        Твори [Текст] : художня література / В. І. Самійленко; упоряд., авт. передм. і приміт. М. Бондар. - К. : Дніпро, 1990. - 687 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): ТЕМА ПСИХОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА

Анотація:   У збірнику представлена вся відома на сьогодні оригінальна художня спадщина та поетичні переклади українського письменника (1864-1925).Крім відомих, ввійшло понад три десятки творів,що не включились у жодне з видань, серед них філософсько-політична поема "Гея". Лірика, віршована сатира і гумор письменника є класичним набутком української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст., а його прозові фейлетони періоду революції 1905-1907 рр. належить до зразків тогочасної публіцистики.

 
185 83.3Ук1-8...4
Ч48

Черкаський, В. М.

        Художній світ Панаса Мирного / В. М. Черкаський. - К. : Дніпро, 1989. - 351 с.

Рубрики: Мирний П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У книжці досліджується художній світ Панаса Мирного, основоположника українського реалістичного роману. Розглядаються ідейно-тематичний горизнт його творчості, структурні особливості творів, вагомість і поліфонізм композиційних елементів, глибокий психологізм і суворий реалізм у зображенні героїв, їх побуту, народність і поетичність мови, вплив поетики Панаса Мирного на українську прозу.

 
186 83.07я73-1
Б90

Бублейник, Л. В.

        Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Видавництво ВІЕМ, 2011. - 164 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): художній переклад -- лірика Пушкіна в українських перекладах -- лірика Блока українською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні принципи теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб'єктивно-оцінними суфікасами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, О. Пушкіна, О. Блока, Б. Пастернака, М. Коцюбинського та їхніх перекладів, посібник містить тестові завдання з курсу та список основних термінів.

 
187 83.3У1-8...4
К60

Колесник, П. Й.

        Коцюбинський- художник слова / П. Й. Колесник. - К. : Наукова думка, 1964. - 523 с.

Рубрики: Коцюбинський П. Й. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Коцюбинського М.

Анотація:   Книга ця-оригінальне дослідження художньої майстерності М. Коцюбинського, найвидатнішого українського прозаїка переджовтневої епохи, співця народної революції, друга І. Франка і бойового соратника М. Горького. Досліджуючи майстерність письменни ка, автор розглядає його творчість в еволюції, в зв'язку з літературним процесом кінця ХІХ-початку ХХ ст., з боротьбою прогресивних сил проти буржуазного декадансу в літературі. Ідейно-естетичне формування Коцюбинського як художника-реаліста пов'язується з впливом на нього праць В.І. Леніна та інших передових людей Росії. Ідеї народної революції стали основою його мистецького новаторства.

 
188 Н12

        На межі ІІ-ІІІ тисячоліть: Художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва. Живопис. Графіка. Скульптура / упоряд. В. Л. Андрієвської ; вступ. сл. Ю. В. Белічка. - Київ : Криниця, 2009. - 524 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Живопис

Ключові слова (ненормовані): творчість українських митців -- Дерегус Н. М. -- Джус Т. С. -- Коновал В. І. -- Макогон

Анотація:   Мистецьке видання "На межі II - III тисячоліть: ХУДОЖНИКИ КИЄВА. Із дерева життя українського образотворчого мистецтва "містить 1136 художніх творів (кольорові та чорно-білі ілюстрації), що виконані в різних жанрах - живопис, графіка, скульптура. Вперше подано не лише каталожні та біографічні відомості, але і мистецтвознавче визначення творчості митців: після альбомної частини розміщено статті майже про кожного із предсталених художників.

 
189 83.3(4Укр)
П43

Погрібний, А. Г.

        Літературні явища і з'яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) / А. Г. Погрібний. - К. : Оранта, 2009. - 686 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художня публіцистика -- уроки Антоненка-Давидовича -- літературні портрети українських письменників

Анотація:   До цієї книжки відомого літературознавця, доктора філології, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка увійшли його літературно-теоретичні та історико-літературні праці. Досліджуючи такі літературознавчі проблеми, як естетична природа художнього конфлікту, феномен письменницької публіцистики, сутність стильових пошуків на сучасному етапі, питання модернізму тощо, автор особливу увагу звертає на портретні характеристики рядів діячів української культури. В одних випадках це - розгорнуті портрети, як-от Я. Щоголева, Б. Грінченка, О. Гончара, в інших -"силуети" та "наближення" (П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Манжура, Грицько Григоренко, Д. Гуменна, П. Тичина, В. Підмогильний, О. Ольжич, В. Симоненко, Б. Олійник...) . Чимало місця відведеной мало вивченим постатям української літератури, як-от М. Венгера, П. Кузьменка, М. Вербицького, Т. Зіньківського, М. Косача, В. Леонтовича та ін. Більшість історико-літературних розвідок вченого написана на основі архівних матеріалів.

 
190 С30

Семенюк, Г. Ф.

        Літературна майстерність письменника [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, Н. В. Науменко. - Київ : Київський університет, 2012. - 368 с.

Рубрики: Літературознавство - Письменницька майстерність

Ключові слова (ненормовані): драматургія -- образ автора літературного твору -- жанровий аспект художньої майстерності -- майстерність прозаїка -- майстерність поета

Анотація:   Розглянуто шляхи становлення письменницької майстерності за родами й жанрами літератури, проаналізовано особливості змісту та форми писемного твору в контексті індивідувального стилю автора, узагальнено наукові та художні аспекти праці письменника, літературознавця й літературного критика. Теоретичні положення підручника проілюстровано прикладами з української прози, поезії та драматургії XIX - початку XX ст., уривками з літературознавчих і літературно-критичних робіт. Наведено систему запитань і творчих завдань, спрямованих на формування навичок самостійного аналізу знакових літературних явищ і компонування власних творів.

 
191 84(4Укр)1
К32

Квітка-Основ'яненко, Г.

        Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко ; уклад., авт. передм. О. Борзенко, рец. Н. Гафурова. - Х. : Прапор, 2008. - 480 с.

Зміст:
  Салдацький патрет. - С. 40-54
  Маруся. - С. 55-123
  Конотопська відьма. - С. 124-187
  Козир-дівка. - С. 188-233
  Сердешна Оксана. - С. 234-275
  Щира любов. - С. 275-322
  Перекотиполе. - С. 323-345
  Сватання на Гончарівці. - С. 346-403
  Шельменко-денщик. - С. 404-456

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема українського народу

Анотація:   Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру.

 
192 87.8г(4Укр)
І90

        Історія української естетичної думки [Текст] : кол. монографія / за ред. В. А. Личковаха; редкол.: В. А. Личковах (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 388 с.

Рубрики: Естетика - Украънська естетична думка

Ключові слова (ненормовані): українське прадавнє населення -- естетична думка Київської Русі -- культура Київської Русі -- староукраїнська культура -- естетосфера українського

Анотація:   У колективній монографії розгортається широка історична панорама становлення і розвитку естетичної думки України з часів її прадавнього населення до початку XXI століття. Розглянуто основні етапи формування донаукової і наукової естетики, особливості українського естетичного дискурсу в його зв'язках із способом світовідношення, етнокулютурою, мистецтвом, літературно-художньою критикою. Основні ідеї, принципи і понятійний тезаурус української естетичної думки аналізуються в контексті вітчизняних духовних традицій і спільноєвропейського культурного спадку.

 
193 81.21(4Укр)
С79

Степаненко, М.

        Рідне українське слово [Текст] : Збірник / М. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2005. - 392 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): походження української мови -- мовна практика Котляревського І. -- хронологія нищення української мови -- мовна політика

Анотація:   До книжки увійшли вибрані статті, виступи, розмисли про походження української мови й основні етапи її становлення, про періодизацію літературно-писемної мови, про сучасну мовну політику й мовну ситуацію в Україні, про становище української мови в діаспорі, про мовотворчість видатних майстрів художнього слова, про вчених-лінгвістів, про роль рідної мови в освіті, про утвердження української мови в конфесійній сфері.

 
194 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти : у 2 кн. Кн. 2 Друга половина ХХ століття / В. П. Агєєва, С. М. Андрусів, С. Л. Бойко; ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1998. - 456 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія вояків УПА -- фронтова поезія -- література для дітей

Анотація:   У другій книзі підручника в оглядових та портретних розділах висвітлюється літературний процес від 40-х до 90-х років ХХ століття. З особливою докладністю аналізується українська література 60-х років, зокрема художня творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Вінграновського, Д. Павличка, І. Драча, В.Стуса, Г. Тютюнника, Є. Гуцала, Б. Харчука та інших, що простистояла обставинам репресій, диктату, русифікації, а також раніше викреслених із літературного процесу письменників українського зарубіжжя - Г. Осьмачки, В. Барки, Д. Гуменної, Е. Андрієвської та інших.

 
195 84(4Укр)6-4кр
Х46

Химко, А.

