Результати пошуку:

На запит «художня література» знайдено записів: 696.


Бібліографічний опис Вибрати
1 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М.

        Художня література України [Текст] : Ч. 1 Від міфів до реальності / М. Наєнко. - К. : Просвіта, 2005. - 700 с.

Рубрики: Мономах - про нього
Історія української літератури - Давня українська література

Ключові слова (ненормовані): давня українська література -- українська міфологія -- український фольклор -- козацька епоха і перше літературне відродження -- нова українська

Анотація:   Книга являє собою стислий, науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклоричних) часів до початку ХХІ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту. Потреба в такій книзі зумовлюється тим, що саме художня література була й завжди залишатиметься синтезом усіх мистецтв і найкращим "підручником життя". А хто з нас не прагне перебувати в сфері мистецтва, чомусь у нього навчитися й обрати собі найкращу, з естетичним шармом долю. Автор застерігає, що це буде в чомусь традиційне, але тільки його прочитання українського літературного процесу. Оскільки в кожній людині є частинка іншої, то його особисті судження будуть сприйнятливими якщо не для всіх, то дуже багатьох. І в Україні, і за її межами, бо форму викладу матеріалу в книзі обрано типологічну. Інакше кажучи, наша література в книзі розглядається (наскільки це можливо в стислій праці) в загальнослв'янському і світовому літературному контексті. Очищення його від тенденційних (переважно - ідеологічних) нашарувань в осмисленні, зосередження уваги на стильових (естетичних) особливостях дало змогу автору зберегти найголовніше в мистецькій творчості письменників - її душу. У першій частині йдеться про давній період української літератури та ранні вияви нового.

 
2 83.0
Н13

Набитович, І.

        Універсум sacrum'y в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) [Текст] : монографія / І. Набитович. - Дрогобич : Посвіт, 2008. - 600 с.

Рубрики: Теорія літератури - Специфіка літератури

Ключові слова (ненормовані): художня література -- жанровий рівень вираження сакрального -- жанр visiones -- теологічний роман -- ірраціональне у художньому творі -- поетика

Анотація:   У монографії вперше в літературознавстві запропоновано цілком новий підхід до досліджень категорії sacrum, сакрального у художній літературі, а також уперше розглядається гіпотеза про фрактальну природу цієї категорії. Створено динамічну фрактальну модель-матрицю категорії sacrum, яка дозволяє системно досліджувати, аналізувати й інтерпретувати ірраціональні та раціональні вияви сакрального в художній літературі. Подібна модель-матриця може бути застосована й для ширших культурологічних досліджень. Запропоновано методологічні стратегії літературознавчих досліджень sacrum, які уможливлюють окреслення діяхронічних трансформаційних процесів, змін поетики та стилістичних засобів у реалізації як окремих елементів сакрального в художньому тексті, так і спроб художнього освоєння та осмислення цієї категорії у різних літературах европейської традиції.

 
3 83.3(4Укр)6
Т33

Тендітна, Н.

        Естетика смерті у прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка [Текст] : монографія / Н. Тендітна ; наук. ред. Н. В. Зборовська. - Слов'янськ : Канцлер, 2010. - 167 с.

Рубрики: Пашковський Є. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): художній літературі -- художня танатологія -- постмодерна символізація смерті -- постмодерна проза Пашковського -- містицизм смерті у прозі Ульяненка

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню естетичного підходу до танатичної проблематики в художній літературі, яка передбачає єдність смерті та життя, адже саме цілісність сприйнятого явища - головне джерело естетичного осягнення. Вихідним положенням інтепретаційного мислення є психоаналітична концепція особистості, розроблена в гуманістичному психоаналізі. Важливим аспектом дослідження художньої танаталогії є також виявлення провідної стильової домінанти (експресіоністичної у Є. Пашковського, натуралістичної в О. Ульяненка).

 
4 83.0
С34

Сивокінь, Г. М.

        У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій / Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2006. - 302 с.

Зміст:
  Паспорт спеціальності. - С. 9-18
  Деякі загальні властивості теоретико-літературного знання. - С. 18-34
  Історична й національна детермінованість літературно-теоретичного знання. - С. 34-41
  Починаючи наново.... - С. 41-48
  Методологічне значення канону в самосвідомості літературознавства. - С. 48-53
  Біографізм у методології сучасного літературознавства. - С. 53-61
  Етюд на тему естетичного плюралізму. - С. 61-69
  Дещиця про роль художнього підтексту. - С. 69-74
  Феномен літературного епігонства: теоретичні грані. - С. 74-81
  Як науково-теоретичне завдання. - С. 81-90
  "Постколоніалізм" в сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища. - С. 90-105
  "Із західної перспективи". - С. 105-117
  Літературний факт у контексті історії літератури (До теорії питання). - С. 117-124
  "Вибухи індивідуального обдарування" у видозмінах культурно-історичної епохи. - С. 124-129
  Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській літературі епохи бароко. - С. 129-136
  Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки. - С. 136-142
  І. П. Котляревський і проблема перервності-неперервності українського літературного процесу. - С. 142-147
  Євген Маланюк: творчість і національність. - С. 147-156
  Українське бароко за Л. Ушкаловим. - С. 156-162
  Таке містке поняття - меланхолія. - С. 162-166
  Задля чого відкриваються "таємниці". - С. 166-173
  Тенденція романотворення й індивідуальність письменника. - С. 173-179
  Вигоди порівняльного читання. - С. 179-186
  У прочитанні австралійської дослідниці. - С. 186-189
  Соціологічний та літературознавчий підходи до вивчення читача. - С. 189-208
  Соціальна функціональність художнього твору як теоретичний аргумент літературознавства. - С. 208-215
  Українська література і читач: суперечності історичного діалогу. - С. 215-223
  Функціональний аспект у вивченні історії літератури. - С. 223-238
  У межах і поза межами суб'єктивного. Різночитання художнього твору в теоретичній концепції О. О. Потебні. - С. 238-249
  Проблема спільного в читацькому сприйманні художнього твору. - С. 249-277
  Літературний жанр і читачі. - С. 277-294
  Процес пішов... Геть?. - С. 294-301

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): теоретичні питання літератури -- історія літератури (теоретичний аспект) -- рецепція та образ читача

Анотація:   Три розділи книжки, означені в її підзаголовку, концентрують читацьку увагу на деяких загальних питаннях теорії літератури, як-от специфіка теоретико-літературного знання, його історична та національна детермінованість, значення канону, біографізм тощо, а також з теоретичного погляду трактують історико-літературні питання, від класики починаючи і до сучасності, означеної постмодернізмом. Функціональність художнього слова, його сприймання і образ читача розглядаються насамкінець, даючи назву і всій роботі.

 
5 83.3У1-8...7
Ш37

        Шевченко Т. Г. в художній літературі. - К. : Радянська школа, 1964. - 575 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко в літературі

Анотація:   Збірник видався до 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. До нього ввійшли найвизначніші прозові і поетичні твори дожовтневих і радянських письменників нашої країни про великого Кобзаря. Матеріали збірника поділено на три розділи. До першого розділу включені твори дожовтневих письменників, а до другого і третього розділів- твори письменників Радянського Союзу. З творів постає цілісний образ Шевченка як геніального поета й художника, видатного борця за щастя трудового народу.

 
6 81.2Ан-923кр
Р83

Рудакова, Л. П.

        Навчання розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури [Текст] : навч. посіб. з домашнього читання для студ. спец. "Англ. і нім. мови та л-ра" / Л. П. Рудакова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 68 с.

Рубрики: Методика навчання англійської мови

Ключові слова (ненормовані): ХУДОЖНІ ТЕКСТИ

 
7 5
Л56

        Лікує слово: проблеми медичної деонтології в художній літературі [Текст] : підручник / М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К. : 1999. - 264 с.

Рубрики: Медицина - Деонтология

Ключові слова (ненормовані): МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ -- УЧЕБНИК

 
8 83.3(4Укр)
Н17

Наєнко, М. К.

        Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. - К. : Просвіта, 2008. - 1063 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська літературна традиція -- українська література і міфи -- фольклор -- монументалізм -- орнаменталізм -- козацька епоха -- ренесанс -- Бароко -- драматургія

Анотація:   Книга являє собою стислий науково-популярний виклад історії української літератури від найдавніших (міфологічно-фольклорних) часів до середини ХХ століття. Автор сподівається, що читачем її будуть не лише фахівці-філологи чи студенти й учні старших класів, а й ширші читацькі маси, які бажають поглибити свою літературну освіту.

 
9 80кр
В53

Скорина, Людмила

        Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") [Текст] : сборник научных трудов / Людмила Скорина. -

Ключові слова (ненормовані): історична правда -- вимисел -- художній твір

 
10 83.0
О23

Святовець, В.

        Лев Толстой про "безкінечно малі величини" у художній літературі [Текст] : сборник / В. Святовець. -

 
11 74.261.8
М94

        Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури [Текст] : навч.-метод. посібник для вчителів і студентів філологів / Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Ленвіт, 2003. - 215 с.

Зміст:
  На тернистих шляхах нації. - С. 5-9
  Родинні обереги - джерело національного духу, характеру, свідомості. - С. 9-27
  "Криниця та з чудовими струями -То люду мого дух..." (Фольклорні мотиви у творчості М. Коцюбинського). - С. 28-48
  Від маленького читача - до національно свідомого громадянина (Принцип наступності між початковою і середньою школою в опануванні учнями літературного матеріалу). - С. 48-61
  "Я все одно буду відбивати й освітлювати національну проблему" (Вивчення п'єс Миколи Куліша "Мина Мазайло\" / та "Народний Малахій")\". - 61-86,
  "Крізь мир руїни - Україну новий узріє чоловік" (Твори Євгена Маланюка у вихованні шкільної молоді). - С. 86-108
  "Захочеш - і будеш" (До проблеми формування рис українського національного характеру за творчістю Олега Ольжича). - С. 108-126
  "Серця нам не бракує, лиш характеру мало" (Творчість Богдана Лепкого у формуванні національної самосвідомості учнів). - С. 126-147
  "Ми є. Були. І будем!" Життєвий та творчий шлях Івана Багряного - взірець для виховання національної самосвідомості особистості. - С. 147-170
  "Як фенікс, встане рідний край - країна вільних господарів" (Формування української ментальності в процесі вивчення творчості Спиридона Черкасенка). - С. 170-186
  "Щоб наша правда не вмирала, щоб наше слово не пропало" (Деякі аспекти вивчення української літератури у взаємозв'язках із зарубіжною). - С. 186-202
  Шевченко і зарубіжні літератури. - С. 202-215

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Національне виховання

Ключові слова (ненормовані): родинне виховання -- національна самосвідомість -- фольклорні традиції у вихованні -- виховання літетературою

Анотація:   У посібнику розкривається сутність поняття "національна самосвідомість", подаються форми й методи її формування у процесі родинного виховання, під час вивчення фольклорних традицій в українській літературі та аналізу спадщини митців, чия творчість за тоталітарного режиму замовчувалася або заборонялася. Пропонується методика роботи з цієї проблеми на уроках, де вивчається література рідного краю, розкривається взаємозв'язок української літератури із західноєвропейськими.

 
12 80кр
Г94

Лушникова, О.М.

        Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. -

Рубрики: Мовознавство - Фразеологізми

Ключові слова (ненормовані): джерела виникнення -- біблеїзми -- мультиваріантні фразеологізми

 
13 95.43
К38

Шестакова, Е.Г.

        Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації [Текст] : сборник научных трудов / Е.Г. Шестакова. -

Ключові слова (ненормовані): журналістика -- засоби масової комунікації -- художня література

 
14 74.261.8 я73-1
Н34

        Підвищення культури мовлення засобами художньої літератури. -

Ключові слова (ненормовані): Усне мовлення -- Писемне мовлення

 
15 95.4
П52

Іщенко, В.

        Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі [Текст] : сборник научных трудов / В. Іщенко. -

Ключові слова (ненормовані): словотвірна модель -- синтаксична модель -- художній текст

 
16 83
С34

Сидоренко, Г. К.

        Як читати і розуміти художній твір [Текст] : кн. для учнів / Г. К. Сидоренко. - К. : Радянська школа, 1988. - 128 с.

Рубрики: Теорія літератури - Творчий процес

Ключові слова (ненормовані): літературознавча термінологія -- літературний процес -- творча майстерня письменника

Анотація:   У книзі розповідається про естетичне значення художньої літератури, її зв'язки з життям, розкриваються закономірності образного бачення світу та його відображення в художній літературі.

 
17 83.0я73-1кр
П21

Пахаренко, В.

        Основи теорії літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Пахаренко. - К. : Генеза, 2009. - 296 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): художній образ -- мистецька творчість -- пафос -- жанрова система літератури -- композиція твору -- художня мова -- віршування -- аналіз художнього

Анотація:   У пропонованому посібнику формулюються основні теоретико-літературні поняття: мистецтво та його види, художній образ, деталь, зміст і форма твору, жанрова система, композиція, художня мова, віршування, літературний процес, авторський стиль, методи, напрями, поняття про художність. Теоретичний матеріал розкривається у процесі естетико-стильового аналізу багатьох визначних творів української літератури від давнини до сьогодення.

 
18 83.0я73-1
П21

Пахаренко, В. І.

        Основи теорії літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Пахаренко. - К. : Генеза, 2007. - 294 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): художній образ -- деталь -- мистецький талант -- функції мистецтва -- жанри літератури -- композиція твору -- художня мова твору -- основи

Анотація:   У пропонованому посібнику формулюються основні теоретико-літературні поняття: мистецтво та його види, художній образ, деталь, зміст і форма твору, жанрова система, композиція, художня мова, віршування, літературний процес, авторський стиль, методи, напрями, поняття про художність. Теоретичний матеріал розкривається у процесі естетико-стильового аналізу багатьох визначних творів української літератури від давнини до сьогодення.

 
19 83
К50

Клочек, Г. Д.

        Енергія художнього слова [Текст] : [зб. ст.] / Г. Д. Клочек. - Кіровоград : КДПУ, 2007. - 447 с.

Рубрики: Теорія літератури - Поетика

Ключові слова (ненормовані): літератури -- художнє мислення письменника -- поетика літературного твору -- модернізм -- поети Празької школи -- творчість Шевченка Т. -- творчість

Анотація:   Книга відомого літературознавця Григорія Клочека складають статті останніх років. Назва книги "Енергія художнього слова" точно засвідчує основний дослідницький пафос ученого, який уже багато років цілеспрямовано працює над розробкою методичних принципів, які дозволяли б розкривати й пояснювати "вічну таїну" художнього слова як одну з найскладніших проблем науки про літературу. У розділі "Зі студій теоретико-літературних" подана системологічна концепція теорії літературного твору. В окремих статтях розроблені такі важливі категорії поетики, як "художнє мислення письменника" та "художній світ літературного твору". Інші розділи присвячені класикам української літератури Тарасу Шевченку, Євгену Маланюку, Володимиру Винниченку...

 
20 74.261.8И
Ш88

Штейнбук, Ф. М.

        Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Штейнбук. - К. : Кондор, 2007. - 316 с.

Рубрики: Методика навчання зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): літератури -- метод читання художнього твору -- різновиди читання -- евристичний метод -- дослідницький метод -- репродуктивний метод -- шкільний аналіз

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні розділи курсу методики викладання зарубіжної літератури в школі. Узагальнено досвід багатьох науковців та учителів-практиків, репрезентовано численні приклади апробованих інноваційних методів та прийомів викладання. Матеріал посібника спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями.

 
21 74.261.8Ия73-1
Ш88

Штейнбук, Ф. М.

        Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Штейнбук. - К. : Кондор, 2011. - 313 с.

Рубрики: Методика навчання зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): метод -- репродуктивний метод -- шкільний аналіз художніх творів -- учитель літератури -- художній твір -- усне мовлення -- писемне мовлення

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні розділи курсу методики викладання зарубіжної літератури в школі. Узагальнено досвід багатьох науковців та учителів-практиків, репрезентовано численні приклади апробованих інноваційних методів та прийомів викладання. Матеріал посібника спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями.

 
22 74.261.8Ия73-1
Ш88

Штейнбук, Ф. М.

        Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : [навч. посіб.] / Ф. М. Штейнбук. - Т. : Мандрівець, 2009. - 280 с.

Рубрики: Методика навчання зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): метод -- репродуктивний метод -- шкільний аналіз художніх творів -- учитель літератури -- художній твір -- усне мовлення -- писемне мовлення

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні розділи курсу методики викладання зарубіжної літератури в школі. Узагальнено досвід багатьох науковців та учителів-практиків, репрезентовано численні приклади апробованих інноваційних методів та прийомів викладання. Матеріал посібника спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями.

 
23 83
Д36

Державин, В. М.

        У задзеркаллі художнього слова [Текст] : вибране у 2-х кн. Кн. 2 / В. М. Державин ; упоряд. С. Хороб. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 416 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): Судану -- літературознавчі статті про Державина -- поезія Поля верлена -- антична реторика -- національна література -- французька художня література

Анотація:   До другого тому вибраних літературознавчих і мовознавчих праць українського вченого з діаспори Володимира Державина (1899 - 1964) ввійшли дослідження з теорії та методології літератури, статті і розвідки із зарубіжного письменства, а також студії із перекладознавства та лінгвістики, написані в різні роки як в Україні, так і в еміграції.

 
24 83я73-1
Г15

Галич, А. О.

        Вступ до літературознавства [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. О. Галич. - Луганськ : Видавництво ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 287 с.

Рубрики: Літературознавство - Методологія літературознавства

Ключові слова (ненормовані): літературно-художній образ -- літературний твір -- жанри літератури -- роди літератури -- віршування -- інтерпретація художнього твору -- історія літературознавства

Анотація:   У підручнику висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу з урахуванням найновітніших досягнень наукової думки. Розглядаються проблеми специфіки художньої літератури, будови твору, подається класифікація літературних родів і жанрів, представлено напрями, течії, школи в світовому літературознавстві. Автор приділяє увагу проблемам віршування, аналізу та інтерпретації літературно--художнього тексту.

 
25 83.001
К75

Коцюбинська, М. Х.

        Література як мистецтво слова. Деякі принципи літературного аналізу художньої мови [Текст] : науково- популярна література / М. Х. Коцюбинська ; відп. ред. : В. П. Іванисенко. - К. : Наукова думка, 1965. - 323 с.

Рубрики: Теорія літератури - Поетика

Ключові слова (ненормовані): література як мистецтво слова -- образна будова твору -- художній метод

Анотація:   Робота висвітлює основні аспекти літературознавчого вивчення художньої мови, накреслює принципи аналізу мови художніх творів у загальній системі літературознавчого дослідження. Літературознавчий аналіз мови дає можливість простежити специфічні закономірності становлення літературного твору як єдиного художнього організму, розкрити "секрети" поетичної майстерності, дослідити літературний твір як твір мистецтва і слова. Книгу побудовано на матеріалі окремих творів та окремих псиьменників. Автор порушує важливі проблеми стислістичного розвитку літератури: слово в художньому контексті, слово і образна будова твору, єдність образних і "необразних" засобів, жанрова функціональність слова, стилістична еволюція художнього методу.

 
26 83.3Ук7
М27

Марко, В. П.

        Основа творчих шукань: художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі / В. П. Марко. - К. : Вища школа, 1987. - 166 с.

Рубрики: Теорія літератури - Літературний процес
Україна

Ключові слова (ненормовані): людина в сучасній літературі -- соціалістичний реалізм

Анотація:   Досліджується проблема концепції людини в сучасній художній літературі, Людина- громадянин, творець, носій високих ідейних і духовних якостей- головний об'єкт зображення літератури соціалістичного реалізму. На прикладах нових творів відомих українських письменників, представників усієї нашої багатонаціональної літератури, автор розкриває шляхи, якими йде митець до осмислення образу сучасника, показує стилістичні засоби його творчих шукань.

 
27 74.261.8 я73-1
Н34

        Наукові основи методики літератури [Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.

Зміст:
  Методика літератури як наука. - С. 12-29
  Література як шкільний предмет. - С. 36-47
  Види літературних занять. - С. 50-137
  Методи, форми і засоби вивчення літератури. - С. 142-173
  Підвищення культури мовлення засобами художньої літератури. - С. 180-191
  Міжпредметні зв'язки. - С. 196-216
  Учитель літератури. - С. 230-258
  Учень і література. - С. 260-281
  Письменник і література в школі. - С. 284-286
  Підручники і посібники з літератури. - С. 288-322
  Кабінет літератури. - С. 324-336

Рубрики: Методика навчання літератури - Наукові основи вивчення

Ключові слова (ненормовані): методика української літератури -- художній твір -- літературно-мистецькі і творчі гуртки

Анотація:   У посібнику всебічно розглядаються основні проблеми методики літератури як галузі педагогічної науки і як практичного керівництва в навчально-виховному процесі.

 
28 83.3 Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. наук. зб. Вип. 33 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1979. - 163 с.

Зміст:
  Лісовий П. М.  О. Пушкін і Т. Шевченко про декабристів / П. М. Лісовий. - С. 3-8
  Кардош Е. Ю.  Атеїстичні погляди Т. Г. Шевченка в ідейному єднанні з революційно-демократичною думкою Росії / Е. Ю. Кардош. - С. 9-16
  Радванська Н. О.  Пропаганда передової російської ліератури та викриття царизму в жуналі "Народ" (1890-1895) / Н. О. Радванська. - С. 16-23
  Сохацька Є. І.  До питання про дебют Марка Вовчка в "Современнике" (1861) ("Жили да были три сестры" в контексті белетристики журналу кінця 50-х - початку 60-х років XIX ст.) / Є. І. Сохацька. - С. 23-31
  Комаринець Т. І.  На шляху до возз'єднання / Т. І. Комаринець. - С. 31-39
  Олексюк О. Г.  Великий Жовтень утворчості західноукраїнських пролетарських письменників / О. Г. Олексюк. - С. 39-47
  Кутковець К. Т.  Ярослав Галан - борець за возз'єднання / К. Т. Кутковець. - С. 47-52
  Антонюк Є. М.  Літературно-мистецька громадська організація "Західна Україна" у боротьбі за возз'єднання / Є. М. Антонюк. - С. 52-59
  Саливон К. Д.  Тема возз'єднання українських земель в українській народнопісенній творчості / К. Д. Саливон. - С. 59-66
  Фаріон А. О.  У боротьбі за волю і возз'єднання / А. О. Фаріон. - С. 66-75
  Далавурак С. В.  Мотиви возз'єднання українських земель у творчості Д. Загула / С. В. Далавурак. - С. 76-83
  Чернець Л. М.  Григорій Мізюн / Л. М. Чернець, О. І. Губар. - С. 84-91
  Мельничук Б. І.  Художнє слово про Юрія Федьковича та Ольгу Кобилянську / Б. І. Мельничук. - С. 91-99
  Нестер З. М.  Предмет сатири соціалістичного реалізму / З. М. Нестер. - С. 100-108
  Криса Б. С.  Поезія П. Тичини і М. Рильського в російських перекладах (Історико-літературні проблеми) / Б. С. Криса. - С. 108-116
  Дідик С. С.  З криниці народної мудрості (Деякі питання художньої мови памфлетів Ю. Мельничука) / С. С. Дідик. - С. 116-122
  Каназірська М.  Українська поезія в Болгарії / М. Каназірська. - С. 123-131
  Мудрик Г. І.  Братерство культур, братерство літератур / Г. І. Мудрик. - С. 131-141
  Манілова Г. М.  Образ молодого робітника в романі В. Собка "Звичайне життя" / Г. М. Манілова. - С. 141-147
  Бутрин М. Л.  Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького і возз'єднання України з Росією в художній літературі (Матеріали до бібліографічного покажчика романів, повістей, оповідань, драм, поем і художніх нарисів з історії УРСР) / М. Л. Бутрин. - С. 156-160

Анотація:   Більша частина матеріалів збірника присвячена 325-річчю возз'єднання України з Росією і 40-річчю возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі. В них висвітлені взаємозв'язки письменників двох братніх народів, показано, як відобразилась в їх творах і в народно-пісенній творчості боротьба трудящих за возз'єднання. Розглядаються також питання теорії і історії дожовтневої і радянської української літератури, художньої майстерності. Надруковані статті про переклади творів В. Стефаника в країнах соціалістичної співдружності.

 
29 74.261.8кр
Г75

Градовський, А.

        Магія слова і думки: формування професійної компетенції аналізу художнього твору у майбутніх учителів-словесників / А. Градовський ; рец. : В. Т. Поліщук, О. С. Киченко. - Черкаси : АНТ, 2011. - 176 с.

Рубрики: Методика навчання літератури

Ключові слова (ненормовані): українська література -- зарубіжна література -- урок літератури -- художній твір

Анотація:   У посібнику розглядається проблема сприймання художнього твору учнями та студентами, подаються конкретні зразки формування професійної компетенції у майбутніх вчителів-словесників у процесі аналізу української і зарубіжної класики.

 
30 81.2Ан-923
Д81

Дудченко, M. М.

        Література Великобританії і США [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / M. М. Дудченко ; рец. : Ю. А. Зацний, С. О. Швачко. - Суми : Університетська книга, 2006. - 445 с.

Рубрики: Шекспір В. - про нього
Історія англійської літератури - Літературні течії

Ключові слова (ненормовані): англійська література періоду ренесансу -- англійський романтизм -- поезія на англійській мові -- Мор Т. -- Шекспір В. -- Свіфт

Анотація:   Навчальний посібник складається з 17 основних розділів, у яких викладено основні питання історії розвитку англійської та американської літератури від англосаксонського періоду до початку ХХІ століття. Розкриття сутності літературних течій, автобіографічні дані про авторів та про їх доробок, викладення змісту багатьох творів художньої літератури сприятимуть глибокому розумінню філософських, естетичних, моральних і художніх принципів найбільш відомих письменників і поетів усіх літературних епох Великої Британії і США.

 
31 83
Л64

        Література. Фольклор. Проблеми поетики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка, Філологічний ф-т. - К. : Твім Інтер, 1997. - 224 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  До проблеми синонімії в лексикології / І. О. Голубовська. - С. 3-6
  Грицик Л. В.  Літературна спадщина О. Багрія (До проблеми наукового методу) / Л. В. Грицик. - С. 6-13
  Гуменна В. Ю.  Дитячі оповідання І. Франка: психологічний аспект / В. Ю. Гуменна. - С. 14-21
  Гуменний М. Х.  Комічне як стильова особливість прози О. Гончара / М. Х. Гуменний. - С. 22-28
  Демченко І. А.  Із спостережень над "симфонізмом" прози Ольги Кобилянської / І. А. Демченко. - С. 28-35
  Дзюба В. В.  Поетика українських голосінь / В. В. Дзюба. - С. 35-39
  Дунаєвська Л. Ф.  Число-символ в українській народній прозі / Л. Ф. Дунаєвська. - С. 39-48
  Єрмоленко С. Я.  Мовотворчість Олега Ольжича - сторінка в історії української літературної мови XX ст. / С. Я. Єрмоленко. - С. 48-54
  Задорожна Л. М.  Ритм символів поезії Т. Шевченка "N. N. Сонце заходить, гори чорніють" / Л. М. Задорожна. - С. 54-62
  Захарченко В. Г.  Роль гри у відродженні української родини / В. Г. Захарченко. - С. 62-67
  Івановська О. П.  Колядки у записах Ганни Барвінок / О. П. Івановська. - С. 67-73
  Конончук М. М.  Героїчне минуле українського народу і творчість Івана Франка / М. М. Конончук. - С. 73-78
  Кононенко Л. П.  Особливості символіки Г. С. Сковороди / Л. П. Кононенко. - С. 79-82
  Конончук Т. І.  Історична доля митця і народу (Василь Барка та його роман "Жовтий князь") / Т. І. Конончук. - С. 83-88
  Копаниця Л. М.  Поезія Феофана Прокоповича і народна пісня / Л. М. Копаниця. - С. 89-94
  Костанкевич І. М.  Від деструкції - до "конструювання великих систем" (Художня еволюція героя М. Хвильового) / І. М. Костанкевич. - С. 94-104
  Кухта Н. В.  Дмитро Яворницький і українська народна казка / Н. В. Кухта. - С. 104-109
  Лебедєв Ю. І.  "Соромницький" фольклор у записах І. Я. Рудченка / Ю. І. Лебедєв. - С. 109-114
  Литвин В. М.  Собор душі у світлі фольклорної традиції у Гр. Тютюнника / В. М. Литвин. - С. 115-118
  Мойсієнко А. К.  Розгорнена метафорична структура в Шевченковому вірші ("Три літа") / А. К. Мойсієнко. - С. 119-123
  Наєнко М. К.  Витоки модерного літературознавства / М. К. Наєнко. - С. 123-130
  Наумовська О. В.  Українська народна проза середини XIX ст. з погляду М. Драгоманова / О. В. Наумовська. - С. 130-134
  Олинська В. Ю.  Національно-культурний мовний компонент у структурі художнього тексту (На матеріалі історичного роману Д. Мордовця "Сагайдачний") / В. Ю. Олинська. - С. 134-140
  Олійник А. Д.  Деякі структурно-семантичні особливості економічних термінів-англіцизмів в українській мові / А. Д. Олійник. - С. 141-145
  П'ятецька О. В.  Своєрідність індивідуально-авторського бачення світу в синтаксичних засобах поезії / О. В. П'ятецька. - С. 146-154
  Руденко В. Ю.  Українознавство і моральне виховання особистості в 1917-1930-х рр. / В. Ю. Руденко. - С. 154-163
  Салтовська Н. В.  Розвиток дослідження української народної загадки як феномену усної народної творчості / Н. В. Салтовська. - С. 163-170
  Сирота Л. І.  Фольклорно-етнографічна діяльність І. І. Срезневського під час подорожі по слов'янських землях (1839-1842 рр.) / Л. І. Сирота. - С. 170-174
  Суховій О. О.  Варлаам Ясинський у релігійному житті та літературному процесі України за часів Івана Мазепи / О. О. Суховій. - С. 174-179
  Тацуняк Н. П.  "Конфесе літерата" Й. С. Махара в контексті чеського модерну / Н. П. Тацуняк. - С. 179-186
  Терещенко Т. І.  "Тужлива Україна" у творчості Тодося Осьмачки / Т. І. Терещенко. - С. 186-192
  Томенко О. М.  Деякі аспекти літературознавчої та перекладацької діяльності Михайла Калиновича / О. М. Томенко. - С. 193-197
  Фенько О. В.  Відгомін Архетипу Великої Матері у творчості Уласа Самчука / О. В. Фенько. - С. 198-202
  Фісун В. П.  Прадавнє вірування слов'ян у досягнення щастя і багатства за допомогою квітки папороті / В. П. Фісун. - С. 202-206
  Штепан О. А.  "Листи до братів-хліборобів" В'ячеслава Липинського як втілення концепції українського монархізму / О. А. Штепан. - С. 206-211
  Янковська Ж. О.  Національна ідея через призму фольклорної та літературної діяльності П. Куліша / Ж. О. Янковська. - С. 211-215
  Ярмоленко Н. М.  Історичні риси козацької пісні Черкащини / Н. М. Ярмоленко. - С. 215-221

Анотація:   У збірнику на матеріалах усної народної творчості та художньої літератури XIX-XX ст. розглядаються питання поетики окремих жанрів, досліджуються маловідомі аспекти наукової діяльності українських фольклористів, літературознавців.

 
32 С76

Ставнича, О. М.

        Література - міф - суспільство: концептуалізація соціального міфу у прозі 1990-2000-х років [Текст] : [монографія] / О. М. Ставнича ; наук. ред. Л. Б. Тарнашинська. - Київ : Наукова думка, 2017. - 376 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): соціальний міф -- сучасні міфи -- модифікація героя -- есхатологічні міфи -- апокаліптична література -- міфологічний ізоморфізм -- міфи релігійного спрямування

Анотація:   У монографії розглянуто питання взаємодії художньої літератури і суспільної ідеології, зокрема специфіку створення і функціонування соціальних міфів у повістях і романах періоду 1990 - початку 2000-х років. У фокусі дослідження перебуває розмаїтий масив соціально заангажованої прози пострадянського періоду, аналіз якої здійснено крізь призму моделюючої концептосфери. Особливу увагу приділено теоретичним аспектам інтерпретації феномену соціальної міфології, семантико-текстуальним механізмам творенння їх дієвості, докладно розглянуто політизовані міфи державництва, пополізму, окциденталізму, революційний і національний міфи, а також міфологізовані уявлення буттєвоосмилювального характеру (Чорнобильський міф, глобальний і національний Апокаліпсис, соціальна атомізація, девальвація цінностей, міф "красивого життя).

 
33 83.3(5Яп)-4
О72

Осадча, Ю.

        Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст / Ю. Осадча ; наук. ред. І. В. Папуша. - К. : Наукова думка, 2013. - 303 с.

Рубрики: Історія японської літератури - Его-проза

Ключові слова (ненормовані): романічне письмо -- есеїстичне письмо -- архітектоніка сподівального тексту -- перекладацька практика -- естетика японських натуралістів -- натуралізм

Анотація:   У роботі пропонується авторський погляд на его-белетристику як цілком самодостатній і виокремлений з - поміж розмаїття інших жанр сюжетної прози японської літератури XX ст. (у ширшому історико-літературному контексті різних епох - як літературне явище); окрему увагу приділено передумовам зародження его-прози, процесу її становлення та основним етапам розвитку від перших пам'яток художньої літератури і до сучасності. Разом із добре відомими українському читачеві авторами і текстами ( як критичними, так і художніми) до роботи залучаються і майже не відомі; пропонуються нові підходи та бачення явищ і процесів літературного, духовного й культурного життя японського суспільства кінця XIX - першої половини XX ст.

 
34 У45

        Українське літературознавство [Текст] : міжвідм. республік. зб. Вип. 6 / відп. ред. Ф. М. Неборячок. - Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. - 157 с.

Зміст:
  Сидоренко Г. К.  Розділи віршознавства / Г. К. Сидоренко. - С. 5-9
  Грицай М. С.  Народнопоетична основа різдвяних та великодних орацій "мандрівних" студентів / М. С. Грицай. - С. 10-16
  Сапун В. М.  До питання про гіперболу і гротеск в українській літературі XVIII ст. / В. М. Сапун. - С. 17-22
  Горинь В. І.  Художня деталь як мікрообраз літературного твору / В. І. Горинь. - С. 23-34
  Рудницький М. І.  Перші п'єси М. Горького на сцені галицького театру / М. І. Рудницький. - С. 37-44
  Данилко П. Ю.  Максим Горький у творчості Максима Рильського / П. Ю. Данилко. - С. 45-49
  Дорошенко І. І.  Шляхи розвитку українського радянського роману / І. І. Дорошенко. - С. 50-56
  Неборячок Ф. М.  Півстолітній шлях української радянської драматургії / Ф. М. Неборячок. - С. 57-67
  Лещенко П. Я.  Поезія боротьби й звитяги / П. Я. Лещенко. - С. 68-74
  Тараненко М. П.  Формування світогляду І. С. Нечуя-Левицького в студентські роки / М. П. Тараненко. - С. 75-80
  Яременко П. К.  Василь Суразький / П. К. Яременко. - С. 81-88
  Боровський Я. Є.  Про авторство "Слова" Данила Заточника / Я. Є. Боровський. - С. 89-92
  Кобржицька Т. В.  Україністіка в "Нашай ніве" / Т. В. Кобржицька. - С. 93-100
  Семенчук І. Р.  Творення М. Стельмахом портрета Катерини (роман "Правда і кривда") / І. Р. Семенчук. - С. 103-108
  Таран В. П.  Із спостережень над сатирою В. Самійленка 1905-1917 рр. / В. П. Таран. - С. 109-115
  Омельченко В. І.  Традиції Шевченка в поезії Федьковича / В. І. Омельченко. - С. 116-122
  Шалата М. Й.  Шашкевич М. С. як белетрист / М. Й. Шалата. - С. 123-128
  Моторний В. А.  Із листування М. Павлика з Ф. Главчаком / В. А. Моторний, О. Н. Мороз. - С. 131-136
  Стецько П. І.  Листи Є. Ярошинської до Ф. Ржегоржа / П. І. Стецько. - С. 137-143
  Панчук Е. П.  Листи Л. Якобовського до О. Кобилянської / Е. П. Панчук, Н. О. Томащук. - С. 144-154
  Кобржицька Т. В.  Максим Рильський про Янку Купалу / Т. В. Кобржицька. - С. 155-156

Анотація:   Шостий випуск збірника містить розділи: теорія літератури, історія літератури, питання художньої майстерності, публікації. У перших трьох розділах збірника видруковані статті, у яких досліджуються проблеми літературознавчої теорії, питання історії давньої, нової та радянської української літератури, майстерність художніх творів М. Шашкевича, Ю. Федьковича, В. Самійленка, М. Бажана, М. Стельмаха. Особливий інтерес становить розділ, де публікуються листи М. Павлика, Є. Ярошинської та інших письменників.

 
35 83.3(4укр)4
Б61

        Художній світ давньої української літератури [Текст] : ізборник. - : 2012. - 426 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): середньовічна українська література -- міфоепічні образи -- міф про Єрусалим -- письменство Київської Русі -- українська барокова література -- архетипна

Анотація:   Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства ХІ - XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше прділялися незначна увага, за рідкісними винятками. Автор звертає увагу передусім на словесно-мистецький колорит давніх пам'яток, внаслідок чого відтворюється особливий, не знаний сучасному читачеві художній світ, який колись давно існував, а тепер мерехтить для нас, як світло зниклих світів.

 
36 Ш32

Шахова, К.

        Записки як жанр української прози ХХ - початку ХХІ століть [Текст] : монографія / К. Шахова ; наук. ред. В. П. Біляцька. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 216 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): літературі -- параметри жанру записок -- жанровий синкретизм роману Л. Костенко -- жанровий симбіоз повісті -- модифікація жанру записок -- синтез документального твору Тютюнника -- синтез художнього

Анотація:   У дослідженні вперше цілісно проаналізовано записки як жанр в українській художній літературі XX - початку XXI століть; виділено етапи становлення й окреслено вектори розвитку. Розглянуто особливості жанру записок на загальнотеоретичному, історичному, національному, індивідуально-авторському рівнях. Визначено відповідальність дефінції "записки" в назвах досліджувальних творів жанровим реаліям. Схарактеризовано індивідуально-авторські модифікації записок.

 
37 83.3(4Укр)-5
К18

Камінчук, О. А.

        Художній дискурс української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. А. Камінчук ; відп. ред. М. Г. Жулинський. - К. : Педагогічна преса, 2009. - 349 с.

Рубрики: Історія української літератури - Поезія

Ключові слова (ненормовані): просвітницький романтизм -- неоромантизм -- неокласицизм -- символізм -- декаданс -- структурно-семантичний аналіз художньої літератури

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. як окремого цілісного естетичного явища. Художня специфіка української поезії межі ХІХ-ХХ ст. аналізується в дискурсивному аспекті. Виокремлюються структурно-семантичні типи художнього дискурсу, що виявляють системотворчу єдність онтологічної концепції і структурної парадигми, просвітницький романтизм, неокласицизм, неоромантизм, символізм і декаданс. Матеріалом дослідження є поетичні твори М. Старицького, Олени Пчілки, І. Манжури, П. Грабовського, Б. Грінченка, І. Франка, В. Самійленка, І. Стешенка, Лесі Українки, Уляни Кравченко, Дніпрової Чайки, М. Чернявського, О. Олеся, М. Вороного, П. Карманського, В. Пачовського, Г. Чупринки, Б. Лепкого, С. Чарнецького, М. Філянського, а також поезія Я. Щоголева і П. Куліша пізнього періоду творчості.

 
38 83.3(4Укр)6
С47

Сливинський, О.

        Крижмо: З українських медитацій перед народженням нового віку [Текст] : літ.-критичні та публіц. статті, есе / О. Сливинський. - К. : Бураго Д., 2002. - 296 с.

Зміст:
  Зацікавлені позирки до головної світлиці літератури. - С. 6-205
  Літератури терновії вогні. - С. 206-239
  Факелом філософії освітити. - С. 240-260
  Печальний погляд єгиптянки. - С. 261-293

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): літературна критика -- теорія літератури

Анотація:   В основі цієї книжки - роздуми автора передовсім на матеріалі творів відомих сучасних письменників про нелегку історичну долю українського народу та роль художньої літератури в його самоутвердженні як державної нації.

 
39 83.3(4Укр)-1я73-1кр
П21

Пахаренко, В.

        Українська поетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Пахаренко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2009. - 403 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): художня література -- літературний процес -- художність твору -- функції мистецтва -- фольклор -- монументалізм -- ренесанс -- бароко -- класицизм -- романтизм -- реалізм

Анотація:   У пропонованому підручнику досліджується сутність, походження, властивості, функції мистецтва, художнього слова, специфіка асоціятивного мислення, надхнення. Розкриваються закономірності розвитку літературного процесу. Особлива увага зосереджується на визначальних прикметах найважливіших мистецьких стилів: готики, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму ( з цілою низкою течій - неоромантизмом, неокласицизмом, символізмом, імпресіонізмом, експресіонізмом, неореалізмом, фунтуризмом, сюрреалізмом, соцреалізмом), постмодерну.

 
40 83.3(4Укр)6
А22

        Авторитет. Література і критика в час перебудови [Текст] : статті, есе, інформація / [упоряд. Г. М. Сивокінь ; ред. А. М. Макаров]. - К. : Радянський письменник, 1989. - 352 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): молода поезія України -- українська драматургія -- сучапсна українська критика

Анотація:   Ця книжка - наслідок річної роботи створеного у 1987 році Творчого об'єднання критиків Київської письменницької організації. На його засіданнях обговорювались проблеми перебудови в житті і художній літературі, шляхи розвитку української культури, уроки літературної дискусії на Україні 1925 - 1928 років, творча спадщина незаконно репресованих у часи сталінщини письменників, шукання сучасної молодої поезії.

 
41 63.4(4Укр)-415
Г29

Гейко, А.

        Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / А. Гейко. - Полтава : АСМІ, 2013. - 176 с.

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): ремонтування глиняного посуду -- глиняний посуд у фольклорі -- глиняний посуд у художній літературі

Анотація:   Монографія є першим спеціалізованом дослідженням ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури від найдавніших часів до сьогодення. Комлексно охарактеризовано види ремонтування, особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми у фольклорі й художніх творах. У додатках подано практичні поради щодо ремонту глиняних виробів. Для керамологів, археологів, етнологів, істориків, музейних працівників, викладачів і вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

 
42 П58

Поповський, А. М.

        Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови [Текст] : монографія / А. М. Поповський. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 324 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): говір -- фольклор Південної України в мові -- мова фольклору -- художня література Південної України -- літературно-національна мова

Анотація:   У становленні української літературно-національної мови важлива роль належить Степовій Україні, де гартувався свободолюбивий дух запорозького козацтва, яке пильно оберігало не тільки свою землю від посягань ворожих нападів, а й рідну мову, віру, пісню і народні звичаї. І після зруйнування Запорозької Січі російськими військами в 1775 році тут не замулилися попри всякі офіційні й неофіційні заборони царськими сатрапами українського слова животворні джерела народної мови, фольклору, освіти. Зросла талановита когорта митців художнього слова і корифеїв українського театру, педагогів і видавців, які заклали міцний фундамент для формування української мовно-літературної норми. Це дослідження адресоване тим, хто прагне знати історичні процеси становлення літературної мови свого краю і звитяжних борців за її повнокровне функціонування в усіх сферах суспільного життя.

 
43 83.3(4Пол)-022
Я47

Яковенко, С.

        Романтики, естети, ніцшеанці: Українська та польська літературна критика раннього модернізму / С. Яковенко ; рец. : О. Астаф'єв, В. Моренець ; ред. : Б. Матіяш ; худ. : В. Гаврилюк. - К. : Критика, 2006. - 295 с.

Зміст:
  Українська та польська критика як літературне взаємопізнання: культурно-історичні паралелі. - С. 15-34
  Світоглядні основи раннього модернізму. - С. 35-63
  Модерністи як спадкоємці й аналітики романтичної традиції. - С. 64-110
  Романтизм Адама Міцкевича та "неоромантизм" Станіслава Бжозовського. - С. 65-79
  Юліуш Словацький, сучасник модеоністів. - С. 79-99
  Рецепція творчости Зигмунда Красінського та Ципріяна Норвіда. - С. 99-106
  Інтерпретативна практика і поетика. - С. 107-188
  Концепції мови: метафізика й генеалогія. - С. 189-263

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями

Ключові слова (ненормовані): модернізм -- романтична традиція -- інтерпретативна практика -- поетика -- психологізм -- концепція мови -- метафізика -- генеологія -- символізм

Анотація:   Київський історик літератури, філолог-полоніст Сергій Яковенко запропонував цілком новий погляд на літературну критику кінця ХІХ - початку ХХ сторіч із перспективи зрілого модернізму та постмодерну. У компаративному ключі він простежує й аналізує світоглядно-естетичні засади української та польської критики раннього модернізму, її структурні властивості й інтертекстуальні зв'язки зі світовою естетикою, доводячи, що саме в цей період зароджувались основні естетико-філософські концепціїї ХХ сторіччя: феноменологія, екзистенціялізм, герменевтика, структуралізм, психоаналіз. Літературна критика вперше постає тут як самостійний і цікавий тип дискурсу, не менш важливий, ніж художня література. Монографія є принциповою новою методологічною пропозицією, якої годі буде оминути, беручися до грунтовних студій літературної критики.

 
44 84(4Укр)6-4
Л48

        Вибрані твори [проза]: в 3 т. / уклад.-ред. : Б. Мельничук. - Т. : Збруч, 2006. - 400 с.

Зміст:
  Мотря. - С. 3-190
  Орли. - С. 191-222
  Крутіж. - С. 223-358
  Оповідання. - С. 359-399

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема історична -- 1734-1750 -- доба міжгетьманства -- 1663-1687 -- Руїна -- Мазепа І. в літературі -- жінка в

Анотація:   Цим томом продовжуємо ознайомлювати читачів із творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого (1872-1941). Започатковує збірник другий том історичної повісті "Мотря". (Перший том побачив світ у нашому видавництві у 2005 р. в одній книзі з історичною повістю "Сотниківна"; там була також подана обширна стаття про життєвий і творчий шлях Б. Лепкого). У центрі повісті "Мотря", дія якої відбувається на тлі важливих історичних подій, - кохання дочки генерального судді Кочубея і гетьмана Івана Мазепи. Історичне оповідання "Орли" повертає до років 1734-1750, коли в Україні після смерті гетьмана Данила Апостола почалася доба так званого "міжгетьманства", характерного посилення московських катувань та знущань, насаджуванням деспотичного царського режиму. У повісті "Крутіж" Б. Лепкий відобразив епізоди ще ранішого історичного періоду - Руїни (1663-1687). Фахівці по праву відносять цей твір до найкращих в українській художній літературі на теми минулого нашої країни.

 
45 63.1(4Укр)6-8
Н12

        На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа [Текст] : наук. зб. / ред. Л. Винар ; упоряд. В. Сергійчук. - К. : Твім інтер, 1999. - 238 с.

Зміст:
  Винар Л.  З нагоди ювілею проф. Теодора Мацьківа / Л. Винар. - С. 5-7
  June K. Burton  Preface / K. Burton June. - С. 8-9
  Калакура Я.  Внесок Теодора Мацьківа в збагачення джерельної бази історії України / Я. Калакура. - С. 10-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзира Я.  Межигірський козацький літопис як пам'ятка української історіографії XVII ст. / Я. Дзира. - С. 21-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергійчук В.  Українське козацтво на службі Московської держави в другій половині XVI - середині XVII ст. / В. Сергійчук. - С. 49-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиза Н.  Формування незалежного судочинства України в період гетьманства Богдана Хмельницького / Н. Сиза. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мицик Ю.  З документації гетьмана Петра Дорошенка / Ю. Мицик. - С. 70-102
  Мельник Л.  До історії участі українського козацтва у військових діях у Прибалтиці в роки Північної війни (1700-1702 рр.) / Л. Мельник. - С. 102-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрів В.  Московсько-українська війна (1708-1711 рр.) / В. Петрів. - С. 122-147
  Неврлий М.  "Itinerarium" Данієла Крмана молодшого і Україна в ньому / М. Неврлий. - С. 147-165
  Дзира І.  Проблема соборності українських земель в історико-літературних творах XVIII ст. / І. Дзира. - С. 166-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верба І.  Політична історія України в працях Олександра Оглоблина 1920-1940-х років / І. Верба. - С. 186-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конончук М.  Іван Мазепа: правдв художня, правда історична / М. Конончук. - С. 212-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Публікації Теодора Мацьківа. - С. 228-237

Рубрики: Мацьків, Т. - про нього
Історіографія України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): козаччина -- Хмельницький Б. -- Мазепа І. -- Межигірський козацький літопис -- Дорошенко П. -- 1708-1711 -- Московсько-українська війна

Анотація:   Науковий збірник присвячено 80-річчю від дня народження знаного у світі видатного українського історика, публіциста, професора Теодора Мацьківа, який мешкае у Гайдельберзі (Німеччина). Його дослідження козацько-гетьманської доби - визначний вклад у вітчизняну історіографію. Книгу склали праці відомих науковців, які в своїх студіях розглядають різні аспекти подій в Україні в ХVI - XVIII ст., їх відображення у документах, історіографічних вітчизняних та зарубіжних джерелах, художній літературі, а також у науковому доробку ювіляра.

 
46 81.2Ук-420
С91

        Сучасний тлумачний словник української мови [Текст] : 60000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського ; редкол. : Н. М. Божко, Н. М. Ткаченко [та ін. - Х. : Школа, 2006. - 827 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник

Анотація:   Словник містить близько 50 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних слів української мови. Новим для словника є введення сучасної лексики і сленгових фразеологізмів, подання походження іншомовних слів, наведення закінчень кличного відмінка у назвах осіб та окремих іменників-неістот. Із застарілих слів та діалектизмів до словника включено здебільшого ті, які широко вживаються в художній літературі. У книзі також уміщено наукові терміни і сталі вирази.

 
47 Ч12

Чабан, А. Ю.

        Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини [Текст] : монографія / А. Ю. Чабан. - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 320 с.

Рубрики: Етнологія України
Середня Наддніпрянщина

Ключові слова (ненормовані): страви Середньої Наддніпрянщини -- українська народна кухня -- кухонний інвентар -- страви народного обрядового календаря -- застілля -- козацький банкет

Анотація:   У запропонованій монографії, на основі грунтовного дослідження джерел, дослідницького та художньої літератури, аналізу польових досліджень, висвітлено систему харчування населення Середньої Наддніпрянщини в історічній ретроспективі, становлення традицій приготування страв та етикету споживання. Проаналізовано як із чого готували страви, кухню і кухонний інвентар, систему обрядових, традиційних та призабутих страв та напоїв.

 
48 83.011.7я21
С48

        Словник тропів і стилістичних фігур / авт.-уклад. В. Ф. Святовець. - К. : Академія, 2011. - 172 с.

Рубрики: Довідкові видання - Стилістичний словник

Анотація:   Словник містить інформацію про найпоширеніші образотворчі засоби, використання яких допомагає індивідуалізувати мовлення людини, збагатити його влучними, дотепними тропами та стилістичними фігурами і завдяки цьому розкрити найтонші відтінки емоцій, переживань, вражень. Зміст його наповнений різноманітним ілюстративним матеріалом, узятим із творів художньої літератури, публіцистики, висловлювань знаменитостей.

 
49 81.2Ук-420
С48

        Відставання - Гуральня / уклад.: І. В. Шевченко, Г. М. Ярун, О. О. Погрібна [та ін.] ; наук. ред. С. - : 2012. - 1120 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник української мови

Анотація:   Третій том академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Третій том Словника містить 12737 словникових статей.

 
50 81.2Ук-418
В27

        Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики [Текст] : 253 000 сл. / авт., кер. проекту, голов. ред. В. Т. Бусел, уклад. : В. Т. Бусел, М. Д. Василега. - К. : Перун, 2008. - 888 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник з української мови

Анотація:   До "Зведеного словника" включені слова, що вживалися в художній літературі ХІХ - ХХ століть, поняття фольклорно-етнографічного характеру щодо українського менталітету, господарської діяльності, ремесел, шлюбних і родинних взаємин, обрядів, вірувань, музичної культури, пісень, танців, декоративного мистецтва тощо.

 
51 84(4Укр)6-4кр
Б61

Білецький, Ф. Ф.

        Змова проти Тараса Шевченка [Текст] : художньо-докум. повість / Ф. Ф. Білецький. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. - 240 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): останні роки життя Шевченка

Анотація:   У своїй повісті Феофан Білецький відкидає всі ті ідеологічні стереотипи й нашарування, котрих зазнав образ Твараса Шевченка в художній літературі і прагне показати його передусім людиною, яка не може повсякчас вдовольнятися одинм лиш громадським, йдучи на муки, людиною, яка хоч на схилі літ хотіла мати останніх років життя духовного батька нації, автор книги торкається найпотаємніших струн його душі, його мрій і сподівань, котрим не судилося здійснитися. Чому? Відповіді на це, чесної й обгрунтованої, не давав ніхто. Власне, ніхто й не ставив такого запитання. Також можна без перебільшення говорити, що Феофан Білецький виявився першопрохідцем на цій стезі. Свідченням тому є вже сама назва повісті.

 
52 91.9:63.3
М13

        Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688-2009) [Текст] : бібліогр. покаж. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Темпора, 2009. - 248 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Мазепа І.

Анотація:   Покажчик знайомить читача зі значною кількістю опублікованих джерел, науковою, науково-популярною, енциклопедичною та художньою літературою, присвяченою постаті Івана Мазепи та періоду його гетьманування (1687-1709), що виходила друком протягом другої половини XVII - початку XXI ст. в Україні та зарубіжних країнах. Також вибірково представлено інтернет-ресурси, які містять змістовну інформацію про біографію І. С. Мазепи, подають історіографічні оцінки його діяльності, містять відомості про українську та світову мазепіану.

 
53 81.2Ук-7
Є74

Єрмоленко, С. Я.

        Мовно-естетичні знаки української культури [Текст] : монографія / С. Я. Єрмоленко. - К. : Інститут української мови НАН України, 2009. - 350 с.

Рубрики: Мова українська - Українська словесність

Ключові слова (ненормовані): мова і культура -- мовна естетика -- українська літературна мова -- мовно-естетичні знаки української культури -- художнє слово

Анотація:   Монографія присвячена актуальним питанням мовної естетики української словесності - від творчості Івана Котляревського, Тараса Шевченка до сучасної мовно-художньої практики (Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Є. Пашковський, М. Матіос та ін.). Нове прочитання текстів української художньої літератури ХІХ та ХХ ст. грунтується на теоретичних засадах виокремлення мовно-естетичних знаків національної культури. Співвідносність мовно-естетичних знаків із такими поняттями, як лінгвокультурема, етнокультурні концепти, лінгвокультурні концепти, етнокультурознавча лексика, культуреми, слова з національно-культурним компонентом семантики, засвідчує, що сучасний погляд на історію нової української літературної мови має грунтуватися на аналізі текстів, у яких виявляються мовно-естетичні знаки національної культури. Такий підхід актуалізує питання взаємодії філософії мови і філософії культури.

 
54 83я2
Л64

        Літературознавчий словник-довідник. - К. : Академія, 2007. - 751 с.

Рубрики: Довідкові видання - Літературознавчий словник-довідник

Анотація:   У словнику-довіднику розкрито зміст основних філософсько-естетичних категорій, літературознавчих, лінгвістичних, психологічних понять, які характеризують специфіку художньої літератури, її функціонування у суспільстві. Подано інформацію про українські альманахи і літературно-мистецькі часописи, об'єднання письменників і стильові течії у світовому письменстві.

