Результати пошуку:

На запит «український художній» знайдено записів: 926.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української художньої культури [Текст] : підручник / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. - Х. : ХДАК, 1999. - 196 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська художня культура

Анотація:   У книзі розкриваються процеси історичного розвитку української хдожньої культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художніх процесів в Україні від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. Значна увага приділяється розгляду джерел формування української художньої культури.

 
2 83.07я73-1
К61

Коломієць, Л. В.

        Український художній переклад та перекладачі, 1920-30-х років [Текст] : матеріали до курсу "Історія перекладу" : навч. посіб. / Л. В. Коломієць. - К. : Київський університет, 2013. - 560 с.

Рубрики: Літературознавство - Художній переклад

Ключові слова (ненормовані): українські перекладачі -- перекладацьки діяльність українських літераторів

Анотація:   Ця книжка складається з біо-бібліографічних матеріалів до курсу "Історія перекладу" і призначена для студентів спеціальності "Переклад" вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Вона має характер бібліографічного опису зроблених у 1920 - 30-ті роки українських художніх перекладів з різних мов та висвітлює біографії як більш чи менш знаних сьогодні, так і забутих перекладачів того періоду. Зібрані у посібнику матеріали покликані максимально повно подати картину перекладацького процесу 1920 - 30-х років у персоналіях, заповнивши багато "білих плям", допомогти студентами набути поглиблені знання з історії українського художнього перекладу ХХ століття.

 
3 71.0(4Укр)я73-1
У45

        Українська художня культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Й. Грица, Н. М. Корнієнко, Т. В. Липова [та ін.] ; за ред. І. Ф. - К. : Либідь, 1996. - 415 с.

Зміст:
  Ляшенко І. Ф.  Етнологічні основи українського художнього культурознавства / І. Ф. Ляшенко. - С. 12-32.
  Грица С. Й.  Становлення і розвиток наукової думки про народну творчість / С. Й. Грица. - С. 32-52.
  Ляшенко І. Ф.  Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй / І. Ф. Ляшенко. - С. 53-76.
  Семашко О. М.  Соціологічні засади і досвід вивчення української художньої культури: здобутки і проблеми / О. М. Семашко. - С. 76-93.
  Юдкін І. М.  Загальні та специфічні методи етномистецтвознавчого аналізу культури / І. М. Юдкін. - С. 93-111.
  Юдкін І. М.  Витоки українських художніх традицій / І. М. Юдкін. - С. 112-132.
  Липова Т. В.  Художня мова народного театру як компонент етнокультурної традиції: структурно-семантичні аспекти / Т. В. Липова. - С. 133-148.
  Грица С. Й.  Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв'язку з етнографічним регіонуванням України / С. Й. Грица. - С. 148-170.
  Найден О. С.  Українське народне мистецтво в контексті східнослов'янського культурного універсуму. Архетипи та символи в історичному часі / О. С. Найден. - С. 170-186.
  Найден О. С.  Сакральна та космологічна символіка образів в українському народному мистецтві / О. С. Найден. - С. 186-203.
  Найден О. С.  Традиції та їх функції в умовах активних суспільних змін / О. С. Найден. - С. 203-216.
  Юдкін І. М.  Історичні художньо-стильові системи в процесі взаємодії світських, культових та фольклорних традицій / І. М. Юдкін. - С. 217-235.
  Ляшенко І. Ф.  Історико-стильові та етнофольклорні джерела формування української композиторської школи / І. Ф. Ляшенко. - С. 235-258.
  Найден О. С.  Український авангард і європейська художня култьтура кінця ХІХ - початку ХХ ст. / О. С. Найден. - С. 258-280.
  Юдкін І. М.  Інтепретація української художньої спадщини: аспекти творчого плюралізму / І. М. Юдкін. - С. 281-299.
  Грица С. Й.  Фольклор і сучасність / С. Й. Грица. - С. 300-314.
  Новійчук В. І.  Народно-професіональні зв'язки та тенденції розвитку фольклорних форм творчості / В. І. Новійчук. - С. 314-332.
  Черкашина Л. С.  Людина та мистецтво в техносфері: проблеми масової культури в світі й в Україні / Л. С. Черкашина. - С. 332-353.
  Корнієнко Н. М.  Масова й елітарна культура в "інтер'єрі" постмодернізму / Н. М. Корнієнко. - С. 353-365.
  Корнієнко Н. М.  Ціннісні орієнтації і картини світу в сучасній українській художній культурі: 80-90-ті роки / Н. М. Корнієнко. - С. 365-390.
  Ляшенко І. Ф.  Перспективи української художньої культури: аспекти естетичної прогностики / І. Ф. Ляшенко, І. М. Юдкін. - С. 390-401.

Рубрики: Культурологія - Теорія культури

 
4 85.113(4Укр)
Л84

Лукомський, Г.

        З української художньої спадщини [Текст] : збірник / Г. Лукомський; упоряд. і передм. В. Д. Буряк, І. Б. Гирич, худож. оформ. К. І. - К. : Українські пропілеї, 2004. - 712 с.

Зміст:
  Старовинні садиби Харківської губернії. - С. 18-154
  Тростянець. - С. 155-158
  Селезнівка. - С. 159-161
  Котівка. - С. 162-165
  Сокиринці. - С. 166-181
  Кілька пам'яток архітектури в Козельці. - С. 182-194
  Батуринський палац. - С. 195-209
  Стольне. - С. 210-219
  Луцький замок. - С. 220-225
  Вишневецький замок: його історія та опис. - С. 226-273
  Підгірці. - С. 274-278
  Старовинна архітектура Галичини. - С. 279-357
  Святе місто Київ. - С. 358-456
  Старий Петербург. - С. 457-527
  Сучасний Петербург. - С. 528-600
  Старий Париж. - С. 601-704

Рубрики: Історія архітектури - Архітектура садибна
Україна

Ключові слова (ненормовані): пам'ятки архітектури -- замки та палаци

Анотація:   Георгій Крескентійович Лукомський належить до піонерів українського мистецтвознавства і залишив непроминальний слід в історії національної культури. Разом з діячами петербурзької громади Г. Нарбутом, В. Модзалевським та ін. він репрезентував новітнє українське мистецтво, нарівні з К. Шероцьким, В. Щербаківським, В. Кричевським стояв біля джерел національного стилю в модерній архітектурі й малярстві. Г. Лукомський опублікував низку мистецтвознавчих нарисів про садиби Харківщини, Батуринський і Вишневецький палаци, Луцький замок, архітектуру Галичини та багато інших досліджень, зокрема мистецьку монографію про Київ. Відомий також як один з фундаторів пам'яткоохоронної діяльності в Україні. З найвагомішим доробком цього видатного вченого, митця і культурного діяча, вперше зібраним під однією обкладинкою, знайомить це видання. Книга багато ілюстрована художніми роботами і світлинами зі спадщини Г. Лукомського.

 
5 83.3(4Укр)6-8
Т28

        Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра [Текст] : матеріали IV Міжнарод. наук. конф., м. Львів, 15-17 листопада 2008 р. / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 328 с.

Зміст:
  Ткаченко В.  Григорій Кочур як керманич школи українського художнього перекладу 60-80-х років XX ст. / В. Ткаченко. - С. 4-13.
  Стріха М.  Нові риси до портрета Григорія Кочура - дослідника, енциклопедиста, громадянина / М. Стріха. - С. 14-23.
  Кочур А.  За лаштунками трагічної гри... / А. Кочур, М. Кочур. - С. 24-33.
  Содомора А.  Фольклорні тони у спектрі кочурових "відлунь" / А. Содомора. - С. 34-39.
  Чередниченко О.  Проблема адаптації у світлі кочурової концепції перекладу / О. Чередниченко. - С. 40-47.
  Новикова М.  Кочур у пост-кочуровому світі / М. Новикова. - С. 48-52.
  Зорівчак Р.  Кочурознавство початку XXI віку / Р. Зорівчак
  Зимомря М.  Феномен Григорія Кочура як перекладача: дискурс культурологічної традиції / М. Зимомря, О. Зимомря. - С. 64-68.
  Петрова О.  Григорій Кочур - культуролог. Діалоги / О. Петрова. - С. 69-77.
  Уштан І.  Невольничі переклади Григорія Кочура (на матеріалі епістолярної спадщини) / І. Уштан. - С. 78-86.
  Дьомова Н.  Поетичне слово Григорія Кочура: власні вірші та переклади / Н. Дьомова. - С. 87-92.
  Кальниченко О.  Григорій Кочур та історія української перекладацької традиції: питання періодизації / О. Кальниченко, В. Подміногін. - С. 98-105.
  Шмігер Т.  Григорій Кочур та дослідження історії українського художнього перекладу (1950-1970) / Т. Шмігер. - С. 106-111.
  Савчин В.  Внесок Григорія Кочура до лукашенознавства / В. Савчин. - С. 112-120.
  Волошин О.  Микола Зеров як перекладознавець: крізь призму праць Григорія Кочура / О. Волошин. - С. 121-125.
  Житник В.  Наука великого майстра: листування / В. Житник. - С. 133-138.
  Одрехівська І.  Григорій Кочур та Віктор Коптілов: перехресні стежки перекладачів / І. Одрехівська. - С. 139-143.
  Пехник Г.  Декілька штрихів до перекладів Григорія Кочура / Г. Пехник. - С. 144-149.
  Глущенко Л.  Хор з трагедії Софокла "Антігона" у перекладі Григорія Кочура (рядки 781-800) / Л. Глущенко. - С. 150-157.
  Лучканин С.  "Tristia" (III, 10) Овідія та "La steaua" і "Ce te legeni, codrule..." Міхая Емінеску у перекладі Григорія Кочура / С. Лучканин. - С. 158-165.
  Васильєва Л.  Хорватська поезія у перекладах Григорія Кочура / Л. Васильєва. - С. 166-172.
  Григорук С.  Вірш О. Блока "Поздней осенью из гавани..." в перекладі Г. Кочура: особливості відтворення поетичної картини світу / С. Григорук. - С. 173-182.
  Шклярук О.  Григорій Кочур як дослідник рецепції італійського Передвідродження (переклади "Божественної комедії" Данте) і перекладач лірики італійського Відродження ("Il Canzoniere" Петрарки) / О. Шклярук. - С. 183-190.
  Медвідь О.  Едгар Аллан По в перекладах Григорія Кочура / О. Медвідь. - С. 191-195.
  Іллів-Паска І.  Григорій Кочур і "Всесвіт" / І. Іллів-Паска. - С. 196-201.
  Пилипчук О.  "Ельдорадо" Е. А. По в інтерпретаціях Г. Кочура та Ю. Покальчука / О. Пилипчук. - С. 202-206.
  Кам'янець А.  Межі перекладності: інтертекстуальна іронія в романі В. Набокова "Лоліта" / А. Кам'янець. - С. 207-217.
  Шевчук Н.  Вірш Г. Лонгфелло "The day is done" в українських перекладах Г. Кочура та В. Мисика / Н. Шевчук. - С. 218-223.
  Нят Туан Нгуен  Дві культури - два підходи до перекладу: "Озимандія" П. Б. Шеллі в українському перекладі Григорія Кочура та у в'єтнамському перекладі Дао Суан Куі / Нят Туан Нгуен. - С. 224-227.
  Дзера О.  Шекспіріана Григорія Кочура / О. Дзера. - С. 247-256.
  Василик А.  Відтворення шекспірової критики суспільства в трагедії "Гамлет" у перекладах М. Рудницького та Г. Кочура / А. Василик. - С. 257-265.
  Габлевич М.  Наш автор / М. Габлевич. - С. 266-283.
  Паславська А.  Григорій Кочур і німецька література / А. Паславська. - С. 284-290.
  Кияк Т.  Формальні ознаки як один із критеріїв оцінки якості перекладу поетичного твору (на матеріалі українських перекладів "Wanderers Nachtlied" Й. В. Гете) / Т. Кияк. - С. 291-297.
  Наняк Ю.  "Wanderers Nachtlied" у перекладі Г. Кочура / Ю. Наняк. - С. 298-301.

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): українського художнього перекладу -- українська школа художнього перекладу -- біографія Кочура Г. -- концепція перекладу

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра" (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). Доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому. культурологічному доробку Григорія Кочура.

 
6 81.2Ук-7
З86

Зорівчак, Р.

        Боліти болем слова нашого... / Р. Зорівчак ; ред. : Н. Бічуя. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 296 с.

Зміст:
  Полюга Л. М.  Щире вболівання за рідне село / Л. М. Полюга. - С. 5-8
  Посвята. - С. 8-10
  Як це починалося... замість передмови. - С. 10-14
  Лексико-граматичні своєрідності. - С. 14-115
  Лінгвостилістика. - С. 115-162
  Проблеми соціолінгвістики. - С. 162-188
  Роздуми над прочитаним, почутим, побаченим. - С. 188-221
  Український художній переклад у націєтворчих вимірах. - С. 221-251
  Шевченкове слово в англомовному світі. - С. 251-259
  Життя духовного основа. - С. 259-287
  Содомора А.  Уважним доторком до Слова / А. Содомора. - С. 287-292
  Роксолана Зорівчак- український перекладознавець, германіст,педагог. Науково-педагогічна діяльність. - С. 292-294

Рубрики: Мова українська - соціолінгвістика

Ключові слова (ненормовані): український художній переклад -- лінгвостилістика -- соціолінгвістика -- лексико-граматичні своєрідності

Анотація:   Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні своєрідності, про історію українського художнього перекладу, про сприйняття нашої літератури в світі.

 
7 83.3(4Укр)6-004.5
П88

Пуніна, О. В.

        Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття) [Текст] : монографія / О. В. Пуніна. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2012. - 332 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): тектоніка художньої прози -- мистецька кінодоктрина доба -- кінопроза українських митців -- художня проза Яновського

Анотація:   Монографія є першим в українському літературознавстві коплексним дослідженням функціонування компонентів мови кіно в художньому творі. У праці виявлена природа реалізації кінозасобу як конструкції в тектоніці української художньої прози 20 - 30-х років ХХ століття. На основі впливу як типу інтегративного зв'язку словесного мистецтва з кінематографічним проаналізоване функціональне навантаження засобів мови кіно в епічному творі Гео Шкурупія , Дмитра Бузька, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського та інших.

 
8 83.3(4Укр)-117
К64

Кондратенко, Н. В.

        Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу [Текст] : монографія / Н. В. Кондратенко ; за ред. К. Г. Городенської. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. - 324 с.

Рубрики: Історія української літератури - Художній дискурс

Ключові слова (ненормовані): художнє мовлення -- дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту -- художній дискурс некласичної парадигми -- лінгвістична гра -- карнавалізація художнього

Анотація:   У монографії досліджено синтаксичну організацію українського художнього дискурсу модерністських і постмодерністських творів у межах некласичної парадигми словесної творчості. Визначено засадничі принципи синтаксичної організації художнього мовлення некласичної парадигми - ігрового та діалогічного. Простежено основні тенденції реалізації синтаксичного потенціалу української мови в художньому тексті, проаналізовано новітні синтаксичні явища в художньому тексті, виявлено специфіку художнього синтаксису ХХ - ХХі століть.

 
9 83.3(4Укр)-5
К18

Камінчук, О. А.

        Художній дискурс української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. А. Камінчук ; відп. ред. М. Г. Жулинський. - К. : Педагогічна преса, 2009. - 349 с.

Рубрики: Історія української літератури - Поезія

Ключові слова (ненормовані): просвітницький романтизм -- неоромантизм -- неокласицизм -- символізм -- декаданс -- структурно-семантичний аналіз художньої літератури

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. як окремого цілісного естетичного явища. Художня специфіка української поезії межі ХІХ-ХХ ст. аналізується в дискурсивному аспекті. Виокремлюються структурно-семантичні типи художнього дискурсу, що виявляють системотворчу єдність онтологічної концепції і структурної парадигми, просвітницький романтизм, неокласицизм, неоромантизм, символізм і декаданс. Матеріалом дослідження є поетичні твори М. Старицького, Олени Пчілки, І. Манжури, П. Грабовського, Б. Грінченка, І. Франка, В. Самійленка, І. Стешенка, Лесі Українки, Уляни Кравченко, Дніпрової Чайки, М. Чернявського, О. Олеся, М. Вороного, П. Карманського, В. Пачовського, Г. Чупринки, Б. Лепкого, С. Чарнецького, М. Філянського, а також поезія Я. Щоголева і П. Куліша пізнього періоду творчості.

 
10 83.83(4Укр)я73-3
Б73

Богданець-Білоскаленко, Н. І.

        Українська дитяча література. Маловідомі твори українчьких письменників ІІ половини ХІХ ст. - І половини ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. - К. : Слово, 2009. - 279 с.

Рубрики: Історія української дитячої літератури

Ключові слова (ненормовані): художні українські дитячі твори

Анотація:   Посібник - доповнення до програми з української дитячої літератури. Містить маловідомі художні твори українських письменників означеного періоду. До постаті кожного письменника подано короткі біографічні відомості та аргументовано мотивацію навчального спрямування.

 
11 81.2Ук-7
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мовно-естетичні знаки української культури [Текст] : монографія / С. Я. Єрмоленко. - К. : Інститут української мови НАН України, 2009. - 350 с.

Рубрики: Мова українська - Українська словесність

Ключові слова (ненормовані): української культури -- художнє слово Панаса Мирного -- естетика ліричного слова в поезії Франка -- інтелектуалізація сучасної

Анотація:   Монографія присвячена актуальним питанням мовної естетики української словесності - від творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка до сучасної мовно-художньої практики (Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Є. Пашковський, М. Матіос та ін.). Нове прочитання текстів української художньої літератури ХІХ та ХХ ст. грунтується на теоретичних засадах виокремлення мовно-естетичних знаків національної культури. Співвідносність мовно-естетичних знаків із такими поняттями, як лінгвокультурема, етнокультурні концепти, лінгвокультурні концепти, етнокультурознавча лексика, культуреми, слова з національно-культурним компонентом семантики, засвідчує, що сучасний погляд на історію нової української літературної мови має грунтуватися на аналізі текстів, у яких виявляються мовно-естетичні знаки національної культури. Такий підхід актуалізує питання взаємодії філософії мови і філософії культури.

 
12 83.3(4Укр)6-6
В11

Вірченко, Т. І.

        Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія [Текст] : монографія / Т. І. Вірченко. - Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2012. - 335 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): драматургія -- художній конфлікт -- типологія художнього конфлікту -- авторські типології художніх конфліктів -- стильові типології художніх

Анотація:   Монографію присвячено вивченню типології художнього конфлікту, його еволюції в українській драматургії 1990 - 2010 років. Концепція хдожнього конфлікту побудована на застосуванні моделюючого підходу не тільки при розмежуванні життєвого і художнього конфліктів, а й при домінуванні останнього. Окремо увагу відведено обгрунтуванню літературного періоду кінця ХХ - початку ХХІ століття й утвердженню в науковому дискурсі понять "дев'яностики" і "двотисячники" на позначення репрезентантів двох підперіодів 1990 - 1999 і 2000 - 2010 рр. Крім цього увазі запропоновано покажчик імен авторів і назв творів.

 
13 83.3(4Укр)6-8...4
С17

        Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук. конф., 11-13 лист. 2005 р., (Рівне-Дермань-Тилявка-Кременець) / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Рівне : Волинські обереги, 2005. - 348 с.

Зміст:
  Жулинський М.  "Виконати свій обов'язок перед собою і нацією". Улас Самчук із вершини століття / М. Жулинський. - С. 5-18.
  Штонь Г.  Волинь у "Волині" / Г. Штонь. - С. 19-28.
  Руснак І.  Засади художньої історіософії Уласа Самчука / І. Руснак. - С. 28-38.
  Плетенчук Н.  Антропологічна проекція просторової моделі світу у трилогії "Волинь" Уласа Самчука / Н. Плетенчук. - С. 38-50.
  Мовчан Р.  Проза Уласа Самчука на перетині національної традиції та модернізму / Р. Мовчан. - С. 50-58.
  Лисенко-Ковальова  Концепція "великої літератури" Уласа Самчука / Лисенко-Ковальова. - С. 58-64.
  Бурлакова І.  Компроміс із міфом в українському епосі Америки У. Самчука / І. Бурлакова. - С. 64-71.
  Пасічник О.  Вияви людяності у таборовому світі: парадигма взаємин жінок і чоловіків (за романом "Темнота" Уласа Самчука та "Архипелагом ГУЛАГ" Олександра Солженіцина) / О. Пасічник. - С. 71-78.
  Лущій С.  "І це добре, що ми обмінялися поглядами на речі": про ще один епізод з історії творчих взаємин Юрія Лавріненка та Уласа Самчука / С. Лущій. - С. 79-96.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гон М.  Концепція реалізму в літературно-критичних працях Уласа Самчука / М. Гон. - С. 97-108.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тендітна Н.  Мотиви смерті у художній структурі прозового дискурсу У. Самчука та романами Є. Пашковського (за романом У. Самчука "Марія" та романами Є. Пашковського "Свято\" / "Безодня". - С.  "Вовча зоря". -  "Щоденний жезл", "Осінь для ангела"
  Левчук Т.  Улас Самчук і "пражани": літературний діалог в умовах еміграції / Т. Левчук. - С. 116-123.
  Бородіца С.  Концептуальний погляд на романістику У. Самчука в контексті прози його доби / С. Бородіца. - С. 124-131.
  Мариненко Ю.  До проблеми концепції людини в романі Уласа Самчука "Темнота" / Ю. Мариненко. - С. 131-139.
  Кизилова В.  Художня практика втілення ідейних настанов У. Самчука у трилогії "Ost" / В. Кизилова. - С. 140-145.
  Моклиця М.  Метод і жанр роману У. Самчука "Волинь" / М. Моклиця. - С. 145-157.
  Мафтин Н.  Етнопсихологічна парадигма як основа новелістичного мислення Уласа Самчука / Н. Мафтин. - С. 157-166.
  Васьків М.  Жанрові особливості романістики Уласа Самчука / М. Васьків. - С. 166-172.
  Барабаш С.  Пейзаж Уласа Самчука як модель українського пантеїстичного світу / С. Барабаш. - С. 172-178.
  Качкан В.  Рецепція творчості Уласа Самчука / В. Качкан. - С. 179-189.
  Стасик М.  Побутова конкретика у романах У. Самчука / М. Стасик. - С. 189-195.
  Василишин О.  Метаморфози літературних стосунків Уласа Самчука та Бориса Харчука / О. Василишин. - С. 196-199.
  Буркалець Н.  "Вісниківський" період творчості Уласа Самчука / Н. Буркалець. - С. 199-208.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зелінська Л.  Український політичний контекст катарсису: роман У. Самчука "Марія" і драма "Голод (1933)" Б. Бойчука / Л. Зелінська. - С. 209-225.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яблонська О.  Творчі авторитети Уласа Самчука / О. Яблонська. - С. 225-232.
  Кир'янчук Б.  Роман У. Самчука "Дермань": деякі аспекти герменевтики та поетики / Б. Кир'янчук. - С. 232-239.
  Чернихівський Г.  Спогади Уласа Самчука - важливе джерело до біографії письменника / Г. Чернихівський. - С. 240-247.
  Легкун О.  Культурне життя Волині 20-40-х років XX століття у творчості Уласа Самчука / О. Легкун. - С. 247-253.
  Федунь М.  Українські мемуари першої половини XX століття та повість Уласа Самчука "Марія": документальне підтверження і художнє осмислення антинародної суті більшовицького режиму / М. Федунь. - С. 253-258.
  Макаренко О.  Вивчення майстерності художнього слова Уласа Самчука / О. Макаренко. - С. 258-263.
  Панасюк П.  Літературно-меморіальний музей Уласа Самчука у Тилявці на Тернопіллі / П. Панасюк. - С. 263-267.
  Ковальський А.  Мистецтво Волині у творчості Уласа Самчука / А. Ковальський. - С. 268-271.
  Приймас Н.  Питання естетичного виховання в творчій спадщині Уласа Самчука / Н. Приймас. - С. 271-280.
  Вернюк Я.  Україна в утвердженні нового колядника Уласа Самчука / Я. Вернюк. - С. 280-284.
  Шкарбан Т.  Складні конструкції з однорідною супідрядністю в романі Уласа Самчука "Марія" / Т. Шкарбан. - С. 285-289.
  Гандзюк О.  Атрибутивна семантика родового відмінка (на матеріалі роману У. Самчука "Втеча від себе ") / О. Гандзюк. - С. 290-293.
  Парфенюк Л.  Стилістичні функції формально ускладнених простих речень у малих прозових формах Уласа Самчука / Л. Парфенюк. - С. 293-297.
  Степанова О.  Особливості семантичної структури українських багатозначних відносних прикметників у художніх текстах Уласа Самчука / О. Степанова. - С. 298-305.
  Шептуха О.  Функціонування еліптичних реченьу повісті "Марія" Уласа Самчука / О. Шептуха. - С. 305-308.
  Денисенко Л.  Особливості функціонування питальних речень у творах Уласа Самчука / Л. Денисенко. - С. 309-316.
  Пархоменко М.  Функціонально-смислове навантаження парцельованих одиниць у романі Уласа Самчука "Марія" / М. Пархоменко, Л. Денисенко. - С. 316-320.
  Барабаш Ю.  Стилістичне навантаження складнопідрядних часових речень у творах У. Самчука / Ю. Барабаш. - С. 321-325.
  Марцин С.  Стилістичне використання безсполучникових складних речень у творах Уласа Самчука / С. Марцин. - С. 326-331.
  Шабат-Савка С.  Функціонування суб'єктивно-модальних синтаксем у мові творів Уласа Самчука / С. Шабат-Савка, А. Агафонова. - С. 331-342.

Рубрики: Самчук У. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): художня історіософія Самчука -- МУР; ідея великої літератури Самчука -- літературно-критичний доробок Самчука -- листування Самчука і Лавріненка -- Самчук і письменники української

 
14 83.3(4Укр)я73-1
Г67

Горболіс, Л. М.

        Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників [Текст] : навч. посіб. для студ.-філол. / Л. М. Горболіс. - Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 132 с.

Зміст:
  Народнорелігійна мораль і проблема збереження довкілля у світорозумінні героїв української прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.. - С. 10-38.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проблема збереження довкілля в морально-етичному вимірі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". - С. 39-45.
  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "У пошуках своєї орбіти". - С. 46-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Екологія душі героя оповідання М. Чернявського "Богові невідомому". - С. 61-65.
  "Закони "Біосу" однакові для всіх..." (прадавність зв'язків ліричного героя і природи у поезії Б.-І. Антонича). - С. 66-85.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герой у ритмозв'язках із природою у поезії М. Драй-Хмари "Накинув вечір голубу намітку". - С. 86-92.
  Подяка сонцю: ракурс потрактування (поезія Ліни Костенко "Вечірнє сонце, дякую за день..."). - С. 93-98.
  Зв'язок із предками як подолання буденності в романі Любові Голоти "Епізодична пам'ять". - С. 99-112.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): народнорелігійна мораль -- збереження довкілля в українській прозі -- природа у літературі

Анотація:   У навчальному посібнику на матеріалі творів українських письменників ХІХ - ХХ ст. (М. Коцюбинського, Лесі Українки, М. Чернявського, М, Драй-Хмари, Б. І. Антонича, Ліни Костенко, Любові Голоти та ін.) запропоновано шляхи потрактування малодослідженої в літературізнавстві проблеми екологічної культури героїв-українців. Обрані для аналізу різножанрові твори митців, будучи складовими літературного процесу, фіксують тривалість художньої практики оприявлення духовних зв'язків нашого народу з ріднопростором, прадавніми знаннями, народнорелігійною мораллю, правилами шляхетного ставлення до об'єктів і явищ природи.

 
15 81.2Р-434
Ш66

Шкаруба, Л. М.

        Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Шкаруба; Л. С. Спанатій. - К. : Каравела, 2004. - 320 с.

 
16 83.3(4Укр)
С16

Салига, Т.

        Імператив [Текст] : (літературознавчі статті, критика, публіцистика) / Т. Салига ; ред. : М. П. Парцей. - Л. : Світ, 1997. - 350 с.

Рубрики: Лужницький Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська релігійна поезія -- розстріляне Відродження -- літературна група "Логос" -- українська діаспора -- стрілецька

Анотація:   Нова праця Тараса Салиги, доктора філологічних наук, лауреата премії в галузі літературно-художньої критики ім. О. Білецького, автора книг "право на себе", "У глибинах гармонії", "Микола Вінграновський", "Продовження", "Високе світло" та ін. - це студії складних і драматичних періодів української художньої дійсності. Автор відкриває сучасному читачеві чарівні материки української релігійної поезії, що завжди скрашувала нашу літературу своєю духовною силою, філософічністю проблематики, досліджує творче життя української літературної еміграції, естетичні напрямки поезії на стиках епох, зокрема творчість поетів-шістдесятників, розглядає досі у нас майже не значну стрілецьку та упівську поезію.

 
17 83.07д
К71

Косів, Г.

        Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. - Л. : Піраміда, 2011. - 264 с.

Рубрики: Річ В. - про неї
Літературознавство - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Віра Річ -- художній переклад -- імпліцитна поетика -- експліцитна поетика -- англо-українські літературні взаємини

Анотація:   Віра Річ (1936-2009) - одна з найталановитіших та найбільш плідних перекладачів української художньої літератури англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга - перша спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ.

 
18 83.3(4Укр)
А64

Ананченко, Т. П.

        "України часточка - в мені..." : Одещина в культурологічному просторі світового українства / Т. П. Ананченко. - О. : Друк, 2005. - 280 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна Одеса -- Одеса в українських художніх творах

Анотація:   Культурологічні нариси розповідають про маловідомі чи призабуті сторінки української літературної Одеси, про тих видатних діячів нашої культури, які бували в місті на березі Чорного моря, оспівали наш край у художніх творах; про тих митців, чиє слово є вічним й віщим: Лесю Українку, М. Вороного, Івана та Юрія Лип, М. Куліша, О. Довженка та багатьох інших митців, які створили славу світовому українству. У ній йдеться і про митців "Розстріляного безсмертя", і про шляхетних жінок України, і про тих кого доля закинула в чужинецькі краї.

 
19 83.3(4Укр)6-4
Н56

Нестелєєв, М. А.

        На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с.

Рубрики: Історія української літератури - Український модернізм

Ключові слова (ненормовані): художній літературі -- творчість Хвильового -- суїцидальна образність у прозі Епіка -- суїцидальна тематика у творах

Анотація:   У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В. Підмогильного, М. Хвильового та Г. Епіка.

 
20 81.2УК-922
М36

Мацько, Л. І.

        Українська мова [Текст] : збірник диктантів: для учнів серед. шкіл усіх типів / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. - К. : Либідь, 1996. - 240 с.

Зміст:
  Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Пунктуація. - С. 5-26
  Лексика. Фразеологія. Орфографія. - С. 27-53
  Морфологія. Орфографія. - С. 54-80
  Синтаксис. Пунктуація. Орфографія. - С. 81-234

Рубрики: Язык украинский

Анотація:   У навчальному посібнику подаються уривки з творів української художньої, публіцистичної, науково-популярної літератури і словниковий матеріал для диктантів різноманітних видів та форм їх проведення: навчальних, пояснювальних, тренувальних, попереджувальних та ін. Зміст і обсяг матеріалу надають учителеві української мови широкі можливості для творчої роботи, активізації знань учнів, засвоєння ними норм літературної мови, вироблення стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

 
21 81.2УК-922
М36

Мацько, Л. І.

        Українська мова [Текст] : тексти для диктантів (навчальні і контрольні з творчими мовними завданнями) для учнів 5-11 класів загально-освіт. шкіл, ліцеїв, гімназій (з українською мовою навчання) / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Донецьк : БАО, 2002. - 320 с.

Зміст:
  Оцінювання диктантів. - С. 8-10
  Довідник орфограм. - С. 281-298
  Довідник пунктограм. - С. 299-312

Рубрики: Методика навчання української мови - Контроль знань

Ключові слова (ненормовані): диктанти з української мови

Анотація:   У посібнику подаються уривки з творів української художньої літератури, тексти публіцистичного та науково-популярного спрямування, адаптовані до навчальних потреб. Їх можна використати як диктанти на випускних екзаменах, а також у навчально-тренувальній роботі для вироблення в учнів стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

 
22 83.3(4Укр)6-8
К75

        Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 296 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Функції перекладу в сучасному світі / О. І. Чередниченко. - С. 4-11.
  Кочур А. Г.  Усе починалося з початку (Григорій Кочур: фрагменти спогадів) / А. Г. Кочур. - С. 11-18.
  Зорівчак Р. П.  Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак. - С. 22-33.
  Содомора А. О.  Багатоголосе відлуння тиші ("Нічна пісня мандрівника" Й.-В. Гете: за межею перекладу) / А. О. Содомора. - С. 34-56.
  Новикова М. О.  Григорій Кочур - редактор перекладів із Миколи Зерова (нотатки із власного досвіду) / М. О. Новикова. - С. 57-61.
  Стріха М. В.  "Невольничий переклад": Василь Стус крізь призму Григорія Кочура / М. В. Стріха. - С. 62-69.
  Дзера О. В.  Алюзії і переверзії в образі Клавдія, короля світу, "що звихнувся": оригінал і українські переклади / О. В. Дзера. - С. 71-85.
  Медвідь О. С.  Розмовно-просторічна лексика шекспірового "Гамлета" у перекладах Григорія Кочура і Леоніда Гребінки / О. С. Медвідь. - С. 85-89.
  Фурман А. Р.  Настанови Полонія синові. Спроба зіставного аналізу (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Hamlet, prince of Denmark" та її українських перекладів Г. Кочура та М. Рудницького) / А. Р. Фурман. - С. 89-97.
  Петрова О. М.  Європейські та вітчизняні художники в бібліотеці та у свідомості Григорія Кочура / О. М. Петрова. - С. 98-102.
  Пехник Г. В.  Григорій Кочур: натхнення чи праця? / Г. В. Пехник. - С. 102-108.
  Шмігер Т. В.  Забутими сторінками українського перекладознавства 1920-х років / Т. В. Шмігер. - С. 109-117.
  Ромас Л. М.  Діяльність неокласиків в оцінці Григорія Кочура / Л. М. Ромас. - С. 117-122.
  Радчук В. Д.  Функції перекладу / В. Д. Радчук. - С. 123-138.
  Демецька В. В.  Специфіка перекладу релігійних текстів / В. В. Демецька. - С. 138-144.
  Гізер В. В.  Український альбом як тип тексту краєзнавчого дискурсу: перекладознавчий аспект / В. В. Гізер. - С. 144-148.
  Бохонко Х. П.  До проблеми перекладу екологічного дискурсу / Х. П. Бохонко. - С. 148-155.
  Сизова О. Ф.  Гендерна ідентичність перекладача в тексті перекладу / О. Ф. Сизова. - С. 155-163.
  Чала Ю. П.  Особливості відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах англійських авторів / Ю. П. Чала. - С. 164-171.
  Некряч Т. Є.  Засоби збереження природності драматичного діалогу під час перекладу творів для театру (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 171-178.
  Славова О. О.  Відображення смислової структури оригіналу засобами цільової мови / О. О. Славова. - С. 178-184.
  Коломієць Л. В.  "Дорогому Григорію Порфировичу на суд нелукавий": "Пісня про Гаявату" Генрі Лонгфелло в перекладі Оксани Соловей / Л. В. Коломієць. - С. 185-194.
  Волошин О. Я.  Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів: теоретичний та практичний аспект / О. Я. Волошин. - С. 194-199.
  Савчин В. Р.  Микола Лукаш - лексикограф / В. Р. Савчин. - С. 199-203.
  Рой М. О.  Відтворення елементів міфосвіту Михайла Коцюбинського засобами англійської мови (на матеріалі повісті "Тіні забутих предків") / М. О. Рой. - С. 204-210.
  Титаренко О. О.  Відтворення чи перетворення: про переклад англійською мовою особливостей поетичного мовлення Павла Тичини / О. О. Титаренко. - С. 210-216.
  Соловей Е. С.  Переклади поезій Володимира Свідзінського: перші підсумки / Е. С. Соловей. - С. 217-223.
  Стукало Ю. В.  Марта Тарнавська як перекладач / Ю. В. Стукало. - С. 223-231.
  Сірик Л. В.  Польська поезія у перекладах київських неокласиків / Л. В. Сірик. - С. 231-248.
  Бурда-Лассен О. В.  Декодування ментальної ідентичності нації у процесі перекладу українських і німецьких етнолексем міфологічного походження / О. В. Бурда-Лассен. - С. 249-254.
  Молочко О. О.  Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма "собака" в українсько-англійському зіставленні) / О. О. Молочко. - С. 255-261.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивності інверсії у перекладі (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона. Ф. Фіцджеральда та Е. Гемінгуея) / О. Я. Толочко. - С. 262-270.
  Калашник О. О.  Український Р. М. Рільке. "Орфей. Еврідіка. Гермес" / О. О. Калашник. - С. 270-279.

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): історія українського перекладу -- теорія перекладу -- лінгвостилістичні особливості перекладу -- кочурознавство -- переклади Кочура Г. -- переклади Стуса

Анотація:   Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку" (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). Окремі доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному доробкові Григорія Кочура; загальнотеоретичним проблемам перекладу; історії українського художнього перекладу.

 
23 81.2Ук-33
Б61

Білоноженко, В. М.

        Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів [Текст] : [монографія] / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк ; відп. ред. Л. С. Паламарчук. - К. : Наукова думка, 1989. - 156 с.

Рубрики: Мова українська - Фразеологія

Ключові слова (ненормовані): фразеологічні значення -- фразеологія -- способи тлумачення фразеологічного значення -- розгорнута метафора -- фразеологічна контамінація

Анотація:   У монографії розглянуто актуальні проблеми фразеології та фразеографії, теоретично обгрунтовано і розроблено способи і моделі тлумачення фразеологізмів у практиці укладання фразеологічних словників, висвітлено основні динамічні процеси у сфері функціонування фразеологічних одиниць. Викорастано широкий фактичний матеріал творів української художньої літератури.

 
24 83.3(4Укр)5
Л58

Лімборський, І.

        Сентименталізм в українській літературі [Текст] : [монографія] / І. Лімборський. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 48 с.

Рубрики: Історія української літератури - Літературні напрямки

Ключові слова (ненормовані): літературні напрямки -- сентименталізм

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням одного з широко дискутованих явищ - сентименталізму в українській літературі першої половини ХІХ ст. Розкривається закономірність його виникнення в українській художній свідомості, розглядаються його основні характеристики: жанрова система, своєрідність художнього конфлікту, принципи зображення світу і людини. Аналізується творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, М. Макаровського, С. Руданського, М. Петренка, Ганни Барвінок, Ю. Федьковича, Марка Вовчка та інших письменників.

 
25 83.3(4Укр)5
Л58

Лімборський, І.В.

        Сентименталізм в українській літературі (перша половина 19 ст.) / І. В. Лімборський. - К. : 1996. - 183 с.

Рубрики: Котляревський І. - про нього
Історія української літератури - Література XIX ст.

Ключові слова (ненормовані): сентименталізм в літературі

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняном літературознавстві дослідженням одного з широко дискутованих явищ- сенименталізму в українській літературі першої половини 19 ст. Розкривається закономірність виникнення цього явища в українській художній свідомості, розглядаються його основні характеристики: жанрова система, своєрідність художнього конфлікту, принципи зображення світу і людини. Аналізується творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, С. Руданського, Марка Вовчка, Ганни Барвінок та ін.

 
26 84(4Укр)6-4
Л48

        Вибрані твори [проза]: в 3 т. / уклад.-ред. : Б. Мельничук. - Т. : Збруч, 2006. - 400 с.

Зміст:
  Мотря. - С. 3-190.
  Орли. - С. 191-222.
  Крутіж. - С. 223-358.
  Оповідання. - С. 359-399.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- 1734-1750 -- доба міжгетьманства -- 1663-1687 -- Руїна -- Мазепа І. в літературі -- жінка в

Анотація:   Цим томом продовжуємо ознайомлювати читачів із творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого (1872-1941). Започатковує збірник другий том історичної повісті "Мотря". (Перший том побачив світ у нашому видавництві у 2005 р. в одній книзі з історичною повістю "Сотниківна"; там була також подана обширна стаття про життєвий і творчий шлях Б. Лепкого). У центрі повісті "Мотря", дія якої відбувається на тлі важливих історичних подій, - кохання дочки генерального судді Кочубея і гетьмана Івана Мазепи. Історичне оповідання "Орли" повертає до років 1734-1750, коли в Україні після смерті гетьмана Данила Апостола почалася доба так званого "міжгетьманства", характерного посилення московських катувань та знущань, насаджуванням деспотичного царського режиму. У повісті "Крутіж" Б. Лепкий відобразив епізоди ще ранішого історичного періоду - Руїни (1663-1687). Фахівці по праву відносять цей твір до найкращих в українській художній літературі на теми минулого нашої країни.

 
27 84(4Укр)6-5
К75

Кочур, Г. П.

        Третє відлуння [Текст] : [переклади] / Г. П. Кочур ; авт. передм. : І. Дзюба, М. Новикова. - К. : Український письменник, 2008. - 669 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): переклади

Анотація:   Книжка перекладів видатного майстра українського художнього слова охоплює творчість поетів різних епох - від Давньої Греції та Риму до наших сучасників із різних країн світу.

 
28 84(4Укр)6-4
Т98

Тютюнник, Г. М.

        Облога [Текст] : вибр. твори / Г. М. Тютюнник. - К. : Пульсари, 2004. - 832 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема людської долі -- українська проза

Анотація:   Українську художню прозу неможливо уявити без вагомої літературної спадщини Григорія Тютюнника. Письменник у своїй творчості обрав жанр традиційний для нашої літератури - оповідання, повість. Правдивість зображуваних людських характерів, художня майстерність у відтворенні їхніх вчинків, емоцій - це те, чим найбільш приваблює він читача. Живописець правди - так можна б визначити і творчі принципи, і весь лад душі, а відтак і стиль, позначений яскравою індивідуальністю митця.

 
29 83.3(4укр)4
Б61

        Художній світ давньої української літератури [Текст] : ізборник. - : 2012. - 426 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): середньовічна українська література -- міфоепічні образи -- міф про Єрусалим -- письменство Київської Русі -- українська

Анотація:   Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства ХІ - XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше прділялися незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих світів.

 
30 83.3У1-8...44
Я92

Яценко, М. Т.

        На рубежі літературних епох: Енеїда Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М. Т. Яценко. - К. : Наукова думка, 1977. - 279 с.

Зміст:
  Природа сміху в "Енеїді". - С. 18-63
  Фольклоризм "Енеїди". - С. 63-135
  Характер типізації і творчий метод. - С. 135-208
  Енеїда як етологічний твір та її місце в літературі. - С. 208-279

Рубрики: Котляревський І.
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Широке коло питань розвитку української літератури на рубежі ХVIII-XIX ст., зокрема процес складання нової літератури, розглядається у синхронному і діахронному типологічному аспекті, в зв'язку з проблемою художнього прогресу. В центрі дослідження- "Енеїда" Котляревського як неповторне явище світової літератури в ідейно-етитичному контексті свого часу та в співвіднесенні з попередніми художніми епохами. У книзі йдеться про генетичні і типологічні зв'язки "Енеїди" з народною сміховою культурою та поезією, з традиціями античної літератури, письменством середньовіччя, Відродження і Просвітительства, про питання народності і реалізму поеми, визначається її місце у світовій літературі.

 
31 83.3Ук7-4
Л69

Логвиненко, О. М.

        Сучасний український роман [Текст] : еволюція, характери, стиль : [монографія] / О. М. Логвиненко. - К. : Вища школа, 1989. - 175 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український роман -- художні традиції -- українсько-радянська проза

Анотація:   У монографії досліджуються здобутки української радянської прози в жанрі роману, його традиції і риси оновлення, а також естетичні цінності, якими він збагачує уже нагромаджений літературний досвід. Книга дає читачеві уявлення про різні стильові напрями розвитку сучасної романістики на матеріалах аналізу творчості О. Гончара, М. Стельмаха, В. Земляка, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, Є. Гуцала, Ю. Щербака та інших прозаїків.

 
32 84(4Укр)1-4
Н59

Нечуй-Левицький, І. С.

        Вибрані твори / І. С. Нечуй-Левицький ; вступ. ст., упорядкув. Г. М. Жуковської. - К. : Книга, 2012. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Іван Нечуй-Левицький - письменник універсальний, усеохопний, неповторний у художньому відтворенні розмаїття українського суспільного життя. Його повісті "Микола Джеря" та "Кайдашева сім'я", що ввійшли до пропонованої книги, давно зайняли гідне місце на полиці української класики. Злободенність тематики, художня довершеність, краса і поетичність українського слова забезпечили їм неперебутність у віках. Вони завжди будуть озвиватися до української душі і мають не лише загальноукраїнську, але і європейську вартусність. Унікальний народосвіт постане перед читачами із праці Івана Нечуя-левицького "Світогляд українського народу. Екскіз української міфології", в якій знайшлися відображення самобутні уявлення і вірування наших предків.

 
33 83.3(4Укр)6-4
Р69

Ромащенко, Л. І.

        Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: Основні напрями художнього руху [Текст] : монографія / Л. І. Ромащенко; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 388 с.

Зміст:
  Ромащенко Л. І.  Історичний жанр як теоретико-літературна проблема / Л. І. Ромащенко. - С. 9-16
  Ромащенко Л. І.  Становлення і розвиток теми козаччини в українській літературі / Л. І. Ромащенко. - С. 17-77
  Ромащенко Л. І.  Доба Руїни та її головні герої: метаморфози концепції особистості / Л. І. Ромащенко. - С. 78-138
  Ромащенко Л. І.  Новаторське осмислення діяльності Павла Полуботка / Л. І. Ромащенко. - С. 139-169
  Ромащенко Л. І.  Трагедія Запорозької Січі: історична та художня версії / Л. І. Ромащенко. - С. 199-233
  Ромащенко Л. І.  Хроніка - перспективний різновид історичного жанру / Л. І. Ромащенко. - С. 319-383

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): історична проза -- синкретизм жанрово-стильовий -- поетика художніх творів

Анотація:   У монографії досліджуються новаторські тенденції розвитку сучасної української історичної прози, основні риси національного характеру, сконцентровані в образах-типах, принципи й засоби конструювання художніх образів, особливості трансформації правди історичної у правду художню. Велику увагу приділено проблемі жанрово-стильового синкретизму історичного роману, причому розгляд найновіших творів історичної тематики відбувається не ізольовано від художніх здобутків цього жанру в попередні періоди розвитку, а також з урахуванням зв'язку проблематики та поетики української прози про минуле зі спорідненими явищами в інших літературах.

 
34 83.3(4Укр)-1я73-1кр
П21

Пахаренко, В.