        У пазурах вампіра [Текст] : роман-повість / А. Химко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 543 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема голодомору -- тема українського села -- тема політичних репресій

Анотація:   Художньо-публіцистичний роман-повість у блоках і секціях є історичним твором. Над цим непересічним масштабним твором Андрій іванович працював упродовж багатьох років, урятував його від всевидющого ока КДБ, закопавши в скляній банці на городі. Це незаперечний документ про знущання комуністичної влади над українським народом.

 
196 83.3(4Укр)6-8...4
Г61

Голобородько, К. Ю.

        Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація [Текст] : монографія / К. Ю. Голобородько ; наук. ред. Л. А. Лисиченко. - Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 526 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): система лінгвокогнітивних вимірів -- творчість Олеся -- поетика Олеся -- художня семантика

Анотація:   У монографії презентовано опис ідіостилю українського поета Олександра Олеся, здійснений з позицій когнітивної лінгвістики. Запроваджено й обгрунтовано термінопоняття ідіостильового концепту, лінгвоментального світу митця, когніотипу, концептосфери мовної особистості, художньо- семантичної сфери. Детально проаналізовано Олесеві концепти "слово" і "мова", "людина", "Я (его)", "народ", "Бог", "життя", "світ", "земля", "простір", "природа", "час", парадигми апелятивів та антропонімів.

 
197 83.3(4Укр)4 я73-1
П49

Полек, В. Т.

        Історія української літератури X-XII століть [Текст] : Навчальний посібник / В. Т. Полек. - К. : Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубрики: Смотрицький Г. - про нього
Історія української літератури - Література 10-12 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): література княжої доби -- латиномовні поети -- літописи литовського періоду -- полемічна література -- драматургія -- історична проза

Анотація:   На великому фактичному матеріалі розглянуто українську літературу 10-12 ст. Висвітлено окремі аспекти національної специфіки української літератури, розкрито естетичну, пізнавальну й художню цінність писемних пам'яток 10-12 ст. та їх вплив на подальший літературний процес. Простежено взаємозв'язки літератури та суспільно-політичного життя, літератури і релігії.

 
198 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія: Літературознавство Вип. 32 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 306 с.

Зміст:
  Мушинка М.  Володимир Гнатюк у моєму житті / М. Мушинка. - С. 8-15
  Галушка М.  Творча співпраця володимира Гнатюка і Михайла Коцюбинського / М. Галушка. - С. 15-19
  Гонтар Т.  Особливості спілкування Володимира Гнатюка з представниками української інтелігенції / Т. Гонтар. - С. 20-25
  Зуляк І.  Побутові умови і матеріальне становище Володимира Гнатюка в 1919-1926 роках (на основі архівних матеріалів) / І. Зуляк. - С. 26-30
  Качкан В.  За традицією Володимира Гнатюка (осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) / В. Качкан. - С. 30-39
  Мельничайко В.  Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду / В. Мельничайко. - С. 39-46
  Буга О.  Морфологія української балади про кохання в європейському контексті / О. Буга. - С. 46-50
  Кудрявцева З.  Національна специфіка українського купальського фольклору: семантика / З. Кудрявцева. - С. 50-54
  Кузьменко О. М.  Морфологія рекрутських та жовнірських пісень у записах Володимира Гнатюка (історична зміна парадигми) / О. М. Кузьменко. - С. 54-59
  Литвиненко Г.  Виявлення образних значень (архетипів) народної пісні в нових часових моделях художнього вираження / Г. Литвиненко. - С. 59-65
  Смоляк О.  Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / О. Смоляк. - С. 66-70
  Ступінська Г.  Народознавча діяльність володимира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Г. Ступінська. - С. 71-75
  Черемшинський О.  Дружба і співпраця Лесі Українки та Володимира Гнатюка на полі української культури / О. Черемшинський. - С. 80-84
  Черемшинська Р.  Володимир Гнатюк - видавець повісті "Забобон" Леся Мартовича / Р. Черемшинська. - С. 84-86
  Астаф'єв О.  Концептосфера новел Богдана Мельничука / О. Астаф'єв, Г. Табакова. - С. 89-94
  Куца О.  Перспективи "новоєвропейства" в українській літературі 80-90-х років XIX століття : дискусії і діалоги / О. Куца. - С. 94-99
  Мацько В.  Фольклорна лінія в поезії Петра Карася / В. Мацько. - С. 99-102
  Науменко Н.  Поетика українських народних замовлянь в сучасній художній творчості (на матеріалі збірки Василя Голобородька "Політ на журавлі") / Н. Науменко. - С. 103-107
  Ткачук М.  Трансформація фольклорних образів у ліриці Богдана-Ігоря Антонича / М. Ткачук. - С. 107-114
  Бігун О.  Символ хреста: спроба літературно-христологічної інтерпретації (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) / О. Бігун. - С. 114-119
  Бідованець Т.  Естетична функція образів-символів у поемах Івана Драча / Т. Бідованець. - С. 119-123
  Васильків О.  Екзистенціал любові в художній картині світу Володимира Винниченка в контексті української літератури початку XX століття / О. Васильків. - С. 123-131
  Котик Т.  Міфопоетика художнього наративу в оповіданні "Настуся" Романа Іваничука / Т. Котик. - С. 131-134
  Лівіцька Н.  Концепція "дитина-світ" у поезії Миколи Вінграновського / Н. Лівіцька. - С. 134-138
  Луцан Л.  Інтертекстуальне поле роману "Кревняки" Бориса Харчука / Л. Луцан. - С. 138-146
  Луцишин І.  Концепція провини в модерністській естетиці Володимира Винниченка / І. Луцишин. - С. 146-150
  Олександрова Г.  Композиційна структура творів малої прози Леоніда Пахаревського / Г. Олександрова. - С. 150-153
  Семенина В.  Полемічний канон Христофора Філалета / В. Семенина. - С. 153-158
  Хомова О.  Художні шукання в неореалістичній драматургії Анатолія Крима ("Нелегалка\" / "Жага екстрему". - С.  "Євангеліє від Івана")\"
  Цурканюк О.  Естетичні координати творчості Михайла Клименка / О. Цурканюк. - С. 166-169
  Юзьків Г.  Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. Юзьків. - С. 169-172
  Лановик М.  Національна пам'ять як форманта літературного простору / М. Лановик. - С. 172-177
  Боднар О.  Архетип дому як один із складників художнього світу Валерія Шевчука / О. Боднар. - С. 177-181
  Цар Ю.  Ідеї Олександра Потебні в контексті теоретико-літературної думки XX століття / Ю. Цар. - С. 184-190
  Шакула Ю.  Західноєвропейські поетики XVI - XVII століть у рецепції Володимира Рєзанова / Ю. Шакула. - С. 190-195
  Чіпак У.  Концептосфера еросу в художніх творах митців / У. Чіпак. - С. 195-200
  Астаф'єв О.  Польські переклади українських дум в оцінці Євгена Рихлика / О. Астаф'єв. - С. 200-206
  Кебало М.  Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників / М. Кебало. - С. 207-213
  Нахлік Є.  Сороміцький наратив в "Енеїді" Івана Котляревського та "Энеиде" Миколи Осипова / Є. Нахлік. - С. 213-219
  Блашків О.  Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В. Б. Єйтса в символістській драматургії / О. Блашків. - С. 219-223
  Бережанська Ю. В.  Архетип тіні у прозі Густава Майрінка / Ю. В. Бережанська. - С. 223-228
  Бондар О. І.  Мистецтво проти ідеології як провідна ідея літературно-критичних виступів М. Рудницького і Дж. Оруелла / О. І. Бондар. - С. 228-232
  Дубенськова В.  Функціонально-парадигматичні характеристики образу Кассандри / В. Дубенськова. - С. 232-239
  Дудар О.  Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Дудар. - С. 239-244
  Комарине Т.  Концепты мифологической символики в романе Т. Толстой "Кысь" / Т. Комарине. - С. 245-251
  Котовська Т.  Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків (Григір Тютюнник, Дж. Селінджер) / Т. Котовська. - С. 251-256
  Лотоцька О.  Гра як орнаментування в наративній організації новел О. Генрі та Аркадія Любченка / О. Лотоцька. - С. 256-261
  Сушко З.  Концепт комічного в інтерпретаціях Юрія Лісняка (на прикладі перекладів творів Дж. Свіфта, Джерома К. Джерома) / З. Сушко. - С. 262-267
  Чуловський Б.  Художня своєрідність класичних драм Фрідріха Шиллера / Б. Чуловський. - С. 267-273
  Буда В.  Перифрази на позначення "свій" - "чужий" у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" / В. Буда. - С. 273-276
  Гоменюк О.  Лексико-семантична група назв флори в пісенних записах Володимира Гнатюка: семантико-стилістичний аспект / О. Гоменюк. - С. 276-279

Рубрики: Гнатюк В. - про нього

 
199 85.123(4Укр)-8
Ч34

Чегусова, З. А.

        Людмила Жоголь : чарівниця художнього текстилю / З. А. Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. О. Придатко ; голов. ред. В. Куценко. - К. : Либідь, 2008. - 264 с.

Рубрики: Жоголь Л. Є. - про неї
Історія мистецтва - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Жоголь Л. Є. художник -- Гобелени Жоголь Л.