 
55 28.6я73-5
Б59

Біда, О. А.

        Лабораторний практикум із зоології з основами екології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Біда, М. В. Картель ; рец. : П. І. Мороз, Н. Ф. Коваль. - К. : Науковий світ, 2004. - 330 с.

Рубрики: Зоологія загальна

Ключові слова (ненормовані): практичні заняття з зоології -- дидактичний матеріал з зоології -- кросворди по зоології

Анотація:   У лабораторному практикумі описано 12 лабораторних занять. Тут є лабораторні заняття по вивченню представників типів: саркомастігофори, інфузорії, кишковопорожнинні, круглі і кільчасті черви, молюски, членистоногі та хордові (представлено класи: риби, земноводні, рептилії, птахи, ссавці). Широко висвітлено методику проведення спостережень та дослідів над різними безхребетними та хребетними тваринами, даються поради щодо заготівлі та зберігання їх. Подано, враховуючи специфіку роботи майбутнього вчителя початкових класів, різноманітний дидактичний матеріал: уривки про тварин з науково-популярної, довідкової та художньої літератури, ребуси, кросворди, що сприяють розвитку пам'яті та спостережливості у дітей.

 
56 81.2Ан-48
М42

Медведєва, Л. М.

        Англо-український словник парних словосполучень / Л. М. Медведєва, В. В. Дайнеко ; під ред. О. Є. Семенця. - К. : Українська енциклопедія, 1994. - 256 с.

Рубрики: Мова англійська - Англо-український словник

Анотація:   Словник містить понад 2000 англійських парних словосполучень з їх українськими відповідниками. Такі словосполучення різного ступеня усталеності здатні виражати розмаїту гаму значень і широко вживаються в сучасній англійській розмовній і діловій мові, мові преси і художньої літератури тощо. Словосполучення розміщуються за алфавітом, супроводжуються прикладами вживання у мовленні.

 
57 Б90

Букрієнко, А. О.

        Теорія і практика перекладу. Японська мова [Текст] : [підручник]. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 316 с.

Рубрики: Мова японська - Переклад

Ключові слова (ненормовані): переклад творів японської художньої літератури

Анотація:   Пропонований підручник допоможе майбутнім фахівця з японської лінгвістики та перекладу дізнатися про ключові поняття перекладознавства, лінгвістичні методи дослідження перекладу, різні основи перекладознавства, окремі актуальні питання лексикограматичного і стилістичного плану, головні віхи в історії розвитку перекладознавства та визначені досягнення у цій галузі на сьогоднішній день. Перший том підручника охоплює, переважно, теоретичну частину перекладознавства, закладаючи підвалини для подальшого вивчення теоретичних і практичних дисциплін курсу підготовки філолога-японіста у вищій школі, що так чи інакше пов'язані з перекладацьким процесом.

 
58 91.9:74.58
Б82

        Мирон Борецький [Текст] : бібліографічний покажчик / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. світової л-ри. - Дрогобич : Посвіт, 2008. - 26 с.

Рубрики: Борецький М. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): антична література -- художній переклад -- Борецький М. і.

Анотація:   Бібліографічний покажчик містить інформацію про літературознавчу та перекладацьку працю класика-філолога, перекладача Мирона Івановича Борецького (1941-2007). Матеріали охоплюють період за 33 роки (1974-2007) і свідчать про талант М. Борецького як перекладача, редактора, літературознавця.

 
59 87.7я72-3
Д44

        Дивоцвіт дитинства [Текст] : хрестоматія з етики для учнів почат. шк. / за ред. : В. М. Хайруліної. - К. : Плеяди, 2005. - 192 с.

Рубрики: Етика

Ключові слова (ненормовані): виховання добра -- духовность і діти

Анотація:   У цій хрестоматії вміщено цікаві оповідання, казки, вірші та інші твори художньої літератури, що висвітлюють основні питання етики, допомогають усвідомити найважливіші духовні цінності. Хрестоматію складають чотири розділи, які побудовані за тематичним принципом. Дібраний матеріал знайомить маленьких читачів із такими поняттями, як "рід", "родина", "сім'я", поглиблює знання про довкілля, сприяє розумінню ролі книги в житті людини, виховує любов до рідного слова, дає відповіді на чимало запитань, які цікавлять маленьких читачів.

 
60 91.9:63
І90

        Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2005 р. / М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України. - К. : Арістей, 2007. - 560 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Історичні науки
Україна

Ключові слова (ненормовані): історіографія -- джерелознавство -- наукова робота з історії України -- наукова робота з історії України -- спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   У покажчику відображено книги, брошури, статті. Користувачі віднайдуть цікаві новинки наукової, офіційно-документальної, науко-популярної,масово-політичної, навчальної, довідкової, інформаційної, релігійної, документально-художньої літератури та автореферати дисертацій. Широко представлено матеріали, тези науково-практичних конференцій, конгресів, форумів, семінарів, "круглих столів".

 
61 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 97 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 144 с.

Зміст:
  Бобирєва М. М.  Прагматичні аспекти функціонування некатегоричних висловлень у сучасній французькій мові / М. М. Бобирєва, О. М. Пархоменко. - С. 3-10
  Ісаєва Г. Т.  Поліпредикативне ускладнення речення структурами вторинної предикації / Г. Т. Ісаєва, Ж. Л. Патрушева. - С. 10-16
  Зеленська О. П.  Складнопідрядні речення з причиновими сполучниками since і as у сучасній англійській мові (контрастивний аналіз) / О. П. Зеленська. - С. 16-23
  Мороз Б. І.  Дистантність компонентів предикативної синтаксичної групи S+V у сучасній французькій мові / Б. І. Мороз. - С. 24-31
  Янош З. П.  Соціолінгвістичні мікроструктури партитивного питання (на матеріалі французької мови) / З. П. Янош. - С. 31-37
  Островська О. А.  Поверхнева структура комунікативно відмінних простих речень / О. А. Островська. - С. 37-43
  Огоновська О. В.  Статус нульового знака / О. В. Огоновська. - С. 43-46
  Бик І. С.  Центр і периферія категорії майбутнього часу в сучасній англійській мові / І. С. Бик. - С. 46-50
  Завгороднєв Ю. А.  Давньоскандінавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії / Ю. А. Завгороднєв. - С. 50-55
  Мандзак І. А.  Симетричні метафоричні словосполучення у французькій мові / І. А. Мандзак. - С. 56-59
  Добош Б. В.  Сільськогосподарська лексика нововерхньонімецького періоду / Б. В. Добош. - С. 59-63
  Білинський М. Е.  Категорія стану в іменниковому та прикметниковому словотворі англійської мови в діахронії / М. Е. Білинський. - С. 63-67
  Сулимовська З. В.  Реалізація значення каузальності в граматичних комплексах (на матеріалі англійської мови) / З. В. Сулимовська. - С. 67-71
  Корольова Т. М.  Взаємодія просодичних засобів передачі модальних значень у мовленні / Т. М. Корольова. - С. 72-77
  Буракова О. В.  Питання порівняльної метрики у сучасному мовознавстві / О. В. Буракова. - С. 78-84
  Траченко О. М.  Парадигма заголовків / О. М. Траченко. - С. 84-90
  Пархоменко А. Ф.  До питання про стилістичну інновацію / А. Ф. Пархоменко. - С. 90-93
  Арцишевська А. Л.  Типологія репрезентуючого компонента та його стилістична функціональність (на матеріалі англомовного оповідання) / А. Л. Арцишевська. - С. 93-100
  Максимук В. М.  Паралелізм як засіб створення мовної експресії у публіцистиці Дж. Болдуїна / В. М. Максимук. - С. 100-107
  Яхонтова Т. В.  Лексична структура жанру екзотико-пригодницького роману (на матеріалі романів "Острів скарбів" Р. Л. Стівенсона та "Копальні царя Соломона" Р. Хаггарда) / Т. В. Яхонтова. - С. 107-112
  Мізецька В. Я.  Інтродукційна авторська ремарка в англійському драматичному творі / В. Я. Мізецька. - С. 112-117
  Ратич М. Т.  Стилістичні функції перфекта / М. Т. Ратич. - С. 117-122
  Сімейкіна Н. М.  Проблема робітничого класу в англійській драмі початку XX ст. / Н. М. Сімейкіна. - С. 123-129
  Хорольський В. В.  Символізм У. Б. Йітса (спроба системного аналізу вірша "Троянда Світу") / В. В. Хорольський. - С. 130-136
  Лещук Т. Й.  Ідейна еволюція політичної фантастики Робера Мерля / Т. Й. Лещук. - С. 137-142

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   В мовознавчих статтях збірника висвітлюються актуальні питання синтаксису, зокрема поверхнева структура простого речення, дистантність компонентів присудка, вторинна предикація , а також проблеми морфології, словотвору, термінології. В статтях по стилістиці розглядаються деякі аспекти мови художньої літератури і публіцистики. Літературознавчі статті присвячені темі робітничого класу в англійській драматургії, поезії Йітса, а також політичній фантастиці Робера Мерля.

 
62 81.2Ук-923.2
П40

Плющ, М. Я.

        Граматика української мови в таблицях [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас; ред. Т. М. Коліна. - К. : Вища школа, 2004. - 167 с.

Рубрики: Мова українська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): морфеміка і словотвір -- пунктуація -- українська мова в таблицях -- літературна мова

Анотація:   Вміщено таблиці, в яких систематизовано відомості з курсу сучасної української літературної мови за розділами: "Морфеміка і словотвір", "Морфологія", "Синтаксис", "Пунктуація". Подано матеріал про мотиваційні зв'язки і відношення у процесах словотворення, принципи виділення самостійних і службових частин мови та вигуків. Стислі характеристики словосполучень, типів простого і складного речень проілюстровано прикладами з художньої літератури, публіцистика.

 
63 81.2Ук-420
С48

        В - Відсріблитися / уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М. Менько [та ін.] ; наук. ред. О. - : 2012. - 976 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник української мови

Анотація:   Другий том академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Другий том Словника містить 10908 словникових статей.

 
64 63.3(4Укр)46-8
К56

Ковалевська, О.

        Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська ; голов. ред. : Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2008. - 199 с.

Рубрики: Мазепа І. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): мазепа і.: гетьман україни -- 1687-1709

Анотація:   У цій книзі читач знайде короткі, але вичерпні відповіді на основі питання, що стосується постаті гетьмана України 1687-1709 рр. Івана Мазепи, дізнається про цікаві історичні факти, пам'ятки історії та культури, пов'язані з ним, про твори художньої літератури, живопису й музики, у яких відтворено його образ. Для кращого розуміння та сприйняття матеріалу пропонується хронологія дат життя й діяльності І. Мазепи, додаються списки основної та додаткової літератури, які дозволять більш докладно ознайомитися з цією видатною особистістю в українській історії.

 
65 74.00
С79

Стельмахович, М. Г.

        Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. - К. : Радянська школа, 1985. - 312 с.

Рубрики: Етнопедагогіка - Народне виховання

Ключові слова (ненормовані): історія народної педагогіки -- народна дидактика -- самовиховання -- перевиховання -- моральне виховання у сім'ї -- трудове виховання -- розумове

Анотація:   Використовуючи широкий і різноманітний матеріал українського фольклору, етнографії, класичної художньої літератури, повсякденної масової практики сімейного виховання, автор розкриває сутність народної педагогіки, основні її досягнення, ідеали, функції, традиції і новаторство. Книга розрахована на батьків, вчителів, вихователів, учнів і студентів педагогічних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями виховання і навчання.

 
66 83я2
Л64

        Літературознавчий словник-довідник / редкол. : Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів [та ін.]. - К. : Академія, 1997. - 752 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник літературознавчий

Ключові слова (ненормовані): літературний словник

Анотація:   На відміну від традиційних словників літературознавчих термінів, це видання має довідково-енциклопедичний характер. У ньому розкривається зміст основних філософсько-естетичних категорій, літературознавчих, лінгвістичних, психологічних понять, які характеризують специфіку художньої літератури, її функціонування у суспільстві. Дається інформація про українські альманахи і літературно-мистецькі часописи, об'єднання письменниківі стильові течії у світовому письменстві.

 
67 74.204.2
Б77

Бойко, А. М.

        Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями) [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів шкіл, викл., студ. пед. навч. закл. / А. М. Бойко. - К. : ІЗМН, 1996. - 230 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): загалнопедагогічна підготовка вчителя -- виховуючі відносини "учитель-учень" -- самопідготовка вчителя -- регіональне освітнє об'єднання -- науково-виховне

Анотація:   Посібник складається з кількох логічних об'єднаних розділів, кожен з яких містить інноваційну інформацію й індивідуальні завдання з самопідготовки репродуктивного й творчого характеру (різнорівневі тести, анкети, уривки з наукової та художньої літератури тощо) для самоаналізу й самооцінки педагогічної діяльності.

 
68 83.3Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 41 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1983. - 136 с.

Зміст:
  Чумак В. Г.  Образ позитивного героя в сучасному українському історичному романі / В. Г. Чумак. - С. 3-9
  Працьовитий В. С.  Створення героїчного характеру у драматургії Миколи Зарудного / В. С. Працьовитий. - С. 9-15
  Барабаш С. Г.  Естетичні функції фольклоризму в драматичній поемі А. Малишка "Арсенал" / С. Г. Барабаш. - С. 16-22
  Хороб М. Б.  До питання психологізму в оповіданнях Григора Тютюнника / М. Б. Хороб. - С. 22-28
  Вертій О. І.  Фольклорні джерела прекрасного у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" / О. І. Вертій. - С. 28-30
  Івасютин Т. Д.  Типологічна характеристика двох комедій ("Витівки Скапена" Ж.-Б. Мольєра та "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ'яненка) / Т. Д. Івасютин. - С. 31-36
  Нахлік Є. К.  "Діалогічний конфлікт" в українській романтичній прозі (30-60-ті роки XIX ст.) / Є. К. Нахлік. - С. 36-44
  Погребенник Я. Д.  Проблема точності й адекватності перекладацького почерку / Я. Д. Погребенник. - С. 45-50
  Буракова О. В.  Відтворення ритміки українського вірша у поетичному перекладі ( На матеріалі лірики Т. Г. Шевченка та її англомовних перекладів) / О. В. Буракова. - С. 50-58
  Скоць А. І.  Герой -інтернаціоналіст в українській радянській прозі (20-ті - перша половина 40-х років) / А. І. Скоць. - С. 59-66
  Лісовий П. М.  Степан Руданський і Закарпаття / П. М. Лісовий. - С. 66-69
  Охріменко П. П.  Про типи українсько-білоруських літературних зв'язків / П. П. Охріменко. - С. 69-75
  Родько М. Д.  Перші кроки радянського літературознавства в Україні / М. Д. Родько. - С. 75-80
  Білецький Ф. М.  Особливості жанру сатиричної казки в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. / Ф. М. Білецький. - С. 80-88
  Кузик В. Я.  Тематична типологія слов'янських балад про народних месників / В. Я. Кузик. - С. 88-93
  Куца О. П.  Російські письменники-класики в оцінці Миколи Бажана / О. П. Куца. - С. 93-99
  Гнідан О. Д.  До питання "Марко Черемшина і німецький модернізм" / О. Д. Гнідан. - С. 99-105
  Тарахан-Береза З. П.  Поетичний та живописний (графічний) образ у Шевченка / З. П. Тарахан-Береза. - С. 105-111
  Саєнко В. П.  Питання скандінавістики у літературно-критичній спадщині Лесі Українки / В. П. Саєнко. - С. 112-117
  Вознюк Г. Л.  Творчість Ольги Кобилянської у критичній оцінці Осипа Маковея / Г. Л. Вознюк. - С. 118-125
  Рум'янцева О. П.  Перші українські нариси про зарубіжні країни ("Листи з Парижа" Марка Вовчка) / О. П. Рум'янцева. - С. 126-132

Анотація:   У збірнику висвітлюються питання історії, теорії і критики дожовтневої та радянської української літератури, художньої майстерності письменників. Вміщуються матеріали, присвячені 120-річчю від дня народження О. Кобилянської та 150-річчю від дня народження Марка Вовчка.

 
69 83я21
Л50

Лесин, В. М.

        Словник літературних термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. - К. : Радянська школа, 1971. - 487 с.

Рубрики: Довідкові видання - Літературний словник

Анотація:   Ця книга є третім грунтовно переробним і значно доповненим виданням. У ній пояснено близько 1350 термінів, вживаних у науці про художню літературу. Тлумачення ряду термінів поліпшено й доповнено новим ілюстрованим матеріалом, який запозичено з української й російської літератур. Готуючи нове видання словника, автори врахували досягнення радянської літературознавчої науки, літературознавчі праці і довідкову літературу, що вийшли з друку останнім часом.

 
70 81.2Ук-412
Г70

Городенська, К.

        Граматичний словник української мови: сполучники / К. Городенська ; відп. ред. І. Вихованець. - Херсон : ХДУ, 2007. - 337 с.

Рубрики: Мова українська - Граматичний словник

Ключові слова (ненормовані): стилістика -- вживання сполучників

Анотація:   У словнику вичерпно подано формально-синтаксичні функції сполучників сучасної української мови, визначено їхні позиції у складному й простому ускладненому реченнях, указано на походження та спосіб уживання сполучників. Багатий ілюстрований матеріал дібрано з різностильових текстів - фольклору, художньої літератури, наукового й офіційно-ділового стилів, публіцистики тощо, на основі якого встановлено характерність граматичних функцій для кожного сполучника.

 
71 81.2ук-923
К61

Колоїз, Ж. В.

        Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 356 с.

Рубрики: Мова українська - Літературна мова

Ключові слова (ненормовані): фразеологія -- лабораторні роботи -- фонетика -- фонологія -- орфоепія -- графіка -- орфографія -- морфеміка -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- пунктуація

Анотація:   Пропонований посібник - систематизований збірник завдань до курсу "Сучасна українська літературна мова". Мета посібника - сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань, поглибленому вивченню сучасної української літературної мови, виробленню і вдосконаленню практичних навичок мовного аналізу. Лабораторні роботи передбачають 12 варіантів. Кожен варіан представлений 5 завданнями. Матеріал для вирішення того чи іншого завдання є індивідуальним, його дібрано з текстів художньої літератури та публіцистики.

 
72 83.3(4Укр)6-8...4
Ю78

Юрова, І.

        Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі II половини XX століття [Текст] : [монографія] / І. Юрова ; наук. ред. А. В. Біла. - Донецьк : Норд-Прес, 2006. - 270 с.

Рубрики: Костецький, І. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Костецький І. -- дискурс -- протеїзм

Анотація:   У монографії осмислюється своєрідність творчого почерку українського письменника-емігранта Ігоря Костецького на тлі складної епохи, що характеризується стильовим поліфонізмом, неоднозначною картиною світу, конвергенцією художньої літератури й філософії, деміфологізацією дійсності, а також пошуком нової системи ціннісних координат. Широкий фактичний матеріал, залучений в роботі, дозволяє всебічно представити авторську індивідуальність І. Костецького у різних естетичних контекстах.

 
73 81.2УК-922
М36

Мацько, Л. І.

        Українська мова [Текст] : тексти для диктантів (навчальні і контрольні з творчими мовними завданнями) для учнів 5-11 класів загально-освіт. шкіл, ліцеїв, гімназій (з українською мовою навчання) / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Донецьк : БАО, 2002. - 320 с.

Зміст:
  Оцінювання диктантів. - С. 8-10
  Довідник орфограм. - С. 281-298
  Довідник пунктограм. - С. 299-312

Рубрики: Методика навчання української мови - Контроль знань

Ключові слова (ненормовані): диктанти з української мови

Анотація:   У посібнику подаються уривки з творів української художньої літератури, тексти публіцистичного та науково-популярного спрямування, адаптовані до навчальних потреб. Їх можна використати як диктанти на випускних екзаменах, а також у навчально-тренувальній роботі для вироблення в учнів стійких умінь і навичок грамотного українського мовлення і письма.

 
74 20.1я72-3
Д58

        Довкілля [Текст] : хрестоматія : для почат. кл. загальноосвіт. навч. закл. / упоряд. О. А. Біда. - К. : Перун, 1999. - 365 с.

Рубрики: Екологія - Природа і людина

Ключові слова (ненормовані): нежива природа -- жива природа -- навколишнє середовище -- безхребетні -- хребетні -- рослини Червоної книги -- тварини Червоної книги -- легенди

Анотація:   Хрестоматія з довкілля - це книга у якій подано уривки з науково-популярної, довідкової та художньої літератури про явища у живій і неживій природі, про звичаї, обряди та повір'я нашого народу. Крім того, щоб ширше охопити матеріал, який вивчається у школі, автор подав корисні поради щодо загартування організму дитини та зміцнення її здоров'я , а також дидактичні ігри і цікаві завдання про довкілля, що сприяють розвитку пам'яті та спостережливості у дітей.

 
75 Я70

        Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. - 420 с.

Рубрики: Японсько-український словник

Анотація:   Словник містить близько 500 ключових і понад 2000 похідних та ономатопеїчних слів сучасної японської мови, згрупованих за тематичним принципом. Це дозволяє легко знаходити для практичних та семінарських занять відповідну лексику, яка є досить частотною у повсякденному спілкуванні японці, дитячїй мові, мові дуже популярних у сучасній Японії коміксів-манtа, рекламних текстах, художній літературі тощо.

 
76 83.07д
К71

Косів, Г.

        Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. - Л. : Піраміда, 2011. - 264 с.

Рубрики: Річ В. - про неї
Літературознавство - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Віра Річ -- художній переклад -- імпліцитна поетика -- експліцитна поетика -- англо-українські літературні взаємини

Анотація:   Віра Річ (1936-2009) - одна з найталановитіших та найбільш плідних перекладачів української художньої літератури англійською мовою, авторка сотень статей про Україну в зарубіжних виданнях. Стовідсоткова англійська, все своє життя вона присвятила популяризиції української культури за кордоном. Донедавна Віра Річ була мало відома в Україні через заборону в радянський час. Ця книга - перша спроба комплексного осмислення перекладацької спадщини Віри Річ.

 
77 А37

Айдачич, Д.

        Порівняльна сербсько-українська фразеологія [Текст] : навч. посіб. / Д. Айдачич, Л. Непоп-Айдачич. - Київ : Київський університет, 2015. - 260 с.

Рубрики: Мовознавство порівняльне - Сербсько-українська фразеологія

Ключові слова (ненормовані): сталі порівняння -- фразеологічні синонімія -- фразеологізми в художній літературі

Анотація:   Посібник висвітлює взаємовідносини, спільні та відмінні риси фразеологічних систем сербської та української мови. Посібник "Порівняльна сербсько-українська фразеологія" створено для засвоєння теоретичних знань та закріплення практичних навичок студентів першого курсу магістратури сербської групи кафедри слов'янської філогії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 
78 84(4Укр)я4
Д55

        Добридень, школярику! [Текст] : хрестоматія для позакл. та сімейного читання : для дітей мол. шк. віку / уклад. В. О. Мартиненко. - К. : "Інтерпрес ЛТД", 1997. - 352 с.

Рубрики: Українська художня література - Дитяча література

Ключові слова (ненормовані): дитяча художня література -- сценарії обрядових свят -- позакласне читання

Анотація:   До збірки увійшли прозові та віршовані твори, з якими більшість школярів ще не знайома - їх немає на сторінках підручників. Природа, фантастика, гумор, казки, міфи стародавньої Еллади, інформація з різних галузей знань - усі матеріали дібрано так, аби сприяти розширенню світогляду дитини. Книга містить також сценарії обрядових свят з нотним матеріалом, які можуть використовуватися вчителем для влаштування шкільних святкових заходів.

 
79 81.2Ук-420
С48

        Д - Ж / уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко [та ін.] ; наук. ред. Н. - : 2013. - 1008 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник української мови

Анотація:   Четвертий том академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Четвертий том Словника містить 10760 словникових статей (літератД - 7086, літера Е - 2427, літера Є - 196, літера Ж - 1051).

 
80 83.3(4Укр)6-4
Н56

Нестелєєв, М. А.

        На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму [Текст] : монографія / М. А. Нестелєєв. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с.

Рубрики: Історія української літератури - Український модернізм

Ключові слова (ненормовані): українській художній літературі -- творчість Хвильового -- суїцидальна образність у прозі Епіка -- суїцидальна тематика у творах Підмогильного

Анотація:   У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В. Підмогильного, М. Хвильового та Г. Епіка.

 
81 Я70

        Японсько-український словник ономатопеїчної лексики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. - 318 с.

Рубрики: Японсько-український словник

Анотація:   Словник містить майже 400 ключових і понад 2000 похідних та синонімічних найчастотніших слів сучасної японської мови, що належать до групи ономатопеїчної лексики, яка є надзвичайно поширеною у повсякденному побутовому мовленні японців, художній літературі, мові манtа, рекламних текстах, а також у дитячій мові.

 
82 81.2Ук-33
Б61

Білоноженко, В. М.

        Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів [Текст] : [монографія] / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк ; відп. ред. Л. С. Паламарчук. - К. : Наукова думка, 1989. - 156 с.

Рубрики: Мова українська - Фразеологія

Ключові слова (ненормовані): фразеологічні значення -- фразеологія -- способи тлумачення фразеологічного значення -- розгорнута метафора -- фразеологічна контамінація

Анотація:   У монографії розглянуто актуальні проблеми фразеології та фразеографії, теоретично обгрунтовано і розроблено способи і моделі тлумачення фразеологізмів у практиці укладання фразеологічних словників, висвітлено основні динамічні процеси у сфері функціонування фразеологічних одиниць. Викорастано широкий фактичний матеріал творів української художньої літератури.

 
83 82.3(4Укр) я73-1
Л22

Лановик, М. Б.

        Українська усна народна творчість [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Лановик, З. Лановик ; наук. ред. : Р. Т. Гром'як. - К. : Знання-Прес, 2005. - 591 с.

Рубрики: Фольклористика України - Усна народна творчість

Ключові слова (ненормовані): періодизація фольклору -- школи фольклористики -- український фольклор -- магія -- міфологія -- календарно-обрядова творчість -- родинно-обрядова творчість -- героїчний

Анотація:   Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побудування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класифікацію жанрів з урахіванням сучасних досліджень історії, етнопсихології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв'язку з художньою літературою.

 
84 81.2Ук-0
М91

Муромцева, О. Г.

        Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : [монографія] / О. Г. Муромцева. - Х. : Вища школа, 1985. - 152 с.

Рубрики: Мова українська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): українська літературна мова -- лексичні запозичення -- термінологізація -- детермінологізація

Анотація:   У монографії розглядаються процеси розвитку лексичного складу української літературної мови на матеріалі різноманітних джерел: художньої літератури, публіцистики тощо. Досліджуються словотворчі процеси, запозиченння слів і семантичні зміни, що сприяло збагаченню лексичного складу української літературної мови другогої половини ХІХ - початку ХХ ст. Показується боротьба прогресивних і реакційних тенденцій щодо шляхів розвитку лексичного складу літературної мови, простежується внесок видатних представників українського слова у збагачення української літературної лексики.

 
85 81.001.1-923
Б31

Бацевич, Ф. С.

        Вступ до лінгвістичної генології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2006. - 247 с.

Рубрики: Мовознавство - Лінгвістична генологія

Ключові слова (ненормовані): теорія мовленнєвих жанрів -- проблеми лінгвістичної генології -- розвиток мовленнєвих жанрів -- спілкування -- теледискурс

Анотація:   У навчальному посібнику з позицій сучасної лінгвістики розкрито предмет, завдання, категорії, методологію лінгвістичної генології, загальні закони формування і функціонування мовленнєвих жанрів як найважливіших компонентів дискурсу і комунікації, розглянуто проблеми організації, типології і розвитку мовленнєвих жанрів, їх роль у процесах спілкування, а також комунікативні невдачі, які виникають під час побудови мовленнєвих жанрів. Теоретичні відомості проілюстровано прикладами з художньої літератури і побутового мовлення. Подано також зразки аналізу мовленнєвих жанрів різних дискурсів.

 
86 81-923
Б31

Бацевич, Ф. С.

        Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. С. Бацевич. - К. : Академія, 2004. - 344 с.

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): лінгвістика комунікативна -- природа спілкування -- мовленнєвий жанр -- компоненти комунікації -- мовне спілкування -- комунікативний акт -- методологія лінгвістики -- дискурс

Анотація:   Це перший в Україні підручник, у якому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, розкрито її предмет, завдання, категорії, методологію, загальні закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду, вплив на мову психічних, соціальних, культурних чинників тощо. Предметом особливої уваги є власне мовні елементи комунікації - дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт. Враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності. Викладені в підручнику теоретичні положення проілюстровано прикладами з художньої літератури, побутового мовлення. Подано також зразки аналізу комунікативних ситуацій, спеціальні запитання, що сприятимуть глибшому засвоєнню матеріалу, оволодінню основними законами міжособистісного спілкування.

 
87 81.2Ук-420
С48

        А - Б / уклад.: Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун [та ін.] ; наук. ред. Н. - : 2010. - 912 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник української мови

Анотація:   Виходом цього тому розпочинається видання академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах. Він охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Перший том Словника містить 11530 словникових статей (літера А - 4388, літера Б - 7142).

 
88 81.2Ук.-922
С82

Стоян, Л. М.

        Українська мова [Текст] : посіб. з орфографії та пунктуації. / Л. М. Стоян. - К. : Наукова думка, 1998. - 96 с.

Рубрики: Українська мова - Фонетика

Ключові слова (ненормовані): велика літера -- літерні позначення -- апостроф -- правопис префіксів -- розділові знаки

Анотація:   У посібнику викладено основні правила української орфографії та пунктуації з урахуванням шкільного програмового матеріалу. Подано ілюстрації з творів художньої літератури. Посібник адресовано учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв.

 
89 81.2Ук-420
С48

        З-Зв'янути / уклад.: І. В. Шевченко, Н. М. Заїка, Л. Л. Шевченко [та ін.] ; наук. ред. О. - : 2014. - 992 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник української мови

Анотація:   П’ятий том Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін. П’ятий том Словника містить 9941 словникову статтю

 
90 83.3У1-8...44
Я92

Яценко, М. Т.

        На рубежі літературних епох: Енеїда Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М. Т. Яценко. - К. : Наукова думка, 1977. - 279 с.

Зміст:
  Природа сміху в "Енеїді". - С. 18-63
  Фольклоризм "Енеїди". - С. 63-135
  Характер типізації і творчий метод. - С. 135-208
  Енеїда як етологічний твір та її місце в літературі. - С. 208-279

Рубрики: Котляревський І.
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Широке коло питань розвитку української літератури на рубежі ХVIII-XIX ст., зокрема процес складання нової літератури, розглядається у синхронному і діахронному типологічному аспекті, в зв'язку з проблемою художнього прогресу. В центрі дослідження- "Енеїда" Котляревського як неповторне явище світової літератури в ідейно-етитичному контексті свого часу та в співвіднесенні з попередніми художніми епохами. У книзі йдеться про генетичні і типологічні зв'язки "Енеїди" з народною сміховою культурою та поезією, з традиціями античної літератури, письменством середньовіччя, Відродження і Просвітительства, про питання народності і реалізму поеми, визначається її місце у світовій літературі.

 
91 83.3У1-022
Я92

Яценко, М. Т.

        Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. - К. : Наукова думка, 1979. - 335 с.

Зміст:
  Гуманістичний ідеал просвітительського реалізму. - С. 10-106
  У пошуках життєвих засад і літературної критики. - С. 107-192
  Народна естетика і література. - С. 192-186

Рубрики: Історія української літератури.
Україна

Ключові слова (ненормовані): художня наукова думка -- естетична наукова думка -- історизм в літературі -- народність в літературі

Анотація:   Досліджується формування художньої і наукової думки в новій українській літературі й естетиці від Котляревського до Шевченка. На конкретному аналізі творчості українських письменників першої пол. 19 ст. і тогочасних теоретичних уявлень про шляхи розвитку вітчизняної літератури простежується зростання ідейно-художнього рівня, формування естетичних критеріїв реалістичного відображення дійсності, ідейності, народності й історизму літератури.

 
92 83я73-1
Б61

Білоус, П. В.

        Вступ до літературознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Білоус. - К. : Академія, 2011. - 336 с.

Ключові слова (ненормовані): історія літературознавства -- поетика художнього твору -- літературна творчість -- літературний процес -- літературний стиль -- літературне буття

Анотація:   Вступ до літературознавства наближає до пізнання філософських орбіт художнього слова як самобутнього інструменту проникнення в сутність людського буття, літератури як художнього явища, а також різних граней літературного процесу. Таке розуміння утворює концептуальну основу пропонованого навчального посібника, покликаного сформувати цілісне бачення літератури і літературознавства. Зміст його наповнений системними знаннями про унікальну природу словесного мистецтва, його основні функції, поетику і риторику, роди і жанри, специфіку літературної творчості та історичний розвиток літературних форм і художньої свідомості. З - поміж інших навчальних видань про літературу і літературознавство він вирізняється поглядом на письменство як на самостійний і самодостатній вид мистецтва, що посідає важливе місце в культурному бутті людини. Не менш істотна його якість - грунтовний і доступний виклад матеріалу.

 
93 83.3(4Укр)6
Л13

Лаврусенко, М. І.

        Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання [Текст] : монографія / М. І. Лаврусенко. - Кіровоград : Авангард, 2014. - 252 с.

Рубрики: Історія української літератури - Художнє пізнання

Ключові слова (ненормовані): поетика пізнання -- теорія аналізу художньої белетристики -- праісторія України -- творчість Докії Гуменної

Анотація:   Розвідка присвячена дослідженню проблем кореляції наукового та художнього пізнання в українській літературі XX - XXI ст. на дохристиянську тематику. На основі системного аналізу запропоновано класифікацію творів праісторичної тематики, вказано на пізнавальні та виховні можливості прози цього спрямування, актуальність її вивчення, аргументовано схему розгляду поетики науково-популярної та художньої прози Докії Гуменної, Валерія Шевчука, Івана Білика, Василя Кожелянка. Доведено дієвість використання власне літературознавчих і фахових методик для аналізу історико-археологічного, фольклорно-міфологічного та лінгвістичного компонентів творів науково-популярного жанру. Встановлено специфіку української художньої белетристики про дохристиянські часи, актуалізовано на авторських прийомах висвітлення дописемної історії України.

 
94 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
95 74.261.8Ук я73-1
Т51

Токмань, Г. Л.

        Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Л. Токмань. - К. : Академія, 2012. - 310 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): української літератури -- шкільний аналіз художнього твору -- вивчення літературо-знавчого матеріалу -- інноваційні прийоми навчання української літератури

Анотація:   Школа покликана виховувати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шляху до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української лутератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.

 
96 83.3(4Укр)4я21
Д13

        Давня українська література [Текст] : словник-довідник : 650 статей / авт.-уклад.: Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко ; за ред. П. Білоуса. - Київ : Академія, 2015. - 208 с.

Рубрики: Довідкові видання

Анотація:   Словник довідник містить художню і наукову інформацію з української літератури XI- XVIII ст.: основні поняття медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні твори. Сукупність його статей (їх 650) - своєрідна літературознавча мозаїка, яка відображає особливості розвитку української художньої словесності Середньовіччя і доби Бароко, а також стан супровідних явищ - фольклору, конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та естетичних концепцій.

 
97 74.268.39Укр я73-5
Б33

Башманівська, Л. А.

        Практикум з методики викладання української літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус. - К. : Слово, 2013. - 144 с.

Рубрики: Методика навчання української літератури в школі

Ключові слова (ненормовані): літератури -- аналіз художнього твору -- писемний розвиток мовлення учня -- усний розвиток мовлення учня -- позакласна робота з літератури

Анотація:   У посібнику запропоновано плани практичних занять, запитання й завдання для самостійної роботи студентів, креативні вправи, тестові завдання, а також теми та поетапний план роботи лабораторних занять. Посібник допоможе студентам теоретично й практично засвоїти курс методики викладання літератури, оволодіти вміннями та навиками, які необхідні для роботи в школі.

 
98 83.0я73-1
Г15

Галич, О.

        Теорія літератури [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. - К. : Либідь, 2005. - 488 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): розвиток літературознавчої думки -- літературно-художня творчість -- роди літератури -- жанри літератури -- літературний розвиток -- літературний процес

Анотація:   У підручнику висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в контексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Комплексний характер видання дає змогу подати обшир української літературознавчої думки, розглянути родо-жанрову систему в історичному аспекті, розкрити взаємозв'язки і взаємовпливи національної літератури та інших літератур світу тощо.

 
99 83.0я73-1
Г15

Галич, О. А.

        Теорія літератури [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. А. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. - Київ : Либідь, 2008. - 487 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): художня творчість -- епопея -- легенда -- міф -- казка -- лірична література -- драматична література -- індивідуальний стиль -- модернізм -- сюжет художнього

Анотація:   У підручнику висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в контексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Комплексний характер видання дає змогу подати обшир української літературознавчої думки, розглянути родо-жанрову систему в історичному аспекті, розкрити взаємозв'язки і взаємовплави національної літератури та інших літератур світу тощо.

 
100 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський національний. - Ужгород : Говерла, 2011. - 420 с.

Зміст:
  Амирэджиби Н.  Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили. - С. 9-12
  Бабелюк О.  Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту / О. Бабелюк. - С. 13-17
  Бондар О.  Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Бондар, О. Бондар. - С. 18-23
  Бровко О.  Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі / О. Бровко. - С. 24-27
  Бугайова Н.  Опозиція "столиця-провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" / Н. Бугайова. - С. 28-30
  Будівська Л.  Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва / Л. Будівська. - С. 31-34
  Бунчук Б.  Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян. - С. 35-39
  Бєлоброва Т.  Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти / Т. Бєлоброва. - С. 40-43
  Бєлоконь Н.  Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") / Н. Бєлоконь. - С. 44-46
  Валах Н.  Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта Ходачкова" Григорія Цеглинського / Н. Валах. - С. 47-49
  Витрикуш І.  Образ ночі як компоненти романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш. - С. 50-54
  Віннікова Н.  Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект / Н. Віннікова. - С. 55-58
  Воробйова Д.  Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко. - С. 62-65
  Гавриленко О.  Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця XX - початку XXI століття / О. Гавриленко. - С. 66-69
  Гайдук С.  "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка / С. Гайдук. - С. 70-73
  Голомб Л.  Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб. - С. 74-79
  Гончарук Є.  Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії XVII-XVIII століть / Є. Гончарук. - С. 80-83
  Грачова Т.  Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору / Т. Грачова. - С. 84-86
  Демедюк М.  Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках / М. Демедюк. - С. 87-91
  Дмитренко В.  Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе / В. Дмитренко. - С. 92-95
  Дорофєєва А.  Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" / А. Дорофєєва. - С. 96-97
  Дудка А.  Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення / А. Дудка. - С. 98-103
  Євмененко О.  Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" / О. Євмененко. - С. 104-106
  Завалій Л.  Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду / Л. Завалій. - С. 107-109
  Зеленська В.  Осмислення проблеми єдності східнослов'янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" / В. Зеленська. - С. 110-113
  Івончак П.  Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX ст. / П. Івончак. - С. 114-116
  Іртуганова Т.  Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала / Т. Іртуганова. - С. 117-120
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 121-125
  Качмар М.  Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / М. Качмар. - С. 126-130
  Кебенко Г.  Осмислення Європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича / Г. Кебенко. - С. 131-138
  Клейменова Т.  Художнє моделювання вчительської праці у повістієвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Т. Клейменова. - С. 139-142
  Клеймьонова І.  Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Косинки / І. Клеймьонова. - С. 143-146
  Клименко З.  Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко. - С. 147-150
  Кодак м.  Задзеркалля Надії Гуменюк / м. Кодак. - С. 151-154
  Козій О.  Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О'Генрі, Дж. Толкієна) / О. Козій. - С. 155-157
  Колінько О.  М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик / О. Колінько. - С. 158-162
  Коркішко В.  Специфіка хронотопу Невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") / В. Коркішко. - С. 163-165
  Косило Н.  Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович. - С. 166-170
  Красненко О.  Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") / О. Красненко. - С. 171-173
  Лісовська І.  Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." / І. Лісовська. - С. 174-177
  Лозко Г.  Рідна віра в літературному процесі XX - початку XXI ст. / Г. Лозко. - С. 178-183
  Малишівська І.  Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука / І. Малишівська. - С. 184-186
  Марценішко В.  Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича / В. Марценішко. - С. 187-191
  Марчук Г.  Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця XIX - поч. XX ст.) / Г. Марчук. - С. 192-196
  Матвєєва Т.  Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер\" / І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману\". - С. Т. Матвєєва. - 197-201,
  Мельник О.  Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. Мельник. - С. 202-206
  Меньок В.  Дискурс тексту -задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича / В. Меньок. - С. 207-213
  Мікула О.  Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") / О. Мікула. - С. 214-218
  Мукан В.  Форманти "драми абсурду" у п'єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" / В. Мукан. - С. 219-222
  Негодяєва С.  Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини / С. Негодяєва. - С. 223-225
  Нестелєєв М.  Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич / М. Нестелєєв. - С. 226-227
  Осьмак Н.  Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка / Н. Осьмак. - С. 228-231
  Панасенко Т.  Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") / Т. Панасенко. - С. 232-236
  Плужник О.  Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова / О. Плужник. - С. 237-239
  Подолей Л.  Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка / Л. Подолей. - С. 240-243
  Попадинець О.  Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького / О. Попадинець. - С. 244-248
  Процик І.  Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста / І. Процик. - С. 249-253
  Раіценко А.  Спільне й відмінне світоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та І. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації митця слова в емігрантській українській літературі / А. Раіценко. - С. 254-256
  Романенко О.  Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики / О. Романенко. - С. 257-264
  Сипа Л.  Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштат" / Л. Сипа. - С. 265-269
  Сірук В.  Наративні моделі малої прози Лесі Українки / В. Сірук. - С. 270-274
  Соколова А.  Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" / А. Соколова. - С. 275-279
  Стефанів Ю.  Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми / Ю. Стефанів. - С. 280-284
  Супрун В.  Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі / В. Супрун. - С. 285-286
  Тараненко А.  Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття / А. Тараненко. - С. 287-291
  Телеуця В.  Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища / В. Телеуця. - С. 292-296
  Тиховська О.  Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках / О. Тиховська. - С. 297-301
  Тімофєєв А.  Фольклористична діяльність Є. Ярошинської / А. Тімофєєв. - С. 302-304
  Ткалич А.  Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття / А. Ткалич. - С. 305-307
  Ткалич І.  Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років / І. Ткалич. - С. 308-311
  Федюшина І.  Рецепція архетипу Іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") / І. Федюшина. - С. 312-314
  Фока М.  Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") / М. Фока. - С. 315-317
  Хасанова Н.  трансформація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" / Н. Хасанова. - С. 318-320
  Хоптяр А.  Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка / А. Хоптяр. - С. 321-325
  Хорошков М.  Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття / М. Хорошков. - С. 326-328
  Чонка Т.  Доля людини в українській та французькій літературах XX ст. /на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері/ / Т. Чонка. - С. 329-333
  Чопик Г.  Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої / Г. Чопик. - С. 334-339
  Шарова Т.  Жанр оповідання у творчості Івана Маслова / Т. Шарова. - С. 340-342
  Щербакова Т.  Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу / Т. Щербакова. - С. 343-346
  Ягушкіна В.  Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова / В. Ягушкіна. - С. 347-350
  Яструбецька Г.  Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") / Г. Яструбецька. - С. 351-353
  Віняр Г.  Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Г. Віняр. - С. 354-356
  Громова Н.  Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича / Н. Громова. - С. 357-360
  Гульпа Д.  Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" / Д. Гульпа. - С. 361-364
  Іншаков А.  Кольоративи в поезіях В. Стуса / А. Іншаков. - С. 365-367
  Кедич Т.  Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика / Т. Кедич. - С. 368-372
  Козловська Л.  Мовне поле кольору в сучасній українській поезії / Л. Козловська. - С. 373-375
  Колеснікова І.  Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) / І. Колеснікова. - С. 376-379
  Лисак Л.  Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури / Л. Лисак. - С. 380-383
  Макар Г.  Науковці України на захисті прав української мови на початку XX ст. / Г. Макар. - С. 384-388
  Малюга Н.  Мотивація літературно-художніх антропонімів / Н. Малюга. - С. 389-392
  Остроушко О.  Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) / О. Остроушко. - С. 393-395
  Падалка Р.  Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов'янського педагогічного ліцею початку XXI століття / Р. Падалка. - С. 396-398
  Секереш Н.  Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) / Н. Секереш. - С. 399-403
  Статєєва В.  Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 404-408
  Стовбур Л.  Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях / Л. Стовбур. - С. 409-410
  Яворська І.  Робота над граматиками української мови у підросійській Україні другої половини XIX ст. / І. Яворська. - С. 411-414

 
101 83.83(4Укр)я73-3
Б73

Богданець-Білоскаленко, Н. І.

        Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст. - І половини ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. - К. : Слово, 2009. - 279 с.

Рубрики: Історія української дитячої літератури

Ключові слова (ненормовані): художні українські дитячі твори

Анотація:   Посібник - доповнення до програми з української дитячої літератури. Містить маловідомі художні твори українських письменників означеного періоду. До постаті кожного письменника подано короткі біографічні відомості та аргументовано мотивацію навчального спрямування.

 
102 83.3(4Нем)-8...4
Ш18

Шалагінов, Б. Б.

        Шлях Гете [Текст] : Життя. Філософія. Творчість / Б. Б. Шалагінов. - Х. : Ранок, 2003. - 288 с.

Зміст:
  Гете-"Штюрмер". - С. 10-42
  Штюрмерство. - С. 52-101
  На зламі. - С. 122-143
  На висотах творчості. - С. 148-157
  Естетика Гете. - С. 162-180
  пізній Гете. - С. 184-279

Рубрики: Гете Й.
Історія німецької літератури - Персоналія

Анотація:   у посібнику розглядається життєвий і творчий шлях великого німецького письменника Йогана Вольфганга Гете. Показана еволюція філософських та естетичних поглядів митця, особливо його художнього методу на різних етапах творчості. Феномен Гете представлений різнобічно, у всій його складності й неординарності. Особлива увага приділяється аналізу художніх творів Гете, серед них значене місце посідає "Фауст"- вершинний твір світової літератури. Ідейно-художні шукання митця представлені на тлі історії, філософії та літератури його часу. Відзначається великий вплив Гете на всю подальшу духовну культуру людства.

 
103 83.3У1-8...4
Ж91

Журавська, І.

        Леся Українка та зарубіжні літератури / І. Журавська. - К. : Видавництво АН УРСР, 1963. - 229 с.

Зміст:
  Критичні статті. - С. 15-67
  Поеми та драматичні твори. - С. 67-179
  Перекладацька діяльність. - С. 179-229

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка і світова драматургія -- перекладацька діяльність Українки Л. -- літературні зв'язки

Анотація:   В книзі аналізуються зв'язки Лесі Українки із світовою літературою, зокрема місце її художньої спадщини в розвитку світової драматургії, значення критичної та перекладацької діяльності поетеси для зміцнення інтернаціональних зв'язків української літератури. Основна частина монографії присвячена художнім творам Лесі Українки. Шляхом порівняльного аналізу її поем та драматичних творів, написаних на основі античних, біблейських, євангельських та історичних сюжетів, висвітлена самобутність та оригінальність творчості української письменниці. Ідейно-естетичний зміст драматургії Лесі Українки розкривається не лише в порівнянні з першоджерелами, а й у співставленні з тогочасною світовою літературою.

 
104 83.3(4Укр)я4
У45

        Українська література ХІХ - початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації [Текст] : [наук. зб.] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : 2014. - 420 с.

Зміст:
  Жулинський М.  Троє українців у "Північній Пальмірі" / М. Жулинський. - С. 17-26
  Блик О.  Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик. - С. 27-36
  Бондар М.  Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, паралелі, розмежування / М. Бондар. - С. 37-59
  Левчик Н.  Творчість Марка Вовчка українською мовою як світоглядно-естетичний феномен / Н. Левчик. - С. 60-88
  Гаджилова Г.  У контексті доби: Семен Гулак-Артемовський - драматург / Г. Гаджилова. - С. 89-111
  Добродомова О.  Драматичні твори Сидора Воробкевича: традиційне й індивідуальне / О. Добродомова. - С. 112-127
  Бондар М.  Поетика прози І. Нечуя-Левицького: у пошуку естетичних конституентів / М. Бондар. - С. 128-146
  Ушкалов Л.  Правда і кривда як наскрізні образи творчості Панаса Мирного / Л. Ушкалов. - С. 147-161
  Бойко Н.  Проза другої половини XIX ст. як літературне проектування / Н. Бойко. - С. 162-180
  Бойко Н.  Мала проза О. Кониського: до питання формозмістового новаторства / Н. Бойко. - С. 181-194
  Мороз Л.  Особливості жанру української класичної трагікомедії / Л. Мороз. - С. 195-214
  Бетко І.  Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка "Зів'яле листя" / І. Бетко. - С. 215-231
  Камінчук О.  Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністичної доби / О. Камінчук. - С. 232-242
  Левчик Н.  Проблематика націєтворення в поезії Михайла Сарицького: образно-стильовий аспект / Н. Левчик. - С. 243-253
  Бартко О  Етнографізм в українській літературі початку XX століття очима сучасників / О Бартко. - С. 254-264
  Левчик Н.  Рецепція світової літератури в творчості Бориса Грінченка / Н. Левчик. - С. 265-272
  Камінчук О.  Семантика концепту любові в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-оцінний аспект / О. Камінчук. - С. 273-282
  Мороз Л.  Дещо з історії осмислення українського символізму кінця XIX - початку XX ст. / Л. Мороз. - С. 283-310
  Кузнецов Ю.  Психоаналітична інтерпретація етюда М. Коцюбинського "Лялечка" / Ю. Кузнецов. - С. 311-323
  Камінчук О.  Поезія Миколи Вороного і український символізм / О. Камінчук. - С. 324-345
  Камінчук О.  Світоглядно-естетичний синтез поезії Григорія Чупринки / О. Камінчук. - С. 346-360
  Скупейко Л.  Прометей vs Христос: феноменологія трагічної свідомості (в рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко. - С. 361-375
  Скупейко Л.  Леся Українка й (анти)християнство / Л. Скупейко. - С. 376-87
  Камінчук О.  Структурно-семантична бінарність художнього дискурсу поезії Степана Чарнецького / О. Камінчук. - С. 388-399
  Матвєєва О.  Концепція національного відродження в романі Володимира Винниченка "Хочу!" / О. Матвєєва. - С. 400-407

Рубрики: Історія української літератури XIX-XX ст. - Персоналія

 
105 83.3Ук
П12

Павленко, Г. І.

        Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г. І. Павленко. - К. : Наукова думка, 1984. - 324 с.

Зміст:
  Біографічні жанри в системі східнослов'янських літератур. - С. 17-57
  Розвиток наративності, сюжетності і художнього висмислу в житіях і літописних оповіданнях про Ольгу та Володимира ( 11-поч. 18 ст.). - С. 57-116
  Зображення історичної особи в розповідях про Ольгу та Володимира. - С. 116-149
  На шляхах до історичної повісті. - С. 149-159
  Житіє Володимира за рукописом 17 ст.. - С. 160-179
  Житіє Ольги за списком кінця 17- початку 18 ст.. - С. 179-194
  Житіє Володимира поширеної редакції кінця 17- початку 18 ст.. - С. 194-213

Рубрики: Історія української літератури - Давня українська література
Україна

Ключові слова (ненормовані): про давньоруських князів -- історична белетристика в українській літературі -- наративність -- сюжетність -- художній вимисел -- формування літературного персонажа

Анотація:   На матеріалі східнослов'янських житійних і літописних текстів 11-16 ст. про давньоруських князів Ольгу і Волоимира та українських версій цих сюжетів 17- початку 18 ст., досліджуються основні аспекти становлення історичної белетристики в українській літературі. Аналізується розвиток таких визначальних особливостей белетристики, як наративність, сюжетність, художній вимисел, а також основні моменти процесу формування літературного персонажа. Публікуются тексти аналізованих пам'яток із рукописів і друкованих видань 17- 18 ст.

 
106 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 5 (218) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Останіна Г.  Теорії орієнталізму й художня література / Г. Останіна. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Естетико-літературознавчий дискурс художності / А. Кривопишина. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вертипорох О.  Новітні інтерпретаційні методології в літературознавстві. Стаття перша. Симптоматичне прочитання: питання функціонування та рецепції / О. Вертипорох. - С. 19-25
  Білокінь О.  У третьому разку - любов... Шевченків світ (до 200-ліття Т. Г. Шевченка) / О. Білокінь. - С. 26-28
  Марценішко В.  Сюжетно-композиційні особливості трилогії "Богдан Хмельницький" Михайла Старицького і роману "Вогнем і мечем" Генріка Сенкевича: типологічні паралелі / В. Марценішко. - С. 29-37
  Рудянчук І.  Жанрові особливості дружніх листів Івана Карпенка-Карого / І. Рудянчук. - С. 37-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сивкова І.  Риси імпресіонізму в ранній прозі Миколи Чернявського (80-90-ті роки XIX ст.) / І. Сивкова. - С. 43-50
  Генова Є.  Інтертекстуальність як визначальна риса поетики віршованого роману "Марина" Максима Рильського / Є. Генова. - С. 51-56
  Клименко (Синьоок) Г.  Екзистенціали свободи й любові у прозі Леоніда Первомайського (на матеріалі повісті "Нічний автобус") / Клименко (Синььок) Г.. - С. 57-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корецька М.  Жанрові особливості книги Анатолія Дімарова "Прожити й розповісти. Повість про 70 літ" (Стаття перша) / М. Корецька. - С. 66-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Літературно-критична рецепція творчості Василя Захарченка / К. Кривопишина. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Веретільник О.  Образ України у творчості Леоніда Кононовича / О. Веретільник. - С. 78-84
  Галаєва О.  Художнє вираження містичної реальності в романі Галини Пагутяк "Урізька готика" / О. Галаєва. - С. 84-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галушка Н.  Ірен Роздобудько: творчість крізь призму душі та серця... / Н. Галушка. - С. 89-91
  Пухонська О.  Молода українська поезія: спроби самоідентифікації / О. Пухонська. - С. 91-96
  Мануйкін О.  Україна у творчості Миколи Лєскова. Стаття друга / О. Мануйкін. - С. 97-102
  Юрова І.  Світ і текст як категорії інтертексту (на матеріалі творчості Ю. Клена та М. Булгакова) / І. Юрова. - С. 102-107
  Могілей І.  Іронічні контексти Вірджінії Вулф: літературна гра як елемент жанрової специфіки пародійної біографії "Орландо" / І. Могілей. - С. 108-111
  Ромащенко Л.  Герард Фрідріх Міллер в історіографії та художній літературі / Л. Ромащенко. - С. 111-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павельєва А.  Про особливості містичного простору і часу в повісті Миколи Гоголя "Вій" / А. Павельєва. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаля М.  Бінарні протистояння як основа конфлікту в гайдамацькому фольклорі / М. Ткаля. - С. 126-131
  Поліщук В.  Творчість письменників зарубіжжя - уродженців Черкащини в контексті українського письменства (сторінки підручника) / В. Поліщук. - С. 132-139
  Коваль Н.  Калейдоскоп віртуальних масок (Про книгу "Людина в (м)асьці") / Н. Коваль. - С. 140-141
  Скорина Л.  Запрошення до кунсткамери (замітки на берегах роману Наталки Сняданко "Гербарій коханців") / Л. Скорина. - С. 141-147
  Ярмоленко Н.  Етапне явище в історії української фольклористики / Н. Ярмоленко. - С. 147-149
  Відомості про авторів. - С. 150-151

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Черговий випуск літературознавчого "Вісника ЧНУ" пропонує наукові дослідження в традиційних рубриках теоретико-літературної, історико-літературної, компаративної, фольклористичної, методичної проблематики.