        Українська поетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Пахаренко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2009. - 403 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): художня література -- літературний процес -- художність твору -- функції мистецтва -- фольклор -- монументалізм -- ренесанс -- бароко -- класицизм -- романтизм -- реалізм

Анотація:   У пропонованому підручнику досліджується сутність, походження, властивості, функції мистецтва, художнього слова, специфіка асоціятивного мислення, надхнення. Розкриваються закономірності розвитку літературного процесу. Особлива увага зосереджується на визначальних прикметах найважливіших мистецьких стилів: готики, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму ( з цілою низкою течій - неоромантизмом, неокласицизмом, символізмом, імпресіонізмом, експресіонізмом, неореалізмом, фунтуризмом, сюрреалізмом, соцреалізмом), постмодерну.

 
35 83.3Ук7
М27

Марко, В. П.

        Основа творчих шукань: художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі / В. П. Марко. - К. : Вища школа, 1987. - 166 с.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес
Україна

Ключові слова (ненормовані): людина в сучасній літературі -- соціалістичний реалізм

Анотація:   Досліджується проблема концепції людини в сучасній художній літературі, Людина- громадянин, творець, носій високих ідейних і духовних якостей- головний об'єкт зображення літератури соціалістичного реалізму. На прикладах нових творів відомих українських письменників, представників усієї нашої багатонаціональної літератури, автор розкриває шляхи, якими йде митець до осмислення образу сучасника, показує стилістичні засоби його творчих шукань.

 
36 83.3(4Укр)6-5
І19

Іванишин, П. В.

        Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко [Текст] : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академвидав, 2008. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літературна герменевтика -- герменевтика сенсу національного буття -- національна мова -- поетичні досвіди Шевченка -- поетичні досвіди Костенко -- екзистенціалізація

Анотація:   У монографії розкрито сутність ознаки художньо вираженого національного розуміння на основі вивчення літературної практики витлумачення національного сенсу способів людського існування в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко. Проаналізовано специфіку розвитку українського художньо-герменевтичного мислення як глибоконаціонального буттєво-історичного розуміння, теоретично окреслено іманентний українському буттю національно-екзистенціальний тип тезаурусу (передзнання).

 
37 83.3Ук1
У45

        Українське літературне барокко [Текст] : збірник наукових праць / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1987. - 297 с.

Зміст:
  Іваньо І. В.  Про українське літературне барокко / І. В. Іваньо. - С. 3-19
  Охріменко П. П.  Розвиток і взаємозв'язки східнослов'янського барокко / П. П. Охріменко, О. Г. Охріменко. - С. 19-46
  Наливайко Д.С.  Українське літературне барокко в європейському контексті / Д. С. Наливайко. - С. 46-76
  Сазонова Л. І.  Жанр вертоградів у східнослов'янському літературному барокко / Л. І. Сазонова. - С. 76-109
  Софронова Л.О.  Київський шкільний театр і проблеми українського барокко / Л. О. Софронова. - С. 109-131
  Пелешенко Ю. В.  Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського / Ю. В. Пелешенко. - С. 131-144
  Колосова В. П.  Функції віршів в українських стародруках кінця 16- першої половини 17 ст. / В. П. Колосова. - С. 144-156
  Радишевський Р. П.  Барокковий консептизм поезії Лазаря Барановича / Р. П. Радишевський. - С. 156-187
  Автухович Т.Є.  Київський період творчості Феофана Прокоповича і барокко / Т. Є. Автухович. - С. 178-193
  Бетко І.П.  Іван Величковський-перекладач / І. П. Бетко. - С. 193-212
  Поплавська Н. М.  Творчість Йоасафа Горленка і деякі питання українського літературного барокко / Н. М. Поплавська. - С. 212-220
  Ісіченко Ю. А.  Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії / Ю. А. Ісіченко. - С. 220-244
  Крекотень В. І.  До історії української бароккової учительно-ораторської прози. Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Ілії Святополк-Четвертинського / В. І. Крекотень. - С. 244-272
  Степовичк Д. В.  Слово і ілюстрація. Основні риси барокко в українській гравюрі / Д. В. Степовичк. - С. 288-300

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): БАРОККО У ЛІТЕРАТУРІ -- ліітература і мистецтво

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми українського літературного барокко у зв'язку з ідейно-художнім розвитком української літератури 17-18 ст. Розглядаються особливості барокко в поетичних, прозових, драматичних творах, а також взаємодія літератури барокко з музичним та образотворчим мистецтвом.

 
38 83.3Ук1
П24

Пелешенко, Ю. В.

        Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV- поч. XVI ст. / Ю. В. Пелешенко. - К. : Наукова думка, 1990. - 142 с.

Зміст:
  Українська культура і другий підвеннослов'янський вплив. - С. 6-27
  Творчість Григорія Цамблака. - С. 27-78
  Ораторсько-провідницька проза 15 - початку 16 ст.. - С. 78-88
  Становлення стилю плєтєніє словес в українській літературі. - С. 88-115
  Григорій Цамблак. Слово повальне отцям Констанцького собору. - С. 117-119

Рубрики: Цамблак Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): агіографічна проза -- художньо-стильові особливості твору -- українська проза 14-16 ст

Анотація:   У монографії досліджується розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14-початку 16 ст. Висвітлюється питання другого південно-слов'янського впливу на українську культуру, визначаються джерела стилю плеєтеніє словес. Аналізується творчість Григорія Цимбала, Іоанна, Йосифа Солтана та ін., визначаються художньо-стильові та ідейні особливості творів цього періоду. Публікуються два твори Григорія Цимбала.

 
39 63.52(4Укр)-426
Н63

Ніколаєва, Т. О.

        Український костюм. Надія на ренесанс / Т. О. Ніколаєва. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с.

Рубрики: Етнологія України - Історія українського костюма

Ключові слова (ненормовані): історія костюма -- український традиціний костюм XIX - поч. XX ст. -- натільний одяг -- поясний і нагрудний

Анотація:   Книга "Український костюм"- перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів. У праці використана значна кількість джерел з археології, іконографії, етнографії, образотворчого мистецтва, що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури.

 
40 83.3Ук
У45

        Українські дожовтневі письменники [Текст] : Збірник літературно-критичних матеріалів. - К. : Радянська школа, 1985. - 279 с.

Зміст:
  Усна народна творчість. - С. 5-11
  Література Київської Русі. - С. 14-19
  Українська література XIV-XVI ст.. - С. 21-34
  Українська література першого етапу визвольного руху в Росії. - С. 35-117
  Українська література другого етапу визвольного руху в Росії. - С. 122-160
  Українська література третього етапу визвольного руху в Росії. - С. 223-275

Рубрики: Сковорода Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українські письменники-класики

Анотація:   Посібник є збірником науково-теоретичних матеріалів, що відображають багатство художнього світу українських письменників-класиків. Основне місце у збірнику займають матеріали про ті твори, які вивчаються у школі.

 
41 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2011. - 386 с.

Зміст:
  Клименко О.  Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч / О. Клименко. - С. 4-11.
  Істоміна Г.  Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень / Г. Істоміна. - С. 11-17.
  Ямборко О.  Українське килимарство в теорії та практиці: сучасний стан проблеми / О. Ямборко. - С. 17-20.
  Мойсюк О.  Художні особливості тканих рушників-"завісок" Житомирського Полісся першої чверті XX століття / О. Мойсюк. - С. 20-24.
  Назарчук М.  Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся / М. Назарчук. - С. 25-31.
  Заїка Н.  Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав") / Н. Заїка, Л. Чередніченко. - С. 31-35.
  Костюкова В.  Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї / В. Костюкова. - С. 35-40.
  Кошеля О.  Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) / О. Кошеля. - С. 41-46.
  Болгар О.  Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма / О. Болгар. - С. 46-51.
  Косицька З.  Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української втинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка - 2011") / З. Косицька. - С. 51-61.
  Свиридюк Н.  Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) / Н. Свиридюк. - С. 62-65.
  Фісун В.  Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині / В. Фісун. - С. 65-71.
  Поп'юк І.  Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Хорта й Ігоря Веренька / І. Поп'юк. - С. 72-77.
  Бойчук Н.  Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття / Н. Бойчук. - С. 78-83.
  Цимбалюк О.  Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками / О. Цимбалюк. - С. 84-90.
  Луковська О.  Парадигма "національного" в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) / О. Луковська. - С. 90-93.
  Михалова Р.  Холм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького / Р. Михалова. - С. 95-99.
  Порожнякова Н.  Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) / Н. Порожнякова. - С. 100-104.
  Шуліка В.  Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття / В. Шуліка. - С. 104-108.
  Костів Н.  Творча спадшина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів / Н. Костів. - С. 109-112.
  Якимова О.  Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття / О. Якимова. - С. 112-117.
  Береговська Х.  Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну / Х. Береговська. - С. 117-122.
  Бурковська Л.  Ікона "Спас у славі" другої половини XV століття із села Тур'я Львіської області / Л. Бурковська. - С. 122-129.
  Тарасенко О.  У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 131-138.
  Котляр Є.  Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції / Є. Котляр. - С. 139-145.
  Боса І.  Роль Товариства поширення шрамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі XIX-XX століть / І. Боса. - С. 145-150.
  Маліновська К.  Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського" / К. Маліновська. - С. 150-154.
  Хорунжа Г.  Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам'яток Львова) / Г. Хорунжа. - С. 154-159.
  Стемпіцька Ю.  Діалектичність образності української книги та золотарської оправи XIV-XVIII століть / Ю. Стемпіцька. - С. 159-163.
  Кубриш Н.  Національне та іетернаціональне у творчості Олександра Архипенка / Н. Кубриш. - С. 164-170.
  Стельмащук Г.  Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття / Г. Стельмащук. - С. 172-178.
  Скляренко Г.  До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя / Г. Скляренко. - С. 178-188.
  Коновалова О.  Еволюція оформлення журналу "Нова хата" в контексті пластичної мови стилю ар деко / О. Коновалова. - С. 188-194.
  Ламонова О.  "Неслухняні нащадки": шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка") / О. Ламонова. - С. 194-199.
  Носенко А.  Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття / А. Носенко. - С. 200-204.
  Сторчай О.  Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису / О. Сторчай. - С. 205-210.
  Тарасенко А.  Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття / А. Тарасенко. - С. 211-217.
  Медвідь-Юрків М.  Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі / М. Медвідь-Юрків. - С. 217-224.
  Сотська Г.  Формування естетичної культури мабутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій / Г. Сотська. - С. 225-228.
  Немкович О.  Відділ музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття / О. Немкович. - С. 230-238.
  Чекан Ю.  Музична критика в Інтернеті / Ю. Чекан. - С. 238-244.
  Кузик В.  Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки / В. Кузик. - С. 244-248.
  Фільц Б.  Інструментальне музикування в українських містах XVI-XVII століть: історичний аспект / Б. Фільц. - С. 248-255.
  Костюк Н.  Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки / Н. Костюк. - С. 255-269.
  Ярко М.  Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формуванні національної самосвідомості української музичної культури / М. Ярко. - С. 270-274.
  Озимовська А.  Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття / А. Озимовська. - С. 274-278.
  Антонюк (Гуральна) С.  Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття / (Гуральна) С. Антонюк. - С. 279-284.
  Шеремета І.  Журнал "Музика" і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках / І. Шеремета. - С. 285-290.
  Красильникова О.  Анімістика: введення в наукову дисципліну / О. Красильникова. - С. 292-301.
  Коваленко Є.  Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття / Є. Коваленко. - С. 309-316.
  Корольова І.  Жіноча суб'єктивність в українській православній картині світу: гендерний підхід / І. Корольова. - С. 316-321.
  Лучанська В.  Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська. - С. 321-326.
  Тупчієнко-Кадирова Л.  Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) / Л. Тупчієнко-Кадирова. - С. 326-332.
  Руда Т.  Мистецтво соцреалістичне й масове / Т. Руда. - С. 334-339.
  Пашкова О.  Процеси конвергенції в сучасному кінематографі / О. Пашкова. - С. 339-344.
  Черков Г.  Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму / Г. Черков. - С. 344-348.
  Дзюба Д.  Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення / Д. Дзюба. - С. 348-353.
  Новікова Л.  Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі / Л. Новікова. - С. 353-358.
  Казакова Н.  До питання про створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття / Н. Казакова. - С. 359-366.
  Шаповал О.  Комп'ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення / О. Шаповал. - С. 366-372.
  Кульчинська Л.  Радянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики / Л. Кульчинська. - С. 372-376.
  Дмитрик О.  Феномен гаптичної візуальності в кінематографі / О. Дмитрик. - С. 377-382.

Анотація:   У збірнику розкрито широке коло проблем збереження та розвитку декоративного мистецтва в реаліях сучасної України, розглянуто методологічні засади мистецтвознавчих досліджень художніх пам'яток минулого, аспекти української візантиністики. стильові тенденції в образотворчому мистецтві XIV-XIX ст.,

 
42 83.3(4Укр)-022
Т48

Ткачук, М. П.

        Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. - Тернопіль : ТНПУ, 2007. - 463 с.

Зміст:
  Наративні параметри української літератури першої половини XIX століття. - С. 20-105
  Художній дискурс української поезії останньої третини XIX століття. - С. 106-185
  Наративні конструкції творів XIX - поч. XX століття. - С. 186-326
  Модерністський дискурс Богдана Лепкого. - С. 186-212
  Міфопоетика Богдана лепкого в контексті модерністського міфомислення його доби. - С. 212-238
  Сюжет і фабула в наративній логіці новел Богдана Лепкого. - С. 238-272
  Наративний світ новели "Злодій" Василя Стефаника крізь призму експресіоністської поетики. - С. 272-293
  Збірка "Карби" Марка Черемшини як вияв модерністського дискурсу української прози початку ХХ століття. - С. 293-302
  Наративна структура оповідання Леся Мартовича "мужицька смерть". - С. 302-310
  "Роман про Трістана та Ізольду" Ж. Бедьє та поема "Ізольда Білорука" Лесі Українки: компартивний дискурс. - С. 310-326
  Скомплікованість наративних форм у текстах ХХ століття. - С. 327-461
  Художні обрії української прози 20-30-х років ХХ століття. - С. 327-341
  Майстерність викладових форм новел Аркадія Любченка. - С. 341-346
  Наратив прозових творів Валер'яна Підмогильного. - С. 346-365
  Художній наратив прозових текстів Івана багряного. - С. 365-383
  Художні виміри творчості уласа Самчука. - С. 383-394
  Фокалізаційний код у романі "Марія" Уласа Самчука. - С. 394-402
  Гетеродієгетичний наратор як творець фікційного світу романів Михайла Стельмаха. - С. 402-425
  Автодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір". - С. 425-436
  Наративне поле "магічного реалізму" Валерія Шевчука. - С. 436-457
  Постмодерний наратив роману "Рекреації" Юрія Андруховича. - С. 457-461

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): наративні форми -- літературні стилі -- художній дискурс -- Котляревський І. -- Гоголь М. В. -- Квітка-Основ`яненко Г

Анотація:   У книзі окреслюються наративні, тобто оповідні виміри творів українського письменництва ХІХ-ХХ століть. Простежується типологія нараторів, естетичні функції оповідача з народу у творах Івана Котляревського, Миколи Гоголя, Григорія Квітки-Основ`яненка, Марка Вовчка, Юрія Федьковича, який демократизував українську літературу. Розглядається ліричний наратив української поезії останньої третини ХІХ століття, висвітлюється модерністська розповідна стратегія Богдана Лепкого, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича, а також компаративний дискурс поеми "Ізольда Білорука" Лесі Українки. Окремий розділ присвячено прозі ХХ століття, зокрема скомплікованим викладовим формам. Водяться нові наратологічні терміни.

 
43 83.3У1-4
Г13

Гаєвська, Л. О.

        Морально-етична проблематика української новели кінця 19- початку 20 ст. / Л. О. Гаєвська. - К. : Наукова думка, 1982. - 127 с.

Рубрики: Коцюбинський М.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): письменники-новелісти 19-20 ст. -- новаторство українських прозаїків 19-20 ст. -- гуманізм української

Анотація:   В монографії розкривається творча спадщина українських письменників-новелістів(М.Коцюбинського, В.Стефаника, С.Васильченко, М.Черемшини, Л.Мартовича та ін.) з точки зору відображення в ній еволюції морально-етичних пошуків художньої думки дожовтневого періоду. Вказані соціально-ідеологічні джерела художнього новаторства українських прозаїків дореволюційної епохи, розкрита суспільно-політична сущність їх гуманістичної концепції.

 
44 83.3(4Укр)6
Т48

Ткачук, М. П.

        Українська література ХХ століття [Текст] : [монографія] / М. П. Ткачук. - Т. : Медобори, 2014. - 608 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Відродження української літератури -- драматургія -- Тичина П. -- Рильський М. -- Плужник Є. -- Свідзинський В. -- Антонич Б

Анотація:   Досліджено художню своєрідність українського письменства ХХ століття у портретах і розвідках. Простежено головні закономірності літературного процесу, провідні тенденції в образній системі, в галузі проблем і жанрів, висвітлено естетичні шукання митців слова, їхнє новаторство, стильове розмаїття, наративну стратегію, інтертекстуальне поле творів митців, місце їх в світовому письменстві.

 
45 85.03(4Укр) я73-1
К78

Крвавич, Д. П.

        Українське мистецтво [Текст] : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2003. - 256 с.

Зміст:
  Мистецтво палеоліту. - С. 7-57
  Крвавич Д.  Мистецтво неоліту те епохиміді-бронзи / Д. Крвавич, С. Черепанова. - С. 58-105
  Антропоморфна пластика Трипілля. - С. 89-105
  Крвавич Д.  Скіфо-сарматське мистецтво. - С. 106-170
  Крвавич Д.  Античне мистецтво Північного Причорномор'я / Д. Крвавич, С. Черепанова. - С. 171-234

Рубрики: Історія мистецтва
Україна

Ключові слова (ненормовані): мистецтво палеоліту -- мистецтво неоліту -- мисливська магія -- мистецтво епохи міді-бронзи -- будівництво трипілля -- антропоморфні стели індоєвропейців

Анотація:   Навчальний посібник - перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності. В першій частині висвітлено витоки художньої творчості, духовні здобутки Трипілля, Скіфії, тавро-русів, що позначилмсь на історичному розвитку українського мистецтва.

 
46 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 324 с.

Зміст:
  Бацевич Ф.  Лінгвалізація світу: гуманітарні переваги та онтологічні загрози / Ф. Бацевич. - С. 7-16.
  Селіванова О.  Фразеологічний синтаксис у когнітивному висвітленні (на матеріалі української мови) / О. Селіванова. - С. 16-24.
  Мусиенко В.  Категория интенсивности как оператор лингвализации картины мира / В. Мусиенко. - С. 24-32.
  Іваницька Н.  Лексичний синсемантизм і синтаксичний аналітизм / Н. Іваницька. - С. 33-38.
  Скаб М.  Порівняння як концептовиражальний засіб / М. Скаб. - С. 39-46.
  Вільчинська Т.  Концепт крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики / Т. Вільчинська. - С. 46-54.
  Іващенко В.  Системна організація змістової структури етномузикознавчого прототермінопоняття кобзар на основі концепт-ознак "народно-професійний" та "фольклорний виконавець" / В. Іващенко. - С. 54-63.
  Сидорук М.  Лінгвістичне представлення релігійної ідеї "душі" (лінгвокультурологічний аналіз концепту) / М. Сидорук. - С. 64-70.
  Калько М.  Універсальний концепт "внутрішній час" та особливості його лінгвалізації в сучасній українській мові / М. Калько. - С. 71-85.
  Лонська Л.  Семантико-синтаксичні особливості предикатів існування в сучасній українській мові / Л. Лонська. - С. 86-92.
  Пасічник І.  Дієслівна транспозиція / І. Пасічник. - С. 93-100.
  Каленич В.  Одновалентні дієслівні предикати кольорової кваліфікації в українській мові / В. Каленич. - С. 100-105.
  Габай А.  Адвербіально-темпоральний потенціал знахідного і родового відмінків / А. Габай. - С. 106-111.
  Христіанінова Р.  Підрядний зв'язок як основа структурної класифікації складнопідрядних речень сучасної української мови / Р. Христіанінова. - С. 112-118.
  Руденко Н.  Поняття про умовний синтаксичний спосіб як граматичну категорію / Н. Руденко. - С. 118-123.
  Яцук О.  Статус відокремленої прикладки в семантичній парадигмі (на матеріалі української прози кінця XX - початку XXI століть) / О. Яцук. - С. 123-128.
  Комарова З.  Про деякі типи семантико-синтаксичних відношень у структурі простого ускладненого речення з дієприслівниками доконаного виду / З. Комарова. - С. 129-134.
  Цимбал Н.  Структурна мотивація як показник системності термінологічної лексики / Н. Цимбал. - С. 135-141.
  Жирик О.  Термінологічна лексика в сучасному кодифікаційному процесі / О. Жирик. - С. 142-149.
  Піонтковська Т.  Військова термінологія в "Слові о полку Ігоревім" та фольклорі / Т. Піонтковська. - С. 148-154.
  Кучеренко О.  Динамічні процеси становлення української терміносистеми цивільного захисту / О. Кучеренко. - С. 155-161.
  Струганець Л.  Особливості архаїзації лексичних засобів української мови / Л. Струганець. - С. 162-170.
  Денисенко З.  Ітерація семи обох компонентів словосполучення як різновид семантичного узгодження / З. Денисенко. - С. 170-176.
  Божко В.  Руйнівна небезпека запозичень (на матеріалі ЗМІ початку XXI століття) / В. Божко. - С. 177-183.
  Васейко Ю.  Особливості семантичної структури асоціативного поля лексеми "вітчизна" (на матеріалі поезій польських письменників-емігрантів) / Ю. Васейко. - С. 184-189.
  Торчинський М.  Ойконіми в українському художньому мовленні (стилістично-виражальні можливості) / М. Торчинський. - С. 189-195.
  Гаврилова Т.  Трансономізація як засіб перлокутивності мови ЗМІ / Т. Гаврилова. - С. 196-203.
  Мартинова Г.  Рефлекси *о в середньонаддніпрянських говірках / Г. Мартинова. - С. 204-211.
  Руснак Н.  Діалектні тексти про жіночу долю: спроба гендерного дослідження / Н. Руснак. - С. 211-218.
  Щербина Т.  Назви верхнього короткополого одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 218-225.
  Кукса Т.  Мотивація назв декоративних рослин в українських говірках Криму / Т. Кукса. - С. 225-234.
  Гонца І.  Двочленні складені назви поселень Черкащини / І. Гонца. - С. 234-239.
  Зелінська О.  Мовні засоби створення панегіризму в барокових проповідях / О. Зелінська. - С. 240-248.
  Денисюк В.  Фразеологія <<Лътописа краткого...>> / В. Денисюк. - С. 249-255.
  Герета Н.  Невласне-пряма мова в ідіостилі М. Стельмаха / Н. Герета. - С. 255-261.
  Діц В.  Компонент інтенсивності в емоційно-експресивних синонімах у творах "Молодої Музи" / В. Діц. - С. 261-267.
  Красовська О.  Стилістичний компонент значення фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 268-274.
  Боть Л.  Директивні висловлювання у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 274-279.
  Майборода Л.  Проблема композиційної функції газетних заголовків / Л. Майборода. - С. 279-287.
  Вербич Н.  Ритмічна варіативність публічного виступу / Н. Вербич. - С. 287-291.
  Шульга Т.  Роль ономастичних компонентів у формуванні гумористичного колориту творів Євгена Дударя / Т. Шульга. - С. 292-299.
  Ковтун А.  Функціонування лексем на позначення молитви в українській художній прозі XX ст. / А. Ковтун. - С. 299-306.
  Редьква М.  Номінативний ряд "баба-яга" в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.) / М. Редьква. - С. 306-312.
  Шуляк С.  Космонімічна лексика в поетичному тексті Євгена Гуцала / С. Шуляк. - С. 313-317.

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми когнітивної лінгвістики, лексикології, семасіології, ономастики, термінології, граматики, лінгвостилістики, історії мови та діалектології.

 
47 83
Д36

Державин, В. М.

        У задзеркаллі художнього слова [Текст] : вибране у 2-х т. Кн. 1 / В. М. Державин ; упоряд. С. Хороб. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 415 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): теорія української літератури -- літературна українська діаспора -- поезія Зерова -- творчість Лимана -- поезія Андієвської

Анотація:   У першій книзі "Вибраних праць" ученого з української діаспори Володимира Державина (1899 - 1964) представлені його літературознавчі дослідження з українського національного письмениства як часів давно минулих, так і близьких йому - безпосередньому учаснику розвитку літературного процесу 20 - 30-х років в Україні та історико-літературних явищ у середовищі еміграційної художньої інтелігенції 40 - 60-х років ХХ століття.

 
48 85.123(4Укр)
З38

Захарчук-Чугай, Р.

        Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина / Р. Захарчук-Чугай. - Л. : Інститут народознавства, 2007. - 335 с.

Рубрики: Мистецтво - Декоративно-прикладне
Київська область

Ключові слова (ненормовані): художні вироби з дерева -- ковальські вироби -- малювання поліщуків -- мистецтво Українського Полісся -- український орнамент

Анотація:   Дослідження призначене народному декоративному мистецтву Українського Полісся, одному із найунікальніших регіонів слов'янського світу, його пробатьківщині. Основну увагу приділено комплексному аналізу усіх видів народного декоративного мистецтва, їх історії, архаїчних пластів художньо-виражальних засобів у тих районах, що найбільш постраждали від руйнівних впливів Чорнобильської катастрофи. Основи дослідження - польові автохтонні матеріали, зібрані автором, учасником у роботі експедицій з 1960 по 2008 рр.

 
49 84(4Укр)6-4
А72

Антоненко-Давидович, Б.

        Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки [Текст] : художня література / Б. Антоненко-Давидович ; вступ. сл. : Л. Бойка ; вид. рада : П. А. Загребельний (голова) та ін. - К. : Видавництво гуманітарної літератури, 2005. - 557 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): тема людської доброти

Анотація:   У збірці художньої прози українського письменника, раніше з відомих причин замовчуваного і який лише посмертно став лауреатом Державної премії України ім Т.Г. Шевченка, але по праву може вважатися класиком української літератури, йдеться здебільшого про події і долі сумні, драматичні, а то й трагічні. Адже життя він "вивчав" у сталінських таборах, у яких пробув майже 20 років. Однак із щонайважчих випробовувань письменник виніс глибоко вистраждану, а не сліпу віру в незнищенність людської доброти, в торжество справедливості, правди.

 
50 84(4Укр)я4
Щ92

        Щоб з очей спала полуда / упоряд. А. І. Бондаренко. - К. : Радянська школа, 1983. - 144 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   У пропонованому збірнику вміщено кращі народні поетичні та художні твори української дожовтневої і радянської літератури на атеїстичну тематику.

 
51 85.125.4
Х98

        Художні металеві вироби західних областей Української РСР (XVI-XIX cт.) [Текст] : [альбом] / Академія наук УРСР, Український держ. музей етнографії та художнього промислу. - К. : Видавництво АН УРСР, 1959. - 30 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Металеві вироби
Україна

Ключові слова (ненормовані): цехова художня обробка -- рефлектори -- народний художній промисел

 
52 83.3(4Укр)
Х80

Хороб, С.

        На літературних теренах [Текст] : дослідження, статті, рецензії / С. Хороб. - : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006. - 410 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український модернізм -- символізм -- неоромантизм -- літературно-художній процес -- поетика експресіонізму -- літературне угрупування "Логос" -- драматургія Галичини

Анотація:   До книги українського літературознавця і театрознавця, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ввійшли теоретичні та історико-літературні дослідження, критичні статті та рецензії, написані в різні роки й опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У працях розглядаються актуальні наукові проблеми: шляхи і типи раннього українського модернізму, грані й переходи художнього процесу, міжлітературні взаємозв'язки, християнськість як універсальна засаднича основа творчості, внутрішня і зовнішня структура твору; а також здійснено спробу нового прочитання сторінок материкової та діаспорної української літератури.

 
53 74.261.8Ук я73-1
Т51

Токмань, Г. Л.

        Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Л. Токмань. - К. : Академія, 2012. - 310 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): української літератури -- шкільний аналіз художнього твору -- вивчення літературо-знавчого матеріалу -- інноваційні прийоми навчання української

Анотація:   Школа покликана виховувати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шляху до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української лутератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.

 
54 83.3(4Укр)6-022.9
К12

Кавун, Л. І.

        М'ятежні романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ [Текст] : монографія / Л. І. Кавун ; наук. ред. : М. К. Наєнко ; рец. : В. Г. Дончик [та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 327 с.

Зміст:
  Літературна організація ВАПЛІТЕ: генезис, естетика, контекст. - С. 16-117
  Художні моделі буття в українській прозі 20-х років ХХ століття. - С. 118-228
  Морально-етичні виміри буття у творчості Аркадія Любченка "Образа". - С. 193-206
  Гендерні ролі в художній прозі "романтиків вітаїзму". - С. 206-228
  Поетика української прози 20-х років ХХ століття. - С. 229-301
  Під знаком гри: комунікативний вимір читання роману Майка Йогансена "Подорож доктора Леонардо...". - С. 252-266
  Міфопоетична структура роману Юрія Яновського "Чотири шаблі". - С. 266-279

Рубрики: Історія української літератури - Літоб'єднання ВАПЛІТЕ

Анотація:   Досліджується феномен літоб'єднання ВАПЛІТЕ як унікального мистецького явища в річниці художньо-естетичних шукань української прози доби національного відродження у більш широкому історико-теоретичному контексті. З'ясовується поліаспектна семантика концепцій "романтики вітаїзму", "азіатського ренесансу", "фаустівської" людини, а також окреслюються структурно-функціональні рівні поетики прозових творів "олімпійців", зокрема своєрідності світообразу, нарації, жанро-стилю.

 
55 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія: Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15.. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23.. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33.
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43.
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52.
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65.
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81.
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91.
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103.
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120.
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131.
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155.
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167.
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178.
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190.
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207.
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213.
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236.
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245.
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257.
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266.
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275.
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282.
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286.
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298.
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323.
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335.
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346.
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356.
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370.
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384.
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395.
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402.

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
56 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Магія слова і думки: формування професійної компетенції аналізу художнього твору у майбутніх учителів-словесників / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література -- зарубіжна література -- урок літератури -- художній твір

Анотація:   У посібнику розглядається проблема сприймання художнього твору учнями та студентами, подаються конкретні зразки формування професійної компетенції у майбутніх вчителів-словесників у процесі аналізу української і зарубіжної класики.

 
57

Лаврусенко, М.

        Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання / М. Лаврусенко. - : 2014

 
58 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12.
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17.
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23.
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27.
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30.
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34.
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39.
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43.
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46.
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49.
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54.
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58.
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65.
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69.
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73.
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79.
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83.
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86.
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91.
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95.
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97.
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103.
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106.
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109.
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113.
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116.
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120.
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125.
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130.
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138.
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142.
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146.
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150.
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154.
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157.
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162.
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165.
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170.
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173.
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177.
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183.
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186.
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191.
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196.
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201.,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206.
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213.
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218.
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222.
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225.
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227.
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231.
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236.
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239.
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243.
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248.
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253.
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256.
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264.
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269.
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274.
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279.
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284.
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286.
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291.
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296.
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301.
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304.
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307.
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311.
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314.
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317.
  Хасанова Н.  Трансфоррмація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320.
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325.
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328.
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333.
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339.
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342.
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346.
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350.
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353.
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356.
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360.
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364.
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367.
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372.
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375.
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379.
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383.
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388.
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392.
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395.
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398.
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403.
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408.
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410.
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414.

 
59 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М.

        Художня література України [Текст] : Ч.1 Від міфів до реальності / М. Наєнко. - К. : Просвіта, 2005. - 700 с.

Рубрики: Мономах - про нього
Історія української літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- українська міфологія -- український фольклор -- козацька епоха і

Анотація:   Книга являє собою стислий, науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклоричних) часів до початку ХХІ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим "підручником життя". А хто з нас не прагне перебувати в сфері мистецтва, чомусь у нього навчитися й обрати собі найкращу, з естетичним шармом долю. Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література в книзі розглядається (наскільки це можливо в стислій праці) в загальнослв'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно - ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників - її душу. У першій частині йдеться про давній період української літератури та ранні вияви нового.

 
60 81.2Ук-7
К64

Кононенко, В. І.

        Мова. Культура. Стиль [Текст] : зб. наук. ст. / В. І. Кононенко. - К. : Плай, 2002. - 459 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): синтаксис -- стилістика -- фразеологія -- художнє слово -- мовостиль перекладів -- український переклад -- видатні діячі культури -- етнолінгвістика -- лінгводидактика

Анотація:   У книжці відомого мовознавця і лінгводидакта Віталія Кононенка вміщено статті різних років, що друкувалися в журналах, збірниках і інших виданнях як в Україні, так і за її межами. У центрі уваги автора - українська мова в її структурних і стилістичних виявах і функціях, в художньому слові і перекладі, в зв'язках із народною культурою і національно-культурними процесами. Окремий розділ книжки присвячений вивченню української мови на етнологічних засадах.

 
61 83.3Ук
П12

Павленко, Г. І.

        Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г. І. Павленко. - К. : Наукова думка, 1984. - 324 с.

Зміст:
  Біографічні жанри в системі східнослов'янських літератур. - С. 17-57
  Розвиток наративності, сюжетності і художнього висмислу в житіях і літописних оповіданнях про Ольгу та Володимира ( 11-поч. 18 ст.). - С. 57-116
  Зображення історичної особи в розповідях про Ольгу та Володимира. - С. 116-149
  На шляхах до історичної повісті. - С. 149-159
  Житіє Володимира за рукописом 17 ст.. - С. 160-179
  Житіє Ольги за списком кінця 17- початку 18 ст.. - С. 179-194
  Житіє Володимира поширеної редакції кінця 17- початку 18 ст.. - С. 194-213

Рубрики: Історія української літератури - Давня українська література
Україна

Ключові слова (ненормовані): князів -- історична белетристика в українській літературі -- наративність -- сюжетність -- художній вимисел -- формування літературного персонажа

Анотація:   На матеріалі східнослов'янських житійних і літописних текстів 11-16 ст. про давньоруських князів Ольгу і Волоимира та українських версій цих сюжетів 17- початку 18 ст., досліджуються основні аспекти становлення історичної белетристики в українській літературі. Аналізується розвиток таких визначальних особливостей белетристики, як наративність, сюжетність, художній вимисел, а також основні моменти процесу формування літературного персонажа. Публікуются тексти аналізованих пам'яток із рукописів і друкованих видань 17- 18 ст.

 
62 83.3У1-022
Я92

Яценко, М. Т.

        Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. - К. : Наукова думка, 1979. - 335 с.

Зміст:
  Гуманістичний ідеал просвітительського реалізму. - С. 10-106
  У пошуках життєвих засад і літературної критики. - С. 107-192
  Народна естетика і література. - С. 192-186

Рубрики: Історія української літератури - Література XIX ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): художня наукова думка -- естетична наукова думка -- історизм в літературі -- народність в літературі

Анотація:   Досліджується формування художньої і наукової думки в новій українській літературі й естетиці від Котляревського до Шевченка. На конкретному аналізі творчості українських письменників першої пол. 19 ст. і тогочасних теоретичних уявлень про шляхи розвитку вітчизняної літератури простежується зростання ідейно-художнього рівня, формування естетичних критеріїв реалістичного відображення дійсності, ідейності, народності й історизму літератури.

 
63 84(4Укр)6-19
І19

Іванина, В.

        Любов і смерть узурпатора. Три доби з життя "героя" нашого часу [Текст] : роман / В. Іванина. - К. : Дніпро, 2006. - 222 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема добра і зла

Анотація:   Роман відомого українського письменника Василя Іванини художнім словом відтворює складні драматичні процеси в сучасному українському суспільстві, трансформацію людини в період дикого нагромадження капіталу, коли дух наживи і збагачення поглинає віковічні і, здавалося, невмирущі людські чесноти - совість, милосердя, співчуття. Натомість лавиною накочується аморальність, розпуста, безвідповідальність. За ким і за чим прийдешнє? Куди поверне велетенська коловерть життя наш трудящий, упосліджений і терплячий народ? Відповідь на ці питання у новому творі прозаїка.

 
64 81.2Ук-923
Ш67

Шкуратяна, Н. Г.

        Сучасна українська літературна мова [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2000. - 685 с.

Рубрики: Мова українська - Літературна мова

Ключові слова (ненормовані): фонетика -- фонологія -- лексикологія -- фразеологія -- лексикографія -- морфеміка -- словотвір -- морфологія -- частини мови -- службові частини мови -- синтаксис -- речення

Анотація:   Відповідно до програми викладено теоретичний матеріал , що охоплює всі розділи курсу. Подано також вправи, в яких використано речення та уривки з художніх текстів класиків української літератури, сучасних письменників, публіцистів,зразки усної народної творчості. Практична частина спрямована на вироблення у студентів навичок і вміння спостерігати, аналізувати і класифікувати мовні явища, користуватися лексичним багатсвом мови,на глибоке оволодіння орфоепічними, правописними, пунктуаційними нормами. Після кожного розділу вміщено запитання і завдання для самокотролю, які сприятимуть закріпленню вивченого.

 
65 84(4Укр)6-4
Т19

Тарасюк, Г. Т.

        Сестра моєї самотності [Текст] : роман / Г. Т. Тарасюк. - К. : Освіта України, 2010. - 321 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема жіночої долі

Анотація:   Перед вами третє, допрацьоване і доповнене видання роману, якому судилося стати першим українським бестселером. Журнальний варіант роману, що бачив світ 1993 року під назвою "Смерть - сестра моєї самотності", наробив чимало галасу і неприємностей автор. Незважаючи на це, усі подальші роки Галина Тарасюк працювала над текстом, перетворюючи його на широке художнє полотно про українське життя на межі двох епох: від Чорнобильської трагедії - до наших днів. У центрі роману - трагічно-містичне переплітіння доль і житейських доріг двох талановитих жінок, зіткнення двох неординарних характерів. Ця дружба-ворожба між подругами продовжується навіть після загадкової смерті однієї з них і дивовижного зцілення другої...

 
66 83.3(4Укр)6-5
К78

Кравець, Л.

        Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. [Текст] : монографія / Л. Кравець. - К. : Академія, 2012. - 412 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художня метафора -- метафоричний динамізм в українській поезії -- антропоморфні метафори -- природоморфні метафори -- артефактні метафори

Анотація:   Метафора потужно живить емоційну енергетику слова, увиразнює його образну структуру, розширює смислові горизонти мови. Без неї неможлива література, не обходиться наука, активно фігурує вона в соціокультурних дискурсах. Метафора несе інформацію про історичний і культурний розвиток людини, пізнання нею світу, самовираження у слові. Метафоризаційні процеси мають системний, цілісний, цілеспрямований і хвилеподібний характер. На основі їх осмислення сформульовано концепцію метафоричного динамізму, що грунтується на розумінні метафори як наснаженого внутрішньою силою явища мови, мислення і культури. У руслі цієї концепції в монографії розглянуто також розвиток української поетичної метафори, українського поетичного мовомислення, проаналізовано метафоричний світ поетичних творів вітчизняної літератури ХХ ст.

 
67 84(4Укр)6-8
К69

Корсак, І. Ф.

        Гетьманич Орлик [Текст] : худ.-докум. повість / І. Ф. Корсак. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 124 с.

Рубрики: Орлик Г. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Орлик Г. -- українські гетьмани

Анотація:   Певно, тільки історія України багата прикладами, коли на людину, котра боролося за свободу свого краю, наклеювали негативного ярлика. Саме про одного з них - Григорія (Григора) Орлика (за радянською термінологією, "зрадника, агента шляхетської Польщі і шведського короля") -йдеться в художньо-документальній повісті українського письменника Івана Корсака.

 
68 85.143(4Укр)5-8 л6
В19

        Сергій Васильківський (1854 - 1917) [Текст] : [альбом] / Нац. Художній Музей України. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 144 с.

Рубрики: Васильківський С. - о нем художник
Мистецтво образотворче - Живопис

Ключові слова (ненормовані): Васильківський С.: художник -- живопис Васильківського С. -- біографія Васильківського С.

Анотація:   Книга містить біографічні дані та альбом художніх робіт видатного українського майстера пейзажу останніх десятиліть XIX - початку ХХ століття, класика образотворчого мистецтва України Сергія Івановича Васильківського. Об'єктивною перешкодою для вивчення постаті художника була і є майже цілковита відсутнісь його особистого архіву. Інформація, яка зібрана на сьогодні - це багаторічна праця хранителя Харківського художнього музею М. М. Безхутрого та дослідження І. В. Огієвської, автора останньої, присвяченої С. Васильківському, монографії.

 
69 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 54 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, ЧДУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2004. - 178 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Університет як системоутворювальний центр формування національно-мовної особистості / А. І. Кузьмінський. - С. 3-10
  Мацько Л. І.  Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти / Л. І. Мацько. - С. 10-14
  Пентилюк М. І.  Наукові засади формування професійного мовлення студентів-філологів / М. І. Пентилюк. - С. 14-20
  Караман О. В.  Дослідницький метод як засіб формування у старшокласників гімназії стилістичних умінь і навичок / О. В. Караман. - С. 20-26
  Караман С. О.  Концептуальні підходи до розробки змісту й організації процесу формування у студентів професійних мовленєвих умінь / С. О. Караман, В. Г. Пасинок. - С. 26-34
  Олексенко В. П.  Організація самостійної роботи студентів у теоретичній і практичній підготовці майбутнього вчителя / В. П. Олексенко. - С. 34-37
  Бакум З. П.  Проблема удосконалення змісту лінгвістичного компонента курсу фонетики в гімназії / З. П. Бакум. - С. 37-40
  Боть Л. П.  Інтегрований підхід до вивчення ділової української мови на нефілологічних факультетах / Л. П. Боть. - С. 40-45
  Василенко С. В.  Урахування фонетики рідної мови в процесі формування фонетичних та орфоепічних навичок української мови у студентів-іноземців на початковому етапі навчання / С. В. Василенко. - С. 45-48
  Гаврилова Т. О.  Спецкурс з ономастики як фактор формування національно-мовної особистості / Т. О. Гаврилова. - С. 48-52
  Голуб Н. Б.  Аналіз усного мовлення студентської молоді / Н. Б. Голуб. - С. 52-58
  Горошкіна О. М.  Жанрово-комунікативний аспект навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю / О. М. Горошкіна. - С. 58-63
  Денисенко З. М.  Сучасні дослідження з проблеми семантичного узгодження / З. М. Денисенко. - С. 63-69
  Дроздова І. П.  Перспективи використання комп'ютерів і створення навчальних програм для занять з української мови / І. П. Дроздова. - С. 69-73
  Дружененко Р. С.  Фразеологізм як спосіб етнопедагогіки / Р. С. Дружененко. - С. 73-77
  Красовська О. М.  Епістолярій Лесі Українки як засіб формування мовної особистості / О. М. Красовська. - С. 77-81
  Литвин І. М.  Принципи вивчення прислівникової номінації у курсі "Морфологія" / І. М. Литвин. - С. 81-84
  Лонська Л. І.  Новітні підходи до вивчення буттєвих речень в українській мові / Л. І. Лонська. - С. 84-88
  Любченко М. В.  Система письмових комунікативних вправ у навчанні іноземної мови / М. В. Любченко. - С. 88-92
  Ляшкевич А. І.  Діалогічне мовлення як наукове поняття та його види / А. І. Ляшкевич. - С. 92-97
  Мордовцева Н. В.  Роль лінгвістичних мініатюр у формуванні мовної особливості / Н. В. Мордовцева. - С. 97-101
  Окуневич Т.  Модель гри у підготовці вчителя-словесника / Т. Окуневич. - С. 101-105
  Остапенко Н. М.  Тестування як метод навчання на заняттях з ділової української мови у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 105-110
  Попова Л. О.  Лінгвістичні засади удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів / Л. О. Попова. - С. 110-114
  Пугач Л. Д.  Лексико-стилістичні вправи з художнього перекладу / Л. Д. Пугач, В. В. Шляхова. - С. 114-120
  Руденко Н. П.  Опрацювання речень із умовною модальністю на заняттях з ділової української мови / Н. П. Руденко. - С. 120-123
  Семеног О. М.  Роль філологічного аналізу тексту в системі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури / О. М. Семеног. - С. 123-129
  Симоненко Т. В.  Самостійна робота та її роль у процесі розвитку комунікативної (лінгвістичної) компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 129-135
  Сіваченко О. О.  Лінгвістичні труднощі смислового сприймання на слух радіопостановок англомовних драматичних творів / О. О. Сіваченко. - С. 135-140
  Терехова В. А.  До проблеми інтеграції на уроці української словесності / В. А. Терехова. - С. 140-145
  Федоренко О. Д.  Формування умінь перекладу емоційно-оцінних демінутивних утворень (на матеріалі двомовних газет) / О. Д. Федоренко. - С. 145-150
  Цінько С. В.  Лінгводидактичні основи добору аудіотекстів / С. В. Цінько. - С. 150-155
  Шитик Л. В.  До проблеми оцінювання вступного іспиту з мови (переказу з творчим завданням) / Л. В. Шитик, Т. Г. Бондаренко. - С. 155-162
  Шуневич О. М.  Формування у старшокласників уміння конспектування навчальні тексти як методична проблема / О. М. Шуневич. - С. 162-168
  Яворська С. Т.  Українська мова в перших програмах / С. Т. Яворська. - С. 168-176

Рубрики: Педагогіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): мовна особистість -- студентське мовлення -- семантичне узгодження -- етнопедагогіка -- діалогічне мовлення -- художній переклад -- уроки української словесності

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях висвітлено різні аспекти розвитку та становлення лінгводидактики вищої школи: особливості організації сучасних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неперервність мовної освіти та ін.

 
70 81
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 402 с.