Анотація:   Книгу присвячено народному художнику України, академіку Української академії архітектури Людмилі Євгенівні Жоголь, яка уславилась як видатний майстер художнього текстилю, зокрема гобелена. Саме вона першою в Україні ввела гобелен і декоративні тканини в громадські інтер'єри, надавши їм національного колориту. Її творчість розвиває традиції класичного гобелена, надихається перлинами народного мистецтва, є невід'ємною й вагомою часткою національної культури України.

 
200 85.143.56(4Укр)16
С79

Степовик, Д. В.

        Сучасна українська ікона з іконотворчості Христини Дохват [Текст] : книга-альбом / Д. В. Степовик ; ред.: А. Вакуленко, В. Отрішко. - Київ : Мистецтво, 2005. - 304 с.

Рубрики: Дохват - про неї
Мистецтво образотворче - Живопис

Ключові слова (ненормовані): українське ікономалярство -- богослов'я і філософія ікони -- естетика ікони -- сучасна ікона

Анотація:   У книзі-альбомі на основі аналізу іконотворчості видатної української майстрині Христини Дохват, уродженки Тернопільщини, простежуються характерні особливості сучасної української ікони, зокрема другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Наукове мистецтвознавче видання висвітлює богословсько-філософські та художньо-естетичні підвалини сучасного ікономалярства, вплив на сучасну українську ікону національної традиції і світових досягнень у сакральному мистецтві.

 
201 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М. К.

        Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська літературна традиція -- українська література і міфи -- фольклор -- монументалізм -- орнаменталізм -- козацька

Анотація:   Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до середини ХХ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту.

 
202 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Українська палітра на європейському тлі: формування у майбутніх вчителів-словесників навичок компаративного аналізу художнього твору / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 220 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): компаративістика -- романтизм -- компаративний аналіз художніх творів -- порівляльне літературознавство -- урок компаративного вивчення літератур

Анотація:   У посібнику подається система компаративного вивчення вітчизняної й зарубіжної літератур на основі всебічного історико-літературного підходу до розвитку їхніх взаємовідносин; з'ясовуються теоретичні, методичні аспекти порівняльного вивчення літератури в середній школі. Окрім того, у роботі окреслюються шляхи й способи розвитку емоційно-естетичного сприймання й аналізу зразків вітчизняної літератури в порівнянні з їх зарубіжними аналогами, пропонуються найрізноманітніші види завдань, які сприяють формування в учнів умінь і навичок компаративного аналізу художніх зразків.

 
203 84(4Укр)6-4
П52

Полтава, Л.

        Тисяча сімсот дев'ять [Текст] : історичний роман з часів Гетьмана Івана Мазепи / Л. Полтава. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. - 240 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього гетьман України
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема боротьба українського козацтва -- Полтавська битва -- Мазепа І.

Анотація:   До збірки відомого письменника Леоніда Полтави (1921-1990) увійшли істричний роман з часів гетьмана Івана Мазепи "1790" та поема "Нескінчений бій". В художній формі автор змальовує період героїчної боротьби українського козацтва в союзі з військами Карла ХІІ за незалежність від Московії.

 
204 63.3(4Укр)6-8
П37

Терен, В.

        Від селянського сина - до державника / В. Терен, Ю. Хорунжий. - : 2002. - 352 с.

Рубрики: Плав'юк М. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Плав'юк М. -- українська діаспора -- визвольна боротьба -- УНР в екзилі -- ОУН

Анотація:   Пропонована книга - перша науково-художня біографія видатного громадського і політичного діяча України, багатолітнього лідера української діаспори - останнього Президента УНР в екзилі, Генерального секретаря, Президента Світового Конгресу Вільних Українців, Голови Українського Національного Об'єднання Канади, Голови Організації Українських Націоналістів. Це розповідь про людину, яка все життя присвятила консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза межами материзни, здобуттю незалежності та розбудові Української Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

 
205 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 27 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 466 с.

Зміст:
  Астаф'єв О.  Літературознавча концепція Миколи Ткачука в контексті розвитку сучасної науки про літературу / О. Астаф'єв. - С. 8-19
  Гром'як Р.  Ювілей і досвід - два крила щасливого словесника / Р. Гром'як. - С. 19-23
  Зимомря М.  Микола Ткачук: погляд на кодекс цінностей / М. Зимомря. - С. 23-28
  Мацевко-Бекерська Л.  Мистецький пошук у відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука / Л. Мацевко-Бекерська. - С. 29-35
  Кузьменко В.  Літературознавчий дискурс Миколи Ткачука / В. Кузьменко. - С. 36-41
  Голомб Л.  Маловідомий твір Петра Карманського (роман "Кільця рожі") / Л. Голомб. - С. 41-49
  Горболіс Л.  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "у пошуках своєї орбіти" / Л. Горболіс. - С. 49-54
  Шумилович-Горнятко А.  "Чайковський" Євгена Гребінки як химерний роман / А. Шумилович-Горнятко. - С. 54-58
  Гуменюк В.  Жанрово-стильовий синкретизм драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п'єси "Чужі люди") / В. Гуменюк. - С. 59-65
  Єременко О.  Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) / О. Єременко. - С. 65-74
  Зарва В.  Колізії просвітницького антропологізму в творчості Івана Франка / В. Зарва. - С. 74-78
  Вашків Л.  Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків. - С. 78-87
  Галич О.  Художній світ Ярослава Кремінського / О. Галич. - С. 87-93
  Ковалів Ю.  Експериментальні одивлення Ігоря Костецького / Ю. Ковалів. - С. 93-101
  Марко В.  Новели Олеся Гончара "Модри Камень\" / "За мить до щастя": концептуальні коди \". - С. В. Марко. - 101-108,
  Моклиця М.  Реалізм і модернізм у творчості Не-Каменяра / М. Моклиця. - С. 108-118
  Білоус П.  Мовна модернізація давньоукраїнських літературних текстів: за і проти / П. Білоус. - С. 118-125
  Бондарева О.  Українська драматургія останньої третини XX - початку XXI століття: динаміка зміни пріоритетів / О. Бондарева. - С. 125-132
  Гризун А.  Сугестивний пейзаж у теоретичному трактуванні / А. Гризун. - С. 132-139
  Качкан В.  Україноцентризм Володимира Целевича / В. Качкан. - С. 139-154
  Мельничайко В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко. - С. 154-159
  Печарський А.  Груповий психоаналіз в оповіданні "Басараби" В. Стефаника: "сімейна модель\" / регресивна дія "масової душі". - С.  проективна ідентифікація\"
  Працьовитий В.  Національний феномен кіноповісті "Україна в огні" Олександра Довженка / В. Працьовитий. - С. 165-173
  Райбедюк Г.  Гуманістичний дискурс у творчості Василя Стуса / Г. Райбедюк. - С. 173-178
  Салига Т.  Поет весноярого бунту / Т. Салига. - С. 178-185
  Сулима М.  Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / М. Сулима. - С. 185-188
  Турган О.  Універсалізм як художня домінанта ідіостилю Юрія Липи - драматурга / О. Турган. - С. 188-193
  Бородіна С.  Жанрова парадигма великої прози Уласа Самчука / С. Бородіна. - С. 193-198
  Данилевич М.  "Маленька крапля України": ключові поезії Г. Костів-Гуски / М. Данилевич. - С. 198-204
  Добрянська І.  Іван Світличний як організатор національно-культурного відродження у 60-х роках XX століття: до творчих взаємин Івана Світличного та Василя Симоненка / І. Добрянська. - С. 204-210
  Ступінський В.  Становлення шкільного курсу рідної літератури Київської Русі домонгольського періоду / В. Ступінський. - С. 210-215
  Царик Л.  Суб'єктна структурна лірика Володимира Сосюри: "власне автор" / Л. Царик. - С. 216-222
  Барчан В.  Українська інтелігенція в умовах екзистенційного вибору (за повістю Т. Осьмачки "Ротонда душогубців") / В. Барчан. - С. 223-229
  Бунчук Б.  У віршувальній робітні Сильвестра Яричевського / Б. Бунчук. - С. 229-236
  Галич А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич. - С. 236-242
  Гнатюк М.  Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус / М. Гнатюк. - С. 242-251
  Гнатюк М.  Особливості жанру літературного портрета у критичній спадщині Івана Франка (С. Руданський і А. Свидницький) / М. Гнатюк. - С. 251-255
  Журба С.  Інтертекстуальна гра в авангардистському романі / С. Журба. - С. 255-261
  Копистянська Н.  Відставання у часопросторовому розвитку жанру, сприйняття і визначення цього розвитку (огляд на прикладі роману XIX і XX століть) / Н. Копистянська. - С. 261-270
  Кучма Н.  Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр.XX ст. / Н. Кучма. - С. 270-276
  Лановик З.  Герменивтична концепція Вольфганга Ізера / З. Лановик. - С. 276-281
  Лановик М.  Літературознавча метафорологія: інтерпретативна та термінологічна проекції / М. Лановик. - С. 281-290
  Луцак С.  Ефективність бінарного принципу домінанти у дослідженні закономірностей самоорганізації художньо-естетичної цілісності / С. Луцак. - С. 290-296
  Мафтин Н.  Між формою та ідеєю: жанрово-стильові пошуки в західноукраїнській прозі 30-х років XX ст. / Н. Мафтин. - С. 296-304
  Іванишин П.  Мова і можливість літературної герменевтики / П. Іванишин. - С. 304-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мейзерська Т.  Антропологічна складова літературознавчої філософії Дмитра Чижевського / Т. Мейзерська. - С. 311-315
  Пастущак Т.  Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак. - С. 316-326
  Поплавська Н.  Жанрові модуси української публіцистики кінця XVI - початку XVII століть / Н. Поплавська. - С. 326-333
  Просалова В.  Палімпсест в українській ліриці XX століття і проблема його рецепції / В. Просалова. - С. 333-338
  Шаповал М.  Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція / М. Шаповал. - С. 338-344
  Шляхова Н.  Лінгвопоетика Олександра Потебні / Н. Шляхова. - С. 344-351
  Філатова О.  Екзистенціал честі в наратологічному дискурсі української романістики 20-х років XX століття (на матеріалі роману М. Могилянського "Честь") / О. Філатова. - С. 351-358
  Абрамович С.  Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М. С. Тилло. - С. 358-365
  Грицик Л.  Українська порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій / Л. Грицик. - С. 365-371
  Веретюк О.  "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк / О. Веретюк. - С. 371-376
  Денисюк І.  Із болгарських вражень і пошуків / І. Денисюк. - С. 377-384
  Гижий В.  Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур / В. Гижий. - С. 390-397
  Зимомря О.  Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів / О. Зимомря. - С. 397-403
  Кеба О.  "Все ясно, але нічого не зрозуміло": феномен герменевтичної поетики Франца Кафки / О. Кеба. - С. 404-410
  Лімборський І.  Англійське просвітництво XVIII століття й українська література / І. Лімборський. - С. 410-419
  Лотоцька О.  Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка / О. Лотоцька. - С. 419-424
  Зимомря І.  Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму / І. Зимомря. - С. 424-430
  Наривская В.  "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина / В. Наривская. - С. 433-440
  Погребенник В.  Східна Галичина у горнилі Другої світової війни: деміфологізуюча рецепція С. Вінценза / В. Погребенник. - С. 440-447
  Циховська Е.  Просторовий код "зовнішнє-внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Матерлінка / Е. Циховська. - С. 447-450
  Загнітко А.  Інноваційні тенденції внутрішньотекстовому внутрпішньореченнєвому/зовнішньореченнєвому відцентруванні / А. Загнітко. - С. 450-462