 
107 78.347.61(4Укр-2Кие)
І90

        Історія та сьогодення наукової бібліотеки національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека. - К. : Освіта України, 2011. - 282 с.

Рубрики: Бібліотечна справа - Бібліотеки вузів

Ключові слова (ненормовані): працівники наукової бібліотеки ім. М. П. Драгоманова -- праці наукової бібліотеки -- історія наукової бібліотеки ім. М

Анотація:   Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова пройшла складний шлях від бібліотеки педагогічних курсів при університеті Святого Володимира до однієї з найбільших наукових бібліотек педагогічних університетів України. Вона має унікальний фонд педагогічної, психологічної, фізикоматематичної, соціально-гуманітарної, філологічної, художньої, довідкової літератури на допомогу освітньому, виховному і науково-дослідницькому процесам.

 
108 83.3(4Укр)6-8...0,1
П36

        Пішов у дорогу - за ластівками : спогади про Володимира Підпалого / упоряд. : Н. Підпала, О. Рарицький. - Кам'янець-Поділ. : Медобори-2006, 2011. - 496 с.

Рубрики: Підпалий В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Підпалий В. -- спогади про Підпалого

Анотація:   "Пішов у дорогу - за ластівками" - книга спогадів (102 автори) про поета-шістдесятника Володимира Підпалого (1936-1973). Матеріал подається як своєрідний зворушливий життєпис поета з уст тих, хто в різні роки мав нагоду спілкуватися з митцем: це друзі дитинства, однокласники і земляки; університетські товариші, викладачі й однокурсники; побратими, з якими увіходив у творче життя і з ким за тоталітарного режиму відстоював художньо вартісну літературу. Вагомий пласт - розповіді авторів редагований ним книг.

 
109 63.3(0)-7я73-1
А16

Абрамович, С. Д.

        Культурологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. - К. : Кондор, 2007. - 348 с.

Рубрики: Культурологія

Ключові слова (ненормовані): культура -- освіта і культура -- літературно-художня творчість -- література України -- мистецтво України -- національна культура -- міжнаціональна культура

Анотація:   Видання висвітлює структуру культури та її основні чинники (релігію, науку й освіту, політику і право, літературу й мистецтво) з погляду культурологічної теорії та в історичному розвитку. Культурологічні концепції ілюструються прикладами.

 
110 63.3(4Укр)-01
У45

        Українське питання / укр. пер., упорядкув., передм. і прим. М. Тимошика. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. - 218 с.

Рубрики: Історія України - Національний рух

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- український народ -- українська національна ідея -- український національний рух -- українська мова -- політичні репресії -- Україна

Анотація:   Авторами "Українське питання" є видатні діячі національного відродження, самовіддані борці за українську ідею - М. Грушевський, С. Єфремов, С. Петлюра, Дм. Донцов, А. Кримський, С. Русова та інші. У сконцентрованому вигляді, дохідливо й переконливо вони представили багатющий фактичний матеріал про український національний рух у минулому і теперішньому, про національні надбання українства (художню, наукову літературу, пресу, школу, громадські організації, театр, музику щодо "іновірців", про знищенність, велечезний життєстверджуючий заряд української ідеї, про нездолене прагнення нашого народу в усі часи мати й розбудувати свою державу.

 
111 Р69

Романова, О. В.

        Мара Mundi: нариси про історію французької літератури мандрів [Текст] : монографія / О. В. Романова. - Черкаси : Третяков О. М., 2017. - 160 с.

Рубрики: Література французька

Ключові слова (ненормовані): література мандрів Франції -- путівник Домініка Фернандеса -- творчість Марселя Тірі

Анотація:   Монографію присвячено особливостям французької літератури мандрів від доби Середньовіччя до XXI сторіччя. У дослідженні розглядаються аспекти взаємозв'язків такого типу літератури та художнього мистецтва.

 
112 83.3(4Фр)я73-1
Н63

Ніколенко, О. М.

        Від Флобера до Аполлінера. Французька література другої половини XIX- початку XX століття [Текст] : посібник / О. М. Ніколенко; авт. проекту І. Я. Ненько ; заступ. голов. ред. Ю. Г. Морозов. - К. : КГОВЦ "Полікультурний світ", 2005. - 232 с.

Зміст:
  Реалізм. - С. 3-9
  Гюстав Флобер. - С. 9-38
  Натуралізм. - С. 38-57
  Група "Парнас". - С. 78-107
  Імпресіонізм. - С. 107-130
  Символізм. - С. 130-140
  Шарль Бодлер. - С. 140-165
  Поль Верлен. - С. 165-185. - біографічні дані та огляд літературної творчості
  Артюр Рембо. - С. 185-198
  Стефан Малларме. - С. 198-213
  Гійом Аполлінер. - С. 213-232

Рубрики: Флобер Г. - о нем
Історія французької літератури - Персоналія
Франція

Ключові слова (ненормовані): натуралізм -- реалізм -- символізм -- імпресіонізм

Анотація:   У посібнику представлені визначні явища французької літератури кінця ХІХ-початку ХХ століття: реалізм, натуралізм, парнасизм, імпресіонізм, символізм, авангардизм, які справили великий вплив на розвиток світової літератури. Репрезентовано художні здобутки видатних митців (Г. Флобера, Е. Золя, Т. Готьє, Ш. Леконта де Ліля, Ж. М. де Ередіа, Ш. Бодлера, П. Варлена,С. Малларме, А. Рембо, Гійома Аполлінера та ін.), проаналізовано їх вершинні твори. Перебіг літературного процесу Франції розглянуто у тісному зв'язку з розвитком мистецва, філософської думки, історії суспільствознавства.

 
113 83.3(4Укр)6
Х80

Хороб, М. Б.

        Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття [Текст] : (дослідження, статті, критичні етюти) / М. Б. Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 428 с.

Рубрики: Історія української літератури - Українські письменники XX ст.

Ключові слова (ненормовані): українська діаспора -- письменники "розстріляного відродження" -- письменники - шісдесятники -- поетика Мартиновича -- історіософія Гриневичевої -- фольклорно-міфологічні прози Єндика

Анотація:   Літературознавчу книжку складають дослідження, статті про українських письменників XX ст., здебільшого прозаїка, як з України, так і з діаспори, що були написані в останні десятиліття (І. Франко, В. Стефаник, Лесь Мартинович; Катря Гриневичева, С. Гординський, В. Домонтович, Р. Єндик, В. Єрошенко, Наталена Королева), творців доби "розстріляного відродження" (Мирослав Ірчан, М. Козоріс, Ю. Шкрумеляк), письменників-шістдесятників (Є. Гуцало, С. Пушик, Григір Тютюнник, Вал. Шевчук), а також О. Гончар, Р. Іванчук та критичні етюди про сучасних художників слова. Для студентів-філологів, учителів-словесників, учнів та усіх, хто цікавиться розвитком українського національного письменства.

 
114 84(4Укр)6-4
Д75

Дрофань, А. П.

        Буремна тиша [Текст] : роман / А. П. Дрофань. - К. : Радянський письменник, 1984. - 471 с.

Рубрики: Васильченко С. - о нем
Українська художня література - Проза
Україна

Ключові слова (ненормовані): Васильченко С. в літературі -- тема видатні постатті -- педагогічна діяльність Васильченка С.

Анотація:   Новий роман відомого українського радянського письменника - це широке історико-біографічне полотно, в якому вперше в нашій літературі засобами художнього слова висвітлюються найважливіші драматично напружені події життя, педагогічної діяльності й творчості видатного українського прозаїка, драматурга Степана Васильченка. Образ письменника змальовується на тлі громадсько-суспільного руху в Росії та на Україні кінця ХІХ - початку XX століть.

 
115 83.3(4Укр)5я73-1
І90

        Історія української літератури XIX століття [Текст] : У 2 кн.: підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. Кн. 1 / М. Г. Жулинський , М. П. Бондар, О. І. Гончар та ін.; за ред. М. Г. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Гулак-Артемовський П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): основи художніх напрямів і течій -- сентименталізм -- романтизм -- поезія -- проза -- драматургія

Анотація:   Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років ХІХ ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулака-ААртемовського, Г. Квітки-Основв'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Петренка, Марка Вовчка. Подано контрольні запитання до тем, список рекомендованої літератури.

 
116 81.2Ан-33
К89

Кузнєцова, Г. В.

        Фразеологізми з семантичними зрушеннями у сучасному англомовному художньому дискурсі [Текст] : монографія / Г. В. Кузнєцова. - Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 242 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): фразеологізми сучасної англійської мови -- англомовна література -- семантичні зрушення в художньому тексті

Анотація:   Монографія присвячена вивченню актуальних проблем сучасної фразеології та актуалізації фразеологічних одиниць у англомовному художньому дискурсі. Розглядається структурно-семантичний, когнітивний і прагматичний аспекти семантичних зрушень у фразеологізмах.

 
117 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди [Текст] : наук.-теорет. зб. Вип. 8 Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Т. : Астон, 2006. - 597 с.

Зміст:
  Білоус П.  Співтворчість як мета художнього сприймання / П. Білоус. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бицько О.  Методика вивчення прислів`їв та приказок народів світу в шкільному курсі / О. Бицько. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Братко В.  Від жанру - до змісту. Вивчення новели А. Чехова "Хамелеон" на уроці зарубіжної літератури в основній школи / В. Братко. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буркалець Н.  Методика жанрового аналізу прозових літературних казок / Н. Буркалець. - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васюта С.  Біографічний метод як ефективний спосіб у розкритті образності поетичного слова митця / С. Васюта. - С. 33-39
  Гаврилова Г.  Особливості вивчення народознавчого матеріалу художнього твору на заняттях з української літератури / Г. Гаврилова. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітченко А.  Вивчення драматургії Е. Йонеско в контексті наукових і мистецьких інтерпретацій / А. Вітченко. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибка Л.  Шкільне гендерне прочитання повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я" / Л. Дибка. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дига Н.  Діалог між літературознавством та історією під час вивчення художніх творів історичної тематики в 5-8 класах / Н. Дига. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загарук О.  Семінарські заняття як ефективна форма навчання старшокласників / О. Загарук. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарудня І.  Компаративний аналіз байки І. Крилова і Л. Глібова "Вовк та ягня" / І. Зарудня. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ісаєва О.  Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі / О. Ісаєва. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Ж.  Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору / Ж. Клименко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крецул Н.  Історія біології в художніх творах вчених-ботаніків / Н. Крецул. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевол О.  Творчий характер художньо-дослідної діяльності вчителя літератури / О. Куцевол. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіненко Н.  Застосування частково-пошукового методу під час аналізу фольклорних джерел творів українських письменників, що вивчається у 5-6 класах / Н. Логвіненко. - С. 106-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник А.  Літературна гра як прийом аналізу художнього твору / А. Мельник. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельник Т.  Художня література в контексті ноосферної освіти / Т. Мельник. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мимоход М.  Мемуари на уроках української літератури / М. Мимоход. - С. 129-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагорна А.  Висвітлення впливу філософських джерел на формування світогляду письменника на уроках зарубіжної літератури в старших класах (на матеріалі вивчення роману Стендаля "Червоне і Чорне") / А. Нагорна. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овдійчук Л.  Аналіз художнього твору на основі взаємодії мистецтв / Л. Овдійчук. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одинець І.  Твори українських молодіжних письменників на уроках літератури / І. Одинець. - С. 150-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пультер С.  Особливості наукового і навчального аналізу краєзнавчої фольклористики в школі і вузі / С. Пультер. - С. 157-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радкіна В.  Аналіз художнього твору як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. Радкіна. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Використання ідей літературної герменевтики у процесі аналізу та інтерпретації художнього твору в школі / О. Ратушняк. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибінська Ю.  Особливості аналізу драматичного інонаціонального твору (на матеріалі вивчення комедії Б. Шоу "Пігмаліон" у класах філологічного профілю) / Ю. Рибінська ; Ю. Рибинська. - С. 175-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудницька Л.  Діалог між літературознавством і лінгвістикою під час вивчення індивідуального стилю письменника на лексичному рівні / Л. Рудницька. - С. 180-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситченко А.  Взаємодія наукових і навчальних методів шкільного аналізу художнього твору / А. Ситченко. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранік-Ткачук К.  Своєрідність стилістичного аналізу художніх творів у шкільній практиці: особливості використання та етапність проведення / К. Таранік-Ткачук. - С. 195-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимків Н.  Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н. Тимків. - С. 202-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токмань Г.  Діалогічна сутність методики викладання літератури / Г. Токмань. - С. 209-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко А.  Діалогічна спрямованість уроків української літератури у пропедевтичному курсі (на прикладі використання робочого зошита з друкованою основою) / А. Уліщенко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уліщенко В.  Управління пізнавальною діяльністю школярів під час аналізу оповідання А. Чехова "Хамелеон" (зарубіжна література, 6 клас) / В. Уліщенко. - С. 222-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фасоля А.  Активне та інтерактивне навчання на уроках української літератури у 5 класі / А. Фасоля. - С. 228-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко Т.  Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму / Т. Яценко. - С. 236-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белякова С.  Із історії використання близнюкового методу у психологічному розвитку особистості / С. Белякова. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Льовочкіна А.  Застосування притч у викладанні навчальної дисципліни "екологічна психологія" / А. Льовочкіна. - С. 249-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павлінець О.  Соціальні еталони та міжособистісна перцепція / О. Павлінець. - С. 255-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Психологічні особливості розвитку перцептивно-репродуктивної основи музичних здібностей у старших дошкільників / О. Руденко. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрович Т.  Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 265-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анісімова Н.  Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька / Н. Анісімова. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богданова М.  Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. / М. Богданова. - С. 277-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєва Е.  Концептуальна система заголовків у поетонімосфері прозових творів Б. Грінченка / Е. Боєва. - С. 284-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай А.  Свобода вибору героїв як прояв діалогізму в прозі Джона Р. Р. Толкіна / А. Будугай. - С. 291-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будугай О.  Пригодницько-шкільна повість 1960-1980 років як діалог пригодницької прози для дітей і педагогіки / О. Будугай. - С. 298-305. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казанжи О.  Класицистичні й преромантичні особливості поетики трагедії В. Капніста "Антігона" / О. Казанжи. - С. 306-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кандюк С.  Історія української мемуарної літератури перших десятиріч XIX століття (теоретичне узагальнення) / С. Кандюк. - С. 314-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Капась В.  Народ, люди, громада у поемі І. Франка "Панські жарти": компонентний аналіз лексем / В. Капась. - С. 321-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каплюк К.  Діалогічний зв`язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) / К. Каплюк. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кириченко П.  Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) / П. Кириченко. - С. 336-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козубенко Л.  Біблійно-міфологічна та соціальна концепція тетралогії Т. Манна "Йосиф та його брати" / Л. Козубенко. - С. 343-349. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копиця В.  Художнє функціонування і трансформація біблійних мотивів та образів у поезії В. Герасим`юка / В. Копиця. - С. 350-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпанюк М.  Погляд на морально-етичні засади українського літописання та творчість Григорія Сковороди крізь призму герменевтики / М. Корпанюк. - С. 357-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косарєва Г.  Герменевтичний код персонажів у романі "На полі смиренному" В.Шевчука / Г. Косарєва. - С. 365-370. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравець Л.  Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст. / Л. Кравець. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криволінська О.  У просторі часу: спільні теми, образи й жанри "малої" прози Мирослава Ірчана, Миколи Хвильового та Василя Стефаника / О. Криволінська ; О. Криволівська. - С. 378-384. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупеньова Т.  Заголовча лексема у творах М. Хвильового / Т. Крупеньова. - С. 385-389. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Когут Т.  Зміст та спрямованість підручників із української мови В. Сімовича / Т. Когут, Н. Ігнатенко. - С. 390-397. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко І.  "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів / і. Лисенко. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лівицька І.  Теоретико-методологічні аспекти художнього психологізму (оповідання Л. Первомаського "...День перший" та "Переліт у Вінницю") / І. Лівицька. - С. 405-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Македон Л.  Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка / Л. Македон. - С. 412-417. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацько О.  Прийоми стилізації в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж. К. Ролінг / О. Мацько. - С. 418-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Н.  Архетип серця у творчості Грицька Григоренка та Оскара Уайльда / Н. Науменко. - С. 423-428. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестерук С.  Реальне та фантазм у п`єсі Оскара Уайльда "Саломея" / С. Нестерук. - С. 429-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О.  Особливості характеротворення героїв через їхні імена в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" / О. Олійник. - С. 434-439. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опришко Н.  "Перверзія" Ю. Андруховича як ландшафт постмодерних варіацій діади "Ерос-Танатос" / Н. Опришко. - С. 440-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плетенчук Н.  "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв`язку життєвої та художньої філософії Уласа Самоука / Н. Плетенчук. - С. 445-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подлісецька О.  "Живі" й "сплячі" герої в новелах Євгена Гуцала (до проблеми класифікації героїв) / О. Подлісецька. - С. 452-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подрига В.  Трирівнева структура образів-архетипів головних героїв оповідання В. Наріжного "Кий и Дулеб" / В. Подрига. - С. 459-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Г.  Компаративний аналіз як засіб визначення спорідненості в тематиці та характеристиці героїв різних національних літератур (Проблема парадоксального трактування образу біблійного героя в містерії Д. Байрона "Каїн" та поемі І. Франка "Смерть Каїна") / Г. Потапенко. - С. 466-472. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сагайдак Т.  Текстологічні аспекти дослідження роману О. Гончара "Собор" / Т. Сагайдак. - С. 473-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свириденко О.  Образ-міф Росії в прозі Олекси Стороженка / О. Свириденко. - С. 482-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слоновська О.  Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-50-х років ХХ століття / О. Слоновська. - С. 489-497. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнашинська Л.  Долання міждисциплінарних бар`єрів: експансія методів чи набуття системності? / Л. Тарнашинська. - С. 497-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимейчук Н.  До питання про критерії класифікації ойнографічної лексики в аспекті синестезії / Н. Тимейчук. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л.  Педагогічно-естетичне прочитання ліро-епосу Миколи Вороного (цикл "Балади і легенди") / Л. Ткаченко. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчин М.  Герменевтичне, феноменологічне, поетикальне прочитання сонета Максима Рильського "Ніцше" / М. Турчин. - С. 517-525. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф.  Аналіз художніх творів у контексті засад тілесного міметизму / Ф. Штейнбук. - С. 526-533. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко Ф.  Соціалізаційна функція сучасної сім`ї / Ф. Власенко. - С. 535-541. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земцов І.  Вопрос онтологии: опыт сравнительного анализа / І. Земцов. - С. 542-548. - Библиогр. в конце ст.
  Левченко Л.  Екзистенційна проблема самотності: історико-філософський аналіз / Л. Левченко. - С. 549-555. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубан А.  Вплив духовної сфери суспільства на формування і розвиток етнічної ментальності / А. Рубан. - С. 556-561. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стадник М.  Взаємовідносини християнства й науки в новоєвропейській історії / М. Стадник. - С. 562-571. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Л.  Громадянська ідентифікація особи в процесі українського загальноцивілізаційного моделювання / Л. Шевченко. - С. 572-579. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

 
118 83.0я73-1
Г15

Галич, О.

        Теорія літератури [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. - К. : Либідь, 2006. - 488 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): фабула -- екзотизми -- сюжет художнього твору -- пафос -- оповідання -- новела -- повість -- роди літератури -- ліро-епос -- літературний розвиток

Анотація:   У підручнику висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в контексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Комплексний характер видання дає змогу подати обшир української літературознавчої думки, розглянути родо-жанрову систему в історичному аспекті, розкрити взаємозв'язки і взаємовпливи національної літератури та інших літератур світу тощо.

 
119 95.43
В53

Клименко, Ж.В.

        Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури [Текст] : збірник наукових праць / Ж.В. Клименко. -

Ключові слова (ненормовані): методика навчання літератури -- художній переклад

 
120 63.3(4Укр)
Г91

        Серія Літературно-критичні та художні твори [Текст] : літературно-критичні праці (1883-1931) / упоряд. Г. Бурлака ; авт. передм. : М. Жулинський, Г. Бурлака ; авт. комент. Г. Бурлака. - : 2008. - 750 с.

Зміст:
  Статті, виступи, передмови, замітки
  Рецензії
  Некрологи
  По світу

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): Грушевський про літературу -- Грушевський про письменників

Анотація:   Том 11 зібрання праць М. Грушевського у 50-ти томах відкриває серію "Літературно-критичні та художні твори", до якої увійшли статті, виступи, передмови та рецензії М. Грушевського на літературні теми. Тексти, написані упродовж 1883-1931 рр., окреслюють читачеві позицію вченого щодо цілої низки літературних явищ і постатей кінця ХІХ - початку ХХ ст., визначають його роль у тогочасному літературному процесі. Також у томі опубліковане культурологічне есе "По світу", в основу якого покладені враження від подорожей найвизначнішими містами Італії.

 
121 83.3Ук1
У45

        Українське літературне барокко [Текст] : збірник наукових праць / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1987. - 297 с.

Зміст:
  Іваньо І. В.  Про українське літературне бароко / І. В. Іваньо. - С. 3-19
  Охріменко П. П.  Розвиток і взаємозв'язки східнослов'янського бароко / П. П. Охріменко, О. Г. Охріменко. - С. 19-46
  Наливайко Д.С.  Українське літературне бароко в європейському контексті / Д. С. Наливайко. - С. 46-76
  Сазонова Л. І.  Жанр вертоградів у східнослов'янському літературному бароко / Л. І. Сазонова. - С. 76-109
  Софронова Л.О.  Київський шкільний театр і проблеми українського бароко / Л. О. Софронова. - С. 109-131
  Пелешенко Ю. В.  Дещо про традиції у творчості Івана Вишенського / Ю. В. Пелешенко. - С. 131-144
  Колосова В. П.  Функції віршів в українських стародруках кінця 16- першої половини 17 ст. / В. П. Колосова. - С. 144-156
  Радишевський Р. П.  Барокковий консептизм поезії Лазаря Барановича / Р. П. Радишевський. - С. 156-187
  Автухович Т.Є.  Київський період творчості Феофана Прокоповича і барокко / Т. Є. Автухович. - С. 178-193
  Бетко І.П.  Іван Величковський-перекладач / І. П. Бетко. - С. 193-212
  Поплавська Н. М.  Творчість Йоасафа Горленка і деякі питання українського літературного барокко / Н. М. Поплавська. - С. 212-220
  Ісіченко Ю. А.  Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії / Ю. А. Ісіченко. - С. 220-244
  Крекотень В. І.  До історії української бароккової учительно-ораторської прози. Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Ілії Святополк-Четвертинського / В. І. Крекотень. - С. 244-272
  Степовичк Д. В.  Слово і ілюстрація. Основні риси барокко в українській гравюрі / Д. В. Степовичк. - С. 288-300

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями
Україна

Ключові слова (ненормовані): бароко у літературі -- література і мистецтво

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми українського літературного барокко у зв'язку з ідейно-художнім розвитком української літератури 17-18 ст. Розглядаються особливості барокко в поетичних, прозових, драматичних творах, а також взаємодія літератури барокко з музичним та образотворчим мистецтвом.

 
122 83.3(0)
С48

        Слов'янські літератури [Текст] : доповіді укр. вчених на Х Міжнародному з'їзді славістів у Софії (вересень 1988 р.) / АН УРСР, Укр. комітет славістів, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1988. - 231 с.

Зміст:
  Крутикова Н.Є.  Художній процес і взаємозбагачення східнослов"янських літератур / Н.Є. Крутикова, В.Г. Бєляєв, О.В. Білий. - С. 5
  Яценко М.Т.  Український романтизм й інші слов'янські літератури / М.Т. Яценко. - С. 37
  Бородін В.С.  Наукові основи персональної текстології (на матеріалі творчості текстології) / В.С. Бородін, В.К. Житник, М.М. Павлюк. - С. 74
  Захаржевська В.О.  Українсько-болгарські літературні взаємини кінця XIX-ХХ ст. / В. О. Захаржевська, В. Н. Климчук, В. А. Москаленко. - С. 97
  Дончик В.Г.  Український радянський роман у контексты слов"янських культур / В. Г. Дончик, М. Г. Жулинський, П. М. Рудяков. - С. 130
  Брюховецький В.С.  Розвиток морально-етичних традицій у літературах слов'янських країн соціалістичної співдружності / В. С. Брюховецький, Г. М. Сивокінь, О. В. Шпильова. - С. 164
  Вервес Г.Д.  Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті: періодизація, система зв'язків, типологія (із досвіду створення п'ятитомної колективної праці) / Г.Д. Вервес. - С. 189

Рубрики: Історія літератури - Слов'янська література

Ключові слова (ненормовані): X Міжнародний з'їзд славістів -- слов'янські літературні зв'язки

Анотація:   Збірник містить тексти доповідей українських вчених на Х Міжнародному з'їзді славістів. У них висвітлюються актуальні проблеми славістики: періодизація, система зв'зку, типологія української літератури у загальнослав'янському й світовому контексті, укркаїнсько-болгарські літературні взаємини кінця ХІХ-ХХ ст., український романтизм в ідейно-естетичному контексті слов'янських літератур (20-60-і рр. ХІХ ст.), український радянський роман у контексті слов'янських країн соціалістичної співдружності, взаємодія і взаємозбагачення східно-слов'янських літератур як фактор художнього прогресу, наукові основи персональної текстології.

 
123 83
Д36

Державин, В. М.

        У задзеркаллі художнього слова [Текст] : вибране у 2-х т. Кн. 1 / В. М. Державин ; упоряд. С. Хороб. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 415 с.

Рубрики: Літературна критика

Ключові слова (ненормовані): теорія української літератури -- літературна українська діаспора -- поезія Зерова -- творчість Лимана -- поезія Андієвської Е. -- поезія Ореста

Анотація:   У першій книзі "Вибраних праць" ученого з української діаспори Володимира Державина (1899 - 1964) представлені його літературознавчі дослідження з українського національного письмениства як часів давно минулих, так і близьких йому - безпосередньому учаснику розвитку літературного процесу 20 - 30-х років в Україні та історико-літературних явищ у середовищі еміграційної художньої інтелігенції 40 - 60-х років ХХ століття.

 
124 83.3(4Укр)
S12

        Sacrum і біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін), Ін-т Слов'янської філології (Вроцлав). - Люблін : Ingvarr, 2008. - 812 с.

Зміст:
  Набитович І.  Категорія sacrum та художня література: дескрипція структури та стратегії досліджень / І. Набитович. - С. 23-47
  Нямцу А.  Літературні архетипи у світовому контексті / А. Нямцу. - С. 49-60
  Неміш С.  Гностичні інтерпретації старозаповітної оповіді про Каїна та їх рецепція в українській вербальній культурі / С. Неміш. - С. 61-69
  Джиджора Є.  Світоглядні сакральні константи сприйняття дійсності в рецепції автора Історії юдейської війни / Є. Джиджора. - С. 71-78
  Александров О.  Автор в українській середньовічній літературі / О. Александров. - С. 79-92
  Ісіченко І.  "Божественне мовчання" й риторика аскетичного тексту / І. Ісіченко. - С. 93-100
  Пелешенко Ю.  Велика П'ятниця в українській літературі пізнього Середньовіччя: канон та апокрифічна традиція / Ю. Пелешенко. - С. 101-113
  Трофимчук М.  Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво-Могилянської академії) / М. Трофимчук. - С. 115-121
  Левченко Н.  Sensus plenior як сакральна парадигма біблійної герменевтики в українській бароковій прозі / Н. Левченко. - С. 123-134
  Ушкалов Л.  Перекладна українська поезія XVII-XVIII століть як явище сакрального ряду / Л. Ушкалов. - С. 135-145
  Матушек О.  Сакральне в діяльности та літературному образі Лазаря Барановича / О. Матушек. - С. 147-152
  Бунчук Б.  Релігійне у поезії Івана Франка дрогобицького періоду / Б. Бунчук. - С. 153-165
  Гузар З.  Sacrum Івана Франка. Релігійний Universum і його національний контекст Франкової поезії та художньої прози / З. Гузар. - С. 167-181
  Комариця М.  Українська "католицька критика" в дискурсивному полі міжвоєнної літератури XX століття / М. Комариця. - С. 205-223
  Поліщук Я.  Біле і чорне Михайла Жука. Sacrum митця на тлі культурних аберацій його доби / Я. Поліщук. - С. 225-236
  Баган О.  Сакральні основи лірики письменників-вісниківців / О. Баган. - С. 237-245
  Рязанцева Т.  Деякі особливості релігійної поезії Олекси Стефановича / Т. Рязанцева. - С. 247-255
  Руснак І.  Сакральне у духовному житті людини (на матеріалі прози Уласа Самчука) / І. Руснак. - С. 257-264
  Чернюк С.  Сакральні виміри в художньому світі Тодося Осьмачки / С. Чернюк. - С. 265-273
  Розумний Я.  Між надземним і земним тяжінням (Релігійні теми й мотиви в українській поезії двадцятого століття) / Я. Розумний. - С. 275-294
  Пелешенко Н.  Християнські релігійно-обрядові моделі в українській химерній прозі (На матеріалі роману Василя Земляка "Лебедина зграя") / Н. Пелешенко. - С. 307-318
  Хархун В.  Освячення профанного: sacrum в українській літературі тоталітарного періоду / В. Хархун. - С. 319-327
  Бетко І.  Релігійна постава суб'єкта в українській прозі нової хвилі (на прикладі вибраних творів Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Юрія Іздрика) / І. Бетко. - С. 329-341
  Пелешко Ю.  Біблія як ключ до вивчення української середньовічної літератури / Ю. Пелешко. - С. 345-351
  Ісіченко І.  Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії / І. Ісіченко. - С. 353-358
  Рязанцева Т.  Метафізична поезія Лазаря Барановича: особливості тематичних акцентів / Т. Рязанцева. - С. 359-367
  Трофименко Т.  Трансформація біблійного тексту в пасійному трактаті Димитрія Туптала / Т. Трофименко. - С. 369-377
  Трофимчук О.  Біблійна традиція як генеруючий елемент творчого методу епохи бароко (На матеріалі світських панегіричних поем Пилипа Орлика) / О. Трофимчук. - С. 379-385
  Левченко Н.  Рецепція Біблії в дихотомічній сенсовій вертикалі вербальних знаків алегоризуючої свідомости бароко: Григорій Сковорода / Н. Левченко. - С. 387-397
  Нога Г.  Біблійними стежками Григорія Сковороди / Г. Нога. - С. 399-406
  Сулима В.  Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди Потоп Зміин (XVIII ст.) та у Велекодніх проповідях Василя Гречулевича (XIX ст.): особливості герменевтики та поетики / В. Сулима. - С. 407-415
  Бородінова М.  Своєрідність "діалогу" української літератури першої половини XIX століття з Біблією / М. Бородінова. - С. 417-426
  Пахаренко В.  "Ми віруєм твоїй силі..." (Шевченкова теодицея) / В. Пахаренко. - С. 427-455
  Бондар М.  Іван Франко і Біблія: маловідомі й невідомі переклади та переспіви / М. Бондар. - С. 458-478
  Дуркалевич В.  Біблія як джерело творчої рецепції у пізній прозі Івана Франка / В. Дуркалевич. - С. 480-489
  Демська-Будзуляк Л.  Переосмислення християнських цінностей раннім українським модернізмом / Л. Демська-Будзуляк. - С. 492-501
  Хороб С.  Українська модерна релігійна драма: трансформація містерійних форм / С. Хороб. - С. 504-520
  Гаджилова Г.  Екзистенційні колізії раннього християнства (за драматичними текстами Лесі Українки) / Г. Гаджилова. - С. 522-529
  Кирилюк С.  Конфлікт особистости у новелі Олексія Плюща "Палкий мисленник і учитель" / С. Кирилюк. - С. 532-539
  Зінь Р.  Різдвяні мотиви в українській поезії / Р. Зінь. - С. 541-554
  Качуровський І.  Українська великодня поезія / І. Качуровський. - С. 556-574
  Дмитрів І.  Ангельська символіка у поезії "Логосівців" / І. Дмитрів. - С. 575-582
  Осадча Ю.  Біблійні ремінісценції у новелі Миколи Хвильового "Я (Романтика)" / Ю. Осадча. - С. 583-592
  Зварич В.  Біблійні образи у поетичному сприйнятті Миколи Зерова / В. Зварич. - С. 593-599
  Шалата-Барна І.  Дихотомія Божого і сатанинського у повісті "Ротонда душогубців" Тодося Осьмачки / І. Шалата-Барна. - С. 601-614
  Пелешенко Н.  Ванітативний мотив Еклезіяста в українській літературі 1960-1980-их років (На матеріалі творів Олександра Ільченка, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука) / Н. Пелешенко. - С. 615-635
  Набитович І.  Біблійні стилізації як стилетворчий засіб в українській прозі XX віку / І. Набитович. - С. 637-660
  Антофійчук В.  Біблія і культура в контексті сучасних літературознавчих досліджень / В. Антофійчук. - С. 661-670
  Лановик З.  Біблія в герменевтичному універсумі філологічної гуманітаристики і актуальні проблеми біблійної герменевтики / З. Лановик. - С. 671-695

Рубрики: Історія української літератури - Релігійні мотиви в літературі

 
125 95.43
Х21

Демченко, С.А.

        Особливості побутування притчі як жанру і як художнього засобу в пам'ятках давньої української літератури [Текст] : научное издание / С.А. Демченко. -

Ключові слова (ненормовані): Параболи -- Притчі

 
126 83.3(4Укр)-1я73-1кр
П21

Пахаренко, В. І.

        Українська поетика [Текст] : підруч. для вищ. навч. закладів / В. І. Пахаренко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2002. - 319 с.

Зміст:
  Феномен мистецтва. Література як вид мистецтва.
  Художня література і суспільство.
  Літературний процес
  Сутність художнього

Рубрики: Теорія літератури - Поетика

Ключові слова (ненормовані): поетика української літератури -- літературний процес -- стилі та напрямки літератури

Анотація:   У пропонованому підручнику досліджується сутність, походження, властивості, функції мистецтва, специфіка асоціятивного мислення. Розкриваються закономірності розвитку літературного процесу. Особлива увага зовереджується на визначальних прикметах найважливіших мистецьких стилів: готики, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму, постмодерну.

 
127 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 34 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т. : Видавництво ТНПУ, 2012. - 440 с.

Зміст:
  Гнатюк М.  Націєтвірна домінанта художнього мислення Володимира Самійленка / М. Гнатюк. - С. 3-11
  Бігун О.  Концепція "Логосу" у творчості Т. Шевченка: патристична парадигма / О. Бігун. - С. 12-18
  Бородіца С.  Національно-міфологічний код у романі "Смітник Господа нашого" Галини Пагутяк / С. Бородіца. - С. 19-28
  Городнюк Н.  Концепт їжі та симпосіональні образи у романі В. Домонтовича "Без грунту" / Н. Городнюк. - С. 28-43
  Качкан В.  Марія Крушельницька: картки малознаного / В. Качкан. - С. 43-59
  Комінярська І. М.  Герой Уласа Самчука - "Alter idem" автора (за трилогією Уласа Самчука "OST") / І. М. Комінярська. - С. 59-67
  Котяш І.  Епістолярій Спиридона Черкасенка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів / І. Котяш. - С. 67-82
  Краснова Л.  Текст та підтекст. Ліна Костенко "Був день як день..." / Л. Краснова. - С. 82-90
  Мацько В.  Концептуальна модель дихотомії "людина-світ" в українській діаспорній прозі / В. Мацько. - С. 90-104
  Мельничайко В.  Образ України в поезії Павла Вольвача / В. Мельничайко. - С. 104-117
  Палихата Е. Я.  Характеристика діалогічних конструкцій творів Бориса Харчука / Е. Я. Палихата. - С. 117-125
  Працьовитий В.  Проблема роздвоєння української душі в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки / В. Працьовитий. - С. 125-143
  Азовцева С.  Творчість Антонія Радивиловського в історико-літературних працях XIX-XXI століть / С. Азовцева. - С. 143-148
  Бідованець Т.  Ліричне начало драматичних поем Івана Драча / Т. Бідованець. - С. 149-159
  Василенко В. С.  Архетипна візія Землі в художньому вимірі Михайла Івченка / В. С. Василенко. - С. 159-166
  Зленко О. О.  Акцентація експерименту в драматургії Анатолія Крима / О. О. Зленко. - С. 166-171
  Косінова О.  Музичні студії Павла Тичини / О. Косінова. - С. 171-180
  Нестеренко Ю.  Жанрова специфіка есеїстики Богдани Матіяш / Ю. Нестеренко. - С. 180-188
  Олійник Л.  "Короткий катехизис" Петра Могили як літературна пам'ятка доби бароко / Л. Олійник. - С. 188-196
  Понасенко А.  Поетика оповідань Богдана Рубчака / А. Понасенко. - С. 196-204
  Сеник Л.  Тарас Шевченко: феномен генія / Л. Сеник. - С. 204-212
  Юзьків Г.  Художній дискурс любовної лірики / Г. Юзьків. - С. 212-218
  Астаф'єв О.  Український текст Юліуша Словацького / О. Астаф'єв. - С. 219-239
  Богданова О. І.  Дихотомія "місто-село" у прозі Альфреда Дьобина та Миколи Хвильового / О. І. Богданова. - С. 239-251
  Грицак Н.  Про переклад поезії Євгена Маланюка російською мовою Валерією Богуславською / Н. Грицак. - С. 251-259
  Дзись Т.  Для домашнього вогнища як парадигма жінок фатальної долі (на основі творів Івана Франка та Йозефа Рота) / Т. Дзись. - С. 260-268
  Дорошко Л.  Націотворчі інтенції білоруської літератури початку XX сторіччя в художній парадигмі модернізму / Л. Дорошко. - С. 269-280
  Думчак І.  Проблема існування митця в суспільстві в новелі Аскольда Мельничука "Дерево світла" та новелістиці українських письменників XX століття: порівняльно-типологічне зіставлення / І. Думчак. - С. 280-291
  Комінярський І. Б.  Репрезентація образу жінки-індіанки в мультикультурному мегаполісі (на матеріалі п'єси "Екстаз Ріти Джо" Джорджа Риги) / І. Б. Комінярський. - С. 291-298
  Примайчук О.  Міфопоетика різдвяних оповідань (Чарлз Діккенс і українська література) / О. Примайчук. - С. 298-309
  Проців Г.  Рецепція творчої спадщини Ліона Фейхтвангера / Г. Проців. - С. 309-331
  Чумак Г.  Функції та способи передачі міфологічних реалій в українському перекладі роману Дж. Апдайка "Кентавр" / Г. Чумак. - С. 331-337
  Бабій Л.  Підходи до визначення художньої літератури в англо-американському культурному середовищі 70-90х років XX століття (з приводу праць Дж. Елліса та Р. Фаулера) / Л. Бабій. - С. 338-348
  Богатирьова К.  Ода в національній літературі кінця XVI-XVII століть / К. Богатирьова. - С. 348-357
  Лепетюк І.  Мовленнєві жанри в структурі художнього тексту французького роману XX сторіччя / І. Лепетюк. - С. 357-365
  Штохман Л.  Феміністична наратологія: західний досвід і українські зразки / Л. Штохман. - С. 365-372
  Костін Я.  Особливості перекладу англомовних фразеологічних одиниць / Я. Костін, В. Ткачук. - С. 372-380

 
128 85.03(4Укр)
У45

        Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К. : ІМФЕ ім. М. Рильського, 2010. - 258 с.

Зміст:
  Кара-Васильєва Т.  Інспірації стилю модерн в українському декоративному мистецтві / Т. Кара-Васильєва. - С. 4-10
  Мацаберидзе Н.  Реминисценция стиля модерн во второй половине XX века (на материале славянских стран) / Н. Мацаберидзе. - С. 10-14
  Соколюк Л.  Від модерну до авангардних шукань у мистецтві Харкова першої третини XX століття / Л. Соколюк. - С. 15-19
  Калениченко А.  Про назви періодів творчості Кароля Шимановського / А. Калениченко. - С. 19-23
  Ржевська М.  До проблеми художньо-естетичних і хронологічних меж модернізму / М. Ржевська. - С. 23-28
  Кашкадамова Н.  Риси сецесії у виконавському шарі фортеп'янного твору / Н. Кашкадамова. - С. 29-33
  Яців Р.  Мікалоюс Чюрльоніс та український образотворчий модерн: міграції національних збудників / Р. Яців. - С. 34-37
  Тарасенко О.  Значення спадщини мистецтва Давньої Русі у творчому самовизначенні Михайла Врубеля / О. Тарасенко. - С. 37-42
  Чегусова З.  Художнє скло і художня кераміка ("мистецтво вогню") України другої половини XX - початку XXI століття в аспекті впливу стилю модерн / З. Чегусова. - С. 42-48
  Чернова І.  Музично-виконавське мистецтво і парадигма модерну (на прикладі фортепіанного виконавства) / І. Чернова. - С. 49-53
  Ніколаєва Л.  Елементи стилю модерн (сецесії) у вокально-фортепіанних дуетах Нестора Нижанківського / Л. Ніколаєва. - С. 53-56
  Каралюс М.  Сецесійні мотиви в камерно-вокальній творчості Василя Барвінського та Нестора Нижанківського / М. Каралюс. - С. 57-63
  Долгіх М.  Вокальна школа Єлисаветградщини (1900-1930): історія в документах / М. Долгіх. - С. 63-69
  Кушнірук О.  Музикознавча інтерпретація стилю модерн у працях Ірини Скворцової та Євгенії Кривицької / О. Кушнірук. - С. 69-72
  Біленкова С.  Мистецький розвиток Буковини в епоху модерну. Віденські та чернівецькі паралелі / С. Біленкова. - С. 73-79
  Павлова Т.  Сторінки історії харківського модерну / Т. Павлова. - С. 79-84
  Боньковська С.  Львівська сецесія в церковно-обрядовому мистецтві Галичини / С. Боньковська. - С. 85-91
  Сердюк О.  Модерн в інтер'єрі київського житла в кінці XIX - на початку XX століття / О. Сердюк. - С. 92-97
  Мокроусова О.  Стилістика модерну в київських архітектурних конкурсах початку XX століття / О. Мокроусова. - С. 97-103
  Петрова О.  Творчість Егона Шиле як відзеркалення філософії Фрідріха Ніцше / О. Петрова. - С. 104-106
  Рибалко С.  Японське мистецтво в дзеркалі культури модерн / С. Рибалко. - С. 106-110
  Порожнякова Н.  Образи язичницьких ідолів давніх слов'ян в образотворчому мистецтві модерну / Н. Порожнякова. - С. 111-115
  Марголіна І.  Модерн, символічне та історичне в композиції Михайла Врубеля "Зішестя Святого Духа на апостолів" у Києво-Кирилівській церкві / І. Марголіна. - С. 115-118
  Шуліка В.  Вітражний іконостас майстерні Франца-Ксавера Цеттлера в Харкові / В. Шуліка. - С. 119-123
  Федевич Л.  Історія діяльності Глинської гончарної навчальної майстерні Роменського земства в контексті загальнонаціональної та європейської культур початку XX століття / Л. Федевич. - С. 123-128
  Істоміна Г.  Модерн в орнаментиці та формах народної кераміки Західної України / Г. Істоміна. - С. 128-131
  Ткаченко В.  Мотиви модерну в сучасному писанкарстві / В. Ткаченко. - С. 132-135
  Косицька З.  Прояви стилю модерну у витинанках початку XX століття (на прикладі села Стриганці Товмацького повіту) / З. Косицька. - С. 135-138
  Костюкова В.  Модерн у вишивках Ганни Собачко / В. Костюкова. - С. 139-142
  Руда Т.  Основні жанри масового мистецтва / Т. Руда. - С. 144-149
  Кульчинська Л.  Експлуатаційний фільм як експлуатація кітчу / Л. Кульчинська. - С. 149-153
  Суліменко О.  "Королі кітчу" в історії кінокостюма та кінематограф у біографіях кутюр'є: циркуляція та трансформація художніх образів у межах екранної та позаекранної реальностей / О. Суліменко. - С. 154-156
  Шаповал О.  Кітч у кінематографі. Взаємодія кітчу і комп'ютерних технологій / О. Шаповал. - С. 157-164
  Курочкін О.  "Гуморина": на межі кітчу і карнавалу / О. Курочкін. - С. 165-171
  Петрушкевич М.  Тематичні особливості та функції карнавалу / М. Петрушкевич. - С. 171-175
  Сушко В.  "Шароварщина" як феномен буття / В. Сушко. - С. 176-179
  Єфремова Л.  Шляхи фольклоризації народних пісень (від давнини до сучасності) / Л. Єфремова. - С. 180-181
  Хоменко Н.  Жорстокий романс: фольклор чи псевдофольклор? / Н. Хоменко. - С. 182-187
  Гудченко З.  Кітч у контексті народної архітектури / З. Гудченко. - С. 188-191
  Захарина Ю.  Историзм архитектуры постмодерна: компромисс, эклектизм, китч / Ю. Захарина. - С. 191-195
  Пономаревська О.  Українська народна ікона XIX століття в контексті кітчу / О. Пономаревська. - С. 196-202
  Карпилова А.  Китч в киномузыке / А. Карпилова. - С. 203-207
  Климук И.  Манипулятивные механизмы музыкального китча / И. Климук. - С. 207-210
  Сербіна Н.  Риси кітчу в українській пізньоліричній традиції / Н. Сербіна. - С. 210-214
  Хай М.  Гармошковий кітч як руйнівник автохонного українського інструментального стилю / М. Хай. - С. 215-220
  Ювченко Н.  Современная soundrama, или матросский бэнд в белорусском театре / Н. Ювченко. - С. 221-225
  Ярко М.  Феномен кітчу в музичній творчості 1990-х років: проблема аналізу / М. Ярко. - С. 226-230
  Гундорова Т.  Кітч нова метамова: про що говорить сучасний український кітч? / Т. Гундорова. - С. 231-238
  Пронкевич О.  "Закітчований" Дон Кіхот (лицар сумного образу як товар масового вжитку) / О. Пронкевич. - С. 238-243
  Сінченко О.  Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу / О. Сінченко. - С. 244-249
  Філоненко С.  Сентиментальний кітч: жіночі історії в глянцевих журналах / С. Філоненко. - С. 250-255

Рубрики: Мистецтвознавство - Стилі мистецтва

Анотація:   До збірника ввійшли статті дослідників із провідних академічних науково-дослідних, вищих навчальних, музейних закладів Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум, Кірвограда, Дрогобича, а також Мінська. Розглядається широкий спектр художньо-стильових проблем в музичному, декоративному, образотворчому мистецтві й архітектурі доби модерну (межа XIX-XX ст.). Аналізуються образно-пластичні особливості українського модерну як національного стилю, специфіка професійних мистецьких шкіл України в контексті загальнонаціональної та європейської культури, сучасне українське мистецтво в аспекті впливу стилю модерн. Збірник наукових статей присвячений також феномену кітчу в сучасній культурі. Як естетична, культурна і соціальна категорія кітч є складовою масової культури. Етнологи, культурологи, мистецтвознавці, фольклористи та філологи досліджують його у формально-видових аспектах у масштабі історчного часу; виявляють семантичні коди кітчу, способи його входження в народне мистецтво, художню культуру й літературу, архітектуру й моду; аналізують еволюцію кітчу - від кітчу-речі до кітчу-рецепції та кітчу - як - метамови сучасної культури. Зокрема, дослідники приділяють увагу сучасним формам цього явища - єврокітчу, сільському, політичному, іміджевому кітчу тощо.

 
129 83.3 Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 39 / М-во вищої та середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Вища школа, 1982. - 164 с.

Зміст:
  Гонтар П. П.  Радянська Україна в творчості письменників братніх республік / П. П. Гонтар. - С. 3-10
  Мудрик Г. І.  Категорія поетичного в романі Ю. Яновського "Вершники" / Г. І. Мудрик. - С. 10-18
  Заверталюк Н. І.  Образ-персонаж у публіцистичній статті / Н. І. Заверталюк. - С. 18-24
  Дунаєвська Л. Ф.  Про ідейно-художню структуру української народної новелістичної казки (казки гумористичні і сатиричні) / Л. Ф. Дунаєвська. - С. 25-32
  Дігтяр С. І.  Естетичні погляди Г. С. Сковороди / С. І. Дігтяр. - С. 32-40
  Дорошенко І. І.  Ярослав Галан - критик-інтернаціоналіст / І. І. Дорошенко. - С. 41-49
  Дідик С. С.  Термінолексика і її стилістична роль у памфлетах Я. Галана / С. С. Дідик. - С. 49-56
  Фом'юк О. К.  Образи героїв партизанської і підпільної боротьби в українській художньо-документальній прозі / О. К. Фом'юк. - С. 56-64
  Вишиваний Я. Г.  Тема боротьби за Радянську владу на Буковині в оповіданнях В. Бабляка / Я. Г. Вишиваний. - С. 64-70
  Івасюк М. Г.  Ірина Вільде і Буковина / М. Г. Івасюк. - С. 70-77
  Радецька М. М.  Григорій Сковорода в історико-біографічній прозі / М. М. Радецька. - С. 77-84
  Неділько Г. Я.  Лірика Л. Глібова і творчість українських романтиків / Г. Я. Неділько. - С. 85-91
  Пінчук В. Г.  До характеристики неопублікованих поезій Дніпрової Чайки / В. Г. Пінчук. - С. 92-100
  Худзей І. М.  Із українських перекладів новели А. Франса "Кренкебіль" / І. М. Худзей, М. І. Овчаренко. - С. 100-107
  Філіпчук С. С.  Народжений епохою (про перший український радянський роман у віршах "Ярина Курнатовська" В. Поліщука) / С. С. Філіпчук. - С. 108-113
  Працьовитий В. С.  Життєва основа драматургії Миколи Зарудного / В. С. Працьовитий. - С. 114-121
  Бондаренко І. І.  Поняття стилю у сучасному радянському літературознавстві / І. І. Бондаренко. - С. 122-130
  Лещук Т. Й.  Наукова фантастика у позакласному читанні / Т. Й. Лещук. - С. 130-136
  Дузь І. М.  До історії творення памфлета Лесі Українки "Голос однієї радянської ув'язненої" / І. М. Дузь. - С. 137-141
  Бутрин М. Л.  Українсько-білоруські літературні взаємини. Матеріали до бібліографічного покажчика літератури за 1975-1979 рр. / М. Л. Бутрин, М. П. Гордій, Г. М. Метельницька. - С. 142-161

Анотація:   У збірнику висвітлюються питання історії, теорії і критики радянської і дожовтневої літератури.Зокрема, досліджуються інтернаціональний характер радянської літератури, проблеми розвитку художньої документальної та історико-біографічної прози, публіцистики і перекладу, дається аналіз художньої майстерності провідних письменників. Публікуються статті, присвячені 80-річчю з дня народження видатного українського радянського письменника Я. Галана.

 
130 83.3(0)6-022.88
Б61

Біла, А.

        Символізм / А. Біла. - К. : Темпора, 2010. - 271 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): французький символізм -- символізм в творчості Верлена -- українські символісти

Анотація:   Книга Анни Білої присвячена символізму як провідному естетичному напряму кінця ХІХ - початку ХХ століття і - як типу світогляду. Авторка подає глибоке багатопланове дослідження цього явища, зокрема зосереджуючись на питанні становлення символізму як художнього напряму в літературі. У центрі уваги дослідниці - еволюція цього руху на українському грунті, його основні етапи та характеристики, представники і послідовники.

 
131 83.3(4)
Ч59

Чижевський, Д.

        Порівняльна історія слов'янських літератур [Текст] : у 2 кн. / Д. І. Чижевський ; пер. з нім. : О. Костюк, М. Ігнатенко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.

Рубрики: Історія літератури - Слов'янська література

Ключові слова (ненормовані): слов'янський фольклор -- слов'янська писемність -- раннє середньовіччя -- пізнє середньовіччя -- московська література -- гусизм -- ренесанс -- бароко

Анотація:   Працю Д. Чижевського "Порівняльна історія слов'янських літератур", опубліковану німецькою мовою в 1968р., донині в Україні не перекладали. Не фігурувала вона і в системному науковому обігу, лише зрідка цитувалась окремими дослідниками як значущий науково-освітній матеріал. Відтепер її зможуть використовувати у своїй роботі вчені-славісти, викладачі вищої школи, студенти філологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також ті, хто цікавиться слов'янськими літературами як особливим художнім феноменом.

 
132 83.3(4Рос)5-8...4
Г58

        М. Гоголь і світова література: Гоголівські читання в Полтаві [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2009. - 238 с.

Зміст:
  Казарин В. П.  Украина и Россия - Гоголь и Пушкин / В. П. Казарин. - С. 3-9
  Михед П. В.  Апостольський проект Миколи Гоголя (спроба реконструкції) / П. В. Михед. - С. 10-25
  Михед П. В.  Гоголь із погляду української русистики / П. В. Михед. - С. 25-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киченко А. С.  Пушкин и Гоголь: творческие взаимосвязи и историко-культурный контекст / А. С. Киченко. - С. 40-45
  Мережинская А. Ю.  Гоголевский миф в русской постмодернистской прозе / А. Ю. Мережинская. - С. 45-53
  Гусев В. А.  Пушкин и Гоголь как мифологические фигуры и доминантные символы русской культуры / В. А. Гусев. - С. 53-60. - Библиогр. в конце ст.
  Новикова М. А.  Двойное зеркало: Н. В. Гоголь в украинском стихотворении и в русском переводе / М. А. Новикова. - С. 61-63
  Кеба А. В.  "Мертвые души" Н. В. Гоголя и "Чевенгур" А. П. Платонова / А. В. Кеба. - С. 63-72. - Библиогр. в конце ст.
  Хоменко Н. В.  Феномен Гоголя / Н. В. Хоменко. - С. 72-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Денисов В. Д.  Гоголь и "бес...культурное пространство" / В. Д. Денисов. - С. 97-104
  Дербенева Л. В.  Гоголь в историко-литературной концепции П. Д. Боборыкина / Л. В. Дербенева. - С. 105-109
  Лавриненко Е. И.  Творчество Гоголя в критической и художественной рецепции В. Ходасевича / Е. И. Лавриненко. - С. 110-118
  Кадетова Л. И.  Архитектоника типов в произведениях Гоголя и Достоевского ("Шинель" - "Бедные люди") / Л. И. Кадетова, Л. М. Белоусова. - С. 118-124
  Абрамович С. Д.  Гоголевская традиция в рассказе Чехова "Кривое зеркало" / С. Д. Абрамович. - С. 124-130
  Жаркевич Н. М.  В. П. Авенариус и его книга "Ученические годы Гоголя" / Н. М. Жаркевич. - С. 130-132
  Остапенко И. В.  Путешествие Чичибабина к Гоголю / И. В. Остапенко. - С. 133-137
  Чередник Л. А.  Традиції М. Гоголя в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / Л. А. Чередник. - С. 137-141
  Терещенко Е. И.  Столица в малой прозе Гоголя и Булгакова / Е. И. Терещенко. - С. 141-143
  Подгурская И. И.  Мотив страха в произведениях Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова / И. И. Подгурская. - С. 143-149
  Тверетинова Т. И.  Гоголевские традиции в творчестве Я. П. Буткова / Т. И. Тверетинова. - С. 150-153
  Кушнірова Т. В.  Мотив міста у повістях М. Гоголя "Шинель" та А. Платонова "Город Градов" / Т. В. Кушнірова. - С. 153-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романова Е. И.  Гоголь - Гаршин - Чехов: трансформация сюжета о падшей женщине / Е. И. Романова. - С. 158-165
  Зуєнко М. О.  М. Гоголь і Б. Чичибабін (проблема рецепції) / М. О. Зуєнко. - С. 165-169
  Кобзарь Е. И.  Гоголевские традиции в драматургии М. Булгакова / Е. И. Кобзарь. - С. 169-174
  Калашникова О. Л.  Гоголь в полемике Пушкина и Сенковского о читателе / О. Л. Калашникова. - С. 174-179. - Библиогр. в конце ст.
  Тарасова Н. І.  Мотив міфа про Філемону і Бавкіду в літературі середньовіччя та в "Старосвітських поміщиках" М. В. Гоголя / Н. І. Тарасова. - С. 180-185
  Варченко Н. А.  Н. В. Гоголь в религиозно-философской критике Д. С. Мережковского / Н. А. Варченко. - С. 186-190
  Кочетова С. А.  Композиционное своеобразие книги Андрея Белого "Мастерство Гоголя" / С. А. Кочетова. - С. 191-197
  Ніколенко О. М.  Микола Гоголь і Фрідріх Дюрренматт / О. М. Ніколенко, Ю. В. Бардакова. - С. 197-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кот С. А.  Решение проблемы взаимоотношений художника и общества в повести Н. В. Гоголя "Портрет" и романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея" / С. А. Кот. - С. 208-212
  Воронова ю. А.  Своеобразие идеи трансформации героя у Н. В. Гоголя ("Вечер накануне Ивана Купала") и Мэри Шелли ("Трансформация") / ю. А. Воронова. - С. 213-219
  Поборчая И. П.  Н. В. Гоголь и Акутагава Рюноскэ / И. П. Поборчая. - С. 219-224
  Вовк Я. Г.  Микола Гоголь і Проспер Меріме: проблема взаєморецепції / Я. Г. Вовк, Г. В. Филь. - С. 225-228
  Троцик О. А.  Инфернальный мир поэмы "Мертвые души" Н. Гоголя в контексте дантевских традиций / О. А. Троцик. - С. 229-233

Рубрики: Гоголь М. В. - про нього
Історія російської літератури - Персоналія

Анотація:   У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним проблемам творчості М. Гоголя в контексті світової літератури. Розглянуто типологічні зв 'язки творів М. Гоголя та інших майстрів слова, досліджено гоголівські традиції у літературах різних народів. Розкрито художній внесок митців як наслідувачів М. Гоголя в розвиток класичної та сучасної літератури.