Зміст:
  Антоновська М.  Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв'язків / М. Антоновська. - С. 8-12.
  Антохі Л.  До питання походження обряду "калоян" у календарно-обрядовому фольклорі молдаван та румунів Басарабії / Л. Антохі. - С. 13-16.
  Аністратенко А.  Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка / А. Аністратенко. - С. 17-20.
  Барчан В.  Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т. Осьмачки / В. Барчан. - С. 21-25.
  Башук Н.  Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" / Н. Башук. - С. 26-28.
  Блєдних Т.  Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко / Т. Блєдних. - С. 29-32.
  Богачевська Л.  Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") / Л. Богачевська. - С. 33-37.
  Васьків М.  Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної Йокнапатофи і власного Макондо / М. Васьків. - С. 38-42.
  Васьків М.  Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років / М. Васьків. - С. 43-47.
  Волощук Л.  Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері / Л. Волощук. - С. 48-51.
  Волощук Ю.  Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького / Ю. Волощук. - С. 52-56.
  Горднюк Н.  Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія / Н. Горднюк. - С. 57-59.
  Гребенюк Т.  Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній прозі / Т. Гребенюк. - С. 60-63.
  Гриневич В.  Постать О. Довженка крізь призму "Щоденника" / В. Гриневич. - С. 64-68.
  Даниліна О.  Пілігрим як концептний персонаж прози Євгена Положія / О. Даниліна. - С. 69-72.
  Дашко Н.  Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда / Н. Дашко. - С. 73-76.
  Кофлер Д.  Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р. Р. Толкіна "Володар Перстнів" / Д. Кофлер. - С. 77-80.
  Дергаль Л.  Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя / Л. Дергаль. - С. 81-85.
  Дмитренко А.  Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б. Антоненка-Давидовича / А. Дмитренко. - С. 86-88.
  Дмитренко Є.  Інтерпретація фактів літературного життя початку XX ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду / Є. Дмитренко. - С. 89-92.
  Єржиківська Н.  Особливості поетичного самовиявлення Ольги Смольницької / Н. Єржиківська. - С. 93-100.
  Жижченко Л.  Жанрові модифікації в українській літературі початку XX століття (на прикладі повісті-балади О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала") / Л. Жижченко. - С. 101-103.
  Зушман М.  Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників / М. Зушман. - С. 104-110.
  Іванишин П.  "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу / П. Іванишин. - С. 111-115.
  Истомина А.  Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В. М. Шукшина / А. Истомина. - С. 116-119.
  Карабльова А.  Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде / А. Карабльова. - С. 120-123.
  Карабльова О.  Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" / О. Карабльова. - С. 124-128.
  Кирильчук О.  Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні / О. Кирильчук. - С. 129-133.
  Коваленко О.  Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т. Г. Шевченка / О. Коваленко. - С. 134-136.
  Коваленко Т.  Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму / Т. Коваленко. - С. 137-139.
  Ковальова Г.  Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій / Г. Ковальова. - С. 140-142.
  Когут О.  Інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією / О. Когут. - С. 143-146.
  Колодкевич Г.  Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Статуса / Г. Колодкевич. - С. 147-149.
  Коновалова М.  Постмодерні експерименти у драмі О. Ірванця "Брехун з Литовської площі" / М. Коновалова. - С. 150-152.
  Корецька М.  Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім'я" / М. Корецька. - С. 153-157.
  Кравченко В.  "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р. Федоріва "Житіє ізографа Штефана") / В. Кравченко. - С. 158-161.
  Красавіна В.  Міжкультурний діалог в українському художньо-історичному дискурсі (на матеріалі історичних романів другої половини XIX - першої половини XX ст.) / В. Красавіна. - С. 162-165.
  Кривопишина А.  Естетика й рецепція масової культури в сучасній українській літературі / А. Кривопишина. - С. 166-168.
  Лапко О.  Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту / О. Лапко. - С. 169-172.
  Левчук О.  Зооморфні образи українського фольклору: історія і методологія дослідження / О. Левчук. - С. 173-178.
  Лисенко-Ковальова Н.  Художня практика мурівського модернізму / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 179-181.
  Майборода Н.  Неоромантизм як течія модернізму / Н. Майборода. - С. 182-185.
  Науменко Н.  Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці / Н. Науменко. - С. 186-189.
  Олійник Н.  Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" / Н. Олійник. - С. 190-193.
  Онуфрієнко О.  Наукова біографія митця в культуротворчому контексті / О. Онуфрієнко. - С. 194-198.
  Оселедько К.  Концепт "відьма" у романі братів Капранових "Кобзар 2000" / К. Оселедько. - С. 199-201.
  Перетята О.  Творчість З. Мензатюк і українська дитяча література кінця XX - початку XXI століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення / О. Перетята. - С. 202-206.
  Петренко Л.  Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки / Л. Петренко. - С. 207-209.
  Ференц Н.  Поетика пейзажної лірики Христини Керити / Н. Ференц. - С. 210-216.
  Разживін В.  Художня своєрідність історичної повісті Л. Старицької-Черняхівської "Діамантовий перстень" / В. Разживін. - С. 217-219.
  Рега Д.  Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення / Д. Рега. - С. 220-223.
  Родчин З.  Дискурс західноукраїнської мелодрами 20-х - 30-х років XX століття / З. Родчин. - С. 224-228.
  Романенко Л.  Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі / Л. Романенко. - С. 229-231.
  Романиця О.  Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея / О. Романиця. - С. 232-236.
  Романишин В.  Модальність топосу міста у "Перехресних стежках" Івана Франка та в "Цинамонових крамницях" Бруно Шульца / В. Романишин. - С. 237-241.
  Ромас Л.  Концепція душі в романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" / Л. Ромас. - С. 242-244.
  Сенько І.  Лексема "бЂла" в давньоруській пам'ятці "Слово о полку Ігоревім": до проблеми автентичного прочитання / І. Сенько. - С. 245-249.
  Сидоренко О.  Український святковий бурлеск XVII-XVIII ст. у контексті західноєвропейської "низової" літератури / О. Сидоренко. - С. 250-253.
  Сирадоєва О.  Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського / О. Сирадоєва. - С. 254-258.
  Січкар О.  Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця XIX - початку XX століття / О. Січкар. - С. 259-261.
  Снігаренко Є.  Фольклорний топос і його художні параметри / Є. Снігаренко. - С. 262-264.
  Сторощук І.  Роман про митця у системі епічних жанрів / І. Сторощук. - С. 265-268.
  Турган О.  Функції агональності в структурі драми Лесі Українки / О. Турган. - С. 269-273.
  Федака С.  Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури XII століття / С. Федака. - С. 274-276.
  Фоменко А.  Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях / А. Фоменко. - С. 277-280.
  Фоміна Л.  Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського / Л. Фоміна. - С. 281-285.
  Філатова О.  Український роман про "радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації / О. Філатова. - С. 286-290.
  Філоненко Н.  Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена / Н. Філоненко. - С. 291-292.
  Цехмейструк М.  Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука / М. Цехмейструк. - С. 293-296.
  Цибулько О.  Ностальгія та пустота: "Депеш Мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем / О. Цибулько. - С. 297-300.
  Шапіро В.  Інтертекстуальний зв'язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами / В. Шапіро. - С. 301-303.
  Шаф О.  Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва / О. Шаф. - С. 304-307.
  Шевель Н.  Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки / Н. Шевель. - С. 308-312.
  Шевель Т.  Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного / Т. Шевель. - С. 313-316.
  Шестопалова Т.  Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу / Т. Шестопалова. - С. 317-320.
  Шеховцова О.  Жанрові модифікації "Денників" Петра Сороки / О. Шеховцова. - С. 321-323.
  Штолько М.  Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко) / М. Штолько. - С. 324-327.
  Звягіна Г.  Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах Григора Тютюнника / Г. Звягіна. - С. 328-332.
  Зіневич Л.  Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова / Л. Зіневич. - С. 333-336.
  Ільченко І.  Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки / І. Ільченко. - С. 337-340.
  Колоїз Ж.  Індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки "Жовтий князь" / Ж. Колоїз. - С. 341-345.
  Корольова В.  Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту / В. Корольова. - С. 347-350.
  Мороз О.  Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману "Сонячна машина" В. Винниченка) / О. Мороз. - С. 351-355.
  Павликівська Н.  Інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л. М. Толстого "Исповедь") / Н. Павликівська. - С. 356-359.
  Семашко Т.  Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука / Т. Семашко. - С. 360-363.
  Сколоздра-Шепітко О.  Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка / О. Сколоздра-Шепітко. - С. 364-367.
  Слюніна О.  Лінгвопоетичне осмислення художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота в поетичному мовомисленні Л. М. Талалая / О. Слюніна. - С. 368-371.
  Тендітна Н.  Мовні особливості втілення образу смерті в прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка / Н. Тендітна. - С. 372-375.
  Труш О.  Складне речення у франковому "Темному царстві" / О. Труш. - С. 376-382.
  Хорошева О.  Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська / О. Хорошева. - С. 383-385.
  Чижмар О.  В. Гренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття / О. Чижмар. - С. 386-391.
  Шабат-Савка С.  Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту / С. Шабат-Савка. - С. 392-396.
  Яценко О.  Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько / О. Яценко. - С. 397-400.

 
71 85.03(4Укр)
Щ61

Щербаківський, Д. М.

        Козак Мамай [Текст] : мистецько-етнографічні праці / Д. М. Щербаківський ; упорядкув., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за заг. ред. А. - К. : Факт, 2008. - 511 с.

Рубрики: Історія культури - Культура радянського періоду
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська демонологія -- перша кустарна виставка -- розкопки курганів -- вишневецька бібліотека -- Київський художньо-промисловий музей

Анотація:   Книга українського мистецтвознавця, етнографа, науковця, громадського діяча містить звід досліджень у сфері народного мистецтва, архітектури, етнографії, загалом української культури.

 
72 85.103(4Укр)6я21
В55

Вишеславський, Г. А.

        Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України [Текст] : [словник] / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелинда. - Париж : Майстерня книги, 2010. - 416 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з мистецтва

Ключові слова (ненормовані): постмодернізм -- візуальне українське мистецтво

Анотація:   У словнику автори зібрали терміни, неологізми та жаргонізми, поширені в художній практиці сучасного візуального українського мистецтва.

 
73 83.3(4Укр)6-8...4
П21

Пархоменко, В.

        Як він ішов. (Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби) [Текст] : Літературний есей / В. Пархоменко. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 52 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У пропонованому виданні зроблена спроба осмислити становлення та сутність громадянської позиції, мистецького світосприймання та художньої манери видатного українського поета Василя Симоненка.

 
74 83.3Ук1-8...4
Г85

Грицюта, М. С.

        Михайло Коцюбинський у слов'янській літературі / М. С. Грицюта. - К. : Наукова думка, 1964. - 119 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Коцюбинський у російській літературі -- Коцюбинський і слов'янська література

Анотація:   Праця є першою узагальнюючою справою з'ясувати питання: Коцюбинський у слов'янських літературах. Автор простежує шляхи проникнення творів М. Коцюбинського у слов'янські літератури, показує, чим зумовлений інтерес до них за межами України, який внесок зробила інослов'янська критика і літературознавство в справу популяризації та осмислення художнього слова видатного українського письменника, а також з'ясовує ряд інших цікавих питань.

 
75 83.3Ук1я73
К59

Козлов, А.В.

        Українська дожовтнева драматургія: еволюція жанрів [Текст] : навч. посіб. для студ. педінститутів спеціальності 02.19.00 "Українська мова і література" / А. В. Козлов. - К. : Вища школа, 1991

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): еволюція жанрів -- українська драматургія 19 ст. -- жанрова типологія драматургії

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюється одне з малодосліджених питань- проблема жанрової типології в українській дожовтневій драматургії. На великому конкретному матеріалі простежується процес становлення і розвитку української драми, її особливості, прикмети, арсенал художніх засобів; досліджується, якими шляхами новаторство української драми 19 ст. узгоджується з тими плідними традиціями, що складалися віками.

 
76 83.3У1-8...4
Ю64

Юрійчук, М. І.

        Юрій Федькович [Текст] : семінарій / М. І. Юрійчук, З. А. Івашкевич. - К. : Вища школа, 1981. - 231 с.

Рубрики: Едьклвич Ю. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): вивчення творчісті Федьковича Ю.

Анотація:   У посібнику висітлюється більш ніж столітня історія вивчення художньої спадщини видатного українського письменника і громадського діяча 19 ст.- Ю. Федьковича, подається хронологія його життя і творчості, широко проілюстрована документами. Книжка містить бібліографію основних прижиттєвих і посмертних видань творів письменника, найважливіших праць про нього, а також тематику семінарських доповідей, що охоплює різні сторони його творчості та громадсько- культурної діяльності.

 
77 74.261.8 я73-1
Н34

        Наукові основи методики літератури [Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.

Зміст:
  Методика літератури як наука. - С. 12-29
  Література як шкільний предмет. - С. 36-47
  Види літературних занять. - С. 50-137
  Методи, форми і засоби вивчення літератури. - С. 142-173
  Підвищення культури мовлення засобами художньої літератури. - С. 180-191
  Міжпредметні зв'язки. - С. 196-216
  Учитель літератури. - С. 230-258
  Учень і література. - С. 260-281
  Письменник і література в школі. - С. 284-286
  Підручники і посібники з літератури. - С. 288-322
  Кабінет літератури. - С. 324-336

Рубрики: Методика навчання літератури - Наукові основи вивчення

Ключові слова (ненормовані): Українська методика літератури -- Художній твір -- Літературно-мистецькі і творчі гуртки

Анотація:   У посібнику всебічно розглядаються основні проблеми методики літератури як галузі педагогічної науки і як практичного керівництва в навчально-виховному процесі.

 
78 85.100.50. я73-1
М69

Михайленко, В. Є.

        Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Михайленко; М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2004. - 304 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Художні форми мистецтва

Ключові слова (ненормовані): комп'ютерна графіка -- геометричний аналіз картин -- моделювання в дизайні -- художнє формотворення -- геометричне моделювання в дизайні

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Досліджено значення точок. ліній та поверхонь, зокрема роль у формотворенні плоских кривих, в тому числі - кривих 2-го порядку, а також кривих поверхонь. Виконано геометричний аналіз деяких художніх картин, переважно українських майстрів. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп'ютерної графіки.

 
79 81.07
А57

        Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] : збірник. Т.1 Художні переклади / Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Центр гуманітарних досліджень. - Дрогобич : Колос, 2002. - 273 с.

Рубрики: Мова українська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): художні переклади

Анотація:   В Альманасі зібрано художні переклади на українську мову студентів міжнародної школи перекладачів та інтерпретаторів текстів "Перекладацька майстерня 2000-2001" (проект Центру гуманітарних досліджень при Львівському національному ініверситеті). Додано біографічні довідки про авторів, перекладачів та їхніх наставників з фотографіями.

 
80 83.3Ук1-8...4
П43

Погребенник, Ф. П.

        Ольга Кобилянська [Текст] : до 125-річчя від дня народження / Ф. П. Погребенник. - К. : 1988. - 48 с.

Рубрики: Кобилянська О. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Кобилянської О.

Анотація:   У брошурі на багатому фактичному матеріалі простежується формування у складних суспільно-політичних умовах кінця ХІХ-початку ХХ століття демократичних ідейно-естетичних поглядів письменниці, розвиток її самобутнього таланту. Розкриваються основні особливості художньої спадщини класика української літератури, чия творчість своєю кращою частиною увійшла в золотий культурний фонд нашого народу, служила і служить взаємозбагаченню і взаємозближенню всіх людей доброї волі.

 
81 74.268.39Укр я73-5
Б33

Башманівська, Л. А.

        Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус. - К. : Слово, 2013. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): української літератури -- аналіз художнього твору -- писемний розвиток мовлення учня -- усний розвиток мовлення учня -- позакласна

Анотація:   У посібнику запропоновано плани практичних занять, запитання й завдання для самостійної роботи студентів, креативні вправи, тестові завдання, а також теми та поетапний план роботи лабораторних занять. Посібник допоможе студентам теоретично й практично засвоїти курс методики викладання літератури, оволодіти вміннями та навиками, які необхідні для роботи в школі.

 
82 84(4Укр)6-4
П70

Праск, С. Б.

        Здобути або не бути [Текст] : іст. роман-трилогія : 100-літтю Героя України Романа Шухевича присвячується / С. Б. Праск ; авт. передм. С. Бабій. - Рівне : Волинські обереги, 2007. - 660 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема визвольної боротьби -- образ генерала УПА Шухевича -- українська проза -- тема історична

Анотація:   У центрі цього великомасштабного художнього твору - образ Головного Командира Української Повстанської Армії легендарного генерала "Тараса Чупринки" - Романа Шухевича.

 
83 85.143
Л89

        Львівський музей українського мистецтва [Текст] : Альбом / авт. вступ. ст. В.Є. Арофікін. - К. : Мистецтво, 1987. - 112 с.

Рубрики: Історія музейної справи - Львівський музей українського мистецтва
Львів

Ключові слова (ненормовані): українське мистецтво -- Львівський музей -- скульптура -- графіка -- живопис

Анотація:   Серед художніх музеїв України Львівський музей українського мистецтва широко відомий у нашій країні та поза її межами своїм багатим зібранням живопису, скульптури, графіки. В ньому зосереджено близько 70 тисяч експонатів- від пам'яток творчості давніх слов'ян та майстрів Київської Русі до творів сучасних художників Радянської України.

 
84 81.2Ук-7
К90

        Культура слова [Текст] : Вип. 66-67 / НАН України, Ін-т української мови. - К. : [Грамота], 2006. - 132 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): вимога -- наголос -- історія культури -- історія писемності -- мова творів І. Франка -- мова комп'ютерної техніки -- стилістика

Анотація:   Центральне місце у випуску відведено ювілейній рубриці, присвяченій 150-річчю від дня народження І. Я. Франка. Автори не лише традиційно зосереджують увагу на мовностилістичних особливостях поетичних та прозових творів І. Франка, але й відкривають читачам майстерність цього автора як публіциста, розмірковують про сучасний стан розміщення української класики у веб-ресурсах. Учителі української мови та літератури зможуть використати матеріали про стилістичний колорит художнього слова у мові сучасної української поезії та прози. Рубрики "Мова і час", "З історії культури і писемності" містять цікаву інформацію про традиційні та новітні явища в українській мові, зокрема в політичному дискурсі та мові комп'ютерної техніки. Заслуговують на увагу матеріали про власні назви, відмінності в українському літературному та діалектному наголошенні. Рубрика "Наші консультації", як завжди, створена у формі відповідей на ваші запитання. У ній читач може знайти поради та рекомендації щодо складних випадків слововживання, правопису.

 
85 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
86 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 410 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Соціокультурні контексти вживання висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні / С. Ф. Алексенко. - С. 3-7.
  Андрусь Л. А.  Необізнаність мовця та її актуалізація у питальних реченнях французької мови / Л. А. Андрусь. - С. 7-13.
  Антонюк К. П.  Відображення концептуальної моделі світу у процесах метафоризації (на прикладі онтологічних метафор референту culture) / К. П. Антонюк. - С. 13-20.
  Бабюк В. А.  Особливості семантичних трансформацій у загальновживаній лексиці у текстах з радіоекології / В. А. Бабюк. - С. 20-25.
  Багацька О. В.  Синтаксичні моделі розгортання концепту рівновага в сучасних американських коротких оповіданнях / О. В. Багацька. - С. 25-31.
  Бокова П. М.  Значення та функції темпоральних сполучників (на матеріалі іспанського часового складнопідрядного речення) / П. М. Бокова. - С. 31-35.
  Борисенко Н. Д.  Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми / Н. Д. Борисенко. - С. 35-40.
  Бохун Н. В.  Лінгвальні засоби створення портрета персонажа в творах іспанських письменників XIX століття / Н. В. Бохун. - С. 40-44.
  Булаховська Ю. Л.  "Прозаїзація" польської поезії другої половини XX-го століття як вияв жанрової інтеграції в літературі / Ю. Л. Булаховська. - С. 45-47.
  Ваховська Л. Ф.  Метафорична репрезентація ключових концептів сучасного американського кінематографу / Л. Ф. Ваховська. - С. 47-54.
  Венгренівська М. А.  Два французькі переклади гімну П. Чубинського "Ще не вмерла Україна" (еквілінеарність та гендерний фактор) / М. А. Венгренівська. - С. 54-57.
  Гнатюк А. Д.  Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 58-62.
  Гніздечко О. М.  Оцінний аспект англомовного наукового лінгвістичного дискурсу / О. М. Гніздечко. - С. 63-69.
  Головко О. Б.  Герундіальні конструкції: лінгвокогнітивні аспекти семантики / О. Б. Головко. - С. 69-73.
  Гулівець Н. О.  Когнітивний і семантичний аспекти реалізації концепту дозвілля в сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 73-81.
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі риторичного запитання як емфатичного засобу в англо-українських перекладах / Н. В. Денисенко. - С. 81-85.
  Довганчина Р. Г.  Явище підтексту як перекладознавча проблема / Р. Г. Довганчина. - С. 85-89.
  Євтушок Т. О.  Образ людини в постмодерному художньому дискурсі в контексті явищ діалогізму та поліфонії (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 90-95.
  Звонська Л. Л.  Діахронні зміни функціонального навантаження аориста у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 95-99.
  Ізотова Н. П.  Типологія концептів у сучасних лінгвістичних дослідженнях / Н. П. Ізотова. - С. 99-103.
  Ісакова Ю. П.  Типологія категорії аспектуальності в українській та італійській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 104-111.
  Калачова М. О.  Індивідуально-авторська концепція художнього твору як складова індивідуально-авторської картини світу (на матеріалітрилогії "La fin des hommes" Моріса Дрюона / М. О. Калачова. - С. 111-115.
  Кальченко Г. А.  Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко
  Клименко О. С.  "Bon usage" у антрополінгвістичному вимірі: індивідуалізація чи деперсоналізація нормативних суджень? Нормативний коментар у словнику правильностей французької мови / О. С. Клименко. - С. 120-126.
  Копильна О. М.  Відтворення біблійних алюзій в українських перекладах / О. М. Копильна. - С. 126-131.
  Кошарний К. О.  Симетрія/асиметрія термінів при перекладі іспанських військових текстів українською мовою / К. О. Кошарний. - С. 131-136.
  Кришталюк Г. А.  Імпліцидне заперечення у заголовках англомовного газетного дискурсу: досвід лінгвокогнітивного аналізу / Г. А. Кришталюк. - С. 136-141.
  Макеєв К. С.  Деякі аспекти перекладу фахової мови фармацевтики (на матеріалі перекладу складних прикметників з німецької мови українською) / К. С. Макеєв. - С. 141-146.
  Мариненко П. І.  Динаміка іспанської мови: від мовних змін до неологізмів / П. І. Мариненко. - С. 146-152.
  Михайленко Л. В.  Інтертекстуальність як проблема лінгвістичного пошуку (на матеріалі французьких публіцистичних текстів) / Л. В. Михайленко. - С. 152-156.
  Михайлишин У. І.  Відображення космогонічних уявлень у німецьких зоофразеологізмах (національно-культурний аспект) / У. І. Михайлишин. - С. 156-161.
  Морякіна І. А.  Афективна стратегія в персонажному дискурсі романів форсайтівського циклу Дж. Голсуорсі / І. А. Морякіна. - С. 161-167.
  Мостова Н. А.  Французька регіональна мова як лінгвістичний феномен французької національної мови / Н. А. Мостова. - С. 167-175.
  Мосьпан Н. В.  Проблема інтерпретації художнього твору / Н. В. Мосьпан. - С. 175-179.
  Назаренко А. В.  Функціонально-синтаксичні особливості текстів персональних оголошень сучасного комп'ютерного дискурсу / А. В. Назаренко. - С. 180-186.
  Недбайло К. М.  Внурішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі / К. М. Недбайло. - С. 187-191.
  Некряч Т. Є.  Види асиметрії при перекладі драматичного діалогу / Т. Є. Некряч. - С. 191-196.
  Нечипоренко М. Ю.  Мовна практика героїв роману Ю. Андруховича "Рекреації" та особливості її відтворення у перекладах різноструктурними мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С. 196-205.
  Онанко А. А.  Сучасна французька пісня як об'єкт лінгвопоетичного аналізу: історичний аспект / А. А. Онанко. - С. 205-210.
  Періна О. О.  Адміністративно-юридичний дискурс європейської спільноти (на матьеріалі текстів документів Ради Європи) / О. О. Періна. - С. 210-215.
  Підіпригора Ю. Г.  Імовірна енергетична модель процесу декодування висловлювання / Ю. Г. Підіпригора. - С. 215-220.
  ні знакиПулатова Л. Й.  Семантика весільних обрядових номінацій дошлюбного циклу в українському та німецькомовному ареалах / Л. Й. Пулатова. - С. 220-226.
  Радзієвська С. О.  Типологія словесних поетичних образів, об'єднаних концептом дім, в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 226-233.
  Раєвська І. В.  Джерела та інструментарій вивчення діалектів Італії / І. В. Раєвська. - С. 233-236.
  Розумеєнко Н. В.  Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі (на матеріалі іспанської та португальської мов) / Н. В. Розумеєнко. - С. 236-242.
  Сивак Ю. В.  Політична промова; аксіологічний аспект / Ю. В. Сивак. - С. 243-248.
  Сидельникова Л. В.  Особливості системи регіонального письма старофранцузької мови (на матеріалі писемних пам'яток пікардійського діалекту) / Л. В. Сидельникова. - С. 249-252.
  Сінько О. М.  Лексична та граматична омонімія у системі іменників і дієслів давньогрецької мови / О. М. Сінько. - С. 253-257.
  Славова Л. Л.  Проблема успішності американського та українського політичного дискурсу (на матеріалі інтернет-джерел) / Л. Л. Славова. - С. 257-262.
  Смущинська І. В.  Художній текст як об'єкт лінгвістичного пошуку / І. В. Смущинська. - С. 262-267.
  Соболь О. Ю.  Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв'ю / О. Ю. Соболь. - С. 268-281.
  Солодяк О. Ю.  Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів / О. Ю. Солодяк. - С. 282-286.
  Старовойтова Х. В.  Розуміння архетипу та концепту у сучасній лінгвістиці / Х. В. Старовойтова. - С. 286-292.
  Тарасова В. В.  Зіставні особливості семантики номінативних одиниць на позичення засобів пересування в сучасних англійській та німецькій мовах / В. В. Тарасова. - С. 292-297.
  Терехова Д. І.  Хліб - усьому голова / Д. І. Терехова. - С. 298-307.
  Терехова С. І.  Специфіка функціонально-семантичних репрезентацій "тут-там" в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 307-319.
  Тимошенко К. Л.  Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті (на матеріалі іспанської мови) / К. Л. Тимошенко. - С. 319-323.
  Толчеєва Т. С.  Лексичне значення в аспекті когнітивної лінгвістики / Т. С. Толчеєва. - С. 323-331.
  Фурсова Л. І.  Семантичні зміни у процесі детермінологізації сучасної англійської економічної лексики: парадигматичний і синтагматичний аспекти / Л. І. Фурсова. - С. 331-342.
  Харченко О. В.  Американская шутка с психолингвистической точки зрения / О. В. Харченко. - С. 343-349.
  Чала Ю. П.  Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах / Ю. П. Чала. - С. 349-355.
  Шевченко І. О.  Відтворення реалій іспаномовних казок при перекладі українською / І. О. Шевченко. - С. 355-362.
  Шипіцина Ю. В.  Особливості комунікативної взаємодії адресант-адресат в етичних кодексах / Ю. В. Шипіцина. - С. 362-366.
  Шкарбан І. В.  Праксисна еволюція як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" / І. В. Шкарбан. - С. 366-371.
  Шовковий В. М.  Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів (на матеріалі творів Геродота та Ксенофонта) / В. М. Шовковий. - С. 371-375.
  Юрченко О. А.  Структурно-композиційні осмобливості тексту конкретного жанру офіційно-ділового стилю (на матеріалі доповідей, представленних на Парламентській Асамблеї Ради Європи) / О. А. Юрченко. - С. 376-380.
  Авраменко О. В.  Мовленнєвий жанр переконання та його мовленнєва реалізація у драматичному творі ( на матеріалі драми "The case of the crashed petunias" by Tennessy Williams / О. В. Авраменко. - С. 380-384.
  Андрійченко Ю. В.  Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 384-388.
  Данилич В. С.  Рецепція народних мов в історії західноєвропейського суспільства / В. С. Данилич. - С. 389-394.
  Рогоза О. Б.  Форми діалогізованої передачі чужого мовлення у французькому епістолярному романі / О. Б. Рогоза. - С. 394-401.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
87 85.146.56(4Укр)л6
У45

        Український іконопис XIІ - XІX ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту, передм. А. Мельник , упорядкув. Ю. Литвинець, ред. О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 256 с.

Рубрики: Історія живопису України - Іконопис
Україна

Ключові слова (ненормовані): український іконопис 12-19 ст. -- національний художній музей України -- історія мистецтва

 
88 83.3(4Укр)6
М36

Мацевко-Бекерська, Л. В.

        Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ століть у дзеркалі наратології [Текст] : монографія / Л. В. Мацевко - Бекерська. - Л. : Кальварія, 2008. - 408 с.

Зміст:
  Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства. - С. 10-75
  Наративний формат жанрово-композиційних особливостей художнього тексту. - С. 76-293
  Українська мала проза кінцяXIX - початку XX ст.: наративна специфіка образотворення. - С. 294-383

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художній текст -- жанрово-композиційна конфігурація малої прози -- гомодієтичний наратив -- гетеродієтичний наратив -- образотворення з позиції наратології -- наративно-образотворча структура малої прози -- наративна концепція -- наративна модальність -- українська

Анотація:   У книжці досліджено наративні аспекти формування індивідуальної авторської стратегії письменників, які репрезентують українську літературу, зокрема, малу прозу кінця ХІХ - початку ХХ ст.: М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, Л. Мартиновича, М. Черемшини, В. Винниченка, А. Тесленка та ін. Функція наратора розглядається у контексті вивчення жанрово-композиційної і тематичної своєрідності літературного процесу зламу століть. У форматі наратологічної термінології досліджено тексти, що увиразнюють ознаки оповідання, новели, а також їх варіанти. В основу роботи покладене розуміння центральної ролі наратора у конкретизації художнього часопростору літературного твору.

 
89 83.3(4Укр)6
С80

        Стильові тенденції української літератури ХХ століття [Текст] : зб. / наук. ред. В. Г. Дончик; упоряд. Н. М. Шумило. - К. : Фоліант, 2004. - 282 с.

Зміст:
  Мельник В.  Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник. - С. 5-12
  Моренець В.  Поетичний авангард: його природа і сучасні вияви / В. Моренець. - С. 13-62
  Олійник О.  Феномен символістської драми в системі українського модерну / О. Олійник. - С. 63-97
  Ковалів Б.  Кларнетизм П.Тичини - нереалізована естетична концепція / Б. Ковалів. - С. 98-106
  Громова В.  Неокласики / В. Громова. - С. 107-135
  Сиваченко Г.  Володимир Винниченко у магічному колі німецького експресионізму / Г. Сиваченко. - С. 136-155
  Шумило Н.  На шляху до великої прози (про Г. Хоткевича) / Н. Шумило. - С. 156-180
  Агеєва В.  Портрет модерніста в соцреалістичному інтер'єрі (про Івана Кочергу) / В. Агеєва. - С. 181-207
  Мовчан Р.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського / Р. Мовчан. - С. 208-237
  Зборовська Н.  Від спонтанної міфотворчості до сюрреалізму / Н. Зборовська. - С. 238-253
  Ткаченко А.  Стило Симоненка / А. Ткаченко. - С. 254-270
  Кравченко А.  Драматургія Миколи Зарудного / А. Кравченко. - С. 271-282

Рубрики: Тичина П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями

Анотація:   У збірнику висвітлюються стильові проблеми художньої творчості ХХ ст. Автори розглядають специфічні українські літературні явища - модернізм, поетичний авангард, символічну драму, феномен неокласиків та індивідуальні стильові системи Павла Тичини, Володимира Винниченка, Гната Хоткевича, Юрія Яновського, Емми Андрієвської, Василя Симоненка, Миколи Зарудного.

 
90 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 336 с.

Зміст:
  Тригубенко Ю. Ю.  Лінгвістичні підходи до дослідження феномену ввічливості / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 9-11
  Зеленська М. В.  Роль афіксації в англійському словотворі / М. В. Зеленська. - С. 12-14
  Поліщук І. А.  Пряме втілення докору в сучасній англійській мові / І. А. Поліщук. - С. 15-16
  Колісник К. А.  Звукосимволічне значення початкових приголосних звуків у англомовному конфесійному дискурсі / К. А. Колісник. - С. 17-19
  Павличук В. П.  Синтагматика складу та складовий стереотип в англомовному інтерв'ю засобів масової комунікації / В. П. Павличук. - С. 20-22
  Мережана Л. С.  Темпоральні характеристики мовленевої інтонації англомовних рекламних кліпів / Л. С. Мережана. - С. 23-24
  Скобленко І. А.  Особливості взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації у сучасних англомовних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 25-27
  Каніішевська І. Ю.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у казці Л. Керрола "Аліса в задзеркаллі" та її перекладах / І. Ю. Каніішевська. - С. 28-29
  Журавльова Ю. В.  Психо-фонетичні реалізації висловлювань з різним рівнем емоційно-прагматичного потенціалу в англомовній аудикнизі / Ю. В. Журавльова. - С. 30-32
  Слива Н. М.  Структурно-функціональні типи ядерних тонів у мультиплікаційному фільмі "Ice Age". Частина 2 / Н. М. Слива. - С. 33-34
  Ляпкало Л. І.  Темпоральні характеристики інтонаційних мовленнєвих зразків англомовного політичного дискурсу / Л. І. Ляпкало. - С. 35-37
  Бородавка О. М.  Полісемія синтаксичної структури N1 is N2 у сучасній англійській мові / О. М. Бородавка. - С. 38-40
  Ковбасенко Є. В.  Комунікативна структура англомовних електронних текстів із кінематографічної проблематики (на прикладі стислої рецензії) / Є. В. Ковбасенко. - С. 41-43
  Ігнатова А. Є.  Текстовий продукт чат-комунікації як прояв законів економії мовленнєвих зусиль / А. Є. Ігнатова. - С. 44-45
  Забажан А. О.  Висловлювання подяки й особливості його функціонування / А. О. Забажан. - С. 46-47
  Серб А. Д.  Образ дракона в літературі та міфології: лінгвокогнітивний аспект / А. Д. Серб. - С. 48-50
  Супрун О. А.  Типологічні особливості британського парламентського дискурсу, опублікованого в інтернеті / О. А. Супрун. - С. 51-53
  Шемшур Д. Л.  Англійські фразеологізми із фітонімами: семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / Д. Л. Шемшур. - С. 54-56
  Кравченко Ю. О.  Виховна роль казки та її значення під час навчання говоріння / Ю. О. Кравченко. - С. 57-58
  Гаращенко О. В.  Принципи аналізу мовного матеріалу у когнітивній лінгвістиці / О. В. Гаращенко. - С. 59-61
  П'єцух О. І.  Політичний дискурс "Президенські вибори в Україні - 2010": суб'єкти пропозицій / О. І. П'єцух. - С. 62-64
  Петренко О. І.  Лексема "Price": лінгвокогнітивний аспект / О. І. Петренко. - С. 65-67
  Шиш Д. О.  Емоція страх в сучасній англійській мові / Д. О. Шиш. - С. 68-71
  Боковня Я. О.  Образ батька у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) / Я. О. Боковня. - С. 72-73
  Гук А. О.  Концепт любов у семантичному просторі англійської та української фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) / А. О. Гук. - С. 74-76
  Лінник М. А.  Фреймова структура концепта "Рослина" (на матеріалі американської поезії XIX століття) / М. А. Лінник. - С. 77-79
  Полтавець Я. С.  Розвиток наукової думки у дослідженні дистрибуції, сполучуваності та валентності / Я. С. Полтавець. - С. 80-82
  Євчак Д. А.  Словотвір та його функції / Д. А. Євчак. - С. 83-85
  Іскімжі Ю. А.  Моделювання фразеологічних одиниць / Ю. А. Іскімжі. - С. 86-87
  Семешко Т. Г.  Методи дослідження фразеології / Т. Г. Семешко. - С. 88-89
  Форинна К. М.  Префіксація як складова частина афіксації / К. М. Форинна. - С. 90-91
  Бережна Н. О.  Фразеологія з позначенням фонації / Н. О. Бережна. - С. 93-95
  узнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму / Ю. О. узнєцов. - С. 96-97
  Кузнєцова А. В.  Лексичні запозичення в сучасній німецькій мові (на матеріалі молодіжної преси Німечини) / А. В. Кузнєцова. - С. 98-99
  Маньківська Я. С.  Структура та семантика газетних заголовків (на матеріалі преси Німеччини) / Я. С. Маньківська. - С. 100-101
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 102-104
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 105-106
  Бражнікова М. В.  Сруктурні особливості німецьких прислів'їв із назвами їжі та напоїв / М. В. Бражнікова. - С. 107-108
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом в німецькій мові / Н. В. Костенко. - С. 109-110
  Варениця Е. Я.  Варіативність як універсальна властивість німецької мови / Е. Я. Варениця. - С. 111-113
  Мажукла О. А.  Значення іноземної мови в професійній діяльності митника / О. А. Мажукла, К. О. Янюк. - С. 114-115
  Богданович О. О.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу на матеріалі роману К. Джерому "Троє в одному човні" / О. О. Богданович. - С. 17-119
  Бонецька Ю. С.  Функціонально-комунікативна еквівалентність роману Дж.К. Ролінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" та його українського перекладу / Ю. С. Бонецька. - С. 120-122
  Делікатна Л. С.  Граматичні трансформації в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 123-125
  Вергун И. П.  Грамматическая эквивалентность романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и его украинского перевода / И. П. Вергун. - С. 126-128
  Донець А. Г.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріали роману Марка Твена "Янки при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 129-131
  Зарва С. Ю.  Граматична трансформація поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу / С. Ю. Зарва. - С. 132-134
  Качан А. В.  Объединение предложений как грамматическая трансформация при переводе романа Ф. С. Фицджеральда "The Great Gatsby" на украинский язык / А. В. Качан. - С. 135-137
  Кравченко Н. Ю.  Лексичний аспект еквівалентності роману Дж.Селенджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 138-140
  Кузенков М. О.  Помилки при внутрішньомовному субтитруванні фільмів / М. О. Кузенков. - С. 141
  Ліпко А. О.  Проблема лексичних трансформацій на матеріалі роману Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" ("Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 142-143
  Мішкова А. І.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі") / А. І. Мішкова. - С. 144-146
  Саєнко О. П.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж.Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 147-149
  Санникова Я. О.  Грамматические соответствия сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" и ее украинского перевода / Я. О. Санникова. - С. 150-152
  Сичевська Н. В.  Прийом антонімічної відповідності в українському перекладі роману А. Дюма "Три мушкетери" / Н. В. Сичевська. - С. 153-155
  Сквиря Н. П.  Лексична еквівалентність твору Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" / Н. П. Сквиря. - С. 156-158
  Сотуленко М. Ю.  Грамматическая эквивалентность текстов оригинала и перевода рассказа М. Горького "Старуха Изергиль" / М. Ю. Сотуленко. - С. 159-160
  Степаненко Ю. П.  Лексико-грамматическая эквивалентность поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" и ее украинского перевода / Ю. П. Степаненко. - С. 161-163
  Сухомлин. О.  Экзотизмы в украинских повестях Н. В. Гоголя и проблемы их украинского перевода / О. Сухомлин.. - С. 164-166
  Афанасьєва О. С.  Принципи викладання літератури у ВНЗ: зарубіжний досвід / О. С. Афанасьєва. - С. 168-169
  Головко О.  "Ельдорадо" - ключовий твір у розшифровці романтичного феномену химкри у творчості Е. По / О. Головко. - С. 170-172
  Галушко М. В.  Образні та художні засоби прози Едгара Аллана По / М. В. Галушко. - С. 173-174
  Венець І. М.  Дзеркало як наративний елемент у романі Дж.С. Фоера "Все ясно" / І. М. Венець. - С. 175-177
  Енина С. Ю.  Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / С. Ю. Енина. - С. 178-180
  Коноваленко И. Ю.  Образ Петра I в поэме "Медный всадник" А. С. Пушкина / И. Ю. Коноваленко. - С. 181-183
  Херсонская В. М.  Тема власти в драматургии А. С. Пушкина "Борис Годунов" / В. М. Херсонская. - С. 184-185
  Коломиец Ю. А.  Война 1812 года в русской литературе XIX века / Ю. А. Коломиец. - С. 186-188
  Харитонова И. В.  Концепция искусства и художника в творчестве Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского / И. В. Харитонова. - С. 189-191
  Лекіашвілі І. В.  Моральне лиходійство в образі Алека Сток-д'Ербервілля (по роману Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллей") / І. В. Лекіашвілі. - С. 192-193
  Грабовюк Т.  Философская основа романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Т. Грабовюк. - С. 194-196
  Нагаевская Б. В.  Фольклорный образ русалки в творчестве русских романтиков / Б. В. Нагаевская. - С. 197-199
  Шевчук Т. С.  Приемы и формы психолизма Л. Улицкой / Т. С. Шевчук. - С. 200-202
  Товкес Л. И.  Использование пословиц и поговорок при формировании социокультурной компетенции школьников / Л. И. Товкес. - С. 204-206
  Головань Е. О.  Про кореляцію суфіксальних значень множинності, інтенсивності, демінутивності й локативності / Е. О. Головань. - С. 207-208
  Дашивец Л. Е.  Белый и черный цвет в книге К. Паустовского "Далекие годы" / Л. Е. Дашивец. - С. 209-211
  Бурковецкая Я. С.  Мужские антропонимы в русских волшебных сказках / Я. С. Бурковецкая. - С. 212-213
  Жигайло Л. В.  Синий цвет и его оттенки в произведениях Иосифа Бродского / Л. В. Жигайло. - С. 214-216
  Курапова Е. С.  Выбор определений при существительных с темпоральным значением как способ реализации представлений о времени / Е. С. Курапова. - С. 217-219
  Лисовенко Л. О.  Составляющие концепта "народ" и его языковое выражение в научном дискурсе Л. Гумилева / Л. О. Лисовенко. - С. 220-222
  Нечаева Е. А.  Спор в интернет-общении сквозь призму понятий классической риторики (некоторые приемы стратегии поиска истины) / Е. А. Нечаева. - С. 223-225
  Пироженко Ю. П.  Вербализация литературных прецендентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. П. Пироженко. - С. 226-227
  Склизкова М. С.  О структуре концепта "весна" в динамическом аспекте / М. С. Склизкова. - С. 228-229
  Стецюк А. И.  Пейзаж в "Записках охотника" И. С. Тургенева / А. И. Стецюк. - С. 230-231
  Шевченко З. С.  Лингвоэтические функции эпитета в дневнике Т. Г. Шевченка / З. С. Шевченко. - С. 232-234
  Шуляковская Н. Д.  Имена собственные в пьесе А. Н. Островского "Бесприданница" / Н. Д. Шуляковская. - С. 235-237
  Жила В. В.  Семантический комплекс ключевого слова смерть в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых" / В. В. Жила. - С. 238-240
  Чепурна Н. Г.  Концептуалізація образу "чужого" в українських пареміях / Н. Г. Чепурна. - С. 242-244
  Бойко Т. В.  Фізичні характеристики як передумова до називання людини / Т. В. Бойко. - С. 245-248
  Ложка О. В.  Лінгвокультуреми доля і мати в сучасній українській мові / О. В. Ложка. - С. 249-252
  Первісна Л. А.  Метафорична інтеграція "Політика - театр" (на матеріалі українських ЗМІ) / Л. А. Первісна. - С. 253-255
  Слинько Ю. О.  Видові особливості українських дієслів зі значенням створення / Ю. О. Слинько. - С. 256-258
  Іляшенко Ю. В.  Верабальне представлення концепту "серце" в українських прислів'ях / Ю. В. Іляшенко. - С. 259-261
  Третяк В. М.  Вербальна репрезентація концепту робота в українських прислів'ях / В. М. Третяк. - С. 262-264
  Губа А. О.  Суфіксальний словотвір іменників-неозапозичень / А. О. Губа. - С. 265-267
  Світлична О. А.  Оказіоналізми - основа ідіостилю Оксани Забужко / О. А. Світлична. - С. 268-270
  Ярова К. Т.  Мотиваційні осбливості прізвищ жителів м. Черкаси / К. Т. Ярова. - С. 271-273
  Олійник Д. О.  Семантика фразеологізмів із порівняльним компонентом (фразеотематична група "людина") / Д. О. Олійник. - С. 274-276
  Ченчик С. В.  Структурно-семантична характеристика неологізмів у творчості Валентини Коваленко / С. В. Ченчик. - С. 277-280
  Кравчук А. М.  Засоби вираження експресивності в гуморесках Павла Глазового / А. М. Кравчук. - С. 281-283
  Степаненко Ю. О.  Українські прислів'я: специфіка представлення розумових ознак етносу / Ю. О. Степаненко. - С. 284-286
  Таргонська О. Г.  Прикметникова синонімія у творах Ліни Костенко та Ганни Чубач / О. Г. Таргонська. - С. 287-289
  Кривицька С. С.  Особливості вживання фразеологічних синонімів у художніх творах / С. С. Кривицька. - С. 290-292
  Титаренко С. О.  Розвиток традиці Мольєра в п'єсі Миколи Куліша "Міна Мазайло" / С. О. Титаренко. - С. 294-296
  Ткаченко К. І.  Табірна новелістика крізь призму конфліктно-образного й наративного рівнів поетики (Б. Антоненко-Давидович і В. Шаламов) / К. І. Ткаченко. - С. 297-299
  Гонда А. В.  Явище маргіналізму на прикладі життєвих драм головних героїв романів "Місто" Валер'яна Підмогильного і "Місто" Гі де Мопасана / А. В. Гонда. - С. 300-302
  Савченко О. А.  Давньоруське Монастирське життя в Києво-Печерському Патерикові / О. А. Савченко. - С. 303-305
  Лила І. О.  Порушення політичних норм редагування (на прикладі Черкаських газет) / І. О. Лила. - С. 307-309
  Гай А. А.  Опис видавничого сайту (на прикладі сайту "Фоліо") / А. А. Гай, Л. В. Фіть
  Поліщук А. В.  Сучасна книга для дітей: тематичні особливості / А. В. Поліщук. - С. 313-314
  Маринченко М. О.  Відображення інформмаційних норм редагування в Черкаських газетах / М. О. Маринченко. - С. 315-317
  Мотуз Ю. П.  Proruct placement - як сучасна форма вираження прихованої реклами / Ю. П. Мотуз. - С. 318-321
  Солодка Л. І.  Специфіка структури та змістовного наповнення видавничої продукції туристичного спрямування Черкащини / Л. І. Солодка, Ю. М. Ховайба. - С. 322-324
  Кравченко А. Г.  Футурологія кіберпанка, аніме і манги / А. Г. Кравченко. - С. 326-328
  Силко О. О.  Інтернет-сайт як жанр електронної комунікації / О. О. Силко. - С. 328-331
  Машкова Я. Ю.  Живий журнал як феномен інтернет-комунікації / Я. Ю. МАшкова. - С. 332-334

Рубрики: Філологічні науки

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- переклад -- зарубіжна література -- загальне мовознавство -- російське мовознавство -- порівняльне літературознавство -- журналістика -- видавнича

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка 2011" представлені наукові праці молодих вчених за напрямком "Філологічні науки. Соціальні комунікації". В збірнику містяться праці з питань мовознавста, літературознавства, порівняльного літературознавства, журналістики, видавничої справи та з питань соціальної комунікації.

 
91 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
92 80И
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземна філологія Вип. 42 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 52 с.