Анотація:   У наукових записках вміщено статті, присвячені літературознавчій концепції проф. М. П. Ткачука, а також статті з актуальних питань сучасної науки про літературу. Праці вчених відзначаються плюралізмом думок, діалогічністю, концептуальністю суджень з проблем історії, теорії літератури, компаративістики, а також сучасного літературного процесу.

 
206 83.3(4Укр)6-6
Ш24

Шаповал, М.

        Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб'єктні реляції української драми [Текст] : монографія / М. Шаповал ; наук. ред. О. Г. Астаф'єв. - К. : Автограф, 2009. - 352 с.

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): теорія інтертексту -- генеза -- термінологія -- типологія -- функціонування -- однотекстова референція -- інтертекстуальність -- системно-текстова референція -- наративні стратегії інтертекстуальності

Анотація:   Досліджено українську драматургію в аспекті впливу міжтекстових та міжсуб'єктних відношень на семантику, стилістику, жанрову природу драматичного твору. На основі уточненої класифікації інтертекстуальних елементів та адаптованої до специфіки драми комунікативної моделі художнього твору проаналізовано найбільш інформативний корпус сучасної української драматургії, розкрито рух читацьких та авторських стратегій інтертекстуальності у текстах класичного, некласичного й неонекласичного типів драматургічного письма.

 
207 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
208 84(4Укр)1-4я4
О62

        Оповідання українських письменників дожовтневого періоду [Текст] : зб. для серед. шк. віку / редкол. : В. В. Бичко та ін.; упоряд., авт. перед. сл. та прим. : П. П. Кононенко. - К. : Веселка, 1977. - 271 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Анотація:   У збірник включено кращі оповідання українських письменників-класиків дожовтневого періоду, що рекомендуються учням для позакласного читання. Книжка представляє тематично різноманітну, багату художньо й ідейну творчість найвидатніших представників критичного реалізму в українській літературі від Г. Квітки-Основ'яненка, Марка Вовчка, А. Свидницького - до В. Стефанника.

 
209 83.0
Л64

        Літературознавство [Текст] : V конгрес Міжнародної асоціації україністів (Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.). Кн. 2 / редкол. В. Антофійчук, Б. Бунчук, Т. Гундорова та ін.. - Чернівці : Рута, 2003. - 359 с.

Зміст:
  Бабота Л.  Жінки-письменниці в літературі русинів-українців (XIX-ХХ ст.) / Л. Бабота. - С. 24-30
  Роман М.  Художня проза пряшівських українців і творчість Івана Яцканина / М. Роман. - С. 316-324
  Сєдіна Д.  Сторінка з історії сприйняття Горація в Україні: Петро Гулак-Артемовський / Д. Сєдіна. - С. 31-47
  Майдан О.  Проза Дмитра Марковича: елементи детективного начала / О. Майдан. - С. 53-55
  Гречанюк Ю.  Пригодницько-любовна інтрига в романі П. Куліша "Чорна Рада": історична ймовірність чи авторська вигадка? / Ю. Гречанюк. - С. 56-58
  Диба А.  Архівні фонди як джерельна база для вивчення діяльності родини Косачів-Драгоманових (проблема збереження та використання) / А. Диба. - С. 59-63
  Левчик Н.  Творчість Олександра Олеся у світоглядно-естетичному контексті художніх систем української поезії кінця XIX- початку ХХ ст. / Н. Левчик. - С. 72-75
  Голомб Л.  Микола Чернявський : "Еклектик" чи послідовний прихильник модерної поетичної мови? / Л. Голомб. - С. 76-79
  Камінчук О.  Аспекти дискурсивної специфіки неоромантизму в українській поезії кінця XIX- початку ХХ ст. / О. Камінчук. - С. 80-84
  Павлишин М.  Авторство і авторитет: Ольга Кобилянська і канон / М. Павлишин. - С. 85-88
  Комариця М.  "Бути собі ціллю?" (Ольга Кобилянська і галицька католицька критика міжвоєнного двадцятиліття) / М. Комариця. - С. 93-97
  Нахлік Є.  До проблеми світоглядно-творчої еволюції Тараса Шевченка / Є. Нахлік. - С. 105-109
  Шупта-В'язовська О.  Жанрове мислення Тараса Шевченка (аспект художнього часопростору) / О. Шупта-В'язовська. - С. 110-114
  Нога Г.  До питання про функції комічного у повістях Тараса Шевченка / Г. Нога. - С. 122-132
  Клим'юк Ю.  Українська національна ідея у віршах-алегоріях Івана Франка / Ю. Клим'юк. - С. 133-137
  Корнійчук В.  Олександр Пушкін у житті і творчості Івана Франка / В. Корнійчук. - С. 138-143
  Тихолоз Б.  Філософська лірика Івана Франка (траєкторія художньо-світоглядної еволюції / Б. Тихолоз. - С. 144-152
  Луцишин О.  Літературознавча спадщина Івана Франка у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури / О. Луцишин. - С. 158-161
  Сеник Л.  Колабораціонізм в українській літературі ХХ століття (визначення проблеми) / Л. Сеник. - С. 173-178
  Астафєв О.  Релігійна лірика української діаспори / О. Астафєв. - С. 184-190
  Антофійчук В.  Біблія і українська література ХХ століття: історико-літературні аспекти / В. Антофійчук. - С. 191-195
  Поліщук Я.  Поетика міфу в культурі українського модернізму / Я. Поліщук. - С. 200-203
  Цимбал Я.  Авангард і масова культура: літературна ситуація 1920-1930-х років / Я. Цимбал. - С. 204-207
  Василик Л.  Українська поезія Румунії другої половини ХХ століття / Л. Василик. - С. 215-219
  Агостінеллі Д.  "Я (Романтика)" Миколи Хвильового між поетикою та політикою / Д. Агостінеллі. - С. 244-247
  Салига Т.  Євген Маланюк: художня ідентифікація Росії / Т. Салига. - С. 252-258
  Козир О.  Гео Шкурупій: імператив "умовності" та естетика футуризму / О. Козир. - С. 263-267
  Галета О.  Літературна критика Юрія Меженка: ландшафти мислення і стратегії письма / О. Галета. - С. 268-271
  Просалова В.  Міф і міфотворчість у поезії Юрія Липи / В. Просалова. - С. 272-277
  Барчан В.  Поема Тодося Осьмачки "Міщани" у світлі філософії екзистенціалізму / В. Барчан. - С. 283-286
  Маслянчук Т.  До історії видання в Україні романів Володимира Винниченка "Сонячна машина\" / "Поклади золота". - С.  "Нова заповідь" у 20-30-х рр. ХХ століття\"
  Назарук В.  Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського / В. Назарук. - С. 325-332
  Тарнашинська Л.  Шістдесятництво: філософія покоління як "публічна свідомість" / Л. Тарнашинська. - С. 344-352

Рубрики: Літературознавство

 
210 84Ук1
К90

        Поезія. - К. : 1989. - 654 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія
Україна

Анотація:   Художня спадщина, зокрема оригінальні поетичні твори українського письменника (1819-1897), постаті складної, суперечливої в своїх світоглядних позиціях, дозволяє повніше уявити літературний процес 30-90-х років 19 ст., що виразно відбив у собі соціально-класові протиріччя того часу, зіткнення ідей, поглядів. Викликають інтерес численні переспіви й переклади з інших літератур.