 
133 22.1
В19

Василенко, О. О.

        Серенада математиці-3. Розвідки до класиків / О. О. Василенко. - Х. : Основа, 2011. - 111 с.

Рубрики: Математика

Ключові слова (ненормовані): позакласні заходи з математики -- історія математики -- математика і музика

Анотація:   Нова, вже п'ята, книга популярної "Серенади математиці" заслуженого вчителя України О. О. Василенка - це його розвідки до класиків літератури - наукової і художньої, а ще музики й малярства...

 
134 84(4Укр)-4
Д58

Довженко, О. П.

        Зачарована Десна / передм. М. Жулинського ; післямова та прим. Р. Корогодського. - Київ : Веселка, 1995. - 576 с.

Зміст:
  Зачарована Десна. - С. 15-62
  Україна в огні. - С. 63-172
  Щоденник (1941-1956). - С. 173-549

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Кіноповісті, щоденникові записи (1941 - 1956 рр.) видатного кінорежисера і письменника - це не лише чудові пам'ятки художньої і мемуарної літератури, а й справжній документ епохи, в якому зафіксовані цікаві події, ставлення автора до тих чи інших явищ, людей, особиста трагедія нашого національного генія, позбавленого права жити і творити на рідній землі.,

 
135 83.3(4Укр) я72-3
С89

Сулима, М. М.

        Українська література. 8 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Сулима, К. Н. Баліна, І. А. Тригуб. - К. : Грамота, 2008. - 287 с.

Рубрики: Українська література - Шкільний курс 8 класу

Ключові слова (ненормовані): підручник української літератури -- усна народна творчість -- літопис -- народна лірика -- давня українська література -- нова українська література

Анотація:   Підручник, що ознайомлює з визначними явищами української літератури ХІІ - ХХ століть, написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. Книжка містить оглядові теми, що репрезентують провідні тенденції розвитку українського літературного процесу, нариси життєвого і творчого шляху провідних майстрів слова, відомості з теорії літератури, інтерпретації програмових художніх творів, а також розгалужений методичний апарат і багатий ілюстрований матеріал.

 
136 81.2Ук
Б61

        Вибрані праці в 3 т. / упоряд. та прим.: П. Ю. Гриценка, І. П. Чепіги. - : 1986. - 367 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): літературна мова -- Шевченков в літературній мові -- мова творів Коцюбинського -- мова творів Лесі Українки -- українська літературна

Анотація:   У томі на широкому мовному матеріалі висвітлюються основні процеси і шляхи розвитку української літературної мови другої половини XVI, XVII і XVIII ст., другої половини XIX - початку XX ст., аналізуються мова й стиль класиків української літератури та радянської художньої прози післявоєнного періоду.

 
137 І90

        Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. навч. посіб. : у 3 т.. - Київ : 2014. - 536 с.

Зміст:
  Кузьменко В. І.  Література в умовах ідеологічних репресій і "хрущовської відлиги" / В. І. Кузьменко. - С. 9-19
  Кузьменко В. І.  Література українського зарубіжжя / В. І. Кузьменко. - С. 19-22
  Кузьменко В. І.  Естетичне новаторство в поезії / В. І. Кузьменко. - С. 22-31
  Ткачук М. П.  Андрій Малишко / М. П. Ткачук. - С. 31-44
  Дмитренко Н. В.  Дмитро Павличко / Н. В. Дмитренко. - С. 44-52
  Кузьменко В. І.  Ліна Костенко / В. І. Кузьменко. - С. 52-64
  Шаф О. В.  Емма Андієвська / О. В. Шаф. - С. 64-75
  Підпалий А. В.  Юрій Тарнавський / А. В. Підпалий. - С. 75-79
  Ковальчук О. Г.  Василь Симоненко / О. Г. Ковальчук, М. В. Кузьменко. - С. 79-89
  Рарицький О. А.  Володимир Підпалий / О. А. Рарицький. - С. 89-97
  Дмитренко Н. В.  Микола Вінграновський / Н. В. Дмитренко. - С. 97-108
  Кузьменко В. І.  Іван Драч / В. І. Кузьменко. - С. 108-117
  Кузьменко М. В.  Борис Олійник / М. В. Кузьменко. - С. 117-125
  Васицька Т. В.  Василь Стус / Т. В. Васицька. - С. 125-133
  Кузьменко В. І.  Діалектика художнього пошуку / В. І. Кузьменко. - С. 133-148
  Кузьменко В. І.  Олесь Гончар / В. І. Кузьменко. - С. 148-160
  Ткачук М. П.  Михайло Стельмах / М. П. Ткачук. - С. 160-173
  Козубенко Л. М.  Григорій Тютюнник / Л. М. Козубенко. - С. 173-183
  Галич О. А.  Докія Гуменна / О. А. Галич. - С. 183-194
  Кузьменко В. І.  Василь Барка / В. І. Кузьменко. - С. 194-200
  Штонь Г. М.  Анатолій Дімаров / Г. М. Штонь. - С. 200-207
  Романенко О. В.  Павло Загребельний / О. В. Романенко. - С. 207-219
  Ромас Л. М.  Юрій Мушкетик / Л. М. Ромас. - С. 219-241
  Кузьменко В. І.  Василь Земляк / В. І. Кузьменко. - С. 241-248
  Романенко О. В.  Роман Іваничук / О. В. Романенко. - С. 248-258
  Савчин Н. Б.  Григір Тютюнник / Н. Б. Савчин. - С. 258-269
  Кузьменко В. І.  Роман Андріяшик / В. І. Кузьменко. - С. 269-283
  Полохова Н. В.  Євген Гуцало / Н. В. Полохова. - С. 283-295
  Дашко Н. С.  Володимир Дрозд / Н. С. Дашко. - С. 295-312
  Бондар Л. О.  Оновлення драматичного мистецтва / Л. О. Бондар. - С. 312-345
  Ярослав Стельмах. - С. 345-359
  Ярослав Верещак. - С. 359-374
  Гарачковська О. О.  Ідейно-тематична і жанрова типологія української літератури для дітей / О. О. Гарачковська. - С. 374-394
  Всеволод Нестайко. - С. 394-404
  Віктор Близнець. - С. 404-413
  Кузьменко М. В.  Творчість російськомовних письменників України / М. В. Кузьменко. - С. 413-427
  Микола Ушаков. - С. 427-437
  Леонід Вишеславський. - С. 437-447
  Гарачковська О. О.  Крізь призму сміху / О. А. Галич. - С. 447-457
  Павло Глазовий. - С. 457-465
  Євген Дудар. - С. 465-471
  Стріха М. В.  Перекладацька панорама 40 - 50-х років XX ст. / М. В. Стріха. - С. 471-474
  Перекладацька діяльність Максима Рильського. - С. 474-481
  Микола Бажан - перекладач. - С. 481-483
  Борис Тен і нові переклади з античних літератур. - С. 483-484
  Переклада Василя Мисика з літератур народів Заходу і Сходу. - С. 484-486
  Кузьменко М. В.  Перекладацька діяльність Миколи Ушакова / М. В. Кузьменко. - С. 486-487
  Кузьменко М. В.  Перекладацька діяльність Леоніда Вишеславського / М. В. Кузьменко. - С. 487-488
  Стріха М. В.  Розвиток перекладацтва у 60-ті роки XX ст. / М. В. Стріха. - С. 488-489
  Григорій Кочур як продовжувачкласичної традиції. - С. 489-492
  Микола Лукаш - продовжувач традиції "барокових" перекладів П. Куліша. - С. 492-495
  Перекладачі української еміграції. - С. 495-497
  "Невольничий" переклад. Василь Стус - перекладач. - С. 497-502
  Стріха М. В.  Перекладацька панорама 70 - 80-х років XX ст. / М. В. Стріха. - С. 502-506
  Галич О. А.  Шлях до об'єктивності / О. А. Галич. - С. 506-519
  Галич О. А.  Літературознавство української еміграції / О. А. Галич. - С. 519-531

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): українська драматургія -- українська література для дітей -- російськомовна література України -- сатира -- гумор -- художній переклад в Україні

Анотація:   Другий том навчального посібника розкриває ключові явища і тенденції української літератури 50 - 80-х років XX ст., творчість найпомітніших письменників материкової України та зарубіжжя, а також майстрів перекладацької та літературознавчої справи цього періоду.

 
138 83.3(4Ісп)-8
С32

        Сервантес і проблеми розвитку європейської прози [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Кафедра світової л-ри. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 184 с.

Зміст:
  Кравець Я.  Мігель де Сервантес: змагання літератури і життя / Я. Кравець. - С. 4-16
  Дмитренко В.  "Дон Кіхот" Мігеля де Сервантеса Сааведри у творчому доробку Івана Франка / В. Дмитренко. - С. 16-19
  Гольберг М.  "Дон Кіхот" в українській поезії кінця XIX-XX століття. До питання про інтерпретаційний потенціал художнього твору / М. Гольберг. - С. 19-26
  Гайдучок Т.  Пантелеймон Куліш як видавець "Истории испанской литературы" за Тікнором / Т. Гайдучок. - С. 26-29
  Осєчко С.  федір Вовк та його спогади про країну басків / С. Осєчко. - С. 30-34
  Мороз М.  Мігель де Сервантес в українських перекладах та критиці / М. Мороз. - С. 34-41
  Личковах В.  Концепція переживання в естетиці Х. Ортеги - і Гассета і проблема феноменології простору в мистецтві авангарду / В. Личковах. - С. 42-47
  Науменко А.  Автор, оповідач, персонаж у Сервантеса / А. Науменко, А. Науменко. - С. 47-52
  Лучук Т.  Епічне я: автор як персонаж роману ("Левінів млин" Йоганнеса Бобровського) / Т. Лучук. - С. 116-123
  Полякова А.  Сервантес і Дон кіхот у художній публіцистиці Асоріна / А. Полякова. - С. 52-56
  Моклиця М.  Дон кіхот і Санчо Панса в романі А. Платонова "Чевенгур": психологічний аспект / М. Моклиця. - С. 56-61
  Дмитрук В.  Донкіхотівська традиція в американському романі / В. Дмитрук. - С. 61-67
  Труханенко О.  "Дон-Кіхот" - вірш Д. С. Мережковського / О. Труханенко. - С. 68-73
  Копистянська Н.  "Свій" і "Чужий" хронотоп як розвиток мотиву Дон Кіхота / Н. Копистянська. - С. 74-78
  Тичина Н.  Специфіка моделювання часо-простору "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Тичина. - С. 79-86
  Познякова Н.  Художня своєрідність часу і простору у творах Я. Івашкевича / Н. Познякова. - С. 86-90
  Станіславова З.  Простір і час як засоби моделювання епічної розповіді в романі "Лелека із секретера" Алти Вашової / З. Станіславова. - С. 90-94
  Фіськова С.  Музичний час в романі Франца Верфеля "Верді. Роман опери" / С. Фіськова. - С. 95-99
  Тодчук Н.  Умови виникнення хронотопу відчуження у романі / Н. Тодчук. - С. 99-105
  Приплоцька М.  Розширення простору як засіб психологізації у романі С. Хілл "Напровесні" / М. Приплоцька. - С. 105-111
  Жемберова В.  Стратегія оповідача у прозових творах Йоганідеса (естетика та поетика тексту) / В. Жемберова. - С. 112-116
  Альберт І.  Ідейно-смисловий лейтмотив як стильотворчий фактор (в аспекті вчення О. В. Чичеріна про стилістику) / І. Альберт. - С. 123-128
  Ігнатів Н.  Образ автора-оповідача у художній документалістиці / Н. Ігнатів. - С. 128-133
  Григораш Н.  Українська літературознавча болгаристика і проблема творчої індивідуальності митця / Н. Григораш. - С. 134-138
  Вороновська І.  Індивідуальність автора першотвору і переклад (російський переклад новели О. Гончара "Полігон") / І. Вороновська. - С. 139-143
  Демська Л.  Проблема "трагедії особистості" в літературі епохи Відродження та неоромантизму. Онтологічний аспект / Л. Демська. - С. 144-148
  Лучук О.  Жанрова недетермінованість "похмурих" драм Шекспіра / О. Лучук. - С. 148-156
  Випасняк Н.  Сновидіння як компенсаційна форма відбиття дійсності (на матеріалі поеми Г. Гейне "Німеччина. Зимова казка") / Н. Випасняк. - С. 156-161
  Поліщук Н.  Функціонування мотиву Агасвери у контексті традиційної структури / Н. Поліщук. - С. 161-170
  Бондаровська О.  Бінарні опозиції як структуротвірний принцип у романах університетської трилогії Д. Лоджа / О. Бондаровська. - С. 170-178
  Коваль М.  Реальність у постмодернізмі: творення чи відтворення? / М. Коваль. - С. 178-182

Рубрики: Сервантес Сааведра - про нього
Історія світової літератури - Персоналія

Анотація:   Збірник наукових праць містить наукові студії, повідомлення, бібліографічні матеріали, присвячені 450-річчю від дня народження великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри, а також дослідження проблем хронотопу у світовій літературі, місця автора у художній прозі, пізнання психологічного світу художнього твору.

 
139 74.200.514
Т19

Тарасенко, Г. С.

        Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання / Г. С. Тарасенко. - К. : Рута, 2000. - 208 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Естетичне виховання

Ключові слова (ненормовані): викладання природознавства -- художньо-естетичні бесіди -- урок художнього пізнання природи -- виховання любові до природи -- позакласна робота

Анотація:   У посібнику дано практичний матеріал для проведення уроків милування природою, художньо-естетичних бесід, творчих годин, свят, ігор-подорожей з метою розвитку художньо-образного мислення дітей, виховання у них любові до природи. Запропонована технологія допоможе підвищити виховну ефективність уроків літератури, музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, народознавства, природознавства, урізноманітнить позакласну виховну роботу з дітьми.

 
140 83.3У7-02
К82

Крижанівський, С.

        Художні відкриття і літературний процес [Текст] : Огляди, статті, роздуми / С. Крижанівський. - К. : Радянський письменник, 1979. - 240 с.

Зміст:
  Шістдесят сходів угору. Основні епати розвитку української радянської літератури. - С. 26-47
  Література розвинутого соціалізму(1956-1978). - С. 47-70
  Робітничий характер. - С. 70-119
  Таємниця індивідуального стилю. - С. 119-142
  Рід, вид, різновид. До питання про сучасну жанрову систему. - С. 142-187
  Уроки Олександра Білецького. - С. 187-207
  Уроки Павла Тичини. Думки вголос. - С. 207-218
  Уроки Максима Рильського. - С. 218-238

Рубрики: Білецький О. - про нього
Теорія літератури - Літературний процес

Ключові слова (ненормовані): соціалістичний реалізм -- жанри літератури -- народність літератури

Анотація:   Книга містить статті з актуальних питань теорії соціалістичного реалізму, родів і жанрів, творчого аналізу і стилів. Оглядається розвиток української радянської літератури за шістдесят років шляхом партійності і народності, аналізується художнє питання на сучасному етапі провідної теми- теми робітничого класу і розкриття образу робітника як головного героя сучасності.

 
141 83
К78

Краснова, Л. В.

        У часопросторі Слова [Текст] : зб. наук. пр. : до 90-річчя від дня народж. / Л. В. Краснова ; упорядкув. В. Зварич. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 264 с.

Рубрики: Літературознавство - Перекладознавство

Ключові слова (ненормовані): поетика художнього твору -- теорія перекладу -- історія української літератури -- історія російської літератури

Анотація:   До ювілейного збірника ввійшли наукові студії останього десятиліття академіка АН Вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора Людмили Краснової, які увирізнюють коло її наукових інтересів: поетика художнього твору, теорія й практика перекладу, історія української та російської літератур, компаративістика, а також спогади, рецензії, відгуки на наукові дослідження колег.

 
142 84(4Словен)-5
П73

Прешерн, Ф.

        Поезії [Текст] : пер. зі словен. / Ф. Прешерн ; упорядкув., вступ. ст. і прим. В. Гримича. - К. : Дніпро, 1977. - 200 с.

Рубрики: Словенська художня література - Поезія
Словенія

Анотація:   Пройнята волелюбністю й гуманізмом творчість великого словенського поета Франце Прешерна (1800-1849) ознаменувала важливий етап національного відродження та епоху прогресивного романтизму в словенській літературі. Збагативши словенську поезію новими художніми ідеями та формами, Прешерн підняв її до рівня європейських літератур. Ця книжка - найповніше видання віршів Ф. Прешерна на Україні.

 
143 83.3(4Укр)-022
Р69

Романенко, Г.

        Еволюція художніх і літературних об'єднань України: історико-культурологічний вимір [Текст] : монографія / Г. Романенко, В. Шейко. - К. : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. - 208 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): літератури -- мистецько-літературні об'єднання -- художні організації в Україні -- літературні об'єднання в українській діаспорі

Анотація:   Монографія є першим у вітчизняних історико-культурологічній та мистецько-літературній галузях наукової думки узагальненим аналізом процесів зародження та трансформації мистецьких і літературних об'єднань України в історико-культурологічному вимірі. Осмислюються процеси взаємодії, взаємовпливу художньо-літературних об'єднань з глибинними процесами духовного розвою українського народу з сивої давнини до сьогодення. У процесі розгляду історико-культурологічної парадигми застосовуються різні методологічні можливості, зокрема синергетичний підхід.

 
144 4.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 9 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1983. - 144 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Партійне спрямування розвитку методики літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-15
  Шевченко З. О.  Поєднання лекції із самостійною роботою на уроці літератури / З. О. Шевченко. - С. 15-22
  Білошенко А. А.  Ефективність взаємодії фронтальної та індивідуальної роботи на уроках літератури / А. А. Білошенко. - С. 22-30
  Волошина Н. Й.  Розвиток читацьких інтересів у процесі вивчення художньої літератури / Н. Й. Волошина. - С. 30-35
  Капська А. Й.  Від переказу до виразного читання / А. Й. Капська. - С. 36-42
  Кузнецов Ю. Б.  Ідейно-художні функції пейзажу в оповіданні М. М. Коцюбинського "Коні не винні" / Ю. Б. Кузнецов. - С. 42-48
  Пахомова Т. О.  Ідейно-художній аналіз як засіб поглиблення цілісного сприйняття учнями літературного твору / Т. О. Пахомова. - С. 48-53
  Бандура О. М.  Поняття про літературу / О. М. Бандура. - С. 53-59
  Сокирко М. В.  Типи уроків мови / М. В. Сокирко. - С. 60-67
  Лукач С. П.  Бесіда на уроках української мови / С. П. Лукач. - С. 67-74
  Красножан Ж. В.  Профорієнтаційна робота з учнями / Ж. В. Красножан. - С. 67-74
  Красножан Ж. В.  Профорієнтаційна робота з учнями під час вивчення розділу "Словотвір" / Ж. В. Красножан. - С. 75-80
  Чешко Т. П.  Узагальнюючі уроки з морфології / Т. П. Чешко. - С. 81-90
  Передрій Г. Р.  Складні речення в писемній мові учнів / Г. Р. Передрій. - С. 90-97
  Іваницька Г. М.  Методичні основи роботи над збагаченням словникового запасу учнів / Г. М. Іваницька. - С. 97-103
  Потапенко О. І.  Запобігання помилкам в описах трудових процесів / О. І. Потапенко. - С. 103-110
  Гончаренко Н. М.  Формування в учнів прийомів роботи з підручником у процесі навчання мови в 4-6 класах / Н. М. Гончаренко. - С. 110-118
  Горбачук В. Т.  Перекази в 4-8 класах / В. Т. Горбачук, Л. Д. Нечай. - С. 118-127
  Місяць Н. К.  Транспозиція під час вивчення української мови у зв'язку з російською / Н. К. Місяць. - С. 127-132
  Поракішвілі Н.  Український письменник-педагог М. І. Гулак / Н. Поракішвілі. - С. 133-143

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник містить статті з методики літератури, в яких висвітлюються питання підвищення ідейно-наукового рівня змісту навчання і виховання, удосконалення методів, підвищення педагогічної майстерності, узагальнення досвіду передових вчителів-словесників. Питанням методики мови присвячені статті про типологію уроків української мови, розвитку мови учнів, попередження помилок и ін.

 
145 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 8 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1978. - 168 с.

Зміст:
  Мазуркевич О. Р.  Нова Конституція на озброєнні вчителя літератури / О. Р. Мазуркевич. - С. 3-15
  Проценко І. М.  Виховання учнів на образах позитивних героїв радянської літератури / І. М. Проценко. - С. 16-26
  Томусяк В. А.  Підвищення ролі художньої літератури в героїко-патріотичному вихованні учнів / В. А. Томусяк. - С. 26-35
  Пультер С. О.  Особливості вивчення біографії письменника в старших класах / С. О. Пультер. - С. 36-45
  Шевченко З. О.  Про ефективність шкільної лекції з літератури / З. О. Шевченко. - С. 45-55
  Кулінська Л. П.  Ритмічні особливості поезій Лесі Українки / Л. П. Кулінська. - С. 55-65
  Постовий В. Г.  Контроль за знаннями, уміннями і навичками учнів з української літератури в 4 класі / В. Г. Постовий. - С. 65-75
  Копчук А. М.  Про методику позакласної роботи з літератури / А. М. Копчук. - С. 75-85
  Бєляєв О. М.  Наукові основи змісту уроку мови в загальноосвітній школі / О. М. Бєляєв. - С. 86-95
  Симоненкова Л. М.  Вивчення дієслова в діалектних умовах / Л. М. Симоненкова. - С. 95-103
  Пентилюк М. І.  Метод стилістичного конструювання / М. І. Пентилюк. - С. 103-114
  Ковальчук О. Г.  Спостереження над мовою художнього твору (на прикладі роману О. Гончара "Прапороносці") / О. Г. Ковальчук. - С. 114-121
  Корчук В. О.  Використання екранних посібників під час вивчення радянської літератури / В. О. Корчук. - С. 122-132
  Смужаниця Н. М.  Телевізійні передачі на уроках української літератури і мови / Н. М. Смужаниця. - С. 132-140
  Капська А. Й.  Технічні засоби - ефективна наочність у процесі вироблення виразного читання / А. Й. Капська. - С. 140-146
  Падалка Н. І.  Драматичні твори в навчально-виховній роботі з молоддю за часів становлення радянської школи / Н. І. Падалка. - С. 147-166

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

 
146 91.9:83
С91

        Сучасний погляд на літературу. Науковий збірник [Текст] : бібліогр. покажч. (1999-2009) / авт. проекту, передм. С. Кіраль. - К. : Лисенко М. М., 2014. - 272 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Ключові слова (ненормовані): покажчик назв художніх творів -- покажчик змісту випусків збірника -- покажчик власних назв

Анотація:   Покажчик містить найповнішу інформацію про історію видання збірника, його автуру й склад редкології, анотації до статей українською й англійською мовами. Крім того, опубліковані у збірнику статті запропоновано за їх назвами й персоналіями досліджуваних письменників, вказано теми, місце виконання та прізвища керівників (консультантів) й опонентів дисертацій, захищених авторами статей. Видання доповнює укладений упорядником "Сучасний літературознавчий тезаурус: контексти, терміни" та список установ, бібліотек та вишів України, куди надсилався збірник.

 
147 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Вип. 14 Серія Літературознавство / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. - Т. : Видавництво ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 292 с.

Зміст:
  Букачик В.  Наративні рівні та інстанції в повісті "Крутіж" Б. Лепкого / В. Букачик. - С. 3-8
  Глинська Р.  Культурологічні проблеми в поезії Ірини Жиленко / Р. Глинська. - С. 9-17
  Горболіс Л.  Концепція Т. Бордуляка щодо вдосконалення людини в контексті актуальних проблем доби / Л. Горболіс. - С. 18-28
  Горленко О.  Особливості індивідуального поетичного стилю Миколи Костомарова (на прикладі поеми "Наталя") / О. Горленко. - С. 29-38
  Гринівський Т.  Микола Зеров як літературознавець та критик на сторінках часопису "книгар" / Т. Гринівський. - С. 39-44
  Давидова-Біла Г.  "Антисимволізм" Ю. Тарнавського в контексті неоавангардизму / Г. Давидова-Біла. - С. 45-53
  Домбрович Л.  Структуротворчі чинники дуального принципу в організації художнього наративу в романному світі В. Винниченка періоду "між двох революцій" / Л. Домбрович. - С. 54-66
  Донченко Л.  Проблема збереження національної пам'яті в українській ліриці 80-х років XX століття / Л. Донченко. - С. 67-72
  Козачок Я.  Проблема рідномовної освіти і літератури в публіцистиці Миколи Костомарова / Я. Козачок. - С. 73-83
  Курант І.  Поетика слова в естетичній моделі Михайла Драй-Хмари / І. Курант. - С. 84-93
  Лагола І.  Проблема часу в неоромантичній прозі Гната Хоткевича / І. Лагола. - С. 94-101
  Луцан О.  "Волинь" Б. Харчука як інтертекст європейського роману-епопеї / О. Луцан. - С. 102-116
  Мельник Н.  Фольклорні ремінесценції у поезіях "Розмай-зілля\" / "Любисток". - С.  "Папороть". -  "Ніч на Івана Купала" М. Бажана\",\"Н. Мельник\",117-121,
  Панчук Л.  Шляхи духовного ставлення Корнія Перепутька в романі У. Самчука "Марія" / Л. Панчук. - С. 122-126
  Поплавська Н.  Полемічно-публіцистичний комплекс кінця XVI ст. Острозького культурного осередку: до проблеми поетики тексту / Н. Поплавська. - С. 127-134
  Семененко Л.  Онтологічні аспекти особистості в драматичній поемі "Кассандра" Лесі Українки / Л. Семененко. - С. 135-139
  Ткачук М.  Інтертекстуальне поле Франкового діалогу в поетичній збірці "Мій Ізмарагд" / М. Ткачук. - С. 140-160
  Царик Л.  "Власне автор" у структурі суб'єктної організації художнього світу лірики В. Сосюри / Л. Царик. - С. 161-173
  Лановик З.  Біблія і художня література: проблема тексту та інтерпретації / З. Лановик. - С. 174-183
  Лановик М.  Основні перекладознавчі тенденції у німецькому літературознавстві XIX століття / М. Лановик. - С. 184-196
  Авраменко Н.  Засоби творення символістського дискурсу в поезії Луїзи Боган / Н. Авраменко. - С. 197-211
  Гаєвська О.  Неоромантична образність у творчості жінок-письменниць Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Йосано Акіко / О. Гаєвська. - С. 212-220
  Гижий В.  Архетип "героя" як основа інтерпретацій англійського неоромантичного дискурсу / В. Гижий. - С. 221-231
  Дубенкова В.  Нова реміфологізація античного міфу в повісті "Кассандра" Крісти Вольф / В. Дубенкова. - С. 232-239
  Качмар О.  Художні особливості феміністичного дискурсу в сучасному французському жіночому романі / О. Качмар. - С. 240-248
  Кебало М.  Особливості рецепції натуралізму в німецькій та українській літературах останньої третини XIX століття / М. Кебало. - С. 249-260
  Кіндзерська Ю.  Категорія героїчного в контексті кризи європейської культури XX століття / Ю. Кіндзерська. - С. 261-271
  Пасічник О.  Про компаративний підхід до творчості Уласа Самчука в контексті в'язнично-таборової тематики / О. Пасічник. - С. 272-277
  Сипко Л.  Філософізм прози Леоніда Андрєєва періоду першої російської революції / Л. Сипко. - С. 278-284

 
148 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 57 Серія Філологічні науки / редкол.: І. І. Кукурудза (голов. ред.) ; редкол. сер. : В. П. Мусієнко ( відп. ред.) та ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 168 с.

Зміст:
  Піскун О.  Проблема вивчення творчої особистости: історичний аспект / О. Піскун. - С. 5-12
  Синьоок Г. А.  Філософське світосприймання Арсенія Тарковського та Ігоря Забудського: точки дотику у контексті української культури / Г.А. Синьоок. - С. 57-63
  Киченко О. С.  Про джерела постмодерної традиції в сучасній літературі / О.С. Киченко. - С. 13-17
  Марценішко В. О.  Мистецтво детективу / В.О Марценішко, І. Безрукова. - С. 17-22
  Проценко О.  Про рефлексію взагалі й рефлексію твору / О. Проценко. - С. 22-26
  Скупейко Л.  AD Fontes: парадигма "Лісової пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко. - С. 27-35
  Просалова В.  Світ крізь призму культури: "каравели" Юрія Клена як "текст про тексти" / В. Просалова. - С. 35-43
  Ромащенко Л. І.  Художні варіанти образу Наливайка: (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) / Л.І. Ромащенко. - С. 43-50
  Зборовська Н.  Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя (за романом О. Ульяненка "Дофін сатани") / Н. Зборовська. - С. 50-57
  Зарва В.  Повість "Холуй" М.Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій / В. Зарва. - С. 64-71
  Поліщук В. Т.  Психологізм у новелістиці Михайла Старицького / В.Т. Поліщук. - С. 71-75
  Кавун Л.  Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" / Л. Кавун. - С. 75-83
  Сивкова І.  Микола Чернявський: грані світогляду / І. Сивкова. - С. 83-87
  Пахаренко Н.  Сучасна українська фантастика / Н. Пахаренко. - С. 88-93
  Кошова І.  Епоха "статевого буму" . В.Винниченко і російська література початку ХХ століття / І. Кошова. - С. 94-101
  Козюра О.  Творчість Дж. Фаулза і проблеми вивчення стильових засобів постмодерністського роману / О. Козюра. - С. 101-108
  Китова С.  Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту / С. Китова. - С. 109-118
  Ярмоленко Н.  Ведичні мотиви слов'янського фольклору / Н. Ярмоленко. - С. 119-127
  Колісник Ю.  Преса Радянської України як засіб маніпулювання суспільною владою / Ю. Колісник. - С. 128-132
  Градовський А.  Моделювання педагогічної системи компаративного вивчення української літератури / А. Градовський. - С. 133-138
  Скорина Л.  Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література") / Л. Скорина. - С. 138-147
  Коваленко В.  Виховувати бажання створення естетичної цінності (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) / В. Коваленко. - С. 147-152
  Мануйкін О.  Активізація розумової діяльності учнів у процесі бесіди на уроках літератури в 5-8 класах / О. Мануйкін. - С. 153-159
  Дячок О.  Наукові основи методичної організації уроків розвитку зв'язного мовлення / О. Дячок. - С. 159-164

 
149 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 1 (34) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 220 с.

Зміст:
  Кушнірова Т.  Мотив як літературознавча категорія: ознаки і типологія / Т. Кушнірова. - С. 3-11
  Чеботарьова А.  Античні мотиви у збірці Й. Мандельштама "TRISTIA" / А. Чеботарьова. - С. 11-16
  Ніколенко О.  Основні мотиви оповідання А.Платонова "Ріка потудань" / О. Ніколенко. - С. 16-23
  Мельник Т.  Традиційні теми й мотиви в оповіданнях В. Шукшина / Т. Мельник. - С. 23-30
  Баняс Н.  Містична функція лейтмотивів у романі "Книга ночей" Сільві Жермен / Н. Баняс. - С. 30-37
  Чередник Л.  Мотиви російської класики в романі М. Булгакова "Біла гвардія" / Л. Чередник. - С. 38-42
  Мацапура В.  Образ поетичного пам'ятника в європейській поезії / В. Мацапура. - С. 43-51
  Дереза Л.  Поєднання літературних і фольклорних традицій у казках Ореста Сомова / Л. Дереза. - С. 51-58
  Вечерок О.  Романтичні і реалістичні тенденції в "Сибірських" оповіданнях В.Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 58-65
  Маркович Я.  Церковні і народні свята у романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 65-71
  Шрамко М.  Традиції англійської метафізичної школи в ліриці Й.Бродського ("Велика елегія Джону Донну") / М. Шрамко. - С. 71-77
  Репало Я.  Своєрідність пейзажних образів у поезії Б. Пастернака 1920-1930-х років / Я. Репало. - С. 78-84
  Конєва Т.  На підступах до "Нової драми" ("Бранд" Г.Ібсена) / Т. Конєва. - С. 84-89
  Кобзар О.  Роль інтертекстуальності в п'єсі М.Булгакова "Багровий острів" / О. Кобзар. - С. 89-98
  Майстренко Л.  Концепція Ероса у "Буколіках" та "Георгіках" Вергілія / Л. Майстренко. - С. 98-102
  Українець Л.  Одзвінчення приголосних як елемент фонетичного моделювання Евфронії українського слова / Л. Українець. - С. 103-112
  Школяренко В.  Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст / В. Школяренко. - С. 112-119
  Пушкар В.  Особливості дієслівної префіксації в англомовній економічній терміносистемі / В. Пушкар. - С. 119-125
  Валюх З.  Девербативи з суфіксом -тель та їх дериваційний потенціал / З. Валюх. - С. 125-131
  Знаменська І.  Актуальні проблеми вивчення термінотворення в напрямку від твірних основ у світлі сучасних лінгвістичних концепцій / І. Знаменська. - С. 132-135
  Сологор І.  Дослідження словотворчих функцій основ суфіксальних дієслів у напрямку утворення суфіксальних прикметників та співвідносних із ними похідних (на матеріалі німецької медичної термінології) / І. Сологор. - С. 135-139
  Глоба О.  Взаємозв'язок генезису та граматичного класу термінів з активністю їх твірних основ / О. Глоба. - С. 140-144
  Гдовська Барбара  Абревіатури та складноскорочені слова російської літературної мови на межі віків / Барбара Гдовська. - С. 145-150
  Мартиросян Л.  До проблеми сучасних класифікацій дієслова й лексико-семантичних системах української та російської мов / Л. Мартиросян. - С. 150-155
  Степаненко М.  Речення і його структурна схема / М. Степаненко. - С. 155-163
  Баландіна Н.  комунікативно-прагматичний аналіз чеських подяк / Н. Баландіна. - С. 163-171
  Іщенко В.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / В. Іщенко. - С. 171-176
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика в композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 176-185
  Безобразова Л.  Спроба порівняльного аналізу художніх засобів оригіналу і перекладу (на прикладі вірша Жака Превера "Барбара") / Л. Безобразова, В. Дузенко. - С. 185-195
  Бардакова Ю.  Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П.Зюскінда "парфюмер" / Ю. Бардакова. - С. 195-200

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження української та зарубіжної літератури. Пропонується новий погляд на творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей, присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та ангійскої мов. Збірник адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.

 
150 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 3 (50) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 242 с.

Зміст:
  Березан В.  Розкриття креативного потенціалу викладача вищого закладу освіти через мультимедійні технології / В. Березан, О. Березан. - С. 4-8
  Браїлко Ю.  Літературне краєзнавство у системі професійної підготовки вчителів початкової школи / Ю. Браїлко. - С. 8-12
  Буць Н.  Професійна підготовка майбутніх педагогів-хормейстерів вищої школи / Н. Буць. - С. 12-19
  Вербець В.  Соціально-педагогічний моніторинг духовно-творчого потенціалу студентської молоді: проблеми та перспективи / В. Вербець. - С. 19-24
  Гаврилина А.  От диагностики к формированию творческого потенциала личности будущего педагога / А. Гаврилина, Л. Краева, О. Уваровская. - С. 24-29
  Герасименко Л.  Акмеологічні засади викладання гуманітарних дисциплін у технічному вищому навчальному закладі / Л. Герасименко. - С. 29-34
  Гришко О.  Вдосконалення професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного закладу / О. Гришко. - С. 34-38
  Дроздова О.  Національний інтерес вищої освіти України в умовах Болонського процесу: пошук креативних технологій / О. Дроздова, О. Литвин. - С. 38-45
  Дяченко Н.  Креативність викладача - запорука модернізації вищої освіти / Н. Дяченко. - С. 45-54
  Завіна В.  Формування у майбутніх учителів готовності до евристичної діяльності / В. Завіна. - С. 54-61
  Карапузова Н.  Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в інноваційному середовищі / Н. Карапузова. - С. 61-68
  Ковалевська Н.  Використання педагогіко-антропологічного аналізу художньої літератури у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи у сім'ї / Н. Ковалевська. - С. 68-77
  Кондрашова Л.  Модульно-блокове структурування педагогічного знання як спосіб формування креативності майбутнього вчителя / Л. Кондрашова. - С. 77-82
  Криворучко Ю.  Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів / Ю. Криворучко. - С. 82-86
  Марченко Г.  Активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя / Г. Марченко, Н. Плєчко. - С. 86-91
  Моргун В.  Творчість учителя у багатовимірній концепції особистості / В. Моргун. - С. 91-95
  Овчаров С.  Вплив індивідуально-диференційованого підходу на формування креативних якостей майбутніх учителів інформатики / С. Овчаров. - С. 95-101
  Павлюк Р.  Підготовка майбутніх учителів до використання казки на початковому етапі навчання іноземної мови / Р. Павлюк. - С. 101-107
  Панасенко Е.  Технологія індивідуально-творчого розвитку майбутнього вчителя в процесі вивчення курсу "Історія педагогіки" / Е. Панасенко. - С. 107-111
  Рудич О.  Використання сучасної дитячої англомовної літератури у професійній підготовці майбутніх педагогів / О. Рудич. - С. 112-119
  Тарасевич Н.  Інноваційні підходи до розробки технології творчого заліку / Н. Тарасевич. - С. 120-124
  Федорович Л.  Реалізація завдань розвитку творчого потенціалу студентів у процесі фахової підготовки / Л. Федорович. - С. 124-130
  Хомич Л.  Мистецький компонент у психолого-педагогічній підготовці майбутнього вчителя / Л. Хомич. - С. 130-136
  Бекирова А.  Казка як засіб формування громадянської культури молодших школярів / А. Бекирова. - С. 137-142
  Гнізділова О.  Ігрова діяльність як засіб розвитку креативності дошкільників / О. Гнізділова, Н. Манжелій. - С. 142-149
  Євстигнєєва Н.  Зміст діяльності вчителя з використання музики як засобу саморегулюції функціонального стану учнів / Н. Євстигнєєва. - С. 149-156
  Зімакова Л.  Мистецтво як засіб самореалізації особистості в процесі соціалізації / Л. Зімакова. - С. 156-164
  Куліш Н.  Вплив дорослих на самооцінку обдарованих дошкільників / Н. Куліш. - С. 165-171
  Носенко Е.  Креативно-розвивальний потенціал використання комп'ютерних технологій у навчанні / Е. Носенко. - С. 171-173
  Омельченко І.  Діалектичний зв'язок народної казки та технологій казкотерапевтичного впливу у роботі з дітьми з обмеженими мовленнєвими можливостями / І. Омельченко. - С. 174-179
  Тесленко В.  Соціально-педагогічна підтримка дітей з обмеженими можливостями / В. Тесленко. - С. 179-187
  Пасічніченко А.  Сім'я як основна детермінанта формування самооцінки дошкільника / А. Пасічніченко. - С. 187-192
  Прибильська Н.  Організація роботи педагога за методом спостереження в педагогічній системі Марії Монтессорі / Н. Прибильська. - С. 192-201
  Ільченко А.  Формування психіки дитини в контексті педагогічних доглядів Марії Монтессорі / А. Ільченко. - С. 202-207
  Ковальова О.  С. Т. Шацький про підготовку вчителя / О. Ковальова. - С. 207-215
  Литвиненко С.  Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи / С. Литвиненко. - С. 215-219
  Павленко Ю.  Ретроспектива діяльності музеїв педагогічного профілю як фактора професійної підготовки майбутніх учителів / Ю. Павленко. - С. 219-226
  Цебрій І.  Практичні засади реалізації театральної освіти в акторських цехах середньовічної Німеччини / І. Цебрій. - С. 226-233

Рубрики: Педагогіка
Україна

Анотація:   У збірнику наукових праць представлений досвід практичної діяльності та результати наукових розвідок учених, викладачів, докторантів, аспірантів з актуальних проблем вищої школи та історії педагогічної науки, теоретико-практичних засад навчання і виховання. Значна увага приділяється проблемам креативності й творчості суб'єктів педагогічного процесу.

 
151 83.3(4Укр)4 я73-1
П49

Полек, В. Т.

        Історія української літератури X-XII століть [Текст] : Навчальний посібник / В. Т. Полек. - К. : Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубрики: Смотрицький Г. - про нього
Історія української літератури - Література 10-12 ст.
Україна

Ключові слова (ненормовані): література княжої доби -- латиномовні поети -- літописи литовського періоду -- полемічна література -- драматургія -- історична проза

Анотація:   На великому фактичному матеріалі розглянуто українську літературу 10-12 ст. Висвітлено окремі аспекти національної специфіки української літератури, розкрито естетичну, пізнавальну й художню цінність писемних пам'яток 10-12 ст. та їх вплив на подальший літературний процес. Простежено взаємозв'язки літератури та суспільно-політичного життя, літератури і релігії.

 
152 74.261.4
М54

        Методика викладання української мови і літератури [Текст] : республік. наук.-метод. зб. Вип. 7 / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки УРСР. - К. : Радянська школа, 1976. - 136 с.

Зміст:
  Можарівська В. В.  Література і виховання громадянина / В. В. Можарівська. - С. 3-9
  Руденко Ю. Д.  Виховання учнів у дусі радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму (Вивчення поеми "Прометей" А. Малишка в 7 класі) / Ю. Д. Руденко. - С. 9-18
  Бандура О. М.  Вивчення поняття "соціалістичний реалізм" у 10 класі / О. М. Бандура. - С. 18-27
  Волошина Н. Й.  Естетичне виховання засобами художньої літератури / Н. Й. Волошина. - С. 27-34
  Якименко М. А.  Естетичний ідеал і його місце в шкільному курсі літератури / М. А. Якименко. - С. 34-41
  Падалка Н. І.  Драматичні твори в навчально-виховній роботі з літератури (З методичної спадщини А. С. Макаренка) / Н. І. Падалка. - С. 42-53
  Афонін В. О.  Інтонація при виразному читанні / В. О. Афонін. - С. 53-61
  Пасічник Є. А.  Про спільну організацію вчителями української і російської літератур екскурсій і походів школярів / Є. А. Пасічник. - С. 62-72
  Перепада А. І.  Розвиток читацьких інтересів у дітей старшого віку / А. І. Перепада. - С. 72-80
  Гудзик І. П.  Аналіз смислової сторони речення у процесі навчання мови / І. П. Гудзик. - С. 81-89
  Війтик О. М.  Психолого-лінгвістична підготовка учнів до засвоєння пунктуаційних правил / О. М. Війтик. - С. 89-95
  Кононенко В. І.  Синтаксична метафора / В. І. Кононенко. - С. 95-102
  Голобородько Є. П.  Наступність і перспективність при вивченні іменника на уроках української мови в школах з російською мовою навчання / Є. П. Голобородько. - С. 102-111
  Барабаш В. Г.  Порівняльне вивчення фразеології української і російської мов / В. Г. Барабаш. - С. 111-117
  Кравчук Д. М.  Переказ у середній школі / Д. М. Кравчук. - С. 118-125
  Рибакова М. Л.  Із вкладу К. Д. Ушинського в методику літератури / М. Л. Рибакова. - С. 126-133

Рубрики: Методика навчання української мови в середній школі

Анотація:   Збірник містить статті з актуальних проблем методики викладання української мови і літератури. Статті з методики літератури висвітлюють ряд важливих її проблем: виховання учніву процесі вивчення літератури в школі, взаємозв'язок при вивченні української і російської літератур та ін. Питанням методики мови присвячено статті про розвиток усної та писемної мови учнів, формування мовних навичок, паралельне вивчення української та російської мов.

 
153 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання морального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - майбутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстерності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченості в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
154 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами V міжнар. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Бацевич Ф. С.  Когнітивно-прагматична категорія "точка зору" в поточному мисленні й мовленні / Ф. С. Бацевич. - С. 8-10
  Джусупов М.  Когнитивная лингвистика как новая парадигма научных знаний / М. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 10-12
  Ляпичева Е. Л.  О направленности лексико-семантической динамики концептосферы "животные" (на материале сравнений прозы Л. Улицкой) / Е. Л. Ляпичева. - С. 16-22
  Огуй О. Д.  Виділення концептів семасіологічним шляхом: проблеми та шляхи розв'язання / О. Д. Огуй, Р. М. Мельник. - С. 22-25
  Скаб М. В.  Когнітивні основи використання лексеми душа у зверненому мовленні українців / М. В. Скаб, М. С. Скаб. - С. 25-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефанець І. В.  Мовно-психологічний образ жінки в українській фразеології (призначення та функції в родинному побуті) / І. В. Стефанець, Т. П. Свердан. - С. 28-30
  Сурмач О. Я.  Концепт як одна з фундаментальних одиниць когнітивної лінгвістики / О. Я. Сурмач. - С. 31-33
  Троць О. В.  Номінації поняття "доля" у давньоскандинавських текстах / О. В. Троць. - С. 33-36
  Устюгова Л. М.  Словесное кодирование концепта жизнь в истории русского языка / Л. М. Устюгова. - С. 36-39
  Шалабай Б.  Концепт "судьба" в отражении черт казахской ментальности / Б. Шалабай. - С. 42-45
  Ясіновська О. В.  Деякі аспекти вивчення ключових концептів культури / О. В. Ясіновська. - С. 45-46
  Адінцова Ю А.  Синсемантичність у системі предикатів / Ю А. Адінцова. - С. 47-48
  Виноградов А. А.  Идиосинкретизм словообразовательных категорий (на материале русских и венгерских префиксальных глаголов) / А. А. Виноградов. - С. 48-52
  Вовк О. І.  Особливості граматичної концептуалізації студентів-філологів у процесі оволодіння практичною граматикою англійської мови / О. І. Вовк. - С. 52-54
  Гаврилащук О.  Гендерно марковані особливості апеляційних конструкцій "внутрішнього мовлення" / О. Гаврилащук. - С. 55-57
  Горголюк Н. Г.  Семантична природа речень сигніфікативної тотожності / Н. Г. Горголюк. - С. 57-60
  Зоріна Ю. В.  Називний уявлення та називний теми як експресивні сегментовані конструкції / Ю. В. Зоріна. - С. 60-62
  Исазаде В. Дж.  О некоторых новообразованиях в законодательных документах конца XVIII - пол. XIX вв. / В. Дж. Исазаде. - С. 62-66
  Кардащук О. В.  Синтаксична сутність мотивованості складного слова / О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська. - С. 66-68
  Кобченко Н. В.  Специфіка вільного поєднання (до характеристики грамем категорії підрядності) / Н. В. Кобченко. - С. 68-70
  Летючая Л. П.  Местоимение как генератив субъектно-оценочных дериватов / Л. П. Летючая. - С. 71-73
  Мусиенко В. П.  Пути изучения значения интенсивности в структуре глагола / В. П. Мусиенко. - С. 73-75
  Пастухова С. Е.  Объяснительные аргументативные конструкции с консекутивом consequently (на материале научно-технических текстов) / С. Е. Пастухова. - С. 75-78
  Пацарнюк Ю. М.  Енантіосемічні перетворення у семантичній структурі речення / Ю. М. Пацарнюк. - С. 78-80
  Повшедна І.  Особливості тлумачення речень з прямою мовою (на матеріалі англійської прози) / І. Повшедна. - С. 80-83
  Руденко Н. П.  Суб'єктна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. П. Руденко. - С. 83-86
  Скриник Л. М.  Категорійний статус вставлених одиниць в українській мові / Л. М. Скриник. - С. 86-88
  Урунова Р. Д.  К вопросу о роли местоимений в процессе эволюции грамматического строя языков разных типов / Р. Д. Урунова. - С. 89-91
  Чолан В. Я.  Українська армія: синтаксичні характеристики вербальної комунікації / В. Я. Чолан, К. І. Кирей. - С. 91-93
  Чубань Т. В.  Видотворення у системі відіменних дієслів / Т. В. Чубань. - С. 93-95
  Чумак Л. Н.  Отыменные геникономинаты модификационного типа в русском языке / Л. Н. Чумак. - С. 95-97
  Шульгіна В. І.  До питання про стильову стратифікацію сучасного українського мовлення / В. І. Шульгіна. - С. 98-100
  Боса О. А.  Зображення ізвучання в українській рекламі як знакові етнічні коди / О. А. Боса. - С. 101-104
  Григорович І. І.  Компресія та декомпресія повідомлення в синхронному перекладі / І. І. Григорович. - С. 104-105
  Грицак Н. Р.  В. Богуславська і Р. Скиба: дві перекладні версії однієї поезії М. Цвєтаєвої / Н. Р. Грицак. - С. 105-107
  Гураль М. И.  Основы переводческого текста / М. И. Гураль. - С. 107-110
  Закомірна Н. І.  Етноконцепт господар в українській культурі (на матеріалі вірувань та обрядів) / Н. І. Закомірна. - С. 11-113
  Капітан Т. А.  Про переклад інтернаціональних слів / Т. А. Капітан, Т. С. Токарєва. - С. 113-115
  Карп'юк М. Д.  Етномова в контексті інформаційних законів світобудови / М. Д. Карп'юк. - С. 115-120
  Коробко Т. О.  Лексико-семантичний аналіз назв релігійних свят у сучасній українській мові / Т. О. Коробко. - С. 120-122
  Кретова О. І.  Мовна картина світу та її значення для перекладу / О. І. Кретова. - С. 123-125
  Левченко Т. М.  Способи семантичних переходів у значенні слів унаслідок народноетимологічного впливу / Т. М. Левченко. - С. 125-127
  Мамчур І. І.  Основні стильові елементи поетичного модернізму Е. Паунда та Т. Еліота (на матеріалах перекладів І. Костецького, В. Лесича та О. Тарнавського) / І. І. Мамчур. - С. 127-129
  Мартинова Г. І.  Діалектна диференціація середньонаддніпрянського говору в проекції на етапи його формування / Г. І. Мартинова. - С. 129-133
  Михайленко В. В.  Квантор "THERE" як актуалізатор авторської інтенції (перекладацькі трансформації) / В. В. Михайленко. - С. 133-136
  Федорова Л. О.  Проблеми художнього перекладу у студентських студіях / Л. О. Федорова [и др.]. - С. 136-138
  Фещенко Ю. В.  Запозичення як джерело омонімії в арабській мові / Ю. В. Фещенко. - С. 138-140
  Шимко Е. В.  Проблема правильности языка и идея катастрофического прогресса / Е. В. Шимко. - С. 140-142
  Шляхова В. В.  Перекладознавчі аспекти філологічної освіти / В. В. Шляхова. - С. 142-146
  Кулешова Л. Н.  Перевод поэтического текста: уровни эквивалентности / Л. Н. Кулешова. - С. 146-149
  Буяр І. Є.  Категорії ввічливості та неввічливості у площині гендерних досліджень / І. Є. Буяр. - С. 150-151
  Головко О. М.  Вербалізація англомовного суспільства (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Головко. - С. 151-154
  Голодов А. Г.  Гендерность в отраслевой лексике / А. Г. Голодов. - С. 154-158
  Дорохова М. М.  Роль порівняльних конструкцій у творчості французьких поетів-символістів кінця XIX ст. (на прикладі поезії П. Верлена та А. Рембо) / М. М. Дорохова. - С. 158-159
  Журавльова Н. М.  Етикетні звертання та гоноративи епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. в соціолінгвістичному аспекті / Н. М. Журавльова. - С. 159-163
  Зарецький О.  Гендерний вимір сучасного політичного гасла / О. Зарецький. - С. 163-166
  Кірковська І. С.  Проблема взаємної каузації мови та мовлення з позиції теорії психосистематики / І. С. Кірковська. - С. 166-168
  Приходько А. И.  Психолингвистический аспект гипертекстуальности / А. И. Приходько. - С. 168-171
  Ригованова В. А.  Особистість, індивід, суб'єкт як параметри сучасної мовознавчої парадигми / В. А. Ригованова. - С. 171-173
  Рум'янцева Т. М.  Дослідження мовної компетенції підлітків м. Черкаси / Т. М. Рум'янцева. - С. 173-176
  Сахарова О. В.  Реконструювання психо-соціальних параметрів мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 176-179
  Свердан Т.  Вираження ментальності українців через мовно-психологічний образ чоловіка / Т. Свердан, А. Федорюк. - С. 179-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сливка Н. П.  Лінгвопрагматичний аналіз лінгвальної репрезентації емоцій мовця / Н. П. Сливка. - С. 181-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ставицька Л. О.  До проблеми обсценної лексики у мовній діяльності різногендерних суб'єктів / Л. О. Ставицька. - С. 185-187
  Тєлкова О. В.  Психо-емотивні параметри метадискурсивного компонента мовленнєвої діяльності / О. В. Тєлкова. - С. 187-189
  Фещенко Ю. В.  Ергоніми м. Черкаси: соціолінгвістичний аспект / Ю. В. Фещенко. - С. 190-192
  Шумарова Н. П.  Мовна особистість у сучасному медійному просторі / Н. П. Шумарова. - С. 192-195
  Корновенко Л. В.  Соціолінгвістична репрезентація мовної поведінки державного службовця м. Черкаси / Л. В. Корновенко. - С. 195-198
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанскої народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 199-200
  Велівченко В. Ф.  До статусу універсальної категорії імпліцитності (на прикладі емотивного дискурсу) / В. Ф. Велівченко. - С. 201-204
  Ганєчко В. В.  Лексика паравербальних дій у текстах-інтерв'ю / В. В. Ганєчко. - С. 205-207
  Гриценко Г. М.  Редагування діалогів у сучасній художній літературі / Г. М. Гриценко. - С. 207-210
  Дащенко О. И.  Ритмомелодика поэтического текста О. Мандельштама / О. И. Дащенко. - С. 210-213
  Задунай В. В.  Парадоксальные высказывания в газетных заголовках / В. В. Задунай. - С. 213-216
  Захарова Н. В.  Функціональне призначення адресації у загадці (на матеріалі текстів українських і німецьких загадок) / Н. В. Захарова. - С. 216-218
  Козубай В. І.  Інтерпретація тексту як об'єкту лінгвістичного дослідження / В. І. Козубай. - С. 218-220
  Кондратенко Н. В.  Дискурсивний статус художнього тексту як процесу і результату комунікативної діяльності / Н. В. Кондратенко. - С. 220-222
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 223-225
  Михайлович-Гетто О. П.  Рекламний текст як передумова актуалізації конотативних значень квазітерміна / О. П. Михайлович-Гетто. - С. 225-228. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михальченко М. М.  Оцінка в системі мовних категорій та її місце в тексті / М. М. Михальченко. - С. 228-231
  Овчинникова С. В.  Функция слов с геометрической семантикой в выражении внутренней архитектоники новеллы Эдгара Алана По "Лигейя" / С. В. Овчинникова. - С. 231-234
  Ончуленко М. І.  Концептуальна модель політичного дискурсу в англійській мові / М. І. Ончуленко. - С. 234-236
  Плужникова Т. И.  Артионим и эксфразис: к вопросу об их кореляции / Т. И. Плужникова. - С. 236-237
  Радзієвська Т. В.  До проблеми вивчення плану вираження сучасного мас-медійного тексту / Т. В. Радзієвська. - С. 238-241
  Санжаров А. А.  Функциональный анализ местоимений как средство адекватного понимания арабского сакрального текста / А. А. Санжаров. - С. 241-243
  Сафонова Н. М.  Модальність як семантико-прагматична категорія драматургічних дискурсів / Н. М. Сафонова. - С. 244-248
  Синица И.А.  Научный текст, метафора и языковая личность / И. А. Синица. - С. 248-251
  Скляренко О. Б.  Структурно-композиційні особливості ранніх оповідань І. Бахман / О. Б. Скляренко. - С. 251-253
  Шаповал А. В.  Комунікативне значення імплікатур емоційно-оцінного змісту / А. В. Шаповал. - С. 254-257
  Шукало І. М.  Фактор адресата в комп'ютерному рекламному дискурсі веб-сайтів британських туристичних компаній / І. М. Шукало. - С. 257-260
  Соболь М. П.  Категория меры и индивидуально-авторская картина мира / М. П. Соболь. - С. 260-262
  Браницька Я. В.  Локатив як мотиватор французьких гастрономів (когнітивно-ономасіологічний аспект) / Я. В. Браницька. - С. 263-265
  Калько В. В.  Метафорична інтеграція "лікарська рослина - артефакт" / В. В. Калько. - С. 266-268
  Ковтун А. А.  Бог як джерело метафоричних та метонімічних інновацій у мовотворчості українських прозаїків XX ст. / А. А. Ковтун. - С. 268-271
  Кривенька Н. М.  Складно-суфіксальна деривація назв осіб на -ець з опорною вербальною основою у новій українській мові / Н. М. Кривенька. - С. 271-273
  Литвин И. Н.  Интегративно-сравнительная мотивация русских фразеологизмов психоэмоционального состояния / И. Н. Литвин. - С. 274-277
  Селіванова О. О.  Псевдомотивація українських фразеологізмів: когнітивно-ономасіологічний аспект / О. О. Селіванова. - С. 277-281. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стехіна В. М.  Ритуали, кліше і стереотипи в мовній поведінці людини / В. М. Стехіна. - С. 282-284
  Соколян Н. М.  Метафора і метонімія як основа створення фразеологічної одиниці / Н. М. Соколян. - С. 284-286
  Русановська Т. В.  Когнітивні особливості вторинних номінацій / Т. В. Русановська. - С. 286-289
  Трухіна О. В.  Напівпредикативні синтаксичні структури в ентомологічній терміносистемі сучасної англійської мови / О. В. Трухіна. - С. 289-292
  Цимбал Н. А.  Проблема обумовленості вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації / Н. А. Цимбал. - С. 292-294
  Братель О. М.  Вербалізація когнітивних метафор із компонентом пампа та місто в аргентинській поезії першої половини XX ст. / О. М. Братель. - С. 295-298
  Гуцуляк І. Г.  Алегоричне мовлення українського поетичного бароко / І. Г. Гуцуляк. - С. 298-300
  Ечина Н. Д.  Синонимия и полисемия в английской клинической терминологии: опыт системного анализа / Н. Д. Ечина. - С. 300-301
  Заздравних Є. О.  Ідеалізована картина світу у фразеологізмах розумової діяльності англійської мови / Є. О. Заздравних. - С. 302-304
  Замулко Л. м.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. м. Замулко. - С. 304-306
  Ковальчук И. М.  Сравнение с позиции менталингвистики (на материале русских и украинских заговоров) / И. М. Ковальчук. - С. 306-309
  Коянбекова С. Б.  Экспрессивно-стилистические особенности книжного стиля современного казахского языка / С. Б. Коянбекова. - С. 309-313
  Мусатова Е. А.  Процессы конкретизации и специализации лексического значения заимствованных имен существительных в диахроническом аспекте / Е. А. Мусатова. - С. 313-316
  Назаренко Н. М.  Ассоциативно-семантические связи соматизма голова / Н. М. Назаренко. - С. 316-318
  Намакштанская И. Е.  Грамматические формы и семантика украинизмов в поэзии В. С. Высоцкого / И. Е. Намакштанская. - С. 318-320
  Науменко Н. В.  Функції звуконаслідувальних слів у мові вільного вірша / Н. В. Науменко. - С. 320-322
  Саплін Ю. Ю.  Соціальна семантика слова як об'єкт соціальної та когнітивної лінгвістики / Ю. Ю. Саплін. - С. 323-324
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантическая связь лексемы осень с названиями осадков / Т. В. Слива. - С. 324-327
  Стоина С. Н.  Медицинские термины в литературных произведениях врачей-писателей / С. Н. Стоина. - С. 327-330
  Ткач А. В.  Формальне варіювання слова як лінгвістична універсалія (теоретичний аспект) / А. В. Ткач. - С. 330-331

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, перекладу, мовної семантики та мотивації мовної особистості.