Зміст:
  Бурбело В. Б.  Дискурс і смисл / В. Б. Бурбело. - С. 4-7.
  Чередниченко О. І.  Сучасна французька неологія з погляду перекладача / О. І. Чередниченко. - С. 8-9.
  Михайленко О.  Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу / О. Михайленко. - С. 9-12.
  Афанасьєва О.  Лігвопрагматичні особливості французького енциклопедичного дискурсу політичних наук / О. Афанасьєва. - С. 12-15.
  Зимомря М. І.  Німецька література в оцінках та інтерпретаціях Івана Франка: дискурс рецепції / М. І. Зимомря. - С. 15-18.
  Фокін С. Б.  Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі / С. Б. Фокін. - С. 18-22.
  Качановська Т. О.  Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. да Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) / Т. О. Качановська. - С. 22-27.
  Чернієнко Г.  З досвіду перекладача французької художньої прози / Г. Чернієнко. - С. 27-29.
  Любчук Н.  Відтворення у перекладі особливостей авторського використання фразеологізмів (на матеріалі українських, німецького та англійського перекладів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита2) / Н. Любчук. - С. 30-32.
  Борисова О.  Трансформація образності при перекладі сучасних англомовних пісень українською мовою / О. Борисова. - С. 32-35.
  Уварова Л.  Відтворення образно-смислової структури поезії А. Мачадо "Los suenos malos" в українському перекладі / Л. Уварова. - С. 35-38.
  Лященко О.  Структурні та семантичні різновиди експлікації в англо-українському перекладі / О. Лященко. - С. 38-41.
  Забула І. П.  Назви християнських релігійних свят в українсько-французькому перекладі / І. П. Забула. - С. 41-43.
  Бабаєва Л.  Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру / Л. Бабаєва. - С. 43-46.
  Жлуктенко Н.  Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності / Н. Жлуктенко. - С. 47-52.
  Малій А. С.  Особливості абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера / А. С. Малій. - С. 49-52.

Анотація:   У віснику публікуються статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекладознавства та літературознавства.

 
93 83.3Ук1-8
К72

Костенко, М. О.

        Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М. О. Костенко. - К. : Радянська школа, 1969. - 272 с.

Рубрики: Коцюбинський М. М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Коцюбинський М. М. -- творчість Коцюбинського

Анотація:   Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М. М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце відводиться питанню про роль передового світогляду у творчій праці письменника.

 
94 83.3Ук1-8...4
К72

Костенко, М. О.

        Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М. О. Костенко. - К. : Радянська школа, 1969. - 271 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Коцюбинського М.

Анотація:   Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М.М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце відводиться питанню про роль передового світогляду у творчій праці письменника.

 
95 83.3У1-021
Д36

Деркач, Б. А.

        Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі / Б. А. Деркач. - К. : Наукова думка, 1976. - 311 с.

Рубрики: Крилов І. А. - про нього
Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): Крилов і Україна -- сатира Крилова І. -- байка як жанр -- байки Крилова І.

Анотація:   У монографії висвітлюються зв'язки І. А. Крилова з Україною, українською культурою, досліджується життєвість сатиричної традиції видатного російського поета в українській дожовтневій байці, просліджуються закономірності розвитку жанру байки в новому українському письменстві, його ідейно-художнє багатство, естетичні функції, визначається роль байки у формуванні реалістичного напрямку української літератури.

 
96 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6.
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13.
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18.
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22.
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29.
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34.
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48.
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53.
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57.
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62.
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67.
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71.
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75.
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80.
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85.
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91.
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95.
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101.
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107.
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113.
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119.
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127.
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134.
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143.
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147.
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155.
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159.
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164.
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169.
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174.
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182.
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187.
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192.
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195.
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203.
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209.
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213.
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218.
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222.
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228.
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234.
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238.
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245.
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249.
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252.
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257.
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260.
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266.
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271.
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274.
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281.
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293.
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298.
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302.
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307.
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314.
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319.
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323.
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328.
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335.
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339.
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345.
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349.
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної ситеми комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354.
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358.
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363.
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369.
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374.
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381.
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386.
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394.
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399.
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404.
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412.
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418.
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422.
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429.
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434.
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
97 81.2Ук-923.7
О58

Онкович, Г. В.

        Хата: слово-тема і культурознак. Мовні стилі [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Онкович. - К. : ІВО АПН України, 2010. - 72 с.

Рубрики: Мова українська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): української мови -- мовні стилі -- науковий стиль мови -- розмовний стиль мови -- художній стиль мови -- публіцистичний

Анотація:   У посібнику для читання і розвитку мовлення знання зі стилів української мови пропонується закріпити на прикладі слова-теми "хата". Принагідно розглядаються поняття "слово-тема" і "культурознак", їх співвіднесеність з іншими поняттями, коли йдеться про знаки національної культури й підходи до їхньої актуалізації. На прикладі поняття "хата" поглиблюються знання тих, хто цікавиться українською мовою, її науковим, офіційно-діловим, публіцистичним, художнім, розмовним стилями.

 
98 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 28 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 441 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Мовна політика в Україні і зміни в українській мові / Л. Мацько. - С. 3-8.
  Полюга Л.  До питання про граматичну синонімію в давній українській мові / Л. Полюга. - С. 9-12.
  Стрельчук Г.  Варіантність флексій родового відмінка іменників множини у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 13-16.
  Бойко Н.  Ойкономическая система Восточной Славии (на материале грамот XIV-XVI вв.) / Н. Бойко. - С. 17-19.
  Багмут А.  Семантико-синтаксичні особливості української та словацької мов (зіставно-функціональниий план) / А. Багмут. - С. 20-26.
  Терехова С.  Типологія вивчення просторового дексису в українській, російській та англійській мовах / С. Терехова. - С. 27-31.
  Кшановський О.  Зіставно-типологічний аналіз просторово-кількісних прикметників зі значенням ширини в українській та перській мовах / О. Кшановський. - С. 32-37.
  Бакай Б.  Формування фразеології в перехідні періоди історії як віддзеркалення концептуальної картини світу (порівняльно-зіставне дослідження) / Б. Бакай. - С. 38-42.
  Люцинськи К.  Общеславянские и иноязычные элементы в польской и русской терминологии космонавтики / К. Люцинськи. - С. 43-48.
  Кочан І.  Слова з компонентом аква- в сучасній українській мові / І. Кочан. - С. 49-52.
  Демська-Кульчицька О.  Мовна "competence" як об'єкт дослідження (проблема українськомовного терміна) / О. Демська-Кульчицька. - С. 53-55.
  Токарська А.  Калькування російських правничих термінів в українській мові / А. Токарська. - С. 56-58.
  Саєвич І.  Антропометризм мікросистеми назв музичних інструментів і категорія оцінки (на матеріалі російської та української мов) / І. Саєвич. - С. 59-64.
  Булик-Верхола С.  Зміни у складі української музичної термінології / С. Булик-Верхола. - С. 65-69.
  Мациевская Н.  Место хореографической терминологии в языковой картине мира / Н. Мациевская. - С. 70-72.
  Борек М.  Предикаты, выражающие радость в русском и польском языках / М. Борек. - С. 73-76.
  Стрась Е.  К вопросу о перифразе в русском и польском языках: выражения, заменяющие личные имена / Е. Стрась. - С. 77-81.
  Вербицкая Л.  Русско-украинская интерференция на фонетическом уровне / Л. Вербицкая. - С. 82-86.
  Пелепейченко Л.  Многоуровневый характер отражения действительности в языковой картине мира / Л. Пелепейченко. - С. 87-95.
  Бацевич Ф.  Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) / Ф. Бацевич. - С. 96-101.
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика як напрям мовознавства кінця XX століття / Т. Космеда. - С. 102-106.
  Акулова Е.  Семантическое пространство как модель внутреннего лексикона человека (на материале лексической группы существительных "искусство") / Е. Акулова. - С. 107-110.
  Гажева И.  О принципах построения функционального метафорического тезауруса / И. Гажева. - С. 111-116.
  Архангельская А.  Использование внутренних ресурсов языка в процессе вторичной фразеологической номинации / А. Архангельская. - С. 117-120.
  Смерчко А.  Про сучасні новотвори парафрастичного типу / А. Смерчко. - С. 121-124.
  Мяснянкина Л.  Прагматическая значимость сравнений в идиостиле М. Шолохова / Л. Мяснянкина. - С. 125-128.
  Процак Л.  Динаміка оцінки у художньому мовленні / Л. Процак. - С. 129-137.
  Сваричевская Л.  Концепт научной парадигмы в современной лингвистике / Л. Сваричевская. - С. 138-143.
  Павлюк Е.  Концепт avarice во французской языковой картине мира / Е. Павлюк. - С. 148-152.
  Десюкевич О.  Концептуализация ученого в произведениях Максима Горького и Леонида Андреева / О. Десюкевич. - С. 153-157.
  Тарасюк И.  Номинация и категоризация запахов во французском языке / И. Тарасюк. - С. 158-162.
  Аргуткина А.  Особенности концептуализации числа / А. Аргуткина. - С. 163-165.
  Прихода Я.  Лексема Європа та європейський в українському мовному просторі / Я. Прихода. - С. 166-170.
  Гольберг М.  Лінгвістичний аналіз тексту й інтерпретація художнього твору. Герменевтичні аспекти / М. Гольберг. - С. 171-176.
  Лассан Э.  Текст и действительность 1990-х: корреляция процессов / Э. Лассан. - С. 177-181.
  Різун В.  Поняття тексту в журналістиці / В. Різун. - С. 182-186.
  Феллер М.  Текст і висловлювання в українській теорії літературного редагування / М. Феллер. - С. 187-194.
  Карп'юк Я.  Проблема газетного тексту у працях українських лінгвістів у 1920-і - на початку 1930-х рр. XX століття / Я. Карп'юк. - С. 195-197.
  Озерова Н.  Межстилевое взаимодействие в русском и украинском языках / Н. Озерова. - С. 198-200.
  Галенко І.  Шляхи становлення теорії культури мови / І. Галенко. - С. 201-203.
  Григораш А.  Некоторые аспекты функционирования пословиц и поговорок в публицистике (на материале прессы Украины 1990-х годов) / А. Григораш. - С. 204-207.
  Вишневская Г.  Пословицы и поговорки как весомый компонент языка и стиля русской демократической сатиры XVII века / Г. Вишневская, И. Тарасинская. - С. 208-211.
  Борзенко С.  Художня література як засіб формування мовленнєвої діяльності іноземця (герменевтичний підхід) / С. Борзенко, Л. Бабаєва. - С. 212-216.
  Еременко И.  Пути повышения эффективности обучения русской литературе на уроках развития речи при изучении темы "Основа нравственного мира поэзии А. С. Пушкина: воля, дружба, любовь" / И. Еременко, Т. Модылевская. - С. 219-221.
  Кучинська М.  Иноверцы и восточнославянская культура XVI-XVII веков в Речи Посполитой / М. Кучинська. - С. 222-226.
  Секежицки Э.  Активизация религиозной лексики в русском языке / Э. Секежицки. - С. 222-231.
  Алексеенко М.  Пречистая дева у Пушкина / М. Алексеенко. - С. 232-236.
  Григорук С.  Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А. С. Пушкина / С. Григорук. - С. 237-243.
  Владыко И.  Метафора "жизнь-книга" в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / И. Владыко. - С. 244-248.
  Бешкарева О.  Роль антропонимов в литературно-художественном отражении действительности / О. Бешкарева. - С. 249-252.
  Крушняк Б.  Эквивалентно-смысловая сопоставляемость безличных структур русского языка с аналогичными построениями в переводе на французский язык / Б. Крушняк. - С. 253-257.
  Вороновская И.  Пере-перевод в системе переводоведческих терминов / И. Вороновская. - С. 258-260.
  Кіцила Л.  Міжмовна омонімія в перекладознавстві (на прикладі української та чеської мов) / Л. Кіцила. - С. 261-266.
  Биловус Г.  Фразеологический аналог как тип межъязыковой соотносительности (на материале украинских переводов русскоязычных повестей Т. Шевченко) / Г. Биловус. - С. 267-271.
  Попович Б.  Особливості відтворення конотативної семантики звертань (на матеріалі російських перекладів українського художнього слова) / Б. Попович. - С. 272-275.
  Чумак Л.  О новых подходах к интерпретации синтаксических единиц: предложение в аспекте лингвокультурологии / Л. Чумак. - С. 276-281.
  Крушняк Б.  Взаимообусловленность синтаксических (коммуникативных) и логических (когнитивных) связей высказывания в аспекте исторической концепции акад. В. И. Борковского / Б. Крушняк. - С. 282-287.
  Еременко И.  "Синтаксис сказок" В. И. Борковского в аспекте современных синтаксических проблем / И. Еременко. - С. 288-291.
  Абашина В.  Коммуникативная структура сложного предложения / В. Абашина. - С. 292-300.
  Загнітко А.  Семантика і прагматика вставлених одиниць в українському реченні / А. Загнітко. - С. 301-308.
  Олексенко О.  Синтаксична функція прикладки як маркер функціонально-синтаксично зв'язаного значення слова / О. Олексенко. - С. 309-312.
  Любоха-Круглик И.  Отрицание в экзистенциальных предложениях (на материале русского и польского языков) / И. Любоха-Круглик. - С. 313-316.
  Сазонова Я.  Зіставний аналіз вираження імперсональності в українській та англійській мовах / Я. Сазонова. - С. 317-320.
  Михайлишин Б.  Сталі словосполучення у лінгвістичній думці останніх десятиліть / Б. Михайлишин. - С. 321-324.
  Мацюк Г.  Вчення про словосполучення в рукописній граматиці І. Могильницького (Галичина, перша половина XIX ст.) / Г. Мацюк. - С. 325-329.
  Сухарина Н.  Лексико-граматичний зв'язок дієслівного керування та його представлення в словнику української мови / Н. Сухарина. - С. 330-333.
  Савченко Л.  Семантико-граматичні особливості орудного просторового / Л. Савченко. - С. 334-337.
  Оляндер Л.  Поетика Уласа Самчука: дитинство у структурі його епічних творів / Л. Оляндер. - С. 338-342.
  Бублейник Л.  Образ вітру в ліриці Є. Маланюка / Л. Бублейник. - С. 343-349.
  Нестерук С.  Система символів інобуття в творчості Павла Загребельного / С. Нестерук. - С. 350-352.
  Тодчук Н.  Поліфункціональність ретроспекції у реалістичній літературі XIX ст. (за твором Івана Франка "Для домашнього огнища") / Н. Тодчук. - С. 353-356.
  Познякова Н.  Эволюция образа "подпольного человека" в творчестве Ф. М. Достоевского / Н. Познякова. - С. 357-360.
  Сердюченко В.  Н. Чернышевский в дневниковых и публицистических оценках Ф. Достоевского / В. Сердюченко. - С. 361-365.
  Полякова Л.  Несколько версий одного сюжета / Л. Полякова. - С. 366-369.
  Великая О.  Архетип тени и его ассоциативно-семантические ряды / О. Великая. - С. 370-372.
  Ігнатів Н.  Факт - документ - образ: естетична суть документу у структурі літературного твору / Н. Ігнатів. - С. 373-377.
  Пятакова Г.  Особенности хронотопа в волшебном слое "Пересмешника" М. Д. Чулкова / Г. Пятакова. - С. 378-380.
  Зыкова Н.  В. Набоков как читатель Н. Гоголя / Н. Зыкова. - С. 381--384.
  Петрухіна Л.  Natura naturans і natura naturata у модерністському поетичному слові / Л. Петрухіна. - С. 385-388.
  Випасняк Н.  Роль гротеску у поетиці сновидіння епохи романтизму (на прикладі новели Л. Тіка "Життя переливається через вінця") / Н. Випасняк. - С. 389-392.
  Приплоцька М.  Концепція людиниу метафориці рожевого кварцу в романах С. Хілл / М. Приплоцька. - С. 393-396.
  Тичина Н.  Ритм для виразу світоглядних позицій автора ("Різдвяні оповіді" Ч. Діккенса) / Н. Тичина. - С. 397-400.
  Шулик Т.  Особенности речевых характеристик в драматургии Л. Андреева (на материале пьес "Савва\" / "Не убий". - С.  "Анатэма". -  "Мысль"
  Тереховская Е.  В. Кюхельбекер и декабристы (К вопросу о своебразии литературно-критической позиции В. Ю. Кюхельбекера) / Е. Тереховская. - С. 405-407.
  Юрчук Т.  Вклад академика В. И. Борковского в развитие славянского языкознания / Т. Юрчук. - С. 408-412.
  Космеда Т.  В. И. Борковский и украинское языкознание / Т. Космеда. - С. 413-417.
  Копистянська Н.  Ритм, простір, час у смисловому вивченні стилю в працях О. В. Чичеріна / Н. Копистянська. - С. 427-430.

Анотація:   Вісник присвячено 100-річчю від дня народження двох видатних учених-філологів Львівського національного університету - В. І.Борковського та О. В. Чичеріна. Частина статей підготовлена за доповідями, виголошеними на Міжнародній науковій конференції "Спадщина акад. В. І. Борковского і сучасна філологія на межі тисячоліть" (січень 2000 р.), яку організувала кафедра російської філології. До збірника увійшли праці не тільки українських учених, але й філологів із Білорусі, Литви, Польщі, Росії.

 
99 84(4Укр)6-5
У45

        Українське диво [Текст] : поетична антологія. Кн. 2 / за упоряд. та ред. : В. Коломійця. - К. : Український письменник, 2005. - 536 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія
Україна

Ключові слова (ненормовані): поети розстріляного Відродження -- поезія української діаспори -- Празька школа поезії -- поезія початку XX ст.

Анотація:   Неймовірно тяжкі випробовування випали на долю України у ХХ віці: імперіальні й визвольні війни, голодомори, відчайдушні змагання за власну державність... Попри незліченні людські й духовні втрати, попри винародовлення й фізичне знищення народ наш вижив і утвердивсь, а література українська дала неперебутні, блискучі взірці художнього слова. У другій книзі Поетичної тритомної антології "Небо України" (під назвою "Українське Диво") подано визначних поетів першої половини ХХ віку - від Олександра Олеся та Миколи Вороного; знаменитих поетів з періоду УНР (Павло Тичина, Максим Рильський та ін.); поетів Розстрілляного Відродження; Празьку школу поетів, визначних авторів з української діаспори; а також інших поетів - з часу воєнного та повоєнного лихоліття на Україні.

 
100 83.3(4Укр)
Т93

        Тисяча цитат з українського письменства [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Луцький. - К. : Смолоскип, 2001. - 231 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): висловлювання про батьківщину, історію, народ -- висловлювання з творів народної творчості -- висловлювання з поезії і публіцистики

Анотація:   Книжку склали тисяча цитат - яскравих висловлювань про батьківщину, історію, народ, працю, долю, любов, природу - взятих із творів народної творчості та літературних джерел - здебільшого поезії, а також художньої прози і публіцистики українських авторів.

 
101 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 140 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 160 с.

Зміст:
  Яворська Г. М.  Європа в українських медіа-текстах: "учитель\" / "начальник". - С.  "сусід"...\". - Г. М. Яворська\",3-10.,\"Бібліогр. наприкінці ст.
  Мусиенко В. П.  Из истории русского православного толкования Священного Писания / В. П. Мусиенко. - С. 10-15.
  Іщенко О. С.  Залежність акустичних характеристик голосних звуків української мови від темпу мовлення / О. С. Іщенко. - С. 15-24.
  Хоменко Л. М.  Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України / Л. М. Хоменко. - С. 24-29.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко Л. В.  Способы разрешения конфликтной ситуации оскорбления в студенческой среде: опыт социолингвистического исследования / Л. В. Корновенко. - С. 29-36.. - Библиогр. в конце ст.
  Велівченко В. Ф.  Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту) / В. Ф. Велівченко. - С. 36-48.
  Цюра С. В.  Формы выражения извинения и их функционировавние в английском дискурсе XVII-XVIII вв. / С. В. Цюра. - С. 48-56.
  Голубнича О. І.  Висловлювання вибачення і комунікативна ситуація його функціонування / О. І. Голубнича, О. М. Воропай. - С. 56-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завгородня Л. В.  Структурно-граматична класифікація стереотипних словосполучень у публіцистичному дискурсі / Л. В. Завгородня. - С. 62-68.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорновол Г. В.  Джерела формування сучасної терміносистеми економіки / Г. В. Чорновол. - С. 68-76.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарума О. Р.  Договірна лексика у стандартних дієслівних словосполученнях (на матеріалі текстів міжнародних договорів) / О. Р. Зарума. - С. 76-83.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Світ майбутнього у творах Г. Велеса та Р. Бредбері: фантастика чи пересторога? / Д. М. Павкін. - С. 84-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулешова Л. М.  Модальность оценки в историческом тексте / Л. М. Кулешова. - С. 93-103.
  Литвин И. Н.  Ассоциативно-метафорическая сфера концепта огонь в поэзии серебряного века / И. Н. Литвин. - С. 103-108.
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 108-113.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелинцева О. Е.  Заимствование моделей других наук как фактор развития теоретического языкознания: перспективы исследования прблемы / О. Е. Пчелинцева. - С. 114-119.. - Библиогр. в конце ст.
  Василенко М. П.  Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки / М. П. Василенко. - С. 119-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Л. В.  Польська генологічна школа: від художньог тексту до всіх форм вербальної комунікації / Л. В. Потапенко. - С. 125-133.
  Шульгіна В. І.  Експресивність як інформаційна категорія / В. І. Шульгіна. - С. 133-138.
  Оришечко Т. А.  Додавання та вилучення вигуків в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко. - С. 138-145.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солодка Л. І.  Трансформовані фразеологічні одиниці в газетних заголовках / Л. І. Солодка. - С. 145-150.
  Могілей І. І.  Ідейно-художні домінанти авторського стилю у структурній організації тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів сучасної англомовної прози) / І. І. Могілей. - С. 150-154.

Анотація:   У цьому віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
102 63.52(4Укр)
Н30

        Народознавчі зошити [Текст] : двомісячник. № 5-6 (89-90) Вересень - грудень / Президія НАН України, Ін-т народознавства НАН України. - Л. : Видавництво Інституту народознавства, 2009. - 585840 с.

Зміст:
  Вовканич С.  Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект / С. Вовканич. - С. 586-593.
  Кирчів Р.  Етнокультурне пограниччя контури предметного поля й методологічні засади його дослідження / Р. Кирчів. - С. 594-607.
  Луньо Є.  Польська антирадянська фольклорна сатира в українському середовищі / Є. Луньо. - С. 608-621.
  Зомбек М.  "Народи на вигнанні" роль таборів для біженців у формуванні нової ідентичності їх мешканців / М. Зомбек. - С. 622-633.
  Глушко М.  Шляхи сполучення і традиційний транспорт Старосамбірщини / М. Глушко. - С. 634-648.
  Герус Л.  Особливості пластичного трактування форми українського обрядового хліба-калача / Л. Герус. - С. 649-661.
  Овчаренко Л.  Технологічний процес домашнього гончарного виробництва в с. Макарів Яр на Луганщині / Л. Овчаренко. - С. 662-672.
  Мовна У.  Світоглядно-обрядовий комплекс пасічницької культури гуцулів / У. Мовна. - С. 673-684.
  Романюк В.  Активна форма традиційного мисливства в Українських Карпатах у другій пол. XIX - серед. XX ст. / В. Романюк. - С. 685-693.
  Жмурко О.  Герб: історія формування та місце в українському мистецтві / О. Жмурко. - С. 694-698.
  Гвоздевич С.  Українці Карпат і тюркські народи Криму: порівняльний аналіз родинної обрядовості / С. Гвоздевич. - С. 699-702.
  Магдюк Л.  Історичні аспекти розвитку жіночого та гендерного рухів в незалежній Україні / Л. Магдюк. - С. 703-708.
  Пахолок І.  Метеорологічна тема в системі Зелених свят поліщуків / І. Пахолок. - С. 709-713.
  Сокіл Г.  Едиційно-текстологічні концепції фольклористичної діяльності етнографічної комісії НТШ у Львові / Г. Сокіл. - С. 714-728.
  Баб'як А.  Участь і роль католицької церкви у Велеградських конгресах (1907-1936) / А. Баб'як. - С. 729-742.
  Романишин М.  Життя у пейзажі / М. Романишин. - С. 743-747.
  Сидор М.  Засоби формування архітектурно-декоративного образу галицьких придорожніх каплиць / М. Сидор. - С. 748-756.
  Сокіл Н.  Етнокультурний аспект мікротопонімів Бойківщини / Н. Сокіл. - С. 757-763.
  Костик В.  Буковинські народні пісні в записах Партенія Руснака / В. Костик. - С. 764-771.
  Бокало І.  Стереотипи поведінки української молоді ( за матеріалами українських народних пісень про кохання) / І. Бокало. - С. 772-778.
  Бєлова О.  Самовизначення митця в 20-их рр. XX ст.: художня інтенція і художня саморефлексія / О. Бєлова. - С. 779-782.
  Гощіцька Т.  Вибір будівельного матеріалу та місця будівництва на Бойківсько-Підгір'янському пограниччі / Т. Гощіцька. - С. 783-791.
  Семчук Л.  Вишивка в народному одязі Рожнятівщини та Долинщини / Л. Семчук. - С. 792-800.
  Сидорик Т.  Творча постать карикатуриста Павла Ковжуна на тлі взаємозв'язків традицій та західноєвропейських художніх впливів у розвитку львівської сатиричної графіки 1920-30-их рр. / Т. Сидорик. - С. 801-805.
  Школьна О.  Український художній фарфор від супрематизму до постмодернізму (1920-90-ті рр): сучасний погляд / О. Школьна. - С. 806-810.
  Черевична М.  Творчість Корнила Устияновича в контексті східноєвропейської культури / М. Черевична. - С. 811-816.
  Погорельчук В.  Основні тенденції проектування світильників в Німеччині (досвід дизайнерів фірми "Zumtobel") / В. Погорельчук. - С. 817-819.
  Погорельчук В.  Основні тенденції проектування світильників в Німеччині (досвід дизайнерів фірми "Zumtobel") / В. Погорельчук. - С. 817-819.

 
103 85.143(4Укр)5л6
У45

        Український живопис XIX - початку XX ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту : А. Мельник ; авт. статті, упорядкув. : О. Жбанкова ; ред. : О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 272 с.

Рубрики: Історія живопису України
Україна

Ключові слова (ненормовані): національний художній музей України -- історія мистецтва 19-20 ст. -- український живопис

 
104 83.3(4Укр)6-8...4
Р88

Руснак, І. Є.

        Художня історіософія Уласа Самчука [Текст] : монографія / І. Є. Руснак. - Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. - 368 с.

Рубрики: Самчук У. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Самчук У. -- художня історіософія -- національна ідея -- національна ідентичність -- філософія культури -- історіософська ідея Самчука

Анотація:   У монографії вперше в українському літературознавстві з позицій світоглядного традиціоналізму й естетичного консерватизму розглянуто художню історіографію в спадщині Уласа Самчука (1905-1987). Авторка розкриває глибинні зв'язки художньої історіософії митця з націоналістичною ідеологією Д. Донцова й вісниківців-письменників, об'єднаних журналом "Вісник". Уперше цілісно систематизовано й прокоментовано естетичні та культурологічні переконання прозаїка, розкрито сутність виробленої ним філософії культури й мистецтва; розглянуто специфіку функціонування історіософських ідей у художній прозі, публіцистиці, мемуаристиці У. Самчука доведено, що історіософічність - один із засобів інтелектуалізації та модернізації прози митця, а художня історіософія має націоохоронну природу, оскільки направлена на збереження української ідентичності та розбудову незалежної української держави.

 
105 85.143(4Укр)6л6
У45

        Український живопис XX - початку XXI ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : альбом / авт. проекту : А. Мельник ; упорядкув. : Ю. Литвинець ; ред. : О. Климчук. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 304 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Живопис
Україна

 
106 83.3У7-3
М77

Монастирецький, Л. С.

        Позитивний герой української радянської прози / Л. С. Монастирецький. - К. : Вища школа, 1983. - 173 с.

Зміст:
  На магістралях часу. - С. 3-16
  Шляхами становлення нової української прози та її героя. - С. 16-64
  Еволюція образу сільського трудівника в прозі 50-60-х років. - С. 64-109
  Художній досвід прози в створенні образу сучасного робітника. - С. 109-139
  Позитивний герой в прозі 70-х років. - С. 139-173

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): боротьба українського народу в літературі -- позитивний герой в літературі

Анотація:   У монографії досліджується образ позитивного героя в українській прозі,в якому художньо відображено історію боротьби нашого народу за побудову нового суспільства. У книжці простежується процес формування комуністичного світогляду радянської людини- найголовніше завдання радянської літератури.

 
107 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2008. - 424 с.

Зміст:
  Андрусь Л. А.  Комунікативно-ситуативна спрямованість інтерогативів французької мови у жанрі побутового діалогу / Л. А. Андрусь. - С. 3-8.
  Артемова Л. В.  Публіцистичний жанр аналітичної статті (на матеріалі періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 9-14.
  Батрин Н. В.  Мотиваційні зв'язки лексичних одиниць семантичного поля / Н. В. Батрин. - С. 15-20.
  Біла К. В.  Функціонування італійських запозичень у словниковому складі французької мови доби Відрдження / К. В. Біла. - С. 20-26.
  Бойко Т. В.  Динаміка семантичних груп "frouwe" - "wip" та "minne" - "liebe" в діахронії (на матеріалі лірики німецьких міннезінгерів) / Т. В. Бойко. - С. 26-32.
  Братель О. М.  Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню / О. М. Братель. - С. 32-39.
  Буняк А. В.  Семантико-композиційні особливості текстів-анотацій сучасних англомовних наукових публікацій / А. В. Буняк. - С. 39-45.
  Буцикіна Н. Є.  Проблеми вивчення внутрішнього мовлення в художньому тексті у світлі когнітивно-інтерпретативного підходу / Н. Є. Буцикіна. - С. 45-51.
  Васильєва О. Г.  Когнітивна модель VS. Концептуальна структура номінативних одиниць: до постановки проблеми / О. Г. Васильєва. - С. 51-55.
  Васько Р. В.  Розрізнювальні ознаки в генеративній теорії фонології / Р. В. Васько. - С. 55-62.
  Венгренівська М. А.  Екстралінгвістичні та паралінгвістичні складові усної комунікації та відтворення їх у перекладі (на матеріалі публічних виступів, перекладних конференцій та прес-конференцій) / М. А. Венгренівська, К. М. Симон. - С. 63-68.
  Вергун Л. І.  Відтворення термінології лексико-семантичної групи "вищі заклади освіти" як проблема фахового перекладу / Л. І. Вергун. - С. 68-74.
  Гайдученко Л. В.  Дериваційне поле концепту macht (влада) в німецькомовній картині світу / Л. В. Гайдученко. - С. 74-80.
  Гарбузова Г. О.  Вільний характер вживання прийому лексичної модуляції як спосіб досягнення адекватності в англо-українських художніх перекладах / Г. О. Гарбузова. - С. 80-89.
  Гнатюк Н. Г.  Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі / Н. Г. Гнатюк. - С. 90-95.
  Гонта І. А.  Метафорично мотивовані композити-прикметники в англійському мовному субстандарті / І. А. Гонта. - С. 96-100.
  Горенко О. П.  Специфіка літературних антропонімів / О. П. Горенко. - С. 100-105.
  Гриценко Г. М.  Редагування дескриптивів у художній прозі / Г. М. Гриценко. - С. 105-112.
  Данилич В. С.  Функціональні парадигми кастильської мови: процес зародження національної самосвідомості / В. С. Данилич. - С. 115-119.
  Данильченко Д. О.  Особливості вживання пасива адресата у віртуальному дискурсі / Д. О. Данильченко. - С. 119-125.
  Дмитракова Н. Ю.  Діалогічне мовлення у світлі новітніх обріїв сучасної лінгвістики / Н. Ю. Дмитракова. - С. 125-131.
  Дорошенко М. Н.  Явище парентези в текстовому творі мас-медійного дискурсу / М. Н. Дорошенко. - С. 131-138.
  Звонська Л. Л.  Мовний феномен грецького койне та аттикізму / Л. Л. Звонська. - С. 138-145.
  Іванова О. Ю.  Культурно-лінгвістична свідомість білінгвів як передумова нормалізації міноритарних мов (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 146-151.
  Ісакова Ю. П.  Аспектуально-таксисні ситуації різночасності в італійській та українській мові / Ю. П. Ісакова. - С. 152-158.
  Корнєва Н. А.  Лексико-синтаксичні особливості інформативних актів у тексті наукової рецензії (на матеріалі української, російської, англійської, німецької мов) / Н. А. Корнєва. - С. 158-164.
  Коротіч Т. А.  Аналіз художнього тексту (ідейно-естетичний рівень) / Т. А. Коротіч. - С. 165-168.
  Крижановська М. В.  Кооперативні аксіологічні стратегії та тактики у дискурсі ток-шоу італійського телебачення / М. В. Крижановська. - С. 168-173.
  Крупко О. І.  Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв'ю преси / О. І. Крупко. - С. 174-179.
  Крючков Г. Г.  Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма / Г. Г. Крючков. - С. 179-182.
  Левінська О. О.  Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії / О. О. Левінська. - С. 184-190.
  Лукашенко Н. Г.  Гіперпосилання у семантичній організації категорій, підкатегорій, заголовків іспаномовних інтернет-форумів / Н. Г. Лукашенко. - С. 190-195.
  Луньова Т. В.  До питання про епістемологічні основи використання поняття "фрейм" у сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях / Т. В. Луньова. - С. 195-202.
  Моренець І. М.  Утворення дієслів за допомогою суфікса -ific-(a)- в сучасній іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 202-207.
  Навренко І. А.  Процес становлення казки як жанру літератури / І. А. Навренко. - С. 207-212.
  Олійник Н. В.  Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях / Н. В. Олійник. - С. 213-218.
  Омелянчук О. В.  Мовні та позамовні чинники розвитку енантіосемії / О. В. Омелянчук. - С. 219-224.
  Орлова І. С.  Синтаксис як компонент ідіостилю автора та його відтворення у перекладі / І. С. Орлова. - С. 224-231.
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень необхідності в італійській мові / В. І. Охріменко. - С. 231-236.
  Павленко Л. І.  Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення / Л. І. Павленко. - С. 236-243.
  Петренко І. В.  Функціональний аспект паузального членування лекційного дискурсу в дидактичній сфері / І. В. Петренко. - С. 243-251.
  Пилипенко Р. Є.  Наукова метафора в теорії фахової комунікації / Р. Є. Пилипенко. - С. 251-257.
  Плугін Ю. В.  Результати зіставлення компонентів синонімічних пар "запозичене слово-німецькомовне слово" (на матеріалі семантичного поля "пошта" (за Г. Дунгером)) / Ю. В. Плугін. - С. 257-264.
  Пономаренко В. П.  Спільні риси та відмінності засобів звертання у національних варіантах сучасної португальської мови / В. П. Пономаренко. - С. 265-272.
  Попова Н. М.  Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом / Н. М. Попова. - С. 272-278.
  Пригодій С. М.  Лінеаризація, анахронії, дюрація, частотність у художньому тексті (на матеріалі оповідання Ст. Крейна "Наречена приїжджає до Жовтого неба") / С. М. Пригодій. - С. 278-284.
  Раєвська І. В.  Діалекти Умбрії в історіографічному аспекті / І. В. Раєвська. - С. 284-289.
  Романенко О. В.  Особливості використання автентичних матеріалів у навчанні другої іноземної мови / О. В. Романенко. - С. 289-294.
  Сидельникова Л. В.  Становлення орфографічної системи французької мови XIV-XV століть / Л. В. Сидельникова. - С. 294-299.
  Сингаївська Г. В.  Предикативне функціонування дієприкметників / Г. В. Сингаївська. - С. 299-304.
  Ситдикова І. В.  До проблеми розмежування понять "експресія" та "експресивність" у сучасній лінгвістиці / І. В. Ситдикова, Т. М. Хайчевська. - С. 304-310.
  Сігал М. В.  Внутрішній світ персонажів в контексті модифікації відносин автором та читачем у XX сторіччі / М. В. Сігал. - С. 310-315.
  Сорокін С. В.  Функціонально-семантичне поле кондиціональності як складова темпорально-аспектуального комплексу в турецькій і українській мовах / С. В. Сорокін. - С. 316-327.
  Терехова Д. І.  Загадка слов'янської душі (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова душа та його корелятів у східнослов'янських мовах) / Д. І. Терехова. - С. 331-336.
  Терехова С. І.  Функціональні особливості репрезентацій системи просторових, часових й особових координат: концептуальні зауваження / С. І. Терехова. - С. 337-342.
  Товстенко Т. В.  Типологія точок зору в текстах новин британських газет / Т. В. Товстенко. - С. 342-349.
  Толстова О. Л.  Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом sangre / О. Л. Толстова. - С. 349-352.
  Федорець О. Ф.  Типологія комунікативних блоків англомовних журнальних статей: роль концепту протидія / О. Ф. Федорець. - С. 353-360.
  Харкевич Г. І.  Специфіка текстового втілення тривожних станів персонажа в англомовній художній прозі: поведінковий аспект / Г. І. Харкевич. - С. 360-366.
  Харченко О. В.  Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування / О. В. Харченко. - С. 366-375.
  Цюпа М. А.  Диграми у складі акронімів сучасної французької мови / М. А. Цюпа. - С. 375-380.
  Черняк О. П.  Деструктивні форми мовленнєвої взаємодії у комунікативному акті осуду / О. П. Черняк. - С. 380-386.
  Чорна Н. В.  Лексико-семантичне вираження концепту лабіринт в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну / Н. В. Чорна. - С. 386-392.
  Шліхар Т. О.  Відтворення мовленнєвих актів спонукання у драматичному творі (на матеріалі перекладів п'єси Б. Шоу "Будинки вдівця") / Т. О. Шліхар. - С. 392-398.
  Щибрик Т. П.  Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі роману Мартіна Х. "Він не прийшов на концерт") / Т. П. Щибрик. - С. 398-403.
  Щокіна Д. В.  Образ дзеркала в лінгвокультурній традиції / Д. В. Щокіна. - С. 403-409.
  Юрченко В. П.  Специфіка образу персонажів у повоєнній прозі XX століття (на матеріалі романа Анхель Маріа де Лера "Останні прапори") / В. П. Юрченко. - С. 409-413.
  Яковенко О. І.  Словоскладання як засіб терміновідтворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) / О. І. Яковенко. - С. 413-418.
  Авраменко О. В.  Фрейм як засіб когезії дискурсу / О. В. Авраменко. - С. 418-420.
  Некряч Т. Є.  Відтворення у перекладі мовного спектру Ернеста Хемінгуея в рамках ідіостилю / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. - С. 420-426.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
108 63.3(4Укр)64
І29

        Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні [Текст] : монографія / відп. ред. М. Антонович. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.

Зміст:
  Зайцев О.  Нелегкий вибір історика : історична наука та національна історична міфологія / О. Зайцев. - С. 17-32.
  Русначенко А.  Минуле й ідентичність у постколоніальній Україні / А. Русначенко. - С. 33-40.
  Антонович М.  Голодомор 1932 - 1933 років на Україні як злочин геноциду / М. Антонович. - С. 41-58.
  Хархун В.  Рецепція комунізму й сучасний український проект / В. Хархун. - С. 59-78.
  Іванова О.  Зв'язок колективної пам'яті та ідентичності в різних регіонах України / О. Іванова. - С. 81-97.
  Загірняк М.  Роздуми про національну ідентичність та історичну пам'ять у пострадянській Україні / М. Загірняк. - С. 99-105.
  Півнєва Л.  Ідентичність та етнічність в українському соціумі : особливості вияву / Л. Півнєва. - С. 107-120.
  Литвинчук І.  Емотивний чинник цивілізаційної ідентифікації / І. Литвинчук. - С. 121-135.
  иШліпченко С.  Урбаністичні простори, Пам'ять, Ідентичність, або Як пам'ятає архітектура? / С. иШліпченко. - С. 137-152.
  Гундорова Т.  Посттоталітарна пам'ять і театр "розрадянення людини" Ю. Шевельова / Т. Гундорова. - С. 173-185.
  Зорівчак Р.  Юрій Володимирович Шевельов - дослідник творчості Олександра Опанасовича Потебні / Р. Зорівчак. - С. 187-199.
  Лучук О.  Професійні та особисті контакти Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким (на матеріалі епістолярію науковців) / О. Лучук. - С. 201-213.
  Пронкевич О.  Дон Кіхот і чайка при битій дорозі : євразійська візія України Юрія Шереха / О. Пронкевич. - С. 215-229.
  Алексанич В.  Історія, писана у чотири руки / В. Алексанич. - С. 231-242.
  Томоруг-Знаєнко М.  Спомин про вчителя : Юрій Володимирович Шевельов, 1908 - 2008 / М. Томоруг-Знаєнко. - С. 243-251.
  Лучук Т.  Мандрівка за імлисті гори і назад, або Зустріч з Юрієм Шевельовим / Т. Лучук. - С. 253-259.
  Зорівчак Р.  Кочурознавство початку ХХІ віку / Р. Зорівчак. - С. 265-278.
  Савчин В.  Лукашіана Григорія Кочура / В. Савчин. - С. 279-291.
  Пехник Г.  Григорій Кочур : національна ідея у виборі творів для перекладу / Г. Пехник. - С. 293-306.
  Шмігер Т.  Григорій Кочур у колі сучасників - дослідників історії українського художнього перекладу / Т. Шмігер. - С. 307-315.
  Введенська Т.  Трансформація етнічної ідентичності українських студентів під впливом програм освітнього обміну / Т. Введенська. - С. 319-335.
  Кісь О.  Освічена жінка : освіта як цінність та мірило життєвого успіху в автобіографіях жінок України / О. Кісь. - С. 337-352.
  Содомора П.  Переклад як ознака національної ідентичності / П. Содомора. - С. 353-366.
  Потятиник Б.  Шагренева шкіра українських медій / Б. Потятиник. - С. 367-383.
  Городня Н.  Україна в сучасному глобалізованому світі / Н. Городня. - С. 387-402.
  Максимець О.  Зовнішньоекономічна ідентичність та безпека України до та після вступу до Світової організації торгівлі / О. Максимець. - С. 403-424.
  Школьний О.  Передумови економічного росту та ескалації зовнішньоторговельного потенціалу АПК України на тлі нового світового порядку / О. Школьний. - С. 425-437.
  Скидан О.  Розвиток зовнішньоторговельних перспектив агропродовольчої сфери України в сучасному глобалізованому світі / О. Скидан, О. Ковальчук. - С. 453-466.
  Соловій І.  Оцінка суспільного прогресу в контексті переходу до моделі сталого розвитку / І. Соловій, М. Душна. - С. 467-481.

 
109 83.3(4Укр)6
О57

Омельчук, О.

        Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) [Текст] : монографія / О. Омельчук ; наук. ред. Т. Гундорова. - К. : Смолоскип, 2011. - 336 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська вістниківська критика -- європейська література -- декаданс -- модернізм -- радянська література

Анотація:   У монографії досліджується літературна критика, художні твори, культурологічні розробки представників українського вістниківського кола: Д. Донцова, Є. Маланюка, І. Гончаренка, Ю. Клена, Ю. Липи, Л. Мосендза, Д. Віконської, Н. Геркен-Русової, О. Теліги, Р. Єндика, Л. Луціва та ін. Аналізуються особливості вістниківського літературно-критичного стилю, концепти і стратегії, скеровані на формування бажаного літературного наративу та національного культурного простору. Авторка простежує взаємодію вістниківських ідей з різними естетичними та ідеологічними парадигмами першої половини ХХ ст.

 
110 83.3(4Укр)-021
А80

Арендаренко, І.

        По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика) [Текст] : монографія / І. Арендаренко ; наук. ред. : Д. С. Наливайко. - К. : Фоліант, 2004. - 214 с.

Рубрики: Історія англійської літератури - Романтизм

Ключові слова (ненормовані): компаративний аналіз художніх творів -- преромантизм -- народно-фольклорна течія -- історико-поетична течія -- байронічна течія -- романтична балада

Анотація:   Монографію присвячено порівняльному аналізу явищ англійської та української романтичних поезій, включених у контекст преромантичного етапу романтизму, народно-фольклорної, історико-поетичної та байронічної течій.

 
111 82.0
С37

        Символ, миф, обряд: Традиции и современность [Текст] : Материалы международной науч. конференции 30.ХI-2.XII. Ч. 2 / Ассоциация "Новый акрополь"; Акад. искусств Украины и др. - К. : 2000. - 44 с.

Зміст:
  Алексеев П.  Русская классическая литература в мифологическом и эпическом ракурсах / П. Алексеев. - С. 3-4
  Орлова Т.  Міфологічне мислення у тезаурусі художньої культури: константи і трансформації / Т. Орлова. - С. 4-5
  Пошивайло І.  Гончарство: міфопоетична й символіко-культова функціональність / І. Пошивайло. - С. 5-7
  Рассказов А.  Символизм и Реальность Всемирного потопа / А. Рассказов. - С. 7-9
  Скляренко Г.  Міф про мистецтво в українській художній свідомості XX століття / Г. Скляренко. - С. 9-10
  Смирнова О.  Место чуда в повествовательных структурах древнерусских патериков / О. Смирнова. - С. 10-13
  Темченко К.  Символіка сакрального простору в українських замовляннях / К. Темченко. - С. 13-15
  Трофименко К.  Космологічні міфи / К. Трофименко. - С. 15-16
  Усов Д.  Технологии создания мифов в современном массовом сознании / Д. Усов. - С. 16-19
  Хоменко Г.  Іммортальна логіка мітології запахів та її трансформація в українській літературі "нового середньовіччя" / Г. Хоменко. - С. 19-20
  Чебанюк О.  Календарне ритуальне дерево в українській фольклорній картині світу / О. Чебанюк, О. Лунько. - С. 20-21
  Чуличков А.  Отражение мифа в современной научной картине мира / А. Чуличков. - С. 21-22
  Чурилова Л.  Семантика средневековых тюрских изваяний в свете мифологического мировоззрения / Л. Чурилова. - С. 22-24
  Жуйкова М.  Праслов'янська лексика поховального обряду / М. Жуйкова. - С. 25-26
  Каменщикова И.  Символизм Нового Года / И. Каменщикова. - С. 26-27
  Корнієнко В.  До питання про апотропеїчні функції скіфської зброї / В. Корнієнко. - С. 27-28
  Косміна Т.  Еволюція розписів житла українців: від ідеограм до графемної орнаментації / Т. Косміна. - С. 28-29
  Мустафаева З.  Крымскотатарские обычаи и обряды, связанные с рождением и имянаречением детей / З. Мустафаева. - С. 29-31
  Олійник О.  Обряд переходу у структурі чарівної казки / О. Олійник. - С. 31-32
  Панченко Ю.  До питання появи культу бика на території України / Ю. Панченко. - С. 32-33
  Скиба М.  різдво українців Поділля в контексті єдності міфу, ритуалу і символу / М. Скиба. - С. 33-36
  Федонюк В.  Обряди ініціації в традиційній культурі словаків / В. Федонюк. - С. 36-38
  Холодна В.  Петрів день як чоловіче свято у традиції українців Карпат (середина XIX-початок XX ст.) / В. Холодна. - С. 38-40
  Чамота Т.  Женские посвящения и традиционный цикл осенних праздников на Руси / Т. Чамота. - С. 40-42
  Чеховський І.  Сліди ініціального ритуалу в молодіжній обрядовості українців, румун та молдован Буковини / І. Чеховський. - С. 42-43
  Юсова Н.  Ритуальні аспекти функціонування традиційної жіночої сорочки-"морщинки" українців буковинської Наддністрянщини (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 43-45

Рубрики: Етнология - Славянськие народы

 
112 83.3У1-8...4
Ж91

Журавська, І.