 
211 87.8я73-1
Е86

        Естетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. - К. : Вища школа, 2005. - 429 с.

Рубрики: Естетика загальна

Ключові слова (ненормовані): естетична діяльність -- естетична свідомість -- естетичні категорії -- естетика як метатеорія мистецтва -- семіологія мистецтва -- видова специфіка мистецтва

Анотація:   Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглягнуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики ХХ століття. Друге видання (1-ше вид. - 1997 р.) доповнене матеріалами про видову специфіку мистецтва та його розвиток в Україні. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

 
212 63.3(4Укр)-7
І90

        Українська культура першої половини XIX століття [Текст] : Кн. 1 / А. Ф. Артюх, Г. Б. Бондаренко, В. К. Борисенко [та ін.] ; редкол. т.: Г. А. - : 2008. - 1008 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): українська мова -- етнокультура -- молодіжні громади -- звичаї кобзарів -- родильні обряди -- весільна обрядованість -- народний календар

Анотація:   У двох книгах четвертого тому "Історії української культури" розкриваються особливості розвитку національного мистецтва, науки і освіти України в XIX ст. В окремих розділах висвітлено роль української мови і літератури у формуванні та утвердженні культурно-національної ідентичності українства, акцентується значення наукових товариств, університетів і музеїв у становленні національної ідеології та науки, у плеканні самобутнього культурно-мистецького середовища пам'яткоохоронної системи в Україні за умов бездержавності українського етносу. У томі аналізуються художньо-мистецькі та культурно-освітні процеси в Україні у контексті їх зв'язків з європейськими культурними традиціями. ??

 
213 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2010. - 264 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська культура

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавнішіх часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
214 84Ук1
С17

Самійленко, В. І.

        Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. [Текст] : художня література / В. І. Самійленко; редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін., вступ. ст., упорядкув. і прим. - К. : Наукова думка, 1990. - 608 с.

Рубрики: Самійленко В. - про нього
Українська художня література - Персоналія
Україна

Анотація:   Це найбільш повне на сьогодні видання поетичної, прозової, драматичної та літературно-критичної спадщини українського письменника Володимира Самійленка.

 
215 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2006. - 264 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- розвиток освіти -- друкарство -- культура на українських землях -- культура козацтва -- архітектура Ренесанс

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
216 83.3(4Укр)5-8...4
Ш31

Шах-Майстренко, М. І.

        Шевченко і антична культура [Текст] : монографія / М. І. Шах-Майстренко. - К. : Фахівець, 1999. - 288 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): погляд шевченка на античність -- світовідчуття шевченка -- типологічно-міфологічне в понзії шевченка -- міфологічні символи в поезії

Анотація:   У монографії досліджено роль античної культури у творчості Шевченка, у формуванні його світогляду та естетичних засад. Розкрито джерела античних впливів на Шевченка, висвітлено його погляд на античність. Накреслено національний образ світу українця у зіставленні з духовними пріорітетами старогрецьких та римських авторів. У поезії античних авторів та творах Шевченка простежено розвиток спільних гуманістичних тенденцій, пов'язаних із хліборобським субстратом однієї культурної спільноти, яку вирізняють високі гуманістичні тенденції. Тема дослідження зумовлена внутрішньою потребою переосмислення художньої спадщини Шевченка та витоків ментальності українського народу.

 
217 81.2Ук-32
Б72

Бобух, Н. М.

        Антоніми в українській поетичній мові [Текст] : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : ПУСКУ, 2007. - 312 с.

Рубрики: Мова українська - Лексична семантика

Ключові слова (ненормовані): антоніми в поетичній мові -- темпоральні антонімічні біноми -- локативні антонімічні синтагми -- віршовані тексти -- антонімічні парадигми -- лексичні

Анотація:   У монографії здійснено комплексний семантико-структурний і функціональний аналіз лексичних антонімів на матеріалі українського поетичного словника ХХ століття; обгрунтовано теоретичні засади антонімії; розкрито роль контрасту в поетичному відображенні дійсності; схарактеризовано ключові опозиції у віршовному тексті; подано структурну, морфологічну й функціонально-семантичну класифікації опозитів; проаналізовано зв'язок антонімії з полісемією; описано парадигматичні й синтагматичні властивості лексем із протилежними значеннями; встановлено особливості структурно-семантичної організації оксимиронів; виділено функціонально-семантичні групи оксиморонних синтагм; на матеріалі українських поетичних текстів з'ясовані функції художніх засобів, які утворюються на основі антонімічних біномів.

 
218 87.8я73-1
Е86

        Естетика [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. - К. : Вища школа, 2006. - 432 с.

Рубрики: Естетика загальна

Ключові слова (ненормовані): естетична діяльність -- естетична свідомість -- естетичні категорії -- естетика як метатеорія мистецтва -- семіологія мистецтва -- видова специфіка мистецтва

Анотація:   Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглягнуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики ХХ століття. Друге видання (1-ше вид. - 1997 р.) доповнене матеріалами про видову специфіку мистецтва та його розвиток в Україні. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

 
219 83.3(4Укр-4Чек)я72-1
Л64

        Література рідного краю (Літературна Черкащина). 5 кл. [Текст] : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Коваленко, О. О. Мануйкін, В. Т. Поліщук, Г.-П. М. Рижкова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 252 с.

Рубрики: Історія української дитячої літератури

Ключові слова (ненормовані): письменники Черкащини -- легенди українців -- народні легенди -- народні казки -- літературні казки -- загадки -- народні прислів'я

Анотація:   Цей посібник - особливий. За змістом уміщених у ньому матеріалів посібник симетрично узгоджено з підручниками "Українська Література" для 5 класу, складеними за 12-річною Програмою з української літератури. Але вміщені в посібнику художні тексти написані письменниками-уродженцями Черкащини, і йдеться в них переважно про цей край, званий Шевченковим.

 
220 84(4Укр)6-4
Д75

Дрофань, А. П.

        Буремна тиша [Текст] : роман / А. П. Дрофань. - К. : Радянський письменник, 1984. - 471 с.

Рубрики: Васильченко С. - о нем
Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): Васильченко С. в літературі -- тема видатні постатті -- педагогічна діяльність Васильченка С.

Анотація:   Новий роман відомого українського радянського письменника - це широке історико-біографічне полотно, в якому вперше в нашій літературі засобами художнього слова висвітлюються найважливіші драматично напружені події життя, педагогічної діяльності й творчості видатного українського прозаїка, драматурга Степана Васильченка. Образ письменника змальовується на тлі громадсько-суспільного руху в Росії та на Україні кінця ХІХ - початку XX століть.

 
221 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
222 82.3(4Укр)-43
Г20

Гарасим, Я.

        Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору [Текст] : [монографія] / Я. Герасим ; відп. ред. І. Денисюк. - Л. : Українські технології, 2010. - 376 с.

Рубрики: Фольклор український - Пісні народні

Ключові слова (ненормовані): фольклористична студія -- етноестетика української народної пісні -- мова українських пісень

Анотація:   У монографії здійснено багатоаспектне дослідження національної специфіки українського пісенного фольклору. Простежено генезу етноестетичних уявлень і критеріїв, які сформувалися у результаті співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та етнопсихологічних чинників. Виявлено, що основною смисловою домінантною етноестетики народнопісенної творчяості є категорія добропрекрасного - світоглядний концепт, який визначає характер взаємовпливів між моральноетичним досвідом етносу та високим естетичним рівнем художньої вартості фольклорних текстів. Національну експресію мови української народної пісні простежено нарівні системи образів, евфемізованої формульності поетичної стилістики та звукової організації ритмомелодики.

 
223 83.3(4Укр)
І90

        Давня література (X - перша половина XVI ст.) / наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. - : 2013. - 840 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- література Київської Русі -- оригінальна література -- література пізнього Середньовіччя

Анотація:   Нова "Історія української літератури" подає процес зародження і розвитку вітчизняного письменства X - XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію української словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том «Історії української літератури» присвячено літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X - перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII - перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.

 
224 85.314.1(4Укр-4Чек)кр
М48

Мельниченко, В. М.