 
155 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 140 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 160 с.

Зміст:
  Яворська Г. М.  Європа в українських медіа-текстах: "учитель\" / "начальник". - С.  "сусід"...\". - Г. М. Яворська\",3-10,\"Бібліогр. наприкінці ст.
  Мусиенко В. П.  Из истории русского православного толкования Священного Писания / В. П. Мусиенко. - С. 10-15
  Іщенко О. С.  Залежність акустичних характеристик голосних звуків української мови від темпу мовлення / О. С. Іщенко. - С. 15-24
  Хоменко Л. М.  Проблеми мовного лідерства в комунікативному просторі України / Л. М. Хоменко. - С. 24-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко Л. В.  Способы разрешения конфликтной ситуации оскорбления в студенческой среде: опыт социолингвистического исследования / Л. В. Корновенко. - С. 29-36. - Библиогр. в конце ст.
  Велівченко В. Ф.  Конверсативні імплікатури як комунікативно-прагматичний механізм вираження емоцій мовця (на прикладі сучасного англомовного художнього діалогічного тексту) / В. Ф. Велівченко. - С. 36-48
  Цюра С. В.  Формы выражения извинения и их функционировавние в английском дискурсе XVII-XVIII вв. / С. В. Цюра. - С. 48-56
  Голубнича О. І.  Висловлювання вибачення і комунікативна ситуація його функціонування / О. І. Голубнича, О. М. Воропай. - С. 56-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завгородня Л. В.  Структурно-граматична класифікація стереотипних словосполучень у публіцистичному дискурсі / Л. В. Завгородня. - С. 62-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорновол Г. В.  Джерела формування сучасної терміносистеми економіки / Г. В. Чорновол. - С. 68-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарума О. Р.  Договірна лексика у стандартних дієслівних словосполученнях (на матеріалі текстів міжнародних договорів) / О. Р. Зарума. - С. 76-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Світ майбутнього у творах Г. Велеса та Р. Бредбері: фантастика чи пересторога? / Д. М. Павкін. - С. 84-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулешова Л. М.  Модальность оценки в историческом тексте / Л. М. Кулешова. - С. 93-103
  Литвин И. Н.  Ассоциативно-метафорическая сфера концепта огонь в поэзии серебряного века / И. Н. Литвин. - С. 103-108
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 108-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелинцева О. Е.  Заимствование моделей других наук как фактор развития теоретического языкознания: перспективы исследования прблемы / О. Е. Пчелинцева. - С. 114-119. - Библиогр. в конце ст.
  Василенко М. П.  Освітній контекст комунікативних лінгвістичних ідей у царині філософської думки / М. П. Василенко. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потапенко Л. В.  Польська генологічна школа: від художньог тексту до всіх форм вербальної комунікації / Л. В. Потапенко. - С. 125-133
  Шульгіна В. І.  Експресивність як інформаційна категорія / В. І. Шульгіна. - С. 133-138
  Оришечко Т. А.  Додавання та вилучення вигуків в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко. - С. 138-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солодка Л. І.  Трансформовані фразеологічні одиниці в газетних заголовках / Л. І. Солодка. - С. 145-150
  Могілей І. І.  Ідейно-художні домінанти авторського стилю у структурній організації тексту перекладу (на матеріалі українських перекладів сучасної англомовної прози) / І. І. Могілей. - С. 150-154

Анотація:   У цьому віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
156 84(4Укр)6-4
Й75

Йогансен, М.

        Вибрані твори / М. Йогансен ; уклад. Р. Мельників. - К. : Смолоскип, 2001. - 516 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Саме проза визначає обличчя будь-якої національної літератури, - так, принаймні, вважав Майк Йогансен (1895-1937), щоправда, його власний прозовий доробок, попри свою яскравість, самобутність і високу художню цінність, був вилучений з літератури і довгий час залишався невідомим і читачам, і дослідникам. Уперше після прижиттєвих видань пропонуємо у серії "Розстрілене Відродження" вибране з творчої спадщини одного з майстрів уркаїнської модерної прози.

 
157 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 28 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 441 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Мовна політика в Україні і зміни в українській мові / Л. Мацько. - С. 3-8
  Полюга Л.  До питання про граматичну синонімію в давній українській мові / Л. Полюга. - С. 9-12
  Стрельчук Г.  Варіантність флексій родового відмінка іменників множини у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 13-16
  Бойко Н.  Ойкономическая система Восточной Славии (на материале грамот XIV-XVI вв.) / Н. Бойко. - С. 17-19
  Багмут А.  Семантико-синтаксичні особливості української та словацької мов (зіставно-функціональниий план) / А. Багмут. - С. 20-26
  Терехова С.  Типологія вивчення просторового дексису в українській, російській та англійській мовах / С. Терехова. - С. 27-31
  Кшановський О.  Зіставно-типологічний аналіз просторово-кількісних прикметників зі значенням ширини в українській та перській мовах / О. Кшановський. - С. 32-37
  Бакай Б.  Формування фразеології в перехідні періоди історії як віддзеркалення концептуальної картини світу (порівняльно-зіставне дослідження) / Б. Бакай. - С. 38-42
  Люцинськи К.  Общеславянские и иноязычные элементы в польской и русской терминологии космонавтики / К. Люцинськи. - С. 43-48
  Кочан І.  Слова з компонентом аква- в сучасній українській мові / І. Кочан. - С. 49-52
  Демська-Кульчицька О.  Мовна "competence" як об'єкт дослідження (проблема українськомовного терміна) / О. Демська-Кульчицька. - С. 53-55
  Токарська А.  Калькування російських правничих термінів в українській мові / А. Токарська. - С. 56-58
  Саєвич І.  Антропометризм мікросистеми назв музичних інструментів і категорія оцінки (на матеріалі російської та української мов) / І. Саєвич. - С. 59-64
  Булик-Верхола С.  Зміни у складі української музичної термінології / С. Булик-Верхола. - С. 65-69
  Мациевская Н.  Место хореографической терминологии в языковой картине мира / Н. Мациевская. - С. 70-72
  Борек М.  Предикаты, выражающие радость в русском и польском языках / М. Борек. - С. 73-76
  Стрась Е.  К вопросу о перифразе в русском и польском языках: выражения, заменяющие личные имена / Е. Стрась. - С. 77-81
  Вербицкая Л.  Русско-украинская интерференция на фонетическом уровне / Л. Вербицкая. - С. 82-86
  Пелепейченко Л.  Многоуровневый характер отражения действительности в языковой картине мира / Л. Пелепейченко. - С. 87-95
  Бацевич Ф.  Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) / Ф. Бацевич. - С. 96-101
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика як напрям мовознавства кінця XX століття / Т. Космеда. - С. 102-106
  Акулова Е.  Семантическое пространство как модель внутреннего лексикона человека (на материале лексической группы существительных "искусство") / Е. Акулова. - С. 107-110
  Гажева И.  О принципах построения функционального метафорического тезауруса / И. Гажева. - С. 111-116
  Архангельская А.  Использование внутренних ресурсов языка в процессе вторичной фразеологической номинации / А. Архангельская. - С. 117-120
  Смерчко А.  Про сучасні новотвори парафрастичного типу / А. Смерчко. - С. 121-124
  Мяснянкина Л.  Прагматическая значимость сравнений в идиостиле М. Шолохова / Л. Мяснянкина. - С. 125-128
  Процак Л.  Динаміка оцінки у художньому мовленні / Л. Процак. - С. 129-137
  Сваричевская Л.  Концепт научной парадигмы в современной лингвистике / Л. Сваричевская. - С. 138-143
  Павлюк Е.  Концепт avarice во французской языковой картине мира / Е. Павлюк. - С. 148-152
  Десюкевич О.  Концептуализация ученого в произведениях Максима Горького и Леонида Андреева / О. Десюкевич. - С. 153-157
  Тарасюк И.  Номинация и категоризация запахов во французском языке / И. Тарасюк. - С. 158-162
  Аргуткина А.  Особенности концептуализации числа / А. Аргуткина. - С. 163-165
  Прихода Я.  Лексема Європа та європейський в українському мовному просторі / Я. Прихода. - С. 166-170
  Гольберг М.  Лінгвістичний аналіз тексту й інтерпретація художнього твору. Герменевтичні аспекти / М. Гольберг. - С. 171-176
  Лассан Э.  Текст и действительность 1990-х: корреляция процессов / Э. Лассан. - С. 177-181
  Різун В.  Поняття тексту в журналістиці / В. Різун. - С. 182-186
  Феллер М.  Текст і висловлювання в українській теорії літературного редагування / М. Феллер. - С. 187-194
  Карп'юк Я.  Проблема газетного тексту у працях українських лінгвістів у 1920-і - на початку 1930-х рр. XX століття / Я. Карп'юк. - С. 195-197
  Озерова Н.  Межстилевое взаимодействие в русском и украинском языках / Н. Озерова. - С. 198-200
  Галенко І.  Шляхи становлення теорії культури мови / І. Галенко. - С. 201-203
  Григораш А.  Некоторые аспекты функционирования пословиц и поговорок в публицистике (на материале прессы Украины 1990-х годов) / А. Григораш. - С. 204-207
  Вишневская Г.  Пословицы и поговорки как весомый компонент языка и стиля русской демократической сатиры XVII века / Г. Вишневская, И. Тарасинская. - С. 208-211
  Борзенко С.  Художня література як засіб формування мовленнєвої діяльності іноземця (герменевтичний підхід) / С. Борзенко, Л. Бабаєва. - С. 212-216
  Еременко И.  Пути повышения эффективности обучения русской литературе на уроках развития речи при изучении темы "Основа нравственного мира поэзии А. С. Пушкина: воля, дружба, любовь" / И. Еременко, Т. Модылевская. - С. 219-221
  Кучинська М.  Иноверцы и восточнославянская культура XVI-XVII веков в Речи Посполитой / М. Кучинська. - С. 222-226
  Секежицки Э.  Активизация религиозной лексики в русском языке / Э. Секежицки. - С. 222-231
  Алексеенко М.  Пречистая дева у Пушкина / М. Алексеенко. - С. 232-236
  Григорук С.  Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А. С. Пушкина / С. Григорук. - С. 237-243
  Владыко И.  Метафора "жизнь-книга" в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / И. Владыко. - С. 244-248
  Бешкарева О.  Роль антропонимов в литературно-художественном отражении действительности / О. Бешкарева. - С. 249-252
  Крушняк Б.  Эквивалентно-смысловая сопоставляемость безличных структур русского языка с аналогичными построениями в переводе на французский язык / Б. Крушняк. - С. 253-257
  Вороновская И.  Пере-перевод в системе переводоведческих терминов / И. Вороновская. - С. 258-260
  Кіцила Л.  Міжмовна омонімія в перекладознавстві (на прикладі української та чеської мов) / Л. Кіцила. - С. 261-266
  Биловус Г.  Фразеологический аналог как тип межъязыковой соотносительности (на материале украинских переводов русскоязычных повестей Т. Шевченко) / Г. Биловус. - С. 267-271
  Попович Б.  Особливості відтворення конотативної семантики звертань (на матеріалі російських перекладів українського художнього слова) / Б. Попович. - С. 272-275
  Чумак Л.  О новых подходах к интерпретации синтаксических единиц: предложение в аспекте лингвокультурологии / Л. Чумак. - С. 276-281
  Крушняк Б.  Взаимообусловленность синтаксических (коммуникативных) и логических (когнитивных) связей высказывания в аспекте исторической концепции акад. В. И. Борковского / Б. Крушняк. - С. 282-287
  Еременко И.  "Синтаксис сказок" В. И. Борковского в аспекте современных синтаксических проблем / И. Еременко. - С. 288-291
  Абашина В.  Коммуникативная структура сложного предложения / В. Абашина. - С. 292-300
  Загнітко А.  Семантика і прагматика вставлених одиниць в українському реченні / А. Загнітко. - С. 301-308
  Олексенко О.  Синтаксична функція прикладки як маркер функціонально-синтаксично зв'язаного значення слова / О. Олексенко. - С. 309-312
  Любоха-Круглик И.  Отрицание в экзистенциальных предложениях (на материале русского и польского языков) / И. Любоха-Круглик. - С. 313-316
  Сазонова Я.  Зіставний аналіз вираження імперсональності в українській та англійській мовах / Я. Сазонова. - С. 317-320
  Михайлишин Б.  Сталі словосполучення у лінгвістичній думці останніх десятиліть / Б. Михайлишин. - С. 321-324
  Мацюк Г.  Вчення про словосполучення в рукописній граматиці І. Могильницького (Галичина, перша половина XIX ст.) / Г. Мацюк. - С. 325-329
  Сухарина Н.  Лексико-граматичний зв'язок дієслівного керування та його представлення в словнику української мови / Н. Сухарина. - С. 330-333
  Савченко Л.  Семантико-граматичні особливості орудного просторового / Л. Савченко. - С. 334-337
  Оляндер Л.  Поетика Уласа Самчука: дитинство у структурі його епічних творів / Л. Оляндер. - С. 338-342
  Бублейник Л.  Образ вітру в ліриці Є. Маланюка / Л. Бублейник. - С. 343-349
  Нестерук С.  Система символів інобуття в творчості Павла Загребельного / С. Нестерук. - С. 350-352
  Тодчук Н.  Поліфункціональність ретроспекції у реалістичній літературі XIX ст. (за твором Івана Франка "Для домашнього огнища") / Н. Тодчук. - С. 353-356
  Познякова Н.  Эволюция образа "подпольного человека" в творчестве Ф. М. Достоевского / Н. Познякова. - С. 357-360
  Сердюченко В.  Н. Чернышевский в дневниковых и публицистических оценках Ф. Достоевского / В. Сердюченко. - С. 361-365
  Полякова Л.  Несколько версий одного сюжета / Л. Полякова. - С. 366-369
  Великая О.  Архетип тени и его ассоциативно-семантические ряды / О. Великая. - С. 370-372
  Ігнатів Н.  Факт - документ - образ: естетична суть документу у структурі літературного твору / Н. Ігнатів. - С. 373-377
  Пятакова Г.  Особенности хронотопа в волшебном слое "Пересмешника" М. Д. Чулкова / Г. Пятакова. - С. 378-380
  Зыкова Н.  В. Набоков как читатель Н. Гоголя / Н. Зыкова. - С. 381--384
  Петрухіна Л.  Natura naturans і natura naturata у модерністському поетичному слові / Л. Петрухіна. - С. 385-388
  Випасняк Н.  Роль гротеску у поетиці сновидіння епохи романтизму (на прикладі новели Л. Тіка "Життя переливається через вінця") / Н. Випасняк. - С. 389-392
  Приплоцька М.  Концепція людини у метафориці рожевого кварцу в романах С. Хілл / М. Приплоцька. - С. 393-396
  Тичина Н.  Ритм для виразу світоглядних позицій автора ("Різдвяні оповіді" Ч. Діккенса) / Н. Тичина. - С. 397-400
  Шулик Т.  Особенности речевых характеристик в драматургии Л. Андреева (на материале пьес "Савва\" / "Не убий". - С.  "Анатэма". -  "Мысль"
  Тереховская Е.  В. Кюхельбекер и декабристы (К вопросу о своеобразии литературно-критической позиции В. Ю. Кюхельбекера) / Е. Тереховская. - С. 405-407
  Юрчук Т.  Вклад академика В. И. Борковского в развитие славянского языкознания / Т. Юрчук. - С. 408-412
  Космеда Т.  В. И. Борковский и украинское языкознание / Т. Космеда. - С. 413-417
  Копистянська Н.  Ритм, простір, час у смисловому вивченні стилю в працях О. В. Чичеріна / Н. Копистянська. - С. 427-430

Анотація:   Вісник присвячено 100-річчю від дня народження двох видатних учених-філологів Львівського національного університету - В. І.Борковського та О. В. Чичеріна. Частина статей підготовлена за доповідями, виголошеними на Міжнародній науковій конференції "Спадщина акад. В. І. Борковского і сучасна філологія на межі тисячоліть" (січень 2000 р.), яку організувала кафедра російської філології. До збірника увійшли праці не тільки українських учених, але й філологів із Білорусі, Литви, Польщі, Росії.

 
158 80.4
С92

        Східнослов'янська філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 Літературознавство / М-во освіти і науки України, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. - Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2006. - 124 с.

Зміст:
  Попова И. М.  Функциональность кодов русской культуры в романах Владимира Максимова 1980-х годов / И. М. Попова. - С. 3-8
  Гончаренко О. М.  Образ козака-коханця в українському пісенному фольклорі / О. М. Гончаренко. - С. 8-19
  Дербенёва Л. В.  Мифологические и фольклорные парадигмы в пьесе-сказке А.Н. Островського "Снегурочка" / Л. В. Дербенёва
  Лоскутов А. И.  "Гец Фон Барлихинген" Гете и "Борис Годунов" Пушкина: о трансформации одной шекспировской фигуры / А. И. Лоскутов. - С. 28-40
  Погребная Я. В.  неомифологизм В.В. Набокова в контексте художественных исканий писателей XX века / Я. В. Погребная. - С. 40-50
  Просцевичус В. Э.  Одоление роли: поэтика оды ("Фелица" Г.Р. Державина) / В. Э. Просцевичус. - С. 50-55
  Алехина И. В.  Интертекст мировой классики в публицистике Владимира Максимова / И. В. Алехина. - С. 56-60
  Валуева Н. Н.  Генетические взаимосвязи и типологическая близость образов в романах Г.К. Честертона и "Пиковом валете" Б. Акунина / Н. Н. Валуева. - С. 61-70
  Власова Л. А.  Функциональность портретных и пейзажных зарисовок в рассказах Т. Толстой / Л. А. Власова. - С. 70-74
  Воеводина А. В.  К вопросу о типологии музыкальных элементов в структуре поэтических произведений русских модернистов / А. В. Воеводина. - С. 75-81
  Глазкова М. М.  Полимизм публицистики Владимира Максимова / М. М. Глазкова. - С. 82-85
  Луцик А. А.  Философия снов в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / А. А. Луцик. - С. 86-90
  Любезная Е. В.  Актуализация интертекстуальных кодов в публицистике Татьяны Толстой / Е. В. Любезная. - С. 90-96
  Морозова Л. І.  До питання про шляхи засвоєння епістолярної форми художньою літературою (на матеріалі античної літератури) / Л. І. Морозова. - С. 97-103
  Ноткина Я. О.  Авторская концепция личности в романе "Пушкинский дом" А. Битова / Я. О. Ноткина. - С. 103-108
  Плавуцкая І. Р.  Портретна характеристика як засіб конструювання сатиричного образу у творах В. Теккерея та І. Франка / І. Р. Плавуцкая. - С. 109-121

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): історія української літератури -- історія зарубіжної літератури -- історія російській літератури

Анотація:   Збірник присвячено дослідженню актуальних проблем східнослов'янської філології.

 
159 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукраїнської наук. конф. молодих вчених, 14 - 15 квіт. 2011 р., м. Черкаси. Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 374 с.

Зміст:
  Анісіфорова Т. С.  Міжнародні відносини та основні напрями зовнішньої політики Росії у XVIII ст. / Т. С. Анісіфорова. - С. 9-11
  Бабир П. П.  Політика Петра I в контексті розвитку зовнішньої політики на початку XVIII ст. / П. П. Бабир. - С. 12-14
  Базяк Т. В.  Зовнішні відносини Київської Русі з країнами Західної Європи в період правління князя Ярослава Мудрого / Т. В. Базяк. - С. 15-17
  Білоокий О. В.  Історичне значення "реставрації Мейдзі" у Японії / О. В. Білоокий. - С. 18-19
  Бондаренко Ю. І.  "Соціальний реформізм" у внутрішній політиці Теодора Рузвельта (1900-1908 рр.) / Ю. І. Бондаренко. - С. 20-22
  Гнатенко Л. О.  Монгольські племена напередодні "Великих завоювань" 1182-1201 рр. / Л. О. Гнатенко. - С. 23-25
  Гапій Ю. О.  Степан Малий в історії Чорногорії / Ю. О. Гапій. - С. 26-28
  Гапій Ю. О.  Утворення військового кордону та особливості його функціонування / Ю. О. Гапій. - С. 29-31
  Данилевський Л. В.  Велика селянська реформа 1861 р. спроба модернізації Російської імперії / Л. В. Данилевський. - С. 34-34
  Дзюбенко Ю. В.  Суспільно-політичні ідеї Дж. Локка та їх віддзеркалення в документах американської революції XVIII ст. / Ю. В. Дзюбенко. - С. 35-37
  Іщенко А. В.  Рух за права жінок в США в XIX ст. - штрихи до політичних портретів / А. В. Іщенко. - С. 38-40
  Карабін О. Ю.  Лицарство в священній Римській імперії / О. Ю. Карабін. - С. 41-42
  Касян А. І.  Вступ Болгарії до Троїстого пакту або хто виграв змагання за Болгарію / А. І. Касян. - С. 43-45
  Кисіль І. Р.  Боротьба середньовічного міста за незалежність (на прикладі міст Франції) / І. Р. Кисіль. - С. 46-47
  Ковальська Г. Б.  ніштадтський мир і його значення / Г. Б. Ковальська. - С. 48-50
  Кожухівська А. М.  Болгарія після першої світової війни та особливості політики уряду О. Стамболійського / А. М. Кожухівська. - С. 51-53
  Литвиненко О. Є.  Деякі аспекти політики західних союзників в перші місяці Другої світової війни / О. Є. Литвиненко. - С. 54-56
  Лобатенко Л. О.  Гомер - історик Еллади / Л. О. Лобатенко. - С. 57-58
  Лобатенко Л. О.  Етногенез циганського народу / Л. О. Лобатенко. - С. 59-60
  Майстренко Р. П.  Розвиток китайської дошкільної освіти в період відбудови національної економіки й соціалістичних перетворень (1949-1957 рр.) / Р. П. Майстренко. - С. 61-63
  Матюха В.  Функціонування інституту президента за "президентів-федералістів" Дж. Вашінгтона та Дж. Адамса / В. Матюха. - С. 64-66
  Мойсійчук О. А.  Радянсько-німецьке військове співробітництво в 1919-1933 рр. / О. А. Мойсійчук. - С. 67-69
  Моторна М. В.  СРСР і "план Маршалла" / М. В. Моторна. - С. 70-71
  Озеров П.  Португальська експансія в Західній Екваторіальній Африці як перший етап африканської работоргівлі / П. Озеров. - С. 72-74
  Піскунова В. В.  Аграрна політика Польщі в 1918-1926 рр. / В. В. Піскунова. - С. 75-77
  Швець В. В.  Політична боротьба між монтаньярами та жирондистами в національному ковенті (зима 1792 - весна 1793 рр.) / В. В. Швець. - С. 78-80
  Анісіфорова Т. С.  Національно-культурне відродження в Україні в XVI-XVII ст. / Т. С. Анісіфорова. - С. 82-84
  Артеменко А. О.  Шабля у Київській Русі IX-XIII ст. / А. О. Артеменко. - С. 85-87
  Бондаренко Ю. І.  Традиційні звичаї та вірування українців передродового циклу родильної обрядовості / Ю. І. Бондаренко. - С. 88-91
  Гетьман І. І.  Чуднівська кампанія 1660 р. у сучасній навчальній літературі України / І. І. Гетьман. - С. 92-94
  Добрянська О. І.  Постать Івана Богуна в українській історичній думці / О. І. Добрянська. - С. 95-97
  Захаренко О. С.  Основні тенденції розвитку освіти поляків на Черкащині (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. С. Захаренко. - С. 98-99
  Заярна Д. О.  Проблема становлення професійної жіночої освіти у міському провінційному середовищі (на прикладі Донбасу): межа XIX-XX ст. / Д. О. Заярна. - С. 100-102
  Іщенко А. В.  Деякі аспекти сучасного історіографічного освоєння гетьманату Павла Скоропадського / А. В. Іщенко. - С. 103-105
  Каховський О. В.  Актуальність постаті Петра Конашевича-Сагайдачного / О. В. Каховський. - С. 106-108
  Кирилюк Н. О.  Українська література 20-30-х рр. XX ст.: боротьба духовності та ідеології / Н. О. Кирилюк. - С. 109-111
  Коломієць С. П.  Традиційний календар українців Середньої Наддніпрянщини весняно-літнього циклу / С. П. Коломієць. - С. 112-114
  Кондратюк М. М.  Чигиринський Свято-Троїцький жіночий монастир через призму століть і років / М. М. Кондратюк. - С. 115-117
  Котиченко А. А.  Покозачення населення Південної Київщини в першій третині XVII ст. / А. А. Котиченко. - С. 118-120
  Литвиненко О. Є.  "Класова боротьба" у полі критичної історіографії (за останніми публікаціями Українського історичного журналу") / О. Є. Литвиненко. - С. 121-123
  Мельник О. О.  Пилип Орлик та його Конституція: історіографічний аспект / О. О. Мельник. - С. 124-126
  Майстренко Р. П.  Політика руських князів по формуванню території руської держави в X-XI ст. / Р. П. Майстренко. - С. 127-129
  Мушта О.  Голод 1921-1923 рр. в Україні як інструмент здійснення антицерковної політики більшовиків / О. Мушта. - С. 130-132
  Різник Ю. М.  Євреї України у політиці радянської влади 1939-1945 рр.: сучасний підхід до проблеми / Ю. М. Різник. - С. 133-135
  Романенко Ю. А.  Деякі аспекти історіографії та джерелознавства історії бою під Крутами / Ю. А. Романенко. - С. 136-138
  Хандучка С. П.  Отамановський Валентин Дмитрович (1893-1964) - учасник трагедії бою під Крутами, історик, бібліограф, краєзнавець, громадянський і політичний діяч / С. П. Хандучка, Ю. А. Романенко. - С. 139-141
  Опанчук Н. В.  Київське князівство в складі Великого князівства Литовського: перший удільний період (1360-1390-ті рр.) / Н. В. Опанчук. - С. 142-144
  Опанчук Н. В.  Орест Левицький в українському "академічному" процесі / Н. В. Опанчук, М. М. Цвіркун. - С. 145-147
  Оксамитний Ю. А.  Причини та особливості арабо-радянського зближення кінця 40-х рр. XX ст. / Ю. А. Оксамитний. - С. 148-150
  Пасічна Ю. Г.  Вплив Першої світової війни на соціально-економічне становище селян Наддніпрянської України / 151-153
  Поліщук Б. М.  Наукова спадщина Василя Миколайовича Доманицького / Б. М. Поліщук. - С. 154-156
  Тищенко В. А.  Наукова спадщина Івана Олександровича Гуржія / В. А. Тищенко. - С. 157-159
  Чабан Т. В.  Геополітичні умови розвитку Південної Київщини у 60-70 рр. XVII ст. / Т. В. Чабан. - С. 160-162
  Чмерук А. В.  Іван Мазепа і деякі аспекти його діяльності в українській історіографії / А. В. Чмерук. - С. 163-165
  Чмільова С. В.  Сучасні проблеми функціонування сільських музеїв на Черкащині / С. В. Чмільова. - С. 166-168
  Чуб Г. Г.  Роль та місце іррегулярних військових з'єднань Черкаського краю у ході війни з наполеонівською Францією (1812-1813 рр.) / Г. Г. Чуб. - С. 169-172
  Швець В. В.  Українське селянство у загальноросійському та національному політичному процесі початку XX ст. (у III і IV Державних думах) / В. В. Швець. - С. 173-175
  Щербаков М. Я.  Делегація УНР на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. / М. Я. Щербаков. - С. 176-177
  Яровенко І. О.  Проблема охорони та збереження старовинних дерев'яних церков Черкащини. Шляхи вирішення / І. О. Яровенко. - С. 178-179
  Яровенко І. О.  Нові напрямки дослідження в зарубіжній історіографії в другій половині XX- на початку XXI ст. / І. О. Яровенко. - С. 180-182
  Карюк Л. М.  Українська іконографія в епоху середньовіччя / Л. М. Карюк. - С. 184-185
  Северинчук Б. М.  Характер пізнання у Миколи Кузанського / Б. М. Северинчук. - С. 186-187
  Северинчук А. М.  Ідея Екстазісу як пошук свого "Я" у неоплатоніків / А. М. Северинчук. - С. 188-189
  Афанасьєва О. С.  Принципи викладання літератури у ВНЗ: зарубіжний досвід / О. С. Афанасьєва. - С. 191-192
  Бойко А. Т.  Сибірський період культурно-освітньої діяльності К. Малицької / А. Т. Бойко. - С. 193-195
  Буздуган О. А.  Проблема взаємовідносин вчителя початкових класів з батьками / О. А. Буздуган. - С. 196-197
  Веженкова А. М.  Роздатковий матеріал як засіб індивідуалізації навчання молодших школярів / А. М. Веженкова. - С. 198-200
  Демиденко Н. Є.  Сучасні тенденції організації предметно-ігрового середовища в родині / Н. Є. Демиденко. - С. 201-203
  Іванків О. О.  Статево-рольова соціалізація дітей дошкільного віку / О. О. Іванків. - С. 204-206
  Кіщук А. П.  Зопобігання проявів аутизму педагогічними засобами / А. П. Кіщук, В. С. Мелешко. - С. 207-210
  Коробчук Л. І.  Дослідження застосування компетентнісно-орієнтованого підходу у формуванні майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 211-213
  Литвяк А. С.  Молодіжні субкультури та їх вплив на формування особистості / А. С. Литвяк, М. А. Нагорна. - С. 214-217
  Макаренко С. В.  Антон Семенович Макаренко і сучасність / С. В. Макаренко. - С. 218-221
  Маляренко Ж. А.  методичні засади використання Інтернет-ресурсів на уроках української літератури / Ж. А. Маляренко. - С. 222-225
  Мороз А. А.  Ветеран освіти - Єфіменко Петро Іванович / А. А. Мороз. - С. 226-228
  Надолінський Д. В.  Джон Дьюї та сучасна освіта / Д. В. Надолінський. - С. 229-231
  Павлюківська А. М.  Сімейне виховання як першооснова розвитку особистості дитини / А. М. Павлюківська. - С. 232-235
  Попенко О. І.  Педагогічна система А. С. Макаренка очима сучасників / О. І. Попенко. - С. 136-239
  Порпленко Ю. О.  Насильство в сім'ї - як фактор придушення особистості та руйнації психіки дитини / Ю. О. Порпленко. - С. 240-243
  Пшеничникова У. А.  Обоснование системы показателей оценки деятельности преподавателей как компонент аттестации педагогического состава вуза (суза) / У. А. Пшеничникова. - С. 244-248
  Руденко О. І.  Сімейне виховання - фундамент здорової особистості / О. І. Руденко. - С. 249-151
  Сабат Н. В.  Реалізація можливостей виховного процесу у профілактиці насильства в школі / Н. В. Сабат, М. Ю. Леспух. - С. 252-254
  Семиліт М. В.  Досвід деяких країн світу щодо формування здорового способу життя / М. В. Семиліт. - С. 255-256
  Сідорова І. С.  Позааудиторна художня діяльність студентів педагогічних університетів як засіб формування їх естетичної культури / І. С. Сідорова. - С. 257-259
  Смирнова Я. Б.  Особливості підготовки дітей до школи у сучасних умовах / Я. Б. Смирнова. - С. 260-263
  Товкес Л. И.  Использование пословиц и поговорок при формировании социокультурной компетенции школьников / Л. И. Товкес. - С. 264-266
  Турченко К. П.  Вона ще за життя собі здобула славу... / К. П. Турченко. - С. 267-269
  Єрмакова С. С.  Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти у вищому технічному навчальному закладі / С. С. Єрмакова. - С. 270-271
  Устименко С. С.  Ідеї народності в творчій спадщині Г. С. Сковороди (родинне виховання) / С. С. Устименко. - С. 272-275
  Хомяк А. О.  Використання нових педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів / А. О. Хомяк. - С. 276-278
  Царьова Л. В.  Актуальні проблеми формування естетичної культури сучасного школяра засобами етнопедагогіки / Л. В. Царьова. - С. 279-281
  Ченчик С. В.  Бібліотека як чинник едукації учнів та студентів ВНЗ / С. В. Ченчик. - С. 282-284
  Швець С. М.  Іван Огієнко про виховання на біблійних принципах в сім'ї / С. М. Швець. - С. 285-287
  Шепетун Л. П.  Спільна робота сім'ї і школи в сучасних сільських школах у порівнянні з школою О. А. Захаренка / Л. П. Шепетун. - С. 288-289
  Юрченко Т. С.  Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / Т. С. Юрченко. - С. 290-292
  Ярмолич І. Д.  Роль та значення казки у вихованні дітей дошкільного віку / І. Д. Ярмолич. - С. 293-294
  Агеєва І. В.  Особливості статевого виховання старшокласників в Україні та за рубежем: соціально-педагогічний аспект / І. В. Агеєва. - С. 296-298
  Ігнатенко О. І.  Напрями соціально-педагогічної роботи по формуванню правової культури підлітків / О. І. Ігнатенко. - С. 299-301
  Карпань Я. О.  Особливості соціальної роботи щодо планування сім'ї на прикладі Черкаського центру планування сім'ї / Я. О. Карпань. - С. 302-303
  Карпова В. В.  Зміст і місце інформаційно-ділового обміну в процесі взаємодії соціального працівника і клієнтів / В. В. Карпова. - С. 304-306
  Ліва Н. Ю.  Соціальна профілактика щодо протидії поширення ВІЛ/СНІДу у дитячому та молодіжному середовищі / Н. Ю. Ліва. - С. 307-309
  Мірошніченко І. С.  Умови формування моральних якостей студентів засобами художньої літератури / І. С. Мірошніченко. - С. 310-311
  Перута І. І.  Компоненти та сутнісні риси психокультури соціального працівника / І. І. Перута. - С. 312-314
  Пірогов Є. В.  Комп'ютерна залежність серед підлітків м. Черкаси / Є. В. Пірогов. - С. 315-317
  Плисюк Г. В.  Арт-терапія у роботі з обдарованими дітьми / Г. В. Плисюк. - С. 318-320
  Полонська Є. В.  Роль волонтерів у реалізації соціальних проектів / Є. В. Полонська. - С. 321-323
  Скиба І. М.  Підготовка вихованців інтернатних закладів до сімейного життя / І. М. Скиба. - С. 324-326
  Скиба М. М.  До питання медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів / М. М. Скиба. - С. 327-329
  Скорик Я. М.  Соціалізація підлітків та комп'ютерна залежність / Я. М. Скорик. - С. 330-331
  Трушина Т. Є.  Особливості організації соціального супроводу прийомних сімей в діяльності ЦСССДМ / Т. Є. Трушина. - С. 332-334
  Усманова В. Р.  "Особливості соціально-педагогічної роботи по формуванню громадської активності студентської молоді" / В. Р. Усманова. - С. 335-336
  Черничко Л. Д.  Розвиток системи соціального забезпечення в Україні (кінець XX початок XXI століття) / Л. Д. Черничко. - С. 337-338
  Вороновська Л. О.  Танцювальна терапія для вагітних / Л. О. Вороновська. - С. 340-342
  Красницька О. В.  Особенности саморегуляции предстартовых состояний у спортсменов / О. В. Красницька. - С. 343-345
  Линник А. О.  Психоаналітичне тлумачення чоловічо-жіночих стосунків / А. О. Линник. - С. 346-348
  Римар О.  Тренінг як засіб особистісного зростання / О. Римар. - С. 349-351
  Скорик Ю. М.  Дослідження психологічних причин схильності до суїцидальної поведінки серед українських підлітків / Ю. М. Скорик. - С. 352-355
  Троцький О. М.  Виховна роль української православної церкви в педагогічній думці І. Огієнка / О. М. Троцький. - С. 356-358
  Тухаев А. Р.  Психологические защиты и их использование квалифицированными шахматистами / А. Р. Тухаев. - С. 359-361
  Тугова М.  Психологічна сутність подружньої адаптації / М. Тугова. - С. 362-364
  Чайка С. Г.  Дружба між чоловіком і жінкою - міф чи реальність? / С. Г. Чайка. - С. 365-366
  Костяна Я. І.  Застосування ігрових форм роботи у навчанні пасивного лексичного матеріалу / Я. І. Костяна. - С. 367-369
  Волошина Я. А.  Розвиток ідей проблемного навчання / Я. А. Волошина. - С. 370-372

 
160 74.204.2
С91

        Сучасний учитель початкових класів як вихователь [Текст] : матеріали IV Міжрегіональної наук.-практ. конф., м. Бар-Вінниця-Глухів-Хмельницький, 14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Вінницька обл рада. - Бар : Видавництво Барського гуманітарно-правового коледжу, 2008. - 240 с.

Зміст:
  Вашуленко М.  Виховний потенціал текстів Букваря - першої навчальної книги з рідної мови / М. Вашуленко. - С. 9-12
  Демидчик Г.  Виховання у майбутнього вчителя мовленнєвої культури / Г. Демидчик. - С. 13-15
  Стецюк І.  Проблема виховних функцій учителя початкових класів в історії педагогічної думки / І. Стецюк. - С. 16-19
  Каліш В.  Мовне виховання молодших школярів у процесі вивчення рідної мови / В. Каліш, В. Собко. - С. 19-25
  Ярославський В.  Роль фізичної культури у вихованні здорового способу життя учнів початкових класів / В. Ярославський. - С. 25-29
  Комісарчук Г.  Сила впливу літератури на формування духовної культури особистості / Г. Комісарчук. - С. 29-32
  Восколуп В.  Філософія освіти XXI століття: проблема творчості / В. Восколуп. - С. 32-34
  Кругляк О.  Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання школярів / О. Кругляк, Т. Кругляк, Н. Кругляк. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тюльпа Т.  Становлення системи естетичного виховання як засобу формування національної свідомості молодших школярів в Україні (1917-1919) / Т. Тюльпа. - С. 40-44
  Мозгова Л.  Шляхи формування національної свідомості учнів початкових класів у працях визначних педагогів-новаторів / Л. Мозгова. - С. 44-46
  Цінько С.  Роль аудіювання у вихованні комунікативної особистості учня / С. Цінько. - С. 46-50
  Сівак Н.  Зовнішні і внутрішні детермінанти особистості в процесі її соціалізації / Н. Сівак. - С. 50-53
  Кришталь З.  Шляхи вдосконалення техніки читання / З. Кришталь. - С. 53-56
  Телега Л.  Шляхи вдосконалення навчання в початковій школі / Л. Телега. - С. 56-60
  Лемпій Н.  Проблеми виховання обдарованих дітей / Н. Лемпій. - С. 60-62
  Бакалець О.  Роль науково-пошукової роботи в патріотичному вихованні Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського / О. Бакалець. - С. 62-67
  Самборська О.  Формування інформаційної культури майбутніх педагогічних працівників / О. Самборська. - С. 67-70
  Мішедченко В.  Принцип наступності у музичному вихованні дітей дошкільного закладу і початкової школи / В. Мішедченко. - С. 71-74
  Кондратюк В.  Особливості організації трудового виховання в сучасному дошкільному закладі / В. Кондратюк, І. Григор'єва. - С. 74-81
  Любарська І.  Компоненти моральної готовності дитини старшого дошкільного віку до школи / І. Любарська. - С. 81-84
  Гуд М.  Вплив сучасного телебачення на формування особистості дитини / М. Гуд. - С. 84-87
  Любарська І.  Диференційований підхід до дітей у процесі формування трудових навичок / І. Любарська, А. Рибаченко. - С. 87-92
  Скорбатюк Н.  Оволодіння культурою мовлення - професійний і суспільний обов'язок вихователя / Н. Скорбатюк, Т. Буга. - С. 92-97
  Якубчик О.  Нові аспекти роботи у співпраці ДНЗ та родини з екологічного виховання дошкільників / О. Якубчик, І. Брик. - С. 98-101
  Подуфалова Л.  Вплив народної казки на мовленнєвий розвиток дитини / Л. Подуфалова, О. Івашенко. - С. 102-105
  Костюк Н.  Творча гра як форма відображення старшими дошкільниками оточуючої дійсності / Н. Костюк, Т. Дроздик. - С. 106-110
  Кабзюк Н.  Виховання самоповаги дитини / Н. Кабзюк, І. Бородата. - С. 110-114
  Везетіу Ю.  Вплив тривожності на успішність шестирічних учнів / Ю. Везетіу, Л. Булаєвська. - С. 114-116
  Дяченко Г.  Виховання духовно багатої особистості засобами художньої літератури / Г. Дяченко, Л. Хацьола. - С. 117-120
  Кузнєцова Л.  Проблеми організації сімейного дозвілля / Л. Кузнєцова, Л. Марковська. - С. 120-127
  Кузнєцова Л.  Туристично-краєзнавча робота як комплексна форма виховання школярів / Л. Кузнєцова, В. Войтко. - С. 127-133
  Марчук С.  Роль методу пректів у формуванні навичок самостійної творчої діяльності учнів початкової школи / С. Марчук, О. Пасічник. - С. 133-136
  Марчук С.  Вибір методів на етапі перевірки навчальних досягнень учнів / С. Марчук, Я. Маліцька. - С. 136-140
  Дусь Н.  Педагогічні умови формування культури педагогічного спілкування у майбутніх вчителів початкових класів / Н. Дусь [и др.]. - С. 140-147
  Мовчан О.  Методика формування іншомовної компетенції в читанні / О. Мовчан, А. Заєць. - С. 147-152
  Зозуляк В.  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності як необхідний компонент виховання творчої активності студентів / В. Зозуляк. - С. 152-156
  Хорошун Л.  Використання музично-рольових ігор на уроках англійської мови / Л. Хорошун. - С. 156-159
  Слугоцька М.  Музична грамота як структурний елемент уроку музики в загальноосвітній школі / М. Слугоцька, Л. Петренчук. - С. 159-162
  Сторожук А.  Національні пріоритети в освіті: традиції, інноваційність / А. Сторожук. - С. 162 -172
  Сторожук А.  Робота з тестами на уроках текстуального аналізу (за матеріалами посібника А. Сторожук "Музичний фолькльор Східного Поділля") / А. Сторожук, В. Радзієвський. - С. 173-177
  Марій М.  Особистісно-зорієнтовані виховні технології: особливості використання в початковій школі / М. Марій. - С. 177-181
  Бондарчук В.  Психологічні особливості виховання характеру молодших школярів / В. Бондарчук. - С. 181-184
  Бондарчук С.  Креативність студентів гуманітарно-педагогічних коледжів, майбутніх вчителів початкових класів, як важливий аспект професійно-педагогічної готовності до виховання зростаючої особистості / С. Бондарчук. - С. 184-188
  Ящук І.  Особливості організації самовиховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. Ящук. - С. 188-191
  Вовк В.  Психологічна підготовка вчителя початкової школи до розвитку творчої активності учня в умовах позаурочного виховання / В. Вовк. - С. 191-195
  Кашараба О.  Художньо-естетичне виховання молодших школярів в загальноосвітній школі / О. Кашараба. - С. 195-198
  Луцинкевич Л.  Колективна творча діяльність як технологія фахової підготовки майбутнього вчителя / Л. Луцинкевич. - С. 198-202
  Кузьмич О.  Діагностика сучасної практики виховання мовленнєвого етикету в початковій школі / О. Кузьмич. - С. 203-207
  Мар'євич Н.  Музично-ігрова діяльність молодших школярів: розвивально-виховний потенціал / Н. Мар'євич. - С. 207-211
  Слугоцька М.  Основні вимоги до сучасного уроку музики / М. Слугоцька, Т. Петренчук. - С. 211-212
  Слугоцька М.  Формування естетичного смаку молодших школярів засобами дитячої опери / М. Слугоцька, Л. Ліщинська. - С. 213-215
  Гулько О.  Формування моральних уявлень молодшого школяра / О. Гулько. - С. 215-220
  Поберецька В.  Використання можливостей уроків мови та читання для формування загальнолюдських моральних цінностей та розвитку естетичних смаків / В. Поберецька. - С. 220-226
  Федик Т.  Мовна культура як мета уроків мови / Т. Федик. - С. 227-232
  Савчук П.  Робота студентів у мікрогрупах як інноваційна форма активізації пізнавальної діяльності та формування компетенції майбутнього фахівця / П. Савчук. - С. 232-234
  пеІгнатенко Г.  Інтерактивні технології у процесі трудового навчання / Г. Ігнатенко. - С. 234-236

Анотація:   У збірці наукових праць представлено 45 наукових статей з проблем виховних функцій вчителя початкових класів в історії педагогічної думки, вдосконалення виховного процесу в сучасній початковій школі, проблеми наступності у підготовці дитини до школи, психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів до виховної діяльності.Авторами статей є відомі в Україні вчені, науковці , викладачі та студенти педагогічних вузів II-IV рівнів акредитації Західного, Центрального та Східного регіонів україни. Даний матеріал конференції адресований науковцям, викладачам та студентам вузів, вчителям початкових класів, вихователям дошкільних установ.

 
161 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. Серія: Іноземна філологія Ч. 12, Т. 2. Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 206 с.

Зміст:
  Білоусова В. В.  Семантичні зміни англо-американських запозичень із формантом -ing у різносистемних мовах / В. В. Білоусова. - С. 3-6
  Велика І. О.  Об'єктивація гендерного макроконцепту FRAU у німецькій лінгвокультурі (на матеріалі паремій цих дистрибуцій) / І. О. Велика. - С. 7-13
  Валігура О. Р.  Етноспецифічні ознаки вимовного акценту в інтерферованому англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 13-17
  Валуйська А. В.  Розмовні елементи в англійських науково-технічних текстах та особливості їх перекладу засобами української мови / А. В. Валуйська, З. М. Корнєва. - С. 18-21
  Волошина Г. А.  Значення збірника "Культура слова" в нормалізації української мови XX століття / Г. А. Волошина. - С. 22-26
  Воропай О. М.  Особливості вербальних та невербальних засобів вираження вибачення у сучасній англійській мові / О. М. Воропай. - С. 26-30
  Гаврилова О. В.  Зіставний конотативний аналіз лексики близькоспоріднених мов / О. В. Гаврилова. - С. 30-33
  Галуцьких І. А.  Вплив етимологічних та хронологічних показників лексичних одиниць англійської мови на інтенсивність реалізації їхнього словотворчого потенціалу в ході еволюції лексичної системи / І. А. Галуцьких, Д. В. Ставицька. - С. 34-39
  Головацька Н. Г.  Лексико-синтаксична сполучуваність сенсорних дієслів у давньоанглійській мові / Н. Г. Головацька. - С. 39-42
  Димарський М. Я.  Предикативність, комунікативність і односкладні речення іменного типу / М. Я. Димарський. - С. 43-48
  Дядюра Г. М.  Індивідуальний стиль науковця як продукт мовної творчості / Г. М. Дядюра. - С. 49-52
  Дяченко Д. П.  Спроба концептуального аналізу авторських метафор та порівнянь в творах англійських поетів епохи романтизму / Д. П. Дяченко, Н. Г. Дяченко. - С. 52-57
  Жукова Н. М.  Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н. М. Жукова. - С. 57-62
  Заслонкіна А. В.  Етнолінгвокультурний концепт як детермінант британського менталітету / А. В. Заслонкіна. - С. 62-66
  Козуб Л. С.  Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації / Л. С. Козуб. - С. 67-70
  Колесник Д. М.  Стратегії впливу на адресата рекламного дискурсу / Д. М. Колесник. - С. 70-74
  Костенко В. Г.  Раціональний та емоційний тип оцінки у науковому медичному дискурсі / В. Г. Костенко. - С. 75-78
  Куроченко Ю. С.  Текстові особливості використання англійської мови в рекламі / Ю. С. Куроченко, О. В. Трофімова. - С. 79-83
  Кучер З. І.  Українсько-німецькі суфіксальні паралелі у технічній термінології (дериваційний аспект) / З. І. Кучер, Л. М. Сидоренко. - С. 84-91
  Кушлик О. П.  Особливості функціонування вторинних часток ще і вже в українській мові / О. П. Кушлик. - С. 87-91
  Міщенко Н. В.  Аналіз мовлення студентів та службовців Німеччини у соціофонетичному аспекті / Н. В. Міщенко. - С. 96-99
  Мошкіна Н. В.  Універсальні ознаки стилю наукової німецькомовної літератури / Н. В. Мошкіна. - С. 100-104
  Навальна М. І.  Лексичні запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі періодики) / М. І. Навальна. - С. 105-108
  Потенко Л. О.  Модифікація емотивного компонента значення в процесі фразеологічної деривації / Л. О. Потенко. - С. 109-114
  Пчелінцева О. Е.  Аргументація і маніпуляція у політичній рекламі України / О. Е. Пчелінцева. - С. 114-117
  Ракшанова Г. Ф.  Вербальне вживання концепту "гра" в ЗМІ / Г. Ф. Ракшанова, Л. А. Мельникова, В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 117-121
  Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері / Л. О. Романчук. - С. 122-125
  Сахнова О. І.  До проблеми аналізу англійського сленгу / О. І. Сахнова. - С. 126-129
  Синельникова К. Ю.  Фразеографічна актуалізація пейоративної та меліоративної оцінки / К. Ю. Синельникова. - С. 130-134
  Старчеус С. В.  Експлікація суб'єкта мовлення у сучасному англомовному дискурсі ЗМІ / С. В. Старчеус. - С. 135-139
  Сухачова Н. С.  Складні терміни сфери менеджменту (структурно-семантичний аспект) / Н. С. Сухачова. - С. 139-143
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії розмовного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 144-148
  Цехмистренко О. В.  Прізвища з компонентами фауни (на матеріалі говірок Черкащини) / О. В. Цехмистренко. - С. 149-153
  Цехмистренко О. В.  Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з елементом "власна назва" в сучасній англійській мові / О. В. Цехмистренко, Л. О. Шевцова. - С. 153-158
  Черкас Н. В.  Номінативні та цитатні біблійні алюзії як об'єкт дослідження у художньому тексті / Н. В. Черкас. - С. 158-164
  Чернишенко І. А.  Семантична структура слів на позначення концепту здоров'я/health / І. А. Чернишенко. - С. 164-168/
  Чернишова І. В.  Семантичні особливості індексально-оцінного комплексу другої особи в англомовному тексті Біблії / І. В. Чернишова. - С. 169-172
  Шквира Т. С.  Синтаксичні виразні засоби у німецькій художній літературі / Т. С. Шквира. - С. 173-177
  Шульгіна В. І.  Інформація як об'єкт лінгвістичних досліджень / В. І. Шульгіна. - С. 177-180
  Шумейео О. В.  Когнітивна структура концепту "anxiety" як об'єкта емотивної семантики (на матеріалі англійської мови) / О. В. Шумейео. - С. 181-185
  Юнацька А. Б.  Опозиція "свій-чужий" та "ксеностереотипізація" мовлення носіїв англійської мови США / А. Б. Юнацька. - С. 186-190

 
162 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 24 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К. : КНЛУ, 2010. - 344 с.