        Леся Українка та зарубіжні літератури / І. Журавська. - К. : Видавництво АН УРСР, 1963. - 229 с.

Зміст:
  Критичні статті. - С. 15-67
  Поеми та драматичні твори. - С. 67-179
  Перекладацька діяльність. - С. 179-229

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка і світова драматургія -- перекладацька діяльність Українки Л. -- літературні зв'язки

Анотація:   В книзі аналізуються зв'язки Лесі Українки із світовою літературою, зокрема місце її художньої спадщини в розвитку світової драматургії, значення критичної та перекладацької діяльності поетеси для зміцнення інтернаціональних зв'язків української літератури. Основна частина монографії присвячена художнім творам Лесі Українки. Шляхом порівняльного аналізу її поем та драматичних творів, написаних на основі античних, біблейських, євангельських та історичних сюжетів, висвітлена самобутність та оригінальність творчості української письменниці. Ідейно-естетичний зміст драматургії Лесі Українки розкривається не лише в порівнянні з першоджерелами, а й у співставленні з тогочасною світовою літературою.

 
113 83.3У1
З14

Загайко, П. К.

        Українські письменники-полемісти кінця 16-поч. 17 ст. в боротьбі проти Ватікану і унії / П. К. Загайко. - К. : Видавництво АН УРСР, 1957. - 86 с.

Зміст:
  Боротьба реакційних і прогресивних сил навколо Брестської унії. - С. 3-40
  Викриття Ватікану і унії в творчості Івана Вишенського. - С. 40-61
  Антиуніатське спрямування творчості письменників-полемістів початку 17 ст.. - С. 61-86

Рубрики: Вишенський І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська полемічна література 16-17 ст. -- релігійна тема в літературі

Анотація:   Брошура присвячена дослідженню української полемічної літератури кінця 16- початку 17 ст., її ідейного змісту, художніх засобів, ролі в суспільному розвитку українського народу тих часів. Автор робить чимало цікавих спостережень над змістом, мовою, образною системою полемічних творів.

 
114 83.002.1кр
Ф53

Филипович, П.

        Літературознавчі студії. Компаративістика [Текст] : статті, рецензії : наук. вид. / П. Филипович ; уклад., авт. передм., авт. прим. В.Т. Поліщук. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 644 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Літературознавство Павла Филиповича / В. Поліщук. - С. 4-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нові матеріяли до життя й творчості Котляревського. - С. 28-33
  Переклад Котляревського із Сапфо. - С. 34-41
  Котляревський І.  Енеїда / В. Гиппиус. - С. 42-47
  Нові праці про І. Котляревського. - С. 48-67
  До історії раннього українського романтизму. - С. 68-77
  Невідомий вірш Амвросія Метлинського. - С. 78-79
  До студіювання Шевченка. - С. 80-84
  Європейські песьменники в Шевченковій літературі. - С. 85-93
  Навроцький Б.  "Гайдамаки" Тараса Шевченка / А. Павлюк. - С. 94-103
  Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори. - С. 104-115
  Щоголів Я.  Поезії / В. Гиппиус. - С. 116-118
  Перша друкована поезія Я. Щоголева. - С. 119-120
  Етнографічне непорузуміння з віршем Я. Щоголева. - С. 121-125
  Нова праця про Марка Вовчка. - С. 126-137
  Франко - поет. - С. 138-155
  Франко І.  Борисла сміється / І. Франко. - С. 156-159
  Франка І.  Поезія / І. Франка. - С. 160-168
  Розвиток психологічної новелі Коцюбинського. - С. 169-220
  Русалка. - С. 221-227
  Місячна легнда. - С. 228-233
  Одно слово. - С. 234-243
  Генеза драматичної поеми Лесі Українки "У пущі". - С. 244-267
  Слісаренко О.  На березі Кастальському / О. Слісаренко. - С. 268-272
  Заньковецька М.   / М. Заньковецька. - С. 273-277
  На шляху до нового театру. - С. 278-281
  Український театр у 1923 році. - С. 286-289
  Дорошкевич Ол.  Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. - С. 290-292
  Ленін в українській поезії. - С. 293-300
  Павлюк А.  Життя / А. Павлюк. - С. 301-305
  Отроковський Володимир Михалович. - С. 306-307
  Отроковський В. М.. - С. 308-316
  Два неизвестных стихотворения Е. А. Боратынского. - С. 318-331
  Отчет о поездке в Петроград. - С. 332-337
  Об академическом издании стихотворений Е. А. Боратынского. - С. 338-365
  О втором томе академического издания сочинений Боратырского. - С. 364-377
  Сиповський В.  Україна в російському письменстві / В. Сиповський. - С. 378-385
  До річниці виступу декабристів. - С. 386-394
  Рилєєв і Державін. - С. 395-413
  Пушкін в українській літературі. - С. 414-452
  Гиппиус В.  Гоголь / В. Гиппиус. - С. 453-455
  Українська стихія в творчості Гоголя. - С. 456-479
  Гоголь М.  Тарас Бульба / М. Гоголь. - С. 480-485
  Салтыков-Щедрин М. Е.   / М. Е. Салтыков-Щедрин. - С. 486-493
  Український елемент в творах М. Лєскова. - С. 494-532
  Французские лирики XVIII века. - С. 534-536
  Байрон. - С. 537-548
  Барбье и русская поэзия. - С. 549-551
  Поет липневої революції (До 50-річчя з дня смерти О. Барб'є). - С. 552-556
  Відгуки Бюргерової "Ленори" в українській літературі. - С. 557-598
  Пісенна спадщина Беранже. - С. 595-620
  Творець соціяльно-психологічного роману (До дня 150-річчя з дня народження Стендаля). - С. 621-627

Рубрики: Филипович П. - про нього
Теорія літератури - Компаративістика
Україна

Анотація:   До цього видання включені літературознавчі дослідження талановитого українського поета-неокласика, перекладача і вченого Павла Филиповича (1891-1937), які не входили до раніших видань його праць "Література" (Нью-Йорк - Мельбурн, 1971), "Літературно-критичні статті" (Київ, 1991) і "Шевченкознавчі студії" (Черкаси 2002). Ці дослідження публікувалися лише в періодичних виданнях. Павло Филипович постає у своїх статтях і рецензіях як глибокий і компетентний обсерватор українського і європейського письменства, літературознавець-компаритивіст із "неокласичним" поглядом на художнє слово, як один із фундаторів українського літературознавства ХХ століття.

 
115 83.3(4Укр)-022
Р69

Романенко, Г.

        Еволюція художніх і літературних об'єднань України: історико-культурологічний вимір [Текст] : монографія / Г. Романенко, В. Шейко. - К. : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. - 208 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художні організації в Україні -- літературні об'єднання в українській діаспорі -- літературні об'єднання

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняних історико-культурологічній та мистецько-літературній галузях наукової думки узагальненим аналізом процесів зародження та трансформації мистецьких і літературних об'єднань України в історико-культурологічному вимірі. Осмислюються процеси взаємодії, взаємовпливу художньо-літературних об'єднань з глибинними процесами духовного розвою українського народу з сивої давнини до сьогодення. У процесі розгляду історико-культурологічної парадигми застосовуються різні методологічні можливості, зокрема синергетичний підхід.

 
116 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6.. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8.
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10.
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11.
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13.
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17.. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19.
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23.
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25.
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29.
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31.
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34.. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38.. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39.
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43.. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47.
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50.
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51.
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54.
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56.
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58.
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62.. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67.. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68.
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73.
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75.
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78.
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80.. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82.
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88.
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90.
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94.
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96.. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98.
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99.
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101.
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103.
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107.
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109.
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114.
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117.
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120.
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124.
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126.
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні аппозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129.
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132.
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135.
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137.
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139.
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141.
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145.
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149.
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151.
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155.
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166.
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168.
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172.
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174.
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176.
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178.
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180.
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182.
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188.. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195.
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197.
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199.. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205.
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207.
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213.
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216.
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217.
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220.
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224.
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227.
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230.
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231.
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234.
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237.
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240.
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245.
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246.
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254.
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256.
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258.
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259.. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261.
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269.
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271.
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273.
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279.
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282.
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284.
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288.
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290.. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292.
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294.
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296.
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297.
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300.. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302.
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304.
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314.
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319.
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327.
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329.
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332.. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334.
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336.
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338.. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
117 83кр
Л64

        Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. : до 60-річного ювілею літературознавця, доктора філол. наук, проф. В. Т. Поліщука / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 422 с.

Зміст:
  Пахаренко В.  Лицар рідного слова / В. Пахаренко. - С. 5-10.
  Нахлік Є.  Шевченкові "Сичі" / Є. Нахлік. - С. 13-20.
  Якимович Б.  Спадщина Тараса Шевченка в оцінці Михайла Павлика / Б. Якимович. - С. 20-31.
  Бондавр М.  "І Архімед, і Галілей..." Т. Шевченка: у координатах трансформацій поетики останнього періоду творчості / М. Бондавр. - С. 31-48.
  Іванова Н.  Поетика фантастичного топосу: варіант романтизму / Н. Іванова, О. Киченко. - С. 49-61.
  Бернадська Н.  Новаторські жанрові пошуки українських романістів 20-х років XX ст. / Н. Бернадська. - С. 62-71.
  Кавун Л.  Синтез слова і музики в українській художній прозі 20-х років XX століття / Л. Кавун. - С. 71-80.
  Вертипорох О.  Психосемантика світоглядно-художніх моделей сучасного авторефлексивного прозописьма, або постмодернізм по-українськи / О. Вертипорох. - С. 80-87.
  Клочек Г.  "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обгрунтування актуальності / Г. Клочек. - С. 87-107.
  Наєнко М.  "Филологический семинар" В. Н. Перетца в Киевском университете имени Тараса Шевченко / М. Наєнко. - С. 107-116.
  Корпанюк М.  Станіслав Оріховський - український письменник-класицист XIV ст. / М. Корпанюк. - С. 117-128.
  Сулима М.  Мандрівник-невдаха / М. Сулима. - С. 128-132.
  Нога Г.  "Сміх мнъ сотвори, господь": сміх у поезії Григорія Сковороди / Г. Нога. - С. 132-140.
  Коваленко В.  "...Прикмічу в панні щось не естетичне, і вже вона не моя" (проблема любові і шлюбу у творчості І. Нечуя-Левицького) / В. Коваленко. - С. 141-176.
  Пахаренко В.  Екзистенційна домінанта життєтворчості Григорія Сковороди / В. Пахаренко. - С. 177-186.
  Івашків В.  "Хутірська філософія" Пантелеймона Куліша та її контекст / В. Івашків. - С. 186-194.
  Гнатюк М.  Один з когорти Івана Франка / М. Гнатюк. - С. 195-211.
  Гаджилова Г.  "Така, бач, доля випала!": фатальна колізія маловідомих українських драм 60-70-х років XIX століття / Г. Гаджилова. - С. 212-218.
  Скупейко Л.  Феномен Юди в інтерпретації Лесі Українки (драматична поема "На полі крові") / Л. Скупейко. - С. 219-226.
  Сивкова І.  Жанрові різновиди і модифікації психологічних новел Миколи Чернявського / І. Сивкова. - С. 227-240.
  Мазоха Г.  Композиційні принципи організації приватних кореспонденцій О. Довженка 20-х рр. XX ст. / Г. Мазоха. - С. 240-249.
  Мірошник О.  Динаміка поетичного мислення Тодося Осьмачки / О. Мірошник. - С. 249-265.
  Кіраль С.  "...Ви засвітилися і своїм щедрим словом, і красою внутрішньою...": листування Івана Чендея з Леонідом Коваленком / С. Кіраль. - С. 269-322.
  Ромащенко Л.  Азербайджан і Україна: до питання діалогу культур / Л. Ромащенко. - С. 323-330.
  Корецька М.  Сатиричний модус анекдотичної прози Анатолія Дімарова початку XXI століття (на матеріалі циклу "Етюди") / М. Корецька. - С. 331-338.
  Клименко (Синьоок) Г.  Екзистенціал часу у творчості Ольги Самолевської / (Синьоок) Г. Клименко. - С. 338-349.
  Ярмоленко Н.  Жанрова й сюжетно-тематична систематизація народних оповідей про Голодомор / Н. Ярмоленко. - С. 350-360.
  Градовський А.  Містерія кохання (диспут за романом Кнута Гамсуна "Пан" у практиці викладання зарубіжної літератури у ВНЗ) / А. Градовський, М. Галушко. - С. 361-372.
  Калько М.  "Одієслівлювання" іменних коренів як засіб динамізації поетичного тексту / М. Калько. - С. 373-378.
  Шитик Л.  Галузева полівекторність і змістова багатозначність синкретизму / Л. Шитик. - С. 379-391.
  Масненко В.  "Ми, історики": сучасна самоідентифікація представників українського "історичного цеху" / В. Масненко. - С. 392-400.
  Скорина Л.  Слідами отамана Червоного... / Л. Скорина

Рубрики: Поліщук В. Т. - про нього

Анотація:   У спеціальному випуску щорічника вміщені статті історико-літературного, теоретико-літературного, компаративного, фольклористичного змісту, авторство яких належить відомим ученим України. Збірник видається на пошану відомого українського літературознавця, професора В. Т. Поліщука з нагоди його 60-річчя.

 
118 81.07
Ч46

Чередниченко, О. І.

        Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. - К. : Либідь, 2007. - 248 с.

Зміст:
  Об'єднавча функція мови. - С. 8-15.
  Мова і культура в контексті глобалізації. - С. 15-24.
  Взаємодія мов, двомовність і мовленнєва культура. - С. 25-39.
  Мовні контакти в сучасному світі. - С. 40-47.
  Багатомовність і концептуальна картина світу. - С. 48-56.
  Фразеологія сучасного політичного дискурсу. - С. 56-61.
  Проблеми української інтерлінгвістики. - С. 62-65.
  Український медіадискурс: проблема іншомовних впливів. - С. 66-73.
  Англіцизм у французькому та українському медіадискурсі. - С. 73-83.
  Французький граматичний рід і фемінізм. - С. 83-90.
  Динаміка французького словника і комп'ютерна лексикографія. - С. 90-107.
  Мовознавчі парадигми на зламі століть. - С. 108-124.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проблеми мовної й перекладацької освіти в Україні. - С. 125-134.
  Переклад в Україні: історія і сучасність. - С. 136-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дві тенденції в українському художньому перекладі. - С. 150-161.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Функції перекладу в сучасному світі. - С. 161-170.
  Міжкультурні аспекти перекладу. - С. 170-176.
  Текст і контекст у перекладі. - С. 176-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добиратися до неперекладного. - С. 186-192.
  Григорій Кочур і франкомовна поезія. - С. 192-203.
  Нові переклади творів французького Середньовіччя. - С. 203-210.
  Відтворення українських власних назв французькою мовою. - С. 210-217.
  Фразеологія мови як джерело фонових знань. - С. 217-230.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Складові професійної компетенції перекладача. - С. 230-237.
  Україна - Франція: діалог культур. - С. 237-247.

Рубрики: Мовознавство - Переклад

Ключові слова (ненормовані): мова в соціокультурному просторі -- міжкультурна комунікація -- фразеологія мови -- український медіадискурс -- мовна культура

Анотація:   У книзі відомого мовознавця, перекладача і теоретика перкладу представлено роздуми про роль мови в житті сучасного суспільства, про мовні контакти і двомовність, про історичну місію перекладу в Україні та світі. До видання увійшли праці різних років.

 
119 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 67 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 200 с.

Зміст:
  Пахаренко Н.  Становлення концепцій постмодернізму: стислий огляд / Н. Пахаренко. - С. 5-9
  Безчотнікова С.  Екзистенціальна антиутопія як жанровий різновид або Прометей Спотворений / С. Безчотнікова. - С. 9-19
  Пахаренко В.  Слава не поляже...(Історіософська концепція Т. Шевченка очима Ю. Барабаша) / В. Пахаренко. - С. 19-22
  Мануйкін О.  Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917-середина 30-х років ХХ ст.) / О. Мануйкін. - С. 22-28
  Скорина Л.  Відлуння предківської слави (історіософська концепція збірки Яра Славутича "Гомін віків") / Л. Скорина. - С. 28-36
  Піскун О.  Українське письменство 20-30 рр.: феномен людей зі страху / О. Піскун. - С. 36-45
  Кавун Л.  Проблематика української художньої прози 20-х років ХХ ст. / Л. Кавун. - С. 45-52
  Просалов В.  Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв'язків / В. Просалов. - С. 52-61
  Мазоха Г.  Приватне інтимно-дружнє листування Василя Симоненка 60-рр.ХХ ст. / Г. Мазоха. - С. 61-68
  Співак І.  Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру. / І. Співак. - С. 68-74
  Дудник М.  Література для дітей А. Дімарова (на матеріалі збірки оповідань" Повість з дитячих літ") / М. Дудник. - С. 74-80
  Проценко О.  Авторський суб'єктивізм і його еколюція в сучасному авторефлексивному тексті. / О. Проценко. - С. 80-86
  Поліщук В.  У пошуках вічних істин / В. Поліщук. - С. 86-96
  Ромащенко Л.  Т. Булгарін і його роман" Мазепа" польська чи російська версія історії? / Л. Ромащенко. - С. 96-105
  Марценішко В.  Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка / В. Марценішко. - С. 105-116
  Козюра О.  Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") / О. Козюра. - С. 111-117
  Ляшко Ю.  Примари щастя і свободи героїв А. Мердок (на прикладі романів 1950-60-х років) / Ю. Ляшко. - С. 117-121
  Павленко Т.  Образ любові у творах Рея Бредбері / Т. Павленко. - С. 121-129
  Синьоок Г.  До проблеми національної ідентичності Леоніда Первомайського і Арсенія Тарковського і не тільки / Г. Синьоок. - С. 129-137
  Китова С.  Український "камінь мисленний" / С. Китова. - С. 144-145
  Ярмоленко Н.  Колгоспна дійсність як система та її відображення у фольклорі центральної України / Н. Ярмоленко. - С. 145-158
  Зражевська Н.  Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві. постановка проблеми / Н. Зражевська. - С. 158-163
  Колісник Ю.  Тоталітарна пропаганда на сторінках журналу "Україна" 1950-60 рр. / Ю. Колісник. - С. 169-178
  Коваленко В.  Виняткова поява у світовій літературі(збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки) / В. Коваленко. - С. 178-191
  Надточій О.  Російська періодика як цензор українства / О. Надточій. - С. 163-169
  Ромащенко Л.  Щоб всі жили вкупі, поєднавшись як один народ слов'янський : Рецензія / Л. Ромащенко. - С. 191-195
  Синьоок Г.  Всеукраїнська наукова конференція Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови / Г. Синьоок. - С. 195-197

Рубрики: Філологічні науки

Анотація:   Черговий літературознавчий випуск журналу містить статті, присвячені проблемам теоретичного літературознавства й історії української та зарубіжної літератури. Ряд розвідок висвітлює питання фольклористики, культурології, методики. Публікуються також рецензійні метеріали.

 
120 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 169 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 231 с.

Зміст:
  Мусієнко В.  Комунікативна позиція адресанта в епістоляріях М. Максимовича / В. Мусієнко. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жихарєва Н. А.  Прагматичні особливості обірваних речень (на матеріалі сучасної англомовної драми та прози) / Н. А. Жихарєва. - С. 12-21
  Кулешова Л. Н.  Фактор адресата в научно-гуманитарном дискурсе Л. Н. Гумилева / Л. Н. Кулешова. - С. 21-29
  Голодов А. Г.  Национально-культурная специфика и тенденции развития немецкого разговорного языка / А. Г. Голодов. - С. 29-34
  Ставицька Л.  Дискурс української маршрутки / Л. Ставицька. - С. 34-39
  Корновенко Л. В.  Комунікативний статус російської мови в епістолярії М. Максимовича / Л. В. Корновенко. - С. 39-45
  Данилюк С. С.  Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 45-52
  Дядечко Л. А.  Рекламний слоган: прагматичний і соціофункціональний аспекти / Л. А. Дядечко. - С. 53-59
  Сукаленко Т. М.  Гендерні стереотипи жіночності: проблеми вивчення / Т. М. Сукаленко. - С. 59-65
  Топчій Ю. М.  Джерела лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 65-69
  Шинкарук В. Д.  Особливості предикатних категорій диктуму / В. Д. Шинкарук. - С. 69-75
  Чорний О. В.  Семантика інфінітива у значенні імператива у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 75-85
  Іваницька Н. Б.  Особливості кореляції англійського дієслова to fall із українськими відповідниками в аспекті формально-синтаксичної структури речення / Н. Б. Іваницька. - С. 85-90
  Михальченко М. М.  Партикулярне вираження категорії оцінки / М. М. Михальченко. - С. 90-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кононенко В. І.  Микола Гоголь і Михайло Коцюбинський: культурні концепти / В. І. Кононенко. - С. 98-105
  Садова Г. Ю.  Специфіка фоносемантики назв виробів харчової промисловості / Г. Ю. Садова. - С. 106-111
  Барменкова О. П.  Семантическое своеобразие реципиентной концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля / О. П. Барменкова. - С. 112-119. - Библиогр. в конце ст.
  Литвин И. Н.  Модусный мотиватор русских наречий / И. Н. Литвин. - С. 119-125
  Тимченко О. І.  Загадка як мовна гра (на прикладі антропоморфного лексикону) / О. І. Тимченко. - С. 125-131
  Шитик Л. В.  Феномен синкретизму в проекції на мовні рівні / Л. В. Шитик. - С. 132-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безпаленко А. М.  Сенсорне маскування і його проекція у мові: суміжність і асоціація (гештальтпсихологічний погляд) / А. М. Безпаленко. - С. 146-153
  Харитонов В. О.  Можливості залучення загадки до фразеологічного фонду мови / В. О. Харитонов. - С. 153-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко А.  Українська художня мова й західноєвропейська філософія XX століття в аспекті інтердискурсивності / А. Бондаренко. - С. 160-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лєвочкіна С. В.  Семантика власних назв / С. В. Лєвочкіна. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Лінгвокультурний вимір міфологічних просторів / О. С. Колесник. - С. 175-181
  Симоненко Т. В.  Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 181-186
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 186-192
  Надолинська А. С.  Концепт як одиниця когнітивної лінгводидактики / А. С. Надолинська. - С. 192-195
  Свердан Т. П.  Семантика фразеологізмів з концептом хата (за результатами психолінгвістичного досліду) / Т. П. Свердан. - С. 195-199
  Черненко Г. А.  Мовний аспект ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт неповага до молодших / Г. А. Черненко. - С. 199-203
  Беженар І. С.  Універсальне і національне в англійському гуморі / І. С. Беженар, Ю. В. Рибалкіна. - С. 204-211
  Марочкіна О. О.  Назви на позначення місця проживання та назви населених пунктів чи місцевостей в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 211-214
  Славова Л. Л.  Вербалізація поняттєвої складової концепту політик в американському та українському дискурсі / Л. Л. Славова. - С. 214-220
  Сулейманова С.  Категория посессивности в аспекте контрастивной лингвистики (на материале тюркских и славянских языков) / С. Сулейманова. - С. 220-225
  Селіванова О. О.  Рецензія на монографію В. Самохіної "Современная англоязычная шутка". - Х., 2008. - 356 с. / О. О. Селіванова. - С. 225-227
  Семенюк О. А.  Рецензия на книгу : А. Р. Габидуллина. Учебно-педагогический дискурс : монография. - Горловка, 2009. - 292 с. / О. А. Семенюк. - С. 227-229
  Наші автори. - С. 230-231

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
121 63.3(4Укр)6
Г85

Гриньків, Д. Д.

        Сльоза калини [Текст] : оповідь / Д. Д. Гриньків ; авт. передм. В. Клічак. - К. : Просвіта, 2006. - 74 с.

Рубрики: Історія України - Визвольна боротьба
Україна

Ключові слова (ненормовані): УПА -- жінки у визвольній боротьбі -- репресії

Анотація:   Художня оповідь про учасницю українського патріотичного підпілля в селі Рудники на Покутті Марію Николюк та її побратимів.

 
122 84(4Укр)6-4
С76

Стадниченко, В. Я.

        Зелений дзвін / В. Я. Стадниченко. - К. : Україна, 2008. - 575 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): публіцистика Стадниченка -- тема захист природи

Анотація:   У художньо-документальних творах сучасного українського публіциста, що увійшли до видання ("Іду за Сковородою, "Лоно Дунаю", "Чиста земля", "Сафарі: сон наяву"), розглядаються важливі суспільні проблеми і шляхи їх вирішення: зокрема, утвердження високих моральних цінностей, збереження й охорона природи в Україні і всьому світі.

 
123 76.115(4Укр)
З30

Запаско, Я. П.

        Пам'ятки книжкового мистецтва [Текст] : українська рукописна книга / Я. П. Запаско. - Л. : Світ, 1995. - 480 с.

Зміст:
  Мистецтво книги княжої доби 11-13 ст.. - С. 9-50
  Мистецтво української рукописної книги 14-18 ст.. - С. 51-122
  Опис рукописів. - С. 123-473

Рубрики: Книгознавство - Рукописна література

Ключові слова (ненормовані): Остромирове Євангеліє -- Ізборник Святослава -- Трірський псалтир -- Пандекти Антіоха Чорноризця -- Часослов -- Псалтир Київський -- Євангеліє апракос -- Ізмарагд

Анотація:   Монографія містить розгорнутий художній і бібліографічний опис найвизначніших художньо оздоблених пам'яток українського рукописного мистецтва ХІ-ХVІІІ ст., які знаходяться у книгосховищах нашої країни та за її межами.

 
124 84(4Укр)6-4
Г61

Головченко, І. Х.

        Золоті ворота / худ. П. Х. Ткаченко. - К. : Радянська школа, 1989. - 496 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема Великої Вітчизняної війни -- тема оборона Києва

Анотація:   Художньо-документальні романи відомих українських радянських письменників Івана Головченка, Олекси Мусієнка "Золоті ворота", "Чорне сонце", "Білий морок" і "Голубий берег", які складають тетралогію, присвячені героїчній боротьбі Києва в липні - вересні 1941 року, боротьбі київських підпільників, народних месників на Київщині в початковий період Великої Вітчизняної війни.

 
125 У2
Ш37

Шевчук, В. А.

        Під вічним небом [Текст] : повісті / В. А. Шевчук. - К. : Молодь, 1985. - 199 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Анотація:   Нова книга відомого сучасного українського письменника - це своєрідний художній роздум про суть добра. Повісті, які її складають, об'єднані одною думкою - ідеєю про вічність розуму, братерства, щастя й миру на землі. Життя Сократа, Сковороди, й Ганді в цій книзі мовби злиті в одну безсмертну долю, що подолала і час, і простір.

 
126 63.3(4Укр)ю
У45

        Спроби реанімації козацької держави (XVІІI ст.) / упорядкув., передм. та прим. Д. Шевчук. - : 2008. - 526 с.

Рубрики: Історія України

Анотація:   У четвертому томі через добірку історичних документів та художніх творів простежується рух української національної ідеї за Козацької держави в часи, коли нашим предкам доводилося боротися не так за будівництво свого державного дому, як за збереження попередніх здобутків. Це тривало аж до падіння гетьманату та держави, її національних, політичних та духовних структур.

 
127 83.3(4Укр)6
С47

Сливинський, О.

        Крижмо: З українських медитацій перед народженням нового віку [Текст] : літ.-критичні та публіц. статті, есе / О. Сливинський. - К. : Бураго Д., 2002. - 296 с.

Зміст:
  Зацікавлені позирки до головної світлиці літератури. - С. 6-205
  Літератури терновії вогні. - С. 206-239
  Факелом філософії освітити. - С. 240-260
  Печальний погляд єгиптянки. - С. 261-293

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературна критика -- теорія літератури

Анотація:   В основі цієї книжки - роздуми автора передовсім на матеріалі творів відомих сучасних письменників про нелегку історичну долю українського народу та роль художньої літератури в його самоутвердженні як державної нації.

 
128 83.3Ук1-8...44
Ж85

Жук, Н. Й.

        Проза Івана Франка / Н. Й. Жук. - К. : Вища школа, 1977. - 174 с.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У посібнику проаналізовано майстерність Франка-прозаїка, показано, як, використавши здобутки вітчизняної і світової художньої думки, він збагатив українську прозу новими темами, образами, надав їй нових жанрових особливостей, поглибив її у плані етично-філософському і психологічному.

 
129 83.3(4Укр)6-8...4
С50

Смерек, О. С.

        Романи Емми Андієвської: художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / О. С. Смерек. - Л. : [б. в.], 2007. - 190 с.

Зміст:
  Осмислення письменницького міфоцентризму в сучасному українському літературознавстві. - С. 9-23
  Ідейно-образні елементи міфу в романах Емми Андієвської. - С. 24-69
  Міфотворчий аспект української топіки. - С. 70-88
  Онтологічний характер геометричної фігури. - С. 89-102
  Романна умовність як форма вираження екзистенційних пошуків. - С. 103-185

Рубрики: Андієвська Е. - про неї
Історія української літератури - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): міфологізація національної символіки -- міфологізований антиімперський дискурс -- культовий статус української мови -- мотив міленаризму -- онірична поетика

Анотація:   У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності ("Герострати", "Роман про добру людину", "Роман про людське призначення"). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенційну проблематику, з'ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.

 
130 83
Д72

Драч, І. Ф.

        Духовний меч [Текст] : літ.-критичні ст. та есе / І. Ф. Драч. - К. : Радянський письменник, 1983. - 352 с.

Рубрики: Літературознавство - Критичні статі

Ключові слова (ненормовані): статті Драча

Анотація:   До книжки увійшли статті та есе видатного українського радянського поета, лауреата Державної премії СРСР і Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка. В полі зору автора - нерозривність громадського покликання митця і його художніх спроможностей. Аналізуючи низку творів української класичної, радянської та зарубіжної літератур, досліджуючи поетику сучасного кіно і перспективи образного слова, автор стверджує, що духовний меч народу - його мистецтво - має завжди гостритися на кремені найпекучіших суспільних проблем.

 
131 84(4Укр)6-4
К92

Купчинський, Р. Г.

        Заметіль [Текст] : трилогія. Кн. 2 Перед навалою Повість зі стрілецького життя / Р. Г. Купчинський; худож. оформ. Л. В. Прийми. - Л. : Каменяр, 1991. - 150 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- українська проза

Анотація:   Повість є талановитою спробою художньо відтворити середовище, в якому зродилася стрілецька ідея, залишивши глибокий слід у пам'яті українського народу.

 
132 83
Г67

Горблянський, Ю. П.

        Миттєвості: Опівнічні роздуми [Текст] : статті : есе : полеміка / Ю. П. Горблянський ; наук. ред.: М. О. Кульчицька. - Л. : Папуга, 2013. - 256 с.

Рубрики: Літературознавство - Літературно-критичні статті

Ключові слова (ненормовані): філософія мови -- філософія буття -- принагідні нариси

Анотація:   У книзі зібрано літературно-критичні статті, полемічні есе, принагідні нариси, рецензії, роздуми, в яких автор намагається осягати розмаїття проявів людяності і професіоналізму у житті, літературі, науці. У фокусі зацікавлень автора - проблема національної мови як середовища і органона людського буття, особистість в українській філологічній науці, теорія критики та апробація засад критики художніх і наукових текстів, літературні теми і про українську сучасність. Цікавинкою для читачів стане дайджест із нотаток і зафіксованих спонтанних міркувань автора у різні роки і з різних нагод.

 
133 81.2Ук-418
В27

        Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики [Текст] : 253 000 сл. / авт., кер. проекту, голов. ред. В. Т. Бусел, уклад. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега. - К. : Перун, 2008. - 888 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   До "Зведеного словника" включені слова, що вживалися в художній літературі ХІХ - ХХ століть, поняття фольклорно-етнографічного характеру щодо українського менталітету, господарської діяльності, ремесел, шлюбних і родинних взаємин, обрядів, вірувань, музичної культури, пісень, танців, декоративного мистецтва тощо.

 
134 83.3(4Укр)5-8...4
Ф83

Франко, І. Я.

        Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. - Л. : Світ, 2005. - 472 с.

Рубрики: Франко, І. Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): шевченкознавчі праці І. Франка -- ідейно-тематична поезія -- образно-стильова поезія

Анотація:   У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших дисятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі. Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.

 
135 84(4Укр)1
Ф35

Федькович, Ю.

        Люба-згуба. - Донецьк : Кредо, 2010. - 319 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема українського селянства

Анотація:   Творчість Юрія Федьковича - художнє відзеркалення життя Західної України під владою Австрійської імперії. Його герої - пригнічені селяни та приневолені до військової служби жовніри - промовляють до читача живою й неповторною народною мовою, що грає всіма барвами західноукраїнських говірок, але не приховує тяжкої буденності - животіння українського селянства під жорстоким чужоземним ігом.

 
136 83.3У1
Г85

Грицай, М. С.

        Українська література XVI-XVIII ст. і фольклор / М. С. Грицай. - К. : Київський університет, 1969. - 113 с.

Зміст:
  Фольклор і проза. - С. 9-46
  Шкільна драматургія і народна творчість. - С. 46-76
  Віршована література і народність. - С. 76-110

Рубрики: Історія української літератури - Література 16-18 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): поетична творчість доби феодалізму -- жанри давньої літератури -- усна народна творчість і література

Анотація:   У книзі досліджується проблема впливу народно-поетичної творчості на формування образного мислення українських письменників доби феодалізму. Автор аналізує кращі твори давньої української літератури, показує форми використання письменниками фольклору для художнього розкриття своїх задумів, визначає місце усної творчості народу в розвитку української літератури 16-18 ст.

 
137 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 210 с.

Зміст:
  Тимченко А.  Структура мотиву: до питання теоретичного осмислення / А. Тимченко. - С. 5-8.
  Гаврилюк Н.  Традиційні сюжети: архетип дерева / Н. Гаврилюк. - С. 8-11.
  Касмалиев  "Трагическое\" / "судьба" в европейской эстетической мысли\". - С.  Касмалиев. - 12-16.,
  Табакова Г.  Міжродовий статус ліричної прози / Г. Табакова. - С. 22-25.
  Стороха Б.  До питання про етапи розвитку конкретної поезії від античності до XX століття / Б. Стороха. - С. 25-30.
  Кибалка Е.  Образ океана в волшебной сказке и научной фантастике / Е. Кибалка. - С. 31-37.
  Малішевська І.  Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська. - С. 37-40.
  Матвєєва О.  Жанрова специфіка літературного щоденника / О. Матвєєва. - С. 41-47.
  Корнієнко І.  Трансмодалізація оповіді в романі (на матеріалі роману Ірен Неміровскі "Собаки та вовки") / І. Корнієнко. - С. 47-54.
  Лівицька І.  "В лабіринтах людської душі" (історія дослідження художнього психологізму української літератури) / І. Лівицька. - С. 54-60.
  Захарчук Н.  Філософія Шопенгауера й постмодернізм / Н. Захарчук. - С. 61-63.
  Шавошкина Н.  Особливості реалізації топосів свята та маски в східнослов'янському постмодернізмі (на матеріалі російської та української прози) / Н. Шавошкина. - С. 64-70.
  Деревецька А.  Категорії автора і читача у світлі художньої комунікації на матеріалі роману "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича / А. Деревецька. - С. 70-73.
  Бербенець Л.  Жанротвірні координати постмодерністського пастишу / Л. Бербенець. - С. 74-77.
  Венгринюк Х.  Центр як фобія у новелах Тадеуша Ружевича "Гріх" і Тані Малярчук "Родимка" / Х. Венгринюк. - С. 78-82.
  Коржовська О.  Вияв авторської свідомості у "Слові про закон і благодать!" Іларіона / О. Коржовська. - С. 83-90.
  Блик О.  Роль співця у києворуській та скальдичній поезії доби середньовіччя (на прикладі "Слова о полку Ігоревім") / О. Блик. - С. 90-93.
  Романова О.  "Пісня про хрестовий похід на альбігойців": ідейна структура / О. Романова. - С. 93-97.
  Герасимчук С.  Загадка як алегоричний прийом у "Житії Ольги" / С. Герасимчук. - С. 97-100.
  Дубініна К.  Категорія чудесного в полемічній прозі (чудесне у "Пересторозі") / К. Дубініна. - С. 101-103.
  Денисенко О.  Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / О. Денисенко. - С. 103-107.
  Косянчук О.  До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук. - С. 107-110.
  Журавльова С.  "Ліствиця" прп. Іоана Синайського і художній світ свт. Іоана Максимовича (за книгою "Алфавит собранный, римами сложенный...") / С. Журавльова. - С. 110-115.
  Бойко С.  Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції сьогодення) / С. Бойко. - С. 115-118.
  Шевченко Л.  "Ласарільйо з Тормеса" як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески / Л. Шевченко. - С. 119-122.
  Борщ С.  "Тлумачна палея" в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ. - С. 123-126.
  Александрович Т.  Система біблійних образів у прозі Григорія Сковороди / Т. Александрович. - С. 126-130.
  Козачук К.  Ідея справедливості у системі творчих координат раннього Шевченка (до виходу "Кобзаря" 1840 р.) / К. Козачук. - С. 131-136.
  Вербицька Л.  Людина і природа в науковій концепції Івана Франка / Л. Вербицька. - С. 137-142.
  Оладько Т.  Іронія як чинник жанрових модуляцій у п'єсі Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) "Розумний і дурень" / Т. Оладько. - С. 143-149.
  Брижіцька І.  Жіночі образи у творах Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими / І. Брижіцька. - С. 150-153.
  Ходюк О.  Українська жіноча література кінця XIX - початку XX століття та тема жінки у творчості Галини Комарівни / О. Ходюк. - С. 153-159.
  Грабенко Т.  Художній тип селянина в оповіданні Грицька Григоренка "Переселенці (з дому і додому)" / Т. Грабенко. - С. 159-162.
  Антіпова І.  Драма і обряд: взаємодія (на матеріалі української драматургії кінця XIX - початку XX століття) / І. Антіпова. - С. 162-169.
  Баранова І.  Драматична поема "Одержима": новий етап становлення діалогу Лесі Українки / І. Баранова. - С. 170-175.
  Казанова О.  Структурно-композиційні чинники ритмізації наративу в "Поезіях у прозі" кінця XIX - початку XX століття / О. Казанова. - С. 176-180.
  Лях Т.  Екзистенційна проблема самотності у новелістиці Марка Черемшини / Т. Лях. - С. 180-186.
  Антоненко А.  Пафос життєствердження в новелі Степана Васильченка "На калиновім мості" / А. Антоненко. - С. 187-190.
  Цалапова О.  Хронотоп лісу в казці раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Леся Українка) / О. Цалапова. - С. 190-195.
  Стасюк Г.  Специфіка художнього психологізму в творчості письменників-родичів крізь призму спадкових психічних властивостей / Г. Стасюк. - С. 195-202.
  Філіп Ю.  Своєрідний мікросвіт літератури для дітей на Буковині / Ю. Філіп. - С. 202-205.

Анотація:   До сімнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії літератури, літературної медієвістики та класичної української літератури.

 
138 83.3У1-8...4
Л50

Лесин, В.

        Лесь Мартович [Текст] : Літературний портрет / В. Лесин. - К. : Держвидав художньої літератури, 1963. - 93 с.

Рубрики: Мартович Л. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   В цьому літературному портреті розглядається творчість Леся Мартовича-видатного українського письменника-сатирика і гуманіста дожовтневої епохи. В. Лесин докладно аналізує оповідання, в яких письменник викривав і засуджував попів, панів, чиновників, котрі пригнічували, закабаляли трудящих. Велику увагу автор праці приділяє розглядові сатиричної повісті "Забобон", в якій розвінчується українська буржуазна інтелігенція. В. Лесин глибоко і всебічно аналізує кращі твори письменників, розкриває ідейно-художню силу, визначає їх місце в історії української літератури.

 
139 83.3(4Укр)6-8...4
М14

Мельників, Р. В.

        Марк Йогансен: ландшафти трансформацій / Р. В. Мельників. - К. : Смолоскип, 2000. - 151 с.

Зміст:
  Творча та світоглядна еволюція Майка Йогансена. - С. 23
  Модель "людина і світ" в контексті міфо-поетичної системи Йогансена. - С. 65
  Трансформація ліричного героя в художньо-естетичному просторі тексту. - С. 107

Рубрики: Йогансен М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Автор цєїї книги робить чи не першу спробу цілісно відтворити світоглядну та художньо- естетичну систему творчої спадщини українського письменника Майка Йогансена, репресованого у період сталінського терору. У роботі аналізується образно- символічний світ поета і відстежуються трансформації "філософічних ландшафтів" тексту.

 
140 83.3(4Укр)-4
Б88

Бровко, О. О.

        Новела в структурі української прози: модифікації та функції [Текст] : монографія / О. О. Бровко ; наук. ред. М. М. Гнатюк. - Луганськ : Видавництво ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. - 400 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): компаративний вимір -- художні модифікації вставних новел -- новелізація -- циклізація -- новелістичний текст -- постмодернізм

Анотація:   У монографії досліджено новели в структурі художнього твору, осмислено типологію та модифікації вставних новел, що мають давні традиції та стійко зберігають свою популярність у літературі сьогодення. Висвітлено комплекс питань, пов'язаних зі структуротвірним потенціалом цього явища, традиційно асоційованого з літературним прийомом, та функціонуванням вставного жанру.

 
141 81.2Ук
Ч42

Чемеркін, С. Г.

        Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси / С. Г. Чемеркін ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. - К. : ППВФ, 2009. - 239 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): української мови -- жанрові різновиди -- розмовний стиль -- художній стиль -- Інтернет-проза -- Інтернет-поезія -- Інтернет-драма

Анотація:   У виданні досліджено процеси, характерні для української мови, яка функціонує в Інтернеті. Екстралінгвальні чинники зумовлюють формування нових ознак стильових різновидів української мови. У монографії розглянуто явища семантичної деривації в сучасній українській мові як наслідок взаємодії професійної і загальновживаної лексики.

 
142 81.2Ук-0
М91

Муромцева, О. Г.

        Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : [монографія] / О. Г. Муромцева. - Х. : Вища школа, 1985. - 152 с.

Рубрики: Мова українська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): українська літературна мова -- лексичні запозичення -- термінологізація -- детермінологізація

Анотація:   У монографії розглядаються процеси розвитку лексичного складу української літературної мови на матеріалі різноманітних джерел: художньої літератури, публіцистики тощо. Досліджуються словотворчі процеси, запозиченння слів і семантичні зміни, що сприяло збагаченню лексичного складу української літературної мови другогої половини ХІХ - початку ХХ ст. Показується боротьба прогресивних і реакційних тенденцій щодо шляхів розвитку лексичного складу літературної мови, простежується внесок видатних представників українського слова у збагачення української літературної лексики.

 
143 83.3(4Укр)5-8...44
К17

Калинчук, А. М.

        Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики [Текст] : [монографія] / А. М. Калинчук ; наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Четверта хвиля, 2012. - 164 с.

Рубрики: Нечуй-Левицький І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Нечйу-Левицький І. -- творчість Нечуя-Левицького -- майстерність історичних романів Нечуя-Левицького

Анотація:   У монографії вперше цілісно проаналізовано романи "Князь Єремія Вишневецький" (1897) та "Гетьман Іван Виговський" (1899) І. Нечуя-Левицького (обидва твори вперше було надруковано 1991 р.), осмислено їх художню вартість у витворенні культури письма української історичної прози (акцентовано увагу на таких аспектах поетики історичних романів письменника, як аналіз їх творчого формування, тематичного кола, авторської позиції та засобів її вираження, сюжетно-композиційної своєрідності, художнього хронотопу, майстерності характеротворення й мистецтва деталі, арсеналу художніх прийомів у змалюванні пейзажів, портретів, інтер'єрів тощо). Поетика історичних романів І. Нечуя-Левицького досліджується в посутніх зв'язках із творчістю його попередників і сучасників, які виступали у жанрі історичної прози ХІХ ст.

 
144 83.07я73-1
Б90

Бублейник, Л. В.

        Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вищ. навч. закл. / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Терен, 2009. - 64 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): художній переклад -- лірика Пушкіна в українських перекладах -- лірика Блока українською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні принципи теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб'єктивно-оцінними суфікасами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, О. Пушкіна, О. Блока, Б. Пастернака, М. Коцюбинського та їхніх перекладів, посібник містить тестові завдання з курсу та список основних термінів.

 
145 83.07я73-1
Б90

Бублейник, Л. В.

        Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Видавництво ВІЕМ, 2011. - 164 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): художній переклад -- лірика Пушкіна в українських перекладах -- лірика Блока українською мовою

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні принципи теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності. Висвітлено співвідношення в галузі лексики з суб'єктивно-оцінними суфікасами, найважливіші кореляції граматичних явищ. Практичну частину присвячено зіставному аналізові оригінальних текстів Т. Шевченка, О. Пушкіна, О. Блока, Б. Пастернака, М. Коцюбинського та їхніх перекладів, посібник містить тестові завдання з курсу та список основних термінів.

 
146 83.3Ук1-8...4
Ч48

Черкаський, В. М.

        Художній світ Панаса Мирного / В. М. Черкаський. - К. : Дніпро, 1989. - 351 с.

Рубрики: Мирний П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У книжці досліджується художній світ Панаса Мирного, основоположника українського реалістичного роману. Розглядаються ідейно-тематичний горизнт його творчості, структурні особливості творів, вагомість і поліфонізм композиційних елементів, глибокий психологізм і суворий реалізм у зображенні героїв, їх побуту, народність і поетичність мови, вплив поетики Панаса Мирного на українську прозу.

 
147 83.3У1-3
К17

Калениченко, Н. Л.

        Соціально активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX- поч. XX ст. / Н. Л. Калениченко. - К. : Наукова думка, 1979. - 231 с.

Зміст:
  Моральні ідеали і концепції людини. - С. 3-26
  Традиції попередніх епох. - С. 26-54
  Ідеї соціалізму і літературний процес кінця 19- поч. 20 ст.. - С. 54-93
  Нові герої в літературі кінця 19.-поч. 20 ст.. - С. 93-167
  Питання соціальної активності людини в епоху першої народної революції. - С. 167-231

Рубрики: Історія української літератури - Література XIX-XX ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): формування нової людини в літературі

Анотація:   У монографії досліджується характер ідейно-естетичних пошуків українських письменників кінця 19-поч. 20 ст. у зображенні героїв-активних борців за корінні соціальні перетворення, за утвердження передових ідей часу, підкреслюється вплив марксистсько-ленінської естетики на українських митців при вирішенні цього художнього видання. Автор аналізує відтворення дожовтневими письменниками процесу формування нової людини -творця кращого майбутнього трудящих, а також значення художніх досягнень цього плану для нашого часу.

 
148 83.3У1-8...4
К60

Колесник, П. Й.