        50 пісенних літ [Текст] : художньо-історичний нарис до 50-річчя лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українського народного хору / В. М. Мельниченко, С. Л. Носань ; худ. : Т. В. Криклива. - Черкаси : Вертикаль, 2007. - 56 с.

Рубрики: Мистецтво музичне - Хорове мистецтво
Черкаси

Ключові слова (ненормовані): черкаський народний хор -- керівники хору -- провідні солісти хору

Анотація:   Художньо-документальний історичний нарис "50 пісенних літ" висвітлює історію створення та діяльність провідного мистецького колективу України - лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українського народного хору. Увазі читачів пропонується інформація про художніх керівників хору, його провідних солістів та особливості формування репертуару.

 
225 83.3(4Укр)6-8...4
Б40

Безхутрий, Ю. М.

        Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю. М. Безхутрий. - Х. : Фоліо, 2003. - 496 с.

Рубрики: Хвильовий, М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): інтерпретація тексту

Анотація:   Досліджується художній світ Миколи Хвильового, одного із найяскравіших українських прозаїків минулого століття. Аналізуються тексти песьменника, що увійшли до двох томів його "Творів", виданих у 1927-1928 роках. З'ясовуються семантична поліфонічність новел і повістей М. Хвильового, наявність у них підтексту, демонструється можливість різних інтерпретаційних підходів. Простежуються особливості авторської моделі дійсності, яка свідчить про органічність увіходження письменника у характерну для ХХ століття художню парадигму модернізму.

 
226 83.3(4Укр)6-8...4
Ц75

Циховська, Е.

        Поезія Євгена Маланюка і Польща: компаративні аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Циховська. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 204 с.

Зміст:
  Творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації. - С. 10-70
  Генетично-контактні зв'язки і національні міфи: сарматизм, скіфство, "еллінський комплекс". - С. 71-123
  Типологічні сходження і форми міжлітературної рецепції (варшавський текст). - С. 124-179

Рубрики: Маланюк Є. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Маланюк Є. -- Маланюк Є. і Тувім Ю. -- Маланюк Є. і Лободовський Ю. -- Маланюк Є. і

Анотація:   У навчальному посібнику на основі архівних матеріалів, відомих і малодоступних джерел системно досліджено творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації, зокрема у порівняльно-типологічних зв'язках з українською та польською літературами. З'ясовано питання атрибуції польських перекладів вірша "Warszаwa" Є. Маланюка. Простежено вплив історіософської концепції Є. Маланюка на творчість Ю. Лободовського, фінціонування "еллінського комплексу" на тлі інших моделей культури (російського скіфства, польського сарматизму). Проаналізовано "польську" спадщину Є. Маланюка і "варшавську" Ю. Тувіма, установлено схожість та відмінність ідейно-тематичного, сюжетно-копозиційного, жанрово-стилістичного рівнів поезії Є. Маланюка порівняно з творчістю Ю. Тувіма, Ю. Лободовського та ін. Розглянуто рецепцію творчості Є. Маланюка в українсько-польській періодиці, встановлено особливості образу міста Варшави у Є. Маланюка, Ю. Тувіма і Є. Стемповського.

 
227 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (7) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 142 с.

Зміст:
  Мелешко В.  Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники / В. Мелешко. - С. 3-10
  Зуєнко М.  Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шляхи нових паломників" (1869) Марка Твена / М. Зуєнко. - С. 11-15
  Витряк И.  Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции / И. Витряк. - С. 15-21
  Чередник Л.  Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" / Л. Чередник. - С. 21-28
  Тагільцева Я.  Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 29-33
  Чеботарева А.  Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 34-41
  Воробьева С.  Тема революции в поэзии Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 42-47
  Конєва Т.  Концепт "абсурд" у п'єсі Е. Йонеско "Носороги" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 47-54
  Степаненко М.  Просторове значення "бокова статистична локалізація" і його зв'язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення / М. Степаненко. - С. 55-66
  Алефіренко Л.  Семантичні і словотвірні властивості ад'єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 66-71
  Левченко К.  Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови / К. Левченко. - С. 71-80
  Станіславська Л.  Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов'язкових темпоральних синтаксем / Л. Станіславська. - С. 80-85
  Шаповал К.  Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибини / К. Шаповал. - С. 86-92
  Педченко С.  Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не / С. Педченко. - С. 92-99
  Алманова О.  Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту / О. Алманова. - С. 99-105
  Дедухно А.  Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) / А. Дедухно. - С. 106-113
  Корнєва Л.  Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті / Л. Корнєва. - С. 114-121
  Баландіна Н.  Штрихи до лінгвоперсоналії академіка В. М. Русанівського / Н. Баландіна. - С. 121-130

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
228 84(4Укр)6-5
П78

        Про Витязя слово: Рядки поетичної Симоненкіани / укл. В. Т. Поліщук. - Черкаси : БРАМА, 2002. - 104 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Українська художня література - Поезія
Україна

Ключові слова (ненормовані): тема матері в поезії -- тема патріотизму в поезії -- Симоненко В.

Анотація:   Книжка являє собою найповніше на сьогодні зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку. З уміщених у збірнику віршів постає правдивий образ поета-патріота, поета-гуманіста. У творах художньо осмислюється роль і значення Василя Симоненка в історії українського письменства і духовності, ряд поезій присвячено матері поета - Ганні Федорівні Щербань.

 
229 83.3(4Укр)я72-1кр
П21

Пахаренко, В. І.

        Українська література [Текст] : підруч. для 9-го кл. загальноосвітніх навч. закл. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2004. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- літературний процес -- періодизація історії української літератури -- староукраїнська література -- європейський класицизм -- український

Анотація:   Пропонований підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ознайомлює з українським фольклором та літературним процесом XV - першої половини XIX ст. Видання містить оглядові розділи теоретико-літературного, етнопсихологічного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також характеритсики художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою з української літератури.

 
230 83.3У7-02
К82

Крижанівський, С.

        Художні відкриття і літературний процес [Текст] : Огляди, статті, роздуми / С. Крижанівський. - К. : Радянський письменник, 1979. - 240 с.

Зміст:
  Шістдесят сходів угору. Основні епати розвитку української радянської літератури. - С. 26-47
  Література розвинутого соціалізму(1956-1978). - С. 47-70
  Робітничий характер. - С. 70-119
  Таємниця індивідуального стилю. - С. 119-142
  Рід, вид, різновид. До питання про сучасну жанрову систему. - С. 142-187
  Уроки Олександра Білецького. - С. 187-207
  Уроки Павла Тичини. Думки вголос. - С. 207-218
  Уроки Максима Рильського. - С. 218-238

Рубрики: Білецький О. - про нього
Теорія літератури - Літературний процес

Ключові слова (ненормовані): соціалістичний реалізм -- жанри літератури -- народність літератури

Анотація:   Книга містить статті з актуальних питань теорії соціалістичного реалізму, родів і жанрів, творчого аналізу і стилів. Оглядається розвиток української радянської літератури за шістдесят років шляхом партійності і народності, аналізується художнє питання на сучасному етапі провідної теми- теми робітничого класу і розкриття образу робітника як головного героя сучасності.

 
231 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Николенко О.  Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова / О. Николенко. - С. 3-10
  Мацапура В.  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатый") / В. Мацапура. - С. 10-17
  Остапенко И.  Городской пейзаж: мифопоэтический аспект / И. Остапенко. - С. 17-22
  Дмитренко Е.  А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений / Е. Дмитренко. - С. 23-27
  Чередник Л.  Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна / Л. Чередник. - С. 28-34
  Тагільцева Я.  Світ природи у циклі "Петербург" Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 34-39
  Цехановська Н.  Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" / Н. Цехановська. - С. 39-45
  Тарасова В.  Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна / В. Тарасова. - С. 46-50
  Грінченко Н.  Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученное море" / Н. Грінченко. - С. 51-57
  Шахов П.  Поетика драми / П. Шахов. - С. 57-65
  Глушко К.  Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова / К. Глушко. - С. 65-73
  Улянченко О.  Розкриття теми "маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 73-79
  Дмитренко Н.  Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 79-84
  Крючкова Я.  Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання / Я. Крючкова. - С. 85-89
  Алефіренко Л.  Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 90-95
  Романюк С.  Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу / С. Романюк. - С. 95-99
  Сологор І.  Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою / І. Сологор. - С. 100-103
  Знаменська І.  Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників / І. Знаменська. - С. 104-107
  Нікульшина Т.  Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. Нікульшина. - С. 108-113
  Петрик О.  Класифікаційні основи іменників опредметненої дії / О. Петрик. - С. 114-119
  Бардакова О.  Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- / О. Бардакова. - С. 119-125
  Девальєр О.  Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретаці / О. Девальєр. - С. 125-130

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
232 83.3(2)
Н73

        Вибрані праці в 2 т.. - : 1984. - 438 с.

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): романний жанр -- Шевченко і сучасність -- творчість Шевченка

Анотація:   До першого тому творів відомого українського критика, літературознавця, члена-кореспондента АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, лауреат премії в галузі літературно-художньої критики ввійшли дослідження про Т. Г. Шевченка, про український радянський роман і статті теоретичного плану.