Зміст:
  Бабак А. О.  Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах / А. О. Бабак, Ю. В. Андрійченко. - С. 3-9
  Байоль О. В.  Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса / О. В. Байоль. - С. 10-18
  Безпаленко А. М.  Семантичні зміни у слові в аспекті гештальту. Карта суміжності / А. М. Безпаленко. - С. 19-27
  Васильчук Л. Ф.  Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів / Л. Ф. Васильчук. - С. 28-34
  Звонська Л. Л.  Афористика класичних мов та наноєвропейські мови / Л. Л. Звонська. - С. 35-44
  Кононець Ю. В.  Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків / Ю. В. Кононець. - С. 45-51
  Костик О. І.  Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі / О. І. Костик. - С. 58-65
  Літинська Н. В.  Лінгвокультурологічне тлумачення концепту як складової частини культурного простору мовного соціуму / Н. В. Літинська. - С. 66-72
  Локота О. П.  Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови / О. П. Локота. - С. 73-79
  Мариненко П. І.  Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення / П. І. Мариненко, В. П. Пугач. - С. 80-86
  Мартинюк О. М.  неетикет як чинник на мовленнєву поведінку комунікантів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) / О. М. Мартинюк. - С. 87-94
  Мерзлікіна О. В.  Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри / О. В. Мерзлікіна, В. Л. Котенко. - С. 95-100
  Орендарчук О. Л.  Контрастивний аспект дослідження валентністних відношень дієслів to hear/чути На матеріалі англійської та української мов) / О. Л. Орендарчук. - С. 101-109
  Орличенко О. В.  Особливості структурації функціонально-семантичної категорії в іспанській мові / О. В. Орличенко, О. В. Бондарчук-Ладна. - С. 110-116
  Охріменко В. І.  Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера нейтралізації naturalmente (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 117-124
  Підіпригора Ю. Г.  Концептуально-семантичні характеристики дієслів - службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови / Ю. Г. Підіпригора. - С. 125-135
  Пригодій С. М.  Tableaux vivants у літературному тексті: взаємодія мистецтв / С. М. Пригодій. - С. 136-149
  Редковська Т. О.  Багатозначність ітеративного префікса re- в іспанській мові та реалізація у мовленні / Т. О. Редковська. - С. 150-157
  Романюк В. В.  Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні / В. В. Романюк, Н. М. Попова. - С. 158-163
  Садлівська О. І.  Місце ритмічної будови у структурі тональності / О. І. Садлівська. - С. 164-172
  Свиридюк Т. В.  Витоки ідіоматичної семантики: орієнтаційна метафора (на матеріалі промов британських прем'єр-міністрів) / Т. В. Свиридюк. - С. 173-181
  Середа Н. А.  Семантика слова в процесі номінації / Н. А. Середа. - С. 182-189
  Сидельникова Л. В.  Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма / Л. В. Сидельникова. - С. 190-199
  Сингаївська Г. В.  Національно-культурна специфіка фразеологізмів з семантикою кохання в іспанській мові / Г. В. Сингаївська, Г. В. Гризовська. - С. 200-210
  Скляренко О. Б.  Особливості використання порівнянь, як маркованого елемента жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 211-218
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель ESPASE <=> MERE як втілення архетипу матері в сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 219-227
  Сурмач О. Я.  Представлення концепту "багатство" у текстах американської художньої літератури / О. Я. Сурмач. - С. 228-234
  Турчин В. В.  Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку / В. В. Турчин. - С. 235-245
  Угрин Т. В.  Репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004-2009 роках / Т. В. Угрин. - С. 246-254
  Фурист Н. П.  Міждисциплінарний характер інтимізації як феномена комунікативної лінгвістики / Н. П. Фурист. - С. 255-262
  Харченко О. В.  Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії / О. В. Харченко. - С. 263-272
  Чорна Н. В.  Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом / Н. В. Чорна. - С. 273-281
  Шевченко Н. О.  Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів / Н. О. Шевченко. - С. 282-291
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в українсько-англійському перекладі (на матеріалі прози Оксани Забужко) / А. В. Шелудько. - С. 292-299
  Щастна Г. І.  Прагматика дискурсу переможця / Г. І. Щастна. - С. 300-306
  Юрковська М. М.  Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу / М. М. Юрковська. - С. 307-316
  Януш О. Б.  Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод / О. Б. Януш. - С. 317-323
  Яременко Ю. А.  Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі / Ю. А. Яременко. - С. 324-330
  Ярошевська М. О.  Медійна інтеракція та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) / М. О. Ярошевська. - С. 331-338

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
163 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 3 (61) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2008. - 308 с.

Зміст:
  Бойко А.  Інтернаціоналізація освіти: тьюторство як педагогічний супровід самостійної роботи студентів / А. Бойко. - С. 4-10
  Васильєв В.  Соціально-педагогічні методи формування професійного потенціалу / В. Васильєв. - С. 10-17
  Трубавіна І.  Соціально-педагогічна робота з сім'єю / І. Трубавіна. - С. 17-23
  Архипова С.  Педагогічна іміджологія як складова професійної підготовки соціальних педагогів / С. Архипова, І. Ніколаєску. - С. 23-28
  Польова Л.  Підготовка менеджерів туризму в контексті педагогічного процесу (польський досвід) / Л. Польова. - С. 28-31
  Чорна Л.  Підходи зарубіжних учених до формування змісту туристичної освіти у процесі її розвитку / Л. Чорна. - С. 32-38
  Тютюнник О.  Реалізація заходів з профілактики вживання психоактивних речовин і формування здорового способу життя молоді на основі гендерного підходу / О. Тютюнник. - С. 39-46
  Волик Л.  Соціокультурна анімація як напрям професійної підготовки майбутнього соціального педагога / Л. Волик. - С. 46-55
  Рудич О.  Використання письмових видів роботи як засобу стимулювання інтересу до читання англомовної літератури / О. Рудич. - С. 55-59
  Сергієнко Н.  Дослідження поняття педагогічної технології / Н. Сергієнко. - С. 59-64
  Литовченко Л.  Логічна культура у педагогічній взаємодії / Л. Литовченко. - С. 65-69
  Євстігнєєва Н.  Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів / Н. Євстігнєєва. - С. 70-74
  Стрижак С.  Формування науково-методичної готовності майбутніх учителів хімії / С. Стрижак. - С. 75-81
  Зав'ялова Л.  Особливості розвитку професійної компетентності вчителів у післядипломній освіті США / Л. Зав'ялова. - С. 81-87
  Ніколаєнко Ю.  Іншомовна професійна комунікативна компетентність майбутніх фахівців аграрного профілю: теоретичний аспект / Ю. Ніколаєнко. - С. 87-92
  Майборода Г.  Теоретичні та методичні аспекти викладання соціально-педагогічних дисциплін / Г. Майборода. - С. 93-97
  Павленко Ю.  Авторський спецкурс "Основи музейно-педагогічної діяльності вчителя" в умовах кредитно-модульної системи / Ю. Павленко. - С. 98-104
  Павлюк Р.  Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта прфесійної готовності / Р. Павлюк. - С. 104-110
  Шиян Н.  Профільне навчання у старшій школі / Н. Шиян. - С. 111-126
  Прутченков А.  Порт-фолио как форма оценивания индивидуальных достижений учащихся в рамках модернизации российского образования / А. Прутченков. - С. 126-135
  Губа А.  Сутність управлінської культури вчителя як менеджера освіти / А. Губа. - С. 135-141
  Новиков А.  Сетевая информационная технология гражданского воспитания учащихся / А. Новиков. - С. 142-150
  Васильєва С.  Етапи та способи організації науково-дослідницької діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / С. Васильєва. - С. 150-157
  Сайко Н.  Технологія профілактичної роботи соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Сайко. - С. 157-161
  Трохименко А.  Умови розвитку творчих здібностей учнів у процесі музичного виховання / А. Трохименко. - С. 162-166
  Волочай М.  Роль дитячої художньої літератури у розвитку емоційної сфери дитини / М. Волочай. - С. 167-172
  Канівець З.  Порушення поведінки в дітей: причини виникнення та можливі шляхи подолання / З. Канівець. - С. 172-177
  Зобенько Н.  Особливості реабілітаційної роботи шкіл Росії з дезадаптованими дітьми / Н. Зобенько. - С. 177-183
  Зімакова Л.  Педагогічні умови використання альтернативних методів навчання грамоти дошкільників / Л. Зімакова. - С. 183-191
  Лобач О.  Урок музичного мистецтва як структурована емоціогенна ситуація / О. Лобач. - С. 191-197
  Денисовець Т.  Формування здорового способу життя соціально занедбаних дітей як педагогічна проблема / Т. Денисовець. - С. 198-204
  Куторжевська Л.  Роль вихователя санаторної школи в адаптації дітей до нового середовища / Л. Куторжевська. - С. 204-209
  Пахомова Н.  Проблема формування мовної особистості в загальній та спеціальній педагогіці / Н. Пахомова. - С. 209-213
  Ірклієнко В.  Креативний потенціал процесу підготовки народного свята / В. Ірклієнко. - С. 214-219
  Резніченко З.  Соціально-педагогічна підтримка сім'ї з неповносправною дитиною / З. Резніченко. - С. 220-224
  Богута В.  Творчий розвиток особистості молодшого школяра засобами хореографічного мистецтва / В. Богута. - С. 224-229
  Год Б.  Європейські мислителі XIV-XVI століть про гуманізм - системоформуючий чинник ренесансної виховної парадигми / Б. Год. - С. 230-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карапузова Н.  Погляди вітчизняних педагогів XIX - початку XX ст. на роль середовища у виникненні відхилень у поведінці дітей / Н. Карапузова, Ш. Валентина. - С. 240-250
  Федій О.  Естетотерапія у вимірах філософсько-педагогічних учень Стародавньої Греції / О. Федій. - С. 250-259
  Гринь Ю.  Культурно- просвітницька діяльність Володимира Шепотьєва (1880-1937 рр.) / Ю. Гринь. - С. 259-266
  Гнізділова О.  "Термінологічне поле" діяльності наукових шкіл Харківщини XIX-XX століть / О. Гнізділова. - С. 266-274
  Дем'янко Н.  Фольклористичні дослідження В. М. Верховинця / Н. Дем'янко. - С. 275-279
  Благова Т.  Розвиток мистецьких дисциплін у середніх школах Полтавщини (кінець XIX - початку XX століть) / Т. Благова. - С. 279-286
  Вільхова О.  Розвиток хореографічної освіти на Полтавщині у повоєнний період (1945-1957 рр.) / О. Вільхова. - С. 286-291
  Котломанітова Г.  Чинники впровадження релігійного виховання в систему шкільної освіти України / Г. Котломанітова. - С. 292-296

Анотація:   Збірник наукових праць презентує принципово нові погляди на актуальні проблеми вищої школи, теорію та практику навчання і виховання, історичний досвід педагогічної науки та шкільної практики, що дозволяють авторському колективу виробити нові рекомендації щодо технологізації педагогічного процесу, популяризувати нетрадиційні методи і форми навчально-виховної роботи з учнівською молоддю, переосмислити теоретико-практичні засади фахової підготовки майбутніх спеціалістів у вищій школі.

 
164 83.3(4Укр)5-8...4
С77

        Михайло Старицький як творча особистість [Текст] : зб. пр. наук. конф. "Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті XIX-XX століть", 11-12 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 388 с.

Зміст:
  Поліщук В.  Михайло Старицький і Тарас Шевченко: рецепція теми у критиці. Генеалогічні лінії класиків / В. Поліщук. - С. 11-24
  Танана Р.  Михайло Старицький і Шевченкова могила / Р. Танана. - С. 24-30
  Бондар М.  Інтертекстуальні горизонти творчої діяльності Михайла Старицького: рецепції, інтерпретації, трансформації / М. Бондар. - С. 30-82
  Кузьмінський А. І.  Уроки Михайла Старицького / А. Кузьмінський. - С. 8-11
  Сивкова І.  Листи Михайла Старицького до Бориса Грінченка: штрихи до проблем етики й естетики / І. Сивкова. - С. 82-94
  Тетеріна О.  Михайло Старицький: інонаціональний художній досвід у розвитку художньої літератури / О. Тетеріна. - С. 94-106
  Рудянчук І.  До "біографії" творів Михайла Старицького (за епістоляпієм письменника) / І. Рудянчук. - С. 106-113
  Пахаренко В.  Методичні аспекти вивчення творчости Михайла Старицького / В. Пахаренко. - С. 113-119
  Камінчук О.  Поетична спадщина Михайла Старицького в контексті формування естетичних тенденцій української поезії кінця XIX-початку XX ст. / О. Камінчук. - С. 119-128
  Кошова І.  Поезія Михайла Старицького "Виклик": інтерпретація / І. Кошова. - С. 128-135
  Юрова І.  Творчість Михайла Старицького в українському драматургічному дискурсі / І. Юрова. - С. 135-141
  Немченко Г.  Звичаєописова драма в доробку Михайла Старицького / Г. Немченко. - С. 141-149
  Наєнко М.  Іван Нечуй-Левицький і Михайло Старицький: теорія і практика співавторства / М. Наєнко. - С. 149-158
  Скорина Л.  Інтертекст комедії Михайла Старицького - Івана Нечуй-Левицького "За двома зайцями" в драматургії Євгена Плужника / Л. Скорина. - С. 158-163
  Дзівалтовська Ю.  Романтичний дискурс у п'єсах Михайла Старицького / Ю. Дзівалтовська. - С. 163-172
  Джурбій Т.  Інсценізації та переробки Михайла Старицького: еволюція змісту / Т. Джурбій. - С. 172-180
  Мануйкін О.  Повість "Тарас Бульба" Миколи Гоголя і драма "Тарас бульба" Михайла Старицького: спроба порівняльного аналізу / О. Мануйкін. - С. 180-190
  Піскун О.  Психологізм образів і ситуацій у драматичній поемі Михайла Старицького "Остання ніч" / О. Піскун. - С. 190-212
  Гончар Ю.  Пошуки рівноваги на тлі патріархату (на матеріалі драми "Талан" Михайла Старицького) / Ю. Гончар. - С. 212-217
  Китова С.  Марія Заньковецька - інтерпретатор творчих ідей Михайла Старицького / С. Китова. - С. 217-224
  Кирей Н.  "Марія Богуславка" Івана Нечуй-Левицького та "Маруся Богуславка" Михайла Старицького: сюжетна типологія / Н. Кирей. - С. 224-230
  Бернадська Н.  Історична романістика Михайла Старицького в контексті літературних ієрархій кінця XIX - початку XX ст. / Н. Бернадська. - С. 230-237
  Левчик Н.  Художня інтерпретація історичних реалій державотворення у прозі Михайла Старицького / Н. Левчик. - С. 237-252
  Бойко Н.  Генеза і жанрово-стильові особливості повістей "Первые коршуны" і "Черный дьявол" Михайла Старицького / Н. Бойко. - С. 252-259
  Пантелей І.  Історична та художня правда в романі Михайла Старицького "Разбойник Кармелюк" / І. Пантелей. - С. 259-267
  Попадинець О.  Співвідношення історичної правди та художнього вимислу в романах Вальтера Скотта і Михайла Старицького / О. Попадинець. - С. 267-278
  Волинець Ю.  Портрет як елемент літературного твору та його художні функції у творенні образу головного героя в трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" / Ю. Волинець. - С. 278-288
  Марценішко В.  Образ Богуна як ремінісценція романтичної традиції в зображенні козака (на матеріалі роману "Богдан Хмельницький" Михайла Старицького і "Вогнем і мечем" Генріка Сенкевича) / В. Марценішко. - С. 288-296
  Коваленко В.  "За лихих людей мені катування..." (спроба психоаналітичної інтерпретації повісті М. Старицького "Байстря") / В. Коваленко. - С. 296-309
  Терещенко А.  Тип жінки як сильної особистості в повісті Михайла Старицького "Облога Буші" / А. Терещенко. - С. 309-315
  Дуркалевич В.  Опозиція Дім-Світ в оповіданні "Орися" Михайла Старицького / В. Дуркалевич. - С. 315-321
  Ромащенко Л.  Традиції Михайла Старицького у творчості Віталія Кулаковського / Л. Ромащенко, Л. Ющенко. - С. 321-328
  Журавльова Н.  Індивідуальна епістолярна ввічливість та її відображення в листах Михайла Старицького / Н. Журавльова. - С. 328-335
  Лонська Л.  Засоби вираження експресивності фразеологізмів у творах Михайла Старицького / Л. Лонська. - С. 335-341
  Шеремет Ю.  Емоційно забарвлені лексеми на позначення назв осіб у драматургії Михайла Старицького / Ю. Шеремет. - С. 341-348
  Тімофєєв А.  Ідея українськості в поемі Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" / А. Тімофєєв. - С. 348-355
  Пахаренко Н.  Образ жінки в оповіданні Людмили Старицької-Черняхівської "Мрія" / Н. Пахаренко. - С. 355-363
  Гордієнко Н.  До питання творчої співвпраці Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Самійленка / Н. Гордієнко. - С. 363-368
  Романишина Н.  Вивчення студентами-філологами малої прози Людмили Старицької-Черняхівської як проблема / Н. Романишина. - С. 368-380
  Костиря Б.  Національна проблематика у прозі Клима Поліщука / Б. Костиря. - С. 380-387

Рубрики: Старицький М. П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   У збірнику праць уміщені статті учасників Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження видатного українського письменника-класика Михайла Петровича Старицького (1840-1904). У дослідженнях осмислюються різні творчі іпостасі класика, а також окремі аспекти творчості доньки і сподвижниці М. Старицького - Людмили Старицької-Черняхівської.

 
165 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400

 
166 76.120.8(4Укр)
У45

        Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 527 с.

Зміст:
  Гресько О.  Трансформація журналістської освіти: світовий контекст / О. Гресько. - С. 7-11
  Животовський О.  Молодь та інформація / О. Животовський. - С. 11-13
  Захарченко А.  Термінологічні підходи до визначення новітніх жанрів у ЗМК / А. Захарченко. - С. 14-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карась М.  Професіональне висвітлення дорученої тематики кореспондентом (з українського й американського досвіду) / М. Карась. - С. 16-18
  Козлова А.  Журналістська освіта за кордоном: проблеми та перспективи / А. Козлова. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костюк В.  Професійна підготовка журналістів: педагогічні умови / В. Костюк. - С. 20-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косюк О.  Лудологічний аспект вирішення проблеми медіаграмотності / О. Косюк. - С. 24-27
  Лильо Т.  Органічна журналістика як сфера обмеженого домінування світоглядних ідеологем деструктивного характеру / Т. Лильо. - С. 27-29
  Лубкович І.  Поліпшення журналістської освіти у світлі поглядів Володимира Здоровеги / І. Лубкович. - С. 29-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлин І.  Екзистанційна колізія: журналістика - освіта / І. Михайлин. - С. 36-40
  Мірошниченко П.  Особливості теорії та практики програмування сучасного радіомовлення / П. Мірошниченко. - С. 40-43
  Муравський А.  Екстремальна журналістика: визначення терміна та типологічні ознаки / А. Муравський. - С. 44-46
  Надточій О. Л.  Особливості жанру репортажу та використання інноваційних підходів до його викладання / О. Надточій. - С. 47-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Онкович Г.  Часописи національних культурологічних товариств у розширенні обріїв світобачення / Г. Онкович. - С. 49-51
  Онкович А.  Медіапедагогіка і медіаосвіта / А. Онкович, Г. Онкович. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлова О.  Медіаосвітній проект "радіо - інформація - молодь" / О. Орлова. - С. 57-60
  Різун В.  Журналістська освіта та наука в контексті нових змін в освітній і науковій галузі / В. Різун. - С. 61-65
  Федченко Є.  Цифрове майбутнє журналістської освіти в Україні: досвід Могилянської школи журналістики / Є. Федченко. - С. 65-68
  Чабаненко М.  Роль семіотичних досліджень інтернетного медіадискурсу в справі розвитку медіаграмотності / М. Чабаненко. - С. 69-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чувакова О.  Журналістська освіта: російсько-українсько-німецькі трансформації в інформаційну епоху / О. Чувакова. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шейхо К.  Газети Сирії "Аль-баас\" / "Ас-савра". - С.  "Тишрін" про Україну\". - К. Шейхо\",76-81,\"Бібліогр. наприкінці ст.
  Лизанчук В.  Духовна безпека і свобода слова в Україні / В. Лизанчук. - С. 82-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маркова Г.  Особливості засобів масової комунікації в суспільному та економічному просторі сучасної України / Г. Маркова. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскун О.  Регулятивні органи телебачення Польщі / О. Піскун. - С. 90-93
  Приступенко Т.  Правове регулювання взаємовідносин судової гілки влади та ЗМІ в контексті права на інформацію / Т. Приступенко. - С. 94-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приходько О.  Засоби впливу Ради Європи на медіасферу та ефективність їхнього застосування в Україні / О. Приходько. - С. 103-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рак О.  Державна монополія на мас-медіа / О. Рак. - С. 108-112
  Сенюк А.  Професійні стандарти українських мас-медіа: міф чи реальність? / А. Сенюк. - С. 112-115
  Синоруб Г.  Медіарилейшнз як система інформування про корпоративне іміджмейкерство / Г. Синоруб. - С. 116-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухомлин О.  Толерантна преса як необхідність мультикультурного суспільства / О. Сухомлин. - С. 119-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фінклер Ю.  Коаліція+мас-медіа="повідбиваємо руки!" / Ю. Фінклер. - С. 124-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Т.  Перспективи запровадження стандартів суспільного телерадіомовлення в Україні / Т. Шевченко. - С. 128-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шестакова Е.  Основні стратегії влади та їхня реалізація в реаліті-шоу / Е. Шестакова. - С. 132-136
  Ярема С.  Нематеріальні блага та особисті немайнові права / С. Ярема. - С. 137-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артамонова І.  Есе як жанр сучасної публіцистики / І. Артамонова. - С. 141-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безчотнікова С.  Експлікація утопічного змісту рекламного тексту / С. Безчотнікова. - С. 146-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І.  Лінгвостилістичні форми агресії в публіцистичному дискурсі періоду тоталітарної журналістики / І. Бондаренко. - С. 151-155
  Василик Л.  Концепти бога та душі в українській публіцистично-пресовій традиції: перспективи аналізу / Л. Василик. - С. 155-159
  Волосацька М.  Мовна культура на ЕКОрадіо / М. Волосацька. - С. 160-162
  Гоян В.  Мова телевізійної комунікації як особливе явище медіакультури / В. Гоян. - С. 62-165
  Зражевська Н.  Інтертекстуальність у медіадискурсі / Н. Зражевська. - С. 166-169
  Калько В.  Концептуальна метафора війни в сучасному українському політичному дискурсі / В. Калько. - С. 170-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковтун Н.  Специфіка передачі "чужого мовлення" в сучасному радіодискурсі / Н. Ковтун. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко Л.  Лексико-фразеологічні інновації в сучасному російськомовному газетному тексті / Л. Корновенко. - С. 178-180
  Кузнєцова Т.  Журналістська толерантність у мас-медіа / Т. Кузнєцова. - С. 180-183. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцевська О.  Щоденникові записи Олеся Гончара як джерело вивчення проблеми авторського редагування / О. Куцевська. - С. 184-187
  Мельник О.  Підготовка майбутнього редактора в контексті інтеграції до європейського освітнього простору / О. Мельник. - С. 188-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миколаєнко І.  Комунікативні особливості тексту в інтернет-журналістиці / І. Миколаєнко. - С. 190-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мирошкіна Н.  Діалогічність есеїстичного дискурсу / Н. Мирошкіна. - С. 194-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мітчук О.  Теоретичні засади лексичних нововведень та особливості їхнього входження в мову засобів масової інформації (на прикладі рівненських медіа) / О. Мітчук. - С. 197-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мусієнко В.  Мовна політика на каналі СТБ / В. Мусієнко. - С. 200-203
  Мямліна А.  Міфологізація інформації засобами масової комунікації / А. Мямліна. - С. 204-206
  М'яснянкіна Л.  Ключові слова в друкованій рекламі / Л. М'яснянкіна. - С. 206-209
  Огар Е.  Мовна культура дитячого часопису: основні критерії оцінювання / Е. Огар. - С. 210-212
  Павлекно В.  Концепція телеканалу BBC World та її відображення в мові ведучих / В. Павлекно. - С. 213-215
  Партико З.  Галузеві норми редагування веб-сторінок інтернет-видань / З. Партико. - С. 215-218
  Пасова Т.  Розвиток аналітичних та інформаційних жанрів у журнальній періодиці в процесі трансформації ЗМІ (польський досвід) / Т. Пасова. - С. 218-223
  Печонкин Т.  Критичний дискурс-аналіз як метод дослідження медіатекстів / Т. Печонкин. - С. 223-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пономаренко Л.  "Блудний син": лінгвокультурологічна бібліографія та сучасне медійне буття / Л. Пономаренко. - С. 225-229. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романчук О.  Лінгвістичні й політико-культурні аспекти сучасного українського медіадискурсу / О. Романчук. - С. 229-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Селіванова О.  Мовні засоби репрезентації стратегічних програм в українському рекламному теледискурсі / О. Селіванова. - С. 234-239. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Серажим К.  Кваліологія як наука про якість тексту / К. Серажим. - С. 240-243. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сербенська О.  Політичний термін і його функції в публіцистичних творах Івана Франка / О. Сербенська. - С. 243-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сковронська І.  Українська мова і преса в чужомовному середовищі як фактори збереження національної ідентичності / І. Сковронська. - С. 248-250
  Федоренко О.  Експресивний потенціал демінутивів у сучасному медіатексті / О. Федоренко. - С. 251-253. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шитик Л.  Спроба синкретичного прочитання одного номера "Газети по-українськи": лінгвістична проекція / Л. Шитик. - С. 254-259. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко А.  Правописні проблеми на сторінках щоденника "Діло" / А. Яценко. - С. 259-262. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яцимірська М.  Мова web-журналістики як глобальний феномен масової комунікації / М. Яцимірська. - С. 262-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бенцал І.  Політичні інформаційні технології: еволюція наукових поглядів / І. Бенцал. - С. 266-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко С.  Маніпулятивні технології в сучасних мас-медіа / С. Демченко. - С. 272-275
  Заславська О.  Електоральні (виборчі) технології: особливості їхнього використання в Україні / О. Заславська. - С. 275-279
  Колесникова Н.  Структурні типи текстів зовнішньої реклами / Н. Колесникова. - С. 279-282
  Мар'янська І.  Прес-служба як надійна сполучна ланка між органом влади та ЗМІ / І. Мар'янська. - С. 282-284
  Трухачов О.  Політична журналістика і політичний PR: точки дотику та розбіжності в політичній комунікації / О. Трухачов. - С. 284-287. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фурманкевич Н.  Специфіка сучасної реклами на телебаченні / Н. Фурманкевич. - С. 287-291
  Хавкіна Л.  Застосування оригінальних підходів і девіацій при творенні комерційної реклами в регіональних ЗМІ (на матеріалі сучасної харківської преси) / Л. Хавкіна. - С. 292-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цапок О.  Поширення прихованої реклами в черкаських обласних газетах / О. Цапок. - С. 295-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шмига Ю.  Використання творчих рекламних стратегій у вітчизняній телерекламі / Ю. Шмига. - С. 299-301
  Бондаренко Т.  Співучасть аудиторії як перспектива розвитку українських медіа / Т. Бондаренко, С. Томіленко. - С. 302-306
  Буряк В.  Інтелектуальні параметри публіцистичного мислення кінця ХХ - початку ХХІ століття (телерадіоінформаційний простір) / В. Буряк. - С. 307-310
  Бутиріна М.  Вивчення стереотипів масової свідомості як актуальний напрям медіадосліджень / М. Бутиріна. - С. 310-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко В.  Проблема свободи вибору в сучасній глобальній медіакультурі / В. Демченко. - С. 316-319
  Дроботенко В.  Взаємозв'язок аудиторних очікувань і медіапрактики / В. Дроботенко. - С. 319-322
  Женченко М.  Сучасна правнича періодика: характеристика засновників, видавців та читацької аудиторії / М. Женченко. - С. 322-326
  Завгородня Л.  Інформаційні очікування і психологічні особливості цільової аудиторії / Л. Завгородня. - С. 326-330. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Золяк В.  Самодостатність аудиторії як підгрунтя контентної конвергенції / В. Золяк. - С. 330-333
  Іванов В.  Об'єкт контент-аналітичного дослідження / В. Іванов. - С. 333-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Квіт С.  Що таке медіадослідження / С. Квіт. - С. 335-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко О.  Громадянська журналістика - новий вектор у розвитку медіа / О. Коваленко. - С. 339-343
  Копійка С.  Соціальна тематика в регіональних друкованих ЗМІ / С. Копійка. - С. 343-345
  Куликов А.  Російськомовне телебачення в Україні: спосіб оздоровлення етеру і ринку / А. Куликов. - С. 345-347
  Матюшина А.  Ідеологічні трансформації масової свідомості в основних міждисциплінарних зв'язках / А. Матюшина. - С. 347-350
  Мідріган П.  Бути чи не бути: перспективи регіонального телемовлення в Україні / П. Мідріган. - С. 350-354
  Рясна О.  Розвиток інформаційного простору Черкащини / О. Рясна. - С. 354-360
  Черемних І.  Дослідження аудиторії телебачення / І. Черемних. - С. 360-363
  Адам О.  До виходу у світ четвертого перекладу Біблії українською мовою / О. Адам. - С. 364-366
  Білокінь С.  Мистецький український рух: розвиток періодики / С. Білокінь. - С. 367-370
  Богуславский О.  Українська інтелігенція в публіцистичній оцінці В. Липинського / О. Богуславский. - С. 370-374
  Бойко А.  Тіні забутих часописів: журнал "Христианская мысль" (1916-1917) / А. Бойко. - С. 374-377
  Воротняк Т.  Критика радянської антирелігійної політики на сторінках часопису "Віра й культура" / Т. Воротняк. - С. 377-381. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Галич В.  Олесь Гончар - журналіст, публіцист, редактор / В. Галич. - С. 381-385
  Гандзюк В.  Відстоювання ідей автономії України в добу Центральної ради вінницьким часописом "Свободный голос" (1917 р.) / В. Гандзюк. - С. 386-390. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голік О.  Теорія жанрів періодичної преси: історіографічний погляд / О. Голік. - С. 390-394. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Євдокимов М.  Публіцистичні зв'язки Володимира Даля із засновниками періодичних видань протилежних суспільно-політичних поглядів / М. Євдокимов, Л. Євдокимова-Різк. - С. 394-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Желіховська Н.  Етнонім українці (український) як вияв ідеї національної ідентифікації в українській публіцистиці кінця 80-х років ХХ століття / Н. Желіховська. - С. 400-402
  Кічура Л.  Микола Голубець і мистецьке життя Львова 20-30 рр. ХХ ст. / Л. Кічура. - С. 402-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль В.  Світоглядні засади української публіцистики доби середньовіччя та раннього бароко / В. Коваль. - С. 405-406
  Колісник Ю.  Журнальна періодика УРСР на шляху державного суверенітету України / Ю. Колісник. - С. 407-411
  Комчук Є.  Громадянське суспільство, профспілки та преса громадських організацій у 20-ті роки ХХ століття / Є. Комчук. - С. 411-413
  Костюк О.  Публіцистика Романа Федоріва в періодиці 50-х - 60-х років / О. Костюк. - С. 413-416
  Курінна Л.  Щоденник "Громадська думка" на шляху становлення україномовної журналістики в Україні поч. ХХ ст. / Л. Курінна. - С. 417-420. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебедєва-Гулей О.  Тенденції розвитку української публіцистики 1991-2006 рр. / О. Лебедєва-Гулей. - С. 420-425. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лешко У.  Відроджений журнал "Дзвіночок": неперервність християнської традиції / У. Лешко. - С. 425-428
  Лось Й.  Іван Франко - апостол "святої правди" / Й. Лось. - С. 428-432
  Наконечна З.  Жанр політичного портрета на сторінках "Нового часу" (1923-1939 рр.) / З. Наконечна. - С. 432-435
  Новосад О.  Преса Волині (1921-1939 рр.) про класиків української літератури: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку - як націотворчу тріаду / О. Новосад. - С. 435-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилип'юк В.  Фотомистецтво в Західній Україні в міжвоєнний період (1918-1940 рр.). Часопис "Світло й тінь" / В. Пилип'юк. - С. 438-442. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Плехова І.  Специфіка становлення й розвитку українських книгознавчих часописів першої половини ХХ століття / І. Плехова. - С. 442-446. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Почапська О.  Критика соціально-політичного устрою Наддніпрянщини в сатиричній публіцистиці 1917-1921 рр. (за матеріалами газет Подільської губернії) / О. Почапська. - С. 446-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Привалова С.  Національний літературний процес у тлумаченні М. Сріблянського ("Українська хата\" / 1990-1914 рр.)\". - С. С. Привалова. - 449-453,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Решетуха Т.  Видання Олександром Барвінським "Руської історичної бібліотеки" в Тернополі: передумови, видавничі принципи, рецепції / Т. Решетуха. - С. 453-456. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романюк Р.  Участь Осипа Маковея у виданні "Літературно-наукового вісника" (1897-1899 рр.) / Р. Романюк. - С. 456-459. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свалова М.  Публіцистика Б. Олійника: тематика й проблематика, актуальність та суспільна значущість / М. Свалова. - С. 459-463. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семенко С.  Проблеми національно-культурного розвитку українства в публіцистиці Олени Пчілки / С. Семенко. - С. 463-466. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Середа К.  Старобільська преса про голод в Україні початку 20-х років ХХ століття / К. Середа. - С. 466-469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Снісарчук Л.  Українська щоденна преса першого десятиліття функціонування / Л. Снісарчук. - С. 469-473
  Сопельник Н.  "Сталінізм в Україні: генеза і наслідки" - квінтесенція політичної публіцистики Г. Костюка / Н. Сопельник. - С. 473-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сохацька Є.  У фокусі - Україна: до характеристики культурологічної діяльності Івана Огієнка канадського періоду (за матеріалами "Нашої культури" 1951-1953 рр.) / Є. Сохацька. - С. 478-482. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Спанатій Л.  "Керамическое обозрЂніе" (1901-1905) - перший миколаївський науковий часопис і перший керамологічний журнал в Україні / Л. Спанатій. - С. 483-486
  Старченко Т.  Осмислення художньої літератури на сторінках журналу "Вопросы нервно-психической медицины" (початок ХХ ст.) / Т. Старченко. - С. 487-489
  Тимошик М.  Преса української діаспори: ретроспектива / М. Тимошик. - С. 489-498. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черниш Н.  Проблеми книжкової справи на шпальтах часопису "Українська книга" (1937-1943 рр.) / Н. Черниш. - С. 499-504. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чубай У.  Кам'янець-Подільська суспільно-політична преса (1918-1920 рр.) про книговидавничу справу: концепція розвитку та проблеми / У. Чубай. - С. 504-507. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шаповал А.  Дмитро Антонович як редактор і публіцист (1900-1914 рр.) / А. Шаповал. - С. 508-512
  Шебеліст С.  Жанр есею в сучасній українській літературі та публіцистиці / С. Шебеліст. - С. 512-515. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко В.  Журналістська діяльність Миколи Міхновського / В. Шевченко. - С. 516-520. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Журналістика - Українська журналістика

Ключові слова (ненормовані): сучасна медіаосвіта -- правове регулювання ЗМІ -- етичне регулювання ЗМІ -- лінгвістичні аспекти медіадискурсу -- літературознавчі аспекти медіадискурсу -- реклама

Анотація:   Збірник праць присвячено актуальним питанням розвитку масової інформації в Україні та світі, проблемам сучасної журналістської освіти, аналізові вітчизняного мас-медійного простору, лінгвістичним і літературознавчим аспектам медіадискурсу, а також історії української журналістики.

 
167 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 22 / МОН України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : ЛОГОС, 2009. - 503 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Прагматичність авторських ремарок текстів художніх творів / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-9
  Багрій О. І.  Наукова дискусія в ієрархії комунікативних форм / О. І. Багрій. - С. 10-21
  Байоль О. В.  Розвиток когнітивної моделі надломлення особистості (на матеріалах ранніх творів Теннессі Вільямса) / О. В. Байоль. - С. 21-37
  Бекетова О. В.  Організаційні форми аргументації в межах мікро- та макроструктури тексту публічного мовлення / О. В. Бекетова. - С. 38-45
  Бокова П. М.  Лінгвістичні проблеми перекладу художньої літератури / П. М. Бокова. - С. 46-54
  Васильчук Л. Ф.  Лексикографічна презентація розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові / Л. Ф. Васильчук. - С. 54-60
  Гайдученко Л. В.  Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі / Л. В. Гайдученко. - С. 60-70
  Гейко Т. М.  Вплив іншомовних запозичень на системний характер лексики мови-реципієнта: парадигматичні зрушення у словниковому складі французької мови (на прикладі лексичних запозичень у сфері культури) / Т. М. Гейко. - С. 70-82
  Головко О. Б.  Вербалізація мовного портрету сучасного іспанця / О. Б. Головко. - С. 87-96
  Денєжна Е. В.  Ідіостильові домінанти Д. Г. Лоуренса і переклад / Е. В. Денєжна. - С. 96-109
  Дмитракова Н. Ю.  Соціальне як складова когнітивної моделі діалогічного мовлення / Н. Ю. Дмитракова. - С. 109-114
  Завгородня Л. М.  Передвиборчі теледебати у дискурсивному вимірі / Л. М. Завгородня. - С. 121-128
  Долгополова Л. А.  Структурні зміни інфінітива неправильних дієслів німецької мови / Л. А. Долгополова. - С. 114-121
  Карабан А. В.  Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметників / А. В. Карабан. - С. 128-138
  Костик О. І.  Ймовірність як ступінь можливості / О. І. Костик. - С. 141-150
  Костюк М. М.  Співвідношення понять "символ" та "концепт" / М. М. Костюк. - С. 150-160
  Кравченко Л. О.  Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону / Л. О. Кравченко. - С. 160-170
  Круківська О. В.  Особливості синтаксису дефініцій законодавчого дискурсу (на матеріалі французької мови) / О. В. Круківська. - С. 170-185
  Лукашенко Н. Г.  Соціальний дейксис в іспанському інтернет-дискурсі на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 185-195
  Магушинець І. І.  Латинська мова наприкінці Римської імперії (2-га половина V століття) / І. І. Магушинець. - С. 195-209
  Моренець І. М.  Деномінальне та деад'єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- / І. М. Моренець. - С. 209-216
  Наконечна Ю. С.  Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі для дітей / Ю. С. Наконечна. - С. 217-223
  Неборсіна Н. П.  Когнітивний образ художньо змодельованого контексту діалогічної інтеракції / Н. П. Неборсіна. - С. 223-229
  Орендарчук О. Л.  Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) / О. Л. Орендарчук. - С. 229-241
  Орлова І. С.  Прийом компресії/декомпресії тексту у перекладі з іспанської українською / І. С. Орлова. - С. 241-252
  Охріменко В. І.  Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 253-260
  Пилипенко Р. Є.  Вплив культурологічних досліджень на германську філологію / Р. Є. Пилипенко. - С. 260-265
  Пономаренко В. П.  Французьке звертання: історичний динамізм і сучасна стабільність / В. П. Пономаренко. - С. 265-273
  Попова Н. М.  Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин / Н. М. Попова. - С. 273-283
  Пригодій С. М.  Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз / С. М. Пригодій. - С. 283-292
  Савенко А. О.  Структура та функції інтертекстем роману С. Міривіліса "Життя в могилі" / А. О. Савенко. - С. 293-303
  Сардарян К. Г.  Джерела творчості Л. Н. Кір'якова / К. Г. Сардарян. - С. 303-313
  Сахарчук Л. І.  Соціалізація, інкультурація та акультурація мовців у інформаційному мультикультурному суспільстві / Л. І. Сахарчук. - С. 314-317
  Свиридюк Т. В.  Риторичні функції ідіоетнізмів у промовах британських політиків: ситуативний аспект / Т. В. Свиридюк. - С. 317-325
  Сєрякова І. І.  Невербалістика: основні напрями дослідження / І. І. Сєрякова. - С. 325-332
  Сингаївська Г. В.  Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові / Г. В. Сингаївська. - С. 332-343
  Сидельникова Л. В.  Основні засоби вираження графічних символів та їх езотеричний зміст / Л. В. Сидельникова. - С. 343-353
  Синишин Р. І.  Стосунки корейської та японської мов з іншими мовами Євразії у дослідженнях М. О. Сиром'ятникова / Р. І. Синишин. - С. 353-359
  Сіленко Н. В.  Імпліцитність в турецькому рекламному тексті / Н. В. Сіленко. - С. 359-368
  Союолєва О. В.  Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси для жінок) / О. В. Союолєва. - С. 368-376
  Сорокін С. В.  Семантика абсентивності й презентивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах / С. В. Сорокін. - С. 376-391
  Сухомлин В. В.  Контекст і комунікативна компетенція як невід'ємні компоненти дискурсу / В. В. Сухомлин. - С. 391-399
  Терехова Д. І.  Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні / Д. І. Терехова. - С. 399-411
  Турчин В. В.  Стилістичні прийоми, обумовлені видами речень, порядком слів, переліком і повторами (на матеріалі Е. М. Ремарка "Три товариші\" / "Чорний обеліск". - С.  "Час жити і час помирати") \"
  Хайчевська Т. М.  Вербальні графічні засоби експресії / Т. М. Хайчевська. - С. 422-433
  Харченко О. В.  Американська комічна картина світу / О. В. Харченко. - С. 434-444
  Хижняк Н. С.  Типи порівнянь в іспанській мові та їх переклад українською / Н. С. Хижняк. - С. 444-455
  Шевченко Л. О.  Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів / Л. О. Шевченко. - С. 456-461
  Шевченко Н. О.  До питання про текстову зв'язність та комунікативні невдачі в діалозі / Н. О. Шевченко. - С. 462-471
  Шмігер Т. В.  Україніка на сторінках видання ЮНЕСКО "Linguistic Bibliography" за 2002-2003 рр. / Т. В. Шмігер. - С. 471-477
  Щибрик Т. П.  Комунікативно-прагматичний потенціал вигуків (на матеріалі роману Х. Мартіна "Він не прийшов на концерт\" / роману Х. Баоса "Вбивство в занедбаній штольні" та вибірок з німецьких словників) \". - С. Т. П. Щибрик. - 477-489,
  Яременко Ю. А.  Значення читання у навчанні іноземній мові на неспеціальних факультетах / Ю. А. Яременко. - С. 489-497

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні роблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
168 81
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Ч. 2 / Ін-т укр. мови НАН Украіни , ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Черкаський держ. ун. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 212 с.

Зміст:
  Боть Л. П.  Психолінгвістичний аспект дитячого мовлення / Л. П. Боть. - С. 3-5
  Коротун О. О.  Семантична структура номінацій (в межах лексико-семантичної групи) / О. О. Коротун. - С. 6-11
  Слива Т. В.  Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп / Т. В. Слива. - С. 11-16
  Горіна Ж. Д.  Психологічні особливості засвоєння української мови російськомовними студентами (діяльнісний підхід щодо навчання нерідної мови) / Ж. Д. Горіна. - С. 16-20
  Данченко О. М.  Психолінгвістичні особливості та засоби навчання іноземного усного мовлення за інтенсивною методикою / О. М. Данченко, Л. П. Статкевич. - С. 20-24
  Кочубей В. Ю.  Екстралінгвістичні фактори в оволодінні іншомовною вимовою / В. Ю. Кочубей. - С. 24-29
  Кравчук О. М.  Лінгводидактична основа поняття "художній текст" / О. М. Кравчук. - С. 29-33
  Попова Л.  Удосконалення монологічного мовлення під час написання творів-описів на уроках української мови / Л. Попова. - С. 33-37
  Лютікова Ю. М.  Формування мовної особистості засобами курсу "Ділова українська мова" / Ю. М. Лютікова. - С. 37-39
  Распопова С. А.  О содержании и структуре курса "Методика преподавания русистики в высшей школе" / С. А. Распопова. - С. 40-43
  Ярмолюк А. В.  Самоконтроль у системі роботи з розвитку зв'язного мовлення / А. В. Ярмолюк. - С. 43-44
  Вишневская Г. П.  Семантические неологизмы в языке русских произведений Т. Г. Шевченка / Г. П. Вишневская. - С. 45-50
  Непийвода Ф. А.  Семантичні нюанси перенесення (енжамбеману) і повторів у поетичних творах Т. Шевченка / Ф. А. Непийвода. - С. 50-55
  Малімон Л. К.  Мікрополе темпоральних іменників у сучасній англійській мові / Л. К. Малімон. - С. 55-59
  Денисенко З. М.  Семантичні та функціональні особливості тавтологічних словосполук з обов'язковим супроводжувачем / З. М. Денисенко. - С. 59-64
  Іванченко О. В.  Прислівникові фразеоконструкції / О. В. Іванченко. - С. 64-68
  Лонська Л. І.  Семний аналіз локативних дієслів у сучасній українській літературній мові / Л. І. Лонська. - С. 68-73
  Гаврилова Т. О.  До питання про актуальність мікротопонімії Черкащини / Т. О. Гаврилова. - С. 73-77
  Єфремова Н. В.  Структура синонімічних рядів англійських дієслів з погляду семантичного протиставлення їх членів / Н. В. Єфремова. - С. 78-83
  Плеханова Т. М.  Семантична характеристика лексем зі значенням руху в сучасній українській мові / Т. М. Плеханова. - С. 83-87
  Петришин М.  Метафоричне вживання прикметників розміру у поемах Гомера / М. Петришин. - С. 88-92
  Третьякова К. В.  Функціонально-тематичні групи омонімів-метафор власних імен / К. В. Третьякова. - С. 93-95
  Бондарчук Л. Й.  Проблеми терміновживання в українській художній літературі / Л. Й. Бондарчук. - С. 95-98
  Слаба О. В.  Соціолінгвістичний аспект взаємодії англо-американізмів та німецької спеціальної лексики / О. В. Слаба. - С. 98-102
  Петров А. В.  Омонимия и омоморфемность композитов / А. В. Петров. - С. 102-106
  Григораш А. М.  Індивідуально-авторська інтерпретація фразеологічних одиниць як джерело поповнення фразеології суспільно-політичного характеру (на матеріалі преси України 90-х років) / А. М. Григораш. - С. 106-110
  Лях И. В.  О структуре терминов композитов в немецком языке (на материале терминологии горного дела) / И. В. Лях. - С. 110-115
  Солтис М. О.  Скорочення в сучасній німецькій мові, їх класифікація та стилістичне значення / М. О. Солтис. - С. 115-118
  Малік Т. Г.  Про типи лексичних мікросистем / Т. Г. Малік. - С. 118-121
  Шульга Т. А.  Особливості розвитку лексичної системи української мови XX століття / Т. А. Шульга, Т. О. Гаврилова. - С. 121-125
  Мартинова Т. О.  Молодіжний сленг на Черкащині / Т. О. Мартинова, М. І. Калько. - С. 125-128
  Баліцька М. З.  Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання / М. З. Баліцька. - С. 129-132
  Алексенко С. Ф.  Про методику вивчення взаємодії просодичних та екстралінгвістичних параметрів функціонування висловлювань-вибачень / С. Ф. Алексенко. - С. 133-135
  Плужникова Т. И.  Заговоры: используемые концепты и их семантика / Т. И. Плужникова. - С. 135-139
  Корновенко Л. В.  Коммуникативно-прагматическое назначение адекватных обращений / Л. В. Корновенко. - С. 139-143
  Паславська А. Й.  Категорія заперечення: прагматичний аспект / А. Й. Паславська, О. В. Крайник. - С. 143-147
  Семенюк Т. А.  К проблеме номинации участников агонального поединка / Т. А. Семенюк. - С. 147-152
  Дерпак О. В.  Реалізація ініціальних конфронтативних інтенцій у мовленнєвому жанрі сварки / О. В. Дерпак. - С. 152-157
  Чекулай О. П.  Мовні засоби втілення прототипової концептуальної ситуації "звинувачення" та її модифікації (на матеріалі аналізу дієслів) / О. П. Чекулай. - С. 157-162
  Гедз С. Ф.  Комунікативно-семантичні особливості загальних питальних речень з інверсованим порядком слів / С. Ф. Гедз. - С. 162-165
  Микитюк І. М.  Прагматична спрямованість вторинної номінації у художньому тексті / І. М. Микитюк. - С. 165-170
  Шульгіна В. І.  Синтаксична синонімія: інформативно-прагматичний аспект / В. І. Шульгіна. - С. 171-172
  Вусик Г. Л.  Мовна політика і мовне будівництво - головні фактори формування мовної ситуації / Г. Л. Вусик. - С. 172-177
  Красовська О. М.  Мовна особистість Л. Українки ( на матеріалі епістолярія письменниці) / О. М. Красовська. - С. 178-182
  Страхова Н. И.  Типологические модели синтагматического функционирования лексических единиц свето-цветовой семантики в сонетном дискурсе У. Шекспира / Н. И. Страхова. - С. 182-186
  Симоненко Т. В.  Проблема національно-мовної особистості в наукових джерелах / Т. В. Симоненко. - С. 186-189
  Копусь О. А.  Метафори і перефрази у творах Олеся Гончара / О. А. Копусь. - С. 189-193
  Гніздечко О. М.  Ментальні перформативи як засіб саморепрезентації автора у науковому тексті / О. М. Гніздечко. - С. 194-198
  Мордовцева Н. В.  До проблеми формування мовної особистості учнів / Н. В. Мордовцева. - С. 198-200
  Безгодова Н.  Формування мовної особистості - важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів / Н. Безгодова. - С. 201-203
  Ярош Н. В.  Навчання англійської мови у формуванні мовної особистості учня початкової школи / Н. В. Ярош. - С. 203-205
  Дударенко І. С.  Актуальні проблеми мовної підготовки психологів-практиків / І. С. Дударенко. - С. 205-208

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми когнітології та теорії картини світу, функціональної лінгвістики, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, лінгводидактики, теорії комунікації, лексичної семантики та мовної особистості.

 
169 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" [Текст] : зб. матеріалів XIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 368 с.