        Коцюбинський- художник слова / П. Й. Колесник. - К. : Наукова думка, 1964. - 523 с.

Рубрики: Коцюбинський П. Й. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Коцюбинського М.

Анотація:   Книга ця-оригінальне дослідження художньої майстерності М. Коцюбинського, найвидатнішого українського прозаїка переджовтневої епохи, співця народної революції, друга І. Франка і бойового соратника М. Горького. Досліджуючи майстерність письменни ка, автор розглядає його творчість в еволюції, в зв'язку з літературним процесом кінця ХІХ-початку ХХ ст., з боротьбою прогресивних сил проти буржуазного декадансу в літературі. Ідейно-естетичне формування Коцюбинського як художника-реаліста пов'язується з впливом на нього праць В.І. Леніна та інших передових людей Росії. Ідеї народної революції стали основою його мистецького новаторства.

 
149 84 Ук-1
С17

Самійленко, В. І.

        Твори [Текст] : художня література / В. І. Самійленко; упоряд., авт. передм. і приміт. М. Бондар. - К. : Дніпро, 1990. - 687 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): ТЕМА ПСИХОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА

Анотація:   У збірнику представлена вся відома на сьогодні оригінальна художня спадщина та поетичні переклади українського письменника (1864-1925).Крім відомих, ввійшло понад три десятки творів,що не включились у жодне з видань, серед них філософсько-політична поема "Гея". Лірика, віршована сатира і гумор письменника є класичним набутком української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст., а його прозові фейлетони періоду революції 1905-1907 рр. належить до зразків тогочасної публіцистики.

 
150 83.3(4Рос)5-8...4
С86

Стромецький, О.

        Гоголь: дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів [Текст] : монографія / О. Стромецький. - Кліфтон : Компютопринт Корпорація, 2007. - 208 с.

Зміст:
  Історія літературного шляху Гоголя. - С. 37-48
  Українські і російські письменники. - С. 48-58
  Таємничість і зворотний символізм повістей Гоголя. - С. 59-69
  Українські елементи в "Тарасі Бульбі". - С. 69-76
  Втілення народного надбання. - С. 76-91
  Матеріали з "Історії Русів". - С. 92-98
  Ідеологія і філософія повісті "Шинель". - С. 99-105
  "Ревізор" - темна комедія. - С. 105-114
  Філософія та ідеологія "Мертвих душ". - С. 115-124
  Вплив І. Котляревського на творчість М. Гоголя. - С. 124-128

Рубрики: Гоголь М. В. - про нього
Історія російської літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Гоголь М. В. -- творчість Гоголя -- стиль Гоголя -- Котляревський і Гоголь

Анотація:   Монографія є багатоаспектним дослідженням творчого шляху М. Гоголя, починаючи від "Вечорів на хуторі біля Диканьки" і закінчуючи "Мертвими душами". Аналізуються художні особливості оригінального стилю Гоголя, українська тематика його творів, джерела творчості, вплив І. Котляревського та ін. Матеріали подані двома мовами: українською і англійською.

 
151 84(4Укр)6-5
К93

Куракса, О. Г.

        Очі [Текст] : поезії / О. Г. Куракса ; ред. : Т. І. Сергійчук. - К. : Київська правда, 2006. - 192 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): тема рідної землі в поезії

Анотація:   Розмаїття тематики, ключовими якої є художнє осмислення сутності життя, утвердження української державності на віражах сучасності, любов до рідної землі і її прекрасних людей, висока внутрішня правда - ось ті береги, що омиті поезією автора книжки, киянина. Вірші й поеми, що склали книжку, написані впродовж цілої вервечки літ. Але всі вони об'єднані трепетними переливами серця, що перейшли у вартісну поезію, сповна позначені щирістю і задушевністю, довірливістю у розмові з читачем. До книжки ввійшли також три поеми "Жан", "Оратів", "Куточок рідної землі" і добірка текстів пісень.

 
152 83.3(4Укр)
П43

Погрібний, А. Г.

        Літературні явища і з'яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) / А. Г. Погрібний. - К. : Оранта, 2009. - 686 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): художня публіцистика -- уроки Антоненка-Давидовича -- літературні портрети українських письменників

Анотація:   До цієї книжки відомого літературознавця, доктора філології, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка увійшли його літературно-теоретичні та історико-літературні праці. Досліджуючи такі літературознавчі проблеми, як естетична природа художнього конфлікту, феномен письменницької публіцистики, сутність стильових пошуків на сучасному етапі, питання модернізму тощо, автор особливу увагу звертає на портретні характеристики рядів діячів української культури. В одних випадках це - розгорнуті портрети, як-от Я. Щоголева, Б. Грінченка, О. Гончара, в інших -"силуети" та "наближення" (П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Манжура, Грицько Григоренко, Д. Гуменна, П. Тичина, В. Підмогильний, О. Ольжич, В. Симоненко, Б. Олійник...) . Чимало місця відведеной мало вивченим постатям української літератури, як-от М. Венгера, П. Кузьменка, М. Вербицького, Т. Зіньківського, М. Косача, В. Леонтовича та ін. Більшість історико-літературних розвідок вченого написана на основі архівних матеріалів.

 
153 81.21(4Укр)
С79

Степаненко, М.

        Рідне українське слово [Текст] : Збірник / М. Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2005. - 392 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): походження української мови -- мовна практика Івана Котляревського -- хронологія нищення української мови -- мовна політика

Анотація:   До книжки увійшли вибрані статті, виступи, розмисли про походження української мови й основні етапи її становлення, про періодизацію літературно-писемної мови, про сучасну мовну політику й мовну ситуацію в Україні, про становище української мови в діаспорі, про мовотворчість видатних майстрів художнього слова, про вчених-лінгвістів, про роль рідної мови в освіті, про утвердження української мови в конфесійній сфері.

 
154 84(4Укр)1
К32

Квітка-Основ'яненко, Г.

        Вибрані твори / Г. Квітка-Основ'яненко ; уклад., авт. передм. О. Борзенко, рец. Н. Гафурова. - Х. : Прапор, 2008. - 480 с.

Зміст:
  Салдацький патрет. - С. 40-54
  Маруся. - С. 55-123
  Конотопська відьма. - С. 124-187
  Козир-дівка. - С. 188-233
  Сердешна Оксана. - С. 234-275
  Щира любов. - С. 275-322
  Перекотиполе. - С. 323-345
  Сватання на Гончарівці. - С. 346-403
  Шельменко-денщик. - С. 404-456

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема українського народу

Анотація:   Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фундамент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різноманітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзеркалюють особливості українського національного характеру.

 
155 83.3(4Укр)6 я73-1
І90

        Історія української літератури ХХ століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. Кн. 2 Друга половина ХХ століття / В. П. Агєєва, С. М. Андрусів, С. Л. Бойко; ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1998. - 456 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): поезія вояків УПА -- фронтова поезія -- література для дітей

Анотація:   У другій книзі підручника в оглядових та портретних розділах висвітлюється літературний процес від 40-х до 90-х років ХХ століття. З особливою докладністю аналізується українська література 60-х років, зокрема художня творчість Л. Костенко, В. Симоненка, М. Вінграновського, Д. Павличка, І. Драча, В.Стуса, Г. Тютюнника, Є. Гуцала, Б. Харчука та інших, що простистояла обставинам репресій, диктату, русифікації, а також раніше викреслених із літературного процесу письменників українського зарубіжжя - Г. Осьмачки, В. Барки, Д. Гуменної, Е. Андрієвської та інших.

 
156 84(4Укр)6-4кр
Х46

Химко, А.

        У пазурах вампіра [Текст] : роман-повість / А. Химко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 543 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська проза -- тема голодомору -- тема українського села -- тема політичних репресій

Анотація:   Художньо-публіцистичний роман-повість у блоках і секціях є історичним твором. Над цим непересічним масштабним твором Андрій іванович працював упродовж багатьох років, урятував його від всевидющого ока КДБ, закопавши в скляній банці на городі. Це незаперечний документ про знущання комуністичної влади над українським народом.

 
157 83.3(4Укр)6-8...4
Г61

Голобородько, К. Ю.

        Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація [Текст] : монографія / К. Ю. Голобородько ; наук. ред. Л. А. Лисиченко. - Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 526 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): система лінгвокогнітивних вимірів -- творчість Олеся -- поетика Олеся -- художня семантика

Анотація:   У монографії презентовано опис ідіостилю українського поета Олександра Олеся, здійснений з позицій когнітивної лінгвістики. Запроваджено й обгрунтовано термінопоняття ідіостильового концепту, лінгвоментального світу митця, когніотипу, концептосфери мовної особистості, художньо- семантичної сфери. Детально проаналізовано Олесеві концепти "слово" і "мова", "людина", "Я (его)", "народ", "Бог", "життя", "світ", "земля", "простір", "природа", "час", парадигми апелятивів та антропонімів.

 
158 83.3(4Укр)4 я73-1
П49

Полек, В. Т.

        Історія української літератури X-XII століть [Текст] : Навчальний посібник / В. Т. Полек. - К. : Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубрики: Смотрицький Г. - про нього
Історія української літератури - Література 10-12 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): література княжої доби -- латиномовні поети -- літописи литовського періоду -- полемічна література -- драматургія -- історична проза

Анотація:   На великому фактичному матеріалі розглянуто українську літературу 10-12 ст. Висвітлено окремі аспекти національної специфіки української літератури, розкрито естетичну, пізнавальну й художню цінність писемних пам'яток 10-12 ст. та їх вплив на подальший літературний процес. Простежено взаємозв'язки літератури та суспільно-політичного життя, літератури і релігії.

 
159 85.123(4Укр)-8
Ч34

Чегусова, З. А.

        Людмила Жоголь : чарівниця художнього текстилю / З. А. Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. О. Придатко ; голов. ред. В. Куценко. - К. : Либідь, 2008. - 264 с.

Рубрики: Жоголь Л. Є. - про неї
Історія мистецтва - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Жоголь Л. Є. художник -- Гобелени Жоголь Л.

Анотація:   Книгу присвячено народному художнику України, академіку Української академії архітектури Людмилі Євгенівні Жоголь, яка уславилась як видатний майстер художнього текстилю, зокрема гобелена. Саме вона першою в Україні ввела гобелен і декоративні тканини в громадські інтер'єри, надавши їм національного колориту. Її творчість розвиває традиції класичного гобелена, надихається перлинами народного мистецтва, є невід'ємною й вагомою часткою національної культури України.

 
160 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. "Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України". Серія: Літературознавство Вип. 32 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 306 с.

Зміст:
  Мушинка М.  Володимир Гнатюк у моєму житті / М. Мушинка. - С. 8-15.
  Галушка М.  Творча співпраця Володимра Гнатюка і Михайла Коцюбинського / М. Галушка. - С. 15-19.
  Гонтар Т.  Особливості спілкування Володимира Гнатюка з представниками української інтелігенції / Т. Гонтар. - С. 20-25.
  Зуляк І.  Побутові умови і матеріальне становище Володимира Гнатюка в 1919-1926 роках (на основі архівних матеріалів) / І. Зуляк. - С. 26-30.
  Качкан В.  За традицією Володимира Гнатюка (осмислення діяльності фольклористичних імен: Анастасія Качкан - Параска Плитка) / В. Качкан. - С. 30-39.
  Мельничайко В.  Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду / В. Мельничайко. - С. 39-46.
  Буга О.  Морфологія української балади про кохання в європейському контексті / О. Буга. - С. 46-50.
  Кудрявцева З.  Національна специфіка українського купальського фольклору: семантика / З. Кудрявцева. - С. 50-54.
  Кузьменко О. М.  Морфологія рекрутських та жовнірських пісень у записах Володимира Гнатюка (історична зміна парадигми) / О. М. Кузьменко. - С. 54-59.
  Литвиненко Г.  Виявлення образних значень (архетипів) народної пісні в нових часових моделях художнього вираження / Г. Литвиненко. - С. 59-65.
  Смоляк О.  Апокрифічні колядки з малої батьківщини Володимира Гнатюка (село Велеснів Монастирського району Тернопільської області) / О. Смоляк. - С. 66-70.
  Ступінська Г.  Народознавча діяльність Володмира Гнатюка у контексті історії української фольклористики / Г. Ступінська. - С. 71-75.
  Черемшинський О.  Дружба і співпраця Лесі Українки та Володимира Гнатюка на полі української культури / О. Черемшинський. - С. 80-84.
  Черемшинська Р.  Володимир Гнатюк - видавець повісті "Забобон" Леся Мартовича / Р. Черемшинська. - С. 84-86.
  Астаф'єв О.  Концептосфера новел Богдана Мельничука / О. Астаф'єв, Г. Табакова. - С. 89-94.
  Куца О.  Перспективи "новоєвропейства" в українській лтературі 80-90-х років XIX століття : дискусії і діалоги / О. Куца. - С. 94-99.
  Мацько В.  Фольклорна лінія в поезії Петра Карася / В. Мацько. - С. 99-102.
  Науменко Н.  Поетика українських народних замовлянь в сучасній художній творчості (на матеріалі збірки Василя Голобородька "Політ на журавлі") / Н. Науменко. - С. 103-107.
  Ткачук М.  Трансформація фольклорних образів у ліриці Богдана-Ігоря Антонича / М. Ткачук. - С. 107-114.
  Бігун О.  Символ хреста: спроба літературно-христологічної інтерпретації (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) / О. Бігун. - С. 114-119.
  Бідованець Т.  Естетична функція образів-символів у поемах Івана Драча / Т. Бідованець. - С. 119-123.
  Васильків О.  Екзистенціал любові в художній картині світу Володимира Винниченка в контексті української літератури початку XX століття / О. Васильків. - С. 123-131.
  Котик Т.  Міфопоетика художнього наративу в оповіданні "Настуся" Романа Іваничука / Т. Котик. - С. 131-134.
  Лівіцька Н.  Концепція "дитина-світ" у поезії Миколи Вінграновського / Н. Лівіцька. - С. 134-138.
  Луцан Л.  Інтертекстуальне поле роману "Кревняки" Бориса Харчука / Л. Луцан. - С. 138-146.
  Луцишин І.  Концепція провини в модерністській естетиці Володимира Винниченка / І. Луцишин. - С. 146-150.
  Олександрова Г.  Композиційна структура творів малої прози Леоніда Пахаревського / Г. Олександрова. - С. 150-153.
  Семенина В.  Полемічний канон Христофора Філалета / В. Семенина. - С. 153-158.
  Хомова О.  Художні шукання в неореалістичній драматургії Анатолія Крима ("Нелегалка\" / "Жага екстрему". - С.  "Євангеліє від Івана")\"
  Цурканюк О.  Естетичні координати творчості Михайла Клименка / О. Цурканюк. - С. 166-169.
  Юзьків Г.  Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. Юзьків. - С. 169-172.
  Лановик М.  Національна пам'ять як форманта літературного простору / М. Лановик. - С. 172-177.
  Боднар О.  Архетип дому як один із складників художнього світу Валерія Шевчука / О. Боднар. - С. 177-181.
  Цар Ю.  Ідеї Олександра Потебні в контексті теоретико-літературної думки XX століття / Ю. Цар. - С. 184-190.
  Шакула Ю.  Західноєвропейські поетики XVI - XVII століть у рецепції Володимира Рєзанова / Ю. Шакула. - С. 190-195.
  Чіпак У.  Концептосфера еросу в художніх творах митців / У. Чіпак. - С. 195-200.
  Астаф'єв О.  Польські переклади українських дум в оцінці Євгена Рихлика / О. Астаф'єв. - С. 200-206.
  Кебало М.  Міфологема архетипних образів у структурі натуралістичних творів німецьких та українських письменників / М. Кебало. - С. 207-213.
  Нахлік Є.  Сороміцький наратив в "Енеїді" Івана Котляревського та "Энеиде" Миколи Осипова / Є. Нахлік. - С. 213-219.
  Блашків О.  Реалізація інваріантних архетипних уявлень Олександра Олеся та В. Б. Єйтса в символістській драматургії / О. Блашків. - С. 219-223.
  Бережанська Ю. В.  Архетип тіні у прозі Густава Майрінка / Ю. В. Бережанська. - С. 223-228.
  Бондар О. І.  Мистецтво проти ідеології як провідна ідея літературно-критичних виступів М. Рудницького і Дж. Оруелла / О. І. Бондар. - С. 228-232.
  Дубенськова В.  Функціонально-парадигматичні характеристики образу Кассандри / В. Дубенськова. - С. 232-239.
  Дудар О.  Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Дудар. - С. 239-244.
  Комарине Т.  Концепты мифологической символики в романе Т. Толстой "Кысь" / Т. Комарине. - С. 245-251.
  Котовська Т.  Художній світ підлітків у проекції американсько-українських стосунків (Григір Тютюнник, Дж. Селінджер) / Т. Котовська. - С. 251-256.
  Лотоцька О.  Гра як орнаментування в наративній організації новел О. Генрі та Аркадія Любченка / О. Лотоцька. - С. 256-261.
  Сушко З.  Концепт комічного в інтерпретаціях Юрія Лісняка (на прикладі перекладів творів Дж. Свіфта, Джерома К. Джерома) / З. Сушко. - С. 262-267.
  Чуловський Б.  Художня своєрідність класичних драм Фрідріха Шиллера / Б. Чуловський. - С. 267-273.
  Буда В.  Перифрази на позначення "свій" - "чужий" у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" / В. Буда. - С. 273-276.
  Гоменюк О.  Лексико-семантична група назв флори в пісенних записах Володимира Гнатюка: семантико-стилістичний аспект / О. Гоменюк. - С. 276-279.
  Буда В.  Перифрази на позначення "свій" - "чужий" у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" / В. Буда. - С. 273-276.
  Гоменюк О.  Лексико-семантична група назв флори в пісенних записах Володимира Гнатюка: семантико-стилістичний аспект / О. Гоменюк. - С. 276-279.

Рубрики: Гнатюк В. - про нього

 
161 85.143.56(4Укр)16
С79

Степовик, Д.

        Сучасна українська ікона з іконотворчості Христини Дохват [Текст] : книга-альбом / Д. Степовик; ред. А. Вакуленко, В. Отрішко. - К. : Мистецтво, 2005. - 304 с.

Рубрики: Дохват - про неї
Мистецтво образотворче - Живопис

Ключові слова (ненормовані): українське ікономалярство -- богослов'я і філософія ікони -- естетика ікони -- сучасна ікона

Анотація:   У книзі-альбомі на основі аналізу іконотворчості видатної української майстрині Христини Дохват, уродженки Тернопільщини, простежуються характерні особливості сучасної української ікони, зокрема другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Наукове мистецтвознавче видання висвітлює богословсько-філософські та художньо-естетичні підвалини сучасного ікономалярства, вплив на сучасну українську ікону національної традиції і світових досягнень у сакральному мистецтві.

 
162 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Українська палітра на європейському тлі: формування у майбутніх вчителів-словесників навичок компаративного аналізу художнього твору / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 220 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): компаративістика -- романтизм -- компаративний аналіз художніх творів -- порівляльне літературознавство -- урок компаративного вивчення літератур

Анотація:   У посібнику подається система компаративного вивчення вітчизняної й зарубіжної літератур на основі всебічного історико-літературного підходу до розвитку їхніх взаємовідносин; з'ясовуються теоретичні, методичні аспекти порівняльного вивчення літератури в середній школі. Окрім того, у роботі окреслюються шляхи й способи розвитку емоційно-естетичного сприймання й аналізу зразків вітчизняної літератури в порівнянні з їх зарубіжними аналогами, пропонуються найрізноманітніші види завдань, які сприяють формування в учнів умінь і навичок компаративного аналізу художніх зразків.

 
163 84(4Укр)6-4
П52

Полтава, Л.

        Тисяча сімсот дев'ять [Текст] : історичний роман з часів Гетьмана Івана Мазепи / Л. Полтава. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. - 240 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього гетьман України
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема боротьба українського козацтва -- Полтавська битва -- Мазепа Іван

Анотація:   До збірки відомого письменника Леоніда Полтави (1921-1990) увійшли істричний роман з часів гетьмана Івана Мазепи "1790" та поема "Нескінчений бій". В художній формі автор змальовує період героїчної боротьби українського козацтва в союзі з військами Карла ХІІ за незалежність від Московії.

 
164 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М. К.

        Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська літературна традиція -- українська література і міфи -- фольклор -- монументалізм -- орнаменталізм -- козацька

Анотація:   Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до середини ХХ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту.

 
165 63.3(4Укр)6-8
П37

Терен, В.

        Від селянського сина - до державника / В. Терен, Ю. Хорунжий. - : 2002. - 352 с.

Рубрики: Плав'юк М. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Плав'юк М. -- українська діаспора -- визвольна боротьба -- УНР в екзилі -- ОУН

Анотація:   Пропонована книга - перша науково-художня біографія видатного громадського і політичного діяча України, багатолітнього лідера української діаспори - останнього Президента УНР в екзилі, Генерального секретаря, Президента Світового Конгресу Вільних Українців, Голови Українського Національного Об'єднання Канади, Голови Організації Українських Націоналістів. Це розповідь про людину, яка все життя присвятила консолідації та збереженню національної ідентичності свого народу поза межами материзни, здобуттю незалежності та розбудові Української Держави, утвердженню в суспільстві демократичних цінностей.

 
166 83.3(4Укр)6-6
Ш24

Шаповал, М.

        Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб'єктні реляції української драми [Текст] : монографія / М. Шаповал ; наук. ред. О. Г. Астаф'єв. - К. : Автограф, 2009. - 352 с.

Рубрики: Історія української літератури - Драматургія

Ключові слова (ненормовані): теорія інтертексту -- генеза -- термінологія -- типологія -- функціонування -- однотекстова референція -- інтертекстуальність -- системно-текстова референція -- наративні стратегії інтертекстуальності

Анотація:   Досліджено українську драматургію в аспекті впливу міжтекстових та міжсуб'єктних відношень на семантику, стилістику, жанрову природу драматичного твору. На основі уточненої класифікації інтертекстуальних елементів та адаптованої до специфіки драми комунікативної моделі художнього твору проаналізовано найбільш інформативний корпус сучасної української драматургії, розкрито рух читацьких та авторських стратегій інтертекстуальності у текстах класичного, некласичного й неонекласичного типів драматургічного письма.

 
167 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.] : вид. на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. М. П. Ткачука. Серія: Літературознавство Вип. 27 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 466 с.

Зміст:
  Астаф'єв О.  Літературознавча концепція Миколи Ткачука в контексті розвитку сучасної науки про літературу / О. Астаф'єв. - С. 8-19.
  Гром'як Р.  Ювілей і досвід - два крила щасливого словесника / Р. Гром'як. - С. 19-23.
  Зимомря М.  Микола Ткачук: погляд на кодекс цінностей / М. Зимомря. - С. 23-28.
  Мацевко-Бекерська Л.  Мистецький пошук у відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука / Л. Мацевко-Бекерська. - С. 29-35.
  Кузьменко В.  Літературознавчий дискурс Миколи Ткачука / В. Кузьменко. - С. 36-41.
  Голомб Л.  Маловідомий твір Петра Карманського (роман "Кільця рожі") / Л. Голомб. - С. 41-49.
  Горболіс Л.  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "у пошуках своєї орбіти" / Л. Горболіс. - С. 49-54.
  Шумилович-Горнятко А.  "Чайковський" Євгена Гребінки як химерний роман / А. Шумилович-Горнятко. - С. 54-58.
  Гуменюк В.  Жанрово-стильовий синкретизм драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п'єси "Чужі люди") / В. Гуменюк. - С. 59-65.
  Єременко О.  Парадигма образної ситеми: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) / О. Єременко. - С. 65-74.
  Зарва В.  Колізії просвітницького антропологізму в творчості Івана Франка / В. Зарва. - С. 74-78.
  Вашків Л.  Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків. - С. 78-87.
  Галич О.  Художній світ Ярослава Кремінського / О. Галич. - С. 87-93.
  Ковалів Ю.  Експериментальні одивлення Ігоря Костецького / Ю. Ковалів. - С. 93-101.
  Марко В.  Новели Олеся Гончара "Модри Камень\" / "За мить до щастя": концептуальні коди \". - С. В. Марко. - 101-108.,
  Моклиця М.  Реалізм і модернізм у творчості Не-Каменяра / М. Моклиця. - С. 108-118.
  Білоус П.  Мовна модернізація давньоукраїнських літературних текстів: за і проти / П. Білоус. - С. 118-125.
  Бондарева О.  Українська драматургія останньої третини XX - початку XXI століття: динаміка зміни пріоритетів / О. Бондарева. - С. 125-132.
  Гризун А.  Сугестивний пейзаж у теоретичному трактуванні / А. Гризун. - С. 132-139.
  Качкан В.  Україноцентризм Володимира Целевича / В. Качкан. - С. 139-154.
  Мельничайко В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко. - С. 154-159.
  Печарський А.  Груповий психоаналіз в оповіданні "Басараби" В. Стефаника: "сімейна модель\" / регресивна дія "масової душі". - С.  проективна ідентифікація\"
  Працьовитий В.  Національний феномен кіноповісті "Україна в огні" Олександра Довженка / В. Працьовитий. - С. 165-173.
  Райбедюк Г.  Гуманістичний дискурс у творчості Василя Стуса / Г. Райбедюк. - С. 173-178.
  Салига Т.  Поет весноярого бунту / Т. Салига. - С. 178-185.
  Сулима М.  Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / М. Сулима. - С. 185-188.
  Турган О.  Універсалізм як художня домінанта ідеостилю Юрія Липи-драматурга / О. Турган. - С. 188-193.
  Бородіна С.  Жанрова парадигма великої прози Уласа Самчука / С. Бородіна. - С. 193-198.
  Данилевич М.  "Маленька крапля України": ключові поезії Г. Костів-Гуски / М. Данилевич. - С. 198-204.
  Добрянська І.  Іван Світличний як організатор національно-культурного відродження у 60-х роках XX століття: до творчих взаємин Івана Світличного та Василя Симоненка / І. Добрянська. - С. 204-210.
  Ступінський В.  Становлення шкільного курсу рідної літератури Київської Русі домонгольського періоду / В. Ступінський. - С. 210-215.
  Царик Л.  Суб'єктна структурна лірика Володимира Сосюри: "власне автор" / Л. Царик. - С. 216-222.
  Барчан В.  Українська інтелігенція в умовах екзистенційного вибору (за повістю Т. Осьмачки "Ротонда душогубців") / В. Барчан. - С. 223-229.
  Бунчук Б.  У віршувальній робітні Сильвестра Яричевського / Б. Бунчук. - С. 229-236.
  Галич А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич. - С. 236-242.
  Гнатюк М.  Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус / М. Гнатюк. - С. 242-251.
  Гнатюк М.  Особливості жанру літературного портрета у критичній спадщині Івана Франка (С. Руданський і А. Свидницький) / М. Гнатюк. - С. 251-255.
  Журба С.  Інтертекстуальна гра в авангардистському романі / С. Журба. - С. 255-261.
  Копистянська Н.  Відставання у часопросторовому розвитку жанру, сприйняття і визначення цього розвитку (огляд на прикладі роману XIX і XX століть) / Н. Копистянська. - С. 261-270.
  Кучма Н.  Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр.XX ст. / Н. Кучма. - С. 270-276.
  Лановик З.  Герменивтична концепція Вольфганга Ізера / З. Лановик. - С. 276-281.
  Лановик М.  Літературознавча метафорологія: інтерпретативна та термінологічна проекції / М. Лановик. - С. 281-290.
  Луцак С.  Ефективність бінарного принципу домінанти у дослідженні закономірностей самоорганізації художньо-естетичної цілісності / С. Луцак. - С. 290-296.
  Мафтин Н.  Між формою та ідеєю: жанрово-стильові пошуки в західноукраїнській прозі 30-х років XX ст. / Н. Мафтин. - С. 296-304.
  Іванишин П.  Мова і можливість літературної герменевтики / П. Іванишин. - С. 304-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мейзерська Т.  Антропологічна складова літературознавчої філософії Дмитра Чижевського / Т. Мейзерська. - С. 311-315.
  Пастущак Т.  Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак. - С. 316-326.
  Поплавська Н.  Жанрові модуси української публіцистики кінця XVI - початку XVII століть / Н. Поплавська. - С. 326-333.
  Просалова В.  Палімпсест в українській ліриці XX століття і проблема його рецепції / В. Просалова. - С. 333-338.
  Шаповал М.  Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція / М. Шаповал. - С. 338-344.
  Шляхова Н.  Лінгвопоетика Олександра Потебні / Н. Шляхова. - С. 344-351.
  Філатова О.  Екзистенціал честі в наратологічному дискурсі української романістики 20-х років XX століття (на матеріалі роману М. Могилянського "Честь") / О. Філатова. - С. 351-358.
  Абрамович С.  Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М. С. Тилло. - С. 358-365.
  Грицик Л.  Українська порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій / Л. Грицик. - С. 365-371.
  Веретюк О.  "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк / О. Веретюк. - С. 371-376.
  Денисюк І.  Із болгарських вражень і пошуків / І. Денисюк. - С. 377-384.
  Гижий В.  Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур / В. Гижий. - С. 390-397.
  Зимомря О.  Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів / О. Зимомря. - С. 397-403.
  Кеба О.  "Все ясно, але нічого не зрозуміло": феномен герменевтичної поетики Франца Кафки / О. Кеба. - С. 404-410.
  Лімборський І.  Англійське просвітництво XVIII століття й українська література / І. Лімборський. - С. 410-419.
  Лотоцька О.  Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка / О. Лотоцька. - С. 419-424.
  Зимомря І.  Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму / І. Зимомря. - С. 424-430.
  Наривская В.  "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина / В. Наривская. - С. 433-440.
  Погребенник В.  Східна Галичина у горнилі Другої світової війни: деміфологізуюча рецепція С. Вінценза / В. Погребенник. - С. 440-447.
  Циховська Е.  Просторовий код "зовнішнє-внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Матерлінка / Е. Циховська. - С. 447-450.
  Загнітко А.  Інноваційні тенденції внутрішньотекстовому внутрпішньореченнєвому/зовнішньореченнєвому відцентруванні / А. Загнітко. - С. 450-462.

Анотація:   У наукових записках вміщено статті, присвячені літературознавчій концепції проф. М. П. Ткачука, а також статті з актуальних питань сучасної науки про літературу. Праці вчених відзначаються плюралізмом думок, діалогічністю, концептуальністю суджень з проблем історії, теорії літератури, компаративістики, а також сучасного літературного процесу.

 
168 84(4Укр)1-4я4
О62

        Оповідання українських письменників дожовтневого періоду [Текст] : зб. для серед. шк. віку / редкол. : В. В. Бичко та ін.; упоряд., авт. перед. сл. та прим. : П. П. Кононенко. - К. : Веселка, 1977. - 271 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза
Україна

Анотація:   У збірник включено кращі оповідання українських письменників-класиків дожовтневого періоду, що рекомендуються учням для позакласного читання. Книжка представляє тематично різноманітну, багату художньо й ідейну творчість найвидатніших представників критичного реалізму в українській літературі від Г. Квітки-Основ'яненка, Марка Вовчка, А. Свидницького - до В. Стефанника.

 
169 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
170 83.0
Л64

        Літературознавство [Текст] : V конгрес Міжнародної асоціації україністів (Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.). Кн. 2 / редкол. В. Антофійчук, Б. Бунчук, Т. Гундорова та ін.. - Чернівці : Рута, 2003. - 359 с.

Зміст:
  Бабота Л.  Жінки-письменниці в літературі русинів-українців (XIX-ХХ ст.) / Л. Бабота. - С. 24-30
  Роман М.  Художня проза пряшівських українців і творчість Івана Яцканина / М. Роман. - С. 316-324
  Сєдіна Д.  Сторінка з історії сприйняття Горація в Україні: Петро Гулак-Артемовський / Д. Сєдіна. - С. 31-47
  Майдан О.  Проза Дмитра Марковича: елементи детективного начала / О. Майдан. - С. 53-55
  Гречанюк Ю.  Пригодницько-любовна інтрига в романі П. Куліша "Чорна Рада": історична ймовірність чи авторська вигадка? / Ю. Гречанюк. - С. 56-58
  Диба А.  Архівні фонди як джерельна база для вивчення діяльності родини Косачів-Драгоманових (проблема збереження та використання) / А. Диба. - С. 59-63
  Левчик Н.  Творчість Олександра Олеся у світоглядно-естетичному контексті художніх систем української поезії кінця XIX- початку ХХ ст. / Н. Левчик. - С. 72-75
  Голомб Л.  Микола Чернявський : "Еклектик" чи послідовний прихильник модерної поетичної мови? / Л. Голомб. - С. 76-79
  Камінчук О.  Аспекти дискурсивної специфіки неоромантизму в українській поезії кінця XIX- початку ХХ ст. / О. Камінчук. - С. 80-84
  Павлишин М.  Авторство і авторитет: Ольга Кобилянська і канон / М. Павлишин. - С. 85-88
  Комариця М.  "Бути собі ціллю?" (Ольга Кобилянська і галицька католицька критика міжвоєнного двадцятиліття) / М. Комариця. - С. 93-97
  Нахлік Є.  До проблеми світоглядно-творчої еволюції Тараса Шевченка / Є. Нахлік. - С. 105-109
  Шупта-В'язовська О.  Жанрове мислення Тараса Шевченка (аспект художнього часопростору) / О. Шупта-В'язовська. - С. 110-114
  Нога Г.  До питання про функції комічного у повістях Тараса Шевченка / Г. Нога. - С. 122-132
  Клим'юк Ю.  Українська національна ідея у віршах-алегоріях Івана Франка / Ю. Клим'юк. - С. 133-137
  Корнійчук В.  Олександр Пушкін у житті і творчості Івана Франка / В. Корнійчук. - С. 138-143
  Тихолоз Б.  Філософська лірика Івана Франка (траєкторія художньо-світоглядної еволюції / Б. Тихолоз. - С. 144-152
  Луцишин О.  Літературознавча спадщина Івана Франка у ракурсі проблеми національної ідентичності української літератури / О. Луцишин. - С. 158-161
  Сеник Л.  Колабораціонізм в українській літературі ХХ століття (визначення проблеми) / Л. Сеник. - С. 173-178
  Астафєв О.  Релігійна лірика української діаспори / О. Астафєв. - С. 184-190
  Антофійчук В.  Біблія і українська література ХХ століття: історико-літературні аспекти / В. Антофійчук. - С. 191-195
  Поліщук Я.  Поетика міфу в культурі українського модернізму / Я. Поліщук. - С. 200-203
  Цимбал Я.  Авангард і масова культура: літературна ситуація 1920-1930-х років / Я. Цимбал. - С. 204-207
  Василик Л.  Українська поезія Румунії другої половини ХХ століття / Л. Василик. - С. 215-219
  Агостінеллі Д.  "Я (Романтика)" Миколи Хвильового між поетикою та політикою / Д. Агостінеллі. - С. 244-247
  Салига Т.  Євген Маланюк: художня ідентифікація Росії / Т. Салига. - С. 252-258
  Козир О.  Гео Шкурупій: імператив "умовності" та естетика футуризму / О. Козир. - С. 263-267
  Галета О.  Літературна критика Юрія Меженка: ландшафти мислення і стратегії письма / О. Галета. - С. 268-271
  Просалова В.  Міф і міфотворчість у поезії Юрія Липи / В. Просалова. - С. 272-277
  Барчан В.  Поема Тодося Осьмачки "Міщани" у світлі філософії екзистенціалізму / В. Барчан. - С. 283-286
  Маслянчук Т.  До історії видання в Україні романів Володимира Винниченка "Сонячна машина\" / "Поклади золота". - С.  "Нова заповідь" у 20-30-х рр. ХХ століття\"
  Назарук В.  Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського / В. Назарук. - С. 325-332
  Тарнашинська Л.  Шістдесятництво: філософія покоління як "публічна свідомість" / Л. Тарнашинська. - С. 344-352

Рубрики: Літературознавство

 
171 87.8я73-1
Е86

        Естетика [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. - К. : Вища школа, 2006. - 432 с.

Рубрики: Естетика загальна

Ключові слова (ненормовані): естетична діяльність -- естетична свідомість -- естетичні категорії -- естетика як метатеорія мистецтва -- семіологія мистецтва -- видова специфіка мистецтва

Анотація:   Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглягнуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики ХХ століття. Друге видання (1-ше вид. - 1997 р.) доповнене матеріалами про видову специфіку мистецтва та його розвиток в Україні. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

 
172 83.3(4Укр-4Чек)я72-1
Л64

        Література рідного краю (Літературна Черкащина). 5 кл. [Текст] : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Коваленко, О. О. Мануйкін, В. Т. Поліщук, Г.-П. М. Рижкова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 252 с.

Рубрики: Історія української дитячої літератури

Ключові слова (ненормовані): письменники Черкащини -- легенди українців -- народні легенди -- народні казки -- літературні казки -- загадки -- народні прислів'я

Анотація:   Цей посібник - особливий. За змістом уміщених у ньому матеріалів посібник симетрично узгоджено з підручниками "Українська Література" для 5 класу, складеними за 12-річною Програмою з української літератури. Але вміщені в посібнику художні тексти написані письменниками-уродженцями Черкащини, і йдеться в них переважно про цей край, званий Шевченковим.

 
173 81.2Ук-32
Б72

Бобух, Н. М.

        Антоніми в українській поетичній мові [Текст] : монографія / Н. М. Бобух. - Полтава : ПУСКУ, 2007. - 312 с.

Рубрики: Мова українська - Лексична семантика

Ключові слова (ненормовані): антоніми в поетичній мові -- темпоральні антонімічні біноми -- локативні антонімічні синтагми -- віршовані тексти -- антонімічні парадигми -- лексичні

Анотація:   У монографії здійснено комплексний семантико-структурний і функціональний аналіз лексичних антонімів на матеріалі українського поетичного словника ХХ століття; обгрунтовано теоретичні засади антонімії; розкрито роль контрасту в поетичному відображенні дійсності; схарактеризовано ключові опозиції у віршовному тексті; подано структурну, морфологічну й функціонально-семантичну класифікації опозитів; проаналізовано зв'язок антонімії з полісемією; описано парадигматичні й синтагматичні властивості лексем із протилежними значеннями; встановлено особливості структурно-семантичної організації оксимиронів; виділено функціонально-семантичні групи оксиморонних синтагм; на матеріалі українських поетичних текстів з'ясовані функції художніх засобів, які утворюються на основі антонімічних біномів.

 
174 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2006. - 264 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- розвиток освіти -- друкарство -- культура на українських землях -- культура козацтва -- архітектура Ренесанс

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
175 84Ук1
С17

Самійленко, В. І.

        Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. [Текст] : художня література / В. І. Самійленко; редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін., вступ. ст., упорядкув. і прим. - К. : Наукова думка, 1990. - 608 с.

Рубрики: Самійленко В. - про нього
Українська художня література - Персоналія
Україна

Анотація:   Це найбільш повне на сьогодні видання поетичної, прозової, драматичної та літературно-критичної спадщини українського письменника Володимира Самійленка.

 
176 63.3(4Укр)-7я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. - К. : Кондор, 2010. - 264 с.

Рубрики: Історія культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська культура

Анотація:   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавнішіх часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

 
177 83.3(4Укр)5-8...4
Ш31

Шах-Майстренко, М. І.

        Шевченко і антична культура [Текст] : монографія / М. І. Шах-Майстренко. - К. : Фахівець, 1999. - 288 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): погляд шевченка на античність -- світовідчуття шевченка -- типологічно-міфологічне в понзії шевченка -- міфологічні символи в поезії

Анотація:   У монографії досліджено роль античної культури у творчості Шевченка, у формуванні його світогляду та естетичних засад. Розкрито джерела античних впливів на Шевченка, висвітлено його погляд на античність. Накреслено національний образ світу українця у зіставленні з духовними пріорітетами старогрецьких та римських авторів. У поезії античних авторів та творах Шевченка простежено розвиток спільних гуманістичних тенденцій, пов'язаних із хліборобським субстратом однієї культурної спільноти, яку вирізняють високі гуманістичні тенденції. Тема дослідження зумовлена внутрішньою потребою переосмислення художньої спадщини Шевченка та витоків ментальності українського народу.

 
178 87.8я73-1
Е86

        Естетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. - К. : Вища школа, 2005. - 429 с.

Рубрики: Естетика загальна

Ключові слова (ненормовані): естетична діяльність -- естетична свідомість -- естетичні категорії -- естетика як метатеорія мистецтва -- семіологія мистецтва -- видова специфіка мистецтва

Анотація:   Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглягнуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики ХХ століття. Друге видання (1-ше вид. - 1997 р.) доповнене матеріалами про видову специфіку мистецтва та його розвиток в Україні. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

 
179 84Ук1
К90

        Поезія. - К. : 1989. - 654 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія
Україна

Анотація:   Художня спадщина, зокрема оригінальні поетичні твори українського письменника (1819-1897), постаті складної, суперечливої в своїх світоглядних позиціях, дозволяє повніше уявити літературний процес 30-90-х років 19 ст., що виразно відбив у собі соціально-класові протиріччя того часу, зіткнення ідей, поглядів. Викликають інтерес численні переспіви й переклади з інших літератур.

 
180 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16.
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22.
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27.
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <<Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41.
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47.
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52.
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61.
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68.
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76.
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81.
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85.
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90.
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94.
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99.
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107.
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110.
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115.
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
181 82.3(4Укр)-43
Г20

Гарасим, Я.

        Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору [Текст] : [монографія] / Я. Герасим ; відп. ред. І. Денисюк. - Л. : Українські технології, 2010. - 376 с.

Рубрики: Фольклор український - Пісні народні

Ключові слова (ненормовані): фольклористична студія -- етноестетика української народної пісні -- мова українських пісень

Анотація:   У монографії здійснено багатоаспектне дослідження національної специфіки українського пісенного фольклору. Простежено генезу етноестетичних уявлень і критеріїв, які сформувалися у результаті співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та етнопсихологічних чинників. Виявлено, що основною смисловою домінантною етноестетики народнопісенної творчяості є категорія добропрекрасного - світоглядний концепт, який визначає характер взаємовпливів між моральноетичним досвідом етносу та високим естетичним рівнем художньої вартості фольклорних текстів. Національну експресію мови української народної пісні простежено нарівні системи образів, евфемізованої формульності поетичної стилістики та звукової організації ритмомелодики.

 
182 84(4Укр)6-4
Д75

Дрофань, А. П.

        Буремна тиша [Текст] : роман / А. П. Дрофань. - К. : Радянський письменник, 1984. - 471 с.

Рубрики: Васильченко С. - о нем
Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): Васильченко С. в літературі -- тема видатні постатті -- педагогічна діяльність Васильченка С.

Анотація:   Новий роман відомого українського радянського письменника - це широке історико-біографічне полотно, в якому вперше в нашій літературі засобами художнього слова висвітлюються найважливіші драматично напружені події життя, педагогічної діяльності й творчості видатного українського прозаїка, драматурга Степана Васильченка. Образ письменника змальовується на тлі громадсько-суспільного руху в Росії та на Україні кінця ХІХ - початку XX століть.

 
183 85.314.1(4Укр-4Чек)кр
М48

Мельниченко, В. М.

        50 пісенних літ [Текст] : художньо-історичний нарис до 50-річчя лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українського народного хору / В. М. Мельниченко, С. Л. Носань ; худ. : Т. В. Криклива. - Черкаси : Вертикаль, 2007. - 56 с.

Рубрики: Мистецтво музичне - Хорові твори
Черкаси

Ключові слова (ненормовані): Черкський народний хор -- керівники хору -- провідні солісти хору

Анотація:   Художньо-документальний історичний нарис "50 пісенних літ" висвітлює історію створення та діяльність провідного мистецького колективу України - лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українського народного хору. Увазі читачів пропонується інформація про художніх керівників хору, його провідних солістів та особливості формування репертуару.

 
184 83.3(4Укр)6-8...4
Б40

Безхутрий, Ю. М.

        Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю. М. Безхутрий. - Х. : Фоліо, 2003. - 496 с.

Рубрики: Хвильовий, М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): інтерпретація тексту

Анотація:   Досліджується художній світ Миколи Хвильового, одного із найяскравіших українських прозаїків минулого століття. Аналізуються тексти песьменника, що увійшли до двох томів його "Творів", виданих у 1927-1928 роках. З'ясовуються семантична поліфонічність новел і повістей М. Хвильового, наявність у них підтексту, демонструється можливість різних інтерпретаційних підходів. Простежуються особливості авторської моделі дійсності, яка свідчить про органічність увіходження письменника у характерну для ХХ століття художню парадигму модернізму.

 
185 83.3(4Укр)6-8...4
Ц75

Циховська, Е.

        Поезія Євгена Маланюка і Польща: компаративні аспекти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Циховська. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 204 с.

Зміст:
  Творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації. - С. 10-70.
  Генетично-контактні зв'язки і національні міфи: сарматизм, скіфство, "еллінський комплекс". - С. 71-123.
  Типологічні сходження і форми міжлітературної рецепції (варшавський текст). - С. 124-179.

Рубрики: Маланюк Є. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Маланюк Є. -- Маланюк Є. і Тувім Ю. -- Маланюк Є. і Лободовський Ю. -- Маланюк Є. і

Анотація:   У навчальному посібнику на основі архівних матеріалів, відомих і малодоступних джерел системно досліджено творчість Є. Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації, зокрема у порівняльно-типологічних зв'язках з українською та польською літературами. З'ясовано питання атрибуції польських перекладів вірша "Warszаwa" Є. Маланюка. Простежено вплив історіософської концепції Є. Маланюка на творчість Ю. Лободовського, фінціонування "еллінського комплексу" на тлі інших моделей культури (російського скіфства, польського сарматизму). Проаналізовано "польську" спадщину Є. Маланюка і "варшавську" Ю. Тувіма, установлено схожість та відмінність ідейно-тематичного, сюжетно-копозиційного, жанрово-стилістичного рівнів поезії Є. Маланюка порівняно з творчістю Ю. Тувіма, Ю. Лободовського та ін. Розглянуто рецепцію творчості Є. Маланюка в українсько-польській періодиці, встановлено особливості образу міста Варшави у Є. Маланюка, Ю. Тувіма і Є. Стемповського.

 
186 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (7) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 142 с.