 
233 63.3(4Укр)-01
У45

        Українське питання / укр. пер., упорядкув., передм. і прим. М. Тимошика. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 218 с.

Рубрики: Історія України - Національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- український народ -- українська національна ідея -- український національний

Анотація:   Авторами "Українське питання" є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею - М. Грушевський, С. Єфремов, С. Петлюра, Дм. Донцов, А. Кримський, С. Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, наукову літературу, пресу, школу, громадські організації, театр, музику щодо "іновірців", про знищенність, велечезний життєстверджуючий заряд української ідеї, про нездолене прагнення нашого народу в усі часи мати й розбудувати свою державу.

 
234 84(4Укр)6-4
К69

Корсак, І. Ф.

        Капелан армії УНР [Текст] : роман / І. Ф. Корсак. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 176 с.

Рубрики: Пащевський П. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Пащевський П.: священник -- тема визвольної боротьби

Анотація:   Український письменник з Волині у своєму новому романі вкотре використовує вже знаний з попередніх його книжок літературний прийом - "воскресіння" забутих і маловідомих імен, що належать вітчизняній історії, культурі та релігійному руху. Цього разу об'єктом його художнього дослідження став Павло Пащевський - священик, капелан Першого українського запасного полку (згодом - Сердюцького полку імені Петра Дорошенка). Окрім того, у життєвому та професйному активі отця Павла праця в Департаменті віросповідань Міністерства внутрішніх справ УНР, участь у створенні Кирило-Мефодійовського братства, Першому Зимовому поході, підготовці до Всеукраїнського Церковного Собору.

 
235 83.3У1-00
Ш95

Шубравський, В. Є.

        Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури) / В. Є. Шубравський ; від. ред. Є. П. Кирилюк. - К. : Наукова думка, 1976. - 300 с.

Зміст:
  Нова епоха-нове художнє мислення. - С. 11-64
  Біля початків народності нової української літератури. - С. 64-95
  В річищі традицій Котляревського. - С. 95-143
  Народність Шевченка. - С. 143-222

Рубрики: Теорія літератури - Література і суспільство
Україна

Ключові слова (ненормовані): народність в українській літературі

Анотація:   Становлення народності в українській літературі першої половини 19 ст. відбувалося в умовах напруженої боротьби різних суспільно-естетичних течій, в інтенсивних пошуках передовою художньою інтелігенцією шляхів до народу. Характер, масштаби рівень народності як літератури в цілому, так і кожного визначного письменника зумовилися запитами епохи, світоглядом та хистом митця. У монографії на конкретному історико-літературному матеріалі й досліджується складний процес утвердження нової української літератури на позиціях народності.

 
236 83.3(2Ук)1
П78

        Проблеми історії та теорії реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1991. - 265 с.

Зміст:
  Гончар О.  Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років 19 ст. / О. Гончар. - С. 5-61
  Кодак М. П.  До сповідального психологізму ("Москалева криниця" Т.Г. Шевченка: однойменні поеми 1847 й 1857 рр.) / М. П. Кодак. - С. 61-78
  Міщук Р. С.  Реалізм Панаса Мирного і проблеми художньої розповіді / Р. С. Міщук. - С. 78-112
  Гаєвська Л. О.  Іван Франко. Романтизм, натуралізм, реалізм? / Л. О. Гаєвська. - С. 112-166
  Гундорова Т.І.  Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку 20 ст. (теоретико-методологічний аспект) / Т. І. Гундорова. - С. 166-192
  Мороз Л.З.  Нова реалістична драма в українській літературі кінця 19- поч. 20 ст. / Л. З. Мороз. - С. 192-221
  Кузнєцов Ю.Б.  Розвиток психологізму в українській прозі кінця 19-поч. 20 ст. / Ю. Б. Кузнєцов. - С. 221-250
  Шумило Н. М.  До проблеми ліризації української прози кінця 19- поч. 20 ст. / Н. М. Шумило. - С. 250-265

Рубрики: Мирний П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): література 19-20 ст. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   У книзі досліджуютья тенденції розвитку та визначальні риси реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. На матеріалі творчості І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника та інших письменників розкриваються особливості соціального та психологічного аналізу даного типу художнього мислення. Визначаються стильові течії реалізму на різних етапах його розвитку. Реалізм української літератури розглядається у контексті тенданцій і явищ європейських літератур.

 
237 63.3(0)6-7я73-1
М42

Меднікова, Г. С.

        Українська і зарубіжна культура ХХ століття [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.С. Меднікова. - К. : Знання, 2002. - 214 с.

Рубрики: Історія світової культури

Ключові слова (ненормовані): культура ХХ ст. -- історія і теорія художньої творчості -- практика розвитку сучасного мистецтва

Анотація:   Аналізується культура ХХ століття. Розглядаються історія і теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, наайважливіші теоретичні питання авангардизму. Книга орієнтована на програму курсу "Українська і зарубіжна культура" і може бути цінним і цікавим доповненням до відповідних розділів навчального посібника з цієї дисципліни.

 
238 83.3(4Укр)5-8...4
М68

        Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) [Текст] : [колект. моногр.] / К. Дронь [та ін.] ; наук. ред. Б. Тихолоз. - Л. : [Простір М], 2007. - 336 с.

Зміст:
  Дронь К.  "Останки первісного світогляду..." (міфопоетична модель світу у творчості Івана Франка) / К. Дронь. - С. 24-129
  Швець А.  "Спів молодого людського духу" (антична міфоейдологія в художній практиці Івана Франка) / А. Швець. - С. 130-169
  Тихолоз Б.  "Голос духа чути скрізь..." (міфологічні персонажі в структурі Франкового тексту) / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз. - С. 170-231
  Тихолоз Б.  "Фантазія і дійсність спина в спину..." (ключові міфологеми Франкової життєтворчості) / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз. - С. 232-301

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Франко І. -- міфопоетика Франка -- міфологічні персонажі в творчості Франка

Анотація:   Пропонована читацькій увазі колективна монографія - перше в українському літературознавстві комплексне дослідження міфопоетики Івана Франка. Виконана на сучасному науковому рівні, з урахуванням теоретико-методологічного досвіду новітньої гуманітаристики (зокрема досягнень у вивченні проблеми "література і міф"), праця знайомить із найголовнішими аспектами функціонування міфологічного коду в мистецькій практиці письменника, зокрема, особливостями авторської інтерпретації міфо-поетичної моделі світу, античної міфоейдології, інтерпретації міфопоетичних образів-персонажів (духів, "непростих" та персоніфікацій). У фокусі дослідницької уваги також деякі ключові міфологеми Франкової життєтворчості - архетипні мотиви дводушництва та змієборства, макротопос лісу. Наукове осмислення міфологічного компонента художнього макрокосмосу письменника відкриває малознані й малодосліджені досі ірреальні та ірраціональні його виміри, занурюючи водночас в предковічні глибини української традиційної духовної культури.

 
239 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
240 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 126 с.

Зміст:
  Николенко О.  Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко. - С. 3-10
  Мелешко В.  "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу / В. Мелешко. - С. 10-15
  Ленська С.  Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") / С. Ленська. - С. 15-20
  Конєва Т.  Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Т. Тарасова. - С. 20-24
  Юган Н.  "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "народные писатели" / Н. Юган. - С. 24-30
  Дмитренко Е.  Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского / Е. Дмитренко. - С. 30-34
  Люлька В. Н.  Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Н. Люлька. - С. 34-40
  наратив Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова / К. Коваленко. - С. 40-44
  Фісак І.  М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору / І. Фісак. - С. 45-51
  Ларионова С.  Духовная поэзия Николая Клюева / С. Ларионова. - С. 51-57
  Мелащенко М.  Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 57-69
  Тыминская И.  Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "новой драмы" / И. Тыминская. - С. 69-76
  Садецкий А.  Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина / А. Садецкий. - С. 76-81
  Степаненко М.  Семантичний поширювач "бокова директивна локалізація" як елемент структури речення / М. Степаненко. - С. 82-90
  Степаненко Н.  Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки) / Н. Степаненко. - С. 90-94
  Анікеєнко Ю.  Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку / Ю. Анікеєнко. - С. 94-98
  Шаповалова Л.  Особливості концепту "розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко / Л. Шаповалова. - С. 98-105
  Рахно М.  Функція кольору в давньогерманському та українському епосі / М. Рахно. - С. 106-112

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
241 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2010. - 258 с.