Зміст:
  Аліценко О. О.  Порівняльна характеристика акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю / О. О. Аліценко. - С. 10-12
  Балака О. Г.  Джерела права соціального захисту: поняття та осбливості / О. Г. Балака. - С. 13-14
  Баранов В. О.  Нові підходи до концепції державного суверенітету в умовах формування Європейського Союзу / В. О. Баранов. - С. 15-16
  Варданян Л. А.  Гарантії принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону / Л. А. Варданян. - С. 17-19
  Демерлій Т. Ю.  Щодо кваліфікації умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини / Т. Ю. Демерлій. - С. 20-22
  Десятник А.  Правові проблеми сучасного розширення ЄС / А. Десятник. - С. 23-24
  Джолос С. В.  Збройні сили як визначна підвалина державності / С. В. Джолос. - С. 25-27
  Дудка Г. О.  Напрям адміністративної реформи в Україні на сучасному етапі / Г. О. Дудка. - С. 28-30
  Жан К. В.  Експлуатація людей в контексті ст.149 КК України / К. В. Жан. - С. 31-32
  Кисіль Т. О.  Патентування винаходів громадян України в іноземних державах / Т. О. Кисіль. - С. 33-35
  Колісник О. С.  Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку і безпеки під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / О. С. Колісник. - С. 36-37
  Колосова О. О.  Проблеми безробіття та шляхи їх вирішення у період УНР часів Директорії / О. О. Колосова. - С. 38-40
  Коновал В. І.  Аспекти державної політики соціального захисту окремих категорій населення в Україні / В. І. Коновал. - С. 41-42
  Конваленко Д. С.  Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави / Д. С. Конваленко. - С. 43-45
  Корновенко В. С.  Прокуратура СРСР у 1933-1945 рр. / В. С. Корновенко. - С. 46-47
  Кручак Я. В.  Проблема розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Я. В. Кручак. - С. 48-50
  Кульбашний А.  Відмінність житлового приміщення від нежитлового в контексті розвитку житлового законодавства України / А. Кульбашний. - С. 51-52
  Листопад Д. О.  Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Д. О. Листопад. - С. 53-55
  Макаренко А. В.  Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності / А. В. Макаренко. - С. 56-58
  Міщенко С. В.  Створення суду присяжних в Україні преваги та недоліки / С. В. Міщенко. - С. 59-60
  Мойсієнко А. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках СОТ / А. В. Мойсієнко. - С. 61-63
  Обідало О. М.  До питання впровадження інституту пробації / О. М. Обідало. - С. 64-65
  Оржеховська А. О.  Концептуальні підходи до правової природи Європейського Союзу / А. О. Оржеховська. - С. 66-67
  Подорожна Т. С.  Конституція України - документ перехідного періоду / Т. С. Подорожна. - С. 68
  Прилуцький П. В.  Теоретична проблема визначення поняття "доказ" в кримінальному судочинстві України / П. В. Прилуцький. - С. 69-70
  П'яннікова А. Г.  Аналіз міжнародних договорів, укладених Україною, у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності / А. Г. П'яннікова. - С. 71-72
  Радзієвський Р. В.  Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / Р. В. Радзієвський. - С. 73-75
  Рибалка О. В.  Доказове значення захисника в кримінальному процесі / О. В. Рибалка. - С. 76-77
  Рожковська Д. Ю.  Норми транспортного права / Д. Ю. Рожковська. - С. 78-79
  Рубенян Г. Д.  Форма цивільно-правового договору як умова його дійсності / Г. Д. Рубенян. - С. 80-82
  Сокуренко О. М.  Проблемні питання визначення питання диверсії, та її місце в системі особливої частини КК України / О. М. Сокуренко. - С. 83-84
  Тараненко С. С.  Матеріальна відповідальність роботодавця в проекті Трудового кодексу України / С. С. Тараненко. - С. 85-87
  Трапізонян А. Г.  Концептуальні підходи до типологізації державно-правових режимів / А. Г. Трапізонян. - С. 88-89
  Тростіна С. В.  Новизна винаходу - критерій патентноздатності в патентному праві України / С. В. Тростіна. - С. 90-91
  Фесак П. О.  Захист прав інтелектуальної власності в Україні / П. О. Фесак. - С. 92-93
  Шевельов О. М.  Правовий статус військовополоненних відповідно до норм міжнародного гуманітарного права / О. М. Шевельов. - С. 94-96
  Шевченко П.  Інститут виборчої застави: світовий та український вимір / П. Шевченко. - С. 97-100
  Анісіфорова Т. С.  Сутність і фактори формування стилів політичного лідерства / Т. С. Анісіфорова, Ю. В. Терещенко. - С. 102-103
  Артеменко О. О.  Сучасні шляхи реформування казначейського обслуговування в Україні / О. О. Артеменко. - С. 104-105
  Базаєва Н. О.  Використання політичних ПР технологій в Україні / Н. О. Базаєва. - С. 106-107
  Безпала С. В.  Соціальні аспекти трансформації державного управління в Україні / С. В. Безпала. - С. 108-109
  Денисенко О. І.  Державне управління в сфері туристичної галузі / О. І. Денисенко. - С. 110-111
  Дубина І. М.  Державна підтримка місцевого самоврядування як умова розвитку територіальної громади / І. М. Дубина. - С. 112-113
  Коляда М. А.  Особливості державотворення в Україні в період Директорії / М. А. Коляда. - С. 114-115
  Кропивняк І. А.  Оптимізація системи державних закупівель в Україні запорука максимальної економії та ефективності в державному управлінні / І. А. Кропивняк. - С. 116-118
  Лисечко Т. В.  Механізми державного управління в системі податкової служби України / Т. В. Лисечко. - С. 119-121
  Литвиненко Н. П.  Законодавче та нормативне регулювання діяльності органів місцевого самоврядуванняв зарубіжних країнах (на прикладі досвіду Німеччини, Франції та США) / Н. П. Литвиненко. - С. 122-124
  Ляшко Н. В.  Відкритість і демократичність державного управління як фактор ефективності зв'язків з громадськістю / Н. В. Ляшко. - С. 125-127
  Медушівська Н. Л.  Значення діяльності органів самоорганізації населення як самостійного суб'єкта місцевого самоврядування на сучасному етапі становлення демократичного громадянського суспільства / Н. Л. Медушівська. - С. 128-130
  Палій І. М.  Державна політика зайнятості як складова соціально-економічної політики / І. М. Палій. - С. 131-132
  Пінчук Є. П.  Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування / Є. П. Пінчук. - С. 133-134
  Таджиєва О. С.  Законність в державному управлінні: поняття та гарантії забезпечення / О. С. Таджиєва. - С. 135-136
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 138-140
  Анненкова О. В.  Педагогічні погляди і сучасність Й. Песталоцці / О. В. Анненкова. - С. 141-142
  Бойко Л. І.  Готовність учителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Л. І. Бойко. - С. 143-144
  Брезентович Г. В.  Вплив релігійного виховання на становлення особистості молодшого школяра / Г. В. Брезентович. - С. 145-146
  Валяєва О. Ю.  Роль зовнішнього вигляду вчителя в професійній діяльності / О. Ю. Валяєва. - С. 147-148
  Васюта О. І.  Професійно важливі уміння соціального працівника щодо охорони і збереження власного здоров'я / О. І. Васюта. - С. 149-150
  Гаврюшенко О. Д.  Питання професійної майстерності вчителя в історії педагогічних вчень / О. Д. Гаврюшенко. - С. 151-152
  Григоренко М. О.  Роль учителя у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку / М. О. Григоренко. - С. 153-154
  Дащенко А. А.  Використання дистанційного навчання в сучасних умовах / А. А. Дащенко. - С. 155-157
  Денисенко Ю. І.  Мовленнєва культура майбутнього вчителя / Ю. І. Денисенко. - С. 158-159
  Дмитренко Ю. Ю.  Педагогічні умови формування колективу академічної групи студентів університету / Ю. Ю. Дмитренко, Н. А. Єжель, М. В. Сомова. - С. 160-162
  Ємець І. С.  Роль МАН у формуванні наукового світогляду учнів / І. С. Ємець. - С. 163-164
  Зеленська М. В.  Роль мотиваційного компоненту в навчальній діяльності студента / М. В. Зеленська. - С. 165-166
  Заруба Я. А.  Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського і сучасність / Я. А. Заруба. - С. 167-168
  Карпань І. В.  Гуманістичні погляди В. О. Сухомлинського / І. В. Карпань. - С. 169-171
  Кияниця Ю. Ю.  Феномен педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка / Ю. Ю. Кияниця. - С. 172
  Коленіченко Т. І.  Особливість соціальної мобільності в умовах закладу соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко. - С. 173-175
  Колесник О. Ю.  Питання морального виховання в творчості Ліни Костенко / О. Ю. Колесник. - С. 176-178
  Коморанець Ю. В.  Педагогічні погляди Лесі Українки / Ю. В. Коморанець. - С. 179-181
  Котиченко А. А.  Родинне виховання в Японії / А. А. Котиченко. - С. 182-183
  Кравець М. С.  Феномен Олександра Антоновича Захаренка / М. С. Кравець. - С. 184-185
  Куліш О. О.  Просвітницькі ідеї Григорія Сковороди / О. О. Куліш. - С. 186-187
  Лесич А. М.  Казкотерапія як форма корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодше шкільного віку / А. М. Лесич. - С. 188-190
  Лисненко Н. В.  Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників / Н. В. Лисненко. - С. 191-192
  Лихачова С. В.  Впровадження мультимедійного обладнання в едукаційний процес / С. В. Лихачова. - С. 193
  Мазовецька Н. М.  Використання наукової спадщини В. О. сухомлинського гендерного виховання учнів / Н. М. Мазовецька. - С. 194-195
  Макаренко С. В.  Макаренко Володимир Миколайович - заслужений вчитель України / С. В. Макаренко. - С. 196-198
  Маляренко Ж. А.  Педагогічні погляди і просвітницька діяльність О. В. Духновича / Ж. А. Маляренко. - С. 199-201
  Меланіна О. С.  Ліплення як метод естетичного виховання молодших школярів / О. С. Меланіна. - С. 202-203
  Мільчевська Г. С.  Особливості організації виховної роботи в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку / Г. С. Мільчевська. - С. 204-205
  Мороз А. А.  Використання інноваційних технологій у школі / А. А. Мороз. - С. 206-207
  Надолінський Д. В.  Цінність освіти у процесі сталого розвитку суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 208-209
  Омельченко О. О.  Методика формування граматичних умінь у дітей молодшого шкільного віку / О. О. Омельченко. - С. 210-211
  Остапенко А. К.  Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 212-213
  Панасенко Я. С.  Гуманістичні погляди в творчості Олександра Антоновича Захаренка / Я. С. Панасенко. - С. 214-216
  Патлачук В. В.  Психокорекція у роботі з дошкільниками / В. В. Патлачук. - С. 217-219
  Пінчук Н. О.  Дистанційне навчання в системі неперервної освіти / Н. О. Пінчук. - С. 220-221
  Полтавець І. В.  Корекція тривожності у молодших школярів / І. В. Полтавець. - С. 222-224
  Попенко О. І.  Престиж і професія вчителя - антоніми чи синоніми 21 століття? / О. І. Попенко. - С. 225-227
  Прищепа С. М.  Сутність особистісної активності школяра / С. М. Прищепа. - С. 228-229
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 230-232
  Руденко О. І.  Підгрунтя патріотизму, або чи здатна наша держава виховати національно свідомих? / О. І. Руденко. - С. 233-235
  Сапрон А. А.  Проблема формування загальнолюдських цінностей / А. А. Сапрон. - С. 236-237
  Смислова О. В.  Професійна підготовка майбутніх перекладачів на основі компетентнісного підходу / О. В. Смислова. - С. 238-239
  Соловей Ю. О.  Неадекватна поведінка дітей / Ю. О. Соловей. - С. 240-242
  Сорочинська Т.  Організаційні засади навчально-виховного процесу Острозького педагогічного училища (1939-1950-ті рр.) / Т. Сорочинська. - С. 243-244
  Сткблівська А. В.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / А. В. Сткблівська. - С. 245-246
  Стех Є. О.  Професійно-технічний навчальний заклад як середовище становлення патріотичності учнівської молоді / Є. О. Стех. - С. 147-248
  Тимчук К. М.  Підручники з іноземних мов для ЗНЗ: національні чи автентичні? / К. М. Тимчук. - С. 249-250
  Турченко К. П.  Самовиховання як складова формування особистості / К. П. Турченко. - С. 251-252
  Тютенко О.  Роль інтерактивних методів навчання на уроках математики в початковій школі / О. Тютенко. - С. 253-255
  Устименко С. С.  Система педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах / С. С. Устименко. - С. 256-258
  Федоренко Н. Г.  Психологічна готовність першокласників до навчання в школі / Н. Г. Федоренко. - С. 259-262
  Хижняк Л. В.  Формування педагогічної майстерності вчителя початкових класів / Л. В. Хижняк. - С. 263-265
  Чайка С. Г.  Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини / С. Г. Чайка. - С. 266-267
  Черепинська І. С.  Відносини батьків та дітей / І. С. Черепинська. - С. 268-269
  Чернуцька А. В.  Учитель учителів К. Д. Ушинський / А. В. Чернуцька. - С. 270-271
  Швець В. В.  Поняття мораль та її вплив на формування особистості в народних традиціях / В. В. Швець. - С. 272-273
  Шевченко О. І.  Формування комунікативної компетентності з використанням розмовних формул на заняттях іноземної мови у ВНЗ / О. І. Шевченко. - С. 274-275
  Шелегон А. П.  Питання соціально захисту дітей / А. П. Шелегон. - С. 276-278
  Шепетун Л. П.  Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання / Л. П. Шепетун. - С. 279-280
  Шляхетко Н. В.  Оргінальність і креативність авторської О. А. Захаренка загальнооствітньої середньої школи с. Сахнівки / Н. В. Шляхетко. - С. 281-282
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології Powerpoint з метою попередження інтерфенції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 283-284
  Юрченко Т. С.  Інтеграція дітей з особливими потребами у звичайні шкільні колективи / Т. С. Юрченко. - С. 285-286
  Ярмолич І. Д.  Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту / І. Д. Ярмолич. - С. 287-289
  Бобошко А. М.  Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми у спеціальних навчальних закладах / А. М. Бобошко. - С. 291-292
  Бондар М. Ю.  Державний захист соціальних сиріт (на прикладі функціонування Черкаського обласного дитячого будинку "Малятко") / М. Ю. Бондар. - С. 293-294
  Бондаревська Н. М.  Реалізація права інвалідів на отримання освіти / Н. М. Бондаревська. - С. 295-296
  Бондарук І. Ф.  Вплив сімейного середовища на формування адиктивної поведінки особистості підлітка / І. Ф. Бондарук. - С. 297-298
  Василенко М. О.  Умови продуктивної комунікативної діяльності соціального педагога / М. О. Василенко. - С. 299-300
  Величко О. В.  Організація групової соціальної роботи / О. В. Величко. - С. 301-302
  Вісітаєва Р. Б.  Захисний припис як спеціальна форма попередження насильства в сім'ї / Р. Б. Вісітаєва. - С. 303-304
  Воскреса С. П.  Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / С. П. Воскреса. - С. 305-306
  Гашинський І. О.  Соціальний захист та соціальне забезпечення дітей з обмежиними функціональними можливостями / І. О. Гашинський. - С. 307-308
  Дзюба А. О.  Проблема стигми та дискримінації ВІЛ-позитивних осіб в Україні / А. О. Дзюба. - С. 309-310
  Діденко І. В.  Використання обрядів у соціально-педагогічній роботі з дітьми / І. В. Діденко. - С. 311-312
  Довгань О.  Соціально-педагогічна діяльність керівників гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах / О. Довгань. - С. 313-314
  Дубова В. А.  Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю в дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 315-317
  Забара Н. І.  Особливості соціальної роботи з інвалідами / Н. І. Забара. - С. 318-319
  Звягіна О. К.  Особливості пенсійного забезпечення у XX столітті / О. К. Звягіна. - С. 320-321
  Лецко А. В.  Дитяча безпритульність і шляхи її подолання у 20-30 роки XX століття / А. В. Лецко. - С. 322-323
  Ліва Н. Ю.  Особливості соціальної роботи з "дітьми вулиці" зарубіжний досвід / Н. Ю. Ліва. - С. 324-326
  Максимчук О. О.  Методи соціально-виховної роботи з вихованцями пенітенціарних закладів / О. О. Максимчук. - С. 327-328
  Манзенко С. С.  Соціальна робота з неблагополучними сім'ями / С. С. Манзенко. - С. 329-330
  Мірошниченко І. С.  Художня література як засіб соціально-педагогічної роботи / І. С. Мірошниченко. - С. 331-332
  Неїжпапа Л. С.  критерії та рівні сформованості показників професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів / Л. С. Неїжпапа. - С. 333-334
  Ніколаєва О. О.  Моделі консультативної роботи щодо вирішення сімейних конфліктів у діяльності соціального працівника / О. О. Ніколаєва. - С. 335-336
  Полонська Є. В.  Міжнародне партнерство у реалізації соціальних проектів із залученням волонтерів / Є. В. Полонська. - С. 337-338
  Радченко К. В.  Соціальна робота з сім'ями, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку / К. В. Радченко. - С. 339-340
  Собовий С. Ю.  Залучення молоді до громадської діяльності через популяризацію волонтерського руху / С. Ю. Собовий. - С. 341-342
  Соляник М. Г.  Огляд діяльності установ, що працюють з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / М. Г. Соляник. - С. 343-344
  Теліженко А. М.  Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога / А. М. Теліженко. - С. 345-347
  Тимчик О. В.  Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію / О. В. Тимчик, Л. М. Прокопенко. - С. 348
  Ткаченко Т. М.  Сучасний стан процесу ресоціалізації умовно засуджених осіб у Черкаській області / Т. М. Ткаченко. - С. 349-350
  Тесленко М. М.  Актуальні питання екологічної психології / М. М. Тесленко. - С. 352-354
  Терещенко М. В.  Влияние родителей на развитие личности ребенка в дошкольном возрасте / М. В. Терещенко. - С. 355-357
  Лисак Ю. Ю.  Вплив дитячої сексуальності на виникнення тривоги / Ю. Ю. Лисак. - С. 358-359
  Мазовецька Н. М.  Проблема істерії: ретроспектива поглядів та доцільність використання терміну / Н. М. Мазовецька. - С. 360-361
  Новик Л. М.  Особистісна автономія як складова суб'єктності особистості юнаків / Л. М. Новик. - С. 362-364
  Щербакова Е. В.  Сказкотерапия как инструмент работы практического психолога / Е. В. Щербакова. - С. 365-366

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): юридичні науки -- інтелектульна власність -- державне управління -- місцеве самоврядування -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- педагогіка -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2012" представлені наукові праці молодих вчених за напрямами: "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Державне управління і соціально-політичні науки", "Психолого-педагогічні науки".

 
170 А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 508 с.

Зміст:
  Басс О. О.  Діапазон душевних переживань в інтимній ліриці Бориса Олійника / О. О. Басс [и др.]. - С. 16-18
  Білогруд Л. С.  Кольоросимволіка в літературному синтезі мистецтв українських поетів "зрілого" модернізму / Л. С. Білогруд [и др.]. - С. 19-21
  Бондаренко А. С.  Метафоризація Харківського межиріччя у романі Сергія Жадана "Месопотамія" / А. С. Бондаренко [и др.]. - С. 22-24
  Дмитренко І. М.  Хронологія вишивання орнаменту: динаміка традиції / І. М. Дмитренко [и др.]. - С. 25-26
  Іванова М. С.  Синкретичний характер нижчої міфології українців / М. С. Іванова [и др.]. - С. 27-29
  Кавун Л. Ю.  Психологія дітей у малій прозі Василя Стефаника / Л. Ю. Кавун [и др.]. - С. 30-31
  Кавун С. Ю.  Кольористика в ліричних творах Володимира Підпалого / С. Ю. Кавун [и др.]. - С. 35-37
  Киндюк А. І.  Проблеми дитячого світу в повісті "Пригоди Грицька Половинки..." Всеволода Нестайка / А. І. Киндюк [и др.]. - С. 38-40
  Курочкіна І. В.  Концепт "любові" в інтимній ліриці О. Олеся / І. В. Курочкіна [и др.]. - С. 41-43
  Лижова О. І.  Євромайдан і російсько-українська війна як об'єкти сучасної української поезії ( на матеріалі творчості Д. Павличка та М. Пасічника) / О. І. Лижова [и др.]. - С. 44-46
  Лут Я. А.  Вивчення казок у школі як методична проблема / Я. А. Лут [и др.]. - С. 47-49
  Погасій Ю. В.  Специфіка художнього конфлікту "український селянин - місто" у прозописі Люко Дашвара / Ю. В. Погасій [и др.]. - С. 50-52
  Самелюк В. О.  Любов, що об'єднує людські долі й епохи (за романом Надії Гуменюк "Танець білої тополі") / В. О. Самелюк [и др.]. - С. 53-55
  Скобіна О. М.  Осмислення категорії часу в поезії Ліни Костенко / О. М. Скобіна [и др.]. - С. 56-58
  Цокало В. В.  Жанрово-стильовий синтез роману Ліни Костенко "Записки українського сумашедшого" / В. В. Цокало [и др.]. - С. 59-60
  Шевченко І. В.  Національна ідея у публіцистичному доробку поетів-шістдесятників (Д. Павличка, Б. Олійника, Л. Костенко) / І. В. Шевченко [и др.]. - С. 61-63
  Яценко А. О.  Екзистеційні мотиви у творчості Василя Стефаника та Антона Чехова / А. О. Яценко [и др.]. - С. 64-66
  Гумен Ю. В.  Семантико-словотвірна структура прізвищевих назв козаків Черкаського полку / Ю. В. Гумен [и др.]. - С. 68-70
  Жеребцова В. А.  До питання походження галліцизмів / В. А. Жеребцова [и др.]. - С. 71-74
  Кисіль Л. О.  До питання про етимологію тюркизмів / Л. О. Кисіль [и др.]. - С. 75-77
  Клим О. Г.  Засоби створення розмовного колориту в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / О. Г. Клим [и др.]. - С. 78-80
  Крижня О. О.  Когнітивний аналіз концептосфери непрямої спорідненості в українських прислів'ях / О. О. Крижня [и др.]. - С. 81-83
  Куделя В. А.  Прагматика поради в українських пареміях / В. А. Куделя [и др.]. - С. 84-87
  Лут Я. А.  Засоби вираження категорії наслідковості в сучасній українській літературній мові / Я. А. Лут [и др.]. - С. 88-90
  Майборода О. С.  Залишки давнього перфекту в говірці села Джурин Шаргородського району Вінницької області / О. С. Майборода [и др.]. - С. 91-92
  Охріменко Н. І.  Лексикон роману А. Дністрового "Місто уповільненої дії" / Н. І. Охріменко [и др.]. - С. 93-95
  Портянко В. О.  Структурно-семантична характеристика будівельної лексики говірки с. Межиріч Канівського району Черкаської області / В. О. Портянко [и др.]. - С. 96-98
  Рябоконь Я. О.  Назви кутків та урочищ смт Стеблева Корсунь-Шевченківського району Черкаської області / Я. О. Рябоконь [и др.]. - С. 99-102
  Усова К. С.  Концептосфера Бог в українських пареміях / К. С. Усова [и др.]. - С. 103-105
  Шевченко Т. С.  Неморфологічне словотворення Черкаських мікротопонімів / Т. С. Шевченко [и др.]. - С. 106-108
  Дубова А. О.  Використання конфліктів у соціальних ток-шоу / А. О. Дубова [и др.]. - С. 110-113
  Дячок Д. С.  Створення інтернет-радіо сьогодні як крок до його успішного завтра / Д. С. Дячок [и др.]. - С. 114-116
  Кожушко А. Р.  Формування образу сучасної жінки в журнальних виданнях / А. Р. Кожушко [и др.]. - С. 117-120
  Козловська Т. В.  Людиноцентриська ефірна промоція як технологія формування аудиторії / Т. В. Козловська [и др.]. - С. 121-123
  Компанієць А. С.  Засоби реалізації травел-тематики на українському телебаченні / А. С. Компанієць [и др.]. - С. 124-126
  Левченко В. В.  Портретний метод у документалістиці / В. В. Левченко [и др.]. - С. 127-129
  Максьома М. М.  Візуальні засоби маніпулювання аудиторією в телевізійній рекламі / М. М. Максьома [и др.]. - С. 130-132
  Метелиця Н. В.  Форми організації UGC в інтернет-ЗМІ / Н. В. Метелиця [и др.]. - С. 133-135
  Олійник Ю. Ю.  Спеціальний медіаконтент як засіб формування аудиторії / Ю. Ю. Олійник [и др.]. - С. 136-138
  Прокопенко Т. Є.  Принципи верстання новинних випусків радіо "Рось" / Т. Є. Прокопенко [и др.]. - С. 139-141
  Складнюк Ю. О.  Невербальні та паравербальні засоби кодування в радіорекламі / Ю. О. Складнюк [и др.]. - С. 142-144
  Тимошенко О. П.  Практика залучення аудиторії виданням "The New York Times" / О. П. Тимошенко [и др.]. - С. 145-147
  Титаренко К. О.  Практика залучення користувацького контенту місцевими ЗМІ Черкащини / К. О. Титаренко [и др.]. - С. 148-150
  Фесенко О. Ю.  Жанрова відповідність аналітики у виданні "Новое время" / О. Ю. Фесенко [и др.]. - С. 151-153
  Фесун В. І.  Технологія створення мультимедійних історій (на матеріалі лонгриду "10 найкращих лонгридів 201б" / В. І. Фесун [и др.]. - С. 154-156
  Іванченко С. В.  Видавнича справа та редагування. Журналістська етика в агітаційній пресі / С. В. Іванченко [и др.]. - С. 157-159
  Ішечкіна А. М.  Сексизм як прояв гендерних стереотипів у рекламі / А. М. Ішечкіна [и др.]. - С. 160-163
  Орел А. О.  Роль періодичних видань для дітей у формуванні мовленнєвих навичок / А. О. Орел [и др.]. - С. 164-166
  Орел К. І.  Веб-сайт організації як спосіб впливу на цільову аудиторію (на прикладі веб-сайту навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій) / К. І. Орел [и др.]. - С. 167-169
  Піщакова А. В.  Дитячі фольклорні видання на книжковому ринку України / А. В. Піщакова [и др.]. - С. 170-172
  Романенко Я. А.  Фотейнмент у вітчизняних новинних телепрограмах / Я. А. Романенко [и др.]. - С. 173-175
  Шакун В. В.  Формати розважальних шоу в Україні та світі / В. В. Шакун [и др.]. - С. 176-178
  Шумейко Л. О.  Збір суспільно важливої інформації (на прикладі програми "Ревізор" "Нового каналу " / Л. О. Шумейко [и др.]. - С. 179-181
  Ярош Т. В.  Трансформація тематики патріотичної реклами в українському медіа просторі / Т. В. Ярош [и др.]. - С. 182-185
  Василишина В. В.  Англійська та французька мови. Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "просування" / В. В. Василишина [и др.]. - С. 186-187
  Гамлій М. М.  Теорія можливих світів: філософський та лінгвістичний аспекти / М. М. Гамлій [и др.]. - С. 188-189
  Даценко І. М.  Особливості мовної ситуації в Бретані / І. М. Даценко [и др.]. - С. 190-192
  Деркач А. С.  Типи тексту у межах жанрово-стильової парадигми / А. С. Деркач [и др.]. - С. 193-195
  Іванова В. О.  Мовна стратифікація в сучасній Франції (пікардійська мова) / В. О. Іванова [и др.]. - С. 196-198
  Капуста Ю. А.  Мовна особистість дитячого поета (на матеріалі поетичних текстів Джулії Дональдсон) / Ю. А. Капуста. - С. 199-201
  Красуцька В. В.  Жіночі архетипні образи у творчості англомовних авторів / В. В. Красуцька [и др.]. - С. 202-203
  Мізіна К. В.  Архетип трикстера в англомовних творах: архетипний аспект / К. В. Мізіна [и др.]. - С. 204
  Овчиннікова М. О.  Мовностилістичні особливості поетичного мовлення Шелдона Сілверстіна / М. О. Овчиннікова. - С. 205-207
  Рахуба О. О.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу похідних англійських іменників із суфіксом -ist / О. О. Рахуба [и др.]. - С. 208-210
  Романова Р. А.  Функціонально-прагматичне спрямування сучасних лінгвістичних студій / Р. А. Романова [и др.]. - С. 211-212
  Рясик Д. А.  Гендерні стереотипи в художній літературі / Д. А. Рясик [и др.]. - С. 213-215
  Самарська Т. П.  Словник-тезаурус термінології маркетингу: поняття "розподіл" / Т. П. Самарська [и др.]. - С. 216-217
  Толбатов Д. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу похідних англійських іменників із суффіксом -ism / Д. В. Толбатов [и др.]. - С. 218-219
  Андрющенко Н. В.  Мовна особистість як основне поняття психолінгвістики / Н. В. Андрющенко [и др.]. - С. 221-224
  Душка В. Ю.  Класифікація фразеологізмів німецької мови на позначення людського характеру / В. Ю. Душка [и др.]. - С. 225-226
  Заболотня І. І.  Класифікація фразеологізмів з компонентом "весілля" у німецькій мові / І. І. Заболотня [и др.]. - С. 227-228
  Зуй І. В.  Мова реклами: структурно-семантичні та когнітивно-прагматичні аспекти / І. В. Зуй [и др.]. - С. 229-231
  Кузьменко А. В.  Фразеологізми із зоокомпонентом у німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) / А. В. Кузьменко [и др.]. - С. 232-233
  Макадзеба М. Є.  Стилістичні функції кольоролексики / М. Є. Макадзеба [и др.]. - С. 234-235
  Полторадня В. О.  Гендерні стереотипи в німецькому анекдоті / В. О. Полторадня [и др.]. - С. 241-243
  Ролько Я. В.  Структурно-семантичні особливості пейоративної лексики у сучасній німецькій мові / Я. В. Ролько [и др.]. - С. 244-245
  Руденко К. В.  Фразеологізми з компонентом "Freude" в німецькій мові / К. В. Руденко [и др.]. - С. 246-248
  Слободянюк О. В.  Лексико-семантичні особливості урбанонімів / О. В. Слободянюк [и др.]. - С. 249-251
  Шапошнікова Д. С.  Структура моделі фразеологізмів на позначення праці в німецькій мові / Д. С. Шапошнікова [и др.]. - С. 252-254
  Білан А. М.  Морфологічні та синтаксичні трансформації в українському перекладі роману Франца кафки "Замок" / А. М. Білан [и др.]. - С. 256-258
  Василевська О. А.  Передача ритміко-інтонаційного малюнка вірша в українських перекладах "To One in Paradise" Е. А. По / О. А. Василевська [и др.]. - С. 259-261
  Волошин І. С.  Метафора у російському перекладі роману Панаса Мирного "Повія" / І. С. Волошин [и др.]. - С. 262-264
  Галаган Г. М.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі мультфільму "Kung Fu Panda" та його українського перекладу / Г. М. Галаган [и др.]. - С. 265-267
  Гусєва А. О.  Фразеологічні одиниці в українському перекладі анімаційного фільму "Despicable Me 2" / А. О. Гусєва [и др.]. - С. 268-270
  Демчишин Н. О.  Передача функціонально-стилістичної інформації в українських перекладах казки "О царе Салтане..." О. С. Пушкіна / Н. О. Демчишин [и др.]. - С. 271-273
  Зіненко Я. С.  Проблема еквівалентності та адекватності перекладу на матеріалі американського мультиплікаційного фільму "Zootopia" та його перекладі українською мовою / Я. С. Зіненко [и др.]. - С. 274-276
  Ісаєва С. Г.  Французькв етикетні формули вітання в українському перекладі / С. Г. Ісаєва [и др.]. - С. 277-279
  Кам'янська В. Б.  Труднощі українського перекладу алеманського діалекту німецької мови / В. Б. Кам'янська [и др.]. - С. 280-281
  Коженова Є. В.  Помилки у російському перекладі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" / Є. В. Коженова [и др.]. - С. 282-284
  Копил Р. А.  Денотативний аспект лексичних трансформацій в українському перекладі роману Дж. Лондона "Морський Вовк" / Р. А. Копил [и др.]. - С. 285-287
  Коробцова М. С.  Лексичні трансформації в українському перекладі мемуарів Е. Гілберт "Їсти, молитися, кохати " / М. С. Коробцова [и др.]. - С. 288-290
  Кривда І. І.  Конотативні трансформації в українському перекладі романів Стівена Кінга / І. І. Кривда [и др.]. - С. 291-293
  Крижевська А. І.  Прагматичні трансформації в українському перекладі науково-фантастичного фільму "Star Trek" / А. І. Крижевська [и др.]. - С. 294-295
  Литвин К. І.  Переклад власних імен при дублюванні анімаційного фільму "THe Secret Life of Pets" / К. І. Литвин. - С. 296-298
  Луща Н. О.  Прагматичний аспект українськомовного перекладу фільму Люка Бессона "Леон" / Н. О. Луща [и др.]. - С. 299-301
  Міненко О. В.  Внесок українських письменників XIX століття у розвиток українського перекладознавства / О. В. Міненко. - С. 303-304
  Мічута А. Ю.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману У. Коллінза "Місячний камінь" / А. Ю. Мічута [и др.]. - С. 305-307
  Могильна Т. І.  Особливості перекладу ознак публіцистичного тексту в мемуарі Г. Клінтона "Hard choices" / Т. І. Могильна [и др.]. - С. 308-310
  Науменко А. А.  Формально-змістові трансформації із прагматичним компонентом в українському перекладі оповідання Е. А. По "Вбивство на вулиці Морг" ("The Murders in the Rue Morgue") / А. А. Науменко [и др.]. - С. 311-313
  Науменко А. О.  Способи передачі метафори в українському перекладі твору Л. Керрола "Аліса в країні чудес" ("Alice in Wonderland") / А. О. Науменко [и др.]. - С. 314-316
  Науменко А. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму Т. Бертона "Жах перед Різдвом" ("The Nightmare before Christmas ") / А. В. Науменко [и др.]. - С. 317-319
  Науменко М. М.  Денотативні лексичні трансформації українського перекладу роману С. Коллінз "Голодні ігри" / М. М. Науменко [и др.]. - С. 320-322
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу детективної прози Артура Конан Дойля / Ю. В. Опанасенко [и др.]. - С. 323-325
  Сандига М. О.  Особливості передачі специфіки мовлення персонажів на матеріалі роману Емілії Бронте "Буремний перевал" та його українського перекладу / М. О. Сандига [и др.]. - С. 326-328
  Снитюк Є. В.  Метонімічні трансформації в українському перекладі роману А. К. Дойля "The Lost World" / Є. В. Снитюк [и др.]. - С. 329-331
  Тимошенко Л. М.  Денотативна інформація роману П. Загребельного "Роксолана" в його російському перекладі / Л. М. Тимошенко [и др.]. - С. 332-334
  Тихонова Д. С.  Конотативний аспект лексичних трансформацій в українському перекладі анімаційного фільму "Tangled" / Д. С. Тихонова [и др.]. - С. 335-337
  Флоря В. О.  Лексичні трансформації у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" / В. О. Флоря [и др.]. - С. 338-340
  Цимбалиста Д. М.  Фразеологізми мультфільму "Іван Царевич та Сірий Вовк" в його українському перекладі / Д. М. Цимбалиста [и др.]. - С. 341-342
  Чікота Н. В.  Усталені звороти мовлення персонажів п'єси І. Франка "Украдене щастя" у її російському перекладі / Н. В. Чікота [и др.]. - С. 343-345
  Шкамо Д. Р.  Гумор роману В. З. Нестайка "Теодори з Васюківки" в його російському перекладі / Д. Р. Шкамо [и др.]. - С. 346-348
  Шокур В. С.  Метафоричні трансформації в українському перекладі художнього фільму "Темний лицар" ("The Dark Knight") / В. С. Шокур [и др.]. - С. 349-351
  Яровенко В. О.  Граматичні трансформації в українському перекладі оповідань Едгара Алана По: "The Gold-Bug\" / "The Blak Cat" і "The Masque of the Red Death" \". - С. В. О. Яровенко [и др.] . - 352-354,
  Ященко Д. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі роману Стівена Кінга "Сяйво" ("The Shining") / Д. В. Ященко [и др.]. - С. 355-357
  Безродная А. А.  Фитонимы в произведениях А. Блока / А. А. Безродная [и др.]. - С. 359-360
  Буханец Е. О.  Психолингвичстический эксперимент как метод исследования / Е. О. Буханец [и др.]. - С. 361-363
  Володько М. И.  Категория времени как особенность идиостиля К. Паустовского / М. И. Володько [и др.]. - С. 364-365
  Гальчанская А. В.  Концепт Бог в пословицах и поговорках / А. В. Гальчанская [и др.]. - С. 366-368
  Дармостук М. А.  Функции ремарок в театральной пьесе / М. А. Дармостук [и др.]. - С. 369-371
  Кирпичева М. А.  Коммуникативные функции украинских элементов в произведениях К. Г. Паустовского / М. А. Кирпичева [и др.]. - С. 372-373
  Корчевная Ю. А.  Концепт творчество в романе В. Набокова "Дар" / Ю. А. Корчевная [и др.]. - С. 374-375
  Маковская А. С.  Функционально-стилистическая характеристика небесных тел в поэзии Серебряного века / А. С. Маковская [и др.]. - С. 376-378
  Макодзей Ю. Г.  Особенности использования языковой игры в русских слоганах (на материале рекламы) / Ю. Г. Макодзей [и др.]. - С. 379-381
  Михно А. С.  Номинации родственных связей в русском языке (на материале произведений М. А. Шолохова) / А. С. Михно [и др.]. - С. 382-384
  Мицук А. С.  Маніпулятивні прийоми у рекламі / А. С. Мицук [и др.]. - С. 385-387
  Мусиенко В. П.  Семантическая деривация колорем в русском и китайском языках / В. П. Мусиенко, Чен Мен. - С. 388-389

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

 
171 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 44 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. - 744 с.

Зміст:
  Нагребельний В. П.  В авангарді української державно-правової науки (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відзначив 60-річний ювілей) / В. П. Нагребельний. - С. 3-13
  Костюк В. Л.  Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк. - С. 14-19
  Міма І. В.  Деякі аспекти визначення типу держави залежно від місця релігійних норм у правовій системі країни / І. В. Міма. - С. 19-25
  Коссе Д. Д.  Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д. Д. Коссе. - С. 25-31
  Лобода Ю. П.  Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект / Ю. П. Лобода. - С. 31-37
  Андріюк В. В.  Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування / В. В. Андріюк. - С. 37-44
  Кельман М. С.  Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман. - С. 44-49
  Мельник В. П.  Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення / В. П. Мельник. - С. 50-54
  Павлусів Н. М.  Філософсько-правовий аналіз образів справедливості у творах художньої літератури (на прикладі творів західноукраїнських письменників кінця XIX - початку XX ст.) / Н. М. Павлусів. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотова О. В.  Допустимість застосування аналогії в галузях права / О. В. Колотова. - С. 60-65
  Тужик В. В.  Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик. - С. 66-70
  Костюк Н. П.  Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. - С. 70-76
  Балаклицький І. І.  Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави / І. І. Балаклицький. - С. 76-82
  Коритько Д. Г.  Нагородне право: стан дослідження проблематики / Д. Г. Коритько. - С. 82-88
  Штанько А. О.  Об'єктивні та суб'єктивні чинники правопорушень / А. О. Штанько. - С. 89-94
  Бахновська І. П.  Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки / І. П. Бахновська. - С. 94-100
  Гримасюк П. О.  Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П. О. Гримасюк. - С. 101-105
  Дмитрієнко І. В.  Українська правова культура як нормативне небіологічне явище / І. В. Дмитрієнко. - С. 105-110
  Сенчук В. В.  Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В. В. Сенчук. - С. 110-116
  Краковська А. Є.  Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження / А. Є. Краковська. - С. 117-124
  Зуєва А. М.  Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу / А. М. Зуєва. - С. 125-128
  Прокопов Д. Є.  Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть / Д. Є. Прокопов. - С. 129-136
  Анохін О. М.  Коран і хасиди імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич / О. М. Анохін. - С. 136-142
  Грін О. О.  Перший з'ізд народних Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю / О. О. Грін. - С. 142-147
  Верес М. М.  Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки / М. М. Верес. - С. 148-153
  Коваль Т. Ф.  Співвідношення системи покарань Руської правди та правових пам'яток Новгородської землі: історико-правове дослідження / Т. Ф. Коваль. - С. 153-160
  Шевчук-Бєла Я. В.  Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку XX ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла. - С. 160-166
  Баймуратов М. О.  Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко. - С. 167-172
  Кулив И. О. оглы  Понятие и содержание термина "безопасность" / И. О. оглы Кулив, С. Х. кызы Муршудова. - С. 173-180
  Крутов В. В.  Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Крутов. - С. 180-187
  Грицаєнко Л. Р.  Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України / Л. Р. Грицаєнко. - С. 188-193
  Бабенко К. А.  Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права / К. А. Бабенко. - С. 194-200
  Григор'єв В. А.  Публічність і самостійність самоврядної (публічної) влади / В. А. Григор'єв. - С. 200-204
  Гомонай В. В.  Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В. В. Гомонай. - С. 204-211
  Берназюк І. М.  Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми / І. М. Берназюк. - С. 212-217
  Дерев'янко С. М.  Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко. - С. 218-223
  Царук Л. С.  Новий проект закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? / Л. С. Царук. - С. 224-231
  Шрамко Ю. Т.  Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Т. Шрамко. - С. 232-238
  Потьомкін А. О.  Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до Конституції України / А. О. Потьомкін. - С. 238-244
  Котляревська Г. М.  Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД / Г. М. Котляревська. - С. 245-249
  Ященко Р. Ю.  Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С. 249-258
  Бондарчук О. В.  Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканості в Україні та Російській Федерації / О. В. Бондарчук. - С. 258-263
  Дерець В. А.  Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") / В. А. Дерець. - С. 264-270
  Завальна Ж. В.  Щодо питання про можливість договірного регулювання адміністративних відносин / Ж. В. Завальна. - С. 270-274
  Пашков С. М.  Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / С. М. Пашков. - С. 275-278
  Синкова О. М.  Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова. - С. 278-284
  Пасічніченко С. В.  Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства / С. В. Пасічніченко. - С. 284-289
  Єщук О. М.  Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власності / О. М. Єщук. - С. 289-292
  Волкович О. Ю.  Проблемні питання визначення поняття, змісту державного управління господарськими товариствами / О. Ю. Волкович. - С. 292-297
  Браславський Л. Б.  Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів / Л. Б. Браславський. - С. 298-302
  Єфремова О. П.  Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова. - С. 302-309
  Дідескуль А. Л.  Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль. - С. 309-314
  Пивовар І. В.  Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину / І. В. Пивовар. - С. 314-321
  Сенченко Л. В.  Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демократичної політики в Україні / Л. В. Сенченко. - С. 321-236
  Ватрас В. А.  До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. А. Ватрас. - С. 327-332
  Зарандия Т. Д.  Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т. Д. Зарандия, Т. В. Джугели. - С. 333-340
  Рудко Б. Б.  Історичний і порівняльний аналіз права власності на об'єкти нерухомості / Б. Б. Рудко. - С. 340-346
  Другова В. А.  Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису / В. А. Другова. - С. 347-353
  Коваленко К. В.  Щодо визначення поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ / К. В. Коваленко. - С. 354-359
  Волков С. С.  Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю / С. С. Волков. - С. 359-363
  Панталієнко Я. П.  Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій / Я. П. Панталієнко. - С. 363-368
  Шевченко Г. М.  Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами / Г. М. Шевченко. - С. 369-374
  Менджул М. В.  Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій / М. В. Менджул. - С. 375-380
  Плахтіна І. В.  Правове становище товарних бірж / І. В. Плахтіна. - С. 381-385
  Зубков С. О.  Правові проблеми цивільного обороту незавершених об'єктів будівництва / С. О. Зубков. - С. 386-391
  Апанасенко А. М.  До питання про підстави диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин / А. М. Апанасенко. - С. 391-396
  Кириченко В. Є.  Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. / В. Є. Кириченко. - С. 397-405
  Оніщик Ю. В.  Податкова правосуб'єктність організації - практика податку / Ю. В. Оніщик. - С. 406-410
  Буличева Н. А.  Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. - С. 411-416
  Кузьменко О. А.  Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин / О. А. Кузьменко. - С. 416-421
  Курило В. І.  Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков. - С. 422-426
  Киндюк Б. В.  Правові засади охорони українських лісів в часи революції та громадянської війни / Б. В. Киндюк, Д. А. Апотовський. - С. 426-430
  Хохлова І. В.  Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - С. 430-434
  Хом'яченко С. І.  Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок / С. І. Хом'яченко. - С. 434-438
  Томин О. О.  Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об'єктів тваринного світу / О. О. Томин. - С. 438-442
  Нечипорук Л. Д.  Право власності на об'єкти тваринного світу / Л. Д. Нечипорук. - С. 442-447
  Мендик Л. В.  Поняття та особливості правової охорони лісів / Л. В. Мендик. - С. 448-452
  Гурська Г. А.  Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська. - С. 452-456
  Литвинець В. М.  Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності / В. М. Литвинець. - С. 457-463
  Розновська С. Б.  Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська. - С. 463-459
  Берзін П. С.  Проблеми систематизації наслідків у специфічних конституціях складів злочинів / П. С. Берзін. - С. 470-476
  Назаров В. В.  Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні / В. В. Назаров. - С. 477-484
  Анчукова М. В.  Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / М. В. Анчукова. - С. 484-491
  Шеховцова Л. І.  Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України / Л. І. Шеховцова. - С. 492-496
  Жукова Т. С.  Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії / Т. С. Жукова. - С. 496-502
  Андрушко А. В.  Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) / А. В. Андрушко. - С. 502-509
  Головчук В. А.  Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів / В. А. Головчук. - С. 509-515
  Козлюк Л. Г.  Віктимна поведінка неповнолітніх жертв статевих злочинів / Л. Г. Козлюк. - С. 515-520
  Ганова Г. О.  Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей / Г. О. Ганова. - С. 520-526
  Тарасевич Т. Ю.  Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич. - С. 526-531
  Омельянчик С. В.  Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку в міській місцевості (на підставі дослідження правопорушень, вчинених у місті Запоріжжя) / С. В. Омельянчик. - С. 532-537
  Скітейкін М. Ю.  Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) / М. Ю. Скітейкін. - С. 537-544
  Мозгова В. А.  Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В. А. Мозгова. - С. 543-548
  Карпов О. Н.  Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав протидіють злочинам економічного спрямування / О. Н. Карпов. - С. 549-553
  Панько Н. А.  Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні / Н. А. Панько. - С. 553-559
  Попович Ю. І.  Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України / Ю. І. Попович. - С. 559-565
  Логін С. В.  Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект / С. В. Логін. - С. 565-573
  Гусак А. П.  Кримінально-правоі ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини / А. П. Гусак. - С. 573-577
  Міщенко С. Г.  Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С. Г. Міщенко. - С. 578-581
  Рудник Т. В.  Щодо питання підпорядкування органів і установ виконання покарань Державного департаменту з питань виконання покарань Міністерству юстиції країни / Т. В. Рудник. - С. 582-587
  Ткачук Ю. О.  Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення / Ю. О. Ткачук. - С. 588-591
  Сурнін А. О.  Правові аспекти розробки професіограми службової діяльності судді суду загальної юрисдикції / А. О. Сурнін. - С. 592-597
  Айман Абу-аль Хадж  Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств / Айман Абу-аль Хадж. - С. 598-605
  Чернявська О. Л.  Правові засади регулювання режиму ріки Дніпро як частини системи європейських внутрішніх водних шляхів / О. Л. Чернявська. - С. 605-609
  Аношина Н.-Т. Ю.  Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр. / Н.-Т. Ю. Аношина. - С. 610-613
  Хоббі Ю. С.  Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету / Ю. С. Хоббі. - С. 614-619
  Фанін І. С.  Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі / І. С. Фанін. - С. 620-626
  Павлюк М. В.  Відносини Україна-НАТО у контексті міжнародних угод / М. В. Павлюк. - С. 626-632
  Лініченко Д. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст / Д. В. Лініченко. - С. 632-637
  Отрош М. І.  Активне і пасивне право посольства Святого Престолу / М. І. Отрош. - С. 638-645
  Вітман К. М.  Протидія екстремісткій діяльності: уроки російської моделі етнонаціональної політики для України / К. М. Вітман. - С. 646-653
  Погорська І. І.  Американські підходи до глобального політичного врядування: міжнародно-інституційний аспект / І. І. Погорська. - С. 654-660
  Вільчинська І. Ю.  Особливості мотивів політичної участі як форми залучення до суспільно-політичного життя / І. Ю. Вільчинська. - С. 660-666
  Горбатенко І. А.  Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи / І. А. Горбатенко. - С. 666-672
  Недбай В. В.  Технології електронного (e-government) і мобільного (m-government) уряду у взаємодії держави та суспільства / В. В. Недбай. - С. 673-678
  Іжа М. М.  Небезпека федералізації та формації для регіонального рівня / М. М. Іжа. - С. 679-683
  Співак В. М.  Глобалізація та її вплив на політичну систему суспільства / В. М. Співак. - С. 683-691
  Бикова Т. В.  Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку / Т. В. Бикова. - С. 691-699
  Дмитрієнко Ю. М.  Чому українська правова свідомість - українська? / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 699-707
  Оніщенко К. О.  Витоки та перші спроби застосування інституту національно-культурної автономії / К. О. Оніщенко. - С. 708-715
  Асланов С. А.  Правова база етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 715-722
  Кунець І. С.  Депортовані з Польщі українці в УРСР: критерії вибору місця поселення / І. С. Кунець. - С. 722-730
  Хорошко В.  Національна безпека України в світлі політичної теорії / В. Хорошко. - С. 731-733
  Никифорак В. М.  Нове дослідження про транснаціональні корпорації як учасників цивільно-правових відносин / В. М. Никифорак. - С. 733-735

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
172 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 169 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 231 с.

Зміст:
  Мусієнко В.  Комунікативна позиція адресанта в епістоляріях М. Максимовича / В. Мусієнко. - С. 5-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жихарєва Н. А.  Прагматичні особливості обірваних речень (на матеріалі сучасної англомовної драми та прози) / Н. А. Жихарєва. - С. 12-21
  Кулешова Л. Н.  Фактор адресата в научно-гуманитарном дискурсе Л. Н. Гумилева / Л. Н. Кулешова. - С. 21-29
  Голодов А. Г.  Национально-культурная специфика и тенденции развития немецкого разговорного языка / А. Г. Голодов. - С. 29-34
  Ставицька Л.  Дискурс української маршрутки / Л. Ставицька. - С. 34-39
  Корновенко Л. В.  Комунікативний статус російської мови в епістолярії М. Максимовича / Л. В. Корновенко. - С. 39-45
  Данилюк С. С.  Лексико-семантичні характеристики англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 45-52
  Дядечко Л. А.  Рекламний слоган: прагматичний і соціофункціональний аспекти / Л. А. Дядечко. - С. 53-59
  Сукаленко Т. М.  Гендерні стереотипи жіночності: проблеми вивчення / Т. М. Сукаленко. - С. 59-65
  Топчій Ю. М.  Джерела лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 65-69
  Шинкарук В. Д.  Особливості предикатних категорій диктуму / В. Д. Шинкарук. - С. 69-75
  Чорний О. В.  Семантика інфінітива у значенні імператива у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 75-85
  Іваницька Н. Б.  Особливості кореляції англійського дієслова to fall із українськими відповідниками в аспекті формально-синтаксичної структури речення / Н. Б. Іваницька. - С. 85-90
  Михальченко М. М.  Партикулярне вираження категорії оцінки / М. М. Михальченко. - С. 90-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кононенко В. І.  Микола Гоголь і Михайло Коцюбинський: культурні концепти / В. І. Кононенко. - С. 98-105
  Садова Г. Ю.  Специфіка фоносемантики назв виробів харчової промисловості / Г. Ю. Садова. - С. 106-111
  Барменкова О. П.  Семантическое своеобразие реципиентной концептосферы в компаративной модели мира И. Бабеля / О. П. Барменкова. - С. 112-119. - Библиогр. в конце ст.
  Литвин И. Н.  Модусный мотиватор русских наречий / И. Н. Литвин. - С. 119-125
  Тимченко О. І.  Загадка як мовна гра (на прикладі антропоморфного лексикону) / О. І. Тимченко. - С. 125-131
  Шитик Л. В.  Феномен синкретизму в проекції на мовні рівні / Л. В. Шитик. - С. 132-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Безпаленко А. М.  Сенсорне маскування і його проекція у мові: суміжність і асоціація (гештальтпсихологічний погляд) / А. М. Безпаленко. - С. 146-153
  Харитонов В. О.  Можливості залучення загадки до фразеологічного фонду мови / В. О. Харитонов. - С. 153-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко А.  Українська художня мова й західноєвропейська філософія XX століття в аспекті інтердискурсивності / А. Бондаренко. - С. 160-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лєвочкіна С. В.  Семантика власних назв / С. В. Лєвочкіна. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Лінгвокультурний вимір міфологічних просторів / О. С. Колесник. - С. 175-181
  Симоненко Т. В.  Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко. - С. 181-186
  Рудакова Л. П.  Труднощі розуміння соціокультурної інформації при читанні оригінальної художньої літератури / Л. П. Рудакова. - С. 186-192
  Надолинська А. С.  Концепт як одиниця когнітивної лінгводидактики / А. С. Надолинська. - С. 192-195
  Свердан Т. П.  Семантика фразеологізмів з концептом хата (за результатами психолінгвістичного досліду) / Т. П. Свердан. - С. 195-199
  Черненко Г. А.  Мовний аспект ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт неповага до молодших / Г. А. Черненко. - С. 199-203
  Беженар І. С.  Універсальне і національне в англійському гуморі / І. С. Беженар, Ю. В. Рибалкіна. - С. 204-211
  Марочкіна О. О.  Назви на позначення місця проживання та назви населених пунктів чи місцевостей в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 211-214
  Славова Л. Л.  Вербалізація поняттєвої складової концепту політик в американському та українському дискурсі / Л. Л. Славова. - С. 214-220
  Сулейманова С.  Категория посессивности в аспекте контрастивной лингвистики (на материале тюркских и славянских языков) / С. Сулейманова. - С. 220-225
  Селіванова О. О.  Рецензія на монографію В. Самохіної "Современная англоязычная шутка". - Х., 2008. - 356 с. / О. О. Селіванова. - С. 225-227
  Семенюк О. А.  Рецензия на книгу : А. Р. Габидуллина. Учебно-педагогический дискурс : монография. - Горловка, 2009. - 292 с. / О. А. Семенюк. - С. 227-229
  Наші автори. - С. 230-231

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У віснику надруковано статті і розвідки, присвячені проблемам концептуального аналізу картини світу, комунікативної і функціональної граматики, соціолінгвістики. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті.

 
173 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 100 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво при Львівському державному університеті, 1990. - 136 с.

Зміст:
  Бухаркін П. Є.  Пам'яті О. В. Чичеріна / П. Є. Бухаркін, Г. М. Фрідлендер. - С. 4-9
  Стречень Л. М.  З життєвого шляху вченого / Л. М. Стречень. - С. 9-11
  Дмитрук В. В.  На шляхах до "комедії" XX ст. (про єдність творчості К. Воннегута) / В. В. Дмитрук. - С. 41-47
  Помірко Р. С.  Етимологічні дублети і процеси парадигматизації лексики / Р. С. Помірко. - С. 48-54
  Білинський М. Е.  Про трансферентність у віддієслівному становому словотворі в історії англійської мови / М. Е. Білинський. - С. 54-57
  Лехіцька О. Л.  Реалізація дериваційних потенцій вершини у віддієслівних словотворчих гніздах французької мови / О. Л. Лехіцька. - С. 57-63
  Полковський В. П.  Семіотичний аспект значення прикметника / В. П. Полковський. - С. 63-67
  Баскевич В. М.  Про чинники, які зумовлюють широту лексичної сполучуваності прикметника / В. М. Баскевич. - С. 67-71
  Кутуєва О. Я.  Синтактико-семантичні аспекти у дієслівних координативних структурах / О. Я. Кутуєва. - С. 71-74
  Зеленська О. П.  Про характер відношень між частинами парцельованої конструкції (на прикладі речень з підрядним причиновим) / О. П. Зеленська. - С. 75-81
  Кусько К. Я.  Контрастивна семантико-стилістична реалізація прономінальних форм у німецькомовній та англомовній художній прозі / К. Я. Кусько. - С. 82-87
  Рочняк А. М.  Гетеросемічна несубституційна кореляція у тексті (на матеріалі французької мови) / А. М. Рочняк, Л. С. Пірко. - С. 87-92
  Буйницька Т. О.  Функціонування відокремленої прикладки у тексті німецької публіцистики / Т. О. Буйницька. - С. 92-96
  Бордюк Л. В.  Взаємодія та співвідношення граматичних форм дієслова як засіб інтеграції тексту / Л. В. Бордюк. - С. 96-102
  Жовнірук В. Л.  Типологія прямої мови в сучасній німецькій художній літературі / В. Л. Жовнірук. - С. 102-107
  Кузнєцов М. І.  Типологічні різновиди біографічного тексту (на матеріалі англомовної біографії) / М. І. Кузнєцов. - С. 108-116
  Ільїна М. Є.  Актуалізація смислової багатоплановості у повісті Мюріел Спарк "Абатиса Круська" / М. Є. Ільїна. - С. 116-121
  Ратич М. Т.  Дослідження шляхів оптимізації навчального процесу з іноземних мов / М. Т. Ратич, Е. А. Шабайкович. - С. 122-124
  Семілєткіна І. М.  Вправи для розвитку навичок іншомовного письмового мовлення студентів немовних факультетів університету із застосуванням технічних засобів навчання і ЕОМ / І. М. Семілєткіна. - С. 125-130
  З неопублікованої спадщини О. В. Чичеріна. - С. 33-41

Рубрики: Чичерін О. В. - про нього
Мова англійська

Анотація:   У збірнику висвітлюються питання парадигматизації лексичного складу в історії мови, семантики і сполучуваності прикметників, словотворення, формальних і семантичних відношень у складному реченні. Публікуються статті з проблем семантико-стилістичної реалізації мовних одиниць у тексті. Методичний розділ включає матеріал стосовано рольової організації навчання і розвитку письмової мови. Секція літературознавства присвячується пам'яті професора О. В. Чичеріна.