Зміст:
  Мелешко В.  Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники / В. Мелешко. - С. 3-10.
  Зуєнко М.  Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шляхи нових паломників" (1869) Марка Твена / М. Зуєнко. - С. 11-15.
  Витряк И.  Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации, проблемы рецепции / И. Витряк. - С. 15-21.
  Чередник Л.  Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" / Л. Чередник. - С. 21-28.
  Тагільцева Я.  Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 29-33.
  Чеботарева А.  Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 34-41.
  Воробьева С.  Тема революции в поэзии Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 42-47.
  Конєва Т.  Концепт "абсурд" у п'єсі Е. Йонеско "Носороги" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 47-54.
  Степаненко М.  Просторове значення "бокова статистична локалізація" і його зв'язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення / М. Степаненко. - С. 55-66.
  Алефіренко Л.  Семантичні і словотвірні властивості ад'єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 66-71.
  Левченко К.  Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови / К. Левченко. - С. 71-80.
  Станіславська Л.  Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов'язкових темпоральних синтаксем / Л. Станіславська. - С. 80-85.
  Шаповал К.  Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибини / К. Шаповал. - С. 86-92.
  Педченко С.  Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не / С. Педченко. - С. 92-99.
  Алманова О.  Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту / О. Алманова. - С. 99-105.
  Дедухно А.  Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) / А. Дедухно. - С. 106-113.
  Корнєва Л.  Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті / Л. Корнєва. - С. 114-121.
  Баландіна Н.  Штрихи до лінгвоперсоналії академіка В. М. Русанівського / Н. Баландіна. - С. 121-130.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
187 84(4Укр)6-5
П78

        Про Витязя слово: Рядки поетичної Симоненкіани / укл. В. Т. Поліщук. - Черкаси : БРАМА, 2002. - 104 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Українська художня література - Поезія
Україна

Ключові слова (ненормовані): тема матері в поезії -- тема патріотизму в поезії -- Симоненко В.

Анотація:   Книжка являє собою найповніше на сьогодні зібрання поетичних творів, присвячених видатному українському поетові Василеві Симоненку. З уміщених у збірнику віршів постає правдивий образ поета-патріота, поета-гуманіста. У творах художньо осмислюється роль і значення Василя Симоненка в історії українського письменства і духовності, ряд поезій присвячено матері поета - Ганні Федорівні Щербань.

 
188 83.3У7-02
К82

Крижанівський, С.

        Художні відкриття і літературний процес [Текст] : Огляди, статті, роздуми / С. Крижанівський. - К. : Радянський письменник, 1979. - 240 с.

Зміст:
  Шістдесят сходів угору. Основні епати розвитку української радянської літератури. - С. 26-47
  Література розвинутого соціалізму(1956-1978). - С. 47-70
  Робітничий характер. - С. 70-119
  Таємниця індивідуального стилю. - С. 119-142
  Рід, вид, різновид. До питання про сучасну жанрову систему. - С. 142-187
  Уроки Олександра Білецького. - С. 187-207
  Уроки Павла Тичини. Думки вголос. - С. 207-218
  Уроки Максима Рильського. - С. 218-238

Рубрики: Білецький О. - про нього
Теорія літератури - Літературний процес

Ключові слова (ненормовані): соціалістичний реалізм -- жанри літератури -- народність літератури

Анотація:   Книга містить статті з актуальних питань теорії соціалістичного реалізму, родів і жанрів, творчого аналізу і стилів. Оглядається розвиток української радянської літератури за шістдесят років шляхом партійності і народності, аналізується художнє питання на сучасному етапі провідної теми- теми робітничого класу і розкриття образу робітника як головного героя сучасності.

 
189 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Николенко О.  Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова / О. Николенко. - С. 3-10.
  Мацапура В.  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатый") / В. Мацапура. - С. 10-17.
  Остапенко И.  Городской пейзаж: мифопоэтический аспект / И. Остапенко. - С. 17-22.
  Дмитренко Е.  А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений / Е. Дмитренко. - С. 23-27.
  Чередник Л.  Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна / Л. Чередник. - С. 28-34.
  Тагільцева Я.  Світ природи у циклі "Петербург" Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 34-39.
  Цехановська Н.  Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" / Н. Цехановська. - С. 39-45.
  Тарасова В.  Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна / В. Тарасова. - С. 46-50.
  Грінченко Н.  Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученное море" / Н. Грінченко. - С. 51-57.
  Шахов П.  Поетика драми / П. Шахов. - С. 57-65.
  Глушко К.  Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова / К. Глушко. - С. 65-73.
  Улянченко О.  Розкриття теми "маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 73-79.
  Дмитренко Н.  Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 79-84.
  Крючкова Я.  Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання / Я. Крючкова. - С. 85-89.
  Алефіренко Л.  Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 90-95.
  Романюк С.  Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу / С. Романюк. - С. 95-99.
  Сологор І.  Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою / І. Сологор. - С. 100-103.
  Знаменська І.  Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників / І. Знаменська. - С. 104-107.
  Нікульшина Т.  Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. Нікульшина. - С. 108-113.
  Петрик О.  Класифікаційні основи іменників опредметненої дії / О. Петрик. - С. 114-119.
  Бардакова О.  Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- / О. Бардакова. - С. 119-125.
  Девальєр О.  Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретаці / О. Девальєр. - С. 125-130.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
190 83.3(2)
Н73

        Вибрані праці в 2 т.. - : 1984. - 438 с.

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури

Ключові слова (ненормовані): романний жанр -- Шевченко і сучасність -- творчість Шевченка

Анотація:   До першого тому творів відомого українського критика, літературознавця, члена-кореспондента АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, лауреат премії в галузі літературно-художньої критики ввійшли дослідження про Т. Г. Шевченка, про український радянський роман і статті теоретичного плану.

 
191 83.3(4Укр)я72-1кр
П21

Пахаренко, В. І.

        Українська література [Текст] : підруч. для 9-го кл. загальноосвітніх навч. закл. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2004. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): український фольклор -- літературний процес -- періодизація історії української літератури -- староукраїнська література -- європейський класицизм -- український

Анотація:   Пропонований підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ознайомлює з українським фольклором та літературним процесом XV - першої половини XIX ст. Видання містить оглядові розділи теоретико-літературного, етнопсихологічного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також характеритсики художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою з української літератури.

 
192 63.3(4Укр)-01
У45

        Українське питання / укр. пер., упорядкув., передм. і прим. М. Тимошика. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 218 с.

Рубрики: Історія України - Національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- український народ -- українська національна ідея -- український національний

Анотація:   Авторами "Українське питання" є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею - М. Грушевський, С. Єфремов, С. Петлюра, Дм. Донцов, А. Кримський, С. Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, наукову літературу, пресу, школу, громадські організації, театр, музику щодо "іновірців", про знищенність, велечезний життєстверджуючий заряд української ідеї, про нездолене прагнення нашого народу в усі часи мати й розбудувати свою державу.

 
193 84(4Укр)6-4
К69

Корсак, І. Ф.

        Капелан армії УНР [Текст] : роман / І. Ф. Корсак. - К. : Ярославів Вал, 2009. - 176 с.

Рубрики: Пащевський П. - про нього
Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): Пащевський П.: священик -- тема визвольної боротьби

Анотація:   Український письменник з Волині у своєму новому романі вкотре використовує вже знаний з попередніх його книжок літературний прийом - "воскресіння" забутих і маловідомих імен, що належать вітчизняній історії, культурі та релігійному руху. Цього разу об'єктом його художнього дослідження став Павло Пащевський - священик, капелан Першого українського запасного полку (згодом - Сердюцького полку імені Петра Дорошенка). Окрім того, у життєвому та професйному активі отця Павла праця в Департаменті віросповідань Міністерства внутрішніх справ УНР, участь у створенні Кирило-Мефодійовського братства, Першому Зимовому поході, підготовці до Всеукраїнського Церковного Собору.

 
194 83.3У1-00
Ш95

Шубравський, В. Є.

        Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури) / В. Є. Шубравський ; від. ред. Є. П. Кирилюк. - К. : Наукова думка, 1976. - 300 с.

Зміст:
  Нова епоха-нове художнє мислення. - С. 11-64
  Біля початків народності нової української літератури. - С. 64-95
  В річищі традицій Котляревського. - С. 95-143
  Народність Шевченка. - С. 143-222

Рубрики: Теорія літератури - Література і суспільство
Україна

Ключові слова (ненормовані): народність в українській літературі

Анотація:   Становлення народності в українській літературі першої половини 19 ст. відбувалося в умовах напруженої боротьби різних суспільно-естетичних течій, в інтенсивних пошуках передовою художньою інтелігенцією шляхів до народу. Характер, масштаби рівень народності як літератури в цілому, так і кожного визначного письменника зумовилися запитами епохи, світоглядом та хистом митця. У монографії на конкретному історико-літературному матеріалі й досліджується складний процес утвердження нової української літератури на позиціях народності.

 
195 83.3(2Ук)1
П78

        Проблеми історії та теорії реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1991. - 265 с.

Зміст:
  Гончар О.  Формування реалізму в художній прозі 50-60-х років 19 ст. / О. Гончар. - С. 5-61
  Кодак М. П.  До сповідального психологізму ("Москалева криниця" Т.Г. Шевченка: однойменні поеми 1847 й 1857 рр.) / М. П. Кодак. - С. 61-78
  Міщук Р. С.  Реалізм Панаса Мирного і проблеми художньої розповіді / Р. С. Міщук. - С. 78-112
  Гаєвська Л. О.  Іван Франко. Романтизм, натуразім, реалізм? / Л. О. Гаєвська. - С. 112-166
  Гундорова Т.І.  Реалізм і неоромантизм в українській літературі початку 20 ст. (теоретико-методологічний аспект) / Т. І. Гундорова. - С. 166-192
  Мороз Л.З.  Нова реалістична драма в українській літературі кінця 19- поч. 20 ст. / Л. З. Мороз. - С. 192-221
  Кузнєцов Ю.Б.  Розвиток психологізму в українській прозі кінця 19-поч. 20 ст. / Ю. Б. Кузнєцов. - С. 221-250
  Шумило Н. М.  До проблеми ліризації української прози кінця 19- поч. 20 ст. / Н. М. Шумило. - С. 250-265

Рубрики: Мирний П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): література 19-20 ст. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   У книзі досліджуютья тенденції розвитку та визначальні риси реалізму української літератури 19- поч. 20 ст. На матеріалі творчості І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника та інших письменників розкриваються особливості соціального та психологічного аналізу даного типу художнього мислення. Визначаються стильові течії реалізму на різних етапах його розвитку. Реалізм української літератури розглядається у контексті тенданцій і явищ європейських літератур.

 
196 63.3(0)6-7я73-1
М42

Меднікова, Г. С.

        Українська і зарубіжна культура ХХ століття [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.С. Меднікова. - К. : Знання, 2002. - 214 с.

Рубрики: Історія світової культури

Ключові слова (ненормовані): культура ХХ ст. -- історія і теорія художньої творчості -- практика розвитку сучасного мистецтва

Анотація:   Аналізується культура ХХ століття. Розглядаються історія і теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, наайважливіші теоретичні питання авангардизму. Книга орієнтована на програму курсу "Українська і зарубіжна культура" і може бути цінним і цікавим доповненням до відповідних розділів навчального посібника з цієї дисципліни.

 
197 83.3(4Укр)5-8...4
М68

        Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) [Текст] : [колект. моногр.] / К. Дронь [та ін.] ; наук. ред. Б. Тихолоз. - Л. : [Простір М], 2007. - 336 с.

Зміст:
  Дронь К.  "Останки первісного світогляду..." (міфопоетична модель світу у творчості Івана Франка) / К. Дронь. - С. 24-129.
  Швець А.  "...Спів молодого людського духу" (антична міфоейдологія в художній практиці Івана Франка) / А. Швець. - С. 130-169.
  Тихолоз Б.  "Голос духа чути скрізь..." (міфологічні персонажі в структурі Франкового тексту) / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз. - С. 170-231.
  Тихолоз Б.  "Фантазія і дійсність спина в спину..." (ключові міфологеми Франкової життєтворчості) / Б. Тихолоз, Н. Тихолоз. - С. 232-301.

Рубрики: Франко І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Франко І. -- міфопоетика Франка -- міфологічні персонажі в творчості Франка

Анотація:   Пропонована читацькій увазі колективна монографія - перше в українському літературознавстві комплексне дослідження міфопоетики Івана Франка. Виконана на сучасному науковому рівні, з урахуванням теоретико-методологічного досвіду новітньої гуманітаристики (зокрема досягнень у вивченні проблеми "література і міф"), праця знайомить із найголовнішими аспектами функціонування міфологічного коду в мистецькій практиці письменника, зокрема, особливостями авторської інтерпретації міфо-поетичної моделі світу, античної міфоейдології, інтерпретації міфопоетичних образів-персонажів (духів, "непростих" та персоніфікацій). У фокусі дослідницької уваги також деякі ключові міфологеми Франкової життєтворчості - архетипні мотиви дводушництва та змієборства, макротопос лісу. Наукове осмислення міфологічного компонента художнього макрокосмосу письменника відкриває малознані й малодосліджені досі ірреальні та ірраціональні його виміри, занурюючи водночас в предковічні глибини української традиційної духовної культури.

 
198 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9.
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16.
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22.
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30.
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35.
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44.
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49.
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54.
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61.
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66.
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71.
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78.
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85.
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91.
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97.
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104.
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110.
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116.
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121.
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129.
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
199 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 126 с.

Зміст:
  Николенко О.  Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко. - С. 3-10.
  Мелешко В.  "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу / В. Мелешко. - С. 10-15.
  Ленська С.  Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") / С. Ленська. - С. 15-20.
  Конєва Т.  Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Т. Тарасова. - С. 20-24.
  Юган Н.  "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "народные писатели" / Н. Юган. - С. 24-30.
  Дмитренко Е.  Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского / Е. Дмитренко. - С. 30-34.
  Люлька В. Н.  Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Н. Люлька. - С. 34-40.
  наратив Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова / К. Коваленко. - С. 40-44.
  Фісак І.  М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору / І. Фісак. - С. 45-51.
  Ларионова С.  Духовная поэзия Николая Клюева / С. Ларионова. - С. 51-57.
  Мелащенко М.  Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 57-69.
  Тыминская И.  Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "новой драмы" / И. Тыминская. - С. 69-76.
  Садецкий А.  Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина / А. Садецкий. - С. 76-81.
  Степаненко М.  Семантичний поширювач "бокова директивна локалізація" як елемент структури речення / М. Степаненко. - С. 82-90.
  Степаненко Н.  Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки) / Н. Степаненко. - С. 90-94.
  Анікеєнко Ю.  Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку / Ю. Анікеєнко. - С. 94-98.
  Шаповалова Л.  Особливості концепту "розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко / Л. Шаповалова. - С. 98-105.
  Рахно М.  Функція кольору в давньогерманському та українському епосі / М. Рахно. - С. 106-112.

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
200 83.3(4Укр)-5
Г65

Гончарук, М.Л.

        Українська сатира періоду революції 1905-1907 років [Текст] : науково- популярна література / М.Л. Гончарук; Відп. ред. Е.П. Кирилюк. - К. : Наукова думка, 1966. - 156 с.

Рубрики: Теорія літератури - Жанри і види літератури
Україна

Ключові слова (ненормовані): українська сатира 1905-1907 рр.

Анотація:   У книзі широко висвітлюються особливості української сатири періоду революції 1905-1907 років, її тенденції,ідейно- художня своєрідність. Автор аналізує твори багатьох письменників, в тому числі маловідомих або й зовсім незнайомих широкому читачеві, які виступали переважно в тогочасній українській періодиці- сатиричному журналі "Шершень", у журналах "Нова громада","Рідний край", газетах "Громадська думка", "Рада" тощо, їдко висміюючи царизм та облудність обіцяних ним "свобод".

 
201 83.002.1
Л64

        Літературна компаративістика [Текст] : наук. вид. Вип. 2 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2005. - 364 с.

Зміст:
  Наливайко Д. С.  Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на матеріалі літератур середньовіччя) / Д. С. Наливайко. - С. 10-26.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисова Т. Н.  Нариси про американську компаративістику / Т. Н. Денисова. - С. 27-40.
  Кочубей Ю. М.  Інкорпорація чужих міфів у національну літературу як елемент діалогу культур: європейсько-арабські зв'язки / Ю. М. Кочубей. - С. 41-48.
  Мусий В. Б.  О месте компаративистики в исследовании связи литературы и мифологии / В. Б. Мусий. - С. 49-61.
  Волков А. Р.  Дві слов'янські трагедії про Атлантиду / А. Р. Волков, Е. С. Соловей. - С. 62-74.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безлепкіна О. В.  Є. Замятін і О. Хакслі: порівняльно-типологічний аспект / О. В. Безлепкіна. - С. 75-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павленко Ю. Ю.  Роман Ф. Чена "І вічності замало" в контексті франкофонії: діалог культур, що вибудовує Дао Любові / Ю. Ю. Павленко. - С. 85-93.
  Свербілова Т. Г.  Мотиви месіанства, оновлення людини та перемоги над часом в українській та російській експресіоністичній драмі (порівняльний аспект) / Т. Г. Свербілова. - С. 94-106.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиваченко Г. м.  В. Винниченко й А. Жід: спроба компаративного аналізу / Г. м. Сиваченко. - С. 107-124.
  Цимбал Я. В.  Париж і Берлін в українській поезії першої третини XX ст. / Я. В. Цимбал. - С. 125-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гурдуз А. І.  До проблеми міфопоетичної парадигми творів О. Кобилянської "Земля" і Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів": опозиція "природа - місто" / А. І. Гурдуз. - С. 137-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матасова Ю. Р.  Архетип Самості та міфологема героїчних пошуків: аспекти реалізацій (на матеріалі романістики Ф. С. Фіцджеральда та В. Домонтовича) / Ю. Р. Матасова. - С. 148-161.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломієць Г. О.  Елементи політичного дискурсу в американській та українській рок-поезії / Г. О. Коломієць. - С. 162-172.
  Михед Т. В.  "Будуй свій власний світ\" / або до проблеми трансформації утопічної ідеї в літературі американського романтизму\". - С. Т. В. Михед. - 172-207.,
  Кравець Я. І.  Франкомовне прочитання Олександра Архипенка / Я. І. Кравець. - С. 208-218.
  Михед П. В.  Діячі ордену "Товариства Воскресіння Господнього" й апостольський прект Гоголя (постановка проблеми) / П. В. Михед. - С. 219-223.
  Рязанцева Т. М.  "Походження Русі" О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій / Т. М. Рязанцева. - С. 224-231.
  Дубініна О. В.  Синестезійний інтертекст у романі В. Стайрона "І підпалив цей дім" (спроба міжвидового аналізу) / О. В. Дубініна. - С. 232-241.
  Романова О. В.  Стильові особливості кінороману "Останнього року в Марієнбаді" Алена Роб-Гріє в аспекті синтезу мистецтва / О. В. Романова. - С. 242-264.
  Бабич О. М.  Вплив культури візуального на моделі суспільної поведінки: роман Х. А. Маньяса "Історії з бару "Кронен" / О. М. Бабич. - С. 265-272.
  Торкут Н. М.  Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики / Н. М. Торкут. - С. 273-285.
  Пронкевич О. В.  Лорка - українець або Лорка українською? / О. В. Пронкевич. - С. 286-298.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельниченко І. В.  Переклад поеми Йозефа Сватоплука Махара "На Голгофі \" / здійснений Євгеном Маланюком. - С.  у контексті чесько-українських літературних взаємин\"
  Кравченко Л. Ю.  Андрухович - інтерпретатор поезій Р. М. Рільке / Л. Ю. Кравченко. - С. 307-322.
  Остапчук Т. М.  Українські інтерпретації драми С. Беккета "Krapp's Last Tape" / Т. М. Остапчук. - С. 323-329.

Анотація:   До другого річника "Літературна компаративістика" ввійшло 25 розвідок учених України з питань сучасних теорій і концепцій порівняльного літературознавства, порівняльної типології, літератури всистемі мистецтв і гуманітарних наук, місця української літератури в європейському й світовому контексті, художнього перекладу в аспекті літературної компаративістики, а також наукові огляди, рецензії, бібліографія та список назв дисертаційних досліджень за спеціальністю 10. 01. 05. - порівняльне літературознавство.

 
202 80
Ф53

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. - 114 с.

Зміст:
  Николенко О.  Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков) / О. Николенко. - С. 3-20.
  Зуєнко М.  Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору / М. Зуєнко. - С. 21-23.
  Орлова О.  Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса / О. Орлова. - С. 24-31.
  Величко М.  Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу / М. Величко. - С. 32-39.
  Муввафак Т.  Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The mark on the wall") / Т. Муввафак. - С. 39-45.
  Коваленко К.  Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя\" / "Розповідь невідомої людини")\". - С. К. Коваленко. - 46-50.,
  Школа І.  Інтертекстуальність "Подорожі..." М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації / І. Школа. - С. 51-56.
  Куць О.  Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем / О. Куць. - С. 56-62.
  Садецкий А.  Ирония в романе "Обломов" И. А. Гончарова / А. Садецкий. - С. 62-70.
  Мирзоева Л.  Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) / Л. Мирзоева. - С. 71-75.
  Галаур С.  Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" / С. Галаур. - С. 76-83.
  Тупиця О.  Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова. - С. 83-90.
  Жовнір М.  Функціонування етикетних формул вітання і прощання в жанрі світської бесіди / М. Жовнір. - С. 90-97.
  Дзівіш М.  Місце японізмів у системі української мови / М. Дзівіш. - С. 97-101.

Анотація:   У збірнику наукових праць публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
203 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 130 с.

Зміст:
  Новікова М.  Полтавські сюжети Григорія Кочура / М. Новікова. - С. 3-6.
  Кушнірова Т.  Особливості жанру роману Д. С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" / Т. Кушнірова. - С. 7-13.
  Тарасова Н.  "Жодна робота не чинить ганьби, лиш неробство ганебне" (Гесіод. "Роботи і дні" Володимир Мономах. "Поучения") / Н. Тарасова, Т. Конєва. - С. 14-23.
  Чеботарева А.  Особенности историзма в цикле Осипа Мандельштама "Московские стихи" / А. Чеботарева. - С. 23-32.
  Люлька В.  Формы и функции пародии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 33-39.
  Орлова О.  Образ читача в структурі художнього твору / О. Орлова. - С. 40-46.
  Волощук Ю.  "Розчарований, втомлений, самотній...": автобіографічна та психобіографічна основа образу старого лося в оповіданні "Лось" В. Гжицького / Ю. Волощук. - С. 47-52.
  Уланек М.  Метафоры света и звука в "Стихотворениях Юрия Живаго" / М. Уланек. - С. 53-59.
  Павельева А.  Художественное время в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" и народный календарь / А. Павельева. - С. 60-65.
  Любецкая В.  Особенности художественного стиля Н. В. Гоголя / В. Любецкая. - С. 66-72.
  Тыминская И.  Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" / И. Тыминская. - С. 72-80.
  Мелащенко М.  Черты импрессионизма в ранней лирике Б. Пастернака / М. Мелащенко. - С. 80-87.
  Дмитренко Н.  Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 87-93.
  Ясакова Н.  Третя особа у структурі категорії персональності / Н. Ясакова. - С. 94-102.
  Шкіцька І.  Категорії кількості та інтенсивності в тактиці підвищення значущості співрозмовника / І. Шкіцька. - С. 102-109.
  Шишліна О.  Поняття словотвірного концепта / О. Шишліна. - С. 110-115.
  Тур О.  Структурна специфіка ініціальних абревіатур сучасної української мови / О. Тур. - С. 116-120.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
204 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 25 (238) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Кузнецов Ю.  Імпресіонізм в українській та зарубіжній літературах / Ю. Кузнецов. - С. 7-9
  Кавун Л.  Українські романтики вітаїзму і єнська школа романтиків / Л. Кавун. - С. 9-13
  Філатова О.  Концепт "гра" у вимірі художньо-естетичної проблематики / О. Філатова. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шакура Ю.  Проблема біографізму в українському літературознавстві / Ю. Шакура. - С. 19-25
  Бровко О.  Метафора літери в постмодерному тексті / О. Бровко. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волинець Ю.  Літературний образ Богдана Хмельницького - преромантичний і романтичний / Ю. Волинець. - С. 30-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко Н.  Поетика готичного роману в художній практиці Олекси Стороженка / Н. Бойко. - С. 40-45
  Портфілова К.  Особливості трансформації жанру ідилії в російській літературі 40-70-х років XIX ст. / К. Портфілова. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жаркова Р.  Narksssos Versus Echo: фемінна текстуальна репрезентація в маскулінному мовному дзеркалі (на матеріалі твору Ольги Кобилянської "Що я любив" / Р. Жаркова. - С. 52-57
  Кривуляк О.  Елементи декадансу в ранній прозі Василя Стефаника / О. Кривуляк. - С. 58-62
  Костенко О.  Трансформація художньо-психологічних домінант в українській літературі кінця XIX - початку XX століть / О. Костенко. - С. 62-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наумова О.  Модерністський естетизм у творчості Володимира Винниченка та Віктора Домонтовича / О. Наумова. - С. 70-74
  Ткалич І.  Інтертекстуальна іронія в романах 20-х років XX століття / І. Ткалич. - С. 74-78
  Тарнашинська Л.  Руйнування "епічності": тенденції розвитку західної та української прози 50-х-70-х рр. XX ст. / Л. Тарнашинська. - С. 79-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мукан В.  Поетика "театру абсурду" в українській драматургії (на матеріалі п'єси Ігоря Костецького "Спокуси несвятого Антона") / В. Мукан. - С. 87-90
  Гур'єва В.  Еволюція художнього мислення Едварда Естліна Каммінгса / В. Гур'єва. - С. 91-96
  Ращенко А.  Проблема стилю української літератури на еміграції: в післявоєнну добу на еміграції: мистецькі погляди Юрія Косача та Ігоря Костецького / А. Ращенко. - С. 97-101
  Тищенко О.  Переклад текстової мови через елементи живопису (на прикладі творчого доробку Емми Андієвської) / О. Тищенко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  "За словом колір"... Кольорові образи творів Миколи Гоголя / І. Кошова. - С. 106-113
  Пантелей І.  Художнє бачення трагедійного становища кріпака-інтелігента в повістях Тараса Шевченка "Варнак" та Миколи Павлова "Именины" / І. Пантелей. - С. 114-116
  Зінченко Н.  Типологія "нового героя" Івана Нечуя-Левицького в російській літературі / Н. Зінченко. - С. 117-121
  Кудрявцев М.  Федір Достоєвський і Володимир Винниченко: порівняльно-типологічний підхід до проблеми злочину і покарання в художніх інтерпретаціях / М. Кудрявцев. - С. 122-133
  Сивкова І.  Чеховські мотиви в малій прозі Миколи Чернявського: спроба компаративного аналізу / І. Сивкова. - С. 133-139
  Ленська С.  Хаографія перехідної доби (на матеріалі української та російської новелістики першої третини XX ст.) / С. Ленська. - С. 140-145
  Шпорт В.  Історичні романи Семена Скляренка в російській критиці / В. Шпорт. - С. 146-149

Рубрики: Літературознавство - Компаративістика

Анотація:   Чергове число літературознавчого "Вісника ЧНУ" вміщує наукові статті учасників Всеукраїнської наукової конференції "Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний, методичний та перекладацький аспекти", яка відбулася в університеті 19-20 квітня 2012 року. У цьому числі подаються наукові дослідження двох секцій конференції - "Літературна компаративістика: теоретичні аспекти" й "Українсько-російська літературна компаративістика".

 
205 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : зб. наук. пр. Т.48 Філологічні науки / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 94 с.

Зміст:
  Агеєва В. П.  Формалізм у концепціях київських неокласиків / В. П. Агеєва. - С. 3-10
  Лімборський І. В.  Художня парадигматика українського рококо і європейський контекст / І. В. Лімборський. - С. 11-19
  Стадницька Т. І.  відчуження як теоретико-літературна категорія / Т. І. Стадницька. - С. 20-23
  Якубчак Н. В.  Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак. - С. 24-31
  Борисюк І. В.  Міфологема космічної ієрогамі в поезії вісімдесятників / І. В. Борисюк. - С. 32-39
  Моренець В. П.  Естетизм (уривок зі студії "Стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 40-45
  Нарчинська Т. М.  Схід у поезії Володимира Цибулька / Т. М. Нарчинська. - С. 46-49
  Плітка В. В.  Місячна трагедія в міфопоетиці драми Лесі Українки "Лісова пісня" / В. В. Плітка. - С. 50-55
  Свято Р. В.  Сюрреалістичні аспекти поетичного світогляду Олега Лишеги / Р. В. Свято. - С. 56-61
  Яровенко А. В.  24 години Івана Величковського: функція числа у бароковій традиції / А. В. Яровенко. - С. 62-68
  Білоножко Л. В.  Комплекс функціональних характеристик образу Улюбленої у романі Тоні Моррісон "Улюблена" / Л. В. Білоножко. - С. 69-75
  Стефанова Н. -А. В.  Герой та його двійник у романах Чака Палагнюка (Паланіка) "Бійцівський клуб" та "Невидимі потвори" / Н. -А. В. Стефанова. - С. 76-81
  Шалагінов Б. Б.  Кант І. : мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції) / Б. Б. Шалагінов. - С. 82-90

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): формалізм -- українське рококо -- естетизм -- поезія В. Цибулька -- поетичний світ О. Лишеги -- функція числа у

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства та історії зарубіжної літератури.

 
206 83.3У1-8...4
М94

        Панас Мирний [Текст] : Життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, документах / автори-упорядники : Є. Є. Радченко, Володарець О.І.. - К. : Радянська школа, 1984. - 159 с.

Рубрики: Мирний П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Мирного Панаса -- життєвий шлях Мирного П.

Анотація:   В альбомі друкуютьмя фотографії, ілюстрації, документи, листівки із художніх і публіцистичних творів та листів видатного українського псиьменника-демократа Панаса Мирного, висказування про його творчість відомих письменників та дослідників та інші матеріали, що розповідають про його життєвий та творчий шлях. Творчість письменника розглядається на фоні важливих соціально-історичних подій епохи. Багато матеріалів, що є в книзі, розповідають про активну участь Панаса Мирного в суспільно-політичному житті.

 
207 83.3(4Укр)я72-1
М71

Міщенко, О. І.

        Українська література [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Міщенко. - К. : Генеза, 2007. - 287 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): підручник української літератури для 7 класу

Анотація:   Підручник створено згідно з чинною Програмою з української літератури для 12-річної школи. Усі художні твори розглядаються в межах чотирьох тематичних розділів. Кожен підрозділ включає коротку біографічну довідку про письменника, текст програмового твору, його аналіз, позбавлений ідеологічних нашарувань і здійснений відповідно до найновіших досягнень літературознавства; до обов'язкових рубрик також належить чотирирівневі "Запитання і завдання", "Твій літературознавчий словник", у якому подано інформацію про визначені Програмою теоретичні поняття. Серед додаткових рубрик - "Творчі завдання", "Подорож по літературах світу", "Дізнайтесь більше про письменника", "Літературна п'ятихвилинка".

 
208 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 122 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Діалог текстів і культур у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" / О. Ніколенко. - С. 3-11.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості роману В. Вересаєва "В тупике" / Т. Кушнірова. - С. 11-18.
  Кобзар О.  Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття Ф. Геббеля та Р. Вагнера / О. Кобзар. - С. 19-26.
  Анненкова Е.  Принцип "тайной психологии" И. С. Тургенева в малой прозе Б. К. Зайцева / Е. Анненкова. - С. 26-33.
  Чеботарева А.  Проблема лирического "я" в поэзии О. Мандельштама / А. Чеботарева. - С. 33-40.
  Дакаленко О.  "Людина і світ" Пауля Флемінга у поетичній антропології німецького бароко XVII сторіччя / О. Дакаленко. - С. 41-46.
  Клейменова Т.  Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 47-53.
  Фісак І.  Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. Гоголя / І. Фісак. - С. 54-59.
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А. П. Чехова / К. Коваленко. - С. 60-64.
  Гошечникова Е.  Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумашедшего" Н. В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского / Е. Гошечникова. - С. 65-71.
  Тыминская И.  Жанровые особенности пьес Г. Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений / И. Тыминская. - С. 71-78.
  Алефіренко Л.  Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови / Л. Алефіренко. - С. 79-84.
  Браїлко Ю.  Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект / Ю. Браїлко. - С. 84-91.
  Тупиця О.  Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 91-98.
  Григорьева О.  Информативность как проявление системной организации научной терминологии / О. Григорьева. - С. 98-102.
  Мартиросян Л.  Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков / Л. Мартиросян. - С. 102-105.
  Халчанська О.  До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) / О. Халчанська. - С. 105-110.
  Петрук Г.  Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови / Г. Петрук. - С. 110-115.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
209 83.3(4Укр)5-8...4
Г34

Генералюк, Л.

        Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Текст] : наук. вид. / Л. Генералюк. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. -- естетичне мислення -- Шевченко художник -- мистецтво у творчості Шевченка -- образотворче мистецтво і література -- світогляд

Анотація:   Комплексне дослідження представляє Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. Літературознавчий дискурс теми поєднано з методологіями суміжних гуманітарних дисциплін - мистецтвознавством, філософією, культурологією, психологією. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-митстецького інтеракціонізму (синестезія, екфразис, гіпотипозис), проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців, у тому числі митців універсального типу.

 
210 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 148 с.

Зміст:
  Ленська С.  Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика / С. Ленська. - С. 3-7.
  Зінченко Н.  Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича / Н. Зінченко. - С. 8-13.
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку XX століття / Т. Кушнірова. - С. 14-21.
  Мацапура В.  Особенности поэтики рассказа Татьяны Толстой "Чистый лист" / В. Мацапура. - С. 22-28.
  Ліпницька Н.  Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся / Н. Ліпницька. - С. 28-35.
  Чеботарева А.  Лирический герой и "век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921-1925 годов" / А. Чеботарева. - С. 36-44.
  Люлька В.  Формы и функции иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / В. Люлька. - С. 44-50.
  Коваленко К.  Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" / К. Коваленко. - С. 50-56.
  Орлова О.  Читацькі очікування як теоретична проблема / О. Орлова. - С. 57-61.
  Конєва Т.  "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 62-70.
  Чередник Л.  Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва) / Л. Чередник. - С. 70-78.
  Дмитренко Е.  Фольклорний образ домового в сказке В. Ф. Достоевского "Игоша" / Е. Дмитренко. - С. 79-83.
  Волощук Ю.  Романна трилогія Володимира Гжицького "У світ широкий\" / "Великі надії". - С.  "Ніч і день": синтез художності й документальності\"
  Назарук Е.  Питання зв'язку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) / Е. Назарук. - С. 89-95.
  Врублевска-Муцек А.  Образ повествователя и своеобразие повествования в повести Ф. М. Достоевского "Двойник" / А. Врублевска-Муцек. - С. 96-103.
  Стоцький А.  Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" / А. Стоцький. - С. 104-110.
  Мацьків П.  Периферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі / П. Мацьків. - С. 111-117.
  Браїлко Ю.  Функції конфесійних геортонімів у поетичному тексті / Ю. Браїлко. - С. 117-123.
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 123-130.
  Дзивиш М.  Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык / М. Дзивиш. - С. 131-138.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
211 83.3(4Укр)6-8...4
Л67

Лищенко, О. К.

        Від імені покоління (Про Василя Симоненка) / О. К. Лищенко. - К. : Акцент, 2004. - 176 с.

Рубрики: Симоненко, В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Симоненка В. -- поезія різних років

Анотація:   Ця книга, написана в 1967-68 рр., - художньо-публіцистичне осмислення життя і творчості видатного українського письменника Василя Симоненка (1935-1963). Автор - член Національної спілки письменників України, мешкає в Черкасах. Йому належать поетичні збірки "Крутозлами" (1999 р.), "Екзамени волі" (2001 р.) та "З відстані свободи" (2003 р.), він лауреат обласної літературної премії "Берег надії" ім. В. Симоненка.

 
212 82.3(4Укр)-43
Д18

Данилюк, Н.

        Поетичне слово в українській народній пісні [Текст] : монографія / Н. Данилюк. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 511 с.

Рубрики: Фольклор український - Українські народні пісні

Ключові слова (ненормовані): мова фольклору -- народна словесність -- усна поезія -- семантика народнопісенного слова -- народнопісенний текст -- мовна картина світу -- народні

Анотація:   У монографії досліджено особливості українського народнопісенного слова як одиниці специфічної художньо-естетичної системи з власними їй ознаками звукової, морфолого-словотвірної, лексико-семантичної, синтаксичної організації, усталеними засобами образності. Проаналізовано опорні слова, що входять до національно-мовної картини світу, окремими сферами якої є народні вірування, людини, тварини, рослини, світла, явища природи, географічні об'єкти, рідна земля - Україна.

 
213 83.3(4Укр)5-8...4
Г94

Гундорова, Т.

        Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду [Текст] : [150-й річниці від дня народж. І. Франка присвячується] / Т. Гундорова ; голов. ред. : В. Куценко. - К. : Либідь, 2006. - 360 с.

Рубрики: Франко, І. Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): символічна автобіографія І. Франка -- натурфілософія Франка -- антропологія Франка

Анотація:   У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсаму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги - символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.

 
214 83.3Ук1-8...4
П32

Півторадні, В. І.

        Архип Тесленко. Життя і творчість / В. І. Півторадні. - К. : Дніпро, 1982. - 171 с.

Рубрики: Тесленко А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): життєвий шлях Тесленка А. -- творчість Тесленка А.

Анотація:   Досліджується життєвий і творчий шлях видатного українського письменника - демократа. На основі ідейно-художнього аналізу творів, залучаючи архівні матеріали, частина яких публікується вперше, автор розкриває світогляд і особливості художньої манери митця.

 
215 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 138 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Байрон - Пушкін - Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) / О. Ніколенко. - С. 3-13.
  Гусева Е.  Путевые очерки В. Короленко / Е. Гусева. - С. 13-18.
  Кушнірова Т.  Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" / Т. Кушнірова. - С. 18-25.
  Мелешко В.  Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Віктор Міняйла / В. Мелешко, Н. Мелешко. - С. 25-34.
  Чеботарьова А.  Образ Криму в художній свідомості А. Міцкевича та О. Мандельштама / А. Чеботарьова, В. Решта. - С. 34-43.
  Конєва Т.  Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 43-48.
  Фісак І.  Образ автора й образ головного героя у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 48-53.
  Воробьева С.  Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева / С. Воробьева. - С. 54-59.
  Мелащенко М.  Картина мира в сборнике Б. Пастернака "Сестра моя - жизнь" / М. Мелащенко. - С. 59-67.
  Алиева Н.  Художественное время в трилогии Джона Голсуорси "Сага о Форсайтах" / Н. Алиева. - С. 67-71.
  Сабитова А.  Социальные проблемы в литературе романтизма (Г. Бичер-Стоу и Дж. Джаббарлы) / А. Сабитова. - С. 71-76.
  Тагиева Н.  Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона / Н. Тагиева. - С. 77-81.
  Педченко С.  До проблеми класифікації модальних партикул / С. Педченко. - С. 82-87.
  Гаджиева А.  К изучению интонационной характеристики предикативности (на материале немецкого и азербайджанского языков) / А. Гаджиева. - С. 87-92.
  Сухачова Н.  Концепт менеджмент як основний складник англомовної терміносистеми менеджменту / Н. Сухачова. - С. 93-99.
  Бабаева Г.  Структурно-семантические модели компаративных фразеологизмов в английском языке / Г. Бабаева. - С. 99-102.
  Зейналов С.  Категория падежа в учебниках по азербайджанскому и турецкому языкам / С. Зейналов. - С. 103-106.
  Гурбанова С.  Структурно-синтаксические особенности глаголов со значением желания в современном английском языке / С. Гурбанова. - С. 106-111.
  Рахно М.  Кельтська ономастика Кримської Готії / М. Рахно. - С. 111-116.

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
216 83.3У1-8...4
П11

Півторадні, В. І.

        Архип Тесленко / В. І. Півторадні. - К. : Дніпро, 1982. - 176 с.

Рубрики: Тесленко А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): життєвий шлях Тесленка а. -- творчість Тесленка А.

Анотація:   Досліджується життєвий і творчий шлях видатного українського письменника- демократа. На основі ідейно-художнього аналізу творів, залучаючи архівні матеріали, частина яких публікується вперше, автор розкриває світогляд і особливості художньої манери митця.

 
217 83.3(4Пол)
Н34

Нахлік, Є.

        Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської літературної компаративістики / Є. Нахлік. - Л. : [б. в.], 2010. - 287 с.

Зміст:
  Образ і проблема України у творчості Юліуша Словацького. - С. 5-24.
  Українські та польські елементи у "Срібному сні Саломеї" Юліуша Словацького. - С. 25-38.
  Юліуш Словацький і художні шукання українських письменників (деякі питання типології та рецепції). - С. 39-60.
  Актуальні проблеми українсько-польських літературних зв'язків ХІХ-ХХ століть. - С. 61-78.
  Український Вернигора в польському письменстві та малярстві. - С. 83-94.
  Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров у перцепції Юзефа-Богдана Залеського. - С. 95-104.
  Українські письменники ХІХ ст. про "українську школу" в польському романтизмі (від Тараса Шевченка до Івана Франка). - С. 105-147.
  Українські літератори, які писали польською мовою (ХІХ - початок ХХ ст.). - С. 148-156.
  Польські літератори, які писали українською мовою. - С. 157-271.

Рубрики: Словацький Ю. - про нього
Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): Словацький Ю. -- образ України у творчості Словацького Ю. -- творчість Словацького -- українсько-польська компаративістика -- польські літератори

Анотація:   У книжці вміщено дослідження, статті, рецензію та вступ дискусії, присвячені українсько-польським літературним зв'язкам і типологічним паралелям ХІХ-го, почасти ХХ століття, зокрема творчості Ю. Словацького, Ю.-Б. Залеського та інших представників "української школи" в польській літературі, її сприйняттю й освоєнню серед українських літераторів (Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, І. Франко, Д. Павличко, Р. Лубківський та ін.), польській та українській рецепції козака-пророка Вернигори, польськомовній творчості українських письменників та україномовній-польських (з висвітлення українського доробку маловідомих авторів Т. Падури, Я. Комарницького, Г. Відорта, А. Шашкевича, К.-А. Гейнича, Я. Позняка, К. Ценглевича, М. Попеля, Ю. Горошкевича, І.-К. Цибульського, Б. Щуцького, Г. Яблонського, А. Любовича, Л. Венглинського, Д. Бонковського, П. Горбковського, П. Свєнціцького, З. Малаховського та ін.).

 
218 63.52(4Укр)
М34

        Матеріали до української етнології [Текст] : щорічник : зб. наук. пр. Вип. 11 (14) / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Асоціація етнологів. - К. : 2012. - 319 с.

Зміст:
  Балог Б.  Про угорські громади в Західжній Пенсильванії / Б. Балог. - С. 4-12.
  Поборцева Е.  К проблеме о регионально-локальных парадигмах мифологической прозы Гомельщины / Е. Поборцева. - С. 16-18.
  Вергеенко С.  Концепция мотива как сюжетообразующей единицы в фольклоролистических исследованиях / С. Вергеенко. - С. 19-23.
  Лабащук О.  Семіотизація народження дитини в розповідях матерів: між досвідом і міфом / О. Лабащук. - С. 25-30.
  Длінна Т.  Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами / Т. Длінна. - С. 30-36.
  Скоряк А.  Функціонально-художня специфіка українського ярмаркового фольклору / А. Скоряк. - С. 37-42.
  Халюк Л.  Усне народне оповідання в сучасній фольклористиці / Л. Халюк. - С. 43-50.
  Бобровницька Н.  Народне віршування: жанрова специфіка / Н. Бобровницька. - С. 51-55.
  Гуменюк В.  Модерне осягнення етнографічних реалій в оповіданні Михайла Коцюбинського "В путах шайтана" / В. Гуменюк. - С. 56-61.
  Вовк М.  Фольклористичний аналіз літературного твору : методологічний аспект / М. Вовк. - С. 62-65.
  Іваннікова Л.  Микола Сумцов як дослідник історії фольклористики Півдня України / Л. Іваннікова. - С. 67-74.
  Шалак О.  Обрядовий фольклор Поділля в записах польської дослідниці Люцини Стадницької / О. Шалак. - С. 75-79.
  Янковська Ж.  Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Славутського району Хмельницької області) / Ж. Янковська. - С. 79-84.
  Коваль-Фучило І.  Похорон на Дніпропетровщині і Херсонщині: сучасний стан побутування / І. Коваль-Фучило. - С. 85-90.
  Галацька В.  Особливості побутування сучасної ліричної пісні Нижньої Наддніпрянщини / В. Галацька. - С. 91-96.
  Козар Л.  Розвиток національної фольклористики наприкінці XIX - на початку XX століття: роль громад, історія їх створення та стан наукового вивчення / Л. Козар. - С. 96-104.
  Мушкетик Л.  Мова і етнокультура угорців Закарпаття / Л. Мушкетик. - С. 106-111.
  Нємєц В.  Традиціне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX - початку XX століття / В. Нємєц. - С. 111-116.
  Коваленко С.  Громадський вимір національно-культурного розвитку чеської меншини в Україні / С. Коваленко. - С. 117-122.
  Гайдученко Л.  "Своє" і "чуже" в народних піснях українських німців на початку XX століття / Л. Гайдученко. - С. 123-128.
  Горбань І.  Внесок професора Наталі Шумади в дослідженнях фольклорної культури болгарської спільноти України / І. Горбань. - С. 129-134.
  Червенко О.  Рослинна символіка в болгарських лазарських піснях Північного Приазов'я / О. Червенко. - С. 135-140.
  Гуменюк О.  Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") / О. Гуменюк. - С. 141-143.
  Яремко Б.  Космацький сопілкар Петро Реведжук ("Швдик") / Б. Яремко. - С. 145-150.
  Супрун-Яремко Н.  "Капельмейстер" Іван Якуб'як - скрипаль-лідер Верхнього Надпруття / Н. Супрун-Яремко. - С. 151-155.
  Єфремова Л.  Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті / Л. Єфремова. - С. 156-164.
  Ганудельова Н.  Приватна колекція гуцульських музичних інструментів Міхала сметанки (село Брутовці, Словаччина): випадковість чи закономірність? / Н. Ганудельова. - С. 165-167.
  Ярмола В.  Танцювальні жанри скрипкової музики Рівненсько-Волинського Полісся / В. Ярмола. - С. 168-179.
  Рибак Ю.  Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному доробку Олекси Ошуркевича / Ю. Рибак. - С. 180-185.
  Довгалюк І.  До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси / І. Довгалюк. - С. 186-191.
  Добрянська Л.  Методика польових досліджень Володимира Гошовського під час роботи у Львівській консерваторії / Л. Добрянська. - С. 192-198.
  Федоронько Л.  Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мелотипи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на Львіщині) / Л. Федоронько. - С. 199-204.
  Скаженик М.  Весняні традиції Середнього Полісся (за обрядами та піснями басейну Уборті) / М. Скаженик. - С. 205-212.
  Філатова А.  Багатоголосна пісенна лірика затоплених сіл Середньої Наддніпрянщини / А. Філатова. - С. 213-223.
  Постольников С.  До питання про роль баса в традиційній інструментальній музиці Центральної України (на прикладі виконання Петра Плескача із села Веселівка Диканського району Полтавської області) / С. Постольников. - С. 224-229.
  Іваницький А.  Логічні підстави ритміки в дослідження Філарета Колесси / А. Іваницький. - С. 231-235.
  Хай М.  Регіоналізм народно-інструментальної музики як передумова малогеографії: методологія та структурно-типологічні методики дослідження / М. Хай. - С. 236-242.
  Чуркіна В.  Пріоритети збереження культурної спадщини етносу в контексті міжкультурних взаємовпливів та глобалізації / В. Чуркіна. - С. 242-248.
  Чаплик К.  Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення / К. Чаплик. - С. 249-256.
  Щербіна І.  Етномузична культура болгар україни в умовах глобалізації / І. Щербіна. - С. 257-262.
  Тюрикова О.  Фольклор Донбасу: проблемні вектори сучасного дослідження / О. Тюрикова. - С. 263-271.
  Зінків І.  Новий погляд на походження терміна "кобза" / І. Зінків. - С. 272-277.
  Лукашенко Л.  Музично-фольклористичні дослідження Північного Підляшшя / Л. Лукашенко. - С. 278-283.
  Гусак Р.  Джерела ладової основи весільної інструментальної музики поділля (за матеріалами східноподільської Наддністрянщини) / Р. Гусак. - С. 284-289.
  Воропаєва Т.  Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1881-2011): ціннісний вимір / Т. Воропаєва. - С. 291-296.
  Рябчикова Ф.  Вивчення пам'яток традиційної культури в практиці етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920-1920 рр.) / Ф. Рябчикова. - С. 296-300.
  Маклакова (Панчук) О.  Проблеми збереження зимоого календарно-обрядового фольклору (за матеріалами польових досліджень сіл Хмельницької області) / (Панчук) О. Маклакова. - С. 301-307.
  Чумак М.  Сучасні трансформації рушників українсько-російського пограниччя / М. Чумак. - С. 308-314.