Зміст:
  Кара-Васильєва Т.  Інспірації стилю модерн в українському декоративному мистецтві / Т. Кара-Васильєва. - С. 4-10
  Мацаберидзе Н.  Реминисценция стиля модерн во второй половине XX века (на материале славянских стран) / Н. Мацаберидзе. - С. 10-14
  Соколюк Л.  Від модерну до авангардних шукань у мистецтві Харкова першої третини XX століття / Л. Соколюк. - С. 15-19
  Калениченко А.  Про назви періодів творчості Кароля Шимановського / А. Калениченко. - С. 19-23
  Ржевська М.  До проблеми художньо-естетичних і хронологічних меж модернізму / М. Ржевська. - С. 23-28
  Кашкадамова Н.  Риси сецесії у виконавському шарі фортеп'янного твору / Н. Кашкадамова. - С. 29-33
  Яців Р.  Мікалоюс Чюрльоніс та український образотворчий модерн: міграції національних збудників / Р. Яців. - С. 34-37
  Тарасенко О.  Значення спадщини мистецтва Давньої Русі у творчому самовизначенні Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 37-42
  Чегусова З.  Художнє скло і художня кераміка ("мистецтво вогню") України другої половини XX - початку XXI століття в аспекті впливу стилю модерн / З. Чегусова. - С. 42-48
  Чернова І.  Музично-виконавське мистецтво і парадигма модерну (на прикладі фортепіанного виконавства) / І. Чернова. - С. 49-53
  Ніколаєва Л.  Елементи стилю модерн (сецесії) у вокально-фортепіанних дуетах Нестора Нижанківського / Л. Ніколаєва. - С. 53-56
  Каралюс М.  Сецесійні мотиви в камерно-вокальній творчості Василя Барвінського та Нестора Нижанківського / М. Каралюс. - С. 57-63
  Долгіх М.  Вокальна школа Єлисаветградщини (1900-1930): історія в документах / М. Долгіх. - С. 63-69
  Кушнірук О.  Музикознавча інтерпретація стилю модерн у працях Ірини Скворцової та Євгенії Кривицької / О. Кушнірук. - С. 69-72
  Біленкова С.  Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі / С. Біленкова. - С. 73-79
  Павлова Т.  Сторінки історії харківського модерну / Т. Павлова. - С. 79-84
  Боньковська С.  Львівська сецесія в церковно-обрядовому мистецтві Галичини / С. Боньковська. - С. 85-91
  Сердюк О.  Модерн в інтер'єрі київського житла в кінці XIX - на початку XX століття / О. Сердюк. - С. 92-97
  Мокроусова О.  Стилістика модерну в київських архітектурних конкурсах початку XX століття / О. Мокроусова. - С. 97-103
  Петрова О.  Творчість Егона Шиле як відзеркалення філософії Фрідріха Ніцше / О. Петрова. - С. 104-106
  Рибалко С.  Японське мистецтво в дзеркалі культури модерн / С. Рибалко. - С. 106-110
  Порожнякова Н.  Образи язичницьких ідолів давніх слов'ян в образотворчому мистецтві модерну / Н. Порожнякова. - С. 111-115
  Марголіна І.  Модерн, символічне та історичне в композиції Михайла Врубеля "Зішестя Святого Духа на апостолів" у Києво-Кирилівській церкві / І. Марголіна. - С. 115-118
  Шуліка В.  Вітражний іконостас майстерні Франца-Ксавера Цеттлера в Харкові / В. Шуліка. - С. 119-123
  Федевич Л.  Історія діяльності Глинської гончарної навчальної майстерні Роменського земства в контексті загальнонаціональної та європейської культур початку XX століття / Л. Федевич. - С. 123-128
  Істоміна Г.  Модерн в орнаментиці та формах народної кераміки Західної України / Г. Істоміна. - С. 128-131
  Ткаченко В.  Мотиви модерну в сучасному писанкарстві / В. Ткаченко. - С. 132-135
  Косицька З.  Прояви стилю модерну у витинанках початку XX століття (на прикладі села Стриганці Товмацького повіту) / З. Косицька. - С. 135-138
  Костюкова В.  Модерн у вишивках Ганни Собачко / В. Костюкова. - С. 139-142
  Руда Т.  Основні жанри масового мистецтва / Т. Руда. - С. 144-149
  Кульчинська Л.  Експлуатаційний фільм як експлуатація кітчу / Л. Кульчинська. - С. 149-153
  Суліменко О.  "Королі кітчу" в історії кінокостюма та кінематограф у біографіях кутюр'є: циркуляція та трансформація художніх образів у межах екранної та позаекранної реальностей / О. Суліменко. - С. 154-156
  Шаповал О.  Кітч у кінематографі. Взаємодія кітчу і комп'ютерних технологій / О. Шаповал. - С. 157-164
  Курочкін О.  "Гуморина": на межі кітчу і карнавалу / О. Курочкін. - С. 165-171
  Петрушкевич М.  Тематичні особливості та функції карнавалу / М. Петрушкевич. - С. 171-175
  Сушко В.  "Шароварщина" як феномен буття / В. Сушко. - С. 176-179
  Єфремова Л.  Шляхи фольклоризації народних пісень (від давнини до сучасності) / Л. Єфремова. - С. 180-181
  Хоменко Н.  Жорстокий романс: фольклор чи псевдофольклор? / Н. Хоменко. - С. 182-187
  Гудченко З.  Кітч у контексті народної архітектури / З. Гудченко. - С. 188-191
  Захарина Ю.  Историзм архитектуры постмодерна: компромисс, эклектизм, китч / Ю. Захарина. - С. 191-195
  Пономаревська О.  Українська народна ікона XIX століття в контексті кітчу / О. Пономаревська. - С. 196-202
  Карпилова А.  Китч в киномузыке / А. Карпилова. - С. 203-207
  Климук И.  Манипулятивные механизмы музыкального китча / И. Климук. - С. 207-210
  Сербіна Н.  Риси кітчу в українській пізньоліричній традиції / Н. Сербіна. - С. 210-214
  Хай М.  Гармошковий кітч як руйнівник автохонного українського інструментального стилю / М. Хай. - С. 215-220
  Ювченко Н.  Современная soundrama, или матросский бэнд в белорусском театре / Н. Ювченко. - С. 221-225
  Ярко М.  Феномен кітчу в музичній творчості 1990-х років: проблема аналізу / М. Ярко. - С. 226-230
  Гундорова Т.  Кітч нова метамова: про що говорить сучасний український кітч? / Т. Гундорова. - С. 231-238
  Пронкевич О.  "Закітчований" Дон Кіхот (лицар сумного образу як товар масового вжитку) / О. Пронкевич. - С. 238-243
  Сінченко О.  Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу / О. Сінченко. - С. 244-249
  Філоненко С.  Сентиментальний кітч: жіночі історії в глянцевих журналах / С. Філоненко. - С. 250-255

Рубрики: Мистецтвознавство - Стилі мистецтва

Анотація:   До збірника ввійшли статті дослідників із провідних академічних науково-дослідних, вищих навчальних, музейних закладів Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум, Кірвограда, Дрогобича, а також Мінська. Розглядається широкий спектр художньо-стильових проблем в музичному, декоративному, образотворчому мистецтві й архітектурі доби модерну (межа XIX-XX ст.). Аналізуються образно-пластичні особливості українського модерну як національного стилю, специфіка професійних мистецьких шкіл України в контексті загальнонаціональної та європейської культури, сучасне українське мистецтво в аспекті впливу стилю модерн. Збірник наукових статей присвячений також феномену кітчу в сучасній культурі. Як естетична, культурна і соціальна категорія кітч є складовою масової культури. Етнологи, культурологи, мистецтвознавці, фольклористи та філологи досліджують його у формально-видових аспектах у масштабі історчного часу; виявляють семантичні коди кітчу, способи його входження в народне мистецтво, художню культуру й літературу, архітектуру й моду; аналізують еволюцію кітчу - від кітчу-речі до кітчу-рецепції та кітчу - як - метамови сучасної культури. Зокрема, дослідники приділяють увагу сучасним формам цього явища - єврокітчу, сільському, політичному, іміджевому кітчу тощо.

 
242 83.3(4Укр)-5
Г65

Гончарук, М.Л.

        Українська сатира періоду революції 1905-1907 років [Текст] : науково- популярна література / М.Л. Гончарук; Відп. ред. Е.П. Кирилюк. - К. : Наукова думка, 1966. - 156 с.

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська сатира 1905-1907 рр.

Анотація:   У книзі широко висвітлюються особливості української сатири періоду революції 1905-1907 років, її тенденції,ідейно- художня своєрідність. Автор аналізує твори багатьох письменників, в тому числі маловідомих або й зовсім незнайомих широкому читачеві, які виступали переважно в тогочасній українській періодиці- сатиричному журналі "Шершень", у журналах "Нова громада","Рідний край", газетах "Громадська думка", "Рада" тощо, їдко висміюючи царизм та облудність обіцяних ним "свобод".

 
243 83.002.1
Л64

        Літературна компаративістика [Текст] : наук. вид. Вип. 2 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2005. - 364 с.

Зміст:
  Наливайко Д. С.  Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур середньовіччя) / Д. С. Наливайко. - С. 10-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисова Т. Н.  Нариси про американську компаративістику / Т. Н. Денисова. - С. 27-40
  Кочубей Ю. М.  Інкорпорація чужих міфів у національну літературу як елемент діалогу культур: європейсько-арабські зв'язки / Ю. М. Кочубей. - С. 41-48
  Мусий В. Б.  О месте компаративистики в исследовании с