 
174 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Абрамічева О.М.  До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму / О. М. Абрамічева. - С. 187-191
  Бабелюк О.А.  Інтертекстуальна трансформація архетипової символіки життя-смерті в американських постомодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 192-195
  Басиров Ш.Р.  Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 196-198
  Бєлозьорова Ю.С.  Концепт "короткочасність" та його реалізація в німецькій мові / Ю. С. Бєлозьорова. - С. 199-201
  Бушкова В.В.  Асоціативно-культурна детермінація семантики в компаративному аспекті / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, О. О. Мікрюков. - С. 202-204
  Тронь О.А.  Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" / О. А. Тронь, Ю. М. Великорода. - С. 205-207. - типологія понять
  Візнюк О.В.  функціональна семантика" No" у первинному та вторинному текстах / О. В. Візнюк. - С. 208-211
  Влох Н.М.  прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодерністському тексті / Н. М. Влох. - С. 212-214
  Волошук В.І.  Терміни та топоніми як засіб творення мовної картини світу З. Ленцем / В. І. Волошук. - С. 215-217
  Воскобойник В.І.  Префіксація як спосіб термінотворення (на матеріалі англійської економічної лексики) / В. І. Воскобойник. - С. 218-221
  Габідулліна А.Р.  До питання про цілісність і дискретність навчально-наукового дискурсу / А. Р. Габідулліна. - С. 222-225
  Герасімова Г.Л.  Дискурсивна специфіка вербалізації метазнання / Г. Л. Герасімова. - С. 226-228
  Гнатковська О.М.  Інтенціональність дієслова "say" в англомовному художньому дискурсі / О. М. Гнатковська. - С. 229-231
  Головацька Н.Г.  Сенсорні дієслова : типи сприйняття та види компліментів / Н. Г. Головацька. - С. 232-236
  Golodov A.G.  Der verbale ausdruck der nationalen mentalitat in der fachsprache / A. G. Golodov. - С. 237-239
  Голуб О.М.  Загальнотеоретичні основи лінгвістичної концепції П.О. Бузука / О. М. Голуб. - С. 240-243
  Гонтаренко Н.М.  Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі / Н. М. Гонтаренко. - С. 244-245
  Грижак Л.М.  Означеність/неозначеність англійського посесива / Л. М. Грижак. - С. 246-249
  Гринчук Л.І.  Концепт "навітат" у системі людського пізнання (на матеріалі англійських художніх творів) / Л. І. Гринчук. - С. 250-252
  Ємець О.В.  Семантичний та прагматичний аспект функціонування фонолістичних засобів у тексті / О. В. Ємець. - С. 253-256
  Згурська В.Г.  Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. - С. 256-258
  Іваницька Н.Б.  Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою семантикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. - С. 259-262
  Іваніна Т.В.  Онтологічні і гносеологічні засади лінгвістичного дослідження малоформатного політико-біографічного тексту / Т. В. Іваніна. - С. 263-265
  Іванова Г.С.  До питання гендерних досліджень у мовознавстві / Г. С. Іванова, С. В. Кибкало. - С. 266-268
  Іщенко В.Л.  Функціонування економічних термінологічних словосполучень із прикметником у публіцистичних текстах / В. Л. Іщенко. - С. 269-271
  Ікалюк Л.М.  Концепт порівняння в давньоанглійскій мові / Л. М. Ікалюк. - С. 272-275
  Кириченко С.В.  До вивчення словотвірного аспекту емотивів в англійській мові / С. В. Кириченко. - С. 276-278
  Клименко О.С  Лінгвістична традиція і пов'язана з нею метамовна рефлексія як один із плюсів визначення нормативної прийнятості мовних одиниць (на прикладі французької словотворчої норми) / О.С Клименко. - С. 279-283
  Колесник Д.М.  Вплив гендерної індентифікації мовної особистості на процес метафоризації / Д. М. Колесник. - С. 284-289
  Костенко В.Г.  Вступ як сегмент аргументативного тексту (на матеріалі текстів наукових журнальних статей медичного профілю) / В. Г. Костенко. - С. 290-292
  Крайняк Л.К.  Особливості утворення композитів-фразем із першим дієслівним компонентом для позначення терміналів фреймової моделі / Л. К. Крайняк. - С. 293-296
  Кузьміна І.О.  Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. - С. 297-299
  Кульчицька Н.А.  Фреймова теорія як актуальний напрямок когнітивної лінгвістики / Н. А. Кульчицька. - С. 300-302
  Кухарєва-Рожко В.І.  Вставні і вставлені конструкції як одиниці наукового тексту / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 303-306
  Кушлик О.П.  Лексико-семантичні відношення між частками і похідними від них сполучниками / О. П. Кушлик. - С. 307-312
  Лабінська Б.І.  Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці(на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць, що позначають фізичний стан людини) / Б. І. Лабінська. - С. 313-315
  Лушникова О.М.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. - С. 316-319
  Малюко Т.В.  Словотворчі процеси і їхня роль у формуванні і розвитку німецької фінансово-економічної лексики / Т. В. Малюко. - С. 320-322
  Мамедова А.І.  Концептосистема німецької народної загадки / А. І. Мамедова. - С. 323-325
  Мельникова Л.А.  Організація самостійної навчальної діяльності студентів-іноземців на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 326-328
  Мельничук О.Д.  Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. - С. 329-331
  Мельніченко О.В.  Графон у скриптосфері літературного дискурсу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" / О. В. Мельніченко. - С. 332-336
  Морська Л.М.  Основні функції, категорії та концепти "політичної метафори" у англомовній пресі / Л. М. Морська, О. О. Нагачевська. - С. 337-339
  Наумова Н.Г.  Концептуальна система текстотипу "комерційний контракт" / Н. Г. Наумова. - С. 340-343
  Ончуленко М.І.  Функціональна семантика політичного дискурсу / М. І. Ончуленко. - С. 344-346
  Орел А.С.  Витоки історичної фонології східнослов'янських мов / А. С. Орел. - С. 347-349
  Підгорна А.Б.  Авторська модель світу як об'єкт концептуального аналізу / А. Б. Підгорна. - С. 350-352
  Пономаренко А.Ю.  Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом / А. Ю. Пономаренко. - С. 353-356
  Потенко Л.О.  Аналіз співвідношення емотивного і предметно-логічного компонентів значення лексичних та фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) / Л. О. Потенко. - С. 357-361
  Пустовар О.В.  Когнітивно-психологічні засади парцеляції синтаксичних конструкцій / О. В. Пустовар. - С. 361-363
  Ракшанова Г.Ф.  Структурно-когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти термінологічної деривації / Г. Ф. Ракшанова. - С. 364-368
  Рибіна Н.В.  Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. - С. 369-371
  Сапожник І.В.  Термінологія комерційного права: концептуальний аналіз / І. В. Сапожник. - С. 372-374
  Сидоренко Л.М.  Деривати із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу в технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 375-378
  Солошенко Я.С.  Особливості словотвірної структури юридичної терміносистеми / Я. С. Солошенко. - С. 378-380
  Стоянова І. Д.  Етнокультурна специфіка антиутопічного дискурсу як експонента вербалізованих репрезентативних структур емоцій і почуттів концепту страх / І. Д. Стоянова. - С. 381-385
  Тищенко К.А.  Історія граматичних явищ української мови в інтерпретації А.Ю. Кримського / К. А. Тищенко. - С. 385-386
  Тронь А.А.  Лексико-семантична група дієслів кратності із семою "різка зміна руху" / А. А. Тронь. - С. 387-391
  Туровська Л.В.  Міжнародні терміни на терміноелементи в українській науковій мові 90-х років XX ст. / Л. В. Туровська. - С. 391-394
  Тхір В.Б.  Особливості евфемістичних жаргонів політичного дискурсу / В. Б. Тхір. - С. 395-397
  Тхоровська С.В.  Лексична вербалізація фрейму в ідеологічному дискурсі (на матеріалі редакційних статей англомовних газет) / С. В. Тхоровська. - С. 398-402
  Федоренко О.І.  Лексична сполучуваність дієслів give та make у складі фразеоматичних комплексів / О. І. Федоренко. - С. 403-405
  Хван А.В.  Структурно-семантичні особливості термінів-омонімів (на матеріалі англійських економічних скорочень) / А. В. Хван. - С. 406-408
  Хомицька І.Ю.  До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 409-412
  Цехмістренко О.В.  Особливості походження українських антропонімів / О. В. Цехмістренко. - С. 413-414
  Черкас Н.В.  Стилістичні функції біблійних прислів'їв у повоєнному американському романі / Н. В. Черкас. - С. 415-418
  Чернишенко І.А.  Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. - С. 419-421
  Шпак В.К.  Сучасна прикладна лінгвістика: традиції, напрями та переспективи / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 422-424
  Шульгіна В.І.  Вербоцентричне моделювання як засіб дослідження вивчення закономірностей розвитку діалогу / В. І. Шульгіна. - С. 425-428
  Ярова Н.В.  Дейктичні засоби актуалізації особливого простору в компаративних блоках поетичного твору / Н. В. Ярова. - С. 429-430

Рубрики: Мовознавство

Ключові слова (ненормовані): проблеми сучасної лінгвістики

 
175 88.9кр
О75

        Основні сфери застосування психологічних знань [Текст] : студ. наук. вісник психол. ф-ту за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (10-11 лютого 2010 р., м. Черкаси). Вип. 2 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Психологічний ф-т. - Черкаси : 2010. - 180 с.

Зміст:
  Аврамченко Т. В.  Детермінанти формування творчої обдарованості / Т. В. Аврамченко, Ю. В. Гопка. - С. 6-16
  Бараненко І. В.  Формування професійної картини світу у фаховому становленні психолога / І. В. Бараненко, І. С Дударенко. - С. 16-21
  Балан В. В.  Основні принципи психолого-педагогічної реабілітації дітей з психічними розладами / В. В. Балан, Л. В. Будяк. - С. 21-24
  Бичок Г. В.  Темперамент, вчення та теорії / Г. В. Бичок, О. П. Бутенко. - С. 24-27
  Будовицька Я. Л.  Гендерні стереотипи як бар'єри на шляху кар'єрного зростання жінки / Я. Л. Будовицька, І. О. Білозерська. - С. 27-34
  Будяк Д. Л.  Використання арттерапії в спеціальній освіті / Д. Л. Будяк, О. М. Лисенко. - С. 34-40
  Василенко Н. П.  Основні фактори формування самооцінки суб'єкта / Н. П. Василенко, Т. Б. Славінська. - С. 40-45
  Вороновська Л. О.  Вплив вікових криз на формування чоловічо-жіночих стосунків / Л. О. Вороновська, І. В. Євтушенко. - С. 45-48
  Горстка Н. І.  Дослідження феномену переживання в контексті методу активного соціально-психологічного навчання / Н. І. Горстка, Л. Л. Бондаревська. - С. 48-49
  Гриньова Н. В.  Концепція діалогу у творчості М. М. Бахтіна / Н. В. Гриньова. - С. 49-52
  Драченко А.  Теоретичні аспекти дослідження психологічної адаптації / А. Драченко. - С. 52-53
  Драченко А. І.  Методики діагностики суб'єктивного ставлення особистості до природи / А. І. Драченко, Н. О. Дерій. - С. 54-56
  Дученко І.  Анімалотерапія як вид психологічної допомоги суб'єкту / І. Дученко, Н. В. Шавровська. - С. 56-60
  Заруба А. О.  Історичне бачення поняття "харизма" / А. О. Заруба, І. О. Білозерська. - С. 60-64
  Іванова А. О.  Особистісна психокорекція як найважливіша частина професійного та особистого розвитку практичного психолога / А. О. Іванова, Т. С. Яценко. - С. 64-65
  Іньєва Є. К.  Інтерпретація феномену гомосексуалізму в різних психологічних теоріях / Є. К. Іньєва, О. Г. Біла. - С. 65-69
  Косяк Я. О.  Практичне застосування НЛП / Я. О. Косяк. - С. 69-71
  Лифар Н. Л.  Особливості формування об'єктних відношень суб'єкта / Н. Л. Лифар. - С. 71-75
  Лисенко О. О.  Актуальні соціально-психологічні проблеми працевлаштування / О. О. Лисенко, І. С. Дударенко. - С. 75-84
  Магдич О. В.  Залежність соціалізації суб'єкта від суперечливості принципу задоволення та принципу реальності / О. В. Магдич. - С. 84-92
  Овчаренко О. В.  Нормативний компонент ціннісної свідомості / О. В. Овчаренко. - С. 92-96
  Омелянчук О. О.  Основні завдання роботи психолога з працівниками органів внутрішніх справ / О. О. Омелянчук, Л. О. Сухоставська. - С. 96-97
  Панченко В. В.  Мова як сакральне явище і психологічна реальність буття / В. В. Панченко, Н. І. Герман. - С. 98-100
  Педченко О. В.  Проблема духовності у контексті релігійної віри / О. В. Педченко. - С. 101-106
  Рижих Д. О.  Вплив особистісної проблематики на професійну діяльність психолога-практика / Д. О. Рижих, О. М. Усатенко. - С. 107-112
  Ризун М.  Психологічні принципи порушення водіями правил дорожнього руху / М. Ризун. - С. 112-118
  Сіденко Ю. О.  Особливості родинного ставлення до дитини із обмеженими психофізичними можливостями / Ю. О. Сіденко, Л. В. Будяк. - С. 118-124
  Сірик І. В.  Відображення феномену едіпової залежності у художній літературі / І. В. Сірик. - С. 124-130
  Скляр І. В.  Вплив заздрощів на психологічний стан особистості / І. В. Скляр, Л. В. Будяк. - С. 131-134
  Супруненко Я. В.  Феномен нарцисизму та його висвітлення у науковій літературі / Я. В. Супруненко, Л. О. Кудрявцева, С. М. Аврамченко. - С. 135-144
  Сердюк В. А.  Політична маніпуляція як засіб впливу на масову сідомість / В. А. Сердюк, І. О. Білозерська. - С. 144-147
  Сухоставська Л. О.  Психічне здоров'я суб'єкта як чинник соціалізації особистості / Л. О. Сухоставська, О. Г. Стасько. - С. 147-152
  Тищенко О. Г.  Особливості застосування малюнкових методик у роботі групи АСПН / О. Г. Тищенко, Т. І. Білуха. - С. 152-156
  Шаманська Я. О.  Психокорекція невротичних проявів у дітей / Я. О. Шаманська, Л. О. Сухоставська. - С. 156-159
  Шафоростова О. А.  Особливості комунікації суб'єкта як передумова виникнення віртуальної залежності / О. А. Шафоростова, Н. В. Шавровська. - С. 160-163
  Шепель В. Ф.  Особливості механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій як детермінант психічного здоров'я особистості / В. Ф. Шепель, О. М. Лисенко. - С. 163-170
  Шеховцова О. П.  Дослідження психологічних особливостей страху смерті суб'єкта / О. П. Шеховцова, І. О. Білозерська. - С. 170-172
  Яценко Е. И.  Исследование феномена психологических защит / Е. И. Яценко, О. Н. Усатенко. - С. 172-174
  Посмитюха К. В.  Концептуальные основы юнгианского толкования сновидений / К. В. Посмитюха, И. В. Евтушенко. - С. 174-179

 
176 83.3Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 17 Іван Франко : статті і матеріали / відп. ред. Ф. М. Неборячок. - Львів : Видавництво Львівського університету, 1972. - 144 с.

Зміст:
  Ковалик І. І.  Наукові філологічні основи укладання і побудови Словника мови художніх творів Івана Франка / І. І. Ковалик. - С. 3-8
  Комаринець Т. І.  Проблема літературно-фольклорних взаємин у працях Івана Франка / Т. І. Комаринець. - С. 9-14
  Денисюк І. О.  Життя і жанр (Про робітниче оповідання Івана Франка) / І. О. Денисюк. - С. 15-21
  Бацула І. Г.  Проблема пізнання людиною світу в художній творчості Івана Франка / І. Г. Бацула. - С. 22-27
  Нечиталюк М. Ф.  Шлях Івана Франка до публіцистики / М. Ф. Нечиталюк. - С. 28-34
  Скоць А. І.  До джерел Франкової "Притчі про терен" / А. І. Скоць. - С. 35-40
  Бутрин М. Л.  Запізніла заборона збірки "Дзвін" (1878) / М. Л. Бутрин. - С. 41-45
  Думинець І. О.  Внутрішня політика російського царизму 90-х років XIX ст. в оцінці І. Я. Франка / І. О. Думинець. - С. 46-51
  Матвіїшин В. Г.  Е. Золя в польсько-українських літературних взаєминах / В. Г. Матвіїшин. - С. 52-58
  Погребенник Я. М.  Іван Франко на сторінках віденського журналу / Я. М. Погребенник. - С. 59-64
  Бендзар Б. П.  Критика НДР і Австрії про берлінське видання творів І. Франка німецькою мовою / Б. П. Бендзар. - С. 65-70
  Охріменко П. П.  Періодика Радянської Білорусії про Каменяра / П. П. Охріменко. - С. 71-75
  Войтюк А. Ю.  Історико-літературна концепція Івана Франка / А. Ю. Войтюк. - С. 76-80
  Боднар Б. І.  Фраземи в оповіданнях Івана Франка / Б. І. Боднар. - С. 95-100
  Шамаєва С. Є.  Роль авторських відступів в оповіданнях І. Я. Франка для дітей / С. Є. Шамаєва. - С. 101-105
  Гузар З. П.  До питання про локальний колорит у прозі І. Франка / З. П. Гузар. - С. 106-111
  Нечипорук О. Д.  Український Каменяр і шотландський бард / О. Д. Нечипорук. - С. 112-115
  Шанюк І. І.  Алегорія-звіроуподібнення як засіб викриття в сатирі І. Я. франка / І. І. Шанюк. - С. 116-121
  Дун О. З.  Невідомий російський переклад "Каменярів" / О. З. Дун. - С. 122-125
  Рудко М. К.  Маловідома стаття І. Франка про Львівський університет / М. К. Рудко. - С. 126-128
  Мороз М. О.  Франкознавство за 1971 рік / М. О. Мороз, О. Н. Мороз. - С. 129-138
  Мороз М. О.  Іван Франко в мистецтві та художній літературі (Матеріали до бібліографії) / М. О. Мороз. - С. 139-143

Рубрики: Франко І. - про нього
Література українська - Персоналія

Анотація:   Статті цього збірника присвячені франкознавчій темі. Тут є цікаві дослідження про майстерність Каменяревої публіцистики, жанрові особливості його новел та оповідань, маловивчену проблему українсько-французьких відносин, співробітництво Франка у прогресивних газетах і журналах Німеччини та Австрії, його зацікавлення творчістю великого шотландського поета Роберта Бернса та ін. У розділі "Публікації" вміщені матеріали про невідомий російський переклад "Каменярів" і маловідома стаття І. Франка про Львівський університет. Завершує збірник бібліографія наукової та мистецької Франкіани.

 
177 Б53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 3 (34) [Секція "Психологія"] / Київський ін-т бізнесу та технологій. - Київ : Видавництво КІБіТ, 2017. - 99 с.

Зміст:
  Арешоніков В. В.  "Юридична психологія" як складова підготовки фахівців-психологів / В. В. Арешоніков. - С. 3-7
  Бреусенко-Кузнецов А. А.  Монодуалистическая теория личности Н. Я. Грота / А. А. Бреусенко-Кузнецов. - С. 7-11
  Вострова О. Ю.  Таксономія гідності особистості / О. Ю. Вострова. - С. 11-18
  Гридковець Л. М.  Детермінанти сімейно-родинної структури як система впливу на характер життєдіяльності особистості / Л. М. Гридковець. - С. 19-24
  Дмитрієва С. М.  Особливості соціальної ситуації розвитку неповнолітніх злочинців / С. М. Дмитрієва, О. В. Степанчук. - С. 25-29
  Дубравська Н. М.  Професійна підготовка майбутніх підприємців: теоретичний аспект / Н. М. Дубравська. - С. 29-35
  Євдокимова Д. О.  Проблема кризи дітей третього року життя у віковій психології / Д. О. Євдокимова, Л. П. Шкребтієнко. - С. 35-39
  Казьмерчук А. В.  Конфліктологічна культура майбутніх економістів / А. В. Казьмерчук. - С. 39-42
  Кузнецова О. Ю.  Теоретичний аналіз проблеми дитячих страхів у дошкільному віці / О. Ю. Кузнецова, Л. П. Шкребтієнко. - С. 43-46
  Левченко В. В.  Особливості професійного розвитку особистості в ситуації невизначеності / В. В. Левченко. - С. 47-50
  Максимець С. М.  Роль міжособових комунікацій у попередженні конфліктів в організації / С. М. Максимець. - С. 50-54
  Мельник Н. Ю.  Доверительный статус студентов в межличностных отношениях в образовательном пространстве высшего учебного заведения / Н. Ю. Мельник. - С. 54-58
  Миценко Д. В.  Застосування методу проектів у навчально-виховному процесі вищої школи / Д. В. Миценко. - С. 59-62
  Можаровська Т. В.  Вивчення домінантності суб'єктивного ставлення до природи підлітків з деструктивних сімей / Т. В. Можаровська. - С. 63-68
  Петровська О. В.  Основні проблеми та особливості психічного розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) / О. В. Петровська, Л. П. Шеребтієнко. - С. 68-73
  Тарасова Ю. В.  Особливості викладання біологічних дисциплін / Ю. В. Тарасова. - С. 73-77
  Ткач Т.  Теоретичний аспект проблеми психологічних змін, зумовлених віком / Т. Ткач. - С. 78-82
  Храпачевська В. О.  Психологічні особливості розвитку уяви дошкільника / В. О. Храпачевська, Л. П. Шкребтієнко. - С. 83-87
  Шкребтієнко Л. П.  Сутнісно-змістові показники патріотичного виховання дошкільників засобами художньої літератури / Л. П. Шкребтієнко. - С. 87-91
  Яцюк М. В.  Вплив бойового стресу на психоемоційне благополуччя військовослужбовців / М. В. Яцюк. - С. 91-96

Рубрики: Психологія

Анотація:   Даний номер "Вісника" містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам психології.

 
178 83.3У1-8...0,1
С25

Святовець, В. Ф.

        Епістолярна спадщина Лесі Українки: листи в контексті художньої творчості [Текст] : монографія / В. Ф. Святовець. - К. : Вища школа, 1981. - 183 с.

Зміст:
  Майстерня поетеси. - С. 27-97
  Епістолярна художня література. - С. 105-141
  Стильові особливості листів. - С. 141-171

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): епістолярна спадщина Українки Л. -- творчість Українки Л. -- стиль творчості Українки Л.

Анотація:   Монографія присвячена одній із малодосліджених ділянок творчості Лесі Українки- її епістолярній спадщині. Листи поетеси розглядаються в історико-літературному, теоретичному, літературно-естетичному, писхологічному і джерелознавчому аспектах, у тісному зв'язку з її художньою творчістю. Велику увагу приділено питанням творчої лабораторії, стильовим особливостям.

 
179 91.9:83
Б63

        Біобібліографія Інституту журналістики [Текст] : біобібліогр. покажч. Вип. 1 Гримич Галина Михайлівна / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 24 с.

Рубрики: Гримич Г. М. - про неї
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Гримич Г. М.

Анотація:   У бібліографічному покажчику представлено науковий доробок Г. М. Гримич, кандитата філологічних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслуженого працівника народної освіти України. Видання нараховує 109 упорядкованих праць за період 1960-2008 рр.: монографія, підручник для студентів філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів, посібники, довідкові видання, статті надруковані в наукових збірниках і періодиці, навчально-методична література, матеріали наукових конференцій, художня книга (повість, оповідання).

 
180 83.3 Ук
У45

        Українське літературознавство [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 50 Іван Франко : статті та матеріали / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - : Вища школа, 1988. - 136 с.

Зміст:
  Панько Т. І.  Радянське франкознавство. Деякі підсумки і перспективи розвитку / Т. І. Панько, Л. І. Міщенко, В. П. Чугайов. - С. 3-9
  Корнійчук В. С.  Образотворча функція простору у громадянсько-політичній поезії Івана Франка / В. С. Корнійчук. - С. 9-18
  Сеник Л. Т.  Філософські мотиви "Зів'ялого листя" Івана Франка / Л. Т. Сеник. - С. 18-24
  Садова Л. П.  Проблеми літературної критики в епістолярній спадщині І. Я. Франка / Л. П. Садова. - С. 24-31
  Ключковський Б. Г.  Афористичні висловлювання в поезії Івана Франка в порівнянні з їх російськими перекладами / Б. Г. Ключковський. - С. 32-42
  Вигодованець Н. І.  "Повість временних літ" у науковій інтерпретації І. Я. Франка / Н. І. Вигодованець. - С. 43-49
  Гузар З. П.  Оповідання І. Франка "Полуйка" (до питання про роль художньої деталі) / З. П. Гузар. - С. 49-53
  Кутковець К. Т.  Сюжетна лінія Олімпії Торської в "Основах суспільності" (до питання майстерності образу) / К. Т. Кутковець. - С. 53-59
  Борисюк Т. О.  Мавка у творчості Івана Франка і Лесі Українки: типологія чи контактні зв'язки / Т. О. Борисюк. - С. 60-67
  Нечипорук А. Т.  І. Франко про реакційну суть буржуазно-міщанської моралі / А. Т. Нечипорук. - С. 67-72
  Ткачук М. П.  Творчість І. Тургенєва в оцінці І. Франка / М. П. Ткачук. - С. 72-80
  Дудко В. І.  До питання про розповсюдження творів І. Я. Франка в Росії (кінець XIX - початок XX ст.) / В. І. Дудко. - С. 81-92
  Остапик І. Д.  Іван Франко і Литва (До постановки проблеми) / І. Д. Остапик. - С. 92-99
  Паляниця Х. В.  Творчість братів Гонкурів в оцінці І. Франка / Х. В. Паляниця. - С. 99-104
  Серман І. Б.  Твори Роберта Бернса у перекладах Франка і Маршака / І. Б. Серман. - С. 104-109
  Скоць А. І.  Іван Франко і Львівський університет / А. І. Скоць. - С. 109-116
  Бутрин М. Л.  Франкознавство за 1985 рік / М. Л. Бутрин. - С. 126-132

Рубрики: Франко І. - про нього
Література українська - Персоналія

Анотація:   В статтях збірника досліджуються суспільно-політичні і літературно-естетичніпогляди І. Франка, питання майстерності художника, творчі зв'язки Каменяра з іншими літературами, осмислюються перспективи розвитку художньої і наукової Франкіани ювілейного 1986 року і бібліографія франкознавства за 1985 рік.

 
181 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 46 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. - 692 с.

Зміст:
  Тарахонич Т. І.  Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями / Т. І. Тарахонич. - С. 3-8
  Бігун В. С.  Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосюддя) / В. С. Бігун. - С. 9-13
  Богініч О. Л.  Генеза права як права сили / О. Л. Богініч. - С. 9-13
  Дручек О. В.  Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву / О. В. Дручек. - С. 18-25
  Павлусів Н. М.  Юридична психологія та художня література у контексті феноменологічної інтерпретації права / Н. М. Павлусів. - С. 26-30
  Гордимов А. В.  Університетська юстиція як складова доктринальних джерел права романо-германської правової системи / А. В. Гордимов. - С. 30-35
  Мохонько А. В.  Соціальні норми: сутнісні характеристики / А. В. Мохонько. - С. 35-40
  Свиридюк Н. П.  Класифікація конфліктів у професійній діяльності юриста / Н. П. Свиридюк. - С. 40-46
  Кравченко М. Г.  Поняття та елементи національного законодавства України / М. Г. Кравченко. - С. 46-52
  Комарницький Д. С.  Функціональна особливість сучасної держави: захист прав, свобод та законних інтересів людини / Д. С. Комарницький. - С. 52-57
  Старик А. М.  Ідеологія й практика лібералізму в другій половині XX століття / А. М. Старик. - С. 57-63
  Волковицька Н. О.  Проблеми деформації правової свідомості і розвиток демократії в Україні / Н. О. Волковицька. - С. 63-70
  Опольська Н. М.  Критерії ефективності механізму забезпечення прав та свобод дитини / Н. М. Опольська. - С. 70-76
  Дроботова Т. Б.  Забезпечення принципів правової держави і розвиток державно-правового режиму в Україні / Т. Б. Дроботова. - С. 77-82
  Зінченко Ю. О.  Історія становлення принципу пропорційності / Ю. О. Зінченко. - С. 83-89
  Осташова В. О.  До дефініції правового самовиховання молоді / В. О. Осташова. - С. 89-94
  Стащенко А. С.  До питання вдосконалення шляхів підвищення ефективності сучасного законодавства / А. С. Стащенко. - С. 94-99
  Софінська І. Д.  Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині Католицької Церкви / І. Д. Софінська. - С. 99-106
  Стащенко О. С.  До питання про природу соціального механізму дії права / О. С. Стащенко. - С. 106-111
  Зуєва А. М.  Справедливість як принцип українського звичаєвого права (філософсько-правовий аналіз) / А. М. Зуєва. - С. 111-114
  Бистрик Г. М.  Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади / Г. М. Бистрик. - С. 115-123
  Прокопов Д. Є.  Вчення Й. Михайловського про функції природного права та його співвідношення з позитивним правом / Д. Є. Прокопов. - С. 124-132
  Польовий О. Л.  Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні / О. Л. Польовий. - С. 133-138
  Грицаєнко Л. Р.  Прокуратура повинна очолити боротьбу з корупцією / Л. Р. Грицаєнко. - С. 139-145
  Кафарський В. І.  Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій / В. І. Кафарський. - С. 145-150
  Снігур І. Й.  Типові помилки розробників законопроектів / І. Й. Снігур. - С. 150-155
  Дем'яненко Т. М.  Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування / Т. М. Дем'яненко. - С. 156-163
  Данильченко Є. С.  Теоретичний аспект використання терміна "свобода світогляду" в конституційно-правовому регулюванні / Є. С. Данильченко. - С. 163-169
  Костишин Р. В.  Відкриті партійні списки: доцільність впровадження та проблеми їх реалізації / Р. В. Костишин. - С. 169-176
  Севрюков В. В.  Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин / В. В. Севрюков. - С. 176-181
  Богословська Ж. М.  Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж. М. Богословська. - С. 181-188
  Потьомкін А. О.  Вирішення Конституційним Судом України публічно-правових спорів про компетенцію (в аспекті національної безпеки) / А. О. Потьомкін. - С. 188-195
  Припхан І. І.  Моральні основи сучасного українського законодавства / І. І. Припхан. - С. 195-200
  Плахотнік О. В.  Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у місцевих референдумах / О. В. Плахотнік. - С. 200-206
  Коваль М. В.  Адміністративно-господарський штраф як один із видів адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / М. В. Коваль. - С. 207-212
  Кравчук О. О.  Організація утримання майна на балансах державних і комунальних підприємств: проблеми адміністративно-правового забезпечення / О. О. Кравчук. - С. 212-218
  Сінєльник Р. В.  Аналіз досвіду країн СНД у сфері нормативного визначення правового статусу захисника в адміністративно-деліктному процесі та основні пріоритети його запозичення в Україні / Р. В. Сінєльник. - С. 219-225
  Берлач Н. А.  Правове визначення органічного сільського господарства в Україні / Н. А. Берлач. - С. 225-230
  Білик В. В.  До питання про категорію "форма (джерело) бюджетного права" / В. В. Білик. - С. 230-236
  Кукурудз Р. О.  Особливості інституту апеляції в адміністративно-деліктному процесі / Р. О. Кукурудз. - С. 236-243
  Ніколаєв О. А.  Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні / О. А. Ніколаєв. - С. 243-250
  Шаталова Л. М.  Адміністративно-правове регулювання відносин щодо захисту національного товаровиробника / Л. М. Шаталова. - С. 250-256
  Скуляк В. М.  Сучасні проблеми дослідження бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах нинішньої економічної і соціальної ситуації в Україні / В. М. Скуляк. - С. 257-260
  Чернецький Є. Є.  Характеристика заслуги як основної підстави адміністративно-правового заохочення / Є. Є. Чернецький. - С. 261-267
  Насушна О. В.  Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Насушна. - С. 267-274
  Матвієнко П. Є.  Доцільність боротьби засобами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю / П. Є. Матвієнко. - С. 273-277
  Собовий О. М.  Особливості діяльності судді у провадженні в справах про адміністративні проступки / О. М. Собовий. - С. 277-283
  Шепєта О. В.  Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні / О. В. Шепєта. - С. 283-288
  Детюк А. М.  Організаційно-правові аспекти протидії сучасній економічній злочинності / А. М. Детюк. - С. 288-292
  Огаренко Є. А.  Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері діяльності вищих навчальних закладів / Є. А. Огаренко. - С. 292-299
  Менів Л. Д.  Адміністративний проступок: поняття, ознаки та особливості прояву в законодавстві про захист прав споживачів / Л. Д. Менів. - С. 299-305
  Чемерис І. В.  Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні / І. В. Чемерис. - С. 305-310
  Грабовська О. О.  Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О. О. Грабовська. - С. 311-315
  Шимон С. І.  Особливості правочину як юридичного факту в цивільному праві / С. І. Шимон [и др.]. - С. 315-321
  Костюк В. Л.  теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця / В. Л. Костюк. - С. 321-326
  Хорт Ю. В.  Функції статутного капіталу за законодавством України / Ю. В. Хорт. - С. 326-332
  Василенко М. Д.  "Система" в господарському праві: технологічні парки та інші інноваційні структури / М. Д. Василенко. - С. 332-337
  Лазур Я. В.  Деякі аспекти класифікації прав громадян у сфері державного управління / Я. В. Лазур. - С. 338-342
  Слюсар А. М.  Державний нагляд і контроль у сфері захисту трудових прав працівників / А. М. Слюсар. - С. 343-347
  Боднарчук О. Г.  Роль суб'єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у державній кримінально-виконавчій системі України / О. Г. Боднарчук. - С. 348-354
  Гоголь Ю. В.  Щодо визначення поняття переведення працівників на іншу роботу / Ю. В. Гоголь. - С. 354-358
  Гапало С. Ю.  Види санкцій за контрактним правом англо-саксонської правової сім'ї / С. Ю. Гапало. - С. 358-364
  Каплюк М. В.  Зміст господарських зобов'язань та підстави їх припинення / М. В. Каплюк. - С. 364-370
  Козачук Ю. С.  Уніфікація норм про міжнародний вексельний обіг в Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні та міжнародні прості векселі / Ю. С. Козачук. - С. 370-376
  Панталієнко Я. П.  Нотаріальна форма та процедура / Я. П. Панталієнко. - С. 376-381
  Сокол М. В.  Правовий статус Національної служби посередництва і примирення / М. В. Сокол. - С. 382-388
  Негода О. А.  Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом / О. А. Негода. - С. 388-393
  Сипленко О. В.  Взаємозв'язок приватноправової і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності / О. В. Сипленко. - С. 394-397
  Кузьменко О. А.  Визначення та класифікація об'єктів міжбюджетних правовідносин / О. А. Кузьменко. - С. 398-403
  Семчик О. О.  Функції держави у сфері фінансової діяльності в умовах сьогодення / О. О. Семчик. - С. 398-403
  Якубовський Р. В.  Фінансування освіти:правовий зміст, поняття та види / Р. В. Якубовський. - С. 403-409
  Бухтіяров О. А.  Правові проблеми розмежування видатків між ланками бюджетної системи у сфері фінансування міліції України / О. А. Бухтіяров. - С. 410-415
  Вівчаренко О. А.  Контроль за охороною земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С. 421-425
  Мендик Л. В.  Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види / Л. В. Мендик. - С. 426-431
  Бондарчук Н. В.  Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та їх правового режиму / Н. В. Бондарчук. - С. 431-436
  Крамаренко О. В.  Поняття земель для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах / О. В. Крамаренко. - С. 436-443
  Грущинський Я. М.  Сутність інвестиційних правовідносин у сільському господарстві / Я. М. Грущинський. - С. 444-449
  Олійник О. Б.  Застосування прокурором тактико-риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого / О. Б. Олійник. - С. 450-457
  Радутний О. Е.  Інформація як універсальний предмет злочинів / О. Е. Радутний. - С. 458-462
  Соловйова А. М.  Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова. - С. 462-466
  Проценко М. В.  Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування / М. В. Проценко. - С. 466-473
  Геселев О. В.  Проблеми взаємодії праворозуміння та розсуду правозастосувача при обґрунтуванні процесуальних рішень у кримінальному судочинстві. Філософсько-правовий аналіз / О. В. Геселев. - С. 473-479
  Рогатинська Н З.  Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України / Н З. Рогатинська. - С. 479-484
  Форостяний А. В.  Судовий контроль за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції / А. В. Форостяний. - С. 484-490
  Коваленко І. А.  Деякі особливості цивільного позову в кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С. 490-495
  Присяжнюк І. І.  Про окремі проблеми кваліфікації злочинів за ст. 162 КК України порушення недоторканності житла або іншого володіння особи» / І. І. Присяжнюк. - С. 495-501
  Гаюр І. Й.  Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого / І. Й. Гаюр. - С. 502-505
  Андрусяк В. Б.  Поняття та зміст правозахисної функції слідчого / В. Б. Андрусяк. - С. 506-508
  Кравченко О. О.  Суб'єкт злочину та суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України / О. О. Кравченко. - С. 509-512
  Золотова О. І.  Корисливий мотив як кваліфікуюча ознака умисного вбивства / О. І. Золотова. - С. 513-518
  Бабін Б. В.  Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві / Б. В. Бабін. - С. 519-527
  Чернявська О. Л.  Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу / О. Л. Чернявська. - С. 527-532
  Толкачова Н. Б.  Принцип захисту основних прав людини у практиці Суду Європейських Співтовариств / Н. Б. Толкачова. - С. 532-537
  Культенко О. В.  Працівники РА НЦБ Інтерполу в Україні у протидії злочинам, пов'язаним з транспортними засобами / О. В. Культенко. - С. 538-543
  Лінченко Д. В.  Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ / Д. В. Лінченко. - С. 543-549
  Поєдинок О. Р.  Принцип заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців / О. Р. Поєдинок. - С. 549-555
  Хоббі Ю. С.  Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю. С. Хоббі. - С. 555-559
  Лі Юхао  Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю / Лі Юхао. - С. 560-564
  Вітман К. М.  Порівняльний аналіз інститутів національно-культурної автономії та досвіду їх впровадження в Росії та Естонії / К. М. Вітман. - 565-572
  Вільчинська І. Ю.  Дослідження мотивації у соціологічних теоріях електоральної поведінки / І. Ю. Вільчинська. - С. 572-578
  Стойко О. М.  Структурні теорії інституційних змін / О. М. Стойко. - С. 578-583
  Перегуда Є. В.  Про особливості суспільно-політичної трансформації України / Є. В. Перегуда. - С. 581-588
  Іжа М. М.  Єврорегіон як проміжний рівень у багаторівневій структурі управління / М. М. Іжа. - С. 588-591
  Лікарчук Н. В.  Базові принципи маркетингових досліджень в політичній сфері / Н. В. Лікарчук. - С. 592-598
  Співак В. М.  Глобальна криза: економічні причини і політичні наслідки / В. М. Співак. - С. 598-605
  Береза А. В.  Стан розвитку електронного урядування в Україні / А. В. Береза. - С. 605-610
  Корж А. В.  Проблеми вдосконалення юридичної термінології в українському законодавстві / А. В. Корж, Н. М. Фонтош. - С. 610-616
  Лойко Л. І.  Забезпечення прав національних меншин у контексті президентських виборів / Л. І. Лойко
  Пахолок В. М.  Місцеве самоврядування у регіональних державах / В. М. Пахолок. - С. 620-626
  Курбан О. В.  Правові основи функціонування соціальних комунікацій в Україні / О. В. Курбан. - С. 627-631
  Турченко Ю. В.  Сутність державної інформаційної політики в умовах демократичного державотворення / Ю. В. Турченко. - С. 631-637
  Жовківська Г. А.  Реформа закону про громадянство в Німеччині крок до лібералізації політики щодо іноземців / Г. А. Жовківська. - С. 637-645
  Петренко Б. М.  Політичний екстремізм в системі прав і свобод людини і громадянина / Б. М. Петренко. - С. 646-650
  Матвієнко А. С.  Досвід децентралізаційних реформ у країнах Європи для України / А. С. Матвієнко. - С. 651-653
  Сікач Я. В.  Корпоративна культура організації та держави як стратегічний інструмент управління / Я. В. Сікач. - С. 654-658
  Мелинишин В. Б.  Формирование основных направлений деятельности ООН в условиях нового мирового порядка»: теоретико-правовые подходы / В. Б. Мелинишин. - С. 658-666
  Джабер Н. А. А.-Т.  Воєнно-політична ситуація в Іраку: сучасні тенденції / Н. А. А.-Т. Джабер. - С. 667-672
  Ціцуашвілі Н. І.  Етнополітична роль Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні / Н. І. Ціцуашвілі. - С. 673-679
  Нагребельний В. П.  Істотний внесок у теорію господарського процесу / В. П. Нагребельний. - С. 680-681
  Головатий М. Ф.  Комунікативний процес як предмет наукового дослідження / М. Ф. Головатий. - С. 682-684

Рубрики: Юридичні науки

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.??

 
182 74
Н34

        Науковий вісник Ужгородського національного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Педагогіка. Соціальна робота Вип. 16-17 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2009. - 204 с.

Зміст:
  Архипова С.  Освіта дорослих як фактор соціальної адаптації і соціального захисту / С. Архипова. - С. 7-10
  Бабинець М.  Ділове спілкування у професійній діяльності менеджерів / М. Бабинець. - С. 10-12
  Бартош-Пічкар О.  Особливості дистанційної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми у Великій Британії / О. Бартош-Пічкар, С. Шпеник. - С. 12-18
  Бєльчев П.  Розширення можливостей технічних засобів навчання фізики у загальноосвітній школі та їх класифікація / П. Бєльчев. - С. 18-21
  Бойко А.  Відображення внутрішнього світу дитини в новелах Костянтини Малицької / А. Бойко. - С. 23-25
  Борис У.  Опікунсько-виховна функція навчальних закладів освіти України в контексті наукового доробку Б. Ступарика / У. Борис. - С. 25-26
  Вовканич М.  Роль сексуального виховання для попередження віктимної та злочинної поведінки серед підлітків / М. Вовканич. - С. 26-28
  Гайдамашко І.  Вплив стилів сімейного виховання на розвиток агресії підлітків / І. Гайдамашко. - С. 28-29
  Дружняєва Д.  Використання елементів музейної педагогіки у процесі вивчення фізики в школі / Д. Дружняєва. - С. 32-34
  Жук О.  Аналіз теорії й практики формування конфліктологічної культури у вищих навчальних закладах / О. Жук. - С. 34-37
  Заболотна Н.  Проблема особистісної позиції психолога-практика / Н. Заболотна, В. Зінич, С. Ісаєвич. - С. 37-39
  Завгородня Т.  Безперервна педагогічна освіта у Галичині (1920-1930 рр.) / Т. Завгородня. - С. 39-41
  Карбованець О.  Використання методу проектів у формуванні знань студентів медиків / О. Карбованець. - С. 44-45
  Кіш Н.  Формування професійних інтересів студентів-математиків у процесі вивчення німецької мови / Н. Кіш. - С. 46-48
  козубовська І.  Врахування вікових особливостей у процесі вивчення неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки / І. козубовська, О. Товканець. - С. 48-50
  Козубовський Р.  Організація змістовного дозвілля як складова профілактики правопорушень неповнолітніх / Р. Козубовський. - С. 50-51
  Кошонько Г.  Соціально-психологічні особливості сучасної сім'ї / Г. Кошонько. - С. 53-55
  Кравченко Т.  Характеристика міжособистісної взаємодії педагога у ситуації конфлікту та фактори, які її визначають / Т. Кравченко, І. Брецко. - С. 56-58
  Кривов'яз О.  Основні напрямки діяльності О. І. Астахова у методиці шкільної хімічної освіти / О. Кривов'яз, С. Луцьо, В. Староста. - С. 58-61
  Кухта І.  Іншомовна комунікативна культура майбутнього фахівця туристичної сфери у контексті компетентнісного підходу / І. Кухта. - С. 61-63
  Кухта М.  Основи педагогічної кваліметрії у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя / М. Кухта, О. Рацюк. - С. 63-64
  Леврінц М.  Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів в Угорщині / М. Леврінц. - С. 65-66
  Мельничук І.  Інноваційні підходи до впровадження результатів самостійної роботи студентів у професійній підготовці / І. Мельничук. - С. 66-68
  Олексюк Н.  Зміст соціально-педагогічної роботи з сім'ями віськовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України / Н. Олексюк. - С. 68-71
  Опачко М.  Дидактичний менеджмент у навчанні обдарованих учнів у процесі вивчення фізики / М. Опачко. - С. 71-74
  Павлюк О.  Особливості організації, форм та методів шкільної математичної освіти в Україні в другій половині XX століття / О. Павлюк. - С. 74-75
  Повідайчик О.  Проблема методів у змісті формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників / О. Повідайчик. - С. 76-78
  Поліщук В.  Програми професійної підготовки магістрів соціальної педагогіки у вищих навчальних закладах Німеччини / В. Поліщук, О. Пришляк. - С. 78-81
  Романовська Л.  Педагогічний супровід діяльності дитячих громадських об'єднань як важлива соціально-педагогічна проблема / Л. Романовська. - С. 85--87
  Слозанська Г.  Професійна підготовка соціальних працівників у Австралії / Г. Слозанська. - С. 87-89
  Смук О.  Сучасні теоретичні підходи до проблем психічного розвитку особистості / О. Смук. - С. 89-92
  Туряниця В.  Творець виховної системи. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / В. Туряниця, І. Шанта. - С. 94-96
  Фенчак Л.  Системне формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів / Л. Фенчак. - С. 96-98
  Шпеник С.  Організація дозвілля дітей та молоді в діяльності соціальних служб у країнах Західної Європи / С. Шпеник. - С. 98-100
  Шулла Т.  Проблема відхилень у поведінці дітей в історії розвитку педагогічної думки / Т. Шулла. - С. 100-101
  Акіншева І.  Особливості виховання дитини першого року життя соціальним гувернером / І. Акіншева. - С. 108-109
  Бабинець М.  Вербальні і невербальні засоби в діловому спілкуванні / М. Бабинець. - С. 109-110
  Баторі-Тарці З.  Форми прояву агресії випускників інтернатних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування / З. Баторі-Тарці, С. Цяпець. - С. 110-113
  Горішна Н.  Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки / Н. Горішна. - С. 114-117
  Горошко М.  Упровадження зарубіжного досвіду студентського волонтерства в Україні / М. Горошко. - С. 117-120
  Зобенько Н.  До питання аналізу стану проблеми дитячої безпритульності / Н. Зобенько. - С. 120-123
  Канюк О.  Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців як важлива складова професійної підготовки / О. Канюк. - С. 123-125
  Кліщ Г.  Особливості упровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах Австрії / Г. Кліщ. - С. 126-127
  Козубовська І.  модифікації поведінки дітей групи ризику в шкільній системі США / І. Козубовська, С. Шпеник. - С. 129-130
  Косило М.  Туризм і краєзнавство як засіб національного виховання учнів / М. Косило. - С. 130-132
  Кремінський Б.  Взаємозв'язок обдарованості особистості і вікових особливостей її схильності до заняття фізикою і технікою / Б. Кремінський. - С. 132-135
  Легеза І.  Іншомовна культура спілкування в шкільних навчально-виховних закладах Закарпаття XIX-XX століть / І. Легеза, Е. Соломка. - С. 135-138
  Лещук Г.  Підготовка соціальних працівників у Франції та Україні: порівняльний аналіз / Г. Лещук. - С. 138-139
  Машкаринець-Бутко А.  Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей-сиріт у спадщині Августина Волошина / А. Машкаринець-Бутко. - С. 140-142
  Міс Й.  Проблема оцінки результатів навчальних досягнень учнів з фізики: досвід Угорщини / Й. Міс, І. Керестень. - С. 144-147
  Мужичок В.  Форми організації фізкультурно-спортивної роботи в школах на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) / В. Мужичок. - С. 148-149
  Опачко М.  Проектування дидактичних систем як складова управлінської діяльності вчителя / М. Опачко. - С. 149-152
  Пасічник О.  Навчальний тренінг як засіб формування комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів / О. Пасічник. - С. 152-154
  Петрус М.  Детермінуючі фактори сімейного виховання в українських родинах Закарпаття другої половини XIX - 30-х років XX століття / М. Петрус. - С. 155-157
  Попова Т.  Значення, роль і місце культурно-історичної складової у змісті фізичної освіти / Т. Попова. - С. 158-160
  Розлуцька Г.  Докторські програми як третій цикл Болонських реформ / Г. Розлуцька, О. Бордакова. - С. 160-162
  Романовська Л.  Залучення дитячих громадських об'єднань в роботу з профілактики наркоманії серед підлітків як соціально-педагогічна проблема / Л. Романовська. - С. 163-165
  Сахній М.  Вивітлення проблем земської освіти в художній літературі кінця XIX - початку XX століття / М. Сахній. - С. 169-171
  Сивохоп Е.  Сутність і зміст самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі фізичної підготовки / Е. Сивохоп. - С. 171-174
  Сидор І.  Упровадження нових технологій в організацію дозвіллєвої діяльності студентів вищих навчальних закладів України / І. Сидор. - С. 174-176
  Сідун М.  Технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання навчальних ситуацій / М. Сідун. - С. 176-179
  Сокол І.  Експериментальні задачі як засіб формування компетентностей учнів старших класів під час вивчення астрономії / І. Сокол. - С. 179-180
  Сорока О.  Діагностика відхилень у поведінці дітей старшого дошкільного віку / О. Сорока. - С. 181-183
  Староста В.  Розв'язування задач як мотиваційний чинник пізнавальної діяльності / В. Староста. - С. 183-186
  Стражнікова І.  Роль навчально-виховного процесу школи у формуванні морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників / І. Стражнікова. - С. 186-188
  Талапканич Т.  Роль інноваційних технологій у сучасній системі освіти / Т. Талапканич. - С. 188-190
  Теличко Н.  Педагогічні умови формування мотивації у студентів при вивченні англійської мови / Н. Теличко. - С. 190-192
  Фізеші О.  Порівняльний аналіз змісту сучасних українських букварів та букварів радянського періоду / О. Фізеші. - С. 193-196
  Фруктова Я.  Деякі аспекти написання підручника географії для профільних класів / Я. Фруктова. - С. 196-198
  Хмуринська Т.  Соціально-педагогічні аспекти соціального самовизначення / Т. Хмуринська. - С. 199-201
  Шайнер А.  Поширення економічних знань та відродження українського національного духу в діяльності товариства "Просвіта" (кінець XIX - початок XX століття) / А. Шайнер. - С. 201-203
  Яцина О.  Особливості особистісної зрілості в юнацькому віці під впливом трансформаційних впливів / О. Яцина. - С. 203-204

 
183 95.43
К38

        Наукові записки інституту журналістики [Текст] : Т. 13 / Київський нац. ун-т; Ін-т журналістики КНУ. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2003. - 157 с.

Зміст:
  Івановська О.П.  Фольклор як реалізація суб'єктності етносу / О.П. Івановська. - С. 6-10
  Кривошея Г.П.  Українська військова преса: у пошуках витоків / Г.П. Кривошея. - С. 11-17
  Михайлин І.Л.  Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевская старина" / І.Л. Михайлин. - С. 18-22
  Тимошик М.С.  Методика підготовки до друку текстів для наукових, науково-популярних, довідкових та навчальних видань / М.С. Тимошик. - С. 23-34
  Дзвінчук О.М.  Календарі "Українського Голосу": історія створення, структурно-жанрові особливості, тематика / О.М. Дзвінчук. - С. 35-39
  Шевченко В.Е.  Система рубрикації газети - основа її архітектонічної організації / В.Е. Шевченко. - С. 44-50
  Галич В.М.  Промова як жанрова форма публіцистики у творчості Олеся Гончара / В.М. Галич. - С. 62-66
  Левчук О.М.  Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець XIX- початок ХХ століття) у контексті сучасної теорії організацій / О.М. Левчук. - С. 67-72
  Пузій В.К.  Фензини як феномен аматорської періодики (30-50-ті роки ХХ століття) / В.К. Пузій. - С. 73-76
  Трачук Т.А.  До витоків української науки про журналістику / Т.А. Трачук. - С. 82-89
  Федоренко О.Д.  Контент-аналіз як метод дослідження впливу демінутивних формантів на емоційно-оцінне забарвлення газетних текстів (на матеріалі молодіжної преси) / О.Д. Федоренко. - С. 90-96
  Шестакова Е.Г.  Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації / Е.Г. Шестакова. - С. 104-112
  Щириця П.О.  Всесвіт Дмитра Павличка: засади редакторського успіху в умовах радянської цензури 1971-1978 років / П.О. Щириця. - С. 113-116
  Гриценко О.М.  Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів / О.М. Гриценко. - С. 125-129
  Забіяка І.М.  Літопис роду Лазаревських (Спогади Гліба Лазаревського про журнал "Киевская старина") / І.М. Забіяка. - С. 142-149

Рубрики: Журналістика

 
184 81.2Ук-553
К90

        Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 22 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1982. - 99 с.

Зміст:
  Білодід І. К.  Наукова термінологія доби НТР - органічний складник сучасної літературної мови / І. К. Білодід, А. В. Лагутіна. - С. 3-8
  Панько Т. І.  Функціонування політекономічного терміна / Т. І. Панько. - С. 8-12
  Краковецька Г. О.  Зміна значень запозичених слів при створенні медичних термінів / Г. О. Краковецька. - С. 12-18
  Дубонос О. І.  Термін серед звичайних слів / О. І. Дубонос. - С. 18-20
  Доценко П. П.  "...Ллються пахощі струмисті" / П. П. Доценко. - С. 23-26
  Білоус М. П.  Засоби вираження смаку в українській мові / М. П. Білоус. - С. 26-31
  Чернецька Г. В.  Українські та іншомовні префікси-дублети / Г. В. Чернецька. - С. 31-35
  Мацько Л. І.  Стилістичні функції звуконаслідувальних слів / Л. І. Мацько. - С. 35-39
  Зеленько А. С.  Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури / А. С. Зеленько. - С. 39-41
  Федик О. С.  Субстантивні безприйменникові словосполучення з давальним відмінком / О. С. Федик. - С. 42-45
  Мірченко М. В.  Варіантність синтаксичних конструкцій і стилістичне забарвлення / М. В. Мірченко. - С. 45-47
  Петровська С. С.  Можливість вивчити - можливість вивчення / С. С. Петровська. - С. 48-51
  Смирнова А. І.  По воду чи за водою? / А. І. Смирнова. - С. 52-54
  Симонова  Про давню частку леда- / Симонова. - С. 55-58
  Демський М. Т.  Точити баляси, забивати баки... / М. Т. Демський. - С. 58-60
  Донець Л. С.  З історії розвитку значень одного дієслова / Л. С. Донець. - С. 61
  Франко З. Т.  Слово Київ у народних піснях / З. Т. Франко. - С. 62-65
  Винницький В. М.  Акцентуація дієприслівників у поезії Т. Г. Шевченка / В. М. Винницький. - С. 66-70
  Гладишева А. О.  Слово в театрі / А. О. Гладишева. - С. 70-76
  Воробйова Н. Я.  Пряма мова і попереднє дієслово / Н. Я. Воробйова. - С. 77-79
  Дзюбишина Н. Я.  Про вживання абревіатур / Н. Я. Дзюбишина. - С. 80-84
  Ленець К. В.  Болільник - уболівальник / К. В. Ленець. - С. 84-86
  Соколова І. О.  Оркестр під керуванням чи оркестр під керівництвом? / І. О. Соколова. - С. 87-88
  Шиприкевич В. В.  Нумерація вагонів починається... / В. В. Шиприкевич. - С. 89-90

Анотація:   Збірник містить матеріали про особливості функціонування наукової термінології в добу НТР, з питань граматичної стилістики, розвитку лексики сучасної української літературної мови, складних випадків правопису тощо.

 
185 74
Н34

        Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 582 Педагогіка та психологія / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. - 208 с.

Зміст:
  Біленкова Л.  Методи родинного виховання українців Канади / Л. Біленкова. - С. 13-19
  Богданюк А.  Педагогічна думка канадських українців про виховну роль художньої літератури / А. Богданюк. - С. 19-26
  Бондарук І.  Специфіка організації різних видів педагогічної практики майбутніх учителів музики в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. Бондарук. - С. 27-35
  Василик М.  Формування професіограми виховника системи національного виховання української молоді в діаспорі / М. Василик. - С. 35-40
  Вихрущ В.  Спеціальна література у системі дидактичної підготовки педагога (друга половина XIX - початок XX століття): проблеми змісту / В. Вихрущ. - С. 41-49
  Гарань Н.  Модернізація дошкільної освіти: з досвіду роботи дошкільних установ Луганської області / Н. Гарань. - С. 49-55
  Дзюбата З.  Експериментальна перевірка дієвості моделі формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ / З. Дзюбата. - С. 55-64
  Дубчак Г.  Психологічні особливості внутрішніх конфліктів в системі ціннісних орієнтацій особис