Рубрики: Етнологія України

Анотація:   У збірнику розглянуто проблеми етнокультури України та зарубіжжя сучасної доби; висвітлено регіональні особливості українського фольклору, трансформації фольклорної культури національних меншин; розкрито особливості виконавського стилю народних музик, актуальну проблематику стркуктурної типології та методологічні засади етномузикологічних досліджень.

 
219 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 34, Ч. 2 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 540 с.

Зміст:
  Мацюк Г.  Українське мовознавство XIX ст. крізь призму наукових шкіл / Г. Мацюк. - С. 3-11.
  Стаменова-Сеїзова А.  Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові / А. Стаменова-Сеїзова. - С. 12-17.
  Маліневська Н.  Збірник Чарторийських - пам'ятка історії української мови кінця XVII ст. (фонологічні параметри тексту) / Н. Маліневська. - С. 18-23.
  Фаріон І.  Природа мовного престижу (на матеріялі старослов'янської та латинської мов) / І. Фаріон. - С. 24-30.
  Добосевич У.  Українська книжна мова другої половини XVI - середини XVII ст.: "non est inculta" / У. Добосевич. - С. 31-38.
  Титаренко В.  Лексичні формули в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" / В. Титаренко. - С. 39-45.
  Сокіл Б.  Проблема походження української мови / Б. Сокіл. - С. 46-54.
  Кровицька О.  Мовознавча спадщина професора Василя Лева / О. Кровицька. - С. 55-58.
  Зелінська О.  Лексика на позначення форм організації навчально-виховного прпоцесу в українській мові XVI-XVIII ст. / О. Зелінська. - С. 59-66.
  Бичкова Т.  Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (за рукописними пам'ятками південно-західного регіону) / Т. Бичкова. - С. 67-73.
  Гонтарук Л.  Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVIIст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) / Л. Гонтарук. - С. 74-78.
  Нетреба Н.  Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах / Н. Нетреба. - С. 79-83.
  Меркулова О.  Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XIII століть / О. Меркулова. - С. 84-92.
  Мойсієнко В.  Територіально-мовне членування у світлі писемних пам'яток / В. Мойсієнко. - С. 93-98.
  Васильєва Л.  Роль етичної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми / Л. Васильєва. - С. 99-106.
  Куриленко В.  Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (лінгвогеографічний аспект) / В. Куриленко. - С. 107-115.
  Бичко З.  Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів / З. Бичко. - С. 116-119.
  Глібчук Н.  Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках / Н. Глібчук. - С. 120-126.
  Костів О.  Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі / О. Костів. - С. 127-136.
  Микитюк О.  Іван Верхратський - діялектолог / О. Микитюк. - С. 137-141.
  Яким М.  Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок / М. Яким. - С. 142-146.
  Гнатюк М.  Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців / М. Гнатюк. - С. 147-153.
  Бучко Д.  Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя / Д. Бучко. - С. 154-164.
  Єфименко І.  Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю. К. Редька / І. Єфименко. - С. 165-169.
  Вербич С.  Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов'янського фонду (фрагмент реконструкції) / С. Вербич. - С. 170-173.
  Купчинська З.  Ожидів, оглядів... і подібні / З. Купчинська. - С. 174-179.
  Наливайко М.  Народно-побутова антропонімія Верхньої Наддністрянщини / М. Наливайко. - С. 180-184.
  Садовнича В.  Антропонімія Слобожанщини XVII ст.: загальний огляд / В. Садовнича. - С. 185-190.
  Селіверстова Л.  Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича / Л. Селіверстова. - С. 191-197.
  Царалунга І.  До історії форманта -ани (-яни) / І. Царалунга. - С. 198-203.
  Тимошик Г.  Біблійна пропріальна лексика в перекладі Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя / Г. Тимошик. - С. 204-208.
  Бабій І.  Прізвищеві назви на -ськ(ий) у Волонинян 14-15 ст. / І. Бабій. - С. 209-213.
  Бублейник Л.  Нацональна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті / Л. Бублейник. - С. 214-218.
  Холод У.  Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (на матеріалі перекладів із К. Чапека) / У. Холод. - С. 219-225.
  Богдан С.  Типологічне і індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання / С. Богдан. - С. 225-230.
  Журавльова Н.  "...Найшанебніше привітання високошановній Пані Вашій" (Про етикетно-ввічливі гоноративи пані, панно в епістолярному стилі XIX - початку XX століття) / Н. Журавльова. - С. 231-237.
  Стельмах Б.  Образна система наукових праць А. Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача / Б. Стельмах. - С. 238-243.
  Беценко Т.  Стилістичні функції тавтології в українських народних думах / Т. Беценко. - С. 244-248.
  Шуляк С.  Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала / С. Шуляк. - С. 249-253.
  Вовк М.  Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки "Жовтий князь" та "Рай") / М. Вовк. - С. 254-258.
  Гордиловська Г.  Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука / Г. Гордиловська. - С. 259-265.
  Гуцуляк І.  Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії / І. Гуцуляк. - С. 266-271.
  Должникова Т.  Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини XIX століття (на матеріалі творчості П. куліша) / Т. Должникова. - С. 272-276.
  Лазаренко С.  Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв'язності в художньому тексті (на матеріалі творів В. Винниченка) / С. Лазаренко. - С. 277-283.
  Івкова Н.  Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті / Н. Івкова. - С. 284-290.
  Левчук І.  Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років XX ст. / І. Левчук. - С. 291-297.
  Лук'янчук С.  Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (на матеріалі перекладу І. Огієнка) / С. Лук'янчук. - С. 298-302.
  Найрулін А.  Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського / А. Найрулін. - С. 303-307.
  Скиба Н.  Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті / Н. Скиба. - С. 308-313.
  Тименко Л.  Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови / Л. Тименко. - С. 314-318.
  Турик Л.  Перформативні лексеми сучасної української мови / Л. Турик. - С. 319-325.
  Ціхоцький І.  Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю) / І. Ціхоцький. - С. 326-329.
  Конопленко Н.  Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці / Н. Конопленко. - С. 330-336.
  Петриченко О.  Мовно-культурологічний дискурс східних слов'ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми "вода" / О. Петриченко. - С. 337-344.
  Бабич Н.  Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації / Н. Бабич, О. Жук. - С. 345-351.
  Євграфова А.  Українська фразеологія в аспекті національної ментальності / А. Євграфова. - С. 359-365.
  Марфіна Ж.  Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики / Ж. Марфіна. - С. 366-372.
  Статєєва В.  Основні чинники формування націонално-мовних позицій Миколи Лисенка / В. Статєєва, В. Путгородська. - С. 373-380.
  Білоус М.  Подяка як елемент етикету наукового тексту / М. Білоус. - С. 381-384.
  Гузенко С.  Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу / С. Гузенко. - С. 385-391.
  Захлюпана Н.  Дитячі передачі і державна мова / Н. Захлюпана, О. Щирба. - С. 392-396.
  Гнатюк Л.  Мовна свідомість як поняття лінгвістики (діахронічний вимір) / Л. Гнатюк. - С. 397-402.
  Семенець О.  Культурологічна пам'ять мовних одиниць: синергетичний аспект / О. Семенець. - С. 403-409.
  Данилюк Н.  Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах / Н. Данилюк. - С. 410-413.
  Даскалюк О.  Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення / О. Даскалюк. - С. 414-418.
  Дьолог О.  Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) / О. Дьолог. - С. 419-423.
  Кудрявцева Н.  Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху" / Н. Кудрявцева. - С. 424-428.
  Тесля О.  Етикетні жести як елемент невербальної комунікації / О. Тесля. - С. 429-432.
  Кириченко І.  Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (на матеріалах газети "Поступ") / І. Кириченко. - С. 433-437.
  Баранівська О.  Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі / О. Баранівська. - С. 438-444.
  Каспришин З.  Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови / З. Каспришин. - С. 445-448.
  Кульбабська О.  Модульні технології вивчення словотвору української мови / О. Кульбабська, О. Кардащук. - С. 449-454.
  Горіна Ж.  Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі / Ж. Горіна. - С. 455-460.
  Кучерява О.  Місце дискурсивних умінь у забезпеченні комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови / О. Кучерява. - С. 461-465.
  Босак Н.  Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови / Н. Босак, О. Копусь. - С. 466-470.
  Антонів О.  Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект / О. Антонів. - С. 471-481.
  Тихоненко О.  Проблеми інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв / О. Тихоненко. - С. 482-485.
  Вусик Г.  Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності - один із актуальних аспектів соціолінгвістики / Г. Вусик. - С. 486-492.
  Чіжмарова М.  Українська мова в Словаччині ( до питань навчання української мови в школах) / М. Чіжмарова. - С. 493-497.
  Терлак З.  Синтаксичні кальки в аспекті норми / З. Терлак. - С. 498-505.
  Гузар О.  Правописний стандарт української мови: історія та реалії / О. Гузар. - С. 506-511.
  Міджин Р.  До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки) / Р. Міджин. - С. 512-518.
  Микитин М.  Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках XIX століття (на матеріалі граматик Я. Головацького та М. Осадци) / М. Микитин. - С. 519-525.
  Яковець Р.  Український мовний пуризм на європейському тлі / Р. Яковець. - С. 526-531.

Анотація:   Статті збірника висвітлюють динаміку лексико-граматичної і стилістичної систем української мови, характер мовних норм, розкривають сучасні проблеми діалектології та ономастики, а також соціо-, етно- та психолінгвістики.

 
220 83.3(4Укр)5-8...8л6
Я94

Яцюк, В.

        Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890-1940 [Текст] : 190-річчю від дня нар. Т. Г. Шевченка присвячується / В. Яцюк. - К. : Криниця, 2004. - 488 с.

Зміст:
  "В Україну ідіть, діти": Портрет-символ. - С. 50-67
  Віч-на-віч із Шевченком. Світлини. - С. 68-117
  Будеш, батько, панувати": Художні портрери. - С. 68-117
  "Сію слово...": Рядки з "Кобзаря". - С. 118-159
  Слово в шатах барв і ліній: Ілюстрації. - С. 160-209
  "Живопис - моя професія": Поетові малюнки. - С. 210-261
  Від медалі - до монумента: Пластика. - С. 262-295
  "Возлюбленнику муз і грацій": Музика, театр, кіно. - С. 296-321
  "А слава - заповідь моя": Ювілейні листівки. - С. 322-349
  "Жертвуйте на пам'ятник Т. Шевченкові!": Благодійні листівки. - С. 350-389
  "Земля, яку сходив Тарас...": Шевченківські місця та найменування.... - С. 390-429
  "і дніпро, і кручі...": Шевченкова могила. - С. 390-429

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): Шевченко-художник -- Шевченківська листівка -- Шевченко і живопис

Анотація:   У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія з'яви старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше.

 
221 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2010. - 258 с.

Зміст:
  Кара-Васильєва Т.  Інспірації стилю модерн в українському декоративному мистецтві / Т. Кара-Васильєва. - С. 4-10.
  Мацаберидзе Н.  Реминисценция стиля модерн во второй половине XX века (на материале славянских стран) / Н. Мацаберидзе. - С. 10-14.
  Соколюк Л.  Від модерну до авнгардних шукань у мистецтві Харкова першої третини XX століття / Л. Соколюк. - С. 15-19.
  Калениченко А.  Про назви періодів творчості Кароля Шимановського / А. Калениченко. - С. 19-23.
  Ржевська М.  До проблеми художньо-естетичних і хронологічних меж модернізму / М. Ржевська. - С. 23-28.
  Кашкадамова Н.  Риси сецесії у виконавському шарі фортеп'янного твору / Н. Кашкадамова. - С. 29-33.
  Яців Р.  Мікалоюс Чюрльоніс та український образотворчий модерн: міграції національних збудників / Р. Яців. - С. 34-37.
  Тарасенко О.  Значення спадщини мистецтва Давньої Русі у творчому самовизначенні Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 37-42.
  Чегусова З.  Художнє скло і художня кераміка ("мистецтво вогню") України другої половини XX - початку XXI століття в аспекті впливу стилю модерн / З. Чегусова. - С. 42-48.
  Чернова І.  Музично-виконавське мистецтво і парадигма модерну (на прикладі фортепіанного виконавства) / І. Чернова. - С. 49-53.
  Ніколаєва Л.  Елементи стилю модерн (сецесії) у вокально-фортепіанних дуетах Нестора Нижанківського / Л. Ніколаєва. - С. 53-56.
  Каралюс М.  Сецесійні мотиви в камерно-вокальній творчості Василя Барвінського та Нестора Нижанківського / М. Каралюс. - С. 57-63.
  Долгіх М.  Вокальна школа Єлисаветградщини (1900-1930): історія в документах / М. Долгіх. - С. 63-69.
  Кушнірук О.  Музикознавча інтерпретація стилю модерн у працях Ірини Скворцової та Євгенії Кривицької / О. Кушнірук. - С. 69-72.
  Біленкова С.  Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі / С. Біленкова. - С. 73-79.
  Павлова Т.  Сторінки історії харківського модерну / Т. Павлова. - С. 79-84.
  Боньковська С.  Львівська сецесія в церковно-обрядовому мистецтві Галичини / С. Боньковська. - С. 85-91.
  Сердюк О.  Модерн в інтер'єрі київського житла в кінці XIX - на початку XX століття / О. Сердюк. - С. 92-97.
  Мокроусова О.  Стилістика модерну в київських архітектурних конкурсах початку XX століття / О. Мокроусова. - С. 97-103.
  Петрова О.  Творчість Егона Шиле як відзеркалення філософії Фрідріха Ніцше / О. Петрова. - С. 104-106.
  Рибалко С.  Японське мистецтво в дзеркалі культури модерн / С. Рибалко. - С. 106-110.
  Порожнякова Н.  Образи язичницьких ідолів давніх слов'ян в образотворчому мистецтрві модерну / Н. Порожнякова. - С. 111-115.
  Марголіна І.  Модерн, символічне та історичне в композиції Михайла Врубеля "Зішестя Святого Духа на апостолів" у Києво-Кирилівській церкві / І. Марголіна. - С. 115-118.
  Шуліка В.  Вітражний іконостас майстерні Франца-Ксавера Цеттлера в Харкові / В. Шуліка. - С. 119-123.
  Федевич Л.  Історія діяльності Глинської гончарної навчальної майстерні Роменського земства в контексті загальнонаціональної та європейської культур початку XX століття / Л. Федевич. - С. 123-128.
  Істоміна Г.  Модерн в орнаментиці та формах народної кераміки Західної України / Г. Істоміна. - С. 128-131.
  Ткаченко В.  Мотиви модерну в сучасному писанкарстві / В. Ткаченко. - С. 132-135.
  Косицька З.  Прояви стилю модерну у витинанках початку XX століття (на прикладі села Стриганці Товмацького повіту) / З. Косицька. - С. 135-138.
  Костюкова В.  Модерн у вишивках Ганни Собачко / В. Костюкова. - С. 139-142.
  Руда Т.  Основні жанри масового мистецтва / Т. Руда. - С. 144-149.
  Кульчинська Л.  Експлуатаційний фільм як експлуатація кітчу / Л. Кульчинська. - С. 149-153.
  Суліменко О.  "Королі кітчу" в історії кінокостюма та кінематограф у біографіях кутюр'є: циркуляція та трансформація художніх образів у межах екранної та позаекранної реальностей / О. Суліменко. - С. 154-156.
  Шаповал О.  Кітч у кінематографі. Взаємодія кітчу і комп'ютерних технологій / О. Шаповал. - С. 157-164.
  Курочкін О.  "Гуморина": на межі кітчу і карнавалу / О. Курочкін. - С. 165-171.
  Петрушкевич М.  Тематичні особливості та функції карнавалу / М. Петрушкевич. - С. 171-175.
  Сушко В.  "Шароварщина" як феномен буття / В. Сушко. - С. 176-179.
  Єфремова Л.  Шляхи фольклоризації народних пісень (від давнини до сучасності) / Л. Єфремова. - С. 180-181.
  Хоменко Н.  Жорстокий романс: фольклор чи псевдофольклор? / Н. Хоменко. - С. 182-187.
  Гудченко З.  Кітч у контексті народної архітектури / З. Гудченко. - С. 188-191.
  Захарина Ю.  Историзм архитектуры постмодерна: компромисс, эклектизм, китч / Ю. Захарина. - С. 191-195.
  Пономаревська О.  Українська народна ікона XIX століття в контексті кітчу / О. Пономаревська. - С. 196-202.
  Карпилова А.  Китч в киномузыке / А. Карпилова. - С. 203-207.
  Климук И.  Манипулятивные механизмы музыкального китча / И. Климук. - С. 207-210.
  Сербіна Н.  Риси кітчу в українській пізньоліричній традиції / Н. Сербіна. - С. 210-214.
  Хай М.  Гармошковий кітч як руйнівник автохонного українського інструментального стилю / М. Хай. - С. 215-220.
  Ювченко Н.  Современная soundrama, или матросский бэнд в белорусском театре / Н. Ювченко. - С. 221-225.
  Ярко М.  Феномен кітчу в музичній творчості 1990-х років: проблема аналізу / М. Ярко. - С. 226-230.
  Гундорова Т.  Кітч нова метамова: про що говорить сучасний український кітч? / Т. Гундорова. - С. 231-238.
  Пронкевич О.  "Закітчований" Дон Кіхот (лицар сумного образу як товар масового вжитку) / О. Пронкевич. - С. 238-243.
  Сінченко О.  Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу / О. Сінченко. - С. 244-249.
  Філоненко С.  Сентиментальний кітч: жіночі історії в глянцевих журналах / С. Філоненко. - С. 250-255.

Рубрики: Мистецтвознавство - Стилі мистецтва

Анотація:   До збірника ввійшли статті дослідників із провідних академічних науково-дослідних, вищих навчальних, музейних закладів Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум, Кірвограда, Дрогобича, а також Мінська. Розглядається широкий спектр художньо-стильових проблем в музичному, декоративному, образотворчому мистецтві й архітектурі доби модерну (межа XIX-XX ст.). Аналізуються образно-пластичні особливості українського модерну як національного стилю, специфіка професійних мистецьких шкіл України в контексті загальнонаціональної та європейської культури, сучасне українське мистецтво в аспекті впливу стилю модерн. Збірник наукових статей присвячений також феномену кітчу в сучасній культурі. Як естетична, культурна і соціальна категорія кітч є складовою масової культури. Етнологи, культурологи, мистецтвознавці, фольклористи та філологи досліджують його у формально-видових аспектах у масштабі історчного часу; виявляють семантичні коди кітчу, способи його входження в народне мистецтво, художню культуру й літературу, архітектуру й моду; аналізують еволюцію кітчу - від кітчу-речі до кітчу-рецепції та кітчу - як - метамови сучасної культури. Зокрема, дослідники приділяють увагу сучасним формам цього явища - єврокітчу, сільському, політичному, іміджевому кітчу тощо.

 
222 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки) [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студентів філолог. спец. вищ. навч. закладів. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Раль та ін.. - К. : Вища школа, 2003. - 575 с.

Зміст:
  Українознавство 70-90-х років 19 ст.. - С. 7-101
  Художні пошуки української прози. - С. 129-263
  Драматургія 70-90-х років. - С. 481-537

Рубрики: Драгоманов М.
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): драгоманов м. -- національно-культурний рух 80-90-х рр. -- реалізм в українській літературі

Анотація:   Висвітлено складну, тривожну, часом трагічну для України епоху 70-90-х років 19 ст. Показано, як письменники закладали фундамент національної культури, віддаючи на олтар українського відродження свої сили, талант, а подеколи і життя. Матеріал подано відповідно до наукової періодизації літературного процесу І.Франка і С. Єфремова.

 
223 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 57 Серія Філологічні науки / редкол.: І. І. Кукурудза (голов. ред.) ; редкол. сер. : В. П. Мусієнко ( відп. ред.) та ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 168 с.

Зміст:
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистости: історичний аспект / О. Піскун. - С. 5-12
  Синьоок Г. А.  Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури / Г.А. Синьоок. - С. 57-63
  Киченко О. С.  Про джерела постмодерної традиції в сучасній літературі / О.С. Киченко. - С. 13-17
  Марценішко В. О.  Мистецтво детективу / В.О Марценішко, І. Безрукова. - С. 17-22
  Проценко О.  Про рефлексію взагалі й рефлексію твору / О. Проценко. - С. 22-26
  Скупейко Л.  AD Fontes: парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. - С. 27-35
  Просалова В.  Світ крізь призму культури: "каравели" Юрія Клена як "текст про тексти" / В. Просалова. - С. 35-43
  Ромащенко Л. І.  Художні варіанти образу Наливайка: (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) / Л.І. Ромащенко. - С. 43-50
  Зборовська Н.  Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя (за романом О. Ульяненка "Дофін сатани") / Н. Зборовська. - С. 50-57
  Зарва В.  Повість "Холуй" М.Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій / В. Зарва. - С. 64-71
  Поліщук В. Т.  Психологізм у новелістиці Михайла Старицького / В.Т. Поліщук. - С. 71-75
  Кавун Л.  Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" / Л. Кавун. - С. 75-83
  Сивкова І.  Микола Чернявський: грані світогляду / І. Сивкова. - С. 83-87
  Пахаренко Н.  Сучасна українська фантастика / Н. Пахаренко. - С. 88-93
  Кошова І.  Епоха "статевого буму" . В.Винниченко і російська література початку ХХ століття / І. Кошова. - С. 94-101
  Козюра О.  Творчість Дж. Фаулза і проблеми вивчення стильових засобів постмодерністського роману / О. Козюра. - С. 101-108
  Китова С.  Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту / С. Китова. - С. 109-118
  Ярмоленко Н.  Ведичні мотиви слов'янського фольклору / Н. Ярмоленко. - С. 119-127
  Колісник Ю.  Преса Радянської України як засіб маніпулювання суспільною владою / Ю. Колісник. - С. 128-132
  Градовський А.  Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури / А. Градовський. - С. 133-138
  Скорина Л.  Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") / Л. Скорина. - С. 138-147
  Коваленко В.  Виховувати бажання створення естетичної цінності (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) / В. Коваленко. - С. 147-152
  Мануйкін О.  Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах / О. Мануйкін. - С. 153-159
  Дячок О.  Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв'язного мовлення / О. Дячок. - С. 159-164

 
224 84(4Укр)6-4
Г96

        Господні зерна художньо-документальний життєпис : у 8 кн.. - : 2003. - 800 с.

Рубрики: Скальковський А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): біографії видатних людей

Анотація:   У новій книзі українського письменника Григорія Гусейнова читач зустрінеться з відомими й призабутими діячами культури та науки: родиною Симиренків, істориком-хроністом Аполлоном Скальковським, письменником Архипом Тесленком, ботаніками Робертом Регелем, Георгієм Висоцьким, Віктором фон Граффом, родиною Фальи-Фейнів - засновниками "Асканії-Нової", українськими землевласниками Скаржинськими, ентузіастом паркобудівництва, херсонським поміщиком Миколою Давидовим, педагогом сталінської доби Антоном Макаренком, нащадком декабриста Василя Давидова, Юрієм Давидовим, забутим українським садівником Іполитом Владиславським-Падалкою... Автор книги не ставив перед собою завдання відгадати всі таємниці в біографіях героїв своєї книги. Жанр, у якому працює Григорій Гусейнов, чи не найточніше визначив літературознавець, доктор філологічних наук, академік Григорій Клочек. Мова йде про "наявність другого смислового плану в традиційно "краєзнавчих" дослідницьких оповідях, своєрідного "дхвані-раса". Наявність у художньому тексті "дхвані" є ознакою змістовної глибини, яка й надає тексту істинної художності, робить його витривалим у Часі".

 
225 83.3(4Укр)5-8кр
З41

        Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції [Текст] : 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси]: 195-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 598 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Українська правда очима Шевченка / А. Кузьмінський. - С. 7-9.
  Гресь В.  До учасників Шевченківськоїконференції / В. Гресь. - С. 10-11.
  Чабан А.  Шевченко - Черкащина - Україна / А. Чабан. - С. 12-17.
  Жулинський М.  Шевченко і Гоголь: зближення, перетини, відштовхування / М. Жулинський. - С. 18-28.
  Пахаренко В.  Становлення парадигми філософського шевченкознавства / В. Пахаренко. - С. 29-40.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штонь Г.  Духовна структурованість вірша Т. Шевченка / Г. Штонь. - С. 41-46.
  Задорожна С.  Т. Шевченко і П. Куліш: єднання у площині духовного аристократизму (до постановки питання) / С. Задорожна. - С. 47-53.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк З.  Проза Т. Шевченка (До питання творчого методу) / З. Кирилюк. - С. 54-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  "Близнюки\" / "Художник" Т. Шевченка як версія просвітницького роману виховання\". - С. В. Зарва. - 63-71.,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Гончар Ю.  Творчість Тараса Шевченка у світлі гендерного аналізу / Ю. Гончар. - С. 72-78.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стужук О.  Ліричний конфлікт у Т. Шевченка / О. Стужук. - С. 79-87.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Я.  Націєтворчий зміст Шевченкового спадку: погляд крізь перспективу постмодерну / Я. Потапенко. - С. 88-96.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танана Р.  Палкий шанувальник Т. Шевченка / Р. Танана. - С. 97-101.
  Масненко В.  Ставлення Липинського до постаті Т. Шевченка (до проблеми консерваторів і "революціонерів" в українській інтелектуальній традиції) / В. Масненко. - С. 102-110.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товстоляк Н.  Т. Шевченко в долі дворян Тарновських (друга половина XIX - 30-ті роки ХХ ст.) / Н. Товстоляк. - С. 111-116.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шелюх О.  Ритміка Т. Шевченка в дослідженнях Василя Сімовича / О. Шелюх. - С. 117-126.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томчук О.  Постать Т. Шевченка в науковому дискурсі неокласиків / О. Томчук. - С. 127-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" / В. Поліщук. - С. 137-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радько А.  Шевченкознавча діяльність Бориса Якубського / А. Радько. - С. 149-155.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижицька С.  Відвідувачі Чернечої гори про зняття пам'ятника "Голгофа" з могили Тараса Шевченка (за рукописними матеріалами 1927-1928 років) / С. Брижицька. - С. 156-163.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдега Т.  Сто двадцяті роковини Т. Шевченка на сторінках еміграційної газети "Тризуб" / Т. Бурдега. - С. 164-173.
  Єлісєєв Д.  Духовна спадщина Т. Г. Шевченка в національно-культурній діяльності товариства "Просвіта" в Україні в період німецького окупаційного режиму (1941-1943 рр.) / Д. Єлісєєв. - С. 174-181.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юрова І.  Шевченківські парадигми літературознавчої концепції І. Костецького / І. Юрова. - С. 182-188.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О.  Іван Фізер як шевченкознавець / О. Боронь. - С. 189-195.
  Наєнко М.  Критика Т. Шевченка як "чорна археологія" / М. Наєнко. - С. 196-200.
  Кузнецов Ю.  Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю. Кузнецов. - С. 201-204.
  Лущій С.  Шевченкіана Уласа Самчука / С. Лущій. - С. 205-211.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунь М.  Тарас Шевченко в західноукраїнських мемуарних рецепціях ХХ століття: специфіка творення / М. Федунь. - С. 212-220.
  Тарашинська Л.  Концепт "сучасного Шевченка" в інтерпретаційній парадигмі українських шістдесятників (М. Коцюбинська, І. Світличний, В. Шевчук) / Л. Тарашинська. - С. 221-234.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Райбедюк Г.  Історіософська концепція Т. Шевченка в структурі дисидентського тексту / Г. Райбедюк. - С. 235-245.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галаєва О.  Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка, О. Кобилянської, Г. Пагутяк / О. Галаєва. - С. 246-260.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брижіцька І.  Місце поеми Т. Г. Шевченка "Катерина" у творчості Марії Проскурівни / І. Брижіцька. - С. 261-265.
  Веретільник О.  Образ вигнанця в літературі XIX-XX ст. і його втілення у творчості Т. Шевченка та Л. Кононовича (порівняльний аналіз) / О. Веретільник. - С. 266-273.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Камінчук О.  Традиція Т. Шевченка в художній структурі української поезії кінця XIX - початку ХХ ст. / О. Камінчук. - С. 274-280.
  Колодяжна О.  Образ душі в поезії Т. Шевченка та романі В. Дрозда "Острів у вічності" / О. Колодяжна. - С. 281-286.
  Шаф О.  Образ Т. Шевченка в сучасній українській поезії / О. Шаф. - С. 287-293.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Ю.  Три літа / Ю. Барабаш. - С. 294-302.
  Смілянська В.  Навколо Шевченкової "Тризны" / В. Смілянська. - С. 303-315.
  Сулима М.  До питання про джерело поеми Т. Шевченка "Наймичка" / М. Сулима. - С. 316-319.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зборовська Н.  До проблеми пошуку спільного коду для дешифрування містерії "Великий льох" Тараса Шевченка / Н. Зборовська. - С. 320-327.
  Яковина О.  Маріологія Церкви і образ Богородиці в поемі Тараса Шевченка "Марія" / О. Яковина. - С. 328-337.
  Кодак М.  "Гайдамаки" в час вибуху: епос, лірика, драма в родовій дефініції поеми Т. Шевченка / М. Кодак. - С. 338-342.
  Ляшенко О.  "Одноцілий" герой упоемі Т.Шевченка "Гайдамаки" / О. Ляшенко. - С. 343-350.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гладіліна О.  Особливості фабули поеми Т. Шевченка "Катерина" / О. Гладіліна. - С. 351-356.
  Кудряшова О.  Звукова організація поеми Тараса Шевченка "Відьма" / О. Кудряшова. - С. 357-361.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчанюк В.  Філософські, релігійні, етично-екзистенціальні аспекти поезії Т. Шевченка "Росли укупочці, зросли..." / В. Мовчанюк. - С. 362-374.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китова С.  Псалми у творчості Т. Шевченка / С. Китова. - С. 375-383.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородінова М.  Образ пророка, мотив пророцтва у поезії Т. Шевченка / М. Бородінова. - С. 384-388.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасова М.  Містичний пейзаж у творах Т. Шевченка: взаємовплив живописного та поетичного начал / М. Тарасова. - С. 389-402.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко-Ковальова Н.  Прочитання шевченківської лірики крізь призму національного концепту / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 403-407.
  Шупта-В'язовська О.  Читач як духовно-творча проблема у поезії Тараса Шевченка / О. Шупта-В'язовська. - С. 408-413.
  Коваленко В.  "Матрос расшевелил мое воображение..." (до питання психології творчості у повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали") / В. Коваленко. - С. 414-426.
  Дзюба О.  Образ Гетьмнщини в культурі повсякдення в повісті Т. Шевченка "Близнецы" / О. Дзюба. - С. 427-432.
  Бровко О.  Своєрідність вставних новел у російських повістях Тараса Шевченка / О. Бровко. - С. 433-443.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярошевич І.  Романтична інтерпретація національного минулого у драматичних творах М. Костомарова і Т. Шевченка / І. Ярошевич. - С. 444-451.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смольницька О.  Інтерпретація Т. Г. Шевченком та І. Я. Франком апокрифічного дитинства Ісуса Христа: порівняння першотворів у візантійській і західній традиціях / О. Смольницька. - С. 452-459.
  Ромащенко Л.  Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і Ю. Словацького (на матеріалі поем "Гайдамаки" і "Срібний сон Саломеї") / Л. Ромащенко. - С. 460-472.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харчук Р.  Перше повне видання поезії Т. Шевченка польською мовою (Taras Szewczenko. "Kobziarz": W teumaczeniu Piotra Kuprysia. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008. - 746 S.) / Р. Харчук. - С. 473-477.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саєнко В.  Тарас Шевченко у культурному просторі Скандинавії / В. Саєнко. - С. 478-489.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Я.  Шевченко у письмовому доробку Розмарі Кіфер (Люксембург) та Габріель Руа (Квебек, Канада) / Я. Кравець. - С. 490-501.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білокінь О.  Лексеми із семантикою сакральності у книгах вражень відвідувачів Шевченкової могили / О. Білокінь. - С. 502-510.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Т.  Стилістична функція церковнослов'янізмів в українській літературній мові нового періоду (на матеріалі творів Т. Шевченка та біблійних переказах П. Куліша) / Т. Мороз. - С. 511-521.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилова Т.  Старослов'янізми та старослов'янські елементи в мові творів Т. Г. Шевченка / Т. Гаврилова, С. Козлова. - С. 522-527.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунович-Швед О.  Стилістичні особливості церковнослов'янізмів у поетичній творчості Тараса Шевченка та перекладах Миколи Лукаша / О. Федунович-Швед. - С. 528-536.
  Журавльова Н.  Фразеологізми ввічливості, позначені індивідуальністю, в епістолярній спадщині Тараса Шевченка / Н. Журавльова. - С. 537-542.
  Шкуран О.  Компаративна флористична фразеологія Шевченкових поезій / О. Шкуран. - С. 543-547.
  Яременко В.  Ономастика у Тараса Шевченка як інгредієнт його історіософії: топоніми, етноніми, антропоніми / В. Яременко. - С. 548-555.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пацаранюк Ю.  Мовні засоби вираження іронічної оцінки у творах Тараса Шевченка / Ю. Пацаранюк. - С. 556-566.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Р.  "Полтавська Шевченкіана" П. Ротача у системі роботи вчителя української мови та літератури по вивченню в школах життя і творчості Т. Г. Шевченка / Р. Артеменко. - С. 567-577.
  Калько М.  Інгерентно-кореляційні контексти у поетичному дискурсі Т. Шевченка / М. Калько. - С. 578-584.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько В.  Вербальна репрезентація концепту воля в поетичному дискурсі Тараса Шевченка / В. Калько. - С. 585-590.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвин І.  Концептуалізація лексеми вітер у творчості Т. Шевченка / І. Литвин. - С. 591-597.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника праць увійшли наукові статті учасників Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкасах у квітні 2009 року. Пропоновані наукові розвідки згруповані в шести розділах ("Шевченкознавство: теорія, методологія", "До історії шевченкознавства", "Шевченко та український літпроцес" та ін.) і присвячені актуальним проблемам шевченкознавства.

 
226 83.3У1-8...4
С34

Сидоренко, В. С.

        Вивчення творчості Архипа Тесленка [Текст] : Посібник для вчителів / В. С. Сидоренко. - К. : Радянська школа, 1979. - 104 с.

Рубрики: Тесленко А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Тесленка А. -- вивчення художніх творів -- вивчення творчості Тесленка

Анотація:   У посібнику висвітлено життєвий і творчий шлях класика української літератури Архипа Тесленка. Автор, учитель української літератури, на основі власного досвіду аналізує кращі твори письменника, передбачені шкільною програмою, дає методичні поради до вивчення художніх творів і ефективного проведення уроків.

 
227 84(4Укр)6-5
С38

Сингаївський, М. Ф.

        Доля у спадок [Текст] : авторська антологія перекладача / М. Ф. Сингаївський ; передм. М. Сингаївського ; післям. О. Бакуменка. - Л. : Світ, 2012. - 400 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Сингаївського

Анотація:   До авторської антології видатного українського поета і перекладача ввійшли його вибрані поетичні переклади з різних літератур світу, зокрема з новогрецької, болгарської, французької, російської та інших. У своїй перекладацькій творчості Микола Сингаївський прагне якомога точніше передати художню образність, метафоричність, ритмомелодику оригіналу, зберігаючи при цьому природність звучання українського слова.

 
228 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7.
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13.
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18.
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25.
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32.
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37.
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43.
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53.
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67.
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73.
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79.
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85.
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89.
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93.
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100.
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106.
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110.
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116.
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121.
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127.
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133.
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140.
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143.
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149.
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160.
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170.
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175.
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181.
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185.
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190.
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194.
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199.
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203.
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208.
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214.
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224.
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229.
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233.
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238.
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242.
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247.
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251.
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257.
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265.
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270.
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277.
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284.
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288.
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297.
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301.
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305.
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309.
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314.
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319.
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324.
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332.
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338.
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343.
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347.
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351.
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358.
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369.
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373.
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378.
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384.
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388.
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396.
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400.

 
229 83.0
М68

        Міфологічний простір і час у сучасній культурі [Текст] : матеріали міжнародної наук. конф. 12-13 грудня 2003 р. Ч. 3 / Асоціація " Новий Акрополь"; КНУ ім.Т. Шевченка та ін.. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 61 с.

Зміст:
  Алієва О. Г.  Онтологічний вимір техніки в сучасній культурі / О.Г. Алієва. - С. 1-2
  Архимович Н. Б.  Фантастическое в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана / Н.Б. Архимович. - С. 2-4
  Белявіна Н. Д.  Концертування як вид творчої діяльності в музичному житті європейських країн у XVIII столітті / Н.Д. Белявіна. - С. 4-6
  Бойко Н.  Реклама як міфотворення / Н. Бойко. - С. 6-7
  Борисова Т. Б.  Міфологічність мислення як фактор розширення можливостей пізнання в сучасному мистецтві / Т.Б. Борисова. - С. 7
  Бут Н. К.  Естетика житлової забудови в архітектурному просторі міст Закарпаття кінця XIX-початку ХХ століття / Н.К. Бут. - С. 7-9
  Гавеля О. М.  Дослідження процесів ресакралізації української культури в контексті сучасного простору і часу / О.М. Гавеля. - С. 9-10
  Гермаш Т. В.  Ідея синтезу в мистецтві "Срібного віку" / Т.В. Гермаш. - С. 10-12
  Головаха І. Є.  Міфологічне світосприйняття сучасних носіїв фольклорної традиції / І.Є. Головаха. - С. 12
  Горбачов Д. О.  Позачасся у творчості Тараса Шевченка / Д.О. Горбачов. - С. 12-13
  Гриценко В. С.  Естетичне: як міфогема і як життя / В.С. Гриценко. - С. 13-15
  Дженкова Н. М.  Художня структури синтетичних форм у мистецтві / Н.М. Дженкова. - С. 15-16
  Дюжев С. А.  Простір і час як ресурси втілення культурних топоформ дійсності розселення / С.А. Дюжев. - С. 16-17
  Лисенко-Ткачук І. В.  Міфологічне світовідчуття як явище сучасного мистецва / І.В. Лисенко-Ткачук. - С. 17-19
  Кіндер К. Р.  Просторово-часова структура танцю / К.Р. Кіндер. - С. 19-20
  Кретов А. І.  Міфологізація "образу митця" в контексті соціалізму післяреволюційної культури 20-3-х років ХХ ст. / А.І. Кретов. - С. 20-21
  Кузьменко В. П.  Мифопоэтическое понимание физической сущности пространства-времени Велимиром Хлебниковым / В.П. Кузьменко. - С. 21-23
  Кушнір О. А.  Особливості організації зеленого простору на могильних ділянках / О.А. Кушнір. - С. 23-24
  Лакуша Н. М.  Простір і час як домівка людини / Н.М. Лакуша. - С. 24
  Лісовський П. М.  Міфологічний простір еволюції культури як перетворена форма символічного мислення / П.М. Лісовський. - С. 24-25
  Маланюк В.  Композиційні трансформації присадибних парків Київщини кінця 18-початку 20 століття / В. Маланюк. - С. 25-26
  Ніколаєнко В. Л.  Ідеологія та утопія в соціології знання Карла Мангейма та проблема контролю над соціальним часом / В.Л. Ніколаєнко. - С. 26-28
  Остапенко Л. В.  Традиції та новий стиль у духовній хоровій музиці / Л.В. Остапенко. - С. 28-29
  Павлюк Т. С.  Проблеми балетмейстерських інтерпретацій зарубіжних балетів й оновлення художньої палітри української хореографічної культури 70-х-першої половини 80-х років ХХ століття / Т.С. Павлюк. - С. 29-30
  Підгорбунський М. А.  Міфологічно-язичницькі витоки українського кобзарства / М.А. Підгорбунський. - С. 30-31
  Погребняк Г. П.  Сакральна зона як простір зримих відчуттів митця / Г.П. Погребняк. - С. 31-33
  Поклад І.  Аналіз сучасних підходів до теорії танцю / І. Поклад. - С. 33-34
  Пригорницька А. А.  Дизайн-культура як чинник формування часово-просторових структур людського буття / А.А. Пригорницька. - С. 34-36
  Савченко В. А.  Процеси міфологізації в жанрі сучасного відеокліпу / В.А. Савченко. - С. 36-37
  Саприкін О.  Універсальність часу та суб'єктивні форми його сприйняття через розвиток засобів масової інформації у кіберпросторі / О. Саприкін. - С. 37-39
  Сердюк О. П.  Злиття реального та ідеального у міфотворчості та в сучасних процесах державотворення / О.П. Сердюк. - С. 39-40
  Соболєва Н. І.  Трансформація змісту і функцій соціальних міфів в українському суспільстві перехідного періоду / Н.І. Соболєва. - С. 41-42
  Соляник С. Ф.  Сучасний культурний міф у контексті комунікативної концепції туризму / С.Ф. Соляник. - С. 42-44
  Сорба О. М.  Принципи просторово-часових вимірів політики / О.М. Сорба. - С. 44
  Станіславськап К. І.  Жанр мюзиклу у сучасному музичному театрі: правда і міфи / К.І. Станіславськап. - С. 44-45
  Сташевський А. Я.  Інструмент рок-гурту в образній драматургії симфонії "Страсті за Владимиром" В. Рунчака як показник діалогізму часу (минуле-сучасне) / А.Я. Сташевський. - С. 45-46
  Супрун О. В.  О некоторых проявлениях мифологического начала в джазовой музыке / О.В. Супрун. - С. 46-47
  Суший О. В.  Аксіологічна трактовка предмета естетичної науки в німецькому неокантіанстві кінця XIX століття / О.В. Суший. - С. 47-49
  Темченко А.  Семантичні пари "серце-пасерце\" / \"голова-паголова\". - С. \"жили-пажили\". -  в обрядових лікувальних текстах українців\",\"А. Темченко\",49-50,
  Ткаченко Н. М.  Діяльність першої державної української мандрівної капели "Думка" як фактор збереження національно-культурного простору в Україні в 20-30 роки ХХ сторіччя / Н.М. Ткаченко. - С. 50-52
  Ткачук В.  Аналіз соціально-політичних циклів як основа прогнозування соціальної напруженості в суспільстві / В. Ткачук. - С. 52-53
  Трьошкіна О. А.  Концепції простору і часу в формуванні образу представницької архітектури / О.А. Трьошкіна. - С. 53-55
  Туріна О. А.  Просторово-часові компоненти культурно-мистецького середовища / О.А. Туріна. - С. 55-57
  Уваров Ю. В.  Системотворчий принцип естетичної свідомості як органічна складова просторово-часового культуротворення / Ю.В. Уваров. - С. 57-58
  Удовик С.  Особенности мифологического пространства Украины / С. Удовик. - С. 58-59
  Фадєєва К. В.  Структурний аналіз в сучасних культурологічних дослідженнях / К.В. Фадєєва. - С. 59-60
  Шкарабан М.  Релігійні впливи на театральні системи й методи ХХ століття / М. Шкарабан. - С. 60-62

Рубрики: Літературознавство

 
230 83
В53

        Вісник (Літературознавчі студії) Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / Київський міжнародний ун-т. - К. : Правові джерела, 2003. - 343 с.

Зміст:
  Дончик В. Г.  "А ми ще є" / В.Г. Дончик; ("Берестечко" Ліни Костенко). - С. 5-14
  Іванченко Р. П.  Олена Пчілка: дорогою на ешафот / Р.П. Іванченко. - С. 14-25
  Астафь'єв О. А.  Персоносфера поетичного твору / О.А. Астафь'єв. - С. 25-40
  Гризун А. П.  Еволюція художньо-стильової системи української сугестивної лірики ХХ століття / А.П. Гризун. - С. 40-49
  Кікачейшвілі Т.  До стилістичного аналізу художнього твору / Т. Кікачейшвілі. - С. 49-54
  Заярна С.  Семіотика поетичного мовлення Хлєбнікова у світлі ретроспективи бароко / С. Заярна. - С. 54-68
  Бернадська Н. І.  Літературні джерела українського роману в "Літописі" С. Величка / Н.І. Бернадська. - С. 68-79
  Гнатюк М.  Роман "Вершники" Юрія Яновського: історичні домінанти часопростору / М. Гнатюк. - С. 79-91
  Александрова Г.  Дискусії навколо "Москаля-чарівника" і різновекторність компаративістичних пошуків / Г. Александрова. - С. 91-104
  Кизилова В. В.  Ідейні настанови Уласа Самчука і джерела його художньої творчості (на матеріалі трилогії "Ост") / В.В. Кизилова. - С. 104-113
  Киченко О. С.  Реконструкція міфопоетичних форм і проблеми сучасної теоретичної фольклористики у повісті О. Соколовського "Бунтарі" / О.С. Киченко. - С. 113-121
  Литвиненко О. В.  Художня модель народного руху / О.В. Литвиненко. - С. 121-133
  Горболіс Л. М.  Нумізмоване і проблема моральної культури героїв прози українських письменників кінця XIX-початку ХХ ст. / Л.М. Горболіс. - С. 133-134
  Кравченко Л.  Перша "Дунайська елегія" Р.М. Рільке в перекладі М. Бажана / Л. Кравченко. - С. 144-154
  Пушко В. Ф.  Засоби передачі мовлення (діалог і монолог) у прозі Василя Барки / В.Ф. Пушко. - С. 154-160
  Куць Н. В.  О.О.Котляревський - вчений-українець / Н.В. Куць. - С. 160-171
  Іванько О.  Образ Ісуса Христа в інтерпретації Володимира Сосюри / О. Іванько. - С. 171-182
  Сьомочкіна О. М.  Мотиви рубаятів Д. Павличка / О.М. Сьомочкіна. - С. 182-206
  Салига Я.  Повість Ольги Кобилянської "Царівна" як явище неоромантизм